Page 1

Pagina 2

CMYK

|ef[ nou[ pentru femeile din PSD EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 189 (1714) • Luni, 27 septembrie 2010 • 8 pagini

O mie de pistolari la Boto\ani Conform datelor Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, ]n Boto\ani sunt ]nregistrate 473 de persoane care de`in 519 arme de foc neletale, cu aer comprimat, \i 550 de persoane care de`in 832 de arme letale. IGPR deruleaz[ o ac`iune de verificare a acestora.

Pagina 5

Pagina 3

Pagina 4

Desz[pezirea ]nghea`[ ]nainte de venirea iernii Boto\ani, cur[`at de mii de voluntari


2

27 septembrie 2010

STARTNEWS Editorial

Raiul politicienilor Prozatorul boto\[nean Dan Lungu, profesor de sociologie la Universitatea „Al.I. Cuza“ din Ia\i, a scris acum câ`iva ani un roman de succes, intitulat bizar „Raiul g[inilor“. Ei bine, parafrazându-l pe romancier pot spune c[ \i politicienilor li s-a asigurat un loc ]n de vis aici pe p[mânt dup[ ce sunt arunca`i pe f[ra\ de electorat, acest col` de rai se nume\te Autoritatea Na`ional[ pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilit[`i Lucian Alecsa Publice, adic[ ANRSC. Tare ciudat \i alambicat mai sun[! Mul`i dintre colegii mei asem[nau aceast[ institu`ie cu un cimitir al elefan`ilor, toate fosilele politice dup[ ce p[r[sesc scena se ]ndreapt[ ]ntr-acolo spre a-\i odihni gândurile negre. Angaja`ii acestei institu`ii nu prea \tiu ce hram poart[, o cam dau ]n bâlbe ori de câte ori sunt ]ntreba`i despre atribu`iunile lor de serviciu. Oricum, nimeni nu l-a v[zut cu broboane de transpira`ie pe fostul director Simion Drelciuc, unii spun c[ acesta ]i este felul, adic[ are amprentate pe gen[ doar dou[ viteze: ]ncet \i pe loc. S[ nu crede`i c[ angaja`ii acestei Agen`ii stau pe salarii de mizerie, drept mul`umire pentru trecutul politic glorios pe care-l duc ]n cârc[ primesc ]ntre 30 \i 50 de milioane de lei lunar. Nu-i a\a, pe timp de criz[, e-o nimica toat[ (Sic!). Stau \i m[ ]ntreb cu ce ochi ]l prive\te doamna inspector Egner pe so`ul ei atunci când acesta ]\i deschide te\chereaua \i arunc[ ]n boccelu`a familiei o sum[ dubl[ decât a domniei sale. Cu siguran`[, r[mâne ]n perplexitate exclamând ca pentru sine: „}n România lucrurile merg anapoda \i chiar pe dos“. |i cât[ dreptate are! Asta s-a ]ntâmplat pân[ mai zilele trecute pân[ ce domnul Florin Egner a fost pus pe liber. Aceia\i decizie a primit-o \i Simion Drelciuc. Domniile lor ]i acuz[ pe \efii de la centru pentru abuz, având inten`ia s[ conteste deciziile invocând faptul c[ nu s-a organizat un concurs. Poate c[ cei doi domni au dreptate, dar stau \i m[ ]ntreb ]n ce ar fi putut consta concursul, ce ]ntreb[ri cheie i-ar fi putut ]ncurca pe angaja`ii unei institu`ii care func`ioneaz[ f[r[ un obiect de activitate bine conturat. Cred c[ domnul Florin Egner nu-i de plâns, domnia sa este ac`ionar majoritar la Bomatex, acum i-a r[mas tot timpul din lume s[ se joace cu p[pu\ile, plus c[ ]\i poate reactiva vechea meteahn[, cea de informator la securitate. De, nu poate apela la un ajutor financiar de la oierul din Pipera pentru redresarea partidului „Noua Genera`ie“. |i când te gânde\ti c[ aceast[ forma`iune politic[ e cre\tin-democrat[ nu mai trebuie s[-`i faci probleme dac[ ai turnat pe unul sau pe altul dintre colegi la Securitate. Dumnezeu iart[! Gigi a\ijderea!

Calendar cre\tin ortodox 27 L Sf. Mc. Calistrat \i cei împreun[ cu dânsul; †) Sf. Sfin`itul Mucenic Antim Ivireanul, mitropolitul ~[rii Române\ti 28 M † Cuv. M[rturisitor Hariton Sihastrul; Sf. Prooroc Baruh

Al`i \oferi be`i la volan. }n noaptea de vineri spre sâmb[t[, ]n jurul orei 00.40, a fost depistat ]n trafic pe strada Parcul Tineretului din municipiul Boto\ani, autoturismul marca Dacia condus de Gheorghe P., ]n vârst[ de 40 ani, din comuna Gr[di\tea, jude`ul Br[ila. }n urma test[rii cu aparatul etilotest a conduc[torului auto, i s-a stabilit o concentra`ie de 0,79 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Ce au mai depistat ]n aceea\i noapte poli`i\tii de la circula`ie afla`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

|ef[ nou[ pentru femeile din PSD Doina Federovici este de duminic[ noul pre\edintele al orde social-democrate ganiza`iei de cu drept de vot au femei idn cafost prezente la drul PSD Bo\edin`[ din176 to\ani. Fosta convocate \ef[ a Direc`iei Jude`ene de Statistic[ a concurat singur[ pentru func`ie \i a fost votat[ prin ridicare de mâini. Biroul Executiv al Organiza`iei de Femei PSD Boto\ani

136

Profesoara Ana B[rcule` de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” \i Maria Hu`u, directoarea Centrului de }ngrijire \i Asisten`[ Social[ Leorda au ob`inut cele mai multe voturi ]n competi`ia pentru func`iile de vicepre\edinte ]n organiza`ia de femei a PSD, 72, respectiv 70. Au fost opt candidaturi pentru \apte func`ii, persoana eliminat[ fiind Elena ~[ran. }n schimb, aceasta a fost cooptat[ ]n biroul executiv. Mai jos red[m distribu`ia voturilor cu men`iunea c[ \i-au exprimat op`iunea 81 de persoane, 75 voturi au fost valabile, iar \ase nule \i c[ pentru postul de secretar competi`ia a fost câ\tigat[ de Mioara Jurgiu, cu 60 de voturi, fa`[ de cele 12 ale Iulianei Nedea. Pentru func`ia de pre\edinte s-a votat prin ridicare de mâini \i cum acest lucru s-a ]ntâmplat mai la ]nceputul \edin`ei num[rul participan`ilor \i deci a votan`ilor a fost mai mare. (Sergiu B[l[\c[u)

Membre ale Biroului Executiv sunt Br]ndu\a Buc\[, Rodica B]rlig[, Lenu`a Andrici, Roxana D[r]ng[, Mariana Andrioaie, Tereza Nica, Cristina Munteanu, Otiliea Sandu, Rodica Balt[ \i Elena ~[ran. Mandatele sunt pentru o perioad[ de patru ani.

