Page 1

CMYK

Criss\iVlad: „EsteFenomenul LaLaBand]nMoldova” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Neprofitabil

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Firmele nu sunt interesate s[ distribuie mere ]n \coli

AnulVIII•nr.238(2273)•Miercuri,5decembrie2012•8pagini

}n`ar[saustr[in[tate?

Afl[ unde-i mai ieftin s[ petreci s[rb[torile de iarn[

Judecarea contesta`iei ]n anulare depus[ de Con`ac la }nalta Curte, amânat[ dup[ Anul Nou ConstantinCon`ac]\ivapetrece s[rb[torile]nspatelegratiilor. Magistra`ii}nalteiCur`ideCasa`ie \iJusti`ieauamânatpronun`area pentrulunafebruarieaanuluiviitor]nprivin`acontesta`iei]nanularedepus[defostulpre\edinteal ConsiliuluiJude`ean,Constantin Con`ac,]mpotrivasentin`eiprin careafostcondamnatlatreianide ]nchisoarecuexecutare.

Pagina 4

Pag. 8

Pagina 6

Post de Poli`ie Local[ ]n Centrul Vechi PunctuldelucrualPoli`iei Locale,dinCentrulVechi, afostdeschismar`i.Poli`i\tiilocalinuvorsta]npermanen`[]nacestsediu\inu voraveamunc[debirou.

Pagina 2

Oares[-icredem?

S[rb[toriledeiarn[se apropiecupa\irepezi, iarboto\[neniiau]nceputs[]\ifac[planuride vacan`[.Dac[uniialeg s[petreac[s[rb[torilede iarn[]nBoto\ani,al`ii, cucevamaimult[dare demân[,pleac[spre destina`iiexotice.Ofertelesuntvariate,boto\[neniiavânddeundealege.Anulacesta,spre deosebiredeceilal`iani, estemaiavantajoss[]`i petreciCr[ciunul]n`ar[, ]natmosferaautentic[a s[rb[torilor]nBucovina sauMaramure\.Unsejurpetrecutlasfâr\itde anlaPragasaulaViena estemultmaicostisitor.

ConducereaSpitalului Jude`ean„Mavromati”a stabilitdatalacaresevor organizaconcursurilepentruocupareaposturilor vacantedeasisten`imedicali,infirmiere,]ngrijitori,brancardier\isp[l[torese.Directorilorspitaluluilis-af[cut„instruirea”laConsiliulJude`ean pentrucorectitudineaconcursului.Astapentrua spulberatemerileprivind eventuale„aranjamente” laocuparealocurilorde munc[vacantate.

Pagina 5

Pagina 3

Spitalul Jude`ean anun`[ angaj[ri masive f[r[... „aranjamente”


2

SOCIAL

Miercuri,5decembrie2012

Post de Poli`ie Local[ ]n Centrul Vechi Punctuldelucrual Poli`ieiLocale,din CentrulVechi,a fostdeschismar`i. Poli`i\tiilocalinu vorsta]npermanen`[]nacestsediu \inuvoravea munc[debirou. „Petimpulzileiavemopatrul[ care ac`ioneaz[ ]n zon[, pentru ordinea \i lini\tea public[ a cet[`enilordinacestperimetru.}n momentul]ncarepoli`i\tiisunt]n patrulareexist[unnum[rdetelefonafi\atpeu\[,exist[dispeceratulcaremonitorizeaz[princamerevideozona\iimediatintervine patrula care este mai apropiat[. Avem patrul[ \i ]n Pia`[, avem\i]nCentrulVechi\ipepietonale\iseintervine]nsitua`iide urgen`[. Nu avem activitate de birou,s[steacinevaaici.Vorfi ]n zon[”, a spus Ioan Onu`u, \efulPoli`ieiLocale. Primarul Ovidiu Portariuc a precizatc[]\idore\tecapeviitor s[fiepoli`i\tilocalicares[asigure permanen`[\ilapunctuldelucru. Deschiderea de ieri a sediului a fosturgentat[,având]nvederec[, luni, Ovidiu Portariuc, primarul municipiului,\iviceprimarulCosminAndreiauvruts[vizitezenoul

Beneficiariiboto\[neniaiajutoarelor la]nc[lziresuntverifica`ideocomisie aPrim[riei.Decizia afostluat[demunicipalitate]nurma situa`iilor]nregistrate]naniitrecu`i, atuncicânddatele declaratedeboto\[neniicareausolicitatajutoarela]nc[lzirenueraureale.

sediualPoli`ieiLocaledinCentru, dar nu au g[sit decât o ]nc[pere goal[,peu\ac[reiaeraafi\attelefonuldeurgen`e.Unreprezentant almunicipalit[`iia]ncercats[ofereoexplica`iepentruaceast[situa`ie, motivând c[ directorul Ioan Onu`u a cerut subordona`ilor s[ steapeteren,nu]nbirouri. }nacela\itimp,primarulafost informatc[sediulprimitdePoli`ia

Parcare subteran[ neterminat[ din cauza datoriilor la constructor Parcareasubteran[nuvafi dat[]nfolosin`[pân[lasfâr\itul acestui an. Chiar dac[ reprezentan`ii municipalit[`ii se ar[tauoptimi\tic[aceastavafi func`ional[dela1decembrie, acestlucrunuse]ntâmpl[.Din cele declarate de viceprimarul ViorelIliu`[,pentruafifunc`ional[, ]n parcare constructorularedemontatunsistemce ofer[ informa`ii cu privire la locuriledeparcare. Constructorul nu are bani pentruacestsistemdeinforma`ional, iar municipalitatea nu aresumadebanipecareomai aredeachitatc[treconstructor. }naceast[situa`ieparcareasubteran[estenefunc`ional[. „Nicinoinuavemdeunde dabani,pentruc[exist[]nc[

Prim[ria verific[ ajutoarele la ]nc[lzire

odatoriedesub3milioanelei c[tre constructor, pentru c[ nuaumaivenitbanidelacererilederambursare.Oricum contractulestepân[]n2013\i sper[m s[ o rezolv[m pân[ atunci. Nici constructorul nu arebanis[cumpereacestutilaj”,aspusViorelIliu`[. Laaceast[dat[municipalitateamaiaredeachitat2,9milioanedeleic[treconstructor. „Dinceamvorbiteunueste nicio\ans[caaceast[parcare s[ fie func`ional[ pân[ la finalulacestuian.Pân[nuse vamontaacelsistemdeinforma`ional, nu vom putea face recep`ialucr[rii”,amen`ionat viceprimarul municipiului. (PetronelaRotariu)

Local[ ]n Centrul Vechi nu este racordatlautilit[`i\ic[acestaarfi motivul pentru care este ]ncuiat. „Cinevatrebuies[fieaici]npermanen`[. O s[ vedem ce s-a ]ntâmplat.Acestaesterezultatulie\iriiconsilierilorlocaliaiMi\c[rii pentru Boto\ani din \edin`a de Consiliu Municipal”, a spus Ovidiu Portariuc. (Petronela Rotariu)

