Page 1

Pagina 8

CMYK

Peluza Municipalului se crap[ cu scandal ]nainte de recep`ie EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

50 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 168 (1693) • Vineri, 27 august 2010 • 8 pagini

Non-combat de miliarde la licita`ia pentru mere Nimeni nu a concurat pe nimeni, to`i au c]\tigat cu aceea\i ofert[, iar pre`ul este exact cel maxim alocat. Toate acestea s-au ]nt]mplat la licita`ia organizat[ de Consiliul Jude`ean pentru desemnarea societ[`ilor care s[ aprovizioneze elevii cu mere. Pagina 5

Pagina 3

Sfin`ire la Prim[ria renovat[

Pericole ]n toate spitalele din Boto\ani Pagina 4


2

27 august 2010

STARTNEWS Editorial

Cine iube\te \i las[ Refrenul cântecului Mariei T[nase „Cine iube\te \i las[„ sun[ ca un blestem \i s-ar potrivi de minune drept slogan electoral cu adres[ direct[ spre la\ii din politica româneasc[. Sunt cu duiumul. |tim foarte bine, pu`ini dintre cei ce intr[ ]n politic[ sunt atra\i de vreo ideologie sau de vreun program politic, cei mai mul`i merg la „pocneal[“ \i din interes, pe posesorii de coloan[ moral[ ]i po`i num[ra pe degete. Nici doi ani n-au mai r[mas pân[ la viitoarele alegeri locale \i Lucian Alecsa generale \i deja mul`i dintre pedeli\tii grei trag cu ochiul spre PSD sau spre PNL, sunt convin\i c[ r[mânând ]n barca lui Traian B[sescu o vor sfâr\i ]n genunchi \i cu câte un \ut ]n fund. Cu siguran`[, ]n momentul când PDL-ul va pierde alegerile, ]n structura partidului va avea loc un seism a c[rui unde de \oc se vor resim`i pân[-n ultimul c[tun. Destabilizare \i ]ncrâncenare va fi \i la vârful partidului, nu cred ca Emil Boc s[ n-o ia pe cocoa\[, chiar \i de la B[se. Dar s[ vedem cum sun[ refrenul: „P[i cine iube\te \i las[ /Dumnezeu s[-i dea pedeaps[ / târâi\u' \arpelului / \i pasu' gândacului / vâjâitu' vântului / pulberea p[mântului“. Face`i un joc de imagina`ie, ]ncerca`i s[ vi-l proiecta`i ]n minte pe Radu Berceanu sub forma unui \arpe cu ochelari \i s-o privi`i pe Elena Udrea ]n pielea unei vipere. Cu Emil Boc e mai simplu, el deja guverneaz[ ]n pasul piticului, iar Vasile Blaga e de mult ]n aten`ia lui B[sescu, asta e ca \i cum ar fi ]n b[taia vântului, pulberea p[mântului acoperindu-i chipul de buldog ]nfuriat. Ce va fi, vom vedea. La fel de trist va fi \i pentru trasei\ti care s-au aburcat la putere prin orice mijloace, iar acum, când privesc spre viitor, ]i apuc[ frisoanele. Parlamentul României e plin de asemenea târâtoare. Greu s[-i mai compar[m cu vreo alt[ vietate, pân[ când \i termitele s-ar ru\ina de caracterul lor: „|i furnica de-i furnic[ / la trup mare, la cap mic[, / \i la mijloc sub`iric[ /de umbl[ pe sub p[mânt / tot se `ine de cuvânt“. Ai no\tri ale\i nu \tiu s[ se `in[ de cuvânt, pentru ei cuvântul ]mbrac[ doar forma minciunii. Cred c[ dac[ Stelic[ Strugaru sau Florin ~urcanu ar ]ncerca s[ se `in[ de cuvânt, ar produce un cutremur de cel pu`in 5 grade pe scara Richter. Acela\i efect sau poate unul \i mai dezastruos ar produce o vorb[ ]n`eleapt[ rostit[ de Gheorghe Marcu. Dar de unde? S[ parafraz[m ni`el dou[ versuri din acela\i cântec: „|i ei oameni boteza`i / de cuvânt sunt dezlega`i“. Nu mai e mult pân[ ]i vom avea ]n fa`[ pe tr[d[tori, a\a c[ putem exersa melodia-blestem „Cine iube\te \i las[“.

Calendar cre\tin ortodox 27 V Cuviosul Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia din Sici-lia, Sf. Ierarh Osie al Cordobei; Sf. Mc. Fanurie \i Osie 28 S Cuviosul Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Cuvioasa Ana 29 D Duminica a 14-a dup[ Rusalii (†) T[ierea capului Sf. Ioan Botez[torul (Zi de post) 30 L Sf. ierarhi Alexandru, Ioan \i Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului; †) Sf.Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; †) Sf.Ierarh Ioan de la Râ\ca \i Secu; Cuv. Fantin

Anul trecut pe timpul [sta

UTILE

}n urm[ cu un an, mai multe cadre didactice solicitau s[ se fac[ o „cur[`enie” \i ]n rândul metodi\tilor. Evenimentul de Boto\ani scria, anul trecut pe vremea asta, despre faptul c[ se anun`a un ]ntreg \ir de schimb[ri ]n ]nv[`[mântul boto\[nean. Era, de fapt, o promisiune a \efilor Inspectoratului |colar Jude`ean. „Exist[ convingerea ]n rândul celor care lucreaz[ ]n \colile jude`ului c[ unii metodi\ti sunt pe func`ii ca urmare a bunelor rela`ii pe care le au cu inspectorii \colari de specialitate. Ada Macovei, \efa I\J Boto\ani, sus`ine c[ dup[ ]nceperea anului \colar va revizui \i activitatea metodi\tilor \colari”, scria Evenimentul de Boto\ani la acea dat[. Reclama`ii cu privire la modul ]n care erau selec`iona`i metodi\tii \colari \i despre cum ]\i desf[\urau unii dintre ace\tia activitatea, fuseser[ depuse \i la Sindicatul }nv[`[mântului Preuniver4,2460 lei

3,3407 lei

sitar (SIP). Se adunaser[ vreo 200 de reclama`ii ]mpotriva unor metodi\ti. Ada Macovei, inspectorul \colar general, sus`inea c[, dup[ ]nceperea anului \colar urma s[ se ia la puricat \i activitatea desf[\urat[ de metodi\ti. „Nu am niciun motiv s[-i `in pe cei care nu sunt competen`i. Dup[ ]nceputul anului \colar se va revizui \i aceast[ list[ \i voi solicita inspectorilor s[ verifice corect dosarele celor care se vor ]nscrie la concursul de metodi\ti”, declara atunci Ada Macovei. }n mare parte, \efa I|J \i-a `inut promisiunea. Concursul care a urmat pentru metodi\ti a fost unul foarte dur. Apoi s-a a\ternut lini\tea peste acest subiect, cu toate c[ reclama`iile nu au încetat la adresa unora dintre metodi?tii „cu vechime”. Ziua: 300C

Noaptea: 120C

Concuren`[ acerb[ pentru intrarea ]n magistratur[. 72 de boto\[neni particip[ la examenul de admitere ]n magistratur[, organizat zilele acestea la Institutul Na`ional al Magistraturii la Bucure\ti, concuren`a pentru un post fiind foarte mare. Detalii despre examen pe www.evenimentuldebotosani.ro.

