Page 1

I


oyl um sahi bi

eski zkul übü

edi t ör

handeaydı n

r edaksi yon

i mr ansat ı ş

yayı nahaz ı r l ama

f at maz aynepkı z ı l t aş

gr afikvet asar ı m

ber nadi l er

genel koor di nat ör

yasi nbal

f ac ebook/ eski z kul ubu t wi t t er / kt ueski z kul ubu finst agr am/ eski z kul ubukt u es ki z kul ubu@gmai l . c om mat baa

sakar yamat baa

anı tanı msat ma anmak

ani den

ansı z

ant i k

anı l aşmak

anı

anı t sal l ı k

anbean

an anı ver mek

ansı z ı n anı nda

Oyl um’ dayayı nl ananyaz ı l ar danal ı nt ı yapmakkaynak bel i r t mek şar t ı yl a ser best i r . Yaz ı l ar daki düşünc el er yaz ar l ar ı naai tol duğundanOyl um der gi si ni bağl amaz .

ani


oyl um Evvelz amani ç i nde,kal bursamani ç i nde. Tc et vel l er i ahşap, KTÜyol l ar ı ç amuri ken.

yasi n bal

r eyhan sakal l ı

uz r a at ı ş

i mr an sat ı ş

gül ay san

f . z eynep kı z ı l t aş

hande aydı n

ayşenur yaz ı mc ı

ber na di l er

f ur kan mut l u

‘ ’ Hakver i l mez , al ı nı r ! ’ ’ Busözl er l ebi rar ayagel enöğr enc i l erasl ı ndakendi l er i neai tol anmekanı haksahi pl er i ol ar akel egeçi r di l erve adı nı oankoydul ar . O YLUM Zamanl aOyl um’ dadi l egel endüşünc el erokul duvar l ar ı ndakendi si neyerbul duvebudüşünc el erkur ul uşaşaması ndaol anbi rokul unşeki l l enmesi ndeöneml ibi rr ol oynadı . Gel z amangi tz amanOyl um vei f adeet t i ği düşünc el er unut ul duveöğr enc i l erokul dapasi fdur umadüşt ül er . Ar adangeç en51yı l ı nar dı ndandönem öğr enc i l er i ol ar akbi zl erOyl um’ uvei f adeet t i ği düşünc el er i hat ı r l ayabi l mekadı naOyl um’ uyeni denyor uml adı k. Bağt emal ı i ki nc i sayı sıi l ebi r l i kt eOyl um kül t ür ününgünümüzl ebağkur ması nıamaç l adı k. Bu der gi yisi zl er l e bul uş t ur makt aki amac ı mı zhem eğl eni p öğr enmeni z isağl amakhem de öneml ibi rşeyi nf ar kı navar manı zıi st ememi z di . Al dı ğı mı z eği t i mi nas ı lamac ıpr oj eç öz enbi r ermi marol mamı z dan z i yadeent el l ekt üel bi rbi r eyol ar akyet i ş memi z di . Umudumuz buder gi yiokur kensi zl er i ndeenazbi z i m kadarkeyi fal manı zdı r . Keyi fli okumal ar . . . : )

ebr anur yı l maz


üt opyam üni v er si t em i nc i güngör

I I

zamanmekan, mekanzaman

oan muhammetf ur kanmut l u

I I I

8 1 2 1 4 1 7 1 8

32

35 36

40

44

46

an

mur atger men

her kesi çi nmi mar l ı k

al t er nat i fmi mar l ı k

şehr iat l as

r öpor t aj

r öpor t aj

r eyhansakal l ı

handeaydı n i mr ansat ı ş

I

6

unut ul muşkent

i ç i ndeki l er


22

50 51 52

eski zkul übü

fiki rs anatt as ar ı m

çi zt amaml a

v eci hihür kuş

20

54

pompei i gül aysan

ebr anuryı l maz ayşenuryaz ı mc ı

bel l ek

bel l ekt uhafbi rşey ber nadi l er

I V

f at maz eynepkı z ı l t aş

zi hi nsel mekanl ar ı mı z

V

27 28 30


7

oyl um Ian


7

oyl um Ian


üt opyam üni ver si t em i nc i güngör KTÜdeyi nc ebeni m yür eği mdeki yer i ni yaz abi l di m. Bi ri ki f ot oğr af ı mı da payl aşar ak.

8

oyl um Ian


s ayr et t i ği mi ç i n, f ar kı naol madan, gör medi ği m yaş amadı ğı m, bi rç ok ev eş yas ı nı,mekanl ar ı ,gi ys i l er i , dekor l ar ı , t abl ol ar ı , ar aba model l er i ni , mes l ekl er i , kadı n er kek i l i ş ki l er i niv . bç ok ş eyibu fil ml er deki ayr ı nt ı l ar dan öz üms edi ği mi , ç oki l er i yaş l ar ı mda f ar ket t i m. O yı l l ar dabuf ar kı ndal ı k, benibi r azdahahedefimeki l i t l edi . Çok v ar l ı kl ı bi r ev de maddi i mkanl ar ı mı zs ı nı r l ı ydıama,s por yapmak ,maç l ar a gi t mek. . .Li s el i ol mak par al ıdeği l di .Dol ayı s ı yl a dedemi n v e dayı mı n t üm muhal ef et i ne r ağmen, annemi n banaengelol mamas ı yl a“ enf az l a dayakyer i m, beni öl dür emez l erya” di yer ek, kı z ens t i t üs üne deği l , er kekkı z kar ı ş ı kT r abz onl i s es i ne kayı tol dum. Ai l emi z i ner kekl er ibi r 1 960or t a2. sı nı f yı lbeni ml egör üş medi l er , 1 963 l i s e2. s ı nı f bayr amdabi l ebanael l er i niöpt ür medi l er .Anc ako,or t a okul dader sç al ı ş mayan,üs t el i kbi rkezdes ı nı f t akal an, kendi s i nir es i m yapmakt an, maçv es por l ar danal amayan İ nc i ’ ni n,hedefine ki l i t l endi ği ndenel eryapabi l ec eği ni , l i s e 1 . Sı nı f t at eş ekkür egeç i nc eher kesanl adı . Enöneml i s i ben de kendi mianl adı m,t anı dı m.Mut l ak kaderol madı ğı nı düş ündüm. Üt opyam ger ç ekol abi l i r . 1 962eyl ülayı ndaLi s e1 . Sı nı f abaş l adı ğı mdaT r abz on’ da üni v er s i t e yokt u.Sanı r ı m s adec eT r abz on’ da üni v er s i t e kur ul mas ı nı nbakanl arkur ul u kar ar ıal ı nmı ş t ı . Benl i s e2. Sı nı f a baş l adı ğı m yı l ,KTÜ’ ye öğr enc ial ı ndı ğı nıs adec e duydum, ç okt ai l gi l enmedi m.O yı lağabeyi mİ s t anbul ’ da üni v er s i t eye baş l amı ş ,Ben de T r abz on Li s es i nde Fen böl ümünüs eç mi ş t i m. Çünkü; Çokç al ı ş mal ı ydı m,i kmal e bi l e kal mamal ı ydı m.Zat en l i s eyi bi t i r i nc eç al ı ş maya baş l ayac akt ı m v e beni m kaz anc ı mı ağabeyi me gönder ec ekt i k.Onun er kek ç oc uk ol ar ak üni v er s i t el i ol mas ıöneml i ydi .Ev l enec ekt i ,ev geç i ndi r ec ekt i .Onun önc el i ğiv ar dı .Beni m önümdekigör evi s ehi çs or uns uz l i s eyi bi t i r mekt i . Baş kahedefler eyönel mem i mkans ı z dı . oyl um Ian

9


1 965yı l ı ndal i s es ons ı nı f t aokur kens anı r ı m ni s anv eya mayı sayıol ac ak,Üni v er s i t eyegi r meki ç i n okul umuz da t es tus ul üi l e s ı nav yapı l ac ağı nıöğr endi k.Öğr enc i l i k hayat ı mı z da“t es tnedi r ”hi çbi l mi yor uz .Öğr et menl er i mi z bi z l er e aç ı kl amayapt ı l ar . Sor ul ar ı n4v eya5adetc ev abı ol ac ağı nı v e 1daki ka i ç i nde doğr uc ev abıbul up i ş ar et l eyec eği mi z is öyl edi l er .Bi l di kl er ikadar dabi z l er e ör nekl erv er di l ermi ?Hat ı r l amı yor um amamut l akabi ri ki ör nekgös t er mi ş l er di r . Dahaönc ekiyı l l ar dabi rakr abamı n İ TÜ’ yegi r meki ç i nİ s t anbul ’ agi di pİ TÜ’ des ı nav agi r di ği ni bi l i yor um.Sanı r ı m Ağabeyi m de İ s t anbul ’ da s ı nav a gi r mi ş t i . Beni m Üni v er s i t eokumakgi bibi rgör ev i m ol madı ğıi ç i n. “ GÖREV”di yor um.Çünkü babas ı zol uş umuyaş amı mda der i nl eş t i r i pi ç s el l eş t i r di ği m1 01 1yaş l ar ı mdanber i ,hayal kur mak,hev eset mek,öz enmekkav r aml ar ı nıbeyni mden s i l mi ş i mdi r .Yaş amı mı n önündeki bi r i ki yı l ı ger ç ekç i pr ogr aml amaköneml i di r .Bu pr ogr amagör edegünl ük, haf t al ı k,ayl ı k,gör ev l erv ar dı .Dol ayı s ı yl a bugör ev l er i m i ç i ndeüni v er s i t es ı nav ı nıkaz anmakyokt u.Sadec et es t s or ul ar ı nıgör mek,ç öz meyidenemek,kendi mit anı mak i ç i nüni v er s i t es ı nav ı nagi r di m. Hi çheyec anı m yok, s ür eni n yet meyec eği düş ünmekgi bi bi rt el aş ı m yok, s ı nav ı mi yi mi geç t i , köt ümübi l mi yor um. Bi l di ği ms or ul ar ı yapt ı ms adec e. Sonuç l argel di ği nde, ben1 22puanal mı ş t ı m. Ar kadaş l ar ı m ar as ı nda benden daha yüks ek puan al an yokt u.1 00 puanı n üz er i nde ç ok azki ş iv ar dı .Üni v er s i t eye gi r mek i s t eyen ç ok ar kadaş ı m 98,92 hat t a 78 gi bipuanl ar al mı ş l ar dı .O yı lT ür ki yedes anı r ı m enyüks ekpuanı n1 67 i di . Bi r üni v er s i t eye gi r i p gi r emeyec eği mi n hes abı nı yapmadı m,bi l mek bi l ei s t emedi m.Bana s or anl ar a da okumayac ağı mıs öyl edi m. Anc akt es adüfmübi l emem, o yaz Ankar a Zi r aat Fakül t es ihoc as ıol an akr abamı z , T r abz on’ agel div eannemebeni mi ç i n“Bukı z ı mı zç oki yi puan al mı ş ,Ankar a Tı p Fakül t es i ’ ne bi l e gi r ebi l i r ,ben kendi s i ne kefilol ac ağı m,Ankar a Zi r aatFakül t es i ’ ne kaydı nıyapt ı r ayı m.Sanahi ç bi rmaddiyükget i r mez .Ona bur sal ac ağı m bi z i mf akül t ei ç i ndeyur dayer l eş t i r ec eği m. İ nc i akı l l ıbi rgençkı z ,okus un,kendi niyet i ş t i r s i n”dedi . Annem deona, “ Ol mazbi z i m onun ç al ı ş ı pev eget i r ec eği par ayai ht i yac ı mı zv ar . Onunkaz andı ğıpar ayıİ s t anbul ’ da 1 0

