Page 1

Pagina 2

CMYK

Demitere ]n fruntea Penitenciarului Boto\ani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 184 (1709) • Luni, 20 septembrie 2010 • 8 pagini

Afacere imobiliar[ de aproape 1 milion de cu terenul Prim[riei

Consilierii dorohoieni au aprobat scoaterea din domeniul public \i trecerea ]n domeniul privat al municipalit[`ii a 2,5 hectare din fostul teren al unit[`ii militare. Suprafa`a este preg[tit[ pentru o firm[ cu r[d[cini ]n Cehia. Pagina 5

Pagina 3

Sistem comunist la asocia`iile de proprietari Lacrimi pentru plutonierul Marius Loghin Pagina 4


2

20 septembrie 2010

STARTNEWS Editorial

Coco\ul galic \i rromul mioritic Se pare c[ atitudinea u\or rasist[ a pre\edintelui Fran`ei a incitat spiritele ]n Consiliul Europei de la Bruxelles. Cel care l-a luat la rost pe coco\ul galic a fost chiar \eful Comisiei Europene, Jose Manuel Baroso. S-a ajuns ca Nicolas Sarkozy s[ fie comparat cu Hitler f[cându-se referire la deport[rile `iganilor din timpul celui de-al Doilea R[zboi Mondial. Nici chiar a\a. }n descifrarea atitudinii pre\edintelui francez putem pleca de la simLucian Alecsa pla prezum`ie c[ orice \ef de stat, care-\i respect[ cu adev[rat poporul, ]n cazuri delicate ca acesta, trebuie s[ ia o pozi`ie cât mai convenabil[ pentru a-\i proteja cona`ionalii, chiar dac[ gestul lui poate s[-i aduc[ ulterior nenum[rate critici. Mai to`i \efii de stat ai Uniunii Europene s-au luat de pre\edintele francez, Traian B[sescu a fost destul de vehement fa`[ de gestul omologului galic, dar a \i spus-o, cu resemnare ]n glas, c[ rromii sunt cet[`eni români \i trebuie s[ ni-i asum[m cu bunele \i cu relele lor. Ne convine, nu ne convine, asta-i situa`ia. Orice am spune, problema rromilor este cât se poate de delicat[, nu numai pentru noi, ci pentru to`i europenii, cere o interpretare cât mai uman[ \i echidistan`[. Nimeni nu-i cunoa\te mai bine ca noi, timp de câteva secole am tr[it ]ntr-un soi de concubinaj mioritic, ne-au ghiontit \i ne-au golit buzunarele ]n nenum[rate rânduri, uneori \i noi i-am `inut ]n ]ntuneric, dar una peste alta, iaca, am ajuns ]n secolul XXI bra` la bra`. |i uite, când una din p[r`i s-a hot[rât s[-\i ia catrafusele \i s[ plece pe meleaguri occidentale, unde, cic[, ar curge doar lapte \i miere, vine coco\ul galic \i ni-i pune iar[\i ]n bra`e. Aici ceva sun[ a discriminare, e drept, nimeni nu le poate impune francezilor dragoste cu sila, mai ales dup[ ce au experien`a \i altor venetici de prin colonii, care acum ]ncearc[ s[ pun[ st[pânire pe Fran`a. Probabil c[ ]ntreaga afec`iune a lui Nicolas Sarkozy s-a rev[rsat c[tre inima Carlei Bruni, iar pentru `igani nu mai are decât ur[. Trebuie ]n`ele\i \i rromii, istoria poate confirma, aceast[ na`ie este purt[toarea „genei nomadului“, a\a c[ nu-i po`i obliga s[ se a\eze ]ntr-un anumit spa`iu. Vorba aia: [sta le este n[ravul. Ce-i drept, nu este singurul n[rav... genetic, se pare c[ au \i ve\nice furnic[turi ]n palm[, care-i determin[ s[-\i arunce mâinile \i spre lucruri ce nu le apar`in. Dac[ tot am intrat cu to`ii ]n Uniune European[, e bine s[ nu le ]ngr[dim drepturile, s[ ]ncerc[m cu to`ii s[ le ar[t[m drumul spre civili0sza`ie.

Copii lovi`i de ma\ini. Doi copii au ajuns sâmb[t[ la spital dup[ ce au fost lovi`i de ma\ini. Primul accident a avut loc la orele dimine`ii, ]n ora\ul |tef[ne\ti, iar al doilea ]n timpul amiezii, ]n ora\ul Darabani. Detalii despre cele dou[ evenimente rutiere pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Humelnicu aproape de pre\edin`ia PDL Boto\ani Senatorul PDL Dan Humelnicu are \anse mari s[ preia conducerea organiza`iei jude`ene PDL Boto\ani. Asta dup[ ce, ]n urm[ cu mai bine de patru luni de zile, primarul municipiului Boto\ani, C[t[lin Flutur, a decis s[ se retrag[ din func`ia de lider al acestei filiale. Trecerea lui Dan Humelnicu pe prima func`ie din partid la nivel de jude` ar putea fi decis[ chiar ]n cursul zilei de ast[zi,

când va avea loc \edin`a Biroului Permanent Na`ional al PDL. De-a lungul timpului, reprezentan`i ai PDL au motivat ]ntârzierea lu[rii unei decizii ]n acest sens prin faptul c[ sunt lucruri mult mai importante de rezolvat pentru `ar[ decât desemnarea imediat[ a unui nou \ef la conducerea PDL Boto\ani. Surse din cadrul PDL sus`in c[ pe ordinea de zi a \edin`ei de ast[zi se afl[ \i acest punct, privind numirea unei conduceri interimare a organiza`iei jude`ene PDL Boto\ani. (Monica Aionesei)

Demitere ]n fruntea Penitenciarului Boto\ani

Calendar cre\tin ortodox

Directorul Penitenciarului Boto\ani, Marius Hliban, a fost demis din func`ie la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, ]n baza unui ordin emis de directorul general al Administra`iei Na`ionale a Penitenciarelor (ANP), ca urmare a descoperirii unor nereguli ]n gestionarea fondurilor institu`iei.

