Page 1

Pagina 2

CMYK

Vitejii lui Becali trag de tronul lui Egner EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Anul VI • nr. 197 (1722) • Joi, 7 octombrie 2010 • 8 pagini

Specul[ cu echipa na`ional[ Boto\aniul se confrunt[ cu un fenomen f[r[ precedent: specula de bilete la un meci de fotbal. Oameni din Boto\ani, dar \i din Ia\i sau Suceava, transform[ ]ntr-o afacere interesul enorm suscitat de partida de tineret România-Anglia. Prim[ria Boto\ani va apela la Poli`ie, pentru a limita, pe cât posibil, fenomenul. Pagina 5

Pagina 4

Pagina 6

Contrabandistul ]mpu\cat a „evadat” din spital Impozitul minim: venit, distrus, plecat


2

7 octombrie 2010

STARTNEWS Editorial

Zoo-liberalismul boto\[nean Titlul editorialului nu trebuie privit ca pe un afront adus liberalilor boto\[neni, ci doar ca pe o constatare personal[ privind exprimarea pre-electoral[ a acestui partid pe meleaguri noastre. |i apoi, nu trebuie uitat faptul c[ pentru liderul acestei forma`iuni singurul mod flexibil de exprimare este limbajul... zoo, uneori chiar onomatopeic. Mul`i spun c[ PNL-ul la Boto\ani are chipul, asem[narea \i exprimarea liderului Florin ~urcanu. Lucian Alecsa Trist. Am l[sat s[ treac[ timpul peste ac`iunea deputatului pentru a putea developa cu fidelitate cele ]ntâmplate. Dou[ asocia`ii de cresc[tori de animale „Moldoovis“ \i „Bovilact“ au dat mâinile cu Florin ~urcanu \i ]mpreun[ au pus-o de-o hor[ \i de-o expozi`ie. Finalul a fost cel a\teptat, animalele au beh[it, liberalii au gr[it, iar cei f[r[ de obliga`ii s-au distrat \i chiar au chiuit. |i uite a\a, deputatul nostru \i-a mai ]nc[l`at o dat[ cizmele de oier, sim`indu-se cu adev[rat ]n elementul lui. }n plus, a bifat \i-o ac`iune ]n teritoriu, chiar dac[ nu a fost ]n colegiul S[veni. }n aceast[ stare de apatie general[, manifestarea zoo-liberal[ a tu\at cât se poate de bine imaginii partidului. La Boto\ani a fost a\teptat Crin Antonescu, numai c[ \efului liberal a contactat o „idiosincrasie `urcan[„, pierzându-se ]n cea`[. Dintre invita`ii de marc[, care de altfel au fost arunca`i pe scen[ s[-\i exprime gândurile sau inep`iile, s-au num[rat Cristian Deliba\, Gheorghe D[nil[ \i C[t[lina Lupa\cu. Lui ~urcanu i-au `inut ]n permanen`[ trena doi primari comunali, de mare `inut[... intelectual[, este vorba de Costel Romanescu de la P[ltini\ \i Verginal Giread[ de la Mihai Eminescu. De fapt aceasta este tripleta de aur a liberalismului boto\[nean. |i c[pitanul de Vârfu Câmpului, Aurel Ungureanu, a avut ]n câteva rânduri inten`ia s[ fac[ instruc`ie cu ovinele \i bovinele, numai c[ \i-a dat seama la timp c[ nu-i vor fi ascultate comenzile \i ]n cele din urm[ s-a mul`umit s[ comit[ o epigram[, pe care din respect pentru cei prezen`i n-a gl[suit-o, dar ea sun[ cam a\a: „}n fruntea staulului avem un pelin/ nimeni altul decât deputatul ~urcanu Florin/ e sever \i hapsân, d[ din picioare/ o fund[ galben[ ]i flutur[ ]ntre corne“. Vorba aia, cine\i cunoa\te mai bine \eful decât subalternii! Cu timpul ecoul ac`iunii se va \terge, ]ns[ o poz[ este r[mâne memorabil[. Deputatul Florin ~urcanu ]mbr[`i\ându-l pe consilierul local Romulus Eram ]n fa`a unui staul cu oi. Da, o imperfec`iune liberal[ la p[trat despre care dup[ viitoarele alegeri se va vorbi doar la trecut.

Munca „la negru” ]nflore\te la ad[postul crizei. Amenzi de 30.000 de lei au aplicat inspectorii boto\[neni din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[ (ITM). Sanc`iunile au vizat munca la negru ]n luna septembrie. Conform datelor prezentate de Roxana Gavril, responsabil rela`ii mass-media din cadrul ITM, luna trecut[, ]n cadrul serviciului Control Rela`ii de Munc[, au fost verifica`i 115 angajatori. Câ?i au fost amenda`i citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Vitejii lui Becali trag de tronul lui Egner Oficialii PNG-CD vor s[ ]l exclud[ pe Florin Egner din partid, inclusiv din Consiliul Local. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ sus`ine c[, potrivit unor zvonuri, actualul lider local al partidului condus de Becali ar avea probleme cu conducerea central[, dup[ ce a fost dat de }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie drept colaborator al Securit[`ii. „Din câte am ]n`eles, d-lui are probleme la partid, pentru c[ partidul, ]n baza hot[rârii sentin`ei definitive c[ este colaborator al securit[`ii, vrea s[ fac[ o propunere de excludere din Consiliu Local. Dac[ vine din partea partidului, atunci nu mai ai ce s[ faci. }i vine ]nlocuitorul, urm[torul de pe list[. }ns[ acum nu mai \tiu dac[ acest partid mai func`ioneaz[, ce filial[ mai are. Func`ie de ce hârtii vor veni, vom lua \i noi o decizie. Deocamdat[ nu exist[ un document oficial care s[ ne fac[ s[ gândim

m[car c[ dl. Egner va fi exclus din CL”, a spus Ghiorghi`[. De partea cealalt[, Egner, pre\edinte jude`ean al PNLG-CD neag[

„Am f[cut recurs la verdictul dat de }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie \i pân[ nu primesc ceva oficial de acolo orice discu`ie pe aceast[ tem[ este ]nchis[. Eu nu am avut nicio leg[tur[ cu Securitatea \i nu exist[ niciun document care s[ arate acest lucru”, Florin Egner, consilier local

Post de viceprimar abandonat pentru catedr[ Prim[ria Criste\ti func`ioneaz[, de mai bine de dou[ s[pt[mâni, f[r[ viceprimar. |i asta deoarece, potrivit declara`iilor primarului, cel care a ocupat circa doi ani func`ia de viceprimar, Vasile Mihalache (PNG-CD), a renun`at de bun[voie la acest post.

