Page 1


ISUS,

prietenul copiilor Anul XXI, nr. 4 (80) decembrie 2011 Revistã trimestrialã pentru copii a Diecezei Romano-Catolice de Iaºi Prima apariþie: decembrie 1991

Adresa: Redacþia „Isus, prietenul copiilor” Bd. ªtefan cel Mare, 26 RO–700064–Iaºi Tel. + fax: 0232/211527 E-m mail: editor@ercis.ro Redactor: pr. Cornel Cadar (e-m mail: cornel@ercis.ro) Colectivul de redacþþie: sr. Lenuþa Bãcãoanu, sr. Lidia Gherguþ, Ovidiu Biºog, Silviu-C Cristian Salca, Virgiliu Demºa-C Crainicu Tehnoredactare: ing. Silviu Dogariu ISSN: 1453-4 4010 Preþul: 2,5 lei Cum mã abonez? Pentru abonamente achitaþi contravaloarea prin mandat poºtal sau persoanei prin care revista ajunge la voi. Prin mandat poºtal plata se va efectua pe adresa: Bãcãoanu Lenuþa, Bd. ªtefan cel Mare, 26; 700064-Iaºi. Pe mandatul poºtal, la rubrica „Loc pentru corespondenþã” specificaþi: „Pentru abonamente”. Notaþi numãrul de abonamente ºi adresa voastrã exactã. Costul unui abonament pe anul 2012: personal = 11,6 lei; colectiv (peste 10, de obicei prin parohii) = 8 lei.

 DA, doresc ...... abonament(e) Nume, prenume: _______________ _____________________________ Str. _________________________ Nr. __ Bl. ___ Sc. __ Et. __ Ap. __ Loc. ______________ Cod. ______ Judeþ ___________________ Am plãtit_____________ lei în data de __________ cu mandatul poºtal (ordinul de platã) nr. ____________

Pruncuºor iubit Pruncuºor cu dulce somn, Tu ai fost al vieþii Domn, Chip senin ca ºi un crin, Salvator divin! Ieslea micã þi-a fost pat, Staulul þi-a fost palat, Iar fãclii, stele mii, Câte tu le ºtii. Îngerul s-a arãtat ªi pãstorii te-au aflat Printre mieii mititei, Cel mai blând din ei... Steaua când a rãsãrit, Dupã dânsa au pornit Cei trei crai cu mult alai, Al tãu zâmbet sã li-l dai. Azi ºi noi ne bucurãm ªi pe toþi înºtiinþãm Cã Isus la toþi ne-a adus Multã dragoste de sus. Costache Ioanid

Luca 2, 4 -11 Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, s-a dus în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeºte Betleem, pentru cã el era din casa ºi din neamul lui David. El venea sã se înscrie împreunã cu Maria, soþia lui, care era însãrcinatã. ªi pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca sã nascã. ªi a nãscut pe fiul sãu întâiul nãscut, l-a înfãºat ºi l-a culcat în iesle, cãci nu se mai gãsise loc pentru ei în casa de oaspeþi. În þinutul acela erau pe câmp pãstori care fãceau de strajã noaptea pãzindu-ºi turma. ªi iatã, le-a apãrut un înger al Domnului, ºi slava Domnului i-a învãluit în luminã, iar ei au fost cuprinºi de mare fricã. Îngerul le-a zis: „Nu vã temeþi, cãci, iatã, vã vestesc vouã bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: astãzi, în cetatea lui David vi s-a nãscut Mântuitorul, care este Cristos Domnul”.


