Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Anul VI • nr. 211 (1736) • Miercuri, 27 octombrie 2010 • 8 pagini

A intrat cu Lexus-ul ]n turma de oi Accident mai pu`in obi\nuit, petrecut ieri diminea`[, pe DN 29, pe raza localit[`ii Ungureni. Un boto\[nean ]n vârst[ de 20 de ani a intrat ]n plin cu limuzina ]ntr-o turm[ de oi. Tân[rul circula cu vitez[ mare, conform celor spuse de poli`i\ti. Pagina 3

U

VI TER

IN

Pagina 6

Maria ~iprigan, lider Sindicatul }nv[`[m@ntului Preuniversitar (SIP) Boto\ani:

„Am zis s[ mai vedem cum este \i cu tineretul la conducerea Inspectoratului”

Spitalul Jude`ean a r[mas f[r[ penicilin[ ]n farmacie Pagina 2


2

27 octombrie 2010

TOPNEWS

Reabilitarea Palatului de Justi`ie cu 400.000 lei. Pentru c[ de un deceniu, de când Palatul de Justi`ie din municipiul Boto\ani a fost dat ]n folosin`[, nu au mai fost investi`i bani ]n reabilitarea cl[dirii, valoarea total[ a lucr[rilor necesare dep[\e\te 400.000 lei. }n ce constau lucr[rile de reabilitare pute`i citi pe www.evbt.ro.

Spitalul Jude`ean a r[mas f[r[ penicilin[ ]n farmacie Bate vântul prin farmacia Spitalului Jude`ean. Multe din medicamentele de care au nevoie medicii pe sec`ii pentru a-\i trata pacien`ii, lipsesc. Pân[ \i penicilina nu este de g[sit ]n spital. Reprezentan`ii celei mai mari unit[`i medicale din jude` ridic[ neputincio\i din umeri ]n fa`a acestei situa`ii. „Situa`ia asta ne dep[\e\te. Noi facem comenzile, dar nu primim ]ntotdeauna medicamentele solicitate. Sau primim cantit[`i foarte mici fa`[ de cele pe care le trecem ]n comenzi. De exemplu, din 100 de fiole solicitate dintr-un anumit medicament, primim doar 20”, explic[ medicul Mihaela Miler, directorul medical al Spitalului Jude`ean. Potrivit celor declarate de directorul medical, problema este la depozitele de medicamente. }n unele depozite nu

banii ]n perioada 24-30”, mai spune directorul medical al unit[`ii.

Când medicamentele lipsesc, cazurile grave sufoc[ spitalul

se g[sesc medicamentele solicitate de spitale sau de farmaciile cu circuit deschis. A doua cauz[ a lipsei

„Lipse\te \i penicilina din spital. Dar nu este singurul medicament pe care nu-l g[sim ]n farmacie. Comenzi facem, dar furnizorii nu le onoreaz[. Lipsa penicilinei o sim`im mai pu`in pentru c[ este o diversitate foarte mare a ofertei de antibiotice. Dac[ lipse\te un antibiotic, ]l ]nlocuim cu altul. Cu ani ]n urm[, ]ntr-adev[r, o criz[ ]n aprovizionarea cu penicilin[ ar fi avut efecte mult mai grave”, Mihaela Miler, director medical la Spitalul Jude`ean

unor medicamente de baz[ din spital ar fi aceea c[ reprezentan`ii furnizorilor nu mai sunt dispu\i s[ dea marf[ pe datorie. „Li s-au pl[tit datoriile mai vechi, dar ei acum ]\i iau m[suri de precau`ie \i vor s[ li se fac[ plata mult mai repede. Altfel spun c[ nu se pot aproviziona nici ei. Este un adev[rat cerc vicios aici, alimentat de criza financiar[. Noi nu putem face plata mai devreme, ]n fiecare lun[ d[m

De o s[pt[mân[, cazurile grave pe sec`ia medical[ I au ]nceput s[ vin[ unul dup[ altul. „Este o adev[rat[ avalan\[ de cazuri dificile, pentru tratarea c[rora spitalul are cheltuieli foarte mari. Sunt cazuri pentru care tratamentele se ridic[ la costuri de ordinul zecilor de milioane de lei vechi. Avem cazuri pentru care cheltuim \i peste 40 de milioane de lei vechi dar casa de asigur[ri de s[n[tate nu ne deconteaz[ mai mult de 15 milioane”, declar[, de asemenea, medicul Mihaela Miler. Num[rul mare de pacien`i cu afec`iuni grave este explicat de medici \i prin faptul c[ afec`iunile de sezon dau probleme medicale destul de serioase, pneumonii \i alte complica`ii respiratorii greu de tratat. „Parc[ lumea este tot mai bolnav[”, spune, ca o concluzie, directorul medical al Spitalului Jude`ean. Iar ]n aceste condi`ii, lipsa multor medicamente din farmacia unit[`ii medicale le creeaz[ mari probleme medicilor \i pacien`ilor. (Aurora Dimitriu)

