Детска градина ЕСПА

Page 1

КОРИЦА


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС През 1992 г. „ЕСПА“ отваря врати като Детски център по изкуствата. Днес „ЕСПА“ е образователен комплекс, състоящ се от детска ясла, детска градина и училище. В детската градина се обучават около 55 деца, разпределени в четири възрастови групи. Авторската образователна концепция на „ЕСПА“ дава възможност за осъществяване на плавен преход между детската градина и училището. Това помага за изграждане от найранна възраст на организационна култура и ценностна система, която да формира у децата потребността от знания. В „ЕСПА“ откриваме таланта на всяко дете и запазваме неговата индивидуалност. Тук то получава индивидуално внимание и подкрепа, за да успее да разгърне максимално своя потенциал.

АВТОРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОНЦЕПЦИЯ (АОК) „ЕСПА“ е единственото училище в България, което работи по Авторска образователна концепция. Тя включва множество уникални образователни и културни инициативи, които изграждат нашите възпитаници като енциклопедични личности с широки хоризонти и любопитство към света. Учебната работа е съобразена с всички изисквания на МОН, като следва ежедневно уникалната концепция на училището, организирана в три образователни равнища: • Първо образователно равнище - задължителна учебна подготовка по изискванията на МОН; • Второ образователно равнище - надграждаща информация по всяка учебна дисциплина; авторски учебни дисциплини и образователни инициативи по АОК за обогатяване кръгозора на децата във всички сфери на човешкото познание; • Трето образователно равнище - развитие дарованията на децата в областта на изкуствата (индивидуални занимания по инструмент, балет и танци). Уникалната Авторска образователна концепция на училище „ЕСПА“ е насочена към изграждане на такава палитра от умения и качества, която ще подпомогне нашите възпитаници в тяхната най-добра реализация. Тя им дава възможността да израснат като творчески, успешни и щастливи личности, конкурентни на връстниците си по света. В „ЕСПА“ учим децата на труд и постоянство, стимулираме ги за активна учебна и творческа дейност. Те добиват умения за работа в екип и организационен опит. Енциклопедичните знания им дават самочувствие на знаещи и можещи личности.


ПЪРВО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ Първо равнище на Авторската образователна концепция е построено архитектонично върху десет цикъла по съответни теми за всяка седмица. Съдържанието на всяка учебна дисциплина е подчинено на темата на седмицата. Работата по темата приключва с петъчен празник, на който децата демонстрират наученото.

ТЕМИ НА СЕДМИЦАТА СЕПТЕМВРИ Откриване на учебната година Хайде да се запознаем Хайде да се запознаем Моят град София Зелено училище – в китните поля и градини ОКТОМВРИ Златна есен Обичам природата Животните във фермата Животните в гората Аз съм българче НОЕМВРИ Културна седмица „Народни будители“ Хубава си, Татковино! Обичам те, Родино мила България и света Милосърдие Бяла зима ДЕКЕМВРИ Зимни празници Зимен празничен календар Коледа Културна седмица „Рождество Христово“ ЯНУАРИ Как живеем днес. С какво пътуваме Светът около нас Какво е екология? Ски училище Планетата Земя ФЕВРУАРИ Моят дом Родна стряха Моето семейство Героите на България България празнува МАРТ Подарък за мама Пролетта дойде Ски училище Кой доведе пролетта? Чуждоезиков лагер в „ЕСПА“ АПРИЛ Чуждоезиков лагер извън „ЕСПА“ Светът на възрастните Какъв да стана? Великден Приказен свят МАЙ Културна седмица „Театрална сцена“ Книгата – моят приятел Един език повече, една бариера по-малко Книжка, мъничка и цветна Славянските народи с букви кой дари? Детство мое ЮНИ В света на музиката Детски мечти Културна седмица „Пеем и танцуваме“ Синьо училище 12 дни Лятна програма в ДГ, В магазина, В ресторанта, На летището, Здравей, лято ЛЕТЕН ЧУЖДОЕЗИКОВ ЛАГЕР English in Action за децата от 3 и 4 група 4 и 6 уч. часа всеки ден с ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА Първа група Български език и литература Образователното направление има за цел развитието на говорната реч, правилно изговаряне на думите, съставяне на цели изречения, образуване на единствено и множествено число. Децата се учат да наизустяват кратки стихотворения и така обогатяват речниковия си запас от думи. Математика Формират се елементарни математически представи. Овладява се броенето до три. Децата се запознават с геометричните фигури и правят количествени сравнения. Упражняват се да съпоставят и групират предметите. Околен свят Образователното съдържание включва запознаване с различни растения и животни, техните външни белези и начин на живот. В тази възраст се изграждат основните хигиенни навици и правила на поведение.