Conterm scoas[ la privatizare Membrii Adun[rii Generale a Ac`ionarilor Societ[`ii Conterm au decis, ieri, ]nceperea procedurii de privatizare a societ[`ii desprinse din Termica, anul trecut. Soarta acestei societ[`i a trebuit decis[ deoarece Conterm traverseaz[ o perioad[ destul de dificil[ din punct de vedere financiar. Din cauza debitelor unitatea Consiliului Local are conturile blocate de Fisc, care a ]nceput s[ scoat[ bunurile societ[`ii la licita`ie pentru a mai recupera din datorii. La a nu pune pe drumuri angaja`ii. prima licita`ie, care a fost Fostul primar al municiorganizat[ pe 25 piului, Florin Egner, august, Direc`ia de a cerut achitarea Finan`e a scos la salariilor angavânzare o autoja`ilor societ[macara, o `ii \i trimihal[ de strunterea acesg[rie \i setora acas[, diul societ[]n timp ce lei este valoarea datoriilor pe `ii. De\i au consilierul care SC Conterm SA le-a fost \i consilocal Nicoadunat la bugetul de stat. lieri locali calae Semenes}n plus are de achitat re au cerut incu a venit cu salarii restante de trarea ]n lichidaideea de ma197.000 lei. re a Conterm, prijorare a capitalumarul a propus prilui social al societ[`ii vatizarea societ[`ii, pentru sau lichidarea acesteia.

909.000

„Este una din solu`iile de acolo, cea mai aproape de salaria`i. Le-am mai dat o \ans[. Consilierii au mai dat o \ans[, pentru c[ dac[ hot[rau direct insolven`a, era mult mai simplu. Li se mai ofer[ o \ans[”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Refuz categoric de majorare a capitalului societ[`ii cu 1,4 milioane Nici primarul, dar nici consilierii nu au fost de acord cu propunerea de majorare a capitalului societ[`ii cu 1,4 milioane lei. }n cele din urm[, edilul \ef a propus privatizarea societ[`ii, considerând c[ la ora actual[ este cea mai bun[ solu`ie pentru aceasta. Societatea va trebui s[ finalizeze documenta`ia pentru demararea procedurii de privatizare pân[ pe 15 septembrie. }n cazul ]n care va exista o firm[ interesat[ de Conterm, aceasta va trebui s[ pl[teasc[ \i datoriile firmei c[tre stat. (L.Lupa\cu)

Bani de la UE ]mp[r`i`i ]n Consiliul Local Rectificare de buget pozitiv[ la Prim[ria Boto\ani. Executivul institu`iei a fost nevoit s[ introduc[ pe ordinea de zi a \edin`ei de Consiliu Local un nou proiect de rectificare a bugetului \i asta pentru c[ s-au primit bani de la Uniunea European[. Banii cheltui`i ]n anii anteriori de municipalitate pentru realizarea unor investi`ii prin programe cu finan`are european[, reprezentând cota parte a Prim[riei, \i care au fost restitui`i de UE, se cifreaz[ la 960.000 de lei. Suma primit[ a fost distribuit[ c[tre alte capitole. Astfel, cea mai mare parte a banilor, respectiv 453.000 lei au fost direc`iona`i c[tre transporturi, 370.000 lei la capitolul locuin`e, servicii \i dezvoltare public[, ]n timp ce pen-

tru cultur[ \i religie s-au alocat 72.000 lei. De asemenea, pentru ]nv[`[mânt s-au alocat 50.000 de lei, iar pentru protec`ia mediului 14.000 de lei. }n \edin`a de ieri, consilierii locali au mai aprobat transmiterea ]n folosin`[ gratuit[ a unui spa`iu c[tre Gr[dini`a 2 din

Boto\ani, un proiect privind asocierea Municipiului Boto\ani cu comunele Corni, Frumu\ica, George Enescu, Hlipiceni, Pomârla, |endriceni, Tudora \i Vorona, ]n cadrul Asocia`iei de Dezvoltare Intercomunitar[ „Aqua” Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)


3

27 august 2010 Festival de tehnologia informa`iilor la Memorialul Ipote\ti. Memorialul Ipote\ti – Centrul Na`ional de Studii „Mihai Eminescu” ]n calitate de partener, g[zduie\te ]n perioada 26 – 31 august 2010 o nou[ edi`ie a Festivalului Na`ional de Tehnologii Informatice „GREPIT 2010”. Acesta cuprinde cinci sec`iuni: Concursul GREPIT, schimburi de experien`[, ateliere foto-video, ateliere IT, prezent[ri ale partenerilor. Ini`iativa apar`ine partenerului principal, Intel România.

TOPNEWS

Consilieri locali ]ncurca`i de sistemul electronic de vot Sistemul de vot electronic montat ]n sala de \edin`e a CL i-a pus ]n dificultate pe consilierii locali. Pân[ ce s-au familiarizat cu acesta, pentru ale\i votul electronic a reprezentat o adev[rat[ distrac`ie. Asta au recunoscut-o chiar ei. Pentru c[ la ]nceput nu se descurcau, unii dintre consilieri au propus s[ se foloseasc[ metoda tradi`ional[ de vot, respectiv ridicatul mâinii. Tocmai pentru c[ la ]nceput le-a dat b[t[i de cap, consilierii nu au f[cut nicio interpelare \i nici m[car nu au avut lu[ri de cuvânt ]n momentul supunerii la vot a proiectelor de hot[râre. „Noul sistem nu este deloc mai dificil. Este prima dat[ când s-a votat ]n felul acesta. |i dvs. dac[ v[ cump[ra`i un feon prima dat[ v[ uita`i pe instruc`iunile de folosire ca s[ vede`i pe ce treapt[ ap[sa`i. Nu au avut timp s[ se familiarizeze. Din contr[, eu spun c[ a decurs totul foarte repede”, a precizat primarul C[t[lin Flutur. Consilierii locali au avut pe mas[ \i instruc`iunile de utilizare a sistemului de vot electronic, ]ns[ nu

