Page 1

Saracia e de gen feminin! Saracia si impactul crizei asupra femeilor. O perspectiva romaneasca si


Saracia e de gen feminin! • Criza economica a afectat largi categorii de populatie in Romania. Printre cele mai mari victime ale crizei economice si ale masurilor guvernamentale se numara FEMEILE. • Politicile guvernamentale de “combatere a crizei” au avut ca efect scufundarea in saracie a romanilor, iar in randul femeilor acest efect a fost resimtit mai puternic decat in randul barbatilor. • Politicile anti-familie lovesc atat in femei, cat si in echilibrul social pe termen lung.


Femeile câşt igă în medie cu 8% mai puţ in decât bărbaţ ii A – Agricult ura, silvicult ura, pescuit B – Indust rie ext ract iva C – Indust rie prelucrăt oare D – Producţ ie şi f urnizare energie elect rică şi t ermică, gaze, apă caldă şi aer condiţ ionat E – Dist ribuţ ia apei, salubrit at e, gest ionarea deşeurilor, act ivit ăţ i de decont aminare F – Construcţii G – Comerţ H – Transport şi depozit are I – Hot eluri şi rest aurante J – Informaţ ii şi comunicaţ ii K – Int ermedieri financiare şi asigurări L – Tranzacţ ii imobiliare M – Act ivit ăţ i profesionale, şt iinţ ifice şi t ehnice N – Act ivit ăţ i şi servicii administ rat ive şi act ivit ăţ i de servicii suport O – Administ raţ ia publică P – Învăţ ământ Q – Sănăt at e şi asist enţ ă socială R – Activităţi de spectacole, cult urale şi recreat ive


Comparaţ ie pe domenii unde femeile sunt maj orit are: Câşt ig mediu net iunie 2008 (debut ul crizei)/ Câşt ig mediu net mai 2011 (moment ul act ual)

CÂŞTIGURI SALARIALE


Domeniile unde ponderea femeilor angajate este mai mare


Guvernul a sacrificat domeniile dominate de femei • Sanatatea si educatia – sectoarele dominate major de femei – au fost supuse unul asalt de actuala guvernare. • Personalul din aceste domenii a suferit cele mai puternice pierderi ale puterii de cumparare!


1. Sănăt at e şi asist enţ ă socială

-11.3%

Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2008 – mai 2011 19.35%

PIERDERE DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA:

26%


2. Educaţ ie şi învăţ ământ

-10.3%

Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2008 – mai 2011 19.35%

PIERDERE DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA:

25.6%


3. Int ermedieri financiare şi asigurări

-7.6%

Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2008 – mai 2011 19.35%

PIERDERE DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA:

23.6%


4. Hot eluri şi rest aurant e

+21%

Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2008 – mai 2011 19.35%

CÂŞTIG DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA:

1.6%


5. Administ raţ ie publică

-15%

Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2008 – mai 2011 19.35%

PIERDERE DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA:

28.8%


6. Act ivit ăţ i de spect acole, cult urale şi recreat ive

-6.7%

Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2008 – mai 2011 19.35%

PIERDERE DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA:

11.8%


Criza a agravat situatia salariatelor • Femeile castiga tot mai putin! • Tot mai multe femei castiga salarii mici: – A crescut atat numarul femeilor care castiga salarii mici, dar si ponderea femeilor cu salarii mici fata de barbatii din aceeasi categorie


Repart izarea salariaţ ilor pe grupe de salarii brut e realizat e (oct . 2009 - oct. 2010)

Salariul minim

Faţă de octombrie 2009, în octombrie 2010 ponderea celor cu salarii sub 1500 RON a crescut (de la circa 58% la circa 61%). Ponderea femeilor cu salarii sub 1500 RON a crescut de


Comparaţ ie: Trimest rul 1 – mart ie 2011 (moment ul act ual) / Trimest rul 2 – iunie 2008 (debut ul crizei)

OCUPARE, MOBILITATE, ŞOMAJ, PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR


PLUS 202.582 ŞOMERI în mart ie 2011 faţ ă de iunie 2008


PLUS 202.582 ŞOMERI


Rat a Ĺ&#x;omaj ului pe sexe

Atentie: riscul de a nu fi reangajat este mai mare pentru femei decat pentru barbati!


Cum au fost afect at e femeile de Ĺ&#x;omaj


Comparaţ ie: Iunie 2010 – mart ie 2011

PENSII ŞI PUTERE DE CUMPĂRARE


A crescut ponderea femeilor în rândul celor care iau pensie complet ă


Pensionarele – printre cele mai vulnerabile femei • Toate categoriile de pensionari au fost afectate de pierderi serioase ale puterii de cumparare. • Au avut de suferit in special categoriile de pensionari in care ponderea cea mai mare este a femeilor!


Pensiile au crescut nominal, dar puterea de cumparare? Luna

Iunie 2010 (RON)

Martie 2011 (RON)

TOTAL pensie medie

682

715

Pent ru limit a de vârst ă

770

807

Pensie de invalidit at e

508

513

Pensie agricult ori

329

330

Pensie medie lunară

Inflaţ ia agregat ă oficială în perioada iunie 2010 – mart ie 2011 a fost de 7,3%. Insă pensionarii suportă chiar o inflaţie mai mare decât media calculată de INS. Mergând pe structura cheltuielilor de consum ale pensionarilor – 50% cheltuieli pentru produse alimentare, 20% pentru plata facturilor la utilitati, 10% pentru plata impozitelor si taxelor, 10% pentru medicamente, 10% pentru alte bunuri si servicii – putem calcula un indice de pret relevant pentru pensionari. IPCPENSIONARI = 13% fata de IPC general = 7,3%.