20 L Sf. Mare Mc. Eustatie Romanul, so`ia sa Teopista \i cei doi fii Agapie \i Teopist 21 M Sf. Apostol Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania praznicului În[l`[rii Sf. Cruci)

Se pare c[ m[sura a fost luat[ ]n urma unei anchete interne, care a vizat ]n mod principal modul ]n care au fost gestiona`i banii pentru con-

struirea noului pavilion administrativ al unit[`ii, la care lucr[rile au ]nceput anul trecut. }n locul lui Marius Hliban, la conducerea institu`iei va veni, temporar, directorul adjunct pe probleme de siguran`[, Viorel Paraschiv. Marius Hliban a ocupat func`ia de director al unit[`ii de deten`ie din anul 2002, fiind recunoscut ca un reformator al institu`iei. De\i reporterii Evenimentului de Boto\ani au ]ncercat s[ ob`in[ o opinie a acestuia ]n privin`a demiterii, fostul director al Penitenciarului Boto\ani nu a putut fi contactat. (D[nu` Rotariu)

Publicitate

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

„Cantitate uria\[ de cereale transportate cu documente false” era titlul uni articol publicat anul trecut pe vremea asta ]n cotidianul Evenimentul de Boto\ani. Ofi`erii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, ]mpreun[ cu comisari ai G[rzii Financiare, organizaser[ o ac`iune comun[, fiind confiscate aproape 78 de tone de cereale care erau transportate ]n baza unor documente false. „Reprezentantul firmei care a sprijinit transportul prin asigurarea de documente de ]nso`ire este cercetat acum pentru fals ]n ]nscrisuri sub semn[tur[ privat[ \i complicitate la evaziune fiscal[. Poli`i\tii au primit o informa`ie c[ dou[ TIR-uri, apar`inând unei societ[`i comerciale din jude`ul Ia\i, au ]nc[rcat o cantitate de grâu furajer de la o societate comercial[ care avea depozitate cereale ]ntr-o loca`ie de pe raza localit[`ii Bucecea. }n jurul orei 17.40, ambele TIR-uri au plecat spre municipiul Boto\ani. Poli`i\tii au trecut 4,2523 lei

3,2369 lei

la verificarea informa`iei \i pe DN 29B Boto\ani - Dorohoi, la intersec`ia cu drumul ce duce ]n localitatea Ipote\ti, au fost oprite ]n trafic cele dou[ autotrenuri”, scria Evenimentul de Boto\ani cu un an ]n urm[. Cinci capturi ]n numai câteva luni fuseser[ realizate de c[tre poli`i\tii boto\[neni, pe lâng[ ac`iunea amintit[ mai sus. }n toate cazurile era vorba de evaziune fiscal[ ori cu produc`ie de panifica`ie, ori cu cereale. Ac`iunile la care f[cea referire articolul publicat cu un an ]n urm[ ]n Evenimentul de Boto\ani nu s-au oprit. }n lunile ce au urmat mai multe cazuri de acest fel au fost depistate de oamenii legii, care au ac`ionat ]n echipe mixte Poli`ie-Garda Financiar[ pentru demascarea evaziunii din sectorul panifica`iei. Ziua: 160C

Noaptea: 70C

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

20 septembrie 2010 Sport ]n aer liber pe bulevard. Sâmb[t[, ]ntre orele 10.30-12.00, pe bulevardul Mihai Eminescu, pe tronsonul cuprins ]ntre grupul statuar din parcul Mihai Eminescu \i Liceul de Art[ „|tefan Luchian”, boto\[nenii au avut ocazia s[ practice diferite sporturi, de la tenis, volei, badminton, pân[ la haltere sau fitness. Ace\tia au asistat \i la demonstra`ii sportive de box, haltere, aerobic. Cine a organizat ac`iunea \i cu ce scop afla`i din www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Sistem comunist la asocia`iile de proprietari Asocia`iile „de tip comunist”, slujesc adeseori doar buzunarele \efilor lor

Aceasta este realitatea din multe asocia`ii de proprietari. Mai multe ora\e din România au preluat modelul din Germania, Austria sau Fran`a, unde sunt constituite asocia`ii de condominiu sau de scar[ de bloc. }n Boto\ani s-a p[strat modelul comunist ]n care o asocia`ie are ]n administrare 400-500 de apartamente. Actualele asocia`ii de proprietari care ]n cele mai multe cazuri nu fac altceva decât s[ ]ncaseze banii de la popula`ie vor disp[rea treptat. Locul lor va fi luat de asocia`ii de condominiu sau de scar[ de bloc, dup[ modelul `[rilor din Uniunea European[. Reprezentan`ii Autorit[`ii Na`ionale

„}n Boto\ani nu am v[zut o implicare prea mare a reprezentan`ilor asocia`iilor de proprietari. Exist[ posibilitatea ca o asocia`ie s[ ob`in[ un credit pentru reabilitarea termic[ a blocurilor, pentru ]nlocuirea instala`iilor, acoperirea terasei blocului. Pân[ acum nu \tiu ca vreun pre\edinte de asocia`ie s[ profite de aceast[ facilitate, mai ales c[ dobânzile sunt reduse \i exist[ o implicare a statului”, Daniel Alexandru, director general adjunct ANRSC

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit[`i Publice (ANRSC) spun c[ \i ]n România au ]nceput s[ apar[ astfel de asocia`ii \i deja rezultatele au ]nceput s[ se cunoasc[. „Din ce ]n ce mai multe ora\e din `ar[ au preluat modelul din `[rile Uniunii Europene ]n ceea ce prive\te administrarea condominiilor. Spre exemplu, ]n Oradea sunt peste 800 de asocia`ii de proprietari, ]n Ia\i peste 2000, iar ]n Bucure\ti

se merge fie pe asocia`ie de condominiu fie pe contracte cu firme specializate. Acolo unde s-au ]nfiin`at asocia`ii de condominii s-au v[zut \i rezultatele. Una este s[ administrezi o scar[ de bloc \i alta e s[ ai 50-60 de sc[ri”, a spus Daniel Alexandru, director general adjunct al ANRSC, care a ad[ugat c[, ]n mod normal, ]n municipiul Boto\ani ar trebui s[ fie aproximativ 1.000 de asocia`ii de proprietari.

Asocia`iile mici, mai implicate ]n reabilitarea termic[ a blocurilor Conform legisla`iei ]n vigoare, o asocia`ie de proprietari poate contracta credite ban-

|i din acest punct de vedere, Boto\aniul a r[mas ]n urm[ \i se merge pe acela\i sistem comunist ]n care o asocia`ie de proprietari are ]n administrare 400-500 de apartamente. Din punctul de vedere al pre\edin`ilor sau a celor implica`i ]n conducerile asocia`iilor, acest sistem este unul foarte bun deoarece, f[r[ s[ se implice prea mult, au o serie de venituri sigure, lunar. Astfel s-a ajuns ]n situa`ia ca unii pre\edin`i de asocia`ii s[ câ\tige 3.000-4.000 de lei lunar, f[r[ s[ fie prea interesa`i de rezolvarea problemelor din asocia`ie. „Sunt asocia`ii cu care am colaborat bine \i care sunt cu pl[`ile aproape la zi, dar avem \i asocia`ii care au restan`e uria\e. Din acest motiv am preferat s[ ]ncheiem contracte individuale cu boto\[nenii racorda`i la sistemul centralizat”, a spus Ion Diaconu, directorul general al SC Modern Calor SA. (R[zvan Sauciuc)

care pentru lucr[ri de reabilitare termic[ a blocurilor \i alte investi`ii necesare precum ]nlocuirea u\ilor \i a geamurilor de pe casa sc[rii, a instala`iilor. Reprezentan`ii ANRSC spun c[ ]n alte ora\e din `ar[, unde sunt asocia`ii care au ]n administrare maxim dou[-trei sc[ri de bloc, s-au ob`inut credite bancare \i s-au realizat investi`iile necesare.

