Page 1

Oplossingen voor Participatie Verbinding tussen inwoners Lagere zorgkosten


Inhoud P4

mijnbuurtje.nl

P 18

Monique Lamers, buurtverbinder Boxmeer

P2

Voorwoord Erik Gerritsen

P4

De werkwijze van mijnbuurtje.nl

P5

Zij aan zij met inwoners

P8

Naar een energiek team buurtverbinders “Elkaar vinden en dingen samen doen.”

“Ik voel me nuttiger en ben zelfverzekerder”

P 6-7

P 19

Wethouder Joop van Nuijs en projectleider Gerald Wagenaar, Epe

Fleur Regli, bewonersondersteuner en buurtverbinder Blerick

P9

Positief investeren in community building (aanpak ABCD)

P 10

Geloof in de kracht van de burgers

P 11

Veelzijdig online platform brengt mensen bij elkaar

P 12/13

Verhalen van gebruikers

P 15

Column Joop Hofman “Het gaat om het creëren van sociale cohesie.”

P 14

Team buurtverbinders, Nieuw-Dijk

“De buurt doet het zelf: inwoners helpen inwoners.”

P 20-21

Lucas van Horck, beleidsadviseur Wijchen

P 16/17

De inwoners aan het woord

P 22

Buurtverbinders Community

P 23

Veelgestelde vragen

C olofon mijnbuurtje.nl, mei 2018 Redactie Team mijnbuurtje.nl, Ellis Andriessen, Loes Wijffels Fotografie Marc van Kempen, Henk-Jan Winkeldermaat, Aukje Grouwstra, mijnbuurtje.nl, ministerie VWS Vormgeving/

drukwerk Jacqueline Halderit, de Grafische

“Als inwoners zijn we weer in de lead!”

“mijnbuurtje.nl bleek alles te bieden wat wij zochten!”

Selecteerde mijnbuurtje.nl voor Sociaal ­ondernemers groeiprogramma:

2 

Werkplaats, ROC Nijmegen Illustratie Studio Mik

Geïnteresseerd? Neem contact op via contact@mijnbuurtje.nl of 024 20 222 65


Voorwoord

Een tastbaar verschil Bij een toenemende zorgvraag en de noodzaak tot kostenbeheersing staan we samen met alle partijen in het zorgveld, collega-ministeries en gemeenten voor de uitdaging om de praktijk duurzaam te verbeteren. Ons doel hierbij is om zowel voor burgers als voor professionals een tastbaar verschil te maken.

Erik Gerritsen

Secretaris-generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit is niet makkelijk. Om te komen tot échte gedragsverandering in de haarvaten van de samenleving moeten wij als ambtenaren óók veranderen. Voor de gemeente ambtenaar betekent dit bijvoorbeeld te leren náást inwoners te gaan staan in plaats van erboven of er tegenover. Om samen op te trekken om gemeenschappelijk ambities en dromen te realiseren. Hierbij moeten we leren om de rol van verbinder en facilitator te spelen, zodat burgers, organisaties en professionals elkaar kunnen vinden, samenwerken en elkaars kwaliteiten gaan benutten. Helaas is hier geen vaste formule of procedure voor... maar al doende ontdekken we nieuwe wegen. Eén van mijn ontdekkingen is de aanpak van mijnbuurtje.nl. Bevlogen inwoners die ooit in hun eigen buurt begonnen met verbinden en uitgegroeid zijn tot een sociaal bedrijf dat landelijk actief is in meer dan veertig dorpen en steden. Op hun congres in oktober vertelde ik in mijn keynote speech hoe enthousiast ik ben over hun verbindende werkwijze, maar ook dat ik enorm trots ben op de aanwezige ambtenaren die het aandurfden om samen met hun inwoners aan de slag te gaan. Zo komen we niet alleen tot een lagere zorgvraag maar bovenal tot een sterkere gemeenschap, waar mensen elkaar vinden en elkaars kwaliteiten benutten. Ik roep je op om je laten inspireren door alle mooie praktijkverhalen in dit magazine. Veel plezier in het maken van een verschil!

3


De werkwijze van mijnbuurtje.nl Eenzaamheid en zorgkosten

Ondanks moderne technologie en welvaart is er meer eenzaamheid en staat leefbaarheid in onze dorpen en wijken onder druk. Kosten van gezondheidszorg en ondersteuning blijven stijgen.

Veel over vloed in de buur t

Gelukkig is er veel overvloed en potentieel vlakbij in de buurt. Helaas kunnen we deze overvloed aan ideeën, hulp en denkkracht moeilijk met elkaar delen en benutten. Het is lastig voor inwoners, gemeente en organisaties om hierin samen op te trekken.

2. Buurt verbinders

3. Online platform

Actieve betrokken buur ten

Onze ambitie is dat mensen in dorpen en wijken elkaar makkelijker vinden en meer dingen samen doen. We werken aan actieve betrokken buurten waar mensen meer verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een nóg leukere omgeving. Zo ontstaan meer initiatieven, ontmoetingen en een bruisende buurt. Hierdoor voorkomen we eenzaamheid, ‘zorg’ en de kosten daarvan.

Enthousiasmerende werk wijze

Om dit te bereiken is het nodig dat mensen en organisaties elkaar beter vinden, samenwerken en er meer verbindingen ontstaan. Hiertoe ontwikkelden we een enthousiasmerende werkwijze waarin we uitgaan van de leefwereld van inwoners, de expertise van professionals en wat mensen wél kunnen en willen.

Trainen, begeleiden en inrichten (1)

We trainen inwoners, ambtenaren en sociale professionals als buurtverbinder. We begeleiden bij samenwerken en de inrichting en groei van het digitale platform.

Verbinden (2)

Hierin spelen buurtverbinders een essentiële rol, een team van actieve inwoners en professionals. Samen maken zij alle mooie dingen in de buurt zichtbaar, verbinden inwoners en organisaties en zorgen voor een aantrekkelijk online platform waar alles te vinden is.

1. Trainen begeleiden

Betrokken actieve buurten

4 

Elkaar vinden (3)

Op het online platform vinden inwoners, organisaties, gemeente en bedrijven elkaar op een ongedwongen manier. Zo weten ze wat er speelt, praten mee over hun wijk of dorp en vinden gemakkelijk voorzieningen.


Zij aan zij met inwoners Elke gemeente zoekt naar een ­productieve samenwerking met ­inwoners en ­professionals. Dat vraagt een omslag in denken en werken. Begeleiding en advies is daarom een belangrijk onderdeel van de aanpak van mijnbuurtje.nl. Hanneke van Stokkom (mede-­oprichter mijnbuurtje.nl) leidt actieve inwoners en ­professionals op als team buurt­verbinders en begeleidt gemeenten in de ­samenwerking met inwoners. Ze leerde er veel van. “In de trainingen zag ik dat de meerder­ heid van inwoners heel g ­ edreven is om dingen voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd zijn ze nauwelijks bekend met de welzijns- of gemeentelijke wereld. Welzijnsprofessionals daarentegen helpen mensen met een vraag of probleem, maar bereiken daardoor een kleiner deel van de buurt of wijk. Door allerlei leuke activiteiten voor hun doelgroep te ­organiseren kan een afhankelijkheids­ relatie ontstaan. Mensen worden dan niet ­altijd g ­ estimuleerd dingen zelf te regelen. Goede ­verbindingen leggen tussen deze actieve inwoners en professionals zorgt voor extra kracht in de buurt.

