UDAL FINANTZAKETA Udalen parte-hartzea zerga itunduetan 2021-2022

Page 1

udala Euskadiko Udalen Elkartearen BULETIN MONOGRAFIKOA

169 zk. · 2021eko azaroa

UDAL FINANTZAKETA Udalen parte-hartzea zerga itunduetan 2021-2022


EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS

www.eudel.eus Gure buletina harpidetu: https://noticias.eudel.eus/eu/

Euskadiko Udalen ordezkariak Herri-dirubideen Euskal Kontseilua Gorka Urtaran, VITORIA-GASTEIZko alkatea (EUDELeko elkarteburua) Nagore Alkorta, AZPEITIko alkatea (EUDELeko elkarteburuordea) Ángela Eguía, GORDEXOLAko alkatea (EUDELeko Batzorde Eragileko kidea)

Finantzen Lurralde Kontseiluak Arabako Toki Administrazio eta Finantzen Lurralde Kontseilua Juan Muñoz, ARMIÑONgo alkatea Txerra Molinuevo, AMURRIOko alkatea Rosa Mª Ibarrondo, HARANAko alkatea Laura Pérez, BASTIDAko alkatea Joseba Koldo Garitagoitia, ALEGRIA-DULANTZIko alkatea Iñaki Gurtubai, VITORIA-GASTEIZko zinegotzia Unai Gutiérrez, ZUIAko alkatea

udala Euskadiko Udalen Elkartearen BULETIN MONOGRAFIKOA

Ercilla 13 ❘ 48009 BILBAO Tel.: 94 423 15 00 e-mail: eudel@eudel.eus



Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseilua Elixabete Uribarri, PLENTZIAko alkatea Ane Legarretaetxebarria, FRUIZko alkatea Marta Ajuria, BILBOko zinegotzia Iñigo Gaztelu, LARRABETZUko alkatea Mikel Torres, PORTUGALETEko alkatea Gipuzkoako Finantzen Lurralde Kontseilua Ane Lukene Beitia, ELGOIBARko alkatea Jaime Domínguez-Macaya, DONOSTIAko zinegotzia Gurutze Etxezabal, OREXAko alkateordea Izaro Elorza, OÑATIko alkatea Jon Iraola, EIBARko alkatea


169zk. Aurkibidea · 2021eko azaroa Ekarpenen legea 2022-2026 aldirako

04

Herri Dirubideen Euskal Kontseilua

06

Foru Aldundien zerga itunduen bilketa............................................................................................................................................................ 06 • 2021erako bilketa-aurreikuspenak (aurrelikidazioa). • 2022rako aurrekontu-aurreikuspenak. • Euskal foru-ogasunen zerga itunduen bilketaren eboluzioa (2006-2022). • Egokitzapenerako Funts Orokorraren 2022 ekitaldirako behin-behineko zenbatekoa zehaztea. • 2022 ekitaldirako koefiziente horizontalak zehaztea. Erakunde arteko akordioa aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruz, 2021 – 2022...................................................................................................................................... 11

Finantzen Lurralde-kontseiluak

12

Udal-finantzaketako foru-funtsak....................................................................................................................................................................... 12 Arabako toki-erakundeak ....................................................................................................................................................................................... 13 • 2021eko aurrelikidazioa. • 2022rako aurreikuspena. • Aurreko ekitaldietako likidazioak. • Toki Erakundeen Partaidetza Egokitzeko Funtsa (TEPEF). Bizkaiko udalak.............................................................................................................................................................................................................. 15 • 2021eko aurrelikidazioa. • 2022rako aurreikuspena. • Aurreko ekitaldietako likidazioak. Gipuzkoako udalak...................................................................................................................................................................................................... 16 • 2021eko aurrelikidazioa. • 2022rako aurreikuspena. • Aurreko ekitaldietako likidazioak. Udal-finantzaketako foru-funtsak, euro/biztanle terminoetan........................................................................................................... 17 Eranskinak......................................................................................................................................................................................................................... 20 • TEFFF: 2021eko konturako entregen/aurrelikidazioaren eta 2022rako konturako entregen aurreikuspena, udalen arabera banakatuta. • UDALKUTXA: 2021eko konturako entregak/aurrelikidazioak eta 2022rako konturako entregak, udalen arabera banakatuta. • UFFF: 2021eko konturako entregak/aurrelikidazioak eta 2022rako konturako entregak, udalen arabera banakatuta.

Udala 169 · 2021

3


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Ekarpen legea 2022-2026 aldirako 2021eko urriaren 13an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 4/2021 Legea. Baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko Legea da eta 2011tik luzatuta zegoen metodologia berritzeko hiru mailetako erakundeek lortutako akordioaren fruitua da. Lege honek toki-finantzaketarako duen garrantzia bosgarren tituluan dago. Aurreko metodologian (2/2007 Legea) laugarren xedapen gehigarrian aipatzen zen toki-finantzaketa, eta foru-organoei gomendatzen zitzaien banatu beharreko baliabideen ehuneko bat bideratzeko. Egungo 4/2021 Legeak lege bidez finkatzen du toki-erakundeen zerga itunduetako partaidetzaren gutxieneko ehunekoa, hau da, lurralde historiko bakoitzean erabilgarri dauden baliabideen % 39,23, gutxienez. Ehuneko hori ateratzen da baliabideak banatzeko ereduko foru-aldundien finantzaketa espezifikoa, Eusko Jaurlaritzak lurralde historikoei gizartezerbitzuetarako egiten dien ekarpena eta toki-erakundeen euskara-planen finantzaketa

Distribución FGA

4

integratzen direnean. Hona hemen azken bi kontzeptu horiek: • Eusko Jaurlaritzaren 24.514.000 euroko ekarpena, lurralde historikoek gizarte-zerbitzuak kudeatzeko, ETELen eskumenei eta finantzaketari buruzko txosteneko gomendioei jarraituz. Gizarte Zerbitzuetarako Eusko Jaurlaritzaren ekarpen handiago horrek esan nahi du azken urteetan Eusko Jaurlaritzak Gizarte Zerbitzuen erakunde arteko Funtsera bideratutako urteko 14.008.000 euroko ekarpena 10.506.000 euro hazi dela. • Toki-erakundeei dagozkien zerbitzu eta jardueretan euskararen erabilera sustatzeak –ETELen ondoren udalen eskumen propioa– 900.000 euro sartzea ekarri du ereduan. Tokiko finantzaketaren sendotze hori Udal Finantzaketarako Foru Funtsak arautzen dituzten Arauetan egokitu beharko bada ere, urrian egindako lurralde bakoitzeko finantzen lurraldekontseiluek dagoeneko aurreikusi dute 2022ko aurrekontuetarako metodologia berria. Lurralde bakoitzean tokiko finantzaketarako bideratu diren ehunekoak honako hauek izan dira:

%, 2022an lurralden eskura dauden baliabideen gainean

TEFFF (Araba)

35,96 (*)

UDALKUTXA (Bizkaia)

39,29 (**)

UFFF (Gipuzkoa)

39,96 (***)

Udala 169 · 2021


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

(*) TEFFFz gain, Arabako toki-erakundeen finantzaketan sartzen dira Obra eta Zerbitzuen Foru Plana (% 2,52), Obra Txikiak eta Auzo Harremanak (% 0,34) eta Gizarte Zerbitzuen Zorroko funtsa (% 0,41). (**) Udalkutxa eskura dauden baliabideen % 39,29 izango da orain eta Gizarte Zerbitzuen Funtsa, aldiz, % 0,37. (***) UFFFren ehunekoak Gizarte Zerbitzuen Funtsa jasotzen du. Toki-finantzaketarako kapituluak ere, lurralde historikoetako foru-organoentzako zerga-politikako gomendio gisa, ezartzen du udal-finantzaketarako forufuntsak toki-erakundeen artean banatzeko irizpideek gastu arrunt orokorraren politika ekitatiboa eta solidarioa izan behar dutela, eta, gutxienez, biztanleria, ahalegin fiskala eta, hala badagokio, lurralde historiko bakoitzeko tokierakundeen antolamendu-berezitasuna kontuan hartuta finkatu behar direla.

