Page 1

Pagina 3

CMYK

Poli`i\tii intr[ ]n grev[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com

Anul VI • nr. 173 (1698) • Vineri, 3 septembrie 2010 • 8 pagini

Scandal agricol la Prefectur[ Fermierii boto\[neni au ie\it ieri ]n strad[ din cauza situa`iei dezastruoase din agricultura jude`ului. La protest a participat \i deputatul Florin ~urcanu, iar prefectului i s-a cerut demisia dup[ un schimb dur de replici cu protestatarii. Pagina 5

Meci România-Rusia decisiv pe Municipalul Pagina 8 din Boto\ani |edin`[ cu repeti`ie la Consiliul Jude`ean Pagina 4


2

3 septembrie 2010

STARTNEWS Editorial

Un \pagat ]mpiedicat Nu voi vorbi despre ni\te gimna\ti rata`i, ci despre ]ncercarea unor politicieni de a face \pagatul ]n fa`a noastr[ cu scopul v[dit de a ne impresiona. P[c[licii politici, care spre a ie\i ]n eviden`[ sunt ]n stare c[ recurg[ la tot felul de bufonerii, au devenit tot mai agresivi, din '90 ]ncoace, putem num[ra câte sute de astfel de trep[du\i ]mpiedica`i. A trecut deja un deceniu de când a fost adus pe scen[, de c[tre antrenorul pedelist, Traian B[sescu, tân[rul gimnast politic Emil Boc. Sincer, Lucian Alecsa dup[ primele presta`ii ]n fa`a publicului când prin câteva genuflexiuni de gândire juridic[ l-a determinat pe faimosul „p[rinte al Constitu`ie“, Antonie Iorgovan, s[ se ]mpiedice printre legi \i s[ se bâlbâie precum un amator, i-am prev[zut un viitor str[lucit. Da, atunci mi-am zis: România are viitorul politic asigurat, de oameni ca acest tân[r gimnast al min`ii avem nevoie. Tot ]n acea perioad[, la |coala lui Andrei Ple\u, se forma tân[rul politician liberal, Mihai R[zvan Ungureanu, ast[zi \eful SIE. Din aceea\i genera`ie face parte \i pesedistul Titus Corl[`ean, \i el un intelectual articulat \i plin de tupeu pozitiv, este unul dintre pu`inii europarlamentari demni de acest titlu. Tragedia e c[ trebuie s[ stea al[turi de Corneliu Vadim Tudor, de Elena B[sescu \i de Gigi Becali. „Deh, dar asta-i, România!“. Mihai R[zvan Ungureanu a f[cut o figur[ frumoas[ atâta timp cât a fost ministru de Externe, a dat politicii noastre externe coeren`[ \i personalitate, n-a avut niciodat[ inten`ia s[ conjuge interese de grup ]n rela`ia României cu alte `[ri sau s[ joace la mai multe capete pozi`ia `[rii noastre ]n contextul actual european \i mondial. S[ nu uit[m, ]n perioada domnie sale, România \i-a câ\tigat cu adev[rat independen`a fa`[ de Rusia \i Ucraina. |i Emil Boc a avut o ascensiune fulminant[, ]n câ`iva ani de politic[ a fost ales primar de Cluj, a avut for`a s[ schimbe fizionomia ora\ului, s-a debarasat u\or de mascarada na`ionalist[ impus[ de Gheorghe Funar. |i asta nu e totul, cum antrenorul lui politic a pus mâna pe Cotroceni, cum a fost adus ]n Bucure\ti \i a\ezat ]n fotoliul de lider PD \i apoi PDL. Mul`i sunt tenta`i s[ spun[ c[ Emil Boc a tot fost `inut de B[sescu ]n... \uturi \i de aici toat[ aceast[ trambulinizare. Nu, actualul premier a exersat politica ]ntr-un mod natural, n-a avut ruperi de ritm \i nici sincope, n-a dat peste gustul corup`iei. Dar uite, dup[ ce s-a v[zut pe cel mai ]nalt scaun al executivului, au ]nceput s[-l ia ame`elile, ajungând de nerecunoscut. }n ultimul an e tot mai ]mpiedicat gafând la fel de des precum respir[. Cu siguran`[, viitorul lui politic se va termina odat[ cu mandatul, nu-l va mai putea resuscita nici o sut[ de indivizi ca B[sescu.

Calendar cre\tin ortodox 3 V Sf. Sfin`it Mucenic Antim al Nicomidiei; Cuviosul Teoctist 4 S Sf. Sfin`it. Mucenic Vavila al Antiohiei; Sf. Prooroc Moise 5 D Duminica a 15-a dup[ Rusalii † Sf. Prooroc Zahariasi Sf. Elisabeta; Sf. Mc. Urban \i Avdeu 6 L † Minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sf.Mc. Macarie

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

P[rin`ii unici, v[duvi sau divor`a`i \i salaria`ii care au cel mult cinci ani pân[ la ]ndeplinirea condi`iilor de pensionare vor fi viza`i „]n ultimul rând” de concedieri, scria, anul trecut pe vremea asta, Evenimentul de Boto\ani. De atunci ]ncepeau s[ se prefigureze disponibiliz[rile ]n institu`ii. }n \edin`a de Guvern de pe 2 septembrie 2009 se discutase proiectul de lege privind reorganizarea unor institu`ii publice, ra`ionalizarea cheltuielilor publice, acesta fiind unul dintre cele proiecte de lege pentru care Executivul urma s[ ]\i asume r[spunderea ]n fa`a Parlamentului. La acea dat[ nu se b[nuia ]ns[ câ`i bugetari urmau s[ fie „sacrifica`i”, trimi\i ]n \omaj din cauza crizei. „Proiectul de lege prevede c[ ]ncetarea raporturilor de munc[ sau de serviciu se va face ]n baza criteriilor stabilite ]ntre conducerea institu`iei \i reprezentan`ii salaria`ilor sau ai sindicatelor, dup[ caz, cel târziu pân[ la 1 decembrie. }n absen`a 4,2616 lei

