Page 1

Ion Florică

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ,,GHEORGHE MAGHERU” MUNICIPIUL CARACAL – OLT

Semicentenar 1961-2011 MONOGRAFIE

Editura Hoffman 2011


Culegere date: Adina Curelaru, Stela Neagu Georgescu, Elena Sandu, Clara Nedea Tehnoredactare: Magdalena Voica, Stela Neagu Georgescu Coordonare tehnică: prof. Ion Florică

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ION, FLORICA Şcoala cu clasele I-VIII "Gheorghe Magheru" : semicentenar 1961-2011 : monografie / Florica Ion. – Caracal : Editura Hoffman, 2011 Bibliogr. Index ISBN 978-606-615-078-1 373.3(498 Caracal) Gheorghe Magheru

www.EdituraHoffman.com Tel./fax: 0249 460 218 0740 984 910


Motto: ,,Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate, să înveți.” (Nicolae Iorga)


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ARGUMENT Împlinirea a 50 de ani reprezintă, evident, un eveniment deosebit de important atât pentru fiecare persoană, cât şi pentru fiecare instituţie şi de aceea nu poate fi trecut cu vederea. Asemenea eveniment se obişnuieşte a fi sărbătorit, într-o unitate de învăţământ, cu puternice şi fireşti emoţii, căci de pe băncile acesteia, indiferent de mărimea ei, au ieşit mii de absolvenţi, fiecare cu personalitatea şi cu destinul său, iar la devenirea lor au muncit cu pasiune, sute de dascăli, formându-le cu migală de giuvaergiu, minţile şi sufletele, dăruindu-le lumină şi căldură sufletească. În faţa unei astfel de sărbători se află şi şcoala noastră, Şcoala ,,Gheorghe Magheru” Caracal, căci împlineşte în curând 50 de ani de existenţă. De aceea, noi, cadrele didactice ale şcolii, ne-am pregătit temeinic să întâmpinăm aşa cum se cuvine acest eveniment deosebit. Îi vom aştepta cu drag şi cu emoţie pe toţi absolvenţii şcolii, primii dintre ei având acum vârsta de 64 de ani, motiv pentru care şi-au încheiat activitatea sau se pregătesc să şi-o încheie, iar ceilalți aflându-se în plină activitate în firme şi instituţii (din ţară şi din străinătate) ori pe băncile şcolilor şi ale facultăţilor, la cursuri de licenţă, la masterate sau la doctorate. Cu aceeaşi firească emoţie îi vom întâmpina şi pe foştii dascăli ai şcolii, acei oameni minunaţi care şi-au făcut cu devotament datoria, urmându-şi cu credinţă vocaţia de educatori. Ceea ce aş vrea să mărturisesc aici este preocuparea noastră permanentă de a organiza aşa cum se cuvine sărbătorirea acestui eveniment. Prima întrebare pe care ne-am pus-o a fost dacă evenimentul trebuie marcat acum sau nu, deoarece şcoala noastră a luat fiinţă la 1 ianuarie 1962, aşa cum apare în monografia Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” prin desprinderea din Liceul Nr. 2 de Fete, sub denumirea de Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, ceea ce ar fi însemnat ca semicentenarul să fie sărbătorit anul viitor. Însă o hârtie scrisă, o decizie în care să se prevadă aparaţia Şcolii Generale Nr. 5 nu există în arhiva şcolii, cum nu există, de fapt, nici decizia de acordare a numelui pe care-l poartă şcoala astăzi. În schimb, cercetând atent arhiva şcolii, găsim cataloage cu absolvenţi ai clasei a VII-a din anul 1960 și 1961 pe care scrie Școala Medie Nr. 2 Caracal, la care se adaugă cele din anii 1962 şi 1963, pe care scrie Școala de 7 Ani Nr. 5 Caracal. Nu există cataloage cu absolvenţi din anul 1964, deoarece elevii claselor a VII-a îşi continuă studiile cu clasa a VIII-a şi devin absolvenţi ai Şcolii Generale de 8 Ani Nr. 5 Caracal, în anul 1965. Atunci se punea întrebarea: care este anul în care trebuie sărbătorit semicentenarul? Ceea ce ne-a determinat să stabilim ca moment al evenimentului anul 2011 a fost primul registru de procese-verbale de inspecţie al şcolii în care, pe prima pagină, este consemnată prima inspecţie făcută Şcolii Elementare de 7 Ani Nr. 5 Caracal de către şefa Secţiei de Învăţământ a Raionului Caracal - Spezzi Eugenia la data de 12-13 decembrie 1961. Pornind de la ziua şi luna acestei prime inspecţii, 5


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

am hotărât ca de la această dată din anul 2010 să declanşăm acţiunile în vederea pregătirii acestei mari sărbători. În vederea sărbătoririi acestui eveniment, am întocmit mai întâi un plan de acţiune în care am prevăzut o serie de activităţi şi am stabilit un colectiv care să le ducă la îndeplinire. Printre activităţile planificate se numără şi publicarea acestei monografii a şcolii în care ne-am propus să cuprindem câteva file din istoria de 50 de ani a acestei unităţi de învăţământ, dând astfel celor de astăzi imaginea trecutului Şcolii Generale Nr. 5 Caracal, dar şi a prezentului ei. Lucrarea se adresează atât actualilor elevi şi dascăli ai acestei şcoli, cât şi celor care au fost, de-a lungul timpului, truditori la catedră sau în băncile ei, toţi contribuind la ridicarea prestigiului ori la plasarea ei pe un loc de frunte în ierarhia şcolilor din peisajul învăţământului caracalean. Monografia se referă la o perioadă de 50 de ani, bogată în evenimente petrecute în strânsă legătură cu viaţa cetăţii şi a naţiunii. De aceea, întocmirea ei a presupus strângerea şi prelucrarea a numeroase materiale existente în arhiva şcolii sau în arhivele particulare ale foştilor dascăli şi elevi, precum şi o bogată corespondenţă cu aceştia, în vederea contibuţiei lor la ilustrarea unei diversităţi de aspecte din viaţa şcolii, din care să nu lipsească cele de natură afectiv-emoţională. Evident că există unele lacune în privinţa istoricului şcolii, că sunt mult mai numeroşi oamenii de valoare care au învăţat pe băncile acestei unităţi şcolare, dar pe care noi n-am reuşit să-i contactăm. Nutrim însă convingerea că toate aceste aspecte vor fi completate de aceia care se vor strădui să ducă mai departe şi să perfecţioneze munca noastră, cu prilejul altor aniversări ale şcolii. Ordonarea materialelor culese, mai ales a celor care conţin gânduri, amintiri, confesiuni ale foştilor elevi şi dascăli, au oferit autorilor monografiei momente de autentică şi profundă emoţie determinate nu de talentul scriitoricesc al semnatarilor lor (care este prezent cu prisosinţă în majoritatea cazurilor), ci de sinceritatea şi delicateţea sentimentelor exprimate, de preaplinul lor sufletesc care vibrează în spatele fiecărui cuvânt aşternut pe hârtie. Oricine va parcurge această monografie se va convinge că tabloul Şcolii Generale „Gheorghe Magheru” Caracal este larg şi divers încă de la începuturile ei, că această unitate de învăţământ a reprezentat şi reprezintă unul dintre pilonii de bază ai învăţământului caracalean, că de pe băncile ei au plecat spre împlinirea destinului lor creator o mulţime de elevi, deveniţi specialişti de marcă în cele mai diverse domenii, că aici dascălii au întrupat competenţa, vocaţia şi dăruirea profesională. Tuturor acestora - dascăli şi elevi de ieri şi de azi - le urez cu prilejul jubileului şcolii noastre şi al apariţiei acestei monografii, multă sănătate, prosperitate şi împlinirea tuturor idealurilor lor şi ale celor apropiaţi. Nu în ultimul rând, le adresez mulţumiri celor care au contribuit într-un fel sau altul, direct ori indirect, la sărbătorirea acestui eveniment şi la publicarea prezentei lucrări, iar şcolii noastre dragi îi urez să trăiască, să crească şi să înflorească, întru propăşirea obştii caracalene şi a acestui neam. Prof. Ion Florică – directorul Şcolii „Gheorghe Magheru” Caracal 6


RE N U M I T U L

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

O M PO L I T I C

ŞI

DE

STAT

GENERALUL GHEORGHE MAGHERU PATRONUL

SPIRITUAL

AL

ŞCOL II

Gheorghe Magheru s-a născut în anul 1802 în Bîrzeiul de Gilort din judeţul Gorj şi a crescut în mijlocul unor oameni cu spirit de independenţă, de mic fiind martorul unor evenimente istorice care şi-au pus amprenta asupra caracterului său. A făcut parte din oastea lui Tudor Vladimirescu, iar războiul ruso-turc din 1818 l-a consacrat ca un îndârjit apărător al gliei strămoşeşti, fapt pentru care a ajuns căpitan de panduri şi a fost decorat de către ţarul Rusiei cu Ordinul Sfânta Ana în grad de cavaler. Intrând în magistratură, ocupă sub domnitorii Ghica şi Bibescu funcţia de judecător de pace şi preşedinte de tribunal, iar în 1848 domnitorul Bibescu îl numeşte ispravnic (prefect) al judeţului Romanaţi, câştigând renumele de cel mai bun prefect din ţară. În timpul revoluţiei de la 1848 se află într-un contact permanent cu conducătorii acesteia – Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Alecu Golescu, Nicolae Pleşoianu şi Cristian Tell – păstrând şi o strânsă legătură cu masele care au fost mobilizate atât în Bucureşti, cât şi în provincie. Izbucnirea revoluţiei în dimineaţa zilei de 9 iunie 1848 la Islaz se datorează în mare parte şi contribuţiei lui Gheorghe Magheru, care a ridicat la luptă ţărănimea din întreaga Oltenie, bazânduse pe tradiţia revoluţionară din această parte a ţării. De la Islaz, revoluţionarii pornesc spre Caracal, trecând prin localităţile Brastavăţu, Cruşov, Studina, Vlădila şi Comanca, iar la Cruşov, unde poposesc în seara zilei de 10 iunie, adresează cetăţenilor oraşului Caracal un manifest în care se spunea că mişcarea revoluţionară din judeţ va regenera patria şi istoria îşi va ilustra paginile cu „ devotamentul acestor demni descendenţi ai Romanaţilor”. Totodată locuitorii Caracalului sunt anunţaţi că revoluţionarii vor sosi a doua zi în oraş. Aici, la bariera de sud a oraşului, revoluţionarii au fost întâmpinaţi în sunetele 7


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

muzicii şi ale clopotelor tuturor bisericilor, de însuşi Gheorghe Magheru, aflat în fruntea funcţionarilor publici, a dorobanţilor şi alături de câteva mii de ţărani. Cu acest prilej se citesc Proclamaţia de la Islaz şi Proiectul de Constituţie în târgul de săptămână, fiind şi tipărite de o tipografie volantă (prima tipografie din oraşul Caracal). Odată cu instaurarea guvernului revoluţionar la Bucureşti, Gheorghe Magheru face parte din cadrul acestuia, devenind şi general al armatei române. După înlăturarea guvernului revoluţionar de către turci, Gheorghe Magheru refuză să accepte înfrângerea revoluţiei şi se retrage cu armatele revoluţionare în Oltenia, la Râureni, pe Câmpul lui Traian, lângă Râmnicu-Vâlcea. La cererea lui Nicolae Bălcescu care voia să evite vărsarea de sânge, Gheorghe Magheru dizolvă tabăra de la Râureni şi trece în Transilvania, de unde ia drumul amar al exilului, continuând însă să susţină cauza revoluţionară şi unionistă. Când revine în ţară, este unul dintre fondatorii Partidei Naţionale, iar în timpul Războiului pentru Independenţă din 1877, are bucuria de a asista la trecerea trupelor române peste Dunăre. Moare la 23 martie 1880, iar rămăşiţele pământeşti sunt îngropate la 30 martie cu toate onorurile în cimitirul oraşului Târgu - Jiu.

„ Eu, fraţilor, sunt român şi ca român, mă simt ferice de a muri pentru ţara mea.” În memoria acestui mare om politic şi de stat, cu prilejul inaugurării noului local, la 31 mai 1994, şcoala a primit numele generalului Gheorghe Magheru .

Prof. Florică Ion

8


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

________________________________________________________________________________

La ceas aniversar, când şcoala îşi face bilanţul, mă gândesc cu admiraţie şi respect la cei ce sunt, la cei ce-au fost flacără nestinsă în învăţământul caracalean. Şcoala a pulsat an de an datorită inimilor înrâurite de dorinţa de a lăsa semne ale trecerii, semnele educaţiei. Luminaţi de învăţătura cărţii aşezate pe băncile eternei tinereţi, an de an şcoala i-a primit cu iubire şi respect pe învăţăcei, i-a format, apoi i-a dăruit lumii pentru a spune povestea unei unităţi de învăţământ de succes. Cadre didactice, elevi, părinţi au trăit cu emoţie fiecare început de an şcolar, fiecare examen, fiecare reuşită, fiecare competiţie sau concurs. Inimi fără de vârstă au călăuzit paşi, au oferit sprijin, au consiliat şi încurajat pe cei ce le-au dus faimă dascălilor acestei şcoli. Sărbătorind semicentenarul Şcolii cu Clasele I-VIII „Gheorghe Magheru” respectăm istoria unei şcoli cu trecut, cu prezent şi viitor. La mulţi ani! Inspector Şcolar General, Prof. Mariana GHEORGHE _______________________ Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927 Fax: 0249 412801 http//:isjolt.ot.edu.ro email: secretariat@isjolt.ot.edu.ro

9


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ROMÂNIA JUDEŢUL OLT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL PIAŢA VICTORIEI, Nr.10, 235200 CARACAL OLT ROMANIA Telefon: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518 e-mail: office@primariacaracal.ro

A trecut o jumătate de secol de la semnarea ,,actului de naştere“ care anunţa comunitatea caracaleană că prin Ordin al Ministerului Învăţământului, în această localitate, lua fiinţă o nouă unitate de învăţământ primar şi gimnazial, ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII NR. 5, azi ,,GHEORGHE MAGHERU“ CARACAL. În toţi aceşti ani, şcoala pe care o sărbătorim în această mare şi sfântă zi, a reuşit să obţină rezultate de prestigiu pe plan regional şi naţional, generaţii întregi de elevi şi profesori contribuind la crearea unui nume de mare prestigiu, un nume rostit cu plăcere, dar şi cu demnitate de cei care s-au implicat în bunul mers al acestei instituţii de învăţământ caracalean. În cei 50 de ani de existenţă, Şcoala ,,Gheorghe Magheru“ a trimis în societatea românească, elevi talentaţi, bine instruiţi şi educaţi, capabili să rezolve marile probleme pe care viaţa de zi cu zi le-a pus în faţa lor. În aceste momente, de mare bucurie sufletească, gândurile generaţiei de azi, aflate în bănci sau la catedră, trebuie să fie îndreptate şi către cei care au marcat începuturile acestui lăcaş de cultură, acei dascăli şi elevi plecaţi dintre noi. La ceas aniversar, să ne aducem aminte de ei, iar pe mormântul lor, un gând pios, o lacrimă sinceră şi o floare! În toţi aceşti frumoşi ani de existenţă ai Şcolii ,,Gheorghe Magheru“, a fost o permanentă colaborare, de fiecare dată fructuoasă, între manageriatul unităţii pe care o sărbătorim în această zi şi Administraţia Publică Locală. Sprijinul acordat şcolii caracalene a fost, de fiecare dată, de bun augur, cu excelente rezultate pentru acest demn reprezentant al învăţământului caracalean. Acum, când ascultăm cu mare atenţie şi emoţie pe cei care se prezintă în faţa celor prezenţi la această adunare aniversară pentru a aduce mărturii despre trecutul şi prezentul şcolii sărbătorite, în numele meu personal şi al Administraţiei Publice Locale, aduc un sincer omagiu şi mulţumiri celor care şi-au adus contribuţia la prestigiul acestei unităţi de elită a învăţământului gimnazial caracalean şi doresc cu aceeaşi sinceritate generaţiei de azi şi celor care vor veni, sănătate şi numai succese pentru a continua o frumoasă tradiţie începută cu 50 de ani în urmă. La mulţi ani! Ec. Gheorghe ANGHEL Primarul municipiului Caracal Caracal, 21 mai 2011 10


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

SCURT ISTORIC Actuala școală ,,Gheorghe Magheru” a luat ființă sub denumirea de Școala Elementară de 7 Ani Nr. 5 Caracal prin desprinderea din Liceul de Fete Nr. 2 , care a funcționat cu clasele I-X/XI o mare perioadă de timp în localul din centrul orașului, strada Jean Dobrescu, nr. 9. Localul fusese preluat de către Liceul de Fete Nr. 2 de la Liceul de Băieți Nr. 1 ,,Ioniță Asan” odată cu mutarea acestuia în actualul local. Documentele din arhiva școlii atestă că prima serie de absolvenți ai Școlii de 7 Ani Nr. 5 Caracal se înregistrează în anul școlar 1961-1962. Arhiva mai conține și cataloage din anii școlari anteriori, dar pe acestea scrie Școala Medie Nr. 2 Caracal, noua denumire a fostului liceu de fete. Anul școlar 1964-1965 este anul în care se generalizează învățământul de 8 ani iar școala devine Școala Generală de 8 Ani Nr. 5 Caracal. Primul director al școlii este învățătorul Dumitrescu Gheorghe care este numit în septembrie 1961 de către Secția Învățământ a Raionului Caracal. Școala avea 12 săli de clasă, un laborator, două ateliere, sală de festivități, sală de gimnastică și o curte interioară folosită pentru recreația elevilor și drept loc de adunare a acestora pentru diferite anunțuri. Școala era încadrată cu 12 profesori, 13 învățători, secretară (Fica Lili) și 4 îngrijitori de curățenie. Numărul claselor de elevi în primii zece ani variază între 15 și 26, iar al elevilor între 600 și 879, cifrele minime înregistrându-se în primul și ultimul an al deceniului 1961-1970, iar cele maxime la mijloc, respectiv în anul școlar 1965-1966. În perioada 1963-1968 directoarea școlii a fost profesoara de matematică Ene Viorica, directoare care s-a remarcat prin competență și tact pedagogic, având rezultate dintre cele mai bune și la clasă în activitatea cu elevii. Pentru perioada 1963-1965 director adjunct a fost învățătorul Dumitrescu Gheorghe, iar pentru perioada 1965-1970 învățătorul Cenușe Aurel. În această perioadă Școala Generală Nr. 5 Caracal a fost desemnată să organizeze un experiment ce urmărea să constate dacă predarea pe obiecte la clasele I – IV este eficientă, aceasta fiind o dovadă a aprecierii de care s-a bucurat școala respectivă. A fost o lucrare complexă care a presupus inființarea unor clase experimentale, alături de clase de control, repartiția orelor pe discipline de învățământ, de regulă tot între învățători, evaluarea rezultatelor prin testări la ambele categorii de clase și analiza acestor rezultate. Măsura a produs oarecare emulație în rândul elevilor și al cadrelor didactice, dar, în scurt timp, s-a renunțat la acest experiment, socotindu-se că nu s-a obținut eficiența scontată. În anul școlar 1968-1969 la conducerea școlii se află profesorul de istorie Stavăr Valeriu, care a fost promovat în funcția de inspector școlar la ISJ Olt. Tot 11


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

pentru perioade scurte școala a fost condusă de profesorii Mihalache Constantin (1969-1970) și Costache Gheorghe (1970-1971). În perioada 1971-1980 la conducerea școlii a fost numit profesorul Neagu Marin prin detașare în interesul învățământului, iar odată cu creșterea numărului de clase de elevi la peste 25 școala a avut la conducere și director adjunct, în persoana profesoarei de matematică Varga Elisabeta (1978-1980). În acest deceniu școala cunoaște o puternică dezvoltare, atât din punctul de vedere al bazei didacticomateriale existente, care este îmbogățită și modernizată, cât și din punctul de vedere al resurselor umane, elevi (de la 553 la 1150) și personal didactic. Este perioada în care statul face investiții serioase în producerea materialului didactic și a mijloacelor moderne tehnice audiovizuale, precum și a celor necesare dotării atelierelor școlare, punându-se un accent deosebit pe pregătirea elevilor prin muncă și pentru muncă. În acest sens menționăm dotarea laboratoarelor de fizică, chimie și biologie cu truse de experimente pentru zece grupe de elevi, un accent important punându-se pe integrarea experimentului în lecții. Școala a primit, de asemenea, mijloace tehnice audiovizuale (retroproiector, aparat de proiecție cinematografică, aspectomat), precum și folii pentru retroproiecție, diafilme și diapozitive pentru toate disciplinele de învățământ. Filmele didactice erau aduse la momentul necesar de la filmoteca inspectoratului școlar județean. Pentru ateliere s-au primit truse complexe (Faur) cu scule pentru efectuarea operațiilor de lăcătușerie, mașini de forță (polizor, mașini de găurit și chiar strunguri). Numărul elevilor s-a dublat și, corespunzător, numărul personalului didactic. Școala a funcționat la început în localul din centrul orașului, str. Jean Dobrescu, nr. 9, actualmente Piața Victoriei, unde acum este părculețul de lângă Primărie, local puternic afectat de cutremurul din 4 martie 1977. Aceasta a condus la imposibilitatea folosirii localului și la mutarea claselor de elevi la fosta Școală de Cooperație și în alte locații. La 1 septembrie 1980 școala se mută în localul actualei judecătorii și al fostei pușcării, având la conducere ca director pe profesorul de istorie Stavăr Valeriu și ca director adjunct pe profesoara de istorie-română Popescu Profira. Efectivele de elevi au crescut foarte mult în această perioadă, pe de o parte ca urmare a creșterii natalității, iar pe de altă parte ca urmare a generalizării învățământului de zece ani, școala având multe clase a IX-a și a X-a. Aceasta a contribuit, implicit, la creșterea numărului de cadre didactice, fiecare comisie metodică conținând circa zece învățători sau profesori de aceeași specialitate sau de specialități înrudite, ele constituind mediu propice pentru dsfășurarea procesului instructiv-educativ la un înalt nivel calitativ și a perfecționării cadrelor didactice. Școala a funcționat aici până în noiembrie 1987, când se constată că și acest local era necorespunzător (unele săli erau foarte mari și 12


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

înalte și nu puteau fi încălzite, iar altele erau foarte mici), devenind totodată periculos pentru elevi prin degradarea construcției. De aceea școala primește mai multe locații - fosta maternitate din H.C.C., extinderea Liceului ,,Ioniță Asan” și Școala ,,Constantin Filipescu”. Cu toate că noile locații au fost în general necorespunzătoare, colectivul de cadre didactice existent și transferat de la alte unități prin concurs și-a adus o contribuție importantă la pregătirea de bază a elevilor acordând în același timp o atenție deosebită pregătirii de performanță. Așa se explică faptul că în perioada 1980-1995 școala înregistrează cele mai bune rezultate la concursurile și olimpiadele școlare pe obiecte, în special la disciplinele limba și literatura română (profesor Popa Ion), fizică (profesor Drăgan Petre) și chimie (profesor Florică Ion) la care peste 30 de elevi au participat la etapa națională, obținând foarte multe mențiuni și premii, aceasta impunând unitatea noastră în fruntea școlilor din județul Olt. După Revoluția din Decembrie 1989, au loc alegeri democratice și la conducerea școlii vin profesorii de fizică și chimie Drăgan Petre și Florică Ion, care pun pe prim plan construirea unui local pentru școala noastră. Așa se explică faptul că în perioada 19901994 s-a construit noul local în strada Radu Calomfirescu Nr. 7, prin dotări de la bugetul de stat, având 16 săli de clasă, 4 laboratoare, bibliotecă, cabinet medical, cabinet psihopedagogic și de logopedie, cancelarie și birouri. S-a insistat pe terminarea acestuia în cel mai scurt timp posibil, pentru ca elevii să aibă, în sfârșit, un local propriu după aproape 20 de ani. Astfel, la 31 mai 1994 în prezența Ministrului Secretar de Stat al Învățământului și a reprezentanților administrației publice județene și locale, s-a inaugurat noul local – eveniment deosebit în istoria școlii. Noua școală a primit și vizita ministrului învățământului, Liviu Maior, cu doi ani mai târziu, aflat în vizită în județul Olt. În anul 1999, profesorul Petre Drăgan a fost promovat la ISJ Olt ca inspector școlar teritorial, funcția de director fiind preluată de profesorul Florică Ion care a promovat în funcția de director adjunct pe profesorul de educație fizică Popa Mitel, în acest cuplu școala funcționând până în anul 2001, când la conducerea școlii a fost numită profesoara de matematică Nițu Ioana pentru 4 ani (2001-2005) fără director adjunct, ca urmare a scăderii numărului de clase de elevi. Pentru o perioadă scurtă, în anul școlar 2005-2006, a fost directoarea școlii profesoara de istorie Popa Anca. La 25 martie 2006 la conducerea școlii revine profesorul Florică Ion, care se află și în prezent, avându-l ca director adjunct pe 13


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

același Mitel Popa, care din păcate ne-a părăsit fulgerător, la 13 aprilie 2011, în urma unui atac de cord. La 1 septembrie 2006 se constituie în toată țara unități cu personalitate juridică, care au cel puțin 200 de elevi. Ca urmare, Școala Nr. 4 Caracal n-a putut primi acest statut și a fost arondată Școlii ,,Gheorghe Magheru”. Această unitate școlară are o istorie mai îndelungată, fiind înființată în anul 1913 și având pentru început ca directoare pe Octavia Delcescu (Stănescu-Marinescu) şi a funcţionat până în anul 1925 cu clasele I-II în localul Şcolii de Băieţi Nr. 3 şi cu clasele III-IV în localul Şcolii de Fete Nr. 2. În anii 1916 şi 1917, funcţionarea şcolii se întrerupe, iar din anul 1918 cursurile s-au desfăşurat în casa locuitorului Iancu Vulpe, învăţătoare fiind Eliza Mariani, Pati Petrescu ş.a. Încă din 1914 se hotărâse construcţia Şcolii Nr. 4 de Fete în locul bisericii Buna Vestire care s-a demolat, fiind local vechi. Căpitanul Oprovici a cerut aprobarea primăriei oraşului să construiască localul pentru şcoala de fete, în amintirea singurului său băiat – Marcel – elev în clasa a V-a la Liceul Militar, mort într-un accident, când se găsea în excursie prin munţi. S-a adus piatră din munţi şi s-a pus temelia şcolii cu patru săli de clasă, cancelarie şi hol. S-au făcut gropi şi s-a stins varul, iar în curte s-a făcut o fântână cu pompă şi astfel s-a pus temelia de piatră pentru noua construcţie. În 1915 lucrările se suspendă din cauza războiului şi rămân în acelaşi stadiu până la terminarea acestuia. La acestea se adaugă moartea căpitanului Oprovici care începuse construcţia localului. Cetăţenii cartierului Bold şi cadrele didactice de la Şcoala Nr. 3 de Băieţi şi Şcoala Nr. 2 de Fete, împreună cu preotul Nicolae Popescu şi cu învăţătorii Ion Georgescu-Mîrton și Gh. Eftimescu, formează un comitet pentru construcţia şcolii, cu consultarea arhitectului R. Mariani. Norocul face ca familia Ion şi Maria Andreescu, negustori din Caracal, să-şi vândă Hotelul Victoria şi banii încasaţi să-i doneze pentru construcţia Şcolii Nr. 4 de Fete. Cu banii acestei familii se începe construcția şcolii, pe temelia de piatră turnată din banii căpitanului Oprovici. Lucrarea a mers foarte greu şi s-a terminat definitiv abia în 1925. A fost acoperită cu ţiglă, dar iarna a viscolit zăpada în pod, zăpada s-a topit şi au căzut tavanele. S-a reacoperit cu carton gudronat şi apoi cu ţiglă. Formatul scării din faţa şcolii este opera învăţătorului Gheorghe Eftimescu de la Şcoala Nr. 3 de Băieţi, care făcea parte din comitet. Tot el a plantat 10-15 cireşi şi vişini altoiţi în curtea şcolii – care au rămas până în anul 1960 – şi teii din faţa şcolii. În spatele şcolii a fost construită o fântână americană la inițiativa învăţătorilor Elena şi Mihail Truică, fiind lucrată de meşterul Ilie Dumitrescu. În anul 1934 învățătorul Mihail Truică împreună cu o parte din cadrele didactice au reparat gardul şcolii la stradă, în curte şi în grădină, au amenajat grădiniţa cu flori din faţa şcolii plantând şi 14


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

trandafiri, iar în grădina din spatele şcolii au plantat peste 40 de pomi roditori și răchite pentru împletit, pe lângă gard. Până în anul 1940, în această şcoală era un atelier pentru covoare; cu elevele de la clasele I-IV se făceau cusături şi împletituri, iar cu cele de la V-VII covoare şi croitorie (exista şi o maşină de cusut ,,Singer” şi se făcea şi practică culinară). Şcoala şi curtea se menţineau foarte curate. Pe hol erau preşuri şi multe flori, în sălile de clasă flori la ferestre, iar în cancelarie, perdele lucrate cu motive naţionale de elevele şcolii. Aici au funcţionat învăţătoatrea Elena Truică până în 1958, când a ieşit la pensie, şi Mihail Truică – director până în anul 1960 când a ieşit la pensie, iar funcţia de director a fost preluată de domnul Tudorin Ion. De la construcţia şcolii – 1926 – şi până în prezent, şcoala a fost condusă de următorii directori: Octavia Delcescu, Maria Dan, Maria Cuniţă, Elena Truică, Maria Chiriţescu, Lucia Tănăsescu, Georgeta Glişcă, Maria Cîrcu, Mihail Truică, Geogeta Dumitrescu, Vasile Popescu, Ioana Iovan, Agripina Scarlat, Florica Iancu, Ioan Tudorin, Ecaterina Gheorghiceanu, Constantin Mihalache, Marin Neagu, Mihală Ioana, Preda Eugeniu, Dumitru Marian iar de la 1 septembrie 2006 şi în prezent şcoala a devenit structură a Şcolii „Gheorghe Magheru” Caracal, directori fiind profesorii Florică Ion şi Popa Mitel. De la inaugurarea localului, 1926, şi până în anul şcolar 1947-1948, şcoala a funcţionat cu patru clase primare şi trei clase complementare. După reforma învăţământului din 1948, şcoala a avut şapte clase elementare, iar în 1951 dă prima promoţie de absolvente. În prezent şcoala funcţionează cu un singur rând de clase pe serie. Dintre directorii acestei şcoli, o parte s-a interesat îndeaproape de buna administrare a şcolii, de frecvenţa elevilor şi de îmbunătăţirea bazei materiale. Astfel, Maria Cuniţă s-a preocupat de realizarea marchizei din hol şi de repararea împrejmuirii, Elena Truică s-a ocupat de construirea unei fântâni americane şi de procurarea dulapurilor pentru bibliotecile claselor, Maria Chiriţescu a procurat maşina de cusut, războaiele şi gherghefele pentru covoare, iar Tudorin Ion s-a preocupat de construirea a încă 4 săli de clasă. În timpul directoratului doamnei Gheorghiceanu Ecaterina a fost instalat gardul din panouri de plasă de sârmă, s-a nivelat terenul curţii, s-a amenajat laboratorul de fizică-chimie, s-a amenajat şi s-a dotat atelierul de lăcătuşerie (maistruinstructor Gongea Mitică), iar în cel al domnului Mihalache Constantin s-a asfaltat terenul curţii şi s-a amenajat baza sportivă, s-a construit magazia pentru lemne şi cărbuni, anexa pentru sudură, s-au obţinut 60 000 lei de la investiţii cu care s-a înlocuit acoperişul de ţiglă (deteriorat la cutremurul din 1977) cu tablă, s-a realizat amenajarea şi dotarea cabinetelor, s-a introdus apa de la 15


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

reţeaua oraşului în şcoală şi s-au procurat unele mijloace tehnice audiovizuale. În perioada iunie 2005 – iunie 2006 şcoala a fost reabilitată din fonduri europene. Școala Generală Nr. 4 Caracal se mândreşte cu elevii care au participat la olimpiadele judeţene şi naţionale, mai ales la matematică: Botezatu Mihai – punctaj maxim la faza judeţeană a olimpiadei de matematică 1994, Bălăşoiu Dumitru Alin – locul I pe judeţ şi menţiune la etapa naţională a olimpiadei de matematică în 1995 şi locul I pe judeţ şi premiul III la faza naţională la matematică în 1996. Trebuie amintiţi, de asemenea, şi Prună-Stancu Dragoş, Marcu Alin, Bobonete Gina, Bobonete Lavinia, Cună Romulus, Popof Estrella, Sărăcuţu Cătălina, Botezatu Eugen, Neagu Cosmin, Măceşanu Diana, Şerban Ileana şi mulţi alţii care au reprezentat cu onoare şcoala. În perioada în care Școala ,,Gheorghe Magheru” a funcționat împreună cu unitatea arondată, Școala Nr. 4 Caracal, cei doi directori au avut o colaborare foarte bună, Mitel Popa răspunzând în principal de Școala Nr. 4. Aceștia și-au propus și au reușit să facă din Școala ,,Gheorghe Magheru” o unitate școlară IT, date fiind cerințele și posibilitățile tehnice ale etapei în care ne aflăm. Profesorul Florică Ion, încă din anul 1988, a adus primul calculator în școală (un HC-85 și un monitor color care funcționa și încă mai funcționează și ca televizor). Ulterior numărul acestora a crescut prin contribuția elevilor și a părinților acestora, reușind imediat după 1989 ca școala să aibă primul laborator de informatică din oraș echipat cu calculatoare compatibile Spectrum și mai apoi, un calculator XT și chiar un 286. Evoluția rapidă a calculatorului personal a făcut ca acestea să se uzeze moral și au fost transferate. Trebuie menționat faptul că în această acțiune de dotare a școlii cu calculatoare din ce în ce mai performante profesorul Florică Ion a fost susținut și consiliat în permanență de către domnul inginer Cristi Buzatu, fost elev al școlii, astăzi inginer de marcă în domeniu. Domnia sa a realizat pentru școala care l-a instruit și educat opt ani, foarte multe lucrări cu cheltuieli minime sau chiar fără bani. Cronologic ar merita amintite legarea calculatoarelor în rețea în primul laborator de informatică instalat în localul nou, asigurarea legăturii la internet la început dial-up și mai apoi wireless, punerea la dispoziție a unei imprimante până când școala a putut să-și cumpere, extinderea internetului în școală, instalarea unui sistem de supraveghere a școlii cu patru camere video și reparația promptă, de calitate și gratuită a aparaturii TIC și electronice din școală. Intervenția statului din ultimii ani se vede și în școala noastră. Dovadă sunt laboratoarele AEL în care se pot desfășura orele de informatică, dar în care se pot face și lecții pe calculator la orice disciplină școlară. La această dată acestea sunt în număr de trei: primul cu 10 calculatoare la unitatea de bază din anul 2001, al doilea cu 20 de 16


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

calculatoare la Școala Nr. 4 Caracal și ultimul cu 25 de calculatoare tot la unitatea de bază, instalat în laboratorul de fizică. Numărul calculatoarelor este mult mai mare, la cele de mai sus adăugându-se 6 calculatoare Pentium IV donate de firma Syncrosoft din Craiova împreună cu 5 licențe și monitoare LCD și 4 calculatoare Pentium III cumpărate din fondurile comitetului de părinți. Fondurile repartizate de minister pentru cumpărarea de material didactic au permis și cumpărarea unui mare număr de videoproiectoare, astfel încât la această dată 12 laboratoare și cabinete școlare sunt dotate cu calculator, videoproiector și ecran de proiecție. ,,Laboratorul” directorului adjunct, sala de sport, care ar trebui să-i poarte numele, are un aspect plăcut și o foarte bună funcționalitate. Parchetul vopsit și marcat pentru terenuri de baschet, handbal, volei și tenis de câmp, cu sigla școlii în centru, impresionează de la intrare. Echipele de baschet s-au clasat aproape în fiecare an pe primul loc la faza județeană și au obținut premii și la faza interjudețeană. Baza sportivă organizată pentru atletism, baschet, handbal și fotbal pe teren redus completeză zestrea școlii și sunt în permanență la dispoziția orașului și județului pentru organizarea de competiții pe ramuri sportive: baschet, tenis de masă, handbal etc. Ca și laboratoarele, biblioteca și sala de sport au beneficiat de sume importante pentru procurarea de carte școlară și de materiale sportive. Școala ,,Gheorghe Magheru” a organizat și a desfășurat anual faza locală, zonală și județeană la diferite discipline școlare, pentru care conducerea școlii a primit felicitări ( olimpiada zonală și județeană de limba română, de chimie etc.) Dând o înaltă apreciere conducerii școlii, ISJ Olt ne-a distribuit una din cele două centrale termice în anul 1998. Instalarea acesteia s-a făcut cu eforturi financiare din partea Primăriei Caracal și cu sprijinul nemijlocit al viceprimarului de atunci, inginerul Florin Iordache, care a fost permanet alături de constructor până la darea în folosință a acesteia. Momentan aceasta este în conservare, urmând ca după alimentarea cu gaz metan de la rețea să fie repusă în funcțiune. Un sprijin substanțial am primit de la ISJ Olt, prin domnii inspectori școlari generali Karol Covacs și Drăghici Nicolae pentru schimbarea caloriferelor din școală, lucrare în valoare de un miliard de lei vechi. Ce nu s-a putut realiza încă și se impune de mai mult timp, este acoperișul localului școlii de bază, ca și al sălii de sport. 17


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ȘCOALA ,,GHEORGHE MAGHERU” ASTĂZI 1. BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII Școala cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Magheru” Caracal, județul Olt se prezintă astăzi ca unitate cu personalitate juridică, formată din două unități școlare: Școala cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Magheru” Caracal – unitate de bază, situată în strada Radu Calomfirescu, nr. 7 și Școala cu Clasele I-VIII Nr. 4 Caracal – unitate arondată de la 1 septembrie 2006, situată în strada Gheorghe Doja, nr. 62. Școala cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Magheru” Caracal are local de şcoală propriu, dat în folosinţă la 1 septembrie 1994, construit pe patru nivele (parter şi trei etaje), cuprinzând 16 săli de clasă, 4 laboratoare (fizică, chimie, biologie şi informatică), cabinet psihopedagogic, cabinet de logopedie, trei camere de preparare a experimentelor, cuplate cu primele trei laboratoare, bibliotecă,

secretariat, două cancelarii, birou director şi cabinet medical. Localul de şcoală este cuplat printr-un coridor de trecere cu sala de sport (dată în folosinţă la 1 septembrie 1996), care are şi trei vestiare (profesori, fete şi băieţi) cu acces din coridor. Școala are centrală proprie de încălzire cu gaz metan. Școala cu Clasele I-VIII Nr. 4 Caracal are, de asemenea, local propriu, reabilitat în anul 2005, cuprinzând 4 săli de clasă, un laborator de informatică, o sală de gimnastică, cancelarie, birou director şi secretariat. Una dintre cele patru săli de clasă este folosită şi ca laborator de fizică-chimie. Ambele localuri au curţile betonate şi asfaltate pe porţiunile ce reprezintă terenuri de sport. În faţa şcolilor există spaţii verzi bine îngrijite de personalul şcolii. 18


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Baza didactico-materială necesară desfăşurării procesului instructiveducativ este reprezentată de mijloacele fixe şi de obiectele de inventar existente înainte de construirea noului local şi, respectiv, reabilitarea celui de-al doilea, substanţial îmbunătăţită în ultima perioadă, ca urmare a unor investiţii masive de la bugetul de stat efectuate în perioada 2006 – 2009. Pe lângă materialul didactic existent în cele cinci laboratoare şi materialul didactic confecţionat prin mijloace proprii ori prin dotări de la inspectoratul şcolar, baza materială s-a îmbogăţit prin investiţiile de mai sus cu un laborator AEL cu 25 de calculatoare, instalat în laboratorul de fizică al unităţii de bază, un laborator AEL cu 20 de calculatoare instalat la unitatea arondată, două copiatoare de mare capacitate, videoproiectoare, două laptopuri, aparatură şi ustensile pentru laboratoarele de fizică, chimie şi biologie, aparatură şi materiale pentru sala de sport, precum şi carte pentru biblioteca şcolară.

Baza didactico-materială existentă la această dată face posibilă desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, cu folosirea celor mai moderne mijloace de învăţământ. Este deja validat sistemul cuplajului calculatorvideoproiector pentru învăţământ, ca şi pentru alte domenii. Şcoala ,,Gheorghe Magheru” are 12 asemenea cuplaje (zece la unitatea de bază şi două la unitatea arondată) folosite cu pricepere, în toate momentele lecţiei, atât la clasele primare, cât şi la cele gimnaziale. Ne exprimăm convingerea că în viitorii ani toate sălile de clasă vor avea această dotare. 19


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

2. BIBLIOTECA ȘCOLII ,,GHEORGHE MAGHERU” ÎN SPIRITUL VREMII Biblioteca, instituție de însemnătate majoră în dezvoltarea spirituală a societății, își are câmpul ei specific de activitate, fapt ce-i conferă o notă distinctă în raport cu alte instituții de cultură: muzee, case de cultură etc. Ca instituție, biblioteca școlară dispune de volume de beletristică din patrimoniul național și universal, de cărți de specialitate destinate elevilor, precum și colecții de ziare și reviste. În momentul de față zestrea bibliotecii noastre constă într-un fond de carte de 13000 de volume, cu aproximativ 9000 de titluri la unitatea de bază și încă 4000 de volume cu aproximativ 2200 de titluri la unitatea arondată - Școala Nr. 4 Caracal. Dotarea bibliotecii a cunoscut un ritm crescut în ultima perioadă (20062009) prin efortul susținut al statului și prin donațiile făcute de elevii și profesorii școlii, conținând titluri prevăzute în actualele programe școlare. Astfel numărul volumelor a crescut cu 2111 în valoare de 18.090 lei. Fondul de carte este ordonat tematic și alfabetic, iar grupele tematice sunt identificate prin indicatoare divizionare. Ordonarea și așezarea în rafturi este simplă și explicită, ceea ce permite utilizatorului alegerea cu ușurință a cărților necesare. Biblioteca școlii noastre a apelat la o diversitate de mijloace de informare și de atragere a cititorilor. Astfel, a organizat un colț al noutăților intrate în bibliotecă, a întocmit și a afișat listele acestor cărți și a realizat scurte prezentări ale lucrărilor de referință procurate recent. Totodată, biblioteca școlii a organizat în colaborare cu comisiile metodice de specialitate diferite acțiuni comune cum sunt simpozioanele și șezătorile literare, serile de poezie, serile de basm sau diferite concursuri literare sau de cultură generală, expoziții de carte pe diferite teme etc. În acest sens amintim șezătoarea literară ,,Eminescu, veșnic tânăr”, prezentarea de carte ,,I.L. Caragiale – arc peste timp”, simpozioanele ,,Copilăria oglindită în opera lui Creangă și a lui Ionel Teodoreanu” și ,,Virgil Carianopol – fiu al Romanațiului” și expoziția de fotografii și de carte sub genericul ,,Domnul Caragiale”. De asemenea, au fost întocmite colaje de versuri pe diferite teme și prezentate în cadrul unor serbări sau seri de poezie dedicate unor sărbători religioase (Crăciunul, Paștele) sau unor sărbători naționale și internaționale (24 Ianuarie, 1 Martie, 8 Martie, 1 Iunie, 1 Decembrie ș.a.). O atenție deosebită s-a acordat și cărții științifice, fiind organizate dezbateri pe baza unor noi apariții editoriale cum sunt a doua ediție a Dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române și Gramatica limbii române, ediția academică. În toate aceste activități s-a implicat întregul colectiv didactic al școlii, precum și numeroși elevi deoarece aceștia din urmă au fost, de fapt, beneficiarii unor asemenea evenimente. Trebuie, de asemenea, menționat faptul că unele dintre aceste activități au fost defășurate în colaborare sau cu sprijinul Bibliotecii Municipale ,,Virgil Carianopol” Caracal. 20


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

3. RESURSE UMANE În principal, resursele umane sunt reprezentate de elevi, care provin în mare majoritate din Cartierul Bold, dată fiind așezarea celor două școli (unitatea de bază - Școala ,,Gheorghe Magheru”- la începutul cartierului, iar cea arondată, Școala Nr .4, aproximativ în prima treime a acestuia). La unitatea de bază sunt înscriși și elevi din Cartierul Libertății, dar și din celelalte cartiere ale orașului, având în vedere că în ultimii ani nu se mai respectă circumscripțiile școlare. În acest an școlar, 2010-2011, unitatea de bază are 8 clase la ciclul primar în care învață 160 de elevi și 9 clase la ciclul gimnazial în care învață 194 de elevi, în total fiind 17 clase cu 354 de elevi. Unitatea arondată are 4 clase la ciclul primar în care învață 61 de elevi și 4 clase la ciclul gimnazial în care învață 58 de elevi, în total fiind 8 clase cu 119 elevi. Așadar. școala are astăzi 25 de clase în care învață 473 de elevi, iar numărul elevilor este în scădere, fie ca urmare a reducerii populației școlare, fie din cauza poziției școlii, ceva mai departe de centrul orașului decât celelalte instituții similare. Poate mai sunt și alte cauze, pe care avem datoria să le identificăm și să luăm măsurile care se impun pentru a face școala mai atractivă și a-i determina pe părinți să opteze pentru unitatea noastră școlară. Personalul didactic încadrat pentru pregătirea celor 473 de elevi este reprezentat de 12 învățătoare (8 la unitatea de bază și 4 la unitatea arondată), toate calificate, titulare, majoritatea având gradul didactic I (11) și 33 de profesori, majoritatea cu activitatea de bază în școala noastră. De reținut că 5 învățătoare sunt și absolvente ale unor facultăți devenind profesoare pentru învățământul primar. Din cei 33 de profesori, 24 sunt titulari iar 9 sunt suplinitori, angajați prin concurs. În privința gradelor didactice, 21 de profesori au gradul didactic I, 2 profesori au gradul didactic II, 8 au gradul definitiv și numai 2 profesori sunt debutanți. Personalul didactic auxiliar este reprezentat de un secretar șef, o laborantă, o biliotecară și o secretară - bibliotecară cu jumătate de normă la unitatea arondată. Personalul nedidactic este reprezentat de personalul pentru îngrijirea curățeniei format din cinci femei de serviciu (trei la unitatea de bază și două la unitatea arondată), personalul de pază format din 4 paznici (câte doi la fiecare post de pază de la cele două unități școlare) și un muncitor de întreținere care asigură funcționarea tuturor instalațiilor de la cele două școli. Școala a pierdut două posturi din această categorie ca urmare a plecării prin demisie a unei femei de serviciu și a unui muncitor de întreținere și, potrivit legislației în vigoare, nu se mai pot face angajări. 21


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

4. ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ A ȘCOLII În cadrul activității cultural-artistice un loc aparte îl ocupă muzica, concretizată prin formații vocale și instrumentale sau prin interpreți individuali. Pornind de la considerentul că muzica este arta de a a gândi cu sunetele, este vinul care umple cupa tăcerii, este aritmetica sunetelor, este vocea armonioasă a creației și că personalitatea omului se identifică în mare măsură cu genul muzical pe care îl interpretează sau pe care îl ascultă, Școala Generală „Gheorghe Magheru” prin intermediul celor care au predat educația muzicală pe o perioadă mai îndelungată (Ion Constantinescu și Marian Enache) a militat pentru valorificarea potențialului formativ- creativ al disciplinei prin implicarea elevilor talentați în constituirea unor formații vocale și instrumentale.

Astfel, în anul 2001 a fost înființată formația instrumentală alcătuită din 14 viori, două acordeoane și chitară îndrumată de profesorul Marian Enache, în componența ei intrând elevii: la vioară - Nicolae Dragoș, Luță Sandra, Matei Nicoleta, Costea Liviu, Berea Denis, Ion Dana, Langu Luana, Crețu Oana, Ungureanu Carla, Dumitru Oana, Stancu Emilia, Goșa Doris, Dicu Alexandru, Dinu Izabela, Dicu Bogdan, Gheorghe Andreea, Vasile Lidia; la orgă - Ioniță Cornel, la acordeon - Glișcă Radu, la chitară - Cîrstea Teodor. Această formație a participat la diferite concursuri și festivaluri județene, interjudețene și naționale cum sunt: Festivalul concurs ,,Tradiții oltenești”, etapa interjudețeană, ediția a IV-a, Corabia, județul Olt (24 - 25 mai 2003); Concursul interjudețean ,, Floare de tei”, Corabia - 2004 (22 - 23 mai); Concursul interjudețean ,,Dialogul artelor”, Alexandria-2004; Concursul județean de muzică ,,Stelele muzicii”, Slatina (25 iunie 2005 ); Concursul național de muzică și dans ,,Stelele Olteniei”, (iunie 2008) și Concursul interjudețean de interpretare ,,Stelele muzicii”, Caracal (12 aprilie 2008). Prin participarea formației la aceste festivaluri și concursuri s-au obținut rezultate deosebite, care au contribuit, de asemenea, la ridicarea prestigiului școlii pe plan local și județean. Cele mai importante sunt premiile obținute de orchestra 22


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

populară (premiul al II-lea la ediția a-V-a a Concursului interjudețean de folclor al copiilor ,,Floarea de tei”- 2004 și locul I la Concursul interjudețean ,,Dialogul artelor” - 2004) și de taraf ( locul I la Concursul județean ,,Stelele Olteniei”-2005).

La nivelul școlii s-a constituit și un grup vocal alcătuit din următorii elevi: Bușică Roxana, Bușică Andreea, Predoi Roxana, Șain Mădălina, Badea Roxana, Radu Florentina, Lia Andrada, Vasilică Oana, Epuran Ana Maria, Lia Simona, Rădoi Ana Maria, Firescu Alexandra, Bărăitaru Raluca, Brâncoveanu Denisa, Ispas Oana, Apipie Cristina, Brâncoveanu Silvia și Cîrstea Teodor, care a participat la mai multe concursuri, cele mai importante fiind Concursul interjudețean ,,Dialogul artelor”, Alexandria - 2004 (locul I), Festivalul concurs ,,Tradiții oltenești”, etapa interjudețeană, Corabia, 2003 (locul I) și Concursul județean de interpretare ,,Stelele muzicii” - premiul special. O atenție deosebită s-a acordat și interpreților individuali ca soliști vocali sau instrumentiști. Printre aceștia s-au remarcat următorii elevi: Dicu Alexandru, vioară (locul I, 2003); Berea Denis, vioară (locul III, 2004); Șain Mădălina și Radu Florentina, duet satiric (locul I, 2004); Cîrstea Teodor, secțiunea muzică ușoară (locul II, 2005) sau Gheorghe Andreea, Berea Denis și Ungureanu Carla, muzică populară instrumentală, vioară (locul I, 2005). În urma acestor rezultate obținute la concursurile și festivalurile respective, care au fost organizate în exclusivitate de cluburile și palatele elevilor și copiilor, conform calendarului competițional al M.E.C.I., domnul profesor Marian Enache a fost premiat cu diplomă de excelență 23


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

pentru contribuția adusă la afirmarea artei muzicale (iunie 2005, Slatina). Formațiile vocale și instrumentale și soliștii vocali și instrumentiști ai Școlii ,,Gheorghe Magheru” au fost prezenți și la diferite activități cultural-artistice cu caracter interdisciplinar în parteneriat cu Casa de Cultură ,,Radu Șerban”, cu Clubul Elevilor ,,Marius Bunescu” sau cu Cercul Militar Caracal. Participând la Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă ,,De la străbuni până la noi”, școala noastră a obținut an de an locuri fruntașe.

La diferitele evenimente care au avut loc la nivelul școlii și al orașului, cum sunt 24 Ianuarie, 1 și 8 Martie, 1 Iunie, 25 Octombrie, 1 Decembrie etc., școala noastră a participat cu formații de diferite genuri (montaj literar-artistic, dansuri populare, gimnastică ritmică ș.a.). De asemenea, în cadrul proiectului de acțiune comunitară ,,Un prieten pentru tine” cu CRRPH Caracal, un grup de elevi de la școala noastră s-a deplasat la centrul de copii cu handicap din orașul nostru cu ocazia sărbătorilor de Crăciun cu pachete cu daruri și dulciuri colectate de copii, prezentându-le și un mic program artistic cu colinde. De menționat că la activitățile de mai sus și-au adus contribuția învățătorele Voicu Rodica, Grigore Geta, Grozăvescu Nadia, Rotunjanu Loredana și profesorii Popa Ion, Manicea Alecsandrina, Colceag Veturia, Nițu Ioana, Raicu Georgeta, Ivan Veronica, Popa Mitel, Florică Maria, Popa Anca etc. Elevii Şcolii Nr. 4 Caracal au reuşit de-a lungul anilor să se facă remarcaţi prin diverse activităţi, prin prestaţia depusă, dar şi prin premiile şi distincţiile obţinute. Astfel, prin băncile acestei şcoli s-au perindat elevi care au dovedit a fi buni actori, muzicieni, buni cunoscători ai graiului naţional. Grupurile de colindători ai Şcolii Nr. 4 Caracal au fost mereu ascultate cu interes şi bucurie la Festivalul de colinde organizat de Primăria Municipiului Caracal şi premiate ca atare cu aproape toate premiile, în diferiţi ani. Se remarcă în acest sens elevul Smărăndache Teodor, care a obţinut premiul special al juriului pentru calităţi vocale deosebite şi pentru interpretare, ani la rând. 24


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

5. ACTIVITATEA SPORTIVĂ

Educaţia fizică şi sportul au un loc bine definit în activitatea de instruire şi educaţie a elevilor din şcoala noastră, fiind cea care formează, pe lângă priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, şi un sistem de cunoştinţe, tehnici de acţionare, atitudini şi motivaţie pentru valorificarea efectelor benefice ale acestora în procesul de formare a personalităţii complex dezvoltate, autonome şi creative. Şcoala „Gheorghe Magheru” beneficiază acum de o bază sportivă modernă care cuprinde o sală de sport pentru gimnastică, baschet, volei, tenis de masă, tenis de câmp, un teren de handbal, unul de baschet şi un sector de săritură în lungime în aer liber, unde elevii şcolii îşi desfăşoară activitatea în cadrul orelor de educaţie fizică.

De-a lungul anilor, Şcoala ,,Gheorghe Magheru” s-a mândrit cu numeroase participări la concursurile naţionale şcolare pe plan sportiv, elevii şcolii noastre clasându-se pe locuri fruntaşe, contribuind astfel la prestigiul acestei şcoli, izvor de 25


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

talente pentru sportul de performanţă. Bilanţul participării elevilor Şcolii ,,Gheorghe Magheru” la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, începând cu anul 1999, cuprinde la etapa naţională un loc I şi două menţiuni, la etapa de zonă, două locuri II şi două locuri III, iar la etapa judeţeană: unsprezece locuri I, douăzeci locuri II și şapte locuri III. În anul 1999, la prima participare, echipa de baschet fete a obţinut locul II și titlul de vicecampioană judeţeană, iar în anul 2000, la etapa judeţeană, echipa de baschet băieţi a ocupat locul II. În anul 2001, elevul Petrache Cosmin, la etapa judeţeană (atletism) a ocupat două locuri I (60 m plat şi 200 m plat) și eleva Ana Roxana, la săritura în lungime, a ocupat locul II. În anul 2002, aceiași atleți menționați anterior au ocupat, la etapa judeţeană, două locuri I (Petrache Cosmin), un loc III (Ana Roxana), la care s-a adăugat Neacșu Ancuța care a obținut un loc II. Echipele de baschet (băieți și fete) au mai obținut de-a lungul anilor două locuri II (2003), un loc II (2004), două locuri I (2005), un loc I și un loc II (2006), două locuri II (2007), două locuri II (2008), un loc II și un loc III (2009) și două locuri II (2010). Aceste echipe au obținut rezultate deosebite și atunci când au participat la fazele superioare, în urma calificărilor obținute la nivel județean: un loc II și un loc III la etapa de zonă de la Tîrgu-Jiu (2005), un loc II la etapa de zonă de la Craiova (2006) și un loc III la etapa de zonă, tot de la Craiova (2009). Tot la sporturile pe echipe s-au remarcat și echipa de fotbal pe teren redus a elevilor din clasele IIV care a ocupat locul II la etapa județeană (2005) precum și echipa de handbal fete deținătoare a locului II, atât la etapa județeană din 2008, cât și la cea din 2009. De remarcat sunt și rezultatele obținute de fostul nostru elev Bărbuș Mihai la tenis de masă, care a obținut două premii III, la etapele județene din 2003 și 2004. Un loc deosebit de important în preocupările sportive ale foștilor și actualilor noștri elevi l-a ocupat și îl ocupă atletismul. Astfel, în anul 2004, Neacșu 26


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Ancuța și Matei A. au obținut câte un merituos loc III la cros și, respectiv, la tetratlon în cadrul etapei județene, iar în anul 2007, Vancea Mihai a obținut locul al II-lea la etapa județeană, în proba de tetratlon. Rezultate deosebite au obținut Glișcă Cornel la cros (locul I în 2008 la etapa județeană și mențiune la faza națională de la Pitești, iar în 2009 locul al II-lea la etapa județeană) și Glișcă Marian la tetratlon ( locul I în 2008 la etapa județeană și mențiune la faza națională de la Alba Iulia, iar în anul 2009 a obținut locul I, atât la etapa județeană, cât și la etapa națională de la Iași). La rândul ei, echipa de tetratlon fete a obținut un loc II în 2008 și un loc III în 2010 la etapele județene. Cea mai titrată sportivă caracaleană, fostă elevă a școlii noastre, promoția 1979, este atleta Stănescu Mariana, câştigătoare a numeroase titluri de campioană naţională, balcanică şi mondială universitară (cros), în probele de semifond. Totodată, prima şi singura sportivă care a alergat proba de maraton (42,195 km), de două ori vicecampioană naţională, Dafinoiu Mioara, a fost și ea eleva Şcolii Generale Nr. 5, promoţia 1980. Acestora li se adaugă Vădineanu Clara, componentă de bază a echipei de handbal ,,Oltchim” Râmnicu-Vâlcea şi a echipei naţionale, și ea fiind elevă a școlii noastre până în clasa a VII-a. Apipie Ana-Maria, multiplă campioană naţională la handbal (junioare III, II, I), componentă a lotului naţional de junioare la Campionatul European (Spania, 2009), a fost, de asemenea, elevă a Şcolii ,,Gheorghe Magheru”, promoţia 2009. În cadrul rezultatelor deosebite, trebuie remarcat și rezultatul de excepție al elevului Glişcă Marian, promoția 2009, care a obţinut locul I la etapa finală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar (Iaşi, 2009) la atletism-tetratlon. Ne mândrim cu aceștia, pentru că ei au făcut cunoscut numele școlii noastre dincolo de hotarele județului și ale țării, prin munca și prin efortul lor, încununând astfel și strădaniile profesorilor care i-au îndrumat cu competență și cu pasiune. La competiţiile sportive și Școala Generală Nr. 4 Caracal a fost reprezentată onorabil de fiecare dată, chiar dacă echipele sau participanţii au fost selecţionaţi dintr-un număr redus de elevi. 27


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

6. PARTENERIATELE ŞI PROIECTELE ŞCOLARE, CADRU AL EDUCAŢIEI INTERDISCIPLINARE

În centrul preocupărilor cu caracter educativ din şcolile aflate pe întreg teritoriul ţării şi, implicit, ale şcolii noastre se află, fără îndoială, parteneriatele şi proiectele care reprezintă, în primul rând, o posibilitate de diversificare a sarcinilor cadrelor didactice, dar şi o modalitate de acumulare de experienţă, de întrajutorare cu alte instituţii, de schimbare a perspectivei de abordare a diferitelor activităţi care au loc în cadrul procesului de învăţământ. Programele, parteneriatele, proiectele iniţiate la nivel naţional, judeţean, local şi chiar internaţional sunt din ce în ce mai numeroase şi ating o paletă largă de domenii, de preocupări ce reprezintă înainte de orice o provocare pentru cei ce le coordonează sau doresc să se implice, un volum de muncă susţinut, inventivitate, rigurozitate în planificarea activităţilor şi cunoştinţe temeinice în elaborarea lor. Şcoala noastră a fost preocupată de lărgirea cadrului de abordare a acestora şi a fost implicată în numeroase astfel de parteneriate şi proiecte. Câştigul a fost unul real şi pe măsura efortului depus. Fiecare dintre cei care au participat la realizarea şi desfăşurarea lor a înţeles că ele reprezintă o modalitate de deschidere, de promovare a unor idei, de valorificare a cunoştinţelor proprii, dar mai ales ale elevilor, de cultivare a imaginaţiei, a sensibilităţii şi a creativităţii acestora. Cele mai ample proiecte în care a fost implicată şcoala noastră au fost proiectele europene de tip Comenius, cu finanţare din partea Comisiei Europene. Proiectele Comenius sunt parte a Programelor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Şcoala noastră a fost preocupată de acest tip de proiecte încă din 2001, când domnul director Florică Ion şi domnişoara profesoară Buzatu Mirela au demarat proiectul „Des sciences et des techniques comme moyen de comunication”, în parteneriat cu şcoli din Franţa, Portugalia şi Anglia. Acest proiect s-a derulat pe o perioadă de un an, 2002-2003. Între anii 2003-2006 s-a derulat proiectul „Des tables en tables”, pe o perioadă de trei ani, sub coordonarea doamnei învăţătoare Grigore Gheorghiţa şi a presupus participarea unui număr mare de profesori şi de elevi în vederea realizării tuturor obiectivelor propuse. Pe lângă schimburile culturale efectuate între şcolile implicate, din Franţa, Spania şi Anglia, 2 elevi şi 4 profesori au beneficiat şi de participare la reuniuni de proiect care le-au oferit posibilitatea de a cunoaşte sistemul educaţional, tradiţiile şi obiceiurile respectivelor popoare şi conştientizarea diferenţelor în raport cu propriul nostru sistem. În şcoala noastră s-a desfăşurat o reuniune de proiect la care au participat 11 profesori din Spania. S-au realizat produse finale care au prezentat particularităţile culturale ale României, au evidenţiat diferenţele şi asemănările de obiceiuri, de 28


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

tradiţii și de limbă dintre ţara noastră şi celelalte ţări europene. Lucrând împreună, comunicând prin internet sau prin poştă cu colegi din ţările partenere, elevii români au devenit adevăraţi ambasadori ai României, dovedind că pot fi parteneri egali în cercetare. În perioada 2008-2010, tot sub coordonarea doamnei Grigore Gheorghiţa s-a derulat şi Proiectul multilateral Comenius „Let’s do something for our planet!”, având ca parteneri şcoli din Italia, Franţa, Spania, Suedia, Austria, Letonia și Bulgaria. În cadrul acestui proiect 9 profesori au luat parte la reuniuni de proiect în şcolile partenere, elevii au participat la activităţi informative, practic-aplicative şi de voluntariat pe teme de protecţia mediului. Ca produse finale s-a realizat un site comun http://www.letsdosomethingforourplanet.com/, un album cuprinzând desene ale copiilor privind comportamente ecologice, Jurnalul „The little ecologist”, postere, revista „Orizonturi ecologice” şi un CD cu exemple de bune practici ale tuturor partenerilor, jurnal foto, creaţii ecologice şi altele. Pentru a vizualiza rezultatele proiectului, va invităm pe baza de date European Shared Treasure: http://www.anpcdefp.ro/EST/search_p_detail.php?id_project_base=2008-1-IT2COM06-00159.

Multe cadre didactice, precum cele de la clasele primare sau profesori de limbi moderne, biologie, educaţie tehnologică, istorie au colaborat în vederea realizării acestor proiecte. Directorii Florică Ion şi Niţu Ioana au acordat sprijin, au monitorizat permanent activităţile şi au participat la mobilităţile externe. Suntem implicaţi an de an în „Spring Day”, finalizat pe data de 9 Mai, la nivelul şcolii organizându-se o serie de concursuri cu caracter sportiv, programe artistice şi expoziţii de desene cu teme legate de Ziua Europei. Toate acestea se prezintă pe site-ul dedicat evenimentului de Comisia Europeană: http ://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/misc/school_profile.cfm.

29


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Pe parcursul anului şcolar 2009-2010, în Şcoala „Gheorghe Magheru” s-au desfaşurat 11 proiecte eTwinning (Programul “eTwinning” 5, ca parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene), 3 dintre ele obţinând diploma de calitate naţională. Un proiect vast, cu o temă generoasă, a cărui valoare a fost recunoscută în 6 ţări europene, fapt ce i-a adus automat diploma de calitate europeană EQL în luna octombrie 2010, este ,,Principles of fame: famous people of my country that made a positive contribution to the world”, http://newtwinspace.etwinning.net /web/p16582/ welcome, proiect coordonat de profesorul Dan Nicolăiţă. Cu acest proiect am reprezentat şcoala în acţiunea Springday for Europe 2010. Acest proiect a primit numeroase premii de calitate. ,,Blog of my city, my country and my world”, proiect coordonat tot de profesorul Dan Nicolăiţă, a obținut diplomă de calitate naţională: http://twinspace.etwinning.net/ launcher.cfm?lang=en&cid=35772

Nici biologia nu a fost uitată, doamna profesoară Prună Cornelia fiind implicată în proiectul ,,You can be a bee keeper, too!” „Halloween across Europe”, proiect coordonat de profesoara Popa Anca Angela, http://www.slide.com/s/AP16gd4yeT_y9i8Izw22JegVYK6kA6YZ a obținut diplomă de calitate naţională. Tot dna Popa Anca a mai desfăşurat încă două proiecte pe teme de istorie şi filzofie: „A walk to the historical centre of Athens-Hellas” şi „The Great Greek Philosophers”. În anul şcolar 2010-2011 se află în desfăşurare următoarele proiecte, coordonate de profesoara Nicolăiţă Cristina: „King of my castle”- http://king-of-mycastle.blogspot.com/, „Forget-Me-Not: Culture exploration - places of great 30


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

importance”- http://new-twinspace.etwinning.net/web/p34620/welcome și ,,Digital Journey Of Our Classes”- http://new-twinspace.etwinning.net/web/p29143/welcome. În ultimii ani, şcoala a fost implicată şi în alte tipuri de parteneriate şi proiecte cu caracter educativ. Parteneriatele intră într-o sferă a obişnuitului, fiind frecvente în toate instituţiile de învăţământ ca o formă de colaborare cu celelalte instituţii şi de diversificare a activităţii didactice, dintre acestea unele memorabile, cu rezultate remarcabile. Un proiect de parteneriat educaţional foarte interesant desfășurat de școala noastră este cel intitulat „Turneul Prieteniei împrejurul României”, coordonator profesoara Grigore Gheorghiţa. S-a realizat site-ul http://turneulprieteniei. piczo.com/?cr=5. Scopul său este de a prezenta cât mai multe locuri din ţara noastră sub forma organizării unor trasee turistice prin intermediul excursiilor şcolare. Foarte multe şcoli s-au arătat interesate de acest proiect şi au trimis o serie de materiale care sunt postate pe site. Un proiect ai cărui coordonatori suntem, realizat la nivel naţional, cu avizul MECTS, are o temă de actualitate legată de mediul înconjurător şi poartă un titlu sugestiv, „Salvaţi mediul de ambalajul de plastic”, care se finalizează în fiecare an pe 5 Iunie odată cu Ziua Mondială a Mediului. Peste 100 de şcoli trimit creaţii ale copiilor la concurs, iar cadrele didactice trimit materiale pentru simpozion. Şcoala s-a făcut cunoscută şi prin activităţi extracurriculare postate pe site-ul http://www.dincolodecurriculum.lx.ro/, în cadrul proiectului „Dincolo de curriculum”- coordonator profesor Grigore Gheorghiţa. Se află în derulare parteneriate cu Muzeul Romanaţi, cu Fundaţia „Sfântul Andrei”, cu Asociaţia pentru Tineret „Olimp”, cu Poliţia şi cu Biblioteca Municipală. Fiecare dintre acestea îşi propune drept obiective activităţi extraşcolare în care sunt implicaţi şi membrii respectivilor parteneri care aduc noutăţi din domeniile lor şi sprijină la rândul lor şcoala în diferite probleme care se ivesc. S-au organizat activităţi extrem de interesante pe teme culturale (aniversări literare, concursuri de pictură pe sticlă, sesiuni de referate etc.) care au suscitat interesul elevilor. De asemenea, colaborarea cu o instituţie precum Poliţia ajută la combaterea absenteismului, a manifestărilor de delicvenţă juvenilă și a violenţei. În vederea sprijinirii acelor elevi care au nevoi speciale – fie că au dizabilităţi, fie că provin din populaţia minoritară, de rromi, fie că au părinţii plecaţi în străinătate şi sunt lăsaţi în grija unor rude – ne-am implicat în câteva proiecte de parteneriat pe aceste teme. „Suntem prietenii tăi” este un proiect avizat de I.S.J. Suceava care are drept scop acordarea de asistenţă la învăţătură, dar şi pe plan afectiv copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate. Şcoala se oferă să-i ajute pe aceştia să depăşească problemele legate de înţelegerea anumitor materii, de rezolvarea temelor sau de lipsa posibilităţii de comunicare cu cineva apropiat, situaţie în care psihopedagogul şcolii poate fi de un real folos. Deşi la început au primit cu reticenţă propunerile noastre de acordare de sprijin, la următoarele întâlniri s-au dovedit a fi mult mai receptivi şi au înţeles că noi le putem fi utili în această privinţă. Proiectul îşi propune şi oferirea unor cunoştinţe despre ţările europene în care părinţii lor muncesc, fiind și o formă de îmbogăţire a culturii lor generale. 31


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Un alt proiect asemănător este intitulat „Înţelegere şi toleranţă”, coordonator Grozăvescu Nadia, acesta vizând îmbunătăţirea relaţiilor cu comunităţile de rromi, încheiat cu Școala Generală Nr. 6 care se confruntă cu o serie de probleme în această privință. „Caravana prieteniei” este un parteneriat încheiat cu Centrul de recuperare a copilului cu dizabilităţi, folositor în sensul că şi în şcoala noastră există elevi care au anumite probleme cum ar fi deficienţe de auz sau probleme de adaptare în colectiv, care trebuie la rândul lor ajutaţi. Cadrele didactice se formează pentru a şti cum să se comporte în aceste situaţii. Pe planul stimulării creativităţii elevilor, în domeniul literar sau al artelor plastice, dar şi în spiritul cultivării unei sensibilităţi aparte legate de anumite sărbători religioase ori istorice, avem în derulare sau am realizat proiecte la nivel local , zonal ori la nivelul şcolii unde se manifestă libertatea de abordare a unor teme diverse precum: „Eminescu – un luceafăr între luceferi”, parteneriat încheiat cu şcoli din zona Caracal și cu Biblioteca Municipală ,,Virgil Carianopol”, în cadrul căruia s-au desfăşurat activităţi culturale, concursuri de desene şi recitări și „E vremea colindelor” – activităţi cu caracter anual, realizate fie în parteneriat, fie prin activităţi cu părinţii, cu sprijinul unor sponsori generoşi, toate activitățile ducând la păstrarea tradiţiilor şi la oferirea de bucurii micilor şcolari. În vacanţele de vară 2008, 2009 şi 2010, în colaborare cu Asociaţia OvidiuRom, o echipă formată din profesoarele Grigore Gheorghiţa, Grozăvescu Nadia, Prună Cornelia, Raicu Georgeta, Colceag Veturia, cu participarea şi a altor profesori pentru activităţi sportive, a organizat Atelierele de vară ,,Un şotron şi 10 picături de ploaie”, ,,Călătorie spre oraşul celor opt oglinzi”, o propunere pentru petrecerea în mod plăcut şi util a timpului în vacanţa de vară a tuturor copiilor, mai ales a celor din familii cu venituri scăzute, a celor cu părinţii plecaţi în străinătate ori ai căror părinţi nu-şi pot permite efectuarea unui concediu sau trimiterea copiilor în tabere. Pentru a oferi surprize şi activităţi plăcute pentru copii, sponsori generoşi ne-au oferit ajutorul: Primăria Municipiului Caracal, S.C. DOLGAS SRL, S.C. PRODCONMAT SRL Caracal, Piscina CHAMPIONS şi alţii. În ateliere, noţiunile ştiinţifice se împletesc cu jocul, cu activităţile de tip practic aplicativ şi sportive, cu excursii şi activităţi libere sau distractive, astfel încât copiii învaţă lucruri noi în mod plăcut, timpul trecând pe nesimţite. Activităţile au fost popularizate şi prin emisiuni la televiziunea locală, bucurându-se de apreciere. O mare parte din aceste parteneriate şi proiecte sunt prezentate pe site-ul şcolii www.ghmcaracal.com, prin grija responsabilului cu promovarea imaginii şcolii, prof. Grigore Gheorghiţa. 32


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

7. ,,ORIZONTURI” - REVISTA ȘCOLII ,,GHEORGHE MAGHERU” UN ARC PESTE TIMP

Este util, într-un moment de bilanţ, mai ales într-unul omagial - de aniversare a semicentenarului şcolii noastre - să privim la rezultatele activităţilor susţinute de elevi şi profesori, cuantificabile sub diverse aspecte, pentru a ne reaminti de multitudinea, de diversitatea de forme pe care acestea le-au avut de-a lungul timpului. O astfel de unitate de măsură a muncii celor ce au trecut pragul acestei şcoli şi au dorit să-şi exprime într-un anume fel idei, gânduri şi sentimente este şi revista ,,Orizonturi” apărută în anul 1997 şi editată pe parcursul mai multor ani. Primele două numere au fost realizate sub coordonarea domnului profesor de limba română, Popa Ion, iar următoarele au fost redactate sub îndrumarea profesoarei Colceag Veturia, în colaborare cu mai mulţi colegi şi elevi inimoşi care au simţit nevoia să împărtăşească o fărâmă din trăirile şi experienţa lor. Pe lângă creaţiile literare ale celor mai talentaţi copii, revista şi-a propus să ofere şi informaţii ştiinţifice din diferite domenii: geografie, biologie, fizică, chimie, istorie sau matematică, realizate de profesori de prestigiu care s-au alăturat colectivului redacțional, precum profesorii Florică Maria, Stratan Mariana, Cârstea Nicolae, Diaconu Maria, Niţu Ioana, Drăgan Petre, Drăgan Agripina, Florică Ion, Popescu Aurel, Popa Anca, sau să propună modalităţi de petrecere a timpului liber, teste utile pentru concursurile şcolare, rubrici de divertisment, rebus etc. Au existat şi numere dedicate unor personalităţi culturale sau istorice ale ţării

33


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

noastre – Mihai Eminescu sau Ştefan cel Mare – cu ocazia aniversării unor date importante, jubiliare sau numere în care elevii au făcut cunoştinţă cu nume mari din diferite domenii artistice sau ştiinţifice, precum regizorul Andrei Şerban, Lucian Blaga, Albert Einstein, Constantin Brâncuşi şi alţii, care au îmbogăţit, fără doar şi poate, orizontul de cunoaştere al acestora. Paginile revistei au popularizat şi proiectele importante la care şcoala noastră a participat prin contribuţia unor dascăli plini de talent şi imaginaţie, cum ar fi doamna învăţătoare Grigore Gheorghiţa, căreia i se datorează unele dintre proiectele de anvergură derulate în toţi aceşti ani, cum ar fi cele de tip Comenius, legate de ştiinţă şi tehnică, în parteneriat cu o şcoală de la Gentioux, apoi de tradiţii şi obiceiuri ale diferitelor popoare -“De tables en tables”- în parteneriat cu şcoli din Spania, Anglia, Franţa, sau alte tipuri de activităţi. Trebuie menţionată şi contribuţia colectivului de învăţătoare din şcoala noastră care au sprijinit de fiecare dată realizarea revistei, prin selectarea numeroaselor materiale, mai ales creaţii literare de la ciclul primar, cu diverse tematici, de la versuri dedicate mamei, cu ocazia zilei de 8 Martie, până la poezii despre natură, rotaţia anotimpurilor, copilărie etc. Doamnele Voicu Rodica, Marinescu Floarea, Grozăvescu Nadia, Nicola Alina, Dumbravă Nela, Rotunjeanu Loredana, Lixandru Germinia s-au dovedit a fi pline de solicitudine atunci când cei mici şi-au găsit locul, prin munca şi talentul lor, în paginile acestor reviste. Privind acum retrospectiv la această muncă în colectiv trebuie adăugat faptul că am avut de-a lungul timpului privilegiul de a beneficia de foarte mulţi elevi înzestraţi care au muncit în egală măsură pentru a realiza un lucru de calitate, reprezentativ pentru şcoala noastră. Poezii, compuneri, referate, glume, alte materiale cu caracter ştiinţific, chiar şi ,,perle” selectate din răspusurile de zi cu zi de la clasă, au fost furnizate de aceşti copii sufletişti, dornici de a realiza ceva util şi de calitate de care noi toţi ne-am putut mai apoi bucura. Cei care răsfoiesc paginile revistelor şcolii pot avea, aşadar, o imagine de ansamblu a unor preocupări şi reuşite ale colectivului de dascăli şi elevi care și-au propus să lase o urmă palpabilă a strădaniei lor în toţi aceşti ani. Fireşte că este mereu loc şi de mai bine, iar revista este un lucru perfectibil, îmbogăţit mereu de alţi şi alţi colaboratori pe care îi vom avea pe viitor. Tot prin strădania tuturor celor interesaţi vom mai avea şi alte numere care să reflecte mintea şi inima noastră, puse în slujba tuturor. ,,Mă caut prin cenuşa timpului şi, într-un târziu, ajung la fereastra sufletului meu, cotrobăind prin ungherele sale după ceea ce a mai rămas…O rază de soare încearcă să-mi străbată negura gândurilor…Am nevoie să mă cunosc pentru a mă putea accepta…” scria o elevă de-a noastră, Otilia Cârstea, în paginile revistei, în urmă cu nişte ani… Desigur că rămâne o urmă din fiecare pe unde trece şi, rememorând-o, învăţăm să ne cunoaştem şi să ne perfecţionăm…Şcoala aceasta este locul unde dascăli și elevi au crescut şi au trăit împreună, realizând lucruri frumoase care i-au format ca oameni. Așa este şi revista ,,Orizonturi” care ne-a făcut să înţelegem că suntem o familie ce poate să aibă visuri, dorinţe, proiecte comune, care se transformă în realitate… 34


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

8. ACTIVITATEA CU PĂRINȚII

Colaborarea școlii cu familia a reprezentat dintotdeauna o condiție esențială pentru obținerea rezultatelor dorite. Legislația școlară (Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar) prevede clar că părintele sau susținătorul legal al copilului este obligat să țină o strânsă legătură cu școala prin învățătorul sau dirigintele copilului, să vină cel puțin o dată pe lună la școală, să asigure frecvența copilului la școală și să contribuie la crearea unor condiții cât mai bune desfășurării procesului instructiv - educativ. În acest sens, în fiecare an școlar, în prima lună a acestuia, învățătorii și diriginții convoacă adunări generale ale părinților elevilor din clasa pe care o conduc și fac o analiză a activității din anul școlar trecut, aleg un nou comitet de părinți pe clasă și stabilesc contribuția părinților pentru noul an școlar, în scopul dezvoltării bazei materiale a școlii, acordarea de premii elevilor merituoși, ajutorarea elevilor fără posibilități, organizarea de excursii tematice etc. Comitetele de părinți nou alese se întâlnesc apoi în adunarea generală a reprezentanților părinților din școală când se prezintă un raport privind starea învățământului din unitatea școlară respectivă, se analizează contribuția părinților în anul școlar încheiat pentru asigurarea celor mai bune condiții copiilor lor, se prezintă darea de seamă contabilă privind veniturile și cheltuielile comitetului reprezentativ al părinților în anul trecut și se aleg noile organe de conducere. Așa s-a desfășurat în fiecare an activitatea părinților din școala noastră, reușind în timp să se rezolve o mare parte din problemele cu care școala s-a confruntat. Multe săli de clasă au un aspect plăcut ca urmare a contribuției părinților pentru procurarea de scaune ergonomice pentru copiii lor, pentru instalarea de jaluzele verticale care asigură buna funcționare a videoproiectorului, pentru lăcuirea parchetului din unele săli de clasă sau acoperirea acestuia cu un strat de parchet nou laminat, pentru înlocuirea unor uși de la sălile de clasă, pentru organizarea de excursii tematice cu elevii, pentru organizarea și desfășurarea unor serbări tematice (Moș Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie) etc. În ultimii ani, președinți ai consiliului reprezentativ al părinților din școală au fost Mărgăritescu Mureș, Micu Gavrilă, Iordache Florin, Magnea Marian, Pițigoi Ștefania care au sprijinit conducerea școlii în rezolvarea multor probleme cu care aceasta s-a confruntat. 35


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Anul acesta, potrivit prevederilor legale, adunarea generală a reprezentanților părinților a hotărât transformarea Consiliului Reprezentativ al Părinților în asociație de părinți și în urma hotărârii date de Judecătoria Caracal s-a constituit Asociația de Părinți ,,Gheorghe Magheru” Caracal, cu ștampilă, personalitate juridică, cod fiscal și cont bancar al cărei președinte este domnul inginer Varia Doru – părinte al elevilor Varia din clasa a V-a și, respectiv, din clasa a VIII-a. În principal această asociație nonprofit și apolitică poate primi donații și sponsorizări și s-a considerat necesar ca în această perioadă de criză elevii să fie ajutați direct de părinții lor, de întregul personal al școlii, precum și de orice altă persoană care dorește, potrivit legii, să dirijeze 2% din impozitul pe venitul global al anului anterior, către asociația noastră de părinți. S-au avut în vedere și cheltuielile pe care le implică organizarea și defășurarea sărbătoririi semicentenarului. 9. COLABORAREA CU COMUNITATEA LOCALĂ

Se ştie că educaţia, ca acţiune socială, organizată, presupune mai mulţi factori: familia, şcoala şi comunitatea. Democratizarea educaţiei face necesară deplasarea centrului de interes de pe cunoştinţe impuse pe obiective, de pe programe abstracte pe nevoile curente ale elevului, astfel încât acesta să fie centrul de interes al tuturor. Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece 36


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt bine-venite atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate . Având în vedere nevoile şcolii noastre, menţionăm faptul că s-au desfășurat sau se află în desfăşurare numeroase parteneriate care urmăresc îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale şi a altor servicii oferite la nivelul comunităţii. Astfel, parteneriatul cu Primăria şi Consiliul Local ale Municipiului Caracal vizează acordarea sprijinului în modernizarea bazei materiale a şcolii, asigurarea bugetului necesar bunei desfăşurări a procesului de învăţământ, sprijinirea școlii în luarea deciziilor privind curriculumul la decizia şcolii, în desfăşurarea activităţilor extraşcolare iniţiate de şcoală sau în integrarea tinerilor în comunitate. Parteneriatul cu familia urmăreşte cuprinderea la cursuri a tuturor elevilor înscrişi, diminuarea absenteismului, realizarea progresului şcolar, sprijinirea școlii în realizarea activităţilor educative, precum și consilierea părinţilor în privința educaţiei în familie. De un real sprijin este și parteneriatul cu agenţii economici vizând acordarea de sponsorizări în vederea modernizării bazei materiale şi derulării activităţilor educative sau parteneriatul educaţional cu poliţia, în vederea asigurării condiţiilor privind desfăşurarea în siguranţă a activităţii în şcoală şi în întreaga comunitate, prevenirea delincvenţei juvenile, prevenirea şi combaterea consumului de alcool, de tutun şi de droguri, educația rutieră şi, implicit, prevenirea accidentelor de circulație. Parteneriatul cu cabinetul școlar vizează educaţia pentru sănătate a elevilor şi a familiei, combaterea epidemiilor, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, menţinerea stării de sănătate a elevilor şi a cadrelor didactice, iar parteneriatul cu centrul de plasament are în vedere îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor proveniţi din această instituție, prevenirea absenteismului şi îmbunătăţirea frecvenţei. De o importanță deosebită prin valoarea lui educativă este și parteneriatul cu Biserica Sfântul Vasile, având drept scop menţinerea şi respectarea valorilor moral-creştine, întrajutorarea familiilor cu probleme financiare și prevenirea fenomenelor antisociale. Atunci când există un parteneriat autentic între şcoală, familie şi comunitate, cadrele didactice îşi însuşesc căi noi şi puternice de a îndrepta elevii către standarde şcolare provocatoare, părinţii discută regulat cu dascălul despre comportamentul copiilor, raportat la acele standarde ridicate şi despre modul în care îi pot ajuta pe aceştia acasă şi la şcoală, iar elevii se străduiesc să atingă noile standarde specifice disciplinelor studiate, necesare formării personalității lor. 37


EI AU FOST OLIMPICII NOȘTRI


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ANGHEL OANA ELENA S-a născut în municipiul Craiova, județul Dolj, la data de 1 iunie 1984. În perioada 1991-1999 a urmat cursurile școlii noastre, dovedind încă din anii gimnaziului o uimitoare sete de cunoaștere, ceea ce explică lectura ei bogată din cele mai diverse domenii: literatură română și universală, filosofie, eseistică etc. Ca urmare, în clasa a VIII-a a obținut premiul special ,,Mircea Eliade” la faza zonală a Olimpiadei de limba şi literatura română, Craiova, 1999.

În perioada când a urmat Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan” din Caracal (1999-2003) a participat la mai multe faze naționale ale olimpiadelor școlare, obținând premiul II la Concursul Naţional de Istorie Eustory - Istoria Mea (2002), premiul III la Concursul naţional de limba şi literatura română ,,Mihai Eminescu” (2002) și menţiune la olimpiada de limba latină (2000). A mai avut, de asemenea, două participări la olimpiada de limba română, etapa naţională, în anii 2000 şi 2001. Studiile universitare le-a urmat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (2003-2007), după absolvirea cărora a frecventat la Universitatea Naţională de Apărare Carol I Bucureşti, Facultatea de Comandă şi Stat Major, masteratul Securitate şi Apărare Naţională (2007-2008) și la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, masteratul Guvernare şi societate; teoria şi practica guvernării (2010 – prezent). Concomitent este înscrisă la doctorat în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea Ştiinţe Politice, având ca temă Etica în relaţiile internaţionale. Actualmente, lucrează ca profesoară de cultură civică la Colegiul Naţional ,,Spiru Haret”, la Liceul Teoretic ,,Jean Monnet” și la Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” din București. 41


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

BENGHE COSMIN

S-a născut la 16 ianuarie 1980 în Caracal, județul Olt și a urmat studiile primare și gimnaziale la Școala Generală Nr. 5 din localitate. În clasa a VIII-a a participat la faza națională a Concursului ,,Mihai Eminescu” (olimpiada de limba și literatura română). În perioada 1995-1999 a urmat cursurile Colegiului Național ,,Ioniță Asan”, profilul matematică-fizică, iar după aceea a frecventat cursurile Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, specializarea Afaceri Internaționale, absolvită în anul 2003. Între 2003-2005 a urmat la aceeași unitate de învățământ un master în domeniul afacerilor internaționale. Preocupat de propria perfecționare a participat la diferite congrese și specializări, cum sunt Congresul Students for Europe, Strasbourg (2000) și Haga (2001), iar în anul 2004 a urmat cursul ,,VISA First” în Londra, în domeniul cardurilor bancare.

Cunoaște limbile franceză, italiană și engleză, la aceasta din urmă obținând atestatul Cambridge. Sub aspect profesional, a îndeplinit funcțiile de economist - compartimentul Carduri -, Banca C.R. Firenze (Romania), cu sediul central în București și cea de director la Sucursala Craiova S.C. Roumanie Assurance International S.A. (societate de asigurare-reasigurare). La Banca Transilvania, sucursala Craiova, a îndeplinit funcția de Corporate Relationship Manager, iar în prezent este consilier de credite la Patria Credit (I.F.N. SA). 42


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

CONSTANTINEANU OVIDIU CIPRIAN S-a născut la data de 26 octombrie 1974 în localitatea Botoșani și a urmat cursurile școlii noastre până la începutul clasei a VIII-a, când s-a transferat în București, ca urmare a schimbării locului de muncă al părinților. Aici și-a continuat studiile gimnaziale și a frecventat cursurile liceale la instituții de învățământ de prestigiu. Ca elev al școlii noastre a dovedit foarte multă conștiinciozitate, o uimitoare capacitate de efort și o mare curiozitate de a cunoaște și de a stăpâni noțiuni din diverse domenii. A participat la mai multe concursuri și olimpiade școlare, cele mai bune rezultate obținându-le la limba și literatura română, prin cele două mențiuni la etapa națională din anii 1987 (clasa a VI-a) și 1988 (clasa a VII-a).

Deși în școala generală a dovedit aptitutudini mai ales în domeniul limbii și literaturii române, după terminarea liceului, a optat pentru cariera militară, urmând tradiția familiei. Ca atare, a urmat Academia Militară, precum și specializări în domeniul aviației în țări cu renume în acest domeniu. Între timp a urmat și studii de informatică și, recalificându-se, s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. 43


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

LICĂ MONICA S-a născut la data de 10 octombrie 1973 în localitatea Caracal, județul Olt. În perioada 1980-1988 a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 Caracal. Ca elevă a acestei școli a participat la două ediții ale etapei naționale a olimpiadei de limba și literatura română, fiind prima elevă a școlii promovată la această fază superioară. Atât în clasa a VI-a, cât și în clasa a VIII-a a obținut câte o mențiune la cele două ediții. Studiile liceale le-a absolvit la Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” în anul 1992, iar în perioada 1992-1998 a frecventat cursurile Facultății de Stomatologie a Universității ,,Titu Maiorescu” din București, căreia i-a urmat un rezidențiat în stomatologie generală, la București în perioada 20002002. După terminarea facultății, în perioada 1999-2002, a profesat ca medic stomatolog în București. A emigrat în Canada în iulie 2002, unde a urmat, de asemenea, studii în aceeași specialitate la INTERNATIONALLY TRAINED DENTIST PROGRAMUNIVERSITY of WESTERN ONTARIO 2006-2008 și MISCH IMPLANT INSTITUTE-TORONTO 2010. În Canada a lucrat ca Dentist Intern-London Health Science Center, London, Ontario (2008-2009), Dentist associate-Peterborough, Ontario (20092010), iar în prezent Dentist associate Kitchener, Ontario. Locuiește în Hamilton, Ontario, Canada.

44


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

MICU ILEANA-GABRIELA Născută la data de 5 iulie 1978 în orașul Corabia, a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 Caracal în perioada 1985-1993. Ca elevă la gimnaziu, a obținut rezultate de excepție la obiectul limba română, participând la faza națională a Concursului ,,Mihai Eminescu” în clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a. La nivelul clasei a VII-a a obținut premiul I, iar în clasele a VI-a și a VIII-a premiu special și, respectiv, mențiune. Cursurile liceale le-a urmat la Colegiul Național ,,Ioniţă Asan” din Caracal în perioada1993-1997. Pasiunea pentru limba și literatura română a rămas constantă, deoarece și în această perioadă a participat la faza națională a Concursului ,,Mihai Eminescu”. Între anii 1997-2001 a fost studentă a Facultății de Drept din cadrul Universității Bucureşti, iar în perioada imediat următoare (20012003) a urmat Institutul Naţional al Magistraturii. În cadrul Facultății de Drept a Universității București a absolvit masteratul ,,Dreptul Proprietăţii Intelectuale” (20052006), iar actualmente urmează masteratul ,,Dreptul Uniunii Europene”. Și-a început activitatea profesională ca judecător la Judecătoria Piteşti (2003-2004) și a continuat-o la Judecătoria Sectorului 3, Bucureşti (2004-2010) și la Tribunalul Bucureşti (2010 - prezent). Din anul 2007 este magistrat detaşat la Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Agent Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, iar din 2008 îndeplinește funcția de Co-agent guvernamental al României pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi director al Direcţiei Agent Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului. A participat la diferite seminarii şi conferinţe cu tematică juridică și a urmat stagii de practică la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 45


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

POPA CATRINEL MĂDĂLINA S-a născut în data de 19 iulie 1976 în localitatea Craiova, judeţul Dolj, având însă domiciliul stabil în oraşul Caracal, judeţul Olt, unde a urmat şi cursurile Şcolii Generale Nr. 5 Caracal (astăzi Şcoala „Gheorghe Magheru”), în perioada 1983-1991. Între anii 1991-1995 a urmat cursurile liceale la Liceul Teoretic „Ioniţă Asan”, secţia filologie, din aceeaşi localitate, devenit astăzi colegiu naţional. În anii de gimnaziu şi cei de liceu a participat la trei faze naţionale ale olimpiadei de limba şi literatura română, în clasele a VI-a, a VIII-a şi a X-a, unde a obţinut de fiecare dată menţiune, cu note între 8 şi 9,16. În perioada 1995-1999 a urmat Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, secţia română-engleză, continuată cu un masterat de literatură română contemporană (1999-2000), la aceeaşi universitate. Din anul 2000 până în anul 2006 a fost doctorandă a Universităţii Bucureşti, obţinând doctoratul în filologie cu distincţia Magna cum laude , cu tema Mimetic şi ficţional în poezia românească actuală. Repere pentru o poetică a metatranzitivităţii, susţinut în decembrie 2006. Lucrarea de doctorat a obţinut şi premiul I la ediţia a II-a a Concursului de debut „Ioan Petru Culianu” pe anul 2006, organizat de Editura Polirom, unde a fost publicată. În anul 2001 a câştigat concursul de debut în poezie al Editurii „Cartea Românească”, cu volumul de versuri Caietul oranj. Jurnal de sanatoriu. Între anii 2002-2004 a urmat un stagiu de specializare postuniversitară în urma câştigării bursei guvernamentale Vasile Pârvan, la Accademia di Romania din Roma. În perioada octombrie 2004 - aprilie 2008 a fost asistent în regim de plata cu ora la Facultatea de Litere (Catedra de istorie a literaturii române) a Universităţii Bucureşti, iar din mai 2008 până în prezent, asistent universitar titular la aceeaşi facultate. În septembrie 2010 a câştigat prin concurs o bursă postdoctorală în cadrul programului european POSDRU. De-a lungul timpului a publicat numeroase articole de critică literară în revistele România literară și Observator cultural. 46


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

TELEA ALINA LIGIA

S-a născut în localitatea Ploiești la data de 11 martie 1974. A urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 ,,Gheorghe Magheru” Caracal în perioada 19801988 distingându-se prin seriozitate, prin tenacitate și o voință ieșite din comun. Așa se explică faptul că a și participat la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. La olimpiada de limba și literatura română din anul 1988 care s-a desfășurat la Ploiești, în clasa a VIII-a, a obținut mențiune, evidențiindu-se prin acuratețea exprimării și corectitudinea analizei gramaticale. Totodată, la examenul de admitere la Colegiul Național ,,Ioniță Asan” din anul 1988 a obținut cea mai mare medie de admitere, terminând studiile în anul 1992 ca șefă de promoție.

Studiile universitare le urmează la Facultatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București în perioada 1992-1998, specialitatea medicină. După absolvire își alege ca domeniu preferat cardiologia, specialitate în care actualmente este și doctorand și în care a absolvit un masterat la Cardiff - Țara Galilor. Susține referate și comunicări științifice în cadrul doctoratului sau la diferite conferințe în specialitatea respectivă. În prezent face parte, ca specialist, din comisia de sănătate a Senatului României.

47


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

TULBURE DANIEL

S-a născut la data de 20 aprilie 1979 în localitatea Caracal și a urmat cursurile primare la Școala Generală Nr. 6 Caracal în perioada 1986-1990, în clasa a V-a transferându-se la şcoala noastră pentru a urma cursurile gimnaziale (1990-1994). S-a încadrat cu uşurinţă în noul colectiv de elevi şi datorită atmosferei competitive a reuşit încă din clasa a V-a să se numere printre elevii premianţi. De la început a manifestat aptitudini deosebite pentru limba română şi pentru limbile moderne. An de an a crescut ca valoare, reuşind ca în clasa a VIII-a să participe la faza naţională a olimpiadei de limba română.

Studiile liceale le-a urmat la Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan” pe care l-a absolvit în anul 1998, dovedindu-se a fi acelaşi elev conştiincios, tenace şi cu un foarte bun simţ al limbii. În această perioadă a beneficiat de un stagiu de pregătire în limba engleză, în Statele Unite ale Americii. După terminarea liceului s-a înscris la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii Bucureşti, secţia traducători, pe care a absolvit-o în anul 2002, cu rezultate foarte bune. Ca urmare, imediat după absolvire a fost angajat la una dintre firmele renumite de traduceri, participând în această calitate şi la diferite conferinţe ca interpret. În momentul de faţă lucrează ca traducător la Banca Naţională a României şi efectuează numeroase deplasări în străinătate în interes de serviciu. Atât la primul loc de muncă, cât şi la Banca Naţională a României, s-a bucurat şi se bucură de aprecierea celor cu care îşi desfăşoară activitatea. Totodată el este un model şi în familie, ca soţ şi ca tată. 48


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE VOINEA ANNELIESE VIORELA S-a născut în localitatea Caracal la data de 4 ianuarie 1981. A urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 ,,Gheorghe Magheru” Caracal în perioada 19981996. Ca elevă a dovedit foarte multă conștiinciozitate, tenacitate și interes în însușirea cunoștințelor la toate obiectele de învățământ. De asemenea, la obiectul limba și literatura română s-a remarcat prin sensibilitate și originalitate deosebite în realizarea compunerilor libere. Așa se explică și faptul că la faza națională a olimpiadei de limba si literatura română, în clasa a VII-a, a obținut premiul special pentru originalitatea compunerii, pentru frumusețea și corectitudinea exprimării.

În perioada 1996-2000 a fost eleva Colegiului Național ,,Ioniță Asan”, profilul matematică-fizică, dovedindu-se la fel de conștiincioasă și tenace. Urmând tradiția din familie a fost atrasă de domeniul economic și financiar-bancar și de aceea a urmat studiile superioare în perioada 2000-2004 la Academia de Studii Economice București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, specializarea afaceri internaționale. Între 2004-2006 a frecventat studii de masterat la Academia de Studii Economice București, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, în specialitatea Managementul sistemului bancar. În prezent lucrează la Banca Mondială ca analist management financiar.

49


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

CHIȚIMIA COSTIN LAURENȚIU Născut la Craiova la data de 15 mai 1976, a urmat cursurile Școlii cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Magheru” în perioada1982-1990. A participat la faza națională a olimpiadei de fizică în anul 1988, unde a obținut mențiune. În perioada 1990-1994 a frecventat cursurile Liceului ,,Ioniță Asan” Caracal, iar în perioada 1994-2000 ale Facultății de Medicină din cadrul UMF ,,Carol Davila” București.

