Besökskarta /Visitors map 2022

Page 1

!

!

H

a elm

ä r sv. Kla rb

Bal sta v.

Bo nd ev.

Sp g.

r. Höd er

Vale g Höd . erg.

ll é r ä dgårdsa

llé

aa

lst Ba .

Vag

ergsg Eriksb

Carlav.

g.

.

r dsg ugå

Las ar

ng sla d

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

! !

!

ar v

Skidlö p

Återv i nn

- Hä llber ga V SF

gsv.

ingsg.

Mal mk öpi n

!

!

!

!

!

!

!

Lilla Nyby återvinningscentral

LILLA NYBY

!

!

!

!

!

!

!

Eklundaberget !

!

!

!

!

a ng sli e d är

n

V

!

!

!

ng e n

.

v.

o rp

e sv.

k v.

!

sg .

Lär !

g.

ms

trö ns

rlin

Öh

!

!

!

mt

Blå

Su nd by v.

S:t Joh annes g. Dingerg.

Ca rla v.

V äv

re n

gsg K . Sö Jernb oloni de g. rän ergh g

g

torpsv . Vinter

v.

iko nv. Kr

g.

llstu Hä

Konv alje v.

Sk ifti n

lar v. Gå rd sk äl

Adju nkts v.

Elevv.

Vid ar Ba g. lde r

Nyze are llsg. s g.

sg. berg

Dam

tg. vis

s g.

sg. ach

No

ma ng .

öp

ms g.

g. Träd gå rd s g.

he

W allq

V

Mu ss

Mu

rke lv.

ero

nv.

gsv .

vlin

Ski

!

!

V år v .

!!

! ! ! ! ! !

Mäl ar

Viki nga g.

ros g.

g.

Tö r ne

Ös

Lo

rl -Joha ns g.

jon v.

pin

Vas av.

Ch am

! !

!

!

!

!

! !

! ! ! !

!

sg.

! ! ! !

Idu

rg.

ste

ter

Th ule g.

!

!

!

!

!

ber g

! ! ! ! ! ! !

!

sg.

erg

Va sb

Ny bro n

Kyr kog . Åg .

Kö pm an g. afo rs g.

r to rp sg.

yg ga

Br

lsv.

Å

aån lstun ! ! ! !

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! !

Mäla rv.

rg.

ste

g.

ora

Ele on

!

Ny bro

g.

rel ii

Ca

Alv aM y Gy mn rdals ast ikg g. .

Kyrk Lin dto r psg. og.

Tege l

man sg.

Eski

stor p

Lind

g.

ngg .

Kr i eb sen sg.

ildg.

sg. Brunsk ogsg .

bruk

ngre nsg.

nnsg .

Bru

Alv En

Bell

g.

Ho vän gsv .

ssv.

ängs v. Skog

psv .

v. ps

Lån g

! !

! ! ! ! !

! ! !

! ! !

Öbe rg g.

Fa k

Dr ott ni

sg. uk

Th or

Kro ng.

Br

Fors bom sg.

Sve

.

Ber

gsv . Press arg . Sko gst or

Sätt

arg.

sg.

llsg. Munkt e

are

ygg

Br

sg.

oth off sv.

He

eliig.

Luto ng .

. g erg

Sta v an

ses

As

Årbystigen

.

Präs täng sg

tra nds g.

N ys

. No rd wa lls g ffsv .

tho

Ro

sg.

nd dlu

Ste ba r

Kä ll g . Somm arr og .

Sommarr og.

!

!

! !

Rå dm an s

g

Byn äs v.

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

!

Spireav.

Jasminv.

rk sbr on

Ga sve

sg. ng La

nm

kg.

kelsg.

vin

g sg.

rksv.

Guldv

!

t a n v.

Vall ch byg rö . de Valh rst Sc a llag i er h r ö d . na ers s v tier n . Kar dan g. He lges tag .

Bo stä l F Bredängsg. rie lsg. ma nsg .

v.

rg s

red G berg Va sg. d

g.

Löt

l da

Hörnedalsg.

Stå hlb e

Alfo rsg .

ne

H

ör

Bro

!

M

an

rv.

ttsta v.

is ö

Tillsk är

!

Gair

! !

Bäckh agav.

ktg Fra

Bober gsg.

Perukmaka rv.

Svallingeg.

an

Väster ffe

Fa nju

aj

tv. M an

!

onv .

Ribs t

.

n

Astrak a

.

Sundins v.

Gap r v.

Hattmaka

tar v .

Sten sät

e de n

Rön n

Borsöknabäck en

!

Berberisv. Kaprifolv. Buxbomsv.

.

sv gen .

Åkeröv.

de v.

L in d Ap h a g els av. in

Åstor p

Västerleden

yv . Ek eb

Åsb yv. !

av.

Norrbov.

Eneb

ul

. Råbä cksv.

den Fago t

Ap r ik S osv .

Ös t ra

lén nsal

Må st

Flöjtv.

tv. Trum pe !

pv.

Kli p

Oppgår

Alban

ov .

Väst erle

Ka pla nsv .

v.

Hä llby

Ru ns ten sv.

Kyr kba cke n

Brun

rg e

sv.

!

!

Sjöv.

v.

arv.

! ! ! ! ! !

Vilsta naturreservat

! !

Vallv.

!

! ! ! ! !

!

Se

SkrinnVIPTORP a r v.

! ! ! !

!

e h ag

!

!

d

.

!

g

G ranebov .

! !

sv.

st

Backe

! !

!

!

!

!

n ösvä

s oll Snöb

!

!

v

!

!

!

!

ri

S ki

!

ftsv

!

! !

!

ån

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

Viptorps backarna

Tr u

!

! !

Dragonv.

!

!

!

!

!

!

nav .

.

!

a nelv.

!

G

e

sök

!

.

g.

r sg.

Gr

Bor

!

v.

!

ås v.

!

lar

!

an

!

!

!

Od

!

!

ng v. Gr

!

ki

!

!

v.

!

53

!

v.

F ri l u

!

lom

!

lås

!

!

So

! !

v.

d bo v. For tu n av. Man d el v .

!

!

!

! !

kulla

v.

ODLAREN

!

TRUMTORP

"

! ! ! !! !

! ! ! ! !

v.

!

!

!

Bju r Val va ing e Lju v.

!

M ås t

a Gr v. ön alu nd sv.

!

äsv.

v.

.

m

Mor

Stri Gu mluse ldb v agg ev.

!

Sla

Sedelv. he r om D

!

"

.

v.

Myntv.

.

!

!

Nat

!! ! ! !! !

Penni

gn än Str

va

!

garv.

rv

!

!

!

Rödha kev.

Lövsån

kta

!

Odlarv .