Calendar cre\tin ortodox 7 J Sf. Mc. Serghie \i Vah de la Roma; Sf. mucenic Iulian; Sf. Polihronie \i Chesarie, diaconul 8 V Cuv. Pelaghia \i Taisia (Post)

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„Ada Macovei a fost repus[ ]n func`ia de inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). A fost semnat \i a ajuns \i ordinul de ]ncetare a contractului de management a lui Horia Negrescu, la conducerea I|J”, scria, ]n urm[ cu un an Evenimentul de Boto\ani. „Voi continua ceea ce am ]nceput, e foarte important pentru mine acest lucru”, declara, la acea dat[, \efa Educa`iei boto\[nene, ]n timp ce Horia Negrescu afirma, la rândul s[u: „nu am niciun regret, e firesc s[ fie pu\i oameni politic”. Dup[ zece zile de când a primit ordinul de numire ]n func`ie, Horia Negrescu p[r[sea postul de conducere a Educa`iei boto\[nene. Nu ]\i primise ]nc[ drepturile financiare pe care le câ\tigase ]n instan`[, dar revenea la catedr[, urmând ca desp[gubirile stabilite de magistra`i s[ le primeasc[ ulterior. „De fapt m[ simt eliberat, am sc[pat de griji”, spunea profesorul Negrescu. De trei ori fusese numit inspector \colar general \i de tot atâtea ori ]i ]ncetase contractul de management. }n aceste condi`ii, Negrescu sus`inea c[ nu mai are emo`ii nici la venirea, 4,2718 lei

3,0803 lei

nici la plecarea din func`ia de conducere a I|J. „Cu cât e\ti mai sus ]n ierarhia administrativ[ cu atât e\ti mai constrâns \i mai pu`in liber. De asta se \i se compenseaz[ s[n[tatea \i timpul, mesele s[rite, nervii f[cu`i de persoane mai mult sau mai pu`in ]ndrept[`ite, cu indemniza`ia de conducere”, mai spunea, la acea dat[, Horia Negrescu. De\i profesorul Negrescu sus`inea c[ urma s[ revin[ la catedr[, Ada Macovei men`iona la acea dat[ c[ era foarte posibil ca acesta s[ r[mân[ ]n cadrul I|J, ]ntr-un post de conducere. La un an de la acea schimbare la vârf ]n cadrul Inspectoratului |colar, Ada Macovei continu[ s[ `in[ frâiele ]nv[`[mântului boto\[nean, iar Horia Negrescu nu este la catedr[. A\a cum preciza \efa I|J, cu un an ]n urm[, lui Negrescu i s-a oferit postul de inspector \colar general adjunct, post eliberat de Ana B[rcule`. Ziua: 90C

Noaptea: 00C

c[ ar avea probleme cu conducerea partidului din cauza acestui verdict. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„}nc[ nu avem un alt viceprimar, nu ne gr[bim. Normal c[ trebuie s[ fie o persoan[ care s[ \tie s[ se gospod[reasc[, s[ \tie s[ se ocupe de problemele comunei”, Ioan Aciob[ni`ei, primar Criste\ti

Viceprimarul comunei Criste\ti a preferat s[ revin[ ]n ]nv[`[mânt ]ncepând cu acest an \colar. „De pe 15 septembrie d-lui nu mai este viceprimar pentru c[ a trecut din nou ]n ]nv[`[mânt. Ca \i ]nv[`[tor, d-lui are catedr[ la \coala din satul Oneaga. Motivele au fost legate de s[n[tate, nu mai f[cea fa`[ activit[`ii din Prim[rie”, a declarat Ioan Aciob[ni`ei (PDL), primarul comunei Criste\ti. }n schimb, fostul viceprimar nu a renun`at \i la mandatul de consilier. Pân[ ]n prezent, nu a fost supus dezbaterii niciun proiect de hot[râre de Consiliu Local privind desemnarea unui alt viceprimar. Primarul de Criste\ti spune c[ nu se gr[be\te aceast[ formalitate, cu atât mai mult cu cât se poate ocupa de conducerea Prim[riei \i f[r[ sprijinul unui viceprimar. El a evitat s[ spun[ motivele pentru care se ]ntârzie numirea unui alt viceprimar, dând ]ns[ de ]n`eles c[ s-ar putea isca eventuale dispute politice ]ntre forma`iunile politice ce au reprezentan`i ]n Consiliul Local Criste\ti. (Monica Aionesei)


3

7 octombrie 2010 Bolnavii cronici vor primi, ]n continuare, medica`ie gratuit[. Medicamente gratuite pentru bolnavii din programele na`ionale de s[n[tate. Bolnavii de diabet, tuberculoz[, HIV/SIDA, cei cu afec`iuni oncologice, hemofilie, sau cei care au suferit un transplant \i care se afl[ inclu\i ]n programele na`ionale ale Ministerului S[n[t[`ii vor beneficia, ]n continuare, de gratuitate la medicamente. Potrivit c[rui proiect de act normativ se vor acorda aceste gratuit[`i citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

C[ldura gratis ]nc[lze\te tot mai pu`ini boto\[neni

Control la loturile de zah[r Elio comercializate la Boto\ani. Verific[rile au fost efectuate de reprezentan`ii Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor (CJPC) ]n urma unei adrese primite de la nivel central. Conform acesteia, zah[rul cu aceast[ marc[, ambalat ]n jude`ul Prahova, con`ine o substan`[ d[un[toare s[n[t[`ii. „Nu este un zah[r recomandat consumului uman. A fost trimis un echipaj de control care va opri de la comercializare acest tip de zah[r, dac[ va fi g[sit”, spunea, ieri diminea`[, Alexandru Zarug, comisar \ef al CJPC. De\i comisarii aveau informa`ii c[ acest produs s-ar comercializa ]n magazinele Plus, acest lucru nu s-a confirmat. }n magazinele unde se b[nuia c[ s-ar vinde acest produs, nu s-a g[sit zah[rul cu pricina. (P.R.)