3,3203 lei

acestor criterii, aplicarea m[surii de ]ncetare a raporturilor va `ine cont de câteva „criterii minimale”: dac[ sunt ]ndeplinite condi`iile de pensionare; m[sura s[ afecteze mai ]ntâi persoanele care nu au copii ]n ]ntre`inere; ]n situa`ia ]n care concedierea afecteaz[ doi so`i angaja`i ]n aceea\i institu`ie, ]\i va pierde postul so`ul care are venitul cel mai mic”, anun`au autorit[`ile centrale cu un an ]n urm[. }ntre timp, valul disponibiliz[rilor, stârnit cu un an în urm[, a c[p[tat propor`ii, cuprinzând mai toate institu`iile deconcentrate. Criteriile ini`iale ce urmau s[ fie luate în calcul la disponibiliz[ri au suferit modific[ri succesive între timp. }n cele mai multe institu`ii, disponibiliza`ii s-au decis prin concurs. Ziua: 210C

Noaptea: 80C

O \oferi`[ a intra ]ntr-o c[ru`[. O femeie de 61 de ani, din Ib[ne\ti, s-a ales cu dosar penal dup[ ce a r[nit o persoan[ ]ntr-un accident rutier petrecut miercuri la Dorohoi. }n jurul orei 20.35, Zamfira U., ]n timp ce conducea un autoturism marca Dacia pe DJ 291 B, dinspre strada Sfântul Ioan Românul c[tre Loturi Enescu, s-a angajat ]n dep[\irea unei c[ru`e, fa`[ de care nu a p[strat o distan`[ lateral[ corespunz[toare. Ce s-a ]ntâmplat mai departe afla`i ]n www.evenimentuldebotosani.ro.

Disponibiliz[rile din educa`ie ajung la tribunal Noile organigrame trimise de Ministerul Educa`iei cu privire la num[rul de posturi finan`ate din noul an \colar las[ f[r[ loc de munc[ sute de angaja`i la nivel na`ional, o parte dintre ace\tia fiind din jude`ul Boto\ani. La Boto\ani sunt afecta`i de reducerea de norme finan`ate de bugetul Ministerului angaja`i din Inspectoratul |colar Jude`ean \i Casa Corpului Didactic, dar \i aproximativ o sut[ de persoane disponibilizate la nivelul altor institu`ii, 87 din rândul personalului nedidactic \i didactic auxiliar \i 19 de la |coala de Arte \i Meserii „Ioan Pillat” din Dorohoi. Pentru a veni ]n sprijinul celor r[ma\i f[r[ loc de munc[ la nivel na`ional, Federa`ia Sindicatelor Libere din }nv[`[mânt (FSLI) a anun`at c[ va ac`iona ]n instan`[ angajatorul pentru nerespectarea prevederilor legislative privind

desfiin`area acestor posturi. Reprezentan`ii Ministerului Educa`iei sus`in c[ a fost nevoie de aceast[ reducere de personal pentru a face econo-

„Am primit \i noi adresa de la nivelul Federa`iei \i urmeaz[ s[ am o discu`ie cu dl. Liviu Pop, vicepre\edintele FSLI, pentru a \ti cum vom ac`iona \i la nivelul jude`ului. Cert este c[ vom fi al[turi de colegii no\tri”, Liviu Axinte, lider Liga Sindicatelor din }nv[`[mânt

mii la buget. }n acela\i timp, sindicali\tii atrag aten`ia angajatorilor c[ la presiunea ordinului dat de Ministerul Educa`iei nu au respectat contractul colectiv de munc[ unic la nivel na`ional, care prevede o perioad[ de preaviz de 20 de zile \i nici pe cele ale Codului Muncii, prin care concedierea unor angaja`i se face cu respectarea perioadei de preaviz de minim 15 zile. (Petronela Rotariu)

Botezat, inspector adjunct cu acte ]n regul[ Situa`ia de incertitudine din fruntea Inspectoratului |colar Jude`ean a revenit la normal. Joi la sediul institu`iei a sosit numirea prin fax ]n postul de inspector \colar general adjunct a profesorului Daniel Botezatu, fost inspector pe probleme educative. Acesta a confirmat numirea pe post \i, cu toate c[ ea a sosit pe 2 septembrie, este valabil[ ]ncepând cu miercuri 1 septembrie. De asemenea, Ministerul Educa`iei, Cercet[rii, Tineretului \i Sportului a prelungit cu ]nc[ maxim un an numirile cu delega`ii ale inspectorului \colar general Ada Macovei \i inspectorului \colar general adjunct Horia Negrescu. }n ceea ce prive\te soarta celorlal`i inspectori \colari care ar putea fi schimba`i, deocamdat[ nu exist[ informa`ii certe referitoare la r[mânerea sau nu a lor ]n institu`ie. (P.R.)


3

3 septembrie 2010 Bani pentru sinistra`i \i Spitalul Jude`ean. Bugetul Consiliului Jude`ean a fost rectificat, ieri, urmare a unor sume venite de la dou[ consilii jude`ene din `ar[ \i de la Prim[ria municipiului Bucure\ti, pentru ajutorarea localit[`ilor afectate de inunda`ii. O alt[ modificare a survenit ]n bugetul jude`ului \i ca urmare a unor bani primi`i de la Ministerul S[n[t[`ii pentru Spitalul Jude`ean. Despre ce sume este vorba citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

TOPNEWS

Poli`i\tii intr[ ]n grev[ Activitatea poli`i\tilor din ]ntreaga `ar[ va fi aproape blocat[, urmând ca angaja`ii Ministerului Administra`iei \i Internelor s[ ac`ioneze doar ]n caz de for`[ major[. Conform declara`iilor conducerii Sindicatului Na`ional al Poli`i\tilor \i Personalului Contractual (SNPPC) ]n s[pt[mâna de protest nu se vor primi documente \i sesiz[ri din partea oamenilor. Mai mult, protestul se va putea observa \i ]n strad[, patrulele de poli`ie nu se vor mai plimba, ci vor sta ]ntr-un loc fix pe tot parcursul orelor de munc[. De asemenea nu vor fi puse ]n aplicare mandatele de aducere emise de magistra`i.

