Förbundet för mödra- och skyddshem

Page 1

Förbundet för mödra- och skyddshem

i dag

Förbundet för mödra- och skyddshem


Varje barn har rätt till trygghet och en bra start i livet.

nd ri ng ar. r fa mi lje rn a i fö rä Fö rb un de t hj äl pe


Ny början Finland betraktas internationellt som ett land med liten fattigdom och små inkomstskillnader. Fattigdomen och inkomstskillnaderna ökar emellertid snabbare i Finland än i de övriga europeiska länderna. Finland blir ojämlikare. Som ett resultat blir områdenas och individernas liv mer fjärran för varandra. Utvecklingen gör särskilt barn, unga och barnfamiljer sårbara. Förbundet för mödra- och skyddshem är en röst och intressebevakare för barn och familjer som lever under svåra omständigheter i samhället. Vi ställer upp för familjerna och tar modigt tag i missförhållanden. Mödrahem grundades i tiden när ensamstående mödrar behövde stöd och skydd och bli upplyfta från skammen. När familjevåldet lyftes fram och omvandlades från ett privat problem till ett samhällsfenomen, uppstod nätverk som hjälper både offer och förövare. Vi pratar inte bara om missförhållanden – vi skrider också till verket för att åstadkomma förändringar både i klientens liv och i samhället. Samhällets utveckling utmanar oss att arbeta för ett jämlikare samhälle där sammanhållningen och gemenskapen blir starkare och de svagare får hjälp. Våra 30 medlemsföreningar på olika håll i Finland erbjuder professionell hjälp och frivilligt stöd som familjer behöver. Föreningarna ger möjligheter till upplevelser av delaktighet och jämlikhet som ger krafter. Varje barn har rätt till trygghet och till ett gott liv. Hjälp som ges vid rätt tidpunkt förhindrar utslagningsutvecklingen och erbjuder en möjlighet till en ny början. Riitta Särkelä Generalsekreterare Förbundet för mödra- och skyddshem 3


Förbundet som opinionsbildare Förbundet för mödra- och skyddshem är en icke vinstdrivande medborgarorganisation. Barnets välmående är både verksamhetens utgångspunkt och dess mål. Vi bedriver ett mångsidigt opinionsbildningsarbete för att barnfamiljernas röst blir hörd och deras nöd sedd i samhällsdebatten.

I ett samhälle där barn lever i fattigdom och där det råder brist på vård och omsorg arbetar Förbundet för mödra- och skyddshem för barnens bästa. Vårt mål är att utslagningsspiralen inte hindrar ett enda barn att växa upp till ett gott liv på dess egna villkor. Vi har insyn i barnfamiljernas vardag och i de förändringar som sker i den. Vår expertis bygger på ett intensivt samarbete med våra medlemsföreningar som hjälper

4

familjerna. Vi samlar in och publicerar

Vi utvecklar nya arbetsmetoder för att

information om de utsatta familjernas

hjälpa familjerna som tampas med allt-

villkor och påverkar statsförvaltningen

mer invecklade problem. Arbetet som

och kommunerna så att de tänker på fa-

gjorts i mödrahemmen sedan 1940-talet

miljerna i sina beslut. Vi arbetar för att

syns i dag exempelvis av det nya mamma-

familjernas budskap förmedlas till bes-

barn-arbetet i fängelser och flyktingför-

lutsfattaren.

läggningar.


en br a mä ta re Ba rn en s va rd ag är le må r. på hu r vå rt sa mh äl

Förbundet för mödraoch skyddshem bär familjernas budskap.

5


Vi hjälper mammor

och pappor att hitt

sina starka sidor so

När man har blivit sedd och hörd själv, kan man ge sitt barn samma upplevelse.

m föräldrar.

a


Föreningarna hjälper människor I medlemsföreningarna i Förbundet för mödra- och skyddshem runt om i landet kan man få hjälp med mycket varierande situationer som belastar vardagen. En familj får hjälp av babyns sömnskola, en annan genom att familjevåldet upphör.

Föreningarnas tjänster utarbetas så att de

Vårt helhetsmässiga tillvägagångssätt

tillgodoser verkliga behov hos männis-

skapar en känsla av trygghet och erbju-

kor. Även om klienter kommer till oss på

der skydd. I våra tjänster ges rehabili-

grund av ett bestämt problem – när det

teringen tid, och målen definieras till-

förekommer berusningsmedel eller våld

sammans med klienten. Föreningarna

i familjen eller när familjens vardag inte

litar på människornas egna resurser och

fungerar – är vårt arbete ett fönster med

förstärker dem.

utsikt över babyns, barnets, den ungas,

Det helhetsmässiga greppet innebär

mammans, pappans och hela nätverkets

också att andra tjänster respekteras på

livssituation.

ett jämlikt sätt. Vi hjälper klienterna att

Med vårt arbete förstärker vi barnfamiljens kontroll över sin vardag och stöder

hitta de övriga tjänster som de behöver från servicesystemet.

växelverkan mellan föräldern och barnet.