Devine medic specialist în Farmacologie clinică în anul 2006, iar în anul 2010 devine medic primar. Este doctorand din anul 2009 în cadrul facultății absolvite, iar în acești ani a publicat mai multe comunicări: “Deficiencies in MAH’s activity identified during PhV inspections conducted in Romania„ – National Pharmacy Conference “Update on Pharmaceutical practice” – Bucharest 2008; “GCP inspections in EU and deficiencies identified during GCP inspections in Romania” – National Pharmacy Conference “Update on Pharmaceutical practice” – Bucharest 2008; “Study concerning the probability of distributing the descendants by their gender” – National Physiology Congress – 2008; “Protocol deficiencies identified during GCP inspections”, Sibiul Medical -2008, “Errors in conducting clinical trials identified during GCP inspections”, Sibiul Medical, anul 2008, “Information theory – a new perspective”, Mirabilis house, 2007, “Structural water” - „Water” Symposium, Constanţa, Romania 2004; “Cybernetic modelling of cognitive architecture – National symposium of alternative therapies – Bucharest, Bucharest 2002; „Hyperlipoproteinaemia – therapeutic strategies” ANATECOR Congress, Arad, Romania 2001. A lucrat la ANM ca inspector studii clinice în perioada 2006-2010, după care la FALCON CONSULTING GROUP – GCP AUDITOR 50


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

DAN CRISTINA Născută la data de 24 iunie 1969 în orașul Caracal, a urmat ciclul primar la Școala Generală Nr. 1 din localitate (1976-1980), după care s-a transferat la Școala Generală Nr. 5, urmând ciclul gimnazial în perioada 1980-1984. Elevă deosebită, cu un comportament ales, liniștită și foarte atentă la toate orele, a înregistrat rezultate foarte bune la toate materiile, fiind atrasă totuși de științele exacte. În clasa a VIII-a, a participat la olimpiada națională de fizică, ajungând la etapa națională, desfășurată la Craiova, în anul 1984, unde a obținut mențiune.

În perioada 1984-1988 a frecventat Liceul ,,Ioniță Asan”, profil matematicăfizică, cu rezultate deosebite, primind la absolvire premiul de onoare (media 10). A fost admisă prin concurs la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Craiova, pe care a absolvit-o în anul 1992. De la absolvire lucrează ca inginer în telecomunicații. DRĂGAN HORAȚIU PEPI S-a născut la 23 ianuarie 1971 în Caracal, județul Olt și a urmat studiile primare și gimnaziale la Școala Generală Nr. 5 din localitate. Ca elev al școlii noastre a dovedit foarte multă seriozitate, o uimitoare capacitate de efort și o mare curiozitate de a cunoaște și de a stăpâni noțiuni din toate domeniile. În clasa a VIII-a a participat la faza națională a olimpiadei de fizică, la Bistrița, în anul 1985, unde a obținut mențiune.

În perioada 1985-1989 a urmat cursurile Colegiului Național ,,Ioniță Asan”, profilul matematică-fizică, iar după aceea a frecventat cursurile Universității Politehnice București, Facultatea de Automatizări și Calculatoare, absolvită în anul 1995. Lucrează la ORKLA FOODS ROMANIA ca director de vânzări. 51


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

PETRIȘOR ION BOGDAN S-a născut în orașul Caracal, județul Olt la data de 28 ianuarie 1986. În perioada 1993-2001 a urmat cursurile Școlii ,,Gheorghe Magheru” din Caracal obținând rezultate foarte bune. A participat la mai multe concursuri și olimpiade școlare la diferite obiecte de învățământ, rezultatele cele mai bune înregistrându-le la fizică în clasa a VIII-a, unde a obținut mențiune, în anul 2001. A urmat cursurile Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul” din Caracal în perioada 2001-2005, iar apoi Facultatea de Medicină din cadrul UMF ,,Carol Davila” Bucuresti, în prezent fiind student în anul VI

de studii.

52


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

POPESCU MIHAELA

S-a născut la data de 8 noiembrie 1971 în comuna Pîrșcoveni din județul Olt, domiciliind în orașul Caracal, unde a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 în perioada 1978 – 1986, precum și pe cele liceale în cadrul Colegiului Național ,,Ioniță Asan”, la profilul matematică-fizică, în perioada 1986-1990. Încă din clasele gimnaziale a fost atrasă de științele exacte și a participat la mai multe concursuri și olimpiade școlare pe discipline, înregistrând cel mai bun rezultat la fizică, în clasa a VII-a – participare la etapa finală, desfășurată la Bistrița (1985), precum și în clasa a VIII-a, la Galați (1986). Studiile superioare le-a urmat în perioada 1990-1995 la Facultatea de Matematică din cadrul Universității București, specializarea informatică. În prezent funcționează ca profesoară de informatică la Liceul Teoretic ,,Tudor Vladimirescu” din București, desfășurând și activitate de trainer IT în cadrul programelor POSDRU. ȘĂNCĂRĂU RODICA S-a născut la data de 17 august 1970 în Caracal, județul Olt, unde a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 în perioada 1977 – 1985, precum și pe cele liceale în cadrul Grupului Școlar Industrial de pe lângă Intreprinderea de Vagoane, profil matematică-fizică, în perioada 1985-1989. A obținut rezultate foarte bune la toate disciplinele de învățământ, dar mai ales la științele exacte și a participat la mai multe concursuri și olimpiade școlare pe discipline, înregistrând cel mai bun rezultat la fizică, în clasa a VIII-a – participare la etapa finală, desfășurată la Bistrița (1985). Orientată școlar și profesional de școală și mai ales de familie, urmează cursurile Academiei de Studii Economice din București, specializarea Managementul Turistic și Comercial, în perioada 1992 – 1997. De la absolvirea facultății și până în prezent a avut un singur loc de muncă, desfășurând activitate ca economist în cadrul firmei Esox Prodimpex din Caracal, în prezent fiind director economic al societății.

53


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal SLABU DAN LUCIAN S-a născut la Caracal în anul 1980 și a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 din localitate în perioada 1987-1995, iar după aceea Liceul Teoretic ,,Ioniță Asan” în perioada 1995-1999, profilul matematică-fizică. A reușit la Facultatea de Medicină din Craiova, unde a urmat numai anul I, după care a plecat cu familia în Canada. În cadrul școlii generale a obținut rezultate foarte bune la toate obiectele de învățământ și a participat la mai multe olimpiade și concursuri școlare la diferite obiecte de învățământ. Cele mai bune rezultate le-a obținut la olimpiada de fizică, în clasa a VII-a, reușind să se claseze pe locul I la etapa națională.

Și-a continuat studiile în Canada, respectiv facultatea de medicină, iar în prezent este doctor specialist în medicină internă în centrele universitare din Edmonton și Saskatoon și lector universitar de medicină internă clinică la Univesity of Alberta din Edmonton. A vizitat școala în vara anului trecut și s-a interesat de rezultatele actualilor elevi la olimpiadele școlare, la faza națională, promițând că va acorda premii substanțiale celor mai buni, cu prilejul semicentenarului școlii. Aceasta s-a și realizat, școala primind 1200 de dolari canadieni (3500 lei) care vor fi folosiți pentru premierea celor mai buni olimpici naționali (1800 lei) și pentru organizarea semicentenarului școlii (1700 lei).

54


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

TULBURE NARCIS S-a născut în Caracal la 31 iulie 1978 și a urmat Școala Generală Nr. 5 Caracal în perioada 1985-1993. A participat la Olimpiada Națională de Fizică, Brașov, 1993, când a obținut premiul I. A frecventat Liceul ,,Ioniță Asan” din Caracal în perioada 1993-1997, după care Academia de Studii Economice din București în perioada 1997-2001. Masteratul în Istorie Economică (2002–2003) l-a promovat la Universitatea Central Europeană. În perioada 2003 – 2007, la Universitatea din Pittsburgh a devenit doctor în antropologie economică. A susținut numeroase comunicări științifice, incluse apoi în diverse publicații: în anul 2011 ,,The Socialist Clearinghouse: Alcohol, Reputation, and Gender in Romania’s Second Economy.” In Communism Unwrapped. Mary Neuburger și Paulina Bren, editori. În curs de apariție la Oxford University Press, “Values in Exchange: Ambiguous Ownership, Collective Action, and Changing Notions of Worth in Romanian Mutual Fund Industry.” În Anuarul Colegiului Noua Europa, 2008-2009, Drink, Leisure and the Second Economy in Socialist Romania." În Pleasures in Socialism. Leisure and Luxury in the Bloc. David Crowley și Susan E Reed, editori, Northwestern University Press, ,,Introduction to Special Issue: Global Socialisms and Postsocialisms”. În Global Socialisms and Postsocialisms, număr special al Anthropology of East Europe Review. Narcis Tulbure, editor invitat. Vol. 27, Nr. 2, Toamna 2009, pag. 2-18, ,,The Cultural Mediation of Transnational Regulations: Competing Institutional Forms for Romanian Mutual Funds.” În Global Socialisms and Postsocialisms, număr special al Anthropology of East Europe Review. Narcis Tulbure, editor invitat. Vol. 27, Nr. 2, Toamna 2009, pag. 134-156, ,,Bani albi pentru zile negre: Nest Egg.” În Sociologie Românească, Vol. VII, nr. 3, August – Octombrie 2009, “Drinking and Nostalgia: Social Imagination în Postsocialist Romania”. În Encounters of the postsocialist kind, număr special al The Anthropology of East Europe Review, editori L.Yalcin-Heckmann și H. Demirdirek, Primăvara 2006, ,,Geographies of Consumption in Eastern Europe: The Symbolic Dimensions of European Union Regulations. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane ,,Gheorghe Șincai,” Vol. VII-VIII, 2005/2006 . În prezent este preparator la Catedra de Finanțe a ASE București.

55


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ALEXE VLAD DORIN Născut în Caracal la 25 august 1995, a urmat cursurile Școlii ,,Gheorghe Magheru” din Caracal în perioada 2002-2010, obținând Premiul de Onoare la absolvirea școlii, cu media generală 10 (zece). A avut o participare consecventă la mai multe olimpiade și concursuri școlare, rezultate deosebite obținând la chimie. În clasa a VII-a a ajuns la faza națională a olimpiadei dsfășurată la Focșani unde a obținut mențiune cu media 9,15 clasându-se al 16-lea între 120 de participanți.

În clasa a VIII-a, la faza națională desfășurată la Pitești, a obținut din nou mențiune cu media 9,30 clasându-se în primii 15 pe țară și câștigând dreptul de a participa la Tabara de pregătire intensivă de la Gura Humorului, județul Suceava.

Este elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” Caracal de la 15 septembrie 2010. A ocupat locul I la faza județeană a olimpiadei de chimie și dreptul de a participa la faza națională, unde a obținut mențiune specială. 56


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

BONDRESCU ADRIAN LUCIAN

S-a născut la data de 25 octombrie 1987 în orașul Caracal, județul Olt și a urmat cursurile Şcolii cu Clasele I-VIII „Gheorghe Magheru” din Caracal, în perioada 1994 – 2002. Preocupat în special de științele exacte (matematică, fizică, chimie), a participat la concursurile școlare și olimpiadele de acest profil. Rezultate deosebite a obținut la olimpiada de chimie, ajungând în anul 2002, în clasa a VIII-a, la etapa națională desfășurată la Constanța, unde a obținut mențiune.

După terminarea gimnaziului a urmat Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” din Caracal, profil matematică-informatică, în perioada 2002 – 2006. De la vârstă mică a fost atras de calculator și a participat sub îndrumarea profesorului de specialitate la diferite concursuri județene, interjudețene sau naționale de acest profil, în perioada gimnaziului și a liceului. Era previzibilă orientarea sa profesională către domeniul informatic și chiar a urmat Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, specializarea – Calculatoare, în perioada 2006 – 2010. După absolvirea facultății s-a înscris la masterat tot la Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Programul Management în Tehnologia Informaţiei Este angajat deja la IXIA Romania de la 1 august 2010 ca Software Engineer unde speră să evolueze în conformitate cu dorințele și posibilitățile sale. 57


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal DAN PETRU ALIN S-a născut la 5 octombrie 1980 în oraşul Roman. A urmat şcoala primară în perioada 1987-1991, iar gimnaziul în perioada 1991-1995 la Şcoala ,,Gheorghe Magheru” Caracal. A participat la Olimpiada Naţională de Chimie în clasa a VIII-a, la Cluj-Napoca, unde a obţinut premiul III, cel mai bun rezultat realizat de elevii din şcoala noastră la această specialitate.

În perioada 1995-1999 a urmat cursurile Liceului ,,Ionită Asan” din Caracal, participând la olimpiada naţională de fízică cu rezultate deosebite: în clasa a IX-a (1996) a obţinut premiul I la faza finală, în clasa a X-a (1997) a obţinut premiul al II-lea, în clasa a XI-a (1998) a obţinut premiul II şi calificarea în lotul olimpic naţional lărgit, iar în clasa a XII-a (1999) a obţinut premiul I şi calificarea în lotul olimpic naţional lărgit. Ca urmare a rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare a urmat studiile universitare în străinătate, studii de inginer în telecomunicaţii, după cum urmează: Institut National des Sciences Appliquées de Rouen (1999-20010, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (2001-2004), an de schimb la Carleton University, Ottawa, Canada(2002-2003). A lucrat şi lucrează în Franţa în diferite companii, având diverse funcții: N2T, inginer telecomunicații (consultant junior) în perioada 2004-2006; Beijaflore Telecom, inginer telecomunicații (consultant senior) între 2006-2011; Free Mobile: inginer telecomunicații (şef de proiect), în prezent. 58


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ENE CONSTANTIN-EMIL Născut în Caracal la 25 iunie 1988, urmează cursurile Școlii ,,Gheorghe Magheru” în perioada 1995 – 2003. Fiind serios, conștiincios, foarte matur pentru vârsta lui, ambițios, deosebit de respectuos și un bun coleg, după cum îl caracteriza diriginta lui, profesoara Florică Maria, a fost mereu premiantul clasei.

A participat la multe concursuri și olimpiade școlare cu rezultate deosebite la disciplina chimie, unde a obținut mențiune specială la Olimpiada Națională de Chimie, desfășurată la Deva, în anul 2003. După absolvirea școlii generale a urmat Colegiul Național ,,Ioniță Asan” Caracal, profil matematică-informatică bilingv engleză, în perioada 2003 – 2007, fiind șef de promoție, ca și în școala generală. A studiat la Academia de Studii Economice București, Facultatea de Relații Economice Internaționale în perioada 2007 – 2010, în prezent urmând masteratul Geopolitica și Relații Economice Internaționale. Lucrează deja ca operator calculator la SC GLOBEVISIONDESIGN SRL

59


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

GROZĂVESCU LĂCRĂMIOARA MARIA

S-a născut la data de 11 august 1996 în orașul Caracal și urmează cursurile Școlii cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Magheru” Caracal, fiind, actualmente, elevă în clasa a VIII-a A. A obținut rezultate foarte bune la învățătură având media generală 9,97 pentru clasele V-VII. Încă din clasele primare s-a afirmat ca un bun organizator, cu spirit de inițiativă, ceea ce a propulsat-o ca lider al colectivului de elevi din care a făcut și face parte. Elevă foarte conștincioasă, ea acordă o atenție deosebită pregătirii de bază, dar și pregătirii de performanță, participând în fiecare an școlar la concursurile și olimpiadele școlare pe discipline, cu rezultate bune și foarte bune. A participat la Concursul de chimie ,,Chimexpert”, etapa zonală, unde a obținut locul al III-lea, la concursul de matematică ,,Olimpicii cunoașterii”, la olimpiada județeană de istorie, la olimpiada de limba franceză, etapa județeană și la Concursul de matematică ,,Cangurul” unde a obținut mențiune. Cele mai bune rezultate la olimpiadele școlare le-a obținut la disciplina chimie, ajungând de fiecare dată la etapa județeană. În anul școlar 2009-2010, elevă

în clasa a VII-a fiind, a reușit să se claseze pe locul al II-lea la etapa județeană a Concursului de chimie ,,Raluca Ripan” și a obținut dreptul de participare la etapa națională, care s-a desfășurat la Satu Mare.

60


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ILIESCU CRISTIAN-TEODOR S-a născut la 20 februarie 1991 în Craiova, județul Dolj, domiciliind în Caracal, județul Olt și a urmat studiile primare și gimnaziale, între anii 1998-2006, la Școala Generală Nr. 5 din localitate. În clasa a VII-a, a participat la faza națională a olimpiadei de chimie – Concursul ,,Raluca Ripan”, la Satu Mare, în anul 2005, unde a obținut mențiune.

În perioada 2006-2010 a urmat cursurile Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul” Caracal, profilul matematică-informatică bilingv-engleză, iar în prezent este student al Universității Politehnice București, Facultatea de Automatică și Calculatoare. La ediția menționată, tot lotul județean de la la etapa finală a fost alcătuit numai din elevi ai Școlii ,,Gheorghe Magheru”, alături de Cristi Iliescu participând și Crîngureanu Laurențiu și Ene Victor, care au obținut diplome de excelență.

61


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

IONIȚĂ CORNEL S-a născut în localitatea Caracal, județul Olt, la data de 27 ianuarie 1988. În perioada 1995-2003 a fost elevul Școlii ,,Gheorghe Magheru” din localitate, având rezultate foarte la toate obiectele de învățământ. În mod deosebit s-a remarcat însă la chimie, fiind participant la faza

națională a olimpiadei desfășurate la Deva, în anul 2003. Încă din clasele primare s-a afirmat ca un bun organizator, cu spirit de inițiativă, ceea ce l-a propulsat ca lider al colectivului de elevi din care a făcut parte. A dovedit și aptitudini muzicale, făcând parte din formația instrumentală a școlii, condusă de profesorul Marian Enache, care a obținut mai multe premii la diferite concursuri cultural-artistice. Studiile liceale le-a urmat la Colegiul Național ,,Ioniță Asan” din Caracal la profilul matematică-informatică bilingv-engleză (2003-2007), participând în continuare la mai multe olimpiade și concursursuri pe discipline, obținând rezultate foarte bune, mai ales la matematică. Studiile superioare le-a început la Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Științe Economice, specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor pe care le-a absolvit în anul 2010. După terminarea studiilor de licență s-a înscris și urmează masteratul în Administrarea Afacerilor, specializarea IMM-uri și Antreprenoriat, la Facultatea de Economie și Afaceri din cadrul Universității din Groningen, Olanda. 62


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

LANGU LUANA S-a născut în anul 1990 în Caracal și a urmat cursurile Școlii ,,Gheorghe Magheru” din oraș în perioada 1997- 2005, după care a frecventat Colegiul Național ,,Ioniță Asan” în perioada 2005-2009. În prezent este studentă în anul II la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București.

NICULESCU ELENA CRISTINA S-a născut la data de 21 decembrie 1990 în Caracal și a urmat cursurile Școlii ,,Gheorghe Magheru” în perioada 1997- 2005, după care a frecventat Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” în perioada 2005-2009. În prezent este studentă în anul II la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București.

În școala generală ambele eleve au obținut rezultate foarte bune la toate discliplinele de învățământ și au participat la multe concursuri și olimpiade pe obiecte. Cel mai bun rezultat l-au înregistrat, simultan, la etapa națională a Concursului ,,Chimexpert”, în anul 2005, desfășurată la Satu Mare, când au obținut premiul II, fiind eleve în clasa a VIII-a. 63


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

MUNTEANU MIRELA-DANIELA S-a născut în comuna Redea, la data de 1 decembrie 1973. A urmat Școala Generală ,,Gheorghe Magheru” între anii 1980 – 1988 cu rezultate foarte bune. În clasa a VIII-a, la Olimpiada Națională de Chimie, Năvodari, 1988, a obținut mențiune cu media 9,10. Echipajul județului Olt a ocupat locul I pe țară în acel an.

În perioada 1988 – 1992 a urmat cursurile Liceului Teoretic ,,Ioniță Asan” din Caracal, profilul matematică-fizică, obținând rezultate foarte bune. A urmat Facultatea de Medicina Generală din cadul Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București, în perioada 1992 – 1998. A urmat studiile postuniversitare la Facultatea de Comunicare și Relații Publice ,,David Ogilvy”, din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative București, în perioada 1999-2001. Lucrează ca medic la CMDT Titan și ca Expert la Biroul de Presă al Administrației Prezidențiale. CHIȚIMIA EMANUEL S-a născut în Timișoara la 30 martie 1971. În perioada 1977 – 1985 a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 Caracal obținând rezultate foarte bune. A participat la mai multe olimpiade și concursuri școlare cu rezultate deosebite la specialitatea chimie, în clasa a VIII-a, în anul 1985, obținând mențiune la etapa națională a olimpiadei de chimie. A urmat cursurile Liceului ,,Ioniță Asan” din Caracal în perioada 1985-1989, participând în continuare la concursuri și olimpiade școlare. În anul 1986, în clasa a IX-a, a obținut mențiune la etapa națională a olimpiadei de chimie. A urmat Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București, în perioada 1989 – 1995, devenind medic. În cadrul Institutului de Pregătire Postuniversitară a Medicilor și Farmaciștilor a urmat cursuri de masterat în specialitățile medicina de urgență (1996-1998), igiena alimentației (1998-2002), devenind medic specialist în această ultimă specializare în anul 2003. A lucrat la CSC Pharmaceuticals în perioada 2002-2003 ca reprezentant medical, în perioada 2003-2007 la Product & Sales Manager, iar din 2007 şi până în prezent la Pro Life Pharma ca general manager. 64


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

PÎRVAN ADRIAN-ALEXANDRU Născut la data de 12 iunie 1992 în orașul Caracal, județul Olt, a urmat cursurile Școlii cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Magheru” Caracal, în perioada 19992007. Atras de științele exacte, a participat la multe concursuri având poate cea mai constantă prezență la concursurile și la olimpiade de chimie (Chimexpert, Raluca Ripan, Olimpiada de chimie). În anul 2006 a ajuna la etapa naţională a concursului naţional de chimie pentru clasa a VII-a „Raluca Ripan”, unde a obținut mențiune cu media 9.30, precum și dreptul de a participa la o tabără națională de pregătire intensivă la chimie, desfășurată la Bușteni în luna august a aceluiași an.

În anul 2007, în clasa a VIII-a, la etapa naţională a olimpiadei de chimie a obținut mențiune specială, precum și premiul special pentru cea mai bună lucrare practică.

Urmează în prezent cursurile Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul” din Caracal, fiind elev în clasa a XII-a. A continuat să participe la olimpiada de chimie și a obținut la faza națională mențiuni în clasele a IX-a (2008) și a X-a (2009) și mențiune specială în clasa a XI-a (2010). 65


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

SFÎRÎIALĂ CLAUDIUS MARIAN (TEODORESCU)

S-a născut în Caracal la data de 10 noiembrie 1969 și a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 5 din localitate în perioada 1976 – 1984, obținând rezultate foarte bune. A participat la mai multe concursuri și olimpiade școlare pe obiecte, cel mai bun rezultat înregistrat fiind participarea la faza națională a olimpidei de chimie, desfășurată la Oradea în anul 1984. În perioada 1984 – 1988 a fost elevul Liceului ,,Ioniță Asan” din Caracal, la profilul matematică-fizică, iar după absolvire a dat examen și a reușit la Universitatea Politehnică București, Facultatea de Aeronave, secția Construcții Aerospațiale, pe care a urmat-o în perioada 1995 – 2000. În prezent lucrează ca Dezvoltator web, P.F.A. în București. CHILAT ADINA LUCIA S-a născut în Caracal la data de 30 iunie 1971 și a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 6 din localitate (clasele I-IV) în perioada 1978-1982, după care s-a transeferat la școala noastră, unde a urmat ciclul gimnazial (1982-1986) și a obținut rezultate foarte bune. A participat la mai multe concursuri și olimpiade școlare pe obiecte, cel mai bun rezultat înregistrat fiind participarea la faza națională a olimpidei de chimie, desfășurată la Turnu Măgurele în anul 1986. În perioada 1986 – 1990 a fost elevă a Liceului ,,Ioniță Asan” din Caracal, la profilul chimie industrială, unde a continuat participarea la olimpiada națională de chimie, calificându-se pentru etapa finală în clasele a IX-a, a X-a și a XII-a. După absolvirea liceului a dat examen și a reușit la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, pe care a urmat-o în perioada 1990 – 1995. În prezent are farmacie deschisă în localitatea Cungrea, județul Olt. STAN GHEORGHE S-a născut în Stoienești, județul Olt, la data de 18 mai 1971 și a urmat, la început, cursurile școlii generale din localitate (clasele I-VI) în perioada 19781984, după care s-a transferat la școala noastră, unde a urmat clasele VII-VIII (1984-1986), obținând rezultate foarte bune. A participat la mai multe concursuri și olimpiade școlare pentru discipline reale. Cel mai bun rezultat înregistrat a fost participarea la faza națională a olimpidei de chimie, desfășurată la Turnu Măgurele în anul 1986. În perioada 1986 – 1990 a fost elev al Liceului ,,Ioniță Asan” din Caracal, la profilul matematică-fizică. După absolvirea liceului a dat examen și a reușit la Institutul de Fizică Atomică Măgurele – București (1990-1995), unde a urmat și cursuri de masterat. În continuare a desfășurat activitate de cercetare științifică în cadrul IFA București unde a obținut și titlul științific de doctor. La data de 14 iulie 2000 a plecat în Statele Unite ale Americii, mai întâi la Colorado, în calitate de cercetător științific, unde a obținut un nou doctorat, iar apoi la Washington unde desfășoară tot activitate de cercetare la Institutul Național. 66


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

TĂNASIE IOANA S-a născut la data de 11 august 1996 în orașul Caracal și urmează în prezent cursurile Școlii cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Magheru” Caracal, fiind elevă în clasa a VIII-a B. A obținut rezultate foarte bune la învățătură având, în clasele V-VII, media generală 10 (zece).

Elevă foarte conștiincioasă, ea acordă o atenție deosebită și pregătirii de performanță participând în fiecare an școlar la concursurile și olimpiadele școlare de matematică, fizică și chimie, cu rezultate bune și foarte bune. Astfel, în clasa aV-a a obținut locul al II-lea la Concursul judeţean ,,Arhimede”, iar în clasa aVI-a, două menţiuni la Concursul interjudeţean de matematică “Danubius”și la olimpiada de matematică - etapa judeţeană. În același an școlar s-a clasat pe locul I la faza județeană și națională a Concursului ,,Olimpicii cunoaşterii”. Acealeași rezultate deosebite a obținut și în clasa a VII-a. Mai întâi s-a remarcat la etapa județeană a Concursului ,,Lumina Math”(mențiune), apoi la Concursul “Olimpicii cunoasterii” (locul I la faza judeţeană şi naţională) și la olimpiada judeţeană de chimie (mențiune). Perseverând, și în clasa aVIII-a a mai obținut câte o menţiune la Concursul interjudeţean ,,Isoscel”și la faza județeană a Concursului naţional “Lumina Math”. De remarcat este rezultatul înregistrat la olimpiada de chimie, atât la etapa județeană (locul al II-lea), cât și la faza națională, unde a obținut singura mențiune dintre elevii participanți ai județului Olt. 67


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

VARIA IONUȚ VIRGIL S-a născut la data de 19 iulie 1996 în localitatea Caracal și urmează în prezent cursurile Școlii cu Clasele I-VIII ,,Gheorghe Magheru” Caracal, fiind elev în clasa a VIII-a B. A obținut rezultate foarte bune la învățătură, având, în clasele V-VII, media generală 10. Acordă o atenție deosebită și pregătirii de performanță participând în fiecare an școlar la olimpiadele școlare de matematică, fizică, educație tehnologică și chimie, cu rezultate bune și foarte bune. Astfel, în clasa a VI-a, în anul 2009, la faza națională a olimpiadei de educație tehnologică a obținut mențiune. În același an a paricipat și la etapa națională a olimpiadei de matematică, organizată în județul nostru, la Slatina, în urma susținerii unei probe de baraj prin care s-au decis participanții județului Olt, ca județ organizator. În clasa a VII-a, s-a clasat pe loul al doilea la olimpiada județeană de educație tehnologică, dar nu a participat la faza națională, județul Olt având repartizat doar un singur loc. În schimb, la chimie a reușit să obțină la faza județeană locul al II-lea, care i-a dat dreptul de participare la etapa națională, unde a obținut mențiune. În clasa a VIII-a avut de asemenea rezultate deosebite la chimie (media 9,40) la faza județeană, dar s-a clasat pe locul al III-lea și nu a participat la faza finală. Rezultate notabile a mai obținut și la olimpiadele de fizică și de informatică în ciclul gimnazial, precum și la alte concursuri la diferite discipline școlare. 68


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

FIRESCU MARIA ALEXANDRA

S-a născut la data de 25 martie 1999 în București și a urmat clasele I-V la Școala ,,Lauder Reut” din localitate. Începînd din clasa a VI-a este elevă în clasa a VI-a A a Școlii Generale ,,Gheorghe Magheru” din Caracal. La școala unde și-a început studiile a obținut rezultate foarte bune la învățătură, în clasele I-IV având numai calificative de Foarte Bine și diploma pentru rezultate deosebite obținute la literatură. În clasa a V-a a obținut media generală 9,96 și respectiv, premiul I. A participat în anul școlar 2009-2010 la mai multe concursuri și olimpiade școlare pe obiecte (limba română, matematică, limba engleză) unde a obținut rezultate bune și foarte bune. La concursul Arhimede a obținut mențiune, iar la concursul Evaluare în educație a obținut locul II. În clasa a VI-a, fiind elevă la Școala ,,Gheorghe Magheru” Caracal, în acest an școlar, a participat la Concursul ,,Comunicare. Ortografie” unde a obținut locul I pe oraș, iar la concursul Evaluare în educație a obținut locul III. A participat la olimpiada de educație tehnologică ajungând la faza județeană unde a obținut locul I cu media 9,80 și s-a calificat pentru etapa națională, care s-a desfășurat în vacanța de Paște, la Tulcea, unde a obținut mețiune.

În afară de activitatea școlară propriu-zisă are și alte preocupări cum ar fi muzica, sportul, excursii și mai ales baletul, pentru care urmează cursuri de la vârsta de 6 ani, la început în București, iar acum la Craiova, săptâmânal. Și-a propus să pregătească un număr special pentru a-l prezenta colegilor și participanților la sărbătorirea semicentenarului școlii. 69


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

EI SUNT VIITORUL

Încă din clasele primare, strădania elevilor şcolii noastre duce la obţinerea de rezultate meritorii, care sunt promisiunea pentru performanţe viitoare. Astfel, în anii şcolari 2009-2010 şi 2010- 2011,elevii din clasele a III-a şi a IV-a, participând la diferite concursuri naţionale şi olimpiade, s-au remarcat prin premii şi menţiuni. Vom aminti doar cele mai importante rezultate, acestea purtînd semnătura şi recunoaşterea MECTS. Elevii Drăgan Denis şi Grozăvescu Rareş au obţinut locul I la Olimpiada de educaţie civică etapa judeţeană, iar în urma participării la etapa naţională din aprilie 2010 de la Piatra Neamţ, au adus şcolii şi judeţului Menţiune şi Premiul pentru drepturile omului, acordat de Institutul Român pentru Drepturile Omului. Elevele Colceag Ioana şi Combei Alexandra au format echipajul câştigător la aceeaşi olimpiada în 2011, obţinând locul I pe judeţ şi Premiul III, însoţit de Premiul pentru drepturile omului la Olimpiada naţională organizată la Ploieşti. Tot în cadrul Concursurilor naţionale organizate de MECTS se încadrează şi Concursul “Made for Europe”, la care se prezintă materialele realizate în cadrul proiectelor Comenius. La acest concurs, şcoala noastră a obţinut Locul I pe judeţ în anii 2009-2010 şi 2010 2011, calificându-se la etapa naţională, unde eleva Grozăvescu Anamaria a obţinut premiul II în 2010 la Bacău, iar în 2011 elevul Grozăvescu Rareş a obţinut menţiune la Piatra Neamţ, în 2011. Aceşti elevi, având şi alte performaţe la matematică, limba română sau proiecte cultural, civice, continuă seria succeselor şcolii, ducând mai departe renumele şcolii noastre.

70


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

GLIȘCĂ MARIAN CRISTINEL

S-a născut la data de 21 octombrie 1993 în orașul Caracal, județul Olt și a urmat cursurile Școlii Generale ,,Gheorghe Magheru” din localitate, în perioada 2001-2009. În prezent este elev în clasa a X-a la Colegiul Tehnic ,,Matei Basarab” din Caracal. A fost unul dintre cei mai buni sportivi ai școlii, obținând multe medalii și diplome la concursurile naționale organizate în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, sub pregătirea distinsului și regretatului profesor de educație fizică și sport, specializarea atletism, Mitel Popa. Este legitimat la Clubul Sportiv Școlar Caracal și multiplu campion național la atletism în probele de semifond. Este component al lotului național de juniori. În perioada 23-26 aprilie 2009, fiind elev în clasa a VIII-a, a participat la etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, la competiția de atletism, proba tetratlon desfășurată la Iași, și a obținut locul I, primind diploma de mai jos.

71


AICI ȘI-AU ÎNCHEIAT ACTIVITATEA


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ARSENE C. CONSTANTIN S-a născut la 4 martie 1933, în satul Prislop, comuna Vlădeştii de Jos, județul Muscel, unde a urmat școala primară. În perioada 1944-1948 a urmat ciclul inferior finalizat cu examen de capacitate la Şcoala Normală de Băieţi ,,Carol I’’ din orașul Câmpulung Muscel, judeţul Muscel, şcoală cu regim militar, devenită apoi în august 1948 şcoală pedagogică. În perioada 1948-1952 a frecventat cursurile acestei școli, obţinând diploma de învățător abia în 1961, din motive politice, la Institutul Pedagogic București. În perioada 1962-1965, urmează cursurile Facultăţii de Istorie-Geografie de la Institutul Pedagogic de 3 ani Bucureşti, cu examen de stat obţinut în ianuarie 1966. Și-a continuat studiile la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie (1966-1972). În anul 1975, a obţinut gradul al II-lea, iar în anul 1980, gradul didactic I în învăţământ. În perioada 1952-1960 a funcţionat ca învăţător şi profesor suplinitor în Dobrogea, între 1960-1962 a fost învățător suplinitor la Școala de 7 ani Tiluteşti, raionul Drăgăneşti-Olt, regiunea Argeş, între 1962-1965 a fost director coordonator în comuna Sprâncenata, raionul Drăgăneşti-Olt, regiunea Argeş, iar între 1965-1968 a îndeplinit funcția de secretar la Comitetul Raional de Cultură și Artă Caracal, regiunea Oltenia. În continuare a ocupat alte funcții administrative și politice: între 1968-1972 director la Şcoala Generală Nr. 1 Caracal, între 1972-1973 director la Cabinetul orăşenesc al P.C.R. Caracal, între 1973-1974, director adjunct la Liceul Nr. 1 Caracal, iar între 1974-1978, director adjunct la Grupul Şcolar de pe lângă Întreprinderea de Vagoane Caracal. În perioada 1978-1995 a funcționat ca profesor la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal. În fiecare an şcolar a avut participanți la fazele superioare ale olimpiadei de istorie şi la sesiunile de referate, remarcându-se elevii Marin Ecaterina, Duţă Mariana (1975) și Ionescu Octavian (1976) care a obținut la faza republicană a concursului de istorie menţiune, iar la concursul ,,Cel mai bun continuă“ organizat de TVR a obţinut un premiu special. Eleva Petrescu Aurelia s-a clasat la faza finală a olimpiadei de istorie ţinută la Suceava (1977) pe locul al III-lea, iar elevii Gheorghiu M., Gherghe Şt., Nedelcu Şt. şi Tudorache Z. au obținut o menţiune specială la sesiunea judeţeană de referate şi comunicări. La concursul judeţean din acelaşi an pe tema „Centenarul Independenţei” echipajul școlii a obţinut locul al II-lea din şase echipe participante. A fost profesor metodist şi responsabil de cerc pedagogic și a îndeplinit funcția obştească de secretar al Comitetului Orăşenesc de Luptă pentru Pace Caracal (1968-1989). De asenmenea, a organizat şi a condus Tabăra Naţională de Istorie Scorniceşti - 1976 și Caracal - 1977. În unităţile şcolare unde a activat a contribuit la amenajarea unor cabinete de specialitate dotate cu mijloace moderne audiovizuale. Pentru întreaga activitate profesională, social-culturală şi obştească desfaşurată în această perioadă a primit cinci distincţii şi diplome. 75


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

CEBUC STELICĂ

S-a născut la data de 7 februarie 1941 în localitatea Boșoteni din județul Dolj, unde a urmat și cursurile școlii generale în perioada 1948-1955. Pe parcursul ciclului gimnazial și al liceului teoretic urmat a obținut rezultate bune, mai ales la științele exacte, cu accent pe matematică. Dorind să devină profesor pentru această specialitate a urmat cursurile Facultății de Matematică din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Craiova, în perioada 1961-1964. A funcționat ca profesor de matematică la început în satul Ciocănești, comuna Radomir, județul Dolj, în perioada 1964-1973, după care s-a transferat la Școala Nr. 2 din Stoenești, județul Olt, unde a funcționat în perioada 1973-1981. De la 1 septembrie 1981 a revenit în județul Dolj, la școala din Dioști unde a funcționat până la 1 septembrie 1990, după care s-a transferat la Școala Generală Nr. 5 Caracal, de unde s-a pensionat la 31 august 1999. În întreaga activitate desfășurată a acordat o atenție deosebită activității independente a elevilor efectuând foarte multe ore de pregătire suplimentară cu aceștia, în vederea participării lor la diferite concursuri și olimpiade școlare. A acordat o atenție deosebită activității de perfecționare obținând toate gradele didactice (definitivatul în anul 1968, gradul II în 1977 și gradul I în 1982). POPESCU AUREL Născut la 5 mai 1944 în comuna Cârța, județul Sibiu, urmează cursurile școlii generale în perioada 1951-1958 în localitatea natală. Studiile liceale le-a absolvit la Școala Medie din Balș în anul 1963, iar studiile superioare le-a făcut la Institutul Pedagogic de 3 ani Brașov, Facultatea de Biologie (1963-1966) și la Universitatea din București (1969-1973). În anul școlar 1966-1967 a profesat la Școala Generală Greci, iar în perioada 1967-1977 a funcționat ca profesor și comandant instructor de unitate la școala din Pîrșcoveni. În anul școlar 1977-1978 a fost comandant instructor de unitate - președinte la Liceul Osica de Sus iar în anul școlar următor revine ca director la școala din Pîrșcoveni. La Școala Nr. 5 Caracal a venit în anul 1979 prin concurs și a funcționat până în anul 2007 când s-a pensionat. A obținut gradul I în anul 1981, la specialitatea biologie. De-a lungul anilor, s-a manifestat ca un excelent om de catedră, caracterizându-se prin activități instructiv-educative de aleasă ținută, prin rigurozitate și prin acțiuni extracurriculare cu orizont și finalități educative eficiente. În activitatea desfășurată în această perioadă a avut rezultate la concursurile și olimpiadele școlare și a publicat careuri tematice rebusiste la diferite ziare și reviste, precum și în fiecare număr al revistei școlii noastre, ,,Orizonturi”. 76


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

CILEA ȘTEFAN Domnul învățător Cilea Ștefan s-a născut la data de 27 ianuarie 1940 și este absolvent al Institutului Pedagogic de Învățători din Craiova, cu examen de stat, promovat în iunie 1961. În perioada 1961-1971 a lucrat ca învățător la mai multe școli: Vădastra - raionul Corabia, Asău - raionul Moinești (Bacău), Bîrsănești - raionul Onești (Bacău), unde a îndeplinit și funcția de director, și Corlătești (Dolj). Numeroasele aptitudini și hobby-urile sale l-au recomandat și pentru postul de profesor suplinitor la specialitatea muzică, ocupat în perioada 1971-1973, la școlile din localitățile Cezieni și Drăghiceni, județul Olt. În această calitate a obținut, cu grupul vocal al Școlii Cezieni, locul al III-lea la concursul județean al formațiilor de profil. Începând cu 1 septembrie 1973 și până la 31 august 1990 a fost învățător titular prin concurs la Școala Generală Nr. 6 Caracal, perioadă în care a obținut și gradele didactice II (1974) și I (1984). În perioada 1990-2002 a fost titular la Școala Generală Nr. 5 Caracal, de unde s-a și pensionat. Iubit de elevi și apreciat de părinții acestora și de colegii de cancelarie, s-a făcut cunoscut și în comunitatea locală, prin desfășurarea unor activități extrașcolare deosebite cu un pronunțat caracater educativ, cu profundă rezonanță la nivel local și județean, la care au participat unele personalități ca poetul Virgil Carianopol, profesorul emerit Pătru Crăciun, judecătorul Nicolae Rogobete și doctorul Dumitru Nicolcioiu, ultimii doi fiind scriitori și membri ai Cenaclului literar ,,Haralamb Lecca”. În fiecare an, cu ocazia sărbătorilor Crăciunului și ale Anului Nou, de 24 Ianuarie, 8 Martie etc., elevii conduși de dumnealui au participat la activitățile cultural-artistice prilejuite de aceste evenimente. Elevii din clasele domnului învățător Cilea Ștefan au luat parte la diferite concursuri, la disciplinele matematică și limba română, unde au obținut rezultate bune și foarte bune. Astfel, la olimpiada de matematică din 1996, faza județeană, trei elevi s-au clasat pe locul al doilea și doi elevi pe locul al treilea și tot în același an 11 elevi au obținut locul I la concursul european de matematică aplicată ,,Cangurul”. La olimpiada de matematică din anul 2000, 15 elevi au ocupat locuri fruntașe, fiind notați cu note între 9,65 și 9,10. Un rezultat deosebit (locul I) a ocupat în anul 2000 și formația de dans modern compusă din elevii clasei dumnealui și coordonată de doamna profesoară Zoia Zuică. În cei 42 de ani de activitate a format mințile și sufletele a numeroase generații, a conturat personalități puternice, care, prin timp, au ajuns specialiști de nădejde în diverse domenii de activitate. 77


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

DIACONU MARIA S-a născut la 15 septembrie 1948 în comuna Preajba de Pădure, judeţul Dolj. Clasele I-VII, precum și VIII-XI le-a urmat la Liceul Teoretic „Ioniţă Asan” Caracal (1955-1966), iar studiile universitare la Institutul Pedagogic de 3 ani Craiova (1967-1970), apoi la Universitatea București, Facultatea de Biologie (1974-1977). A obținut gradul didactic I în anul 1986. Între anii 1970-1979 a fost profesoară de biologie la Şcoala Generală Nr. 1 Rotunda din judeţul Olt, iar în perioada 1979-1990 a profesat la Şcoala Generală Nr. 3 Caracal, de aici transferându-se la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, unde a funcţionat până în anul 2006, când s-a pensionat. Pe lângă activitatea de bază desfășurată la catedră, în această perioadă a fost și dirigintă, îndrumătoare a activității educative sau directoare de școală. A făcut parte din consiliul de administrație al școlii. În activitatea cu elevii a obţinut rezultate bune la faza județeană a Olimpiadei de biologie, unde au participat, de-a lungul timpului, elevii Radu Gabriela (premiul I - 2000), Dediu Roxana și Stanca Raluca (premiul II - 2001), Rădulescu Paula (premiul III - 2001), Bălașa Cristina (mențiune - 1999), Langu Luana (mențiune - 2004) și Tătaru Lavinia (mențiune - 2005). În anul 2003, la concursul județean ,,Sanitarii pricepuți”, echipajul școlii a obținut mențiune. A coordonat formații artistice și cercuri științifice la nivelul școlii sau al municipiului și a participat la activități, programe și proiecte extracurriculare cum sunt proiectul școlar Socrates - Comenius 1 din 2003 – 2004, simpozioanele județene ,,O planetă, o familie” - Balș, 1994, ,,Geografia în școală” - Brâncoveni, 1999, ,,Ziua Educației” - Caracal, 2003, ,,Evaluarea în învățământ” - Caracal, 2003, ,,Ziua Internațională a Educației” - Caracal, 2004, ,,Ziua Mondială a Mediului” Caracal, 2004 și Sesiunea națională de comunicări științifice - Suceava, 2005. A elaborat programa școlară ,,Educația sanitară”, clasa a VII-a, prezentată la simpozionul județean - Corabia, 2000 și a contribuit la realizarea revistei școlare ,,Orizonturi”, la organizarea și dotarea cabinetului de biologie. NEICULESCU MARIA Nascută la Dăbuleni în judeţul Dolj, a urmat școala generală și liceul în localitate. A absolvit Facultatea de Ştiinte Naturale şi Agricole şi a obținut gradul didactic I în biologie. A profesat în mai multe unitaţi şcolare, începând cu Școala Generală Cerchezu, judeţul Constanţa, între anii 1964 -1961. A mai funcționat la şcoala din Ştefan cel Mare (1971- 1975) și din Rotunda (1975-1978). Din anul 1990 și până la pensionare (1999) a lucrat la școala noastră, predând chimia și biologia. Generaţii de elevi au avut şansa de a beneficia de bogata sa cultură de specialitate, de alesele sale maniere, de dragostea sa pentru copii pe care îi asculta cu răbdare, tact, blândeţe și înţelepciune. A organizat serbări şcolare, excursii și tabere, a îndrumat mai multe colective de elevi ca dirigintă, orientându-i şcolar şi profesional către domenii diverse în care au studiat biologia (medicina, chimia alimentară sau ecologia). O profesoară bine pregătită profesional, exigentă cu sine însăşi, conştiincioasă și politicoasă a fost admirată și iubită de elevi şi de colegi. 78


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

DRĂGAN AGRIPINA

S-a născut în anul 1947, pe 19 septembrie, în comuna Doba, județul Olt. Între anii 1954 - 1961 a urmat cursurile școlii generale la Liceul ,,Radu Greceanu” Slatina, iar liceul între anii 1961-1965 la Liceul ,,Frații Buzești” din Craiova. A urmat cursurile Facultății de Istorie - Geografie între anii 1965-1968 la Institutul Pedagogic de 3 ani din Craiova. Activitatea didactică și-a început-o la Curtișoara unde a funcționat în anul școlar 1968-1969 și a continuat între anii 1969-1979 la Școala Comanca, comuna Deveselu. A funcționat apoi la Școala Nr. 6 Caracal în perioada 1979- 1990, de unde s-a transferat la Școala Generală Nr. 5 Caracal unde a funcționat până în anul 2005 când s-a pensionat. De-a lungul activității didactice a obținut rezultate deosebite la concursuri și olimpiade școlare. A acordat o atenție deosebită perfecționării proprii obținând gradul didactic I în anul 1993. De-a lungul anilor, s-a manifestat ca un excelent om de catedră, caracterizându-se prin activități instructiv-educative de aleasă ținută, prin rigurozitate și prin acțiuni extracurriculare cu orizont și finalități educative eficiente. În acest sens a organizat numeroase excursii tematice pe diferite itinerare, în strânsă legătură cu materia studiată la clasă. Aceste acțiuni s-au finalizat prin expoziții de fotografii cu obiectivele vizate precum și cu aspecte privind frumusețile locurilor vizitate. În întreaga perioadă de activitate la școala noastră a fost și dirigintă, acordând o atenție deosebită coeziunii colectivelor de elevi, colaborării cu familia și implicării părinților în rezolvarea problemelor școlii. Cu părul albit uşor de trecerea anilor, dar cu spiritul tânăr, deschis către cei pe care îi avea în grija sa, doamna Agripina Drăgan, profesoară de istorie şi geografie, a fost unul dintre dascălii de la care copiii au avut ceva de învăţat. Un om apropiat de ceilalţi, deschis, plin de viaţă, care a îmbinat profesionalismul cu alte calităţi morale, foarte importante pentru cei din jur. Era preocupată de disciplină pentru că ştia, ca orice dascăl din generaţia sa, că nu poţi înţelege şi achiziţiona lucruri importante dacă nu eşti serios, hotărât, ambiţios. A învăţat, ca toţi ceilalţi colegi ai săi, generaţii numeroase de copii care, astăzi, îşi amintesc, cu multă plăcere, de dumneaei. 79


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

DRĂGAN PETRE Născut la data de 1 august 1944 în orașul Balș, a urmat Școala Nr. 1 din localitate în perioada 1951-1958, iar apoi Școala Medie din același oraș în perioada 1958-1962. Facultatea de Fizică-Chimie din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani Craiova a absolvit-o în anul 1965 și, ca urmare a rezultatelor foarte bune obținute ca student, a fost repartizat ca profesor în orașul Caracal, la Școala Generală Nr. 6, unde a funcționat până în anul 1980. La scurt timp a fost numit director al acestei școli pentru o perioadă îndelungată. Școala avea probleme de local, dar mai ales de populație școlară. Acestea l-au solicitat intens, reușind însă să le rezolve prin capacitatea sa de a forma o echipă omogenă, prin efortul căreia școala, în perioada respectivă, se prezenta ca o unitate puternică, cu rezultate remarcabile în dotarea laboratoarelor, a cabinetelor și a atelierelor școlare, la concursurile și la olimpiadele pe discipline sau la concursurile cultural-artistice și sportive. A acordat o atenție deosebită perfecționării cadrelor didactice din subordine, dar și propriei sale perfecționări. A urmat cursuri de perfecționare pentru specialitatea predată, dar și ca director, a susținut toate examenele pentru obținerea gradelor didactice promovate de fiecare dată cu nota sau calificativul maxim. Și-a continuat studiile universitare în perioada 1976-1980 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, obținând licențierea în specializarea fizico-chimice. Școala Generală Nr. 5 Caracal, școală de centru, mult mai aproape de locuința sa, l-a atras și pe el ca și pe alți colegi ai săi (Pânzaru Viorel, Cîrstea Nicolae etc.), astfel încât solicită transferul care îi este aprobat de la 1 septembrie 1980. După un an în care este detașat în interesul învățământului la Grupul Școlar Industrial de pe lângă Intreprinderea de Vagoane Caracal, preia noul post și se ocupă, în principal, de organizarea, dotarea și asigurarea funcționalității unui laborator de fizică, dar și de pregătirea de bază a elevilor și, în timpul liber, de pregătirea celor cu posibilități intelectuale pentru a participa la olimpiada de fizică. Așa se face că, în cele două decenii de activitate, școala are o participare masivă la faza locală a olimpiadei de fizică, majoritatea dintre elevii noștri calificându-se pentru faza județeană. Unii dintre ei au reușit să se califice apoi la faza națională și ca urmare a rezultatelor obținute, școala a înregistrat două premii I la fizică (Slabu Lucian Dănuț și Tulbure Narcis) și mai multe mențiuni sau premii și mențiuni speciale. Pentru o perioadă de circa 10 ani (1989-1999) profesorul Drăgan Petre a fost și directorul școlii care avea un mare număr de elevi și de cadre didactice, avea rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele școlare, dar nu avea local de școală propriu din martie 1977, deși era prevăzut pentru fiecare cincinal a se construi un asemenea obiectiv. Revoluția din 1989 a adus în prim-plan realizarea acestui vis, noul local cu 20 de săli și laboratoare fiind inaugurat la 31 mai 1994. Pentru o perioadă de doi ani (1999-2001) profesorul Petre Drăgan a fost promovat în funcția de inspector școlar teritorial pentru zona Caracal-Drăgănești, împărtășind din experiența sa colegilor mai tineri. Revine la catedră pentru ultima perioadă de activitate (2001-2008), încheind astfel patru decenii de activitate în slujba învățământului caracalean. 80


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

FLORESCU ANA S-a născut la 6 decembrie 1939 în comuna Fărcașele de Sus, judeţul Romanaţi, aici absolvind şi şcoala primară. Clasele V-VII le-a urmat la Școala Filipescu din Caracal iar studiile liceale la Liceul de Fete Caracal. Și-a continuat studiile la Institutul Pedagogic din Constanța (1957-1960), devenind învățătoare, specialitate în care a obținut gradul didactic II. Între anii 1957-1965 a fost învățătoare la Şcoala Generală Dobromir-Vale din judeţul Constanța, iar în perioada 1965-1975 a profesat la Şcoala Generală Fărcașele de Sus, județul Olt de unde s-a transferat prin concurs la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, unde a funcţionat până în anul 1997, când s-a pensionat. În activitatea cu elevii a obţinut rezultate deosebite la testările administrate în cadrul școlii și la concursurile organizate pentru cei mici la nivel de oraș și de județ. S-a impus în fața elevilor prin competență și autoritate, prin exigență, dar și printr-o apropiere sufletească menită să creeze o atmosferă optimă de desfășurare a procesului instructiv-educativ. DELCEA MAGDALENA S-a născut la 3 noiembrie 1929 în comuna Teslui, judeţul Dolj, aici absolvind şi şcoala primară. Studiile liceale le-a absolvit la Liceul de Fete Caracal. A urmat Institutul Pedagogic (1950-1952), devenind învățătoare, specialitate în care a obținut gradul didactic II. Între anii 1952-1975 a fost învățătoare la Şcoala Generală Dobrun și la Școala Generală Osica de Sus, ambele din județul Olt, de unde s-a transferat prin concurs la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, unde a funcţionat până în anul 1985, când s-a pensionat. Cadru didactic cu o conduită ireproșabilă, s-a bucurat de aprecierea colectivului din care a făcut parte și a menținut în cadrul acestuia o atmosferă colegială, netensionată, propice unui învățământ de calitate. În felul acesta colectivul didactic a fost cunoscut la nivelul orașului ca un colectiv omogen, preocupat în permanență de obținerea unor performanțe deosebite. RIOȘANU NICOLETA S-a născut în orașul Drăgănești-Olt la data de 1 ianuarie 1954, unde a urmat și cursurile școlii generale (1961-1969). A absolvit Liceul Pedagogic în anul 1974 și a profesat de-a lungul anilor ca învățătoare la Școala Mărunței (1974 – 1981), la Școala Dăneasa (1981-1986) și la Școala Nr. 5 din 1986 până în 2010, când s-a pensionat. A obținut gradul didactic I în 1997 ca învățătoare la Școala ,,Gheorghe Magheru” Caracal unde a desfășurat o activitate deosebită, fiind îndrăgită și apreciată de elevii pe care i-a condus și căutată de părinți la fiecare serie nouă. 81


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

FLORICĂ MARIA S-a născut la data de 25 decembrie 1947 în comuna Fîntînele, județul Constanța. Școala elementară a urmat-o în comuna natală în perioada 1954-1961, iar în continuare a frecventat Liceul Teoretic din Cogealac, județul Constanța, în perioada 1961-1965. Atrasă de munca cu elevii, a funcționat ca învățătoare la școala din comuna natală în anul școlar 19651966, conducerea școlii având curajul să-i dea în grijă un colectiv de școlari de clasa I, care i-au regretat plecarea în toamna anului 1966 pentru a-și continua studiile în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani Constanța, la Facultatea de Filologie, secția Istorie – Geografie, pe care a absolvit-o în anul 1969 cu rezultate foarte bune. Dând curs dispoziției de repartizare a Ministerului Învățământului, de la 1 septembrie 1969 a funcționat ca profesoară titulară la catedra de geografie de la Școala Generală Bucinișu, județul Olt, unde a obținut rezultate foarte bune în procesul de predare-învățare a acestei discipline, punând un accent deosebit pe integrarea mijloacelor moderne de învățământ și folosirea metodelor activparticipative. S-a preocupat de propria perfecționare susținând în această perioadă examenele pentru continuarea studiilor în cadrul Universităţii din Bucureşti, la Facultatea de Geografie-Geologie, specializarea Geografie, pentru obținerea gradului definitiv, a gradului didactic II şi a gradului didactic I în învățământ. În anul 1978 a susținut concurs de competență pentru ocuparea unei catedre de specialitate în orașul Caracal, iar de la 1 septembrie 1979 a funcționat ca profesoară titulară la catedra de geografie de la Școala Generală Nr. 5 Caracal până la 1 septembrie 2006, când s-a pensionat. Iubită de elevi și apreciată de părinții acestora și de colegii de cancelarie, s-a făcut cunoscută și în comunitatea locală, prin desfășurarea unor activități extrașcolare deosebite cu un pronunțat caracater educativ, cu profundă rezonanță la nivel local și județean. Orele de geografie au rămas vii în amintirea foștilor elevi, care au numai cuvinte de laudă la adresa doamnei profesoare, pentru tactul pedagogic, pentru esențializarea cunoștințelor, pentru stăpânirea de sine și trezirea interesului pentru studierea geografiei, așa cum mărturisesc absolvenți ca Voicu Codruța, Bondrescu Adrian, Neiculescu Catina și Rădulescu Mihai. De asemenea, alți absolvenți ca Munteanu Mirela, Sfîrîială Marius, Grozăvescu Ion și Dan Emilia apreciază priceperea cu care dumneaei le înflăcăra imaginația determinându-i să cutreiere cu gândul peste mări și țări, dezvoltându-le astfel pasiunea de a călători de mai târziu. În relația cu elevii a dovedit apropiere sufletească, sinceritate, o permanentă comunicare, fapt pentru care aceștia i se destăinuiau primind de fiecare dată un sfat părintesc înțelept. Aceasta presupunea jovialitate, deschidere către sufletul copiilor, așa cum apreciază o altă absolventă (Tolomei Diana), astăzi cadru didactic universitar. Prin prestația sa didactică și prin apropierea sufletească a reușit să fie un model pentru foștii elevi, care au îmbrățișat cariera didactică, peste douăzeci dintre aceștia devenind profesori de geografie. 82


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

IONESCU MARIA S-a născut pe 25 martie 1941 în comuna Băbiciu, judeţul Olt. A urmat cursurile şcolii generale în comuna natală, după care a continuat la Şcoala Medie Nr. 2 din Caracal. A funcționat ca profesoară suplinitoare la Şcoala de 7 Ani din fostul sat Salcâmi (în Bărăgan) întemeiat de populația deportată de regimul comunist, apoi ca secretară la şcoala din comuna natală. Dorind să devină învăţătoare, a urmat Institutul Pedagogic de 2 ani din Bucureşti, absolvindu-l în anul 1965. Primii ani după absolvire i-a desfăşurat în localitatea Jegălia, judeţul Călărași , după care s-a întors pe meleagurile noastre, funcţionând ca învăţătoare în comunele Scărişoara şi Gostavăţu, apoi , din anul 1973 şi până la pensionare, în anul 1998, cea mai îndelungată perioadă, în şcoala noastră. Fiind permanent dornică de a-şi desăvârşi formarea profesională, a participat la cursuri şi la examenele pentru grade didactice, în anul 1977 având deja gradul didactic I. Fiind pasionată de matematică, a realizat lucrarea de cercetare metodico-ştiinţifică pe această temă. Pentru această lucrare şi pentru întreaga activitate didactică a primit gradul didactic I cu media 10. A fost totdeauna lider de formare şi opinie profesională, fiind o lungă perioadă de timp responsabila comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală şi coordonatoarea Cercului Pedagogic al Învăţătorilor din Zona Caracal, calitate în care a organizat activităţi recunoscute prin seriozitate şi profesionalism. Multe promoţii de elevi s-au bucurat de foarte buna pregătire didactică, tactul pedagogic, calmul şi dragostea faţă de elevi a doamnei învăţătoare. Clasele pe care le-a condus aveau un nivel de pregătire şi disciplină deosebite, fiind unele dintre cele mai bune ale şcolii. Mulţi dintre elevii săi au devenit specialişti recunoscuţi în localitatea noastră, în ţară şi chiar peste hotare, fiind o mândrie pentru dânsa și pentru şcoala noastră. Doamna învăţătoare este recunoscută ca model pentru ţinuta de dascăl, pentru comportamentul moral deosebit, prin seriozitatea şi implicarea cu care trata toate problemele şcolii. Generaţiile de învăţători care i-au urmat recunosc cu mândrie că au avut în doamna Maria Ionescu un mentor deosebit, de la care au învăţat multe despre practicarea profesiei de dascăl. DUMITRESCU ANA Născută la data de 27 august 1945 în localitatea Drăgăneşti-Olt, a frecventat cursurile şcolii generale şi ale liceului în localitatea natală, după care a continuat studiile la Institutul Pedagogic din Suceava, obţinând diploma de învăţătoare în anul 1969. Și-a început activitatea didactică în localitatea Călmăţui, judeţul Teleorman, apoi a funcţionat la mai multe şcoli din judeţul Olt, printre care Stoicăneşti, Urzica, Dobrosloveni, Hotărani și Fărcaşele. Din anul 1979 şi până la pensionare, în anul 1999, a instruit şi a educat mai multe promoţii de elevi în şcoala noastră, elevi care-i păstrează o frumoasă amintire pentru tactul pedagogic, energia şi devotamentul cu care s-a implicat în întreaga sa activitate. O bună colegă, s-a dedicat problemelor şcolii, participând la activităţi şcolare şi extraşcolare, la activităţi culturale, organizând excursii și programe artistice. 83


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

MIHALĂ IOANA

S-a născut la data de 1 iulie 1951 în comuna Amărăştii de Jos, județul Dolj, unde a absolvit școala generală în anul 1965. A frecventat cursurile Licelui Nr. 2 din Caracal, profil real, în perioada 1965-1969, urmând apoi Facultatea de Fizică-Chimie din cadrul Institutul Pedagogic de 3 ani Timişoara, în perioada 1969-1972. Și-a continuat studiile la Universitatea din Craiova, Facultatea de Fizică-Chimie, (1973-1977), devenind profesor I. A acordat toată atenția activității de perfecționare susținând examenul pentru obținerea definitivatului în anul 1975, a gradului didactic II în anul 1988 și a gradului didactic I în anul 1993. Și-a început activitatea în anul școlar 1972-1973 la Şcoala din satul Fîstîci, comuna Deleşti, județul Vaslui, unde a fost repartizată după absolvirea facultății. După un an s-a transferat, pentru apropiere de părinți la Școala Generală Nr. 2 din Rotunda unde a funcționat în perioada 1973-1980. A susținut concurs pentru transferarea din mediul rural în mediul urban și în perioada 1980-2006 a funcționat ca profesoară titulară la catedra de fizică-chimie de la Şcoala Generală Nr. 4 Caracal, iar în perioada 2006-2010 tot aici, ca structură a Şcolii ,,Gheorghe Magheru” Caracal. În perioada 1996-2002 a îndeplinit funcția de directoare a Şcolii Nr. 4 Caracal, perioadă în care s-a interesat de dotarea şcolii reuşind să dezvolte baza materială a acesteia cu 15 mese de laborator și 30 de scaune cu spătar, 15 scaune pentru cancelarie (1996), 6 calculatoare și o imprimantă (1999), 22 de mese individuale, 20 de scaune (donaţie Olanda-2000), 5 calculatoare, un scanner și să conecteze școala la rețeaua de internet (2001). Elevii conduși de profesoara Mihală Ioana au participat la olimpida națională de fizică și de chimie, unii dintre aceștia reușind să se califice la faza județeană, unde au obținut rezultate bune elevii Prună-Stancu Dragoş-Nicolae la fizică în clasa a VIII-a în anul 1995 și Măceşanu Diana-Marilena la fizică, în clasa a VII-a, în anul 2004, şi la chimie în clasa a VIII-a în anul 2005. A elaborat mai multe auxiliare didactice pe care le-a postat pe portalul www.didactic.ro pentru a fi la îndemâna colegilor mai tineri din țară. În procesul de predare-învățare a fizicii și a chimiei a avut în vedere în permanență dotarea laboratorului de specialitate și asigurarea funcționalității acestuia. A folosit o gamă largă de mijloace de învățământ, cu accent pe mijloacele tehnice vizuale, integrându-le cu pricepere în toate momentele lecției. Urmare a investițiilor din perioada 2006-2009 s-a preocupat pentru procurarea de material didactic modern, precum și a unui videoproiector pe care l-a folosit în permanență cuplat cu un calculator în baza softului educațional pus la dispoziție de programul AEL, utilizând și alte materiale culese de pe portalul mai sus amintit. S-a pensionat la 1 septembrie 2010 și a primit diploma de excelență pentru cei 38 de ani de activitate didactică de predare a fizicii și a chimiei, din care 20 de ani în cadrul Școlii Generale Nr. 4 Caracal. 84


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

MITRICĂ ZOE S-a născut la data de 9 martie 1934 în orașul Caracal. Clasele I-IV le-a urmat la Școala Primară de Fete ( azi Școala Nr. 4 Caracal) în perioada 1941-1945. Ciclul inferior al liceului și următorii doi ani ai ciclului superior i-a urmat la Liceul de Fete Nr.2 Caracal în perioada 1945-1951, iar ultimii doi ani la Liceul ,,Ioniță Asan”, în perioada 1951-1952. Studiile universitare le-a început la Institutul Pedagogic de 2 ani București (1952-195454) și le-a continuat la Universitatea București, Facultatea de Biologie (1954-1958). A obținut gradul didactic I în anul 1978. Între anii 1952 - 1954 a fost profesoară de biologie la Şcoala Generală Nr. 4 Caracal, în perioada 1954-1955 a profesat la Casa Pionierilor Caracal, iar în prerioada 1955-1962 a funcționat ca profesoară de biologie la școlile nr.3 și nr. 4 din Caracal. De aici s-a transferat la Liceul Nr. 2 Caracal pentru perioada 1962-1974, care a devenit liceu industrial (1974-1976). Pentru un an (1976-1977) a desfășurat activitate la Liceul Real-Uman Caracal, devenit Liceu de matematică-fizică (azi Colegiul Național ,,Ioniță Asan”). De la 1 septembrie 1977 s-a transferat la Școala Generală Nr. 5 Caracal unde a funcționat până la 1 septembrie 1989, când s-a pensionat. Om de catedră cu totul deosebit, personalitate marcantă a școlii noastre, profesoara Mitrică Zoe a probat la nivel superior vocația de dascăl, fiind stăpână pe uneltele meseriei, cu mare dragoste pentru elevi și punând totul în serviciul formării acestora ca valori umane. Prin întreaga sa activitate didactică și extracurriculară a dovedit o mare încredere în forța de înrâurire a educației și a capacității acesteia de formare a unui om model. ILIESCU ELEONORA S-a născută la data de 5 martie 1950 în comuna Traianu, județul Olt. A urmat școala primară în localitatea Deveselu, județul Olt în perioada 1957-1961, iar în continuare clasele V-XII la Liceul Teoretic ,,Ioniță Asan” din orașul Caracal, în perioada 1961-1969. Atrasă de științele umaniste și mai ales de limbile străine, urmează cursurile Facultății de Filologie, specializarea limba engleză- limba română din cadrul Universității din Timișoara în perioada 1969-1974 și ca urmare a rezultatelor foarte bune obținute ca studentă a fost repartizată ca profesoară de limba engleză în orașul Caracal, la Școala Generală Nr. 5 unde a funcționat până în anul 2008, când s-a pensionat. Așadar, 34 de ani în slujba învățământului caracalean și, mai mult, în slujba Școlii Generale Nr. 5 Caracal – azi ,,Gheorghe Magheru”. Puține cadre didactice se pot mândri cu așa ceva, drept pentru care i s-ar cuveni un premiu de fidelitate. Generații întregi de foști elevi îi poartă recunoștința și o respectă sincer, ca o dovadă a faptului că a fost preocupată să le formeze deprinderi temeinice în cunoașterea și utilizarea limbii engleze. 85


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

NEGRILĂ MARIN

S-a născut la data de 8 noiembrie 1942, în comuna Băbiciu, județul Olt , unde a urmat școala primară și elementară în perioada 1949-1956. În perioada 1956-1960, urmează cursurile Liceului Teoretic din Lupeni. Facultatea de matematică din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Cluj cu examen de stat susținut în anul 1967 este continuată la Universitatea din Timișoara în perioada 1973-1977. Susține și promovează toate examenele pentru obținerea gradelor didactice în învățământ: definitivatul în anul 1972, gradul al II-lea în anul 1990 și gradul didactic I în anul 2000.

Și-a desfășurat activitatea în mai multe unități de învățământ din județul Gorj ca profesor de matematică și director adjunct, precum și din județul Olt (în orașul Caracal și în apropierea acestuia). A devenit profesor titular din anul 1980 și a desfășurat cea mai îndelungată activitate la Școala ,,Gheorghe Magheru” Caracal (de la 1 septembrie 1980 și până 1 septembrie 2005), de unde s-a pensionat. A avut preocupări pentru realizarea unor auxiliare didactice alături de colegul său Cîrstea Nicolae, precum și a unor materiale educative privind protecția consumatorului. Mai mulți ani s-a preocupat de pregătirea patrulei școlare de circulație, ocupând în fiecare an poziții fruntașe la concursul județean al acestora și, implicit, participarea în tabăra din vacanța de vară unde se desfășura faza națională a patrulelor școlare de circulație. Cel mai bun rezultat în acest sens l-a obținut în ediția desfășurată la Bacău, când echipajul școlii noastre a primit mențiune, în anul 1982. 86


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE PETCU VASILICA S-a născut la data de 27 ianuarie 1938 în orașul Caracal. A urmat, în perioada 1945-1952, Școala Generală Nr. 4 Caracal. Încă din clasele primare a îndrăgit profesia de învățătoare, astfel încât, după absolvirea școlii generale, a dat examen de admitere și a reușit la Școala Pedagogică din orașul Craiova, ale cărei cursuri le-a urmat în perioada 1952 - 1956. Activitatea didactică a început-o la Școala Generală Agnireș (Zalău) unde a funcționat în perioada 1956 - 1959. Pentru a se apropia de orașul natal a solicitat și i s-a aprobat transferul la Școala Generală Vădăstrița, județul Olt unde a funcționat în anul școlar 1959-1960. Din același motiv, pentru o scurtă perioadă a funcționat la Școala Generală Drăghiceni și în continuare la Școala Generală Cioroiu (1960-1964), la Școala Generală Fălcoiu (1964-1966) și la Școala Generală Stoenești (1966-1981). În acest ultim an (1981) susține concurs și reușește, devenind învățătoare titulară la Școala Generală Nr. 5 Caracal, unde a funcționat până la 1 septembrie 1990, cînd a ieșit la pensie. Așadar, 34 de ani în slujba învățământului. Fiind apropiată de copii, a reusit să-i atragă, desfășurând lecții active și plăcute, a confecționat materialul didactic necesar, căutând să folosească o varietate de mijloace de învățământ, pe care le-a integrat cu pricepere în toate momentele lecției. MATEI JANA S-a născut la data de 24 ianuarie 1940 în comuna Drăgănești din județul Prahova. A urmat școala generală din localitate în perioada 1947-1954. În perioada 1956-1958 a frecventat cursurile Școlii Sanitare din București. Cursurile liceale le-a început la Ploiești și le-a terminat la Slatina în anul 1967. A desfășurat activitate ca soră medicală timp de un an și a urmat cursuri de reconversie profesională în specialitatea dactilografie. Ca urmare, a desfășurat activitate de secretariat – dactilografie la Centrul Militar din Slatina și la Secția de Drumuri a județului Olt. Din anul 1975 sa angajat ca secretară la Școala Generală Nr. 5 Caracal, îndeplinind la început și funcția de bibliotecară. A fost apoi secretar șef al școlii până în anul 1997 când s-a pensionat. În întreaga perioadă de 22 de ani cât a lucrat la școala noastră a dat dovadă de seriozitate și conștiinciozitate, respectându-și cu sfințenie programul de lucru și întocmind lucrările la timp și de foarte bună calitate. În această perioadă școala a cunoscut cea mai mare creștere a efectivelor de elevi și de personal angajat, dar cu toate acestea, singură fiind la serviciul secretariat, a reușit să elibereze anual sute de diplome, foi matricole și certificate pentru absolvenții claselor a VIII-a și a X-a. 87


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

POPA ION

S-a născut la 10 decembrie 1945 în comuna Grădinile, judeţul Romanaţi, aici absolvind şi şcoala generală. Studiile liceale le-a urmat la Liceul Teoretic „Ioniţă Asan” (1959-1963), iar pe cele universitare la Institutul Pedagogic de trei ani Suceava (1963 – 1966), apoi la Universitatea Timişoara, Facultatea de Filologie (1966 – 1670), obţinând examenul de licenţă în anul 1971. Între anii 1966 – 1968 a fost profesor de limba română la Şcoala Generală Ianca din judeţul Olt, iar în perioada 1968 – 1979 a profesat la Şcoala Generală Studina, de aici transferându-se prin concurs la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, unde a funcţionat până în anul 2009, când s-a pensionat. În activitatea cu elevii a obţinut rezultate deosebite nu numai la examenele de admitere în licee, ci şi la faza naţională a olimpiadei de limba română, unde au participat, de-a lungul timpului, elevii Lică Monica, Telea Alina, Constantineanu Ciprian, Popa Catrinel, Micu Ileana, Voinea Viorela, Anghel Oana, Tulbure Daniel, Benghe Cosmin, care au obţinut menţiuni, premii speciale şi chiar locul I (Micu Ileana), unii dintre aceştia având mai multe participări, în clase de studiu diferite. A cochetat cu poezia publicând versuri în Caietul de poezie al Editurii Eminescu (1973) şi în numeroase publicaţii şi culegeri judeţene, iar în Tribuna învăţământului a fost prezent cu articole legate de problemele învăţământului sau ale specialităţii pe care a predat-o. Şi-a adus o contribuţie editorială importantă prin numeroasele auxiliare didactice realizate singur sau în colaborare (manuale preparatoare de literatură pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a sau pentru întregul ciclu gimnazial şi liceal, subiecte şi teste de limba română pentru capacitate, pentru admitere în licee și în învăţământul superior ş.a.), prin studiile referitoare la fonetică şi vocabular, precum şi printr-o gramatică şcolară, publicate la diferite edituri: Editura Eurobit Timişoara, Editura Didactică şi Pedagogică, Editura Teora, Editura Sigma, Editura Meteor Press şi Editura Niculescu. Mulţi ani a făcut parte din consiliul de administraţie al şcolii, a fost responsabilul comisiei metodice a profesorilor de limba română şi limbi moderne, responsabil de cerc pedagogic şi metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt. 88


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

POPESCU PROFIRA S-a născut la data de 26 octombrie 1935 în localitatea Broscari - Livezile din județul Mehedinți, unde a urmat și cursurile școlii primare, în perioada 1942-1946. Ca urmare a reformei învățământului, în perioada 1946-1950 și-a continuat studiile la Liceul Traian din Turnu Severin (patru clase de liceu). În perioada 1950-1954 a urmat Școala Pedagogică din Lugoj, iar între anii 1954-1959 a frecventat cursurile Facultății de Istorie și Filologie, din cadrul Universității București. Primul loc de muncă, după terminarea studiilor superioare, este Școala Generală din localitatea Hinova, județul Mehedinți, unde a lucrat în perioada 1 septembrie 1959-1 septembrie 1963. Din anul 1963, când s-a transferat la Școala Generală Nr. 5 Caracal, a desfășurat activitate ca profesoară de limba și literatura română și de istorie, până la 1 septembrie 1993, când s-a pensionat. Este unul dintre puținele cadre didactice care a desfășurat 30 de ani de activitate în această școală. Ca dirigintă a desfășurat o activitate deosebită în baza unui plan al muncii educative minuțios elaborat și a unei planificări calendaristice cu un conținut variat care să contribuie la dezvoltarea multilaterală a personalității elevilor. La fiecare serie a reușit să formeze colective de elevi motivate pentru învățătură, bucurânduse de respectul acestora și de aprecierea părinților lor. Ca profesoară de istorie și de limba română a obținut rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele școlare pe obiecte și mai ales la concursurile de admitere în licee. Permanent a acordat toată atenția organizării, dotării și asigurării funcționalității cabinetului de specialitate, confecționând material didactic atractiv care să stimuleze elevii în învățarea prin redescoperire, problematizare sau algoritmizare. În perioada 1980-1989 a fost directoare adjunctă a școlii, într-o perioadă în care unitatea a rămas fără local propriu ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, participând activ pentru asigurarea unor condiții cât de cât corespunzătoare desfășurării procesului instructiv-educativ. A fost apropiată tuturor cadrelor didactice din școală, organizând conform cerințelor activitatea de perfecționare a acestora. În cadrul comisiilor metodice și al colectivelor de catedră a militat pentru planificarea, organizarea și desfășurarea unor activități care să contribuie la cunoașterea și folosirea celor mai bune metode și mijloace de învățământ cu accent pe integrarea mijloacelor tehnice audiovizuale în procesul de predare-învățare. Preocupată pentru propria perfecționare a participat la toate examenele pentru obținerea gradelor didactice, pe care le-a promovat cu note foarte bune. Totodată a insistat ca și colegii să se înscrie la aceste examene, punându-le la dispoziție programele și bibliografia necesară pentru pregătire. A însoțit toate comisiile sosite în școală pentru efectuarea inspecțiilor speciale, făcând totul pentru a pune într-o lumină favorabilă cadrul didactic inspectat. 89


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

POPESCU ECATERINA S-a născut la 10 mai 1933 în satul Radomir, comuna Dioști, judeţul Dolj, aici absolvind şi şcoala primară în anul 1945, ca apoi între anii 1946-1949 să urmeze studiile gimnaziale ale școlii din Dioști. Între anii 19491953 își continuă studiile la Școala Pedagogică din Caracal unde obține diploma de învățătoare, profesând această meserie cu aceeași pasiune până în anul pensionării-1990. O perioadă (1954-1955) a fost învățătoare la Şcoala Slăveni, judeţul Olt, apoi în localitatea natală (1955-1958), unde a îndeplinit și funcțiile de director al căminului cultural și de instructor de pionieri, iar între anii 1958-1960 a fost învățătoare și directoare la Școala Fîntînele din comuna Gostavățu, în anul 1958 obținând și titlul de învățător fruntaș. În perioada 1960-1990, timp de 30 de ani, a funcționat la diferite școli generale din orașul Caracal, dar perioada cea mai îndelungată (1975-1990) a petrecut-o la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, unde a cunoscut consacrarea deplină, bucurându-se de aprecierea colegilor, de dragostea copiilor pe care i-a educat, dar și de respectul părinților acestora. La această unitate școlară a obținut gradul I ca

învățătoare. În această perioadă a fost și responsabila comisiei metodice a învățătorilor și a unuia dintre cercurile pedagogice din zona Caracal. Ca urmare a muncii depuse, a vocației de dascăl, a tactului pedagogic dovedit permanent și a tenacității ce o caracterizează, a obținut cu elevii pe care i-a condus de-a lungul vremii rezultate deosebite, aceștia devenind în timp specialiști de marcă în diferite domenii de activitate. 90


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

POPOF EUGEN RICHARD S-a născut la data de 7 februarie 1946 în Timișoara unde a urmat cursurile școlii generale în perioada 1953-1960, precum și pe cele liceale în perioada 1960-1964. Atras de disciplinele umaniste, precum și de activitatea didactică, a dat examen și a reușit la Facultatea de Filologie din cadrul Universității Timișoara, specializarea limba germană – limba română, pe care a absolvit-o în anul 1969. Ca profesor și-a început activitatea în orașul Caracal, la Liceul Economic (1969-1974), a continuat la Liceul Industrial Nr. 2 (1974-1975) și la Grupul Școlar Industrial de pe lângă Intreprinderea de Vagoane Caracal (1975-1976). Cea mai lungă perioadă (1976 - 2006) a funcționat ca profesor de limba germană la Școala cu Clasele I-VIII Nr. 4 Caracal, unde a rămas și în perioada 2006-2009 când școala a devenit structură a Școlii ,,Gheorghe Magheru” Caracal. A obținut gradul didactic definitiv în anul 1973. În întreaga sa activitate didactică a fost preocupat să-i facă pe copii să înțeleagă frumusețea limbii germane, dovedind răbdare, mult tact pedagogic și un profesionalism desăvârșit. Fiind apropiat de copii, a reusit să-i atragă în studierea acestei limbi, iar în relația sa cu colegii a dovedit o uimitoare capacitate de acomodare, cu toate că aparținuse până la absolvire unei alte zone geografice. STAN ELVIRA Doamna profesoară Stan Elvira s-a născut la data de 30 iunie 1932 în localitatea Fărcașele din județul Romanați, astăzi județul Olt. Școala primară a urmat-o în localitatea natală, în perioada 19391943. Și-a continuat studiile la Liceul Industrial din Caracal, cei patru ani urmați echivalând cu gimnaziul actual. Dorind să devină învățătoare, a susținut concurs de admitere la Școala Pedagogică din Caracal, unde a reușit prima. După absolvire (1951) a fost repartizată ca învățătoare la școala din localitatea Jilavele, raionul Urziceni, unde a funcționat până în anul 1953. În perioada imediat următoare este promovată în funcția de directoare la Școala Generală din localitatea Bărbulești, unde a lucrat doi ani. Între timp, fiind preocupată de propria perfecționare, și-a continuat studiile, dând examen de admitere la Facultatea de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani București, specializarea limba și literatura română. Totodată, a susținut examenele pentru obținerea gradelor didactice în învățământ. În urma căsătoriei cu doctorul Mircea Stan revine în Oltenia transferându-se la școala din comuna natală unde funcționează până în anul 1967, când, prin concurs, devine titulară la una dintre catedrele de limba și literatura română de la Școala Generală Nr. 5 Caracal, unde funcționează până la pensionare (1987). Ca profesoară, s-a dovedit devotată meseriei, reușind să facă din lecțiile de limbă și literatură română adevărate momente de încântare, prin finețea analizelor stilistice și prin exactitatea analizei gramaticale. Ca urmare a acestui fapt elevii au îndrăgit acest obiect de studiu și au obținut rezultate foarte bune la examenele de admitere în licee și la diferitele concursuri școlare. În calitate de colegă, a fost deschisă colaborării, fiind gata oricând să-și ajute colegii mai tineri, să le dea un sfat sau să-i sprijine concret în desfășurarea unor acțiuni. 91


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

PREDA EUGENIU S-a născut la data de 19 septembrie 1945 în comuna Potelu, judeţul Romanaţi, aici absolvind şi şcoala generală în perioada 1952-1959. Studiile liceale le-a urmat la Liceul Pedagogic de Învățători din Craiova în perioada 1959-1965, iar pe cele universitare la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca (1965 – 1971), Facultatea de Filologie, specializarea limba și literatura română, obţinând examenul de licenţă în anul 1972. Activitatea didactică a început-o ca învățător la școala din comuna Ianca, județul Olt, unde a funcționat în perioada 1964-1969, iar în continuare ca profesor la catedra de limba și literatura română de la aceeași unitate școlară. Între anii 1970 – 1998 a fost tot profesor de limba română la Şcoala Generală Ianca din judeţul Olt, dar a îndeplinit cu foarte bune rezultate și funcția de director al acestei unități școlare. În această perioadă zestrea materială a școlii respective a cunoscut o puternică dezvoltare prin construirea unui nou local, organizarea și dotarea laboratoarelor de fizică-chimie și biologie, precum și a atelierelor pentru desfășurarea pregătirii tehnico-productive a elevilor. În aceeași perioadă s-a construit o modernă și utilă sală de sport și s-a amenajat baza sportivă conform cerințelor desfășurării activității de educație fizică și sport. Ultima parte a activității a desfășurat-o în muncipiul Caracal, mai întâi la Școala Generală Nr. 6 ca profesor de limba și literatura română (1999-2001), de unde s-a transferat la Școala Generală Nr.4, devenind la scurt timp și director al acestei unități școlare (2001-2005), unde a folosit întreaga experiență acumulată atât în procesul de predare-învățare a acestei discipline de bază, cât și în ce privește conducerea științifică a școlii. Deși unitățile școlare în care și-a desfășurat activitatea nu au dispus de o populație școlară cu posibilități intelectuale deosebite, pregătirea sa metodică și de specialitate au făcut ca la toate examenele de sfârșit de ciclu elevii să promoveze într-un procent superior mediei pe județ, iar o bună parte dintre absolvenți să ajungă la licee de prestigiu din județ și din țară. A avut în vedere permanent și activitatea de performanță, participând cu cei mai buni elevi la faza locală a olimpiadei de specialitate – Concursul ,,Mihai Eminescu”, unii dintre aceștia reușind să se califice la faza județeană, unde au obținut rezultate bune și foarte bune. De la 1 septembrie 2006, Școala Nr. 4 Caracal și-a pierdut personalitatea juridică și a devenit structură a Școlii ,,Gheorghe Magheru”. Până la data ieșirii la pensie (1 septembrie 2009) a făcut parte din consiliul de administraţie al şcolii, având ca sarcină de bază supravegherea modului în care se defășoară procesul instructiv-educativ în școala în care domnia sa își desfășura activitatea. 92


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

PRUNĂ STANCU MARIA S-a născut la 14 decembrie 1950 în comuna Pîrşcoveni, judeţul Olt și a urmat școala generală din comună între anii 1957 – 1965. A absolvit cursurile Liceului Pedagogic din Craiova în anul 1970, fiind repartizată ca învăţătoare în comuna Osica din judeţul Olt, unde şi-a desfăşurat activitatea didactică între anii 1970 – 1973. Anul urmăror (1973 -1974) a funcţionat ca învăţătoare în comuna natală, Pîrşcoveni, ca apoi între anii 1974 – 1980 să-şi desfăşoare activitatea la Casa de Copii din Caracal. În perioada 1980 - 1982 a fost învăţătoare la Şcoala Nr. 3 din Caracal, revenind apoi (1982 – 1984) la Casa de Copii. După ce în anul şcolar 1984 – 1985 a fost angajata Şcolii Nr. 5 din Slatina, s-a transferat la Şcoala nr. 4 din Caracal, unde a funcționat până în anul 2007, când s-a pensionat. Doamna învăţătoare Prună Stancu Maria a desfăşurat o activitate impresionantă atât în şcolile unde a funcţionat la începutul carierei, cât și la Şcoala nr. 4 Caracal, unde a funcționat 22 de ani. A obţinut toate gradele didactice, a fost responsabilă de cerc pedagogic în zona Caracal și a dat serii de elevi foarte bine educaţi şi instruiţi. Bună colegă şi un om deosebit, doamna învăţătoare a dat dovadă de altruism, de cooperare şi de ingeniozitate în relaţiile socio-profesionale cu colegii de breaslă, fiind un dascăl respectat atât în cartierul unde a locuit şi şi-a desfăşurat mare parte din activitatea didactică, cât şi la nivelul oraşului şi chiar al judeţului. În fiecare serie de elevi a avut copii cu care a reuşit performanţe deosebite. Dintre aceştia pot fi amintiţi elevii Prună Stancu Dragoş, Dan Alin, Coman Nicolae Gabriel, Bălăşoiu Silviu George, Neagu Manuel şi mulţi alţii. Spre finalul carierei domniei sale a scris mai multe cărţi pe care le-a publicat sub următoarele titluri: „Modalităţi de eficientizare a citirii şi scrierii la clasa I”, „Ştefan cel Mare – adevăr şi legendă” și „Dicţionar pentru educaţie civică”. Activităţile desfăşurate de doamna învăţătoare în cadrul cercului pedagogic au fost mereu exemple de bune practici pentru toţi participanţii și au servit drept bază pentru creşterea şi eficientizarea procesului instructiv-educativ. A fost permanent preocupată de inovaţia demersului didactic, de calitatea actului educațional, de corectitudine şi fairplay în desfăşurarea activităţilor sale didactice. Cu toate că a fost foarte dedicată activităţii pedagogice, a crescut doi copii frumoşi şi deştepţi, iar acum este mândra bunică a două nepoţele pe care le ajută şi le veghează cu aceeaşi dăruire şi pasiune cum a procedat cu propriii copii, atât cei de acasă, cât şi cei din clasă. 93


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ȘARI MARIA S-a născut la 4 octombie 1930 în orașul Caracal. A urmat ciclul primar la Școala de Fete (azi Școala Nr.4 Caracal) în perioada 1937-1941, iar apoi ciclul inferior al Liceului de Fete din Caracal în perioada 1941-1945. A frecventat cursurile Școlii Pedagogice din Caracal în perioada 1945-1950, devenind învățătoare. A profesat ca învățătoare la Școala din Vărădie (Timișoara) în perioada 1950-1954 și la Școala din Florești (Prahova) între anii 1954-1956. În continuare a fost transferată la Școala din Stoienești, județul Olt (1956-1959) și apoi la Școala de 7 ani Nr. 4 Caracal (1960-1962). Din anul 1962 până la pensionare (1985) a profesat la Școala Generală Nr. 5 Caracal. Doamna învățătoare Șari Maria s-a dovedit, ca om și dascăl, dreaptă, onestă, generoasă și stăruitoare în a-i învăța pe copii noțiunile teoretice de bază, dar și în formarea unor deprinderi temeinice de lucru independent. În tot ceea ce a făcut a pus pasiune și a dovedit responsabilitate pentru formarea copiilor în spiritul unor principii sănătoase de viață. BĂLU IRINA S-a născut la 28 septembrie 1935 în comuna Bucinișu, județul Olt, unde a urmat cursurile școlii primare de patru ani în perioada 1942-1946. A frecventat pentru un an Gimnaziul din Amărăștii de Jos (astăzi județul Dolj) și a revenit în comuna natală unde a urmat cursurile școlii elementare de 7 ani. Acest lucru se explică prin faptul că o formă de trecere care a precedat reforma învățământului din 1948 au constituit-o gimnaziile unice (1946 - 1947), multe înființate și la țară, în comunele mari și care, la reformă, s-au înmulțit, transformându-se în ciclul al II-lea al școlilor elementare. În perioada 1950 – 1954 a urmat Școala Pedagogică din Caracal și a devenit învățătoare. Activitatea didactică de predare a început-o la Școala din Bucinișu unde a funcționat între anii 1956-1959, de unde s-a transferat la Școala de Surdomuți din Craiova pentru o perioadă de trei ani (1959-1962). În anul 1962 ajunge la Școala Generală Nr. 5 Caracal, unde a funcționat fără întrerupere până în anul 1990, când s-a pensionat. Doamna învățătoare Bălu Irina, provenită dintr-o familie de dascăli, dispunea de o mare vitalitate, pe care a pus-o în slujba activității didactice și extradidactice, dovedind mult entuziasm și multă rigoare. Totodată le-a cultivat copiilor interesul și plăcerea pentru ordine și disciplină în muncă. În calitate de colegă a constituit un exemplu și un sprijin nu numai pentru cei tineri veniți în cadrul colectivului, ci și pentru cadrele didactice cu vechime deoarece dovedea multă solicitudine atunci când aveau nevoie de sprijinul ei. A îndeplinit, de asemenea, zeci de ani, și anumite funcții obștești, cum a fost cea de președintă a CAR Învățământ Caracal. 94


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

STĂNICĂ MARIA

S-a născut pe 27 aprilie 1945 în comuna Rusăneşti de Jos, judeţul Olt. A urmat cursurile şcolii generale în comuna natală, după care și-a continuat studiile la Şcoala Medie din Corabia, profil uman, între anii 1960- 1964. A îndrăgit profesia de învăţător, pentru care a urmat Institutul Pedagogic de 2 ani din Galaţi, absolvindu-l în anul 1968. Primii ani de activitate i-a desfăşurat în localitatea Histria, judeţul Constanţa, după care s-a întors pe meleagurile noastre, funcţionând ca învăţătoare în comuna natală, apoi în comuna Fălcoiu şi cea mai îndelungată perioadă, între 1976 şi 2002, în şcoala noastră, de unde s-a pensionat. Fiind interesată de propria formare, a participat la cursuri de pregătire profesională şi la examenele pentru grade didactice, în anul 1974 având deja gradul didactic I. Fiind pasionată de istorie, a studiat istoria locală, realizând lucrarea metodico-ştiinţifică pe această temă. Pentru această lucrare şi pentru întreaga activitate didactică, a primit, în 1979, gradul didactic I cu media 10. A îndrumat mai multe promoţii de elevi, fiindu-i recunoscută foarte buna pregătire didactică, tactul pedagogic, calmul şi dragostea faţă de elevi. Clasele pe care le-a condus dovedeau un nivel de pregătire şi disciplină deosebite, fiind apreciate ca unele dintre cele mai bune ale şcolii. Îşi aminteşte şi acum cu mândrie de elevii săi, cărora le urmăreşte evoluţia: Micu Ileana, fraţii Enache Angelica, Adrian şi Mihaela, Pătraşcu Eugen, elevi care au devenit specialişti recunoscuţi în ţară şi chiar peste hotare, dar şirul de nume nu se termină aici. Fiind un model pentru ţinuta de dascăl, de comportamentul moral deosebit, prin colegialitatea de care dădea dovadă, rămâne un exemplu de urmat pentru generaţiile de elevi şi colegi mai tineri. PETREANU ECATERINA S-a născut pe 17 septembrie 1930 în oraşul Galaţi. A îndrăgit profesia de învăţător, pentru care s-a pregătit şi a profesat timp de 35 de ani, din anul 1951 şi până în 1985. Şi-a desfăşurat întreaga activitate în judeţul Olt, devenind olteancă prin căsătorie şi domiciliu. Primii ani de activitate i-a desfăşurat în localitatea Deveselu, apoi în comuna Dobrosloveni şi cea mai îndelungată perioadă în oraşul Caracal, Școlile Generale nr. 2 și nr. 4 (1955-1962) şi la Școala Generală Nr. 5, între 19621985, de unde s-a pensionat. A îndrumat mai multe promoţii, mulţi dintre caracaleni fiindu-i elevi. A fost îndrăgită pentru tactul pedagogic, calmul şi dragostea faţă de elevi. Clasele pe care le-a condus erau bine pregătite, elevii erau bine educaţi și foarte disciplinaţi. O bună colegă, modestă, prietenoasă, cu o deosebită implicare în toate activităţile şcolii, un model pentru ţinuta de dascăl, cu un comportament moral deosebit, rămânând ca un exemplu de devotament şi dăruire pentru învăţământul caracalean. 95


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

STRATAN MARIANA S-a născut la data de 20 iunie 1945 la Câmpulung Arges și a urmat cursurile Liceului Teoretic ,,Ioniță Asan” din Caracal, iar apoi Universitatea din Craiova, devenind profesoară de limba franceză, repartizată la școala noastră, unde a lucrat până la pensie. Generaţii de elevi au avut şansa de a învăţa această limbă, dar şi de a beneficia de bogata sa cultură, de alesele sale maniere, de dragostea sa pentru copii, pe care-i asculta cu răbdare, îi înţelegea şi-i sfătuia cu vocea sa sonoră, dar blândă totodată, cu tact, blândeţe şi înţelepciune naturală. Pentru toți ea era aceeaşi: Mariana. O profesoară desăvârşită: bine pregătită profesional, exigentă cu sine însăşi, cu o exigenţă bine dozată pentru elevi, avidă de nou, conştiincioasă până la obsesie, pedagog înnăscut, atentă la tot şi la toate: la exprimarea elevilor, la ţinută, la comportament. Ca om, copleşea cu politeţea sa, cu zâmbetul cald care-i dădea o aură aparte, cu gesturile ample şi delicate ale mâinilor ei frumoase care vorbeau ele însele despre personalitatea fiinţei energice şi puternice, gingaşă în acelaşi timp. Deşi s-a pensionat de ceva vreme, tuturor ne este încă viu în minte glasul ei cu o sonoritate specifică, corectitudinea exprimării şi ţinuta sa impecabilă, pentru că era pătrunsă de spiritul parizian, de simplitatea elegantă a franţuzoaicelor, pe care elevele le admirau şi le luau ca model. Ea era în toate un model: cu bluzele sale albe scrobite, cu fusta sau pantalonul perfect călcate, cu o eşarfă și cu bijuteriile sale elegante, cu parfumul său discret, era admirată şi iubită de toţi, elevi sau colegi. Nu era serbare şcolară fără Mariana. Ea dirija totul cu energia sa molipsitoare, compunea prezentarea, alegea prezentatorii, verifica numerele din program şi totul ieşea perfect. Grupul vocal de fete interpreta cântece franţuzeşti, cu accentul specific, pentru că elevii îndrăgeau limba franceză datorită profesoarei lor care ştia să le insufle sentimentul de apartenenţă comună la latinitate. Profesoara Mariana Stratan a desfășurat o bogată activitate culturalartistică: grup vocal, montaj literar, teatru. Era o recitatoare de excepţie, o actriţă cu har şi haz. Asta pentru că sufletul ei este plin de iubire pentru oameni, de înţelegere pentru simţirea umană, dăruind tuturor din preaplinul inimii sale. Nu a avut propriii copii, dar Dumnezeu i-a dăruit har pentru a-i face fericiţi pe copiii care au cunoscut-o, pentru a-i instrui şi educa arzând cu pasiune şi dăruire. Şi dacă timpul şi distanţa nu ne lasă să fim aproape, ea este aproape de fiecare prin ceea ce a insemnat pentru şcoala noastră, ca un mentor spiritual. A acordat o permanentă atenție pregătirii sale profesionale, susținând la timp examenele pentru obținerea gradelor didactice în învățământ (definitivatul, gradul didactic II și gradul didactic I) pe care le-a promovat cu nota maximă. 96


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

VOICU RODICA S-a născut la 24 ianuarie 1951 în satul Comanca, comuna Deveselu, judeţul Olt, aici absolvind şi şcoala generală în anul 1966. Studiile liceale le-a urmat la Liceul Pedagogic din Craiova între anii 1966-1971, devenind învățătoare. Între anii 1971-1976 a fost învățătoare la Şcoala Generală Fălcoiu, judeţul Olt, iar în perioada 1976-1990 a profesat la Şcoala Generală Comanca, de aici transferându-se la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, unde a funcţionat până în anul 2010, când s-a pensionat. A obținut gradul didactic I ca învățătoare. În activitatea cu elevii a obţinut rezultate deosebite la învățătură, clasele dumneaei fiind cele mai bune la ciclul gimnazial. La concursurile și olimpiadele școlare a obținut premiile I, II, III și mențiuni la nivel județean, interjudețean sau național. A publicat mai multe lucrări în domeniul educațional, precum și articole de specialitate, lucrări științifice și studii de specialitate în diferite reviste. S-a preocupat de apariția unor ghiduri metodologice și culegeri de exerciții și probleme, fiind membru în colectivele de redactare al multor reviste de specialitate.

Mulţi ani a făcut parte din consiliul de administraţie al şcolii, a fost responsabila comisiei metodice a învățătorilor, membră a Comisiei pentru Asigurarea Calității Educației din școală, formator local, responsabilă de cerc pedagogic şi metodist evaluator al Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt. A acordat tot interesul pentru organizarea unor simpozioane la nivel județean sau interjudețean, a participat cu comunicări științifice la simpozioane județene, interjudețene, naționale și internaționale, a inițiat și coordonat parteneriate școlare. 97


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ZAMFIR ELENA

Născută la data de 29 octombrie 1942 în comuna Amărăștii de Sus, judeţul Dolj, a urmat cursurile școlii generale în localitatea natală în perioada 1949-1956. Studiile liceale au fost absolvite în anul 1960 la Școala Medie Nr. 2 Caracal, ca apoi 3 ani mai târziu (1963-1966) să frecventeze cursurile Facultății de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani București. A funcționat mai întâi la Școala Generală din comuna Traianu (1961-1964), apoi la Școala Generală din satul Comanca, comuna Deveselu (1964-1990), ca spre sfârșitul carierei să funcționeze la Școala Generală Nr. 5 Caracal timp de 8 ani, după care s-a pensionat. A obținut gradul didactic I la specialitatea limba și literatura română cu lucrarea ,,Subiectul și propoziția subiectivă”. În activitatea didactică a fost preocupată de îmbogățirea nivelului de cunoștințe al elevilor, unii dintre ei obținând rezultate meritorii la fazele locală și zonală ale olimpiadei de limba și literatura română. Același interes a manifestat pentru toți elevii, dovadă fiind faptul că aceștia au reușit să urmeze cu rezultate bune cursurile liceale.