F[r[ amenzi \i dirijare de trafic Timp de o s[pt[mân[, traficul rutier nu va fi dirijat \i nu se vor aplica amenzi. }n semn de protest, pe perioad[ nedeterminat[ de aceast[ dat[, poli`i\tii nu vor mai r[spunde la apelurile de urgen`[ primite pe telefonul personal. Poli`i\tii boto\[neni se vor al[tura colegilor din `ar[, protestând astfel

fa`[ de sc[derea salariilor \i a condi`iilor grele de munc[. „Urmeaz[ s[ organiz[m o \edin`[ unde vor fi stabilite detaliile protestului”, a declarat Todiri`[ Cr[ciun, liderul sindicatului angaja`ilor din cadrul IPJ Boto\ani. |i poli`i\tii de frontier[ sunt nemul`umi`i, de asemenea, condi`iile de lucru. }n semn de protest, \i ei, timp de o s[pt[mân[, vor refuza s[ mearg[ la punctele de lucru cu ma\inile personale, dorind s[ atrag[ aten`ia asupra situa`iei materiale dificile ]n care se afl[. „Noi, f[când parte din

SNPPC, vom fi solidari cu mi\c[rile de protest care au fost anun`ate la nivel central” a

declarat Dana Gâz[, liderul filialei IJPF Boto\ani al SNPPC. (D[nu` Rotariu)

„|i noi, de\i suntem sindicat independent al angaja`ilor IPJ Boto\ani, vom sprijini mi\carea de protest stabilit[ de colegii de la Bucure\ti, pentru c[ to`i avem acelea\i interese”, Todiri`[ Cr[ciun, liderul sindicatului angaja`ilor din cadrul IPJ Boto\ani „Urmeaz[ ca data la care vor ]ncepe protestele s[ fie stabilit[ pân[ pe 10 septembrie, ]n fiecare jude` având loc \edin`e pentru stabilirea unui calendar comun. Oricum, din discu`iile avute cu colegii, cât mai repede, cu atât mai bine”, Dana Gâz[, liderul filialei IJPF Boto\ani al SNPPC

Spitalul Jude`ean dat ]n judecat[ pentru curent Conducerea unit[`ii spitalice\ti bat modalitatea de m[surare a sus`ine c[ suma respectiv[ nu se consumului de energie electric[ justific[ \i c[ spitalul este f[r[ consim`[mântul conducu plata facturii la zi. cerii Spitalului JudeFactura de care face `ean, juri\tii unit[`ii caz E.ON ar remedicale au conprezenta datorii testat ac`iunea restante din uldeschis[ de furtimii trei ani. nizorul de elecPentru c[ sitricitate. Acest tua`ia i-a bulproces se adaude lei este valoarea restanversat \i pe reg[ la cele câ`elor la electricitate pentru prezentan`ii uteva zeci pe cacare „Mavromati” este nit[`ii spitalire spitalul le are dat ]n judecat[ de ce\ti, ace\tia au cu proprii angaE.ON Moldova. apelat la speciali\ti ja`i, dar \i cu furpentru clarificare. nizori de medicamenDin cauza faptului c[ furte. (L[cr[mioara Lunizorul de electricitate a schim- pa\cu)

700.000

„Practic s-a dublat suma \i nu se justific[. Am angajat un expert care a f[cut o notificare la Judec[toria Boto\ani. Trebuia anun`at[ partea contractual[, adic[ pe noi, de schimbarea modalit[`ii de m[surare a consumului de energie electric[. Practic, este vorba de o datorie de 7 miliarde lei vechi, din ultimii trei ani”, Ovidiu Mimor, manager Spitalul Jude`ean

Boto\[neni trecu`i de proba eliminatorie la admiterea ]n magistratur[ Numai doi boto\[neni din cei 71 care au participat la concursul de admitere ]n magistratur[, organizat la Bucure\ti s[pt[mâna trecut[ de Institutul Na`ional de Magistratur[, au reu\it s[ treac[ de prima prob[ eliminatorie a examenului. Prima prob[ a concursului a constat ]ntr-un test gril[ pentru verificarea cuno\tin`elor juridice. Testul a cuprins 100 de ]ntreb[ri, câte 25 pentru fiecare din urm[toarele domenii: Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal \i Drept procesual penal. Conform rezultatelor afi\ate, la nivel na`ional, din cei 3.119 candida`i, doar 72 au ob`inut punctaj peste 70, rezultat care le-a permis s[ treac[ peste aceast[ prob[. Dintre boto\[neni, numai doi au reu\it s[ treac[ de prima prob[, fiind vorba de Nicoleta Elena Buha, cu 76 de puncte \i C[t[lina Molie, cu 70 de puncte. Urm[toarea etap[ a concursului va consta ]ntr-un test de verificare a ra`ionamentului logic, prin rezolvarea unui test gril[, care va fi sus`inut pe 9 septembrie. (D.R.)