Pensionari pent ru limit ă de vârst ă (69%femei)

+5%

Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2010 – martie 2011 7.3% +coplat a de circa 40 RON pent ru pensionarii cu pest e 740 RON +cont ribut ia la sănăt at e 5,5% PIERDERE OFICIALĂ DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA

11%

Dacă ţinem cont de indicele diferenţiat al puterii de cumpărare pentru pensionari, de 13% (peste inflaţia agregată oficială de 7,3%), rezultă


Pensionari de invalidit at e (48% femei) +1% Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2010 – martie 2011 7.3% PIERDERE OFICIALĂ DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA

6%

Dacă ţinem cont de indicele diferenţiat al puterii de cumpărare pentru pensionari, de 13% (peste inflaţia agregată oficială de 7,3%), rezultă


Pensionari agricult ori (85% femei) +0.03%

Inflaţia agregată oficială în perioada iunie 2010 – martie 2011 7.3% PIERDERE OFICIALĂ DE PUTERE DE CUMPĂRARE DE CIRCA

7%

Dacă ţinem cont de indicele diferenţiat al puterii de cumpărare pentru pensionari, de 13% (peste inflaţia agregată oficială de 7,3%), rezultă


Comparaţ ie: Sfârşit iunie 2008/ Sfârşit mart ie 2011

ASISTENŢĂ SOCIALĂ


S-a dist rus sust inerea pent ru familie • Au fost diminuat e t oat e cat egoriile de aj ut oare pent ru familie si crest erea copilului! • Economiile realizat e ast fel la buget au fost infime. In schimb, foart e mult e familii si-au vazut amenint at a sansa de a supraviet ui


Îndemnizaţ ia pent ru creşt erea copilului


St imulent pent ru creĹ&#x;t erea copilului


Alocaナ」 ia pent ru nou nトピcuナ」 i


Trusou pent ru nou nトピcuナ」 i


Alocaţ ia de susţ inere pent ru familia monoparent ală / (devenit ă alocaţ ie pent ru susţ inerea familiei)

În 80% dintre familiile monoparentale, reprezentantul legal este mama! In cazul mamelor singure, riscul de saracie este dublu!


IN 26% dintre gospodariile din Romania capul gospodariei este  femeie, marea lor majoritate fiind gospodarii de pensionari  

SARACIA IN RANDUL FEMEILOR


Ponderi ale persoanelor în risc de sărăcie, a celor în deprivare mat erială severă, şi celor care locuiesc în gospodării cu o int ensit at e scăzut ă a muncii (2009)


România are un risc de sărăcie ridicat, chiar în contextul celui mai redus prag de sărăcie din UE


St ruct ura populaţ iei în risc de sărăcie (EU-SILK 2009)

11.6 %

7.8 %

1%

2.0 % 2.1 %

17.5 %

În risc de sărăcie Deprivare materială severă Fără loc de muncă

1.1 %


Criza femeilor va afect a si generat iile viit oare •

Femeile sunt mai expuse riscului saraciei, discriminat e pe piat a muncii, defavorizat e si obligat e sa sust ina “ dubla zi de munca” (sluj ba & gospodarie).

Femeile din Romania sunt , in plus, afect at e put ernic de impact ul crizei economice si al polit icilor guvernament ale.

Toat e problemele, vulnerabilit at ile si riscurile care afect eaza femeile au fost adancit e in ult imii ani, din cauza unor polit ici lipsit e de calcule sociale si chiar economice, care au accent uat t oat e deficient ele.

Lovind in femei si familie, guvernarea lovest e si in generat iile viit oare si pune bazele unei crize durabile si ext inse a Romaniei


Solut iile noast re •

Se va reveni la indemnizatia pentru cresterea copilului care se acorda inainte de aplicarea masurilor de austeritate

Se va reveni la alocatia de 200 euro acordata la intemeierea familiei.

Eliminarea diferentei salariale intre femei si barbati

Stimularea încadrarii in munca a tinerelor absolvente, femeilor care au calitatea de unic intretinator de familie si al femeilor peste 45 ani, prin subvent ionarea salariului pent ru femeile din cat egoriile ment ionat e si incadrat e in munca, cu salariul minim brut pe t ara, t imp de un an cu condit ia ment inerii in act ivit at e de cat re angaj at or cel put in 2 ani” .


Solut iile noast re •

Crearea unui cadru legal adecvat care sa permita tinerelor mame sa beneficieze de un program de lucru flexibil de tipul ”flexitime”.

Initierea unui program national, bazat pe Fondul Social European, destinat incurajarii si sprijinirii tinerelor femei, si in particular a tinerelor mame, pentru a initia si desfasura activitati economice independente.

Lansarea unui program national de formare continua si invatare permanenta de-a lungul vietii care sa vizeze pregatirea femeilor pentru a face fata noilor provocari ale economiei si adaptarea la transformarile catre asa-numitele ”green jobs” (locuri de munca verzi într-o economie durabila).

Initierea unui cadru legal pentru crearea unor sisteme locale (la nivel judetean sau regional) pentru integrarea si scolarizarea speciala a copiilor care au parintii plecati la munca in strainatate.


Solut iile noast re • Se va adopt a proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si funcţionarea sistemului integrat de ingrijire si educare a copiilor de la nastere si pana la varsta de 3 ani. •

OFSD a st rans 200.000 semnat uri de la parint i pent ru acest proiect de lege.

Saracia e de gen feminin - Saracia si impactul crizei asupra femeilor  
Saracia e de gen feminin - Saracia si impactul crizei asupra femeilor  

Criza economica a afectat largi categorii de populatie in Romania. Printre cele mai mari victime ale crizei economice si ale masurilor guv...

Advertisement