Page 1

Pagina 4

CMYK

Controverse cu foc la biserica ars[ din Parcul Tineretului EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 174 (1699) • Luni, 6 septembrie 2010 • 8 pagini

Fata din Boto\ani care a pierdut inima lui „Bote” O boto\[neanc[ a avut un rol principal ]n show-ul verii la Antena 1, al c[rui vedet[ a fost unul dintre cei mai râvni`i burlaci ai `[rii, C[t[lin Botezatu. L-a pierdut ]ns[ pe designer chiar ]n final[. Pagina 5

Accident grav cu o c[ru`[ la R[deni Duminic[ sear[ poli`i\tii \i un echipaj al ambulan`ei au fost solicita`i s[ intervin[ la R[deni, ]n urma petrecerii unui grav accident de circula`ie. O c[ru`[ a fost lovit[ ]n plin de un autoturism. Potrivit primelor informa`ii, c[ru`a\ul ar fi intrat ]n fa`a ma\inii din neaten`ie, fiind lovit ]n plin. Impactul a fost deosebit de puternic, c[ru`a\ul fiind grav r[nit. La ora

]nchiderii edi`iei echipajul ambulan`ei se deplasa spre locul accidentului pentru a acorda primele ]ngrijiri medicale persoanei r[nite. Poli`i\tii urmau s[ efectueze cercet[ri la fa`a locului pentru stabilirea circumstan`elor accidentului. Mai multe informa`ii ]n leg[tur[ cu acest eveniment vor fi prezentate ]n edi`ia de mâine. (D[nu` Rotariu)


2

6 septembrie 2010

STARTNEWS Editorial

Hora a umilit Katiu\a Sunt \i momente ]n istoria unui popor când, pe un palier sau altul al exprim[rii sale, i se ive\te ocazia s[ se r[zbune pe cei ce s-au purtat cu agresivitate ]n decursul timpului. |tim foarte bine, timp de cincizeci de ani „fra`ii“ no\tri de la est au f[cut genuflexiuni cu noi, dar, iac[, vineri a venit timpul \i le-am tras-o peste nas \i peste geoale. Cum? Simplu, la fotbal \i nu cu echipa de old-boy \i nici cu reprezentativa mare, ci echipa de tiLucian Alecsa neret, tocmai de la copiii no\tri postdecembri\ti, care habar nu au ce a reprezentat bol\evismul. |i unde? La Boto\ani, ]n acest `inut ciuntit de creionul lui Stalin, care ne-a l[sat Fundul, luându-ne Her`a. Dar, iat[: „Toamna când se scutur[ salcâmii / au plecat fotbali\tii la r[zboi / plâng to`i ru\ii, plânge \i Katiu\a / c-au luat cafteal[ lâng[ Dorohoi“. Ai no\tri tineri au ]ncins... Hora pe covorul verde al Stadionului Municipal, dându-le tinerilor ru\i \i trei carboave peste orgoliu drept ]nv[`[tur[ de minte. Meciul nu a fost unul u\or pentru ai no\tri, pe timpul jocului \i echipa noastr[ a ars câteva paradoxuri, ca de exemplu: Eric Bicfalvi, pe jum[tate român, dar care s-a dovedit prin ceea ce-a f[cut ]n teren c[ e un român \i jum[tate, a fost desemnat juc[torul meciului, ]n schimb, olteanul Mihai Costea a fost trompeta echipei, ]n afar[ de dou[-trei incursiuni mai ac[t[rea ]n prima repriz[, a \omat sau a dat cu piciorul pe lâng[ minge. Pe ]ntreaga durat[ a partidei tinerii no\tri au fost peste ru\i, dar cel care a ]ncins hora bucuriei ]nscriind cel de-al treilea gol al echipei noastre a fost chiar tân[rul ceferist clujean, Ioan Hora, umilind astfel Katiu\a. |i uite a\a, meciul a luat \i-o aur[... folcloric[. Tot pe plaiuri moldave, mai precis la Piatra Neam`, a jucat \i echipa de seniori a României meciul din preliminariile Campionatului European cu echipa similar[ a Albaniei. Jocul a fost modest, selec`ionerul R[zvan Lucescu s-a dovedit a fi \i la aceast[ vârst[ doar „fiul lui tata“, epatând doar arogan`[ \i-un orgoliu nes[buit. De vreo câteva luni bune oamenii din pres[ tot bat \aua privind schimbarea selec`ionerului, numai c[ Ionu` Lupescu refuz[ s[ priceap[. Sunt convins c[ vom rata \i aceast[ calificare, iar federalii vor g[si ]n continuare tot felul de scuze penibile. Miercuri vom avea un meci ]n spa`iul exsovietic, sper s[ nu ne ]ntoarcem \i de acolo cu coada ]ntre picioare, iar federalii s[ `in[ ]n continuare nasul pe sus. Ar fi un gest pur balcanic! }n ceea ce prive\te tineretul lui Emil S[ndoi, f[r[ nici o ]ndoial[, echipa e pe cai mari, nici mânjii lui Putin nu ne mai pot ]mpiedica s[ ne calific[m.

Calendar cre\tin ortodox 6 L † Minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sf.Mc. Macarie 7 M Înaintepr[znuirea Na\terii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Sfin`ii Cuvio\i Simeon \i Amfilohie de la Pâng[ra`i; Cuviosul Clodoald (Cloud) de la Paris

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

Virozele respiratorii ]\i ]ncepeau ofensiva. Anul trecut pe vremea asta medicii aten`ionau c[ toamna anului 2009 ar putea aduce viroze mai agresive, care s[ atace cu o virulen`[ crescut[ fa`[ de anii anteriori. }ntr-un articol publicat exact cu un an ]n urm[ de Evenimentul de Boto\ani, se men`iona c[ din cauza diferen`elor mari de temperatur[ de la noapte la zi sau de la o zi la alta, sute de boto\[neni ajunseser[ la spital cu viroze respiratorii \i pneumonii. „Virozele respiratorii «lovesc», ]n plin[ c[ldur[, ]n persoanele vulnerabile, ]n special ]n copii. Din cauza fluctua`iilor semnificative de temperatur[, sute de boto\[neni au ajuns la spital cu viroze respiratorii \i pneumonii. Din aceast[ toamn[ se a\teapt[ anumite muta`ii genetice ale virusului H1N1, lucru care va face ca afec`iunile respiratorii s[ fie mai virulente”, declara medicul Tamara Ciofu, la acea dat[ director al Direc`iei de S[n[tate Public[. Medicii pediatri aten`ionau familiile care au 4,2796 lei

