Page 1

UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

UNITAT 3: LA TRANSFORMACIÓ QUÍMICA DELS ALIMENTS: LA DIGESTIÓ

I- L’APARELL DIGESTIU •

Llegeix amb atenció:

Els aliments que mengem no poden ser aprofitats per les cèl.lules de l’organisme, sinó que han de ser transformats en molècules més petites mitjançant la digestió. Quan mengem els aliments van passant a través del l’aparell digestiu. L’aparell digestiu està format per òrgans i glàndules annexes que aboquen el seu contingut en aquest. Els òrgans són: • • • • •

Boca Faringe Esòfag Estómac, amb glàndules gàstriques que fabriquen suc gàstric. Intestí prim, amb glàndules intestinals que fabriquen suc intestinal. L’intestí prim es divideix en tres parts: duodè, jejú i ili. • Intestí gros. Es divideix en tres parts: cec, colon i recte. Les glàndules annexes: • Glàndules salivals, que fabriquen saliva. • Fetge, que fabrica bilis. La bilis s’emmagatzema a la vesícula biliar. • Pancrees, que fabrica el suc pancreàtic. La transformació química dels aliments és deguda als sucs gàstrics fabricats als seus òrgans i a les glàndules. Els sucs digestius contenen enzims. Els enzims són substàncies que trenquen les molècules grans transformant-les en petites. Cada enzim només actua sobre un determinat tipus de molècula, és a dir, és específic d’aquesta molècula.

1


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

Anatomia de l’aparell digestiu:

• Senyala les parts de l’aparell digestiu:

2


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

• Ordena els òrgans de l’aparell digestiu segons són recorreguts per l’aliment: ESÒFAG-COLON-JEJÚ-FARINGE-ILI-RECTE-ESTÓMAC-BOCA-CEC-DUODÈ-ANUS _____________

______________

________________

_____________

______________

________________

_____________

______________

________________

_____________

______________

Completa les següents frases: a)Els aliments que mengem han de ser transformats en molècules més petites mitjançant la ________________ b) La transformació química dels aliments es deu als _____________ fabricats als seus òrgans i ______________________. c) Els sucs digestius contenen _______________________ d) Els enzims són ___________________________________________

II – LA DIGESTIÓ A LA BOCA A la boca es produeixen dos tipus de digestió: digestió mecànica i digestió química. A la boca, els aliments són triturats mecànicament mitjançant la masticació (digestió mecànica), a la vegada que es barregen amb la saliva. La saliva conté un enzim anomenat amilasa salivar (digestió química) que transforma químicament les molècules de midó en molècules de maltosa.

3


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

El resultat de la digestió a la boca reb el nom de bol alimentari, que quan ens l’empassem, passa a l’esòfag i d’aquest cap a l’estómac. Completa: a)Com s’anomena l’enzim que transforma químicament les molècules de midó en maltosa? b) A la boca es produeixen dos tipus de digestió, la digestió _____________ i la digestió ______________ c)El resultat de la digestió a la boca reb el nom de ___________________

Llegeix amb atenció:

III- LA DIGESTIÓ A L’ESTÓMAC La paret de l’estómac està formada per diverses capes musculars disposades en diferents direccions.

4


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

La contracció d’aquests músculs (digestió mecànica) permet barrejar bé el contingut del bol alimentari amb el suc digestiu que fabriquen les cèl.lules de la paret de l’estómac i que s’anomena suc gàstric (digestió química). El suc gàstric conté: aigua, àcid clorhídric i un enzim anomenat pepsina, que transforma les molècules de proteïnes en molècules més petites anomenades pèptids.

Contesta: a)Què conté el suc gàstric?

b)Què permet barrejar bé el contingut del bol alimentari?

c)Quin és el resultat de la digestió de proteïnes?

d)En quin òrgan es realitza la digestió de les proteïenes?

e) Quins tipus de digestió es produeixen a l’estómac? Segueix llegint:

IV- LA DIGESTIÓ A L’INTESTÍ PRIM (DUODÈ) Les susbstàncies que es troben a l’estómac van lentament passant de l’estómac a l’intestí prim a través del pílor. El pílor és una vàlvula que s’obre i es tanca cada cert temps. A l’intestí prim els aliments es barregen amb el suc intestinal, el suc gàstric i la bilis, avançant a través de l’intestí prim per mitjà de contraccions de la paret (digestió mecànica). Aquestes contraccions s’anomenen moviment peristàltics. Els aliments pateixen en el duodè la part més important de la digestió, perquè els sucs pancreàtics i intestinals contenen molts enzims digestius que transformen les molècules de lípids, proteïnes, pèptids i petits glúcids en els nutrients (digestió química). Així els aliments que a l’entrar a la boca estaven formats per molècules molt grans i complexes, durant la digestió, per l’acció dels enzims digestius, es van trencant en molècules molt petites anomenades nutrients.

