Page 1

Шинжлэх ухаан, технологийн төв номын санд шинээр авсан ном, сурах бичиг

УЛААНБААТАР ХОТ 2020 оны 1-р улирал


ARCHITECTURAL PROGRAMMING AND PREDESIGN  MANAGER Зохиогч: Hershberger R.G. Он:  2015 Хуудас: 505 ISBN 978-1-138-18353-7 Номонд зохиогч архитектурын програм, урьдчилан төлөвлөлтийн менежментийг тодорхой нарийвчлан авч үзсэн байна.

1


ARCHITECTURE, MATERIALITY AND SOCIETY

Редактор: Muller A.L.,  Reichmann W. Он:  2015 Хуудас: 255 ISBN 978-1-137-46112-4 Архитектур нь нийгмийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалсан байна.

2


SUN, WIND AND LIGHT Зохиогч: Mark DeKay, Brown G.Z. Он:  2014 Хуудас: 413 ISBN 978-0-470-94578-0          

Нар, агаар, салхиар халдаг, байгалийн гэрэлтүүлэгтэй өдрийн гэрлийг ашигладаг эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгуудын тухай зураг төсөл боловсруулах гарын авлага юм.

3


HUMAN DIMENSION AND INTERIOR SPACE Зохиогч: Martin Zelnik, Panero  Julius Он:  1979 Хуудас: 320 ISBN: 0-85139-4574 Антропометрийн энэ номонд антропометрийн онол, хэрэглээний талаар авч үзэх бөгөөд өндөр настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний биеийн харьцааны тухай, хоёрдугаар бүлэгт хүний биеийн хэмжээг нас болон тусгай бүлгээр үзүүлсэн хүснэгтүүд, хүүхдийн биеийн хэмжээтэй холбоотой мэдээлэл, гуравдугаар хэсэгт хэрэглэгч ыба орон зайн хооорондох антрометрийн суурилсан зөв харьцааг оруулжээ. 4


MATERIALITY IN ART AND ARCHITECTURE Редактор: Loschke S.K. Он:  2016 Хуудас: 253 ISBN 978-1-138-84065-2      Сүүлийн үед архитектурын онол,

практикт материаллаг байдал гэсэн ойлголт гарч ирсэн. Тоон технологи, дижитал шинжлэх ухааны хөгжилд дэвшил болж, материаллаг байдлын нөлөөг өргөнөөр үнэлж байна. Энэ номонд архитектур, урлаг, архитектурын түүх, архитектурын онол, гүн ухааны чиглэлээр бичдэг 14 хүний архитектур дахь материаллаг байдалд суурилсан хандлага, бэрхшээл, боломжийн талаарх судалгаануудыг оруулсан.

5


A GLOBAL HISTORY ARCHITECTURE Зохиогч: Francis D. K. Ching, Mark M. Jarzombek, Vikramaditya Prakash Он:  2017 Хуудас: 864 ISBN 978-111-898-13-37      Номонд манай эриний өмнөх 3500 үеийн архитектурын түүхээс одоог хүртэл дэлхийн архитектурын түүхийг өгүүлсэн байна. Энэхүү гуравдугаар хэвлэл нь профессор Чангийн хийсэн шинэ зураг, мэдээлэл бүхий орчин үеийн архитектурын судалгаа, өргөжүүлсэн хэлэлцүүлэг, дэлхийн архитектурын түүхийн тухай бүлгүүдээрээ шинэчлэгдсэн болно.

6


PHYSICS FOR ARCHITECTURE Зохиогч: Yehuda Salu Он:  2010 Хуудас: 313 ISBN 978-0-7414-1929-3 Энэ сурах бичиг нь архитектур, барилгын мэргэжлээр сурч буй оюутнуудад зориулсан. Барилга байгууламж, тэдгээрийн амьдрах орчинтой холбоотой физикийн ойлголт, үндсэн сэдвүүдийг агуулсан.

