Page 1

Instrukcja obsułgi PN 51-1055DOpH/wersja K Grudzień 2004

Model SOLU COMP® II Dwuwejściowy analizator rozpuszczonego tlenu/pH


WAŻNE POUCZENIE

OSTRZEŻENIE

PRZECZYTAĆ TĘ STRONĘ PRZED

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

ROZPOCZĘCIEM PRACY! Urządzenia Rosemount Analytical są jednymi z najlepszych na świecie. Są one projektowane i testowane zgodnie z wymaganiami wielu norm międzynarodowych. Wyroby te bazują na zaawansowanej technologii i dla zapewnienia ciągłej pracy zgodnie ze specyfikacją technologiczną muszą być prawidłowo zainstalowane, używane i konserwowane. Należy stosować się do wymagań niniejszej instrukcji obsługi i uwzględnić ją w programie bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji produktów Rosemount Analytical. Praca urządzeń w warunkach niezgodnych z określonymi przez producenta może być przyczyną zmniejszenia bezpieczenstwa ich stosowania. • Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do utraty życia, obrażeń ciała, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń i utraty gwarancji. • Jeżeli niniejsza instrukcja jest niewłaściwa to proszę telefonować pod numer 1-800-854-8257 (lub lokalnego dostawcy) dla uzyskania właściwej. Przechowywać instrukcje dla przyszłych potrzeb. • Jeżeli niezrozumiały jest którykolwiek rozdział instrukcji należy zwrócić się po wyjaśnienia do przedstawiciela firmy Rosemount. • Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, uwag i instrukcji znajdujących się na przyrządzie.

Urządzenie podwójnie izolowane. • Podłączanie przewodów i serwisowanie urządzenia wymaga dostępu do elementów pod napięciem. • Przed przystąpieniem do naprawy należy odłączyć urządzenie od zasilania oraz odłączyć zaciski przekaźnika. • Wszystkie drzwi i pokrywy muszą być zamknięte! • Przewody sygnałowe muszą wytrzymywać napięcie co najmniej 240 V. • Elementy przewodzące muszą być uziemione. • Niepodłączone przewody muszą być zawsze starannie zaizolowane, a przepusty kablowe - zaślepione (NEMA 4X). • Instalacja elektryczna musi spełniać wymagania norm krajowych i lokalnych. • Urządzenie może pracować tylko przy zamontowanych i zamkniętych pokrywach (przedniej i tylnej). • W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy urządzenie musi być zasilane 3-przewodowym kablem z uziemieniem. Uziemienie musi zostać właściwie podłączone.

• Odpowiedzialno ść za p rowid łową konfigurację i użytkowanie urządzenia ponosi użytkownik.

• Przeszkolić personel w zakresie prawidłowej instalacji, obsługi i konserwacji. • Instalować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji i wymaganiami krajowych norm i przepisów. Podłączyć do właściwego zasilania elektrycznego i pneumatycznego podanego w niniejszej instrukcji. • Należy stosować tylko orginalne części zamienne. Wymiany może dokonać tylko wykwalifikowany technik. Stosowanie innych niż zalecane przez Rosemount części zamiennych, może pogorszyć jakość i bezpieczeństwo pracy przyrządu lub spowodować nieprawidłową jego pracę, a nawet być przyczyną porażenia elektycznego lub pożaru. • Dla bezpieczeństwa i ochrony przed porażeniem wszystkie drzwi i pokrywy muszą być zamknięte. • Praca urządzeń w warunkach niezgodnych z określonymi przez producenta może być przyczyną zmniejszenia bezpieczenstwa ich stosowania.

Emerson Process Management ul. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa Tel: (+48) 22 45 89 200 Fax: (+48) 22 45 89 231

© Rosemount Analytical Inc. 1998

UWAGA To urządzenie może wytwarzać zakłócenia radiowe. Niewłaściwa instalacja lub działanie urządzenia może być przyczyną wzrostu zakłóceń. Dotychczas nie prowadzono badań dotyczących generowanego poziomu zakłóceń i dlatego użytkownik powinien sam ocenić i ewentualnie korygować ich wpływ na pracę pozostałych urządzeń.

UWAGA To urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w przemyśle lekkim, w budynkach mieszkalnych lub obiektach handlowych bez certyfikatu EN50081-2.


SZYBKIE URUCHOMIENIE opcja QUICK START DLA ANALIZATORA ROZPUSZCZONEGO TLENU/pH MODEL SOLU COMP II (Opcje Modelu 1055-25-32 i 1055-25) 1. Przeczytaj Rozdział 2.0 dotyczący Instalacji. 2. Podłącz czujnik (czujniki) do analizatora. Patrz - schematy poniżej. Dodatkowo przeczytaj instrukcję obsługi czujnika. Podłącz alarmy, wyjścia i zasilanie wg poniższych schematów.