Editorial

Invitaþie la ziua de naºtere a lui Isus Hai la iesle la Isus, / Lui sã ne-nchinãm. Pe Mesia cel dorit, / Toþi sã-l adorãm. Dragi copii, dragi prieteni ai lui Isus, sosit din nou Crãciunul, ziua de naºtere a lui Isus. Când un copil, un frãþior sau o surioarã îºi serbeazã ziua de naºtere, pãrinþii, fraþii ori prietenii se adunã ºi fac sãrbãtoare, aduc diferite cadouri ºi-i aratã celui sãrbãtorit iubirea lor, bucurându-se ºi cântând. Voi înºivã aþi trãit deseori astfel de momente în sânul familiilor voastre. O astfel de zi este o mare bucurie ºi o fericitã ocazie de a mãri legãtura de dragoste între fraþi, între copii ºi pãrinþi, între prieteni. Dragi copii, voi toþi aveþi un prieten comun, care îºi celebreazã ziua de naºtere. Este Isus, prietenul copiilor, cel care a adus în lume bucuria vieþii ºi a îmbucurat cea mai sfântã familie de pe pãmânt, a Fecioarei Maria ºi a dreptului Iosif. La naºterea lui s-au bucurat ºi au fãcut sãrbãtoare îngerii, cântând colinda cea mai sfântã: Mãrire în cer lui Dumnezeu ºi pe pãmânt pace ºi bucurie oamenilor de bunãvoinþã (Lc 2,14). Aºa a hotãrât Pãrintele ceresc ca atunci când un copil vine pe pãmânt,

A

când un nou prunc se naºte într-o familie, sã fie sãrbãtoare, sã se bucure pãrinþii, sã se bucure toþi din familie, dorind celui sãrbãtorit multã fericire ºi pace. Dragi copii, e Crãciunul, e ziua de naºtere a Fiului lui Dumnezeu ºi a Pruncului nãscut din Preacurata Fecioarã Maria, e zi de mare bucurie. Cântecele de Crãciun ºi colindele ne cheamã pe toþi la sãrbãtoare, dar mai ales vã invitã pe voi, dragi copii, sã vã pregãtiþi ºi sã-i faceþi bucurie lui Isus ºi mamei sale, Maria, prin rugãciunile, cântãrile ºi darurile voastre. Darul cel mai frumos ºi mai nobil pe care i-l puteþi oferi este inima voastrã curatã ºi plinã de iubire. Hai ºi noi cu-acelaºi dor, Hai spre a-l cinsti, Copilaºul dulce drag, Blând ne va zâmbi. Vã îmbrãþiºeazã ºi vã binecuvânteazã,

ISUS, prietenul copiilor – 4/80

? Petru Gherghel, episcopul vostru 3


Scriptura ºi viaþa

Naºterea de la Betleem La Nazaret, Maria ºi Iosif aºteaptã naºterea lui Isus, anunþatã de cãtre înger. Într-o dimineaþã, un soldat roman trece pe strãzile din Nazaret. El anunþã cã împãratul Cezar August a decis sã numere populaþia imperiului roman. Trebuie, aºadar, ca fiecare familie sã meargã sã se înscrie în registrele cetãþii de origine.

Iosif provine din familia lui David, cel care a fost regele poporului iudeu. David era din Betleem, în Iudeea. Trebuie, aºadar, ca Iosif sã meargã la Betleem împreunã cu Maria, soþia sa. Însã aceastã cetate este foarte departe de Nazaret, iar Maria trebuie sã-l nascã pe Isus... „Sã mergem, spune Iosif, mai am câteva rude la Betleem. Cu siguranþã, se va gãsi cineva sã ne cazeze!”. 4

ISUS, prietenul copiilor – 4/80


Maria ºi Iosif pornesc la drum cu mult curaj. Ei traverseazã Galileea, apoi Iudeea. În apropiere de Betleem, Maria a simþit cã timpul de a-l naºte pe Isus era din ce în ce mai aproape. De aceea ea i-a spus lui Iosif: „Sã ne grãbim, simt cã pruncul trebuie sã se nascã”. Iosif se grãbeºte ºi imediat ce a intrat în Betleem aleargã la rudele sale. „Sunt Iosif din Nazaret. Soþia trebuie sã nascã, aveþi cumva un loc liber ºi pentru noi?”. Omul care i-a deschis poarta îl priveºte îngrijorat. „Bietul de tine! Casa este plinã. Rudele din toatã þara s-au adunat aici, unde vreþi sã vã mai cazez ºi pe voi?”. Iosif se întoarce cãtre Maria ºi o vede cã suferã. Se îndreaptã din nou cãtre ruda sa ºi-i spune: „Lasã-ne sã stãm în grajd. Ne va fi bine acolo cãci animalele ne vor þine de cald”. Maria ºi Iosif sunt conduºi spre micul grajd în care erau adãpostite animalele familiei sale. Iosif a amenajat un loc din paie petru ca Maria sã se poatã odihni. Dupã un timp, Maria l-a nãscut aici pe fiul sãu Isus. „Isuse!” ºoptea ea în timp ce-l strângea la piept. Apoi, cu multã iubire, Maria l-a înfãºat în scutece ºi l-a aºezat într-o iesle a animalelor pe care Iosif o umpluse cu fân. Maria îl legãna uºor pe Isus, lãudându-l pe Dumnezeu pentru bucuria de a avea acest copil.

