Page 1

Pagina 2

CMYK

|efii vechi la noul operator de ap[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 199 (1724) • Luni, 11 octombrie 2010 • 8 pagini

Firmele ”politice”, notari \i avoca`i - marii datornici la stat

35,04 milioane euro are Fiscul de recuperat de la societ[`ile Termica \i Apa Grup, primii doi mari datornici la bugetul de stat. Debite de câteva zeci de mii de euro au ]ns[ câteva \i persoane fizice. Pagina 5

Elevii n-au mu\cat ]nc[ din m[rul Pagina 3 Guvernului „Tricolorii mici” preg[tesc la Boto\ani confruntarea cu Anglia Pagina 8


2

11 octombrie 2010 Tân[r[ b[gat[ ]n spital de un \ofer beat. Cei care consum[ alcool \i se urc[ la volan continu[ s[ fie un pericol pe drumurile din jude`. Vineri sear[, o adolescent[ a ajuns la spital ]n urma unui accident provocat de un \ofer beat. Cum s-a ]ntâmplat totul citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

STARTNEWS Editorial

|efi vechi la noul operator de ap[

Satanic vals Nu-i o gre\eal[, nu-i vorba despre comedia „Titanic vals” a lui Tudor Mu\atescu, ci despre dansul nostru satanic pe care ni l-au impus politicienii democra`i \i ne oblig[ ca zilnic s[-l exers[m. Numai c[ dansul cu pricina nu este chiar un vals autentic, e mai degrab[ un fel de `op[itur[ dâmbovi`ean[, iar partitura sun[ ]n felul urm[tor: ]ncepi printr-un `ip[t strident de voie bun[, apoi faci doi pa\i la stânga, dup[ care doi la dreapta, vreo Lucian Alecsa cinci ]n spate, nu-i bai, dar pot fi \i mai mul`i, totul depinde de toanele conduc[torului, \i, ]n final, po`i chiui cât te `in bojocii. A\a c[-i atipic \i nu-i deloc greu de dansat? Ce-i drept, la mare pre` este c[lcatul pe b[t[turi \i hârjoneala dintre parteneri. Trebuie s[ ai ochiii mereu fixa`i pe c[lc[tura vecinului, altfel te po`i trezi cu degetele picioarelor strivite. Una din obliga`ii este s[ stai cu ochii bulbuca`i ca cepele pe cel din capul forma`iei, ca nu cumva s[ fac[ vreo ]ntoarcere brusc[, nu de alta, ri\ti s[-`i frângi gâtul. Au fost foarte multe cazuri, s[ ne amintim de primele repeti`ii, cele din anii nou[zeci, când ne c[lcam ca orbii pe picioare, coregraful bol\evic ]\i b[tea pur \i simplu joc de noi, comenzile lui erau de-a dreptul heirupiste, iar cei care au avut ]ndr[zneala s[ nu le execute au fost cataloga`i drept tr[d[tori de `ar[. Unde mai pui c[ s-au trezit \i cu dupaci peste sc[fârlii de la ortaci. Merit[ s[ amintim c[ ]n acea perioad[ am avut \i doi coregrafi profesioni\ti, care cuno\teau to`i pa\ii spre democra`ia european[, este vorba de Ion Ra`iu \i Corneliu Coposu, pe care nu numai c[ i-am ignorat, dar i-am \i lapidat. A urmat un coregraf palid \i bleg, care n-a f[cut decât s[ aplece urechea spre securi\tii din culise, apoi s[ mimeze democra`ia. N-a avut nici nerv \i nici ritm, a tras cu ochiul spre cea mai proast[ partitur[, ]n cele din urm[ a fost aruncat pe fara\ la pubela istoriei, f[r[ nici un regret. De vreo \ase ani neam procopsit c-un matelot, care o `ine numai ]n fluier[turi \i ]njur[turi, am cam asurzit de atâtea comenzi, nu-i departe ziua când va dansa doar el \i Elena pe puntea unui vas de croazier[. Atâta pagub[! Acum vrea s[ ne ]nve`e mersul pe sârm[, cic[, dup[ ce-l ]nsu\im, nu vom mai avea probleme cu dansul tradi`ional. Ca secund \i-a ales un titirez, care nu \tie nici câte urechi are, nu face decât s[-i asculte cu loialitate comenzile, este lipsit total de personalitate. Acum suntem ]n plin dans, execut[m cei cinci pa\i ]n spate, ]mi este team[ s[ nu pic[m de pe scen[, ne-am frânge gâtul \i nu ne-ar mai salva nici dracul. Pesimi\tii spun c[ zilele ne sunt num[rate. Vom vedea.

Calendar cre\tin ortodox 11 L Sf. Apostol Filip unul din cei 7 diaconi; Sf. Ierarh M[rturisitor Teofan; Sf. P[rin`i din Optina 12 M Sf. mucenici Prov, Tarah \i Andronic; Sf. Ierarh Cosma

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Anul trecut pe vremea asta ]ncepeau s[ ]\i arate efectele economiile care erau tot mai draconice ]n spitale. }n numele crizei, \efii de sec`ii erau ]n situa`ia de a cheltui cât mai pu`in pe orice, de la medicamente pân[ la materialele de cur[`enie. Urmarea, o sec`ie a Spitalului Jude`ean a fost ]nchis[ din cauza stafilococului auriu. Evenimentul de Boto\ani scria atunci c[ un control efectuat de inspectorii sanitari a scos la iveal[ mai multe nereguli pe sec`ie, din punct de vedere al condi`iilor igienico-sanitare. „A fost f[cut un control pe sec`ia de urologie, unde s-au g[sit mai multe neconformit[`i din punct de vedere al igienei, unele privind suspiciunea unei infec`ii nozocomiale (intraspitalice\ti). S-au f[cut mai multe teste de laborator care au eviden`iat prezen`a stafilococului auriu, poten`ial agent etiologic al infec`iilor din spital”, preciza, la acea dat[, directorul adjunct al DSP. Pentru a evita o extindere a infec`iei nozocomiale, inspectorii sanitari au decis s[ ]nchid[ sec`ia pe perioad[ determinat[, 4,2682 lei

