__MAIN_TEXT__

Page 1

Herririk Herri

Euskal Udalen Gida

Directorio Local Guía de los Municipios Vascos

2015 2019

EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS


* Liburu hau argitaratu ostean egon litezkeen aldaketak www.eudel.eus webgunean jasoko dira, “Tokiko Direktorioa" atalean (kontsultarako datu-base publikoa). * Las modificaciones que en su caso pudieran producirse a partir de la publicación de este libro, encontrarán acomodo en la página web www.eudel.eus, en el apartado de “Directorio Local” (base de datos de consulta pública).

© EUDEL Euskadiko Udalen Elkartea/ Asociación de Municipios Vascos Zabalgune plaza 5/ Plaza del Ensanche 5 -48009 BILBAO ✆ 94 423 15 00  eudel@eudel.eus  www.eudel.eus Lege-gordailua/ Depósito Legal: BI-1518-2015


Aurkezpena/Presentación Maiatzaren 24ko hauteskundeen ondoren, dagoeneko udalak eratu dira. Herritarrek, bozkatzeko eskubidea baliatuta, tokiko ordezkariak aukeratu dituzte. Printzipio demokratiko horrek udal autonomiaren izaera politikoa erakusten du; tokiko benetako Gobernuak gara.

Después de las últimas elecciones del 24 de mayo ya se han constituido los nuevos ayuntamientos. Es la ciudadanía quien ejerciendo su derecho al voto ha elegido a sus representantes locales. Este principio democrático evidencia la naturaleza política de la autonomía municipal, somos auténticos Gobiernos locales.

Tamaina, errealitate sozial eta kolore politiko desberdinak dituzten udalerrietako hautetsiak gara. Elkarrekin, irudi plural eta askotarikoa osatzen dugu, non bakoitzaren berezitasunak eta identitateak kontakizun komuna, hau da, euskal udalgintzaren kontakizuna, ehuntzen duten.

Somos electas y electos de municipios con diferentes tamaños, realidades sociales y colores políticos. Juntos hacemos una foto plural y diversa, donde la particularidad e identidad propia de cada uno teje un relato común, el del municipalismo vasco.

2015-2019 legegintzaldiko lehenengo lerroak idazten hasi gara udalak. Epe honetarako, erronka handiak daude tokiko esparruan, baita aprobetxatzen jakin behar ditugun aukerak ere. Etorkizuna ez da bat-batean sortzen; udalerriak garatzeko, erakunde guztien lana eta elkarkidetza behar dira.

Los ayuntamientos hemos empezado a escribir las primeras líneas de la nueva legislatura 2015-2019. Un nuevo tiempo en el que se presentan importantes retos en el ámbito local, y también oportunidades que debemos saber aprovechar. El futuro no surge por generación espontánea, el desarrollo de nuestros municipios requiere del trabajo y la colaboración de todas las instituciones.

Eta, tokiko politika, hain zuzen ere, pertsonok egiten dugu. Alkateok eta zinegotziok ilusioz ekiten diogu herritarrek agindutako eginkizun garrantzitsuari: gure auzotarron bizitza hobetzeko xedez, modu azkar, eraginkor, garden, arduratsu eta zintzoan lan egitea. Pertsonetatik gertu egon behar dugu, hautetsi gisa betetzen dugun zerbitzu publikoaren bokazioan oinarrituta.

Y en concreto, la política local la hacemos personas. Alcaldesas y Alcaldes, Concejalas y Concejales que afrontamos con ilusión la importante misión que nuestra ciudadanía nos ha encomendado: trabajar con diligencia, eficiencia, transparencia, responsabilidad y honradez para mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. Se trata de estar cerca de las personas, desde nuestra vocación de servicio público como electas y electos locales.

Guztiok gaude HERRIRIK HERRI 2015-2019 TOKIKO DIREKTORIO berri honetan. Gidaliburu hau legegintzaldi bakoitzean berrituko da, eta komunikatzeko eta lan egiteko tresna izango da, bai udalentzat eurentzat bai tokiko esparruari lotutako pertsonentzat.

Todas y todos estamos presentes en este nuevo DIRECTORIO LOCAL 2015-2019. Esta Guía, que se actualiza con cada nueva legislatura, pretende servir como herramienta de comunicación y trabajo tanto para los propios ayuntamientos como para aquellas personas relacionadas con el ámbito local.

Imanol Landa Jauregi Getxoko Alkatea | Alcalde de Getxo EUDELeko Elkarteburua | Presidente de EUDEL


EUDELeko Batzorde Eragilea Comisión Ejecutiva de EUDEL (2016 -2019)

Elkarteburua/Presidente IMANOL LANDA JAUREGI

Alcalde de GETXOko Alkatea

1. Elkarteburuordea/Vicepresidente 1º JOSE ANTONIO SANTANO CLAVERO

Alcalde de IRUNgo Alkatea

2. Elkarteburuordea/Vicepresidenta 2ª GARAZI LOPEZ DE ETXEZARRETA AUZMENDI

Teniente de Alcalde de ERRENTERIAko Alkateordea

Bokalak/Vocales:

JOSUNE IRABIEN MARIGORTA IBON URIBE ELORRIETA AGER IZAGIRRE LOROÑO Mª NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA AITOR ALDASORO ITURBE ANE BEITIA ARRIOLA MIKEL TORRES LORENZO ENEKO MAIOZ GANBOA IÑIGO GAZTELU BILBAO TXELO AUZMENDI JIMENEZ JOSE LUIS NAVARRO DONAIRE BORJA MONJE FRÍAS

Alcalde de AMURRIOko Alkatea Alcalde de GALDAKAOko Alkatea Alcalde de MUNGIAko Alkatea Alcaldesa de ELBURGO / BURGELUko Alkatea Alcalde de BEASAINgo Alkatea Alcaldesa de ELGOIBARko Alkatea Alcalde de PORTUGALETEko Alkatea Alcalde de OREXAko Alkatea Alcalde de LARRABETZUko alkatea Alcalde de ASPARRENAko alkatea Alcalde de ABADIÑOko Alkatea Alcalde de BAÑOS DE EBRO / MAÑUETAko Alkatea

2016ko maiatzaren 16an Elgoibarren egindako EUDELeko Batzar Orokorrean aukeratutako ordezkariak Representantes elegidos en la Asamblea General de EUDEL celebrada en Elgoibar el 16 de mayo de 2016

www.eudel.eus

Euskal Udalen Gida

5

Guía de los Municipios Vascos


EUDELeko Arabako Lurralde Batzordea Comisión Territorial de Álava de EUDEL (2016-2019)

JOSUNE IRABIEN MARIGORTA ITZIAR GONZALO DE ZUAZO JOSEBA FERNÁNDEZ CALLEJA JESÚS BERGANZA GONZÁLEZ PEDRO SAN VICENTE CORRES NATXO URKIXO ORUETA TXELO AUZMENDI JIMENEZ JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA AITOR ABECIA JIMÉNEZ DE ABERASTURI

Alcaldesa de AMURRIOko Alkatea Teniente de Alcalde de VITORIA-GASTEIZko Alkateordea Alcalde de KRIPANgo Alkatea Alcalde de RIBERA ALTA / ERRIBERAGOITIAko Alkatea Alcalde de VALLE DE ARANA / HARANAko Alkatea Alcaldesa de LAUDIOko Alkatea Alcaldesa de ASPARRENAko Alkatea Alcalde de IRUÑA DE OCA / IRUÑA OKAko Alkatea Alcalde de ZAMBRANAko Alkatea

EUDELeko Bizkaiko Lurralde Batzordea Comisión Territorial de Bizkaia de EUDEL (2016-2019)

Mª CARMEN URBIETA GONZÁLEZ MIKEL ÁLVAREZ YEREGI JOSU BERGARA LÓPEZ AGER IZAGIRRE LOROÑO ÁLVARO PARRO BETANZOS DAVID CRESTELO DOMÍNGUEZ IDURRE BIDEGUREN GABANTXO CARLOS TOTORIKA IZAGIRRE LOREN OLIVA SANTAMARÍA

Alcaldesa de LEIOAko Alkatea Concejal de BILBAOko Zinegotzia Alcalde de SESTAOko alkatea Alcalde de MUNGIAko alkatea Alcalde de BALMASEDAko alkatea Alcalde de PLENTZIAko alkatea Alcaldesa de BERMEOko alkatea Alcalde de ERMUko alkatea Alcalde de ETXEBARRIko alkatea

EUDELeko Gipuzkoako Lurralde Batzordea Comisión Territorial de Gipuzkoa de EUDEL (2016-2019)

AITOR ALDASORO ITURBE ANE BEITIA ARRIOLA JAIME DOMÍNGEZ-MACAYA LAURNAGA NEKANE ARRIZABALAGA MANTEROLA JOSETXO MENDIZABAL IRIGOIEN MIKEL BIAIN BERRAONDO IRAITZ LAZKANO GARITAONANDIA ESTITXU ELDUAIEN URANGA MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL

Alcalde de BEASAINgo alkatea Alcaldesa de ELGOIBARko alkatea Concejal de SAN SEBASTIÁN / DONOSTIAko Zinegotzia Alcaldesa de AIAko alkatea Alcalde de ZESTOAko alkatea Alcalde de OÑATIko alkatea Alcalde de ELGETAko alkatea Teniente de Alcalde de AZPEITIko alkateordea Alcalde de EIBARko alkatea

2016ko maiatzaren 16an Elgoibarren egindako EUDELeko Batzar Orokorrean aukeratutako ordezkariak Representantes elegidos en la Asamblea General de EUDEL celebrada en Elgoibar el 16 de mayo de 2016

Euskal Udalen Gida

6

Guía de los Municipios Vascos


Aurkibidea/Índice Udalak/Ayuntamientos* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Udalerria baino esparru txikiagoa hartzen duten erakundeak Entidades de ámbito territorial inferior al municipio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Arabako Kontzejuak/Concejos Alaveses Toki Erakunde Txikiak/ Entidades Locales Menores Urduña/Orduña (Bizkaia); Hernani (Gipuzkoa) y Deba (Gipuzkoa)

Udalez gaindiko erakundeak/Entidades supramunicipales . . . . . . . . . . . . . . . 339 Patzuergoak/Consorcios Kuadrilak/Cuadrillas Mankomunitateak eta Parzoneriak/Mancomunidades y Parzonerías

1. Eranskina: Nafarroa / Anexo 1.: Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 2. Eranskina: Trebiñuko Enklabea / Anexo 2.: Enclave de Treviño . . . . . 369

*Udalen azpindizea/Subíndice de Ayuntamientos Abadiño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Abaltzisketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Aduna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Agurain/Salvatierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Aia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Aizarnazabal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Ajangiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Albiztur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Alegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Alegría-Dulantzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Alkiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Alonsotegi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Altzaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Altzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Amezketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Amorebieta-Etxano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Amoroto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Amurrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Andoain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Anoeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Antzuola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Añana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Arakaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Arama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Aramaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Euskal Udalen Gida

7

Guía de los Municipios Vascos


Arantzazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Areatza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Aretxabaleta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Armiñón.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Arraia-Maeztu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Arrankudiaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Arrasate/Mondragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Arratzu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Arratzua-Ubarrundia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Arrieta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Arrigorriaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Artea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Artzentales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Artziniega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Asparrena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Asteasu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Astigarraga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Ataun.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Atxondo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Aulesti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ayala/Aiara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Azkoitia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Azpeitia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Bakio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Baliarrain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Balmaseda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Baños de Ebro/Mañueta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Barakaldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Barrika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Barrundia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Basauri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Beasain.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Bedia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Beizama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Belauntza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Berango.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Berantevilla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Berastegi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Bergara.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Bermeo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bernedo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Berriatua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Berriz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Berrobi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Bidania-Goiatz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Bilbao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Busturia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Campezo/Kanpezu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Deba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Derio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Euskal Udalen Gida

8

Guía de los Municipios Vascos


Dima.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Donostia/San Sebastián.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Durango.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Ea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Eibar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Elantxobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Elburgo/Burgelu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Elciego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Elduain.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Elgeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Elgoibar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Elorrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Elvillar/Bilar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Erandio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Ereño.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ermua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Errenteria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Errezil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Erriberagoitia/Ribera Alta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Errigoiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Eskoriatza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Etxebarri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Etxebarria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Ezkio-Itsaso.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Forua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Fruiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Gabiria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Gaintza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Galdakao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Galdames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Gamiz-Fika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Garai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Gatika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Gautegiz Arteaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Gaztelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Gernika-Lumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Getaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Getxo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Gizaburuaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Gordexola.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Gorliz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Güeñes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Harana/Valle de Arana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Hernani.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Hernialde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Hondarribia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Ibarra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Ibarrangelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Idiazabal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Igorre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Euskal Udalen Gida

9

Guía de los Municipios Vascos


Ikaztegieta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Irun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Iruña Oka/Iruña de Oca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Irura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Iruraiz-Gauna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ispaster.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Itsasondo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Iurreta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Izurtza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Karrantza Harana/Valle de Carranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Kortezubi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Kripan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kuartango.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Labastida/Bastida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lagrán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Laguardia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Lanciego/Lantziego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Lanestosa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Lantarón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Lapuebla de Labarca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Larrabetzu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Larraul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Lasarte-Oria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Laudio/Llodio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Laukiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Lazkao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Leaburu-Txarama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Legazpi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Legorreta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Legutio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Leintz-Gatzaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Leioa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Lekeitio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Lemoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Lemoiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Leza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Lezama.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Lezo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Lizartza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Loiu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Mallabia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Mañaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Markina-Xemein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Maruri-Jatabe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Mendaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Mendata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Mendexa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Meñaka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Moreda de Álava/Moreda Araba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Morga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Euskal Udalen Gida

10 Guía de los Municipios Vascos


Mundaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Mungia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Murueta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Muskiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Mutiloa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Mutriku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Muxika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Nabarniz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Navaridas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Oiartzun.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Okondo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Olaberria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ondarroa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Oñati.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Ordizia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Orendain.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Orexa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Orio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Ormaiztegi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Orozko.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Ortuella.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Otxandio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Oyón-Oion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pasaia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Peñacerrada/Urizaharra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Plentzia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Portugalete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Ribera Baja/Erribera Beitia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Samaniego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 San Millán/Donemiliaga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Santurtzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Segura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Sestao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Sondika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Sopela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Sopuerta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Soraluze-Placencia de las Armas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Sukarrieta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Tolosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Trucíos-Turtzioz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Ubide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Ugao-Miraballes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Urduliz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Urduña/Orduña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Urkabustaiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Urnieta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Urretxu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Usurbil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Valdegovia/Gaubea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Euskal Udalen Gida

11 Guía de los Municipios Vascos


Valle de Trápaga-Trapagaran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Villabona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Villabuena de Álava/Eskuernaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Vitoria-Gasteiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Yécora/Iekora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Zaldibar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Zaldibia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Zalduondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zalla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Zambrana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Zamudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Zaratamo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Zarautz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Zeanuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Zeberio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Zegama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Zerain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Zestoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Zierbena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Zigoitia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Ziortza-Bolibar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Zizurkil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Zuia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Zumaia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Zumarraga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Kontsultatutako iturriak/Fuentes consultadas: · INE (www.ine.es) Biztanle kopuruari dagozkion datuak 2014/01/01eko Udal Erroldakoak dira (2014ko abenduaren 22an argitaratua)./ La referencia al número de habitantes es del Padrón Municipal a 1 de enero de 2014 (publicada el 22 de diciembre de 2014). · EUSTAT - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Estadística (www.eustat.es) Eskualdeen izenak. / Denominación comarcal. Euskal Udalen Gida

12 Guía de los Municipios Vascos


ÁLAVA /ARABA


ARABA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Agurain/Salvatierra Zapatari, 15 945/300155 945/312024 aguraingoudala@agurain.com www.agurain.eus

P.K./C.P.: 01200 Azalera/Extensión: 37,80 Bizt./Hab.: 4.952 Dents./Dens.: 131,00 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IÑAKI BERAZA ZUFIAUR

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as ERNESTO SAINZ LANCHARES RUBEN RUIZ DE EGUINO LOPEZ DE GUEREÑU OLGA ECHAVARRIA URQUIJO TXARI MARTIN JIMENEZ ANA Mª GOROSPE LARREA MAIDER GARCIA DE VICUÑA QUINTANA AINIZE SAEZ DE ARREGUI GOICURIA XABIER URKIOLA JIMENEZ DE VICUÑA IÑIGO ESPADA AGIRRE RUTH LAFUENTE GALARZA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: FRANCISCA IRIGOYEN OSTIZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: FRANCISCA IRIGOYEN OSTIZA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios. LUR LAUTADA XXI, S.A. Zapatari, 15 01200, SALVATIERRA/AGURAIN ✆ 945/300155  www.agurain.eus Objeto Social: Compra de suelo industrial y residencial. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales EKIALDE LAUTADAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE LA LLANADA ORIENTAL ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA ENTZIAKO PARTZUERGOA / PARZONERIA DE ENTZIA ITURRIETAKO PARTZUERGOA / PARZONERIA ITURRIETA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades LAUTADA LANDA GARAPENEKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL LAUTADA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

15 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Alegría-Dulantzi 

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA

Herriko plaza, 1 945/420027 945/420394 aalegria.general@ayto.alava.net www.alegriadulantzi.com

P.K./C.P.: 01240 Azalera/Extensión: 19,90 Bizt./Hab.: 2.925 Dents./Dens.: 146,98 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA

DTI/AIA

Zinegotziak/Concejales-as JAIONE IBISATE ALVES ZACARIAS MARTIN ALVEZ VANESA CALLEJO GONZALEZ ALFREDO GARCIA SANZ JOSE ANTONIO ISASI URREZ IGONE MARTINEZ DE LUNA UNANUE IÑAKI ARRIETA PEREZ JOSE LUIS GODOY GODOY NAROA MARTINEZ SUAREZ JOSE IGNACIO SAENZ IRAIZOZ

DTI/AIA DTI/AIA DTI/AIA DTI/AIA EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: Mª JESUS CALVO CABEZON Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª JESUS CALVO CABEZON

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. de Álava) + 41,65% Otros Municipios. SOCIEDAD HENAYO PROMOCION INDUSTRIAL, S.L. Herriko plaza, 1 01240, ALEGRIA-DULANTZI ✆ 945/420027  www.alegriadulantzi.com Objeto Social: Gestión del suelo industrial. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales LAUTADA-ELGEA MENDIZERRAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS LLANADA-SIERRA DE ELGEA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA/ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades LAUTADA LANDA GARAPENEKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL LAUTADA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

16 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Amurrio Pza. Juan Urrutia, s/n 945/891161 945/891645 amurrio@amurrio.org www.amurrio.org

P.K./C.P.: 01470 Azalera/Extensión: 96,40 Bizt./Hab.: 10.239 Dents./Dens.: 106,21 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSUNE IRABIEN MARIGORTA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JOSE RAMON MOLINUEVO LAÑA ESTIBALIZ SASIAIN FURUNDARENA ALBERTO ARTETXE VICENTE AITOR RAMOS ALVAREZ NURIA LOPEZ LUMBRERAS MIREN SARATXAGA DE ISLA EVA BLANCO ANGULO IÑAKI IBARLUZEA ORTUETA GARAZI DORRONSORO GARATE LUIS MARIANO ALAVA ZORRILLA IAIOA OTAOLA GOTXI KEPA GONZALEZ GARCIA ANGEL JIMENEZ ESQUILAS IRENE NOVALES VILLA MONTSERRAT CANIVE ALDAMA BEATRIZ IZAGUIRRE CAMINO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Ahora Amurrio/Orain Amurrio Ahora Amurrio/Orain Amurrio PSE-EE (PSOE) PP Guk Bai

Idazkaria/Secretario-a: JOSE ANTONIO URRUTIA BELDARRAIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª ANTONIA PEREZ AZKARRAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s UDAL MUSIKA ESKOLA / ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Alday (Aldai Kalea), 18 01470, AMURRIO ✆ 945/891003  www.escuelademusicaamurrio.weebly.com Objeto Social: Escuela Municipal de Música Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s AMURRIO BIDEAN, S.A.U. Pza. Juan Urrutia, s/n 01470, AMURRIO ✆ 945/891721  www.amurriobidean.org Objeto Social: Sociedad para el desarrollo local. Composición accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ANTIGUA HERMANDAD DE LA SIERRA SALVADA KANTAURIKO URKIDETZA CONSORCIO DE AGUAS CONSORCIO SPEIS AIALA (BOMBEROS) AIARAKO ESKUALDEA/ CUADRILLA DE AYALA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AIARATUR ASOCIACION DE TURISMO DE AYALA Y ALTO NERVION ZABAIA LANDA GANAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DESARROLLO RURAL ZABAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

17 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

KANTAURI ARABARRA/CANTABRICA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Añana 

ARABA

ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES

Pza. Miguel Dz. de Tuesta, 1 945/351067 945/351067 aanana.teresa@ayto.alava.net www.cuadrilladeanana.es/anana

P.K./C.P.: 01426 Azalera/Extensión: 21,90 Bizt./Hab.: 165 Dents./Dens.: 7,53 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN CARLOS MEDINA MARTINEZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JOSE CELADA BESGA Mª ASCENSION ALONSO ITURRALDE KLEMENTE PEREZ DE NANCLARES ITURRALDE LUIS OCHOA HERNANDEZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Añana Aurrera!

Idazkaria/Secretario-a: IGOR MADARIAGA REY Kontu-hartzailea/Interventor-a: IGOR MADARIAGA REY

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. de Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales CONSORCIO DE AGUAS LA LOMBA CUADRILLA DE AÑANA/AÑANAKO KUADRILLA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida

18 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Aramaio Bixente Goikoetxea enparantza, 1 945/445016 945/445356 udala@aramaio.eus www.aramaio.eus

P.K./C.P.: 01160 Azalera/Extensión: 73,30 Bizt./Hab.: 1.478 Dents./Dens.: 20,16 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa LIERNI ALTUNA UGARTE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MARTIN ARRIOLABENGOA UNZUETA CRISTINA ETXENAGUSIA IRURE JOSE RAMON URIBE URIARTE JON UGARTE UGARTE ROBERTO LASAGA ARRIARAN RAFA BENGOA ALTUNA ROMAN BERRIOZABAL AZPITARTE ANDONI ERKIAGA AGIRRE

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: EÑAUT AZKOAGA UGALDE Kontu-hartzailea/Interventor-a: EÑAUT AZKOAGA UGALDE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S. A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios. ARAMAIOKO ARGINDARRAREN BANATZAILEA, S.A. Bixente Goikoetxea enparantza, 1 01160, ARAMAIO ✆ 945/063060  www.aramaio.eus Ojeto Social: Distribución de energía eléctrica. Composición Accionarial: 100% Municipal. ZUBILLAGA HILTEGIA, S.L. Zubillaga auzoa, 63 20560 OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Ojeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del Matadero. Composición Accionarial: 2,31% Municipal + 97,69% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GORBEIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE GORBEIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA PATRONATO PARQUE NATURAL DE URKIOLA UDALSAREA 21 REMUFOR - RED DE MUNICIPIOS FORESTALES ARAMAIXO BASERRI BARRI FUNDAZIOA Euskal Udalen Gida

19 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

GORBEIA INGURUAK/ESTRIBACIONES DEL GORBEA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Armiñón 

ARABA

ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES

Real, 1 945/365088 945/365097 aarminon.dionisio@ayto.alava.net www.cuadrilladeanana.es/arminon

P.K./C.P.: 01220 Azalera/Extensión: 10,60 Bizt./Hab.: 250 Dents./Dens.: 23,58 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN MUÑOZ BARTOLOME

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as FRANCISCO JAVIER AHEDO URIARTE BLANCA ESTHER SANCHEZ SUSAETA BEATRIZ BENITEZ DELGADO ROSA MARCOS ALVAREZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PP

Idazkaria/Secretario-a: DIONISIO SAN JUAN ECENARRO Kontu-hartzailea/Interventor-a: DIONISIO SAN JUAN ECENARRO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales TROPERAGAIN UREN PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS TROPERAGAIN CUADRILLA DE AÑANA/AÑANAKO KUADRILLA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Euskal Udalen Gida

20 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Arraia-Maeztu Estación, 13 945/410033 945/410200 aarraia@ayto.alava.net www.arraia-maeztu.org

P.K./C.P.: 01120 Azalera/Extensión: 123,10 Bizt./Hab.: 714 Dents./Dens.: 5,80 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ANARTZ GORROTXATEGI ELORRIAGA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as ESTHER LOPEZ DE GAUNA BEITIA JULIA LOPEZ DE JUAN ABAD BELTRAN DE SALAZAR GEMMA RAMOS FERNANDEZ RUTH IBISATE DIEZ-CABALLERO FRANCISCO JAVIER ELORRIAGA PRECIADO EMILIO DUPRAT LOPEZ DE MUNAIN

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ELDA SANMAMED SOTO Kontu-hartzailea/Interventor-a: ELDA SANMAMED SOTO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARRAIA-MAEZTU SOCIEDAD URBANISTICA Y DESARROLLO RURAL, S.A. Estación, 13 01120, ARRAIA-MAEZTU ✆ 945/410033  www.arraia-maeztu.org Objeto Social: Desarrollo urbanístico y rural. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA ENTZIAKO PARTZUERGOA / PARZONERIA DE ENTZIA ITURRIETAKO PARTZUERGOA / PARZONERIA ITURRIETA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades IZKI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL IZKI EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA PATRONATO DEL PARQUE NATURAL DE IZKI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

21 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO MENDIALDEA/MONTAÑA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Arratzua-Ubarrundia 

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA

Uribea, 12 945/299516 945/299602 aarrazua.mvictoria@ayto.alava.net www.arratzua-ubarrundia.eus

P.K./C.P.: 01520 Azalera/Extensión: 57,40 Bizt./Hab.: 994 Dents./Dens.: 17,31 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª BLANCA ANTEPARA URIBE

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as AMAGOIA SAEZ DE IBARRA VEA-MURGUIA JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ EKAITZ DIAZ DE GARAYO SAEZ DE CERAIN Mª ARANZAZU ARRANZ RUIZ DE AZUA JAVIER RUIZ DE ARCAUTE ORTIZ DE URTARAN ANTONIO RIVAS QUINTANA

EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU PP

Idazkaria/Secretario-a: VICTORIA CANTALAPIEDRA MORENO Kontu-hartzailea/Interventor-a: VICTORIA CANTALAPIEDRA MORENO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GORBEIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE GORBEIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA Euskal Udalen Gida

22 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Artziniega Garaiko plaza, 1 945/396353 945/396402 aartziniega.ascen@ayto.alava.net www.artziniegakoudala.com

P.K./C.P.: 01474 Azalera/Extensión: 27,40 Bizt./Hab.: 1.818 Dents./Dens.: 66,35 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IÑIGO GOMEZ UNZUETA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Mª INMACULADA VIVANCO RETES JOSE LUIS DE VALLE DUQUE Mª BELEN LORENTE BURGOS JOSEBA ELEJALDE RIBACOBA JOSEBA MIRENA VIVANCO RETES ALAZNE LAFRAGUA URETA ARKAITZ SAN JOSE MARTINEZ UNAI GOTXI KASTREXANA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PP EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ASCENSION HORMAZABAL MEABE Kontu-hartzailea/Interventor-a: ASCENSION HORMAZABAL MEABE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Alava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA CONSORCIO SPEIS AIALA (BOMBEROS) CUADRILLA DE AYALA/AIARAKO ESKUALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AIARATUR ASOCIACION DE TURISMO DE AYALA Y ALTO NERVION ZABAIA LANDA GANAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DESARROLLO RURAL ZABAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida

23 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

KANTAURI ARABARRA/CANTABRICA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Asparrena 

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA

Herriko enparantza, 1 945/304006 945/314507 aasparrena.inaki@ayto.alava.net www.asparrena.eus

P.K./C.P.: 01250 Azalera/Extensión: 65,20 Bizt./Hab.: 1.652 Dents./Dens.: 25,33 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as ARATZ ETXEBERRIA PEREA ENDIKA ZINKUNEGI ZUBIZARRETA DIEGO XABIER GASTAÑARES ZABALETA JOSE LUIS CUEVAS CHAPARRO ARANTZA ANTXUSTEGI ARISTONDO JON RUIZ DE GAUNA SAEZ DE ARREGUI JON ALCORTA CHASCO JUAN LUIS ANTIA AUDICANA

EH BILDU EH BILDU Asparrena Bidean (AB) Asparrena Bidean (AB) EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Ind. Asparrena (CIA)

Idazkaria/Secretario-a: JOSE IGNACIO GOENAGA GARRALDA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE IGNACIO GOENAGA GARRALDA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s CENTRAL HIDROELECTRICA SAN PEDRO DE ARAIA, S.A. Herriko enparantza, 1 01250, ARAIA (ASPARRENA) ✆ 945/304006  www.asperrena.eus Objeto Social: Generación de energía eléctrica. Composición Accionarial: 85,39% Municipal + 10,0% EVE + 4,61% D.F. de Álava.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales EKIALDE LAUTADAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE LA LLANADA ORIENTAL CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA / ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA ENTZIAKO PARTZUERGOA / PARZONERIA DE ENTZIA GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZONERIA OROKORRA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades LAUTADA LANDA GARAPENEKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL LAUTADA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GOIENER, S. Coop. PATRONATO DEL PARQUE NATURAL AIZKORRI-ARATZ UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

24 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Ayala/Aiara Bº La Iglesia, 3 945/399013 945/399331 info@aiarakoudala.eus www.aiarakoudala.com

P.K./C.P.: 01476 Azalera/Extensión: 140,90 Bizt./Hab.: 2.929 Dents./Dens.: 20,78 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GENTZA ALAMILLO UDAETA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as IÑIGO PINEDO VADILLO JOSE ANTONIO BARTOLOME PESQUERA MONTSERRAT ANGULO SOLLOA SUSANA MARTIN BENAVIDES JOSU ARTETXE ARANA LAUREN URIA PEÑA NEREA GOTI VALLE ESTEBAN HERNANDO LANDA IRAIDA SAENZ DE LAFUENTE BLANCO XABIER ARTIÑANO MONTALBAN

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU AIARA BATUZ AIARA BATUZ

Idazkaria/Secretario-a: NAIARA LAZPITA MARCOS Kontu-hartzailea/Interventor-a: NAIARA LAZPITA MARCOS

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ANTIGUA HERMANDAD DE LA SIERRA SALVADA CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA CONSORCIO SPEIS AIALA (BOMBEROS) CUADRILLA DE AYALA / AIARAKO ESKUALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AIARATUR ASOCIACION DE TURISMO DE AYALA Y ALTO NERVION ZABAIA LANDA GANAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DESARROLLO RURAL ZABAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

25 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

KANTAURI ARABARRA/CANTABRICA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Baños de Ebro/Mañueta 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

Pza. del Ayuntamiento, 5 945/609054 945/609054 abebro.valentin@ayto.alava.net

P.K./C.P.: 01307 Azalera/Extensión: 9,50 Bizt./Hab.: 325 Dents./Dens.: 34,21 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa BORJA MONJE FRIAS

PP

Zinegotziak/Concejales-as PATXI GARCIA PEREZ DE LOZA TOMAS MUÑOZ MARIN IGNACIO FERNANDEZ MUÑOZ RAFA DE MIGUEL JIMENEZ RUBEN DURANA SAENZ Mª BLANCA CASADO FONSECA

PP PP PP EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Euskal Udalen Gida

26 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Barrundia Boilar, 12 (OZAETA) 945/317006 945/317126 abarrundia.isabel@ayto.alava.net www.barrundia.net

P.K./C.P.: 01206 Azalera/Extensión: 97,50 Bizt./Hab.: 915 Dents./Dens.: 9,38 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AFRO OLABE MARTINEZ DE ALBENIZ

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as AINARA SAEZ DE OCARIZ ALBIZU ARKAITZ MARTINEZ DE ALBENIZ LOPEZ DE SUBIJANA GORKA BLANCO MATA MARIJE GOMEZ PASCUAL JOSE ANTONIO PEREZ DE ARRILUCEA MADINABEITIA JULIA DIAZ DE MENDIBIL HERNANDO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: JON TXOPITEA ZUGADI Kontu-hartzailea/Interventor-a: JON TXOPITEA ZUGADI

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales LAUTADA-ELGEA MENDIZERRAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS LLANADA-SIERRA DE ELGEA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA/ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades LAUTADA LANDA GARAPENEKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL LAUTADA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA PATRONATO DEL PARQUE NATURAL AIZKORRI-ARATZ UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

27 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Berantevilla 

ARABA

ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES

Mayor, 11 945/337059 945/337181 aberantevilla.dionisio@ayto.alava.net www.berantevilla.es

P.K./C.P.: 01211 Azalera/Extensión: 35,70 Bizt./Hab.: 477 Dents./Dens.: 13,36 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN ANTONIO SANTAMARIA FAJARDO

AIB

Zinegotziak/Concejales-as MARIO PEREA ANUNCIBAY JUAN ALBERTO OCIO CARPIO MIGUEL ANGEL SAMANIEGO OCIO JOSE IGNACIO MORAZA EGUILUZ DAVID FERNANDEZ SARABIA GOYO ALONSO VALLEJO

AIB AIB AIB AIB EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: DIONISIO SAN JUAN ECENARRO Kontu-hartzailea/Interventor-a: DIONISIO SAN JUAN ECENARRO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios. PROMOCIÓN INDUSTRIAL BERANTEVILLA, S.A. Mayor, 11 01211, BERANTEVILLA ✆ 945/337059  www.berantevilla.es Objeto Social: Gestión del suelo y edificaciones industriales. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales TROPERAGAIN UREN PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS TROPERAGAIN CUADRILLA DE AÑANA / AÑANAKO KUADRILLA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida

28 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Bernedo Pza. del Castillo, 1 945/378041 945/378200 abernedo.secretaria@ayto.alava.net www.bernedo.org

P.K./C.P.: 01118 Azalera/Extensión: 130,40 Bizt./Hab.: 545 Dents./Dens.: 4,17 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ANA VILLASANTE RUIZ DE ARCAUTE

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as RUBEN MARTINEZ CRESPO ANDONI BUENO NAJERA MENTXU PEREZ DE ARENAZA RODRIGUEZ URTZI GAINTZARAIN GONZALEZ DE DURANA ELOY ALONSO ANTUNEZ TOMAS OZAETA SAGASTUY

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU AVBB Bernedo Bizirik PP

Idazkaria/Secretario-a: ISABEL MESANZA ABAJOS Kontu-hartzailea/Interventor-a: ISABEL MESANZA ABAJOS

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. de Álava) + 41,65% Otros Municipios. NATURGOLF, S.A. (S.A. de Gestión Campo de Golf) Avda. de Vitoria, s/n 01118, LAGRAN ✆ 945/378262  www.izkigolf.com Objeto Social: S.A. de Gestión Campo de Golf. Composición Accionarial: 0,008% Municipal + 99,97% D.F. de Álava + 0,013% Ayuntamiento de Lagrán + 0,013 Otros (J.A. de Urturi).

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades IZKI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL IZKI EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA PATRONATO DEL PARQUE NATURAL DE IZKI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

29 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO MENDIALDEA/MONTAÑA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Campezo/Kanpezu 

ARABA

ARABAKO MENDIALDEA/MONTAÑA ALAVESA

Pza. Samuel Picaza, 1 945/405443 945/405444 acampezo@ayto.alava.net www.campezo.org

P.K./C.P.: 01110 Azalera/Extensión: 85,00 Bizt./Hab.: 1.084 Dents./Dens.: 12,75 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IBERNALO BASTERRA TXASKO

KAIXO

Zinegotziak/Concejales-as ZURIÑE SAENZ SAENZ IDOIA ARENAZA SAENZ DEL BURGO MANUEL MUÑOZ MORENTIN EDUARDO RUIZ DE LOIZAGA SANZ MIKEL HERRADOR IRIARTE SUSANA SAENZ DE UGARTE CORRES Mª ASUNCION QUINTANA URIARTE JUANJO GARCIA DE ACILU PEREZ

KAIXO KAIXO KAIXO KAIXO EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: MIGUEL ANGEL OLVEIRA BARRAL Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIGUEL ANGEL OLVEIRA BARRAL

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA DE CAMPEZO/KANPEZU IZKI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL IZKI EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PATRONATO DEL PARQUE NATURAL DE IZKI Euskal Udalen Gida

30 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Elburgo/Burgelu Avda. Burgelu, 17 945/420713 945/420750 aelburgo@ayto.alava.net www.ayuntamiento.elburgo-burgelu.com

P.K./C.P.: 01192 Azalera/Extensión: 32,10 Bizt./Hab.: 624 Dents./Dens.: 19,43 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª NATIVIDAD LOPEZ DE MUNAIN ALZOLA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as VIRGINIA BRAVO SAEZ DE URABAIN ALFONSO ORTIZ DE ZARATE OSINAGA Mª PILAR MESANZA SALAZAR YANIRE CARO SANCHEZ JESUS Mª SAEZ DE CAMARA ORTIZ DE SALIDO JUAN ANTONIO ZARATE PEREZ DE ARRILUCEA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PP

Idazkaria/Secretario-a: IGNACIO PEREZ AVILA Kontu-hartzailea/Interventor-a: IGNACIO PEREZ AVILA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales LAUTADA-ELGEA MENDIZERRAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS LLANADA-SIERRA DE ELGEA ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades LAUTADA LANDA GARAPENEKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL LAUTADA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

31 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Elciego 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

Pza. Mayor, 1 945/606011 / 945/606520 945/606272 aelciego.jramon@ayto.alava.net www.elciego.es

P.K./C.P.: 01340 Azalera/Extensión: 16,30 Bizt./Hab.: 1.054 Dents./Dens.: 64,66 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa LUIS ALDAZABAL RUIZ DE VIÑASPRE

Zieko Bai (ZB)

Zinegotziak/Concejales-as JUAN CARLOS URIBE RUEDA ANGEL CORNES LOZANO SANDRA PARDO MARTINEZ RAFAEL VAZQUEZ LONGRANDE ALAIN CALLEJO MATIA RODRIGO MARTINEZ DE SAN VICENTE IBAÑEZ PEDRO LUIS CASTRO CORNES PEDRO Mª ANGULO ORUE

Zieko Bai (ZB) Zieko Bai (ZB) Zieko Bai (ZB) Zieko Bai (ZB) Zieko Bai (ZB) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PP

Idazkaria/Secretario-a: JOSE RAMON TRIANA GOMEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE RAMON TRIANA GOMEZ

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Euskal Udalen Gida

32 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Elvillar/Bilar Pza. Santa María, 14 945/604011 945/604101 aelvillar.armando@ayto.alava.net www.elvillar.es

P.K./C.P.: 01309 Azalera/Extensión: 17,50 Bizt./Hab.: 351 Dents./Dens.: 20,05 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GERARDO OLANO MEDRANO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as FERNANDO GARCIA DAÑOBEITIA LUIS MIGUEL GAINZARAIN CALLEJA YOLANDA PEREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ-GIL LUIS ANGEL BERMUDEZ LOPEZ-GIL BEATRIZ SOLANA FERNANDEZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: ARMANDO BLANCO MARTINEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: ARMANDO BLANCO MARTINEZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA Euskal Udalen Gida

33 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Erriberagoitia/Ribera Alta 

ARABA

ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES

Álava, 2 945/362021 945/362007 aralta.luisa@ayto.alava.net www.erriberagoitia.com

P.K./C.P.: 01420 Azalera/Extensión: 119,80 Bizt./Hab.: 751 Dents./Dens.: 6,26 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JESUS BERGANZA GONZALEZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as BLANCA ARRUE IBAÑEZ SEVERO CORCUERA ORTIZ DE GUINEA JOSE Mª HERNANDEZ ORUE JOSE Mª MARTIODA ETXEANDIA DIEGO FERNANDO GALLO CALERO MARGARITA HIERRO GOMEZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU PP Asamblea Vecinal Ribera Alta

Idazkaria/Secretario-a: LUISA ALTONAGA GOIRIENA Kontu-hartzailea/Interventor-a: LUISA ALTONAGA GOIRIENA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales CONSORCIO DE AGUAS MENDI HARAN AÑANAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE AÑANA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA Euskal Udalen Gida

34 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Harana/Valle de Arana Avda. de Entzia, 52 945/406006 945/406136 avarana.rosa@ayto.alava.net www.valledearana.net

P.K./C.P.: 01117 Azalera/Extensión: 39,10 Bizt./Hab.: 259 Dents./Dens.: 6,62 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa PEDRO SAN VICENTE CORRES

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JUAN CARLOS FERNANDEZ DE LECETA BELTRAN DE HEREDIA RICARDO VIDAN GOMEZ DE SEGURA JOSE MIGUEL QUINTANA SAN VICENTE CARLOS RUIZ DE EGUILAZ LOPEZ DE CIORDIA ALVARO LOPEZ DE ARBINA IBAÑEZ JOSU ANDONI MURGUIALDAY BARRENA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: JOSU MARURI TXURRUKA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSU MARURI TXURRUKA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios. HIDROELÉCTRICA HARANA-KONTRASTA, S.A. Avda. Entzia, 52 01117, HARANA/VALLE DE ARANA ✆ 945/406006  www.eve.es Objeto Social: Producción y venta de energía de la Central Hidroeléctrica de Kontrasta. Composición Accionarial: 2,38% Municipal + 97,62% EVE.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades IZKI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL IZKI EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

35 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO MENDIALDEA/MONTAÑA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Iruña Oka/Iruña de Oca 

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA

Parque J.A. Aguirre, 1 945/371064 945/371318 airuna.valentina@ayto.alava.net www.irunadeoca.eu

P.K./C.P.: 01230 Azalera/Extensión: 53,30 Bizt./Hab.: 3.108 Dents./Dens.: 58,31 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE JAVIER MARTINEZ GARCIA

PSE-EE (PSOE)

Zinegotziak/Concejales-as MIGUEL ANGEL MONTES SANCHEZ PACO ANTUNEZ LOPEZ JULIA RIVAS GARCIA ALMUDENA RUIZ DE ANGULO DEL CAMPO JESUS Mª GUINEA ORTIZ DE OTALORA FELIX LOPEZ DE TORRE FORONDA ANA ORTIZ DE URBINA ALAÑA DAVIDE DI PAOLA Mª CARMEN MATEO LOPEZ DE OCARIZ JOSE LUIS GINES LUBIAN

PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EAJ-PNV EAJ-PNV PP PP EH BILDU EH BILDU IRABAZI

Idazkaria/Secretario-a: VALENTINA ECHEVERRIA MUTILOA Kontu-hartzailea/Interventor-a: VALENTINA ECHEVERRIA MUTILOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s IRUÑA DE OCA SOCIEDAD URBANISTICA, S.A. Parque J.A. Aguirre, 1 01230, IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA ✆ 945/371064  www.irunadeoca.eu Objeto Social: Promoción de viviendas y urbanización de suelo. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales IRUÑA OKAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS IRUÑA DE OCA AÑANAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE AÑANA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Euskal Udalen Gida

36 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Iruraiz-Gauna P.K./C.P.: 01193 Azalera/Extensión: 47,10 Bizt./Hab.: 511 Dents./Dens.: 10,84 Zinegotziak/Concejales: 7

Unica, s/n 945/300991 airuraiz@ayto.alava.net www.iruraiz-gauna.com

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa SUSANA DIAZ DE ARCAYA CUBILLO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JUAN GARCIA DE VICUÑA RUIZ DE ARKAUTE MIREN JOSUNE SAENZ DEL BURGO QUINTANA RUBEN ALEMANY MARTIN MOISES PEREZ DE ARRILUCEA MONTE ALFREDO DEL CAZ MOLPECERES LUIS CARMELO ORTIZ DE ELGUEA ARRUE

EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU PP

Idazkaria/Secretario-a: VANESSA DOMINGUEZ CASAL Kontu-hartzailea/Interventor-a: VANESSA DOMINGUEZ CASAL

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales LAUTADA-ELGEA MENDIZERRAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS LLANADA-SIERRA DE ELGEA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA/ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades LAUTADA LANDA GARAPENEKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL LAUTADA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

37 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Kripan 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

Pza. Barbacana, 1 945/608108 945/608044 acripan.armando@ayto.alava.net www.kripan.net

P.K./C.P.: 01308 Azalera/Extensión: 12,50 Bizt./Hab.: 188 Dents./Dens.: 15,04 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA FERNANDEZ CALLEJA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as ESTIBALIZ MARAÑON MARAÑON AITOR MARAÑON CALLEJA YOLANDA GIL MIRANDA GONZALO MARAÑON ORIVE

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ARMANDO BLANCO MARTINEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: ARMANDO BLANCO MARTINEZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida

38 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Kuartango Udala 945/362600 945/362633 acuartango.begona@ayto.alava.net www.kuartango.org

P.K./C.P.: 01430 Azalera/Extensión: 84,40 Bizt./Hab.: 356 Dents./Dens.: 4,21 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IÑAKI GUILLERNA SAENZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as EDUARDO FERNANDEZ DE PINEDO GONZALEZ MIREN MEABE CARRO CARLOS ALBAINA SALAZAR ZURIÑE AMBROA AMEZCUA ANDRES ZUAZO ITURRATE JOSE LUIS URTARAN QUINTANA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: BEGOÑA GOROSPE PEREZ DE ARENAZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: BEGOÑA GOROSPE PEREZ DE ARENAZA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales KUARTANGOKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE KUARTANGO CUADRILLA DE AÑANA/AÑANAKO KUADRILLA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACIÓN VALLE DE KUARTANGO/KUARTANGOKO ARANA FUNDAZIOA Euskal Udalen Gida

39 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Labastida/Bastida 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

Pza. de la Paz, 1 945/331818 945/331516 alabastida@ayto.alava.net www.labastida-bastida.org

P.K./C.P.: 01330 Azalera/Extensión: 38,20 Bizt./Hab.: 1.489 Dents./Dens.: 38,97 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa LAURA PEREZ BORINAGA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as IÑIGO PEREA GIL ALICIO ABECIA OGUETA *Ez da karguaz jabetu / Pte. tomar posesión DIEGO GONZALEZ FERNANDEZ BORJA LOPEZ MORENO REBECA LOZANO GIL SILVANO GARCIA ARTEAGA JOSU OLANO CUESTA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PP PP PP EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: KOLDO MARTINEZ DE ZUAZO DELGADO Kontu-hartzailea/Interventor-a: KOLDO MARTINEZ DE ZUAZO DELGADO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Euskal Udalen Gida

40 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Lagrán Herrería, 1 945/378059 945/378241 alagran.delia@ayto.alava.net www.lagran.org

P.K./C.P.: 01118 Azalera/Extensión: 45,60 Bizt./Hab.: 161 Dents./Dens.: 3,53 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE Mª MARTINEZ FERNANDEZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JOSE IGNACIO ORTEGA MARTINEZ CESAR SAENZ DE URTURI ABAJO Mª SOLEDAD BEDIA OLABE JUAN CARLOS CORRAL TORREIRO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PP

Idazkaria/Secretario-a: JOSU MARURI TXURRUKA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSU MARURI TXURRUKA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios. NATURGOLF, S.A. (S.A. de Gestión Campo de Golf) Avda. de Vitoria, s/n 01118, LAGRAN ✆ 945 378 262  www.izkigolf.com Objeto Social: S.A. Gestión Campo de Golf. Composición Accionarial: 0,013% Municipal + 99,97% D.F. Alava + 0,008% Ayuntamiento de Bernedo + 0,013 Otros (J.A. de Urturi)

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades IZKI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL IZKI EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

41 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO MENDIALDEA/MONTAÑA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Laguardia 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

Pza. Mayor, 1 945/600007 945/621042 alaguardia.maria@ayto.alava.net www.laguardia-alava.net

P.K./C.P.: 01300 Azalera/Extensión: 81,10 Bizt./Hab.: 1.518 Dents./Dens.: 18,71 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa PEDRO LEON GARCIA DE OLANO

PP

Zinegotziak/Concejales-as JAVIER MATEO RANDEZ JOSE MANUEL AMEZAGA CUENDE CESAR GARCIA DE OLANO CASI Mª JESUS AMELIBIA ARGOTE RAUL GARCIA EZQUERRO ANGEL COCA GUERGUE ROBERTO UGARTE LOPEZ JOSE ANTONIO MATEO RANDEZ

PP PP PP EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU Ciudadanos C`s

Idazkaria/Secretario-a: JOSE Mª PAGOLA LAGARDE Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE Mª PAGOLA LAGARDE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios. PROYECTO INTEGRAL BARBACANA, S.L. Pza. Mayor, 1 01300, LAGUARDIA ✆ 945/600007  www.laguardia-alava.net Objeto Social: Promoción urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Euskal Udalen Gida

42 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Lanciego/Lantziego Pza. de la Iglesia, 1 945/608041 945/608195 alanciego.armando@ayto.alava.net www.lanciego.org

P.K./C.P.: 01308 Azalera/Extensión: 24,20 Bizt./Hab.: 681 Dents./Dens.: 28,14 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GORKA MAULEON OLALDE

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JOSE Mª MARTINEZ DE SAN VICENTE BLANCO LAURA IGLESIAS MARAÑON DAVID VAREA GARCIA DAVID ALONSO DE MEZQUIA JOSE LUIS IGLESIAS SAN MARTIN Mª VICTORIA AGUIRRE UGARTE

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PP PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: ARMANDO BLANCO MARTINEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: ARMANDO BLANCO MARTINEZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Euskal Udalen Gida

43 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Lantarón 

ARABA

ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES

Ayuntamiento, 2 (COMUNION/KOMUNIOI) 945/332024 945/332878 alantaron.alvaro@ayto.alava.net www.aytolantaron.com

P.K./C.P.: 01213 Azalera/Extensión: 61,80 Bizt./Hab.: 931 Dents./Dens.: 15,06 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa FRANCISCO JAVIER URIARTE JAIRO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Mª SOLEDAD RUIZ DE LOIZAGA ARIN SONIA GARCIA ANGULO ITZIAR DIEZ FRANCO JUAN CARLOS ANTON MIERES ANA BELEN ALONSO LOPEZ JESUS MARIO MONTEJO RUIZ DE LOIZAGA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU PP

Idazkaria/Secretario-a: ALVARO JAVIER AINSA CAJAL Kontu-hartzailea/Interventor-a: ALVARO JAVIER AINSA CAJAL

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales CUADRILLA DE AÑANA / AÑANAKO KUADRILLA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AGRUPACION MUNICIPIOS AFECTADOS POR CENTRALES NUCLEARES (AMAC) ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FED.NAC. ASOC.Y MUNIC. CON CENTRALES HIDROELECTRICAS Y EMBALSES Euskal Udalen Gida

44 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Lapuebla de Labarca Pza. El Plano, 9 945/607051 945/627230 alapuebla@ayto.alava.net www.lapuebladelabarca.es

P.K./C.P.: 01306 Azalera/Extensión: 6,00 Bizt./Hab.: 861 Dents./Dens.: 143,50 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MAIDER MURILLO TREVIÑO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as VICTOR ALVARO VICENTE ALVARO GARRIDO MEDRANO CARLOS ERRASTI ELORZA DANIEL ESPADA GARRIDO DAVID MURO PESO MAITE CORDOBA FERNANDEZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU Lapuebla Avanza Lapuebla Avanza Lapuebla Avanza

Idazkaria/Secretario-a: FERNANDO GOMEZ CRUZADO Kontu-hartzailea/Interventor-a: FERNANDO GOMEZ CRUZADO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida

45 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Laudio/Llodio 

ARABA

KANTAURI ARABARRA/CANTABRICA ALAVESA

Herriko plaza, z/g 94/4034800 94/4034751 info@laudio.eus www.laudio.eus

P.K./C.P.: 01400 Azalera/Extensión: 37,60 Bizt./Hab.: 18.428 Dents./Dens.: 490,10 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa NATXO URKIXO ORUETA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as AMETS MEAZA CASTAÑARES IÑIGO MARTINEZ CERRILLO ISABEL BOVEDA URIOSTE JON ANDER ALTUBE LAZKANO JUANMA IBARRETXE REVUELTA MAIDER BASTERRA IBARRETXE ANDER AÑIBARRO MAESTRE EVA MARQUINEZ BLANCO IZASKUN MIÑANO LARREA ALVARO BARRIOS MEDINA NEREA GONZALEZ GARCIA JAKINDA ARTARAZ MARTIN AITOR ANCHIA ESCOBAR TXARO SARASUA DIAZ Mª DOLORES MURIEL AROCA IÑIGO PEDRUZO ABASOLO

Idazkaria/Secretario-a: Mª ARANZAZU LILI SALAZAR Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARIA TERESA IBARRONDO BILBAO

Euskal Udalen Gida

46 Guía de los Municipios Vascos

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV OMNIA OMNIA OMNIA OMNIA PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PP


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION PROFESIONAL Virgen del Carmen, 17 01400, LAUDIO/LLODIO ✆ 94/6720505  www.cmfp-llodio.com Objeto Social: Formación profesional. Composición: O.A.L. LAUDIOKO UDAL EUSKALTEGIA Lamuza parkea, 13 01400, LAUDIO/LLODIO ✆ 94/6722838  www.laudiokoudaleuskaltegia.blogspot.com Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA CONSORCIO SPEIS AIALA (BOMBEROS) CUADRILLA DE AYALA/AIARAKO ESKUALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO PARA EL ESTÍMULO Y DESARROLLO DE LA F.P. VITORIA Y ALAVA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AIARATUR ASOCIACION DE TURISMO DE AYALA Y ALTO NERVION EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida

47 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Legutio 

ARABA

GORBEIA INGURUAK/ESTRIBACIONES DEL GORBEA

Carmen, 10 945/455010 945/455125 info@legutio.eus / idazkaria@legutio.eus www.legutio.eus

P.K./C.P.: 01170 Azalera/Extensión: 45,90 Bizt./Hab.: 1.703 Dents./Dens.: 37,10 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa NEKANE GARAIGORDOBIL BENGOA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as ALFREDO CIMAVILLA ETXEBARRIA IGOR ABASOLO ALTUNA ESTIBALIZ IBAÑEZ DE GAUNA GARAIGORDOBIL BEGOÑA GARAIGORDOBIL BENGOA JOSEBA ALBERDI LETE ENEKO IBAÑEZ GORROTXATEGI IZASKUN GARAIGORDOBIL GARMENDIA ALBARO RUIZ DE GARIBAY VIDAURRE

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: Mª ANGELES OTAOLA ELORTEGI Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª ANGELES OTAOLA ELORTEGI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GORBEIA INGURUETAKO PARTZUERGOA / CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA GORBEIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE GORBEIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

48 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Leza Herriko plaza, 1 945/605021 945/605185 aleza.administrativo@ayto.alava.net www.ayuntamientodeleza.com

P.K./C.P.: 01309 Azalera/Extensión: 9,90 Bizt./Hab.: 207 Dents./Dens.: 20,90 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa INMACULADA LAREDO FUERTES

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as HECTOR URIBE TRINCADO LEYRE AGUIRREZABAL ERRASTI Mª CONCEPCION IBAÑEZ BUJANDA Mª DOLORES SARASUA GALLO

EAJ-PNV EAJ-PNV Lezako Herria Lezako Herria

Idazkaria/Secretario-a: MARIA DOLORES LOPEZ DE HEREDIA ELOSEGUI Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARIA DOLORES LOPEZ DE HEREDIA ELOSEGUI

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

49 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Moreda de Álava/Moreda Araba 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

La Cruz, 1 945/601893 945/601537 amoreda.secretaria@ayto.alava.net www.moredadealava.com

P.K./C.P.: 01322 Azalera/Extensión: 8,70 Bizt./Hab.: 236 Dents./Dens.: 27,12 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIRIAM GARRIDO REMIREZ DE GANUZA

PSE-EE (PSOE)

Zinegotziak/Concejales-as Mª DEL MAR GARCIA DE JALON ANGULO Mª DEL PUY GOROSTIAGA TOBALINA MIGUEL ANGEL BUJANDA FERNANDEZ EUGENIO JIMENEZ IBAÑEZ

PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ELVIRA OCIO VIZUETE Kontu-hartzailea/Interventor-a: ELVIRA OCIO VIZUETE

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

50 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Navaridas Fabulista Samaniego, s/n 945/605053 945/605112 anavaridas.ayuntamiento@ayto.alava.net www.ayuntamientodenavaridas.com

P.K./C.P.: 01309 Azalera/Extensión: 8,90 Bizt./Hab.: 214 Dents./Dens.: 24,04 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GONZALEZ

PP

Zinegotziak/Concejales-as EDUARDO INCLAN GIL ANTONIO GUZMAN BLANCO JOSE JAVIER MAJUELO ORTIZ DE VIÑASPRE LUIS ELOY RABERT GARCIA

PP A.E. Navaridas A.E. Navaridas EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: MARIA DOLORES LOPEZ DE HEREDIA ELOSEGUI Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARIA DOLORES LOPEZ DE HEREDIA ELOSEGUI

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

51 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Okondo 

ARABA

KANTAURI ARABARRA/CANTABRICA ALAVESA

Bº Zudubiarte, 2 945/898023 945/898206 aokondo.udala@ayto.alava.net www.okondokoudala.com

P.K./C.P.: 01409 Azalera/Extensión: 29,90 Bizt./Hab.: 1.158 Dents./Dens.: 38,72 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa SERGIO TATO EGUREN

Okondo Aurrera

Zinegotziak/Concejales-as AMAYA SADABA ECHEVARRIA JAKUE ARAMBURU RIBADO ITZIAR KASTREXANA RUIZ DE ERENTXUN JOSE ANGEL EGIA BASARRATE BEGO RODRIGUEZ GOMEZ ALBERTO MUÑOZ MEDIAVILLA ITZIAR CAMINO MONTALBAN MIKEL CUESTA LOIDI

Okondo Aurrera Okondo Aurrera Okondo Aurrera EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: AMADO ABASCAL CALLEJA Kontu-hartzailea/Interventor-a: AMADO ABASCAL CALLEJA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ANTIGUA HERMANDAD DE LA SIERRA SALVADA CONSORCIO SPEIS AIALA (BOMBEROS) CUADRILLA DE AYALA/AIARAKO ESKUALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AIARATUR ASOCIACION DE TURISMO DE AYALA Y ALTO NERVION ZABAIA LANDA GANAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DESARROLLO RURAL ZABAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

52 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Oyón-Oion Pza. Mayor, 5 945/622190 945/622183 info@ayuntamientodeoyon.com www.ayuntamientodeoyon.com

P.K./C.P.: 01320 Azalera/Extensión: 114,80 Bizt./Hab.: 3.298 Dents./Dens.: 28,72 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE EDUARDO TERROBA CABEZON

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as CONCHI VILLANUEVA GUTIERREZ IDOIA ESLAVA GUILLERNA JOSE ANTONIO TARRAGONA ELEJALDE JOSE MANUEL VILLANUEVA GUTIERREZ ELIZMENDI MARTINEZ DE SAN VICENTE APIÑANIZ MANUEL GAMARRA LOPEZ-BREA RUBEN GARRIDO REMIREZ AGUSTIN HERVIAS SALINAS LUIS FELIPE CAMPOS LATRE Mª DOLORES RUIZ ZUAZO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PP PP PP PP

Idazkaria/Secretario-a: ALFREDO S. SASTRE DE A. Kontu-hartzailea/Interventor-a: ALFREDO S. SASTRE DE A.

