Vauvaperheen talous - tietoa raha-asioiden hyvään hallintaan

Page 1

Ti et oa ra ha -a sioi de n hy vä än ha llin ta an

Vauvaperheen talous


Raskausaika on muutoksen ja valmistautumisen aikaa Vauvan syntymä on usein onnellinen

raha-asioita myös siitä näkökulmasta,

ja odotettu asia. Vauvan tulon myötä

miten turvata oma ja lapsen tulevaisuus.

perheen arki, rytmi ja elämäntavat usein muovautuvat uudelleen ja per-

Raskausaika on hyvä kohta pysähtyä poh-

heen raha-asiat muuttuvat. Käytännön

timaan omia ja yhteisiä rahaan liittyviä

asioiden suunnittelu on yksi tapa val-

odotuksia, tunteita ja merkityksiä. Avoin

mistautua uuteen elämävaiheeseen ja

keskustelu rahasta auttaa purkamaan ra-

perhe-elämään. Olet saattanut selvittää,

haan liittyviä arvolatauksia. Perheessä se

miten vanhempainvapaa vaikuttaa tuloi-

auttaa tiedostamaan, kuinka paljon rahaa

hin tai laskea, paljonko vauvalle tehtävät

on käytettävissä ja mihin se kuluu sekä

hankinnat tulevat maksamaan.

sitä, millaiset asiat ja arvot vaikuttavat rahankäyttöömme.

Raha koskettaa meitä kaikkia tulotasosta riippumatta. Rahasta ei ole aina

Raskausaika on erityisen hyvä aika muut-

helppo puhua. Lapsuudessa saatu malli

taa myös rahaan liittyviä toimintatapoja.

rahasta puhumisesta, kulutuksesta ja

Tämä esite auttaa sinua miettimään

säästämisestä ovat usein pohja sille,

omaa tilannettasi ja tunnistamaan mah-

miten suhtaudumme rahaan aikuisena.

dollisia muutoksen tarpeita. Voit tutustua

Vanhemmaksi tulo motivoi miettimään

siihen yksin tai yhdessä puolisosi kanssa.


ra ha -a sioist a Ti et oisu us pe rh ee n alliselle ja on pohja su unni telm tölle. ke st ävälle ra ha nk äy


Ennakointi ja suunnittelu lisäävät hallinnan tunnetta Aikuisten tulotasot voivat vaihdella huo-

tulot pienenevät ainakin hetkellisesti ja sa-

mattavasti perheen sisälläkin. Parisuhteessa

maan aikaan menot voivat lisääntyä perheen

on hyvä sopia viimeistään raskausaikana,

kasvaessa. Jos olet vielä työuran alussa tai

mitkä menot ovat yhteisiä ja miten niistä

työsuhteet ovat vaihtelevia, vaikutusta voi olla

vastataan. Yhdessä on hyvä puhua myös

vaikeampi ennakoida. Vanhempia tuetaan

siitä, miten ja millä perusteella perheessä

raskausajasta alkaen ja erilaisten perhevapai-

tehdään rahaa koskevia päätöksiä. Yhtei-

den aikana. Ajankohtaista lisätietoa tukikau-

set raha-asiat voi järjestää monin tavoin.

sista, niiden määrästä ja hakemisesta saat

Tärkeää on, että asioista sovitaan selvästi

Kelasta.

ja että yhteiset menot sekä lapseen liittyvät kulut jakautuvat molemmille vanhemmille

Lapsiperheen menot vaihtelevat lapsen kas-

kohtuullisella tavalla. Vanhempainvapaiden

vaessa. Erilaiset laskurit ja esimerkkibudjetit

jakaminen molemmille vanhemmille vah-

auttavat ennakoimaan perheen menoja.

vistaa suhdetta vauvaan ja lisää taloudellista

Esimerkiksi Takuusäätiön sivulta löydät

tasa-arvoa, kuten tulevan eläkkeen määrää.

laskureita, jotka auttavat arvioimaan tulevaa menotasoa. Oman budjetin tekeminen

Arjen ja rahatilanteen muuttumiseen voi

selkeyttää sitä, mihin kaikkeen rahan on

varautua etukäteen. Varautuminen lisää

riitettävä ja se lisää suunnitelmallisuutta.

hallinnan tunnetta. Voit aloittaa selvittämäl-

Ajankohtaiseksi voi tulla esimerkiksi asun-

lä, millaisia muutoksia vanhempainvapaalla

non vaihto, auton hankinta tai erilaisten

on perheen tuloihin. Useimmiten perheen

vakuutusratkaisujen pohtiminen.


