Page 1

Pagina 3

CMYK

}nvârteli de miliarde ]n privatizarea laboratorului de la „Mavromati” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 188 (1713) • Vineri, 24 septembrie 2010 • 8 pagini

Director la p[trat ]n cultur[ Actualul \ef al Direc`iei pentru Cultur[ a reu\it performan`a ca timp de un an \i jum[tate s[ fie director \i la |coala Vârfu Câmpului. Ambele pozi`ii le-a ocupat cu norme ]ntregi, ceea ce ]nseamn[ c[ vreo 18 de luni D[nu` Hu`u, teoretic, a muncit câte 16 ori pe zi. Pagina 5

Ministerul Educa`iei chemat ]n instan`[ de Pagina 6 inspectori \colari Primarii preg[tesc proteste de strad[ Pagina 2


2

24 septembrie 2010

STARTNEWS Editorial

Vrute, nevrute \i \tiute Logosul politic e un melanj urât mirositor care ]ncorporeaz[ ]n masa sa verbal[ tot felul de aiureli, pe care le-a\ cataloga: vrute, nevrute \i \tiute. Cele „vrute“ sunt cele cu tent[ politic[. Dac[ e s[ evalu[m consisten`a lor ideatic[, mai simplu, calitatea ideilor antrenate ]n exprimarea celor gândite, putem spune, f[r[ a gre\i, c[ politicienii no\tri sunt superficiali ]n tot ceea ce spun, c[ foarte rar ating realitatea \i c[ de multe ori nu au nimic comun cu limba român[. Rar g[se\ti câte un individ Lucian Alecsa a c[rui „vrute“ s[ acopere o partitur[ de ]nalt[ `inut[ intelectual[, din '90 ]ncoace pot fi num[ra`i pe degete cei care s-au f[cut remarca`i prin substan`a gândirii lor. }n primele dou[ mandate ]n Parlamentul României s-au perindat câ`iva intelectuali adev[ra`i: Nicolae Manolescu, |tefan Augustin Doina\, Alexandru Paleologu, Andrei Ple\u, Mihai R[zvan Ungureanu, Lauren`iu Ulici. Ast[zi putem ar[ta cu degetul doar spre Varujan Vosganian, un orator de excep`ie, dar ca politician e ni`el \iret \i alunecos, Radu F. Alexandru \i Theodor Paleologu, fostul ministru al Culturii. S[ nu uit[m c[ de numele lui se leag[ \i „15 Ianuarie - Ziua Na`ional[ a Culturii Române“, lucru de care noi, boto\[nenii, ar trebui s[ fim mândrii. „Nevrute“ sunt vorbele ce `â\nesc din mintea politicianului ]n st[ri de excita`ie psiho-motorie, se manifest[ sub forma unor impulsuri verbale, exhibând toate deful[rile de peste zi ale individului. De obicei ele sunt exprimate pe... ]nserat. S[ fim mai concre`i. Dup[ o zi de stat pro`[pit ]n b[ncile Parlamentului, cu gândurile haihui, adic[ ]n alte parte decât la problemele cet[`enilor, mintea individului acumuleaz[ o stare de tensiune \i de nervozitate. }n acel moment se produce inevitabilul, subcon\tientul ]ncepe s[ defuleze, dac[-mi este permis[ compara`ia, s[ elimine toxinele asemenea unor motor ce tot d[ rateuri. |i a\a se ajunge la acele „ziceri proste\ti“. Pot veni c-un exemplu: intervieva`i-l pe deputatul Stelic[ Strugaru la vreme de sear[ \i ve`i vede ce poate debita. Ve`i avea surpriza s[ primi`i ni\te r[spunsuri de-un infantilism cras, dar care pot s[ ascund[ multe planuri diabolice. |i acum s[ ne oprim asupra vorbelor „\tiute“, astea nu-s decât vorbe de clac[, aruncate doar ca „emi`[torul“, adic[ individul politic, s[ se afle ]n treab[ \i care nu comunic[ nici o idee. Mai simplu, astea sunt doar ni\te expresii „fumate“, care, de cele mai multe ori, ]l enerveaz[ peste m[sur[ pe cel obligat s[ le asculte. Stau de multe ori \i m[ mir cum unii gur[-casc[ au r[bdare s[-l asculte pe unul ca Florin ~urcanu.

Calendar cre\tin ortodox 24 V † Sf. M. Mc. Tecla, întocmai cu apostolii; Cuviosul Siluan Athonitul; Cuv. Coprie; † Sfin`ii Mucenici Petru Aleutinul \i Iuvenali din Alaska 25 S Cuvioasa Eufrosina din Alexandria \i Pafnutie Egipteanul; Sf. Serghie al Radonejului 26 D Duminica a 18-a dup[ Rusalii † Adormirea Sf. Apostol \i Evanghelist Ioan de Dumnezeu Cuvânt[torul; †) Sf.Voievod Neagoe Basarab; Sf.Muceni`[ Hira 27 L Sf. Mc. Calistrat \i cei împreun[ cu dânsul; †) Sf. Sfin`itul Mucenic Antim Ivireanul, mitropolitul ~[rii Române\ti

}nc[ un accident provocat de un \ofer b[ut. Un c[ru`a\ a fost r[nit u\or, miercuri sear[, ]ntr-un accident provocat de un \ofer care s-a urcat b[ut la volan. }n jurul orei 20.30, ]n timp ce conducea autoutilitara Volkswagen Transporter pe D.J.297, ]n localitatea Chele\, Liviu C., de 44 ani, a pierdut controlul autoturismului. Ce s-a ]ntâmplat mai departe citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Primarii preg[tesc proteste de strad[ Reprezentan`ii primarilor sus`in c[ „le-a ajuns cu`itul la os” dup[ ce li s-au retras sume importante de bani din bugetele proprii \i a\a mici ]nc[ de la ]nceputul anului. Rectificarea negativ[ din luna august i-au l[sat pe majoritatea primarilor ]n imposibilitatea de a mai putea pl[ti pân[ la finele anului unele cheltuieli curente. Atunci, consilierii jude`eni au fost obliga`i s[ voteze acel proiect de hot[râre de mic\orare a bugetelor locale, ]n caz contrar s-ar fi ajuns ]n situa`ia ca prim[riilor s[ li se blocheze conturile. „Sunt colegi care se plâng c[ au r[mas astfel f[r[ bani. De exemplu, la peste 50 de prim[rii exist[ acum probleme ]n ceea ce prive\te plata ]nso`itorilor persoanelor cu handicap”, a declarat Vasile Capot[, primarul comunei Mitoc \i pre\edintele Asocia`iei Comunelor - filiala Boto\ani.