L[cr[mioara Axinte continu[ cursa pentru un loc ]n CSM Un magistrat de la Tribunalul Boto\ani a r[mas ]n cursa pentru un loc ]n Consiliul Superior al Magistraturii. S[pt[mâna trecut[ a fost desemnat[ lista final[ a celor care vor candida la alegeri. Dup[ ce magistra`ii de la judec[torii, tribunale, cur`i de apel \i din parchete \i-au desemnat prin vot reprezentan`ii pentru turul II al alegerilor pentru Consiliul Superior al Magistraturii, ]n data de 1 noiembrie se va \ti noua componen`[ a CSM. Din lista magistra`ilor care candideaz[ din partea tribunalelor face parte \i judec[torul L[cr[mioara Axinte. Alegerile se fac la nivel de instan`e, judec[torii, tribunale, cur`i de apel, ICCJ, respectiv parchetele de pe lâng[ acestea, fiind declarate alese persoana sau persoanele care au cel mai mare num[r de

voturi raportat la num[rul de locuri prev[zut pentru nivelul de instan`e sau parchete respectiv.

Func`ie de o mare importan`[ Votul este personal, direct \i secret. Miza pentru un loc ]n CSM este mare. Organiza`ia are atribu`ii referitoare la cariera magistra`ilor, adic[ dispune promovarea judec[torilor \i a procurorilor. CSM organizeaz[ admiterea ]n magistratur[, organizeaz[ \i valideaz[, potrivit legii \i regulamentului, concursurile pentru numirea ]n func`ii de conducere a judec[torilor \i procurorilor. Tot ]n subordinea CSM este \i inspec`ia judiciar[, care este organul disciplinar unde sunt stabilite pedepsele administrative pentru magistra`i, de la diminu[ri de salarii pân[ la excluderea din magistratur[. (D[nu` Rotariu)

Drumul de la Vorona r[mâne ]nchis De\i, ini`ial, constructorul care efectueaz[ lucr[rile de modernizare a acestui drum a cerut ca traficul s[ fie restric`ionat pe perioada 9-19 septembrie, acesta nu a reu\it s[ ]ncadreze ]n intervalul precizat cu lucr[rile programate, drept care a solicitat o amânare a termenului. Conform informa`iilor furnizate de Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri, DJ 208 Boto\ani -Vorona va r[mâne ]nchis circula`iei pân[ pe 26 septembrie, ora 23.00. „M[sura a fost luat[ la solicitarea constructorului, care ne-a informat c[ nu poate finaliza lucr[rile pân[ la data stabilit[ ini`ial, 19 septembrie”, a spus Romeo Caciuc, directorul executiv al DJDP. Conduc[torii auto au ]ns[ la dispozi`ie rute ocolitoare precum DC 54 - care face leg[tura ]ntre DJ 208 C \i Vorona, prin Mesteac[n \i Sarafine\ti, DJ 208 H, Baisa - Corni - Vorona, dar \i Vorona - Oneaga - Buda. (M.A.)

Conducerea Spitalului S[veni, p[suit[ pentru a trece la treab[ Unitatea medico-social[ din S[veni va fi transferat[, din luna octombrie, la Spitalul Or[\enesc. Decizia apar`ine Executivului Prim[riei S[veni, care dore\te s[ realizeze fuziunea celor dou[ unit[`i sanitare ]n vederea reducerii cheltuielilor. Primarul Relu Târzioru a declarat c[ aceasta va fi o prim[ m[sur[ care va fi luat[ ]n vederea eficientiz[rii activit[`ii din cele dou[ unit[`i. El a mai declarat c[ deocamdat[ va fi men`inut[ conducerea Spitalului Or[\enesc, cu actualii manageri. „S-au dat ni\te termeni pentru manageri ca pân[ la 1 octombrie s[ treac[ la fapte. Func`ie de ceea ce vor face, vom decide dac[ ]i schimb[m sau nu”, a spus Relu Târzioru. El sus`ine c[, ]n urma unei analize f[cute, la Spitalul Or[\enesc se impun \i reduceri de personal, ]n special personal auxiliar, care este supradimensionat. O decizie concret[ ]n ceea ce prive\te eficientizarea unit[`ii spitalice\ti va fi luat[ pân[ la ]nceputul lunii viitoare. (L.L.)

Vin banii pentru datoriile la farmacii O nou[ tran\[ de bani va fi direc`ionat[ de Ministerul S[n[t[`ii la Boto\ani, ]n vederea stingerii datoriilor la farmacii pentru medicamentele compensate \i gratuite. Fondurile se adaug[ celor 14 milioane pe care Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate le-a primit la rectificarea bugetar[ din luna august. Potrivit reprezentan`ilor CJAS, s[pt[mâna trecut[ au fost alocate alte 10,4 milioane de lei. „Cu ace\ti bani vom pl[ti la farmacii medicamentele gratuite \i compensate pe lunile ianuarie \i februarie. Probleme nu sunt pentru c[ suntem cu plata la zi”, a spus Rodica Hu`uleac, pre\edinte CJAS. De la 1 octombrie se revizuiesc toate tratamentele suportate de la bugetul Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate pentru bolile cronice. Cu alte cuvinte, se vor asigura gratuit numai medicamentele generice. Doar acolo unde nu exist[ generice, Casa va da bani pentru medicamente noi. Potrivit medicilor, din cauza noilor m[suri, pacien`ii vor fi obliga`i s[ scoat[ din buzunar mii de lei ]n fiecare lun[, pentru a-\i trata corespunz[tor afec`iunile. (L.L.)