Metodologia berriaren beste berrikuntza batzuk: Egokitzapenerako Funts Orokorra Foru-aldundi bakoitzak EAEko diru-bilketa osoan izango duen partaidetza erlatiboa ekarpen-koefiziente horizontalaren % 99ra iritsiko dela ziurtatzeko helburuari eusten zaio, behin Funtsari berari egindako ekarpena kenduta. Gainera, berrikuntza gisa, metodologia berriak Egokitzapenerako Funts Orokorrean sartzen du Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak 2019ko otsailean hartutako erabakiaren bidez sortutako ezohiko funtsa. Egun indarrean den Egokitzapenerako Funts Orokorraren bigarren tarte gisa sartzen da. Horrela, Egokitzapenerako Funts Orokorraren gehieneko muga euskal erakundeen artean banatu beharreko baliabideen % 1,45eraino igotzen da, aurreko Ekarpenen Legeak finkatutako % 1aren aldean.

Lehen tartea aurreko Egokitzapenerako Funts Orokorra bezala egituratzen da: banatu beharreko baliabideen % 1 da muga, eta Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek laguntzen dute, bakoitzaren koefiziente bertikal eta horizontalen arabera. Funtsaren bigarren tartearen aktibazioa aurreikusten da, lehen tartea aplikatuta, foru-aldundiren baten bilketa erlatiboa koefiziente horizontalaren % 99ko mugaren azpitik mantentzen denean. Bigarren tartearen muga banatu beharreko baliabideen % 0,45ean ezartzen da, eta, lehen tartean ez bezala, Eusko Jaurlaritzaren ekarpena % 50ekoa da. Foru-aldundiek ematen dute gainerako % 50a, bakoitzaren koefiziente horizontalen arabera.

Koefiziente bertikala: Amaitzeko, esan behar da koefiziente bertikala % 70,04tik % 70,81era igotzen dela. Baliabideak banatzeko ereduan kontzeptu hauek sartu direlako gertatu da hazkundea: • Ertzaintzaren plantilla-handitzeak finantzatzea 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera, aurreko metodologiarekin finantzaketa espezifikoa baitzuen. • Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren Ekarpenei buruzko 2/2007 Legearen indarraldian Estatutik EAEra egindako zerbitzu-eskualdaketak finantzatzea, finantzaketa-araubide espezifiko bati eusten dioten eskualdatzeak izan ezik. • Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak 2017ko maiatzaren 17an hartutako akordiotik eratorritako zenbatekoak, 2007ko oinarrizko kupoa berrikustetik datozenak, 2011tik aurrera hezkuntza, osasun eta mendekotasun arloko finantzaketa berria integratzea erabaki ondoren. • Ekarpenei buruzko 2/2007 Legearen indarraldian erakunde erkideek lurralde historikoei egindako zerbitzu-eskualdaketak finantzatzea.

Udala 169 · 2021

5


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

HERRI DIRUBIDEEN EUSKAL KONTSEILUA

Foru Aldundien zerga itunduen bilketa Joan den urriaren 15eko Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan, besteak beste, honako hauek onartu ziren: 2021erako zerga itunduen bidezko diru-bilketaren aurreikuspena, 2022rako aurrekontu-aurreikuspena, 2022rako foru-aldundiek Eusko Jaurlaritzari egin beharreko ekarpenen eta koefiziente horizontalen zehaztapena, eta 2022rako Egokitzapenerako Funts Orokorraren behin-behineko zenbatekoa. COVID-19ari aurre egiteko ezohiko neurri gisa, erakundeen arteko akordioa egin zen 2022ko ekitaldirako aurrekontuegonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren arloan.

1. TAULA

2021eko aurrekontua e

2021erako bilketaren aurreikuspenak (aurrelikidazioa) Oro har, 2021ean zerga itunduen ondoriozko bilketa hasierako aurreikuspena baino % 9,3 handiagoa izatea aurreikusten da. Tributu itunduen bilketaren amaierako aurreikuspenean Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan onartutako zifrak hauek dira: (1. taula)

2021erako bilketaren aurreikuspena e

Aldea e

%

Araba

2.259.526.228

2.443.993.710

184.467.482

% 8,16

Bizkaia

7.341.589.546

7.958.759.345

617.169.799

% 8,41

Gipuzkoa

4.648.957.226

5.176.086.945

527.129.719

% 11,34

EAE guztira

14.250.073.000

15.578.840.000

1.328.767.000

% 9,32

Hasierako aurrekontuarekin alderatuz gero bilketa % 8,16 handiagoa aurreikusten da Araban, % 8,41 Bizkaian eta % 11,34 Gipuzkoan.

6

Udala 169 · 2021


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

2022rako aurrekontu-aurreikuspena Era berean, itundutako zergen bidez 2022rako dirubilketaren aurreikuspenak adostu ziren. Hurrengo taulan 2022ko diru-bilketaren aurreikuspen horiek jasotzen dira, 2021eko aurrekontuarekin alderatuta. (2. taula)

2022rako % 14,25eko hazkunde globala aurreikusten da diru-bilketan, 2021eko aurrekontuarekin alderatuz gero. Lurraldeen arabera, honela banatzen da: % 12,73 Araban; % 14,24 Bizkaian eta % 15 Gipuzkoan.

2. TAULA

2021eko aurrekontua e

2022rako aurreikuspena e

Aldea e

%

Araba

2.259.526.228

2.547.062.112

287.535.884

% 12,73

Bizkaia

7.341.589.546

8.386.893.473

1.045.303.927

% 14,24

Gipuzkoa

4.648.957.226

5.356.484.415

697.527.189

% 15,00

EAE guztira

14.250.073.000

16.290.440.000

2.030.367.000

% 14,25

2022rako bilketaren aurreikuspena 16.290,4 milioi eurokoa da. 2021eko hasierako aurreikuspena baino % 14,25 handiagoa.

Udala 169 · 2021

7


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Euskal Foru-Ogasunen zerga itunduen bilketaren eboluzioa (2006-2022) 1. GRAFIKOA: milioi euro / zerga itunduen bilketa

17.000,00 16.290,44 16.000,00 15.469,59

15.578,84

14.981,54

15.000,00 14.473,93 13.772,12

14.000,00

12.834,20

13.000,00

12.319,76 12.000,00

12.552,30

13.949,25

12.612,63 12.950,73

11.700,01 11.480,91

11.000,00

11.752,12

11.408,22 10.792,08

10.000,00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Aurreko grafikoan ikus daiteke 2006tik 2022ra zerga itunduen diru-bilketan izandako eboluzioa. Esan beharra dago 2021eko datua aurrelikidazioarena dela eta 2022koa bilketaren aurrekontuarena; gainerako ekitaldietan, likidazioarekin bat dator. 2008. eta 2009. urteetan izan ziren aldi honetako zifrarik txikienak, krisi ekonomikoaren ondorioz; zehatz esateko, 2009an izan zen diru-bilketa txikiena, 10.792 milioi eurokoa. Bilketan izandako eragin negatibo hori Udal Finantzaketarako Foru

8

Udala 169 · 2021

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Funtsen murrizketan islatu zen, arrisku partekatuaren printzipioa aplikatzearen ondorioz. 2013ko ekitaldiaz geroztik errekuperazio aldia hasi zen; pixkanakako hazkunde iraunkorra izan da eta gorakada nabarmena izan du 2017tik 2019ra bitarteko aldian. 2020ko ekitaldian diru-bilketan atzera egin zen COVID-19aren ondoriozko pandemiaren eragin ekonomikoagatik. Onartutako datuen arabera, 2021 eta 2022rako aurreikusitako diru-bilketa 15.599 eta 16.290 milioi eurokoa da, hurrenez hurren.


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Egokitzapenerako Funts Orokorra 2021 Foru-aldundiek ekarpenen koefiziente horizontaletan oinarrituta egiten dizkiote ekarpenak Eusko Jaurlaritzari, eta ez bilketarekiko modu zuzenki proportzionalean. Ekarpen-koefizientearen eta lurralde bakoitzeko bilketakoaren arteko aldeak lurralde-disfuntzioak eragiten ditu finantzaketan Egokitzapenerako Funts Orokorrak disfuntzio horiek leuntzeko aukera ematen du, eta bermatu egiten du Lurralde Historiko bakoitzerako Euskadiko bilketa

osoaren parte-hartze erlatiboa ekarpen-koefiziente horizontalaren % 99ra iritsi ahal izatea, Funtserako eman beharreko kopurua kenduta. Aurreko atal batean aipatu dugun bezala, 4/2021 Legeak 2022 - 2026 aldirako onartutako metodologiaren arabera, Egokitzapenerako Funts Orokorra bi tartetan egituratuko da, eta tarte horien baterako mugak ez du gaindituko Lege horren 4. artikuluan zehaztutako banatu beharreko baliabideen % 1,45.