3,0689 lei

pân[ la remedierea situa`iei, mai exact pân[ la realizarea unei dezinfec`ii eficiente. De partea cealalt[, reprezentan`ii sec`iei se ]nc[p[`ânau s[ nu recunoasc[ prezen`a stafilococului auriu. „Au fost mai mult probleme organizatorice”, spunea medicul Dorin Bodnar, \eful sec`iei de urologie. Timp de câteva zile, sec`ia de spital a stat ]nchis[. Cadrele medicale d[deau vina pe economia „la sânge” care afecta \i igienizarea spitalului. La un an de la acel incident, conducerea spitalului spune c[, de\i efectele crizei sunt mai evidente ca oricând, la cur[`enie \i dezinfec`ie nu se face economie. Situa`ia de anul trecut le-a fost ]nv[`[tur[ de minte. Pe de alt[ parte, unele dintre cadrele medicale care lucreaz[ ]n aceast[ unitate spun c[ nu ar b[ga mâna ]n foc c[ nu au ajuns m[surile de austeritate \i la capitolul cur[`enie. Ziua: 140C

Noaptea: 10C

Dup[ ce, ]n var[, Maricel Georgescu a fost desemnat managerul noului operator de ap[ SC Nova Apaserv, iar de curând a fost aleas[ \i componen`a Consiliului de Administra`ie, la finele s[pt[mânii trecute a fost tran\at[ \i problema directorilor adjunc`i din societate. Conform unei decizii a membrilor Consiliului de Administra`ie al SC Nova Apaserv, cei trei directori adjunc`i ai vechii SC Apa Grup SA au devenit directori ai noului operator de ap[. De altfel, \i ]n momentul ]n care s-a ales componen`a CA, mare parte din membri au f[cut parte \i din CA al SC Apa Grup. Potrivit managerului SC Nova Apaserv, Maricel Georgescu, ]n conducerea noului operator de ap[ va beneficia de sprijinul lui C[t[lin Fetcu director tehnic, Stelian Dumitrescu - director de exploatare \i Dana Jit[ra\u - director economic. Acesta a precizat c[ s-a optat pentru acelea\i persoane care s[ fac[ parte din structura de conducere, deoarece s-a dorit s[ se lucreze cu speciali\ti. }n cadrul aceleia\i \edin`e, s-a luat act \i de demisia celor doi

Vechii directori de la Apa Grup s]nt noii directori de la Nova Apaserv

func`ionari publici din Consiliul Jude`ean care fuseser[ ale\i s[ fac[ parte din structura Consiliului de Administra`ie, pe motiv de incompatibilitate.

Inginerii pentru a sc[pa de datorii uria\e }n cel mai scurt timp va avea loc \i o \edin`[ a Adun[rii Generale a Ac`ionarilor (AGA) pentru a se decide cu ce obiect de activitate mai r[mâne Apa

Grup. La nivelul jude`ului a fost nevoie de ]nfiin`area unui alt operator de ap[ pentru a putea accesa un proiect european de 100 milioane de euro pentru modernizarea \i extinderea re`elelor de ap[ \i canal \i pentru crearea unei alternative din sursa Prut. Apa Grup se afla ]n imposibilitatea acces[rii acestui proiect din cauza datoriilor istorice acumulate la bugetul de stat ce dep[\esc 70 milioane de lei. (Monica Aionesei)

„}n cadrul CA am stabilit conducerea Nova Apaserv, adic[ directorii adjunc`i. De unde al`i speciali\ti? Este nevoie de cel pu`in cinci ani de ucenicie ca s[ \tii ceva ]n acest domeniu”, Maricel Georgescu, director general SC Nova Apaserv SA

Publicitate

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

11 octombrie 2010 Profesorii recunosc c[-\i merit[ soarta. Ac`iunile radicale sunt cele care vor rezolva nemul`umirile angaja`ilor din sistemul educa`ional. Aceasta este p[rerea Mariei ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), care a fost prezentat[ ]n cadrul \edin`ei cu liderii jude`eni sindicali. Ce a declarat \efa de la SIP despre recentul miting de la Bucure\ti al cadrelor didactice citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS Elevii n-au mu\cat ]nc[ din m[rul Guvernului

Ada Macovei nu las[ \efia Inspectoratului |colar

Elevii vor primi abia de la 1 noiembrie câte un m[r, zilnic, conform programului guvernamental implementat pentru prima dat[ ]n semestrul doi al anului \colar precedent. De\i, cel pu`in la nivelul Consiliului Jude`ean Boto\ani, licita`ia pentru achizi`ia \i distribu`ia de mere ]n \coli s-a derulat \i finalizat ]nainte de debutul anului \colar 2010-2011, efectiv programul ]nc[ nu a fost demarat. |i asta deoarece, OG 905/2010 adoptat[ ]n luna august specific[ la primul articol faptul c[ „pentru anul \colar 20102011, se vor acorda gratuit mere, ]n limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev, pentru o perioad[ de maximum 93 de zile de \colarizare, ]ncepând cu data de 1 noiembrie 2010”. }n schimb,

|efa educa`iei boto\[nene a reconfirmat, la finalul s[pt[mânii, c[ nu are de gând s[ p[r[seasc[ postul de conducere al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). }n cadrul \edin`ei liderilor jude`eni ai Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar, Ada Macovei, inspector \colar general, a infirmat zvonurile despre o eventual[ plecare a sa din func`ia pe care o de`ine ]n prezent. „Nu plec la Ministerul Educa`iei, nici pe proiecte, nici consilier, nici pe un post mai mic, nici pe un alt post mai mare. Cine ]nc[ nu s-a obi\nuit cu mine pân[ acum ]n func`ia de inspector \colar general, ar trebui s[ o fac[”, a spus Macovei. Ea ocup[ func`ia de conducere a sistemului educa`ional boto\[nean din 23 martie 2009. Pân[ ]n prezent, a avut o perioad[ de ]ntrerupere de zece zile, perioad[ ]n care postul de conducere i-a revenit lui Horia Negrescu, repus ]n func`ie ]n urma unei decizii judec[tore\ti. (P.R.)