Втора група Български език и литература Образователното съдържание включва развитие на свързаната реч: описания, заучаване на стихотворения наизуст, преразказване на част от познати приказки. Осъществява се подготовка за ограмотяване, дидактични игри със звукове и букви в българската азбука. Формира се граматически правилната реч. Математика Развиват се пространствените и времеви отношения. Изграждат се представи за величините височина, дължина и ширина. Формират се количествени отношения. Околен свят Образователното направление има за цел възприемането на съществените признаци на предмети и обекти от природата. Осмислят се краткотрайните и дълготрайните сезонни промени. В тази възрастова група децата се учат да общуват с околните, правят сравнения на предметите на близката среда.

Трета група Български език и литература Образователното съдържание включва описания, заучаване наизуст, преразказване на познати приказки. Осъществява се подготовка за ограмотяване, дидактични игри със звукове и букви. Начало на „Групи четене“. Математика Изграждат се представи за величините височина, дължина и ширина. Изграждат се числови представи. Запознаване с числата от едно до десет и зрително възприемане на цифрите /от 1 до 10/.


Околен свят Образователното направление има за цел осмислянето на краткотрайните и дълготрайните сезонни промени и влиянието им върху обектите от природата. Децата се учат да общуват с околните, правят сравнения на предметите на близката среда. Формират се представи за личните и официални празници, обичаи и традиции.

Четвърта група Български език и литература Обучението по родна реч се осъществява в няколко направления: развитие на свързаната реч, преразказване на приказки, рецитиране на стихотворения, съставяне на кратки разкази. В тази възраст децата започват вече да четат на български език. Учат се да пресъздават и произведения от художествената литература. Математика Математическата подготовка има за цел да изгради у децата обобщена представа за числото като количествена характеристика. Формират се пространствените представи, както и представите за величини и практическо ориентиране във времето. Развиват се елементарни умения за графично знаково моделиране на задачите. Околен свят Децата се запознават и се учат да се ориентират в заобикалящата ги природна среда. Извършват се наблюдения и описания на природни явления. Децата се запознават с културните и национални ценности, празници и обичаи. Формират се представи за предназначението и функциите на предметите и средствата на труда.


ВТОРО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ В „ЕСПА“ сме обединили множество усилия, за да направим престоя на децата тук максимално пълноценен. Уникалните образователни и културни инициативи изграждат нашите възпитаници като енциклопедични личности с богата обща култура и високи образователни стандарти.

Уникални учебни дисциплини по АОК Групи четене / за 3 и 4 група/ са част от Авторската концепция на училището. Основната им задача е да подпомогнат ограмотяването в ранна възраст с цел плавна адаптация към предизвикателствата на първи клас. Прилагаме методически разработена авторска програма на „ЕСПА“, която е систематизирана в няколко учебни нива. Образователната реформа в училище „ЕСПА“ осигури работата в групи четене да започне още в трета група на детската градина и да приключи в подготвителен клас: • 3-та група - нулево и първо ниво по четене • 4-та група - второ, трето и четвърто ниво по четене За всяка група в края на всеки цикъл се провежда изпит за преминаване в по-високо ниво пред комисия и публика. Часове със звездичка / за 4 група/ - те имат за цел да запознаят децата с учебния материал от по-горна образователна степен чрез подходящи игрови методи. Часовете се водят от преподавателите от подготвителен клас. В четвърта група се редуват занимания по предучилищна подготовка и английски език. Работата в часовете със звездичка дава възможност за плавно адаптиране на децата към училищната среда.

