Pollen Nº 3 – Gjør Det Selv

Page 8

INTERVJU / Nøysom Arkitekter

Nøysom ARKITEKTER Svartlamon, Trondheim (NO) Svartlamon boligstiftelse ble opprettet av Trondheim bystyre i 2001. Boligstiftelsens oppgave er å gjennomføre målsetningen for Svartlamon som byøkologisk forsøksområde. Per i dag bor det 240 voksne og barn på området fordelt på ca.130 boenheter. De fleste av bygningene er eid av Trondheim kommune. Svartlamon kultur – og næringsstiftelse forvalter lokaler til næringsvirksomheten på området. I kultur og næringsstiftelsens vedtekter står der at lokalene skal leies ut til unge i etableringsfasen og andre grupper som har behov for rimelige kultur- og næringslokaler. Et premiss for Svartlamon er frivillig egeninnsats som i praksis betyr at beboerne må bruke sin fritid på å arbeide for området. Beboerne har sammen utarbeidet et felles verdisett for området som handler om felleskap, flat struktur, økologi, kunst og familie. Nøysom arkitekter: Nøysom arkitekter ble stiftet i august 2015 av arkitektene Trygve Ohren, Cathrine Johansen Rønningen og Haakon Haanes, som alle har studert sammen ved NTNU i Trondheim. Eksperimentboligprosjektet startet i 2013 og forventes ferdig i 2016. Beboerne har deltatt i prosjektet uten utsikt til økonomisk vinning, da det er kommunen som har tatt opp lån og som har ansvar for å leie ut boligene. De fem boligenhetene er grunnleggende like i fasadene med mindre variasjoner, mens de innvendig er planlagt etter behovene til de som skal bo der. www.svartlamon.org cargocollective.com/noysomarkitekter www.eksperimentboliger.no

Prosjektet til Nøysom arkitekter består av fem boliger med et tilknyttet felleshus. Etter en rekke verksteder på Svartlamon utarbeidet de et skisseforslag og valgte så i samspill med representanter fra Boligstiftelsen og Beboerforeningen en gruppe på syv voksne selvbyggere som har deltatt i utviklingen av prosjektet på tegnebrettet like mye som på byggeplassen. Arild Eriksen intervjuet Nøysom Arkitekter høsten 2015 om planleggingen av eksperimentboligene på Svartlamon. Kan dere fortelle litt om eksperimentboligene på Svartlamon, hvordan det kom i gang og hvordan det har gått så langt? Trygve Ohren: Arbeidet startet for litt over to år siden. Jeg og Håkon gjorde en skoleoppgave i samarbeid med beboere på Svartlamon og boligstiftelsen kom til oss og fortalte oss at de hadde lyst til at vi skulle sette i gang noe på en tomt som hadde stått tom siden Svartlamon ble regulert til Byøkologisk forsøksområde. Kan dere fortelle litt mer om den reguleringen? T: Det er en reguleringsplan fra 2001 som gjør det mulig å søke om dispensasjoner fra de meste bortsett fra brannreglene. Det er fire ledige tomter på Svartlamon, men akkurat den tomten er spesiell. Det som er spesielt for

akkurat den tomten er at det også åpnes opp for stor grad av deltakelse i byggingen, og at det legges opp til at man kan ha eksperimentell utforming. I tillegg har vi en veldig kul byggesaksbehandler som faktisk bruker dette slik det er tenkt. For de kunne jo også ha sagt at det er andre regler som overstyrer reguleringen. Det er jo skjønn, på en måte. På denne tomten som er 400 m2 sier reguleringen at man kan ha 60% bebygd og kun to etasjer. Det er jo også litt av grunnen til at vi kan gjøre et sånt selvbyggerprosjekt, det er en håndterbar skala. Så boligstiftelsen tok kontakt med dere og hva skjedde så? Haakon Haanes: Trygve ringte meg og spurte om jeg ville selvprogrammere et kurs på NTNU rundt temaet. Deretter jobbet vi sammen med beboere på Svartlamon og lagde et forslag på tomten for 5 selvbygde hus tilknyttet et felleshus. Vi hadde flere workshoper med beboere og presenterte prosjektet på beboermøte. Slik dukket det første forslaget opp, som vi deretter tegnet ut. T: Håkon og jeg hadde flere ganger tidligere jobbet på idéstadiet med selvbygging som en innfallsvinklet til en type bærekraftig arkitektur, og hvordan man kan skape en annen tilnærming til bærekraft enn den som regjerer i den rådende tekniske forskriften. H: Utgangspunktet vårt var altså en økologisk forståelse av at bærekraftsbegrepet handler om et systems tilpasningsevne og i hvilken grad menneskene kan tilpasse seg omgivelsene sine ved hjelp av arkitekturen. Og da er selvbygging et veldig naturlig sted å begynne. Om du kan bygge det, kan du også forandre det. Da forstår du huset og har en tilknytning til det som gjør det enkelt for deg å tilpasse det forskjellige endringer.

Portretter (fra venstre) Haakon Haanes, Trygve Ohren, Cathrine Johansen Rønningen.

Illustrasjon PORTRETT

8

POLLEN / No 3 GJØR DET SELV / november 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.