Page 1

ШУТИС-ийн профессор, багш нарын захиалгаар ОХУ-ын “АСВ” хэвлэлийн газраас шинээр авсан ном, сурах бичиг УЛААНБААТАР ХОТ 2018 он


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ Зохиогч: Грязев М.В., Кухарь  В.Д., Бертяев В.Д., Нечаев Л.М. Он: 2017 Хуудас: 233 ISBN 978-5-4323-0222-9   Сурах бичигт онолын механикийн үндсэн ойлголт ба тодорхойлолтуудыг оруулсан. Механик үзэгдлүүдийг  ойлгоход хэрэгтэй үндсэн теоремуудтай. 

               

                

1


АССОЦИАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ Зохиогч: Ткачев В.Н.,  Семешкина Т.В. Он: 2011 Хуудас: 221 ISBN 978-5-7264-0577-3 Нэг сэдэвт бүтээлд архитектур,  дизайны харилцан хамаарлын сэтгэлгээний бүтээлч үүргийг тодорхой,  тайлбарласан байна. Эрдэм шинжилгээний болон практикийн ажилтнууд,  архитектор, дизайнер, сэтгэл судлаач,  олон төрлийн уншигчдад зориулсан.

               

                 2


ГИДРАВЛИКА: ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ Зохиогч: Зуйков А.Л. Он: 2016 Хуудас: 514 ISBN 978-5-7264-0834-7           Уг сурах бичигт шингэний  механикийн үндсүүд, шингэний  кинематик, ламинар урсгалын динамик,  турбулент урсгалын динамик зэрэг  асуудлууд орсон байна.  

               

                 3


ГИДРАВЛИКА: НАПОРНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ПОТОКИ. ГИДРАВЛИКА СООРУЖЕНИЙ Зохиогч: Зуйков А.Л. Он: 2016 Хуудас: 424 ISBN 978-5-7264-1023-4 Сурах бичигт даралтын шугам, нээлттэй  сувгийн жигд, жигд бус, тогтворгүй  шингэний хөдөлгөөн, усан дээр барьсан  байгууламжуудын гидравлик тооцооны  аргыг оруулжээ.  

               

                

4


ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ Зохиогч: Джинчвелашвили Г.А.,  Мкртычев О.В., Ковальчук О.А.,  Колесников О.А., Колесников  А.В., Соснин А.В. Он: 2018 Хуудас: 301 ISBN 978-5-4323-0204-5          Энэ ном нь динамик системийг  тодорхойлох үр дүнтэй арга, хэрэгслийг  хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх үр дүнг  харуулсан. Тодорхойлогдсон, стохастик  объектын загварыг авч үзэхэд  тэдгээрийн тодорхойлох үндсэн  аргуудыг цаг хугацаа, давтамж,  стохастик, параметрийн болон бус  аргументийн аргуудыг оруулсан. 

       5


ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНЫХ СТАНЦИЙ Зохиогч: Доможилов Ю.Н.,  Кокосадзе Э.Л., Колтун О.В. И др. Он: 2012 Хуудас: 400 ISBN 978-5-7264-0671-8          Сурах бичигт атомын цахилгаан  станц барих технологи ба зохион  байгуулалтын асуудлууд, барилга  угсралтын болон барилгын суурь тавих  арга, гадаад ба Оросын атомын цахилгаан  станц барих туршлагыг оруулав.  

               

       6


ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА НЕСУЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Зохиогч: Пшеничкина В.А.,  Сухина К.Н., Бабалич В.С.,  Сухин К.А. Он: 2017 Хуудас: 175 ISBN 978-5-4323-0227-4

               Нэг сэдэвт бүтээлд үйлдвэрийн  барилга байгууламжийн барилгын  бүтцийг тооцоолох, урьдчилан  тооцоолох, барилга байгууламжийн  найдвартай байдал, бат бөх байдлыг  үнэлэх онолын үндэслэл зэргийг  оруулсан байна.  