DinceledeclaratedeViorel Iliu`[,viceprimarulmunicipiului, verific[rile sunt efectuate dup[cereprezentan`iiCamerei deConturiaudescoperitc[]n sezonul rece 2010-2011 aproximativosut[deboto\[neniau ]ncasat ilegal ajutoare la ]nc[lzire. „Am avut beneficiari de ajutoare de ]nc[lzire care dep[\eau limitele legale pentru primirea ajutorului, practic sunt oameni care au declarat pe proprie r[spundere c[ au salarii,auvenituri,auma\ini

sub limita legal[ de la care ]ncepe s[ se acorde ajutorul social.S-auf[cutcâtevaverific[ri \i s-au constatat aceste lucruri.Ace\tioamenitrebuie s[ dea ]napoi aceste ajutoare de ]nc[lzire. Vorbim de ajutoare acordare ]n perioada 2010-2011”, a declarat Viorel Iliu`[. Valoareaajutoarelor]ncasate ilegal este de aproximativ 30.000delei.Estevorbadespreajutoarelede]nc[lzirepentru lemne de foc, pentru cei care sunt racorda`i la sistemul centralizat \i pentru cei care suntlagaz. „Noiamextinsacumverific[rile,maimul`iangaja`iau prim[rieiaufostangrena`i]n aceast[ac`iune\i]ncerc[ms[ prevenimpentruc[estefoarte u\ors[dau\iapois[recuperez.}ncerc[ms[prevenims[ numaifieasemeneaaspecte, maialesc[opartedintrebeneficiarii acestor ajutoare de ]nc[lzire ]ntre timp au decedat.Atunciefoartecomplicat s[ umbli dup[ mo\tenitori s[ recuperezibanii,cetrebuies[ ajung[dinnou]ncontulprim[riei”, a men`ionat viceprimarul municipiului. (PetronelaRotariu)

Academician ]n vizit[ la Inspectoratul |colar La finalul s[pt[mânii trecute, academicianul Solomon Marcus \i Mina-MariaRusu,inspectorgeneral]nMinisterulEduca`iei,auavut o ]ntâlnire cu inspectorii \colari la sediul Inspectoratului |colar Jude`eanBoto\ani.]ncadrul]ntâlniriisaudiscutataspectelegatedestarea ]nv[`[mântului boto\[nean \i problemeprivindimplementareacurriculumului,centratpecompeten`e. „Academicianul Solomon Marcusapusaccent,]ndiscu`iile purtate cu inspectorii \colari, pe transdisciplinaritate \i pluridisciplinaritate ]n ]nv[`[mântul preuniversitar,considerândextremde important[pentruevolu`ia\imodernizarea sistemului de ]nv[`[mântomodificaremajor[lanivelulcurriculumului\iariilorcurriculare actuale”, a men`ionat inspectorul \colar Drago\ Cristea, inspector\colaralI|J. Deasemenea,s-auavut]nvedere schimb[rile de paradigm[ la carelucreaz[speciali\tiiMinisterului,precum\iinterdisciplinaritatea educa`ional[ - modalitate productiv[ de formare ]n societatea contemporan[.(PetronelaRotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Miercuri,5decembrie2012

3

Oares[-icredem?

Spitalul Jude`ean anun`[ angaj[ri masive f[r[... „aranjamente” ConducereaSpitaluluiJude`ean„Mavromati”astabilit datalacaresevororganiza concursurilepentruocupareaposturilorvacantede asisten`imedicali,infirmiere,]ngrijitori,brancardier \isp[l[torese.Directorilor spitaluluilis-af[cut„instruirea”laConsiliulJude`eanpentrucorectitudinea concursului.Astapentrua spulberatemerileprivind eventuale„aranjamente”la ocuparealocurilordemunc[vacantate. Ieris-a]ntrunitComitetulDirectoralspitalului\iastabilitcapedatade19decembries[aib[locconcursurilepentruangaj[ri. „Scoatemlaconcurs18posturideasisten`i medicali,10deinfirmiere,5posturipentru ]ngrijitori,unulpentrubrancardier\idou[ de sp[l[torese. Organiz[m concursul ]n aceast[lun[pentrucaangajareas[sefac[ ]nnoulanbugetar,la]nceputullui2013”, aprecizatmanagerulceleimaimariunit[`i

medicaleboto\[nene.Interesulpentruposturilevacantate]nsistemeste,separe,deosebit.Pedeopartedinsistempleac[multecadre medicale, cele mai multe la munc[ ]n str[in[tate, ]ns[ locurile l[sate libere sunt râvnitedezecidepersoane.S-av[zut\ila ultimele concursuri pentru ocuparea unor posturideasisten`imedicalilaServiciulde Ambulan`[.Pentruunpost„s-aub[tut”mai multdezececandida`i.Pefondulacestuiinterescrescutapar\inumeroasediscu`iilegatedeposibile„aranjamente”. Cei ce organizeaz[ aceste concursuri spunc[estefirescs[se]ntâmplea\a.Atunci cândconcuren`aestemare,fiecaredintrecei pica`i la examen are b[nuiala c[ unul sau altuldintrecandida`iarfipututfifavorizat ]nvreunfel.„Este\iinteresulnostrus[angaj[mceimaibunioameni,pentruc[vom lucracuei\i]ns[n[tatenu]`ipermi`is[ ri\ticuoamenislabipreg[ti`i.Dardiscu`ii dinacesteavorap[readefiecaredat[.Noi am avut o ]ntâlnire cu domnul pre\edinte Florin~urcanu,ne-achemat\idumnealui avruts[seasiguredecorectitudineaacestuiconcurs.To`ivrems[angaj[mceimai bunioameni\is[numaifiediscu`ii.De aranjamente nu a fost vorba nici pân[ acum,dara\aestelaoriceconcurs,sunt\i care rateaz[ angajarea \i ]ncep s[ caute explica`iidetotfelul”,amaispusmanagerulSpitalului„Mavromati”.

Aceste angaj[ri erau a\teptate de mult[ vremedesindicatulSanitas,dar\idezecide absolven`ide\colisanitare.MinisterulS[n[t[`iiaanun`at]nc[dinseptembriec[deblocheaz[ posturile vacantate ]n spitale, ]ns[ bugeteleunit[`ilormedicalecupaturiaufost mult prea vl[guite de datorii pentru a mai permite ]n acest an ]nc[rcarea cheltuielilor salariale.Lideriidesindicatauatrasaten`ia

Punct\idelacap[t

Ministerul S[n[t[`ii preg[te\te o nou[ clasificare a spitalelor Nemul`umirileangaja`ilordinfostelespitale boto\[nene,devenite acumsec`iiale„Jude`eanului”,auajuns\i ]naten`iaMinisterului S[n[t[`ii.Problemaa fostridicat[chiarde c[trereprezentan`iai ConsiliuluiJude`ean, iar\efiisistemuluisanitarauconcluzionatc[ oricândpotaprobarevenirealasitua`iadinainteacomas[riiunit[`ilormedicale. Ministerul S[n[t[`ii a r[spuns adresei trimise de Consiliul Jude`ean, ]ns[ r[spunsul primit nu rezolv[ situa`ia tensionat[, mai ales din cadrul Sec`iei de Psihiatrie. „NoiamdiscutatproblemalaMinisterul S[n[t[`ii. Am f[cut o adres[]nacestsens\iamprimit\i r[spunsul.Putemfaceoricânddecomasarea,darrevenimlasitua`ia ini`ial[.Dac[mâinesolicit[mdecomasarea spitalelor, Ministerul S[n[t[`iineaprob[f[r[nicioproblem[, dar cele dou[ spitale se