ISUS, prietenul copiilor – 4/80

5


Între timp, noaptea s-a aºternut peste Betleem. Nimeni nu mai miºcã pe strãzile oraºului adormit; numai pãstorii pe câmp vegheazã turmele lor. Deodatã, o mare luminã îi învãluie pe aceºti pãstori ºi-i scoate din visãrile lor. Cuprinºi de spaimã, ei se ridicã tremurând. Atunci un înger le-a apãrut ºi le-a spus: „Prieteni, nu vã fie fricã! Vã aduc o veste uimitoare, o bucurie imensã pentru întreaga lume. S-a nãscut Mântuitorul. Mergeþi, alergaþi sã-l vedeþi, el este la Betleem într-un grajd”. Un cântec venit din cer a cuprins câmpia: „Mãrire lui Dumnezeu întru cei de sus! Mãrire lui Dumnezeu ºi pace pe pãmânt! Da, pace vouã, oamenilor, cãci Dumnezeu vã iubeºte!”. Pãstorii au alergat la Betleem ºi au cãutat locul despre care vorbea îngerul. Iatã-l! Înãuntru, copilul este culcat pe paie, Maria ºi Iosif vegheazã lângã el. Dupã aceasta, pãstorii s-au întors, ducând tuturor vestea ce bunã ºi lãudându-l pe Domnul pentru Isus, cadoul minunat al lui Dumnezeu pentru oameni.

(Filoteo, nr. 206 /2010, p. 59-6 62)

6

ISUS, prietenul copiilor – 4/80


Istorioare interesante

Sfântul Martin (II) Un soldat devenit episcop Pentru cã tatãl tãu este ofiþer, ºi tu vei ajunge la fel. Ai dreptul la un cal ºi la un sclav!

Mai târziu

Nu se poate, priviþi-l pe Martin! Stã la masã cu sclavul sãu! Ce ridicol! Un sclav este mai mic Ha, decât un câine! ha, ha!

Într-o zi la Amiens, în Galia... (Galia este vechiul nume al Franþei)

Faceþi o faptã bunã, vã rog frumos!

Nu mai am nici un ban… I-am dat altor sãraci…

Mulþumesc!

Aºteaptã!

ISUS, prietenul copiilor – 4/80

7


Ha, ha! Priviþi la acest soldat, cât de ridicol este!

În timpul nopþii…

Merg sã cer Botezul!

Martin, care nu este încã botezat, m-a îmbrãcat cu mantia sa!

Spre anul 354…

Nu se poate! Isus mi-a vorbit în vis…

Martin, tu eºti acum copilul lui Dumnezeu!

(va urma ) (Filotéo, septembrie 2009, pag. 10-1 11)

8

ISUS, prietenul copiilor – 4/80


Personaje biblice

„A” de la Abel Numele meu este Abel, iar pãrinþii mei se numesc Adam ºi Eva. Aºadar, provin din prima familie care a existat pe pãmânt. Am ºi un frate mai mare, care se numeºte Cain.