GRIGORE MARGARETA S-a născut la data de 1 iunie 1942 în localitatea Caracal, județul Olt. În perioada 1948-1955 a urmat cursurile Școlii Filipescu și în perioada 1955-1960 a fost elevă a Liceului ,,Ioniță Asan”. După terminarea cursurilor liceale a urmat Facultatea de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani Craiova în perioada 1960-1963. După absolvirea facultății a fost profesoară de limba română la Școala Generală Studinița, județul Olt (1963-1990), unde a obținut gradul didactic II și a îndeplinit funcția de directoare între anii 1969-1989. În anul 1990 s-a transferat la Școala Generală Nr. 5 din Caracal unde a funcționat până în 1997, anul pensionării. În activitatea cu elevii a depus multă pasiune, fapt pentru care a fost îndrăgită de elevi și apreciată de părinți. De aceeași apreciere s-a bucurat și în cadrul colectivului de cadre didactice, aducându-și o contribuție însemnată la coeziunea și prestigiul acestuia. În fiecare an cu ocazia sărbătorilor Crăciunului și ale Anului Nou, de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 8 Martie etc., elevii conduși de dumneaei au participat la activitățile cultural-artistice prilejuite de aceste evenimente. S-a făcut cunoscută și în comunitatea locală, prin desfășurarea unor activități extrașcolare deosebite cu un pronunțat caracter educativ, cu profundă rezonanță la nivel local și județean. 98


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

IN MEMORIAM BĂLĂ EUGENIA ÎNVĂŢĂTOARE n. 20 dec. 1912 d. 21 mai 2010

BOBIRCĂ ANA ÎNVĂŢĂTOARE n. 31 mart. 1915

d.

BOBIRCĂ TEODOR MATEMATICĂ - FIZICĂ n. 25 oct. 1908

CÎRSTEA NICOLAE MATEMATICĂ n. 01 ian.1941 d. 03.04.2010

CONSTANTINESCU ANTOAN ISTORIE - GEOGRAFIE n. 15 nov. 1944 d.

COSTACHE GHEORGHE ROMÂNĂ n. 20 mart. 1940

CUNIŢĂ DUMITRU MATEMATICĂ - FIZICĂ n. 25 oct. 1902 d. 01 mai 1969

DAN MARIA ROMÂNĂ-FRANCEZĂ n. 07 iul. 1946 d. 19 oct. 2008

DIACONU ELENA ÎNVĂŢĂTOARE n. 06 nov. 1930 d. 04 dec. 1987

DIMIAN MIHAIL MATEMATICĂ - FIZICĂ n. 01 nov. 1916 d. 1996

DINU NATALIA ÎNVĂŢĂTOARE n. 15 feb. 1909 d.

DOBROMIRESCU AURORA ROMÂNĂ n. 01 apr. 1911 d. 24 oct.1996

DUMITRESCU CORINA ÎNVĂŢĂTOARE n. 09 dec. 1918 d.

DUMITRESCU GHEORGHE ÎNVĂŢĂTOR n. 04 mai 1918 d.

EFTIMIE NICOLAE ATELIER n. 08 aug.1827 d. 1993

GANEA CONSTANTIN EDUCAŢIE FIZICĂ n. 24 aug. 1930 d. 2009

BOȘOTEANU MIRCEA MATEMATICĂ n. 12 dec.1929 d.

DRUMUȘ IDA DESEN n.18 sept.1926 99

d.


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

IN MEMORIAM

GHERMAN GHEORGHE EDUCAŢIE FIZICĂ n. 01 sept. 1944

HOFFMAN MARIA ATELIER n. 06 feb. 1921

JIRCĂ MARA ÎNVĂŢĂTOARE n. d.1987

LAIBĂR LUCIANA ÎNVĂŢĂTOARE n. 18 nov. 1930

MARINESCU MARIA ÎNVĂŢĂTOARE n. 28 mart. 1928 d.

MIULESCU MARIA ÎNVĂŢĂTOARE n. 16 dec. 1935 d.1993

NEAGOE MARIN ATELIER n. 04 ian. 1930 d.

PÂNZARU ELENA ÎNVĂŢĂTOARE n. 14 mart.1916 d.

PÂNZARU VIOREL ROMÂNĂ n. 03mart. 1942 d. 2007

POPA S. MITEL EDUCAŢIE FIZICĂ n. 28.02.1953 d. 12 apr. 2011

RĂDULESCU ANA ÎNVĂŢĂTOARE n. 11.10.923 d.09.03.011

ŞIŞU TEODORA ATELIER n. 22 febr. 1913 d.

SORA FLORICA CHIMIE n. 27 febr. 1908 d.

STAN GHEORGHIŢA ÎNVĂŢĂTOARE n. 10 apr. 1918 d.

ŞUŞANU GERMINIA BIOLOGIE n. 22 apr. 1920 d. apr. 1986

VLĂDESCU MARIA ÎNVĂŢĂTOARE n. 15 apr. 1935 d. 2009

BÎLĂ ELENA ÎNVĂȚĂTOARE n. 18 febr.1930 d. 25 mai 2010

DENGHEL ELENA ATELIER n. 11 febr. 1928 d. 2008 100


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Profesorul POPA MITEL a plecat prea devreme dintre noi, numai la 58 de ani, când se afla în plină putere de muncă, lăsând în urmă familia îndurererată, prietenii și colegii marcați de dispariția sa fulgerătoare, dar și elevii care îl iubeau nespus de mult. S-a născut la data de 28 februarie 1953 în satul Zvorsca, comuna Amărăștii de Sus, unde a urmat și cursurile școlii generale. Liceul Nr. 2 din Caracal l-a absolvit în anul 1972, după care a terminat Facultatea de Educație Fizică din Pitești în anul 1975 când a devenit profesor de educație fizică, iar apoi ANEFS din București, devenind profesor

categoria I. A lucrat mai întâi la Clubul Sportiv Școlar din Caracal ca profesor de atletism, iar din 1990 a venit la Școala ,,Gheorghe Magheru”, ca profesor titular la catedra de educație fizică, în ultimii ani fiind și director adjunct. De aici, moartea l-a răpit celor apropiați și dragi, lăsând un gol imens în urma lui. Respectat de elevi, era iubit de aceștia și apreciat de părinții lor, iar în calitate de coleg a dovedit întotdeauna sinceritate și prietenie, fiind mereu deschis și comunicativ. Ca om, a fost de o bunătate sufletească ieșită din comun, sărind de fiecare dată în ajutorul oricui se afla la necaz și găsind întotdeauna măcar un gest sau o vorbă de încurajare. Cinstea și corectitudinea l-au caracterizat și ca director, implicându-se nu numai în rezolvarea problemelor administrative ale școlii, dar și în cele ale elevilor sau ale colectivului didactic de care era apreciat ca un bun coleg și prieten. Bazându-se pe aceste valori de cinste, corectitudine, adevăr, sinceritate, prietenie și bunătate sufletească și-a crescut și cei doi copii care l-au urmat în profesie, care i-au moștenit înaltele calități morale și pe care îi părăsește când mai aveau încă nevoie de sprijinul său. Așadar, ne-a părăsit un om deosebit, un om a cărei lipsă va fi simțită nu numai de familie, de colegi și de prieteni, ci de toți cei care l-au cunoscut, chiar întâmplător, o singură dată. Nouă, colegilor săi, ne va lipsi la fel de mult ca și familiei, prezența sa fiind întotdeauna tonică și reconfortantă, plăcută și încurajatoare. Cu sufletele cernite, cu ochii înlăcrimați spunem Să-i fie țărâna ușoară, Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace ! 101


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

PORTRETUL UNUI MARE DASCĂL Pe profesorul de matematică Nicu Cârstea l-am cunoscut încă din primii ani de profesorat, când am fost împreună într-o comisie de examen de admitere la liceu. Mi-am dat seama încă de atunci că este unul dintre cei mai de „calibru” profesori de matematică de gimnaziu din Caracal. L-am cunoscut îndeaproape pe dânsul şi familia sa. Şi în plus, amândoi copiii mei, Liviu şi Adriana, i-au fost elevi în ciclul gimnazial. A fost nu numai profesorul lor de matematică, dar le-a fost la amândoi şi diriginte. Şi apoi tot timpul după aceea

am rămas prieteni. L-am asistat la câteva ore şi am apreciat gradul ridicat de dificultate al exerciţiilor şi problemelor pe care le aborda, acurateţea soluţiilor pe care le prezenta, dar şi modul rațional, logic de rezolvare a acestora. Le cerea de multe ori copiilor să facă analize şi generalizări, iar la geometrie, era într-adevăr deosebit. Le zicea elevilor: „Faceţi, măi copii, figura mare cât foaia de caiet şi clară”. Cei mai buni elevi ai mei la matematică la Liceul „Ioniţă Asan” proveneau, de regulă, de la dânsul. Aşa că elevii olimpici, unii medaliaţi chiar la naţională, i-au fost elevi, iar la liceu, unora le-am fost chiar diriginte. Elevii care proveneau din clasele dumnealui aveau cunoştinţe care depășeau chiar programa școlară. Asta spune mult: cât de intens lucra profesorul Nicu Cârstea la clasă, dar şi la orele de consultaţii în vederea examenelor de admitere şi a concursurilor pe obiecte. A publicat în diverse reviste de specialitate, în Gazeta matematică seria B, a avut responsabilităţi şi a activat în cadrul Societățiii de Științe Matematice, filiala Olt şi subfiliala Caracal, a fost şef de catedră, responsabil de cerc pedagogic şi metodist al I.S.J. Olt mai mulţi ani. Pot să afirm că a fost cel mai bun dintre cei mai buni profesori de matematică de gimnaziu pe care i-am cunoscut aici. Ne făceam vizite de multe ori, împreună cu alţi prieteni, şi pot să spun că l-am cunoscut şi ca om. Avea un suflet mare, sărea repede în ajutorul oricui, era plin de viaţă, ştia să facă faţă oricărei situaţii și îi plăceau muzica bună şi vinul bun în compania prietenilor. A făcut eforturi susţinute pentru a da elevilor săi o educaţie sănătoasă, el ştiind că educaţia este o metodă prin care cineva capătă un nivel de cunoștințe mai ridicat. Orice educaţie este şi autoeducaţie, iar noi ca dascăli şi educatori creăm de fapt doar contextul în care copilul se autoeducă. Trebuie să realizăm contextul optim pentru ca prin noi copilul să se educe singur, prin propriul său efort lăuntric, căci destinul este un ,,test” pe care-l primim la naştere și pe care trebuie să-l rezolvăm singuri de-a lungul existenței. Destinul profesorului Cârstea Nicolae a fost unul de excepție, căci a rezolvat cu rezultate excepționale testul vieții. Profesor pensionar Ioan - Paul Tatomirescu, Caracal 102


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

MULŢUMESC PROFESORULUI MEU DRAG…

Fiecare dintre noi a avut momente în viaţă, când, încercând să spună ce trăieşte, a simţit cum cuvântul obişnuit este nerelevant, iar cel potrivit – prea sonor! Ei bine, mă aflu acum într-o asemenea situaţie când trebuie să scriu într-un spaţiu limitat despre profesorul meu de matematică din gimnaziu, care ne-a părăsit într-o noapte de Joi Mari, din anul 2010, aşa cum Mare a fost şi sufletul său! Dacă vreun locuitor al urbei noastre îşi imaginează o istorie culturală a Caracalului fără ,,figura’’ inconfundabilă a profesorului Nicolae Cârstea, se înşală amarnic. Nu numai că s-a perindat pe la toate cercurile şi concursurile de matematică ,,luminând’’ multe generaţii de elevi, dar a şi fost un mare consumator de matematică, în special de geometrie, el însuşi fiind un matematician de rafinament şi de o rară sensibilitate. Împătimit al imaginii geometrice, citea în ea, aidoma unui doctor radiolog, diagnosticul, rezolvând apoi problema cu dezinvoltură. A fost un profesor extrem de exigent cu el însuşi, în toate raţionamentele sale matematice, fiecare, dar fiecare reuşită în rezolvarea unui exerciţiu mai dificil însemnând un adevărat spectacol, o adevărată seninătate pe fruntea sa! Mereu spunea că ,,învăţare adevărată nu există fără bucurie!” Când scriu aceste rânduri, cu lacrimi în ochi, mă gândesc că, dacă desfacem uşile garajului de la locuinţa sa, am vedea poate şi acum ,,urmele’’ unei figuri, unei probleme rezolvate pe dosul uşii, pentru că şi după pensionare a continuat să arate elevilor că matematica este frumoasă, fiind în fond un simplu exerciţiu de logică şi imaginaţie, un joc captivant, accesibil oricărei inteligenţe normale. A încercat să nu facă din matematică un instrument de tortură; de aceea a predat-o cu zâmbetul pe buze, cu o glumă agăţată în colţul unei teoreme. Elevii l-au iubit şi la rândul său a iubit elevii. El nu i-a privit pe elevii săi, ca ,,elevi buni’’ sau ,,elevi slabi’’, ci doar ,,elevi’’. A fost un adevărat Dascăl care în predarea matematicii nu uita să spună: ,,Nicuşoare, asta este o problemă veritabilă şi cu fason de olimpiadă!” sau ,,Măi copii, ce este esenţial aci…?’’ sau ,,Hai să vedem o demonstraţie naturală, băbească, mă!” sau ,,Ce metodă aplicăm? Metoda a-ţi da-n gând!’’ sau ,,La problema asta aprindem lampa!’’. Se referea desigur la ,,rolul întrebării’’ şi chiar ,,rolul îndolielii’’ într-un raţionament matematic! Iubea nespus dreptatea! Dezavantajat fiind odată la o olimpiadă la Slatina, mi-a zis cu lacrimi în ochi: ,,Nicuşoare…să fii drept! Toată viaţa ta!”. Şi să ştiţi că l-am ascultat! 103


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Profesorul Nicu Cârstea a urât prostia dându-şi însă seama că dacă ţi-i dată nu poţi scăpa uşor de ea! Dar numai prostia blândă e suportabilă. Cea agresivă, mai ales dacă este întovărăşită şi de lipsa simţului umorului, este total insuportabilă. I-au plăcut lumina, înaltul cerului, zborul păsărilor, pescuitul. A iubit frumosul în formele lui primare, tandreţea culorilor, armonia sunetelor, vinul ales, femeile frumoase. Dar dintre toate femeile pe care le-a întâlnit, numai una singură a meritat să fie iubită; este soţia sa, Puica, aşa cum îi plăcea să o alinte, cea care l-a înţeles o viaţă, descoperindu-i aerul propriu respiraţiei sale morale. În visele mele senine, alături de chipurile părinţilor stă, aureolat de dragoste şi veneraţie, chipul profesorului meu din şcoala generală, Nicolae Cârstea, care m-a încurajat întotdeauna şi mi-a trezit dragostea pentru matematică şi pentru meseria de dascăl. Mulţumesc profesorului meu drag…! Intra zâmbind cu bunătate-n clasă, Cum intră preotul sfielnic în altar; Noi deveneam cuminţi Şi parcă plini de har, Vrăjiţi de vorba lui duioasă. Redevenea cu noi copil adeseori, Atâtea lucruri grele Învăţam în joacă; Chiar începuse şcoala să ne placă… Acum eu sunt profesorul, Cel aşteptat în fiecare zi. În clasă intru zâmbitor, Dar sufletul mi-e tot cuprins De-aceeaşi tainică-ndoială: M-aşteaptă ei sau eu l-aştept Pe cel de care-mi este dor Să-l văd venind din nou la şcoală? Dincă Nicolae Pepino, Profesor de matematică C.N. ,,Ioniţă Asan”, Caracal, judeţul Olt.

104


MESAJE DE SUFLET ALE PRIETENILOR ȘCOLII, LA ANIVERSARE


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE GÂNDURI PENTRU O ȘCOALĂ DRAGĂ Ca loial cetățean ce-i sunt, iubesc municipiul Caracal, iubesc oamenii acestui străvechi oraş, care cu dăruire au plămădit aici case, au trasat străzi, au amenajat parcuri, au durat instituții administrative și culturale, şcoli, spitale. Ca dascăl, pot spune că iubesc cu precădere școlile, în cap de listă situându-se, din motive evidente, Colegiul Național „Ioniță Asan”, ca şi pe slujitorii acestora, educatoare, învățători, profesori, personal auxiliar. Ca (fost) inspector general școlar am stimat și am apreciat, cum era şi firesc, oamenii școlii din prima linie, cu care am colaborat direct și anume, directorii unităților de învățământ, mai ales pe aceia care au reușit să le situeze pe primele locuri în ierarhia valorică județeană. Școala Generală Nr. 5 Caracal, astăzi „Gheorghe Magheru”, este una dintre acestea. Înființată în 1961 în localul fostului Gimnaziu de Băieți ,,Ioniță Asan”, în care au mai funcționat o perioadă Liceul Pedagogic, Liceul Nr. 2 (de fete), școala a devenit în cei 50 de ani de existență, una din cele mai reprezentative unități școlare din fostul raion Caracal, respectiv din actualul județ Olt. Situarea ei în fruntea „clasamentului” s-a datorat, firește, valorosului corp didactic, competent și ambițios profesional, dar și, fără îndoială, directorilor acesteia. I-am cunoscut bine pe mulți. Cu unii am fost și sunt prieten bun. Aş menționa numele câtorva dintre ei: Nicolae Cârstea, Ticu Ganea, George Costache, Viorel Pânzaru, Viorica Varga (Dumnezeu să-i ierte!), Viorica Ene, Marin Neagu, Valeriu Stavăr, Petre Drăgan, Ioana Niţu, Ion Popa, Profira Popescu, Mitel Popa, Ion Florică ș.a., profesori excelenți, dar și organizatori de marcă ai procesului de învățământ, oameni pentru care școala le-a fost a doua casă. Nu întâmplător unii dintre ei au fost promovați în funcții administrative și de stat. Profesorul pensionar Valeriu Stavăr, de exemplu, îmi este prieten din anul în care l-am cunoscut, 1968, Marin Neagu mi-a fost colaborator când eram la conducerea orașului, 1969-1970, iar Nicu Cârstea a fost unul dintre prietenii mei de suflet. Pe Ion Florică, l-am cunoscut pe vremea când eram inspector general la debutul unei largi campanii de „implementare” a cabinetelor și loboratoarelor 107


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

școlare. Era profesor la Bucinișu. Directorul de atunci, Augustin Raicovescu, m-a invitat, cu mândrie, să-mi arate un laborator de fizică. A fost o surpriză totală pentru mine să văd unul dintre cele mai bune și dotate laboratoare funcționale, din școlile generale. La Bucinișu!... Dar, vorba academicianului Mircea Malița, „în cultură nu există centru și margine”. Cine era întemeietorul acelui laborator? Nimeni altul decât Ion Florică, actualul director al şcolii al cărei jubileu îl celebrăm azi. Nu întâmplător apoi, după ce s-a transferat la Caracal, l-am solicitat să predea fizică la Școala Generală Nr. 6 la clasa fiului meu, Doru. De altfel, nu fac din asta un secret, la clasa fiului meu au mai predat: româna - Viorel Pânzaru, matematica - Nicolae Cârstea, istoria Mitică Botar, toți, dacă nu mă înșel, sau aproape toți, profesori la Școala Generală Nr. 5 de atunci. Mai mult, în anul școlar 1988-1989, când eram director al Liceului ,,Ioniță Asan”, (pe atunci, Liceul Industrial Nr. 2), l-am solicitat ca adjunct al meu pe profesorul Ion Florică. Avea și are două calități rare, care lipsesc azi multor ,,manageri” școlari: știința administrației școlare și spiritul gospodăresc desăvârșit. Am insistat pe acest episod tocmai pentru a sublinia valoarea corpului profesoral al Școlii Generale Nr. 5 Caracal. De altfel, o foarte lungă perioadă de timp, Școala Generală Nr. 5 Caracal a constituit pepiniera centrală și masivă ce-și revărsa absolvenții în creuzetul de știință și cultură al Colegiului Național ,,Ioniță Asan”. Pentru eforturile fructuoase depuse timp de o jumătate de secol în complexul proces de instruire și educare a copiilor, pentru contribuția ce ați avut-o la ridicarea spirituală a acestor meleaguri, vă felicit călduros și vă urez noi și noi succese, sănătate și fericire. La mulți ani! Profesor pensionar Florian Petrescu, fost director al Colegiului Național ,,Ioniță Asan” Caracal fost inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Olt 108


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

GÂNDURI LA UN JUBILEU

Era prin anii '80. Am funcţionat, detaşată fiind, ca profesoară de matematică la Şcoala cu Clasele I –VIII ,,Gheorghe Magheru”. Pe atunci se numea pur şi simplu Şcoala Generală Nr. 5. Cursurile se desfăşurau în vechiul local , fostul Gimnaziu de Băieţi ,,Ioniţă Asan”. Director era profesor Valeriu Stavăr , un bun organizator al procesului de învăţământ sau cum s-ar zice azi , un bun ,, manager”. Aşadar, mă leagă de această şcoală amintiri pătrunse de melancolia trecerii timpului. Mi-aduc aminte de elevii dornici de învăţătură, curioşi, mereu interesaţi să pătrundă tainele matematicii, de întregul colectiv didactic care îşi făcea meseria cu pasiune, cu devotament, urmărind să îmbogăţească cunoştinţele elevilor, dar şi sufletele lor, de colegii din catedra de matematică, toţi competenţi, zeloşi şi ,,căutaţi” de elevi şi părinţi. Unii dintre ei, Bobircă, Boşoteanu, Cârstea, nu mai sunt azi, DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN LINIŞTE ŞI PACE! Întregul colectiv didactic inspira entuziasm şi dăruire. M-am simţit bine acolo.Viaţa a demonstrat veridicitatea spuselor mele prin faptul că absolvenţii Şcolii Generale Nr. 5 reuşeau în masă la Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan” unde eram profesoară şi o bună perioadă de timp directoare, cei mai mulţi dintre ei situându-se pe primele locuri şi luându-şi apoi de aici avânt spre lumea învăţământului universitar. Chiar dacă ani de-a rândul acestă școală a funcționat în diverse localuri, unele improprii unei instituții de învățământ, rezultatele obținute de colectivul didactic și de elevi au fost dintre cele mai bune din județ. Azi, Şcoala cu Clasele I – VIII ,, Gheorghe Magheru ” are nu numai o denumire nouă , prestigioasă, dar şi un local nou , modern, înzestrat cu o cochetă sală de sport. La acestea se adaugă laboratoare funcţionale de fizică, chimie, biologie şi informatică, precum şi cabinete de specialitate în care profesorii şi elevi îşi desfăşoară activitatea apelând la cele mai moderne tehnologii. Colectivul didactic s-a primenit şi el astfel încât sărbătorirea jubileului şcolii găseşte această veritabilă ,,uzină şcolară” temeinic pregătită pentru a primi oaspeţi: foste cadre didactice, elevi şi foşti elevi, părinţi şi distinse şi înalte oficialităţi. Se simte în toate realizările acestei şcoli de suflet a caracalenilor mâna iscusitului director Ion Florică a cărui competenţă managerială este indiscutabilă. Îmi revine plăcuta datorie dăscălească şi colegială să fiu exponentul exprimării felicitărilor adresate de Colegiul Naţional ,,Ioniţă Asan”, fratelui său mai mic, Şcoala cu Clasele I –VIII ,, Gheorghe Magheru” pentru eforturile rodnice depuse întru educarea şi instruirea copiilor caracaleni. LA MULŢI ANI! Prof. Tanţa Negroiu – Drăghici Director al Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” Caracal 109


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

LA MULŢI ANI, ŞCOALĂ DRAGĂ ! La începutul anilor ’80, când am venit în Caracal, Şcoala Generală Nr. 5 era considerată cea mai bună între instituţiile similare din oraş. Toţi părinţii doreau să-şi înscrie copiii la această şcoală, având certitudinea că vor fi bine pregătiţi şi educaţi. Şcoala a fost demolată şi mutată în locaţii improprii. Cu toate acestea, prestigiul ei a rămas neatins datorită cadrelor didactice care își făceau cu prisosinţă datoria, scoţând în continuare generaţii după generaţii de elevi foarte buni. În momentul în care copiii mei au ajuns elevii acestei şcoli m-am convins şi mai mult de justeţea aprecierilor făcute la adresa ei. Au învăţat de la început scrierea corectă, cititul cursiv şi operaţiile aritmetice datorită doamnelor învăţătoare Maria Ionescu şi Maria Miulescu , faţă de care am toată consideraţia şi acum. Vorbind de învăţători, nu pot să nu le amintesc şi pe doamnele Vlădescu Maria, Popescu Valerica, Florescu Ana, Grigore Gheorghiţa care şi-au făcut cu multă pasiune şi deosebit talent munca anevoioasă, dar atât de frumoasă de dascăl. La clasele gimnaziale, copiii erau preluaţi de echipa unor profesori la fel de dăruiţi , de buni şi de pasionaţi, care desăvârşeau activitatea învăţătorilor. Limba română era predată de Popa Ion, Pânzaru Viorel, Popescu Profira, Zamfir Elena, Grigore Margareta, limbile străine de Stratan Mariana, Dan Mariana, Manicea Alecsandrina, Iliescu Eleonora, iar matematica de Cîrstea Nicolae, Negrilă Marin și Niţu Ioana. Orele de fizică erau predate de Drăgan Petre, cele de chimie de Florică Ion, iar la specialitatea biologie predau Mitrică Zoe, Popescu Aurel, Neiculescu Maria şi Diaconu Maria. Istoria și geografia erau predate de Drăgan Agripina, Florică Maria, Arsene Constantin și Stavăr Valeriu, iar orele de muzică de Constantinescu Ion. La aceștia se adaugă cei care au predat educaţie fizică - Popa Mitel, Gherman Gheorghe, Serendan Corina și Vulpe Felicia. Îmi cer iertare dacă nu am menţionat numele tuturor învăţătorilor şi profesorilor al căror nume şi viață s-au legat de Școala Generală Nr. 5 Caracal. I-am amintit pe cei pe care i-am cunoscut direct, în anii 1980 - 1990, în calitate de părinte, dar şi de coleg. Am avut , timp de un an, bucuria şi onoarea să predau la această şcoală unde m-am simţit excelent, având de la cine să învăţ, ca tânără profesoară şi rămânând cu multe amintiri plăcute despre oamenii pe care i-am întâlnit. Din păcate, unii dintre ei au rămas numai în amintirea noastră, dar elevii şi părinţii le vor fi totdeauna recunoscători. Şcoala are acum un alt local, modern, şi un colectiv tânăr care are responsabilitatea să păstreze prestigiul ei. Seriozitatea şi perseverenţa colectivului didactic se reflectă în rezultatele foarte bune obţinute mereu de elevi. Mulţi dintre absolvenţii Școlii ,,Gheorghe Magheru” au fost şi sunt elevii Liceului Teoretic ,,Mihai Viteazul”. Au venit cu o foarte bună pregătire şcolară şi cu un comportament deosebit. De aceea ne bucurăm să menţinem permanentă colaborarea dintre noi şi Școala ,,Gheorghe Magheru”. Un gând de recunoştinţă pentru cei care au fost şi o urare de ,,La mulţi ani!” cadrelor didactice şi elevilor de acum. Prof. Laibăr Carmen Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” Caracal 110


ȘCOALA ÎN AMINTIREA DASCĂLILOR EI


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

O VIAȚĂ DE MUNCĂ, CU CATALOGUL ȘI ELEVII Salut inițiativa conducerii de a sărbători semicentenarul Școlii Generale Nr. 5 din Caracal! La această școală eu am funcționat ultimii 27 de ani ai activității mele, până în anul 1979, când m-am pensionat. În tot timpul activității am fost călăuzită de simțul datoriei și am răspuns la toate chemările pentru prestigiul acestei școli, școală de centru, solicitată de părinți pentru instruirea și educarea copiilor. Când Școala Nr. 5 a fost desemnată de minister școală experimentală, am predat matematica și geografia, insistând ca elevii să-și însușească materia prevazută de programă. La lucrările de control la matematică solicitate de minister mulți elevi s-au remarcat. Obiectul geografia României era prevăzut cu două ore săptămânal. Pentru a îmbina teoria cu realitatea am organizat numeroase excursii cu elevii, precum și vizite la diverse obiective. În acest cadru am vizitat piciorul Podului lui Apolodor din Damasc, Hidrocentrala de la Porțile de Fier, zona carboniferă de pe Valea Jiului, mergând chiar la gura minei Lonea și la benzile transportoare. Plăcut impresionați au fost elevii la Stupca auzind ,,Balada” lui Ciprian Porumbescu, vizitând casa lui Creangă de la Humulești, Ozana cu apa ei cea limpede, bojdeuca din Țicău sau Galeria oamenilor de seamă din Fălticeni deschisă în casa lui Eugen Lovinescu. În Oltenia elevii au admirat fântâna secretă de la Celei și monumentele de la Calafat legate de Războiul pentru Independență din 1877. Am colaborat cu profesorul emerit Crăciun Pătru participând cu un grup de elevi la Cercul de filatelie, precum și la Cercul de bibliofilie Ex libris. Fiind responsabilă pe școală cu C.E.C. am insistat să-i deprind pe elevi cu micile economii (5 lei). Mulți elevi și-au făcut librete C.E.C. și la finele primului ciclu aveau bănuți strânși treptat - treptat, pe care mulți i-au folosit pentru excursiile organizate. La toate cercurile pedagogice organizate la Școala Nr. 5 a trebuit să țin lecții deschise, răspunzând astfel la propunerea directorilor, pentru prestigiul școlii. Brigada de inspecție de la regiunea Oltenia a asistat la clasa mea 4 ore consecutiv. La final, inspectorul Enache m-a felicitat în fața clasei. Întâlnindu-l prin Craiova, mi-a zis că m-a popularizat laudativ la școlile din regiunea Oltenia. Nu puteam decât să fiu satisfacută pentru rezultatele muncii desfășurate cu abnegație și dăruire. Mi-a plăcut munca – profesia de învățător! Am iubit elevii, acum mă bucur să aud că au ajuns profesori, doctori, ingineri. Îndemn cadrele didactice să lucreze la clasă cu dăruire pentru a obține rezultate frumoase, pentru prestigiul școlii, pentru satisfacție la pensionare! Nu uitați: cheia tuturor succeselor este MUNCA! 24 ianuarie 2011 Învățătoare pensionară Ana Rădulescu 113


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal M O

M

E

N

T

A

N

I

V

E

R

S

A

R

Încerc cu emoție să rememorez câteva evenimente din perioada anilor 1960 – 1970, perioadă de timp pe care am trăit-o în orașul Caracal. Oraș și regiune cu totul noi pentru mine! Oameni cu obiceiuri și tradiții deosebite de cele pe care le știam. M-am străduit, nu fără efort, să mă integrez în viața școlii și în activitatea socială, dând importanță zicalei care circula pe plan local – ,,Cine bea apă de la șipot (izvorul de lângă parc) nu mai pleacă din Caracal!”. Cred că am reușit să mă adaptez mentalității specifice orașului. Eram tânără și trebuia să fac față și problemelor familiale, neavând niciun fel de rude sau cunoștințe în oraș sau în apropiere. Am început activitatea didactică în ianuarie 1960 la Liceul Nr. 2, ca profesoară de matematică, apoi am fost directoare și profesoară de matematică la Școala Nr. 5 din localitate, școală la care am lucrat cu un colectiv de cadre didactice - învățători și profesori -, mulți localnici, cu pregătire temeinică, dar și harnici, atașați profesiei exercitate. Rezultatele bune obținute de Școala Nr. 5 în pregătirea elevilor au făcut ca mulți părinți din alte circumscripții școlare ale orașului să-și înscrie copiii la această școală. Programul de instruire și formare a elevilor se desfășura riguros, cu multă punctualitate, cu îndeplinirea în totalitate a obligațiilor prevăzute de programele școlare. Se muncea mult, competent, existând chiar o întrecere între cadrele didactice, pentru obținerea de rezultate cât mai bune. Nu se poate neglija nici sprijinul celor mai mulți dintre părinții elevilor. Datorită rezultatelor deosebite, școala a fost integrată într-un sistem experimental care prevedea predarea pe discipline de învățământ și la clasele I – IV. Învățătorul care avea înclinații la partea literară preda limba română la toate clasele (sau la mai multe clase) I – IV ; învățătorul sau profesorul de matematică, la fel ș.a.m.d. Educația fizică, de exemplu, era predată de învățătoarea Giurcă Irina, remarcată prin formarea echipelor de gimnastică sau alte sporturi, care au câștigat multe concursuri la diferite niveluri, obținând multe diplome, cupe, premii. Școala avea o foarte bună sală de sport, unică în oraș, unde veneau și mulți sportivi de performanță să lucreze la aparate. Socotesc că demolarea acestei săli a însemnat, 114


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

pentru mai mult timp, o mare pierdere. Activitatea muzicală era condusă de învățătorul Borangic Ion, cu competență la orele de curs, dar și în conducerea corului, format din elevi și părinți ai elevilor, cor evidențiat la toate concursurile școlare. Au fost mult apreciate de public spectacolele artistice prezentate pe scena cochetului teatru al orașului. De asemenea, școala avea ateliere bine dotate pentru fete, care lucrau cu sârguință sub conducerea cadrelor de specialitate Alexandru Constanța și Zisu E., precum și ateliere pentru băieți care căpătau deprinderi utile în viață. În școală funcționa o bibliotecă ce conținea multe volume și era frecventată de elevii, foarte interesați pe atunci de literatură, îndrumați de bibliotecara Ciocârlan Maria. Secretara, competentă și corectă, Fica Lili, asigura lucrările de cancelarie ale școlii. M-am străduit, cu sprijinul cadrelor, personalului școlii, ca și al comitetului de părinți, să asigur baza materială necesară, material didactic de ultimă generație. Menționez că primul televizor din școlile orașului a fost la Școala Nr. 5 și-mi amintesc cu nostalgie cum ne adunam seara să vizionăm programele. Toți învățătorii și profesorii participau la numeroasele activități extrașcolare – acțiuni voluntare pentru întreținerea parcului și spațiilor verzi din apropierea școlii. Participau la numeroase drumeții și excursii împreună cu elevii, excursii din care și eu personal am rămas cu plăcute amintiri. Aniversam, cu toată solemnitatea, evenimentele istorice și organizam sărbătorirea colegilor – cadre didactice, cu anumite ocazii din viața lor – căsătorii, împlinirea unor vârste respectabile, ieșiri la pensie etc. Alături de noi, s-a aflat o distinsă doamnă, Caliopi Arghirescu, fostă secretară și pedagogă la Liceul Nr. 2, pensionară, care locuia într-o cămăruță a școlii și era neobosită, ajutând la lucrările de secretariat și, mai ales, ajutându-i pe elevi în pregătirea lecțiilor. Absolvenții acestei școli au continuat studiile la licee și în diferite domenii și mulți au ajuns specialiști de înaltă calificare cu care ne mândrim și ne bucurăm din suflet când auzim lucruri deosebite despre ei. Mulțumesc, pe această cale, tuturor foștilor colegi, celor din personalul administrativ, părinților și elevilor cu care am lucrat și-mi exprim întreaga gratitudine față de toți, cerându-mi iertare că pe mulți merituoși nu i-am citat nominal și dorindu-le sănătate și cele cuvenite, după vârstă. O pioasă amintire și mult respect pentru memoria celor plecați dintre noi către cele veșnice. Cele mai sincere urări – de sănătate, spor, bucurii și succese conducerii de azi, cadrelor didactice și întregului personal, la a 50-a aniversare a școlii ! Pentru școala sărbătorită, urarea strămoșească VIVAT, CRESCAT, FLOREAT ! Prof. Viorica Ene, fostă directoare a școlii 115


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

REMARCABILĂ ANIVERSARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL CARACALEAN

Aniversarea Școlii ,,Gheorghe Magheru” din Caracal, care a luat ființă acum 50 de ani, prin separarea claselor I – VII de la Liceul Nr. 2 din localitate, m-a trimis cu gândul la anii copilăriei și ai tinereții petrecuți pe acele meleaguri. Deși, ca om de școală, am funcționat și în alte locuri, fiecare cu specificul lui, cu greutăți și momente de cumpănă, dar și cu bucurii și împliniri, școala din vecinătatea frumosului parc al orașului, a clădirilor primăriei și fostei prefecturi a județului Romanați, a unui cinematograf, pe atunci nou, școală la care am funcționat ca profesor un singur an, 1963 – 1964, ocupă un loc aparte în emoționantele mele aduceri aminte. S-a numit, de la înființare, Școala Generală Nr. 5. Localul în care a început să funcționeze fusese construit pentru Gimnaziul de Băieți (în copilăria mea, am putut descifra urmele aproape șterse de pe frontonul clădirii: Gimnaziul „Ioniță Asan”). După Primul Război Mondial, acel gimnaziu a devenit liceu și s-a mutat, în anii 20 ai secolului trecut, într-un impunător local propriu (actualul Liceu ,,Ioniță Asan”), localul rămas fiind atribuit Liceului Teoretic de Fete, Liceul Nr. 2 de mai târziu. Liceul Nr. 2 a rămas cu clasele IX – XII, în al doilea local în care funcționa – fost liceu industrial, apoi școală pedagogică de fete. În treacăt, amintesc că anumite denumiri (Școală Medie în loc de Liceu) sau durata de studii (clasele V – VII, gimnaziale și VIII – X, apoi VIII – XI, liceale), ori împărțirea anului școlar în pătrare, ca și aprecierea cunoștințelor elevilor prin note între 1 și 5, măsuri străine de tradițiile învățământului românesc, s-au aflat în vigoare, vremelnic, între 1951 și 1968. Școala Generală Nr. 5 a fost de la început bine populată, având câte cel puțin trei clase paralele pentru fiecare serie. A fost, de asemenea, încadrată cu învățători și profesori bine pregătiți și cu experiență. Primul director al noii unități înființate a fost învățătorul Gheorghe Dumitrescu, om harnic care a căutat să cuprindă și să rezolve multitudinea de probleme inerente începutului unei școli de sine stătătoare, urmat de profesoara de matematică Viorica Ene care s-a remarcat prin competență și tact pedagogic, având rezultate dintre cele mai bune și la clasă, în activitatea cu elevii și după transferarea la Craiova, la Liceul ,,Frații Buzești” și la Școala Nr. 18. Nu aș vrea să trec cu vederea faptul că, în perioada în care am cunoscut mai bine școala și am și lucrat acolo, Școala Nr. 5 a fost aleasă, de diriguitorii de atunci ai învățământului, între unitățile destinate să organizeze un experiment ce urmărea să constate dacă predarea pe obiecte la clasele I – IV este benefică, este de dorit în 116


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

locul predării cu un singur învățător la o clasă. A fost o lucrare complexă care a presupus inființarea unor clase experimentale, alături de clase de control, repartiția orelor pe discipline de învățământ, de regulă tot între învățători, evaluarea rezultatelor prin testări la ambele categorii de clase și analiza acestor rezultate. Măsura a produs oarecare emulație în rândul elevilor și cadrelor didactice, dar, în scurt timp, s-a renunțat la acest experiment, socotindu-se că nu s-a obținut eficiența scontată. Oricum, a fost o dovadă a aprecierii de care s-a bucurat școala respectivă. Am predat limba română și limba franceză la clasele gimnaziale. Mulți dintre elevii mei au fost foarte buni, sârguincioși și s-au afirmat ulterior, în clasele liceale și în învățământul superior, remarcându-se apoi în diferite domenii ale economiei, vieții sociale, în învățământ și cultură – în țară și dincolo de hotare. Nu pot cita pe nimeni, deși informații am avut despre mulți absolvenți ai școlii, însă aș fi nedrept cu unii, neavând cum cunoaște direct și temeinic evoluția foștilor elevi prin plecarea mea din școală, apoi din localitate, odată cu înființarea județelor actuale. Unii dintre foștii elevi de la Școala Nr. 5 mi-au fost elevi și în clasele liceale, la Liceul Nr. 2 din Caracal, alții la Liceul ,,Frații Buzești” din Craiova – acum Colegiu Național, școli la care am funcționat ca director, sau i-am întâlnit în activitatea de îndrumare și control în învățământ ori la cursurile de perfecționare când am funcționat în domeniile respective. Am spus mai sus că nu pot cita nume; totuși, ajungând în Canada, unde m-am stabilit, împreună cu familia, urmându-mi copiii, ingineri, am avut bucuria să întâlnim o premiantă a Școlii Nr. 5 care mi-a fost elevă în ultimul an de școală generală, iar la Liceul Nr. 2 din Caracal ne-a fost elevă atât soției mele, cât și mie. Se numește Gabriela Garofeanu, căsătorită Uritescu, s-a specializat în filologie și a ajuns în Canada, împreună cu familia. Aici este o strălucită profesoară, apreciată de elevi și colegi; soțul este profesor la York University din Toronto. La câțiva ani după plecarea din Caracal, vizitând orașul în care am copilărit, am învățat și am lucrat un timp, am simțit o strângere de inimă la vederea locului de pe care fusese demolat localul Școlii Nr. 5. Desigur, am înțeles că nu mai rezista vremii. M-am bucurat, însă, că școala actuală, după ce a trecut prin localul fostului tribunal, are o clădire proprie, nouă. M-am bucurat, de asemenea, că a căpătat numele generalului revoluționar de la 1848, Gheorghe Magheru, fost și prefect (vătaf) al județului Romanați. La semicentenarul Școlii ,,Gheorghe Magheru” din Caracal, adresez cele mai sincere urări de noi succese, de mult spor conducerii actuale, dascălilor și elevilor acestei prestigioase unități de învătământ și educație. Prof. Silvestru Moraru Toronto, Canada 117


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

UN DECENIU PENTRU ȘCOALA 5 Îmi amintesc cu satisfacție de cei zece ani petrecuți la Școala Generală Nr. 5 Caracal, unde am fost detașat în interesul învățământului, ca director, începând din anul 1971. Era o perioadă în care se punea un accent deosebit pe dotarea și asigurarea funcționalității laboratoarelor școlare și a cabinetelor pe specialități, precum și a atelierelor în care se desfășura pregătirea tehnico-productivă a elevilor. În acest sens m-am preocupat de menținerea unei strânse legături cu Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru dotarea laboratoarelor de fizică, chimie și biologie cu truse de material didactic pentru fiecare grupă de elevi, cu mijloace tehnice audiovizuale moderne, dar și pentru stimularea cadrelor didactice în scopul integrării acestora în lecții și activități extrașcolare. Atelierele școlare de lăcătușerie și de tâmplărie (pentru băieți) au fost dotate cu mașini și unelte specifice, iar cele pentru fete (croitorie și menaj) cu ustensilele și materialele necesare. În centrul atenției a stat și amenajarea și modernizarea bazei sportive, unde într-o perfectă colaborare cu profesorul de specialitate (Ganea Constantin), am betonat și asfaltat curtea școlii în care am marcat terenuri sportive de handbal, volei și baschet cu instalațiile aferente (porți cu plase, stâlpi și fileu, panouri cu coșuri). O mare realizare a acelor vremuri a constituit-o introducerea încălzirii centrale în școală. Păcat însă că în urma cutremurului din 4 martie 1977 localul a fost puternic afectat, fiind nevoiți să mutăm colectivele numeroase de elevi în diferite localuri: Școala Generală Nr. 6, Școala de Cooperație și Școala Filipescu. În această perioadă școala a devenit o unitate pilot în județ în vederea optimizării procesului de învățământ, în acest sens existând numeroase schimburi de experiență și organizarea unui experiment cu clase experimentale și de control. De asemenea, în vederea completării studiilor de către persoanele adulte școala a organizat cursuri fără frecvență în perioada 1974 -1977. Menționez și generalizarea învățământului de 10 ani prin înființarea treptei I de liceu (clasele a IX-a și a X-a), un mare număr dintre absolvenții noștri reușind să intre pe bază de examen în treapta a II-a. Toate aceste rezultate le-am obținut printr-o strânsă colaborare cu directoarea adjunctă (profesoara Varga Elisabeta) şi cu întregul colectiv didactic, reînnoit substanţial prin organizarea concursurilor de competenţă. De un real sprijin au fost comitetele de părinţi de la nivelul claselor şi al şcolii, care au contribuit la asigurarea unui mediu optim desfăşurării procesului instructiv-educativ şi obţinerea unor rezultate deosebite. Profesor pensionar Neagu Marin, fost director al şcolii 118


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ANI DE NEUITAT De la Liceul Teoretic Corabia, am venit, prin transfer, titular la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, pe data de 1 septembrie 1963, unde am avut o activitate bogată alături de colega mea, Profira Popescu. Pe lângă cercul de istorie, a luat fiinţă cercul de numismatică, cursurile fiind ţinute de profesorul Crăciun Pătru, director al Liceului „Ioniţă Asan”. Unii dintre elevii care s-au remarcat în activitatea de numismatică s-au înscris apoi în Secţia Caracal a S.N.R. Pe 1 septembrie 1968 am fost numit director al Şcolii Generale Nr. 5, director adjunct fiind învăţătorul Aurel Cenuşe. Mi-a rămas permanent în suflet ca un om bun, blând, echilibrat şi conştiincios. În şcoală a dominat o atmosferă prietenoasă, prielnică desfăşurării procesului instructiv – educativ și am funcţionat mai mulți ani în localul fostului Liceu Teoretic Nr. 2. Pe data de 9 iunie 1969 am fost numit inspector şcolar la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt unde am lucrat până la data de 16 octombrie 1979. În această perioadă am păstrat legătura cu întreg colectivul de cadre didactice din şcoală, cu elevii continuându-mi şi activitatea de predare. După 10 ani de activitate ca inspector, am fost numit director la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal în perioada 1 iulie 1980 - 30 iunie 1989, fiind director adjunct Profira Popescu. În această perioadă elevii şcolii au participat la concursuri pe obiecte la limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, clasându-se pe primele locuri la faza naţională. S-au remarcat profesorii cu o foarte bună pregătire care au contribuit la ridicarea prestigiului şcolii: Popa Ion, Cîrstea Nicolae, Pânzaru Viorel, Drăgan Petre, Florică Ion, Mitrică Zoe şi alţii. De asemenea, au avut loc competiţii sportive, cultural-artistice, remarcându-se profesorii Ticu Ganea și Gherman Gheorghe. În şcoală a fost amenajată şi o ciupercărie de care s-au ocupat profesorii de biologie Mitrică Zoe şi Popescu Aurel. De la 1 februarie 1991- 31 august 1996 am fost numit din nou inspector şcolar. Îndeplinind funcţia de director, director adjunct și inspector şcolar pot afirma cu certitudine că la această şcoală au funcţionat cadre didactice foarte bine pregătite profesional, acest lucru răsfrângându-se asupra nivelului ridicat de cunoştinţe al elevilor. Amintim cadrele didactice Rădulescu Ana, Borangic Ion, Borangic Niculina, Bălu Irina, Stan Elvira, Şari Maria, Valerica Popescu care constituie exemplu demn de urmat. Gândesc acum cu regret la anii tineri, frumoşi, când zilnic urcam scările şcolii, simţindu-mă admirabil în mijlocul colectivului de cadre şi elevi. N-au lipsit clipele de umor şi de relaxare cu prilejul diverselor festivităţi organizate în şcoală şi în afara acesteia. Nu-mi amintesc ca în şcoala noastră să fi existat perioade grele, tensionate sau dacă au existat, au fost doar întâmplătoare și s-a trecut uşor peste ele. Școala ,,Gheorghe Magheru”a fost şi a rămas o şcoală deosebită, cu elevi şi cu cadre didactice minunate. La mulţi ani, şcoală dragă! Profesor Valeriu Stavăr 119


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal PATRU DECENII ÎN SLUJBA NOBILEI PROFESIUNI Am ajuns în Caracal în data de 1 decembrie 1965 şi din aceeaşi zi am rămas, fostul director al Şcolii Generale Nr. 6, domnul profesor Mircea Boşoteanu, nemailăsându-mă să plec. În aceeaşi zi am mers să căutăm gazdă. Îmi amintesc că ploua foarte tare iar nea Mircea era în talie. Abia după o săptămână am mers acasă să-mi aduc lucrurile care îmi erau necesare. Această săptămână petrecută în Caracal şi în Şcoala Generală Nr. 6 a fost suficientă pentru a mă acomoda şi credeam că sunt „de când lumea” acolo. Domnul director Mircea Boşoteanu a avut o contribuţie esenţială în ataşarea mea de şcoală şi de oraş. Timpul petrecut în şcoală a însemnat pentru mine experienţă la catedră şi în plus experienţa ca director, unde l-am avut model pe nea Mircea, poate cu un plus de exigenţă de care dânsul nu era în stare datorită unor calităţi sufleteşti deosebite. Mă închin şi acum în amintirea lui căci a fost o personalitate aparte în peisajul învăţământului caracalean. Multă recunoştinţă pentru învăţători, care deşi erau mai în vârstă cu cel puţin 20 de ani decât mine, m-au primit şi m-au acceptat cu o remarcabilă deschidere. O amintire vie pentru profesorii Pânzaru Viorel şi Cârstea Nicolae care prin profesionalismul lor m-au ajutat să-mi îndeplinesc obiectivele pe care mi le-am propus. După 15 ani petrcuţi în Şcoala Generală Nr. 6, prin transferul la Şcoala Generală Nr. 5 începea o nouă etapă în viaţa mea profesională. Aici am reîntîlnit pe profesorii Cârstea şi Pânzaru Viorel, Florică Ion şi mulţi alţi profesori care nu-mi fuseseră colegi, dar cu care eram prieten. În primul an am funcţionat la catedră, din aceşti ani ani păstrând drept cea mai pregnantă amintire participarea cu elevii mei la Olimpiada Naţională de Fizică. Eram oarecum invidios pe profesorii de limba româna şi matematică pentru că puteau să-şi promoveze elevii la faza naţională, când, în sfârşit, s-a dispus organizarea acesteia şi la disciplina fizică. Ajunsesem la un nivel de experienţă suficient de bun, atât elevii, cât şi eu. Am abordat pregătirea cu toată pasiunea, mai ales, la primele două ediţii unde am obţinut două menţiuni prin elevii Dan Cristina clasa a VIII-a şi Drăgan Horaţiu clasa a VII-a. La următoarea ediţie, cinci elevi din şase la care avea dreptul judeţul Olt şi care s-au calificat la faza naţională, erau elevii şcolii noastre. Cu această ocazie s-au obţinut două menţiuni prin elevii Jianu Anca, clasa a VII-a şi Stan Gheorghe din clasa a VIII-a. Trebuia să urmeze un salt calitativ, trebuia să vizăm un premiu, deoarece calitatea pregătirii şi valoarea elevilor făceau posibiă această performanţă. După mai mulţi ani, în care am avut în performanţă reprezentanţi la olimpiada naţională, obţinând mai multe menţiuni, s-a reuşit, în sfârşit, obţinerea unor premii întâi în anul 1993 prin elevul Tulbure Narcis şi în anul 1994 prin elevul 120


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Slabu Dănuţ. În total s-au obţinut opt menţiuni şi două premii întâi dintr-un total de 11 participanţi. După anii petrecuţi la catedră în această şcoală, am fost ales director iar domnul profesor Florică Ion, director adjunct. Anii petrecuţi în Şcoala Generală Nr. 6 când am fost colegi de catedră, au contat foarte mult în cunoaşterea reciprocă, descoperindu-ne foarte multe puncte de vedere comune privind profesiunea noastră şi conducerea unui colectiv didactic. Era o altă perioadă din cariera mea. În acel an funcţionam în localul fostei maternităţi cu clasele I- IV şi în extinderea C. N. I. Asan cu clasele V-VIII. Principalul nostru obiectiv consta în construirea unui nou local. Funcţionaserăm prea mult în localuri neadecvate şi împrăştiaţi în prea multe locuri şi aceasta împieta asupra nivelului procesului de învăţământ. În anul 1991 s-a obţinut, în sfârşit, deschiderea finanţării. Mai era în municipiul Slatina o şcoală într-o fază avansată de construcţie căreia i se alocau în mod evident mai multe fonduri. Într-un moment de inspiraţie am convenit cu Inspectoratul Şcolar Olt să se termine acea şcoală, urmând ca anul viitor toate fondurile sa fie alocate şcolii noastre. Aşa s-a şi întâmplat! În foarte scurt timp construcţia avansa văzând cu ochii. Nu am stat cu mâinile în sân, ci am ajutat constructorul. La fiecare sfârşit de săptămână (duminica) am făcut ordine în şantier, în această activitate fiind ajutaţi foarte mult de unitatea de paraşutişti care ne-a pus la dispoziţie maşini şi soldaţi, colonelul Mitroaica Ion având un mare merit în acest sens. Am urmărit cu atenţie stadiul şi calitatea lucrărilor efectuate. La un moment dat directorul şantierului s-a plâns că nu este plătit pentru lucrările făcute şi asta presupunea întârzierea lor. Îmi amintesc cu amuzament de o întâmplare când am ajuns urgent la inspectoratul şcolar pentru a le reproşa celor răspunzători într-un mod destul de dur că nu se ţin de promisiune. După un timp, după ce mi-am descărcat „năduful”, dl inginer Oprea a spus „acum putem vorbi şi noi”. În clipa următoare am aflat că dl director de şantier Rău Nicolae primise mai mulţi bani decât s-au decontat. În momentul acela am plecat aşa cum am venit, adică, „val vârtej” ducându-mă direct la domnul Rău Nicolae. Când am întrebat dacă m-a păcălit a răspuns afirmativ şi am procedat pe loc la angajamente săptamânale de execuţie. Acesta a fost unicul conflict cu constructorul căruia trebuie să-i mulţumesc în final, pentru că în faza următoare a grăbit construcţia mai ales că aflasem că Ministerul Învăţământului va aloca fonduri mai mici pentru investiţii. În sfârşit, în anul 1994 s-a terminat construcţia localului pentru a putea fi dat în folosinţă, iar construcţia sălii de sport a continuat până în anul 121


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

1996. Cu ocazia inaugurării, la care a participat şi un ministru secretar de stat, am constatat cât de dorit era noul sediu. Cadrele didactice care îşi pregătiseră din timp materialele necesare pavoazării cabinetelor, împreună cu elevii au reuşit ca într-o zi şi jumătate să pună la punct cabinetele ca să putem primi pe oaspeţii noştri. A fost un moment foarte emoţionant. Ştiam că un mare deziderat se îndeplinise şi eram cu toţii mândri.

Deşi am spus anterior despre relaţia mea cu colegii, aş vrea să vorbesc şi despre principiile care m-au condus în aceste relaţii, principii la care nu am renunţat pe parcursul întregii mele cariere. Am plecat de la premisa că toţi oamenii sunt buni, timpul urmând să stabilească dacă este aşa sau nu. Am acordat celui care a greşit a doua şansă, chiar dacă am ţinut minte că a greşit o dată. Majoritatea deciziilor mele au fost luate în urma consultării cu colegii, mai ales în cazurile mai importante. Planurile tuturor acțiunilor au fost dezbătute în colectiv. Un rol important le-au avut discuţiile personale cu colegii pe care am reuşit să-i mobilizez pentru binele şcolii, mai ales că mă bazam pe prietenia lor. Cât am fost la conducerea Şcolii „Gheorghe Magheru” am avut parte de colegi sensibili la problemele care vizau şcoala, au fost oameni serioşi, săritori, cu iniţiativă, într-un cuvânt oameni minunaţi! Pentru asta le mulţumesc! Pentru cei care nu mai sunt printre noi, recunoştinţă şi amintire veşnică! Pentru ceilalţi „La mulţi ani!”, sănătate lor şi familiilor lor şi să se bucure de o viaţă frumoasă! Profesor Petre Drăgan - fost director al şcolii 122


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ÎN SLUJBA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI MATEMATIC CARACALEAN În general, nu-mi place să vorbesc despre mine şi despre activitatea mea, lăsându-i pe alţii care mă cunosc să facă acest lucru. Acum însă, la „ceas aniversar” pentru şcoala noastră, mă bucur că pot să scriu câteva rânduri, încercând să nu plictisesc pe nimeni şi să fiu cât se poate de sinceră. Ca absolventă a Facultăţii de Matematică Universitatea Bucureşti, am început activitatea de profesoară la Liceul Mecanic Rovinari - judeţul Gorj în 1975. Ulterior, dorul de locurile natale şi respectul pentru părinţi m-au determinat să mă stabilesc în Caracal, oraşul cel mai apropiat de satul copilăriei mele. Între timp, am funcţionat la mai multe şcoli din oraş şi din zonă, iar din 1990 şi în prezent sunt titulară a acestei şcoli. La momentul respectiv am avut mai multe posibilităţi, dar am ales această şcoală deoarece copiii mei învăţau aici, iar eu am funcţionat şi înainte de revoluţie la Şcoala Generală Nr. 5, şcoală de referinţă în oraşul nostru şi în judeţ la acea dată. Am găsit aici un colectiv de oameni minunaţi, cu o bogată experienţă didactică, iar profesionalismul lor s-a confirmat prin rezultatele obţinute de elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare, prin pregătirea generaţiilor de elevi care au urmat facultăţi de renume şi au devenit elemente de bază şi reprezentative în societate. Tinereţea de atunci şi pasiunea pentru matematică m-au ajutat să mă integrez rapid şi să mă sincronizez din mers cu cerinţele şcolii. Cu multă plăcere am dorit să transmit elevilor la clasă informaţii de specialitate, urmărind revigorarea şi menţinerea interesului pentru matematică, dezvoltarea gândirii creative. Pornind de la faptul că, în general, rezultatele depind de complexitatea personalităţii elevilor, de aportul aptitudinilor şi al motivaţiei în condiţionarea randamentului şcolar, am lucrat suplimentar în şcoală ore de matematică cu majoritatea claselor mele. Am coordonat şi am însoţit elevii la concursuri de matematică interjudeţene şi naţionale, m-am implicat în organizarea acestora şi a olimpiadei, iar rezultatele obţinute au poziţionat şcoala la loc de cinste. Mai mult, pentru elevii cu aptitudini pentru matematică am înfiinţat şi coordonat în anul 1999 „Revista de matematică”- la nivelul şcolii, la care în ultimul timp am renunţat din motive personale. Ca profesoară, am fost permanent preocupată de pregătirea mea profesională. Am contribuit foarte mult cu materiale de specialitate la diferite culegeri şi reviste sau cu materiale diverse la simpozioane. Am formulat subiecte pentru olimpiadă, fază zonală şi judeţeană - subiecte selectate şi date în concursuri, precum şi materiale de specialitate afişate pe portalul www.didactic.ro. Ca metodistă şi coordonatoare de cerc pedagogic, am avut posibilitatea să fac comparaţie ani la rând şi să concluzionez că la noi în şcoală, la catedra de specialitate, colegii mei, prin ceea ce fac, contribuie la prestigiul şcolii noastre. 123


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Luna septembrie 2001 mi-a adus cea mai mare surpriză din activitatea mea. Mi s-a propus funcţia de director, lucru la care nici nu m-am gândit vreodată şi din acest motiv am acceptat foarte greu. A fost o provocare, o experienţă nouă, multă responsabilitate şi nu eram pregătită sufleteşte. La început nu a fost deloc uşor. A trebuit să mă documentez mult cu o serie de informaţii care ieşeau din sfera matematicii şi să mă implic în multe lucruri noi pentru mine, să iau cele mai bune decizii pentru şcoală. Cu multă atenţie, cu răbdare şi cu ajutorul colegilor din şcoală, consider că m-am achitat onorabil şi de această responsabilitate timp de 4 ani, până în 25 octombrie 2005 când mi s-a cerut demisia politic. În această perioadă am urmărit menţinerea şcolii noastre (prin rezultate) în topul celor mai bune şcoli din judeţ urmărind creşterea calităţii mediului educaţional, dezvoltarea bazei materiale, exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor şcolare, în pregătirea suplimentară a elevilor și implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice. Prestigiul şcolii noastre a crescut foarte mult şi prin participarea la Proiectul şcolar Socrates – Comenius 1, proiect în care, în cei patru ani, am reprezentat şcoala la toate reuniunile de proiect din Franţa, Spania şi Anglia, în calitate de directoare, alături de coordonatoarea proiectului, „valoroasa” doamnă Grigore Gheorghiţa. Printre activităţile extracurriculare deosebite, nu trebuie să uităm participarea unui grup de elevi, însoţiţi de cadre diactice la emisiunea „Şcoala de sâmbătă”, emisiune în direct cu domnul Alexandru Mironov - secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. După emisiunea în direct de la T.V.R.M., am fost invitaţi să participăm la activitatea „O zi a Porţilor Deschise” organizată la Institutul „Cantacuzino” şi la „Observatorul astronomic” Bucureşti. Aceste câteva aspecte vin să confirme calitatea actului instructiv-educativ desfăşurat în şcoala noastră şi să o menţină printre cele mai bune şcoli din oraş, din judeţ şi chiar din ţară. Eu personal sunt mulţumită sufleteşte că peste două treimi din activitatea mea am desfăşurat-o aici, că am avut alături un colectiv de oameni valoroşi, iar dacă ar fi să mai aleg o dată, aş alege tot această şcoală. Cum anii au trecut, iar acest moment aniversar coincide cu anul pensionării mele, consider că „aici” este locul „împlinirii” mele profesionale şi doresc colegilor care rămân şi celor care vor veni mult succes şi să păstreze poziţia şcolii noastre în topul celor mai bune. Niţu Ioana, profesoară de matematică, Școala ,,Gheorghe Magheru” Caracal 124


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE AMINTIRI FRUMOASE Stau de multe ori de vorbă cu foștii mei elevi din Caracal. Depănăm amintirile frumoase ce ne-au unit și ne-au luminat spiritele. Ei își aduc aminte de audițiile muzicale ce erau nelipsite de la ore. Le plăceau lecțiile mele pentru că nu-i stresam cu noțiuni abstracte. Ele rezultau firesc din analiza exemplelor pe care le prezentam, căci atunci dispărea nuanța de noțiune abstractă. Poate că eu nu bănuiam atunci că orele acelea au atâtea implicații și rezonanțe în sufletele lor. Fiecare moment de audiție avea un scop precis și era explicat succint și pe înțelesul lor. Unii dintre ei spun că i-am încurajat pentru realizarea lor profesională viitoare și se simțeau cu adevărat melomani, ,,oameni mari” la orele mele. Cred că au dreptate. Tot ei îmi reamintesc de unele întâmplări din excursiile făcute la București pentru a urmări programele muzicale ale Festivalului ,,George Enescu” de la Ateneul Român, spectacolele de operetă și de operă de la Teatrul de Operetă și Opera Română sau la Craiova pentru concertele Filarmonicii de Stat Oltenia. În acest scop îi pregăteam din timp pe copii, pentru a înțelege acele concerte și programe și pentru a se putea integra ușor în atmosfera specifică unor astfel de evenimente. Școala ,,cinci” mi-a asigurat condiții excelente de lucru. Aici a existat și există un cabinet muzical bine dotat cu pick-up, cu discuri, pian, magnetofon și alte instrumente tehnice de nouă generație. Aici, în cabinetul de muzică, se putea crea o atmosferă plăcută, propice desfășurării unor lecții deosebite prin implicarea afectivă a elevilor. În momentele de început, când nu aveam discul necesar pentru audiție, apelam la discoteca personală, iar elevii apreciau acest fapt. Am iubit elevii mei de la Școala ,,Gheorghe Magheru” pentru interesul manifestat față de acest obiect de studiu, pentru promptitudinea cu care răspundeau solicitărilor mele în alcătuirea unor programe muzicale dedicate diferitelor evenimente. Orele de ansamblu coral erau adevărate momente de încărcătură emoțională și de frumos. Grupul coral cameral constituit la nivelul școlii a ocupat la faza națională locul al III-lea în urma unei evoluții de excepție. Doresc școlii succese în viitor, iar foștilor mei elevi să trăiască fericiți. Profesor pensionar Ion Constantinescu 125


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ELEVĂ ȘI APOI PROFESOARĂ ÎN ACEASTĂ ȘCOALĂ Au trecut ani mulţi, cu greutățile, dar şi cu frumusețile lor, atât pentru această şcoală, cât şi pentru dascălii și elevii ei. Păşeam în clădirea vechii şcoli, aflată în apropierea parcului, prin anul 1945, alături de mulţi alţi copii din cartierele oraşului, după ce terminasem şcoala primară de 4 ani și intram în primul an de liceu. Clădirea luminoasă, cu o curte interioară poligonală, cu multe flori la intrarea principală, îngrijite de doamna pedagogă Arghirescu, ne chema parcă la învăţătură, creând un mediu ambiant propice. În această clădire s-a înființat şi a funcţionat apoi Şcoala Generală Nr. 5, desprinzându-se din liceul de fete. Am revenit în această şcoală, dar în altă locaţie, după anul 1977, ca profesoară de biologie. Ca urmarea a cutremurului din 4 martie 1977, când localul a fost puternic afectat, au urmat ani grei, cu mutări dintr-un loc în altul, multe dintre noile locații fiind inadecvate unei instituții de învățământ. Cu toate greutăţile, dascălii, învăţători şi profesori, au avut preocupare pentru pregătirea individuală, astfel să poată dărui elevilor, nu numai cunoştinţe, ci şi respectul pentru muncă, dorința ca aceștia să devină mai târziu oameni utili societății. Alături de profesorii mai vechi ai şcolii, ca Popescu Profira, Stratan Mariana, Boşoteanu Mircea, am venit şi noi, Cîrstea Nicolae, Pânzaru Viorel, Popa Ion, Drăgan Petre, familia Florică Ion și Maria, angajându-ne la muncă, dornici de a le dărui elevilor cunoștințe temeinice și de a le forma deprinderi și priceperi de muncă intelectuală. Pregătirea superioară a elevilor, s-a văzut an de an prin rezultatele obținute de aceștia la diferite olimpiade și concursuri școlare, iar mai târziu au îmbrățișat diferite meserii - ingineri , medici, profesori, jurişti - pe care le-au exercitat și le exercită cu înalt profesionalism. Ne mândrim cu ei pentru că frumusețea și satisfacția muncii noastre sunt elevii pe care i-am pregătit generație de generație. După 1989, unii foşti elevi ai acestei şcoli, au obținut locuri de muncă în lumea occidentală, iar alții, făcând din sport un hobby, au cucerit vârfuri înalte de munţi ca alpinişti. La formarea lor, consider că am contribuit şi eu puțin, alături de ceilalți colegi ai mei. De aceea, colectivul acestei şcoli trebuie să fie mândru pentru ce a dat societăţii, prin munca şi dăruirea sa. Eu personal, după o carieră de o viaţă, mă mândresc atât cu copiii care au fost elevi ai acestei școli, cât şi cu propriii copii. Doresc acestei şcoli să fie în continuare, mereu pe trepte înalte, cu toate greutăţile întâlnite, să dăinuie mereu prin elevii şi prin cadrele ei. La mulţi ani! Profesor pensionar ZOE MITRICĂ 126


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

GÂNDURI, TRĂIRI, AMINTIRI... Salut cu dragoste colectivul cadrelor didactice al Şcolii ,,Gh. Magheru”, fosta Şcoala Nr. 5 din Caracal şi mă bucur să mă întâlnesc și pe această cale cu colegii şi cu elevii acestei şcoli, așa cum salut și iniţiativa conducerii școlii și a colectivului didactic de a sărbători semicentenarul şcolii. Din cei treizeci şi șapte de ani petrecuţi ca dascăl, o perioadă de cinciprezece ani am avut onoarea să fiu învăţătoare la această şcoală, unde am venit în anul 1975, după 22 de ani de experienţă. Dragostea pentru misiunea nobilă de a fi învăţător şi dorința de perfecţionare m-au determinat să desfăşor activitatea didactică la un înalt nivel calitativ, obţinând în această perioadă gradul didactic I, ca şi mulţi alţi colegi. Munca în şcoală a fost o parte din viaţa mea, m-a hrănit sufleteşte, mi-a adus satisfacţii şi m-a făcut să rezist până astăzi - douăzeci de ani de la pensionare şi poate mai mult...cine ştie... Fără lipsă de modestie, mă mândresc cu rezultatele muncii mele, reflectate în reuşitele elevilor şi nu pot enumera toţi elevii din cele patru serii pe care le-am condus în această școală. Unii dintre ei sunt medici în țară sau în străinătate ( Neaţu Claudiu, Micu Camelia, Ştefan Claudia, Costăchescu Daniela, Magnea Gina, Slabu Lucian Daniel) ori cadre didactice în învățământul preuniversitar (Ionescu Mihaela, Noja Lucian, Telescu Roxana, Onescu Irina) sau în cel universitar-Popa Catrinel, precum și ingineri (Pânzaru Sorin, Heson Cătălin, Ristea Ovidiu, Bădescu Mihai, Popescu Dan, fraţii Stângă etc.). Regret că nu știu nimic despre Ganea Mihai, unul dintre elevii mei preferați. Ştiu că întregul corp didactic al şcolii, căruia i-am aparținut, a fost preocupat de propria perfecţionare, iar şcoala a fost şi se află şi astăzi la un nivel ridicat, bucurându-se de aprecierile inspectoratului şcolar, ale administrației publice locale, ale elevilor şi ale părinților acestora. Munca desfăşurată în şcoală, la catedră, mi-a plăcut, mi-a dat tărie şi am putut să înfrunt mai uşor problemele care au intervenit în procesul de învăţământ, cât şi pe cele familiale care n-au fost puţine. Din acest punct de vedere, al situaţiilor grele, neprevăzute şi nedorite îmi pot reproşa unele scăderi sau mai puţine reuşite, dar nu mi-am abandonat niciodată menirea şi am considerat că în munca educatorilor nu trebuie să existe rabat de la calitate, deoarece se lucrează cu oameni. Nu pot să trec cu vederea şi să nu-mi amintesc că şcoala noastră a trecut prin situaţii grele în urma cutremurului din 1977, fiind afectată clădirea. Cu ajutorul elevilor şi al părinţilor acestora, întregul colectiv de învăţători şi profesori a participat la repararea şi amenajarea câtorva localuri în care am funcţionat: fosta Şcoală a Cooperaţiei de lângă teatru, actualul local al Casei de Copii, Tribunalul, chiar şi sălile fostei puşcării. Am zugrăvit, am spălat duşumele, am şters geamuri... Am plecat din local în local fără ca procesul de învăţământ să sufere, desfășurându-se mai departe în condiții bune. Mi-aduc aminte cu plăcere şi emoţie de timpul petrecut la şcoală, tresar la auzul cuvintelor ,,şcoală” şi ,,copii” şi mai privesc din 127


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

când în când fotografiile făcute în clasă, în excursii și drumeții sau cu ocazia premierilor de la sfârșitul anului școlar. Mi-au plăcut copiii, m-au bucurat cu inocenţa, cu sinceritatea lor şi chiar cu năzdrăvăniile pe care nu le-am uitat. M-am jucat cu ei, m-am străduit să le dau cât mai multe cunoştinţe, să-i antrenez în procesul de învăţământ într-un mod activ, să le formez aptitudini şi deprinderi, cu alte cuvinte, să le modelez mintea și sufletele. O importanţă deosebită am acordat educaţiei morale, pentru că o consider primordială, pentru că se realizează mult mai greu, iar perioada celor patru ani din învăţământul primar este o etapă importantă în formarea personalității copiilor. Colectivul şcolii şi-a făcut datoria şi în afara şcolii, desfăşurând activităţi culturale, munci patriotice la diferite societăţi de producţie, la achiziţionări de sticle şi borcane, fier vechi, maculatură sau la culesul plantelor medicinale, așa cum erau cerințele acelor timpuri. Sunt indignată că astăzi învăţătorii şi profesorii nu sunt apreciaţi la nivelul importanţei muncii şi rolului pe care-l au în societate, de a pregăti, de a forma orizontul culturii şi al educaţiei tuturor cetăţenilor. Gânduri negre mă încearcă azi, când observ cu părere de rău lipsa unor colegi, destul de mulţi şi plecaţi poate prea devreme. Îi amintesc pe profesorii Ganea Constantin, Pânzaru Viorel, Cârstea Nicolae, Boşoteanu Mircea, Neagoe Marin, Eftimie Nicolae, Drumuş Ida, pe învăţătoarele Marinescu Maria, Vlădescu Maria, Miulescu Maria, Diaconu Elena, Bâlă Elena pe care Dumnezeu să-i odihnească în pace! Personal, din nefericire, am suportat nejustificata pierdere a două eleve foarte bune la invăţătură, cu o comportare ireproşabilă: Pânzaru Camelia si Călin Genţiana, care reușiseră să-și facă o carieră deosebită în viață. Dumnezeu să le odihnească şi pe ele ! Trebuie să recunosc că m-am bucurat de elevi cu potenţial intelectual ridicat, de familii preocupate de educaţia copiilor şi am făcut parte dintr-un colectiv didactic bine pregătit, animat de dorinţa de a obţine rezultate bune şi foarte bune care s-au şi materializat. Mă onorează statutul de învăţător, pentru că înainte de orice meserie şi orice funcţie cât de înaltă, fiecare om a absolvit mai întâi cele patru clase primare, iar învăţătorul contribuie mult la formarea caracterului elevului, îndrumându-i primii paşi spre orizontul cunoaşterii, căci cele patru clase constituie baza întregului proces de învăţământ. Cred că tinerii care îşi mai aleg această meserie grea, trebuie să aleagă cu inima, cu sufletul, pentru că lucrează cu copiii, viitorii oameni maturi. Sper că dragostea pentru misiunea de dascăl şi pentru copii va dăinui, căci țara are nevoie de şcoală, iar şcoala nu poate exista fără copii şi educatori, iar procesul de învăţământ va contribui cu succes la educarea viitorilor cetăţeni. Sunt convinsă că Şcoala cu Clasele I-VIII ,,Ghorghe Magheru”, fosta Şcoală Nr. 5 din Caracal, îşi urmează tradiţia de a se situa în fruntea tuturor şcolilor din oraş şi din judeţ, ceea ce îi doresc și în continuare, din toată inima. De asemenea, doresc colectivului şcolii, foştilor şi actualilor elevi şi părinţilor acestora, multă sănătate, succese cât mai multe şi mai mari, încât să mă bucur mai departe de numele şi renumele Şcolii Nr. 5, astăzi ,,Gh. Magheru”. Învățătoare pensionară Popescu Ecaterina 128


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ANII MEI FRUMOŞI Nu exagerez cu nimic când afirm acest lucru, pentru că perioada 1973-1978 când am funcţionat la Şcoala Nr. 5 Caracal, a însemnat pentru mine mai mult decât oricare etapă în cariera mea didactică de aproape 40 de ani. Sunt cel puţin trei argumente în sprijinul acestei afirmaţii, dintre care primul ar fi că aici am simţit cu adevărat interesul şi pasiunea elevilor pentru istorie, în special pentru istoria românilor (prin anii 1971 mai întâlnisem o clasă de a VIII-a la Şcoala Generală Nr. 6 Caracal, aş putea spune cea mai bună din câte am cunoscut), mereu mi se puneau întrebări şi mi se aduceu diferite obiecte pentru muzeul şcolii, ca să nu mai vorbesc de excursiile făcute cu clasa la care eram diriginte, desigur cu tematică istorică. Dintre elevii de atunci care iubeau cu adevărat istoria îi reţin şi astăzi pe Matei Adrian, Stancu Anişoara, Mandache Marian, Buzatu Cristian, Dulepa Mariana, Liviu Nicu, Melcea Cozeta, Iancu Florin, iar dintre cei de la clasa cu profil sportiv unde un an am fost diriginte îi amintesc pe Silviu Frăsineanu, Andreapolus şi Stătescu. În al doilea rând, ca tânăr plin de elan, dornic de performanţă, am avut bucuria să găsesc în această şcoală un colectiv didactic de excepţie care m-a adoptat rapid şi căruia m-am ataşat spiritual şi sufleteşte. Mulţi dintre colegii mei de atunci nu mai sunt, dar pentru omenia şi prietenia arătate, îi consemnez cu dragoste şi cu nostalgie: Nicu Cârstea, Mircea Boşoteanu, Ticu Ganea, Nicolae Eftimie, Hoffman Maria, Gigi Gherman, Ida Drumuş, Neagoe Mănel, iar dintre cei care au învins timpul întâlnindu-i adeseori, îi amintesc pe Popescu Profira, Stan Elvira, Bălu Irina, Malica Ionescu şi Mariana Stratan, colega mea de clasă de la Liceul ,,Ioniţă Asan”, liderul spiritual al generaţiei mele. Nu în ultimul rând, un plus de afecţiune şi consideraţie pentru directorul Marin Neagu, un dascăl autentic, cu certe calităţi manageriale şi umane, poate cel mai valoros director pe care l-am avut în parcursul meu profesoral, pe care îl îmbrăţişez cu acest prilej aniversar. În fine, deci în al treilea rând, în această frumoasă etapă a vieţii mele am obţinut definitivarea în învăţământ (1974) şi tot acum mi-am întemeiat o familie căsătorindu-mă în 1975, iar peste un an deveneam tată, momente care au marcat şi care au influenţat pozitiv traseul meu didactic şi, desigur, tot ceea ce am realizat ca om de cultură. Am avut o bună colaborare cu secretariatul şcolii, în special cu domnul Ionel Borangic de la care am aflat multe, dar şi cu doamna Matei, cărora le păstrez o amintire frumoasă, ca de altfel tuturora, inclusiv femeii de serviciu Oprica, care făcea treaba aşa cum nu am mai văzut la nimeni, mereu veselă şi pusă pe şotii. Multe activităţi didactice sau extraşcolare s-au derulat în acea perioadă, dar 129


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

una mi s-a întipărit în suflet, deşi au trecut 37 de ani de atunci: este vorba de întâlnirea pe care elevii, profesorii şi părinţii au avut-o cu poetul Virgil Carianopol, în ziua de 27.X.1974, când mica noastră sală de spectacole s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei care doreau să-l vadă pe poet, unul dintre liricii importanţi ai poeziei româneşti contemporane. Am fost direct implicat în acest eveniment fiind prieten apropiat al poetului, eveniment pe care pe care directorul Marin Neagu l-a sprijinit total, efectiv cu multă bucurie. După acest moment de mare încărcătură emoţională, cum nu se mai văzuse până atunci în oraşul nostru, primesc de la Virgil Carianopol o scrisoare datată 10.X.1974 în care printre altele îmi scria: ,,...te rog să ştii şi să crezi că m-am simţit aici la şcoala dumneavoastră cum nu m-am simţit nicăieri, deşi peste tot am fost primit regeşte. A fost o ospitalitate oltenească rară, completată cu un entuziasm pe care numai noi oltenii, oameni adevăraţi, ştiu să-l onoreze.” Dar viaţa merge înainte cu luminile şi cu umbrele ei, iar anii care au trecut ne-au aşezat pe fiecare acolo unde a fost nevoie şi desigur unde meritam, aşa că între anii 1991-1993 sunt promovat inspector şcolar teritorial, iar între anii 20012003, inspector şcolar de specialitate (istorie) la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt, având în această calitate sub îndrumare şi control, chiar şcoala la care funcţionasem 5 ani. Relaţia cu cei doi directori de atunci Petre Drăgan şi Florică Ion a fost foarte bună, ei formând o echipă managerială competentă, matură, implicată efectiv, cu rezultate vizibile în procesul instructiv - educativ şi nu numai. Astăzi sunt alte timpuri, alt scenariu, alţi actori, şi desigur altă regie, dar constat că această unitate şcolară – semicentenară - se afirmă în continuare, în peisajul şcolar caracalean şi oltean ca una de referinţă, cu personalitate şi rezultate pe măsura tuturor celor care activează cu profesionalism şi pasiune, învăţători, profesori sau elevi sub coordonarea profesorului Florică Ion, un director ambiţios, talentat, cu o putere de muncă ieşită din comun. Exigent în sensul bun, iubeşte copiii iar din şcoală a făcut o a doua sa casă, fiind permanent prezent acolo unde este nevoie, cu un sfat, o idee sau cu un îndemn, iar rezultatele se văd. La ceas aniversar - 50 - urez acestui lăcaş de învăţătură şi cultură, în cadrul căreia m-am simţit cum nu se poate mai bine şi căreia i-am dat cei mai frumoşi 5 ani din anii mei şi din cariera de dascăl, să aibă viaţă fără de moarte, tinereţe fără bătrâneţe, cu rezultate care să facă cinste atât corpului profesoral, cât şi elevilor. Pentru cei care nu mai sunt, o lacrimă fierbinte, pentru cei de azi, un îndemn sufletesc: C O N T I N U A Ţ I ! La mulţi ani ! Profesor pensionar Dumitru Botar 130


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

LOC AL ÎMPLINIRILOR Vine o vreme a bilanţului, deopotrivă a împlinirilor şi a eşecurilor, o vreme când privești înapoi, nu cu mânie, ci cu discernământ, cu calmul vârstei înţelepciunii depline, cu acea detaşare olimpiană de care se pot bucura şi cei care au avut şansa de a deveni pensionari, da - pensionari, nu toleraţi sau asistaţi sociali, aşa cum pretind potentaţii zilei, în frunte cu ,,capo dei tutti capi”, care aşteaptă, hulpavi, ca aceştia ,,să iasă din sistem”. Am parcurs, cred, traseul oricărui dascăl responsabil, care a dorit să-şi împlinească chemarea, pornită din convingerea necesităţii de a da din cunoştinţele sale şi din preaplinul său sufletesc celor pe care i-a educat. Dacă am reuşit sau nu, o pot spune cei în cauză, dar, în ceea ce mă priveşte, consider că mi-am făcut doar datoria, iar împlinirile, atâtea câte au fost, sunt nu numai rezultatul muncii mele, ci şi al interesului copiilor şi al implicării părinţilor lor. Din cei peste 42 de ani dedicaţi învăţământului, 30 de ani i-am petrecut la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal (astăzi „Gheorghe Magheru”) al cărei jubileu se sărbătoreşte anul acesta. Dacă la celelalte şcoli - Ianca şi Studina - unde am profesat, mi-am făcut ucenicia, aici, la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, am cunoscut împlinirea ca om al şcolii, aici am avut elevi cu rezultate excepţionale la diferite concursuri şi olimpiade, aici am găsit acea efervescenţă creatoare menită să mă propulseze spre performanţă. De aceea se cuvine să menţionez aici, în ordinea participării, numele foştilor mei elevi, olimpici la limba română, care au ridicat prestigiul şcolii noastre şi i-au onorat numele: Lică Monica, Telea Alina, Constantineanu Ciprian, Popa Catrinel, Micu Ileana, Voinea Viorela, Benghe Cosmin, Tulbure Daniel, Anghel Oana. Unii dintre aceştia au participat la mai multe ediţii ale olimpiadei naționale (Lică Monica, Constantineanu Ciprian, Popa Catrinel și Micu Ileana), iar rezultatul cel mai de seamă l-a obţinut Micu Ileana, clasându-se pe locul întâi, în clasa a VII-a. De asemenea, în anii de liceu, unii dintre aceşti copii minunaţi au participat în continuare, tot cu rezultate remarcabile, la alte ediţii ale olimpiadei de limba română. Astăzi ei sunt medici, magistraţi, economişti, profesori de limba română şi de alte specialităţi, traducători sau informaticieni, toţi cu rezultate deosebite în activitatea lor desfăşurată în ţară sau în străinătate. Aici, la această şcoală unde am venit în anul 1979, în urma unui concurs de competenţă pentru ocuparea catedrelor vacante organizat la nivel naţional, m-am desăvârşit ca dascăl, iar în anul 1982 am obţinut gradul didactic I la specialitatea limba şi literatura română. Aici, în cadrul colectivului de catedră al profesorilor de limba română, ca responsabil al acesteia, şi în colaborare cu comisia metodică a învăţătorilor din şcoală, la iniţiativa conducerii şcolii, am organizat un interesant experiment intitulat ,, Cum vorbim, cum scriem româneşte?”, cu ocazia apariţiei primei ediţii a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române din anul 1982. Experimentul s-a finalizat cu o sesiune de comunicări ştiinţifice susţinute în cadrul 131


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Cercului pedagogic al profesorilor de limba română din zona Caracal, la care a aprticipat ca invitat şi regretatul profesor universitar doctor Radu Popescu, şeful Catedrei de limba română a Universităţii din Craiova. Aici, la această şcoală, am reuşit , pe baza experienţei de la catedră, să dau la iveală şi să pun pe băncile elevilor numeroase auxiliare didactice menite să le desăvârşească pregătirea. Aici am găsit o atmosferă stimulativă, efervescentă, creatoare, capabilă să îndemne pe oricine la performanţă. De aceea, multe dintre aceste împliniri le datorez nu numai elevilor şi părinţilor, ci şi colegilor de cancelarie şi de specialitate, colectivului didactic căruia i-am aparţinut ani în şir şi care a ştiut să păstreze acea dreaptă măsură în împlinirea tuturor idealurilor spre care a tins fiecare dintre membrii săi, oameni de înalt profesionalism şi la fel de înaltă ţinută morală. Nu întâmplător am ales această școală ca loc de învățătură și pentru unicul meu copil, care s-a bucurat, împreună cu ceilalți elevi, de un colectiv didactic de excepție și ca urmare a reușit să-și împlinească visul de a se dedica învățământului.

Există însă şi regrete. Unul dintre regrete este acela că m-am născut prea devreme şi am fost nevoit să trăiesc şi unele momente ale degradării profesiei şi demnităţii de dascăl şi, paradoxal, că trăiesc, actualmente, alături de colegii mei, aceleaşi vremuri cumplite şi aceleaşi frustrări de odinioară. Însă, dincolo de toate acestea, Şcoala „Gheorghe Magheru” rămâne pentru mine un loc al împlinirilor, al performanţelor, al desăvârşirii profesionale şi al mulţumirii sufleteşti, un loc unde am trăit satisfacţia de a făuri, cu migală şi cu dăruire, oameni adevăraţi, fiecare cu destinul şi cu băzuinţele sale, plecaţi apoi cu optimism pe un drum lung şi anevoios, spre împlinirea visurilor lor. Profesor pensionar ION POPA 132


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

DASCĂLUL… În anul 1990 când am venit prin transfer la Şcoala ,,Gheorghe Magheru” a fost începutul unui drum spre o carieră de dascăl aşa cum toţi ne-am dori să avem în viaţă. Am primit atunci şansa de a schimba mentalităţi şi concepţii iar acest lucru m-a determinat să-mi pun tot sufletul în exercitarea profesiei pentru care simţeam că am vocaţie. Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu copiii, să-i conştientizez de rolul lor în societate, iar părinţilor lor am încercat să le deschid puţin inimile să realizeze de cât de multă dragoste şi înţelegere au nevoie aceste suflete în formare: copiii lor şi elevii mei. Pe tot parcursul carierei mele nu mi-a lipsit pasiunea: pasiunea de a preda, de a mângâia, de a înţelege şi de a forma adevăraţi oameni. Eram mândră pentru fiecare serie căreia îi dădeam aripi să zboare, m-am consumat în fiecare clipă a celor 4 ani, repetitiv, iar şi iar…Niciodată nu am simţit că obosesc şi mi-am păstrat tinereţea sufletească tocmai datorită acestor copii în viaţa cărora am ocupat un loc: locul doamnei învăţătoare.

Învăţătorul este primul dascăl din viaţa noastră , a tuturor; este o mândrie să fii primul educator deoarece acest lucru este la fel de important precum sunt şi ,,cei şapte ani de acasă”. De calitatea acestor ani depinde poate destinul unei vieţi iar responsabilitatea este dublă: pentru copil şi pentru tine, ca formator de oameni. Şi tocmai pentru că este primul dascăl de care te legi iremediabil cu amintiri de neuitat, învăţătorul îşi merită pe deplin locul printre cei mai iubiţi şi respectaţi oameni. După 39 de ani la catedră, în care m-am încărcat zilnic cu speranţele, bucuriile, împlinirile, dezamăgirile şi micile tristeţi ale elevilor pe care i-am format cât am putut de bine, singurul gând care îmi luminează sufletul este acela că, dacă ar trebui să-mi încep viaţa de la capăt şi să-mi aleg altă profesie, aş alege-o fără ezitare tot pe aceasta: să fiu învăţătoare. Privind retrospectiv, anii petrecuţi la Şcoala ,,Gheorghe Magheru” mi-au adus numai satisfacţii profesionale; această perioadă care m-a marcat din toate punctele de vedere a fost intensă şi completă sub toate aspectele. Mă bucur că am avut şansa de a mă împlini profesional, de a nu regreta nimic, iar Şcoala ,,Gheorghe Învăţătoare pensionară Rodica Voicu Magheru” mi-a oferit acest lucru. 133


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ŞCOALA GENERALĂ NR. 5, ŞCOALĂ DE ELITĂ Din cei aproape 40 de ani de activitate didactică, în care m-am perindat prin mai multe unităţi şcolare (Clubul Elevilor „Marius Bunescu”, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Şcoala Generală Nr. 6, Colegiul Naţional „Ioniţă Asan”, Şcoala „Gheorghe Magheru”), la aceasta din urmă am funcţionat 13 ani. Trebuie să mărturisesc că aici am găsit un colectiv didactic de excepţie ale cărui rezultate în activitatea şcolară şi extracurriculară dusese faima acestei unităţi de învăţământ dincolo de hotarele oraşului şi ale judeţului, un colectiv în care înţelepciunea maturităţii se îmbina cu exuberanţa tinereţii, acesta fiind secretul marii performanţe. Acceptarea de către un asemenea colectiv a impus ca o necesitate şi sporirea interesului meu pentru pregătirea profesională, pentru perfecţionarea metodică şi de specialitate, pentru a fi la înăţimea standardelor ridicate la care trebuia să mă raportez şi pe care trebuia să le ating. În acest colectiv am fost primit cu braţele deschise, am fost acceptat cu sinceritate şi afecţiune de către doamnele învăţătoare şi de către toţi colegii profesori, indiferent de specialitatea lor, dovadă fiind faptul că de-a lungul anilor petrecuţi la această şcoală am colaborat cu aceştia obţinând rezultate deosebite în activităţile artistice desfășurate la nivelul şcolii, al comunităţii locale sau la nivel judeţean ori naţional cu ocazia diferitelor festivaluri şi concursuri. Aş vrea să remarc aici colaborarea nu numai cu conducerea şcolii, ci şi cu colegele învăţătoare Rodica Voicu, Geta Grigore, Nadia Grozăvescu, cu colegii din cadrul catedrei de limbă şi comunicare Ion Popa, Veturia Colceag, dar şi cu cei de alte specialităţi cum sunt Ioana Niţu, Georgeta Raicu, Veronica Ivan, Mitel Popa, Manicea Alecsandrina şi Prună Cornelia, atunci când aceştia au fost implicaţi în activităţi ce impuneau şi prezenţa unui moment artistic. Un alt factor determinant în calitatea actului artistic desfăşurat la nivelul Școlii „Gheorghe Magheru”, l-au constituit colectivele de elevi, şi ei copii de excepţie prin sensibilitate, prin interesul manifestat faţă de muzică, prin exuberanţa cu care s-au implicat în activităţile extracurriculare din acest domeniu. În această ordine de idei doresc să precizez că am găsit colective de elevi pregătite temeinic, cu responsabilitate şi cu pasiune de către predecesorul meu, domnul profesor Ion Constantinescu. Prin rezultatele pe care le-am obţinut cu elevii acestei şcoli, fie ca interpreţi individuali, fie ca membri ai unor formaţii vocale şi instrumentale, am reuşit să dovedim faptul că Școala „Gheorghe Magheru” a fost şi a rămas o şcoală de elită şi în această privinţă. Datorită interesului manifestat de elevii şcolii noastre pentru acest obiect de învăţământ şi datorită implicării lor în activităţile cu caracter artistic, unii dintre ei, grație talentului şi seriozităţii dovedite, au reuşit la şcoli la 134


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

care s-a susţinut ca probă eliminatorie cea de aptitudini muzicale pe care au trecut-o cu brio, cum este cazul elevilor Berea Denis (Liceul Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina ) şi Cîrstea Teodor Dodo (Liceul de Artă „Marin Sorescu” Craiova). Aş menţiona că acest elev, Cîrstea Teodor, este foarte talentat și are un auz muzical absolut, precum şi un simţ armonic deosebit. De asemenea, în cadrul proictului de acțiune comunitară, în colaborare cu biserica, un grup de elevi de la Școala ,,Gheorghe Magheru” s-a deplasat la centrul

de copii cu handicap din oraș cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, oferind acestora pachete cu daruri și dulciuri, prezentându-le totodată și un mic program artistic. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă grupul de colindători al școlii a participat la tradiționalul festival de obiceiuri și datini ,,De la străbuni până la noi” și a colindat efectiv instituțiile publice locale și pe conducătorii acestora, precum și agenții economici cei mai importanți (Romanița, Romvag, Monte Verde etc.) , care s-au arătat încântați de conținutul și calitatea programului prezentat. Nu pot încheia înainte de a remarca faptul că eu însumi ca părinte, precum mulţi alţi părinţi, datorită prestigiului de care s-a bucurat și se bucură Școala „Gheorghe Magheru”, am optat pentru înscrierea copiilor mei la această şcoală, frecventând-o din clasa întâi, până la absolvire. În încheiere, încerc o urare şcolii dragi şi conducerii acesteia din perioada când am funcționat la această unitate școlară: Iubită şcoală de elită, / Eu mulţi ani îţi doresc / Şi-n prag de mare sărbătoare / Cu tine mă mândresc. //Ai scos atâtea generaţii / În fiecare an, / Fiind la cârma şcolii dragi / Florică şi Drăgan./ Profesor Marian Enache 135


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

MUGURI DE SPERANŢĂ Este 3 septembrie 1990. O zi plăcută de toamnă, cu soare şi miros de crizanteme. O zi care-mi va rămâne veşnic marcată în memorie. Este prima mea zi de muncă. Ce frământări, ce gânduri, ce speranţe!.... Absolvisem Liceul Pedagogic din Craiova şi eram o tânără învăţătoare de 18 ani. Fusesem repartizată în oraşul natal – Caracal – la Şcoala Nr. 4. Habar nu aveam unde este situată şi recunosc că nu trecusem niciodată prin acel cartier – Bold. Lângă mine, ca întotdeauna, mama mă privea cu ochii plini de iubire şi de mândrie şi mă încuraja. Mama a fost persoana care mi-a purtat paşii spre meseria aceasta, şi la propriu şi la figurat. Ea m-a condus pentru prima dată spre acel loc – şcoala unde fusesem repartizată şi unde lucrez şi azi. Drumul mi s-a părut interminabil, m-a speriat aspectul rural al cartierului, dar am fost plăcut impresionată de privirea deschisă a oamenilor locului, de aspectul impozant al şcolii şi de căldura cu care am fost primită aici. M-a întâmpinat tanti Lenuţa – îngrijitoarea – care mă privea cu drag, m-a condus prin şcoală şi mi-a arătat cancelaria. Am păşit în încăperea răcoroasă pe uşa căreia scria „Cancelarie” cu o emoţie greu de descris ... Eu, o puştoaică ce până în urmă cu trei luni intram în clasă ca elevă, intram acum în cancelarie ca învăţătoare! Eram cadru didactic! Îi îndeplinisem mamei visul de a-i călca pe urme, dar şi mie idealul de a ajunge acolo unde îmi propusesem: în şcoală, dar în cancelarie. Rând pe rând au sosit doamnele învăţătoare şi doamnele şi domnii profesori ai şcolii. Îi priveam cu sfială, cu teamă şi cu respect. Îmi doream să mă ridic la înălţimea aşteptărilor mamei şi ale dumnealor. Cu toţii m-au primit cu căldură, cu sinceritate şi cu promisiunea că vom avea o colaborare extraordinară. Şi n-au exagerat deloc! Cel mai mare impact l-a avut totuşi domnul director Marin Neagu. Întâlnirea cu domnia sa mi-a marcat întreaga carieră şi îi mulţumesc pentru tact, răbdare şi mai ales pentru corectitudine. Când m-a întrebat cu voce joasă ce clasă aş prefera (erau libere clasele I, a II-a şi a III-a) am simţit că-mi stă inima de emoţie şi că-mi pierd vocea. Abia am articulat: „Clasa a II-a”! M-a privit îndelung, a zâmbit şi m-a întrebat dacă m-a sfătuit cineva. Eram încurcată de tonul său şi am bâiguit ceva de genul că mi se părea mai potrivită pentru o debutantă: copiii erau oarecum formaţi, dar aveam suficient timp să stabilesc o legătură strânsă cu ei... Mai târziu am aflat că preluam clasa unei inimoase doamne învăţătoare – doamna Stela Mănescu – model de dascăl, de om, de coleg. Am avut acest noroc şi am folosit la maximum avantajele unui start foarte bun. Îmi place să cred că am continuat în stilul predecesoarei mele, că m-am ridicat la înălţimea aşteptărilor impuse de situaţie. Împreună cu colegele mele, doamne învăţătoare cu experienţă bogată şi un renume pe măsură – doamna Prună-Stancu Maria, domnişoara Bonţu Geta, doamna 136


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Pătru Oprica – am dus renumele şcolii mai departe, am reuşit să creştem copii isteţi, cu mult bun-simţ, copii ce azi au devenit persoane respectabile, importante, care nu au uitat că şi-au început desăvârşirea ca persoane la acea mică şcoală de cartier, Şcoala Nr. 4 din Bold. După 21 de ani privesc cu nostalgie la timpul ce a trecut, la lucrurile pe care le-am realizat, la generaţiile de copii cu care am avut prilejul şi plăcerea să lucrez. Nu-mi vine să cred că a trecut atâta timp, că azi elevii din prima mea generaţie sunt părinţi de ceva vreme, au slujbe bune, copii frumoşi, sunt oameni în toată firea. În tot acest timp, în aceeaşi şcoală încărcată de istorie, la aceeaşi catedră din aceeaşi clasă luminoasă, cu ferestrele la stradă, am fost binecuvântată cu serii de copii buni, frumoşi, cu care am realizat lucruri deosebite, cu ajutorul cărora şi prin care mi-am împlinit o mulţime de visuri. Sunt încântată să spun că printre „copiii mei”, cum îi numesc mereu, se află absolvenţi ai facultăților de arhitectură, de informatică, de medicină, de automatică, de drept, de relaţii internaţionale, și ai academiei militare, oameni care fac cinste familiilor lor, dar şi mie. Pentru fiecare dintre ei mă bucur ca şi pentru copilul meu, pe care, fiindcă veni vorba, îl am elev tot aici, la Şcoala Nr. 4 din Bold. Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă în această mică şcoală, pe care o iubesc din tot sufletul şi în care am investit toată cariera mea, nu am fi fost ca o echipă. Aşa cum am fost binecuvântată cu copii buni, la fel pot spune şi despre colegii de cancelarie. Am avut şi am onoarea să fiu colega unor renumiţi profesori, unor oameni deosebiţi. Unii dintre dumnealor au fost chemaţi de Dumnezeu să facă educaţie acolo, sus, în cer, alţii se bucură de o binemeritată pensie, iar cu alţii încă mai sunt colegă, chiar dacă nu în aceeaşi cancelarie. Şi nu pot merge mai departe fără să-i amintesc pe domnul profesor Varga Gabriel, doamna profesoară Cernat Marcela, doamna învăţătoare Mănescu Stela; tuturor le doresc să aibă lumină şi odihnă. Urez viaţă lungă cu satisfacţii şi sănătate doamnei învăţătoare Prună-Stancu Maria, doamnei învăţătoare Pătru Oprica, doamnelor învăţătoare Gheorghiceanu şi Julea, domnilor profesori Neagu Marin şi Gongea Mitică, doamnei profesoare Popescu Maria, domnului profesor Popof Eugen, doamnei profesoare Mihală Ioana, domnului profesor Preda Eugeniu şi la toţi cei care au lucrat în această şcoală şi pe care nu i-am menţionat. Celor care sunt încă la catedră le doresc tot ce-mi doresc şi mie: copii buni şi inteligenţi, colegi de treabă, realizări, sănătate şi multă putere de muncă. Cuvintele sunt puţine şi mici atunci când vrei să redai cu ele ceea ce ai trăit atâţia ani. În speranţa că nu am supărat pe nimeni, că nu am uitat pe careva şi că nu am devenit nici prea sentimentală, nici prea prețioasă în exprimare, închei aici. Şcoala Nr. 4 din Caracal a fost, este şi va fi mereu o parte importantă a vieţii mele! Am crescut, am evoluat, am învăţat multe lucruri, am câştigat multă experienţă, acum chiar sunt profesor, dar în mintea şi în sufletul meu va rămâne mereu acea imagine a unei tinere învăţătoare croită să răstoarne munţii şi să schimbe lumea, acea imagine a unei zile de toamnă blândă, acel 3 septembrie... Învățătoare Camelia Zamfirescu Școala Nr. 4 Caracal 137


UN GÂND PENTRU ȘCOALA MEA DRAGĂ


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

SUNT CEL MAI TÂNĂR ABSOLVENT M-am născut la data de 25 august 1995 și am urmat Școala Generală „Gheorghe Magheru” între anii 2002-2010. În încercarea de a rezuma acești opt ani voi începe cu clasele primare. Cea care mi-a pus stiloul în mână a fost doamna învățătoare Rioșanu Nicoleta, un cadru didactic cu o foarte bună pregătire profesională, dovedindu-și atunci când era cazul, severitatea și intransigența în relațiile cu elevii. Dumneaei a reușit să mă facă să apreciez învățătura, astfel încât am terminat clasele I-IV cu calificativul ”foarte bine” și diploma de excelență. La gimnaziu, începutul a fost mai dificil, deoarece am venit în contact cu numeroși profesori care-și respectau disciplinele și care aveau, de la noi, așteptări ridicate. Am avut dascăli de înaltă clasă, dintre care îi amintesc pe veterani: domnul Popa Ion (limba română), domnul Cârstea Nicolae (matematica), domnul Drăgan Petre (fizică), domnul Popescu Aurel (biologie) și bineînțeles pe domnul director Florică Ion (chimie)…dar și pe cei mai recenți: domnul Nicolăiță Dan (matematica), doamna Colceag Veturia (limba română), doamna Raicu Georgeta (educație tehnologică), doamna Popa Anca (istorie), doamna Nicolăiță Cristina (fizica/engleza/informatica). Dumnealor și-au făcut cu prisosință datoria, mi-au fost alături și m-au determinat să particip la numeroase concursuri și olimpiade școlare . Îl menționez aici pe domnul profesor Florică Ion care m-a inițiat în tainele chimiei și care m-a îndrumat în pregătirea pentru olimpiadele la care am reușit să obțin mențiuni naționale. De asemenea, domnul Nicolăiță, doamna Raicu și doamna Colceag m-au îndrumat către matematică, tehnologie și limba română, dar succesele au fost mai puțin răsunătoare. Un loc aparte îl ocupă doamna profesoară Colceag Veturia, diriginta și profesoara mea de limba română, care mi-a fost ca o a doua mamă, mi-a stimulat spiritul de competiție și mi-a apreciat realizările. Cu multă muncă și perseverență am reușit să termin clasele V-VIII cu media zece, efort pe care domnul director l-a înnobilat prin acordarea diplomei de onoare a școlii. Actualmente sunt elev în clasa a noua la Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”, la profilul matematică-informatică-bilingv. Pasiunea pentru chimie pe care am cultivat-o în generală se menține și ca urmare am obținut mențiune specială la Olimpiada Națională de Chimie (ONC) în anul 2011. Tot în acest an am participat la olimpiada județeană de limba engleză și de matematică. Aș dori să amintesc că și părinții mei au fost elevi ai Școlii Generale Nr. 5 și călăuziți fiind de profesorii acestei școli, au devenit medici. De asemenea, fratele meu mai mic frecventează în prezent cursurile aceleiași instituții, astfel încât pot spune că pentru familia noastră, școala 5 a devenit o tradiție. În încheiere, mulțumesc profesorilor mei și urez Școlii ”Gheorghe Magheru” La mulți ani ! cu ocazia semicentenarului. Alexe Vlad Dorin 141


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ȘCOALA GENERALĂ- UNA DINTRE AMINTIRILE MELE DRAGI

Pe 15 septembrie 1994, mergeam împreună cu mama în prima zi de școală. Nu îmi mai aduc aminte toate detaliile, dar din cele relatate de părinți și de către colegi, a fost un moment foarte greu pentru mine. Nu îmi doream să rămân singur cu o grămadă de copii pe care nu-i cunoșteam. Acesta a fost începutul unei noi activități importante din viața mea, activitate care nici acum nu s-a încheiat și nu cred că se va încheia vreodată - învățarea. Eram în clasa doamnei învățătoare Ionescu Maria, alături de colegi precum Daniel Brulea, Cristian Soare, Florin Ciocan, Adela Cioroianu, Diana Țîrcomnicu, Otilia Cârstea, Adi Ganea, Ana Iacob, Andrada Obretin, Aurel Badea, Aniela Bucurescu, Luiza Vasilescu, Andreea Puiu și Mircea Dumitru. Îmi cer scuze pentru cei pe care nu i-am menționat, dar memoria nu este principalul meu atu. Doamna Ionescu a făcut un lucru extraordinar cu noi, alături de doamna Manicea Alexandrina, profesoară de engleză începând din clasa a II-a, căci ne-au ajutat să punem baza necesară următorilor ani de studiu. Cei patru ani de școală primară au trecut destul de repede și majoritatea dintre noi eram premianți, deoarece potențialul colectivului era foarte ridicat. În clasa a III-a, un accident în curtea școlii a avut ca rezultat o fractură la mâna dreaptă, fapt pentru care am lipsit o lună și jumătate de la școală, dar, ușor, ușor, am reintrat în cursul normal al lucrurilor. Trecerea la gimnaziu s-a făcut printr-un examen, toți cei care au terminat clasa a IV-a au dat o testare pentru a fi repartizați în cele patru clase de a V-a (A, B, C și D). Intrarea în clasa a V-a a constituit o schimbare majoră. Nu mai aveam același dascăl la toate materiile, cum era doamna învățătoare, aveam profesori pentru fiecare materie și mai trebuia să ne și mutăm din clasă în clasă, în funcție de ora pe care o aveam. Eu am fost repartizat în clasa a V-a A, având ca dirigintă și profesoară de limba engleză, pe doamna Manicea Alexandrina. Ca profesori, i-am avut pe Nicolae Cârstea – matematică, Ion Popa – limba română, Petre Drăgan – fizică, Anca Popa – istorie, Ion Florică – chimie, Maria Florică – geografie, Florin Chiroiu – informatică, Mitel Popa – educație fizică. Aș vrea să le mulțumesc, în special, regretatului profesor Nicolae Cârstea, care m-a ajutat să construiesc baza gândirii mele matematice, pe care încă o mai folosesc și o dezvolt, domnului Popa pentru că alte cunoștințe de limba română n-am mai căpătat după ce am terminat școala generală, la fel întâmplându-se și cu geografia, 142


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

mulțumită doamnei Florică. Domnul Drăgan a început să-mi fie profesor în clasa a VI-a, iar exigența și corectitudinea dumnealui cred că au avut un rol important în ceea ce am devenit. În clasa a VII-a, domnul Florică a început să ne predea chimie. Deși la început eram cu toții speriați de materia asta, alături de domnul Florică am atins apogeul din școala generală prin participarea în clasa a VIII-a la Olimpiada Națională de Chimie, Constanța, 2002. Am obținut locul 12 pe țară, plecând de la Constanța cu o mențiune, având printre cele mai mari note la partea teoretică. După școala generală, m-am înscris și am intrat la clasa de matematicăinformatică bilingv engleză a Colegiului Național ,,Ioniță Asan” din Caracal. Avându-l ca diriginte și profesor de matematică pe Titu Vârban, am participat la olimpiadele naționale de matematică din 2003, 2004, 2005 și 2006. Am vizitat astfel orașe precum Sibiu, Deva, Bistrița și Iași. Pe lângă acestea am fost la olimpiadele județene de chimie, fizică și informatică. A urmat examenul de bacalaureat și înscrierea la facultate. Am ales Facultatea de Automatică și Calculatoare, secția calculatoare, din cadrul Universității „Politehnica” din București. Pot spune că aceasta a fost cea mai bună alegere pe care aș fi putut s-o fac în acel moment. Am terminat în 2010 facultatea, având bursă de studiu în toți cei patru ani, iar în prezent sunt în anul I la programul de master Management în tehnologia informației, tot în cadrul Universității ,,Politehnica” București. Pe 1 august 2010 m-am angajat la IXIA – o firmă de IT din București – unde sper să evoluez, ca angajat. Sfatul meu pentru elevi este să învețe la toate materiile în școala generală, pentru a-și face o cultură generală și baza pentru ce vor învăța mai târziu, după care, la liceu și la facultate, fiecare să își aleagă o direcție în care să meargă, fie spre profilul real, fie spre cel uman, și să-și aprofundeze cunoștințele în domeniul ales.