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida

53 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Peñacerrada/Urizaharra 

ARABA

ARABAKO MENDIALDEA/MONTAÑA ALAVESA

Pza. Fray Jacinto Martínez, 2 945/367004 945/367073 apenacerrada@ayto.alava.net www.penacerrada-urizaharra.com

P.K./C.P.: 01212 Azalera/Extensión: 62,10 Bizt./Hab.: 269 Dents./Dens.: 4,33 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN JOSE BETOLAZA PINEDO

AMI

Zinegotziak/Concejales-as RICARDO SAEZ IBISATE SILVIA QUINTAS BARRON JOSE LUIS ARMENTIA GAINZARAIN LUIS MONTOYA CAMPO RAQUEL CERIO SALAZAR ENRIQUE GONZALEZ GUTIERREZ

AMI AMI AMI EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: AMALIA GARCIA ZULAICA Kontu-hartzailea/Interventor-a: AMALIA GARCIA ZULAICA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 45/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades IZKI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL IZKI EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

54 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Ribera Baja/Erribera Beitia Pza. San Martín, 1 945/355116 945/355085 arbaja.admin@ayto.alava.net www.riberabaja.eus

P.K./C.P.: 01213 Azalera/Extensión: 27,70 Bizt./Hab.: 1.358 Dents./Dens.: 49,02 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIREN JOSEBE SANTAMARIA MARTINEZ*

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as CARLOS JAVIER ANTIA IBAÑEZ DE EZKARAY PEDRO Mª BODEGA SAENZ DE POBES PEio RUIZ GARCIA PEDRO MONTOYA RUIZ ENRIQUE DIAZ PUELLES VICENTE REY FERNANDEZ FRANCISCO OLIVER BUENO JULIAN ANTONIO LOPEZ ESCUDERO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV AERBI AERBI AERBI PSE-EE (PSOE) PP

Idazkaria/Secretario-a: ANA ISASI SALAZAR Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA ISASI SALAZAR

* 2018/02/06 osoko bilkura / sesión pleno 06/02/2018

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales TROPERAGAIN UREN PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS TROPERAGAIN CUADRILLA DE AÑANA/AÑANAKO KUADRILLA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

55 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO ibarrak/valles ALAVESes


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Samaniego 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

Sor Felicias, 1 945/609104 945/609104 asamaniego.valentin@ayto.alava.net www.aytosamaniego.com

P.K./C.P.: 01307 Azalera/Extensión: 10,60 Bizt./Hab.: 290 Dents./Dens.: 27,35 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa CRISTOBAL ZUÑEDA BERGANZO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as IÑIGO SAENZ DE SAMANIEGO BERGANZO JORGE BRAVO SANCHEZ Mª PILAR GARMENDIA IPARRAGUIRRE VICENTE RUIZ SAENZ DE SAMANIEGO NICOLAS MIGUEL FUENTES MORENO IVAN FERNANDEZ ANTOÑANA

EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARABAKO LANAK, S.A. Domingo Beltrán de Otazu kalea, 4 Bajo 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/132764  www.arabakolanak.com Objeto Social: S.A. de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava. Composición Accionarial: 2,45% Municipal + 55,9% Arabako Lanak (D.F. Álava) + 41,65% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

56 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

San Millán/Donemiliaga Andia kalea, 9 945/300472 945/312081 asanmillan.general@ayto.alava.net www.donemiliaga.org

P.K./C.P.: 01208 Azalera/Extensión: 85,40 Bizt./Hab.: 726 Dents./Dens.: 8,50 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa DAVID LOPEZ DE ARBINA RUIZ DE EGUINO

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MIREN KARMELE GARCIA DE ALBENIZ GARCIA DE ALBENIZ IÑIGO ROMANO GARCIANDIA JOSEBA KOLDOBIKA GONZALEZ EGUILETA Mª CARMEN LIÑARES FILLOY JESUS Mª OCHOA DE ZUAZOLA MUGICA ASIER LARREA DIEZ DE ARCAYA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV 15AT Hamabostbat

Idazkaria/Secretario-a: ANUNCIACION LOPEZ LOPEZ DE ULLIBARRI Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANUNCIACION LOPEZ LOPEZ DE ULLIBARRI

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales EKIALDE LAUTADAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE LA LLANADA ORIENTAL LAUTADA-ELGEA MENDIZERRAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS LLANADA-SIERRA DE ELGEA CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA/ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA ENTZIAKO PARTZUERGOA / PARZONERIA DE ENTZIA GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZONERIA OROKORRA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades LAUTADA LANDA GARAPENEKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL LAUTADA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKO IKASKUNTZA/SOCIEDAD ESTUDIOS VASCOS PATRONATO DEL PARQUE NATURAL AIZKORRI-ARATZ UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

57 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Urkabustaiz 

ARABA

GORBEIA INGURUAK/ESTRIBACIONES DEL GORBEA

Pza. Municipal, 2 945/437080 945/437288 info@urkabustaiz.eu www.urkabustaiz.eu

P.K./C.P.: 01440 Azalera/Extensión: 60,50 Bizt./Hab.: 1.278 Dents./Dens.: 21,12 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª BEGOÑA GANZABAL ZURBITU

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JOSE ANTONIO LOPEZ GOITIA ZALOA GOROSTIZAGA UGARTE XABIER ALVAREZ DE ARCAYA FERNANDEZ DE LANDA IÑIGO LOPEZ DE SANTIAGO IRUNE ZULUAGA MENDIVIL GORKA ITURRIAGA MADARIAGA JAVIER CARRO IGLESIAS Mª ROSA AGUINACO CRUZ

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Urkabustaiz Zabala

Idazkaria/Secretario-a: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s URKABUSTAIZ MUSIKA ESKOLA PUBLIKOA Ugarte, 3 01440, URKABUSTAIZ ✆ 945/437080  www.urkabustaiz.eu Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s URKABUSTAIZ SOCIEDAD URBANISTICA, S.A. Pza. Municipal, 2 01440, URKABUSTAIZ ✆ 945/437080  www.urkabustaiz.eu Objeto Social: Promoción de suelo y viviendas. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GORBEIA INGURUETAKO PARTZUERGOA / CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA GORBEIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE GORBEIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO PARQUE NATURAL GORBEIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

58 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Valdegovia/Gaubea Arquitecto Jesús Guinea, 46 945/353033 945/353133 avaldegovia.olga@ayto.alava.net www.valdegovia.eus

P.K./C.P.: 01426 Azalera/Extensión: 244,10 Bizt./Hab.: 1.038 Dents./Dens.: 4,25 Zinegotziak/Concejales: 9

ARABA

ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN CARLOS RAMIREZ-ESCUDERO ISUSI

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as LUIS ANGEL BELTRAN DE SALAZAR ANSOTEGUI ANGOSTO GARCIA DE MOTILOA IZAR DE LA FUENTE ROBERTO PORRES SERNA SUSANA LOPEZ LINAZA ANDONI CAMINERO CABANILLAS Mª MONTSERRAT CHASCO GUINEA ALEX MOLINUEVO ANGULO JOSEBA MARIJUAN TEJEDOR

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Agrupación Valdegovía Agrupación Valdegovía PP EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: JUAN AGUSTIN VILLAFRANCA BELLIDO Kontu-hartzailea/Interventor-a: JUAN AGUSTIN VILLAFRANCA BELLIDO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Arquitecto Jesús Guinea, 46 01426, VALDEGOVIA/GAUBEA ✆ 945/353040  www.valdegovia.com Objeto Social: Desarrollo turístico del municipio. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s VALDEGOVIA SOCIEDAD URBANISTICA Y DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. Arquitecto Jesús Guinea, 46 01426, VALDEGOVIA/GAUBEA ✆ 945/353033  www.valdegovia.eus Objeto Social: Promoción de viviendas de protección oficial y restauración del suelo del polígono industrial. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales CUADRILLA DE AÑANA/AÑANAKO KUADRILLA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AGRUPACION MUNICIPIOS AFECTADOS POR CENTRALES NUCLEARES (AMAC) ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PATRONATO PARQUE NATURAL DE VALDEREJO UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

59 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Villabuena de Álava/Eskuernaga 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

Herrería, 15 945/609024 945/609024 avillabuena.valentin@ayto.alava.net www.villabuenadealava.org

P.K./C.P.: 01307 Azalera/Extensión: 8,50 Bizt./Hab.: 312 Dents./Dens.: 36,70 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IÑAKI PEREZ BERRUECO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as RAKEL MOLINA PEREZ RICARDO FERNANDEZ RIVERA JUAN PEDRO BERRUECO RUIZ DE GALLO ESTIBALIZ BESA SANCHEZ GREGORIO BESA BESA NAIARA MAESTRESALA RIVERA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida

60 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Vitoria-Gasteiz Pza. España, 1 945/161616 945/161892 imartinez@vitoria-gasteiz.org www.vitoria-gasteiz.org

P.K./C.P.: 01001 Azalera/Extensión: 276,80 Bizt./Hab.: 242.082 Dents./Dens.: 874,57 Zinegotziak/Concejales: 27

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GORKA URTARAN AGIRRE

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as LETICIA COMERON REFOJOS PP MIGUEL GARNICA AZOFRA PP AINHOA DOMAICA GOÑI PP ALFREDO ITURRICHA YANIZ PP MANUEL URIARTE AZCARRAGA PP BLANCA LACUNZA BLAZQUEZ PP IÑAKI GARCIA CALVO PP ANA DIAZ DE ZUGAZUA SALAZAR PP Gustavo Antépara Benito* PP MIREN LARRION RUIZ DE GAUNA EH BILDU ANTXON BELAKORTU PRECIADO EH BILDU ANE ARISTI ALBERDI EH BILDU FELIX ANTONIO GONZALEZ SAN VICENTE EH BILDU IRATXE ESTIBALIZ LOPEZ DE ABERASTURI SAEZ DE VICUÑA EH BILDU AITOR MIGUEL QUINTANA EH BILDU BORJA BELANDIA FRADEJAS EAJ-PNV NEREA MELGOSA VEGA EAJ-PNV JAIONE AGUIRRE LOPEZ DE ARAYA EAJ-PNV IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ EAJ-PNV PEIO LOPEZ DE MUNAIN LOPEZ DE LUZURIAGA PSE-EE (PSOE) Mª ISABEL MARTINEZ DIAZ DE ZUGAZUA PSE-EE (PSOE) CARLOS ZAPATERO BERDONCES PSE-EE (PSOE) ESTIBALIZ CANTO LLORENTE PSE-EE (PSOE) JORGE HINOJAL SOTOMAYOR Sumando-Hemen Gaude JUAN CEREZUELA MIRON Sumando-Hemen Gaude OSCAR FERNANDEZ MARTIN IRABAZI

* 16/11/15 Ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 15/11/16

Idazkaria/Secretario-a: Mª VICTORIA IDOIA MARTINEZ PEÑALBA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ALFREDO BARRIO GIL

Euskal Udalen Gida

61 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARABA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s INGURUGIRO GAIETARAKO IKASTEGIA / CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Casa de la Dehesa de Olarizu, s/n 01006, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/162696  www.vitoria-gasteiz.org/cea Objeto Social: Gestión medioambiental. Composición: O.A.L. “JOSE URUÑUELA” UDAL DANTZA KONTSERBATORIOA / CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA Pza. de las Provincias Vascongadas, 8 01002, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/162606  www.vitoria-gasteiz.org/cmdanza Objeto Social: Escuela de danza. Composición: O.A.L. “LUIS ARAMBURU” UDAL MUSIKA ESKOLA / ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Correría, 108 01001, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/161688  www.vitoria-gasteiz.org/luisaramburu Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s (A.M.V.I.S.A.) AGUAS MUNICIPALES DE VITORIA, S.A. Pasaje de la Antillas, 3A 01012, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/161000  www.amvisa.org Objeto Social: Distribución de agua. Composición Accionarial: 100% Municipal. (C.E.I.A.) CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, S.A. Albert Einstein, 15 - Parque Tecnológico de Alava 01510, MIÑANO MAYOR (ALAVA) ✆ 945/298282  www.ceia.es Objeto Social: Promoción, ubicación y tutela de nuevos proyectos empresariales innovadores. Composición Accionarial: 24,5% Municipal + 24,5% D.F. Alava + 51% Spri. (C.T.V.) CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA, S.A. Lermandabide, 8 Pol. Industrial de Jundiz 01015, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/290441  www.ctvitoria.com Objeto Social: Promoción y explotación del Centro de Transportes de Vitoria-Gasteiz y del recinto aduanero. Composición Accionarial: 7,41% Municipal + 11,35% Eusko Jaurlaritza + 44,78% Agencia Desarrollo Alava + 36,46% Otros. (T.U.V.I.S.A.) TRANSPORTES URBANOS DE VITORIA, S.A. Aguirrelanda, s/n 01013, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/161054  www.vitoria-gasteiz.org/tuvisa Objeto Social: Transporte urbano. Composición Accionarial: 100% Municipal. (V.I.A.) PROMOCION DEL AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. Eduardo Dato, 38 - Cámara de Comercio de Alava 01005, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/141800  www.via.com.es Objeto Social: Promoción del aeropuerto. Composición Accionarial: 25% Municipal + 25% D.F. Alava + 25% Eusko Jaurlaritza + 25% Cámara Comercio Alava. ALTA VELOCIDAD VITORIA-GASTEIZKO ABIADURA HANDIA, S.A. Olaguibel, 1 -Subdelaegación del Gobierno en Álava. 01001, VITORIA-GASTEIZ Objeto Social: Coordinación de las actuaciones correspondientes a la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de Vitoria-Gasteiz. Composición Accionarial: 15% Municipal + 50% Administración Central + 25% Eusko Jaurlaritza + 10% D.F. Álava. ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. Pº Fray Francisco de Vitoria, 21 C (Edificio Gure Txokoa) 01007, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/162600  www.vitoria-gasteiz.org/ensanche21 Objeto Social: Gestión urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Euskal Udalen Gida

62 Guía de los Municipios Vascos


GILSA - GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA, S.A. Paseo de Fray Francisco, 21 C - 3ª Planta. (Edificio Gure Txokoa) 01007, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/161255  www.gilsa.org Objeto Social: Estímulo y promoción de la iniciativa y la inversión industrial. Composición Accionarial: 57,13% Municipal + 42,87% Sprilur, S.A. HAZIBIDE, S.A. Vicente Goikoetxea, 6-5º Dcha. 01008, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/271374  www.hazibide.com Objeto Social: Promoción empresarial con participación temporal en su capital. Composición Accionarial: 6,7% Municipal + 40% D.F. Alava + 53,3% Otros. PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA, S.A. -ARABAKO TEKNOLoGI ELKARTEGIA,S.A. Hermanos Lumiere, 1 - Edif. Central - Parque Tecnológico de Alava 01510, MIÑANO MAYOR (ALAVA) ✆ 945/010055  www.pt-alava.es Objeto Social: Promover la iniciativa e inversión empresarial. Composición Accionarial: 2,32% Municipal + 33,61% Agencia Desarrollo Alava + 64,07% Spri.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales CUADRILLA DE VITORIA-GASTEIZ/VITORIA-GASTEIZKO ESKUALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO PARA EL ESTÍMULO Y DESARROLLO DE LA F.P. VITORIA Y ALAVA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASAMBLEA GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS KUTXABANK BASKONIA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE VITORIA-GASTEIZ COMISION DE DESEMBALSE SECCION D COMISION DE SANIDAD DE EUSKADI DEPORTIVO ALAVES ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE VITORIA-GASTEIZ EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FUNDACION ARTIUM DE ALAVA FUNDACION CATEDRAL DE SANTA MARIA FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION FUNDACION ZAIN FUNDAZIOA JUNTA DE EXPLOTACION Nº 17 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida

63 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Yécora/Iekora 

ARABA

ERRIOXA ARABARRA/RIOJA ALAVESA

La Iglesia, 4 945/601255 945/601255 ayecora.secretaria@ayto.alava.net www.ayuntamientodeyecora.com

P.K./C.P.: 01322 Azalera/Extensión: 18,80 Bizt./Hab.: 258 Dents./Dens.: 13,72 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOANA LOPEZ GARCIA

ZUKERA

Zinegotziak/Concejales-as YONATHAN LOPEZ HERRAINZ CARLOS VAZQUEZ ORDOÑEZ ESTIBALIZ GARCIA MARTINEZ DE LAGRAN Mª GLORIA SAN VICENTE GONZALEZ DE VIÑASPRE GORKA ARGUIJO IZCO ALBERTO DE LA VILLA VELA

ZUKERA ZUKERA ZUKERA PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: ELVIRA OCIO VIZUETE Kontu-hartzailea/Interventor-a: ELVIRA OCIO VIZUETE

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ANTIGUA HERMANDAD DEL MONTE DE LAGUARDIA ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL RIOJA ALAVESA ASOCIACIÓN RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Euskal Udalen Gida

64 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Zalduondo Bº Arbin 945/314534 945/314534 azalduondo.begona@ayto.alava.net

P.K./C.P.: 01208 Azalera/Extensión: 12,00 Bizt./Hab.: 185 Dents./Dens.: 15,41 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GUSTAVO FERNANDO FERNANDEZ VILLATE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as CELSI MARTINEZ DE ALBENIZ LOPEZ DE ARBINA JOSE SANCHEZ DONCEL ROSA Mª MERCHAN MENDO OIER SUAREZ HERNANDO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: NEREA LOPEZ ANGULO Kontu-hartzailea/Interventor-a: NEREA LOPEZ ANGULO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA/ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades LAUTADA LANDA GARAPENEKO ELKARTEA / ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL LAUTADA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DEL PARQUE NATURAL AIZKORRI-ARATZ Euskal Udalen Gida

65 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

ARABAKO LAUTADA/LLANADA ALAVESA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Zambrana 

ARABA

ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES

C/ del Ayuntamiento, 2 945/337014 945/337328 secretaria.zambrana@ayto.alava.net www.ayuntamientodezambrana.com

P.K./C.P.: 01212 Azalera/Extensión: 39,50 Bizt./Hab.: 417 Dents./Dens.: 10,55 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AITOR ABECIA JIMENEZ DE ABERASTURI

AIZ/ZEI

Zinegotziak/Concejales-as NATXO FERNANDEZ ROA PEDRO DURANA MORAZA DAVID VALLEJO FERNANDEZ JULIO GONZALO ORAA ARRATE RESA HERMOSILLA BEATRIZ AGÜERO CERIO

AIZ/ZEI AIZ/ZEI AIZ/ZEI PP PP EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: FRANCISCO CLAVIJO RODRIGUEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: FRANCISCO CLAVIJO RODRIGUEZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales TROPERAGAIN UREN PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS TROPERAGAIN CUADRILLA DE AÑANA/AÑANAKO KUADRILLA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL AÑANA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida

66 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Zigoitia Bengolarra, 1 945/464041 945/464052 zigoitia@zigoitia.org www.zigoitia.eus

P.K./C.P.: 01138 Azalera/Extensión: 102,10 Bizt./Hab.: 1.743 Dents./Dens.: 17,07 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIKEL LAS HERAS MARTINEZ DE LAPERA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as NEREA CHURRUCA GARATE EDUARDO LORZA GARCIA ESTHER AIZPURU SAEZ DE ZAITEGUI ZURIÑE FERNANDEZ DE OLANO LOPEZ DE ROBLES PEDRO ANTONIO INCHAURTIETA OCHOANTESANA NURIA LOPEZ DE LETONA LENGARAN KARMELE LOPEZ DE SOSOAGA GONZALEZ DE ARTAZA IKER ORTIZ DE LEJARAZU GARCIA DE VILLOSLADA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU Sarragoa Sarragoa Sarragoa EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ZIORTZA GUINEA GUTIERREZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: ZIORTZA GUINEA GUTIERREZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ZIGOITIKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE ZIGOITIA GORBEIA INGURUETAKO PARTZUERGOA / CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA GORBEIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE GORBEIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA PATRONATO PARQUE NATURAL GORBEIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

67 Guía de los Municipios Vascos

ARABA

GORBEIA INGURUAK/ESTRIBACIONES DEL GORBEA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Zuia 

ARABA

GORBEIA INGURUAK/ESTRIBACIONES DEL GORBEA

Pza. del Ayuntamiento, 1-1º 945/430005 945/430366 azuia.general@ayto.alava.net www.zuia.com

P.K./C.P.: 01130 Azalera/Extensión: 122,50 Bizt./Hab.: 2.427 Dents./Dens.: 19,81 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa UNAI GUTIERREZ URKIZA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as INMA ELORZA BERGARA AGUSTIN OTSOA ERIBEKO LANDA GORKA IRIONDO GANTXEGI ITZIAR IRCIO VEA-MURGUIA CONCHI LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO RUIZ DE OLANO APODACA JUAN CARLOS ALONSO MORAZA JOSE ANTONIO EGUILUZ ABECIA SUSANA MARTINEZ DE ARAMAYONA URIARTE LUIS Mª SAUTU APELLANIZ

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV ZBG-ZNU ZBG-ZNU ZBG-ZNU PP

Idazkaria/Secretario-a: SUSANA ZUBIAUR ZORRILLA Kontu-hartzailea/Interventor-a: SUSANA ZUBIAUR ZORRILLA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GORBEIA INGURUETAKO PARTZUERGOA / CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA GORBEIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE GORBEIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO PARQUE NATURAL GORBEIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

68 Guía de los Municipios Vascos


ARABAKO IBARRAK/VALLES ALAVESES

Municipio Pza. Miguel Dz. de Tuesta 945/351067 945/351067 aanana.teresa@ayto.alava.net www.cuadrilladeanana.es/anana

P.K./C.P.: 01426 Azalera/Extensión: 21,90 Bizt./Hab.: 175 Dents./Dens.: 7,99 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa NOMBRE APELLIDO APELLIDO

PARTIDO

Zinegotziak/Concejales-as NOMBRE APELLIDO APELLIDO NOMBRE APELLIDO APELLIDO NOMBRE APELLIDO APELLIDO NOMBRE APELLIDO APELLIDO NOMBRE APELLIDO APELLIDO NOMBRE APELLIDO APELLIDO

PARTIDO PARTIDO PARTIDO PARTIDO PARTIDO PARTIDO

Idazkaria/Secretario-a: NOMBRE APELLIDO APELLIDO Kontu-hartzailea/Interventor-a: NOMBRE APELLIDO APELLIDO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sociedad/es Pública/s XXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Abadiño San Trokaz plaza, 1 94/6215530 94/6215537 info@abadiano.org www.abadiño.org

P.K./C.P.: 48220 Azalera/Extensión: 36,10 Bizt./Hab.: 7.504 Dents./Dens.: 207,86 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE LUIS NAVARRO DONAIRE

Abadiñoko Independienteak (AI)

ANTONIO SERRANO CHAMIZO ARGI ABAD BASCONES Mª INMACULADA ZAPARDIEZ RUIZ JAVIER CRESPO BEJARANO JANIRE MORENO MANZANO MIKEL URRUTIA GALAN AITOR AZUETA ATUTXA IRAKUSNE GOROSPE URIONDO IKER AZCORBEBEITIA ALBERDI MERITXEL ETXAGIBEL MARISKURRENA ENEKO ETXEBARRIA ALBERDI IÑAKI RECALDE MUNIAY

Abadiñoko Independienteak (AI) Abadiñoko Independienteak (AI) Abadiñoko Independienteak (AI) Abadiñoko Independienteak (AI) Abadiñoko Independienteak (AI) EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: KEPA LARRABEITI MENIKA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JESUS MARIA SALTERAIN BEDIAGA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA PATRONATO PARQUE NATURAL DE URKIOLA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida

71 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Abanto y CiérvanaAbanto Zierbena Avda. El Minero, 2 94/6362000 94/6360198 abantozierbena@abanto-zierbena.eus www.abanto-zierbena.eus

P.K./C.P.: 48500 Azalera/Extensión: 18,00 Bizt./Hab.: 9.688 Dents./Dens.: 538,22 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MAITE ETXEBARRIA AZPIOLEA

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as JON CUESTA ESCAMILLA ELENA SETIEN ROMERO ARGIÑE DE LA CRUZ ORTUZAR ENEKO URRUELA ALVAREZ NEREA RUIZ LOPEZ IRATXE ETXEANDIA PEREZ JESUS FERNANDEZ AMO BORJA ALLENDE GONZALEZ BEGOÑA FRAILE MARTIN ALVARO PEREZ CALVO JULEN MEZKORTA ANTXIA MAIKA GARCIA OLAZABAL Idazkaria/Secretario-a: ELENA ROBLES IRURETAGOIENA Kontu-hartzailea/Interventor-a: IGNACIO GEGUNDEZ ASPIAZU (ACCTAL.)

Euskal Udalen Gida

72 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU INDAZ INDAZ PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ABANTO ZIERBENAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Pol. Industrial El Campillo 48500, ABANTO Y CIERVANA / ABANTO ZIERBENA ✆ 94/6363350  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de nuevas empresas. Composición Accionarial: 1% Municipal + 51,0% Eusko Jaurlaritza + 48% Diputación Foral de Bizkaia. ABANTO-ZIERBENA ZERBITZUAK, S.L. Plaza Bizkaia, 3 (Trasera). 48500, ABANTO Y CIERVANA/ABANTO ZIERBENA ✆ 94/4040600  www.abanto-zierbena.org Objeto Social: Gestión de acciones para el desarrollo de las políticas municipales. Composición Accionarial: 100% Municipal. MEATZALDEKO BEHARGINTZA, S.L. Avda. La Estación, 14 Bajo 48530, ORTUELLA ✆ 94/4044958  www.behargintza-zm.com Objeto Social: Apoyo al empleo, promoción de proyectos empresariales, apoyo a la inserción y desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 20% Municipal + 80% Otros Municipios. TALLERES GALLARRETA, S.L. Barrio Abanto, 12 48500, ABANTO Y CIERVANA / ABANTO ZIERBENA ✆ 94/6362478  www.gallarreta.net Objeto Social: Promoción social e integración laboral de las personas con discapacidad psíquica. Composición Accionarial: 25% Municipal + 75% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA NERBIOI EZKERRALDEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD de municipios DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DEL NERVIÓN

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida

73 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Ajangiz Mendieta auzoa, z/g 94/6251913 94/6256499 idazkaria.ajangiz@bizkaia.org www.ajangiz.net

P.K./C.P.: 48320 Azalera/Extensión: 49,20 Bizt./Hab.: 463 Dents./Dens.: 9,41 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIKEL ANDER ZUBIZARRETA GONZALEZ-RUA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

SAIOA ETXEBARRIA BILBAO DORO ASTOREKA AJURIAGOIKOA AINHOA ODRIOZOLA BERRIATUA ALEX ZUBIA BERRIOZABAL ISMAEL OAR-ARTETA UNDABEITIA IÑIGO VALENCIA ALACANO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: SAIOA PINEDA ARANBURU Kontu-hartzailea/Interventor-a: SAIOA PINEDA ARANBURU

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S. A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,321% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,179% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida

74 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Alonsotegi Pza. Dr. Madinabeitia, 1 94/4860030 94/4860061 alonsotegi@alonsotegi.net www.alonsotegi.net

P.K./C.P.: 48810 Azalera/Extensión: 21,40 Bizt./Hab.: 2.843 Dents./Dens.: 132,85 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA MIRENA URBIETA LEMOS

EAJ-PNV

ONEKA ZABALLA GONZALEZ KEPA LABANDA GOSTIN IBONE EREZUMA EGUZKIAGIRRE BEGOÑA ARETXABALA SAEZ YABI ODRIOZOLA ETXEBARRIA ASIER INTXAUSTI ARREGI MITXEL GARCIA DEL CASTILLO NIKO BILBAO GOMEZ KOLDO DE ZULAIKA PORTILLO BALBINO ALVAREZ PEREZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: ANA VALBUENA GOIKOETXEA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA VALBUENA GOIKOETXEA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 ENKARTERRI GROUP ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

75 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Amorebieta-Etxano Herriko enparantza, z/g 94/6300002 94/6300165 idazkaritza@amorebieta.eus www.amorebieta-etxano.eus

P.K./C.P.: 48340 Azalera/Extensión: 58,30 Bizt./Hab.: 18.579 Dents./Dens.: 318,67 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ANDONI AGIRREBEITIA ABENDIBAR

EAj-PnV

Alkateordeak/Tenientes de Alcalde ANARTZ GANDIAGA ZARAZUA ITXASO IRIONDO BILBAO IKER BASAGOITI LARRUZEA ITXASO BERROJALBIZ ZABALA* ALICIA EUGENIA HERNANDEZ CID*

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE)

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as JUAN Mª UGALDE BUSTINZA LUCIANO MARTINEZ IGLESIAS** ESTIBALIZ MARTIARTU CRESPO URKO LOPEZ ODRIOZOLA ITXASO GEREDIAGA ETXEZARRAGA ANDER URIARTE PUJANA IZASKUN OYANGUREN URETA XABIER IRAKULIS AGUIRRE LEIRE UGARTE ARROITAJAUREGI ALBA GUTIERREZ GOMEZ ABEL ISASI RAZKIN

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Hiri Ekimena (HE) Hiri Ekimena (HE)

* Izendatu alkateorde, 2017/01/27 osoko bilkura / Nombramiento, sesión pleno 27/01/2017 ** 17/03/31 osoko bilkura / Sesión pleno 31/03/17

Idazkaria/Secretario-a: TERESA VIRTO LARRUSKAIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: CRISTINA BILBAO SALTERAIN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s AMETX ERAKUNDE AUTONOMOA / ORGANISMO AUTONOMO AMETX Zelaieta parkea, z/g 48340, AMOREBIETA-ETXANO ✆ 94/6300650  www.ametx.eus Objeto Social: Desarrollo de actividades de Cultura, Deporte, Euskera, Euskaltegi Municipal y Escuela de Música. Composición: O.A.L.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FUNDACION AIC-AUTOMOTIVE INTELLIGENCE CENTER FUNDAZIOA PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI PATRONATO PARQUE NATURAL DE URKIOLA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida

76 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Amoroto Elexalde auzoa, 1 94/6842549 94/6243704 mblaka.amoroto@bizkaia.org www.amoroto.eus

P.K./C.P.: 48289 Azalera/Extensión: 12,90 Bizt./Hab.: 417 Dents./Dens.: 32,32 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ZIORTZA IKARAN ZUGAZAGA

Herriko Kandidatura (HK)

Zinegotziak/Concejales-as JOSE Mª GABIOLA JAYO LANDER ARRIAGA GOITIANDIA IBON GABIOLA IDOIAGABEITIA AINARA IKARAN ZUGAZAGA PEIO IMAZ ITURRARAN JAVIER ANTONIO ARRIAGA

Herriko Herriko Herriko Herriko Herriko Herriko

Kandidatura Kandidatura Kandidatura Kandidatura Kandidatura Kandidatura

(HK) (HK) (HK) (HK) (HK) (HK)

BIZKAIA

Idazkaria/Secretario-a: MIREN BEGOÑA LAKA ORTUONDO Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIREN BEGOÑA LAKA ORTUONDO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales LEARRI, S.A. Okamika Industrialdea, z/g 48289, GIZABURUAGA ✆ 94/6243756  www.leaibarra.com Objeto Social: Gestión de la inversión de los Ayuntamientos que la componen y de la Mancomunidad de Lea Ibarra. Composición Accionarial: 19,8% Municipal + 79,2% Otros Municipios + 1% Mancomunidad de Lea Ibarra.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI LEA IBARREKO UDAL MANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DEL LEA-IBARRA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

77 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Arakaldo Elexalde, 3 94/6721353 94/6725940 ezorrilla.arakaldo@bizkaia.org www.arakaldo.org

P.K./C.P.: 48498 Azalera/Extensión: 2,70 Bizt./Hab.: 144 Dents./Dens.: 53,33 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JABI ASURMENDI SAINZ

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

MONIKA ZALABARRIA CALZADA LUIS Mª LARRINAGA IBARRETXE MAITE MORA BIÑUALES Mª CARMEN ANGIANO IBARRETXE

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ELISA ZORRILLA AZKUNAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ELISA ZORRILLA AZKUNAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros Municipios.

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

78 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Arantzazu Bº Celaya, 1 94/6315689 94/6315456 mauriarte.arantzazu@bizkaia.org www.arantzazukoudala.com

P.K./C.P.: 48140 Azalera/Extensión: 3,80 Bizt./Hab.: 380 Dents./Dens.: 100,00 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IGOR MEÑIKA BENGOETXEA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

BIZKAIA

AMAIA JUGO ALVAREZ ROBERTO ADOLFO FERNANDEZ PALACIOS NEKANE ZUAZO BERNAOLA BEGOÑA LLANO INTXAUSTI JON MONASTERIO LEJARAZU OLATZ PETRALANDA ARTABE Idazkaria/Secretario-a: XABIER IRAZABAL BASABE Kontu-hartzailea/Interventor-a: XABIER IRAZABAL BASABE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Bildosola, Pab. E1 48142, ARTEA ✆ 94/6319051  www.sprilur.es Objeto Social: Construcción, promoción y gestión del Polígono Industrial. Composición Accionarial: 5,56% municipal + Sprilur, S.A. 51% + 24,5 D.F. Bizkaia + 18,94% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

79 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Areatza Gudarien plaza, 7 94/6739010 94/6317165 areatzakoudala.areatza@bizkaia.org www.areatza.net

P.K./C.P.: 48143 Azalera/Extensión: 9,10 Bizt./Hab.: 1.211 Dents./Dens.: 133,07 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ASIER GARCIA ARTETXE

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as YAZMINA BEOBIDE ALDAPE IDOIA RUIZ SANCHEZ JOSE LUIS MADARIAGA ARBE MAITANE DIEZ LANDAJO ARKAITZ AMURIZA GOIKOETXEA EGUZKI UZKANGA MEABE DAMIAN AGIRREMOTA PUJANA ITZIAR ZULUAGA EGAÑA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: Mª AMALIA URRUTIA ELORDUY Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª AMALIA URRUTIA ELORDUY

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s AREATZA 1338, S.L. Gudarien plaza, 7 48143, AREATZA ✆ 94/6739506 Objeto Social: Rehabilitación del Casco Histórico y gestión urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA PATRONATO PARQUE NATURAL GORBEIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

80 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Arrankudiaga Bº Arene, 1 94/6481712 94/6481934 ezorrilla.arrankudiaga@bizkaia.org www.arrankudiaga.org

P.K./C.P.: 48498 Azalera/Extensión: 22,80 Bizt./Hab.: 974 Dents./Dens.: 42,71 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa ITZIAR DUOANDIKOETXEA GONZALEZ

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

BIZKAIA

GARAZI ABRISKETA SERRANO AITOR ALCAIDE ECHABE NEREA ZARATE ALDAMA URTZI VERGARA BELAUSTEGIGOITIA ANE MIREN ESPARZA MONTALBAN JOSU BEASKOETXEA AZKUETA Idazkaria/Secretario-a: ELISA ZORRILLA AZKUNAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ELISA ZORRILLA AZKUNAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ETXAUKERA, S.A. Bº Arene, 1 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6481712 Objeto Social: Gestión urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal. UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

81 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Arratzu Loiola auzoa, 2 94/6256884 94/6255404 udala.arratzu@bizkaia.org www.arratzu.com

P.K./C.P.: 48383 Azalera/Extensión: 9,86 Bizt./Hab.: 398 Dents./Dens.: 40,36 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSU SABIN OLANO IRAZABAL

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

GORKA BILBAO ORMAETXEA AINARA ZUBIZARRETA MALAXETXEBARRIA IZASKUN URKIAGA ARRIZABALAGA JOSE ROMAN MESTRAITUA SALEGI Mª JOSE VALLEJO LOZANO ASIER AREJITA TXERTUDI

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: *HUTSIK/VACANTE Kontu-hartzailea/Interventor-a: *HUTSIK/VACANTE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,233% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,267% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO ZABORREN KUDEAKETARAKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD GESTION DE RESIDUOS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida

82 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Arrieta Libao, 14 94/6153065 94/6153322 udala.arrieta@bizkaia.org www.arrieta-udala.net

P.K./C.P.: 48114 Azalera/Extensión: 14,50 Bizt./Hab.: 573 Dents./Dens.: 39,51 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa ANGEL Mª ACILLONA MARTINEZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

BIZKAIA

AITZBEA YARTO GOIRI MIREN ELIXABETE ARRIAGA CALVO AITZIBER IBINARRIAGA DELGADO AINTZANE ENZUNZA ZORROZUA HAIZEA BENGOETXEA ANDIKOETXEA GARTZEN AGIRREGOITIA ABAD

Idazkaria/Secretario-a: CARLOS LAUCIRICA CAREAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: CARLOS LAUCIRICA CAREAGA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA GIZARTE ZERBITZUEN MUNGIALDE MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES URIBE-BUTROEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

83 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Arrigorriaga Urgoiti pasealekua, 57 94/4020200 94/4020209 haz-sac@arrigorriaga.org www.arrigorriaga.net

P.K./C.P.: 48480 Azalera/Extensión: 16,00 Bizt./Hab.: 12.374 Dents./Dens.: 773,37 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ASIER ALBIZUA MANRIQUE

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as BEGOÑA ESTIVALIZ ZARRAGA CARLOS ATUCHA GURTUBAI MAITE CUSTODIO IGLESIAS AXIER AGIRRE FERNANDEZ SONIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ RICARDO MARTINEZ GALINDEZ JOSEBA IBARRETXE FERNANDEZ DE LARRINOA MIREN IDOIA MOLINA FERNANDEZ EÑAUT BARANDIARAN URQUIZA LEIRE VICENTE MENDIETA JAGOBA LAZKANO OLABARRIA JOSEBA MENDEZ GOMEZ Mª JESUS ACEDO SIERRA JOSE IGNACIO CAMACHO FERNANDEZ MAITE BARAHONA DIAZ ARGOITZ GOMEZ ALLENDE Idazkaria/Secretario-a: ALVARO LLORENTE CRESPO Kontu-hartzailea/Interventor-a: CARLOS VAQUERO MURAS

Euskal Udalen Gida

84 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU ARRIGORRIAGA GARA ARRIGORRIAGA GARA ARRIGORRIAGA GARA PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ARRIGORRIAGAKO UDAL EUSKALTEGIA Urgoiti Pasealekua, 55 48480, ARRIGORRIAGA ✆ 94/4002060  www.arrigorriagakoeuskaltegia.org Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA/ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida

85 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Artea Herriko plaza, 1 94/6739217 94/6317208 alkatetza.artea@bizkaia.org www.artea-udala.org

P.K./C.P.: 48142 Azalera/Extensión: 12,40 Bizt./Hab.: 775 Dents./Dens.: 62,50 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IGOR ETXANIZ URRUTIA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

ALBERTO ETXEBARRIA GURTUBAI ALBERTO INTXAURRAGA GOTI JOSU LARRION MAESO IKER ATUTXA BILBAO JUAN MARCELO TOTORIKA IBAIBARRIAGA JOSU MURGIA GONZALEZ DE MENDOZA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU ALDATUZ HERRI PLATAFORMA (AHP) ALDATUZ HERRI PLATAFORMA (AHP)

Idazkaria/Secretario-a: XABIER IRAZABAL BASABE Kontu-hartzailea/Interventor-a: XABIER IRAZABAL BASABE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ARRATIAKO MUSIKA ESKOLA Herriko plaza, 1 48142, ARTEA ✆ 94/6317352  www.artea-udala.org Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Bildosola, Pab. E1 48142, ARTEA ✆ 94/6319051  www.sprilur.es Objeto Social: Contrucción, promoción y gestión del Polígono Industrial. Composición Accionarial: 16,32% Municipal + Sprilur, S.A. 51% + 24,5 D.F. Bizkaia + 8,18% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA PATRONATO PARQUE NATURAL GORBEIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

86 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Artzentales Pza. San Miguel, 1 94/6809059 94/6109390 idazkaritza.artzentales@bizkaia.org www.artzentales.org

P.K./C.P.: 48879 Azalera/Extensión: 36,70 Bizt./Hab.: 722 Dents./Dens.: 19,67 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE Mª IGNACIO IGLESIAS ALDANA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: FRANCISCO JAVIER CABORNERO FERNANDEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: FRANCISCO JAVIER CABORNERO FERNANDEZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

87 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

IOSU UDAETA SANTISTEBAN ANGELICA LLAGUNO ALLENDE TOMAS MANUEL ETXEBARRIA FERNANDEZ BELEN MAGUREGI LLAGUNO IÑAKI LLAGUNO AHEDO Mª ESTHER MARTINEZ LAS HERAS


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Atxondo Pza. Fueros, 1 94/6821009 94/6583286 info@atxondo.net www.atxondo.net

P.K./C.P.: 48292 Azalera/Extensión: 23,20 Bizt./Hab.: 1.393 Dents./Dens.: 60,04 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa DAVID COBOS SARRAOA

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Mª JESUS IRAZOLA GORROCHATEGUI JORGE JAUREGUI BEDIAGA Mª MERCEDES IRAZABAL AMESTI IGOR OLAETXEA ABADIANO GORKA GARATE ZARANDONA XABIER AZKARATE AROSTEGI AINARA GANBOA BIRITXINAGA KIKE GARATE ABAUNZA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: OLGA BOLINAGA SANTISTEBAN Kontu-hartzailea/Interventor-a: OLGA BOLINAGA SANTISTEBAN

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA PATRONATO PARQUE NATURAL DE URKIOLA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida

88 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Aulesti Donibane enparantza, 1 94/6279006 94/6279117 idazkaritza.aulesti@bizkaia.org www.aulesti.eus

P.K./C.P.: 48380 Azalera/Extensión: 25,30 Bizt./Hab.: 654 Dents./Dens.: 25,84 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIKEL ANTSOTEGI JAIO

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV

BIZKAIA

OIBAR LEGARRA GOROSTOLA ASIER GALDOS BOLLAR JANIRE OMAR GUENETXEA JON SOLOZABAL URIGUEN Mª CONCEPCION ARTAETXEBARRIA REMENTERIA HIART URIZAR REMENTERIA Idazkaria/Secretario-a: ELENA ARRIAGA JAIO Kontu-hartzailea/Interventor-a: ELENA ARRIAGA JAIO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LEARRI, S.A. Okamika Industrialdea, z/g 48289, GIZABURUAGA ✆ 94/6243756  www.leaibarra.com Objeto Social: Gestión de la inversión de los Ayuntamientos que la componen y de la Mancomunidad de Lea Ibarra. Composición Accionarial: 19,8% Municipal + 79,2% Otros Municipios + 1% Mancomunidad de Lea Ibarra.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEA IBARREKO UDAL MANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DEL LEA-IBARRA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUSKAL FONDOA LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

89 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Bakio Agirre Lehendakaria plazea, 2 94/6194001 94/6193118 udala@bakio.org www.bakio.org

P.K./C.P.: 48130 Azalera/Extensión: 16,80 Bizt./Hab.: 2.615 Dents./Dens.: 155,65 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AMETS JAUREGIZAR BARAIAZARRA

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Mª ISABEL BARTUREN LASA EGOITZ ABIO ARRILLAGA AITOR IBARZABAL BARTUREN AITOR APRAIZ IMATZ IKER MURUAGA GOIKOETXEA JOSE LUIS Mª URRUTIA BILBAO JOSE ANTONIO ABIO ERKOREKA GORKA AZAOLA LOPEZ DE GEREÑO ALAIN GOMEZ BILBAO JOSU GARAI VARA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV BAKIOBAI BAKIOBAI

Idazkaria/Secretario-a: JUAN FRANCISCO EIGUREN KORTAZAR Kontu-hartzailea/Interventor-a: JUAN FRANCISCO EIGUREN KORTAZAR

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA GIZARTE ZERBITZUEN MUNGIALDE MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 ASAMBLEA COMARCAL DE LA CRUZ ROJA DE MUNGIALDE / MUNGIALDEKO GURUTZ GORRIKO ESKUALDE BILTZARRA Euskal Udalen Gida

90 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Balmaseda Pza. San Severino, 1 94/6800000 94/6102053 ayto@balmaseda.net www.balmaseda.net

P.K./C.P.: 48800 Azalera/Extensión: 22,30 Bizt./Hab.: 7.829 Dents./Dens.: 351,07 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ALVARO PARRO BETANZOS

EAJ-PNV

ALFONSO ZUGASTI GOMEZ GARBIÑE SANTAMARINA PUENTE DORLETA ZORRILLA BRACERAS TXETXU TXARRAMENDIETA ALCONERO IZASKUN CANTERA MATEOS AITOR IGNACIO LARRINAGA GARCIA JESUS OSEGUI LLANO MARTA DE MIGUEL BARCENA EUGENIO DE FRANCISCO MAIZ AITOR LLANO LANA JUAN JOSE GOIOAGA ZARZOSA ISATXU FERNANDEZ BERGES

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV IND. BALMASEDA (C.L.I.) IND. BALMASEDA (C.L.I.) IND. BALMASEDA (C.L.I.) IND. BALMASEDA (C.L.I.) EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: MIREN JOSUNE URRUTIA ALONSO Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª JOSE CANO CUELI

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 ENKARTERRI GROUP ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

91 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Barakaldo Herriko Plaza, s/n 94/4789100c / 94/4789200 (SAC) 94/4789421 / 94/4782521 haz-sac@barakaldo.org www.barakaldo.org

P.K./C.P.: 48901 Azalera/Extensión: 25,30 Bizt./Hab.: 100.080 Dents./Dens.: 3955,73 Zinegotziak/Concejales: 27

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AMAIA DEL CAMPO BERASATEGUI

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as NEREA CANTERO GURTUBAI JON ANDONI URIA GARCIA YOLANDA FIKA LOPEZ GORKA ZUBIAURRE SASIA RAKEL OLALLA GONZALEZ DANEL SOLA FUENTES MIKEL ANTIZAR MONTALBAN ALFONSO GARCIA ALONSO OLGA SANTAMARIA NAVARIDAS JESUS EDUARDO CASTAÑEDA MORLA ANA BELEN QUIJADA GARRIDO CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ ALBA DELGADO ALAÑA JUAN ANTONIO PIZARRO FURONES AMAYA ROJAS RUIZ JORGE GARCIA GOMEZ OIHANE GISASOLA ATXABAL IKER RAHONA GARAY ENDIKA ABAD SAN PEDRO EDER ALVAREZ RIVERA MAIDER URBANETA SAN VICENTE RAMON MIGUEL SANCHEZ REINOSO ANA ROSA SANCHEZ PEREZ AMAYA FERNANDEZ ANGULO ZOE IRATXE NUBLA DURANGO JOSE MANUEL DE ORBE SANTORCUATO Idazkaria/Secretario-a: HUMBERTO ESTEBANEZ MARTIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: ISIDRO BARTUREN LASA

Euskal Udalen Gida

92 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU IRABAZI IRABAZI IRABAZI IRABAZI PP PP PP


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s BARAKALDOKO EUSKARA UDAL ERAKUNDEA Bizkaia, 2 48901, BARAKALDO ✆ 94/4372219  ikastaroak.udaleuskaltegiak.eus Objeto Social: Gestión del euskera. Composición: O.A.L. BARAKALDOKO HAUR ESKOLAK / ESCUELAS INFANTILES DE BARAKALDO Miguel de Unamuno, 6 48901, BARAKALDO ✆ 94/4970664, 94/4905029  www.barakaldo.org Objeto Social: Escuelas de 0 a 3 años. Composición Accionarial: O.A.L. INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE BARAKALDO-UDAL KIROL ERAKUNDEA Vega la Punta, 1 48901, BARAKALDO ✆ 94/4789900  www.imdbarakaldouke.com Objeto Social: Gestión de los equipamientos deportivos municipales. Composición: O.A.L. O.A. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BARAKALDO (INGURALDE) Aldapa, 3-A 48901, BARAKALDO ✆ 94/4789400  www.inguralde.com Objeto Social: Revitalización económica del municipio. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA / CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A. Bº El Juncal, s/n 48510, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ✆ 94/4783000  www.aparkabisa.com Objeto Social: Centro de transportes y mercancias. Composición Accionarial: 0,29% Municipal + 79,52% D.F. Bizkaia + 19,9% Gobierno Vasco + 0,18% Ayto. Valle de Trápaga - Trapagaran + 0,05% Otros. BARAKALDO ANTZOKIA, S.A. Juan Sebastián Elcano, 4 48901, BARAKALDO ✆ 94/4780600  www.teatrobarakaldo.com Objeto Social: Gestión del teatro municipal y espectáculos. Composición Accionarial: 100% Municipal. BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A.-BEC Ronda de Azkue,1 48902, ANSIO- BARAKALDO ✆ 94/4040000  www.bilbaoexhibitioncentre.com Objeto Social: Organizar, gestionar y promover comercialmente las distintas ramas de la actividad económica, ocio y cultura. Composición Accionarial: 1,97% Municipal + 47,75% Gobierno Vasco + 47,75% D. F. de Bizkaia + 1,47% Ayuntamiento de Bilbao + 1,06% Otros. BILBAO RIA 2000, S.A. José Mª Olabarri, 4-Planta E 48001, BILBAO ✆ 94/6613500  www.bilbaoria2000.org Objeto Social: Planificación de actuaciones urbanísticas. Composición Accionarial: 5% Municipal + 15% D.F. Bizkaia + 15% Eusko Jaurlaritza + 15% Ayuntamiento de Bilbao + 50% Otros (Admón Central). BURTZEÑA ENPRESA PARKEA, S.A. Avda. Altos Hornos de Bizkaia 33, Edificio Ilgner, Dpto. I-5 48902, BARAKALDO ✆ 94/4180273  www.burtzenaparkea.com Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión en actividades económicas en Burtzeña. Composición Accionarial: 10% Municipal + 49% Sprilur, S.A. + 41% Bizkailur. Euskal Udalen Gida

93 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ERETZA, S.A. El Castañal, 8 Bajo Izq. 48901, BARAKALDO ✆ 94/4045225  www.eretza.com Objeto Social: Promoción de terrenos y edificaciones. Rehabilitación de edificios. Composición Accionarial: 100% Municipal. MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO, S.A (MERCABILBAO, S.A.) Bº Ibarreta, 1 48970, BASAURI ✆ 94/4492758  www.mercabilbao.com Objeto Social: Mercado central de abastos de productos perecederos. Composición Accionarial: 0,55% Municipal + 60,29% Ayuntamiento de Bilbao + 39,16% Otros (Mercasa). TALLER USOA LANTEGIAK Zumalakarregi, 10 48903, BARAKALDO ✆ 94/4900211  www.usoa.es Objeto Social: Talleres ocupacionales para personas discapacitadas. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales

BIZKAIA

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA NERBIOI EZKERRALDEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD de municipios DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DEL NERVIÓN

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED-BIZKAIA BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida

94 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Barrika Udaletxeko bidea, 6 94/6771062 94/6772853 barrika@barrika.net www.barrika.eu

P.K./C.P.: 48650 Azalera/Extensión: 7,80 Bizt./Hab.: 1.537 Dents./Dens.: 197,05 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ROBERTO MUÑOZ GARCIA

EAJ-PNV

JOSE VICENTE GARCIA CASADO ANDONI ALKORTA MORENO JOSE LUIS GOITIA GAMBOA ASIER GARCIA ZABALA Mª TERESA OÑATE ZABALETA JUAN ANTONIO ELEJAGA ABADIA JUAN JOSE EZPELETA PEREZ HERI LAGO-LEKUE FERNANDEZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU iBarrika Ahora Sopela-Barrika Orain

Idazkaria/Secretario-a: JUAN ANTONIO RUIZ ETXEANDIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JUAN ANTONIO RUIZ ETXEANDIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s URIBE KOSTA-BEHARGINTZA, S.L. Karabiazpi, 1 48640, BERANGO ✆ 94/6760638  www.urkobe.net Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 4,20% Municipal + 95,80% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA URIBE KOSTAKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACION ELORDUI JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

95 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAo HANDIA/GRAN BILBAO

Basauri Kareaga Goikoa, 52 94/4666300 94/4666335 secretaria@basauri.eus www.basauri.eus

P.K./C.P.: 48970 Azalera/Extensión: 7,00 Bizt./Hab.: 41.624 Dents./Dens.: 5946,28 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AnDOni BUsQUEt ELORRiEtA

EAj-PnV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as NEREA RENTERIA LASANTA ASIER IRAGORRI BASAGUREN AITOR ALDAITURRIAGA JIMENEZ NORA PEREDA ABURTO TXOMIN CARRO LOPATEGI IRAKUSNE BEASKOETXEA SAN MARTIN MIREN IGONE BELOKI GOIRIA BERTA MONTES BELTRAN DAVID DIEZ GARCIA SORAYA MORLA VAZQUEZ RAFAEL CARBAJAL BAUTISTA LOURDES ARENILLAS SAN JOSE Marina CADAVAL VÉLEZ DE MENDIZABAL SERGIO RECIO GARCIA ANDREA TRUEBA ORNOS JAVIER GIRALDO CANTERO ROBERTO GALDOS CARBAJALES NATALIA GARDEAZABAL DIEZ JON BIZKARGUENAGA ECHAVE JAVIER VALLE ABRISQUETA GABRIEL RODRIGO IZQUIERDO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) Basauri Bai Basauri Bai Basauri Bai Basauri Bai EH BILDU EH BILDU EH BILDU PP

Idazkaria/Secretario-a: Mª VICTORIA ERKIAGA ARANGUENA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ROBERTO GORBEA ARIZUBIETA

Euskal Udalen Gida

96 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s BASAURIKO UDAL EUSKALTEGIA Bº Urbi, 33 48970, BASAURI ✆ 94/4406217  www.udaleuskaltegiabasauri.eus Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. BASAURIKO SOCIAL ANTZOKIA Nagusia, 2 48970, BASAURI ✆ 94/4666390  www.socialantzokia.com Objeto Social: Gestión cultural. Composición: O.A.L. BASAURI KIROLAK / INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Artunduaga, s/n 48970, BASAURI ✆ 94/4666383 Objeto Social: Gestión del polideportivo. Composición: O.A.L. BASAURIKO ETXE MAITIA ZAHARREN EGOITZA / RESIDENCIA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES Nagusia, 4 48970, BASAURI ✆ 94/4666410  www.basauri.net Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Besteak/Otros KOLABORATZAILEA / COLABORADOR DE UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, SL. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sosteniblede la comarca. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, S.L. Baskonia kalea, 1 48970, BASAURI ✆ 94/4262999  www.behargintza-be.biz Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 87% Municipal + 13% Etxebarriko Udala. BIDEBI BASAURI, S.L . Lehendakari Aguirre, 61 48970, BASAURI ✆ 94/6073021  www.bidebi.basauri.net Objeto Social: Gestión de suelo. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida

97 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Bedia Agirre Lehendakaria enparantza, 1 94/6314200 94/6314319 idazkaritza@bedia.biz www.bedia.biz

P.K./C.P.: 48390 Azalera/Extensión: 16,50 Bizt./Hab.: 1.035 Dents./Dens.: 62,72 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AITOR SORRIKETA LARREA

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as MIREN IGONE ETXEBARRIA ZAMALLOA MIREN GOTZONE ZABALA MENDIOLA IMANOL ISPIZUA ARRUTI MERITXELL LEJARZABURU ATUTXA AITZIBER LINAZA BASAGUREN JANIRE ANSOTEGI ARDANZA ALBERTO Mª. SANCHEZ MANZANAL AINARA OLAZABALAGA LEIZA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: FRANCISCO CABALLERO CABALLERO Kontu-hartzailea/Interventor-a: FRANCISCO CABALLERO CABALLERO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

98 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Berango Elexalde, 3 94/6680008 94/6680955 berangokoudala@berango.org www.berango.net

P.K./C.P.: 48640 Azalera/Extensión: 8,90 Bizt./Hab.: 6.925 Dents./Dens.: 778,08 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa ANABEL LANDA GAUBEKA

EAJ-PNV

MIREN IZASKUN ZUBIAUR ZARRAGA AITOR MIÑAMBRES AMEZAGA CARLOS JUAN COLLADO CRUZ ITZIAR AGINAGALDE AVEDILLO MIREN EDURNE AURREKOETXEA PEREDA AITOR LORES ITURRALDE AITOR ETXEBERRIA LARRAZABAL ALAZNE FERNANDEZ ZUNZUNEGI EMILIO LOBATO PASCUAL BEATRIZ URIARTE IBAÑEZ NEREA JIMENEZ FERNANDEZ Mª DOLORES MALO DE MOLINA DE LA RIVA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU DENOK BATERA-TODOS UNIDOS (DB-TU) DENOK BATERA-TODOS UNIDOS (DB-TU) PSE-EE (PSOE) PP

Idazkaria/Secretario-a: JUAN PABLO ARNEDO ACEBO Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª MERCEDES PRADANA LOPEZ (en funciones)

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s URIBE KOSTA-BEHARGINTZA, S.L. Karabiazpi, 1 48640, BERANGO ✆ 94/6760638  www.urkobe.net Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 18,59% Municipal + 81,41% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA URIBE KOSTAKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida

99 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Bermeo Arana eta Goiri tar Sabinen enp., z/g 94/6179100 94/6882312 antolakuntza@bermeo.org www.bermeo.eus

P.K./C.P.: 48370 Azalera/Extensión: 34,10 Bizt./Hab.: 17.057 Dents./Dens.: 500,20 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IDURRE BIDEGUREN GABANTXO

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as BENITO IBARROLAZA MUNITIZ IRUNE ORMAETXEA LEGARRETA NAIA BILBAO URIARTE JUAN CARLOS AGIRRE SANTAMARIA AMAIA ELORZA ELORTEGI AINGERU ASTUI ZARRAGA ARITZ ABAROA CANTUARIENSE AMAYA GAZTELU IMATZ JON IÑAKI UNANUE ASTOREKA ALAZNE ZUMETA GARRO IDOIA PLATAS ARENAZA PEDRO BILBAO LARRAURI ZIORTZA IRASTORZA MURUAGA XABIER ORTUZAR BUTRON JON GOIKOLEA OJINAGA OSCAR URIBARRI ASTUY Idazkaria/Secretario-a: KARMELE MUÑOA ARRIGAIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: EDURNE URRUTIA URIARTE

Euskal Udalen Gida 100 Guía de los Municipios Vascos

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV GUZAN GUZAN IZARTU BERMEO (IB)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BERUALA, S.A. Andra Mari, 22 48370, BERMEO ✆ 94/6179173  www.bermeo.eus Objeto Social: Rehabilitación del casco antiguo. Composición Accionarial: 100% Municipal. BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 6,33% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 18,17% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA

Euskal Udalen Gida 101 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s BERMEOALDE-BEHARGINTZA Zubiaur tar Kepa, 26-28 48370, BERMEO ✆ 94/6179190 Objeto Social: Promoción del empleo. Composición: O.A.L. PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL Areiza, 4 48370, BERMEO ✆ 94/6179160  www.bermeo.eus Objeto Social: Asistencia social. Composición: O.A.L.   PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES (POLIDEPORTIVO ARENE) Arene, z/g 48370, BERMEO ✆ 94/6179180  www.bermeo.eus Objeto Social: Gestión del polideportivo. Composición: O.A.L.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Berriatua Herriko plaza, 1 94/6137030 94/6137027 udala@berriatua.org www.berriatua.org

P.K./C.P.: 48710 Azalera/Extensión: 18,00 Bizt./Hab.: 1.236 Dents./Dens.: 68,66 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JON ARRIOLA ESPILLA

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as JULENE GARATE CALZACORTA ALEX MANZANO RODRIGUEZ AGURNE BIKANDI AIZPURUA EÑAUT GANDIAGA ARRIAGA AINHOA EGURROLA GOROSTOLA PEDRO Mª BALENZIAGA GOGENOLA JOSE IGNACIO URRUZUNO KALTZAKORTA SARA GERENABARRENA LAKA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: JESUS Mª UBERUAGA IKARAN Kontu-hartzailea/Interventor-a: JESUS Mª UBERUAGA IKARAN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LEA ARTIBAIKO GARAPEN AGENTZIA Xemein etorbidea, 12A 48270, MARKINA-XEMEIN ✆ 94/6169172  www.leaartibai.com Objeto Social: Impulsar y dinamizar proyectos que incidan en el avance económico de la comarca con un concepto de desarrollo sostenible. Composición Accionarial: 16,66% Municipal + 83,34% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 102 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Berriz Iturritza, 51 94/6824036 94/6827950 udala@berriz.org www.berriz.eus

P.K./C.P.: 48240 Azalera/Extensión: 29,00 Bizt./Hab.: 4.785 Dents./Dens.: 165,00 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ROLANDO ISOIRD REFOYO

EAJ-PNV

MIGUEL ANGEL AGUADO VILLAZAN BEGOÑA MADARIAGA ORBE ALEJANDRO PEREZ DE SAN ROMAN MIÑO MIREN LOREA REMENTERIA TOTORIKA AITZOL GERENABARRENA AMANTEGI KARMEN AMEZUA URCELAY GORKA CAMARA HIERRO VALENTIN ESTEBAN GUTIERREZ ENERITZ GORRITXATEGI LARIZ FRANCISCO JOSE DEL PINO ESCOBAR

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: LAZARO MILICUA ATUCHA Kontu-hartzailea/Interventor-a: LAZARO MILICUA ATUCHA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BERRIZ SOCIEDAD URBANISTICA, S.A. Iturritza, 51 48240, BERRIZ ✆ 94/6824036  www.berriz.org Objeto Social: Gestión urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 103 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAo HANDIA/GRAN BILBAO

Bilbao Pza. Ernesto Erkoreka, 1 94/4204200 / 94/4204500 94/4205973 / 94/4464498 registro@ayto.bilbao.net www.bilbao.net

P.K./C.P.: 48007 Azalera/Extensión: 41,30 Bizt./Hab.: 346.574 Dents./Dens.: 8391,62 Zinegotziak/Concejales: 29

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN MARI ABURTO RIQUE

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as NEKANE ALONSO SANTAMARIA RICARDO BARKALA ZUMELZU ITZIAR URTASUN JIMENO IÑIGO POMBO ORTIZ DE ARTIÑANO MARTA AJURIA ARRIBAS ASIER ABAUNZA ROBLES OIHANE AGIRREGOITIA MARTINEZ TOMAS DEL HIERRO GURRUTXAGA XABIER OTXANDIANO MARTINEZ KOLDO NARBAIZA OLASKOAGA GOTZONE ZALDUNBIDE SOLAUN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA** AITZIBER IBAIBARRIAGA ETXEBARRIETA ALBA FATUARTE GONZALEZ BRUNO ZUBIZARRETA UNANUE IZASKUN GUARROTXENA MARTINEZ* ALFONSO GIL INVERNON YOLANDA DIEZ SAIZ GOYO ZURRO TOBAJAS INES IBAÑEZ DE MAEZTU IZAGUIRRE LUIS EGUILUZ ZOBARAN BEATRIZ MARCOS GONZALEZ CARMEN CARRON GALENDE OSCAR FERNANDEZ MONROY CARMEN MUÑOZ LOPEZ AMAIA ARENAL VIDORRETA SAMIR LADHOU DEL ARCO CONCEPCION GARCIA MARTOS

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PP PP PP PP Udalberri-Bilbao en Común Udalberri-Bilbao en Común GOAZEN BILBAO GOAZEN BILBAO

* 16/11/30 Ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 30/11/16 ** 17/04/07 Ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 07/04/17

Idazkaria/Secretario-a: JON ZABALA BASTERRA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JESUS ALBONIGA ITURBE

Euskal Udalen Gida 104 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s BILBAO KIROLAK/INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES C/Navarra, 5, 4ª Planta- Edificio Terminus 48001, BILBAO ✆ 94/4354740  www.bilbaokirolak.com Objeto Social: Gestión del deporte municipal. Composición: O.A.L. BILBAO MUSIKA, O.A.L. Sorkunde kalea, 8 - Casa de la Galera 48006, BILBAO ✆ 94/4164785  www.bilbaomusika.net Objeto Social: Gestión de la Escuela Municipal de Música y de las Bandas Municipales de Música y txistularis. Composición: O.A.L. BILBOKO UDAL ETXEBIZITZAK / VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO C/Navarra, 5, 5ª Planta- Edificio Terminus 48001, BILBAO ✆ 94/4132400  www.bilbao.net/viviendasBilbao Objeto Social: Gestión de las viviendas municipales. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BILBAO BIZKAIA MUSEOAK, S.L. Plaza Miguel de Unamuno, 4 48006, BILBAO ✆ 94/4169924  www.euskal-museoa.org Objeto Social: Promoción del Museo. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% D.F. Bizkaia. BILBAO BIZKAIA MUSEOAK, S.L. San Francisco, 14 48003, BILBAO ✆ 94/4157673  www.museoreproduccionesbilbao.org Objeto Social: Exhibición de reproducciones. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% D.F. Bizkaia. BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A.-BEC Ronda de Azkue,1 48902, ANSIO - BARAKALDO ✆ 94/4040000  www.bilbaoexhibitioncentre.com Objeto Social: Organizar, gestionar y promover comercialmente las distintas ramas de la actividad económica, ocio y cultura. Composición Accionarial: 1,47% Municipal + 47,75% Gobierno Vasco + 47,75% D.F. de Bizkaia + 1,97% Ayuntamiento de Barakaldo + 1,06% Otros. BILBAO KIROLAK, S.A. C/Navarra, 5, 4ª Planta- Edificio Terminus 48001, BILBAO ✆ 94/4354740  www.bilbaokirolak.com Objeto Social: Promoción de la práctica deportiva entre la población. Composición: 100% Municipal. Euskal Udalen Gida 105 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Tokiko Enpresa Publikoa/Entidad Pública Empresarial BILBAO EKINTZA, EPEL C/Navarra, 5, 2ª Planta- Edificio Terminus 48001, BILBAO ✆ 94/4205300  www.bilbao.net Objeto Social: Entidad formada por la unificación de tres sociedades (Bilbao Next, Bilbao Turismo y Lan Ekintza) con el objetivo de aunar esfuerzos en la creación de empleo, potenciar la actividad económica y el turismo de la ciudad. Composición: 100% municipal. BILBAO ZERBITZUAK-SERVICIOS Santimami Auzoa, 4 48170, ZAMUDIO ✆ 94/4231019  www.bilbao.net/bilbaozerbitzuak Objeto Social: Gestión de las competencias municipales de mercados (www.bmerkatua.net) y cementerios (bhz@sfb.bilbao.net) del Ayuntamiento de Bilbao. Composición Accionarial: 100% municipal.