25 de milioane de euro aduse jude`ului prin proiecte Proiecte europene ]n valoare de peste 25 de milioane de euro pentru jude`ul Boto\ani. Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, a semnat luni la Ministerul Dezvolt[rii Regionale \i Turismului trei contracte de finan`are pentru obiective de interes major ]n jude`ul Boto\ani. Pre\edintele CJ a decis s[ se deplaseze personal la Bucure\ti, dup[ ce a a\teptat inutil, pre` de o lun[ de zile, vizita ministrului Elena Udrea la Boto\ani. Cele trei proiecte finan`ate cu fonduri europene se refer[ la reabilitarea \i modernizarea Spitalului Jude`ean „Mavromati”, modernizarea drumului jude`ean Cristine\ti-Suha-

r[u-Oroftiana \i reabilitarea \i amenajarea Centrului de }ngrijire \i Asisten`[ Ad[\eni. „Din acest moment, al semn[rii contractelor de finan`are, intr[m ]n procedura de atribuire a lucr[rilor, astfel ]ncât s[ ]ncepem ]n cel mai scurt timp lucr[rile. Am beneficiat de un sprijin real, atât din partea doamnei ministru Elena Udrea, cât \i din partea reprezentan`ilor din Agen`ia de Dezvoltare Regional[ Nord-Est”, a declarat Mihai ~âbuleac, \eful CJ.

Modernizarea „Jude`eanului”, cea mai important[ investi`ie Cea mai important[ investi`ie este cea de la Spitalul Jude`ean, unde costurile ajung cam la peste 14 milioane de euro. Pe o perioad[ de 36 de luni de zile, constructorul va fi obligat s[

realizeze lucr[ri ]n vederea ]mbun[t[`irii calit[`ii serviciilor medicale. Conform documenta`iei, ]n incinta unit[`ii vor fi amenajate 123 de saloane cu câte patru paturi \i grupuri sanitare pentru fiecare salon ]n parte, \apte rezerve cu câte dou[ paturi, 506 paturi noi sau patru lifturi care le vor ]nlocui pe cele vechi.

13 km de drum jude`ean modernizate cu 9 milioane de euro }n ceea ce prive\te drumul jude`ean Cristine\ti-Suhar[u-Oroftiana, perioada de implementare este de 29 de luni. Lucr[rile vor consta ]n modernizarea a 13 kilometri de drum jude`ean cu circa 9 milioane de euro, având ]n vedere c[ acesta este la ora actual[ drum pietruit. Un mic calcul

arat[ c[, ]n urma licita`iei, ar urma s[ se pl[teasc[ pentru realizarea unui singur kilometru de drum circa 700.000 de euro. Tronsonul modernizat va permite fluidizarea traficului ]nspre Ucraina, prin punctul de trecere al frontierei Racov[`. }n fine, ultimul proiect se refer[ la amenajarea Centrului de }ngrijire \i Asisten`[ Ad[\eni, care urmeaz[ a fi implementat ]ntr-o perioad[ de 18 luni cu peste 800.000 de euro. La toate cele trei proiecte, contribu`ia local[ este de 2%, iar ]n func`ie de valoarea fiec[ruia, va fi \i o contribu`ie direct de la bugetul de stat. „Ce fonduri am angajat apreciem c[ vor putea fi suportate pe seama bugetului propriu al jude`ului”, a mai precizat \eful CJ. }n perioada imediat urm[toare se vor demara procedurile de atribuire a lucr[rilor de investi`ii. (Monica Aionesei)

La DSP se lucreaz[ cu pericolul deasupra capului Zeci de angaja`i din birourile Direc`iei de S[n[tate Public[ se gândesc cu groaz[ la sezonul care le va aduce ]n scurt timp ploi sau ninsoare. }ngrijorarea lor vine de la tavanul cl[dirii, care poart[ ]nc[ urma ultimei pr[bu\iri. „Când plou[ câteva zile ]n \ir, plou[ \i ]n unitate. Se infiltreaz[ apa ]n tavan \i picur[ ]n interior. Mai grav este ]ntr-o arip[ a cl[dirii, unde, cu câteva luni ]n urm[, dup[ câteva zile la rând de ploi, a c[zut tavanul pe biroul unei colege, dar \i ]n holul Direc`iei. Acum, dac[ vine o perioad[

cu ploi \i z[pad[, nu ne mai sim`im ]n siguran`[ la lucru, dac[ nu se fac repara`ii”, spune un angajat al Direc`iei de S[n[tate Public[. Cei care lucreaz[ ]n aceast[ institu`ie se gândesc cu team[ \i la ce se poate ]ntâmpla cu cl[direa veche \i nereabilitat[ de zeci de ani, ]n cazul unui cutremur. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ au ]nceput demersurile pentru ob`inerea fondurilor de reabilitare a sediului, ]ns[ fiind vorba de o cl[dire de patrimoniu, calea care trebuie str[b[tut[ este mai lung[ \i anevoioas[. Pân[ una alta, pentru sezonul rece se sper[ s[ se cârpeasc[ pe ici, pe colo, câte ceva. „}n bugetul pe 2011 sunt cu-