Uste da Egokitzapenerako Funts Orokorraren behinbehineko zenbatekorako 2022rako ekarpenak 113,8 milioi eurokoak izango direla, eta honako hauek dira: (3. taula)

Egokitzapenerako Funts Orokorraren banaketa honako hau da: (4. taula)

3. TAULA:

4. TAULA:

EFOrako ekarpenak guztira

EFOren kobrantzak guztira EFOren banaketa

2022rako aurreikuspena e

EFOrako ekarpenak

2022rako aurreikuspena e

Eusko Jaurlaritza (% 70,81)

80.584.631

Araba

64.515.895

Aldundiak eta udalak (% 29,19)

33.219.395

Bizkaia

-

Araba

5.368.254

Bizkaia

16.739.253

Gipuzkoa

11.111.888

GUZTIRA

113.804.026

Gipuzkoa

49.288.131

GUZTIRA

113.804.026

Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak erabaki zuen 2022rako Egokitzapenerako Funts Orokorraren behin-behineko zenbatekoa 113,8 milioi eurokoa izatea, eta Arabaren (64,5 milioi euro) eta Gipuzkoaren (49,3 milioi euro) artean banatzea. Datu horiekin, Arabako eta Gipuzkoako foru-aldundien zerga-bilketako koefizienteak, koefiziente horizontalaren % 99ra iristen dira, beraz, ez da beharrezkoa Egokitzapenerako Funts Orokorraren bigarren tartea aktibatzea.

Udala 169 · 2021

9


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Ekarpen-koefiziente horizontalak Foru-aldundiek erakunde komunen kargei eta kupoa zehazteko metodologiaren ondoriozko betebeharrei egiten dieten ekarpena ekarpen-koefiziente horizontalen bidez egiten da. Horiek ez dira ekitaldian zehar aldatuko, eta ekitaldiko ekarpenak likidatu arte aplikatuko dira, likidazioa barne. Hauek dira 2022ko ekitaldirako onartutako ekarpenkoefiziente horizontalak:

Ekarpen-koefiziente horizontalak 2022 Araba

% 16,16

Bizkaia

% 50,39

Gipuzkoa

% 33,45

10

Udala 169 · 2021


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Erakunde arteko akordioa aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruz, 2022 ekitaldirako 2022ko Egonkortasun eta Hazkunde Itunaren babesklausula orokorrari eutsiko ziola iragarri zuen Europako Batzordeak 2021eko ekainaren 2an, administrazio publikoei COVID-19aren pandemiaren aurka borrokatzeko behar duten malgutasuna emateko, eta, 2020rako eta 2021erako egin zuen bezala, Estatuko Gobernuak erabaki zuen 2022rako arau fiskalak ezohiko eran etetea. 2021eko uztailaren 29ko Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren akordioaren bidez, Estatuko Administrazio Orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak 2022rako aurrekontu-egonkortasuneko eta finantzairaunkortasuneko helburuak adostu dituzte, eta defizitaren eta zor publikoaren helburuak ezarri dituzte erakunde erkideentzat, eta baterako defizitaren helburua forualdundientzat.

Foru-aldundien baterako defizitaren helburuaren lurraldebanaketa 2022ko ekitaldirako onartutako ekarpenkoefiziente horizontaletan oinarrituta egingo da. Foru-aldundien epe luzeko zorpetzea bat etorriko da ekitaldi bakoitzerako onartutako defizit-helburuarekin. Ministroen Kontseiluak 2021eko uztailaren 27an hartutako erabaki bidez zerga-arauak eten ondoren, adostutako defizit-helburu hori erreferentzia-tasatzat hartuko da 2022ko ekitaldirako.

Hori guztia kontuan izanda, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak honakoa adostu zuen: Foru-aldundien 2022rako aurrekontuegonkortasuneko helburua onartzea: Finantzaketa-gaitasuna (+) Finantzaketa-beharra (-), SEC-2010 (EAEko BPGaren ehunekoan)

2022 -0,2

Udala 169 · 2021

11


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

FINANTZEN LURRALDE-KONTSEILUAK

Udal-finantzaketarako Foru-funtsak Lurralde bakoitzeko Finantzen Lurralde Kontseiluen bileretan, tokiko partaidetza zehaztu da zerga itunduengatiko diru-bilketaren aurreikuspenean, Udal Finantzaketarako Foru Funtsetan: Udalkutxa Bizkaian, Udal Finantzaketarako Foru Funtsa (UFFF) Gipuzkoan eta Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa (TEFFF) Araban. 5. TAULA

Hiru lurraldeetako Finantzen Lurralde Kontseiluetan emandako informazioaren arabera, 2021erako Udal Finantzaketarako Foru Funtsen likidazioaren aurreikuspena honako hau da: (5. taula)

2021eko aurrekontua e (1)

2021eko aurrelikidazioa e (2)

Aldea e (2)-(1)

%(2)/(1)

Araba-TEFFF

217.268.910

240.537.251

23.268.341

% 10,71

Bizkaia-Udalkutxa

829.432.980

894.598.880

65.165.900

% 7,86

Gipuzkoa-UFFF

497.937.723

553.119.434

55.181.711

% 11,08

1.544.639.613

1.688.255.565

143.615.952

% 9,30

GUZTIRA

Foru Funtsen aurrelikidazioa 1.688,3 milioi eurokoa da hiru lurraldeentzat, hasieran aurreikusitako konturako entregak baino % 9,30 gehiago. Aurrelikidazioaren datuek ekitaldiko konturako ekarpenetan ondoriorik ez duten arren, 2022ko otsailean egin beharreko likidazioa egin arte itxaron behar baita, datu horiek ezagutzea oso garrantzitsua da aurrekontu-kudeaketa hobea lortzeko. Udal Finantzaketako Foru Funtsen 2022rako aurrekontu-aurreikuspena hau da: (6. taula) 6. TAULA

2021eko aurrekontua e (1)

2022ko aurrekontua e (2)

Aldea e (2)-(1)

%(2)/(1)

Araba-TEFFF

217.268.910

247.068.797

29.799.887

% 13,72

Bizkaia-Udalkutxa

829.432.980

937.425.153

107.992.173

% 13,02

Gipuzkoa-UFFF

497.937.723

568.306.505

70.368.782

% 14,13

1.544.639.613

1.752.800.455

208.160.842

% 13,48

GUZTIRA

2022ko Foru Funtsetarako aurreikusitako 1.752,8 milioi euroek % 13,48ko hazkundea esan nahi dute, oro har, aurreko ekitaldiko aurrekontuarekin alderatuz gero, eta % 3,82ko hazkundea, 2021eko aurrelikidazioarekin alderatuz gero.

12

Udala 169 · 2021


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Arabako toki erakundeak Arabako Toki Administrazio eta Finantzen Lurralde Kontseilua (ATAFLK) urriaren 28an egin zen, eta 2021eko aurrelikidazioari eta TEFFFen 2022rako aurrekontuaurreikuspenari buruzko informazioa eman zen.

7. TAULA

2021eko aurrelikidazioa ATAFLK-ko datuen arabera, 2021eko likidazioaurreikuspena 240,5 milioi eurokoa da, hau da, hasierako aurrekontua baino % 10,71 txikiagoa. (7. taula)

2021eko aurrekontua e (1)

2021eko aurrelikidazioa e (2)

Aldea e (2)-(1)

%(2)/(1)

217.268.910

240.537.251

23.268.341

% 10,71

Araba-TEFFF

2022ko otsailean 2021erako itxiera-aurreikuspenen datuak berretsiz gero, 240,5 milioi eurokoa izango litzateke, hau da, % 10,71ko igoera 2021eko konturako ekarpenen aldean.

