Page 1

Pagina 2

CMYK

~âbuleac a terminat cu r[zvr[tirea ]n partid EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Anul VI • nr. 193 (1718) • Vineri, 1 octombrie 2010 • 8 pagini

Investi`ii de milioane puse la p[m]nt de contrabandi\ti

Poli`i\tii de frontier[ au fost dota`i cu ma\ini \i alte utilaje de peste 10 milioane de lei ]n ultimii trei ani. }n ciuda acestui lucru, valoarea bunurilor confiscate este invers propor`ional[ cu banii cheltui`i. Pagina 4

Pagina 3

Pagina 6

Incompatibilitate ]n fruntea „Nova Apaserv” Buget ciuntit cu chiul liberal la CJ


2

1 octombrie 2010 Moldoveanc[ amendat[ ]n vam[. O femeie din Republica Moldova a fost amendat[ cu 5.000 de lei dup[ ce vame\ii \i poli`i\tii de frontier[ de la Stânca i-au descoperit ]n ma\in[ 370 pachete de `ig[ri. Cristina P. s-a prezentat la intrarea ]n `ar[ la volanul unui Seat. Ea a spus c[ nu are bunuri de declarat, ]ns[, ]n urma unui control am[nun`it, lucr[torii vamali \i poli`i\tii de frontier[ au descoperit ]n podeaua ma\inii `ig[rile, care i-au fost confiscate.

STARTNEWS Editorial

Fi`e \i tradi`ii La prima vedere nu-i nici o leg[tur[ ]ntre cele dou[ cuvinte, numai c[ ai no\tri politicieni sunt ]nv[`a`i cu anomaliile precum mu\tele cu hoitul, dup[ ce se v[d cu osul ]n mân[ o `in numai ]n figuri, nu mai e mult pân[ când vor face din propriile lor fi`e adev[rate tradi`ii, bine]n`eles, politice. De atâtea fi`e ]ncep s[ le put[ pân[ \i cuvintele pe care le silabisesc. Au sau nu au ce spune, se bag[ ]n seam[, sar ca p[duchele ]n frunte ob\tii dânLucian Alecsa du-se ]n spectacol. Nu cred c[ trebuie prea mult teoretizat[ aceast[ stare de lucruri, e de ajuns s[ trage`i cu ochiul spre parlamentarii boto\[neni \i ve`i constata cât[ dreptate am. Nici unul nu-i mai breaz, to`i sunt o ap[ \i-un p[mânt. A tunat \i i-a adunat. Putem ]ncepe cu trogloditul de Florin ~urcanu, nu-\i mai ]ncape ]n piele de cât orgoliu are ]n el, unde mai pui, se crede de\tept, frumos \i doct, probabil c[ ]n ultimii zece ani, ]n afar[ de „Manualul de circula`ie rutier[“ n-a mai citit decât ]n palma iubitei \i atunci bâlbâindu-se. De când a fost deputat ales, numai calc[ prin colegiu, doar ]n interes personal \i pe furi\, pentru a-\i num[ra oile. }n colegiul avea un singur punct de sprijin, pe primarul din S[veni, numai c[ acesta a realizat la timp ce caracter ]mbrac[ oierul de Suli`a \i l-a p[r[sit. I-au mai r[mas prin preajm[ câ`iva... fideli, printre care \i un tip de calitate, este vorba de Gheorghe Sorescu, care, cu siguran`[, ]n sinea lui se amuz[ ori de câte ori deschide gura trogloditul cu pricina. Ei bine, dac[ un asemenea individ poate reprezenta liberalismul boto\[nean, atunci lucrurile au luat-o h[is, pân[ ce acestui individ colegii nu-i vor pune c[lu\ul ]n gur[ \i nu-l vor ]ndep[rta din fotoliu de lider, PNL nu va avea credibilitate. Un alt deputat plin de fi`e este d[r[b[neanul Stelic[ Strugaru, numai c[ acesta cânt[ partitura discre`iei, precum ]n Parlament a\a \i-n teritoriu, tace \i face, dar ceea ce face sunt doar lucruri necurate. Gurile rele spun c[ ]n ultimul timp mai degrab[ ]i reprezint[ pe rromii din Hârl[u decât pe cet[`enii din Darabani. Individul a intrat ]n cârd[\ie cu ni\te `igani din Hârl[u ]ncercând cu mânu`ele acestora s[ spele câteva societ[`i jegoase, care ]i tot d[deau b[taie de cap. Dac[ pân[ nu demult s-a dat portocaliu, acum inten`ioneaz[ s[ treac[ puntea ]n tab[ra pesedist[, poate avea ne\ansa s[ pice ]n ap[ \i s[ nu-i mai dea nimeni vreo mân[ de ajutor. Cred c-ar merita un asemenea botez politic, prea multe culori i-au protejat tr[sn[ile.

Elena Udrea, a\teptat[ iar[\i la Boto\ani Ministrul Dezvolt[rii Regionale \i Turismului ar putea ajunge din nou la Boto\ani. Ea a primit invita`ia pre\edintelui Consiliului Jude`ean, care s-a aflat la ]nceputul s[pt[mânii la Bucure\ti, atât pentru treburi politice cât \i administrative. Este vorba despre modernizarea Spitalului Judede finan`are, ]n a\a fel singur hop mai trebuie dep[\it \i `ean, a drumului ju]ncât investi`iile s[ fie anume ]nc[ o vizit[ ]n teren pende`ean Oroftianademarate ]n cel mai tru proiectul privind modernizaSuhar[u \i a scurt timp. „Am rea drumului jude`ean Oroftiadou[ obiective concluzionat cu d- na-Suhar[u. Elena Udrea s-a din domeniul proiecte ]n valoare de na Udrea c[ am aflat de trei ori ]n ultimele patru asisten`ei sopeste 20 de milioane putea ]ncheia aces- luni la Boto\ani, ori motivat de ciale, Cende euro sunt pe puncte contracte ]n de- inunda`iile din jude`, ori pentru trul „Prietetul de a fi contraccursul s[pt[mânii semnarea unor contracte impornia” \i Centate pentru judeviitoare”, a declarat tante pentru municipiul Bototrul de }ngrijire `ul Boto\ani. Mihai ~âbuleac. Un \ani. (Monica Aionesei) Ad[\eni. Acestea ar putea fi semnate ]n orice moment, „Sigur, eu am rugat-o pe d-na ministru s[ vin[ \i la deoarece au fost parcur\i to`i Boto\ani, s[ semn[m aici contractele, deoarece conpa\ii necesari. Vizita \efului CJ la Bucure\ti a avut drept scop sider acesta un eveniment. Va veni s[pt[mâna viitoagr[birea semn[rii contractelor re, aceasta este promisiunea. Ziua nu pot s[ v-o co-