nul acesta au sc[zut \i veniNum[rul beneficiaturile \i este posibil s[ existe rilor ajutoarelor de la un moment dat o com]nc[lzire va sc[dea pensare \i s[ fim ]n situa`ia de a acorda cam acela\i num[r iarna aceasta. Cel de ajutoare de ]nc[lzire ca \i pu`in asta sus`in reanii anteriori”, a precizat prezentan`ii Prim[riei ]n viceprimarul Florin GhiorBoto\ani. Anul trecut ghi`[. Boto\[nenii care vor depune cereri pentru aju11.000 de familii ratoarele de ]nc[lzire vor trebui cordate la sistemul s[ declare pe propria r[scentralizat de ]nc[lzi- pundere veniturile pe care le re au avut parte de au \i dac[ au alte surse de venit, din afaceri. Dup[ depusubven`ie, c[rora li nerea acestor declara`ii, sers-au ad[ugat viciul de specialitate altele aproape din cadrul Prim[riei Boto\ani va trece 5.000, care la verific[rile au primit prin sondaj a ajutor declara`iilor pentru gaz respective. S [pt[mâna \i lemne. de boto\[neni, cu

Patru miliarde lei vechi pentru desz[pezirea pe o lun[

16.000

aceasta va fi aproxima`ie, au prifurnizat[ c[ldu„Probabil c[ mit subven`ie r[ popula`iei la anul acesta, criiarna trecut[ sistemul centrateriile fiind mai lizat. (L[cr[mioara stricte, num[rul lor Lupa\cu) va sc[dea. }n schimb, a-

Zah[r d[un[tor s[n[t[`ii c[utat prin magazinele jude`ului

„Vom face verific[ri prin sondaj, acolo unde vom avea \i sesiz[ri c[ sunt declara`ii false \i cei care vor face astfel de declara`ii ]\i vor asuma \i r[spunderea \i vor pl[ti pentru a\a ceva”, Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani

Poli`i\tii boto\[neni au luat-o cu creditele ]naintea ministrului Ordinul ministrului administra`iei \i internelor, Traian Iga\, prin care \efilor inspectoratelor jude`ene de poli`ie li se cere s[ contacteze reprezentan`ii b[ncilor ]n privin`a renegocierii contractelor de credit ale poli`i\tilor, a fost deja pus ]n aplicare la Boto\ani. Conform declara`iei \efului Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean (IPJ) Boto\ani, s-a discutat cu reprezentan`ii b[ncilor ]nainte de a veni cu aceast[ idee ministrul. Conform respectivului ordin, inspectorii de poli`ie trebuie s[ se ]ntâlneasc[ cu \efii unit[`ilor bancare pentru a le u\ura poli`i\tilor plata creditelor, prin ree\alon[ri, amân[ri sau

chiar reduceri ale ratei. Comisarul \ef Viorel |erb[noiu, \eful IPJ Boto\ani, a declarat c[ pân[ la venirea acestui ordin, poli`i\tii boto\[neni au luat leg[tura cu reprezentan`ii unit[`ilor bancare. „Noi am mai avut ]ntâlniri cu reprezentan`ii b[ncilor pân[ acum. Ne-au fost prezentate diferite oferte ale lor la ]ntâlnirile s[pt[mânale pe care le avem. }n plus, ]n aceast[ privin`[ pot spune c[ am avut parte numai de ]n`elegere din partea dumnealor, au fost discu`ii pe aceast[ tem[, dau chiar exemplul meu. Ca o veste bun[ pot spune c[ nu avem nici o poprire pe salariul vreunui poli`ist”, a men`ionat Viorel |erb[noiu. }n schimb, reprezentan`ii societ[`ii civile nu v[d cu ochi buni ini`iativa ministerului de interne. (D[nu` Rotariu)

„Se face o discriminare” „Este o abera`ie, ca de altfel multe altele, ale actualului Guvern. Se face o discriminare ]ntre categoriile sociale, ]ntre celelalte categorii \i institu`ia pe care o p[store\te temporar. La nivel na`ional vom aborda aceast[ chestiune pentru c[ este un act discriminatoriu ]ntre categoriile sociale din România”, Vasile Chiru, vicepre\edinte Asocia`ia Pro Democra`ia

Atât a estimat \i alocat municipalitatea pentru desz[pezirea pe o lun[ de iarn[. Pentru noiembrie \i decembrie Prim[ria a alocat ]n total 800.000 de lei pentru activitatea de iarn[. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a declarat c[ societatea Urban Serv este preg[tit[ s[ fac[ fa`[ primei ninsori. El spune c[ utilajele de interven`ie sunt preg[tite \i c[ societatea are ]n stoc material antiderapant. „Am f[cut comunicarea oficial[ c[tre ei, s[ foloseasc[ ca materiale de desz[pezire doar sare \i nisip, f[r[ inhibitori de coroziune. Este varianta cea mai ieftin[ \i cea mai des utilizat[. Bugetul local nu ne permite s[ d[m cu clorura de calciu sau inhibitori de coroziune deoarece costurile sunt de la 5 pân[ la 10 ori mai mari, \i atunci vom merge pe solu`ia clasic[”, a precizat Ghiorghi`[. El spune c[ plugurile la ma\inile de desz[pezire au fost schimbate cu altele noi \i c[ societatea dispune atât de material antiderapant cât \i de combustibil ]n stoc. Anul trecut, desz[pezirea ]n municipiu a costat peste 1,1 milioane de lei. (L.L.)