]n ceea ce prive\te programul guvernamental „Lapte \i corn”, acesta a demarat din prima zi de \coal[.

Peste 44.000 de beneficiari ai programului „Fructe ]n \coli” }n cazul ]n care Consiliul Jude`ean nu dispune de sumele necesare pentru sus`inerea programului „Fructe ]n \coli”, poate amâna demararea lui pentru ianuarie 2011, cu bani din bugetul pe anul viitor. }n anul \colar anterior, sumele pentru sus`inerea acestui program proveneau din bugetul descentralizatelor. Noua ordonan`a 905 schimb[ fila de buget, ]n sensul c[ banii pot s[ provin[ din su-mele defalcate din taxa pe valoare ad[ugat[. Conform informa`iilor furnizate de reprezentan`ii CJ, la nivelul jude`ului, programul „Fructe ]n \coli” va putea fi demarat ]ncepând cu data de 1 noiembrie. Peste 44.000 de elevi de clasele IVIII vor beneficia de acest program. (Monica Aionesei)

Volkswagen furat din fa`a barului

„Spre deosebire de anul trecut, au ap[rut ni\te modific[ri ]n legisla`ie. Programul ]ncepe de la 1 noiembrie, dar poate s[ ]nceap[ \i de la 1 ianuarie. Noi am f[cut toate preg[tirile, avem contract, dar contractul se aplic[ ]n conformitate cu prevederile legale”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte Consiliul Jude`ean

Fizioterapie contracost la Spitalul Jude`ean Sec`ia de Balneofizioterapie a Spitalului Jude`ean va fi restructurat[ de s[pt[mâna aceasta. Pentru c[ merge doar ]n pierdere, \efii de la „Mavromati” au decis ca aceasta s[ presteze activitate doar cu banii aloca`i lunar de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate \i s[ nu dep[\easc[ aceast[ valoare. Surplusul de personal al Sec`iei de Balneofizioterapie va fi direc`ionat pe alte sec`ii. „Restructur[m activitatea de pe aceast[ sec`ie, de luni. Activitatea se va desf[\ura ]n limita banilor pe care sec`ia ]i are ]n contractul cu casa de asigur[ri.

Exist[ o sum[ de bani pentru prest[ri servicii ]n care trebuie s[ se ]ncadreze. Restul personalului va fi redistribuit pe sec`iile care au nevoie de asisten`i”, a precizat medicul Ovidiu Mimor, managerul Spitalului Jude`ean. M[sura este luat[ de conducerea unit[`ii spitalice\ti, din cauza pierderilor mari din aceast[ sec`ie. Numai anul acesta, valoarea serviciilor medicale prestate ]n afara contractului ]ncheiat cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri dep[\e\te 200.000 de lei. De procedurile de recuperare vor avea parte doar bolnavii interna`i. Faptul c[ activitatea de pe aceast[ sec`ie merge ]n pierdere \i nu este rentabil[ o recunosc \i reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Acolo, la BFT, este o droaie de angaja`i. Pe BFT Trebuie f[cut un num[r maxim de proceduri, restul trebuie taxat. Probabil, taxarea se face ]n alt[ parte”, Rodica Hu`uleac, pre\edinte CJAS

Un dorohoian c[ruia i-a fost furat[ ma\ina \i-a recuperat-o dup[ ce poli`i\tii l-au g[sit ]n jude`ul vecin. Pe 3 octombrie 2010, ]n jurul orei 06.00, poli`i\tii dorohoieni au fost sesiza`i de c[tre Virgil L., de 50 ani, din municipiu, cu privire la faptul c[, ]n aceea\i zi, \i-a parcat autoturismul Volkswagen Passat ]n fa`a unui bar situat ]n cartierul Plevna din municipiu, l[sând cheile ]n contact \i portiera deschis[, iar când a revenit nu l-a mai g[sit. Cercet[rile efectuate de poli`i\ti au dus la depistarea autoturismului, ]n data de 8 octombrie 2010, pe raza municipiului R[d[u`i. Totodat[, a fost identificat \i autorul faptei, acesta fiind George B., de 29 ani, din Dorohoi. Poli`i\tii continu[ cercet[rile, pentru a se stabili dac[ la furtul ma\inii au participat \i alte persoane, urmând ca autorul sau autorii s[ fie cerceta`i penal pentru furt. (D.R.)

Firma care a preluat laboratorul „Jude`eanului”, la ora bilan`ului Conducerea Spitalului Jude`ean i-a convocat din nou la discu`ii pe reprezentan`ii firmei Sanomed, care a preluat laboratorul de analize medicale de la „Mavromati”. Asta dup[ ce, ]n urm[ cu mai bine de o lun[, aceea\i invita`ie a fost f[cut[ partenerilor priva`i, invita`ie refuzat[ de ace\tia. Pentru 18 octombrie s-a f[cut o nou[ convocare a partenerilor contractului de asocia`iune investi`ional[, realizat la ]nceputul anului acesta. Cu aceast[ ocazie, conducerea Spitalului Jude`ean dore\te s[ fac[ un bilan` al activit[`ii depuse de firma privat[ pân[ la aceast[ dat[, a\a cum prevede contractul \i totodat[ s[ vad[ dac[ au fost respectate clauzele din contract. „Nu \tim care a fost motivul pentru care nu s-au prezentat la prima convocare. }ntreba`i-i pe ei. Dac[ nu vor veni nici pe 18, vom lua o decizie”, a spus Ovidiu Mimor, managerul Spitalului Jude`ean. Pe 20 octombrie are loc un nou proces dintre firma Sanomed \i Consiliul Jude`ean, acesta din urm[ solicitând ]n instan`[ anularea contractului de asocia`iune investi`ional[. (L.L.)