4

munic”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Calendar cre\tin ortodox 1 V †) Acoper[mântul Maicii Domnului Acoper[mântul Maicii Domnului; Sf. Apostol Anania; Cuviosul Roman Melodul; Sf. Ierarh Remi de Reims (Franta); † Sfintii Cuviosi Iosif si Chiriac de la Bisericani 2 S Sf. sfin`it mucenic Ciprian din Antiohia \i sfânta muceni`[ Iustina; Cuv. Teofil 3 D Duminica a 19-a dupa Rusalii Sf. sfin`it mucenic Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist 4 L Sf. Sf. Mc. Ierotei al Atenei; Sf. Mc. Domnina; Sf. Mc. Audact

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Cei de la Apa Grup priveau cu invidie spre Termica, ]n urm[ cu un an. „Termica va r[mâne f[r[ datorii, noi nu”, declara, cu am[r[ciune ]n glas, anul trecut pe vremea asta, directorul Maricel Georgescu. Evenimentul de Boto\ani scria atunci despre faptul c[ Apa Grup renun`ase la ideea de a sc[pa de datorii cu ajutorul Guvernului, de\i, la un moment dat, chiar surse guvernamentale d[deau ca sigur[ o eventual[ aprobare a Ministerului Finan`elor de \tergere a datoriilor societ[`ii. „Nici nu mai a\tept vreun r[spuns. Pur \i simplu nu se poate. Nu ]mi mai fac iluzii c[ vom primi un r[spuns favorabil. Termica va r[mâne f[r[ datorii, noi nu. Sigur, la ei e vorba despre ]ntreg sistemul de termoficare, pe când la noi este vorba doar despre o societate furnizoare de ap[ din Boto\ani \i nu pot s[ m[ bat eu cu to`i”, declara, cu un an ]n urm[, directorul Georgescu. Conducerea Apa Grup ]ncerca, pe toate c[ile, s[ ob`in[ acordul Ministerului de Finan`e pentru a 4,2674 lei

3,1254 lei

sc[pa societatea de datorii, fiind presat[ \i de inten`ia Consiliului Jude`ean de a ]nfiin`a un nou operator de ap[. Au fost trimise atunci rapoarte referitoare la situa`ia companiei la mai mul`i mini\tri, inclusiv premierului Emil Boc. La acea dat[, SC Apa Grup SA avea datorii totale ]n valoare de aproape 60 de milioane de lei la bugetul consolidat al statului. Conducerea Consiliului Jude`ean hot[râse s[ ]nfiin`eze un nou operator unic de ap[ la nivelul jude`ului pentru a l[sa societatea Apa Grup cu datoriile c[tre stat. A trecut un an de atunci iar noul operator de ap[ ]\i demareaz[ ]n aceste zile activitatea. Datoriile au r[mas ]n cârca vechii societ[`i. Nici Termica nu a sc[pat de datorii \i, ca atare, \i ]n termoficare s-a ]nfiin`at o nou[ societate, Modern Calor. Ziua: 140C

Noaptea: 50C

~âbuleac a terminat cu r[zvr[tirea ]n partid Pre\edintele Consiliului Jude`ean refuz[ s[-\i mai exprime punctele de vedere cu privire la problemele interne din partid. De\i a fost prezent la \edin`a Biroului Politic Na`ional al PDL de luni, când s-a decis ca senatorul Daniel Humelnicu s[ preia temporar frâiele filialei de la Boto\ani, acesta sus`ine c[ nici nu i s-a cerut \i nici nu \i-a spus opinia vizavi de situa`ia intern[. ~âbuleac spune c[ a trecut pe planul doi problemele politice, preferând s[ pun[ accent pe partea administrativ[. „Eu am fost convocat \i, pentru c[ sunt un om disciplinat, care r[spunde la convoc[ri, am participat acolo, dar nu m-a interesat altceva decât s[ ob`in sprijin pentru derularea proiectelor jude`ului. Din punctul meu de vedere, ]n momente ca acestea e p[gubos pentru mine s[-mi consum energia pe lupte politice sterile. Boto\[nenii n-au nevoie s[ le d[m dovezi de vitejie din b[t[lia intern[ din partid”, a declarat Mihai ~âbuleac. }n urm[ cu mai

bine de patru luni de zile, acesta critica ]ns[ conducerea de pe atunci, ]n principal pe C[t[lin Flutur, pentru c[ nu \i-a asumat responsabilitatea e\ecului de la ultimul scrutin electoral. Ulterior, Flutur \ia dat demisia, iar de atunci \i pân[ ]n prezent, ~âbuleac nu a mai dorit

s[ comenteze problemele interne din partid. }n cadrul BPN, acesta sus`ine c[ nici nu a fost solicitat s[\i dea cu p[rerea vizavi de persoana care ar putea s[ preia frâiele organiza`iei jude`ene PD-L Boto\ani \i nici nu a luat cuvântul. (Monica Aionesei)

„Nici nu am fost ]ntrebat ]n mod direct \i nici nu am sim`it nici un fel de nevoie de a interveni... }n leg[tur[ cu chestiuni de partid, nu sunt abilitat s[ dau rela`ii. Mi-am spus atunci (n.r. - ]n urm[ cu patru luni) punctul de vedere \i am terminat cu r[zvr[tirea. Nu e corect s[-`i consumi energia pe lucruri inutile”, Mihai ~âbuleac, PDL