oyl um Ian


t av anl ar ı nı nç okyüks ekol duğu, i ç i ndeç al ı ş anl ar ı ngül er yüz l ü ol duğu…. .Hayr etbu daki kaya kadarhi çf ar k et memi ş i m!Er t es iyı lağabeyi m de İ s t anbul ’ da i ş bul unc a, bendeokul umadev am edebi l di m. Üni v er s i t el iol mahi kayem böyl ebaş l adı . Maş at l ı kt aki okul da der s l er i mi zt emeleği t i m ol ar ak s ür üyor du. Mi mar l ı k, i nş aat di ye ayr ı l mamı ş t ı k. Şi mdi ki KTÜ kampüs üne t aş ı ndı ğı mı z da böl üml er i mi z i kendi mi z s eç t i k.

Ben mi mar l ı k böl ümünü s eç t i m.Üni v er s i t ede der s l er , l i s eni nağı r l ı ğı ndans onr aç okkol aygel mi ş t i bana. İ ns an ar kadaş l ar ı na,s i nemaya,t ar t ı ş mal ar a,ki t aba,ş i i r eç ok z amanbul abi l i yor du.Sonr al ar ıt as ar ı mi ş iç okkeyi fli ydi amahi çbi t mi yor du.T am bi t i r di m di yor s un, yenibi rş ey gel i yorakl ı na,s aat l ers aat l er ikov al ı yor ,kendi nis ür ekl i yeni l i yor s un. Yandaki f ot oğr af ,okul dabi reğl enc egec es i s unduğum bi l giyar ı ş mas ı ndan.Anc aknegec es i ydi , ni ç i ndüz enl enmi ş t i , hi çhat ı r l amı yor um.

oyl um Ian

1 1


7

oyl um Ian


7

oyl um Ian


z amanmekan mekanz aman handeaydı n i mr ansat ı ş

Zaman. . . Zamansaat ebakt ı ğı mı zdaakr epveyel kovanı nbi r bi r i ni koval ayar ak akt ı ğı ,zi hni mi zde i se bu koval amac anı n yer i ni al gı l ar ı mı zabı r akt ı ğı bi rkavr amdı r . Bukavr am ol ayl ar ı npeşpeşegel i şi vehar eket i nsür ekl i l i ği i l eol uşur . Her bi r eybunui ç sel l eşt i r i rvezamanevr enselbi rboyutkazanar akor t akdi l hal i negel i r . Ei nst ei ni sezamanı , busosyol oj i kt anı mdandahaf ar kl ı bi r bi ç i mdeel eal ı r .Gör el i l i kkur amı nagör ezamanvemekanı nbi r bi r i ndenbağı msı zol madı ğı nı söyl eyer ekhar eket vemekanol maksı zı nzamanı hi ssedemeyec eği mi zi i f ade eder . Mekan ve zaman Ei nst ei n’ i n dedi ğigi bi ,bi r bi r i nden bağı msı z ol ar ak al gı l anamaz.Zaman har eket l e bi r l i kt e mekanı , mekani seal gı dakideği şi mii l ezamanıür et i r . Bi r mekanı i l kkezdeneyi ml edi ği mi zde, mekanfizi ksel ol ar ak 1 4

bi ziet ki l erve zi hni mi zde bi ri mge ol uşt ur ur .Aynı mekanı f ar kl ı zamandi l i ml er i ndedeneyi ml edi ği mi zde i se mekanı n fizi kselözel l i kl er i nden çok,mekanda yaşanananl ar ı nol uşt ur duğui maj l armekanal gı mı zı şeki l l endi r i r .

z amani ç i ndefiz i ksel mekansi l i kl eşi r kenz i hi ndeki mekanol uşur

oyl um Ian


oyl um Ian

1 5


1 6

oyl um Ian


oan muhammetf ur kanmut l u

Gözümüzükapat ı pbi rşeyl ergör meyeç al ı şt ı ğı mı zdai l k ol ar aksi yahbi revr en, hi ç bi rşeyi kapsamayanbi ryokl uk gör ür üz. Yaşat maki st edi ği mi zanı ol uşt ur ac ağı mı z or t amaayakat mı şol ur uz. Gör düğümüzühat ı r l adı ğı mı z kadar ı yl a, hi sset t i ği mi zkadar ı yl aanı mı zı yaşat mak i st er i z. Önc et ekbi rnokt a, onokt adandoğanbi rç i zgi ve ç i zgi l er i nt anı t t ı ğı düşünc el er . Herc i si m, herkel i me, her maddet ekt ekyaşamı şol duğumuzanı t ekr ar hi ssedebi l meki ç i n. Gi t t i kç eyer l eşennesnel er gör düğümüzkar anl ı kevr eni yavaşyavaşaydı nl at maya başl ar . Önc emekanı nt üm par ç al ar ı nı kar anl ı kt an söker ekaydı nl ı ğakavuşt ur urdahasonr ayaşadı ğı mı z anı nzamanı nı . Or t ayaç ı kanbupar ç al ar ı sadec epuzzl e gi bi bi r l eşt i r mekkal ı yorger i ye. Bi ral t l ı ğı ol mayansonsuz buc aksı zbi rpuzzl e. . T üm par ç al ar ı nı doğr uşeki l dedoğr u yer ekoymamı zger eki yor . Akl ı mı zdayaşat t ı ğı mı z kadar ı yl a. Puzzl e’ ı nt üm par ç al ar ı nı önc edüşüner ek ol uşt ur uyor uzdahasonr at ekt ekyer l er i net akı yor uz. Ya Puzzl e’ ı nbazı par ç al ar ı kaybol ur sa?Yaşadı ğı mı zandaki mekanı nkapı sı varmı ydı ?Ac abamekanı nşur ası ndabi r duvarvarmı ydı ?Asl ı ndakur duğumuzanı ger ç ek yaşanmı şl ı kt anayı r anşeybuydu. Ger ç ekt eherşeynet t i gör ebi l i yor duk, hi ssedebi l i yor dukf akatyaşat t ı ğı mı z andaoanı nekadarözümsedi ği mi zegör e, hi sset t i ği mi ze gör e, hat ı r l adı ğı mı zagör emekanı mı zı ol uşt ur uyor duk. Or adakapı var dı yadayokt u, duvarvar dı yadayokt u. . Öneml i ol anoandaki mekanı mı nt am ol ması deği l bi ze oyl um Ian

yaşat t ı ğı anı t am ol ar akyansı t abi l mesi ydi . Eğerokapı sı z yadaduvar sı zanı mı t am ol ar akyaşat amı yori se kaf amı zdaki anyer i net ekr arbi rkar anl ı kevr enveaç ı l an gözl er l eger ç ekdünya. Dahabi rsür üyeni anı yaşayac ağı mı zyeni ger ç ekl i kl er . Bel ki şuanbi r i ni yaşı yor uzyadayaşayac ağı z. Öyl eyseni c eyeni anı l ar .