CMYK

4

11 octombrie 2010

TOPNEWS B[taie pentru \efia s[n[t[`ii

L-a lovit cu c[ru`a \i li-a v[zut de treab[ ]n continuare. Un tân[r din localitatea Române\ti s-a ales cu dosar penal dup[ ce a lovit cu faetonul o persoan[ \i a fugit de la locul faptei. Joi sear[, Constantin L., ]n vârst[ de 21 ani, din comuna Române\ti, ]n timp ce se deplasa cu un atelaj pe DN 24 C, ]n centrul localit[`ii l-a acro\at cu partea dreapta a atelajului pe Dumitru B., ]n vârst[ de 75 ani, din aceea\i localitate. Ce a f[cut c[ru`a\ul mai departe afla`i acces]nd www.evenimentuldebotosani.ro.

Preotul din Z[ice\ti, cercetat pentru c[ i-a ]njurat pe poli`i\ti Preotul din Z[ice\ti s-a ales cu dosar penal dup[ ce, beat fiind, a provocat un accident de circula`ie \i a fugit de la locul faptei. Mai mult, dup[ ce a fost prins \i dus la spital pentru recoltarea de sânge, a f[cut scandal, ]njurându-i pe poli`i\ti.

Postul de manager al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ va fi scos la concurs, dup[ ce mandatul actualului \ef, Nicu\or Curteanu, a expirat la sfâr\itul lunii septembrie. S[pt[mâna asta este programat \i concursul pentru \efii Direc`iei de S[n[tate Public[. Pân[ la organizarea concursului, autorit[`ile sanitare vor numi o persoan[ care s[ asigure interimatul. Curteanu este managerul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ din iarna anului 2006. }n aceast[ perioad[, activitatea medicului Nicu\or Curteanu la \efia SJA a atras nenum[rate critici, inclusiv din partea prefectului Cristian Roman. Tot s[pt[mâna aceas-

„Nu am stabilit ]nc[ persoana care s[ asigure interimatul la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[, pentru c[ mandatul d-lui Curteanu a expirat. Vom decide s[pt[mâna aceasta”, Felicia Beleca, director interimar DSP

ta, se va da b[t[lia \i pentru scaunul de \ef al Direc`iei de S[n[tate Public[. Postul a fost scos la concurs, competi`ia urmând s[ se desf[\oare la ]nceputul acestei s[pt[mâni. De\i ini`ial s-a ]nscris pentru aceast[ func`ie medicul Silvana Tudorache, fostul director al Spitalului de Copii, pe ultima sut[ de metri \i-a depus dosarul de candidat \i medicul epidemiolog \ef al DSP, Ecaterina Chihaia. Concursul se desf[\oar[ la Bucure\ti \i are loc ast[zi (proba oral[) \i miercuri (proba scris[). De asemenea, ast[zi ]ncepe \i concursul pentru func`ia de director adjunct al DSP, pentru care s-a ]nscris Stela Cre`u, dar \i pentru func`ia de director economic, pentru care exist[ dou[ candidaturi: Constantin Humelnicu \i Doru Ferariu, un fost director de banc[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Sâmb[t[ sear[, poli`i\tii au fost sesiza`i printr-un apel de urgen`[ despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, pe \oseaua Ia\iului. Unul dintre conduc[torii auto

p[r[sise locul accidentului. }n urma cercet[rilor efectuate la fa`a locului, conduc[torul autoturismului marca Fiat, care a p[r[sit locul accidentului, a fost depistat \i oprit la scurt timp ]n trafic, pe Bulevardul Mihai Eminescu. Era Ioan Sebastian Spiridon, ]n vârst[ de 35 ani,

„Ioan Sebastian S. este cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de refuzul conduc[torului unui autovehicul de a se supune recolt[rii probelor biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei, p[r[sirea locului accidentului de c[tre conduc[torul unui autovehicul implicat ]ntr-un accident rutier, ca urmare a unei infrac`iuni, f[r[ ]ncuviin`area poli`iei \i sfidarea organelor judiciare”, inspector principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt IPJ „Nu \tiu nimic. Luni m[ voi interesa, \i dup[ ce voi \ti despre ce este vorba vom discuta”, Lucian Leonte, p[rinte protopop

din municipiul Boto\ani, preotul paroh din Z[ice\ti, comuna B[lu\eni.

Preotul a refuzat stabilirea alcoolemiei Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Jude`ean pentru a-i fi recoltate probe biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. }ns[ Ioan Sebastian Spiridon a refuzat \i recoltarea probelor biologice. Mai mult, pe parcursul cercet[rilor preotul a adresat injurii \i amenin`[ri poli`i\tilor. }ntrebat ]n leg[tur[ cu atitudinea preotului din Z[ice\ti fa`[ de poli`i\ti, Protopopul Lucian Leonte a declarat c[ urmeaz[ s[ se intereseze asupra celor ]ntâmplate. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