3

1 octombrie 2010 Trimis ]n judecat[ pentru 2.000.000 de `ig[ri de contraband[. Un b[rbat ]n vârst[ de 35 de ani, din Pomârla, a fost trimis ]n judecat[ de c[tre procurorii Biroului local al Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Boto\ani, dup[ ce, ]ntr-o perioad[ scurt[ de timp, a introdus pe teritoriul României o cantitate uria\[ de `ig[ri de contraband[. Cum a fost prins acesta dup[ doi ani de c[ut[ri afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Mai pu`ini directori la Protec`ia Copilului Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) trebuie s[ renun`e la unul dintre directorii adjunc`i. Un nou act normativ limiteaz[ num[rul maxim de directori adjunc`i care pot activa pe lâng[ cel executiv. Pe lâng[ faptul c[ ]n interiorul DGASPC trebuie reorganizate compartimente, ]nfiin`ate altele, schimbate denumiri, conducerea trebuie s[ desfiin`eze \i un post de director adjunct, din cele dou[, unul pe probleme de copil, altul pe probleme de adult. Primul este ocupat de Cecilia Sp[taru, iar al doilea de Daniela Co\ovanu. La nivelul Direc`iei mai exist[ postul de director executiv \i cel de director economic. Acesta din urm[ nu poate fi desfiin`at. La ora actual[ se caut[ solu`ia legal[ pentru operarea acestei modific[ri ]n structura de conducere.

}n`elegere ]ntre directoare sau concurs Practic, va r[mâne un singur director adjunct, care se va ocupa atât de problemele pe partea de copil cât \i de cele ale adul`ilor. „Cele dou[ d-ne, probabil, se vor ]n`elege ]ntre ele care va r[mâne pe postul de director. Dac[ nu, va fi scos la concurs \i ambele pot s[ participe. Cert e c[ nimeni nu va

pleca din direc`ie”, a declarat Liviu R[d[\anu. Cel mai probabil, una dintre actualele directoare va trece ulterior pe un post de \ef serviciu. Asta cu atât mai mult cu cât ambele sunt de foarte mult

timp ]n direc`ie \i au experien`[. Noua organigram[ a DGASPC, cu modific[rile de rigoare, urmeaz[ s[ fie aprobat[ ]ntr-una din \edin`ele de CJ viitoare. (Monica Aionesei)

„Pân[ acum, fiecare institu`ie venea cu propunere la Consiliul Jude`ean pentru num[rul de directori. De exemplu, Suceava func`ioneaz[ cu cinci directori. Acum nu mai este posibil”, Liviu R[d[\anu, director executiv DGASPC

Incompatibilitate ]n fruntea „Nova Apaserv” La o zi dup[ ce a fost constituit, Consiliul de Administra`ie al noului operator regional de ap[, SC Nova Apaserv SA, trebuie modificat, componen`a sa nefiind legitim[.

„Doi din membrii CA sunt func`ionari publici \i am fost sesizat de juri\tii Consiliului Jude`ean c[ ar fi aici un caz de incompatibilitate \i deci trebuie corectat”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ

Ilegalitatea a fost sesizat[ de juri\tii Consiliului Jude`ean, dup[ ce s-a constatat c[ ]n structura CA au fost desemna`i, printre al`ii, \i doi func`ionari publici din aparatul propriu al CJ. Este vorba despre Ciprian Buzatu (consilier ]n cadrul Serviciului Proiecte Cooperare Interna`ional[ \i Parteneriate) \i Amalia Marian (director executiv al direc`iei juridice). Un al treilea angajat din CJ face parte din Consiliul de Administra`ie al SC Nova Apaserv SA, ]ns[ este personal contractual. Este vorba despre Daniel Ionescu, consilier al pre\edintelui CJ \i care a fost ales vicepre\edinte ]n CA. Cât prive\te preg[tirea acestuia ]n domeniul apei, pre\edintele CJ, Mihai ~âbuleac, a ar[tat c[ „pe

dl. Ionescu eu l-am adus ]n cabinet, special ca s[ se ocupe de acest sector \i vreau s[ v[ spun c[ dup[ circa un an, s-a implicat acolo \i a ajuns s[ cunoasc[ problemele cel pu`in la fel ca directorul general”.

„Nu am urm[rit aspectul echilibrului politic” De\i o bun[ parte a componen`ilor CA sunt membri de partid, \eful CJ a refuzat s[ dea tent[ politic[ acestui consiliu, precizând c[ s-a constituit conform legii. „Propunerile au venit de la Asocia`ia de Dezvoltare Intercomunitar[, unde desigur sunt primari (n.r. - ac`ionari) din toate partidele politice. Nu am urm[rit aspectul echilibrului politic, ci doar competen`a profesional[. Aceasta se va vedea. Eu, cel pu`in, nu pot s[-mi permit s[ distrug un om sau un organism ]nainte de ai da posibilitatea s[ demonstreze ce poate face”, a mai spus \eful CJ. (Monica Aionesei)

Noi promisiuni pentru modernizarea drumului Boto\aniTârgu Frumos Schimbarea ministrului Transportului ar putea gr[bi formalit[`ile de intrare la finan`are a drumului na`ional Boto\aniTârgu Frumos, asta cu atât mai mult cu cât investi`ia se afl[ de ceva timp pe lista priorit[`ilor. Pân[ ]n prezent nu s-a identificat ]ns[ nicio surs[ de finan`are. La ]nceputul s[pt[mânii, pre\edintele Consiliului Jude`ean s-a deplasat la Bucure\ti, unde, ]n urma unor discu`ii cu noul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, a fost readus[ ]n actualitate problema drumului na`ional Boto\ani-Târgu Frumos. Atât aceast[ investi`ie, cât \i modernizarea drumului R[d[u`i Prut|tef[ne\ti, figureaz[ pe lista investi`iilor prioritare, pentru care sunt aproba`i, prin Hot[râre de Guvern, \i indicatorii tehnico-economici, urm[torul pas fiind doar intrarea la finan`are. (M.A.)