Nu vor bani ]n plus, vor bugetul dinainte de rectificare De\i dinainte de rectificare unii primari aveau probleme financiare, acum tot ceea ce revendic[ ei este s[ se revin[ la situa`ia de dinaintea retragerii

acestor sume. Vasile Capot[ a ]ns[ o decizie final[ va fi luat[ precizat c[ la ora actual[ se afl[ ]n cursul zilei de ast[zi. Sute de ]ntr-o continu[ leg[tur[ cu A- oameni din jude` sunt a\tepta`i socia`ia Comunelor din Ros[ participe la ac`iunea de mânia pentru a stabili protest, ]n condi`iile ]n un grafic la nivel nacare, pe lâng[ pri`ional privind ac`iumari \i salaria`i din nile de protest \i fiecare prim[rie forma sub care vor protesta ]mmilioane de lei a primarii, dar \i potriva m[surilor retras CJ din banii salaria`ii din priluate de guprim[riilor luna m[rii, vor manivernan`i. trecut[ festa. Cu alte cu}n cazul ]n care vinte, se vrea organiforma de protest nu zarea acelea\i forme de va fi cea de a ie\i ]n protest ]n toate jude`ele `[rii. strad[, se ia ]n calcul varianSe preconizeaz[ c[ ]n una din ta reducerii volumului de munzilele s[pt[mânii viitoare se va c[ ]n cadrul prim[riilor. (Moniorganiza ac`iunea de protest, ca Aionesei)

8,4

„Dac[ forma de protest va fi aceea de a ie\i ]n strad[, \i primarii vor ie\i ]n strad[, al[turi de al`i salaria`i, pentru c[ ne dorim cu ardoare s[ se revin[ la realocarea sumelor retrase. }n`elegem c[ sunt probleme deosebite din punct de vedere financiar, nu vrem bani ]n plus la buget, dar nici s[ ni se mai ia”, Vasile Capot[, pre\edintele Asocia`iei Comunelor - filiala Boto\ani

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Sute de concedii medicale erau invalidate, anul trecut pe vremea asta, de c[tre Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate. „Mii de boto\[neni au stat ]n acest an acas[, cu parafa medicului, pe motive de boal[. Concediile medicale au fost cerute atât de salaria`ii din sectorul privat, cât \i de bugetari, ]ns[ multe dintre acestea au fost refuzate la plat[ de institu`ia de asigur[ri de s[n[tate”, scria, la acea dat[, Evenimentul de Boto\ani. Potrivit unei statistici prezentate de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate (CJAS), de la ]nceputul anului 2009 \i pân[ la sfâr\itul lunii august a aceluia\i an, s-au pl[tit la nivelul jude`ului 14.103 concedii medicale, ]n valoare de 3,14 milioane lei. |efii institu`iei jude`ene de asigur[ri de s[n[tate erau ]ngrijora`i de num[rul mare de concedii medicale, fiind convin\i c[ multe erau nejustificate. „Sunt multe la care am f[cut 4,2687 lei

3,1990 lei

Concurs pentru \efia Spitalului Jude`ean \i refuz de plat[ dup[ controlul din punct de vedere medical”, declara, cu un an ]n urm[, Rodica Hu`uleac. Unii angajatori preferau s[ ]\i lase subordona`ii acas[, astfel ]ncât s[ nu le mai pl[teasc[ salariul, sau angaja`ii intrau ]n concediu medical ca s[ se salveze de la concedieri. De Poli`ia concediilor medicale nu se auzise ]nc[. Erau doar avertiz[ri din partea autorit[`ilor, c[ „de anul viitor certificatele medicale nu vor mai fi un scut pentru salaria`i”. Dup[ vreo \ase luni, ceea ce era atunci doar zvon s-a transformat ]n realitate. Medicii au devenit extrem de precau`i la eliberarea certificatelor pentru concedii medicale, deoarece un concediu nejustificat ]i poate costa acum de la 5.000 la 10.000 de lei. Ziua: 220C

Noaptea: 110C

Postul de manager al Spitalului Jude`ean este scos la concurs la ]nceputul lunii noiembrie. Consiliul de Administra`ie a unit[`ii s-a ]ntrunit la ]nceputul acestei s[pt[mâni \i a decis ca postul de manager al Spitalului Jude`ean s[ fie scos la concurs ]ntre 2 \i 5 noiembrie, func`ie de data când va ap[rea anun`ul publicat ]n revista „Via`a medical[”. Acesta este al treilea spital din Boto\ani, dup[ trecerea la ad-

ministra`ia public[ local[, care organizeaz[ concurs pentru ocuparea postului de manager. Actualul manager al unit[`ii, medicul Ovidiu Mimor, a declarat c[ va candida dac[ va reu\i s[ reabiliteze aceast[ unitate pân[ la data concursului. Din comisia de concurs fac parte doi medici din Direc`ia de S[n[tate Public[, precum \i un jurist \i un economist de la Consiliul Jude`ean. Concursul const[ ]n prob[ scris[ \i interviu. La interviu candidatul va trebui s[ prezinte planul de management. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Dac[ reu\esc s[ reabilitez spitalul, ]n sensul s[ nu mai fac[ datorii \i s[ fie pe linia de plutire, ]nseamn[ c[ o s[ candidez”, Ovidiu Mimor, manager interimar Spitalul Jude`ean


3

24 septembrie 2010 Autoturism furat din Italia, descoperit dup[ doi ani la Boto\ani. Un boto\[nean s-a ales cu dosar penal dup[ ce a fost descoperit c[ de`ine un autoturism furat. Miercuri sear[, un echipaj poli`i\ti - jandarmi a identificat ]n zona Pie`ei Centrale un Rover care era dat ]n consemn ca fiind furat din Italia ]nc[ din 6 octombrie 2010. Poli`i\tii din cadrul Serviciului Investiga`ii Criminale au indisponibilizat ma\ina, iar fa`[ de proprietar, Florin Ciprian C., de 28 de ani, din municipiul Boto\ani, au fost ]ntocmite acte premerg[toare sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de t[inuire.