BIZKAIA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO RIA 2000, S.A. José Mª Olabarri, 4-Planta E 48001, BILBAO ✆ 94/6613500  www.bilbaoria2000.org Objeto Social: Planificación de actuaciones urbanísticas. Composición Accionarial: 15% Municipal + 15% D.F. Bizkaia + 15% Eusko Jaurlaritza + 5% Ayuntamiento de Barakaldo + 50% Otros (Admón Central). BIOARTIGAS, S.A. Plaza Ernesto Erkoreka, 1 48007, BILBAO ✆ 94/4035600 Objeto Social: Aprovechamiento energético de los residuos. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% EVE. CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, S.A. Plaza Arriquibar, 4 48011, BILBAO ✆ 94/4014014  www.azkunazentroa.com Objeto Social: Espacio público de ocio y cultura, pensado y diseñado para el crecimiento integral de la persona y el desarrollo de las relaciones humanas. Composición: 100% Municipal. CENTRO INFORMATICO MUNICIPAL DE BILBAO, S.A. (CIMUBISA) Paseo Campo Volantín, 1- Bis 48007, BILBAO ✆ 94/4205141  www.bilbao.net Objeto Social: Servicios de informática municipal. Composición Accionarial: 100% Municipal. FUNDACION JUAN CRISOSTOMO DE ARRIAGA-BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA FUNDAZIOA Avda. Abandoibarra, 4 -Palacio Euskalduna-Euskalduna Jauregia. 48011, BILBAO ✆ 94/4035205  www.bilbaorkestra.com Objeto Social: Promoción musical. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% D.F. Bizkaia. FUNDACION MUSEO DE BELLAS ARTES Pza. del Museo, 2 48011, BILBAO ✆ 94/4396060  www.museobilbao.com Objeto Social: Gestión del Museo. Composición Accionarial: 33,33% Municipal + 33,34% D.F. Bizkaia + 33,33% Eusko Jaurlaritza. FUNICULAR DE ARTXANDA, S.A. Ctra. Artxanda a Sto. Domingo, 27 48015, BILBAO ✆ 94/4454966  www.bilbao.net Objeto Social: Transporte de viajeros. Composición Accionarial: 100% Municipal. INMOBILIARIA MUSEO ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO, S.L. Avda. Abandoibarra, 2 48011, BILBAO ✆ 94/4359000 Objeto Social: Tenencia de la propiedad del solar del Museo. Composición Accionarial: 8,08% Municipal + 45,96% D.F. Bizkaia + 45,96% Eusko Jaurlaritza. MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE BILBAO, S.A. (MERCABILBAO) Bº Ibarreta, 1 48970, BASAURI ✆ 94/4492758  www.mercabilbao.com Objeto Social: Mercado central de abastos de productos perecederos. Composición Accionarial: 60,29% Municipal + 0,55% Ayuntamiento de Barakaldo + 39,16% Otros. PLAZA DE TOROS DE VISTA ALEGRE Martín Agüero, 1 48012, BILBAO ✆ 94/4448698  www.plazatorosbilbao.com Objeto Social: Promoción de actividades taurinas. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% Casa Misericordia. SAN MAMES BARRIA, S.L. Alameda Mazarredo, 23 48009, BILBAO ✆ 94/4417276  www.sanmames.org Objeto Social: Explotación de la actividad competitiva del campo de fútbol de San Mamés. Composición Accionarial: 0,04% Municipal + 23,16% Gobierno Vasco + 28,70% D.F. de Bizkaia + 26,50% Athletic Club + 21,6% Otros.

Euskal Udalen Gida 106 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

SOCIEDAD URBANISTICA DE REHABILITACIÓN DE BILBAO, S.A. (SURBISA) Ronda, 6 48005, BILBAO ✆ 94/4159955  www.bilbao.net/surbisa Objeto Social: Sociedad urbanística de rehabilitación. Composición Accionarial: 100% Municipal. ARRIAGA ANTZOKIA / TEATRO ARRIAGA, S.A Plaza Arriaga, 1 48005, BILBAO ✆ 94/4163533  www.teatroarriaga.com Objeto Social: Explotación del Teatro. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

AIVP/ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE VILLAS Y PUERTOS ASOCIACIÓN EUROPEA POLIS AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO KUTXABANK BILBAO METROPOLI 30 CGLU/RED MUNDIAL DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES DEL PAÍS VASCO COMISION DE SEGURIDAD VIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO DEL PAIS VASCO CONSEJO DE SEGURIDAD DE EUSKADI CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL CONSEJO TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE BIZKAIA CONSEJO VASCO DE LA CULTURA ASAMBLEA LOCAL DE BILBAO DE LA CRUZ ROJA ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE ARTXANDA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUROCITIES/ORGANIZACIÓN EUROPEA DE CIUDADES EUSKAL FONDOA FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FORO PARA INTEGRACION Y PARTICIPACIÓN SOCIAL FUNDACIÓN AZKUE FUNDACIÓN BILBAO 700-III MILENIUM FUNDAZIOA FUNDACIÓN BILBAO ARTE FUNDACIÓN BLAS DE OTERO FUNDACIÓN BRIÑAS FUNDACIÓN JUAN TELESFORO ARTECHE FUNDACIÓN KALEIDOS.RED FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM FUNDACION MUSEO MARITIMO DE LA RIA DE BILBAO BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO FUNDACIÓN RAFAELA IBARRA FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION FUNDACIÓN VICTOR TAPIA-DOLORES SAINZ FUNDACION VIZCAINA DE CARIDAD-RESIDENCIA CONDE ARESTI GWC GLOBAL NETWORK/RED DE CAPITALES Y GRANDES VIÑEDOS INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DE LOS RÍOS DEL PLAN HIDROLÓGICO NORTE III PALACIO EUSKALDUNA JAUREGIA RED IMPULSO/RED DE CIUDADES DE LA CIENCIA Y DE LA INNOVACIÓN -ARINN SANTA Y REAL CASA DE MISERICORDIA SOCIEDAD CORAL DE BILBAO UDALSAREA 21 COMISION INTERINSTITUCIONAL DE ACCION EXTERIOR Euskal Udalen Gida 107 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Busturia Bº Axpe, 1 94/6870050 94/6870063 alkatetza.busturia@bizkaia.org www.busturia.org

P.K./C.P.: 48350 Azalera/Extensión: 19,60 Bizt./Hab.: 1.693 Dents./Dens.: 86,37 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AITOR ARETXAGA TELLETXEA

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as JAVIER LUACES CARREÑO IDOIA ETXEBARRIA OTAZUA NAIARA RUIZ BADIOLA ANDONI ELORRIETA ARRONATEGI Mª ASCENSION LARRABASTER LEZAMIZ ARITZ ARREGI GURRUTXAGA JON ANDER ZULUETA ANDICOECHEA RODOLFO LARTITEGI AZPITARTE

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU BUSTURIA INDEPENDIENTE TALDEA (BIT) BUSTURIA INDEPENDIENTE TALDEA (BIT)

Idazkaria/Secretario-a: VICTOR MARTIN AMPARAN ALVAREZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: VICTOR MARTIN AMPARAN ALVAREZ

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,94% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 23,56% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 108 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Derio Herriko plaza, 3 94/4543435 / 94/4541019 94/4542832 webmaster@deriokoudala.net www.deriokoudala.net

P.K./C.P.: 48160 Azalera/Extensión: 8,30 Bizt./Hab.: 5.940 Dents./Dens.: 715,66 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ESTHER APRAIZ FERNANDEZ DE LA PEÑA

EAJ-PNV

IXONE URRUTIKOETXEA UKAR NEKANE AIARZA ZALLO ENDIKA CIENFUEGOS SALVADOR IKER ITURRATE IBARRA MAITE BOLUMBURU OLABARRIETA JOSE ANGEL AURREKOETXEA APERRIBAI Mª CARMEN ALVAREZ PALENCIA ALBERTO INTXAUSTI MAURAZA SORKUNDE OTXOA ANAKABE ALPINIANO GONZALEZ GOMEZ CLEMENTINO CABALLERO MONJE ALICIA GONZALEZ MENCIA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: BELEN RENOBALES SANJINES Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARIA GARAIOA ANSORREGI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s DERIOKO UDAL KIROLDEGIA Arantzazu kalea, 4 48160, DERIO ✆ 94/4540159  www.deriokirolak.net Objeto Social: Gestión del polideportivo. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s SOCIEDAD PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO, S.A. Alda. Recalde, 50 48009, BILBAO ✆ 94/4706500  www.bilbaoair.com Objeto Social: Potenciar el Aeropuerto. Composición Accionarial: 5% Municipal + 20% D.F. Bizkaia + 25% Eusko Jaurlaritza + 30% Otros + 20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 109 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Municipio Dima Ugarana, 1 94/6315725 94/6319211 idazkaritza.dima@bizkaia.org www.dima.eus

P.K./C.P.: 48141 Azalera/Extensión: 61,80 Bizt./Hab.: 1.416 Dents./Dens.: 22,91 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa NEKANE INTXAURTZA ETXEBARRIA

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak IBON IZA TOTORIKA JOSE Mª ATUTXA OLABARRI Mª YOLANDA PALACIOS PALACIOS FRANCISCO DE BORJA RUIZ HUERTA JOSUNE GOROSPE ELEZKANO FRANCISCO JAVIER ARTEAGA PLAZA IURDANA ACASUSO ATUTXA JOSE ANTONIO AURREKOETXEA OLABARRI

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: FELIX PEREZ SANTIRSO Kontu-hartzailea/Interventor-a: FELIX PEREZ SANTIRSO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO PARQUE NATURAL DE URKIOLA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 110 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Barrenkalea, 17 94/6030000 94/6201622 durango@durango-udala.net www.durango-udala.net

P.K./C.P.: 48200 Azalera/Extensión: 10,79 Bizt./Hab.: 28.806 Dents./Dens.: 2669,69 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AITZIBER IRIGORAS ALBERDI

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Mª JOSE BALIER OROBIO-URRUTIA IKER OCEJA SOBRON GOIZTIDI DIAZ BASTERRA VICTOR HUMBERTO JAIO SAGASTI JOSE Mª ANDRES IBAÑEZ DE GARAIO OLAIA ALBIZU GALLASTEGI HARRI GURIDI ORDEÑANA DANIEL MAEZTU PEREZ EIDER URIBE PADILLA JON ANDONI DEL AMO CASTRO ROSA Mª MINTEGI EGILEOR JON BINGEN OIER LANDABIDEA ARANBURU ARITZ BRAVO ZUBILLAGA IKER URKIZA QUILEZ JUAN JULIAN RIOS SANTIAGO Mª. JULIANA PERERA FIGUEREDO JORGE VARELA DORRIO PILAR RIOS RAMOS MAURICIO GARCIA MARTIN FRANCISCO GARATE MINTEGUI

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU HERRIAREN ESKUBIDEA (SQ-2D) HERRIAREN ESKUBIDEA (SQ-2D) HERRIAREN ESKUBIDEA (SQ-2D) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PP

Idazkaria/Secretario-a: RAMON SORARRAIN TOLOSA Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª PILAR VELASCO PEREZ

Euskal Udalen Gida 111 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Municipio Durango


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ASTARLOA KULTURGINTZA San Agustinalde, 16 48200, DURANGO ✆ 94/6030020  www.durango-udala.net Objeto Social: Gestión del museo, biblioteca y San Agustín kultur gunea. Composición: O.A.L. BARTOLOME ERTZILLA MUSIKA ESKOLA Montevideo etorbidea, 7 48200, DURANGO ✆ 94/6030035  www.durangomusika.net Objeto Social: Conservatorio de música. Composición: O.A.L.

BIZKAIA

DURANGO KIROLAK Arripausueta auzunea, 3 48200, DURANGO ✆ 94/6030031  www.durangokirolak.net Objeto Social: Gestión de las zonas deportivas municipales. Composición: O.A.L. DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIA Saibi kalea, 10 48200, DURANGO ✆ 94/6030040  www.durangoeuskaltegia.net Objeto Social: Euskaltegi Municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s DURANGO ERAIKITZEN, S.A. Lariz Torre, 2 48200, DURANGO ✆ 94/6030019  www.durangoeraikitzen.net Objeto Social: Rehabilitación del casco histórico. Composición Accionarial: 100% Municipal. LANDAKO ERAKUSTAZOKA, S.A. Landako etorbidea, 6 48200, DURANGO ✆ 94/6032430  www.landakogunea.com Objeto Social: Gestión y explotación del edificio multiusos de Landako. Promoción de ferias, eventos municipales, culturales y deportivos. Composición Accionarial: 100% Municipal. Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASAMBLEA COMARCAL DE DURANGO DE LA CRUZ ROJA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA PATRONATO PARQUE NATURAL DE URKIOLA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA

Euskal Udalen Gida 112 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Ea Pza. Donibane, 2 94/6275227 94/6275199 udala.ea@bizkaia.org www.eakoudala.eus

P.K./C.P.: 48287 Azalera/Extensión: 14,20 Bizt./Hab.: 865 Dents./Dens.: 60,91 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IRATXE ARRIOLA ALZOLA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: TERESA URIBE ZALLO Kontu-hartzailea/Interventor-a: TERESA URIBE ZALLO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,30% Municipal + 24,50% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIENER, S. Coop. UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 113 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

IBON KORTA ARRASATE ARRITOKIETA ZELAIA ETXEBERRIA AITOR OKAMIKA MADARIETA KOLDO LATXIONDO ETXABE GOTZON ISASI GOMENDIOURRUTIA ASIER MADARIETA JUARISTI


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Elantxobe Nagusia, 21 94/6277702 94/6276215 idazkaritza.elantxobe@bizkaia.org www.elantxobe.eu

P.K./C.P.: 48310 Azalera/Extensión: 1,90 Bizt./Hab.: 391 Dents./Dens.: 205,78 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JESUS Mª OLAGIBEL BAQUERIZA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

LEIRE ASTELARRA BADIOLA Jesús Mª Bilbao Arego ELIXABETE EIGUREN ASTELARRA KOLDO MIREN OLAGIBEL BAQUERIZA Mª ROSARIO LAMIKIZ ARANGUENA PATXI EGURROLA GOYOGANA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: Mª JESUS IDOIAGA URIBE Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª JESUS IDOIAGA URIBE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,17% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,33% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO ZABORREN KUDEAKETARAKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD GESTION DE RESIDUOS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 114 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Municipio Elorrio Herriko plaza, 1 94/6582712 94/6583287 elorrio@elorrio.net www.elorrio.net

P.K./C.P.: 48230 Azalera/Extensión: 37,20 Bizt./Hab.: 7.240 Dents./Dens.: 194,62 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IDOIA BURUAGA BARCENA

EH BILDU

JON ANDER GRACIA UPATEGI DANIEL PALACIOS SAENZ MAITANE LOPEZ RIVAS XABIER DOMINGUEZ LOPEZ DE LACALLE ARACELI TERESA URIARTE MURUAGA JOSEBA MUJIKA SARASKETA FERNANDO AZKARATE ANIA BEGOÑA COLOMO IZARZELAIA AITOR AGIRRE AZKARATE ANA TELLERIA ASTARLOA MIKEL ARRUABARRENA AZPITARTE JUAN PEDRO GALLASTEGUI AZCARATE

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV HERRIAREN ESKUBIDEA (SQ-2D.)

Idazkaria/Secretario-a: Mª LOURDES VALENCIAGA SARRAOA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANTON GALLASTEGUI ERRASTI

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 115 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Erandio Irailaren 23 plaza, z/g 94/4890100 94/4890187 registro@erandioko-udala.net www.erandio.net

P.K./C.P.: 48950 Azalera/Extensión: 18,20 Bizt./Hab.: 24.311 Dents./Dens.: 1335,76 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA GOIKOURIA ZARRAGA

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak ARRIZEN MONASTERIO CARRASCO EGOKIÑE ANGULO GOTI EGOITZ BILBAO BORDEGARAI IRATXE RUIZ RUIZ JOSE ANTONIO RIVEIRO GONDAR MIREN ITXASO MARTIARENA BEASKOETXEA AMAIA GONZALEZ BAZA MIKEL FILGUEIRAS GARCIA RAFAEL VAQUERO GONZALEZ Mª MARGARITA VICENTE MARTINEZ MIREN ARANTXA CENITAGOYA CALZADA JONATHAN PEREZ GUTIERREZ Mª ELENA PEREZ BARREDO JORGE GONZALEZ MORENO Mª TERESA PEREZ BILBAO JOSE ANTONIO PEREZ ESPINOSA ANA ISABEL CRESPO HURTADO IKER JALON HERRERA ISAIAS VALDIVIELSO GARITAONAINDIA AIALA EGUILUZ RODRIGUEZ Idazkaria/Secretario-a: IGNACIO BARRAGAN ALBA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSEBA AGIRRE ABRISKETA (ACCTAL)

Euskal Udalen Gida 116 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV GANEMOS GANEMOS GANEMOS GANEMOS PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EH BILDU EH BILDU EH BILDU PP


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales JUNTA RECTORA DEL HOGAR RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA SAN JOSE Lehendakari Agirre Plaza, 11 48950, ERANDIO ✆ 94/4036700  www.erandioko-udala.net Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: Junta Rectora. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE BILBAO, S.A. - BILBAO AIR Alda. Recalde, 50 48009, BILBAO ✆ 94/4706500  www.bilbaoair.com Objeto Social: Potenciar el Aeropuerto. Composición Accionarial: 5% Municipal + 20% D. F. Bizkaia + 25% Eusko Jaurlaritza + 30% Otros + 20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 117 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Ereño Elexalde auzoa, 10 94/6254621 94/6256594 udala.ereno@bizkaia.org www.ereno.org

P.K./C.P.: 48313 Azalera/Extensión: 10,70 Bizt./Hab.: 244 Dents./Dens.: 22,80 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA ZARRAGOIKOETXEA ZENIKAZELAIA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

AGER LEJARRETA GARROGERRIKAETXEBARRIA JOSE KARMELO AZURMENDI ALBIZURI AGER SARDUY AZKOAGA OIHANE ZABALA URTURI

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: IDURRE HIDALGO ALDAMIZETXEBARRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: IDURRE HIDALGO ALDAMIZETXEBARRIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,15% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,35% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 118 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Marqués de Valdespina, 1 943/179010 943/179155 alcaldia@udalermua.net www.ermua.es

P.K./C.P.: 48260 Azalera/Extensión: 6,20 Bizt./Hab.: 16.109 Dents./Dens.: 2598,22 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa CARLOs tOtORikA iZAgiRRE

PsE-EE (PsOE)

Zinegotziak/Concejales-as JUAN CARLOS ABASCAL CANDAS PSE-EE (PSOE) BEATRIZ GAMIZ MATA PSE-EE (PSOE) JOSE LUIS ARAUJO ARAUJO PSE-EE (PSOE) MIGUEL LEDESMA PIÑEIRO PSE-EE (PSOE) JOSE RAMON GOMBAU IBARZ PSE-EE (PSOE) PAUL JAVIER YARZA AGUIRREGOMEZCORTA EH BILDU MIREIA ARGINZONIZ GARITAONANDIA EH BILDU HIART REDONDO URUEÑA EH BILDU JOL GISASOLA GARAI EAJ-PNV ARRITOKIETA ARAIZTEGI ARRIZABALAGA EAJ-PNV SILVIA SERRANO GOMEZ EAJ-PNV JAVIER LOBATO TEDEJO Se puede ERMUA Ahal da OIANE SUAREZ CONDE Se puede ERMUA Ahal da FERNANDO LECUMBERRI GAISAN PP JESUS MARTIN DIAZ PP JULEN DOMINGUEZ SANCHEZ IRABAZI Idazkaria/Secretario-a: JOSE ANTONIO FERNANDEZ CELADA Kontu-hartzailea/Interventor-a: IDOIA IZAGIRRE MENDIKUTE

Euskal Udalen Gida 119 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Municipio Ermua


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Tokiko Enpresa Publikoa/Entidad Pública Empresarial IZARRA FUNDAZIOA / FUNDACIÓN IZARRA Marqués de Valdespina,1 48260, ERMUA ✆ 943/177159  www.fundacionizarra.eu Objeto Social: Promoción, desarrollo y apoyo a las actividades que impulsen el sistema productivo y la creación de empleo. Composición: Ayuntamiento de Ermua y empresas del municipio.

BIZKAIA

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ERMUKO UDAL EUSKALTEGIA Colegio Teresa Murga. Goienkale z/g -2º planta 48260, ERMUA ✆ 943/170925  www.ermua.es/euskaltegi Objeto Social: Euskaltegi Municipal. Composición: O.A.L. UKE UDAL KIROL ERAKUNDEA / INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Diputazio, s/n 48260, ERMUA ✆ 943/179090  www.imdermua.com Objeto Social: Gestión del deporte y de las instalaciones deportivas municipales. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Okamika Auzoa. 48289, GIZABURUAGA ✆ 94/6842211  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción y Desarrollo del Polígono Industrial. Composición Accionarial: 3,23% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 39,11% Azpiegiturak, S.A.U. + 6,66% Otros Municipios.   PROMOSA, S.A. Marqués de Valdespina, 1 48260, ERMUA ✆ 943/179151  www.promosa.org Objeto Social: Adquisición, transformación y transmisión de bienes y activos a través de la promoción y oferta de suelo para actividades industriales o terciarias. Composición Accionarial: 100% Municipal.   SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (DEBEGESA) Pol. Azitain, 3 bis 20600, EIBAR ✆ 943/820110  www.debegesa.eus Objeto Social: Desarrollo de la Comarca del Bajo Deba. Composición Accionarial: 12,5% Municipal + 87,5% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FUNDACION AIC-AUTOMOTIVE INTELLIGENCE CENTER FUNDAZIOA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA

Euskal Udalen Gida 120 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Errigoiti Uria auzoa, 1 94/6254190 94/6256469 claucirica.errigoiti@bizkaia.org www.errigoiti.net

P.K./C.P.: 48309 Azalera/Extensión: 16,40 Bizt./Hab.: 520 Dents./Dens.: 31,70 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AINTZANE ARRIEN ORBE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: CARLOS LAUCIRICA CAREAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: CARLOS LAUCIRICA CAREAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,30% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,2% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 121 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

ZIORTZA BERNAL JESUS ROSA CALZADA OLARRA BEGOÑA URIBARRI AZKUETA MIKEL MADARIAGA OTAZUA JON AZKETA ALTONAGA OIER ALBERDI LARRAÑAGA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Etxebarri Sabino Arana, 1 A 94/4267000 94/4491458 sac@etxebarri.net / haz@etxebarri.net www.etxebarri.net

P.K./C.P.: 48450 Azalera/Extensión: 3,30 Bizt./Hab.: 10.754 Dents./Dens.: 3258,78 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa LOREN OLIVA SANTAMARIA

La Voz del Pueblo (LVP)

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as MIGUEL ANGEL HERRERO MIRAVALLES Mª TERESA CACHORRO GARCIA LAURA CASADO HERNANDO VICTOR MANUEL MOLANO GALAN JOSE MANUEL PEREIRO MATO IGNACIO BERMUDEZ SALGUERO IKER LOPEZ COMERON ITZIAR SALICIO SANCHEZ ZURIÑE DE LA HORRA ELORRIETA JUAN LUIS COLLADO SALOMON JOSHUA MIRAVALLES GOMEZ DANEL MARIN URRUTXURTU DAVID MERINO EXPOSITO IKER AGUINAGA MARIN GUILLERMO ORTEGA RODRIGUEZ IÑAKI MARTINEZ GUIJARRO Idazkaria/Secretario-a: Mª TERESA OLEAGA LARRINAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JAVIER MARTINEZ URIONABARRENECHEA

Euskal Udalen Gida 122 Guía de los Municipios Vascos

La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) La Voz del Pueblo (LVP) EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, S.L. Baskonia kalea, 1 48970, BASAURI ✆ 94/4262999  www.behargintza-be.biz Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 13% Municipal + 87% Basauriko Udala. UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social. Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros Municipios. Besteak/Otros ENTIDAD ADMINISTRATIVA DE CONSERVACION DEL POLIGONO LEGIZAMON

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO ORIENTAL JUNTA DE EXPLOTACION DE LOS RIOS DEL PLAN HIDROLOGICO NORTE III

Euskal Udalen Gida 123 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Municipio Etxebarria Peñanekua plaza, 1 94/6166432 / 94/6167409 94/6167477 mcurdampilleta.etxebarria@bizkaia.org www.etxebarria.biz

P.K./C.P.: 48277 Azalera/Extensión: 18,10 Bizt./Hab.: 790 Dents./Dens.: 43,64 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JESUS IRIONDO LEJARDI

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

AITOR IRUGUENPAGATE ZARANDONA IDOIA ODRIOZOLA ARRUTI LUIS Mª IBARLUZEA MANCISIDOR JOSE KARMELO IBARLUZEA ARANBARRI KEPA CASTILLO MUNIOZGUREN Mª DEL CARMEN BUSTINDUI ZELAIA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: Mª CARMEN URDAMPILLETA URKIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª CARMEN URDAMPILLETA URKIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 124 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Forua Elexalde, 1 94/6255116 94/6254908 idazkaritza.forua@bizkaia.org www.forua.net

P.K./C.P.: 48393 Azalera/Extensión: 8,00 Bizt./Hab.: 956 Dents./Dens.: 119,50 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JANE EYRE URKIETA ZUZAETA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: JAVIER MANZANO MALAXETXEBARRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JAVIER MANZANO MALAXETXEBARRIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,64% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 23,86% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 125 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

OLATZ AZKARAI MUSATADI IZASKUN ARRIETA MADARIAGA MIKEL MAGUNAZELAIA PINAGA ANDER ETXEBARRIA-ZARRAGA PEÑA AINHOA MADARIAGA AGORRIA GEMMA ZABALA ODRIOZOLA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Municipio Fruiz Aldai enparantza, 5 94/6153210 / 94/6153652 94/6153505 udala.fruiz@bizkaia.org www.fruiz.net

P.K./C.P.: 48116 Azalera/Extensión: 4,10 Bizt./Hab.: 555 Dents./Dens.: 135,36 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa AINARA ZELAIA MARKAIDA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak

BIZKAIA

NEREA MALLONA MADARIAGA ANE LEGARRETAETXEBARRIA AURTENETXE BERTA UGALDE LAUZIRIKA URTZI ARANA LEGARRETA-ETXEBARRIA ASIER GEREKIZ LEGARRETAETXEBARRIA JON URIARTE ISAZELAIA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ITXASO TRIGUEROS ROJO Kontu-hartzailea/Interventor-a: ITXASO TRIGUEROS ROJO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA URIBE-BUTROEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 126 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Kurtzeko plaza, 1 94/4010500 94/4567843 esan@galdakao.net www.galdakao.eus

P.K./C.P.: 48960 Azalera/Extensión: 31,70 Bizt./Hab.: 29.351 Dents./Dens.: 925,89 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IBON URIBE ELORRIETA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as AMAIA BETOLAZA SAN MIGUEL IÑIGO BILBAO REKAGORRI FERNANDO IZAGIRRE GARCIA BEGOÑA ORMAETXE AURREKOETXEA AINHOA AGIRREGOIKOA MAGUREGI AINTZANE URKIZA PEREZ KOLDO GOIOAGA AIZARNA RUBEN SEOANE RIVERO BEATRIZ ILARDIA OLANGUA IBON GARCIA URIARTE MIREN BAKARNE BEGOÑA LARRABE IÑIGO HERNANDO ARRIANDIAGA LUIS ANGEL SANCHEZ DE LACHINA CUELLAR OLGA JIMENEZ MARCOS MIREN ITXASO GUTIERREZ PUJANA ZURIÑE ZUGAZAGA ZARRABEITIA JOSE Mª LARRAZABAL MARTINEZ Mª DOLORES ALVAREZ PASCUAL LUIS MANUEL CHAVES GONZALEZ Mª CARMEN SANCHEZ SEQUEROS

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU GALDAKAO ORAIN GALDAKAO ORAIN USANSOLO HERRIA (UH) USANSOLO HERRIA (UH) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) IRABAZI PP

Idazkaria/Secretario-a: ARANTZA LETURIONDO ARANZAMENDI (ACCTAL.) Kontu-hartzailea/Interventor-a: CELESTINO ANGULO GONZALEZ

Euskal Udalen Gida 127 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Municipio Galdakao


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s MUSIKA ESKOLA / ESCUELA DE MÚSICA Urreta, 21-A 48960, GALDAKAO ✆ 94/6010455  www.galdakao.net Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. GALDAKAOKO UDAL EUSKALTEGIA Muguru kalea, 6 48960, GALDAKAO ✆ 94/4566174  www.galdakao.net/euskaltegi Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. Besteak/Otros KOLABORATZAILEA / COLABORADOR DE UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales

BIZKAIA

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 128 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Galdames Municipio Pza. San Pedro, 6 94/6504154 94/6504536 serviciosgenerales@galdames.org www.galdames.eus

P.K./C.P.: 48191 Azalera/Extensión: 44,50 Bizt./Hab.: 815 Dents./Dens.: 18,31 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa RAQUEL LARRUSCAIN ELORZA*

EAj-PnV

Zinegotziak/Concejales-as EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: OCTAVIO FERNANDEZ BARTOLOME Kontu-hartzailea/Interventor-a: OCTAVIO FERNANDEZ BARTOLOME

* 17/10/31 ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 31/10/2017

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRI GROUP ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 129 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

NAGORE ORELLA RUIZ JUAN DELGADO JURADO FERNANDO BILBAO GARCIA* JORGE GOMEZ SAN MARTIN PEDRO Mª CAMINO ARZUAGA JOSE ANTONIO SAN MARTIN VELEZ


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Municipio Gamiz-Fika Bº Ergoien, z/g 94/6153114 94/6153478 gamiz.fika@bizkaia.org www.gamiz-fika.com

P.K./C.P.: 48113 Azalera/Extensión: 15,50 Bizt./Hab.: 1.342 Dents./Dens.: 86,58 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ASIER LARRABE URIARTE

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as JOSE LUIS ENRIQUE BASTERRETXEA MANZARRAGA MATXALEN AZURMENDI URIARTE JESUS CRESPO PABLOS AITOR ETXEGARAI BARINAGA NEREA LORES MARTICORENA ALVARO GONZALEZ BILBAO MIREN JOSUNE URKIZU DIEZ NEREA REMENTERIA NATXITUBE

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: *HUTSIK/VACANTE Kontu-hartzailea/Interventor-a: *HUTSIK/VACANTE

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA GIZARTE ZERBITZUEN MUNGIALDE MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES URIBE-BUTROEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CRUZ ROJA DE MUNGIALDE EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 130 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Municipio Garai San Migel, 20 94/6816393 94/6201172 izabala.garai@bizkaia.org www.garaikoudala.org

P.K./C.P.: 48200 Azalera/Extensión: 7,10 Bizt./Hab.: 316 Dents./Dens.: 44,50 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GONZALO SARRIGOITIA OREGUI

Herriko Taldea (HT)

Zinegotziak/Concejales-as Herriko Taldea (HT) Herriko Taldea (HT) Herriko Taldea (HT) Herriko Taldea (HT) EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: LAZARO MILICUA ATUCHA Kontu-hartzailea/Interventor-a: LAZARO MILICUA ATUCHA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 131 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

ANE ETXEITA ZABALA BIDATZ BERRIOZABALGOITIA LLAGUNO GORKA BERRIOZABALGOITIA EGUREN JUAN CARLOS OARBEASCOA AYARZAGUENA ERRAMUN OSA IBARLOZA IÑAKI TXERTUDI GARDOKI


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Municipio Gatika Garai auzoa, 1 94/6151201 94/6151490 admin@gatika.net www.gatika.net

P.K./C.P.: 48110 Azalera/Extensión: 17,20 Bizt./Hab.: 1.615 Dents./Dens.: 93,89 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa LEIXURI ARRIZABALAGA ARRUZA

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak ONINTZE AMEZAGA BILBAO AITOR ARTETA SERTUTXA NEKANE GARMENDIA SERTUTXA MIKEL A. LARRAZABAL ZURBANOBEASKOETXEA JOSEBA ARZA ALONSO UGUTZ ROTAETXE ARRIZABALAGA JOSE Mª MARKAIDA EGUZKIZA MAITE ELORDUY URRUTICOECHEA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Gatikako Talde Ind. (GTI) Gatikako Talde Ind. (GTI) Gatikako Talde Ind. (GTI) EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: IKER JAKA ARRATIBEL Kontu-hartzailea/Interventor-a: IKER JAKA ARRATIBEL

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GATIKAKO HERRI SUSTAPENAK, S.A. Garai auzoa, 1 48110, GATIKA ✆ 94/6151201  wwww.gatika.net Objeto Social: Promoción urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) URIBE-BUTROEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 132 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

GautegizMunicipio Arteaga Herriko enparantza, 1 94/6252953 94/6252953 udala.gautegiz@bizkaia.org www.gautegizarteaga.com

P.K./C.P.: 48314 Azalera/Extensión: 13,60 Bizt./Hab.: 868 Dents./Dens.: 63,82 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN FELIX NABERAN OZAMIZ

EAJ-PNV

ROSA Mª ABERASTURI BENGOETXEA EDORTA IBARRA BASABE EDURNE MURGA SANTISTEBAN CARLOS MENDIOLA UGALDE AITZIBER RIBAS BILBAO FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE ALDA AZKOITIA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: JURDANA URIARTE LEJARRAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JURDANA URIARTE LEJARRAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,48% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,02% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BUSTURIALDEKO ZABORREN KUDEAKETARAKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD GESTION DE RESIDUOS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 133 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Gernika-Lumo Foru plaza, 3 94/6270200 94/6257542 info@gernika-lumo.net www.gernika-lumo.net

P.K./C.P.: 48300 Azalera/Extensión: 18,30 Bizt./Hab.: 16.797 Dents./Dens.: 917,86 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE Mª GORROÑO ETXEBARRIETA

EA-NV/EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as MARIA URIBE GERENDIAIN ALBERTO AZUETA GANDARIAS IÑAKI GORROÑO ETXEBARRIETA ANA HORMAETXE UGALDE LEIRE BIDAGUREN PUJANA IÑIGO MAGUNAGOIKOETXEA AGIRRE JON LEJARRAGA ENBEITA Mª LUISA ALDAMIZETXEBARRIA IZAGIRRE Mª LOURDES SAN SEVERINO ERDAIDE NEREA HORMAETXE LAUZIRIKA BEGOÑA LANDA TORRE JOSE RAMON BILBAO CATALA IRATI BIDAURRETA MADRIGAL IÑIGO LEZAMIZ BELARRINAGA ARLETTE APRAIZ EIZAGIRRE JON ARGINTXONA BADIOLA Idazkaria/Secretario-a: JON GOIKOETXEA ETXEBARRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ARAITZ ELEXGARAI GOIKOETXEA

Euskal Udalen Gida 134 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV/EA-NV EA-NV/EAJ-PNV EA-NV/EAJ-PNV EAJ-PNV/EA-NV EA-NV/EAJ-PNV EAJ-PNV/EA-NV EA-NV/EAJ-PNV EAJ-PNV/EA-NV EA-NV/EAJ-PNV EAJ-PNV/EA-NV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s AITA VILLASANTE UDAL EUSKALTEGIA Artekalea, 8-1.a 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6270211  www.gernika-lumo.net Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROA/CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Alondegia, 6-behea 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6255758  www.lanbide-ekimenak.com Objeto Social: Empleo y Desarrollo. Behargintza Gernika-Lumo. Composición: O.A.L. KULTUR ETXEA FUNDAZIOA/FUNDACION CASA DE CULTURA Foru plaza, 2 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6270201  www.gernika-lumo.net Objeto Social: Gestión cultural. Composición: O.A.L. UDALAREN KIROL PATRONATOA/PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Carlos Gangoiti, 25 - 1º 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6270045  www.gernika-lumo.net Objeto Social: Gestión de la infraestructura deportiva municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 11,44% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 13,06% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA GERNIKA GOGORATUZ GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA

Euskal Udalen Gida 135 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Getxo Fueros, 1 94/4660000 94/4660085 getxokoudala@getxo.eus www.getxo.eus

P.K./C.P.: 48992 Azalera/Extensión: 11,90 Bizt./Hab.: 79.544 Dents./Dens.: 6684,36 Zinegotziak/Concejales: 25

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IMANOL LANDA JAUREGI

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as KELTSE EIGUREN ALBERDI JOSEBA ARREGI MARTINEZ ALVARO GONZALEZ PEREZ ELENA CORIA YANGUAS KOLDO IMANOL ITURBE MENDILIBAR IGNACIO URIARTE GOROSTIAGA AMAIA AGIRRE MUÑOA IRANTZU URIARTE GOMEZ IGNACIO GAMERO DELGADO EDUARDO ANDRADE AURRECOECHEA RAQUEL GONZALEZ DIEZ-ANDINO MIGUEL IBABE BOTELLA SUSANA DE COS YAÑEZ PAULA AMIEVA CLEMENTE IÑAKI AMORRORTU MARTINEZ SUSANA ANDOLLO GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE PRADA OLLETA MIREN ARANTZA GUTIERREZ PAZ OIER ITURRALDE FERNANDEZ MAITE ARRAIZA ARAMENDIA IBON RODRIGUEZ LARRINAGA JOSE LUIS LANDA ARTECHE TERESA ESCALANTE REINA SANTIAGO SAINZ ROBLES Idazkaria/Secretario-a: IGNACIO JAVIER ETXEBARRIA ETXEITA Kontu-hartzailea/Interventor-a: NURIA HERNANDEZ SOTO

Euskal Udalen Gida 136 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PP PP PP PP PP GUK GUK GUK GUK EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) CIUDADANOS C`S


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s KULTUR ETXEA / AULA DE CULTURA DE GETXO Villamonte, A - 8 behea/bajo 48991, GETXO ✆ 94/4319280  www.getxo.eus Objeto Social: Gestión de la actividad cultural municipal. Composición: O.A.L. “ANDRES ISASI” MUSIKA ESKOLA / ESCUELA DE MUSICA Las Mercedes, 6 48930, GETXO ✆ 94/4646011  www.getxo.eus Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. GETXO KIROLAK Avda. de los Chopos, s/n 48992, GETXO ✆ 94/4308070  www.getxo.eus Objeto Social: Gestión de las instalaciones deportivas municipales. Composición: O.A.L. JESUSEN BIHOTZAREN UDAL EGOITZA / RESIDENCIA MUNICIPAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Ormetxe, 22 48992, GETXO ✆ 94/4910499  www.getxo.eus Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GETXO KIROL PORTUA / PUERTO DEPORTIVO EL ABRA GETXO, S.A. Muelle de Arriluce, s/n 48990, GETXO ✆ 94/4911354  www.getxokaia.com Objeto Social: Gestión del puerto deportivo. Composición Accionarial: 66,75% Municipal + 33,25% Eusko Jaurlaritza.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Euskal Udalen Gida 137 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Municipio Gizaburuaga Eleizaldea, 2 94/6842586 94/6842586 idazkaritza.gizaburuaga@bizkaia.org www.gizaburuaga.eu

P.K./C.P.: 48289 Azalera/Extensión: 6,30 Bizt./Hab.: 212 Dents./Dens.: 33,65 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN MIGUEL AROSTEGI ARGOITIA

IBAIBASO (IB)

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

OIBAR EGIA EIZAGIRRE JONE ARENE GABIOLA IMAZ MIREN AGURTZANE GOGENOLA ALBERDI NEREA URRUTIBEASKOA ALDEKOGARAI

IBAIBASO (IB) IBAIBASO (IB) IBAIBASO (IB) IBAIBASO (IB)

Idazkaria/Secretario-a: Mª PILAR EIZAGIRRE MURELAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª PILAR EIZAGIRRE MURELAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LEARRI, S.A. Okamika Industrialdea, z/g. 48289, GIZABURUAGA ✆ 94/6243756  www.leaibarra.com Objeto Social: Gestión de la inversión de los Ayuntamientos que la componen y de la Mancomunidad de Lea Ibarra. Composición Accionarial: 19,8% Municipal + 79,2% Otros Municipios + 1% Mancomunidad de Lea Ibarra.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI LEA IBARREKO UDAL MANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DEL LEA-IBARRA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 138 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Gordexola Municipio Molinar plaza, 1 94/6799704 94/6798004 udala@gordexola.net www.gordexola.net

P.K./C.P.: 48192 Azalera/Extensión: 41,00 Bizt./Hab.: 1.710 Dents./Dens.: 41,70 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ANGELA EGIA LIÑERO

EAJ-PNV

JOSU XABIER LLANO HERNAIZ BEATRIZ ATIENZA DE MINGO JUAN ANTONIO SOLAUN IBARRA BEGOÑA VENEGAS REGULEZ MARIA GARCIA SOLAUN JUNCAL ALZUGARAY ZURIMENDI JON FARAIG AZLOR ENDIKA GARAI BUZTIO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Abant Gordexola (AG) Abant Gordexola (AG) Abant Gordexola (AG) EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: SUSANA ESPIGA RUIZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: SUSANA ESPIGA RUIZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRI GROUP ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 139 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Municipio Gorliz Elizako plaza, 1 94/6770193 94/6775807 / 94/6770267 udala@gorliz.net www.gorliz.eu

P.K./C.P.: 48630 Azalera/Extensión: 10,20 Bizt./Hab.: 5.664 Dents./Dens.: 555,29 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ARANTZA ETXEBARRIA VILLABEITIA

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as KOLDO MUÑIZ ESTANCONA ARANTZAZU OLABARRIETA GONZALEZ VANESSA MURUA LARRAZABAL ASIER GARCIA MAGUREGI ITXASO MARTIN ETXEBARRIA Mª CARMEN BASABE IRUSTA YON FERNANDEZ ELORRIAGA Mª VICTORIA DE ANDRES AYO Mª IDOYA URRUTIA LARRONDO GABRIEL DE LA MAZA ALONSO JOSE ANTONIO MARTINEZ IBAÑEZ AINHOA MALAXETXEBARRIA UNZETABARRENETXEA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV G.I. GORLIZ G.I. GORLIZ G.I. GORLIZ G.I. GORLIZ EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: JUANA GOROSTIZA FDEZ. DE VILLARAN Kontu-hartzailea/Interventor-a: AINTZANE EZPELETA IRIZAR

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s URIBE KOSTA-BEHARGINTZA, S.L. Karabiazpi, 1 48640, BERANGO ✆ 94/6760638  www.urkobe.net Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 15,50% Municipal + 84,50% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA URIBE KOSTAKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA FUNDACION ELORDUI INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 140 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Municipio Güeñes Enkarterri, 5 94/6690004 94/6690269 udala@guenes.net www.guenes.net

P.K./C.P.: 48840 Azalera/Extensión: 41,20 Bizt./Hab.: 6.535 Dents./Dens.: 158,61 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IMANOL ZULUAGA ZAMALLOA

EAJ-PNV

MARIÑE URRUTIKOETXEA BILBAO JUAN MARTIN PEREZ GARMENDIA JOSEBA MIKEL BAJO ROMO AINARA MUÑOZ LANDETA LUIS FERNANDO URKIJO FERRAZ LUIS ANGEL FUENTE MENDIZABAL SERGIO ZAMORA LOZANO LOLI LARRINAGA LARREA CARLOS LANBARRI ANDRES JOSE MANUEL GOMEZ RUIZ IDOIA PEREZ BARRIO BENJAMIN RESPALDIZA FERNANDEZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: MONICA DE PRADO FERNANDEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: SUSANA LOPEZ-PARA URQUIJO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRI GROUP ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 141 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Ibarrangelu Bº Elexalde, 1 94/6276004 94/6276295 udala.ibarrangelu@bizkaia.org www.ibarrangelu.net

P.K./C.P.: 48311 Azalera/Extensión: 15,60 Bizt./Hab.: 639 Dents./Dens.: 40,96 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JESUS Mª ZILUAGA ACEBO

ARMENDU

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

ESTANISLAO UGALDE MEAURIO MAITE ALEGRIA BEOTEGI JOKIN AREGO LUPIOLA CESAR MERINO JOVELLANOS MIREN GURUTZNE SOLABARRIETA PAGOAGA BEGOÑA LAUZIRIKA GOIKOETXEA

ARMENDU ARMENDU ARMENDU ARMENDU EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: IZASKUN ENBEITA ENBEITA Kontu-hartzailea/Interventor-a: IZASKUN ENBEITA ENBEITA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,30% Municipal + 24,50% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BUSTURIALDEKO ZABORREN KUDEAKETARAKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD GESTION DE RESIDUOS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 142 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Municipio Igorre Elexalde, 1 94/6315384 94/6315455 udala@igorre.net www.igorre.net

P.K./C.P.: 48140 Azalera/Extensión: 17,30 Bizt./Hab.: 4.247 Dents./Dens.: 245,49 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa BEINAT ANZOLA URIARTE

EH BILDU

ITSASO BENGOETXEA MARTINEZ NAIARA ZURINAGA ATUCHA JON BILBAO ATXUTEGI AINHOA ZULUAGA BILBAO JON KOLDOBIKA MENDIOLAGOITIA URQUIJO ANDERE ORTUZAR URIBE JON ZABALA HORMAETXE RAKEL BARAÑANO GURTUBAI JULEN LIENDO BARKIN KOLDO ATUTXA APODAKA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: PRESENTACION GARMILLA GARCIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: PRESENTACION GARMILLA GARCIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ARRATIAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrialdea Bildosola, Pab. E1 48142, ARTEA ✆ 94/6319051  www.sprilur.es Objeto Social: Construcción, promoción y gestión del polígono industrial. Composición Accionarial: 2,62% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,5% D.F. Bizkaia + 21,88 Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 ASAMBLEA COMARCAL DE LA CRUZ ROJA DEL VALLE DE ARRATIA Euskal Udalen Gida 143 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Municipio Ispaster Elejalde, 9 94/6842999 94/6243470 udala@ispaster.net www.ispaster.net

P.K./C.P.: 48288 Azalera/Extensión: 22,60 Bizt./Hab.: 708 Dents./Dens.: 31,32 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa GARBIÑE SAENZ DE BURUAGA GARRALDA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak

BIZKAIA

JOSE FELIX ALDAY JUARISTI PEDRO MARI LARIZGOITIA LENIZ IRATXE LARRINAGA KORTABITARTE Mª TERESA ZABALA ALDAOLEA LUIS ANGEL ABOITIZ MENDAZONA GORKA MADARIETA ETXEBERRIA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Herritarren Ahotsa (HA) Herritarren Ahotsa (HA Herritarren Ahotsa (HA

Idazkaria/Secretario-a: IMELDA SALUTREGUI ZUAZO Kontu-hartzailea/Interventor-a: IMELDA SALUTREGUI ZUAZO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LEA ARTIBAIKO GARAPEN AGENTZIA Xemein etorbidea, 12A 48270, MARKINA-XEMEIN ✆ 94/6169172  www.leaartibai.com Objeto Social: Impulsar y dinamizar proyectos que incidan en el avance económico de la comarca con un concepto de desarrollo sostenible. Composición Accionarial: 16,66% Municipal + 83,34% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 144 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Municipio Iurreta Bidebarrieta, 5 y Aita San Miguel Plaza, 4 94/6201200 94/6815598 idazkaritza@iurreta.eus www.iurreta.eus

P.K./C.P.: 48215 Azalera/Extensión: 19,00 Bizt./Hab.: 3.781 Dents./Dens.: 199,00 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IÑAKI TOTORIKAGUENA SARRIONANDIA

EAJ-PNV

ZORIONE FUNDAZURI URKIDI OSKAR KOKA LORENTE ITXASO GARAMENDI EGUREN JULIAN GOROSPE ARTABE AINHOA ALBIZURI BERNAOLA AMAIA ZARRABEITIA SALTERAIN LIHER AIARTZAGUENA BRABO ESKARNE JAIO MAGUNAZELAIA XABIER RODRIGUEZ LARRINAGA Mª ANGELES MUÑOZ LLAMAS

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: AIZBEA ATELA URIARTE Kontu-hartzailea/Interventor-a: LEIRE MOREJON BARREIRO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 145 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Municipio Izurtza Elizalde, 20 94/6813548 94/6201623 udala.izurtza@bizkaia.org www.izurtza.net

P.K./C.P.: 48213 Azalera/Extensión: 4,30 Bizt./Hab.: 274 Dents./Dens.: 63,72 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa EVA Mª MUÑOZ IRASUEGUI

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

IKER BALLARIN ZUFIAURRE OIHANE IRASTORZA ALZOLA JULIO CESAR CUESTA CUESTA OSKAR ZARRABEITIA ASUETA AROA GONZALEZ URIARTE BAKIRTZE MIOTA SAGASTAGOIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: GARAZI OLABARRIAGA BELASKO Kontu-hartzailea/Interventor-a: GARAZI OLABARRIAGA BELASKO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO PARQUE NATURAL DE URKIOLA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 146 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Karrantza Harana/ Valle de Carranza Concha, 1 94/6806012 94/6106763 udala@karrantza.org www.karrantza.org

P.K./C.P.: 48891 Azalera/Extensión: 137,70 Bizt./Hab.: 2.794 Dents./Dens.: 20,29 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa RAUL PALACIO PORTILLO

Karrantza Zabala (KZ)

ROBERTO MARTINEZ PEREDA AGURNE AGUIRREOLEA LOPEZ RAFA ARRIOLA SAN SEBASTIAN SERGIO GONZALEZ AHEDO MAYRA GIL PEÑA JULIAN ISUSKIZA ALLENDE FRANCISCO JAVIER TORRE TORRE VANESA IZA IBARRA JOSEBA HERNAIZ GARAI EURKENE PORTILLO MONDUATE

Karrantza Zabala (KZ) Karrantza Zabala (KZ) Karrantza Zabala (KZ) Karrantza Zabala (KZ) Karrantza Zabala (KZ) EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ICIAR BECERRA SOUTO Kontu-hartzailea/Interventor-a: ICIAR BECERRA SOUTO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s KARRANTZA HARANEKO-VALLE DE CARRANZA 2006, S.A. Concha, 1 48891, KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA ✆ 94/6806012  www.karrantza.org Objeto Social: Desarrollo local. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 147 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Kortezubi Enderika auzoa, 4 - 1º 94/6255053 94/6256018 udala.kortezubi@bizkaia.org www.kortezubi.net

P.K./C.P.: 48315 Azalera/Extensión: 12,00 Bizt./Hab.: 461 Dents./Dens.: 38,41 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IBON LEGARZA ALBIZURI

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

Mª LOURDES MENDIOLEA ZARRABEITIA ENERITZ OZAMIZ MONASTERIO JULEN GOIKOLEA ZABALBEASKOA Mª IZASKUN BASTERRETXEA MUNIOZGUREN LANDER ORTIZ MINTEGIA IRAIDE AZKARATE AMUNATEGI

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ANA HORMAETXE UGALDE Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA HORMAETXE UGALDE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,24% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,26% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO ZABORREN KUDEAKETARAKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD GESTION DE RESIDUOS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 148 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Lanestosa Municipio Manuela Sainz de Rozas, 1 P.K./C.P.: 48895 94/6806116 Azalera/Extensión: 1,30 94/6106900 Bizt./Hab.: 266 deladehesa.lanestosa@bizkaia.org; ayuntamiento.lanestosa@gmail.com Dents./Dens.: 204,61 www.lanestosa.net Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE ANGEL RANERO SANTISTEBAN

EH BILDU

JOSE RAMON AGUIRREBURUALDE PALIZA PAOLA FERNANDEZ RANERO ISKANDER GONZALEZ DE LA DEHESA MARTIN CRESPO PELLON BELEN FERNANDEZ RANERO MIREN ESTIBALIZ LATATU MARTIN

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: JUAN MANUEL DE LA DEHESA CRESPO Kontu-hartzailea/Interventor-a: JUAN MANUEL DE LA DEHESA CRESPO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida 149 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Larrabetzu Askatasunaren enparantza, 1 94/4557027 94/4557029 udala@larrabetzu.eus www.larrabetzu.eus

P.K./C.P.: 48195 Azalera/Extensión: 21,50 Bizt./Hab.: 2.023 Dents./Dens.: 94,09 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa IÑIGO GASTELU BILBAO

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak EUNATE GUARROTXENA ARZUBIAGA PATXI AGUAYO MEANA ISABEL ETXEBARRIA BEREZIARTUA ARRATE ONRAITA MARTIN ARANTZA ITZIAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL GAZTELU BARRENA Mª LUISA MEZO LOROÑO JOSEBA UGARTE YURREBASO ESTIBALIZ BOLUNBURU GARCIA ANA Mª JAUREGIBEITIA OLAZABALAGA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ALEJANDRO AGUIRRE PEREZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: ALEJANDRO AGUIRRE PEREZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 150 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Municipio Laukiz Lauaxeta enparantza, z/g 94/6151051 94/6151492 udala@laukiz.net www.laukiz.net

P.K./C.P.: 48111 Azalera/Extensión: 8,10 Bizt./Hab.: 1.129 Dents./Dens.: 139,38 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa SALVADOR ARTAZA ARGINTXONA

EAJ-PNV

JUAN JOSE SANTOS ALVARO Mª JOSE GARCIA ABASOLO ARGIÑE UGARTE FERNANDEZ JAVIER GORORDO URBIETA Mª CARMEN OSTOLOZAGA OYARBIDE Mª ESTIBALIZ ROYO IBARRA UGAITZ ARRIEN MENDIOLABEITIA BOSCO INCHAURRAGA ANTON

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU PP

Idazkaria/Secretario-a: ISABEL ARGALUZA URRUTIA (ACCTAL.) Kontu-hartzailea/Interventor-a: ISABEL ARGALUZA URRUTIA (ACCTAL.)