Fostul subprefect Elv[deanu a ajuns consilierul prefectului de Ia\i Fostul subprefect \i secretar general al Prefecturii Boto\ani Mihai Elv[deanu ocup[ de jum[tate de an un post la Prefectura Ia\i. El a fost cooptat ]n cancelaria primului reprezentant al Guvernului din jude`ul vecin ]n luna martie a acestui an. Dup[ ce a fost ]nlocuit ]n octombrie 2008 din func`ia de subprefect al jude`ului Boto\ani, Elv[deanu a fost numit inspector guvernamental, calitate ]n care a activat la nivelului jude`elor Ia\i \i Vaslui. }n acest fel a intrat ]n contact cu prefectul Dragomir Toma\eschi, care i-a propus s[ activeze ]n cancelaria sa, iar fostul demnitar de Boto\ani a acceptat, ocupându-se ]n principal de probleme ce `in de fondul funciar. Prefectul de Ia\i are doar 39 de ani \i este fost membru PNL \i PDL. (S.B.)

Mâncare mai bun[ pentru bolnavii de la Spitalul Jude`ean

au avut timpul necesar pentru a-l consulta. Date fiind aceste condi`ii, \edin`a de Consiliu Local s-a terminat ]n mai pu`in de jum[tate de or[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„A fost o mic[ distrac`ie. Nu din cauza sistemului de vot nu am f[cut interpel[ri. Sistemul este foarte simplu. La ]nceput a fost mai greu, ]ns[ imediat ne-am intrat ]n mân[. Am vrut s[ vedem dac[ toate butoanele func`ioneaz[, dac[ este corect conceput”, Gheorghe Vâzdoag[, consilier municipal PSD

Sfin`ire la Prim[ria renovat[ Sediul Prim[riei Boto\ani, care a fost recent renovat, a fost sfin`it, ieri, ]nainte de ]nceperea \edin`ei de Consiliu Local. La eveniment a participat \i prefectul Cristian Roman, slujba religioas[ fiind oficiat[ de protopopul Lucian Leonte \i al`i doi preo`i. Dup[ marcarea evenimentului, cei prezen`i au ciocnit câte un pahar cu \ampanie. Primarul C[t[lin Flutur consider[ c[ aceast[

cl[dire reprezint[ un punct de atrac`ie pentru vizitatorii din afara ora\ului. „Aceast[ cl[dire ]nseamn[ mult pentru ora\, nu \tiu dac[ ]nseamn[ mult pentru angaja`i. Am fost ]n multe ora\e, am avut tot felul de delega`ii \i ]n afara `[rii \i, ]n general, locul unde era Executivul Prim[riei era un loc reprezentativ \i peste tot se viziteaz[”, a precizat edilul \ef. Dup[ sfin`irea sediului, autorit[`ile locale, consilierii locali \i directorii institu`iilor din subordinea Prim[riei s-au mutat la Restaurantul Rapsodia pentru a marca, printr-o mas[, acest eveniment. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Este un loc care se poate vizita, \i asta ne-am dorit \i noi. Dac[ vine cineva ]n Boto\ani, s[ putem s[ le ar[t[m o cl[dire monument istoric. }ntotdeauna se viziteaz[ sala de consiliu, oriunde se merge, \i v[ garantez c[ nu o s[ ne facem de râs cu ceea ce s-a realizat”, C[t[lin Flutur, primar Boto\ani

Pacien`ii celei mai mari unit[`i medicale din jude` ar putea s[ primeasc[ mâncare mai bun[ pe timpul intern[rii. Cel pu`in asta promite managerul spitalului, medicul Ovidiu Mimor. El spune c[ se a\teapt[ achitarea datoriilor de c[tre Ministerul S[n[t[`ii \i imediat ce spitalul va sc[pa de aceste debite ]\i va putea permite \i ]mbun[t[`irea meniului dat bolnavilor. La ora actual[, unitatea spitaliceasc[ are datorii de 415.000 de lei la furnizorii de alimente. Din cauza debitelor c[tre furnizorii de medicamente, mâncarea pe care o primesc bolnavii de la Spitalul Jude`ean este mai mult de post. Carnea lipse\te aproape cu des[vâr\ire din meniul zilnic al bolnavilor, ]n schimb, din farfuriile acestora nu lipsesc varza, orezul \i cartofii. Costul mediu al unui meniu pentru bolnavi este de 6,5 lei. La ora actual[ datoriile totale ale spitalului se ridic[ la 130 milioane lei, adic[ peste 4 milioane de euro. (L.L.)

Bacalaureat de toamn[ cu candida`i experimenta`i la român[ Comunicarea ]n limba român[ nu a prezentat o problem[ pentru candida`ii de la sesiunea de toamn[ a examenului de bacalaureat. Cei mai mul`i au ob`inut calificativul „experimentat”. Din datele prezentate de Carmen Nechita, vicepre\edintele comisiei jude`ene de bacalaureat, din cei 45 de candida`i ]nscri\i la proba de competen`e la limba român[ au fost prezen`i 42. Nici unul dintre ace\tia nu a fost eliminat. 19 candida`i au ob`inut calificativul „experimentat”, 17 de „avansat” ]n timp ce \ase au fost nota`i cu „mediu”. Pe 24 \i 25 august, candida`ii au sus`inut proba de evaluare a competen`elor lingvistice ]ntr-o limb[ modern[, iar pe 26-27 are loc evaluarea competen`elor digitale. Probele scrise ]ncep pe 30 august cu cea la limba \i literatura român[, apoi continu[, pe 1 septembrie, cu proba obligatorie a profilului \i, pe 3 septembrie, cu proba la alegere a profilului \i specializ[rii. (P.R.)


CMYK

4

27 august 2010

TOPNEWS Pericole ]n toate spitalele din Boto\ani

A picat un director la AJOFM. Potrivit noii organigrame a Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[, institu`ia va r[mâne cu un singur post de director executiv adjunct, ]n condi`iile ]n care ]nainte de luarea m[surii de reorganizare, fosta organigram[ avea prev[zute dou[ astfel de posturi. Deocamdat[ ]ns[, postul r[mas este neocupat urmând a fi scos la concurs la o dat[ ulterioar[ de c[tre Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici.

Bolnavii pensionabili ]nghit taxele de milioane de la „Mavromati” Conducerea Spitalului Jude`ean nu a ]nregistrat nicio contesta`ie din partea pacien`ilor la taxa de internare ]n vederea ob`inerii pensiei de boal[. Cel pu`in asta sus`ine managerul spitalului, Ovidiu Mimor.

