Vauva tulossa - Tukea vauvaa odottaville perheille, joiden elämässä on kuormittavia tekijöitä

Page 1

av ille Tuke a vauvaa od ott el äm äs sä on pe rh eille, joiden jöit ä kuor mitt av ia te ki

Vauva tulossa


ONNEA!

Sinusta on tulossa vanhempi! Vauvan odottaminen on iso elämän-

uni, liikunta ja monipuolinen ravinto

muutos. Olet ehkä halunnut vauvaa jo

suojaavat sinua ja vauvaasi.

kauan ja olet onnellinen.

Jos odotusaikaasi liittyy huolia tai pit-

Voi olla, että elämäntilanteesi on

kittynyttä stressiä, sen ei tarvitse jatkua.

myös toisenlainen. Voit ilon lisäksi ko-

Uskalla puhua. Kerro, miten voit ja miltä

kea huolta siitä, miten tulet jaksamaan

vauvan odottaminen tuntuu. Oletko jos-

vauvan kanssa ja miten osaat huolehtia

tain huolissasi tai peloissasi? Millaista

itsestäsi niin, että myös vatsassa kasva-

tukea toivoisit saavasi odotusaikana ja

va vauva voi hyvin. Odotusaikana alat

vauvan synnyttyä?

kasvaa pikkuhiljaa vanhemmaksi juuri sinun vauvallesi. Kohdussa ja ensimmäisten elinvuo-

Jokainen vauva ja vauvaa odottava vanhempi ansaitsevat kaiken mahdollisen tuen. Kenenkään vanhemman ei tarvit-

sien aikana vauvan aivojen ja elimistön

se jäädä yksin huolien kanssa. Jos et ole

kehitys on nopeampaa kuin missään

kertonut tilanteestasi vielä, puhu neuvo-

muussa vaiheessa elämää ja on siksi

lassa terveydenhoitajalle tai sosiaalityön-

myös herkkä ympäristön vaikutteille.

tekijälle ja sano, että tarvitset tukea. Apua

Sinä voit pitää huolta vauvastasi pi-

on tarjolla! Tämä on juuri oikea hetki ot-

tämällä hyvää huolta itsestäsi. Hyvät

taa asia esiin. Apua hakemalla pidät huol-

ihmissuhteet, säännölliset elämäntavat,

ta sekä vauvastasi että itsestäsi.


li ä! Od ot us ajalla on vä m m äist ä pä ivää Vauvan tuh at ensi rk ei tä . ovat ra tk aise va n tä


Odotusaikana vauva – kasvaa ja kehittyy turvallisesti kohdussa – tunnistaa vanhemman ja muiden perheenjäsenten äänet, aistii tunnelman, maistaa makuja, haukottelee, ajattelee, näkee unta, hengittää – kehittyy kiihkeästi elimistön ja aivojen osalta – saa ensimmäisen kokemuksen suojasta ja hoivasta – saa ensimmäisen kosketuksen vuorovaikutuksesta vanhemman kanssa

Odotusaikana vanhempi – kokee monenlaisia tunteita ja mielialan vaihteluja, onnesta ja ilosta riittämättömyyteen ja huoleen. Nämä valmistavat häntä vanhemmuuteen. – kokee kehossaan tapahtuvat muutokset ja hormonien myllerryksen – tulee tietoiseksi omista varhaisista hoivan ja huolenpidon kokemuksistaan tai niiden puutteesta – luo ensimmäisiä mielikuvia syntyvästä vauvasta – tutustuu ja kiintyy vauvaan – pohtii, millainen vanhempi haluaisi olla lapselleen – hankkii vauvalle tarvikkeita ja valmistelee kotia vauvan tuloon – saa erityisen mahdollisuuden tehdä myönteisiä muutoksia elämässään

Jokainen vauva ja vanhempi ansaitsee mahdollisimman turvalliset olosuhteet elämänsä alkuun.