TOPNEWS

}nvârteli de miliarde ]n privatizarea laboratorului de la „Mavromati” Privatizarea Laboratorului de analize medicale de la Spitalul Jude`ean ridic[ noi semne de ]ntrebare ]n privin`a legalit[`ii. Contractul de asociere investi`ional[ dintre Spitalul Jude`ean \i firma Sanomed a fost modificat ]nc[ de la trecerea laboratorului la firma privat[, adic[ la ]nceputul anului, iar acest lucru a fost t[inuit de fosta conducere a spitalului. De\i, ini`ial, aceasta a declarat c[ to`i cei 60 de angaja`i au fost prelua`i, ba ]n aprilie, ba ]n ianuarie, ]n realitate ei au r[mas tot la „Mavromati”. Pentru c[ firma nu a putut intra ]n contract cu Casa de Asigur[ri de S[n[tate \i pentru ca laboratorul s[ nu dea faliment chiar din primele luni de la privatizare, fosta conducere a unit[`ii spitalice\ti a hot[rât un troc: s[ se treac[ la compensare ]ntre ceea ce datoreaz[ spitalul firmei private \i invers. „Spitalul ]i datoreaz[ bani pentru analizele f[cute \i Sanomed unit[`ii spitalice\ti pentru salarii \i utilit[`i. Se face o compensare ]ntre ceea ce datoreaz[ ei \i ce dator[m noi, asta pentru c[ Sanomed

nu a intrat ]n contract cu Casa de Asigur[ri de S[n[tate, iar spitalul este ]n contract cu Casa. Sa decis ]nc[ de la ]nceput ca angaja`ii s[ nu mai fie prelua`i cu c[r`i de munc[ de Sanomed”, a precizat un salariat din cadrul Spitalului Jude`ean. Drept urmare, cei 60 de angaja`i ai laboratorului au r[mas tot ai spitalului, pe acte.

Prin aceast[ ac`iune, programat[ pentru sâmb[t[, Boto\ani se implic[ ]n campania „Let’s do it Romania!”. Cur[`area mormanelor de gunoi din arealele naturale ale Boto\aniului se va face ]ntr-o singur[ zi, ]ntre orele 8.00 \i 17.00. Fiecare localitate din jude` va fi cur[`at[ de mormanele de gunoaie de cei peste 4.000 voluntari care s-au al[turat campaniei na`ionale. Dota`i cu saci \i m[nu\i, tinerii vor s[ fac[ lun[ jude`ul. Sunt sprijini`i de Agen`ia pentru Protec`ia Mediului, Garda de Mediu, Inspectoratul |colar \i Institu`ia Prefectului. Al[turi de ei vor fi \i arti\ti locali care ]\i doresc s[ tr[iasc[ ]ntr-un mediu curat, dar \i sponsori care i-au ajutat la procurarea materialelor necesare colect[rii gunoaielor. Sediul de campanie al voluntarilor va fi la APM. (L.L.)

Asociere pentru a sc[pa spitalul de autorizarea de 400.000 lei Spitalul Jude`ean avea datorii la Sanomed, ]n luna iulie, pentru reactivi, de aproape 200.000 de lei. Una din ra`iunile pentru care fosta conducere a spitalului a f[cut aceast[ asociere ]ntre spital \i firma privat[, spun unii angaja`i, a fost pentru c[ laboratorul de analize avea datorii de peste 100.000 de lei la furnizorii de reactivi, iar spitalul nu avea resursele financiare pentru a le achita. De asemenea, un alt motiv pentru care acest contract de asociere a mai fost ]ncheiat, a `inut de autorizarea RENAR a laboratorului, care este destul de costisitoare, ]n jur de 400.000 de lei, bani pe

„C[r`ile de munc[ ale angaja`ilor au r[mas la noi \i pl[tim \i salariile lor”, Mihaela Miler, director medical Spitalul Jude`ean

Boto\aniul, ecologizat de peste 4.000 de voluntari

„Jude`eanul” ]\i vinde vechiturile

care spitalul nu a avut de unde s[-i scoat[. Juri\tii Jude`eanului spun c[ aceast[ modificare ]n contract, cu acordul ambelor p[r`i, este legal[ ]n cazul ]n care se constat[ c[ acesta nu func`ioneaz[ ]n forma ini`ial[. Despre legalitatea acestui contract se va pronun`a instan`a pe 20 octom-

brie. De asemenea, Consiliul de Administra`ie al spitalului poate decide dac[ reziliaz[ contractul sau nu cu firma Sanomed, ]n cazul ]n care se va constata c[ multe dintre prevederile contractuale nu sunt respectate. |edin`a de bilan` va avea loc tot ]n luna octombrie. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Informatiz[ri de 1 milion euro ]n dou[ spitale Peste 4 milioane de lei vor fi investi`i ]n dou[ dintre spitalele din Boto\ani pentru sisteme informatice. Banii vin pe Programul Opera`ional Sectorial la Spitalul de Pneumoftiziologie \i la Spitalul de Recuperare „Sfântul Gheorghe”. Proiectul care va fi implementat la Spitalul de Pneumoftiziologie Boto\ani este intitulat „Implementarea unui sistem integrat de e-S[n[tate pentru facilitarea accesului cet[`enilor la servicii de calitate \i prelucrarea \i schimbul de informa`ii medicale”. Valoarea total[ a pro-

iectului care face obiectul finan`[rii nerambursabile este de 2,05 milioane de lei. El va fi implementat 16 luni, iar ]n cadrul acestuia vor fi desf[\urate mai multe activit[`i, precum achizi`ionare de echipamente \i programe specifice activit[`ii spitalice\ti, servicii de auditare a proiectului, servicii promovare \i publicitate, contract de consultan`[ ]n management. Cel de-al doilea proiect de informatizare se va derula la Spitalul de Recuperare „Sfântul Gheorghe”. Valoarea total[ a proiectului este de 2,02 milioane de lei. Banii vor fi utiliza`i pentru achizi`ionarea de echipamente \i programe specifice activit[`ii spitalice\ti. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Au fost 17 proiecte, la nivel na`ional, pe programul eS[n[tate, iar municipiul Boto\ani are dou[ proiecte din cele 17. Au fost peste 100 de proiecte la nivel na`ional, chiar cu riscul c[ s-au sup[rat o serie din colegii no\tri din `ar[, Boto\aniul a prins dou[”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Spitalul Jude`ean scoate la vânzare prin licita`ie mese, fotolii, truse urgen`[, aparatur[ medical[, dulapuri, albie de sp[lat rufe, aragaz cu patru ochiuri. De\i aceste bunuri sunt vechi \i ]n cea mai mare parte degradate, astfel c[ nici m[car nu pot fi folosite, persoanele care particip[ la licita`ie trebuie s[ pl[teasc[ o tax[ de 50 lei. Reprezentan`ii Spitalului Jude`ean spun c[ aceste bunuri trebuiesc casate \i a\a e procedura legal[ pe care trebuie s[ o foloseasc[. O trus[ de urgen`[ din anul 1975 are un pre` de pornire la licita`ie de 200 lei \i poate ajunge pân[ la 120 lei, un tub de dioxid de carbon din 1980 se vinde cu 60 lei, iar o m[su`[ de instrumente medicale se vinde la licita`ie cu 100 lei \i poate ajunge pân[ la 60 lei. De asemenea, un cuier panou din 1981 se liciteaz[ la 35 lei, o albie de sp[lat rufe din 1979 se liciteaz[ la 15 lei, iar un aragaz cu patru ochiuri, din 1976, se vinde cu 40 lei. O canapea de hol se vinde cu 20 lei \i lista continu[. }n cazul ]n care acestea nu se cump[r[, obiectele sunt duse la Remat. Licita`ia va avea loc pe 24 septembrie. (L.L.)