1 7


7

oyl um Ian


7

oyl um Ian


zi hi nselmekanl ar ı mı z f at maz eynepkı z ı l t aş

20

oyl um Ian


Fat maZeynepKı z ı l t aş,Ger ç ekl i kÖt esi ,201 7 oyl um Ian

21


7

oyl um Ian


7

oyl um Ian


bel l ekt uhafbi r şey ber nadi l er ” Ar r i val ”uz ayl ı l ar l ai l gi l i yapı l mı şbi l i m kur gufil ml er i nden” bi r i . Amaonudi ğerfil ml er denayı r anenöneml i öz el l i ği sor duğusor ul ar ac evapar ar kenbel l ek, al gı , di l ve . z amanadeği nmesi T edChi ang’ i n“ St or yofYourLi f e”adl ı öyküsünden uyar l anmı şol anfil mde, 1 2adetuz aydangel en ’ şeyl er ’ i l e dünyanı nf ar kl ı yer l er i nekonuml ananuz ayl ı l ar ı n, gel i ş sebepl er i ni anl amayaç al ı şı r ken,uz ayl ı l ar l aar amı z da t er c ümanol mayaç al ı şan, hi kâyeni nkahr amanı di l bi l i mc i Dr . Loui svebi rgr upbi l i mi nsanı uz ayl ı l ar l ai l et i şi m kur mayaç al ı şması nı konuedi ni yor . Bubi l i mi nsanl ar ı uz ayl ı l ar ı ndi l i ni ç öz üponl ar aher kesi nmer aket t i ği o öneml i sor uyusor mayaç al ı şac akt ı r : “ Budünyayaneden “ ?gel di ni z Buyaz ı da, Ar r i val ’ danyol aç ı kar akz amandan, bel l ekt en, al gı danvefil mi nhersekansı nasi nmi şest et i k . ol gusundanbahsedi yor Ar r i val , konusuvebar ı ndı r dı ğı fiki r l er i nyanı nda, gör sel l i ği yl ededi ğerbi l i m kur gufil ml er i ndenayr ı l ı yor . . Fi l m, sadeveger ç eğeyakı nbi rgör sel l i ğesahi p

24

oyl um Ian


Fi l mdehept apodl ar ı npür üz süzbedenl er i üz er i ndegöz , kul akveyaağı zgi bi ni t el eyemedi ği mi zunsur l ar ı n bul unmaması , budet ayl ar ı nekl enmemesi ni nt er c i h edi l mesi hept apodl ar ı nbi r azdahagi z eml i gör ünmel er i ne yar dı mc ı ol makl abi r l i kt e, t ı pkı ‘ Kabuk’ daki gi bi başı sonu bel l i ol mamadur umunar ast l ı yor uz

“ Kabuk”adı ver i l enuz ayaai t“ şey”l er denbaşl amak ger eki r se;Bi rbi l i m kur gufil ml er i nder ast l adı ğı mı z al ı şı l agel meyen, poz i syonuvebi ç i mi yl edi kkatç eki yor . Far kl ı amabi rokadardadoğanı npar ç ası gi bi ol an ‘ kabuk’ 1 5Eunomi aadı ndabi rast er oi ddenesi nl eni l mi ş. Doğal bi runsur danesi nl eni l mesi , bi ç i mi nbaşl ar da“ uz ay gemi si ”ol ar akni t el eyemedi ği mf ar kl ı l ı ğı nı ndandol ayı yadı r gananser bestbi ç i mi dahasonr ar ahat l ı kl a beni msememi z i sağl ı yor , or gani kbi rhal kaz anı yor . Ayr ı c a, ‘ kabuğun' t asar l ananbuser bestbi ç i mi yl e;fil mde, anl at ı l anz amanı nbaşı vesonununbel l i ol maması dur umuyansı t ı l mayaç al ı şı l ı yor .

Dr . Loui suz ayl ı l ar ı nget i r di ği mesaj ı , di l i i l kç öz enki şi ol ar akaydı nl anmayaşı yor . Fi l mi nbi rböl ümünde bahsedi l enSapi r Whor fhi pot ez i yl e, düşünc el er i ndi l i l e i l i şki l i ol ması , di l sel gör ec el i l i kdur umuDr . Loui syaşadı ğı buaydı nl anması hakkı ndai puç l ar ı sunuyor . Hi pot ez e gör e, z amanı nası l al gı l adı ğı mı zvekul l andı ğı mı zdi l i doğr udanet ki l i yor . Dol ayı sı yl a, uz ayl ı l ar ı ndi l i ni öğr enen Dr . Loui s’ i ndüşünc ebi ç i mi deği şmesi yl ez amanal gı sı geç mi şvegel ec ekt ensı yr ı l ar ak, bi rbüt ünedönüşüyor . Bi z l erbi l di kl er i mi zol angeç mi şt en, bi l i nmeyenol an gel ec eğeyol al ı r ken, Dr . Loui shept apot l ar ı ndi l i ni . öğr ener ek,z amanı nbi l gi si neer i şi yor

Ar r i val ’ ı nbüt ünündehi sset t i ği mi zsadeveger ç eğeyakı n gör sel l i kuz ayl ı l ar ı nbedeni ni nt asar ı mı ndadadi kkat ç eki yor . Uz aydayaşayan, bi raht apot a benz et ebi l ec eği mi zuz ayl ı l ar ı n, bel ki degövdel er i ol ar ak konuml andı r abi l ec eği mi zsi msi yahüstkı sı ml ar ı ndan sar kanyedi adetkol ubul unuyorvebuyüz den ‘ hept apod’ ol ar aki si ml endi r i l i yor l ar . 25

oyl um Ian


Uz ayl ı l ar , şi mdi yi vegel ec eği aynı andagör ebi l i yor l ar . Dol ayı sı yl ahi pot ez dedeni l di ği gi bi f ar kl ı bi rdüşünc e t i pi nesahi pol anuz ayl ı l ar ı nkonuşt ukl ar ı di l ve kul l andı kl ar ı al f abedebunauygunbi ç i ml enmi ş.

Fi l mdeuz ayl ı l ar ı nal f abel er i ni /c üml el er i ni , hept apodl ar ı n kol l ar ı nı nuçkı smı ndabul unandeni z yı l dı z ı şekl i ndeki vant uz l ar dangazf or munda, mür ekkebebenz erbi rşey f ı şkı r t ar ak, şeafduvar ı nüz er i ndeol uşt ur dukl ar ı ç ember l eri l eyaz dı kl ar ı ndagör mekt eyi z .

Mi ni mal i stbi rt asar ı masahi pol anbudi l i n al f abe/ c üml el er i dai r esel . Kur dukl ar ı c üml enekadaruz unol ur saol sun, c üml eni n yaz ı l ı i f adesi hept ekbi rç ember deni bar etol uyor . T abi i ki ç emberhersef er i ndeaynı deği l , et r af ı ndaki gi r i nt i ve ç ı kı nt ı l ar ı ndeği şmesi i l ec üml eni nanl amı dadeği şi yor . Fi l mi ngenel t asar ı ml ar ı ndaol anbaşı sonubel l i ol mama dur umuhept apotal f abesi /c üml esi ni nt asar ı mı nda kendi ni döngüsel l i kol ar akyansı t ı yor . 26

hi kâyesi ni , sı r ası yl adeği l kar maşı kpar ç al ar l avegöst er mesi nedeyansı yor .Par ç al ar ı nbi r l eşer ekbi rol masür ec i ne t anı kl ı keder ken,dahafil mi nhenüzüç ünc üdaki kası nda Dr . Loui shayat ı nı nhi kâyesi ni nsonsahnesiol ar akkabul eden ‘ dai r esel ’bi rkor i dor da yapı l an yür üyüşl e bi z l er l e t anı şı r ken;dahafil mi nenbaşı ndan, “ Bel l ekt uhafbi rşey. Hi çdüşündüğüm gi bii şl emi yor . ”di yer ekbi z l er ei puç l ar ı sunuyor .

Fi l mi ni ç er i si ndekifiki r ,t asar ı m veyanunsur l ar ı nhepsi , fil mi n t amamı nı ol uşt ur an or gani k bağl ant ı l ar i l e kur ul duğundan,fil mi nbi t i şi yl eyokol anz amankavr amı . yer i ni , " an"ı nt adı nı ç ı kar mayabı r akı yor oyl um Ian


bel l ek ebr anuryı l maz ayşenuryaz ı mc ı

Bi ryer l eşmebi ç i miol ar akkentt opl uml ar ı n gel i şi m sür ec ii ç er i si nde bel i r l i bi r aşamanı n ür ünüdür .Bu t anı mdan da ç ı kar abi l ec eği mi z gi bi kent i n ve kentki ml i ği ni n ol uşumu i ç i n bi rsür eç ger eki r . Busür eçi ç er i si ndekent l erbi r denç okki ml i k dekazanabi l i r . Kentki ml i ği ni nyaşat ı l ması ndat ar i hi dokunun kor unumu ç oköneml ibi rpayasahi pt i r . Kentki ml i ğii ç i nbaşkabi röneml iet kendedoğal ç evr eni nvar l ı ğı vekor unumudur . Yaşamsalf aal i yet l eri l ekentar ası ndakii l i şki de mekânl ar ve mekânl ar ı n kul l anı mı zamanl a deği şmekt edi r .Budeği şi ml ert eknol oj i k,pol i t i kve sosyal al anl ar daki gel i şmel er den de kaynakl anmakt adı r . Mekânl ar ı ndabi zl ergi bi bi r erhaf ı zal ar ı , bel l ekl er i var dı r ,bul undukl ar ıyer evebağl amagör e.Günl ük hayati ç er i si nde,bi zi m i ç i n önem ar z et medi ği ni düşündüğümüz mekânl ar yaşanan ol ayl ar ç er ç evesi nde bel l eği nigüç l endi r ebi l i r .Ankar a’ da Güvenpar k’ t a ol an pat l ama da buna bi rör nekt i r . Pat l amadan önc e i nsanl ar ı n r ahat l ı kl a vaki t geç i r ebi l di ğibi rkenti ç isosyalal ani ken, yaşanı l an ol ay sonr ası , geç i ş mekânı hal i ne gel mi şt i r . Bel l ekl er edebuşeki l dekazı nmı şt ı r HermekânGüvenpar kgi bi anı msanmazt abi . oyl um Ian

