Page 1

I


oyl um

bağı nt ı

bağı ml ı

bağr ı ş Sahi bi

Eski zKul übü

Edi t ör

HandeAydı n

Redaksi yon

İ mr anSat ı ş

Yayı naHaz ı r l ama

Fat maZeynepKı z ı l t aş

Gr afikveT asar ı m

Ber naDi l er

Genel Koor di nat ör

Yasi nBal

f ac ebook/ eski z kul ubu t wi t t er / kt ueski z kul ubu finst agr am/ eski z kul ubukt u es ki z kul ubu@gmai l . c om

Oyl um’ dayayı nl ananyazı l ar danal ı nt ı yapmakkaynak bel i r t mekşar t ı yl aser best t i r . Yaz ı l ar daki düşünc el eryaz ar l ar ı naai tol duğundanoyl um der gi si ni bağl amaz .

bağl ant ı

bağl am bağan

bağ bağı t bağı m

bağı l


oyl um Evvelz amani ç i nde,kal bursamani ç i nde. Tc et vel l er i ahşap, KTÜyol l ar ı ç amuri ken.

yasi n bal

r eyhan sakal l ı

uz r a at ı ş

i mr an sat ı ş

gül ay san

f . z eynep kı z ı l t aş

hande aydı n

ayşenur yaz ı mc ı

ber na di l er

f ur kan mut l u

samet kur u

r amaz an öz bek

ebr anur yı l maz

ömer aydoğdu

‘ ’ Hakver i l mez , al ı nı r ! ’ ’ Busözl er l ebi rar ayagel enöğr enc i l erasl ı ndakendi l er i neai tol anmekanı haksahi pl er i ol ar akel egeçi r di l erve adı nı oankoydul ar . O YLUM Zamanl aOyl um’ dadi l egel endüşünc el erokul duvar l ar ı ndakendi si neyerbul duvebudüşünc el erkur ul uşaşaması ndaol anbi rokul unşeki l l enmesi ndeöneml ibi rr ol oynadı . Gel z amangi tz amanOyl um vei f adeet t i ği düşünc el er unut ul duveöğr enc i l erokul dapasi fdur umadüşt ül er . Ar adangeç en51yı l ı nar dı ndandönem öğr enc i l er i ol ar akbi zl erOyl um’ uvei f adeet t i ği düşünc el er i hat ı r l ayabi l mekadı naOyl um’ uyeni denyor uml adı k. Bağt emal ı i ki nc i sayı sıi l ebi r l i kt eOyl um kül t ür ününgünümüzl ebağkur ması nıamaç l adı k. Bu der gi yisi zl er l e bul uş t ur makt aki amac ı mı zhem eğl eni p öğr enmeni z isağl amakhem de öneml ibi rşeyi nf ar kı navar manı zıi st ememi z di . Al dı ğı mı z eği t i mi nas ı lamac ıpr oj eç öz enbi r ermi marol mamı z dan z i yadeent el l ekt üel bi rbi r eyol ar akyet i ş memi z di . Umudumuz buder gi yiokur kensi zl er i ndeenazbi z i m kadarkeyi fal manı zdı r . Keyi fli okumal ar . . . : )


başkayer handeaydı n

sonl usonsuz uz r aat ı ş

v ar l ı ğı nyokl uğu: yokl uk

senf onii nşası ayşenuryaz ı mc ı

r engi nf ı sı l t ı sı

1 0 1 2 1 4 1 6

30

32

36

36

44

46

pabmi mar l ı k

pet erei senman

pet erei senman

al t er nat i fmi mar l ı k

şehr iat l as

r öpor t aj ( i ngi l i z c e)

r öpor t aj ( t ür kç e)