Egner contest[ c[ ar fi fost colaborator al Securit[`ii Consilierul local Florin Egner a contestat decizia }naltei Cur`i de Casa`ie \i Justi`ie prin care a fost declarat colaborator al Securit[`ii. El spune c[ nu exist[ nicio dovad[ pentru un astfel de verdict. Fostul primar are de gând s[ ajung[ pân[ la Curtea European[ a Drepturilor Omului, ]n cazul ]n care nu-i va fi aprobat recursul. „La ]ntrebarea dac[ am fost colaborator, eu r[spund printr-o parabol[: Presupunem c[ Ionescu spune despre Popescu c[ este ho` \i vine Poli`ia \i ]l aresteaz[ pe Popescu. Eu zic c[ trebuie s[ existe o dovad[, de orice fel. Scris[ sau ]nregistrat[. Cum asemenea dovad[ nu exist[, pentru c[ eu am solicitat-o ]n scris, la SRI, \i nu exist[, am f[cut un recurs ]n anulare”, a precizat Egner. El spune ca din moment ce astfel de dovezi nu exist[, va câ\tiga recursul. „Nu exist[ niciun dosar. Eu nu am semnat niciodat[ vreun angajament, nu am dat niciodat[ vreo declara`ie”, a precizat Egner. Recursul a fost f[cut la }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie. (L.L.)

Maternitatea, ]n roz pentru lupta ]mpotriva cancerului la sân Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie va fi iluminat, ast[zi, ]n roz, pentru a marca Ziua interna`ional[ a luptei ]mpotriva cancerului la sân. }n 2010 se ]mplinesc 10 ani de când Funda`ia Rena\terea a ini`iat ac`iunea de iluminare ]n roz a unei cl[diri reprezentative, la 1 octombrie, pentru a marca acest eveniment. }n România, anul acesta se vor ilumina cl[diri ]n ora\ele Bucure\ti, Boto\ani, Bra\ov, Cluj-Napoca, Constan`a, Petro\ani \i Tg. Mure\. La Boto\ani, pentru al patrulea an consecutiv, Funda`ia Rena\terea, ]n parteneriat cu Asocia`ia Asisten`ilor Medicali Comunitari, organizeaz[ evenimentul de iluminare care va consta ]n ]ntâlniri ]ntre femei \i speciali\ti, distribuirea de br[`[ri \i materiale informative de c[tre membrii \i voluntarii asocia`iei. La ora 19,40 sediul Maternit[`ii Boto\ani va fi iluminat ]n roz. (L.L.)


CMYK

4

1 octombrie 2010

TOPNEWS

Elicopter SMURD pentru jude`ele Boto\ani \i Suceava. Pre\edintele Consiliului Jude`ean Suceava, Gheorghe Flutur, a sus`inut ]nfiin`area unei unit[`i SMURD de interven`ie rapid[ ]n Euroregiunea Prutul de Sus. }n urma \edin`ei membrilor Euroregiunii, care a avut loc la Consiliul Jude`ean Suceava, Gheorghe Flutur a spus c[ noua unitate ar urma s[ fie dotat[ cu un elicopter de interven`ii ]n situa`ii de urgen`[. Cum ar putea fi posibil[ investi`ia afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Investi`ii de milioane puse la p[mânt de contrabandi\ti fisc[rile sunt de patru ori mai mici decât investi`iile. Astfel, ]n 2008, sau confiscat bunuri de peste 1.457.000 lei. Investi`iile pentru securizarea frontierei s-au limitat la un autobuz, un Mercedes Sprinter \i un hovercraft, ]n valoare de peste 765.000 lei. }n 2009 au fost confisc[ri de aproximativ 513.000 lei, ]n condi`iile ]n care la IJPF Boto\ani au venit: un laborator criminalistic, zece autoturisme de teren Pathfinder \i Kia, dar \i dou[ Mercedes Vito, valoarea total[ a acestora dep[\ind 1.584.000 lei.

10.992.000 lei, adic[ peste o sut[ de miliarde de lei vechi este valoarea dot[rilor de care a beneficiat IJPF ]n ultimii trei ani

Dot[ri mai multe, confisc[ri mai pu`ine, pe scurt, a\a poate fi rezumat[ situa`ia balan`ei pe ultimii trei ani privind capturile f[cute \i dot[rile primite de c[tre angaja`ii Inspectoratului „Toate aceste dot[ri au fost folosite ]n special pentru securizarea frontierei de stat, mai exact pentru a asigura o supraveghere eficient[ \i pentru a combate infrac`ionalitatea transfrontalier[ – ]n special migra`ia ilegal[. Dot[rile sunt asigurate prin accesarea de programe cu finan`are european[, programe Phare sau Schengen”, inspector Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt IJPF

Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF) Boto\ani. Mai exact, de\i valoarea dot[rilor primite de poli`i\tii de frontier[ a crescut foarte mult, nivelul confisc[rilor scade constant. Dac[ ]n 2008 valoarea confisc[rilor a fost de dou[ ori mai mare decât a investi`iilor, ]n 2010, con-

}n 2010 banii b[ga`i ]n dot[ri sunt de patru ori mai mul`i decât valoarea confisc[rilor Anul acesta, pân[ la data de 26 septembrie, au fost confiscate bunuri de peste 1.929.000 lei, ]n condi`iile ]n care dot[rile noi ajunse la poli`i\tii de frontier[ au fost mai mult decât mul`umitoare. Anul acesta, angaja`ii IJPF au primit ]n dotare o lada Niva, 18 Volkswagen Passat Variant, 24 Volkswagen Transport Kombi \i dou[ Audi A4,

36 de autoturisme de teren Iveco Masiff \i dou[ ambarca`iuni tip Onyx, valoarea total[ a acestora dep[\ind 8.643.000 lei. Cu toate c[ marea majoritate a vehiculelor

primite au fost achitate prin finan`[ri europene, nefiind banii contribuabililor români, statistica nu este m[gulitoare pentru poli`i\tii de frontier[. (D[nu` Rotariu)

Amenzi de peste un sfert de miliard pentru `ig[ri de contraband[ }n cursul lunii septembrie poli`i\tii boto\[neni au confiscat peste 68.000 `igarete de contraband[ (3.435 pachete), fiind aplicate sanc`iuni contraven`ionale ]n valoare total[ de 28.000 lei. Amenzile au fost aplicate persoanelor care au fost depistate de`inând ori comercializând astfel de produse f[r[ a avea documente legale de provenien`[ sau f[r[ a fi autorizate ]n vederea desf[\ur[rii unor asemenea activit[`i economice. Potrivit poli`i\tilor, ]n cazul unei boto\[nence, traficul ilegal cu `ig[ri a trecut ]n sfera infrac`ional[, aceasta fiind cercetat[ penal sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de de`inere ]n afara antrepozitului fiscal peste limita a 10.000 `igarete marca-

te necorespunz[tor. Ea avea la domiciliul cantitatea de 29.200 `igarete (1460 pachete) de provenien`[ Republica Moldova, f[r[ a fi ]nso`ite de documente legale de provenien`[. (D.R.)