|antiere pe centur[ pân[ la var[ Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[ termenul de finalizare a investi`iei derulate cu bani europeni pe \oseaua de centur[ va fi iunie 2011. Chiar dac[ unii constructori au avansat mai mult ]n execu`ia lucr[rii, aici fiind cazul sectorului care cuprinde strada Petru Rare\ pân[ la ie\ire la Leb[da, termenul dat ]n contract este tot de doi ani de la derulare. „}n acest caz, acolo vor finaliza lucr[rile ]n propor`ie de 90%, ]n jum[tate din termenul de contract. Firma care lucreaz[ acolo s-a gr[bit. Chiar dac[ au tot doi ani pentru execu`ia lucr[rilor, ei finalizeaz[ mai mult de 90% din lucrare ]n jum[tate de termen. De asta exist[ ]n momentul de fa`[ diferen`e ]ntre cei trei constructori”, a spus edilul \ef. El a mai declarat c[ se respect[ graficul stabilit ]ntre firmele participante la cele dou[ tipuri de lucr[ri realizate pe Calea Na`ional[, de la strada Uzinei pân[ la ie\irea ]n Dorohoi, respectiv lucr[rile ISPA \i reabilitarea \oselei. (L.L.)


CMYK

4

24 septembrie 2010

TOPNEWS Tân[r[ r[nit[ grav ]n c[dere de la etajul 3

|coala a ]nceput, microbuzele ]ntârzie. Zeci de copii boto\[neni au fost l[sa`i ]n grija autorit[`ilor locale pân[ când Ministerul Educa`iei va reu\i s[ achizi`ioneze microbuzele pentru ei. Cu toate c[ \coala a ]nceput de aproximativ dou[ s[pt[mâni, reprezentan`ii Ministerului Educa`iei nu se gr[besc s[ rezolve problema transportului pentru elevi. Câte microbuze mai sunt necesare ]n jude` citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Poli`ie ]n modul ]n Parcul Tineretului Pentru c[ este un cartier unde num[rul infrac`iunilor dar \i a contraven`iilor privind ordinea public[ este mai ridicat fa`[ de restul municipiului, conducerea Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean a luat decizia ]nfiin`[rii unui post de poli`ie ]n de Parcul Tineretului.

O tân[r[ de 18 ani, din Boto\ani, a ajuns joi diminea`[ la spital ]n stare foarte grav[ dup[ ce a c[zut de la etajul trei al unui bloc. R.L. a fost victima propriei neaten`ii. Aceasta locuie\te ]ntrun apartament situat la etajul trei al unui bloc de pe strada Ion

„Tân[ra a ajuns la noi ]n stare foarte grav[. A suferit o fractur[ de bazin cu deplasare \i o fractur[ de femur cu deplasare. A fost internat[ ]n cadrul sec`iei de reanimare. Mai ]ntâi va trebui ca starea ei s[ fie stabilizat[, dup[ aceea urmând s[ fie supus[ unei interven`ii chirurgicale”, medic Petric[ R[d[uceanu, \ef Unitatea de Primire a Urgen`elor din cadrul Spitalului Jude`ean

Pillat, pe lâng[ imobil fiind montate schele de construc`ie pentru izolarea termic[ a blocului. Tân[ra a vrut s[ intre ]n cas[ urcându-se pe schele. }ns[ când a ajuns la etajul unde locuie\te a alunecat \i a c[zut. Impactul a fost foarte puternic, trupul fetei fiind practic strivit de sol. Vecinii au v[zut-o ]n agonie \i au sunat la 112, fiind transportat[ de o ambulan`[ la Spitalul Jude`ean. (D[nu` Rotariu)

Postul va fi amenajat ]ntr-un modul asem[n[tor celor date sinistra`ilor, acolo fiind un poli`ist care va r[spunde la cerin`ele sau dolean`ele locuitorilor din zon[. }nfiin`area postului face parte dintr-un plan de m[suri comun al IPJ Boto\ani \i al Inspectoratului Jude`ean de Jandarmi. Reprezentan`ii IPJ au `inut s[ precizeze c[ postul va fi ]nfiin`at ]n urma repetatelor plângeri ale locuitorilor din zon[ ]n privin`a tulbur[rii lini\tii \i ordinii publice. }n zilele urm[toare modulul va fi

racordat la utilit[`i \i dotat cu aparatura \i mobilierul necesar, sperându-se ca de la ]nce-

putul s[pt[mânii viitoare postul s[ fie func`ional. (D[nu` Rotariu)

„}nfiin`area acestui post ]n Parcul Tineretului are drept scop asigurarea unui climat de ordine \i siguran`[ public[ ]n condi`ii de normalitate, venirea ]n ]ntâmpinarea cet[`enilor, deci optimizarea serviciului poli`ienesc, ]ntrucât acolo va fi aproape ]n permanen`[ un poli`ist de proximitate”, inspector principal Daniela Darea, purt[tor de cuvânt IPJ


CMYK

5

24 septembrie 2010 Ucrainean cu documente false descoperit la R[d[u`i-Prut. }n urma unei ac`iuni desf[\urate de poli`i\tii de frontier[ boto\[neni, un cet[`ean ucrainean s-a ales cu dosar penal pentru fals \i uz de fals precum \i pentru conducerea unui autovehicul ne]nmatriculat. Miercuri sear[ ]n Punctul de Trecere a Frontierei R[d[u`i-Prut s-a prezentat ]n vederea efectu[rii formalit[`ilor de frontier[ Shymkov M., de 53 de ani, la volanul unui Fiat. Ce s-a descoperit la controlul actelor afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Director la p[trat ]n cultur[ Actualul \ef al Direc`iei Jude`ene pentru Cultur[, Culte \i Patrimoniul Cultural Na`ionale (DJCCPCN) a reu\it performan`a ca timp de aproximativ un an \i jum[tate s[ fie director \i la |coala Vârfu Câmpului. Ambele pozi`ii le-a ocupat cu norme ]ntregi, ceea ce ]nseamn[ c[ vreo 18 luni D[nu` Hu`u, teoretic, a muncit câte 16 ori pe zi. El nu are ce s[\i repro\eze din punct de vedere profesional.