Vauvan hy vä ar ki ei ri ip u ra ha st a.

Mitä pienemmästä vauvasta on kyse, sitä vähemmällä hän tulee toimeen. Äitiyspakkauksella pärjää pitkälle. Vauva tarvitsee: – Puhtaan ja turvallisen

nukkumapaikan

– Vaatteita, joita löydät

helposti kierrätettynä

– Vaunut tai muun välineen

– Mahdolliset imetyksen apuvälineet

liikkumiseen – Vaippoja ja harsoja – D-vitamiinit ohjeen mukaan, neuvolasta saat neuvoja vauvan peruslääkkeistä

tai pulloruokintaan pulloja ja äidinmaidonkorviketta – Autolla liikuttaessa turvakaukalon, joita voi myös vuokrata – Tarvikkeita ja leluja, joita kannattaa hankkia tarpeen mukaan ja kierrätystä hyödyntäen.

Lue lisää:

kela.fi ja martat.fi –> Mitä eläminen maksaa & Välttämätön, tarpeellinen, turha -peli


Menot kannattaa maksaa tärkeysjärjestyksessä: • • • • • •

asuminen ja siihen liittyvät välttämättömät menot, kuten lämmitys ja vesi ruoka lääkkeet ja terveysmenot puhelin liikkumisen kulut velanmaksu

Näiden jälkeen voit suunnitella budjettia myös muille menoille, kuten säästäminen, vaatteet, harrastukset ja ystävien näkeminen. Muista laskea mukaan muut toistuvat menot, kuten suoratoistopalvelut.


Arjen rahataitoja voi oppia Rahataidot ovat arkisten raha-asioiden osaamista. Rahataitoja voi oppia missä elämänvaiheessa tahansa. Lapsen tulo on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan

Rahaan liittyviä taitoja: – tiedät, paljonko sinulla on tuloja ja paljonko tililläsi on rahaa, – tiedät, mitä menoja sinulla on, – tiedät, paljonko ja mille tahoille sinulla on velkaa, – maksat laskut ajallaan, – tulosi riittävät kattamaan kulutuksen,

omaa taloutta ja kulutusta siinä, missä

– ennakoit tulevia menoja ja hankintoja,

vaikkapa ruokailutottumuksiakin. Ensi-

– säästät puskurirahastoon,

askel on, että tiedät tulosi ja pakolliset

– tiedät erilaisten osamaksujen ja velkojen todelliset korot ja kulut,

menosi ja suunnittelet rahankäyttöäsi niiden mukaan. Rahataitoihin kuuluu myös se, että olet pohtinut, millaisia merkityksiä rahalla on sinulle ja millaiset asiat vaikuttavat omiin kulutuspää-

– tunnistat luotonkäyttöön, pikalainoihin ja epävirallisiin velkoihin liittyvät riskit, – osaat hakea tarvittaessa apua riittävän ajoissa.

töksiin.

Lue lisää: takuusaatio.fi –> Hallitse rahojasi

-a sioi de n Pi enet kin te ot ra ha at ha llit se mis ek si tuov uk se n. onnist umis en koke m


Pienet valinnat vaikuttavat Suhde rahaan syntyy ympäristössä, jossa elämme. Raha liittyy monella tapaa arvoihin, asenteisiin ja toimintaamme. Kulutustamme ohjaavat monet asiat, kuten perhetausta, tottumukset, tunteet ja järki, mieliteot, helppous, hinta ja some. Ympäristön viestit voivat lisätä painetta kuluttamiseen. Vanhempana voi olla vaikea erottaa, mitkä hankinnat ovat välttämättömiä, etenkin kun markkinoinnissa hyödynnetään taitavasti haluamme taata vain parasta vauvalle. Ostoksia tehdessä on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, onko ostokselle todellinen tarve vai onko kyseessä vain hetkellinen halu. Tietoisilla valinnoilla voit käyttää rahat itsellesi tärkeisiin asioihin.