Munca mea Dupã ce pãrinþii noºtri au fost alungaþi din grãdina Edenului, ei au fost nevoiþi sã cultive pãmântul. Aºa se face cã fratele meu, Cain, este agricultor. Eu, în schimb, am devenit pãstor ºi am grijã ca oile mele sã aibã apã ºi hranã Uciderea mea Într-o zi, Cain mi-a spus: „Sã merdin belºug. gem la câmp!”. Eu nu ºtiam ce avea sã se întâmple. Odatã ajunºi acolo, Cain Jertfa mea s-a aruncat asupra mea ºi m-a ucis. El Pe ogoarele fratelui meu a crescut considera cã nimeni nu trebuie sã ºtie mult grâu. Din acesta, Cain i-a adus ce s-a întâmplat. Se gândea cã va inlui Dumnezeu o jertfã ca mulþumire, iar venta el o poveste care sã explice diseu am adus ca jertfã un miel. pariþia mea. Dar Dumnezeu l-a întreLui Dumnezeu i-a plãcut jertfa pe bat: „Unde este fratele tãu, Abel?”. El care am adus-o, însã jertfa lui Cain nu i-a rãspuns: „Nu ºtiu. Sunt eu pãzitorul a bãgat-o în seamã. Atunci, Cain s-a fratelui meu?”. Atunci Dumnezeu i-a supãrat ºi s-a mâniat. De aceea, Dum- spus: „Ce ai fãcut? Pentru cã l-ai ucis nezeu i-a spus: „Pentru ce te-ai mâ- pe fratele tãu, nu mai poþi rãmâne niat ºi ai faþa posomorâtã? Dacã nu agricultor, cãci ogorul nu-þi va mai da faci binele, pãcatul pândeºte la uºa ta. nici un rod. Pleacã! Oriunde te vei El dã nãvalã spre tine, dar tu trebuie duce, nicãieri în lume nu vei mai gãsi sã-l învingi”. liniºte!”. Dumnezeu încerca sã-l facã pe fratele meu sã înþeleagã cum trebuie sã Poþi citi istoria lui Abel ºi a lui Cain trãiascã. Însã Cain n-a voit sã asculte. în Cartea Genezei, capitolul 4, versetele 1-15. Astfel, mânia ºi gelozia din inima lui au crescut tot mai mult. Paginã realizatã de pr. Emanuel Imbrea ISUS, prietenul copiilor – 4/80

9


Sã cunoaºtem

Istoria presepiului fântul Francisc se afla în localitatea S Greccio din Italia, în anul 1223. Înainte de celebrarea Crãciunului, el i-a cerut unui prieten, pe nume Ioan, sã construiascã o grotã. „Acolo sã aºezi o iesle umplutã cu fân. Sã aduci apoi un bou ºi un mãgar. Trebuie sã semene cu grajdul unde s-a nãscut Isus”, i-a spus Francisc prietenului sãu. Ioan a început imediat sã construiascã o grotã, pe care a umplut-o cu fân. A adus acolo un bou ºi un mãgar, exact cum îi spusese Francisc. În noaptea de Crãciun s-au apropiat de grota pe care Ioan o pregãtise pentru Francisc, pentru a participa la sfânta Liturghie, mulþi oameni sãraci, pãstori ºi oameni de la þarã. Unii dintre ei au adus daruri pe care le-au împãrþit cu cei sãraci. La predicã, Francisc a vorbit atât de frumos mulþimii despre naºterea lui Isus ºi despre ceea ce înseamnã Crãciunul, încât toþi s-au simþit umpluþi de bucurie. La sfârºitul Liturghiei, Francisc a îngenuncheat în faþa ieslei cu multã evlavie, având faþa plinã de lacrimi, dar radiind în acelaºi timp multã fericire. În acel moment a apãrut în iesle „un copil minunat” care dormea. Francisc s-a apropiat ºi a luat copilul cu tandreþe în braþele sale. Atunci, pruncul s-a trezit, a surâs sfântului, i-a mângâiat obrajii ºi i-a atins barba cu mânuþele! Preotul care celebrase Liturghia a înþeles semnificaþia acestui 10

eveniment: Isus apãrea adormit în inimile oamenilor, iar Francisc fusese cel care l-a trezit prin cuvântul ºi prin exemplul sãu. Anul urmãtor, locuitorii din Greccio au povestit cu atâta admiraþie despre minunea care s-a întâmplat în acea noapte de Crãciun încât, puþin câte puþin, lumea a început sã reconstituie, în grote sau în alte locuri, scena emoþionantã a naºterii lui Isus. Datoritã acestei minuni, mulþi s-au convertit ºi au devenit mai buni. ªi astãzi multã lume continuã sã urmeze exemplul sfântului Francisc, realizând în diferite moduri grota în care s-a nãscut Isus. Virgiliu Demºa-C Crainicu