prin\i \i banii pentru repara`ii capitale \i investi`ii care se dau, ]ns[, foarte greu. Noi am f[cut \i o solicitare pentru luna octombrie, anul acesta, pentru suma de 300 milioane lei vechi. Sunt bani pentru utilit[`i \i repara`ii curente. Din suma asta doar o mic[ parte va fi pentru ]ntre`inerea acope ri\ului. Sper[m s[ ne ajung[ s[ cump[r[m tabl[, un uluc etc. Ar fi doar o improviza`ie pentru a trece de perioada cu ploi \i ninsori. La banii de reabilitare a cl[dirii sper[m abia pe anul viitor”, a declarat Lidia Onofrei, purt[tor de cuvânt al Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

Patru asocia`ii refuz[ s[ semneze contractul cu Modern Calor Doar patru asocia`ii de proprietari nu au semnat pân[ ]n prezent contractele cu noua societate de termoficare, Modern Calor. Este vorba despre asocia`iile nr. 22, 67, 38 \i 45, care au refuzat s[ semneze contractele individuale cu furnizorul de agent termic, motivând c[ nu sunt de acord cu prevederile contractuale. Pentru c[ nu mai puteau `ine lumea f[r[ ap[ cald[ \i c[ldur[, de circa dou[ s[pt[mâni to`i cei aproximativ 13.000 de abona`i beneficiaz[ de aceste serviciu, chiar dac[ nu au ]ncheiate contracte individuale cu Modern Calor, care \i-a ]nceput activitatea pe 1 octombrie 2010. S[pt[mâna trecut[, a avut loc o mediere la Prim[ria municipiului ]ntre cei 13 pre\edin`i ai asocia`iilor de proprietari care nu semnaser[ pân[ la acea dat[ contractele \i reprezentan`ii Modern Calor. Atunci s-a propus solu`ia ca, ]n câteva zile, fiecare asocia`ie s[ vin[ cu contractul \i obiec`iunile la contract, iar ]n limitele legale, acestea s[ fie acceptate pentru ca ]n cel mai scurt timp contractul ]ntre cele dou[ p[r`i s[ fie semnat. „Multe din asocia`ii au ]n`eles necesitatea semn[rii acestor contracte, mai pu`in patru asocia`ii. Cel mai sigur, zilele acestea va fi o nou[ mediere pe obiec`iunile aduse la contract de c[tre aceste asocia`ii”, a declarat Ioan Diaconu, directorul Modern Calor. De cealalt[ parte, reprezentan`ii municipalit[`ii sus`in c[ trebuie s[ se ajung[ la o cale de mijloc, ]n a\a fel ]ncât to`i beneficiarii s[ aib[ ap[ cald[ \i c[ldur[ ]n termenii legii. „}n momentul ]n care avem obiec`iunile, mai fix[m un termen pentru mediere cu asocia`iile. Trebuie s[ cedeze \i ei, trebuie s[ cedeze \i Modern Calor, s[ se ajung[ la un compromis ]n a\a fel ]ncât lumea s[ aib[ c[ldur[, s[ nu stea ]n frig. Dac[ obiec`iunile sunt ]n limitele legale, ele vor fi incluse ]n contract”, a declarat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. (Monica Aionesei)


3

27 octombrie 2010 }nv[`[toare schimbat[ de p[rin`i. La o unitate de ]nv[`[mânt din Tru\e\ti, ace\tia au solicitat schimbarea ]nv[`[toarei de la clasa copiilor lor. Nemul`umi`i c[ ]nv[`[toarea care preda la clas[ nu este calificat[, p[rin`ii au solicitat Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) schimbarea acesteia. Din cele declarate de Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunct al I|J, ]nv[`[toarea care a predat de la ]nceputul anului la clasa respectiv[ este cadru didactic calificat, dar la aceast[ dat[ se afl[ ]n concediu medical pân[ la 1 noiembrie. (P.R.)

ESEN~IAL

A intrat cu Lexus-ul ]n turma de oi Accident mai pu`in obi\nuit, petrecut ieri diminea`[, pe DN 29, pe raza localit[`ii Ungureni. Un boto\[nean ]n vârst[ de 20 de ani a intrat ]n plin cu limuzina ]ntro turm[ de oi. Tân[rul circula cu vitez[ mare, conform celor spuse de poli`i\ti. Accidentul a avut la baz[ viteza prea mare cu care circula limuzina condus[ de tân[rul Alexandru V. Acesta se afla la volanul unui autoturism marca Lexus, circulând dinspre Boto\ani spre S[veni. La un moment dat, pe fondul vitezei excesive, \oferul nu a observat o turm[ de oi, lovind nu mai pu`in de 26 de animale. }n urma accidentului nu a fost r[nit[ nicio persoan[, ]ns[ autoturismul a fost avariat puternic. Mai mult, ciobanul a fost nevoit s[ sacrifice toate cele 26 de oi r[nite pentru a mai reduce din pagub[, mai ales c[ o parte dintre animale erau grav r[nite. Cu toate c[ se ridic[ o problem[ de natur[ legal[, pe un drum na`ional nefiind indicat

Autocarele cu sindicali\ti au luat drumul Capitalei

s[ se mearg[ cu turma de oi, \oferul avea obliga`ia de a circula cu o vitez[ potrivit[ pentru evitarea oric[rui pericol.