Masterand Adrian Bondrescu Universitatea ”Politehnica” București

143


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ÎMI AMINTESC CU PLĂCERE A fost o surpriză plăcută să primesc mesajul de la conducerea fostei mele școli. Da, am fost elevul acesteia și îmi amintesc cu plăcere de acei ani, de dascăli precum domnul Precupețu, doamna Ene și de alții al căror nume îmi scapă, dar nu și amintirea lor. Este o inițiativă lăudabilă aceea de a realiza o monografie a școlii și de a contacta foști elevi. Din păcate sunt destul de puțin timp în țară, motiv pentru care n-o să pot participa la activitățile minunate care se vor desfășura în cinstea semicentenarului. Câteva cuvinte despre mine. Am absolvit Facultatea de Aeronave din București în anul 1980. Am lucrat succesiv la Institutul pentru Aparate și Utilaje pentru Cercetare de pe platforma Institutului Politehnic București, apoi la Aeroportul ,,Henry Coandă”. In anul 1993 am emigrat în Canada unde am lucrat la Bombardier Inc. Divizia Canadair pe linia de asamblare de avioane regionale RJ-200 și avioane de afaceri Challenger 604. Am avut onoarea să livrez avioane corporative lui Bill Gates (Microsoft) și lui Larry Ellison (Oracle). În 1996, după ce am obținut cetățenia canadiană, am plecat la Seattle-USA unde am lucrat la Boeing Co. până în 2002 în hala de asamblare din Everett (cea mai mare clădire din lume ca volum) unde se finalizează avioanele de mare capacitate Boeing 747 (Jumbo Jet), 767, 777 și mai nou, 787 (Dreamliner). După Boeing am luat pauză câțiva ani pentru călătorii, după care am lucrat în Broughton, UK la aripile pentru Airbus A380 (cel mai mare avion de transport de serie). A urmat din nou o pauză de călătorii, după care am lucrat în Spania, la Valladolid, Castilla Y Leon la subansamble mari pentru avionul de afaceri francez Falcon 7X și avioanele de pasageri A-330 și A-340. De curând am sosit dintr-o călătorie și voi începe să lucrez pentru Pfalz Flugzeuge Werke (PFW Aerospace) în Mississippi-USA la noul model Airbus A-350. Stilul de viață pe care l-am ales este incompatibil cu viața de familie. Nu sunt căsătorit. Am totuși o fată care urmează cursurile unui liceu în București. Neputând fi în țară la importantul eveniment, transmit fostei mele școli să trăiască, să crească și să înflorească, iar foștilor mei profesori respect și recunoștință. Inginer BURĂȚI MARIN absolvent Promoția 1972 144


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ŞCOALA PRIMILOR PAŞI ÎN LUMEA CUVINTELOR POTRIVITE Ce diferenţă este între Cionof P. Petre şi Şerban Cionoff? Răspunsul este simplu: o diferenţă de 50 de ani şi un pic. Adică diferenţa dintre Cionof P. Petru Şerban, elev la Şcoala Elementară Nr. 5 din Caracal şi cel care astăzi îşi iscăleşte articolele Şerban Cionoff. Adică una şi aceeaşi persoană, dar despre care nu ştiu dacă se poate spune, neapărat, că a fost un elev model al acestei şcoli. Ceea ce însă ştiu cu certitudine este faptul că undeva, într-un colţ de suflet, păstrez icoana unui loc unde mi-am început ucenicia întru ale cuvintelor potrivite. Era prin primăvara lui 1960 când, pe adresa şcolii noastre, a venit o scrisoare din Craiova. O iscălea, în numele colegilor săi de la prestigiosul Liceu ”Fraţii Buzeşti”, o elevă, Adriana pe numele mic. În scrisoare ni se cereau câteva date despre oraşul nostru. Nici până azi nu am reuşit să aflu prin ce minune am fost ales tocmai eu („mai năuc, mai nătărău”, cum ar fi zis Ion Barbu, neuitatul autor al baladei „După melci”) pentru ca să fac treaba asta. După toate semnele, m-ar fi recomandat profesoara noastră de limba şi literatura română, domnişoara Florica Rieckman - o minune de erudiţie şi de sensibilitate literară -, cea care mi-a şi dat spre lectură o „Monografie a judeţului Romanaţi, scrisă de una dintre rudele sale, Ştefan Rieckman. (Cartea cu pricina apăruse prin 1928 şi, ca atare, fusese trecută ,,la index”, fiind socotită o carte „duşmănoasă, reacţionară şi burghezo-moşierească”!) Am mai răscolit prin biblioteca alor mei, unde am dat peste un Dicţionar geografic al României, de pe la 1880 şi ceva, parcă, am mai cerut ceva desluşiri de la venerabilul profesor Pătru Crăciun - o veritabilă autoritate în materie, despre care nu ştiu dacă mai tinerele generaţii au cunoştinţă -, aşa după cum m-am mai bucurat de sfaturile familiei de profesori Aurel şi Paula Georgescu (vecinii mei de pe strada Karl Marx, fostă Filipescu, azi Mihai Viteazul) și, în fine, cam într-o lună şi un pic, am întocmit o mică monografie a oraşului. După ce am trimis-o colegei craiovene, am avut supriza să mă văd lăudat, pentru fapta mea literar-istorică, în „Scânteia pionierului”... şi cam atât! Din păcate, nu am păstrat o copie a compunerii, aşa încât, neavând atestarea documentară, nu îmi rămâne decât să fiu crezut pe cuvânt. Poate că, atunci, mi-a încolţit în cuget dorinţa de a scrie, dar, cu siguranţă, o asemenea ispravă nu ar fi fost posibilă dacă, încă în acei ani atât de tulburi şi de încâlciţi, în această modestă şcoală de oraş provincial, nu ar fi fiinţat un adevărat laborator de vise şi de căutări entuziaste. Începând „de sus”, adică de la biblioteca şcolii, unde aveam un mentor sigur şi un sever analist al lecturilor („Ia să vedem noi, ce ai înţeles din cartea asta”) în „tanti Mimi”, adică Doamna Mimi Stroe, soţia profesorului Petre Stroe - părinţii lui Puiu Stroe, personaj emblematic al clubului „U Craiova” din vremurile sale de glorie. Şi, tot de la tanti Mimi, pe bază de prietenie cu ai mei, am mai avut în mână şi altfel de cărţi decât cele din bibliografia obligatorie, de genul „Lazăr de la Rusca” sau „Aşa s-a călit oţelul”. Cărţi pe care, la rându-mi, le mai dădeam ,,pe sub mână” şi altor amatori de lecturi ... în afara clasei. (Mai ales, în afara canoanelor de lectură din vremea „ascuţirii luptei de clasă”!). Bineînţeles, cu ştiinţa şi cu aprobarea tacită din partea directoarei şcolii, profesoara Maria Ionescu. Isprava mea nu a fost câtuşi de puţin singulară, fiindcă în şcoala noastră fiinţau cercuri pe materii, unde mulţi au deprins dragul şi râvna viitoarelor profesiuni. 145


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Am ales anume acest episod, dar nu spre a-mi confecţiona, mai ales la un asemenea ceas aniversar, poza unuia care, încă din fragedă tinereţe, s-a luptat cu nu ştiu ce oprelişti, ci anume pentru a spune mai tinerilor mei prieteni că, fie şi în asemenea condiţii, deloc senine şi deloc uşoare, aici, la Caracal, o şcoală, aparent, modestă, a fost şi a rămas cu adevărat un lăcaş de cultură. Implicit, de respect pentru faptul de cultură. Iată, aşadar, un puternic motiv de suflet pentru a mă alătura frumoasei sărbători a Şcolii „Gh. Magheru”, urând profesorilor şi învăţeceilor săi „Sănătate, fericire şi luceferi în privire!” Şerban CIONOFF, publicist ÎNTOARCERE ÎN TIMP Să întorci timpul înapoi, nu se poate. Să te întorci în timp, în vremea copilăriei, asta se poate. În anii ’80, ca să pot păstra tradiţia familiei, să urmez un liceu renumit din Caracal, a trebuit să mă mut la oraş. Plecam dintr-o şcoală relativ mică, de la ţară, într-o şcoală impresionantă la prima vedere, cel puţin în privința clădirii – fosta și actuala Judecătorie Caracal, căci pentru început nu cunoșteam valoarea acestei școli în cadrul tuturor instituțiilor de învățământ din orașul Caracal. Este prima impresie la intrarea în imensa clădire. Mă întrebam de ce Şcoala Nr. 5 şi nu la Școala Nr. 1, pe care eu o consideram cea mai mare din oraş. Erau întrebări pe care mi le puneam în mintea mea de copil. Deşi veneam ,,de la ţară”, am fost bine primit de colegii de clasă, dar parcă mai bine de profesori. Şi ce profesori… Cârstea Nicolae, soţii Florică, Drăgan Petre, Pânzaru Viorel sunt numai câţiva din pleiada de profesori care au pus suflet în ceea ce au făcut şi au dus faima acestei școli din Caracal. Dar nici colegii mei nu sunt mai prejos, deoarece urmând modelul profesorilor lor au ajuns la rându-le profesori, medici, ingineri sau arhitecţi renumiţi. De câte ori trec pe lângă clădirea actualei judecătorii îmi amintesc primii paşi făcuţi pe culoarele înalte ale Școlii Generale Nr. 5, şcoală de care mă leagă amintiri plăcute, pentru că aici s-a pus o cărămidă la formarea mea ca om, ca viitor specialist. Vă mulţumesc tuturor, stimaţi profesori, fie că mai sunteţi printre noi sau nu, pentru ceea ce aţi făcut pentru mine, pentru generația mea și, sunt convins, pentru atâtea alte generații de elevi. La ceas de jubileu, doresc dascălilor acestui lăcaş de ştiinţă succes, realizări pe toate planurile şi să fie mereu la înălţimea înaintaşilor, iar elevilor să fie mândri de dascălii lor şi să le urmeze exemplul! VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! Conf. univ. dr. ing. Sorin BORUZ, Universitatea din Craiova

146


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

EXPERIMENT - ȘCOALA GENERALĂ NR. 5 CARACAL Am avut şansa să învăţ la această şcoală! Da, nu este nicio exagerare! În 1963 intram în clasa I, iar la şcoala unde am fost înscrisă (şcoala aleasă de părinţii mei cu multă grijă şi după criterii pe care numai ei le cunoşteau) s-a făcut un experiment, de care, probabil, puţini îşi mai amintesc. Desigur cei care au participat la el nu l-au uitat. Din clasa I am avut repartizat un cadru didactic (învăţător/învăţătoare) pentru fiecare obiect de studiu, scopul fiind acela de a evita disconfortul pe care se presupunea că îl produce schimbarea la trecerea din clasa a IV- a în clasa a V- a. Şi uite că astfel îmi amintesc de doamnele mele învăţătoare - sunt astfel mai bogată decât alţi şcolari care au un singur învăţător sau o singură învăţătoare. La vremea aceea doamnele mele învăţătoare erau doamna de compunere, doamna de matematică, doamna de caligrafie... Personaje de poveste (acum!) pe care le-am păstrat în cutiuţa de bijuterii a memoriei cu multă duioşie pentru modul, cel puţin interesant, în care au ştiut să ne trezească apetitul pentru explorarea universului cărţilor cu litere şi cifre din care şi noi puteam construi alte lumi în care să ne simţim ,,stăpânii inelelor”. Literele şi cifrele erau vii, puteau să te facă fericit, atunci când le îmblânzeai sau... puteau să te atace în arenă (la tablă!) atunci când uitai să le tratezi cu respect... Cu doamna Corina Dumitrescu făceam compunerea şi gramatica, cu doamna Rădulescu – aritmetica, cu doamna Pânzaru – caligrafie, cu domnul Borangic - muzica...şi în faţa fiecărui nume mă simt datoare cu o reverenţă... Aş completa galeria portretelor cu nume în faţa cărora şi acum simt că ar trebui să mă ridic în picioare: doamna Profira Popescu, domnul Ion Precupeţu, domnul Bobircă, doamna Germinia Şuşanu, domnul Ticu Ganea, domul Stavăr, domnul şi doamna Zâmbrea şi toţi acei dascăli, care şi atunci, ca şi cei de acum, şi-au pus sufletul în fiecare oră de curs, în fiecare încurajare adresată nouă echipelor timide de cuceritori ai lumii semnelor din cărţile cu litere si cărţile cu cifre, conduse în spectaculoasele (pentru noi) curse cu obstacole pe foile albe ale caietelor dictando sau ale caietelor cu pătrăţele. Localul şcolii în care am învăţat nu mai este. Surprizător, dar la vremea aceea – 1961 - şcoala noastră avea un amfiteatru (cu cortină de pluş roşu la scenă) unde se jucau piese de teatru cu noi, elevii, aveam o sală de sport cu aparate de gimnastică şi coşuri de baschet, laboratoare – echipate pentru chimie, fizică, biologie şi mai aveam (la mansardă - fascinant!) o bibliotecă şcolară unde te puteai întâlni cu micul prinţ, cu fraţii Grimm, cu Costache Giurgiuveanu şi Otilia, cu Olguţa, Dănuţ şi toata familia Deleanu, dar cu cine nu te întâlneai...totul era să urci scările de lemn, să te laşi purtat de vraja cărţilor din rafturi – şi nu erau puţine! În amintire am păstrat o imagine a clădirii şcolii pe care am şi înfrumuseţat-o desigur, nu au avut nevoie de retuşuri amintirile din lumea dascălilor! O pleiadă de nume de 147


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

elită care ne-au îndrumat paşii spre biblioteci, săli de lectură, săli de teatru, săli de expoziţie... Am învăţat să ne abonăm la reviste - Gazeta matematică, Ştiinţă şi tehnică, Magazin istoric...Eram elevi la o şcoală de cultură generală! - şi chiar asta a fost o şcoală care ne-a învăţat să căutăm, să cercetăm, să trăim cu bucurie într-o lume pe care măcar sperăm s-o putem face mai bună şi mai frumoasă fiecare dintre noi, oriunde ne-am afla... Nu-i aşa că fiecare dintre dumneavoastră v-aţi fi dorit să învăţaţi la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal? Da, acest fapt a fost şi este un privilegiu şi de aceea, acum, la jubileu, le urez multă sănătate şi viaţă tihnită dascălilor pensionari ai şcolii, ca şi celor în activitate, iar acestora din urmă le adresez şi urarea de a duce mai departe prestigiul acestei instituţii de învăţământ, devenită prin timp un simbol al luminii şi al împlinirilor sufleteşti! Doina Ciovică (Ocnaru) inginer constructor - proiectant structurist Târgovişte

Premianții clasei a VIII-a B, promoția 1971, dirigintă – prof. Drumuș Ida 1. Ciovică Doina (stânga) 2. Popa Florina (dreapta) 3. Stoica Daniela (mijloc) 148


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

AMINTIRILE UNUI ELEV DIN PROMOȚIA 1995

Ca mii de alți elevi din zeci de promoții, am avut șansa să studiez într-una din cele mai reputate școli din județul Olt, factor determinant în pregătirea temeinică de care am beneficiat. Am învațat să scriu și să citesc acum 23 de ani sub îndrumarea doamnei învățătoare Ecaterina Popescu, la gimnaziu avându-l apoi diriginte pe domnul profesor Constantin Arsene. Îmi aduc aminte cu mare plăcere de momentele petrecute împreună cu dânșii, de răbdarea și tactul doamnei învățătoare, de dragostea de oameni a celui de al doilea, de excursiile cu clasa, de picnicul din pădurea de la Romula, de felul unic de a prezenta istoria neamului, aceasta rămânând și astăzi una dintre pasiunile mele. Păstrez amintiri plăcute despre toți profesorii, dar lipsa de timp și de spațiu nu-mi permite să-i amintesc decât pe o parte dintre dumnealor: domnul Negrilă Marin, profesorul de matematică (dar și responsabilul echipei de circulație și organizatorul unui cerc de informatică în timpul liber), domnul Popescu Aurel, profesor de biologie, o alta dintre materiile mele preferate, chiar dacă memoria nu mi-a permis sa fac vreodată performanță, domnul Gherman Gheorghe, profesorul de sport, care ne-a făcut să descoperim baschetul (sunt dintre cei care consideră că sporturile de echipă rămân esențiale în dezvoltarea armonioasă a unui copil) etc. Un loc aparte îl ocupă fără îndoială profesorul meu de chimie, domnul Ion Florică, primul care a reușit să fructifice printr-un rezultat la o olimpiadă națională interesul meu pentru științele exacte. Privind înapoi, cred că ingredientele reușitei sunt potențialul elevului de a face performanță într-o anumită disciplină căci avem cu toții înclinații naturale spre anumite domenii și voința elevului de a dedica o parte din timpul său liber anumitor discipline școlare, către care se simte atras. În al doilea rând, cred că hotărâtoare este și întâlnirea cu un dascăl care, găsind un elev ce îndeplinește ambele criiterii precedente, investește timpul necesar pentru a-l îndruma (țin minte și acum ședințele de pregătire în grup organizate sâmbăta dimineața în vederea fazei județene a olimpiadei, urmate de cea intensă, zilnică în vederea fazei naționale). Pregătirea efectuată pentru olimpiada de chimie mi-a permis să asimilez o metodă de lucru pe care am aplicat-o în anii următori la liceu, obținând apoi alte rezultate, care mi-au permis să câștig o bursă într-o școală de ingineri în Franța. După terminarea studiilor superioare, am ales să rămân de altfel în această țară și profesez ca inginer în telecomunicații pentru unul din operatorii francezi de telefonie mobilă. 149


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Din punct de vedere familial, sunt căsătorit și am o fiică de un an și jumătate, familia și prietenii reprezentând și pentru mine o oază de relaxare între

două zile de lucru. Preocupările mele actuale sunt, bineînțeles, în principal viitorul familiei (și în special al fiicei mele), și, în strânsă legătură cu acesta, mă preocupă și unele întrebări despre contextul în care evoluăm, cel al mondializării actuale, căci viteza cu care se schimbă fluxurile economice poate destabiliza în câțiva ani cea mai solidă întreprindere, dacă nu este capabilă să anticipeze modificările. Este motivul pentru care încerc să îmi orientez pe cât posibil cariera spre domenii stabile unde cererea e constantă sau în creștere și spre meserii dificil delocalizabile. Există și o problemă a atitudinii față de resursele agricole disponibile (mâncăm din ce în ce mai puține produse naturale), precum și o problemă a consecințelor prețului resurselor energetice (suntem toți afectați de creșterile prețului benzinei). Tot o problemă este și spațiul construibil în aglomerațiile urbane (prețurile ridicate la imobiliare fac multe famillii să ezite sau să amâne momentul de a avea copii ori să limiteze numărul acestora), precum și cea a tensiunilor între extremiștii islamiști și lumea occidentală (metroul din Paris pe care îl iau în fiecare zi a fost deja ținta unui astfel de atentat în 1995) etc. Dar am scris destul despre preocupări; prefer să închei într-o notă mai optimistă, profitând de această tribună, cea a semicentenarului școlii în care am învățat, pentru a-i saluta pe toți dascălii și pe colegii mei și a le ura tuturor, precum și Școlii Generale Nr. 5 „Gheorge Magheru” ani mulți și multe împliniri! Dan Petru Alin Inginer în telecomunicații, Paris 150


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

BUCURIA UNOR AMINTIRI DEOSEBITE

Păstrez amintiri deosebite anilor de gimnaziu petrecuți în Școala Generală Nr. 5 ,,Gheorghe Magheru” Caracal, absolvită în anul 1984, dar imaginea școlii este strâns legată de cea a dascălilor care m-au îndrumat. O școală cu un colectiv de profesori entuziaști, care ne-au dăruit cunoștintele lor, neobosiți, de la o generație la alta. Dacă ar fi să enumăr numai câțiva profesori care mi-au rămas în suflet ca dascăli și oameni minunați, aceștia ar fi: domnul profesor de matematică Cârstea Nicolae, familia domnilor profesori Florică, doamna dirigintă Mitrică Zoe sau domnul profesor Drăgan Petre. Dar Școala Generala Nr. 5 îmi rămâne în suflet peste ani și datorită mamei, profesoară de limba franceză în același colectiv de profesori valoroși, plecată prea devreme dintre noi. Școala își avea sediul în acei ani în spațiul actual al Judecătoriei Caracal, cu o arhitectură impresionantă, cu săli de clasă și laboaratoare bine utilate. Amintiri frumoase păstrez și colegilor de clasă, întrucât prieteniile din acei ani au rezistat probei timpului și sunt neprețuite. Ne bucura competiția și participam cu mare drag la cercuri și olimpiade îndrumați de profesori. Studiul științelor exacte, matematica și fizica, participarea la Olimpiada Națională de Fizică cu o mențiune în anul 1984 m-au îndreptat către Facultatea de Automatizări și Calculatoare Craiova și, ulterior, în domeniul telecomunicațiilor, în Craiova. Iar eu, la rândul meu mă mândresc cu copiii mei, fata elevă la Liceul ”Frații Buzești” Craiova, olimpică națională doi ani la limba franceză, și băiețelul, care vrea să învețe la fel de bine ca sora lui. În acest moment de sărbătoare doresc să mulțumesc profesorilor minunați care ne-au îndrumat și ne-au arătat că visele pot fi oricând transformate în realitate. Școlii ,,Gheorghe Magheru” Caracal un călduros „Mulți ani înainte!”și să rămână la fel de tânără ca în copilaria mea, pentru că are vârsta minunată a celor pe care îi adăpostește. Ing. Cristina Dan Stănuică

151


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

LA MULȚI ANI, ȘCOALA MEA DRAGĂ !

Școala Generală ,, Gheorghe Magheru “ a fost și va rămâne o școală de prestigiu, renumele său datorându-se în primul rând generațiilor de dascăli valoroși ce s-au dedicat formării caracterelor celor mici și inițierii lor în tainele științelor. Mulți dintre profesorii mei de odinioară s-au stins din viață, dar ei continuă să fie prezenți în conștiința și în sufletul meu. Mi-o amintesc cu drag pe învățătoarea mea, doamna Miulescu Maria, care m-a ajutat cu dragoste și har să pătrund tainele cititului și ale socotitului. Mai târziu, dirigintele meu, domnul profesor Gherman Gheorghe, mi-a îndrumat pașii, dovedindu-se un om de o bunătate și de o blândețe rare. Doamna profesoară Stratan Mariana m-a atras spre descoperirea frumuseții limbii franceze, dar mi-a dezvăluit și lumea spectaculoasă a teatrului. Sunt mândră că am fost eleva domnului Popa Ion, deoarece alături de dumnealui am înțeles farmecul și bogăția limbii române și am pătruns în universul fascinant al literaturii. Doamna profesoară Florică Maria a înflăcărat imaginația copilului de odinioară și de aceea am cutreierat cu gândul peste mări și țări și, mulțumită dumneaei, am învățat să descifrez înțelesul lumii și prin intermediul călătoriilor. Am adunat numai amintiri frumoase despre fiecare dintre profesorii mei. Am fost atrasă de științele exacte și mi-am continuat studiile la Liceul ,,Ioniță Asan” și la Facultatea de Automatizări și Calculatoare din Craiova. După terminarea facultății, am regăsit căldura profesorilor mei, predând la rândul meu informatica în școala mea dragă. Ulterior, m-am stabilit în București, unde profesez în domeniul informatic. Mi-am format o familie, am doi băieți de care sunt foarte mândră. În perioada formării mele în această școală am avut parte numai de profesori minunați, dornici să ne împărtășească cât mai mult din cunoaștințele și experiența dumnealor, dar și de oameni adevărați, cu caractere nobile, modele demne de urmat. Să nu uităm nici conducerea școlii de atunci, reprezentată de domnii directori Florică Ion și Drăgan Petre, care s-au străduit să asigure calitatea învățământului, prin formarea unei baze materiale de înaltă clasă, dar și prin asigurarea unui climat competițional și de recunoaștere a meritelor dascălilor și elevilor. Datorită efortului reunit al acestor frumoși oameni s-au ridicat generații de elevi străluciți, cu rezultate excelente la învățătură, viitori oameni destoinici și valoroși. Mulțumesc din adâncul sufletului tuturor dascălilor mei pentu tot ceea ce mi-au dăruit, ajutându-mă să mă împlinesc! La ceas aniversar urez școlii sufletului meu să-și mențină reputația îndreptățită de școală de elită ! Emilia Dan Tomescu 152


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ELEV ȘI PĂRINTE Mărturisesc că este foarte greu să vorbeşti (să scrii!) despre ceea ce şcoala aceasta „contabilizează” la ceas de bilanţ, împreună cu instituţia pe care o reprezint - Biblioteca Municipală ,,Virgil Carianopol” - sau „casa cărţii”, cum îmi place mie să o denumesc. În primul rând, pentru că ar trebui foarte mult spaţiu editorial. De-a lungul anilor, dascălii Şcolii Generale ,,Gheorghe Magheru” au iniţiat şi au realizat un număr mare de parteneriate cu instituţia noastră, activităţi diverse menite să îi atrăgă pe elevi în universul cuvintelor scrise, să le lărgească şi să le coloreze orizontul. În mod constant, Şcoala ,,Gheorghe Magheru” s-a numărat printre instituţiile de învăţământ care s-a implicat în viaţa culturală a urbei. Şi aici ar fi multe de spus, cu siguranţă însă, în paginile monografiei veţi găsi dovezi grăitoare ale rezultatelor obţinute din excelenta colaborare dintre şcoală şi instituţiile de cultură. Subiectiv, nu pot face abstracţie de legătura mea afectivă cu școala aceasta. Am avut ocazia să fiu parte din viaţa acestei şcoli, ca elev, mai apoi ca părinte de elevă. Aşadar, mă număr, cu mândrie, printre absolvenţii acestei şcoli, neputând descrie în cuvinte amintirile ce mă leagă de oamenii ei.

50 de ani! Poate fi o secundă de viaţă în istoria acestor locuri şi un timp ce adună dascăli şi elevi, poveşti de viaţă, lacrimi şi emoţii, clinchete de clopoţel şi cataloage ce numără doar începuturi de drum. Deşi nu cred că am avut a spune ceva ce nu se ştie încă despre viaţa acestei şcoli al cărei drum continuă și multe alte file aşteaptă să fie scrise, găsesc că este potrivit să închei cu urarea: Vivat, crescat, floreat! Ing. Bebica Deac Directoare, Biblioteca municipală ,,Virgil Carianopol” Caracal 153


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ŞCOALA MEA Am fost solicitat să scriu un articol despre şcoala mea, Școala Generală Nr. 5 Caracal, cu prilejul sărbătoririi semicentenarului acestei unități de învățământ, reprezentativă pentru orașul Caracal. Am stat câteva minute şi m-am întrebat dacă eu sunt cel mai potrivit pentru asta, ce aş putea scrie despre ea şi în ce număr de semne grafice ar trebui să mă încadrez. Nu vreau să scriu un articol elogios pentru că nu sunt atât de bătrân, încât să am nostalgii prăfuite, nu vreau nici să povestesc întâmplări hazlii, pentru că probabil au făcut-o alţii înaintea mea şi reţetele sunt bune doar în gastronomie. Voi scrie despre oamenii şcolii, pentru că văd şcoala nu ca instituţie, ci ca loc de formare, loc în care, cunoscând persoane, am învăţat să le privesc dincolo de aparenţe şi dincolo de profesie. Odată cu prima oră de matematică cu profesorul Nicolae Cârstea am ştiut ce profesie voi avea cândva, odată cu orele de engleză şi franceză am înţeles că limbile străine nu sunt graniţe, ci legături, odată cu prima audiţie a lui Vivaldi alături de profesorul Constantinescu Ion, am ştiut că voi trăi prin muzică, nu doar prin cuvinte, odată cu încercările de a desena după modele alături de profesoara Drumuş Ida, am ştiut că voi studia istoria artei, odată cu istoria, alături de profesorul Arsene, am ştiut că voi ajunge cândva în Grecia sau Italia. Mi-am stabilit aceste direcţii, pornind de la oameni, adică de la profesori, și de la ceea ce aflam de la ei. Lucruri interesante am aflat și de la profesorul de fizică Drăgan Petre, inconfundabil prin stilul său aparent dur, dar care acum peste ani naşte un zâmbet de prietenie şi recunoştinţă în colţul buzei. Şi acum mă văd parcă la orele de chimie alături de spiritul oltenesc neaoş al profesorului de chimie Florică Ion, profesor în care pur şi simplu vedeai ipostaze ale provocării, nu doar o persoană care expunea nişte informaţii şi care apoi să dea, în schimbul reproducerii lor, note. Una peste alta am avut privilegiul să învăţ la o şcoală adevărată, Şcoala Generală Nr. 5 (,,Gheorghe Magheru” astăzi), cu profesori autentici. Alţi oameni importanţi au fost colegii. Nu mă pot abţine să nu zâmbesc când îmi aduc aminte ,,tragediile’’ care apăreau odată cu conflictele, dar nici sentimentul de bucurie când acestea se încheiau şi rămâneam cu ideea că acolo aveam cei mai buni prieteni. Din păcate, aceste prietenii s-au dovedit a fi relative, aşa că întâlnirile întâmplătoare cu colegii sunt cu atât mai preţioase, cu cât trece timpul. Şi pentru că ocazia cu care scriu aceste rânduri este deosebită, sper ca şcoala să aibă în continuare oameni care să formeze şi oameni care să dorească să fie formaţi, adică profesori dedicaţi profesiei, care să inspire şi să provoace în permanenţă elevi curioşi şi foarte ambiţioşi. La mulţi ani, şcoala mea dragă! Dincă Nicolae Pepino, profesor de matematică Colegiul Naţional ”Ioniţă Asan”, Caracal, jud. Olt 154


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ACUM, LA CEAS ANIVERSAR În viaţă există momente, persoane şi evenimente care-şi pun amprenta asupra dezvoltării noastre ulterioare. O asemenea persoană este pentru mine doamna învăţătoare Florescu Ana, o învăţătoare prin vocaţie. Dumneaei vedea viitorul om din copilul ce-i sta în faţă, ştia să-i dea încredere celui timid, pe cel egoist îl scotea din cochilia inimii lui, îl liniştea pe cel speriat şi, stând în preajma dânsei, am învăţat ce înseamnă bunătatea şi cât de importantă este ea. Puţini elevi se mai gândesc la învăţătoarea lor pentru a o felicita sau pentru a-i o feri o floare. De multe ori se întâlnesc cu ea întâmplător şi nu au timp sau nu îndrăznesc să-i spună cât o preţuiesc . De aceea m-am gândit să încep aceste rânduri cu gândurile mele sincere pentru dumneaei pentru că până la urmă cu doamna învățătoare Florescu a început aventura mea la Şcoala ,,Gheorghe Magheru”. Sper că atunci când va citi aceste rânduri să se regăsească în anii tinereţii şi să se simtă fericită. Mulţumesc, doamna învăţătoare, pentru felul în care m-aţi educat! Un alt om de la care am învăţat că viaţa pe care o avem nu este neapărat alegerea noastră, ci un drum pe care trebuie să mergem, de noi depinzând doar responsabilitatea și maturitatea cu care păşim pe acest drum: domnul profesor Arsene Constantin, adică dirigul. Ca diriginte, era o combinaţie între exigenţă şi indulgenţă, între seriozitate şi glumă, între distanţa faţă de elevi şi căldură, un om extraordinar. Era pentru noi ca un tată mai aspru care, când te îmbrăţişează, chiar dacă o face mai rar, simţi cât de mult înseamnă gestul său. Nu ţin minte să ne fi certat vreodată cu adevărat, ne lua mereu apărarea în faţa celorlalţi profesori, ne lăuda mereu, ne mai motiva din când în când şi absenţele - era secretul nostru -, iar de ziua noastră de naştere primeam câte un 10 la istorie şi geografie, materiile ce le studiam cu dânsul. Printre certitudinile din viaţa mea este şi aceasta: anii din clasele 5-8 petrecuţi la Şcoala ,,Gheorghe Magheru” mi-au dat posibilitatea să mă dezvolt liber, să mă clădesc, să mă modelez şi să fiu o persoană activă, să evoluez în direcția aleasă de mine. Profesorii pe care i-am întâlnit în aceşti ani m-au acceptat, aşa cum eram eu şi nu au încercat să mă încorseteze, să-mi limiteze dorința de împlinire a personalității și a visurilor mele. M-au lăsat să rămân cea care sunt şi acum, un om vesel, nonconformist, care zice lucrurilor pe nume, dezinhibat şi deschis, un om care nu minte şi mai ales care nu se minte. Pentru toate acestea mulţumesc din suflet tuturor cadrelor didactice care mi-au predat, dar şi celor care nu mi-au predat în cei opt ani petrecuţi la Școala ,,Gheorghe Magheru”. Pentru mine această şcoală este instituția ideală pentru că m-a ajutat să devin OM. Dumbravă Cristina Ela 155


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ȘCOALA GENERALĂ PENTRU MINE Dintotdeauna admiraţia mea pentru scriitori a fost dublată de o uimire (şi să fiu sincer, oarecare invidie) deoarece ei reuşesc să transmită armonios, doar prin nişte semne pe hârtie, emoţii şi sentimente şi îi fac pe cititori să se regăsească în acţiunile personajelor şi să le trăiască alături de acestea. De aceea, de când mi s-a cerut să scriu aceste rânduri, am tot ezitat pentru că nu credeam că pot comprima în ele toate stările pe care le-am trăit în şcoala generală timp de opt ani de zile şi pentru că îmi era teamă că dacă se va uita cineva peste ele vreodată, ele vor fi considerate prea banale sau, dimpotrivă, prea pretenţioase şi nu vor reuşi să transmită nimic. Totuşi m-am hotărât să fac acest lucru pentru că am conştientizat faptul că am fost printre cei mai norocoşi elevi. Am fost un norocos pentru că bazele solide ale formării mele intelectuale şi profesionale au fost puse prin talentul, înzestrarea, munca şi efortul unor cadre didactice extraordinare. Nu voi uita niciodată prima zi de scoală, cu imaginea senină a doamnei învăţătoare. În plus, îmi dau seama că şi acum ştiu o parte din geografia României, a Europei sau a celorlalte continente datorită doamnei diriginte, îmi amintesc datele bătăliilor lui Ştefan cel Mare şi ale războaielor lui Napoleon datorită orelor de istorie sau pot să enumăr metalele alcaline sau gazele rare graţie domnului profesor de chimie, care a avut răbdarea şi calmul pentru a mă coordona şi cu ajutorul căruia am realizat cea mai mare performanţă şcolară a mea: participarea la Olimpiada Naţională de Chimie. De asemenea, pentru mine, şcoala generală nu reprezintă doar locul unde am învăţat să citesc şi tabla înmulţirii sau unde am studiat funcţiile trigonometrice, regnul vegetal sau legile electricităţii. Şcoala generală reprezintă mult mai mult. Ea simbolizează amestecul dintre un tărâm al dreptăţii şi al meritocraţiei în care copiii află că sunt recompensaţi conform calităţilor, eforturilor şi rezultatelor lor, dar şi un prilej de maturizare când ei conştientizează pentru prima oară faptul că sunt mereu într-o competiţie cu alţii şi că trebuie mereu să îşi dea silinţa pentru a-i depăși pe ceilalţi, dar cel mai important, pentru a se autodepăşi. Prin urmare, şcoala generală a fost esenţială şi în dezvoltarea mea umană şi personală. După terminarea şcolii generale, pentru mine a urmat absolvirea Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” din Caracal în anul 2007, pentru ca în 2010 să îmi iau diploma de economist la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. În prezent, urmez la aceeaşi facultate, un masterat în Geopolitică şi Relaţii Economice Internaţionale. Este evident pentru mine că toate acestea nu ar fi fost posibile fără contribuţia decisivă a cadrelor didactice deosebite de la Şcoala Generala „Gheorghe Magheru”, pentru care nu îmi vor ajunge niciodată mii de pagini să le exprim recunoştinţa şi care sper că îmi vor face onoarea să îşi amintească de mine peste ani. Ene Constantin-Emil, economist 156


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

SCOALA NR. 5 ,, GHEORGHE MAGHERU ” CARACAL, A DOUA CASĂ, A DOUA FAMILIE Îmi amintesc și acum, cu multă emoţie, prima zi petrecută ca elevă în clasa I. Îmi amintesc de acea zi la fel de limpede ca şi de prima zi, când m-am întors tot în aceeaşi şcoală, dar ca învăţătoare. Nu ştiu când am avut mai multe emoţii. Prima dată şcoala părea o fortăreaţă de care mă temeam şi mă atrăgea totodată, apoi, locul cunoscut, profesorii care mă primeau de data aceasta ca pe o colegă egală cu ei şi cu care se mândreau, îmi dădeau şi încredere, dar mă făceau să simt, la fel de apăsătoare, povara unei responsabilităţi asumate. Pot spune că această şcoală, în care am petrecut aproape trei sferturi din viaţă, mi-a fost a doua casă, a doua familie. Aici am deprins tainele învăţăturii, aici am transmis altor copii buchiile cărţii, cu înţelegere şi dragoste, aşa cum am primit şi eu la rândul meu.

Am făcut parte dintre primele serii de elevi ale şcolii. O şcoală care s-a impus încă din primii ani de funcţionare ca una de elită, de ,,centru”, cu profesori care se distingeau printr-o pregătire deosebită, exigenţi, personalităţi remarcabile, cu elevi de toate felurile, ca şi acum, unii dornici de a învăţa, alţii care trebuiau ,,struniţi” cu răbdare. Pentru fiecare, şcoala şi-a deschis porţile, dascălii au căutat metode potrivite, rezultatele fiind pe măsura efortului fiecăruia. Consider că a fi învăţător nu e numai o profesie, ci mai ales o vocaţie. Îmi amintesc de doamnele învăţătoare, adevărate exemple de responsabilitate, devoţiune, pregătire şi moralitate pentru elevi şi comunitate: Bălu Irina, ,,doamna mea”, Rădulescu Ana, Şari Maria, cărora şi acum le spun cu drag ,,sărut mâna”, pe care le-am regăsit când m-am întors ca învăţătoare şi de la care pot spune că am învăţat să mă dedic cu tot sufletul copiilor şi să ,,ard” cu şi pentru ei. Îmi amintesc de profesorii de limba română Precupeţu Ion, Stan Elvira, Pînzaru Viorel, Popescu Profira, de profesorii de matemaică Ene Viorica şi Boşoteanu Mircea, cei care mă încurajau ca elevă şi apoi ca învăţătoare, care nu m-au lăsat să mă descurajez atunci când dădeam de greu. Îmi amintesc şi de doamna Şuşanu, de domnul Ganea Constantin, de primul 157


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

meu director Neagu Marin, de domnul Stavăr Valeriu, dar şi de doamna Arghirescu, cea care ne purta de grijă şi ne strângea lucrurile uitate prin clase. Unii dintre ei nu mai sunt, nu le mai pot mulţumi personal, dar gândurile foştilor elevi, stârnite poate, ca şi mie, de un eveniment mai mult sau mai puţin important, îi aduc ca exemple pentru cei de azi. Îmi amintesc de aspectul impunător al vechii clădiri, de care din păcate nu ne mai putem bucura şi astăzi, mai impunătoare când eram elevă, de curtea interioară unde ne jucam sub supravegherea profesorilor, de coridorul cu geamlâc prin care puteam fi urmăriţi permanent. Sunt fericită că , deşi clădirea fusese

deteriorată după cutremur, venind ca învăţătoare chiar în 1977, am putut funcţiona acolo câţiva ani. Am auzit primul colopoţel ca elevă şi ca învăţătoare în curtea aceea rotundă, m-am jucat acolo cu colegii când eram mică, dar şi cu elevii, de-a ,,atinsea pe cocoţate”, găsind scăparea pe cele 3 scări care duceau spre coridoare. Am trăit cea mai mare parte a istoriei şcolii: experimentele, succesele, mutările, Cântarea României, demolarea vechii şcoli şi construirea celei actuale, proiectele naţionale şi europene, toate mi-au adus şi tristeţi, dar, mai ales bucurii, trăiri aşa cum doar într-o casă şi alături de o familie poţi avea. Aici au învăţat şi copiii mei, aici au cunoscut şi ei bucuria primului clopoţel, şi-au format personalitatea, şi-au găsit prieteni, au cunoscut primele succese şi au învăţat, alături de profesori remarcabili, să-şi gestioneze emoţiile şi eşecurile. Aici mi-am găsit şi eu prieteni care mi-au ascultat bucuriile şi supărările, aici mi-a fost o vreme coleg şi soţul meu. Pentru toate acestea, consider această şcoală, clădire şi instituţie, icoana sufletului meu! Înv. Grigore Gheorghița, Școala ,,Gheorghe Magheru” Caracal 158


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ŞCOALA – LOCUL PRIMILOR PAŞI ÎN VIAŢĂ Sunt momente în viață când privești retrospectiv anii care au trecut, gândindu-te la drumul lung și sinuos parcurs prin timp. Sunt lucruri care ne marchează existența, într-un anume fel, care ne rămân mai apoi în minte și în suflet și de care ne amintim cu mare plăcere. Școala în care am studiat este unul dintre acele locuri care m-au înrâurit definitiv, care m-au format ca om mai înainte de orice. Am trecut de curând pe strada pe care se află clădirea Școlii „Gheorghe Magheru” și mi-am amintit de faptul că noi am studiat în alt loc, nu la fel de primitor, dar la fel de bogat din punct de vedere al informațiilor pe care niște oameni foarte bine pregătiți ni le-au transmis, sau din perspectiva căldurii sufletești de care am fost înconjurați. Este mereu ceva cald, acolo în trecut, când văd chipuri ale colegilor mei sau ale profesorilor pe care i-am avut. Este imaginea copilăriei, a adolescenței, care este plină de emoție și de lumină. Îmi aduc aminte de lucrările de control, de pauzele care nu ne ajungeau niciodată, de fotbalul de pe terenul de sport dar și de orele de matematică în care problemele păreau mereu că nu au soluție și se rezolvau apoi ca de la sine. Îmi plăcea mult geografia, pe care am făcut-o cu doamna profesoară Florică Maria. Mă fascinau ape și munți, orașe și continente și îmi imaginam de fiecare dată că va veni o zi în care le voi vedea în realitate. Explica lecția atât de bine, era așa de sistematizată, încât plecam acasă cu ea știută iar când închideam ochii vedeam schema cu scrisul acela frumos sau harta pe care fiece vârf muntos sau râu, fiecare capitală de țară era arătată fără ezitare de mâna ei sigură de informația pe care o deține. Călătoresc acum, însoțit de propriii mei copii, și recunosc fără să fi fost vreodată, locurile pe care le știam de atunci, povestindu-le despre ele, despre frumusețea țării noastre. Am facut matematica cu domnul Cârstea Nicolae, un specialist căruia îi datorez gândirea sintetică de acum, logica pe care o folosesc într-un alt sens, e adevărat, dar care mi s-a format în acei ani. Sunt însă foarte legat de amintirile cu domnul profesor Popa Ion cu care am făcut limba română. Este un om special care îmbină rigurozitatea științifică a gramaticii cu sensibilitatea transmisă de vreo operă literară, sub figura unui dascal foarte serios care glumea rar dar cu miez și care m-a ajutat fără să o știe să aleg Facultatea de Drept la care o probă dificil de trecut a fost gramatica. Îi respect pe toți deopotrivă dar am avut, ca orice elev, materii preferate și materii la care nu excelam. Consider că nu acest lucru este important ci cultura generală care te însoțește pe parcursul vieții și te ajută să îți exprimi o opinie avizată în diferite situații. Astăzi sunt un om respectat, practic profesia pe care am visat-o de mic, aceea de judecator, și cred că o parte din drumul pe care l-am urmat se datorează și anilor de școală generală. Copiii mei sunt elevi ai aceleiași școli și sunt convins că am făcut o alegere bună, aceasta beneficiind de același bun renume dintotdeauna. Mi-am amintit așadar cu multă plăcere de toate aceste lucruri, când școala împlinește o frumoasă vârstă de 50 de ani și se află la ceas aniversar. Sper ca acest moment să fie unul de întâlnire între generațiile de ieri și de azi care să împărtășească bucuria revederii unui loc drag, acela al fostei Școli Generale Nr. 5. Grozăvescu Ion 159


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

AMINTIRI DIN ,,GENERALĂ” Orice are un început, iar eu pot spune cu mândrie că începutul meu în ceea ce priveşte evoluţia mea intelectuală a însemnat Şcoala Generală ,,Gheorghe Magheru” sau altfel spus, Şcoala Nr. 5 Caracal, cum este cunoscută în oraş. Când spun şcoala generală mă gândesc în primul rând la oamenii de acolo şi nu la instituţie în sine. Îmi aduc aminte cu plăcere despre profesori, despre colegi sau despre doamna învăţătoare. N-o s-o pot uita pe doamna Rioşanu care a încercat să ne fie o a doua mamă timp de 4 ani, să ne facă cât mai uşoară trecerea de la grădiniţă la şcoală şi să formeze un grup cât mai unit. Lucru pe care l-a reuşit din plin. Îmi amintesc că dânsa a fost cea care mi-a insuflat plăcerea de a lucra la matematică prin pasiunea ce o punea atunci când ne explica şi prin numeroasele concursuri la care ne încuraja să participăm. A urmat apoi o trecere parcă mai bruscă decât cea grădiniţă – şcoală, când odată cu începutul clasei a V-a doamna învăţătoare ce ne cunoştea atât de bine a fost înlocuită de un număr mare de profesori, iar notele au luat locul calificativelor. Dintre toţi profesorii îmi aduc cel mai uşor aminte de profesorii de ştiinţe reale: chimie (domnul profesor Florică), matematică (doamna profesoară Niţu) şi fizică (domnul profesor Drăgan), asta probabil şi din cauza pasiunii mele pentru cele trei materii. Însă nu am cum să nu-mi aduc aminte de doamna dirigintă Manicea (chiar dacă niciodată nu am fost atras de engleză) sau de domnul profesor Popa (deşi pentru mine româna a fost un chin). Profesorii au fost mereu atuul Şcolii Generale Nr. 5, și chiar dacă lumea se plângea de mediile relativ mici de la sfârşitul anului școlar în comparaţie cu mediile elevilor de la alte şcoli, Şcoala Nr. 5 era una dintre cele mai căutate şcoli din Caracal. Seriozitatea şi exigenţa profesorilor a dus la obţinerea a numeroase performanţe în cadrul olimpiadelor, performanţe care s-au înregistrat la toate materiile, nu doar la o parte dintre acestea. Cea mai interesantă experienţă a mea ca elev al acestei școli a fost aceea când am participat împreună cu domnul profesor Florică la faza naţională a olimpiadei de chimie (alături de alţi doi colegi - Ene Victor şi Crîngureanu Lari) la Satu Mare. În astfel de momente reuşeşti să cunoşti profesorul cu adevărat, să îl cunoşti şi ca om și să poți rămâne plăcut surprins (cazul de faţă) de persoana pe care o descoperi de fapt în profesorul respectiv. Sunt mai mult ca sigur că nici domnul Florică nu a uitat cum am pierdut trenul de Satu Mare (trenul de la Caracal a întârziat o oră şi jumătate), dar am reușit să ajungem cu alt tren în Baia Mare. Toate acestea s-au datorat doar intuiției dumnealui, capacității de analiză a situației și a rapidității de reacție, căci, altfel, ne-am fi întors acasă. Regret şi acum că în liceu nu am mai continuat să lucrez la acelaşi nivel la chimie, dar nu peste tot poţi găsi oameni care să-ţi insufle plăcere şi dorinţa de a lucra . Prin aceste rânduri ţin să mulţumesc întregului colectiv al Şcolii Generale ,,Gheorghe Magheru” pentru tot ce a făcut pentru educaţia noastră, a celor ce am învaţat aici şi sper ca în continuare acea atmosferă care era în perioada în care mă aflam eu acolo să se păstreze. Lumea se schimbă, profesorii se schimbă, dar sper ca acel spirit şi acea mentalitate să se păstreze şi să fie transmisă mai departe. Student ILIESCU CRISTIAN-TEODOR 160


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE AM PLECAT ÎN VIAȚĂ DE LA ȘCOALA ,,GHEORGHE MAGHERU” Și acum îmi amintesc cu drag de anii copilăriei, în special de anii de școală. În fiecare dimineaţă mă trezeam plin de entuziasm și de energie pentru că știam că trebuie să ajung la școală. Era locul care atunci îmi oferea un scop în viață. Așa cum părinții mei aveau datoria să meargă la lucru, așa și eu aveam datoria să merg la școală. Mă consideram un mic adult și abia așteptam să cresc să ajung și eu ca părinții mei. Locul acela special în care mergeam zi de zi este Școala ,,Gheorghe Magheru”, care dispune astăzi de o clădire modernă şi de cabinete funcţionale. Această școală, curtea ei și sala de sport, toate constituiau centrul universului meu din acea vreme. Aveam și atunci și am și acum mare încredere în cadrele didactice ale școlii și sorbeam cu mare sete toate cunoștințele care îmi erau predate. Simțeam că pe zi ce trece eram din ce în ce mai pregătit pentru viața de adult la care aspiram. Timp de opt ani, eram acel copil care lua treaba foarte în serios și care credea, încă de pe atunci, că succesul în viață se poate obține numai prin muncă și efort. Și cu muncă și efort am trecut atât prin ciclul primar, cât și prin cel gimnazial. Ciclul primar îmi amintește cel mai mult de doamna învățătoare Rodica Voicu, care ne aștepta cu drag în fiecare dimineață și care dădea tot ce avea mai bun pentru noi, pentru a ne direcționa către un stil de viață activ și pentru a ne ține mereu aprinsă setea de cunoaștere. Ne felicita atunci când aveam reușite, dar ne și mustra atunci când nu atingeam performanțe satisfăcătoare, tocmai pentru a ne motiva să nu lăsăm niciodată garda jos și să ne pregătim mereu pentru lecții din timp, aşa cum eu mă pregătesc acum pentru a face față evenimentelor ce se pot ivi în viața mea. Ciclul gimnazial a fost unul de mari transformări pentru mine, de la școlarul de clasa a V-a la preliceanul de clasa a VIII-a. Toți profesorii din această perioadă au rămas neşterşi în amintirea mea și de la toți am învățat câte ceva, atât în plan profesional, cât și în plan personal. Domnul diriginte Popa Ion a fost omul care m-a impresionat cel mai mult. Nu l-am luat ca model în viață pentru că deja mă cunoșteam și știam că nu voi putea ajunge niciodată la nivelul dumnealui de cultură, politețe, putere de convingere și profesionalism. Ne-a călăuzit și ne-a protejat, ne-a menținut un colectiv unit, deși erau semne că fiecare dintre noi trăgea către separare în anumite grupuri în funcție de interese care acum se diferențiau. Apoi, domnul profesor de chimie Florică Ion a fost una dintre cele mai marcante figuri din școala generală. Prezența dumnealui impunătoare, dar blândă în 161


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

același timp, respectul pe care îl purtam pentru dumnealui și priceperea pe care o avea în domeniul chimiei, toate au contribuit la construirea unei imagini de om puternic și întotdeauna stăpân pe situație. Implicarea dumnealui în activitățile școlare și dăruirea cu care profesa au făcut din mine un elev foarte priceput la chimie, astfel încât în clasa a VIII-a am ajuns să particip la Olimpiada Naţională de Chimie. Nu eram foarte pasionat de domeniu, dar datorită domnului Florică am ajuns la o performanță extraordinară, una care și acum se situează în topul performanțelor mele profesionale. Am ajuns să fiu mult mai priceput la chimie decât la matematică, un obiect care mă pasiona foarte mult, participând, de asemenea, la olimpiade școlare, și care mi-a fost predat de mult îndrăgitul domn profesor Cîrstea Nicolae. Firea dumnealui veselă, abordările originale, cât și modul de predare unic se constituie și acum într-una dintre cele mai plăcute experiențe din școala generală. În lista profesorilor preferați se încadrează și doamna profesoară de engleză Manicea, doamna profesoară de geografie Florică, doamna profesoară de istorie Drăgan, domnișoara profesoară de franceză Stratan și domnul profesor de informatică Chiroiu. Un loc aparte îl are domnul profesor de muzică Enache. Dumnealui a dus pregătirea școlară în aria extracurriculară și a constituit o trupă de instrumentiști dintre colegii mei de clasă. Aveam câțiva colegi care cântau la vioară, în timp ce eu cântam la acordeon. După școala generală, am continuat studiile în cadrul profilului de matematică-informatică bilingvengleză din cadrul Colegiului Național ,,Ioniță Asan” din Caracal. Au urmat cei trei ani de studii universitare în Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Transilvania din Brașov. În prezent sunt la studiile pentru Masterat în Administrarea Afacerilor: IMM-uri și Antreprenoriat la Facultatea de Economie și Afaceri din cadrul Universității din Groningen, Olanda. Sunt foarte bucuros ca am ajuns să studiez aici și succesul acesta se datorează setei de cunoaștere, a stilului de muncă și de viață și a determinării de a fi un om realizat, toate acumulate încă de pe vremea când studiam la Școala Generală ,,Gh. Magheru”. Masterand Ioniță Cornel Universitatea din Groningen, Olanda

162


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

UN EXPERIMENT REUȘIT Pentru mine, prima zi de școală a fost un eveniment deosebit și plin de emoții în care am rămas profund impresionată de învățătoarea mea. Fiecare dintre noi am avut în timpul școlii o persoană pe care am admirat-o. Eu am avut noroc să dau de o astfel de persoană încă din prima zi de școală. Vocea ei era atât de caldă și liniștitoare încât puteai spune că deține o putere magică cu care putea vrăji pe oricine. A fost o perioadă frumoasă din viața mea pe care o să mi-o amintesc cu drag și doresc tuturor copiilor să aibă parte de o doamnă învățătoare așa cum am avut eu. A fost cea care ne-a îndrumat primii pași în școală, dar și în viață; ne-a pus creionul în mână, dar ne-a format și gândirea logică pentru înțelegerea materiilor care apăreau una câte una în anii de școală. Au urmat clasele V-VIII, ani în care am învăţat extrem de multe și în care am realizat că științele exacte sunt cele care mă definesc și pentru care am o adevărată pasiune. Magia cifrelor, competiția de demonstrații la geometria plană și faptul că îți pune mereu mintea la încercare îmi amintesc și acum orele de matematică. Fizica este cea care oferă răspunsuri la enigme, iar pentru mine a fost și cea care a făcut legătura cu chimia, cea mai mică dintre surori, și care avea să-mi marcheze întreaga carieră profesională. Primul contact cu chimia l-am avut încă de mică datorită mamei mele, dar primele ore din clasa a VII-a au fost cele care m-au atras. Încă de la început am acceptat orice provocare ce implica formule sau combinaţii de substanţe. Este impresionant să vezi cum din două substanţe incolore iese una colorată şi apoi, încet, încet, devii curios să vezi ce se întâmplă de fapt acolo. Se întâmplă lucruri interesante, vezi altfel ce se întâmplă în jur, cum apar anumite lucruri. Formulele chimice, substanţele de tot felul, reacţiile ciudate şi schemele care explică aproape tot ce se întâmplă în jurul ei, acestea au fost lucrurile cu care am crescut. Privind în urmă pot spune că cei opt ani petrecuți la Școala Generală Nr. 5 Caracal au fost un experiment reușit, atât prin prisma rezultatelor obținute la olimpiadele școlare, cât și a cunoștințelor dobândite pe care am putut să clădesc în continuare. În calitate de cadru didactic la Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie, sau ca mamă, pot să împărtășesc studenților, respectiv, celor doi copii, din experiența mea de viață și din cunoștințele pe care am început să le dobândesc încă din școala generală. Aș dori să adresez un salut atât corpului profesoral al școlii, cât și actualilor elevi cărora le doresc să plece spre liceu cu un bagaj de cunoștințe și valori, cel puțin la fel de bogat cum a fost al meu. Lector. univ. dr. Anca (Jianu) Moanță, Universitatea din Craiova 163


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ÎNCEPUT DE DRUM Școala Generală Nr. 4 din Caracal m-a ajutat, atât în perioada de formare, cât și în cea de creștere. În această școală am avut parte de oameni calzi și primitori, care m-au îndrumat să mă desăvârșesc ca om. Domnișoara învățătoare Camelia Stîngă, devenită apoi doamna Camelia Zamfirescu a desfășurat cu noi activități școlare și extrașcolare menite să ne înnobileze mintea, sufletul și corpul, întrun stil de viață activ. Este un bun pedagog și un bun psiholog. Eram așa de mică atunci când mama s-a hotărât să mă ducă la școală! Auzise prin cartier că ar fi păcat să nu “apuc” la domnișoara învățătoare, așa că n-a mai stat să se uite la piticul care eram și m-a dat la școală. Mi-a fost greu la început; ghiozdanul era imens, banca înaltă, voiam să mai dorm dimineața, să mă mai joc prin curte, dar mama a hotărât – voia sămi ofere tot ce e mai bun, deci hai la școală! Și n-am regretat nicio clipă! Nici mama, nici eu! Și-mi aduc aminte ce mult mă bucuram când luam 10 sau ce mult îmi plăceau repetițiile pentru serbările pe care le organizam. Dar cel mai mult mă cucereau poveștile domnișoarei învățătoare despre copilăria dumneaei. Ce bine ar fi dacă aș putea să repet aceste experiențe! Ce ani frumoși și lipsiți de griji! Am trecut apoi în clasa a V-a. Am întâlnit noi persoane deosebite, profesorii școlii. Pe doamna dirigintă, Mihală Ioana, o cunoșteam deoarece fusese directoarea școlii, dar dânsa ne cunoștea mai bine pe noi. Eram o clasă de copii inimoși și croiți să învățăm. Ne făcusem din asta aproape o pasiune. Eram mereu în competiție, dar o competiție fairplay. Doamna dirigintă ne-a îndrumat către liceele din municipiul nostru, fiecare urmând profilul real sau uman, pentru a deveni oameni de nădejde ai acestei societăți. Am fost educați pentru un stil de viață principial, moral, pentru binele comun, pentru a ne forma un cult pentru o iubire adevarată. Am fost îndrumați ca elevi să avem o relație de durată cu educația, cu școala, văzută ca un model al unei familii adevărate. Am fost învățați să milităm pentru construirea unei păci trainice în comunitatea în care trăim, în țară și în întreaga lume, înțelegând că nu trebuie să facem diferența între oameni, naționalități și religii. Școala și ce am învățat în timpul ei, oamenii care ne-au servit drept modele - cadrele didactice din școală -, ne-au ajutat să creștem frumos, ne-au modelat, iar noi ne-am dezvoltat ca elevi și studenți, pregătindu-ne astfel pentru viața de familie și pentru carieră. Măceșanu V. Diana-Marilena, studentă fostă elevă a Școlii nr. 4 din Caracal 164


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ÎMI AMINTESC CU EMOȚIE… Mă simt onorată să pot răspunde invitaţiei de a transmite salutul meu cu ocazia aniversării a 50 de ani de existenţă a şcolii noastre dragi. Pentru început, vreau să urez LA MULŢI ANI! atât şcolii sărbătorite, cât şi colectivului de învăţători şi profesori şi elevilor, precum şi tuturor celor care sunt aproape de şcoală cu inima în aceste momente speciale. Fie ca trecerea timpului să sporească valoarea acestui centru de răspândire a învăţăturii, astfel încât noi şi noi generaţii de copii să se bucure de privilegiul de a face primii paşi pe calea cunoaşterii ghidaţi de oamenii minunaţi care lucrează aici. Îmi amintesc cu emoţie, mai întâi, de doamna învăţătoare Stănică Maria, de firea sa blândă şi caldă, dar şi de rigoarea cu care ne îndruma spre rezolvarea celor mai dificile probleme la matematică, chiar dacă eram doar la început şi nu prea pricepeam de ce era nevoie de toate acele eforturi pentru a învăţa nişte ,,lucruri ciudate”, cum ni se păreau nouă la vremea aceea. Abia mai târziu am înţeles importanţa caligrafiei, a primelor ecuaţii şi a lecţiilor de ştiinţele naturii, fără de care în anii următori de şcoală nu ne-am fi putut descurca. Aproape în fiecare an mă întâlnesc cu doamna învăţătoare şi ne povestim ce s-a mai întâmplat în vieţile noastre în ultima perioadă, şi uite-aşa am aflat că dânsa nu se poate desprinde de şcoală, deşi a ieşit la pensie. Este la fel de dornică să îi înveţe pe copii lucruri noi, să fie permanent în contact cu tot ceea ce înseamnă şcoala, să simtă că îi poate ajuta pe părinţi să îi orienteze pe cei mici spre o lume nouă, cea a ştiinţei. Pentru tot ceea ce aţi făcut pentru mine şi pentru colegii mei, pentru dăruirea dumneavoastră, doamna învăţătoare, vă mulţumesc din suflet! În anii următori, în clasele V-VIII, am avut privilegiul de a ,,învăţa carte” de la alţi oameni minunaţi, profesorii noştri dragi, care au ştiut să găsească metodele şi mijloacele de a ne atrage spre şcoală, cu toate că ispita petrecerii timpului în alte moduri era foarte mare. Nu ştiu care este secretul răbdării fără limite a acestor oameni, mă întreb uneori dacă eu aş fi putut alege această cale, atât de dificilă, a profesoratului, însă un lucru este sigur: am fost norocoşi că am avut ocazia de a învăţa de la cei mai buni. Vă mulţumesc, doamnelor şi domnilor profesori, atât pentru implicarea dumneavoastră, cât şi pentru momentele frumoase petrecute împreună în cei patru ani de şcoală. Nu pot trece mai departe fără a mă opri asupra unui om special, care prin profesionalismul său desăvârşit, dar şi prin apropierea sufletească, mi-a marcat în mod spectaculos existenţa. Mă adresez dumneavoastră, domnule profesor de limba română Popa Ion, şi mă folosesc de această ocazie pentru a vă mulţumi, dincolo de 165


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

orice cuvinte pompoase, pentru toate eforturile pe care le-aţi depus pentru a mă ajuta să învăţ să mă exprim corect în limba română şi să iubesc literatura. Cu sprijinul dumneavoastră am reuşit să particip în fiecare an la etapele naţionale ale olimpiadei de limba şi literatura română şi să câştig premii de fiecare dată, inclusiv premiul întâi în clasa a şaptea, succese care au presupus multă muncă şi ore de lucru suplimentare, dar şi pasiune. În continuare, aş dori să vă vorbesc despre o altă persoană extraordinară, doamna dirigintă Diaconu Maria, care a fost pentru noi nu numai profesoară de biologie, dar şi ca o a doua mamă. Îmi amintesc că ori de câte ori aveam nevoie de un sfat, ne puteam baza pe sprijinul şi experienţa de viaţă a doamnei Diaconu, care lăsa la intrarea în clasă orice grijă sau nelinişte personală pentru a se dedica în totalitate elevilor săi. Doamna dirigintă ne-a fost aproape şi în anii următori, ne-a urmărit evoluţia în plan personal şi profesional şi s-a bucurat alături de noi atunci când am obţinut rezultate bune sau când au intervenit evenimente speciale în viaţa noastră, cum ar fi căsătoria sau naşterea unui copil. Doamna dirigintă, sunt mândră că am fost eleva dumneavoastră şi vă mulţumesc pentru modul în care aţi reuşit să ne transmiteţi optimismul dumneavoastră şi bucuria de a trăi. În ceea ce mă priveşte, după absolvirea Şcolii Generale Nr. 5 am urmat cursurile Liceului ”Ioniţă Asan”, iar ulterior am fost studentă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în perioada 1997-2001. Între 2001 şi 2003 am fost auditor de justiţie la Institutul Naţional al Magistraturii, iar din 2003 sunt judecător, în prezent cu grad de tribunal. De-a lungul carierei mele, am avut ocazia de a lucra şi în cadrul echipei Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În plan personal, mă bucur să vă pot spune că m-am căsătorit cu Flavian Alexandru, iar din iulie 2010 avem un băieţel simpatic pe nume Teodor Alexandru. Anul acesta aşteptăm un alt năzdrăvan să apară în viaţa noastră şi suntem nerăbdători să îl strângem în braţe şi pe cel de-al doilea voinic al nostru. În încheiere, doresc să vă transmit toate gândurile mele bune, să vă urez ca şi în următorii 50 de ani să aveţi rezultate excepţionale şi să faceţi numele şcolii cunoscut în întreaga ţară. Micu Ileana Gabriela Judecător

166


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ÎNTOARCERE PE BĂNCILE ȘCOLII

Mă numesc Mihăilă (Munteanu) MirelaDaniela. Între anii 1982 – 1989, am fost eleva Şcolii Generale Nr. 5 din Caracal. Am aflat că acum se numeşte Școala ,,Gheorghe Magheru” şi îşi va sărbători în curând semicentenarul. Nu mai auzisem nimic despre şcoala mea de foarte mulți ani. Sper să îi meargă bine şi să se bucure, acum, la maturitate, de recunoaştere și recunoştinţă. ,,Nu ştiu alţii cum sunt”, spunea Ion Creangă şi spun şi eu acum asemenea lui, dar eu port recunoştinţă şcolii mele și dascălilor ei. Mulţumesc şcolii mele și dascălilor mei pentru că, terminând şcoala generală, am putut pleca către ce liceu şi către ce facultate mi-am dorit fără niciun fel de spaimă sau neîncredere. Am absolvit, astfel, Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din Bucureşti, iar mai târziu am urmat cursurile postuniversitare ale Facultăţii de Comunicare si Relaţii Publice ,,David Ogilvy”din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice și Administrative. Am păşit în curtea şcolii din Caracal acum 29 de ani. Eram în clasa a doua. Nu mi s-a părut niciodată că am terminat şcoala generală cu atât de mulţi ani în urmă. Şi nu m-am gândit la asta pentru că totul este foarte prezent pentru mine: oamenii, întâmplările, colegii. Cel puţin acum, când fetiţa mea cea mare merge la şcoală, manualele, învăţătura şi profesorii mei sunt permanent prezenţi în viaţa mea. Şi în poveştile mele. Am 37 de ani, sunt căsătorită şi am două fetiţe minunate. Cea mare, Maria, are 9 ani și este elevă în clasa a treia. Cea mică, Letiţia, are 5 ani şi este în grupa mare la grădiniţă. Acum trei ani, când Maria trebuia să meargă la şcoală, m-am gândit ce fel de şcoală vreau pentru ea şi ce fel de oameni îmi doresc în jurul ei. Și am ştiut din prima clipă că îi doresc şi ei ceea ce am avut eu. Am ştiut că îi doresc oameni pe care să îi îndrăgească, oameni care să o formeze şi care să o facă să îi fie drag de şcoala ei şi de carte. Şi cred că am reuşit. Mariei îi place la şcoală, pentru că o iubeşte şi o respectă ca om şi ca dascăl pe doamna ei învăţătoare. Şi pentru că ,,omul sfinţeşte locul”, dacă Maria o iubeşte pe doamna învăţătoare, iubeşte şi şcoala şi învăţătura. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu mine acum mai bine de 25 de ani. Sunt copil de profesori, dar niciunul din părinţii mei nu a fost profesor la şcoala mea. Dragostea de carte, chiar dacă sădită acasă, a fost construită şi îngrijită de dascălii de la şcoala mea. Totul a început cu învăţătoarea mea, Popescu Florenţa, pe care abia aşteptam să o văd în fiecare dimineaţă. Ea a fost cea care m-a trimis în clasa a cincea cu tot ceea ce îmi trebuia în bagajul de cunoştinţe. Astfel, trecerea spre clasa a V-a a fost ușoară. Am avut, însă, şi marele noroc de-a avea nişte profesori minunaţi. De care îmi amintesc ca şi cum ieri ar fi ieşit din clasa noastră. Profesorii 167


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

mei au fost dascăli în adevăratul sens al cuvântului. Ei m-au învăţat matematică, română, chimie, fizică, geografie, istorie, biologie, dar nu numai. De la ei am învăţat încrederea în mine. Ştiau să te crească, să te ridice, să te susţină. Alături de ei am învăţat un lucru pe care l-am ţinut minte toată viaţa. Şi care mi-a fost sprijin de multe ori în drumul meu. Am învăţat că nu trebuie să te temi de lucrurile noi, de începuturi...Trebuie chiar să ţi le doreşti. Trebuie să fii foarte curios şi plin de aşteptări. Atâtea surprize plăcute şi atâtea provocări stau în spatele necunoscutului! Am avut în viaţă, atunci când o etapă se încheia şi începea o alta, acel plăcut sentiment pe care reuşeau să mi-l trezească dascălii mei când scriau un titlu de lecţie nouă pe tablă. Abia aşteptam să aflu, să văd despre ce este vorba! Nimic nu putea fi prea greu. Noi puteam, avându-i pe ei aproape, să învăţăm şi să înţelegem orice. Şi chiar aşa a fost, de fiecare dată. Dascălii mei ştiau să investească încredere în fiecare dintre noi şi să construiască în felul acesta destine. Şi suflete. Am mai spus şi mă repet. Îmi amintesc cu emoţie şi cu cuvinte de recunoştinţă de profesorii mei: de domnul profesor Popa – care m-a încurajat să scriu când simt că asta îmi trebuie, de domnul profesor Cârstea - care a construit cea mai sigură şi mai dragă pasiune, cea pentru matematica, logica si perfecţiunea tuturor lucrurilor, de domnul profesor Florică Ion - datorită căruia am îndrăgit chimia şi împreună cu care am mers la olimpiada naţională de chimie în clasa a opta, de domnul profesor Drăgan Petre - profesorul meu de fizică de la care ştiu şi astăzi care este explicaţia multor fenomene din jurul meu, din natură, de doamna profesoară Florică - dumneaei m-a învăţat geografia pe care o ştiu şi astăzi. Atunci cănd îi explic Letiţiei (fetiţa mea cea mică şi pasionată de astronomie) mişcarea de revoluţie şi de rotaţie a Pământului, ce este Sistemul Solar şi Universul, aproape tot ce ştiu, ştiu de la orele de geografie din şcoala generală. Îmi amintesc de ei şi nu numai. Îmi amintesc de toţi dascălii mei şi le mulţumesc tuturor. Sunt cea care sunt astăzi şi datorită lor. Înţeleg abia acum că în acei ani, alături de aceşti dascăli, s-a construit cea mai mare parte a culturii noastre generale şi tot atunci s-au creionat pasiunile şi destinele noastre. În încheiere, aş vrea să transmit un mesaj elevilor de acum ai Şcolii ,,Gheorghe Magheru” și nu numai lor: Fiţi curioşi! Căutaţi, întrebaţi, aflaţi! Faceţi mereu un pic mai mult decât se cere de la voi! Tot ce faceţi, chiar dacă este vorba despre temele pentru şcoală, faceţi pentru voi, nu pentru că trebuie! Creşteţi, aveţi încredere în forţele proprii şi mergeţi pe drumul vostru! Nu renunţaţi niciodată și fiţi cât de buni puteţi fi! Iar şcoala şi dascălii voştri vă vor sprijini cu siguranţă! La mulți ani, școală dragă ! Mihăilă (Munteanu) Mirela Daniela Medic 168


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

PARTE DIN VIAŢA MEA Sunt clipe în viaţă de aducere aminte şi de inventariere a celor mai importante momente prin care am trecut de-a lungul anilor. Şi într-o astfel de situaţie mi-amintesc cu drag de copilărie şi de perioada ei cea mai importantă, etapa şcolii primare şi gimnaziale pe care am parcurs-o în băncile Şcolii Generale Nr. 5 Caracal. Am avut noroc de o învăţătoare minunată, doamna Borangic, care mi-a călăuzit primii paşi în şcoală şi mi-a insuflat multă dragoste de învăţătură. Parcă mă văd în primele zile de şcoală, emoţionat ca şi colegii mei, într-o situaţie diferită de ceea ce cunoscusem sau simţisem până atunci în sânul familiei. Iar doamna învăţătoare avea o voce caldă şi liniştitoare încât puteai jura că deţine o putere magică cu care poate vrăji pe oricine. Acum când îmi aduc aminte de acele momente, mi se pare amuzant, însă atunci eram fascinat de tot ce se întâmpla cu mine şi în jurul meu. Cu nostalgie îmi aduc aminte de şcoala veche din gura parcului, flancată de arbori care dădeau un farmec aparte acestui lăcaş de cultură şi educaţie. Avea săli de clasă mari şi luminoase, holuri largi şi curte interioară pentru joacă în recreaţii. Despre profesori aş vrea să spun că toţi şi-au făcut datoria de a ne învăţa carte, da, pe vremea aceea chiar se învăţa carte în şcoală. Cu pioasă şi adâncă recunoştinţă aş vrea să evoc aici două figuri de profesori care mi-au marcat viitorul. Primul este domnul Mircea Boşoteanu, care a reuşit să îmi insufle dragostea pentru matematică la momentul respectiv fiind rezolvitor evidenţiat de probleme din Gazeta matematică. A doua figură este doamna Şuşanu, profesoară de chimie şi biologie care m-a atras spre ştiinţele aplicate, studiind la momentul respectiv revista de fizică şi chimie. Şi uite aşa iată-mă absolvent al Liceului de Electronică „Spiru Haret” din Bucureşti şi apoi al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii Bucureşti. Destinul parcă mi-a pus o piedică în calea uitării, prin fiul şi soţia mea care mi-au arătat o altă Școală Generală Nr. 5, altfel decât o ştiam eu - acum sub numele de „Gheorghe Magheru”, cu un local nou şi impunător. Fiul meu, Neagu Ştefan Valeriu, şi el actualmente inginer în telecomunicaţii, a absolvit cursurile acestei minunate şcoli cu ceva ani în urmă, sub riguroasa şi atenta îndrumare a dascălilor, dar în mod special remarc aici pe doamna învăţătoare Voicu Rodica şi pe domnul diriginte Popa Ion, ilustru profesor de limba română, nume sonor între profesorii de această specialitate la nivel naţional. Mai mult soţia mea a jucat rol de interfaţă între mine şi şcoală, prin care am reuşit să cunosc oamenii (cadrele didactice) şi munca lor în domeniul educaţiei, mai aproape şi mai profund, reuşind să-mi fac chiar prieteni. Unul dintre domniile lor este directorul actual al şcolii, domnul Florică Ion, un om cu un suflet mare, excepţional profesor de chimie, dar în acelaşi timp un tip cu o sete arzătoare de cunoaştere şi de însuşire a tot ceea ce este nou, un om greu de egalat în timpurile noastre. Mă opresc aici, deşi ar mai fi multe de spus şi valuri de cerneală ar putea să curgă. Mulţumesc şcoală dragă! Cinste ţie şi dascălilor tăi! La mulţi ani! Inginer Neagu Georgescu Ioan 169


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

DRAGA MEA FOSTĂ ŞCOALĂ GENERALĂ Este o onoare pentru mine să am posibilitatea de a scrie câteva rânduri despre anii frumoşi ai copilăriei petrecuți la Școala Generală Nr. 5 Caracal. Şcoala generală (1978-1985) şi facultatea (1991-1996) au însemnat pentru mine perioade extrem de frumoase: colegi plăcuţi şi sinceri, dascăli de mare calibru, evenimente şcolare speciale (serbările anuale, olimpiadele, Cântarea României, practica agricolă şcolară), apoi cursuri, seminare sau examene. Am început clasa I-a A, la ,,tovaraşa” învăţătoare Popescu Ecaterina, iar la clasele VVIII colectivul din care făceam parte a fost îndrumat de „tovarăşul” profesor (diriginte) Arsene Constantin. Am ocazia să-i amintesc cu emoţie şi deosebit respect pe profesorii Pânzaru Viorel (decedat) – profesor de limba română şi Stratan Mariana (profesoară de limba franceză), dascăli adevăraţi de la care am învăţat carte numai din plăcere şi care mi-au determinat implicarea în activităţile școlare și culturale. Nu în utimul rând, ajung la restul echipei de profesori: Cîrstea Nicolae (decedat) - profesor de matematică, Florică Ion - profesor de chimie, Drăgan Petre profesor de fizică, Popescu Profira - profesoară de istorie, Iliescu Eleonora – profesoară de limba engleză, Drumuş Ida (decedată) – profesoară de desen, Gherman Gheorghe (decedat) – profesor de educaţie fizică, Mitrică Zoe – profesoară de biologie, care au format un nucleu puternic, hotărâtor în procesul meu de educare, de instruire și de formare ca om. Despre mine scriu câteva rânduri pentru a mă întoarce în trecut şi a face legătura cu sistemul vechi de învăţământ în care se învăţa carte temeinic, riguros, cu seriozitate, chiar dacă în paralel eram înregimentați ca şoimi ai patriei și pionieri, eram aleși comandanţi de grupă sau de detaşament ori purtam obligatoriu uniformă, cordeluţă, cravată de pionier și număr matricol. Am urmat profilul de chimie la Liceul „Ioniţă Asan” (cel pe care scria preţiosul îndemn: Tot mai multă lumină!) şi apoi Facultatea de Chimie Alimentară la îndemnul mamei mele, Neiculescu Maria şi dânsa fostă profesoară de biologie la Şcoala Nr. 5 Caracal, acum „ Gheorghe Magheru”. Chimia, care nu mi-a fost dragă iniţial şi pe care am învăţat-o din obligaţie (la început cu ajutorul doamnei profesoare Farcaş Neli, în ciclul gimnazial) și apoi, mai târziu, cu ajutorul altor dascăli din Liceul „Ioniţă Asan” Caracal (Curcea Silvia şi Diaconu Rodica), m-a urmărit mereu şi mi-a marcat apoi destinul. În prezent chimia face parte din profesia mea deoarece mă ocup de compartimentul Asigurarea Calității la firma STRAUSS ROMÂNIA, fosta ELITE, (branduri: cafea Elita, cafea Selected). Este momentul de a ura școlii mele dragi și profesorilor ei ,,La mulți ani!” dorind totodată și fiului meu Mihnea Cristian, de zece ani, să aibă parte de dascăli la fel de minunați ca și mine. Ing. Musi Mitroi Neiculescu 170


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

MULȚUMIRI TUTUROR Primii mei pași pe porțile Școlii Generale Nr. 5 Caracal i-am făcut în anul 1981, când m-am transferat de la Școala Generală Nr. 2 Caracal, unde absolvisem clasele I-IV. Am rămas fiedelă noii școli până în anul 1985 când am luat drumul Liceului ,,Ioniță Asan”. Ca elevă a clasei a V-a B, la care diriginte era domnul profesor Gherman Gheorghe am rămas impresionată de tactul pedagogic și de priceperea cu care domnul profesor Cârstea Nicolae ne-a făcut să înțelegem matematica. Cu aceeași plăcere îmi aduc aminte de orele de gramatică ale domnului profesor Popa Ion, noțiunile predate atunci constituind baza celor învățate mai târziu. Cu deoesebită ușurință am învățat la obiectul geografie, la care doamna profesoară Florică Maria excela prin claritatea și logica schemelor realizate la fiecare lecție, plecând astfel cu lecția învățată din clasă. La fel de mult îmi plăceau și orele de biologie predate de doamna profesoară Mitrică Zoe și îmi amintesc și acum de lecțiile desfășurate în laboratorul de specialitate. Clasa a VI-a a însemnat o materie în plus – fizica, predată de domnul profesor Drăgan Petre, care uimea prin exactitatea noțiunilor și acuratețea explicațiilor. Schimbarea seriei, în clasa a VII-a, a avut ca urmare contactul cu un alt profesor la limba română, domnul Pânzaru Viorel, care m-a impresionat prin ținuta dumnealui și prin capacitatea de a capta atenția elevilor, datorită calităților sale oratorice. Chimia, o nouă materie în clasa a VII-a, era predată de către domnul profesor Florică Ion, care ne-a făcut să înțelegem cu ușurință Sistemul Periodic al lui Mendeleev și diversitatea reacțiilor chimice prin intermediul lucrărilor de laborator. Amintesc aici cu deoesebit respect pe domnul profesor de muzică, Constantinescu Ion, care ne-a făcut să îndrăgim acest obiect, iar prin noțiunile teoretice să ne îmbogățim orizontul de cunoaștere, cultura noastră generală. Cu același respect îmi amintesc de toți ceilalți profesori ai mei – Constantinescu Antoaneta, Drumuș Ida, Stratan Mariana, Ganea Constantin, care, deși predau obiecte diferite prin conținut, au contribuit în aceeași măsură, covârșitoare, la formarea noastră ca oameni, indiferent că este vorba de noțiuni de cultură civică, de arte plastice, de limbi străine sau de educație fizică. După terminarea Liceului ,,Ioniță Asan” am urmat Facultatea de Automatică și Calculatoare, secția Automatică, a Universității din Craiova, iar primul meu loc de muncă a fost Senatul României unde am lucrat ca analist programator. Din 1999 am plecat din România în Germania, unde m-am căsătorit și lucrez în specialitate. Pentru tot ce am realizat prin puterile mele le mulțumesc tuturor profesorilor mei deoarece ei au contribuit la formarea mea ca om, la obținerea unui bagaj de cunoștințe temeinice care au stat la baza pregătirii mele de mai târziu. Și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc cu această ocazie profesorului meu privat de acasă, mamei mele, Neiculescu Maria, tot cadru didactic al Școlii Generale Nr. 5 Caracal. Neiculescu Catina 171


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

REFLECȚIE ASUPRA ANILOR DE ȘCOALĂ Şcoala generală este primul pas pe care un copil îl face pentru a se integra în societate şi este un pas greu pe care bineînţeles nu îl face singur. Temător, dar si plin de speranţe, se înscrie într-o aventură care îl va maturiza şi îl va ajuta să se descopere pe sine. Alături îi este școala. Şcoala Generală „Gheorghe Magheru” face toate acestea pentru fiecare dintre elevii săi, de la începătorul din clasa I până la absolventul de clasa a VIII-a. Clădirea acestei şcoli a fost și locul meu de meditaţie şi de cunoaştere, din anul 1999 până în anul 2007. Astăzi, îmi amintesc cu bucurie fiecare an de studiu şi toate experinţele unice prin care am trecut, elev fiind. Clasele primare au fost pline de satisfacţie. Îndrumaţi de doamna învăţătoare Grigore Gheorghița am descoperit primele taine ale învățăturii: scrisul și cititul. Doamna Grigore avea calităţile unui dascăl perfect: plină de afecţiune, cu un talent nemaiîntâlnit în a transmite cunoştinţele pe care le deţine, mereu pregătită să ne ajute şi să ne sprijine cu orice problemă am fi avut. M-a apreciat și lăudat mereu, chiar şi atunci când aveam impresia că nu merit, îmi spunea mereu să continui să învăţ şi să nu mă las sustras de probleme nesemnificative, dar mai ales a ştiut mereu ce este bine pentru mine, m-a înscris în toate proiectele pentru care m-a crezut apt şi sper că m-am ridicat mereu la nivelul aşteptărilor dumneaei. Clasele V-VIII au extins la un alt nivel concepţia de „elev”. Am cunoscut multe alte persoane importante, mulţi profesori de care m-am ataşat şi mi-am descoperit multe aptitudini pe care până atunci nu m-aş fi gândit că le am. A fost perioada în care am avut cele mai multe realizări. Toate au început cu clasa a V-a când un alt îndrumător excepțional, domnul profesor Nicolăiţă Dan ne-a devenit diriginte. Dumnealui a fost exact ceea ce ne trebuia: o figură apropiată și odihnitoare într-o zi cu ore grele, dar şi un diriginte serios care ne punea la punct când întreceam limita. A fost consilierul, apărătorul şi prietenul nostru timp de 4 ani grozavi. Ne-a înţeles și ne-a ajutat cu toate problemele pe care le-am avut, chiar şi cele absolut copilărești. Se amuza pe seama noastră timp de două minute, apoi devenea serios şi ne oferea răspunsul la toate dilemele noastre. În şcoala generală mi-au plăcut în special trei materii: română, matematică şi chimie. Totul datorită unor cadre didactice dedicate meseriei şi pasionate de sădirea interesului pentru învăţătură în minţile elevilor. Doamna profesoară de română, Colceag Veturia, a fost mult mai mult decât un profesor pentru noi. Nu ne-a tratat niciodată ca pe simpli elevi, ci din contră, a fost în multe cazuri complicele nostru. A fost persoana în care eu şi colegii mei am avut cea mai mare încredere şi care nu ne-a dezamăgit niciodată. Este genul acela de profesoară care după 5 lecţii de română ne vorbea despre o lecţie de viaţă. Doamna Colceag a fost profesoara care nu ne-a ascuns niciodată nimic şi cu care am vorbit liber despre orice. Însă a fost şi profesoara care ne-a spus verde în faţă când am greşit, când ne-am comportat neadecvat şi care ne-a pedepsit exact aşa cum am meritat. Pe domnul profesor de matematică l-am amintit deja. Domnul Nicolăiţă era un izvor nesecat de cunoaştere, ne oferea n rezolvări, n soluţii și n posibilităţi. 172


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Chimia a fost materia mea preferată din generală şi încă este. Însă nu am planificat să fiu bun la asta, totul luându-mă prin surprindere. În clasa a VII-a, primul an în care se studiază aceasta materie, am învăţat-o ca pe o materie obişnuită, recunosc ca nu i-am acordat atât de multă importanţă. Până când domnul profesor de chimie şi actual director al Şcolii Generale „Gheorghe Magheru”, Florică Ion, m-a sfătuit să merg la un concurs naţional de chimie. Zis şi făcut. La faza judeţeană, găzduită în acel an chiar de prestigioasa mea şcoală, s-a întâmplat acel ceva care mi-a arătat în ce domeniu excelez. Am avut primul punctaj și a urmat să merg la Bacău pentru faza naţională. Domnul profesor Florică a avut grijă să-mi arate cele mai frumoase părţi din chimie, să mă facă curios, să vreau să cunosc mai mult, totul. Am fost foarte speriat la început, dar acum, după 5 ani consecutivi de participări la faza naţională a olimpiadei de chimie şi două participări în taberele speciale de pregătire pentru cei cu rezultate deosebite în acest domeniu, mi-aş dori să fiu din nou în clasa a VII-a să o iau de la capăt. Am obţinut menţiuni, premii speciale pentru cea mai bună lucrare și am tânjit non-stop după un premiu. Dar, mai ales, am avut parte de experienţe uluitoare, am cunoscut alţi elevi cu aceleaşi pasiuni ca ale mele şi am vizitat cele mai frumoase oraşe ale ţării. Secretul?! După părerea mea, voinţa! Cel mai important este să vrei să înveţi, să vrei să le încerci pe toate până găseşti acel ceva la care eşti bun, să nu refuzi nimic, să accepţi toate provocările pentru că mereu vei avea de câştigat din ele. Acesta este sfatul meu: să înveţi până când simţi că străduinţele tale dau roade. Pentru că în şcoala pe care eu am urmat-o, acest lucru era uşor. Aveam de toate: cabinete de informatică, de chimie, de fizică, o bibliotecă plină, o sală de sport perfectă, un teren unde puteam sta la soare în pauze (şi nu numai). Poate că aşa a părut până acum, dar nu mi-am petrecut toţi anii de şcoală acasă, învăţând. M-am distrat cu colegii, ieşeam des, mergeam în excursii, chiuleam. Am avut un colectiv grozav în anii de şcoală, nu-mi voi uita niciodată colegii de bancă sau cei mai buni prieteni din clasă. Nu cred că există vreo întâmplare neplăcută ori vreo amintire pe care aş vrea să mi-o şterg. După terminarea liceului îmi doresc să urmez Universitatea Politehnică din Bucureşti, cu specializarea în inginerie chimică. Tind să cred că voi ajunge un inginer priceput, poate un cercetător de succes. Posibilităţile sunt nelimitate, la fel și ambiţia şi nerăbdarea mea. Când eram elev, zilele şcolii erau evenimentele mele preferate din an. Erau zile distractive în care se desfăşurau concursuri și diverse activităţi, primeam diplome şi premii. Sunt nespus de fericit să aflu ca Şcoala Generală „Gheorghe Magheru” împlineşte 50 de ani de existenţă şi mai fericit putând participa activ la festivităţile de sărbătorire a acestui eveniment. Sunt foarte curios de felul cum au mers lucrurile după ce eu am plecat și sunt nerăbdător să văd schimbările în bine, căci sunt convins că sunt numeroase. Mă simt onorat să scriu aceste rânduri ca mărturie a impactului pe care şcoala l-a avut asupra mea. Conchid spunând că nu aş schimba nimic din anii de şcoală şi că aştept aniversarea de 100 de ani. Elev Pîrvan Adrian Alexandru, Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” Caracal

