Humorest 2008

Page 1


HUMOREST 2008 zz VII. Bienále mezinárodní soutěže kresleného humoru pořádá Muzeum východních Čech a Česká unie karikaturistů VII. International Cartoon Biennial is held by the Museum of Eastern Bohemia and the Czech Union of Cartoonists

Muzeum východních Čech 16. října – 7. prosince 2008 The Museum of Eastern Bohemia October 16 – December 7, 2008

(1)


zz HUMOREST 2008 / slovem Humorest „novověčně“, ale přesto věcně

Humorest in a New Style

To, že se podařilo uspořádat mezinárodní bienále soutěže v kresleném humoru v Hradci Králové již posedmé, vydává minimálně dvojí svědectví. To první hovoří o lidech, kteří mají kreslený humor rádi a jsou ochotni pro něj něco udělat. Konkrétně o pracovnících Muzea východních Čech v Hradci Králové a o členech České unie karikaturistů. Tyto dvě instituce spolupracují již od roku 1996 a přes nejrůznější úskalí, která kdy přípravu Humorestu komplikovala, dokázaly vždy v daný čas otevřít brány nového ročníku bienále a nabídnout návštěvníkům pohled na kreslený humor v nejširším světovém kontextu. Muzeum vytváří soutěži díky svým prostorám a schopnému týmu realizačních pracovníků nenahraditelné zázemí, Česká unie karikaturistů dává akci ideu, znalosti a zkušenosti z pořádání jiných podobných akcí a samozřejmě i spoustu času potřebného pro organizační zajištění takové soutěže. Tím druhým svědectvím je svědectví o lidech pracujících v zastupitelských orgánech města a našeho kraje, kteří se nikdy nepostavili k organizátorům soutěže zády a dokázali z limitovaných prostředků uvolnit vždy alespoň tolik, aby mohl být další ročník Humorestu vyhlášen. Letošní ročník je poprvé dotknut moderní dobou podstatně více, než tomu bylo doposud, proto také to příslovce v uvozovkách v titulku tohoto textu. Internet je médium, které doslova zavalilo lidstvo od pólu k pólu se všemi efekty z jeho vlastností vyplývajících. Těmi dobrými i těmi přinášejícími často zlost a komplikace. Humorestu až dosud poskytoval jedinečnou, levnou a hlavně rychlou možnost komunikace s autory. Letos poprvé však byly pořadatelům pomocí internetu posílány i jednotlivé soutěžní práce. Přináší to úsporu času i nákladů, protože práce se autorům nemusejí vracet, a jim naopak zůstanou doma nepoškozené originály. Autoři pak mohou kresby do soutěže odeslat doslova za „pět minut dvanáct“, protože i z nejvzdálenějších koutů planety doputuje obrázek do internetové schránky pořadatelů za pár sekund. Kresby se také nemusí skenovat a ušetří se další čas a prostředky při přípravě katalogu. Jedinou nevýhodou je, že Vy, milí návštěvníci, si na výstavě prohlížíte místo originálů kvalitní barevné reprodukce. Doufáme však, že Vašemu prožitku z dobrého kresleného humoru to žádnou podstatnou újmu nezpůsobí. Díky internetu a obrázkům v datových souborech mohla i mezinárodní porota letos pracovat „digitálně“. V praxi to znamenalo, že každý porotce mohl provádět výběr doma u svého počítače, ve kterém měl načteny všechny soutěžní práce. V každém kole pak „pustil“ do dalšího užšího výběru předem stanovený počet kreseb, které reprezentovaly jeho osobní výběr. Průnikem všech hodnocení jednotlivých porotců se pak stala skupina kreseb postupujících do dalšího kola. Jelikož žádný z porotců neznal v hodnocení daného kola výběr svých kolegů, byla v praxi zajištěna maximální objektivita práce celé poroty. Letošní téma bylo oproti minulým ročníkům jednotné a nabídlo autorům na význam slova DVA nepochybně mnohovrstevný pohled. Do jaké míry jej skutečně dokázali využít, máte posoudit Vy, laskaví návštěvníci Humorestu. Toto bienále přineslo do Hradce Králové a Královéhradeckého kraje před dvanácti lety novou tradici výtvarných výstav a mezinárodních soutěží zároveň. Muzeum, město a kraj mu za to poskytují důstojné prostory a materiální pomoc. Věříme, že výsledek potěší především obyvatele a návštěvníky obou lokalit, pro které je určen, a že tomu tak bude moci být i v příštích letech. Břetislav Kovařík předseda České unie karikaturistů