r öpor t aj

r eyhansakal l ı

f ur kanmut l u

f at i hşahi n

8

azade bağl anı l anbağl ar

6

yasi nbal

i ç i ndeki l er


di opol i s ebr anuryı l maz

ev r ensel bağ şeymaal t ı n

mi mar l ı ğı ndi l i sametkur u ömeraydoğdu

24 26 28

48 49 50 52

fiki rs anatt as ar ı m

çi zt amaml a

v eci hihür kuş

gül baharhat un’ dakiev v et adaoando nec detkı r hanyaz ı c ı

22

r amaz anöz bek

t aşv eahşabı ndansı

f at maz eynepkı z ı l t aş

20

eski zkul übü

kül t ür l erar ası ndaki eşi k: kapı

1 8


bağl anı l an bağl ar … öğr . gör . dr . f at i hşahi n

Bağ, sonsuzör ünt üdeez el hükmünüyaz dı r ı r kenmi ni k el l er i n ayal ar ı na, su akı şı nda i kikum t anesi yl eç i z i l en yol un c epl er i ne bı r akı rmut l ul uğun r esmi ni … Nef esl er bi r i kt i r i l i ryar ı nl ar a dai r ,aşka susamı ş not al arbuğul u c aml ar a yaz ı l ı r ken,mavidüşl er i n beyaz kı r ı mısi yahı n i ç i nde yakal anı r .Odağı nda ol an hi ç l i ği n,var ol anı n peşi nden ayak i z i sür mesi bekl eni r ken hüz ünl er , t ebessüml erası l ı ri nc ei pl er i nbağr ı na…Kel i mel ergöğüs kaf esi ni n kar anl ı k duvar l ar ı na dokunur ken, ç oc uk masumi yet i sevi nç l er bı r akı l ı r bul ut l ar ı n avuç l ar ı na bağl andı ğı bağl ar dan… Zamani ç i ndean, dokunul an, sar ı nı l anan, yaşanı l anan i ç i ndez aman, anı msananvebağl anı l anol ur . Ri t üel l er deki dengeni nsı r r ı si myası ndagi z l i küç ükbi rdünya, kur ul ması z orol an…Akl ı nkı vr ı ml ar ı ndadur angeç mi şt evarol anbi r i nc eyüz dür . Hat ı r l anangi t mel ergöz l er i dol dur ur ken, t ene değen r üz gar yaşl ar ı kur ut ur demi r al an hi sl er i n l i manı nda… Ruha aç ı l an kapı l ar oyunun devi ni mi ni hı z l andı r ı r ken,buhur danl ı kt an t üt sül enen kokul argeç er şer i tç ember i nüz er i ndenusul c asor madan, sor ul madan… İ nc ebi ryol duryaşam,kı ymet ikal pl er desakl ı ,nai f yağmur l aral t ı ndaı sl anant aşl ar ı ngül üşmel er i nebenz er . 6

Zahi rsur et i nde kar anl ı kl aret t en bi rkı vr ı m sunar ken, annel i k hevesi nde sahi pl eni l mel ermel ekl er ikı skandı r ı r . Ayakl ar al t ı na ser i l en yer düz l emi nde döşekl er , yukar ı l ar daası l ıdur anyı l dı z l ar ıyakal ar kenc ennet t enbi r r esi m i nergönül l er e bi rt ebessüm eşl i ği nde… Kr i st al kent l er par ç al anı r bakı şl ar ı n öt esi nde, sokakl ar da koşt ur anl ar ai nat bi rt ar ası n kenar ı na i l i şmi ş bankı n üz er i nde, soğukl ar ıı sı t an adı ml ar koval anı r .İ nsan yaşadı ğı yl a,yaşat t ı kl ar ı yl aanı msanı r kenhüc r el er ei l i şen aşk, huz urver i ral ı nac aknef esl er i nbağı na… Güz elol anı ni ç i ndekal maki st eni r ken,yakal ar dan düşmeyengeç mi şedai rbi ryolbul unur .Unuf akol muş kemi kl er i nhat ı r ı ndakiger ç ekl er , mec az ı nısuyayaz ar ken kal p at ı şl ar ı ndakibi r i ki ml erbi rnokt a ol urhez eyandan, heyec andan… Aşka dai r sonl ar başa döner ,i si ml er at eşl er dengeç er ken, dor ukl ar dakal an, gönül l er ebı r akı l an, kül l er i nden sı yr ı l an öz bi ç i mi yl e dokunursami mi yet i n benl i ği ne… Uc u ol mayan sonsuz hi sl er i n el l er i nden t ut ul ur ken, aydüşergec el er i nüz er i ne, bağr ıyanı kc anl ar per vaneol urbağar ar ken, bağbul ur ken, bağar zeder ken aşka…

oyl um Ibağ


ANNELİ Ğİ Nİ … Bağt akı nt ı sı Uz amı z amanda Besl ermi ni c i kbedeni mi … Rahi m kar anl ı ğı I şı l dat ı r Aydı nl ı ğı mı … Par makar ası Saçboğuml ar ı Seç i l i rveyol l anı r Öt eki l er i ne… Kokususi nmi ş At ı şankal bi me Yol ver i r İ yi l i ği vegüz el l i ği … Herdem Yanı mda Akl ı mdahapsedi l en Öğüt l er i ni nhar eket l er i Di l eget i r i r Söz l er i ndeki annel i ği ni … AŞK… Aşk… T ahakkümüel i nde Sor mazki mseye Vebal i boyunt ör püsü İ nc el t i ryadayokeder … Vehi msi zdaki kal ar ı Yol göst er i r Gi denayakl ar a Ar kayabakmadan… I şı l dat ı rkömür ü Si myası i ç i ndeel masl a Uç ur urgökl er e Devi ni mi yanı nda… Sahi pl eni l i rr uhç ember i Er i şi ml er i sonsuz l uğa Al ı şt ı r ı rhi sl er i … Ver aset i ni göst er i r Var i sl er i Boyundi kl i ği nde… Yaşamakmuc i z el i ği ndeki Di nl enenşar kı T ekkel i mel i kaşkı Aşkaboyaraşk…

oyl um Ibağ

AŞKOLUNCA… Yağmur daı sl ananadam Dudakl ar ı t i t r erüşüyüşt e Al dı r mazbakanl ar a T ör püsüdağkar ası nda… Eksi l i r kenboşl uk T am ol urpayı Düşl er i hayal i yl eanı İ z l et i rşekl i şanı … Kor kuası l ı ryı l dı r ı ma Çi si l usdur ur Saat l er i ger i koşar Gör meyear zgöz l er i ni Geç i r i rbi z arsi si … Sı z anhal kal arbüyüt ül ür Bedeni kı vr ı ml aşanan İ nc el i ği ni si mgel er Haber i ni sol umadan… Hi çol urokunmaz Şi i rt ekdi z eanl am Lehç edökül ürsana Yı kanması aşkol unc a… ÜÇNOKT AYLA… Der t l er eadı ml ar ı dal dı r Kendi ndenyer edüşsünaşk Bakpar ç al ar ı naokşa Bi rdaml ayaşayol ver Maz i kal sı nhayal i r esi ml er e… Sakal ı uz amabağl akı vr ı l sı n Saç l ar ı akl asayı eşi t i Sevdal anant ür kül er denot a İ mz anvur ul sunbaki … Har eketel kal bi bağl ar Dal gal angünl er i nşi ddet i nde Ef suni dur uşl arkonuşur Di l i nyal anı yokuşl ar akoş Suyahasr etyapr akl ar ı neml i … Sağl amı ç ür üğeç al Öz l em duyamal ı ksı r r ı na Usanmadandi şkı ryor gun Sı r r ı i ç i ndeyankı sabr ı na… Yaşamat akı l sı nvi r gül l er Kel i mel er i haz ı rduvar T ar i hi si sl i c üml eal t ı nda Sonl ansı nherşeyüçnokt ayl a…