Bazımekânl ari se mut l ul uk mekânl ar ıol ar ak adl andı r ı l ı r l ar .Zi hi nl er egel di kl er i ndehuzurver i r l er i nsanl ar a,i st emsi zc e mut l u eder l er .Gani t a da mut l ul uk ver i c imekânl ar dan bi r i di r ,bazıki msel er i ç i n.Eskigör ünümünden ol dukç a uzakl aşı p hal a aynı hi ssi yat ı yaşat ması mut l ul uk mekânı ol ması ndankaynakl anmakt adı r . Mekânl ar ı nbi rol uşum sür ec ivar dı r , Gani t a’ dada bunl ar at abiol muşt ur .1 920l iyı l l ar da yal nı zc a bi r kayadani bar et ken, atar abal ar ı yl at aşı nankuml ar l a Kani t al ı Al i Bey sayesi nde bi r mekân hal i ne get i r i l mi şt i r Gani t a.Hemen önünün pl ajol ar ak kul l anı l ı p,koyu sohbet l i ,r aksl ıai l e yemekl er i ne kuc ak aç mı şt ı r .Mut l ul uk mekânıi mgel er i ni n her bi r i ni t aşı makt aydı . Mekanl ar ı n bel l ekl er iyaşanı l an ol ayl ar ,yapı l an f aal i yet l ervegeç i r i l enzamani l ei l gi l i di r .Bazende sani yel er sür en bi r ol ayl a zi hi nl er e ç ok köt ü kazı nabi l i r ken,bazen de uzun sür eç i ç er i si nde geç i r i l enzamandoğr ul t usundai yibi rmekanol ar ak kazı nabi l i r .

27


7

oyl um Ian


7

oyl um Ian


pompei i gül aysan

Pompeiİ t al ya’ nı n Campani a böl gesi nde,Napol i yakı nl ar ı nda,Akdeni z’ eyakı nbi rkonumdadı r .Bur ası M. Ö.1 . y. y.sonundan M. S.1 . y. y.or t al ar ı na kadar yer l eşi m gör en küç ükbi rt at i lkasabası dı r .İ t al ya’ nı n dör tbi ryanı ndan bi rç ok i nsanı n gel di ğibu kent t e i nsanl areğl eni p hayat l ar ı na devam eder ken şehr i n yakı nı ndabul unanVezüvYanar dağ’ ı i nzi vayaç eki l mi ş bi rkeşi şgi biuzunc abi rsür esessi zl i ği nikor umuşt ur . Sonr ası nda i se 79 yı l ı nda Vezüv’ ün pat l aması sonuc unda i ç i nde bar ı ndı r dı ğıbüt ün güzel l i kl er i yl e kent ikül l er iar ası nda günümüze kadar kor umayı başar abi l mi şt i r . Hat t aodenl ikor umuşt urkikor kudan vüc udu bi r bi r i ne dol anmı ş bi rköpeği n kor kusunu bugün bi l e büt ün ger ç ekl i ği yl e gözl er i mi zi n önüne ser mekt edi r . Pompeibüt ün gi zeml er i nden ve sı rper del er i nden ar al anı psankiel i mi zdent ut upbi zioyı l ar agöt ür enbi r zamanmaki nesi di r . Öyl eki büt ünoi nsanl art aşl aşmı ş ol ması nar ağmensankiherandı şı ndakii nc ebi rzar ı par ç al ayac akmı şç ası naöyl ec ekal ani nsanl ar ı noanki 30

ac ı sı nı ,kaç ı şı nıve bağı r ı şl ar ı nıbi ze hi sset t i r mi şt i r .O ankisar sı nt ı nı n önc e hi ssedi l i şive ar dı ndan gel en depr emi ni nsanl ar da yar at t ı ğıpani k anı ,i nsanl ar ı n kaç ı şı , hemen hemen hepsi gözl er önünde bul unmakt adı r . Pompei ’ de ar t ı ki nsanl ar t aşl aşmı ş gör ünüml er i yl e şehr i n bi rpar ç asıhal i ne gel mi şgi bi di r .Or ayıgezen i nsanl arsadec e bi nal ar ıdeği laynızamanda or anı n ger ç eksahi pl er i nidegör ebi l meşansı nıel deet mi ş,o zamandaymı ş gi bibu yaşananl ar at anı k ol makt adı r . Zamanı n akı p gi t t i ğibu dünyada i nsanl arsessi zl i ğe gömül ür ken dı ş dünyanı n et ki l er i nden payı nıal an mi mar i deevr eni nyı kı c ı l ı ğı ndankaç amayı pyı l l ar ayeni k düşüşüyl e akı pgi denzamanıyüzümüzevur makt adı r . Tı pkıMoor e’ un dedi ğigi bi‘ Zaman yoksa deği şi m ol maz;deği şi m yoksazamankavr anamaz. ’ Zi hni mi zde Moor e’ un dedi ğigi biol ayl ar ı n ar dıar dı nagel mesi yl e ar adaol andeği şi mi zamanl aal gı l ar ı z. FakatPompei ’ de deği şi m yüzyı l l ar dı rner edeysehi çyokdenec ekkadar azdı r . Bununsebebi mekanı nyı kı mdansonr aki hal i ni oyl um Ian


t üfleryar dı mı yl a kor unması ,ner edeyse o ana ger i dönmemi zisağl ar . O andaol mamı zmekan, zamanve bi r eyi nbenl i ği yl esağl anı r .Benl i ği mi zor ayıal gı l ar ken, or adabul unamayani nsanl ar ı nr uhununor adaol mayı şı bi zio zamana ai tkı l mamakt adı r . Pompeide o andaymı ş gi bi ol mamı zı sağl ayansa i ki t emel unsur sa: benl i k ve mekan. Or aya gi den bi z ve kor unmuş ol an mekandı r . Bu kor unmuşl uk bi zi zamanda gezi nt i ye ç ı kar sa da r uhun bul unmayı şı or aya ai t kı l amamakt adı r . Deği şen zaman ama deği şmeyen mekan bi zi bu anl am kar gaşası nda boğul mamı zı sağl amakt adı r . Doğanı nyasasıger eğizamandur maksı zı nakmakt a vebi zdebuzamandakendi mi zebi ryeredi nmekt eyi z. Bi zl er i özel kı l an da bu deği l mi di r zat en? Ve Pompei ’ deki i nsanl ardakendi yaşaml ar ı nı yaşamı şve bu dünyayı benl i kl er i yl e t er k et mi şl er di r . Ama Pompei ’ de benl i ği nial ı p göt ür en t ek şey i nsanl ar ı n r uhudeği laynızamanda bi rkı r mı zı , PompeiKı r mı zı sı dabenl i ği nial ı pgöt ür müşt ürbudünyadan. Öyl ekibu kı r mı zısadec e Pompei ’ de bul unmuşve bugün asl a ür et i l ememekt edi r .Ki mseni n sı r r ı nıç özemedi ğibu kı r mı zı bi rhayvanı nkanı ndanol abi l ec eği gi bi , bi rgül ün yapr akl ar ı ndandayapı l ı yorol abi l i r . Bel kidebukı r mı zı oi nsanl ari ç i nç oközelvekut salol abi l i ramahi ç bi r anl amıda ol mayabi l i r .I nsanı n akl ı nda bi r ç ok sor u bı r akanbur engi nhi çbi rözel yanı ol masavet amamen şanseser i sadec eor adabul unuyorol sadasonuç t abu i nsanl ar a özel di ve bunl ar a ai t kal dı . Vezüv Pompei ’ dekii nsanl ar l abi r l i kt ebugi zeml ikı r mı zı yıda kül l er i ni nar ası ndasakl amayı başar dı . Zamanı n ar ası ndası kı şmı ş,asl ı ndabi zl er epekç ok şeyanl at an kentki mi ne gör e doğa/ t anr ıt ar af ı ndan c ezal andı r ı l mı ş,ki mi ne gör eyse böyl e bi rf el aket ol masauzayaç ı kac aki l kt opl um ol ac ağı düşünül sede sonuçol ar akbukentdoğayayeni kdüşmüşvebüt ün o yar ı m kal an hi kayel er i yl e bi r l i kt e uzunc a bi rsür e der i nl ergömül ükal mı şt ı r . Ki m bi l i rbel ki bi rgünpompei kı r mı zı sı t ekr arhayatbul ur .

oyl um Ian

31


unut ul muşkent r eyhansakal l ı

Ri vayet egör eKar s’ ı ngüneydoğusundamasal l ar daki gi bi ,i nsanl ar ı nmut l uol duğubi rkentvar mı ş.Hergüzel şeyi n bi rsonu ol duğu gi bibu kentde zamanayeni k düşüp ç eşi t l isebepl er den dol ayıt er k edi l mi ş.Kent t e Ur um Papa adı nda bi r i si yaşar mı ş.Şehr i n şenl i kl i zamanl ar ı nadat er kedi l i şi nedet anı kol muşol ac akki her yedi yı l da bi r yat t ı ğı yer den doğr ul up yedi t ane ger ç ekl eşmesi i mkansı zsor usor ar mı ş: Göğedi r ekdi ki l di mi ?Deni zeköpr ükur ul dumu?Yumur t ayakul pt akı l dı mı ?Deveyenal ç akı l dı mı ?Kat ı rdoğur dumu?Öl üdi r i l di mi ?Ani şenel di mi ?Eğerbusor duğusor ul ar aol uml ubi r c evapal ı r sagününbi r i ndekentyeni denşenzamanl ar ı na dönec ekmi ş,al amazsa kı yamet e kadar i nsan yüzü gör meyec ekmi ş… Anl at ı l anl ar ı nnekadardoğr uol duğunubi l memekl e ber aberki mizamanböyl eef sanel er eki mizamanşar kı kl i pl er i ne konu ol an ve or aya gi t t i ği ni zde bi rmasal ı n i ç i ndeymi şi zl eni mi ver enbusonsuzdi yar ı nadı Ani . Adı nı n ner den gel di ği yl e i l gi l i f ar kl ı gör üşl er bul unmakt adı r .Bazıyazı l ar da İ r an t anr ı l ar ı ndan ol an Anahi t a’ dan ( Per s mi t ol oj i si nde aşk ve doğur ganl ı k t anr ı ç ası )gel di ği ,bazıyazı l ar dai seAni ’ ni nEr meni c ebi r kadı ni smi ol duğudüşünül mekt edi r .

