Rusmedel ur barnets synvinkel. Vad tänker mitt barn när jag dricker?

Page 1

FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM

På svenska

Rusmedel ur barnets synvinkel Va d tänker mi tt bar n nä r jag dr ick er?


Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Du har en liten flicka eller pojke. Det är mycket fart om dagarna, när du lever med ditt barn. Du får följa med när ditt barn växer och lär sig nya saker. Barnet är viktigt för dig och din kärlek och omsorg är viktiga för barnet. Du är famnen, trösten och tryggheten.

Barnets värld är full med nya och förunder-

Flickor och pojkar bygger upp sin

liga saker. Lek är en naturlig del av varje dag.

värld genom att betrakta saker som sker i

Barnets livliga fantasi färgar livet på många

omgivningen och hur människor fungerar.

sätt: en pappkartong blir ett slott och i mörkret

De ser också hur mamma, pappa och andra

kan skuggorna se ut som spöken.

vuxna i den närmaste omgivningen använder

Mellan lekarna behöver barnet en trygg

rusmedel.

och pålitlig förälder.

t föl ja dig ? Vad l är sig bar net gen om at


Bl and all t lig a de t ny a och fรถ ru nder be hรถ ve r ba rnet en tr yg g vu xe n.


He la ba rnet s liv er by gg s på va rd ag sru tin rg . och fö rä lder ns om so


Vad behöver barnet? Barnet formar till stor del sin uppfattning om livet på basis av hurdant det är hemma. En liten flicka eller pojke längtar efter en vanlig vardag och att vara tillsammans med familjen. Du är grunden för ditt barns liv.

Föräldrarnas närvaro och tid som tillbringas

kan förvänta sig ungefär samma saker i dag

tillsammans med dem är viktiga för barnet.

som igår ger en trygghetskänsla.

När föräldrarna tar hand om sitt barn och

Barnet lär sig av sina föräldrar också att

bryr sig om det, lär sig barnet att det är

känna igen och uttrycka känslor. Det är viktigt

värdefullt och älskat.

för den lilla att uppleva att känslor, även

Måltider, skötsel av hygien och sömn ger rytm åt barnets vardag. Barnet litar på att

barnets egna känslor, är tillåtna och att man får visa dem.

föräldern tar ansvar för rytmen i rutinerna

Besvikelser och sorger hör till barnets liv,

i stället för barnet. Hela barnets liv grundas

men barnet borde inte bli tvunget att möta

på den vård som föräldrarna ger. Att barnet

dem ensamt.

Förutsägbarhet i vardagen skapar trygghet för barnet.


Rusmedel förändrar dig Ofta kan föräldern själv tycka att det egna bruket av rusmedel är harmlöst. Ur barnets synvinkel kan situationen verka annorlunda. Barnet är känsligt: det ser, förstår och minns saker bättre än man ofta tänker. Även mammans eller pappans tillfälliga berusning kan kännas främmande eller skrämmande. Du är den viktigaste vuxna personen för ditt barn.

Barnet lägger märke även till en liten

behov samt förmågan att vara närvarande

förändring hos mamman eller pappan.

på ett äkta sätt. Föräldern kanske är fysiskt

En berusad förälder doftar annorlunda än

på plats men i en helt annan värld. Barnet

normalt, talar konstigt och kan även röra sig

kanske glöms bort och blir lämnat ensam

på ett annat sätt än normalt. Mammans eller

ett tag, vilket kan vara skrämmande för

pappans hela väsen kan förändras: en tyst och

barnet. Några minuter är en evighet för ett

lugn förälder kan bli högljudd och livlig eller

uppskrämt barn.

tvärtom. Barnet förstår inte vad ändringen beror på och kan gripas av ångest. Berusning påverkar alltid förälderns förmåga att lägga märke till barnet och dess

När den vuxnes uppmärksamhet försvagas och reaktionerna blir långsammare kan den vuxne också utsätta barnet för olyckor som annars inte skulle ske.

Har du tänkt på hur din berusning verkar ur ditt barns synvinkel?