!

sv.

e ss

og Sk

dg.

pps

! !

Bo Maj rsökn stig av. en

Hagnes

Mo

Ku

"

kar g Lä

rtlo

v.

re

!

Solv. Flugm

m u

m

!

v. ea Sv

v.

.

!

Eskilstuna Tourist Information info@visiteskilstuna.se visiteskilstuna.se

Va llv .

!

! ! ! !

So

.

gag. F ri g

Frejag

gsg .

Lärk

v. Lärk

Pilkrog

!

Svanv .

. e ll v or

klocksv.

n

ge

.

irg lm

!

ranv .

lgå

Ek

Da

ent C r

.

Äg

rg be sen Ro g. finn Tor g. Flora erg. im g. M u ni n . g Oden rg. Yme

. ing un

Carlav.

He

!! !

!

! ! ! ! ! !

Djurgården !

!

gsg.

Eskilstuna GK

a Sörmlandsgården

!

!

!

Ekängshallen

ts l ev. änd

!

! ! ! ! !

InfoPoint

Vilsta naturreservat

Vilsta skidbacke

!

!

ds

!

éeng. Gall

tare llv.

"

!

Inta

bla

Stö

! ! !

Ek

. Växelv

Sméhallen

EKÄNGEN

Vår

Skogsängens idrottsplats

v.

Skilling

!

!

!

!

n gv.

"

!

SKOGSÄNGEN

" !

Söderängs parken

Tennishallen

Brage g eparken

g ängs

"

nd

Vilstav.

.

g.

Bra s . g.

ted t tsg. Jätteberget et

Kä Stenkv lkb istav. ack sv.

!

!!

är

M

Esls An dbergsg. g.

S

!

Tv

ov.

b o v.

rev. ta T maka s l Ba n Kjulav.

ningsg.

lls

Lu

.

!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

rksg.

r

InfoPoint

!

Balsta koloniområde

ÖSTER

!

Sko gsä ng sg .

Lilla

Ber gs b

HAGNESTAtah HILL illsv.

" Balsta gärde

!

parken

!

"

BALSTA

!

Balsta musikslott

M

a Utterm

Ve dbe r

gs v .

sg

Skogsängs parken

Ka n

Rökstav.

! ! !! ! !!

2022/2023

v.

rv. vä

Kam v.

! !

rnbärsv. Bjö

o ultr nv. Sm

g. rgs vbe Ho Karl

B

!

Vilsta naturreservat

!

!

!

!

!

.

ckå sg. senh älls g.

Ku n v. ds . bla dsg nd år Lu ang

!

nkv ista v. h

Hisings -

sg. Va sap . l av an Andbergs s a Vasaplan

Ca

SNOPPTORP Ly Surbrunns parkenR o

sg.

k en

hil lsg g. . Tor lun N gg. ds yg g. ård s

ine

g. trand

r to gs ko

!

Djurg årdsv. Hising Öste sg. rm

!

e r

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Ta

g.

Skulstastugan

!

d

.

!

kil

! !

!

!

v. cks a b ll

gs

gsg

Bil lj

Fördel

B Ste SÖDER ns bo rg sg

Es

iig.

v . ma rv.

Nämnd e

v. j ul a

Ku backe ng Intagsg. sv

sg.

!

! !

!

1 000 m Tim jan v.

or

!

!

ellv.

!

ta

Mes

S

ne

!

rg.

Kloste

!

!

Vilsta koloniområde

St e

dra

v.

Etern

m a nsv. Duvtorp sv Röksta backe nsv.

Klosterkyrko-

Noréu

. em sg rg Kyrka sg.

VILSTA

ulsta"

Skiftin geg .

Ste

K

g. gården

Eskils parken

len

Tryckerimuseum

Vilstaskogen

Vilsta badplats

Vilsta herrgård

mn Ha

Skj

!

!

Skjulstahallen

n Tu Ha

Lustig backe

on

!

rg.

Fräsa

!

eb

lmg.

hovs

g.

Blo ms ter

psv.

Häst

berg s

Spelmansplan

tra Storg.

t

s

RÖKSTA

Slotts backen

Rud d am

Kvarngärd esg.

sbr

Ös

RåKd hu sto rge t

InfoPoint

!

Ma

!

"

Fors kyrkopark

d

230

len

An

!

bron

e ebThule or M a ri parken

rsb

dhSmörutorget sb ron

g V äste rän

Blåsip

Ka g. rl Hov

!

GAMLA STADEN

!

Fri

!

ån

S

lin

So

lin

Kyrk

Ström To parken

!

VILSTA

v.

Rektorsv.

!

Alf el

DJURSTA

. Vitsip psv

!

Skift in

E20

arksg. Utterm

Kyrkans hus

!

ps Sn opptor

nv.

. gsv

ha lät

!

llav .

!

.

!

S

He

!

Fräsar backen

ttu

H em

årds Kyrkog

!

jeg

g.

ist

!

!

Ör

åk

Stads parken

ar

Ut

M

Långbergs parken

ge

!

Fors kyrka

g.

ck

!

ba c Me

v. ge

ij Ge

Park

!

. Alv

500

P

Bl

ed

!

!

da

Kr

Vilsta ridhus

rn

v. en ck tv. os

0

So

T

Ry

ba

g.

!

FASKUNGE

Kl

Ek

Källsta backen

Band Faskunge gård inv. a Kvö. Kumm rve K Fask unge v. l

Klippstigen

Bagar backen

Kva

uv ev .

.

Hejar

!

Rin gd

backen

Mon tör g .

!

Tranv. Vipv .

ov.

rg.

S kj u lstag.

Borsöknasjön

Ridled Oxuddsslingan Sigurdslingan Ridled

Slånbärsv.

sv.

re g

!

Sm

or tålf

!

!

!

r dsv.

!

!

Öste r

Lin n é

Fila

!

Kyrka Östra Tuna g.

Smed parken

.

!

Svarvar backen

!

!

!

Brunns backen

tu

G

Fröslundav.

v

" S

na

g.

eng.

j er Esb

v.

. sv

ar

Sv

kyrkan

!

!

ark sg.

v.

!

InfoPoint

Fristadstorget Stadshuset

yg.

!

Galg backen

BRUNNSBACKEN

öv sv. er v. t s r St v. e g oc ns k Vi ros v. ol v. v

Björkhult sv.

!

. arg

s Tes

Tallå . sv

Fröslunda parken

Borgmästareg.

ersg. ing

ull

!

!

n ma

g. L agråds

Lagersbergs säteri

esta

ektsg. elbr E ng sg. malm ter Väs

Erlang

v.

e rd Gä

sta Me lvav. Ma

BERGA

Näckrosleden Mälardalsleden Oxuddsslingan Näckrosleden

Te g

Åk er

K

!