3,3328 lei

copii s[ evite, ]n acea perioad[, aglomera`ia, picnicurile, s[ evite zonele ]n care se pot consuma alimente f[r[ s[ existe o igien[ prealabil[ a mâinilor. „Virozele de var[ au ca predominant[ simptomatologia digestiv[, iar virozele de toamn[ pot avea cu prec[dere simptomatologie respiratorie”, mai declara medicul Tamara Ciofu. La fel ca ]n urm[ cu un an, medicii atrag \i acum aten`ia c[ virozele \i-au instalat influen`a mai devreme decât de obicei. „Viru\ii sunt mai agresivi de la an la an”, aten`ioneaz[ ]n aceste zile medicii. Despre ce se poate face ]n aceste situa`ii, singurul r[spuns se refer[ la cre\terea imunit[`ii. Se pare c[ secretul st[ ]n fortificarea organismului cu vitaminele puse la dispozi`ie de fructe \i legume. Ziua: 200C

Noaptea: 70C

Corneliu Vadim Tudor, a\teptat la Boto\ani. Prim-vicepre\edintele PRM Boto\ani Eugen Ni`ur[ a declarat c[ aceasta este promisiunea f[cut[ de \eful s[u de partid. „Ne-a promis c[ pân[ ]n luna decembrie vede ]ntreaga `ar[. Nu a fixat o dat[ \i pentru Boto\ani, dar a spus c[ va trece prin toate jude`ele `[rii, deci presupun c[ va veni \i pe la noi. Sper[m s[ fim ]n stare s[ ]l ]ntâmpin[m cu ve\ti aproximativ bune”, a precizat Ni`ur[.

Conservatorii ies cu arti\ti la b[taie Noua conducere jude`ean[ a Partidului Conservator a organizat sâmb[t[ diminea`[ o ]ntâlnire cu liderii din teritoriu. La aceasta au fost prezen`i \i o bun[ parte dintre noii membri ai forma`iunii, care au depus adeziune dup[ ce \efia interimar[ a fost preluat[ de ex-liberalul Paul Oni\a. Printre ace\tia s-au reg[sit comisarul \ef ]n rezerv[ Dan Ro\u, fost comandant al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, dar \i cunoscuta interpret[ de muzic[ popular[ Br]ndu\a Covalciuc Ciobanu. „Valorile \i principiile Partidului Conservator sunt cele mai apropiate de ale mele”, \i-a explicat intrarea ]n PC exinspectorul \ef al IPJ, ]n timp ce artista \i-a motivat astfel plecarea din PDL: „nu vede`i ce se ]nt]mpl[ acum ]n `ara asta? Doar scrie`i... Vreau s[ aduc c]`i mai mul`i arti\ti ]n partid”. Printre c]nt[re`ii care ar pu-

tea intra ]n PC Boto\ani se num[r[ \i deja celebrul Ovi (Ovidiu Cern[u`eanu), prieten cu Paul Oni\a. La ]nt]lnire a participat \i fostul inspector \colar

„PC porne\te ]n aceast[ competi`ie cu g]ndul de a c]\tiga trofeul, nu suntem perdan`i din start”, Paul Oni\a, pre\edinte interimar PC Boto\ani

general adjunct Adrian L[c[tu\. Liderul jude`ean interimar al conservatorilor a anun`at la ]nt]lnirea cu oamenii din teritoriu c[ are planuri mari pentru alegerile din 2012. Conservatorii ar urma s[ aib[ alegeri interne spre sf]r\itul lunii noiembrie. (Sergiu B[l[\c[u)

Publicitate

STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari, s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate între ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!


3

6 septembrie 2010 Accident de la alcool pe Calea Na`ional[. Sâmb[t[ diminea`[ poli`i\tii au fost sesiza`i c[ ]n zona intersec`iei dintre Calea Na`ional[ \i Cuza Vod[ s-a produs un accident rutier, f[r[ victime. La fa`a locului au identifica`i conduc[torii auto implica`i ]n persoana lui Cezar N., care se deplasa cu un Citroen \i Petru F., care a condus un Volkswagen Polo. Cei doi conduc[tori auto au fost testa`i cu aparatul etilotest, ]n cazul celui de al doilea rezultatul indicând o concentra`ie de 0,67 mg/l alcool pur ]n aerul expirat.

TOPNEWS

Fosta \ef[ de la drumuri, cercetat[ pentru ]n\el[ciune \i uz de fals Fostul director al Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri (DJDP) Geanina Pintilii este cercetat[ de procurori pentru ]n\el[ciune \i uz de fals, dup[ ce ar fi ob`inut mai multe concedii medicale ilegal. Conform anchetatorilor, atât fostul director al DJDP, cât \i complicea sa Iolanda H., s-au ales cu dosare penale dup[ ce au ]ncercat s[-\i p[c[leasc[ angajatorul, cu documente false, ob`inând mai multe con-

cedii medicale de\i nu avea Pintilii, folosindu-se de doacest drept. Parchetul cumente medicale falde pe lâng[ Tribusificate prin internalul Boto\ani a ven`ia Iolandei confirmat ]nceH., a indus ]n perea urm[ririi eroare angajapenale fa`[ de torul, ob`iambele, acesnând f[r[ de lei ar fi ob`inut de la tea fiind cerdrept concedii DJDP Geanina Pintilii cetate sub asmedicale \i folosindu-se de concedii pectul s[vârindemniza`ia medicale care i-ar fi \irii infrac`iaferent[. Fosta fost acordate pe unilor de ]n\el[directoare a nedrept. ciune \i uz de fals, DJDP a fost demicu aplicarea prevedes[ ]n urma unor ne]nrilor legale privind partici`elegeri cu pre\edintele CJ, pa`ia la s[vâr\irea infrac`iunii Mihai ~âbuleac, aceasta conde fals intelectual. Mai exact, testând ]n instan`[ m[sura luas-a stabilit faptul c[ Geanina t[ ]mpotriva sa. (D.R.)

