Jussi-arbetet

Page 1

FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM

Jussi-arbetet® hjälper le da ti ll vå ld Gr äl be hö ve r in te


Hur bråkar du med din partner eller dina barn? Skriker du? är du hotfull? tar du till fysiska handlingar? Tänker du ibland att du har rätt att övervaka vad din partner gör? Om du känner igen dig själv eller din familj i frågorna, behöver du kanske hjälp. Det kan vara svårt att själv få slut på våldsamt beteende eller hot om det i familjen.

Om det finns barn i din familj lider de av den våldsamma atmosfären, även om barnen själva inte direkt utsätts för våld eller ser det. Du påverkar i stor grad hur trygga dina barn och övriga närstående känner sig. Kanske är det svårt för dig att lösa konflikter. Eventuellt har du inte lärt dig ett konstruktivt sätt att gräla. Om hot eller våld ständigt rubbar dina närståendes säkerhet, påverkar det i hög grad allas välbefinnande.

Jag har lärt mig att förebygga risksituationer. jussi-arbetet hjälper dig om • du har använt våld • du har uppträtt hotfullt • det förekommer kontroll och begränsning i ditt parförhållande • era gräl går för långt • du har agat barn • din partner har sökt sig till ett skyddshem • din partner är våldsam.


Samtal har hjälpt mig att förstå mig själv och min hustru.

Jussi-arbetet hjälper Jussi-arbetet® riktas sig till personer som kommit i kontakt med våld. Det främsta målet med arbetet är att förebygga farliga situationer samt att få slut på bruket om våld. Det är viktigt att kunna känna igen närståendes rädsla, de egna känslorna samt den stämning som föregår våldsamma situationer. I Jussi-arbetet behandlar man problematiken med våldsamt beteende och går

igenom stressfaktorer som leder till hotfulla situationer. Våld eller hot av våld påverkar alltid alla dina närstående. Du får stöd i att fundera över bråk mellan vuxna och våldshandlingar ur barnets perspektiv. Arbetet är allra effektivast om alla familjemedlemmar får hjälp samtidigt. Du kan diskutera denna möjlighet med din kontaktperson.

Jussi-verksamheten koordineras av förbundet för mödraoch skyddshem. Mötena är avgiftsfria för klienten.

Jag har lärt mig att ge utrymme åt människor runt mig.


Jag har lärt mig att lyssna på mig själv.

Jussi-arbete Björneborg: 040 707 9483 Jussi-arbete Helsingfors: 050 301 0748 Jussi-arbete Kotka-Kouvola: 040 554 2917 Jussi-arbete Lahtis: 050 345 4781

MODIGT I TIDEN.

Jussi-arbete S:t Michel: 044 529 3247 Jussi-arbete Rovaniemi: 0400 197 442 Jussi-arbete Uleåborg: 0400 608 943 Jussi-arbete Vasa: 050 330 4372 Jussi-arbete Vanda: 0400 885 510 Jussi-arbete Villmanstrand: 040 765 4953 Jussi-arbete Åbo: 050 408 1806

se!

Mer information på adressen: www.jussityo.fi (på finska)

Information om våld och dess följder samt olika tester (på finska) www.turvakoti.net

Förbundet för mödra- och skyddshem ensijaturvakotienliitto.fi

| Stationskarlsgatan 4 A | 00520 Helsingfors


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.