32

oyl um Ian


İ l k yer l eşmel erM. Ö 3000’ l iyı l l ar a kadaruzanı p; yer l eşi m yer l er ivadi dekivol kani kkökenl imağar al ar dan başl ayı pgünümüzekadargel ebi l meşansı nasahi pol an anı t sal yapı l ar akadardayanmakt adı r . Ani ’ ni nmekânsalgel i şi mi nebakt ı ğı mı zdaönc esur l ar i nşaedi l mi ş,sur l ar ı ni ç er i si ndekal anar azi l er ekonut l ar , dükkanl ar ,han,ambar ,hamam,i badetyer l er iveür et i m i şl er i ni nyapı l dı ğı ç eşi t l i i mal at hanel eri nşaedi l mi ş. Büyükbi rgeç mi şesahi pol anbukent i nyakl aşı kyi r mi dör tf ar kl ı uygar l ı ğaevsahi pl i ği yapt ı ğı söyl enmekt e. Gezi boyunc a bazıuygar l ı kl ar ı n bu kent t e bı r akt ı ğıi zl er e r ast l amakmümkün. Yedit anegi r i şkapı sıol anAni ’ ni n,Ar sl anl ıkapı sı ndan i ç er igi r di ği ni zde zaman t ünel i ne gi r mi ş hi ssiyar at an, gezi yener edenbaşl ayac ağı nı zıbi l emedi ği ni zgeni şl i kt e vebambaşkabi ryer deol duğunuzudüşündür t enbi ral an kar şı l ı yorsi zi . Herbi r ibi r bi r i ndengüzelol anvegeç mi şzamanl ar ı n anı sıol ar akbuanı yıyaşat maki ç i nt ekbaşl ar ı nahayat t a kal ma müc adel esiver en bu gör keml iyapı l ar ,bi r ç ok medeni yet e ev sahi pl i ğiyapmı ş ol duğundan or t ak bi r mi r asol ar ak kül t ürve t ur i zm t anı t ı ml ar ı nda yeral mak i st er ken sadec e har abe ol ar ak anı l manı n bur ukl uğu i ç er i si ndegi bi l er .

oyl um Ian

Kendidüşünc el er i mi zi n dı şı nda f ar kl ıdüşünc el er e t ahammüledemedi ği mi zşuzamandahem İ sl ami yet ’ i n hem Hr i st i yanl ı k’ ı nhem debaşkadi nl er i nsembol l er i ni bi r ar adat ut anAni ’ ni nbi zl er eç okgüzelbi rör nekol duğunu düşünür kenhayr anl ı kbesl ememekel dedeği l . İ nsanl ar danç okyör ehal kı nı nhayvanl ar ı nı ngezdi ği bu İ pek Yol u’ nun da üzer i nden geç t i ğiAni ’ de i kiül keyi bi r bi r i nden ayı r an t elör gül er i n ol duğu yer de i kiül keyi bi r bi r i ne bağl ayan yı kı l mı ş bi rköpr ü de bi ze ç ok şey anl at ı yorasl ı nda. Buger ç eküst üyol c ul ukt ai l er l er kenkar şı mı zaç ı kan nadi r , ç oğununyazı sı nı nsi l i ndi ğibi l gi l endi r mel evhal ar ı nı geç er kenAni ’ ni nt er kedi l enensonyer i ol ar akdüşünül en Kı zKal esi ’ ni nbul unduğu, ul aşı mı di ğeryapı l ar agör edaha zor ol an ar azi Ani ’ ni n gör ül meye değer en güzel manzar ası nasahi p. Ani ’ ni nyı kı l masebepl er i ndenbazı l ar ıdai st i l al arve depr eml er di r . Or ayagi t t i ği nandani t i bar enc ennet t enbi r par ç aymı şi zl eni miyar at anbuant i kkentumar ı m bi rgün haket t i ğideğer igör ürvei l er i desadec eant i kbi renkaz ol ar akanı l makdur umundakal maz. Ki m bi l i rbel ki bi rgün Ur um Papauyandı ğı ndaAni ’ yi yi neoşenzamanl ar ı ndaki hal i yl egör ür . ht t p: / / www. pl anl ama. or g/ i ndex . php/ pl anl amaor gyaz l ar 5/ 1 31 uc undab uc agoer uel meyenbi r z amant uenel i qant i kkent anq

33


7

oyl um Ian


an: 1 . i si m: Dönüşüol mayanbi ryol dapeşi sı r ası r al anmı şherbi rpar ç a.

7

oyl um Ian


mur atger men “ Başkal ar ı nı ndeği ldekendii st edi ği ngi biyaşamaki çi nger ekl i zemi niol uşt ur maksabı rger ekt i r i yor .Zamanl aherşeyr ayı na ot ur uyorv ei şi nii yiyapt ı ğı nsür ecesenbi ri şar amadani şl er gel i psenibul uyor . ”

36

oyl um Ian


1 .Eği t i m hayat ı nı zşehi rböl gepl anl amasıi l ebaşl ayı p, mi tde mi mar l ı k üzer i ne yapt ı ğı nı zyüksek l i sansi l e devam et mi ş. Şu an i se,f ot oğr af çı l ı ki l e uğr aşı yor sunuz?Fot oğr af çı l ı ğabuyönel i şi ni znası lger çekl eşt i , bi zebusür eçt enbahsedermi si ni z? Babam şehi rpl ancı sıol ar akyet i şmi ş, ODTÜŞehi rve Böl ge Pl anl ama Böl ümü’ nün kur ucul ar ı ndandı r .Şehi r pl ancı sıol mayakar arver di kt ensonr a;bi rpl ancı nı naynı zamanda zi r aat t an,i kt i sat t an ve di ğeri l gi l ial anl ar dan büt ünsel ol ar akanl aması ger ekt i ği ni düşündüğüi çi n, ai l esi ni ndedest eği yl eyur tdı şı ndaokuyup4ayr ı üni ver si t eden4ayr ıder eceal ı yor( Col umbi a, Cor nel l , UCBer kel ey ve Seat t l e St at e Uni ver si t y) .T ür ki ye’ ye gel di kt en sonr adaf ar kl ıgör evl er debul undu.Bi rgünbanaşöyl e demi şt i :“ Benmesl eği meveİ st anbul ’ ayı l l ar ı mıver di m, amabanaki msegel i pdeİ st anbul ’ ungel eceğihakkı nda bi rsor usor madı ;amaAj daPekkan’ asor dul arneyazı k ki ! ” Ben i se i l k ol ar ak şehi r ci l i k ve ar dı ndan mi mar l ı k okudum;heri ki mesl eği ni çi ndedebüyükbüt çel er i n

veser mayeni n baskı n ol duğunu gör üp,büyükser mayeni nol duğuyer deözgür l üğünol madı ğı nı deneyi ml edi kt ensonr aheri kimesl eğidei cr aet memeye kar arver di m.4seneeği t i m al ı p,hat t ager ekt i ği nde üst üneyüksekl i sansokuyupuzmanol ar akyet i şi yor uzamaki mseni nbi zi , mi salbi rdokt orgi bi , uzman ol ar ak gör müyor ;ser maye ne i st er se o ol uyor .O yüzdenbendeöl çeğidahaküçül t er ekf ot oğr af çı l ı ğa geçt i m. Sayı sal sür eçt e, el i ni zdei yi bi rf ot oğr afmaki nesi ve güçl übi rbi l gi sayarol duğusür ecener edeyset amamenözgürol uyor sunuz.Eskidöneml er defil m sat ı şı yapandükkânl ar avefil mi banyoedenpr of esyonel f ot oğr afst üdyol ar ı nabağl ı ydı kzamanvekal i t eaçı l ar ı ndan. Fi l misat anki şifil midepodai yişar t l ar dasakl adı mı ,banyoyuyapanst üdyokal i t el isonuçi çi nyet er l i t ekni k yet er l i l i ğisağl adımıgi bikonul ar da endi şe t aşı yor duk.Şi mdi l er debu konul ar daar t ı kendi şeye mahal yok;f ot oğr af ı çeki yor sunvedi r ektol ar akbi l gi sayar dai şl i yor sun. Pr of esyoneldüzl emdei şbi r l i ğiyapt ı ğı m müşt er i l er ei çer i k sunduğum zaman,di ğerf ot oğr af çı l ar dan f ar kl ıvemümkünol duğukadarkendi nehasi çer i kl er sunmayaçal ı şı yor um vei şi mihepzamanı ndat esl i m edi yor um kidi ğer l er i ndenbi rf ar kı m ol sun,i nsanl ar banagüvensi n, yapt ı ğı mi şl erzi hi nl er i ndeyeret si nve t ekr art ekr arçal ı şmaki st esi nl er . Başkal ar ı nı ndeği l de kendii st edi ği n gi biyaşamak i çi n ger ekl izemi ni ol uşt ur maksabı rger ekt i r i yor . Zamanl aherşeyr ayı na ot ur uyorvei şi nii yiyapt ı ğı nsür ecesenbi ri şar amadani şl ergel i pseni bul uyor . Fot oğr af aveküçüköl çekl i bi r yaşam f or munageçmi şol makt andol ayı çokmut l uyum. 2.Tüm busür eceekol ar ak,f ot oğr af çı l ı kl ai l kci ddi t anı şmanı znası lol du? Ger ekşehi rpl anl amager eksedemi mar l ı kol sun, bi zl ergi t t i ği mi zyer l er debel gel emeyapmaküzer ef ot oğr afmaki nesit aşı makzor undayı zzat en. Gi t t i ği mi z şehi r l er debeğendi ği mi zdet ayl ar ı kaydaal maküzer e f ot oğr aflarçeker i zvebudet ayl ar ıbaşkal ar ı naakt ar maki st er i z. Mi mar l ardahasonr ar eper t uar l ar ı nadahi l