173


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

LOCURI ȘI OAMENI, ÎN AMINTIRILE MELE Scriu aceste rânduri în ultima zi a anului 2010 şi, cum mi se întâmplă de obicei în momente de felul acesta, de trecere, când majoritatea oamenilor fac bilanţuri, se gândesc la ce au realizat şi la ceea ce ar dori să le aducă Noul An, eu încerc să nu mă gândesc la ceva anume. Mă las doar ,,vizitată” de câteva imagini din trecutul (nu) foarte îndepărtat, imagini pe care n-aş fi îndrăznit să le traduc vreodată în vorbe, dacă nu ar fi fost la mijloc un volum aniversar despre şcoala mea, Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, ale cărei cursuri le-am început în anul 1983 şi le-am absolvit în 1991, ca apoi paşii să mă poarte la Colegiul Naţional „Ioniţă Asan” din localitate şi în final la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti. Desigur că îmi amintesc cu mare dragoste şi respect de doamna mea învăţătoare, Popescu Ecaterina, de toţi dascălii mei din şcoala generală, dar lucrul care m-a impresionat cel mai mult în acei ani a fost periplul atâtor generaţii, deci şi al generaţiei mele, în căutarea unui loc statornic în care învăţătura cărţii să ne fie temelie. De aceea, mai întâi îmi amintesc multe locuri, o puzderie de localuri, unele cu arhitectură savantă, desigur radical transformate de memoria din ce în ce mai puţin fidelă. Iată o clădire enormă (cel puţin aşa i se părea “preşcolerului” care eram), în apropierea parcului şi nu departe de primărie. Coridoare lungi –

interminabile, îmi păreau atunci – zumzetul vocilor unor copii mai mari, unii dintre ei cu buchete de flori, cu coroniţe, apoi o curte interioară (sau un teren de sport?) unde câţiva dintre ei îşi auzeau numele strigate, veneau în faţă şi primeau o diplomă şi câteva cărţi. Când mă pregăteam să izbucnesc în plâns (căci tata se 174


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

îndepărtase, urcase pe o mini-scenă şi de la microfon citea nume, împărţea coroniţe, strângea mâini şi părea că uitase cu totul de mine), o doamnă cu ochi mari şi cu o voce foarte prietenoasă, a venit spre mine şi mi-a spus că am un nas tare simpatic, cât o boabă de mazăre. Asta m-a binedispus, mai ales că în timp ce vorbea a făcut un gest neaşteptat, mi-a atins uşor nasul, de parcă ar fi apăsat butonul unei sonerii. Apoi o clădire mai degrabă mică, cu ferestre zăbrelite, câteva clase în care băncile de lemn îşi purtau cu demnitate feţele de bancă, unele pătate de cerneală, un luminator în care se plimbaseră cândva deţinuţii, o sumedenie de copii de vârsta mea, unii simpatici, alţii gălăgioşi şi neinteresanţi, alţii de-a dreptul nesuferiţi. Şi printre ei, mai vorbăreţ decât toţi, colegul meu de bancă, Lucian, care istorisea poveşti teribile, ca aceea cu paraşutistul căzut la datorie, a cărui stafie – spunea el pe un ton convingător – obişnuia să se plimbe prin curtea noastră interioară când nici cu gândul nu gândeai. Cred şi acum că Lucian avea o autentică vocaţie de povestitor horror, din moment ce ajunsesem să vizez şi noaptea fantoma acelui biet (imaginar?) paraşutist…Mai ţin minte o altă clădire (şi ea uriaşă) cu coloane dorice la intrarea principală, cu scări monumentele (cum gândeam că ar trebui să aibă palatele de pe celălalt tărâm). Şi o fotografie de-a mea, una din puţinele reuşite, făcută de colegul şi prietenul tatei, pe scările acelei clădiri maiestuoase. Stau cu piciorul stâng uşor îndoit în faţă, într-o poziţie cam afectată, port un şorţ albastru, uniformă pepit – alb cu bleumarin – şi cravata de pionier, puţin şifonată, la gât. Îmi vin apoi în minte alte şi alte spaţii: extinderea Liceului ,,Ioniţă Asan”, Școala Filipescu, fosta maternitate, dar mai ales mândria cu care repetam, când ni se aducea aminte că n-avem un local al nostru: ,,Cu sau fără sediu, oricum suntem cea mai tare şcoală din oraş!”. Acum, din fericire, există şi un sediu nou, frumos şi funcţional, care adăposteşte Şcoala ”Gheorghe Magheru”. Pe băncile lui, eu n-am mai apucat să învăţ, dar colegi de-ai mei mai tineri s-au putut bucura de el. Şi de aceiaşi dascăli de nădejde, căci la urma urmelor, omul sfinţeşte locul. Acest loc sfânt se numeşte Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, devenită astăzi Şcoala „Gheorghe Magheru”, iar acei oameni minunaţi nu sunt alţii decât dascălii mei de odinioară, dar şi cei de astăzi care trebuie să ducă mai departe prestigiul acestui lăcaş de lumină. Asist. univ. dr. Popa Catrinel-Mădălina Facultatea de Litere Universitatea Bucureşti 175


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

,, CULTURA GENERALĂ OFLINE ” În anii ’90 când conexiunea la internet era aproape o raritate și cei mai mulți se bucurau de acest privilegiu într-un Internet Café, când încă nu se inventase iPodul iar rețelele de socializare erau doar într-un stadiu incipent (mIRC sau ICQ), când Google era doar o idee pe hârtie iar cele mai inteligente telefoane mobile erau cât o stație de emisie-recepție, noi, clasa a V-a B, ne cunoșteam profesorii cu care aveam să ne petrecem următorii patru ani din viața de elevi în gimnaziu. În gimnaziu am aflat cu ce se ocupă biologia de la doamna profesoară Diaconu care ne-a fost și dirigintă, l-am cunoscut pe Creangă și pe Eminescu prin extraordinarele analize ale domnului Popa ale cărui ore mi-aduc și acum aminte ce înseamnă un pedagog desăvârșit. Citind din ce în ce mai mult am devenit interesat de geografie și de istorie, două materii ce-ți deschid orizonturile trecute și viitoare, de aici și de peste mări, țări și continente. Îmbinând ceea ce ne spunea doamna profesoară Florică la geografie despre continente și fluvii, despre ecuator și poli și ceea ce ne-au învățat domnul profesor Arsene și doamna profesoară Anca Popa despre Cezar și Imperiul Roman, despre Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza sau despre regele Mihai, fiecare dintre noi și-a dat seama cât suntem de mici într-o lume atât de mare, dar și cât de mari putem ajunge într-o lume atât de mică. În clasele a VII-a și a VIII-a am învățat ce se întâmplă cu un corp scufundat într-un lichid și ce forțe îl apasă, am aflat din ce este compus lichidul vieții și cum a împărțit Mendeleev lumea în pământuri rare, metale și gaze. Domnul profesor Florică ne-a învățat cum să deosebim un acid de o bază și cum folosim un catalizator într-o reacție chimică. Nici nu ne-am dat bine seama câte informații au zburat pe langă noi și le-am lăsat să treacă, iar cei patru ani în care am beneficiat de compania acestor oameni minunați s-au topit într-o clipă și am ajuns liceeni. Dorința cea mare de a deveni maturi era cu un pas mai aproape. Liceul și facultatea, două perioade frumoase ale vieții m-au adus, în cele din urmă, față în față cu viața pe picioarele mele. Sprijinul părinților și al profesorilor care m-au împins spre o carieră și un drum în viață a fost unul mai mult decât folositor, dar pe care l-am renegat tot timpul. Viața te învață însă că este foarte bine să îmbrățișezi părți din experiențele altora pentru a-ți scurta drumul către cele mai mari dorințe ale tale. Pe mine, viața m-a trecut prin mai multe experiențe profesionale și dintr-un copil care s-a jucat cu calculatoarele, am ajuns mai întâi administrator de rețea pentru ca în anii următori să coordonez aproximativ 500 de oameni în domeniul ,,relații clienți”, din toată țara, într-o companie ce oferă clienților servicii de internet, telefonie și cablu tv. Acum, mă ocup cu consultanța în domeniul relațiilor cu clienții pentru diverse firme din domeniul telecomunicațiilor, urmează să mă căsătoresc și să îmi încep propria afacere. Am conturi pe toate rețelele de socializare care contează și folosesc o mulțime de gadgeturi pentru a fi în permanență conectat, dar, niciodată, viața on-line nu va înlocui o carte bună și o prietenie adevarată, cum chatul și discuțiile în rețea nu vor putea înlocui o seară în compania prietenilor. Mihai-Adrian Rădulescu, Customer Care Business Consultant 176


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ȚIN MINTE... Țin minte ca și astăzi prima mea zi de școală, ziua de 15 septembrie a anului 1987. Țin minte cum părinții și bunicii mei mi-au pregătit costumul de elev, cărțile, caietele, stiloul și creionul, cum mi le-au pus în ghiozdan cu o seară înainte, cum în ziua aceea m-am trezit devreme, m-am pregătit și am mers la școală însoțit de mama și de bunicul meu. Prima zi a fost una luminoasă, care prevestea experiența minunată pe care urma să o am la Școala Generală Nr. 5 Caracal, astăzi ,,Gheorghe Magheru”, relațiile frumoase care m-au ajutat să mă formez și să cresc ca om, să acumulez numeroase cunoștințe și să descopăr minunata lume a cărților. Prima mea învățătoare? O persoană deosebită, mult stimata doamnă Popescu Ecaterina. Ce mult ne-a încurajat dumneaei! Într-adevăr, dumneaei a fost pentru noi ca o a doua mamă. Ne-a învățat să scriem, să citim, să facem calcule matematice, să gândim logic și, în consecință, corect. Ne-a testat volumul cunoștințelor, păstrându-ne și respectându-ne demnitatea, lucru care m-a impresionat profund. Doamna învățătoare Popescu a știut că elevul trebuie condus în direcția talentului și a înclinației lui, dar, în același timp, că trebuie și stimulat să-și atingă întregul potențial, să creadă în el și în puterile lui. În clasele 5-8 am avut privilegiul să îl am ca diriginte pe domnul profesor Popa Ion. Dumnealui mi-a fost și profesor de limba și literatura română și latină. În această perioadă de timp am cunoscut o etapă de maturizare intelectuală. Am învățat de la dumnealui cât de frumoasă și de captivantă este lectura, am învățat să-mi exprim mai bine prin cuvinte gândurile, opiniile și năzuințele mele. Îmi amintesc cu drag de mulți alți talentați și atât de îndrăgiți profesori ai mei. N-am să pot uita pe domnul profesor de fizică, profesorul Drăgan Petre. De la dumnealui am învățat fizica newtoniană, fizica fluidelor, a gravitației și a electromagnetismului. Îmi aduc aminte de actualul domn director al școlii, domnul profesor de chimie Florică Ion. De la dumnealui am înțeles lumea chimiei cu toată frumusețea ei și tot de la dumnealui am aflat și de partea practică a chimiei. Una dintre primele lecții de chimie a fost una practică - am aflat de reacția natriului cu apa. Ce fascinant! Mult stimata doamnă profesoară Drăgan Agripina ne-a învățat despre capitalele lumii, despre orașe importante din diverse țări, despre mări și oceane și despre multe alte lucruri minunate. Un alt profesor pe care mi-l aduc atât de bine aminte este domnul profesor de matematică, profesorul Cîrstea Nicolae, de la care am învățat și rețin și acum teoremele și axiomele de bază ale matematicii. Îmi amintesc de domnul profesor de istorie, domnul profesor Arsene Constantin. De la dumnealui am aflat despre evenimente importante din istoria antică, istoria medievală și istoria contemporană și am înteles că noi oamenii am putea să ținem cont în viața de zi cu zi de experiențele omenirii, dacă le cunoaștem 177


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

în profunzime. Cum să pot uita pe tanti Ionica și pe tanti Despina, din personalul nedidactic al școlii, care erau atât de îndrăgite de toți elevii! Îndrumarea domnului director și profesor de fizică, domnul profesor Drăgan Petre a însemnat atât de mult pentru mine! Nu pot să nu menționez impactul major al dumnealui în viața mea. Studiul meu intens și competența domnului profesor s-au concretizat în obținerea premiului întâi la Olimpiada Națională de Fizică în anul 1994. Deși aveam numai 14 ani pe atunci, mi-am format un program spartan de studiu, care îmi ocupa întreaga zi, în afară de cele zece-douăsprezece ore alocate pentru somn, masă și relaxare. Stăteam după orele obligatorii de școală și învățam împreună cu domnul profesor de fizică. După aceea mergeam acasă și studiam împreună cu tatăl meu. Domnul profesor îmi oferea o perspectivă a fizicii aplicate, iar tatăl meu mă învăța fizica din perspectiva matematicii pure. Educația pe care am primit-o în Școala ,,Gheorghe Magheru” a reprezentat un fundament puternic pentru dezvoltarea mea personală și doresc acum, când se celebrează cincizeci de ani de la înființarea școlii, să aduc cu această ocazie respectuoase mulțumiri întregului colectiv pentru cunoștințele temeinice pe care mi le-au dat, pentru colaborarea fructuoasă pe care am realizat-o cu domniile lor și pentru impactul imens pe care l-au avut asupra vieții mele. Actualmente, locuiesc în Canada unde lucrez ca doctor specialist în medicină internă în centrele universitare din Edmonton și Saskatoon. Recent am fost numit ca lector universitar de medicină internă clinică la University of Alberta din Edmonton. Aș dori, acum, la încheierea cuvântului meu să sfătuiesc pe elevii de acum și pe cei care vor urma și vor citi aceste rânduri să creadă în Lumină, Onoare, Credință și Dragoste! Lumina înseamnă cunoaștere, chiar dacă nu una absolută, cel puțin una aducătoare de bucurie, de confort spiritual și de împlinire sufletească, iar onoarea presupune noblețe, putere de caracter, împlinirea gândurilor și a aspirațiilor fiecăruia. Prin credința în Dumnezeu fiecare își va forma convingerea că poate contribui la crearea unei lumi mai bune și la progresul omenirii. Peste toate acestea se află dragostea și de aceea vă îndemn să vă iubiți pe voi înșivă, să vă iubiți familia, prietenii, vecinii, profesorii, colegii și să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă ! Cu ocazia semicentenarului școlii, pentru a-mi arăta recunoștința față de instituția unde am fost educat, ofer anul acesta, în numele bunicilor mei - Popa Ioan și Maria (născută Neagu), o bursă de 300 de dolari canadieni pentru fiecare dintre cei mai buni doi elevi nominalizați de conducerea școlii, precum și 600 de dolari canadineni ca sponsorizare în vederea organizării semicentenarului. Tot cu acest prilej doresc școlii dragi, tuturor cadrelor ei didactice, personalului didactic auxiliar și nedidactic, elevilor și părinților acestora împliniri și succese deosebite în tot ceea ce ei întreprind. Cu stimă, Dan-Lucian Slabu, doctor specialist în medicină internă în centrele universitare din Edmnonton și Saskatoon, lector universitar de medicină internă clinică la Univesity of Alberta din Edmonton 178


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

LA MULȚI ANI ȘCOLII CARE NE-A FORMAT ! La început, vreau să salut din toată inima profesorii și elevii Școlii cu Clasele I – VIII „Gh. Magheru” și să mulțumesc pentru ocazia oferită de a le adresa câteva cuvinte. Îmi amintesc cu foarte mare plăcere de perioada în care am urmat cursurile acestei școli. Acea perioadă mi-a permis să pun bazele solide ale culturii mele generale și să-mi formez o intuiție și o gândire logică. Astfel, orele de limba română, cu domnul profesor Pânzaru, erau mai mereu caracterizate de o mare efervescență și creativitate, aproape fiecare dintre noi căutând să deslușească sensurile ascunse ale vreunei opere literare. La matematică, cu domnul profesor Cârstea, eram mai mereu uimiți de ingeniozitatea soluțiilor și îmi amintesc și acum de metoda ,,a-ți da în gând”, pe care dumnealui ne învăța să o folosim atunci când toate metodele cunoscute nu funcționează. Evident, o astfel de metodă implică din plin folosirea tuturor cunoștințelor, dar și a imaginației care duce la dezvoltarea creativității. Orele de fizică, cu domnul profesor Drăgan, erau pline de o rigoare absolută, astfel că nimeni nu îndrăznea să miște. Nici nu este de mirare, căci cine ar putea face fizică fără să fie riguros? Astfel, aceste ore au fost de mare ajutor în a ne învăța să raționăm cu o mare rigurozitate. Orele de istorie, cu domnul profesor Arsene, exercitau o mare fascinație asupra mea. Chiar și acum, citesc cu mare plăcere cărți cu subiect istoric. Geografia, cu doamna profesoară Florică, a reprezentat una dintre marile mele pasiuni în acea perioadă. Începând cu geografia fizică, studiată în clasa a cincea, când la ore participam doar băieții din două clase reunite, iar atmosfera era foarte captivantă, determinându-te să studiezi și să fii atent, și terminând cu geografia României, am învățat cu mare drag și chiar și acum îmi aduc aminte capitalele majorității statelor lumii, precum și poziționarea, măcar aproximativă, a statelor pe mapamond. Cu mare plăcere am studiat în acea perioadă chimia și aproape tot ceea ce am învățat îmi este viu în minte și acum. Ea mi-a adus mari satisfacții, printre care se numără participarea la olimpiada națională de chimie, în clasa a opta. Limbile străine studiate, engleza și franceza, îmi sunt de folos și acum, deoarece sunt traducător autorizat pentru aceste limbi. Aș dori, cu această ocazie, să transmit elevilor să urmărească, în perioada cât participă la cursurile acestei școli, să studieze cât pot de mult, la cât mai multe materii, deoarece trec printr-o perioadă în care, în majoritatea cazurilor, au toate condițiile asigurate de a-și forma o cultură generală și nu li se cere încă să se specializeze într-un domeniu. Ulterior, asigurarea unei astfel de culturi generale se va face cu efort și cu o mai mare cheltuială. Aș dori, de asemenea, să transmit și profesorilor, mai ales celor mai tineri, o rugăminte din partea cuiva care a fost de partea cealaltă a catedrei decât ei: pe lângă foarte buna pregătire profesională pe care sunt sigur că o au, să urmărească să fie mai charismatici, deoarece charisma este o calitate ce se poate dezvolta. Spun aceasta deoarece întâlnesc multe cazuri de copii care nu învață la o materie deoarece nu le place profesorul. În încheiere, vreau să urez „La mulți ani!” școlii care ne-a format pe noi și care formează în continuare alte generații. Teodorescu Claudiu 179


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

PE ARIPILE AMINTIRILOR... Când am primit mailul de la domnul Popa, fostul meu profesor de limba română din şcoala generală, inima mi-a vibrat de emoţie, pentru că tot ce îmi aminteşte de anii adolescenţei, petrecuţi la Şcoala Generală Nr. 5 Caracal, îmi trezeşte bucuria de a fi trăit momente de neuitat, alături de dascălii şi de colegii mei deosebiţi. Înţeleg că acum şcoala noastră e în pragul sărbătoririi semicentenarului, un eveniment deosebit care, sunt convinsă, va fi marcat cum se cuvine…iar eu voi fi acolo cu gândul, deşi mi-ar fi plăcut să simt ,,pe viu” acea atmosferă unică, de peregrinare înapoi în timp… …Acum peste un sfert de veac (ce departe pare!) terminam clasa a VIII-a, despărţindu-mă cu nostalgie de o etapă importantă din viaţa mea de elev, etapă care avea să se dovedească fundamentală pentru pregătirea mea ulterioară în domeniul filologic. Într-adevăr, am avut şansa unui prim dascăl de excepţie, cu formaţie şi cu dragoste pentru limba română, Doamna profesoară Maria Vlădescu, Om minunat, cu care am ţinut legătura şi după ce am plecat din Caracal (eu mutându-mă la Ploieşti în anul 1986, la sfârşitul primului an de liceu). Vorbeam uneori la telefon, ne scriam, punctând în felul acesta anotimpuri, sărbători, evenimente din familie (fratele meu a fost, de asemenea, elevul Doamnei Vlădescu, dat special mai devreme la şcoală pentru a avea acest noroc!). Acum câţiva ani, de Paşti, am avut imensa bucurie de a o revedea, împreună cu fosta mea colegă de bancă şi elevă a dânsei, Nicoleta Stuparu (astăzi Safca). A fost o întâlnire de-a dreptul magică, dar, din nefericire, şi ultima… următoarea dată, deja era doar un nume pe o cruce, în preajma căreia am lăsat o floare şi un gând de dor… Dar nu am să uit niciodată acea vizită de Paşti, când, împreună cu prietena mea Nicoleta, am descoperit în fosta noastră învăţătoare un om tonic, dornic de lectură, de oaspeţi, în ciuda suferinţelor fizice, un spirit ales, un suflet cald şi iubitor de ceilalţi. Atunci am primit o ultimă lecţie de la dânsa…pentru care îi mulţumesc azi, cu prilejul unei sărbători ce ar fi bucurat-o nespus, dacă ar fi trăit-o! Şi, purtată de amintiri, nu pot să nu pomenesc un gest – şi mai îndepărtat în timp -, care mi-a rămas întipărit în minte şi în suflet, pentru mine fiind mai preţios ca o medalie: abia mă mutasem la Liceul de Chimie din Ploieşti (avându-l pe Dl.Profesor Florică la aceasta materie a fost de bun augur, eu alegând din plăcere acest profil încă de la Caracal, când am dat la Liceul ,,Ioniță Asan”). Cum spuneam, venisem să iau câteva acte necesare transferului şi am vizitat-o pe Doamna profesoară de franceză Maria Dan, acasă la dânsa. Nu îmi mai amintesc exact cuvintele rostite, ştiu doar că erau încărcate de emoţie, iar, la un moment dat, şi acestea au fost înlocuite de un trandafir, rupt din grădină de Doamna profesoară, de la care îmi luam la revedere, pentru totdeauna, nemaireuşind să o mai revăd vreodată; nu îi uit, însă, lacrima de pe obraz, zâmbetul 180


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

şi cuvintele de încurajare pentru o nouă etapă din viaţa mea de elev, începută într-o altă şcoală, alt colectiv, într-un alt loc din ţară… Datorită Doamnei Vlădescu (ce a avut şi meritul de a-l convinge pe dl Popa să ne preia în clasa a V-a, la română), datorită Doamnei Dan şi - nu în ultimul rând, ci dimpotrivă – datorită Domnului profesor Ion Popa, ale cărui lecţii erau un model de seriozitate şi structură logică, de pasiune şi imbold creator, am ales mai târziu să fac din limba română şi limba franceză destinul meu profesional, urmând cursurile

Facultăţii de Litere din Bucureşti, apoi susţinându-mi doctoratul în literatură franceză, cu o teză despre ,,Corespondenţa lui Gustave Flaubert”. La ceas de sărbătoare aniversară a primei mele şcoli, urez acestei instituţii prestigioase şi celor care o slujesc să rămână acelaşi reper de calitate umană şi profesională, pentru că, în ceea ce mă priveşte, mi-a clădit o bază solidă şi mi-a dăruit o prietenă pe care o simt ca pe o soră, cu care vorbesc zilnic, Nicoleta Safca. De aceea, într-un fel, eu nu am plecat niciodată din oraşul Caracal, căci pe harta sufletului meu, se află imediat lângă Ploieşti (evident, nu am niciun fel de argument ştiinţific și sper că Doamna profesoara Florică, pe care am avut-o în clasele de gimnaziu, la orele de geografie, mă va înţelege, dânsa fiind mereu atât de jovială şi deschisă cu noi). Aşadar, nu cred că o şcoală putea să însemne mai mult, peste ani, pentru un fost elev al ei. De aceea, vă mulțumesc, vă urez „La mulţi ani!” şi vă felicit încă o dată pentru performanţele pe care le-aţi acumulat într-o jumătate de secol, nutrind convingerea că veţi înregistra succese notabile şi în viitor. Diana Rînciog (fostă Tolomei) Lect. Dr. Limbă şi literatură franceză Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti 181


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

AICI M-AM FORMAT Mă număr probabil printre acei care au făcut parte din primele generaţii de elevi care au păşit pragul Şcolii Nr. 5 din Caracal. Pe vremea aceea şcoala era situată în centrul oraşului la gura frumosului parc, minunat loc de recreere, şi a impozantului teatru naţional unde eram pe rând artişti şi spectatori. Şcoala era construită ca o mică citadelă a culturii: o clădire ridicată în jurul unei mari curţi interioare unde se ţineau festivităţile de început şi sfârşit de an şcolar şi unde ne socializam în timpul recreaţiilor. Avea o generoasă şi bine dotată sală de sport, se pare unică în oraş, unde am învăţat importanţa jocului în echipă. Şcoala 5, fiind pentru mine atât şcoală primară, cât şi școală generală este asociată cu multe prime experienţe din viaţă: primele clase, profesori, serbări şcolare, interviuri la radio, apariţii pe scena teatrului orăşenesc, olimpiade, manifestări sportive, succese academice şi primele prietenii. Unele prietenii durează şi astăzi, altele mai puţin prin forţa timpului şi a distanţei, dar toate îmi trezesc amintiri dragi. Am trăit alături de elevi şi profesori evenimente care ne-au influenţat evoluţia ulterioară: schimbarea de ştafetă de la Dej la Ceauşescu asociate în acea vreme cu speranţa de mai bine şi o nouă deschidere spre lume, mult controversatul război din Vietnam şi mişcările civice pe care le-a generat, asasinarea lui Kenedy care a şocat lumea, dar şi primul om pe lună care a umplut-o de speranţă... Acolo m-am format pentru a fi cetăţean român, dar şi cetăţean al planetei fiindcă şcoala românească era, şi sper că este în continuare, deschisă culturii universale, iar profesorii ei erau adevăraţi experţi în domeniile lor de activitate. Îmi amintesc cu multă plăcere şi recunoştinţă de acei care au ajutat la formarea mea şi îmi cer scuze că enumăr numai câţiva. În primul rând, domnul diriginte Borangic care s-a ocupat de educaţia noastră civică, dar şi de educaţia noastră muzicală; doamna Profira Popescu care ne-a trezit dragostea pentru cultura şi literatura română, domnul Stavăr care ne-a introdus în tainele istoriei, doamna Varia care ne-a deschis gustul către limba şi literatura franceză, domnul Rădulescu şi apoi doamna Ene care au facut din matematică o ştiinţă pe care am învăţat-o cu pasiune, domnul Ganea care ne-a învăţat importanţa unei minţi sănătoase într-un corp sănătos, doamna Neagoe care ne aducea lumea mai aproape la orele de geografie şi doamna Şuşanu al cărei umor însenina orele de biologie. Activitatea mea actuală este închinată unui ideal generos al cărui ţel este o lume mai prosperă. Nu uit însă niciodată că fundamentul fomării mele profesionale a fost clădit la Şcoala Nr. 5 din Caracal. La aniversare, doresc Şcolii Nr. 5 – azi ,,Gheorghe Magheru” mulţi, mulţi ani înainte, pentru ca noi generaţii de tineri caracaleni să se formeze ca vrednici cetăţeni ai României şi ai lumii. Irina Uciu Luca - specialist principal în reforme de achiziţii publice, Banca Mondială Washington, D.C., USA 182


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

GÂNDURI LA ANIVERSARE...

Oare când au trecut cei patruzeci de ani care mă despart de ziua în care am pășit pentru ultima dată, ca elev, pe culoarele Școlii Generale Nr. 5 din Caracal? Aceasta a fost prima întrebare pe care mi-am adresat-o în momentul în care profesorul Ion Florică, actualul director al Școlii Generale ,,Gheorghe Magheru” m-a rugat să scriu, acum, la ceas aniversar, câteva rânduri despre școala generală în care am învățat și care a însemnat, pentru mine, rampa de lansare în viață. Și din acel moment am început să mă gândesc la ceea ce aș putea eu prezenta celor care vor citi aceste gânduri, pentru a fi cât mai corect, cât mai aproape de adevăr, în prezentarea primei mele unitați de învățământ și a dascălilor care au activat în vremea cât eu am fost elev al acestei școli. Copil fiind, știam clădirea școlii ca un edificiu grandios, situat în centrul orașului, alături de fosta prefectură a județului Romanați; am admirat-o permanent și mi-am dorit să fiu și eu elevul acestei școli, pentru că această școală era școala reprezentativă pentru învățământul primar din orașul Caracal. Cu multă emoție îmi amintesc prima zi de școală în cadrul acestei citadele, aceasta datorită faptului că pentru prima dată am cunoscut două cadre didactice de mare probitate profesională: doamna învățătoare Stan Gheorghița și doamna învățătoare Borangic Elena. Pentru primele patru clase, imaginea acestor doi slujitori ai învățământului caracalean m-a marcat prin seriozitate, devotament, iubire față de copiii-elevi, cărora le-au descifrat tainele abecedarului și le-au demonstrat legile aritmeticii, i-au învățat să cânte și să deprindă frumusețea desenului. Cu mare drag și cu mare admirație îmi amintesc de majoritatea colegilor mei din această perioadă, deoarece trebuie să afirm că am făcut parte dintr-o clasă cu peste treizeci de elevi foarte ambițioși și dornici de afirmare, atât pe tărâmul învățăturii, cât și în afara școlii, în cadrul unor cercuri școlare. Numele unor colegi, ca Andronache Nadia, Barbu Ana, Blănaru Rita Verona, Ciobanu Aurora, Doicu Nicoleta, Filip Viorel, Udroiu Nicolae, Oprescu Mariana, Mandreș Laurențiu, Truță Teodora, Vitale Aurel, Vîlcea Iacob și toți ceilalti, cărora le cer scuze pentru că în acest moment le-am uitat o parte a numelui, vor rămâne repere ale copilăriei mele, dar mai ales vor rămâne pentru totdeauna camarazii mei de luptă pentru afirmare și pentru a fi cei mai buni dintre cei mai buni. Nu pot să nu-mi amintesc de profesorul-director al școlii din acea vreme, doamna Ene Viorica, care prin seriozitatea deosebită, disciplina impusă și mai ales prin rigurozitatea sa, a făcut ca, atât școala, cât și elevii acesteia, să fie apreciați și cotați la adevărata lor valoare în competiția cu celelalte școli ale orașului. Apariția mea și a altor colegi în panoplia elevilor cu rezultate bune la învățătură, s-a datorat în totalitate acestor dascăli de excepție, cărora le mulțumesc și le adresez cele mai sincere urări de sănătate. Au urmat anii în care am parcurs ciclul gimnazial, respectiv clasele V – VIII, când am avut ca diriginte pe doamnele profesoare Șușanu și Stan. Preluând elevi deja cunoscuți, aceste profesoare au reușit să continue munca depusă anterior și să se mândrească la sfârșitul școlii generale, cu elevi bine pregătiți profesional, dar mai ales bine orientați pentru marea bătălie: drumul în viață. 183


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Au fost momente deosebite în viața școlii pe care, personal, nu le pot uita. Unele dintre ele m-au marcat pentru întrega viață; aici aș include activitatea profesorului de muzică Borangic Ion, care cu un profesionalism deosebit, a instruit corurile cu care școala se prezenta la diferite concursuri, ocupând fără niciun dubiu, numai locul întâi cu felicitări. De asemenea, aș aminti activitatea profesorului de educație fizică și sport, Ganea Constantin, care printr-o muncă asiduă, ocupa împreună cu atleții săi sau grupurile sportiv-artistice, podiumurile întrecerilor, precum și activitatea plină de delicatețe a profesoarei Șușanu, care organiza ansambluri artistice pline de farmec, baletul fiind preferința domniei sale. Îmi amintesc de bogăția materialelor didactice cu care erau dotate laboratoarele de biologie sau de geografie, de biblioteca școlii, care s-a remarcat pe parcursul anilor prin bogația și numărul mare de cărți și de volume, ca și de frumoasa sală de gimnastică, poate unica la vremea ei, unde s-au format mulți dintre sportivii caracaleni… și amintirile pot continua. Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă generația mea nu ar fi beneficiat de talentul pedagogic, de frumusețea interioară a dascălilor mei, de tactul didactic și de bunătatea fiecăruia dintre ei, ceea ce a făcut posibilă aprecierea unanimă că întregul corp profesoral și-a făcut pe deplin datoria, atât ca dascăli , cât și ca oameni deosebiți. De aceea, atât eu, cât și întreaga mea generație ne mândrim cu faptul că am avut ca dascăli acești slujitori ai învățământului românesc, iar pentru ceea ce au făcut pentru noi, nu putem decât să le aducem sincere mulțumiri și să-i asigurăm de respectul nostru permanent! În prezent, Școala Generală ,,Gheorghe Magheru” din municipiul Caracal se prezintă ca o demnă continuatoare a ceea ce a reprezentat Școala Generală Nr. 5, cu rezultate deosebite în domeniul învățământului caracalean sau chiar la nivel regional și național. Am înțeles, din surse autorizate, că și pe plan internațional, elevii și cadrele didactice actuale ale școlii, prin participarea efectivă la proiectele internaționale, duc mai departe tradiția deosebită a școlii caracalene și, de ce nu, și a învățământului românesc. Școala actuală își desfășoară activitatea într-un sediu nou, modern, care dispune de toate dotările necesare desfășurării actului de învățământ la cele mai ridicate exigențe. De asemenea, întreg corpul didactic al școlii se bucură de aprecieri unanime, atât din partea părinților, cât și din partea autorităților locale. Cred că nu gresesc când afirm că o parte din actualii învățători sau profesori au fost elevi ai fostei Școli Nr. 5 din Caracal; de aceea, ei mențin acea atmosferă de seriozitate, de formare a elevilor la înalte cote de profesionalism și de afirmare, atât la nivelul școlii, cât și în afara ei. Pentru întregul corp profesoral actual, nu pot să am decât sentimente de respect și de admirație pentru întreaga muncă depusă, pentru afirmarea Școlii Generale ,,Gheorghe Magheru” ca una din cele mai bune școli din municipiu! Acum, la ceas aniversar, doresc să adresez tuturor elevilor școlii, întregului personal didactic, tuturor angajaților școlii - personal didactic auxiliar și personal nedidactic - cele mai călduroase și sincere felicitări, însoțite de urarea tradițională adresată școlii: ,,VIVAT, CRESCAT, FLOREAT” Dr. ing. Victor Viorel Vătămanu 184


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

DOMNILOR PROFESORI CU DRAGOSTE

Am petrecut anii de școală la Școala Generală Nr. 5 Caracal, ani minunați în care nu aveam griji, alături de un colectiv excepțional de colegi, ani în care ne-am format ca oameni, am devenit caractere puternice, dispuse să luptăm cu viața. Mi-amintesc totdeauna cu drag de doamna învățătoare Bălă care s-a aplecat cu dragoste maternă asupra fiecăruia spre a ne învăța să scriem și să citim. La fel îmi amintesc de orele de poveste de la limba română când eram purtați pe aripile fanteziei de domnul profesor Precupețu, ore așteptate cu sufletul la gură, cu nerăbdare și cu interes. Drept mulțumire a eforturilor acestor oameni minunați, ale tuturor dascălilor mei, am reușit în urma unor concursuri severe admiterea la licee prestigioase în concurență cu elita școlilor de top din oraș. Sunt ceea ce sunt și datorită lor, pentru că m-au inițiat în tainele vieții, dar și în calculele matematice complexe, au manifestat dăruire, pasiune nemărginită, folosind cel mai pur material OMUL, la făurirea căruia au contribuit deplin și eficient. Îi rog să primescă întreaga mea devoțiune și să-mi ierte toate gândurile, cuvintele și faptele cu care le-am greșit. Am căutat cea mai adecvată poezie pentru toți profesorii mei: ÎNVĂȚĂTORUL MEU Intra zâmbind cu bunătate-n clasă, Dar ne-am trezit odată fără el Cum intră preotul sfielnic în altar;

În zori.

Noi deveneam cuminți

Plecase fără să ne spună

Și parcă plini de har

C-o să plece,

Vrăjiți de vorba lui duioasă.

Vrând parcă să ne facă

Redevenea cu noi copil adeseori,

Despărțirea mai ușoară,

Atâtea lucruri grele

Dar apucase să ne spună,

Învățam în joacă;

Într-o doară,

Chiar începuse școala să ne placă,

Că-n lume și durerea despărțirii trece.

Azi, după atâția ani, ajunsă la maturitate, mi-am întemeiat o familie, căsătorită fiind chiar cu un „slujitor” al învățământului și de aceea de multe ori trăiesc emoțiile acelor ani. Am absolvit Academia de Studii Economice și lucrez la compartimentul IT al unei secții din cadrul Companiei de drumuri naționale. Am un băiat căruia îi place același domeniu ca și mie, dar poate la un nivel și mai înalt, și care sper să-și realizeze și el visurile într-o lume cu multiple posibilități de afirmare, chiar dacă este mai dură decât cea în care am trăit eu. Analist programator Velțan Toporan Doina 185


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

OPT ANI… OPT CLIPE… Amintirile, bătăi de aripi ce-mi dezmorţesc gândurile, învie frânturi de imagini ce se succedă grăbite pe axa timpului şi mă văd în toamna anului 1985, o fetiţă slăbuţă şi speriată ce aştepta cu mama de mână începutul unei zile… prima zi de şcoală. Şcoala Generală Nr.5 a fost pentru mine începutul, cu bune şi cu rele , cu aşteptări şi cu decepţii, cu un mozaic de sentimente noi pe care am învăţat să le deosebesc în timp, în speranţe, idealuri şi împliniri. Am început timid, într-o cămăruţă din clădirea unei foste puşcării (ce ironic!), deoarece, pe atunci, Şcoala Nr. 5 era oropsită, neavând un local stabil. ,,Micii deţinuţi” erau sub supravegherea şi îndrumarea doamnei învăţătoare Miulescu Maria care mi-a rămas în minte ca o femeie exigentă, capabilă şi foarte devotată profesiei. Eram mulţi, peste 40 de copii în acea încăpere micuţă. În aer plutea mirosul pătrunzător de vinilin al ghiozdanelor şi al copertelor albastre ce protejau stângaci primele zvâcniri şi frâmântări ale minţilor noastre de şcolari aflaţi la început de drum. Au trecut anii şi noi ne-am perindat escaladând zgomotos treptele cunoaşterii prin mai multe localuri , alese parcă simbolic: clădirea impunătoare a Tribunalului, unde ne simţeam copleşiţi urcând scările imense din interior, apoi ne-am regăsit în clasele a III-a şi a IV-a într-o fostă maternitate din cartierul H.C.C., unde, în pauze, jucam volei peste gardul de sârmă ce ne despărţea de Şcoala Generală Nr. 7. Eram călători, în timp şi spaţiu, şi poate că şansa a făcut ca generaţia noastră să fie una de tranzit, şi la propriu şi la figurat. O coincidenţă stranie a fost să trăim în opt ani de şcoală generală o întreagă lume de schimbări şi de prefaceri, ce, cu siguranţă, ne-au marcat, punându-şi amprenta pozitiv sau negativ asupra demersului pe care noi îl făceam în favoarea maturizării. Am înţeles acum că drumul ce ni se deschidea era unul sinuos şi diversitatea alegerilor ne aparţinea în totalitate. Ultimii patru ani de comunism şi primii patru ani de libertate au constituit simetria perfectă a destinului generaţiei mele, toţi elevi ai Şcolii Generale Nr. 5 Caracal. Aşadar, după cei patru ani de şcoală primară, marcaţi în mod paradoxal şi inexplicabil de amintirea emoţionantă a clasei a II-a , când am primit, cum era obiceiul, cravata de pionier, au urmat patru ani de gimnaziu , marcaţi, pe de altă parte, de instabilitatea politică şi socială, amestecată cu efervescenţa transformărilor în urma câştigării libertăţii; toate acestea au avut repercusiuni neaşteptate asupra vieţilor noastre. Noutatea acestei perioade s-a concretizat pe toate planurile. Începeam gimnaziul, aveam acum “dirig” - un titan al matematicii în persoana regretatului profesor Nicu Cârstea; aveam fizică cu domnul profesor Pepi Drăgan - director pe atunci şi mulţi ani după aceea; aveam chimie ce părea întotdeauna facil de învăţat, dar greu de aplicat, iar Tabelul lui Mendeleev ne chinuia amarnic, sub ochii îngăduitori ai domnului profesor Ion Florică – actualul director al şcolii; aveam franceza cu domnişoara Mariana Stratan de la care am 186


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

învăţat cu o temeinică răbdare toate regulile de pronunţie ale limbii franceze, reguli pe care nici astăzi nu mă îndur să le uit; aveam apoi geografia… orele de geografie erau un vis: călătoream fără paşaport în fiecare colţ de pe pământ, alături de ghidul nostru în persoana doamnei profesoare Florică Maria, un exemplu de dăruire profesională şi vocaţie de dascăl; şi acum păstrez caietele de geografie în care-mi notam cu acurateţe schemele precise după care navigam fără să ne rătăcim în lumea largă; şi, nu în ultimul rând, aveam româna , obiect la care mă simţeam eu însămi, fără constrângeri şi fără frustrări. Fostul meu profesor Pînzaru Viorel avea acel ,,ceva” în metoda lui de a ne face să reţinem un şir obositor de conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare, astfel încât, bucuria de a le recita depăşea cu mult strădania şi cazna de a le memora. Probabil că nu voi putea înţelege niciodată pe deplin ce a reprezentat pentru mine perioada acestor ani , cu icoanele atâtor oameni minunaţi ce m-au lăsat să le gust puţin din pasiunea de a fi dascăli. Această ceaţă ce se aşterne peste amintirea celor opt ani petrecuţi la Şcoala Generală Nr.5 din Caracal, încerc să o pun pe seama schimbărilor rapide ce se petreceau pe atunci în noi şi lângă noi, pretutindeni. Anii de gimnaziu petrecuţi fie în extinderea rece a Liceului ,,Ioniţă Asan”, fie în Şcoala Filipescu, unde i-am şi încheiat, au reprezentat şansa mea de a mă forma , de a mă desăvârşi. De aceea mi-a rămas o amintire vie din clasa a VIII-a , când domnul profesor de biologie, Popescu Aurel, auzind că va urma examenul de admitere la Şcoala Normală din Craiova, mi-a urat, inconştient de aproape de adevăr, să ajung să fiu colega dânsului atunci când voi termina. Şi, minunat de real, acest lucru s-a înfăptuit. După cinci ani, m-am regăsit la 19 ani, tânără învăţătoare, pe culoarele Şcolii ,,Gheorghe Magheru”, o şcoală renăscută cu un nume rezonant, întinerită de o clădire nouă, veselă, surâzătoare, pregătită să primească generaţii întregi de suflete mici pentru a le face mari. După câţiva ani m-am întors, tot aici, ca o ciudată coincidenţă , în primul an ca profesoară de limba română. Ciclic, revin aici, în şcoala mea de suflet, cu o treaptă mai sus în acest drum spre maturitate pe care-l parcurgem fără să ne dăm seama că o facem. Abia acum realizez şi mă înfior gândindu-mă cât de importanţi au fost acei ani: opt ani… ca opt clipe nepreţuite, totale, în zbuciumul lor. Percep totul ca făcând parte dintr-un mare plan, un plan spectaculos al vieţii pe care doamna învăţătoare – în cartea pe care mi-a oferit-o la despărţire, în clasa a IV-a – mi l-a descoperit, mi l-a înfăţişat şi mi l-a prefigurat cu atâta sinceritate: “Îţi doresc ca drumul vieţii să-ţi fie presărat cu trandafirii speranţelor , bucuriilor şi împlinirilor, iar când priveşti înapoi pe acest drum să-ţi aminteşti uneori de cei care au contribuit puţin la formarea ta ca om – dascălii tăi.” La mulţi ani, şcoală dragă! Codruţa Voicu Viişoreanu, profesoară de limba română Şcoala “Gheorghe Magheru” Caracal 187


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

GÂNDURI LA CEAS ANIVERSAR În viaţa fiecăruia dintre noi există evenimente ce ne marchează decisiv existenţa şi a căror încărcătură emoţională reverberează dincolo de timpul şi spaţiul în care s-au petrecut, ocupând un loc privilegiat în sufletul nostru. Sunt momente pe care memoria noastră afectivă le reţine, le amplifică şi le redimensionează, prilejuindu-ne trăiri emoţionante, unice, atunci când amintirea lor ne răscoleşte trăirile. Exemplul cel mai grăitor în acest sens îl reprezintă anii de şcoală, şcoala cu profesorii şi colegii pe care i-am avut de-a lungul timpului. Păstrez vie amintirea anilor 1974 – 1982, ani petrecuţi pe băncile Şcolii Generale Nr. 5 din Caracal, actuala Şcoală cu Clasele I - VIII ,,Gheorghe Magheru”. Au fost ani de muncă, dar şi de satisfacţii. Am avut şansa de a avea profesori de elită, adevăraţi mentori şi modele profesionale şi umane. Am avut învăţătoare pe doamna Irina Bălu, care ne-a iniţiat în tainele cititului şi ale scrisului, iar dirigintă pe domnişoara profesoară Mariana Stratan, care ne-a motivat să învăţăm cu plăcere şi interes limba franceză. În afară de ştiinţa transmisă elevilor, şi chiar mai mult decât aceasta, dascălii mei și ai generației mele ne-au învăţat că în viaţă contează noţiunile de bine, de dreptate, de frumos şi de adevăr, oferindu-ne și exemplul personal de conduită al adevăratului profesor. Sărbătorirea semicentenarului Şcolii cu Clasele I - VIII ,,Gheorghe Magheru” din Caracal este pentru mine un prilej fericit de a-mi îndrepta un gând pios, plin de gratitudine şi respect, către toţi profesorii mei, cărora le port cea mai profundă recunoştinţă. Cuvintele nu pot exprima îndeajuns mulţumirea pe care aş dori să o aduc celor ce o merită din plin, profesorii mei dragi, pentru eforturile pe care aceştia le-au depus pentru îndrumarea paşilor noştri în viaţă, spre lumina cunoaşterii şi formarea personalităţii noastre, deschizându-ne porţile mirifice ale succesului şi ale afirmării. Au fost primii paşi, mărunţi poate, dar foarte importanţi, datorită faptului că aceşti paşi au fost călăuziţi cu răbdare, competenţă şi dăruire exemplară. Dincolo de faptul că am din familie o tradiţie în ceea ce priveşte cariera didactică, decizia mea de a îmbrățișa această profesie și de a deveni profesor de matematică, se datorează şi profesorilor mei din şcolile prin care am trecut. La şcoala generală am făcut matematica cu domnul profesor Mircea Boşoteanu, un dascăl excepţional, care ne-a desluşit misterele cifrelor şi ne-a introdus în lumea fascinantă a geometriei, lucruri pe care mulţi dintre noi aveam să le apreciem mai târziu la adevărata lor valoare. Sunt absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 1991, iar în prezent sunt profesor de matematică titular la Colegiul Tehnic ,,Matei Basarab” din Caracal. Soţia mea, dr. Cristina Florentina Zîmbrea, medic primar specialitatea dermatovenerologie la Spitalul Municipal Caracal, este, de asemenea, absolventă a Şcolii Generale Nr. 5 din Caracal, promoţia 1986, având aceeaşi învăţătoare şi aceeaşi dirigintă ca şi mine, iar băiatul noastru Mihai Florin Zîmbrea, care este elev în clasa a VI-a, învață tot la Şcoala cu Clasele I - VIII ,,Gheorghe Magheru”Caracal, ceea ce dovedește încrederea și 188


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

aprecierea pe care le acordăm acestei unități școlare și colectivului didactic de aici. Sărbătoarea acestei instituții este un prilej de a omagia munca depusă an de an şi deceniu după deceniu, de zeci de profesori de elită, care au instruit şi educat generaţii de elevi şi care au impus şcoala ca una dintre prestigioasele instituţii de învăţământ caracalean şi oltean. La ceas aniversar adresez felicitări profesorilor, elevilor şi absolvenţilor Şcolii cu Clasele I - VIII ,,Gheorghe Magheru” Caracal pentru rezultatele obţinute şi le doresc împlinirea tuturor năzuinţelor, realizări notabile pe plan profesional şi personal, prosperitate, viaţă lungă şi sănătate! Să trăiască, să crească, să înflorească şcoala copilăriei mele! prof. Cristian Mihai Zîmbrea, Colegiul Tehnic ,,Matei Basarab” Caracal CINSTE ȘCOLII ÎN CARE M-AM FORMAT Ca fost elev al acestui lăcaş de cultură din Caracal, în perioada 1977-1985, doresc să exprim câteva gânduri şi un mesaj cu acest minunat prilej. Pe lângă educaţia primită de la părinţii mei, un rol fundamental în pregătirea mea pentru viaţă l-a avut Şcoala Generală Nr. 5 din Caracal, astăzi „Gheorghe Magheru”. Doresc ca şi cu această ocazie să-mi exprim admiraţia, recunoştinţa, dragostea pentru dascălii mei pentru tot ce au făcut pentru mine, pentru generozitatea şi grija părintească cu care ne-au înconjurat la bine şi la rău, găsind întotdeauna la dumnealor o uşă deschisă, o mână întinsă cu competență și afecțiune. Pe măsură ce trec anii vieții, devin tot mai conştient de ceea ce datorez anilor mei de început. În gândurile mele cele mai intime, după chipul părinţilor, memoria îmi readuce mereu în suflet chipul blând al învăţătoarei mele Maria Marinescu şi al profesorilor mei. Este pentru mine o cinste deosebită de a fi fost elevul unor profesori minunaţi, recunoscuţi ca probitate şi competenţă, care m-au făcut să înteleg frumuseţea muncii şi m-au format întru cinste, demnitate și adevăr: Zoe Mitrică, Ion Florică, Nicolae Cîrstea, Mariana Stratan şi nu numai. Pentru toate acestea le-am rămas dator şi le mulţumesc. Ei, aceşti dascăli minunaţi, m-au învăţat ca tot ce voi face în viaţă să fie dedicat omului, pentru că studiul propriu-zis al omenirii este omul, aşa cum afirma Goethe. Doresc din toată inima să aduc şcolii mele drept prinos de recunoştinţă dovada mândriei mele că am fost cândva elev al ei. Iată de ce continui să iubesc şcoala în care am studiat şi profesorii care și-au adus o contribuție esențială în formarea mea ca om. Urez profesorilor de astăzi şi de mâine ai Școlii „Gheorghe Magheru” să obţină tot mai frumoase succese în muncă, urmând pilda dascălilor de ieri. Talianu Mircea Dacian, medic primar, doctorand în neurochirurgie Spitalul Clinic Dr. Bagdazar- Arsene, Bucureşti 189


INSPECȚIA ȘCOLARĂ


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

INSPECȚIA ȘCOLARĂ Inspecţia şcolară reprezintă un ansamblu de acţiuni care urmăresc îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţii desfăşurate de cadrele didactice, colectivele de catedră / comisiile metodice, conducerile unităţilor de învăţământ, inspectorii şcolari, inspectorii şcolari de specialitate, inspectori şcolari generali adjuncţi şi inspectorii şcolari generali, în cadrul procesului de învăţământ. Inspecţia şcolară asigură o evaluare externă de proces a calităţii şi a nivelului atingerii standardelor educaţionale. De fiecare dată constatările și concluziile brigăzilor de inspecție sau ale inspectorilor de diferite specialități sunt consemnate în procese verbale întocmite de aceștia și incluse în registrul unic de inspecții. Școala cu clasele I-VIII ”Gheorghe Magheru” Caracal are două asemenea registre de inspecție, unul în arhiva școlii și care cuprinde procesele verbale de inspecții încheiate de la 1 septembrie 1961 până la 17 aprilie 1997 și al doilea, în fișetul directorului, cuprinzând procese verbale/rapoarte scrise pentru inspecțiile efectuate de la 8 mai 1997 și până în prezent. În ceea ce privește inspecțiile speciale desfășurate în școală în cei 50 de ani de activitate, cercetând atent rapoartele scrise în cele două registre de inspecție, se constată obținerea de rezultate bune și foarte bune, cuprinse în tabelul de mai jos. Nota acordată sau calificativul acordat cadrului didactic inspectat 7 8 9 9,5 10 Admis Bine F bine Total 1 4 8 5 118 3 1 64 204 Transpus în grafic, tabelul de mai sus arată în felul următor: 120 100 80 60 40 20 0 7

8

9

9,5

10

Admis

Bine

F bine

Din totalul celor 204 inspecții speciale au obținut rezultate foarte bune 198 de cadre didactice (3 cadre didactice cu admis, 64 de cadre didactice cu F. bine, 118 cadre didactice cu nota 10, 5 cadre didactice cu nota 9,50 și 8 cadre didactice cu nota 9) și rezultate bune numai 6 cadre didactice dintre care unul cu bine, unul cu 7 și 4 cadre didactice cu nota 8. Rezultatele înscrise în acest tabel ne conduc fără nicio îndoială la următoarele concluzii: școala a avut întotdeauna o încadrare foarte bună, fiind 193


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

”școală de centru” cum spune distinsa învățătoare pensionară, doamna Rădulescu Ana, în materialul trimis, iar toate cadrele didactice care au funcționat și care funcționează în școală sunt calificate, unele chiar policalificate, în sensul că unele dintre învățătoare au urmat cursurile unor facultăți devenind profesori pentru învățământul primar (Grigore Gheorghița, Grozăvescu Nadia, Rotunjanu Loredana, Zamfirescu Camelia, Păun Rodica și Pătru Laura) iar unii profesori au urmat forme de reconversie profesională (Nicolăiță Cristina, Raicu Georgeta) având în vedere mutațiile care urmează a se produce ca efect al reformei învățământului românesc. Dorința de perfecționare a cadrelor didactice din școală a fost și este vizibilă, acestea punând accent pe autoperfecționare (majoritatea având gradul didactic I). Dacă ne referim la specialitatea cadrelor didactice care au avut inspecții speciale în vederea obținerii gradelor didactice, tabelul de mai jos este edificator. bio chi edf eng Fiz fra Geo inf ist inv mais mat muz ped rel Rom Tot 8 4 12 7 5 8 5 7 16 65 6 19 6 1 10 25 204 Transpus sub formă de grafic, tabelul de mai sus conduce la următoarea imagine.

70 60 50 40 30 20 10 0 bio

edf

fiz

geo

ist

mas

muz

rel

Se observă că cele mai multe inspecții au fost solicitate de către învățători (65), profesori de limba română (25), profesori de matematică (19) etc., numărul acestora fiind proporțional cu numărul de personal didactic de la specialitatea respectivă. Dacă ne referim la numărul inspecțiilor solicitate înainte de 1989 acesta este în număr de 80, în timp ce după acest an numărul inspecțiilor este de 124, deși prima perioadă este mult mai mare, ceea ce conduce la concluzia că în perioada postcomunistă, numărul cadrelor didactice a crescut ca urmare a micșorării efectivelor de elevi la clase și a numărului de ore în catedră și implicit a crescut numărul inspecțiilor solicitate. Repartizate pe cicluri de câte zece ani, în tabelul de mai jos este înscris numărul inspecțiilor solicitate pentru fiecare dintre cele cinci decenii. 194


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE Deceniul I 12

Deceniul II 37

Deceniul III 36

Deceniul IV 50

Deceniul V 69

Total 204

70 60 50 40 30 20 10 0 Deceniul I

Deceniul II

Deceniul III

Deceniul IV

Deceniul V

Se vede clar, că numărul inspecțiilor solicitate este în creștere, cu o excepție în deceniile II și III când numărul inspecțiilor solicitate este aproximativ egal. Cele mai multe inspecții se înregistrează ultimele două decenii, aceasta dovedind dorința din ce în ce mai mare a cadrelor didactice de perfecționare, mai ales dacă avem în vedere că în aceste decenii numărul elevilor din școală scade și implicit numărul cadrelor didactice. Pe sexe, 151 dintre inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice aparțin cadrelor didactice de sex feminin și numai 53 de inspecții aparțin cadrelor didactice de sex masculin, adică numai un sfert dintre acestea, ceea ce nu trebuie să conducă la concluzia că bărbații nu au manifestat dorința de perfecționare, diferența mare care apare fiind explicată prin procentul mic de cadre didactice de acest sex. Toate cele 204 inspecții speciale sunt cuprinse în tabelul de mai jos, cronologic, dar pe specialități. Nr

Data

Cadrul inspectat

Inspector

Specialit

Grd Nota

Î N V Ă Ț Ă T O R I 1 17.11.00 Băloiu Aura

Diaconu Alexe

Învăţător

Crt

FB

2 25.01.01 Băloiu Aura

Diaconu Alexe

Învăţător

II

10

3 30.04.63 Bălu Irina

Iacobescu Jean

Învăţător

Def

9,50

4 29.11.77 Bălu Irina

Voiculescu Hariton

Învăţător

II

FB

5 16.02.81 Bîlă Elena

Hamburg Ileana

Învăţător

I

10

6 17.05.78 Bîlă Elena

Trandafir Gheorghe

Învăţător

I

7,00

7 03.06.64 Borangic Ion

Iacobescu Jean

Învăţător

Def

9,50

Învăţător

II

FB

Învăţător

II

10

Învăţător

Crt

FB

8 03.03.76 Boşcu Constantina Diţuleasa Florian 9 14.02.01 Constantinescu Lor Diaconu Alexe 10 08.12.00 Constantinescu Lor Diaconu Alexe 195


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

11 20.02.97 Constantinescu Lor Cârstea Lucreţia

Învăţător

Def

10

12 12.05.76 Delcea Magdalena Slabu Ion

Învăţător

I

8,00

13 05.03.80 Diaconu Elena

Ţugui Pavel

Învăţător

I

10

14 19.04.96 Dincă Larisa

Enache Ştefan

Învăţător

Def

10

15 22.02.74 Dobre Aurica

Cismaru Elena

Învăţător

II

FB

16 08.05.97 Dumbravă Nela

Constantin Maria

Învăţător

I

10

17 19.03.91 Dumbravă Nela

Safta Elena

Învăţător

II

10

18 23.01.81 Dumitrescu Ana

Năstase Lucia

Învăţător

Crt

FB

19 20.03.90 Dumitrescu Ana

Stoica Dumitru

Învăţător

I

10

20 27.10.03 Florea Carmen

Cioroianu Sanda

Învăţător

Crt

FB

21 23.11.04 Gheorghe Carmen

Cioroianu Sanda

Învăţător

Crt

FB

22 18.05.00 Gheorghe Carmen

Diaconu Alexe

Învăţător

Def

10

23 19.05.05 Gheorghe Carmen

Cioroianu Sanda

Învăţător

II

10

24 08.04.65 Giurcă Irina

Iacobescu Jean

Învăţător

Def

9,50

25 19.12.83 Grigore Gheorghiţa Cismaru Elena

Învăţător

Crt

FB

26 28.04.80 Grigore Gheorghiţa Mihalache Petre

Învăţător

Def

10

27 22.03.90 Grigore Gheorghiţa Stoica Marin

Învăţător

I

10

28 18.05.85 Grigore Gheorghiţa Constantin Florea

Învăţător

II

10

29 26.05.93 Grigore Gheorghiţa Munteanu Alexandra

Învăţător

I

10

30 25.10.02 Grozăvescu Nadia

Petroi Elena

Învăţător

Crt

FB

31 23.02.04 Grozăvescu Nadia

Petroi Elena

Învăţător

Crt

FB

32 18.10.05 Grozăvescu Nadia

Petroi Elena

Învăţător

Crt

FB

33 10.12.07 Grozăvescu Nadia

Diaconescu Emilia

Învăţător

Crt

FB

34 12.06.98 Grozăvescu Nadia

Alexe Diaconu

Învăţător

Def

10

35 15.04.08 Grozăvescu Nadia

Ţibrian Constantin

Învăţător

I

10

36 14.05.04 Grozăvescu Nadia

Petroi Elena

Învăţător

II

10

37 22.01.01 Iliescu Nicoleta

Petroi Elena

Învăţător

Crt

FB

38 05.03.01 Iliescu Nicoleta

Petroi Elena

Învăţător

II

10

Nr

Data

Cadrul inspectat

Inspector

Specialit

Grd Nota

39 14.05.76 Ionescu Maria

Slabu Ion

Învăţător

I

9,00

40 27.01.97 Lixandru Germinia

Ion Radu

Învăţător

I

10

41 13.02.92 Lixandru Germinia

Militaru Aristotel

Învăţător

II

10

Învăţător

Def

FB

42 26.05.78 Marinescu Floarea Mihalache Petre 196


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

43 07.03.91 Marinescu Floarea Pîrvulescu Nicolae

Învăţător

I

10

44 30.05.79 Marinescu Maria

Slabu Ion

Învăţător

I

10

45 23.01.81 Miulescu Maria

Năstase Lucia

Învăţător

Crt

FB

46 18.05.83 Miulescu Maria

Popescu Constantin

Învăţător

I

10

47 01.02.77 Miulescu Maria

Slabu Ion

Învăţător

I

8,00

48 28.10.02 Negrilă Florina

Petroi Elena

Învăţător

Crt

FB

49 18.03.99 Negrilă Florina

Grigorie Dorina

Învăţător

Def

10

50 04.04.02 Negrilă Karla

Ştefan Ionela

Învăţător

Def

10

51 13.10.00 Nicola Alina

Diaconu Alexe

Învăţător

Crt

FB

52 15.01.01 Nicola Alina

Ciu Cornelia

Învăţător

I

10

53 01.02.76 Popescu Ecaterina

Slabu Ion

Învăţător

I

9,00

54 20.12.82 Popescu Floarea

Vlădescu Maria

Învăţător

II

FB

55 18.05.85 Popescu Floarea

Constantin Florea

Învăţător

II

10

56 19.05.04 Popescu Victorela

Pălărie Marius

Învăţător

Def

10

57 12.12.66 Rădulescu Ana

Iacobescu Jean

Învăţător

II

10

58 08.05.97 Rioşanu Nicoleta

Stângă Ion

Învăţător

I

10

59 20.02.92 Rioşanu Nicoleta

Militaru Aristotel

Învăţător

II

10

60 25.10.03 Rotunjanu Lor

Petroi Elena

Învăţător

Crt

FB

61 21.11.05 Rotunjanu Lor

Bogeanu Dorinel

Învăţător

Crt

FB

62 15.03.06 Rotunjanu Lor

Vonica Florenţa

Învăţător

I

10

63 20.05.92 Stănică Maria

Găman Victoria

Învăţător

Crt

10

64 09.12.78 Stănică Maria

Osiac Vladimir

Învăţător

I

10

65 12.04.00 Voicu Codruţa

Diaconu Alexe

Învăţător

Def

10

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 66 29.03.90 Areţu Paul

Beşteliu Marin

Română

I

10

67 12.05.97 Bâzgan Valentina

Trăistaru Ion

Română

I

10

68 21.05.93 Bâzgan Valentina

Lazăr Dumitru

Română

II

10

69 16.10.03 Colceag Veturia

Trăistaru Rafaela

Română

Crt

FB

70 16.11.04 Colceag Veturia

Trăistaru Rafaela

Română

Crt

FB

71 24.10.06 Colceag Veturia

Trăistaru Rafaela

Română

Crt

FB

72 27.05.08 Colceag Veturia

Trăistaru Rafaela

Română

Crt

FB

73 14.04.00 Colceag Veturia

Paraschiv Mihai

Română

Def

10

74 08.04.09 Colceag Veturia

Melitta Szathmany

Română

I

10

197


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

75 05.05.05 Colceag Veturia

Trăistaru Rafaela

Română

II

10

76 11.04.63 Ghergu Virginia

Preda Marcu

Română

Def

9,50

Specialit

Grd Nota

Nr

Data

Cadrul inspectat

Inspector

77 11.04.96 Manicea Alecsand

Trăistaru Ion

Română

I

10

78 09.05.91 Manicea Alecsand

Iliescu Costin

Română

II

10

Română

Def

10

79 10.02.83 Manolache Florina Avram Constantin 80 24.03.04 Militaru Marinela

Trăistaru Rafaela

Română

Def

10

81 06.03.74 Neagu Marin

Vişan Gheorghe

Română

II

FB

82 16.03.79 Neagu Marin

Ţugui Pavel

Română

I

10

83 08.04.81 Nicolaescu Elena

Noja Georgeta

Română

Def

8,00

84 18.05.85 Pânzaru Viorel

Sorescu George

Română

I

10

85 08.05.79 Pânzaru Viorel

AntonGheorghe

Română

II

10

86 27.03.81 Popa Ion

Diaconu Cornelia

Română

I

10

87 15.03.69 Popescu Mariana

Coica Grigore

Română

II

10

88 08.05.75 Stan Elvira

Tuinea Constantin

Română

II

FB

89 04.06.74 Stratan Mariana

Păunică Florea

Română

Def

FB

90 13.05.80 Stratan Mariana

Păunică Florea

Română

II

10

LIMBA

ENGLEZĂ

91 05.05.77 Bădescu Elena

Uciu Irina

Engleză

Def

FB

92 02.02.09 Boruz Aurel

Răducu Ana Maria

Engleză

Crt

FB

93 24.02.10 Boruz Aurel

Răducu Ana Maria

Engleză

Crt

FB

94 27.04.10 Boruz Aurel

Anghel Florentina

Engleză

I

10

95 17.05.01 Dumitrescu Nicoleta Răducu Ana Maria

Engleză

Def

10

96 14.05.02 Dumitrescu Nicoleta Burneiu Dana

Engleză

Def

10

97 15.03.06 Iordache Carmen

Engleză

Def

10

LIMBA

Georgescu Narcisa FRANCEZĂ

98 20.02.92 Drăgoi Elena

Diaconescu Florina

Franceză

Def

10

99 22.02.79 Florea Adriana

Uciu Irina

Franceză

Def

9,00

100 26.10.06 Gorceac Mihaela

Jumugă Daniela

Franceză

Crt

FB

101 28.02.08 Gorceac Mihaela

Jumugă Daniela

Franceză

Crt

FB

102 02.10.09 Gorceac Mihaela

Jumugă Daniela

Franceză

Crt

FB

103 22.05.08 Gorceac Mihaela

Jumugă Daniela

Franceză

II

10

104 08.02.83 Stratan Mariana

Smarandache C

Franceză

Crt

FB

198


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE Olănescu Camelia

105 16.05.86 Stratan Mariana

Franceză

I

10

M A T E M A T I C A 106 16.05.62 Boşoteanu Mircea

Torcea Ion

Matemat

Def

9,00

107 02.03.79 Boşoteanu Mircea

Albu Nicolae

Matemat

II

10

108 17.03.04 Chiroiu Floarea

Tatomirescu Paul

Matemat

Crt

FB

109 13.03.81 Cîrstea Nicolae

Bălan Trandafir

Matemat

I

10

110 19.11.92 Cristescu Mihail

Şerbănescu Atanasie Matemat.

II

10

111 19.10.66 Ene Viorica

Cococi Teodor

Matemat

II

10

112 02.06.83 Filip Maria Doina

Cuc Gheorghe

Matemat

Def

9,00

Specialit

Grd Nota

Nr

Data

Cadrul inspectat

Inspector

113 30.05.81 Filip Maria Doina

Cuc Gheorghe

Matemat

Def

8,00

114 28.04.09 Moanţă Rodica

Nuţă Marilena

Matemat

II

10

115 08.10.99 Negrilă Marin

Niţu Ioana

Matemat.

Crt

FB

116 28.02.00 Negrilă Marin

Avramescu Sever

Matemat.

I

10

117 21.05.91 Negrilă Marin

Petrescu Florian

Matemat.

II

10

118 09.05.95 Negrilă Marin

Tatomirescu Paul

Matemat.

II

10

119 16.11.00 Nicolăiţă Dan

Ţecu Ion

Matemat

Crt

FB

120 24.11.00 Nicolăiţă Dan

Niculescu Constantin Matemat

I

10

121 13.05.78 Niţu Ioana

Şerbănescu Atanasie Matemat

Def

FB

122 23.02.95 Niţu Ioana

Bălan Trandafir

Matemat.

I

10

123 08.02.84 Petrache Petra

Petrescu Florian

Matemat

Crt

FB

124 09.05.68 Varga Elisabeta

Petrescu Florian

Matemat

Def

9,00

F I Z I C Ă 125 18.05.84 Drăgan Petre

Tătar Liviu

Fizică

I

10

126 06.11.00 Popa Maria

Drăgan Petre

Fizică

Crt

FB

127 15.01.83 Talianu Georgeta

Ştefan Marin

Fizică

II

FB

128 13.02.03 Vancea Eugen

Cocoşilă Claudia

Fizică

Crt

FB

Fizică

II

10

129 28.05.80 Văcărescu Mariana Diaconescu Antonie C H I M I E 130 06.05.67 Buduru Elisabeta

Gubandru Ştefan

Chimie

Def

9,00

131 08.05.74 Conea Elena

Cârloganu Florin

Chimie

Def

FB

132 24.02.84 Florică Ion

Costin Cornelia

Chimie

I

10

133 11.03.92 Geambaşu Onoria

Smedescu Valentin

Chimie

II

10

199


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

B I O L O G I E

134 14.05.92 Diaconu Maria

Diaconu Ion

Biologie

Crt

10

135 14.05.92 Dumitru Nicolae

Stăvaru Ioana

Biologie

Crt

10

136 01.03.78 Mitrică Zoe

Păun Marin

Biologie

I

10

137 11.02.94 Neiculescu Maria

Popescu Gheorghe

Biologie

I

10

138 17.05.80 Neiculescu Maria

Bagdasar Simion

Biologie

II

10

139 13.06.85 Pătru Silvia Maria

Iordache Steriana

Biologie

Def

10

140 09.04.81 Popescu Aurel

Nestorescu Emilia

Biologie

I

10

141 15.12.83 Popescu Mariana

Iordache Steriana

Biologie

Crt

FB

I S T O R I E 142 26.03.80 Arsene Constantin

Toracu Octavian

Istorie

I

10

143 13.03.03 Bădica Ionel

Zăuleanu Ion

Istorie

Def

10

144 01.11.87 Marghescu Floarea

Boca Lucian

Istorie

I

10

145 30.01.83 Niţu Alexandrina

Avram Elisabeta

Istorie

Crt

FB

146 06.06.84 Niţu Alexandrina

Catana Ilie

Istorie

II

10

147 27.11.00 Popa Anca

Ristea Marian

Istorie

Crt

FB

Specialit

Grd Nota

Nr

Data

Cadrul inspectat

Inspector

148 22.01.97 Popa Anca

Constantin Vasile

Istorie

Def

10

149 15.10.04 Popa Anca

Ristea Marian

Istorie

Crt

10

150 22.03.06 Popa Anca

Ristea Marian

Istorie

Crt

10

151 26.04.07 Popa Anca

Petre Gherghe

Istorie

I

10

152 21.03.01 Popa Anca

Ristea Marian

Istorie

II

10

153 21.05.80 Popescu Profira

Stănculescu Florea

Istorie

I

10

154 27.03.75 Popescu Profira

Ştefănescu Eugenia

Istorie

II

FB

155 06.03.03 Popovici Sabin

Zăuleanu Ion

Istorie

Def

10

156 19.05.80 Stancu Grete

Stănculescu Florea

Istorie

I

10

157 29.11.68 Stavăr Valeriu

Săraru Dumitru

Istorie

II

9,50

G E O G R A F I E 158 12.03.71 Coica Constantina

Lemnaru Ion

Geografie

II

Adm

159 01.06.93 Drăgan Agripina

Grigore Posea

Geografie

I

10

160 15.11.80 Florica Maria

Fărcăşanu Maria

Geografie

Crt

FB

161 27.05.82 Florica Maria

Pişota Ion

Geografie

I

10

162 24.03.77 Ristea Maria

Bagdasar Simion

Geografie

II

Adm

200


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

EDUCAȚIE

MUZICALĂ

163 22.12.64 Borangic Ion

Iacobescu Jean

Muzică

Def

9,00

164 23.05.80 Constantinescu I

Popescu Constantin

Muzică

II

10

165 30.10.07 Enache Marin

Stancu Cristian

Muzică

Crt

FB

166 21.03.08 Enache Marin

Stancu Cristian

Muzică

Crt

FB

167 20.04.05 Enache Marin

Anastasiu Viorel

Muzică

Def

10

168 27.01.09 Enache Marin

Stancu Cristian

Muzică

II

10

169 30.01.81 Gherman Gheorghe Dinu Marin

Ed. Fiz.

II

FB

170 24.03.82 Gherman Gheorghe Cernat Petre

Ed. Fiz.

II

10

EDUCAȚIE

FIZICĂ

171 16.05.07 Pascu Valentin

Pîslă Dumitru

Ed. Fiz.

Def

10

172 28.05.90 Pâslă Dumitru

Cîrciumaru Lincă

Ed. Fiz.

II

10

173 17.04.97 Popa Mitel

Alexandrescu D

Ed. Fiz.

I

10

174 15.05.91 Popa Mitel

Trif Gheorghe

Ed. Fiz.

Crt

10

175 23.03.93 Popa Mitel

Trif Gheorghe

Ed. Fiz.

II

10

176 11.05.09 Preda Cristian

Cîrstea Georgeta

Ed. Fiz.

Def

10

177 17.02.86 Serendan Corina

Boţoi Mircea

Ed. Fiz.

II

10

178 26.05.08 Stoian Nicuşor

Naidin Teodor

Ed. Fiz.

Def

10

179 15.05.91 Vulpe Felicia

Trif Gheorghe

Ed. Fiz.

Crt

10

180 25.05.93 Vulpe Felicia

Trif Gheorghe

Ed. Fiz.

II

10

R E L I G I E 181 22.10.02 Dobre Mioara

Guicin Mihaela

Religie

Crt

FB

182 07.04.03 Dobre Mioara

Guicin Mihaela

Religie

Crt

FB

Specialit

Grd Nota

Nr

Data

Cadrul inspectat

Inspector

183 31.03.04 Dobre Mioara

Petcu Aurela

Religie

Crt

FB

184 27.10.05 Dobre Mioara

Guicin Mihaela

Religie

Crt

FB

185 27.10.03 Ivan Veronica

Guicin Mihaela

Religie

Crt

FB

186 28.10.04 Ivan Veronica

Angelescu Cristian

Religie

Crt

FB

187 30.10.06 Ivan Veronica

Guicin Mihaela

Religie

Crt

FB

188 16.02.09 Ivan Veronica

Tomescu Niculina

Religie

Crt

FB

189 26.03.09 Ivan Veronica

Rus Remus

Religie

I

10

190 16.05.05 Ivan Veronica

Guicin Mihaela

Religie

II

10

201


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

PSIHOPEDAGOGIE

191 06.02.04 Voica Cristina MAIȘTRII

Minciu Emilia

Psihoped

Def

10

INSTRUCTORI

192 28.05.76 Eftimie Nicolae

Zdroană Marin

Maistru

II

Adm

193 06.03.91 Muşuroi Marin

Simion Dorin

Maistru

Def

10

194 26.04.75 Neagoe Marin

Zdroană Marin

Maistru

II

B

195 16.05.97 Raicu Gheorghiţa

Constantinescu Al

Maistru

I

10

196 06.06.90 Raicu Gheorghiţa

Oltea Gheorghe

Maistru

Crt

10

197 31.05.93 Raicu Gheorghiţa

Popescu Maria

Maistru

II

10

INFORMATICA 198 28.10.02 Chiroiu Florinel

Popescu Doru

Informat.

Crt

FB

199 22.03.04 Chiroiu Florinel

Popescu Doru

Informat.

Crt

FB

200 28.10.05 Chiroiu Florinel

Popescu Doru

Informat.

Crt

FB

201 06.02.99 Chiroiu Florinel

Dima Fănică

Informat.

Def

10

202 10.05.04 Chiroiu Florinel

Popescu Doru

Informat.

II

10

203 07.02.96 Petcu Liliana

Ştefana Gheorghe

Informat.

Def

10

Ţăndărică Mihaela Informat. Crt FB 204 30.10.06 Petricică Mirela Un loc aparte în sistemul inspecțiilor școlare îl ocupă și inspecțiile generale, atât prin tematica lor diversă, cât și prin constatările făcute de brigăzile de control și calificativele acordate de acestea. La Școala Generală nr. 5 Caracal, astăzi ”Gheorghe Magheru” s-au desfășurat, de-a lungul timpului, 25 de astfel de inspecții cu obiective diferite: activitatea conducerii școlii privind îndrumarea claselor experimentale, condițiile materiale și activitatea educativă în orele de curs, controlul și îndrumarea activității directorului, activitatea bibliotecii școlii și colaborarea cu profesorii de limba română, activitatea metodică din cadrul școlii și cea în cercurile tehnice și pe obiecte. Alte inspecții au avut în vedere baza didactico-materială sportivă, nivelul pregătirii elevilor și frecvența acestora atât la orele de curs cât și la activitățile educative. Nu s-a scăpat din vedere nici modul de completare, evidență și eliberare a documentelor școlare cât și integrarea elevilor și acomodarea lor în ciclul de învățământ imediat superior. Unele inspecții au urmărit colaborarea școlii cu familia, pregătirea elevilor pentru examenele de admitere și de capacitate sau implementarea proiectelor europene de tip Comenius. De foarte multe ori a fost vizată calitatea activității manageriale la nivelul școlii, al comisiilor și al catedrelor, utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare și ritmicitatea notării. În urma acestor inspecții, activitatea școlii a fost apreciată cu calificativul ”foarte bine” indiferent de scopul urmărit de brigăzile de control. 202


EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI


NR. 1

AN SCOLAR 1961/1962

2

1962/1963

3

1963/1964

4

1964/1965

5

1965/1966

6

1966/1967

7

1967/1968

8

1968/1969

9

1969/1970

10

1970/1971

11

1971/1972

12

1972/1973

13

1973/1974

14

1974/1975

15

1975/1976

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

CICLU INV. I - IV V - VII TOTAL I - IV V - VII TOTAL I - IV V - VII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII IX TOTAL I - IV V - VIII IX - X TOTAL I - IV V - VIII IX - X TOTAL I - IV V - VIII IX - X TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV

205

NR.CLASE 9 6 15 11 7 18 13 6 19 9 13 22 13 13 26 13 12 25 10 14 24 9 13 22 9 10 19 9 9 1 19 9 8 2 19 8 9 2 19 9 8 2 19 12 9 21 14

ELEVI 349 251 600 411 251 662 478 232 710 293 477 770 456 423 879 434 405 839 366 484 850 335 429 764 285 324 609 266 318 29 613 261 257 35 553 249 308 38 595 307 290 47 644 443 279 722 528


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

NR.

AN SCOLAR

16

1976/1977

17

1977/1978

18

1978/1979

19

1979/1980

20

1980/1981

21

1981/1982

22

1982/1983

23

1983/1984

24

1984/1985

25

1985/1986

26

1986/1987

27

1987/1988

CICLU INV. V - VIII IX TOTAL I - IV V - VIII IX - X TOTAL I - IV V - VIII X TOTAL I - IV V - VIII IX TOTAL I - IV V - VIII X TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII IX TOTAL I - IV V - VIII IX - X TOTAL I - IV V - VIII IX - X TOTAL I - IV V - VIII IX - X TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII 206

NR.CLASE 8 1 23 17 10 2 29 17 11 1 29 16 15 1 32 16 16 1 33 16 20 36 17 18 4 39 18 20 10 48 18 17 9 44 19 16 3 38 19 17 36 19 18 37 20 18

ELEVI 270 41 839 614 321 78 1013 596 352 36 984 533 491 36 1060 500 572 38 1110 504 648 1152 557 593 127 1277 606 702 333 1641 621 597 320 1538 660 552 108 1320 675 602 1277 632 617 1249 668 616


NR.

AN SCOLAR

28

1988/1989

29

1989/1990

30

1990/1991

31

1991/1992

32

1992/1993

33

1993/1994

34

1994/1995

35

1995/1996

36

1996/19997

37

1997/1998

38

1998/1999

39

1999/2000

40

2000/2001

41

2001/2002

42

2002/2003

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

CICLU INV. TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL I - IV V - VIII TOTAL

207

NR.CLASE 38 18 18 36 17 19 36 15 23 38 13 23 36 13 21 34 12 19 31 12 17 29 13 15 28 15 13 28 15 12 27 16 12 28 16 14 30 15 15 30 14 15 29 13 15 28

ELEVI 1284 585 633 1218 564 685 1249 468 672 1140 391 664 1055 388 614 1002 371 562 933 403 488 891 422 493 915 420 421 841 435 399 834 422 362 784 390 417 807 352 397 749 311 410 721 283 390 673


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

NR. 43

AN SCOLAR 2003/2004

CICLU INV. NR.CLASE ELEVI I - IV 12 259 V - VIII 15 367 TOTAL 27 626 2004/2005 I - IV 11 241 44 V - VIII 14 321 TOTAL 25 562 2005/2006 I - IV 10 206 45 V - VIII 11 282 TOTAL 21 488 2006/2007 I - IV 10 207 46 V - VIII 10 243 GhM TOTAL 20 450 I - IV 4 51 V - VIII 4 59 SC.4 TOTAL 8 110 TOT.GEN. 28 560 2007/2008 I - IV 10 200 47 V - VIII 10 220 GhM TOTAL 20 420 I - IV 4 60 V - VIII 4 63 SC.4 TOTAL 8 123 TOT.GEN. 28 543 2008/2009 I - IV 9 184 48 V - VIII 10 215 GhM TOTAL 19 399 I - IV 4 56 V - VIII 4 64 SC.4 TOTAL 8 120 TOT.GEN. 27 519 2009/2010 I - IV 9 182 49 V - VIII 9 189 GhM TOTAL 18 371 I - IV 4 62 V - VIII 4 59 SC.4 TOTAL 8 121 TOT.GEN. 26 492 2010/2011 I - IV 8 160 50 V - VIII 9 194 GhM TOTAL 17 354 I - IV 4 61 V - VIII 4 58 SC.4 TOTAL 8 119 TOT.GEN. 25 473 Într-un tabel care cuprinde numai numărul anului de activitate al școlii și numărul total de elevi din anul respectiv, grafic situația se prezintă astfel: 208


anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

elevi 600 662 710 770 879 839 850 764 609 613 553 595 644 722 839 1013 984 1060 1110 1152 1277 1641 1538 1320 1277 1249 1284 1218 1249 1140 1055 1002 933 891 915 841 834 784 807 749 721 673 626 562 488 560 543 519 492 473

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

1800

1600

1400

1200

1000 anul elevi 800

600

400

200

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

209


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Cel mai mare număr de elevi se înregistrează aproape de mijlocul perioadei de activitate al școlii, în al XXII-lea an – anul școlar 1982-1983 (1641 elevi), când școala funcționa în localul actualei judecătorii și avea 48 de clase de elevi (18 clase la ciclul primar, 20 de clase la ciclul gimnazial și 10 clase la treapta I de liceu). De menționat este și faptul că în acest al III-lea deceniu de activitate clasele de elevi aveau efective mari și chiar foarte mari, unele mult peste limita maximă admisă în perioada respectivă. În tabelul următor sunt înscrise clasele cu asemenea efective, pe ani școlari, clase, efective și profesori diriginți. Anul școlar Clasa Nr. de elevi Profesor diriginte 1978 – 1979 a VIII-a A 42 Arsene Constantin 1981 – 1982 a VIII-a B 41 Stratan Mariana 1982 – 1983 a VIII-a A 40 Florică Ion 1983 – 1984 a VIII-a C 40 Mitrică Zoe 1984 – 1985 a VIII-a A 41 Cîrstea Nicolae 1984 – 1985 a VIII-a B 42 Gherman Gheorghe 1986 – 1987 a VIII-a A 43 Arsene Constantin 1987 – 1988 a VIII-a D 48 Constantinescu Antoaneta 1988 – 1989 a VIII-a A 40 Mitrică Zoe 1988 – 1989 a VIII-a B 51 Cîrstea Nicolae 1989 – 1990 a VIII-a D 52 Pînzaru Viorel 1994 – 1995 a VIII-a C 41 Popa Ion Deși în această perioadă școala nu avea local propriu, funcționând în mai multe locații, chiar necorepunzătoare, efectivele erau mari deoarece școala era căutată de elevi și mai ales de părinții acestora pentru învățătoarele școlii, care erau foarte bine pregătite și depuneau eforturi deosebite, desfășurând un învățământ de calitate. La ciclul gimnazial efectivele creșteau din nou ca urmare a faptului că părinții doreau ca absolvenții ciclului primar (copiii lor) să beneficieze de o încadrare foarte bună și în special să facă matematica cu domnul profesor Cîrstea Nicolae, româna cu domnul profesor Popa Ion sau cu domnul profesor Pînzaru Viorel, fizica cu domnul profesor Drăgan Petre, chimia cu domnul profesor Florică Ion ș.a.m.d. Așa se explică faptul că în clasa a IX-a la cel mai prestigios liceu din oraș, Liceul ”Ioniță Asan” primele locuri erau ocupate de absolvenții Școlii Genereale Nr. 5 Caracal. Tot astfel se explică și numărul mare de absolvenți ai clasei a VIII-a care pătrundeau la licee renumite din alte orașe mari, la licee militare (de la care în fiecare an corpul profesoral al școlii noastre primea scrisori de felicitare pentru modul în care au fost pregătiți elevii noștri și care în continuare erau premianții lor), la licee pedagogice sau la alte licee vocaționale. Tot așa se explică și participarea masivă a elevilor școlii noastre la toate fazele olimpiadelor și concursurilor școlare pe obiecte, mulți dintre ei promovând la fazele județene și peste 50 de elevi chiar la etapa națională de unde s-au întors cu premii I, II, III, mențiuni, premii speciale, mențiuni speciale sau diplome de excelență (peste 30 în total). Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la limba și literatura română (Popa Ion), la fizică (Drăgan Petre) și chimie (Florică Ion). 210


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

PERSONALUL ȘCOLII ÎN TIMP În cei 50 de ani de activitate școala a fost slujită de 334 de cadre didactice, 15 cadre didactice auxiliare și peste 40 nedidactice. S-ar putea ca numărul acestora să nu este exact, din cauza greutăților întâmpinate în culegerea datelor (documente incomplete pentru anumite perioade, plata unor cadre la alte unități unde aveau activitatea de bază etc.). Ne cerem scuze dacă cineva nu apare că a funcționat sau dacă perioada de funcționare înscrisă nu corespunde celei reale. La ciclul primar au desfășurat activitate 68 de învățători. Până la această dată cea mai îndelungată activitate au desfășurat-o Marinescu Floarea (36 de ani), Grigore Gheorghița (34 de ani), Bălu Irina (28 de ani), Dumbravă Nela (27 de ani), Stănică Maria (26 de ani), Rioșanu Nicoleta și Ionescu Maria (24 de ani), Petreanu Ecaterina (23 de ani), Groza Alexandrina (22 de ani) și Voicu Rodica (20 de ani). De reținut este faptul că toate învățătoarele menționate au dovedit fidelitate de școală, astfel încât nu au părăsit-o decât la pensionare. De asemenea, trei dintre ele ( MF, GG, DN) se află în școală de la repartizare, Grigore Gheorghița fiind chiar eleva școlii noastre. Nr. Numele și prenumele Studii Specialit Grd.did. Perioada ŞcPedagogică Învăţător Stagiar 1996-1997 1 Băcioiu Larisa ŞcNormală Învăţător Definitiv 1962-1967 2 Bălă Eugenia ŞcPedagogică Învăţător Definitiv 1999-2001 3 Băloiu Aura M. ŞcPedagogică Învăţător Definitiv 1962-1990 4 Bălu Irina ŞcPedagogică Învăţător II 1986-1990 5 Băluţă Ştefania ŞcPedagogică Învăţător Definitiv 1973-1986 6 Bîlă Elena ŞcNormală Învăţător Definitiv 1961-1972 7 Bobircă Ana ŞcNormală Învăţător II 1961-1974 8 Borangic Ion ŞcNormală Învăţător Definitiv 1962-1976 9 Borangic Niculina ŞcNormală Învăţător Definitiv 1964-1970 10 Cenuşe Aurel ŞcPedagogică Învăţător I 1990-2002 11 Cilea Ştefan ŞcPedagigică Învăţător Stagiar 2002-2003 12 Conache Nicoleta Cuniţă Dumitru ŞcNormală Învăţător Definitiv 1961-1967 13 ŞcPedagogică Învăţător II 1975-1984 14 Delcea Magdalena ŞcPedagogică Învăţător I 1976-1979 15 Diaconu Elena ŞcPedagogică Învăţător Stagiar 1995-1997 16 Dincă Larisa ŞcNormală Învăţător Definitiv 1961-1965 17 Dinu Natalia ŞcPedagogică Învăţător Definitiv 1974-1975 18 Dobre Aurica ŞcPedagogică Învăţător I 1984-2011 19 Dumbravă Nela Dumitrescu Ana ŞcPedagogică Învăţător II 1979-1998 20 ŞcNormală Învăţător Definitiv 1962-1974 21 Dumitrescu Corina ŞcNormală Învăţător I 1961-1964 22 Dumitrescu Gh. ŞcPedagogică Învăţător II 1975-1997 23 Florescu Ana ŞcPedagogică Învăţător Definitiv 1999-2005 24 Gheorghe Carmen ŞcPedagogică Învăţător Definitiv 1962-1967 25 Giurcă Irina I 1977-2011 26 Grigore Gheorghiţa ŞcPedagogică Învăţător 211


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

27 Nr. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Groza Alexandrina Numele și prenumele Grozăvescu Nadia Iliescu Nicoleta V. Ilin Mihail Ionescu Maria Jitianu Elena Jîrcă Vladu Maria Kellner Ioana Laibăr Luciana Lixandru Germinia Marinescu Floarea Marinescu Maria Mihalache Ecat. Mihuţi Ştefania Miulescu Maria Moraru Tudora Negrilă Florina A Nicola Alina Pânzaru Elena Păun Rodica Petcu Vasilica Petreanu Ecaterina Pînzaru Elena Popescu Ecaterina Popescu Victorela Pretorian Eugenia Rădulescu Ana Rioşanu Nicoleta Rotunjanu Loredan Ruţă Mihaela Sîrbu Mihai Stan Gheorghiţa Stănică Maria Şari Maria Tîrnă Veturia Torcea Elena Truică Mihail Tudorin Ion Vava Claudia Vlad Rea Silvia Vlădescu Maria Voicu Rada

ŞcPedagogică Studii ŞcPedagogică licPedagogic ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică licPedagogic licPedagogic ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcNormală ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcNormală ŞcPedagogică Liceu ŞcPedagogică ŞcNormală ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcPedagogică ŞcNormală ŞcNormală ŞcPedagogică ŞcPedagogică IP 3 ani ŞcPedagogică 212

Învăţător Specialit Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător Învăţător

I Grd.did. I Definitiv Stagiar I Definitiv Definitiv Definitiv Definitiv I I I Definitiv II I II Definitiv I Definitiv I Definitiv Definitiv Definitiv I II II I I Definitiv I Definitiv I Definitiv Definitiv Definitiv Definitiv Definitiv Definitiv Definitiv I I

1986-2008 Perioada 1997-2011 2000-2002 1972-1973 1974-1998 1970-1971 1985-1987 1987-1988 1968-1973 1987-2011 1975-2011 1973-1985 1962-1967 2006-2010 1973-1991 1990-1993 1998-2003 1999-2011 1968-1971 2010-2011 1981-1990 1962-1985 1961-1972 1975-1990 2003-2004 1987-1993 1962-1979 1986-2010 1996-2011 1998-1999 1997-1999 1962-1972 1976-2002 1962-1978 1963-1967 1962-1964 1965-1966 1962-1964 1964-1968 1976-1990 1990-2010


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Limba și literatura română, discplină de bază în școala de cultură generală, a fost predată în această perioadă de un număr de 33 de profesori, cuprinși în tabelul de mai jos. Cea mai lungă perioadă se înregistrează la profesorii Popa Ion (30 de ani), Pânzaru Viorel (25 de ani), Stan Elvira (20 de ani) și Manicea Alecsandrina (18 ani). La această disciplină elevii au obținute multe premii, mențiuni și premii speciale la Concursul ”Mihai Eminescu” sub îndrumarea profesorului Popa Ion. Universitate Română II 1988-1989 69 Areţu Paul Universitate Română Stagiar 2001-2002 70 Bojan Elena Claudia Universitate Română Definitiv 2004-2006 71 Boţa Iulia Daniela Universitate Română Definitiv 1966-1969 72 Ciobanu Marin Universitate Română I 1999-2011 73 Colceag Veturia Universitate Română Definitiv 1976-1979 74 Corcoveanu Maria IP 3 ani Română Definitiv 1970-1971 75 Costache Gheorghe Universitate Română Definitiv 1967-1970 76 Dobromirescu Aur IP 3 ani Română Stagiar 1971-1972 77 Fronie Marieta Universitate Română Definitiv 1990-1993 78 Ghencea Simioana Universitate Română Stagiar 2004-2005 79 Gheorghe Alina IP 3 ani Română Stagiar 1962-1964 80 Ghergu Virginia IP 3 ani Română II 1990-1997 81 Grigore Margareta Universitate Română I 1990-1991 82 Leoveanu Maria Universitate Română Stagiar 1981-1989 83 Manolache Florina Universitate Română Stagiar 2003-2004 84 Militaru Gabriela Universitate Română Definitiv 1962-1964 85 Moraru Xenia Universitate Română I 1971-1980 86 Neagu Marin Universitate Română Stagiar 1969-1971 87 Petcu Teodora Universitate Română I 1978-2003 88 Pînzaru Viorel Universitate Română I 1979-2009 89 Popa Ion Universitate Română Definitiv 1967-1971 90 Precupeţu Ion Universitate Română Stagiar 1966-1967 91 Radu Silvia Universitate Română Stagiar 1964-1965 92 Simion Smaranda Stan Elvira IP 3 ani Română Definitiv 1967-1987 93 Universitate Română Definitiv 1961-1963 94 Stefan Serafima IP 3 ani Română Definitiv 1990-1992 95 Stroe Aneta Universitate Română II 1981,1992 96 Stroe Victor Universitate Română Definitiv 1964-1966 97 Varia Aurora Universitate Română Stagiar 1973-1976 98 Vasilescu Rodica Universitate Română I 98-00,09-11 99 Viişoreanu Codruţa Zamfir Elena IP 3 ani Română I 1990-1998 100 Universitate Română Definitiv 1962-1964 101 Zîmbrea Victoria IP 3 ani RomEngl I 1983-2011 102 Manicea Alecsandrina Limba engleză a fost predată în această perioadă de un număr de 15 profesori, cuprinși în tabelul de mai jos. Cea mai lungă perioadă este înregistrată 213


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

la profesoara Iliescu Eleonora care a desfîăşurat întreaga carieră didactică în această şcoală (34 de ani) Universitate Engleză Definitiv 1984-1986 103 Alamaru Paula Universitate Engleză Definitiv 1976-1979 104 Bădescu Eleonora Universitate Engleză I 2008-2011 105 Boruz Aurel Universitate Engleză Definitiv 1981-1983 106 Dăbuleanu Cristina Engleză Stagiar 1990-1993 107 Drăgoi Elena Daniela Universitate Universitate Engleză Stagiar 2004-2005 108 Dumitrescu Aurelia Universitate Engleză Definitiv 1999-2003 109 Dumitrescu Nicol Universitate Engleză Stagiar 2003-2004 110 Duţă Lavinia Nicol Universitate Engleză Stagiar 1980-1981 111 Duţă Maria Florea Adriana Universitate Engleză Definitiv 1977-1981 112 Universitate Engleză Definitiv 1974-2008 113 Iliescu Eleonora Universitate Engleză Stagiar 2005-2006 114 Iordache Carmen Universitate Engleză Stagiar 1998-2000 115 Toma Elena Universitate Engleză Definitiv 1964-1968 116 Uciu Irina Universitate Engleză II 1975-1976 117 Vasile Corneliu Limba franceză a fost predată în această perioadă de un număr de 20 de profesori, cuprinși în tabelul de mai jos. Cea mai lungă perioadă este înregistrată la profesoarele Stratan Mariana care a desfăşurat întreaga activitate la şcoala noastră (31 de ani) şi Dan Maria (23 de ani). Universitate franceză Stagiar 2002-2003 118 Bădica Ionel IP 3 ani franceză II 1992-1999 119 Bîzgan Valentina Universitate franceză Definitiv 1999-2003 120 Buzatu Mirela D. Universitate franceză I 2004-2005 121 Caracudă Mariana Universitate franceză Definitiv 1962-1964 122 Coconu Dumitru Universitate franceză Stagiar 2003-2004 123 Dalea Daniela Universitate franceză Definitiv 1975-1998 124 Dan Maria Universitate franceză Stagiar 125 Diaconu Cornelia Liceu franceză 2003-2005 126 Floricel Alina Măd Universitate franceză Stagiar 2003-2004 127 Ghiţă Doralina Universitate franceză II 2004-2011 128 Gorceac Mihaela Universitate franceză Definitiv 2005-2006 129 Ivan Elena Claudia Universitate franceză Definitiv 1990-1992 130 Laibăr Carmen IP 3 ani franceză Stagiar 1966-1968 131 Munteanu Mileva Universitate franceză Definitiv 1990-2000 132 Negrilă Lucica Nicolaescu Elena Universitate franceză Definitiv 1978-1985 133 Universitate franceză Stagiar 1982-1985 134 Nicolăescu Elena franceză Stagiar 1998-2000 135 Stochiţă Maria Eliza Universitate Universitate franceză I 1971-2002 136 Stratan Mariana Universitate franceză Stagiar 1971-1973 137 Vasilescu Victoria Universitate latină Stagiar 2008-2009 138 Filip Sonia Adria Matematica, discplină fundamentală în școala de cultură generală, a fost 214


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

predată în această perioadă de un număr de 27 de profesori, cuprinși în tabelul de mai jos. Cea mai lungă perioadă este înregistrată la profesorii Boşoteanu Mircea (29 de ani), Cîrstea Nicolae (26 de ani), Negrilă Marin (25 de ani), Niţu Ioana (23 de ani) și Nicolăiță Dan (21 de ani). IP 3 ani Matematica Definitiv 1966-1971 139 Bobircă Teodor Universitate Matematica I 2008-2009 140 Boldea Daniela L. Boşoteanu Mircea IP 3 ani Matematica Definitiv 1961-1990 141 Universitate Matematica Stagiar 1980-1981 142 Broscaru Marinela IP 3 ani Matematica II 1990-1999 143 Cebuc Stelică Universitate Matematica II 2001-2005 144 Chiroiu Jitianu Fl IP 3 ani Matematica Stagiar 1978-1979 145 Cîrstea Gheorghe Universitate Matematica I 1977-2003 146 Cîrstea Nicolae Universitate Matematica Definitiv 1989-1994 147 Costescu Cristina Cristescu Mihai Universitate Matematica Definitiv 1991-1993 148 IP 3 ani Matematica Definitiv 1970-1977 149 Dimian Mihail IP 3 ani Matematica Stagiar 1990-1991 150 Dragan Florin IP 3 ani Matematica Definitiv 2005-2007 151 Enache Bucur IP 3 ani Matematica II 1961-1970 152 Ene Viorica Universitate Matematica Stagiar 1979-1982 153 Filip Doina IP 3 ani Matematica Stagiar 1993-1994 154 Glogoveanu Ionel IP 3 ani Matematica Definitiv 1992-1994 155 Incrosnatu Mariana IP 3 ani Matematica Stagiar 1968-1969 156 Mitea Rodica Universitate Matematica I 1980-2005 157 Negrilă Marin Universitate Matematica I 1982-1983 158 Negroiu Drăghici T Universitate Matematica I 1990-2011 159 Nicolăiţă Dan Universitate Matematica I 1990-2011 160 Niţu Ioana Universitate Matematica II 1982-1990 161 Petrache Petra IP 3 ani Matematica Definitiv 1982-1983 162 Rădulescu Victor IP 3 ani Matematica Stagiar 1965-1980 163 Varga Elisabeta Universitate Matematica I 2007-2010 164 Vasilică Atena Universitate Matematica I 1967-1969 165 Vava Ion Fizica, de asemenea disciplină fundamentală, a fost predată în această perioadă de un număr de 14 profesori, cuprinși în tabelul de mai jos. Cea mai lungă perioadă este înregistrată la profesorul Drăgan Petre (28 de ani) care a obținut rezultate foarte bune și în pregătirea de performanță a elevilor. Universitate fizică II 2009-2010 166 Călin Aristide Alex Universitate fizică Definitiv 1989-1990 167 Cocoşilă Claudia Universitate fizică Stagiar 2003-2004 168 Dragoş Mădălina IP 3 ani fizică Stagiar 2003-2008 169 Drăgan Irina Universitate fizică I 1980-2008 170 Drăgan Petre Universitate fizică I 2009-2011 171 Matei Jenică Florin Universitate fizică Definitiv 1990-1993 172 Miulescu Monica Universitate fizică I 2009-2011 173 Nicolăiţă Cristina 215