The fact that this is the Seventh International Cartoon Biennial in Hradec Králové speaks for itself. But should you want us to spell it out, then at the very least the following is applicable. Firstly, there are many people out there who enjoy cartoons and who are willing to work on their behalf, like, for example, the staff of the Museum of East Bohemia in Hradec Králové and members of the Czech Union of Caricaturists. These two institutions have been working together since 1996 and despite the many perils that they might have faced during the preparations for Humorest, they have always managed to open the gates of the new biennale in time and provide its visitors with a truly spectacular selection of cartoons and humour from all over the world. The Museum has created an irreplaceable base for the competition thanks to the devoted team of the Museum staff and its wonderful premises. The Czech Union of Caricaturists has come up with the idea to organise these events, and the Union has contributed with its knowledge and experience of having organised similar events, and also having spent a great deal of time in organising the competition. Secondly, it really should be mentioned that the people working in the municipal and regional authorities have never turned their back on our competition and have managed to find once again the wherewithal, no matter how difficult this might have been, to enable the continuation of Humorest. This year’s competition has been affected more than ever by human progress, and thus the title of this text. As we all know the Internet has proved to be a medium connecting people from the North Pole to the South Pole, with all the pros and cons that come with it. Humorest has found a unique, cheap and, particularly, a very fast way of communicating with the authors participating in the competition. This year was the first year that the authors emailed their work to us. This has resulted in a great saving of time and resources as the authors can keep originals of their work, and we are not burdened by the additional task of returning their cartoons by post. The authors can also send their work to us right up to the very last minute from even the remotest corners of the globe. The cartoons do not have to be scanned for the catalogue which results in even greater saving of time and resources. The only disadvantage might be the fact that ours visitors do not get to see the originals, but ‘only’ top quality colour reproductions. We sincerely hope that this will not impair your enjoyment of good quality cartoons in any significant manner. Thanks to the Internet and the pictures in data files, even the international jury could work ‘digitally’. What this meant in practice was that each member of the jury could make the selection at home at their computer viewing and judging the cartoons submitted. A number of cartoons as usual were selected by the member of the jury for the next stage of the competition. The cartoons selected for the final round show the results of the evaluations made by all members of the jury. None of the members knew the selection made by their fellow members of the jury in order to ensure a maximum objectivity of their work. This year’s topic was simplified, in contrast to previous years, and the authors were provided simply with the word TWO enabling them to explore this word in all its complexity. How much they have succeeded can be evaluated also by you, the visitors to Humorest. Twelve years ago a new tradition of art exhibitions and international competitions was established in the town of Hradec Králové and the Hradec Králové Region. In return, the Museum, the town and the region have provided the Biennale with fitting premises and financial help. We hope that the results of our work will please both the inhabitants and the visitors to this town and region and not only now but also in the years to come. Břetislav Kovařík Chair of the Czech Union of Caricaturists

(2)


HUMOREST 2008 / porota a vítězové zz Humorest Hradec Králové 2008 zz Téma: Dva / 2 / Two Porota / Jury Porota / Jury

Vítězové / The winners 1. cena – Velký Humorest (plastika) a 17 000 Kč Ist Prize – Big Humorest (sculpture) and 17,000 CZK

Břetislav Kovařík předseda poroty / President of the Jury karikaturista, předseda České unie karikaturistů Cartoonist, Chairman of the Czech Union of Cartoonist

Miroslav Barták Česká republika / Czech Republic 2. cena – Humorest (plastika) a 12 000 Kč IInd Prize – Humorest (sculpture) and 12,000 CZK

Valentin Georgiev Bulharsko / Bulgaria

Jitka Prausová Muzeum východních Čech Hradec Králové Museum of Eastern Bohemia, Hradec Králové

3. cena – Humorest (plastika) a 7500 Kč IIIrd Prize – Humorest (sculpture) and 7,500 CZK

Lubomír Lichý Česká republika / Czech Republic

Slawomir Luczynski karikaturista, Polsko / Cartoonist, Poland

Cena poroty – Humorest (plastika) a 5000 Kč Prize of Jury – Humorest (sculpture) and 5,000 CZK

Gustav Gusttavo Oliveira Brazílie / Brazil Cena poroty – Humorest (plastika) a 5000 Kč Prize of Jury – Humorest (sculpture) and 5,000 CZK