Уникални образователни инициативи по АОК Петъчен празник - естествен завършек на работата на децата по темата на седмицата. Той има висок образователен и емоционален ефект и осигурява публична изява на децата. Това им дава безценен опит и самочувствие за изява пред публика. Културни седмици - те имат за цел да обогатят представите на децата в различни области на човешкото познание и да ги разтоварят от ритмичния учебен процес. В часовете по първо равнище не се взема нов материал, а се прави преговор под формата на викторини, състезания и игри с помощта на допълнителни помагала. По второ равнище обогатяваме представите на децата по всяка учебна дисциплина. Организираните извънучебни прояви - посещения на музеи, изложби, театрални постановки, концерти и други, дават на децата възможност да се докоснат до света на изкуството и различните науки. Конкурси - за постигането на образователните и възпитателни цели, които си поставяме, организираме месечни и годишни конкурси. Своеобразното съревнование между децата в групата стимулира тяхната активност в учебната работа и ги мотивира за по-високи резултати. Лагери - Зелено училище - една седмица; Ски училище - две седмици годишно /за всички деца, навършили 3 год./; Пролетен чуждоезиков лагер с преподаватели от Великобритания - две седмици /за децата от 3 до 4 гр./; Синьо училище - две седмици, Летен чуждоезиков лагер с преподаватели от Великобритания - първите две седмици на м. юли /за децата от 3 и 4 гр./


ТРЕТО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ В „ЕСПА“ откриваме таланта на всяко дете и се стремим да го развиваме максимално. Децата от детска градина „ЕСПА“ участват във всички културни инициативи на училището - концерти и изложби.

Изкуства

• изобразително изкуство • музика • народни танци • приложни дейности • балет /от 2 гр./

Децата от детската градина участват в ежегодния конкурс за коледна картичка на „ЕСПА“. Средствата от продажбите децата даряват на своите приятели от Домове за деца, лишени от родителска грижа.

Индивидуални занимания по инструменти От ранна възраст децата в „ЕСПА“ имат възможност да развиват своя музикален и артистичен талант в индивидуални занимания по инструмент. Те могат да посещават часовете по пиано. На традиционния Вокално-инструментален концерт в края на годината малките артисти се представят и пред публика.

Вестник „Мини Еспар“ Вестникът излиза два пъти годишно и отразява богатия живот на децата в Детска градина „ЕСПА“. Той е изпъстрен с техните снимки и рисунки.

Посещения През учебната година децата от „ЕСПА“ посещават: театрални постановки и концерти, музеи и църкви, исторически и архитектурни забележителности на столицата. По време на лятната програма се организират разходки и излети в: Южен парк, Борисова градина, Зоологическа градина, Дендрариум, Витоша.

Петъчен празник Петъчният празник има за цел да представи наученото от децата през изминалата седмица. Той се провежда под формата на викторини, драматизации, рецитали и състезателни игри на български и английски език. Каним всички родители при определения за групата на детето им петък от 15:30 ч.


ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

„ЕСПА“ е единствената детска градина в България, в която децата изучават по два западни езика: • от първа група - английски език • от втора група - немски или испански език При следване на пълния цикъл на обучение - от детската градина до седми клас, гарантираме усвояването им, установено с международен сертификат. Разнообразието от езикови дейности: игровият подход при натрупването на лексика, интерактивните методи, музикалният английски, испански и немски език превръщат чуждия език в естествена среда за развитие на децата. В първа група заниманията текат изцяло на английски език. Във втора, трета и четвърта група часовете по английски език са 16 учебни часа седмично (с включени 4 учебни часа интерактивен и 2 учебни часа музикален английски). Вторият западен език е до 6 учебни часа седмично. Още от четвърта група децата учат по оригинални английски учебници и учебни системи, предназначени за обучение по английски език в ранна възраст. Тематичните герои от учебниците са забавни и интересни, а диалозите, ролевите ситуации и граматичните единици са въведени по начин, напълно приемлив и разбираем за децата.