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA GIZARTE ZERBITZUEN MUNGIALDE MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES URIBE-BUTROEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 151 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Leioa Elexalde, 1 94/4008000 94/4648260 info@leioa.net www.leioa.eu

P.K./C.P.: 48940 Azalera/Extensión: 8,50 Bizt./Hab.: 30.685 Dents./Dens.: 3610,00 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa Mª CARMEN URBIETA GONZALEZ

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA ESTIBALIZ BILBAO LARRONDO FRANCISCO JAVIER ATXA ARRIZABALAGA ARANTXA DIAZ DE JUNGITU TUDANKA XABIER LOSANTOS OMAR IDOIA BLASCO CUEVA IKER AGIRRE BARTZENA DIONI ANDRES BLANCO RUBEN BELANDIA FRADEJAS BEGOÑA JUARISTI LINACERO JOSE IGNACIO VICENTE MARTINEZ DESIREE ORTIZ DE URBINA MARIN ARKAITZ FULLAONDO ELORDUI-ZAPATERIETXE NAIARA GOIRIENA ZILLONIZ JOKIN UGARTE EGURROLA JUAN CARLOS MARTINEZ LLAMAZARES ENARA DIEZ OYARZUN ALFONSO LOPEZ AREVALILLO XABIER OLABARRIETA ARNAIZ JAZAEL MARTINEZ ESTEBAN Idazkaria/Secretario-a: JAVIER BOLINAGA LEKUE Kontu-hartzailea/Interventor-a: EIDER SARRIA GUTIERREZ

Euskal Udalen Gida 152 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Esnatu Leioa Despierta (ELD) Esnatu Leioa Despierta (ELD) Esnatu Leioa Despierta (ELD) Esnatu Leioa Despierta (ELD) EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PP PP


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s EUSKARAREN ERAKUNDEA Iparragirre etorbidea, 78 48940, LEIOA ✆ 94/4640002  www.euskaltegileioa.com Objeto Social: Gestión del Euskara. Composición: O.A.L. LEIOAKO UDAL KONTSERBATORIOA / CONSERVATORIO MUNICIPAL DE LEIOA Iparragirre etorbidea, 76A 48940, LEIOA ✆ 94/4638683  www.conservatorioleioa.com Objeto Social: Gestión de las actividades musicales. Composición: O.A.L.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

ASOCIACION MENDIBILE JAUREGIA BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 153 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Municipio Lekeitio Gamarra kalea, 1 94/6034100 94/6034125 udala@lekeitio.eus www.lekeitio.eus

P.K./C.P.: 48280 Azalera/Extensión: 1,90 Bizt./Hab.: 7.305 Dents./Dens.: 3844,73 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa KOLDOBIKA GOITIA MARKUERKIAGA

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as AMAIA ANTXUSTEGI ZIARDA IDOYA SAGASTIZABAL UNCETABARRENECHEA OIER ZUBEROGOITIA ATXURRA Mª MERCEDES ARRIZUBIETA BASTERRECHEA JOSU ITZA ONAINDIA ABEL IRIONDO LEJARDI JON ANDONI SEIJO ARRINDA EDRIGA ARANBURU AGIRRE MIREN TERESE ABOITIZ ERKIAGA XABIER ARRATE BURGUILLO MYRIAM ETXEBARRIETA BADIOLA AINHOA LOPEZ EIGUREN Idazkaria/Secretario-a: JONE GOITIA GOIENETXEA Kontu-hartzailea/Interventor-a: SUSANA ABOITIZ ANDRONAGA

Euskal Udalen Gida 154 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ERRAZTEN, S.A. Gamarra kalea, 1 48280, LEKEITIO ✆ 94/6034100  www.lekeitio.eus Objeto Social: Rehabilitación urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal. LEA ARTIBAIKO GARAPEN AGENTZIA Xemein etorbidea, 12A 48270, MARKINA-XEMEIN ✆ 94/6169172  www.leaartiabi.com Objeto Social: Impulsar y dinamizar proyectos que incidan en el avance ecconómico de la comarca con un concepto de desarrollo sostenible. Composición Accionarial: 16,66% Municipal + 83,34% Otros municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 155 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s LEKEITIOKO UDAL KULTUR ERAKUNDEA - LUKE Resurrección Mª Azkue, 5 48280, LEKEITIO ✆ 94/6243482  www.lekeitio.eus Objeto Social: Gestión cultural. Composición: O.A.L. UDAL KIROL ERAKUNDEA - U.K.E. Pascual Abaroa Etorbidea, 49 48280, LEKEITIO ✆ 94/6243005  www.lekeitio.eus Objeto Social: Gestión del las instalaciones deportivas municipales. Composición: O.A.L.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Municipio Lemoa Bº Arraibi, 1 94/6313005 94/6314322 lemoa@lemoa.net www.lemoa.net

P.K./C.P.: 48330 Azalera/Extensión: 15,90 Bizt./Hab.: 3.512 Dents./Dens.: 220,88 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa SAIOA ELEJABARRIETA AMORRORTU

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as IZKANDER FERNANDEZ ROMERO MAITE URRUTXUA ARRIORTUA JESUS Mª FERNANDEZ ZIGARAN JOKIN URIARTE ALKORTA IDOIA PUJANA URIARTE JOSEBA IÑAKI BARRENETXEA IRIONDO ESTHER ITURRIOZ REMENTERIA MIGUEL ANGEL ETXEBARRIA ETXEBARRIA MARI KRUZ ARANA ORTUONDO MIKEL BARANDIKA LARREA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: JUAN Mª MAGRO SANCHEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: JUAN Mª MAGRO SANCHEZ

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 156 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Municipio Lemoiz Bº Urizar, 56 94/6879009 / 94/6879025 94/6879268 idazkaritza@lemoiz.net www.lemoiz.eu

P.K./C.P.: 48620 Azalera/Extensión: 13,80 Bizt./Hab.: 1.182 Dents./Dens.: 85,65 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa UNAI ANDRAKA CASIMIRO

EAJ-PNV

Mª ASUN SALAZAR ZABALA IGOTZ ZUBIZARRETA URIBARRI FRANCISCO JAVIER MADARIAGA BARINAGA ANTXON ABAROA EGURROLA MATILDE LINEO REVUELTA TASIO OLABARRIETA GOIRI GABRIELA FRANCES ZUBILLAGA IOSU ALBERDI BALZATEGI

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: Mª BEGOÑA GONZALEZ CASIMIRO Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª BEGOÑA GONZALEZ CASIMIRO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s URIBE KOSTA-BEHARGINTZA, S.L. Karabiazpi, 1 48640, BERANGO ✆ 94/6760638  www.urkobe.net Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 3,02% Municipal + 96,98% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA URIBE KOSTAKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 157 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Lezama Bº Aretxalde, 1 94/4556007 94/4556457 udala@lezama.org www.lezama.org

P.K./C.P.: 48196 Azalera/Extensión: 16,80 Bizt./Hab.: 2.432 Dents./Dens.: 144,76 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa JON ANDER AURREKOETXEA ARTETXE

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak AINHOA LLONA FURUNDARENA IKER GUISASOLA MARRODAN IKERNE ZULUAGA ZAMALLOA OSCAR BENEGAS DAÑOBEITIA MIKEL AMEZAGA BILBAO JOSU CAMARA IZAGIRRE IZARNE AGUIRRE ELORRIAGA LAURENTZI HORMAECHE GUEZURAGA ALAITZ ARTETXE ORNES IBON BLANCO ARCOCHA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: IDOIA URIARTE LANDETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: IDOIA URIARTE LANDETA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 158 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Loiu Herriko plaza, 1 94/4712310 94/4533999 udala@loiu.org www.loiu.org

P.K./C.P.: 48180 Azalera/Extensión: 14,20 Bizt./Hab.: 2.388 Dents./Dens.: 168,16 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSU ANDONI BEGOÑA FERNANDEZ DE ARROIABE

EAJ-PNV

JOSEBA ARESTI LLONA Mª JOSE MENTXAKA MENTXAKA AINHOA TUBET SOLAUN ANA Mª SOTO MARTINEZ ASIER BILBAO AURREKOETXEA IDOIA BILBAO DIEZ NEREA ELEXPURU ABIO JON ANDONI CIARSOLO ORTIZ KOLDO URIZARBARRENA CASTELLOTE GERMAN DIAGO RUIZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU PP

Idazkaria/Secretario-a: CHIARA CAMARÓN PACHECO Kontu-hartzailea/Interventor-a: CHIARA CAMARÓN PACHECO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s SOCIEDAD PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO, S.A. Alda. Recalde 50, 48009, BILBAO ✆ 94/4706500  www.bilbaoair.com Objeto Social: Potenciar el Aeropuerto. Composición Accionarial: 5% Municipal + 20% D.F. Bizkaia + 25% Eusko Jaurlaritza + 30% Otros + 20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 159 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Municipio Mallabia Arteiz kalea, 4 943/171461 943/175433 udala@mallabia.eus www.mallabia.eus

P.K./C.P.: 48269 Azalera/Extensión: 23,40 Bizt./Hab.: 1.211 Dents./Dens.: 51,75 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IGOR AGUIRRE BARRIENTOS

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as ITZIAR GARITAGOITIA BASKARAN ALBERTO LARREA MAS MIKEL BARRUETABEÑA URALDE IDOIA ZENIKAZELAIA LARRINAGA ESTIBALIZ ARRIZABALAGA AGIRRE MIGUEL MUGARZA MARTINEZ OIHANA ONAINDIA URIZAR AITOR LOIOLA ZINKUNEGI

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: AMAIA AREITIO PIEDRA Kontu-hartzailea/Interventor-a: AMAIA AREITIO PIEDRA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Okamika Auzoa 48289, GIZABURUAGA ✆ 94/6842211  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción y Desarrollo del Polígono Industrial. Composición Accionarial: 5,45% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 39,11% Azpiegiturak, S.A.U. + 4,44% Otros Municipios. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (DEBEGESA) Pol. Azitain, 3 Bis 20600, EIBAR ✆ 943/820110  www.debegesa.eus Objeto Social: Desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 12,5% Municipal + 87,5% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 160 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Municipio Mañaria E.B. Kirikiño, 10 94/6818998 94/6201624 udala.manaria@bizkaia.org www.manaria.org

P.K./C.P.: 48212 Azalera/Extensión: 17,50 Bizt./Hab.: 507 Dents./Dens.: 28,97 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ENDIKA JAYO BILBAO

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: GARAZI OLABARRIAGA BELASKO Kontu-hartzailea/Interventor-a: GARAZI OLABARRIAGA BELASKO

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO PARQUE NATURAL DE URKIOLA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 161 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

AINARA AREITIO PAGAEGI AGUSTIN JOSE SARRIONANDIA MERINO ISMENE URIARTE ITURRIAGA-ECHEBARRIA JULEN URIBELARREA LASUEN JOSE JAVIER ELKOROIRIBE EGUREN JAVIER ARTEAGA BERNAOLA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Municipio Markina-Xemein Goiko Portala, 3 94/6167454 94/6167671 udala@markina-xemein.com www.markina-xemein.com

P.K./C.P.: 48270 Azalera/Extensión: 45,00 Bizt./Hab.: 4.982 Dents./Dens.: 110,71 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN JOSE TXURRUKA TXURRUKA

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as JOSUNE BASKARAN ETXEBERRIA AITOR ODIAGA GARATE IRATXE LASA ARANA JOSEBA IRAOLAGOITIA MARTINEZ Mª ISABEL MANDIOLA ZUAZO ANDONI MALAXETXEBARRIA KALZAKORTA LUIS MARI MALAXETXEBARRIA ELORDI AINARA GANDIAGA LONGARTE ALEX ARETXABALETA EGIA SORKUNDE MAGUREGI MAGUREGI

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: IRATXE REMENTERIA OTXANDIO Kontu-hartzailea/Interventor-a: IRATXE REMENTERIA OTXANDIO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LEA ARTIBAIKO GARAPEN AGENTZIA Xemein etorbidea, 12A 48270, MARKINA-XEMEIN ✆ 94/6169172  www.leaartibai.com Objeto Social: Impulsar y dinamizar proyectos que incidan en el avance económico de la comarca con un concepto de desarrollo sostenible. Composición Accionarial: 16,64% Municipal + 83,34% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AZARO FUNDAZIOA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA/ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 162 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Maruri-Jatabe Municipio Erdigune, 68 94/6742253 94/6155487 maruri-jatabe@maruri-jatabe.net www.maruri-jatabe.net

P.K./C.P.: 48112 Azalera/Extensión: 15,80 Bizt./Hab.: 945 Dents./Dens.: 59,81 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ISAAC AMEZAGA LARRAZABAL

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ANA MENCHACATORRE IBARGÜENGOITIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA MENCHACATORRE IBARGÜENGOITIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA URIBE-BUTROEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 163 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

ESTANISLAO FERNANDEZ AJURIA GEMMA LARRAZABAL EGIA ERLANTZ URRESTI OLASAGASTE LEIRE LARAUDOGOITIA ZELAIA LUIS ALTUNA URRESTI SARA ORUE DAÑOBEITIA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Mendata Bº Elexalde, 1 94/6254722 94/6256504 idazkaritza.mendata@bizkaia.org www.mendata.es

P.K./C.P.: 48382 Azalera/Extensión: 22,40 Bizt./Hab.: 379 Dents./Dens.: 16,91 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA MALLEA LAMIKIZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak

BIZKAIA

JUAN TOMAS LEJARZEGI ZUBIZARRETA IRUNE BENGOETXEA MIRANDONA ITSASNE URRIOLABEITIA ELORRIETA JOSE KARMELO ARANAS LEGARRA MAITENA GARCIA BARBARIAS JOSU IMANOL ERLEAGA ABAITUA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: Mª ARANZAZU ODRIOZOLA BILBAO Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª ARANZAZU ODRIOZOLA BILBAO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,25% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,25% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO ZABORREN KUDEAKETARAKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD GESTION DE RESIDUOS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA/ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 164 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Municipio Mendexa Zelaia auzoa, 1 94/6842106 94/6840211 idazkaritza.mendexa@bizkaia.org www.mendexa.net

P.K./C.P.: 48289 Azalera/Extensión: 7,20 Bizt./Hab.: 455 Dents./Dens.: 63,19 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JESUS Mª ANAKABE TXAKARTEGI

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: AMAIA AGIRRE KORTAZAR Kontu-hartzailea/Interventor-a: AMAIA AGIRRE KORTAZAR

BIZKAIA

JABIER ABASOLO AZKORRA LUIS Mª OKAMIKA GOGENOLA AMAIA ARANTZAMENDI ETXEBARRIA JOSE LUIS GUENAGA LACA CARMEN AMAYA UGARTEBURU ITURBE JOSE MARTIN ITURRASPE OCAMICA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LEARRI, S.A Okamika Industrialdea, z/g 48289, GIZABURUAGA ✆ 94/6243756  www.leaibarra.com Objeto Social: Gestión de la inversión de los Ayuntamientos que la componen y de la Mancomunidad de Lea Ibarra. Composición Accionarial: 19,8% Municipal + 79,2% Otros Municipios + 1% Mancomunidad de Lea Ibarra

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI LEA IBARREKO UDAL MANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DEL LEA-IBARRA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 165 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Municipio Meñaka Elias Agirre plaza, 1 94/6742101 94/6150172 udala.menaka@bizkaia.org www.menaka.eu

P.K./C.P.: 48120 Azalera/Extensión: 12,20 Bizt./Hab.: 745 Dents./Dens.: 61,06 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa AITOR UGARTE TORRE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak

BIZKAIA

BEÑAT ZIARRETA BARRENA Mª BEGOÑA BARAIAZARRA ZIARRETA IGOR URETA ELEJAGA MIREN BEGOÑA ORBE IMATZ KARMELE BERRIOZABAL BOVEDA Mª PAZ TXERTUDI LLONA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ISABEL IBARZABAL ZELAIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ISABEL IBARZABAL ZELAIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA GIZARTE ZERBITZUEN MUNGIALDE MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES URIBE-BUTROEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 166 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Morga Bº Andra Mari, s/n 94/6252270 94/6258615 blandia.morga@bizkaia.org www.morgakoudala.com

P.K./C.P.: 48115 Azalera/Extensión: 17,60 Bizt./Hab.: 416 Dents./Dens.: 23,63 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª TERESA ARTETXE BARRENA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: BLANCA LANDIA URIBE Kontu-hartzailea/Interventor-a: BLANCA LANDIA URIBE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,30% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 167 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

ARKAITZ VILLA OLEA JULIA GONZALEZ URKIJO ANA ROSA OLEA ZORROZA TXABER BILBAO VILLA ALAZNE ABRISKETA BILBAO ASIER OAR-ARTETA URQUIJO


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Mundaka Lehendakari Agirre enparantza, 1 94/6177200 94/6177202 udala.mundaka@bizkaia.org www.mundaka.org

P.K./C.P.: 48360 Azalera/Extensión: 4,20 Bizt./Hab.: 1.893 Dents./Dens.: 450,71 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa AITOR EGURROLA MENDIOLEA

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak AINHOA CORCUERA LEKOSAIS ALVARO JOSE AMANN RABANERA MATXALEN ITXASO MENDIZABAL JUAN IGNACIO VILLANUEVA ALONSO MAITEDER BADIOLA HORMAETXEA ANDONI LONGARTE ARZANEGI GARAITZA ITURREGUI UGARTEMENDIA JOSE JAVIER ARAGÜES DE ORUE

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: EDUARDO LAZCANO ZALDUMBIDE Kontu-hartzailea/Interventor-a: EDUARDO LAZCANO ZALDUMBIDE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales BERMEOALDEKO BEHARGINTZARI atxikia / Asociado al BEHARGINTZA BERMEOALDE Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,69% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 23,81% Otros Municipios. MUNDAKARENTZAT, S.L.U. Lehendakari Agirre enparantza, 1 48360, MUNDAKA ✆ 94/6177200  www.mundaka.org Objeto Social: Desarrollo de las actividades de rehabilitación de naturaleza urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 168 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Trobika kalea, 1 94/6741216 94/6744977 harrera@mungia.org www.mungia.org

P.K./C.P.: 48100 Azalera/Extensión: 56,12 Bizt./Hab.: 17.055 Dents./Dens.: 303,90 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AGER IZAGIRRE LOROÑO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as ALAITZ ERKOREKA BARAIAZARRA ZIGOR URIARTE ORMAETXEA JOSE LUIS ELGEZABAL ORBE NAGORE TORRE URETA BAKARNE EGIA LARRAURI IGOR TORRONTEGI GOIKOETXEA MARKEL DOMINGUEZ URIAGEREKA AINTZANE ELORDUI ZURBANO-BEASKOETXEA SABINO ZUGAZAGA ELORDUI IDOIA ZILUAGA AMIGO IKER RUIZ DE EGINO BEGOÑA MAIALEN ZABALA URTURI LUIS SOLAUN ARECHAEDERRA IRACHE GOMEZ DUARTE JORGE ORMAZABAL ROJAS BONIFACIO CISNEROS GUTIERREZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Cívica Monte Berriaga (CMB) Cívica Monte Berriaga (CMB) Cívica Monte Berriaga (CMB) PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: MAITANE KORTA RAMON Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIKEL ASTORKIZA ABASOLO

Euskal Udalen Gida 169 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Municipio Mungia


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ASTIUNERAKO UDAL ERAKUNDEA Aita Elorriaga, 1 48100, MUNGIA ✆ 94/6740235  www.mungia.org Objeto Social: Casa de Cultura. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s MUNGIALDEKO BEHARGINTZA, S.L. Gamiz Bidea, 30-32 48100, MUNGIA ✆ 94/6156244  www.mungialdeko-behargintza.com Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 100% Municipal. MUNGIA BEHARREAN, S.A. Trobika, 1 48100, MUNGIA ✆ 94/6741516  www.mungia.org Objeto Social: Promover, ordenar, urbanizar, comprar y vender suelo destinado a la ubicación de edificios. Composición Accionarial: 100% Municipal.

BIZKAIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA GIZARTE ZERBITZUEN MUNGIALDE MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD MUNGIALDE SERVICIOS SOCIALES

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 170 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Munitibar-ArbatzegiMunicipio Gerrikaitz Herriko plaza, 6 94/6164007 94/6164142 agabiola.munitibar@bizkaia.org www.munitibar.org

P.K./C.P.: 48381 Azalera/Extensión: 24,10 Bizt./Hab.: 469 Dents./Dens.: 19,46 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ARKAITZ GOIKOETXEA ETXEBARRIA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ARTURO GABIOLA URRUTIKOETXEA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ARTURO GABIOLA URRUTIKOETXEA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LEARRI, S.A. Okamika Industrialdea, z/g 48289, GIZABURUAGA ✆ 94/6243756  www.leaibarra.com Objeto Social: Gestión de la inversión de los Ayuntamientos que la componen y de la Mancomunidad de Lea Ibarra. Composición Accionarial: 19,8% Municipal + 79,2% Otros Municipios + 1% Mancomunidad de Lea Ibarra.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA LEA IBARREKO UDAL MANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DEL LEA-IBARRA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI Euskal Udalen Gida 171 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

XIANA IBAIBARRIAGA VARELA BEÑAT ZABALBEASKOA ZABALA MIKEL RESURTA ONAINDIA FRANCISCO JAVIER ARTAECHEBARRIA ZUAZO MIRENE BIDAGUREN PUJANA JUAN ANASTASIO IBAIBARRIAGA BASTERRETXEA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Municipio Murueta Bº Larrabe, 27 94/6252451 94/6256528 udala.murueta@bizkaia.org www.murueta.es

P.K./C.P.: 48394 Azalera/Extensión: 6,10 Bizt./Hab.: 311 Dents./Dens.: 50,98 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa FRANCISCO JABIER ONDARZA MAGUNAGOIKOETXEA

M.I.T.

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

Mª LOURDES ESQUIBEL ASTEINZA RAMON GUEZURAGA URIARTE IRATXE TORRONTEGI LAUCIRICA JUAN FELIX BASTEGUIETA GUARROCHENA IRATXE LAMIKIZ ETXABE EDURNE ZABALA INTXAUSTI

M.I.T. M.I.T. M.I.T. M.I.T. EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: MIREN BIOTZA FERNANDEZ AMPARAN Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIREN BIOTZA FERNANDEZ AMPARAN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,12% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,38% Otros Municipios. MURUETA ELIZONDOA 12, S.L. Bº Larrabe, 27 48394, MURUETA ✆ 94/6252451  www.murueta.es Objeto Social: Promoción inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 172 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAo HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Muskiz San Juan, 2 94/6706000 94/6706363 muskiz@muskiz.com www.muskiz.org

P.K./C.P.: 48550 Azalera/Extensión: 22,00 Bizt./Hab.: 7.612 Dents./Dens.: 346,00 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa BORjA LiAÑO ABARRAtEgi

EAj-PnV

RUFINO MANTEROLA LEJARZA MAITANE GALLARRETA FERRERO UNAI LANDABURU IZAR DE LA FUENTE IDOIA INORIZA BUSTAMANTE JESUS Mª ROMON MARTINEZ* IÑAKI ZALDUA CALLEJA * ASIER IZA ULE * EDORTA AROSTEGI LEJARZA EDUARDO BRIONES LERCHUNDI PEDRO SERRANO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ JOSE Mª SANCHEZ PUENTE **

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) Por Muskiz, Bai Por Muskiz, Bai

Idazkaria/Secretario-a: ITXASO APRAIZ YAÑEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARIO LANBARRI MARTIN * 17/09/14 ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 14/09/17 ** 16/10/13 ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 13/10/16

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s FORLAN Cendeja, 21-2ª planta - Edif. Meatzari 48550, MUSKIZ ✆ 94/6706016  www.forlan.org Objeto Social: Agencia de desarrollo local. Composición: O.A.L. MUSKIZKO UDAL EUSKALTEGIA Cendeja, 29 48550, MUSKIZ ✆ 94/6706411  www.muskiz.org/euskera/euskaltegi Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s MEATZALDEKO BEHARGINTZA, S.L. Avda. La Estación, 14 Bajo 48530, ORTUELLA ✆ 94/4044958  www.behargintza-zm.com Objeto Social: Apoyo al empleo, promoción de proyectos empresariales, apoyo a la inserción y desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 20% Municipal + 80% Otros Municipios. Euskal Udalen Gida 173 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TALLERES GALLARRETA, S.L. Barrio Abanto, 12 48500, ABANTO Y CIERVANA/ABANTO ZIERBENA ✆ 94/6362478  www.gallarreta.net Objeto Social: Promoción social e integración laboral de las personas con discapacidad psíquica. Composición Accionarial: 25% Municipal + 75% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

BIZKAIA

BILBAO METROPOLI 30 ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED-BIZKAIA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 174 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Muxika 

Ugarte, 1 94/6252701 alkatea.muxika@bizkaia.org www.muxikakoudala.com

P.K./C.P.: 48392 Azalera/Extensión: 50,00 Bizt./Hab.: 1.443 Dents./Dens.: 28,86 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AITOR GOLDARAZ GOIENETXEA

EH BILDU

ANDERE ENBEITA MAGUREGI ENEKO OLAETA IBARGÜENGOITIA LIHER INTXAUSTI IRIARTE AINTZINA MONASTERIO MAGUREGI AITZIBER ANSOTEGI DERTEANO GORKA GERRIKAGOITIA ARRIEN JOSE FELIX ALEGRIA EUBA IMANOL ENBEITA MARTITEGI

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: GOTZON BAREÑO DUÑABEITIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: GOTZON BAREÑO DUÑABEITIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,99% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 23,51% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BUSTURIALDEKO ZABORREN KUDEAKETARAKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD GESTION DE RESIDUOS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 175 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Nabarniz Elexalde auzoa, 14 94/6255077 94/6256512 udala.nabarniz@bizkaia.org www.nabarniz.org

P.K./C.P.: 48312 Azalera/Extensión: 12,20 Bizt./Hab.: 239 Dents./Dens.: 19,59 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE ANTONIO MARURI URIZAR

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

ESTIBALIZ URZAA ORDORIKA CESAR GERRIKABEITIA ORTUZAR BERNARDO GOIRIENA GOIRIENA MIREN JAIONE OAR ETXEBARRIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: EMILIA GONZALEZ MADARIAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: EMILIA GONZALEZ MADARIAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales GERNIKA-LUMOKO LANBIDE EKIMENAK ZENTROARI atxikia / Asociado al CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES GERNIKA-LUMO Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,12% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,38% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 176 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Ondarroa Musika plaza, z/g 94/6833672 94/6833667 orokorra@ondarroakoudala.net www.ondarroa.eu

P.K./C.P.: 48700 Azalera/Extensión: 8,60 Bizt./Hab.: 8.575 Dents./Dens.: 997,09 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ZUNBELTZ BEDIALAUNETA IBAIBARRIAGA

EH BILDU

(2016ko martxoaren 7ko osoko bilkura/Pleno 7 de marzo de 2016)

RAKEL ELU BENGOETXEA VISIT BEIRO BADIOLA ENERITZ BASURKO PAGOAGA UNAI BARRENETXEA GURRUTXAGA IÑAKI LERSUNDI ARRIZABALAGA IDURRE IBAZETA LERTXUNDI LEIRE BEITIA ANABITARTE Mª DOLORES ETXANO VARELA MIREN AGURTZANE URRESTI AZPIRI ADRIAN OSA IBARZOLA AGURTZANE IRIONDO LEJARDI IBON ARANBARRI ETXABURU

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: GARAINE AJURIA LASUEN

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as

Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIREN JOSEBE ARAUKO URROSOLO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LEA ARTIBAIKO GARAPEN AGENTZIA Xemein etorbidea,12A 48270, MARKINA-XEMEIN ✆ 94/6169172  www.leaartibai.com Objeto Social: Impulsar y dinamizar proyectos que incidan en el avance económico de la comarca con un concepto de desarrollo sostenible. Composición Accionarial: 16,66% Municipal + 83,34% Otros Municipios. ONDARROA LANTZEN, S.A. Musika plaza, z/g 48700, ONDARROA ✆ 94/6134095  www.ondarroa.eu Objeto Social: Promoción urbanística e inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades E.H. MUSIKA ESKOLEN ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 177 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Municipio Orozko Zubiaur enparantza, 3 94/6339633 94/6330579 administrazioa.orozko@bizkaia.org www.orozkoudala.com

P.K./C.P.: 48410 Azalera/Extensión: 102,70 Bizt./Hab.: 2.610 Dents./Dens.: 25,41 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSU SAN PEDRO MONTALBAN

ADIE

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as ARKAITZ OLABARRIA ORUETA BEGOÑE OLABARRIA ASTOBIZA RAKEL OLAVARRIA SAUTUA BERENICE RODRIGUEZ GARCIA JOSE URRAZA ALDAYTURRIAGA VICTOR FRANCISCO OLAGUENAGA ARZUAGA IZASKUN GAZTELU MIÑAUR ESTANISLAO ETXEBARRIA GOTI ZIGOR GOROSTIAGA URIARTE Mª DEL PILAR GARCIA PALACIOS

ADIE ADIE ADIE ADIE ADIE EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: MARTA AGUILAR GOROSTIZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARTA AGUILAR GOROSTIZA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros Municipios. ZUBIAUR ERAIKUNTZAK, S.A. Zubiaur Plaza, 3 48410, OROZKO ✆ 94/6339685 Objeto Social: Promoción inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA PATRONATO PARQUE NATURAL GORBEIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 178 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Municipio Ortuella Pza. 1º de Mayo, s/n 94/6642000 94/6641567 oficinasgenerales@aytoortuella.net www.ortuella.biz

P.K./C.P.: 48530 Azalera/Extensión: 7,70 Bizt./Hab.: 8.410 Dents./Dens.: 1092,20 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa SAULO NEBREDA TREVEJO

EAJ-PNV

BORJA KRISTOBAL PEÑA JASONE HERNANDEZ MARCOS GONZALO RODRIGUEZ DIAZ AMAIA GONZALEZ NOVO ASIER GALDAMES IGLESIAS ERNESTO DOCAMPO AJERO AITOR GONZALEZ LEANIZBARRUTIA JOSE IRIONDO TAMAYO OSCAR SALICIO REGO JOSE ANGEL SEIJO URGEL ASIER ARROITA LAFUENTE ISRAEL BRULL QUINTANA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Borobil Borobil Borobil PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EH BILDU IRABAZI

Idazkaria/Secretario-a: ALBERTO GABANES RIVERO Kontu-hartzailea/Interventor-a: IZASKUN SARASOLA GONZALEZ

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s MEATZALDEKO BEHARGINTZA, S.L. Avda. La Estación, 14 Bajo 48530, ORTUELLA ✆ 94/4044958  www.behargintza-zm.com Objeto Social: Apoyo al empleo, promoción de proyectos empresariales, apoyo a la inserción y desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 20% Municipal + 80% Otros Municipios. ORTULUR, S.A Pza. 1º de Mayo, s/n 48530, ORTUELLA ✆ 94/6642000 Objeto Social: Gestion, promoción, ejecución y realización de actividades urbanísticas y de edificación con uso residencial, en especial en áreas necesitadas de regeneración y modernización urbanística. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% D.F. de Bizkaia. TALLERES GALLARRETA, S.L. Barrio Abanto, 12 48500, ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA ✆ 94/6362478  www.gallarreta.net Objeto Social: Promoción social e integración laboral de las personas con discapacidad psíquica. Composición Accionarial: 25% Municipal + 75% Otros Municipios. Euskal Udalen Gida 179 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA NERBIOI EZKERRALDEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD de municipios DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DEL NERVIÓN

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

BIZKAIA

BILBAO METROPOLI 30 ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 180 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Otxandio Pza. Nagusia, 1 945/450020 945/450362 idazkaritza.otxandio@bizkaia.org www.otxandio.eus

P.K./C.P.: 48210 Azalera/Extensión: 12,40 Bizt./Hab.: 1.297 Dents./Dens.: 104,59 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa URTZI ARMENDARIZ ALZAGA

EH BILDU

MIREN URIGOITIA AREITIO JUAN IGNACIO OCHANDIANO AJURIAGUERRA IRATI AXPE LARRAÑAGA KEPA GONZALEZ DE AUDIKANA BENGOETXEA ANA NOGUEIRA MURUA BEÑAT GOROSPE IPARRAGIRRE BEGOÑA LASUEN RUIZ DE AZUA ENDIKA GARATE GOIKOLEA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ENRIKE ALAÑA KAPANAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ENRIKE ALAÑA KAPANAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s OTXANDIOKO EGOITZA Ospital Kalea, 8 48210, OTXANDIO ✆ 945/461403  www.gsr.coop Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s OTXANDIO XXI, S.A. Pza. Nagusia, 1 48210, OTXANDIO ✆ 945/450020  wwww.otxandio.eus Objeto Social: Promoción urbanística e inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GORBEIA INGURUETAKO PARTZUERGOA / CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 181 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Plentzia Pza. del Astillero, s/n 94/6773210 94/6772510 udala.plentzia@bizkaia.eus www.plentzia.eus

P.K./C.P.: 48620 Azalera/Extensión: 11,17 Bizt./Hab.: 4.344 Dents./Dens.: 388,89 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa DAVID CRESTELO DOMINGUEZ

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as ELIXABETE URIBARRI URIARTE IMANOL ARDINES GONZALEZ NIEVES SAN SEBASTIAN LARRAZABAL JON ZAPIRAIN BILBAO IRANTZU FERNANDEZ BARCOS ELENA DEBA BLANCO MIREN ZUTOIA AZURMENDI GIL GONTZAL AGIRIANO INTXAURTIETA KELTSE MACIAS ZARRAGA JOSE LUIS GOMEZ BELLIDO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU Ind. Plentzia (IP) Ind. Plentzia (IP)

Idazkaria/Secretario-a: CRISTINA ASTORKIA SOTO Kontu-hartzailea/Interventor-a: CRISTINA ASTORKIA SOTO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s PLENBISA, S.A. Pza. del Astillero, s/n 48620, PLENTZIA ✆ 94/6773210  www.plentzia.eus Objeto Social: Desarrollo de las actividades de rehabilitación urbana contendidas en el Decreto 317/2012 de 30 de diciembre. Composición Accionarial: 100% Municipal. URIBE KOSTA-BEHARGINTZA, S.L. Karabiazpi, 1 48640, BERANGO ✆ 94/6760638  www.urkobe.net Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 12,81% Municipal + 87,19% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA URIBE KOSTAKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA FUNDACION ELORDUI BUTROIKO PLASENTIA ELKARTEA / FUNDACION MUSEO PLASENTIA BUTRON JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 182 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Pza. del Solar, s/n 94/4729200 94/4729334 alcaldia@portugalete.org www.portugalete.org

P.K./C.P.: 48920 Azalera/Extensión: 3,20 Bizt./Hab.: 47.117 Dents./Dens.: 14724,06 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa MIKEL TORRES LORENZO

PSE-EE (PSOE)

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak Mª JOSE BLANCO GAVIEIRO GORKA ECHAVE DE PABLOS ESTIBALIZ FREIJE RUEDA ANGEL ANERO MURGA NEKANE TORRES LORENZO JON PESQUERA GONZALEZ Mª ARANZAZU MARTINEZ TOBALINA IKER VILLALVA BATALLA JABIER ARANBURUZABALA FUENTES TXEMA EZKERRA FERNANDEZ INMA IBARRONDO CHAMORRO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CONTRERAS MARTA SANCHEZ GONZALEZ JON MEDRANO PELAEZ JON ANDRE FERNANDEZ TINACO NATALIA REY BARJA IZASKUN DUQUE SANTACOLOMA IRATI TOBAR EGUZKITZA IÑIGO MENDIZABAL MATEOS JUAN CARLOS CASTAÑO MORENO

PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Portugaluj@ Despierta-Esna Gaitezen Portugaluj@ Despierta-Esna Gaitezen Portugaluj@ Despierta-Esna Gaitezen EH BILDU EH BILDU EH BILDU PP

Idazkaria/Secretario-a: BEGOÑA SERRA ISPIZUA Kontu-hartzailea/Interventor-a: VIRGINIA PEREZ BERASATEGUI

Euskal Udalen Gida 183 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Portugalete


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s TXIKITXU GUARDERIA Avda. de Abaro, 36 48920, PORTUGALETE ✆ 94/4832661  www.portugalete.org Objeto Social: Guardería municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s HS- SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE PORTUGALETE, S.A. (DEMUPORSA) Miguel de Unamuno, 43 48920, PORTUGALETE ✆ 94/4612600  www.portugalete.org Objeto Social: Gestión de los servicios deportivos. Composición Accionarial: 100% Municipal. PORTUGALETEKO BERREGOKITZAPENERAKO HIRIGINTZA- SOZIETATEA / SOCIEDAD URBANISTICA DE REHABILITACION DE PORTUGALETE, S.A. (SURPOSA) Santa María, 1-2º 48920, PORTUGALETE ✆ 94/4729300  www.surposa.org Objeto Social: Sociedad urbanística de rehabilitación. Composición Accionarial: 100% Municipal.

BIZKAIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA NERBIOI EZKERRALDEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD de municipios DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DEL NERVIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PRO-MINUSVALIDOS PSIQUICOS TALLER RANZARI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED-BIZKAIA FUNDACION MANUEL CALVO BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 184 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Avda. Murrieta, 6 94/4205800 94/4205825 alcaldia@santurtzi.net www.santurtzi.net

P.K./C.P.: 48980 Azalera/Extensión: 7,10 Bizt./Hab.: 46.651 Dents./Dens.: 6570,56 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AINTZANE URKIJO SAGREDO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as DANEL BRINGAS EGILIOR IVAN LOPEZ ARENAS ESTIBALIZ OLABARRI GONZALEZ JOSEBA ANDONI RAMOS ARIAS MARTA ALVAREZ RINCON ALVARO ARESTI ORELLA CRISTINA SENARRIAGA ROJO ITSAZAIN JOSU ORTOLATXIPI IBAÑEZ MAITANE LUNA VIZCAINO AITOR UNANUE ESTEBAN ESTEFANIA RIVERA COLMENARES JONATAN SANCHEZ FERNANDEZ SARA PEREZ RAMIREZ IMANOL URTIAGA PALACIOS LOREA ARTETXE DE LA FUENTE ENDIKA GARCIA SAEZ JANIRE LARREA GONZALEZ PEDRO MIGUEL LUCENA BALDA YOLANDA HUESO GONZALEZ LUIS ANGEL URDIALES VILLANUEVA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Sí Se Puede Santurtzi (SSPSTZ) Sí Se Puede Santurtzi (SSPSTZ) Sí Se Puede Santurtzi (SSPSTZ) Sí Se Puede Santurtzi (SSPSTZ) EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PP

Idazkaria/Secretario-a: JOSE IGNACIO SALAZAR ARECHALDE Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE MIGUEL PAREDES CISNEROS (ACCTAL)

Euskal Udalen Gida 185 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Santurtzi


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

BIZKAIA

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s KIROLETARAKO UDAL INSTITUTOA/INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Paseo Reina Victoria, s/n 48980, SANTURTZI ✆ 94/4836625  www.imd-santurtzi.es Objeto Social: Gestión de las instalaciones deportivas municipales. Composición: O.A.L. BEGOÑAKO ANDRA MARI EGOITZA/ RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE BEGOÑA Bº Villar, 55 48980, SANTURTZI ✆ 94/4833125  www.residencia-santurtzi.net Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. SANTURTZIKO UDAL EUSKALTEGIA Jose Miguel Barandiaran, 12 48980, SANTURTZI ✆ 94/4610215  www.santurtzieus.com Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. SERANTES KULTUR ARETOA Máximo García Garrido, 13 48980, SANTURTZI ✆ 94/4205850  www.serantes.com Objeto Social: Gestión cultural. Composición: O.A.L.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA NERBIOI EZKERRALDEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD de municipios DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DEL NERVIÓN MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PRO-MINUSVALIDOS PSIQUICOS TALLER RANZARI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO

Euskal Udalen Gida 186 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Plaza del Kasko, 4 94/4729000 94/4963928 alkatea@sestao.net www.sestao.net

P.K./C.P.: 48910 Azalera/Extensión: 3,50 Bizt./Hab.: 28.288 Dents./Dens.: 8082,28 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSU BERGARA LOPEZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as LEIRE CORRALES GOTI AINHOA BASABE MELENDEZ FLORI NUÑEZ LOPEZ GORKA ALVAREZ MARTINEZ LEIRE FERNANDEZ DIEZ JOSEFINA SAN MIGUEL VICUÑA GORKA EGIA GARCIA EDUARDO ABAD BAÑOS PAKO GORROTXATEGI IGLESIAS ALBERTO LOZANO IBARRA JAVIER MANUEL GONZALEZ GONZALEZ AINHOA ORTEGA SARATXAGA LUIS FELIPE FINKER ELORDUY Mª CARMEN BASARRATE VIZCAINO JESUS Mª ORTIZ ZABALLA MIKEL AINGERU IZQUIERDO DEL PINO IDOIA CAÑO MENCHACA SORAYA PEREIRA FREIRE RAUL CRISTIAN CORDERO RAMA EDUARDO ANDRES RICOY Idazkaria/Secretario-a: ARANTZA GARCIA SANCHEZ (ACCTAL.) Kontu-hartzailea/Interventor-a: *HUTSIK / VACANTE

Euskal Udalen Gida 187 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EH BILDU EH BILDU BAD-SSP Sestao BAD-SSP Sestao PP

BIZKAIA

Sestao


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s IBAR ZAHARRA, S.A. Plaza del Kasko, 4 48910, SESTAO ✆ 94/4154040  www.ibarzaharra.es Objeto Social: Desarrollo industrial. Promoción de actividades empresariales. Composición Accionarial: 5% Municipal +50% Admón Central + 22,50% Sprilur, S.A. + 22,50% D.F. de Bizkaia. SESTAO BAI, S.A. Iparraguirre, 7 48910, SESTAO ✆ 94/4020034  www.sestaobai.net Objeto Social: Desarrollo económico y urbano. Desarrollo de la industria del sector naval. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% D.F. de Bizkaia. SESTAO BERRI 2010, S.A. Pza. de los Tres Concejos, 1 Bajo. 48910, SESTAO ✆ 94/4064460  www.sestaoberri2010.com Objeto Social: Regeneración sociourbanística. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% Gobierno Vasco.

BIZKAIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA NERBIOI EZKERRALDEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD de municipios DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DEL NERVIÓN Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED-BIZKAIA BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 188 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Sondika Goronda Gane bidea, 1 94/4535010 94/4710324 aytosondika@euskalnet.net www.sondika.net

P.K./C.P.: 48150 Azalera/Extensión: 7,10 Bizt./Hab.: 4.589 Dents./Dens.: 646,33 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa XABIER ZUBIAUR AGIRRE

EAJ-PNV

ESTIBALIZ ATXALANDABASO ALCOBA OSKAR EGUSKIZA ZABALA BEATRIZ ORTIZ GONZALEZ KEPA LOIZAGA IRURETAGOIENA Mª LUZ PALACIO SAGARDUY GUILLERMO GONZALEZ CALLE KEPA KAREAGA GAMBOA NERE ZUBIRI GAMBOA LAIENE CRISTOBAL ROYO MERCEDES ANGULO ORDOZGOITI

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: INMACULADA SANCHEZ URRIETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: KOLDO ARETXABALETA BEGOÑA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s SOCIEDAD PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO, S.A. Alda. Recalde, 50 48009, BILBAO ✆ 94/4706500  www.bilbaoair.com Objeto Social: Potenciar el Aeropuerto. Composición Accionarial: 5% Municipal + 20% D.F. Bizkaia + 25% Eusko Jaurlaritza + 30% Otros + 20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 189 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Sopela Sabino Arana, 1 94/4065500 94/4065510 udala@sopela.eus www.sopelaudala.eus

P.K./C.P.: 48600 Azalera/Extensión: 8,40 Bizt./Hab.: 13.061 Dents./Dens.: 1554,88 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GONTZAL HERMOSILLA RAMOS

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as LEIRE BASAURI CASTELLANOS FELIX GABARAIN AMENABAR NAIARA IBARZABAL ARRASATE EMILIO RAMOS RODRIGUEZ BELEN URBIETA PEREZ FRANCISCO JAVIER INTXAURZA ZARANDONA GUILLERMO VIO DOMINGUEZ IRATXE MORENO FERNANDEZ ANDER MORENO DEL CAMPO JONE AURREKOETXEA YANGUAS JUAN Mª SANCHEZ CONDE MIGUEL ANGEL TAPIA TRIGUEROS JON ANDONI GEREDIAGA BILBAO FERNANDO HURTADO LOPEZ TERESA FERNANDEZ GARCIA JUAN IGNACIO DEL VIGO CRUZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Denok Batera-Todos Unidos (DB-TU) Denok Batera-Todos Unidos (DB-TU) PSE-EE (PSOE) Ahora Sopela-Barrika Orain

Idazkaria/Secretario-a: LAURA ARANA AGUIRRE Kontu-hartzailea/Interventor-a: IRANTZU OTZERIN LARIZGOITIA

Euskal Udalen Gida 190 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s SOPELAKO UDAL EUSKALTEGIA Enrike Urrutikoetxea, 10 48600, SOPELA ✆ 94/6763154  www.udaleuskaltegiak.eus Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s URIBE KOSTA-BEHARGINTZA, S.L. Karabiazpi, 1 48640, BERANGO ✆ 94/6760638  www.urkobe.net Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 36,18% Municipal + 63,82% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA URIBE KOSTAKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA

BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA EUSKAL KOSTALDEA/COSTA VASCA ELKARTEA FUNDACION ELORDUI JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 191 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Sopuerta Mercadillo, 48 94/6504052 94/6504002 ayto@sopuerta.biz www.sopuerta.biz

P.K./C.P.: 48190 Azalera/Extensión: 42,80 Bizt./Hab.: 2.563 Dents./Dens.: 59,88 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa EMILIO REINA LAISECA

A.E.I. Sopuerta

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as FRANCISCO JAVIER NUÑEZ MUÑECAS ALBERTO MIGUEL LAMBARRI ARANA ASIER IBARRONDO ABAD* FABIO CAVALIERE ** JOSEBA ANDONI LLAGUNO HURTADO JOSE JAIME VILLANUEVA LANDABURU JUAN IGNACIO MADRAZO RODRIGUEZ ASIER LIKONA SANTAMARInA BEGOÑA DIEGUEZ MUÑECAS*** MAMEN ETXEBARRIA BERASALUZE ****

A.E.I. Sopuerta A.E.I. Sopuerta A.E.I. Sopuerta A.E.I. Sopuerta EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ESTHER SANTAMARIA DOLORES Kontu-hartzailea/Interventor-a: ESTHER SANTAMARIA DOLORES

*

17/09/28 ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario28/09/17

** 16/01/25 ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 25/01/16 *** 16/01/28 ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 28/01/16 **** 15/12/23 ezohiko osoko bilkura / Pleno extraordinario 23/12/15

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRI GROUP ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 192 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GERNIKA-BERMEO

Sukarrieta Ander Deuna enparantza, 5 94/6870715 94/6171077 udala.sukarrieta@bizkaia.org www.sukarrieta-pedernales.com

P.K./C.P.: 48395 Azalera/Extensión: 2,30 Bizt./Hab.: 355 Dents./Dens.: 154,34 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª PIEDAD GOIRIENA IRASTORZA

EAj-PnV

(2016ko maiatzaren 10eko osoko bilkura/Pleno 10 de mayo de 2016)

AGUSTIN ELORRIAGA BALSATEGI JOSE FELIX MENDIZABAL AZKUE Maria Barrena Zabala IÑAKI BITERI GALILEA IBANE BIDASOLO KOBEAGA IKER GOIRI APRAIZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU Sukarrieta Kanala Berbiztu (SKB)

Idazkaria/Secretario-a: BITTOR AGINAGALDE ZALLA Kontu-hartzailea/Interventor-a: BITTOR AGINAGALDE ZALLA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales BERMEOALDEKO BEHARGINTZARI atxikia / Asociado al BEHARGINTZA BERMEOALDE Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BUSTURIALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Goiko Ibarra Kalea, 32-1.a - Pol. Industrial Txaporta 48300, GERNIKA-LUMO ✆ 94/6256809  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la inversión económica en la Comarca. Composición Accionarial: 0,18% Municipal + 24,5% D.F. Bizkaia + 51% Sprilur, S.A. + 24,32% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PATRONATO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI UDALSAREA 21 URREMENDI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 193 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Trucíos-Turtzioz Avda. Lehendakari Agirre, 51 94/6809040 94/6109414 ayto.turtzioz@bizkaia.org www.turtzioz.org

P.K./C.P.: 48880 Azalera/Extensión: 31,00 Bizt./Hab.: 525 Dents./Dens.: 16,93 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE MANUEL COTERON FERNANDEZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

VANESSA ORTIZ ARTIETA ROMUALDO ZORRILLA BARRERAS ROSA TERESA MARTIN GALLEGO JOSE LUIS VIA LLAGUNO MARTA GOMEZ BERAN LUIS ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ROSA Mª PUJANA ETXEBARRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ROSA Mª PUJANA ETXEBARRIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 194 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Ubide San Juan, 4 945/450322 945/461437 abengoa.ubide@bizkaia.org www.ubidekoudala.net

P.K./C.P.: 48145 Azalera/Extensión: 2,90 Bizt./Hab.: 180 Dents./Dens.: 62,06 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOXE ANTONIO PAGOLA KORTAJARENA

Ubideko Arnasa

Zinegotziak/Concejales-as Ubideko Arnasa Ubideko Arnasa Ubideko Arnasa EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ANA Mª BENGOETXEA LEJARZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA Mª BENGOETXEA LEJARZA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 195 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

IKER SAENZ DE ARGANDOÑA ORTIZ JON TXOPITEA ZUGADI GIZANE IBARGUTXI UGARTE ASER ASTORGANO MARTIN


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Ugao-Miraballes Herriaren enparantza, z/g 94/6480711 94/6481893 alkatetza.ugao@bizkaia.org www.ugao-miraballes.net

P.K./C.P.: 48490 Azalera/Extensión: 4,50 Bizt./Hab.: 4.085 Dents./Dens.: 907,77 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa EKAITZ MENTXAKA CORRAL

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as ETOR IDIRIN ERCILLA ANA MAITE FERNANDEZ OTAMENDI JON IÑAKI LARRABIDE GUINEA BEATRIZ PEREDA MARTINEZ NEREA SOLAGUREN SALAZAR ASIER CORTAJARENA ZABALA XABIER URUEÑA ASTIGARRAGA FELICIDAD BAHILLO MORAN GOIO RAMOS VILLANUEVA RUFI RUBIO COLLADO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: IÑIGO ALEGRIA ITURRI Kontu-hartzailea/Interventor-a: IÑIGO ALEGRIA ITURRI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 196 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

PLENTZIA-MUNGIA

Urduliz Elortza plaza, 1 94/6762061 94/6764240 udala@urduliz.net www.urduliz.eu

P.K./C.P.: 48610 Azalera/Extensión: 7,80 Bizt./Hab.: 3.930 Dents./Dens.: 503,84 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa JAVIER BILBAO LOPATEGI

EAJ-PNV

JOSE IGNACIO OLEA LLONA Mª CARMEN CAREAGA JORAJURIA PEDRO ANGEL ELORDUI OTEGUI ALAZNE BILBAO OLEA AITOR AIO MOTRIKO KOLDOBIKA ZUAZO GIBELONDO JOSU IRATZAGORRIA JAUREGI Mª ROSARIO DIAZ GARCIA DABI ZUAZUA ALVAREZ TEODORO ANTUÑANO VADILLO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU Denok Batera-Todos Unidos (DB-TU)

Idazkaria/Secretario-a: IÑAKI GABIREL ZAMALLOA URGOITI Kontu-hartzailea/Interventor-a: IÑAKI GABIREL ZAMALLOA URGOITI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s URDULIZ URBANISMO SOZIETATEA, S.A. Elortza Plaza, 1 48610, URDULIZ ✆ 94/6768818  www.urdulizurbanismo.com Objeto Social: Promoción inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal. URIBE KOSTA-BEHARGINTZA, S.L. Karabiazpi, 1 48640, BERANGO ✆ 94/6760638  www.urkobe.net Objeto Social: Promoción del empleo. Composición Accionarial: 9,70% Municipal + 90,30% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA URIBE KOSTAKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACION ELORDUI JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 197 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Urduña/Orduña Foru plaza, 1 945/383003 945/383445 bulegoak@urduna.com www.urduna.com

P.K./C.P.: 48460 Azalera/Extensión: 33,50 Bizt./Hab.: 4.216 Dents./Dens.: 125,85 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IDOIA AGINAKO ARBAIZA

EH BILDU

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as ITZIAR BIGURI UGARTE LUIS FELIX GARCIA SODUPE JOSELU FERNANDEZ GRANDIO ERIZ PEREZ EGILUZ ELENA URRUELA HERRAN IÑAKI XABIER CUADRA QUINTANA LOLA EGIA PEÑA XABIER SOBRON GONZALEZ ROCIO MATIAS BLANCO JOSEBA IÑAKI IZAOLA GASTAKA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ANGEL Mª MARCOS ROBLES Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANGEL Mª MARCOS ROBLES

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión mediambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros Municipios. URDUÑAKO ARKUPEA, S.L. Foru plaza, 1 48460, URDUÑA/ORDUÑA ✆ 945/383003  www.urduna.com Objeto Social: Servicios Sociales y Asistenciales. Composición Accionarial: 100% Municipal URDUÑEDERRA, S.L. Burdin Kalea, 2 48460, URDUÑA/ORDUÑA ✆ 945/383003  www.urduna.com Objeto Social: Promoción urbanística, turístico-comercial y empleo. Composición Accionarial: 87% Municipal + 13% Azpiegiturak, S.A.U.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA INNOBASQUE, AGENCIA DE VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZREN EUSKAL AGENTZIA Euskal Udalen Gida 198 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Lauaxeta enparantza, 1 94/4920411 94/4923259 ayuntamiento.trapagaran@bizkaia.org www.trapagaran.net

P.K./C.P.: 48510 Azalera/Extensión: 13,10 Bizt./Hab.: 12.129 Dents./Dens.: 925,87 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa XABIER CUELLAR CUADRA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak AINHOA SANTISTEBAN GUTIERREZ BERNARDO AZKUE ORBEA JUAN JOSE SAGREDO ORMAZA IRATXE ETXEZARRAGA ALAÑA ANA ISABEL VALDEZATE TRABAJO JAVIER PEREZ ALONSO MIGUEL ANGEL QUINTANA NUÑEZ MIGUEL ANGEL GOMEZ VIAR SUSANA CELA GARCIA PRUDENCIO PRIETO MELERO Mª BEGOÑA MARTINEZ FERNANDEZ ORATS ARANA BUTROE OIHANE GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE GOITIA SETIEN ROBERTO BURGOS INCLAN JOSE MANUEL ARIAS PARRA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Elkarrekin ahal da Trapagaran (AJSP)

Idazkaria/Secretario-a: INES Mª VALDIVIELSO MARTINEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: RAFAEL BARAYON RUIZ

Euskal Udalen Gida 199 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Valle de Trápaga-Trapagaran


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA / CENTRO DE TRANSPOPRTES DE BIZKAIA Bº El Juncal, s/n 48510, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN ✆ 94/4783000  www. aparkabisa.com Objeto Social: Centro de transportes y mercancías. Composición Accionarial: 0,18% Municipal + 79,52% D. F. de Bizkaia + 19,96% Gobierno Vasco + 0,29% Ayto. Barakaldo + 0,05% Otros. TALLERES GALLARRETA, S.L. Barrio Abanto, 12 48500, ABANTO Y CIERVANA / ABANTO ZIERBENA ✆ 94/6362478  www.gallarreta.net Objeto Social: Promoción social de las personas discapacitadas psíquicas. Composición Accionarial: 25% Municipal + 75% Otros Municipios. MEATZALDEKO BEHARGINTZA. Avda. La Estación, 14 Bajo 48530 ORTUELLA ✆ 94/4044958  www.behargintza-zm.com Objeto Social: Apoyo al empleo, promoción de proyectos empresariales, apoyo a la insercción y desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 20% Municipal + 80% Otros Municipios.

BIZKAIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA NERBIOI EZKERRALDEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD de municipios DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RÍA DEL NERVIÓN Bestelako Entitateak/Otras Entidades BILBAO METROPOLI 30 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FUNDACION DURAÑONA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 200 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DURANGALDEA/DURANGUESADO

Zaldibar Bizkaiko Diputazio plaza, 1 94/6827016 94/6827952 zaldibar@zaldibar.org www.zaldibar.org

P.K./C.P.: 48250 Azalera/Extensión: 11,60 Bizt./Hab.: 3.062 Dents./Dens.: 263,96 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ENERITZ AZPITARTE ARANZABAL*

EH BILDU

CARMEN MILAGROS SAMPEDRO VIDAURRE AITOR LOPEZ VAZQUEZ DELFIN ZUBIZARRETA EGUIGUREN AITOR ARIZMENDIARRIETA ALBERDI ARAntZA BAigORRi BELAZA* ALBERTO ARANCIBIA GUERRICABEITIA JUAN MARI URIARTE OSA IÑAKI MENDIOLAGARAI BASTIDA JAVIER TERA DIAZ NARCISA ROJO ROJO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: INMACULADA ETXEANDIA VIÑUELA Kontu-hartzailea/Interventor-a: INMACULADA ETXEANDIA VIÑUELA

*

2018ko otsailaren 26ko osoko bilkura / Pleno del 26/02/18

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Okamika Auzoa 48289, GIZABURUAGA ✆ 94/6842211  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial. Composición Accionarial: 1,21% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 39,11% Azpiegitgurak, S.A.U. + 8,68% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 URKIOLA LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 201 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ENKARTAZIOAK/ENCARTACIONES

Zalla Kosme Bibanko, 2 94/6390001 94/6390003 zallakoudala@zalla.org www.zalla.org

P.K./C.P.: 48860 Azalera/Extensión: 30,10 Bizt./Hab.: 8.481 Dents./Dens.: 281,76 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JAVIER PORTILLO BERASALUZE

Zalla Bai (ZB)

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as MARIA GALLARRETA ARIÑO JOSU SANTAMARIA ORTIZ DE ZARATE LUIS MARTINEZ BARDECI ESTIBALIZ ELGEZUA JUEZ MANUEL Mª MAESTRE URRUELA JOSE FELIX SARACHAGA SEOANE IRENE PARDO PORTILLO JUANRA URKIJO ETXEGUREN ANA ROSA LEIZEA NIETO KEPA LANBARRI CAMILO ESTHER LASA SEISDEDOS MARIA NELA DIEGO RUIZ

Zalla Bai (ZB) Zalla Bai (ZB) Zalla Bai (ZB) Zalla Bai (ZB) Zalla Bai (ZB) Zalla Bai (ZB) EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: *HUTSIK/VACANTE Kontu-hartzailea/Interventor-a: BERTA GONZALEZ RUIZ (ACCTAL.)

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s RESIDENCIA ZALLAKO EGUZKI Avda. Sabino Arana, 2 48860, ZALLA ✆ 94/6670254  www.zalla.org Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA ENKARTERRIETAKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ENKARTERRI GROUP ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 ASAMBLEA COMARCAL DE LA CRUZ ROJA DE LAS ENCARTACIONES Euskal Udalen Gida 202 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Zamudio Pza. Sabino Arana, 1 94/4060990 94/4030622 udala@zamudiokoudala.net www.zamudiokoudala.net

P.K./C.P.: 48170 Azalera/Extensión: 17,80 Bizt./Hab.: 3.263 Dents./Dens.: 183,31 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IGOTZ LOPEZ TORRE

EAJ-PNV

ELENA IGLESIAS MENDEZ MIREIA ZARATE AGIRRE JOSE Mª OLARRA LARRAURI ITZIAR LANDETA DEL CURA MANUEL FRANCISCO HEREDERO JOSEBA CALLEJA DEHESA JOSEBA IÑAKI ASTORKIZA IRURETAGOIENA DEÑE LARRABEITI MENDICUTE JON IKER EGUSQUIZAGA BILBAO IKER OAR LEKERIKA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: JOSE IGNACIO ARBERAS MENDIGUREN Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE IGNACIO ARBERAS MENDIGUREN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s PARQUE TECNOLOGICO - TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. Ibaizabal bidea, Edif. 101 48170, ZAMUDIO ✆ 94/4039500  www.parke.eus Objeto Social: Promover la inversión industrial. Composición Accionarial: 0,28% Municipal + 18,02% D.F. Bizkaia + 67,26% Spri + 11,82% Azpiegiturak, S.A.U. + 2,62% UPV/EHU. SOCIEDAD PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO, S.A. Alda. Recalde, 50 48009, BILBAO ✆ 94/4706500  www.bilbaoair.com Objeto Social: Potenciar el Aeropuerto. Composición Accionarial: 5% Municipal + 20% D.F. Bizkaia + 25% Eusko Jaurlaritza + 30% Otros + 20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA JATA-ONDO LANDA GARAPEN ELKARTEA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 203 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Zaratamo 

Elexalde, 16 94/6710052 administrazioa.zaratamo@bizkaia.org www.zaratamo.com

P.K./C.P.: 48480 Azalera/Extensión: 10,00 Bizt./Hab.: 1.652 Dents./Dens.: 165,20 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JON AJURIA FISURE

IND. ZARATAMO (PIGH)

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Mª DEL MAR LOPEZ RAMOS ENRIQUE MACIAS VALLE JON IBON IZAGUIRRE AGUIRRE JOSE MARTINEZ DOMINGUEZ MIREN NEKANE SAGASTI LEGARDA JUAN IGNACIO CHAVES MACIAS GAIZKA PINEDA MURUA TERESA LARREA GOROSTIAGA

IND. ZARATAMO (PIGH) IND. ZARATAMO (PIGH) IND. ZARATAMO (PIGH) IND. ZARATAMO (PIGH) EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: JOSE MANUEL GARROTE MILAN Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE MANUEL GARROTE MILAN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 204 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Zeanuri San Isidro kalea, 10 94/6739146 94/6317219 udala.zeanuri@bizkaia.org www.zeanuri-udala.org

P.K./C.P.: 48144 Azalera/Extensión: 67,00 Bizt./Hab.: 1.269 Dents./Dens.: 18,94 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa EUSEBIO LARRAZABAL OLABARRI

EAJ-PNV

EIDER AJURIAGERRA ARANA FELIPE AGIRREZABALA AGIRREZABALA ENERITZ IZA URIARTE MIREN GURUTZE ETXEBARRIA ZULUAGA MIREN ZEDARRI JAUREGI MANTEROLA GOTZON IDIRIN ATUTXA IRATI URIEN ORTUZAR ARKAITZ ESTIBALLES ORMAETXEA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ANA Mª BENGOETXEA LEJARZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA Mª BENGOETXEA LEJARZA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA PATRONATO PARQUE NATURAL GORBEIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 205 Guía de los Municipios Vascos

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ARRATI-NERBIOI/ARRATIA-NERVION

Zeberio Zubialde, 10 94/6481079 94/6481983 udala.zeberio@bizkaia.org www.zeberio.net

P.K./C.P.: 48499 Azalera/Extensión: 47,20 Bizt./Hab.: 1.085 Dents./Dens.: 22,98 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JON XARLES IDIRIN GORROTXATEGI

EAJ-PNV

BIZKAIA

Zinegotziak/Concejales-as ROBERTO GONZALEZ DE ETXABARRI ARANDIA MONTSERRAT PETRALANDA GORROTXATEGI UNAI LARRABIDE IPIÑA PATXI ABRISKETA OLABARRI ANA BELEN ALBERDI EGUILUZ KEPA MIRENA PEREZ URRAZA ITSASO MURUZABAL ELEZKANO AITOR URIETA GUIJARRO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: Mª TERESA CAMARERO SANCHEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª TERESA CAMARERO SANCHEZ

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s RESIDENCIA EUSEBIO ALDEKOA Elizondo, 8 Bajo 48499, ZEBERIO ✆ 94/6481108  www.residenciazeberio.es Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL, S.L. Elexalde, 18 48498, ARRANKUDIAGA ✆ 94/6712699  www.ut21.org Objeto Social: Gestión medioambiental y desarrollo sostenible de la comarca. Composición Accionarial: 11,11% Municipal + 88,89% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GORBEIALDE LANDA GARAPEN ELKARTEA PATRONATO PARQUE NATURAL GORBEIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 206 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BILBAO HANDIA/GRAN BILBAO

Zierbena Bº La Cuesta, 1 94/6365336 94/6365399 udala.zierbena@bizkaia.org www.zierbena.net

P.K./C.P.: 48508 Azalera/Extensión: 9,20 Bizt./Hab.: 1.498 Dents./Dens.: 162,82 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea jaun-andrea/Alcalde-sa IÑIGO DE LOYOLA ORTUZAR ANGULO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Zinegotziak EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: JOSE AGUSTIN GUTIERREZ NOVO Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE AGUSTIN GUTIERREZ NOVO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s MEATZALDEKO BEHARGINTZA, S.L. Avda. La Estación, 14 Bajo 48530, ORTUELLA ✆ 94/4044958  www.behargintza-zm.com Objeto Social: Apoyo al empleo, promoción de proyectos empresariales, apoyo a la inserción y desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 20% Municipal + 80% Otros Municipios.

BIZKAIA

EUGENIO MENDIKOTE CARPINTERO UNAI ELOSEGI CRECENTE ASIER URANGA ORTIZ XANDRA ACOSTA VARELA GUSTAVO LANBARRI SAN MARTIN IGOR GAÑAN RAMIRO IAGOBA YARTO IRAZABAL EIDER CASANOVA ALONSO

ZIERBENA PORTUA, S.A. Puerto, s/n Edificio Multifunción 48508, ZIERBENA ✆ 94/6365405  www.zierbena.net Objeto Social: Gestión del puerto y de la lámina de agua. Composición Accionarial: 100% Municipal. ZIERBENA URBANISTICA, S.A. Puerto, s/n Edificio Multifunción 48508, ZIERBENA ✆ 94/6365405  www.zierbena.net Objeto Social: Gestión y promoción de actuaciones urbanísticas. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO BILBAO METROPOLI 30 ENKARTERRIALDE LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA / ENKARTERRIALDE ASOCIACIÓN DESARROLLO DE LAS ENCARTACIONES ENKARTUR TURISMO DE LAS ENCARTACIONES EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA / FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 207 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

MARKINA-ONDARROA

Ziortza-Bolibar Domingo Ugartetxea, 3 94/6165727 94/6164016 udala@ziortza-bolibar.com www.ziortza-bolibar.com

P.K./C.P.: 48278 Azalera/Extensión: 19,00 Bizt./Hab.: 434 Dents./Dens.: 22,84 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ALBERTO GARRO URIBE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as

BIZKAIA

SAIOA BILDOSOLA GERRIKABEITIA ANA ROSA ARRIAGA JAIO RAKEL GANDIAGA IRUSTA JON ANDER BARRUETABEÑA GERRIKABEITIA IÑIGO URIBE FUNDAZURI JOSE LUIS ZELAIA BASTERRETXEA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: Mª CONCEPCIÓN MALLEA MADARIAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª CONCEPCIÓN MALLEA MADARIAGA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA/ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS LEA ARTIBAI LANDA GARAPEN ELKARTEA Euskal Udalen Gida 208 Guía de los Municipios Vascos


Municipio 

San Juan enparantza, z/g 943/652900 943/652875 abaltzisketa@udal.gipuzkoa.net www.abaltzisketa.net

P.K./C.P.: 20269 Azalera/Extensión: 11,20 Bizt./Hab.: 326 Dents./Dens.: 29,10 Zinegotziak/Concejales: 7

GIPUZKOA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Abaltzisketa 

San Juan enparantza, z/g 943/652900 943/652875 udala@abaltzisketa.eus www.abaltzisketa.eus

P.K./C.P.: 20269 Azalera/Extensión: 11,20 Bizt./Hab.: 329 Dents./Dens.: 29,37 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JON ZUBIZARRETA ALDAYA

HERRITARRAK

Zinegotziak/Concejales-as ADUR GOROSTIDI URKIA ARITZ GARMENDIA URKIA MIKEL SEMPERENA IRASTORZA JOSE Mª EGUNEZ IRAZUSTA KEPA GOROSTIDI GARMENDIA FELIX MAYOZ MUÑOA

HERRITARRAK HERRITARRAK HERRITARRAK HERRITARRAK HERRITARRAK HERRITARRAK

Idazkaria/Secretario-a: NEKANE LOPETEGI ETXEBERRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: NEKANE LOPETEGI ETXEBERRIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,27% Municipal + 98,73% Otros Municipios

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 211 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,16% Municipal + 99,84% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Aduna 

Herriko plaza, 1 943/692571 943/690262 udala@aduna.eus www.aduna.eus

P.K./C.P.: 20150 Azalera/Extensión: 7,00 Bizt./Hab.: 471 Dents./Dens.: 67,28 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSU AMILIBIA ALSUA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as NEREA ABURUZA SAN SEBASTIAN JOSE Mª SARASOLA GOENAGA JONE OLASAGASTI ARZALLUS ARKAITZ IZAGUIRRE IBARGÜEN ARIANE LERTXUNDI URRESTARAZU AURITZ ALKORTA IRASTORZA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: LEIRE ARTEAGA ZUMETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: LEIRE ARTEAGA ZUMETA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 1% Municipal + 99% Otros Municipios.

GIPUZKOA

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,50% Municipal + 98,50% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales AIZTONDO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA/ ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 212 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Aia 

Gozategi enparantza, 1 943/131144 943/134104 aia@aia.eus www.aia.eus

P.K./C.P.: 20809 Azalera/Extensión: 55,10 Bizt./Hab.: 2.039 Dents./Dens.: 37,00 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa NEKANE ARRIZABALAGA MANTEROLA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as ARKAITZ IRURETAGOIENA LERTXUNDI ASIER IBARGUREN IBARGUREN SERGIO CUBERO BELINCHON JON ANDER AZPIROZ OTEGUI IGOR ITURAIN IBARGUREN Mª JESUS ARRUABARRENA ESNAOLA EÑAUT GURUCEAGA ERASUN KONTXI LAZCANO ARRUTI AITOR ARREGUI EIZAGUIRRE HODEIZA SALLEN MOLINERO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: XABIER OSA ALZIBAR Kontu-hartzailea/Interventor-a: XABIER OSA ALZIBAR

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s AIA LANTZEN, S.A. Gozategi enparantza, 1 20809, AIA ✆ 943/131144  www.aia.eus Objeto Social: Promoción del suelo residencial e industrial. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACION GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA FUNDAZIOA UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME Euskal Udalen Gida 213 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Aizarnazabal 

Herriko plaza, 1 943/897053 943/897138 udala@aizarnazabal.eus www.aizarnazabal.eus

P.K./C.P.: 20749 Azalera/Extensión: 6,50 Bizt./Hab.: 775 Dents./Dens.: 119,23 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª CARMEN ARREGI AGIRRE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as IMANOL CORTA GURRUCHAGA AINHOA ETXABE ZUBIZARRETA JOSEBA MUJIKA LARRAÑAGA LOREA ELUSTONDO ERAUSKIN EÑAUT LARRARTE SALABERRIA IRATXE CIARRUSTA BILBAO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: BEGOÑA GORRITXATEGI OSA Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

BEGOÑA GORRITXATEGI OSA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA ERDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL UROLA MEDIO UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME Euskal Udalen Gida 214 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Albiztur 

Simón Labayen enparantza, z/g 943/654426 943/698753 udala@albiztur.eus www.albiztur.eus

P.K./C.P.: 20495 Azalera/Extensión: 13,10 Bizt./Hab.: 327 Dents./Dens.: 24,96 Zinegotziak/Concejales: 7

Kudeaketa-Batzordeko Burua/Presidente Comisión Gestora CARLOS UGARTEMENDIA LEUNDA

Kudeaketa-Batzordeko Bokalak/Vocales Comisión Gestora Mª CARMEN DORRONSORO URANGA ISIDRO CONDADO ELOLA AINHOA GALARZA IRIGOYEN Mª ISABEL MACHINANDIARENA ARROSPIDE AITZIBER ORBEGOZO ARROSPIDE JOSE JAVIER MAIZA AIZCORBE * Albizturko zinegotzi hautetsiek kargua utzi ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2015eko irailaren 15ean egindako saioan, Albizturko Udalean eratuko den Batzorde Kudeatzaileko kideak izendatzea erabaki du. / Tras la renuncia de los/as concejales/as electos/as en el municipio de Albiztur, la Diputación Foral de Gipuzkoa, en sesión de 15 de septiembre de 2015, acordó el nombramiento de los miembros de la Comisión Gestora a constituir en el Ayuntamiento de Albiztur.

Idazkaria/Secretario-a: LIERNI MUÑOA SALAVERRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: LIERNI MUÑOA SALAVERRIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea,1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial:1,26% Municipal + 98,74% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SAIAZ MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 215 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,69% Municipal + 99,31% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Alegia 

Enparantza nagusia, z/g 943/653016 / 943/651087 943/654815 alegia@alegia.eus www.alegia.eus

P.K./C.P.: 20260 Azalera/Extensión: 7,60 Bizt./Hab.: 1.744 Dents./Dens.: 229,47 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa UNAI IRAOLA AGIRREZABALA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as AMAIA JIMENEZ ARANDIA JON ASURABARRENA AYESTARAN Mª NATIVIDAD MURUA ARTOLA MIKEL ARTOLA IZAGIRRE UNAI AMONDARAIN SARALEGI KERMAN ORBEGOZO URIBE JAIME PEON ORMAZABAL AITZOL AROZENA ZUFIRIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: JUAN ANTONIO BENGOETXEA URKIZU Kontu-hartzailea/Interventor-a: JUAN ANTONIO BENGOETXEA URKIZU

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 1,99% Municipal + 98,01% Otros Municipios. TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea,1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 3,80% Municipal + 96,20% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GOIENER, S. Coop. TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI Euskal Udalen Gida 216 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Alkiza San Martin plaza, z/g 943/690235

P.K./C.P.: 20494 Azalera/Extensión: 11,90 Bizt./Hab.: 373 Dents./Dens.: 31,34 Zinegotziak/Concejales: 7

udala@alkiza.eus www.alkiza.eus

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN IGNACIO UMEREZ URREZOLA

Alkizako Abertzale Ezkertiarrak (AAE)

Zinegotziak/Concejales-as KOLDOBIKA JAUREGI ZINKUNEGI JOSE Mª ARANZABE URRUZOLA JOSE RAMON HERNANDEZ CRISTOBAL MIREN USUE ETXEBESTE EIZAGUIRRE ONINTZA GOROSTIDI MURUA XABIER MUGICA LETAMENDIA

Alkizako Abertzale Ezkertiarrak (AAE) Alkizako Abertzale Ezkertiarrak (AAE) Alkizako Abertzale Ezkertiarrak (AAE) Alkizako Abertzale Ezkertiarrak (AAE) Alkizako Abertzale Ezkertiarrak (AAE) Alkizako Abertzale Ezkertiarrak (AAE)

Idazkaria/Secretario-a: ANE GOMEZ URTEAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANE GOMEZ URTEAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,33% Municipal + 98,67% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales AIZTONDO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 217 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,69% Municipal + 99,31% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Altzaga 

Altzaga bidea, 11 943/883737 943/161045 udala@altzaga.eus www.altzaga.eus

P.K./C.P.: 20248 Azalera/Extensión: 2,50 Bizt./Hab.: 165 Dents./Dens.: 66,00 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ELUSKA IBARGUREN MIGUEL

Altzagako Artea Taldea (AAT)

Zinegotziak/Concejales-as MITXEL ARIZCORRETA BARON ANDONI OLANO SAN SEBASTIAN IÑIGO OLANO SAN SEBASTIAN ALAZNE ARAMENDI AIZPURU

Altzagako Artea Taldea (AAT) Altzagako Artea Taldea (AAT) Altzagako Artea Taldea (AAT) Altzagako Artea Taldea (AAT)

Idazkaria/Secretario-a: BELEN MENDIZABAL OTEGUI Kontu-hartzailea/Interventor-a: BELEN MENDIZABAL OTEGUI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Kalea Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Fomento y promoción del Goierri. Composición Accionarial: 0,30% Municipal + 99,70% Otros Municipios.

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Oficina 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,02% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 24,48% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 218 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Altzo 

Altzo Muño, 73 943/652413 943/650955 udala@altzo.eus www.altzo.eus

P.K./C.P.: 20268 Azalera/Extensión: 9,90 Bizt./Hab.: 400 Dents./Dens.: 40,40 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA ELDUAIEN OLAZAR

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as LURDES MURUA GOROSTIDI JOSU ASTRAIN AZKONA MIREN BALERDI AMONDARAIN LIERNI IZAGUIRRE GUTIERREZ ANTONIO ARTOLA ARTOLA EIDER EPELDE DAVILA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: OLGA URBIZU URREAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: OLGA URBIZU URREAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,42% Municipal + 98,58% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS TOLOSALDEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 219 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,31% Municipal + 99,69% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Amezketa 

Fernando Amezketarren plaza, z/g 943/653189 943/653189 udala@amezketa.eus www.amezketa.eus

P.K./C.P.: 20268 Azalera/Extensión: 20,60 Bizt./Hab.: 968 Dents./Dens.: 46,99 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa iÑAki AMUnDARAin tOLOsA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as AINHOA ZURIARRAIN ETXANIZ JON GOROSTEGI MURUA BERNARDO JAVIER USABIAGA POLO JOSE Mª SARASOLA GALARZA JOSE ANTONIO ARTOLA MUJIKA JULIAN SAGASTUME GARMENDIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Auzolanean Auzolanean

Idazkaria/Secretario-a: CRISTINA GARMENDIA ULACIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: CRISTINA GARMENDIA ULACIA

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s TOLOSALDEA GARATZEN S.A Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industriagunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición accionarial: 2,40% Municipal + 97,60% Otros Municipios. ZAZPITURRI, S.A. Fernando Amezketarren plaza, z/g 20268, AMEZKETA ✆ 943/653189 Objeto Social: Explotación de la Central Hidroelécctrica de Zazpiturri para la producción y venta de energía. Composición Accionarial: 45% Municipal + 10% EVE + 45% Ayto. Tolosa

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA/ ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 220 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DONOSTIALDEA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Andoain Goikoplaza, z/g 943/300830 943/300828 andoain@andoain.eus www.andoain.eus

P.K./C.P.: 20140 Azalera/Extensión: 28,00 Bizt./Hab.: 14.655 Dents./Dens.: 523,39 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ANA Mª CARRERE ZABALA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as PEDRO Mª UNANUE ORCOYEN AINARA RODRIGUEZ ZALAKAIN JON ZULUETA BERASTEGUI ESTIBALIZ MUJIKA TOLARETXIPI JOSE AGUSTIN ALBERRO IRIZAR MAIDER LAINEZ LAZCOZ ALVARO GONZALEZ COSSIO ASCENSION PARRON PEGUERO DANIEL GARCIA DE LA CALLE PETRA ROMERO POZO Mª JOSE IZAGIRRE ITURZAETA IMANOL GOENAGA EGIBAR IÑAKI EGIBAR LARRAÑAGA GREGORIO OLASAGASTI ARZALLUS OLGA HERNANDEZ MONTERO LUIS JORGE FERNANDES MOURINHO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Ganemos Andoain Irabazi IRABAZI

Idazkaria/Secretario-a: JOSE MARAÑA SANCHEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIRIAM LIZASO ARRUABARRENA

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 221 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ANDOAIN Sorabilla auzoa, 231 20140, ANDOAIN ✆ 943/300147  www.andoain.eus Objeto Social: Gestión del deporte municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BERTXIN, S.A. Goikoplaza, z/g 20140, ANDOAIN ✆ 943/300830  www.andoain.eus Objeto Social: Producción y distribución de energía hidroeléctrica. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 222 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Anoeta 

Herriko plaza, z/g 943/651200 943/650353 udala@anoeta.eus www.anoeta.eus

P.K./C.P.: 20270 Azalera/Extensión: 4,10 Bizt./Hab.: 1.893 Dents./Dens.: 461,70 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa PEDRO Mª ESTANGA LASA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MIREN JOSUNE EIZMENDI MANTEROLA ARATZ LUISA URKOLA IZASKUN JAUREGI SAIZAR BAKARNE OLANO MANZANO KEPA DE LA IGLESIA SANCHEZ IÑAKI MERINO CASTRO FRANCISCO BERBEL PEREZ JOSE IGNACIO OTERMIN GARMENDIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: NEKANE AGIRRESAROBE ETXEBERRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: NEKANE AGIRRESAROBE ETXEBERRIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ANOETA LANTZEN, S.A. Herriko plaza, z/g 20270, ANOETA ✆ 943/651200  www.anoeta.eus Objeto Social: Promoción inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal.

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 3,89% Municipal + 96,11% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 223 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 1,37% Municipal + 98,63% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA GARAIA/ALTO DEBA

Antzuola 

Herriko plaza, 8 943/766246 943/787100 udala@antzuola.eus www.antzuola.eus

P.K./C.P.: 20577 Azalera/Extensión: 27,70 Bizt./Hab.: 2.193 Dents./Dens.: 79,16 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa BERNARDO RAFAEL KORTABARRIA OLABARRIA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as USOA AGIRRE JAUREGI MIKEL BARGIELA IPARRAGUIRRE GARAZI LARREA ZUMELAGA ION UGARTEBURU LIZARRALDE ALAITZ IGARZABAL JAUREGUI ION ITURBE BERISTAIN BASILIO ORMAZABAL GALARZA LUIS JAVIER TELLERIA ORRIOLS Mª EUGENIA ARRIZABALAGA OLAIZOLA Mª ARRATE GALLASTEGUI OYARZABAL

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: *HUTSIK/VACANTE Kontu-hartzailea/Interventor-a: *HUTSIK/VACANTE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ANTZUOLA UDAL ETXEGINTZA, S.A. Herriko plaza, 8 20577, ANTZUOLA ✆ 943/766246  www.antzuola.eus Objeto Social: Construcción de viviendas municipales. Composición Accionarial: 100% Municipal. JAKION, S.L. San Miguel plaza, 4 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714686  www.jakion.es Objeto Social: Promoción y venta de productos hortofrutícolas y artesanales. Composición Accionarial: 3,50% Municipal + 31,70% Otros + 64,80% Otros Municipios.

GIPUZKOA

SURADESA, S.A. Nafarroa etorbidea, 17 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/793399  www.debagoiena.eus Objeto Social: Gestión de la rehabilitación del patrimonio de viviendas de Debagoiena. Composición Accionarial: 5,80% Municipal + 94,20% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA , S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero comarcal. Composición accionarial: 2,31% Municipal + 97,69% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BIDEBERRI MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD BIDEBERRI UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA GOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA-DEBA GARAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACIÓN PÚBLICA RESIDENCIA MIZPIRUALDE Euskal Udalen Gida 224 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Arama 

Iriarte, 2 943/880739 943/880739 udala@arama.eus www.arama.eus

P.K./C.P.: 20248 Azalera/Extensión: 1,30 Bizt./Hab.: 217 Dents./Dens.: 166,92 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ASIER MUJIKA OTEGI

Aramako Herri Batzarra (AHB)

Zinegotziak/Concejales-as ALOÑA URRETABIZKAIA MENDIZABAL ALAINE GOIKOETXEA ARIZMENDI JAIONE BENDOIRO ALDASORO LUIS GARMENDIA SAGASTUME

Aramako Herri Batzarra (AHB) Aramako Herri Batzarra (AHB) Aramako Herri Batzarra (AHB) Aramako Herritarrak (AH)

Idazkaria/Secretario-a: BELEN MENDIZABAL OTEGUI Kontu-hartzailea/Interventor-a: BELEN MENDIZABAL OTEGUI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,04% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 24,46% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUSKAL FONDOA GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 225 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Fomento y promoción del Goierri. Composición Accionarial: 0,41% Municipal + 99,59% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA GARAIA/ALTO DEBA

Aretxabaleta 

Otalora, 1 943/711862 943/711864 udala@aretxabaleta.eus www.aretxabaleta.eus

P.K./C.P.: 20550 Azalera/Extensión: 29,00 Bizt./Hab.: 6.995 Dents./Dens.: 241,20 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa UNAI ELKORO OIANGUREN

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as NEREA LOURDES ETXABE OTADUI AITOR GABILONDO ARENAZA MIKEL URIBETXEBARRIA BARRENA Mª PILAR LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA JOSE MIGUEL URIBARREN AZPIAZU ION ALBIZU GONZALEZ OIHANE ETXEBARRIA ARANA IRATI PAGOAGA ZALOÑA HECTOR PRIETO ROSADO PATXI XABIER IGARTUA BENGOA LUIS MARIANO GOMEZ SANCHEZ MIREN LOREA LANA JAUREGUI Idazkaria/Secretario-a: FRANCISCO JAVIER MENDIZABAL GARATE Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

JUAN ANTONIO MARTINEZ DE AGIRRE ETXABE

Euskal Udalen Gida 226 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU IRABAZI PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Ibitarte, 5 -1ª Planta. 20870, ELGOIBAR ✆ 943/741126  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 4,66% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,43% D.F. de Gipuzkoa + 19,89% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba. JAKION, S.L. San Miguel plaza, 4 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714686  www.jakion.es Objeto Social: Promoción y venta de productos hortofrutícolas y artesanales. Composición Accionarial: 5,30% Municipal + 31,70% Otros + 63% Otros Municipios. SURADESA, S.A. Nafarroa etorbidea, 17 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/793399  www.debagoiena.eus Objeto Social: Gestión de la rehabilitación del patrimonio de viviendas de Debagoiena. Composición Accionarial: 7,30% Municipal + 92,70% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA, S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición accionarial: 6,92% Municipal + 93,08% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA LEINTZ UDAL EUSKALTEGIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

DEBA GOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA-DEBA GARAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 227 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA GARAIA/ALTO DEBA

Arrasate/Mondragón 

Herriko plaza nagusia, 1 943/252000 943/252075 udala@arrasate.eus www.arrasate.eus

P.K./C.P.: 20500 Azalera/Extensión: 30,80 Bizt./Hab.: 22.052 Dents./Dens.: 715,97 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MARIA UBARRETXENA CID

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as IBON ARRUPE ALDECOCEA JUAN RAMON MENDIETA GARAY ANDER GARAY ZABALETA AMAYA CECIAGA GARMENDIA JUAN CARLOS GARITANO EZCURRA Mª AMAYA AZPIAZU ARAMBURU ANUSKA EZKURRA ZUBIZARRETA ENEKO BARBERENA MONDRAGON AMAIA MIREN MADDALEN LARRAÑAGA GALDOS ENEKO FERNANDEZ ORTIZ DE LUZURIAGA MAIALEN ZABALETA MADINABEITIA JOSE LUIS ENCINAS JOSE ITXARO ARTOLA LIZARRALDE URKI LARREA IBABE OSCAR GARCIA HORRILLO VICTORIANO FUENTES NOGUERA ANABEL LEGAZ CANFLANCA IGOR URIZAR MURGOITIO EVA ABUIN BIDEBURU JUAN LUIS MERINO SANABRIA Idazkaria/Secretario-a: IÑIGO GARITANO LARRAÑAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

IÑAKI BALZATEGI GARAI

Euskal Udalen Gida 228 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) SSPBA SSPBA IRABAZI


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ITURBIDE EGOITZA Garibai, 1 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/797211  www.arrasate.eus Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE MONDRAGON, S.A. SAIOLAN Goiru Kalea 1, Edificio A, 4º 20500, ARRASATE/MONDRAGON ✆ 943/712072  www.saiolan.com Objeto Social: Creación de empleo a través de la promoción de nuevas actividades empresariales. Composición Accionarial: 18,37% Municipal + 45,81% Otros + 35,82% Spri. DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Ibitarte, 5 -1ª Planta. 20870, ELGOIBAR ✆ 943/741126  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 2,29% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,43% D.F. de Gipuzkoa + 22,26% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba. JAKION, S.L. San Miguel plaza, 4 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714686  www.jakion.es Objeto Social: Promoción y venta de productos hortofrutícolas y artesanales. Composición Accionarial: 16,10% Municipal + 31,70% Otros + 52,20% Otros Municipios. SURADESA, S.A. Nafarroa etorbidea, 17 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/793399  www.debagoiena.eus Objeto Social: Gestión de la rehabilitación del patrimonio de viviendas de Debagoiena. Composición Accionarial:15,40% Municipal + 84,60% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA, S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición accionarial: 23,85% Municipal + 76,15% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA GOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA-DEBA GARAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 229 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Asteasu 

Lege Zaharren enparantza, z/g 943/691907 943/693106 udala@asteasu.eus www.asteasu.eus

P.K./C.P.: 20159 Azalera/Extensión: 16,90 Bizt./Hab.: 1.523 Dents./Dens.: 90,11 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª PILAR LEGARRA CORTAJARENA

Asteasu Batuz/AB

Zinegotziak/Concejales-as JOSE RAMON AYERZA SARASUA HARITZ MUGICA LASA Mª PILAR ITURBE URDANGARIN JOSEBA TXAPARTEGI NIEVE AITOR USANDIZAGA IZAGUIRRE ANTONIO ELICEGUI ORBEGOZO LUIS JESUS URIBE-ETXEBARRIA APALATEGI IZASKUN ECHEVERRIA ERQUICIA

Asteasu Batuz/AB Asteasu Batuz/AB Asteasu Batuz/AB Asteasu Batuz/AB Asteasu Batuz/AB Asteasu Batuz/AB EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: JUAN Mª ZUBILLAGA FERNANDEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: JUAN Mª ZUBILLAGA FERNANDEZ

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 1,55% Municipal + 98,45% Otros Municipios.

GIPUZKOA

ASTEASU LANTZEN, S.A. Lege Zaharren enparantza, z/g 20159, ASTEASU ✆ 943/691907  www.asteasu.eus Objeto Social: Promoción Inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal. TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 3,30% Municipal + 96,70% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 230 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

donostialdea/donostia-san sEbastian

Astigarraga 

Foru enparantza, 13 943/335050 943/335244 udala@astigarraga.eus www.astigarraga.eus

P.K./C.P.: 20115 Azalera/Extensión: 11,50 Bizt./Hab.: 5.535 Dents./Dens.: 481,30 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ZORIONE ETXEZARRAGA ORTUONDO*

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JUAN MARTIN ARREGUI SAGÜES RAMON ARANZASTI LOYARTE OLAIA PASTORIZA SANTOS NEREA ZUSBERRO ALBERRO URKIRI SALABERRIA GRACIA* MIKEL DURAN GONZALO ANDONI GARTZIA ARRUABARRENA IONE OLATZIREGI MENDIOROTZ ANDER GOICOECHEA OCARIZ AINARA VAZQUEZ MARTINEZ IKER GOÑI SALABERRIA Mª TERESA BERNAL MONROY

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE) EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILBU

Idazkaria/Secretario-a: KONTXI URDANPILLETA SANTAMARIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: XABIN OLAIZOLA LASA

* 2017ko urtarrilaren 31ko osoko bilkura / Pleno 31 enero 2017

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GARBITANIA ZERO ZABOR, S.L. Puntapax kalea, 10 Bajo 20170, USURBIL ✆ 943/369609  www.garbitania.com Objeto Social: Recogida selectiva de residuos urbanos y asimilables. Composición Accionarial: 24,15% Municipal + 49,90% Hernaniko Udala + 25,95% Usurbilgo Udala.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA SAGARDUN PARTZUERGOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 231 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ASTIGARRAGA LANTZEN, S.A. Santio Zeharra, 8 20115, ASTIGARRAGA ✆ 943/332370  www.astigarraga.eus Objeto Social: Promoción urbanística y gestión de servicios. Composición Accionarial: 100% Municipal.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Ataun 

Ataungo Udala-Udaletxea 943/180011 943/180111 udala@ataun.net www.ataun.eus

P.K./C.P.: 20211 Azalera/Extensión: 58,70 Bizt./Hab.: 1.700 Dents./Dens.: 28,96 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ASIER RODRIGUEZ ETXEBERRIA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as AITOR ARRUABARRENA ETXEBERRIA NAGORE URDANGARIN AGIRRE MIGUEL JAUREGI APALATEGI MIREN KARMELE AIERBE MUXIKA OIHANA MENDIZABAL ASURABARRENA IKER CONTRERAS VIDAL AMAIA AUZMENDI ASURABARRENA JUAN JOSE MAIZA ARIZTIMUÑO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU HERRIGINTZA HERRIGINTZA HERRIGINTZA HERRIGINTZA

Idazkaria/Secretario-a: BITTOR AGIRREURRETA MURGIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: BITTOR AGIRREURRETA MURGIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Fomento y promoción del Goierri. Composición Accionarial: 3,99% Municipal + 96,01% Otros Municipios.

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,34% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 24,16% Otros Municipios. OTSOBIDE, S.A. Ataungo Udala-Udaletxea 20211, ATAUN ✆ 943/180011  www.ataun.eus Objeto Social: Actividades inmobiliarias. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACION GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA FUNDAZIOA GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA JOXEMIEL BARANDIARAN FUNDAZIOA Euskal Udalen Gida 232 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Azkoitia Herriko plaza, z/g 943/080080 943/852140 azkoitia@azkoitia.eus www.azkoitia.eus

P.K./C.P.: 20720 Azalera/Extensión: 56,60 Bizt./Hab.: 11.480 Dents./Dens.: 202,82 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JAVIER Mª ZUBIZARRETA ZUBIZARRETA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as ANA Mª AZKOITIA URTEAGA MIREN NEKANE LARRAÑAGA AIZPURU MIGUEL ANGEL BASTIDA ARAMBARRI ANGEL LUIS MARTIN RODRIGUEZ SONIA VAZQUEZ TEJERINA IMANOL ARRIZABALAGA LARRAÑAGA ASIER LIZARRALDE ARAMENDI MAITANE UNANUE AZKUE URRATEGI ALBERDI GARATE JESUS Mª OTEIZA CARRASCO Mª IDOYA URANGA SALEGUI JAKES URANGA REPULLES GAIZKA LARRAÑAGA UCIN AINARA GOENAGA ANDUEZA JOSE JOAQUIN ECHANIZ PEÑA MIGUEL PASCUAL REIMUNDEZ MILAN

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Irabazi Azkoitia Bai PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: BEGOÑA GARMENDIA VAZQUEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA RUIZ LANDA

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 233 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ELKARGUNEA Aita Madinabeitia, z/g 20720, AZKOITIA ✆ 943/852544  www.elkarguneazkoitia.net Objeto Social: Gestión del Polideportivo. Composición: O.A.L. RESIDENCIA SAN JOSE DE AZKOITIA Alto de Sta. Cruz, z/g 20720, AZKOITIA ✆ 943/851323  www.biharko.org Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s AZKOITIA LANTZEN, S.A. Herriko plaza, z/g 20720, AZKOITIA ✆ 943/857151  www.azkoitia.eus Objeto Social: Promoción de terrenos. Composición Accionarial: 100% Municipal. IRAURGI LANTZEN INTSAUSTI JAUREGIA, Julio Urkijo etorbidea, 25 20720, AZKOITIA ✆ 943/851100  www.iraurgiberritzen.eus Objeto Social: Promoción socioeconómica. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% Azpeitiako Udala. UROLAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Argixao. Edificio Oficinas, 2ª Planta 20700, ZUMARRAGA ✆ 943/724766  www.sprilur.es Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión en la comarca de Urola. Composición Accionarial: 8,97% Municipal + 53,23% Sprilur, S.A. + 22,24% D.F. de Gipuzkoa + 15,56% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA ERDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL UROLA MEDIO Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS INGURUGIRO ETXEA FUNDAZIOA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME

Euskal Udalen Gida 234 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Azpeitia Enparantza nagusia, 5 943/157200 943/157201 / 943/157202 azpeitia@azpeitia.eus www.azpeitia.eus

P.K./C.P.: 20730 Azalera/Extensión: 69,40 Bizt./Hab.: 14.580 Dents./Dens.: 210,08 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ENEKO ETXEBERRIA BEREZIARTUA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as ESTITXU ELDUAYEN URANGA AGUSTIN Mª LIZARRALDE ODRIOZOLA LEIRE ETXANIZ MANTEROLA JOSU LABAKA ZURIARRAIN AINHOA BERISTAIN ODRIA AITOR BEREZIARTUA LARRAÑAGA AINARA LARRAÑAGA IRULEGI MIKEL GOTZON IBARZABAL EIZAGIRRE LEIRE GOENAGA UZKUDUN AITOR GORROTXATEGI LARRAÑAGA NEREA ETXEBERRIA LIZASO ARITZ AZPIAZU MATEOS ITZIAR LASA ARTEAGA REBECA LARRAÑAGA UDABE SANTIAGO GURRUTXAGA ELORZA AMAIA ETXEBERRIA ETXEBERRIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: OLATZ EIZAGIRRE ORBEGOZO Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª SOLEDAD ODRIOZOLA AIZPURU

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 235 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s AZPEITIKO EUSKARA PATRONATUA Perdillegi kalea, 1 20730, AZPEITIA ✆ 943/814518  www.erabili.eus Objeto Social: Gestión del euskera. Composición: O.A.L. AZPEITIKO KIROL PATRONATUA Salbe auzoa, 13 20730, AZPEITIA ✆ 943/814121  www.azpeitia.eus Objeto Social: Gestión del deporte municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s AZPEITIA BERRITZEN, S.A. Enparan kalea, 1 - 2º 20730, AZPEITIA ✆ 943/157183  wwww.azpeitia.eus Objeto Social: Promoción inmobiliaria de viviendas de protección. Composición Accionarial: 100% Municipal. IRAURGI LANTZEN Intsausti Jauregia, Julio Urkijo etorbidea, 25 20720, AZKOITIA ✆ 943/851100  www.iraurgiberritzen.eus Objeto Social: Promoción socioeconómica. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% Azkoitiako Udala. UROLAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Argixao. Edificio Oficinas, 2ª Planta. 20700, ZUMARRAGA ✆ 943/724766  www.sprilur.es Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión en la comarca de Urola. Composición Accionarial: 5,35% Municipal + 53,23% Sprilur, S.A. + 22,24% D.F. de Gipuzkoa + 19,18% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA ERDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL UROLA MEDIO UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

GIPUZKOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BURDINBIDEAREN EUSKAL MUSEOAREN FUNDAZIOA/FUNDACIÓN DEL MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS INGURUGIRO ETXEA FUNDAZIOA UDALSAREA 21 UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME

Euskal Udalen Gida 236 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Baliarrain 

Andra Mari Zeruratzearen enparantza, 9 943/889003 943/889003 udala@baliarrain.eus www.baliarrain.eus

P.K./C.P.: 20259 Azalera/Extensión: 2,70 Bizt./Hab.: 130 Dents./Dens.: 48,14 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa OLATZ IRIARTE ARGAYA

HERRITARRAK

Zinegotziak/Concejales-as JOSEBA JOKIN GARMENDIA ETXEBERRIA ANE GARMENDIA GOROSTIDI MIKEL TELLERIA IRASTORZA LUIS LOPEZ GARCIA UCEDA

HERRITARRAK HERRITARRAK HERRITARRAK HERRITARRAK

2016/01/09 - Udala eratzeko eta alkatea aukeratzeko osoko bilkura 09/01/2016 - Pleno de constitución del ayuntamiento y elección de alcaldesa

Idazkaria/Secretario-a: NEKANE LOPETEGI ETXEBERRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: NEKANE LOPETEGI ETXEBERRIA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kakea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,55% Municipal + 99,45% Otros Municipios. TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 0,93% Municipal + 99,07% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 237 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Beasain 

Loinazko San Martin plaza, z/g 943/028050 943/028051 udala@beasain.eus www.beasain.eus

P.K./C.P.: 20200 Azalera/Extensión: 30,00 Bizt./Hab.: 13.812 Dents./Dens.: 460,40 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AITOR ALDASORO ITURBE

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as LEIRE ARTOLA UGALDE MALU VALLES FERNANDEZ XABIER MATARRANZ RICO EDORTA DIAZ DEL RIO IRMA ARNAIZ GUILLEN ENKARNI ARRIETA TELLERIA JON OLANO ARRESE ELENA RUIZ ZABALA KOLDO AGIRRE MUJIKA GARBIÑE ZURUTUZA FERNANDEZ AITOR LARBURU IZAGIRRE MIREN AMAIA BARANDIARAN VELEZ DE MENDIZABAL AITOR MARTIN URTEAGA OSINALDE CECILIA HERRADOR GARIN SANTIAGO URDAMPILLETA DOS SANTOS ANGEL REDONDO FERNANDEZ Idazkaria/Secretario-a: ITZIAR AROSTEGI APAOLAZA Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

LOURDES ALEGRIA LASA

Euskal Udalen Gida 238 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ANTZIZAR KIROLAREN UDAL ERAKUNDEA Igartzaoleta, 3 20200, BEASAIN ✆ 943/887900  www.beasain.eus Objeto Social: Gestión del servicio deportivo municipal. Composición: O.A.L. BEASAINGO LOINATZ MUSIKA ESKOLA PUBLIKOA Loinazko San Martin plaza, z/g 20200, BEASAIN ✆ 943/028105  beasaingomusikaeskola.eus Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. BEASAINGO UDAL EUSKALTEGIA José Miguel Iturriotz, z/g (Lanbide parean). 20200, BEASAIN ✆ 943/028100  udaleuskaltegia.eus Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BEASAIN LANTZEN, S.A. Loinazko San Martin plaza, z/g 20200, BEASAIN ✆ 943/028050  www.beasain.eus Objeto Social: Promoción urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal. GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Fomento y promoción del Goierri. Composición Accionarial: 31,38% Municipal + 68,62% Otros Municipios. GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 2,66% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 21,84% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 239 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Urola-kostaldea/Urola COsta

Beizama 

Beizama Bildua, 1 943/816338 943/156408 udala@beizama.eus www.beizama.eus

P.K./C.P.: 20739 Azalera/Extensión: 16,60 Bizt./Hab.: 167 Dents./Dens.: 10,06 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa PEDRO Mª OTAEGUI URQUIZU

Aurrena Beizama Bai (ABB)

Zinegotziak/Concejales-as MANUEL LABAKA GARMENDIA NEKANE OTAÑO GARCIARENA JOSE LUIS UGARTEMENDIA ARREGUI IRUNE ECHEVERRIA AMILIBIA

Aurrena Beizama Bai (ABB) Aurrena Beizama Bai (ABB) Aurrena Beizama Bai (ABB) Aurrena Beizama Bai (ABB)

Idazkaria/Secretario-a: LIERNI MUÑOA SALAVERRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

LIERNI MUÑOA SALAVERRIA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA ERDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL UROLA MEDIO SAIAZ MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME Euskal Udalen Gida 240 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Belauntza 

Hiriburu, 14 943/674366 943/675039 udala@belauntza.eus www.belauntza.eus

P.K./C.P.: 20491 Azalera/Extensión: 3,40 Bizt./Hab.: 260 Dents./Dens.: 76,47 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa SILVIA MONEO CID*

Denok Bat

Zinegotziak/Concejales-as IÑAKI TELLERIA BENGOECHEA JOSE ANTONIO ORMAZABAL SAIZAR JOSE RAMON MONEO ORMAZABAL* NAIARA GABIRONDO MARTIARENA JOSE Mª PIRIZ BLANCO JOSE LUIS CELAYA ARGOTE

Denok Bat Denok Bat Denok Bat Gazteak Aurrera Gazteak Aurrera Gazteak Aurrera

Idazkaria/Secretario-a: JOSE MARTIN DEUSTO ITURRI Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE MARTIN DEUSTO ITURRI

* 2016ko abenduaren 24ko osoko bilkura / Pleno 24 diciembre 2016

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,21% Municipal + 98,79% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA ULI MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 241 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Berastegi 

Herriko enparantza, 1 943/683000 943/683506 udala@berastegi.eus www.berastegi.eus

P.K./C.P.: 20492 Azalera/Extensión: 45,90 Bizt./Hab.: 1.056 Dents./Dens.: 23,00 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AMAIA AZKUE EIZAGIRRE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as ARITZ MUJIKA SAIZAR MIRARI SAIZAR ZINKUNEGI PATXI IRISARRI ARANALDE LEIRE GARAIBURU ARCELUS JON MATXINEA AZURMENDI IÑAKI JOSEBA PATIRKI AGUIRRE ARIZMENDI JOSE Mª OLAIZOLA ORBEGOZO KOLDO ANDONI ORDOZGOITI JUANENEA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: Mª PILAR GARMENDIA MIGUEL Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª PILAR GARMENDIA MIGUEL

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 2,56% Municipal + 97,44% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 242 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA GARAIA/ALTO DEBA

Bergara Pza. San Martín Agirre, 1 943/779100 943/779163 bergara@bergara.eus www.bergara.eus

P.K./C.P.: 20570 Azalera/Extensión: 76,00 Bizt./Hab.: 14.831 Dents./Dens.: 195,14 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª ELENA LETE GARCIA

EAJ-PNV

(2016ko urtarrilaren 11ko osoko bilkura/Pleno 11 enero 2016)

Zinegotziak/Concejales-as ANDER ALBERDI LETE MAITE AGUIRRE IRIBAR LANDER ARREGI INTXAUSTI MIREN IZASKUN LABAIEN BERGARA SABINO AZKARATE LETURIA JOSE IGNACIO ARREGI AQUIZU IGOR OIARBIDE ZUBILLAGA AGURNE BARRUSO LAZKANO LAUREANO ASKARGORTA IRIZAR GORKA ARTOLA ALBERDI LEIRE IRUIN EZKURRA JOSEBA MOÑUX BIAIN IOSU ELORZA ALBERDI ITSASNE LUARIZARISTI ORBEGOZO AIERT LIZARRALDE ORTIZ DE ZARATE Mª CARMEN BARRENECHEA MARIÑO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU IRABAZI PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: Mª CONCEPCION UGALDE IZETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: AITOR ITURRIAGA BAKARTE

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 243 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s BERGARAKO UDAL EUSKALTEGIA Barrenkalea, 33-Irizar Jauregia 20570, BERGARA ✆ 943/764453  www.udaleuskaltegiak.eus Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES MIZPIRUALDE Magdalena enparantza, 1 20570, BERGARA ✆ 943/761368  www.mizpirualde.com Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L.

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BERGARAKO BIHARGINTZA 98, S.A. Pza. San Martin Agirre, 1 20570, BERGARA ✆ 943/779100  www.bergara.eus Objeto Social: Promoción industrial y de servicios. Composición Accionarial: 100% Municipal. DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Ibitarte, 5 -1ª Planta. 20870, ELGOIBAR ✆ 943/741126  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 2,15% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,43% D. F. de Gipuzkoa + 22,40% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba. JAKION, S.L. San Miguel plaza, 4 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714686  www.jakion.es Objeto Social: Promoción y venta de productos hortofrutícolas y artesanales. Composición Accionarial: 16,30% Municipal + 31,70% Otros + 52% Otros Municipios. SURADESA, S.A. Nafarroa etorbidea, 17 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/793399  www.debagoiena.eus Objeto Social: Gestión de la rehabilitación del patrimonio de viviendas de Debagoiena. Composición Accionarial: 26% Municipal + 74% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA, S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición accionarial: 16,92% Municipal + 83,08% Otros Municipios. Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA GOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA-DEBA GARAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 244 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Berrobi 

José Mª Goikoetxea kalea, 28 943/683294 / 943/683085 943/683294 udala@berrobi.eus www.berrobi.eus

P.K./C.P.: 20493 Azalera/Extensión: 2,80 Bizt./Hab.: 568 Dents./Dens.: 202,85 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA IÑIGO AYERZA MUGICA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as AGURTZANE BELAUNZARAN SAIZAR IGONE SALDIAS URANGA ERLANTZ ALLUR ARAMBURU MIRIAM SALDIAS URANGA JOSE ODRIOZABALA GARMENDIA LARRAITZ ESNAOLA ETXEBERRIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ANA Mª LARRARTE KEREJETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA Mª LARRARTE KEREJETA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,72% Municipal + 98,28% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 245 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,21% Municipal + 99,79% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Bidania-Goiatz 

Bidania gunea, 2 943/681109 943/681098 udala@bidania-goiatz.eus www.bidania-goiatz.eus

P.K./C.P.: 20496 Azalera/Extensión: 13,40 Bizt./Hab.: 524 Dents./Dens.: 39,10 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOXE ERRAMUN GOIKOETXEA AMIAMA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MIREN AGURTZANE CELAYA ARANDIA JUAN RAMON ARTOLA SAGREDO IRENE ESNAOLA EIZMENDI IGOR LOPEZ GORDO JOSE CARLOS LOSA LOPEZ AINGERU SEMPERENA IRAOLA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU GARAI BERRIAK GARAI BERRIAK GARAI BERRIAK

Idazkaria/Secretario-a: ANA Mª LARRARTE KEREJETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA Mª LARRARTE KEREJETA

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,64% Municipal + 98,36% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA UROLA ERDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL UROLA MEDIO TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SAIAZ MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI Euskal Udalen Gida 246 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA BEHEREA/BAJO DEBA

Deba Portu kalea, 1 943/192840 943/192894 info@deba.eus www.deba.eus

P.K./C.P.: 20820 Azalera/Extensión: 51,50 Bizt./Hab.: 5.450 Dents./Dens.: 105,82 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa PEDRO Mª BENGOECHEA LOYOLA

Debarren Ahotsa

Zinegotziak/Concejales-as AITOR SALEGI IRURETA ANE MIREN EGUIDAZU ELOSUA Mª LUISA ALBIZU BEITIA IÑAKI ESNAOLA OSTOLAZA MAIDER ZUBIKARAI BERISTAIN AIMAR LASA URKIRI ITZIAR IRIZAR BERISTAIN JOSE LUIS ALBIZU BERISTAIN MIREN ELIZABETH URTEAGA IÑARRA CRISTOBAL DEL CORTE LAPACHERIE UNAI LEKUBE ARANBERRI IÑIGO CAMBRONERO ALCORTA

Debarren Ahotsa Debarren Ahotsa Debarren Ahotsa Debarren Ahotsa EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ANA HIDALGO CORRAL Kontu-hartzailea/Interventor-a: JESUS MENDIZABAL MENDIZABAL

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 247 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s CONSERVATORIO DE MUSICA DEBA MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA Astillero kalea,12 20820, DEBA ✆ 943/192016  www.deba.eus Objeto Social: Escuela de música y danza. Composición: O.A.L. DEBAKO ESKULANGINTZARAKO IRAKASKUNTZA ZENTROA/CENTRO DE ENSEÑANZAS ARTESANALES DEBAKO ARTE ESKOLA Artzabal auzoa, 6 20820, DEBA ✆ 943/191804  www.debarte.net Objeto Social: Enseñanza de artes. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (DEBEGESA) Pol. Azitain, 3-bis 20600, EIBAR ✆ 943/820110  www.debegesa.com Objeto Social: Desarrollo de la Comarca del Bajo Deba. Composición Accionarial: 12,5% Municipal + 87,5% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBABE UDAL EUSKALTEGIEN MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

DEBA BEHEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - DEBEMEN EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GEOGARAPEN-ASOCIACION PARA LA GESTION DEL GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 248 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

donostialdea/donostia/san sEbastian

Donostia/San Sebastián Ijentea, 1 943/481000 / 943/426780 943/426781 udala_argibide@donostia.org www.donostia.eus

P.K./C.P.: 20003 Azalera/Extensión: 61,50 Bizt./Hab.: 186.126 Dents./Dens.: 3026,43 Zinegotziak/Concejales: 27

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ENEKO GOIA LASO

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as MIREN AZKARATE VILLAR EAJ-PNV JUAN RAMON VILES MITXELENA EAJ-PNV PILAR ARANA PEREZ EAJ-PNV JAIME DOMINGUEZ-MACAYA LAURNAGA EAJ-PNV AITZIBER SAN ROMAN ABETE EAJ-PNV MARTIN IBABE EZEIZA EAJ-PNV Mª JESUS CELAYA EGUIGUREN EAJ-PNV JON INSAUSTI MAISTERRENA EAJ-PNV ERNESTO JOSE GASCO GONZALO PSE-EE (PSOE) DUÑIKE AGIRREZABALA UGARTE PSE-EE (PSOE) ENRIQUE JOSE RAMOS VISPO PSE-EE (PSOE) MIGUEL ANGEL DIEZ BUSTOS PSE-EE (PSOE) Mª LUISA DEL PILAR GARCIA GURRUCHAGA PSE-EE (PSOE) ALFONSO GURPEGI RUIZ PSE-EE (PSOE) Mª BEGOÑA PALOS BARBERO PSE-EE (PSOE) MIREN AMAIA ALMIRALL LOPEZ DE ZUZURIAGA EH BILDU JOSU MIRENA RUIZ MARTIN EH BILDU NAIARA SAMPEDRO PEREZ EH BILDU OLAIA DUARTE LOPEZ EH BILDU RICARDO BURUTARAN FERRE EH BILDU AYEM OSKOZ URRUTIKOETXEA* EH BILDU MIREN ALBISTUR GARMENDIA PP JOSE LUIS ARRUE PINTO PP JOSE Mª MURGUIONDO CASAL PP AMAIA MARTIN GARIN IRABAZI LOIC ALEJANDRO IRABAZI Idazkaria/Secretario-a: JUAN CARLOS ETXEZARRETA VILLALUENGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JULIAN ORTIZ ARRUABARRENA

* 2017/09/28 osoko bilkura / sesión pleno 28/09/2017

Euskal Udalen Gida 249 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Tokiko Enpresa Publikoa/Entidad Pública Empresarial DONOSTIAKO ETXEGINTZA / ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE VIVIENDA Mari,1 20003, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/481765  www.donostia.eus Objeto Social: Promoción y gestión de viviendas. Composición Accionarial: 100% Municipal. DONOSTIA KULTURA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL Konstituzio plaza, 1 20003, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/481150  www.donostiakultura.com Objeto Social: Difusión y gestión de la cultura. Composición Accionarial: 100% Municipal. Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s KIROLETAKO UDAL PATRONATUA / PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Anoeta pasalekua, 18 20014, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/481850  www.donostiakirola.eus Objeto Social: Promoción del deporte. Composición: O.A.L. MUSIKA ETA DANTZA ESKOLA / ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA Atotxako Zelaia Plaza,3 20012, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/297830  www.donostia.eus Objeto Social: Enseñanza de música y danza. Composición: O.A.L. UDAL INFORMATIKA ZENTROA / CENTRO INFORMÁTICO MUNICIPAL Paseo Txomin Agirre, 6 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/481800  www.donostia.org Objeto Social: Prestación de servicios de telecomunicaciones e informáticos. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ANOETA KIROLDEGIA Anoeta pasalekua, 1 20014, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/481865  www.estadioanoeta.com Objeto Social: Promoción y gestión de las obras y servicios de la zona deportiva de Anoeta. Composición Accionarial: 100% Municipal.

