Page 1

www.unimac.gr

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: • EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή • Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε • Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα • Σιγουριά και εγγύηση από την άρτια οργάνωση και εξειδίκευση της UNIMAC A.E.

Θέρμανση

Φυλλάδιο Προσφορών Φθινοπώρου 2012 Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

-30%

Γεννήτρια τεχνολογίας Inverter συνεχούς ρεύματος 12 V κατάλληλη για ελαιοραβδιστικά (Διάθεση από μέσα Δεκεμβρίου)

355 € -30% 248,50 €  Σόμπες Πέλλετ  Σόμπες ξύλου  Θερμαντικά σώματα σελίδες 18-25

Παλάγκα σελίδα 12

Êùäéêüò: 63735 Τύπος: KG 12-60 DCi

Τετράχρονος κινητήρας 2,2 HP DC 12 Volt - 60 Ampere (max.)

-30% Ηλεκτρονικός Φορτιστής Κατάλληλος για φόρτιση (έως 45 Ah) και συντήρηση (έως 100 Αh) μπαταριών 12V

Êùäéêüò: 65681 Τύπος: ΕΑSY 4

Αλυσοπρίονα σελίδα 2

49 € -30% 34,30 €

-30% Tσάντα Stanley πολλαπλών χρήσεων με σκληρή βάση

Êùäéêüò:1-93-327

Αντλίες σελίδα 6

-30%

25,30 € -35% 16,45 €

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο

Ïé εκπτώσεις ðñïóöïñÜò éó÷ýïõí έως 30/12/ 2012 και ìÝ÷ñé åîáíôëÞóåùò ôùí áðïèåìÜôùí. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèÝôïõí: ÅîåëéãìÝíïõò äß÷ñïíïõò êéíçôÞñåò ìå õøçëÞ ñïðÞ, çëåêôñïíéêÞ áíÜöëåîç êáé êáñìðõñáôÝñ WALBRO. Eðßóçò äéáèÝôïõí: Áëõóßäåò OREGON, ÖñÝíï áëõóßäáò, Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá, Áõôüìáôç êáé ñõèìéæüìåíç ðáñï÷Þ ëáäéïý. ×áìçëÝò åêðïìðÝò êáõóáåñßùí ðïõ ðëçñïýí ôéò ÅõñùðáúêÝò ÐñïäéáãñáöÝò.

KCS 4040

ΨΑΛΙΔΙ BETACUT ITAΛΙΑΣ (ΚΩΔ. 621102)

-30% +Δώρο

KCS 4645

ÊÙÄÉÊOÓ 49865 ÔÕÐOÓ KCS 4040 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 40 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 39,8 cm3 ÉΣΧΥΣ 2,3 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,41 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,24 lt ÁΛΥΣΙΔΑ 3/8’’x1,3 mm ÂΑΡΟΣ 4,3 Kg ΤΙΜΗ 175,00 € ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 122,50 €

49872 KCS 4645 45 cm 45,6 cm3 2,9 HP 0,52 lt 0,26 lt 0,325’’x1,5 mm 4,8 Kg 205,00 € 143,50 €

49867 KCS 5245 45 cm 50,2 cm3 3,1 HP 0,52 lt 0,26 lt 0,325’’x1,5 mm 5 Kg 225,00 € 157,50 €

KCS 5245

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

95 € -30%

110 € -30%

66,50 €

77,00 €

Êùäéêüò: 69240 Ôýðïò: KCS 1640

ÔÝíôùìá áëõóßäáò ÷ωñίς ÷ñÞóç åñãáëåßùí.

ÖñÝíï áëõóßäáò # 0,15 sec.

ÉÓ×ÕÓ 1600 Watt ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ 40 cm ÂÁÑOÓ 4,9 Kg

Êùäéêüò: 69241 Ôýðïò: KCS 2045

ÔÝíôùìá áëõóßäáò ÷ωñίς ÷ñÞóç åñãáëåßùí.

ÖñÝíï áëõóßäáò # 0,15 sec.

ÉÓ×ÕÓ 2000 Watt ÔÁÓÇ 230 V / 50 Hz ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ 45 cm ÂÁÑOÓ 5 Kg

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ “Betakut” ΙΤΑΛΙΑΣ ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΜΩΝ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ Ïëéêü

Êùäéêüò: 621113 Ôýðïò: 933Τ

49 € -35%

ÌÇÊÏÓ ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ: 640-980 / 28-40

2

31,85 €

ÌÞêï ò 180 0-300 0

Êùäéêüò: 621114 Ôýðïò: 918

89 € -35%

ÌÇÊÏÓ ΟΛΙΚΟ/ΛΑΜΑΣ: 1800-3000/80

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

mm

57,85 €


ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ Ôï êïíôáñïðñßïíï ôçò KRAFT äéáèÝôåé: • ÇëåêôñïíéêÞ áíÜöëåîç. • Áõôüìáôç ëßðáíóç ôçò áëõóßäáò. • Áëõóßäá OREGON. • Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá ãéá Üíåôï ÷åéñéóìü. • Äõíáôüôçôá ìåôáôñïðÞò óå øáëßäé ìðïñíôïýñáò (ðñïáéñåôéêüς åîïðëéóìüς).

m ò 2230 m ï ê Þ Ì ü Ï ë éê

230 € -30%

161,00 €

Êùäéêüò: 49869 Ôýðïò: KPC 26

ÊéíçôÞñáò KRAFT 25,4 cm³

ÔÕÐOÓ ÊΥΒΙΣΜΟΣ ÉΣΧΥΣ ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ÁΛΥΣΙΔΑ ÂΑΡΟΣ

KPC 26 25,4 cm3 1,2 HP 0,70 lt 26 cm 3/8’’x1,1 mm 5,9 Kg

ÌÞêïò ËÜìáò 26 cm

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ Ðïëõìç÷Üíçìá äéáéñïýìåíïõ ôýðïõ ôçò KRAFT. • ÇëåêôñïíéêÞ áíÜöëåîç. • Åýêïëï óôç ìåôáöïñÜ áêüìá êáé ìå É×. • Äõíáôüôçôá ìåôáôñïðÞò óå èáìíïêïðôéêü, êïíôáñïðñßïíï, øáëßäé ìðïñíôïýñáò. Κυβισμος: 25,4 cm³, Ισχύς: 1,2 ΗΡ, Ντεπόζιτο: 0,70 lt, Βάρος: 5,9 Kg ΚΩΔΙΚΟΣ: 69265 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

240 € -30%

168,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69266

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

320 € -30%

224,00 €

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ & ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69267

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

440 € -30%

308,00 €

HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ • Δυνατό μοτέρ 1000 Watt. • Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά. • Πñüóâáóç óå óçìåßá ìå ýøïò Ýùò 3,5 ìÝôñá. • Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò.

2090 mm Ï ëé êü Ì Þê ï ò

ÐåñéëáìâÜíει: • ËÜäé áëõóßäáò • Χειρολαβή • Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò • ÈÞêç ëÜìáò

120 € -30%

84, € 00

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

Êùäéêüò: 69244 Ôýðïò: EPS 1000 ÉÓ×ÕÓ ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ BHMA ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂÁÑOÓ

1000 Watt 20 cm 3/8΄΄ 5,5 Kg

3


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ Çëåêôñéêü øáëßäé ìðïñíôïýñáò ó÷åäéáóìÝíï ìå ôÝôïéï ôñüðï Ýôóé þóôå íá ðñïóöÝñåé áóöÜëåéá êáé åõêïëßá êáôÜ ôç ÷ñÞóç. ÅñãïíïìéêÞ περιστρεφόμενη ÷åéñïëáâÞ, ãéá ÷ñÞóç ôïõ øáëéäéïý êáé ìå ôá äýï ÷Ýñéá. ÖñÝíï ëÜìáò 0,5 sec.

68 € -35%

44,20 €

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

Êùäéêüò: 69232 Ôýðïò: ΚΗΤ 6168

ÉΣΧΥΣ 680 Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm ÁΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ 24 mm ÂΑΡΟΣ 4,2 Kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

68 € -30%

98 € -30%

Êùäéêüò: 69235 Ôýðïò: KBL 1800

Êùäéêüò: 69236 Ôýðïò: KBL 2500

47,60 €

68,60 €

ÉÓ×ÕÓ ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ ÂÁÑÏÓ

1800 Watt 12 m3/min 270 Km/h 40 lt. 5,3 Kg

ë Ôç

ðé êï ó å

ò êü

ò íá ëÞ ù ó

ÉÓ×ÕÓ 2500 Watt ÏÃÊÏÓ ÁÅÑÁ 14 m3/min ÔÁ×ÕÔÇÔÁ ÁÅÑÁ 140-270 Km/h ÓÁÊÏÓ ÓÕËËÏÃÇÓ 40 lt. ÂÁÑÏÓ 5,2 Kg

ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

25 € -30%

17,50 €

80 lt

ΤΡΙΒΕΛΑ

335 € -30%

234,50 €

Êùäéêüò: 49837 Ôýðïò: KCC 80 Παίρνει τις κοινές σακούλες σκουπιδιών της αγοράς.

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ARTPLAST

65 € -30%

45,50 €

Êùäéêüò: 69260 Ôýðïò: KED 521

Êùäéêüò: 610180 Ôýðïò: BC380 Koμποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητ.: 380 L. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 800x800x820 Διαστάσεις συσκευασίας: 800x130x679

4

• ÔñéâÝëá ìå éó÷õñü êéíçôÞñá óå ðñïóéôÞ ôéìÞ. • Åõêïëßá óôç ÷ñÞóç êáèþò ÷ñåéÜæåôáé ìüíï Ýíáò ÷åéñéóôÞò.

ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ÂΑΡΟΣ

52 cm3 1,2 lt 8,6 Kg

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôç ôéìÞ ôçò ôñéâÝëáò äåí ðåñéëáìâÜíåôáé áñßäá.

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ BULLE EU Standard

EN131

150 KGS

ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

Σκάλες με πιστοποίηση ΕΝ131 κατάλληλες για οικιακή και ιδιωτική χρήση.

Maximum load

631071 SA 3+1 3+1 840 1430 250 x 23 210 3,15 40,00 € 28,00 €

631072 SA 4+1 4+1 1050 1650 250 x 23 210 3,58 46,00 € 32,20 €

631073 SA 5+1 5+1 1260 1870 250 x 23 210 4,8 52,00 € 36,40 €

631074 SA 6+1 6+1 1470 2090 250 x 23 210 5,5 59,00 € 41,30 €

-30%

ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

631110 SS7 14 (2x7) 3720 1990 30 x 30 280 6,6 90,00 € 63,00 €

631111 SS9 18 (2x9) 4280 2270 30 x 30 280 8,3 111,00 € 77,70 €

631112 SS11 22 (2x11) 4840 3140 30 x 30 280 9,4 132,00 € 92,40 €

631113 SS14 28 (2x14) 5680 4000 30 x 30 280 12,5 190,00 € 133,00 €

-30%

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

631150 PA9 9 2600 700 30 x 30 300 7,2 122,00 € 85,40 €

631151 PA11 11 3200 750 30 x 30 300 9,3 152,00 € 106,40 €

631152 PA13 13 3800 800 30 x 30 300 10,6 182,00 € 127,40 €

-30%

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

631140 SP 4x3 12 (4x3) 3680 1110 30 x 30 290 10,5 103,00 € 72,10 €

631142 SP 4x4 16 (4x4) 4710 1260 30 x 30 280 14,1 143,00 € 100,10 €

-30%

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

5


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

76 € -30%

52 € -30%

53,20 €

36,40 €

Êùäéêüò : 43580 Ôýðïò : SP 750

Êùäéêüò : 43575 Ôýðïò : SP 250

ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ 12000 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 - 1”1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.)

ÉΣΧΥΣ 0,35 HP ΠΑΡΟΧΗ 4200 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 6 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.)

INOX

90 € -30%

106 € -30%

INOX

63,00 €

74,20 €

Êùäéêüò: 43582 Ôýðïò: SP 550 X ÉΣΧΥΣ 0,75 HP ΠΑΡΟΧΗ 8500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 7,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.)

Êùäéêüò: 43584 Ôýðïò: SP 900 X ÉΣΧΥΣ 1,30 HP ΠΑΡΟΧΗ 12000 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 9 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 5 mm(max.)

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

76 € -30%

84 € -30%

53,20 €

58,80 €

Êùäéêüò : 43592 Ôýðïò : SPD 900

Êùäéêüò : 43586 Ôýðïò : SPD 750 ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ 12500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 - 1”1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.)

ÉΣΧΥΣ 1,30 HP ΠΑΡΟΧΗ 14000 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8,5 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 - 1”1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.)

106 € -30% INOX

74,20 €

120 € -30% INOX

Êùäéêüò: 43588 Ôýðï: SPD 750 X ÉΣΧΥΣ 1 HP ΠΑΡΟΧΗ 12500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 8 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 - 1”1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.)

6

84,00 €

Êùäéêüò: 43590 Ôýðïò: SPD 1100 X ÉΣΧΥΣ 1,50 HP ΠΑΡΟΧΗ 15500 lt/h(max.) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 11 m(max.) ΣΤΟΜΙΟ 1”-1”1/4 - 1”1/2 ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 35 mm(max.)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΥΠΟΒΡYΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ • Áíïîåßäùôï óþìá áíôëßáò • ÖôåñùôÞ áðü ÷õôïóßäçñï • Áíïîåßäùôïò Üîïíáò • Åëáéïëßðáíôï ìïôÝñ • ÌÝãéóôç äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí 25mm • ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 10m • Èåñìïêñáóßá íåñïý 40˚C (max.)

161,00 €

260 € -30%

Êùäéêüò: 63526 Ôýðïò: KSS-100

182,00 €

Êùäéêüò: 63527 Ôýðïò: KSS-200

ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ Ç (m)

230 € -30%

KSS-200 KSS-100

ÐÁÑÏ×Ç Q

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΙΣΧΥΣ (HP)

ΤΑΣΗ (V/Hz)

63526

KSS-100

1,0

230 / 50

63527

KSS-200

2,0

230 / 50

ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm)

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.)

ΠΑΡΟΧΗ (lt / min)

ΒΑΡΟΣ (Kg)

2” 2”

14

300

24,5

20

350

31

ΥΠΟΒΡYΧΙA ΑΝΤΛΙA ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ • Υποβρύχια αντλία με κοπτήρα κατάλληλη για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις. • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας. • Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας ο οποίος με ευκολία τεμαχίζει στερεά υλικά που περιέχονται στην αποχέτευση και τα οποία θα εμποδίσουν τη λειτουργία της αντλίας. • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m. • Μήκος καλωδίου 6m. • Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40˚C.

275 € -30% 370 € -30%

259,00 €

Êùäéêüò: 63551 Ôýðïò: KSC-1800

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

63550 192,50 € Êùäéêüò: Ôýðïò: KSC-1300

ΠΑΡΟΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΙΣΧΥΣ (W)

ΤΑΣΗ (V/Hz)

ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm)

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m.(max.)

ΠΑΡΟΧΗ (lt / min)

ΒΑΡΟΣ (Kg)

63550

KSC-1300

1300

230 / 50

2” / (50mm)

12

300

24,5

63551

KSC-1800

1800

230 / 50

3” / (75mm)

10

400

31

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡAΣ

165 € -30%

115,50 €

Êùäéêüò: 23458 Ôýðïò: Κ 6,5 P Plus

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³) 196 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP/3600 R.P.M.) 6,5 ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt) 3,6 ΛΑΔΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10W-40 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lt) 0,5 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΒΑΡΟΣ (ΚΑΘΑΡΟ) (Kg) 16 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm) 430x380x390 ΑΞΟΝΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 3/4~~-16 UNF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΝΑΙ

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

7


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ITAΛΙΑΣ Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους, τη στιβαρή κατασκευή τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού (με τρεις σπείρες) γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποτήρι-πιρούνι ( ) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων. (Για βάσεις, βρυσάκια και πλωτήρες επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης)

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

-30%

ÊÙÄÉÊOÓ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΥΨΟΣ

693101 693102 693103 693104 693105

20 lt 30 lt 50 lt 75 lt 100 lt

300 mm 300 mm 370 mm 450 mm 450 mm

380 mm 530 mm 600 mm 600 mm 760 mm

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ 3/8΄΄ 3/8΄΄ 3/8΄΄ 3/8΄΄ 3/8΄΄

ÔÉÌÇ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 45,15 € 49,70 € 53,20 € 74,20 € 82,60 €

ÔÉÌÇ 64,50 € 71,00 € 76,00 € 106,00 € 118,00 €

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ONDULATO

-30%

8

ÊÙÄÉÊOÓ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΥΨΟΣ

693150 693151 693152 693153 693154 693155 693156 693157

50 lt 75 lt 100 lt 150 lt 200 lt 200 lt 300 lt 500 lt

370 mm 370 mm 420 mm 510 mm 510 mm 620 mm 620 mm 725 mm

500 mm 750 mm 750 mm 750 mm 1000 mm 750 mm 1000 mm 1250 mm

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΟΥΝΟΥ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 3/4΄΄ 3/4΄΄

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ÔÉÌÇ 90,00 € 107,00 € 118,00 € 142,00 € 168,00 € 175,00 € 206,00 € 315,00 €

ÔÉÌÇ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 63,00 € 74,90 € 82,60 € 99,40 € 117,60 € 122,50 € 144,20 € 220,50 €


ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (STAND BY) ΒΕΝΖΙΝΗΣ, 1,3 KVA, STATUS

Γεννήτρια 1,3 KVA Κινητήρας: 3HP

240 € -40%

144,00 €

ΒΕΝΖΙΝΗΣ, 3,8 KVA, ΚRAFT

Γεννήτρια 3,8 KVA Κινητήρας: 6,5HP

360 € -35%

234,00 €

Êùäéêüò: 43761 Τύπος: SE 1400

Êùäéêüò: 43755 Τύπος: KG 4500

 Χωρητικότητα καυσίμου 5,5 lt.  Φόρτιση 12/8,3 V/A)

ΙNVERTER, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT

1,1 KVA Κινητήρας: 2HP

225 € -40%

135,00 €

 Χωρητικότητα καυσίμου 4,2 lt.