               

      

7


ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Зохиогч: Пилягин А.В. Он: 2017 Хуудас: 397 ISBN 978-5-4323-02014         Гарын авлагад барилга  байгууламжийн буурь суурийн төслийн  тооцоонуудыг оруулжээ.         

                

8


ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОСТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Зохиогч: Гумба Х.М., Михайлов  В.Ю., Гамулецкий В.В. Он: 2014 Хуудас: 192 ISBN 978-5-93093-950-7

Нэг сэдэвт зохиолыг ОХУ-ын  хууль тогтоомж, дүрэм журмын үндсэн  дээр бичсэн ба барилгын компаниуд  хөгжлийн стратеги, инновацийн стратеги  түүний мөн чанар, зарчим, аж ахуйн  нэгжийн хөгжлийн стратеги, хөгжлийн  стратегийн механизмын үүсэх арга зүй,  инноваци, аж ахуйн нэгж, шинэлэг  чадавхийг үнэлэх, механизм шинэчлэл,  стратегийн хөгжлийн холбоотой  асуудлууд оржээ.         

                

9


ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК Зохиогч: Петров В.В. Он: 2018 Хуудас: 410 ISBN 978-5-4323-04242-7       

        Номонд уян хатан хавтан, үүлэн  бүтцийн гулзайлт, тогтвортой байдал,  хэлбэлзлийн онолын үндэс, тооцооны  үндэсийг оруулжээ.         

                

10


ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ФУНДАМЕТОСТРОЕНИЮ Зохиогч: Коновалов П.А.,  Коновалов В.П., Зехниев Ф.Ф. Он: 2018 Хуудас: 304 ISBN 978-5-4323-0255-7          

       Нэр  томъёоны  тайлбар  толь  нь 

хөрс судлал,  хөрсний  механик,  буурь  суурийн  ойролцоогоор  2000  гаруй  нэр  томъёог агуулсан.         

                

11


БИОКОРРОЗИЯ, СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ Зохиогч: Покровская Е.Н.,  Ковальчук Ю.Л. Он: 2013 Хуудас: 212 ISBN 978-5-7264-0750-0

                   Сүм хийдийн дурсгалт газруудын  мод, тоосго, цагаан чулуу, гипс  давхаргад хийсэн бүтцийн биодетацийн  зэрэг миологийн судалгаа, түүхийн  дурсгалт газруудыг биокоррозоос  хамгаалах аргууд, хадгалах арга зэрэг  олон тооны жишээнүүдийг энэ нэг  сэдэвт бүтээлээс уншина.          

                 12


ПЛАТФОРМЕННЫЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ УЧЕТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СООРУЖЕНИЙ С ОСНОВАНИЕМ ПРИ РАСЧЕТАХ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ Зохиогч: Тяпин А.Г. Он: 2015 Хуудас: 224 ISBN 978-5-4323-0143-7          Энэ нэг сэдэвт бүтээлд газар  хөдлөхөд барилгын суурийн динамик  үйлчлэлийн тухай өгүүлнэ.

               

                

13


ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЗЛОВ ТРУБЧАТЫХ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО НОРМАМ ЕВРОСОЮЗА (EN1993 -1-8) Зохиогч: Ягнюк Б.Н. Он: 2017 Хуудас: 166 ISBN 978-5-4323-0241-0            Энэ номноос Европын 

холбооны нормын дагуу хийсэн хоолойн  гагнасан бүтэцтэй зангилааг бүтээх  технологийн талаар уншина.

               

                

14


ВОДОПОДГОТОВКА И СПЕЦВОДООЧИСТКА НА АЭС Зохиогч: Воронов Ю.В., Первов  А.Г., Сомов М.А. Он: 2016 Хуудас: 199 ISBN 978-5-4323-0147-5            Гарын авлагад атомын цахилгаан  станцын усны горим, ус цэвэрлэх орчин  үеийн арга, атомын цахилгаан станцын  ус цэвэрлэх байгууламжууд, радио  идэвхит хаягдлыг булах, боловсруулах  арга зэрэг асуудлууд орсон.