6.240

Marea disponibilizare Zeci de copii malnutri`i, ]n eviden`ele medicilor ocole\te oamenii ]n uniform[ Nici un poli`ist, pompier, jandarm sau poli`ist de frontier[ nu va fi dat afar[ ]n perioada urm[toare, ]n ciuda dificult[`ilor financiare. Munca depus[ de fiecare dintre ace\tia este cu atât mai important[ cu cât ]n sistem este o mai veche „suferin`[” ]n ce prive\te insuficien`a personalului. Chiar dac[ este greu de crezut, Cred c[ puterea de cump[rare a ]n România anului 2010 ]nc[ mai românilor se resimte ]ns[ ]n sunt copii diagnostica`i cu alimenta`ia copilului. Este o malnutri`ie. Cei mai mul`i dintre realitate dramatic[ faptul c[ copiii care nu sunt alimenta`i, mul`i p[rin`i nu au ce s[ le pun[ ajungând s[ primeasc[ acest copiilor pe mas[”, a declarat un diagnostic, au vârsta de sub un medic de familie boto\[nean. an. Aceste cazuri noi se Potrivit statisticii, din cei adaug[ altor aproape 147 de copii malnu150, aflate deja ]n tri`i, majoritatea coeviden`e. Situa`ia vâr\itoare, 104, cea mai grav[ se provin de la sate, ]nregistreaz[ ]n câ`iva dintre acazuri noi de malmediul rural, unce\tia fiind chiar nutri`ie proteino-calode sunt ]nc[ mialimenta`i la sân. ric[, la copii cu vârste cu`i care sufer[ Medicii spun c[ ]ntre 0 \i 3 ani, au fost din cauza alimenalimenta`ia este depistate ]n trita`iei lipsite de elecel mai important mestrul II al mentele esen`iale aspect ]n dezvoltaacestui an. dezvolt[rii normale a rea normal[ a copiluorganismului, precum lui. Malnutri`ia este o pe\te, carne, ou[ sau brânz[. tulburare secundar[ a cre\terii \i „Sunt mame care ]n loc s[ ]i dezvolt[rii postnatale, caracteofere copilului o alimenta`ie s[- ristic[ perioadei de sugar \i copil n[toas[, bazat[ pe carne, pe\te, mic. }n lipsa aportului nutri`ioou[, brânz[ \i lapte, prefer[ s[ le nal exogen, organismul este astdea suplimente nutritive, respec- fel obligat s[-\i consume `esututiv comprimate de calciu sau rile proprii pentru acoperirea nemagneziu. Altele nu ofer[ co- cesit[`ilor de ]ntre`inere. (L[piilor nici m[car pe acestea. cr[mioara Lupa\cu)

16

Dup[ reducerea salariilor cu 25%, angaja`ii Ministerului Administra`iei \i Internelor au primit ]nc[ o veste care i-a cam speriat, faptul c[ ar putea fi vorba \i de disponibiliz[ri ]n rândul lor. Situa`ia a fost „dezamorsat[” chiar de ministrul Vasile Blaga, care a declarat c[ nu vor fi f[cute concedieri, ]ns[ se va lucra la o reorganizare, orientat[ ]n special spre scoaterea efectivelor ]n strad[. De altfel, concedierile nu puteau fi f[cute pentru c[ ]n nici o structur[ num[rul de posturi nu era acoperit ]n propor`ie de 100%. Dac[ pe adresele ISU sau IJJ nu a venit nimic oficial de la Bucure\ti, se pare c[ semnalul reorganiz[rii a ajuns la poli`i\tii boto\[neni. În schimb, nici poli`i\tii de frontier[ boto\[neni nu au mai multe date, a\teptându-se dispozi`ii de la Bucure\ti. Toate aceste lucruri se ]ntâmpl[ ]n condi`iile ]n care alte institu`ii ce `in de MAI, precum prefecturile, au trecut deja la drastice disponibiliz[ri. (D[nu` Rotariu)

„Nu am primit nimic oficial ]nc[, dar la nivelul IGPR-ului se lucreaz[ ]n aceast[ perioad[ la o reorganizare a inspectoratelor, urmând ca dup[ 15 septembrie s[ primim situa`ia cu schimb[rile care vor fi f[cute. }ns[ nu va fi dat nimeni afar[, ]n condi`iile ]n care avem deja un deficit de personal”, inspector principal Daniela Darea, purt[tor de cuvânt IPJ Boto\ani „}nc[ nu am primit nimic oficial de la Bucure\ti ]n aceast[ privin`[, ]ns[ mi-e greu s[ cred c[ vor fi disponibiliz[ri ]n condi`iile ]n care avem acoperit efectivul ]n propor`ie de aproximativ 80-85%”, inspector Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt IJPF Boto\ani


CMYK

4

6 septembrie 2010

TOPNEWS Mii de boto\[neni uci\i de cancer \i boli ale inimii

Autorul incendierii restaurantului Cactus, liber \i acum. Alt caz ]n care un incendiu a provocat pagube uria\e, iar autorul este liber, este cel de la terasa Cactus, din septembrie 2008. Autorul a fost prins imediat, ]ns[ timpul a ar[tat c[ fapta sa nu a fost atât de grav[. Asta cu toate c[ a provocat o pagub[ aproximat[ la peste 500.000 de lei. S-a dispus scoaterea de sub urm[rirea penal[ ]ntrucât fapta nu a prezentat pericol public. S-a motivat c[ terasa nu era amplasat[ lâng[ alte imobile.

Controverse cu foc la biserica ars[ din Parcul Tineretului Concluziile poli`i\tilor ]n privin`a incendiului din luna iunie a acestui an, care a mistuit acoperi\ul bisericii cu hramul „Izvorul T[m[duirii”, sunt c[ focul a pornit de la un scurtcircuit. Preotul paroh este de alt[ p[rere.