Virozele revin „]n for`[” Virozele respiratorii au ]nceput s[ dea de furc[ la tot mai mul`i boto\[neni. Odat[ cu r[cirea brusc[ a vremii \i num[rul ]mboln[vi`ilor de afec`iuni respiratorii a crescut. Afecta`i de r[celile toamnei sunt deopotriv[ copiii \i adul`ii. Medicii sus`in c[ virozele se pot complica cu pneumonii sau se pot transforma chiar ]n afec`iuni mai grave, din cauza muta`iilor virale. Ei se a\teapt[ ca odat[ cu deschiderea \colilor \i intrarea copiilor ]n colectivit[`i, num[rul ]mboln[virilor s[ fie \i mai mare. Potrivit datelor prezentate de Direc`ia de S[n[tate Public[, la aceast[ dat[ sunt ]nregistrate aproape 500 de infec`ii acute ale c[ilor respiratorii, cu 103 intern[ri, ]n timp ce num[rul pneumoniilor a ajuns la aproape 200 de cazuri. „Aceast[ perioad[ cu fluctua`ii de temperaturi poate favoriza cre\terea num[rului de viroze. Num[rul de ]mboln[viri va mai cre\te ]n perioada urm[toare ca urmare a varia`iilor de temperatur[”, a spus Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al DSP. (L.L.)

Eminescu a luat fa`a Laurianului }n topul unit[`ilor de ]nv[`[mânt liceal din jude`ul Boto\ani se afl[ colegiile „de tradi`ie”, respectiv Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” \i Colegiul „A.T. Laurian”. Cunoscuta rivalitate dintre cele dou[ unit[`i este vizibil[ \i ]n acest an. Cele dou[ unit[`i liceale ]\i disput[ locul I \i ]n acest an, prima pozi`ie fiind ocupat[ de „Mihai Eminescu”, „Laurianului” revenindu-i locul II. Pe a treia pozi`ie a celor mai bune colegii, licee \i grupuri \colare din jude` se afl[ Colegiul Economic „Octav Onicescu”, iar pe patru Liceul de |tiin`e ale Naturii „Grigore Antipa”, urmat de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”. Ultimele trei locuri, 29-31, sunt ocupate de trei \coli de arte \i meserii, respectiv cele din Todireni, Smârdan \i Plopenii Mari. Clasamentul, realizat pentru fiecare jude`, a avut ]n vedere: num[rul de locuri scoase la specializ[rile din 2010, elemente ce `in de dot[rile institu`iilor de ]nv[`[mânt, rezultatele la examenul de bacalaureat din 2009, cât \i cele de la olimpiadele din anul \colar 20092010. (P.R.)


CMYK

4

3 septembrie 2010

TOPNEWS

|i bugetul Consiliului Jude`ean va fi diminuat. Pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac, a declarat c[ urmeaz[ ca luna aceasta, ]n \edin`a ordinar[, s[ se opereze negativ \i bugetul propriu al jude`ului. Din estimarea f[cut[ de speciali\tii CJ reducerea va fi de 10 milioane lei. Detalii despre diminuarea bugetar[ de la CJ pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Scandal cu repeti`ie la Consiliul Jude`ean Pentru prima dat[ ]n actualul mandat consilierii jude`eni s-au ]ntrunit ]ntr-o \edin`[ de dou[ ori ]n aceea\i zi. A fost o zi furtunoas[ din cauza unui proiect de hot[râre privind repartizarea pe localit[`i a diminu[rii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate pentru anul 2010.

Diminu[ri drastice de bani Practic, prim[riilor din jude` li s-au retras sume din buget care ini`ial erau prev[zute pentru finan`area cheltuielilor privind drumurile jude`ene \i comunale, precum \i pentru sus`inerea proiectelor \i programelor de dezvoltare local[. Aceasta dup[ ce jude`ului iau fost reduse drastic aloca`iile bugetare prin recenta rectificare adoptat[ de Guvern. Potrivit proiectului, ]n ceea ce prive\te cota de 20% din TVA, bugetul ini`ial a fost de 21.909.000 lei, iar reducerea a fost de 5.628.000 lei. }n ceea ce prive\te cota de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit, bugetul ini`ial a fost de 9. 961.000 lei,

Exemple de rectific[ri la prim[rii Diminuarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA: Prim[ria Boto\ani: suma repartizat[ a fost de 3.600.000 lei \i s-a t[iat 929.000 lei Prim[ria Dorohoi: suma repartizat[ a fost de 1.876.000 lei \i s-a t[iat 482.000 lei Prim[ria S[veni: suma repartizat[ a fost de 676.000 lei \i s-a t[iat 174.000 lei

iar diminuarea a fost de 1.522.000 lei. La sumele defalcate din TVA pentru finan`area cheltuielilor privind drumurile jude`ene \i comunale, bugetul ini`ial a fost de 14.277.000 lei, iar reducerea operat[ a fost de 1.294.000 lei.

Se coace greva ]n prim[rii Proiectul de hot[râre a ]ncins spiritele ]n rândul consilierilor liberali. Ei sus`in c[ se va pune lac[t pe u\ile prim[riilor \i vor declan\a revolte ]n prim[rii. „Suntem aici pentru a vota incompeten`a cras[ a Guvernului, incompeten`[ care va duce la a ]nchide u\ile unor prim[rii, incompeten`[ care va conduce la a l[sa oamenii f[r[ salarii, la a nu mai avea bani pentru infrastructur[”, a spus vicepre\edintele CJ, C[t[lina Lupa\cu.

La fel de vehement ]n declara`ii a fost \i consilierul jude`ean liberal Gheorghe Epura\. „Situa`ia ]n prim[rii este jalnic[. Nu s-au pl[tit salarii de luni de zile. Sunt mandatat din partea primarilor liberali s[ v[ informez c[ pre\edintele Asocia`iei Comunelor, dl. Capot[, este plecat la Bucure\ti \i se consult[ cu reprezentan`i ai comunelor din ]ntreaga `ar[ ca s[ declan\eze o grev[, pentru ]nchiderea tuturor prim[riilor, datorit[ acestui act normativ. Va r[mâne ]n prim[rii un reprezentant care s[ se ocupe numai cu acte de ]nmormânt[ri”, a spus Epura\.