„Vreau s[ am o colaborare perfect[ cu toate organiza`iile teritoriale de pe raza jude`ului Boto\ani, vreau s[ revitaliz[m organiza`iile comunale, vreau, ]n aceea\i m[sur[, s[ motivez d-nele din organiza`ia noastr[ pentru o implicare cât mai activ[ ]n cadrul ac`iunilor mari pe care partidul le preg[te\te pentru perioada imediat urm[toare”, Doina Federovici, lidera organiza`iei de femei din PSD

Publicitate

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Anul trecut pe vremea asta, Horia Negrescu revenea \ef la Inspectoratul |colar Jude`ean. Evenimentul de Boto\ani scria de spre faptul c[ Ada Macovei fusese ]nlocuit[ de la conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) prin ordin semnat de Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei. }n func`ia de conducere a ]nv[`[mântului boto\[nean revenea Horia Negrescu, ]n urma unei hot[râri judec[tore\ti definitive a Cur`ii de Apel Suceava. Ada Macovei declara c[ se preg[tea s[ revin[ la catedra rezervat[. „Voi reveni la catedr[ \i la toate activit[`ile pe care le-am avut ini`ial”, spunea, exact cu un an ]n urm[, Ada Macovei, care ocupase câteva luni postul de inspector \colar general al Boto\aniului. Numirea ]n func`ia de inspector \colar general a profesorului Horia Negrescu venea ca urmare a punerii ]n executare a sentin`ei civile pronun`at[ de Curtea de Apel Suceava. „Am venit \i plec politic. }n prima zi, acum \ase luni, am 4,2455 lei

3,1644 lei

spus c[ vin \i plec politic. A\a s-a ]ntâmplat”, declara Ada Macovei, la acea dat[. Horia Negrescu fusese demis ]n prim[vara anului trecut, demisia fiind motivat[ de ob`inerea calificativului „nesatisf[c[tor”. El s-a adresat instan`ei \i a ob`inut calificativul „foarte bine”, dar \i decizia de a reveni ]n func`ie, cu acordarea drepturilor salariale aferente perioadei ]n care nu s-a aflat la conducerea I|J. La un an de la publicarea articolului, la Conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean se afl[ tot Ada Macovei, iar cel ce ]i luase locul cu un an ]n urm[, instalat de magistra`i la conducerea ]nv[`[mântului boto\[nean, este acum adjunctul s[u. Ada Macovei nu a stat decât câteva s[pt[mâni pe tu\[, fiind reinstalat[ ]n post, tot politic. Ziua: 240C

Noaptea: 110C

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

27 septembrie 2010 Registrul de eviden`[ al salaria`ilor le aduce amenzi patronilor. Modul ]n care agen`ii economici ]ntocmesc registrul de eviden`[ a salaria`ilor a fost una dintre temele de control ale inspectorilor muncii. Odat[ cu identificarea cazurilor de munc[ f[r[ forme legale, ei au urm[rit \i evaluarea modului ]n care firmele respect[ prevederile referitoare la ]ntocmirea \i completarea registrului general de eviden`[ a salaria`ilor. Care au fost m[surile cu care s-au soldat ac`iunile de control cit`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Microbuze \colare f[r[ licen`[ de transport Transport[ zilnic zeci de copii la \coal[ \i de la \coal[ spre cas[, dar nu au licen`[ de transport. Este vorba de microbuzele aflate ]n administrarea autorit[`ilor locale boto\[nene. Dac[ reprezentan`ii Autorit[`ii Rutiere Române spun c[ cei care pun ]n circula`ie aceste microbuze f[r[ licen`[ risc[ foarte mult, autorit[`ile locale sus`in c[ microbuzele pot circula ]n interiorul jude`ului f[r[ probleme. Aceast[ neconcordan`[ este cunoscut[ \i de reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), care afirm[ c[ rezolvarea problemei nu intr[ ]n atribu`iile

lor, ci ale celor care gestioneaz[ ma\inile. Acestea sunt ]n administrarea prim[riilor, care au obliga`ia s[ ob`in[ de la ARR licen`[ de transport persoane pentru fiecare ma\in[ ]n parte.

„Noi nu avem o eviden`[ a num[rului de microbuze \colare ce nu au licen`[ de transport. Consiliile locale trebuie s[ pl[teasc[ \i s[ aib[ grij[ s[ ob`in[ licen`a. Am ]n`eles c[ este o treab[ costisitoare \i presupun o \colarizare de mai mult[ durat[, de câteva luni. Probabil \i pe fondul crizei economice, consiliile locale nu fac aceste demersuri. Practic, aceste microbuze nu pot ie\i ]n afara jude`ului, a\a cum sunt ele acum pot circula numai ]n jude`”, Daniel Botezatu, inspector \colar general adjunct

Nici amenzile nu sperie autorit[`ile locale Licen`a de transport pentru un singur microbuz ar costa doar 620 de lei \i este valabil[ cinci ani. Conform prevederilor legale, sanc`iunile pe care le risc[ cei care nu au licen`[ de transport sunt de la amend[ contraven`ional[, cuprins[ ]ntre 150 \i 200 de lei, pân[ la ridicarea pl[cu`elor de ]nmatriculare \i ]ntocmirea de dosare penale. Nici situa`ia

microbuzului \colar al I|J nu este diferit[ de a celor din jude`, acesta neavând licen`a de transport. „Am vrut s[ plec[m la Ia\i cu microbuzul \colar al I|J, mai mul`i inspectori, \i ne-a spus \oferul nostru c[ nu putem merge c[ nu este autorizat s[ fac[ transport interjude`ean. Practic, dac[ se dore\te plecarea ]ntr-o excursie a elevilor ]n alt jude`, este o problem[”, afirm[ Daniel Botezatu, inspectorul \colar general adjunct al I|J. (Petronela Rotariu)