37

oyl um Ian


kt ı ğı , sür eçt ençoksonucaodakl ananeser l er i nür eet mek üzer e beğendi kl er ibazıdet ayl ar ıhat ı r l amak çı i mir evaçt aydı . Şi mdi kisanat ı nt anı mı na, sunumuna, üzer eeski zyapar , yadadi ğerdeyi şl egör selbi rnotal ı r , t nabakt ı ğı mı zdai sebel gesel i çer i kl er l edei şl er f ot oğr afmaki nesi debi rnevi eski zgi bi notol maar acı dı r . beyanı ür et i l di ğigör mek ol ası .Est et i kt en çok i çer i k,di ğer şl eakt ar maki st edi ği ni zmesaj öneml i şusı r al ar . 3.Fot oğr af çı l ı kt apr of esyonelol mayol undaher hangi deyi bi reği t selyar dı m al dı nı zmı ? 5.Si zce mi mar if ot oğr af çı l ı k bi rgüzel l eme ar acı dı r ? Eğeröyl eyse bu konuya nası lyakl aşı yor Kendikendi meöğr endi m. Denemeyanı l mayönt emi - mı yl e,“ al ayl ı ”ol ar akbaşl adı m bui şe.Amer i ka’ daMI T’ ni n sunuz? Bazımi mar l ı kf ot oğr af ç ı l ar ıç ekt i kl er iyapı yıol duğu Mi mar l ı k Fakül t esi ’ nde okuduğum yı l l ar da,i kidönem bi , el dengel di ği nc enesnelbi rakt ar ı ml agör sel l emar ası ndakı sasür el i bi rder sal mı şt ı mf ot oğr af çı l ı khakkı n- gi eye ç al ı şı r .Bazı l ar ıda sal tnesnelbi rakt ar ı ma ek da;f ot oğr afeği t i mi anl amı ndaal dı ğı mt ekder soydu. ol ar ak;obi nadanbekl enmedi k,f ar kl ıbi rt asvi rç ı kar l arkibuasl ı ndaöznelbi rgüzel l emedi r . Bu 4. Hem şehi r ci l i khem demi mar l ı kgeçmi şi ni zvarbuf or - mayıamaç l emeyiyapar ken,mevc utbi l gi yiç ar pı t mayac ak, masyonl ar ıser gi l er i ni zdedegör üyor uz.Sözl üol ar ak güzel abi l di ği nc eyal ı nbi rsonuçor t ayaç ı kar mayı daunut dai f adeedecekol ur sanı z, buüçf or masyonunar al ar ı n- ol mamakger eki r , ç ünkügüzel l emeni nbazenmi mar i de dakii l i şkinası lyor uml uyor sunuz? ol mayan ve abar t ı l mı ş bi rbi l gi yide akt ar abi l di ği ni üyor uz. Mesel a, bi rot el dekal madanveyabi rkonut Zamanı mı zdasanat t ahert ür l ükonseptgel i şt i r me, gör ı n al madan önc et emsi l ii çmekân f ot oğr aflar ı na ür et i m,t ema,ür et i m bi çi mi ni n bi r bi r ii çi nde r ahat l ı kl a sat ı ğı nı zıhayaledel i m;bazenokadargeni şaç ıi l e pasl aşmaya başl adı ğı nı gör mek mümkün. Eski den bakt ç eki l i yorkif ot oğr aflar ,“ vaybenekadargeni şbi ri ç sanatdeyi nceakl agel enbel gesel i nöt esi ndebi rür et i m ”di yehi ssedi pmekânı nkendi si negi t t i ği ni zde sür eci ydi . Dahaçokest et i kvezanaatbecer i si ni nor t aya mekân!

38

oyl um Ian


f ot oğr aflar dakigi biol madı ğı nıgör er ekhayalkı r ı kl ı ğı na uğr uyor sunuz. Budur umdaor t ayaç ı kanf ot ogr afikt asvi r güzel l emeol makt anç ı kı yorveç ar pı t mayagi r i yor . But ür ör nekl er i ç oğal t makol ası , bunai st i naden“ f ot oğr afsı kl ı kl ayal ansöyl er ”vebur adanhar eket l e“ t ehl i kear zedenbi r i l et i şi m ar ac ı dı r ”di yebi l i r i z.Çekt i ği nf ot oğr aflarüzer i nde post pr odüksi yonsür ec i ndeç eşi t l ii yi l eşt i r mel eryapar ak ol duğundandahai yisonuç l argöst er ebi l mekmümkün, buvesi l ei l ef ot oğr af ç ıi yibi rgör selanl at ı c ıol duğunui spat l amakvet akdi r gör meki ç i nböyl ebi r yol abaşvur abi l i yor .

kas ı ndaol uyor . Sadec ebi rs aat l i ği nebi raç ı l ı ş abi l egi t meyekal kı ş s am bubana5s aat emal ol uyor . Budabeni m i ç i nbüyükz amankaybı , 5s aat t eokadar ç okş eyyapabi l i r i m ki …

Heri ki sideol uyor .Sen önceden bi rkonu bel i r l er sen gözünebi rfil t r eçekmi şol ur sun vebaşkakonul ar ıes geçerhal egel i r si n. Buşeki l deal gı nışar t l andı r mı ş, şeki l l endi r mi şol uyor sunve“ bakaramagör mez”hal egel i yor sun. Bununavant aj ı davar dezavant aj ı da. Bazendekaf amdahi çbi rönt anı ml ıfiki ryokkenf ot oğr af çı l ı kyapmayı dasevi yor um,çünküsadeceöyl esi nef ot oğr afçeki yor ol maeyl emi ni bi r özt er api sür eci ol ar akgör üyor um. Konseptbel i r l edi ği ndekendi nikası yor sunasl ı nda,kal bi ni n göt ür düğüyer edeği lbeyni ni ngöt ür düğüyer egi di yor sun.Genel de bu i kiyakl aşı mıbi rar ada göt ür meye çal ı şı yor um vebudengedenmemnunum.T ekyönt em, konu veya yakl aşı m üzer i ne ki t l enmeyisevmi yor um, çünkübi ryer densonr akeyi fal dı ğı nbi r“ amat ör ”sür eci mesl eki bi rzor unl ul uğadönüşt ür üyor sunuz.

9. T eknol oj i ni ngel i ş mes i y l ebi r l i kt epekç okal andahı z l ı bi rt üket i ms özkonus u. But üket i m pr obl emi ni mi mar l ı k v ef ot oğr af ç ı l ı k baş l ı ğıal t ı nda nas ı ldeğer l endi r i y or s unuz ?

8. Res s am PaulKl ee:“ Sanatgör dükl er i niy eni denür et meki ç i ndeği l , gör mey iöğr enmeki ç i nv ar dı r . ”Si zhangi t ar af t ay eral ı y or s unuz ?

Sanı r ı m heri ki s ide;ç ünkühayatboyuöğr eni mei nanan bi ri ns anı m.Es ki denmümkünol anherş eyiöğr enmeye hev es l i i di m, amaş i mdi s adec ei ht i yac ı m kadar ı nı v edaha onr akul l anı mas okabi l ec eği m bi l gi l er eyoğunl aş ı yor um. 6. Ser gi l er i ni ziol uşt ur ur kenkonseptbel i r l emedepl anl ı s oğr afç eker kengör meyi öğr endi ği mi düş ünüyor um v e mıyakl aşı yor sunuzyadaoandaçekt i ği ni zbi rf ot oğr af Fot bus ür eçhâl âdev am edi yor … üzer i ndenmikonseptbel i r l i yor sunuz?

7.Çal ı şmayönt emiol ar akf ar kl ıdi si pl i nl er l enası lbağ kur uyor sunuz? İ dealanl amda bunun ol masıger eki r .Fi l ml er i ,di zi l er i pr odüksi yon kur gul ar ı ol ar ak di kkat l e i zl er i m; okuduğum ki t apl ar dannot l ar al ı r ı m, cüml el er i nal t ı nı çi zer i m; özel l i kl eseyahat l er deol duğumdaf ot oğr afdı şı vei çi hert ür l üi l ham kaynağı naaçı kol ur um. Ser gi l er eçokgi demi yor um,çünkü genel l i kl e çok yoğun bi rşeki l de çal ı şı yor ol uyor um. İ st anbul ’ da Anadol u yakası nda yaşı yorveçal ı şı yor um, ser gi l eri segenel l i kl eAvr upaya 39