ISUS, prietenul copiilor – 4/80


Evenimente din viaþa copiilor Campusuri În diferite parohii din diecezã, s-au desfãºurat mai multe campusuri destinate copiilor. Iatã câteva dintre ele (care n-au fost notate în numerele trecute ale revistei). • Barticeºti (18-23 iulie): GREF cu tema „Pãcalã” pentru 220 de copii. • Somuºca (20-23 iulie): „Vara împreunã” pentru 150 de copii. • Baraþi (1-9 august): „Abraham”, la care au participat 150 de copii. • Mirceºti (8-10 august): „Pãcalã” pentru 60 de copii. • Bâra (8-11 august): „Vara împreunã” pentru 120 de copii. • Dofteana (8-12 august): „Timpul” pentru 72 de copii. • Oituz (8-13 august): „Copilul, floarea familiei” pentru 250 de copii. • Oþeleni (23-26 august): „Vara împreunã” pentru 125 de copii. • Slobozia – Horleºti (27-29 august): „Vara împreunã” pentru 30 de copii. • Huºi „Sfântul Anton” (5-11 septembrie): „Cu Isus în familia mea” pentru 100 de copii. • Oneºti „Ss. Petru ºi Paul” (5-11 septembrie): Campus pentru 100 de copii.

Ziua Bucuriei Acþiunea Catolicã a Copiilor a organizat, la 15 octombrie, Ziua Bucuriei cu tema „Plini de recunoºtinþã, cu o angajare reînnoitã!”. Au participat la Iaºi 72 de copii, iar la Roman 250 de copii.

Zona Bacãu a sãrbãtorit aceastã zi la 13 noiembrie în Parohia Mãrgineni, unde au participat 190 de copii.

Activitate misionarã Pr. Claudiu Iºtoc (directorul Centrului Misionar Diecezan), împreunã cu pr. Gabriel Cimpoeºu (misionar în Coasta de Fildeº) au participat la un moment de sãrbãtoare în Parohia Buhonca, în seara zilei de 30 august. Sora Agneza Husaru a organizat, împreunã cu un grup de copii, un program artistic cu tema „Cercul micii misionari”. Copiii din comunitate au dãruit suma de 1.960 lei pentru a fi trimisã misiunii româneºti din Maikona (Kenya), astfel încât sã fie folositã pentru proiecte misionare care-i privesc pe copiii de acolo. ISUS, prietenul copiilor – 4/80

11


Concurs

Cine a citit? V

or fi oferite ca premiu douã cãrþi, dacã veþi rãspunde corect la întrebãrile de mai jos. Rãspunsurile corecte se gãsesc în articolele din numãrul trecut al revistei. Din fiecare carte se vor oferi câte douã premii. Trimiteþi prin poºtã pe adresa revistei de la pag. 2, prin fax: 0232/211527 sau prin e-mail: editor@ercis.ro, rãspunsurile, adresa voastrã completã ºi numãrul de telefon la care puteþi fi contactaþi. Participã la concurs rãspunsurile care vor ajunge la redacþie pânã la 1 februarie 2012. Numele câºtigãtorilor se vor anunþa în numãrul urmãtor al revistei.

Câºtigãtorii concursului din numãrul trecut

Întrebãrile • Unde s-a nãscut sfântul Martin? • În timpul domniei cãrui rege s-au încheiat lucrãrile la noul templu din Ierusalim, coordonate de Zorobabel?