Tân[rul \ofer nu este la primul accident ]n acest an Poli`i\tii au stabilit de altfel c[

el este de vin[ pentru producerea accidentului. „Conduc[torul auto a fost sanc`ionat contraven`ional cu suma de 360 de lei, potrivit OUG 195/2002. Are ]n prezent permisul re`inut cu dovad[ ]nlocuitoare cu drept de circula`ie pentru c[ ]n cursul acestui an a fost implicat ]ntr-un accident de circula`ie soldat cu o victim[”, a declarat inspector

principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Nefiind vorba de o fapt[ penal[, ciobanului p[gubit nu ]i r[mâne decât s[ deschid[ un proces pe latur[ civil[ pentru a\i recupera banii. Valoarea animalelor ucise dep[\e\te 6.000 lei. (D[nu` Rotariu)

C[ldur[ la toate Salaria`i ]n r[zboi judiciar cu Guvernul asocia`iile de pentru salariile t[iate proprietari

128 de angaja`i ai Spitalului Jude`ean au ac`iune ]n instan`[ ]mpotriva Guvernului. Prin sindicatul „Speran`a”, salaria`ii TESA din cea mai mare unitate medical[ a jude`ului se judec[ pentru re`inerile de 25% din salariu.

Angaja`ii care au decis s[ se r[zboiasc[ cu Guvernul din cauza re`inerii unui sfert din salar sunt optimi\ti. Ei se bazeaz[ pe faptul c[ ]n `ar[ au fost exemple ]n care Curtea de Apel a suspendat re`inerile pân[ la judecarea procesului pe fond. „Noi avem termen pe 1 noiembrie. Competent[ este Curtea de Apel Suceava, \i dac[ se aprob[, se suspend[ re`inerile imediat, pân[ se judec[ pe fond. Va fi un alt dosar, dar care poate s[ dureze luni de zile. La Cluj, Curtea de Apel a sistat tot a\a, o HG prin care se umbla la pensiile militarilor, la recalcularea lor”, a declarat Victor Ni`u, liderul de sindicat al angaja`ilor TESA din Spitalul Jude`ean. Acesta sus`ine c[ oamenii \i-au cam pierdut ]ncre-

derea ]n mitinguri, proteste stradale sau de tot tipul \i alte ac`iuni care fac mult zgomot dar care nu ]i impresioneaz[ pe guvernan`i. (Aurora Dimitriu)

„Manifesta`ii, greve, dar nu se ]ntâmpl[ nimic. Parc[ tot ac`iunile ]n instan`[ ne pot rezolva problemele, sunt mai eficiente”, Victor Ni`u, lider Sindicatul „Speran`a”

Societatea de termoficare ]ncepe ]n aceast[ sear[, cel târziu mâine diminea`[, furnizarea agentului termic \i la cele cinci asocia`ii de proprietari unde acest lucru nu s-a putut pân[ ]n prezent, din cauza unor lucr[ri de modernizare a re`elei primare. Dou[ s[pt[mâni a durat realizarea lucr[rii din zona Bucovina, mai concret ]n punctele termice Victoria 1, Victoria 2 \i Victoria 3, iar firmele care s-au ocupat de lucr[rile de modernizare se afl[ ]n aceast[ perioad[ ]n faza de probe. „Ast[zi (mar`i - n.r.), sau cel târziu mâine diminea`[ (miercuri - n.r.) ar trebui s[ ]nceap[ furnizarea c[ldurii \i ]n aceste zone, dac[ nu apar probleme pe perioada cât se fac

probele. Firmele au finalizat lucrarea, care era destul de complex[, ]ntr-un timp destul de scurt”, a declarat Ioan Diaconu, directorul Modern Calor. Pe parcursul celor dou[ s[pt[mâni, circa 1.000 de apartamente au r[mas f[r[ ap[ cald[, iar furnizarea c[ldurii nu a putut fi posibil[ deloc ]n acest an, spre deosebire de restul abona`ilor, care beneficiaz[ de acest serviciu ]nc[ de la ]nceputul lunii. }n ceea ce prive\te aducerea zonelor unde s-au f[cut s[p[turi pentru realizarea bran\amentelor la acela\i stadiu de dinaintea demar[rii lucr[rii, acest lucru va fi realizat, sus`in reprezentan`ii societ[`ii de termoficare \i cei ai municipalit[`ii, ]n cel mai scurt timp. „O s[ ]ncerc[m s[ refacem \i partea de asfalt, pentru c[ eu zic c[ ne va permite vremea, chiar dac[ va fi s[ refacem cu mixtur[ la rece, pentru c[ vreau ca \i pe timpul iernii s[ se circule bine”, a declarat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. (M. Aionesei)