Silvan Wegmann karikaturista, Švýcarsko / Cartoonist, Switzerland

Ivan Popovič Slovensko / Slovakia

Vladimír Gottvald výtvarník, grafik, Česká republika / Graphic Designer, Czech Republic

Cena Igora Ševčíka (nejlepší výtvarný projev) Grafický list a 3000 Kč The Igor Ševčík Award (for original artistic expression) Art Print and 3,000 CZK

Angel Boligan Mexiko / Mexico

Ivan Hanousek místopředseda České unie karikaturistů Vice-Chairman of the Czech Union of Cartoonists

V sedmém bienále Humorest 2008 bylo hodnoceno celkem 559 prací od 236 autorů z 58 zemí celého světa. 236 authors of 58 countries with 559 works took part in the seventh year of the Humorest Cartoon Biennale 2008.

Michal Jánský výtvarník, grafik, Česká republika / Graphic Designer, Czech Republic

(3)


zz HUMOREST 2008 / vítězné kresby

Miroslav Barták (1938) Na Výšině 972 262 30 Řevnice Česká republika

1. cena / Ist Prize / 23 bodů

(4)


HUMOREST 2008 / vítězné kresby zz

Valentin Georgiev (1970) 1 Gen. Gurko str., entr. 5, fl.1 7000 Ruse Bulgaria

2. cena / IInd Prize / 22 bodů

(5)


zz HUMOREST 2008 / vítězné kresby

3. cena / IIIrd Prize / 22 bodů

Lubomír Lichý (1945) Tovární 588/2 Hradec Králové 500 06 Česká republika Czech republic

(6)


HUMOREST 2008 / vítězné kresby zz

Cena poroty / Prize of Jury / 16 bodů

Gustav Gusttavo Oliveira (1972) Rua Paulo Maia 50-casa 02 Cpo Grande RJ - 23090820 Brasil

(7)


zz HUMOREST 2008 / vítězné kresby

Cena poroty / Prize of Jury / 11 bodů

Ivan Popovič (1944) Púpavová 26, 841 04 Bratislava Slovensko

(8)


HUMOREST 2008 / vítězné kresby zz

Angel Boligán Corbo (1965) Apartado Postal 6-715 C. P. 06602 Zona Rosa México D.F.

Cena Igora Ševčíka The Igor Ševčík Award (za nejlepší výtvarný projev) (for original artistic expression)

(9)


zz HUMOREST 2008 / jak to bylo v roce 2006

▲ Tomasz Woloszyn z Polska přebírá první cenu v kategorii A od představitele společnosti ING. / Tomasz Woloszyn from Poland being awarded the first prize in the category “A” by the ING Company’s representative. ◄ Vladimír Kazanevsky z Ukrajiny přebírá 3. cenu v kategorii B od předsedy poroty, Miroslawa Hajnose z Polska. / Vladimir Kazanevsky from Ukraine being awarded the third prize in the category “B” by Miroslaw Hajnos from Poland, Chair of the Jury.

Společná fotografie autorů, sponzorů a organizátorů The authors in company with the sponsors and organizers

( 10 )


HUMOREST 2008 / finále zz

Igor Lukyanchenko / Ukrajina / 10 bodů

Mikhail Zlatkovsky / Rusko / 10 bodů

( 11 )


zz HUMOREST 2008 / finále

Michael Kountouris / Řecko / 8 bodů

Ali Shahali / USA / 6 bodů

( 12 )


HUMOREST 2008 / finále zz

Pavel Taussig / Německo / 6 bodů

Carlos Jorge Nunes / Brazílie / 5 bodů

( 13 )


zz HUMOREST 2008 / finรกle

Ivana Valockรก / ฤ esko / 4 body

Pawel Kuczynski / Polsko / 4 body

( 14 )


HUMOREST 2008 / finále zz

Jiří Koštýř / Česko / 3 body

Daniel Strzelczyk / Polsko / 3 body

( 15 )


zz HUMOREST 2008 / finále

Vladimir Kazanevsky / Ukrajina / 9 bodů

Miroslav Barták / Česko / 3 body

Yuriy Kosobukin / Ukrajina / 3 body

J. Novák – J. Skoupý (NOS) / Česko / 2 body

( 16 )


HUMOREST 2008 / finále zz

Grigori Katz / Izrael / 2 body

Pavel Rumlar / Česko / 2 body

Václav Linek / Česko / 2 body

Julian Pena-Pai / Rumunsko / 1 bod

( 17 )


zz HUMOREST 2008 / finรกle

Alla Georgievi / Bulharsko / 1 bod

Daniel Strzelczyk / Polsko / 1 bod

( 18 )