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Păsărică Artemiza Universitate fizică II 2008-2009 Sterie Mihaela Universitate fizică Stagiar 1981-1982 Şoancă Viorel Universitate fizică Definitiv 2001-2002 Telea Maria IP 3 ani fizică Definitiv 1979-1980 Vancea Eugen Universitate fizică Definitiv 2002-2003 Vîrdol Eugenia Universitate fizică Stagiar 1990-2005 Chimia a fost predată în această perioadă de un număr de 11 profesori, cuprinși în tabelul de mai jos. Cea mai lungă perioadă este înregistrată la profesorul Florică Ion, venit prin concurs în anul 1980 și care a funcționat fără întrerupere până în prezent. De menționat, preocuparea acestuia pentru dotarea laboratorului de specialitate și numărul mare de ore de pregătire suplimentară efectuat pentru elevii capabili de performanță care au și obținut rezultate remarcabile la faza națională a olimpiadei de chimie. Universitate chimie I 2010-2011 180 Burtescu Marinela Universitate chimie Stagiar 1995-1996 181 Buşică Carmen Universitate chimie Definitiv 1985-1997 182 Farcaş Nelia Adria Universitate chimie I 1980-2011 183 Florică Ion Universitate chimie Definitiv 1989-1990 184 Floricel Luminiţa Universitate chimie Definitiv 1975-1979 185 Militaru Elena Universitate chimie I 2007-2008 186 Pătru Daniela Universitate chimie Definitiv 1976-1980 187 Pinu Constantin Universitate chimie Definitiv 1968-1969 188 Rădulescu Dorina Universitate chimie II 2006-2010 189 Staie Dumitru Universitate chimie Stagiar 1993-1994 190 Ştefan Carmen Disciplinele experimentale -fizica și chimia- au fost predate și de zece profesori care au dublă specializare. O perioadă îndelungată (24 de ani) a funcționat profesoara Buduru Elisabeta care s-a preocupat de dotarea și asigurarea funcționalității laboratorului de fizică-chimie. Universitate FizChim Stagiar 1971-1974 191 Cone Elena IP 3 ani FizChim Definitiv 1990-2000 192 Geambaşu Onoria IP 3 ani FizChim Definitiv 1970-1972 193 Jitianu Elena Universitate FizChim Stagiar 1969-1970 194 Leonte Maria Universitate FizChim I 1997-2001 195 Popa Mariana Universitate FizChim Definitiv 1990-2000 196 Popa N Aurica AcadComerc FizChim Definitiv 1961-1965 197 Sora Florica IP 3 ani FizChim Stagiar 1967-1968 198 Tudoran Elisabeta Universitate FizChim Stagiar 1972-1981 199 Văcărescu Mariana Universitate fiz-chim Definitiv 1965-1989 200 Buduru Elisabeta Un număr de 13 profesori au predat biologia în acești 50 de ani, cea mai îndelungată perioadă înregistrându-se la profesorii Popescu Aurel (22 de ani), Diaconu Maria (17 ani) și Mitrică Zoe (12 ani). Toți au manifestat interes pentru amenajarea laboratorului de specialitate, procurarea și confecționarea de material didactic și folosirea celor mai noi mijloace și metode de învățământ în scopul 174 175 176 177 178 179

216


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

realizării obiectivelor specifice biologiei. Universitate Biologie I 1989-2006 201 Diaconu Maria Universitate Biologie I 1990-1993 202 Dumitru Nicolae IP 3 ani Biologie Definitiv 1962-1966 203 Micu Teodora Universitate Biologie I 1977-1989 204 Mitrică Zoe Universitate Biologie Definitiv 1968-1969 205 Nedescu Stelian IP 3 ani Biologie I 1988-1999 206 Neiculescu Maria Universitate Biologie Definitiv 1961-1962 207 Nicu Teodora Universitate Biologie II 1989-1990 208 Popa Ioana Universitate Biologie I 1979-2007 209 Popescu Aurel Universitate Biologie II 1979-1984 210 Popescu Maria IP 3 ani Biologie II 1968-1969 211 Popescu Mariana Universitate Biologie I 2004-2011 212 Prună Cornelia IP 3 ani Biologie Definitiv 1965-1977 213 Şuşanu Germinia La catedra de istorie au predat în cei 50 de ani un număr de 24 de profesori, cea mai îndelungată activitate având profesoara Popescu Profira (30 de ani), care a acordat aceeași atenție și predării limbii și literaturii române, având specializare dublă. În plus, aproape zece ani a fost și directoare adjunctă a școlii preocupându-se permanent pentru crearea unui climat propice desfășurării procesului instructiv-educativ. În ordine, urmează Stavăr Valeriu (28 de ani), dintre care aproximativ 10 ani a fost directorul școlii și tot atâția inspector școlar, preocupându-se pentru creșterea renumelui școlii noastre. Profesorii Arsene Constantin, Drăgan Agripina și Popa Anca Angela au predat această disciplină 17 ani, 15 ani și respectiv 16 ani aducându-și din plin contribuția la dotarea și asigurarea funcționalității cabinetului de specialitate. Primii doi au avut în componența catedrei și ore de geografie. Universitate Istorie I 1978-1995 214 Arsene Constantin Universitate Istorie Definitiv 1961-1962 215 Avram Elisabeta Universitate Istorie Definitiv 1974-1979 216 Botar Dumitru Universitate Istorie Definitiv 1973-1975 217 Cebuc Maria Universitate Istorie Stagiar 1964-1969 218 Chiţu Ştefan IP 3 ani Istorie II 1980-1990 219 Constantinescu A. Universitate Istorie Definitiv 1981-1982 220 Dan Sandală Universitate Istorie Definitiv 2006-2007 221 Dincă Marin IP 3 ani Istorie I 1990-2005 222 Drăgan Agripina Universitate Istorie Stagiar 1961-1962 223 Dumitrescu Alexan IP 3 ani Istorie Definitiv 1970-1973 224 Dumitrescu Aurelia Universitate Istorie Stagiar 2006-2007 225 Ghizdăvescu Victor Universitate Istorie Stagiar 2003-2004 226 Ioniţă Dănuţ Costi Universitate Istorie I 1988-1999 227 Marghescu Floarea Universitate Istorie Definitiv 1962-1965 228 Nedescu Maria Universitate Istorie I 1995-2011 229 Popa Anca Angela Universitate Istorie Definitiv 1969-1970 230 Popescu Elena 217


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Popescu Profira Universitate Istorie Definitiv 1963-1993 Popovici Valeriu Universitate Istorie Stagiar 2002-2003 Ristea Marin IP 3 ani Istorie Definitiv 67-69,74-5 Stavăr Valeriu Universitate Istorie Definitiv 1963-1991 Ştefănescu C-tin Universitate Istorie Stagiar 2001-2002 Tiţa Ştefan Universitate Istorie Definitiv 1969-1970 Vartolomei Maria IP 3 ani Istorie II 1990-1992 Geografia, o disciplină situată la granița științelor fundamentale cu cele umaniste, a fost și este o disciplină îndrăgită de elevii școlii noastre, apreciere comfirmată și de numărul mare de absolvenți care au susținut la această disciplină testările naționale. Din cei 50 de ani de activitate a școlii, mai mult de jumătate, geografia a fost predată de către profesoara Florică Maria (1979-2005), care s-a preocupat ca în fiecare locație școala să aibă cabinet de geografie, material didactic atractiv și cele mai moderne mijloace tehnico-vizuale. După ieșirea sa la pensie, catedra a fost și este ocupată de profesorul Cutcunel Ion, doctor în geografie. Universitate Geografie Stagiar 2001-2002 238 Cărămidă Iulica IP 3 ani Geografie Definitiv 1969-1974 239 Coica Constantina Universitate Geografie I 2005-2011 240 Cutcunel Ion IP 3 ani Geografie II 1981-1985 241 Dincă Elvira Universitate Geografie Definitiv 1962-1969 242 Dinu Liliana Fărăcăşanu Elena Universitate Geografie Definitiv 1967-1969 243 Universitate Geografie I 1979-2005 244 Florică Maria Universitate Geografie Stagiar 2002-2003 245 Iliescu Florentina IP 3 ani Geografie Definitiv 1969-1971 246 Mihalache C-tin Universitate Geografie Stagiar 1965-1966 247 Neagoe Angela Universitate Geografie Stagiar 2003-2004 248 Radu Cristina IP 3 ani Geografie Stagiar 1974-1979 249 Ristea Maria Cultura civică a fost predată, în general, de profesorii de istorie. Au mai predat: civică Stagiar 2008-2009 250 Andronache Cornelia Universitate civică Definitiv 2003-2008 251 Andronache Narcisa Universitate Universitate civică Stagiar 2002-2003 252 Firoiu Simona civică Stagiar 2001-2002 253 Ungureanu Luminița Universitate Religia, ca disciplină de învățământ, a apărut în planul cadru după 1989, la început fără plata orelor pentru care trebuie apreciat efortul preotului Belodan Cristian. Cea mai mare perioadă, religia a fost predată de către Dobre Mioara și Ivan Veronica. Teologie religie Stagiar 1992-1996 254 Belodan Cristian religie 1996-1998 255 Bojin Ionuţ Cosmin Seminar Teol Liceu religie 1997-1998 256 Dincă Ioana Teologie religie 1998-1999 257 Dinu Ion Dobre Georgică Seminar Teol religie Definitiv 1998-1999 258 Universitate religie I 1997-2004 259 Dobre Mioara 231 232 233 234 235 236 237

218


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Dumitrescu Nicolae Seminar Teol religie 1997-1998 Geagînă Dorin Seminar Teol religie 1999-2001 Gheorghiu Const. Universitate religie Stagiar 2002-2003 Iagăru Ion Seminar Teol religie Stagiar 1993-1997 Ivan Veronica Universitate religie I 2005-2011 Neacşu Marin Seminar Teol religie 2000-2003 Popescu Ion Florin Seminar Teol religie 2000-2002 Şaradici Cristina Universitate religie Stagiar 2001-2002 Educația muzicală a beneficiat de-a lungul anilor de o încadrare cu personal calificat și cu chemare către această artă, ceea ce a făcut ca școala să prezinte în timp formații artistice de înaltă ținută. Cea mai mare perioadă a fost acoperită de profesorul Constantinescu Ion (1973-1997) și Enache Marin (19972009). În prezent activitatea este continuată de profesorul Nicolae Ninel. Universitate muzică Definitiv 2003-2007 268 Constantin Claudia Universitate muzică II 1973-1997 269 Constantinescu Ion Universitate muzică II 1997-2009 270 Enache Marin Universitate muzică Definitiv 2009-2011 271 Nicolae Iulian N. Universitate muzică Definitiv 1961-1962 272 Surugiu Aurora Artele plastice au beneficiat în permanență de încadrare competentă, cel mai mult lucrând Drumuș Ida (14 ani) și Maftei Sandu (6 ani), profesori cu rezultate foarte bune în organizarea expozițiilor și în pavoazarea școlii. Universitate desen II 2010-2011 273 Alexandrescu Mag IP 3 ani desen Stagiar 1966-1967 274 Buşi Valeria IP 3 ani Desen Definitiv 1968-1984 275 Drumuş Ida Universitate Desen Stagiar 1991-1992 276 Ionescu Liliana IP 3 ani Desen Definitiv 1987-1990 277 Ioniţă Păuna Universitate Desen Definitiv 1984-1990 278 Maftei Sandu Universitate Desen Stagiar 1990-1994 279 Naidin Georgeta Liceu desen 2009-2010 280 Oprea Jana Universitate desen Stagiar 2001-2002 281 Postescu Daiana A. Agronomie desen Stagiar 1993-1995 282 Prica Florin Rece Marius Mihai Universitate Desen Stagiar 2006-2007 283 Arte Plastice Desen Stagiar 1998-1999 284 Zăviceanu Ionuţ La educație fizică, profesorul Ganea Constantin a funcționat de la înființarea școlii și până la ieșirea sa la pensie, iar profesorul Gherman Gheorghe a lucrat 23 de ani. În ultimii 11 ani titularul catedrei este profesorul Popa Mitel care este și directorul adjunct al școlii și ca urmare a eforturilor depuse a adus școlii multe premii la fazele naționale ale concursurilor sportive. Şc.Teh. Edfiz Edfizică Definitiv 1961-1990 285 Ganea Constantin IEFS Edfizică Definitiv 1978-2001 286 Gherman Gheorghe IEFS Edfizică Definitiv 1979-1980 287 Gherman Viorica IEFS Edfizică I 2001-2005 288 Grigore Eugen IP 3 ani Edfizică Definitiv 1980-1981 289 Grigore Tudor 260 261 262 263 264 265 266 267

219


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Măceşanu Elena Universitate Edfizică Definitiv 2007-2011 Pascu Valentin Universitate Edfizică Stagiar 2006-2007 Popa Mitel IEFS Edfizică I 1990-2011 Popescu Emil IEFS Edfizică Stagiar 1980-1984 Preda Cristian Universitate Edfizică Stagiar 2008-2010 Prună Toma Universitate Edfizică I 2004-2006 Serendan Corina IP 3 ani Edfizică Definitiv 1986-1990 Stoian Nicuşor Universitate Edfizică Definitiv 2007-2011 Telescu Maria IEFS Edfizică Stagiar 1967-1968 Vulpe Felicia IEFS Edfizică Definitiv 1990-1994 Informatica, disciplină opțională în planul cadru s-a generalizat la ciclul gimnazial fiind predată de 10 profesori calificați, cea mai îndelungată perioadă (7 ani) și cele mai bune rezultate fiind obținute de profesorul Chiroiu Jitianu Florinel. Universitate EdTehn I 1987-2011 300 Raicu Georgeta Universitate informatica Stagiar 1993-1994 301 Chilat Tatiana Universitate informatica II 1999-2006 302 Chiroiu Jitianu Fl Universitate informatica Stagiar 2000-2002 303 Creaţă George Universitate informatica Stagiar 1993-1994 304 Dan Emilia Universitate informatica II 2009-2011 305 Ionescu Tiberiu Universitate informatica Definitiv 2008-2009 306 Mitrică Magdalena Universitate informatica Stagiar 2007-2009 307 Moanţă Rodica Universitate informatica Stagiar 1995-1996 308 Petcu Liliana Universitate informatica Definitiv 2006-2007 309 Petricică Mirela Universitate informatica Stagiar 1993-1994 310 Triculescu Denisa Școala are de peste 10 ani cabinet de asistență psihopedagogică încadrat de la început cu specialist- profesoara Voica Magdalena, iar în ultimii ani școala are și cabinet de logopedie unde își desfășoară activitatea profesoara Bucă Irina. Universitate Pedagogie Definitiv 1961-1965 311 Moraru Silvestru 312 Tiţa Ancuţa Mirabela Universitate Pedagogie Definitiv 2005-2006 Universitate Pedagogie Definitiv 2000-2011 313 Voica Magdalena Universitate psihopedag Definitiv 2004-2005 314 Cremeneanu Crina Universitate Psihopedag Definitiv 2002-2003 315 Slătculescu Mihaela O mare perioadă de timp pregătirea prin muncă și pentru muncă a reprezentat un obiectiv important, școala având în planul de învîțîmânt lucrul manual sau pregătirea tehnico-productivă ca discipline de învățământ. În cele 2-3 ateliere care au existat și-au desfășurat activitatea 14 maiștri și ingineri. Cea mai lungă activitate au avut-o maiștrii Nicolae Eftimie și Neagoe Marin . LicIndustrial Lucru Definitiv 1978-1983 316 Denghel Elena LicIndustrial Lucru Stagiar 1990-1991 317 Dobrotescu Ion LicIndustrial Lucru Definitiv 1970-1978 318 Hofman Maria LicIndustrial Lucru Stagiar 1990-1991 319 Matei Maria LicIndustrial Lucru Definitiv 1990-2003 320 Muşuroi Marin 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

220


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Neagoe Marin LicIndustrial Lucru Definitiv 1969-1991 Petrescu Constantin Şc de meserii Lucru Definitiv 1962-1965 Şişu Teodora Şc de meserii Lucru Definitiv 1961-1970 Ţecu Nicoleta Universitate Lucru Stagiar 1991-1993 Alexandru Constanţa LicIndustrial Lucru Definitiv 1962-1969 Gheorghe Marin LicIndustrial Lucru Definitiv 1982-1984 Marcu Paul LicIndustrial Lucru Stagiar 1961-1969 Nicolae Eftimie ŞcNormală Lucru Definitiv 1963-1987 Şari Matei Corvin liceuindustrial Lucru Definitiv 1976-1977 În afară de franceză și engleză, în anumite perioade, mai ales la clasele afiliate, s-a predat și limba rusă de către 5 profesori, cea mai lungă activitate având profesoara Bitică Sofia (7 ani). Universitate Rusă Definitiv 1961-1963 330 Ivanenco Gheorghe Universitate Rusă Definitiv 1967-1969 331 Prica Mariana Universitate Rusă Definitiv 1961-1962 332 Stoian Maria InstM. Gorki Rusă Stagiar 1974-1975 333 Şerban Valentina InstM. Gorki RusăFran Definitiv 1961-1968 334 Bitică Sofia Personalul didactic auxiliar a apărut odată cu creșterea efectivelor de elevi și mai ales după 1 ianuarie 1990, când s-au schimbat unele norme metodologice. De-a lungul anilor la serviciul secretariat și-au desfășurat activitatea Fica Lili (1962-1973), Borangic Ion (1973-1975), Matei Jana (1975-1997), Sandu Elena (1990-2011), Cojocaru Maria (1997-2000) și Nedea Clara (2003-2011). Biblioteca școlii a fost încadrată cu normă întreagă (dacă efectivele de elevi și fondul de carte au permis), cu jumătate de normă sau chiar cu o indemnizație, în funcție de indicatorii de mai sus. Așa se face că bibliotecare au fost, în timp, Ciocîrlan Maria (1966-1970), Fugaciu Valeria (1973-1975), Matei Jana (1975-1979), Măciucă Paula (1979-1990), Matei Rodica (1990-1996) și Curelaru Adina (1997-2011). Revoluția din 1989 a adus unele îmbunătățiri în ceea ce privește efectivul claselor, norma didactică, dar și personalul didactic auxiliar (pentru prima dată apare la ciclul gimnazial postul de laborant). Numărul mare de profesori care predau în 1990 fizica (4), chimia (2) și biologia (3) au permis angajarea prin transfer a unei laborante pentru disciplinele fizică și chimie (Vasile Elena, care a funcționat în perioada 1990-1993) și a unei laborante prin concurs, pentru disciplina biologie, în persoana doamnei Neagu Georgescu Stela, care funcționează și în prezent. Numărul redus de ore la aceste discipline nu mai permite angajarea celui de-al doilea laborant, deși școala are și 3 laboratoare AEL. Nu s-au putut extrage informații clare despre personalul nedidactic, dar unii elevi și acum își amintesc de Cinciulescu Despina, Preduț Ionica, Ciocan Lenuța, Ivașcu Gabriela etc. Absovenții din anii primului deceniu de activitate scriu chiar despre comportamentul deosebit al doamnei Oprica. Astăzi, școala are împreună cu Școala Nr. 4 -structura noastră- 5 îngrijitori de curățenie (Stănescu Maria, Șerban Aurora, Pătru Gheorghița, Gheorghe Monica și Nedelcu Marilena), 4 paznici (Ionescu Vasile, Tereacă Mihai, Stroie Gheorghe și Pătru Ion) și un muncitor de întreținere – Nedelcu Gheorghe (care desfășoară o activitate deosebită). 321 322 323 324 325 326 327 328 329

221


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ÎNCADRAREA ȘCOLII ÎN ANUL ȘCOLAR 2010 - 2011 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Numele și prenumele Florică Ion Popa Mitel Lixandru Germinia Grozăvescu Nadia Dumbravă Nela Rotunjanu Loredana Marinescu Floarea Nicola Alina Grigore Gheorghița Păun Rodica Cioroianu Carmen Zamfirescu Camelia Bonțu Geta Pătru Laura Colceag Veturia Viișoreanu Codruța Manicea Alecsandrina Boruz Aurel Gorceac Mihaela Istrate Monica Sîrbu Mădălina Gheorghișor Maria Nițu Ioana Nicolăiță Dan Floriță Mirel Nicolăiță Cristina Matei Jenică Burtescu Marinela Prună Cornelia Popa Anca Angela Mihai Alina Zăuleanu Ion Cutcunel Ion Voica Magdalena Ivan Veronica Dobre Mioara Stoian Daniel Preda Cristian Măceșanu Elena Prună Toma

Funcția Director Director adjunct Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Învățătoare Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor 222

Specialitatea Fizică – Chimie Educație fizică

Limba română Limba română Română – Engleză Limba engleză Limba franceză Limba română Limba engleză Limba germană Matematică Matematică Matematică Fizică – Informatică Fizică Chimie Biologie Istorie Biologie Istorie Geografie Psihopedagogie Religie Religie Educație fizică Educație fizică Educație fizică Educație fizică


41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Pascu Valentin Raicu Georgeta Nicolae Iulian Broboană Florin Alexandrescu Magda Ionescu Tiberiu Sandu Elena Nedea Clara Neagu Georgescu Stela Curelaru Adina Nedelcu Gheorghe Sănescu Maria Pătru Gheorghița Șerban Aurora Nedelcu Marilena Gheorghe Monica Ionescu Vasile Tereacă Mihai Stroie Gheorghe Pătru Ion

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Profesor Secretar șef Secretar – bibliotecar Laborantă Bibliotecară Muncitor întreținere Îngrijitor curățenie Îngrijitor curățenie Îngrijitor curățenie Îngrijitor curățenie Îngrijitor curățenie Paznic Paznic Paznic Paznic

Educație fizică Educație tehnologică Muzică Muzică Desen Informatică

COMISII METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2010 – 2011 Nr 1 2 3 4 5 6

Comisia metodică Învățătoare clasele I – II Învățătoare clasele III – IV Diriginți Limbă și comunicare Matematică și științe Om și societate

Responsabil Zamfirescu Camelia Grigore Gheorghița Prună Cornelia Colceag Veturia Nicolăiță Dan Popa Anca Angela

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2010 - 2011 Nr 1 2 3 4 5 6 7

Numele și prenumele Florică Ion Popa Mitel Zamfirescu Camelia Sandu Elena Varia Doru Bondrescu Lucian Gîlea Ionuț

Funcția Președinte Membru Membru Membru Membru Membru Membru 223

Reprezentant Directorul școlii Directorul adjunct al școlii Învățătoare Secretar șef Reprezentantul părinților Reprezentatntul Consiliului Local Reprezentantul primarului


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

224


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

225


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

226


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

227


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

228


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

229


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

230


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

231


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

232


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

233


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

MUNCITOR ÎNTREȚINERE

234


ANEXE

1. Premianții claselor finale 1961-2010 2. Anuare 1961-2010, absolvenții școlii


VII B

VII B

VII B

VII B

VII B

1964 - 1965

VIII A

VIII B

1965 1966

VIII C

VIII A

Numele și prenumele SOCOTEANU T. MARIANA GHINSBERG M. EUGENIA MOTOUNU M. RODICA FLOREA CORNELIA REZEANU MARIANA SOSNIŢCHI NICOLETA VASILESCU ST. NICOLETA BĂLĂICAN ST. ZINA RADU ELENA SURCEL V. ANICA PINU A. IOANA DINCĂ D. MIHAELA BUŞOIU E. MARIA CIUMACU I. JULIETA ŞERBAN D. ALEXANDRU NEGRILĂ GH. RADU CIOPONEA S. PETRE MATEESCU I. GHEORGHE RĂDULESCU D. VICTORIŢA CIOPONEA S. LILIANA POPA P. ANGELA MARIN ŞT. MIHAI ACHIM D. MARIA GAROFEANU E. GABRIELA POPA M. CONSTANTIN UNGUREANU N. DOREL DUMITRESCU E. OLGUŢA UCIU N. GHEORGHE BORANGIC I. RODICA PINU A. CONSTANTIN ANDREI M. OCTAVIAN IOSIF M. LUCIA CEBOTENCO A. MIRCEA PREDA NICOLAE OCHEA ELENA MECHENICI MARIA 237

Media 9,51 9,26 9,22 9,54 9,12 8,94 9,89 9,49 9,37 9,26 9,24 8,91 9,75 9,02 8,97 9,93 9,76 9,19 9,60 9,33 9,15 9,42 9,38 9,22 10,00 9,92 9,74 9,66 9,43 9,43 9,90 9,81 9,79 9,12 9,02 8,73

Ene V Bădra C. Sora F. D

1960 - 1961

VII A

VII B

Nr 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Popescu Șișu T Stavăr V Sora F Moraru Ganea C Ionescu Ștefan S. Șișu T.

1959 - 1960

VII A

1961 - 1962

Clasa

1962 - 1963

An

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE


VIII B

VIII C

1967 - 1968

VIII A

VIII B

VIII C

1968 - 1969

VIII A

VIII B

1969 - 1970

VIII C

VIII A

VIII B

238

9,61 9,43 9,40 9,95 9,59 9,40 9,74 9,62 9,45 9,90 9,73 9,68 9,23 9,18 9,02 9,83 9,54 9,42 9,12 9,00 8,95 9,85 9,71 9,49 9,83 9,54 9,06 9,06 9,69 9,6 9,57 9,90 9,19 9,16 9,9 9,71 9,62

Șișu T. Alexandr Ganea C Buduru Cuniță

1966 - 1967

VIII A

STÎNGACIU V. ANGELA GĂINĂ I. CONSTANTIN NEGRILĂ GH. GHEORGHIŢA BOŞCOR G. GHEORGHE MARIN ŞT. CONSTANTIN POPESCU CRISTIAN ANDREI A. FLORENTINA FRINCU GH. VICTORIA PERETE T. DAN FLOREA ADRIANA UCIU I. ŞERBAN SILINC I. EUGENIA CRĂCIUN ST. IULIANA OLARU GH. LUCIA MARIANA BĂNDUŢ M. MARIAN BOBIRCĂ I. MINADOR NEGREANU C. NICOLAE CARZON I. OCTAVIAN GANEA GH. OCTAVIA PREDA T. ELENA RÂNDAŞU D. RADU UCIU I. IRINA PETREANU ŞT. ZORINA GANEA C. EUGENIA ROTARU I. DORINA TRUŢĂ C. ELENA DASCĂLU N. DOREL DOBRE I . AUREL DUMITRAŞCU I. NADIA VIŞĂNICĂ I. LILIANA PETROVICI N. CORNELIA BURGHINĂ I. ION CUCULEAC C. VALERIU CIOBANU A. NICOLETA CIOCÎRLAN ILEANA DOBRU GABRIELA MANGÎRU MAGDALENA

Mitea R. Borangic Nicolae Șușanu

VIII B

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Popescu Precupeț Sgîndăr

Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal


VIII A

VIII B

1971 - 1972

VIII A

VIII B

1975 1976

1974 - 1975

1973 - 1974

1972 - 1973

VIII C

VIII A

VIII B

VIII A VIII B VIII A

VIII B VIII A

FLORESCU I. MAGDALENA MARIN M. ECATERINA ENICĂ MARINELA TRUŢĂ C. TEODORA CUCULEAC C. CAMELIA ANDRONACHE V. NADIA CIOVICĂ D. DOINA POPA GH. FLORINA STOICA T. DANIELA NICOLICIOIU D. MIHAELA ANIȘ PREDESCU M. IULIAN VELŢAN A. DIONA SGURA F. FELICIAN DOROFTEI M. FLORENTINA BADEA T. TEODORA DOROFTEI M. MARIANA BEDEANU ŞT. ION RADU P. TRAIAN MARIAN DRĂGOI S. GINA ADĂMIŢĂ V. CARMEN DUMITRESCU E. CORNEL ENACHE I. ADRIANA STOICA M. MARIA BRATU I. MARIN MORARI I. RODICA BÎCU M. NORICA TĂNASE D. GEORGE FLORIAN GEABĂ A. CLAUDIA POP I. CORINA GRAURE D. VIORICA STANCU C. ANIŞOARA BUZATU I. CRISTIAN BĂLU G. FLORIN DUMITRESCU A. PANDOR LIVIU BÎRSAN I. ADRIANA MARINA STAN M. GABRIEL AURELIU BUŞCĂ A. VIOREL 239

9,88 9,71 9,69 9,82 9,48 9,33 9,92 9,89 9,84 9,97 9,89 9,79 9,69 9,66 9,54 9,74 9,62 9,25 9,78 9,74 9,69 8,94 8,61 8,55 10 9,80 9,80 9,97 9,77 9,83 9,47 9,34 9,75 9,64 9,39 9,94 9,89

Stan Popescu Botar D Cone Stratan Văcăresc Coica C Popescu Nicolae Jitianu E Drumuș Șușanu Bobircă

1970 - 1971

VIII C

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE


VIII B

1976 - 1977

VIII A

1977 - 1978

VIII A

1978 - 1979

VIII C

VIII A

VIII B

VIII B

VIII B

1979 - 1980

VIII A

VIII B

VIII C

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

BARBU T. CONSTANTIN POPA P. ALEXANDRINA UDROIU V. VIORICA STOICA GH. PAUL POPESCU M. MIRCEA COICA G. GRIGORETA LUPĂNCESCU M. CLAUDIU MOANŢĂ T. ILEANA ARDELEAN GH. LUCIA DANA CUCIUREANU GH. TEODORINA GANEA N. VALENTIN ŞERBAN MORARI I. DAN NEAGU M. DANIEL BREAZU N. MARILENA GABRIEL MAXIM ANGELICA DUMITRESCU A. CARMEN DID. MEREU C. CRISTIAN LIVIU POP I. MIRCEA MARCEL BREBU D. ŞTEFAN POPESCU I. MIHAELA DAN M. DOINIŢA COJOCARU F. DĂNUŢ DULĂMIŢĂ GH. LIVIA DANIELA ION I. GEORGETA PĂTRU D. MIMI MARIN MATEI D. ADRIAN POPESCU I. DANIEL NICOLAE VERE V. CRISTIN CONSTANTIN BUŢĂ S. CRISTINA LAVINIA DIACONU M. DANIELA MIULESCU GH. MIREL STELIAN CHELUŞ CORNELIA STANCU SIMONA CRISTEA ESTRELA MĂNESCU C. DORU MINCĂ P ION CILIANU P MARIAN 240

9,74 9,74 9,74 9,87 9,85 9,69 9,69 9,94 9,92 9,81 9,9 9,9 9,9 9,94 9,94 9,92 9,64 9,40 8,66 10 9,58 9,53 9,58 9,56 9,2 9,94 9,88 9,82 9,95 9,95 9,77 10 10 9,87 9,69 9,52 9,44

Boșotean Iliescu E Stan E Popescu Arsene Stratan Const.I. Pinu C Nicolaie Dimian Boşoteanu

Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal


VIII D

VIII A

1981 - 1982

VIII B

VIII C

VIII D

VIII E VIII F

241

Cîrstea Nicolae Dan M. Gherma Stan El. Filip D

VIII C

9,22 9,02 10 10 10 9,96 9,96 9,93 9,87 9,62 9,62 10 9,97 9,97 9,59 9,48 9,39 9,49 9,44 9,43 9,86 9,84 9,84 9,84 9,84 9,79 9,79 9,53 9,17 8,99 9,86 9,84 9,82 9,57 9,57 9,19 9,88

Stratan Mariana

VIII B

STROIE N. MIRCEA STOIAN C. ION ENACHE P. ANGELICA ELENA IONESCU M. MIHAELA TĂNASE D. MIHAELA FRĂSINEANU T. SILVIU TITUS PĂTRU T. IRINA MARIANA ŢURCAŞ C. CAMELIA CECĂNĂU I. MIRELA FLORESCU GH. GABRIELA STANCU I. DANIELA DRĂGOI P. ELENA DANIELA IONESCU A. GABRIEL POP P. ARALDINA POPESCU CĂTĂLIN POPESCU CORNEL STAICU EMANUEL ANDREI GH. ILEANA DEDIU GH.MONICA ILEANA STEMATE V. SANDA FLORINA ŢURCAŞ C. ANCA DOVAN L. CORINA DUMITRESCU A. ANDA MIHĂILESCU P.ADELINA NEGRILĂ M. OVIDIU DURL[NESCU A. OVIDIU ZÎMBREA GH. CRISTIAN RĂPAN M. GETA MIHAELA NICHIFOR S.LILIANA DIDELEA C. FLORENTINA ION N. MARIA CĂTĂLINA CHIRCĂ C. CAMELIA IONELA FLORICĂ I. MIREL DAFINOIU GH. VICTORIA POPESCU A. CAMELIA TIUGAN V. SORINA MOANŢĂ T. ADRIAN

PA Nicolăesc Pînzaru Ctinescu

1980 - 1981

VIII A

4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE


VIII C

VIII D

VIII E

VIII A

1983- 1984

VIII B

VIII C

19 84 19 85

VIII E VIII A

242

Ctinescu Iliescu E Neiculesc Popa Ion Florică ArseneC Florică I Popescu

VIII B

9,64 9,57 9,22 9,21 8,79 9,96 9,93 9,93 9,91 9,82 9,75 9,62 9,60 9,55 9,75 9,75 9,50 9,75 9,50 9,35 9,33 9,30 9,22 9,88 9,86 9,77 10 10 10 10 9,91 9,84 9,84 9,08 9,05 8,81 10

Mitrică Zoe

VIII A

COSTĂCHESCU F. LUCIAN GÎTIŢĂ T. JAN DANIEL DEACONEASA N. SAVU CECĂNĂU I. GABRIELA BUŞICĂ C. DANIELA IONESCU A. MIHAELA NEAGOE M. CRISTIAN PÎNZARU V. DORU SORIN DINU N. GEORGETA MIRELA ALEXE C, MARIUS VIOREL PĂTRU I. GHEORGHE CRISTIAN ZAMFIRESCU I. MARIUS DUMITRU Ş. LILIANA STOICA GH. CLEMENTINA IRINA ION I. CAMELIA NICA GH. ANGELA CRĂCIUN S. ANCA MIHAELA STANCIU I. ANIŞOARA TEREJA GH. MIHAELA ILINCUŢA I. LUMINIŢA STĂNCIULESCU FĂNEL STOENESCU VICTORAŞ STĂNICĂ DANIEL ZAH N. RAMONA EMA DULAMA I. CARMEN DANIELA NIŢĂ I. DANIELA BUDEA V. ANGELUŞ FLORINA CEBUC D. ALINA DANA DAN C. CRISTINA DINCĂ N. NICOLAE PEPINO GÎRD D. MONICA DANIELA DICU P. ALINA SFÎRÎIALĂ D. MARIAN CLAUDIU ALDEA ŞT. VIORICA IONESCU FLORIN FIRACHE I.PETRA DIACONU MIHAELA

Negrilă

1982 1983

VIII G

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1

CN

Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal


1985- 1986

VIII B

VIII C

VIII D

1986- 1987

VIII A

VIII B VIII C

243

Dan M Petrache Stan E Gherma

VIII A

Popescu A Stratan M

VIII D

10 9,97 9,97 9,96 10 9,91 9,82 9,93 9,68 9,66 9,20 8,50 8,35 9,5 9,0 8,2 9,95 9,86 9,86 9,70 9,57 9,46 9,13 9,13 10 10 10 9,97 9,93 9,98 9,95 9,93 9,89 9,73 9,36 9,08 8,9

Pînzaru V

VIII C

DRĂGAN PEPI HORAŢIU DIACONU NICOLETA TALIANU DACIAN ŞĂNCĂRĂU A. RODICA CRISTINA DAC C. EMILIA MARCU O. SILVIU VELICU I. VCTORIŢA ENACHE P. MIHAELA DUMITRESCU N. AURELIA ANGELICA STANCU D. MANUELA MARCELA LOGOFĂTU I. MARCEL GÎRD O. SEVASTIŢA STANCA M. SORIN ANDREI V. ION CĂLIN RUSU A. LIANA CIOBANU L. MIRELA BÎRSAN I. CRISTINA FLORENTINA BĂDESCU P. VALERIU ROBERT ŞĂNCĂRĂU A. FLORIN RĂZVAN SPIRIDON P. ROBERT CONSTANTIN ŢALEA I. GHEORGHIŢA TUDOR I. TANIA ALINA DUMITRU S. NICOLETA GHERASIM GH. MARIANA CEBUC NORA FLORIA POPESCU A. MIHAELA STAN GHEORGHE CRISTEA GRIGORE CHILAT ADINA LUCIA JIANU M. ANCA IONELA PĂUNESCU M. GABRIELA BĂDESCU GH. CRISTINA ILIESCU ŞT. GIANI STOICEA C. CARMEN DORELA NICOLA A. LOREDANA CRISTINA NICOLAE M. TOMA BOCA S. VASILE

Mafte Florică Arsene C

VIII B

2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE


1987- 1988

VIII A

VIII B

VIII C

VIII D

1988- 1989

VIII A

VIII B

VIII C

VIII D VIII E

244

8,79 9,42 9,41 9,37 9,84 9,84 9,73 9,73 9,66 9,95 9,87 9,75 9,53 9,52 9,42 10 10 10 10 9,97 9,68 9,82 9,80 9,80 9,75 9,98 9,93 9,93 9,71 9,71 9,60 9,55 9,55 9,22 9,15 9,51 9,37

Popa Ion

DĂNAU GH. DORIN GÎRD F. VALERICA BONDRESCU A. AUREL IANCU C. CAMELIA GEORGIANA BAROANĂ G. CAMELIA POPESCU S. IONUŢ IONICĂ V. CRISTINA MILITARU S. ANGELICA DIACONESCU G. CAMELIA PĂUNESCU M. DAN PREDINĂ N. GEORGETA ŞTEFĂNOIU I. OLIMPIA ADRIANA RISIPIŢEANU MANUELA BADEA VALENTINA BURCHEŞIN MARINELA LICĂ MONICA MARIA MUNTEANU V. MIRELA DANIELA TALIANU M. OLIVIU VIRGIL ŢELEA I. ALINA LIGIA VASILE I. AURELIA DANIELA ONIŢA F. DANA MARIA BERCHE V. LAURA CAMELIA GHIMIŞ I. MIHAELA ILIESCU ŞT. CAMELIA FIRĂNESCU V.CLAUDIA FLORICA I. ALINA MARCU O. CORNELIA TATOMIRESCU P. LIVIU MUNTEANU V. CĂTĂLIN VLAD A. NICOLETA MARICA ŞT LILIANA CIOCÎRLAN I. ADRIAN NOROCEL DUMITRESCU C. JENICA POPESCU M.MARIANA ZAMFIR A. SANDU DANIEL ION I. DANIELA TÎRÎLĂ GH. XENIA

Negrilă M.

VIII D

3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2

Petra Serenda Marghes Cîrstea N Mitrică Zoe Constantinescu A Iliescu E Boșotean

Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal


VIII A

1990 - 1991

VIII B

VIII C

VIII D

VIII E VIII F

245

Florică Gherma PopescA Pînzaru Costescu C. Stratan M Manicea

VIII E

Popa Ion

VIII D

Arsene C

VIII C

9,07 9,33 9,11 8,95 9,66 9,61 9,23 9,23 9,57 9,54 9,40 9,40 10 9,97 9,92 8,71 8,7 8,47 9,59 9,57 9,24 9,75 9,73 9,01 10 10 9,95 9,95 9,93 10 9,86 9,82 9,93 9,86 9,06 7,84 7,84

MA

1989- 1990

VIII B

BULACU T. ŞTEFANIA ŞTEFĂNESCU V. CRISTINA MIHAELA VOCHESCU O. FLORENTINA MIHAELA GLIŞCĂ N. RODICA FLOREA M. MIRELA NINE V. ANIELA BRĂICULESCU S. LAVINIA CRISTINA NEAGU N. ALIN DANIEL PÎSLARU C. IOAN BANU ŞT. GEORGETA ANDREI L. MARIANA DĂNUŢA BUZATU F. DANIELA MIŞU DANA PĂNESCU NICOLETA ENE ARRIANA NEMOIANU I. MARIANA. BARANCEA D. SIMONA DOMNICA ILINCUŢA I. VERONICA NEGRILĂ GH. ANCA IULIANA MĂRCULESCU GH. ADRIANA PANTAZESCU M. CĂTĂLINA ALEX. VOICAN V. ALINA SOLOMON F. CRISTINA PLOŞNIŢĂ R. SIMONA NOJA V. LUCIAN LIVIU POPA I. CATRINEL MĂDĂLINA IONESCU ŞT. EUGEN TIBERIU MĂRGĂRITESCU M. MIHAELA CLAUD SPĂTARU V. EUGENIA NEGRILĂ M. DANA GABRIELA BĂCIOIU P. ELENA LARISA CHERA C. SIMONA ZANFIR A. VIOLETA MIHALĂ O. MIOARA PAVEL A. LAURENŢIU PETRIŞOR CARACUDĂ F. CRISTIAN IONUŢ FRĂSINEANU GH. MARIUS SORIN

GS

VIII A

3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE


VIII E

VIII F

1992 -1993

VIII A

VIII B VIII C

246

Popa M Nicolăiță Popescu Profira Popescu Profira Negrilă M.

VIII D

Nițu I.

VIII C

7,66 8,64 8,50 8,37 9,04 8,88 8,86 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 9,91 9,91 9,91 9,86 9,62 9,57 9,48 9,48 9,62 9,58 9,53 9,68 9,24 9,22 9,95 9,93 9,89 10 9,85 9,83 9,87 9,01

Cîrstea Drăgan

1991 - 1992

VIII B

NUŞCĂ V. MARIAN VOINEA S. MARIAN BĂCANU D. DORULEŢ LAURENŢIU GRĂDINARU T. EUGEN NEMOIANU I. DANIELA FLORINA BĂBĂLĂU M. GIANINA LARISA GHEORGHE D. LILIANA DUMITRESCU CORNELIA GABRIELA FĂRCĂŞANU DELIA PATRICIA GĂINĂ DORINA MIHAELA GHIŢĂ EUGENIA GABRIELA NICOLA CRISTINA ALINA SCARLAT CORINA GABRIELA UDREA GEORGIANA VASILESCU ALIN VICTOR MELEANDRĂ IULIANA OPREA CARMEN ELENA ZBÎRCOT OTILIA LILIANA RAICU ELENA FLORENTINA GHIMPEŢEANU C. GIGI LIANA PREDESCU GH. ELIZA DANIELA CĂPĂŢÎNĂ M. FLORINA MNICEA V. VICTORIA DANIELA DINU T. MARINELA PÎRVU I. LAVINIA MIHAELA PANĂ GH. STELA BUTIUC V. ADRIAN VIOREL LIA A. DANIEL NICOLAE ILIESCU V. TIBERIU NICOLAE TULBURE GH. NARCIS SÎRBU F. CRISTIAN ROŞU I. ELENA MICU G. ILEANA GABRIELA ILIUŢĂ I. COSTIN IONUŢ DAVIŢOIU I. LUCIAN ENE M. DANIEL MARIAN STĂNOIU N. MIRELA

DM

VIII A

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

GS

Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal


1993 - 1994

VIII C

VIII D

VIII E

1994 - 1995

VIII F

VIII A

VIII B

247

Stratan M Ghencea Zamfir E Popa M Dumitru

VIII B

Pînzaru V

VIII A

Grigore Manicea Popescu

VIII F

8,53 9,43 9,29 8,97 9,70 9,18 8,87 9,58 9,56 9,20 9,66 9,63 9,40 9,92 9,86 9,86 9,48 10 9,94 9,92 9,92 9,92 9,78 9,42 8,56 9,33 9,03 8,23 9,84 9,42 9,29 10 10 9,9 9,58 9,88 9,82

CS

VIII E

CĂPĂŢÎNĂ M. STELUŢA DORINA BARBU M. NICOLIŢA MARCU G. MARIANA BUŞICĂ M. CRISTINA GĂLAN S. NICOLETA ALINA GHEORGHICEANU C. ELGHITA CRIST DOLANA C. CORNELIA PĂTRU I. RAMONA FLORENTINA VRANCEA I. DANA DINU T. ALINA VALENTINA GHEORGHIU N.IONUŢ RĂZVAN NICA M. FLORIN MĂRGHIDANU ŞT.MIOARA ALINA COLIŢĂ L.BEATRICE VALENTINA TOMA F. RODICA TULBURE GH.DANIEL MAXIMOV D.ALEXANDRU CONSTANTIN T. CĂTĂLINA CRISTINA TULBURE G. MIRELA GABRIELA BĂDESCU I. SANDA CRISTINA GRIGORE G.MARIA MĂDĂLINA SPĂTARU V. FLORENTINA LOREDANA MITRĂCHIOU C. MIHAIL NEDELEA M. CLAUDIA TIȚA GH. GEORGIANA BANU ŞT. DANIELA CARMEN TUDORACHE M ALINA CIUBLEA D. CRISTINA RELI NIŢU A. DENISA OLIVIA PĂRLOGEA L. RAMONA DENISA ŢALEA I. FLORENTINA DENISA GANEA VICTOR NARCIS PĂTRU EMILIA DANIELA VOICU ŞTEFAN DUŞCĂ ADRIAN PETRIŞOR S. EDDY MARIAN DUMITRU M. LAURENŢIU FLORIN

Fl M

VIII D

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE


1995 - 1996

VIII B

VIII C

1996 1997

VIII D VIII A

248

Popa Ion Negrilă Gherman G Arsene C

VIII A

Drăgan Agripina

VIII E

9,78 9,96 9,96 9,92 9,76 10 9,96 9,90 9,90 9,39 8,97 8,88 8,88 9,84 9,33 8,82 10 10 10 10 10 10 9,98 9,98 9,96 9,96 9,96 9,96 9,96 9,98 9,94 9,88 8,95 8,92 8,90 9,98 9,94

Nițu I.

VIII D

MAXIMOV D. MIHAELA ILEANA BENGHE D. COSMIN NICOLAE SLABU C. DAN LUCIAN CĂLIN D. FLORENTINA DANIELA BĂNICĂ GH. AMELIA FLORINA DAN P. ALIN PETRU IONESCU ŞT. ELENA DOVAN P. PANA DIANA DUMBRAVA M. CRISTINA ELLA ANDREI S. DOINA MARIA RAICU I. RAMONA GABRIELA BADEA V. CECILIA CIOBANU ŞT. ALIN OVIDIU DUMITRU M. ANA MARIA JOIŢA M. NICOLETA ELENA BUDULAN C. LARISA VALI BUZATU G. MONICA GABRIELA CHIOSAN Ş. MIRONA MICU G. DOINA EUGENIA STANCIU D. ADRIAN ŞERBAN F. MIHAELA FLORENTINA VOINEA V. ANELIESE VIORELA GRIGORE E. ALEXANDRU MUGUREL PĂUNESCU N. BOGDAN ANGHEL G. RAMONA MAGDALENA DOBRESCU I. LUDMILA IONELA MIHĂILESCU V. MARIAN NIŢU N. IONUŢ EMIL VLAD D. ANCA EUGENIA CIOCAN G. ROXANA MIHAELA REZEANU I. DENISA IONELA RISTEA C. CLARA MARIA CARZON O. ROBERT MIHAI ASPRA S. IOANA SIMINA TÂRNOVEANU I. CLAUDIU IULIAN TATOMIRESCU P. ADRIANA MIHAELA LAIBĂR H. DIANA MARIA

Dan M

VIII C

3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 1 2 3 1 2

CN

Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal


VIII C

1998 - 1999

VIII A

VIII B

1999 - 2000

VIII C

VIII A

VIII B

249

Stratan Manicea Popescu Grigore Popescu Diaconu

VIII B

Popa Mitel

1997 - 1998

VIII A

Popa Ion Florică

VIII D

9,90 9,89 9,78 9,74 9,28 9,27 9,13 9,84 9,61 9,57 10 9,90 9,84 9,41 8,93 8,76 9,90 9,90 9,86 10 9,97 9,97 9,79 9,79 9,94 9,91 9,85 10 9,94 9,88 9,89 9,86 9,71 10 10 9,94 9,73

NI

VIII C

PETRIŞOR M. OANA ELENA VASILESCU PAVELESCU I. IRINA BELODAN C. MARIA CRISTIANA TELEGUŢĂ V- CAMELIA GEORGIANA VOINEA S. IONICA EUGENIA VĂTĂŞESCU A. CRISTINA ELENA OAIDĂ I. IULIANA GĂLAN S. CIPRIAN COSTINEL MITRACHE C. FLORIN VALENTIN GANEA M. IONUŢ ALIN CÂRLOBAN M. LIVIA MIHAELA DUMBRAVĂ M. MARIA MIHAELA MANDACHE I. CRISTINA PANDELE I. OLIMPIA PISTPL C. EMILIA MIHAELA COŢMAN V. ALINA MIHAELA ROŞIANU N. DAN MIHAI MUŞUROI M.MIHAIL BUICULESCU H. DAN CRISTIAN RĂŢOI CLAUDIA SIMONA ALEXANDRU NICOLINA ADRIANA DALEA CRISTINA SAFTA DANIEL CONSTANTIN MOGOŞ ALEXANDRINA ROXANA BĂLUŢĂ I. GEORGE DANIEL MIHAI V. IULIAN GEORGE BEACĂ V. ADRIAN CĂTĂLIN SULGER D. ROXANA MIHAELA VOICU I. MĂDĂLIN IONUŢ DOBRE G. IONUŢ LAURENŢIU STANCU DUMITRU GH. DENISA CRÎNGUREANU P. STERIANA ŞTEFANI TRUCA V. CRISTINA ROXANA BĂLAŞA V. CRISTINA ELENA COTULBEA V. TEODORIAN DOBRESCU GH. AIDA BOLDEANU AIDA CRISTINA

Drăgan A

VIII B

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE


2001 - 2002

VIII A

VIII B

VIII C

2002 - 2003

VIII A

VIII B VIII C

250

Negrilă M. Cîrstea N Diaconu M Popa Anca

VIII C

Manicea A.

VIII B

9,97 9,97 9,91 9,91 9,86 9,34 9,32 9,26 9,26 10 9,86 9,84 9,84 10 9,97 9,97 9,92 9,97 9,97 9,94 9,94 9,91 9,55 9,55 9,38 9,94 9,91 9,88 9,88 9,69 9,58 9,27 10,00 9,75 9,63 9,97 9,94

Stratan M Popescu

2000 - 2001

VIII A

IANCU CORINA GABRIELA TUDORACHE FLORINA CLAUDIA CEBUC MARIA CRISTINA9,94 CIOABĂ ALEXANDRA NIŢESCU ANABELLA IOANA DINESCU I. SORINA DINESCU I. ROXANA ELENA CIU M. MIHAELA MANUELA COSTACHE E. LILIANA FLORIANA RADU C. GABRIELA RĂDULESCU I. ALEXANDRU DAN MIHAI V. LAURENŢIU VALENTIN POPESCU C. SILVIU TEODOR SULGER O. JANETA IRINA DRĂGHICI A. CĂTĂLINA OANA PETRIŞOR M. IONUŢ BOGDAN STERIE I. ALISIA OANA CARSTEA O . OTILIA ELENA GANEA M. ADRIAN FLORIN BONDRESCU C.ADRIAN LUCIAN DOBROMIR A. MIHAELA ANIŞOARA CIOROIANU D. ADELA LUCIANA CONACHE N. MIHAELA NINA VĂLEANU N. LILIANA ALEXANDRA BĂLUŢĂ I. ALEXANDRA VIOLETA GALETAN M. ALINA FLORENTINA CIOTONEA M. CARMEN DEDIU M. ROXANA MARIA GRIGORE E. MIHAELA CRINA TUDOR LAURENTIU GABRIEL JIANU ALINA NICOLETA GHEORGHE ERMIN FLORIAN ENE M. CONSTANTIN EMIL ANA D. TEODOR OCTAVIAN ANA D. GABRIELA AEXANDRA NICOLAE I. DRAGOS IONEL IANCULUI O. ANDREI

Popa

VIII C

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2

Popa Florică

Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal


VIII D

2004 - 2005

VIII A

VIII B

VIII C

251

Negrilă M. Nicolăiță Drăgan Agripina Chiroiu Fl Diaconu M

VIII C

FI

VIII B

9,94 9,94 9,91 9,55 9,02 8,83 9,97 9,94 9,94 9,77 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,88 9,88 9,80 9,80 9,80 9,91 9,73 9,69 9,69 9,30 9,00 8,33 8,33 9,83 9,79 9,69 10,00 9,86 9,85 10,00 10,00 10,00

Drăgan

2003 - 2004

VIII A

IONITA M. CORNEL LUTA ST. SANDRA STEFANIA MATEI F. NICOLETA DINU GH. COSTINEL BOGDAN CANDOI A. ANDRAS JULIEN PAUN T. MARIAM COSMIN UNGUREANU IANCU V. MARIA DUNA C. ANDREEA MIRELA VARBAN C. IRINA BUTUROAGA F. CATALINA ANA MAR ASAN MIC V. ANDREEA MARIA BURNEIU D. ALEXANDRU GABRIEL CONSTANTINESCU P. DANUT MARIAN FLORESCU I. CORNELIA ELENA STANCU GH. EMILIA DICU G. ALEXANDRU GABRIEL POPESCU T. MIRUNA MIHAELA BARBUS T. ADRIAN MIHAI MATEI G. ANDREEA DANIELA RADOI C. ALEXANDRU BOGDAN TANASESCU I. FLORIN PRICINA N. TUDOREL CATALIN DUMITRU V. DANA GEORGIANA GHITA D. FLORIN CISMARU I. IONUȚ COSMIN DAVALCIUC A. LUCIAN ANDREI CANDOI A. GINA ANDREEA ȘTEFAN G. ELENA ALINA PASCU I. IOSEFINA COSMINA BREAZU I. CARMEN STELIANA CONSTANTINESCU I. ANCA MADALIN NICULESCU L. ELENA CRISTINA POPA M. IULIANA NICOLETA COSTACHE C. RAMONA MIRELA ION I. DANA FLORENTINA LANGU M. LUANA NICOLAITA D. AMALIA DANIELA

FM

VIII D

3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE


2009 2010

VIII B

VIII A

252

Raicu G Popa M Colceag Popescu

VIII A

VIII B

Drăgan P Prună C Popa Ion

2007 - 2008

VIII A

VIII B

9,97 9,88 9,97 9,94 9,80 9,80 9,75 8,44 8,11 9,61 9,33 9,27 9,92 9,86 9,71 9,94 9,94 9,84 9,65 10,00 9,92 9,81 9,97 9,94 9,94 9,84 10 10 10 9,91 9,66 9,88 9,69 9,52 9,16 9,05 8,97

Popa

2006 - 2007

VIII A

VIII B

ION I. CORNELIU GHITA D. IULIA COSMA MARIA VIORICA MARTIN BIANCA ALEXANDRA DRAGHICI ANCA ELENA GANE TEODORA PAUN M. GHEORGHE ENACHE V. ANCA METAXA FLORINA TABIRCA N. DANIEL MARIAN TARCA ILEANA AURELIA SARBU ANDREEA CORINA RAMBOIU DIANA NICOLETA TABIRCA DENISA NICOLETA VANCEA MIHAI ANDREI GROZAVESCU LOREDANA MARIANA MITRIS G. VICTOR MITRUT GH. MIHAI DANIEL GLISCA L. ANDREI 'HEODOR PITIGOI G. MIHAI MURES MANGEA D. F. LIVIU DARIUS CRETU O. OANA ALINA URSZULY S. DENIS MIHAELA BUSICA MARIA ANDREEA DUSCA MARIA MADALINA ROTARU ANDREI VALENTIN BUSICA ADRIANA ROXANA CONSTANTIN B. LĂCRĂMIOARA LUMI LIXANDRU T.S. ELENA RAMONA STANCU N. MIREL AUREL STAN M. GABRIELA BIANCA DECĂ V ALEXANDRU NICUŞOR GRAMNEA V. NICOLAE FLORIN PREDOI E.I. PETRUŢA ROXANA VÎRJOGHE M. ADRIANA LOREDANA PREDA M. SORIN EUGEN NIȚU D. MARIA ȘTEFANIA TRAȘCĂ F MIHAELA DANIELA

Raicu G

2005 - 2006

VIII A

2008 - 2009

VIII D

4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3

MA

Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal


VIII B

06 07

VIII Sc 4

07 08

VIII Sc 4

08 09

VIII Sc 4

09 10

VIII Sc 4

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ALEXE M VLAD DORIN BUZATU T RODICA DORINA MILITARU V ELENA LOREDANA ION A ALEXANDRA IOANA VULPE M BIANCA GEORGIANA SOREANU IONELA LOREDANA

10 9,91 9,91 9,88 9,88 9,77

CECĂNĂU ANA MARIA POPESCU AN MARIA INCROSNATU ANDREEA MARIA

9,75 9,75 9,97

FIRU RAMONA SORIN VOICESCU ALINA CORNELIA VOLINTIRU GEORGETA MĂDĂLINA

9,91 9,80 9,94 9,91 9,91 9,91 9,91

GHEORGHE IONELA LILIANA CÎRLOBAN ADELA MARIA VOINESCU LOREDANA LUCIANA BĂDESCU DANIELA

253


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VII-a A

Numele şi prenumele SOCOTEANU T. MARIANA GHINSBERG M. EUGENIA MOTOUNU M. RODICA BĂDESCU I. STELA BÎLDEA A. GEORGETA BOGDAN P. CONSTANTIN BORTOFLEAC MARIA BUGA GH. ECATERINA BUŞOIU E . MARIN CIONOF P. PETRE DASCĂLU N. ELISABETA DĂNEŢ GH. EUGENIA DOCHILIŢA I. MARIA DUMITRESCU I. DUMITRU FLUIERAŞ I. GHEORGHE GUTUE S. VASILE HONDOR F. ELENA NICOLAE B. GEORGETA NICOLAE M. PAULA PANĂ GH. SIMION RUDNIŢCHI C. TEODOR STAN M. MINA STOESCU T. ANTON TABACU M. CONSTANTIN TABACU T. VALERIA TIRONEAC P. ELENA TÎRNOVEANU P. NICOLAE UNGUREANU N. VALERICA VELEA I. AURORA VLAD I. MARIA DIRECTOR, prof. Dumitrescu Gheorghe

Promoția 1960

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

254

Media 9,51 9,26 9,22

DIRIGINTE, prof. Sora Florica


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VII-a B

Numele şi prenumele FLOREA CORNELIA REZEANU MARIANA SOSNIŢCHI NICOLETA ALECU GABRIEL BĂLTĂREŢU MIHAI BRASTAVICEANU TUDOR BUMBARU EMILIA CALCIU NICOLAE CĂMĂRAŞU ANA COJOCARU DAN COSTACHE ADRIANA DUŢU MARIA FIERARU ELENA FLORESCU MIHAELA GHEŢEA TOMA ILIESCU MARIA IONAŞCU NARCISA LIXANDRU CONSTANTIN MIRCEA MARIA MUNTEANU CONSTANŢA OPREA GRIGORE POPESCU CRISTINA POPESCU GABRIELA RADU ARISTOTEL SIMION PAUL STANCA MARIN TEODOSIU LIVIU TIANU OCTAVIAN TURBEŢEANU NICOLAE VERDEŞ AURICA DIRECTOR, prof. Dumitrescu Gheorghe

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

255

Promoția 1960

Media 9,54 9,12 8,94

DIRIGINTE, prof. Bădra Constantin


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VII-a A

Promoția 1961

Numele şi prenumele Media VASILESCU ST. NICOLETA 9,89 BĂLĂICAN ST. ZINA 9,49 RADU ELENA 9,37 FLORESCU N. ILEANA 9,26 ANDREI M. GEORGETA ANDREI M. MARIN BOTEANU I. ION CALOTĂ C. VASILE DIMIAN M. MARINELA DRAGOMIR I. VIRGIL DUMITRESCU M. DAN FOTA I. TEODORA GAROFEANU E. MARIA GHEORGHE V. VALERIA GHIŢULESCU M. ELENA MANOLACHE. D. ION MITRICĂ I. NICOLAE NELEA M. ELENA NICOLAU N. MILICA NIŢU N. NICOLETA ONESCU M. MARIA PETRINCA GEORGETA POPESCU T. IRINA POPESCU V. TRAIAN RĂDUICĂ P. ELENA STĂNCULESCU A. RODICA STOIAN G. ANA ŞERBAN N. MARIN ŞTEFAN I. PAULA TABACU G. MARIUS TURBATU M. IOANA VANCEA T. CRISTINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Dumitrescu Gheorghe prof. Ene Maria Viorica

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

256


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VII-a B

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Numele şi prenumele SURCEL V. ANICA PINU A. IOANA DINCĂ D. MIHAELA ANDREESCU V. ALEXANDRU BLEJAN GH. GHEORGHE DIACONU VENERA DIOREL I. TUDOREL DOBRE M. PETRA DUŢU P. ALEXANDRA ICĂ M. GHEORGHE ILIESCU C. ELENA IONESCU I. MARINEL IONESCU P. ELENA LUPU O. GRIGORE MITRICĂ ŞT. IULIA NEGRILĂ P. PETRE NICOLAESCU I. IOANA OPRICA I. ANA PĂTRU ST. MARIA SCALAT GH. TIBERIU STAN C. DAN ZANFIR GH. NICULINA DIRECTOR, prof. Dumitrescu Gheorghe

Promoția 1961

Media 9,26 9,24 8,91

DIRIGINTE, prof. Sișu Teodora

257


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VII-a A

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Numele şi prenumele BUŞOIU E. MARIA CIUMACU I. JULIETA ŞERBAN D. ALEXANDRU ALEXANDRESCU N. DAN ANDREI M. GABRIEL BADEA I. TRAIAN BĂDESCU I. MARIA BOGDAN P. SIMION BUICULESCU A. ALEXANDRA BURLAN ŞT. IOANA BUŢĂNESCU I. NELA CIMPOERU D. ELENA CIOACĂ ADRIAN DIMIAN I. PETRE ELEFTERESCU A. CORNELIA MIREA F. ELENA MITRICĂ N. MARIA MOTOUNU M. RADU NEGRUŢ F. FLOAREA NICOLAESCU PUIU PANAITESCU GH. ANA PAUL MARIANA PETCU M. TEODORA PETCU V. ILEANA PLOPEANU D. IOANA ŞERBAN I. IULIAN ŞTEFAN ELENA TIANU F. CONSTANŢA ŢIGANU I. MAGDALENA UCIU N. MARINELA DIRECTOR, prof. Dumitrescu Gheorghe

258

Promoția 1962 Media 9,75 9,02 8,97

DIRIGINTE, prof. Ştefan Serafima


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VII-a B Promoția 1962 Nr. Numele şi prenumele Media 9,93 1 NEGRILĂ GH. RADU 9,76 2 CIOPONEA S. PETRE 9,19 3 MATEESCU I. GHEORGHE 9,04 4 DEGERATU GH. ŞTEFAN 9,02 5 MIHĂESCU M. MIHAI 9,00 6 STOICĂNESCU RADU 7 ANDREESCU TEODORA 8 ANDREI GHEORGHIŢĂ 9 BORUGĂ I. ILEANA 10 CHENARU I. MARIANA 11 CIOBANU EUGENIA 12 DINU P. ANA 13 DUMITRESCU D. CORNELIA 14 DUMITRESCU I. MIRA 15 FIERUŢ ION 16 GLIŞCĂ CONSTANŢA 17 ILIESCU F. ION 18 IONESCU OCTAVIAN 19 IORDACHE GH. FLORIAN 20 MANOLACHE IOANA 21 MĂCEŞANU C. OFELIA 22 MIHALCEA M. DOINA 23 NEACŞU I. ION 24 NEAGOE E. VLADIMIR 25 OPRĂNESCU M. GRAŢIELA 26 POPESCU N. CRISTINA 27 REZEANU C. VIORICA 28 RISIPIŢEANU P. MARIN 29 SIMION N. STELA 30 SPĂTARU C. VASILE 31 ŞTIRBU P. MARIN 34. VÎLCEA C. VERONICA 32 TEODOSIU O. DAN 35. VLAICU GH. FLORENTINA 33 VICEVICI GABRIEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Dumitrescu Gheorghe prof. Ionescu Maria 259


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoția 1963

Numele şi prenumele Media RĂDULESCU D. VICTORIŢA 9,60 CIOPONEA S. LILIANA 9,33 POPA P. ANGELA 9,15 POP I. MATILDA 9,13 NICA A. VERONICA 9,10 BARBU I. EUFROSINA BERCHEA V. VASILE BRANIŞTE T. ELENA BUŞOIU E. PETRE BUTAN I. MIHAI CAŢILĂ C. ELENA CĂPĂŢÎNĂ F. EUGENIA CONSTANTIN M. VALERIU GRIGORAŞ N. MOISE ILIE P. MARIA LUPU A. MARIA MILITARU I. OPRICA NEAGU I. EUGEN NICOLAESCU I. NICOLAE PANAITESCU S. MIHAI PĂUNESCU S. MARIN PISICĂ ILIE POCŞOARĂ CONSTANTIN STĂNCULESCU GEORGE TĂNASE N. VASILE VASILE N. NATALIA VLAICU G. ELENA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Dumitrescu Gheorghe prof. Ganea Constantin

260


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VII-a B Promoția 1963 Nr. Numele şi prenumele Media MARIN ŞT. MIHAI 9,42 1 ACHIM D. MARIA 9,38 2 GAROFEANU E. GABRIELA 9,22 3 DIMITRIU P. MIHAELA 9,00 4 TUDOR V. NICOLAE 9,00 5 BADEA N. SABINA 6 BARBU ŞT. ELENA 7 BOAGIU I. ION 8 BUFTEANU F. ELEONORA 9 10 BURĂŢ I. ION 11 BUTEANU GH. MIRCEA 12 CĂPRESCU I. ROMANIŢA 13 CIOBANU M. ECATERINA 14 CIUCĂ M. ANICA 15 DACA I. MARIAN 16 DOBROVOLSCHI M. MARILENA 17 DRAGOMIR I. MARIA 18 DRĂGAN CECILIA 19 DUMITRU V. NICOLAE 20 GORUN GH. GEORGETA 21 IVAN S. MARIN 22 LICA C. FILIP 23 MAZILU V. ELENA 24 NEGRILĂ F. ION 25 OLARU S. IULIA 26 POTCOVARU I. FLORINA 27 RĂDULESCU B. PAULA 28 STERIE C. VALERIU 29 STÎNGACIU V. VICTORIA 30 TABACU F. ILIE 31 TIANU F. TEODORA 32 VASILESCU C. TEODORA 34. VOICULESCU A. ANIȘOARA 35. VOINIȚKI A. ZINA 33 VELICU F. SABINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Dumitrescu Gheorghe prof. Moraru Xenia 261


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 1965 Nr. Numele şi prenumele POPA M. CONSTANTIN 1 UNGUREANU N. DOREL 2 DUMITRESCU E. OLGUŢA 3 VOICU V. IULIAN 4 FLORESCU I. IVANA 5 COSTEA M. MARIA 6 PREDESCU M. MHAI 7 PREDUŢ M. GHEORGHIŢA 8 BĂDESCU I. GHEORGHIŢA 9 10 BURTEA GH. MARIA 11 CÎRLAN C. MARIA 12 COJOCARU GH. GHEORGHE 13 DIOŞTEANU I. MARIN 14 DULIGEANU GH. IVAN 15 DUMITRESCU V. EUFROSINA 16 ENACHE I. GHEORGHIŢĂ 17 GEORGESCU A. CORNELIA 18 GEOTOIU C. IOAN 19 GHIŢULESCU M. IULIAN 20 GOGORICI N. IOAN 21 IANCU O. MARIA 22 IONESCU I. MARIN 23 MATEI D. TUDOR 24 MOISEANU N. DORINA 25 NICOLAE A. TUDOR 26 RĂDULESCU I. DUMITRU 27 STĂNCULEŢ A. OCTAVIAN 28 TUDORACHE I. GEORGETA 29 ŢUGUI C. PAUL 30 VASILESCU A. NICOLETA 31 ZUICĂ F. VASILE DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Ene Viorica prof. Sora Florica

262

Media 10,00 9,92 9,74 9,66 9,64 9,59 9,33 9,19


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Numele şi prenumele UCIU N. GHEORGHE BORANGIC I. RODICA PINU A. CONSTANTIN IVANOVICI C. TUDOR NEAGOE OTILIAN GHEMARU I. TATIANA CHIRGAN A. NICOLETA ANDREESCU D. .MIHAI BASCH L. TEODOR CHEFĂLAN D. ADRIAN CREMENEANU N. IOANA DINCĂ D. ALEXANDRU DOBRE M. GHEOTGHIŢA DREESCU D. MIHAI DUMITRESCU I. SABIN FIERUŢ E. LUCREŢIA FLORICEL ŞTEFAN GHEORGHIU E. NICOLAE GRIGORAŞ N. MARIA MARCU P. ION NEAGU I. ANA ONŢICĂ V. FLORINA POTCOVARU I. ŞTEFAN PUPĂZĂ I. CORNELIA RADU A. CONSTANTIN SIMION C. MARIN SIMION N. FLORICA STANCU MARIETA UNGUREANU AL. GHEOPRGHE UNGUREANU GH. ILEANA URUCU CARACUDĂ V. GHEORGHE DIRECTOR, prof. Ene Viorica

263

Promoția 1965

Media 9,66 9,43 9,43 9,16 9,16 9,09 9,06

DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Promoția 1965 Numele şi prenumele Media ANDREI M. OCTAVIAN 9,90 IOSIF M. LUCIA 9,81 CEBOTENCO A. MIRCEA 9,79 ILIESCU F. ELENA 9,54 DUMITRESCU ŞT. DOINA 9,30 SPĂTARU V. RODICA 9,18 ZAMFIRESCU I. ŞTEFANIA 9,00 BADEA I. MARIN BARBU D. DUMITRA BULIGĂ V. VALENTINA CIOVICĂ D. MARINELA DIMIAN I. GHEORGHE DOBRIN N. ANGELA EFIMOV V. VICTOR ENACHE P LAURENŢIU IURCEA I. DUMITRU MATEESCU I. FLORICA MATEI P. CORNELIA MIHĂESCU T. AUREL MIRCEA I. ELVIRA NICOLAE I. ANA PASCU GH. IOSIF POPA VALENTINA RADU D. IOANA RADU I. TUDOR SPĂTARU C. PAUL STOIAN M. DORINA TUDOR GH. FLOAREA VÎLCEA M. MARIN ZAMFIR GH. LICA ZUICĂ I. NICOLAE DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Ene Viorica prof. Sișu Teodora

264


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Numele şi prenumele PREDA NICOLAE OCHEA ELENA MECHENICI MARIA ANDREESCU ELENA CIOBANU MARIA COMBEI RODICA CRÎNGURENU MARIANA DRĂGAN MIHAI DUMITRESCU ION FLORESCU OPREA GORUN ADRIAN IANCU MIHAIL MARINESCU PAULA MATIU PAUL MINCĂ MARIA MINEA LAURENŢIU OLTEANU MARIAN PANDURU OLGA PARASCHIV ILIE PROKŞ ROMULUS RĂDULESCU CLARISA RĂDULESCU DENISA ROŞCA ZORINA SFETCU ECATERINA SPĂTARU FLORIN STĂNCULEŢ CRISTIAN ŞTEFĂNESCU MARIAN ŞTEFĂNICĂ MARIANA TIANU PAUL DIRECTOR, prof. Ene Viorica

265

Promoția 1966

Media 9,12 9,02 8,73

DIRIGINTE, prof. Popescu Profira


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Numele şi prenumele STÎNGACIU V. ANGELA GĂINĂ I. CONSTANTIN NEGRILĂ GH. GHEORGHIŢA MARINESCU M. RADU BUDEA N. TEODOR BURTEA M. MARIA CHECHE GH. IOANA CIUCĂ I. ŞTEFANIA CÎRLAN C. IOAN CRISTEA A. VICTOR DIMIAN I. LIDIA DINCĂ T. MARIANA DULIGEAN GH. DORU DUŢU V. VALENTINA GEANTĂ T. GHEORGHE MARTIN S. ILINCA MATEI A. ION NEGREANU C. ELENA PĂTRU M. ION POPESCU A. VASILE TEODOR RĂDUŢ T. AURORA SCALAT GH. ŞTEFANIA STANCIU D. FLOREA STANCU T. ION STROE M. MARIN TIRONEAC P. PAULA TURBEŢEANU A VIOREL VLAD GH. SERGIU ZAMFIRESCU I. ŞTEFAN DIRECTOR, prof. Ene Viorica

Promoția 1966 Media 9,61 9,43 9,40 9,36

DIRIGINTE, prof. Cuniţă Dumitru

266


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Promoția 1967

Numele şi prenumele Media BOŞCOR G. GHEORGHE 9,95 MARIN ŞT. CONSTANTIN 9,59 POPESCU CRISTIAN 9,40 PĂUN I. OLIMPIA 9,21 GALEA F. MARIANA 9,14 ANDREESCU T. ŞTEFAN BÎLDEA V. PETRE BLEJAN GH. VIOREL BUŞOIU E. GHEORGHE DERCACI S. RODICA DINDIRICĂ P. MARIA DÎCĂ I. MIHAI DRAGOMIR I. ELISABETA DRĂGUŢ PAULA EFIMOV V. NICOLAE GEORGESCU ANGELA GEOTOIU C. DAN GUŢAN GH. CORNELIA HUŢU D. AUREL ILIE M. NICOLETA IONESCU ELENA NICA I. ŞTEFAN NIŢU I. VIRGIL PREDUŢ D. VIORICA SIMION P. MIHAI STAN GH. MARIA STOIAN V. ANCA ŢUŢUIANU IOANA VANEA MONICA VASILE GH. ŞTEFANIA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Ene Viorica prof. Buduru Elisabeta

267


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 1967 Nr. Numele şi prenumele Media ANDREI A. FLORENTINA 9,74 1 FRINCU GH. VICTORIA 9,62 2 PERTE T. DAN 9,45 3 VARIA M. GHEORGHE 9,31 4 POPEL R. RODICA 9,07 5 ALEXANDRESCU N. AURELIA 6 ARDELEANU GH. CONSTANTIN 7 BACIU T. ION 8 BĂLOI ŞT. OLIMPIA 9 CĂLUGĂRU I. EUGENIA 10 CIMPOIERU GH. RODICA 11 CONSTANTIN M. GHEORGHE 12 DIACONU F. MURA 13 DICU V. DUMITRU 14 DOBRIN N. VASILE 15 DOBROVOLSCHI N. DORINA 16 DUMITRESCU ST. GHEORGHE 17 ILIESCU F. VICTORIA 18 ILIESCU I. MARIA 19 IVANOVICI C. MIHAI 20 LIICEANU I. SILVIA 21 LUPU GH. ADINA 22 MUNŢIU C. MARIA 23 OLTEANU P. PUIA 24 PALADE BAXAN V. VICTOR 25 SÎRBU GH. SARMIZA 26 TREANŢĂ V. ELENA 27 UNGUREANU GH. SABINA 28 VĂDUVESCU CRISTIAN 29 VILCEA M. ION 30 VLĂDUŢ M. EMILIA 31 VOICU V. ȘTEFAN 32 DIRIGINTE, DIRECTOR, prof. Ene Viorica prof. Ganea Constantin

268


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Promoția 1967 Nr. Numele şi prenumele Media 9,90 1 FLOREA ADRIANA 9,73 2 UCIU I. ŞERBAN 9,68 3 SILINC I. EUGENIA 9,29 4 DOBRESCU GH. LILIANA 9,24 5 POPESCU T. TEODORA 9,02 6 PETROVICI N. VALERICĂ 7 BĂGĂREAN S. RODICA 8 BERBECE I. PAULA 9 BUFTEANU F. MIHAI 10 BUTUŞINĂ ŞT. DUMITRU 11 CIUCĂ GH. LAURENŢIU 12 CÎRJĂ RODICA 13 CÎRLAN F. FLORENTINA 14 COCIOV I. EUGENIA 15 CRISTEA A. VIORICA 16 DIACONU NICOLAE 17 FLOREA A. GEORGINA 18 GHEORGHE V. ION 19 ISBICEANU GH. GEORGE 20 MARIN NICOLAE 21 MĂJINĂ I. AURORA 22 MITRACHE GH. ELENA 23 MITRE LUCIAN 24 NEAGU M. NICOLAE 25 NEDELOIU GH. ION 26 POP N. IOAN 27 RADU C. MARIA 28 SCARLAT VICTORIA 29 STĂNESCU A. MIRCEA 30 ŞERBAN A. ELENA 31 TACU GH. CONSTANTIN 32 VÎRJOGHE O. GHEORGHIŢA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Ene Viorica prof. Alexandru Constanţa

269


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Promoția 1968

Numele şi prenumele CRĂCIUN ST. IULIANA OLARU GH. LUCIA MARIANA BĂNDUŢ M. MARIAN BADEA I. OPREA BARBU G. IULIAN BĂLCESCU T. EUGENIE DELCEA C. ILEANA DRĂGHICI M. ANA DULIGEANU GH. VALERIU ENICĂ I. FLORIN GEORGESCU GH. MAGDALENA LAIBĂR C. HARITON MIHĂILĂ M. LIDIA NEAGOE M. MARIA NEGRUŢ T. RODICA NICOLAE I. EUGEN PASCU GH. ION POPESCU ŞT. ALEXANDRU SĂNDULESCU P. JEAN SOSNIŢCHI I. VERA METAXIA ŞERBAN N. ANA TRANCĂ MARIAN TRON P. MARLEN

DIRECTOR, prof. Ene Viorica

Media 9,23 9,18 9,02

DIRIGINTE, prof. Sișu Teodora

270


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 1968

Numele şi prenumele Media BOBIRCĂ I. MINADOR 9,83 NEGREANU C. NICOLAE 9,54 CARZON I. OCTAVIAN 9,42 STANCU GH. LAURENŢIU 9,21 CRISTESCU ŞT. LODICA 9,06 IVAN D. SILVIA 9,02 BADEA C. MARIN BOGDAN N. VALENTIN BREOI M. DAN CIOBANU M. MARIANA DRĂGNEI C. LAURENŢIU ENACHE I. DUMITRU FIRULESCU C. VIRGINIA FUSA V. VANDA GOANŢĂ M. MARIUS LAZĂR ŞT. ŞTEFAN MATEI D. IOANA MINCĂ M. GABRIEL MITREA C. MARGARETA NICOLAE E. EUGENIA PĂTRU M. SILVIA PIELARU I. MARINEL POPA I. IONEL POPESCU Ş. SORINA SÎRBU GH. ELENA SPÎNU V. VIORICA STAN M. CORNELIA UNGUREANU I. FELICIA UNGUREANU I. VIRGIL VĂLE P. GHEORGHE VITALE C. ANTONINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Ene Viorica prof. Şuşanu Germinia

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

271


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Promoția 1968 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Numele şi prenumele GANEA GH. OCTAVIA PREDA T. ELENA RÂNDAŞU D. RADU ARDELEANU P. CECILIA BURGHIU H. MARIA CARACUDĂ V. VERA MARIA CĂTINAŞ C. EUGEN COMĂNCEANU M. ŞTEFANIA CONDURACHE G. CORNEL CORLECIUC L. CONSTANTIN DIOŞTEANU I. TUDOR DOMNARU D. MIRCEA DRAGU I. SILVIA FLOROIU C. VICTORIA INCROSNATU M. STELIAN MARINESCU GH. ION MUNTEANU I. CONSTANTIN NEAGU I. RODICA PĂUNESCU A. GABRIELA POPOVICI N. NICOLETA SERBIN I. MARIANA SIMION P. GHEORGHE ZAMFIR M. VICTORIA DIRECTOR, prof. Ene Viorica

Media 9,12 9,00 8,95

DIRIGINTE, prof. Nicolae Eftimie

272


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 1969 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Numele şi prenumele UCIU I. IRINA PETREANU ŞT. ZORINA GANEA C. EUGENIA VARIA M. GABRIELA NEGRILĂ P. AURELIANA OLTEANU N. ALEXANDRU CIOBANU I. IULIAN BĂLĂ ŞT. NICOLAE FIERUŢ S. EMILIAN FRANCU G. ANGELA HUMĂ S. MARIA HUMĂ S. NICOLAE MANEA C. ANCA MARIN GH. DAN MIHU I. FLORICA MIREA S. GHEORGHE NEGOESCU A. EMILIA NICA ŞT. GHEORGHIŢA NICOLAE A. IOANA OLTEANU I. ELENA PĂNOIU I. JANETA POPESCU GH. MARIAN TIHON EMIL VLAD I. HARITEL VRUSE I. ANGELA DIRECTOR, prof. Stavăr Valeriu

DIRIGINTE, prof. Borangic Ion

273

Media 9,85 9,71 9,49 9,49 9,28 9,21 9,02


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 1969 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Numele şi prenumele ROTARU I. DORINA TRUŢĂ C. ELENA DASCĂLU N. DOREL DOBRE I . AUREL ANDREI C. LUMINIŢA ANDRONACHE V. MARIN ANGELESCU N. CORNELIA BĂLAŞA N. MARIN BĂNDUŢ M. AUREL BRANCU P. PETRU BUŞOIU E. OLGA FLORESCU G. MARIA GEANTĂ T. GICA MARTIN S. NICOLAE MATEI E. LUCIA MOTOTOL G. EUGEN NEGRILĂ E. ION NICOLAE ŞT. IOANA POPA C. FLORICA POPA M. VERONICA PREOTEASA M. ANA SIMION A. FLORIAN SÎRBU C. GHEORGHIŢA STANCU D. ANTUANETA ŞTEFĂNESCU G. FLORIAN DIRECTOR, prof. Stavăr Valeriu

DIRIGINTE, prof. Mitea Rodica

274

Media 9,83 9,54 9,06 9,06


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoția 1969

Numele şi prenumele DUMITRAŞCU I. NADIA VIŞĂNICĂ I. LILIANA PETROVICI N. CORNELIA CENUŞE A. AUREL MĂNESCU GH. ADRIAN ZAHARESCU S. CARMEN NICOLETA POPA I. CLEMENTINA AMZA N . MARINELA BADEA T. ELENA BANCIU GHEORGHE BERBECE MARIANA BURTICĂ A. GEORGE CEALÎCU P. ALEXANDRA CONSTANTIN M. ZINA CORLECIUC L. IONEL DICU V. IULIANA GÎTIŢĂ T. EMIL GUŢAN GH. GHEORGHE LAZĂR ŞT. ION MARCU P. ANICA MAROŞI D. DIONISIE MICLI I. ION NEAGU I. MIMI PANDURU V. MARIA PĂUN IULIAN PĂUNESCU A. MANUELA POPEL R. DUMITRU DIRECTOR, prof. Stavăr Valeriu

DIRIGINTE, prof. Sgîndăr Liliana

275

Media 9,69 9,6 9,57 9,54 9,45 9,23 9,19 9,11


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Promoția 1970

Numele şi prenumele BURGHINĂ I. ION CUCULEAC C. VALERIU CIOBANU A. NICOLETA BURĂŢI I. MARIN BASCH L. LIVIA BĂLAŞA F. CLAUDIA BERCHE M. ION CHIRCA I. VASILE CIUCĂ OPRICA CRIŞAN M. MARIANA DIMITRIU P. BOGDAN DUMITRESCU I. ELENA ISTRĂTESCU GABRIELA JUGULETE GHEORGHIŢA MARINESCU MARCEL MATEI M. GHEORGHE PĂTRU M. GHEORGHE PĂTRU T. SILVIU PĂUN PETRE RĂILEANU T. VIRGIL SAVU S. VALERUI STANCU LORELLEY STĂNCULESCU PAULA TIANU F. MARCELA URSACHE C. CONSTANTIN VASILE ELISABETA VOICILĂ VALENTIN VRUSE I. DAN

DIRECTOR, prof. Mihalache Constantin

DIRIGINTE, prof. Precupeţu Ion

276

Media 9,90 9,19 9,16 9,00


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 1970 Nr. Numele şi prenumele Media 9,9 1 CIOCÎRLAN ILEANA 9,71 2 DOBRU GABRIELA 9,62 3 MANGÎRU MAGDALENA 9,59 4 MARIN SABIN 9,45 5 PIELARU VIORICA 9,4 6 ENE DOINA 9,38 7 SFÎRÎIALĂ MARIANA 9,14 8 MARINESCU VICTOR 9,11 9 RUJA VILMA 9,09 10 UNGUREANU ION 11 BLĂNARU EUGEN 12 BUTIUC VICTOR 13 COTEŢ GEORGE 14 CRISTEA NICOLETA 15 DEDIU SORIN 16 DOBROVOLSCHI LUCIA 17 ENE VIOLETA 18 FERARU CORNEL 19 FLOREA VALERIA 20 MATEICIUC DUMITRU 21 NEAGOE LILIANA 22 NICOLAE AUREL 23 NIŢU AURELIAN 24 OGANOVICI DAN 25 POP VALENTIN 26 POPA MARIUS 27 RADU TRAIAN 28 SPÎNU CONSTANTIN 29 ŞERBAN EUGENIA 30 UŞURELU EUGENIA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Mihalache Constantin prof. Popescu Profira

277


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Promoția 1970 Nr. Numele şi prenumele Media FLORESCU I. MAGDALENA 9,88 1 MARIN M. ECATERINA 9,71 2 ENICĂ MARINELA 9,69 3 GHEORGHE N. ILEANA 9,43 4 ANDREI A. MAGDALENA 9,28 5 NICOLCEA D. ALIOŞA 9,14 6 CADAR I. LIVIU 9,08 7 COMBEI P. FLORENTINA 9,00 8 ANTON GEORGETA 9 BĂRBULESCU MARIANA 10 BOBONETE I. DOINA 11 BUZATU N. CONSTANTIN 12 CONSTANTINESCU GH. ION 13 DIN I. ADRIANA 14 FLOROIU C. ADRIANA 15 GAVRILĂ A. AIDA 16 HARALAMBIE M. ALEXANDRU 17 IACOB M. IOANA 18 MARA I. DORIN 19 MINCĂ M. DANIELA 20 MITRICĂ GH. MARIANA 21 NEDELCU R. RODICA 22 OLTEANU P. MIOARA 23 PURICE M. FLORINA 24 SARIS GH. GHEORGHE 25 SERBIN I. IULIANA 26 SILEA D. TUDOR 27 STĂNESCU GH. GHEORGHE 28 ŞTEFAN ŞT. ION 29 TECUCEANU I. ROZICĂ 30 TEODORESCU E EUGENIA 31 TIUGAN GH. GHEORGHE 32 TODOR ST. ELENA 34. VREJA GH. MARIA 33 DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Mihalache Constantin prof. Bobircă Tudor 278


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Numele şi prenumele TRUŢĂ C. TEODORA CUCULEAC C. CAMELIA ANDRONACHE V. NADIA BLĂNARU V. RITA DOICU M. NICOLETA BARBU T. ANA BĂTINAŞ I. DAN BOLD I. ALEXANDRU BUTUŞINĂ F. MARIUS CERNEA S. CONSTANTIN CHIRCU V. MIRCEA CIOBANU T. AURORA DIACONU I. NICOLETA ION A. PAUL LEANCA S. ELENA NECULA I. MARIA NEDELCU I. TATIANA NIŢU V. MIHAELA POTCOVARU T. VIOREL SCARLAT P. DOINA STANCU C. MARCEL STOICA M. GHEORGHE TRUICĂ GH. GEMELINA UDROIU V. NICOLAE VASILICĂ GH. VASILE VĂDUVA T. ZOE VĂTĂMANU GH. VICTOR VITALE C. AUREL VÎLCEA C. IACOB

DIRECTOR, prof. Costache Gheorghe

Promoția 1971

DIRIGINTE, prof. Şuşanu Germinia

279

Media 9,82 9,48 9,33 9,30 9,23


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Promoția 1971

Numele şi prenumele CIOVICĂ D. DOINA POPA GH. FLORINA STOICA T. DANIELA STAN M. CARMEN BOBIRCĂ I. VIORICA PĂUN M. DOINA NEGRILĂ M. GAVRIL CĂROI M. MARIAN POPESCU GH. ELISABETA APIPIE M. ELENA BUTIUC V. RODICA BUZATU E. NICOLETA CĂLIN I. OCTAVIAN CECĂNĂU I. MARIA DEDEU I. MONICA FELICIA FIERUŢ GH. CONSTANŢA MICLI I. FLORIN NEDELCU R. PETRE PETRE M. SIDIAN POPESCU S. OVIDIU POTCOVARU I. VASILE PREDA T. MARIN SECANU P. ANA SÎRBU C. MARIN ŞTEFAN GH. SONIA ZDROANĂ MAGDALENA DIRECTOR,

Media 9,92 9,89 9,84 9,64 9,48 9,45 9,43 9,20 9,02

DIRIGINTE, prof. Drumuş Ida

prof. Costache Gheorghe

280


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 1972 Numele şi prenumele Media NICOLICIOIU D. MIHAELA ANIŞOARA 9,97 PREDESCU M. IULIAN 9,89 VELŢAN A. DIONA 9,79 LUCAN GH. CARMEN 9,76 HENRICH R. LAURENŢIU RENE 9,56 IONESCU ŞT. MIRCEA 9,38 BUŞCU I. CORNELIA 9,33 RĂILEANU T. VASILE 9,20 SFÎRÎIALĂ S. FLORENŢA 9,20 ALECU ŞT. STELIAN ANTONIE C. FLORENTINA BADEA F. DORINA BADEA GH. MARIAN BĂLAŞA F. ORTANSA BĂLOI I. MARIN BERGHIU V. LUMINIŢA BOBONETE P. EUGENIA BRANCU P. ELISABETA BUZATU M. OFELIA CHELU E. VALERIU CIOACĂ E. CORNEL CIOBANU C. MARIN CONSTANTIN M. DUMITRU DELCEA C. CRISTINEL DINCĂ C. ANA DUŞCĂ D. FLORIAN IANCU V. GEMELINA ION A. GEORGETA 33 RODEANU I. ION NICIOLAE E. MARIA 34 SÎRBU C. VALERICA NICOLAE A. EUGENIA 35 TUDORACHE A C-TIN OZUN GH. MIHAELA 36 VLAD I VERONICA PETRE V. VICTOR 37 VOICILĂ P MARIANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Jitianu Elena 281


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 1972 Numele şi prenumele SGURA F. FELICIAN DOROFTEI M. FLORENTINA BADEA T. TEODORA VASILE ŞT. LIVIU VLAD GH, OVIDIU GUGU I. CRISTIAN APETREI I. MARIA BANCĂ I. ION BĂNICĂ GH. ELVIRA BOTEA I. DAN BUTUŞINĂ F. NICOLAE CĂROI M. IULIAN CHIRCU V. MIRELA CIOBANU C. MARIA CIOPBANU V. GABRIELA CIORÎIA ŞT. NICOLETA CÎRSTEA A. PETRE COLIŢĂ C. DANIELA COMAN C. LIGIA DĂBOVEANU GH. DOREL DINU N. IULIANA DUMITRESCU L. GHEORGHE DUMITRU Ş. AUREL DUMITRU V. GABRIEL ENE H. GHEORGHE FLORESCU GH. SPIRIDON HUŢU D. ŞTEFAN IONESCU F. MIHAIL JITIANU H. EMILIA NEACŞU C. ADRIANA 34 POTCOVARU P MARIANA NEAGU M. JEAN 35 RADU I DUMITRU PIETRIŞ GH. GICA 36 SĂFTOIU S ILIE POPA D. GHEORGHE 37 SEGĂRCEANU T ELENA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Nicolae Eftimie 282

Media 9,69 9,66 9,54 9,30 9,13 9,10


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Numele şi prenumele DOROFTEI M. MARIANA BEDEANU ŞT. ION RADU P. TRAIAN MARIAN ŞERBAN ŞT. ILIE BARBU I. ELENA BRATU M. VICTORIA CEALÎCU P. AMELIA CÎNDEA I. IRONIM DINCĂ T. TEODORA DINU N. IULIANA DRĂGHICI I. SABINA DUMITRU C. MARIANA ENACHE I. MARIAN FLUIERAŞU V. ROBERT GHEORGHE I. ELENA HOFMAN C. DORINA HOFMAN C. ELENA MĂRGHIDAN T. AURELIA MICACIU M. STELA MITROFAN C. DORU MITRU I. ANA MUNCEANU I. GABRIEL NEGRILĂ P. JEAN PASCU GH. VICTORIA POŞTA I. ANA SIMION P. MARIA SPĂTARU C. MARIA STANCA F. LEON DIRECTOR, prof. Neagu Marin

283

Promoția 1972 Media 9,74 9,62 9,25 9,05

DIRIGINTE, prof. Popescu Profira


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 1973 Numele şi prenumele Media DRĂGOI S. GINA 9,78 ADĂMIŢĂ V. CARMEN 9,74 DUMITRESCU E. CORNEL 9,69 STANCU GH. MARILENA 9,66 NEAGU F. IOAN 9,58 BENEC P. ADRIAN 9,55 MINCĂ M. MARIANA 9,38 FLORESCU VICA 9,33 BOTEA I. MIHAIL 9,28 COTEŢ V. CONSTANTIN 9,24 ŞTEFĂNESCU V. MIRELA 9,10 DRĂGHICI F. LĂCRĂMIOARA 9,08 ARVAT G. ELENA BADEA C. EUGEN BĂLĂŞOIU I. MARIA BĂRBULESCU CONSTANTIN BUGA C. MIHAI CIOBANU V. DANIELA CIREŞANU T. FLORINEL DICU P. MARIN FLOAREA LIDIA GRAMNEA D. MARIN IAGĂR F. ROMICA IANCU O. GHEORGHE MAGNEA GH. MARIAN MICACIU GH. MIHAI MITRU I. GHEORGHE NIŢU V. GEORGETA PETRE GH. VIOREL ŞERBAN ŞT. ICA ŞTEFAN N. NELU TUFIŞ P. CORNELIA UŞURELU V. VIOREL 34 VĂDUVA T. IOANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Coica Constantina 284


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Promoția 1973

Numele şi prenumele Media ENACHE I. ADRIANA 8,94 STOICA M. MARIA 8,61 BRATU I. MARIN 8,55 BOLD I. GHEORGHE BUCHERT M. ELENA CARAS GH. COSTEL CIORÎIA ŞT. ION CIŞMAŞ T. DUMITRU CIUPAGEA C. VALENTIN CONSTANTINESCU ST. SILVIA CRISTESCU V. CRISTIAN DOGARU I. VIORICA DOICU M. TOMA GLIŞCĂ M. DOINA GUŢAN GH. ALEXANDRU HODOBEŢ GH. GHEORGHE ION ŞT. IONEL LEANCA S. PETROVNA MARINESCU T. IULIANA MIHAI M. MIRCEA NEAGU I. ION POPA P. FLORICA POTCOVARU P. NICOLETA RADU P. ELENA SANDU I. DANIEL SPÎNU V. MEXICA SCARLAT I. TUDOR SIMION D. DANIEL TABACU F. GHEOTGHIŢA UNGUREANU ŞT. MARIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Văcărescu Mariana

285


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Promoția 1974

Numele şi prenumele Media MORARI I. RODICA 10 BÎCU M. NORICA 9,80 TĂNASE D. GEORGE FLORIAN 9,80 COŢOVANU ŞT. DAN SORIN 9,60 FLORESCU GH. MARIANA 9,22 POSTOLEA C. CORINA 9,20 BUTCA I. MARINELA 9,05 BĂCANU GH. DODEL BĂRBULESCU A. ANA BERCHIU V. SORIN BREOI N. MARIANA CIUCĂ M. AURELIA CONSTANTINESCU C. CONSTANTIN DRĂGAN M. DAVINCI GORGOTĂ V. MARIANA IVAN D. SILVIA LOGOFĂTU GH. AMELIA MAN V. GHEORGHE MARA I. ION MARCU M. CĂTĂLIN MĂRGHIDAN T. MARIA NICHITA M. FELICIA NICULESCU P. LIVIU PĂNOIU I . MARCEL POPA D. ION RADU C. ION STANCU A. VIRGINIA TĂBÎRCĂ D. MIRCEA TINCU C. MARIAN UNGURENU ST. EUGENIA VARIA V. DORU DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Stratan Mariana

286


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Numele şi prenumele GEABĂ A. CLAUDIA POP I. CORINA STAICU GH. MARIUS ENACHE P. DORU DANIEL MITRAN I. EMANUELA BĂLU GH. MUGUREL MELCEA D. MIRELA GABRIELA PRETORIAN C. CRISTINA IRINA BOJENESCU GH. CONSTANŢA NEGRILĂ M. NICOLAE DAN BELU A. ION BENEC P. STANA BUŞICĂ S. GHEORGHIŢA CONSTANTIN I. COSTEL CREMENEANU P. PARASCHIVA DAFINOIU GH. NCOLAE DINU S. CRISTINA FLOREA P. NARCISA IONESCU I. GHEORGHIŢA MARCU I. IOANA MARIANI I. CONSTANTIN MITRACHE C. LUCIAN MUTU M. SILVIA NĂSTASE F. GIGI RONEA C. ALEXANDRU SILEA D. PAUL STANCU I. ADRIAN TĂBÎRCĂ I. VASILE TEODORESCU E. FĂNEL VLĂDOIANU S. MARIA DIRECTOR, prof. Neagu Marin

287

Promoția 1974

Media 9,97 9,77 9,74 9,69 9,66 9,55 9,38 9,36 9,35 9,05

DIRIGINTE, prof. Cone Elena


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Numele şi prenumele GRAURE D. VIORICA STANCU C. ANIŞOARA BUZATU I. CRISTIAN POPESCU T. DAN SIMION D. IULIANA STANCA F. AUREL CORNEL DULEPA N. MARIANA MELCEA D. FLORENTINA MANDACHE C. MARIAN PASCU GH. LUMINIŢA BECHEANU C. EUGEN BRATA F. AURICA CALIŢĂ ŞT. VASILE CONSTANTIN M. ELENA CRÎNGUŞ V. ILEANA DUMITRESCU ŞT, DANIELA DUMITRU C. MARIANA DUMITRU S. MARIAN GOGAN DORU MIHAI IANCU I. FLORIN ION P. RODICA IONESCU C. CLAUDIU MAGNEA GH. ADRIAN MICU M. LIVIU MOTOUNU M. MIOARA NEAGU I. ADRIAN RISTEA V. ELENA SEGĂRCEANU T. CONSTANŢA STAN M. LUCREŢIA TRUŢESCU E. IRINA DIRECTOR, prof. Neagu Marin