2022ko aurrekontua TEFFFen 2021erako aurrekontu-aurreikuspena 247,1 milioi eurokoa da, hasiera batean 2021erako 8. TAULA

Araba-TEFFF

aurreikusitako aurrekontu-aurreikuspena baino % 13,72 handiagoa. (8. taula)

2021eko aurrekontua e (1)

2022ko aurrekontua e (2)

Aldea e (2)-(1)

%(2)/(1)

217.268.910

247.068.797

29.799.887

% 13,72

TEFFFen 2022rako aurrekontuen aurreikuspena 247,1 milioi eurokoa da, horrek esan nahi du aurreko ekitaldiko aurrekontuarekin alderatuz gero % 13,72ko hazkundea dagoela eta 2021eko aurrelikidazioarekin alderatuz gero, % 2,72koa.

Lurralde historikoko udalek ere 2,8 milioi euro jasoko dituzte Gizarte Zerbitzuen Funts berritik.

Udala 169 · 2021

13


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Aurreko ekitaldietako likidazioak 2020a baino lehenagoko ekitaldietako TEFFFen likidazioetatik eratorritako saldoa positiboa da tokierakundeentzat. 2021eko ekitaldian, entitateek 9,2 milioi euro gehiago jaso dituzte 2020ko ekitaldiko likidazio positibotik.

1/2021 Foru Arauak TEPEFen konpentsazioa eten zuen 2020 eta 2021 ekitaldietan, eta, beraz, Gasteizko Udalak 6,9 milioi euroko saldoa du konpentsatzeko, 2019ko abenduaren 31ko kopuru bera.

14

Udala 169 · 2021

Obra eta zerbitzuen foru plana eta auzo harremanak sustatzeko eta obra txikiak egiteko laguntzen programa Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren (OZFP) likidazioa 16.855.830 euro izan da 2021ean, hau da, aurrekontua baino 1.630.457 euro gehiago, aurrekontua 15.225.283,00 euro baitzen. OZFPren 2022rako aurreikuspena 17.303.341 euro da. Hau da, 409.032 euro-ko hazkundea dago 2021eko likidazioaren aurreikuspenarekin alderatuz gero. Obra txikiei eta Auzo Harremanei dagokienez, 2022rako aurreikuspena 2.338.289 euro da. Hau da, 280.818 euro-ko hazkundea dago 2021eko aurrekontuarekin alderatuz gero.


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Bizkaiko Udalak Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseilua urriaren 21ean egin zen, eta 2021eko aurrelikidazioari eta Udalkutxaren 2022rako aurrekontu-aurreikuspenari buruzko informazioa eman zen.

9. TAULA

2021eko aurrelikidazioa Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseiluko datuen arabera, 2021eko likidazio-aurreikuspena 894,6 milioi eurokoa da, hau da, hasierako aurrekontua baino % 7,86 handiagoa. (9. taula)

2021eko aurrekontua e (1)

2021eko aurrelikidazioa e (2)

Aldea e (2)-(1)

%(2)/(1)

829.432.980

894.598.880

65.165.900

% 7,86

Bizkaia-Udalkutxa

2022ko otsailean 2021erako itxiera-aurreikuspenen datuak berretsiz gero, 894,6 milioi eurokoa izango litzateke, hau da, % 7,86ko igoera 2021eko konturako ekarpenen aldean.

2022ko aurrekontua Udalkutxaren 2022rako aurrekontu-aurreikuspena 937,4 milioi eurokoa da, hasiera batean 2021erako aurreikusitako aurreikuspena baino % 13,02 handiagoa. (10. taula) 10. TAULA

Bizkaia-Udalkutxa

2021eko aurrekontua e (1)

2022ko aurrekontua e (2)

Aldea e (2)-(1)

%(2)/(1)

829.432.980

937.425.153

107.992.173

% 13,02

Udalkutxaren 2022rako aurrekontu-aurreikuspena 937,4 milioi eurokoa da; aurrekontu hori 2021eko konturako entrega murriztuak baino % 13,02 gehiago da eta aurrelikidazioa baino % 4,79 handiagoa. Lurralde historikoko udalek 8,8 milioi euro ere jasoko dituzte Gizarte Zerbitzuen Funts berritik, aurrekontuko Foru Arauan definituko dena, eta udalerri bakoitzean 2021eko urtarrilaren 1ean erroldatuta dauden eta arriskuan eta mendetasun-egoeran dauden I., II. eta III. graduak dituzten pertsonen guztizkoaren arabera banatuko da.

Udala 169 · 2021

15


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Gipuzkoako Udalak Gipuzkoako Finantzen Lurralde Kontseilua urriaren 18an egin zen, eta 2021eko aurrelikidazioari eta Udal Finantzaketarako Foru Funtsen (UFFF) 2022rako aurrekontuaurreikuspenari buruzko informazioa eman zen.

11. TAULA

2021ko aurrelikidazioa Gipuzkoako Finantzen Lurralde Kontseiluko datuen arabera, likidazio-aurreikuspena 553,1 milioi eurokoa da, hau da, hasierako aurrekontua baino % 11,08 handiagoa. (11. taula)

2021eko aurrekontua e (1)

2021eko aurrelikidazioa e (2)

Aldea e (2)-(1)

%(2)/(1)

497.937.723

553.119.434

55.181.711

% 11,08

Gipuzkoa-UFFF

2021erako itxiera-aurreikuspenen datuak berretsiz gero, 553,1 milioi eurokoa izango litzateke; kopuru horrek % 11,08ko igoera esan nahi du 2021eko konturako ekarpenen aldean.

2022ko aurrekontua UFFFen 2022rako aurrekontu-aurreikuspena 568,3 milioi eurokoa da, hasiera batean 2021erako aurreikusitako aurreikuspena baino % 14,13 handiagoa. (12. taula)

12. TAULA

Gipuzkoa-UFFF

2021eko aurrekontua e (1)

2022ko aurrekontua e (2)

Aldea e (2)-(1)

%(2)/(1)

497.937.723

568.306.505

70.368.782

% 14,13

UFFFen 2022rako aurrekontu-aurreikuspena 568,3 milioi eurokoa da; aurrekontu hori 2021eko aurrekontua baino % 14,13 handiagoa da, eta aurrelikidazioa baino % 2,75 handiagoa.

UFFFk Gizarte Zerbitzuen Funts berria aurreikusten du 2022tik aurrera.

16

Udala 169 · 2021


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Udal-finantzaketarako foru-funtsak €/biztanleko terminoetan Grafiko honetako datuak interpretatzeko, honako hau izan behar da kontuan: (1) Foru-funtsen likidazioetatik eratorritako datuak dira; beraz, ez dira kontuan hartzen lurralde bakoitzean likidazio negatiboengatik dauden itzulketa-akordioak. (2) Biztanleriaren iturria: EIN. Biztanleriaren zifrak kasuan kasuko ekitaldiko urtarrilaren 1eko zifra ofizialak dira. 2021eko eta 2022ko ekitaldietarako 2020ko urtarrilaren 1eko biztanleriaren zifra ofizialak hartu dira. (3) 2011n Gipuzkoan, 2012an eta 2013an (hiru lurraldeetan), 2014an Bizkaian eta 2015ean eta 2016an Araban egindako likidazioetan, berreskuratutako opor fiskalak sartu dira. Era berean, 2013ko likidazioan sartuta dago Eusko Jaurlaritzak Gipuzkoari (7,8 milioi euro) eta Arabari (2,2 milioi euro) balantzeak eguneratzearen ondoriozko diru-bilketagatik ordaintzen dien konpentsazioaren kontzeptuan udalei dagokien zenbatekoa.

(4) 2017ko likidazioetan, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan lurralde historikoei emandako konpentsazioaren ondoriozko zenbatekoak sartu dira, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak hartutako erabakiak ereduan sartzeak Euskal Autonomia Erkidegoko instituzioei eragiten dien eragina neutralizatzeko. (5) 2018ko ekitaldian, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiak Arabari (1.613.112 euro) eta Gipuzkoari (4.041.029 euro) ordaintzen dieten aparteko konpentsazioa dago sartuta. (6) Lurralde bakoitzak baliabide erabilgarrien ehuneko desberdina bideratzen du udal-finantzaketara: • TEFFF % 35,96 da. 2018tik 2021era % 52,8 da, eta 2011tik 2017ra % 52,3 (gainerako % 2,52a Obra eta Zerbitzuen Foru Plana da, gainerako % 0,34a Obra Txikien eta Bidezidorren Plana eta gainerako % 0,41 Gizarte Zerbitzuen Funtsa, €/biztanle bakoitzeko ratioa kalkulatzean jasotzen ez dena). • Udalkutxa % 39,29 da 2022tik, eta % 56 aurreko ekitaldietan. • UFFF % 39,96 da, aurreko ekitaldietan portzentaje hauek aplikatu ziren: 2013tik 2021ra, % 58; 2012an, % 57,5; eta 2011n, %57.