Êùäéêüò: 63725 Τύπος: KG 1200Li

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT

5000 Watt Κινητήρας: 11,5HP

1.390 € -30%

973 €

 Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt.  Με έξοδο DC 12V / 8,3A

ΙNVERTER, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT

0,85 KVA Κινητήρας: 1,5HP

360 € -40%

216,00 €

 Χωρητικότητα καυσίμου 1,2 lt.  Κατανάλωση 0,80 lt/h

Êùäéêüò: 63740 Τύπος: KG 800Si

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ KRAFT

6000 Watt Κινητήρας: 13HP

2.290 € -30%

1.603 € ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò

ÓôáèåñïðïéçôÞò TÜóçò

Êùäéêüò: 43785 Τύπος: KDG 7500 Ε  Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt.  Με έξοδο DC 12V / 8,3A

Mε μεταγωγικό πίνακα για την αυτόματη έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Êùäéêüò: 63719 Τύπος: KG 8500 ΕSΑ

 Μεγάλο δοχείο καυσίμου 15 lt.  Με έξοδο DC 12V / 8,3A

ÓÇ­ÌÅÉ­Ù­ÓÇ:­Όλες οι γεννήτριες είναι πολύστροφες για εφεδρική (stand by) χρήση σε περίπτωση διακοπής του κανονικού δικτύου ρεύματος.

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

9


ΜΠΑΟΥΛΟ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ CONCERT

ΜΠΑΟΥΛΟ CUBE ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxΒxΥ) 1380x530x570 mm

-30%

Η σειρά Concert της Ιταλικής Artplast είναι η κορυφαία σειρά της εταιρείας και περιλαμβάνει πλαστικές ντουλάπες υψηλής ποιότητας κατασκευής με περισσότερο στιβαρή και ανθεκτική συμπεριφορά στη συχνή χρήση. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους είναι κομψός και λειτουργικός. Ενδεχόμενη τοποθέτηση βάρους στο πάνω μέρος της ντουλάπας δεν επηρεάζει το άνοιγμα της, γιατί τα φύλλα είναι τοποθετημένα εξωτερικά.

92cm

90 € -30%

610031 63,00 € Êùäéêüò: Τύπος: CΒ3/Η

172cm

50cm

39cm

105 € -30%

73,50 €

Êùäéêüò: 610012 Τύπος: C50/172

10

89 € -30%

62,30 €

100cm

Êùäéêüò: 610011 Τύπος: C100/092

172cm

172cm

70cm

39cm

39cm

130 € -30%

91,00 €

Êùäéêüò: 610013 Τύπος: C70/172 (με ράφια)

39cm

100cm

162 € -30%

113,40 €

Êùäéêüò: 610016 Τύπος: C100/172 PS (με χώρο για σκούπα)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΣ D.I.Y.

12 € -30%

14 € -30%

8,40 €

9,80 €

Êùäéêüò: 610140

Êùäéêüò: 610141

Πλαστική πλάτη Ιταλίας με 15 σκαφάκια. Για ερασιτέχνες

Πλαστική πλάτη Ιταλίας με θήκη εργαλείων, γάντζους και σκαφάκια. Για ερασιτέχνες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 323x17x385

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 646x17x385 Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

40kg

45kg

40kg

58 € -30%

52 € -30%

36, € 40

40kg

Êùäéêüò: 610052 Τύπος: 80355 40kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 80x35x183

40,60 €

45kg

Êùäéêüò: 610055 Τύπος: D+ 80405

45kg

με ράφια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος

45kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠxBxY): 80x40x164,5 45kg

40kg

-30%

KOYTIA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ M31TT

M76TT M41TT

ÊÙÄÉÊOÓ 610070 610076 610073

ΤΥΠΟΣ Μ31ΤΤ M76TT M41TT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm) 39x29x27(Y) 59x39x35(Y) 56x39x18(Y)

ΤΙΜΗ 8,00 € 5,60 € 14,00 € 9,80 € 12,00 € 8,40 €

1) Οι κωδικοί αφορούν κουτιά με διαφανές καπάκι. 2) Για άλλα χρώματα επικοινωστείτε με το κατάστημα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANLEY ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16΄΄

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 22΄΄

13,42 € -35% 24,42 € -35% 8,72 € 15,87 € Êùäéêüò: 1-79-216 Τύπος: 16΄΄ Εργαλειοθήκη 16’’ με άνοιγμα κουμπώματος με το ένα χέρι. • Στιβαρή, σταθερή με νέο πρωτοποριακό εργονομικό σχεδιασμό • Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα • Ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι

Êùäéêüò: 1-92-146 Τύπος: 22΄΄ Πλαστική εργαλειοθήκη: ελαφριά και άνετη. • Ιδανική για επαγγελματίες και ερασιτέχνες • Δυο αφαιρούμενες ταμπακιέρες με δυνατότητα διαμόρφωσης των υποδοχών τους • Θήκη για κατσαβιδόλαμες με εύκολη πρόσβαση • Αφαιρούμενος δίσκος αποθήκευσης για μικρότερα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται συχνότερα • Λαβή δυο υλικών, στιβαρή και άνετη • Κατασκευή χαμηλού βάρους • Διαστάσεις: 56.2 x 31.4 x 28.3 cm

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

11


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS • Nέα óåéñÜ çëåêôñéêþí ðáëÜãêùí EXPRESS. Åíóùìáôþíïõí ôιò íÝεò οδηγίες áóöáëåßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò • ¸÷ïõí åîáéñåôéêÜ ðïéïôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá ìå õëéêÜ öéëéêÜ ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí • ¸÷ïõí ðïëëáðëÝò åöáñìïãÝò τόσο óôï ÷þñï ôïõ óðéôéïý όσο êáé óôïí åðáããåëìáôéêü ÷þñï

ÊÙÄÉÊÏÓ

63031

ΤΥΠΟΣ 125/250-12m ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) 125/12 ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) 250/6` ΙΣΧΥΣ (W) 540 ΤΑΣΗ (V/Hz) 230/50 TAX. ANYΨΩΣΗΣ (m/min) 10 / 5 ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m) 12 ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) 3 ΤΙΜΗ 105,00 € ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 73,50 €

63033

63040

200/400-12m

200/400-18m

200/12 400/6 950 230/50 10 / 5 12 3,8 138,00 € 96,60 €

200/18 400/9 950 230/50 10 / 5 18 3,8 148,00 € 103,60 €

-30%

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ

145 € -30%

101,50 €

195 € -30%

Êùäéêüò: 40135 24 λίτρων

136,50 €

Êùäéêüò: 40136 50 λίτρων

24 λίτρων και 50 λίτρων EXPRESS Τύπου Μονομπλόκ ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐÏÓ Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (ÌxÐxÕ) cm ÂÁÑÏÓ (Kg)

40135 EM 24/2 206 8 / 116 24 2 62x36x64 28

40136 EM 50/2 206 8 / 116 50 2 77x33x73 38

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ

105 € -30%

73, € 50

Êùäéêüò: 40282 Τύπος: TIME 110

ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

12

1700 W 110 bar 330 lt/h

240 € -40%

144,00 €

Êùäéêüò: 40266 Τύπος: STM 150

ΙΣΧΥΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

2100 W 150 bar 450 lt/h

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ΠΙΕΣΗΣ


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ  Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση.  Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης για μεγαλύτερη ασφάλεια.  Δυνατότητα ανοίγματος των θυρών με κλειδί.  Μοτέρ 24V για μεγαλύτερη ασφάλεια και χαμηλή κατανάλωση.

440 € -25%

330,00 €

Made in Italy

Κατάλληλο για: συρώμενες πόρτες μέχρι 400 Kg. (Διαστάσεις πύλης ύψος 1,5 x μήκος 5μ.)

+

Δώρο

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ STANLEY (ΚΩΔ. 88-0-63-022)

Êùäéêüò: 631201 Τύπος: FREEDOM

Περιέχει: l Κεντρική μονάδα μοτέρ 24 V DC με ενσωματωμένο δέκτη l Zευγάρι φωτοκύτταρα l Φανός l Δύο τηλεχειριστήρια l Προειδοποιητική ταμπέλα

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΙΣΧΥΣ ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

230 Vac 24 Vdc 80 W 0,6 Α ΣΥΧΝΗ -20oC / +70oC 10m/min IP 44 400 kg

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

73 € -30%

51,10 €

Êùäéêüò: 65687 Τύπος: K900 Συμβατό με σύστημα CAN BUS (μοτοσυκλέτες BMW)

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα

• Φορτιστής μπαταριών 6 Volt, 12 Volt, 12 Volt+CAN BUS (συμβατό για μοτοσυκλέτες BMW). • Aυτόματος, με μικροεπεξεργαστή για φόρτιση σε 8 κύκλους - βήματα. • Κατάλληλος για μπαταρίες χωρητικότητας 1,2 - 45 Ah σε φόρτιση ή έως και 100 Ah στη συντήρηση. • Ρεύμα φόρτισης 0,9 Amp. • Με πλήκτρο επιλογής λειτουργίας. • Εξοπλισμένος με 2 LED (πράσινο: ένδειξη εκτέλεσης των κύκλων φόρτισης, κόκκινο: ένδειξη εντοπισμού προβλήματος)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ)

105 € -30%

73,50 €

80 € -30%

56,00 €

Ìå ìç÷áíéóìü ÷åéñïêßíçôçò ôáëÜíôùóçò ãéá γρήγορο êáèáñéóìü ôïõ ößëôñïõ.

