Yhteistyövanhemmuuden kolmio - ruotsiksi

Page 1

Parrelationen upphör FÖRBUNDET FÖR – föräldraskapet fortsätter fortsätter MÖDRA- OCH Parrelationen upphör – föräldraskapet SKYDDSHEM RF

r ba en er on ld ti r ä l a fö Re –

Re la –f tio ör ne äl n b de a r rn

Barn

n

Rel ationen mellan för äldr arna

Förälder

Partner

//

Partner

Parrel ationen

© Förbundet för mödra- och skyddshem / Design: Inari Savola

Förälder


© Förbundet för mödra- och skyddshem

Triangeln som redskap för diskssion om det gemensamma föräldraskapet Triangeln för det gemensamma föräldraskapet är avsedd att vara ett stöd då personalen diskuterar med föräldrarna. Du kan använda triangeln vid arbete med individer eller par samt i grupper för att komma igång med diskussionen och för att dela information. Beroende på familj kan triangeln ha olika tyngdpunkter och framhäva olika behov samt öppna upp individuella synpunkter på föräldrarnas roller och handlingar.

tera beslut om at t priori

barnets bästa främja

r

räldrask apet. det gemensamma fö

Frågor för diskussion med föräldrarna: • Hur fungerar samarbetet mellan föräldrarna i fråga om barnets angelägenheter just nu? • Vad betyder det för barnet om relationen mellan föräldrarna eller mellan barn och förälder upphör?

Utgångspunkter Barnet skapar sina egna oberoende förhållanden till sina föräldrar. Det är relationer som är viktiga för barnet under hela livet, eftersom barnet använder dem till att skapa sin egen uppfattning om sig själv och sitt eget värde. Det är viktigt för barnets fostran och utveckling att förhållandet till båda föräldrarna upprätthålls och att föräldrarna stöder varandras föräldraskap. Föräldrarna ansvarar gemensamt för att se till

na Föräldrarnas medvet

att barnet får lämplig vård, omsorg och fostran. En avslutad parrelation bryter inte den gemensamma rollen och kontakten som föräldrar. Ett fungerande samarbete mellan föräldrarna gör att barnet känner sig tryggt. Barnet behöver inte ta ställning för någondera föräldern och behöver inte ansvara för föräldrarnas angelägenheter eller känslor.

Du kan diskutera med föräldern om hur det gemensamma föräldraskapet fungerar och vilket slags stöd som kunde hjälpa föräldern: Vad har redan gjorts och vad behöver ni ännu jobba med? Hur kan föräldern själv handla på ett annat sätt?

Läs fler tips Yhteistyövanhemmuuden käsikirja (Ensi- ja turvakotien liitto 2019) ensijaturvakotienliitto.fi

• Vilka saker är bra i relationen mellan föräldrarna just nu? • Hur ser föräldraskapsrollerna och -ansvaren ut just nu? • Är triangeln balanserad eller skev? Vilket uttryck tar det sig i vardagen? • Hur ser båda föräldrarnas förhållande till barnet ut? • Vad uppskattar föräldrarna i varandra? • Vilka saker försvårar relationen mellan barn och förälder just nu? • Vilka faktorer stärker eller kunde stärka relationen mellan barn och förälder eller mellan föräldrarna? • Hur har man diskuterat skilsmässan och orsakerna till den med barnet? • Påverkas relationen mellan föräldrarna av känslor som har lett till att parförhållandet upphört?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.