Furug.

FRÖSLUNDA

ha ärr

Östergårds parken

Mesta parken

!

backe

.

stu

n Kro

!

es a t

Rösv .

Mountainbike Motionsspår, elljusspår Mälardalsleden Mountainbike

Mesta

"

!

ov.

Taltrastv.

yv. Söderb

llav. Forn -

Solku

M

. llav

. Ber gaåsv

MESTA

eb Ek

le

Lil

Triangelborg

M va al

s

Motionsspår, Lejonrundan ej eller delvis elljusspår Motionsspår, Motionsspår, elljusspår ej eller delvis elljusspår

. Falkv

e öt

ad als v. ov. sk rg

v. an

Sv

Gyllenhielmska leden Brouddspromenaden Lejonrundan Gyllenhielmska leden

erv .

BORSÖKNA

!

Be

Ejd

!

nv. Sva

yv. Ås b

lidsv.

rga Be

Signali

dal

- en del av Eskilstuna kommunkoncern

Vindskydd Vandrarhem

Stenås v Sten åsv. Flug mötesv.

. tsv v. Löjtna n st

!

eg

gd Fo

!

LAGERSBERG

v. erga

!

Vårdcentral Vindskydd

orsv.

v.

R

Mestav.

sv. H ästs o k gb

RÅBERGSTORP r

kil

Tun av

ra

!

!

Vandrarhem Utomhusbad

Återvinningscentral Väderkvarn

!

Gillbergav. !

areg.

!!

v. by

Ås

Väderkvarn Vårdcentral

Ängs parken

Gillb

v. als rpr v. rir

!

Utomhusbad Utescen

Ka

Tacktorpsjön

. rv p ta te äs ns tm v. s u

!

Fu

!

Utescen Utegym

!

nkarv. Styckju

! !

Utegym Upplevelselekpark

Mesta backen

Dom

!

Ko

!

!

osg.

Lagersbergs parken

.

Tallås parken

Råbergs parken

nag.

Konserthall

Sturehöjden

shä

S

JärnBåtsmans torget backen

Gillbergav.

Hj Ansgars-

!

Ku dem ng ach sp erg lan .

InfoPoint

Ber gsg .

sg.

n Walli . g e n r ä

Mo

s

! yv. Åsb

!

a

ll

Gi

. av rg be

Es

.

!

en ång

gen

!

Upplevelselekpark Travbana

g.

ns

gm

La

lg.

n galede Gillber

leden Gillberga nkarev.

!

Kyrka

Villag. Stur eg.

!

!

era

Min

!

Jyväskylä parken

jeg

!

und

VÄSTERMALM

g.

!

g.

sg

!

lv

gen

ej Gn

!

n

g sg .

MYRTORP Usangi parken

nsg ste n r Bä S ten b yg .

ds sta rk Ve

rp

!

n

s

ngen gå

sgå

!

g.

e rv.

z

ma

sg. Marielund

. alsg ksd i r E

To r

!

Ra

InfoPoint

Västr NYFORS a Tu

!

g.

sg .

em ar Fo sg lku . ng ag Fil . by te r ng. g.

53

. Carlav

g.

to

äll !

!

!

lar

!

!

CENTRUM N

ed

er

Ekvallsgparken .

Frödings parken

!

parken

Sm

Zett Rudbe erbe cksg. Karlfe rgsg ldtsg Lenn . . Va grens Se g. Teg rgelg né r . g. Vret l

! !

Mo a Martinson Linné s

te

els

n

!

Travbana Tennis

Naturreservat

!

Kyrka

rps

SKIFTINGE

Ing

kyrka

!

InfoPoint

Västermarks parken

!

Äd

!

Si

ge

Gråbergs - K var t r parken

Tennis Teater

Industri Handel Naturreservat Industri

.

dv. Gul

STENBY

Teater Ställplats, husbil

Gågata Besöksmål Handel Gågata

Platinav.

Ti

ån

Ställplats, husbil Spontanidrottsplats

Annan byggnad Åsslingan Besöksmål Annan byggnad

g.

v.

sg

Spontanidrottsplats Slott

BESÖKS KARTA

!

!

rks Stations - . Vä g. parken str aÅ s Ny for g. Ö Vä sg. str ste aÅ rm sg.

!

!

v. om Kr v. nn Te

Slott Skyttecentrum

! ! ! !

ds år

rg

!

c Ni

ke l

Nyforstorget

!

Skytte parken

en

InfoPoint

Nyfors -

!

Skyttecentrum Skidlift

Sörmlandsleden Sigurdslingan Åsslingan Sörmlandsleden

g.

Krong .

!

!

Skidlift Skidbacke

! ! ! !

!

tte

!

!

dsg

!

Vä st

!

Sky

Gr a n

o

!

!

Skidbacke Sjukvård

!

s gr.en

!

Kronskogen-Stenby ängs naturreservat

!

Sjukvård Sigurdsristningen

!

gsg al . l

Grankvi s tg . SNÄLLTORPET

Sigurdsristningen Shopping

!

.

n sk

Shopping Sevärdhet

!

g Lån Gransko

!

ach Rademacher- H erg am Strömsholmen . smedjorna " ng. Ku Mälardalens ng s universitet Rinmans - g. parken

llg. Tu

T

!

Åsby säteri

Sevärdhet Ridled

! ! ! !

FLACKERSTA

Ridled Ridhus

! ! ! !

gsg

b

!

230

Ridhus Restaurang/Café

Åstråket Återvinningscentral Brouddspromenaden Åstråket

er

InfoPoint

ng

ittm

R

Tunavallen fotbollsarenau llg.

!

Restaurang/Café Posten

TORSHÄLLA & SUNDBYHOLM

la Kul

Lun dst

lidsg.

!

Posten Parkering

Eskilstuna

Hö ga

PARKEN ZOO

!

!

!

Väs nva te lls TUNAVALLENråsv. g. !

sto

Magist erv.

!

InfoPoint

!

W

" Ba

Grangä desg. r

Sn

Badparken

!

ds

Lövåsg.

!

Parkering Parkeringshus

visiteskilstuna.se

Gredby parken

GRANGÄRDET

InfoPoint

pa Folk

!

.

!

röms v.

Arena g.

!

g Erlands .

"

j ur s ta v. a ll a v Hag v. ks m

St Pauli kyrka

!

!

!

!

sta

. estr and sg. Knut backen He Norrgärdesg. llbe NORR rgsg. Frugärde

!

erås GREDBY v.

s

D

lin ss Ro Mälarv.

ge n

orp sst sv. Ro

Ros

v.

!

Fri

Helj

!

sta rk Ve

Väst

!

v. ge

Ha llo nv .