Ba rnet är kä ns lig t. äv en til l Ba rnet läg ge r mä rk e pp an. ho s ma mm an ell er pa en lit en fö rä ndring


Hemmet borde vara en fristad även för barnet Det beror på barnet hur det upplever mammans eller pappans berusning. Barnet önskar dock att föräldrarna inte alls skulle vara berusade. Nästan alltid blir barnet oroat, skrämt, får ångest och skäms om den egna mamman eller pappan blir berusad. Du skapar hemmet för ditt barn. Användning av rusmedel kan förknippas

Det känns trist för barnet att se en förälder

med gräl och till och med våld. Att höra

vara berusad. Barnet älskar sina föräldrar

eller se gräl skrämmer barnet. Han eller hon

och negativa känslor gentemot dem är

kan bli rädd för sin egen eller förälderns

förvirrande. Barnet kan känna skuldkänslor

del. Återkommande gräl och föräldrarnas

och ilska eller till och med tänka att förälderns

beteende som inte kan förutspås gör hemmet

beteende är barnets eget fel.

otryggt. En spänd stämning och att ständigt vara på sin vakt kräver mycket energi.

Obearbetade känslor är tunga för barnet. De kan få sitt utlopp som ångest och

Föräldrarna kanske lovar barnet sådant

fysiska känningar såsom huvudvärk eller

som de inte på grund av sin berusning kan

magont. Barnet behöver en vuxen som det

göra. Löftet om att gå till simhallen glöms

kan bearbeta svåra frågor och känslor med.

bort i bakfyllan. Barnet blir besviket. Barnet

Barnet funderar i alla fall över saker det sett.

har sett framemot den gemensamma tiden

Barnet blir fritt att leka i lugn och ro när svåra

tillsammans med föräldrarna och besvikelsen

frågor bearbetats tillsammans med det.

känns tung.

Borde du diskutera med ditt barn om användning av rusmedel i er familj? Hurdan stämning har ni i familjen?


Ba rnet är me dl em som andr a. en lik a vik tig fa mi lje h du vis ar Lys sn a pü di tt ba rn oc nom ell er he nne. at t du br yr dig om ho


Alternativ till kvällsöl Även nu lider vart fjärde barn i Finland på något sätt av sin mammas eller pappas användning av rusmedel. En stor del av alkohol som används dricks i hemmen. Varje mamma och pappa borde tänka över sitt förhållande till rusmedel. Hur påverkar din användning av rusmedel din familj?

at t. Di tt ba rn är en sk Föräldern måste få utlopp för sin arbetsstress

däremot leder obemärkt till beroende och

eller trötthet men några kvällsöl är inte jämt

allvarlig otrygghet för barnen. Rusmedel hör

och ständigt det bästa alternativet. Ditt barn

inte till barnfamiljens vardag.

önskar gemensam tillvaro tillsammans med familjen och att du deltar i hans eller hennes

Önskar du en förändring?

lek. I gengäld får du höra barnets skratt och

Om användning av rusmedel i din familj är

se dess glädje!

sådant att ditt barn i det avseende inte kan

All användning av alkohol i barnfamiljer

vara obekymrat, sätt i gång med att ändra

är inte skadligt. Att ibland dricka alkohol

situationen. På mödra- och barnrådgivningen

eller som sällskapsdryck utan att de vuxna

kan du diskutera hurdant stöd just din

blir berusade kan höra till familjens vanor.

familj behöver. Se på rusmedel ur barnets

Regelbunden användning av alkohol

synvinkel.


i pa rk en Et t ge me ns am t be sö k g ell er sk rid sk oå kn in r str ess än ru sm ed el. ge r bä ttr e ut lo pp fö


at ion: Yt te rligar e inform

ensijaturvakotienliitto.fi www.lastenseurassa.fi www.lasinenlapsuus.fi www.mll.fi/perheille/ www.paihdelinkki.fi www.a-klinikka.fi

FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM

Förbundet för mödra- och skyddshem Stationskarlsgatan 4 | 00520 Helsingfors | p. 09 4542 440

ensijaturvakotienliitto.fi

GRAFISK PLANERING: ROHKEA RUUSU (2020)

Se också:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.