11 octombrie 2010 Tân[r cercetat pentru furtul \i distrugerea unei ma\ini. Un pu\ti de 19 ani din Darabani este cercetat de poli`i\ti pentru mai multe infrac`iuni, dup[ ce a furat o ma\in[ \i a izbit-o ]n gardul unei case. Mai mult, ]n urma accidentului, dou[ persoane au fost r[nite, iar autorul „ispr[vii” a disp[rut de la locul faptei. Povestea ispr[vii tân[rului pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Firmele ”politice”, notari \i avoca`i - marii datornici la stat Fostele regii ]n topul debitorilor Societatea de termoficare a acumulat datorii de 78,1 milioane de lei, ]n timp ce furnizorul de ap[ are de plat[ 68,9 milioane. }nsumat este vorba de 147,1 milioane lei, ]n condi`iile ]n care bugetul municipiului Boto\ani pe acest an s-a ridicat la 163,3 milioane, din ace\ti bani fiind achitate salariile, fiind alocate fondurile pentru \coli \i spitale, fiind asigurat[ subven`ia la c[ldur[ \i asigurat[ cofinan`area la câteva proiecte. Tot ]n topul societ[`ilor comerciale cu datorii uria\e la bugetul de stat se num[r[ \i SC Moldopan SA, firm[ controlat[ de omul de afaceri Constantin Cuciureanu, care are de pl[tit 8,3 milioane de lei. De asemenea, Romtranspetrol SA, care, potrivit site-ului oficial al acestei societ[`i, de`ine 14 benzin[rii ]n jude`ele Boto\ani, Suceava \i Neam`, are de plat[ 1,87 de milioane de lei, PrisCom Univers SRL are de fa`[ de restul datornicilor, chiar achitat 1,84 milioane de lei, SC dac[ cele dou[ au de plat[ la bugetul statului 35 de milioane Prompt Guard SRL - 1,55 de euro. Reprezentan`ii milioane de lei. }n Direc`iei Generale a acela\i top al datorFinan`elor Publice nicilor figureaz[ Boto\ani spun c[ Sta`iunea de exist[ sechestru Cercetare Dezasigurator doar voltare pentru milioane euro are Fiscul pe anumite buOvine Pop[de recuperat de la nuri, care nu u`i, cu 1,27 societ[`ile Termica \i sunt ]n domemilioane de Apa Grup, primii doi niul public. „La lei, MBB Leamari datornici la Termica \i Apa sing \i MBB bugetul de stat Grup s-au pus seConstruc`ii, cu chestre, ]ns[ doar 929.384 lei \i, respe bunurile care sunt ]n pectiv, 818.385 lei. Toproprietatea privat[ a firpul marilor datornici la bugetul statului este continuat de Con- melor \i nu pe domeniul public. term Construct SA, societatea Peste 90% din elementele patridesprins[ din Termica \i care moniale pe care le-au avut ]n folosin`[ au fost din domeniul are de plat[ 789.129 lei. public al Consiliului Jude`ean, ]n cazul societ[`ii Apa Grup, \i al Greu de executat Consiliului Local, ]n cazul Cât prive\te execut[rile silite, societ[`ii Termica”, a mai spus ]n cazul societ[`ilor Termica \i directorul general al DGFP Apa Grup, lucrurile stau diferit Boto\ani. (R[zvan Sauciuc)

Topul datornicilor persoane juridice

35,04

„Operatorii economici, persoane juridice care ]nregistreaz[ cele mai mari obliga`ii restante la bugetul general consolidat al statului sunt Termica, Apa Grup, Moldopan, Coros \i Primaconf S[veni. Cu Coros suntem ]n litigiu ]n instan`[ \i a\tept[m s[ vedem ce se va ]ntâmpla cu acel debit. ]mpotriva firmelor cu datorii la bugetul statului este ]nceput[ executarea silit[. Prima m[sur[ a fost soma`ia, dup[ care poprirea conturilor, iar acolo unde au avut elemente patrimoniale ]n proprietate privat[ s-a pus sechestru asigurator”, Radu ~urcanu, directorul executiv DGFP

Avoca`i \i notari printre marii datornici |i boto\[nenii care practic[ profesii liberale sau sunt persoane fizice autorizate ce desf[\oar[ diverse activit[`i economice au ajuns la sume destul de mari de plat[ la bugetul statului. Potrivit reprezentan`ilor DGFP, sunt \ase persoane, trei din Boto\ani \i câte una din Fl[mânzi, Dorohoi \i Suli`a, care au datorii de peste 100.000 de lei. Primul loc ]n top este ocupat de Maria Cuciureanu, cu 515.814 lei. Printre persoanele aflate ]n topul datornicilor se num[r[ notari, avoca`i \i oameni de afaceri. „}n lista datornicilor la bugetul statului, figureaz[ \i un notariat. Este vorba de Lili Bobu, cu 81.539 lei”, a mai afirmat Radu ~urcanu.

Topul datornicilor persoane fizice


6

11 octombrie 2010

TOPNEWS

Plasare ilegal[ de for`[ de munc[. Figureaz[ ]n eviden`e c[ faciliteaz[ boto\[nenilor g[sirea unui loc de munc[ ]n str[in[tate dar efectiv nu mai fac acest lucru de ani de zile. ]n baza de date a Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM) figureaz[ un num[r de 26 societ[`i comerciale având ca obiect principal de activitate „selec`ia \i plasarea for`ei de munc[ ]n str[in[tate”. Câ`i dintre ace\tia ]ndeplinesc condi`iile legale pentru o astfel de activitate afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Gr[dini`[ desfiin`at[ ilegal pentru o moar[ \i un magazin Autorit[`ile locale din Vorona au decis, ]n urm[ cu cinci ani, desfiin`area unit[`ii pre\colare din satul Poiana. Locul acesteia a fost luat de o moar[ \i de un magazin. Ceea ce au omis ]ns[ ale\ii locali a fost ob`inerea avizului de la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) sau Ministerul Educa`iei.

demolarea s-a f[cut legal, dar c[ actuala conducere a I|J caut[ motiv de scandal. Mai mult, el spune c[ \efa Inspectoratului ar trebui s[ aib[ grij[ s[ fie aloca`i bani pentru campusul \colar din Vorona \i nu pentru destina`ia pe care o are acum fosta gr[dini`[ din Poiana.

Pân[ ]n acest moment autorit[`ile centrale nu s-au sesizat cu privire la aceast[ situa`ie, iar cei de la Vorona nu au reu\it ]n cinci ani s[ ob`in[ autoriza`ia necesar[ pentru transformarea gr[dini`ei. Acordul de demolare a gr[dini`ei a fost dat de Prim[ria Vorona. Primarul Aurel |tefan sus`ine c[

Ada Macovei a declarat c[ ceea ce a avut loc la Vorona este ilegal. Inspectorul \colar general sus`ine c[ schimbarea destina`iei unei unit[`i \colare poate fi f[cut[ ]n baza unui dosar ]naintat la Ministerul Educa`iei, din care nu trebuia s[ lipseasc[ avizul Consiliul de Administra`ie al I|J. „Nu

„Nu voi accepta niciodat[ ca o unitate \colar[ s[ fie transformat[ (...) ]n magazin, bar sau moar[”