]ntorclagradulV,iarPediatriala IV.Astaar]nsemnamultmaipu`inibanicaacumpentrus[n[tatea boto\[nean[. Nu putem accepta asta”,adeclaratGheorgheSorescu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean. Acesta sus`ine c[ se ia ]n calculoeventual[decomasarenumai ]n cazul ]n care nu se pierde din finan`are. O astfel de situa`ie esteposibil[,darnumaidup[cese vafinalizalucrullaonou[clasificareaspitalelor. „Angaja`ii spitalelor devenite sec`iivorunitatedesinest[t[toare. Noinuexcludem\ia\aoposibilitatedarnumai]ncondi`iile]ncare seregânde\tesistemuldeclasificare.Selucreaz[launastfeldesistem.Ceidelaministerne-auasiguratc[este]nlucrunouaclasifi-

care,pentruc[sistemuldeacum este foarte greu de atins. Noi, de exemplu, tindem spre categoria a II-acuSpitalulJude`ean.}ncondi`iileactualeesteaproapeimposibil.DaravemCasaCiomacpecareorefacem\ivrems[facemun Centrudepreg[tiremedical[,obligatoriupentrugradulII.Cunoile criterii,poateos[prindemcategoriaaII-apentruSpitalulJude`ean. Diferen`adefinan`aredelagradul IIlaIIIestedestuldemare”,amai precizat vicepre\edintele ConsiliuluiJude`ean. Gheorghe Sorescu sus`ine c[ solicit[ri de decomasare a „Jude`eanului”auvenitdelaSpitalulde Psihiatrie,darcucevatimp]nurm[\idelaMaternitateaBoto\ani. (AuroraDimitriu)

c[ sunt sec`ii unde angaja`ii nu ]\i pot lua zileleliberelegale.„Se\tie\ilaInspectoratulTeritorialdeMunc[,dartoat[lumeatolereaz[pentruc[nuaiceface.Afostblocareaaceastadeposturidinsistemulbugetar\ia\as-aajunslacrizadepersonal.Noi a\tept[m cu ner[bdare angaj[rile”, a declarat Octavian Dumitru, liderul jude`ean alSanitas.(AuroraDimitriu)

APIA d[ und[ verde pentru schema de plat[ na`ional[ direct[ complementar[ Agen`iadePl[`i\iInterven`ie pentru Agricultur[ (APIA) informeaz[c[,]ncepândcudatade3decembrie,autorizeaz[ laplat[schemadeplat[na`ional[ direct[ complementar[ (PNDC) - Campania 2012. ConformHot[râriiprivindstabilirea pentru anul 2012, a cuantumului pl[`ilor na`ionale directecomplementare,carese acord[]nagricultur[]nsectorul vegetal,sumeletotalenecesare aplic[riischemeidepl[`ina`ionale directe complementare sunt de 221.869,92 mii euro (1.006.912miilei)\ireprezint[ contribu`iepublic[delabugetul de stat, prin bugetul MinisteruluiAgriculturii\iDezvolt[rii Rurale pe anii 2012 \i 2013. Sumeletotalesuntdefalcatedup[cumurmeaz[:pl[`ina`ionale directecomplementare(PNDC 1) - 216.118,7 mii euro (980.811,5 mii lei) \i pl[`i na`ionaledirectecomplementarespecificepentruin\icânep[ pentrufibr[,hamei,tutun,sfecl[dezah[r(PNDC2,3,4,5,6) -5.751,22miieuro(26.100,76

miilei). Pl[`ile se efectueaz[ ]n lei, la cursul de schimb stabilit de c[tre Banca Centrala European[ ]n data de 28 septembrie 2012 \i publicat ]n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seriaC,nr.294/01din29septembrie2012,respectiv4,5383 leipentruuneuro. De asemenea, men`ion[m c[APIAaefectuatpl[`i]nperioada 16.10 - 17.11.2012, ]n valoare total[ de 2.285.473.123.54 lei (503.596.748,46 euro), pentru 1.054.553 fermieri, reprezentând avansul de 53,88 euro/ha (244.52RON/ha),pentrucererile depuse ]n Campania de acordareasprijinuluipeunitate desuprafa`[2012. Pentruanul2012cuantumul alocat Schemei de plat[ unic[ pe suprafa`[ este de  119,66 euro/ha, iar cuantumul  alocat schemei de plat[ PNDC1 este de 35 euro/ha, la ambele aplicându-secoeficientuluidereducereliniar[.(OtiliaMaxim)


CMYK

4

EVENIMENT

Miercuri,5decembrie2012

Judecarea contesta`iei ]n anulare depus[ de Con`ac la }nalta Curte, amânat[ dup[ Anul Nou ConstantinCon`ac]\i vapetreces[rb[torile ]nspatelegratiilor. Magistra`ii}nalteiCur`ideCasa`ie\iJusti`ie auamânatpronun`areapentrulunafebruarieaanuluiviitor]n privin`acontesta`iei]n anularedepus[defostulpre\edintealConsiliuluiJude`ean,ConstantinCon`ac,]mpotrivasentin`eiprincarea fostcondamnatlatrei anide]nchisoarecu executare. Ac`iuneainvoc[maimultevicii deprocedur[printrecare\ifaptul

c[, de-a lungul procesului, Constantin Con`ac \i fiul s[u, Liviu Con`ac,nuarfifostaudia`icuprivire la infrac`iunea de sp[lare de bani,fapt[pentrucareaufostcondamna`ila]nchisoare]nregimde deten`ie.ConstantinCon`acafost trimis]njudecat[]n2008,deprocuroriiDirec`ieiNa`ionaleAnticorup`ie(DNA). Potrivit procurorilor DNA, ConstantinCon`acarfidesf[\urat, al[turi de fiul s[u, Liviu Con`ac, fost director la Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri, afaceri cu bani publici constând ]n contracte deprest[riserviciiavândcaobiect activit[`i de ]ntre`inere a drumurilor\i,respectiv,transportmaterial. Ini`ial dosarul s-a aflat pe rolul Tribunalului Boto\ani, ]ns[ a fost str[mutatlaBra\ov,lacerereaprocurorilor.TribunalulBra\ovadispuspe23martie2011achitarealui ConstantinCon`ac\iafiuluiacestuia,]ns[procuroriiDNAauf[cut

recurs. Curtea de Apel Bra\ov a dispus condamnarea lui Con`ac la doianide]nchisoarecususpendare,]nacela\idosarfiindimplicat\i administratorulsociet[`iiConstruct

Com,IoanAndrici,daratâtel,cât \i procurorii au f[cut recurs, iar }nalta Curte i-au condamnat pe Con`ac\ipefiuls[ula]nchisoare cuexecutare.(D[nu`Rotariu)

Incredibil

Campania de prevenire a infec`iei HIV, confundat[ cu campania electoral[ CampaniavoluntarilorAsocia`ieiTereza,deeducareacomunit[`iicuprivirelac[ilede transmitere\ideprevenireainfec`ieiHIV,drepturilepersoanelorseropozitive\icombaterea stigmatiz[riiacestora,afostprimit[deuniiboto\[nenicuo reac`ienefireasc[.Voluntariie\i`ipentrua]mp[r`ipliante]n strad[aufost]nunelesitua`ii ocoli`i,]ncelmaibuncaz,dar \ijigni`idec[treopartedintre trec[tori.Uniiboto\[nenis-au

ar[tatirita`ic[liseofer[pliante\iprezervativegratis,b[nuindc[arputeavenidinparteavreunuicandidat. Ieri, reprezentan`ii Asocia`iei Tereza, care lupt[ pentru drepturile persoanelor seropozitive, au organizat o mas[ rotund[ prilejuit[ de marcarea, la ]nceputul acestei luni, a Zilei MondialeHIV/SIDA.„PentruAsocia`iaTerezaadevenitotradi`ies[organizeze]naceast[ perioad[ activit[`i de informare \i educare a comunit[`iicuprivirelainfec`iaHIV,menite s[con\tientizeze]nrândulpopula`ieic[estede datoria fiec[ruia dintre noi s[ fim responsabili,\ineprotej[mpenoi\ipeceiapropia`i.