CMYK

1 octombrie 2010

5

PUBLICITATE


6

1 octombrie 2010

TOPNEWS

Sindicatele renun`[ la mitingul din capital[. Confedera`iile sindicale reprezentative de la nivel na`ional au f[cut un pas ]napoi ]n ceea ce prive\te ac`iunile de protest programate la nivelul Capitalei ]n data de 7 octombrie. }n urma ]ntâlnirii conducerilor celor cinci confedera`ii reprezentative de ieri s-a convenit amânarea ac`iunii din 7 octombrie pentru o dat[ ce va fi comunicat[ ulterior. Detalii despre ]ntrunire pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Bugetul municipiului, t[iat ]n ciuda criticilor Critici aduse, ieri, ]n \edin`a de Consiliu Local, proiectului de rectificare negativ[ a bugetului municipalit[`ii. Consilierii din opozi`ie, ]n spe`[ cei din PSD, au declarat c[ nu vor vota niciodat[ o rectificare negativ[ de buget.

consilierul Gheorghe Vâzdoaga. La fel de nemul`umit de rectificarea negativ[ s-a ar[tat \i Florentin Pietraru. El a repro\at Executivului Prim[riei c[ de câ`iva ani se laud[ cu realizarea mai multor bazine de ]not iar pân[ ]n momentul de fa`[ nu a fost concretizat niciun astfel de proiect. El a criticat, de asemenea, faptul c[ s-au t[iat bani de la ]nv[`[mânt \i s-au dat la mediu „pentru nu \tiu ce ap[ de ploaie”.

}n ciuda voturilor exprimate negativ, proiectul de diminuare a „Discut[m de ni\te bugetului prezentat de Execubani virtuali” tivul Prim[riei Boto\ani a fost aprobat. „Scade fondul de salaLa rândul sau, primarul C[t[rii. ]n schimb, se dau bani foarte lin Flutur a `inut s[ precizeze ca mul`i la subven`ia pentru aceast[ rectificare negatitransport. Sunt 7 miliarv[ nu a fost f[cut[ de de lei. Am mai dat 23 el. „Discut[m de miliarde lei din buni\te bani virtuali. get \i cu 7 miliarde Efectiv, ace\tia nu sunt 30 miliarde exist[”, a spus milioane lei este lei, ]n condi`iile ]n primarul. El a exsuma cu care s-a care acum doi ani plicat consilierilor diminuat bugetul d[deam 12-13 milic[ bazinele de ]not municipiului arde lei, cel mult. nu se vor face anul Am \i eu la societate o acesta din cauza crizei situa`ie destul de grea, financiare, iar subven`ia poate sunt \i eu ajutat”, a spus la Eltrans este dat[ ]n func`ie de

3,4

Locuri de munc[ „dosite”

gratuit[`ile acordate pensionarilor \i elevilor. Potrivit proiectului de buget, sume de bani s-au luat \i de la capitolul „ordine public[ \i siguran`[ na`ional[”, dar \i de la capitolul „tranzac`ii

privind datoria public[ \i ]mprumut”. |i de la cultur[ \i religie s-a diminuat bugetul, precum \i la capitolul „locuin`e, servicii \i dezvoltare public[”. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„S[ vedem ce facem ]n zona unde trebuia s[ se fac[ bazinul de ]not didactic, pentru c[ b[l[riile sunt cât omul. Se ad[postesc câini ]n zon[”, Florentin Pietraru, consilier municipal

Buget ciuntit cu chiul liberal la CJ Bugetul jude`ului a fost rectificat negativ la limit[. Ieri a fost convocat[ o \edin`[ extraordinar[ de Consiliu Jude`ean pentru a aproba un proiect de hot[râre pe care cei mai mul`i consilieri jude`eni au refuzat s[ ]l aprobe ]n \edin`a ordinar[ de luni. Este vorba despre diminuarea bugetului jude`ului cu peste 10,2 milioane de lei, bani care ]nseamn[ nu numai economiile f[cute prin sc[derea salariilor cu 25% \i reducerea cheltuielilor cu bunuri \i servicii cu 20%, dar \i t[ierea unor sume pentru investi`ii. Doar 18 consilieri au fost prezen`i ieri ]n sal[, din care trei reprezentau Exe-

cutivul. Ale\ii PNL au absentat ]n mas[, excep`ie f[când vicepre\edintele CJ C[t[lina Lupa\cu. Aceasta a votat ]mpotriva proiectului de hot[râre, care ]ns[ a trecut la limit[, deoarece era nevoie de votul a 17 consilieri jude`eni. „Observ c[ la aceast[ \edin`[ se ]nregistreaz[ un grad ridicat de absenteism, poate a\a d[m dovad[ c[ putem func`iona \i cu un num[r mai mic de consilieri jude`eni”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele CJ. Astfel, au fost prezen`i \apte consilieri PSD, \ase PD-L, doi PRM, plus cei trei \efi ai CJ, respectiv vicepre\edin`ii \i pre\edintele. De\i s-au declarat \i ]n \edin`a trecut[ ]mpotriva diminu[rii bugetului jude`ului, consilierii jude`eni au ]n`eles c[ nevotarea proiectului va duce la blocarea conturilor CJ. (Monica Aionesei)