Våra medlemsföreningar arbetar enligt

Vi hjälper mamman och pappan att hit-

överenskomna kvalitetskriterier. Deras

ta sina starka sidor bland de svårigheter

genomförande bedöms av personalen,

som drabbat familjen.

de som får hjälp och samarbetspartner tillsammans.

7


Ny start Mödrahemmet hjälpte mig att vara kvinna och mamma.

från mödrahemmet

Annika (24) och hennes flickbaby flyttade direkt från BB till mödrahemmet i Åggelby. Annika, som tidigare använt narkotika, hade varit drogfri men fick ett återfall i graviditetens slutskede. Hon hade stått nära sin far, som var allvarligt sjuk. Fadern avled under Annikas sjätte graviditetsmånad. – Jag fick en plats på mödrahemmet och kunde börja i substitutionsbehandling. Jag fick alla förutsättningar som behövs, sedan hängde allt bara på mig själv. I gemenskapen på mödrahemmet fick jag hjälp av egenvårdarna och stöd av de andra mammorna. – Andra sade att jag är en naturlig mor och att de till och med kunde ta exempel av mig. Den positiva responsen kändes bra. När Annika var yngre hade hon haft en relation med en våldsam man och börjat tro att hon inte kan göra någonting rätt. Flickbabyns pappa deltog aktivt i rehabiliteringen, och även han fick en plats i gemenskapen efter några månader. Nu bor de tre i ett eget hem, och Annika och babyn går i kamrat­ gruppen för tidigare och nuvarande boende i mödrahemmet. Gruppen är viktig eftersom många mammor har sin släkt långt borta och det har varit nödvändigt att bryta alla förbindelser med de tidigare missbrukarkompisarna. – Jag har många frågor som jag gärna pratar om med personer som själva slutfört rehabiliteringen för ett par år sedan. – Till den som överväger att gå till mödrahemmet vill jag säga att det inte kan gå illa om man själv ber om hjälp.


Påverka som medborgare Stödet och omsorgen av de frivilliga i

med svårigheter just nu. De som fått

medlemsorganisationerna i Förbundet

kunskaper genom personliga erfaren-

för mödra- och skyddshem komplette-

heter har en viktig uppgift också när

rar servicen som ges av yrkesutbildade

Förbundet för mödra- och skyddshem

personer. Hjälparbetet får sin styrka

arbetar för att påverka beslutsfattarna

genom samarbetet mellan yrkesutbil-

för att värna familjer som hamnat i svå-

dade personer och frivilliga.

righeter och säkerställa att de får hjälp.

För frivilliga erbjuder verksamheten

Formerna för deltagande i förenin-

ett meningsfullt sätt att hjälpa barn

garnas verksamhet varierar från ort till

och familjer i deras vardag. Förbundet

ort. En frivillig kan vara exempelvis en

och dess medlemsföreningar ger de

stödperson, renoveringshjälp, handle-

frivilliga inskolning och stöd i deras

dare i en fritids- eller kamratgrupp eller

uppgifter.

ansvarsperson för loppmarknaden. Det

Personer som själv upplevt och

viktigaste är viljan att hjälpa och för-

klarat sig genom svåra livsskeden har

mågan att möta den andra människan

mycket att ge till dem som kämpar

med en godkännande attityd.

Det är alltid värmande att träffa personalen på loppmarknaden, även om jag inte längre är klient och står nu på mina egna ben. Det gör mig mycket glad om jag nu kan hjälpa andra familjer genom att ge dem lite av min tid.

9


Wilenius och

pojkarna

LEIF WILENIUS (65) flyttade från Helsingfors till Rovaniemi, när han pensionerades. Samtidigt sökte han sig till en kurs i frivilligarbete i Lapplands mödra- och skyddshemsförening. Arbetarskyddschefens uppgifter byttes mot att ge stöd till människor i kristelefonen och skyddshemmet. Det viktigaste uppdraget har varit att gå ut på stan med två bröder i skolåldern, vilkas familj stannade relativt länge i skyddshemmet. – Vi gick först på biblioteket, sedan på bio och därefter besökte vi vetenskapscentret. Av en slump ordnades här också en utställning för gamla bilar. Bilutställningen gav Leif Wilenius och pojkarna idén att jämföra världen i dag med världen när Wilenius var 9 år. – Då fanns inga tv-apparater eller andra manicker. Det var nästan svårt för pojkarna att tro det.