Интерактивни часове по английски, испански и немски език Те имат за цел да надграждат знанията на децата по нестандартен начин, с помощта на новаторски интерактивни методи в обучението по чужд език. Тези часове се провеждат в специално оборудван езиков кабинет. Използват се най-модерните мултимедийни продукти, съобразени с възрастта и езиковото ниво на децата.

Празници на английския език, немския и испанския език В края на всяка учебна година децата от детската градина демонстрират наученото по чужди езици на специално организирани празници. Те общуват свободно, разиграват ситуации, пеят и представят етюди на английски, испански и немски език.

Курс по разговорен английски език с преподавател-носител на езика Водени от принципа, че чужд език се учи най-добре в естествена езикова среда, в „ЕСПА“ винаги се стремим да осигуряваме на нашите възпитаници възможност да се докоснат до преподаватели—носители на езика. По този начин те от малки развиват усет към чуждия език и опознават неговите тънкости и богатство.


ENGLISH IN ACTION Училище„ЕСПА“ е в сътрудничество с една от най-престижните образователни институции във Великобритания в областта на езиковото обучение Cambridge Education Group. Вече десет години преподаватели англичани работят с децата на „ЕСПА“. Изключение в политиката на Cambridge Education Group е включването в курса на деца под 7 годишна възраст, което те правят единствено за детската градина на „ЕСПА“. Курсът English in Action е уникална програма насочена към развиване на комуникативните умения на децата по английски език и повишаване тяхното езиково ниво и увереност в общуването. Потопени в ествествената езикова среда, с преподавател носител на езика, в рамките на 5 или 6 учебни часа дневно те научават много и повишават своята езикова компетентност. Интензивните занимания по езика от най-ранна възраст правят възможно децата от „ЕСПА“ единствени в България да покрият първо ниво по европейска езикова рамка още във 2-ри клас.

Пролетен и летен чуждоезиков лагер с преподаватели от Великобритания

От учебната 2009/2010 г. „ЕСПА“ предоставя на децата от 3 и 4 група от детската градина уникална възможност да участват в езиковия курс на Cambridge Education Group. Заниманията се провеждат два пъти в годината в следните периоди: първите две седмици на месец април и първите две седмици на месец юли. По време на езиковия лагер децата имат занимания с преподавателите от Великобритания по програмата English in Action - 4 или 6 учебни часа всеки ден. Всяко ниво по програмата надгражда предходното и е структурирано по начин, който развива базовите умения- говорене, разбиране и четене. Всеки ден от курса насочва вниманието на децата върху различна тема, като ги провокира да мислят на английски език и ги приобщава към естествената езикова среда. Като част от дейностите в часовете са включени: комуникативни игри, театър, състезателни игри, приложни дейности, които дават

възможност на децата да бъдат активни и мотивирани в ученето и неусетно да упражняват и развиват своите знания по езика.

Тематично съдържание: • Да се представим и питаме за другите около нас • Да разпознаваме и използваме буквите в английската азбука • Да назоваваме буква по буква животни и предмети около нас • Да броим и използваме цифрите до 10 • Да говорим за домашните любимци • Да говорим за различните сезони • Да говорим за предметите в стаята


СПОРТ В „ЕСПА“ разглеждаме формирането на физическа култура у децата като неразделна част от израстването им като пълноценни личности. Тук децата спортуват всеки ден в организираните седмични тренировки и в часовете за спортни игри. По този начин преодоляваме хиподинамията и разтоварваме децата от усилената учебна дейност.