Din 2004 \i pân[ ]n 31 august 2010 a ocupat func`ia de director cu delega`ie ]n interesul ]nv[`[mântului. Delega`ia a fost re]nnoit[ ]n preajma fiec[rui ]nceput de an \colar, la 1 septembrie, de inspectorul \colar general care se afla ]n func`ie la acea dat[.

Director la cultur[ \i pe vremea PNL, \i ]n guvernarea PDL

De la 1 septembrie 2010, actualul \ef al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), Ada Macovei, nu a mai prelungit delega`ia lui D[nu` Hu`u pentru func`ia de director la |coala Vârfu. Câmpului, ]n locul s[u fiind numit[ Aurelia Toma. }n timp ce ocupa Director de func`ia de director, D[nu` Hu`u \coal[ din 2000 a participat la concursul orga}n anul 2000, atunci când nizat, ]n august 2008, de Agen`ia Na`ional[ a Func`iofunc`ia de director al narilor Publici. Atunci, |colii Vârfu Câmpe vremea guvern[pului a fost scoas[ rii liberale, a ocula concurs, propat func`ia de difesorul de istorector executiv al rie D[nu` Hu`u DJCCPCN Bos-a ]nscris \i a de lei sus`ine D[nu` to\ani. Dup[ promovat. }n Hu`u c[ a câ\tigat, preluarea puterii aceast[ situa`ie, cumulat, din cele de c[tre coali`ia el a ob`inut un dou[ func`ii de PDL-PSD postul contract de manadirector a revenit celei de a gement pe patru doua forma`iuni, nuani, pân[ ]n 2004. mit[ fiind Cornelia Cio-

2.700

banu. }n consecin`[, pe 24 mai 2009 Hu`u a fost eliberat din func`ia de conducere a DJCCPCN. N-a stat ]ns[ prea mult departe pe post deoarece la o lun[ \i ceva de la ie\irea social-democra`ilor de la guvernare, el a revenit pe post ]ncepând cu data de 8 noiembrie, de\i acum la putere era PDL, partid aflat ]n opozi`ie când el dobândise pentru prima dat[ func`ia de director. D[nu` Hu`u sus`ine c[, având ]n vedere prevederile Codului

Muncii, o persoan[ poate cumula mai multe func`ii la stat \i la privat, cu condi`ia ca, prin

exercitarea lor, s[ nu intre sub inciden`a unui act de corup`ie. (Petronela Rotariu)

„Mi-am f[cut treaba atât la \coal[, cât \i la Direc`ie” „Conform legii, func`ionarii publici pot exercita func`ii sau activit[`i ]n domeniul didactic, al cercet[rii \tiin`ifice \i al crea`iei literar-artistice. }n aceast[ situa`ie, nu am ocupat cele dou[ func`ii de conducere simultan ]n mod ilegal. Miam f[cut treaba atât la \coal[, cât \i la Direc`ie. Func`ia de director nu e exercit[ numai de la 8.00 la 16.00 \i nu numai de luni pân[ vineri”, Daniel Hu`u, director DJCCPCN

Post de inspector \colar câ\tigat ]n instan`[ Demis de conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) acum un an, Constantin Siminiceanu fost inspector \colar pentru ]nv[`[mântul primar \i-a recâ\tigat postul ]n instan`[. Fostul inspector \colar se afl[ printre cei care nu s-au ]mp[cat cu gândul c[ li s-a luat func`ia pe motiv politic \i a deschis ac`iune ]n instan`[ prin care a contestat decizia luat[ de conducerea I|J. Dup[ ce judec[torii boto\[neni iau dat câ\tig de cauz[ conducerea I|J a formulat recurs la Curtea de Apel Suceava. Dup[ aproximativ un an judec[torii suceveni i-au dat câ\tig de cauz[ fostului inspector, pronun`ând o sentin`[ definitiv[ \i irevocabil[ prin care Constantin Siminiceanu a fost repus pe func`ie. }n momentul demiterii acesta era ]n func`ie ]n urma unui concurs valabil pe patru ani. „Legea mi-a dat dreptate \i am ob`inut din nou func`ia de inspector \colar de

specialitate”, a declarat Constantin Siminiceanu.

„M[ voi consulta \i cu cei de la Ministerul Educa`iei” }n aceast[ situa`ie conducerea I|J se vede pus[ ]n fa`a faptului ]mplinit \i trebuie s[-l repun[ pe func`ie pe inspectorul demis. }ns[ apar complica`ii deoarece actuala organigram[ are numai un singur post de

inspector \colar pentru ]nv[`[mântul primar. „M[ voi consulta \i cu cei de la Ministerul Educa`iei pentru c[ situa`ia este una mai delicat[, având ]n vedere c[ exist[ numai un singur post de specialitate de la 1 septembrie 2009, ocupat la aceast[ dat[ de alt[ persoan[ de la aceea\i dat[”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. La aceast[ dat[ postul de inspector de preprimar este ocupat de Alina Robu. (Petronela Rotariu)

Reamintim c[ ]n instan`[ au atacat decizia de demitere \i al`i doi inspectori afla`i ]n aceea\i situa`ie, Georgeta Vasiliu, fost inspector ]nv[`[mânt special \i George Av[c[ri`ei, fost inspector de educa`ie fizic[. Instan`a boto\[nean[ i-a dat câ\tig de cauz[ lui George Av[c[ri`ei, ]ns[ acesta ie\it la pensie ]ntre timp. „Eu am ob`inut sentin`a din luna martie la Boto\ani care mi-a dat câ\tig de cauz[, dar cei de la Inspectorat nu au mai f[cut recurs la Suceava. Eu nu am solicitat repunerea pe func`ie, ci doar am vrut s[ demonstrez c[ demiterea mea din func`ie a fost o gre\eal[ a inspectorului \colar general \i totul a fost politic”, a spus George Av[c[ri`ei.