}n prima jum[tate a anului aproape 3.000 de boto\[neni au murit din cauza unor maladii grave. Bolile aparatului circulator, respectiv hipertensiune arterial[ \i infarctul miocardic, bolile cerebro-vasculare se afl[ ]n topul cauzelor deceselor la nivelul jude`ului. Potrivit datelor Direc`iei de S[n[tate Public[, aproape 1.800 de boto\[neni au murit din cauza acestor boli. 480 de victime au f[cut anul acesta \i tumorile, fie c[ au fost ale organelor digestive, respiratorii, ale sânului sau ale colului uterin. Aceea\i statistic[ arat[ c[ mul`i dintre boto\[neni sunt r[pu\i \i de boli ale aparatului respirator, 139 cazuri, dar \i ale aparatului digestiv, 187 de cazuri. De departe, cei mai mul`i dintre boto\[nenii c[zu`i prad[ acestor boli provin din mediul rural.

„Aceste maladii sunt generate, de regul[, de modul de via`[ pe care ]l duce fiecare, de stres, de modul de alimenta`ie, mai bine zis de stilul \i regimul de via`[, dar \i de factorii psihosociali. Nu exist[ un singur agent care s[ duc[ la aceste boli”, medic Doru Culiceanu, membru Colegiul Medicilor

Asta, spun medicii, dovede\te c[ ]n special persoanele de la `ar[ ignor[ s[ mearg[ m[car pentru un consult la medic pentru a depista la timp bolile de care sufer[.

Afec`iunile respiratorii omoar[ copii La copii, predomin[, ca \i cauz[ de deces, bolile aparatului respirator, ]n perioada men`ionat[ fiind ]nregistrate cinci decese la copiii sub un an \i alte cinci la copiii de peste un an. O alt[ cauz[ de deces, aflat[ ]n cre\tere la nivelul jude`ului, o reprezint[ leziunile traumatice \i otr[virile. Dac[ anul trecut erau ]nregistrate 73 de cazuri, ]n prima jum[tate a anului ]n curs s-a ajuns la 164 cazuri decese cauzate de leziunile traumatice \i otr[viri. Cei mai mul`i boto\[neni r[pu\i de leziuni traumatice sunt b[rba`i, majoritatea din mediul rural \i având vârsta ]ntre 20 \i 49 de ani. (L.Lupa\cu)

Ipoteza scurtcircuitului a fost prezentat[ ]nc[ din iunie de pompieri. }ns[ preotul paroh Ioan Alupoaie nu este de acord cu decizia anchetatorilor, spunând c[ cel care a dat foc Bisericii ]n 2009 este \i autorul incendiului din 2010. }n noaptea de 8 spre 9 iunie, Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ a fost anun`at de izbucnirea unui incendiu la Biserica „Izvorul T[m[duirii” din cartierul Parcul Tineretului. Acolo s-au deplasat imediat cinci echipaje. Când pompierii au ajuns la fa`a locului focul mistuia acoperi\ul bisericii, construit doar din material lemnos, pe o suprafa`[ de aproximativ 850 metri p[tra`i. Lupta cu fl[c[rile a durat aproximativ dou[ ore, pentru c[ accesul la nivelul acoperi\ului a fost ]ngreunat din cauza lucr[rilor de construc`ie. }n cele din urm[, acoperi\ul a fost mistuit aproape ]n totalitate, pagubele ridicându-se la câteva zeci de mii de lei. De\i de la bun ]nceput preotul a sus`inut c[ nimeni nu a l[sat nici un bec

„Dac[ poli`i\tii \i pompierii au spus a\a, c[ a fost un scurtcircuit, este treaba lor. }ns[ eu tot spun c[ a fost vorba de o mân[ criminal[, pentru c[ \i acum se laud[ c[ a dat foc de dou[ ori \i va da a treia oar[. Intr[ ]n Biseric[ cu `igara ]n mân[ \i cu sticla de bere ]n mân[, amenin`[”, Ioan Alupoaie, preot paroh Biserica „Izvorul T[m[duirii”

aprins \i c[ focul ar fi fost pus de cineva, ]n cele din urm[ concluziile au fost c[ focul a pornit de la un scurt circuit. „}n urma finaliz[rii cercet[rilor sa stabilit c[ incendiul a fost produs de un scurtcircuit” a declarat inspector principal Daniela Darea, purt[torul de cuvânt al IPJ.

„Eu nu mai am ]ncredere ]n nimeni” }n luna aprilie a anului 2009 Biserica „Izvorul T[m[duirii”, atunci complet din lemn, a ars ]n totalitate dup[ ce persoane care au spart l[ca\ul de cult \i au furat diferite obiecte, au dat foc altarului, pentru a-\i acoperi urmele. Autorii au fost descoperi`i imediat, o patrul[ identificându-i pe Valentin C., de 38 ani, \i Vasile N., de 58 ani, ambii din municipiul Boto\ani, care fiind persoane f[r[ ad[post, aveau asupra lor dou[ bagaje voluminoase. Când au fost controla`i, s-au g[sit asupra lor articole biserice\ti \i sticle cu vin. }n continuare se fac cercet[ri ]n acel dosar de procurori. Preotul sus`ine c[ Valentin C. se laud[ c[ va da foc \i a treia oar[ l[ca\ului de cult. „Eu nu mai am ]ncredere ]n nimeni, nici ]n poli`ie, nici ]n pompieri. Atunci a fost prins c[ a dat foc, \i nu s-a ]ntâmplat nimic. Acum, probabil nu au dovezi” a spus Ioan Alupoaie. (D[nu` Rotariu)


CMYK

5

6 septembrie 2010 Urm[rit interna`ional prins la Dorohoi. Vineri la Dorohoi a fost depistat urm[ritul interna`ional Ion C., de 35 ani, din Pomârla, pe numele c[ruia exista emis mandat de arestare preventiv[ pe 30 zile, pentru comiterea infrac`iunilor de contraband[ \i constituire ]n grup infrac`ional organizat. B[rbatul a fost prezentat de c[tre poli`i\ti Tribunalului Boto\ani, instan`a confirmând mandatul de arestare preventiv[. Ion C. a fost ]ncarcerat ]n arestul IPJ Boto\ani.