Inspireren en faciliteren

Ik merk dat ambtenaren hier ook mee worstelen. Zo contracteren zij organisaties om voorzieningen te bieden aan een kleine groep inwoners. Hierin krijg je wat je beloont. Als je contractpartners afrekent

op het aantal activiteiten dat ze organiseren dan krijg je die activiteiten. Maar hoe stimuleer je hen dat ze hun doelgroepen leren het zelf te doen, met elkaar? Hiervoor moet je durven om naast je controlerende rol ook een inspirerende en faciliterende rol te spelen. Je mag als gemeente best zélf met goede ideeën komen! En vervolgens deze samen met alle partijen verkennen, faciliteren en stimuleren.

Naar een samenleving waarin iedereen meedoet Luisteren naar inwoners

Productief samenwerken met inwoners is niet eenvoudig. Ik zie dat gemeentelijk beleid niet altijd aansluit bij de leef­wereld van inwoners. Dat ambtenaren die zelf willen reageren op online berichten van inwoners, eerst moeten overleggen met de communicatie-afdeling en dan te laat

Hanneke van Stokkom Doorpraten? Bel of mail me: hanneke@mijnbuurtje.nl 06 27035621

zijn. Kortom, de regierol van de gemeente verdwijnt snel. En wat doe je dan als gemeente? Blijf je vasthouden aan oude patronen? Of ga je luisteren naar de inwoners en zij aan zij met hen samenwerken aan oplossingen?

Inspiratiesessies

Wij begeleiden dit veranderings­proces tussen inwoners, professionals en ambtenaren, bijvoorbeeld door inspiratie­ sessies met ambtenaren (zie ook pag. 7). Ook helpen we met teamontwikkeling van buurtverbinders en professionals. Hierbij willen we alles bij elkaar brengen en verbinden. Dit is voor gemeenten een belangrijke succesfactor voor een samenleving waarin iedereen meedoet.”

5


Joop van Nuijs en Gerald Wagenaar wethouder en p roje c tleider in E p e

6 


Vertrouwen en loslaten

De gemeente Epe is al geruime tijd bezig met actief burgerschap. “De u ­ itdaging is dat mensen zelf meer zeggenschap krijgen en nemen in de eigen buurt. Het gaat om het creëren van sociale cohesie. De aanpak van mijnbuurtje.nl heeft hier zeer zeker toegevoegde waarde.”

Joop van Nuijs (wethouder) en Gerald Wagenaar (projectleider gebiedsgericht werken) hebben al heel wat ervaring met ‘dorps- en wijkgericht’ werken. In speciale ‘adoptieprojecten’ maakten ze plannen met buurten over meer betrokkenheid en zeggenschap van inwoners. “Je merkt dan dat dat gestructureerd moet ­gebeuren. Je moet ervoor zorgen dat je het kunt borgen. Mensen raken teleurgesteld als iets geen voortzetting krijgt. We hebben voor nu gebiedsregisseurs aangesteld die nauw samenwerken met inwoners en verschillende maatschappelijke partners. Dat loopt best positief.

Samenhang in de buur t

Wij kwamen in contact met ­mijnbuurtje. nl en vonden dat het verhaal naadloos aansloot op onze visie op gebieds­gericht werken. Je ziet dat er veel krachten aanwezig zijn in de buurt, maar hoe maak je die zichtbaar? Dat is de essentie van de aanpak van m ­ ijnbuurtje.nl. Aanvankelijk was er enige scepsis. Wij hadden onszelf opgelegd dat het uit de samenleving moet komen. Wij wilden niet iets ‘droppen’: dat was gedoemd te mislukken. We hebben toen de strategie gekozen een draagvlak avond te organiseren met actieve inwoners. Zij waren ons klankbord: past het verhaal van mijnbuurtje.nl bij Epe? Aan het eind van de

avond was iedereen positief. Zo hebben we eerst de legitimiteit uit de samenleving georganiseerd. Het was toen niet moeilijk meer om buurtverbinders te vinden. Dat is honderd procent meegevallen. Bovengemiddeld veel mensen hebben zich aangemeld en de training gevolgd. Dat hebben we als gemeente gefaciliteerd. Die training was overigens heel enthousiasmerend. Dat was geweldig om te zien. Mensen kwamen met een glimlach naar buiten.

Als gemeente moet je investeren in contacten met inwoners De aanpak van mijnbuurtje.nl heeft zijn waarde bewezen. Het gaat ons erom tot samenhang en samenwerking in de buurt te komen. En daarvoor heeft mijnbuurtje.nl een unieke aanpak. Uiteraard kan dat niet alleen van de gemeente komen. Inwoners, partners en sociale instellingen moeten elkaar vinden en dat beleid incorporeren. Mijnbuurtje.nl is een middel om mensen met elkaar in contact te brengen en is zo van grote toegevoegde waarde. In het digitale platform BuurtMaken.nl zijn mensen achter de schermen heel actief. Hier zit ook de borging.

Eigenaarschap

Voor de gemeentelijke organisatie ­betekent het nogal wat. Als je uit wilt gaan van de wensen van inwoners moet je als gemeente bereid zijn anders te kijken naar beleid. Soms is er de angst dat mensen het zó gaan doen dat het echt niet kan. Of angst voor misbruik. De neiging bestaat om dan veel te regelen. In deze aanpak gaat het om loslaten, om v­ ertrouwen in wat inwoners willen en kunnen. We werken met een intern project ‘Sterk werk’ dat is gericht op de ontwikkeling van de ambtenaar. Een continu proces van trainingen, cursussen, selectiebeleid. In die context organiseren we ­inspiratiesessies, zoals de workshop ‘De ­ambtenaar van de toekomst’ die ­mijnbuurtje.nl ontwikkelde. Hoe ziet de toekomstige ambtenaar er uit? Hoe ben je gelijkwaardig partner van de inwoners? Hoe vind je balans tussen algemeen belang en vrijheid van inwoners? Dat betekent investeren in contacten met de inwoners. Je begeven in hun leef­ omgeving. Dan krijg je als gemeente een ander gezicht in de wijk én vertrouwen bij inwoners. Mensen zullen zelf steeds meer in eigen hand willen nemen. Deze ontwikkeling is niet tegen te houden. Bij alles wat je doet gaat het om de vraag wie nou eigenlijk de eigenaar is. Uiteraard binnen wat je met elkaar afspreekt.” 7


Naar een energiek team buurtverbinders Het team buurtverbinders speelt een cruciale rol in de aanpak van ­mijnbuurtje.nl. Zij zijn inwoners met hart voor de buurt. Zij helpen mensen elkaar te vinden, zowel online als offline. Trainers/adviseurs helpen hen een levendige buurtcommunity te realiseren. Buurtverbinders zijn inwoners die iets willen doen voor hun buurt. Samen vormen ze een netwerk van sterke krachten in de wijk. “Ze staan op tijdens een inwonersavond”, vertelt Elma van Dongen. Zij is adviseur/trainer van mijnbuurtje.nl en intensief betrokken bij het trainen en begeleiden van buurtverbinders. “We maken dan een groep van maximaal tien personen: acht buurtinwoners en twee professionals. Snel daarna starten we met een drie-daagse training. Daar leren ze hoe je mensen kunt betrekken bij de buurt en hoe je zichtbaar maakt wat er allemaal is en kan. Uitgangspunt is wat er nodig is in de eigen buurt. Ze bepalen zelf de doelen en wat ze gaan doen.”