Bi r ç okki ms edi yorki :“ Her kesf ot oğr afç eki yor ,gör ünt ü ç öpl üğüol duor t al ı k! ”Benhi çöyl edüş ünmüyor um v e ol uml u bakı yor um bu dur uma.İ l k nedeni ,beni m kul l andı ğı m gör s eldi lol an f ot oğr af ıher kes i ni c r a edi yor ol mas ı .Kendi mii f adeet t i ği m al ani l ei l gi l enennekadar ç oki ns anol ur s a, beni m deokadar ç oki ns anaul aş abi l me i mkânı mv ardemekt i r . Di ğer neden i s e,bi rt as v i r öges i ol ar ak i mgeni n kül t ür ümüz deki v ar l ı ğı i l eal akal ı . Bi z , kül t ürv ehal kol ar ak, i mgeni ni l et i ş i mgüc üüz er i neç okgeçbi r dönemdedüş ünmeye,fi ki rür et meyebaş l adı k.Çünküdi ni mi z debi r ebi r gör s el t ems i l i nyas akol mas ı gi bi bi rdur um s özkonus uydu. Şi mdi l er dei s es os yal medyadapayl aş maküz er eakı l l ı t el ef onl ar l aç eş i t l i t ems i l i i mgel erür et i yor , baş kal ar ı nı nbu i mgel erhakkı ndaki düş ünc el er i ni mer akedi yor uz . Beğeni al maküz er e, i mgeür et i yorv epayl aş ı yor uz . El deet t i ği mi z s onuç l ar agör efi l t r el erkul l anmak, f ar kl ı aç ı l ar danç ekmek, al ı ş ı l mı ş ı ndı ş ı ndai ç er i kl erür et mekgi biç eş i t l is t r at ej i l er gel i ş t i r i yor uz . İ mgeni nol as ı al gı l ar ı hakkı ndabi r eys el s t r at ej i gel i ş t i r mehal l er i ni s ağl ı kl ı bul uyor um ki i l er l eyenz amanl ar da, denemeyanı l mas onundael deedi l ent ec r übel er l e bumes el eni ndahadar ayı naot ur ac ağı nai nanı yor um. oyl um Ian


her kesi ç i nmi mar l ı k Sosyalsor unl arkar şı sı ndami mar l ı kv et asar ı m al anı ndançözüml er gel i şt i r mear ayı şı mı zı nsadecebudi si pl i nl er esahi pki şi l er l eger çekl eşt i r i l emeyeceği ni düşünmekt eyi z. Far kl ı di si pl i nl er denbesl enmeyenbi rpr oj eni nçözüm ol abi l mei mkanl ar ıkı sı t l ıol uyor .

40

oyl um Ian


oyl um Ian

41


Çal ı şmakonul ar ı nı nseçi mi ndebahsigeçenkr i t er l er ı şı ğı nda,der neği ni şgücü ve t akvi mi nide gözet er ek kendi ar amı zda t ar t ı şı p kar ar al ı yor uz.Kar ar al ma nokt ası ndafikr i nbi zi m yakl aşı ml ar ı mı zl auygunl uğunun yanı sı r a, i şiyür üt ecekeki bi nol uşması daönem t aşı yor . Bu eki p der nek üyel er i ni n har i ci nde gönül l ül er i n de kat ı l ı mı i l eol uşabi l i yor . T asar ı m, kaynakbul ma, uygul ama, ger i değer l endi r me aşamal ar ı nda kat kı ver ebi l ecek her kesi bi r ar aya get i r meköncel i kl ini yet l er i mi zdenbi r i .Bununi çi npr oj e sür eçl er i nikat ı l ı ma açı kt ut uyor uz.Çal ı şmal ari l i şki l i t akvi m uyar ı nca deği şen sür el er de ol abi l i yor ;ancak anal i z ve çözüml er i paydaşl ar l a bi r ar ada, ger i bi l di r i ml er l e değer l endi r meni n sağl ı kl ı ol duğunu düşünüyor uz ve zaman pl anl aması nı buna gör e ol uşt ur maya çal ı şı yor uz. Der nek ol ar ak değer l i bul duğumuzamai şgücüvet akvi m gi bisebepl er den yapamayacağı mı z konul ar da i se dest ek ver ebi l ecek paydaşl ar l ai l et i şi mi çi nar acı ol mayaçal ı şı yor uz.

42

oyl um Ian


İ şl er i mi zi n keşi f aşamal ar ı nda kul l anı cı l ar i l e gör üşmel er yapı yor uz.Bu gör üşmel er i şe başl ayı p başl amama,nası lbi rpr ogr aml ahar eketet mekger eki r gi bikonul ar dabel i r l eyi ciol uyor .Keşi f t ensonr at akvi m ya da pr ogr am açı sı ndan aksibi rdur um ol madı kça t asar ı m çal ı şmal ar ı na yer i nde yapt ı ğı mı z at öl yel eri l e başl at ı yor uz.Kul l anı cı l ar ,der nek üyel er i ,öğr enci l erve pr of esyonel l eri l ebi rar ayagel er ekfiki r l er i nipayl aşma i mkanıbul uyor l ar .T asar ı mı ni l er l eyenaşamal ar ı ndada ger i bi l di r i ml er ve t ar t ı şmal ar l a pr oj eni n ni hai kul l anı cı l ar ı nı nkat kı l ar ıdevam edi yor . Kaynakbul mave uygul ama aşamal ar ı nda da her kesi n sür ece devam et mesi nit eşvi kedi yor uz.Bunl ar ıi ht i yaçl ar ı nsağl ı kl ıbi r şeki l debel i r l enmesi , i mkanl arı şı ğı ndadüşünül mesi , her kesi mi n sözünü söyl eyebi l mesi ve kar şı l ı kl ı öğr enmel er i nger çekl eşmesii çi nyapı yor uz. Çal ı şmal ar ı ni çer i si nde yeral mak,kul l anı cı l ar ı ni şi sahi pl enmesi i çi n kr i t i k ol uyor . Özel l i kl e çokça yapt ı ğı mı zyapıyadamekandönüşüml er i ndebur al ar ı n t ekr ar kul l anı l maz bi r hal de kal maması i çi n bu sahi pl enmeger eki yor . Pr oj el er i nsonucundaçoğunl ukl a bu şeki l de çal ı şı l ması ndan ve yeni yakl aşı ml ar öğr eni l mesi nden memnuni yet duyul an dönüşl er al ı yor uz. Uygul amaaşaması ndansonr adakul l anı cı l ar l a i r t i bat t a kal mamı z öğr enme ve besl enme sür eci ni n devaml ı l ı ğı nı sağl ı yor . 5Öğr enci l er i n t opl ul uğa ve pr oj el er e kat ı l ı mı nı sağl ayar akmi mar l ı kdi si pl i nikapsamı ndaokul danf ar kl ı ol ar ak hangi yet i l er i kazandı ğı nı düşünüyor sunuz? Öğr enci l er i nsi zenegi bikat kı l ar ı ol uyor ? Öğr enci l er l e ber aber çal ı şma, der nek üyel er i ni n öğr enci l i k hayat l ar ı ndakit ecr übel er i ne dayanan,i l ke ol ar akönemsedi ği mi zbi rkonu. Der neği namaçl ar ı ndan ol an mi mar l ı k yapma bi çi mi ne ve mi mar l ı k eği t i mi ne yeni açı l ı ml ar kazandı r manı ni çer i si nde de öğr enci kat ı l ı mı öneml i bi r paya sahi p. Hedefledi ği mi z al t er nat i fler i n, öğr enci l i k hayat ı ndan başl ayar ak ol uşabi l eceği nidüşünüyor uz.Öğr enci l er i n der neğeve pr oj el er ekat ı l ar akget i r di kl er iyenibakı şaçı l ar ı nı nyanı sı r asür eçl er denöğr enci l er i nkazanı ml ar ı damühi m. oyl um Ian

43


al t er nat i f

behi çak

c evdeter ek

Cumhur i yetgaz et esi nde“ Ki m Ki meDum Duma”başl ı ğı al t ı nda kar i kat ür l erç i z en sanat ç ı mı z asl ı nda mi mar dı r . üst el i ksadec ekar i kat ür i stvemi marol makl akal mayı p senar yo danı şmanl ı ğı ,bel geselyapı mc ı l ı ğıve t i yat r o yaz ar l ı ğıda yapmakt adı r .Bu kadari şibi rar ada nası l yapt ı ğı nıbi l memekl eber abermi mar l arherşeyhakkı nda bi rşeybi l i rsöz ününt am dami mar ı mı z agör eol duğunu söyl eyebi l i r i z . YTÜ mez unuol upİ TÜ’ demast eryapmı şt ı r .kı sasür el i mi mar l ı kç al ı şması ndabul unup“ Mi mar l ı kbaz endebi na yapmamakt ı r . ” di yer ek mesl eği ni bı r akmı şt ı r .Yaz dı ğı oyunl ar ı nı nç oğunu mi marol masaydıyaz amayac ağı nı bel i r t mi ş ve ç evr eye duyar l ıyaz ı l ar ıTMMOB mi mar l ar odası t ar af ı ndanbaşar ı ödül üal ması nı sağl amı şt ı r .

Eği t i m hayat ı naMSGÜde baş l ayı p yakal andı ğımüz i kv e r i t i m has t al ı ğınedeni yl es ess anat ç ı s ıol ar akç al ı ş mal ar ı na dev am eden Er ek, üni v er s i t e yı l l ar ı ndayken ar kadaş gr ubuyl akur muşol dukl ar ıNekr ops iadl ıgr upl aal büml er i ni ç ı kar maya baş l ar l ar .al mı ş ol duğu mi mar l ı k eği t i mi yl e yet i nmeyi pİ TÜ MI AM da s es mühendi s l i ğiv et as ar ı mı eği t i mi ni t amaml amı ş t ı r . ar dı ndanAms t er dam’ auç ar ak2yı l mi s afirs anat ç ıol ar ak ç al ı ş ı r .Pr oj el er i nimi mar ,s es ,r i t i m üç geni nde ol uş t ur an mi mar ı mı z baş ar ı l ıi ş l er e i mz a at makt adı r .aynız amanda İ TÜ’ de ç eş i t l ikonul ar da der s v er mekt edi r .Bi zmi mar l ı köğr enc i l er i nemüz i k,s es s i z l i kv e gür ül t üt anı ml ar ı nabakmamı z ıt av s i yeet mekt ev es es l er l e i l i ş ki kur mamı z ı nmes l eki s ür eç t eöneml i bi r et kenol duğunu düş ünmekt edi r.