CMYK

4

20 septembrie 2010

TOPNEWS

Cur[`enie general[ ]n Boto\ani. Pe 25 septembrie \i jude`ul Boto\ani se al[tur[ campaniei de cur[`ire a mediului ]nconjur[tor, al[turi de celelalte jude`e ale `[rii. Pentru ca ac`iunea de voluntariat s[ aib[ succes, autorit[`ile jude`ului implicate ]n aceast[ campanie au apelat la prim[rii \i la operatorii de salubritate din jude` ]n vederea mobiliz[rii for`ei umane dar \i materiale. Mai multe despre ac`iune pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Miting ]n fa`a Prefecturii Lacrimi pentru plutonierul Marius Loghin

Boto\[nenii sunt a\tepta`i azi la ac`iunea de protest organizat[ de Cartel Alfa. Timp de dou[ ore, nemul`umirile sindicali\tilor, dar \i ale tuturor celor ce doresc s[ participe la ac`iune vor fi adresate public autorit[`ilor, la mitingul ce va avea loc ]ntre orele 14.00-16.00. Reprezentan`ii Cartel Alfa Boto\ani, prin liderul sindical Marius Oro\anu, au transmis o scrisoare deschis[ tuturor boto\[nenilor pentru a participa la ac`iunea de protest ce are loc azi.„Veni`i, luni, ]ntre orele 14-16, ]n fa`a Prefecturii

„Principalele revendic[ri sunt legate de reducerea salarial[ de 25%, dar sunt \i alte probleme pe care le dorim rezolvate. De exemplu, dorim s[ nu se promulge noua lege a pensiilor, s[ nu se opereze modific[ri la Codul Muncii, s[ fie stipulat ca salariul minim pe economie s[ nu coboare sub 750 de lei, iar dup[ 31 decembrie 2010 s[ se renun`e la toate m[surile de austeritate”, Marius Oro\anu, lider jude`ean Cartel Alfa

Boto\ani, s[ le demonstr[m c[ nu ne-au ]nfrânt, c[ suntem ]nc[ puternici \i solidari! Putem \i trebuie s[ fim acum mai uni`i \i mai solidari ca oricând, indiferent de apartenen`a sau nu la o organiza`ie sindical[, indiferent dac[ suntem salaria`i, \omeri sau pensionari, indiferent dac[ lucr[m ]n sistemul bugetar sau ]n cel privat, indiferent de studiile sau de meseria noastr[. Ceea ce ne une\te (\i m[ gândesc cel pu`in la dorin`a de a ne rec[p[ta demnitatea \i siguran`a zilei de mâine) este cu siguran`[ mai presus de ceea ce poate ne desparte ]n acest moment”, se arat[ ]n comunicatul Cartel Alfa Boto\ani, semnat de Marius Oro\anu. Pe tot parcursul s[pt[mânii acesteia, la nivelul Capitaliei, sindicali\tii Cartel Afla vor demonstra ]n Pia`a Victoriei. (Petronela Rotariu)

Drama pompierului care a murit la datorie continu[ s[ ]\i pun[ amprenta asupra angaja`ilor Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. Moartea colegului lor i-a afectat, deopotriv[, pe cei care l-au cunoscut, dar \i pe cei care nu au avut acest privilegiu. Sâmb[t[, când trupul plutonierului Marius Loghin a fost ridicat de c[tre familie de la morga Spitalului Jude`ean, zeci de pompieri i-au fost al[turi, cu chipurile ]mpietrite de durere. Sicriul a fost depus la capela Bisericii Sfântul Dumitru.

Tragedia las[ loc semnelor de ]ntrebare Moartea atât de nea\teptat[ a tân[rului scafandru a ridicat semne de ]ntrebare ]n privin`a interven`iei din bazinul de la R[d[u`i Prut. Acolo, pompierii au fost chema`i pentru recuperarea cadavrului unui angajat al Prim[riei. Echipa de scafandri era format[ din plutonierii Iulian Todirel \i Marius Loghin. Ace\tia doi erau supraveghea`i de maiorul Narcis Jakel. }n timpul opera`iunii, din motive care vor fi stabilite de procurorul mi-

litar care a f[cut cercet[ri la fa`a locului, celor trei li s-a f[cut r[u, probabil din cauza acumul[rii monoxidului de carbon emanat de o pomp[ pentru evacuarea apei, folosit[ de persoana decedat[. Primul care a fost scos a fost Narcis Jakel, care era cel mai aproape de gura de ie\ire. Ulterior, au fost sco\i \i cei doi scafandri care se aflau la suprafa`a apei. Din p[cate, Marius Loghin nu a mai putut fi salvat.

Demersuri pentru avansare post-mortem Pentru meritele sale \i pen-

tru c[ a murit la datorie, conducerea ISU Boto\ani a trimis la Bucure\ti o cerere pentru avansarea sa ]n grad, post-mortem, la gradul de sublocotenent. Marius Loghin va fi dus pe ultimul drum cu onoruri militare, de c[tre familie \i camarazi, mar`i. Din toat[ tragedia, duminic[, a fost un prilej de u\urare momentul ]n care cei doi supravie`uitori, Iulian Todirel \i Narcis Jakel, au fost externa`i din Spitalul Jude`ean, ]n stare bun[, ambii sc[pând f[r[ sechele ]n urma incidentului. (D[nu` Rotariu)

„Documenta`ia de avansare ]n grad a fost ]ntocmit[ \i trimis[ spre aprobare la Bucure\ti, la ministrul de interne, singurul avizat s[ ]nainteze ]n grad post-mortem. Un r[spuns ]n acest sens vom primi ]n cursul zilei de luni” , plt. maj. Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice ISU


CMYK

5

20 septembrie 2010 |ofer ]ncarcerat, dup[ ce s-a izbit cu ma\ina ]ntr-un copac. Un b[rbat din Bucecea ]n vârst[ de 33 de ani a fost r[nit duminic[ sear[ ]ntr-un accident petrecut la intrarea ]n C[t[m[r[\ti Deal, dup[ ce a intrat cu ma\ina ]ntr-un copac. Dan T. conducea un Audi 80 \i pe fondul vitezei \i al carosabilului umed, a derapat \i a intrat ]ntr-un copac din dreapta drumului. A fost nevoie de interven`ia descarcer[rii, dup[ ce piciorul stâng al \oferului a r[mas prins ]ntre portier[ \i podul pedalier. Dup[ ce a fost scoas[ din ma\in[ victima a fost dus[ la spital, cu leziuni la nivelul fe`ei.

ESEN~IAL

Afacere imobiliar[ de aproape 1 milion de euro cu terenul Prim[riei Consilierii dorohoieni au votat ]ntr-o \edin`[ extraordinar[ de vineri scoaterea din domeniul public \i trecerea ]n domeniul privat al municipalit[`ii a suprafe`ei de 2,5 hectare din fostul p[mânt al unit[`ii militare de pe Bulevardul Victoriei \i aprobarea ]n principiu a vânz[rii acesteia prin licita`ie public[. Asta dup[ ce anul trecut, luni ]n \ir, aceast[ solicitare a Executivului Prim[riei nu a trecut de votul a dou[ treimi din consilieri, din cauza opozi`iei ale\ilor PDL.