Waarderend organiseren

De training is geënt op de ABCD-aanpak (Asset Based Community Development),

8 

die altijd begint bij wat al aanwezig is in een community (zie ook pag 9). In plaats van te focussen op wat er mis gaat, ligt het accent op voortbouwen op talenten en capaciteiten. Elma: “Die krachten willen we bij elkaar brengen en versterken. Deze manier van duurzaam veranderen (waarderend organiseren) zet positieve ervaringen centraal. Je merkt dat mensen daar écht energie van krijgen.” Buurtverbinder Pjer:

Mooi om te zien hoe we als team onze kwaliteiten inzetten Aansluiten bij de buur t

De training zet niet alleen mensen in hun kracht, maar ook op een gezamenlijk spoor. De buurtverbinders maken

Elma van Dongen Doorpraten? Bel of mail me: elma@mijnbuurtje.nl 06 12865309

kennis met elkaar en elkaars ideeën. Ze dromen over een betere wijk. Samen met professionals in het team onderzoeken ze de behoeften en wat ze daarmee willen en kunnen doen. Ze zijn bezig met vele aspecten van communicatie: social media, (online) luisteren en ­communiceren, presentatievaardigheden. Ze bedenken een passende merknaam voor het platform en gaan er praktisch mee aan de slag. Dat resulteert tenslotte in een (feestelijke) lancering van het buurtplatform. Het eerste grote pr-moment.

Blijvend contact

Al met al een intensieve training.”Er zijn gemeenten die zich afvragen of inwoners hier wel zoveel tijd in willen steken” zegt Elma. “Onze ervaring leert echter dat er altijd inwoners zijn die buurtverbinder willen worden en dat het ze veel oplevert. Aan het eind staat er een goed toegerust en energiek team. Zo’n geolied team buurtverbinders is dé succesfactor voor meer verbinding in de buurt. Wij blijven daarna betrokken. We bezoeken de teams regelmatig om mee te denken en te begeleiden. Twee keer per jaar is er een landelijke buurtverbindersdag. Die geeft veel energie, ideeën en nieuwe verbindingen. Zo organiseren ze hun eigen (kennis) ontwikkeling.”


Positief investeren in community building Bij de ontwikkeling van de aanpak is ­mijnbuurtje.nl geïnspireerd door het gedachtengoed van Waarderend Veranderen en ABCD (Asset Based Community ­Development). Hierbij staan de ­capaciteiten van i­nwoners centraal, niet de problemen.

In de ABCD aanpak gaat het om ‘wat mensen kunnen’. Dát is de basis van duurzame community building. ”Focus on what’s strong, not what’s wrong’ is de kern van ABCD. Hierbij ga je op zoek naar de kracht en capaciteiten van mensen in de lokale gemeenschap. Je maakt zichtbaar wat er in de buurt aan overvloed aanwezig is: verborgen krachten, talenten, kennis, bronnen. Centraal staat het opbouwen van sociale relaties en het bouwen van sterke gemeenschappen en informele netwerken Eric Hendriks met John McKnight (r), grondlegger aanpak ABCD

die open staan voor iedereen. Het gaat om wat mensen zelf willen en kunnen en wat zij als gemeenschap voor elkaar kunnen krijgen. ABCD is géén methode of stappenplan. Het heeft vele toepassingen en volgt de eigenheid, het ritme en het tempo van dorp of wijk.

Collectief elkaars sterk tes inzetten

“Die capaciteitsgerichte aanpak is essentieel voor mijnbuurtje. nl”, vertelt mede-oprichter Eric Hendriks. ”Wij kijken naar wat er al is en wat er goed gaat, om dat nog meer te versterken. In de trainingen van buurtverbinders of in de sessies met gemeenteambtenaren gaan we niet uit van hun problemen, maar van hun dromen. We vragen hen bijvoorbeeld hun topmomenten uit te wisselen. En welke eigen kwaliteiten ze toen hebben ingezet. Die aanpak leidt tot verdieping van contacten, tot teamvorming en samenwerking. Mensen gaan collectief gebruik maken elkaars sterktes en krachten. In de trainingen van de buurtverbinders merk je dat mensen in een flow komen. Ze willen het beste halen uit wat er is. En als dat gebeurt, gaan mensen anders met elkaar om. Ze willen meer met en voor elkaar regelen.”

Smar t community

Mijnbuurtje.nl werkt dus aan wijkontwikkeling en -­vernieuwing van binnenuit. Door de sterke krachten te mobiliseren en ­activeren gaan inwoners samenwerken aan verbetering van de buurt. ”Deze manier van werken is één van de succes­factoren van mijnbuurtje.nl,” zegt Eric Hendriks met nadruk. “Op alle fronten maken we zichtbaar wat er is en kan in de wijk. Ook op het online community platform brengen we vaardigheden van mensen en organisaties in de wijk in kaart. Ik ben een voor­ stander van ‘smart community’: een gemeenschap die techno­ logie gebruikt om als wijk of dorp sterker en socialer te worden.”

Wel • Kijken naar wat mensen al kunnen • Mensen bezitten hulpbronnen voor positieve verandering • Een onweerstaanbaar proces starten waarmee de community sterker wordt

Niet • Uitgaan van problemen en tekorten • Je moet mensen helpen, ze kunnen het niet zelf • Focussen op je (opgelegde) doelen als professional 9


Hans Kessens ondervindt in zijn gemeente hoe handig ­mijnbuurtje.nl is bij het betrekken van inwoners bij plannen van de overheid en om als overheid aan te sluiten bij ideeën van burgers. Hij vindt het platform uitermate geschikt voor de bevordering van de burgerparticipatie en denkt graag mee bij het proces van verbetering.