„Atunci când am depus jur[mântul ne-am angajat s[ ap[r[m interesele celor care ne-au adus aici. Orice proiect necesit[ prezen`a noastr[. 1.600 de salaria`i ai CJ \i unit[`ilor subordonate vor fi afecta`i de nevotarea acestui proiect. Votul nostru de ast[zi (ieri - n.r.) va consfin`i incompeten`a Guvernului care nu e capabil s[ gestioneze criza”, Narcis |tefan, consilier jude`ean PSD „D-nii Rusu, Bat]r, Ignat sunt cadre didactice \i trebuie s[ realiz[m c[ nu pot lipsi de la lucru, ca dovad[ c[ \i dna inspector general Ada Macovei nu a venit. Dl. Epura\ a anun`at c[ nu poate veni, dl. Alexa este pe teren, d-na Marandiuc plecat[ din localitate. La \edin`ele ordinare au timp s[-\i anun`e colegii, s[-\i stabileasc[ un orar”, C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edinte PNL al CJ

Agen`ii economici boto\[neni nu comunic[ locurile de munc[ vacante la Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), de\i sunt obliga`i prin lege s[ anun`e aceast[ institu`ie, ]n termen de cinci zile lucr[toare de la vacantarea posturilor. De la ]nceputul acestui an, peste 400 de angajatori au ascuns locurile de munc[ vacante. Cuantumul amenzilor, ]n cazul neanun`[rii la AJOFM a posturilor, este de 5.000-10.000 lei. }n acela\i timp, angajatorii care au ]ncadrat ]n munc[ persoane din rândul beneficiarilor de indemniza`ii de \omaj \i nu au comunicat Agen`iei acest lucru ]n interval de 3 zile de la ]ncadrare, risc[ amenzi ]n acela\i cuantum. Sorin |ologon, directorul executiv al AJOFM, sus`ine c[ de\i agen`ii economici au fost informa`i ]n repetate rânduri despre aceast[ obliga`ie, s-a constatat c[ 441 agen`i economici nu au respectat aceste reglement[ri. Fiecare agent economic va fi invitat la sediul Agen`iei pentru a se analiza motivele care au stat la baza necomunic[rii \i aplicarea m[surilor care se impun, dup[ caz. (P.R.)

|efii asocia`iilor de proprietari, pârâ`i c[-\i dau prime Mai mul`i boto\[neni s-au plâns c[ la unele asocia`ii de proprietari se sfideaz[ criza. De\i locatarii sunt \omeri sau lucreaz[ pe salarii mizere, \efii asocia`iilor le ]ncarc[ facturile pentru a lua ei prime. Consilierul local Gheorghe Vâzdoag[ a declarat c[ are semnale c[ aceste stimulente b[ne\ti s-ar fi dat la asocia`iile 7 \i 10. El a cerut compartimentului de control din cadrul Prim[riei s[ verifice acest aspect, inclusiv sursa fondului de premiere. „Rog serviciul care se ocup[ de asocia`ii s[ ]\i extind[ pu`in zona de activitate, s[ nu mai mearg[ la asocia`ii \i s[ vad[ dac[ s-au semnat contractele cu Termica, s[ mai fie ceea ce trebuie s[ fie, respectiv ap[r[tori ai popula`iei. Avem ]n fa`[ abuzurile pe care le comit comitetele de locatari”, a spus Gheorghe Vâzdoag[. Ela a precizat c[ acestea nu sunt singurele asocia`ii unde s-au luat prime. (L.L.)

Titularii din ]nv[`[mânt ]\i caut[ de lucru ]n str[in[tate Profesorii apeleaz[ la concedii f[r[ plat[ pentru a-\i g[si locuri de munc[ ]n str[in[tate. La Inspectoratul |colar Jude`ean s-au ]nregistrat 23 de solicit[ri de plecare ]n concedii f[r[ plat[, motivul invocat fiind „problemele personale”. }n spatele acestora se afl[ ]ns[ dorin`a cadrelor didactice de a-\i g[si un loc de munc[ ]n str[in[tate, chiar dac[ profesorii \i ]nv[`[torii sunt con\tien`i c[ nu vor lucra ]n domeniu. Nici tinerii nu gândesc altfel. Cei care termin[ o facultate prefer[ s[ stea ]n \omaj decât s[ ajung[ la catedr[, s[-\i pl[teasc[ naveta sau s[ se confrunte cu problemele sistemului. F[r[ sporuri, f[r[ 25% din salarii, dasc[lii tr[iesc de pe o zi pe alta. Salariul unui debutant ajunge la 450-500 lei pe lun[. Numai cadrele didactice titulare pot s[ beneficieze de concediu f[r[ plat[, conform statutului personalului didactic. Astfel, nu pleac[ de la catedr[ necalifica`ii sau suplinitorii, doar titularii având dreptul de a apela la aceast[ variant[. (P.R.)


7

1 octombrie 2010 Doi stru`i la o discu`ie

CALEIDOSCOP

- |tii de ce ne b[g[m noi capul ]n nisip? - Nu \tiu de ce o faci tu, dar eu caut petrol!

Horoscop E Berbec E\ti tot mereu pe drumuri dar nici c[-`i pare r[u. Devii dintr-o dat[ foarte vorb[re` fiind dornic de conversa`ii. }`i vei petrece ziua printre prieteni \i al[turi de partenerul de via`[. Te sim`i liber \i te bucuri de aceast[ independen`[. F Taur Devii nostalgic ast[zi \i `i se perind[ prin minte tot felul de amintiri. Vei pune mâna pe telefon \i ]`i vei sun[ vechii amici cu care n-ai mai vorbit de mult. S-ar putea s[ stabile\ti ]ntâlniri sau chiar s[ reune\ti un grup. G Gemeni E\ti prins ]ntr-o situa`ie delicat[ din familie. Nu \tii cum s[ reac`ionezi \i nici nu vei st[ prea mult s[ te gânde\ti la asta. Reac`ionezi la primul impuls \i asta va aduce discu`ii \i certuri. H Rac E\ti implicat ]ntr-un concurs ast[zi \i vei face tot posibilul s[ câ\tigi. Pe de alt[ parte te afli ]n a\teptarea unui r[spuns de la un interviu pentru un job, o decizie a arbitrului sau o comunicare important[ de orice fel. I Leu Te afli ]n ipostaza de detectiv \i astfel vei afla câteva secrete care ]`i vor schimba modul de a ac`iona. Acum când ai acces la informa`ii, planurile se vor schimba \i vei fi obligat s[ faci o nou[ strategie. J Fecioar\ Familia este singura care ]`i ofer[ sprijin moral \i posibilit[`ile de relaxare de care ai nevoie. La serviciu apele sunt tulburi \i nu-i cazul s[ iei acum