HUMOREST 2008 / finále zz

Danny De Haes / Belgie / 1 bod

Jun Fan / Čína / 2 body

( 19 )


zz HUMOREST 2008 / finรกle

Michael Mayevsky / Ukrajina / 1 bod

Ilya Katz / Izrael / 1 bod

( 20 )


HUMOREST 2008 / finále zz

Tomáš Truneček / Česko / 1 bod

Jan Tomaschoff / Německo / 1 bod

( 21 )


zz HUMOREST 2008

( 22 )

Jiří Slíva / Česko

Ladislav Torma / Česko

Jiří Slíva / Česko

Ladislav Torma / Česko


HUMOREST 2008 zz

Alperen Koseoglu / Turecko

Dilip Parmar / Indie

Lezio Junior Custodio / BrazĂ­lie

Atila Ozer / Turecko

( 23 )


zz HUMOREST 2008

Zhong Guo / Čína

Miroslav Fojtík / Česko

( 24 )


HUMOREST 2008 zz

Louis Pol / Austrálie

Ľubomír Kotrha / Slovensko

( 25 )


zz HUMOREST 2008

Marcin Bondarowicz / Polsko

Marcin Bondarowicz / Polsko

( 26 )


HUMOREST 2008 zz

Juan Camilo Arroyave Lopera / Kolumbie

Jordan Pop Iliev / Makedonie

( 27 )


zz HUMOREST 2008

István Kelemen / Maďarsko

Xiaoqiang Hou / Čína

( 28 )


HUMOREST 2008 zz

Makhmudjon Eshonkulov / Uzbekistán

Xiaoqiang Hou / Čína

( 29 )


zz HUMOREST 2008

( 30 )

Markhaban Mursyid / Indonézie

Peter Sedlák / Slovensko

Libor Sigmund / Česko

Oleg Dergachov / Kanada


HUMOREST 2008 zz

Yuriy Kosobukin / Ukrajina

Ivan Anchoukov / Rusko

Ivan Anchoukov / Rusko

Tsocho Peev / Bulharsko

( 31 )


zz HUMOREST 2008

Shahrokh Heidari / ร rรกn

Andrei Mokievski / Estonsko

( 32 )


HUMOREST 2008 zz

René Bouschet / Francie

Pavel Starý / Česko

( 33 )


zz HUMOREST 2008

Mikhail Zlatkovsky / Rusko

Marie Plotěná / Česko

( 34 )


HUMOREST 2008 zz

Alexey Kivokourtsev / Rusko

Radek Steska / ÄŒesko

( 35 )


zz HUMOREST 2008

Maciej Trzepalka / Polsko

Yuri Manaev / Rusko

( 36 )


HUMOREST 2008 zz

Lucian Ioan Dobarta / Rumunsko

Pawel Kuczynski / Polsko

( 37 )


zz HUMOREST 2008

Samandariin Tsogtbayar / Mongolsko

Dragan Lukic / Španělsko

( 38 )


HUMOREST 2008 zz

Roman Jurkas / Česko

František Bojničan / Slovensko

( 39 )


zz HUMOREST 2008

Jindřich Otta / Slovensko

Igor Lukyanchenko / Ukrajina

( 40 )


HUMOREST 2008 zz

Maciej Trzepalka / Polsko

Maciej Trzepalka / Polsko

( 41 )


zz HUMOREST 2008

Saeed Sadeghi / Írán

Rabia Al Aridi / Sýrie

( 42 )


HUMOREST 2008 zz

Boris Erenburg / Izrael

Bobo PerneckĂ˝ / Slovensko

Julian Pena-Pai / Rumunsko

( 43 )


zz HUMOREST 2008

Babak Chamangol / ร rรกn

Bernard Bouton / Francie

( 44 )


HUMOREST 2008 zz

Anatoliy Lerner / Německo

Umit Mufit Dincay / Turecko

( 45 )


zz HUMOREST 2008

Fernando Lopes de Souza (Koostella) / Brazílie

Cristian Marcu / Rumunsko

Atmaja Septa Miyosa / Indonézie

Edik Boghosian / Írán

( 46 )


HUMOREST 2008 zz

Abdulkadir Demirhindi / Turecko

Alexey Kivokourtsev / Rusko

Ilya Katz / Izrael

Stefan Despodov / Bulharsko

( 47 )


zz HUMOREST 2008

( 48 )

