Vapaaehtoinen doula, persia

Page 1

‫‪PERSIA‬‬

‫‪ Doula‬داوطلب‬ ‫– کمک و پشتیبانی‬ ‫برای شام که قرار است‬ ‫مادر یا پدر بشوید‬


‫‪ Doula‬داوطلب‬

‫‪ Doula‬فردی کمکی در انجمن عضو اتحادیه خانه های اول و امن‬ ‫است که در زمان بارداری و تولد نوزاد پشتیبان شامست‪ Doula .‬زبان‬ ‫یونانی است و به معنی خدمتکار زن است‪.‬‬ ‫می توانید با ‪ doula‬در مورد بارداری‪ ،‬زندگی خانوادگی و زایامن صحبت کنید‪ .‬در صورت متایل‬ ‫شام او می تواند برای تشویق و پشتیبانی از شام در هنگام زایامنتان حضور داشته باشد‪ .‬حتی‬ ‫اگر همرس شام هم در زایامن همراهتان باشد‪ ،‬می توانید از ‪ doula‬بخواهید در هنگام زایامن‬ ‫حضور داشته باشد‪.‬‬

‫‪ Doula‬به خواست ها و افکار شام گوش می دهد و به آنچه برای شام و خانواده تان مهم‬ ‫است‪ ،‬احرتام می گذارد‪ Doula .‬مسئولیت پزشکی ندارد‪ ،‬بلکه کار او پشتیبانی و همراهی شام‬ ‫و خانواده تان است‪.‬‬ ‫همه ‪ doula‬های انجمن های اتحادیه خانه های اول و امن‪ ،‬آموزش اولیه و تکمیلی را می‬ ‫گذرانند و هر ماه در دیدارهای ‪ doula‬ها راهنامئی کاری دریافت می کنند‪.‬‬ ‫در هر زمانی از دوران بارداری می توانید با شخص رابط ‪ doula‬های منطقه خود متاس بگیرید‪.‬‬ ‫در صورتی که خانواده شام نیاز ویژه ای دارد‪ doula ،‬داوطلب می تواند به شام کمک مناید‪.‬‬ ‫می توانید در مورد رشایط خود به طور دقیق تر با شخص رابط صحبت کنید‪ .‬با متاس به موقع‬ ‫می توانید اطمینان حاصل کنید که با خود در زایامنتان ‪ doula‬همراه خواهید داشت‪.‬‬ ‫شام و ‪ doula‬یتان با هم قرار خواهید گذاشت که در کجا و چند مرتبه با یکدیگر دیدار کنید‪.‬‬ ‫معموالً تعداد دیدارها از یک تا سه مرتبه پیش از زایامن و چند مرتبه پس از آن است‪.‬‬ ‫کمک ‪ doula‬معموالً برای خانواده رایگان است‪ ،‬ولی در برخی از شهرها ‪ 50-20‬یورو بابت‬ ‫مخارج آن پرداخت می شود‪.‬‬


‫هنگامی که ‪doula‬‬

‫داوطلب از شام پشتیبانی می کند‪:‬‬

‫‪ Doula‬می دانست که ”جریان امور چگونه است”‪ ،‬به عنوان کسی که اولین‬‫بارش است‪ ،‬همه چیز جدید بود‪ doula .‬هم از مادر پشتیبانی می کرد و هم‬ ‫از پدر‪ ،‬شوخی و تشویق می کرد‪ ،‬شجاعت می داد و دست را محکم میفرشد‪.‬‬ ‫او شخصی مهربان و با عاطفه بود‪.‬‬ ‫‪Jaska & Jonna‬‬ ‫ عشق‪ ،‬اعتامد‪ ،‬پشتیبانی‪ ،‬انسانیت‪ ،‬تنفس‪ ،‬آرامش‪ ،‬متاس‪ ،‬حضور‪.‬‬‫‪Doula Linda‬‬ ‫در صورتی که مایل باشید‪ doula ،‬داوطلب می‬ ‫تواند به شام در آغاز شیر دادن هم کمک کند‪.‬‬


Helsinki:

Helsingin ensikoti ry, tel. 040 160 4194, doula@helsinginensikoti.fi

Hämeenlinna:

Kanta-Hämeen perhetyö ry, tel. 044 730 0910, doula@khperhetyo.fi

Iisalmi:

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, tel. 040 192 0112

Jyväskylä:

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, tel. 050 596 5447, jenni.tolvanen@ksetu.fi

Kauhajoki:

Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, tel. 044 977 2022

Kotka:

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry, tel. 044 321 1035, avopalvelu@kletu.fi

Kuopio:

Kuopion Ensikotiyhdistys ry, tel. 044 369 7202, 044 369 7214

Lahti:

Lahden ensi- ja turvakoti ry, tel. 044 777 0292, doula@letk.fi

Lappeenranta:

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry, tel. 040 776 7548, paivaryhma@ek-perhetyo.fi

Oulu:

Oulun ensi- ja turvakoti ry, tel. 040 744 4300, doula@oetk.fi

Outokumpu:

Perheidenpaikka ry, tel. 0400 819 841, doulaohjaaja@perheidenpaikka.fi

Rovaniemi:

Lapin ensi- ja turvakoti ry, tel. 0400 814 946, avopalvelu@lapinensijaturvakoti.fi

Tampere:

Tampereen ensi- ja turvakoti ry, tel. 050 405 7946, annantupa@tetuko.fi, tel. 050 405 7947, hervantatupa@tetuko.fi, tel. 050 405 7948, linnainmaatupa@tetuko.fi

Turku:

Turun ensi- ja turvakoti ry, tel. 0500 967 714, doula@tuentu.fi

‫ ها معموالً به زبان فنالندی یا انگلیسی‬Doula ‫ حتی اگر زبان دیگری صحبت‬.‫کمک می کنند‬ .‫می کنید هم با شجاعت متاس بگیرید‬

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO 2018 • KUVAT: SOFIA JERNSTRÖM

‫ داوطلب می خواهید و یا خودتان‬doula ‫در صورتی که‬ :‫ در گروه وارد شوید‬doula ‫مایلید به عنوان‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.