GIPUZKOA

BAINUETXEAREN BALTZUA / SOCIEDAD BALNEARIO LA PERLA DEL OCEANO, S.A. Paseo de la Concha, 8-16 20007, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/458856  www.sociedadbalneario.org Objeto Social: Gestión del Balneario. Composición Accionarial: 99,9% Municipal + 0,1% Otros. BETERRI KOSTAKO INDUSTRIALDEA, S.A. (BEKISA) Juan Fermín Gilisagasti, 1 - Edificio Zurriola 2ª local 4 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/316639  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa industrial. Composición Accionarial: 15,65% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,5% D.F. de Gipuzkoa + 8,85% Otros Municipios. DONOSTIAKO HILETA ZERBITZUAK POLLOE-SERVICIOS FUNERARIOS Polloe plaza, 2 20012, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/483540  www.donostia.eus Objeto Social: Gestión y mantenimiento de los cementerios municipales. Composición Accionarial: 100% Municipal. DONOSTIAKO HIRIGINTZA KUDEATZEKO UDAL LANTEGIA / EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE SAN SEBASTIAN, S.L Perujoantxo, 8 accesorio 20003, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/483391  www.donostia.eus Objeto Social: Gestión y ejecución de operaciones urbanísticas específicas. Composición Accionarial: 100% Municipal. Euskal Udalen Gida 250 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DONOSTIAKO MUSIKA HAMABOSTALDIA / QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIAN, S.A. Centro Kursaal - Avda. de Zurriola, 1 20002, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/003171  www.quincenamusical.com Objeto Social: Organización de la Quincena Musical. Composición Accionarial: 33,33% Municipal + 33,34% D.F. Gipuzkoa + 33,33% Eusko Jaurlaritza. DONOSTIAKO SUSTAPENA / FOMENTO DE SAN SEBASTIAN, S.A Reina Regente, 8 Edificio Teatro Victoria Eugenia 20004, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/482800  www.fomentosansebastian.org Objeto Social: Impulso de las actividades ocio-culturales. Composición Accionarial: 99,65% Municipal + 0,35% Otros. DONOSTIAKO TRANBIA ELKARTEA / COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIAN, S.A. Fernando Sasiain, 7 - Marrutxipi 20013, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/000200  www.dbus.eus Objeto Social: Transporte urbano de viajeros. Composición Accionarial: 100% Municipal. DONOSTIA TURISMOA / SAN SEBASTIAN TURISMO, S.A. Alameda del Boulevard, 8 20003, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/481166  www.sansebastianturismo.com Objeto Social: Desarrollo del turismo en el ámbito territorial de Donostia-San Sebastián. Lurralde eremuko turismoaren garapena. Composición Accionarial: 100% Municipal. DONOSTIAKO ZINEMALDIA / FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A. Plaza Okendo, 1 20004, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/481212  www.sansebastianfestival.com Objeto Social: Organización del Festival Internacional de Cine. Composición Accionarial: 25% Municipal + 25% D.F. Gipuzkoa + 25% Eusko Jaurlaritza + 25% Otros. EGUSKIZA SOCIEDAD INMOBILIARIA, S.A Ijentea, 1 20003, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN Objeto Social: Construcción de viviendas de protección oficial y aquellas operaciones relacionadas con ello. Composición Accionarial: 100% Municipal.

GIPUZKOAKO ZIENTZIA ETA TEKNOLOGI PARKEA / PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA, S.A. Mikeletegi, 53 20009, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/011000  www.parke.eus Objeto Social: Investigación y desarrollo. Generación de proyectos avanzados desde el punto de vista tecnológico. Composición Accionarial: 5,46% Municipal + 20,90% D.F. Gipuzkoa + 73,64% Otros. KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA / CICC CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. Duque de Mandas, 32 20012, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/011311  www.tabakalera.eu Objeto Social: Creación e impulso de un proyecto cultural y arquitectónico de un Centro Internacional de Cultura Contemporánea en Donostia-San Sebastián. Composición Accionarial: 33,33 Municipal + 33,33% D.F. Gipuzkoa + 33,33% Eusko Jaurlaritza. KURSAAL ELKARGUNEA / CENTRO KURSAAL, S.A. Zurriola Hiribidea, 1 20002, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/003000  www.kursaal.com Objeto Social: Construcción, promoción y gestión del Auditorio y Centro de Congresos. Composición Accionarial: 50,92% Municipal + 49,08% D.F. Gipuzkoa. Euskal Udalen Gida 251 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

GUREAK BABESTUTAKO TAILERRAK / TALLERES PROTEGIDOS GUREAK, S.A Camino Illarra, 4 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/000800  www.grupogureak.com Objeto Social: Educación y promoción laboral de personas con minusvalía. Composición Accionarial: 5,02% Municipal + 20,16% D.F. Gipuzkoa + 74,82% Otros.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

ORTZIBIA, S.L. Avda. Tolosa, 75 20018, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/000300  www.ortzibia.com Objeto Social: Desarrollo de actividades económicas y empresariales en las áreas relacionadas con la promoción del Aeropuerto de Hondarribia. Composición Accionarial: 5% Municipal + 35% Gobierno Vasco + 35% D.F. de Gipuzkoa + 10% Otros Municipios + 15% Otros. PASAIAKO BADIAREN HIRI BERRIKUNTZARAKO AGENTZIA-BADIA BERRI / AGENCIA PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE LA BAHIA DE PASAIA, S.A. Avda. Euskadi, z/g 20110, PASAIA ✆ 943/344160 Objeto Social: Gestión del Plan Urban para la regeneración urbanística de la Bahía de Pasaia. Composición Accionarial: 42,86% Municipal + 57,14% Otros. SAN BARTOLOME MUINOA, S.A. Cuesta de Aldapeta, 1 - Villa Zerutxo. 20009, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/090264  www.san-bartolome.com Objeto Social: Ejecución del proyecto de regeneración urbanística del Barrio de San Bartolomé. Composición Accionarial: 37,15% Municipal + 62,85% Otros. SAN MARTIN MERKATUAREN SOZIETATE MISTOA / SOCIEDAD MIXTA MERCADO DE SAN MARTIN, S.A. Urbieta kalea, 9 20006, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN ✆ 943/427545  www.msanmartin.es Objeto Social: Construcción del nuevo mercado de San Martín y la explotación de los espacios públicos y comerciales que se generen. Composición Accionarial: 28,57% Municipal + 71,43% Otros.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS

GIPUZKOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL URUMEA (AMCRU) BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA (BCulinary) BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA CONSORCIO PARA LA GESTION DEL PALACIO MIRAMAR DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 2016 FUNDAZIOA - FUNDACION DONOSTIA/SAN SEBASTIAN 2016 EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA/ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FUNDACION CRISTINA ENEA FUNDACION CURSOS DE VERANO U.P.V. FUNDACION FICOBA FUNDACION HEGALAK ZABALIK FUNDACION OCEANOGRAFICA DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO OZEANOGRAFIA FUNDAZIOA (FOG) ZORROAGA PATRONATUKO FUNDAZIOA / FUNDACION PATRONATO DE ZORROAGA FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA MANCOMUNIDAD DE USUARIOS DEL COLECTOR DEL RIO URUMEA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 252 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA BEHEREA/BAJO DEBA

Municipio Eibar Untzaga plaza, 1 943/708400 943/708420 pegora@eibar.eus www.eibar.eus

P.K./C.P.: 20600 Azalera/Extensión: 24,80 Bizt./Hab.: 27.440 Dents./Dens.: 1106,45 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL

PSE-EE (PSOE)

Zinegotziak/Concejales-as ALBERTO ALBISTEGUI ZAMACOLA IDOYA SARASQUETA ARAMBURU FRANCISCO JAVIER LEJARDI GALARRAGA PATRICIA ARRIZABALAGA LARRAÑAGA PEDRO ESCRIBANO RUIZ DE LA TORRE ANA TELLERIA ECHEVERRIA ARCADIO BENITEZ DAVILA Mª ISABEL LARRAURI ARRIAGA ENEKO ANDUEZA LORENZO IGONE LAMARAIN COBO JOSU CRISTOBAL CHURRUCA LEIRE ABANZABALEGUI ARANGUREN GORKA ERRASTI BERNEDO ANA FRANCISCA ASTIGARRAGA ARRIZABALAGA EVA JUEZ GARMENDIA JAIME LOPEZ DE GUEREÑU URISABEL Mª MERCEDES GARATE LARRAÑAGA JOSU MENDICUTE RODRIGUEZ Mª ELENA IBAÑEZ ANUNCIBAY ITOIZ GARCIA-ANTON LORENZO

PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Irabazi-Ganar Eibar

Idazkaria/Secretario-a: ARANTZAZU ECHANIZ PETRALANDA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ZIGOR EGIA LEJARDI

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 253 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s EIBARKO KIROL PATRONATUA / PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE EIBAR Santaiñes, s/n 20600, EIBAR ✆ 943/203240  www.eibarkirola.com Objeto Social: Gestión de las instalaciones deportivas municipales. Composición: O.A.L. “JUAN BAUTISTA GUISASOLA” HERRIKO MUSIKA ESKOLAREN PATRONATUA / PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA JUAN BAUTISTA GUISASOLA Bista Eder kalea, 10 20600, EIBAR ✆ 943/702725  www.eibar.eus Objeto Social: Escuela pública de música. Composición: O.A.L. SAN ANDRES FUNDAZIOA / FUNDACION PUBLICA SAN ANDRES - RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES Legarre, 6-Bajo 20600, EIBAR ✆ 943/201925  www.eibar.eus Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Ibitarte, 5 -1ª Planta. 20870, ELGOIBAR ✆ 943/741126  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 2,63% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,43% D.F. de Gipuzkoa + 21,92% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (DEBEGESA) Pol. Azitain, 3-Bis 20600, EIBAR ✆ 943/820110  www.debegesa.com Objeto Social: Desarrollo de la comarca del Bajo Deba. Composición Accionarial: 12,5% Municipal + 87,5% Otros Municipios. SOCIEDAD PUBLICA INMOBILIARIA MUNICIPAL EIBARRESA, S.L. Untzaga plaza, 1 20600, EIBAR ✆ 943/708426  www.eibar.eus Objeto Social: Promoción inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal.

GIPUZKOA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA BEHEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - DEBEMEN EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 254 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Municipio Elduain 

Hirigunea, 1 943/683121 943/683518 udala@elduain.eus www.elduain.eus

P.K./C.P.: 20493 Azalera/Extensión: 25,10 Bizt./Hab.: 239 Dents./Dens.: 9,52 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE ANGEL URKIZU ODRIOZOLA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as JUAN RAMON GURRUCHAGA LASA GORETI SOROA MARTINEZ MIREN AMAIA ASKASIBAR AGIRRE MAITE BIZKARRONDO ARZALLUS

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: Mª PILAR GARMENDIA MIGUEL Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª PILAR GARMENDIA MIGUEL

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 Apattaerrekako industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,12% Municipal + 98,88% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 255 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA GARAIA/ALTO DEBA

Municipio Elgeta 

Mendizaleen plaza, 1 943/768022 943/768289 elgeta@udal.gipuzkoa.net www.elgeta.eus

P.K./C.P.: 20690 Azalera/Extensión: 16,80 Bizt./Hab.: 1.121 Dents./Dens.: 66,72 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IRAITZ LAZKANO GARITAONANDIA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as AGURTZANE ALKALDE MOURENTE MIKEL ELKORO OSA JANIRE LAZKANO GARITAONANDIA SEBASTIAN ARANZABAL ARANZABAL IRATXE BRAVO SANCHEZ EDUARDO ZUBIAURRE ARIZNABARRETA MIKEL GOTZON LARREA ZABALO NEREA VILLA ARANZETA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Gu Geu Elgeta Gu Geu Elgeta Gu Geu Elgeta Gu Geu Elgeta

Idazkaria/Secretario-a: GOTZON GOIKOETXEA CESTONA Kontu-hartzailea/Interventor-a: GOTZON GOIKOETXEA CESTONA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s JAKION, S.L. San Miguel plaza, 4 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714686  www.jakion.es Objeto Social: Promoción y venta de productos hortofrutícolas y artesanales. Composición Accionarial: 0,50% Municipal + 31,70% Otros + 67,80% Otros Municipios.

GIPUZKOA

SURADESA, S.A. Nafarroa etorbidea, 17 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/793399  www.debagoiena.eus Objeto Social: Gestión de la rehabilitación del patrimonio de viviendas de Debagoiena. Composición Accionarial: 8,70% Municipal + 91,30% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA, S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición accionarial: 1,54% Municipal + 98,46% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA BIDEBERRI MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD BIDEBERRI UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA GOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA-DEBA GARAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACIÓN PÚBLICA RESIDENCIA MIZPIRUALDE Euskal Udalen Gida 256 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA BEHEREA/BAJO DEBA

Municipio Elgoibar Kalegoen plaza, 1 943/741050 943/741759 arreta@elgoibar.eus www.elgoibar.eus

P.K./C.P.: 20870 Azalera/Extensión: 38,60 Bizt./Hab.: 11.488 Dents./Dens.: 297,61 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ANE LUKENE BEITIA ARRIOLA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as IOSU ARRAIZ ARAMBURU MAIALEN GURRUTXAGA URANGA GORKA GARAIZABAL AGIRREGOMEZKORTA BITTORI ZABALA FERNANDEZ ANDREA ARRIOLA FERRER BLANCA Mª LARRAÑAGA IRIONDO JOSEBA ARRIZABALAGA MENDIKUTE UNAI ARIZMENDIARRIETA GARCIA JOSE LUIS IBARZABAL EGUIBAR IÑAKI LARRAÑAGA ETXABE MIREN ISASMENDI AIZPIRI MIREN ARRATE ARRIETA JAUREGI JOSEBA OSORO ITURBE JON PELI URIGUEN ANSOLA MANUELA NEREA ALUSTIZA ALONSO FERNANDO SUAREZ VARELA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: IÑAKI GALDOS LANDA Kontu-hartzailea/Interventor-a: NEREA ETXARRI UBEDA

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 257 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ELGOIBAR San Roke - Olaizaga Kiroldegia 20870, ELGOIBAR ✆ 943/744415  www.elgoibar.eus Objeto Social: Gestión del polideportivo. Composición: O.A.L. RESIDENCIA SAN LAZARO Pedro Mugurutza, 1 20870, ELGOIBAR ✆ 943/740296  www.elgoibar.eus Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Ibitarte, 5 -1ª Planta 20870, ELGOIBAR ✆ 943/741126  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 3,17% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,43% D.F. de Gipuzkoa + 21,38% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (DEBEGESA) Pol. Azitain, 3-Bis 20600, EIBAR ✆ 943/820110  www.debegesa.com Objeto Social: Desarrollo de la comarca del Bajo Deba. Composición Accionarial: 12,5% Municipal + 87,5% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBABE UDAL EUSKALTEGIEN MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

DEBA BEHEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - DEBEMEN EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 258 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DONOSTIALDEA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Municipio Errenteria Herriko enparantza, z/g 943/449600 943/449661 info@errenteria.eus www.errenteria.eus

P.K./C.P.: 20100 Azalera/Extensión: 32,20 Bizt./Hab.: 39.230 Dents./Dens.: 1218,32 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JULEN MENDOZA PEREZ

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as JAIONE KARRIKIRI GARAÑO GARAZI LOPEZ DE ECHEZARRETA AUZMENDI EÑAUT GRACIA IBARRA ITZIAR OSTOLAZA GALDOS JON TXASKO ORGILLES BERNARDO LEMOS TABERNA JOSE ANGEL RODRIGUEZ MEDINA Mª ALMUDENA DE LA TORRE FERNANDEZ ISAAC PALENCIA CABALLERO Mª TERESA AZPILICUETA LLORENTE JOSEBA ECHARTE MARTIN MONTSERRAT LUIS CANO IÑAKI RUIZ ALONSO YON COLLAR RIOSECO JOSE CRUZ LEGORBURU AYESTARAN NAGORE BASURTO ESCAMILLA MIGUEL Mª RODRIGUEZ BARBERO MAITE PEÑA LOPEZ JOSE MANUEL FRANCO INSAUSTI GARBIÑE OYARBIDE IRURETAGOYENA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) Errenteria Irabaziz Errenteria Irabaziz Errenteria Irabaziz Errenteria Irabaziz EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: NAGORE SARASOLA OTERMIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: PEDRO ETXARRI OLLOKIEGI

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 259 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Avda. de Galtzaraborda, s/n 20100, ERRENTERIA ✆ 943/449691  www.errenteria.eus Objeto Social: Gestión del deporte municipal. Composición: O.A.L. PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA "ERRENTERIA MUSIKAL" Alfonso XI, 6 20100, ERRENTERIA ✆ 943/449633  www.musikal.errenteria.net Objeto Social: Conservatorio, escuela de música y danza. Composición: O.A.L. RESIDENCIA SAGRADO CORAZON DE ERRENTERIA Paseo de Gabierrota, z/g 20100, ERRENTERIA ✆ 943/526000 Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s CENTRAL HIDROELECTRICA DE RENTERIA, S.A. Herriko enparantza, z/g 20100, ERRENTERIA ✆ 943/332000 Objeto Social: Explotación hidroeléctrica. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% EVE. OARSOALDEA, S.A. Astigarragako bidea 2, 2 solairua, 20180 OIARTZUN ✆ 943/494129  www.oarsoaldea.net Objeto Social: Agencia de desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 25% Municipal + 75% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS

GIPUZKOA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 FUNDACIÓN ERESBIL-ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA / ERESBIL-MUSIKAREN EUSKAL ARTXIBOA FUNDAZIOA

Euskal Udalen Gida 260 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Errezil 

Plaza, z/g 943/812989 943/150081 udala@errezil.eus www.errezil.eus

P.K./C.P.: 20737 Azalera/Extensión: 32,60 Bizt./Hab.: 594 Dents./Dens.: 18,22 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa SEVERO Mª AGUIRRECHE ARRUTI

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as NEKANE ZINKUNEGI BARANDIARAN JON CIARSOLO ISART Mª VICTORIA OTAEGI ALBENIZ LUIS ARZALLUS AMENABAR Mª JESUS SALSAMENDI ASTIAZARAN ANE UZKUDUN ZUBIZARRETA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA ERDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL UROLA MEDIO SAIAZ MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME Euskal Udalen Gida 261 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Idazkaria/Secretario-a: MARIA ETXEBERRIA URRETABIZKAIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARIA ETXEBERRIA URRETABIZKAIA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA GARAIA/ALTO DEBA

Eskoriatza 

Fernando Eskoriatza plaza, z/g 943/714407 943/714042 udala@eskoriatza.eus www.eskoriatza.eus

P.K./C.P.: 20540 Azalera/Extensión: 40,41 Bizt./Hab.: 4.090 Dents./Dens.: 101,21 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE RAMON ZUBIZARRETA ALEGRIA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Mª PURIFICACION REGIDOR VARELA MAITE ZUBIA ATXAGA JOSU EZKURDIA SANTAMARiA MAITE URIBE BERISTAIN AITOR ZUBIZARRETA ALEGRIA MAIDER LANDA RUIZ DE AZUA AINTZANE AGIRIANO ERRASTI EDORTA BARANDIARAN GARCIA JOSEBA IÑAKI KEREJETA GOROSTIZA RAFAEL BERNAL GATO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Elizateak (EEE-AAE) IRABAZI

Idazkaria/Secretario-a: EDURNE ITURBE LASCURAIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: EDURNE ITURBE LASCURAIN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s JAKION, S.L. San Miguel plaza, 4 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714686  www.jakion.es Objeto Social: Promoción y venta de productos hortofrutícolas y artesanales. Composición Accionarial: 5,50% Municipal + 31,70% Otros + 62,80% Otros Municipios. SURADESA, S.A. Nafarroa etorbidea, 17 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/793399  www.debagoiena.eus Objeto Social: Gestión de la rehabilitación del patrimonio de viviendas de Debagoiena. Composición Accionarial: 6,30% Municipal + 93,70% Otros Municipios.

GIPUZKOA

ZUBILLAGA HILTEGIA, S.L. Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición accionarial: 4,62% Municipal + 95,38% Otros Municipios. DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono industrial Ibitarte, 5-1ª planta. 20870 ELGOIBAR ✆ 943/741126  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcars del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 2,07% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,43% DF de Gipuzkoa + 22,48% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LEINTZ UDAL EUSKALTEGIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA GOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA-DEBA GARAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 262 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-GARAIA

Ezkio-Itsaso 

Anduaga etxea, Santalutzi Anduaga auzoa 943/721303 943/725666 udala@ezkio-itsaso.eus www.ezkio-itsaso.eus

P.K./C.P.: 20709 Azalera/Extensión: 21,20 Bizt./Hab.: 609 Dents./Dens.: 28,72 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GARIKOITZ AIESTA ETXANIZ

Ezkio-Itsasokoak

Zinegotziak/Concejales-as JOSE IGNACIO ECHEZARRETA ESTALA ANDER UNZURRUNZAGA IDIAKEZ GORKA SASIETA BARRENETXEA MIGUEL Mª IGARTUA ANDUAGA Mª LUISA PILDAIN CENITAGOYA JOSE Mª BARRENETXEA ALDANONDO

Ezkio-Itsasokoak Ezkio-Itsasokoak Ezkio-Itsasokoak Ezkio-Itsasokoak Ezkio-Itsasokoak Ezkio-Itsasokoak

Idazkaria/Secretario-a: MARTIN IPARRAGIRRE MUJIKA Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARTIN IPARRAGIRRE MUJIKA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UROLAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Argixao. Edificio Oficinas, 2ª Planta 20700, ZUMARRAGA ✆ 943/724766  www.sprilur.es Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión en la comarca de Urola. Composición Accionarial: 0,05% Municipal + 53,23% Sprilur, S.A.+ 22,24% D.F de Gipuzkoa + 24,48% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA UROLA GARAIA UDAL ELKARTEA / MANCOMUNIDAD UROLA GARAIA SASIETA MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA Euskal Udalen Gida 263 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Gabiria 

Plaza, z/g 943/880734 943/889319 udala@gabiria.eus www.gabiria.eus

P.K./C.P.: 20217 Azalera/Extensión: 14,90 Bizt./Hab.: 497 Dents./Dens.: 33,35 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IÑAKI MIRENA ETXEZARRETA EGIGUREN

Gabiria GHE

Zinegotziak/Concejales-as IÑIGO IGARZABAL BIDEGAIN ENDIKA IGARZABAL MURUA LEIRE MURUA LOPEZ JOSE RAMON PEÑAGARIKANO ALUSTIZA XABAT GOICOECHEA DEVA Mª ARANZAZU BIDEGAIN ORMAZABAL

Gabiria GHE Gabiria GHE Gabiria GHE Gabiria GHE Gabiria GHE Gabiria GHE

Idazkaria/Secretario-a: Mª ASUNCION VILLAR IRASTORZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª ASUNCION VILLAR IRASTORZA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970 www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 1,09% Municipal + 98,91% Otros Municipios. GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,09% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 24,41% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 264 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Gaintza 

Herriko plaza, z/g 943/889564 943/889564 udala@gaintza.eus www.gaintza.eus

P.K./C.P.: 20248 Azalera/Extensión: 6,00 Bizt./Hab.: 120 Dents./Dens.: 20,00 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GAIZKA OLAETXEA BALERDI

Gaintzako Herria (GH)

Zinegotziak/Concejales-as JESUS Mª GARMENDIA GOROSTIDI GARIKOITZ ARANBURU MUXIKA IÑIGO GARMENDIA URDALLETA ANE ORMAZABAL BALERDI

Gaintzako Gaintzako Gaintzako Gaintzako

Herria Herria Herria Herria

(GH) (GH) (GH) (GH)

Idazkaria/Secretario-a: ELENA ZABALA ZUBIZARRETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ELENA ZABALA ZUBIZARRETA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Xede soziala: Goierriren sustapen orokorra. Akziodunen eraketa: %0,33 Udalekoa + %99,67 Beste udal batzuk.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 265 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Xede soziala: lurzoru industriala sustatzea. Akziodunen eraketa: %0,03 Udalekoa + %24,5 Gipuzkoako FA + %51 Sprilur + %24,47 Beste udal batzuk.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Gaztelu 

Gaztelu, 1 Kontsejua 943/675897 943/674448 udala@gaztelu.eus

P.K./C.P.: 20491 Azalera/Extensión: 8,79 Bizt./Hab.: 171 Dents./Dens.: 19,45 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GARIKOITZ ARANZABAL LASA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as EDURNE GARCIA AZURMENDI IMANOL LARRAÑAGA ARTOLA LAIDA ETXEDONA ZUBIRIA IDOIA GOICOECHEA GABIRONDO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU Udaberri Taldea (UT)

Idazkaria/Secretario-a: XABIER OTAEGI LEUNDA Kontu-hartzailea/Interventor-a: XABIER OTAEGI LEUNDA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono Apattaerreka. Composición accionarial: 0,72% Municipal + 99,28% Otros Municipios. TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,01% Municipal + 98,99% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) ULI MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI Euskal Udalen Gida 266 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Getaria 

Gudarien enparantza, 1 943/896024 943/140190 udala@getaria.eus www.getaria.eus

P.K./C.P.: 20808 Azalera/Extensión: 10,60 Bizt./Hab.: 2.726 Dents./Dens.: 257,16 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa NIKANOR LERTXUNDI IBARGUREN

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as Mª BEGOÑA GARATE EIZAGIRRE AMETS ETXABE IRIBAR IBON GEREKA BALENTZIAGA MIREN ARANTZAZU AGIRREZABALAGA ITUARTE FLORENCIO IRIBAR AZPEITIA IKER AZKUE ETXEBERRIA UXOA LARRAÑAGA IRIBAR AITOR URRESTI MARTINEZ ANDONI IÑAKI ARISTI IBARRA BARBARA AZCUE ULACIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: IÑAKI SAINZ PAREDES Kontu-hartzailea/Interventor-a: IÑAKI SAINZ PAREDES

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BERROETA ALDAMAR, S.L. Parque Aldamar, 6 20808, GETARIA Objeto Social: Promoción inmobiliaria y obras de rehabilitación relativas al Museo Fundación Cristóbal Balenciaga Fundazioa. Composición Accionarial: 0,092% Municipal + 49,954% Gobierno Vasco + 49,954% Diputación Foral de Gipuzkoa.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CRISTOBAL BALENCIAGA FUNDAZIO PUBLIKOA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME Euskal Udalen Gida 267 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DONOSTIALDEA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Hernani 

Gudarien enparantza, 1 943/337000 943/551141 hhz@hernani.eus www.hernani.eus

P.K./C.P.: 20120 Azalera/Extensión: 41,60 Bizt./Hab.: 19.601 Dents./Dens.: 471,17 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa LUIS INTXAUSPE AROZAMENA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as Mª DEL CORO ECHEVERRIA TOLOSA MARTIN ALDAYA OLASAGASTI Mª ISABEL SANCHEZ PEREZ XABIER LERTXUNDI ASTEASUINZARRA ESTIBALIZ ALDEITURRIAGA AMURIZA INHAR MANU OLANO GARAZI ETXARRI CARRASCO DAMIAN PEDROSA BARBA ANDONI AMUNARRAIZ GOMEZ JOSE ANTONIO CUESTA SOLE MARIA OTAEGI VELEZ FELIPE ETXEBERRIA AGIRRETXE JAIONE ARISTREGUI CAO DAVID GUIRADO GAGO RICARDO CRESPO RUBIO Mª JESUS EGIDO MORENO Idazkaria/Secretario-a: MIREN ARANTZA ARRAZOLA ITURBE Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

AITOR SARASOLA SALABERRIA

Euskal Udalen Gida 268 Guía de los Municipios Vascos

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV OH! OH! PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2011-2015

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s PATRONATO MUNICIPAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Sandiusterri, 1 20120, HERNANI ✆ 943/557854  www.hernani.eus Objeto Social: Acción Social al municipio. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BETERRI KOSTAKO INDUSTRIALDEA, S.A. (BEKISA) Juan Fermín Gilisagasti, 1 - Edificio Zurriola 2ª local 4 20018, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ✆ 943/550112  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa industrial. Composición Accionarial: 5,29% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,50% D.F. de Gipuzkoa + 19,21% Otros Municipios. GARBITANIA ZERO ZABOR S.L Puntapax kalea, 10 Bajo 20170, USURBIL ✆ 943/369609  www.garbitania.com Objeto Social: Recogida selectiva de residuos urbanos y asimilables. Composición Accionarial: 49,90% Municipal + 25,95% Usurbilgo Udala + 24,15% Astigarragako Udala.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 269 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Hernialde 

Sta. Cruz Apaizaren enp. 943/654494 943/654224 udala@hernialde .eus www.hernialde.eus

P.K./C.P.: 20494 Azalera/Extensión: 4,20 Bizt./Hab.: 350 Dents./Dens.: 83,33 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IGARO BALDA IZAGIRRE

Hernialdeko Herritarrak (HH)

Zinegotziak/Concejales-as JON ANDER LEUNDA RAMOS MIREN KARMELE PELLEJERO GALARRAGA LIERNI ESNAOLA ARTOLA RICHARD JAMES BARREL MANUEL ANTONIO ARROYO MONTILLA IVAN UGARTEMENDIA SAIZAR

Hernialdeko Hernialdeko Hernialdeko Hernialdeko Hernialdeko Hernialdeko

Herritarrak Herritarrak Herritarrak Herritarrak Herritarrak Herritarrak

(HH) (HH) (HH) (HH) (HH) (HH)

Idazkaria/Secretario-a: MARIA ETXEBERRIA URRETABIZKAIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: MARIA ETXEBERRIA URRETABIZKAIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. ComposiciónAccionarial: 0,83% Municipal + 99,17% Otros Municipios. TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,34% Municipal + 98,66% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 270 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BIDASOA BEHEREA/BAJO BIDASOA

Hondarribia Kale Nagusia, 20 943/111213 943/111250 udala@hondarribia.eus / udala@hondarribia.org www.hondarribia.eus

P.K./C.P.: 20280 Azalera/Extensión: 28,60 Bizt./Hab.: 16.894 Dents./Dens.: 590,69 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa TXOMIN SAGARZAZU ANCISAR

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JUAN Mª ALTUNA MUÑOA Mª ARANZAZU BERROTARAN OTEGUI MARIA SERRANO OLASCOAGA JUAN LUIS SILANES AGUIRRE GOTZONE LARRARTE CAMPANDEGUI EDURNE ETXEBURU EGUIA GONZALO CARRION INSAUSTI MAITE PELAEZ ARREGI ARANTZAZU ROJO GOMEZ ORTZI ALONSO MURELAGA JUAN ORTIZ ARMENDARIZ IGOR EMPARAN ARANETA MIREN LORE ERRIONDO COROSTOLA JON MIKEL GARMENDIA MUGIKA JESUS IGNACIO ALVAREZ YEREGUI JOSE MIGUEL OCHOTECO AGUIRRE

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV Abotsanitz Abotsanitz Abotsanitz EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PP

Idazkaria/Secretario-a: Mª LUISA IZQUIERDO MARCULETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: KATALINA FAGOAGA ITURRALDE

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 271 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BIDASOA ACTIVA/BIDASOA BIZIRIK Avda. Iparralde, s/n - Edif. Kostorbe 20302, IRUN ✆ 943/633076  www.bidasoa-activa.com Objeto Social: Apoyar y promocionar la economía local y la generación de empleo. Composición Accionarial: 20% Municipal + 80% Irungo Udala. HONDARRIBIA LANTZEN, S.A. Kale Nagusia, 20 20280, HONDARRIBIA ✆ 943/111213  www.hondarribia.eus Objeto Social: Promoción de suelo y construcción y gestión de vivienda, edificios industriales, servicios y dotaciones comunitarias. Composición Accionarial: 100% Municipal. ORTZIBIA S.L. Avda Tolosa , 75 20018, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ✆ 943/000300 Objeto Social: Desarrollo de actividades económicas y empresariales en las áreas relacionadas con la promoción del Aeropuerto de Hondarribia. Composición accionarial: 5% Municipal + 35% D.F de Gipuzkoa + 35% Gobierno Vasco + 15% Cámara de Gipuzkoa + 10% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BIDASOA TXINGUDI MUGAZ-GAINDIKO PARTZUERGOA / CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA TXINGUDI HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 ARMA PLAZA FUNDAZIOA

Euskal Udalen Gida 272 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Ibarra Pza. San Bartolomé, 2 943/671138

P.K./C.P.: 20400 Azalera/Extensión: 5,00 Bizt./Hab.: 4.256 Dents./Dens.: 851,20 Zinegotziak/Concejales: 11

udala@ibarra.eus www.ibarra.eus

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIKEL AGIRREZABALA EZKURDIA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MIREN ITZIAR ARRATIBEL IMAZ JESUS PEÑAGARIKANO LABAKA ARKAITZ FRAILE QUIJERA HANOT KARRERA AMONDARAIN IRATI OZAITA AZPIROZ Mª ICIAR JAUREGUI HUARTE JUAN LUIS CID CONDE VICTORIA RODRIGUEZ FELOAGA Mª CRISTINA GOYA AMIAMA ELEUTERIO SANCHEZ GARCIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: NAIA RUIZ DE EGUINO GARCIA-ECHAVE Kontu-hartzailea/Interventor-a: JESUS MARIA OLAZABAL MARTINEZ

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 8,16% Municipal + 91,84% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 273 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 40,76% Municipal + 59,24% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Idiazabal 

Pza. Nagusia, 3 943/187100 943/187143 udala@idiazabal.eus www.idiazabal.eus

P.K./C.P.: 20213 Azalera/Extensión: 34,00 Bizt./Hab.: 2.306 Dents./Dens.: 67,82 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IORITZ IMAZ BAZTARRIKA

Izal Bai

Zinegotziak/Concejales-as ERKUDEN MURUA URIBE-ETXEBARRIA ANDONI GOMEZ ALDANONDO IGOR ARIZTIMUÑO IPARRAGUIRRE MONTSE DELGADO AGIRRE RUFINO INSAUSTI ECIOLAZA AITZOL MENDIZABAL MALKORRA ARGOITZ URRESTARATZU LAZKANO ALOÑA BARANDIARAN MUNDUATE ARATZ URKIA TELLERIA ARITZ UGARTE MUNDUATE Idazkaria/Secretario-a: AITOR IÑARRA GONZALEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

AITOR IÑARRA GONZALEZ

Euskal Udalen Gida 274 Guía de los Municipios Vascos

Izal Bai Izal Bai Izal Bai Izal Bai Izal Bai Izal Bai EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 5,25% Municipal + 94,75% Otros Municipios. GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,45% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 24,05% Otros Municipios. GUARDI GAIN, S.A. Pza. Nagusia, 1 20213, IDIAZABAL ✆ 943/187100  www.idiazabal.eus Objeto Social: Promoción del suelo industrial y la vivienda. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZONERIA OROKORRA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA GIPUZKOAKO PARTZUERGO TXIKIA / PARZONERIA MENOR DE GIPUZKOA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 275 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Ikaztegieta 

Herriko plaza, 1 943/653329 943/655068 udala@ikaztegieta.eus www.ikaztegieta.eus

P.K./C.P.: 20267 Azalera/Extensión: 2,00 Bizt./Hab.: 464 Dents./Dens.: 232,00 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa BAKARNE OTEGUI JAUREGUI

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as XABAT IBARGUREN LAZKANO MIREN JOSUNE MENDIZABAL MACAZAGA IGOR URRETA GARAYALDE PATXI ULANGA MUGIKA Mª BELEN PLAZA MALAXETXEBERRIA IMANOL ORMAZABAL ARIN

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: JOSE Mª SAIZ PAGOAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE Mª SAIZ PAGOAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 1,25% Municipal + 98,75% Otros Municipios.

GIPUZKOA

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,53% Municipal + 98,47% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 276 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

BIDASOA BEHEREA/BAJO BIDASOA

Irun San Juan Harria plaza, 1 010 sac / 943/505152 943/505611 sac.010@irun.org www.irun.org

P.K./C.P.: 20304 Azalera/Extensión: 42,40 Bizt./Hab.: 61.195 Dents./Dens.: 1443,27 Zinegotziak/Concejales: 25

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE ANTONIO SANTANO CLAVERO

PSE-EE (PSOE)

Zinegotziak/Concejales-as CRISTINA LABORDA ALBOLEA MIGUEL ANGEL PAEZ ESCAMENDI JUNCAL EIZAGUIRRE ROSA SERGIO CORCHON ARRETXE MONICA MARTINEZ NOTARIO PEDRO ALEGRE ARRIZABALAGA GOIZANE ALVAREZ IRIJOA MIGUEL MAESTRO INSAUSTI Mª SOLEDAD GOMEZ ADRIAN DAVID SOTO RODRIGUEZ CARLOS JAVIER REGLADO MATEOS FRANCISCO JAVIER OYARBIDE URIZARNA Mª PAULINA PERFECTA LORENZO LARRAZ Mª AMAYA PEÑA REBOLLEDA XABIER IRIDOY OLAIZOLA Mª LOURDES LARRAZA QUILEZ JOSE ENRIQUE CORCHON ALVAREZ JOSUNE GOMEZ SARASOLA MIREN RAMONITA GUEZURAGA CANTERO OINATZ MITXELENA MUNDUATE MIREN IZASKUN SORONDO ARZUAGA JOKIN MELIDA BELTRAN DE HEREDIA JUANA Mª DE BENGOECHEA ESTRADE MURIEL LARREA LASO Idazkaria/Secretario-a: JUANA Mª HERRADOR CARRIEDO Kontu-hartzailea/Interventor-a: JUAN MIGUEL ZUBIRI MENDINUETA

Euskal Udalen Gida 277 Guía de los Municipios Vascos

PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) SPI SPI SPI SPI SPI EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU PP PP

GIPUZKOA


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BIDASOA BIZIRIK / BIDASOA ACTIVA Avda. Iparralde, s/n - Edif. Kostorbe 20302, IRUN ✆ 943/633076  www.bidasoa-activa.com Objeto Social: Apoyar y promocionar la econmía local y la generación de empleo. Composición Accionarial: 80% Municipal + 20% Hondarribiako Udala. BIDASOAKO ERAKUSTAZOKA, S.A. / RECINTO FERIAL DEL BIDASOA, S.A. Avda. de Iparralde, 43 20302, IRUN ✆ 943/667788  www.ficoba.org Objeto Social: Promoción del ferial internacional de la Costa Vasca. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% D.F. de Gipuzkoa. BIDASOA OARSOKO INDUSTRIALDEA, S.A. Pol. Ventas Induatrialdea, Gabiria, 2 - 1º 20305, IRUN ✆ 943/632591  www.sprilur.es Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa e inversión industrial en las comarcas del Bidasoa y Oarsoaldea Composición Accionarial: 16,68% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,55 D.F. de Gipuzkoa + 7,82% Oarsoaldea, S.A. BLAIA- IRUNGO UDAL HILETA ZERBITZUAK - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES DE IRUN Blaia Ibilbidea, 30 20305, IRUN ✆ 943/634808  www.irun.org Objeto Social: Gestionar, desarrollar y explotar los servicios funerarios municipales. Composición Accionarial: 100% Municipal. IRUNGO ETXEBIZITZARAKO ELKARTE PUBLIKOA, N.S.A. / SOCIEDAD PUBLICA DE VIVIENDA DE IRUN, S.A.U. Iglesia, 6-Bajo 20302, IRUN ✆ 943/505720  www.irun.org/irunvi Objeto Social: Promoción de viviendas, sociedad pública de rehabilitación y observatorio de la situación de la vivienda en el término municipal. Composición Accionarial: 100% Municipal. ORTZIBIA S.L Avda Tolosa, 75 20018, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ✆ 943/000300 Objeto Social: Desarrollo de actividades económicas y empresariales en las áreas relacionadas con la promoción del aeropuerto de Hondarribia. Composición Accionarial: 5% Municipal + 35% Gobierno Vasco +35% D.F de Gipuzkoa + 15% Cámara de Gipuzkoa + 10% Otros Municipios. SOCIEDAD PROMOTORA DE LA ZONA ADUANERA DE IRUN, S.A. (ZAISA) Plaza de Euskadi, 8-7º 20305, IRUN ✆ 943/630130  www.zaisa.com Objeto Social: Gestión y promoción del Centro de Transportes de Irun. Composición Accionarial: 30,91% Municipal + 30,77% Gobierno Vasco+ 30,77% D. F. de Gipuzkoa + 5,09% Zaisa + 2,46% Otros.

GIPUZKOA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BIDASOA TXINGUDI MUGAZ-GAINDIKO PARTZUERGOA / CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA TXINGUDI GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI.

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FICOBA FUNDAZIOA / FUNDACION FICOBA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 278 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Irura 

Pza. San Miguel, 1 943/691333 943/693341 irura@irura.eus www.irura.eus

P.K./C.P.: 20271 Azalera/Extensión: 3,00 Bizt./Hab.: 1.671 Dents./Dens.: 557,00 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ANA JESUS LEUNDA GURRUCHAGA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JESUS Mª ALONSO INSAUSTI JOSE RAMON EPELDE IRIZAR Mª CRISTINA SANTOS SAN SEBASTIAN MARTA CASTRILLO ITURRALDE AINHOA UGALDE GOROSTIAGA MIKEL GOTZON ITURBE SAIZAR OLAIA NIETO LEGARRA JOSE IGNACIO IMAZ BENGOECHEA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: MIGUEL ANTONIO ARRIZABALAGA BRUSIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIGUEL ANTONIO ARRIZABALAGA BRUSIN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 Apattaerreka industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 3,52% Municipal + 96,48% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 279 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,62% Municipal + 99,38% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Itsasondo 

Kale Nagusia, 24 943/881170 943/161045 itsasondo@udal.gipuzkoa.net www.itsasondo.eus

P.K./C.P.: 20249 Azalera/Extensión: 8,90 Bizt./Hab.: 666 Dents./Dens.: 74,83 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa AXIER GARRO SODUPE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MADDI ALBERDI SALEGI ENRIQUE FERNANDEZ TERRONES ERKUDEN MENDIZABAL SAN SEBASTIAN JOSE IGNACIO AIZPURU OYARBIDE ALEJANDRA ITURRIOZ UNZUETA AITOR ELORZA GURRUCHAGA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: BELEN MENDIZABAL OTEGUI Kontu-hartzailea/Interventor-a: BELEN MENDIZABAL OTEGUI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 1,50% Municipal + 98,50% Otros Municipios.

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,13% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 24,37% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUSKAL FONDOA GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 280 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Larraul 

San Esteban plaza, z/g 943/693042 943/693623 udala@larraul.eus www.larraul.eus

P.K./C.P.: 20159 Azalera/Extensión: 5,90 Bizt./Hab.: 260 Dents./Dens.: 44,06 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ANELI URBIETA ETXEBERRIA

Larraulgo Herritarrak

Zinegotziak/Concejales-as GOTZON JAUREGUI SARASOLA CRISTIAN IVO SEBASTIAN PIZARRO JOFRE ANDER LEON NANCLARES ARITZ SARRIA SARASQUETA ANGEL SERRANO MARTINEZ FELIX JOAQUIN ASENSIO ROBLES

Larraulgo Herritarrak Larraulgo Herritarrak Larraulgo Herritarrak Larraulgo Herritarrak Larraulgo Herritarrak PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: ANE GOMEZ URTEAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANE GOMEZ URTEAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composción Accionarial: 1,14% Municipal + 98,86% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales AIZTONDO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 281 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,72% Municipal + 99,28% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2011-2015

DONOSTIALDEA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Lasarte-Oria 

Kale Nagusia, 22 943/376055 943/372659 udala@lasarte-oria.eus www.lasarte-oria.eus

P.K./C.P.: 20160 Azalera/Extensión: 5,90 Bizt./Hab.: 18.082 Dents./Dens.: 3064,74 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JESUS Mª ZABALLOS DE LLANOS

PSE-EE (PSOE)

Zinegotziak/Concejales-as Mª LOURDES ACEVEDO BELDARRAIN AGUSTIN VALDIVIA CALVO Mª TERESA IGLESIAS SANCHEZ JESUS ALONSO OCARIZ BEATRIZ JUEZ MARTIN JOSE Mª URDAMPILLETA ZUBITUR PABLO BARRIO RAMIREZ LEIRE ELIZEGI BELOKI GORKA LIZARRAGA ERRO Mª CRISTINA BERNAL ECHEVERRIA ARKAITZ NAYA CARRASCO DAVID ARES RODRIGUEZ ALICIA GARCIA PATINO ESTITXU ALKORTA BARRAGAN JON ANTXORDOKI RECONDO ALEJANDRO SAENZ MURIEL

PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU ADLOP ADLOP ADLOP EAJ-PNV EAJ-PNV PP

Idazkaria/Secretario-a: FRANCISCO XABIER A. EGEA JAUREGI Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

ION MURUA GUINEA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 282 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Lazkao 

Euskadi enparantza, 1 943/088080 943/085194 udala@lazkao.eus www.lazkao.eus

P.K./C.P.: 20210 Azalera/Extensión: 11,40 Bizt./Hab.: 5.465 Dents./Dens.: 479,38 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa FELIX URKOLA IRIARTE

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as ANE IRASTORZA IZAGIRRE AITOR ALTUNA OIARBIDE BEGOÑA BUENO BARRANCO IÑAKI ESTENSORO SARASOLA AMAGOIA NALDAIZ MINGO JAVIER ARRASATE AYERBE AZEARI ANDONEGI BERISTAIN IOSEBA HERNANDEZ MADINABEITIA MARIAN ZUFIRIA APEZTEGIA IMANOL ARAN BARANDIARAN LEIRE MENDIA ARANA URTZI IRUIN ARRUTI

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: IÑAKI ESKISABEL ZURUTUTZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: IÑAKI ESKISABEL ZURUTUTZA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 12,72% Municipal + 87,28% Otros Municipios. GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 11,56% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 12,94% Otros Municipios. LAZKAO LANTZEN, S.A. Euskadi enparantza, 1 20210, LAZKAO ✆ 943/088080 www.lazkao.eus Objeto Social: Gestión de la vivienda y suelo industrial. Composición Accionarial: 100% Municipal. Euskal Udalen Gida 283 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

BENEDITARREN FUNDAZIOA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 284 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Leaburu-Txarama 

Urrope plaza, 2 P.K./C.P.: 20491 943/675931 Azalera/Extensión: 3,44 943/673729 Bizt./Hab.: 373 udal@leaburutxarama.eus / leaburu@udal.gipuzkoa.net Dents./Dens.: 108,43 www.leaburu-txarama.net Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª LUISA UZKUDUN ETXENAGUSIA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as JOSE RAMON EIZAGIRRE SORONDO ITZIAR ZUBELZU URBIETA JON OTEGI ERASO JOSE MARTIN DEUSTO ITURRI Mª CRUZ AGUIRRE RIVERA MIREN AMAIA BELLOSO URIBE

EH BILDU EH BILDU EH BILDU Bide Berriak H.E. Bide Berriak H.E. Bide Berriak H.E.

Idazkaria/Secretario-a: XABIER OTAEGI LEUNDA Kontu-hartzailea/Interventor-a: XABIER OTAEGI LEUNDA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,38% Municipal + 98,62% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) ULI MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI Euskal Udalen Gida 285 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-GARAIA

Legazpi 

Euskal Herria plaza, 1 943/737030 943/737200 legazpi@legazpi.eus www.legazpi.eus

P.K./C.P.: 20230 Azalera/Extensión: 41,80 Bizt./Hab.: 8.608 Dents./Dens.: 205,93 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIREN KOLDOBIKE OLABIDE HUELGA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as FRANCISCO JAVIER IRAETA ALVAREZ ERIC GALVEZ ALVAREZ IÑIGO IMAZ ALCELAY ANE URKIOLA ALUSTIZA KEPA URZELAI GOITIA SAGRARIO ETXABE LASA GORKA IÑURRITEGUI LASA RAQUEL PUENTE IRURTIA ANDONI AIZPEOLEA ALUSTIZA OSCAR VALBUENA PASCUAL ROBERTO ALONSO YEBRA ALBERTO BEZUNARTEA FERNANDEZ Idazkaria/Secretario-a: IÑAKI GASTAÑARES SANCHEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

FERNANDO ARAKAMA FERNANDEZ

Euskal Udalen Gida 286 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) IRABAZI


Herririk Herri Directorio Local 2011-2015

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s LEGAZPIKO UDAL EUSKALTEGIA Nafarroa, 14 20230, LEGAZPI ✆ 943/731167  www.udaleuskaltegiak.net Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s HERRIGINTZA, S.A. Euskal Herria enparantza, z/g 20230, LEGAZPI ✆ 943/737030  www.legazpi.eus Objeto Social: Promoción de viviendas. Composición Accionarial: 100% Municipal. UROLAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Argixao. Edificio Oficinas, 2ª Planta. 20700, ZUMARRAGA ✆ 943/724766  www.sprilur.es Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión en la comarca. Composición Accionarial: 4,77% Municipal + 53,23% Sprilur, S.A. + 22,24% D.F. de Gipuzkoa + 19,76% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición accionarial: 9,23% Municipal + 90,77% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA GARAIA UDAL ELKARTEA / MANCOMUNIDAD UROLA GARAIA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GOIENER, S. Coop. GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 287 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Legorreta 

Kale Nagusia, 12 943/084000 943/084900 udala@legorreta.eus www.legorreta.eus

P.K./C.P.: 20250 Azalera/Extensión: 8,60 Bizt./Hab.: 1.468 Dents./Dens.: 170,69 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ZELAI AMENABARRO GOIKOETXEA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MARIANO GARMENDIA IPARRAGIRRE NEREA PEREZ DORRONSORO URTZI LARREA OLANO MAITANE GONZALEZ MUJIKA MIREN IZASKUN ZUBELDIA OTEGI PATRICIA VALLES QUIJADA JOSE Mª LASA SARASOLA Mª LOURDES LASA ITURRIOZ

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ZELES OTAMENDI JAUREGI Kontu-hartzailea/Interventor-a: ZELES OTAMENDI JAUREGI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 3,45% Municipal + 96,55% Otros Municipios.

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,31% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur S.A. + 24,19% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 288 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA GARAIA/ALTO DEBA

Leintz-Gatzaga 

San Miguel plaza, 2 943/714746 943/714621 udala@leintzgatzaga.eus www.leintzgatzaga.eus

P.K./C.P.: 20530 Azalera/Extensión: 14,70 Bizt./Hab.: 244 Dents./Dens.: 16,59 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ENEKA ZANKADA REMENTERIA

Leintz-Gatzaga (A.E.L-G)

Zinegotziak/Concejales-as ROBERTO OTAZU ARRONIZ JOANNES MENDIZABAL GURIDI IXIDOR SALABERRI MARTINEZ JUAN BENGOA PAGALDAY

Leintz-Gatzaga (A.E.L-G) Leintz-Gatzaga (A.E.L-G) Leintz-Gatzaga (A.E.L-G) Leintz-Gatzaga (A.E.L-G)

Idazkaria/Secretario-a: GOTZON GOIKOETXEA CESTONA Kontu-hartzailea/Interventor-a: GOTZON GOIKOETXEA CESTONA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s JAKION, S.L. San Miguel plaza, 4 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714686  www.jakion.es Objeto Social: Promoción y venta de productos hortofrutícolas y artesanales. Composición Accionarial: 4,70% Municipal + 31,70% Otros + 63,60% Otros Municipios. LEINTZARGI, S.L. San Miguel plaza, 2 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714746  www.leintzgatzaga.eus Objeto Social: Distribución de electricidad. Composición Accionarial: 100% Municipal.

ZUBILLAGA HILTEGIA S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición accionarial: 1,54% Municipal + 98,46% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA BIDEBERRI MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD BIDEBERRI

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA GOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA-DEBA GARAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida 289 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

SURADESA, S.A. Nafarroa etorbidea, 17 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/793399  www.debagoiena eus Objeto Social: Gestión de la rehabilitación del patrimonio de viviendas de Debagoiena. Composición Accionarial: 3,50% Municipal + 96,50% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2011-2015

donostialdea/donostia-san sEbastian

Municipio

Lezo 

Gurutze Santuaren plaza, 1 943/524650 943/528664 info@lezo.eus www.lezo.eus

P.K./C.P.: 20100 Azalera/Extensión: 8,60 Bizt./Hab.: 6.007 Dents./Dens.: 698,48 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Jesús Maria Martiarena Jaca

EAJ-PNV

(2016ko apirilaren 4ko osoko bilkura/Pleno 4 abril 2016)

Zinegotziak/Concejales-as MIGUEL ANGEL SANCHEZ ANTUNEZ Mª NOEMI ARBERAS OSES ALFREDO DE LA PUENTE PAGOLA ENRIQUE FIGUEROA LABOA IRLENTZ ORTEGA UGALDE AINHOA ZABALO LOIARTE MIKEL ARRUTI SALABERRIA AINHOA INTXAURRANDIETA EZKURRA IGOR CORDERO DE LA FUENTE ANGEL PORTUGAL FORMOSO AXIER IRASTORZA ALUSTIZA JOSE ANGEL SANCHEZ GALLARDO Idazkaria/Secretario-a: XABIER LOIOLA ARISTI Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

PEDRO ETXARRI OLLOKIEGI

Euskal Udalen Gida 290 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s OARSOALDEA, S.A. Astigarragako bidea 2, 2.solairua 20180, OIARTZUN ✆ 943/494129  www.oarsoaldea.net Objeto Social: Agencia de desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 25% Municipal + 75% Otros Municipios. OARSOTEK S.L Astigarragako bidea, 2 20180, OIARTZUN ✆ 943/494129 Objeto Social: Inserción laboral. Composición Accionarial: 51% Municipal + 5% Oarsoaldea SA. + 44% Otros.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 291 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Lizartza 

Askatasunaren plaza, 1 943/670700 943/674976 lizartza@lizartza.eus www.lizartza.eus

P.K./C.P.: 20490 Azalera/Extensión: 12,30 Bizt./Hab.: 640 Dents./Dens.: 52,03 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa LEYRE GORDO CASTRO

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as JOSE Mª SARASOLA ETXEBERRIA AITZIBER ABASOLO DE LA PEÑA ENEKO ELOLA JAUREGI MIREN JOSUNE ZUBELDIA ETXEBERRIA IGO EIZAGIRRE SAEZ OIER MINTEGI ZEBERIO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ANA JESUS ZABALA GARMENDIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA JESUS ZABALA GARMENDIA

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,83% Municipal + 98,17% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI Euskal Udalen Gida 292 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA BEHEREA/BAJO DEBA

Mendaro 

Herriko enparantza, 1 943/033282 943/033281 erregistroa@mendaro.eus www.mendaro.eus

P.K./C.P.: 20850 Azalera/Extensión: 24,40 Bizt./Hab.: 1.998 Dents./Dens.: 81,88 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa SONIA GARCIA RAPOSO

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as BORJA RODRIGUEZ BARRERAS AITOR BASURTO URAIN ZITORITZ URAIN ARAGON IÑIGO BASTIDA ECHEVERRIA IRUNE BERASALUZE LAZKANO MAITE APELLANIZ ARRIOLA JOSE IGNACIO ARREGI URIA ANGEL Mª IRIONDO GABILONDO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: LOURDES ETXEBERRIA ALTZIBAR Kontu-hartzailea/Interventor-a: LOURDES ETXEBERRIA ALTZIBAR

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

SOCIEDAD DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (DEBEGESA) Pol. Azitain, 3-Bis 20600, EIBAR ✆ 943/820110  www.debegesa.com Objeto Social: Desarrollo de la comarca del Bajo Deba. Composición Accionarial: 12,5% Municipal + 87,5% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA BEHEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - DEBEMEN EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida 293 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Ibitarte, 5 - 1ª Planta 20870, ELGOIBAR ✆ 943/741126  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 2% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,43% D.F. de Gipuzkoa + 22,55% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Mutiloa 

Mutiloa Bildua, 3 (Herriko plaza) 943/800450 943/801621 udala@mutiloa.eus www.mutiloa.eus

P.K./C.P.: 20214 Azalera/Extensión: 8,60 Bizt./Hab.: 262 Dents./Dens.: 30,46 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IÑAKI UGALDE ALUSTIZA

Mutiloako Herri Kandidatura (MHK)

Zinegotziak/Concejales-as JULE ARANBURU MARIEZKURRENA JULEN ZABALA GARCIA ION MUGICA PEREZ ASIER AGUIRRE MURGUIONDO ERKUDEN AGUIRRE ARRUABARRENA JAVIER ARAMBURU ALTUNA

Mutiloako Herri Kandidatura (MHK) Mutiloako Herri Kandidatura (MHK) Mutiloako Herri Kandidatura (MHK) Mutiloako Herri Kandidatura (MHK) Mutiloako Herri Kandidatura (MHK) Mutiloako Herri Kandidatura (MHK)

Idazkaria/Secretario-a: IÑAKI ALONSO ANTOLIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: IÑAKI ALONSO ANTOLIN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Idustrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 0,40% Municipal + 99,60% Otros Municipios.