Катерене „ЕСПА“ е единствената детска градина в България, която разполага със собствена стена за катерене, която децата ползват ежедневно. В програмата на детската градина за втора, трета и четвърта група сме организирали два пъти седмично специализирани занимания по катерене. Тренировките се водят от висококвалифицирани треньори, а отборът по катерене на „ЕСПА” се състезава и печели медали на всички национални и международни състезания.

Тенис и плуване За децата от „ЕСПА“ сме осигурили и ежеседмични тренировки по тенис и плуване. Тъй като училището не разполага със собствена спортна база за тези тренировки, водим децата в различни спортни клубове.

Олимпийски игри и ски Всяка година провеждаме детски олимпийски игри, в които децата се състезават в различни спортни дисциплини. Ежегодно организираме и две седмици ски училище.

Мини футбол Всяка година нашите деца участват в турнира по футбол между частните училища и неведнъж отборът на „ЕСПА“ е бил носител на купата. Имаме и отбори по тенис на маса, ски, ориентиране, баскетбол и плуване. Децата от „ЕСПА“ участват ежегодно във всички междуучилищни турнири и са носители на множество купи, награди и златни медали.


Седмични тренировки • Плуване - /за деца от 2, 3 и 4 гр./ • Тенис - /за 4 гр./ • Катерене - /за 2, 3 и 4 гр./ • Лека атлетика - /за 2, 3 и 4 гр./ • Балет - /за 2, 3 и 4 гр./

Детски олимпийски игри • Скок дължина • Катерене • Хвърляне на малка топка в цел • Спринт 30 м • Бягане 100 м • Щафета

Спортни игри • Подвижни игри • Мини футбол • Мини баскетбол • Спортно-подготвителни игри

Кабинет по психомоторика В „ЕСПА“ на разположение на децата има модерно оборудвана зала за психомоторика, в която развиваме тяхната двигателна активност.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВОТА В „ЕСПА” В „ЕСПА“ осигуряваме хармоничен баланс между учебните занимания и разтоварващите дейности по спорт и изкуства, който не позволява на децата да се претоварват умствено.

Учебният ден В „ЕСПА“ чрез редуване на учебна дейност и разтоварващ блок с активен спорт и изкуства постигаме усвояването на сериозен обем от знания без децата да се претоварват умствено. Сутрин организираме задължителните учебни занятия по МОН и чужди езици, а в следобедните часове - разтоварващия блок с изкуства и спорт.

Учебна дейност Предучилищна подготовка • Родна реч – 4 уч. ч. • Математика – 4 уч. ч. • Природен свят – 4 уч. ч. • Социален свят – 1 уч. ч.

Чуждоезиково обучение

• Английски език – 16 уч. ч. - Английски език – 10 уч. ч. - Интерактивен английски език – 4 уч. ч. - Музикален английски език – 2 уч. ч. • Немски език – 4 уч. ч. • Испански език – 1 уч. ч.

Уникални учебни дисциплини по АОК - групи четене – 4 уч. ч. /3 и 4 група/. Разтоварващ блок Изкуства • Изобразително изкуство – 2 уч. ч. • Приложни дейности – 1 уч. ч. • Музика – 3 уч. ч. • Балет – 2 уч. ч. /за 2, 3 и 4 група/ • Народни танци – 1 уч. ч. /4 група/

Спорт • Плуване – 1 уч. ч. /за деца, навършили 3 г./ • Тенис – 2 уч. ч. /4 група/ • Катерене – 2 уч. ч. /за 2, 3 и 4 група/ • Лека атлетика – 2 уч. ч. /за 2, 3 и 4 група/

Дидактични, сюжетно-ролеви игри, спортни игри, подвижни игри, игри на открито

Учебната година През учебната година умело редуваме учебни с разтоварващи седмици под формата на културни седмици, зелено, бяло, синьо училище, пролетен и летен чуждоезиков лагер. При заявено желание от страна на родителите детската градина на „ЕСПА“ организира учебни занимания от средата на юли до средата на септември. Необходимо да се сформира сборна група от не по-малко от 12 деца.