7


DESIGN DRAWING Зохиогч: Frank Ching, Juroszek  S.P. Он:  2011 Хуудас: 408 ISBN 978-0-470-53369-7

          Номонд зураг зураг аргачлал, зургийн дүрслэл, план зураг зурах тухай, түүний дотоод шугам, хэлбэр, өнгө аяс, орон зайг хамарсан зураг зурах үйл явцыг аажмаар уншигчдад чиглүүлж өгсөн.

8


OPEN CHANNEL HYDRAULICS Зохиогч: Richard H. French Он:  2007 Хуудас: 638 ISBN 978-1-887201-44-5

          Ном нь иргэний барилгын болон хөдөө аж ахуйн мэргэжлээр сурч буй гидравликийн шинжлэх ухааныг судалж буй төгсөх өнгийн оюутнуудад зориулагдсан.

9


OPEN CHANNEL HYDRAULICS Зохиогч: Ven Te Chow Он:  1959 Хуудас: 680 ISBN 978-1-932846-18-8         Гидравликийн үндсэн онол, нэг жигд урсгал, хувьсах урсгал, тогтвортой урсгалын тухай бичигдсэн энэ сурах бичиг нь механикийн инженер, гидравлик, иргэний барилга, сантехникчийн мэргэжлээр сурч буй оюутнуудад зориулагдсан байна.

10


FUNDAMENTALS OF OPEN CHANNEL FLOW Зохиогч: Moglen G.E. Он:  2015 Хуудас: 256 ISBN 978-1-4665-8006-0 Ном нь усны нөөцийг судалж буй иргэний барилгын ба хүрээлэн буй орчны мэргэжлээр сурч буй бакалаврын төгсөх курсын оюутнуудад зориулагджээ.

11


STRUCTURAL ANALYSIS Зохиогч:  Hibbeler R.C. Он:  2017 Хуудас: 695 ISBN 978-1-292-08946-1       Энэ номонд оюутнуудад бүтцийн шинжилгээний талаарх ойлголт, бүтцийг загварчлах, дүн шинжилгээ хийх талаарх ойлголтыг өгнө.

12


FLUID MECHANICS Зохиогч: Cengel Yu.A., Cimbala  J.M. Он:  2017 Хуудас: 1016 ISBN 978-1-259-69653-4             

Ном нь шингэний механикийн үндсэн ойлголтуудыг агуулсан байна.

13


MUNSON`S FLUID MECHANICS Зохиогч: Gerhart P.M., Herhart  A.L. Hochstein J.I. Он:  2017 Хуудас: 676 ISBN: 978-1-119-24898-9 Ном нь оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд шингэний механикийн үндсэн ойлголтуудыг агуулсан байна.

14


THERMODYNAMICS Зохиогч:  Çengel, Yunus A., Boles  M.A. Он:  2011 Хуудас: 996 ISBN 978-0-07-339817-4           Термодинамикийн үндсэн ойлголтуудыг нарийвчлан тайлбарлаж, олон практик жишээнүүдийг ашигласан бөгөөд энэ нь оюутнуудад тухайн хичээлийг судлахад тус дөхөм болно.

15


MECHANICS OF MATERIALS Зохиогч: Hibbeler R.C. Он:  2015 Хуудас: 877 ISBN 978-0-13-431965-0        Энэ ном нь онлайн гэрийн даалгавар, заавартай бөгөөд оюутнуудын бие даан суралцахад зориулагдсан, материалын механикийн үндсэн ойлголтуудыг агуулсан.

16


DESIGN OF MACHINERY Зохиогч: Norton R.L. Он:  2012 Хуудас: 856 ISBN 978-0-07-352935-6

          Энэ ном нь оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд машины дүн шинжилгээ, дизайн, инженерийн бодит жишээг ашиглан нарийн төвөгтэй сэдвүүдийг ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан байна.

17


MACHINE ELEMENTS IN MECHANICAL DESIGN Зохиогч: Mott R.L., Vavrek E.M.,  Wang J. Он:  2018 Хуудас: 856 ISBN 978-0-13-444118-4        Машины механик дизайн, машины элементүүд, тэдгээрийн бүтцийн талаар үндсэн ойлголтуудыг багтаасан. Техникийн өргөн цар хүрээтэй олон тооны график зургуудыг агуулсан байна.