Vot reluat de teama blocajului financiar La vot, liberalii au fost ]mpotriv[ \i, din cauza absen`elor ]n mas[ ]nregistrate ]n rândul consilierilor

din PDL, \ase la num[r, proiectul nu a trecut. Pre\edintele CJ s-a v[zut ]n situa`ia de a convoca o nou[ \edin`[ ]n aceea\i zi, ]n speran`a c[ o parte din consilieri se vor r[z-

gândi. El a motivat faptul c[ acest proiect trebuie votat neap[rat pentru ca jude`ul s[ nu intre ]ntr-un blocaj financiar. „Dup[ 30 de zile, Trezoreria nu ar mai accepta opera`iuni de alimentare a conturilor prim[riilor”, a explicat ~âbuleac. Dup[ ce au revenit ]n sal[, ]n numai câteva minute proiectul a fost votat, trei dintre consilierii PNL schimbându-\i pozi`ia ini`ial[. Liberalii s-au r[zgândit pentru c[ nereu\ita acestui proiect pe ordinea de zi ar fi condus la blocajul financiar al ]ntregului jude` \i al Trezoreriei. „Am ajuns la concluzia c[, totu\i, de\i nu suntem de acord, trebuie s[ ]mi conving colegii ca acest proiect s[ treac[ la limit[”, a fost explica`ia dat[ dup[ a doua \edin`[ de vicele C[t[lina Lupa\cu. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„|i a\a bugetul era de subzisten`[, având ]n vedere \i problemele de gestionat. M[sura va afecta ]n primul rând investi`iile minimale pe care le puteam face la Dorohoi”, Dorin Alexandrescu, primar Dorohoi „Noi am mers la ]nceputul anului pe un buget \i am angajat ni\te cheltuieli de bun sim`. Aceast[ situa`ie ne va afecta la aprovizionarea cu combustibil a institu`iilor subordonate prim[riei, respectiv \coli, unitate medico-social[, spital \i Prim[rie”, Relu Târzioru, primar S[veni „Puteam s[ ne opunem ]n a face aceast[ repartizare a influen`elor negative, pentru c[ acest lucru nu convine nim[nui, nici mie, dar dac[ am fi procedat astfel am fi ajuns ]ntr-o situa`ie \i mai rea, am fi l[sat localit[`ile f[r[ buget \i nu se mai putea opera la Trezorerie”, Mihai ~âbuleac, pre\edinte CJ


CMYK

5

3 septembrie 2010 |i-a b[gat ma\ina ]n \an` \i a refuzat recoltarea de sânge. Gheorghe M., de 38 de ani, din localitatea Zl[tunoaia, comuna Lunca, se va alege cu dosar penal dup[ ce a provocat un accident rutier, ulterior refuzând s[-i fie recoltat sânge. Miercuri sear[, ]n timp ce conducea un autoturism marca Opel, acesta a pierdut controlul asupra direc`iei, derapând \i r[sturnându-se cu ma\ina ]n \an`. Ce a urmat afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Scandal agricol la Prefectur[ Fermierii boto\[neni au ie\it ieri ]n strad[ din cauza situa`iei dezastruoase din agricultura jude`ului. Ei au ales s[ picheteze Prefectura ca form[ de protest fa`[ de dezinteresul Guvernului \i al Ministerului Agriculturii legat de problemele cu care se confrunt[ cei ce lucreaz[ p[mântul sau cresc animale. La protest a participat \i deputatul Florin ~urcanu, iar prefectului i s-a cerut demisia dup[ un schimb dur de replici cu protestatarii.

Nemul`umire: lapte mai ieftin decât votc[ Circa o sut[ de protestatari \i-au prezentat nemul`umirea vizavi atitudinea guvernan`ilor fa`[ de sectorul agricol. Lipsa total[ a subven`iilor \i imposibilitatea acces[rii fondurilor europene sunt doar dou[ dintre nemul`umirile celor prezen`i la protest. Ac`iunea de ieri s-a ]nscris ]n calendarul de proteste de la nivel na`ional ini`iat de Federa`ia Agrostar \i de Federa`ia Na`ional[ a Produc[torilor Agricoli. La Prefectur[ au fost prezente persoane din tot jude`ul. Acestea \i-au exprimat nemul`umirea cu privire la pre`ul sc[zut oferit pentru produsele proprii, ]n compara`ie cu cele de la alte produse de pe pia`[. „Litrul de lapte mi-l cump[r[ cu 50 de bani \i o sut[ de grame de votc[ e 6 lei. Trebuie s[ vând lap-

tele pe dou[ s[pt[mâni”, a spus unul dintre fermieri. Cuvintele acestuia au fost ]n-

„Pe zi ce trece suntem tot mai s[raci” „Pe zi ce trece suntem tot mai s[raci. Lipsa subven`iilor din partea statului român, cadrul legislativ actual care ne decapitalizeaz[ pe zi ce trece, absorb`ia greoaie a fondurilor europene, din partea Guvernan`ilor avem numai piedici, sunt doar câteva dintre nemul`umirile noastre”, Doru Andrici, pre\edintele Asocia`iei Cultivatorilor de Cereale \i Plante Tehnice Boto\ani