Andy Leuenberger / Německo

Ibrahim Emrah Dogan / Turecko

Jitka Holeckova / Švýcarsko

Musa Gümüş / Turecko


HUMOREST 2008 zz

René Bouschet / Francie

Rumen Dragostinov / Bulharsko

Octavian Bour / Rumunsko

Gai Yu / Čína

( 49 )


zz HUMOREST 2008

( 50 )

Matei Gheorghe / Rumunsko

Mehrdad Abbasi (Mahmood) / Írán

Boaca Mihai / Rumunsko

Miroslav Mrázek / Česko


HUMOREST 2008 zz

Bayram Hajizadeh / Ázerbajdžán

Hery Sudarsono / Indonézie

Ivailo Tsvetkov / Bulharsko

Oleksiy Kustovskiy / Ukrajina

( 51 )


zz HUMOREST 2008

( 52 )

Dorota Chwalek (Doris) / Polsko

Seyran Caferli / Ázerbajdžán

Pol Leurs / Lucembursko

Raed Khalil / Sýrie


HUMOREST 2008 zz

Tawan Chuntra / Thajsko

Valentin Georgiev / Bulharsko

Senad Nadarevic / Bosna a Hercegovina

Firuz Kutal / Norsko

( 53 )


zz HUMOREST 2008

Mahmood Nazari / ร rรกn

Kitawaki Toku / Japonsko

( 54 )


HUMOREST 2008 / seznam účastníků soutěže zz Argentina / Argentina Tempesta Tastás Alejandro Varela Daniel Eduardo Arménie / Armenia Gevorgyan Arsen Austrálie / Australia Pol Louis Ázerbajdžán / Azerbaijan Caferli Seyran Caferli Seyran Hajizadeh Bayram Belgie / Belgium De Haes Danny Bělorusko / Belarus Shmidt Alexander Bosna a Hercegovina / Bosnia and Herzegovina Nadarevic Senad Brazílie / Brazil Accioly Rodrigo Cunha Junior Lopes Custodio Lezio junior de Faria e Souza Milton de Paula Junior Antonio Carlos Jorge Da Silva Costa Lopes de Souza Fernando (Koostella) Macedo Alves Cival Einstein Mitchell Vinicius Nunes Carlos Jorge Oliveira Gustavo Gusttavo Pereira Alex Santos Duarte Luciano Bulharsko / Bulgaria Despodov Stefan Dragostinov Rumen Georgiev Valentin Georgievi Alla Peev Tsocho Tcholakova Maya Tsvetkov Ivailo

Česká republika / Czech Republic Barták Miroslav David Evžen Dostál Jaroslav Erbsová Eva Fojtík Miroslav Hejzlar Oldřich Hron Martin Jurkas Roman Kohlíček Miloš Koštýř Jiří Kotyza Pavel Král Český Miloslav Krmášek Miloš Lichý Lubomír Linek Václav Mikulecký Jiří Mrázek Miroslav Novák Jiří – Skoupý Jaroslav (NOS) Plotěná Marie Rumlar Pavel Sigmund Libor Slíva Jiří Starý Pavel Steska Radek Svitalský Richard a Slavomír Truneček Tomáš Valocká Ivana Vostrý Mirek Zmítko Radek Čína / China Fan Jun Gu Wan Fa Guo Zhong Hou Xiaoqiang Hu Xuming Yu Gai Ziboce Peter Egypt / Egypt Ismail Mohamed Effat Khalil Wesam Estonsko / Estonia Mokievski Andrei Filipíny / Philippines Quinones Ferdinand Finsko / Finland Partanen Heino Francie / France Bouschet René Bouton Bernard Mardomi Ali Holandsko / Holland Nieuwendijk Peter Rasing Willem