Prim[rii ]n febra concedierilor Peste 60 de salaria`i ai prim[riilor boto\[nene au primit ]n aceast[ lun[ preavize. }n acela\i timp \i Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) a primit notific[rile de concediere din partea administra`iilor locale. }n cele mai multe cazuri, este vorba despre ]nso`itorii persoanelor cu handicap, nu de cei care ]\i desf[\oar[ activitatea strict ]n institu`ii. Astfel, au anun`at reduceri de personal ]n octombrie prim[riile R[useni, Suli`a \i Mihai Eminescu, care renun`[ la 19, respectiv 21 \i 25 de angaja`i. „Persoanele disponibilizate au intrat ]n perioada de preaviz de la ]nceputul acestei luni. Vor beneficia de serviciile \i m[surile de protec`ie ale Agen`iei”, a spus Br]ndu\a Anton, consilieri AJOFM. Primarii sus`in c[ au fost nevoi`i s[ fac[ reduceri din cauza lipsei banilor pentru plata ]nso`itorilor. „Nu avem bani de nic[ieri \i nu mai avem de unde pl[ti. }n aceast[ situa`ie am fost nevoi`i s[ concediem ]nso`itorii persoanelor cu handicap”, a spus Verginel Giread[, primar de Mihai Eminescu. (P.R.)


CMYK

4

7 octombrie 2010

TOPNEWS

|efii CJ se tem de ]ndatorarea spitalelor. Consiliul Jude`ean, ]n subordinea c[ruia au trecut \ase spitale, nu de`ine informa`ii cu privire la situa`ia financiar[ a acestora. Vicepre\edintele Constantin Manolache sus`ine c[, pân[ pe 20 octombrie, conducerile acestora trebuie s[ transmit[ un bilan` al activit[`ii financiare din ultimele trei luni. Ce se va ]ntâmpla dac[ aceste au acumulat noi debite afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

Eltrans vrea s[-\i Contrabandistul ]mpu\cat deschid[ linie a „evadat” din spital de maxi-taxi B[rbatul din Co`u\ca care a fost transportat la Ia\i dup[ ce a fost ]mpu\cat de poli`i\tii de frontier[, a fugit din spital pe timp de noapte. El a fost prins ulterior ]ntr-o localitate din Suceava.

Reprezentan`ii Societ[`ii Eltrans au cerut Executivului Prim[riei Boto\ani ]nfiin`area unei noi linii de maxi-taxi. Ei doresc pe aceast[ cale s[ ]\i extind[ activitatea de transport prin cele trei microbuze pe care societatea le are ]n patrimoniu. Societatea a depus un memoriu ]n acest sens, ]nfiin`area unei linii de maxi taxi fiind la faza de discu`ie. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ afirm[ c[ doar dup[ un studiu economic se va vedea dac[ se impune ]nfiin`area unei noi linii de maxitaxi ]n ora\. „Din punctul meu de vedere, cu trei ma\ini ]n niciun caz nu po`i face a\a ceva, pentru c[ apar anumite probleme de gratuit[`i, de ]ncasare a banilor. Func`ie de rezultatele acelui studiu vom lua \i decizia cea mai bun[, dac[ vom ]nfiin`a sau nu un nou traseu”, a precizat viceprimarul Ghiorghi`[.

Pân[ la sfâr\itul anului, nicio \ans[ pentru microbuzele Eltrans Societatea Eltrans a propus ca cele trei microbuze ale sale s[ circule pe traseul Cap[tul liniei unuNicolae Iorga \i Mare\al Antonescu, ]n cap[t la Luceaf[rul. Viceprimarul mai spune c[ ]n cazul ]n care s-ar da \i acceptul pentru acest traseu, cheltuielile ar fi mari \i c[ ar

„Cei de la Eltrans vor s[ dea ceva treab[ la cele trei microbuze pe care le au. Cu acela\i bilet, vor s[ se mearg[ \i cu tramvaiul \i cu microbuzul. Deocamdat[ nu este nicio hot[râre de Consiliu Local”, Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani

trebui s[ existe o ]n`elegere sau chiar o licita`ie ]ntre Eltrans \i societatea Microbuzul, pentru c[ partea de atribuire direct[ se face doar la tramvai, nu \i la microbuze. O astfel de hot[râre trebuie supus[ dezbaterii publice, dup[ care s[ fie promovat[ ]n Consiliu Local. Reprezentan`ii Prim[riei mai spun c[ o astfel de hot[râre nu va fi aplicat[ pân[ la sfâr\itul anului. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Acum, Vasile Ciobanu are emis din partea procurorilor ordin de interdic`ie de p[r[sire a localit[`ii. }n urm[ cu trei s[pt[mâni, la Cotu Miculin`i, acesta a fost prins ]n flagrant introducând ]n `ar[ o cantitate uria\[ de `ig[ri de contraband[, peste 5.000 de pachete, cu ajutorul unui tractor. Fiind somat de poli`i\tii de frontier[ s[ opreasc[, b[rbatul de 37 de ani nu a f[cut acest lucru, poli`i\tii fiind nevoi`i s[ fac[ uz de armamentul din dotare. Patru poli`i\ti de frontier[ au tras aproximativ 40 de focuri de arm[. Majoritatea gloan`elor au nimerit tractorul. }ns[, la un moment dat, Ciobanu a s[rit din tractor \i a ]ncercat s[ fug[ pe jos. Atunci a fost nimerit de dou[ gloan`e, unul ]n plin \i

cel[lalt rico\at din caroseria tractorului.

A plecat f[r[ acordul medicilor Ajuns la Spitalul Jude`ean Boto\ani, Vasile Ciobanu a fost transferat ulterior la Spitalul de Pneumoftiziologie Ia\i, de unde a fost dus la Clinica de Chirurgie maxilo-facial[. Acolo a r[mas internat pân[ s[pt[mâna

trecut[. }ntr-o noapte, Ciobanu a fugit din spital, f[r[ acordul medicilor. }n urma acestui incident, prim procurorul Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Darabani a emis mandat de aducere, fiind g[sit de poli`i\tii de frontier[ boto\[neni ]ntr-o localitate din jude`ul Suceava. Ulterior, procurorul i-a interzis acestuia s[ p[r[seasc[ localitatea de domiciliu. (D[nu` Rotariu)