– Vältä turhia hankintoja. Arjen pyörittämisestä voi samalla tulla helpompaa, kun tavaraa on vähemmän. Vaihda, lainaa tai vuokraa ostamisen sijaan. Monia vauva-ajan hankintoja tarvitaan vain lyhytaikaisesti. – Vaihtelua leluihin saa vaihtamalla niitä tuttujen kanssa. Lainaa isommat hankinnat kokeiluun ennen omaksi ostamista. – Aloita pienin askelin, itselle helpoimmilla valinnoilla. Toiselle helpointa on tarkistaa ruokahankinnat ja välttää hävikkiä, toiselle kilpailuttaa sähkösopimus ja pienentää sähkönkulutusta. – Ruokakuluihin voit vaikuttaa valitsemalla perusruoka-aineksia ja suosimalla sesongin kasviksia.


Kestävä kulutus säästää rahaa ja ympäristöä Taloudesta ja kuluttamisesta ei voi

isokin summa. Kierrätystä suosimalla

puhua irrallaan ympäristönäkökulmasta.

on mahdollista säästää luontoa ja pie-

Tulevien sukupolvien elämän edelly-

nentää kuluja. Erityisesti pienten lasten

tyksien turvaaminen vaatii meiltä koh-

vaatteita saa hyväkuntoisina myös käy-

tuullisempaa tapaa kuluttaa. Tarvitaan

tettynä, sillä niitä käytetään muutamia

yleistä ajattelun muutosta kuluttamisesta

kuukausia. Niihin ei kannata tuhlata

kohtuullisuuteen. Ympäristön huomioiva

rahaa uutena ostaen.

kulutus auttaa tekemään kohtuullisia hankintoja ja arvostamaan yhdessä tekemistä.

Lue lisää: martat.fi –> lapsiperheet

Harkitseva kuluttaminen on hyväksi sekä omalle taloudelle että ympäristölle. Lisäksi se säästää myös aikaa: säästät ajan, joka kuluu ostosten tekoon sekä hankituista tavaroista huolehtimiseen – järjestelyyn, siivoamiseen, huoltamiseen ja pesemiseen. Etenkin ensimmäisen vauvan kohdalla tehdään usein kertaluontoisia hankintoja, joista voi uutena hankittuna kertyä

le Voit py yt ää jo vauval la hjak si el äm yk si ä . ta i ha rr as tusr ah aa


Varautuminen ja säästäminen Säästäminen on usein hyvä tapa varautua tulojen muuttumiseen tai vauvan hankintoihin. Jos taloudellinen tilanne on tiukka jo ennen raskautta, voi säästäminen olla mahdotonta. Jo se, että saa rahat riittämään koko kuukaudeksi asti tai tieto siitä, mihin rahat kuluvat tai milloin laskujen eräpäivät ovat, voi lisätä hallinnan tunnetta. Arjen ennakointi ja suunnitelmallisuus säästää rahaa ja aikaa. Kun rahaa ja aikaa säästyy, arjen kuormitus kevenee. Liian tiukka suunnitelma voi stressata; jätä siis myös joustovaraa. Pienetkin onnistumiset palkitsevat. Raha-asioiden suunnittelu voi mahdollistaa unelmien toteuttamisen.

Lue lisää: takuusaatio.fi –> hallitse rahojasi

Näin kerrytät arjen puskuria: – Kotivara on arjen ensimmäinen pieni puskuri. Se tarkoittaa ruokaa ja tarvikkeita, joita tarvitsee päivittäisessä elämässä ja joita on varastoituna kotiin yllättäviä tilanteita varten. Lapsiperheessä kotivara sujuvoittaa arkea. – Säästämisessä voi auttaa alkuun erilaiset mikrosäästämisen keinot, kuten maksukortteihin liitettävä säästöominaisuus. Pienikin summa tuo turvaa. – Maksa ensin itsellesi -ajatus. Laita tuloista ensin päättämäsi pienikin summa säästöön esim. erilliselle tilille ja tee budjetti lopuille. – Mieti, mikä motivoisi sinua säästä mään. Voit tavoitella isompaa hankintaa, tai ehkä tieto säästöistä vähentää stressiä.


s Ar je ss a ta rv it aa n m yö a. il oa tuott av ia asioit


Ennakointi vähentää elämänmuutoksiin liittyvää huolta Riittävät tulot tuovat arkeen ennakoi-

puolisuuden tai köyhyyden kokemukset

tavuutta ja turvallisuutta, kun taas pienet

saattavat olla mielessä, ja lapselle ha-

tai vaihtelevat tulot voivat lisätä turvatto-

lutaan antaa mahdollisimman paljon.

muutta ja stressiä. Rahaan liittyvät huo-

Shoppailu tai rahapelaaminen voivat olla

let ja stressi ovat yleisiä, ja niiden kanssa

myös keino saada mielihyvää tai vältellä

yksin jääminen syventää ahdinkoa.