Desz[pezirea ]nghea`[ ]nainte de venirea iernii Conduc[torii auto ar putea ]ntâmpina mari probleme ]n sezonul rece, ]n cazul ]n care pl[`ile pentru desz[pezirea drumurilor na`ionale din jude` nu vor fi efectuate ]n cel mai scurt timp. Asta deoarece nici pân[ ]n prezent Compania Na`ional[ de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale din România, prin Direc`ia Regional[ Ia\i, nu a achitat firmei UMB presta`iile pentru activitatea de iarna trecut[. Sunt ]ns[ promisiuni c[ acest lucru se va ]ntâmpla curând, dat fiind

faptul c[ ]n circa o lun[ de zile ]ncepe oficial sezonul rece. }n cazul unei ierni timpurii, conducerea SDN sus`ine c[ unitatea este preg[tit[, ]n prim[ faz[, s[ ac`ioneze cu for`e proprii dac[ societatea contractoare ar refuza s[ ]\i fac[ treab[ pe motivul nepl[`ii restan`elor. Anul trecut, UMB a subcontractat pentru jude`ul Boto\ani \i firma ALDP Ia\i, aceasta din urm[ fiind dur atacat[ de autorit[`ile jude`ului, ]n spe`[ conducerea Institu`iei Prefectului, pentru c[ nu \i-au f[cut treaba ]n mod corespunz[tor, ac`ionându-se cu ]ntârziere pentru degajarea traficului pe drumurile na`ionale. „Mi s-a promis c[ anul acesta ALDP nu va mai interveni la Boto\ani. Am insistat s[ nu mai ajung ]n situa`ia de anul trecut”, a spus Vasile Gherase. (Monica Aionesei)

„Din lipsa banilor, pân[ ]n prezent nu s-au f[cut pl[`ile, fiind vorba de circa 2,5 milioane de lei. Ar putea exista temerea ca firma s[ refuze s[ ]\i mai fac[ treaba \i iarna asta, dar de la Ia\i ni s-a promis c[ sunt bani pentru decont[rile de anul trecut. Nu sunt pentru sezonul care vine”, Vasile Gherase, \ef Sec`ia Drumuri Na`ionale Boto\ani

Silvana Tudorache `inte\te \efia DSP Medicul Silvana Tudorache candideaz[ pentru \efia Direc`iei de S[n[tate Public[. Fostul director al Spitalului de Copii a declarat c[ \i-a depus dosarul la Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici pentru postul de director executiv. Silvana Tudorache spune c[ nu \tie dac[ are sau nu contracandida`i. ANFP a scos la concurs toate trei posturi din conducerea DSP. Astfel, ]ntre 11 \i 13 octombrie, pe lâng[ postul de director executiv mai este scos la concurs \i postul de director adjunct medical \i director financiar. Pe 11 octombrie are loc proba scris[ a concursului, iar pe 13 octombrie interviul. „Mi-am depus dosarul, ]ns[ nu \tiu dac[ mai particip[ cineva la concurs. Sigur c[ am emo`ii, ]ns[ m-am preg[tit”, a spus Silvana Tudorache. Anul acesta, ]n premier[, candidatul la \efia DSP va trebui s[ arate c[ st[pâne\te bine o limb[ de circula`ie interna`ional[ \i calculatorul. (L.L.)

B[trân mort pe moped la Tru\e\ti Un b[trân din Guranda \i-a pierdut via`a, sâmb[t[ diminea`[, ]ntr-un accident de circula`ie, dup[ ce a ajuns cu un moped ]n fa`a unui autoturism. }n jurul orei 09.00, Toader G., ]n vârst[ de 76 de ani, ]n timp ce conducea un moped pe DN 29, pe un sector de drum ]n pant[, pe fondul vitezei excesive a pierdut controlul asupra direc`iei de mers, moment ]n care a p[truns pe sensul opus de mers \i a intrat ]n coliziune frontal[ cu o un autoturism Dacia condus regulamentar de D[nu` I., de 52 ani. }n urma impactului, persoana aflat[ pe scuter a decedat pe loc. Conduc[torul autoturismului nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice, astfel c[ poli`i\ti au concluzionat c[ vina pentru producerea accidentului ]i apar`ine ]n totalitate victimei. (D.R.)

Cercetat de poli`i\ti dup[ ce a scos cu`itul ]n bar Un tân[r din Boto\ani s-a ales cu dosar penal dup[ ce a amenin`at dou[ persoane cu un cu`it ]n timpul unui scandal dintr-un bar. }n noaptea de vineri spre sâmb[t[ poli`i\tii boto\[neni au fost sesiza`i printr-un apel de urgen`[ cu privire la faptul c[ ]n zona unui bar din municipiul Boto\ani, a izbucnit un scandal. La fa`a locului, poli`i\tii au identificat un grup de tineri care se certau, printre ace\tia aflânduse \i Cezar B., ]n vârst[ de 20 ani, din municipiul Boto\ani, care avea asupra sa un cu`it ]n lungime de aproximativ 15 cm. Acesta ]i amenin`a pe Gheorghe C., de 33 ani, \i pe Daniel M., de 35 ani. Cei trei au fost condu\i la sediul Poli`iei, cei amenin`a`i fiind sanc`iona`i pentru tulburarea lini\tii publice, ]n timp ce fa`[ de Cezar B. au fost ]ntocmite acte premerg[toare sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de port f[r[ drept a cu`itului. (D.R.)


CMYK

4

27 septembrie 2010

TOPNEWS Procurorii cer iar[\i arestarea gardianului prins c[ a luat mit[

Boto\ani, cur[`at de mii de voluntari Peste 7.000 de voluntari au participat, sâmb[t[, la Campania „Let’s do it Romania”. Printre ace\tia s-au num[rat \i oficialit[`i ale jude`ului \i municipiului, directori de institu`ii, elevi \i profesori. Evenimentul a debutat ]nc[ de diminea`[ la ora 8.00, când, ]n fa`a sediului Agen`iei pentru Protec`ia Mediului, voluntarii organiza`i ]n echipe au primit sacii, m[nu\ile \i au pornit spre locurile care le-au fost repartizate pentru a face cur[`enie. Printre cei care au dat curs ini`iativei s- Mediu dar \i ai municipalit[`ii. au aflat prefectul Cristian Ro- Func`ionari de la Prim[ria Boman, directorul G[rzii de Me- to\ani au f[cut parte \i din echidiu, Rodica Zelinc[, dar \i di- pele organizate ]n municipiu, rectorul Agen`iei pentru Pro- care au ac`ionat pe Popa |apc[, tec`ia Mediului, Sorin Bulevardul Mihai EmiGrindei, reprezentan`i nescu sau zona Reai Inspectoratului de diu. De asemenea, Poli`ie Jude`ean, 10 persoane ]nDirec`iei Jude`ene carcerate la Pepentru Tineret, nitenciarul Bodin suprafa`a judePrim[riei Bototo\ani au cur[`ului a fost acoperit[ \ani, precum \i `at zona de ade voluntari, conform de la Inspectoragrement de la directorului Agen`iei tul pentru Situa`ii Agafton adunând pentru Protec`ia de Urgen`[ \i Jancâ`iva saci de guMediului. darmerie. Prefectul a noaie. Operatorii de luat la pas p[durea din salubritate au adunat ]n apropierea lacului de la urma colect[rii de\eurilor nu Ipote\ti. Tot ]n zon[ s-au aflat mai pu`in de 9.692 de saci. (L[reprezentan`ii APM, ai G[rzii de cr[mioara Lupa\cu)