decizii pripite. Chiar dac[ e\ti orientat spre progres, sim`i c[ cineva din colectiv te trage ]n jos. K Balan]\ Te sim`i pierdut \i abandonat. O mare schimbare are loc ]n via`[ ta \i nu \tii acum ]n ce direc`ie te ]ndrep`i. Chiar dac[ ]`i dore\ti s[ te ajute cineva cu ceva, nu are cu ce pentru c[ totul depinde de tine. L Scorpion Chiar dac[ e\ti lider ]nn[scut e firesc s[ te mai ]ndoie\ti câteodat[. E\ti indecis \i te gânde\ti dac[ acum ceva timp ai f[cut alegerea corect[. Situa`ia ]ncepe s[ scâr`âie \i din aceast[ cauz[ ]`i pui unele ]ntreb[ri. M S\get\tor Te vei g[si nevoit s[ repari o gre\eal[ de a ta din trecut. }`i va fi greu s[ devii vis[tor sau s[ te la\i purtat de v[l. Nu este momentul.

Vineri, 1 octombrie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 17.30 Interviul s[pt[-

m^nii (d) 17.30 - 18.00 Reporter Tele’M (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Drept la `int[! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

N Capricorn A\tep`i ceva cu ner[bdare. Este un eveniment care se preconizeaz[ de mult s[ apar[ dar acum se las[ a\teptat. Ast[zi te vei gândi numai ]n acest sens f[când planuri \i ]mp[rt[\indu-`i ner[bdarea prietenilor. O V\rs\tor Te-ai s[turat s[ c[l[tore\ti ]n interes de serviciu. Nu-`i dore\ti altceva decât o excursie sau o vacan`[. Toat[ ziua `i-o vei petrece f[când planuri \i calculând pentru o escapad[ ]n doi. P Pe[ti }`i vei petrece o mare parte din timp la calculator. Activitatea de cercetare este foarte important[ pentru `ine ast[zi. E\ti hot[rât s[ nu mai la\i pe nimeni s[ intervin[ ]n planurile tale.

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272. (p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BTSV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând cas[+teren 1.700 mp ]n sat Ro\iori. Telefon: 0769.506.294. (1993-4) * Vând cas[ cu gr[din[, suprafa`a 526 mp ]n Boto\ani, str. Busuiocului nr.8, pre` negociabil. Telefon: 0745.396.544. (1994-6)

]nchirieri * Primesc ]n gazd[ elev (b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992.

* Ofer spre închiriere garaj în zona Stadionului, începând cu 1.10.2010. Relatii la telefon: 0755425605. (1)

auto * Vând CHRYSLER PT CRUISER 1,6 benzin[, 110 CP, negru metalizat, an fabrica`ie 2002, 75000 km, tapi`erie bej, full electric, trap[, radio-CD, jante, 6.500 Euro, negociabil. Telefon: 0722.849.850. (1979-1)

angaj[ri * SC APETRANS SRL Boto\ani angajeaz[: - Conduc[tor auto cat. C, D, E. Cerin`e: experien`[ \i abilit[`i de comunicare. Rela`ii la: 0231.517.509 sau 0745.841.595. (1) * Sp[l[torie auto angajeaz[ personal. Rela`ii la tel. 0730.360.577 sau 0747.351.092. (1)

licita`ii * Consiliul local al comunei Tru\e\ti, jude`ul Boto\ani, organizeaz[ ]n data de 26 octombrie 2010, orele 10.00, la sediul Prim[riei comunei Tru\e\ti, jude`ul Boto\ani, licita`ie public[ deschis[ ]n vederea concesion[rii unui spa`iu ]n suprafa`[ de 21 mp, situat ]n localitatea Tru\e\ti, pentru activit[`i prest[ri servicii-birouri, servicii notariale. Documenta`ia poate fi ob`inut[ de la compartimentul urbanism \i amenajarea teritoriului din cadrul Prim[riei Tru\e\ti. Data limit[ de ]nscriere la licita`ie este 21 octombrie 2010, ora 16.00. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la telefon/fax 0231.570.207 sau la adresa de e-mail: primaria_trusesti@yahoo.com (1995-1)

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

1 octombrie 2010

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre: Bun platnici \i pe criz[

56% dintre cei aproximativ o sut[ de boto\[neni care au luat parte la sondajul de ieri sunt la zi cu plata taxelor \i impozitelor.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Se justific[ dot[rile de peste o sut[ de miliarde de lei vechi de la Poli`ia de Frontier[?

Vorb[-n v^nt

Vâzdoag[ acuz[ „abera`iile” ANRSC |efii asocia`iilor de proprietari pot preveni plata suplimentar[ la c[ldur[ Pr[pastie ]ntre salariile directorilor \i ale actorilor Teatrului Vasilache Scrisoare „Pentru ]ns[n[to\irea ]nv[`[mântului românesc” Cristi Popovici consider[ c[ FC Boto\ani nu este ]n criz[ Pro Volei debuteaz[ ]n prima lig[