СИСТЕМА ЗА ПООЩРЕНИЕ „Дете на месеца” Класацията „Дете на месеца“ е част от системата на „ЕСПА” за стимулиране трудолюбието на децата, тяхното участие в учебната работа, както и културата им на поведение в детската градина. Знак за поощрение на децата за активността и положените усилия по време на учебните занимания в детската градина е стикер. Той се дава по преценка на всеки преподавател във всеки един час. Освен в учебната работа, децата се оценяват още и по време на режимните моменти по програмата на детската градина. Оценяването се осъществява по следните критерии:

В учебния час: • активност по време на учебния процес • успеваемост в учебните занимания • грижа към учебните помагала и пособия • взаимоотношения и общуване с останалите деца • дисциплина по време на часа • подреждане на работното място

В режимните моменти: • изискани маниери на масата • правилно използване на приборите • дисциплина по време на хранене • поведение по време на тоалет

Организация: Всеки преподавател в края на учебния час или режимния момент дава оценка на децата по представените критерии. Приз „Дете на месеца“ получава детето, събрало най-много цветни стикери за изминалия месец.


УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Детската градина работи от 8:00 ч. до 18:00 ч. Денят в детска градина „ЕСПА“ започва в 8:00 ч., не е необходимо да идвате по-рано. Сутрешната закуска приключва в 8:40 ч. Ако желаете детето Ви да закуси в „ЕСПА“, е необходимо да го доведете най-късно до 8:20 ч. Учебните занимания започват точно в 9:00 ч., а за 4 група в 8:45 ч. За да участва Вашето дете пълноценно в учебния процес, моля спазвайте точно часа за довеждане на детето в детската градина. Краят на заниманията за деня е в 17:00 ч.

ЛИЧНИ ВЕЩИ, НЕОБХОДИМИ НА ДЕТЕТО За престоя на детето в „ЕСПА“: • пантофи; • четка и паста за зъби /подменят се на всеки два месеца/; • гребен (четка) за коса; • комплект спално бельо /за 1-3 група// подменя се всяка седмица/; • пижама /подменя се всяка седмица/; • пълен комплект бельо и дрехи за преобличане; • лигавник и седалка за тоалетна чиния /за деца до 3 години/. За спорт в „ЕСПА“: • спортен екип - маратонки, анцуг, тениски 5 бр. - за всеки ден. За балет /за 2, 3 и 4 група/: • трико; • балетна рокля; • туфли.

За тренировка по плуване /за всички деца, навършили 3 години/: • бански костюм; • джапанки; • шапка и очила; • хавлиен халат; • комплект бельо. За тенис /за 4 група/: • специални (чисти) маратонки; • шорти, тениска/анцуг; • потник и тениска за преобличане след тренировката; • шапка през летния сезон. За катерене /за 2, 3 и 4 група/: • спортен екип; • тениска за преобличане; • специални обувки за катерене.

Децата в „ЕСПА“ се преобличат за всяко спортно занимание. Необходимо е родителите да осигурят дрехи за преобличане за всеки учебен ден. Моля, подгответе спортния екип за тренировките извън „ЕСПА“ в отделен сак, който изпращайте в деня на тренировката! Детската градина не носи отговорност за загубени лични вещи, които не са били предадени за съхранение.


ХРАНА „ЕСПА“ осигурява на своите възпитаници храна по всички норми, съобразена с изискванията на РИОКОЗ, като в същото време се следват най-съвременните тенденции за здравословно и рационално хранене. Ежедневно за децата сме осигурили плодове според сезона и салати от пресни зеленчуци. Храната се приготвя от продукти с доказан произход и отговарящи на най-добрите екологични и здравословни показатели. Менюто се изготвя по детски рецептурник и включва всички задължителни по закон изисквания за детското хранене. То е съобразено и с вкусовите предпочитания на децата. В „ЕСПА“ децата пият натурални сокове и минерална вода, като регулярно сменяме изворите.