„Cei de la Inspectorat nu au alt[ grij[ acum decât s[ cear[ acordul de demolare a gr[dini`ei. Unitatea a fost desfiin`at[ din 2003, copiii fiind muta`i. ]n 2005 terenul a fost cur[`at \i concesionat. Locul apar`ine Prim[riei \i nu Inspectoratului”, Aurel |tefan, primar Vorona

voi accepta niciodat[ ca o unitate \colar[ s[ fie transformat[ dup[ bunul plac al autorit[`ilor locale ]n magazin, bar sau moar[. Conform legii ]nv[`[mântului, aceste cl[diri fac parte din patrimoniul Ministerului Educa`iei \i au ca destina`ie

activit[`i legate de ]nv[`[mânt. Cei de la Vorona nu \tiu sau nu au dorit s[ \tie c[ schimbarea destina`iei gr[dini`ei se putea face doar cu acordul Ministerului \i al CA al I|J”, a declarat Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Anchet[ dispus[ de prefect |efa I|J a cerut sprijinul ]n l[murirea situa`iei \i Institu`iei Prefectului. Cristian Roman a dispus ]nceperea unei verific[ri la Prim[ria Vorona. Având ]n vedere situa`ia de la Poiana - Vorona, nu este exclus ca lipsa de reac`ie a autorit[`ilor s[ duc[ din acest an la apari`ia mai mult cazuri de acest gen, având ]n vedere c[ numai din aceste an \colar peste 20 de unit[`i de ]nv[`[mânt au suspendat[ activitatea.

Re`inut când ]ncerca s[ mituiasc[ un poli`ist Un tân[r din Vorniceni a fost re`inut duminic[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani dup[ ce a fost prins ]n flagrant când ]ncerca s[ mituiasc[ un poli`ist. Ofi`erii Direc`iei Generale Anticorup`ie - Serviciul Jude`ean Anticorup`ie Boto\ani, ]n colaborare cu cadre din Inspectoratului de Poli`ie al Jude`ean, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au organizat flagrantul. Gabriel G., de 22 de ani, a fost prins ]n timp ce ]ncerca s[ mituiasc[ un agent de poli`ie cu suma de 500 lei. Acesta, ]n jurul orei 11.20, a fost depistat ]n trafic, pe strada Pacea din municipiul Boto\ani, condu-

când un autoturism marca Volkswagen. Fiind suspiciuni cu privire la identitatea pe care acesta a declarat-o poli`i\tilor, a fost condus la sediul Poli`iei municipiului Boto\ani, unde, ]n urma verific[rilor efectuate, i-a fost stabilit[ identitatea real[. Mai mult, poli`i\tii au stabilit c[ tân[rul avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, astfel ]ncât i s-a adus la cuno\tin`[ c[ va fi cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c[tre o persoan[ c[reia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat[. Pentru a evita rigorile legii, Gabriel G. i-a propus unui poli`ist din cadrul Biroului Poli`ie Rutier[ Boto\ani oferirea sumei de 500 lei. Poli`istul a anun`at ofi`erii de la DGA. (D[nu` Rotariu)

„Sub coordonare unui procuror din cadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, cu sprijinul ofi`erilor din cadrul Direc`iei Generale Anticorup`ie - Serviciul Jude`ean Anticorup`ie Boto\ani, a fost organizat \i realizat un flagrant la sediul Poli`iei municipiului Boto\ani, situa`ia expus[ de poli`ist confirmându-se. Cazul a fost preluat de c[tre Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, autorul fiind re`inut pe durata a 24 de ore pentru s[vâr\irea infrac`iunii de dare de mit[”, inspector principal Daniela Darea, purt[tor de cuvânt IPJ

Perchezi`ii la locuin`ele trafican`ilor de `ig[ri Vineri, ]n baza autoriza`iilor emise de Judec[toria Boto\ani, poli`i\tii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Boto\ani, ]mpreun[ cu cei ai Postului de Poli`ie Tru\e\ti, au efectuat \ase perchezi`ii domiciliare pe raza municipiului Boto\ani \i a localit[`ilor Tru\e\ti \i M[\c[teni. Astfel, au fost ridicate ]n vederea confisc[rii peste 15.000 `igarete de provenien`[ Republica Moldova \i suma de 1.450 de lei. Se efectueaz[ cercet[ri fa`[ de patru persoane, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de de`inerea ]n afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 `igarete marcate necorespunz[tor, evaziune fiscal[ \i contraband[. Cercet[rile continu[ fa`[ de cele patru persoane ]n stare de libertate, ]n vederea document[rii ]ntregii activit[`i infrac`ionale. (D.R.)

Bani arunca`i pe vaccinurile contra gripei porcine Miile de vaccinuri ]mpotriva gripei porcine care au r[mas ]n stocul Direc`iei de S[n[tate Public[ s-au ]ntors la Ministerul S[n[t[`ii pentru a fi distruse. Acestea aveau termen de valabilitate pân[ ]n luna septembrie. }n prim[vara acestui an, dup[ vaccinarea popula`iei ]mpotriva pandemiei de grip[ porcin[, ]n stocul DSP mai r[m[seser[ ]n jur de 3000 de doze nefolosite. „La ora actual[ noi nu mai avem ]n stoc doze de vaccin ]mpotriva gripei porcine. Nu \tiu ce s-a ]ntâmplat cu acesta, pentru c[ eu am fost o perioad[ ]n concediu. Situa`ia a fost la nivelul ]ntregii `[ri”, a spus Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef ]n cadrul DSP. La nivelul jude`ului au fost imuniza`i peste 17.000 de boto\[neni. Vârful pandemiei a fost ]nregistrat ]n luna noiembrie, anul trecut, iar ultimul caz de ]mboln[vire cu grip[ nou[ s-a consemnat ]n ianuarie. Oficial, gripa nou[ a fost contactat[ de 544 de boto\[neni. (L.L.)