Udala 169 · 2021

17


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Foru Funtsen likidazioa 2. GRÁFIKOA: euro/biztanle

850 809

800

789 782

777 756

750

734 703

e/biztanle

700

634

634 618

600

600

597

575

586

698 651

641 625 610

626

715

710

664 653

740

732 663

678 656

650

714

752

661 656

645

685 651

649 620

617

599

539 585

550

560 516

500

539

Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskadi

543

504

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (Aurrelik.) (Aurrek.)

2021 2022 (Aurrelik.) (Aurrek.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Araba

516

539

585

560

599

617

649

698

710

620

651

740

Bizkaia

634

656

634

653

641

664

703

756

777

661

715

809

Gipuzkoa

504

539

543

586

610

626

651

714

732

663

685

782

Euskadi

575

600

597

618

625

645

678

734

752

656

760

789

18

Udala 169 · 2021


ERANSKINAK Udal finantzaketa

Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

Udala 169 · 2021

19


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

I. Eranskina

TEFFF - Arabako udalerriak 2021eko konturako entregen/aurrelikidazioaren eta 2022rako konturako entregen aurreikuspena, udalen arabera banakatuta UDALERRIA

Behin betiko hasierako partaidetza Aurrelikidazioa Aldea osoa 2021 (1) 2021 (2) (2) - (1) % (2)/(1)

* eurotan

Behin-behineko hasierako partaidetzaren aurreikuspena 2022 (3)

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

ALEGRÍA-DULANTZI

1.497.749

1.660.151

162.402

% 10,84

1.703.313

205.564

% 13,72

AMURRIO

5.529.276

6.135.047

605.771

% 10,96

6.296.299

767.022

% 13,87

99.358

107.972

8.614

% 8,67

110.254

10.896

% 10,97

ARAMAIO

782.269

865.986

83.717

% 10,70

888.211

105.942

% 13,54

ARMIÑÓN

88.405

95.814

7.409

% 8,38

97.801

9.397

% 10,63

ARRAIA-MAEZTU

250.233

275.439

25.206

% 10,07

282.191

31.958

% 12,77

ARRATZUA-UBARRUNDIA

433.578

478.947

45.369

% 10,46

491.009

57.432

% 13,25

ARTZINIEGA

947.522

1.049.412

101.891

% 10,75

1.076.475

128.953

% 13,61

ASPARRENA

843.828

934.315

90.487

% 10,72

958.380

114.552

% 13,58

AÑANA

AYALA/AIARA

1.076.681

1.192.776

116.095

% 10,78

1.223.900

147.219

% 13,67

BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA

154.381

169.046

14.665

% 9,50

172.937

18.556

% 12,02

BARRUNDIA

288.158

317.535

29.377

% 10,19

325.415

37.256

% 12,93

BERANTEVILLA

167.943

184.099

16.156

% 9,62

188.433

20.491

% 12,20

BERNEDO

172.904

189.605

16.702

% 9,66

194.087

21.183

% 12,25

CAMPEZO/KANPEZU

416.417

459.899

43.482

% 10,44

471.537

55.120

% 13,24

ELBURGO/BURGELU

204.246

224.394

20.149

% 9,86

229.799

25.553

% 12,51

ELCIEGO

539.779

596.828

57.049

% 10,57

611.991

72.212

% 13,38

ELVILLAR/BILAR

171.789

188.368

16.579

% 9,65

192.769

20.980

% 12,21

1.301.165

1.441.948

140.783

% 10,82

1.479.676

178.511

% 13,72

IRURAIZ-GAUNA

174.002

190.825

16.823

% 9,67

195.340

21.338

% 12,26

KRIPAN

102.949

111.957

9.008

% 8,75

114.347

11.398

% 11,07

KUARTANGO

156.543

171.446

14.903

% 9,52

175.441

18.897

% 12,07

LABASTIDA/BASTIDA

885.765

980.864

95.099

% 10,74

1.006.100

120.336

% 13,59

IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA

LAGRÁN

70.005

75.390

5.385

% 7,69

76.835

6.830

% 9,76

LAGUARDIA

816.944

904.474

87.530

% 10,71

927.737

110.794

% 13,56

LANCIEGO/LANTZIEGO

330.120

364.112

33.992

% 10,30

373.140

43.020

% 13,03

LANTARÓN

307.909

339.458

31.549

% 10,25

347.924

40.015

% 13,00

LAPUEBLA DE LABARCA

404.153

446.286

42.133

% 10,43

457.473

53.320

% 13,19

LEGUTIO

870.212

963.600

93.388

% 10,73

988.552

118.341

% 13,60

LEZA

133.213

145.549

12.337

% 9,26

148.814

15.601

% 11,71

20

Udala 169 · 2021


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

UDALERRIA LAUDIO/LLODIO

Behin betiko hasierako partaidetza Aurrelikidazioa Aldea osoa 2021 (1) 2021 (2) (2) - (1) % (2)/(1) 11.050.393

12.263.350

1.212.958

% 10,98

Behin-behineko hasierako partaidetzaren aurreikuspena 2022 (3) 12.586.285

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

1.535.892

% 13,90

MOREDA DE ÁLAVA/MOREDA ARABA

112.610

122.681

10.071

% 8,94

125.355

12.746

% 11,32

NAVARIDAS

113.226

123.365

10.139

% 8,95

126.057

12.831

% 11,33

OKONDO

619.172

684.952

65.780

% 10,62

702.433

83.261

% 13,45

1.675.528

1.857.482

181.953

% 10,86

1.905.890

230.361

% 13,75

PEÑACERRADA-URIZAHARRA

98.762

107.310

8.548

% 8,66

109.604

10.842

% 10,98

ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA

267.234

294.309

27.076

% 10,13

301.565

34.332

% 12,85

OYÓN-OION

RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA

564.654

624.439

59.785

% 10,59

640.467

75.813

% 13,43

3.008.575

3.337.131

328.556

% 10,92

3.424.447

415.871

% 13,82

SAMANIEGO

169.680

186.027

16.347

% 9,63

190.365

20.685

% 12,19

SAN MILLÁN/DONEMILIAGA

243.153

267.580

24.427

% 10,05

274.137

30.984

% 12,74

URKABUSTAIZ

573.856

634.653

60.797

% 10,59

650.907

77.050

% 13,43

VALDEGOVÍA/GAUBEA

324.890

358.306

33.416

% 10,29

367.266

42.376

% 13,04

AGURAIN/SALVATIERRA

HARANA/VALLE DE ARANA

92.202

100.028

7.827

% 8,49

102.121

9.919

% 10,76

147.796

161.736

13.941

% 9,43

165.436

17.640

% 11,94

VITORIA-GASTEIZ

166.312.871

184.600.877

18.288.005

% 11,00

185.955.285

19.642.414

% 11,81

YÉCORA/IEKORA

142.591

155.959

13.368

% 9,38

159.508

16.917

% 11,86

ZALDUONDO

105.730

115.044

9.314

% 8,81

117.515

11.785

% 11,15

ZAMBRANA

150.957

165.245

14.288

% 9,47

169.078

18.121

% 12,00

VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA

ZIGOITIA ZUIA AFAri konpentsazioa TEPEF saldoagatik GUZTIRA VITORIA-GASTEIZko Udala: Gizarte ongizateko zerbitzuak

760.128

841.410

81.282

% 10,69

863.125

102.997

% 13,55

1.109.276

1.228.956

119.680

% 10,79

1.260.828

151.551

% 13,66

0

0

-

-

3.513.336

3.513.336

% 100,00

206.860.780

229.492.387

22.631.607

% 10,94

235.517.189

28.656.410

% 13,85

2.489.264

2.489.264

0

% 0,00

2.830.683

341.419

% 13,72

ITURRIA: Arabako Tokiko Administrazioen eta Finantzen Lurralde Kontseilua. Norberak egina.