ESEN~IAL

Fata din Boto\ani care a pierdut inima lui „Bote”

Consilierul local liberal Romulus Eram consider[ c[ taxele la locul de distrac`ii din Parcul „Mihai Eminescu” ar trebui s[ „bat[ ]n retragere”. Din moment ce veniturile boto\[nenilor au sc[zut cu 25% \i taxele la parcul de distrac`ii trebuie reduse, sus`ine acesta. „S-a f[cut o prim[ ]ncercare de a da un timp liber de dou[ ore ]n timpul zilei, dar eu zic c[ ar fi corect ca pre`urile care se practic[ ]n momentul de fa`[ ]n Parcul Mihai Eminescu s[ fie reduse cu 25%, pentru c[ sunt pre`uri suficient de mari, ]ntr-un timp foarte scurt de utilizare a parcului de joac[”, a spus Eram. Acesta s-a ar[tat nemul`umit, ]n cadrul unei conferin`e de pres[, \i de programul de iluminat public. Consilierul local afirm[ c[ municipalitatea ar trebui s[ g[seasc[ o formul[ privind programul de iluminat public, astfel ]ncât acesta s[ fie dezvoltat spre sear[ \i oprit diminea`a. (L.L.)

O boto\[neanc[ a avut un rol principal ]n show-ul verii la Antena 1, al c[rui vedet[ a fost unul dintre cei mai râvni`i burlaci ai `[rii, C[t[lin Botezatu.

Boto\ani-Milano... „Burlacul” Printre aspirantele la inima creatorului de mod[ s-a aflat \i Mihaela Stanciu din Boto\ani. Aceasta nu numai c[ a trecut cu brio de toate etapele emisiunii, ba chiar a ajuns \i ]n final[. Din nefericire pentru ea, a fost eliminat[ chiar ]n final[, cealalt[ concurent[ dovedindu-se pe placul lui „Bote”. Mihaela s-a n[scut ]n Boto\ani, dar momentan locuie\te la Milano. A aflat de castingul pentru emisiunea „Burlacul” urm[rind Antena 1 ]n Italia \i nu a stat prea mult pe gânduri, s-a ]nscris, a fost contactat[ \i a luat primul avion spre România. Acum, dup[ concurs, a declarat c[ ]\i dore\te un so` român, un „Mr. Perfect”, cu care vrea s[ aib[ mul`i copii, cât mai curând.

A plecat la fratele din Italia \i s-a ]ndr[gostit ]n avion Mihaela a plecat ]n urm[ cu ani buni la fratele ei, stabilit ]n Italia \i s-a ]ndr[gostit ]n avion. Rela`ia ei a durat doar pân[ ]n 2009 ]ntrucât a intervenit monotonia, conform chiar spuselor sale. De\i profesia ei, conform studiilor, este asistent de farmacie, odat[ cu plecarea ]n peninsul[ s-a reprofilat, astfel c[, ]n prezent lucreaz[ la checkin-ul aeroportului din Milano. Mihaela \i Violeta - câ\tig[toarea - au trecut peste orice resentiment \i s-au purtat mai mult decât civilizat chiar \i dup[ ce camerele de filmat nu au mai fost ]ndreptate asupra lor. Ba chiar, cele dou[ au c[l[torit al[turi de C[t[lin Botezatu de la Paris la Bucure\ti, f[când glumi`e \i amuzându-se ca trei buni prieteni. Asta chiar dac[, ]n primele momente ]n care a aflat c[ nu este aleasa designerului, Mihaela a tunat \i a fulgerat: „De la iubire la ur[ e doar un pas, asta simt acum, c[ ]l ur[sc pe Bote \i nu vreau s[ ]l mai v[d niciodat[”, spunea Mihaela. Ulterior se pare ca a

Fostul vice Eram cere diminuarea taxelor din parc

Tâlhar l[sat liber de judec[tori

revenit rapid la sentimente mai bune.

A ajuns totu\i Miss Popularitate O alt[ bil[ alb[ pentru boto\[neanc[ este \i faptul c[ pe site-ul emisiunii Burlacul, www.burlacul.antena1.ro Mihalea Stanciu a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor emisiunii. Aceasta a fost desemnat[ Miss Popularitate, devansând-o pe Violeta Babliuc, câ\tig[toarea inimii lui Botezatu. Cea ]n fa`a

c[reia boto\[neanca a pierdut toreasc[. }ns[ nici Mihaela nu este din Timi\oara \i are s-a l[sat mai prejos, 24 de ani. Violeta p[r[sind competi`ia cu este una dintre capul sus, declafetele care a porrându-se ]nnit cu dreptul crez[toare ]n ]n rela`ia cu for`ele proprii de concurente au fost C[t[lin, ofe\i gândindu-se selectate pentru a intra ]n rindu-i un la proiectele gra`iile celebrului desigs[rut ]nc[ de din viitor. ner. 10 \i-au v[zut spulla prima ]n„Burlacul” a berate visul ]nc[ din tâlnire. Blonda fost una din ceprima edi`ie, când au (coinciden`[ le mai urm[rite fost eliminate. sau nu), obi\nushow-uri de teleie\te s[ participe la viziune din aceast[ concursuri de fruvar[, cu sute de mii de muse`e \i ]i place s[ danseze, telespectatori. (D[nu` Rotas[ deseneze ]n creion \i s[ c[l[- riu)

Face o pr[jitur[ ]n cinstea lui „Bote” Frumoasei blonde, care l-a alintat pe parcursul emisiunii pe C[t[lin cu apelativul „Pr[jituric[”, i-a venit \i o idee de afacere. Ea a aflat c[ desertul preferat al lui Bote este unul r[coros, cu fructe, a\a c[ s-a decis. Va lansa, ]n România, „Pr[jitura Botezatu”, o minun[`ie din fructe, ornat[ cu un trandafir din mar`ipan ro\u, aluzie la trandafirul pe care ]l primeau ]n fiecare emisiune alesele creatorului. Mihaela, marea ]nvins[ a concursului, a fost sf[tuit[ de Botezatu s[ se ]ntoarc[ la iubitul ei din Italia.

22

Judec[torul care a analizat cazul a considerat c[ autorul tâlh[riei, dup[ ce a atacat o femeie ]n scara blocului, nu prezint[ totu\i un pericol social. Ana T., de 62 ani, din municipiul Boto\ani, a povestit poli`i\tilor c[ atunci când a intrat ]n blocul unde locuie\te a fost ajuns[ de un tân[r necunoscut, care a lovit-o ]n zona cefei \i i-a rupt l[n`i\orul. Investiga`iile efectuate de cadrele Biroului de Investiga`ii Criminale au dus la identificarea autorilor faptei, Dorin C., de 29 ani, fa`[ de care s-a dispus ]nceperea urm[ririi penale pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tâlh[rie \i Alin U., de 30 ani, fa`[ de care s-a dispus ]nceperea urm[ririi penale pentru s[vâr\irea infrac`iunii de complicitate la tâlh[rie. Dorin C. a fost re`inut pentru 24 de ore ]n arestul IPJ, ]ns[ când s-a cerut arestarea sa preventiv[ de c[tre procuror, judec[torul a respins cererea. (D.R.)