Spitalele din jude` prezint[ grave deficien`e ]n privin`a siguran`ei pacien`ilor \i a cadrelor medicale din cauza ]nc[lc[rii normelor de protec`ie \i stingere a incendiilor. Aceasta este concluzia la care au ajuns echipele Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ ]n timpul verific[rilor din unit[`ile medicale. „La finalizarea cercet[rilor, vom face un proces verbal cu recomand[ri, semnat atât de noi cât \i de un reprezentant al Direc`iei de S[n[tate Public[, un exemplar ajungând \i la Consiliul Jude`ean, ]n privin`a Spitalului Jude`ean, care a fost transferat ]n subordinea acestuia, pentru ob`inerea fondurilor necesare. Nu este unitate din jude` verificat[, unde s[ nu se fi constatat deficien`e. Controlul fiind ]nc[ ]n desf[\urare, nu putem oferi date exacte, ]ns[ putem spune c[ nereguli au fost descoperite”, col. Radu Anton, inspector \ef ISU

Cele mai mari probleme au fost ]nregistrate la Spitalul Jude`ean, unde membrii echipelor de control au g[sit grave ]nc[lc[ri ale normelor, pornind de la prize \i ]ntrerup[toare montate defectuos, ori ]n locuri nepotrivite, pân[ la hidran`i nefunc`ionali sau c[i de acces blocate, care nu ar putea fi folosite ]n caz de incendiu pentru evacuarea pacien`ilor. Joi, echipele de control se mai aflau pe teren la Spitalul Municipal din Dorohoi, Spitalul de Pneumoftiziologie de la Guranda, Sanatoriul de la Podriga \i Spitalul „Sfântul Gheorghe”. }n zilele urm[toare va fi ]ntocmit un raport cu datele finale ale controalelor. (D[nu` Rotariu)

Potrivit directorului celei mai mari unit[`i medicale din jude`, introducerea taxei de internare, de 518 lei pentru internarea de zi \i 1.550 pentru internarea continu[, a nemul`umit ]n general medicii spitalului. Managerul unit[`ii medicale afirm[ c[ ]n ultima perioad[ au fost f[cute intern[ri ]n spital, ]n ciuda acestei taxe. „Acum medicii \i \efii de sec`ii au ]n`eles. La ]nceput a fost o reticen`[ pentru c[ ei au fost ]nv[`a`i de ani de zile s[ interneze inclusiv bolnavii cronici pentru pensionare. Aflând c[ legea nu le permite, \i-au dat cu presupusul”, a spus

Ovidiu Mimor. El spune c[ legea trebuia aplicat[ ]nc[ din 2006 \i c[ din acest motiv Casa de Asigur[ri de S[n[tate va declan\a un control pe aceast[ tem[ pentru a vedea de ce nu au fost introduse aceste tarife, conform legii \i s-au f[cut in-

tern[ri pe banii statului. Exist[ \i riscul de imputare a banilor pe intern[rile f[cute nejustificat la pension[rile de boal[. „S-ar putea s[ fie surprize. Vom vedea”, a ad[ugat Mimor, referindu-se la controlul ce urmeaz[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Niciun pacient nu a reclamat faptul c[ a trebuit s[ pl[teasc[ servicii solicitate ]n vederea expertizei capacit[`ii de munc[, ]ncadr[rii sau reevalu[rii handicapului. Medicii au fost nemul`umi`i. Asta este alt[ problem[. Asta se explic[ prin necunoa\terea legii, intrarea ]ntr-un ritm care deja era format de ani de zile \i la o noutate \i-au dat cu p[rerea dup[ cum au crezut de cuviin`[”, Ovidiu Mimor, manager Spitalul Jude`ean


CMYK

5

27 august 2010 Razie cu amenzi de 14.000 de lei. Mar`i \i miercuri, poli`i\tii au organizat ]n municipiul Boto\ani o ac`iune pe linia prevenirii \i combaterii faptelor antisociale, prilej cu care au fost legitimate \i verificate peste 140 persoane, fiind controlate \i 34 de autovehicule. Dintre persoanele legitimate, 91 au fost sanc`ionate cu amenzi ]n valoare total[ de 14.520 lei \i au fost confiscate bunuri ]n valoare de 6.291 lei.

ESEN~IAL

Non-combat de miliarde la licita`ia pentru mere

O ton[ de f[in[ confiscat[ Marf[ f[r[ documente de provenien`[, care ulterior a fost confiscat[, a fost descoperit[ de o echip[ de control la o societate din H[ne\ti. Miercuri, poli`i\tii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al IPJ Boto\ani, ac`ionând ]n echipe mixte cu comisari ai G[rzii Financiare Boto\ani, au descoperit cu prilejul unui control efectuat la o societate comercial[ din comuna H[ne\ti peste 900 de kg f[in[, ]n valoare de 1.068 lei, pentru care administratorul societ[`ii nu a putut prezenta documente legale de provenien`[. Drept urmare, s-a luat m[sura confisc[rii ]ntregii cantit[`i de f[in[ \i sanc`ionarea contraven`ional[ a administratorului societ[`ii, cu amend[ ]n cuantum de 1.000 lei. (D.R.)

Infrac`iuni contra cronometru

Nimeni nu a concurat pe nimeni, to`i au c]\tigat cu aceea\i ofert[, iar pre`ul este exact cel maxim alocat. Toate acestea s-au ]nt]mplat la licita`ia organizat[ de Consiliul Jude`ean pentru desemnarea societ[`ilor care s[ aprovizioneze elevii cu mere.

Toate firmele au c]\tigat cu acela\i pre` Trei agen`i economici au luat parte la licita`ia electronic[. Aceasta s-a ]nchis joi la ora 14:00 \i a scos la iveal[ un non-combat. }n primul r]nd firmele participante s-au ]nscris fiecare pe alte zone, ]n a\a fel ]nc]t pe nici una dintre acestea s[ nu existe concuren`[. Astfel, „Five Continents Group” a licitat pe Boto\ani \i Fl[m]nzi, Spicul 2 pe Dorohoi \i Darabani, iar Cosmi pe S[veni, Tru\e\ti \i Suli`a. Firmele ]n cauz[ s-au ]nscris pe zonele care le s]nt mai aproape de locul ]n care ]\i desf[\oar[ activitatea `in]nd cont c[ prima dintre ele ]\i are sediul ]n R[chi`i, iar celelalte ]n Dorohoi \i respectiv S[veni. Neav]nd concuren`[ firmele \i-au permis s[ vin[ cu o ofert[ ]n care era inclus pre`ul maxim pe care CJ ]l are alocat pentru acest pro-

gram, adic[ 0,24 lei/m[r, f[r[ TVA. }n condi`iile date oferta a fost una c]\tig[toare pentru toate societ[`ile participante.