75

Decizia judec[torului de a respinge cererea de arestare preventiv[ a gardianului de la Penitenciarul Boto\ani prins c[ a luat mit[ de la ruda unui de`inut i-a nemul`umit pe procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, care au ]naintat recurs. Dan Mihai Bâlb[, agent ]n cadrul Penitenciarului din anul 1993, a fost prins ]n urma unui flagrant organizat de procurori ]n colaborare cu serviciile speciale luând 800 de lei mit[, pentru a facilita accesul unui de`inut la un regim de deten`ie semi-deschis. A fost re`inut pentru 24 de ore, ]ns[ vineri, judec[torul a decis s[ resping[ cererea de arestare preventiv[. Acest fapt i-a nemul`umit pe procurori, care au ]naintat recurs. Luni dup[ amiaz[ se va afla ce au decis judec[torii ]n urma recursului, dac[ gardianul va r[mâne liber sau nu pe parcursul cercet[rilor. (D[nu` Rotariu)

|oferul dubei izbite de tren nu era b[ut. Se pare c[ neglijen`a a fost cea care era s[-l coste via`a pe \oferul a c[rui autoutilitar[ a fost lovit[ vineri de tren. Poli`i\tii au stabilit c[ nu se afla sub influen`a alcoolului. Gheorghi`[ N., de 34 de ani, ]n timp ce conducea autoutilitara VW Transporter pe un drum s[tesc din H[ne\ti, ajungând la trecerea la nivel cu calea ferat[, nu a respectat semnifica`ia indicatorului „STOP”, intrând ]ntr-un tren de c[l[tori care circula din direc`ia Ia\i-Dorohoi. |oferul a fost r[nit, fiind transportat la Spitalul Jude`ean, r[mânând internat. El a suferit leziuni la nivelul um[rului drept \i la gât, dar va sc[pa f[r[ sechele din accident.

%

„Am ]nregistrat un succes puternic ]n urma acestei campanii, `inând cont de faptul c[ 75% din popula`ia jude`ului a fost acoperit[ ]n programul «Let’s Do It». Suntem mai mult decât mul`umi`i de faptul c[ dou[ treimi din num[rul voluntarilor au fost elevi \i profesori, iar o treime civili. Aceast[ treime este un lucru extraordinar, pentru c[ pân[ acum partea implicat[ ]n ac`iunile noastre era de peste 90% din mediul educa`ional. Trebuie s[ mai mul`umesc ]nc[ o dat[ sponsorilor care ne-au ajutat s[ ducem la cap[t aceast[ campanie pentru c[ f[r[ ei ne-ar fi fost imposibil”, Sorin Grindei, director APM „Dac[ trebuie s[ vin[ prefectul s[-`i culeag[ gunoiul pe care l-ai l[sat când ai fost la gr[tar... nu-i nici o problem[, el face asta. Dar atunci e clar cine suntem cu adev[rat \i aici nu mai putem da vina pe guvern[ri sau pe clasa politic[. E vorba de cei \apte ani de acas[”, Cristian Roman, prefect


CMYK

5

27 septembrie 2010 SOS apa potabil[. Apa curent[ ar putea deveni ]n câ`iva ani nepotabil[, din cauza actualelor surse de alimentare supra-solicitate de zeci de ani de zile. Ale\ii au readus ]n aten`ie aceast[ problem[ cu care popula`ia jude`ului ar putea s[ se confrunte ]n viitor. Am[nunte despre problema apei pe www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

O mie de pistolari la Boto\ani Conform datelor puse la dispozi`ie de c[tre reprezenta`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean ]n Boto\ani sunt ]nregistrate 473 de persoane care de`in 519 arme de foc neletale, cu aer comprimat, \i 550 de persoane care de`in 832 de arme letale. „}n aceast[ statistic[ nu sunt incluse persoanele juridice care de`in autoriza`ie de de`inere a armelor de foc letale \i neletale, fiind vorba de firme de paz[ sau de vân[toare sportiv[”, a declarat inspector principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt al IPJ. Conform unui comunicat oficial al Inspectoratului General al Poli`iei Române, poli`i\tii din ]ntreaga `ar[ verific[, timp de dou[ luni, ]n perioada 15 septembrie 15 noiembrie, vizele permiselor de arm[, care atest[ dreptul de de`inere, port \i folosire a armelor, eliberate sau vizate ]n anul 2005. }n cadrul ac`iunii se va verifica ]ndeplinirea condi`iilor de acordare a autoriza`iei de procurare a armelor letale, se vor identifica situa`iile de ]ncetare \i suspendare a dreptului de de`inere a armelor, respectiv de revocare \i anulare a dreptului de port \i folosire a armelor letale.

Condi`ii grele pentru ob`inerea armelor letale Dac[ cei 473 de boto\[neni care au ob`inut un permis de arm[ neletal[ au putut reu\i acest lucru relativ facil, ]n urma verific[rilor f[cute, ceilal`i, care au arme letale, au avut nevoie de o motivare bine punctat[. Conform legii privind regimul armelor \i muni`iilor, cei care doresc acordarea autoriza`iei de procurare a

armelor letale trebuie s[ ]n- nu sufere de alte afec`iuni stabideplineasc[ mai multe condi`ii. lite prin ordin al ministrului S[}n primul rând este necen[t[`ii, care ar putea pune sar s[ aib[ peste 18 ani ]n pericol propria via`[ \i s[ dovedeasc[ nesau a altora, dac[ ar cesitatea procur[rii de`ine sau ar folosi armelor, ]n func`ie arme \i muni`ii. de destina`ia acesMai mult, cei ]n tora. Mai trebuie cauz[ trebuie s[ de boto\[neni des[ nu fi avut o condovedeasc[ c[ nu `in arme letale damnare, prin hoprezint[ pericol \i neletale t[râre judec[toreaspentru ordinea public[ r[mas[ definitiv[, c[, siguran`a na`ional[, la o pedeaps[ privativ[ de via`a \i integritatea corpolibertate mai mare de 1 an, ral[ a persoanelor, conform pentru infrac`iuni comise cu datelor \i informa`iilor existente inten`ie \i s[ fie apte din punct de la organele competente \i s[ fi vedere psihologic \i medical, s[ absolvit un curs de instruire teoretic[ \i practic[. Tot conform legii, arme de foc letale pot fi de`inute \i folosite numai de magistra`i, demnitari, diploma`i,