Institut pentru controlul asfaltului Consilierul municipal Gheorghe Vâzdoag[ va depune un proiect de hot[râre ]n CL privind angajarea unui institut specializat ]n verificarea calit[`ii structurilor asfaltice. Un astfel de proiect a mai fost propus ]n Consiliu Local \i ]n 2007, ]ns[ nu a fost promovat, Executivul Prim[riei motivând c[ nu sunt prev[zute cheltuieli pentru a\a ceva. Conform legii, acest control al calit[`ii execu`iei trebuie pl[tit \i realizat de c[tre executant. Vâzdoag[ va ]ncerca s[ reintroduc[ proiectul ]n \edin`a de Consiliu Local de luna aceasta. „Vede`i ce s-a ]ntâmplat cu bulevardul. Dac[ ar fi avut un expert neutru care s[ analizeze calitatea lucr[rilor la bulevard, ceea ce s-a ]ntâmplat nu s-ar mai fi ]ntâmplat. De asemenea, sumele de bani care se investesc ]n infrastructura din municipiul Boto\ani sunt atât de mari, ]ncât nu ne permitem s[ ne batem joc de banul public”, a spus consilierul. (L.L.)


6

6 septembrie 2010

TOPNEWS

An nou, bac nou. Nici un an f[r[ modific[ri ale metodologiei de organizare \i desf[\urare a examenului de bacalaureat. Absolven`ii de liceu trebuie s[ ia ]n calcul noile reguli pe care Ministerul Educa`iei le-a adus pentru bacalaureatul din anul \colar 2010-2011. Cele mai importante schimb[ri le afla`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

T[ierile salariale au sec[tuit ]ncas[rile la bugetul local M[sura Guvernului de a mic\o- 2009 aceasta era de aproape 4,1 ra salariile bugetarilor afecteaz[ milioane de lei, anul acesta a ]n mod direct \i bugetele locali- sc[zut la 3,6 milioane de lei. t[`ilor, acolo unde se ]nregistreaz[ un num[r mare persoane angaImaginea real[ a jate la stat. Potrivit reprezentanefectelor amput[rii `ilor Direc`iei de Taxe \i Impozite locale, ]n primele opt luni ale salariilor, abia peste acestui an s-au colectat din cotele o lun[ defalcate ale impozitului pe venit 28,8 milioane de lei, ]n condi`iile Intrarea ]n vigoare a t[ierilor ]n care, ]n aceea\i perioad[ a salariale ale bugetarilor, anului trecut, s-au co]ncepând cu 1 iulie, slectat 32,7 milioane a resim`it ]n bugetul de lei. Practic, este local dar, chiar \i vorba de o difea\a, ]ncas[rile au ren`[ de 3,9 mifost destul de milioane de lei au fost ]n lioane de lei, mari, iar cifrele luna august ]ncas[rile la care ]nseamn[ nu reflect[ situbugetul local din cotele a p r o a p e a`ia real[, deoadefalcate din impozitul 930.000 de eurece ]n luna iulie pe venit, cu 300.000 ro. Cât prive\te s-au pl[tit salade lei mai mici demedia lunar[ a riile aferente lunii cât ]n iulie. ]ncas[rilor, dac[ ]n iunie, când nu erau primele opt luni din puse ]n aplicare t[ierile

3,7

„}ncas[rile e clar c[ au sc[zut \i se datoreaz[ ]n primul rând situa`iei economice \i apoi diminu[rilor salariale din sectorul bugetar. Fa`[ de aceea\i perioad[ a anului trecut ]nregistr[m o sc[dere de 3,9 milioane de lei, care ]nseamn[ ]ncas[rile pe mai bine de o lun[ din cotele defalcate ale impozitului pe venit. Cât prive\te ]ncas[rile ]n lunile iulie \i august, nu putem s[ ne facem imagine real[. ]n aceast[ perioad[ exist[ sezonalitatea muncii, cadrele didactice au ]ncasat dou[ salarii o dat[, pentru lunile iulie \i august”, Dumitru Neam`u, director adjunct Direc`ia de Taxe \i Impozite Locale a municipiului Boto\ani

salariale de 25%. }n plus, ]n luna iulie cadrele didactice au ]ncasat câte dou[ salarii (n.r. - pentru iulie \i august) \i astfel suma provenit[ din cotele defalcate ale impozitului pe venit a fost mai mare. Reprezentan`ii Direc`iei de Taxe \i Impozite Locale spun c[ o situa`ie real[ ]n ceea ce prive\te ]ncas[rile din cotele defalcate ale impozitului pe venit o vor putea avea peste o lun[, chiar dou[.

Sc[derea ]ncas[rilor, compensat[ cu majorarea altor impozite Con\tien`i c[ reducerile salariale ale bugetarilor cu 25% vor diminua bugetele prim[riilor, guvernan`ii au decis, tot de la 1 iulie, s[ m[reasc[ impozitele pentru cei care au mai multe locuin`e \i autoturisme cu o capacitate de peste 2000 de centimetri cubi. A fost practic o compensare care, cel pu`in ]n cazul bugetarilor, ]i poate afecta a doua oar[. Teoretic, aceste major[ri ale impozitelor pe cl[diri \i autoturisme vor aduce ]n plus la bugetul local peste 700.000 de lei. Practic ]ns[, nu se \tie câ`i boto\[neni ]\i vor achita aceste impozite, mai ales ]n cazul celor care de`in ma\ini cu motoare puternice \i au de plat[ pentru jum[tate de an 1500-2000 de lei. (R[zvan Sauciuc)