„Persoana sus`ine c[ are bilet de externare din spital. Am considerat oportun[ interzicerea p[r[sirii localit[`ii de domiciliu, raportat la fapta sa. Cercet[rile ]n privin`a cazului continu[”, Paul Ioni`[, prim procuror Parchetul de pe lâng[ Judec[toria Darabani


CMYK

5

7 octombrie 2010 Rovinieta electronic[, verificat[ manual de poli`i\ti. Pe drumurile na`ionale \i europene din jude`ul Boto\ani, \oferii vor fi controla`i dac[ \i-au cump[rat rovinieta electronic[ tot de poli`i\ti. Montarea camerelor video performante ]n jude`ul nostru nu a intrat pe agenda Companiei Na`ionale de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale din România. Care sunt amenzile pentru cei care circul[ f[r[ roviniet[ citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Specul[ cu echipa na`ional[ Boto\aniul se confrunt[ cu un fenomen f[r[ precedent: specula de bilete la un meci de fotbal. Oameni din Boto\ani, dar \i din Ia\i sau Suceava, transform[ ]ntr-o afacere interesul enorm suscitat de partida de tineret România-Anglia. Prim[ria Boto\ani va apela la Poli`ie, ]n ziua desf[\ur[rii meciului, pentru a limita, pe cât posibil, fenomenul.

S-au luat \i câte 200 de bilete Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ spune c[ numai ]n prima zi de când au fost puse ]n vânzare biletele s-au dat mai mult de jum[tate. El sus`ine c[ sunt bi\ni`ari care au luat \i câte 200 de bilete, pentru ca s[ le vând[ la pre` dublu ]n ziua meciului. „Sunt \i din Suceava, din Ia\i care au venit \i au luat multe bilete. Ei vor s[ vina ]n mod orTichete date \i ganizat, cu autocare. Dar va fi \i prin comune partea de specul[ care va ap[rea ]n ziua meciului. Prin regulaCert este c[ boto\[nenii care mentul federa`iei, nu ai voie doresc s[ vad[ meciul s[ vinzi bilete ]n ziua dintre na`ionalele de meciului \i atunci, pe tineret ale României ultima sut[ de me\i Angliei din tritri, sunt mul`i care bunele Stadionului doresc s[ intre. Municipal trebuie Astfel, cred c[ s[ se gr[beasc[. va ap[rea \i febilete au fost puse ]n O rganizatorii nomenul de spevânzare, iar mai meciului, spun c[ cul[. Vom solicimult de jum[tate de mar`i diminea`[ ta sprijinul Poli`iei s-au dat deja \i pân[ ieri la prânz pentru a limita cât de au vândut mai mult de cât fenomenul”, a spus 3.000 de bilete. }n afara viceprimarul. El a declarat boto\[nenilor, au fost multe c[, personal, a cump[rat 15 bilesolicit[ri de la Ia\i \i Suceava. te, dar nu pentru a face specul[, „Pân[ acum, circa 80% din ci pentru a le da cunoscu`ilor. biletele puse ]n vânzare la tribuna

6.077

„Nici nu mai are rost s[ facem afi\e” „Ini`ial am inten`ionat s[ comand[m afi\e pe care s[ le lipim prin ora\, astfel ]ncât oamenii s[ afle de acest meci al na`ionalei de tineret cu Anglia. La modul cum s-au vândut biletele ]n primele dou[ zile de la punerea ]n vânzare, nici nu mai are rost s[ facem afi\e deoarece ]n mod sigur se vor epuiza”, Dumitru Brânz[, director FC Boto\ani „Au venit bi\ni`arii \i au luat câte 200-300 bilete” „Biletele la meci s-au vândut foarte bine. Cred c[ ast[zi (miercuri - n.r.) se vor termina. Trebuie s[ recunoa\tem c[ ne confrunt[m pentru prima dat[ cu un eveniment cu care, noi, la Boto\ani, nu ne-am confruntat. Au venit bi\ni`arii \i au luat câte 200-300 bilete \i, probabil, le vor da la negru”, Florin Ghiorghi`[, viceprimar Boto\ani

I au fost epuizate, iar la tribuna a II-a aproximativ 70%. De asemenea, am avut solicit[ri \i pentru peluze dar aici ]nc[ se g[sesc bilete. Estimez c[ pân[ cel târziu sâmb[t[, toate biletele vor fi vândute. Am avut multe solicit[ri de la suporteri din Ia\i Suceava \i din comunele din jude`ul Boto\ani. Spre exemplu, mar`i au venit suporteri de la Suceava care au cump[rat 800 de bilete. De asemene, 50 de bilete au fost vândute suporterilor din Ia\i”, a spus Ovidiu Lezeriuc, administratorul stadionului Municipal. ~inând cont de interesul foarte mare al suporterilor pentru acest meci, oficialii clubului FC

Boto\ani au decis s[ nu mai comande afi\ele care urmau s[

fie lipite prin ora\. (L[cr[mioara Lupa\cu, R[zvan Sauciuc)

Lucr[rile la stadion sunt aproape gata Reprezentan`ii Prim[riei spun c[ Stadionul Municipal este preg[tit s[ ]\i primeasc[ oaspe`ii. Lucr[rile de pe Stadionul Municipal sunt realizate ]n propor`ie de 98%, iar sâmb[t[ vor fi finalizate ]n totalitate. Investi`ia s-a ridicat la aproape 50.000 de lei, banii provenind din sponsoriz[ri, \i nicidecum din bugetul municipalit[`ii.

„Tricolorii mici” ajung sâmb[t[ la Boto\ani Na`ionala de tineret a României joac[ vineri sear[, la Norwich, meciul tur din barajul pentru calificarea la turneul final al Campionatului European. A doua zi ea se va ]ntoarce ]n România. Dup[-amiaz[ va ateriza pe Aeroportul Salcea, iar de acolo va porni spre Boto\ani. Partida va avea loc mar`i, 12 octombrie de la 14:30. Pentru dubla cu na`ionala mic[ a Albionului antrenorul Emil S[ndoi i-a convocat, printre al`ii, pe Silviu Lung jr., Valeric[ G[man, Paul Papp, Eric Bicfalvi, Gabriel Torje, Andrei Ionescu, Sabrin Sburlea, Mihai Costea \i Raul Rusescu.