|omeri califica`i de Apetrans ]n meserii c[utate pe pia`a muncii Reprezentan`ii societ[`ii au reu\it s[ acceseze un proiect cofinan`at din Fondul Social European prin Programul Opera`ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, care a avut ca obiectiv contribuirea la cre\terea ratei de ocupare a \omerilor \i \omerilor tineri din jude` prin dezvoltarea m[surilor active de de tineri \omeri de`in diplome nivelul doi ]n meseriile ocupare dedimecanic auto \i electrician cate acestora. electronist auto, ca urmare a Pe parcursul particip[rii la cursuri de fora 15 luni, 98 mare profesional[, ]n cadrul rezultatelor ob- lit[`i. Valoarea proiectului a fost de tineri cu unui proiect european `inute au fost de peste 1,5 milioane de euro \i vârste cuprinse câ\tigat \i derulat de invita`i s[ parti- s-a derulat ]n perioada 1 iulie SC Apetrans ]ntre 18-24 de cipe poten`iali an- 2009-30 septembrie 2010. (MoSRL ani au participat la gajatori, dar \i oficia- nica Aionesei) cursuri de calificare nivel II gratuite, finalizate cu eliberarea unor certificate de „Cinci dintre persoanele respective au fost angajate calificare nivel II, recunoscute ]n societatea noastr[, Apetrans. Acesta a fost de altfel la nivel na`ional de Ministerul \i unul din obiectivele noastre \i ]n urm[torul an o s[ Muncii \i Ministerul Educa`iei. La ac`iunea de ]nchidere a mai ]ncadr[m ]nc[ cinci din ace\ti tineri care au proiectului \i de prezentare a primit diplome”, Marian Apetrei, reprezentantul

89

firmei Apetrans \i managerul de proiect La ]ntrebarea dac[ am fost colaborator, eu r[spund printr-o parabol[: Presupunem c[ Ionescu spune despre Popescu c[ este ho` \i vine Poli`ia \i ]l aresteaz[ pe Popescu. Eu zic c[ trebuie s[ existe o dovad[, de orice fel. Scris[ sau ]nregistrat[. Cum asemenea dovad[ nu exist[, pentru c[ eu am solicitat-o ]n scris, la SRI, \i nu exist[, am f[cut un recurs ]n anulare Florin Egner, consilier municipal Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0753/31.90.07 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Start la „marea pavelare” din Dorohoi De ieri, la Dorohoi au ]nceput lucr[rile de reabilitare a carosabilului de pe Bulevardul Victoriei, una din principalele artere de circula`ie din municipiu. Mai exact, este vorba de pavelare, care ]ntr-o prim[ faz[ presupune ]nlocuirea bordurilor de pe scuarul desp[r`itor. Lucr[rile sunt realizate de societatea Symmetrica din Vere\ti, iar demararea investi`iei a venit dup[ ce conducerile Prim[riei \i societ[`ii au semnat contractul \i s-a dat ordinul de ]ncepere a lucr[rilor. Proiectul prevede pavelarea ambelor sensuri de mers, de la sensul giratoriu de la Podul Boto\anilor \i pân[ la intersec`ia cu strada Dumbrava Ro\ie, din fa`a fostei unit[`i militare de pe Bulevardul Victoriei. }n prealabil, anumite por`iuni de carosabil vor fi decopertate, iar peste zonele unde a fost montat[ conducta de ap[, iar terenul este insuficient tasat, se va turna strat de beton. Symmetrica a câ\tigat licita`ia cu pu`in peste 1,4 milioane de lei, an-

Juc[tori exclu\i din fotbal Doi juc[tori au fost exclu\i din activitatea fotbalistic[, unul suspendat doi ani \i altul \ase luni. De asemenea, meciul a fost pierdut cu 3-0 la masa verde, iar echipa Bucovina Rogoje\ti are o etap[ terenul suspendat pentru deficien`e de organizare. Acestea sunt m[surile luate de Comisia de disciplin[ a Asocia`iei Jude`ene de Fotbal, ]n urma scandalului de la meciul Bucovina Rogoje\ti-AS Roma, ]n care arbitrul Dumitru Brânz[ junior a fost b[tut. Detalii despre cel mai mare scandal al acestui an din fotbalul jude`ean pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Primarul Dorohoiului ]n vizit[ la ministrul Dezvolt[rii Primarul Dorohoiului, a discutat luni timp de mai bine de jum[tate de or[ cu Elena Udrea, ministrul Dezvolt[rii regionale \i turismului. }ntâlnirea a avut loc la sediul MDRT unde edilul s-a deplasat special pentru a expune ministrului mai multe probleme urgente cu care se confrunt[ municipiul. Unul din cele mai importante puncte din discu`ii a fost cel referitor la semnarea proiectului cu finan`are european[, Planul Integrat de Dezvoltare Urban[, ]n valoare de 7 milioane de euro. Mai multe despre ]ntâlnire afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

P[rin`ii au ]nvins ]n lupta cu Inspectoratul |colar

gajându-se s[ paveleze carosabilul pe o suprafa`[ de 20.240 de metri p[tra`i, termenul de execu`ie fiind de opt luni. Lucr[rile de reabilitare

a bulevardului presupun \i o por`iune asfaltat[, care va fi executat[ de SC Transporturi Auto SA. (Dan M[zura\u)

„Finan`area lucr[rii este asigurat[ din ]mprumutul bancar, pentru care avem acordul Comisiei de Avizare a }mprumuturilor Locale, ]ns[ primele trageri din ]mprumut, putem s[ le facem abia din ianuarie, anul viitor. Am ajuns la o ]n`elegere cu cei de la Symmetrica, s[ se apuce de lucru imediat, urmând ca de la anul s[ ne regl[m. Sunt sigur c[ la final, va fi o lucrare de calitate dar \i estetic[, ce va schimba fa`a bulevardului”, Dorin Alexandrescu, primar Dorohoi

Revolta p[rin`ilor elevilor din ]nv[`[mântul simultan a avut câ\tig de cauz[ ]n fa`a deciziei Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) de ]nchidere a unor unit[`i \colare. |efii educa`iei boto\[nene au fost nevoi`i ca ]n acest an \colar s[ revin[ asupra ideii de ]nchidere temporar[ a unor \coli din jude`. Este cazul unit[`ilor \colare Cânde\ti - Bucovina \i Mitoc - Leorda. Reclama`iile depuse de p[rin`i la I|J \i refuzul acestora de a\i l[sa copiii s[ ]nve`e la unit[`ile de centru au dus la revenirea asupra deciziei de ]nchidere a acestor unit[`i. Am[nunte despre acest subiect pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Evenimentul de Botosani nr.1718  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you