!

ÅRBY

än lbr Stå Ek -

Ed da v.

HeDuvtorpsängen im da lsg r . n å k ESKILSHEM p i lsg S sg. Ma . . S g g MUNKTELL s Mo Idu leipnneg. au Gränsg ell bac ng er g ng . . E k -STADEN s n g. Joh Munktell- Konstmuseum Vanadislunden n . g o g. s " n rbr e o t arenan Väs ati t V S Munktell. Norra Kapell - Ca äst Munktellra rtg rla badet Skö backen v. Pomuseet Sto ldu rg. n gag. S t r . a Klosters g i n r dg. Rothoffs to Lib Gr kyrkopark äns erg Sta parken sg. g. Kloster llgå Stadsmuseum

!

m

Löt backen

g.

ällv.

Gårdskäls parken

Årbyg.

!

g

"

v.

s an

Alforsg.

. bergsg Löv

tav. Flacks g. ja Plö r g. r a v r Ha

SVALLINGE

in

!

. rng. msg Fo

Paul

Åsbyv.

Nöjespark Museum

FOTO: MICKE SANDSTRÖM

Ekg.

G

e

!

Parkeringshus Nöjespark

LUNDBY

!

Salv.

Prästängen !

eg. nar

!

Fältg.

rg unbo

. tav

Museum Mountainbike

l

s Ko l

Mountainbike Motorstadion

Tuna trömsvv. . Park Nym s

Fl

s tav.

FLACKSTA

dala v.

S:t Eskils kyrkogård

Flack

!

.

Motorstadion Laddstation

v.

v. sta a ck

dby

!

!

!

! ! !

g.

hä llav .

STIGA Sports

am n

VÄSTER

Gre

!

rgs

.

!

Brottsta parken

!

omakarv.

r äte Als

Bo

FOTO: MICKE SANDSTRÖM

Laddstation Kyrka

Lundby parken

ys

v. rr Stillhetens kapell

Kyrka Konferensanläggning

Sotarv. v. r R epslagarv. Sk ike pt O B o kbindarv. Tunnbindarv. Västeråsv.

ingv.

Käll parken

Timmermansv.

N

!

E ko

Konferensanläggning Kanotiläggningsplats

Ljusets kapell

f

BROTTSTA

Albertina

r Bjö

B

No redalsv. ov. leb Lil . dåsv A San Lillebo -pril parken v. sv Ma r . ängsv Lill

Järnvägsstation Ishall

v.

rv. äte Dalåsv. jurs

ov. Väste r b v. kö

Ishall InfoPoint

Fr

sättarv.

Jägershol

Västeråsv. Majv.

!

y årb

rå sv. Juniv.

!

Kanotiläggningsplats Järnvägsstation

v. bo rim

InfoPoint

InfoPoint Idrottsplats

!

en ed

G

Vä st e

Idrottsplats Idrottshall/-arena InfoPoint

V

Sten

Må lar Snic karv . Skrädd arv.

To rs

bo

Rinmansg

g.

!

avörv. Gu ldsmedsv.

Herrgård/säteri Gästhamn

l ter V äs

Gästhamn Grillplats

. Urm akar v

Grillplats Golf

Kungsg.

Em

L

reg.

ks

!

v.

S

Ridderhofsg.

Årbystugan

VALLBY

h ra or N

!

!

Idrottshall/-arena Herrgård/säteri

aån Eskilstun

ndsg.

staf sv.

No

ör

Golf Fågelskådningstorn

alsv . illsv.

!

Gravfält

!

Nystra

as

Bj

Ekeby gård

!

Gu

v.

v. ar S adel mak . arv

Fågelskådningstorn Frisbeegolf

Lärkängarna

Tape tser

Frisbeegolf Friluftsområde

tar eg.

!

olmev. j eh

Kungsg .

!

v. da Ed

!

Ekeby flygfält

Ga m l

Friluftsområde Fotbollsplan

n

Helg est ah

Bre dä

Gju

Vallängen

NÄRJEHOLME !

lved

g. ists kv

Fotbollsplan Fotbollshall

ede

n Rö

Rönn - Kö rsbärs T backen v.

!

stal

HELGESTAHILL A

er ag

Fotbollshall Fotbollsarena

Folk e

r Nä

ä

nb

. tronv

!

Framnäsv.

o nomv.

sg. ng

Fotbollsarena Flygplats

Agr !

!

VALHALLA CNG

Trebackalån gv.

!

v. rs

SAL

!

g.

!

!

!

Fabriks

Ene backen

Sals hage

!

!

Flygfält Elljusspår Flygplats Flygfält

!

Arrendatorv.

Norrvalla parken

Årby naturreservat

Lantmästarv.

Mått Jo hanss ons v.

v.

v.

Hjor

!

Rättarv.

InfoPoint

!

s v.

tunav. Eskils nas Allé Suckar

ReTuna återbruksgalleria

!

ä rg

sv.

Måsta -

Snöbacke bär s v. sg. Stigh än ults gs SLAGSTA g. v . v o b ns å M v. Norr valla Vallby . v N r a de backe o r rvall sg .

Äng

E20

T

m ång Lindströ

ReTuna återvinningscentral

Slagsta parken

. dsv lun lofs

. Måstaängsv

kt f ru yd sti a n as

MÅSTA

T rus omteb ens og. g. St B a Petri cka nä kyrka

O

a

onsv.

. gev l in Ed

!

!

!

Ekeby våtmark

Ma

onv . tav. r Ä s Lingonv.

ÄRSTA

!

Gultbrunns parkenMand arinv.

230

jtun

erg

Sö Ängsb

!

Od

rd

!

Cit ronv

!

!

!

ag.

B

LERDALEN

!

sv. orp

!

tav. Slags sv.

Allé parken

v.

Torsåsv.

Gustavsborgsfältet

Gustavsborgsv.

!

He

.

llt

öv. Li n d

lsv.

Västerleds parken

mov sv.

G

nv mo

gv.

Sten

sv.

sv. tbrunn

. llav rva v. Bosäte r

S t a ti

leden

Nor dvik

An

hal

.

en all kv Kyrka

Ny

.

pv . rsv Iva rl

Ka

Elljusspår Djurpark

dsv.

HÄLLBYBRUNN

Blå

Djurpark Cykelpump

. sv r Ky

Camping Busstation Cykelpump Cykelparkeringar

v S te n uddAs l

G otth e m

Kamhagsv.

Cykelparkeringar Camping

. å sv

Sko lv.

Dalav.

rdsv .

tv

stav. En

Ärsta

. Ärnav sv. e d r ä g d Lin

!

aån

Rak

Busstation Brandstation

Haga holmsv.

sv.