Êùäéêüò: 45850 Τύπος: Ashley 800 ÉÓ×ÕÓ (Watt) max. ÔÁÓÇ (Volt/Hz) ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) ΚΑΔΟΣ (lt) ÂÁÑÏÓ (Kg)

1000 230/50 3600 190 18 5,5

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

Êùäéêüò: 45874 Τύπος: VAC 20 S ÉÓ×ÕÓ (Watt) max. ÔÁÓÇ (Volt/Hz) ΡΟΗ ΑΕΡΑ (lt/min) ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar) ΚΑΔΟΣ (lt) ÂÁÑÏÓ (Kg)

1200 230/50 1800 180 20 7,5

13


ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ INVERTER • Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. • Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. • Μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος για εύκολη μεταφορά και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. • Ομαλό και εύκολο ξεκίνημα του τόξου. • Σταθερή λειτουργία συγκόλλησης για ομοιόμορφο γαζί, χωρίς πιτσιλίσματα. • Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BASIC - INOX. ΜΕΤΡΟ POWERBLOCK STANLEY 8mx25mm (ΚΩΔ. 1-30-457)

330 € -30%

231 €

+

Δώρο

MAΣΚΑ

Êùäéêüò: 65642 Ôýðïò: ΑRC 165

Êùäéêüò: 65611

ÔÁÓÇ (V) ΙΣΧΥΣ (KVA) ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO  max (mm) ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ÂÁÑOÓ (kg)

85 € -30%

230 7,1 10-160 3,25 ΙΡ21 5,2

59,50 €

ÌÜóêá çëåêôñïóõãêüëλçóçò (Κάσκα) ìå çëåêôñïíéêü ößëôñï

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìÞ ôùí inverter ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò.

390 € -30%

273 €

+

Δώρο ΨΑΛΙΔΙ MAXSTEEL ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ IΣΙΑΣ ΣΙΑΓΟΝΑΣ (ΚΩΔ. 2-14-563)

Êùäéêüò: 65644 Ôýðïò: ΑRC 200 ÔÁÓÇ (V) ΙΣΧΥΣ (KVA) ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO  max (mm) ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ÂÁÑOÓ (kg)

230 9,4 10-200 4 ΙΡ21 8,2

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Óôçí ôéìÞ ôùí inverter ðåñéëáìâÜíïíôáé ôá êáëþäéá ìå ôçí ôóéìðßäá êáé ôï óþìá ôçò ãåßùóçò.

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

1.420 € -30%

994, € 00

+

Δώρα

ΜΕΤΡΟ FAXMAX STANLEY 8mx32mm (ΚΩΔ. 0-33-892)

Êùäéêüò: 65655 Ôýðïò: MIG 260

• Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm • Ðñïóôáóßá áðï õðåñéþäç êáé õðÝñõèñç áêôéíïâïëßá (UV/IR) DIN 16 • ÅîùôåñéêÝò ñõèìßóåéò ôçò åõáéóèçóßáò óêßáóçò êáé ôçò ðñïóôáóßáò áðό DIN 9 Ýùò 13 • Ëåéôïõñãßá ìå 2 öùôïêýôôáñα • Áõôüìáôç Ýíáñîç êáé ðáýóç ëåéôïõñãßáò • Äéáêüðôçò åðéëïãÞò ãéá ëåéôïõñãßá ìå ÷ñÞóç çëåêôñïóõãêüëëçóçò Þ ôñï÷ßóìáôïò • ×ñüíïò óêßáóçò 0,000033 sec. • EðéëïãÞ ÷ñüíïõ åðáíáöïñÜò óå áíáìïíÞ 0,25 - 0,8 sec. • ÂÜñïò 450ãñ.

+

ΑΛΦΑΔΙ FAXMAX STANLEY (ΚΩΔ. 1-43-553)

ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Ηz) 230/50 ΙΣΧΥΣ (KVA) 12,3 ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ (ΜΜΑ) 10 - 250  Δυνατότητα συγκόλλησης: 15,5 - 26,5 α) με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG) ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) (Α) ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ (MIG) (Α) 30 - 250 β) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος) ΣΥΡΜΑΤΑ  (mm) 0,6 - 0,8 - 0,9 -1,0 γ) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ  max (mm) 5 δ) Δυνατότητα χρήσης Spool Gun ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή περιλαμβάνονται τσιμπίδα  Ψηφιακές ενδείξεις σύρματος (3m) και καλώδιο με το σώμα γείωσης (3m). των Ampere και Volt συγκόλλησης Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται: Ρυθμιστής αερίου,  Δέχεται κούλουρες σύρματος 5-15kg τσιμπίδα ηλεκτροδίου.

14

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


INVERTER AC/DC Κατάλληλο και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG

1.650 € -30%

1.155,00 €

+

Êùäéêüò: 65650 Ôýðïò: TIG 200 P AC/DC ÔÁÓÇ (V) 230 ΙΣΧΥΣ (KVA) 4,6 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) 10-200 AΠΟΔΟΣΗ (Α) 200 (60%) ÇËÅÊÔÑOÄÉO  max (mm) 4 (5) Περιλαμβάνει: Τσιμπίδα TIG με μπουτόν (4m) ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔÁÓÉÁÓ ΙΡ23 και το καλώδιο (16 mm²) με το σώμα γείωσης (3m). ÂÁÑOÓ (kg) 20

Δεν συμπαραδίδεται τσιμπίδα ηλεκτροδίου.

Δώρο

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 12 Volt RYOBI (ΚΩΔ. 65004)

• Συγκόλληση με τσιμπίδα TIG και χρήση εναλλασόμενου ή συνεχούς ρεύματος (AC / DC) ή με χρήση ηλεκτροδίου (MMA). • Ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ιδανικό για συγκόλληση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού, με χρήση DC - TIG ή αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου με χρήση AC - TIG. • Ρύθμιση της ροής του αερίου πριν (preflow) και μετά (postflow), τη συγκόλληση με TIG. • Ρύθμιση του χρόνου μηδενισμού του ρεύματος (down slope), κατά τη συγκόλληση με TIG. • Συγκόλληση TIG σε 2Τ ή 4Τ. • Ρύθμιση συχνότητας και εύρους του παλμικού ρεύματος. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων RUTILE - BAS IC - INOX. • Προστασία έναντι των διακυμάνσεων της τάσης εισόδου. • Υψηλής αντοχής κατασκευή για επαγγελματική χρήση.

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣHΣ

-30%

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ TYPE 41

Η οκονομική λύση για μεσαίας έντασης εργασίες

Κατάλληλοι για ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι, σίδερο.

ÓÅÉÑÁ FORZA ÊÙÄÉÊÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B x C mm

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ TEM.

ÔÉÌÇ ANA TEM.

68086 68087 68088

115 x 1,0 x 22,23 125 x 1,0 x 22,23 230 x 1,9 x 22,23

50 50 50

0,88 € 0,61 € 0,93 € 0,65 € 2,17 € 1,52 €

Επιπλέον προσφορά!

Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ! Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, πέραν της αρχικής έκπτωσης, παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής.

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (FLAP DISKS) ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η βέλτιστη επιλογή για κάθε επαγγελματία

115mm-125mm

180 mm

ÓÅÉÑÁ ZA  Δίσκοι λείανσης με πτερύγια από ζιρκόνιο

Κατάλληλοι για ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα αλουμίνιο, χυτοσίδηρο.

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ Á x B mm

ÊÏÊÊÙÓÇ

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

68001 68002 68003 68004 68005 68006 68007 68008 68009 68010 68011 68012

115 x 22,23 115 x 22,23 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 180 x 22,23 180 x 22,23 180 x 22,23 180 x 22,23

40 60 80 120 40 60 80 120 40 60 80 120

10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ. 10 τεμ.

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

-30%

ÔÉÌÇ ÁÍÁ ÔÅÌ. 2,33 € 2,33 € 2,33 € 2,33 € 2,89 € 2,89 € 2,89 € 2,89 € 6,60 € 6,60 € 6,60 € 6,60 €

1,63 € 1,63 € 1,63 € 1,63 € 2,02 € 2,02 € 2,02 € 2,02 € 4,62 € 4,62 € 4,62 € 4,62 €

15


EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

125 - 850 Watt

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

250 - 2100 Watt

Êùäéêüò: 43408 Ôýðïò: AGB 21-230

97 € -30%

62 € -30%

69,70 €

43,40 €

+ Êùäéêüò: 43451 Ôýðïò: AGB 85-125

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ARIETE (ΚΩΔ. 731102)

KΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 710 Watt

72 € -30%

50,40 € Êùäéêüò: 43454 Ôýðïò: IDB 1371

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: • 1 οδηγό βάθους • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 σετ καρβουνάκια

+

+

Δώρο

Δώρο

Δώρα

+

ΓΑΝΤΙΑ ARIETE (ΚΩΔ. 701019)

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000 Watt

56 € -30%

39,20 €

+

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1200 Watt

110 € -30%

77,00 €

16

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ STANLEY (ΚΩΔ. 0-28-230)

ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ STANLEY (ΚΩΔ. 4-98-020)

Êùäéêüò: 43474 Ôýðïò: BHG-2030 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (˚C) 50-630 ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 120/240/360/480/550 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,9

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς • 4 ακροφύσια • 1 ξύστρα

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V 1,5Ah NiCd

73 € -40%

Êùäéêüò: 43456 Ôýðïò: APB 12-180 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 οδηγό • 1 σετ καρβουνάκια • 1 γούνα στίλβωσης

Δώρα

+

ΦΑΚΟΣ MΠΡΕΛΟΚ ΤΡΙΠΟΔΟ STANLEY (ΚΩΔ. 0-95-113)

ΤΣΟΚ (mm) 13 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 0-2800 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ/ΜΠΕΤΟΝ/ΑΤΣΑΛΙ (mm) 25/13/10 ΒΑΡΟΣ (Kg) 2,7

2 ΤΕΜ.ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ STANLEY (ΚΩΔ. 0-47-316)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 660-3000 ΔΙΣΚΟΣ (mm) 180 ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ Μ14 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,7

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

43,80 €

Êùäéêüò: 43444 Ôýðïò: BCH 18C ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: • 1 êáôóáâéäüëáìá • 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας • 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5 Αh


INVERTER ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΓΑ 600 Watt

110 € -30%

77,00 €

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 320 Watt

+

95 € -30%

66,50 €

Δώρο

Êùäéêüò: 43457 Ôýðïò: ESB 3200 Êùäéêüò: 43459 Ôýðïò: JSB 1360 500-2500 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (S.P.M.) 26 ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (mm) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 130 ΞΥΛΟ (mm) 30 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (mm) 10 ΑΤΣΑΛΙ (mm) 3,0 ΒΑΡΟΣ (Kg)

ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ STANLEY (ΚΩΔ. 1-20-084) • 4 θέσεις επιλογής ταλάντωσης. • Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας.• Σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδων. • Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης.• Κλίση βάσης 45ï έως + 45ï ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: • 2 λάμες • 1 σετ καρβουνάκια

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1200 Watt

450 € -30%

• Χαμηλοί κραδασμοί και δονήσεις. • Χαμηλή στάθμη θορύβου. • Ισχυρό μοτέρ. • Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης.