Teren preg[tit pentru o firm[ cu r[d[cini ]n Cehia Vineri ]ns[, proiectul de hot[râre a avut parte de ab`inerea de la vot a doar trei consilieri PDL, Sergiu Lungu, Georgel Anichitoaie \i Teodor Str[chinescu, medicii Maria Alexandroaie \i C[t[lin Apetrei, ambii PDL, votând ]n favoarea proiectului, iar ceilal`i doi consilieri PDL, absentând de la \edin`[. Executivul a revenit dup[ aproximativ un an cu acest[ ini`iativ[ dup[ ce a primit o solicitare de cump[rare a terenului respectiv de la societatea Reinvest Corporation SRL din Bucure\ti care are sediul central ]n ora\ul Brno, al doilea ora\ ca m[rime din Republica Ceh[. Potrivit solicit[rii adresate Prim[riei, Reinvest Corporation are ca activitate principal[ dezvoltarea imobiliar[, achizi`ionarea de terenuri \i con-

Consilierii dorohoieni au aprobat, ]n principiu, vânzarea a 2,5 hectare de teren struc`ia de supermarket-uri, ]n principal cu suprafe`e ]ntre 40006000 metri p[tra`i \i hipermarketuri cu suprafe`e cuprinse ]ntre 15.000 \i 30.000 de metri p[tra`i.

Ar dori s[ atrag[ investitori }n expunerea de motive a executivului ce a stat la baza promov[rii proiectului, se arat[ c[ vânzarea terenului fostei unit[`i militare se ]nscrie ]n dorin`a autorit[`ilor locale de a atrage investitori ]n Dorohoi. Se men`ioneaz[ c[ mai multe solicit[ri ]n acest sens

„Terenul care ne intereseaz[ spre achizi`ionare se afl[ la intrarea ]n ora\ dinspre municipiul Boto\ani, ]n zona fostei baze militare. }n urma vizion[rii mai multor loca`ii de c[tre ac`ionarii firmei noastre \i a departamentului de vânz[ri, s-a luat hot[rârea c[ aceast[ loca`ie este cea mai potrivit[ pentru a dezvolta un magazin” se arat[ ]n solicitarea firmei Reinvest Corporation

au fost \i ]n 2009, nefinalizate ]ns[ ca urmare a opozi`iei manifestate ]n Consiliul Local \i se reliefeaz[ beneficiile pentru locuitorii municipiului, precum câteva sute de locuri de munc[, avantaje financiare pentru dorohoieni ce ar decurge prin crearea unei concuren`e reale pe pia`[, atragerea ]n municipiu a altor investitori \i nu ]n ultimul rând, prin vânzarea terenului s-ar ob`ine venituri consistente la bugetul local prin plata de c[tre viitorii proprietari a terenului a impozitelor pe teren \i cl[diri, ]n afara banilor proveni`i din vânzarea propriu zis[. }n sprijinul proiectului, executivul a mai ar[tat c[ „vânzarea acestor terenuri o consider cea mai indicat[ ]n aceast[ perioad[ de criz[ economic[”, precizându-se c[ pentru vânzarea ]n viitor a 2,5 hectare din totalul de 5,3, cât ocup[ fosta unitate militar[, se va face prin

licita`ie public[, pre`ul de plecare la licita`ie urmând s[ fie stabilit printr-un raport de evaluare f[cut de un evaluator autorizat, dar numai ]n condi`iile ]n care acesta nu va fi mai mic de contravaloarea ]n lei a 35 de euro pe metru p[trat.

Troc politic pentru a trece proiectul }n \edin`a de vineri, consilierul Sergiu Lungu a motivat ab`inerea lui \i a colegilor de partid prin faptul c[, atunci când Guvernul a fost de acord s[ cedeze terenurile fostelor unit[`i militare, a f[cut-o condi`ionat ca destina`ia s[ fie construc`ia de locuin`e sociale, pe Bulevardul Victoriei \i a unui a\ez[mânt social pentru b[trâni, la fost unitate militar[ de la Brazi. Consilierul a fost contrazis de Ciprian Dohotaru, juristul Consiliului Local, care a precizat c[ hot[-

Afacere de minim 875.000 de euro Indiferent de partea cui este dreptatea, cert este c[ la mijloc este vorba de bani destui de mul`i. }n condi`iile ]n care pre`ul minim pentru un metru p[trat care va fi acceptat de Prim[rie este de 35 de euro, iar suprafa`a dorit[ de SC Reinvest Corporation SRL este de 2,5 hectare, adic[ 25.000 de metri p[tra`i, ]nseamn[ c[ tranzac`ia va fi de cel pu`in 875.000 de euro, adic[ 3,72 de milioane de lei.

rârea de guvern de la acea dat[ nu condi`iona transferul terenurilor c[tre administra`ia local[ dorohoian[. Surse neoficiale, dar foarte credibile din organiza`iile Dorohoi ale PDL \i PSD au afirmat ]n urm[ cu câteva zile c[ votarea acestui proiect, cu concursul câtorva consilieri PDL, face parte dintr-o ]n`elegere ]ntre conducerile jude`ene a celor dou[ partide, PSD-ul local din Dorohoi urmând printre altele s[ nu se opun[, mai mult s[ dea tot sprijinul realegerii actualului manager a Spitalului Municipal Dorohoi, Valerian Andrie\. Aceast[ variant[ pare s[ fie real[, dup[ ce Sergiu Lungu, liderul consilierilor PDL \i pre\edintele organiza`iei Dorohoi a partidului, a spus la finalul \edin`ei de ieri, „unii cu munca, cu lipitul afi\elor ]n campanie \i al`ii cu beneficiile \i ]n`elegerile”. (Dan M[zura\u)


6

20 septembrie 2010

TOPNEWS

Probleme la instala`iile electrice ]n mai toate spitalele. Deficien`e peste deficien`e, ]n urma verific[rilor f[cute la instala`iile electrice ale unit[`ilor spitalice\ti, prin dispozi`ie a pre\edintelui Consiliului Jude`ean. }n urm[toarea perioad[, bugetul jude`ului ar putea suporta diminu[ri pentru repara`iile necesare punerii la punct a acestor instala`ii, care trebuie executate cu bani locali. Ce a g[sit corpul de control citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Spitale obligate s[ refuze internarea bolnavilor S-au mai redus din intern[ri Intern[rile nejustificate ]n spitalele din jude` au fa`[ de anul trecut, ]ns[ nu atât cât \efii CJAS s[ fie mul`umi`i. mai fost stopate, ]ns[ „Din an ]n an am mai redus nu suficient. Cel pu`in num[rul de intern[ri, dar tot asta sus`in sunt foarte multe. Trebuie s[ fie interna`i doar cei care trebuie s[ reprezentan`ii Casei fie interna`i, cei cu adev[rat Jude`ene de Asigur[ri bolnavi”, a spus Rodica Hu`ude S[n[tate, care leac, pre\edintele CAS Botoafirm[ c[, ]n \ani. La Spitalul Judecontinuare, `ean, de exemplu, nuspitaliz[rile m[rul de intern[ri se men`ine anul atrebuie triate cesta acela\i cu cel pentru ca ]nregistrat anul trunit[`ile s[ ecut, ]n jur de de spitaliz[ri se fac nu dep[\eas33.000 intern[ri, ]ntr-o lun[, ]n mec[ num[rul asta ]n ciuda triedie, la Spitalul rilor f[cute. Reprede servicii Jude`ean zentan`ii unit[`ii spitacontractate cu lice\ti spun c[ rata de CJAS \i s[ nu respitalizare este destul de acumuleze datorii.