Brandstation Boulebana

angå

gs v.

enhillsv. ntorn Vatte

Boulebana Bibliotek

ri n Domar

Bibliotek Bangolf

Mell

v. Gren

Folke sta

e ll v .

!

Eskilstun

Mu n kt e t M u nk

llv .

v.

Tr an b ä r s

ÄRNA

!

Bangolf Badminton

!

!

. ärsv B låb

!

S

Badminton Bad

Ärna parken

!

Ärnahults

rov.

. An e lav mu Pri gov. Tussila

. lsv

da er ilv

Bad Badhus

! !

Orkesterv.

FOLKESTA

Badhus

! !

M

C

!

unktellv.

Torshällav. rv. Reime Agn ev.

m ra Ab

v. ns so

. ov ell lv. F io

. tav es r To


ESKILSTUNA KOMMUN

Mälarbads

v.

TORSHÄLLA !

!!

!

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen !

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

Eklången

!

!

#

! ! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

! ! !

!

!

Magda

!

!

!

!

Varglyan

en

! !!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

!

Väs

ter

! !

! !

!

!

!

!

!

led

ngsv.

!

Lötä

!

!

! ! !

!

!

!

! !

! ! !

!

!

Åsv. !

! ! !

Fahlstedts

äsb yhol

!

!

rv.

!

!

Mäla

bbes v. Be rg

!

! !

Tr av b

an

n ige

sst

sb är

kv .

ev . 0

a allé Ostr

ör

Jämställdhet på väg Upplev hur staden vuxit fram och använts av kvinnor och män genom historien.

InfoPoint

Oxh agsv.

! !

!

sv.

!

Bjö r

O

Torshälla Den över 700 år gamla staden har mycket att berätta, om branden, fängelseceller och åns betydelse.

Gamla

Väsbyh gård

msv.

Väsbyviken

Sigurdsristningen vid Sundbyholm Vad berättar ett av Sveriges mest förnämsta fornminnen för oss?

v. ells

Ros

©Eskilstuna kommun / Lantmäteriet

250

En historisk vandring i Munktellstaden Följ med i den stora entreprenören och innovatören Johan Theofron Munktells fotspår. Från Eskilstuna till Torshälla på två hjul Från lummiga Rothoffsparken till den 700 år gamla kulturstaden Torshälla.

gård SwärdsVäsbyh v.

!

naturreservat

v.

i u s v.

Mälarv.

!

! ! !

! ! ! !

MÄLBY

Vesterbergs v.

! ! !

l an sv.

elbacksv.

l lp ! !

!

v. Ku sk

stv.

ba

! ! !! ! ! ! ! ! ! !!!

! !

! ! !!

!! ! ! !

! !

! !

rla v. Ca

Lund bl a d

!

Gärde sba ck

Jö re n

léeng. Gal

var es g.

berg sg. g. he Lo

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

ngerg. Di

Jör en V ä S:t vares Joh g . anne sg.

llsg.

Nyze

s g.

Dam

sg. da mm

! !! !

Gyllen

Husv a gns v.

bbingsv.

sg. No ach g.

Kö pm an g.

! !

! !

!

!

!

!

!

ig. and

. Vale g

C

rne ros g.

Ös ter g

.

Ky rko g

Åg . ma ng .

Kö p

!

! !

Su nd by v.

rg Ba lde

Vid

arg .

un db yv.

g. ste r Vä

Ca rel ii

Kyr kog .

!

!

!

! !

!

g. nga Viki

Sun db yv.

Ver d

Mälarv.

. erg Vä st

g. erg s Va sb

Ny bro n . g.

g.

rel ii

. Ky rko g

orpsg .

Eskilsg.

Te ge

Lindt

Tr äd gå rd s

sg.

lbr

uk

yg .

g.

ius

g. ora on Ele

!

ast ik

mn

Gy

Alv a

Ca

My rda Gy ls g mn . ast i kg .

sg. ieb sen Kr .

Järn tor gsg

.

Tho rildg

gren Sven

Kva r er

Est

g. are

Ny bro g

sg.

sen Kr

ni n gg. Dr ott

g. lds skö sg.

Dr ake n

ron

röm nst

k te llsg.

ieb

sg. Br uk g.

Be

sG

.

Ida Adamss ons G.

ygg

la

Fredrikes bro

Br

sg.

all

rd w No ffsv .

tho

Ro

ffsv .

Bro

!

rra

!

.

!

Ro tho

!

aT ullg .

!

!

msg

!

Ga ml

!

!

! ! ! !

No

!

!

!

!

!

!

! !!

Fors bo

! ! ! ! !

! !

!

!

Södra Brog.

!

!

!!

ns g.

!

! !

!

no op g.

! !

! !

ma

!

!

!

Parkg.

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

Ste n

!

!

!

g.

! ! ! !

ds

!

! !

lun

!

!

oth off sv.

! !

!

No rra K

!!

He d

!

!

noopg.

!

!

!

! !

!

FÖR GRUPPER 2022

Hass

sv.

Sundbyholmsåsens !

erv.

Skärets naturreservat

ån

Fläd

!

ds

GUIDADE TURER

Skräddartorpsv.

sv .

rp

!

un

MILJÖSMARTA

v. Ek

v.

rp

Rönn

Väsb y

500 m

Vretat o

n ige

!

Lindst

Hag

sv .

Humlev.

är

©Eskilstuna kommun / Lantmäteriet

Sö dra

!

ärsv.s

!

. bärsv

ml a v.

Toftes v.

Ols to 250

!

Oxb

!

to

lstigen

Ape

. lls v

gsv .

!

Bengt Mälarbadens golfklubb

Sigurdsristning

ms

Oxelv.

e Egn

To tov .

Ho

Ra

Humlev.

. zéns v

v.

Grandins v. lm

Åk er

https://form.apsis.one/bV2nkcHTqxryTc0

K

v. ads

d sv .

ålberg s

larb

Ku n

!

August S t

Ostra Hagv. 53

0

!

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev som du når via den här webbadressen:

InfoPoint

He

Som ma rro g.

. ällav

!

Pär onv .

Aspv.

gs v .

Ga

Intagsg.

gsv .

! ! ! !

nv. lvo

ber

V

Södra K

sh Tor

v.

går ds g.

llo

Ban

lv.

ra

Ce

a!ck! e!n

" Ku n

. llav

Sö d

Fio

sg.

åva Br

! ! !t!all! b

årdsv.

sv.

. ngsv rä

gsv .

!

. ns v

sv.

g.

! !

!

! !

rt Ö

Bo

ris t

!!

Djurg

Hising

! ! ! !

! ! !

HÅLL DIG UPPDATERAD OM VAD SOM ÄR PÅ GÅNG I ESKILSTUNA.