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,04% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 24,46% Otros Municipios. MUTILOA LANTZEN, S.A. Mutiloa Bildua, 3 (Herriko plaza) 20214, MUTILOA ✆ 943/800450 Objeto Social: Rehabilitación y promoción urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 294 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA BEHEREA/BAJO DEBA

Mutriku Txurruka plaza, z/g 943/603244 943/603692 harrera@mutriku.net www.mutriku.eus

P.K./C.P.: 20830 Azalera/Extensión: 31,00 Bizt./Hab.: 5.293 Dents./Dens.: 170,74 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE ANGEL LIZARDI AGIRREGOMEZKORTA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as MIREN NEKANE ILLARRAMENDI ANDONEGI MIREN JOSEBE ASTIGARRAGA LETE MIREN LORE ILLARRAMENDI BERISTAIN ION GAMBRA IBARZABAL ELENA CEBRIAN LARRAÑAGA JON ANDONI NABERAN LARRINAGA AINHIZE AZPIAZU AZKARRAGA JOSE ANTONIO AGIRREGOMEZKORTA URANGA AMAIA ARRIZABALAGA OZKORTA MARKEL ARIZMENDI ARRASATE IDOIA SAN MARTIN ALBERDI IÑIGO AGUIRRE ARRIETA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU BERDEAK

Idazkaria/Secretario-a: JOSEBA IRIBAR GARRASTAZU Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSEBA IRIBAR GARRASTAZU

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 295 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Ibitarte, 5 -1ª Planta. 20870, ELGOIBAR ✆ 943/741126  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 2,99% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,43% D.F. de Gipuzkoa + 21,56% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba. MUTRIKU LANTZEN S.A. Txurruka plaza, z/g 20830, MUTRIKU ✆ 943/603244  www.mutriku.eus Objeto Social: Promoción inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (DEBEGESA) Pol. Azitain, 3-Bis 20600, EIBAR ✆ 943/820110  www.debegesa.com Objeto Social: Desarrollo de la Comarca del Bajo Deba. Composición Accionarial: 12,5% Municipal + 87,5% Otros Municipios. Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA/CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBABE UDAL EUSKALTEGIEN MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA /MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

DEBA BEHEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - DEBEMEN EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GEOGARAPEN-ASOCIACION PARA LA GESTION DEL GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 296 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DONOSTIALDEA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Oiartzun Done Eztebe plaza, 1 943/490142 943/491405 oiartzun@oiartzun.org www.oiartzun.eus

P.K./C.P.: 20180 Azalera/Extensión: 59,70 Bizt./Hab.: 9.970 Dents./Dens.: 167,00 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JESUS LEONET ELICEGUI

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as ENERITZ ARBELAIZ SARASTI IGNACIO PIKABEA LASA AGURTZANE LEKUONA AGIRRETXE JUAN IGNACIO ANSA MARTIRENA MIREN YOSUNE COUSILLAS ARAMENDI IORITZ AIZPURU LOPEZ DOMINICA AZPIROZ UBIRIA ENEKOITZ MARCOS AZPIROZ IÑAKI ARBELAIZ MICHELENA RAFAEL BERGARECHE URDAMPILLETA MAITANE LARRUSCAIN AGUIRRE YON GOIKOETXEA LABAKA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: Mª VICTORIA JOARISTI OLARIAGA Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª JESUS OTAEGI IRURETA

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 297 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s OIARTZUNGO UDAL IKASTOLA PARTZUERGOA María Garaiar, 2 20180, OIARTZUN ✆ 943/491659  www.oiartzungohaur-eskola.com Objeto Social: Ikastola municipal. Composición: O.A.L. OKISA Done Eztebe plaza, 1 20180, OIARTZUN ✆ 943/490142  www.elosoro.com Objeto Social: Gestión de la actividad deportiva municipal. Composición: O.A.L. OTASA Done Eztebe plaza, 1 20180, OIARTZUN ✆ 943/490142  www.arditurri.com Objeto Social: Oficina de turismo. Composición: O.A.L Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s LANBARREN PARKE LOGISTIKOA, S.A. Polígono Sagasti. Edificio Servicios. 20100, LEZO ✆ 943/341420  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción urbanística del suelo para la implantación empresarial. Composición Accionarial: 24,5% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. OARSOALDEA, S.A. Astigarragako bidea 2, 2 solairua 20810, OIARTZUN ✆ 943/494129  www.oarsoaldea.net Objeto Social: Agencia de desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 25% Municipal + 75% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA FUNDACION GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA FUNDAZIOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 298 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Olaberria 

Pza. San Juan, 1 943/881434 943/889193 udala@olaberria.eus www.olaberria.eus

P.K./C.P.: 20212 Azalera/Extensión: 6,90 Bizt./Hab.: 957 Dents./Dens.: 138,69 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOKIN GARMENDIA ASURABARRENA

Olaberriarekin eta Olaberritarrak (OEO)

Zinegotziak/Concejales-as NEREA CASTAÑO IRAZOLA MIKEL ETXARRI JUANES ELIXABET CANALES SEGUROLA MAIDER AGIRRE MUGICA IÑIGO SARASOLA ARANZASTI ARITZ ARANTZEGI AREITIO

Olaberriarekin eta Olaberritarrak (OEO) Olaberriarekin eta Olaberritarrak (OEO) Olaberriarekin eta Olaberritarrak (OEO) Olaberriarekin eta Olaberritarrak (OEO) EH BILDU Olaberriko Herri Elkartea (OHE)

Idazkaria/Secretario-a: IDOIA AREVALO BENITO Kontu-hartzailea/Interventor-a: IDOIA AREVALO BENITO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,21% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 24,29% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 299 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 2,46% Municipal + 97,54% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA GARAIA/ALTO DEBA

Oñati 

Foruen enparantza, 1 943/780411 943/783069 idazkaritza@onati.eus www.oñati.eus

P.K./C.P.: 20560 Azalera/Extensión: 107,30 Bizt./Hab.: 11.282 Dents./Dens.: 105,14 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIKEL BIAIN BERRAONDO

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as IRATI ETXEBERRIA GABIRIA BORJA MOIUA YARZA NEREA ZUBIA BLAZQUEZ KEPA ZELAIA BOLINAGA ANA BELEN MARTIN PERALTA RAFAEL CORTABARRIA CHINCHURRETA LEIRE ZUMALDE GANTXEGI OIER IRIZAR MARKULETA SUSANA ALTUNA UGARTE MIREN ELGARRESTA LARRABIDE LOURDES IDOYAGA URQUIA MIREN AMAIA EROSTARBE LETAMENDI JON KEPA GUERRICAGOITIA ARRIEN RICARDO FELIPE FERNANDEZ ALCALA Mª JOSE ETXEGOIEN ARZUAGA FRANCISCO JAVIER BALZATEGUI MAIZTEGUI Idazkaria/Secretario-a: JESUS Mª MADINABEITIA JAUREGUI Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

PASKUAL ELUSTONDO DARPON

Euskal Udalen Gida 300 Guía de los Municipios Vascos

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BIDEBARRI ENPLEGU ZENTRUA, S.L. Zubillaga Industrialdea, 20 20560, OÑATI ✆ 943/716479  www.oñati.eus Objeto Social: Proporcionar trabajo a las personas con discapacidad. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% Otros. DEBA BAILARAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Ibitarte, 5 -1ª Planta. 20870, ELGOIBAR ✆ 943/741126  www. sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa y la inversión industrial en las comarcas del Alto y Bajo Deba. Composición Accionarial: 2,59% Municipal +51% Sprilur, S.A. + 24,43% D.F. de Gipuzkoa + 21,96% Otros Municipios + 0,02% Mancomunidad Alto Deba. JAKION, S.L. San Miguel plaza, 4 20530, LEINTZ-GATZAGA ✆ 943/714686  www.jakion.es Objeto Social: Promoción y venta de productos hortofrutícolas y artesanales. Composición Accionarial: 16,40% Municipal + 31,70% Otros + 51,90% Otros Municipios. MERKAOÑA, S.L. Foruen enparantza, 1 20560, OÑATI ✆ 943/780708  www.oñati.eus Objeto Social: Comercialización de energía eléctrica. Composición Accionarial: 100% Municipal. OÑARGI, S.L. Foruen enparantza 1, 20560, OÑATI ✆ 943/780708  www.oñati.eus Objeto Social: Distribución de energía eléctrica. Composición Accionarial: 100% Municipal. OÑATIKO GARAPEN ETA TURISMO AJENTZIA, S.A. Bidebarrieta kalea, 12 20560, OÑATI ✆ 943/718808  www.oñati.eus Objeto Social: Promoción turística y del empleo. Composición Accionarial: 100% Municipal. OÑATIKO UR JAUZIAK, S.A. Urrexola auzoa, z/g 20560, OÑATI ✆ 943/780305  www.oñati.eus Objeto Social: Producción de energía hidroeléctrica. Composición Accionarial: 90% Municipal + 10% EVE. SURADESA, S.A. Nafarroa etorbidea, 17 20500, ARRASATE/MONDRAGÓN ✆ 943/793399  www.debagoiena.eus Objeto Social: Gestión de la rehabilitación del patrimonio de viviendas de Debagoiena. Composición Accionarial: 27% Municipal + 73% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición Accionarial: 13,08% Municipal + 86,92% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA GOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA-DEBA GARAIA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACION GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 301 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s RESIDENCIA SAN MARTIN EGOITZA Marzelino Zelaia kalea, 9 20560, OÑATI ✆ 943/781224  www.oñati.eus Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Ordizia 

Kale Nagusia, 24 943/885850 943/882421 arretabulegoa@ordizia.eus www.ordizia.eus

P.K./C.P.: 20240 Azalera/Extensión: 5,60 Bizt./Hab.: 9.803 Dents./Dens.: 1750,53 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE MIGUEL SANTAMARIA EZEIZA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Mª ANGELICA MORENO HERAS ARANTXA FERNANDEZ ALVAREDO BITTOR IÑAKI BOLINAGA ALZELAI JOSE IGNACIO ITURRIOZ GOTOR IGOR EGUREN IZAGIRRE BELEN MAIZA URRESTARAZU ADUR EZENARRO AGIRRE IZARO INTSAUSTI ZINKUNEGI JON ANDER CABALLERO ZUBELZU MIREN ALAZNE SUKIA GALPARSORO ANTXON SANZ LECUONA IGNACIO DUBREUIL CHURRUCA Idazkaria/Secretario-a: IKER ROCANDIO ETXEBERRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

JOSE LUIS ARANBURU OTEGI

Euskal Udalen Gida 302 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Ordizia Orain Ordizia Orain PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s HERRI ANTZOKIA Etxezarreta, 7 20240, ORDIZIA ✆ 943/880744  www.ordizia.eus Objeto Social: Promoción de la actividad cultural. Composición: O.A.L. RESIDENCIA SAN JOSE Egutera bidea, 7 20240, ORDIZIA ✆ 943/881119 Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. MAJORI KIROLDEGIA Gernikako Arbolaren kalea, 3 20240, ORDIZIA ✆ 943/805880  www.majori-kiroldegia.com Objeto Social: Gestión del polideportivo. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 23,1% Municipal + 76,9% Otros Municipios. GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 1,98% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 22,52% Otros Municipios. ORDIZIA LANTZEN, S.A. Kale Nagusia, 24 20240, ORDIZIA ✆ 943/885850  www.ordizia.eus Objeto Social: Promoción de la vivienda. Composición Accionarial: 100% Municipal.

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 303 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Orendain 

Errosario plaza, z/g 943/654064 943/654064 udala@orendain.eus www.orendain.eus

P.K./C.P.: 20269 Azalera/Extensión: 6,30 Bizt./Hab.: 193 Dents./Dens.: 30,63 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa GORKA EGIA ARREGI

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MIGUEL ANGEL ARSUAGA AZURMENDI ELIXABETE GARAIALDE GARMENDIA IBON GONZALEZ GALARRAGA MIREN AGURTZANE ESKARNE ARRONA ERDOCIA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: NEKANE LOPETEGI ETXEBERRIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: NEKANE LOPETEGI ETXEBERRIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 0,55% Municipal + 99,45% Otros Municipios.

GIPUZKOA

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 1,04% Municipal + 98,96% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIENER, S. Coop. TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 304 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Orexa 

Errebote plaza, 4 Behea 943/682029 orexa@orexa.eus www.orexa.eus

P.K./C.P.: 20490 Azalera/Extensión: 5,80 Bizt./Hab.: 123 Dents./Dens.: 21,20 Zinegotziak/Concejales: 5

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa EnEkO MAiOZ gAnBOA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as IRENE POZUETA LIZARRAGA ONINTZA ZUBELDIA ALTUNA BEÑAT LEUNDA ATXEGA JOAQUIN ITURRIOZ IBARLUCEA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ANA JESUS ZABALA GARMENDIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA JESUS ZABALA GARMENDIA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 0,93% Municipal + 99,07% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) ULI MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA/ ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI Euskal Udalen Gida 305 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Orio 

Herriko enparantza, 1 943/830346 943/130260 idazkaritza@orio.eus www.orio.eus

P.K./C.P.: 20810 Azalera/Extensión: 9,80 Bizt./Hab.: 5.694 Dents./Dens.: 581,02 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE ANGEL ZALDUA IPARRAGUIRRE

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as LOURDES SALSAMENDI GOÑI ANGEL DEL HOYO BRAVO AITZIBER CAMPOS MOREY EUGENIO COTADO ITURAIN ELIXABETE BELLO MARTIJA EMETERIO IRIBAR SORAZU AMAIA DORRONSORO PORTULARRUME GOTZON IGOA AGUIRREZABAL AMAGOIA IRIBAR MANCISIDOR MIRIAM URANGA EGURZA JOSE ANGEL IPARRAGIRRE ALBERDI ANA PRIEDE MERCHAN

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU ORAIN ORAIN PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: JON CARRERA JAUREGUI Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

JON CARRERA JAUREGUI

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA INNOBASQUE, AGENCIA VASCA DE INNOVACION-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA UDALSAREA 21 UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME Euskal Udalen Gida 306 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Ormaiztegi 

Muxika Egurastokia, 1 943/882660 943/889212 udala@ormaiztegi.eus www.ormaiztegi.eus

P.K./C.P.: 20216 Azalera/Extensión: 6,80 Bizt./Hab.: 1.305 Dents./Dens.: 191,91 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JON ENRIQUE GALARZA

Ormaiztegi Batzen

Zinegotziak/Concejales-as MIREN IZASKUN UNZURRUNZAGA PILDAIN AGUSTIN GILABERT MOLIST OLAIA IZAGUIRRE CRUZ JOSU MIRENA MAYORA ORIA ROSARIO BERASATEGUI AIZPEOLEA BEÑAT HACH EMBAREK IRIZAR AITOR YURRITA ZABALA JOSE Mª YURRITA ARREGUI

Ormaiztegi Batzen Ormaiztegi Batzen Ormaiztegi Batzen Ormaiztegi Batzen Ormaiztegi Batzen EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: MIKEL FUIKA FUENTES Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIKEL FUIKA FUENTES

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,26% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 24,24% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 307 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 2,47% Municipal + 97,53% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DONOSTIALDEA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Pasaia 

San Juan, 19 943/344034 943/515447 pasaia@pasaia.net www.pasaia.eus

P.K./C.P.: 20110 Azalera/Extensión: 11,30 Bizt./Hab.: 15.929 Dents./Dens.: 1409,64 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IZASKUN GOMEZ CERMEÑO

PSE-EE (PSOE)

Zinegotziak/Concejales-as DIEGO LEONET MAYO LORE SUAREZ LINAZASORO ENRIQUE SANCHEZ BLAZQUEZ ITZIAR BARRAGAN RODIÑO NAHIKARI OTERMIN SOROA SERGIO EKIZA IPIÑA MIRIAM CANO PUY AITOR ITURBE OTAEGUI ERIK RIOS SALAZAR MIGUEL Mª TORREA ECHAVE MIKEL GARCIA PEÑIL OIHANE ORONOZ ELZAURDI HARITZ PEREZ MARTINEZ NEREA GONZALEZ BASTARDO LIDE CASTELLANO ESTEVEZ JULEN RODRIGUEZ ABOY Idazkaria/Secretario-a: UNAI REKONDO PEREZ Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

AINIZE AMARIKA BIDAURRATZAGA

Euskal Udalen Gida 308 Guía de los Municipios Vascos

PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PUEDE PASAIA(K) AHAL DU PUEDE PASAIA(K) AHAL DU PUEDE PASAIA(K) AHAL DU


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s PASAIA MUSIKAL Palacio Andonaegi 20110, PASAIA ✆ 943/396055  www.pasaia.eus Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. PASAIAKO KIROLETAKO UDAL PATRONATUA Euskadi etorbidea, 61 20110, PASAIA ✆ 943/004330  www.pasaia.eus Objeto Social: Gestión del deporte municipal. Composición: O.A.L. PASAIAKO UDAL EUSKALTEGIA Euskadi etorbidea, 61 20110, PASAIA ✆ 943/004340  www.pasaia.eus Objeto Social: Euskaltegi municipal. Composición: O.A.L. ZAHARREN UDAL EGOITZA San Pedro, 42 20110, PASAIA ✆ 943/397596  www.pasaia.eus Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s OARSOALDEA, S.A. Astigarragako bidea 2, 2. solairua 20180, OIARTZUN ✆ 943/494129  www.oarsoaldea.net Objeto Social: Agencia de desarrollo comarcal. Composición Accionarial: 25% Municipal + 75% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA

Euskal Udalen Gida 309 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Segura 

Lardizabal, 5 943/801006 943/800204 udala@segura.eus www.segura.eus

P.K./C.P.: 20214 Azalera/Extensión: 18,50 Bizt./Hab.: 1.480 Dents./Dens.: 80,00 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa EÑAUT TELLERIA URKIA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as ELUSKA GERRIKO FARIÑAS EKHI ALBIZU TELLERIA EIDER MURGUIONDO MUGICA AIMAR BALERDI AYERBE Mª CARMEN ARRUABARRENA ESNAOLA JOSE Mª MUÑOA GANUZA XABIER JOSEBA GABILONDO RUIZ Mª ANGELES ARISTIMUÑO MURGUIONDO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: IÑAKI ALONSO ANTOLIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: IÑAKI ALONSO ANTOLIN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s AIZKOETA, S.A. Zurbano kalea, 5-Bajo 20214, SEGURA ✆ 943/801006  www.segura.eus Objeto Social: Promoción urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal. GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 3,19% Municipal + 96,81% Otros Municipios.

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,28% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 24,2% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZONERIA OROKORRA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA GIPUZKOAKO PARTZUERGO TXIKIA / PARZONERIA MENOR DE GIPUZKOA SASIETA MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 310 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DEBA BEHEREA/BAJO DEBA

Soraluze-Placencia de las Armas 

Santa Ana, 1 943/753043 943/753112 udala@soraluze.eus www.soraluze.eus

P.K./C.P.: 20590 Azalera/Extensión: 14,20 Bizt./Hab.: 3.991 Dents./Dens.: 281,05 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa IKER ALDAZABAL BASAURI

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as UNAI LARREATEGI AZURMENDI ROKE AKIZU AIZPIRI LOREA DE CASTRO LETE AINHOA UNAMUNO ARANBURU XABIER ARRIBILLAGA BERETXINAGA NAGORE ZABALA ARRIETA RAMON GALLASTEGI ALDAZABAL JOSE JAVIER GARMENDIA ONDARRA PATRICIA BORINAGA ALBENIZ IÑAKI RUBIO TORRIENTES

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: ITZIAR SAGASTAGOIA ZABALA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ITZIAR SAGASTAGOIA ZABALA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (DEBEGESA) Pol. Azitain, 3-Bis 20600, EIBAR ✆ 943/820110  www.debegesa.eus Objeto Social: Desarrollo de la Comarca del Bajo Deba. Composición Accionarial: 12,5% Municipal + 87,5% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades DEBA BEHEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - DEBEMEN EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 311 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s CENTRAL HIDROELECTRICA DE SOLOGOEN, S.A. Irure auzoa, z/g 20590, SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS ✆ 943/752088 Objeto Social: Producción de energia eléctrica. Composición Accionarial: 6,37% Municipal + 93,63% EVE.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Tolosa 

Plaza Zaharra, 6A 943/697500 943/697510 udate@tolosa.eus www.tolosa.eus

P.K./C.P.: 20400 Azalera/Extensión: 37,40 Bizt./Hab.: 18.936 Dents./Dens.: 506,31 Zinegotziak/Concejales: 17

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa OLATZ PEON ORMAZABAL

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as JOKIN AZKUE ARRASTOA NEREA LETAMENDIA BELLOSO PATXI AMANTEGUI ZUBIRIA NURIA CARBONELL MIRANDA IÑIGO ALONSO SARASIBAR JOSEBA KOLDO ORMAZABAL LOPEZ MAITE RUIZ DE EGUILAZ EZQUIAGA BEGOÑA TOLOSA MENDIA IBAI IRIARTE SAN VICENTE LORE AGIRRE ZIPITRIA MIREN ONINTZA LASA ARTEAGA IÑAKI XABIER IRAZABALBEITIA FERNANDEZ IGOR EZENARRO BALDA MARIA LASA ARRUABARRENA PEDRO MANUEL ETXABE ZABALA JOSE IGNACIO ASENSIO BAZTERRA Idazkaria/Secretario-a: JOSE LUIS UNANUE UGALDE Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

PAULINO ALONSO ERASO

Euskal Udalen Gida 312 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s RESIDENCIA IURREAMENDI Iruña etorbidea, 6 20400, TOLOSA ✆ 943/670227  www.tolosa.eus Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición: O.A.L.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GOIENER, S. Coop. TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 313 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 39,92% Municipal + 60,08% Otros Municipios. ERRETENGIBEL Plaza Zaharra, 10 behea 20400, TOLOSA ✆ 943/670892  www.tolosa.eus Objeto Social: Desarrollo de actuaciones de rehabilitación del Casco Histórico de Tolosa. Composición Accionarial: 100% Municipal. TOLARGI, S.L. Rondilla kalea, 34B Bajo 20400, TOLOSA ✆ 943/650016  www.tolargi.com Objeto Social: Distribución energía eléctrica. Composición Accionarial: 100% Municipal.   TOLOSA GASA, S.A. Plaza Zaharra, 6A 20400, TOLOSA ✆ 943/675320 Objeto Social: Suministro de gas. Composición Accionarial: 60% Municipal + 40% EDP Naturgas.   TOLOSA LANTZEN, S.A. Plaza Zaharra, 6A 20400, TOLOSA ✆ 943/654466  www.tolosa.eus Objeto Social: Gestión del deporte municipal. Composición Accionarial: 100% Municipal.   TOLOSA LOTZEN S.A Plaza Zaharra 6A 20400, TOLOSA ✆ 943/654466  www.tolosa.eus Objeto Social: Gestión del suelo. Composición Accionarial: 100% Municipal.   TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 32,35% Municipal + 67,65% Otros Municipios.   ZAZPITURRI, S.A. Fernando Amezketarren plaza, z/g 20268, AMEZKETA ✆ 943/653189 Objeto Social: Explotación de la Central Hodroeléctrica de Zazpiturri para la producción y venta de energía. Composición Accionarial: 45% Municipal + 10% EVE. + 45% Ayto. Amezketa.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DONOSTIALDEA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Urnieta 

San Juan, 5 943/008000 943/008037 urnieta@urnieta.eus www.urnieta.eus

P.K./C.P.: 20130 Azalera/Extensión: 22,65 Bizt./Hab.: 6.198 Dents./Dens.: 273,64 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIKEL PAGOLA TOLOSA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Mª ISABEL VAQUERO MONTERO JORGE SEGURADO IRIONDO DAVID ROSCO JORGE MIREN MARTIARENA BARKAIZTEGI JUAN LUIS GOIKOETXEA BENZALA Mª PILAR SARASOLA BULMAN IXIAR MARTIARENA LIZARAZU MIKEL IZAGIRRE REKONDO ITZIAR ARTOLA BEDIA XABIER YURRAMENDI GARMENDIA CONSUELO FRUTOS GONZALEZ IVAN HARO MARCOS

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: NAGORE ALKORTA ELORZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: AITZIBER ZURUTUZA ARZA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s KULTURNIETA, S.A. San Juan, 5 20130, URNIETA ✆ 943/008033  www.urnieta.eus Objeto Social: Gestión de servicios culturales, deportivos y turísticos. Composición Accionarial: 100% Municipal. URNIETA ERAIKI, S.A. San Juan, 5 20130, URNIETA ✆ 943/008000  www.urnieta.eus Objeto Social: Promoción inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales HAURRESKOLAK PARTZUERGOA AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS

Bestelako Entitateak/Otras Entidades BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 314 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-GARAIA

Urretxu Iparragirre, 20 943/038080 943/038081 urretxu@urretxu.eus www.urretxu.eus

P.K./C.P.: 20700 Azalera/Extensión: 16,70 Bizt./Hab.: 6.890 Dents./Dens.: 412,57 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JON KOLDOBIKA LUQUI ALBISUA

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as ITZIAR AGIRRE BERRIOTXOA IGOR ZUBILLAGA AGUADO JUAN LUIS ALBISUA GARMENDIA MAIALEN FIDALGO MENDIZABAL OIHANE ZABALETA MUJIKA IÑAKI ETXANIZ ARREGI UNAI BADIOLA URRATE NEREA ALTOLAGUIRRE BERASTEGUI JON ALTOLAGIRRE ASKASIBAR FRANCISCO JAVIER MARTIN MATEO NATIVIDAD NIEVES MEDINA ALBERTO LA ROSA VIEDMA

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) IRABAZI

Idazkaria/Secretario-a: MARIA JOSE BEGIRISTAIN ZABALO Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIREN EDURNE ETXEZARRETA ABASOLO

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 315 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UROLAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Polígono Industrial Argixao. Edificio Oficinas, 2ª Planta 20700, ZUMARRAGA ✆ 943/724766  www.sprilur.es Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión en la comarca de Urola. Composición Accionarial: 0,62% Municipal + 53,23% Sprilur, S.A. + 22,24% D. F. de Gipuzkoa + 23,91% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición Accionarial: 6,92% Municipal + 93,08% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA GARAIA UDAL ELKARTEA / MANCOMUNIDAD UROLA GARAIA MANCOMUNIDAD URRETXU ZUMARRAGAKO UDAL EUSKALTEGIA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 316 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

DONOSTIALDEA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

Usurbil Joxe Martin Sagardia plaza, z/g 943/371951 943/371493 erregistroa@usurbil.eus www.usurbil.eus

P.K./C.P.: 20170 Azalera/Extensión: 24,80 Bizt./Hab.: 6.168 Dents./Dens.: 248,70 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa PATXI XABIER ARREGI IPARRAGIRRE

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as ALAITZ AIZPURUA LABAKA XUBAN ZUBIRIA ELEXPE JUANA Mª URDAMPILLETA URDAMPILLETA IÑAKI UGARTE AGIRRE IRENE Mª CONCEPCION GARCIA PALACIOS MIREN JOSUNE ESTELLA ARRANZ JOSE MARI IRIBAR ZAPIRAIN MIREN IOSUNE URKOLA LARRARTE MIRARI AZURMENDI SORAZU ANDONI ATXEGA SAN SEBASTIAN CARLOS PEREZ FRAISOLI FERMIN ORUE-ECHEVARRIA ITURRI

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: GARAZI ETXEBERRIA SAN MIGUEL Kontu-hartzailea/Interventor-a: KARMELE LIZASO UBERA

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 317 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GARBITANIA ZERO ZABOR S.L Puntapax Kalea, 10 Bajo 20170, USURBIL ✆ 943/369609  www.garbitania.com Objeto Social: Recogida selectiva de residuos urbanos y asimilables. Composición Accionarial: 25,95% Municipal + 49,90% Hernaniko Udala + 24,15% Astigarragako Udala.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

BEHEMENDI - DONOSTIALDEA BIDASOAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 318 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Villabona Erreboteko plaza, z/g 943/692100 943/693376 idazkaritza@villabona.net www.villabona.eu

P.K./C.P.: 20150 Azalera/Extensión: 17,70 Bizt./Hab.: 5.888 Dents./Dens.: 332,65 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Maite Izagirre Irazustabarrena

EAJ-PNV

(2016ko ekainaren 27ko osoko bilkura/Pleno 27 junio 2016)

Zinegotziak/Concejales-as IBON ARIZNABARRETA URDAMPILLETA ENEKO URDANGARIN EIZAGIRRE Mª MERCEDES GARMENDIA BERECIARTU JOSE LEANDRO AZKUE IRIBAR JUAN Mª IPARRAGIRRE IRAZUSTA NORA URBIZU AROCENA PEDRO CELARAIN OYARZABAL Mª ARANZAZU LOPEZ LULOAGA XABAT LABORDE ECHABE LEIRE OLASAGASTI ARANBURU JON GARMENDIA UGARTE Mª LUISA ARIJA SOUTULLO

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: ALAZNE GARMENDIA TXURIO Kontu-hartzailea/Interventor-a: MAIDER AMADO MENDIZABAL

GIPUZKOA

Euskal Udalen Gida 319 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 3,63% Municipal + 96,37% Otros Municipios. TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 10,89% Municipal + 89,11% Otros Municipios. VILLABONA LANTZEN, S.A. Erreboteko plaza, z/g 20150, VILLABONA ✆ 943/692100  www.villabona.eu Objeto Social: Promoción inmobiliaria. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA MINTZOLA FUNDAZIOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 320 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Zaldibia 

Santa Fe, 18 943/880357 943/885043 bulegoa@zaldibia.eus www.zaldibia.eus

P.K./C.P.: 20247 Azalera/Extensión: 16,40 Bizt./Hab.: 1.558 Dents./Dens.: 95,00 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE ANTONIO ETXABE NAZABAL

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as LIERNI IRASTORZA GARMENDIA UNAI BELOKI GARMENDIA IZARNE ARRUEBARRENA LIZARRAGA JOSU MIRENA UGARTEMENDIA UGALDE EZTITXU MUGICA MARIEZCURRENA IZARO ECHEVERRIA OLIDEN AGURTZANE AYESTARAN AMONDARAIN MIREN JOSUNE LOPETEGUI IRAZUSTABARRENA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Zaldibia Herrigintzan (ZH) Zaldibia Herrigintzan (ZH)

Idazkaria/Secretario-a: ELENA ZABALA ZUBIZARRETA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ELENA ZABALA ZUBIZARRETA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 4% Municipal + 96% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA/MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA SASIETA MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUSKAL FONDOA GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 321 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,33% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 24,17% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Zarautz 

Zigordia, 13 943/005100 943/005200 udala@zarautz.eus www.zarautz.eus

P.K./C.P.: 20800 Azalera/Extensión: 14,40 Bizt./Hab.: 22.890 Dents./Dens.: 1589,58 Zinegotziak/Concejales: 21

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa XABIER TXURRUKA FERNANDEZ

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Mª TERESA GARRASTAZU ARANGUREN JESUS ARANA GOMEZ MIREN NEKANE IRIBAR IRIONDO IXIDOR LARRAÑAGA AYERBE IMANOL LASA ZEBERIO IBAN SAN MARTIN HERNANDEZ MIREN LETAMENDIA BELLOSO JON ANDONI URDANGARIN URRUTIA IRATXE ZORROZUA EGUIAZABAL MIKEL GOENAGA GUBIA NAIARA CARVAJAL LARRAÑAGA IÑAKI EIZAGUIRRE EIZAGUIRRE MIREN KARMELE ALBERDI LINAZASORO AITOR KORTA ETXABE XABIER VAZQUEZ IZQUIERDO ANE ARRUTI LOPETEGI GLORIA VAZQUEZ HERRANZ PABLO GARCIA ASTRAIN ANA Mª DE BENITO SANZ OIHANE DELGADO PITA Idazkaria/Secretario-a: INES DIAZ DE VILLAFRANCA ARZAMENDI Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

LIOBA MAIZA RECONDO

Euskal Udalen Gida 322 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) IRABAZI IRABAZI


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s BETERRI KOSTAKO INDUSTRIALDEA, S.A. (BEKISA) Juan Fermín Gilisagasti, 1 - Edificio Zurriola, 2ª Local 4 20018, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ✆ 943/550112  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción de la iniciativa industrial. Composición Accionarial: 3,56% Municipal + 51% Sprilur, S.A. + 24,50% D.F. de Gipuzkoa + 20,94% Otros Municipios. SERVICIOS FUNERARIOS ZARAUTZ, S.A. Araba, 35 20800, ZARAUTZ ✆ 943/894937 Objeto Social: Servicios funerarios municipales. Composición Accionarial: 10% Municipal + 90% Otros.   ZARAUTZ-LUR S.A Zigordia, 13 20800, ZARAUTZ ✆ 943/005129  www.zarautz.eus Objeto Social: Sociedad Urbanística Municipal. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS UDALSAREA 21 UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME

Euskal Udalen Gida 323 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Zegama 

Jose Maiora enparantza, z/g 943/801115 943/800073 udala@zegama.eus www.zegama.eus

P.K./C.P.: 20215 Azalera/Extensión: 44,30 Bizt./Hab.: 1.527 Dents./Dens.: 34,46 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA IZAGUIRRE AROCENA

Zegama Lantzen (ZL)

Zinegotziak/Concejales-as Mª PILAR ELORZA INCHAUSTI IZASKUN IGOA ARIZCORRETA IBON ZABALETA URBIZU JUAN JOSE GORROCHATEGUI LARREA IMANOL GARMENDIA IRURETAGOYENA OLAIA ELORZA IÑARRA URKO GOMEZ ROPON Mª LUISA GORROCHATEGUI IRASTORZA

Zegama Lantzen (ZL) Zegama Lantzen (ZL) Zegama Lantzen (ZL) Zegama Lantzen (ZL) EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: IGOR ALUSTIZA SAN VICENTE Kontu-hartzailea/Interventor-a: IGOR ALUSTIZA SAN VICENTE

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 3,47% Municipal + 96,53% Otros Municipios.

GIPUZKOA

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 5,72% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 18,78% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZONERIA OROKORRA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA GIPUZKOAKO PARTZUERGO TXIKIA / PARZONERIA MENOR DE GIPUZKOA SASIETA MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS FUNDACION GIPUZKOAKO PARKETXE SAREA FUNDAZIOA GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 324 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

GOIERRI

Zerain 

Ostatuko plaza, z/g 943/801724 943/801869 udala@zerain.eus www.zerain.eus

P.K./C.P.: 20214 Azalera/Extensión: 19,60 Bizt./Hab.: 263 Dents./Dens.: 13,41 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIREN ARANTZAZU RUIZ DE LARRINAGA OLAIZOLA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as JOSE Mª APAOLAZA EIZAGUIRRE JAVIER AIZPEOLEA ARANTEGUI AMAIA JUNQUERA LANDETA MIKEL ETXEBERRIA GARCIA ALOÑA ELORZA ZEBERIO LUISA Mª AIERBE MUJIKA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: IÑAKI ALONSO ANTOLIN Kontu-hartzailea/Interventor-a: IÑAKI ALONSO ANTOLIN

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s GOIEKI - Goierriko Ekimena, S.A. Mallutz Industrialdea, pab. 18 20240, ORDIZIA ✆ 943/160970  www.goierri.org Objeto Social: Promoción general del Goierri. Composición Accionarial: 0,48% Municipal + 99,52% Otros Municipios. GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Mallutz Kalea, z/g - Ofic. 56 20240, ORDIZIA ✆ 943/880617  www.sprilur.es Objeto Social: Promoción del suelo industrial. Composición Accionarial: 0,05% Municipal + 24,5% D.F. Gipuzkoa + 51% Sprilur, S.A. + 24,45% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZONERIA OROKORRA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA GIPUZKOAKO PARTZUERGO TXIKIA / PARZONERIA MENOR DE GIPUZKOA SASIETA MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA FUNDAZIOA / FUNDACION GOIERRIKO HERRIEN EKINTZA GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA IKASLAN FUNDAZIOA UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 325 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

ZERAINTZEN, S.A. Ostatuko plaza, z/g 20214, ZERAIN ✆ 943/801724  www.zerain.eus Objeto Social: Promoción urbanística. Composición Accionarial: 100% Municipal.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Zestoa 

Foru plaza, 1 943/147010 943/148074 administrazioa@zestoa.eus www.zestoa.eus

P.K./C.P.: 20740 Azalera/Extensión: 43,70 Bizt./Hab.: 3.656 Dents./Dens.: 83,66 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE FRANCISCO MENDIZABAL IRIGOIEN

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as GORKA UNANUE ZABALA MONTSERRAT ATXEGA ETXEBESTE MIREN ITZIAR ELORZA NIETO KARMEL BEDITA MENDIZABAL IRIGOIEN JUAN CARLOS GARCIA DE LA FLOR MIKEL ARREGI URRUTIA AMAGOIA ANDRES OLAIZOLA AITOR ZUZUARREGUI ARREGUI MARGARITA EIZAGUIRRE RODRIGUEZ IÑAKI URANGA BERISTAIN

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ANDER CESTONA UNANUE (ACCTAL). Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

ANDER CESTONA UNANUE (ACCTAL).

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA ERDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL UROLA MEDIO UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EKAIN FUNDAZIOA / FUNDACION EKAIN UDALSAREA 21 UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME Euskal Udalen Gida 326 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

TOLOSALDEA/TOLOSA

Zizurkil 

Teodoro Hernandorena, 6 943/691012 943/693200 zizurkilgoudala@zizurkil.eus www.zizurkil.eus

P.K./C.P.: 20159 Azalera/Extensión: 15,50 Bizt./Hab.: 2.997 Dents./Dens.: 193,35 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE Mª LUENGO ZAPIRAIN

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MAITE AMENABAR ALKORTA JON ANDER ESNAOLA ARRUTI EVA USANDIZAGA MUJIKA AITOR SARASUA ARRUTI ARKAITZ ZALDUA JAUREGUI Mª ANGELES LAZKANO LARRAÑAGA OLGA ALDAZ CARRETERO NURIA MARTIN IBAN JESUS Mª ALKORTA ETXEZARRETA JOSE ANTONIO SANCHEZ ALMARAZ

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: JOSE RAMON ECEIZABARRENA GARMENDIA Kontu-hartzailea/Interventor-a: JOSE RAMON ECEIZABARRENA GARMENDIA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales

TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. Apatta Kalea, 1 APATTAERREKA industrigunea 20400, TOLOSA ✆ 943/654501  www.tolosaldeagaratzen.eus Objeto Social: Promoción y desarrollo económico comarcal. Composición Accionarial: 5,57% Municipal + 94,43% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales AIZTONDO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA TOLOSALDEAKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA - TOLOMENDI UDALSAREA 21 Euskal Udalen Gida 327 Guía de los Municipios Vascos

GIPUZKOA

Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA, S.L. Apatta Kalea, 1 20400, TOLOSA ✆ 943/654501 Objeto Social: Crear y desarrollar el Polígono de Apattaerreka. Composición Accionarial: 2,49% Municipal + 97,51% Otros Municipios.


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-KOSTALDEA/UROLA COSTA

Zumaia 

Foruen enparantza, z/g 943/865025 943/862456 komunikazioa@zumaia.eus www.zumaia.eus

P.K./C.P.: 20750 Azalera/Extensión: 11,30 Bizt./Hab.: 9.734 Dents./Dens.: 861,41 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa OIER KORTA ESNAL

EAJ-PNV

Zinegotziak/Concejales-as Mª CRUZ ALVAREZ APARICIO GOTZON EMBIL UNANUE JON JOSEBA IRAOLA REZOLA CRISTINA VICENTE ICIAR XABIER GARMENDIA IZTUETA ALEJANDRO OLIDEN ANTIA Mª ARRITOKIETA IRIBAR EGAÑA JOSU ARRIETA ARRIOLA JONE MUGUERZA EGAÑA JOSEBA JOSU AZPIAZU AZKARRAGA NEREA EIZAGIRRE TELLERIA Mª ARRITOKIETA MARAÑON BASARTE Idazkaria/Secretario-a: GORKA URGOITI AGIRRE Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

MIKEL ZUBIZARRETA ELICEGUI

Euskal Udalen Gida 328 Guía de los Municipios Vascos

EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EAJ-PNV EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE)


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Basadi Auzategia, 16 20750, ZUMAIA ✆ 943/862021  www.zumaia.eus Objeto Social: Gestión de la actividad deportiva municipal. Composición: O.A.L. ZUMAIAKO MUSIKA PATRONATOA Foruen enparantza, z/g 20750, ZUMAIA ✆ 943/865025  www.zumaia.eus Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. Adriano VI, 20 -1º 01008, VITORIA-GASTEIZ ✆ 945/226934  www.ekpsa.com Objeto Social: Desarrollo y explotación del Puerto Deportivo de Zumaia. Composición Accionarial: 50% Municipal + 50% Eusko Jaurlaritza.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA GEOGARAPEN-ASOCIACION PARA LA GESTION DEL GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA UDALSAREA 21 UROLA KOSTAKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA - URKOME

Euskal Udalen Gida 329 Guía de los Municipios Vascos


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

UROLA-GARAIA

Zumarraga 

Pza. Euskadi, 1 943/729022 943/724679 informazioa@zumarraga.net www.zumarraga.net

P.K./C.P.: 20700 Azalera/Extensión: 7,70 Bizt./Hab.: 9.950 Dents./Dens.: 1292,20 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa MIKEL SERRANO APERRIBAY

PSE-EE (PSOE)

Zinegotziak/Concejales-as ROSA MAIZA GARRIDO VICTORIANA BADILLO REMEDIOS ANTONIO NAVARRO PEREZ ARANZAZU GONZALEZ SAN VICENTE Mª VICTORIA PORTUGAL LLORENTE RICARDO LOZANO LANDART JOSE Mª BERMEJO VEGA INMACULADA ALBISUA IRURETA MIREN AINTZINE BIAIN FERNANDEZ DE LA REGUERA IÑIGO PEÑAGARIKANO BADIOLA JOSU IDIGORAS EGUIA UNAI ORBEGOZO URIBESALGO Idazkaria/Secretario-a: LUCIA OCARIZ BADIOLA Kontu-hartzailea/Interventor-a:

GIPUZKOA

AGURTZANE BASABE ARRIZABALAGA

Euskal Udalen Gida 330 Guía de los Municipios Vascos

PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE) EH BILDU EH BILDU EAJ-PNV EAJ-PNV Irabazi Ganar Zumarraga


Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s UROLAKO INDUSTRIALDEA, S.A. Pol. Industrial Argixao. Edificio Oficinas, 2ª Planta. 20700, ZUMARRAGA ✆ 943/724766  www.sprilur.es Objeto Social: Estimular y promover la iniciativa y la inversión en la comarca de Urola. Composición Accionarial: 4,77% Municipal + 53,23% Sprilur, S.A. + 22,24% D.F. de Gipuzkoa + 19,76% Otros Municipios. ZUBILLAGA HILTEGIA S.L Zubillaga auzoa, 63 20560, OÑATI ✆ 943/782193  www.zubillagahiltegia.com Objeto Social: Gestión, explotación y mantenimiento del matadero. Composición Accionarial: 10,77% Municipal + 89,23% Otros Municipios. ZUMARRAGA LANTZEN, S.A. Plaza Euskadi, 1 (Zumarragako Udala) 20700, ZUMARRAGA ✆ 943/729022  www.zumarraga.net Objeto Social: Promoción, gestión y construcción de viviendas; compra y venta de suelo y la contratación de obras. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA HAURRESKOLAK PARTZUERGOA UROLA GARAIA UDAL ELKARTEA / MANCOMUNIDAD UROLA GARAIA URRETXU MANKOMUNITATEA / / MANCOMUNIDAD URRETXU SASIETA MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SASIETA ZUMARRAGAKO UDAL EUSKALTEGIA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades

GIPUZKOA

EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS GOIMEN - GOIERRIKO MENDI NEKAZARITZA ELKARTEA UDALSAREA 21

Euskal Udalen Gida 331 Guía de los Municipios Vascos


BESTE TOKI ERAKUNDE BATZUK OTRAS ENTIDADES LOCALES


UDALERRIA BAINO ESPARRU TXIKIAGOA HARTZEN DUTEN ERAKUNDEAK / ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO Arabako Kontzejuak/Concejos Alaveses Alegría-Dulantzi Kontzejuak/Concejos: Alegría-Dulantzi, Egileta.

Amurrio Kontzejuak/Concejos: Aloria, Artomaña, Baranbio, Delika, Larrinbe, Lekamaña, Lezama, Saratxo, Tertanga.

Añana Kontzejuak/Concejos: Atiega/Atiaga.

Aramaio Kontzejuak/Concejos: Oleta.

Armiñón Kontzejuak/Concejos: Armiñón, Estavillo.

Arraia-Maeztu Kontzejuak/Concejos: Apellániz/Apinaiz, Atauri, Azazeta, Korres, Maestu/Maeztu, Onraita-Erroeta, Real Valle de Laminoria/Laminoriako Erret Harana, Róitegui//Erroitegi, Sabando, Vírgala Mayor/Birgara Goien.

Arratzua-Ubarrundia Kontzejuak/Concejos: Arroiabe, Arzubiaga, Betolaza, Durana, Landa, Luko, Mendibil, Ullíbarri-Gamboa, Ziriano, Zurbano/Zurbao.

Asparrena Kontzejuak/Concejos: Albéniz/Albeiz, Ametzaga Asparrena, Andoin, Arriola, Egino, Gordoa, Ibarguren, Ilarduia, Urabain.

Ayala/Aiara Kontzejuak/Concejos: Agiñaga, Añes, Costera/Opellora, Erbi, Etxegoien, Izoria, Lejarzo/Lexartzu, Llanteno, Luiando, Lujo/Luxo, Madaria, Maroño, Menagarai/Beotegi, Menoio, Murga, Olabezar, Ozeka, Quejana/Kexaa, Respaldiza/Arespalditza, Retes de Llanteno, Salmantón, Sojo/Soxo, Zuaza/Zuhatza.

Euskal Udalen Gida 335 Guía de los Municipios Vascos


Barrundia Kontzejuak/Concejos: Audikana, Dallo, Elgea, Etura, Etxabarri-Urtupiña, Gebara, Heredia, Hermua, Larrea, Marieta-Larrintzar, Maturana, Mendíjur/Mendixur, Ozaeta.

Berantevilla Kontzejuak/Concejos: Berantevilla, Lacervilla, Mijancas, Santa Cruz del Fierro, Santurde, Tobera.

Bernedo Kontzejuak/Concejos: Angostina, Arluzea, Bernedo, Markinez, Navarrete, Okina, Quintana, San Román de Campezo/Durruma Kanpezu, Urarte, Urturi, Villafría.

Campezo/Kanpezu Kontzejuak/Concejos: Antoñana, Bujanda, Orbiso, Oteo, Santa Cruz de Campezo/ Santikurutze Kanpezu.

Elburgo/Burgelu Kontzejuak/Concejos: Añua, Arbulu, Argomaniz, Elburgo/Burgelu, Gazeta, Hijona/Ixona.

Erriberagoitia/Ribera Alta Kontzejuak/Concejos: Antezana de la Ribera, Anúcita/Anuntzeta, Arreo, ArtazaEscota/Artatza-Axkoeta, Barrón, Basquiñuelas, Caicedo-Sopeña, Hereña, Lasierra, Leciñana de la Oca, Morillas, Ormijana, Paúl, Pobes, Subijana-Morillas, Tuyo, Villabezana, Villaluenga, Villambrosa, Viloria.

Harana/Valle de Arana Kontzejuak/Concejos: Alda, Kontrasta, San Vicente de Arana/Done Bikendi Harana, Ullíbarri-Arana/Uribarri-Harana.

Iruña Oka/Iruña de Oca Kontzejuak/Concejos: Montevite/Mandaita, Nanclares de Oca/Langraiz Oka, Ollávarre/Olabarri, Trespuentes, Víllodas/Billoda.

Iruraiz-Gauna Kontzejuak/Concejos: Alaitza, Arrieta, Azilu, Erentxun, Ezkerekotxa, Gauna, Gazeo, Gereñu, Jauregi, Langarika, Trokoniz.

Kuartango Kontzejuak/Concejos: Anda, Aprikano, Etxabarri-Kuartango, Jokano, Luna, Marinda, Sendadiano, Urbina Eza, Uribarri-Kuartango, Zuhatzu-Kuartango.

Labastida/Bastida Kontzejuak/Concejos: Salinillas de Buradón/Gatzaga Buradon.

Lagrán Kontzejuak/Concejos: Lagrán, Pipaón, Villaverde.

Euskal Udalen Gida 336 Guía de los Municipios Vascos


Laguardia Kontzejuak/Concejos: Páganos.

Lantarón Kontzejuak/Concejos: Alcedo, Bergüenda/Bergonda, Caicedo-Yuso, Comunión/ Komunioi, Fontecha, Leciñana del Camino/Leziñana, Molinilla, Puentelarrá/Larrazubi, Salcedo, Sobrón, Turiso, Zubillaga.

Legutio Kontzejuak/Concejos: Elosu, Goiain, Legutio, Urbina, Urrunaga.

Oyón-Oion Kontzejuak/Concejos: Barriobusto/Gorrebusto, Labraza.

Peñacerrada/Urizaharra Kontzejuak/Concejos: Baroja, Faido/Faidu, Loza, Montoria, Payueta/Pagoeta, Peñacerrada/Urizaharra.

Ribera Baja/Erribera Beitia Kontzejuak/Concejos: Igay, Manzanos, Quintanilla de la Ribera, Rivabellosa, Rivaguda, Melledes.

San Millán/Donemiliaga Kontzejuak/Concejos: Adana, Axpuru, Bikuña, Eguilaz/Egilatz, Galarreta, Luzuriaga, Mezkia, Munain, Narbaiza, Okariz, Ordoñana/Erdoñana, San Román de San Millán/ Durruma, Txintxetru, Ullibarri-Jauregi/Uribarri-Jauregi, Zuazo de San Millán/Zuhatzu Donemiliaga.

Urkabustaiz Kontzejuak/Concejos: Abezia, Abornikano, Beluntza, Goiuri-Ondona, Inoso, Izarra, Larrazkueta, Oiardo, Unzá-Apreguíndana/Untzaga-Apregindana, Uzkiano.

Valdegovia/Gaubea Kontzejuak/Concejos: Acebedo, Bachicabo, Barrio, Basabe, Bóveda, Caranca y Mioma, Corro, Espejo, Fresneda, Guinea, Gurendes-Quejo, Karkamu, Nograro, Osma, Pinedo, Quintanilla, Tobillas, Tuesta, Valderejo, Valluerca, Villamaderne, Villanañe, Villanueva de Valdegovía.

Vitoria-Gasteiz Kontzejuak/Concejos: Aberásturi, Abetxuko, Ali/Ehari, Amárita, Andollu, Antezana/ Andetxa, Arangiz, Arkauti-Arcaute, Aretxabaleta, Argandoña, Ariñez/Ariñiz, Arkaia, Armentia, Arriaga, Askartza, Asteguieta, Berrostegieta, Betoño, Bolívar, Castillo/ Gaztelu, Elorriaga, Eskibel, Estarrona, Foronda, Gamarra Mayor/Gamarra Nagusia, Gamarra Menor, Gamiz, Gardelegi, Gereña, Gobeo, Gometxa, Hueto Abajo/Otobarren, Hueto Arriba/Otogoien, Ilarratza, Junguitu/Jungitu, Krispiña/Crispijana, Lasarte, Legarda, Lermanda, Lopidana, Lubiano, Margarita, Mártioda, Matauko, Mendiguren, Mendiola, Mendoza, Miñano Mayor/Miñao, Miñano Menor/Miñao Gutxia, Monasterioguren, Oreitia, Otazu, Retana, Subijana de Álava/Subillana-Gasteiz, Ullibarri de los Olleros/Uribarri Nagusia, Ullíbarri-Arrazua, Ullibarri-Viña/Urribarri-Dibiña, Villafranca, Yurre/Ihurre, Zerio, Zuazo de Vitoria/Zuhatzu, Zumelzu/Zumeltzu. Euskal Udalen Gida 337 Guía de los Municipios Vascos


Zambrana Kontzejuak/Concejos: Berganzo, Ocio, Portilla/Zabalate, Zambrana.

Zigoitia Kontzejuak/Concejos: Acosta/Okoizta, Apodaka, Berrikano, Buruaga, Eribe, Etxabarri Ibiña, Etxaguen (Zigoitia), Gopegi, Letona, Manurga, Mendarozketa, Murua, Olano, Ondategi, Zaitegi, Zestafe.

Zuia Kontzejuak/Concejos: Ametzaga Zuia, Aperregi, Bitoriano, Domaikia, Guillerna/ Gilierna, Jugo, Lukiano, Markina, Murgia, Sarría, Zárate.

Toki Erakunde Txikiak/ Entidades Locales Menores BIZKAIA Urduña/Orduña Toki Erakunde Txikiak/Entidades Locales Menores: Belandia, Lendoño de Abajo, Lendoño de Arriba, Mendeika.

GIPUZKOA Hernani Toki Erakunde Txikiak/Entidades Locales Menores: Ereñotzu.

Deba Toki Erakunde Txikiak/Entidades Locales Menores: Itziar.