1.023

„Ac`iunea va include \i verificarea concordan`ei ]ntre datele ]nscrise ]n permisul de arm[, eviden`ele poli`iei \i cele ale armelor de`inute \i corectarea erorilor constatate, constatarea deficien`elor \i aplicarea m[surilor legale ce se impun ]n cazul ]nc[lc[rii prevederilor Legii 295/2004 \i a Codului Penal, precum \i actualizarea eviden`elor cuprinse ]n Registrului Na`ional al Armelor. La ]ncheierea ac`iunii se vor aplica vizele permiselor de arm[” din comunicatul IGPR

militari \i poli`i\ti, persoanele care ]ndeplinesc o func`ie ce im-

calitate, sau persoanele incluse ]n programe de protec`ie a marto-

Un caz care a avut leg[tur[ cu o arm[ de foc, intens mediatizat, a fost accidentul de vân[toare din luna octombrie a anului trecut, când directorul adjunct al Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Paul Mustia`[ s-a ]mpu\cat ]n genunchi. Incidentul a avut loc ]n timpul unei partide de vân[toare organizat[ ]mpreun[ cu mai mul`i prieteni ]n zona p[durii Codreni, comuna Mileanca. Conform declara`iilor sale, Mustia`[ a alunecat \i in acel moment arma s-a desc[rcat. Glontul a intrat ]n picior prin zona coapsei, a trecut prin genunchi \i apoi s-a oprit ]n zona tibiei. }n urma eforturilor medicilor Spitalului Jude`ean Mustia`[ nu \i-a pierdut piciorul, ]ns[ a avut nevoie de recuperare ]ndelungat[. Poli`i\tii au concluzionat c[ a fost vorba de un accident. plic[ exerci`iul autorit[`ii publice, pe perioada ]n care au aceast[

Arm[ folosit[ pentru autoap[rare Ultima dat[ când un boto\[nean a f[cut uz de arm[ pentru autoap[rare a fost ]n anul 2008, ]n municipiul Dorohoi, când o persoan[ a tras cu pistolul pentru a se ap[ra, ]n timpul unui conflict cu alt[ persoan[. Cazul a f[cut obiectul unei investiga`ii a poli`i\tilor, care ulterior au stabilit c[ persoana care a folosit arma a f[cut-o respectând legile ]n vigoare, respectând dispozi`iile ]n aceast[ privin`[.

rilor, pe perioada ]n care au aceast[ calitate. (D[nu` Rotariu)


6

27 septembrie 2010 Ironii social-democrate cu geanta Elenei Udrea. Conferin`a de alegeri a femeilor din PSD a constituit \i un prilej de ironii la adresa rivalelor de pe scena politic[. Tonul l-a dat consilierul municipal Ana B[rcule`, care duminic[ \i-a ]ncheiat mandatul de pre\edinte al OF-PSD. „Travers[m o perioad[ ]n care po\eta unui d-ne valoreaz[ cât salariul unei profesoare pe un an”, a afirmat social-democrata, profesor la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi.

TOPNEWS

Mitingul sticlarilor, f[r[ sticlari la Dorohoi Fo\tii sticlari nu au fost interesa`i de mitingul urmat de un mar\ al t[cerii, desf[\urat sâmb[t[ la ini`iativa organiza`iei Dorohoi a Partidului România Mare, pentru comemorarea a cinci ani de la desfiin`area fostei fabrici de sticl[. De\i a fost anun`at cu mult timp ]nainte, organizatorii ]mp[r`ind ]n municipiu aproximativ 5.000 de flutura\i, la ac`iune au participat aproape 50 de persoane, majoritatea membri PRM, num[rul acestora reducându-se la jum[tate la finalul mar\ului, din fa`a fostei fabrici. „Am dorit s[ sensibiliz[m autorit[`ile statului, s[-\i ]ndrepte aten`ia spre aceast[ zon[ \i cred c[ scopul a fost atins. Cred c[ fo\tii sticlari nu au venit pentru c[ nu sunt interesa`i, sunt probabil descuraja`i c[ nu se mai poate face ceva”, Ioan Muha, pre\edinte PRM Dorohoi „Dac[ noi am venit de la Boto\ani \i sticlarii nu sunt prezen`i, cred c[ ceva nu este normal. Probabil ajutoarele sociale pe care le primesc ]i mul`umesc. Sunt dezam[git, asta e, nu am ce face”, Dumitru Codreanu, consilier jude`ean PRM

Ac`iunea a ]nceput la ora 10:30, cu jum[tate de or[ ]ntârziere fa`[ de program \i a avut loc pe pietonalul din centrul municipiului, unde au luat cuvântul Ioan Muha, pre\edintele PRM Dorohoi, |tefan Baban, pre\edintele PRM Boto\ani \i Dumitru Codreanu, consilier jude`ean al aceluia\i partid. Ioan Muha a prezentat istoricul fostei fabrici, amintind de miile de muncitori care au lucrat \i de faptul c[ produsele de sticl[rie din ora\ erau recunoscute pe plan interna`ional. El a prezentat o scrisoare deschis[, ce va fi adresat[ Prim[riei Dorohoi, Prefecturii, Guvernului, Parlamentului României, dar \i liderului PRM, europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor, pentru a o transmite Parlamentului European. Mitin-

gul a fost urmat de un mar\ al t[cerii, unde participan`ii ]narma`i cu pancarte \i flanca`i de jandarmi \i poli`i\ti, au traversat ora\ul, din centru pân[ ]n zona industrial[, punctul final fiind fosta Stipo, unde organizatorii au lansat simbolic un balon având ata\at un plic de mari dimensiuni, cu cererile lor. Ioan Muha a declarat c[ mitingul \i mar\ul, nu a fost neap[rat al sticlarilor, ci s-a dorit mai mult tragerea unui semnal de alarm[ asupra situa`iei economice grave ]n care se afl[ Dorohoiul. (Dan M[zura\u)

Vaccinare cu norm[ ]mpotriva cancerului de col uterin

„Noi, participan`ii la mar\ul t[cerii, ]n baza prevederilor constitu`ionale referitoare la dreptul la munc[ \i la un trai decent, v[ rug[m s[ folosi`i toate dispozi`iile legale \i pârghiile pe care le ave`i la ]ndemân[ pentru a acorda sprijin ]n vederea re]nfiin`[rii unor capacit[`i de produc`ie pe raza municipiului Dorohoi \i s[ ne recomanda`i solu`ii ]n vederea relu[rii activit[`ii la prestigioasa Fabric[ de Sticl[rie \i Por`elan”, din scrisoarea trimis[ autorit[`ilor

Fabrici ]ngropate de libanezi Toat[ ac`iune a durat aproximativ 90 de minute \i potrivit reprezentan`ilor jandarmilor, nu au fost ]nregistrate incidente. Ultimul miting \i mar\, cu revendic[ri de ordin social \i economic de la Dorohoi a avut loc ]n anul 2005 când câteva sute de sticlari au protestat ]mpotriva conducerii de la acea dat[ a fabricii \i pentru inten`ia statului, proprietar la acea dat[, de a vinde fabrica. Cele dou[ sec`ii ale fostei Stipo au fost vândute prin executare silit[ ]n contul datoriilor la diver\i furnizori, ]n anii 2003-2005. Sec`iile au intrat ]n proprietatea unui om de afaceri din Suceava \i a unei firme din jude`ul Ialomi`a, cu patroni libanezi. }n ambele cazuri, noii proprie-

tari nu au mai investit nimic, de\i imediat dup[ achizi`ionare ei au declarat c[ vor investi ]n retehnologizarea sec`iilor \i reluarea produc`iei.