               

                 15


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Зохиогч: Парлашевич В.С. Он: 2017 Хуудас: 112 ISBN 978-5-4323-0210-6            Энэ гарын авлагад 11-р зуунаас  одоог хүртэл барилгын салбарт хэрэглэж  байгаа метал бүтээцийн талаар  оруулжээ.

               

                

16


ЭКОЛОГИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Зохиогч: Орлов Е.В. Он: 2018 Хуудас: 112 ISBN 978-5-4323-0253-3

                Дэлхий дээр байгаа усны тархмал  байдлын тухай ерөнхий ойлголтыг олж  авна. Усны нөөцийн бохирдлын эх  үүсвэрийг тодорхойлсон байна.

               

                

17


ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ Зохиогч: Алексеев Е.В.,  Саломеев В.П., Залетова Н.А.,  Алексеев С.Е., Гогина Е.С. И др. Он: 2016 Хуудас: 240 ISBN 978-5-4323-0123-9

             Гарын авлагад ус зайлуулах 

системийн бүтцийн зураг төсөл  боловсруулах практик ажлын тухай  оруулжээ.

               

                

18


РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ Зохиогч: Крупнов Б.А., Махов  Л.М. Он: 2018 Хуудас: 68 ISBN 978-5-4323-0257-1                     Удирдамжид халаалтын 

системийн үзэл баримтлал, сонголт,  халаалтын системийг холбох схем,  халаалтын төхөөрөмжийг сонгох,  байрлуулах схемүүдтэй. Хэвтээ өндөр  хурдтай ус халаагчийн дулааны тооцоог  танилцуулсан ба дулааны халаалтын  төхөөрөмжийн тооцооллын жишээг  үзүүлэв. 

                 19


СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ Зохиогч: Шаблинский Г.Э.,  Джинчвелашвили Г.А. Он: 2017 Хуудас: 352 ISBN 978-5-4323-0203-8  

        Номонд газар хөдлөлтийн  үйлчлэлд тэсвэртэй атомын цахилгаан  станцыг барих тухай асуудлууд оржээ.

20


ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОФИЗИКЕ, ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА ... Зохиогч: Крупнов Б.А. Он: 2016 Хуудас: 48 ISBN 978-5-4323-0175-8           Удирдамжид барилгын дулааны  физик, халаалт, агааржуулалт,  агааржуулалт, халаалтын хангамж, гэр  доторх агаарын параметрүүдийн  норматив утга, өрөө тасалгааны дуу  чимээний түвшин, тэдгээрийн ангилал  зэрэг 150 гаруй нэр томьёоны  тодорхойлолтыг багтаасан.  

               

                

21


КУРС СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ Зохиогч: Шеин А.И. Он: 2017 Хуудас: 352 ISBN 978-5-4323-0218-2        Сурах бичигт байгууллагын  кинематик шинжилгээг нарийвчлан авч  үзсэн болно. Барилга ба байгууламжийн  тогтвортой байдал, динамикийг шийдвэрлэхэд тулгарах онол, практикийг  танилцуулав. Тэнцвэрийг хязгаарлах  онол дээр суурилсан дам нуруу ба хүрээ  тооцооллыг авч үзнэ. Механик асуудлуудыг шийдэх матрицын хэлбэрийг  дурдав. Онолын суурь ба төгсгөлөг  элементийн тооцооны жишээг үзүүлэв.

               

22


ДИАГНОСТИКА ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ Зохиогч: Орлов В.А., Хренов К.Е. Он: 2018 Хуудас: 98 ISBN 978-5-4323-0250-2          Хотын ус хангамж, ариутгах  татуургын сүлжээний техникийн нєхцєл  байдлын үнэлгээний асуудлууд,  дамжуулах хоолойн оношлогоонд  зориулсан тоног төхөөрөмж, багаж  хэрэгсэл, дамжуулах хоолойн сүлжээний  хувьсагчдын үзүүлэлтүүдийн  үзүүлэлтүүдийн мониторинг, зэрэг  асуудлуудыг тавьсан.