Hans Kessens buur t verbinder in ’s - H er to genb osch

Geloof in de kracht van de burgers “Toen mij eind 2011 als adviseur in het publiek domein werd gevraagd mee te denken over de toekomstige fi­ nanciering van de wijkkrant, stelde ik voor ook een digitaal buurtplatform te starten. Ik ben ervan overtuigd dat een combinatie van online en offline communicatie meer verbinding in de wijk geeft. Bovendien draagt het bij aan de bevordering van burger­ initiatieven. Ik ontdekte m ­ ijnbuurtje.nl en zo ontstond Buurtkiep.nl, een wijk­website voor Muntel, Vliert en Orthenpoort in ‘s-Hertogenbosch. Buurtkiep.nl werkt samen met de wijkkrant en heeft een eigen Facebookpagina. Het platform is een soort bijenkorf, een optelsom van mensen en activiteiten in de buurt. Dat maakt een wijk heel levendig. Mensen weten elkaar via het

Leefbaarheid naar hoger plan

kanaal gemakkelijk te vinden, kunnen hun krachten bundelen en concreet iets doen. Ik geloof écht in de kracht van de burgers. Samen kunnen ze ideeën en activiteiten sterker maken. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk inhuren van een penningmeester voor verschillende initiatieven en organisaties. Samen kunnen ze ook het welzijnswerk in de wijk aansturen.

Mensen wilden direct meedoen In 2016 heeft de gemeente de financiële mogelijkheden voor burgerinitiatieven verruimd. Zoals het bekostigen van bijvoorbeeld straatfeesten, kerst- of sinterklaas-vieringen en de realisatie van speeltoestellen, een buurttuin of een wormenhotel. De gemeente beslist op basis

van de initiatieven van inwoners. Hiervoor is het netwerk Buurtdemocratie opgezet. De communicatie verloopt via Buurtkiep. nl. Iedereen die zich op de wijksite heeft ingeschreven kan meediscussiëren. Het was geweldig om te zien dat er direct mensen waren die wilden meedoen. Ze vonden het prachtig dat je met dit platform zoveel mensen kunt betrekken bij de buurt. Samen met de mensen van mijnbuurtje.nl verbeterden we deze werkwijze met een ‘poll-systeem’. Ook lastiger onderwerpen als de toekomst van het buurthuis of zaken rond verkeersveiligheid kunnen met deze participatiemodule worden besproken. Samen met de wijkkrant proberen we onze inkomsten te vergroten om nog professioneler te kunnen werken.”

Hans Migchielsen is afdelingshoofd Wijkmanagement bij gemeente ’s-Hertogenbosch. “Als gemeente willen wij de leefbaarheid in onze wijken naar een hoger plan tillen. Buurtkiep.nl en mijnbuurtje.nl helpt hierbij: in de communicatie in de wijk maar ook in de verbreding van betrokken inwoners. Dit is uniek binnen onze gemeente en daarom de moeite waard.“ 10 


Veelzijdig online platform brengt mensen bij elkaar Het online platform is een belangrijk onderdeel van de mijnbuurtje aanpak. Het maakt zichtbaar en vindbaar wat een buurt te bieden heeft: mensen, organisaties, nieuws, activiteiten, vraag en aanbod, ideeën, spullen. Tegelijk is het een communicatiekanaal voor inwoners, organisaties en gemeente zodat die elkaar makkelijk kunnen vinden.

Eric Hendriks (mede-­oprichter mijnbuurtje.nl) werkte lange tijd in de ICT, onder andere als manager software-ontwikkeling bij zorgverzekeraar VGZ. Hij v­ erhuisde jaren geleden naar NijmegenOost. “Als nieuwe inwoner kende ik niemand in de wijk. Naast mijn werk begon ik toen verhalen te schrijven voor de wijkkrant. Het fascineerde mij hoeveel nieuwe ontmoetingen en contacten er ontstonden door deze verhalen en hoe enorm belangrijk zo’n lokaal medium voor mensen is. Naast de krant ­ontwikkelden we ook een website om mensen te informeren en te verbinden. In de loop van de tijd is die website doorontwikkeld tot een veelzijdig online platform dat je op buurt-, wijk- of gemeente- en zelfs regio­ niveau kunt gebruiken.

Verbonden met je omgeving

Als inwoner blijf je eenvoudig op de hoogte van alles wat er in je buurt gebeurt. Nieuws, activiteiten in de buurt, nieuwe buurtinwoners en bedrijven, informatie van gemeente en organisaties. Dit vind je op de website, op je telefoon of via de gekoppelde social media kanalen. Als je een vraag hebt of iets nodig dan vind je dat snel. Ook kun je zelf een vraag stellen of iets a ­ anbieden. Zo kom je makkelijk in contact met anderen en voel je je meer verbonden met je omgeving.

Eric Hendriks Doorpraten? Bel of mail me: eric@mijnbuurtje.nl 06 53543466

kaart, maar dan een échte: dus geen formele adressenlijst van organisaties maar een overzicht van wat er allemaal informeel in je gemeente gebeurt.

Continu doorontwikkelen

Het is mijn ambitie om met techniek steeds sterkere dorpen en wijken te maken. Samen met ons ontwikkelteam ben ik dan ook voortdurend bezig het platform verder te verbeteren. Dat doen we samen met onze buurtverbinders en ambtenaren in meer dan veertig steden en dorpen waar we nu werken. Een mooi en creatief proces waarin we elke drie weken iets moois toevoegen aan het platform. Hierbij laten we ons leiden door principes zoals ‘online contact is leuk, maar een echte ontmoeting is leuker!’ De belangrijkste les die ik heb geleerd is dat een modern en interactief platform prachtig en belangrijk is, maar om het te laten werken heb je toch ook een vaardig en gemotiveerd team van lokale buurtverbinders nodig!”

Direct contact gemeente en inwoners Als organisatie of als gemeente heb je via het platform direct contact met inwoners om ze bijvoorbeeld te betrekken bij veranderingen of te polsen hoe ze ergens over denken (burgerpanel). Ook kun je het inzetten als een sociale 11


Verhalen van Heidi Nusselder, ­coördinator geheugensteunpunt Brummen: “Door het buurt­platform heb ik mijn professionele netwerk binnen de gemeente Brummen ­vergroot. Ik plaats nieuwsberichten van het Geheugensteunpunt op het buurtplatform. Ook onze activiteiten zetten we er in de agenda. Inwoners kunnen ons zo makkelijk vinden, hopen we. Zelf haal ik informatie van andere professionele organisaties uit de wekelijkse buurtmail van het platform.”

Zomaar een selectie van ervaringen van gebruikers

Geertje Rutgers, ondernemer NijmegenOost: “Door het buurtplatform bereik ik onze gasten. Ik plaats nieuwsberichten en activiteiten van Bollyfoods op het platform. Alle nieuwtjes over Bollyfoods plaats ik: wanneer de foodtruck geopend is, maar bijvoorbeeld ook toen we de 24Kitchen Award wonnen en nu we bijna ons restaurant gaan openen in de wijk. Het is duidelijk te merken dat dit goed gelezen wordt!”

Voorbeelden van online platformen

• digidiek.nl (dorp, 1.600 inwoners) • mijnspijkerkwartier.nl (wijk Arnhem, 5.000 inwoners) • puurpapendrecht.nl (gemeente, 30.000 inwoners) • buurtkiep.nl (wijk ‘s Hertogenbosch, 7.000 inwoners) • Nijmegen-oost.nl (stadsdeel, 25.000 inwoners)

12 

Mark Buijs, burgemeester Boxtel: “In mijn functie als burgemeester kom ik met heel veel mensen in contact. Hun verhalen laten mij zien hoe belangrijk het is dat je zorgt dat je mensen om je heen hebt. Dat je daar zelf actief in bent. Soms kan het voor mensen moeilijk zijn om dat contact te krijgen. Het buurtplatform is een makkelijke manier om op afstand de eerste contacten te verkennen.”