Planuri pentru terenurile preluate de la Armat[ Mai multe institu`ii ale statului ar putea beneficia de o bucat[ ]nsemnat[ din terenurile ce ]n urm[ cu o s[pt[mân[ au trecut din administrarea Armatei ]n cea a municipalit[`ii boto\[nene. Pe \oseaua Ia\ilor, acolo unde se afl[ o parte din aceste terenuri, se inten`ioneaz[ s[ se construiasc[ sedii pentru Direc`ia de Accize \i Opera`iuni Vamale, Autoritatea Rutier[ Român[ \i Registrul Auto Român. Prefectul

a avut o ]ntâlnire, la finele s[pt[mânii trecute, cu reprezentan`ii acestor institu`ii, dar \i cu fostul viceprimar Romulus Eram, director la SC Nord Proiect SA, care ar urma s[ se ocupe gratuit de realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Dup[ ob`inerea finan`[rii de la ministerele de resort pentru construc`ia sediilor, Consiliul Local, prin hot[râre, ar urma s[ dea spre folosin`[ cele circa 5-6 hectare de teren, pe perioada cât acestea vor func`iona ]n loca`ia respectiv[. (Monica Aionesei)

„Pân[ acum, s-au mai f[cut demersuri la ministere pentru a ob`ine bani ]n vederea reconstruc`iei unor sedii pentru Vam[, ARR \i RAR, ]ns[ de fiecare dat[ se solicita dovada existen`ei terenurilor pe care s[ se realizeze investi`iile respective”, Cristian Roman, prefect

Potrivit unui ordin al Ministerului S[n[t[`ii, medicii de familie trebuie s[ vaccineze ]mpotriva cancerului de col uterin, lunar, ]ntre cinci \i zece tinere. Ecaterina Chihaia, medic epidemiolog \ef ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ vaccinarea HPV continu[ s[ se fac[ atât la eleve, cât \i la tinere de pân[ ]n 25 de ani. „}n fiecare lun[, medicii vin \i iau vaccinuri ]n func`ie de solicit[ri. Avem un ordin de la ministrul S[n[t[`ii ]n baza c[ruia le d[m medicilor de familie doze pentru a g[si cinci-zece femei dintre pacientele ]nscrise pe lista lor, care vor s[ se vaccineze pân[ la terminarea liceului f[r[ consult ginecologic, iar pentru cele care sunt ]ntre 18-24 de ani, la recomandarea medicului ginecolog”, a spus Ecaterina Chihaia. Media lunar[ a femeilor vaccinate ]mpotriva cancerului de col uterin se ridic[ la 100. (L.L.)

Centru Policlinic pl[nuit de conducerea Consiliului Jude`ean Fosta Sec`ie Dermato de pe strada Pu\kin din Boto\ani ar putea fi transformat[ ]n centru policlinic. Cl[direa apar`ine Consiliului Jude`ean, ]ns[ se afl[ ]ntr-o stare avansat[ de degradare. Fiind \i monument istoric, autorit[`ile au ]n plan s[-i dea o nou[ destina`ie, atât pentru a renova imobilul, cât \i pentru a pune pe picioare o activitate care s[-i deserveasc[ pe boto\[neni. }n urma unor discu`ii cu conducerea Spitalului Jude`ean, reprezentan`ii CJ inten`ioneaz[ s[ intervin[ la Ministerului S[n[t[`ii pentru a demara o investi`ie medical[ ]n acea loca`ie. }n acest sens, va fi ini`iat un proiect ]n vederea ob`inerii finan`[rii necesare reabilit[rii cl[dirii \i transform[rii acesteia ]ntr-un centru policlinic. „Sursa de bani de aici ar fi, alt[ posibilitate nu avem”, afirm[ \eful CJ. (M.A.)

|efa I|J se laud[ cu banii europeni veni`i pe proiecte Ada Macovei, inspector \colar general, a subliniat c[ sumele de bani ajunse pân[ acum \i care vor ajunge ]n continuare ]n sistemul educa`ional boto\[nean prin proiecte nu sunt deloc de neglijat. }nceputul unui nou an \colar a ]nsemnat pentru \efa educa`iei boto\[nene \i un bilan` privind proiectele ini`iate de Inspectoratul |colar Jude`ean. „Sunt mai multe proiecte care ]nseamn[ bani foarte mul`i pentru jude`ul Boto\ani, ceea ce nici unul dintre fo\tii mei colegi, inspectori \colari generali, nu au reu\it. Nu erau nici condi`iile, nici oportunit[`ile acestea, dar vreau s[ asigur ]ntreg corpul profesoral c[ ceea ce face Inspectoratul |colar face cu profesionalism, cu sim` de r[spundere \i numai ]n interesul elevilor \i al cadrelor didactice”, a declarat Ada Macovei. Mai multe pe aceast[ tem[ afla`i accesând evenimentuldebotosani.ro. (P.R.)


27 septembrie 2010 Vame\ul la mare Vara, la mare. Salvamarii ies ]n larg \i strig[ spre un tip care ]noat[: - Domnule vame\, a`i dep[\it geamandura! Tipul, nedumerit, ]ntreab[:

7 - Cum v-a`i dat seama c[ sunt vame\? c[ doar sunt ]n slip, ca toat[ lumea. - Dom'le, lumea obi\nuit[, când ]noat[, d[ apa ]n lateral, mata o strângi la piept.

CALEIDOSCOP

Horoscop

Luni, 27 septembrie

E Berbec

K Balan]\

}nceputul de s[pt[mân[ e bulversant pentru c[ trebuie s[ aduci la zi problemele de serviciu, dar \i problemele casnice de rutin[. Vei amâna cu destule p[reri de r[u chestiunile sentimentale, mai ales c[ deja au intrat ]n „colimatorul” t[u câteva persoane de sex opus.

Bun[ dispozi`ie o po`i p[stra doar dac[ programul urm[tor ]l vei face foarte divers, \i nu cobor] prea mult \tacheta intelectual[ care te caracterizeaz[. Dac[ te ]ntrebi de ce nu se plictisesc oamenii lipsi`i de cultur[ general[, s[ \tii c[ lipsa de comunicare este maladia acestor zile.