vaikeita tunteita. Apua kannattaa hakea heti, kun herää huoli omasta tai per-

Elämänmuutokset, kuten vanhemmaksi

heenjäsenen rahankäytöstä.

tulo tai parisuhteen päättyminen, lisäävät rahaan liittyvää huolta. Huolenaiheet

Jos rahaan liittyvä huoli on voimakasta tai

voivat liittyä siihen, pystytäänkö turvaa-

jatkuvaa, se kuluttaa voimavaroja, joita

maan lapselle tarvittavat hankinnat tai

tarvitaan vauvasta huolehtimiseen. Jo

harrastukset ja äärimmillään siihen,

pieni vauva aistii vanhempien huolen ja

miten raha riittää ruokaan, asumiseen

kodin ilmapiirin. Jatkuva stressi vähentää

tai terveydenhoitomenoihin. Esimerkiksi

aikuisen ja lapsen hyvinvointia. Läheiset

raskauden ja synnytyksen aikaisista sai-

ihmissuhteet, arjen rutiinit ja ennakointi

raala- ja poliklinikkamaksuista voi kertyä

auttavat hillitsemään stressiä.

yllättäviä summia. Raha voi olla myös keino säädellä erilaisia tunteita. Oman lapsuuden ulko-

Lue lisää: vauvaperhe.fi –> vauvapysäkki stressin hallintaan


Tunt ei de n ja st re ssin u sä ät el yn ha rjoi tt el ha llin ta a. tuke e m yö s ta louden


Talousvaikeuksista voi selviytyä Talous- ja velkavaikeudet koskettavat

paisuvat helposti. Pitkään jatkuneet ta-

monenlaisia perheitä erilaisissa talous-

loushuolet kuluttavat myös voimavaroja,

ja elämäntilanteissa. Vaikeudet voivat

jolloin vanhemmuus ja arki perheessä

johtua monista eri syistä, kuten perheen

voivat käydä raskaaksi. Tämä vaikuttaa

pienistä tai epäsäännöllisistä tuloista,

myös lapsiin. Apua vaikeuksiin kannat-

isoista asumismenoista, omasta, lapsen

taa hakea ajoissa.

tai puolison äkillisestä sairastumisesta, erosta, peli- tai päihderiippuvuudesta tai

Talous- ja velkavaikeuksiin löytyy har-

osaamattomuudesta käyttää rahaa. Ny-

voin nopeita ratkaisuja. Pienetkin aske-

kyinen kulutuskeskeinen kulttuurimme

leet oman talouden haltuun ottamisessa

houkuttelee kuluttamaan, ja tarjolla on

voivat kuitenkin vähentää talousongel-

myös paljon erilaisia luotto- ja osamak-

mista johtuvaa kuormitusta paljon. Aina

suvaihtoehtoja. On helppo ajautua huo-

voi tehdä jotain. Lopulta isoistakin ta-

maamatta velkakierteeseen.

lous- ja velkaongelmista on mahdollista selvitä.

Jos talousvaikeudet huolestuttavat sinua, älä jää niiden kanssa yksin. Selvittämättömät asiat painavat mieltä, ja ongelmat

Lue lisää: takuusaatio.fi –> selviydy veloistasi


Hae apua talousvaikeuksiin, jos – vuokranmaksu laahaa jäljessä tai sinulle on jo syntynyt vuokrarästejä, – sinulla on toistuvasti vaikeuksia maksaa laskuja niiden eräpäiviin mennessä, – ostat ruokaa tai muita perustarpeita luotolla, koska tilillä ei ole tarpeeksi rahaa, – lainaat toistuvasti rahaa lähipiiriltä, – sinulla on useita luottoja tai osamaksuja, joita on vaikea maksaa ajallaan takaisin.

huoles tu tt avat Jo s ta lous va ik eude t äl ä jä ä yk sin. a ajoiss a. Ap ua ka nnatt aa ha ke


Taloudellinen tasa-arvo tuo turvaa koko perheelle Lapsen syntyessä ja toisen vanhemman

osapuolen tavoitteena on heikentää

jäädessä kotiin hoitamaan lasta per-

kumppaninsa taloudellista tilannetta ja

heen talous yleensä muuttuu ja tuloerot

itsenäisyyttä sekä kontrolloida tätä rahan

kasvavat. Taloudellisesta tasa-arvosta

avulla. Tällöin on kyse taloudellisesta

ja lasten menojen kustannuksista olisi

väkivallasta, joka usein alkaa pikkuhiljaa

tärkeää keskustella jo etukäteen.

ja huomaamatta.