Децата се хранят четири пъти на ден: • 08:20 - 09:00 ч. - първа сутрешна закуска: топло приготвено тестено изделие, сандвич, мляко, чай • 10:00 - 10:15 ч. - плодова закуска: плодове според сезона, в неограничено количество, с най-добро качество и с голямо разнообразие • 12:00 - 12:30 ч. - обяд: супа, салата, основно ястие, десерт • 15:45 - 16:00 ч. - следобедна закуска: прясно приготвено тестено изделие, сок, мляко, чай, плодове според сезона.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ В „ЕСПА“ е осигурен целодневно медицински персонал. Сутрешният здравен филтър е задължителен за всички деца. Той се провежда от 08:00 до 09:00 ч. При закъснение след този час, потърсете медицинската сестра в кабинета й.

Моля водете детето си в „ЕСПА“ само ако сте уверени, че то е абсолютно здраво! При констатирано неразположение по време на сутрешния филтър или през деня, ще Ви помолим да вземете детето си за домашно лечение.

В „ЕСПА“ не допускаме деца, приемащи лекарства, с изключение на медикаменти за алергични и хронични заболявания. В тези случаи е необходимо родителят да предостави на медицинската сестра бележка от лекар и указания за даване на лекарството. При инцидент или констатирано неразположение по време на учебния ден с детето веднага информираме родителите и предприемаме действия, съобразно тяхното желание.

Родителят носи отговорност за живота и здравето на детето, ако то страда от заболяване, което предполага рисков момент.


След заболяване или отсъствие в рамките на повече от 3 поредни дни, независимо от причината, е необходимо да представите медицинска бележка, че детето може да посещава детска градина.

Медицинската сестра в „ЕСПА“ отговаря за : • провеждане на медицинския филтър сутрин • първа помощ при инциденти и неразположение • контрол върху хигиената • изготвяне на менюто • контрол върху хранителните продукти, влагани в менюто • контрол за хигиената в кухненския блок • медицинското състояние на всяко дете • измервания и попълване на здравния картон Тя дава ежедневни указания на преподавателите за часа и продължителността на игрите на открито според атмосферните условия. Оказва първа медицинска помощ при инциденти.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА • Копие от акта за раждане на детето • Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето • Имунизационен паспорт • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити/да е извършен не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина/ • Изследвания за кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването надетето в детската градина • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни, издаденане по-рано от 3 дни преди постъпване на детето


ЕКСТРИ Учебници и консумативи

• учебни помагала за предучилищна подготовка; • учебници по английски език (4-та група); • материали по изобразително и приложно изкуство.

В случаите, когато улицата е непроходима, тясна или разбита и бусът не може да маневрира на нея, е необходимо да изведете детето на удобно място. Това гарантира сигурността на децата в буса и спестява много време. Ако родителите откажат съдействие в тези случаи, „ЕСПА“ има основание да откаже услугата. Повече информация може да намерите във формуляр “Транспорт”.

Консумативите се раздават от учителя периодично и стоят винаги на разположение на детето в „ЕСПА“.

Лагери

За ваше улеснение в „ЕСПА“ сме се погрижили за всички консумативи, необходими на детето за работата тук:

Индивидуални занимания

Пиано - занимания с преподавателспециалист, при заявено желание от страна на родителя. Логопед - в началото на всяка учебна година за децата от 3-та и 4-та група се прави логопедичен филтър. При показана необходимост и при проявено желание от страна на родителя, се насрочват занимания - индивидуални или групови.

Транспорт

По желание на родителя предлагаме транспорт от дома до детската градина и обратно, както и от спирки в София. Разполагаме със собствен автопарк, който обновяваме на всеки 5 години. За сигурността и комфорта на децата във всеки бус е осигурен придружител. Извозването на децата става по график всеки работен ден: • сутрин от 7:00 до 8:15 часа; • вечер от 17:00 до 18:30 часа. Ако желаете да ползвате транспорта на „ЕСПА“, е необходимо да попълните формуляр „Транспорт”. Детето се взема от точния адрес или от най-близката главна улица.