Afacere de 100 de milioane pe zi 44.174 de elevi din tot jude`ul ar urma s[ primeasc[ zilnic mere de la una dintre cele trei firme. }nmul`ind cu suma alocat[ pentru un fruct rezult[ c[ numai ]ntr-o singur[ zi de \coal[ afacerea este de 10.602 lei f[r[ TVA, adic[ peste o sut[ de milioane de lei vechi. De altfel, patronii de la SC Five Continents SRL (nu „Five Continents Group”, dar este controlat[ de aceea\i persoan[) \i Spicul 2 nu se afl[ la

prima experien`[ de acest gen. }n prim[vara cele dou[ societ[`i au c]\tigat de asemenea o licita`ie organizat[ de CJ pentru aprovizionarea cu mere a unit[`ilor de ]nv[`[m]nt. Prima firm[ a licitat pe dou[ zone (Boto\ani \i Fl[m]nzi, iar cealalt[ pe restul de cinci). Contractele s-au ]ncheiat pe 5 mai, deci cu o lun[ \i ceva ]nainte de finalul anului de ]nv[`[m]nt, iar cele dou[ firme au ]ncasat 150.330 lei, respectiv 180.981 lei, f[r[ TVA.

Firme de lactate care dau mere Interesant este c[ nici unul din cei trei agen`i economici

nu de`in mari livezi de pomi fructiferi. De altfel, ele activeaz[ cu prec[dere ]n domeniul lactatelor. }n acest fel a fost posibil ca dup[ licita`ia din prim[var[, una dintre firme s[ aduc[ mere de la o societate din Mure\, iar cealalt[ s[ importe tocmai din Polonia, dar nu direct, ci printr-un agent economic din Ilfov. Ceea ce s-a ]nt]mplat la mere este foarte posibil s[ aib[ loc \i la licita`ia pentru lapte \i corn. |i la aceasta s-au ]nscris acelea\i firme care concureaz[ fix pe acela\i zone, adic[ nici una dintre zone nu are doi concuren`i. (Sergiu B[l[\c[u)

„Poate s[ fie o sl[biciune a SEAP-lui” Singurul \ef al Consiliului Jude`ean aflat la serviciu ]n perioada ]n care a avut loc licita`ie s-a ab`inut de la comentarii. „V[ las pe dvs. s[ face`i comentarii av]nd ]n vedere c[ a fost o licita`ie electronic[”, ne-a declarat[ C[t[lina Lupa\cu, vicepre\edintele CJ. Ea a acceptat ]ns[ c[, „la urma urmei, ca fiecare om care are sl[biciunile lui b[nuiesc c[ \i acest poate s[ fie o sl[biciune a SEAPlui (Sistemul Electronic de Achizi`ii Publice – n.r.). Totu\i, ]nainte de faza licita`iei electronice a avut loc o preselec`ie de care s-a ocupat Consiliul Jude`ean.

Un b[rbat din Bucecea s-a ales cu dosar penal dup[ ce a s[vâr\it nu mai pu`in de trei infrac`iuni ]ntr-o singur[ noapte. }n noaptea de 24 spre 25 august, ]n jurul orei 04.00, poli`i\tii din ora\ul Bucecea au fost sesiza`i printr-un apel de urgen`[ 112 c[ pe un drum comunal ce face leg[tura ]ntre localit[`ile C[line\ti \i satul Mândre\ti s-a produs un accident de circula`ie. La fa`a locului, poli`i\tii l-au identificat pe Niculai C., ]n vârst[ de 39 ani, din localitatea Bucecea, muncitor la o societate comercial[ din localitate. Oamenii legii au descoperit c[ acesta a furat un autoturism marca Volkswagen din curtea unit[`ii unde lucreaz[, autoturism pe care l-a condus pe o distan`[ de aproximativ patru kilometri, pe DN 29 C. Ulterior, pe un drum comunal a fost implicat ]ntr-un accident rutier soldat cu pagube materiale evaluate la 5.000 lei. Când au f[cut verific[rile de rigoare, poli`i\tii au stabilit c[ Niculai C. nu posed[ nici permis de conducere. (D.R.)

Peste 100 de posturi ]n \coli pentru necalifica`i cu liceu Locuri libere r[mase ]n sistemul educa`ional boto\[nean dup[ \edin`a public[ de ocupare a posturilor pentru suplinitori califica`i. Din datele prezentate de Daniel Cojocariu, inspector de resurse umane ]n cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), peste o sut[ de catedre ]ntregi au r[mas neocupate. „Din cele 268 de posturi ]ntregi scoase la concursul de suplinitori califica`i, au fost ocupate 131. Restul de 137 vor fi ocupate de suplinitori necalifica`i”, a declarat Daniel Cojocariu. Orele ce nu constituie catedre ]ntregi \i cele neocupate la supliniri vor putea fi repartizate ]n \edin`a public[ de pe 30 august de suplinitorii f[r[ studii corespunz[toare. Conform metodologiei privind mi\carea personalului didactic, pe 31 august are loc emiterea \i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr[. }n urma etapelor ce au avut loc pân[ acum din cadrul mi\c[rii personalului didactic au ob`inut catedre pentru anul \colar viitor 147 de titulari \i 338 de suplinitori. (P.R.)


6

27 august 2010

TOPNEWS

Despre penalit[`i amânate, nimic oficial. De\i ministrul Muncii Mihai |eitan a anun`at de miercuri c[ va emite o circular[ prin care va solicita autorit[`ilor s[ nu perceap[ penaliz[ri la ]ntârzieri pân[ ce sistemul de impozitare nu va deveni func`ional, nici la AJOFM nici la CJP nu se primise ieri, oficial, ceva ]n acest sens. „Oricum nu se va putea trece direct la amenzi, ci se va merge pe avertisment”, a spus Ioan Buzil[, director adjunct CJP.

Boto\ani, ]n afara isteriei declara`iilor extrasalariale Boto\[nenii cu profesii liberale nu se gr[besc s[ depun[ declara`iile de venit din activit[`i independente. Dac[ ]n jude`ele `[rii se st[ la cozi \i dou[-trei ore pentru predarea formularelor, la institu`iile boto\[nene abilitate s[ primeasc[ declara`iile, ieri nu prea se ]ngr[m[dea nimeni.