Totodat[,]naceast[zineaducemaminte\ide ceicareaupierdutb[t[liacuHIV\inumai suntal[turidenoi”,adeclaratCarmenAlexa, pre\edintaacesteiasocia`ii. „PotrivitdatelorServiciuluideepidemiologie din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani,283deboto\[nenitr[iescacumcuinfec`ia HIV.Lasfâr\itulluniitrecuteerau]neviden`[ 17 boto\[neni cu SIDA \i 166 cu HIV. De la ]nceputulacestuian,aufostluate]neviden`[3 cazurinoideinfec`iecuHIV\i5cuSIDA.Au decedat\asepersoanecuSIDA.Deasemenea,7 persoane cu aceast[ afec`iune au fost pierdute dineviden`[.Fieauplecatdinjude`,fieauplecatdin`ar[.Nuaumaifostg[sitelaadreseledeclarate”,aprecizatmediculCorneliuSaradan, dincadrulDSPBoto\ani.(AuroraDimitriu)

Camion plin cu carne r[sturnat la intrarea ]n ora\ Uncamion]nc[rcatcucarnes-a r[sturnatluniseara]nsensulgiratoriu de la intrarea ]n municipiul Boto\anidinspreSuceava.Camionul apar`ine unei societ[`i comercialedinC[t[m[r[\tiDeal\itrebuias[ajung[laPloie\ti.|oferul|tefanCiobanu,]nvârst[de36deani, a povestit poli`i\tilor c[ nu avea viteza ]ns[ ]nc[rc[tura la viraj s-a deplasat\iaf[cutbalans,atunciautocamionulr[sturnându-se.Dinfericirenuafostnimenir[nit,laaceaor[nefiindtraficintens.De\ilafa`a loculuiauajuns\ipompierii,ace\tianuaumaiintervenit,fiindchemat[ doaromacarapentruapunecamionulpero`i.UnechipajdelaPoli`ia rutier[ a dirijat traficul ]n zon[ pentru a nu produce alte evenimente. |oferulcamionuluinuseaflasubinfluen`aalcoolului.(D[nu`R.)

BOTO|ANI pe o coloan[ Tramvai deraiat ]n intersec`ia de la |coala 11 Mar`i, circula`ia tramvaielor pe Calea Na`ional[ a fost paralizat[câtevazecideminutedup[ce untramvaias[ritdepe\inelâng[ intersec`iaC[iiNa`ionalecustrada OctavOnicescu.Dincauzaevenimentului,circula`iatramvaielorpe linia 101 a fost oprit[ pe sensul dinsprezonaindustrial[sprecentru. Din fericire, ]n urma evenimentului nu a fost nimeni r[nit, de\i]ntramvaiseaflaupasageri. „Aveam pasageri ]n tramvai \i dintr-o dat[ a s[rit de pe linie chiar]nintersec`ie\iammerspân[ aici. Acum a\tept macaraua s[vin[s[ridicetramvaiul\is[-l pun[dinnoupelinie.Dinfericirenuafostniciovictim[”,adeclaratGheorghePopa,vatmanul ce conducea tramvaiul. (D[nu` Rotariu)

Prins f[r[ permis de Poli`ia de Frontier[ Poli`i\tiidefrontier[dincadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[ Darabaniau]ntocmitdosarpenal unui b[rbat, care conducea un autoturismf[r[aaveapermisde conducere. }ndatade3decembrie,]njurul orelor 23.30, un echipaj din cadrul SPF Darabani pe timpul desf[\ur[riiuneimisiuniaoprit]n trafic,pentrucontrol,]nlocalitatea Darabani, un autoturism VolkswagenPassat,condusdeNicolae V.,de33deani,dinlocalitate. La solicitarea documentelor, b[rbatulnuapututprezentapermisul de conducere, fapt pentru carepoli`i\tiidefrontier[auefectuat verific[ri suplimentare ]n urmac[roraauconstatatc[acesta nude`inepermisdeconducere.Pe numeleluiNicolaeV.poli`i\tiide frontier[ au ]ntocmit dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iunii de conducereapedrumurilepublicea unui autovehicul de c[tre o persoan[ care nu posed[ permis de conducere.(D[nu`Rotariu)

Accident grav la Ungureni Dou[persoaneaufostr[nite, ]nnoapteadelunispremar`i,dup[ cema\ina]ncareseaflauafost implicat[]ntr-unaccidentrutierpe drumulDN29Boto\ani-S[veni, ]napropieredeUngureni.AutoturismulmarcaBMWeracondusde MihaiP.,]nvârst[de32deani,\i circula dinspre Boto\ani c[tre S[veni.Launmomentdat\oferul apierdutcontrolulasupravolanului, iar ma\ina a ie\it ]n decor, r[sturnându-sepecâmp.BMW-ul ar[maspecupol[,]ns[pasagerii, treilanum[r,aureu\its[coboare pân[lainterven`iaechipajuluide descarcerare. Atât \oferul, cât \i un b[rbat ]n vârst[ de 54 de ani aflatpebanchetadinspateaufost transporta`i la spital de o ambulan`[.(D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Miercuri,5decembrie2012

5

Oferteturistice

Cât ne cost[ s[ petrecem s[rb[torile ]n `ar[ \i str[in[tate S[rb[toriledeiarn[se apropiecupa\irepezi,iar boto\[neniiau]nceputs[ ]\ifac[planuridevacan`[.Dac[uniialegs[petreac[s[rb[toriledeiarn[ ]nBoto\ani,al`ii,cuceva maimult[daredemân[, pleac[spredestina`iiexotice.Ofertelesuntvariate, boto\[neniiavânddeunde alege.Anulacesta,spre deosebiredeceilal`iani, estemaiavantajoss[]`i petreciCr[ciunul]n`ar[, ]natmosferaautentic[a s[rb[torilor]nBucovina sauMaramure\.Unsejur petrecutlasfâr\itdean laPragasaulaVienaeste multmaicostisitor. Cei care vor s[ petreac[ s[rb[torile de Cr[ciun ]n Maramure\ pot opta pentru un pachetturisticcareajungela850delei.}n aceast[sum[intr[4nop`icazarecudemipensiune(adic[micdejunul\icina),]npensiuni de 2-3 margarete din Bor\a. Cinele oferitepeparcursulvacan`eideCr[ciunvor fitradi`ionale.Cinadinsear[din23decembriesevacentraperitualulcunoscutcapomanaporcului,]ntimpcemasadesear[de 24decembrievaconstituiocin[tradi`ional[ deCr[ciun,cudaruri\icu]ntâmpinareacolind[torilor.}npre`maiintr[\iunturalMaramure\uluicuautocarul,asistatdeunghid specializatcarev[vaoferiinforma`iidespre

obiectivele \i locurile vizitate \i o plimbare cu sania cu zurg[l[i sau cu c[ru`a tras[ de cai,]nfunc`iedevreme.Sejuruldescrisvizeaz[intervalul22decembrie-26decembrie.