7


başkabi ryer . . . handeaydı n

8

oyl um Ibağ


ÇağdaşMi mar l ı kt aYer si z l i k-Mi marSenem KaymazKoc a Mi mar l ı kt aT asar ı mYerİ l i şki si Bağl amı ndaYer eÖz güMi mar i Di l i nDönüşüm Sür ec i ndeYeni den Ür et i l mesiY. Mi marİ mr eÖz bekEr en

oyl um Ibağ

9


sonl usonsuz uz r aat ı ş

1 0

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

1 1


yokl uğun var l ı ğı : boşl uk f ur kanmut l u

1 2

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

1 3


senf oni i nşası ayşenuryaz ı mc ı

1 4

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

1 5


r engi nf ı sı l t ı sı r eyhansakal l ı

1 6

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

1 7


kül t ür l erar ası ndakieşi k: kapı f at maz eynepkı z ı l t aş

1 8

oyl um Ibağ


kadardevasa ve i ht i şaml ıkapı l aryapı l dı ğı nıbi l i yor uz . Ni t eki mt ar i hi nner edeyseherdönemi ndevebi r bi r i nden f ar kl ıherc oğr af yadabuamaç l ayapı l mı şşehi r ,t apı nak, sar aykapı l ar ı ndansözedebi l i r i z . Bi z i et ki si al t ı naal anşey kapı l ar ı nüst l endi ğibugör evvesahi pol duğui ht i şamı n güc ü mü yoksa geç mi şt e yaşananl ar a ve yaşayanl ar a şahi tol ar ak o mekânı nr uhunu bi z et aşı masımı ? Her i ki si ni n de bi z i bi r bi r i yl e i l i şki l i ol ar ak et ki l edi ği ni düşünüyor um. Kapı nı nbüyükl üğüvebi ç i msel et ki l eyi c i l i ği al gı l ar ı mı z ıvebi z ihar eket egeç i r eni l kadı m.Amadaha der i nl er de kapı nı ni ç i ne i şl eyen eski ye ai therşeyi n,o z amandan bu z amana i ç i nde ol duğu herdur umun ve ol ayı n onda bı r akt ı ğıi z l er i n ol uşt ur duğu at mosf erbi z i z i hi nselve duygusalol ar ak i ç i ne ç eki yor .Bu şahi t el i mi z den t ut up başka z aman ve mekanl ar l a dol u bi r gi r daba sür ükl üyor .Zamansı z mekanl ar a ve mekansı z z amanl ar ayol c ul ukedi yor uz . Bi r ç ok i şl ev ve kul l anı m amac ı na sahi p ol ması nı n öt esi ndekapı ;geç mi şvegel ec ekar ası nda,i nsanl arve kül t ür l erar ası nda göz ar dıedemeyec eği mi z bi rbağ kur ul ması nısağl ayan,mekânaol duğukadarz amanada ai tol an der i n anl am ve değer l erbar ı ndı r an güç l ü bi r kavr am. Kapı sayesi nde kur duğumuz bu bağl ar z engi nl i kl er i mi z i , yaşanmı şl ı kl ar ı mı z ı yani bi z i or t aya koyanç okdeğer l i bi rhaz i ne.

oyl um Ibağ

1 9


t aşveahşabı n dansı r amaz anöz bek

20

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

21


gül bahar hat un’ daki ev vet adaoando nec detkı r hanyaz ı c ı

22

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

23


di opol i s ebr anuryı l maz

24

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

25


evr ensel bağ şeymaal t ı n

26

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

27


mi mar l ı ğı ndi l i sametkur u&ömeraydoğdu

28

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

29


az ade yasi nbal Zaman, T üm ‘ ’ şey’ ’ l er i nbi r bi r i ni nyer i nial ar akzi nc i r l endi kl er i sonsuzsür e. Mut l akzamanvemut l akmekankavr aml ar ı nı i l kol ar ak i l er i sür enI ssacNewt onzamanı ni nsandandol ayı sı yl ada düşünc edenbağı msı zol duğunubuyüzdenaşı l amazbi r mut l akl ı kol duğunusavunur .Budüşünc eyegör ei nsan anc ak zamanı n sı nı r l ar ıi ç er i si nde var ol abi l i r di .İ del i st f el sef ei sezamanı ni nsanbeyni ni nbi rt asar ı mı ol duğunu vebuyüzdenzamanı ni nsandı şıbi rger ç ekl i kol madı nı i ddi a eder .Bi rbakı ma i nsan zamana deği lzamanı n i nsana doğduğunu söyl er l er .Böyl esibi rdüşünc e akı l yol uyl azamanı neği l i pbükül ebi l ec eği nivehat t aor t adan kal dı r ı l ar akzamansı zl ı ğı nmümkünol abi l ec eği ni öngör ür . T üm but ar t ı şmal ar akar şı n1 905yı l ı ndaAl ber tEi nst ei n zamanı nnemut l akbi rmut l akl ı knedei nsanzi hni nde yaşayanbi rt asar ıol madı ğısöyl emi şt i r . Ei nst ei nzamanı n hı zveküt l egi bipar amet l er ebağl ımut l akol mayanbi r ger ç ekl i k ol duğunu savunmuşt ur .Bu dur umda zaman uzayda f ar kl ıfizi kselver i l er e bağl ıol ar ak esneyebi l i r , dar al ı pgeni şl eyebi l i rf akatbüt ünüyl eor t adankal dı r ı l ar ak zamansı zl ı ğı n mümkünol amayac ağı söyl emi şt i r . 30

