Page 1

ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.55869/70/Β/03/79

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1 Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ. 4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης Σύνολο Εξόδων Ίδρυσης

Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1 Γήπεδα - Οικόπεδα 3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα 4 Μηχανήματα Τεχν. Εγκα/σείς & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. 5 Μεταφορικά Μέσα 6 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων ΙΙΙ.Συμμετοχές & Άλλες Μακρ/σμες Απαιτήσεις 7 Λοιπές Μακροπρέθεσμες Απαιτήσεις Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι Αποθέματα 1 Εμπορεύματα 5 Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων ΙΙ Απαιτήσεις 1 Πελάτες 3 Επιταγές Εισπρακτέες 11 Χρεώστες Διάφοροι

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Αξία Κτήσης 5.106,32 68.481,77 73.588,09

519.173,32 558.206,65 46.271,47 115.324,83 232.822,07 1.471.798,34

Αποσβέσεις 4.039,61 59.306,08 63.345,69

IV Διαθέσιμα 1 Ταμείο 3 Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

Αξία Κτήσεως

1.066,71 9.175,69 10.242,40

391.445,49 33.044,58 102.949,55 228.253,06 755.692,68

519.173,32 166.761,16 13.226,89 12.375,28 4.569,01 716.105,66

755.692,68

716.705,66

600,00 1.472.398,34

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011

Αναπ/στη Αξία

3.684,06 52.888,68 56.572,74

Αναπ/στη Αξία

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.422,26 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 15.593,09 ( 13.200μετ. των 46,60 ευρώ) 17.015,35 1. Κατεβλημένο 1. Οφειλόμενο

450.149,11 500.936,84 46.271,47 115.324,83 231.170,07 1.343.852,32

315.321,26 27.847,51 93.642,09 223.802,60 660.613,46

450.149,11 185.615,58 18.423,96 21.682,74 7.367,47 683.238,86

1.343.852,32

660.613,46

683.238,86

ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρο/γής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 2. Διαφορές από Αναπρ.Αξίας Λοιπών Περιουσ. Στοιχ. ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο Υπόλοιπο Ζημιών Προηγ.Χρήσεων

Ποσά Κλειόμενης

Ποσά Προηγ/νης

Χρήσης 2012

615.120,00 0,00 615.120,00

Χρήσης 2011

615.120,00 0,00 615.120,00

9.052,70

140,00

3.241,72

3.241,72

-67.274,91 0,00 -54.980,49

-38.436,03 -42.896,01 -77.950,32

165.210,00 725.349,51

89.000,00 626.169,68

0,00 0,00

20.000,00 20.000,00

25.573,48 77.766,99 44.159,75 3.064,88 3.472,10 17.887,89 171.925,09

67.684,72 105.680,57 91.219,60 9.769,23 3.021,38 13.489,72 290.865,22

171.925,09

310.865,22

3.245,85 3.245,85

3.009,66 3.009,66

900.520,45

940.044,56

0,02

0,02

600,00

158.536,96 3.195,88 161.732,84 285,41 0,00 340,90 626,31

4.925,47 576,70 5.502,17 167.861,32 5.711,07 5.711,07

900.520,45

VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+AV1) Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 184.486,41 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.961,07 2. Δάνεια Τραπεζών 188.447,48 638,12 984,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 1. Προμηθευτές 1.622,12 2.α Επιταγές Πληρωτέες 2. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 8.095,58 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 32.439,98 11. Πιστωτές Διάφοροι 40.535,56 230.605,16 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 9.185,19 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9.185,19 2. Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα

940.044,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 0,02 1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοχείων

0,02

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ι. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 742.683,08 Μείον : Κόστος πωλήσεων 622.359,92 Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως 120.323,16 Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως 19.084,02 Σύνολο 139.407,18 Μείον : 3. Εξοδα Λειτουγίας Διαθέσεως 202.522,47 202.522,47 Μερικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως -63.115,29 Μείον : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 4.013,68 Ολικά Αποτ/τα (Κέρδη ή Ζημιές) Εκμετ/σεως -67.128,97 ΙΙ. ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πλέον: 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 5,47 Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 151,41 Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα -67.274,91 Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων 62.252,90 Μείον : Οι από Αυτές Ενσωματομένες στο Λειτ. Κόστος 62.252,90 -67.274,91 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5.106,32 68.481,77 73.588,09

Αποσβέσεις

Ποσά προηγ/νης χρήσεως2011 912.096,90 739.566,76 172.530,14 23.522,65 196.052,79 227.759,56 227.759,56 -31.706,77 7.203,83 -38.910,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγ/νης Χρήσης 2012 Χρήσης 2011 Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως -67.274,91 -38.436,03 Υπόλοιπο αποτ/των(ζημιών) προηγ.χρήσεων 0,00 -42.896,01 Σύνολο Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος και Εισφορά ΟΓΑ Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο

-67.274,91 0,00 -67.274,91

-81.332,04 0,00 -81.332,04

505,00 30,43 -38.436,03 76.232,86 76.232,86 -38.436,03

Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων περουσιακών στοιχείων έγινε την 31/12/2012 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30/4/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. ΑΙ 438384 Α.Δ.Τ. Ξ 937252

ΒΑΓΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Δ.Τ. Μ 980860

ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012  
ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Ε. - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012