Perheesi on tärkeä saada apua jo odotusaikana, jos • olet masentunut tai sinulla on muita mielenterveyden haasteita • olet peloissasi tai ahdistunut • et pysty nukkumaan, syömään tai pitämään huolta itsestäsi ja vauvasta • olet jatkuvasti stressaantunut • perheessäsi on väkivaltaa • sinä tai kumppanisi käytätte päihteitä • raha-asiat huolettavat tai niiden hoitamisessa on vaikeuksia

Ajoiss a sa at u Ke rRo h uolist asi. uvasi pa rh aa ksi. ap u on sinu n ja va


ja tk uva et kä Jo s st re ssit il a on n, py yd ä ap ua . py st y rauhoi tt um aa


Odotusajan stressi Stressaaminen on tavallista ja

Pitkittynyttä tai erityisen voimakasta

tuttua kaikille. Stressi on kehon ja

stressitasoa on syytä tietoisesti madal-

mielen tapa reagoida muutoksiin ja

taa. Stressi vaikuttaa kokonaisvaltai-

vaikeisiin tilanteisiin. Sinun ei tarvitse

sesti uneen, ruokahaluun, mielialaan,

olla huolissasi, jos koet raskausaikana

jaksamiseen ja ihmissuhteisiin. Stressi

lievää tai ohimenevää stressiä. Sopiva

vaikuttaa myös vauvaan. Kun harjoit-

määrä stressiä valmistaa ja auttaa sinua

telet säätelemään omaa stressiäsi odo-

sopeutumaan vauvan syntymään ja

tusaikana, autat myös vauvaa. Vauvan

vanhemmuuteen. Se myös valmistaa

synnyttyä sinulla on enemmän taitoja ja

vauvaa sopeutumaan tulevaan ympäris-

keinoja rauhoittaa vauvaa.

töönsä kohdun ulkopuolella.

Pienetkin rauhoittavat hetket voivat auttaa: – puhu huolista ystävälle, kumppanille tai ammattilaiselle – tee jotain, mikä tuottaa sinulle iloa ja mielihyvää – auta mieltä ja kehoa rauhoittumaan liikkeen, hengityksen tai vaikka musiikin avulla – muistuta itsellesi, että tämäkin hetki menee ohi


Raskausajan masennuksen oireet – väsymys – unihäiriöt, kuten odottava äiti ei saa unta, herää aikaisin aamuyöstä tai nukkuu koko ajan. – alakuloisuus, toivottomuus ja elämänilon katoaminen – huonommuuden kokemukset ja epävarmuus tulevasta äitiydestä – pelot liittyen synnytykseen ja tulevan vauvan hoitamiseen – ruokahalun muutokset – ongelmat seksuaalisuuden alueella

ä on va h vu uk si a Joka is es sa pe rh ee ss a ka nnatt elevat, tk jo a, oj ar av im vo ja kun ne h uom at aa n.


Mielenterveys Jos mielialasi on odotusaikana ala-

voi nostaa esiin vahvoja negatiivisia

kuloinen, koet itsesi ahdistuneeksi

tunteita, kuten pelkoa, epävarmuutta ja

tai uupuneeksi tai toimintakykysi

ahdistusta sekä oman lapsuuden käsit-

heikkenee, kärsit ehkä masennuksesta.

telemättömiä asioita. Se voi myös akti-

Raskausajan ja synnytyksen jälkeinen

voida aiemmin koettuja traumaattisia

masennus on yleistä, noin 10−20 pro-

kokemuksia.

senttia äideistä ja isistä kärsii siitä.