6

7 octombrie 2010

TOPNEWS

Profesorii au protestat degeaba ]n capital[. Protestul din Capital[ a fost urmat de discu`ii cu cei doi reprezentan`i ai Guvernului, discu`ii care nu i-au mul`umit pe reprezentan`ii cadrelor didactice. La discu`iile purtate cu ministrul Educa`iei a participat o delega`ie format[ din opt membri, ace\tia fiind felicita`i pentru mitingul organizat. Ce se va întâmpla mai departe citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Impozitul minim: venit, distrus, plecat „R[ul l-au produs, dar e bine c[ s-a revenit”

tului minim nu va rezolva problema economic[. „R[ul l-au produs, dar e bine c[ s-a revenit. |i-au dat seama c[ au gre\it \i au venit aM[sura de elimicum cu alte m[nare a acestui imsuri. S-a dovedit pozit este consic[ acest impozit derat[ de ecoforfetar nu a amilioane lei s-au ]ncasat nomi\ti a fi vut succesul de la introducerea impozifoarte bun[, scontat. Din tului minim \i pân[ la ]ndar ace\tia contr[, a f[cut ceputul acestei luni, r[consider[ c[, mai mult r[u. mânând ca Fiscul s[ ]n acela\i timp, S-au ]nchis mii mai recupereze ]nc[ Guvernul ar trede IMM-uri, au 4 milioane bui s[ g[seasc[ fost trimi\i oameni solu`ii de stimulare a ]n \omaj \i s-a ]ncurainvesti`iilor private. Ei jat munca la negru. Trespun c[ doar eliminarea impozi- buiau s[ vin[ \i cu m[suri con-

10,8

„Chiar dac[ acest impozit a fost eliminat, cele patru milioane de lei va trebui s[ le recuper[m. Nu e o problem[ pentru buget deoarece se g[sesc alte resurse. Nu este o sum[ semnificativ[ pentru realizarea programului de colectare la nivelul jude`ului Boto\ani”, Radu ~urcanu, director general DGFP „Sunt foarte mul`i care \i-au ]nchis afacerile, beneficiaz[ de \omaj \i muncesc la negru. }n aceste condi`ii, statul pierde mult mai mult. }n plus, am discutat cu comisari de la Garda Financiar[ care au 600-800 de lei salariu lunar. Cum po`i combate evaziunea fiscal[ ]n condi`iile ]n care oamenii sunt pl[ti`i cu astfel de salarii?”, Gheorghe Sorescu, director CECCAR Boto\ani

crete de repornire a economiei. Nu cei 10.000 de euro de care vorbea Boc. Trebuie m[suri concrete, ]ncepând de la stimularea credit[rii, acordarea de facilit[`i \i promovarea produc`iei. Solu`ia la momentul acesta este stimularea ini`iativei private”, a spus economistul Gheorghe Sorescu.

Se coace un alt impozit Impozitul minim a fost introdus de Guvern de la 1 mai 2009. Conform unei ordonan`e de urgen`[, toate firmele urmau s[ pl[teasc[ un impozit ]n sum[ fix[, corespunz[toare intervalului de venituri ]n care se ]ncadrau, indiferent dac[ aveau sau nu profit. Practic, firmele care aveau venituri cuprinse ]ntre 52.001 \i 215.000 lei pl[teau un impozit minim anual de 4.300 lei, iar cele cu venituri cuprinse ]ntre 215.001 lei \i 430.000 lei unul de 6.500 lei. De asemenea, firmele care aveau venituri cuprinse ]ntre 430.001 lei \i 4,3 milioane lei pl[teau 8.600 lei, iar cele cu venituri ]ntre 4,3 milioane \i 21,5 milioane lei, achitau cel pu`in 11.000 lei. Potrivit reprezentan`ilor Ministerului Finan`elor, ]n-

cepând cu data 1 octombrie \i pân[ pe 31 decembrie 2010, firmele vor pl[ti impozit pe profit, iar de la 1 ianuarie 2011 va fi in-

trodus un alt tip de impozit forfetar pe domenii de activitate unde se ]nregistreaz[ evaziune fiscal[. (R[zvan Sauciuc)

Sindicali\tii din spitale dau ultimatum autorit[`ilor Sindicali\tii din s[n[tatea local[ \i-au spus of-urile prefectului. Ieri, liderii spitalelor din jude`, ]nso`i`i de \eful Sanitas Boto\ani, au avut o ]ntâlnire cu prefectul Cristian Roman pentru a-i pune pe tapet problemele din sistem. Sindicali\tii i-au ]nmânat prefectului o not[ comun[ de protest pentru ca acesta, la rândul s[u, s[ o ]nainteze Guvernului. Revenirea la lefurile avute ]nainte de aplicarea reducerii salariale de 25%, asigurarea finan`[rii pentru toate spitalele pe trimestrul IV, respectarea normativelor de personal, declan\area procedurii de negociere a contractului colectiv de munc[, alocarea a 6% din PIB pentru s[n[tate ]n 2011, sunt câteva din revendic[rile sindicali\tilor. Pe lâng[ nemul`umirile legate de m[surile guvernan`ilor, sindicali\tii din domeniul s[n[t[`ii au ridicat \i mai multe probleme locale, care \i-ar putea g[si rezolvare \i cu sprijinul autorit[`ilor centrale.