Jag såg en tidnings­­ annons om att det behövs folk.

Wilenius tycker att det är viktigt att de unga får stöd. De har hela livet framför sig. Det kan uppstå många problem även om man har goda utgångspunkter, och därför är det viktigt att försöka sköta om att alla får en så bra start i livet som möjligt. – Och visst ger det mig själv en hel del när jag upptäcker att jag kan hjälpa när hjälp behövs. Det är sist och slutligen inte fråga om särskilt stora saker. – Det räcker att man är med, sitter bredvid, pratar och lyssnar.


Påverkande barnskyddsorganisation som bryr sig Den riksomfattande barnskyddsorganisationen Förbundet för mödra- och skyddshem hjälper barn och familjer som lever under svåra och otrygga omständigheter samt förebygger familjevåld. Förbundet fungerar som en centralorganisation för 30 medlemsföreningar. Medlems­ föreningarna runt om i Finland driver 10 mödrahem, 6 mödrahem som är specialiserade på behand­ling av missbruksproblem, samt 12 skyddshem. En del av föreningarna koncentrerar sig på öppenvårdstjänster. Medlemsföreningarnas tjänster används årligen av fler än 10 000 personer av vilka cirka 4 000 är barn. och över 1 500 vuxna.

Mödrahemmen är avsedda för småbarns-

Mödrahem som är specialiserade på vård

familjer som behöver individuellt och

av gravida kvinnor och på behandling av

Det viktigaste i arbetet för att minska

starkt stöd och som har brister i kontrol-

missbruksproblem i småbarnsfamiljer

familjevåldet är att sköta om att de som

len över sin vardag, interaktionen mellan

kombinerar barnskydd med missbrukar-

utsatts för våld och barnen i familjen är

babyn och föräldern och i barnskötseln.

rehabilitering. Dessa mödrahem och öp-

trygga. Även de som betett sig våldsamt

Det kan förekomma till exempel psykiska

penvårdsenheterna i anslutning till dem

får hjälp.

problem eller missbruk i familjen. Föräld-

hjälper varje år 250 familjer som väntar

rarna kan vara mycket unga eller leva i en

eller har fått barn.

Andra professionella öppenvårds­ tjänster är bland annat Baby blues- och

Skyddshemmet ger råd och hjälp till

daggruppsverksamheten för småbarns-

Mödrahemmet förstärker förhållan-

offer för familjevåld dygnet runt. Skydds­

familjer och Alvari-familjearbetet som

det mellan babyn och föräldrarna samt

hemmen är avsedda som kortvariga fri­

hjälper utbrända familjer att få sin vardag

stödjer modern och fadern att bättre växa

städer när det är omöjligt eller direkt

under kontroll.

in i rollen som förälder. Varje år bör-

farligt att stanna hemma på grund av

I arbetet som vi gör med föräldrar som

jar drygt 200 familjer sitt familjeliv i

våld, hot eller rädsla. Skyddshemmen

håller på att skiljas betonar vi att föräldra-

mödrahemmen. Stödet fortsätter med

hjälper årligen över 1 000 familjer, och

skapet också fortsätter efter skilsmässan.

öppenvårdstjänsterna som byggts kring

öppenvårdstjänsterna inom det vålds­

mödrahemmen.

förebyggande arbetet nästan 300 barn

kultur som är ny för dem.

Hjälp på webben: www.turvakoti.net 11


ny bö rj an .

Medlemsföreningarna i Förbundet för mödra- och skyddshem rf. Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys ry Helsingin ensikoti ry

Pienperheyhdistys ry

Kaapatut Lapset ry

Pohjois-Karjalan ensikoti ry

Kanta-Hämeen perhetyö ry

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry

Pääkaupungin Turvakoti ry

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry

Raahen ensi- ja turvakoti ry

Kuopion Ensikotiyhdistys ry

Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Kvinnohusföreningen i Jakobstadsnejden rf

Turun ensi- ja turvakoti ry

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Lahden ensi- ja turvakoti ry

Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Vantaan Turvakoti ry

Lapsen Kengissä ry

VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry

Lapsen Oikeus Väkivallattomaan Elämään LOVE ry

Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry

Lyömätön Linja Espoossa ry

Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Oulun ensi- ja turvakoti ry

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

Förbundet för mödra- och skyddshem rf. // Stationskarlsgatan 4 A // 00520 Helsingfors www.ensijaturvakotienliitto.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.