Vauvaa odottavia ja vauvaperheitä

Masennus kuluttaa voimia ja voi viedä

kohtaavat ammattilaiset haluavat sinun

ilon odotuksesta ja siksi oireiden pahe-

ja vauvasi parasta. On tärkeää, että ker-

nemista ei pidä jäädä odottamaan vaan

rot rehellisesti voinnistasi, jotta mahdol-

apua kannattaa hakea heti. Pitkittyneen

liset mielenterveyden haasteet voidaan

ja vaikean masennuksen hoitoon tarvi-

tunnistaa ajoissa. Avun hakeminen on

taan ammattiapua.

itsestä ja vauvasta huolehtimista. Ajois-

Äidiksi ja isäksi tulo on mullistava elämänmuutos ja se altistaa myös muil-

sa aloitettu hoito ehkäisee vaikeuksien syvenemistä.

le mielenterveyden häiriöille. Raskaus

Pidä hyvää huolta itsestäsi. Säännöllisestä elämänrytmistä, levosta, ulkoilusta ja ravitsemuksesta kannattaa pitää kiinni vaikeinakin päivinä. Ne suojaavat sinua ja vauvaasi.


Ero odotusaikana Parisuhteen päättyminen odotus-

tapaamiset ja hoito toteutuvat parhaiten.

aikana tuo mukanaan menetyksen ja

Vauvan syntymän jälkeen kannattaa tehdä

surun tunteita. Tulevaisuus voi tuntua

virallinen sopimus lapsen huoltajuudesta,

alkuun pelottavalta ja epävarmalta. Eron

asumisesta ja tapaamisista lastenvalvojan

myötä luovut toisen vanhemman läsnä-

luona. Vahvistettu sopimus luo vanhem-

olosta ja tuesta. Voit olla huolissasi, mi-

pien yhteistyölle selkeät raamit.

ten selviät yksin vauvan kanssa. Pohdit

Ota parisuhteen päättyminen roh-

ehkä toisen vanhemman osallistumista

keasti esille neuvolassa, juttele huolistasi

vauvan hoitoon.

vanhempiesi tai ystävien kanssa. Tukea

Molempien vanhempien on hyvä

saa ammattilaisten lisäksi vertaisryhmis-

tutkia eroon liittyviä tunteitaan, jotta

tä. Voit halutessasi pyytää synnytykseen

yhteistyö vanhempina olisi helpompaa.

mukaan synnytystukihenkilön eli dou-

On hyvä miettiä, millä tavoin toinen van-

lan. Tilanteessasi ei ole mitään hävet-

hempi voi olla mukana odotusajassa ja

tävää. Vaikka ero odotusaikana voi olla

sopia siitä, miten tieto kulkee odotusajan

kuormittavaa, voit tietoisesti vahvistaa

etenemisestä vanhempien välillä. Etu-

niitä ilon tunteita, joita vauvan odotus

käteen voi myös miettiä, miten vauvan

sinussa herättää.

Vauvat syntyvät erilaisiin perheisiin. Teidän perheenne on hyvä ja ainutlaatuinen sellaisena kuin se on.


ätt yminen Ot a pa risuh te en pä uv ol as sa , rohke as ti esille ne sa . si lä h eist esi ka ns puh u tila n te es ta


Päihteet vauvaperheessä Odotusaikaasi saattaa varjostaa oma tai puolisosi alkoholin tai huumeiden käyttö. Olette saattaneet käyttää alkoholia tai muita päihteitä vaikeiden olojen helpottamiseksi. Odotusaikana on tärkeää välttää kaikkia päihteitä vauvan terveellisen kasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Päihteiden vaikutukset kohtuvauvaan voivat olla vakavat. Oma tai puolison päihteiden käyttö voi aiheuttaa sinulle huolta ja stressiä. Molempien vanhempien on tärkeää pohtia omaa päihteidenkäyttöään. Vauva tarvitsee turvalliset vanhemmat jo ollessaan äidin vatsassa. Älä anna häpeän, pelon tai epävarmuuden estää avun hakemista. Oikeanlaisen ja riittävän vankan avun turvin päihteistä voi irtautua. Et ole asian kanssa yksin ja apua on saatavilla.


