Page 1

Ekonometri Nedir?

Ekonometri Nedir? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ˙Iktisat Bölümü

˙IKT351 – Ekonometri I

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

Kullanım Sartları ¸

˙Is¸ bu ekonometri ders malzemesi, A. Talha Yalta tarafından, "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License" (CC-by-SA-3.0) lisans s¸ artları altında bir açık ders malzemesi olarak genel kullanıma sunulmu¸stur. Yani, eserin ilk sahibinin belirtilmesi ve ˘ geçerli lisansın korunması s¸ artıyla özgürce kullanılabilir, çogaltılabilir, ˘ stirilebilir. Creative Commons örgütü ve “CC-by-SA-3.0” lisansı degi¸ ile ilgili ayrıntılı bilgi “http://creativecommons.org” adresinde bulunmaktadır. Ders notlarının “pdf” biçimindeki en yeni sürümüne “http://yalta.etu.edu.tr” adresinden ula¸sabilirsiniz. Dr. A. Talha Yalta, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (2010)

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

Ders Planı

1

Ekonometri Nedir? ˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Sözcük Anlamı ile Ekonometri

Ekonometri Sözcük anlamı ile ekonometri, ekonomik ölçüm demektir. Matematiksel araç ve istatistiksel hesaplama yöntemlerinin ˘ uygulamalı bir bilim dalıdır. ekonomi kuramı ile birle¸stirildigi

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Neden Ayrı Bir Bilim Dalı? Ekonometri; kuramsal iktisat, matematiksel iktisat ve iktisadi istatistikten ayrı bir bilim dalıdır çünkü: ˙Iktisat kuramı çogunlukla ˘ nitel söylem ya da önsavlar öne ˙ ˘ sken arasındaki ili¸skinin yönüne odaklanırken sürer. Iki degi¸ ili¸skinin sayısal ölçümünü vermez. Ekonometri ise iktisat kuramına “görgül” (empirical) bir içerik katar. Matematiksel iktisatın görevi iktisat kuramını matematiksel ˘ yandan matematiksel kalıplar içerisine sokmaktır. Diger e¸sitliklerin ekonometrik e¸sitlikler haline sokulması ve ˘ dogrulanması ile ekonometri ilgilenir. ˙Iktisadi istatistigin ˘ ilgi alanı iktisadi verileri derlemek ve i¸slemektir. Toplanan bu verilerin kullanılarak iktisadi ˘ kuramların dogrulanması ve sayısal kestirimler yapılması i¸sini ise ekonometri üstlenir. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi

Ekonometri temel olarak üç konu ile ilgilenir: 1

˘ Ekonomik ili¸skilerin incelenerek degerlendirilmesi,

2

Ekonomik davranı¸sla ilgili çe¸sitli önsavların sınanması,

3

Ekonomik büyüklüklere yönelik “yordama” (forecast) yapılması.

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Ekonomik ˙Ili¸skilerin ˙Incelenmesi Konusu Verilere dayanarak ekonomik ili¸skilerin incelenmesi ve ˘ ˘ degerlendirilmesi ile ilgili olarak a¸sagıdaki örnekler verilebilir: Kamu veya özel sektör tarafından piyasada var olan çe¸sitli mal ve hizmetlere olan arz ve talebin ölçülmesi. Özel bir firma tarafından yapılan reklam harcamalarının satı¸s ve kazanç üzerindeki etkisinin incelenmesi. ˘ Bir s¸ irketin hisse senetlerinin degeri ile o s¸ irketin ekonomik göstergeleri arasında ili¸ski kurulması. ˘ çe¸sitli maliye ve para politikalarının Devletin uyguladıgı toplam gelir, i¸ssizlik, faiz oranları, ithalat ve ihracat gibi ˘ skenler üzerindeki etkilerinin çözümlenmesi. önemli degi¸ Bir belediyenin o bölgede i¸s yapmakta olan bir s¸ irketin ˘ skenler ve okul, elektrik gibi kamu konut, i¸sgücü gibi degi¸ ˘ ara¸stırması. hizmetlerine olan talebi nasıl etkiledigini Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Ekonomik Önsavların Sınanması Konusu Ekonomik davranı¸sla ilgili çe¸sitli önsavların sınanmasına ili¸skin ˘ olarak a¸sagıdaki örnekler verilebilir: ˘ reklam kampanyasının Ticari bir s¸ irketin yeni ba¸slattıgı ˘ satı¸sları artırıp artırmadıgına karar verilmesi. Bir mal veya hizmete olan talebin fiyat veya gelir yönünden ˘ esnek olup olmadıgının incelenmesi. ˘ Verili bir üretim ölçegine göre getirinin artan düzeyde mi ˘ yoksa azalan düzeyde mi oldugunun saptanması. Kamuya ait çe¸sitli ekonomi politikalarının kısa veya uzun ˘ dönemde etkili olup olmadıgının sınanması. Yeni bir yasal düzenlemenin toplum ve ekonomi üzerinde ˘ bir etkisinin olup olmadıgına ˘ kayda deger karar verilmesi. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