La AJOFM, cel mult 100 de persoane au depus formularele Potrivit prevederilor legale, persoanele care ob`in venituri de natur[ profesional[, altele decât cele salariale, trebuie s[ pl[teasc[ individual contribu`iile la bugetul asigur[rilor pentru \omaj, la cel al asigur[rilor sociale de s[n[tate \i la bugetul pentru asigur[rile sociale. Pentru aceasta, trebuie s[ depun[ câte o declara`ie, o singur[ dat[, la Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[, Casa Jude`ean[ de Pensii \i Casa de Asigur[ri de S[n[tate, urmând s[ depun[ alte declara`ii

doar ]n situa`ia ]n care veniturile se modific[ de la o lun[ la alta \i sunt sub cuantumul de sub cinci salarii medii brute. Pân[ la expirarea termenului limit[, 25 august, la sediul AJOFM s-au prezentat aproximativ o sut[ de persoane care au depus declara`ii pentru veniturile de natur[ profesional[. Formularul declara`iei poate fi accesat pe site-ul AJOFM, www.botosani.anofm.ro, sau poate fi g[sit la sediul agen`iei.

La Casa de Pensii au ajuns \i mai pu`ini La Casa Jude`ean[ de Pensii (CJP) doar 34 de boto\[neni s-au prezentat pentru a depune declara`ii. Ieri, la aceast[ institu`ie nu a\teptau s[ depun[ formularele mai mult de cinci persoane. Ioan Buzil[, directorul adjunct al CJP, consider[ c[ situa`ia este aceasta pentru c[ la nivelul jude`ului sunt pu`ini cei care trebuie s[ depun[ declara`iile. „Nu avem ]nc[ probleme ]n ceea ce prive\te aglomera`ia. Suntem preg[ti`i s[ facem fa`[ cererilor depuse de boto\[neni, astfel ]ncât s[ nu asist[m la cozi ]n institu`ie”, a spus Ioan Buzil[. (Petronela Rotariu)

„}n cele dou[ zile, respectiv 24 \i 25 august, au depus declara`ii aproximativ o sut[ de persoane, suma ]ncasat[ ]n total fiind de 579 de lei. Sumele achitate sunt cuprinse ]ntre 5 \i 20 de lei, func`ie de suma declarat[”, Gabriela Vranciuc, purt[tor de cuv]nt AJOFM

La AJOFM, Dup[ completarea de c[tre persoanele fizice a datelor personale, acestea vor trebui s[ precizeze venitul net realizat, astfel ]ncât s[ poat[ fi stabilit[ baza de calcul a contribu`iei la bugetul asigur[rilor pentru \omaj, ]n condi`iile ]n care cota contribu`iei individuale la bugetul asigur[rilor pentru \omaj, potrivit prevederilor legale, este de 0,5%. Baza de calcul a contribu`iei se determin[ prin ]nsumarea veniturilor nete realizate, dar nu mai mult decât echivalentul a de 5 ori valoarea salariului mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigur[rilor pentru \omaj, care pentru anul 2010 a fost 1.836 de lei. Contribu`ia individual[ la bugetul asigur[rilor pentru \omaj, datorat[ ]n baza Declara`iei avute ]n vedere, se achit[ ]n contul RO12TREZ116 28210409XXXXX, deschis la Trezoreria Boto\ani pe seama AJOFM Boto\ani, cod fiscal 11395755.

Zvonuri de genocid printre bolnavii cronici Bolnavii cronici ar putea contribui cu mai mul`i bani pentru a-\i procura medicamentele necesare trat[rii afec`iunilor de care sufer[. Asta se va ]ntâmpla de la 1 septembrie, dup[ ce, de la 1 iulie, odat[ cu modificarea sistemului de compensare a medicamentelor, pacien`ii au pl[tit pentru unele medicamente dublul pre`ului anterior. Potrivit Asocia`iei Na`ionale pentru Protec`ia Pacien`ilor, lista de compensare a medicamentelor pentru bolnavii cronici ar urma s[ fie din nou modificat[.

„Ar fi ]mpotriva legii \i principiilor” Medicul Doru Culiceanu, membru al Colegiului Medicilor din Boto\ani, a declarat c[ deocamdat[ nu s-a primit nimic oficial vizavi de aceast[ modificare. El spune c[, totu\i, ]n cazul ]n care m[sura va fi

pus[ ]n practic[, ea va ]nsemna genocid pentru aceast[ categorie de bolnavi. „Sunt zvonuri \i nu cred c[ se va ajunge pân[ acolo. Cei care ajung s[ aib[ aceste afec`iuni sunt dependen`i de tratament \i nu vor avea de unde s[ contribuie cu atâ`ia bani.

Ar fi ]mpotriva legii \i principiilor”, a spus medicul Culiceanu. Pe 1 iulie, odat[ cu schimbarea sistemului de compensare a medicamentelor, pacien`ii au constatat, spre surprinderea lor, c[ pl[tesc mai mul`i bani pe unele medicamente. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Peste 2 milioane de pacien`i cronici sunt afecta`i de modificarea listei C1, care se va aplica de la 1 septembrie. Este vorba de medicamentele compensate pentru ace\ti pacien`i. Un pacient urmeaz[ s[ pl[teasc[ ]n jur de 3.000-5.000 de lei vechi. Sunt persoane cu venituri foarte mici, cu pensii mici. Din cauza noului sistem de coplat[, bolnavii cronici vor fi nevoi`i s[ treac[ pe medicamente mai ieftine, care nu au acela\i efect, ori s[ pl[teasc[ mii de lei lunar” Vasile Barbu, pre\edintele Asocia`iei Na`ionale pentru Protec`ia Pacien`ilor


7

27 august 2010 |tiuca

CALEIDOSCOP

- Scumpule, zice so`ia... mai `ii minte \tiucile alea pe care le-ai prins ast[-var[, când ai fost la pescuit cu prietenul t[u Vasile? - Sigur c[ da, iubito. - Ei bine, una dintre ele a telefonat s[ te anun`e c[ ai devenit tat[!

B[rba`ii, oameni mai ferici`i! Numele t[u de familie r[mâne neschimbat. Garajul este al t[u pe de-a-ntregul. Planurile de nunt[ se rezolv[ de la sine. Ciocolata este doar o alt[ gustare. Po`i s[ devii pre\edinte. Niciodat[ nu po`i s[ fii gravid. Po`i purta un tricou alb ]ntr-un parc acvatic. Po`i s[ NU por`i niciun tricou ]ntr-un parc acvatic. Mecanicii de automobile ]`i spun adev[rul. Lumea ]ntreag[ este toaleta ta... Niciodat[ nu trebuie s[ conduci pân[ la o alt[ sta`ie de benzin[ ca s[ cau`i o toalet[ deoarece aceasta ]n care e\ti este prea scârboas[... Nu trebuie s[ te opre\ti s[ te gânde\ti ]nspre ce parte trebuie s[ ]nvâr`i o piuli`[ sau un \urub. Acela\i loc de munc[, salariu mai mare. Ridurile adaug[ caracter. Rochia de mireas[ - 5.000$. ]nchirierea unui frac - 100$. Oamenii nu se holbeaz[ niciodat[ la pieptul t[u atunci când vorbe\ti cu ei.