               

      

23


МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БЕТОНЫ ДВОЙНОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ Зохиогч: Баженов Ю.М.,  Алимов Л.А., Воронин В.В. Он: 2017 Хуудас:107 ISBN 978-5-4323-0246-5        Бетонын бүтэц, зохион байгуулалт,  технологи, өөрчлөгдсөн бетоны бүтэц,  шинж чанарыг бүрдүүлэхэд полимерүүд  идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэдэг. Ус нэвчих  усны төлөв байдалд хөлдөөх, гэсгээх  нөхцөл байдалд ажиллаж буй  давхаргатай материал бүтээх онолын  үндэслэлийг бүтцийн бүтцийн  тогтолцоог боловсруулсан. 

                 24


НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ВЗРЫВНЫХ И ПОЖАРАХ Зохиогч: Мкртычев О.В.,  Дорожинский В.Б., Сидоров Д.С. Он: 2016 Хуудас: 174 ISBN 978-5-4323-0176-5           Барилга байгууламжийн найдвартай  байдал нь дэлбэрэлт ба галын аюулын  үед температурын нөлөөллөөр бүрэн  хэмжээгээр шалгагддаг. Дэлбэрэлтийн  үед барилга байгууламж найдвартай  байх дүн, галд тэсвэртэй байдал зэрэг  асуудлууд орсон байна. 

               

                 25


ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СОСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Зохиогч: Баширов Х.З.,  Колчунов В.И., Федоров В.С.,  Яковенко И.А. ISBN 978-5-4323-0200-7 Он: 2017 Хуудас: 248          Номонд барилга багууламжийн  төмөрбетон бүтээцийн тооцооны онолын  талаар өгүүлсэн.

               

                 26


КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС

Зохиогч : Малбиев С.А. Он: 2017 Хуудас: 335 ISBN 978-5-4323-0177-2        Гарын авлагад үйлдвэрлэлийн,  иргэний болон хөдөө аж ахуйн барилга  байгууламжийн үндсэн бүтэц болох мод,  полимер материалын бүтэц, тооцоог  оруулсан.

                

27


БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ Зохиогч: Степанов С.В.,  Стрелков А.К., Швецов В.Н.,  Морозова К.М. Он: 2017 Хуудас: 203 ISBN 978-5-4323-0229-8           Энэ номноос газрын тос  боловсрууладаг үйлдвэрээс гарч байгаа  усыг органик бодис биогены элементүүд  ашиглан биологи, мембран болон  биосорбци мембраны аргуудаар усыг  цэвэрлэх технологийн талаар уншина.

               

       28


ЦЕМЕНТАЦИЯ ГРУНТОВ ИНЪЕКЦИЕЙ РАСТВОРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Зохиогч: Ибрагимов М.Н.,  Семкин В.В., Шапошников А.В. Он: 2017 Хуудас: 266 ISBN 978-5-93093-832-6        Номонд барилгын салбарт хэрэглэж  байгаа элсэн, карст, фракцийн  чулуулгийн овоолгуудыг бэхжүүлж,  нягтруулах шахах аргыг хэрэглэх онол,  практиктай холбоотой асуудлууд орсон  юм. 

               

                 29


ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Зохиогч: Копко В.М. Он: 2015 Хуудас: 339 ISBN 978-5-93093-890-6           Номонд дулаан хангамжийн  халаалт болон төвийн систем,  хэрэглэгчийн дулаан зарцуулалтыг  тодорхойлох аргын тухай оруулсан.