Bacalaureat de toamn[ catastrofal Rezultate slabe la a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an. Mai pu`in de un sfert dintre cei care sus`inut probele la aceast[ sesiune au fost declara`i admi\i, restul nereu\ind s[ ob`in[ media 6. Conform datelor prezentate de Carmen Nechita, vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat, din cei 655 de candida`i ]nscri\i la sesiunea august-septembrie au fost prezen`i 604. Dintre ace\tia, \apte au fost elimina`i la probele scrise, având asupra lor fi`uici. 496 de absolven`i au fost declara`i respin\i la aceast[ sesiune, doar 101 candida`i fiind declara`i admi\i. Sunt unit[`i \colare unde pu`ini

din cei ]nscri\i au reu\it s[ promoveze examenul de maturitate. Printre acestea se num[r[ \i Grupul |colar Co`u\ca, unde ]n sesiunea trecut[ nici unul dintre candida`i nu a reu\it s[ fie declarat admis. }n aceast[ sesiune, din cei 22 de absolven`i ]nscri\i au promovat numai doi, al`ii doi au absentat iar restul, 18, au fost declara`i respin\i. La Liceul Grigore

Antipa singurul candidat ]nscris nu s-a prezentat la probe. Nici absolven`ii Liceului Industrial nu prea au reu\it s[ treac[ de bac-ul de toamn[. Din cei 184 de candida`i ]nscri\i, unul a fost eliminat, 13 au absentat \i numai 20 au reu\it s[ ob`in[ medii peste \ase. Rezultatele candida`ilor boto\[neni pot fi v[zute pe: http://bacalaureat.edu.ro/2010/i ndex.html. (Petronela Rotariu)

„Num[rul celor care nu au reu\it s[ promoveze este unul foarte mare. }n acest an \colar, cu siguran`[, ]n cadrul inspec`iilor \colare ce vor avea loc, o monitorizare mai strict[ o vom avea ]n unit[`ile liceale unde notele au fost mici \i procentul de promovabilitate a fost mic. Trebuie g[site cauzele care au dus la aceste situa`ii”, Carmen Nechita, vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat


7

6 septembrie 2010 Broasca `estoas[ Departe, ]ntr-o p[dure, o broscu`[ `estoas[ ]ncerc[ s[ se ca`ere ]ntr-un copac. Dup[ ore ]ntregi de chin, a ajuns ]n vârf, a s[rit ]n aer fluturându-\i picioru\ele din fa`[ \i s-a pr[bu\it la p[mânt. Dup[ ce \i-a revenit, s-a c[`[rat

din nou c[tinel ]n copac, a s[rit \i s-a pr[bu\it din nou. În timp ce `estoasa ]ncerca \i ]ncerca din nou, dou[ p[s[ri st[teau pe o ramur[ \i-i urm[reau eforturile disperate. În cele din urm[, pas[rea femel[ i-a ciripit perechii sale: - Drag[, cred c[ a sosit momentul s[-i spunem c[ e adoptat[!

Adev[ruri amuzante • Arta medical[ ]nseamn[ s[-l bine-dispui pe pacient ]n timp ce natura g[se\te leacul. • Fluierul piciorului este un dispozitiv de g[sire a mobilei pe ]ntuneric. • Intui`ia este o calitate a femeii care o ajut[ s[\i contrazic[ b[rbatul ]nainte ca acesta s[ apuce s[ deschid[ gura. • Cel mai greu lucru ]n box este s[ te scobe\ti ]n din`i cu m[nu\a. • Vecinul m-a ]ntrebat dac[ poate s[-mi foloseasc[ ma\ina de tuns iarba iar eu i-am spus c[ da, cu condi`ia s[ nu o scoat[ de la mine din gr[din[. • N-are ]ncredere ]n c[mile \i, ]n general, ]n nicio fiin`[ care rezist[ mai mult de o s[pt[mân[ f[r[ b[utur[. • Cine zâmbe\te atunci când lucrurile merg prost s-a gândit deja pe cine s[ dea vina... • Orice bât[ are dou[ capete. Depinde din care

CALEIDOSCOP

cap[t prive\ti... • Cea mai infidel[ amant[ a omului este Speran`a. Te ]n\al[ zilnic \i totu\i, tr[ie\ti cu ea toat[ via`a. • Probabilitatea s[ ]ntâlne\ti pe cineva cunoscut cre\te atunci când e\ti cu cineva cu care nu trebuie s[ fii v[zut. • Intui`ia este o \tiin`[ exact[. • O concluzie marcheaz[ ]ntotdeauna momentul ]n care ai obosit s[ gânde\ti. • Timpul afectat fiec[rei probleme de pe agenda \edin`ei va fi invers propor`ional cu importan`a ei. • Prietenii vin \i pleac[, dar du\manii r[mân \i se acumuleaz[. • Orice lucru bun ]n via`[ e ilegal, imoral sau ]ngra\[. • Nu e destul s[ fii tu norocos, trebuie ca ceilal`i s[ nu fie. • Stresul ]nseamn[ s[ te treze\ti urlând, apoi ]`i dai seama c[ nu dormeai.

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul gira-toriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând garsonier[ 22 mp, balcon, posibilitate extindere, vad comercial, intersec`ia Donici, ]mbun[t[`iri, 0757.044.899. (1964-1)

decese

! Colectivul G[rzii Financiare, sec`ia Boto\ani, anun`[ trecerea ]n nefiin`[ a colegului lor IRINCIUC GHEORGHE \i transmit sincere condolean`e familiei. Dumnezeu s[-l ierte \i s[-l odihneasc[ ]n pace!(2)

Luni, 6 septembrie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.00 Reporter Tele’M (r) 11.00 - 11.30 Interviul s[pt[m^nii (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani

AGENDA TRANSPORTATORILOR

16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 18.00 Top Sport (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Boto\anii ]n direct! (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

* Vând garsonier[, 15.000 E negociabil. Telefon: 0740.713.173; 0745.592.728. (1966-11)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p) * Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-15)

]nchirieri * }nchiriez apartament Ia\i, T[t[ra\i-Pia`a Chiril, et.7/10, 2 camere, SD, complet utilat \i mobilat, 0745.776.459. (1962-2)

cump[r[ri * Cump[r frigider ]n stare de func`ionare. Rela`ii la telefon 0748.239.739. (3)

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

6 septembrie 2010 }nfrângere la limit[. Luceaf[rul Mihai Eminescu a suferit a doua ]nfrângere consecutiv[ de la revenirea ]n liga a III-a. Dup[ ce ]n prima etap[ a fost ]nvins[ pe teren propriu de Petrotub Roman cu 4-1, vineri, Luceaf[rul a pierdut la Foc\ani cu 1-0. Am[nunte despre partid[ afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

ULTIMA OR{ Punct ob`inut pe litoral

Und[ verde pentru grev[ de la cititori

Dup[ victoria categoric[ ]n fa`a forma`iei FC Snagov, din prima etap[ a campionatului, sâmb[t[, FC Boto\ani a ob`inut un punct la Constan`a ]n fa`a Farului.