Frank Buiting, voetbalvereniging Sprinkhanen Nieuw-Dijk: “Door ons buurtplatform krijgt onze voetbalvereniging meer leden. De berichten die we plaatsen worden heel goed gelezen. Opa’s en oma’s van jeugdleden vinden het bijvoorbeeld heel leuk de club zo te volgen en foto’s te zien. De berichten zorgen er ook voor dat nieuwe mensen benieuwd worden naar onze vereniging en dat levert weer leden op.”


gebruikers Karin Peters, ­ ethouder Mook w Middelaar: “Het buurtplatform werkt als een bindmiddel en wordt veel gebruikt. Mijn verwachting was dat de ­inwoners door het platform elkaar, en alles wat er te doen is in de kernen, beter weten te vinden. Dorpsraden, inwoners en organisaties zetten er al heel actief hun berichten, nieuwtjes en activiteiten op. Zo maakt het buurtplatform bestaande clubs en nieuwe initiatieven beter én breder zichtbaar. Het heeft even aanlooptijd nodig maar het blijft groeien!”

Karla Hoeflaak, wijkservicepunt van de gemeente, stadsdeel Zwolle West: “Als gemeente willen we veel inwoners bereiken en op het buurtplatform vinden we die. Wij plaatsten een in memoriam voor een overleden collega en waren onder de indruk van de reacties. We willen inwoners informeren over alle mogelijke onderwerpen. Van leuke activiteiten tot inwonersinitiatieven en de verkoop van kavels. Het wordt goed gelezen en dat motiveert ons het buurtplatform te gebruiken.”

Karin van Essen, Dorpsraad Oosterhuizen: “Als Dorpsraad gebruiken wij nu het buurtplatform, dat is veel gebruiksvriendelijker dan de oude website. We hadden als dorpsraad een eigen website maar daar kon alleen de webmaster berichten plaatsen. Nu gebruiken we ons buurtplatform voor alles wat we willen delen met onze dorpsgenoten. We vragen bijvoorbeeld input voor overleg met de gemeente en politie. Onder andere een dame van 80 jaar reageert daar trouw op!”

Peter Bekkers, inwoner Alphen: “Iets doen voor een ander kost niks en levert veel op. Ik bied gratis hulp aan op ons buurtplatform: klusjes, een sollicitatie oefenen of besparen op energiekosten. Mijn buurman zag het bericht en belde of ik wilde helpen na stormschade. Ik heb ook een oudere dame geholpen met computerproblemen. Ik word blij van de waardering en hoop te bereiken dat mensen eerder hulp vragen aan elkaar.”

13


Team DigiDIEK klaar voor de carnavalsoptocht met hun QR-code

te a m b u u r t ve r b i n d e r s N i e u w - D i j k

We pakken zelf de regie!

De enthousiaste buurtverbinders in Nieuw-Dijk lopen over van ideeën. Ze houden niet alleen hun online dorpsplein (digiDIEK.nl) levendig en up to date. Ook offline weten ze veel mensen met elkaar te verbinden. Nieuw-Dijk is een kleine gemeenschap van ruim 1600 ­inwoners (gemeente Montferland). “Door ontgroening en v­ ergrijzing dreigde het dorp de aantrekkingskracht te verliezen”, vertellen buurt­verbinders Willems Wolters en Ceciel Raben. We hebben actie ondernomen om het dorp weer beter op de kaart te krijgen en leefbaarheid te stimuleren. Via een digitaal platform dachten we veel mensen te kunnen bereiken. Na wat zoeken kwamen we bij mijnbuurtje.nl uit. De combinatie van online én offline sprak ons aan. Die d ­ ubbeling is echt belangrijk. Toen de startsubsidies (via gemeente en het Oranjefonds) rond waren, zijn we mensen gaan zoeken. We wilden variëteit en nu hebben we een geweldig team van buurtverbinders. Een doorsnee van het dorp: van secretaresse tot helpende en verpleegkundige, van gepensioneerde tot zzp’er, van brandweer tot bouwbedrijf en explosieven opruimingsdienst. Binnen het team doet ieder wat hij of zij goed kan of leuk vindt. Dat maakt ons nu tot zo’n enthousiaste club. We hebben een flinke slinger gegeven aan bekendheid en leefbaarheid. We stoppen vooral heel veel energie in de ­verbinding. Niet alleen via het digitale dorpsplein maar ook door 14 

veel verbindende activiteiten. We kregen bijvoorbeeld heel snel alle v­ erenigingen bij elkaar om zich samen te presenteren als Nieuw-Dijk. Ook maakten we een ‘Diekse catalogus’ waarin we ­inventariseerden wat mensen graag zouden willen aan ­activiteiten. ‘Samen eten voor ouderen’ was bijvoorbeeld zo’n wens. Dus gaan we nu eetgroepjes organiseren voor alleenstaanden, maar we denken ook aan verjaardagsfeestjes voor 75 jarigen.

We willen dat iedereen hier met veel leefplezier woont Een grote stap is dat we samen met de gemeente gaan ­participeren in het Informatiepunt Nieuw-Dijk. Daar komt een sociaal team dat gaat werken op een manier die in Denemarken al tien jaar zeer goede resultaten geeft (zie www.maakdeburgermeester.nl). De buurtverbinders gaan intensief samenwerken met het sociaal team. Mensen kunnen naar hen toe met vragen en wensen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Met elkaar zoeken zij naar ­mogelijkheden en oplossingen. We willen dat iedereen met zoveel mogelijk leefplezier in NieuwDijk woont. Het digitaal dorpsplein is daarin een verbindende factor. We houden het smeuïg met verhalen van activiteiten en verenigingen en met fotoreportages. Ook bezoeken we nieuwe inwoners met informatie over het dorp. We vragen hen dan zich voor te stellen op digiDIEK.nl. Wat ons heel veel energie geeft, is dat we steeds zelf de regie pakken. We horen wat de vraag is van de inwoners en kunnen elkaar daadwerkelijk helpen. Als inwoners zijn we weer in de lead!”


column column column column

Wat als 9-5 ook 5-9 wordt?

Het mooie van inwoners is dat ze niet in hokjes denken. Zij kennen de regels niet, dus laten ze zich er ook niet door weerhouden. Vaak komen zij met prachtige ideeën en onverwachte oplossingen. Het mooie van gemeente­ ambtenaren is dat ze naast hun 9-5-baan, ook een 5-9-leven hebben. En ook gewoon als inwoner vrijwilliger zijn bij een voetbalclub. Zo groot is de afstand tussen die twee dus helemaal niet.