288

Promoția 1975 Media 9,83 9,47 9,34 9,32 9,27 9,27 9,26 9,20 9,08 9,07

DIRIGINTE, prof. Botar Dumitru


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 1975 Numele şi prenumele Media BĂLU G. FLORIN 9,75 DUMITRESCU A. PANDOR LIVIU 9,64 BÎRSAN I. ADRIANA MARINA 9,39 APIPIE M. TITI BĂLTĂREŢU M. IULIA BECHERT M. VASILICĂ BOGDAN M. GEORGETA BURGHINĂ I. DENISA BUTUROAGA M. VERGICA CIUCEA I. DAN DĂNESCU V. NUŞA DINCĂ N. MIRELA DUNĂ I. CORNEL ENACHE ŞT. RODICA FIERUŢ ŞT. EUGEN GHIORGHIU S. MARIN GRAMNEA M. ADELA GRECU F. LĂCRĂMIOARA MOTOTOL G. MARIANA NEACŞU C. MARIANA NEAGOE C. NICOLETA NEGRILĂ M. PAVEL OSICEANU C. EUGENIA PIETRIŞ D. GABRIELA PLEŞA I. DORINA POPESCU C. CORNEL POTCOVARU P. PAULICA RADU C. MARIAN SILEA D. MARIN SIMIGIU D. GEORGETA STANCU M. MIRELA VASILICĂ GH. TEODORA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Popescu Profira

289


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoția 1976

Numele şi prenumele STAN M. GABRIEL AURELIU BUŞCĂ A. VIOREL BARBU T. CONSTANTIN POPA P. ALEXANDRINA UDROIU V. VIORICA RADU I. SERGHEI STOICEA N. TATIANA TANIA ILIE I. MARIA ARTENE C. TATIANA BANCĂ I. ECATERINA BARBU T. FLOREA BUŞICĂ S. ALEXANDRU CEBUC M. SILVIAN DOBRESCU GH. LIVIU DUŞCĂ D. MARIAN ISPAS C. CONSTANTIN ISPAS R. EUGEN MITRACHE C. CONSTANTIN PETCOF M. PAULIANA PRIU C. DORINA RONEA C. ELENA RONEA C. MARCEL SCARLAT J. MARIAN STROICĂ I. IULIANA SULU L. LILIANA TRUŢESCU E. TEODORA UNGUREANU MARIA DIRECTOR, prof. Neagu Marin

Media 9,94 9,89 9,74 9,74 9,74 9,69 9,55 9,12

DIRIGINTE, prof. Stan Elvira

290


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Numele şi prenumele STOICA GH. PAUL POPESCU M. MIRCEA COICA G. GRIGORETA LUPĂNCESCU M. CLAUDIU MITRU I. STELIAN CHIRCĂ C. FLORENTIN EMANUEL MATEICIUC TR. MARIUS VLĂDESCU D. LIVIU VĂDUVA T. GHEORGHE VOLONCS A. SUZANA DUMITRESCU GH. MANUELA BĂLĂ GH. NELI BĂLĂ GH. LENUŢA BĂLOI J. CAMELIA BUŞICĂ C. GABRIELA COVETE I. MARIAN CUŢUDI ŞT. MIHAIL ENACHE ŞT. GEORGETA IACOB I. GEORGETA JUGULETE N. ADRIAN NEGRILĂ M. LILANA OPRICĂ T. PETRUŢA OSICEANU C. GIGEL POPA C. MAGDALENA PRIU C. MARIAN RONEA P . ZORICA VASILESCU O. MIRCEA ZAZU ŞT . ECATERINA DIRECTOR, prof. Neagu Marin

Promoția 1976 Media 9,87 9,85 9,69 9,69 9,64 9,61 9,54 9,46 9,25 9,10 9,02

DIRIGINTE, prof. Boşoteanu Mircea

291


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Numele şi prenumele MOANŢĂ T. ILEANA ARDELEAN GH. LUCIA DANA CUCIUREANU GH. TEODORINA GEORGESCU V. NARCISA NICA D. LOREDANA NINA ŢÎRCOMNICU I. ADRIAN ANCUŢA I. MARIANA MIRELA TRICĂ J. AMELIA STAN M. ANA AFLAGEA I. VICTOR BECHEANU GH. MARIANA BELEA A. LIDIA BOLDEANU T. CONSTANTIN COMĂNCEANU ŞT. MIRCEA CONSTANTINESCU S. CARMEN DINU N. TOMA FOTESCU M. FLORICA IANCU GH. TATIANA IONESCU I. GRAŢIELA IVANCEA C. MARIANA MITRACHE G. GABRIEL MORARIU C. MARIANA MOTOUNU M. MIHAI NICA C. VICTOR NICOLAESCU I. DAMIAN SECANU P. CAMELIA STANCU GH. VICTORIA SUCIU P. SANDU ŞERBAN G. FLOAREA UNGUREANU ŞT. GHEORGHE DIRECTOR, prof. Neagu Marin

292

Promoția 1976 Media 9,94 9,92 9,81 9,76 9,74 9,48 9,43 9,39 9,10

DIRIGINTE, prof. Dimian Mihail


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Numele şi prenumele GANEA N. VALENTIN ŞERBAN MORARI I. DAN NEAGU M. DANIEL TOMA ST. LILIANA DIACONESCU GH. SILVIA TRUICĂ A. PETRE LUCIAN ALEXE C. MIRELA ANGHEL C. MARIAN BACHICI D. DANA BANCIU D. FLORINA BOGDAN N. GHEORGHE BREOI N. CORNRL CATRINA T. ION CAŢILĂ C. VIORICA CIOCAN D. MIHAI CONSTANTINESCU ST. IRINA DINCĂ T. GHEORGHIŢĂ DODICĂ A. ADRIANA DOVAN L. LUMINIŢA DUMITRU H. ION HANŢESCU M. ADRIAN ÎNCROSNATU G. MARIA MITRICĂ ŞT. CAMELIA PUŞCAŞU F. ROZICĂ REZNICEK L. TRAIAN RONEA N. EDI EUGENIA STANCU GH. NICULINA STUPARU I. MARIANA TĂNASE I. MIHAELA TORCEA N. VIOREL TUDOSIE N. NARCISA VÎLCEANU I. ADRIAN DIRECTOR, prof. Neagu Marin

293

Promoția 1977

Media 9,9 9,9 9,9 9,54 9,33 9,1

DIRIGINTE, prof. Nicolae Eftimie


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Promoția 1977

Numele şi prenumele Media BREAZU N. MARILENA GABRIELA 9,94 MAXIM ANGELICA 9,94 DUMITRESCU A. CARMEN DIDONA 9,92 DUMITRESCU MARIA 9,89 POPESCU I. MAGDALENA ADI 9,76 CERCELAN M. MARINELA 9,56 CIOBANU MARCELA CARMEN 9,35 SEGĂRCEANU LAURA 9,35 BADEA M. PAUL CIOBANU MARIA CIOBANU TUDOR CIOBOTĂRESCU VIORICA DIACONESCU RODICA FIERUŢ ŞT. PAUL FILEA MARIAN GEORGESCU TEODOR LIVIU ILIE N. MARIAN ILIESCU GIGI MARIN MAGDA MARINESCU M. PETRIŢĂ MORARU EMILIA PĂUNESCU VALENTIN PENA FLOREL SANDU I. LIVIU SIMION VICTORAŞ STAN MARIA ŞUŢU ST. DUMITRU TOMA N. NICOLETA TRUŢĂ PARASCHIVA URZICEANU IULIANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Pinu Constantin

294


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Promoția 1978

Numele şi prenumele Media MEREU C. CRISTIAN LIVIU 9,64 POP I. MIRCEA MARCEL 9,40 BREBU D. ŞTEFAN 8,66 ARIEŞAN I. MARCEL BADEA GH. MAGDALENA BĂLOI GH. ADRIAN BURICATA R. MARCEL BUZATU D. OVIDIU CONSTANTIN I. GEORGETA DĂBOVEANU GH. ION DUMITRESCU GH. VIOREL FILEA M. IULIANA GOGAN P. PUIU GRECU CARMEN ILIESCU C. GIGI IONESCU MARIAN IONICĂ F. HARALAMBIE MAGNEA GH. VIOREL NEGRILĂ M. DANIELA OPRICĂ T. MARIAN POPA P. GHEORGHE POPA P. SILVIA POPESCU GH. CORNEL RĂDUŢOIU C. IULIANA RODEAN ILEANA SMĂRĂNDACHE T. GHEORGHIŢĂ STAN M. NICOLETA STEMATE V. ADRIAN ŞERBAN ŞT. EUGEN TĂBĂRCĂ TEODORA TRUICĂ I. MARIUS TUDOR I. IONELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Constantinescu Ion 295


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 1978 Nr. Numele şi prenumele Media 10 1 POPESCU I. MIHAELA 9,58 2 DAN M. DOINIŢA 9,53 3 COJOCARU F. DĂNUŢ 9,51 4 DIACONESCU P. MADELENA 9,40 5 IONESCU M. FLORIAN 9,00 6 DICU E. GABRIEL 7 BOJIN T. MIHAI 8 BOŢOI M. RODICA 9 BUZATU F. ILEANA 10 CIOBANU A. MARIAN 11 CIOBANU C. MICŞUNICA 12 CIŞMAŞ T. DOINA 13 CÎRSTEA V. ALFREDO 14 DAŞOVEANU T. ARMAND 15 DOBRE M. LAURENŢIU 16 DUMITRESCU D. MARILENA 17 DUMITRESCU T. CRISTIAN 18 DUMITRU V. ELENA 19 GRAMNEA M. MARCELA 20 GRIGORE M. MIRCEA 21 HINŢESCU M. TUDOREL 22 ILIN M. OLGA 23 MARCU GH. ANA 24 MATEI I. DUMITRA 25 MIERCAN ŞT. MARIA 26 MIRCESCU I. DORINEL 27 PACIU C. IONELA 28 SMĂRĂNDACHE I. LUMINIŢA 29 SOLU L. SORIN 30 STAN M. TUDOR 31 SURUGIU F. DANIELA 34 VASILE ŞT CERASELA 32 ŞTIRBU V. VASILICA 35 ZAMFIR GH RĂDUCU 33 ŞUŢU ŞT. COSTEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Stratan Mariana 296


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 1979 Numele şi prenumele Media DULĂMIŢĂ GH. LIVIA DANIELA 9,58 ION I. GEORGETA 9,56 PĂTRU D. MIMI MARIN 9,2 ANGHEL T. RODICA BĂLTĂREŢU C. FLORIN BĂRBULESCU I. MARIA BELEA M. CAROL BENESCU T. TEODOR BUZATU GH. MIHAELA CIOBANU I. LIVIU CRĂCIUN I. MARIA DINCĂ T.MONICA FILEA GH. COSTIN FIRĂNESCU T. MARIAN FLORESCU GH. GEORGE GIUCĂ D. DOREL CORNEL GOGORICI I. DANA GROSU D. CRISTIAN GROZEA M. DANIEL HEREG E. DORINEL ILIN P. MIHNEA INCROSNATU V. VASILICA ION N. GHEORGHE IONESCU S. DĂNUŢ IVANCEA C. ELENA 34 POPESCU T CRISTIAN LEANCA S. SILVIA 35 RADU T IULIAN MARIN GH. GEORGETA 36 ROŞIA GH ADRIAN MIHĂILESCU I ALEXANDRU 37 STAN M ZAMFIR MORARIU C. LUMINIŢA 38 STERIE N ŞTEFAN MOROŞANU GH. MIHAIL 39 STUPARU I DAN NICHITA M. MIHAELA 40 TOMACHE P CORNELIA NICULAE I. TONI 41 TUFIŞI A GIGI PASĂRE N. CAMELIA 42 VASILE N MIHAELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Arsene Constantin 297


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 1979 Numele şi prenumele Media MATEI D. ADRIAN 9,94 POPESCU I. DANIEL NICOLAE 9,88 VERE V. CRISTIN CONSTANTIN 9,82 CHELUŞ N. MALINA ANGELA 9,74 MITRICĂ I. VIOREL 9,48 STOCHIŢĂ T. SANDA 9,25 TIUGAN M. DANIELA 9,25 ŞERBAN FL. CARMEN 9,13 BALABAN D. NINA BĂLOI J. MARINELA BUTUROAGA M. FLORIN BUZATU A. MARIANA BUZATU GH. FILIP CIORÎCĂ I. IULIAN COMĂNCEANU ST. LIVIU DOBRE I. MARINELA DOBRE M. MARIAN FOTESCU P. SILVIA IONESCU I. SILVIA ISPAS C. COSTEL KREC C. ROXANA LUPU M. IULIAN NICULESCU P. ION NIŢU T. AURORA PETRE GH. MIRCEA PUŞCAŞU F. IONEL RISTEA M. GHEORGHE RISTEA ST. TEODOR SMĂRĂNDACHE I. DANIEL 34 STĂNICĂ I VALENTIN STANCU C. LUCIAN 35 TĂNASE T DENISA STANCU M. CIPRIAN 36 TRINCUCI N GABRIEL STĂNCIULESCU T. VICTOR 37 UNGUREANU P ARITINA STĂNESCU I. MARIANA 38 VRUSIE M ELENA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Popescu Profira 298


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 1980 Numele şi prenumele Media BUŢĂ S. CRISTINA LAVINIA 9,95 DIACONU M. DANIELA 9,95 MIULESCU GH. MIREL STELIAN 9,77 ELIESCU G. DANIELA 9,57 PÎRVU I. VALI 9,5 POPESCU C. SIMONA 9,28 STANCU C. EUGENIA NINA 9,26 SERAFIM C. GEORGICĂ 9,24 FLORIŢĂ M. ELENA ADRIANA 9,19 BĂSESCU A. DANIEL CÎRSTEA GH. MARIA DAFINOIU GH. MIOARA DIMOIU M. CRISTIAN DINCĂ T. SABINA DINU ŞT. MARIAN DOBRE I. ROMULUS DUMITRESCU D. MARIUS FLORIŢĂ F. MIREL FOTESCU N. MARIAN GIUREA M. HORAŢIU GLIŞCĂ I. MARIANA GLIŞCĂ N. DANIEL GRUIA P. PETRIŞOR JIANU P. CARMEN MARIN GH. GHEORGHE OCTAVIAN P. NICUŞOR PĂDEANU I. FLORICICA PRUNĂ E. ILEANA SLĂTARU GH. NICU STAN M. ECATERINA STOIAN I. POMPILIU TINCU GH. LARISA URUCU D. ION 34 VLĂDUŢ M RAMONA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Stan Elvira 299


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Promoția 1980

Numele şi prenumele Media CHELUŞ CORNELIA 10 STANCU SIMONA 10 CRISTEA ESTRELA 9,87 NICOLAU I. GABRIELA MAGDALENA 9,64 CRISTEA GABRIELA 9,62 DINU DELIA 9,58 IONESCU ILEANA 9,44 BĂNICĂ GHEORGHE BELEA MIHAELA CIUCĂ NICOLETA DINCĂ MARCEL DOBRESCU ŞERBAN GHEORGHIU GABRIELA GLIŞCĂ MARIUS GRIGORE LUMINIŢA NEAGOE GRIGORE NEAGU MAGDALENA PĂNOI CARMEN PĂTRAŞCU ADELA PĂTRU GHEORGHE POPESCU LUMINIŢA RĂDUŢOIU VICTOR SANDA CONSTANTINA STĂNCIOIU DANIELA ŞTEFAN AURELIA ŞUICAN LUMINIŢA TIUGAN ION TRUICĂ PAUL TURLACU SANDA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Iliescu Eleonora

300


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Promoția 1980

Numele şi prenumele Media MĂNESCU C. DORU 9,69 MINCĂ P ION 9,52 CILIANU P MARIAN 9,44 STROIE N. MIRCEA 9,22 STOIAN C. ION 9,02 BAE I. MARIAN BĂLAŞA D. DUMITRU BLEJA G. IULIAN BUBUILĂ M. ION CURELARU GH. MARIAN DICU N. CODRUŢ DIDELEA C. CRISTIAN DINDIRICĂ C. CORNEL FELEŞCO I. ŞTEFAN ILIE C. VALTER LICU C. LUCIAN MARCU M. NELU MARINESCU I. ŞTEFAN MĂCEŞEANU FL. VALENTIN NAE ST MARIAN NICOLAE I. LUCIAN NICU D. PAVEL PASĂRE N. GHEORGHE PĂUN B. MARIUS PĂUNA I. VASILE POPESCU A. ION RICMAN V. RADU SANDU T. ION TIUGAN M. IULIAN ZAHARIA D. ADRIAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Neagu Marin prof. Boşoteanu Mircea

301


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Promoţia 1981 Nr. Numele şi prenumele Media 10 1 ENACHE P. ANGELICA ELENA 10 2 IONESCU M. MIHAELA 10 3 TĂNASE D. MIHAELA 9,96 4 FRĂSINEANU T. SILVIU TITUS 9,96 5 PĂTRU T. IRINA MARIANA 9,93 6 ŢURCAŞ C. CAMELIA 9,84 7 MACAI Z. FLORIAN 9,56 8 RĂDULESCU D. CRISTIAN TRAIAN 9,53 9 IANCU I. MONICA MIHAELA 9,47 10 CIOBANU A. CRISTINA COCA 9,33 11 BREBU D. MARIA 9,33 12 ILIE C. ADRIAN VICENŢIU 9,27 13 CUCIUREANU GH. MIHAELA 9,27 14 IONESCU A. GABRIELA 9,18 15 VLĂDESCU V. MONICA 9,13 16 ALEXANDRESCU V. FLORICA CAMELIA 9,13 17 ŞERBAN M. SILVIA 18 BĂLAŞA A. MAGDALENA 19 BĂNCILĂ I. GABRIELA 20 BEGU ŞT. ALEXANDRA 21 BUCUR V. IONEL 22 BUZATU D. MARGARETA 23 DRĂGHICI C. PAUL 24 DUMITRESCU ŞT. NICOLAE 25 IONESCU M. MIHAI 26 ISPAS C. NICUŞOR 27 JIANU D. VALENTIN 28 LESERU I. DAN 34 STĂTESCU N GABRIEL 29 MORAR C. LILIANA 35 TEODORESCU S IULIAN 30 NEAGOE I. RODICA 36 TOMESCU D DANIEL 31 NICOLAE I. DOINIŢA 37 VOICU G LUMINIŢA 32 OPRICĂ ŞT. JENI 33 PETRESCU N. GABRIEL 38 VRUSIE E FLORIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Cîrstea Nicolae 302


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Numele şi prenumele CECĂNĂU I. MIRELA FLORESCU GH. GABRIELA STANCU I. DANIELA BĂDESCU I. LUCICA STOICA R. DANIELA NICA GH. NARCISA NIŢESCU G. LILIANA CIUCĂ ŞT. PAULA ANGER I. RODICA BĂESCU O. CORINA BĂESCU O. GABRIELA CIORÎCĂ V. CHIVUŢA COMBEI P. DANIELA COVETE I. MARIA DUMITRAŞCU C. CRISTINEL IVANCEA C. NICULINA LEANCA S. ŞTEFAN MARCU GH. GEORGE MARCU GH. IULIANA MIRCEA P. ADRIAN PACIU C. ION POPA P. AUREL STAMIN F. CRISTINEL STAN M. MARIAN STAN M. NONI ŞIMON F. FLORIAN ŞTIRBU V. MARIAN TABACU I. ANA ANCA TĂBÎRCĂ M. MARIANA VIERU I. ELENA DIRECTOR, prof. Stavăr Valeriu

303

Promoţia 1981 Media 9,87 9,62 9,62 9,49 9,38 9,33 9,18 9,02

DIRIGINTE, prof. Filip Doina


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Promoţia 1981

Numele şi prenumele Media DRĂGOI P. ELENA DANIELA 10 IONESCU A. GABRIEL 9,97 POP P. ARALDINA 9,97 POPESCU M. OTILIA 9,82 CUC GH. VINCENŢIU 9,73 RĂPAN M. DANIELA 9,70 ŞERBAN ŞT. ALEXANDRINA 9,47 TABACU GH. SORIN 9,45 ION I. TEODORA DANIELA 9,15 PĂTRU A. NICOLETA 9,10 ALEXANDRU T. AUREL AMZA P. LARISA ARTENE C. CONSTANTIN BĂRBULESCU I. EUGEN BERESNICU V. ALEXANDRU BUZATU A. LELIOARA COICEA A. DANIELA COSTEA I. MARIAN DAN M. LAURENŢIU GURIŢĂ T. CONSTANŢA MALACU VASILICA MARCU D. VERONICA MARE ST. DUMITRU MĂCEŞANU G. SANDA NĂSTASIE I. ELENA NĂUIU M. ADRIAN NEDELCU J. MARIN PĂTRAŞCU I. CRISTINEL PÎRLAC T. ION RUSU I. MARIA STANCU ŞT. MARIANA TORCEA N. VALI DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Stan Elvira 304


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoţia 1981

Numele şi prenumele Media POPESCU CĂTĂLIN 9,59 POPESCU CORNEL 9,48 STAICU EMANUEL 9,39 ŢÎRCOMNICU VIOREL 9,28 GEORGESCU DAN GABRIEL 9,06 GEORGESCU RADU MIHAIL 9,01 ANDREAPOLUS DAN BACIU OCTAVIAN BOGDAN SANDU BUDULECI ROBERT CĂLUŢ EMIL CĂNCESCU ALEXANDRU CIOBANU EUGEN DINDIRICĂ LUCIAN DOBRE ZOLTAN GROSU NELU GRUIA DANIEL IACOB ERNEST MINCAN VICTOR NEAGOE VICENŢIU NEAGOE VIOREL PĂNOIU VALENTIN PĂTRU DANIEL PÎRVU CRISTIAN POROJNICU DANIEL STAN FLORIN STANCU LUCIAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Gherman Gheorghe

305


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Promoţia 1982 Numele şi prenumele Media ANDREI GH. ILEANA 9,49 DEDIU GH.MONICA ILEANA 9,44 STEMATE V. SANDA FLORINA 9,43 BOJIN T. OVIDIU GABRIEL 9,42 POPESCU C. DUMITRA 9,20 STĂNCIOIU A. GEORGE MARIUS 9,15 ANDREI GH. MARIANA BANCIU ŞT. VASILE CAPELIN BURICATA R. NICOLAE BUZATU D. CRISTIANA BUZATU GH. FLORIN CEAUŞENE S. HORAŢIU CEL MIC F. CONSTANTINA FILEA GH. ILIE GLIŞCĂ I. NICULINA GOGAN P. CORINA GROZIA M. LAURIAN MIREL ION I. ALRXANDRU ISPAS I. ANIŞOARA MARINESCU I. DUMITRU MĂRGEAN M. GEORGETA MORARIU E. STELA NICHITA M. ECATERINA NICULAE LILIANA PĂUNA I. NICULINA PÎRVU ST. DANIELA POPESCU STELIAN RADU A. ANDREI STANCU M. DORINA TĂBÎRCĂ GH.CORNEL TĂTARU A. VERGINICA TINCU GH. DORU 34 VIERU I MARIANA TUDOR I. FLORENTINA 35 VLĂDUŢ M LARISA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Dan Maria 306


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1982 Nr. Numele şi prenumele Media 9,86 1 ŢURCAŞ C. ANCA 9,84 2 DOVAN L. CORINA 9,84 3 DUMITRESCU A. ANDA 9,84 4 MIHĂIESCU P.ADELINA 9,84 5 NEGRILĂ M. OVIDIU 9,79 6 DURLĂNESCU A. OVIDIU 9,79 7 ZÎMBREA GH. CRISTIAN 9,77 8 STANCU M. CARMEN 9,75 9 GEORGESCU V.CLAUDIA ISTRATE I. IRINA 9,75 10 9,75 11 VARGA G. GABRIELA 9,73 12 GAVRILĂ A. HERMINA 9,73 13 PETCOV I. VALENTINA 9,71 14 MĂNESCU C. MIHAELA 9,64 15 GRIGORE N. CRISTIAN 9,55 16 IONESCU C. CĂTĂLIN 9,53 17 FRONIE M. FLORIN 9,48 18 ABAGIU I. LILIANA 9,42 19 DIACONU F. TIBERIU 9,26 20 DRAGOMIR I. MANUELA 9,14 21 LUPĂNCESCU M. FLORIN 22 ALEXANDRU I. COSTEL 23 DEAC D. ALEXANDRU 24 DINU S. OPREA 25 DUMITRESCU C. LILIANA 34 SECAN DORINA 26 FIR C. MIHAELA 27 GRAMNEA M. LUMINIŢA 35 STOIA I DAN 36 TĂNASE I CRISTIAN 28 IONESCU I. MARIUS 37 VASILE N DAN 29 LUPU M. ELENA 38 VASILESCU O VALI 30 LUPU M. GHEORGHE 39 VELIŞCU M VALI 31 MATEI D. MIHAI 40 VOICULESCU A CRISTINA 32 PRICA T. FLORIN 41 ZÎMBREA N GEORGE 33 PRIOTEASA F. SANDA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Stratan Mariana 307


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Promoţia 1982 Numele şi prenumele Media RĂPAN M. GETA MIHAELA 9,53 NICHIFOR S. LILIANA 9,17 DIDELEA C. FLORENTINA 8,99 BOLD I. FLORIN BUZATU GH. JANA CĂCĂREAZĂ ECATERINA CIOBANU I. LUCIA CIOBANU T. LAURENŢIU DIACONESCU M. CRISTIAN DUMITRESCU GH. DENISA DUŞCĂ D. DANIELA GRAMNEA GH. MIHAI GRIGORIE C. DANIELA IANCU V. DANIEL IONESCU M. CIPRIAN MARCU D. CEZAR MATEI I. ELENA MICACI MIHAELA MIRCESCU P. FLORINEL MORAR NICOLETA NELEAPCĂ O.DANIEL NIŢĂ GEORGETA NIŢU D. ILEANA POPESCU P. CARMEN PREDESCU N. MIRELA RADU A. MARIA RADU C. GHEORGHE ROŞIORU REMUS SMĂRĂNDACHE I. EUGENIA STAN M. MARIN STĂNCULESCU T. SANDU ŞUCĂ V. MIOARA 34 TRUŢĂ S NICOLAE TEODORESCU S. CORINA 35 ZAHARIA GH VASILICĂ DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Constantinescu Ion 308


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Promoţia 1982 Numele şi prenumele Media ION N. MARIA CĂTĂLINA 9,86 CHIRCĂ C. CAMELIA IONELA 9,84 FLORICĂ I. MIREL 9,82 POPESCU T. CARMEN VASILICA 9,79 ŞTEFAN T. CARMEN ELIZA 9,77 DĂDULESCU L. DENISA 9,73 CERNAT P. RĂZVAN 9,69 MIULESCU GH. CRISTINEL 9,62 PĂUN I. DANIEL CRISTIAN 9,56 DUMITRACHE I. MARIANA 9,55 ANTOHI C. CARMEN 9,53 GONGEA M. MIHAI 9,53 DIACONU M. CLARISA PETRICA 9,50 ONICA GH.CRISTINA MARIA 9,48 GRIGORE P. NICOLETA 9,19 MINCĂ I. CRISTIAN 9,18 CRISTEA I. INES 9,17 CILEA ŞT.ION LIVIU 9,13 ELIESCU G. CRISTIAN LAVINIU 9,10 DOBRE I. LETIŢIA MANUELA 9,05 STUPARU I. EUGENIA 9,04 CĂROI P. MĂDĂLINA 9,02 NAVAL A. SERGIU 9,02 CÎRSTEA N. DAN LUCIAN 9,01 GHEORGHIU GH. CORNEL MARCU I. AURELIA NINU M. SILVIU OPREA G. PIGHY MANUELA OŢELEA C.CRISTINA 34 RONEA P OLGA PĂTRU D. GABRIEL 35 STAN I MARIAN POPESCU I. NICOLAE 36 STOICEA N CĂTĂLIN POPESCU M. SORIN 37 VASILICĂ I RĂZVAN RICMAN V. MARIA LUIZA 38 VRUSIE I LAURENŢIU DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Pînzaru Viorel 309


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a E Promoţia 1982 Numele şi prenumele Media DAFINOIU GH. VICTORIA 9,57 POPESCU A. CAMELIA 9,57 TIUGAN V. SORINA 9,19 BĂLOI I. IONEL 9,08 ALEXANDRU T. MARIANA BANCIU D. AURORA BĂNCILĂ I. DANIELA BURLACU ION CIURCEA SORINEL COICEA A. LUMINIŢA CRĂCIUN I. FLORICICA DIACONU C. VERONICA DONŢU COSMIN DUMITRESCU D. MARIAN IAGĂR F. VIORICA JIŞA N.EMANOIL MUSCALAGIU C. NICOLETA NEGRILĂ I. SORIN NERGRILĂ N. NINETA POPESCU A. FLORINA PREDESCU MIRELA RAICEA N. MARIA RUSU ŞT. VALERIU SANDA N. GHEORGHE STANCU ŞT. GHEORGHIŢA STĂNESCU I. CRISTIAN ŞUŢU ŞT. TANŢA TABÎRCĂ N. NICOLAE TĂNĂSESCU MARGARETA TUDOSIE P. AURELIAN TUINEA V. CRISTI VASILICĂ GH. EMILIA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Nicolaescu Elena

310


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a F Promoţia 1982 Numele şi prenumele Media MOANŢĂ T. ADRIAN 9,88 COSTĂCHESCU F. LUCIAN 9,64 GÎTIŢĂ T. JAN DANIEL 9,57 MIHART GH. MARIUS 9,44 TRUŢESCU P. VALENTIN 9,08 POPA H. OVIDIU 9,06 ANDREI A. OVIDIU ARGHERIE D. MARIUS ARIEŞAN I.TIBERIUS BULIGAI T. VALENTIN COICA G. IUNIAN FLORIAN DIACONESCU E. FLORENTIN DINU A. GABRIEL DUMITRESCU P. LAURENŢIU GRĂDINARU ST. FLOREA ILIESCU N. SORIN IONESCU T. MARIUS JIANU M. CONSTANTIN JIANU P. LAURENŢIU MACIU ST. EDUARD MAGNEA M OCTAVIAN NENU P. DORU NIŢESCU C. CĂTĂLIN NIŢU M.DANIEL PĂTRU M. NICUŞOR PĂUNESCU D. CRISTIAN PTACEK C. GRIGORE SFETCU P. SILVIU STAN V. ADRIAN STANCU C. MARIN STOIAN C. MARIAN VOICILĂ P. EUSEBIO VRUSIE M. GABRIEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Popescu Aurel 311


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a G Promoţia 1982 Nr. Numele şi prenumele 1 DEACONEASA N. SAVU 2 CECĂNĂU I. GABRIELA 3 BĂLTĂREŢU C. MIHAELA 4 BUHUŞ C. ALINA 5 BULACU T. EMILIAN 6 BUŞICĂ C. DANIELA 7 CEBUC I. OCTAVIAN 8 CIUCĂ C. COSTEL 9 CÎRSTEA V. OVIDIU 10 CONSTANTIN M. VICTOR 11 DINCĂ Ş. PETRE 12 GEABĂ N. DANIEL 13 MARCU M. MARIANA 14 MĂCEŞANU F. ŞTEFANIA 15 MĂRGHITANU T. DOMNICA 16 MITRU S. ELENA 17 NEAGOE T. TITU 18 NICU D. ANUŢA 19 OPRICA I.NELU 20 PASCU C.GEORGETA 21 PETRE I. IONELA 22 PRUNĂ E. MARIA 23 PUŞCAŞU F. RODICA 24 ROBU M. DOREL 25 SÎRBU C. SORIN 26 SMĂRĂNDACHE T. CĂTĂLIN 27 ŞOIMU V. COSTEL 28 TIUGAN M. LIVIU 29 TODEA D. MIHAI 30 VÎZAICĂ ELENA 31 VOICU P. ŞTEFAN DIRECTOR, prof. Stavăr Valeriu 312

Media 9,22 9,21

DIRIGINTE, prof. Popescu Maria


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Promoţia 1983 Nr. Numele şi prenumele Media 9,96 1 IONESCU A. MIHAELA 9,93 2 NEAGOE M. CRISTIAN 9,93 3 PÎNZARU V. DORU SORIN 9,89 4 IANOŞ T. MARIUS 9,71 5 GONGEA M. TEODOR DORU 9,64 6 ŞODOLESCU GH. LILIANA 9,58 7 BORUZ GH. SORIN PETRUŢ 9,55 8 NĂSTASE VIRGIL 9,42 9 TUDORAN O. TUDOREL 9,41 10 NEGRILĂ GH. LUMINIŢA CORINA 9,33 11 CHILAT V. TATIANA 9,20 12 TOMESCU D. BEATRICE ELENA 9,11 13 BĂLOI I. OLIMPIA 9,09 14 ŞODOLESCU GH. MARIUS 15 BEGU ŞT. CORNELIA 16 BÎZU H. DOINA 17 CRISTUDOR A. NICU 18 DĂBOVEANU GH. SONIA 19 DRAGOMIR I. EMILIA 20 DRAGOMIR I. JEAN 21 DUMITRESCU E. SANDU 22 ENACHE I. GABRIEL 23 GAGIU I. SABIN 24 INCROSNATU V. ŞTEFAN 25 IONESCU A. FELICIA 26 IONESCU D. DAN 34 RIZEA C OLGUŢA 27 MANEA I. OVIDIU 35 RONEA C ADRIANA 28 MARINESCU I. MARINELA 36 RONEA P PETRE 29 MARINESCU P. CAMELIA 37 TABACU GH ADRIANA 30 NEAGU I. ANGELICĂ 38 TELESCU C ROXANA 31 NICA AUREL 39 TOMA N LUCI 32 NICOARĂ V. DAN 40 VÎLCEANU I GABRIEL 33 PETRESCU ŞT. ARITINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Florica Ion 313


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1983 Nr. Numele şi prenumele Media 9,91 1 DINU N. GEORGETA MIRELA 9,82 2 ALEXE C. MARIUS VIOREL 9,75 3 PĂTRU I. GHEORGHE CRISTIAN 9,67 4 POPESCU M. DAN 9,66 5 IACU P. FLORENŢA 9,58 6 STROIE V. CORINA DANIELA 9,53 7 RĂDUŢ FL. SORIN 9,51 8 NEAGU A. CECILIA ELENA 9,47 9 DIACONESCU G. MARIUS SORIN 9,47 10 NEAGU N. LIVIA AURORA 9,42 11 MARIN I. CECILIA MIOARA 9,42 12 MARIN I. TATIANA MARGARETA 9,33 13 NIŢESCU G. MIHAELA 9,24 14 ÎNCROSNATU GHE. MIHAELA 9,24 15 RUSU ŞT. GEORGE EUGEN 16 COMĂNCEANU ŞT. RAFAEL 17 CRĂCIUN M. MARIETA 18 CULCESCU C. LIVIU TOMA 19 DINU A. CRISTIAN 20 ILIESCU D. SORINA VIOLETA 21 ION T. SORIN 22 IONESCU I. CARMEN 23 IONESCU N. MARIAN AUGUSTIN 24 MARCU D. FLORENTIN 25 MATEI P. ALEXANDRU 26 MUTU M. ELENA 27 NEAGU M. CRISTINEL 28 PETCOV I. DUMITRU DANIEL 29 PÎRVU ŞT. CAMELIA 30 POPESCU C. MIHAELA 34 TRUŢĂ GH MIRCEA 31 RĂDUŢOIU C. SORIN 32 STANCU D. ALINA DANIELA 35 VANEA M MELANIA 36 VIERU I LAURENŢIU 33 STĂNCIOIU A. GABRIEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Arsene Constantin 314


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Promoţia 1983 Numele şi prenumele Media ZAMFIRESCU I. MARIUS 9,62 DUMITRU Ş. LILIANA 9,6 STOICA GH. CLEMENTINA IRINA 9,55 NUŢESCU ŞT. IULIANA 9,44 TUDORAŞCU M. SILVIA 9,09 BĂDĂNOIU T. DUMITRU BĂNICĂ M. MARIAN BUCALEŢ SORIN MIHAI BUHUŞ H. MIHAI BURNEA ŞT. IONICA BURUIANĂ E. LUMINIŢA CEBUC S. ALEXANDRINA CONSTANDA GEORGETA COSTACHE I. GEORGETA DINU EUGEN DOBRE I. SABINA GHICA M. ILARIA GIUREA M. SORIN GORGOTĂ V. VALERIAN HEREG E. MANUELA IONESCU D. CORINA IONESCU F. STELIAN IVANCEA C. VASILE ÎNCROSNATU M. MITICĂ MARINESCU M. DUMITRU MECHENICI I. LILIAN MARINEL NICOLAE O. MARIAN NIŢĂ GH. MIHAELA NUŢĂ M. IULIAN 34 RADU C. EUGEN PACIU C . MARIAN 35 SIMA R TEODOR PĂUNA I. FLORINA 36 SPĂTARU N CORNEL PÎRVU D. DUMITRU CRISTIAN 37 ŞERBAN GH ION PREPELIŢĂ GH. PARASCHIVA 38 TOMACHE P PAULA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Florica Maria 315


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Promoţia 1983 Nr. Numele şi prenumele 1 ION I. CAMELIA 2 NICA GH. ANGELA 3 CRĂCIUN S. ANCA MIHAELA 4 MITRICĂ GH. BEBICA 5 ŞTIRBU GH. FLORENTINA EMILIA 6 SAVU I. CAMELIA 7 ANDEESCU M. EMILIA 8 BĂETU I. MIHAI 9 BEREZNICU V. MARILENA 10 BUDULECI GHG. ADRIANA 11 CHERĂNOIU D. TANIA 12 CIOBANU D. MARIUS 13 CIOBANU P. VALENTIN 14 CIUCĂ ŞT. MARIAN 15 DINU S. IOANA 16 ENACHE M. MARIA 17 GANE GH. DORIN 18 LESERU I. AUREL 19 MARCU M. ELVIRA 20 MARINESCU B. EUGEN 21 MĂCEŞANU F. MARIUS 22 ODAGIU M. EMILIA 23 PASĂRE M. ION 24 PĂUN M. RODICA 25 SAVU I. VIRGIL 26 SILEA D. ELENA 27 ŞTIRBU T. PAULA 28 ŞUŢU ŞT. FLORINA 29 TĂNASE F. GERMIS 30 TUDOR GH. CARMEN 31 TUDOR I. GEORGETA 32 TUFIŞI A. MIOARA 33 VIERU T. MIHAEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Popa Ion 316

Media 9,75 9,75 9,50 9,46 9,19 9,10


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a E Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Promoţia 1983

Numele şi prenumele Media STANCIU I. ANIŞOARA 9,75 TEREJA GH. MIHAELA 9,50 ILINCUŢA I. LUMINIŢA 9,35 BALINT F. ALBERTINA BANCIU C. FLORIAN BIRĂU GH. CAMELIA BUZATU A. GHEORGHE BUZATU M. ELENA CEAUŞENE I. CONSTANŢA CÂNCESCU I. FLORICA DAFINOIU GH. GICA DIŢULESCU P. MIRELA DRĂGUŢ I. LENUŢA DUMITRU I. ŞTEFAN IANCU LILIANA MAN GH. CRISTINA MARCU N. IULIANA MĂCEŞANU GH. ION NEDA A.TUDOREL NEDELCU I CRISTIAN NEDELCUE. MARIA POPA P. VIRGIL RADU A. GABRIEL RADU V. EUGEN REZEANU LIANA SECAN P. ADRIAN STAMIN T. CLAUDIA STAN M. VICTOR TOMESCU E. DOREL TRUICĂ I. GEORGE URUCU CARMEN ZAHARIA ŞT. AIDA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Neiculescu Maria 317


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Promoţia 1984

Numele şi prenumele Media STĂNCIULESCU FĂNEL 9,33 STOENESCU VICTORAŞ 9,30 STĂNICĂ DANIEL 9,22 ANTON IULIAN ANCUŢA PETRUŢA BALTAG MIHAELA BOŞCOR NICOLETA BURICATA NARCISA BUZATU MARIAN CATANA PETRE DICEANU CRISTINA DINU VASILICA DUMITRESCU DANIELA GHEORGHE CRISTINA GLIŞCĂ DORU IACOB DANIEL IONESCU DORINA IONESCU EMILIA MARIN RADU MATEI IONUŢ MINCĂ ECATERINA MITITELU LIDIA OCTAVIAN MUGUREL PANAIT MARIAN POPESCU IONUŢ STAMIN SANDA STAN IONEL VOICULESCU LUCIAN ZÎMBREA TATIANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Iliescu Eleonora

318


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1984 Numele şi prenumele Media ZAH N. RAMONA EMA 9,88 DULAMA I. CARMEN DANIELA 9,86 NIŢĂ I. DANIELA 9,77 GRAMNEA M. SIMONA DENISA 9,73 POPESCU A. DAN FLORIAN 9,66 TRINCUCI N. RALUCA 9,59 SANDU GABRIELA 9,48 NEDELCUŢĂ O. MIHAI CRISTIAN 9,45 BONDOC ALINA 9,35 MAXIM T. CAMELIA 9,35 URÎTU A. LAURENŢIU 9,22 CIOBANU F. CORNEL DEACONU GHEORGHIŢA DINU O. ION MARIAN DUMITRESCU P. GETA IONESCU P. PAUL JAN MARCU N. MARIN MARIN G. CORINA MARINESCU I. CĂTĂLIN MARINESCU P. NICOLETA MINCAN C. DORA NEACŞU G. FLORIN NEDELOIU N. LAURA NICA C. DANIELA NIŢĂ G. MARIUS PÎRLEA V. SORIN PREOTEASA F. HORIA RĂDUŢ V. LIVIU SOREANU DORINA TĂBÎRCĂ CRISTINA TOMA N. LIZETA ŢALEA I. MAGDALENA ŢECULESCU D. CLAUDIU NELU DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Constantinescu Antuaneta 319


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Promoţia 1984 Numele şi prenumele BUDEA V. ANGELUŞ FLORINA CEBUC D. ALINA DANA DAN C. CRISTINA DINCĂ N. NICOLAE PEPINO GÎRD D. MONICA DANIELA DICU P. ALINA SFÎRÎIALĂ D. MARIAN CLAUDIU NIŢU M. CONSTANTIN DUMITRACHE I. DAN POPESCU V. DAN IAGĂRU A. ION BĂLOI T. DAN ALEXANDRU ŞTEFAN D. ROMULUS MIHAI TURBATU M. RODICA GRUEV V. MIRCEA GABRIEL BICĂ D. MIRELA ŞARI M. MARIANA DRĂGAN I. ILEANA BRATU N. GIULIANO ANDREI GH. NICOLETA ANDRONACHE ŞT. MARIAN BUNICĂ L. DANIELA CARIGOIU N. HADRIAN CĂLIN A. SMĂRĂNDIŢA CIOROIANU M. STĂNICĂ CIUCĂ C. MARIA DAN D. MARIA 34 NEGRILĂ M MIHAELA DOBRE I . CATRINEL 35 PASCU I CORINA GHIMIŞ P. ELISABETA 36 PETRACHE I CRISTIAN IGNAT A. AURORA 37 PUROJNICU T MIHAELA ILIESCU V. TIBERIUS 38 RĂDOI P CĂTĂLIN ÎNCROSNATU V. ANA 39 ŞERBĂNOIU M MĂDĂLIN NEDA A. LUMINIŢA 40 ŞURLAN M DANIELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Mitrică Zoe 320

Media 10 10 10 10 9,91 9,84 9,84 9,79 9,77 9,66 9,39 9,32 9,31 9,30 9,24 9,22 9,21 9,15 9,08


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Promoţia 1984 Nr. Numele şi prenumele Media 9,88 1 TOLOMEI GH. DIANA CARMEN 9,85 2 PĂUN I. NARCIS AURELIAN 9,84 3 MATEI D. RODICA 9,82 4 STĂNICĂ I. MONICA LUMINIŢA 9,53 5 FICA I. SIMONA 9,51 6 STUPARU I. NICOLETA 9,49 7 CIUCĂ GH. VALENTINA DANIELA 9,37 8 COLAC A. MIHAELA CORINA 9,24 9 DIACONU E. JENI MARIA 9,24 10 GEORGESCU I. ADRIANA 9,18 11 VLAD A. TATIANA MIHAELA 9,10 12 TRUŢĂ S. SORIN 13 ANDREI A. LAURENŢIU 14 BĂNUŢ D. MARIANA 15 BULIGAI C. ADRIAN 16 BUZATU M. GHEORGHE 17 COŞEREANU T. DANIELA 18 CREMENEANU GH. CĂTĂLIN 19 CREMENEANU GH. VICENŢIU 20 GHERASIM I. JENI COCA 21 GLIŞCĂ T. MARIUS 22 LAZĂR C. CONSTANTIN 23 NEGRILĂ O. NICOLETA 24 NELEAPCĂ O. EUGEN 25 NICOLAE I. GHEORGHIŢA 26 NISTORESCU V. LIVIU 27 OPRICĂ T. MIHAI 28 OŢELEA C. SORIN 29 POPA V. REMUS 30 POPESCU I. MARIUS 31 SANDU M. DANIELA 32 SMĂRĂNDACHE T. NICOLETA 34 VANCĂ T CORNELIA 35 VELEANU I SORIN 33 STĂNCULESCU T. MARIANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Boşoteanu Mircea 321


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a E Promoţia 1984 Numele şi prenumele Media ALDEA ŞT. VIORICA 9,08 IONESCU FLORIN 9,05 FIRACHE I.PETRA 8,81 BARBU F. MIHAIELA BÎRZEANU C. ALINA BRULEA GH. MARI BUCUR V. ELENA BUZATU GH. CRISTIAN CHESNOIU L. NICOLETA CIOBANU D. FLOREA CIOPBANU I. LILIAN CIOROIANU JENUŢ CIURCEA GH. EUGEN COSTACHE V. NICOLETA DIACONESCU E. MIHAELA DINU A. GHEORGHE DOBRE M. ARMSTRONG DOBRE M. SEBASTIAN FLORESCU GH. DOREL GROFU I. ION ILIE N. ADRIANA ION I. ELENA MINCĂ GABI MINCĂ I. GHEORGHE MIRCESCU P. GELU MORAR C. FLORIN NICOLAE C. CRISTINA PÎRVU ŞT. TUDOR ROTARU I. FLOAREA SIMION I. VARIENELA SÎRBOIU C. CLEOPATRA 34 TEREACĂ P MIHAI SPĂTARU N. DOMNICA 35 TOMA I GHEORGHE TEODORESCU I, MIHAIL 36 TRAŞCĂ D CRISTINEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Negrilă Marin 322


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Promoţia 1985 Nr. Numele şi prenumele Media 10 1 DIACONU MIHAELA 10 2 DRĂGAN PEPI HORAŢIU 9,97 3 DIACONU NICOLETA 9,97 4 TALIANU DACIAN 9,96 5 ŞĂNCĂRĂU A. RODICA CRISTINA 9,95 6 DUNGĂ ILEANA 9,87 7 AMZA MELANIA 9,87 8 CHIŢIMIA EMANUEL 9,8 9 NEICULESCU CATINA 9,78 10 DULAMA GH. CRISTIAN 9,73 11 FIROIU ADRIANA 9,73 12 MARINESCU DIANA 9,69 13 CIOCAN RODICA 9,67 14 NIŢU VICTORIA 9,58 15 RUSU MARIO 9,56 16 CUC FLORIN 9,51 17 DURLĂNESCU MARIAN 9,51 18 ŞTEFĂNESCU ADRIAN 9,24 19 DICU BOGDAN 20 ANDREI CARMEN 21 ATANASESCU GABRIELA 22 BĂNCILĂ RODICA 23 BEGU IULIANA 24 BÎZGAN COSMIN 25 BUNDA ECATERINA 34 NICA F COSTEL 26 COADĂ COSTEL 27 CIOROIANU LAURENŢIU 35 PĂNOIU CRISTINA 36 POPESCU SABINA 28 CONSTANTIN DANIELA 37 POTELEANU MIRELA 29 GHERGHINA MIHĂIŢĂ 38 SFÎRÎIALĂ OVIDIU 30 GLENŢOAICA LORIN 39 ȘERBĂNOIU CLAUDIA 31 IAGĂRU MIHAI 40 TURBATU MARIAN 32 IONESCU MARIAN 41 UDRICĂ ANGELICA 33 NEAGU VIORICA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Cîrstea Nicolae 323


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1985 Numele şi prenumele Media DAC C. EMILIA 10 MARCU O. SILVIU 9,91 VELICU I. VCTORIŢA 9,82 DRĂGOI C. MIHAI 9,79 DINU N. ALINA ILEANA 9,75 POPECU A. SIMONA 9,68 NICU C. LAURA NELA 9,55 CIOCÎRLAN P. OVIDIU MARIUS 9,41 PASCU M. LAVINIA 9,39 GHERMAN GH. GILBERT 9,33 ANDREI G. CLARISA MARIETA 9,31 BĂDESCU P.DANIELA AMALIA 9,31 PÎRVU I. CRISTIAN 9,17 BALEA A. REMUS BĂLOI I. NICUŞOR BÎRZEANU C. MĂDĂLINA BOŞCOR CRISTINA BURGHIU P.DORINA CIORÎIA D. LILIANA DICEANU C. ADRIAN DINCĂ F. DANA DOBROMIR N. DANIELA DUMITRU F. FLORIN ENE M. CARMEN FELEŞCO I. PAUL 34 NIȚU M. DAN GHEORGHE E. JANA 35 OPREA I. DANIELA GROZĂVESCU G. ION 36 POPESCU M. PETRE HEREG C. CARMEN 37 PUȘCĂ ȘT. LOREDANA MARE ST. VICTOR 38 RIZEA C. MARIAN MATEI D. GABRIELA 39 VIȘĂNESCU A. CAMELIA MATEI P. CRISTIAN 40 VRANCEA I. GABRIEL MUNTIANU C. CAMELIA 41 VRUSIE M. CĂTĂLIN NICOLAE I. MARIANA 42 ZÎMBREA N. CRISTINEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Gherman Gheorghe 324


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Promoţia 1985 Numele şi prenumele Media ENACHE P. MIHAELA 9,93 DUMITRESCU N. AURELIA ANGELICA 9,68 STANCU D. MANUELA MARCELA 9,66 NIŢU T. DANIELA 9,57 DEACONEASA F. ILEANA 9,41 GHIŢULESCU M. STELA 9,33 BLAGA E. LAURENŢIU BOANGIU V. ELENA CRISTINA BUBUILĂ M. MARIAN BURNEA ŞT. VIOLETA CANETA ŞT. MIRCEA CHIREA M. VIOREL DIACONU C. MARIA DINCĂ C. SEBASTIAN DRĂCEA I. DANIEL DUMITRAŞCU I. MIHAELA DUMITRESCU D. CARMEN DUMITRESCU D. CORNEL ENACHE P. ADRIAN GRIGORE P. GEORGEL ÎNCROSNATU I. FLOREA LESERU I. EMILIA MATEI GH. VIOREL MOGOŞAN G. PANINA NEDELOIU N. CARMEN RĂDUŢOIU C. MANUELA ROŞCA T. LIVIU SCARLAT N. NELU TĂBÎRCĂ M. ILIE TRUŢĂ M. VALENTIN TUDOR GH. FLORIN TUDORAN D. ŞTEFANIA VELEA D. TUDOR DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Stan Elvira 325


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Promoţia 1985

Numele şi prenumele Media LOGOFĂTU I. MARCEL 9,20 GÎRD O. SEVASTIŢA 8,50 STANCA M. SORIN 8,35 BACIU P. AUREL BĂRBULESCU I. CĂTĂLIN BĂRBULESCU I. DANIEL BOLD I. MARIANA BOLDEIU V. VALERICA BOŞCOR M. GHEORGHE BUZATU GH. AURA BUZATU GH. IONEL CHESNOIU I. DOREL DUMITRESCU I. MARIANA GEABĂ C. MIRELA GHINDEANU GH. VALENTINA MĂCEŞEANU C. NICUŞOR MARCU M. CORNEL MITITELU P. VALENTIN NEGRILĂ I. KARLA NEGRILĂ I. VIOREL PANEA N, NICOLAE PANEA N. GRIGORE POPESCU M MARIUS PREDESCU M. CRISTOFOR PRUNĂ E. AUREL RADU C. FLORIAN ROŞU A. AURELIA SEGĂRCEANU P. CRISTIAN STOICA O. ALEXANDRU ŞUŢU ST. ION TODEA V. ELISABETA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Petrache Petra 326


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Numele şi prenumele ANDREI V. ION CĂLIN RUSU A. LIANA CIOBANU L. MIRELA BARBU T. IONELA BOREA I. ANCA CAEAUŞENE A. MONICA CATANĂ D. ELISABETA CEBUC NATALIA CRĂCIUN M. FLORIN CUCIUREANU GH. VICTOR GROZIA M. SEBASTIAN IATAN F. GEORGE IONESCU C. CLARISA MARIN C. ION AUREL MĂRGHITANU T. VASILE MILITARU F. FLORIN MONEA C. MIRCEA MUTU M. JANA NECŞUŢ T. ALEXANDRU NEDELCU E. ŞTEFAN NICOLAE C. GRIGORIE PASCU I. GABRIELA PETRE I. GEORGE RADU GH. LAVINIA STOICA I. CRISTINEL ŞPACH A. CORNELIA TOILĂ I. MIREL TUFIŞ A. ILEANA VIERU I. IOAN VOINEA GEORGE DIRECTOR, prof. Stavăr Valeriu

327

Promoţia 1986 Media 9,5 9,0 8,2

DIRIGINTE, prof. Dan Maria


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1986 Nr. Numele şi prenumele Media 9,95 1 BÎRSAN I. CRISTINA FLORENTINA 9,86 2 BĂDESCU P. VALERIU ROBERT 9,86 3 ŞĂNCĂRĂU A. FLORIN RĂZVAN 9,70 4 SPIRIDON P. ROBERT CONSTANTIN 9,53 5 IGNAT A. MARIUS NELU 9,44 6 DIACONU I. MIRELA VIOLETA 9,44 7 POPA P. IULIANA 9,13 8 CIUCĂ ST. ADRIANA TANIA 9,01 9 NINE V. SILVICA 10 AMZA P LOREDANA 11 ANDREI G. ELISABETA 12 BURGHIU P. VICTORIŢA 13 BUŞICĂ M. ION 14 CIOACĂ O. FLORIN 15 CIOBANU D. LEONTINA 16 CIOCAN I. DUMITRU 17 CIOVOIU P. FLOAREA 18 EPUREANU M. RODICA 19 GHIŢĂ I. FELICIA 20 GHIŢULESCU M. ION 21 GRIGORE T. EMILIA 22 ILIE M. LAURENŢUI 23 MAN D. LOREDANA 24 MITRICĂ GH. NINEL 25 MOCANU ST. MILLY 26 NEGRILĂ I. NICOLAE GHIOCEL 27 OFILAT I. INDIRA TERI 28 PĂTRU ST. PUIU 34 TRUȚĂ M. OLAVIANA 29 PÎRVU L. ADONIS 30 RĂDUCAN DUICĂ D. EMIL 35 VLAD A. MARIAN 36 VOICU G. MARIANA 31 RĂDUŢ F. DANA 37 ZAH N. CORNELIU 32 ŞURLAN I. AURELIA 38 ZMĂRĂNDACHE T. MARIA 33 TACU C. DRAGALIUB DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Stratan Mariana 328


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Promoţia 1986

Numele şi prenumele Media ŢALEA I. GHEORGHIŢA 9,57 TUDOR I. TANIA ALINA 9,46 DUMITRU S. NICOLETA 9,13 GHERASIM GH. MARIANA 9,13 GHERASIM GH. IONELIA 9,08 BĂNUŢ D. ICA CRISTINA BEGU V. NICOLETA DIACONESCU P . GABRIELA DINU GH. CONSTANŢA DOBROMIR N. MIHAELA GHEORGHE E. ION GOANŢĂ O. ROXANA GORAN A. MARIAN IORDACHE P. FLOREL LECHEA P. CLAUDIA LUŢĂ T. IONEL MARIN C. PARASCHIVA MARIN M. FLORIN NICULAE I. FLORIAN PANEA N. CRISTINA POCŞOARĂ C. CLAUDIA POPESCU C. ADRIAN STANCU GH. MIHAI STĂNIA M. VALENTINA TEODORESCU I. MĂDĂLINA TUDORAN C. CRISTIAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Popescu Aurel

329


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Promoţia 1986 Numele şi prenumele Media CEBUC NORA FLORIA 10 POPESCU A. MIHAELA 10 STAN GHEORGHE 10 CRISTEA GRIGORE 9,97 CHILAT ADINA LUCIA 9,93 ONESCU N. MĂDĂLINA 9,84 MAKAI MIHAELA 9,73 MĂCIUCĂ CLAUDIA 9,62 MACIU CRISTIAN 9,59 MIHĂESCU ELIODOR 9,57 NICU M. FLORIN 9,22 CARIGOIU GH. DANA 9,15 RICMAN V. DAN ŞTEFAN 9,02 ANTIA IONEL BALEA A . IONUŢ BĂJENARU A. MARIA BULIGAI C. MIHAELA CIUCĂ A. MIHAI COVETE I. GHEORGHE DUICĂ G. ADELIN FIERUŢ I. MARINELA FILIP NARCISA GRIGORE P RĂZVAN GROZĂVESCU FLORINA ION MARIAN MAROGA MIHAI MÎNDREAN M. EUGRN MOLDOVEANU LUCIA 34 PRODAN V. MIHAELA NECULĂIŢĂ CONSTANTIN 35 SANDU M. CRISTINA OPREA FLORIN 36 STOENEȘTEANU CRISTI PANĂ CAMELIA 37 TICUȘAN V. CARINA PETRACHE M. DAN 38 TUFIȘ N. NINETA POPA E. ANCA ANGELA 39 VELICU L. ALINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Pînzaru Viorel 330


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Promoţia 1987 Numele şi prenumele Media JIANU M. ANCA IONELA 9,98 PĂUNESCU M. GABRIELA 9,95 BĂDESCU GH. CRISTINA 9,93 PÎNZARU V. CAMELIA 9,89 BADEA T NICOLETA 9,86 MAGNEA GH. GHEORGHIŢA CAMELIA 9,84 ONESCU N. ELENA IRINA 9,84 PĂSĂRICĂ O. ARTEMIZA ILEANA 9,82 VOICU A. RADU IONUŢ 9,80 HESON C. CĂTĂLIN CONSTANTIN 9,78 NEICULESCU N. MUSI MANUELA 9,75 PREDA E. SANDA MIHAELA 9,75 BORDEI I. CRISTINA CLARA 9,71 PRICA T. DĂNUŢ SILVIU 9,69 STAN V. CORNEL 9,69 COSTĂCHESCU M. CLARA DANIELA 9,57 GONGIULEA I. ELENA ANTONELA 9,55 MANEA D. COSTEL 9,42 PĂTRU C. CAMELIA MONICA 9,42 BĂDICA F. VALENTIN 9,24 NICĂ I. IUSTINA CRISTINA 9,22 LUCA I. DANIEL 9,09 ARNĂUTU C. MARIAN BĂJENESCU T. CRISTINA 34 MOCANU S. FLORIN BOAŢĂ C. AURORA 35 OPREA G. MIHAI BRÎNCOVEANU T. MIHAI 36 PETRICĂ GH. ION CANETA ST. LEOPOLD 37 PRICA I. ECATERINA CÎRCEANU I. PETRIŞOR 38 SOREANU I. MARIN COSTICĂ T. CRISTIAN 39 SPÎNU V. VICENȚIU CROITORU T. FLORIN 40 STAN D. LUCIA DUMITRESCU C. CAMELIA 41 STÎNGĂ V. ROMEO FIERUŢ I. FLORIN 42 STÎNGĂ V. TONI GANE GH. FLORENTINA 43 STOICEA C. AUREL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Arsene Constantin 331


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1987 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Numele şi prenumele Media ILIESCU ŞT. GIANI 9,89 STOICEA C. CARMEN DORELA 9,73 NICOLA A. LOREDANA CRISTINA 9,36 DĂDULESCU DANIELA MARIA 9,30 ANDREI N. MARIAN BESOIU I. MIHAELA BOREA I. SILVIA CIOBANU L. STAN CONSTANTIN M. MIHĂIŢĂ DOBRE I. ION GLIŞCĂ M. IULIAN GLIŞCĂ T LIANA IACOB I. ELENA ILIE I. ŞTEFAN IVAN F. CONSTANTIN MARCU N. AURELIA MARINESCU I. CATERINA MATEI P. PETRE MIHUŢI F. ŞTEFANIA MITRU C. EMILIAN MUNTEANU M. NICUŞOR NEGRESCU O. CAMELIA PĂTRU ŞT. CLAUDIA POPESCU C. DUMITRU POPESCU C. IRINA FLORI STAMIN. RADU ALIN ŞURLAN I. DUMITRU TURLACU V. CRISTINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Florica Maria

332


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoţia 1987

Numele şi prenumele Media NICOLAE M. TOMA 9,08 BOCA S. VASILE 8,90 DĂNAU GH. DORIN 8,79 ALEXANDRU ION MARIAN BARBU GHEORGHE CORNEL BRULEA GH. LIVIA BURCHEŞIN AURELIAN NELU CIU G. DANIEL CONSTANTIN D. DANA COSTACHE V. MARIAN DIACONU M. FLORIN ENACHE N. SORIN ENACHE ŞT. ELENA GEAMBAŞU I. FLORENTINA GOGORICI I. CARMEN TANIA HRISCU VALENTIN ILIE A. ALINA ILIN I. TOMA IONESCU M. GABRIEL IORDACHE I. DOINA IVAN GH. NICULINA MITITELU P. ANCA RISTACHE I. DORU RUSU SORIN STANCA GH. LAURENŢIU ŞPACH PETRE LULU TOTU PETRE DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Maftei Sandu

333


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Promoţia 1987 Numele şi prenumele Media GÎRD F. VALERICA 9,42 BONDRESCU A. AUREL 9,41 IANCU C. CAMELIA GEORGIANA 9,37 LICĂ P. CRINA MIHAELA 9,24 PELMUŞ A. ANI IULIAN 9,19 ILIESCU C. ADRIAN MARIUS 9,13 BADEA M .LIVIU BUŞICĂ C. MARIAN DIACONU I. GIGEL FLORESCU J. OVIDIU GEORGESCU I. GINA GHIMIŞ C. DANIELA GRIGORE C. GEORGETA ISPAS R. NICOLAE ÎNCROSNATU GH. ELVIRU NĂUIU C. RODICA NICOLAE I. ELENA NIŢU T. ROMICĂ PETRE I TANŢA PETRE V. IONEL POTELEANU GH. NELA RAFAILĂ I. LIA ANCA RĂDOI GH. ECATERINA STERIE GH. DANIL TĂNĂSACHE I. FLORIN UŢĂ L. MARIA VOICAN D. NINEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Popa Ion

334


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Promoţia 1988 Nr. Numele şi prenumele Media 9,84 1 BAROANĂ G. CAMELIA 9,84 2 POPESCU S. IONUŢ 9,73 3 IONICĂ V. CRISTINA 9,73 4 MILITARU S. ANGELICA 9,66 5 DIACONESCU G. CAMELIA 9,42 6 CRĂCIUN M. MARIUS MIHAIL 9,33 7 DINU O. OCTAVIAN ION 9,02 8 MĂCIUCĂ M. MARINELA 9 AMZA P. ADELA FLORINELA 10 BOŞCOR ŞT. MARIUS 11 BUŞICĂ M. MANUELA 12 COADĂ I. LILIANA 13 DIACONU P. PETRE VIOREL 14 DOBRESCU C. NICOLETA DENISA 15 DUMITRU V. MARINELA MARCELA 16 GHIŢĂ I. GHEORGHE 17 GLIŞCĂ M. GHEORGHE 18 ÎNCROSNATU G. MIHAI BEBE 19 ÎNCROSNATU I. VERONICA 20 MANCIU T. LUCIAN OLAVI 21 MONEA C. VALERIAN ŞTEFAN 22 MORARU LIDIA 23 NEAGU V. FLORIN 24 NEDELOIU N. NINEL CĂTĂLIN 25 NICA M . TOMEL 26 NICOLAE E. MARIAN 27 NICULAE I. LEONARD MARIAN 28 PANEA N. ADRIAN 33 STĂNESCU N. CONSTANTIN 29 PAROŞ F. MARIETA AIDA 34 TĂBÎRCĂ M IONICA 30 PETRE V. CRISTIAN 31 SMĂRĂNDESCU G. SANDU 35 TUFIȘ N. DORIN TIBERIUS 36 VASILE N. CAMELIA 32 SPÎNU V. ERNESTIN GH DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Negrilă Marin 335


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1988 Nr. Numele şi prenumele Media 9,95 1 PĂUNESCU M. DAN 9,87 2 PREDINĂ N. GEORGETA 9,75 3 ŞTEFĂNOIU I. OLIMPIA ADRIANA 9,66 4 NEGRILĂ GH. DANA MARINELA 9,40 5 BRÎNCOVEANU T. ILEANA DANIELA 9,33 6 PELMUŞ A. MARIANA NICOLETA 9,11 7 STROIE V. CIPRIAN TEODOR 9,00 8 CHIRCĂ T. ILEANA VIOLETA 9 ARGHERIE D. DIANA CĂTĂLINA 10 BACIU M. ADRIAN SILVIU 11 BORUZ MARIAN 12 BRÎNCOVEANU O. SORINA ELENA 13 CHELEMEN E. OCTAVIAN DANIEL 14 CIUCIU M. LAURENŢIU FLORIN 15 COJOCARU GH. MIHAI GHEORGHE 16 DINU GH. CONSTANTIN 17 DOBEANU S. MARIANA 18 DOBRE M. OLIVER 19 DRĂGHICI T. SORIN 20 GONGEA I. TANIA ADINA 21 GROZA A. CORNELIA IRINA 22 IACOBESCU T. AURELIAN 23 IONESCU I. IONELA 24 IONESCU M. DORIN MARIUS 25 MALCIU G. MONICA 26 MĂCEŞEANU M. DRAGOŞ MIHAIL 27 MĂTUŞOIU V. MARIAN DORU 28 MINCAN S. ARGHIRA 29 MIRCESCU P. NICOLETA SANDA 33 SAVU A. MIHAELA 30 PANĂ S. MIHAI SORIN 31 PĂTRU S. NELUŢA CARMEN 34 SEDER ANTON 35 ȘURLAN I. CRISTINA 32 PĂUN I. ŞERBAN ARMAND DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Boşoteanu Mircea 336


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Promoţia 1988

Numele şi prenumele Media RISIPIŢEANU MANUELA 9,53 BADEA VALENTINA 9,52 BURCHEŞIN MARINELA 9,42 VELEA CARMEN 9,28 PĂTRU DĂNUŢA 9,19 TUDORAN SIMONA 9,10 ANGERU ANIŞOARA BADEA MARIANA CEAUŞENE CRISTINEL CIOBANU VICTOR CONSTANTINESCU MARIA FLORENTINA DĂDULESCU REMUS DĂDULESCU ROMULUS DINU ILEANA GHEORGHE IONELAŞ ILIESCU ŞTEFAN ILINCUŢA MARIA MEDINŢU DANIELA MITRICĂ FLORIN NEAGOE TATIANA OCOLEANU AURELIA PĂTRU FLORIN POCŞOARĂ NICUŞOR POPA SILVIA SANDU MARIAN SÎRBU VIENUŢA STAN GABRIELA TODICA GHEORGHIŢA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Iliescu Eleonora

337


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Promoţia 1988 Numele şi prenumele Media LICĂ MONICA MARIA 10 MUNTEANU V. MIRELA DANIELA 10 TALIANU M. OLIVIU VIRGIL 10 TELEA I. ALINA LIGIA 10 VASILE I. AURELIA DANIELA 9,97 ONIŢA F. DANA MARIA 9,68 PAPUC GH. ANDA 9,55 FOTA E. GERMINIA 9,48 DUMITRESCU G. FLAVIU 9,39 ISAC V. DIANA MIHAELA 9,33 CĂROI P. DANA CODRUŢA 9,19 POPA G. MONICA LOREDANA 9,13 ROŞU M. CARMEN IRINA 9,13 IONESCU V. ADRIAN NICOLAE 9,06 PĂNESCU A. LUCICA TATIANA 9,01 ANDREI G. MARIN STAMATE AXINESCU I. GABRIELA BANCĂU C. ANIŞOARA BIRĂ P. MIRELA MARIA BONDRESCU A. CRISTIAN CALCIU I. ILEANA ADELA 34 LUCA I. REMUS CERNAT I. FLAVIUS 35 MARCU N. GEORGETA CIOCÎRLAN I. MIRELA 36 MĂCEȘEANU F. IONICA COJOCARU I. CĂTĂLIN 37 MUTU M. MIHAELA DRAGOMIR I. ELISABETA 38 NEGRILĂ A. GHEORGHE GHEORGHE I. FLORIN 39 PAPUC GH. MIHAI GHEŢEA MARIUS 40 PĂTRAȘCU T. IOLANDA GOGORICI I. LILIANA 41 PIȚURU M. CERASELA GRIGORE DUMITRU 42 POPESCU A. CRISTIAN GRIGORESCU GH. IOANA 43 PRICA I. DANIELA GRIGORIE EUGENIA 44 RAICU I. PAULA IONESCU I. SILVIA 45 SIMION M. CĂTĂLIN IONIŢĂ N. DANIEL 46 ŞANDRU I. LAVINIA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Stavăr Valeriu prof. Constantinescu Antuaneta 338


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Promoţia 1989 Numele şi prenumele Media BERCHE V. LAURA CAMELIA 9,82 GHIMIŞ I. MIHAELA 9,80 ILIESCU ŞT. CAMELIA 9,80 FIRĂNESCU V.CLAUDIA 9,75 VOICULESCU I. ILEANA DORA 9,69 ŞTEFĂNESCU A. LIVIA DIANA 9,55 ŞERBĂNOIU N. CRISTINA 9,52 CALCIU P.MARIA CRISTINA 9,49 DRAGOMIR G. MIHAELA 9,31 SANDU G. MARIAN CODRUŢ 9,30 BOŞTINĂ A.CĂTĂLIN 9,18 BUDULAN C. PAULINA 9,04 MINCIOAGĂ V.ANCA ROBERTA 9,04 STAN D. OVIDIU 9,02 BEGU V. SIMONA CIUCIU M.MIHAELA DANIELA CODOLAN C. MARIANA CONSTANTIN M.SIMONA COSTICĂ T. TUDOR DINU O. MIHAELA GABRIELA DINU S. LARISA DRAGA C.CĂTĂLIN DUMITRU H. MIHĂIŢĂ GEAMBAŞU I. ELENA ILIN I. RODICA ION N. GINA MITRACHE C. IONEL 34 RUSU A. FABIANA MORARU M. NICOLAE 35 SPĂTARU M. MARIA NEAGU V. GEORGEL 36 STAN P. AURELIAN PANAITESCU M.ANA MARIA 37 STANCOVICI M. CRISTINA PĂUNA I. SIMONA 38 ŞTEFAN P. CRISTINA PISICĂ G. ALEXANDRU 39 ŢECULESCU D. DAN SORIN POPESCU G. VALENTIN 40 VLAD M. MIHAELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Mitrică Zoe 339


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1989 Numele şi prenumele Media FLORICA I. ALINA 9,98 MARCU O. CORNELIA 9,93 TATOMIRESCU P. LIVIU 9,93 MUNTEANU V. CĂTĂLIN 9,71 CALCIU P. DANIELA 9,69 CALCIU I. MIRELA 9,60 DUMITRECHE L. IULIU OTTO 9,56 NEAGU M. GABRIELA 9,53 VARGA F. ALINA 9,44 DUMITRESCU T. MIHAIL 9,40 DUNGĂ I. MONICA 9,38 GHERGHELY V. ALINA 9,36 BĂLTĂREŢU I. MARIANA 9,18 OLTEANU A. LAURENŢIU 9,16 COSTĂCHESCU M. CRISTINA 9,10 VELICA M. MIHAI 9,06 BĂDESCU GH. CAMELIA 9,00 ANDRIEŞ M. SILVIU 34 MEDINŢU C. TEODOR BAIDAC A. NICULINA 35 MICUŢĂ V. ANA MARIA BÎRZEANU C. DUMITRU 36 MINCIOAGĂ I. SORINA BUNICĂ L. SORIN 37 MITU V . CRISTIAN CANTEMIR L. IOANA 38 NICULESCU I. CĂTĂLIN CERNAT P. ŞERBAN 39 NICULESCU V. FLORIN CIOCAN A. ALEXANDRU 40 NISTORESCU V. DANIEL CIUCĂ I. GABRIEL 41 NIŢU I. CONSTANTIN DIACONU V. ADELINA 42 PAVEL A. GRAŢIELA DIOREL A. MIRELA 43 PĂTLĂGEANU A. MARIUS DOBRESCU A. CRISTINA 44 RADU M. FLORENTINA DOBRINESCU I. LAURENŢIU 45 ROTARU V. MARIAN ENACHE M. VICENŢIU 46 SCARLAT T. COSTIN GORUN G. ANGELICA 47 STEGĂROIU I. BOGDAN GORUN G. MIHAELA 48 STOICEA I. FLORIN IORDACHE F. GABRIEL 49 TABACU C. CRISTINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Cîrstea Nicolae 340


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

Promoţia 1989

Numele şi prenumele Media VLAD A. NICOLETA 9,71 MARICA ŞT LILIANA 9,60 CIOCÎRLAN I. ADRIAN NOROCEL 9,55 DUMITRU M. MARIAN 9,35 BUZĂ GH. SANDA 9,31 ALBIŞPRU I. VICTORIA 9,22 BORUZ H. VIOREL CIOBANU I. FĂNEL DELCEA N. MIREL ALEXANDRU DIDELEA C. EMILIA DINDIRE P. GEORGE DRĂCEA V. MARIANA GAFIŢA M. NICOLETA GONGEA I. MARIUS GORAN A. CRISTINA ISPAS V. DRAGOŞ LAZĂR I. MARINELA MARICA ŞT. OVIDIU NEDELOIU N. RADU NIŢU T. TANIA POPESCU N. GEORGETA STAN P. CRISTINA TELEGUŢĂ I. MONICA ZAHARIA GH. LAURA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Marghescu Floarea

341


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Promoţia 1989

Numele şi prenumele Media DUMITRESCU C. JENICA 9,55 POPESCU M.MARIANA 9,22 ZAMFIR A. SANDU DANIEL 9,15 ANDREI A. SANDU BADEA M. ANA CLEOPATRA BOREA I. MARIUS BUZATU A. DANIEL CĂLDĂRARU A. LAURENŢIU CĂLDĂRUȘ S. ION CRĂCIUN M. GABRIELA DINU I. LELI DOBRE M. RUDOLF DOBRE S. FLORIN DULGHERU T. MARIANA GLIŞCĂ I. TEODOR GLIŞCĂ P. MONICA HRISCU H. NICUŞOR ILIESCU V. GHEIRGHE MARIN P. CLAUDIA SABINA MINCAN S. VIORICA MOTE M. FILOFTEI NICOLAE C. CORINA PETRE V. MARIUS PREDA A. MARIN PUŞCAŞU T. ALINA RISIPIŢEANU M. NICOLAE ROŞU C. FLORENTINA STOICEA A. SILVIU TURCIN N. FLORENTINA VLAD I. MIHAELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Serendan Corina

342


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a E Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Numele şi prenumele

Promoţia 1989

Media 9,51 9,37 9,07

ION I. DANIELA TÎRÎLĂ GH. XENIA BULACU T. ŞTEFANIA ANDREI S. LAURENŢIU BADEA N. MARIAN BARBU C. VICTOR BARBU GH. CLAUDIU NICUŞOR BĂDELE V. CERASELA FLORENŢA BLAGA M. LUCIAN BUZATU N. TEODOR CIOCÎRLIE I. AURORA CRISTINA COSTACHE V. GABRIELA DINCĂ L. MIHAELA DINU F. NICOLAE ADRIAN GĂNUCI F. ŞTEFAN TEODOR GHIŢĂ I. MARIAN GRIGORE C. ION ILIE I. ADRIAN SORINEL IORDACHE I. CLAUDIA MĂCEŞANU GH. MIHAELA NEAGOE F. FLORENTIN PRODAN F. DENISA GABRIELA PUŢICĂ C. DOREL RISTEA C. DUMITRU DORU SIMION GH. HARALAMBIE SIMION T. ZAHARIA SMĂRĂNDESCU GH. CRISTINA JENI STAN D. ION CRISTI STANCU GH. CONSTANTIN STĂNILĂ D. ŞTEFAN DANIEL ŢUGUI D. ADRIANA ZMĂRĂNDACHE GH. MIHAELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Petrache Petra 343


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Promoţia 1990

Numele şi prenumele Media ŞTEFĂNESCU V. CRISTINA MIHAELA 9,33 VOCHESCU O. FLORENTINA MIHAELA 9,11 GLIŞCĂ N. RODICA 8,95 BOJAN V. ELENA CLAUDIA BUNCIU I. SIMION AUREL BUDULAN C. CASTELIA MARI CARACUDĂ F. LILIAN FLORIAN COMBEI I. FLORIN DRAGOMIR I. IULIAN ENE C. ANA GHEORGHE D. DANIEL GRIGORIE S. DUMITRA DANIELA ILIESCU L. OLIVIA IVAN M. MARIUS DENIS MITRACHE C. ADRIAN NEAGOE I. MIHAELA LUCIA NICA M. NICOLETA IONELA PANTAZESCU M. MONICA CAMELIA POPA V. SILVIU DANIEL POPESCU I. NICOLAE CRISTIAN SANDU D. MAGDALENA SENCHE V. MIHAI SMĂRĂNDACHE T. ION ALIN TIŢA O. ALEXANDRA TOMESCU D. PAUL NICOLAE ŢĂLU M. IONEL VLAD I. NICOLETA ZAMFIR G. MARIUS FLORINEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Manicea Alecsandrina

344


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a B Promoţia 1990 Nr. Numele şi prenumele Media 9,66 1 FLOREA M. MIRELA 9,61 2 NINE V. ANIELA 9,23 3 BRĂICULESCU S. LAVINIA CRISTINA 9,23 4 NEAGU N. ALIN DANIEL 9,21 5 BORUZ I. ELENA 9,18 6 PREDICA N. MARIA 9,08 7 CIOBANU GH. IULIANA 9,06 8 MITRU T. TEODOR 9 BICA D. ZOICA 10 BONDRESCU A. ŞTEFAN 11 CHIVU F. ELEONORA 12 CHIVU F. ION 13 CREMENEANU T. MIHAELA 14 DIACONU I. MARGARETA 15 IONICĂ V. OCTAVIAN 16 IVAN M. DANIELA ZOIA 17 LĂCĂTUŞU V. VASILE 18 LIA A. ADRIANA 19 MINCĂ C. LAURENŢIU 20 MINCĂ I.VIOREL 21 MITRU M. CONSTANTIN 22 NEAGU C. SILVIU 23 NICOLA A. EUGENIA 24 NICU C. MUGUR 25 NUŢĂ P. MARIUS 26 PĂTRU I. ELENA 27 POPA D. MIHAIL SORIN 28 PREDA P. MARINELA ROBERTA 29 RĂDUŢ GH. AURELIAN 30 ROŞU H. LUMINIŢA MIOARA 31 TĂNASE GH. CĂTĂLIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Stratan Mariana

345


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a C Promoţia 1990 Numele şi prenumele Media PÎSLARU C. IOAN 9,57 BANU ŞT. GEORGETA 9,54 ANDREI L. MARIANA DĂNUŢA 9,4 BUZATU F. DANIELA 9,4 MIHĂESCU I. NARCISA 9,33 IVANOVICI M. DANIEL 9,16 FLORICEL V . MIRELA 9,04 BOGDAN I. CRISTINA CHIVU I. GHIOCEL DIACONU N. RODICA DRĂGAN I. ŞTEFANIA DUMITRU V. IONELA ENACHE T. TUDOR FLOREA O. RODICA IORDACHE I. DANIEL SORIN MARIN ŞT . DARIUS MAZILU I. DANIEL MITRICĂ V. IONEL MORARU N. IONEL NANU V. MARIANA NEAGOE M. MUGUREL NICOLAE I. IONELA SABINA OCOLEANU M.ION OLTEANU I. GHEORGHIŢA PIŢICHE GH. NICOLAE PUIU C. VERONICA SPÎNU V. ANETA ERNESTINA TĂNASE A. DANIEL TECUCEANU R. IULIAN TOMA I. MARIAN TUDORAŞCU N. SORIN UDRICĂ A. SILVICA SELENI VLAD N. MIOARA 34 VLĂDOI D. CRISTINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Costescu Cristina 346


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a D Promoţia 1990 Numele şi prenumele Media MIŞU DANA 10 PĂNESCU NICOLETA 9,97 ENE ARRIANA 9,92 IONESCU MONICA 9,85 ŢOP ELENA 9,83 ŞERBAN ELENA 9,80 DRĂGAN MARIUS 9,76 GHIMIŞ IULIAN 9,73 GÂLEA IONUŢ 9,67 CHIŢIMIA COSTIN 9,66 GÎRD AURA 9,59 NIŢU MARIUS 9,56 CIOBANU ALINA 9,56 GĂLĂŢEANU LUMINIŢA 9,40 BĂLUŢĂ ADRIAN 9,40 34 FLORESCU CĂTĂLINA PREDA FLORENTINA 9,28 35 FLORICĂ ADINA MITRICĂ SORINA 9,23 36 GAVRILĂ LOREDANA DINU AMELIA 9,16 37 GHERASIM LIVIA CEBUC MIHAELA 9,14 38 GHEŢEA PAULA HÎNCU ALEXANDRU 9,11 39 GROZA CĂTĂLIN DUMITRESCU NICOLE 9,06 40 GROZA EUGEN COTULBEA ALIN 9,06 41 ILIE CONSTANTIN SOCOL ROBERT 9,06 42 ILIESCU LIVIU ANDREI ŞTEFANIA 43 ION MARINELA BĂLĂICAN MIHAELA 44 MARINESCU MARIANA BEURAN IOANA 45 MONEA DIANA BÎZGAN CAROLINA 46 PREDA V. MARIUS CIUCĂ FLORENTINA 47 ROŞU DORI CÎRSTEA OVIDIU 48 RUŢĂ DANA COSTACHE TEODOR 49 SANDU ADRIAN DUICĂ CRISTINA 50 SAVU CEZAR DUMITRESCU LIVIA 51 ŞTEFAN ALINA FIERUŢ GILBERT 52 TICUŞAN EUGENIA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Pânzaru Viorel 347


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII -a E Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Numele şi prenumele NEMOIANU I. MARIANA. BARANCEA D. SIMONA DOMNICA ILINCUŢA I. VERONICA BĂLOI T. LUMINIŢA BUZATU M. TITINA CEAUŞENE I. MIHAELA CÎRCEANU I. CRISTINA DIACONU M. DANIELA DINU I. MARIA GĂNUCI D. MARIAN DANIEL GHERASIM I. CĂTĂLIN GÎLĂ E. JENI MANOLEA I. FLORENTINA MARTIN N. IONUŢ NICA M. FLORENTINA NICOLA M. OPREA OCOLEANU S. STELA PUŢICĂ C. MIRCEA RADU M. IONUŢ STOICA A. IULIAN TRUICĂ I. MIHAELA VELEA M. MARIUS ZAINCOFSCHI L. BOGDAN DIRECTOR, prof. Drăgan Petre

348

Promoţia 1990 Media 8,71 8,70 8,47

DIRIGINTE, prof. Popescu Aurel


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Promoţia 1991

Numele şi prenumele Media NEGRILĂ GH. ANCA IULIANA 9,59 MĂRCULESCU GH. ADRIANA 9,57 PANTAZESCU M. CĂTĂLINA ALEXANDRA 9,24 DOLANA C. GEORGETA 9,10 ALUNCEI C. AURELIA RODICA ASPRA V. GHEORGHE REMUS BADEA M. CRISTINA BALINT F. FRANCISC BOJAN V. MARINELA BURDA P. VIORICA CRISTINA CIUCĂ ŞT . MĂDĂLINA DINU T. LIA DOBRE ŞT. FELICIA DRĂGUCEANU A. CLAUDIA LILI HRIŞCU C. MARIANA BRÎNDUŞA MATEI I. VICTOR NICOLA M. VALENTIN NICOLAE M. DANIELA ONEA F. MARIA SABINA POPESCU D. MARIAN POPESCU S. MARIA MANUELA STAN D. GHEORGHE STĂNILĂ D. NADIA IULIA TĂNASE ŞT. MARIAN SORIN ZAMFIR A. CONSTANTIN CIOBANU T. ALIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Gherman Gheorghe

349


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Promoţia 1991

Numele şi prenumele VOICAN V. ALINA SOLOMON F. CRISTINA PLOŞNIŢĂ R. SIMONA BĂDELE V. GEORGE BAOANGIU V. NICOLAE BĂDESCU N. VICTORIA MAGDALENA BUŞICĂ M. GABRIEL BUZATU F. MARIAN CONSTANTINESCU I. ROBERTINO MARIAN CSTĂNESCU N. MARIUS DANIEL FILIMON A. NICOLETA NEACŞU I. LOREDANA PĂTRU C. MIHAELA ELENA PĂTRU I. IONUŢ CRISTIAN PĂTRU ŞT. CRISTIAN PĂUN M. FLORENTINA PETRE I. CRISTINA POPESCU N. IONEL RADU V. SIMONA ROŞU C. LINUŢA CĂTĂLINA SIMION I. ELENA LELIOARA STANCIU P. NICOLAE STĂNESCU MARIUS DANIEL STÎNGĂ D. RAMONA EMILIA TĂNASE A. ANA CONSTANTINA TÎRÎLĂ G. GIGI ŢALEA V. ALIN DANIEL UNGUREANU M. IULIANA DIRECTOR, prof. Drăgan Petre

Media 9,75 9,73 9,01

DIRIGINTE, prof. Florică Maria

350


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Promoţia 1991

Numele şi prenumele NOJA V. LUCIAN LIVIU POPA I. CATRINEL MĂDĂLINA IONESCU ŞT. EUGEN TIBERIU MĂRGĂRITESCU M. MIHAELA CLAUDIA SPĂTARU V. EUGENIA POPESCU GH. CRISTINA CĂLIN D. GENŢIANA VIORICA GONCIULEA I. VERONICA TEREZA ONIŢA F. GABRIELA ADINA PĂSĂRICĂ O. FLORENTINA RAMONA CIOCAN A. ELENA PĂTLĂGEANU A. CĂTĂLINA LILIANA BĂDESCU GH. MIHAI SPĂTARU M. CRISTINA GEORGESCU C. LOREDANA PĂUN M. CRISTIAN MICU I. CAMELIA RĂDUCANU P. CARMEN ILEANA TANISLAV I. ROXANA CRISTINA CIOBANU T. GRETI CĂTĂLINA DAN F. FLORIN LIVIU MATEI GH. FLORENTINA ADINA NIŢĂ I. IONELA PISICĂ GH. GEORGE SAMFIRA V. DIANA IOANA VLAD C. FLORIAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Popa Ion

351

Media 10 10 9,95 9,95 9,93 9,88 9,77 9,73 9,62 9,53 9,48 9,48 9,44 9,37 9,30 9,30 9,24 9,08 9,06


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Promoţia 1991

Numele şi prenumele Media NEGRILĂ M. DANA GABRIELA 10 BĂCIOIU P. ELENA LARISA 9,86 CHERA C. SIMONA 9,82 ŢOLEA A. MARIAN MANUEL 9,64 MOHOR I. MIHAELA 9,53 CONSTANTIN V. GABRIELA 9,40 GÎRD D. RADU BOGDAN 9,38 ŞTEFĂNOIU I. MARIUS SORIN 9,38 BĂLAN I. COSTINEL BUZATU GH. CRISTINA CÂRLOBAN M. AUREL CIU I. IONELA MIHAELA CÎRCIUMARU I. MIHAI L MĂDĂLIN GLIŞCĂ P. LILIANA FLORENTINA ILIE M. FLORENTINA ILINCUŢA I. DOREL ILIE MANEA M. CLAUDIU MIHAIL MINCĂ C. DENISA ILEANA MINCĂ I. MARIANA ALINA MITRU C. MIHAI COSMIN MORARU M. FLORENTINA NEDA T. CORINA NICA M. STELUŢA PĂUNESCU ŞT. ADRIANA IRINA STAN N. VALERICĂ MIRCEA ŞTEFAN M. OFELIA LOREDANA TICUŞAN V. VASILICA MONICA TUDORAŞCU I.EUGEN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Arsene Constantin

352


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a E Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoţia 1991

Numele şi prenumele Media ZANFIR A. VIOLETA 9,93 MIHALĂ O. MIOARA 9,86 PAVEL A. LAURENŢIU PETRIŞOR 9,06 AMZA C. IONUŢ PETRIŞOR ANDREI G. DORU MARIUS BUTAN M. MIHAELA IULIANA COTULBEA GH. IONEL CĂTĂLIN DIN N. NICOLAE RĂZVAN DOBRESCU C. DOREL DUMITRESCU S. VICTOR ŞTEFAN GANE GH. GHEORGHE TIBERICĂ GAVRILĂ M. MARIAN FLORIN GÎRD F. FLORIAN DANIEL GONGEA I. LAURA IONICA GRUESCU I. CONSTANTIN MĂRCULESCU S. ELENA NISTOR A. VALENTIN OLTEANU A. ŞTEFAN PÎRŞOAGĂ P. MIHAI CRISTIAN PÎRVU C. ELISABETA CLAUDIA POPA M. ALIN NICOLAE RADU M. MARIANA RADU M. ZOIA STANCIU M. ILEANA DANIELA VIŞAN F. CONSTANTIN VIŞAN F. JUSTINIAN VIŞAN N. NICOLETA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Manicea Alecsandrina

353


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a F Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Promoţia 1991

Numele şi prenumele Media CARACUDĂ F. CRISTIAN IONUŢ 7,84 FRĂSINEANU GH. MARIUS SORIN 7,84 NUŞCĂ V. MARIAN 7,66 BĂLTĂREŢU I. AURELIAN IONUŢ BĂRĂITARU I. CRISTINA BUTUŞINĂ O. CĂTĂLIN CONSTANTIN M. MARIN CONSTANTINESCU F. GELU FLORIAN DIDELEA C. FLORIN CONSTANTIN DUMITRU I. LIVIU FISTIC GH. DANIELA FISTIC GH. ROXANA ILEANA FLOREA C. SILVIA LUŢĂ T. VICTOR MAZILU GH. MIHAELA MINCĂ I. PAUL NICULESCU V. LIVIU IONUŢ OANCEA L. MARIA PANAIT P. COSMIN DĂNUŢ PRICA I. ADRIAN STANCU O. ION TODOR M .SIMONA VLAD I. GHEORGHE ZAHARIA B. MUGUREL ZMĂRĂNDACHE M.VICTOR DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Ghencea Simioana

354


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Promoţia 1992

Numele şi prenumele Media VOINEA S. MARIAN 8,64 BĂCANU D. DORULEŢ LAURENŢIU 8,50 GRĂDINARU T. EUGEN 8,37 BĂRĂITARU O. FLORIN BUICU GH. MARINELA BULAT M. CRISTINA BURĂT B. CORNEL CĂLIN M. MARIUS CROITORU I. DANIEL DAN M. CLAUDIA DOBRE D. GIGI DRĂGHICI C. NARCIS GEABA GH. COSTEL GHIŢĂ V. NICOLETA IOANA GÎLĂ E. SORIN ILIE I. SILVIU IORDACHE S. MONICA ISTRATE M. DANIELA MARIANA MATARAGIU V. IOLANDA LAURA MATEI O. IONUŢ VALENTIN NICOLĂIŢĂ GH. NICOLAE ROŞU V. MIRELA PAULA SILEA T. FLORIN DANIEL STOICA A. VICTOR VOINEA V. VANIA ZĂVOIANU I. CRISTINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Nicolăiţă Dan

355


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Promoţia 1992

Numele şi prenumele NEMOIANU I. DANIELA FLORINA BĂBĂLĂU M. GIANINA LARISA GHEORGHE D. LILIANA BADEA M. CONSTANTINA CLAUDIA BARBU I. GERALD IONUŢ BĂDELE V. CRISTIAN BICA D. ION BRĂICULESCU S. GEORGE LIVIAN CIUCĂ N. FLORINEL CÎRCEANU I. GHEORGHE ELVIS DIACONU N. ADINA ADRIANA GAFIŢA I. CRISTI IONESCU V. ADRIAN NIŢU T, MARIAN OANCEA L. NATALIA OPREA S. MARIAN PIELE V. MARIAN VERGI PÎRVU E. GHEORGHE ALIN PLOPEANU F. DUMITRU ALEXANDRU POPA F. IONELA LILIANA POPA N. MIHAI FLORIN SENCHE V. CERASELA ELENA SMĂRĂNDESCU GH. IONELA CARMEN TĂNASE A. RĂDUCU PETRE TRAŞCĂ M. LUMINIŢA GEORGETA ŢACU C. DOINA SIMONA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Popa Mitel

356

Media 9,04 8,88 8,86


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Promoţia 1992

Numele şi prenumele Media DUMITRESCU CORNELIA GABRIELA 9,93 FĂRCĂŞANU DELIA PATRICIA 9,93 GĂINĂ DORINA MIHAELA 9,93 GHIŢĂ EUGENIA GABRIELA 9,93 NICOLA CRISTINA ALINA 9,93 SCARLAT CORINA GABRIELA 9,93 UDREA GEORGIANA 9,93 VASILESCU ALIN VICTOR 9,93 MELEANDRĂ IULIANA 9,91 OPREA CARMEN ELENA 9,91 ZBÎRCOT OTILIA LILIANA 9,91 RAICU ELENA FLORENTINA 9,86 MICUŢĂ ANDREI FLORIN 9,79 TANISLAV ROXANA 9,79 DICU GINA CLAUDIA 9,77 ILIUŢĂ ADINA MARIA 9,77 NAIDIN DELIA ILEANA 9,77 MATEIAŞ MĂDĂLINA ANGHELINA 9,68 SIMION SIMONA GABRIELA 9,68 TRIFU CAMELIA FLORINA 9,68 DINCĂ CRISTINA MARIA 9,64 CÎRSTEA RAMONA TATIANA 9,57 POPA CRISTIAN ALIN 9,48 BOHOLŢ SIMONE ANNE MARIE 9,44 DINU OCTAVIAN CORNELIU 9,44 IVAN ELENA CLAUDIA 9,39 GOGONŢEA ALINA 9,35 MARGHESCU AUREL 9,35 JIANU ALEXANDRU 9,30 MITRU CONSTANTIN EMANUEL 9,19 DUŢĂ CARMEN 9,10 DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Popescu Profira 357


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoţia 1992

Numele şi prenumele GHIMPEŢEANU C. GIGI LIANA PREDESCU GH. ELIZA DANIELA CĂPĂŢÎNĂ M. FLORINA MNICEA V. VICTORIA DANIELA ŞTEFAN M. IONELA BĂLĂICAN D. DANA MARIA FLORICEL N. ADRIANA NICOLETA PETRIŞOR GH. ALIS SORINA RIOŞANU V. ALIN RĂDUCU CĂLDĂRUŞ ŞT. VASILICĂ CIOBANU M. VALENTINA CONSTANTINESCU V. DANIEL GIORGICĂ DINU D. VIOLETA MONICA FILIP N. EVELIN FLORICEL ŞT. DANIEL MARCEL MANEA M. IULIAN LUCIAN MĂRGHIDANU ŞT. CRISTINA MIRCESCU P . AUREL MITRACHE C. MIRELA GABRIELA MOANŢĂ P MIRELA NIŢU V. VICENŢIU MARIN OPREA I. MIRCEA VALENTIN OPREA ST. CLAUDIA PÎRVU C. MARIA POPESCU C. CRISTINA RAICEA N. ION IULIAN VASILE D. MARIANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Negrilă Marin

358

Media 9,62 9,57 9,48 9,48 9,46 9,44 9,33 9,24 9,13


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a E Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Numele şi prenumele DINU T. MARINELA PÎRVU I. LAVINIA MIHAELA PANĂ GH. STELA VLADU GH. MIHAELA RAMONA ANDREI L. ŞTEFANIA BUCUR V. TUDOREL CHEROIU GH. IONEL SORIN DINU F. DANIELA ANGELICA DINU M. FLORIN MARCU N. CORNEL MARIAN MARICA ŞT. LIVIU ŞTEFAN MINCĂ I. DORI MARCEL MITRICĂ N. DUMITRU LAURENŢIU MITRIŢĂ D. MARIUS NEDIANU G. VASILE NICULAE I. MIHAELA NICOLETA OPROAICA T. GIGI TEODOR PĂTRU C. MARCEL IONEL PEŢA V. CLAUDIU FLORENTIN POTCOVARU T. LUDMILA PREDA C. SANDA CRISTINA PREDA GH. NICUŞOR STANCU O. MARINELA STĂNICĂ I. FLORINA CRISTINA STĂNILĂ D. NICOLAE DIRECTOR, prof. Drăgan Petre

359

Promoţia 1992 Media 9,62 9,58 9,53 9,44

DIRIGINTE, prof. Niţu Ioana


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a F Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Promoţia 1992

Numele şi prenumele Media BUTIUC V. ADRIAN VIOREL 9,68 LIA A. DANIEL NICOLAE 9,24 ILIESCU V. TIBERIU NICOLAE 9,22 BĂLĂICAN E. VIOLETA CRISTINA 9,15 ANDREI GH. MIRELA VIORICA BLAGA M. SOFIA IONELA BUFU ST. IOAN GABRIEL BUZĂ GH. PAUL CĂTĂLIN CĂLINESCU I. FLORENTIN DANIEL CÂRLOBAN M. VERONICA COJOCARU GH. ANA MARIA COMAN N. MARIUS MAXIM COROIAN E. CLAUDIA LAURA DRAGOMIR GH. PETRIŞOR ENCULESCU ST. MIHĂIŢĂ GABRIEL GORUN I. CODRUŢ PETRE IVAN M. MĂDĂLINA SOFIA VAN I. MIHAELA MARIANA MĂRCULESCU GH. DĂNUŢ RADU GH. EMILIA GABRIELA RISTEA V. CĂTĂLIN GEORGE SANDU GH. MARIA MAGDALENA STĂNICĂ T. IONELA CĂTĂLINA ŞPACH P. ELENA TIŢA M .MARIAN VĂDUVA D. DRAGOŞ MĂDĂLIN VELEA M. IONUŢ VRANCEA E. LAURENŢIU GIGEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Drăgan Agripina