6

24 septembrie 2010

TOPNEWS

Obliga`i de p[rin`i s[ „lege \coala de gard”. }nv[`[mântul obligatoriu nu mai este o prioritate pentru p[rin`ii unor elevi. Cei mai mul`i elevi care ]ncheie socotelile cu \coala, dup[ finalizarea clasei a VIII-a, fac acest pas constrân\i de p[rin`i. Câte cazuri de abandon \colar figureaz[ ]n datele Inspectoratului |colar afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

Investi`ii uria\e, pe hârtie, ]n energie neconven`ional[ Proiectele sunt ]ns[ doar pe investi`ie ]n energia solar[ se va hârtie, iar valoarea lor estimat[ realiza ]n Fl[mânzi. Este vorba este de aproximativ un de un proiect ]n valoare miliard de euro. Pâde 5 milioane de eun[ acum ]ns[, niciro, finan`at de Uunul nu a fost niunea Europeapus efectiv ]n n[, \i care preaplicare. Revede montarea proiecte privind produprezentan`ii Ade panouri socerea de energie eolian[ gen`iei pentru lare pe o su\i 7 de producere a enerProtec`ia Meprafa`[ de dou[ giei solare sunt ]n modiului spun c[ hectare de tementul de fa`[, la Botoeste vorba de 10 ren. „}n prezent \ani, ]n diferite stadii proiecte pe enersuntem ]n stadiu de implemengia eolian[ care se de evaluare \i apoi tare. vor realiza din bani urmeaz[ partea de priva`i \i 7 proiecte pe subcontractare. Noi speenergie solar[ care urmeaz[ a fi r[m ca anul viitor s[ putem rearealizate cu fonduri europene \i liza acest proiect. Este o invesde la bugetul de stat. O astfel de ti`ie care ar asigura iluminatul

10

„}n ceea ce prive\te investi`iile pe energie solar[, sunt proiecte cu valoare cuprins[ ]ntre 3 \i 5 milioane de euro, derulate de autorit[`ile publice locale. De asemenea, mai avem un proiect la Vl[sine\ti pentru valorificarea de\eurilor bio. Cât prive\te energia eolian[, acolo este vorba doar de investi`ii private iar sumele sunt mult mai mari. Ne a\tept[m ca ]n urm[toarea perioad[, odat[ cu apari`ia noii legi privind parteneriatul public-privat, s[ se realizeze \i alte proiecte de acest gen”, Sorin Grindei, director APM

public \i al institu`iilor din Fl[mânzi”, a spus Constantin Pitorac, primarul comunei Fl[mânzi. }n primul rând, aceast[ investi`ie va ]nsemna o economie important[ ]n bugetul local, `inând cont c[ Prim[ria Fl[mânzi pl[te\te aproximativ 300.000 de lei anual pentru iluminatul public.

Primele investi`ii ]n energie eolian[ vor fi ]n 2011 }n ceea ce prive\te energia eolian[, una cele mai mari investi`ii din jude` va fi realizat[ de o societate din municipiu ]n colaborare cu dou[ firme str[ine. }n total, este vorba de producerea a 120 de megawa`i, iar valoarea investi`iei va fi de 150 de milioane de euro. „Noi suntem ]n grafic ]n ceea ce prive\te proiectul pe energie eolian[. Am f[cut m[sur[torile necesare, am stabilit zonele cu poten`ial \i urmeaz[ ca ]n 2011 s[ realiz[m prima investi`ie. Unul din proiecte, privind producerea a 20 de megawa`i, ]l vom realiza noi ]n propor`ie de sut[ la sut[, iar

Ministerul Educa`iei chemat ]n instan`[ de inspectori \colari Inspectorii \colari sunt nemul`umi`i fie de faptul c[ nu au primit cei o sut[ de euro pentru material didactic, fie pentru nerespectarea coeficientului de ierarhizare la ]ncadrare. Ei sunt reprezenta`i ]n proces de Liga Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), ai c[ror membrii de sindicat sunt. }n aceast[ situa`ie sunt Daniel Buc[taru, Mihaela Achih[i`ei \i Elena Filipescu. Pe list[ se afl[

\i regretatul inspector de matematic[ Daniel N[stru`. „Erau membrii no\tri de sindicat \i am deschis proces pe aceea\i problem[, fie pentru 100 de euro, fie pe Legea 330. Cel mai sigur, cred c[ este pe re]ncadrare”, a declarat Liviu Axinte, liderul LSI. Pân[ acum, pe legea 330, LSI a ob`inut ]n instan`[ câ\tig de cauz[ pentru peste 50 de dosare, instan`a de fond de la Boto\ani obligând angajatorii s[ anuleze hot[rârea de ]ncadrare \i

s[ o modifice, respectând valoarea coeficientului 1 de ierarhizare, de 400 de lei, stabilit[ de Legea 221 din 2008. Pe suta de euro sunt deschise procese pentru 80 de dosare. „Nu avem nici un fel de comunicare oficial[. }n momentul ]n care vom avea o comunicare oficial[ o s[ proced[m conform legii. La ora actual[, I|J nu are nici o comunicare oficial[”, a spus Daniel Buc[taru, inspector \colar. (Petronela Rotariu)

„Celor din Inspectoratul |colar le-am deschis dosare ca oric[rui membru sindical. Ei ]\i p[streaz[ calitatea de personal didactic aflat ]ntr-o func`ie de coordonare”, Liviu Axinte, liderul LSI Boto\ani

alte dou[ proiecte care vizeaz[ producerea a câte 50 de megawa`i le vom face ]n parteneriat cu dou[ firme str[ine. Este o investi`ie foarte mare. Pentru producerea unui megawatt, costurile dep[\esc un milion de euro”, ne-a spus Valeriu Iftime, directorul firmei boto\[nene

care are ]n plan realizarea unei investi`ii ]n energia eolian[. }n afara investi`iei ce urmeaz[ a fi realizat[ de c[tre firma boto\[nean[, mai sunt alte nou[ proiecte ]n care finan`area va fi asigurat[ de companii din Suedia, Portugalia \i Fran`a. (R[zvan Sauciuc)


7

24 septembrie 2010 }ntrebare la Radio Erevan

CALEIDOSCOP

- Este adev[rat c[, ]n urma dezastrului de la Cernobâl, toat[ conducerea centralei atomo-electrice s-a sinucis? - Da, ]n afara secretarului de partid, care nu a fost g[sit acas[!

Horoscop E Berbec Preg[te\te-te de furtun[, fie e legat de copii, fie de cas[. Po`i suferi o criz[ de gelozie sau chiar tr[dare ori manipulare. O scen[ ]n trei sau patru nu e exclus[. Doar la serviciu apele sunt limpezi \i te str[duie\ti din r[sputeri s[ faci fa`[ activit[`ii. Nu fi impulsiv, pentru binele t[u.

K Balan]\ Soarele te va ridica ]n sl[vi, ]`i va da aripi. Dar trebuie s[ fii atent c[ci exist[ o mare doz[ de credulitate \i naivitate, a\a c[ ai grij[ s[ nu plonjezi ]ntr-un vis. Partenerul de via`[ nu prea particip[ la aceast[ exuberan`[ a ta, a\a c[ ]`i vei construi un fel de lume aparte, pu`in la marginea realit[`ii.