5


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

Relaciona les dues columnes unint-les amb fletxes: Bilis

Intestí prim

Suc pancreàtic

Fetge

Suc intestinal

Pàncrees

Contesta les següents preguntes: a) Les contraccions musculars de l’intestí prim s’anomenen b) Què és el pílor? c) Quins tipus de digestió es produeixen a l’intestí prim?

Llegeix amb atenció: V- EL RESULTAT DE LA DIGESTIÓ

Algunes molècules, degut al seu petit tamany, no pateixen el procés de la digestió. Això els hi passa a les molècules d’aigua, sals minerals i vitamines. Altres, com la fibra (d’origen vegetal), tampoc són digerides perquè no tenim els enzims digestius necessaris. El producte de la digestió s’anomena quil i està format per aigua, sals minerals, vitamines i els nutrients (glucosa, aminoàcids, glicerina i àcids grassos). 6


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

Contesta les següents preguntes: a) El quil està format per ________________________________ b) Quines substàncies no podem digerir dels aliments?

Segueix llegint: VI- APUNTS DE SALUT: LA CÀRIES, L’ACIDESA D’ESTÓMAC I LA GASTRITIS. Les dents Les dents són estructures dures que serveixen per arrancar i triturar els aliments que ens posem a la boca. Les dents es troben en uns orificis que hi ha a les mandíbules anomenats alveols. Existeixen quatre tipus de dents: Incisives, canines, premolars i molars.

A les dents s’hi poden diferenciar tres zones: •

Corona: part de la dent que sobresurt de geniva.

Coll: zona intermitja entre la corona i l’arrel.

Arrel: zona de la dent que queda dins l’os.

7


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

En un tall transversal d’una dent es distingeixen les següents parts: •

Esmalt: capa dura.

Dentina: part òssea externa de composició semblant a la dels ossos.

Polpa dental: Omple la part central de la dent que conté vasos sanguinis i nervis.

Ciment: material ossi que protegeix l’arrel.

LA CÀRIES DENTAL: S’anomena càries dental al conjunt de fenòmens que deterioren les condicions de les dents podent arribar a destruir-los del tot.

Les càries apareixen degut al tipus d’alimentació (qe es poden posar als espais buit que hi ha entre les dents) i a la formació de la placa dental (formada per bacteris i restes d’aliments). Per evitar la formació de placa dental o eliminar-la “cal rentar-se les dents deprés de cada àpat i sobre tot abans d’anar a dormir”. L’ACIDESA D’ESTÓMAC: Consisteix en la sensació de cremor a l’estómac després de menjar i es deu a l’excés de producció d’àcid clorhídric que hi ha al suc gàstric. No s’ha de prendre bicarbonat per neutralitzar-la ja que pot irritar més l’estómac.

LA GASTRITIS: 8


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

És una inflamació de la paret interna de l’estómac que es produeix quan es dipositen sobre ella aliments àcids o picants, alcohol o medicaments que es prenen sense diluïr-los en aigua (com les aspirines),els analgèsics i els antiinflamatoris. Per què es curi una gastritis cal seguir una dieta adequada.

Completa amb el nom de les dents:

Completa: a)El nombre total d’incisius que tenim a la boca és de ______________. b) El nombre total de molars que tenim a la boca és de ________________. c)El nombre total de premolars que tenim a la boca és de ________________. d)El nombre total de canins que tenim a la boca és de _____________________.

Completa: a)Les dents presenten tres zones que s’anomenen:

b)En un tall transversal d’una dent es distingeixen les següents parts:

c)S’anomena____________________al conjunt de fenòmens que deterioren les condicions de les dents. d)Les càries apareixen degut al _________________________________ i a la formació de _______________________. e)L’acidesa d’estómac consisteix en:

f) La _______________________ és una inflamació de la paret interna de l’estómac.

Contesta: a)Què no s’ha de prendre quan es té acidesa a l’estómac? 9


UNITAT DIDÀCTICA ADAPTADA CIÈNCIES NATURALS 3r ESO

b)Quan es produeix gastritis? c)Quan s’han de netejar les dents?

10

Adapació de la digestió  

Per aquells alumnes que necesstin un ajuda

Adapació de la digestió  

Per aquells alumnes que necesstin un ajuda

Advertisement