„|i noi exist[m ]n România” „Am plecat ]n Parlament cu ideea de a sprijini aceast[ clas[ social[, dar suntem ]n opozi`ie \i nu am r[mas decât cu interpel[ri \i propuneri legislative. Sunt aici pentru c[ vrem s[ le ar[t[m guvernan`ilor c[ \i noi exist[m ]n România \i mai ales jude`ul Boto\ani, ]n care preocuparea este agricultura \i zootehnia. M[ preocup[ acest segment \i ]n continuare vreau s[ lupt al[turi de ace\ti fermieri”, Florin ~urcanu, deputat

t[rite \i de vocile altor fermieri: „Este o b[taie de joc, to`i sunt ni\te ho`i”, „Ca la noi la nimeni. Nic[ieri nu se mai ]ntâmpl[ a\a ceva”. Asta s-a putut auzi, minute ]n \ir, ]n Pia`a Revolu`iei. }n rândul protestatarilor s-a aflat \i deputatul liberal Florin ~urcanu. Acesta a `inut s[ precizeze c[ se afl[ ]n calitate de fermier \i nu de om politic. „Sunt aici ]n calitatea mea de fermier \i dac[ este necesar voi participa \i la celelalte ac`iuni de protest”, a declarat Florin ~urcanu.

„V[ mul`umesc c[ ]mi da`i lec`ii de Prefectur[”; „Cer demisia acestui prefect” O delega`ie a agricultorilor boto\[neni a fost primit[ \i de prefectul Cristian Roman, care a luat cuno\tin`[ de nemul`umirile acestora. Un schimb de replici mai dur a

avut loc ]ntre reprezentantul Guvernului ]n teritoriu \i Ionic[ Nechifor, pre\edintele Asocia`iei Cresc[torilor de Ovine \i Caprine Moldoovis. Acesta din urm[ a dorit ca lista cu nemul`umiri s[ fie transmis[ \i premierului Emil Boc, nu numai Ministerului Agriculturii. „Eu transmit lista acolo unde trebuie, respectând legea, nu ca s[ v[ fac dvs. pe plac. Dac[ vre`i, v[ spun c[ o transmit premierului, ]ns[ nu sunt omul care s[ v[ abureasc[. Eu v[ mul`umesc c[ ]mi da`i lec`ii de Prefectur[”, a venit r[spunsul prefectului Roman. Sup[rat de aceast[ reac`ie, pre\edintele Moldoovis a amenin`at c[ urm[toarea ac`iune de protest va fi una de neuitat. „Sunt foarte nemul`umit de atitudinea prefectului. Nu po`i s[ dai din umeri atâta timp cât e\ti reprezentantul Guvernului \i dai din umeri c[ «atât pot s[ fac». Eu i-am spus câteva probleme locale \i el s[ ]mi dea din umeri c[ nu sunt atribu`iile

dânsului...? Este strig[tor la cer. Eu, din punctul meu de vedere, ]i cer demisia acestui prefect”, a fost reac`ia lui Ionic[ Nechifor.

„Vom bloca drumurile \i v[mile” Dup[ pichetarea de ieri protestatarii vor participa la ac`iunile organizate la nivelul Capitalei, pe 9 septembrie, iar dac[ nici acestea nu vor rezolva situa`ia, pe 23 septembrie se va trece la ac`iuni radicale de blocare a drumurilor din jude` \i a v[milor. „Vom bloca drumurile na`ionale, drumurile de acces, s[ se poat[ sim`i ac`iunea noastr[, \i v[mile ce `in de jude`ul Boto\ani, cea de la Stânca Coste\ti \i cea de la R[d[u`i Prut. Sper[m ca oamenii s[ fie aproape de noi, pentru c[ to`i suntem ]n aceea\i situa`ie, nu sunt al`ii mai ]nst[ri`i sau al`ii mai s[raci”, a men`ionat Doru Andrici. (Petronela Rotariu)


6

3 septembrie 2010

TOPNEWS

Mobilizare de for`e de ordine la meciul România-Rusia. 70 de jandarmi vor asigura ast[zi ordinea \i lini\tea public[ ]n zona Stadionului Municipal la meciul interna`ional de fotbal sus`inut de reprezentativele de tineret ale României \i Rusiei. Al[turi de ace\tia vor fi angrena`i ]n efectuarea unor misiuni de ordine public[ \i 12 poli`i\ti, pompieri \i 30 de poli`i\ti comunitari. Ce nu au voie spectatorii la acest meci citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Medicii boto\[neni sup[ra`i pe cei dorohoieni Peste 400 de cazuri au fost transferate nejustificat de medicii din Dorohoi la Spitalul Jude`ean. Cel pu`in atâtea au fost contabilizate pân[ la aceast[ dat[ de conducerea de la „Mavromati”. Managerul Spitalului Jude`ean spune c[ aceast[ situa`ie

nu duce la altceva decât la supra]nc[rcarea unit[`ii cu datorii. A\a s-a ajuns ca cel mai mare spital s[ aib[ datorii de milioane de lei, iar cel din Dorohoi s[ nu aib[ deloc. Medicii boto\[neni se plâng c[ ajung la ei pentru a fi rezolvate pân[ \i cele mai simple interven`ii medicale. „Sunt câteva cazuri de la ]nceputul anului \i pân[ acum care au fost direc`ionate de la Spitalul Municipal din Dorohoi c[tre Boto\ani, de\i ele puteau fi rezolvate acolo”, a precizat Ovidiu Mimor.