Ei nst ei n’ ı nkur amı nagör euzayzamani l i şki si

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

31


pabmi mar l ı k Mekankur gusubaşl ı başı nabi reği t i m ar ac ı dı rvebunedenl e deeği t i mdec i ddi bi rpot ansi yel bar ı ndı r ı r .

32

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

33


34

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

35


pet erei senman

36

oyl um IbaÄ&#x;


1 .Mi mar l ı k öğr eni mi ni z i ni l k gününden ber ial dı ğı nı z eği t i m ve kaz anı ml ar mi mar l ı ğa bakı ş aç ı nı z ınası l deği şt i r di .Gel di ği ni znokt a ve mi mar iser üveni ni z den bi r azbahsedermi si ni z ? Herşeydenönc e, bi röğr enc i ol ar akbüyükofisl eri l gi mi ç eki yor duvemezunol dukt ansonr aCambr i dgeMassac huset t s' deGr opi us’ undaor t akol duğuTheAr c hi t ec t s’ Col l abr at i ve’ deç al ı şmaki st i yor dum. Başl angı ç t a, dahani t el i kl ibi rofist ei şi mkânıbul ana kadarFr ank Ll oyd Wr i t e’ ı n bi röğr enc i sive bi r kaç mi mar l a New Yor k' t a ç al ı şt ı m. Çokt at mi nedi c i ol madı ğı nı f ar kedi nc ei yi mser l i k ve umutduygusu i l e Cambr i dge' e Gr opi ous’ un ofisi ne gi t t i m. Al t ıayGr opi us’ unofisi ndeç al ı şt ı kt ansonr ahayal kı r ı kl ı ğı nauğr adı m;nei deal i zm var dınedeel eşt i r ibu yüzdenyüksekl i sansyapmaki ç i nokul ager idöndüm. Öğr et mek konusunda her hangibi rfikr i m yokt u ama ç al ı şt ı ğı m ofisl er dekimesl ekideneyi ml er i mden sonr a böyl eofisl er debi rdahaç al ı şmaki st emedi ği mi f ar ket mi şt i m.New Yor k’ t a Col umbi a Üni ver si t esi nde okudukt an sonr aCambr i dge’ egi t t i m veCambr i dge’ evar dı ğı mi l k günbi röğr et i m üyel i ği t ekl i fedi l di . Dahaönc eeği t i m ver meyihi ç düşünmemi şt i m bu sür eç t amamen kazayl a gel i şt i .Cambr i dge’ t emi mar l ı kç al ı şmal ar ı mdan bi l di ği m şeyikeşf et t i m;sadec epr at i kt e,bi nal ar l ai nşaedi l enden başkabi rgüçdahavar dı , bugüçfiki r l ervedüşünc el er di . Buyüzdenyazmayaöğr et meyevei nşayadevam et t i m.

oyl um Ibağ

37


New Yor k’ t aKent selT asar ı m veMi mar l ı kEnst i t üsü’ nün başı ndaykenManf r edoT af ur i banaöneml i bi rşeysöyl edi :“ Pet ersür ekl ihat ı r l amal ı sı n,eğerbi nal ari nşa et mezsen, ger çekt ehi çki mseseni nfiki r l er i ni umur samaz’ ’ bunun doğr u ol duğunu düşünüyor um. Sonuçt a bi r mi marsadecefiki r l er i nden ol uşmazaynızamandabu fiki r l er ii nşa eder , eğerbu fiki r l er ii nşa edi l mezse, mi mar ı nmi mar l ı kmesl eğiüzer i ndeher hangibi ret ki si ol maz. 2.Mi mar l ı kt ar i higenel l i kl ei z ml erüz er i ndenyür üyen bi rsür eç . Busür eç t ebi r bi r l er iüz er i ndenyüksel eni z ml er i nası l yor uml uyor sunuz ? Rem Kool has’ ı n kür at ör l üğünü üst l endi ği 201 4 yı l ı ndaki Venedi k Bi enal i ’ nimi mar l ı ğı nsonuol ar akt anı ml adı nı z .Buson ac abayenibi rbaşl angı çmı ?Bubaşl angı c ı ndoğur duğu –i z ml ersi z c emi mar l ı kt ar i hi nenası l yönver ebi l i r ? Peki , t abikiherzamanmi mar l ı kt ar i hi ndegündemde ol ma ve gündem dı şı nda kal ma var dı r . Aynen Pal adi o’ da ol duğu gi bi ,i l k çal ı şması nı1 6.yüzyı l da yapt ı ğı nda pekbi l i nmi yor du.1 7. Ve1 8. yüzyı l daöneml i bi r iol du.Özel l i kl e1 8.yüzyı l daAmer i kaveİ ngi l t er ede. 1 9.Yüzyı l ’daençokbeğeni l envekopyal ananmi mar dı , sonr aunut ul duunut ul dut akiRudol fi l eKonnerveCol i n Rowet ar af ı ndangündemeget i r i l di ği nde, busür eçt ePal l adi ot ekr ar danöneml i bi rşahsi yet t i . Kanı mcaherzaman daböyl eol muşt ur ,i nsanl art ar i ht egündemegel i ryada unut ul ur l ar .