L önnv. Nyp o nstigen

lm ho

lm

!

Fläderv.

sso Sixten Nil

Albe

Holmtorpsv.

Ma

Ku n

SÖDER

sb or gsg .

Selv.

!

!

Rud Ste n

!

!

!

Fördeln

Hisings backe

!

!

"

!

t

!

Fors kyrka

! !

ingsg.

ge

!

!

!

GAMLA STADEN

!

!

InfoPoint

Fors kyrkopark

!

.! !St!all!v

!

!

or

!

ust

!

dh

!

"

!!

.

!

Sundbyholms Travbana & Hästsportcentrum

!

ing

torget

" jeg

ård sv.

! ! !

! ! ! !

b Rib

Smör!

ed

Dju rg

!

"

arksg. Utterm

ÖSTER

!

in

sg.

Stallbacken

lt Fördeln ingsg.

!

!

Od

hu

e Alf

!

sti

K

Kyrkans hus

!

!

! ! !

i nR

!

Klosterkyrkogården

Linnéa Burman, inflyttad från Bergsjö flyttatilleskilstuna.se

Ti

!

sv.

rg. Smörparken

Tegelslagar stugan

kant

che

!

Kri

rg. Kloste

!

r backsv.

!

K älla

!

ma

!

2187

v. ks

de

bron

Östr a Tun ag.

!

i llv

Ra

!

Kyrk

!

InfoPoint

hielms v.

St a

"

!

v.

Ungerg.

årdsg. Kyrkog

”Jag tror att fler och fler som bor i Stockholm kommer att få upp ögonen för Eskilstuna i och med de nya Mälartågen som gör det möjligt att jobba kvar i Stockholm, men köpa hus i en helt annan prisklass än vad huvudstaden erbjuder.”

©Eskilstuna kommun / Lantmäteriet

! ! !

. sv

nag.

!

rp

ra Tu

Tingsrätten

!

Rid

Vä st e rma rksg .

!

Slottsbacken

av. Sve

250

Väst

!

Östra Storg.

"

Stadshuset Skatteverket

Sm

BåtsmansBåtsbacken mansg. Kyrka 500 m

"

Kj

!

NYFORS

Nyf or sg. Järntorget

! ! !

rpsg.

g.

!

Tegelviken

ing

amp

!

!

"

Ca rl a v

Jorge Ardaiz, inflyttad från Malmö

Orkesterv.

. Mistelv

Stallviken

!

Nyforsparken Ekvallsg.

InfoPoint

!

v.

InfoPoint

!

rg s g.

"

g.

ESKILSHEM

rg.

500 m

b

Sundbyholms slott

!

Öst ra Ås g.

un ga

!

tvä

250

Mälaren

.

!

g.

!

chs

!

17961795

S

for s

Mälaren

! !

Be

"

Stadsparken

ECKERSTA

1797 1798

v. ula

No a

Klippbergen

1799

!

InfoPoint

öld

Sto

1800

!

!

sg. "

Ny

g.

Stationsparken

NORR

!

Fristadstorget

CENTRUM

Kyrka

.

g.

.

.

.

rm ark

jeg

ä ns g.

g. Slotts

ste

sg.

Ny

n

InfoPoint

ed

.

Gr

g. mn Ha

str

Ku ng" spl a

InfoPoint

Sm

ilsg

1802 1801

lsg

g orgs

. byv Vä

Zette r 0 bergs g. Västermarksparken

"

Sk rla v.

g.

Ku Kyrka ngs g.

da

Ma g Sle neg. ipn erg r. Idu ng .

Ca

!

dg. Stran

ed Gr Nyforstorget

Björkto

.

Kapellbacken

im

! !

MÄLARBADEN

!

!

erg

S

Kloster

ach

HamnH J Aamng parken Se . lan d" e rs g.

sg. ion tat

Klosters kyrkopark

Kloster kyrka

Stadsparken

!

.

nb Axe

em

Tu

n

S

nk

éen Gall

"

!

!

!

Ham ng.

Mälardalens Ra universitet d

llg.

naå

dg.

Strömsholmen

!

Rinmansparken

g. Tu ll !

ilstu

N o rra

!

InfoPoint

R

"

Rademacher smedjorna

Esk

g.

!

.

!

!

g.

gs

erg

"

Stadsmuseum

!

n Ku

ch

Str an

!

sg.

rig. Fakto

!

.

Ste

rg

SUNDBYHOLM

.

RothoffsSta parken llgå ng W en ittm a

erg

NORR

Gr äns

InfoPoint

InfoPoint

ksg

He

g.

ESKILSHEM

Carlav.

bac

tor

!

Lib

Mo

.

0

©Eskilstuna kommun / Lantmäteriet STRÖMSHAMMAR

!

sg

ga

Fil

Idung .

sg

g.

!

aS

!

Vä str

un

by te

rde sg.

nd

!

g.

!

byl u

!

!

Sto r

Munktellmuseet

!

År

ar

!

!

!

VÄSTER

!

s g. . rtg Po

tra

År b

Fo lk

rrg ä

.

Munktellbadet

s Vä

Munktellarenan

No

!

t ive ot

!

Konstmuseum

m ko ad t ks

Lo

ron

erb

t Väs

"

ränsg. Gjuteritorget G

r Ve

l MUNKTELLge En n h STADEN Jo

un M

rgs g.

!

!

!

g.

ds går äd

Arenatorget G. us

!

.

.

sg rk ve g å S

nds g.

F To ristad rsh älla sg. v.

!

!

!

!

!

! ! !

sg

Br

Frugärdesg.

!

lj es tra

em

! !

. årg Sp

tad

n

ks

ha m

Norrgärdesg.

!

! HÄLLEFORSNÄS

!

o

g. ks ör

STIGA Sports Arena

r Ve

N

Bj

rra

Knut Hellb e

Ing

lav .

!

! ! ! ! !

!

ESKILSTUNA CENTRUM

!

! ! !

!

häl

EkGbacken us t afsv.

!

!

Klippbergens koloniområde

!

!

!

! !

! !

!

Sagostigen

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

Svalboviken

!

He

!

!

! !

!

!

! #

!

”Eskilstuna är en lugnare stad, det är nära till naturen och det finns många grönområden. Det finns också bra förbindelser och vill man ha en större stads utbud så är ju Stockholm bara en dryg timme bort.”

!

!

!

! ! ! !

!

br

!

!

! !

# !

g. are änn

!

!

!

! ! !

!

!

! ! !

!

!

l Stå

Holmsjön

!

! ! ! ! !!

!

! ! ! !

!

!

!

Haneberg

#

To rs

.

! !

!

! !

!

ÄSKÖPING

g.

!

!