Sindicali\tii boto\[neni particip[ la ac`iunea de protest organizat[ azi ]n Capital[ de cele cinci confedera`ii sindicale de la nivel na`ional. Cei peste 300 de sindicali\ti boto\[neni vor protesta, al[turi de colegii lor din `ar[, la ac`iunea comun[ a federa`iilor sindicale ce va ]ncepe la ora 10.00. Protestatarii boto\[neni au plecat spre Bucure\ti mar`i noaptea, ]n jurul orei 12.00. Din cele prezentate de Marius Oro\anu, liderul Cartel Alfa, din partea sindicatului pe care ]l conduce merg la protest 150 de persoane. |i sindicali\tii de la CNLSR Fr[`ia se al[tur[ colegilor la ac`iunea de protest de ast[zi. Protestatarilor li se al[tur[ \i 50 de membri sindicali de la po\t[ \i ambulan`[, sindicali\ti afilia`i la Blocul Na`ional Sindical (BNS). „Se pleac[ mar`i noapte cu dou[ microbuze”, a declarat Vasile Chiru, liderul BNS. Protestul va ]ncepe la ora 10.00 cu un miting ]n Pia`a Victoriei, care va dura pân[ la ora 11.00. Acesta va fi urmat de un mar\ pe traseul Pia`a Victoriei - Pia`a Unirii - Pia`a Constitu`iei. (P. Rotariu)

Petru Miri`[, aproape director la Camera Agricol[ Camera Agricol[ Jude`ean[ ar putea fi condus[ ]n urm[toarele \ase luni de zile de Petru Miri`[, persoana care va fi propus[ ]n plenul Consiliului Jude`ean de c[tre pre\edintele Mihai ~âbuleac. }n urma concursului organizat la Camera Agricol[, niciunul din cei trei candida`i nu a reu\it s[ ob`in[ not[ de promovare, printre care \i cel care ocup[ de la ]nceputul anului func`ia de director, Gheorghe D[nil[. Acesta este \i motivul pentru care \eful CJ refuz[ s[ ]l propun[ pentru a fi ]n continuare cu titlu interimar la conducerea Camerei Agricole. „Am f[cut o cerere la Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici pentru a se acorda aviz de numire temporar[ pentru domnul Petru Miri`[, cel care a mai fost director la Camera Agricol[ Jude`ean[. ]n acest sens vom ]ntocmi \i un proiect de hot[râre de Consiliu Jude`ean”, a declarat Mihai ~âbuleac. Proiectul de hot[râre ]n acest sens va putea fi pe ordinea de zi a \edin`ei de joi, ]ns[ numai ]n cazul ]n care ANFP va emite pân[ atunci aviz pentru ca Petru Miri`[ s[ poat[ fi propus ca \i director al CAJ. Faptul c[ interimatul lui Gheorghe D[nil[ ]i expir[ la finele lunii \i, de asemenea, exist[ incertitudinea primirii ]n timp util a avizului de la ANFP, este o problem[ dat[ spre analiz[ juri\tilor CJ. „}n opinia mea nu putem l[sa acolo institu`ia f[r[ manager nici m[car o secund[”, a mai spus ~âbuleac. }n cazul ]n care se concretizeaz[, interimatul lui Petru Miri`[ ar urma s[ fie pe \ase luni de zile. }n aceast[ perioad[ vor fi demarate \i procedurile de organizare a unui nou concurs. (Monica Aionesei)


CMYK


CMYK


6

27 octombrie 2010

INTERVIU

„Am pus mai presus de orice interesul oamenilor \i de fiecare dat[ am rezolvat nemul`umirile celor ce au apelat la noi. Dac[ omul are dreptate nu ]nseamn[ c[ o deranjez pe d-na Macovei dac[ ]i spun adev[rul. Sau d-nul Cojocaru, la fel, \i vor avea ]n continuare vizitele mele ori de câte ori este nevoie. Nu m[ duc s[ bat cu pumnul ]n mas[, nu m[ duc s[ comand pe nimeni, dar ]ntâi ascult oamenii, verific ]n \coli, m[ informez dac[ exist[ posturi \i m[ duc cu lec`ia ]nv[`at[ la I|J \i le prezint realitatea“, Maria ~iprigan, lider SIP Boto\ani

Maria ~iprigan, lider Sindicatul }nv[`[m@ntului Preuniversitar (SIP) Boto\ani:

„Am zis s[ mai vedem cum este \i cu tineretul la conducerea Inspectoratului” To`i anii de pân[ acum, de când este ]n fruntea sindicatului, au fost grei pentru Maria ~iprigan. Dar niciunul nu a fost parca la fel de greu ca cel de acum. Este ceea ce spune liderul jude`ean al Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar. Sunte`i implicat[ ]n via`a sindical[ de 20 ani. Cum au fost ]nceputurile \i care a fost perioada cea mai dificil[? De la ]nceput a fost greu pentru c[ sindicatele abia se conturau, nu se \tia absolut nimic. Am vrut s[ aducem cât mai multe bucurii colegilor no\tri \i am luptat din r[sputeri ca s[ aducem ]nv[`[mântul pe alt[ treapt[. Pe ce treapt[ se afl[ sindicatele din educa`ie comparativ cu Ministerul Educa`iei, respectiv Inspectoratul |colar? Legea 128 din 1997, respectiv statutul cadrului didactic, corelat[ cu Contractul colectiv la nivel de ramur[ de ]nv[`[mânt, arat[ c[ sindicatele se reg[sesc ca \i parteneri egali cu patronatele. De fapt, inspectoratele \colare sau ministerul nu sunt mai mari ca sindicatele \i nici sindicatele mai mari ca inspectoratele sau ministerul, dar sunt parteneri egali, se respect[ reciproc \i rezolv[ de comun acord problemele din ]nv[`[mânt. Am trecut prin perioade foarte grele pentru c[ fostele conduceri ale Inspectoratului |colar nu erau obi\nuite cu acest sistem. Cum a`i reu\it s[ v[ impune`i punctul de vedere ]n fa`a respectivelor conduceri ale Inspectoratului |colar Jude`ean? Nu a fost deloc u\or ca eu, ca pre\edint[, s[-mi impun punctul de vedere la ]nceputuri. De foarte multe ori am apelat la sprijinul Federa`iei Educa`iei Na`ionale pentru a reu\i s[ corectez acele comportamente \i practici ce aduceau deservicii atât oamenilor cât \i nou[, ca organiza`ie. Nu a ]nsemnat c[ nu am colaborat ]n continuare \i nu am g[sit ]ntr-un final o cale pentru a trece la normalitate. Cum colabora`i cu actuala conducere a Inspectoratului |colar Jude`ean? Am sus`inut actuala conducere pentru c[ inspectorul \colar general, ]n persoana Adei Macovei, este un om tân[r \i am zis s[ mai

vedem cum este \i cu tineretul la conducere. Ne-a interesat s[ vedem cum conduce o echip[ tân[r[, poate are o alt[ gândire, alt[ optic[ \i aduce un suflu nou ]n educa`ie. Colabor[m normal, conform prevederilor legale prin consiliile de administra`ie \i comisiile paritare. Exist[ momente ]n care trebuie s[ m[ duc \i personal s[ discut cu dumnealor, dar prefer[m s[ rezolv[m problemele foarte operativ, decât s[ ne ciond[nim \i s[ ne crampon[m de situa`ii \i situa`ii. Dialogul, negocierile \i colaborarea sunt c[ile care aduc rezolv[rile operative ale problemelor. V[ implica`i ]n fiecare an ]n rezolvarea problemelor cadrelor care nu reu\esc s[ ocupe un post ]n ]nv[`[mânt. }n ce perioad[ va fost cel mai dificil s[ rezolva`i ]ncadr[rile oamenilor? A trebuit s[ titulariz[m oamenii din sistem, care zeci de ani au umblat cu capul plecat pe la u\ile Inspectoratului, c[rând plocoane \i dând din pu`inul lor fostelor conduceri ca s[ primeasc[ o suplinire sau o deta\are. A fost foarte greu s[ normaliz[m acest lucru pân[ la ]ntocmirea dosarelor pentru titulari-

zare. Am pus mai presus de orice interesul oamenilor \i de fiecare dat[ am rezolvat nemul`umirile celor ce au apelat la noi. Dac[ omul are dreptate nu ]nseamn[ c[ o deranjez pe d-na Macovei dac[ ]i spun adev[rul. Sau d-nul Cojocaru, la fel, \i vor avea ]n continuare vizitele mele ori de câte ori este nevoie. Nu m[ duc s[ bat cu pumnul ]n mas[, nu m[ duc s[ comand pe nimeni, dar ]ntâi ascult oamenii, verific ]n \coli, m[ informez dac[ exist[ posturi \i m[ duc cu lec`ia ]nv[`at[ la I|J \i le prezint realitatea. Ac`iunile ]n instan`[ reprezint[ o alt[ activitate a Sindicatului pentru a veni ]n spijinul membrilor. Am deschis primul proces din `ar[ din sistemul educa`ional cu Direc`ia Copilului \i Consiliul Jude`ean, când au fost desfiin`ate case de copii \i au preluat cadrele didactice. Acei colegi au fost min`i`i c[ li se respect[ drepturile de cadru didactic, apoi au fost transforma`i ]n instructori de educa`ie f[r[ respectarea vechimii ]n ]nv[`[mânt \i au fost batjocori`i \i umili`i. De atunci \i pân[ acum nu mai re`in num[rul de procese pe care le-am avut de-a lungul timpului.