10000 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 2,4 ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (mm) 115x229 3,0 ΒΑΡΟΣ (kg)

ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 1300 Watt

390 € -30%

315 €

273 €

+

Êùäéêüò: 43461 Ôýðïò: BRH 45 ÕÐÏÄÏ×Ç ÅÑÃÁËÅÉÏÕ SDS-max ÔÁ×ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) 250-500 IKANOTHTA ÄÉÁÔÑÇÓÇÓ ÌÐÅÔÏÍ ÔÑÕÐÁÍÉ  max(mm) 45 IÓ×ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 12 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 1375-2760 ÂÁÑÏÓ (Kg) 8

Δώρο

ΒΕΛΟΝΙ (ΚΩΔ.: 43977) ΚΑΛΕΜΙ (ΚΩΔ.: 43978) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 βελόνι • 1 καλέμι • 2 τρυπάνια • 1 δοχείο γράσου • 1 σετ κλειδιών • 1 βαλιτσάκι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς • 1 πλαϊνή χειρολαβή • 1 σετ καρβουνάκια • 1 δοχείο λαδιού • 1 σετ κλειδιών

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

276,50 €

+

+

Δώρο

Δώρο Êùäéêüò: 43483 Ôýðïò: ΒRS-315

Êùäéêüò: 43482 Ôýðïò: ΒΜS-305 X 305 x 30 2000 4500 20,5

IÓ×ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) 46 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 1400 ÂÁÑÏÓ (Kg) 16

395 € -30%

238 €

Êùäéêüò: 43411 Ôýðïò: BÇ 1300

RADIAL

340 € -30%

ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÉÓ×ÕÓ (Watt) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) ÂÁÑÏÓ (Kg)

30 x 410 mm

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 16΄΄ JUMBO STANLEY (ΚΩΔ. 1-92-116)

ÄÉÓÊÏÓ (mm) ÉÓ×ÕÓ (Watt) ÔÁÓÇ ( V/Hz) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M) ÂÁÑÏÓ (Kg)

315 x 30 2400 230/50 4200 23

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 19΄΄ JUMBO STANLEY (ΚΩΔ. 1-92-120)

17


ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ ADLER Οι σόμπες ΠΕΛΛΕΤ είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα της διαρκούς αύξησης του κόστους θέρμανσης εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων – υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότατη μείωση του κόστους θέρμανσης (πάνω από 50%) που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου (2 kg πέλλετ = 1 λίτρο πετρέλαιο). Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. 

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ADLER

-30%

Με μεταλλική πλαϊνή επένδυση MOD. 8 / MOD. 10 / MOD. 12

Μεταλλική πλαϊνή επένδυση

ÊÙÄÉÊOÓ 661204 ÔÕÐOÓ Mod. 8 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 6,97 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 6,42 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m3) 195 m3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) 1,4 - 0,6 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 92,70 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) 80 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) 20 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) 22 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) 100 - 300 BAΡΟΣ (Kg) 82 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 470x476x899 ΤΙΜΗ* 1.560 € ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 1.092 €

661205 Mod. 10 8,87 8,02 240 m3 1,8 - 0,6 92,70 80 20 22 100 - 300 82 470x476x899 1.850 €

661206 Mod. 12 10,10 9,05 315 m3 2,0 - 0,6 92,70 80 20 22 100 - 300 91 470x476x899 2.140 €

1.295 €

1.498 €

ΔΩΡΟ το τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED

-30%

Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη MOD. 8 / MOD. 10 / MOD. 12

Πλαϊνή επένδυση με κεραμικό γραφίτη

ÊÙÄÉÊOÓ 661201 ÔÕÐOÓ Mod. 8 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 6,97 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) 6,42 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m3) 195 m3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) 1,4 - 0,6 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) 92,70 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) 80 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) 20 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) 22 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) 100 - 300 BAΡΟΣ (Kg) 82 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) 470x476x899 ΤΙΜΗ* 1.580 € ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 1.106 €

661202 Mod. 10 8,87 8,02 240 m3 1,8 - 0,6 92,70 80 20 22 100 - 300 82 470x476x899 1.870 €

661203 Mod. 12 10,10 9,05 315 m3 2,0 - 0,6 92,70 80 20 22 100 - 300 91 470x476x899 2.160 €

1.309 €

1.512 €

ΔΩΡΟ το τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών & προγραμματισμού με οθόνη LED *Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης

18

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΙΤΑΛΙΑΣ UNIMAC  Κατά την καύση του Pellet δεν εκλύονται επικίνδυνα αέρια, δε ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO2 και γι’ αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας. Τα παρακάτω μοντέλα που σας παρουσιάζουμε διακρίνονται για τις υψηλές αποδόσεις τους, έως και 92% που σημαίνει χαμηλή κατανάλωση καύσιμης ύλης και επομένως ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης, διακρίνονται για τον εύκολο χειρισμό τους και τον άνετο τρόπο ρύθμισής τους, αφού μέσω του τηλεχειριστηρίου ρυθμίζουμε ή προγραμματίζουμε τη σόμπα όπως ένα air condition. Όλα τα μοντέλα είναι made in Italy και ξεχωρίζουν για το άψογο φινίρισμα, το εκπληκτικό design, την ιταλική φινέτσα τους και άνετα μπορούν να ταιριάξουν ή να διακοσμήσουν και τους πιο απαιτητικούς χώρους.

ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ Για τον καθαρισμό του θαλάμου καύσης προτείνουμε τη σκούπα αναρρόφησης στάχτης LAVOR ASHLEY 800 (Βλέπε σελ. 13)

ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ UNIMAC PELLET 12

PELLET 10

Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kW) ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m3) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (lt) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (h) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (W) BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

-30%

Με τηλεχειριστήριο ελέγχου λειτουργιών

661251 PELLET 10 9,8 8,4 250 m3 2,1 - 0,6 86,20 80 20 10 - 23 400W 115 520x485x920 1.950 €

661252 PELLET 12 10,20 8,80 340 m3 2,2 - 0,52 86,40 80 25 12 - 48 400W 130 520x485x990 2.350 €

1.365 €

1.645 €

*Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

19


ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ο πιο παραδοσιακός τρόπος θέρμανσης είναι η καύση του ξύλου. Οι σόμπες ξύλου έχουν εξελιχθεί κατασκευαστικά ώστε από την καύση του ξύλου να παρακρατούμε όλο και μεγαλύτερο βαθμό θερμότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι λοιπόν η θερμική απόδοση της σόμπας τόσο περισσότερη θερμότητα απολαμβάνουμε και τόσο περισσότερο οικονομία γίνεται. Σόμπες με μεγάλη θερμική απόδοση έχουν τεχνολογία μεγάλης παρακράτησης της θερμότητας πριν βγει στο περιβάλλον ή αποτελούνται από υλικό όπως το μαντέμι. Σόμπες αυτής της τεχνολογίας   Ενεργειακός σχεδιασμός για μεγάλη θερμική απόδοση  Εκτεταμένη χρήση μαντεμιού για μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση  Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή σε όλα τα μέρη (ακόμα και στις χειρολαβές)  Πρακτικοί θάλαμοι καύσης με διαστάσεις και ανοίγματα πολύ φιλικά στην τροφοδοσία της σόμπας με ξύλο.

-30%

SOLARIS

ARINA

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (PROMETEJ)

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m3) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (mm) ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (MxΠxY) (mm) BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

661220 Prometej 8 150 m3 79,8%  120 230 x 165 222 x 271 x 310 80 484 x 466 x 827 690 €

661221 Solaris 8 160 m3 80%  120 230 x 210 300 x 280 x 340 106 504 x 484 x 1042 840 €

661222 Arina 10 220 m3 84%  120 225 x 320 350 x 320 x 250 123 480 x 435 x 827 970 €

483 €

588 €

679 €

*Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης

20

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ Για τον καθαρισμό του θαλάμου καύσης προτείνουμε τη σκούπα αναρρόφησης στάχτης LAVOR ASHLEY 800 (Βλέπε σελ. 13)

είναι τελικά οικονομικότερες γιατί και χρήματα εξοικονομούμε καίγοντας λιγότερα ξύλα και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χωρίς προβλήματα και περιττά έξοδα συντήρησης. Οι σόμπες ξύλου που σας παρουσιάζουμε είναι στιβαρής κατασκευής, υψηλής απόδοσης με άψογο φινίρισμα και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.  Ενεργειακός σχεδιασμός για μεγάλη θερμική απόδοση  Εκτεταμένη χρήση μαντεμιού για μεγαλύτερη αντοχή και απόδοση  Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή σε όλα τα μέρη (ακόμα και στις χειρολαβές)  Πρακτικοί θάλαμοι καύσης με διαστάσεις και ανοίγματα πολύ φιλικά στην τροφοδοσία της σόμπας με ξύλο.