Angaja`ii spitalelor vor manageri deschi\i dialogului Liderii de sindicat au cerut o mai bun[ comunicare ]ntre managerii de spitale \i sindicate, acreditarea Unit[`ii de Primire Urgen`e a Spitalului de Pediatrie, precum \i repartizarea unei ambulan`e Spitalului de Psihiatrie pentru transportul bolnavilor. Prefectul Cristian Roman le-a dat asigur[ri sindicali\tilor c[, ]n momentul ]n care se va clarifica

situa`ia cu directorii de la Direc`ia de S[n[tate Public[ \i unit[`ile spitalice\ti, va convoca o ]ntâlnire cu ace\tia, dar \i cu liderii sindicali, conducerea Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, precum \i cu reprezentan`ii administra`iei publice locale \i jude`ene care au preluat managementul spitalelor din jude`. La rândul s[u, Octavian Dumitru, liderul Sanitas Boto\ani, a declarat de rezolvarea dolean`elor personalului din s[n[tate atârn[ lini\tea din sistemul sanitar. (L. Lupa\cu, M. Aionesei)

„Am identificat ]n discu`ia noastr[ \i probleme care se pot rezolva pe plan local sau prin demersuri pe care responsabilii jude`ului le pot face la nivel central. Personal, la cererea lor, voi merge mâine (azi - n.r.) la Bucure\ti pentru a discuta problema acredit[rii Unit[`ii de Primire Urgen`e a Spitalului de Pediatrie, astfel ]ncât aceasta s[ fie prins[ ]n bugetul pe 2011 \i s[ fie finan`at[”, Cristian Roman, prefect „Dac[ problemele se vor rezolva m[car par`ial va fi lini\te, dac[ nu, nu va fi. Urmeaz[ s[ avem o ]ntâlnire la nivel de sindicat local, s[ stabilim o dat[ pentru mitingul care va fi organizat pe plan local”, Octavian Dumitru, lider Sanitas Boto\ani


7

7 octombrie 2010 Logodnicul

CALEIDOSCOP

- Tata a ]nceput s[ te plac[, când a aflat c[ e\ti poet. - Z[u? De ce? - Fiindc[ cel[lalt logodnic al meu era campion la box.

~iganul \i românul Un `igan \i un român ]\i fac case una lâng[ alta. ]\i cump[r[ exact acelea\i materiale etc. \i au f[cut casele identice. Peste un timp stau ei de vorb[: - Eu, dac[ vând casa asta, pot s[ primesc

5 milioane de euro pe ea, zice românul. - A, p[i dac[ e a\a, eu primesc 7 milioane de euro pe ea! adaug[ `iganul. - P[i, cum s[ prime\ti tu 7 milioane pe ea, dac[ a mea este exct la fel \i valoreaz[ 5 milioane? - P[i, da, dar eu nu am vecini `igani!

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând apartament 2 camere, D, et.2, zona biserica Armean[. Pre`: 35.000 Euro. Telefon: 0720.604.975. (1996-3) * Vând garsonier[ confort 1, stare bun[, 32 mp+ 10 m balcon, Prim[verii. Telefon: 0757.044.899. (1998-5)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[+teren 1.700 mp ]n sat Ro\iori. Telefon: 0769.506.294. (1993-1) * Vând cas[ cu gr[din[, suprafa`a 526 mp ]n Boto\ani, str. Busuiocului nr.8, pre` negociabil. Telefon: 0745.396.544. (1994-2)

]nchirieri

de func`ionare. Rela`ii la telefon 0748.239.739. (1)

angaj[ri * Nightclub KISS-ME din AUSTRIA angajeaz[ fete tinere \i frumoase, posibilitate de câ\tig nelimitat (www.kiss-me.at) Informa`ii ]n limba român[: 00436603431601 sau nightclub_kissme@mail.co m. (3) * SC APETRANS SRL Boto\ani angajeaz[: - Conduc[tor auto cat. C, D, E. Cerin`e: experien`[ \i abilit[`i de comunicare. Rela`ii la: 0231.517.509 sau 0745.841.595. (1) * Sp[l[torie auto angajeaz[ personal. Rela`ii la tel. 0730.360.577 sau 0747.351.092. (1) * Prim[ria comunei R[chi`i, jude`ul Boto\ani, organizeaz[ concurs ]n ziua de 28.10.2010, ora 14.00 la sediul Prim[riei, pentru ocuparea postului contractual de muncitor calificat IV, ]n cadrul compartimentului ]ntre`inere drumuri \i operatori utilaje. Condi`iile de participare la concurs \i actele necesare sunt stabilite ]n anexele la Metodologia de concurs, care se g[se\te la secretariatul Prim[riei. Tematica \i bibliografia de concurs sunt afi\ate la sediul institu`iei. Termenul limit[ de depune a dosarelor este data de 26.10.2010. Rela`ii suplimentare la tel. 0231.544.210. (1)

* Primesc ]n gazd[ elev (b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992. * Ofer spre ]nchiriere garaj ]n zona Stadionului. Rela`ii la tel. 0755.425.605. (2)

cump[r[ri * Cump[r frigider ]n stare

* Prim[ria comunei R[chi`i, jude`ul Boto\ani, organizeaz[ concurs ]n ziua de 28.10.2010, ora 10.00 la sediul Prim[riei, pentru ocuparea postului contractual de consilier II, ]n cadrul compartimentului monitorizare utilit[`i publice. Condi`iile de participare la concurs \i actele necesare sunt stabilite ]n anexele la Metodologia de concurs, care se g[se\te la secretariatul Prim[riei. Tematica \i bibliografia de concurs sunt afi\ate la sediul institu`iei. Termenul limit[ de depunere a dosarelor este data de 26.10.2010. Rela`ii suplimentare la tel. 0231.544.210. (1)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

* Cabinetul de insolven`[ Rusu Alina, str. Prim[verii nr.25, tel.0748.661.762 notific[ deschiderea procedurii de insolven`[ ]mpotriva SC Bif Company SRL Boto\ani. Termenul limita pentru ]nregistrarea cererii crean`elor este 12.11.2010. Termenul limit[ pentru afi\area tabelului preliminar al crean`elor este 02.12.2010. Contesta`iile la tabel trebuie depuse la tribunal ]n termen de 5 zile de la publicare ]n BPI. Termenul de definitivare a tabelului crean`elor este 16.12.2010. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul CII Rusu Alina ]n data de 07.12.2010, ora 10. (1)

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 Martor incomod (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping

17.10 - 18.00 La poarta Europei (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

anun`uri

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Joi, 7 octombrie

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

7 octombrie 2010 Ioan S[l[v[stru crede ]n promovarea FC Boto\ani. Fostul patron al echipei FC Boto\ani, ]n prezent impresar, consider[ c[ inclusiv ]n acest sezon, trupa lui Cristi Popovici poate emite preten`ii la promovarea ]n prima lig[ a fotbalului românesc. Pe ce se bazeaz[ S[l[v[stru afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

ULTIMA OR{ Bâlb[ \i Straton ar putea p[r[si FC-ul ]n iarn[

}nchide`i „magazinele de vise”!