Sunt sute de procese, mai ales c[ acum se disjunge cauza. Mai mult, noi instituim cu formul[ executorie hot[rârile judec[tore\ti, ceea ce nu este normal, pentru c[ ar trebui aplicare f[r[ aceast[ investire. Care este statutul unui cadru didactic ]n aceast[ perioad[? Cât se poate bucura de statutul de dasc[l un angajat al \colii? Toate guvernele care s-au perindat ne-au umilit \i degeaba i-am ales pentru c[ ne-au dezam[git total. Absolut la toate guvernele am ie\it ]n strad[ \i cea mai masiv[ mi\care de protest a fost când colegii no\tri au stat o lun[ de zile. Pentru noi este penibil, ca tu, fiind intelectual care educ[ tân[ra genera`ie, s[ te confrun`i cu situa`ii ]n care trebuie s[ ie\i ]n strad[, s[ ajungi s[ faci greva foamei, s[ te expui public pentru drepturi. De la o zi la alta este tot mai r[u \i ne confrunt[m cu un trai auster. Oamenii nu au cu ce-\i hr[ni copiii, când nu au cu ce s[-\i pl[teasc[ datoriile. Cum comunica`i cu colegii de la Liga Sindicatelor din }nv[`[mânt?

Nu am orgolii. |tiu c[ am o experien`[ ]n spate \i trebuie s[ colabor[m, c[ suntem pe aceea\i baricad[, urm[rim acelea\i interese. Pentru mine, Liga Sindicatelor ]nseamn[ colegii mei cu care trebuie s[ ne ]n`elegem, s[ colabor[m \i s[ existe consens ]n ac`iuni. Trebuie s[ existe respect reciproc \i acea colaborare uman[ ]ntre liderii jude`eni. Care sunt marile nemul`umiri ale angaja`ilor din \coli la aceast[ dat[? }n primul rând, oamenii sunt nemul`umi`i de t[ierea salariilor cu 25%, de preconizarea, conform noilor prevederi legale, c[ decontarea navetei se va realiza doar ]n propor`ie de 75%. Au disp[rut foarte multe sporuri din cele existente ]n statutul cadrului didactic \i asta nemul`ume\te, ca de altfel \i faptul c[ au fost comasate \colile \i vor fi foarte mul`i copiii care nu vor frecventa \coala. Cadrele didactice tr[iesc din ce ]n ce mai greu, p[r[sesc sistemul \i tot timpul sunt tratate la periferie. (Interviu realizat de Petronela Rotariu)


7

27 octombrie 2010 Doi prieteni Doi prieteni stau de vorb[ la cârcium[: - De ce s[-mi cump[r ma\in[ dac[ to`i prietenii mei au \i m[ pot servi? - Asta i-am spus \i eu so`iei tale când m-a ]ntrebat de ce nu m[ ]nsor...

Miercuri, 27 octombrie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 11.30 - 12.30 Top Sport (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Martor inco-

mod (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA PREST|RI SERVICII

PUBLICITATE mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

]nchirieri * Primesc o fat[ ]n gazd[. Telefon: 0742.889.598. (2004-1) * Primesc ]n gazd[ elev (b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992.

prest[ri servicii * Avoca`i, solu`ion[m dosare A.N.R.P. pe Legea 10/2001 \i 18//1991. Cump[r[m ac`iuni Fondul Proprietatea. 0723.500.027; www.rolegal.com. (2)

* Vând garaj cu pod \i beci pe Calea Na`ional[ vizavi de stadion. Rela`ii la telefon: 0742.123.272. (1) * Vând ]n S[veni apartament 3 camere + o anez[, zona central[, et.1, complet mobilat. Pre` 78.000 lei negociabil. Telefon: 0748.604.381. (2006-4)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând ]n S[veni spa`iu comercial 42 mp, zona central[ cu vad bun. Pre` 55.000 lei negociabil. Telefon: 0748.604.381. (2007-4)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând apartament 2 camere, str. }mp[rat Traian nr.21, parter, complet renovat. Rela`ii la telefon: 0751.602.298; 0752.979.689. (2003-24)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Cotidian editat de

SC GECOR SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU Monica AIONESEI Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea articolelor din cotidianul Evenimentul de Boto\ani apar`ine exclusiv autorilor.

Persoane fizice Nume:............................................. Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:......................................... B.I./C.I.: seria......... nr.............. Textul anun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun` de maxim 20 de cuvinte, la o singur[ rubric[ pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE! Este obligatorie completarea datelor de identificare prev[zute ]n formular.