360


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Promoţia 1993

Numele şi prenumele Media TULBURE GH. NARCIS 9,95 SÎRBU F. CRISTIAN 9,93 ROŞU I. ELENA 9,89 VOICU I. DANA CODRUŢA 9,87 DAN P . OANA MARIA 9,85 PANĂ M. ANDI 9,83 MIŞU I. PETRUŢA 9,8 DIMULESCU D. ANDREEA 9,76 ZUICĂ A. LĂCRĂMIOARA 9,75 ILIESCU I. ILEANA 9,70 MANDĂ I. COSTEL 9,66 FIRĂNESCU V. SIMONA 9,58 CIOBOATĂ C.. ROXANA 9,56 DRUIU D. FLORIN 9,56 PISICĂ M. GEORGIANA 9,53 STEGĂROIU I. ADRIAN 9,51 NICA ST. LAURA 9,47 CALCIU C. LOREDANA 9,45 MITRICĂ M. LAVINIA 9,39 PASCAR M. MARIN 9,39 VOICU T. DIANA 9,39 POPA D. CIPRIAN 9,33 IACOBESCU T. DIANA 9,29 RUXANDA M. MARINELA 9,24 FLORICĂ C. DANIELA 9,22 MINCIOAGĂ I. RALUCA 9,14 CEOCEA I. VIOREL VIZITIU I . ADINA VOICU A. NICOLAE DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Cîrstea Nicolae 361


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Promoţia 1993

Numele şi prenumele MICU G. ILEANA GABRIELA ILIUŢĂ I. COSTIN IONUŢ DAVIŢOIU I. LUCIAN BĂLĂIŢĂ F. CRISTINA ILEANA CREMENEANU T. GINA DIACONESCU D. DENIS LUCIAN PĂUN P. ANDREEA MĂDĂLINA ANDREESCU GH. DRAGOŞ GEORGE BUNICĂ I. LUCIAN IONUŢ BUZĂ GH. IRINA NICOLETA CIUCATU T. CAMELIA ELENA DIMA V. IOANA GRAŢIELA DOBRINESCU I. SIMONA ENACHE M. CIPRIAN MIHĂIŢĂ ENACHE T. LAURA MARIA FLORICEL V. ELENA GHEORGHE V. ADRIAN GÎRD F. LIVIA MONICA POPESCU N. ELENA RADU V. MARIANA LAVINIA SEFCENCO GH. MIHAELA MAGDALENA SENGHE V. IOANA SPÎNU L. VIRGIL LUCIAN STOICA I. ELENA CLAUDIA STOICA I. MARIA IZABELA TELEGUŢĂ V. MONICA NADIA TÎRNĂ M. MĂDĂLINA VANEA T. CARMEN VASILE T. DRAGOŞ VICTOR VĂDUVA D. DIANA MĂDĂLINA VOICA I. CONSTANTIN BALACI DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Diaconu Maria 362

Media 10 9,85 9,83 9,18 9,18 9,16 9,01


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Promoţia 1993

Numele şi prenumele Media ENE M. DANIEL MARIAN 9,87 STĂNOIU N. MIRELA 9,01 CĂPĂŢÎNĂ M. STELUŢA DORINA 8,53 ARSENE V. LĂCRĂMIOARA MARILENA BURCEA GH. MARIAN BURDA P. FLORENTINA VALERICA BUZATU GH. OCTAVIAN CARAGEA A. IONICA RAMONA CIUCĂ ŞT. ARGENTINA DIACONEASA A. EUGEN IONEL DIN N. IULIA RAMONA DUMITRU ŞT. ANIŞOARA GAVRILĂ ŞT. MAGDALENA GEANINA JIANU T. FLORIN MARIAN MITRIŞ ŞT. DORU NEDELCU F. VERGI CRISTIAN NEGRILĂ I. MARIAN CRISTINEL NICULCEA N. EUGEN POPA F. LAURENŢIU FLORIN ROŞIANU J. CARMEN MONICA ROŞIANU J. CORNEL MIHĂIŢĂ TRĂISTARU M. IONELA MIHAELA VLĂDUŞEL P. OLIMPIA IONELA ZAMFIR GH. MIOARA RAMONA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Ghencea Simioana

363


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Promoţia 1993

Numele şi prenumele Media BARBU M. NICOLIŢA 9,43 MARCU G. MARIANA 9,29 BUŞICĂ M. CRISTINA 8,97 AILINCEI P. LUCIAN VICENŢIU ANDREESCU S. ADRIAN MARIAN BADEA N. DUMITRU DANIEL BARANCEA D. PAULA ALINA CIOBANU M. LAURENŢIU DINU GH. FLORINA DOBRE D. IOANA GEORGESCU M. ANA MIHAELA GEORGESCU M. VICTOR ISVOREANU I. CLAUDIU MORARU M. IULIANA NANU V. NICOLAE NICA M. PAUL ALEXANDRU NISTOR A. CRISTIAN PUŢICĂ G. GHEORGHE SANDU T. MELANIA LUCICA SIMION P. MIRELA MARIA STĂNILĂ D. ZOIA MARIANA TĂNASIE ST. CRISTINA UNGUREANU M. CONSTANTIN MARIUS VASILE I. SANDU ZAMFIR I. ION DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Dumitru Nicolae

364


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a E Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoţia 1993

Numele şi prenumele GĂLAN S. NICOLETA ALINA GHEORGHICEANU C. ELGHITA CRISTINA DOLANA C. CORNELIA BĂLŞAN A. CRISTINA MARIA BOŞCOR M. MIHAI LAURENŢIU BRANIŞTE C. LIVIA CĂLINA M. TUDOR DRĂGHICI C. RAMONA ILEANA FLOREA C. CONSTANTIN FLOREA GH. MARGARETA NICILETA GĂNUCI D. ILIE GABRIEL GORGOTĂ G. CLAUDIU ALIN MARIN G. CRISTINEL ILIE MITRACHE P. SOFIA NEDIANU GH. GABRIELA NEMOIANU I. PETRE MARIAN NICA M. IONEL OCOLEANU M. AUREL PLOPEANU ST. LELIAN PAUUL PREDOI M. PETRICĂ SILVIU RÎMBOIU T. MĂDĂLINA SAVU A. ANGELA CLAUDIA STAN P. AURELIA MARIANA VLADU GH. FLORIN COSMIN VOICHESCU I. ADRIAN LUCIAN ZLĂTARU I MIRELA GABRIELA ZLĂTARU I.DANIEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Popa Mitel

365

Media 9,70 9,18 8,87


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a F Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Promoţia 1993

Numele şi prenumele Media PĂTRU I. RAMONA FLORENTINA 9,58 VRANCEA I. DANA 9,56 DINU T. ALINA VALENTINA 9,20 BORUZ C.LIVIU MARIUS CIOBANU I. DANIELA CIOLACU M. VIRGIL MARIAN CRĂCIUN I. DRAGOŞ NICUŞOR DUŢĂ V. DANIEL GĂLĂŢEANU C. ANA MARIA IGNAT I. FLORIN DANIEL INCROSNATU D. AIDA MARIANA ISPAS V. GEORGETA LAZĂR I. IONEL ŞTEFAN MITRACHE GH. AURELIA MITRIŢĂ D. DORINA CRISTINA OPREA MIRCEA I. ECATERINA PÎRVU I. BOGDAN LIVIU POPESCU GH. VALERIA RADU M. IONEL CRISTIAN RADU P. OVIDIU DANIEL RĂDUŢ V. MIHAELA SANDU GH. MIHAELA TOMA GH. SORIN GIGEL TUDOR I. ION COSMIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Zamfir Elena

366


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Promoţia 1994

Numele şi prenumele GHEORGHIU N.IONUŢ RĂZVAN NICA M. FLORIN MĂRGHIDANU ŞT.MIOARA ALINA ONEL V.AMELIA GRAŢIELA NICOLAE E. MIHAELA LĂCUSTEANU Z. VICTOR CONSTANTIN BELU I. CRINA GIORGIANA BUTUŞINĂ O. LIANA CHIREA P.MIRCEA DAVIŢOIU I. VALENTINA ENCULESCU ŞT. PETRIŞOR ŞTEFAN GUŢAN A.ADRIAN GHEORGHE ILIESCU G.OVIDIU ILARION JOIŢA M.AURORA MARIANA LUCA LIVIA MARIANA MANEA L. SORIN NEGRILĂ G.TRAIAN MARIUS TECUCEANU R. CARMEN ELENA VÎLCEA L. CRISTINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Ghencea Simioana

367

Media 9,66 9,63 9,40 9,35 9,13 9,09


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Promoţia 1994

Numele şi prenumele Media COLIŢĂ L. BEATRICE VALENTINA 9,92 TOMA F. RODICA 9,86 TULBURE GH. DANIEL 9,86 MAXIMOV D. ALEXANDRU 9,48 CÂRSTEA I. FLORENTINA LOREDANA 9,37 DAN M. MIHAELA 9,35 STANCOVICI M. DAN GABRIEL 9,13 DICU D. ALIN SORIN 9,07 CHELEMEN E. MIHAELA CORINA 9,06 HUZUM M. CODRUŢ GEORGE 9,03 BOJAN V. ADRIANA IONELA BUTARIU L. MUGUREL CLAUDIU CHIRIAC C. MARA FLORENTINA CIOBANU F. SANDA MĂDĂLINA DIACONESCU S. MARIANA ADELA DICU O. PAULICĂ DRAGOMIR I. ELISABETA GHIZDAVU D. MARIANA DANIELA GREJDĂNESCU C. CRISTINA IONESCU V. MARIUS CĂTĂLIN NICA A. GEANINA LUCIANA PÂRVAN N. IONEL MIREL RĂDUŢ GF. ANCA DANIELA SMĂRĂNDACHE ŞT. CLAUDIA ŞTEFANIA STANCU M. DORINA ALINA STOICEA A. LIVIA ELENA TOADER I. ION TRAICU GH. TUDORIŢA VASILE T. BOGDAN IONUŢ DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Stratan Mariana

368


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Promoţia 1994

Numele şi prenumele Media CONSTANTIN T. CĂTĂLINA CRISTINA 10 TULBURE G. MIRELA GABRIELA 9,94 9,92 BĂDESCU I. SANDA CRISTINA GRIGORE G. MARIA MĂDĂLINA 9,92 SPĂTARU V. FLORENTINA LOREDANA 9,92 DUMITRESCU M. SIMION ŞERBAN 9,91 CONSTANTIN P. CONSTANŢA VERONICA 9,84 HAITA C. CORINA MĂDĂLINA 9,82 BUTUŞINĂ D. MĂDĂLINA DANIELA 9,78 VILĂU N. CRISTIAN CIPRIAN 9,72 MELEANDRĂ P. OCTAVIAN LIVIU 9,50 NIŢU M. MARGARETA MIHAELA 9,47 BERCHE V. ANA CRISTINA 9,31 BĂDĂRĂU E. RALUCA MIHAELA 9,09 DRĂGHICI T. LIVIU 9,07 LAIBĂR M. ALEXANDRU 9,01 SAVU G. MARIUS GEORGE 9,01 BĂLOI M. IUSTINA MARIANA CIUCĂ T. ADRIAN COMAN S. CORNEL ILIODOR CRISTESCU M. DRAGOŞ MIHAI GUŢĂ T. DANIEL JUNCU N. ILIE IOAN MOANŢĂ P. IONUŢ DANIEL POPA M. MARIUS SEBASTIAN RADU D. LARISA ADRIANA RADU F. MIRELA MĂDĂLINA RĂDULESCU V. GABRIEL TANISLAV N. BOGDAN TANISLAV P. DIANA SORINA VLAD C. NICUŞOR MIREL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. DrăganPetre prof. Pânzaru Viorel 369


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoţia 1994

Numele şi prenumele Media MITRĂCHIOU C. MIHAIL 9,78 NEDELEA M. CLAUDIA 9,42 TIȚA GH. GEORGIANA 8,56 ANDREI G. DANIEL VALI ANDREI I. MARIUS BĂCANU D. RAMONA LAURA BĂDELE V. RAMONA BOGDAN I. GEANINA AURELIA CIOBANU N. FLORENTINA MĂDĂLINA CRUȘOVEANU I. NUȚICA DINU I. ȘTEFAN DINU M. ELENA ALINA DOVAN M. IONEL GIANI DULGHERESCU G. NICUȘOR GANEA V. GHEORGHE GRĂDINARU T. MARIUS ISVOREANU I. ADRIAN MARCU N. RODICA OBOGEANU I. DRAGOȘ STANCIU M. MIHAI STOICA N. IONUȚ ȘERBAN C. CRISTINA ȘERBAN P. CRISTINA TACU C. LUDMILA VASILE V. PAUL VIERU D. FLORIN ZĂVOIANU I. VICTOR DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Popescu Aurel

370


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a E Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

Promoţia 1994

Numele şi prenumele Media BANU ŞT. DANIELA CARMEN 9,33 TUDORACHE M. ALINA 9,03 CIUBLEA D. CRISTINA RELI 8,23 ANDREI L. IULIANA ELENA BARBU I. GEORGE BARBU T. IONUŢ BĂBĂLĂU M. DANIEL MIRCEA BĂRĂITARU A. SABINA NICOLETA DINU D. AURELIA DINU I. CĂTĂLIN DRAGOMIR I. CONSTANTIN DUCA I. LUCI IACOB M. IONELA CLAUDIA MATEI O. ALEXANDRU SORINEL MEDINŢU GH. CLAUDIA LUCICA MELINTE GH. AURELIA CARMEN NEGREANU D. GHEORGHIȚĂ DĂNUŢ NICOLAE I. CONSTANTIN MARIUS PĂTRU I. LILIANA MARIANA RADU I. ILEANA CĂTĂLINA RADU I. OCTAVIAN PAUL SPĂTARU F. IUSTINA STANCA M. FLORIN STĂNESCU ŞTEFAN VALENTIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Manicea Alexandrina

371


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a F Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Promoţia 1994

Numele şi prenumele Media NIŢU A. DENISA OLIVIA 9,84 PÂRLOGEA L. RAMONA DENISA 9,42 ŢALEA I. FLORENTINA DENISA 9,29 POPA GH. ALINA 9,25 MARTIN N. GEORGETA MARILENA 9,09 LEPĂDATU GH. ELENA MĂDĂLINA 9,07 CĂLDĂRARU S. GABRIEL DELCEA M. VIOREL DIACONU M. MIRELA DIACONU V. IONELA FLORENINA DINCĂ P. GHEORGHE DANIEL GHERASIM M. JEAN DORU HÎNCU D. SORIN IORDACHE S. CĂTĂLINA CONSTANTINA IVAN I. DANIELA LIANA MARIN C. DENISA NICOLETA NUŢĂ P. ILIE LAURENŢIU OLTEANU C. IONEL MARIUS PĂTRU GH. SILVIU DAN POPESCU A. ANCA IONELA POTELEANU GH. MARIAN SORIN RONCEA P. DANIEL ALIN STANCU N. ADINA MARIA TORCEA N. GABRIEL MARIAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Grigore Margareta

372


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Promoţia 1995 Nr. Numele şi prenumele Media 10 1 GANEA VICTOR NARCIS 10 2 PĂTRU EMILIA DANIELA 9,90 3 VOICU ŞTEFAN 9,58 4 DUŞCĂ ADRIAN 9,56 5 TOMA SIMONA 9,54 6 STAN OFELIA VALENTINA 9,07 7 ISTRATE VIRGIL 9,07 8 TRAŞCĂ MIREL LIVIU 9 ANDREI CRISTINA 10 ANDREI DAN 11 BLAGA RĂDUCU MARIUS 12 CATANĂ IONUŢ MARIUS 13 CĂLDĂRARU LUMINIŢA 14 CĂLIN CORNELIA ALINA 15 CHIREA MARIA MELANIA 16 CIOCÂRLAN DORULEŢ 17 DIACONU MARILEANA 18 GAVRILĂ SORINA 19 GEABA CĂTĂLIN 20 ILIESCU ZOICA 21 ÎNCROSNATU RALUCA 22 MIHĂILESCU TUDOR 23 NEDEIANU TUDOREL 24 NEDELEA DORU 25 NISTOR VIOREL COSMIN 26 ROŞIANU MIOARA 27 SILEA NICOLAE 28 STAN MARIAN 29 STANCU ELENA IOIŢA 30 STÂRCU MARIAN 31 TRAICU MEREUŢĂ 33 VOICHESCU ALEXANDRA 32 VÂRTOSU MIRELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Cebuc Stelică 373


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Promoţia 1995 Numele şi prenumele Media PETRIŞOR S. EDDY MARIAN 9,88 DUMITRU M. LAURENŢIU FLORIN 9,82 MAXIMOV D. MIHAELA ILEANA 9,78 ANGHEL O GEORGETA 9,76 DEACONESCU I. DAN 9,76 DRUIU V. MARIA SIMONA 9,70 POPA DUMITRU MARIUS 9,49 HAITA C. MIHAELA CRISTINA 9,45 NICOLAE A. IULIAN 9,43 GHIMPEŢEANU C. DORIN CĂTĂLIN 9,27 VLAICU A. GEORGE ADRIAN 9,25 CĂPĂŢÎNĂ F. AURELIAN MARIUS DAVIŢOIU I. RALUCA DELCEA C. BOGDAN GIGI DIMA V. GHEORGHE ENACHE S. MARINEL DRAGOMIR IULIAN ALIN ENACHE S. MARINEL PREDOIU A. SILVIA MATEIAŞ I. CRISTI LAURENŢIU NEAGU N. NORA FLORIA STANCIU P. DANIEL PĂTRĂŞINCĂ ŞT. LAVINIUS ŞTEFAN PREDA C. CARMEN LOREDANA PREDOIU A. SILVIA RONEA E. ADRIANA ANCA SCROBOTĂ V. MAXIMILIAN SPĂTARU F. CRISTINA FLORIANAIA STANCIU P. DANIEL STÎNGĂ D. ŞTEFAN ADRIAN ŞĂNCĂRĂU F. CRISTINEL VĂLEANU N. NICOLETA MARINELA VIŞĂNESCU P. CRISTIAN VLĂDESCU M. DANA MIHAELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Florică Maria

374


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Promoţia 1995 Numele şi prenumele Media BENGHE D. COSMIN NICOLAE 9,96 SLABU C. DAN LUCIAN 9,96 CĂLIN D. FLORENTINA DANIELA 9,92 BĂNICĂ GH. AMELIA FLORINA 9,76 PETRIŞ V. NICOLETA MONICA 9,69 VILĂU N. MĂDĂLINA LILIANA 9,64 SANDU D. DRAGOŞ 9,59 JUNCU I. MARIA ELENA 9,55 DUMITRACHE L. MARIUS RUDOLF 9,52 MANGAŞ P. ALINA BEATRICE 9,43 RUXANDA M. ALINA 9,43 MUŞUROI M.TEODOR 9,37 DĂBOVEANU D. DIANA 9,29 FIRĂNESCU I. IONICA CĂTĂLINA 9,23 VELICU L. OLGA RAMONA 9,13 TIHON A. ALEXANDRU IULIAN 9,11 ARMION N. CARINA FLORENŢA 9,10 RADOSLAV S. MIHAELA RAMONA 9,10 BORDEI I. RAMONA AUGUSTINA 9,08 CIOCIOANĂ I. DUMITRU MIHAI 9,06 PASCAR M. CĂTĂLIN 9,02 BARBU P. MARINELA RAMONA BRANCU P. PETRU CIOBANU F. OANA COSMINA CIOCAN M. ALINA MARINELA CIOCAN M. MĂDĂLINA 34 NECOLAE I. COSMIN FRUNZULICĂ T. LAURENŢIU 35 NEDELCU F. MARIANA GRIGORE GH. RALUCA 36 PISTOL GH. TUDOR GUŢĂ T. MARINEL 37 PÎSLARU O. ELVIRA JIANU T. ELISABETA 38 ROŞIANU F. RĂZVAN JOIŢA I. MIHAELA 39 TĂNASIE GH. ŞERBAN MANEA L. IULIA RALUCA 40 TUDOR I. ADRIAN MITRACHE P. MIHĂIŢĂ 41 VOICU M. CONSTANŢA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof.Drăgan Petre prof.Popa Ion 375


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a D Promoţia 1995 Numele şi prenumele Media DAN P. ALIN PETRU 10 IONESCU ŞT. ELENA 9,96 DOVAN P. PANA DIANA 9,90 DUMBRAVA M. CRISTINA ELLA 9,90 BUGEAC N. MARIA MAGDALENA 9,88 PĂTRAŞCU C. MONICA FLORICA 9,84 POSTELNICU T. EVELYNE ADRIANA 9,78 STOICA A. ALINA PAULA 9,67 CIOBANU D. MIHAELA DANIELA 9,66 NEGRILĂ M. NICOLAE VALENTIN 9,65 ILIUŢĂ GH. ANA MARIA 9,59 TALIANU C. ROBERT 9,39 ZAMFIR I. MIHAELA DENISA 9,37 DALEA N. DANIELA 9,35 BARBU M. MIHAELA 9,33 GĂINĂ ŞT. ŞTEFANIA ELENA 9,33 DUMITRU M. FLAVIA OZANA 9,23 SAFTA GH. LILIANA VIOLETA 9,17 DRĂGHICI T. CARMEN GEORGETA 9,15 ION C. COSTINEL BOGDAN 9,13 ALEXANDRESCU S. NICOLETA BARANGĂ C. OANA BĂRBULESCU C. GEORGETA VALENTINA CIOBANU C. MIHAI MARINEL CIOBANU T. LOREDANA GABRIELA DUCA I. TAVINELA DUMITRU P. MIRCEA MARIAN FARFARA M. CLAUDIA 34 RADU D. EMANUEL GHIŢĂ FL. FLORENTIN 35 RADU V. MARIA MARCU N. CĂTĂLIN 36 RĂȚOI T. VALENTIN MINCĂ I. ALIN 37 STANCA M. TRAIAN NIŢU ŞT. EMILIA 38 STĂNICĂ I. MARIAN OPREA MIRCEA I. CRISTINA 39 TUFIŞ M. ELENA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Arsene Constantin 376


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a E Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

Promoţia 1995

Numele şi prenumele Media ANDREI S. DOINA MARIA 9,39 RAICU I. RAMONA GABRIELA 8,97 BADEA V. CECILIA 8,88 CIOBANU ŞT. ALIN OVIDIU 8,88 BĂLŞAN A. STELA BUTUŞINĂ O. ELENA CLEŞCU C. CLAUDIA CORNELIA COSTACHE E. MARINEL GABRIEL DOBRE D. CONSTANŢA NARCISA ION T. PAUL CRISTIAN JOIŢA M. IONUŢ MITRIŞ S. GEORGE LAURENŢIU NICA M. ILIE DIDI OANCEA L. ION VIOREL POPESCU F. SORIN FLORIN RADU V. VICTORIA STANCA M. GABRIEL STANCU J. LIVIU GIGI STANCU M. MARIAN FLORENTIN STĂVARU J. NICOLETA STINGHERU V. ION TRĂISTARU M. LIVIU ZAMFIR GH. MARIAN PETRIŞOR ZLĂTARU I. TUDOR LAURENŢIU DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Gherman Gheorghe

377


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Promoţia 1996

Numele şi prenumele DUMITRU M. ANA MARIA JOIŢA M. NICOLETA ELENA BUDULAN C. LARISA VALI ANDRONACHE I. PETR ADRIAN BĂLŞAN A. CORNEL BORŢA GH. DORU CĂLDĂRARU S. IULIANA CĂLIN M. IONUŢ MARINEL CIOCAN M. CRISTIAN EUGEN CRUŞOVEANU I. FLORIAN DIACONESCU L. ELIAN PAUL DUMITRESCU I. LORELEY ENCEA I. MIHAELA GRAŢIELA INCROZNATU D. DAN GHEORGHE IORDAN C. SABIN MARIAN IZVOREANU I. MARIOARA CARMEN MATARAGIU V. CODRUŢ MĂDĂLIN MELINTE G. CRISTINA RAMONA NUŢĂ P. MARINELA DANIELA OLTEANU C. DANA MARCELA PĂUNOIU S. VERONICA PÎRVU I.ŞERBAN PETRU POSTELNICU T. MIRON EMILIAN STOICA C. DORU TOMA I. FLORIN TURLACU F. LIVIA MIHAELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Negrilă Marin

378

Media 9,84 9,33 8,82


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Promoţia 1996 Numele şi prenumele Media BUZATU G. MONICA GABRIELA 10 CHIOSAN Ş. MIRONA 10 MICU G. DOINA EUGENIA 10 STANCIU D. ADRIAN 10 ŞERBAN F. MIHAELA FLORENTINA 10 VOINEA V. ANELIESE VIORELA 10 GRIGORE E. ALEXANDRU MUGUREL 9,98 PĂUNESCU N. BOGDAN 9,98 ANGHEL G. RAMONA MAGDALENA 9,96 DOBRESCU I. LUDMILA IONELA 9,96 MIHĂILESCU V. MARIAN 9,96 NIŢU N. IONUŢ EMIL 9,96 VLAD D. ANCA EUGENIA 9,96 PĂUN M. MANUELA RUXANDRA 9,92 PÎSLĂ D. CODRUŢ IONUŢ 9,74 STOICA A. LILIANA SORINA 9,66 UDREA A. IONUŢ TEODOR 9,65 RADU N. ALINA ALEXANDRA 9,60 GRAMNEA G. IONEL RĂDUCU 9,50 LUNGU ŞT. DANIEL IONEL 9,44 PAVEL M. FLORIN ADRIAN 9,41 PETRIŞ G. IONUŢ CĂTĂLIN 9,39 SLABU I. MARIELA LAURA 9,37 BERCHE I. CRISTINA ELISABETA BOHOLŢ GH. VALENTIN COMAN S. MIHAIL LIVIU DAMIAN A. CONSTANŢA FIRĂNESCU I. CRISTINA MARINELA GHEORGHE C. MARIAN 34 RĂDULESCU I. BOGDAN GROZA M. CONSTANTIN 35 STĂNESCU C CONSTANTIN IOANIN N. ELLA LORENA 36 TÎRCĂ GH. DANIELA NICA I. VIOLETA 37 VIZITIU I. CLAUDIU PRODĂNESCU N. BOGDAN 38 VRUSE D. DRAGOMIR DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Drăgan Agripina 379


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C

Promoţia 1996

Numele şi prenumele CIOCAN G. ROXANA MIHAELA REZEANU I. DENISA IONELA RISTEA C. CLARA MARIA PREDESCU GH. GEORGETA MIHAELA ANDREI S. SANDA LAVINIA VÎRTOSU P. GEORGINELA POPA P. RĂZVAN VICTOR PROCOP ŞT. GEORGE BOGDAN ANDREI G. IOANA MARIA BOCAI I. VASILE CEAUŞENE I. DANIEL CORHEA F. ANDREEA EMILIA DEACONESCU I. COSMIN FLORICEL ŞT. GEORGE EUGEN GORGOTĂ G. MIHĂIŢĂ ION ŞT. MONICA MARIA MARIN V. NICOLAE DANIEL NIŢU V. FLORENTIN MĂDĂLIN OPRICA F. IONELA PARASCHIV G. FLORIAN ALEXANDRU SIMION P. SILVIU MARIAN TUFIŞ N. ADRIAN CĂTĂLIN ŢIŢIRIGĂ F. SILVIA NICOLETA VIŞĂNESCU P. MARIAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Niţu Ioana

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

380

Media 9,98 9,94 9,88 9,82 9,58 9,25 9,19 9,03


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Promoţia 1996

Numele şi prenumele CARZON O. ROBERT MIHAI ASPRA S. IOANA SIMINA TÂRNOVEANU I. CLAUDIU IULIAN BADEA M. GIORGIANA BADEA V. GHEORGHE BLAGA M. CĂTĂLIN GIGEL BRANCU P. MIHAELA RAMONA BULAT N. OVIDIU BEBE BURCEA GH. COSTINEL DANUŢ CÎRSTEA I. GINA SIMONA COCORĂSCU I. ADRIAN DINU M. GHEOTGHIŢĂ GLIŞCĂ I. FLORENTINA IONELA GUŢAN A. DANIEL CONSTANTIN HUSARIU N. MARIAN ION G. GABI MARIUS IVAN M. SILVIA MARINA MLASLIN E. GIANI MLASLIN E. SOFIA FLORICA NICA A FLOREA NIŢU M. IONUŢ VALENTIN SAVU A. ŞTEFAN SPIRIDON GH. DAN LUCIAN FLORIN SULUGIU P. RELI IONICA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Dan Maria

381

Media 8,95 8,92 8,90


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Promoţia 1997 Nr. Numele şi prenumele Media 9,98 1 TATOMIRESCU P. ADRIANA MIHAELA 9,94 2 LABĂR H. DIANA MARIA 9,90 3 PETRIŞOR M. OANA ELENA 9,89 4 FILIP M. SORIN ALEXANDRU 9,88 5 STERIE I. NORA ROXANA 9,86 6 ŞERBAN P. PAULA GBRIELA 9,84 7 CIOBOATĂ C. IONUŢ CORNEL 9,84 8 DOVAN P. DELIA GIANINA 9,79 9 CONSTANTIN T. SORINA MIHAELA 9,76 10 VOINEA V. MICHAEL LIVIU 9,75 11 PETCU A. ANCA MARIA 9,74 12 MELEANDRĂ V. ALIN MARIUS 9,68 13 VARIA G. GABRIELA 9,62 14 LICĂ P. CRISTI 9,60 15 MARIN I. IONUŢ CĂTĂLIN 9,59 16 GÎRD M. ANIŞOARA 9,50 17 GLETAN M. MARIUS DANIEL 9,39 18 GĂRĂGĂU A. ALEXANDRA 9,33 19 MOISE G. MARIUS DANIEL 9,18 20 FLORICEL N. RADU COSMIN 9,02 21 POPA C. DAN ADRIAN 22 BRATU M. FLORIN CONSTANTIN 23 CONSTANTINESCU S. LUCIAN 24 FLOREA F. NICOLAE CRISTIAN 25 GHEORGHE M. IONUŢ 26 HARALAMBIE I. LAURA CARMEN 27 NEAGU J.CONSTANTIN 28 RADU V. CRISTI DANIEL 29 REZEANU I. ION FLORIN 30 ROŞIORU G. FLORIN ADRIAN 31 STANCIU N. PETRE DANIEL 32 ŢÎRCĂ G. MARIA MIRELA 33 VRUSE A. CRISTIAN DAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Cîrstea Nicolae 382


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Promoţia 1997 Nr. Numele şi prenumele Media 9,89 1 VASILESCU PAVLESCU I. IRINA 9,78 2 BELODAN C. MARIA CRISTIANA 9,74 3 TELEGUŢĂ V- CAMELIA GEORGIANA 9,66 4 RĂDULESCU I. MIHAI ADRIAN 9,48 5 DIACONESCU L. FLORIN 9,29 6 POPESCU E. CEZAR ŞTEFAN 9,16 7 VLAD D. LILIANA ANDA 9,15 8 TÎRNĂ M. CĂTĂLINA IRINA 9,08 9 OSTROVEANU S. MIHAELA LAURA 10 ASPRA S. FLOAREA ANA 11 BADEA I. MIHAI CLAUDIU 12 BĂDICI M. ELENA MIHAELA 13 BUZĂ N. ANAMARIA 14 CIOCAN GH. CĂTĂLIN VIRGIL 15 COTULBEA C. RADU IONUŢ 16 DRAGOMIR I. ŞTEFAN CRISTIAN 17 DUMITRU P. EMILIAN FLORIN 18 GEANTĂ V. IULIA ANCA 19 IACOB M. LAVINIA CONSTANTINA 20 IGNAT I. IONUŢ 21 ILIESCU C. CRISTINA ELENA 22 ION ŞT. GEORGE EMANUEL 23 IONESCU STROICĂ D. EDUARD 24 MITROAICA I. EMIL CORNEL 25 NEGRILĂ G. EUGEN CONSTANTIN 26 PĂTRAŞCU T. EUGENIU CRISTIAN 27 RADU M. SILVIU GELU 28 RĂDULESCU N. SEBASTIAN NICOLAE 29 STAIU I. MARIUS LUCIAN 30 STAN F. CTISTIAN IONUŢ 31 STOIAN I. NICUŞOR DANIEL 32 STOICA V. GINA 33 TOMA F. EMILIA FLORINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Diaconu Maria 383


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoţia 1997

Numele şi prenumele VOINEA S. IONICA EUGENIA VĂTĂŞESCU A. CRISTINA ELENA OAIDĂ I. IULIANA MITRACHE I. NUŢI IONICA ANGHEL M. MIOARA ALINA BĂLUŢĂ I. MARIA MĂDĂLINA BĂRBULESCU C. ALIN DĂNUŢ BRÎNCOVEANU T. ELENA CATRINA P. MARIAN CUJBĂ M. IONELA GEANINA DEFTA A. RODICA DANIELA DAN M. VIOREL FLORICĂ A. CEZAR MARIAN GHEORGHICEANU C. MARIANA ALINA GRIGORE M. STELICĂ FLORIAN HIDAN M. COSMIN IONUŢ MATEI D. ANA MARIA ZORINA NEACŞU A. ALEXANDRU PANĂ F. FLORINA IULIANA PĂTRU A. FLORIN VALENTIN ROŞU I. GIGI ALIN SÎRBU T. CAMELIA ALINA STANCA M. DENISA MARIA STANCA M. SORIN ŞĂNCĂRĂU F. LAVINIU TUDOR A. PRICUŢA LUMINIŢA VOINEA M. CĂTĂLIN DANIEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Zamfir Elena

384

Media 9,28 9,27 9,13 9,11


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Promoţia 1997

Numele şi prenumele Media GĂLAN S. CIPRIAN COSTINEL 9,84 MITRACHE C. FLORIN VALENTIN 9,61 GANEA M. IONUŢ ALIN 9,57 NEICU O. OCTAVIAN 9,11 ALEXANDRU N. VICTOR DANIEL ANGHEL C. FLORIN ANTONIE F. ROBERT MĂDĂLIN BARONESCU N. MIHAI BURDA P. IONICA DANIELA CIOCÂRLAN I. IOANA ISABELA DUICĂ T. ŞTEFĂNIŢĂ ROBERT ENACHE I. MARIANA GAIŢĂ C. CORNELIA MIHAELA GHEORGHE M. GABRIEL DUMITRU IVAN V. MARIANA CLAUDIA LIPU C. NICOLAE REMUS MOANŢĂ A. RODICA MARTIN S. VICTOR LUCIAN NICULA E. TUDOREL PIELE V. MIRELA SAFTOIU T. IOANA CAMELIA STINGHERU V. MARIAN ŞERBAN C. DANIELA TUDOR I. DIANA MIRELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Grigore Margareta

385


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Promoţia 1998

Numele şi prenumele Media CÂRLOBAN M. LIVIA MIHAELA 10 DUMBRAVAĂ M. MARIA MIHAELA 9,90 MANDACHE I. CRISTINA 9,84 MANEA T. SIMONA CONSTANŢA 9,8 NEAŢU T. ALIN CLAUDIU 9,62 SÎRBU M. MIHAI 9,54 DOBRE D. LUCIAN IONUŢ 9,44 PISICĂ M. DANIEL 9,19 ŞTEFĂNESCU A. SORINA 9,19 ALEXANDRU S, IONUŢ ANDREI C. DANIEL BĂRBULESCU M.ANA MARIA ELENA BĂRBULESCU V. TRAIAN CRISTIAN BOŞTINARU GH. MARIUS CRISTIAN BUZATU G. IULIAN DANIEL CIOCAN A. MIHAI CĂTĂLIN COROIAN E. EMIL OVIDIU DUMITRU ŞT. SILVIU GĂRĂGĂU A. MIHAI NEGRILĂ I. TUDOR LAURENŢIU NICULESCU I. VICTOR OANE.L. ALINA DANIELA POPESCU F. ELEONORA RADU I. LARISA ROTH M. GEORGETA GIANINA SÎRBU F. NICOLETA STOICULESCU E. ADRIAN AUGUSTIN VĂTĂŞESCU F. MIHAI VOICU P. MARINEL RĂDUCU DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Popescu Aurel

386


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Promoţia 1998

Numele şi prenumele Media PANDELE I. OLIMPIA 9,41 PISTOL C. EMILIA MIHAELA 8,93 COŢMAN V. ALINA MIHAELA 8,76 LUŢĂ I. LUMINIŢA 8,76 AMZA T. TEODOR CONSTANTIN ANDRONACHE I. TOMA BARONESCU N. AURELIA NICOLETA BUZĂ N. CELA CĂLIN M. GABRIELA IRINUCA CLEŞCU C. COSMINA CORINA COTULBEA C. CRISTIAN MARIUS GHIZDAVU D. GIGI ŞTEFAN ION T. MARIA ALINA IORDAN C. IONELA IOVA T. ANI CRISTINA OAIDĂ I. MARIA CRISTINA RADU GH. CONSTANTIN CRISTIAN RADU I. IONELA SOLOMON T. RAMONA STANCU J. MARINA VĂLEANU N. ŞTEFAN VIRGIL VOICULESCU M. ELENA ALINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Manicea Alecsandrina

387


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Promoţia 1998 Nr. Numele şi prenumele Media 9,90 1 ROŞIANU N. DAN MIHAI 9,90 2 MUŞUROI M.MIHAIL 9,86 3 BUICULESCU H. DAN CRISTIAN 9,84 4 MICU G. ANDREI ALEXANDRU 9,68 5 POPA V. MARIUS ILARION 9,65 6 MIRTAN O. MARIA LOREDANA 9,56 7 ŢĂRŢĂLEANU P. ANA MARIA 9,49 8 JILAVU C. FLORENTINA MIHAELA 9,43 9 ROŞIANU F. RALUCA MIHAELA 9,19 10 RIOŞANU V. VICTOR VIOREL 9,06 11 TIŢA GH. RAMONA LOREDANA 12 BABIUC M .NICILAE 13 BĂLĂICAN I. DĂNUŢ ION 14 BELODAN C. DANIEL CONSTANTIN 15 BOCAI P. ELENA LAVINIA 16 BREZNICEANU AL. MARIUS FLORIN 17 CĂPĂŢÎNA FL. NICUŞOR EUGEN 18 DINU M. DANIEL DUMITRU 19 DINU M. GEORGETA MARIANA 20 DOVLEAC I. ILIE LIVIU 21 FILIP C. VASILE ADRIAN 22 GAE F. CRISTINA RAMONA 23 GEANTĂ V. MARIAN SORIN 24 GUŞĂ C. EMIL NICOLAE 25 MARIN C. VASILICA CRISTINA 26 MARINESCU M. GABRIELA FLORINELA 27 MIRICĂ S. ALEXANDRA OANA 28 NICOLAE A. IONELA 29 PREDOI M. ROBERT MIHAI 34 ŞUICAN V. CRISTIAN 30 RADU V. GICA FELICIA 35 VIERU I. LIVIU 31 STAN D. ŞTEFAN 36 VOICU I. ADRIANA 32 STINGHERU D. IULIAN 37 VOINEA M. IONEL 33 STOEAN GH. AURELIAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Stratan Mariana 388


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Promoţia 1999 Nr. Numele şi prenumele Media 10 1 RĂŢOI CLAUDIA SIMONA 9,97 2 ALEXANDRU NICOLINA ADRIANA 9,97 3 DALEA CRISTINA 9,79 4 SAFTA DANIEL CONSTANTIN 9,79 5 MOGOŞ ALEXANDRINA ROXANA 9,76 6 ZMĂRĂNDACHE OLIVER 9,47 7 NUŞCĂ ADRIANA LOREDANA 9,29 8 JILAVU GINEL CRISTIAN 9,23 9 BĂLŞAN MIREL IONUŢ 10 BADEA GEORGE ADRIAN 11 BARANGĂ LUCICA NICOLETA 12 BARBU ANDREEA CRISTINA 13 BĂDICĂ DANIELA ADRIANA 14 CALOTĂ RELU MARIUS 15 CATRINA FLORENTIN 16 CORHEA OANA DENISA 17 DAMIAN IULIANA 18 DOBRIN RAUL ADRIAN 19 DOVAN CORNEL BOGDAN 20 DUŞCĂ EUGENIA 21 FLOREA MARIUS BOGDAN 22 FRĂSINEANU BĂDIŢĂ PETRIŞOR 23 GHEORGHE MIHAI 24 JOIŢA ANDA MARINELA 25 MIEILĂ VALENTIN 26 NEACŞU LIVIA 27 NICULAE ALEXANDRU IULIAN 28 OPRIŞAN IULIANA ELENA 29 POPESCU ADRIAN CLAUDIU 30 PRUNĂ GEORGIAN ILIE 31 RONCEA NICOLETA ILEANA 34 STĂRLEA DUMITRU 32 SĂRBU MIHAELA MĂDĂLINA 35 STOICA MIHAI 33 STAN ALINA ELENA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof.Popa Mitel 389


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Promoţia 1999 Numele şi prenumele Media BĂLUŢĂ I. GEORGE DANIEL 9,94 MIHAI V. IULIAN GEORGE 9,91 BEACĂ V. ADRIAN CĂTĂLIN 9,85 PETRE S. SIDIANA 9,79 VOICU P. ANDREI BOGDAN 9,76 MOŞTEANU D. RAMON DAN 9,71 TOMA F. ILEANA GEORGIANA 9,44 DUMITRESCU M. CARMEN 9,24 CIOBANU BULEANDRA GH. IULIANA 9,15 BĂRBULESCU C. CODRUŢ MARIAN 9,13 CHIROIU M. DOINA MIHAELA 9,03 JIANU N. RĂZVAN 9,03 ASPRA S. CĂTĂLIN LAURENŢIU BÎRZU I. LILIANA MIRABELA BREZNICEANU A. ADELINA CAMELIA CEAUŞENE I. VIOREL PETRIŞOR CIUBOTARU I. ELENA DELCEA C. RADU PETRE DIACONEASA A. MIHAELA FLORINA ELIODOR V. FLORIN FILIP V. CLAUDIA ANDREEA GHEORGHE M. ROXANA ADELA GHIŢĂ V. ILEANA MĂDĂLINA GÎRD M. DANIELA GEORGICA IORGA M. ION MANEA L. SEBASTIAN CLAUDIU MARINESCU M. GEORGIAN POPA A. OVIDIU ANDREI POPA E. ELENA ANDRA RADU P. VIOLETA SIMONA STAIU I. ION DANIEL 34 TURLACU F. FLORINA STOENEŞTEANU ŞT. ŞTEFAN 35 VELICU I. ION OLIVER TĂNASE A. IONUŢ 36 VÎRTOSU P. ALEXANDRU DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Florică Maria 390


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Promoţia 1999 Numele şi prenumele Media SULGER D. ROXANA MIHAELA 10 VOICU I. MĂDĂLIN IONUŢ 9,94 DOBRE G. IONUŢ LAURENŢIU 9,88 COCOŞILĂ C. ANDRADA MIHAELA 9,85 KISS E. TIBERIU 9,79 NEDELEA C. EUGEN 9,79 ANGHEL M OANA ELENA 9,73 FRUNZULICĂ T. FLORENTINA FELICIA 9,52 ONEL V. CRISTINA SILVIA 9,50 NEAGU I. ŞTEFAN VALERIU 9,44 ISTINIE O. CĂTĂLINA ANCA 9,41 LIXANDRU C.CAMELIA 9,38 SÎRBU D. ANDREEA MIRELA 9,38 DRUIU E. DANIELA 9,35 OZUNU D. ALEXANDRA ELENA 9,35 PISTOL G. ALINA ANIŢA 9,29 ZAMFIR P.ALINA GEORGIANA 9,11 MĂRGĂRITESCU B. MONICA VETURIA 9,08 PREDESCU S. MIHAELA LIGIA 9,05 BOCAI T. MARIUS IONUŢ 9,00 BARBU I. VALENTIN TOMEL BURTEA O FLORIN CRISTIAN FILIP M. ŞTEFAN ANDREI GEORGESCU T. L. CĂTĂLIN GABRIEL IGNAT M. ADRIAN CĂTĂLIN MAZILESCU E. OTILIA MITRAN Ş. CARMEN MITROI S. CLAUDIU GABRIEL NISTORESCU M. SORIN CĂTĂLIN NIŢESCU GH.GABRIEL 34 TRIFU I. LUCIAN OLARU C. PETRE 35 VARIA G. SORINA PĂUNESCU L. RAUL 36 VASILESCU C. SABINA PETRESCU M. MIHAI 37 VOICU B. ADINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Drăgan Petre prof. Popa Ion 391


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a A Promoţia 2000 Numele şi prenumele STANCU DUMITRU GH. DENISA CRÎNGUREANU P. STERIANA ŞTEFANIA TRUCA V. CRISTINA ROXANA STANCIU P. CRISTIANA TRANCĂ S. LUCIAN CLAUDIU JIANU N. IONELA GABRIELA MITROI I. ROSEMARIA MIRELA GHIŢĂ G. ALEXANDRU DANIEL ŞERBAN V. ALEXANDRA CORNELIA RĂDULESCU N. RALUCA BĂLĂIŢĂ F. MIHAI BRABETE T. ADRIAN BRANCU P. NICOLAE CIOBANU I. MIHAI IULIAN DUNĂ C. PAUL CLAUDIU ENACHE I. MARIUS CRISTIAN FILIP V. FLORIN CĂTĂLIN GANEA M. MARIUS DANIEL GHEORGHE M. NICOLETA GHIŢĂ V. RAMONA GEORGETA GOAGEA I. CĂTĂLIN GRIGORE N. DRAGOŞ IONUŢ GUŞĂ C. TUDOR CRISTIAN LUPU C. ALIN GEORGICĂ MANEA T. RAMONA MIHAELA MARIN E. MARIUS MARIN E. MIHAIL MICU M. LENUŢA MITRAN O. CONSTANTIN DANIEL MOANŢĂ M. ANDREI NICULA E. GEORGETA MIRELA OBRETIN M. ADINA 34 POPA C. CRISTINA PARASCHIV G. GEORGE 35 VIŞAN GH. CLAUDIU DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Niţu Ioana 392

Media 9,89 9,86 9,71 9,65 9,45 9,31 9,31 9,21 9,05 9,02


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a B Promoţia 2000 Numele şi prenumele Media BĂLAŞA V. CRISTINA ELENA 10 COTULBEA V. TEODORIAN 10 DOBRESCU GH. AIDA 9,94 BOLDEANU AIDA CRISTINA 9,73 BĂNICĂ M. LAURENŢIU 9,71 RĂILEANU V. CRISTINA MARILENA 9,71 UCIU Ş. ŞERBAN MIHAI 9,68 POPA M. GEORGIANA ADRIANA 9,60 PÎSLĂ M. PETRIŞOR 9,60 SÎRBU D. ELENA CRISTINA 9,52 NAIDIN D. LAURA LOREDANA 9,44 PUIU P. OANA 9,44 BAŞTEA E. MIHAI CLAUDIU 9,42 PĂUN N. LAVINIA IOANA 9,34 OLTEANU FL. CRISTIAN TEODOR 9,28 ANGHEL I. DANIEL BĂŢĂGUI GH. ALIN BOBOC C. DANIEL BORŢEA A. BOGDAN BUTAN M. SABINA DANIELA CATANĂ V. MARIUS ADRIAN ILIUŢĂ GH. TIBERIU GHEORGHE ION GH. FLORIN GABRIEL MARTAZAN A. ALEXANDRU MIHAI MITRACHE P GIGI PETRIŞOR MOROIU I. ILIE IONIŢ NICOLAESCU D. DAMIAN COSMIN PETRESCU M. RICEARD EUGEN PÎSLARU O. ELENA MĂDĂLINA STAICU C. CĂTĂLINA MIHAELA TUFIŞI FL. MĂDĂLINA ŢUCMĂ F. LUCIANA VRUSE A. MIRUNA ANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Drăgan Agripina 393


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ABSOLVENŢII CLASEI a VIII - a C Promoţia 2000 Numele şi prenumele Media IANCU CORINA GABRIELA 9,97 TUDORACHE FLORINA CLAUDIA 9,97 CEBUC MARIA CRISTINA9,94 9,91 CIOABĂ ALEXANDRA 9,91 NIŢESCU ANABELLA IOANA 9,86 NEAGU PETRUŢA DANIELA 9,73 NEGOIŢĂ GEORGIANA GABRIELA 9,63 JUGRIN IONUŢ 9,57 BIDICĂ ANDREEA DORINA 9,50 OLARU IRINA MARIA 9,07 STAN VIORICA 9,05 NEAGOIE CĂTĂLINA VALENTINA 9,02 NEAGOIE OANA ALINA 9,00 BOŞTINARU CONSTANTIN EUGEN BURDA DORU VASILE CÎRSTEA NICOLETA CONSTANTIN MIHAELA DIACONU VALENTIN COSTINEL DOBRIN CRISTIAN COSMIN GAE ELENA MARIA NICOLAE MIHAELA ONCICĂ TEODOR OPRIŞAN AURELIA IONICA PISTOL GHEORGHE PIŢIGOI CECILIA DANIELA PLOPEANU CRISTINA MARIA PREDA LUCIAN BOGDAN REZEANU ANA MARIA SĂBĂREANU DANIEL IONUŢ SPĂTARU MARIN STANCU IRINEL NICUŞOR STOENEŞTEANU MARIAN 34 TURBURAN NICU ŞERBAN FLORIN MIHAI 35 VOINESCU NICOLETA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Negrilă Marin 394


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII - a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25

Promoția 2001

Numele şi prenumele Media DINESCU I. SORINA 9,34 DINESCU I. ROXANA ELENA 9,32 CIU M. MIHAELA MANUELA 9,26 COSTACHE E. LILIANA FLORIANA 9,26 CĂLIN A. MARIAN CĂTĂLIN 9,08 BIDICĂ D. MARIANA GEORGIANA 9,07 CIURCI I. SORIN GABRIEL 9,07 BĂDICA M. SILVIU CĂTĂLIN BĂLĂICAN I. ELENA MARIA CIU I. IULIAN BOGDAN CIURCEA I. ALIN MARIAN DIACONEASA A. MARIAN DĂNUȚ DINCA GH. ADRIAN GROZA A. VALENTIN ŞTEFAN GURICĂ M. LAURENŢIU MARIAN GUTUE L. DUMITRU OVIDIU HESON A. GABRIELA MOISE V. DANIELA NUŞCĂ G. MARILENA CORINA PREDA I. NICOLAE IONUŢ STANCIU I. SERGIU IOAN STÂRLEA M. MARIAN IULIAN ŞTEFAN A. CONSTANTIN ALIN TUFĂ A. BOGDAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Popa Anca Angela

395


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII - a B Numele şi prenumele RADU C. GABRIELA RĂDULESCU I. ALEXANDRU DAN MIHAI V. LAURENŢIU VALENTIN POPESCU C. SILVIU TEODOR DRĂGNEI D. SEVER CĂTĂLIN FILIP C. SONIA ADRIANA CRĂCIUN I. COSMIN VIOREL POPA M. MARIUS OCTAVIAN CEBUC R. COSMIN DANIEL POPESCU S. DANIELA LILIANA DINULESCU I. MARIAN ŢÎRCOMNICU M. SILVIU BOREA P LIVIU COSMIN CAPANU A. ALEXANDRU DINU M. MIHĂIŢĂ DRĂGHICI I. IONELA CERASELA GUŞĂ C. IONELA EUGENIA LAZĂR GH. ALIN ŞTEFAN MATEI N. CĂTĂLIN NEAGU N. SORIN NICOLAESCU P. DELIA SILVIANA NIŢU V. LUCIAN CONSTANTIN RĂDOI D. CONSTANTIN RĂDULESCU N. DANIELA ADRIANA RICMAN N. CEZAR MIHAI SLĂVOIU O. IULIANA STANCA M MIREL COSMIN STANCA M. SORIN ŞTEFĂNESCU A. ADRIAN MARIUS ŢICU N. ROXANA FLORENTINA VÎNĂ A. LUCIA ALEXANDRA ZAMFIRA P. AURAŞ DANIEL DIRECTOR, prof. Florică Ion

396

Promoția 2001 Media 10 9,86 9,84 9,84 9,73 9,73 9,65 9,47 9,41 9,23 9,07 9,02

DIRIGINTE, prof. Diaconu Maria


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII - a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Promoția 2001

Numele şi prenumele Media SULGER O. JANETA IRINA 10 DRĂGHICI A. CĂTĂLINA OANA 9,97 PETRIŞOR M. IONUŢ BOGDAN 9,97 STERIE I. ALISIA OANA 9,92 CORNEA N. MIHAI NARCIS 9,82 CIOCAN M. CARMEN MARIA 9,68 RĂDUCANU V. LAVINIA MARINA 9,68 CHIROIU M. IULIA 9,63 POPA G. RADU GABRIEL 9,61 IVAN V. IONEL FLORIN 9,37 MICŞAN A. RAZVAN CĂTĂLIN 9,34 MITRIŞ G. VICENŢIU ANDREI 9,29 NEAGU I. ELENA FLORENTINA 9,29 PIŢIGOI O. CARMEN SIMONA 9,26 ENACHE S. ANA MARIA 9,16 OZUNU D. MARIA MARINA 9,13 PREDUŞEL G. ILIUŢĂ DANIEL 9,05 BUDULAN V. ELENA IULIA 9,02 BADICI M. ALEXANDRU CRISTIAN BÎRZU M. LILIANA ARGENTINA BORŢEA A. MARIUS DALEA T. ION SORIN DRAGĂ COLETĂ SORIN VALERIU NEGRILĂ I. MARIN SORIN OSICEANU GEORGE PÎRVU LUCIANA TATIANA PÎSLĂ F. CONSTANTIN CRISTIAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Cîrstea Nicolae

397


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII - a A Promoția 2002 Nr. Numele şi prenumele CARSTEA O . OTILIA ELENA 1 GANEA M. ADRIAN FLORIN 2 BONDRESCU C.ADRIAN LUCIAN 3 DOBROMIR A. MIHAELA ANIŞOARA 4 CIOROIANU D. ADELA LUCIANA 5 IACOB M. ANA MARIA 6 ŢUCMA F. NICUŞOR 7 BRASLĂ F. BOGDAN FLORIN 8 CIOCAN A. FLORIN 9 10 VASILESCU GH. LUIZA MARIA 11 ONCICA P. ELENA MĂDĂLINA 12 DOBROMIR C. MARIA LILIANA 13 MACEŞANU P. ALEXANDRU IONUŢ 14 BACA L. ROXANA MADALINA 15 DUMITRU V. MIRCEA ANDREI 16 BOLDEANU M. IONUT LIVIU 17 BORTUN ADINA ALEXANDRA 18 CINCIULESCU E. ALEXANDRU LUCIAN 19 CIOBANU D. DAN FLORIN 20 CIOBOTEA S. LUIZA MĂDĂLINA 21 CIORÂIA I. CODRUŢ TUDOREL 22 DOBRE C. IONELA LAVINIA 23 FILIP I. MARIUS CRISTINEL 24 FLORICEL V. ANASTASE 25 GRADINEANU M. CATALIN MIHAI 26 ION L. FLORIN CORNEL 27 ISTINIE D. MARIUS VIRGIL 28 JIANU N. NICOLETA 29 NICULICI M. GEORGETA CATALINA 30 POPA A. TIBERIU DANIEL 31 TRUCA V. DAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Manicea Alecsandrina

398

Media 9,97 9,97 9,94 9,94 9,91 9,77 9,69 9,66 9,50 9,41 9,27 9,26 9,25 9,11 9,05


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII - a B

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Promoția 2002

Numele şi prenumele CONACHE N. MIHAELA NINA VĂLEANU N. LILIANA ALEXANDRA BĂLUŢĂ I. ALEXANDRA VIOLETA MOGOŞ I. VALENTIN SILVIU CUNĂ N. VIOLETA MARIA RADU M. NICOLAE FLORIN STAICU C. MANUELA ALEXANDRA GHIŢĂ G. ADRIAN CODRUŢ ALEXANDRU D. SORIN ANDREI A. VALERIU CHEROIU I. GEORGE ADRIAN CIOBANU I. EUGEN DIMIAN N. FLORIN DOVLEAC I. ANDREI FLORIAN FRASINEANU G.FLORIN DORU GHERASIM M. FLORIN MIHAI NEDA P. COSTEL NICOLAE A. CĂTĂLIN RIZEA ALINEL MARIUS SANDU V. IONUŢ SMĂRĂNDACHE N. ALIN CONSTANTIN SPIRIDON GH. MARIAN DANUŢ STĂNILA D. CRISTINA IONELA ŞERBAN V. ŞTEFAN ŞUŢU D. ŞTEFAN ILIE VĂDUVEANU N. IONEL CĂTĂLIN VOINEA I. RAMONA LĂCRĂMIOARA ZLĂTARU I. FLORIN DIRECTOR, prof. Nițu Ioana

DIRIGINTE, prof. Popescu Aurel

399

Media 9,55 9,55 9,38 9,33 9,25 9,22 9,19 9,00


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII - a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Promoția 2002

Numele şi prenumele GALETAN M. ALINA FLORENTINA CIOTONEA M. CARMEN DEDIU M. ROXANA MARIA GRIGORE E. MIHAELA CRINA STANCA G. RALUCA MIHAELA GURICĂ P. GINA CRISTINA STANCU DUMITRU GH. MARIAN MARTIN M. ANA MARIA RĂDULESCU C. PAULA ROXANA TURCU D. IOANA ADELINA BRUJAN B. ALEXANDRU GABRIEL BEACA V. MARIAN DRAGOŞ TUDOR F. LIVIU GHEORGHE NUICA GH. CRISTINA ŞTEFANIA CIOABĂ I. RADU TUDOR POPESCU G. ELENA ILIE N. ALINA NICOLETA ILIESCU AL. ALEXANDRA NICOLETA ANDREI T. ANA MARIA ENCULESCU ŞT. FLORIN BĂLŞAN A. IONEL BECHERT V. MIHAI BRANCU P. MIHAI BREAZU I. MARIUS NICUŞOR CINTIANU I. NARCIS IONEL DOVAN M. ANDREEA ELENA DUŞCĂ L. NICUŞOR RĂZVAN PĂUN I. DANIELA GEORGIANA PÎSLĂ F. IONEL PÎSLĂ M. ANCUŢA FLORENTINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Stratan Mariana

400

Media 9,94 9,91 9,88 9,88 9,75 9,63 9,61 9,50 9,50 9,50 9,47 9,44 9,44 9,38 9,36 9,36 9,30 9,26 9,25 9,25


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 2003 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Numele şi prenumele Media TUDOR LAURENȚIU GABRIEL 9,69 JIANU ALINA NICOLETA 9,58 GHEORGHE ERMIN FLORIAN 9,27 ANDREI GABRIEL CEAUȘENE COSMIN DAN CIOBANU NICOLETA CONACHE CRISTINA DALEA ADRIAN LELIAN DELCEA NICOLETA ALEXANDRINA DUMITRESCU MIRELA GHERGHINA MARINA ROXANA GURICĂ CORNEL MARCEL ION ALEXANDRU CLAUDIU MITRU VIOLETA MARIANA NEDEIANU MARIAN NICA NICOLETA OROȘ TANIA MARIA PREDA SANDU MARIAN RADU IULIA SBÎRNA GRAȚIELA ELENA SLĂTARU LUCIA MARIA STANCU DANIEL TOMA DENIS DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Popa Mitel

401


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 2003 Nr. Numele şi prenumele 1 ENE M. CONSTANTIN EMIL 2 ANA D. TEODOR OCTAVIAN 3 ANA D. GABRIELA AEXANDRA 4 SIMION V. IOANA 5 CIOCAN M. MIHAELA OPRIŢA 6 MITRACHE C. CONSTANTIN CLAUDIU 7 ARDELJAN M. LAZA 8 IONESCU M. ALEXANDRU MIHAI 9 TURCU D. CIPRIAN GEORGE 10 MARTAZAN A. MARIA ALEXANDRA 11 VASILE J. IONUŢ DANIEL 12 ANGHEL M. PETRIŞOR LUCIAN 13 BOCAI I. EMILIAN VALERICĂ 14 BURCEA GH. FLORENTINA 15 CIOTONEA M DANIEL MARIAN 16 DIDELEA C. CRISTIAN DANIEL 17 DRĂGHICI I. RĂZVAN MARINEL 18 DUMITRESCU V. ADELA IZABELA 19 GEORGESCU M. VICTOR BOGDAN 20 GRIGORE N. ALINA GABRIELA 21 GRIGORE N. MIHAELA 22 MARCU M. NICOLETA ANDREEA 23 MARINESCU ŞT. ALINA ELISABETA 24 MINCIOAGĂ I. MIHAI 25 NĂSTASE C. CRISTIAN ALEXANDRU 26 OPREA F. ELENA ANDREEA 27 PĂUN I, LARISA 28 PREDUŞEL G. DANIELA MARINELA 29 PUŞCAŞU R. CARMEN ELENA 30 RADU M. MARIUS IONUŢ 31 RĂDOI D. CORINA 32 STERIE D. HORAŢIU MIHAI 34 VASILIU A. GEORGIANA 33 ŞERBAN I. ŞTEFAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Florică Maria 402

Media 10,00 9,75 9,63 9,55 9,27 9,27 9,22 9,16 9,08 9,05 9,05


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Promoția 2003 Nr. Numele şi prenumele 1 NICOLAE I. DRAGOȘ IONEL 2 IANCULUI O. ANDREI 3 IONIȚĂ M. CORNEL 4 LUȚĂ ȘT. SANDRA ȘTEFANIA 5 MATEI F. NICOLETA 6 COSTEA P. LIVIU MARIAN 7 FILIP S. DUMITRU ALIN 8 ȘTEFĂNACHE GH.ALINA ELA 9 BUDULAN F. ROXANA MARIA 10 NICOLAE J. LAURA CRISTINA 11 PÎRVULESCU D.D. LAURA 12 DOBRESCU S. MIRONA MARILENA 13 ZDÎRCEA S.MARIA SORINA 14 DUMITRU M. OANA 15 CIORÂIA I. ELENA LOREDANA 16 DOBRE G. NICOLAE CATALIN 17 RISTEA I. CARMEN ANA MARIA 18 VOICU A.LIVIU IUSTINIAN 19 RĂDUCANU V. CRISTIAN PETRIȘOR 20 TRANCĂ F.ANA ADRIANA 21 MIHAI M. ROXANA ADRIANA 22 SANDU D. RALUCA 23 NIȚU C. ADRIAN CRISTINEL 24 MITITELU S.F. CĂTĂLIN 25 VLAICU A.ANDREEA 26 CÎRSTEA ALEX ROBERT 27 BURTEA O. LAVINIA MARIA 28 MECHENICI N. MIHAELA ROXANA 29 MĂNESCU V. ANCA MARILENA 30 ANA M. FLORENTINA 31 CÎRCIUMARU N,. ANDREEA CRISTIANA 32 CORBEANU I. ELIZA 34 STOICA I. ALINA 33 RAFAILĂ I. JEANINA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof.Popa Ion 403

Media 9,97 9,94 9,94 9,94 9,91 9,86 9,86 9,83 9,80 9,77 9,77 9,75 9,75 9,66 9,61 9,61 9,61 9,61 9,58 9,52 9,50 9,47 9,38 9,36 9,33 9,27 9,22 9,11 9,00


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Promoția 2003

Numele şi prenumele DINU GH. COSTINEL BOGDAN CANDOI A. ANDRAS JULIEN PĂUN T. MARIAN COSMIN BARBU I. CRISTINA ZOIA BĂLTĂREŢU I.MĂDĂLINA ALINA CĂLIN A. IONUŢ ADRIAN CERNAT A. FLORENTINA VIOLETA DINCĂ GH. ALINA GEABA GH. MARIANA GHIŢĂ I. IULIAN COSMIN GRAMNEA I. ELENA MARINELA GUTUE L. FLORENTIN LAURENŢIU ILIN I. ILIE AUREL MARINESCU P. GHEORGHE IULIAN NEACŞU A. ANDREI OBOGEANU I. ARISTICA RAMONA PREDA GH. ALINA NICOLETA PREDUȚ S. VALENTIN COSTINEL SAVU A. MIREL IONUŢ SĂBĂREANU ȘT. CRISTIAN VALENTIN SMĂRĂNDACHE N. MARIAN STOENEŞTEANU ST. GHEORGHE CĂTĂLIN ŞTEFAN A. IOANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Nicolaiță Dan

404

Media 9,55 9,02 8,83


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Promoția 2004

Numele şi prenumele Media UNGUREANU IANCU V. MARIA 9,97 DUNĂ C. ANDREEA MIRELA 9,94 VÎRBAN C. IRINA 9,94 BUTUROAGĂ F. CĂTĂLINA ANA MARIA 9,77 ION I. AMELIA MĂDĂLINA 9,75 VINTILĂ C. ELENA 9,67 CERCELAN A. DELIA GEORGIANA 9,52 GANEA M. ELEODOR MĂDĂLIN 9,36 STUPARU D. DIANA MARINA 9,29 ION P. AIDA MARINA 9,23 KORNIȘ R. ALEXANDRU 9,22 ENACHE P. MIHAELA ELENA 9,02 ANDREAPOLUS D. ALEXANDRU DAN BANCIU V. LOREDAN IONUȚ BARBU D. CORINA BRABETE T. CORNEL CĂLIN F. ALEXANDRU IONUȚ DINDIRICĂ L. CORNEL FLORIN GHIȚĂ DUMITRU LUCIAN MARINESCU P. ECATERINA IOANA MIHAI M. MARIAN MARCEL POPA GH. ROXANA CRISTINA STUPARU L. LAURENȚIU DANIEL VĂDUVEANU N. DORIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Negrilă Marin

405


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Promoția 2004

Numele şi prenumele Media ASAN MIC V. ANDREEA MARIA 10 BURNEIU D. ALEXANDRU GABRIEL 10 CONSTANTINESCU P. DĂNUȚ MARIAN 10 FLORESCU I. CORNELIA ELENA 10 STANCU GH. EMILIA 10 DICU G. ALEXANDRU GABRIEL 9,88 POPESCU T. MIRUNA MIHAELA 9,88 BĂRBUȘ T. ADRIAN MIHAI 9,80 MATEI G. ANDREEA DANIELA 9,80 RADOI C. ALEXANDRU BOGDAN 9,80 SACĂ ALEXANDRU PETRU 9,77 ANGHEL OPREA AUREL 9,75 MATEI E. ANDREEA 9,55 UCIU S. COSMIN IULIAN 9,52 BOROVINĂ C. CĂTĂLIN 9,44 MĂGUREANU E. GEORGIANA 9,44 BEREA V. DENIS 9,38 CĂLDĂRUȘ GH. NICU CĂTĂLIN 9,30 RUSU M. CLAUDIU VLAD 9,08 BUSUIOC C. FLORINEL COSTINEL 9,02 BUZATU C. ANDREI GABRIEL DORNEANU D. DORIN GHIMIȘ J. FLORIN MIHAI ILIE M. FLORIN CRISTIAN NICULAE L. IONELA RUXANDRA PUNGAN R. ROBERT PETRIȘOR DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Drăgan Agripina

406


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Promoția 2004 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Numele şi prenumele Media TĂNĂSESCU I. FLORIN 9,91 PRICINĂ N. TUDOREL CĂTĂLIN 9,73 DUMITRU V. DANA GEORGIANA 9,69 GHIȚĂ D. FLORIN 9,69 IACOB V. MARINELA 9,66 ANDREI N. MANUELA EUGENIA 9,61 PĂTRU M. CRISTINA DANIELA 9,58 MAGNEA M ANDREI 9,52 PETCU F. DANIEL GEORGEL 9,41 TEODORESCU F. CRISTINA 9,30 DOROBANȚU I. ALEXANDRA FLORIANA 9,13 CINTIANU I. GEORGETA MĂDĂLINA CIORÂCĂ I. CĂTĂLIN FLORENTIN CONSTANTINESCU C. ANCUȚA GEORGIANA FIERUȚ P. PAUL FLORIN FLORESCU G. DRAGOȘ EMANUEL GRĂDINEANU M. DENISA FLORENTINA IANCU I. DIANA MARIA ION T. DRAGOȘ CONSTANTIN ISPAS E. FLORIN VALENTIN ISPAS N. MARIUS IONUȚ MARCU C. MIHAIL ADRIAN NICOLAESCU A. ȘTEFAN DRAGOȘ OBOGEANU E. RALUCA GEORGIANA PĂTRAȘCU C. DRAGOȘ NICUȘOR SALAN C. RALUCA ELENA STANCU F. MARIANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Diaconu Maria

407


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Promoția 2004

Numele şi prenumele Media CISMARU I. IONUȚ COSMIN 9,30 DAVALCIUC A. LUCIAN ANDREI 9,00 CANDOI A. GINA ANDREEA 8,33 ȘTEFAN G. ELENA ALINA 8,33 BÂRSAN H. BOGDAN CĂLDĂRARU D.DANIELA CALOTĂ C. MIRCEA IULIAN DIMIAN N. ION DUMITRESCU GH. DORIN IULIAN DUȘCĂ G. LORIANA TEODORA ENACHE I. ROBERT IONUȚ GRIGORE M. IONUȚ MIREL HESON A. MIHAI ALEXANDRU ISPAS I. DUMITRU DĂNUȚ MIHAI V. CRISTINEL OLARU I. IULIAN IONUȚ SMĂRĂNDACHE N. GABRIEL STOICA N. CRISTIAN ALEXANDRU TREMURICI F. PAUL COSTEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Chiroiu Florin

408


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Promoția 2005

Numele şi prenumele PASCU I. IOSEFINA COSMINA BREAZU I. CARMEN STELIANA CONSTANTINESCU I. ANCA MĂDĂLINA SBÂRNA V. ALEXANDRU OCTAVIAN BĂLTĂREȚU V. BOGDAN IONUȚ CERCELAN A. FLORIN ALEXANDRU CERCELAN A. OANA ANDREEA DINU O. IONUȚ MĂDĂLIN DRAGU N. OVIDIU GIGEL DUȘCĂ G. HORAȚIU NICUȘOR GHEORGHE M. DENISA GEANINA GLIȘCĂ V. RADU MARIAN GRAMNEA M. SIDONIA DENISA ÎNCROSNATU M. GEORGE MARIUS ISPAS N. EUGEN MIHAI MARE V. MIHAI MITRU G. FLORIN CĂTĂLIN MITRU M. VASILE MARIAN NEDA P. ELENA PAU M. CĂTĂLIN PREDUȚ ST. BOGDAN CONSTANTIN ȚIȚIRIGĂ C. MARIUS DANIEL ȚIȚIRIGĂ D. MANUELA TOMESCU D. CRISTINA ELENA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Florică Ion

409

Media 9,83 9,79 9,69 9,38


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Promoția 2005

Numele şi prenumele Media NICULESCU L. ELENA CRISTINA 10,00 POPA M. IULIANA NICOLETA 9,86 COSTACHE C. RAMONA MIRELA 9,85 DINCĂ M. DANIEL 9,58 BANCIU GH. ELENA 9,11 BOGDAN M. ALEXANDRA MARIA 9,11 ISPAS C. ALEXANDRA 9,11 DIDELEA S. SORINA LIZICA 9,05 PĂTRAȘCU C. MĂLINA 9,02 BĂLTĂREȚU V. ELENA CRISTINA CĂLDĂRUȘ GH. ADRIAN MARIAN CIOABLĂ C. VICTORAȘ ROBERT CONSTANTIN V. ROBERT COSTACHE A. COSMIN IONUȚ CRĂCIUN I. ALEXANDRU CRÎNGUREANU P. VICTOR DINU M. MARINELA DOBRE C. IONUȚ GABRIEL GRAMNEA C. VALENTIN IONUȚ GRAMNEA T. PETRIȘOR GEORGEL LIXANDRU D. MIHAI MIHAI L. ECATERINA NEDELEA M. MARIA MĂDĂLINA TĂBÂRCĂ V. ALIN ȘTEFAN TUDOROIU I. LUCIAN MIHĂIȚĂ DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Drăgan Petre

410


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Promoția 2005 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Numele şi prenumele ION I. DANA FLORENTINA LANGU M. LUANA NICOLĂIȚĂ D. AMALIA DANIELA ION I. CORNELIU GHIȚĂ D. IULIA MIHĂILESCU I. CRISTINA ALINA POPESCU T. CRISTINA MARIA NELEAPCA D. OANA MARIA GOSA D. DORIS CĂLINA NEDELCU N. LAURENȚIU ROBERT CIUBĂR P. PETRUĂ ALEXANDRU ISTRATE P. ANA TEODORA MARICA P. MARIN DOBROMIR A. OANA ALEXANDRA DICU G. BOGDAN GEORGE MANESCU V. CĂTĂLIN RICARDO NEACĂU I. ANA MARIA DINU M. MIHAI SABINEL JIANU I. MARIUS OVIDIU BĂLOI I. DENISA RAMONA DUMITRESCU V. DAN ADRIAN EPURAN N. MARIAN ALIN IONESCU GH. ALEXANDRA MARIA IOVAN N. ALIN CONSTANTIN MINCĂ V. LIVIU GHEORGHE RADU M. LUCIAN CONSTANTIN VLADU GH. IONUȚ CODRUȚ DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Florică Maria

411

Media 10,00 10,00 10,00 9,97 9,88 9,85 9,75 9,56 9,52 9,44 9,41 9,38 9,38 9,36 9,30 9,30 9,19 9,13 9,11


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a D Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Promoția 2005

Numele şi prenumele Media COSMA MARIA VIORICA 9,97 MARTIN BIANCA ALEXANDRA 9,94 DRĂGHICI ANCA ELENA 9,80 GANE TEODORA 9,80 VELICU CORNELIA LOREDANA 9,72 SMĂRĂNDESCU ANDREEA IULIA 9,52 BONDRESCU ȘTEFAN DANIEL 9,50 CIUCU ADRIAN COSMIN 9,50 FLOREA GENIFER GABRIELA 9,50 TURBATU IONUȚ IULIAN 9,44 ILIE ALEXANDRU EMIL 9,16 BUZATU ANDREEA CĂTĂLINA GRĂDINARU CARMEN IANCU MIHAELA IONELA ÎNCROSNATU ANDREEA OLIMPIA LIXANDRU ELENA ALINA MANOLACHE MARIA ALINA MIHAI IONELA ANDREEA POP CRISTI STAVARACHE CRISTIAN LUCIANO ȚECULESCU VALERIU RĂDUCU TUFIȘ MARIAN VIOREL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Nițu Ioana prof. Raicu Georgeta

412


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Promoția 2006

Numele şi prenumele PĂUN M. GHEORGHE ENACHE V. ANCA METAXA FLORINA TĂBÎRCĂ N. DANIEL MARIAN CĂLDĂRARU M. GHEORGHE CATANĂ F. ADRIAN LUCIAN COSMA M. VASILE SORIN DINU E. MARIA ISABELA GANE D. IONELA ANA MARIA GHERASIM M. DAN PETRIȘOR GHIȚĂ I. RADU GABRIEL GUNARU N. BOGDAN NICOLAE ILIE P. LUMINIȚA FELICIA NICULICI M. IONELA ALEXANDRA PASCU GH. MIHAI ADRIAN PĂUN T. ROXANA GIORGIANA SUTĂ A. RĂZVAN MARIAN VASILE J. LIDIA GABRIELA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Popescu Aurel

413

Media 9,75 8,44 8,11


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 2006 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Numele şi prenumele TÂRCĂ ILEANA AURELIA SÎRBU ANDREEA CORINA RAMBOIU DIANA NICOLETA PREDA STEFAN MARIAN ANDREI FLORIN BARBU COSMIN DINU AURELIA VALERIA DINULESCU ADRIAN ILIE CARMEN GABRIELA ISTRATE RADU MARIAN MIHAI ALEXANDRU DANIEL MITROI SORIN ALEXANDRU MITRU TUDOREL ADRIAN NEDEA TEODORA OLTEANU LILIANA MARIA PACIONEL STELIANA ELENA PURECE ANA MARIA SANDU MONICA ANDREEA ȘTEFAN PETRE VOICU ION GABRIEL DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Colceag Veturia

414

Media 9,61 9,33 9,27 9,19


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Promoția 2006

Numele şi prenumele

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TRANCĂ S. DELIA MARIA CRÂNGUREANU V. ION LAURENȚIU TĂTARU I. LAVINIA NICOLETA ILIESCU T. CRISTIAN TEODOR CHIĂ F. ANDREI ENE GH. VICTOR MARIN E. CONSTANTIN GEORGEL RICMAN R. RADU ȘTEFAN VÎRBAN C. REMUS CONSTANTINESCU P. CORNEL PETRIȘOR ANGHEL L. ADRIAN STOICEA G. TEODORA ALINA VOICULESCU I. IULIA CONSTANTINA MIU V. ANDREEA ANCUȚA CIOBANU P. ALEXANDRU FLORIN STAICU C. CODRUȚ ANDREI T. DAN SILVIU ANTON I. MARIANA ALEXANDRINA CIOBANU L. CĂTĂLIN FLORIN CIUCĂ V. ALEXANDRA AURELIA GHEORGHE G. ELENA ANDREEA IOVA M. VALENTINA IVANCEA V. LAURA GIORGIANA MITRACHE C. NICUȘOR ADRIAN STANCU F. TEODOR MIHAI ȚENCU A. FLORENTINA ȚOC P. MĂDĂLINA MONICA UNGUREANU O. TEODORA CARLA VOINESCU I. GIORGIANA LAURA DIRECTOR, prof. Florică Ion

Media 10 9,91 9,88 9,86 9,75 9,75 9,75 9,52 9,41 9,36 9,33 9,33 9,30 9,27 9,22 9,13

DIRIGINTE, prof. Manicea Alexandrina 415


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 2007 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Numele şi prenumele TĂBÎRCĂ DENISA NICOLETA VANCEA MIHAI ANDREI GROZĂVESCU LOREDANA MARIANA NEDEA MIHAI ALEXANDRU STANCIU LIVIU NEGOIȚĂ VICTOR VIOREL ANDRONACHE MARIANA CAMELIA BADEA MARIAN IONUȚ BĂLAȘA ALEXANDRU IULIAN BLEJA NICUȘOR MARIAN CERNAT IONUȚ DANIEL CONSTANTINESCU VIOLETA DEVESELEANU CĂTĂLINA MIHAELA DIOȘTEANU MARIA LAVINIA DOBRE ALEXANDRU ILIE ADRIAN FLORIN LITOIU DANIELA FLORENTINA MINCĂ AURELIAN IONUȚ NEDELCU GEORGIANA PISTOL ANDA VERGINICA POPESCU GEORGE STAN FLORIN ALEXANDRU ȘTEFAN MARIAN ALEXANDRU TOMESCU ȘTEFANIA TUDOROIU MĂDĂLINA VASILE DAN CONSTANTIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Cutcunel Ion

416

Media 9,92 9,86 9,71 9,39 9,28 9,13


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 2007 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Numele şi prenumele MITROI A. BOGDAN MARIAN PÎRVAN C. ADRIAN ALEXANDRU IONESCU M. SIMONA ANCUŢA MITRU S. RAMONA ELENA VULTURU E. ANCA ELENA APIPIE T. ANA MARIA MATEI C. MARIAN VIOREL ACHILE GH. VALENTINA MARIA GLOGOVEANU I. STELIAN IONUŢ STANCIU I. AUREL IONUŢ STAN M. EMILIA MARIA CĂLDĂRARU G. LILI FLORINELA CEAUŞENE M. MĂDĂLINA CARMEN CIOROIANU O. GEANINA PAULA COSTEA I. VIRGIL MARIAN DRĂGUŞIN I. OVIDIU ALEXANDRU FIROIU N. MIHAI CRISTIAN GLIŞCĂ I. MIHAELA CAMELIA ISPAS E. CRISTIAN JULEA E. MARIA CRISTINA MĂCEŞANU C. ELENA ANAMARIA PUROŞNICU D. LAURENŢIU NICOLAE RUSU B. BOGDAN FLORIN SANDU I. SORINA ROXANA SLAVU ELENA MANUELA STANCU GH. ALEXANDRU IULIAN TRAŞCĂ F. LAVINIA ŞTEFANIA VINTILĂ GH. FLORIN BOGDAN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof.Nicolăiţă Dan

417

Media 10 10 9,76 9,68 9,55 9,50 9,31 9,28 9,23 9,21 9,13


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a C Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Promoția 2007

Numele şi prenumele MITRIȘ G. VICTOR MITRUȚ GH. MIHAI DANIEL GLIȘCĂ L. ANDREI THEODOR PIȚIGOI G. MIHAI MUREȘ ION I. MIHAELA VIOLETA DOBRE V. M. LUIZA VALERIA STANCU N. NICUȘOR CĂTĂLIN RIZA M. ROXANA AURELIA RADU D. VALENTIN ALIN TĂTARU I. GIORGIANA SIMONA MARICA F. NICUȘOR BOGDĂNEL ISPAS I, GHEORGHIȚA ȚENEA S. CRISTIAN FLOREA M. MARIA OLIVIA BURADA I. ALINA ANDREEA CIOCAN M. MIHAI ALEXANDRU GILEA L. ANA MARIA LANGU M. ANDREEA MĂCEȘEANU I. SIMONA GEORGIANA MARIN D. D. DAN ALEXANDRU MINCĂ V. T. ALIN ȘTEFAN NICOLAE C. GABRIEL PITICU G . ANDREEA ELENA RĂDOI C. MARIAN ALIN STOICEA G. CRISTINA GEORGIANA TIȚA M. IONELA LAVINIA TOMA F. RAMONA MANUELA VIȘAN V. EDUARD OVIDIU DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Popa Ion

418

Media 9,94 9,94 9,84 9,65 9,63 9,55 9,52 9,50 9,47 9,36 9,28 9,13 9,05 9,02


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Promoția 2008

Numele şi prenumele Media MANGEA D. F. LIVIU DARIUS 10,00 CREȚU O. OANA ALINA 9,92 URSZULY S. DENISA MIHAELA 9,81 LIA V. RAISA DANIELA 9,63 VÎRJOGHE M. ALINA VALENTINA 9,28 BĂLOI I. FLORENTIN EMILIAN 9,07 TEREACĂ M. SILVIU MIHAI 9,07 BALAȘA C. MIRUNA BANCIU C. MARIANA CRISTINA CĂLIN C. MARIA ALINA CÂRSTEA O. OVIDIU TEODOR CIOBANU C. IULIANA ROXANA DALEA C. IONELA NARCISA DRĂCEA D. CĂTĂLIN IONUȚ GLIȘCĂ T. TEODOR MARIUS ISPAS N. DANIEL MARINESCU A. MARIA BIANCA NĂSTASIE M. D. ANAMARIA PĂTRAȘCU C. MARIA PÎRVAN C. DANIEL FLORIN POPESCU D. ALEXANDRU VALENTIN PURECE G. GRAȚIELA DANIELA RADU E. NICOLETA FLORINA SCARLAT V. MARIA VALENTINA STANCU F. MARIANA ROXANA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Prună Cornelia

419


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 2008 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Numele şi prenumele BUȘICĂ MARIA ANDREEA DUȘCĂ MARIA MĂDĂLINA ROTARU ANDREI VALENTIN BUȘICĂ ADRIANA ROXANA CHIROIU JITIANU MARIUS BADEA FLORENTINA ROXANA KELLNER MARIA CAMELIA CIOCÎRLIE GEORGE VALERIU MARIA DIANA CRISTINA ANGHEL LAVINIA MARIANA BĂȚĂGUI COSTIN MIHAI CRIVEANU IULIAN NICUȘOR DRĂGHICI GIORGIAN DUȚĂ SILVIA IONELA FLORESCU LARISA MARIA GLIȘCĂ MARIAN BOGDAN ILIESCU MARIUS DANIEL ÎNCROSNATU ADRIAN FLORIN ÎNCROSNATU AMELIA ÎNCROSNATU FLORIN DĂNUȚ LIXANDRU ȘTEFANIA FLORINA MĂRGHITANU TEODORA ELENA PASCU ALIN MARIAN STANCA MARIA MĂDĂLINA TUFIȘ MARIA ALEXANDRA DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Drăgan Petre

420

Media 9,97 9,94 9,94 9,84 9,71 9,55 9,36 9,26 9,21


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 2009 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Numele şi prenumele CONSTANTIN B. LĂCRĂMIOARA LUMINIȚA LIXANDRU T.S. ELENA RAMONA STANCU N. MIREL AUREL STAN M. GABRIELA BIANCA DECĂ V ALEXANDRU NICUŞOR NEACŞU I. RALUCA MARINELA DRAGOMIR GH. ROBERT COSTEL BĂŢĂGUI T. LIVIU MIHĂIŢĂ BRÎNCOVEANU L.M. LORIANA GABRIELA COMBEI I. IONUŢ CĂTĂLIN COSTEA I. IONUŢ GHERGHE G. MARINELA MONICA IONESCU D. MARIUS FLORIN ISIDOR T. MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU ŞT. E. VICTOR MĂRGHITANU V.D. IONELA FLORENTINA NICA C. RĂDUCU GABRIEL ŞTEFAN V.M. CLAUDIU NICOILAE VINTILĂ GH. MIHAI CRISTIAN DIRECTOR, prof. Florică Ion

DIRIGINTE, prof. Popa Anca

421

Media 10 10 10 9,91 9,66 9,16 9,00


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 2009 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Numele şi prenumele GRAMNEA V. NICOLAE FLORIN PREDOI E.I. PETRUŢA ROXANA VÎRJOGHE M. ADRIANA LOREDANA TOMA R. MIHAELA IONELA DINU T. MARIAN ŢIŢIRIGĂ D. ELENA LAVINIA ILIE G. LUCIAN PETRIŞOR BACIU F. IONUŢ MIHAI BLEJA A. IONUŢ GLIŞCĂ T. IOANA GLIŞCĂ V. CORNEL CONSTANTIN GLIŞCĂ V. MARIAN CRISTINEL GRAMNEA M. FLORIN POPESCU N. MARIA CAMELIA RUXANDA E. IONUŢ LUCIAN VASILIU A. BETTINA BRIGITTE ANGELA

DIRECTOR, prof. Florică Ion

DIRIGINTE, prof. Raicu Georgeta

422

Media 9,88 9,69 9,52 9,16 9,05 9,05 9,00


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a A Promoția 2010 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Numele şi prenumele PREDA M. SORIN EUGEN NIȚU D. MARIA ȘTEFANIA TRAȘCĂ F. MIHAELA DANIELA AFLOAREI I. DANIELA MĂDĂLINA BARBU A. ALEXANDRA MIHAELA CEAUȘENE V. ANA MARIA GUȚĂ I. ANCA FLORIANA HUȚU I. ANA MARIA IONICĂ MARIUS ALEXANDRU MANOLACHE I. MARIUS FLORIN PASCU M. CORINA MIHAELA STAICU C. CRISTIAN FLORIN TUFIȘ D. IONUȚ COSMIN DIRECTOR, prof. Florică Ion

Media 9,16 9,05 8,97

DIRIGINTE, prof. Manicea Alecsandrina

423


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a B Promoția 2010 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Numele şi prenumele Media ALEXE M. VLAD DORIN 10 BUZATU T. RODICA DORINA 9,91 MILITARU V. ELENA LOREDANA 9,91 ION A. ALEXANDRA IOANA 9,88 VULPE M. BIANCA GEORGIANA 9,88 BUȘICĂ M. PAULA MĂDĂLINA 9,86 CILIANU N. GRIGORAȘ CLAUDIU 9,86 LIA V. SIMONA VIOLETA 9,80 NEACȘU A. IOANA GABRIELA 9,80 NEACȘU R. ELENA ROXANA 9,77 BĂRĂITARU M. ANGELICA LĂCRĂMIOARA 9,75 ȘTEFAN A. ANA MARIA 9,75 NEDA A. ANDREEA ELENA 9,69 PONIVESCU V. ADRIAN GEORGE 9,58 BARBĂ- LUNGĂ S. DRAGOȘ CONSTANTIN BĂRĂITARU S. SAVICEVICI ALIN CORECAN S. CLAUDIA MĂDĂLINA GIOROCEANU I. VLAD FLORIN IACOB N. ANDREEA IONELA IACOB V. ALEXANDRU MĂRGHIDAN C. BOGDAN FLORIN NEAGU F. AURELIA NEDELCU M. MIHAELA RALUCA RĂDUȚOIU V. MARIANA ALEXANDRA SANDU V. ALEXANDRU VOICULESCU I. FLORIN DIRECTOR, DIRIGINTE, prof. Florică Ion prof. Colceag Veturia

424


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

MULȚUMIRI Ajungând la finalul acestei anevoiase, dar plăcute întreprinderi, este de datoria noastră să mulțumim tuturor celor care s-au implicat în apariția acestei lucrări și a pregătirii sărbătoririi semicentenarului școlii. Mai întâi, ținem să mulțumim doamnei inginer Iuliana Dinoiu, manager general al firmei ROMANIȚA, pentru sprijinul acordat în tipărirea acestei monografii, altfel apariția ei nefiind posibilă. De altfel, nu este prima dată când domnia sa sprijină acțiunile școlii noastre menite să ducă la eficientizarea procesului instructiv-educativ și la realizarea obiectivelor propuse de unitatea noastră școlară. Aducem totodată mulțumiri celor care au contribuit la culegerea materialului pentru elaborarea lucrării (personalului didactic auxiliar, foștilor și actualilor dascăli și elevi ai școlii), punându-ne la dispoziție documente, fotografii, diplome din arhiva unității și din cea personală, atât de necesare în realizarea unei imagini cuprinzătoare a celor 50 de ani de existență a școlii. Acestora din urmă le mulțumim și pentru strădania de a așterne pe hârtie aminitirile lor din viața de școlar sau de dascăl, impresionante prin profunzimea și sinceritatea sentimentelor exprimate. Gratitudinea noastră se îndreaptă și către primarul municipiului Caracal, domnul economist Gheorghe Anghel, pentru implicarea concretă în rezolvarea tuturor problemelor cunoscute sau apărute pe parcursul pregătirii evenimentului. În legătură cu marea sărbătoare, amintim covârșitoarea contribuție a întregului colectiv didactic în organizarea și desfășurarea manifestărilor cuprinse în programul zilelor școlii (21-23 mai), precum și în pregătirea programului artistic dedicat evenimentului. Trebuie să amintim în acest sens și implicarea Casei de Cultură ,,Radu Șerban” și a Bibliotecii Municipale ,, Virgil Carianopol” prin conducerile acestora, pentru asigurarea unui aspect deosebit și funcțional al sălii de sport, în care se va desfășura manifestarea principală. Nu-i putem trece cu vederea nici pe sponsorii care au făcut posibilă dsfășurarea evenimentelor legate de sărbătorirea semicentenarului școlii într-o atmosferă plăcută, menționând aici pe domnul inginer Laurențiu Păunescu – managerul general al firmei CONSREP, pe doamna economistă Alina Firescu manager general al firmei ESOX, pe domnul inginer doctor Cătălin Roșculete – directorul SCA, pe domnul inginer Ion Doldurea – managerul general al DOLCHIMEX, pe domnul Liviu Nicu – directorul societății LIVCOMMAT, pe domnul inginer Cristian Buzatu – directorul societății MEMORIAL DATA și pe domnul Vasile Nedea – directorul BNB (toți din Caracal). La aceștia se mai adaugă Societatea Agricolă din Dobrosloveni și firma SYNCROSOFT din Craiova. Menționăm cu plăcere, între sponsori, pe fostul nostru elev, Dan Lucian Slabu, actualmente doctor specialist în medicină internă, domiciliat în Canada, care a acordat 3 premii celor mai buni olimpici actuali a câte 600 de lei, precum și 1700 de lei școlii pentru sărbătorirea semicentenarului. Nu în ultimul rând, consemnăm sprijinul Editurii Hoffman pentru cele întreprinse ca această monografie să poată vedea lumina tiparului la timp, ca și pentru ținuta acesteia, precum și profesorului Popa Ion, care a fost alături de autor sute de ore, cu toată disponibilitatea și autoritatea sa științifică. Prof. Ion Florică 425


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal CUPRINS Argument Gheorghe Magheru – patronul spiritual al școlii Salutul Inspectoratului Școlar al Județului Olt Salutul Primăriei Municipiului Caracal Scurt istoric Școala ,,Gheorghe Magheru” astăzi 1. Baza materială a școlii 2. Biblioteca 3. Resurse umane 4. Activitatea cultural – artistică 5. Activitatea sportivă 6. Parteneriate și proiecte 7. ,,Orizonturi” – revista școlii 8. Activitatea cu părinții 9. Colaborarea cu comunitatea locală Ei au fost olimpicii noștri Anghel Oana Elena Benghe Cosmin Constantineanu Ovidiu Ciprian Lică Monica Micu Ileana Gabriela Popa Catrinel Mădălina Telea Alina Ligia Tulbure Daniel Voinea Anneliese Viorela Chițimia Costin Laurențiu Dan Cristina Drăgan Horațiu Pepi Petrișor Ion Bogdan Popescu Mihaela Șăncărău Rodica Slabu Dan Lucian Tulbure Narcis Alexe Vlad Dorin Bondrescu Adrian Lucian Dan Petru Alin Ene Constantin – Emil Grozăvescu Lăcrămioara Maria Iliescu Cristian Teodor Ioniță Cornel Langu Luana 426

Ion Florică Ion Florică Maria Gheorghe Gheorghe Anghel Ion Florică Ion Florică Adina Curelaru Ion Florică Marian Enache Mitel Popa Geta Grigore Veturia Colceag Doru Varia Ion Florică Ion Popa Ion Popa Ion Popa Ion Popa Ion Popa Ion Popa Ion Popa Ion Popa Ion Popa Petre Drăgan Petre Drăgan Petre Drăgan Petre Drăgan Petre Drăgan Petre Drăgan Petre Drăgan Petre Drăgan Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică

5 7 9 10 11 18 18 20 21 22 25 28 33 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


Niculescu Elena Cristina Munteanu Mirela Daniela Chițimia Emanuel Pîrvan Adrian – Alexandru Sfîrîială Marian Claudius Chilat Adina Lucia Stan Gheorghe Tănasie Ioana Varia Ionuț Virgil Firescu Maria Alexandra Ei sunt viitorul Glișcă Marian Aici și-au încheiat activitatea Arsene Constantin Cebuc Stelică Popescu Aurel Cilea Ștefan Diaconu Maria Neiculescu Maria Drăgan Agripina Drăgan Petre Florescu Ana Delcea Magdalena Rioșanu Nicoleta Florică Maria Ionescu Maria Dumitrescu Ana Mihală Ioana Mitrică Zoe Iliescu Eleonora Negrilă Marin Petcu Vasilica Matei Jana Popa Ion Popescu Profira Popescu Ecaterina Popof Eugen Richard Stan Elvira Preda Eugeniu Prună Stancu Maria Șari Maria Bălu Irina Stănică Maria Petreanu Ecaterina

Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Mitel Popa

Ion Popa Ion Florică Ion Popa Mitel Popa Georgeta Raicu Cornelia Prună Veturia Colceag Ion Florică Nela Dumbravă Nela Dumbravă Ion Florică Ion Popa Geta Grigore Geta Grigore Cristina Nicolăiță Ion Florică Alecs. Manicea Ion Florică Germinia Lixandru Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Popa Cristina Nicolăiță Alecs. Manicea Ion Popa Camelia Zamfirescu Cornelia Prună Ion Florică Geta Grigore Ion Florică 427

62 63 63 64 65 65 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 78 79 80 80 81 82 82 83 84 84 85 86 87 88 88 89 90 91 91 92 92


Ș coala ,,Gheorghe Magheru” Caracal

Stratan Mariana Voicu Rodica Zamfir Elena Grigore Margareta In memoriam Profesorul Mitel Popa Portretul unui mare dascăl Mulțumesc profesorului meu drag Mesaje de suflet ale prietenilor școlii, la aniversare Gânduri pentru o școală dragă Gânduri la un jubileu La mulți ani, școală daragă ! Școala în amintirea dascălilor ei O viață de muncă, cu catalogul și elevii Moment aniversar Remarcabilă aniversare în învățământul caracalean Un deceniu pentru Școala 5 Ani de neuitat Patru decenii în slujba nobilei profesiuni În slujba învățământului matematic caracalean Amintiri frumoase Elevă și apoi profesoară în această școală Gânduri, trăiri, amintiri… Anii mei frumoși Loc al împlinirilor Dascălul… Școala Generală Nr. 5, școală de elită Muguri de speranță Un gând pentru școala mea dragă Sunt cel mai tânăr absolvent Școala generală, una din amintirile mele dragi Îmi amintesc cu plăcere Școala primilor în lumea cuvintelor potrivite Întoarcere în timp Experiment, Școala Generală Nr. 5 Caracal Amintirile unui elev din promoția 1995 Bucuria unor amintiri deosebite La mulți ani, școala mea dragă ! Elev și părinte Școala mea Acum, la ceas aniversar Școala generală pentru mine Școala, a doua casă, a doua familie 428

Geta Grigore Ion Popa Ioana Niţu Ion Popa Ion Popa Paul Tatomirescu Pepino Dincă Florian Petrescu Tanța Negroiu Carmen Laibăr Ana Rădulescu Viorica Ene Silvestru Moraru Marin Neagu Valeriu Stavăr Petre Drăgan Ioana Nițu Ion Constantinescu Zoe Mitrică Ecaterina Popescu Dumitru Botar Ion Popa Rodica Voicu Marian Enache Camelia Zamfirescu Vlad Dorin Alexe Adrian Bondrescu Marin Burăți Șerban Cionoff Sorin Boruz Doina Ciovică Alin Petru Dan Cristina Dan Emilia Dan Bebica Deac Pepino Dincă Cristina Dumbravă Emil Ene Geta Grigore

93 94 95 95 96 98 99 100 103 104 106 107 109 110 111 112 115 116 117 120 122 123 124 126 128 130 131 133 135 136 137 139 140 141 142 144 146 147 148 149 150 151 152


Semicentenar 1961 - 2011. MONOGRAFIE

Amintiri din ,,generală” Am plecat în viață de la Școala Magheru Un experiment reușit Început de drum Îmi amintesc cu emoție Întoarcere pe băncile școlii Parte din viața mea Draga mea fostă școală generală Mulțumiri tuturor Reflecție asupra anilor de școală Locuri și oameni, în amintirile mele ,,Cultura generală ofline” Țin minte … La mulți ani școlii care ne-a format Pe aripile amintirilor… Aici m-am format Gânduri la aniversare Domnilor profesori cu dragoste Opt ani… opt clipe Gânduri la ceas aniversar Cinste școlii în care m-am format Inspecția școlară Evoluția efectivelor de elevi Personalul școlii în timp Încadrarea școlii în anul școlar 2010 - 2011 Anexe Premianții claselor finale 1961 - 2010 Anuare 1961 – 2010, absolvenții școlii Mulțumiri

429

Cristian Iliescu Cornel Ioniță Anca Jianu Diana Măceșanu Ileana Micu Mirela Munteanu Ioan Neagu Musi Neiculescu Catina Neiculescu Adrian Pîrvan Catrinel Popa Mihai Rădulescu Dan Lucian Slabu Claudiu Teodorescu Diana Tolomei Irina Uciu Viorel Vătămanu Doina Velțan Codruța Voicu Cristian Zîmbrea Dacian Talianu Ion Florică Ion Florică Ion Florică Ion Florică Magdalena Voica Stela Georgescu Ion Florică

154 155 157 158 159 161 163 164 165 166 168 170 171 173 174 176 177 179 180 182 183 184 195 202 213 227 228 245 416


Monografie Scoala 5  

monografie Scoala 5

Monografie Scoala 5  

monografie Scoala 5

Advertisement