Aproape dou[ treimi dintre cei peste 170 de boto\[neni care au r[spuns la sondajul online din week-end cred c[ poli`i\tii s]nt ]ndrept[`i`i s[ intre ]n grev[.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Biserica „Izvorul T[m[duirii” din Parcul Tineretului a luat foc: - din cauza unui scurtcircuit - din cauze unei „mâni criminale”

Vorb[-n v^nt

Chiar dac[ am pierdut, m[ bucur c[ echipa joac[ \i treptat vor veni \i rezultatele. La finalul meciului, cei de la Foc\ani ne-au felicitat \i au spus c[ avem o echip[ bun[. Dar ce folos dac[ am pierdut... Petric[ Filip, pre\edinte Luceaf[rul Mihai Eminescu N-are Municipalul boto\[nean loje, dar m[car are locuri pe acoperi\.

Farul Constan`a: Zdrânc[ - Ni`escu, Barbu, |tefan, Pa\covici - Sc[rl[tescu (72 Lupu), Lucan, Boboc (46 Mutulescu), Rusu - Câmpeanu, Boghi`oi (56 Buzea). Antrenor: Ioan Sdrobi\ FC Boto\ani: Prisac[ - Patache, Tincu, Atudorei, Acsinte I. Matei, Vrabie (65 Bâlb[), Va\vari, Boro\tean - Ghiceanu (80 E. Sandu), Homneac (54 Straton). Antrenor: Cristi Popovici Arbitru: Andrei Chivulete (Bucure\ti)

FC Boto\ani s-a ]ntors cu doar un punct de pe litoral, de\i a avut avantaj de un gol pân[ ]n minutul 80. Farul se anun`a a fi o echip[ accesibil[ pentru ro\alb-alba\tri, mai ales c[ situa`ia marinarilor era incert[ ]n aceast[ var[ \i nu se \tia dac[ aceast[ forma`ie cu tradi`ie ]n fotbalul românesc va mai continua ]n liga a II-a. Pân[ la urm[, nu a fost un meci u\or pentru trupa preg[tit[ de Cristi Popovici, care nu a reu\it s[ se impun[ de\i a deschis scorul. Meciul a fost unul modest ]n prima parte \i

niciuna din cele dou[ forma`ii nu a reu\it s[ creeze pericol la poarta advers[. Prima ocazie cât de cât mai periculoas[ a venit abia ]n minutul 39, când Matei a ratat din marginea careului de 6 metri. Cu dou[ minute ]nainte de pauz[, gazdele puteau deschide scorul. Vasile Prisac[ a sc[pat mingea, iar Boghi`oi a trimis spre poart[ dar mingea a trecut peste. La acea faz[, Vasile Prisac[ a r[mas pe teren având nevoie de ]ngrijiri medicale.

Goluri dup[ pauz[ Nici debutul p[r`ii secunde nu este prea spectaculos, dar dup[ 15 minute de la reluarea meciului, FC Boto\ani a reu\it deschiderea scorului prin Ionu` Matei, care a avut o execu`ie extraordinar[. Dup[ primirea golului, gazdele au ie\it mai mult la joc \i, cu zece minute ]nainte de final, au reu\it egalarea prin Adrian Câmpeanu, care a reluat cu capul din interiorul careului. (R[zvan Sauciuc)

„A fost un meci tipic de divizia B” Finan`atorul FC Boto\ani consider[ c[ rezultatul de egalitate ]nregistrat de gruparea boto\[nean[ la Constan`a este unul echitabil \i spune c[ elevii lui Cristi Popovici au f[cut un joc mai slab decât cel din prima etap[ cu FC Snagov, când s-au impus cu scorul de 5-0. - E un rezultat echitabil? - Este echitabil. A fost un meci tipic de divizia B. }n afar[ de Ionu` Matei, care a f[cut din nou un meci bun \i a marcat un gol extraordinar, ceilal`i nu au ie\it cu nimic ]n eviden`[. Oricum, pot spune c[ am f[cut un joc mai slab decât cel de acas[ cu FC Snagov. - Ce s-a ]ntâmplat la 1-0? - }n loc s[ `inem mingea \i s[-i juc[m noi pe ei, a fost exact invers. Am dat un gol senza`ional prin Matei, dup[ care nu am mai reu\it s[ `inem mingea \i s[ men`inem avantajul. E clar. O echip[ care ne atac[, ne bate. Nu avem juc[tori care s[ men`in[ un avantaj la limit[. - Cum se prezint[ Farul Con-

stan`a, o echip[ format[ cu câteva zile ]nainte de startul campionatului? - E o echip[ destul de bun[. Au câ`iva juc[tori cu talie, care au evoluat prin liga I \i sunt convins c[ nu vor fi multe echipe care vor lua puncte la Constan`a. Dac[ nu se desfiin`eaz[, Farul va fi o echip[ bun[ a acestei serii. - FC Boto\ani este peste nivelul din sezonul trecut? - Echipa arat[ mai bine fa`[ de ceea ce era ]n campionatul trecut. Problema este c[ ]nc[ nu suntem o echip[ bun[ pentru meciurile din deplasare. Avem câ`iva juc[tori care mai pot cre\te ]n valoare. dar trebuie mult[ munc[ \i d[ruire atunci când intr[ pe teren. - Bâlb[ \i Straton au adus un plus ]n jocul de la Constan`a? - Nu pot spune c[ echipa a jucat mai bine când au intrat ei pe teren. Cu Bâlb[ \i Staton pe teren, doi juc[tori cu talie, am primit gol cu capul. Ei ]nc[ nu sunt foarte bine preg[ti`i fizic \i de asta nici nu au fost titulari. (R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1699  

Ziarul orasului tau!