1.000 de lei, un sejur de 7 zile de Cr[ciun ]n Bucovina Ovacan`[de7zile]nperioadas[rb[torilor de Cr[ciun ]n comuna bucovinean[ Vamaajungela1.050delei.Condi`iide3 margarete,demipensiune\imas[festiv[de Cr[ciunsuntserviciileoferitepentruceice dorescs[petreac[aici.}najundeCr[ciun, ceicareopteaz[pentruacestpachetturistic pot participa la ritualul t[ierii porcului, la preg[tirea preparatelor tradi`ionale \i la pomana porcului. Seara continu[ cu ]mpodobireabradului,primireacolind[torilor,cu cinadinAjunulCr[ciunului\icu„sosirea” luiMo\Cr[ciun. }n pre` mai intr[ \i plimbare cu sania tras[decai\ipetrecerecutarafbucovinean. Sejurul]ncepepe22decembrie.

Cr[ciunul la Praga \i la Viena, ceva mai scump

Revelion la Boto\ani ]ntre 250 \i 400 lei

Peste370deeurotecost[unsejurde5 zile]nperioadaCr[ciunuluilaPraga.}npre` intr[biletuldeavionBucure\ti-Praga\iretur,4nop`icazare]ntr-unhotelde3steledin Praga, mic dejun, taxa de aeroport \i cina tradi`ional[deCr[ciun,precum\iuntural ora\ului, asistat de un ghid care vorbe\te limbaromân[. UnsejurdeCr[ciunlaVienadep[\e\te 360deeuro.Tarifulacoper[5nop`icazare cumicdejunlahoteluride3\i4stele,3cine,transportcuautocarulpân[laViena\i ]napoi, biletul la concertul extraordinar de Cr[ciunalWienerHofburgOrchesterlasala defestivit[`i„Festsaal”aPalatuluiImperial Hofburg.}npre`intr[\iturulora\uluiBudapesta(inclusivvizitareapie`eideCr[ciundin capitalaUngariei),turulVienei\ivizitarea pie`eideCr[ciundelaViena.

Pentru boto\[nenii ce vor petrece ]n jude`, restaurantele au oferte atractive privindtrecereadintreani.Unmeniupentruo persoan[variaz[]ntre250lei\i400lei,]n func`iedemeniu\iserviciileoferite. }n suma de 250 lei, boto\[nenii se pot delecta de revelion cu rulad[ de curcan ]n mantiedeca\caval,cup[dinpieptdera`[cu crem[ brânz[ \i nuci, curmale umplute cu brânzeturifine,andiveexotice(ananas,avocado, creve`i), pache`ele cu prosciutto, cupe cumoussedesomonafumat,rulouricuzuccini \i an\oa, foie gras tras ]n ciocolat[ am[ruie,m[slineumplute,prepeli`[latav[cu opintici,somon]nsosde\ofrancubroccoli\i sparanghel, mu\chi de vit[ cu sos madera, piuredeconopid[\isfeclaro\ie,desert,precum \i tot felul de b[uturi fine. }n pre` vor intraprogramuldecolind[tori\iobiceiuride iarn[dar\iambientulmuzical]ntre`inutlive deinterpre`iprofesioni\ti.(OtiliaMaxim)

|efii din ]nv[`[mânt ]l alung[ pe Mo\ Cr[ciun din cancelarie Lunadecembrie,luna cadourilor,aducepe listadecheltuieliap[rin`ilorcareaucopiila \coal[saulagr[dini`[ \isumeledebanidestinatecadourilorpentru cadreledidactice.„Aten`iile”pentru]nv[`[toare \ieducatoareaudep[\it demultlimitaclasicului buchetdeflori. }n aceste condi`ii, conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J)aatrasaten`iap[rin`ilors[nu

maiofere„aten`iimaimicisaumai mari”cadrelordidactice,cuprilejuls[rb[torilordeiarn[. „Având]nvederec[neafl[m ]nperioadas[rb[torilordeiarn[, facunapelatâtlap[rin`i,cât\ila cadrele didactice, ]n sensul ]n carep[rin`iis[nufac[ceeacese mai ]ntâmpl[ ]n ]nv[`[mântul nostru, ]n sensul ]n care se mai strângsumedebanisauseacord[ cadouri substan`iale cadrelor didactice.Suntconvins[c[\icolegiimeivorfacefrontcomun]na stopa aceste practici vechi, din p[cate”, a spus C[t[lina Lupa\cu, inspector \colar general adjunct al I|J. Aceasta a men`ionat c[ nimeni nu interzice oferirea

unei flori, dar nu se mai dore\te acordarea acelor cadouri costisitoare pentru care p[rin`ii s[ bage mânaadânc]nportofel. „Esen`ialul este ca ]n aceast[ perioad[s[avemoreac`ieap[rin`ilor,]nsensul]ncaredac[dorescs[urezes[rb[torifericitecadrului didactic, pot apela la lucruri simbolice, la flori. }mi doresc din tot sufletul ca ]n anul acesta p[rin`ii s[ nu aib[ deficit de buget pentru a face cadouri cadrelor didactice”, a men`ionat adjunctulInspectoratului|colar. Cei nemul`umi`i de practica colect[riisumelordebanipotsunala telefonulverdealI|Jdarpotreclama\i]nscris.(PetronelaRotariu)

ATEN~IE

Avertizare de ninsori abundente ]n tot jude`ul

Administra`iaNa`ional[deMeteorologieaemisoavertizarepotrivitc[reia,demiercuridiminea`[\i pân[joisearavaninge]ntoatejude`ele\isevadepunestratdez[pad[]ndeosebi]nsud-vestul,centrul, nordul`[rii\i]nzonademunte,iar ]nregiunileestice\ilamuntevafi vântputernic.Potrivitmeteorologilor, ]n Moldova, Muntenia \i Dobrogeavorfiploi,care]nnoaptea

demiercurisprejoisevortransforma]nlapovi`[\ininsoare.Joi,6decembrie,vaninge]nspecial]nMoldova\i]nzonaCarpa`ilorOrientali. Totodat[,vântulvaprezentaintensific[rimaiales]nregiunileestice\i lamunte,cuvitezecevordep[\ilocal60dekilometripeor[.Avertizareaestevalabil[]ntoat[`ara,de miercuri, ora 06.00, pân[ joi la orele18.00.(D[nu`Rotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE Neprofitabil

Firmele nu sunt interesate s[ distribuie mere ]n \coli EleviiclaselorI-VIIIdinunit[`ilede ]nv[`[mântboto\[nenetrebuiaus[ primeasc[mere,zilnic,gratuit,prin programulde]ncurajareaconsumuluidefructe]n\coli. Dela]nceputulanului\colarpân[]nmomentuldefa`[ copiii ]ns[ nu au primit mere, \i nici pân[ la sfâr\itul semestruluinuvorprimi. Acestfaptpentruc[niciofirm[nuesteinteresat[de distribu`ia merelor ]n \coli. Potrivit pre\edintelui Consiliului Jude`ean, Florin ~urcanu, ]ntr-o prim[ etap[ nus-a]nscrisniciosocietate,iarulteriorreprezentan`iiCJ audoritcalicita`ias[fiecu]ncredin`aredirect[,]ns[nici a\anuaufostofertan`i.Costulstabilitlalicita`iepentruun kilogram de mere este de 2,8 lei, ]n pre` fiind inclus \i transportul. Consiliul Jude`ean va repeta licita`ia privind distribuireamerelor]n\coli,aceastafiindprogramat[pe 10ianuarie.