Tone de alimente gratuite ajunse la s[raci Demarat ]n luna august, programul de distribuire de alimente persoanelor defavorizate a fost implementat ]n propor`ie de circa 30% la nivelul jude`ului. Locuitorii din peste 20 de localit[`i au intrat ]n posesia pachetelor oferite de UE, constând ]n cantit[`i de f[in[ de grâu, m[lai, zah[r, paste f[inoase \i biscui`i. Printre acestea se num[r[ Boto\ani, C[l[ra\i, Cop[l[u, Criste\ti, Dorohoi, Fl[mânzi, Frumu\ica, Mihai Eminescu, Mih[l[\eni. Din totalul de 1.960 de tone de alimente care trebuie distribuite jude`ului de c[tre Agen`ia pentru Pl[`i \i Interven`ie ]n Agricultur[ Bucure\ti, au fost virate circa 780. }n mod normal, programul con`ine \i distribu`ia de lapte praf, dar pân[ ]n prezent nu a fost livrat acest produs. „}ncerc[m ]n localit[`ile unde am ]nceput distribu`ia s[ d[m toate cantit[`ile de produse odat[. Am ]ncercat s[ le d[m pe toate odat[ pentru ca beneficiarii s[ nu fac[ mai multe drumuri la depozitele prim[riilor”, a spus Florin Bulgaru, consilier al pre\edintelui Consiliului Jude`ean. Peste 70.000 de persoane cu situa`ie financiar[ precar[ beneficiaz[ de acest program. (M.A.)


11 octombrie 2010 Bul[ ]nsurat Bul[ se ]nsoar[ \i, dup[ ceva timp, se ]ntâlne\te cu vechii lui prieteni, care ]l ]ntreab[: - B[i Bul[, cum e nevast[-ta?

7 - Cum s[ fie, este marf[, doar c[ este cam somnoroas[. De câte ori ie\im pe strad[, când vede un b[rbat bine, ea mereu spune: „Mam[, ce m-a\ culca cu [sta”.

CALEIDOSCOP

C^inele r[u \i so`ul aiurit So`ul \i so`ia aveau un câine r[u. Se hot[r[sc s[ scape de el. So`ul ia câinele se urc[ ]n ma\in[ \i ]l duce la câteva str[zi distan`[, ]l las[ acolo. Se ]ntoarce so`ul acas[ \i peste 2 ore, hop \i câinele la u\[. A doua zi, se urc[ so`ul ]n ma\in[, ia câinele \i ]l duce ]n alt cartier. Se ]ntoarce acas[, peste 2 ore, iar apare câinele la u\[.

A treia zi, ia asta câinele ]l bag[ ]n ma\in[, d[ ture prin ora\, o ia pe tot felul se str[zi, se ]nvârte\te... Las[ câinele se urc[ ]n ma\in[ \i pleac[. Peste 2 ore sun[ telefonul ]n cas[. R[spunde nevasta: So`ul: -Nevast[, s-a ]ntors câinele acas[? - Da, s-a ]ntors. - D[-l la telefon c[ m-am pierdut...

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând apartament 2 camere, D, et.2, zona biserica Armean[. Pre`: 35.000 Euro. Telefon: 0720.604.975. (1996-1) * Vând garsonier[ confort 1, stare bun[, 32 mp+ 10 m balcon, Prim[verii. Telefon: 0757.044.899. (1998-3)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[+teren 1.700 mp ]n sat Ro\iori. Telefon: 0769.506.294. (1993-1) * Vând cas[ cu gr[din[, suprafa`a 526 mp ]n Boto\ani, str. Busuiocului nr.8, pre` negociabil. Telefon: 0745.396.544. (1994-1)

]nchirieri * Primesc ]n gazd[ elev

(b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992. * Ofer spre ]nchiriere garaj ]n zona Stadionului. Rela`ii la tel. 0755.425.605. (1) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere, situat ]n zona Pia`a Mare (str. Armean[), mobilat, gresie+faian`[, apometre \i repartitoare de costuri. Rela`ii la telefon: 0745.858.395. (2000-6)

cump[r[ri * Cump[r frigider ]n stare de func`ionare. Rela`ii la telefon 0748.239.739. (1)

angaj[ri * Nightclub KISS-ME din AUSTRIA angajeaz[ fete tinere \i frumoase, posibilitate de câ\tig nelimitat (www.kiss-me.at) Informa`ii ]n limba român[: 00436603431601 sau nightclub_kissme@mail.com. (1) * SC APETRANS SRL Boto\ani angajeaz[: Conduc[tor auto cat. C, D, E. Cerin`e: experien`[ \i abilit[`i de comunicare. Rela`ii la: 0231.517.509 sau 0745.841.595. (1) * Sp[l[torie auto angajeaz[ personal. Rela`ii la tel.

0730.360.577 sau 0747.351.092. (1)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

* Cote` Lidia, titular al Planului/Programului „Construire spa`iu comercial - structur[ metalic[” amplasat ]n mun. Boto\ani, str. Calea Na`ional[, nr. 34 G anun`[ publicul interesat c[ s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-men`ionat \i s-a notificat Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani ]n vederea demar[rii procedurii de ob`inere a avizului de mediu conform HG 1076/2004. Prima versiune a planului poate fi consultat[ la Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Boto\ani, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00, \i la sediul titularului mun. Boto\ani, str. |tefan Luchian, nr. 11, sc. D, et.1, ap. 6 ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, ]n termen de 18 zile de la data public[rii anun`ului. (1999-1)

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Reporter Tele’M (r) 11.00 - 11.30 Interviul s[pt[m^nii (r) 11.30 - 12.30 Drept la `int[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani

16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

anun`uri

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Luni, 11 octombrie

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

11 octombrie 2010

ULTIMA OR{ Conducere politic[ la Apa Grup

93% din cei peste 130 de cititori care au luat parte la sondajul din week-end cred c[ membrii consiliului de administra`ie de la SC Nova Apaserv SA au fost desemna`i politic.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Sunt avantajate de Fisc societ[`ile de stat ]n compara`ie cu cele private?