Toch moet de gemeente vaak wennen aan het idee om burgers meer beslissingsruimte te geven. Zij komen dan met argumenten als ‘wij hebben ervoor gestudeerd’, ‘dat kunnen ze niet zelf’ en ‘is dat wel legitiem?’ Allemaal angst om los te laten. Om de verantwoordelijkheid bij de burger te durven leggen. Maar het grappige is: hoe meer de gemeente loslaat, hoe meer het de burgers aan zich bindt. Wethouders die het vertrouwen aan de burgers gaven, kregen de meeste stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen. Geef

inwoners meer zelfsturing en het dorp of de stad wordt er mooier, schoner en prettiger van. Mooie voorbeelden daarvan zag ik in Heemstede, Breda, Peel&Maas en Emmen. Ook in Oldebroek leidde burgerinzet tot creatieve oplossingen en bleef er geld over voor andere projecten. Natuurlijk stuit je daarbij soms ook op problemen, zoals de regels van de belastingdienst. Maar samen vind je altijd wel een oplossing. Zeker als iedereen mag meedenken. De samenleving maakt het zelf mogelijk. Het mijnbuurtje-concept met een online platform en de inzet van buurtverbinders is een fantastisch middel om dit mogelijk te maken. Ik ben er erg van onder de indruk geraakt. Het platform is professioneel en authentiek. Mijnbuurtje.nl is echt gericht op samenwerking in de buurt, op de gemeenschapsontwikkeling. En is niet zoals andere buurt kanalen die vaak alleen vraag-aanbod gestuurd zijn. Mijnbuurtje.nl leidt daarnaast ook de buurtverbinders op. Mensen die midden in de wijk staan en weten wat er speelt. Zij kunnen het gesprek over wat er voor inwoners echt toe doet oppakken en letterlijk op de voorpagina zetten. Met mijnbuurtje.nl stimuleer je de onafhankelijkheid en versterk je de sociale samenhang van inwoners. Zo ontstaan sterkere buurten. Dan hoor je nooit meer in de gemeenteraad: ‘ja, maar de burgers komen niet’. Sterker nog: ze nemen ze een hoop werk uit handen!

Joop Hofman

begeleidt vanuit zijn bedrijf RodeWouw gemeenten bij hun samenwerking met inwoners.

15


Samen ben je sterker

Leni van Mourik w ijkcoördinator in Pap endre cht

De inwoners aan het woord

16 


In 2016 is in de gemeente Papendrecht het p ­ latform PuurPapendrecht.nl opgestart. Leni van Mourik werkt hier als professional vanuit de gemeente aan mee. Ze zag de burger­ participatie groeien en ging op zoek naar een handig digitaal ­platform dat i­nteractief te gebruiken is. Leni vindt dat ­gemeenten het gewoon moeten doen!

“De keuze voor mijnbuurtje.nl is ontstaan vanuit de inwoners, de gebruikers zelf. Het platform werkt onafhankelijk van de gemeente en biedt heel veel mogelijk­ heden om met elkaar te communiceren. De mensen van mijnbuurtje.nl geven daarnaast veel ondersteuning en bieden een training aan voor buurtverbinders. Ik heb in het verleden veel ervaring opgedaan, in samenwerken met inwoners: met de ­herontwikkeling van het winkelcentrum, de herinrichting van speeltuinen en met het opzetten van een meldlijn voor de openbare ruimte. Ik zag dat inwoners graag meepraten en vaak goede ideeën hebben. Zij zijn immers de ervarings­ deskundigen want zij wónen er! Ik vond dat we daar iets mee moesten doen.

Gemeente enthousiast

De gemeente wilde PuurPapendrecht. nl graag ondersteunen vanuit het wijkbudget en WMO. Ook de mensen van de afdeling communicatie zijn enthousiast over het concept. Voorheen waren er vier wijkplatforms met verschillende sites in de vier wijken van Papendrecht. Die zónden vooral informatie. Nu kan iedereen meepraten. De gemeente heeft ook een eigen pagina op PuurPapendrecht.nl, waarop ze belangrijke of interessante berichten

plaatst. Mensen kunnen hierop reageren. Ook verschijnen de berichten op de facebookpagina van PuurPapendrecht.nl. Momenteel zijn we bezig de sociale kaart te integreren op de site. Om het effect van het platform voor de inwoners in kaart te brengen, vragen we mensen het ons te melden als hun oproep voor hulp of spullen tot een match heeft geleid.

De inwoners zijn de ervaringsdeskundigen: zij wonen er! Praten met elkaar

De opdracht van de gemeente is om mensen te verbinden. Zoals mensen met een idee voor een nieuw initiatief in contact brengen met al bestaande initiatieven. Samen ben je sterker. Via de buurtsite gaat die communicatie veel gemakkelijker. Een goede facilitering vanuit de gemeente is hierbij van groot belang. Dus (blijvende) ondersteuning en een aanspreekpunt vanuit de gemeente. Dat kan iemand van een welzijnsorganisatie zijn of inwoners die het zelf oppakken. Uiteindelijk hoop ik dat mijn rol van wijkcoördinator helemaal niet meer nodig

is. Ambtenaren dachten vroeger te weten wat inwoners nodig hebben. Dat blijkt niet zo te zijn. Laat ze met de inwoners om de tafel gaan zitten, goed luisteren en elk idee waarderend bekijken. Samen kunnen ze zoeken naar oplossingen.

Buur tverbindersspreekuur PuurPapendrecht.nl groeit nog volop. We zijn in 2016 begonnen met een gezellige, muzikale informatieavond en hebben huis aan huis geflyerd. Er hadden zich direct zes buurtverbinders aangemeld. Inmiddels hebben we de taken verdeeld, houden we wekelijks spreekuur in het gemeentehuis en zijn we aanwezig bij allerlei activiteiten. De buurtverbinders komen vaak met goede ideeën. Ze merken dat de gemeente niet meer óver maar mét ze praat. Mijn rol bestaat uit faciliteren en ondersteunen. Ik probeer het leuk te houden en niet teveel te sturen. Ook als inwoner heb ik leuke ervaringen met het platform. Zo sprak ik de dierenarts die mijn kat behandelde. Die werd zo enthousiast dat zij een eigen pagina op PuurPapendrecht.nl is begonnen en daarop veel foto’s plaatst. Niet alleen als reclame, maar ook om inwoners te helpen.” 17


Zorgen voor elkaar OnsThuus.nl is het platform voor de gemeente Boxmeer, bestaande uit elf kerkdorpen. De gemeente startte het platform om de zelfstandigheid van de burgers te vergroten. Zeven buurtverbinders zetten zich er voor in. Eén daarvan is Monique Lamers. “Doordat ik vrijwilliger was bij een telefoonlijn voor burenhulp werd ik ook gevraagd voor het nieuwe platform. Iedereen vond het echt iets voor mij. Zelf was ik nogal verbaasd, maar na twee jaar heeft het mijn leven veranderd. Door de zorgvragen van het gezin was mijn wereld wat klein geworden. Ik wist uit ervaring hoe moeilijk het soms is om goede zorg te vinden en hoe kwetsbaar je je kunt voelen. Ik heb door OnsThuus.nl heel

veel mooie en interessante mensen leren kennen, voel me nuttiger, zit lekkerder in mijn vel en ben zelfverzekerder. Ook heb ik ontdekt dat ik heel handig ben op de computer. Thuis is er meer structuur omdat ik meer moet plannen. Maar ik ben ook gaan zien hoeveel ellende en armoede er is. Daar had ik geen idee van.