F Taur Vor interveni unele complica`ii ]n rela`iile sociale, dar s[ tr[iasc[ prietenii... Ziua va fi destul de dezorganizat[, la fel ca \i echilibrul bugetului pe azi. Mai apar \i ceva probleme de ordin administrativ, pe care le dep[\e\ti cu greutate. O dup[ amiaz[ cu prietenii te va mai destinde, dar numai destindere nu va fi.

L Scorpion O zi pu`in mai trist[, mai mult datorit[ gândurilor tale cam pesimiste. }n realitate nu ai motive de ]ngrijorare. Un motiv al acestor sentimente negative ar putea veni de la mici probleme de s[n[tate. Ele vor fi trec[toare, dar buna dispozi`ie va reveni mai greu, poate c[ te ]ngrijoreaz[ aceste semnale primite pe planul s[n[t[`ii.

G Gemeni Afec`iunea celor din jur o s[ te remonteze moral \i chiar vei avea nevoie de simpatia \i ]ncrederea celor din jur. O propunere amical[ o vei rezolva ]n mod avantajos sau e posibil s[ ob`ii un avantaj dintr-o promisiune anterioar[. Vei face \i demersuri pentru a te angaja ]ntr-o combina`ie pe termen lung.

M S\get\tor Este un moment ]n care ai putea s[ te impui, pentru a ob`ine ceea ce dore\ti. Ai \anse reale de a fi ascultat. Farmecul \i comunicativitatea ta ]`i vor deschide câteva u\i pe plan sentimental \i financiar. Forma maxim[ ]n care te g[se\ti \i o anume bucurie sunt atu-urile tale ]n ai seduce pe ceilal`i.

H Rac Nu \tiu cum vei putea s[ ocole\ti o pierdere destul de ]nsemnat[ material, mai mult, o ceart[ ]n familie e ca \i asigurat[. Dificil[ zi te a\teapt[. Ai putea pleca undeva ca o solu`ie, ai evita ceart[, ]ns[ o amend[ tot e asigurat[ pe numele t[u. Va trece ea, ziua de azi.

N Capricorn Fii vigilent c[ci azi parcurgi o zi norocoas[ pentru destinul t[u. Nu trebuie s[ la\i s[ ]`i scape norocul. ~i se deschid u\i, `i se atribuie calit[`i pe care de altfel le ai, a\a ca rând pe rând ai putea s[ ]`i ]ndepline\ti unele vise sau m[car s[ ]ncepi acest lucru. Ziua e foarte favorabil[.

I Leu Vei primi ve\ti de la diferi`i parteneri, nu te gr[bi s[ iei m[suri c[ci azi totul se va ]ntâmpla de dou[ ori. A\a c[ mai bine a\teapt[ \i a doua veste \i pe urm[ treci la ac`iune. Dac[ ]`i faci planuri ]n leg[tur[ cu vreo c[l[torie, fii foarte atent c[ci va trebui s[ revii asupra lor ]nc[ odat[.

O V\rs\tor E cazul s[ ac`ionezi cu mare responsabilitate. Spun asta deoarece, nu trebuie s[ evi`i sau s[ ocole\ti sarcinile de serviciu. Ele trebuie rezolvate, c[ci exist[ tenta`ia de a ]ncepe noi proiecte. Adu la zi cele mai vechi, ca s[ po`i s[ te gânde\ti \i la cele viitoare, astfel nu te vei sim`i suprasolicitat.

J Fecioar\ Se anun`[ noi proiecte ]n perspectiv[, iar comunicarea cu semenii va fi destul de laborioas[. Verific[ orice date pe care le prime\ti ]n leg[tur[ cu viitorii parteneri. Sentimental va fi o zi frumoas[ care te va apropia de partener mai mult ca de obicei. Astfel vei sim`i o ]ncântare sufleteasc[.

P Pe[ti O zi dedicat[ familiei te a\teapt[. Chiar dac[ ini`ial nu pare a\a, din senin apar o mul`ime de treburi familiale care vor cere rezolvare imediat[. Vei fi obligat s[ te conformezi lor. Din cauza apari`iei lor ]n mod neprev[zut, ]`i va fi greu s[ te `ii de un program organizat.

Vineri, 24 septembrie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 17.30 Interviul s[pt[-

m^nii (d) 17.30 - 18.00 Reporter Tele’M (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Drept la `int[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-2)

]nchirieri * Primesc ]n gazd[ elev (b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992.

* }nchiriez sau vând apartament 2 camere D. Telefon: 0748.877.428; 0748.853.550. (1985-3)

cump[r[ri * Cump[r frigider ]n stare de func`ionare. Rela`ii la telefon 0748.239.739. (1)

auto * Vând CHRYSLER PT CRUISER 1,6 benzin[, 110 CP, negru metalizat, an fabrica`ie 2002, 75000 km, tapi`erie bej, full electric, trap[, radio-CD, jante, 6.500 Euro, negociabil. Telefon: 0722.849.850. (1979-6)

angaj[ri * Angajez dansatoare \i maseoz[. Salar 1.000 E.

Rela`ii la: 0742.907.766. (1983-3) * Club angajeaz[ administrator. Salar minim 1.000 E. Informa`ii: 0740.651.921. (1984-3) * SC APETRANS SRL Boto\ani angajeaz[: - Conduc[tor auto cat. C, D, E. Cerin`e: experien`[ \i abilit[`i de comunicare. Rela`ii la: 0231.517.509 sau 0745.841.595. (5)

pierderi * Pierdut anexe la certificatul de ]nregistrare S.C. Panex Prod SRL J07/261/2001; VUI 14258094 pentru punctele de lucru: Mun. Boto\ani, str. Victoriei nr.8, jud. Boto\ani; Mun. Boto\ani, str. Pacea nr.36, jud. Boto\ani. (1987-1)

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

24 septembrie 2010

ULTIMA OR{ Amenda`i c[ru`a\ii!

FC Boto\ani joac[ ]n `ara lui Pinalty Antrenorul ro\-alb-alba\trilor spune c[ echipa pe care o preg[te\te are a doua \ans[ ]n partida de duminic[, ]mpotriva forma`iei Ceahl[ul Piatra Neam`.

Dou[ treimi din cei aproximativ o sut[ de boto\[neni care au r[spuns la sondajul de ieri cer amendarea c[ru`a\ilor care circul[ pe drumurile europene.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Este justificat[ o grev[ a primarilor ]n contextul reducerii aloca`iilor bugetare pentru prim[rii?