Udala 169 · 2021

21


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

II. Eranskina

UDALKUTXA - Bizkaiko udalerriak 2021eko konturako entregak/aurrelikidazioak eta 2022rako konturako entregak, udalen arabera banakatuta. UDALERRIA ABADIÑO

Konturako Aurrelikidazioa entregak 2021 (1) 2021 (2)

Aldea (2) - (1) % (2)/(1)

* eurotan

Konturako entregak 2022 (3)

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

4.976.505

5.372.856

396.351

% 7,96

5.652.115

675.610

% 13,58

ABANTO y CIÉRVANA - ABANTO ZIERBENA 5.872.718

6.341.631

468.913

% 7,98

6.659.630

786.912

% 13,40

AJANGIZ ALONSOTEGI AMOREBIETA - ETXANO

411.810

438.583

26.773

% 6,50

448.236

36.426

% 8,85

1.952.463

2.103.974

151.511

% 7,76

2.230.679

278.216

% 14,25

11.684.044

12.623.468

939.424

% 8,04

13.304.033

1.619.989

% 13,86

AMOROTO

457.148

487.591

30.444

% 6,66

508.534

51.386

% 11,24

ARAKALDO

230.491

242.584

12.092

% 5,25

251.616

21.124

% 9,16

ARANTZAZU

342.989

364.190

21.201

% 6,18

384.762

41.773

% 12,18

AREATZA

909.608

976.685

67.077

% 7,37

1.027.379

117.771

% 12,95

ARRANKUDIAGA

793.771

851.469

57.698

% 7,27

879.730

85.959

% 10,83

ARRATZU

411.550

438.302

26.752

% 6,50

453.666

42.116

% 10,23

ARRIETA

500.990

534.984

33.993

% 6,79

554.486

53.496

% 10,68

ARRIGORRIAGA

7.499.177

8.099.775

600.598

% 8,01

8.464.501

965.323

% 12,87

ARTEA

632.563

677.209

44.646

% 7,06

695.659

63.096

% 9,97

ARTZENTALES

726.698

778.965

52.268

% 7,19

806.133

79.435

% 10,93

ATXONDO

984.265

1.057.386

73.121

% 7,43

1.080.527

96.262

% 9,78

AULESTI BAKIO

636.334

681.286

44.951

% 7,06

719.644

83.309

% 13,09

1.851.539

1.994.879

143.340

% 7,74

2.086.251

234.712

% 12,68

BALMASEDA

4.939.391

5.332.738

393.346

% 7,96

5.515.013

575.622

% 11,65

BARAKALDO

61.403.259

66.368.177

4.964.918

% 8,09

69.514.667

8.111.408

% 13,21

BARRIKA

978.717

1.051.389

72.672

% 7,43

1.099.778

121.061

% 12,37

BASAURI

25.284.863

27.325.471

2.040.608

% 8,07

28.710.392

3.425.529

% 13,55

BEDIA

767.559

823.134

55.576

% 7,24

869.499

101.940

% 13,28

BERANGO

4.415.894

4.766.855

350.962

% 7,95

4.980.916

565.022

% 12,80

BERMEO

10.199.806

11.019.059

819.253

% 8,03

11.569.888

1.370.082

% 13,43

936.414

1.005.661

69.247

% 7,39

1.044.569

108.156

% 11,55

BERRIATUA BERRIZ

2.971.447

3.205.459

234.013

% 7,88

3.304.818

333.372

% 11,22

BILBAO

314.019.350

338.690.847

24.671.497

% 7,86

354.904.669

40.885.319

% 13,02

BUSTURIA

1.122.612

1.206.935

84.323

% 7,51

1.270.556

147.944

% 13,18

DERIO

4.187.640

4.520.121

332.481

% 7,94

4.819.736

632.096

% 15,09

DIMA

1.161.909

1.249.413

87.504

% 7,53

1.306.106

144.197

% 12,41

22

Udala 169 · 2021


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

UDALERRIA

Konturako Aurrelikidazioa entregak 2021 (1) 2021 (2)

DURANGO

17.836.582

19.274.144

1.437.562

% 8,06

20.311.482

2.474.900

% 13,88

667.795

715.294

47.499

% 7,11

755.405

87.610

% 13,12

EA ELANTXOBE

Aldea (2) - (1) % (2)/(1)

Konturako entregak 2022 (3)

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

297.640

315.169

17.529

% 5,89

325.833

28.193

% 9,47

ELORRIO

4.607.801

4.974.300

366.499

% 7,95

5.232.980

625.179

% 13,57

ERANDIO

14.935.397

16.138.065

1.202.668

% 8,05

16.941.203

2.005.806

% 13,43

EREÑO

384.221

408.761

24.539

% 6,39

422.132

37.911

% 9,87

ERMUA

10.246.059

11.069.057

822.998

% 8,03

11.524.634

1.278.575

% 12,48

486.182

518.976

32.794

% 6,75

541.062

54.880

% 11,29

ERRIGOITI ETXEBARRI

7.285.257

7.868.535

583.278

% 8,01

8.267.466

982.209

% 13,48

ETXEBARRIA

668.512

716.068

47.557

% 7,11

743.031

74.519

% 11,15

FORUA

648.636

694.583

45.947

% 7,08

714.818

66.182

% 10,20

FRUIZ

426.459

454.417

27.959

% 6,56

480.881

54.422

% 12,76

GALDAKAO

18.102.454

19.561.542

1.459.088

% 8,06

20.531.984

2.429.530

% 13,42

GALDAMES

761.172

816.231

55.059

% 7,23

852.510

91.338

% 12,00

GAMIZ - FIKA

919.628

987.516

67.888

% 7,38

1.017.418

97.790

% 10,63

GARAI

346.436

367.916

21.480

% 6,20

380.387

33.950

% 9,80

1.157.096

1.244.211

87.115

% 7,53

1.282.886

125.790

% 10,87

656.739

703.343

46.603

% 7,10

708.972

52.232

% 7,95

GERNIKA - LUMO

10.609.636

11.462.072

852.435

% 8,03

12.018.208

1.408.572

% 13,28

GETXO

47.010.794

50.810.432

3.799.638

% 8,08

52.903.839

5.893.044

% 12,54

GATIKA GAUTEGIZ ARTEAGA

GIZABURUAGA

307.594

325.929

18.335

% 5,96

337.504

29.910

% 9,72

GORDEXOLA

1.225.462

1.318.112

92.650

% 7,56

1.360.186

134.724

% 10,99

GORLIZ

3.838.348

4.142.549

304.201

% 7,93

4.377.627

539.279

% 14,05

GÜEÑES

4.201.176

4.534.753

333.577

% 7,94

4.751.788

550.612

% 13,11

IBARRANGELU IGORRE

653.395

699.728

46.333

% 7,09

712.838

59.443

% 9,10

2.850.031

3.074.213

224.182

% 7,87

3.263.395

413.364

% 14,50

ISPASTER

668.393

715.940

47.547

% 7,11

751.708

83.315

% 12,46

IURRETA

2.391.335

2.578.379

187.044

% 7,82

2.648.163

256.828

% 10,74

IZURTZA

290.309

307.245

16.936

% 5,83

315.126

24.817

% 8,55

KARRANTZA HARANA/VALLE de CARRANZA 2.007.996

2.164.004

156.007

% 7,77

2.269.792

261.795

% 13,04

461.839

28.515

% 6,58

479.475

46.150

% 10,65

KORTEZUBI

433.324

Udala 169 · 2021

23


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

UDALERRIA LANESTOSA LARRABETZU LAUKIZ

Konturako Aurrelikidazioa entregak 2021 (1) 2021 (2)

Aldea (2) - (1) % (2)/(1)

Konturako entregak 2022 (3)