38

oyl um Ibağ


ŞuandaLeCor busi er , Mi esvanderRohe, J amesSt i r l i ngveAl doRossigi bii nsanl aröğr enci l ervemüşt er i l er i çi nöneml i deği l di r . Ünl ümi mar l arkendi mesl eki al anı ndaacı ması zcael eşt i r i l mekt edi r . . Dol ayı sı yl at ar i ht ede moder ni zm,post moder ni zm,sayı sal cı l ı k gi bi şeyl er popül erol uryadaunut ul ur .Rem Kool haas’ ı nser gi si ne at ı f t abul unduğum zaman“ mi mar i ni nsonu”der kenar t ı k mi mar l ı kl adi l i n ar ası ndabi ri l i şkiol madı ğı nıbaşkabi r deyi şl emi mar l ı kt adi l bi l gi si ni nönemi kal madı ğı nı kast et mi şt i m. Çünkü Rem Kool haas göst er i yorkiöznel er , şeyl er , mer di venl er , şömi nel er hepsi di zi msel yadadi l bi l gi selbi rbağl amdanayr ı l mı şt ı r , oysaşi i r , di lveedebi yat gi bişeyl er deherzamandi lbi l gi selveyasözdi zi msel bağl am ol duğunuanl ı yor uz. Hi çbi rşeyi ndi lbi gi siol madanbi rönemi yokt ur . Öyl eyse, bi rmi mar l ı ğı nsonudedi ği mdekast et t i ği m bi ri l i şkivarvebuşeyl er l ebağl aml ar ıar ası nda, i si ml er l e sözdi zi mi veyadi l bi l gi si ar ası ndabi ri l i şki ol duğunuvar sayı yor uz.Ve Kool haas’ ı n ser gi si nde sor un ol duğunu düşündüm, t ekr arhi sset i m ki ar t ı kbağl am vedi l bi l gi si ne i ht i yaçduymadı ğı nı söyl edi m. El bet t ebanagör emi mar i yiol uşt ur anşeyhem fizi kselhem dedi l selbağl amı dı r ; Le Cor busi er ,Mi es Van der Rohe ve Pal l adi o' nun, popül erol up ol madı ğı nı n önemi ne bakı l maksı zı n,her zamanbağl am ol acakt ı r . Demeki st edi ği m, di l sel bağl am yadafizi kselbağl am ol sun,bağl am fikr i niönpl anaçı kar anbi rmi mar i ni n, i l kkezsonundaydı k. 3.Kapi t al i stsi st em i ç er i si ndeherşeyhı z l at üket i l i yor . Mi mar l ı kdakaç ı nı l mazbi rşeki l debuhı z l ıt üket i mi nbi r par ç ası .Çoksayı dayapıyapı l ı yor .Sonr at ekr aryı kı l ı p t ekr ar yapı l ı yor . Bu hı z l ı yapı m/yı kı m sür ec i ni n deği şt i r di ğikul l anı c ıve yaşam pr at i kl er i ni n‘ mi mar i mekana’ yansı mal ar ı si z c enel er di r ? Herşeydenönce,kul l anı cı yıçokf azl aönemsemi yor um. Mi mar l ı ğı n kül t ür el koşul l ar l a i l gi l i ol duğunu düşünüyor um;edebi yat,müzi k ,r esi m gi bikül t ür el si st emiyansı t ı yor . ,Mi mar l ı kkül t ür elbi reser .Mi mar l ı ğı kul l anı cı i çi ndeği l demi mar l ı ki çi nyapt ı ğı mı zzaman, kul l anı cı yı nadi r engör ür üz.

oyl um Ibağ

39


Eğerbi rt i yat r ot asar l ı yor saksahneder olyapanyada şar kısöyl eyenkul l anı cı yai ht i yaçyokt ur .Eğerst adyum t asar l ı yor sak spor yapan bi r at l et e ger ek yokt ur . Dol ayı sı yl a kul l anı cı yıçok nadi rdüşünür üz. Mi mar l ı k gi bikul l anı cı l ar ı nınadi r endüşünenbaşkakül t ür eldi si pl i nl erdevar .J amesJ oyceünl ür omanı“ Ul ysses” iyazar ken ki mi n nası lanl ayı p okuyacağı nıdüşünmemi şt i r . Amer i kanedebi yat ı nı nöneml i i smi Wi l l i am Faul kneri çi n deaynışeygeçer l i .Vebest eyapanki şi l erdepekçok ki şi ni n müzi k kul ağı nı n ol madı ğı nı ,kül t ür elnüansl ar ı ayı r t edecek kapasi t el er i ni n ol up ol madı ğı nı düşünmeden best el er i ni yapar l ar ,bu konul ar ı asl a düşünmezl er .