}nfrângere dramatic[ la Lugoj. Pro Volei a suferit cea de a doua ]nfrângere consecutiv[ din acest debut de sezon, pierzând cu scorul de 3-2 ]n fa`a forma`iei CSM Lugoj. Dup[ ce au condus cu 2-0 la seturi, elevele lui Aurel Ioni`[ s-au trezit egalate \i apoi, ]n setul decisiv, au pierdut o partid[ pe care o puteau câ\tiga f[r[ probleme. Cum a fost posibil a\a ceva afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

„Tricolorii mici” preg[tesc la Boto\ani confruntarea cu Anglia Atât selec`ionerul Emil S[ndoi cât \i juc[torii sunt optimi\ti ]naintea returului cu Anglia, programat s[ se dispute mâine ]ncepând cu ora 14.30 pe stadionul Municipal din Boto\ani. }nfrângerea cu 2-1 suferit[ vineri la Norwich nu a l[sat urm[ri asupra juc[torilor echipei na`ionale de tineret. Ei sunt optimi\ti c[ pot ]nvinge mâine reprezentativa Angliei ]n meciul retur al barajului pentru calificarea la Campionatul European de tineret. Emil S[ndoi, selec`ionerul na`ionalei de tineret a Ro-

mâniei, crede c[ sunt \anse de calificare dac[ elevii s[i vor reedita presta`ia bun[ din meciul tur unde doar arbitrul italian a f[cut ca Anglia s[ se impun[ cu 2-1. El se confrunt[ ]ns[ cu probleme de lot ]naintea returului cu Anglia. Dup[ Mihai Costea \i Liviu Ganea care nu s-au ref[cut, ]ntre timp s-au mai accidentat Mihai R[du` \i Alexandru M[`el. La antrenamentul desf[\urat duminic[ pe Municipal juc[torii echipei na`ionale de tineret ai României au exersat loviturile de la 11 metri. Selec`ionerul Emil S[ndoi a spus c[ elevii s[i trebuie s[ fie preg[ti`i inclusiv dac[ meciul va ajunge la loviturile de departajare. (R.S.)

Vorb[-n v^nt

„Am jucat deja dou[ jocuri aici pe care le-am câ\tigat de o manier[ categoric[, juc[torii au anumite repere ]n teren \i se simt ca acas[. Dac[ jucam pe alt stadion pe care n-am jucat de mai mult timp era mai greu. Ei deja s-au obi\nuit aici \i sper[m s[ fie \i cu noroc”, Emil S[ndoi, selec`ionerul na`ionalei de tineret „Cred c[ \ansele de calificare nu s-au mic\orat. |i la meciul cu Rusia a fost foarte mult[ lumea \i sper ca \i acum s[ fie la fel, iar cei care vin la stadion s[ ne ]ncurajeze. De fiecare dat[ când am jucat aici am avut rezultate bune, iar publicul a fost al[turi de noi”, Silviu Lung Jr., portar „Sper[m ca mar`i s[ d[m toate statisticile peste cap \i s[ ne calific[m. Am primit foarte multe mesaje de ]ncurajare inclusiv de la dl.Mititelu. Prin d[ruire, determinare \i un joc bun cred c[ putem s[ ne calific[m. Vom avea \i suportul fanilor. Am ales Boto\aniul pentru c[ aici am avut rezultate bune”, Valeric[ G[man, funda\

Prima victorie ]n deplasare FC Boto\ani a dep[\it complexul meciurilor ]n deplasare, unde nu reu\ea s[ câ\tige, \i s-a impus sâmb[t[ la Bucure\ti ]n fa`a forma`iei Juventus.

Ne-am dus la miting la Bucure\ti mar`i pentru c[ dac[ nu m[ duceam auzeam c[ `in cu B[sescu, cu B[seasca. Ne-am dus, ne-am adunat \i s-a urlat \i `ipat la pere`i degeaba

}naintea partidei, Cristi Popovici, antrenorul principal al forma`iei boto\[nene, a spus c[ indiferent de rezultatul partidei, el este mul`umit dac[ echipa marcheaz[ dou[ goluri. Nu a marcat decât unul, dar de aceast[ dat[ a câ\tigat. Bucure\tenii au ]nceput bine partida \i puteau deschide scorul ]nc[ din minutul 2, când Iordache a reluat din foarfec[ dar mingea a trecut peste poart[. }n minutul 10, Cre`u a sc[pat singur cu Prisac[, dar goalkeeperul boto\[nean a reu\it s[ resping[ \utul atacantului bucure\tean. FC Boto\ani \i-a trecut ]n cont prima ocazie ]n minutul 22, dar ~ig[na\u nu a

Maria ~iprigan, pre\edinte SIP Boto\ani Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0753/31.90.07 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Juventus Bucure\ti - FC Boto\ani 0-1 (0-0) A marcat: Gabriel Va\vari (50) Juventus Bucure\ti: Craiu - Ungureanu (55 D. Bratu), B. Niculae, ~âncu, Dima - Zaharia (64 Dobre), I. B[lan, Rotaru, C[lin`aru - Iordache, Cre`u (73 Nica). FC Boto\ani: Prisac[ (80 Chereche\) - Patache, Tincu, Halip, Acsinte - Vrabie (78 Porfireanu), Spiridon, Va\vari, ~ig[na\u Matei (73 Homneac), Ghiceanu.

g[sit cadrul por`ii, reluând peste transversal[. Dou[ minute mai târziu, Iordache scap[ din nou din marcajul lui Halip, dar Prisac[ are o nou[ interven`ie foarte bun[.

Gol \i dou[ bare ]n contul FC-ului FC Boto\ani reu\e\te deschiderea scorului la cinci minute de la reluarea p[r`ii secunde. Mijloca\ul Gabriel Va\vari a sc[pat singur cu goalkeeperul gazdelor, l-a driblat \i a marcat ]n poarta goal[. La un minut dup[ marcarea golului, goalkeeperul forma`iei boto\[nene, Vasile Prisac[, s-a accidentat. De\i a ]ncercat s[ continue, pân[ la urm[ a trebuit ]nlocuit cu Chereche\. }n minutul 73 Matei este ]nlocuit cu Homneac, care trimite de dou[ ori mingea ]n bar[, ]n minutele 74 \i 89. (R[zvan Sauciuc)

„A fost un meci bun ]n care am ob`inut prima victorie din acest sezon ]n deplasare \i asta este cel mai important. B[ie`ii au f[cut o partid[ bun[. Meciul a fost unul echilibrat pentru c[ \i Juventus Bucure\ti a avut câteva ocazii bune de a marca, dar asta conteaz[ mai pu`in. Importante sunt cele trei puncte”, Dumitru Brânz[, director executiv FC Boto\ani

Evenimentul de Botosani nr.1724  

Ziarul orasului tau!