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

243.599

256.752

13.154

% 5,40

265.598

21.999

% 9,03

1.441.418

1.551.552

110.134

% 7,64

1.622.336

180.918

% 12,55

843.529

905.255

61.727

% 7,32

965.500

121.971

% 14,46

19.253.154

20.805.408

1.552.254

% 8,06

21.840.942

2.587.787

% 13,44

LEKEITIO

4.552.423

4.914.439

362.016

% 7,95

5.131.656

579.232

% 12,72

LEMOA

2.319.655

2.500.896

181.241

% 7,81

2.632.071

312.415

% 13,47

LEIOA

LEMOIZ

922.856

991.006

68.149

% 7,38

1.029.142

106.285

% 11,52

LEZAMA

1.616.218

1.740.505

124.287

% 7,69

1.833.290

217.073

% 13,43

LOIU

1.489.035

1.603.025

113.990

% 7,66

1.643.940

154.905

% 10,40

905.775

972.541

66.766

% 7,37

1.016.402

110.627

% 12,21

MALLABIA MAÑARIA

513.982

549.027

35.045

% 6,82

573.824

59.842

% 11,64

3.226.895

3.481.589

254.695

% 7,89

3.644.443

417.548

% 12,94

MARURI - JATABE

715.560

766.926

51.366

% 7,18

791.451

75.891

% 10,61

MENDATA

526.243

562.281

36.038

% 6,85

587.537

61.294

% 11,65

MENDEXA

446.887

476.500

29.613

% 6,63

496.424

49.537

% 11,08

MEÑAKA

584.244

624.978

40.734

% 6,97

646.010

61.766

% 10,57

MARKINA - XEMEIN

MORGA MUNDAKA MUNGIA MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ MURUETA

444.328

473.734

29.406

% 6,62

490.354

46.026

% 10,36

1.252.385

1.347.214

94.830

% 7,57

1.408.701

156.316

% 12,48

11.024.369

11.910.383

886.014

% 8,04

12.461.928

1.437.559

% 13,04

585.473

626.307

40.833

% 6,97

643.634

58.161

% 9,93

323.547

343.174

19.627

% 6,07

360.288

36.740

% 11,36

MUSKIZ

4.830.335

5.214.852

384.517

% 7,96

5.415.134

584.799

% 12,11

MUXIKA

1.106.657

1.189.688

83.031

% 7,50

1.245.385

138.728

% 12,54

401.943

427.917

25.974

% 6,46

445.481

43.538

% 10,83

ONDARROA

5.315.670

5.739.482

423.812

% 7,97

5.997.977

682.307

% 12,84

OROZKO

1.858.205

2.002.085

143.880

% 7,74

2.080.784

222.578

% 11,98

ORTUELLA

5.032.063

5.432.913

400.849

% 7,97

5.662.748

630.685

% 12,53

OTXANDIO

980.296

1.053.096

72.800

% 7,43

1.107.144

126.847

% 12,94

NABARNIZ

PLENTZIA

2.854.199

3.078.719

224.520

% 7,87

3.183.993

329.793

% 11,55

PORTUGALETE

27.699.449

29.935.553

2.236.104

% 8,07

31.201.378

3.501.929

% 12,64

SANTURTZI

27.655.594

29.888.147

2.232.553

% 8,07

31.369.419

3.713.826

% 13,43

SESTAO

16.916.369

18.279.425

1.363.057

% 8,06

19.043.252

2.126.884

% 12,57

SONDIKA

2.843.870

3.067.553

223.683

% 7,87

3.251.531

407.662

% 14,33

SOPELA

8.695.312

9.392.755

697.443

% 8,02

9.980.249

1.284.937

% 14,78

SOPUERTA

1.641.680

1.768.029

126.349

% 7,70

1.875.054

233.373

% 14,22

SUKARRIETA

332.507

352.859

20.352

% 6,12

373.453

40.946

% 12,31

TRUCIOS - TURTZIOZ

638.113

683.208

45.095

% 7,07

712.271

74.158

% 11,62

UBIDE

239.035

251.819

12.784

% 5,35

260.758

21.723

% 9,09

2.668.107

2.877.560

209.453

% 7,85

2.996.540

328.433

% 12,31

UGAO - MIRABALLES

24

Udala 169 · 2021


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

UDALERRIA

Konturako Aurrelikidazioa entregak 2021 (1) 2021 (2)

Aldea (2) - (1) % (2)/(1)

Konturako entregak 2022 (3)

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

URDULIZ

2.902.226

3.130.635

228.408

% 7,87

3.445.843

543.617

% 18,73

URDUÑA - ORDUÑA

2.682.578

2.893.203

210.624

% 7,85

2.998.809

316.230

% 11,79

VALLE DE TRÁPAGA - TRAPAGARAN

7.165.857

7.739.468

573.611

% 8,00

8.041.247

875.391

% 12,22

ZALDIBAR

2.010.234

2.166.423

156.188

% 7,77

2.263.014

252.780

% 12,57

ZALLA

5.307.303

5.730.437

423.134

% 7,97

5.980.653

673.349

% 12,69

ZAMUDIO

2.133.538

2.299.710

166.172

% 7,79

2.414.840

281.302

% 13,18

ZARATAMO

1.095.511

1.177.640

82.128

% 7,50

1.231.126

135.614

% 12,38

ZEANURI

1.090.892

1.172.646

81.754

% 7,49

1.238.691

147.799

% 13,55

ZEBERIO ZIERBENA ZIORTZA-BOLIBAR

940.409

1.009.979

69.571

% 7,40

1.045.859

105.451

% 11,21

1.024.736

1.101.134

76.398

% 7,46

1.156.720

131.984

% 12,88

488.433

521.410

32.977

% 6,75

540.583

52.150

% 10,68

GUZTIRA

821.968.085

887.036.235

65.068.150

% 7,92

928.988.327

107.020.242

% 13,02

ITURRIA: Bizkaiko Finantzen Lurralde Kontseilua. Norberak egina.

Udala 169 · 2021

25


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

III. Eranskina

UFFF - Gipuzkoako udalerriak 2021eko konturako entregak/aurrelikidazioak eta 2022rako konturako entregak, udalen arabera banakatuta UDALERRIA ABALTZISKETA ADUNA

Konturako Aurrelikidazioa entregak 2021 (1) 2021 (2) 292.562

324.983

Aldea (2) - (1) % (2)/(1) 32.421

% 11,08

* eurotan

Konturako entregak 2022 (3)