214

10 km

!

#

!

!

#

5

Ha

Amanu ensg. Arke ologg.

!

! !

# !

!

0

MDU har ett nybyggt campus vackert beläget vid Eskilstunaån. Välj mellan 1000 kurser och 56 program, inom bl.a. design och kommunikation, ekonomi, hälsa, lärarutbildning, musik och teknik.

Adjutan

!

!

!! ! ! !

Vackernäs

!

#

!

MÄLARDALENS UNIVERSITET

!

!

!

Julita

ga

! ! ! ! !

tg.

Västerleden

53

ng

! ! ! !!

!

g.

Solrosg.

sg.

.

!

Stora Knutstena

pe Va

!

antg. Arkitektg. A

!

#

!

!

!

! ! ! !

ed

er s

Aspir

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

erm

g. Ka nal

ka

na l

Levin s gr.

re

!!

g.

!

!

rksg .

Ha ntve

!

.

targ . Rik

Dre ja rg

g. Juli n

!G!

!

!

Vidökna

! ! !! ! ! ! ! ! ! !

Skeppartorps v.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Sn

g.

Aliforsg. elin g

! ! !

!

!

Eb

!

g.

!

GLÖMSTA

!

g.

Hamra

Kvarntorp

!! !

!

Patron

Mörby parken

ör

Näshultasjön

!

!

!

Ge barnen minnen för livet. På Parken Zoo kan ni klappa fluffiga kaniner, vinka till de stora kattdjuren och förundras över Manvargens långa gängliga ben. Låt barnen ta sina första simtag på Munktellbadet. Upptäck Eskilstunas historia genom pedagogisk lek på Eskilstuna stadsmuseum eller cykla den familjevänliga cykelleden Lejonrundan.

.

g Skytte

kt

Hedensö

! #

#

g.

FÖR BARNFAMILJEN

!

g.

!

l Vio

tg Artis

!

!

!

!

#

sg.

kro

Näc

. nav

!

!

!

ilstu

!

! !! !

! #

Esk

!

!

!

!! !

Nytorp

Näshulta

Åstorp

!

Torp

#

#

!

Stora Forskilen

!

#

Eklången

!

!

!

!

!

# #

rg.

Markö

v.

Haga parken

ga

.

!

Slytan

Bårsten

g.

n Pio

arb y

Ha

g.

!

. osg ingr

R

EKBACKEN

!

!

g.

an

lp Tu

Säv

! !

! !

!

!

äc

kv .

!

!

!

St

!

Ek backens naturreservat

! !

.

sg. Vas g. ings länn

!

Ellfolk arena idrottshall

!

eng Fräk

Ekbacken

!

!

sg

Österby g. ros parken ock

#

Stor

!

!

!

Bergsg

#

m

!

Mat

Hjälmaresund

.

!

!

!

!

R

!

#

!

! ! BÄLGVIKEN !

Ekuddsbanken

!

! ! !

!

!

#

Rinkesta

Tummelsta

#

!

!

ndsg. Germu

. tunav

! !

Räffla !

!

Östra Hjälmaren

!

!

!

ans gr. undsg. . Germ ttes gr Scho

mm

HAGA

!

!!

Hjälmaren

Spånga

# !

!

!

Ha

! !

Axnäs

!

!

#

fst

!

Fredm

!

!

!

#

#

!

!

.

!

Smältarg.

g.

!

# !

# !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

Ar

!

!! ! ! !

!

Hedlandet

!

ag.

!

.

Vångsö

!

!

Sag

Eskils

HÄSTNÄS

Stora Kvisslan

!

!

on Kr

!

#

!

# !

Saxg.

# !

!

!

# #

!

Sågg.

#

Bärsta

!

!

Årby ! Lundby

!

!

!

Herrfallet

!

Stora Sundby

parken

!

Säby parken

! ! ! !

!

v.

!

ÄRLA

!

# !

!

Löten

!

ga ojä

b Strids

#

!

jeg Lil

Skölby ALBERGA

Näset Ramsnäs

!

rv.

!

Bet land u

öd rop psg. sth ovs g.

!

#

!

# !

# !

# !

! !

!

!

!

!

!

!

Årby

!

!

gsg.

!

Mörby parken

Solros parken Lilje backen Nyströms parken

!

e rg

! ! ! ! !

!

Järshammar

Öja

Kälbro

Thermaeniu sg. Be

sg.

Flodberg

.

ömsg

str g Ny Geor

Sn

#

!

Vargarn

! Eklunda -

. yv

!

!

!

Edsber

EKLUNDA

#

! !

# !

Ga

! ! ! ! !

!

Nytorp

#

!

!

Mejselv.

!

!

# !

#

Be

! !

!

!

! ! ! !

! !! !

!

! ! !

HÅLLSTA

!

#

!

!

#

!

# !

!

v.

!

Årb

#

#

# !

Ekeberg

Rossvik

!

!

Västermo

# !

!

# !

!

!

Stavvik

Bondeka

#

Biby

Eka

Eklundav.

!

rglu

# !

#

Ribbingelund

# !

!

!

rog.

Böcklinge #

#

!

#

Karls

Tveta

!

!

Gillberga

!

#

!

!

Folkestav.

Prostökna

# !

!

# !

# #

Lilla g .

! !

!

! ! !

!

!

# !

#

!

!

!

Visste du att du som flyttar till Eskilstuna på grund av ett nytt arbete kan ansöka om förtur till bostad? Det kallas jobb- och näringslivsförtur. Eller bostadsförtur. Du hittar mer information, samt skickar in ansökan, via Eskilstuna Kommunfastigheters webbplats.

!

!

! ! !

! ! !

!

!

!

!

!

!

! !!

!!

!

! !

! !

!

!

!

#

s

BOSTADSFÖRTUR

! !

#

kil

Naturreservatet Gökstenen n e t ks Gökstens ö G GÖKSTEN parken

Es

!

!

#

!

!

HÄLLBERGA Torsberga

#

Stenkvista Kolunda

rr Bo

Västra Fyrby

#

!

ag.

!! ! ! ! ! !

Stenby

#

Väsby

! !

!

!

!

!

! #

!

!

Spång

n

a tun

Kråketorpsv.

g. by Sä

# !

#

!

!

#

#

#

.

targ

Rik

sg

#

!

#

!

mm Edvardslundsg . arb yv.

Ebelingmuseet

Ges

!

!

!

Ha

!

#

!

!

!

Magla

#

!

#

#

#

!

r s g uth

!

Lista

#

Värhulta

!

!

# !

#

!

!

#

Holmberget !

!

#

Vallby

#

!

!

!

SKOGSTORP

!

Gamla ut a . kyrkogården rg en enled Holm Kofältet

S:t Olofs Kapell Torshälla kyrkogård

# !

!