Всяка година „ЕСПА“ организира за своите възпитаници почивка на планина и на море: ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

• пет дни в най-красивите кътчета на България; СКИ-УЧИЛИЩЕ

• две седмици на Витоша; ПРОЛЕТЕН ЧУЖДОЕЗИКОВ ЛАГЕР С ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• чуждоезиков лагер в „ЕСПА“; • чуждоезиков лагер извън „ЕСПА“; СИНЬО УЧИЛИЩЕ

• 12 дни на българското Черноморие; ЛЕТЕН ЧУЖДОЕЗИКОВ ЛАГЕР В „ЕСПА” С ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• 2 учебни седмици по 4 или 6 учебни часа всеки ден.

Конкретните битови условия и дневният режим на децата по време на зелено, ски и синьо училище се уточняват допълнително, непосредствено преди провеждането им.


ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИТЕ Електронна учебна документация

Родителски срещи

Електронната учебна документация в „ЕСПА“ дава възможност на родителите да следят в удобно за тях време всичко, което се случва с детето им в „ЕСПА“. Информацията се публикува ежеседмично.

Екипът на „ЕСПА“ ежедневно е на разположение за всички Ваши въпроси. Родителски срещи по групи за отчитане постиженията на децата в учебната работа се провеждат в края на всяко полугодие.

Достъп до системата имате от нашия интернет адрес: www.espa-bg.com. Изберете “Електронна учебна документация”. За да влезете в профила на детето, е необходимо да изпишете неговото ЕГН. Електронната учебна документация Ви информира за: НОВИНИ - съобщенията за културни и образователни инициативи, конкурси и текущи събития, произтичащи от календарния план и Авторската образователна концепция на „ЕСПА“ УЧЕБНА РАБОТА 1. Материали по предучилищна подготовка и английски език през изминалата седмица 2. Образователни стратегии АОК /Авторска образователна концепция/ 1. Календарен план 2. Постижения и награди 3. Индивидуални постижения 4. Формуляри 5. Стипендии ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЕДМИЦАТА 1. Меню 2. Афиш 3. Седмично разписание 4. Индивидуална заетост ГАЛЕРИЯ - снимки на децата от всички инициативи през изтеклата седмица ЕКИП ПЛАЩАНИЯ

Срещи С Директора на „ЕСПА“ - г-жа Елена Немцова, по въпроси, касаещи стратегията на „ЕСПА“, както и по финансови въпроси, свързани с организацията на работата на детската градина. Със зам.- директора на „ЕСПА“, по въпроси, свързани с реда и организацията на живота в детската градина. Срещи с класните ръководители и преподавателите - специалисти в „ЕСПА“ може да направите по всяко време след предварителна лична уговорка. Уважаеми родители, ценим високо всяко Ваше мнение по организацията на живота в „ЕСПА“. Вашите препоръки ще ни помогнат да вървим напред. Оставаме с надежда в „ЕСПА“ Вашето дете да е щастливо, а Вие, родителите - спокойни. Благодарим Ви за доверието! То е огромна отговорност за всички нас! С пожелание за много усмивки и щастливи мигове с „ЕСПА“!


ПРАЗНИЦИТЕ В „ЕСПА” Скъпи родители, баби и дядовци, братовчеди и приятели, Очакваме Ви в „ЕСПА“ на всеки празник, за да се порадваме заедно на красотата и таланта на нашите деца. ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ ПО ГРУПИ ПРАЗНИК НА МАМА ПРАЗНИЦИ НА НЕМСКИЯ И ИСПАНСКИЯ ЕЗИК ПРАЗНИЦИ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК СЪСТЕЗАНИЕ ПО КАТЕРЕНЕ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛЕН КОНЦЕРТ АКТ-КОНЦЕРТ


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС Адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. “Св. Горазд” 27 Телефон: 0899161734 Уебсайт: https://www.espa-bg.com/ Фейсбук страница: https://facebook.com/espa.school Публикации в мрежата: https://issuu.com/espa7