2.700

„Probabil se va schimba contractul cadru de la anul, ]n sensul c[ se va limita num[rul intern[rilor. Se vor pl[ti doar câteva intern[ri. Bolnavul poate s[ vin[ de 12 ori ]n fiecare lun[. Casa ne pl[tea de fiecare dat[, ]ns[ poate de acum s[ spun[ c[, dac[ a venit cu acela\i diagnostic de \apte ori, ]l pl[tesc o dat[ pe an. Sau mai era o propunere. Bolnavul a stat la Dorohoi, dup[ aia este trimis la Boto\ani sau la spitalul din Ia\i. Se va spune s[ ]mp[r`im pe din dou[ banii pentru spitalizare”, Mihaela Miler, director medical Spitalul Jude`ean

Ne ]mboln[vim ca americanii Problemele de s[n[tate ale românilor, ]n spe`[ ale boto\[nenilor, nu difer[ de cele ale americanilor, de\i nivelul de trai difer[ radical ]ntre cele dou[ `[ri. Cel pu`in la aceast[ concluzie au ajuns medicii americani de la Medical Missions, care, timp de o s[pt[mân[, au acordat consulta`ii la circa 1.000 de dorohoieni. Medicul Pam Ramsey, coordonatorul misiunii din acest an, a declarat c[ printre cele mai des ]ntâlnite boli, atât la americani, cât \i la români, se num[r[ diabetul \i hipertensiunea arterial[. „Vedem acela\i lucru ca ]n America, cre\te diabetul \i hipertensiunea. Una din cauze ar

fi, probabil, condi`iile sociale. Mânc[m fast-food, nu destule legume, foarte mult[ sare, nu facem sport. Anii trecu`i oamenii f[ceau munc[ fizic[, acum stau ]n fa`a calculatoarelor”, a precizat Pam Ramsey. Faptul c[ diabetul face ravagii ]n jude`ul Boto\ani o arat[ statisticile. Potrivit acestora, peste 11.000 de boto\[neni sunt diagnostica`i cu diabet zaharat, Boto\aniul situându-se pe un loc frunta\ pe `ar[. De asemenea, acelea\i statistici relev[ faptul c[ \i hipertensiunea arterial[ face tot mai multe victime printre boto\[neni. }n prima jum[tate a anului ]n curs, peste 300 de boto\[neni au murit din aceast[ cauz[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

mare, ]n sensul c[ unii bolnavi, cu acelea\i afec`iuni, vin s[ se interneze \i de zece ori pe lun[. „Ne men`inem cu acela\i num[r de intern[ri ca \i anul trecut. Ministrul spune indirect c[ am avea interes s[ facem mai multe

intern[ri pentru a scoate cât mai mul`i bani. Aici este cercul vicios, dar nu toate spitalele lucreaz[ pe DRG, ci sunt spitale care lucreaz[ pe num[r de zile de spitalizare”, a precizat medicul Mihaela Miler, directorul

medical al Spitalului Jude`ean. Aceasta spune c[ cel mai probabil de anul viitor, spitaliz[rile vor fi triate prin noul contract cadru. |i asta pentru a se face mai multe economii ]n bugetul casei. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Firmele se angajeaz[ greu la bursa absolven`ilor Preg[tirile sunt ]n toi pentru organizarea Bursei Locurilor de Munc[ pentru Absolven`i, ac`iune ce va avea loc la finalul acestei s[pt[mâni. Organizat[ de Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), ea se va desf[\ura vineri, la sediul institu`iei. Pentru cei cu studii superioare sunt oferite posturi de economist, manager, inspector resurse umane, administrator \i agent de asigur[ri. Pentru cei cu studii medii, oferta este mai generoas[, cele mai multe posturi fiind pentru agen`i vânz[ri, barmani sau confec`ioneri. Bursa va ]ncepe la ora 9.00. Conform prevederilor legale, agen`ii economici care ]ncadreaz[ ]n munc[ pe durat[ nedeterminat[ absolven`i ai unor institu`ii de ]nv[`[mânt sunt scuti`i, pe o perioad[ de 12 luni, de la plata contribu`iei datorate la bugetul asigur[rilor pentru \omaj, aferent[ absolven`ilor ]ncadra`i. }n acela\i timp, primesc lunar, pe aceast[ perioad[, pentru fiecare absol-

175

vent, o sum[ egal[ \colilor de arte \i de agen`i economici au cu valoarea indimeserii. Aceste fost contacta`i s[ catorului social de facilit[`i se acorparticipe la burs[ \i referin`[ ]n vigoad[ \i ]n cazul abnumai 10 \i-au re la data ]ncadr[rii solven`ilor cu hanexprimat inten`ia ]n munc[, pentru dicap, dar pe o pede a participa absolven`ii ciclului rioad[ de 18 luni. inferior al liceului sau ai (Petronela Rotariu)

„Din cele comunicate pân[ acum, absolven`ii au la dispozi`ie 120 de locuri de munc[ vacante, dintre care 15 se adreseaz[ absolven`ilor de studii superioare”, Gabriela Vranciuc, purt[tor de cuvânt AJOFM


7

20 septembrie 2010 Pre\edintele la psihiatru - Nu \tiu ce se-ntâmpl[ c[ ]n ultimul timp sunt tot mai atacat de opozi`ie \i de moguli, au ]nceput s[ m[ p[r[seasc[ pân[ \i sus`in[torii fideli \i scad vertiginos ]n sondaje. Mi se repro\eaz[ c[ prea m[ bag ]n toate, c[ sunt autoritar

\i chiar c[ m[ dau drept Dumnezeu. Psihiatrul: - S-o lu[m ]ncet \i metodic. Spune`i-mi am[nun`it \i ]n ordine cronologic[ tot ce-a`i f[cut. Pre\edintele: - P[i, la ]nceput am creat Cerul \i P[mântul.