CMYK

8

27 octombrie 2010

MONDEN Orgii sexuale \i pedofilie la Steaua Gigi Becali este, f[r[ doar \i poate, cel mai religios personaj din fotbalul autohton, ]ns[ habar nu are patronul Stelei ce se ]ntâmpl[ chiar ]n sediul clubului pe care ]l conduce. Potrivit angaja`ilor, orgiile cu minori au loc noaptea, când sediul Stelei se gole\te. Potrivit unor surse din interiorul grup[rii ro\-albastre, unul dintre angaja`ii clubului ]ntre`ine rela`ii sexuale cu minori chiar cu dou[ etaje mai sus de loja oficial[ din Ghencea. Pe numele lui Cristi, pedofilul are 42 de ani \i lucreaz[ ca brancardier al fostei câ\tig[toare a Cupei Campionilor. Trecut printr-un divor` dureros, b[rbatul ar fi suferit un \oc profund, ]n urma c[ruia a renun`at la a mai curta femei \i ar fi dat-o ]n patima pedofiliei. Astfel, de ani buni de zile, brancardierul ademene\te minori - to`i b[ie`ei pân[ ]n 14 ani -, sub promisiunea c[ le va facilita ]nscrierea la juniorii Stelei.

Carmen |erban: Leo de la Strehaia \i-a ]n\elat so`ia cu mine Carmen |erban recunoa\te cu mâna pe inim[ c[ nu este absolut deloc u\[ de biseric[. Ea recunoa\te c[ a distrus multe familii. }ntr-un moment de sinceritate pe care probabil ]l regret[ deja, artista a f[cut o m[rturisire surprinz[toare, recunoscând ]n fa`a `[rii c[ a fost cuplat[ ]n dese rânduri cu b[rba`i ]nsura`i \i cu familie. Mai mult, cânt[rea`a de manele \i de muzic[ de petrecere a dezv[luit numele unuia dintre fo\tii ei iubi`i, amuzându-se pe seama so`iei ]n\elate. „Am umblat \i cu b[rba`i ]nsura`i. Leo de la Strehaia era unul dintre ei. Eu eram una dintre cele 200. Chiar vorbeam cu so`ia respectivului \i ]i mai d[deam sfaturi”, a spus Carmen |erban, cu non\alan`[, la OTV.

Potrivit s[pt[mânalului Atac la Persoan[, scenele au loc noaptea, când cl[direa se gole\te de lume, ]n mansarda sediului din Ghencea, unde b[rbatul locuie\te \i doarme, cu acceptul lui Valeriu Arg[seal[. Totodat[, angaja`i ai grup[rii ro\-albastre sus`in c[, deseori, au v[zut mai mul`i b[ie`ei p[r[sind

sediul clubului ]n primele ore ale dimine`ii. |i mai curios este c[ orgiile sexuale ale lui Cristi nu reprezint[ un secret chiar atât de mare ]n Ghencea. Mai mul`i angaja`i ai Stelei cunosc foarte bine problema brancardierului, ]ns[ niciunul nu a avut curaj s[ raporteze conducerii, de team[ sau pur \i simplu din mil[.

Cove s-a cuplat cu o colega de la Kanal D. Gabriel Cove\eanu \i Ioana R[dulescu, colegi la casa de produc`ie care realizeaz[ emisiunea „Fata lu’ tata” de la Kanal D, au devenit foarte apropia`i ]n ultima perioad[ \i, scrie Click!, au fost v[zu`i ]n dese rânduri ]mpreun[. A\a s-a ]ntâmplat \i zilele trecute, când Cove \i Ioana au fost fotografia`i coborând din aceea\i ma\in[, ]n zona Pia`a Unirii. Cu ochii ]n patru, ferindu-se s[ fie v[zu`i ]mpreun[, cei doi au oprit ]n fa`a unui bloc \i au intrat pe rând ]n scar[, pentru a nu da de b[nuit.

Vasile Muraru: „B[rba`ii cu nasul mare sunt dota`i” Vasile Muraru este unul dintre cei mai talentati actori de comedie ai `[rii, dar \i un amant de nota 10. Vasile Muraru este mândru de nasul lui. Sau asta cel pu`in sus`ine colegul lui Nae L[z[rescu, explicând c[ mitul conform c[ruia b[rb[`ia este direct propor`ional[ cu m[rimea nasului se aplic[ \i ]n cazul lui. „Da, da, da... E adev[rat c[ b[rba`ii cu nasul mare sunt dota`i”, a declarat Vasile Muraru pentru ziarul Na`ional. Dac[ acum este mândru de „bijuteria” lui nazal[, lucrurile nu au stat deloc a\a ]n anii adolescen`ei. Complexat din cauza nasului mare, Vasile a luat ]n calcul la un moment dat chiar o opera`ie, ]ns[ a fost convins s[ vad[ partea plin[ a paharului de bunul s[u prieten \i coleg, Valentin Uritescu. „}n liceu, când vorbeam cu fetele, ]mi era ru\ine \i `ineam mâna la nas, ]l acopeream. |i ‘nea Uritescu mi-a zis atunci s[ nu cumva s[ fac acest lucru: «Nasul [sta ]`i aduce triste`e acum, dar s[ vezi ce bucurii ]`i va aduce!». |i a avut gura aurit[ Valentin Uritescu”, a mai spus Vasile Muraru.

Evenimente de Botosani nr.1736  

Ziarul orasului tau!