95% dintre cei peste o sut[ de participan`i la sondajul de miercuri cred c[ trebuie ]nchise magazinele care vând plante etnobotanice.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Vre`i s[ merge`i la meciul România-Anglia?

Vorb[-n v^nt

Controale pe drumul european \i pe cele na`ionale erau \i pân[ acum. Zilnic, agen`ii ]mi raportau amenzile date. Probabil la noi vor ajunge camere mai greu, s-a ]nceput cu drumurile europene \i autostrada \i vor ajunge ]n cele din urm[ \i la noi comisar \ef Dumitru Zm[u, \ef Serviciul Poli`iei Rutiere La ce subven`ii mai iau s[tenii un singur lucru le-a mai r[mas... s[ se fac[ de râs.

Oficialii clubului boto\[nean sunt nemul`umi`i de randamentul celor doi \i spun c[ ]n situa`ia ]n care nu vor reveni la o form[ bun[ este posibil[ o desp[r`ire la finalul turului. Atacantul Ionu` Bâlb[ \i mijloca\ul Bogdan Straton sunt dezam[girile acestui ]nceput de sezon. „M[ a\teptam ca Bâlb[ \i Straton s[ ne ajute mult mai mult. Bogdan Straton nu mai este ace-

„Ei au venit aici pentru c[ erau ]n urm[ cu preg[tirea dar au calit[`i recunoscute pe plan na`ional. Nu putem vorbi de dezam[gire. Ei ar putea r[mâne pân[ la finalul sezonului. P[rerea mea este c[ dup[ o preg[tire corect[, spun c[ o s[ dea randament. A\tept[m un meci ]n deplasare unde echipa trebuie s[ câ\tige \i probabil de acolo va ]ncepe revilimentul”, Ioan S[l[v[stru, impresarul celor doi fotbali\ti

la\i juc[tor care a plecat de la Boto\ani. A avut probleme cu accident[rile. Nu a avut evolu`ii constante. La fel s-a ]ntâmplat \i cu Ionu` Bâlb[. Ne-am pus speran`e, dar din p[cate nu sunt ceea ce trebuie la momentul acesta. Ei doresc foarte mult, se implic[ ]n antrenamente, dar la momentul acesta avem al`i juc[tori care sunt peste ei. Vom vedea dac[ vor r[mâne pân[ la sfâr\itul campionatului. Trebuie s[ fim de acord \i noi. Trebuie s[ se implice mai mult \i s[ aib[ atitudine. Sunt juc[tori tineri care vin din urm[”, a spus Cornel |fai`er, pre\edin-

tele FC Boto\ani. Evolu`iile celor doi juc[tori nu l-au impresionat nici pe impresarul acestora, dar el spune c[ trebuie r[bdare \i e con-

}l vor definitiv pe Ionu` Matei }n schimb, dup[ startul bun de sezon, ]n care a marcat cinci goluri ]n \ase etape, Ionu` Matei este dorit definitiv la FC Boto\ani. |eful clubului a avut o discu`ie cu fotbalistul \i la finalul turului vor negocia cu acesta un transfer definitiv. Cât prive\te pe Poli Timi\oara, cu care Ionu` Matei este sub contract, oficialii forma`iei boto\[nene spun c[ nu vor fi probleme \i c[ vor ob`ine acordul transferului. „Ionu` Matei este ]mprumutat de la Timi\oara pentru un an de zile,

vins c[ atât Ionu` Bâlb[ cât \i Bogdan Straton vor ajunge ]n scurt timp la o form[ bun[. (R[zvan Sauciuc)

dar sunt \anse ca el s[ fie transferat definitiv la Boto\ani. Am avut o discu`ie de principiu \i vom negocia cu dânsul contractul. Dac[ ne vom ]n`elege cu Ionu` Matei, el va putea fi transferat definitiv la Boto\ani. El ]\i dore\te enorm de mult s[ revin[ la liga I \i are capacitatea s[ o fac[. Mi-a pl[cut c[ ]nainte de ]nceperea campionatului nea spus c[ ]\i dore\te s[ r[mân[ un sezon ]ntreg la FC Boto\ani, s[ joace foarte bine \i s[ mearg[ la o echip[ important[ din primul e\alon”, a spus Cornel |fai`er, pre\edintele FC Boto\ani.

Luceaf[rul Mihai Eminescu continu[ ]n Liga a III-a De\i Prim[ria comunei Mihai Eminescu a t[iat finan`area promis[ la ]nceputul sezonului, cei doi sponsori au decis s[ continue. Luceaf[rul Mihai Eminescu va continua cel pu`in pân[ la finalul turului. Pre\edintele clubului ne-a spus c[ a avut loc o \edin`[ la care au participat sponsorii \i reprezentan`ii Prim[riei comunei Mihai Eminescu, ]n urma c[reia s-a stabilit ca echipa preg[tit[ de C[t[lin

Chiril[ s[ joace cel pu`in pân[ ]n iarn[. „}n iarn[ vom ]ncerca s[ ne reorganiz[m \i s[ g[sim resursele pentru a ]ncheia cu bine sezonul \i s[ ne realiz[m ]n acela\i timp obiectivul de a termina ]n primele zece locuri. Cert este c[ echipa nu se va retrage din campionat”, a spus Petric[ Filip. Dac[ ]n ceea ce prive\te banii promi\i pentru echipa de fotbal, nu vor mai veni, ]n schimb Prim[ria Mihai Eminescu va continua lucr[rile la baza sportiv[. (R[zvan Sauciuc)

„Nu mai putem da cei 20.000 de lei aproba`i ]n Consiliul Local pentru c[ nu ]i avem, dar baza sportiv[ va fi finalizat[. Lucr[m cu oamenii no\tri \i facem tot posibilul ca din retur echipa s[ joace pe terenul din comuna Mihai Eminescu”, Verginel Giread[, primar Mihai Eminescu

Evenimentul de Botosani nr.1772  
Evenimentul de Botosani nr.1772  

Ziarul orasului tau!

Advertisement