„Competen`a medicilor de la spitalul dorohoian nu se justific[ decât pe hârtie. Au trimis tot felul de cazuri, pân[ \i apendicite, care erau de competen`a lor spre a fi rezolvate”, Ovidiu Mimor, manager Spitalul Jude`ean „Dac[ exist[ cazuri ]n care medicii au trimis pacien`i, de\i aveau competen`a s[ ]l rezolve, este o problem[ care trebuie rezolvat[ ]ntr-o comisie mixt[”, Rodica Hu`uleac, pre\edinte CJAS

Medicii care „paseaz[” cazurile ar putea fi sanc`iona`i De partea cealalt[, reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate spun c[ problema va putea fi rezolvat[ ]n urma unei sesiz[ri pe care va trebui s[ o fac[ Spitalul Jude`ean la Colegiul Medicilor. „Eu le-am \i spus s[ fac[ o comisie din care, automat, s[ fac[ parte Colegiul Medicilor, pentru medicii care nu respect[ protocoalele ]ncheiate ]ntre spitale, \i aici nu este vorba de un director de spital sau medical, ci e vorba de medicul care nu respect[ protocolul respectiv \i care ar trebui sanc`ionat de Colegiul Medicilor”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS. Ea a mai spus c[ ]n aceast[ situa`ie se impune o analiz[ a fiec[rui caz ]n parte, iar medicii care au gre\it s[ fie sanc`iona`i. (L[cr[mioara Lupa\cu)

S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 24.09.2010 - organizeaz[ licita`ie public[ PENTRU REZERVAREA LOCURILOR DISPONIBILE LA MESELE DIN PIA~A CENTRAL{, astfel: la ora 9.00 - pentru rezervarea locurilor disponibile la mesele destinate comercializ[rii legumelor \i fructelor de c[tre agen`ii economici; Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 21.09.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i si consultarea documenta`iei se face la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale pân[ la data de 23.09.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administra`iei Pie`ei Centrale.


7

3 septembrie 2010 Luna de miere

CALEIDOSCOP

El cite\te ziarul ]n sufragerie. La un moment dat simte un miros puternic de ars. - Iubito, g[testi sau calci?

AGENDA COMERCIANTULUI S.C. URBAN SERV S.A. Boto\ani, cu sediul ]n str. 1 Decembrie nr. 19, anun`[ pe cei interesa`i c[ ]n data de 30.09.2010, ora 0900 - organizeaz[ licita`ie public[ pentru ocuparea locurilor disponibile ]n pie`e, dup[ cum urmeaz[: - ]nchiriere spa`ii pentru activit[`i autorizate; - utilizare platou pentru activit[`i autorizate. Lista cu obiectivele scoase la licita`ie se poate consulta ]ncepând cu data de 27.09.2010 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani, precum \i la sediul Administra`iei pie`elor. }nscrierea la licita`ie a celor interesa`i, consultarea documenta`iei \i achitarea taxei de participare se face la sediul S.C. Urban Serv S.A. Boto\ani pân[ la data de 29.09.2010, ora 14.00. Licita`ia va avea loc la sediul Administratiei Pietei Centrale.

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272.(p) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul gira-toriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând garsonier[ 22 mp, balcon, posibilitate extindere, vad comercial, intersec`ia Donici, ]mbun[t[`iri, 0757.044.899. (1964-2) * Vând garsonier[, 15.000 E negociabil. Telefon: 0740.713.173; 0745.592.728. (1966-12)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

decese

! Colectivul G[rzii Financiare, sec`ia Boto\ani, anun`[ trecerea ]n nefiin`[ a colegului lor IRINCIUC GHEORGHE \i transmit sincere condolean`e familiei. Dumnezeu s[-l ierte \i s[-l odihneasc[ ]n pace!(3)

Vineri, 3 septembrie 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 17.30 Interviul s[pt[-

AGENDA TRANSPORTATORILOR

m^nii (d) 17.30 - 18.00 Reporter Tele’M (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Drept la ~int[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

* Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (1901-16)

]nchirieri * }nchiriez apartament Ia\i, T[t[ra\i-Pia`a Chiril, et.7/10, 2 camere, SD, complet utilat \i mobilat, 0745.776.459. (1962-3)

pierderi * Pierdut legitima`ie comisar seria A nr. 0517 eliberat[ de Garda Financiar[, sec`ia Boto\ani \i ordinul de serviciu permanent pe numele S[nduc Bogdan Alin. Le declar nule. (1967-1) Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU

anun`uri mediu * SC FERMA NORDIC SRL Boto\ani solicit[ autoriza`ie de mediu pentru obiectivul „Ferm[ vegetal[„ situat[ ]n Dob]rceni, com. Dob]rceni, jud. Boto\ani. Contesta`ii se pot depune la sediul APM Boto\ani din b-dul Mihai Eminescu nr. 44 ]n termen de 15 zile de la data apari`iei anun`ului. (1965-1)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

3 septembrie 2010

ULTIMA OR{ Criza fug[re\te boto\[nenii

Aproape dou[ treimi dintre participan`ii la sondajul de joi se gândesc s[ plece ]n str[in[tate din cauza crizei economice.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro Este ]ntemeiat[ o grev[ a poli`i\tilor?

Vorb[-n v^nt

Eu transmit lista acolo unde trebuie, respectând legea, nu ca s[ v[ fac dvs. pe plac. Dac[ vre`i, v[ spun c[ o transmit premierului, ]ns[ nu sunt omul care s[ v[ abureasc[. Eu v[ mul`umesc c[ ]mi da`i lec`ii de Prefectur[ Cristian Roman, prefect Cu atâtea mitinguri anun`ate probabil c[ în Pia`a Revolu`iei se va inventa \i un indicator „oprirea interzis?” pentru protestatari.

FC Boto\ani caut[ a doua victorie pe litoral. Dup[ victoria cu 5-0 din prima etap[ a campionatului ]n fa`a forma`iei FC Snagov, echipa preg[tit[ de Cristi Popovici a plecat la Constan`a pentru meciul cu Farul, cu gândul de a ob`ine ]nc[ trei puncte. Cum preg[tesc ro\-alb-alba\trii meciul citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Meci România-Rusia decisiv pe Municipalul din Boto\ani „Sper ]ntr-un aport cât mai sus`inut din partea publicului local”, declara, ieri, Emil S[ndoi. Selec`ionerul na`ionalei de tineret a României a solicitat sprijinul suporterilor boto\[neni, c[rora le-a cerut s[ vin[ ]ntr-un num[r cât mai mare \i s[ ]ncurajeze echipa.