               

                

30


СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ Зохиогч: Анохин Н.Н. Он: 2017 Хуудас: 464 ISBN 978-5-4323-0209-0        Барилгын механикийн гарын авлага  нь дээд боловсролын байгууллагуудын  мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрийн дагуу  боловсруулагдсан болно. Гарын авлага нь  оюутнуудын биеэ даан бэлтгэхэд  зориулсан материалуудтай.          

                

31


САДОВО-ПАРКОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ Редактор: Ванпин Удавэй Он: 2017 Хуудас: 172 ISBN 978-5-93093-908-8        Цэцэрлэг, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн  архитектурын бүтэц, фасадны зураг,  цэцрлэгт байгууламжийн зураг төслийг  танилцуулсан болно.

               

                

32


КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Редактор: Старцева О.В.,  Ерофеева В.Т., Селяева В.П. Он: 2017 Хуудас: 558 ISBN 978-5-4323-0240-3        Нэг сэдэвт зохиолд янз бүрийн цаг  уурын хүчин зүйлийн харилцан  үйлчлэлд барилгын шинэ материал  гарган авах технологийн талаар  оруулсан байна.         

                

33


ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ. СТАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ Зохиогч: Еремеев П.Г. Он: 2017 Хуудас: 193 ISBN 978-5-4323-0215-1  

Гарын авлага нь ган, төмөр  утас, мембран, хосолсон системүүдийн  гангийн орон зайн бүтцийн талаарх  мэдээллийг агуулдаг. Эдгээр бүтцүүдийг  бэлтгэх, угсрах үндсэн аргийг тусгажээ.

34


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Зохиогч: Кудрявцев Е.М. Он: 2012 Хуудас: 328 ISBN 978-5-93093-892-0        Сурах бичигт барилгын машины  төрөл, барилгын иж бүрэн  механикжуулалтын төрөл, тооцоо,  зарчим, эд анги, үйл ажиллагааг  тодорхойлох арга зэргийн тухай  оруулсан.

               

                 35


КОНСТРУКЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Зохиогч: Иванов В.Н.,  Романова В.А. Он: 2016 Хуудас: 412 ISBN 978-5-4323-0179-6       Нэг сэдэвт бүтээлд орон зайн  бүтээцийн барьж байгуулах хэлбэрүүд,  Mathcad Аutocad програмыг хэрэглэж  гадаргуугийн зургийг зурах талаар  оруулсан.

               

                 36


КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ Зохиогч: Рылько М.А. Он: 2016 Хуудас: 326 ISBN 978-5-4323-0184-0       Барилга байгууламжийг барих үед  компьютерийн програмыг ашигладаг.  Энэ програмын талаарх мэдээллийг  номноос уншина.

               

                

37


КЛИМАТОЛОГИЯ И ФИЗИКА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ Зохиогч: Куприянов В.Н. Он: 2016 Хуудас: 194 ISBN 978-5-4323-0185-7       Номонд хот байгуулалт, барилгыг  барих үеийн архитектур-байгуулалтын  практикт нөлөөлөх цаг агаарын хүчин  зүйлийг авч үзсэн. Судалгааны үндсэн  дээр норматив баримт бичгийг  боловсронгуй болгох, сайжруулах арга  замыг санал болгож байна. Түүнчлэн  шинжлэх ухаан-судалгаа, зураг төслийн  байгууллагын ажилтан, оюутан, багш,  магистр, докторын оюутнуудад  зориулсан. 

               

      

38


СТЕНДОВЫЕ УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА НАДЕЖНОСТЬ Зохиогч: Гиясов, Б.И., Серегин,  Н.Г., Серегин Д.Н., Беляков В.А. Он: 2017 Хуудас: 73 ISBN 978-5-4323-0231-1       Энэ номонд хурдасгах зарчимтай  холбоотой техникийн системийн  найдвартай ажиллагааг турших талаар  бичсэн.