˘ skenlerin Yordanması Konusu Ekonomik Degi¸ ˘ skenlerin yordanmasına ili¸skin olarak a¸sagıdaki ˘ Ekonomik degi¸ örnekler verilebilir: Ticari firmaların satı¸s, kar, maliyet ve envanter gibi bilgilerini düzenli olarak yordamaları. Gelecekteki enerji talebinin tahmin edilerek gereksinim duyulan yatırımlara bugünden karar verilmesi. Borsa endekslerinin ve çe¸sitli firmaların hisse senedi ˘ yönün kestirilmesi. fiyatlarının izleyecegi Devlet ve kamu kurulu¸slarının kısa ve uzun vadede i¸ssizlik, ˘ enflasyon, vergi gelirleri, kamu harcamaları ve bütçe açıgı ˘ yönelik tahminde bulunmaları. gibi konularda gelecege Belediyelerin düzenli olarak nüfus, istihdam, kirlilik, yol, ˘ skenleri yordamaları. polis ve okul ihtiyacı gibi degi¸ Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrik yöntemler günümüzde ekonomi dı¸sında birçok alanda yaygın s¸ ekilde kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak ˘ a¸sagıdakiler gösterilebilir: Siyaset bilimi Tarih Sosyoloji Psikoloji Biyoloji Tıp Finans ˘ Egitim Pazarlama Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Ekonometrinin Yöntembilimi Ekonometrik konuların incelenmesi genellikle rastsal örneklem verileri üzerinde “çözümleme” (analysis) yapılmasına dayanır. Bu nedenle tüm ekonometrik çalı¸smalarda bir hata etmeni de bulunur. Ölçülmü¸s olan ili¸skilerin keskin olmaması, Önsav sınama sonuçlarının hatalı olabilmesi, Tahminlerin tutturulamaması ˘ skenler gibi riskler kar¸sısında ekonometriciler genellikle degi¸ arasında birden fazla ili¸skiyi incelerler. Daha sonra, çe¸sitli sınamalar kullanılarak gerçek davranı¸sın ˘ hangi ili¸ski tarafından en iyi s¸ ekilde açıklandıgına karar verilir.

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Ekonometri Yöntembiliminin Ana Çizgileri ˘ Bir iktisadi sorunun çözümlenmesinde ekonometrinin izledigi “yöntembilim” (methodology) s¸ u s¸ ekilde özetlenebilir: 1

Kuramın veya önsavın ortaya konulması

2

Kuramın matematiksel modelinin kurulması

3

Kuramın ekonometrik modelinin belirtimi

4

Verilerin elde edilmesi

5

Ekonometrik modelin katsayı tahmini

6

Çe¸sitli önsav sınamalarının yapılması

7

Çıkarsama ve yordama

8

Modelin denetim veya politika amaçlı kullanılması

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı ˘ Ekonometrinin 8 adımla özetlemi¸s oldugumuz yöntembilimini gösterebilmek için, Keynes’in ünlü tüketim kuramını ele alalım. Adım 1 – Kuramın ortaya konulması: Keynes der ki: “Temel psikolojik yasa . . . insanlar gelirleri arttıkça, kural olarak ve ortalama olarak, tüketimlerini artırma ˘ egilimindedirler. Yalnız bu artı¸s gelirlerindeki artı¸s kadar olmaz.” Kısaca Keynes, gelirdeki 1 birimlik artı¸sa kar¸sılık tüketimde ˘ sikligi ˘ ölçen marjinal tüketim egilimi ˘ görülen degi¸ MTüE’nin ˘ alacagını ˘ söylemi¸stir. 0’dan büyük ve 1’den küçük bir deger