„Pre`ulestemic,]ns[nupots[-lm[resc,pentruc[ nudepindedemine.EsteaprobatdeGuvern.Nuamavut niciunofertants[daum[carcu]ncredin`aredirect[.S[ ]mi aduc singur mere, intru ]n conflict de interese”, a spuspre\edinteleCJ. Costurile  pentru distribuirea fructelor ]n anul \colar 2012-2013seridic[la1.000.000delei.(OtiliaMaxim)

Miercuri,5decembrie2012

Florin ~urcanu face pronosticuri privind rezultatele alegerilor LiderulPNL,Florin~urcanu,esteoptimist]nceea ceprive\terezultatulalegerilordin9decembrie.Acesta sus`ine c[ to`i cei nou[ candida`i ai alian`ei USL vor ajunge]nParlament.Totodat[,\efulliberalilorsus`ine c[ USL va ob`ine aproximativ 80 la sut[ pe colegiul S[veniiarmedia]njude`ulBoto\anivafidepeste70la sut[. „Celmaibunrezultat]lvaaveacolegiulS[venicu peste75 lasut[,chiar80lasut[.Aldoilearezultat]l vaaveaDorohoiul.ApoivorficolegiiledinBoto\ani cu peste 70 la sut[. La egalitate vor fi Fl[mânzi \i Darabani cu 60-65 la sut[. Per total jude` vom face peste70lasut[”, aprecizatFlorin~urcanu. Pre\edintele PNL Boto\ani a f[cut un pronostic \i vizavi de rezultatele candida`ilor din opozi`ie. Acesta, de\inu\i-ardoricaARDs[intre]nParlament,sus`ine c[favori`isuntNeculaiRebenciuc\iStelic[Strugaru. (OtiliaMaxim)

ANUN~ }n temeiul Legii nr.95/2006 privind reforma ]n domeniuls[n[t[`ii-TITLULVIII„Asigur[rilesociale de s[n[tate”, cu modific[rile \i complet[rile ulterioare,H.G.nr.972/2006pentruaprobareaStatutului Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate, cu modific[rile\icomplet[rileulterioare,aleHGnr.286/2011 pentruaprobareaRegulamentului-cadruprivindstabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz[tor func`iilor contractuale\iacriteriilordepromovare]ngradesau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pl[tit din fonduri publice \i Ordinul pre\edintelui Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate nr.15/2008 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocupareapostuluideDirectorGeneralalCaseiNa`ionaledeAsigur[rideS[n[tate\iaposturilordePre\edin`i-DirectoriGeneraliaicaselordeasigur[rides[n[tate,]nvederea]ndepliniriiindicatorilordeperforman`[,]ncheiereacontractelordemanagement\ievaluarea activit[`ii acestora, cu modific[rile \i complet[rileulterioare. CasaNa`ional[deAsigur[rideS[n[tatecusediul ]nBucure\ti,CaleaC[l[ra\ilornr.248,bl.S19,sector 3,organizeaz[concurs]nperioada23-25.01.2013,la sediulCNAS-SaladeConsiliu,pentruocupareapostuluivacantdePre\edinte-DirectorGeneralalCasei deAsigur[rideS[n[tateBoto\ani. Termenullimit[dedepunereadosarelorestedata de18.12.2012(inclusiv),pân[laora17.00. Pedatade21.12.2012sevorafi\arezultateleselec`iei dosarelor de concurs pe baza ]ndeplinirii condi`iilordeparticiparelaconcurs.Contesta`iilecuprivirelarezultateleselec`ieidosarelorde]nscrieresedepun la CNAS - Cabinet Pre\edinte, pân[ la data de 28.12.2012,inclusiv,sesolu`ioneaz[\iafi\eaz[lasediulCNAS]ntermendeozilucr[toaredelaexpirareatermenuluidedepunere. Concursul const[ ]ntr-o prob[ scris[ ce se va desf[\ura ]n data de 23.01.2013, ]ncepând cu ora 10,00 \i interviu ce se va desf[\ura ]n data de 25.01.2013, ]ncepând cu ora 10,00. Proba scris[ se sus`ine din bibliografia anexat[ la prezentul anun` \i carefaceparteintegrant[dinacesta. Interviulsevadesf[\uraconformplanuluideinterviu\ivafistructuratpebazaunuiplandemanagement pentruatingereaobiectivelorprinexecu`iaindicatorilordeperforman`[cuprin\i]ncontractuldemanagement, prezentat de candida`i, conform metodologiei aprobate prin Ordinul pre\edintelui CNAS nr.15/2008,cumodific[rile\icomplet[rileulterioare; planul de management va fi elaborat pentru un an bugetar\ivafiadaptatsistemuluideasigur[risociale de s[n[tate. Planul de management, ]n form[ scris[, vafidepusodat[cudosarulde]nscrierelaconcurs. Poate participa la concurs persoana care ]ndepline\teurm[toarelecondi`ii:

a)arecapacitatedeexerci`iudeplin[; b) este apt[ din punct de vedere medical pentru exercitareafunc`iei; c)nuafostcondamnat[definitivpentrus[vâr\irea unei infrac`iuni contra umanit[`ii, contra statului ori contraautorit[`ii,deserviciusau]nleg[tur[cuserviciul,care]mpiedic[]nf[ptuireajusti`iei,defalsoria unorfaptedecorup`iesauauneiinfrac`iunis[vâr\it[ cuinten`ie,carearface-oincompatibil[cuexercitarea func`iei,cuexcep`iasitua`iei]ncareaintervenitreabilitarea; d)nuafostsanc`ionat[pentru]nc[lcareadispozi`iilorlegale]ndomeniulfiscal; e)arecet[`enieromân[\idomiciliul]nRomânia; f)arecalitateadeasigurat]nsistemulasigur[rilor socialedes[n[tate; g)]ndepline\tecondi`iiledestudii\ivechimepotrivitcerin`elorpostului,respectiv: - preg[tire de baz[: studii superioare de lung[ durat[,doveditecudiplom[delicen`[; - preg[tire complementar[/managerial[ ]n domeniul de activitate al candidatului sau ]n sistemul de s[n[tate: cursuri de perfec`ionare/ specializ[ri/ competen`e/master/doctorat; -vechime]nspecialitate-minimum5ani; -activitatedesf[\urat[]nmanagementdeminimum 3ani; Dosarelede]nscrieresedepunlaCNAS-Cabinet Pre\edinte\ivorcuprindeurm[toareledocumente: -formularde]nscrierelaconcurs(sevamen`iona numele, prenumele, adresa complet[, telefon, fax) pusladispozi`iacandida`ilordec[treDirec`iaResurse Umane,Salarizare\iEvaluarePersonalaCNAS; -copieactdeidentitate; - curriculum vitae din care s[ rezulte activitatea desf[\urat[; -adeverin`[cares[atestestareades[n[tatecorespunz[toareexercit[riifunc`iei,eliberat[cucelmult6 luni]naintededepunereadosarului; - declara`ie notarial[ care s[ ateste capacitatea de exerci`iudeplin[; -cazierjudiciarsaudeclara`ienotarial[dincares[ rezultec[nuareantecedentepenalecares[-lfac[incompatibil cu func`ia de Pre\edinte-Director General (]n condi`iile art.6, alin.1 lit.e \i alin.3 din HG nr.286/2011); -cazierfiscal; - adeverin`[ care s[ ateste calitatea de asigurat ]n sistemuldeasigur[risocialedes[n[tate; -copielegalizat[adiplomeidelicen`[caredovede\teabsolvireastudiilordelung[durat[; -copielegalizat[acarnetuluidemunc[sauorice alt]nscrisdoveditoralvechimii]nspecialitatedeminimum5ani\ialactivit[`iidesf[\urate]nmanagement deminimum3ani; - copii legalizate dup[ actele de studii, perfec`ionare, specializare care s[ ateste preg[tirea comple-