Pantofii noi nu taie, jeneaz[ sau mutileaz[ piciorul. O singur[ dispozi`ie sufleteasc[ mereu. Conversa`iile telefonice se termin[ ]n exact 30 de secunde. |tii tot felul de lucruri despre tancuri. O vacan`[ de cinci zile necesit[ o singur[ valiz[. E\ti cople\it cu laude pentru cel mai mic act de gândire. Dac[ cineva uit[ s[ te invite, el sau ea mai poate ]nc[ fi prietenul t[u. Trei perechi de pantofi sunt mai mult decât suficiente. Nu ai aproape niciodat[ probleme cu curelu\a de pantof ]n public. Nu e\ti capabil s[ vezi cute pe hainele tale. Totul de pe fa`a ta r[mâne ]n culoarea original[. Trebuie s[-`i razi doar fa`a \i gâtul. Burta de obicei ]`i ascunde \oldurile mari. Un portofel \i o pereche de pantofi de o singur[ culoare pentru toate sezoanele. Po`i purta pantaloni scur`i, indiferent de cum ]`i arat[ picioarele. Po`i s[-`i "faci" unghiile cu un briceag. Ai liber[ alegere privitor la a-`i l[sa musta`[... Po`i s[ faci cump[r[turile de Cr[ciun pentru 25 de rude ]n ziua de 24 decembrie ]n 25 de minute.

AGENDA COMERCIANTULUI

AGENDA PREST|RI SERVICII

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate angaj[ri * Open Mind Gruppo Isicom (Partener Telecom Italia) angajeaz[ pentru sediile din Ia\i, Cluj, Boto\ani \i Foc\ani – operatori telefonie – vorbitori de limba italian[. Beneficii: pachet salarial ]n continu[ cre\tere, bonuri de mas[ \i bonusuri, câ\tigul imediat de minim 1.000 lei. Pute`i aplica expediind CV-urile dumneavoastr[ la f.petrea@openmindgroup.it sau sunând la num[rul de tel. 0755.018.010. (1852-5) * Angajam NECALIFICA~I pentru fabric[ produc`ie pavaj din Bucure\ti.Oferim CAZARE. Sal. 1.300-1.700 lei. Tel.021.35.10.057. (4)

v^nz[ri apartamente * Vând apartament 4 camere, str. Calea Na`ional[ nr. 65, vizavi de stadion, ultra modern, complet mobilat, cu garaj. Rela`ii la telefon: 742.123.272.(p)

* Vând loc de cas[ ]n C[t[m[r[\ti Deal, loc \i peisaj deosebit. Telefon: 0744.373.409. (190119) * Vând cas[ b[trâneasc[ ]n Stânce\ti cu teren 2.400 mp. Rela`ii la telefon: 0742.154.495. (1905-3) * Vând cas[ nou[ cu 1.250 mp teren, central[ pe gaz în C[t[m[r[\ti Deal, pre` negociabil. Telefon: 0742.688.520. (1940-4)

* Vând cas[ (trei camere, 2 holuri, buc[t[rie) \i teren aferent 0,43 ha ]n comuna Leorda la \oseaua principal[. Rela`ii la telefon: 0743185178; 0231/585622. Terenul este cu expunere la soare \i este ferit de pericolul inunda`iilor sau alunec[rilor de teren. (1958-5)

matrimoniale * Domn, 48 ani, caut[ o persoan[ pentru prietenie, eventual c[s[torie. (1960-2)

Vineri, 27 august 10.15 - 10.30 Calendarul zilei, Horoscop, Promo, Publicitate 10.30 - 11.30 Boto\anii ]n direct! (r) 11.30 - 12.30 La poarta Europei (r) 12.30 - 14.30 Tele’Music 14.30 - 16.30 Live Boto\ani 16.30 -17.00 Teleshopping 17.10 - 17.30 Interviul s[pt[-

AGENDA TRANSPORTATORILOR

m^nii (d) 17.30 - 18.00 Reporter Tele’M (d) 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M (d), Sport, Meteo 18.45 - 19.00 Calendarul zilei, Horoscop, Promo 19.00 - 20.00 Drept la ~int[ (d) 20.00 - 22.00 Tele’Music 22.00 - 10.15 Live Boto\ani

* Vând apartament 3 camere, SD, Aleea Parcului, cu fa`a spre p[rcule`ul de joac[, central[ termic[, P+T+G+F, 53 de mp. Pre` 33.000 euro, u\or negociabil. Rela`ii la tel. 0746.889.444. (4) * Vând apartament 3 camere, b-dul ~u`ora nr. 2, lâng[ sensul giratoriu din Podul Ro\, et. ¾, complet mobilat \i utilat. Pre` 60.000 Euro negociabil sau schimb cu apartament ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0745.150.765. (p) * Vând apartament 2 camere, decomandat, et. 1, zona Grivi`a, multiple ]mbun[t[`iri. Telefon: 0747.837.078. (1950-2)

v^nz[ri case/teren * V^nd teren 14.100 mp, deschidere la BT-SV 47 m, \i 7.200 mp deschidere la BT-SV 180 m, ambele ]n zona Hudum, 0746.261.466. (1495-p)

Secretar general redac`ie: Aurora DIMITRIU Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Sergiu B{L{|C{U

Redactori: Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI R[zvan SAUCIUC Tehnoredactor: Adrian DIMITRIU Distribu`ie: Dan IACOB

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN 2065-4731 Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345 Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


CMYK

8

27 august 2010

ULTIMA OR{ La AJOFM toate drumurile duc la dreapta

Peluza Municipalului se crap[ cu scandal ]nainte de recep`ie Nici nu au fost finalizate lucr[rile la Peluza Sud a stadionului Municipal \i deja au ap[rut cr[p[turi care vor trebui reparate pân[ la ora meciului dintre na`ionalele de tineret ale României \i Rusiei.

Sondaj evenimentuldebotosani.ro

A existat o ]n`elegere tacit[ la licita`ia pentru merele elevilor?