Vorb[-n v^nt

Nu cred c[ sunt solu`ii ]n momentul de fa`[ altele, care s[ se poat[ \i aplica foarte repede, pentru c[ a\a toat[ lumea d[ solu`ii ]n mod individual sau ]n grupuri organizate, dau solu`ii. Dar e a\a de u\or a vorbi de pe margine, de a da solu`ii de pe margine. Nu cred c[ vine cineva mâine... \i o s[ vede`i c[ nici nu se va b[ga mâine pentru c[ nu le convine (...). O s[ dea drumu’ la tiparni`a de bani, c[ nu v[d

Zmei acas[, mielu\ei ]n deplasare. FC Boto\ani nu reu\e\te s[ aib[ constan`[ ]n rezultate deoarece alterneaz[ meciurile bune de pe teren propriu cu evolu`iile modeste din deplasare. Atât conduc[torii clubului, cât \i antrenorul principal Cristi Popovici spun c[ este o diferen`[ foarte mare ]ntre evolu`iile echipei, de la o etap[ la alta. Care sunt doi juc[tori foarte oscilan`i ]n evolu`ii, dup[ p[rerea antrenorului, afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

Dup[ o victorie, dou[ rezultate de egalitate \i o ]nfrângere, FC Boto\ani va ]ntâlni duminic[, ]n etapa a V-a a campionatului, Ceahl[ul Piatra Neam`, principala candidat[ din seria I a e\alonului secund la promovarea ]n primul e\alon. Cristi Popovici spune c[ Ceahl[ul are o serie de juc[tori foarte buni care au evoluat ]n liga I \i care pot face diferen`a, cum ar fi B[descu, Ciubotariu sau Constantinescu. „Cei de la Ceahl[ul pornesc cu

prima \ans[. Nu putem spune c[ avem \anse egale. Au prima \ans[, dar \i noi avem \ansele noastre \i ]ncerc[m s[ scoatem cât mai mult. Vedem la sfâr\it ce reu\im. Un punct la Ceahl[ul l-a\ cataloga ca un rezultat pozitiv chiar dac[ un punct nu ]`i aduce mare lucru ]n clasament. Venim dup[ jocurile astea care cel pu`in asupra mea au l[sat urme adânci. Una era s[ am opt puncte \i alta e s[ am cinci. Eram +2 la adev[r \i era alt entuziasm”, a spus Cristi Popovici.

Mizeaz[ pe atac De\i spune c[ s-ar mul`umi \i cu un rezultat de egalitate la Piatra Neam`, tehnicianul forma`iei boto\[nene spune c[ va miza pe cartea atacului ]n partida de duminic[. „Noi nu ne propu-

„Ceahl[ul este o pretendent[ clar[ la promovare. Mul`i zic c[ este \i promovat[ deja. Eu pun asta pe seama echipei pe care o au. |i-au p[strat nucleul de juc[tori din prima lig[. |i la meciul cu Dinamo s-a v[zut c[ au for`[ de joc \i e un prilej foarte bun pentru noi s[ facem o compara`ie unde ne afl[m vizavi de o echip[ care, probabil, o s[ joace la anul ]n divizia A”, Cristi Popovici, antrenor principal FC Boto\ani

nem s[ ne ap[r[m. Dac[ Ceahl[ul o s[ fie mult peste noi \i o s[ ne ]ngr[m[deasc[ ]n propria jum[tate... Noi ne propunem s[ atac[m \i s[ ]ncerc[m s[ ne facem jocul nostru. Stai \i te aperi \i ]n minutul 93, ]`i d[ unul vreun \ut sau un corner \i prime\ti gol. Trebuie s[ joci curajos, cu disciplin[ tactic[.

Niciodat[ nu o s[ ne propunem s[ mergem \i s[ ne ap[r[m la un joc”, sus`ine tehnicianul boto\[nean, care inten`ioneaz[ s[ fac[ mai multe modific[ri ]n primul 11 fa`[ de partida de la Giurgiu. La Piatra Neam`, ar putea ap[rea ]n primul 11 mijloca\ul Dan Spiridon ]n lovul lui Bogdan Straton. (R[zvan Sauciuc)

Rectificare \i la copii Consiliul Jude`ean trebuie s[ retrag[ din bugetul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) peste 2 milioane de lei, pentru a putea pune ]n aplicare un act normativ privind mic\orarea bugetului jude`ului cu 10,5 milioane de lei.

C[t[lin Flutur, primar Boto\ani Sunt atâtea mizerii ]n jude`ul [sta c[ este nevoie ]ntr-adev[r de o mul`ime de m[turi s[ scapi de ele.

„Fondul de salariu a sc[zut pentru c[ s-a trecut la aplicarea legii unitare de salarizare ]n sistemul bugetar, apoi prin contractul colectiv de munc[ nu se mai acord[ niciun fel de spor, s-au redus salariile cu 25% de la 1 iulie 2010, \i de asemenea, a sc[zut \i personalul angajat”, Liviu R[d[\anu, director DGASPC

Dup[ ce li au retras celor 78 de prim[rii din jude`ul Boto\ani peste 8 milioane de lei, guvernan`ii, prin document legiferat, diminueaz[ \i bugetele proprii ale consiliilor jude`ene. }n aceste condi`ii, reprezentan`ii CJ au fost nevoi`i s[ procedeze la identific[ri de sume ]n bugetele tuturor unit[`ilor subordonate. Din bugetul sistemului de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului urmeaz[ s[ se retrag[ circa 2,4 milioane de lei. „Suma reprezint[ cei 25%, reducerea salarial[ pe care am f[cut-o ]ncepând cu 1 iulie 2010, dar \i cei 20% economisi`i pe cheltuiala

material[. Este vorba, ]n total, de o sum[ de peste 10 milioane de lei, care trebuie t[ia`i de la Consiliul Jude`ean, iar Consiliului Jude`ean, la rândul s[u, era normal s[ ia \i de la noi, ca \i de la celelalte institu`ii subordonate”, a declarat Liviu R[d[\anu, directorul executiv al DGASPC.

Fond de salariu ]njum[t[`it fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut Din 2,4 milioane de lei, 900.000 lei s]nt bani economisi`i la capitolul cheltuieli materiale, restul reprezentând economiile la fondul de salariu. |i suma nu este deloc de neglijat, ]n condi`iile ]n care fondul de salariu lunar la DGASPC a ajuns la 1,3 milioane de lei, practic ]n jum[tate fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut. Atunci, numai sporurile pentru cei peste 1.000 de angaja`i ]nsumau circa 1 milion de lei. (Monica Aionesei)

Evenimentul de Botosani nr.1713  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you