Indie / India Bidwe Narayan Parmar Dilip Shirguppi Sagar Thakkar Vivek Indonézie / Indonesia Arifin Syamsul Iswahyudi Doddy Kokkang Wahyu Mursyid Markhaban Owel Heri Satijadi Evie Septa Miyosa Atmaja Sudarsono Hery Írán / Iran Abbasabadi Kasra Abbasi Mehrdad (Mahmood) Abbaspour Torbati Fahime Akbari Mohammad Alipour Pezhman Boghosian Edik Eskandari Hosein Farsad Ali Reza Ghoolipooooor Shirin Habibi Pashakolia Mohammad Heidari Shahrokh Chamangol Babak Kalantary Shahin Mahdieh Shafiei Naderi Ayat Nazari Mahmood Ramezani Dariush Razm Hosseini Mohammad Saleh Sadeghi Saeed Sareh Pooya Shafeei Ali Shakiba Mohammad Torabpour Akbar Vaziri Hasan Zabeti Milad Zarifian Mohsen Ziaei Zardkhashoei Masoud Itálie / Italy Bucci Nicola Cisano Carmelo Dalponte Paolo Gamboni Stefano Marini Valerio Izrael / Israel Erenburg Boris Katz Grigori Katz Ilya Munz Rafi Tetievski Michael Japonsko / Japan Ogushi Seiju Toku Kitawaki

( 55 )


zz HUMOREST 2008 / the list of participants Jihoafrická republika / South Africa Jardim Gerald

Sýrie / Syria Al Aridi Rabia Khalil Raed

Kolumbie / Colombia Lopera Arroyave Juan Camilo Triana Camilo

Polsko / Poland Bondarowicz Marcin Figura Zygmunt Chwalek Dorota (Doris) Kuczynski Pawel Oginski Michal Stepniak Jerzy Strzelczyk Daniel Trzepalka Maciej Wasiak-Bassa Joanna

Kostarika / Costa Rica Murillo Fuentes Ferreol

Rakousko / Austria Hanusic Hule

Švýcarsko / Switzerland Grünigen Beat von Holeckova Jitka

Kuba / Cuba Esteban Aristides Hernandez Guerruro

Rumunsko / Romania Bour Octavian Dobarta Lucian Ioan Gheorghe Matei Gurau Florentin Ignat Mihai Licurici George Lincu Alexandru Marcu Cristian Mihai Boaca Nastase Leonte Pena-Pai Julian Stanila Liviu

Kanada / Canada Dergachov Oleg Mironov Grigoriy

Kypr / Cyprus Philippou Ioanna Lucembursko / Luxembourg Leurs Pol Maďarsko / Hungary Kelemen István Makedonie / Macedonia Pop Iliev Jordan Mexiko / México Boligán Angel Cartún Luis Armando Perez Paco Baca Mongolsko / Mongolia Tsogtbayar Samandariin Namibie / Namibia Mboku Vincent Německo / Germany Lerner Anatoliy Leuenberger Andy Taussig Pavel Tomaschoff Jan Nigérie / Nigeria Nwokocha Azuka Nwokocha Hussaina Aliyu Norsko / Norway Kutal Firuz Palestina / Palestine Badra Majed Peru / Peru Valois Inga Gonzales

Rusko / Russia Alexandrov Vasiliy Anchoukov Ivan Kivokourtsev Alexey Manaev Yuri Valtar Valeri Tarasenko Zlatkovsky Mikhail Řecko / Greece Efthimiadis Athanassios Kountouris Michael Singapur / Singapore Lee Hua Yung Erwin Seen Sam Slovensko / Slovenia Bojničan František Chadžiev Ivo Kotrha Ľubomír Novák Bohumil Olšavský Jozef Otta Jindřich Pernecký Bobo Popovič Ivan Sedlák Peter Torma Ladislav Srbsko / Serbia Ojdanic Nikola Otas Nikola Stankovski Vladimir Súdán / Sudan Ombaddi Elrayah Ombaddi Abu Baker

( 56 )

Španělsko / Spain Lukic Dragan Molero Arturo Švédsko / Sweden Haskett Mike

Thajsko / Thailand Chuntra Tawan Turecko / Turkey Akin Satilmiş Alparslan Hüseyin Çalişici Ümit Cam Menekse Demirhindi Abdulkadir Dincay Umit Mufit Dogan Ibrahim Emrah Gümüş Musa Ismail Kar Koseoglu Alperen Ocal Mengu Ozer Atila Zeber Mehmet Ukrajina / Ukraine Fedko Serghiy Fljorko Wasil Kazanevsky Vladimir Kosobukin Yuriy Kustovskiy Oleksiy Lukyanchenko Igor Mayevsky Michael Skazhenyk Dmytro Uruguay / Uruguay Orzuj Raquel USA / United States Booth David Dziubek Zbigniew Huig Gerrit Kandirali Gulek Mekvabidze Pikria Nguyenhuu Huey Shahali Ali Uzbekistán / Uzbekistan Eshonkulov Makhmudjon