18


MACHINE COMPONENT DESIGN Зохиогч:  Juvinall R.C., Marshek K.M. Он:  2012 Хуудас: 928 ISBN 978-1-118-09226-2 

       Оюутнуудад зориулсан гарын авлага.

19


THE METROLOGY HANDBOOK Редактор: Bucher J.L. Он:  2012 Хуудас: 540 ISBN 978-0-87389-838-6      

        Хэмжилзүйн гарын авлага нь хэмжилзүйн үндсэн зарчим, практикийг ойлгох суурь болж өгдөг бөгөөд дунд болон ахисан түвшний хүмүүст зориулагдсан.

20


COORDINATE MEASURING MACHINES AND  SYSTEMS Редактор: Hocken R.J., Pereira  P.H. Он:  2012 Хуудас: 574 ISBN 978-1-57444-652-4           Хэмжих систем ба машины координат гэсэн номонд хэмжих багаж, машины хэмжилтийн хувьсал, стандарт боловсруулалт, хэмжих машин ашиглалт, туршилтын систем, алгоритм ба шүүлтүүр, операторын интерфейс, алгоритм, машины хурд, холбоо, тооцоолох чадварын талаар бичсэн байна.

21


SHIGLEY`S MECHANICAL ENGINEERING DESIGN Зохиогч: Budynas R.G., Nisbett J.K. Он:  2014 Хуудас: 1082 ISBN 978-0-07-339820-4 Механик инженерийн хичээлийг үзэж буй анхлан үзэж буй оюутнуудад зориулсан бие даалтын ажлуудтай.

22


MECHANICAL VIBRATIONS Зохиогч: Rao Singiresu S. Он:  2015 Хуудас: 1118 ISBN 978-0-13-436130-7          Механик чичиргээний онол, чичирхийллийг хэмжих багажууд ба хянах систем, тоон интегралын аргуудын талаар бичсэн.

23


DIMENSIONAL METROLOGY Зохиогч:  Dotson C.L. Он:  2016 Хуудас: 626 ISBN 978-1-133-60089-3                 Хэмжилзүйн үндэс гэсэн номонд хэмжилт ба хэмжилзүйн үндэс, хэмжилзүйн багажууд, хэрхэн хэмждэг талаарх материалууд орсон.

24


ENGINEERING MECHANICS Зохиогч:  Meriam J.L., Kraige  L.G., Bolton J.N. Баттөр Б. Он:  2016 Хуудас: 514 ISBN  978-1-119-04467-3         Инженерийн механикийн статикийн тухай үндсэн ойлголтуудыг агуулсан ба оюутнуудад зориулсан нарийвчлалтай, ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан бодлогуудтай.

25


ENGINEERING MECHANICS Зохиогч: Meriam J.L., Kraige L.G.,  Bolton J.N. Он:  2016 Хуудас: 711 ISBN 978-1-119-04481-9          Инженерийн механикийн динамикийн тухай үндсэн ойлголтуудыг агуулсан ба оюутнуудад зориулсан нарийвчлалтай, ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан бодлогуудтай.

26


TOEIC PRACTICE EXAMS Зохиогч:  Lin Lougheed Он:  2016 Хуудас: 597 ISBN 978-1-4380-7636-2

TOEIC шалгалтанд бэлтгэх аудио дасгалууд агуулсан ба англи хэлний ахисан.

27


LONGMAN PREPARATION SERIES FOR THE TEST Зохиогч:  Lin Lougheed Он:  2012 Хуудас: 350 ISBN 978-0-13-286148-9 Англи хэлний шалгалт болох TOEIC бэлдэж буй ахисан түвшний оюутнуудад зориулсан сонсох болон ярих тестүүдтэй.

28

Profile for elbegdorj solongo

Инженер технологийн дээд боловсрол төслөөс ирсэн ном, сурах бичгүүд  

high

Инженер технологийн дээд боловсрол төслөөс ирсэн ном, сурах бичгүүд  

high

Profile for esolongo
Advertisement