CALEIDOSCOP

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând garsonier[, 15.000 E negociabil. Telefon: 0740413173; 0745592728. (1966-1)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-6)

]nchirieri * }nchiriez spa`iu circa 14 mp, pretabil pentru cabinet cosmetic[, medical, birou, zona Prim[verii. Telefon: 0740.422.049. (1970-3) * Primesc ]n gazd[ elev (b[iat). Rela`ii la telefon 0744.952.992.

cump[r[ri * Cump[r frigider ]n stare de func`ionare. Rela`ii la telefon 0748.239.739. (1)

auto * Vând CHRYSLER PT CRUISER 1,6 benzin[, 110 CP, negru metalizat, an fabrica`ie 2002, 75000 km, tapi`erie bej, full electric, trap[, radio-CD, jante, 6.500 Euro, negociabil. Telefon: 0722.849.850. (1979-10)

anun`uri * ANEVAR - Centrul Teritorial Boto\ani organizeaz[ curs formare evaluatori propriet[`i imobiliare ]ncepând cu 11.10.2010. Se pot ]nscrie absolven`i studii superioare tehnice, economice, juridice licen`[. Rela`ii: 0720.880.511. (1980-1)

pierderi * SC PANEX SRL Boto\ani, J07/282/1999, CUI 12439752, pierdut anexe la certificat de ]nregistrare fiscal[, pentru urm[toarele puncte de lucru: 1. Mun. Boto\ani, Pia`a Viilor, (modul stradal) jud. Boto\ani;

2. Mun. Boto\ani, Pia`a Viilor, (modul stradal) jud. Boto\ani; 3. Mun. Boto\ani, Str. Parcul Tinerelului (III/2/1) (Modul stradal) jud. Boto\ani; 4. Mun. Boto\ani, Str. Bucovina (VI)/1/8), (modul stradal jud. Boto\ani); 5. Mun. Boto\ani, Calea Na`ional[ (I/18/1) (modul stradal), jud. Boto\ani; 6. Mun. Boto\ani, Calea Na`ional[ (I/5/11) (modul stradal) jud. Boto\ani; 7. Mun. Boto\ani, Calea Na`ional[ (I/11/2) (modul stradal), jud. Boto\ani; 8. Mun. Boto\ani, Calea Na`ional[, (I/2/3) (modul stradal), jud. Boto\ani; 9. Mun. Boto\ani, Pia`a Central[, jud. Botosani; 10. Mun.Boto\ani, Str. Grivi`a (I/1/8) modul stadal, jud. Boto\ani; 11. Mun. Boto\ani, Str. Mihai Eminescu (IV/5/4), jud. Boto\ani; 12. Mun. Boto\ani, Str. Prim[verii, nr. 30; 13. Mun. Boto\ani, Calea Na`ional[, (Grivi`a), nr.1, jud. Boto\ani; 14. Mun. Boto\ani, Calea Na`ional[ (Grivi`a), nr. 1, jud. Boto\ani; 15. Mun. Boto\ani, str. Pacea, nr.36, jud. Boto\ani; - patru certificate constatatoare cu nr.2193/09.02.2007 pentru urm[toarele puncte de lucru: 1. Mun. Boto\ani, Calea Na`ional[, nr.4, jud. Boto\ani; 2. Mun. Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu - Complex Pars, jud. Boto\ani; 3. Mun. Boto\ani, Pia`a Central[; 4. Mun. Boto\ani, Pia`a Viilor.

angaj[ri * PRIM{RIA COMUNEI UN~ENI, JUDE~UL BOTO|ANI organizeaz[ concurs pentru ocuparea func`iei publice de execu`ie CONSILIER, CLASA I, grad profesional ASISTENT ]n compartimentul buget-finan`e, contabilitate, impozite \i taxe locale, patrimoniu \i resurse umane. Concursul se organizeaz[ la sediul Prim[riei comunei Un`eni, ]n data de 18 octombrie

2010, ora 10, proba scris[ \i 20 octombrie 2010, ora 10, interviul. Dosarele de ]nscriere la concurs se pot depune pân[ la data de 6 octombrie 2010, dup[ publicarea anun`ului ]n Monitorul Oficial al României, partea a III-a. Dosarul de ]nscriere la concurs trebuie s[ con`in[ ]n mod obligatoriu documentele prev[zute la art.49 din H.G. nr.611/2008, modificat[ \i completat[. Criteriile de participare la concurs aprobate de primarul comunei Un`eni, bibliografia \i tematica se afi\eaz[ la sediul Prim[riei comunei Un`eni. Rela`ii suplimentare se pot ob`ine la sediul Prim[riei comunei Un`eni, jude`ul Boto\ani \i la nr. de telefon: 0231.543.802. (1981-1)

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

! O inim[ bun[ a ]ncetat s[ mai bat[, un suflet nobil s-a ridicat la cer. Chipul t[u blând \i c[ldura sufleteasc[ cu care ne-ai obi\nuit vor r[mâne pentru totdeauna ]n amintirea noastr[. Dragostea \i devotamentul fa`[ de meseria \i arma c[reia i te-ai dedicate \i apar`inut sunt de acum ]n sarcina noastr[ \i ]`i promitem, plt. MARIUS LOGHIN, c[ vom ]ndeplini fiecare misiune ca \i cum am ac`ionat ]mpreun[. Sufletele noastre plâng, iar gândul \i privirea se ]nal`[ spre cer, acolo unde, departe de noi, dar mai aproape de Dumnezeu ai plecat \i ne rug[m s[ te primeasc[ ]n ]mp[r[`ia Lui, s[ te a\eze ]ntre cei drep`i, iar pe cei pe care i-ai p[r[sit, s[-i mângâie \i s[-i ]nt[reasc[. Colegii din cadrul ISU Boto\ani. (2)

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Reporter Tele’M (r) 11.00 - 11.30 Interviul s[pt[m^nii (r) 11.30 - 12.30 Drept la ~int[ (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani

16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

AGENDA COMERCIANTULUI

decese

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Luni, 20 septembrie

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

20 septembrie 2010

Doar pe www.evenimentuldebotosani.ro citi`i despre:

Pedepse mai grele pentru teribili\ti

90% dintre cei peste dou[ sute de participan`i la sondajul din edi`ia electronic[ din week-end cred c[ trebuie ]n[sprite pedepsele la adresa teribili\tilor la volan.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

Va avea vreo finalitate concret[ mitingul organizat ast[zi de Cartel Alfa la Boto\ani?

Vorb[-n v^nt

Probabil se va schimba contractul cadru de la anul, ]n sensul c[ se va limita num[rul intern[rilor. Se vor pl[ti doar câteva intern[ri. Bolnavul poate s[ vin[ de 12 ori ]n fiecare lun[. Casa ne pl[tea de fiecare dat[, ]ns[ poate de acum s[ spun[ c[, dac[ a venit cu acela\i diagnostic de \apte ori, ]l pl[tesc o dat[ pe an Mihaela Miler, director medical Spitalul Jude`ean Dac[ tot nu se poate parca pe bulevard, m[car s-o punem de un tenis de mas[.