40

oyl um Ibağ


4.Mi mar l ı kt aür et i m şekl i ni nt eknol oj ii l ebi r l i kt ei nsan haki mi yet i nden ç ı kı p bi l gi sayarkont r ol ünegi r di ğibi r dönemiyaşı yor uz .Bu dur um bi z iser iür et i l en bi r “ mi mar i ”i l ekar şıkar şı yabı r akı yorvebi z ebağl amdan kopukmekanl arsunuyor . Mi mar l ı ğı nböyl ebi rnokt aya evr i l mesi sür ec i ni nası l değer l endi r i yor sunuzvebusür ec i npaydaşl ar ı ki ml er ? Dahaöncedesöyl edi ği m gi bi , bağl amı nger çekyada di l selol ması nabakı l maksı zı n, bağl amıgündemeget i r eceği z.Buyüzdenherzamanbağl am var dı r .Bi rbi l gi sayar ı nar t ı kçel i kkol on,bet ont emel ,pencer eveyakapı gi bibi röğedenf azl asıol duğunai nanmı yor um.Öyl ebi r t eknol oj ikiür et i ciser içal ı şı yor ,bu daha önce hi ç gör ül memi ş bi rşey ür et t i ğianl amı na gel mi yor .Fakat bunl ar ;bi ri şi ndeğer i , ser i bi rçal ı şma, bağl am i çer meyen bi rçal ı şma, değer i ni nneol duğu, sor ul ar ı nı ndeğer i yl ei l i şki l i di r .Bi l gi sayar ı n bi zidaha i yibi rvar l ı ğa,bağl am özgürvar l ı ğı nagöt ür mei ht i mal i nianl amakt azor l anı yor um. Dahaöncesöyl edi ği m gi bi , mut l akai yibi rşeyol duğunu düşünmüyor um, daha önceki cevapl ar ı mda dai mabel i r t t i ği m gi bidi j i t al eherzaman şüpheciyakl aşı yor um. Bunabi ri l aveyapmam ger eki yor , 20. yüzyı l ı nbaşı nda bumi mar i yiger çekl eşt i r mekzor undaydı k,i deal i zet eknol oj i f or mundabet onar me, çel i kvei deal düşüncel er l e ür et i l en bi nal arbi ri deol oj i ydive i deal i stmi mar iduyar l ı l ı ğı mı zdı .

oyl um Ibağ

41


Sadece kül t ür elsöyl emde deği laynızamanda r esi m, müzi k vesi nemagi bibüt ünkül t ür eldi si pl i nl er de,t üm but eknol oj i asl ai deal i zeedi l medive buyüzdenmi mar i dehi çbi rzamanbui deal i zeni net ki l er iveol asıet ki l er i ni nf ar kı ndaol unamadı . Bi ryüzyı l sonr a yi neaynı nokt adaol duğumuzudüşünüyor um, başkabi rt eknol oj i , bi r i deal i zedi j i t al . Benceçel i kt envebet onunyenit eknol oj i si ndendahaf azl abi rşeyyapamayı zveyadevam et t i r emeyi z. 5. Bi rr öpor t aj ı nı z daGuggenhei m Hel si nkiyar ı şması nı n si z i ni ç i n hayalkı r ı kl ı ğıol duğunu bel i r t mi şsi ni z ve mi mar l ı k or t amı ndaki bu t ür hayal kı r ı kl ı kl ar ı nı n, başar ı sı z l ı kl ar ı n mi mar l ı k eği t i mi ni n bi r sonuc u ol duğunudi l eget i r mi şsi ni z .Budur umdami mar l ı ki ç i n ç ı kı şnokt asısi z c enedi r ?Akademi syenveöğr enc i l er e ç öz üm öner i l er i ni znel er di r ? Öncel i kl eyar ı şmai çi nj ür iseçi mi ndehayalkı r ı kl ı ğı na uğr adı m. Kazananpr oj el er i n;Fr ankLl oyd Wr i ght ’ ı nNew Yor k’ t aGuggenhei m bi nası yl ayapt ı ğı gi biherzamanr adi kal i f adeyl e ayakt a dur ması ndan çok uzakt a, bağl amdanvei f adedenyoksunol duğugör ül mekt edi r . Herzamanr adi kal l eşmegel eneği nesahi pbi rmüzevar . Fr ank Ll oyd‘ un Guggenhei m New Yor k’ t a yapt ı ğışeyi yapma konusundakif ı r sat ı n kaybedi l di ği nigüçl ü bi r şeki l dehi ssedi yor um, buyüzdensonuçt amüzet emel l i her hangi bi r r adi kal l eşmeni n or ada ol duğunu sanmı yor um.Öğr enci l er ebunası l et ki eder ? Uygul amada ve akademi de mesl ekidi si pl i n ot or i t esiol ar ak adl andı r acağı m ya da mesl ekiot or i t eni n ol madı ğıbi r dur umdayı z. Öğr enci ve hocanı n bi r bi r i ne saygı duyduğuçokazdur um var .Çokazsayı dahocavar dı r , sı nı f t aot ur upöğr enci ni ni st eği yl e6f ar kl ı seçeneği çi zer , çünkü öğr enci ye nası lyar dı mcıol acağıkonusunda hocanı n el eşt i r it ar i hihakkı nda geçmi şiyokt ur ve öğr enci ni n de el eşt i r it ar i hii l ei l gi siyokt ur . Böyl ece el eşt i r i l er ianl amakt azor l ukvar dı rvebuyüzdendi si pl i n t ar i hi ni n ar kası nda nel ervar dı rve genç öğr enci l er i n geçer l iar zusu mesl ekidi si pl i ne,mesl ek ot or i t esi ne saygıduymamak.Ve t emel de,öncekimi mar ifiki r l er e saygı yokt ur . 42