Raha-asiat ovat perheissä tyypillinen

Jos taloudellinen tasa-arvo ja turvalli-

erimielisyyksien aihe ja niihin liittyvät

suus parisuhteessa mietityttävät, kan-

konfliktit kärjistyvät useammin vaka-

nattaa hakeutua keskustelemaan niistä

vammiksi ja enemmän suhteen hyvin-

ajoissa ennen tilanteen kärjistymistä.

vointia uhkaaviksi kuin muut riidat.

Voit saada apua lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluista. Tilanteessasi saatat

Talousasiat voivat myös muuttua hallin-

myös hyötyä talous- ja velkaneuvonnan,

nan ja väkivallan välineeksi. Jokaisessa

oikeusaputoimiston tai asianajajan, sosi-

suhteessa koetaan rahasta aiheutuvia

aalityön tai kriisikeskuksen avusta.

pieniä erimielisyyksiä, mutta rahakonfliktien äärimmäinen muoto on taloudellinen väkivalta, jossa suhteen toisen

Lue lisää: taloudellinenvakivalta.fi


Taloudellisen väkivallan muotoja: – Rahaan liittyvä kontrollointi on sitä, että puoliso hallitsee perheen rahankäyttöä esimerkiksi päättämällä yksin hankinnoista ja lomamatkoista tai pyrkii muuten käyttämään valtaa raha-asioiden avulla. – Taloudellinen hyväksikäyttö on esimerkiksi sitä, että puoliso ottaa lainoja/pikavippejä käyttämällä toisen tietoja tai kontrolloi maksuvälineitä. – Eron jälkeinen taloudellinen väkivalta on esimerkiksi huoltoriidan pitkittämistä tai elatusmaksujen maksamatta jättämistä. – Työssäkäynnin tai opiskelun häiriköinti.

lt a on va ie tt u ja Ta loudelline n vä ki va do t. m uu t vä ki va ll an m uo in ku pi am om att em tunt inen au tt aa jo ilmiön ti ed os ta m ä. se n enna lt ae hk äisy ss


att aa Ra ha -a sioi hin ka nn isim m an ha ke a ap ua m ah doll a. va rh aise ss a va ih ee ss


Apua nimettömästi verkossa

Rahavaikeuksiin löytyy apua

Takuusäätiön Kysy rahasta -chat Ensi- ja turvakotien liiton chatista tukea vauvaperheelle, apua väkivaltaan, vauvaperheen päihdeongelmiin ja erotilanteisiin nettiturvakoti.fi

Rahaongelmat ovat yleisempiä kuin

vauvaperhe.fi

luullaan, mutta niistä puhutaan liian

taloudellinenvakivalta.fi

vähän. Puhumisen esteenä ovat usein häpeän, syyllisyyden ja pelon tunteet.

Matalan kynnyksen apua

Hyvä elämä muodostuu monista teki-

Ensi- ja turvakotien liitto

jöistä, mutta kulutusyhteiskunnassa

Talousneuvola

rahan merkitystä yhtenä hyvinvoinnin

Takuusäätiö

osatekijänä ei voi ohittaa.

Seurakuntien diakoniatyö Martat

Avoin rahapuhe ehkäisee ongelmien

Hope ry. ja muut järjestöt

syntyä. Raha-asioiden hallinta on taito,

Ruoka-apua tarjoavat järjestöt

jota voit harjoitella läpi elämän. Aina

Potilasjärjestöt sairastuneille ja omaisille

rahavaikeuksien selvittäminen yksin ei ole mahdollista. Raha-asioihin kannattaa hakea tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Viranomaisapu Talous- ja velkaneuvonta Kela Oikeusaputoimisto Alueellinen aikuissosiaalityö


GRAAFINEN SUUNNITTELU: ROHKEA RUUSU

pe rh ee n ta lout ee n. vauva tu o m uu toksia aa . puhe ra ha st a ka nnatt

Ensi- ja turvakotien liitto Stressistä säätelyyn -hanke (2020–2022) Viola – väkivallasta vapaaksi ry Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke (2021–2024)

M a r t at

Ensi- ja turvakotien liitto

|

ensijaturvakotienliitto.fi

|

2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.