Het heeft mijn leven veranderd Wat wij eerst met z’n tweeën, wijkgericht deden, doen we nu gemeentebreed met een team van zeven buurtverbinders. Alle informatie van de verschillende instanties in de gemeente is nu op één plek te vinden. Mijnbuurtje.nl speelt steeds creatief in op vragen uit het veld. Zo is er een interactieve sociale kaart ontwikkeld. De gemeente heeft dit omarmd en voor organisaties is het erg belangrijk dat ze worden gevonden.

Monique Lamers buur t verbinder in B ox me er

18 

De buurtverbinders begonnen allemaal met verschillende verwachtingen. Inmiddels is er een hechte groep waarin op natuurlijke wijze de taken zijn verdeeld. Iedereen doet waar hij of zij goed in is en leuk vindt. We moeten voortdurend vertellen dat we er zijn, laten zien wat we doen. Ons enthousiasme maakt mensen nieuwsgierig. Doordat ze hun informatie zelf mogen beheren op de site, wordt het hun ‘kindje’. Het buurtverbinderschap is een mooie combinatie van een site en contact met echte mensen. Ik krijg de leukste reacties van mensen van wie ik het niet had verwacht. Na mijn uitleg zei een oudere dame: ‘Daar zat ik nou al jaren op te wachten!’ Zowel de pareltjes als de dingen die er echt toe doen, staan op de site. Ik hoor mensen in het dorp tegen elkaar zeggen: ‘Ik zag je op OnsThuus. nl!’ We zien en zorgen voor elkaar. Mijn droom is dat OnsThuus.nl dé vind- en ontmoetingsplek voor Boxmeer wordt.”


Fleur Regli b ewoner sonder s teuner en ­b uur t verbinder B lerick

Staan naast de inwoners Als professioneel buurtverbinder werkt Fleur Regli voor UtDorp, het online platform van het stadsdeel Blerick, Boekend, Hout-Blerick. Ze volgde samen met een ­maatschappelijk werkster en zes inwoners de training van mijnbuurtje.nl. Het levert haar veel op! “Eigenlijk ontstond UtDorp.nl vanuit een vraag van inwoners. Zij zochten een overzicht van hulp, clubs en nieuws in hun buurt. Ook als professional hadden we behoefte aan één plek waarop alles zichtbaar is. De gemeente kwam met het idee van ­mijnbuurtje.nl. Inmiddels draait UtDorp.nl, zoals wij het hier genoemd hebben, volop. Als professional pakken wij net een wat andere rol dan de ­inwoners. Het was voor ons even wennen om niet te snel in te grijpen. Soms zag ik dingen gebeuren die ik zelf anders zou doen, maar mensen verrasten me ook vaak. Het was mooi om te zien hoe de verschillende buurtverbinders uiteindelijk ieder hun eigen taak bepaalden op basis van hun eigen talenten en interesses. Daardoor blijft iedereen ook enthousiast. Sommige bewoners zijn echt sterker geworden door het werk bij UtDorp.nl. Er is zelfs een relatie binnen de groep ontstaan!

Mensen verrassen me vaak Wij zijn gewoon onderdeel van het team en ondersteunen zo nodig het proces. Ik denk dat het van groot belang is die ­begeleiding vanuit de gemeente bij het platform vast te houden. Het is een echte opbouwwerkers-functie: Ik merk dat mijn mede buurtverbinders behoefte hebben dat wij naast hen staan, samen­werken maar ook breed kijken. Omdat ik bekend ben met andere professionals in de wijk zoals het sociaal wijkteam, mantel­zorg, hulpverlening en politie, betrek ik met name deze

groep bij het platform. Mijn collega en ik laten hen zien dat het gebruik van UtDorp.nl juist ontlastend voor ze werkt. We merken dat ook zij soms nog moeten kantelen. Deze nieuwe manier van communiceren is nog niet vanzelfsprekend voor iedereen. Daar helpen we dan bij. We vertellen ook de succesverhalen. Zoals bijvoorbeeld van de begeleidster van vrijwilligerszorg die hulp zocht en een oproep plaatste. Zij vond meteen drie mensen! De aanpak van mijnbuurtje.nl draagt eraan bij dat de buurt het uiteindelijk zelf gaat doen. Inwoners helpen inwoners. Je wordt in de training voor buurtverbinders heel goed geactiveerd. Het is leuk om als professional samen met inwoners de training te volgen. Alles in de buurt is nu zoveel makkelijker te vinden!“ 19


Lucas van Horck b eleid sad v iseur geme ente W ijchen

Inwoners aan het roer Als beleidsadviseur was Lucas van Horck nauw betrokken bij de totstandkoming van het dorps­platform WijWijchen.nl. Hij heeft veel geleerd van zijn ervaringen. Ook nam hij samen met ­mijnbuurtje.nl en de welzijns­ organisatie het ­initiatief voor een sociale kaart. “Vanwege de veranderingen in de zorg en de wens om de zelfredzaamheid te versterken wilde de gemeente Wijchen in 2014 een buurtplatform opstarten. We besloten drie digitale systemen naast elkaar uit te proberen. Met de welzijnsorganisatie MeerVoormekaar probeerden we een sociale kaart op te zetten, er kwam een platform waarop inwoners digitaal hun hulpvraag konden stellen. En we startten met het buurtplatform van mijnbuurtje.nl. Wat ons daarin aanspreekt was de toevoeging van buurtverbinders die ook offline communiceren met inwoners.

Euforisch moment

Aan de training van mijnbuurtje.nl deden acht inwoners, een opbouwwerker en ik mee. De buurtverbinders kwamen met de naam WijWijchen. nl en de wethouder en ik realiseerden ons dat je een dergelijke keuze aan de inwoners moet overlaten. Dan ligt het bij hen en staan zij aan het roer. Bovendien verbindt het hen onderling. Dit was een mooi inzicht voor ons. Na een jaar ontstonden er echter twijfels over het succes. Het liep nog niet

zo hard en er verscheen een negatief bericht in de krant. Maar we zijn stug doorgegaan. In het 3e jaar ontstond in de bespreking van de buurtverbinders met de wethouder en het hoofd communicatie ineens een heel andere energie. Er kwamen enthousiasme en veel nieuwe ideeën. Het was bijna een euforisch moment. We realiseerden ons dat de mijnbuurtje-formule echt werkt!