Cãrþile Maximilian Kolbe

Teresio Bosco prezintã o biografie a lui Maximilian Kolbe, preot franciscan polonez (1894-1941), care s-a oferit voluntar sã moarã în locul unui La întrebãrile din nualt prizonier în lagãrul mãrul trecut au fost de concentrare nazist Auschwitz din cinci scrisori ºi patru mesaje e-mail. Polonia, în timpul celui de-al Doilea Câºtigãtorii sunt Amalia Lungu (Sagna), Rãzboi Mondial. Felicia Farcaº (Valea Micã), Adela Pãuleþ (Buruieneºti) ºi Irina-Maria An- Dumnezeu vorbeºte tãluþã Pârþac (Bãlþaþi), care vor primi copiilor sãi câte un exemplar din cãrþile „Viaþa Este o carte pentru copii, episcopului de Iaºi, Anton Durcovici, care conþine texte din martir” sau „Prea târziu te-am iubit”. Vechiul Testament ºi din Noul Testament. Pe Felicitãri! Le mulþumim tuturor celor care ne-au lângã texte, cartea cuscris ºi vã aºteptãm pe toþi sã parti- prinde ºi numeroase ilustraþii, care ajutã la înþelegerea pasajelor biblice. cipaþi la urmãtoarele concursuri! 12

ISUS, prietenul copiilor – 4/80


Jocuri. Rebusuri. Glume

A venit Crãciunul!

1) „Bãtrânul cu barbã albã” care îi viziteazã pe copii în ajunul sãrbãtorii Naºterii Domnului (2 cuv.). 2) „ªi aduce… multe, la fetiþe ºi bãieþi”. 3) Vânt puternic ºi rece care suflã iarna. 4) Pomul de Crãciun. 5) Cântece tradiþionale cântate cu prilejul sãrbãtorilor de Crãciun ºi de Anul Nou. 6) Locul unde s-a nãscut Isus. 7) „Astãzi, în cetatea lui David vi s-a nãscut…, care este Cristos Domnul” (Lc 2,11). 8) „Pãtuþul” în care Fecioara Maria l-a aºezat pe pruncul Isus. 9) Cei care fãceau de strajã noaptea, pãzindu-ºi turmele, ºi care au primit de la înger vestea naºterii Domnului. 10) Mama Fiului lui Dumnezeu. 11) Solemnitate la 6 ianuarie, care aminteºte de venirea magilor la pruncul Isus. 12) „… sus rãsare, ca o tainã mare”. 13) Copilaºii nevinovaþi care au fost uciºi din porunca regelui Irod. 14) Nume care înseamnã „Dumnezeu este cu noi”. 15) Þara în care s-au refugiat Iosif ºi Maria, împreunã cu pruncul Isus, pentru a scãpa de mânia lui Irod. 16) Mesia cel aºteptat de veacuri. 17) Locul unde a copilãrit Isus. 18) „Isus creºtea în înþelepciune, în… ºi în har în faþa lui Dumnezeu ºi a oamenilor” (Lc 2,25). 19) „La… era Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu” (In 1,1). La o dezlegare corectã, pe verticala A-B, marcatã cu raster, veþi descoperi ceea ce scrie sfântul Ioan în prologul Evangheliei (cf. In 1,14), atunci când proclamã vestea cea bunã a Naºterii Domnului (4 cuv.). Pr. Emanuel Imbrea

Învãþãtorul îl întreabã pe un elev: – Înaintea ta ai miazãnoapte, la dreapta rãsãritul, la stânga apusul, ce ai la spate? – Ghiozdanul, a rãspuns elevul.

– Mulþumesc pentru chitara electricã pe care mi-ai dãruit-o de Crãciun, i-a spus Cristian unchiului sãu. Este cel mai bun dar! – Mã bucur, a spus unchiul. ªtii sã cânþi la ea? – Oh, dar nu cânt la ea, a spus micuþul. Mama îmi dã un dolar pe zi sã nu cânt la ea în timpul zilei, iar tata îmi dã cinci dolari pe sãptãmânã sã nu cânt noaptea.