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

311.712

19.150

% 6,55

377.688

419.544

41.856

% 11,08

422.361

44.673

% 11,83

1.376.763

1.529.337

152.574

% 11,08

1.551.657

174.894

% 12,70

AIZARNAZABAL

555.001

616.507

61.506

% 11,08

635.094

80.093

% 14,43

ALBIZTUR

274.170

304.553

30.383

% 11,08

299.271

25.101

% 9,16

ALEGIA

1.155.481

1.283.532

128.051

% 11,08

1.347.903

192.422

% 16,65

ALKIZA

318.064

353.312

35.248

% 11,08

352.787

34.723

% 10,92

ALTZAGA

205.690

228.485

22.795

% 11,08

218.972

13.282

% 6,46

ALTZO

348.582

387.212

38.630

% 11,08

407.239

58.657

% 16,83

AIA

AMEZKETA

643.711

715.048

71.337

% 11,08

739.059

95.348

% 14,81

ANDOAIN

9.792.396

10.877.595

1.085.199

% 11,08

11.153.899

1.361.503

% 13,90

ANOETA

1.399.894

1.555.031

155.137

% 11,08

1.589.373

189.479

% 13,54

ANTZUOLA

1.417.793

1.574.913

157.120

% 11,08

1.597.372

179.579

% 12,67

ARAMA ARETXABALETA ARRASATE / MONDRAGON

216.262

240.229

23.967

% 11,08

223.525

7.263

% 3,36

4.788.686

5.319.371

530.685

% 11,08

5.419.516

630.830

% 13,17

14.786.665

16.425.330

1.638.665

% 11,08

16.851.604

2.064.939

% 13,96

ASTEASU

1.047.311

1.163.375

116.064

% 11,08

1.191.482

144.171

% 13,77

ASTIGARRAGA

4.373.725

4.858.424

484.699

% 11,08

5.320.727

947.002

% 21,65

ATAUN

1.122.160

1.246.519

124.359

% 11,08

1.278.842

156.682

% 13,96

AZKOITIA

7.817.960

8.684.350

866.390

% 11,08

8.885.392

1.067.432

% 13,65

AZPEITIA

10.066.825

11.182.436

1.115.611

% 11,08

11.500.414

1.433.589

% 14,24

BALIARRAIN

175.377

194.812

19.435

% 11,08

199.192

23.815

% 13,58

BEASAIN

9.235.319

10.258.781

1.023.462

% 11,08

10.568.137

1.332.818

% 14,43

BEIZAMA

179.238

199.102

19.864

% 11,08

193.580

14.342

% 8,00

BELAUNTZA

232.674

258.459

25.785

% 11,08

257.747

25.073

% 10,78

BERASTEGI

735.998

817.562

81.564

% 11,08

833.701

97.703

% 13,27

9.827.566

10.916.662

1.089.096

% 11,08

11.170.156

1.342.590

% 13,66

BERROBI

447.763

497.384

49.621

% 11,08

496.457

48.694

% 10,87

BIDANIA-GOIATZ

407.397

452.545

45.148

% 11,08

459.214

51.817

% 12,72

BERGARA

DEBA DONOSTIA / SAN SEBASTIAN

26

Udala 169 · 2021

3.692.360

4.101.549

409.189

% 11,08

4.200.120

507.760

% 13,75

135.369.351

150.371.051

15.001.700

% 11,08

154.570.618

19.201.267

% 14,18


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

UDALERRIA

Konturako Aurrelikidazioa entregak 2021 (1) 2021 (2)

EIBAR

18.551.270

20.607.132

2.055.862

% 11,08

21.257.411

ELDUAIN

237.406

263.716

26.310

% 11,08

255.167

17.761

% 7,48

ELGETA

763.642

848.269

84.627

% 11,08

865.204

101.562

% 13,30

ELGOIBAR ERRENTERIA ERREZIL

Aldea (2) - (1) % (2)/(1)

Konturako entregak 2022 (3)

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

2.706.141

% 14,59

7.815.278

8.681.371

866.093

% 11,08

8.866.177

1.050.899

% 13,45

26.502.705

29.439.748

2.937.043

% 11,08

30.191.921

3.689.216

% 13,92

451.160

501.158

49.998

% 11,08

498.976

47.816

% 10,60

2.731.743

3.034.476

302.733

% 11,08

3.143.136

411.393

% 15,06

EZKIO-ITSASO

452.461

502.603

50.142

% 11,08

502.493

50.032

% 11,06

GABIRIA

383.330

425.811

42.481

% 11,08

432.751

49.421

% 12,89

GAINTZA

169.379

188.150

18.771

% 11,08

175.604

6.225

% 3,68

GAZTELU

184.799

205.278

20.479

% 11,08

200.135

15.336

% 8,30

ESKORIATZA

GETARIA

1.886.029

2.095.039

209.010

% 11,08

2.123.416

237.387

% 12,59

HERNANI

13.662.979

15.177.117

1.514.138

% 11,08

15.602.477

1.939.498

% 14,20

HERNIALDE HONDARRIBIA

273.822

304.167

30.345

% 11,08

301.474

27.652

% 10,10

11.311.235

12.564.752

1.253.517

% 11,08

12.844.018

1.532.783

% 13,55

IBARRA

2.831.675

3.145.482

313.807

% 11,08

3.261.059

429.384

% 15,16

IDIAZABAL

1.544.506

1.715.669

171.163

% 11,08

1.742.344

197.838

% 12,81

IKAZTEGIETA

394.054

437.723

43.669

% 11,08

425.944

31.890

% 8,09

IRUN

41.967.856

46.618.755

4.650.899

% 11,08

48.103.669

6.135.813

% 14,62

IRURA

1.240.843

1.378.354

137.511

% 11,08

1.407.900

167.057

% 13,46

475.663

528.376

52.713

% 11,08

542.903

67.240

% 14,14

ITSASONDO LARRAUL LASARTE-ORIA LAZKAO LEABURU LEGAZPI LEGORRETA LEINTZ-GATZAGA LEZO LIZARTZA MENDARO

239.669

266.229

26.560

% 11,08

266.537

26.868

% 11,21

12.284.700

13.646.096

1.361.396

% 11,08

14.130.748

1.846.048

% 15,03

3.812.396

4.234.887

422.491

% 11,08

4.407.820

595.424

% 15,62

318.959

354.306

35.347

% 11,08

363.019

44.060

% 13,81

5.620.524

6.243.393

622.869

% 11,08

6.334.406

713.882

% 12,70

950.892

1.056.270

105.378

% 11,08

1.082.589

131.697

% 13,85

227.521

252.735

25.214

% 11,08

236.105

8.584

% 3,77

4.139.172

4.597.877

458.705

% 11,08

4.689.435

550.263

% 13,29

447.525

497.120

49.595

% 11,08

501.591

54.066

% 12,08

1.341.789

1.490.487

148.698

% 11,08

1.507.400

165.611

% 12,34

Udala 169 · 2021

27


Udal Finantzaketa. Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

UDALERRIA

Konturako Aurrelikidazioa entregak 2021 (1) 2021 (2)

Aldea (2) - (1) % (2)/(1)

Konturako entregak 2022 (3)

Aldea (3)-(1)

% (3)/(1)

MUTILOA

238.242

264.644

26.402

% 11,08

265.234

26.992

% 11,33

MUTRIKU

3.603.811

4.003.187

399.376

% 11,08

4.100.310

496.499

% 13,78

OIARTZUN

6.939.968

7.709.059

769.091

% 11,08

7.866.451

926.483

% 13,35

681.642

757.181

75.539

% 11,08

774.753

93.111

% 13,66

OÑATI

7.656.624

8.505.135

848.511

% 11,08

8.796.428

1.139.804

% 14,89

ORDIZIA

6.941.855

7.711.155

769.300

% 11,08

7.979.043

1.037.188

% 14,94

ORENDAIN

218.056

242.222

24.166

% 11,08

243.356

25.300

% 11,60

OREXA

164.838

183.106

18.268

% 11,08

172.838

8.000

% 4,85

4.015.171

4.460.134

444.963

% 11,08

4.619.176

604.005

% 15,04

856.332

951.231

94.899

% 11,08

960.279

103.947

% 12,14

10.854.472

12.057.371

1.202.899

% 11,08

12.260.798

1.406.326

% 12,96

975.873

1.084.020

108.147

% 11,08

1.129.942

154.069

% 15,79

OLABERRIA

ORIO ORMAIZTEGI PASAIA SEGURA SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS

2.620.065

2.910.422

290.357

% 11,08

3.007.027

386.962

% 14,77

TOLOSA

13.205.721

14.669.186

1.463.465

% 11,08

15.127.562

1.921.841

% 14,55

URNIETA

4.168.112

4.630.024

461.912

% 11,08

4.745.049

576.937

% 13,84

URRETXU

4.499.380

4.998.004

498.624

% 11,08

5.129.756

630.376

% 14,01

USURBIL

4.144.672

4.603.986

459.314

% 11,08

4.701.249

556.577

% 13,43

VILLABONA

3.934.750

4.370.801

436.051

% 11,08

4.488.650

553.900

% 14,08

ZALDIBIA

1.075.140

1.194.287

119.147

% 11,08

1.241.903

166.763

% 15,51

ZARAUTZ

15.515.304

17.234.717

1.719.413

% 11,08

17.664.311

2.149.007

% 13,85

ZEGAMA

1.024.313

1.137.828

113.515

% 11,08

1.163.901

139.588

% 13,63

ZERAIN

245.796

273.035

27.239

% 11,08

278.033

32.237

% 13,12

ZESTOA

2.497.597

2.774.382

276.785

% 11,08

2.891.126

393.529

% 15,76

ZIZURKIL

2.007.725

2.230.222

222.497

% 11,08

2.292.675

284.950

% 14,19

ZUMAIA

6.711.467

7.455.235

743.768

% 11,08

7.635.081

923.614

% 13,76

ZUMARRAGA

6.498.478

7.218.643

720.165

% 11,08

7.408.165

909.687

% 14,00

GUZTIRA

497.190.818,00

552.289.756,00

ITURRIA: Gipuzkoako Finantzen Lurralde Kontseilua. Norberak egina.

28

Udala 169 · 2021

55.098.938,00

% 11,08

567.454.048,00

70.263.230

% 14,13


Udal Finantzaketa Udalen parte-hartzea zerga itunduetan, 2021-2022

EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.