               

                 39


КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ Зохиогч: Кудрявцев Е.М. Он: 2018 Хуудас: 328 ISBN 978-5-4323-0256-4         Компьютерийн загварчлал, машин  механизмын үндсэн элементүүдийн  тооцоолол, машин элемент, механизмын  (3D) гурван хэмжээст загварыг бий  болгох үндэс суурь, механизмуудыг  тооцоолох, хамгийн их ачигдсан  элементийн бат бөх байдлын  шинжилгээний суурь машин ба механизм  (+ 1D) зэрэг онолын тухай бичигдсэн. 

               

                

40


РЕКОНСТРКЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Зохиогч: Орлов В.А. Он: 2017 Хуудас: 208 ISBN 978-5-4323-01994             Сурах бичигт усны эх үүсвэрээс  гарч буй усыг цэвэршүүлэх,  халдваргүйжүүлэлт хийх, усны хангамж,  түгээх системийг шинэчлэх, засварлах,  техникийн оношлогоо, дамжуулах  хоолойн сүлжээг шинэчлэх, засварлах,  дамжуулах шугам сүлжээг сэргээн  засварлах ажлын талаар өгүүлжээ..  

               

       41


ИНЖЕНЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ Зохиогч: Колодяжный С.А.,  Он: 2016 Хуудас: 328 ISBN 978-5-4323-0144-4         Соёлын өвийн дурсгалт газруудын  инженерийн судалгаа хийхэд  шаардлагатай мэдээллүүд орно.  Хэмжилзүйн үндэслэлийг хэмжих үр  дүнгийн статистик боловсруулалт,  түүнчлэн барилга байгууламжийн  нарийн төвөгтэй инженерчлэл ба  техникийн судалгаанд ашигладаг арга,  хэмжих хэрэгслийг багтаасан болно.  

               

      

42


ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Зохиогч: Мкртычев О.В.,  Райзер В.Д. Он: 2016 Хуудас: 908 ISBN 978-5-4323-0189-5

       Ном нь барилга байгууламжийг  барихад хэрэглэж байгаа найдвартай  байдлын онолын аргуудтай танилцуулна.  Тооцоолох хязгаар тогтоох аргын талаар  магадлалд дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд  магадлалтай аргыг үндэслэн тооцоолох  аргыг сайжруулах арга замыг  боловсруулсан болно.

               

      

43


ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРОВКА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ Зохиогч: Шукуров И.С. Он: 2016 Хуудас: 664 ISBN 978-5-4323-0180-2        Сурах бичигт шинээр хот 

байгуулах, ерөнхий план боловсруулах,  байгалийн болон техноген үйлчлэлээс  хотыг хамгаалах зэрэг үндсэн  асуудлуудыг тусгасан.

               

                

44


РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Зохиогч: Насонов С.Б. Он: 2017 Хуудас: 816 ISBN 978-5-93093-937-8

                   Номонд барилга байгууламжийн  суурь, модон, чулуун, метал бүтээцийн  тооцооны 114 ш жишээнүүд багтсан  байна.   

               

                

45


ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ Зохиогч: Орлов Е.В. Он: 2017 Хуудас: 217 ISBN 978-5-4323-0113-0      Барилга байгууламж, хот суурин 

газрын ус хангамж болон ус зайлуулах  хоолойн системийн тухай баримтыг  оруулсан. Хот ба барилгаас бохир ус  зайлуулах болон бохир усыг  цэвэрлээгээний схемийг харуулсан байна         

                

46


КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ПЛАСТМАСС Зохиогч: Гиясов Б.И.,  Запруднов В.И., Стриженко В.В.,  Серёгин Н.Г. Он: 2017 Хуудас: 582 ISBN 978-5-4323-0238-0   Сурах бичигт барилгын  материалын пластмасс ба модны шинж  чанарыг авч үзсэн. Барилгын бүтцийн  төрөл бүрийн хувилбаруудыг харуулсан  бөгөөд тэдгээрийн тооцоо, аргачлалыг  харуулсан болно.