-30%

SFERA

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝOΣ ΧΩΡΟΣ (m3) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (mm) ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (MxΠxY) (mm) BAΡΟΣ (Kg) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MxΠxY) (mm) ΤΙΜΗ* ΤΙΜΗ* ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

LAVA

661223 Sfera 10 200 m3 86%  120 340 x 265 358 x 290 x 270 115 630 x 422 x 983 1.180 €

661224 Lava 12,5 220 m3 78,1  120 340 x 286 450 x 230 x 334 155 540 x 493 x 946 1.180 €

826 €

826 €

*Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α., μεταφορικά εκτός Αττικής και κόστος εγκατάστασης

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

21


ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα θερμαντικά πάνελ στηρίζονται στην αρχή της ηλιακής ακτινοβολίας, και όπως ο ήλιος ζεσταίνει τη γη έτσι και τα πάνελ ζεσταίνουν τις επιφάνειες (τοίχους, δάπεδα) και τα αντικείμενα των δωματίων. Tα πλεονεκτήματα της χρήσης των θερμαντικών πάνελ είναι: Οικονομία: Μείωση του κόστους θέρμανσης τουλάχιστον έως και 50% . Ευκολία τοποθέτησης: Μία πρίζα και 4 ούπα για στήριξη σε τοίχο ή ταβάνι είναι ότι χρειάζεται. Απλό στη χρήση: Με τη χρήση θερμοστάτη χώρου (optional), εξασφαλίζετε θέρμανση ανάλογα τις ανάγκες σας. Μηδενικό κόστος συντήρησης: Δεν θέλει service, συντήρηση ή έξοδα εγκατάστασης. Άνετο και υγιές περιβάλλον: Εμποδίζει τη δημιουργία υγρασίας στους τοίχους και τη δημιουργία μούχλας. Η ζέστη διάχεται όμορφα σ’ όλο το δωμάτιο, που διατηρείται ακόμη και μετά τον αερισμό του χώρου. Δεν αναδεύει τη σκόνη και συνιστάται σε περιπτώσεις αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων.

30%

ÊÙÄÉÊOÓ

ΤΥΠΟΣ

661070 661073 661074 661076 661078 661080

VCIR-250 VCIR-450 VCIR-550 VCIR-650 VCIR-800 VCIR-900

ΙΣΧΥΣ (Watt) 250 Watt 450 Watt 550 Watt 650 Watt 800 Watt 900 Watt

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4-6 m² 7-10 m² 9-12 m² 11-14 m² 14-17 m² 17-20 m²

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ / ΟΡΟΦΗ (ΜxΠxΠ) ΝΑΙ / ΝΑΙ 30 x 90 x 2,5 cm - / ΝΑΙ 60 x 60 x 2,5 cm ΝΑΙ / ΝΑΙ 60 x 90 x 2,5 cm - / ΝΑΙ 60 x 90 x 2,5 cm ΝΑΙ / ΝΑΙ 60 x 120 x 2,5 cm - / ΝΑΙ 60 x 120 x 2,5 cm

ΒΑΡΟΣ (kg) 3,0 3,5 5,5 5,5 7,5 7,5

ΤΙΜΗ 236,00 € 293,00 € 343,00 € 372,00 € 422,00 € 450,00 €

ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 165,30 € 205,10 € 240,10 € 260,40 € 295,40 € 315,00 €

ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΙΖΑΣ ÊÙÄÉÊOΣ ΤΙΜΗ

661090 35,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 24,50 €

22

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ÊÙÄÉÊOΣ ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

661091 12,00 €

8,40 €


ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΣΕΙΡΑ FIORE

767P (1800 W) 767 (1800 W με διακόπτη και καλώδιο)

766P (1200 W) 766 (1200 W,

30%

με διακόπτη και καλώδιο)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Kατάλληλα για θέρμανση εξωτερικών ή ανοιχτών εσωτερικών χώρων, εκεί όπου οι παραδοσιακοί τρόποι θέρμανσης (καλοριφέρ, αερόθερμα κ.λ.π.) αδυνατούν να προσφέρουν λύση. Η χρήση τους ενδείκνυται σε καφετέριες, μπάρ, αίθρια, εξωτερικούς χώρους οικιών, εξοχικών, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, (π.χ. πόστα εργασίας) συνεργεία, φανοποιεία, κτηνοτροφικές μονάδες κ.λπ. • Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από άλλους τρόπους θέρμανσης. Ο πλέον εύκολος και γρήγορος τρόπος παροχής θέρμανσης χωρίς τον κόπο και τη φασαρία του ανεφοδιασμού και της αλλαγής φιαλών υγραερίου. Ζεσταίνει άμεσα, εστιάζοντας τη θέρμανση εκεί που την χρειαζόμαστε. • Μεγάλο εύρος εφαρμογών και προαιρετικός εξοπλισμός που επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους στήριξης. • Κατάλληλη για μεγάλες επιφάνειες που χρειάζονται άμεσα θέρμανση. • Πλήρης προστασία έναντι σκόνης και νερού (βαθμός προστασίας: ΙΡ 65) για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία (π.χ. μπάνια). • Συνοδεύονται με αλυσίδα στήριξης.

ÊÙÄÉÊOÓ

661006

ΤΥΠΟΣ 766P ΙΣΧΥΣ (W) 1200 ΤΑΣΗ ((V/Hz) 230/50-60 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕP/ΝΣΗΣ (m²) 4-6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΑΣ (h) 5000 ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ Σύρμα Βολφραμίου ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 65 ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ I ΦΑΣΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (2,6m) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ-OFF ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) 712x112x83 ΒΑΡΟΣ (Kg) 0,65

TIMH

115,00 €

TIMH ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

661001

661007

661002

766 1200 230/50-60 4-6 5000 Σύρμα Βολφραμίου IP 65 I IR HOSRN-F ΝΑΙ 712x112x83 0,95

767P 1800 230/50-60 8-10 5000 Σύρμα Βολφραμίου IP 65 I IR 835x112x83 0,7

767 1800 230/50-60 8-10 5000 Σύρμα Βολφραμίου IP 65 I IR HOSRN-F ΝΑΙ 835x112x83 1,0

84, €

87, €

91,00 €

120,00 €

80, € 50

00

125,00 €

130,00 €

50

Τρόποι στήριξης - Εξαρτήματα Σε βάση*

Σε τοίχο

Βάση δαπέδου (για μία ή δύο λάμπες)

ÊÙÄÉÊOΣ ΤΙΜΗ

661005 50,00 €

Πλάτη στήριξης επιτοίχια

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 35,00 €

ÊÙÄÉÊOΣ ΤΙΜΗ

Πλάτη στήριξης ÊÙÄÉÊOΣ ΤΙΜΗ

661004 26,60 €

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% 18,62 €

*Για στήριξη σε βάση θα χρειαστείτε τον κωδικό 661005 και τον κωδικό 661004.

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

661003 12,50 €

8,75 €

Αλυσίδα στήριξης 2m με βάσεις στήριξης για οροφή

ÊÙÄÉÊOΣ ΤΙΜΗ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

661021 11,00 €

7,70 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

23


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ VINCO Οικονομικά φορητά θερμαντικά σώματα για παροχή βοηθητικής θέρμανσης, για θέρμανση χώρων όπου η παρουσία μας είναι προσωρινή ή για θέρμανση όπου δεν γίνεται ή δεν κρίνεται αναγκαία μία επένδυση αγοράς και εγκατάστασης σταθερού σώματος. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχουν λύσεις πρακτικές και οικονομικές όπως η σειρά ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων VINCO, με πολυετή παρουσία στην ιταλική αγορά.

AΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000 W

ΣΟΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ QUARTZ 1200 W

15 € -30%

10,50 €

53 € -30%

37,10 €

Êùäéêüò: 661050 Ôýðïò: FH-04

Êùäéêüò: 661053 Ôýðïò: QH-1200B

• Σόμπα αλογόνου λάμπας quartz 1200 W με δύο σκάλες θέρμανσης 600-1200 W • Με αυτόματη περιστρεφόμενη βάση • Με θερμοστάτη

• Αερόθερμο με δύο σκάλες θέρμανσης 1000-2000 W • Με προστασία από υπερθέρμανση • Με θερμοστάτη ΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ (kg)

230V/50Hz 230x135x270 1,1/1,2

ΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ (kg)

230V/50Hz 195x265x750 2,8/3,2

CONVECTOR (ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ) 2000 W ΜΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

53 € -30%

37,10 €

Êùäéêüò: 661057 Ôýðïò: CH-Y01FT

• Convector (θερμοπομπός) με τρεις σκάλες θέρμανσης 750-1250-2000 W • Με βεντιλατέρ δύο ταχυτήτων • Με χρονοδιακόπτη λειτουργίας 24h • Με προστασία από υπερθέρμανση • Με θερμοστάτη

Με βεντιλατέρ δύο ταχυτήτων

24

ΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ (kg)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

230V/50Hz 625x140x435 3,1/3,8


ΣΟΜΠΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ VINCO ΣΟΜΠΑ YΓΡΑΕΡΙΟΥ 4200 W

ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ÊÙÄ.: 661060 ΤΙΜΗ: 6,00 €

4,20 €

110 € -30%

-30%

77,00 €

Êùäéêüò: 661058 Ôýðïò: LD-168A

• Σόμπα υγραερίου με καταλύτη και κεραμική εστία μέγιστης ισχύος 4200 W • Διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής καυσίμου σε περίπτωση ανατροπής • Δέχεται μπουκάλες 15 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) 460x410x760 ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ (kg) 10,5/11,5 ο ρυθμιστής αερίου δεν περιλαμβάνεται στην τιμή της σόμπας

ΣΟΜΠΑ YΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ 4200 W

ΧΡΗΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ÊÙÄ.: 661060 ΤΙΜΗ: 6,00 €

4,20 €

-30%

140 € -30%

98,00 €

Με βεντιλατέρ δύο ταχυτήτων

Êùäéêüò: 661059 Ôýðïò: LD-468A

• Σόμπα υγραερίου με καταλύτη και κεραμική εστία μέγιστης ισχύος 4200 W • Διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής καυσίμου σε περίπτωση ανατροπής • Δέχεται μπουκάλες 15 kg

ΤΑΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΑΡΟ/ΜΙΚΤΟ (kg)

230V/50Hz 460x410x760 11,0/12,0

ο ρυθμιστής αερίου δεν περιλαμβάνεται στην τιμή της σόμπας

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

25


ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ÅðéëåãìÝíç êáé ïëïêëçñùìÝíç óåéñÜ öïñôéóôþí IMPERIA, ðïõ δéáèÝôïõí åðéëïãÝá ôÜóçò, ñõèìéóôÞ ñåýìáôïò, áìðåñüìåôñï êáé èåñìéêü ãéá ôçí ðñïóôáóßá áðü õðåñöüñôùóç êáé áðü áíáóôñïöÞ ðïëéêüôçôáò. Oé öïñôéóôÝò IMPERIA óõíäéÜæïõí ðïëý êáëÝò ðïéïôéêÝò ðñïäéáãñáöÝò, õøçëÝò áðïäüóåéò êáé áíôáãùíéóôéêü åðßðåäï ôéìþí.

84 € -30%

58,80 €

124 € -30%

86,80 €

Êùäéêüò: 45640 Ôýðïò: BOXER 10

Êùäéêüò: 45642 Ôýðïò: BOXER 20

ÔÕÐOÓ ÔÑOÖOÄOÓÉÁ (ÔÁÓÇ) (V) ÓÕ×ÍOÔÇÔÁ (Çz) ÔÁÓÇ ÖOÑÔÉÓÇÓ (V) ÉÓ×ÕÓ (Watt) ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ max (Á) ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ ÅÍ 60335 (Á) ÖOÑÔÉÓÇ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ ×ÙÑÇÔÉÊOÔÇÔÁÓ (Ah) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ð x B x Y) (cm) BAÑOÓ (kg)

BOXER 10 230 50/60 6/12 150 10 7,5 75 26x20x17 4

BOXER 20 230 50/60 12/24 300 14 11 110 26x20x17 6,2

BOXER 10 BOXER 20

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - EKKINHΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

179 € -30%

1.050 € -30%00

Êùäéêüò: 45646 Ôýðïò: VICTOR 320

Êùäéêüò: 46182 Ôýðïò: ΙRD-3D

125,30 €

278 € -30%

194,60 €

Êùäéêüò: 45648 Ôýðïò: SUPER 320

ÔÕÐOÓ VICTOR 320 ÔÑOÖOÄOÓÉÁ (ÔÁÓÇ) (V) 230 ÓÕ×ÍOÔÇÔÁ (Hz) 50/60 ÔÁÓÇ ÖOÑÔÉÓÇÓ / ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ (V) 12/24 IÓ×ÕÓ (Watt) 250 ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ (Á) 25 ÑÅÕÌÁ ÖOÑÔÉÓÇÓ ÅÍ 60335 (Á) 18 ÑÅÕÌÁ ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ (Á) 200 ÖOÑÔÉÓÇ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ ×ÙÑÇÔ. (Áh) 180 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ð x B x Y) (cm) 22x24x30 BÁÑOÓ (kg) 12

26

YΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

SUPER 320 230 50/60 12/24 700 35 25 300 250 32x22x55 17

735, €

• Λάμπες εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας, ειδικά σχεδιασμένες για το στέγνωμα της βαφής των αυτοκινήτων. • Ιδανική κατανομή της εκπεμπόμενης θερμότητας. • Ηλεκτρονική ρύθμιση και ψηφιακή ένδειξη, του χρόνου λειτουργίας και της εκπεμπόμενης θερμότητας. • Δυνατότητα λειτουργίας προθέρμανσης με παλμούς. • Ανεξάρτητοι διακόπτες ελέγχου της κάθε λάμπας (κασέτας). • Θερμικό προστασίας. • Υδραυλική υποβοήθηση βραχίονα. • Περιστροφή 300˚ • Στιβαρή βάση και ρόδες με φρένο.• Ισχύς: 3 x 1100 Watt • Τάση / Συχνότητα: 230V / 50Hz. • Θερμοκρασία: 40˚C 100˚C • Περιοχή στεγνώματος: 1200 x 1000 mm • Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας: 0 min - 99 min.

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

390 € -30%

1.080 € -30%

273,00 €

490 € -30%

756,00 €

Êùäéêüò: 43010 Ôýðïò: SC 25 STD

343,00 €

Êùäéêüò: 43016 Ôýðïò: SC 10

Êùäéêüò: 43017 Ôýðïò: TT 50 ÐÁÃÊÏÓ 500 kg • Yäñáõëéêüò • Ðïäïêßíçôç ëåéôïõñãßá

2.5 ton (για Ευρωπαλλέτες) 2 Ñüäåò PU 4 ÑÜïõëá PU

1 ton ×ÅÉÑÏÊÉÍÇÔÏ ÐÅÑÏÍÏÖÏÑÏ 1.6 m 2 Ñüäåò Nylon, ìå öñÝíï 2 ÑÜïõëá Nylon Óõíïëéêü ýøïò ðåñïíïöüñïõ: 1980 mm

ÅðáããåëìáôéêÞ êáôáóêåõÞ ìå åíéó÷õìÝíç áíôëßá, ïìáëÞ êáé Þóõ÷ç êýëéóç, äéðëÜ ñïäÜêéá, ðñïóéôÞ ôéìÞ êáé ôå÷íéêÞ êÜëõøç.

ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (kg) 500 ÕØÏÓ (mm) ÌÅÃÉÓÔÏ / ÅËÁ×ÉÓÔÏ 880/340 ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ 850x500x50 ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ (mm) ÂÁÑÏÓ (kg) 81

ΡΟΥΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ (με αντανακλαστικές ταινίες) «LΙΝΖ»

«HAMBURG» 3 2

EN471 EN343

43 € -30%

29,89 €

• 100% πολυεστέρας 300D Οxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο • Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα • Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα • Εύκολη πρόσβαση με φερμουάρ στη φόδρα για εκτύπωση ή ράψιμο λογότυπου • 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 1 εσωτερική τσέπη, 2 εξωτερικές και θέση για ταυτότητα

Κωδικός Mέγεθος/Size 725025 L 725026 XL 725027 2XL 725028 3XL

EN343 31 EN471 12

42,70 € -30%

30,10 €

VWJK05/ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

3 1

VWJK05/ ΚΙΤΡΙΝΟ Κωδικός Mέγεθος/Size 725020 L 725021 XL 725022 2XL 725023 3XL

• 100% πολυεστέρας 150D Οxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης • Αδιάβροχες ραφές • 2 λωρίδες από αντανακλαστική ταινία περιμετρικά του κορμού • Πίσω άνοιγμα στην πλάτη για καλύτερο αερισμό • 2 χαμηλές τσέπες στο μπουφάν • 2 λωρίδες από αντανακλαστική ταινία χαμηλά στα πόδια • Σχισμές για πρόσβαση στις τσέπες και στις δύο πλευρές • Ρυθμιζόμενο στρίφωμα

VWJK67+68/ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ VWJK67+68/ ΚΙΤΡΙΝΟ Κωδικός Mέγεθος/Size 725085 L 725086 XL 725088 3XL

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

Κωδικός Mέγεθος/Size 725080 L 725081 XL 725083 3XL

27


ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟY

190 € -30%

133,00 €

Êùäéêüò: 66401 Ôýðïò: WB-15L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ A

G

Επένδυση επιφάνειας με PVC υψηλής αντοχής

Ρύθμιση καθ’ύψος

Κάλυψη σόκορου με PVC

C

E

B

F

60 D

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) Α 1500 Β 850 C 653 D 1345 E 737 F 28 G 750

60

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ME ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ

555 € -30%

388,50 €

Êùäéêüò: 66432 Ôýðïò: WB-152 D 1,5 m

Το σετ αποτελείται από: • Μεταλλικό πάγκο διαστάσεων 1500x640x870 (ΜxΠxΥ) με 2 συρτάρια, με κλειδαριά και ράφι. Έχει αντιολισθητική μεμβράνη εργασίας που παράλληλα προστατεύει την επιφάνεια εργασίας από γδαρσίματα. • Διάτρητη μεταλλική πλάτη διαστάσεων (ΜxΥ) 1500x682mm με βάση για στήριξη φωτισμού. • Συνολικό βάρος 86 kg, πάχος επιφάνειας πάγκου 3mm και πλάτης 1,5mm.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Με 2 συρτάρια

385 € -30%

495 € -30%

Êùäéêüò: 66430 Ôýðïò: TC-1052 C

Êùäéêüò: 66431 Ôýðïò: TC-1055 C

269,50 €

28

Με 5 συρτάρια

346,50 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΕΣΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 20 ton.