Vorb[-n v^nt

„Proiectul a fost foarte sub`ire”

proiectantului, adic[ Nord Proiect. „Am f[cut obiec`ii \i constructorul va trebui s[ remedieze problemele ap[rute. Pân[ la urm[ exist[ o garan`ie a lucr[rilor pe o perioad[ de 24 de luni. Problema este c[ proiectul a fost foarte sub`ire, s-au luat ]n calcul lucr[ri sumare de arm[tur[ \i asta este consecin`a”, ne-a spus Eugen ~urcanu.

„Când ~urcanu va fi inginer constructor poate s[ vorbeasc[”

Reabilitarea peluzei Sud a stadionului Municipal nu arat[ nici pe departe ca o lucrare de durat[. Deja au ap[rut cr[p[turi Romulus Eram, directorul pe unele por`iuni, inclusiv acolo firmei Nord Proiect, unde nu au fost ]nc[ cea care a realizat montate scaune de proiectul pentru plastic. Eugen reabilitarea tri~urcanu, direcbunelor aretorul Serviciului nei, sus`ine c[ de Administrafisurile ap[re a Bazelor rute se datoSportive \i Ade lei este suma investit[ ]n reaz[ ]n totagrement, cel Peluza Sud a Stadionului litate lucr[care s-a ocupat Municipal pentru reparilor de proasde aceast[ inra`ii \i montarea t[ calitate. vesti`ie la stadioscaunelor. „Când ~urcanu nul Municipal, va fi inginer conspune c[ vina nu structor poate s[ vorapar`ine atât firmei Top beasc[. ~urcanu e lupt[tor de Design, care a câ\tigat licita`ia, ci

300.000

Noul sistem nu este deloc mai dificil. Este prima dat[ când s-a votat ]n felul acesta. |i dvs. dac[ v[ cump[ra`i un feon prima dat[ v[ uita`i pe instruc`iunile de folosire ca s[ vede`i pe ce treapt[ ap[sa`i. Nu au avut timp s[ se familiarizeze. Din contr[, eu spun c[ a decurs totul foarte repede

arte mar`iale. Tot noi am f[cut proiectul \i la cele dou[ tribune \i de ce acolo nu au fost probleme? La peluz[ nu am fost chema`i

m[car o dat[ \i constructorul nu a f[cut nicio observa`ie pe parcursul lucr[rilor”, ne-a spus Romulus Eram. (R[zvan Sauciuc)

„Nu c[ut[m `api isp[\itori, dar consider[m c[ vina nu apar`ine constructorului, pentru c[ ei au adoptat solu`ia cea mai ieftin[ a proiectului dat. Necerându-se lucr[ri majore de consolidare, a fost doar o cârpeal[. Au fost mai mult repara`ii”, Eugen ~urcanu, director Serviciul Public de Administrare a Bazelor Sportive \i Zonelor de Agrement „Peluza a fost reabilitat[ de o firm[ care are antecedente vizavi de proasta calitate a lucr[rilor f[cute \i care a venit cu un pre` la jum[tate decât cel indicat. S[ vin[ un expert neutru \i s[ vad[ cine a gre\it”, Romulus Eram, director Nord Proiect

Bâlb[ \i Straton au semnat cu FC Boto\ani De\i au negociat atât cu ACSMU Poli Ia\i, cât \i cu Ceahl[ul Piatra Neam`, Ionu` Bâlb[ \i Bogdan Straton au acceptat s[ vin[ la FC Boto\ani, urmând s[ semneze contracte valabile pentru un singur sezon.

C[t[lin Flutur, primar Boto\ani Fii reporter Evenimentul! Ai un pont? Un film? O fotografie? Sun[ la 0753/31.90.07 sau trimite la evenimentul.bt@gmail.com

Patru absen`e pentru meciul cu FC Snagov. R[zvan Atudorei, Dan Spiridon, Ovidiu Halip \i Ionu` Chiriac sunt indisponibili pentru jocul cu FC Snagov din prima etap[ a sezonului 2010-2011, care va avea loc sâmb[t[, de la ora 11.00, pe stadionul Municipal. Cum a ajuns FC Boto\ani s[ aib[ at]`ia absen`i ]nainte de prima partid[ a sezonului afla`i acces]nd www.evenimentuldebotosani.ro.

„Sut[ la sut[ Ionu` Bâlb[ \i Bogdan Straton sunt juc[torii echipei FC Boto\ani. Ei au mai avut discu`ii inclusiv ast[zi diminea`[ cu cei de la Ia\i \i, ]n cazul lui Ionu` Bâlb[, \i cu Ceahl[ul Piatra Neam`, dar pân[ la urm[ au acceptat s[ vin[ la FC Boto\ani. Important este c[ ne-am ]n`eles \i c[ ei vor juca pentru FC Boto\ani chiar dac[ din punct de vedere financiar ]n alt[ parte poate era mai bine. FC Boto\ani are nevoie de cei doi, iar ei au nevoie de FC Boto\ani pentru a reveni la o form[ bun[ care s[-i propulseze ]n prima lig[”, Ioan S[l[v[stru, impresarul celor doi fotbali\ti

Cei doi sunt, ]ncepând de ieri, juc[torii FC Boto\ani. Miercuri dup[ amiaz[ ei au negociat la Boto\ani, dup[ care au plecat la Ia\i, unde au mai avut o discu`ie cu conduc[torii noii forma`ii ACSMU Poli. Ieri diminea`[, cei doi au mai discutat cu oficialii ie\eni, dup[ care Ionu` Bâlb[ a fost contactat de oficialii Ceahl[ului Piatra Neam`. }n ca-

zul ]n care ar fi acceptat oferta Ceahl[ului, Ionu` Bâlb[ urma s[ ]ncaseze 5.000 de euro la semn[tur[ \i ]nc[ 3.000 de euro lunar. Pân[ la urm[, impresarul Ioan S[l[v[stru a reu\it s[-i conving[ pe cei doi fotbali\ti c[ este mai bine s[ vin[ la FC Boto\ani. „Am discutat cu ei, au zis c[ sunt preg[ti`i din punct de vedere fizic \i sunt lua`i ]n calcul pentru meciul cu FC Snagov. Nu cred c[ vor face parte din primul 11 dar vor intra pe parcurs”, Cristi Popovici, antrenor principal FC Boto\ani. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului, a spus c[ are o ]n`elegere cu Ionu` Bâlb[ \i Bogdan Straton, conform c[reia cei doi pot pleca ]n orice moment la un nivel superior ]n cazul ]n care vor fi oferte concrete. (R[zvan Sauciuc)

Evenimentul de Botosani nr.1693  
Evenimentul de Botosani nr.1693  

Ziarul orasului tau!

Advertisement