ISUS, prietenul copiilor – 4/80

13


J O

C

Aºezaþi în ordine evenimentele ce s-au desfãºurat la naºterea lui Isus. Fiecãrei imagini îi corespunde o literã. Completaþi cãsuþele de sub desen ºi veþi gãsi un cuvânt surprizã. Coloraþi apoi aceste imagini.

Dezlegarea rebusului „Bucuria verii” din numãrul trecut: 1) VACANTA. 2) PACALA. 3) DRUMETIE. 4) POPAS. 5) CONCURS. 6) SOTRON. 7) JOCURI. 8) GREF. 9) COPILARIE. 10) HOLDE. 11) SENIN. 12) LIVADA. 13) SOARE. 14) UMBRELA. 15) PADURE.

14

ISUS, prietenul copiilor – 4/80


În dialog cu copiii Alexandra M. (Bacãu). „La ora de religie, doamna învãþãtoare ne-a vorbit de curând despre faptul cã fiecare copil are un înger pãzitor, care vrea sã facem mereu binele. Aº vrea sã ºtiu mai multe despre el. Ce pot face pentru el? Dacã toþi copiii au un astfel de înger, de ce unii dintre ei se comportã de foarte multe ori în mod neplãcut?” Dragã Alexandra, probabil þi s-a spus deja cã îngerii au fost creaþi de Dumnezeu pentru a-l ajuta sã intervinã în viaþa noastrã. El i-a creat pentru cã ne iubeºte, doreºte sã facem binele ºi vrea sã ne pãzeascã de rãu. Aceasta este o altã dovadã cã Dumnezeu nu ne-a abandonat, ci se îngrijeºte cu bunãtate de noi. Deoarece nu avem posibilitatea de a-i vedea, îngerii au fost reprezentaþi adesea sub forma unor tineri foarte frumoºi, înzestraþi cu aripi. Îngerii sunt de mai multe feluri, însã aceia care se îngrijesc într-un mod deosebit de noi se numesc îngeri pãzitori. Pentru cã îngerul este întotdeauna prietenul tãu, este important sã-i mulþumeºti ºi sã te rogi. Despre faptul cã unii copii se

poartã ca ºi cum n-ar avea un astfel de înger, îþi putem spune cã Dumnezeu ne-a creat pe deplin liberi ºi intervine cu delicateþe în viaþa noastrã. Fiecare copil poate alege un anumit mod de a se comporta, bun sau rãu. Prin atitudinea lui are posibilitatea de a accepta sau de a respinge prietenia îngerului sãu. Îþi recomandãm sã te rogi pentru aceºti copii ºi sã le aminteºti cã îngerul lor pãzitor vrea ca ei sã fie buni. Totodatã, pentru cã se apropie sãrbãtoarea Naºterii lui Isus, Crãciunul, este bine sã observi ce rol au avut îngerii în cadrul acestui eveniment. Cristian (Iaºi). „Îmi place foarte mult revista «Isus, prietenul copiilor» ºi aº vrea sã colaborez ºi eu cu articole sau idei la diferitele teme din revistã”. Îþi mulþumim cã apreciezi revista ºi ne-ar face multã plãcere sã primim articolele tale. În funcþie de spaþiul alocat diverselor secþiuni ale revistei, ele vor fi publicate. Pe aceastã cale, le transmitem tuturor cititorilor noºtri cã aºteptãm ºi alte sugestii sau propuneri pentru revistã. Ne bucurãm foarte mult când primim urãrile ºi scrisorile voastre. Vã dorim curaj ºi succes!

ISUS, prietenul copiilor – 4/80

15


Colinde, colinde de Mihai Eminescu

Colinde, colinde! E vremea colindelor, Cãci gheaþa se-ntinde Asemeni oglinzilor ªi tremurã brazii Miºcând rãmurelele, Cãci noaptea de azi-i Când scânteie stelele. Se bucurã copiii, Copiii ºi fetele, De dragul Mariei κi piaptãnã pletele De dragul Mariei ª-a Mântuitorului Luceºte pe ceruri O stea cãlãtorului.

Isus, prietenul copiilor, nr. 4/2011  

Revista trimestriala pentru copii a Diecezei Romano-Catolice de Iasi

Advertisement