               

                

47


ОБ АРХИТЕКТУРЕ ГОВОРЯТ АРХИТЕКТОРЫ ИНЖЕНЕРЫ ПИСАТЕЛИ Зохиогч: Аншин Л.З. Он: 2017 Хуудас: 190 ISBN 978-5-4323-0207-6       "Би бол архитектор биш, би инженер  хүн юм. Тэд бүгд өөр өөр насны, янз  бүрийн мэргэжилтэй хүмүүс байсан.  Өрөөгийн бүх хананы дагуу байрлах  миний номын тавиурт ойролцоогоор  хоёр мянган ном байна. Тэднийг дахин  уншаад би тэдний архитектур, бүтээлч  байдлын талаархи эдгээр бодлуудыг  цуглуулж энэ номыг бүтээв."

               

       48


КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ Зохиогч: Дячек П.И. Он: 2017 Хуудас: 676 ISBN 978-5-4323-0237-3      Үйлдвэрийн явцад агаар мандлын  параметрүүдийг өөрчлөх, агааржуулалтын системийг бүхэлд нь авч үзэх  асуудлыг авч үзнэ. Хөргөлтийн болон  агааржуулалтын системийн тухай  онолыг оруулжээ.

                

49


НАДЕЖНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ С СИСТЕМОЙ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ В ВИДЕ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ПРИ ... Зохиогч: Мкртычев О.В.,  Бунов А.А. Он: 2016 Хуудас: 121 ISBN 978-5-4323-0190-1

            Номонд газар хөдлөлтийн үеэр  резинэн металл холхивч ашиглаж төмөр  бетон бүтээцтэй байгууламжийн  найдвартай байдлыг хангах талаар  матетриалыг оруулсан байна. Резинэн  холболт ашиглан барилга байгууламжийг шууд динамик аргаар тооцоолох  аргачлал боловсруулсан.                 

                 50


СЕЙСМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Зохиогч: Мкртычев О.В.,  Решетов А.А. Он: 2017 Хуудас: 140 ISBN 978-5-4323-0206-9

     Номонд Фурье задлан шинжилгээ,  Вейвлет задлан шинжилгээ, фильтрийн  онол, тохиолдлын процессын онол,  санамсаргүй процессийн онол,  магадлалын онолыг ашиглан сейсмик  нөлөөний параметрүүдийг тодорхойлох  аргуудыг танилцуулсан байна. 

               

                 51


ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ... Зохиогч: Бедов А.И., Габитов  А.И., Знаменский В.В. Он: 2017 Хуудас: 924 ISBN 5-4323-0196-3       Гарын авлагад барилга  байгууламжийн суурийг сэргээн  засварлах аргууд, архитектурын  ангилал тус бүрд хэрэглэх онцлог,  сайжруулсан болон хүчитгэсэн бүтцийн  тооцоо, загвар, түүнчлэн тэдгээрийг  хэрэгжүүлэх технологийн аргуудын  талаар нарийвчлан тайлбарласан болно.  

               

52


ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДОВ Зохиогч: Шулятьев О.А.,  Мозгачева О.А., Поспехов В.С. Он: 2017 Хуудас: 510 ISBN 978-5-4323-0255-0       Энэхүү ном нь хотын гүний орон  зайг хөгжүүлэх түүх, инженерийн болон  геологийн судалгаа, хот суурингийн   бүтээн байгуулалтанд газар доорхи  бүтцийг байгуулах ажилд зураг төсөл  зохиох, үйлдвэрлэх үйл явцыг судлах  болно. Барилгын ажлын нөлөөлөл,  түүний дотор технологийн төсөл,  хамгааллын арга хэмжээ, геотехникийн  мониторинг зэргийг үнэлэхэд онцгой  анхаарал хандуулдаг. 

               

      

53

2018 он АСВ хэвлэлийн газраас ирсэн номнууд  
2018 он АСВ хэвлэлийн газраас ирсэн номнууд  
Advertisement