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı Adım 2 – Matematiksel model: Keynes, tüketim ile gelir arasında aynı yönlü bir ili¸ski öne sürmü¸sse de bu ili¸skinin i¸slev biçimini açıkça belirtmemi¸stir. Bunun için s¸ u tek denklemli matematiksel model önerilebilir: Keynesçi tüketim i¸slevi C = β1 + β2 Y ,

0 < β2 < 1

Burada: ˘ ˘ sken” (dependent variable); C (tüketim), “bagımlı degi¸ ˘ sken” (explanatory variable); Y (gelir), “açıklayıcı degi¸ β1 , “sabit terim” (constant term); ˘ degi¸ ˘ stirgesi” (slope parameter) β2 ise “egim olarak tanımlanır. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı ˘ skenler arasındaki Adım 3 – Ekonometrik model: ˙Iktisadi degi¸ ˘ ili¸skiler genellikle kesin degildir. ˘ ya¸s ve egitim ˘ Gelirin yanı sıra aile büyüklügü, gibi etmenlerin ˘ bilinmektedir. de tüketim harcamalarını etkileyebildigi Kesin olmayan ili¸skileri dikkate alabilmek için, ekonometrik ˘ modelin a¸sagıdaki gibi tanımlanmasına gereksinim vardır: Keynesçi tüketim i¸slevi C = β1 + β2 Y + ǫ Buradaki “ǫ” terimi, tüketimi etkileyen ama açıkça dikkate alınmayan gelir dı¸sındaki tüm etmenleri temsil eder. “Hata terimi” (error term) olarak da bilinen ǫ, iyi tanımlı ˘ skendir. olasılıksal özellikleri olan bir rastsal degi¸ Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı Adım 4 – Veriler: Ekonometrik modelin tahmin edilebilmesi için ilgili verilerin elde olması gereklidir. ˘ A¸sagıdaki çizelge ABD ekonomisi için 1982–1996 yıllarındaki toplam tüketim harcamalarını ve gayrisafi yurtiçi hasılayı, 1987 fiyatlarıyla ve milyar $ olarak vermektedir (Gujarati Table_I.1): Çizelge: ABD’de Tüketim ve GSYH (1982–1996) YIL 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Y

C

4620,3 4803,7 5140,1 5323,5 5487,7 5649,5 5865,2 6062,0

3081,5 3240,6 3407,6 3566,5 3708,7 3822,3 3972,7 4064,6

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

YIL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Y

C

6136,3 6079,4 6244,4 6389,6 6610,7 6742,1 6928,4

4132,2 4105,8 4219,8 4343,6 4486,0 4595,3 4714,1

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı ˘ Adım 5 – Modelin tahmini: Verilerin saglanmasının ardından, ba¸sta belirtilen ekonometrik model eldeki verilere yakı¸stırılır. ˘ “Baglanım” (regression) çözümlemesi denilen yöntemin uygulanması ile bulunan β1 ve β2 tahminleri s¸ öyledir: Model katsayı tahminleri ˆ = −184 + 0,706Y C C teriminin üzerindeki (ˆ) “¸sapka” (hat) i¸sareti, bunun bir ˘ tahmin oldugunu göstermektedir. 1982–1996 arası dönemde β2 katsayısı yakla¸sık 0,7’dir. Buna göre, örneklem döneminde “gerçek” (real) gelirdeki 1 ˘ dolar büyüklügündeki bir artı¸s tüketim harcamalarında ortalama yakla¸sık 70 sentlik bir artı¸sa yol açmaktadır. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı ABD 1982−1996 YILLARI ARASI MİLLİ GELİR VE TÜKETİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ

Toplu Kişisel Tüketim Harcamaları

4500

4000

3500

3000

4500

5000

5500

6000

6500

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)

7000


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı ABD 1982−1996 YILLARI ARASI MİLLİ GELİR VE TÜKETİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ Y = −184, + 0,706X

Toplu Kişisel Tüketim Harcamaları

4500

4000

3500

3000

4500

5000

5500

6000

6500

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)