!

lo

Torshargshallen

EDVARDSLUND

! ! !

! !

!

!

Dalhagen

#

# !

!

!

Åltorp

!

nv Jär

O

!

.

!

!

!

Bondökna

#

!

!

#

St

g. ägs

gr.

Torshargs IP

!

!

!

#

# !

erg

Lib

fs

Eskilstunav. ällgr.

!

! !

!

!

!

!

!

53

!

!

sg.

Gj

Vilsta

!

!

!

!

BORSÖKNA

Åsby

!

liusv. Zethe

#

#

!

! ! ! !

!

# !

!

#

#

!

!

!

#

!

!

#

! !

#

56

Torvhulta Stormosse

!

g.

!

!

!

!

# !

!

! !

# !

!

Skiren-Kvicken

Vingsleör

!

#

!

!

!

!

# !

Tovhulta

llar

! !

#

.

.

rg eja Dr

ndsg.

!

Slätåsen

#

!

! ! #

!

InfoPoint

I Eskilstuna får du en vardag nära naturen. Oavsett var du bor, kan du nå en energigivande skog inom en rask promenads avstånd. Ibland närmare än så. I Eskilstuna finns hela 20 naturreservat och sex friluftsområden att njuta av. Perfekt för dig som arbetar hemifrån och behöver tänka på annat över lunchen.

!! ! ! ! !

#

! !

!

! !

!

!

!

!!

!

! !

!

!

!

!

! !

! ! !

!

#

Lindholm!

!

!

!

!

går dsg

!

!

! !!

! !

Valsmä sta

!

!

!

!

.

Blåsarg

HÄRAD

!

!

!

#

! !

!

Eskilstuna logistikpark

ODLAREN

!

!

!

g.

FLYTTA TILL ESKILSTUNA? STADSNÄRA NATUR

!

!

#

!

! ! ! ! ! !

ds

un

!

!

!

!

Trä d

!

!

!

! !

! !

Strömgr.

!

# ! !

! !

! !

!

rg.

Kronskogen-Stenby äng

Munkg r.

.

!

!

!

!

!

! !! !

! !

#

.

!

!

!

!

!#

! !

St

Jönsg

!

!

g.

r Valsa

Vive

!

g.

!

! !

! !

tar

!

arg. app ålt

Åsby Tolamossen

#

!

! !!

!

Barva

Lövlund

!

!

!

!

rg.

teb o

Skepparg .

!

!

! ! !

!

! !

! !

!

!

! !!

!

!

! ! !

! !

!

!

Hugelsta

!

!

!

! #

!

!

!

Ställa

Nyby parken Bruksgr

! ! !

! !

E20

# !

!

!

#

#

! ! !

! !

!

!

!

! !

!

#

Kognev.

!

K

!

!

!

!

!

a ml

Tom

sg.

!

!

!

!

ESKILSTUNA

Ektorpsv.

Råby-Rekarne

!

!

!

#

#

#

uk

! !

!

!

Hagby

#

!

!

E20

!

Kog ne v.

an

# #

! #

# !

!

g.

ing

#

! ! !

!

Klo

br

!

!

!

!

!

!

!

!

!! ! ! !!

#

!

!

!

r ste

KJULA

!

#

!

!

!

!

! !

#

! !

!

Krusgårdsberget

!

# #

!

#

!

v. Stål

!

!

!

!

!

!

og sl ne

!

#

!

!

Götv.

KOGNE BJÄLLERSTA

Strand

#

!

!

!

# !

!

g.

! !

Kjulaby

Torsborg

!

Årby

!# ! !

Djursta

! !

l ge Te

!

Söderfjärden

!

! !

!

ll Va

!

v. Stål

!

#

!

VANSÖ KYRKBY

!

# !

!

Bränne

!

# !

!

Galgberget

#

!

! !

! ! !

!

Jäder

! !

!!

!

Sofiebergsåsen

!

#

Vretv.

v. ng Ri

Hammarby

#

!

#

#

# !

#

HÄLLBYBRUNN

NYBY

! #

!

!

Glömsta

!

#

!

#

# !

# !

!

ARBOGA

!

!

Lilla Lövhulta

Krusgårds parken KRUSGÅRDEN

!! ! ! ! !! ! !

!

#

!

!

#

#

v.

isv.

!! ! !

!

Ring

Sörfjärden

!

rkr

!

!

Bjö

!

! !

å

!

# #

!

Tal lrisv .

! ! !

#

!

!

l la

!

! !

!

#

!

#

!

!

! !

!

!

Andbäcksv.

byv .

!

#

!

!

!

#

!

Ekbacken

Gröndal

E20

SUNDBYHOLM Ostra Åsby

!

! !

Ny

!

#

!

!

!

! !

!

! #

Fiholm

!

Tor s

Krusgårdsparken OCR-bana

!

!

#

! ! !!

!

# #

Stenby

!

#

#

Granri

#

!

!

TORSHÄLLA

#

# !

Stora Almby

!

SKJULSTA | FOTO: MICKE SANDSTRÖM

!

!

!

! ! !

! !

!

!! !

! !

!

sv.

!

!

!

#

!

!

!

!

!

#

Naturreservatet Gökstenen

!

!

Broby

!

!

!

!

! ! !

!

#

!

Lisselängsv.

n

!

!

!

!

!

!

!

#

!

#

!

! ! #

!

!

!

!

56

!!!

! !

#

KUNGSÖR #

!

#

#

TUMBO

!

# #

# !

!

#

!

!

!

!

!

#

!

Lövlund

! #

Mora !

#

!

!

!

!

Norrby

!

# !

!

!

!

# #

#

!

!

!

! ! !

! !

!

#

Udden

# !

!

!! !

# !

#

#

!

#

! ! Kullersta

! !

!

!

#

#

#

!

VALSKOG

#

! !

!

#

#

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

# !

!

!

!

Björsund Norrby !

!

MÄLARBADEN Askholmen ÄNGSHOLMEN Väsbyholm Skäret

KVICKSUND Lilla Sundbyvik Munkhammar Väsbyskogen Munkhammar

!

!

!

!

!

! Näset !

!

! !

!

!

!

#

!

!

Vandra genom Eskilstunas musikhistoria Från jazzklubbar, via Kent till dagens kulturhus med nöjesprofilen Rocco Gustafsson. KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING Eskilstuna Tourist Information erbjuder guidningar av olika slag, vi skräddarsyr varje guidning utifrån gruppens förutsättningar och önskemål. visiteskilstuna.se | info@visiteskilstuna.se

500 m

@VisitEskilstuna @visit.eskilstuna ©Eskilstuna kommun / Lantmäteriet


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.