UDALEZ GAINDIKO ERAKUNDEAK ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES Partzuergoak/Consorcios Kuadrilak/Cuadrillas Mankomunitateak/Mancomunidades Parzoneriak/Parzonerías

Euskal Udalen Gida 338 Guía de los Municipios Vascos


ARABA |

Partzuergoak Consorcios

ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA Avda. Diputación, s/n · 01300 - LAGUARDIA

✆ 945/600833  945/600245  consorcioaguas@coariala.com  www.consorcioaguasriojaalavesa.com

Zerbitzuak/Servicios: Ur hornidura eta saneamendua/Abastecimiento y saneamiento de aguas. Udalak/Ayuntamientos: BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA, ELCIEGO, ELVILLAR/BILAR, KRIPAN, LABASTIDA/BASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO/LANTZIEGO, LAPUEBLA DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA, NAVARIDAS, OYON-OION, SAMANIEGO, VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA, YECORA/IEKORA

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA Bº Larrabe, s/n · 01479 - IZORIA (AYALA/AIARA)

✆ 945/399444  945/399432  info@kaurki.com

 www.kantaurikourkidetza.net

Zerbitzuak/Servicios: Edateko uraren tratamendua eta hornidura/Tratamiento de agua potable y suministro. Udalak/Ayuntamientos: AMURRIO, ARTZINIEGA, AYALA/AIARA, LAUDIO/LLODIO

CONSORCIO DE AGUAS LA LOMBA Pza. Miguel Dz. de Tuesta, 1 · 01426 -AÑANA

✆ 945/351067  aanana.teresa@ayto.alava.net

Zerbitzuak/Servicios: Altako ur banaketa./Distribución de agua en alta. Udalak/Ayuntamientos: AÑANA

CONSORCIO DE AGUAS MENDI HARAN Bº Estación, · 01420 - POBES (ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA)

✆ 945/362114  mendi-haran@telefonica.net

Zerbitzuak/Servicios: Hartzea, tratamendua eta ur-banaketa./Captación, tratamiento y distribución de agua. Udalak/Ayuntamientos: ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA

Euskal Udalen Gida 339 Guía de los Municipios Vascos


CONSORCIO SPEIS AIALA (BOMBEROS) Avda. Zumalakarregi, 68 · 01400 -LAUDIO/LLODIO

✆ 94/6726450  94/6726558  speisayala@bomberos.e.telefonica.net

Zerbitzuak/Servicios: Prebentzio, suhiltzaile eta salbamendu zerbitzua/Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento. Udalak/Ayuntamientos: AMURRIO, ARTZINIEGA, AYALA/AIARA, LAUDIO/LLODIO, OKONDO

EKIALDE LAUTADAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE LA LLANADA ORIENTAL Herriko enparantza, 1 · 01250 - ARAIA

✆ 945/304006 - 945/314566  945/314507  aasparrena.inaki@ayto.alava.net

Zerbitzuak/Servicios: Goi sareko uraren kudeaketa/Gestión del agua en la red alta. Udalak/Ayuntamientos: AGURAIN/SALVATIERRA, ASPARRENA, SAN MILLAN/DONEMILIAGA

GORBEIA INGURUETAKO PARTZUERGOA / CONSORCIO ESTRIBACIONES DEL GORBEA Pza. Ayuntamiento, 1 · 01130 - MURGIA (ZUIA)

✆ 945/430167  945/430366  jon@cuadrillazuia.com

Zerbitzuak/Servicios: Hiri hondakin solidoen bilketa/Recogida de residuos sólidos urbanos. Udalak/Ayuntamientos: LEGUTIO, OTXANDIO, URKABUSTAIZ, ZIGOITIA, ZUIA

IRUÑA OKAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS DE IRUÑA DE OCA Alto de Santa Marina, s/n · 01230 - IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA

✆ 677240601  admon@aguasdeirunadeoca.com  www.aguasdeirunadeoca.com

Zerbitzuak/Servicios: Hornikuntza, banaketa eta ur-arazketa./Abastecimiento, distribución y depuración de agua. Udalak/Ayuntamientos: IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA Euskal Udalen Gida 340 Guía de los Municipios Vascos


KUARTANGOKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE KUARTANGO Udala · 01430 - ZUHATZU (KUARTANGO)

✆ 945/362600  945/362633  acuartango.begona@ayto.alava.net

 www.kuartango.org

Zerbitzuak/Servicios: Goi sareko uraren hornidura eta arazketa./ Abastecimiento del agua en la red de alta. Udalak/Ayuntamientos: KUARTANGO

LAUTADA-ELGEA MENDIZERRAKO URKIDETZA / CONSORCIO DE AGUAS LLANADA-SIERRA DE ELGEA Avda. Burgelu, 17 · 01192 - ELBURGO/BURGELU

✆ 945/420713  945/420750  aelburgo@ayto.alava.net

Zerbitzuak/Servicios: Ur banaketa/Distribución de agua. Udalak/Ayuntamientos: ALEGRIA-DULANTZI, BARRUNDIA, ELBURGO/BURGELU, IRURAIZ-GAUNA, SAN MILLAN/DONEMILIAGA

TROPERAGAIN UREN PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS TROPERAGAIN Camino del Vado, s/n · 01213 - RIVABELLOSA (RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA)

✆ 945/054967  945/054967 Zerbitzuak/Servicios: Goi sareko uraren hornidura/Abastecimiento de la red en alta. Udalak/Ayuntamientos: ARMIÑON, BERANTEVILLA, RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA, ZAMBRANA

ZIGOITIKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE ZIGOITIA Bengolarra, 1 · 01138 ONDATEGI (ZIGOITIA)

✆ 945/464300  945/464300  azigoitia.consorcio@ayto.alava.net  www.consorciodeaguasdezigoitia.org

Zerbitzuak/Servicios: Ur hornidura eta saneamendua/Abastecimiento y saneamiento de aguas. Udalak/Ayuntamientos: ZIGOITIA

Euskal Udalen Gida 341 Guía de los Municipios Vascos


BIZKAIA |

Partzuergoak Consorcios

BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA San Vicente, 8 - Edif. Albia, 1-4º · 48001 - BILBAO

✆ 94/4873100  94/4873110  consorcio@consorciodeaguas.com  www.consorciodeaguas.com

Zerbitzuak/Servicios: Ur hornidura eta saneamendua/Abastecimiento y saneamiento de aguas. Udalak/Ayuntamientos: ABADIÑO, ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA, ALONSOTEGI, AMOROTO, ARANTZAZU, AREATZA, ARRIGORRIAGA, ARTEA, ATXONDO, AULESTI, BAKIO, BALMASEDA, BARAKALDO, BARRIKA, BASAURI, BEDIA, BERANGO, BERRIATUA, BILBAO, DERIO, DIMA, DURANGO, ELORRIO, ERANDIO, EREÑO, ETXEBARRI, ETXEBARRIA, FRUIZ, GALDAKAO, GALDAMES, GAMIZ-FIKA, GATIKA, GETXO, GIZABURUAGA, GORDEXOLA, GORLIZ, GÜEÑES, IGORRE, ISPASTER, IURRETA, IZURTZA, LARRABETZU, LAUKIZ, LEIOA, LEKEITIO, LEMOA, LEMOIZ, LEZAMA, LOIU, MAÑARIA, MARKINA-XEMEIN, MARURI-JATABE, MENDEXA, MORGA, MUNGIA, MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ, MUSKIZ, ONDARROA, ORTUELLA, PLENTZIA, PORTUGALETE, SANTURTZI, SESTAO, SONDIKA, SOPELA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, UBIDE, UGAO-MIRABALLES, URDULIZ, URDUÑA/ORDUÑA, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN, ZALDIBAR, ZALLA, ZAMUDIO, ZARATAMO, ZEANURI, ZEBERIO, ZIERBENA, ZIORTZA-BOLIBAR

BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOA / CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Ugasko, 5-bis-1º Dcha. · 48014 - BILBAO

✆ 94/4766150  94/4750021  partzuergoa@cotrabi.eus

 www.ctb.eus

Zerbitzuak/Servicios: Zerbitzuak: Bizkaiko garraio publikoaren kudeaketa. / Gestión del transporte público de Bizkaia. Udalak/Ayuntamientos: BARAKALDO, BASAURI, BILBAO, ERANDIO, ETXEBARRI, GETXO, LEIOA, PORTUGALETE, SANTURTZI, SESTAO

BUSTURIALDEKO UR PARTZUERGOA / CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA Portuondo Bide, 7-Behea · 48395 - SUKARRIETA

✆ 94/6870107  94/6171085  urpartzuergo.busturialde@bizkaia.org  www.busturialdekoura.com

Zerbitzuak/Servicios: Lehen mailako sareko hornidura eta saneamendua/Abastecimiento y saneamiento red primaria. Udalak/Ayuntamientos: AJANGIZ, ARRATZU, BERMEO, BUSTURIA, EA, ELANTXOBE, FORUA, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, IBARRANGELU, KORTEZUBI, MENDATA, MUNDAKA, MURUETA, MUXIKA, SUKARRIETA Euskal Udalen Gida 342 Guía de los Municipios Vascos


GIPUZKOA | Partzuergoak Consorcios BIDASOA TXINGUDI MUGAZ-GAINDIKO PARTZUERGOA / CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA TXINGUDI Iparralde etorbidea, s/n - Kostorbe Eraikina · 20304 - IRUN

✆ 943/633076  943/633963  consorcio@bidasoa-activa.com

 www.bidasoa-txingudi.com

Zerbitzuak/Servicios: Kultura, turismo, kirol eta gizarte arloko proiektuen garapen bateratua … / Desarrollo conjunto de proyectos a nivel cultural, turístico, deportivo y social en el marco de la cooperación fronteriza. Udalak/Ayuntamientos: HONDARRIBIA, IRUN, HENDAIA (En el lado francés)

GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTZARITZA / AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA Easo kalea 74 (Estación Plaza Easo ETS) · 20006 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

✆ 943/005959  943/005577  info@atgipuzkoa.eus  www.atgipuzkoa.eus

Zerbitzuak/Servicios: Gipuzkoan bidaiarien garraio-zerbitzua hobetzeko./ Mejorar el servicio de transporte de viajeros en Gipuzkoa. Udalak/Ayuntamientos: ARRASATE/MONDRAGON, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, EIBAR, ERRENTERIA, HERNANI, IRUN, LASARTE-ORIA, ZARAUTZ

GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA / CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA Portuetxe, 16-1º Edif. Blanca Vinuesa · 20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

✆ 943/311801  943/211959  martintxo@gipuzkoakour.com  www.gipuzkoakour.com

Zerbitzuak/Servicios: Lehen mailako sareko ur hornidura eta saneamenduaren azpiegituraren ezarpena eta ustiapena, eta dagozkion zerbitzuen prestazioa/Establecimiento y explotación de la infraestructura del abastecimiento de agua y saneamiento en redes primarias y la prestación de los servicios correspondientes. Udalak/Ayuntamientos: ABALTZISKETA, ADUNA, AIA, AIZARNAZABAL, ALEGIA, ALTZAGA, ALTZO, AMEZKETA, ANDOAIN, ANOETA, ANTZUOLA, ARAMA, ARETXABALETA, ARRASATE/MONDRAGON, ASTEASU, ATAUN, AZKOITIA, AZPEITIA, BALIARRAIN, BEASAIN, BEIZAMA, BELAUNTZA, BERASTEGI, BERGARA, BERROBI, BIDANIA-GOIATZ, DEBA, EIBAR, ELDUAIN, ELGETA, ELGOIBAR, ERMUA, ERREZIL, ESKORIATZA, EZKIO-ITSASO, GABIRIA, GAINTZA, GETARIA, HERNIALDE, IBARRA, IDIAZABAL, IKAZTEGIETA, IRURA, ITSASONDO, LARRAUL, LAZKAO, LEGAZPI, LEGORRETA, LEINTZ-GATZAGA, LIZARTZA, MENDARO, MUTILOA, MUTRIKU, OLABERRIA, OÑATI, ORDIZIA, ORENDAIN, OREXA, ORIO, ORMAIZTEGI, SEGURA, SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS, TOLOSA, URRETXU, VILLABONA, ZALDIBIA, ZARAUTZ, ZEGAMA, ZERAIN, ZESTOA, ZIZURKIL, ZUMAIA, ZUMARRAGA Euskal Udalen Gida 343 Guía de los Municipios Vascos


HAURRESKOLAK PARTZUERGOA Otaola hiribidea, 29 - Jaizkibel eraikina, 1. · 20600 - EIBAR

✆ 943/821750  943/821903  haurreskolak@haurreskolak.eus

 www.haurreskolak.eus

Zerbitzuak/Servicios: 0tik 2 urtera arteko haur eskolen kudeaketa/Gestión de las escuelas infantiles de 0 a 2 años. Udalak/Ayuntamientos: ABADIÑO, ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA, ADUNA, AGURAIN/SALVATIERRA, AIA, AIZARNAZABAL, ALBIZTUR, ALEGIA, ALEGRIA-DULANTZI, ALKIZA, ALONSOTEGI, ALTZAGA, ALTZO, AMEZKETA, AMOREBIETA-ETXANO, AMOROTO, AMURRIO, ANOETA, ANTZUOLA, ARAMA, ARAMAIO, AREATZA, ARRAIA-MAEZTU, ARRANKUDIAGA, ARRASATE/MONDRAGON, ARRIETA, ARRIGORRIAGA, ARTEA, ARTZINIEGA, ASPARRENA, ASTEASU, ASTIGARRAGA, ATAUN, ATXONDO, AULESTI, AYALA/AIARA, AZKOITIA, AZPEITIA, BAKIO, BALIARRAIN, BALMASEDA, BARRUNDIA, BASAURI, BEASAIN, BEDIA, BEIZAMA, BERANGO, BERANTEVILLA, BERASTEGI, BERGARA, BERMEO, BERNEDO, BERRIATUA, BERRIZ, BERROBI, BILBAO, BUSTURIA, CAMPEZO/KANPEZU, DEBA, DERIO, DIMA, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, DURANGO, EA, EIBAR, ELCIEGO, ELDUAIN, ELGETA, ELGOIBAR, ELORRIO, ERANDIO, ERMUA, ERRENTERIA, ERREZIL, ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, ESKORIATZA, ETXEBARRI, ETXEBARRIA, EZKIO-ITSASO, GABIRIA, GAINTZA, GALDAKAO, GATIKA, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, GETARIA, GETXO, GORLIZ, HERNANI, HONDARRIBIA, IBARRA, IBARRANGELU, IDIAZABAL, IGORRE, IKAZTEGIETA, IRUN, IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA, IRURA, ISPASTER, ITSASONDO, IURRETA, KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA, LABASTIDA/BASTIDA, LAGUARDIA, LARRABETZU, LARRAUL, LASARTEORIA, LAUDIO/LLODIO, LEGAZPI, LEGORRETA, LEGUTIO, LEIOA, LEKEITIO, LEMOA, LEZAMA, LEZO, LIZARTZA, MALLABIA, MAÑARIA, MARKINA-XEMEIN, MENDARO, MEÑAKA, MUNDAKA, MUNGIA, MUSKIZ, MUTILOA, MUTRIKU, MUXIKA, OKONDO, OLABERRIA, ONDARROA, OÑATI, ORENDAIN, ORIO, ORMAIZTEGI, OROZKO, ORTUELLA, OTXANDIO, OYON-OION, PASAIA, PLENTZIA, PORTUGALETE, RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA, SAMANIEGO, SAN MILLAN/DONEMILIAGA, SANTURTZI, SEGURA, SESTAO, SONDIKA, SOPELA, SOPUERTA, SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS, TOLOSA, UGAOMIRABALLES, URDULIZ, URDUÑA/ORDUÑA, URKABUSTAIZ, URNIETA, URRETXU, VILLABONA, VITORIAGASTEIZ, ZALDIBAR, ZALDIBIA, ZALLA, ZAMUDIO, ZARATAMO, ZARAUTZ, ZEANURI, ZEBERIO, ZEGAMA, ZERAIN, ZESTOA, ZIGOITIA, ZIZURKIL, ZUIA, ZUMAIA, ZUMARRAGA

ARABA | Kuadrilak/ Cuadrillas CUADRILLA DE AYALA / AIARAKO ESKUALDEA Bº Elespide, 2 · 01476 - ARESPALDITZA-RESPALDIZA

✆ 945/399122  945/399295  cayala.virginia@ayto.alava.net

 www.cuadrilladeayala.com

Zerbitzuak/Servicios: Osatzen duten udalen interes komuneko zerbitzuen sustapena eta kudeaketa, eta parte-hartzea norberaren lurralde esparruari eragiten dioten interes orokorreko gaietan. /Promoción y gestión de servicios de interés común para los municipios que la integran y participación en asuntos de interés general que afecten a su ámbito territorial. Udalak/Ayuntamientos: AMURRIO, ARTZINIEGA, AYALA/AIARA, LAUDIO/LLODIO, OKONDO

Euskal Udalen Gida 344 Guía de los Municipios Vascos


CUADRILLA DE AÑANA / AÑANAKO KUADRILLA Pza. de los Fueros, 11 · 01213 - RIVABELLOSA

✆ 945/355089  945/355053  anana@cuadrilladeanana.es  www.cuadrilladeanana.es

Zerbitzuak/Servicios: Osatzen duten udalen interes komuneko zerbitzuen sustapena eta kudeaketa, eta parte-hartzea norberaren lurralde esparruari eragiten dioten interes orokorreko gaietan. / Promoción y gestión de servicios de interés común para los municipios que la integran y participación en asuntos de interés general que afecten a su ámbito territorial. Udalak/Ayuntamientos: AÑANA, ARMIÑON, BERANTEVILLA, ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA, KUARTANGO, LANTARON, RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA, VALDEGOVIA/GAUBEA, ZAMBRANA

CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA / ARABAKO LAUTADAKO KUADRILLA Pza. Senda de Langarika, 4-Bajo · 01200 - AGURAIN /SALVATIERRA

✆ 945/301200  945/312185  info@arabakolautada.eus

 www.arabakolautada.eus

Zerbitzuak/Servicios: Osatzen duten udalen interes komuneko zerbitzuen sustapena eta kudeaketa, eta parte-hartzea norberaren lurralde esparruari eragiten dioten interes orokorreko gaietan. / Promoción y gestión de servicios de interés común para los municipios que la integran y participación en asuntos de interés general que afecten a su ámbito territorial. Udalak/Ayuntamientos: AGURAIN/SALVATIERRA, ALEGRIA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO/BURGELU, IRURAIZ-GAUNA, SAN MILLAN/DONEMILIAGA, ZALDUONDO

BIASTERI ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA / CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA Carretera Vitoria, 2 · 01300 - LAGUARDIA

✆ 945/600252  945/621065  claguardia.begona@ayto.alava.net  www.cuadrillariojaalavesa.com

Zerbitzuak/Servicios: Osatzen duten udalen interes komuneko zerbitzuen sustapena eta kudeaketa, eta parte-hartzea norberaren lurralde esparruari eragiten dioten interes orokorreko gaietan. / Promoción y gestión de servicios de interés común para los municipios que la integran y participación en asuntos de interés general que afecten a su ámbito territorial. Udalak/Ayuntamientos: BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA, ELCIEGO, ELVILLAR/BILAR, KRIPAN, LABASTIDA/BASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO/LANTZIEGO, LAPUEBLA DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA/MOREDA ARABA, NAVARIDAS, OYON-OION, SAMANIEGO, VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA, YECORA/IEKORA Euskal Udalen Gida 345 Guía de los Municipios Vascos


KANPEZUKO-ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA Ctra. Vitoria-Estella, 7 · 01110 - STA. CRUZ DE CAMPEZO

✆ 945/405424  945/405472  info@montanaalavesa.com  www.montanaalavesa.com

Zerbitzuak/Servicios: Osatzen duten udalen interes komuneko zerbitzuen sustapena eta kudeaketa, eta parte-hartzea norberaren lurralde esparruari eragiten dioten interes orokorreko gaietan/Promoción y gestión de servicios de interés común para los municipios que la integran y participación en asuntos de interés general que afecten a su ámbito territorial. Udalak/Ayuntamientos: ARRAIA-MAEZTU, BERNEDO, CAMPEZO/KANPEZU, HARANA/VALLE DE ARANA, LAGRAN, PEÑACERRADA/URIZAHARRA

CUADRILLA DE VITORIA-GASTEIZ / VITORIA-GASTEIZKO ESKUALDEA Pza. España, s/n · 01001 - VITORIA-GASTEIZ

✆ 945/161515 - 945/161315  945/232797  alcaldia@vitoria-gasteiz.org

Zerbitzuak/Servicios: Norberaren lurralde esparruari eragiten dioten zerbitzu interesgarrien sustapena eta kudeaketa/ Promoción y gestión de servicios de interés que afecten a su ámbito territorial. Udalak/Ayuntamientos: VITORIA-GASTEIZ

GORBEIALDEKO KUADRILLA / CUADRILLA DE GORBEIALDEA Pza. del Ayuntamiento, 1-2º Izda. · 01130 - MURGIA

✆ 945/430167  945/462608  jon@gorbeialdea.eus  www.gorbeialdekokuadrilla.eus

Zerbitzuak/Servicios: Osatzen duten udalen interes komuneko zerbitzuen sustapena eta kudeaketa, eta parte-hartzea norberaren lurralde esparruari eragiten dioten interes orokorreko gaietan/Promoción y gestión de servicios de interés común para los municipios que la integran y participación en asuntos de interés general que afecten a su ámbito territorial. Udalak/Ayuntamientos: ARAMAIO, ARRATZUA-UBARRUNDIA, LEGUTIO, URKABUSTAIZ, ZIGOITIA, ZUIA

eta Parzoneriak ARABA | Mankomunitateak Mancomunidades y Parzonerías

ENTZIAKO PARTZUERGOA / PARZONERIA DE ENTZIA Zapatari, 15 · 01200 - AGURAIN/SALVATIERRA

✆ 945/300155  945/312024  parzoneria@gmail.com

Zerbitzuak/Servicios: Entziako mendilerroaren kudeaketa/Gestión de la Sierra de Entzia. Udalak/Ayuntamientos: AGURAIN/SALVATIERRA, ARRAIA-MAEZTU, ASPARRENA, SAN MILLAN/DONEMILIAGA

Euskal Udalen Gida 346 Guía de los Municipios Vascos


ITURRIETAKO PARTZUERGOA / PARZONERIA ITURRIETA Zapatari, 15 · 01200 - AGURAIN/SALVATIERRA

✆ 945/300155  945/312024  parzoneria@gmail.com

Zerbitzuak/Servicios: Iturrietako mendilerroaren kudeaketa/Gestión de la Sierra de Iturrieta. Udalak/Ayuntamientos: AGURAIN/SALVATIERRA, ARRAIA-MAEZTU

BIZKAIA |

Mankomunitateak Mancomunidades

ARRATIAKO UDALEN MANKOMUNITATEA Elexalde kalea, 49 · 48140 - IGORRE

✆ 94/6311717  94/6319215  mankomunitatea.arratia@bizkaia.org  www.arratia.org

Zerbitzuak/Servicios: Gizarte Zerbitzuak, Arratiako Egoitza, Hirigintzako Bulego Teknikoa, Herriko Argiak, Tasak Bilketa, Hondakinen Bilketa, Jasangarritasuna saila, Berdintasuna saila, Gazteria saila, Enplegua eta Heziketa saila eta Eraginkortasun Energetikokoa saila. / Servicios Sociales, Arratiako Egoitza, Oficina Técnica Urbanística, Alumbrado Público, Recaudación de Tasas, Recogida de Residuos, Área de Sostenibilidad, Área de Igualdad, Área de Juventud, Área de Empleo y Formación y Área de Eficiencia Energética. Udalak/Ayuntamientos: ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE, ZEANURI

BUSTURIALDEKO GIZARTE ZERBITZUEN ELKARGOA / MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES BUSTURIALDEA Alondegia 6. behea · 48300 - GERNIKA-LUMO

✆ 94/6255122  94/6256470  mank.ssbusturialdea@bizkaia.org

 www.busturialdekomankomunitatea.org

Zerbitzuak/Servicios: Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales. Udalak/Ayuntamientos: ARRATZU, BUSTURIA, EA, ELANTXOBE, EREÑO, ERRIGOITI, FORUA, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, IBARRANGELU, KORTEZUBI, MENDATA, MORGA, MUNDAKA, MURUETA, MUXIKA, NABARNIZ, SUKARRIETA

Euskal Udalen Gida 347 Guía de los Municipios Vascos


BUSTURIALDEKO ZABORREN KUDEAKETARAKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD GESTION DE RESIDUOS DE BUSTURIALDEA Loiola auzoa, 2 26 · 48383 - ARRATZU

✆ 94/6254722  busturialdekomankomunitatea@bizkaia.org

Zerbitzuak/Servicios: Hiri-hondakin solidoak bildu, tratatu, gorde, desagerrarazi eta aprobetxatzeko zerbitzua kudeatu, antolatu eta ematea./Gestión, organización y prestación del servicio relativo a la recogida, tratamiento, almacenamiento, eliminación y aprovechamiento de los Residuos Sólidos Urbanos. Udalak/Ayuntamientos: ARRATZU, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, IBARRANGELU, KORTEZUBI, MENDATA, MUXIKA

DURANGOKO MERINALDEAREN AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO Astola auzoa, 26 · 48220 - ABADIÑO

✆ 94/6818116  94/6216107  mdurango@bizkaia.org  www.mdurango.org

Zerbitzuak/Servicios: Gizarte Zerbitzuak, Kontsumitzaileari informazioa emateko bulego erkidetua, Hiriko hondakin solidoen bilketa, Lanbide prestakuntzarako zentroa, Behargintza, Tokiko Agenda 21, Kirolak, Euskara. / Servicios Sociales, Oficina mancomunada de información al consumidor, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Programas de cualificación profesional inicial, Behargintza, Agenda Local 21, Deportes, Euskara. Udalak/Ayuntamientos: ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, IURRETA, IZURTZA, MAÑARIA, ZALDIBAR

ENKARTERRIETAKO UDAL MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES La Inmaculada, 15 · 48850 - ARANGUREN (ZALLA)

✆ 94/6671852  94/6671775  info@enkarterri.org

 www.enkarterri.org

Zerbitzuak/Servicios: Euskara, Ingurumena, Prestakuntza, KIUB, Gizarte-eskubideak. / Euskara, Medio ambiente, Formación, OMIC, Derechos sociales. Udalak/Ayuntamientos: ARTZENTALES, GALDAMES, GORDEXOLA, GÜEÑES, KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA, LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA Euskal Udalen Gida 348 Guía de los Municipios Vascos


ENKARTERRIKO UDAL EUSKALTEGIA MANKOMUNITATEA Lusa auzoa, 3 · 48860 - ZALLA

✆ 94/ 6670902  94/6670903  enkarterriko@outlook.es  www.udaleuskaltegiak.net

Zerbitzuak/Servicios: Helduen alfabetatzea eta euskalduntzea. / Alfabetización y euskaldunización de adultos. Udalak/Ayuntamientos: BALMASEDA, GÜEÑES, ZALLA

GIZARTE ZERBITZUEN MUNGIALDE MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD MUNGIALDE DE SERVICIOS SOCIALES Aita Elorriaga, 4-Behea · 48100 - MUNGIA

✆ 94/6155551-64  94/6742454  gizartezerbitzuak@mungialde.eus

Zerbitzuak/Servicios: Oinarriko arreta soziala, mendetasunen aurkako prebentzioko, Berdintasunerako Zerbitzuko, Programa Jagoten-ego, ingurumeneko eta familiako Heziketako, emakumearentzako Aholku psikologikoko eta adingabeko Zerbitzuak eta Aholkularitza Juridikoa. / Atención social de base, Servicios de prevención de adicciones, Servicio de Igualdad, Programa Jagoten, Educación de medio ambiente y familia, Asesoramiento psicológico a la mujer y el menor y Asesoría jurídica. Udalak/Ayuntamientos: ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, LAUKIZ, MEÑAKA, MUNGIA

LEA ARTIBAIKO ESKUALDEKO AMANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LEA-ARTIBAI Xemeingo etorbidea, 13 - Patrokua Jauregi · 48270 - MARKINA-XEMEIN

✆ 94/6169068  94/6169278  mankomunitatea@lea-artibai.org  www.lea-artibai.org

Zerbitzuak/Servicios: Hiri-hondakin solidoen bilketa eta tratamendua eta Gizarte zerbitzuak. / Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y Servicios sociales. Udalak/Ayuntamientos: AMOROTO, BERRIATUA, ETXEBARRIA, GIZABURUAGA, ISPASTER, LEKEITIO, MARKINA-XEMEIN, MENDEXA, ONDARROA, ZIORTZA-BOLIBAR Euskal Udalen Gida 349 Guía de los Municipios Vascos


LEA IBARREKO UDAL MANKOMUNAZGOA / MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DEL LEA-IBARRA Elexalde, 1 · 48289 - GIZABURUAGA

✆ 94/6842982  94/6844421  leaibarra@bizkaia.org  www.leaibarra.com

Zerbitzuak/Servicios: Zabor bilketa, Hirigintza zerbitzua, Gizarte-zerbitzuak (Ispaster barne), Komunitateko interesen zerbitzua, Administrazio zerbitzuak, Garapen ekonomiko eta industriala, BEHARGINTZA LEA IBARRA. / Recogida de basuras, Servicio urbanístico, Servicios sociales (incluido Ispaster), Servicio de interés comunitario, Servicios administrativos, Desarrollo industrial y económico, BEHARGINTZA LEA IBARRA. Udalak/Ayuntamientos: AMOROTO, AULESTI, GIZABURUAGA, MENDEXA, MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ

MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PRO-MINUSVALIDOS PSIQUICOS TALLER RANZARI Kabiezes auzoa, z/g · 48980 - SANTURTZI

✆ 94/4610466  94/4610079  ranzari@ranzari.com

Zerbitzuak/Servicios: Lanbide tailerra eta enplegurako zentro berezia/Taller ocupacional y centro especial de empleo. Udalak/Ayuntamientos: PORTUGALETE, SANTURTZI

NERBIOI EZKERRALDEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DEL NERVION Parque Ignacio Ellacuria, 2 · 48920 - PORTUGALETE

✆ 94/4935614  94/4837069  manc.mizquierda@bizkaia.org

 www.mancomunidadmmi.org

Zerbitzuak/Servicios: Hiri-hondakinen tratamenduaren kudeaketa. / Gestión del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Udalak/Ayuntamientos: ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA, BARAKALDO, ORTUELLA, PORTUGALETE, SANTURTZI, SESTAO, VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

TXORIERRIKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI Txorierriko etorbidea 9, behea · 48160 - DERIO

✆ 94/4540350  94/4542738  mankomunitatea@txorierri.eu

 www.e-txorierri.com

Zerbitzuak/Servicios: Enplegua, autoenplegua eta heziketa. Erkidego-esku-hartzea. Gizarte-zerbitzuak. Bilketa eta hondarren tratamendua. Bilketa tresnetako eta tamaina handiko. Bideko garbiketa. Argiteria publikoa. Ingurumena. Euskaltegi publikoa. Utzitako animalia bilketa. / Empleo, autoempleo y formación. Intervención comunitaria. Servicios Sociales. Recogida y tratamiento de residuos. Recogida de enseres y voluminosos. Limpieza viaria. Alumbrado público. Medio Ambiente. Euskaltegi público. Recogida de animales abandonados. Udalak/Ayuntamientos: DERIO, LARRABETZU, LEZAMA, LOIU, SONDIKA, ZAMUDIO Euskal Udalen Gida 350 Guía de los Municipios Vascos


UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA) Donibane enparantza, 1-1º · 48380 - AULESTI

✆ 94/6279195 administrazioa@uema.eus

 www.uema.eus

Zerbitzuak/Servicios: Euskararen kudeaketa. / Gestión del euskera. Udalak/Ayuntamientos: ADUNA, AIZARNAZABAL, AJANGIZ, ALEGIA, ALTZAGA, ALTZO, AMEZKETA, AMOROTO, ANOETA, ANTZUOLA, ARAMA, ARAMAIO, ARANTZA, ARBIZU, ARTEA, ATXONDO, AULESTI, AZPEITIA, BALIARRAIN, BAZTAN, BEIZAMA, BERASTEGI, BERGARA, BERMEO, BERRIATUA, BUSTURIA, DEBA, ELGETA, EZKIO-ITSASO, GAINTZA, GATIKA, GAZTELU, GETARIA, GIZABURUAGA, IKAZTEGIETA, IRURA, ITSASONDO, IZURTZA, LARRAUN, LEABURU-TXARAMA, LEKEITIO, LESAKA, LIZARTZA, MALLABIA, MAÑARIA, MARKINA-XEMEIN, MENDEXA, MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ, MUTRIKU, MUXIKA, OIARTZUN, ONDARROA, OÑATI, ORENDAIN, OREXA, ORIO, OTXANDIO, SEGURA, TOLOSA, USURBIL, ZALDIBIA, ZARAUTZ, ZESTOA, ZUMAIA

URIBE KOSTAKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA Gatzarriñe, 4, Bajo · 48600 - SOPELA

✆ 94/6763783  94/6762872  kosta@uribekosta.org  www.uribekosta.eu

Zerbitzuak/Servicios: Gizarte Zerbitzuak, Zerbitzu batzuk: itzulpenak (euskera@gk.net), Ingurumena, Kontsumitzailearen Informaziorako Bulegoa (omic@uribekosta.org), birziklapena, Hizkuntza-normalkuntza; Zerbitzu psikologikoak eta Aholkularitza Juridikoa. / Servicios sociales, Servicios varios: traducciones (euskera@gk.net), Medio ambiente, Oficina información al consumidor (omic@uribekosta.eu), Reciclaje, Normalización lingüística; Servicios psicológicos y Asesoría jurídica. Udalak/Ayuntamientos: BARRIKA, BERANGO, GORLIZ, LEMOIZ, PLENTZIA, SOPELA, URDULIZ

URIBE-BUTROEKO MANKOMUNITATEA Erdigune, 68 (Maruri-Jatabeko Udala) · 48112 - MARURI-JATABE

✆ 94/6742253  94/6155487  info.uribebutroe@bizkaia.org  www.uribebutroe.com

Zerbitzuak/Servicios: Hondakinen bilketa eta tratamendua. / Recogida y tratamiento de residuos. Udalak/Ayuntamientos: ARRIETA, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, GATIKA, LAUKIZ, MARURI-JATABE, MEÑAKA Euskal Udalen Gida 351 Guía de los Municipios Vascos


GIPUZKOA |

Mankomunitateak eta Parzoneriak Mancomunidades y Parzonerías

AIZTONDO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA Muñoa, 36-Behea · 20159 - ZIZURKIL

✆ 943/693930  943/693933  aiztondo@aiztondo.eus

 www.zizurkil.com

Zerbitzuak/Servicios: Gizarte, kultura eta kirol zerbitzuak. / Servicios sociales, culturales y deportivos. Udalak/Ayuntamientos: ADUNA, ALKIZA, LARRAUL, ZIZURKIL

AÑARBEKO UREN MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RIO AÑARBE Paseo Errotaburu, 1-6º · 20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

✆ 943/213199  943/216017  oficinas@agasa.es

 www.agasa.es

Zerbitzuak/Servicios: Ur hornikuntzaren kudeaketa eta arazketa lehen mailako sarean. / Gestión del abastecimiento de agua en red primaria y depuración. Udalak/Ayuntamientos: ASTIGARRAGA, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, ERRENTERIA, HERNANI, LASARTE-ORIA, LEZO, OIARTZUN, PASAIA, URNIETA, USURBIL

BIDEBERRI MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD BIDEBERRI Herriko plaza, 8 (Antzuolako Udala) · 20577 - ANTZUOLA

✆ 943/787195 - 943/766246  943/787100  gizarte@antzuola.com

Zerbitzuak/Servicios: Gizarte Zerbitzuak. / Servicios Sociales. Udalak/Ayuntamientos: ANTZUOLA, ELGETA, LEINTZ-GATZAGA

DEBABARRENEKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA Egigurentarren, 2-Behea · 20600 - EIBAR

✆ 943/700799  943/200798  debabarrena@debabarrena.eus  www.debabarrena.eus

Zerbitzuak/Servicios: Hiri-hondakin solidoen bilketa eta garraioa. Hondakin ez-organiko solidoen tratamendua. Bideen garbiketa. Txakurtegi amankomunatua. / Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Tratamiento de residuos sólidos inorgánicos. Limpieza viaria. Perrera mancomunada. Udalak/Ayuntamientos: DEBA, EIBAR, ELGOIBAR, ERMUA, MALLABIA, MENDARO, MUTRIKU, SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS Euskal Udalen Gida 352 Guía de los Municipios Vascos


DEBABE UDAL EUSKALTEGIEN MANKOMUNITATEA Kalebarren enparantza, 2 · 20870 - ELGOIBAR

✆ 943/742731  943/742731  udaleuskaltegia.elgoibar@debabe.eus

 www.udaleuskaltegiak.org

Zerbitzuak/Servicios: Helduen alfabetatzea eta euskalduntzea. / Alfabetización y euskaldunización de adultos. Udalak/Ayuntamientos: DEBA, ELGOIBAR, MUTRIKU

DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA Nafarroa etorbidea, 17 · 20500 - ARRASATE/MONDRAGON

✆ 943/793399  943/770854  debagoiena@debagoiena.eus  www.debagoiena.eus

Zerbitzuak/Servicios: Kirol jardueren koordinazioa, ingurumena, eskualdeko garapen agentzia eta turismoa. / Coordinación de actividades deportivas, medio ambiente, agencia comarcal de desarrollo y turismo. Udalak/Ayuntamientos: ANTZUOLA, ARETXABALETA, ARRASATE/MONDRAGON, BERGARA, ELGETA, ESKORIATZA, LEINTZ-GATZAGA, OÑATI

ENIRIO ARALARKO MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD ENIRIO-ARALAR Kale Nagusia, 24 · 20240 - ORDIZIA

✆ 943/885850  943/882421  rkorta@ordizia.eus

Zerbitzuak/Servicios: Zuhaitzen landaketa eta sustapena. / Repoblación y fomento forestal. Udalak/Ayuntamientos: ABALTZISKETA, ALTZAGA, AMEZKETA, ARAMA, ATAUN, BALIARRAIN, BEASAIN, GAINTZA, IKAZTEGIETA, ITSASONDO, LAZKAO, LEGORRETA, ORDIZIA, ORENDAIN, ZALDIBIA

GIPUZKOAKO ETA ARABAKO PARTZONERIA OROKORRA / PARZONERIA GENERAL DE GIPUZKOA Y ALAVA Lardizabal, 5 (Segurako Udala) · 20214 - SEGURA

✆ 943/801006  943/800204  segura@udal.gipuzkoa.net  www.seguragoierri.net

Zerbitzuak/Servicios: Basoen ustiapena. / Aprovechamiento forestal. Udalak/Ayuntamientos: ASPARRENA, IDIAZABAL, SAN MILLAN/DONEMILIAGA, SEGURA, ZEGAMA, ZERAIN

Euskal Udalen Gida 353 Guía de los Municipios Vascos


GIPUZKOAKO PARTZUERGO TXIKIA / PARZONERIA MENOR DE GIPUZKOA Lardizabal, 5 (Segurako Udala) · 20214 - SEGURA

✆ 943/801006  943/800204  segura@udal.gipuzkoa.net

 www.seguragoierri.net

Zerbitzuak/Servicios: Baso-ondarearen kudeaketa. / Gestión del patrimonio forestal. Udalak/Ayuntamientos: IDIAZABAL, SEGURA, ZEGAMA, ZERAIN

LEINTZ UDAL EUSKALTEGIA Nafarroa, 2-4 · 20550 - ARETXABALETA

✆ 943/792168  idazkaritza@udaleuskaltegia.eus  www.udaleuskaltegiak.eus

Zerbitzuak/Servicios: Helduen alfabetatzea eta euskalduntzea. / Alfabetización y euskaldunización de adultos. Udalak/Ayuntamientos: ARETXABALETA, ESKORIATZA

LOATZO UDALERRIEN MANKOMUNITATEA Bulandegi bidea, 23 Behea · 20159 - ZIZURKIL

✆ 943/692619  943/692619  loatzo@udal.gipuzkoa.eus

Zerbitzuak/Servicios: Musika Eskola. / Escuela Pública de Música. Udalak/Ayuntamientos: ADUNA, ALEGIA, ALTZO, ANOETA, IBARRA, IRURA, VILLABONA, ZIZURKIL

MANCOMUNIDAD URRETXU ZUMARRAGAKO UDAL EUSKALTEGIA Labeaga, 40-A · 20700 - URRETXU

✆ 943/723310  943/723310  euskaltegia@uzue.eus

 www.udaleuskaltegiak.eus

Zerbitzuak/Servicios: Helduen alfabetatzea eta euskalduntzea. / Alfabetización y euskaldunización de adultos. Udalak/Ayuntamientos: URRETXU, ZUMARRAGA Euskal Udalen Gida 354 Guía de los Municipios Vascos


SAIAZ MANKOMUNITATEA Bidania gunea, 2 · 20496 - BIDANIA-GOIATZ

✆ 943/681128  943/681098  saiaz@udal.gipuzkoa.net

 www.bidegoian.net

Zerbitzuak/Servicios: Gizarte zerbitzuak. / Servicios sociales. Udalak/Ayuntamientos: ALBIZTUR, BEIZAMA, BIDANIA-GOIATZ, ERREZIL

SAN MARKOS MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD SAN MARCOS Vitoria-Gasteiz kalea, 10 · 20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

✆ 943/214977 - 943/214478  943/218983  sanmarko@sanmarko.eus  www.sanmarkos.eus

Zerbitzuak/Servicios: Hondakin solidoen eta hiri-hondakinen nahiz hondakin industrial geldoen kudeaketa eta tratamendua. / Gestión y tratamiento de residuos sólidos y urbanos e industriales inertes. Udalak/Ayuntamientos: ASTIGARRAGA, DONOSTIA/SAN SEBASTIAN, ERRENTERIA, HERNANI, LASARTE-ORIA, LEZO, OIARTZUN, PASAIA, URNIETA, USURBIL

SASIETA MANKOMUNITATEA Salbatore auzoa, Iturraldetxiki Industrialdea 3 · 20200 - BEASAIN

✆ 943/161555  943/160604  info@sasieta.eus

 www.sasieta.eus

Zerbitzuak/Servicios: Hiri-hondakin solidoen bilketa, garraioa eta tratamendua (Gipuzkoako Goierri eta Urola Garaia eskualdeetan). / Recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos (en las comarcas de Goierri y Alto Urola Gipuzkoa). Udalak/Ayuntamientos: ALTZAGA, ARAMA, ATAUN, BEASAIN, EZKIO-ITSASO, GABIRIA, GAINTZA, IDIAZABAL, ITSASONDO, LAZKAO, LEGAZPI, LEGORRETA, MUTILOA, OLABERRIA, ORDIZIA, ORMAIZTEGI, SEGURA, URRETXU, ZALDIBIA, ZEGAMA, ZERAIN, ZUMARRAGA

TOLOSALDEKO HILTEGI MANKOMUNATUA / MANCOMUNIDAD MATADERO COMARCAL TOLOSALDEA Donostia etorbidea, 3 · 20400 - TOLOSA

✆ 943/651524  943/655725  fsimonet@incarosa.com

Zerbitzuak/Servicios: Hiltegi/Matadero. Udalak/Ayuntamientos: ABALTZISKETA, ADUNA, ALBIZTUR, ALEGIA, ALKIZA, ALTZAGA, ALTZO, AMEZKETA, ANDOAIN, ANOETA, ARAMA, ASTEASU, ATAUN, BALIARRAIN, BEASAIN, BELAUNTZA, BERASTEGI, BERROBI, BIDANIA-GOIATZ, ELDUAIN, EZKIO-ITSASO, GABIRIA, GAINTZA, GAZTELU, HERNIALDE, IBARRA, IDIAZABAL, IKAZTEGIETA, IRURA, ITSASONDO, LARRAUL, LAZKAO, LEABURU-TXARAMA, LEGORRETA, LIZARTZA, MUTILOA, OLABERRIA, ORDIZIA, ORENDAIN, OREXA, ORMAIZTEGI, SEGURA, TOLOSA, VILLABONA, ZALDIBIA, ZEGAMA, ZERAIN, ZIZURKIL Euskal Udalen Gida 355 Guía de los Municipios Vascos


TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA Plaza Zaharra, 6 · 20400 - TOLOSA

✆ 943/676216  943/674045  info@tolosaldea.org

 www.tolosaldea.org

Zerbitzuak/Servicios: Etxeetako zaborren bilketa. Hiri-hondakinen gaikako bilketak. Garbiguneak. Informazio kanpainak. Industrialdea-ko hondar asimilagarriko bilketa hiritarretara. / Recogida de basuras domésticas. Recogidas selectivas de residuos urbanos. Garbigune. Campañas de comunicación. Recogida de residuos asimilables a urbanos en industrialdeas. Udalak/Ayuntamientos: ABALTZISKETA, ADUNA, ALBIZTUR, ALEGIA, ALKIZA, ALTZO, AMEZKETA, ANDOAIN, ANOETA, ASTEASU, BALIARRAIN, BELAUNTZA, BERASTEGI, BERROBI, ELDUAIN, GAZTELU, HERNIALDE, IBARRA, IKAZTEGIETA, IRURA, LARRAUL, LEABURU-TXARAMA, LIZARTZA, ORENDAIN, OREXA, TOLOSA, VILLABONA, ZIZURKIL

TXINGUDIKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI Barrio de Olaberria, 18 · 20303 - IRUN

✆ 943/639663  943/639700  txingudi@txinzer.com

 www.txinzer.com

Zerbitzuak/Servicios: Uraren ziklo integrala, hondakinen kudeaketa eta bideko garbiketa. / Ciclo integral del agua, gestión de residuos y limpieza viaria. Udalak/Ayuntamientos: HONDARRIBIA, IRUN

ULI MANKOMUNITATEA Errebote plaza, 10 · 20490 - OREXA  943/682234  muli.orexa@udal.gipuzkoa.net

✆ 943/682228

Zerbitzuak/Servicios: Gizarte zerbitzuak. / Servicios sociales. Udalak/Ayuntamientos: BELAUNTZA, GAZTELU, OREXA, LEABURU-TXARAMA

UROLA ERDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEA / MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL UROLA MEDIO Enparan kalea, 34 · 20730 - AZPEITIA

✆ 943/857319  ueue@urolaerdia.eus

 www.urolaerdia.eus

Zerbitzuak/Servicios: Hiri-hondakin solidoen bilketa eta tratamendua. / Recogida y tratamiento de residuos sólidos. Udalak/Ayuntamientos: AIZARNAZABAL, AZKOITIA, AZPEITIA, BEIZAMA, BIDANIA-GOIATZ, ERREZIL, ZESTOA Euskal Udalen Gida 356 Guía de los Municipios Vascos


UROLA GARAIA UDAL ELKARTEA / MANCOMUNIDAD UROLA GARAIA Patricio Etxeberria, 3-entreplanta · 20230 - LEGAZPI

✆ 943/725642  urolagaraia@udal.gipuzkoa.net

Zerbitzuak/Servicios: Ur-hornidura. Helduen alfabetatzea eta euskalduntzea. Obren kudeaketa eta hezkuntzako zerbitzuak ematea. Suteen prebentzioa eta itzaltzea. Hondakin solidoen bilketa eta tratamendua. Kontsumoa. Telebista. / Abastecimiento de agua. Alfabetización y euskaldunización de adultos. Gestión de obras y prestación de servicios de enseñanza. Prevención y extinción de incendios. Recogida y tratamiento de residuos sólidos. Consumo. Televisión. Udalak/Ayuntamientos: EZKIO-ITSASO, LEGAZPI, URRETXU, ZUMARRAGA

UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA Urdaneta bidea, 6 · 20800 - ZARAUTZ

✆ 943/890808  943/835147  idazkaritza@urolakosta.org

 www.urolakosta.org

Zerbitzuak/Servicios: Enpresa sustapena, Hondakin solidoen bilketa eta tratamendua, Sustapen sozio-ekonomikoa, Turismoaren sustapena. Prestakuntza eta enplegua. Euskara eta komunikazioa. / Promoción empresarial, Recogida y tratamiento de residuos sólidos, Promoción socio-económica, Formento del turismo. Formación y empleo. Euskara y comunicación Udalak/Ayuntamientos: AIA, GETARIA, ORIO, ZARAUTZ, ZUMAIA

Euskal Udalen Gida 357 Guía de los Municipios Vascos


1. ERANSKINA:

NAFARROA ANEXO 1. :

NAVARRA

EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS


AGOITZ

Aoiz-Agoitz 

Nueva, 22 948/336005 948/336256 ayuntamiento@aoiz.es www.aoiz.es

P.K./C.P.: 31430 Azalera/Extensión: 13,20 Bizt./Hab.: 2.629 Dents./Dens.: 199,16 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa UNAI LAKO GOÑI

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as TXARO MINA LOPEZ FRANCISCO JAVIER AYANZ OTANO MAITE FERNANDEZ FONT MIGUEL ANGEL FONSECA URTASUN AITZIBER UGALDE MARTXUETA JULIO DE GRACIA SAN MARTIN ALEJANDRA SANCHEZ ITXASO Mª CARMEN COSIN RETA Mª ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO BARASOAIN RODRIGO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU PSE-EE (PSOE) PSE-EE (PSOE)

Idazkaria/Secretario-a: FRANCISCO JAVIER TELLECHEA GONZALEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: FRANCISCO JAVIER TELLECHEA GONZALEZ

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s ESCUELA PUBLICA DE MUSICA "MARIANO GARCIA" Nueva, 22 31430, AOIZ-AGOITZ ✆ 948/336005  www.aoiz.es Objeto Social: Escuela de música. Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ANIMSA Avenida del Ejército, 2 Planta 8 31002, PAMPLONA/IRUÑA ✆ 948/420800  www.animsa.es Objeto social: Introducción, gestión y promoción de la informática en los Ayuntamientos y Concejos de Navarra. Composición Accionarial: 0,218% Municipal + 99,782% Otros Municipios. CAMPO ONDOA S.L.U. Nueva, 22 31430, AOIZ-AGOITZ ✆ 948/336005  www.aoiz.es Objeto Social: Gestión de las instalaciones deportivas municipales. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ZONA 10 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES IZAGA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CEDERNA-GARALURE EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida 361 Guía de los Municipios Vascos

NAFARROA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019


BIDASOA-MUGA

Arantza  

NAFARROA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Herriko plaza, 7 948/634005 948/634192 arantza.udala@arantza.eu www.arantza.eu

P.K./C.P.: 31790 Azalera/Extensión: 31,20 Bizt./Hab.: 629 Dents./Dens.: 20,16 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JUAN MIGUEL ALMANDOZ MITXELENA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as Mª CARMEN PEÑA LIZARAZU ANDER ALMANDOZ INDAKOETXEA IGOR UGALDE SALAZAR JOSE FRANCISCO JAVIER MITXELENA ORDOKI JUAN Mª GONZALEZ BURGUETE IÑIGO SARRIAS ZOCO

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: Mª JOSE LARRAIOZ ARIZTEGI Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª JOSE LARRAIOZ ARIZTEGI

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ANIMSA Avenida del Ejército, 2 Planta 8 31002, PAMPLONA/IRUÑA ✆ 948/420800  www.animsa.es Objeto social: Introducción, gestión y promoción de la informática en los Ayuntamientos y Concejos de Navarra. Composición Accionarial: 0,013% Agrupación de Ayuntamientos de Arantza-Igantzi + 99,987% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKINEN MANKOMUNITATEA BORTZIRIETAKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CEDERNA-GARALUR EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida 362 Guía de los Municipios Vascos


SAKANA

Arbizu 

Kale Nagusia, 7 948/460017 948/461021 info@arbizu.info www.arbizu.info

P.K./C.P.: 31839 Azalera/Extensión: 14,30 Bizt./Hab.: 1.117 Dents./Dens.: 78,11 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa Mª CARMEN MARAÑON CHASCO

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as FRANCISCO JAVIER RAZKIN FLORES AIZAGA ZEBERIO PETRIATI MIGUEL ANGEL URKIA ARRETXE MONICA ETXEBARRIA ARIZNABARRETA JOSU MIRENA MENDINUETA URDANOZ MIREN MENDINUETA LAKUNTZA JESUS RAZKIN MENDINUETA IRAITZ GOÑI DIAZ

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

IIdazkaria/Secretario-a: ANGEL Mª LAG AMIROLA Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANGEL Mª LAG AMIROLA

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SAKANA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE ETXARRI-ARANATZ MANCOMUNIDAD UNION DE ARALAR - ARALARKO ELKARTEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CEDERNA-GARALUR EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOA / FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS (FNMC) Euskal Udalen Gida 363 Guía de los Municipios Vascos

NAFARROA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019


BAZTAN

Baztan  

NAFARROA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Plaza de los Fueros, s/n 948/580006 948/452269 baztan@baztan.eus www.baztan.eus

P.K./C.P.: 31700 Azalera/Extensión: 376,80 Bizt./Hab.: 7.848 Dents./Dens.: 20,82 Zinegotziak/Concejales: 13

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSEBA XABIER OTONDO BIKONDOA

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as MIKEL ORTEGA ARRAZTOA MAITE JULIANA ITURRE LLANO JUAN CRUZ IRIARTE BAÑEZ BEGOÑA SANZBERRO ITURRIRIA Mª ISABEL OLAVE BALLARENA Mª CARMEN IRIBARREN IRIBARREN JOSE JAVIER AGUIRRE AZCARRAGA RUBEN CIGANDA SANZ JOSEBA MORENO VIDEGAIN FLORENTINO GOÑI TELLECHEA IÑIGO ITURRALDE ELICECHE ALEJANDRO MARTIN IBARRA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU U.P.N. U.P.N. U.P.N. U.P.N. GEROA BAI GEROA BAI BAZTANGO EZKERRA (N) BAZTANGO EZKERRA (N) BAZTAN AUZOLANEAN

Idazkaria/Secretario-a: JULEN URBIOLA LOIARTE Kontu-hartzailea/Interventor-a: Mª JOSE ARRIBILLAGA GARAICOECHEA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Erakunde Autonomoak/Organismo/s Autónomo/s BAZTAN IKASTOLA Mendinueta kalea, z/g 31700, ELIZONDO ✆ 948/452448  www.baztanikastola.eu Objeto Social: Ikastola municipal / Composición: O.A.L. FRANCISCO JOAQUIN DE IRIARTE EGOITZA Santiago, 2 31700, ELIZONDO ✆ 948/580730 Objeto Social: Residencia de personas mayores. / Composición: O.A.L. Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ANIMSA Avenida del Ejército, 2 Planta 8 31002, PAMPLONA/IRUÑA ✆ 948/420800  www.animsa.es Objeto social: Introducción, gestión y promoción de la informática en los Ayuntamientos y Concejos de Navarra. / Composición Accionarial: 0,552% Municipal + 99,448% Otros Municipios. BAZTANGOKO MUSIKA ESKOLA Erabema kalea, 11 31700, ELIZONDO ✆ 948/452495 Objeto Social: Escuela de música. / Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales MANCOMUNIDAD DE MONTES KINTOA - QUINTO REAL MANCOMUNIDAD ERREGERENA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CEDERNA-GARALUR EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOA / FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS (FNMC) Euskal Udalen Gida 364 Guía de los Municipios Vascos


LARRAUN

Larraun 

Aralar, 5 948/504207 948/504132 info@larraun.com www.larraun.com

P.K./C.P.: 31870 Azalera/Extensión: 108,00 Bizt./Hab.: 1.002 Dents./Dens.: 9,27 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE JAVIER BARBERENA ECHARRI

LARRAUNDARRAK

Zinegotziak/Concejales-as JOSE MARTIN MARTINICORENA BARAIBAR PEDRO MANUEL BARBERIA ETXARRI MIKEL HUARTE MARTIJA MIGUEL LASARTE ARANGO JOSEBA XABIER ARTZELUTS BIZKARRONDO JOSE Mª ASTIZ IRIARTE MARTIN JUANENA BEREKOETXEA FRANCISCO JAVIER LEGARRA ARRAZTIO

LARRAUNDARRAK LARRAUNDARRAK EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU Larraungo Elkartea (LE) Larraungo Elkartea (LE)

Idazkaria/Secretario-a: ANA ALDUNTZIN NAVARRO Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA ALDUNTZIN NAVARRO

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ANIMSA Avenida del Ejército, 2 Planta 8 31002, PAMPLONA/IRUÑA ✆ 948/420800  www.animsa.es Objeto social: Introducción, gestión y promoción de la informática en los Ayuntamientos y Concejos de Navarra. Composición Accionarial: 0,013% Municipal + 99,987% Otros Municipios.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE IRURTZUN MANCOMUNIDAD NORTE DE NAVARRA PARA LA GESTION DEL EUSKERA MENDIALDE MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CEDERNA-GARALUR CONSORCIO DE AGUAS "MANANTIAL ERCILLA" CONSORCIO TURISTICO PLAZAOLA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS EUSKAL FONDOA SOCIEDAD CUEVAS DE ASTITZ CUEVAS DE MENDUKILO Euskal Udalen Gida 365 Guía de los Municipios Vascos

NAFARROA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019


BIDASOA-MUGA

Lesaka  

NAFARROA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019

Plaza Zaharra, 1 948/637005 948/627523 udala@lesaka.eus www.lesaka.eus

P.K./C.P.: 31770 Azalera/Extensión: 55,20 Bizt./Hab.: 2.742 Dents./Dens.: 49,67 Zinegotziak/Concejales: 11

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa JOSE LUIS ECHEGARAY ANDUEZA

GEROA BAI

Zinegotziak/Concejales-as IBAN DE PRADO ETXEPETELEKU PEDRO APEZTEGUIA ALZUGARAY Mª VICTORIA GORTARI ALDAVE ESTEBAN IRAZOQUI IRAZOQUI JOSE Mª PORTU OTXOTEKO MAIDER ARRIETA TAPIA OIER IANTZI ORDOKI LOREA FLORES COMPAINS SEVERIANO TXOPERENA MATXIKOTE MATTIN ETXABIDE GARTZIA

GEROA BAI GEROA BAI GEROA BAI GEROA BAI GEROA BAI EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: ANDONI ESPARZA LEIBAR Kontu-hartzailea/Interventor-a: MIKEL ARRECHEA LASAGA

Udal Erakundeak/Organismos Municipales Sozietate Publikoak/Sociedad/es Pública/s ANDRA MARI EGOITZA Kozkonta bidea, 8 31770, LESAKA ✆ 948/637154  www.laresnavarra.org Objeto Social: Residencia de personas mayores. Composición Accionarial: 100% Municipal. ANIMSA Avenida del Ejército, 2 Planta 8 31002, PAMPLONA/IRUÑA ✆ 948/420800  www.animsa.es Objeto Social: Introducción, gestión y promoción de la informática en los Ayuntamientos y Concejos de Navarra. Composición Accionarial: 0,103% Municipal + 99,897% Otros Municipios. OILARTEGI S.L. Komentu kalea, 2 31770, LESAKA ✆ 948/637400  www.lesakakoudalkiroldegia.weebly.com Objeto Social: Gestión de las piscinas municipales. Composición Accionarial: 100% Municipal.

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA BORTZIRIETAKO HIRI-HONDAKINEN MANKOMUNITATEA BORTZIRIETAKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA (UEMA)

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CEDERNA-GARALUR EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS NAFARROAKO UDAL ETA KONTZEJUEN FEDERAZIOA / FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS (FNMC) Euskal Udalen Gida 366 Guía de los Municipios Vascos


SAKANA

Urdiain 

Barrenkalde, 24 948/562993 948/468224 urdiain1@urdiainudala.e.telefonica.net

P.K./C.P.: 31810 Azalera/Extensión: 15,40 Bizt./Hab.: 677 Dents./Dens.: 43,96 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa DAVID CARMELO OROZ ALONSO

EH BILDU

Zinegotziak/Concejales-as AITOR IRIGOIEN IRIGOIEN OIHANA GALLO SAN ROMAN AITOR ZUBIRIA ARREGI IÑAKI GALARZA AGIRRE FRANCISCO BERDOTE HERNANDEZ MARGARITA MENDIA GOIKOETXEA

EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: CARMEN GARMENDIA AGUIRRE Kontu-hartzailea/Interventor-a: CARMEN GARMENDIA AGUIRRE

Udalez Gaindiko Erakundeak/Entidades Supramunicipales MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SAKANA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE ETXARRI-ARANATZ

Bestelako Entitateak/Otras Entidades CEDERNA-GARALUR EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida 367 Guía de los Municipios Vascos

NAFARROA

Herririk Herri Directorio Local 2015-2019


2. ERANSKINA:

EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS

TREBIÑUKO ENKLABEA ANEXO 2.:

ENCLAVE DE TREVIÑO


Herririk Herri Directorio Local 2011-2015

ENCLAVE DE TREVIÑO

Condado de Treviño 

Plaza Mª Díez de Ure, 1 945/360018 945/360127 trebino-ayto@telefonica.net www.condadodetreviño.es

P.K./C.P.: 9215 Azalera/Extensión: 203,00 Bizt./Hab.: 1.398 Dents./Dens.: 6,88 Zinegotziak/Concejales: 9

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ERNESTO ARGOTE ROA

Ciudadanos del Condado

ELENA RAMIREZ IZQUIERDO IGNACIO PORTILLA MORAZA Mª EUGENIA GALARRETA ALDAZ INMACULADA RANEDO GOMEZ Mª CARMEN GONZALO ORAA ROBERTO BAJOS ARGOTE IKER GARCIA DE EULATE URDANGARAIN KIKE BARBADILLO AYALA

Ciudadanos del Condado A.E.I.-C.T. A.E.I.-C.T. PP PP Condado para Todos EH BILDU EAJ-PNV

Idazkaria/Secretario-a: ANA ISABEL FERNANDEZ DE GOBEO GOMEZ Kontu-hartzailea/Interventor-a: ANA ISABEL FERNANDEZ DE GOBEO GOMEZ

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ADECO BUREBA - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMARCAL BUREBA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida 371 Guía de los Municipios Vascos

TREVIÑO

Zinegotziak/Concejales-as


Herririk Herri Directorio Local 2011-2015

ENCLAVE DE TREVIÑO

La Puebla de Arganzón 

Pza. Mayor, 2 945/373006 945/373557 ayuntamiento@lapuebladearganzon.es www.lapuebladearganzon.es

P.K./C.P.: 9294 Azalera/Extensión: 19,00 Bizt./Hab.: 531 Dents./Dens.: 27,94 Zinegotziak/Concejales: 7

Alkate jaun-andrea/Alcalde-sa ROBERTO ORTIZ URBINA

A.I. NUEVA PUEBLA

TREVIÑO

Zinegotziak/Concejales-as BEGOÑA GARCIA GOMEZ SANTIAGO ESTEBAN GUINEA APILANEZ ANDRES GONZALEZ IGLESIAS IRENE ALONSO ALONSO EULALIA SALMON UNZETA PABLO ORTIZ DE LA TIERRO FERNANDEZ

A.I. NUEVA PUEBLA A.I. NUEVA PUEBLA A.I. NUEVA PUEBLA A.I. NUEVA PUEBLA EAJ-PNV EH BILDU

Idazkaria/Secretario-a: GENTZANE AGIRRE OTEIZA Kontu-hartzailea/Interventor-a: GENTZANE AGIRRE OTEIZA

Bestelako Entitateak/Otras Entidades ADECO BUREBA - ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMARCAL BUREBA EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA / ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS Euskal Udalen Gida 372 Guía de los Municipios Vascos


EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS

Zabalgune plaza 5/ Plaza del Ensanche 5 48009 BILBAO ✆ 94 423 15 00  eudel@eudel.eus  www.eudel.eus

Directorio local (actualizado)- Herririk Herri (eguneratua)  

Euskal Udalen Gida Guía de los Municipios Vascos

Directorio local (actualizado)- Herririk Herri (eguneratua)  

Euskal Udalen Gida Guía de los Municipios Vascos

Profile for eudel
Advertisement