oyl um Ibağ


Fakatgeçmi şi anl amak, başl ı cami mar l ar ı nönemi ni anl amak, mesl eki di si pl i ni nkr i t i ği ni veot or i t esi ni anl amadan mevcudunöt esi negeçmeni nbaşkabi ryol uol duğunu düşünmüyor um.Vebununger çekt enöneml iol duğunu düşünüyor um. Konuşmamdasi zeküçükbi rol ayıanl at maki st i yor um.Mi chealGr avesvebenPr i ncet on’ dahocal ı k yapar ken Ağust os 1 965’ t e ,Le Cor busi er ’ ni n öl düğünü öğr endi k. Büt ün öğr enci l er i mi zl e sabahl ayar akokul ungal er i si ni nduvar l ar ı nıOeuvr eCompl et e’ i n 6, 7ci l t i ndensayf al ar l akapl adı k, üzer l er i neöl ümüt emsi l et si ndi yesi yahgr af onkağı dıast ı kvesaygı yl ageçmi şe bakt ı k. Son 1 0,1 5,20 yı l dı rhi çbi rmi maryokt urki günümüzdeöğr enci l er i yl eböyl ebi rşeyyapsı n. Yani , çünkübut ürol ası l ı ğı nyar at t ı ğıduyar l ı l ı kveduyusali f adel er i nikaybet t i l er .Mi mar l ar , öğr et i m üyel er i , öğr enci l erar t ı kmesl ekidi si pl i nvedekahr amanl ar ıhakkı ndabu t ürbi rt ut kuyasahi pdeği l l er . oyl um Ibağ

43


al ternati f

c em sor guç

ar i fer ki ngüz el beyoğl u

Edebi yatböl ümüokuması nar ağmen mi mar l ı ğı kaf aya koymuş ol an bu genç mi mar ı mı z ,ser üveni ne Mi mar Si nan Güz elSanat l arFakül t esi ’ nde başl ar .İ l k yı l l ı nda bekl edi ği nibul amazf akatyaz ı nyanı ndaç al ı şt ı ğıÖz c an Kı r mı z ı oğl u’ nunofisi ni nedebi yatvemüz i kl edol uol uşu mi mar l ı ğaol anmot i vasyonunuar t ı r ı r . Gel z amangi tz amanar t ı kofisaç mavakt i gel i r . Ofisi nde pek ç ok f ar kl ıt i pol oj i de yapıt asar l ar . Fakatbi ri şi n bi r i nsanayet mec eği ni düşündüğüi ç i nmuht el i fz amanl ar da muht el i fyer l er demuht el i fi şl er iber aber i ndegöt ür ür . Rol l Der gi si ’ ndemüz i kl ei l gi l iyaz ar l ı ğı ,ç eşi t l iyer l er dedj ’ l i ği , hal adevam eden Aç ı kRadyo’ dakiAht apot un Bahç esi pr ogr amı yapt ı ğı i şl er i nbaşı ndagel i r . Çokyoğunç al ı şması nar ağmeni l gial anıol anmüz i ğe vaki tayı r abi l mesi ni ;mi mar l ı kyapar kenmüz i kdi nl emeyi müz i kdi nl er kendemi mar l ı ğı düşünmeyi sevdi ği ni söyl er . Müz i ksevermi mar l ı köğr enc i l er i neduyur ul ur . . . 44

oyl um Ibağ


mi m arl ı k

nai l ç akı r han

oyl um Ibağ

mur atger men

45


şehr iat l a 46

si v i l mi mar i

hüseyi nkazaz kül t ürmer kezi

muv akki t hane

hacır üşt ü konağı

musapaşa cami i

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

47


eski zkul übü Yasi nBal , Fat maZeynepKı z ı l t aş, HandeAydı n, Ber naDi l er , İ mr anSat ı ş, Kübr aGüç l ü, Gi z em Ekdi

Br i gi t t eWeberSöyl eşi si 3Mayı s201 6t ar i hi nde ger çekl eşensöyl eşi ni n konuşmacı konuğu Br i gi t t eWeber ’ di . Far kl ı öl çekl i pr oj el er den ör nekl ersunanBr i gi t t e Weberkar şı l aşt ı r makl ı ol ar akT ür ki yevedünya mi mar l ı kor t aml ar ı nı nar a kesi t i ndedeneyi ml er i ni payl aşt ı . Oyl um 1 965dönemi öğr enci l er i ni nbi rgi r i şi mi ol anOyl um 50yı l ar adan sonr a‘ ’ yeni den’ ’ t eması i l e canl andı r ı l ar akt ekr ar yayı nl andı .

48

Mi mar l ı kEği t i mi Söyl eş i s i İ s t anbul T ekni kÜni v er s i t es i ’ ni n s i mgei s i ml er i ndenFer han Yür ekl i ’ ni nkonuş mac ı ol ar ak kat ı l dı ğı s öyl eş i degünümüz T ür ki ye’ s i ndekabul gör en mi mar l ı keği t i m model l er i üz er i nebi rt ar t ı ş ma ger ç ekl eş t i r i l di .

Fot oğr afveMi mar l ı kDer s l er i Kar adeni zT ekni k Üni v er s i t es i ’ ni nemekl i hoc al ar ı ndanv ef ot oğr af s anat ç ı s ı ol anMus t af aReş at Sümer kan’ ı nyür üt üc ül üğünde ‘ ’ Fot oğr afv eMi mar l ı k’ ’ der s l er i düz enl endi . Pr ogr am kaps amı nda4t eor i kder sv ebi r det ekni kgez i düz enl endi .