Het regelt zich vanzelf

De buurtverbinders moedigen inwoners, verenigingen en organisaties aan om het platform te gebruiken. Dat werpt zijn vruchten af. We zien dat organisaties zichzelf steeds vaker op WijWijchen. nl presenteren. Indien nodig helpen de buurtverbinders hierbij. Ook hebben we hen gevraagd aan de ambtenaren uitleg te geven over de site. Die zijn het platform daarna veel meer gaan gebruiken. De buurtverbinders voelen zich sindsdien meer gesteund. Zij zijn echt de meerwaarde van het systeem. Zij maken het persoonlijk en bieden de gemeente een extra communicatie­middel met de

Een sociale kaart met een lokaal gezicht

20 


Buurtverbinders zijn de meerwaarde inwoners. Zeker nu we steeds meer willen uitgaan van hun wensen. Eigenlijk regelt de samenleving zich grotendeels zelf en moet de rol van de gemeente ondersteunend zijn. Je bent één van de partijen. De buurtverbinders hebben het wijk­ gerichte denken losgelaten. Mensen blijken het dorp als één geheel te zien. Niet overal was in het begin evenveel animo voor de site. Daar moet je je als gemeente bij neerleggen. Het ontwikkelt zich vanzelf. Als bestuurlijke organisatie hoef je alleen maar mee te bewegen.

Sociale kaar t ontwikkeld

Het aparte hulpvraag platform bleek niet echt praktisch. En ook de vacaturebank voor de sociale kaart was geen succes. We vroegen mijnbuurtje.nl die sociale kaart daarom samen met ons te ontwikkelen binnen WijWijchen.nl. Zo startte een pilot die bij ons WieWatWaar is gaan heten. Als gemeente zagen we dat het belangrijk is om het georganiseerde aanbod van activiteiten te mengen met het, net zo belangrijke, informele aanbod. Binnen het buurtplatform ontstaat verbinding tussen mensen. Simpelweg: je ziet een gezicht. En dat werkt veel beter dan de landelijke sociale kaarten. Dat zijn statische databases zonder lokale activiteiten. De mijnbuurtje-formule bleek uiteindelijk alles te bieden wat wij zochten!”  21


Buurtverbinders community De buurtverbinders community in Nederland bestaat uit inwoners en ­professionals uit alle uithoeken van het land die elkaar graag ontmoeten. Dat gebeurt online op ­buurtverbinders.nl - een besloten platform voor alle ­buurtverbinders - maar ook offline. We organiseren ieder jaar twee landelijke en goed bezochte buurtverbindersdagen voor buurtverbinders uit al meer dan veertig steden en dorpen. We delen mooie ervaringen en ­wisselen tips uit. Ook bieden we hen verschillende workshops die ze met veel enthousiasme ontvangen.

Buurtverbinder Pierre op buurtverbindersdag:

Ik hoor heel veel voorbeelden die me triggeren om gelijk aan de slag te gaan

Ook gehoord:

Sinds ik buurtverbinder ben, leer ik mijn wijk écht kennen Wijzelf worden iedere keer weer helemaal blij van alle energie en inspiratie die de buurt­verbinders brengen. Geweldig om te merken hoe de buurtverbinders ook onderling steeds meer kennis en ervaringen delen. Uit onderzoek dat wij deden onder buurtverbinders bleek dat zij als buurt­verbinder veel nieuwe dingen hebben geleerd. Ze zijn verrast waartoe ze in staat zijn en dat ze persoonlijk zijn gegroeid door hun rol als buurtverbinder.

22 

Wat het de buurtverbinders persoonlijk oplevert, lees je ook in het interview met Monique op pag.18 en de buurtverbinders van DigiDIEK op pag. 14.


Veelgestelde vragen Is dit niet weer een voorbeeld van een top down benadering? Als gemeente ambtenaar mag je best je inwoners inspireren met leuke initiatieven! Vervolgens faciliteer je wel dat inwoners dit dragen (bijvoorbeeld via een draagvlak bijeenkomst) en ondersteun je bij de implementatie. Dus niet alleen ’top-down’, ook niet alleen ‘bottom-up’, maar écht samenwerken aan gezamenlijke oplossingen. (zie ook aanpak Epe pag. 6, Leni van Mourik pag.16) Hoe groot is een buurt? Een buurt is zo groot als inwoners en buurtverbinders vinden dat hun buurt is. Het kleinste zelfstandige platform is voor een dorp van 800 inwoners. Het grootste voor een gemeente van 40.000 inwoners. Vinden we wel buurtverbinders? Onze ervaring is dat je die altijd vindt. Door leuke en interactieve startbijeenkomsten te organiseren, geef je actieve inwoners de kans om mee te doen. Dan melden zich naast de ‘oude bekenden’ vaak ook allerlei ‘nieuwe’ inwoners met een frisse blik. (zie ook de aanpak in Epe, pag. 6) Hoeveel tijd besteedt een buurtverbinder hieraan? Zoveel tijd hij of zij dat zelf wil. We hebben buurtverbinders die hier twee uur per week aan besteden, maar ook die hier bijna een carrière van maakten! (En er dan soms ook letterlijk een baan mee vinden...)

Hoe borg je de continuïteit van de buurtverbinders? We besteden veel aandacht aan teamontwikkeling. Zo ontstaat er een gemotiveerd team dat zich hier lange tijd aan verbindt. Na een tijd zoeken buurtverbinders zelf nieuwe mensen. De betrokkenheid van een professional draagt hier zeker aan bij. Ik heb het al zo druk als professional, komt dit er nu ook nog bij? Professionals ervaren na de initiële tijds­ investering (die is er zeker) dat de buurtverbindersstructuur en het buurtplatform juist helpt bij wat ze willen bereiken. Alles in de buurt is gemakkelijker te vinden en je hebt een groter bereik als professional. (zie ook Fleur Regli, pag. 19) Blijft het buurtplatform wel up-to-date en levendig? Het platform blijft levendig omdat iedereen kan meedoen en iets er op kan zetten. Buurtverbinders monitoren dit en zorgen voor een leuke mix van allerlei soorten verhalen waarvoor mensen terugkomen, zoals lokale nieuwtjes en fotoreportages. (zie ook DigDiek, pag.14, Monique Lamers, pag. 18)

Hoe bereik je mensen zonder internet? De mijnbuurtje werkwijze richt zich op offline ontmoetingen. Buurtverbinders zijn aanwezig in de wijk en ze zorgen er ook voor dat de verhalen op het buurtplatform ook in een wijk- of dorpsblad komen. Hoe zit het met privacy? Alle buurtplatforms voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving van 2018. Zo versleutelen we bijvoorbeeld informatie en werken met een privacy statement en protocol.

Geïnteresseerd?

Neem contact op via contact@mijnbuurtje.nl of 024 20 222 65

Er is al zoveel: websites, Facebook, Whatsapp, Nextdoor... Des te belangrijker om deze informatie via één ingang toegankelijk te maken. Ook voor mensen die géén account willen op al die platformen. Op de buurtsite vindt je alles wat jouw buurt jouw buurt maakt. (zie ook: online platform, pag. 11, 12, 13) We hebben toch al een sociale kaart? Op onze sociale kaart staan juist ook lokale en informele initiatieven. Alle activiteiten die zij organiseren komen op de buurtagenda. De kaart is persoonlijk en interactief. (zie ook Lucas van Horck, pag. 20)

Team mijnbuurtje.nl 23


Magazine mijnbuurtje.nl  
Magazine mijnbuurtje.nl  
Advertisement