7000


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı Adım 6 – Önsav sınaması: ˙Iktisat kuramlarının örneklem ˘ kanıtlarına dayanarak dogrulanması veya yanlı¸slanması “istatistiksel çıkarsama” (statistical inference) ile olur. Keynes, tüketimdeki marjinal artı¸sın sıfırla bir arasında olmasını bekliyordu. ˘ ˘ Model tahminine göre tüketim dogrusunun egimi 0,706’dır. ˘ ˘ Ancak eldeki bulgunun Keynes’in kuramını dogruladı gı sonucuna varmadan önce, bunun bir rastlantı eseri olup ˘ olmadıgına belli bir güvenle karar vermek gereklidir. ˘ Bu noktada 0,706 degerinin istatistiksel olarak 1’den küçük ˘ bulmak için çe¸sitli istatistiksel çıkarsama olup olmadıgını yöntemleri uygulanır. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı ˘ kuramı ve önsavı Adım 7 – Yordama: Eldeki model eger ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ sken dogruluyorsa, bagımsız degi¸sken Y veya bagımlı degi¸ ˘ C’nin gelecekteki degerlerini tahmin etmede de kullanılabilir. ˘ Örnek: GSYH’nin yakında 7000 milyar dolar olacagının ˘ varsayılsın: beklendigi 1997 tüketim harcamaları tahmini ˆ = −184 + 0,706(7000) C = 4.758 ˘ Demek ki tüketimin gelecek degerinin yordaması 4,758 milyar dolardır.

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı Adım 8 – Politika aracı: Eldeki model denetim veya politika amaçlarıyla da kullanılabilir. Devlet harcamalarının 4,500 düzeyinde tutulması ile %5’lik ˘ ˘ varsayalım. Buna göre: bir enflasyonun saglanabilece gini Hedeflenecek gelir 4,500 = −184 + 0,706Y Y ∼ = 6,635 Demek ki uygun bir maliye politikasıyla devlet C “denetim ˘ ˘ sken” ˘ skeni” (control variable) aracılıgıyla “hedef degi¸ degi¸ (target variable) Y için istenen düzeyi elde edebilir.

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Bilgisayar ve Bilgisayar Yazılımlarının Rolü Bilgisayar ve bilgisayar yazılımları olmadan ekonometrinin ˘ temelini olu¸sturan geli¸smi¸s baglanım ve veri çözümleme yöntemlerini uygulamayı dü¸sünmek bile olanaksızdır. Günümüzde ekonometrik çalı¸smalarda yaygın olarak kullanılan yazılım paketlerinden bazıları s¸ unlardır: Çizelge: Ekonometrik Çözümlemeye Yönelik Yazılımlar Yazılım Eviews GAUSS Gretl MATLAB OxMetrics

Türü Ekonometri yazılımı Programlama dili Ekonometri yazılımı Çok amaçlı paket Ekonometri yazılımı

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Yazılım R RATS Stata SAS TSP

Türü Programlama dili Ekonometri yazılımı Ekonometri yazılımı Çok amaçlı paket Ekonometri yazılımı

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Ekonometri Nedir? ˘ “Ekonometri Nedir?” tartı¸smasını Gazi Üniversitesi ögretim ˘ güzel s¸ iiri ile noktalayalım: üyesi Prof.Dr. Nihat Bozdag’ın EKONOMETR˙I Hep elden geçirilir birer birer Titizlikle ayıklanır veriler Bilimsel çalı¸sma en büyük hüner Bilimlere rehber Ekonometri

Sosyal ara¸stırmalara baz verir Bilimsel geli¸smelere hız verir Ara¸stırmacıya büyük haz verir Gönüllerde eser Ekonometri

Lafla gerçek bulgulara varılmaz Yöntemsiz çalı¸sma bilim sayılmaz Ekonometrisiz hiç çalı¸sılmaz Verileri süzer Ekonometri

Teknolojik geli¸simli kulvarda ˙Iktisaden problemli yollarda Bol sorunlu ikibinli yıllarda Sorunları çözer Ekonometri Nihat Bozdag˘

“http://www.nihatbozdag.net/” adresinden Prof. Dr. ˘ ki¸sisel Internet sayfasına ula¸sabilirsiniz. Nihat Bozdag’ın Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)


Ekonometri Nedir?

˘ Konular Ekonometrinin ˙Ilgilendigi Ekonometrinin Yöntembilimi Uygulama: Keynesçi Tüketim Kuramı

Önümüzdeki Dersin Konusu ve Ödev

Ödev Kitaptan “Introduction” bölümü (sayfa 1–14) okunacak. Önümüzdeki Ders ˘ Baglanım Çözümlemesi

Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA (2007 - 2010)

Ekonometri Nedir? (sürüm 1,81)

ekonometri ders notu 2  

gujarati'nin kitabının özeti