44

oyl um Ian


mi mar l ı k

er ol evgi n

or hanpamuk

Devl etGüzelSanat l arAkademi siMi mar l ı kBöl ümü mezunuol ansanat çı mı z, yüksekmi marEmel Evgi ni l e evl i di r .Küçükyaşl ar danber imüzi ğei l giduyanEvgi n, ‘ ’ Mi mar l ı k susmuş bi r musi ki di r . ’ ’ sözünü hakl ı çı kar ar akmüzi ğeenyakı nmesl ekol uğunudüşünmüş ol akimi mar l ı ğıseçmi şt i r . Bi rdönem mezun ol duğu üni ver si t ede öğr et i m gör evl i siol ar akdaçal ı şmı şt ı r .Dahasonr aeşi yl eof i s açı p güzelpr oj el er ei mza at mı şl ar dı r .El i nden ne mi kr of onunu ne de kal emi nibı r akmı şt ı r .T el evi zyon pr ogr aml ar ı , al büml er , sahne hayat ı , mi mar l ı k ür et i ml er i , yar ı şmal ar i çi nde geçen yı l l ar yakı şı kl ı l ı ğı ndanhi çbi rşeyeksi l t memi şt i r . Hem sanat çıhem mi marki ml i ğii şt eöyl ebi rşey. . .

Çoc ukl uğundan22yaş ı nakadar( ot obi yogr afikki t abı nda yaz dı ğıgi bi )hayal ibüyüköl ç üder es i m yapmakv es anat ç ı ol makol anPamuk, l i s eyi Rober tKol ej i ’ ndebi t i r di kt ens onr a İ TÜMi mar l ı kFakül t es i ’ ndemi mar l ı kokumayabaş l ar . Eği t i m s ür ec i nde yapt ı ğı mı z moder ni s t ,heyec an v er i c iyapı l ar ı n mez un ol unc a bi rapar t mandan öt eye gi demeyec eği ni anl ayanyaz ar ı mı z , mi mar l ı keği t i mi ni s onl andı r ı p( Yeni Hayat r omanı ndabaş r ol deyeral anCanan’ ı nyapt ı ğıgi bi )İ s t anbul Üni v er s i t es i ’ nde gaz et ec i l i k eği t i mial ı r .Mez un ol dukt an s onr a gaz et ec i l i ği n de onu t at mi n et medi ği nidüş üner ek r oman yaz mayakar arv er i r . Pr i z ker ’ euz anmayan kal em Nobel ’ eer i ş mi ş t i r . Al dı ğıeği t i ml er ir omanl ar ı nadayans ı t an yaz ar ı mı z ,Mas umi yetMüz es ir omanı nıhayat ageç i r i ş i yl e kar ş ı mı z aç ı kmakt adı r .

oyl um Ian

45


Å&#x;ehr iat l a 46

oyl um Ian


t abakhane köpr üsü

oyl um Ian

47


di ye başkanıseç i l en Kadi rMesutBey’ i n evi ol ar ak bi l i ni r .Kadi rMesutBey’ i n oğl u Mesut Evr en de yi ne bu konakt a doğmuşt ur .İ TÜ’ de eği t i m ver enMesutEvr en1 966yı l ı ndani t i bar en KTÜ’ nünkur ul uşdönemi nekat kı ver enhoc al ar ar ası ndayeral ı r . ( Uç anPr of esör l er )Çeşi t l i uygul amal ar ı , yar ı şmaödül l er i vemi mar l ı k öğr et i si nekat kı l ar ı i l egeç enömr ü1 985’ t esonl anmı şt ı r .MesutBey’ i n doğduğu bu ev1 900’ l er i n başl ar ı ndayapı l mı şbi rOsmanl ı dönemiyapı t ı dı r . Yı ğmayapı mt ekni ğii l et aşveahşap( bağdadi ) mal zemekul l anı l ar akbüyükpr ogr aml ıbi rkonak ol ar aki nşaedi l mi şt i r . Kor ni şl er i , üç genal ı nl ı kl ar ı , pr opor si yonl ar ı , sövel er ii l e dönemi n öneml isi vi lmi mar iör nekl er i ndendi r .

48

oyl um Ian


Ant honyBr yer , “ Zağnoskapı sı ndanz i ndankapı sı nakadaruz ananbat ı der esi üz er i ndeki bu köpr übünyesi ndedör tyadabeşdevr eai ti z l er bar ı ndı r ı r . ”di yer eköz et l eşunl ar ı anl at ı yor : İ l ki geni şkabar t mal ar l asüsl enmi şbl okl ar dan vedahaal tkı sı mdaseki zt anekemer den; kemer l er , kemert aşl ar ı dadahi l ol ac akşeki l de yuvar l akve büt ünüyl et aş i şç i l i ği nden üstüst e konul ar ak yapı l mı ş ol duğu düşünül en bi rGeç Ot aç ağ Dönemi di r . Yapı daha sonr aki bi r dönemdeyeni den onar ı l mı şt ı r . Bu, Or t aBi z ansyadaJ ust i nyen Çağı bi ronar ı m gi bi gör ül mekt edi r . Dahasonr aOr t aBi z ansDönemi ’ ndeköpr ününkuz eykı smı or t aboybüyükl ükt eki di kdör t genbl okt aşl ar l ayapı l mı şt ı r . Kar emsi kabat aşl ar danyapı l anküt l eköpr ünün büyükbi rböl ümünüol uşt ur ur . Buböl üm Osmanl ı Dönemi ’ neai t t i r . Yakı ndönemdegeni şl et i l mi şyol z emi ni ne ç el i kl i di r sekl er i i ç er i r .

oyl um Ian

Ant i kKent ’ t enç ı kar kenkar şı l aşt ı ğı mı zbuköpr ü boyunabi rdi l at asyonl abi r l eşeni ki ayr ı i nc eköpr üdür . Güneyi ndeki ç i f tkemer l i , t ekmenf ez l i t aş dol guköpr üyeOsmanl ı Dönemi ’ ndebeşmenf ez l i yi net aşdol gu kuz eyköpr üsüi l ave edi l mi ş, köpr ügeni şl et i l mi şt i r . 1 833yı l ı ndaVal i Emi n Muhl i sPaşat ar af ı ndanyapt ı r ı l anonar ı ml aköpr ü bugünkühal i ni al mı şt ı r .

49


eski zkul übü Yasi nBal , Fat maZeynepKı z ı l t aş, HandeAydı n, AyşenurYaz ı mc ı , ReyhanSakal l ı , Ber naDi l er , İ mr anSat ı ş, Ramaz anÖz bek, Fur kanMut l u, Ebr anurYı l maz , Gül aySan, Uz r aAt ı ş

yapı l ı yor . Budönemdede‘ Bi rDüşünmeBi ç i mi Ol ar ak Eski z ’ ve‘ Hayal l er i ni Uç ur ’ adl ı i ki et ki nl i k ger ç ekl eşt i r di .

50

oyl um Ian


f i k i r s a na t t a s a r ı m , Bet ül Sez gi n, BensuKaz an, Esr aAkı n, SenaT anr ı ver di , NurPol at , Büşr aAydı n, Si mge Deni z , Mi hr i mahUz un, Or hanUygun, İ r emnurOdabaş, BeyhanEl haman, Sel i nÖz kaya Fi ki rSanatT asar ı m KTÜMi mar l ı kBöl ümüöğr enc i l er i ndenseki zöğr enc i ni nbi rar ayagel er ekol uşt ur duğubi r gr upt ur . Pr oj eder sl er i neal t er nat i fç eş i t l i et ki nl i kl erv edeneyi ml ersunar akmi mar l ı kböl ümüöğr enci l er i ni nyar ar ı naç al ı şmayı hedeflemekt edi r .

oyl um Ian

51


ç i zt amaml a

kendi nt asar l a. . . Nokt al ar ı t aki pet , sana ver i l enyapı yı t ahmi netve kal anyar ı sı nı hayal et . İ şt e buseni nt asar ı mı n. Eski zKul übünün sayf ası ndayayı nl amayı unut ma: )

. . . .

32

33

31

34

. . . . . . . . . . . .. ... . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. 30 2829

35

26 27 25 24 3938 23

6 5

2120

1 6 1 7 1 8

1 3 1 2 9 1 1 8 62 7

68

67

70

1 1 4

52

43 54 43

65

7 4

73

71 06 1 1 0 1 09 1 1 3 1

75

47

51

49

50

46

48 4544

56

55

57

87

86 59 85 61 60 84 82 83 81 80 79 78 77

66

69

72

43

53

1 9 4358

64

63

37

42 41 40

22

1 4 1 5

36

88

90

91

92

93

94

96

95

97

98

89

76

1 05

1 04

1 07

.. . . .. . .. . . .. . . 4

1 1 6

52

2

1 1 2

1 1 1

3

1

1 1 5

1 08

1 03

1 02

1 01

1 00

99

1 1 7

oyl um Ian


evetbusayf aseni n. . . : )

oyl um Ian

53


54

oyl um Ian


oyl um Ian

55


t eşekkür Der gi mi z i nyayı nl anmasür ec i ndeki yar dı ml ar ı ndandol ayı ,

t eşekkür l er . . . 56

oyl um Ibağ


Oylum  
Oylum  

Herkese merhabalar.Biz Eskiz Kulübü olarak KTÜ Mimarlık Bölümünde faaliyet gösteren bir öğrenci kulübüyüz.İlk olarak 1965 dönemi öğrencileri...

Advertisement