Forma`ie ofensiv[ Na`ionala de tineret a României are \ansa ca dup[ 12 ani s[ se califice din nou la Cel mai probabil, lei este intrarea Campionatul EuEmil S[ndoi va general[ la ropean. Pentru a reu\i ]ncepe meciul cu: meci. aceast[ performan`[, Lungu - Râp[, G[„tricolorii mici” sunt man, Papp, B[rboianu obliga`i s[ ]nving[ ast[zi - Mihai Costea, Bicfalvi, dup[-amiaz[, pe Stadionul Mu- Gardo\, Sburlea - Ioni`[, nicipal din Boto\ani, na`ionala Ganea. similar[ a Rusiei. La antreDup[ antrenamentul de ieri, namentul oficial selec`ionerul a singura incertitudine este pus accent ]n special pe fazele funda\ul Universit[`ii Craiova fixe, mai ales c[ are câ`iva Valeric[ G[man, care a acuzat juc[tori care s-au remarcat ]n probleme la genunchiul stâng \i campionatul românesc, gen a terminat antrenamentul cu 20 Paul Papp sau Valeric[ G[man. de minute mai devreme.

10

„Cred c[ \tie toat[ lumea situa`ia ]n care ne g[sim ]n clasament. Suntem ]naintea ultimelor dou[ jocuri care sunt \i decisive pentru calificare. Pân[ ]n momentul de fa`[ ambele echipe nu au f[cut decât un singur pas gre\it. }n afar[ de unele probleme cu câ`iva juc[tori accidenta`i \i Torje, care este chemat la prima reprezentativ[, to`i juc[torii care sunt prezen`i aici sunt valizi \i pot s[ evolueze”, Emil S[ndoi, selec`ionerul na`ionalei de tineret „Va fi probabil cel mai greu meci din grup[. Ei sunt pe primul loc iar noi pe locul doi. Va trebui s[ facem un meci foarte bun \i s[ demonstr[m c[ avem valoare \i sper s[ facem un rezultat bun ]nc[ de aici. Am v[zut câteva DVDuri cu ei, au câ`iva juc[tori valoro\i, dar noi dac[ o s[ ne ]nchidem bine, nu cred c[ vom avea probleme”, Cezar Lungu, portar „Este un meci important cu Rusia \i avem nevoie de trei puncte ca s[ fim la turneul final. Am avut o accidentare, dar am f[cut o recuperare bun[, un tratament bun \i mul`umesc d-lui doctor c[ m-a ajutat. Sper s[ fiu apt de joc. Din câte am v[zut, to`i b[ie`ii sunt conecta`i la acest joc, s-au preg[tit bine la antrenamente \i cu to`ii sper[m la o victorie”, Erik Bicfalvi, mijloca\ „Cu siguran`[ va fi un meci greu. Cred c[ va fi un meci de care pe care. Suntem preg[ti`i \i to`i sunt con\tien`i de importan`a meciului \i cred c[ to`i juc[torii vor da sut[ la sut[. Eu sper ca toat[ echipa s[ fim arma secret[ \i s[ ne mobiliz[m foarte bine. Acum cine va ]nscrie golurile, conteaz[ mai pu`in. Conteaz[ s[ ob`inem trei puncte \i s[ ne calific[m pentru baraj”, Liviu Ganea, atacant

Meci decisiv

ora jocului vor fi capacit[`i pentru a ob`ine un rezultat Emil S[ndoi, selec`ionerul bun”, a spus Emil S[ndoi. }n na`ionalei de tineret a Ro- plus, tehnicianul a f[cut apel mâniei, este convins c[ elevii c[tre suporterii boto\[neni s[ s[i vor face un joc bun contra vin[ ]ntr-un num[r foarte mare Rusiei \i vor ob`ine cele trei \i s[ ]ncurajeze echipa. puncte necesare ca„Sper ]ntr-un aport lific[rii la barajul cât mai sus`inut din pentru Campiopartea publicului natul European. local \i vreau \i „}n momentul pe aceast[ cale de fa`[, b[ie`ii s[ le solicit s[ este ora de ]nceput a sunt con\tien`i vin[ ]ntr-un meciului, ]ns[ pentru c[ sunt ]n fa`a num[r cât mai evitarea ]ngr[m[delii unei mari permare la stase recomand[ sosiforman`e pe dion. S[ sus`in[ rea mai devreme care pot s[ o echipa din prila aren[ ob`in[. Le-am mul \i pân[ ]n ultransmis c[ este timul minut pentru c[ foarte important[ pentru ace\ti tineri juc[tori au ei \i pentru fotbalul românesc nevoie de sus`inere”, a mai o performan`[ pe plan in- afirmat tehnicianul. (R[zvan terna`ional. Sunt convins c[ la Sauciuc)

17:30

Na`ionala ar putea reveni luna viitoare la Boto\ani }n cazul ]n care „tricolorii mici” vor ]nvinge ast[zi dup[ amiaz[ Rusia \i vor ob`ine calificarea la barajul pentru Campionatul European, ace\tia ar putea reveni \i luna viitoare la Boto\ani. „De ce nu? A\a a fost \i data trecut[. Am ob`inut o victorie clar[ ]n fa`a unui public cald. Ne dorim s[ se ]ntâmple acest lucru \i ]n jocul de mâine \i de ce nu, s[ ne revedem cu bine peste ]nc[ o lun[”, a mai declarat Emil S[ndoi.

Evenimentul de Botosani nr.1698  

Ziarul orasului tau!

Advertisement