F Taur

L Scorpion

Cred c[ vei redescoperi ast[zi, adev[rul spus de lordul Palmerstone „nu sunt prieteni sau du\mani permanen`i, sunt interese permanente”. A\a c[ vei face mari eforturi de gândire, ]n ]ncercarea de a stabili grani`a afirma`iei ]n comunicarea pe care o vei avea pe parcursul zilei.

}`i creezi o aur[ de mister, dar majoritatea persoanelor de sex opus intuiesc c[ sub aceast[ masc[, starea ta de spirit e alta, \i nu prea pl[cut[. Poate nu te ajut[ mimica ]n disimulare. Oricum ai o \ans[: cu cât vorbe\ti mai mult cu atât po`i ascunde mai mult.

G Gemeni

M S\get\tor

Rezolvi din mers toate problemele cotidiene, iar monotonia te determin[ s[ te repliezi la domiciliu. Restan`ele la relaxare din perioad[ trecut[, precum \i aglomera`ia din via`[ ta, te fac s[ preferi o lectur[ pl[cut[. Mass-media \i muzic[ ar mai putea ]nc[, s[ te destind[ ]ntrucâtva.

}nceputul de s[pt[mân[ e marcat de o recidiv[ a superiorilor, ai cam fost mereu preferat c[ „rezerv[” pentru lucr[ri. A\a c[ neavând o motiva`ie concret[ te vei refugia ]n hobbyurile tale. Ai grij[ \i la s[n[tate, c[ci tensiunea astrala este pe zodia ta \i repercusiunile negative nu se vor l[sa mult a\teptate.

H Rac

N Capricorn

Poate ]`i vine greu s[ crezi, dar nu toat[ lumea ]`i seam[n[. Vei ]ncerca o senza`ie de frustrare, c[ci ]nc[ de la ]nceput dialogurile cu interlocutorii te dezam[gesc. Accept[ c[ nimeni nu poate schimb[ pe nimeni, \i c[ acesta calitate apar`ine doar cotiturilor obligatorii oferite de destin.

E\ti „favoritul” schimb[rii acestei zile, dar schimbarea nu prea ]`i va aduce situa`ii bune sau norocoase. Vei trece prin dou[ zile atât de tensionate ]ncât nu vei \ti dac[ tu vrei s[ te schimbi sau al`ii cer de la `ine o schimbare. Doar gândul la o c[l[torie cu partenerul te mai relaxeaz[.

I Leu

O V\rs\tor

Arta de a ]nfrunta partenerul de cuplu sau \eful de serviciu, nu este la ]ndemâna oricui. Te deranjeaz[ c[ un apropiat al t[u acumuleaz[ nemul`umirile \i nu le spune la momentul potrivit. Respectivul izbucne\te doar atunci când are posibilitatea de a ob`ine un avantaj sau profit.

Ultimele acuza`ii care `i sau adus te pun ]ntr-o dilema. S[ abandonezi contextul \i s[ o iei de la cap[t, sau s[ dovede\ti c[ ai dreptate cu tot disconfortul creat de eventualele dispute. De fapt surs[ acestor conflicte e chiar starea de pacifism pe care ]ncerci s[ o creezi ]n jur.

J Fecioar\

P Pe[ti

}ncearc[ s[ g[se\ti un echilibru ]ntre a vorbi \i a t[cea. De fapt starea ta, este expresia sufleteasc[ a multor probleme acumulate ]n ultimul timp, iar acum e un fel de refulare. A\a c[ vorbe\ti atât de mult cu amicii ]ncât numai gândul c[ ai putea fi considerat ridicol ]`i mai stopeaz[ discursurile.

Mizeaz[ pe ]n`elegere \i prietenie. Comunicarea cu semenii va atinge un nivel foarte ridicat de fluiditate \i spontaneitate. Aceast[ stare de fapt te motiveaz[ s[ reiei unele dispute mai vechi, r[mase ]n „coad[ de pe\te” \i s[ ]ncerci abordarea lor pentru rezolvare, c[ s[ nu te mai agaseze amintirea lor.

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Reporter Tele’M (r) 11.00 - 11.30 Interviul s[pt[m^nii (r) 11.30 - 12.30 Drept la `int[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani

16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând garsoniera 32 mp, 10m balcon, Primaverii, et.4, stare buna. Telefon: 0757044899.(1988-2)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-1)

]nchirieri * Primesc ]n gazd[ elev (b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992. * }nchiriez sau vând apartament 2 camere D. Telefon: 0748.877.428; 0748.853.550. (1985-2) * Ofer spre închiriere garaj în zona Stadionului, începând cu 1.10.2010. Relatii la telefon: 0755425605.(5)

cump[r[ri * Cump[r frigider ]n stare de func`ionare. Rela`ii la telefon 0748.239.739. (2)

auto * Vând CHRYSLER PT CRUISER 1,6 benzin[, 110 CP, negru metalizat, an fabrica`ie 2002, 75000 km, tapi`erie bej, full elec-

tric, trap[, radio-CD, jante, 6.500 Euro, negociabil. Telefon: 0722.849.850. (1979-5)

angaj[ri * Angajez dansatoare \i maseoz[. Salar 1.000 E. Rela`ii la: 0742.907.766. (1983-2) * Club angajeaz[ administrator. Salar minim 1.000 E. Informa`ii: 0740.651.921. (1984-2) * SC APETRANS SRL Boto\ani angajeaz[: - Conduc[tor auto cat. C, D, E. Cerin`e: experien`[ \i abilit[`i de comunicare. Rela`ii la: 0231.517.509 sau 0745.841.595. (4) * Sp[l[torie auto angajeaz[ personal. Rela`ii la tel.0730.360.577 sau 0747.351.092. (5)

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

27 septembrie 2010

ULTIMA OR{

}nfrângere ]n fa`a liderului. Luceaf[rul Mihai Eminescu a pierdut pe teren propriu ]n fa`a forma`iei FCM Bac[u, cu scorul de 5-2, dup[ ce, la pauz[, a fost 3-1. Oaspe`ii, cu ex-boto\[nenii |tefan Apostol \i Gabriel Boghian ]n primul 11, au fost o nuc[ prea tare pentru Luceaf[rul Mihai Eminescu. Cum s-a desf[\urat partida citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Arbitru m[cel[rit la Rogoje\ti Grev[ nu foarte justificat[

Doar 60% dintre reponden`ii la sondajul din week-end cred c[ se justific[ o grev[ a primarilor ]n contextul reducerii drastice a aloca`iilor bugetare de la stat.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Se acord[ u\or permise de port-arm[? Vorb[-n v^nt