CumaSohbet l er i Cumasohbet l er i kapsamı ndaherbul uşmadaf ar kl ı bi r konubaşl ı ğı al t ı ndat ar t ı şı l ı yor . Bel i r l enenkonudanyol a ç ı kı l ar akmi mar l ı kor t amı naveöğr et i mi nedai ryeni fiki r l er i or t ayakoymakhedefleni yor . oyl um Ibağ


f i k i r s a na t t a s a r ı m Muhar r em Duman, Emi neYaz ı c ı oğl u, Bet ül Sez gi n, I şı nİ r em T aşc ı Beki rT ar ı kKaya, İ r emnurOdabaş, BeyhanEl haman, Sel i nÖz kaya Fi ki rSanatT asar ı m KTÜMi mar l ı kBöl ümüöğr enc i l er i ndenseki zöğr enc i ni nbi rar ayagel er ekol uşt ur duğubi r gr upt ur . Pr oj eder s l er i neal t er nat i fç eş i t l i et ki nl i kl erv edeneyi ml ersunar akmi mar l ı kböl ümüöğr enci l er i ni nyar ar ı naç al ı şmayı hedeflemekt edi r . Eki bi mi zbusene bi zekat ı l anar kadaşl ar ı mı zl aot uz ki ş i yi bul du. Bunun dahadaar t ar akfiki rs anatt as ar ı mı n devam et mesi t emenni mi z . Kı z l arManast ı r ı At öl yesi

Yar ı ş maYol uyl aMi mar l ı k 25Kas ı m 201 6t ar i hi nde ger ç ekl eş t i r i l ens öyl eş i kaps amı ndaKar adeni zT ekni k Üni v er s i t es i mez unl ar ı ndan Kol ekt i fMi mar l arkur uc u or t akl ar ı ndanSı ddı kGüv endi konuş mac ı ol ar akkat ı l dı . Söyl eş i kaps amı ndami mar l ı k v eyar ı ş maor t amı nadai r deneyi ml er i ni akt ar dı . Emr ahÖmerÇam Söyl eş i s i 4Kas ı m 201 6t ar i hi ndeger ç ekl eş t i r i l ens öyl eş i kaps amı ndakonuş mac ı ol ar akkat ı l anEmr ahÖmerÇam mi mar l ı kpr at i ği nedai rdeneyi ml er i ni payl aş t ı .

oyl um Ibağ

49


ç i zt amaml a

kendi nt asar l a. . . Nokt al ar ı t aki pet , sanaver i l enyapı yı t ahmi netvekal anyar ı sı nı hayal et . İ şt ebuseni nt asar ı mı n. Eski zKul übününsayf ası ndayayı nl amayı unut ma: )

. .

3

2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . .. .. ... .. .. . .... . . . . ... .. . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ...... . .... . . . . . . .. . . . . .. .. . ....... .. . . . . . . . . . . . . . ... . . ...... . . . . . . . . . .. . .. . . ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .

5 4

6

7

8

9 0 1 1 1 1 6 1 8

1 2

1 9 22 23

1 7 20 21 24

. 1

34 33 1 3 3 7 1 4 32 29 30 51 40 4 1 4 4 4 5 4948 31 28 38 42 3965 50 47 43 46 1 77 62 63 54 555859

5 25 1

26

52

53

75

73 7 4

56

57

72

61 64 60 68 69

77

86 1 851

80 1 791

3635 1 78

1 81 1 82 1 83

1 841 89

21 24 1 25 1 28 1 291 32 1 33 1 36 1 371 1 401 1 41

80

66

81

1 87 1 88

1 89

7 4 71 1 701 671 66 1 63 1 62 1 1 0 59 1 581 1 1 1 55 1 1 1 41 51 1 541 1 50 1 1 1 8 1 1 5 1 4 7 1 1 9 1 4 6 22 1 43 23 1 261 27 1 1 301 1 3 1 1 3 4 35 1 391 38 1

67

7170

78 79

76

1 92

1 91

73 72 1 691 681 651 64 1 61 1 76 60 1 571 1 42 1 56 1 53 1 1 52 1 1 4 9 48 45 1 1 441

27

1 3 1 61 1 7 1 1 20 1

1 1 21 09

1 96 2052001 99 206 1 9 8 2 0 1 2 0 4 207

1 90

1 75

208 203 202

1 97

8 21 121 721 2 21 21 9 6 21 3 21 21 0

5 220 21 4 21 224 223 226 222 227 221 228 234 232

209

225

231

229

235

236

237

84

85

86

1 08

87

88

89

1 06

90

9293 98 91 94 97 9596

50

1 93

230

83

82

1 95

1 94

99 1 00

1 01 1 02

1 07

1 05

1 04

1 03

oyl um Ibağ


busayf aseni n. . . : )

oyl um IbaÄ&#x;

51


52

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

53


M U L Y O

I Y A S i N E Y I T K I Ç

54

oyl um Ibağ


oyl um Ibağ

55


t eşekkür

56

oyl um Ibağ


Oylum  

Oylum KTÜ Mimarlık Bölümü Eskiz Kulübü öğrencilerinin çıkardığı bir dergidir. Derginin temeli 1965 dönemi öğrencilerinin işgal edip adını Oy...

Oylum  

Oylum KTÜ Mimarlık Bölümü Eskiz Kulübü öğrencilerinin çıkardığı bir dergidir. Derginin temeli 1965 dönemi öğrencilerinin işgal edip adını Oy...

Advertisement