730 € -30%

MEΓΓΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ 4΄΄

81 € -30%

511, € 00

56,70 €

Êùäéêüò: 40630 4΄΄ (100 mm) Êùäéêüò: 60623 Ôýðïò: ΕSP-20 HD

• ÌÝããåíη ðÜãêïõ åî’ ïëïêëÞñïõ áðü áôóÜëé. • Äõíáôüôçôá áëëáãÞò óéáãþíùí. • ÅíóùìáôùìÝíåò óéáãþíåò ãéá óùëÞíåò. • Ðåñéóôñåöüìåíç âÜóç.

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ

47 € -30%

Êùäéêüò: 41820 Ôýðïò: T-150 STD

32,90 €

• Μανόμετρο ένδειξης πίεσης  100 • Δυνατότητα μετακίνησης εμβόλου δεξιά-αριστερά (μετακινούμενο φορείο εδραζόμενο σε ρουλεμάν)

ΠΕΤΡΑ 150x20x12,7 ΙΣΧΥΣ (Watt) 250 TAΣΗ (V/Hz) 230/50 ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) 2950 ÂÁÑÏÓ (Kg) 10

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ FABEL

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟ HEAVY DUTY PROFESSIONAL

ΔΑΠΕΔΟΥ 16mm

Το πλέον αξιόπιστο φορητό επαγγελματικό πριόνι ταινίας

750 € -30%

525, € 00

310 € -30%

Êùäéêüò: 47565 Ôýðïò: Α100

217,00 €

Êùäéêüò: 42874 Ôýðïò: DF 16H ÉÊÁÍOÔÇÔÁ ÔÑÕÐÇÌÁÔOÓ (mm) ÉÓ×ÕÓ (Watt) ÔÓOÊ (mm) ÄÉÁÄÑÏÌÇ ÔÓÏÊ max. (mm) OËÉÊO ÕØOÓ (mm) ÄÉÁÌÅÔÑOÓ ÊOËÙÍÁÓ  (mm) ÁÐÏÓÔÁÓÇ ÊÙÍÏÕ-ÊÏËÙÍÁÓ (mm) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉÏÕ (mm) ÔÁ×ÕÔÇÔÅÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÙÍÏÓ ÂÁÑOÓ (Kg)

16 450 16 65 1580 60 155 260 12 300-2550 MT2 58

ÊÏÐÅÓ 0

Ï

45

Ï

100 150 x 100 75

100 x 63

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ÉÓ×ÕÓ (HP) 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 ÔÁ×ÕÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (m/min) 45 ÄÉÁÓÔ. ÔÁÉÍÉÁÓ (mm) 1470x3x0,6 ÂÁÑÏÓ (Kg) 23

29


ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

2.900 € -30%

2.900 € -30%

2.030 €

2.030 €

Êùäéêüò: 46138 Ôýðïò: TCS 2230 IT

Êùäéêüò: 46163 Ôýðïò: BS2429 A

ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ TUBELESS ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

Αυτόματη

ÉÓ×ÕÓ / ÔÁÓÇ 0,75 KW / 230V/50Hz ÌÅÃÉÓÔÇ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ/ÐËÁÔÏÓ ÔÑÏ×ÏÕ 39’’(990 mm) /13’’(330 mm) ÐÉÁÓÉÌÏ ÆÁÍÔÁÓ ÅÓÙÔ./ ÅÎÙÔ. ÔÙÍ ÍÕ×ÉÙÍ 10’’-21’’/ 12’’-23’’ ÁÍÏÉÃÌÁ ÅÌÂÏËÏÕ ÎÅÊÏËËÇÌÁÔÏÓ 13’’(330 mm) ÄÕÍÁÌÇ ÅÌÂÏËÏÕ ÎÅÊÏËËÇÌÁÔÏÓ 2620 Kg

ΤΑΣΗ / ÉÓ×ÕÓ ÌÅÃÉÓÔÏ ÂÁÑÏÓ / ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÔÑÏ×ÏÕ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ / ÐËÁÔÏÓ ÆÁÍÔÁÓ ×ÑÏÍÏÓ ÆÕÃÏÓÔÁÈÌÉÓÇÓ ÁÊÑÉÂÅÉÁ ÆÕÃÏÓÔÁÈÌÉÓÇÓ

230 V / 0,2 KW 65 Kg / 31,5’’ 10’’- 24’’ / 1,5’’- 20’’ 8 sec. ±1 gr

KAΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ Περιστρεφόμενη λαβή (360˚)

Περιστρεφόμενη λαβή (360˚)

39 € -30%

 Χαμηλού προφίλ (89mm)

73 € -30%

27,30 €

51,10 €

Êùäéêüò: 60606 Ôýðïò: ΕΤJ-902

205 € -30%

Êùäéêüò: 60608 Ôýðïò: ETJ-1402 L

ÔÕÐOÓ ETJ-902 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ANYØÙÓÇΣ (ton) 2 ton

 Αλουμινίου

ETJ-1402L 2 ton

143,50 €

Êùäéêüò: 60611 Ôýðïò: ETJ-250 AL ETJ-250 AL 2,5 ton

ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΕΡΟΣ 15/30 ton. • 2 εμβόλων • Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm

990 € -30%

693,00 €

Êùäéêüò: 60641 Ôýðïò: ΑΤJ-15/30 IΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΑ ΠΙΕΣΗ ΒΑΡΟΣ

30

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

15/30 ton 2 6-8 bar 50 kg


ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 80 lt

310 € -30%

395 € -30%

Êùäéêüò: 40671 Ôýðïò: ΤDR-80

Êùäéêüò: 40670 Ôýðïò: ΤSU-80

217,00 €

×ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ (lt) ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) ÂÁÑOÓ (Kg)

80 lt

276,50 €

80 lt

80 1940 1280 25

×ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ΚΑΔΟΥ (lt) 80 ΓΥΑΛΑ (lt) 12 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) max. 7-10 ÂÁÑOÓ (Kg) 22

ME ΓΥΑΛΑ

Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων των οχημάτων.  Χωρητικότητα κάδου 80 λίτρα  Χωρητικότητα ελαιολεκάνης 20 λίτρα  Δείκτης στάθμης πληρώσεως λαδιού  Βαλβίδα ασφαλείας  Άδειασμα του κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar

Τροχήλατος αναρροφητήρας λαδιού TOROS, κατάλληλος για το άδειασμα του λαδιού από τη μηχανή των οχημάτων χωρίς να χρειάζεται η ανύψωσή τους.  Η αναρρόφηση γίνεται με υποπίεση  Άδειασμα του κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar  Βαλβίδα ασφαλείας  Μανόμετρο  Δείκτης στάθμης πληρώσεως κάδου

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ÔÑÏ×ÇËÁÔÏΣ ÌÅ ÁÍÔËÉÁ ÁÅÑÏÓ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (χειροκίνητος)

375 € -30%

40653 262,50 € Êùäéêüò: Ôýðïò: ΜG 15 • Óôåãáíü äï÷åßï ãñÜóïõ • ÓôéâáñÞ êáôáóêåõÞ • Åýêïëïé óôç ÷ñÞóç êáé ìåôáöïñÜ. Óõíïäåýïíôáé ìå: • Áåñáíôëßá ãñÜóïõ • Ðéóôüëé ãñÜóïõ • Åëáóôéêü óùëÞíá 3m XΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (kg) 15 ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ MG 5041

ΒΑΛΒΟΝΙΕΡΑ ÖÏÑÇÔΗ ÌÇ×ÁÍÉÊΗ (χειροκίνητη)

16 lt

78 € -30%

54,60 €

Êùäéêüò: 40414 Ôýðïò: BULLE 400 gr

με μεταλλικό και ελαστικό ρύγχος

12 € -30%

8,40 €

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (χειροκίνητος)

80 € -30%

56,00 €

Êùäéêüò: 40406 Ôýðïò: 202 M 16 Kg

Êùäéêüò: 40422 Ôýðïò: 200 Μ

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

31


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANLEY

51,63 €

ΣΕΤ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΩΔ. 88-880001

ΚΩΔ. 88-880001

-40% 30,98 €

+ ΚΩΔ. 1-92-952

Êùäéêüò: 6-GR20 Êùäéêüò: 1-10-143

Êùäéêüò: 1-51-627

Êùäéêüò: 0-30-809

Êùäéêüò: 0-95-113

Êùäéêüò: 1-64-928

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2” & ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 26 ΤΕΜ.

76,32 € -35%

49,60 €

Êùäéêüò: 1-89-105 • Σετ 26 τεμ. Γερμανοπολύγωνα & Καρυδάκια 1/2” 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm • 1 1/2” καστανιά. • 1 μπάρα προέκτασης 125mm. • 1 σύνδεση. • 10 γερμανοπολύγωνα: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Δείτε τον πλήρη κατάλογο μηχανημάτων και εργαλείων της UNIMAC στο site: www.unimac.gr 32 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση χαρακτηριστικών καιÖ.Ð.Á. τεχνικών τροποποίησης των από τους κατασκευαστές το δικαίωμα Διατηρείται

UNIMAC - SARRIS MACHINERY  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012