i, tava t od ot us ai ka as Jo s pä ih te et va rjos on sa at av illa . äl ä jä ä yk sin, ap ua


it se st ää n Vä ki va lt a ei pois tu lk ee n. vauvan sy nt ym än jä ä. lisu us on tä rk eint al rv tu i as uv va ja Sinun


Väkivallan uhka Sinulla ja vauvallasi on oikeus suojaan ja turvaan. Kukaan ei saa satuttaa tai lyödä sinua eikä kohdussa olevaa vauvaa. Väkivalta voi olla henkistä, fyysistä, seksuaalista, taloudellista, uskonnollista, kulttuurista tai digitaalista. Myös uhkailu ja elämänpiirin rajoittaminen on väkivaltaa. Jatkuva pelossa eläminen on kuluttavaa ja raskasta ja sinun hyvinvointisi on tärkeintä kasvavalle vauvalle. Jos pelkäät, että joudut kumppanisi tai jonkun muun väkivallan kohteeksi, älä jää odottamaan ensimmäistä lyöntiä, sillä väkivallalla on taipumus raaistua ajan kanssa. Tee turvasuunnitelma uhkaavien tilanteiden varalle ja kerro tilanteestasi läheisillesi, vaikka se tuntuisi vaikealta. Jos koet negatiivisia tunteita kohdussa olevaa vauvaa kohtaan tai olet huolissasi, että satutat vauvaasi tai olet tehnyt niin, puhu asiasta ammattilaisen kanssa. Ajatukset eivät ole tekoja, mutta voivat ahdistaa ja huolestuttaa sinua eikä niiden kanssa pidä jäädä yksin. Väkivaltainen käytös on sikiölle vaarallista.


h yvä Vauvan od ot us on eisi ä m uu toksia . h et ki te h dä m yönt Ota pulmat puheeksi neuvolassa tai ota yhteyttä suoraan paikkakuntasi Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykseen. Me osaamme auttaa:

Baby Blues -työntekijä voi auttaa jäsentämään odotusaikaan liittyviä tunteita ja ajatuksia. Maksutonta apua saa puhelimitse ja kasvokkain. Vapaaehtoisdoula -koordinaattori löytää sinulle vapaaehtoisen tukihenkilön synnytykseen. Päiväryhmästä saat tukea vauvan odotukseen ja valmistaudut vauvan tuloon yhdessä toisten vanhempien ja ammattilaisten kanssa. Vauvaperheiden ryhmiin voi mennä mukaan jo odotusaikana. Ensikodin kodinomaiseen yhteisöön voi ja kannattaa tulla jo odotusaikana. Pidä kiinni -ensikodit ja avopalvelut on suunnattu perheille, joissa tarvitaan tukea päihteettömään odotus- ja vauva-aikaan. Turvakodit ja väkivaltatyön avopalvelut auttavat, kun lähisuhteissa on väkivaltaa tai sen uhkaa. Ero lapsiperheessä -työstä saat apua erotilanteessa. www.vauvaperhe.fi   www.apuaeroon.fi   www.nettiturvakoti.fi

Ensi- ja turvakotien liitto Asemamiehenkatu 4 | 00520 Helsinki | p. 09 4542 440 |

ensijaturvakotienliitto.fi

GRAAFINEN SUUNNITTELU: ROHKEA RUUSU

Vauvaperhe.fi -chatissä yhdistystemme ammattilainen auttaa ja ohjaa kasvokkaiseen apuun.


Articles inside

Me osaamme auttaa

1min
pages 1, 16

Väkivallan uhka

1min
pages 14-15

Päihteet vauvaperheessä  

1min
pages 12-13

Ero odotusaikana

1min
pages 10-11

Mielenterveys

1min
pages 8-9

Odotusajan stressi

1min
pages 6-7

Onnea. Sinusta on tulossa vanhempi!

2min
pages 2-5
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.