Copii lovi`i de ma\ini Sport ]n aer liber pe bulevard Cur[`enie general[ ]n Boto\ani Probleme la instala`iile electrice ]n mai toate spitalele

Blestemul prelungirilor a ]nvins \i la Giurgiu Dup[ ce a fost egalat[ ]n prelungirile meciului cu Viitorul Constan`a, FC Boto\ani a reu\it sâmb[t[ s[ piard[ partida de la Giurgiu ]n minutul 90+2. Echipa nu a reu\it s[ ob`in[ nici m[car un punct la Giurgiu, de\i a condus la pauz[ cu 1-0 pe Astra II, o echip[ care ]naintea acestei etape se afla pe locul 15 ]n clasament. Prima repriz[ a fost una modest[, cu pu`ine ocazii, dar cu un gol marcat de FC Boto\ani ]n minutul 35, când atacantul Bogdan Ghiceanu a sc[pat pe contraatac \i l-a executat pe goalkeeperul gazdelor. Dup[ primirea golului,

Astra II Giurgiu a ie\it mai mult la joc \i B[naru putea egala ]n minutul 37, dar mingea trimis[ de acesta a trecut pe lâng[ poart[. }n partea secund[, gazdele au for`at egalarea \i, dup[ dou[ ocazii ratate de Ochia \i Odoroab[, reu\esc golul mult a\teptat. }n minutul 76, Damian l-a executat pe Prisac[ din marginea careului de \ase metri, dup[ un corner executat de Senin. Finalul partidei a fost unul echilibrat \i ambele forma`ii p[reau mul`umite cu rezultatul de egalitate, numai c[, ]n minutul 90+2, Odoroab[ \uteaz[ din interiorul careului \i ]l ]nvinge pe goalkeeperul. }n urma acestei ]nfrângeri, FC Boto\ani ocup[ locul opt ]n clasamentul seriei I din liga a II-a, cu cinci puncte, 9 goluri marcate \i 5 primite. }n urm[toarea etap[, FC Boto\ani va ]ntâlni, tot ]n deplasare, pe Ceahl[ul Piatra

Astra II Giurgiu - FC Boto\ani 2-1 (0-1) Au marcat: Damian (76), Odoroab[(90+2) / Ghiceanu (35) Astra II Giurgiu: Dragne - C. Gheorghe, \an`mare, R. Damian, A. Senin - Cojenel (66 Odoroab[), G. Marcu, Ochia, Cataram[ (52 M. Stan) - B[naru (70 William), Tigoianu. Antrenor: I. \erb[nic[. FC Boto\ani: Prisac[ - Patache, Tincu, Halip, Acsinte Vrabie (75 E. Sandu), Straton, Va\vari, Boro\tean - I. Matei (81 Bâlb[), Ghiceanu (75 Homneac). Antrenor: Cristi Popovici Arbitri: Drago\ Teodor (Constan`a) – Florin St[nescu (Bucure\ti), Daniel Demetrescu (Rm. Vâlcea)

Neam`, o echip[ aflat[ pe locul doi ]n clasament \i care ]\i

propune promovarea ]n liga I. (R[zvan Sauciuc)

„Este p[cat c[ am pierdut acest meci pentru c[ Astra II Giurgiu era o echip[ de b[tut. Am avut 1-0 la pauz[ dar nu \tiu ce s-a ]ntâmplat \i de ce nu am reu\it s[ p[str[m acest avantaj. Am primit gol la un corner, dup[ care gazdele au marcat ]n prelungiri. E p[cat pentru c[ jocul per ansamblu nu a fost unul r[u. Ne a\teapt[ un meci dificil la Piatra Neam`, dar sper[m s[ recuper[m acolo punctele pierdute”, Cornel |fai`er, pre\edinte FC Boto\ani „Am pierdut pentru c[ la 1-0 am preferat s[ ap[r[m rezultatul decât s[ for`[m \i s[ mai ]nscriem. }n repriza a doua, cei de la Giurgiu ne-au boxat. E clar. Noi suntem o echip[ bun[ de divizia B, dar care nu poate spera la mai mult. Nu suntem o echip[ care s[ joace bine \i ]n deplasare. Nici juc[torii adu\i ]n aceast[ var[ nu au excelat. Straton nu poate juca mai mult de o repriz[, Ionu` Matei a jucat slab, iar Bâlb[ a dezam[git complet. Eu zic c[ el e o fals[ ipotez[ pentru noi. El a\teapt[ ]n continuu s[-i sune telefonul \i s[ plece de la Boto\ani”, Valeriu Iftime, finan`ator FC Boto\ani

Cristi Popovici:

„Din p[cate, lucrurile se repet[” Tehnicianul echipei FC Boto\ani pune pe seama ghinionului cele dou[ goluri consecutive ]ncasate de ro\-albalba\tri ]n prelungirile meciurilor cu Viitorul Con-

stan`a \i Astra II Giurgiu. Cu toate acestrea, Cristi Popovici a recunoscut c[ elevii s[i au comis unele erori. - Cum a fost meciul? - A fost un meci bun, am dat un gol, ne-am mai creat câteva ocazii dar, din p[cate, din nou am luat gol ]n minutul

92. Din p[cate, lucrurile se repet[. Din nou primim gol din faze fixe, din nou prim gol ]n prelungiri \i asta m[ face s[ ]mi pun anumite semne de ]ntrebare. - FC Boto\ani a primit din nou gol ]n prelungiri. E lips[ de concentrare? - Nici nu \tiu ce s[ zic. E hazard, e ne\ans[. E dureros când `i se ]ntâmpl[ `ie, mai am ales c[ \i ]n meciul cu Viitorul Constan`a am pierdut dou[ puncte. Practic, trebuia s[ avem trei puncte ]n plus. Cu opt puncte eram pe locul patru ]n clasament. - Astra II Giurgiu este o echip[ de retrogradare? - Am spus-o \i ]naintea meciului c[ Giurgiu nu este o echip[ slab[. Au juc[tori care evoluea-

z[ de mult timp acolo. Surprinz[tor a fost ]nceputul lor de campionat, cu acele trei ]nfrângeri consecutive. |i ast[zi (n.r. sâmb[t[) dac[ eram mai aten`i la acel corner \i dac[ nu primeam golul din prelungiri Giurgiu r[mânea cu zero puncte de\i jocul lor a fost destul de bun. - Valeriu Iftime a fost nemul`umit de Bâlb[... - }n primul rând a jucat foarte pu`in. Eu l-am introdus pe Ionu` Bâlb[ pe teren pentru c[ este un juc[tor cu experien`a care poate face diferen`a la o faz[ de atac. - Cum a fost arbitrajul? - Nu am ce s[ le repro\ez arbitrilor. A fost un arbitraj bun care nu a influen`at ]n niciun fel rezultatul. (A consemnat R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1709  

Ziarul orasului tau!

Advertisement