mentar[/managerial[ ]n domeniul de activitate sau ]n sistemul de s[n[tate: cursuri de perfec`ionare/specializ[ri/competen`e/master/doctorat; - recomandare de la ultimul loc de munc[ (acesta trebuies[cuprind[,]nmodobligatoriu,caracterizarea profiluluiprofesional\imoralalpersoanei)saucopie afi\ei/raportuluideevaluareaperforman`elorprofesionale]ntocmit[laultimullocdemunc[; -planuldemanagement]nform[scris[,dincares[ rezulteabilit[`ilemanageriale,adaptateobiectivelor\i indicatorilor de performan`[ specifici postului de Pre\edinte-DirectorGeneral]nsistemulasigur[rilor socialedes[n[tate. Copiiledepeacteleprev[zutemaisus(cuexcep`ia celor pentru care se solicit[ copii legalizate) se prezint[]nso`itededocumenteleoriginale,caresecertific[pentruconformitatecuoriginaluldec[tresecretarulcomisieideconcurs. Condi`iilepecare,obligatoriu,leva]ndeplinipersoanacarevapromovaconcursulpentruocupareapostuluidepre\edinte-directorgeneral]ncadrulcaseide asigur[ri de s[n[tate, sunt prev[zute la art.5 \i art.6 dinOrdinulPre\edinteluiCNASnr.15/2008,cumodific[rile\icomplet[rileulterioare,respectiv: a)nupotfiasocia`i/ac`ionariaifurnizorilordeserviciimedicale,precum\ititulariaicontractelordefurnizaredeserviciimedicalecucaseledeasigur[ri. b)sesuspend[dedreptdinfunc`iilede`inuteanterior,cuexcep`iafunc`iilordidacticedin]nv[`[mântul superior; c) nu pot de`ine func`ii de conducere ]n cadrul MinisteruluiS[n[t[`ii,direc`iilordes[n[tatepublic[, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigur[risocialedes[n[tatealec[rorserviciisedeconteaz[dinfond,unit[`ilorsanitare,cabinetelormedicale,func`iialesesaunumite]ncadrulColegiuluiMedicilor din România, colegiilor jude`ene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucure\ti, ]n cadrul ColegiuluiMedicilorDenti\tidinRomânia,colegiilorjude`ene ale medicilor denti\ti, respectiv al municipiului Bucure\ti,]ncadrulColegiuluiFarmaci\tilordinRomânia,colegiilorjude`enealefarmaci\tilor,respectiv al municipiului Bucure\ti, organiza`iilor centrale \i localealeOrdinuluiAsisten`ilorMedicali\iMoa\elor dinRomânia,organiza`iilorcentrale\ilocalealeOrdinului Biochimi\tilor, Biologilor \i Chimi\tilor sau func`ii ]n cadrul societ[`ilor comerciale cu profil de asigur[ri,farmaceuticorideaparatur[medical[. Rela`iisuplimentareprivindcondi`iiledeparticiparelaconcurs,actelenecesare]nscrierii\ibibliografia deconcurssepotob`inelasediulCNAS,lasediulCasei de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani, unde acestea suntafi\ate,pepaginadeinternetaCNAS,respectiv aCASBoto\ani,precum\ilaDirec`iaResurseUmane, Salarizare \i Evaluare Personal a CNAS, telefon 0372.309.240.


PUBLICITATE

Miercuri,5decembrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latelefon:0752.548.847. *Vând2casepentru2familii,teren2.500m,anexe, la21kmora\sauvariante+diferen`[.Pre`35.000E. Telefon:0753.940.312.(G-8)

]nchirieri *}nchiriezgarsonier[32 mp,confort1.Telefon: 0749.064.024,dup[ora 12.00.(G-1)

licita`ii *LichidatorulSCAldiLivi 93SRL,scoatelalicita`ie bunuriproprietateaSCAldi Livi93SRL:autoutilitar[ MAN12.224LLC/LE220Cla pre`de20.000lei,autoutilitar[Iveco120E18/EUROCARGOlapre`ulde15.000 lei.Pre`urilenucon`inTVA. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani, CaleaNa`ional[nr.107,sc. B,parter,]ndatade 11.12.2012,orele15\iseva repeta]ndatade28.12.2012 laorele11.Tel. 0231/538.015.(2482-1)

teren]nsuprafa`[de908,25 mp,situat]nBoto\ani,|osea centur[,]nsola15,p.c.112 lapre`ulde13.188lei. Pre`urilenucon`inTVA. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani]n datade11.12.2012,orele13 \isevarepeta]ndatade 18.12.2012laaceea\ior[. Tel.0231/538.015.(2483-1)

anun`public *SCDEEATOURSRL,cu sediul]nloc.Boto\ani,Calea Na`ional[nr.47,jud.Boto\ani,telefon/fax:0231 517509,titular[aactivit[`ii de}ntre`inerea\irepararea autovehiculelor,adepusla sediulAPMBoto\anidocumenta`iatehnic[]nvederea ob`ineriiautoriza`ieidemediupentruactivit[`ileanterior precizate.Activitateace urmeaz[afidesf[\urat[de SCDEEATOURDRLva consta]nefectuareaopera`iilorde]ntre`inere\irepara`iiaautovehiculelor\ise vordesf[\uralapunctulde lucrusituat]nsatM[n[stirea Doamnei,com.Curte\ti, jude`ulBoto\ani. M[surideprotec`iamediului:

Observa`iilepubliculuiseprimesczilniclasediulAPM Boto\ani\ilaSCDEEATOURSRL]ntreorele 08.00-16.00]ntermende30 dezilelucr[toaredela apari`iaanun`ului.(2481-1)

angaj[ri *SubscrisaPRIM{RIA COMUNEIDURNE|TI, jude`ulBoto\aniorganizeaz[ concurspentruocupareapostuluivacantunicdeinspector debutant,dincadrulCompartimentuluiresurseumane, autoritatetutelar[,asisten`[ social[\istarecivil[alaparatuluidespecialitatealPrimaruluicomuneiDurne\ti. a)Probelestabilitepentruconcurs:probascris[\iinterviu. b)Concursulsevadesf[\ura dup[cumurmeaz[: -depunereadosarelorpân[ pedatade10ianuarie2013; -]nperioada13-15ianuarie 2013,]ncepândcuora10.00 selec`iadosarelor; -]ndatade16ianuarie2013, ]ncepândcuora10.00proba scris[,lasediulPrim[riei comuneiDurne\ti,jude`ul Boto\ani. }ndatade20ianuarie2013,