Meciul Bucovina Rogoje\ti-AS Roma s-a terminat odat[ cu b[taia din minutul 57, la scorul de 0-1. Juc[torii echipei gazd[ i-au aplicat o corec`ie centralului Dumitru Brânz[ jr., pe motiv c[ nu a dictat un fault ]n favoarea lor. Cinci juc[tori l-au lovit cu pumnii \i picioarele pe arbitru, ]n timp ce doi oficiali ai echipei, au intrat pe teren \i, la rândul lor, l-au bruscat pe arbitru, iar unul dintre ei l-a c[lcat. „De când am ajuns la Rogoje\ti, cei de acolo au ]nceput s[ strige c[ la meciul trecut arbitrii i-au furat \i c[ o s[ vedem noi ce

p[`im ast[zi. La un moment dat portarul gazdelor a ie\it la vreo 30 de metri ca protesteze \i i-am dat cartona\ galben. La pauz[ au `ipat, dar nu m-au lovit. La câteva minute dup[ ce a ]nceput repriza a doua a fost o faz[ la care asistentul mi-a semnalizat c[ un juc[tor al gazdelor era ]n ofsaid, dup[ acesta a fost faultat. Am luat ]n considerare ofsaidul \i imediat acel juc[tor a venit \i a `ipat la mine. I-am dat cartona\ galben. Apoi a venit alt juc[tor \i m-a lovit, c[ruia i-am dar cartona\ ro\u”, ne-a povestit Dumitru Brânz[ jr. Dup[ b[taia ]ncasat[ pe teren, arbitru a reu\it s[ ajung[ la vestiare. La câteva minute, \i-a g[sit cartona\ul ro\u \i cel galben pe care le-a pierdut pe teren, la \terg[torul de la ma\in[. „Cartona\ele erau rupte \i puse la \terg[torul de la ma\in[. Când eram preg[tit s[ plec, un reprezentant al echipei gazd[ a venit la

mine \i mi-a spus s[ vin pân[ la un bar ca s[ ]mi pl[teasc[ baremul de arbitraj. Am refuzat, chiar dac[ r[mân f[r[ ace\ti bani”, a

mai spus Dumitru Brânz[ Jr. Filmul b[t[ii ]l pute`i urm[ri pe www.evenimentuldebotosani.ro. (R[zvan Sauciuc)

„Poate erau be`i”

Poli`istul era juc[tor al echipei gazde

„Nu ]mi explic ce s-a ]ntâmplat acolo. Vom viziona \i noi caseta, vom vedea raporturile arbitrului \i observatorului dup[ care vom lua m[sura prev[zut[ de regulament. Va fi o m[sur[ dur[. Poate chiar scoaterea din competi`ie. Nu vom tolera astfel de acte de violen`[. Dumitru Brânz[ este un copil foarte bun \i un arbitru de viitor. Cu cei de la Rogoje\ti nu am mai avut probleme, dar acum nu \tiu ce s-a ]ntâmplat. Poate erau be`i”, Mihai Calistru, pre\edinte Asocia`ia Jude`ean[ de Fotbal

Conform regulamentului, la orice meci, indiferent de e\alon, trebuie s[ existe cel pu`in un poli`ist care s[ asigure protec`ia arbitrilor \i a oficialilor. |i la meciul dintre Bucovina Rogoje\ti \i AS Roma a fost un poli`ist, numai c[, ulterior, el a devenit juc[tor al echipei gazd[. „}nainte de meci a fost un agent de poli`ie care a semnat foaia de joc, dar când a ]nceput scandalul nu l-am mai v[zut. }n schimb, l-am v[zut când se schimba din echipamentul echipei Bucovina Rogoje\ti ]n cel de poli`ist”, ne-a povestit arbitrul.

}nfrângere ]n `ara lui Pinalty FC Boto\ani nu a reu\it s[ treac[ de Ceahl[ul Piatra Neam`, o echip[ superioar[ grup[rii boto\[nene. Gazdele au ]nceput ]n for`[ jocul \i, ]nc[ din primul minut, puteau deschide scorul prin Constantinescu, al c[rui \ut a fost deviat ]n corner de Ionu` Matei. }n minutul 28, nem`enii reu\esc s[ deschid[ scorul prin Barna, care a prins un \ut de excep`ie de la 35 de metri ce l-a surprins pe Chereche\ \i stabile\te scorul primei reprize. La reluare, Cristi Popovici

E a doua oar[ când iau b[taie la un meci de fotbal. Prima dat[ a fost la Manoleasa, când am promovat ]n Liga a III-a. Sper c[ dup[ b[taia ]ncasat[ la Rogoje\ti s[ promovez la Liga a II-a Dumitru Brânz[ Jr., arbitru Prefectul s-a apucat de strâns \i la propriu gunoaiele din jude`. Ceahl[ul: Villadsen - Dumitra\, Forminte, Vi`elaru, Barna Onciu, Cebotaru, Achim (90+1 ~epe\), G. Sofroni (90 Margin[) - M. Constantinescu (63 Miron), B[descu. Antrenor: Marin Barbu FC Boto\ani: Chereche\ - Bosancu, Tincu, Halip, Acsinte Porfireanu (46 Bâlb[), Straton (46 Spiridon), Va\vari, Matei – Ghiceanu, Homneac (72 ~ig[na\u), Antrenor: Cristian Popovici

face dou[ mut[ri. }i scoate pe Straton \i Porfireanu \i ]i introduce pe Spiridon \i Bâlb[. Tot Ceahl[ul sa dovedit ]ns[ echipa mai periculoas[, Constantinescu (59) \i Cebotaru (68) având posibilitatea de a majora scorul. Gazdele au f[cut 2-0 ]n minutul 88, când B[descu a luat o ac`iune pe cont propriu \i l-a executat pe Chereche\. FC Boto\ani a r[mas cu o singur[ victorie ]n acest sezon \i ocup[ locul zece ]n clasament, dup[ cinci etape. (R[zvan Sauciuc)

„Am ]ntâlnit o echip[ bun[, care ]\i merit[ locul din clasament. Din p[cate, noi am fost frico\i \i nu am avut determinarea necesar[ s[ ne permit[ s[ ob`inem m[car un punct. Fa`[ de acum dou[ sezoane, Ceahl[ul este o echip[ mult mai puternic[. Cât prive\te arbitrajul, nu avem ce s[ repro\[m. A fost acel 5% pentru gazde, dar nu a influen`at rezultatul. Problema a fost la noi de data aceasta”, Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani „Mul`i dintre juc[tori au fost dep[\i`i de miza jocului. Am fost frico\i de parc[ jucam cu Real Madrid. Le-am spus ]naintea meciului c[ nu avem nimic de pierdut \i c[ trebuie s[ juc[m curajos dar nu am reu\it. Ceahl[ul este o echip[ bun[, dar nu pot spune c[ ne-a dep[\it clar”, Cristi Popovici, antrenor principal FC Boto\ani

Evenimentul de Botosani nr.1714  

Ziarul orasului tau!