AGENDA SERVICIILOR

]ncepândcuora14.00interviul,lasediulPrim[riei comuneiDurne\ti,jude`ul Boto\ani. Dosarelede]nscrierelaconcurssedepun]ntermende 20deziledeladatapublic[riianun`ului]npres[,laregistraturaPrim[rieicomunei Durne\ti,jude`ulBoto\ani. c)Candida`iitrebuies[]ndeplineasc[condi`iileprev[zutede art.54dinLegeanr.188/1999 privindStatutulfunc`ionarilor publici,republicat[. CONDI~IISPECIFICE: -studiisuperioarecudiplom[delicen`[]ndomeniul administra`ieipublice,asisten`[social[,comunicare\i rela`iipublice; -cuno\tin`edeoperarepe calculator-nivelmediu. d)BIBLIOGRAFIA -Legeanr.188/1999privind Statutulfunc`ionarilorpublici, republicat[,cumodific[rile\i complet[rileulterioare; -Legeanr.7/2004privind Coduldeconduit[alfunc`ionarilorpublici; -HGRnr.611/2008pentru aprobareanormelorprivind organizarea\idezvoltarea cariereifunc`ionarilor publici;

-Legeanr.161/2003privind unelem[suripentruasigurarea transparen`ei]nexercitarea demnit[`ilorpubliceafunc`iilorpublice\i]nmediulde afaceri,prevenirea\isanc`ionareacorup`iei,cumodific[rile\icomplet[rileulterioare; -Legeanr.416/2001privind venitulminimgarantat, modificat[\icompletat[prin Legeanr.292/2011; -Legeanr.277/2010privind aloca`iapentrusus`inerea familiei; -HGRnr.38/2011pentru aprobareaNormelorMetodologicedeaplicareaprevederilorLegiinr.277/2010; -Legeanr.215/2001privind administra`iapublic[local[, republicat[,cumodific[rile \icomplet[rileulterioare; e)Membriicomisieideexaminare: -MorosacLauren`iu,secretarulcomunei, -RuscanuDanielaAmalia \ef-birou, -ReprezentantANFP. f)Membriicomisieide solu`ionareacontesta`iilor: -DubeiAlexa,inspector, -Enu`[-Fasol[GabrielaVioleta,inspectorsuperior, -ReprezentantANFP.(2480-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*LichidatorulSCMoldo CCTPSA,scoatelalicita`ie autoturismmarcaToyota,an fabrica`ie2003,lapre`ulde 10.040lei,autoturismM1G, marcaBMW,anfabrica`ie 2008,lapre`ulde48.981lei, autoutilitar[marcaDacia,an fabrica`ie2004,lapre`ulde 1.530lei;utilaje:fer[str[u automat,ma\in[decur[`at, ma\in[desudat,fier[str[u unghiulargeam,ma\in[de g[urit,ma\in[automat[de frezat,aparatsudur[,la valoareatotal[de2.913lei;

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,5decembrie2012

Criss \i Vlad: „Este Fenomenul LaLa Band ]n Moldova!”

Aumair[mascâteva zilepân[lastartul miniturneuluiLaLa BandHappyXmas, carevacuprindeora\eleVaslui,Ia\i\iBoto\ani.UnCr[ciun LaLa]ia\teapt[pe to`itineriidinMoldova,carevordoris[ petreac[osear[de neuitat]mpreun[cu trupafenomenamomentului-LaLaBand Tinerii arti\ti vor concerta ]n estul `[rii, pe 14 decembrie ]n Vaslui,pe15decembrie]nIa\i\i pe 16 decembrie ]n Boto\ani. SpectacolelevoravealoclaCasa deCultur[aSindicatelordinfiecare localitate, ]ncepând cu ora 19.00. Spectacolele din turneul LaLaBandHappyXmassuntspeciale pentru c[ vor preg[ti publicul, ]n avans, pentru s[rb[toarea deCr[ciun.Entuziasma`ideapropiateleconcerte,arti\tiipromitun superconcertpentrufaniilor. „Este o mare bucurie pentru noi s[ mergem acas[ la mine ]n Moldova”,ziceCriss. „Abiaa\teptams[ne]ntâlnim cu publicul cald, entuziast. Abia a\tept[ms[ocunoa\tempeAmy careaf[cutprimulfanclubVlad \iCriss,careadep[\it40.000de like-uri, dar pân[ atunci mai avemfilm[ri\imareleconcertde laSalaPolivalenta.V[iubimdragii no\tri \i haide`i cu to`ii s[ petrecem un LaLa Cr[ciun”. Tinerii actori ai serialului „Pariu cuvia`a”aucuceritinimilefanilor, devenind idolii a milioane de tineri, iar LaLa Band una dintre celemaiiubitetrupedin`ar[. Fanii trupei LaLa Band vor fi maiaproapec[niciodat[deidolii

lor, prin achizi`ionarea pachetului VIP.Acestaincludeunbilet]ncea mai bun[ zon[ a s[lii, un obiect inscrip`ionatLaLaBand,unposter cu autografele arti\tilor \i oportunitateaextraordinar[deaparticipa laosesiuneafotocumembriitrupeiLaLaBand.|edin`afotopentru posesoriibiletelorVIPva]ncepela ora17.00.Biletelesuntdisponibi-

le la urm[toarele categorii de pre`uri: VIP Package - 150 lei; CategoriaI-100lei;Categoriaa II-a-80lei.Bileteleseg[sescla casadebileteas[liidespectacol, ]noficiilePo\teiRomânesemnalizate Bilete.ro \i online pe www.vandbilete.ro, www.bilete.ro,www.myticket.ro. (PetronelaRotariu)

Zilele „Nicolae Iorga”, marcate miercuri \i joi Asocia`iaCultural[„Nicolae Iorga” Boto\ani, ]n parteneriat cu Muzeul Jude`ean, Teatrul „Mihai Eminescu” \i Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, organizeaz[, miercuri \i joi, Zilele„NicolaeIorga”.Colaboratori ]n cadrul manifest[rilor sunt: Palatul Copiilor, Seminarul Liceal Sf. Gheoghe, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” \i ParohiaSf.IoanBotez[torul. Ac`iunilevor]ncepepe5decembrielaCasaMemorial[Nicolae Iorga la orele 10.30. Ac`iuniledinprimazivorcuprinde un recital sus`inut de Corala Seminarului Teologic Liceal „Sf. Gheorghe”, prof. coordonator:Pr.ConstantinZ[iceanu; vernisajul expozi`iilor Nicolae Iorga;  apari`ii editoriale postume\iNicolaeIorga]nmedalistic[,dar\iunsimpozioncomemorativcutema„NicolaeIorga -m[rturiicontemporane”. Seara, la ora 19.00, la Teatrul Mihai Eminescu, ]n Sala Marevaavealocspectacolulcu piesa„Omulcarenitrebuie”,de N.Iorga.Regiaapar`ineMarianei C[m[r[\an, scenografia

Alexandrei Penciuc. Din distribu`ie fac parte: Bogdan Horga, Daniela Buc[taru, Cezar Amitroaei, Petru` Butuman \i Ela Nistor. Ac`iunile vor continua joi,cândvizitareaCaseiMemoriale Nicolae Iorga, ]ntre orele 10-17,vafigratuit[.Manifest[rilesevor]ncheiacuunrecital de cânt[ri duhovnice\ti sus`inut de tineri din parohia Sf. Ioan Botez[torul, coordonator: Pr. Petru Fercal. (Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2273  
Evenimente de Botosani nr.2273  

Ziarul orasului tau!

Advertisement