Schemat połączeń dla Solu Comp II Model 1055-01-10 (Montaż panelowy, zasilanie 115/230 Vac)

Schemat połączeń dla Solu Comp II Model 1055-01-11 (Montaż na ścianie/rurze, zasilanie 115/230 Vac)

Schemat połączeń dla Solu Comp II Model 1055-02-10 (Montaż panelowy, zasilanie 24 Vdc)

Schemat połączeń dla Solu Comp II Model 1055-02-11 (Montaż na ścianie/rurze, zasilanie 24 Vdc)

3. Po dokładnym sprawdzeniu połączeń podłącz zasilanie do analizatora.

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE


4. Ekran szybkiego uruchomienia Quick Start pojawia się zaraz po pierwszym podłączeniu analizatora Solu Comp II do zasilania. a. migające pole określa położenie kursora. b. przy pomocy przycisków (strzałek) W lub X przesuwaj kursor w prawo lub lewo, na wymagane pole. Przyciskami S lub T zmieniana jest (zwiększana lub zmniejszana) wartość liczbowa parametru. Przyciski S lub T służą też do zmiany położenia przecinka po liczbie całkowitej. c.

naciśnij przycisk ENTER aby zachować ustawienia. Aby wyjść z opcji bez zapisywania zmian należy nacisnąć przycisk EXIT. Naciśnięcie przycisku EXIT spowoduje również powrót wyświetlacza do poprzednio wybranej opcji menu.

English Espaæol

Fran ais >>

5. Wybierz język obsługi. Przyciskiem >> przewiń możliwe opcje wyboru.

6. Wybierz liczbę czujników podłączonych do analizatora.

# of sensors? One

Tw o

UWAGA Jeżeli wybrano One dostępny będzie tylko czujnik S1 (rozpuszczonego tlenu). W przypadku pojedynczego pomiaru nie wybierać opcji S2 (pH/ORP).

S1Manufacurer? Rosemount

Other

Other

8. Wybrać rodzaj zastosowania; np. Biopharm w przypadku zastosowania w przemyśle farmaceutycznym. Other - dla innych opcji, np. napowietrzania basenów, zbiorników wody pitnej itp.

%sat

9. Wybrać jednostki pomiarowe. Ekran obok wyświetli się tylko w przypadku gdy w kroku 7 i 8 wybrano odpowiednio Rosemount lub Other. Jeżeli nie - nie będzie możliwości wyboru jednostki ppb. Dla czujnika 499A TrDO należy wybrać ppb.

S1Application? Biopharm

S1 units in? ppm

ppb

S2Measure? Redox

pH ORP

10. Wybrać rodzaj pomiaru dla czujnika 2 - pH, redox lub ORP. Jeżeli analizator został skonfigurowany tylko do pomiaru rozpuszczonego tlenu to ten ekran się nie pojawi.

11. Wybrać skalę w jakiej będzie mierzona temperatura.

Temperature in? *C

7. Należy wybrać producenta czujnika rozpuszczonego tlenu Sensor 1 (DO); Rosemount Analytical lub inny.

*F

12. Zostanie wyświetlony główny ekran na wyświetlaczu. Wyjściom i alarmom zostaną przypisane ustawienia fabryczne. Aby je zmienić należy zapoznać się z procedurami opisanymi w Rozdziale 5.0 Programowanie analizatora. Przywracanie nastaw fabrycznych i powrót do opcji Quick Start opisany jest w Rozdziale 5.10.


SCHEMAT BLOKOWY MENU DLA POMIARÓW ROZPUSZCZONEGO TLENU/pH

SZYBKIE URUCHOMIENIE ANALIZATORA


MODEL SOLU COMP II

SPIS TREŚCI

DWUWEJŚCIOWY ANALIZATOR ROZPUSZCZONEGO TLENU/pH MODEL SOLU COMP II SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł

Strona

1.0

OPIS I SPECYFIKACJA .........................................................................................

1

1.1

Właściwości i zastosowania ....................................................................................

1

1.2

Specyfikacja ............................................................................................................

2

1.3

Informacje dotyczące zamówienia ..........................................................................

8

2.0

INSTALACJA ..........................................................................................................

11

2.1

Rozpakowanie i sprawdzenie ..................................................................................

11

2.2

Instalacja .................................................................................................................

11

3.0

OKABLOWANIE .....................................................................................................

15

3.1

Przygotowanie otworów kablowych ........................................................................

15

3.2

Zasilanie, alarm wyjścia i podłączenia czujników ...................................................

15

4.0

WYŚWIETLACZ I DZIAŁANIE ................................................................................

19

4.1

Wyświetlacz ............................................................................................................

19

4.2

Klawiatura ...............................................................................................................

19

4.3

Programowanie i kalibracja analizatora Solu Comp II - przewodnik .......................

20

4.4

Kod zabezpieczający ..............................................................................................

21

4.5

Funkcja zatrzymania ...............................................................................................

21

5.0

PROGRAMOWANIE ANALIZATORA ....................................................................

22

5.1

Wiadomości ogólne .................................................................................................

22

5.2

Zmiana ustawień początkowych .............................................................................

22

5.3

Konfigurowanie i ustawianie wyjść ..........................................................................

25

5.4

Konfigurowanie alarmów i przypisanie ustawień ....................................................

27

5.5

Wybieranie typu pomiaru ........................................................................................

30

5.6

Wybór jednostek temperatury i ręcznej lub automatycznej kompensacji temperatury

33

5.7

Ustawianie kodu zabezpieczającego .......................................................................

34

5.8

Eliminowanie szumów .............................................................................................

35

5.9

Jeden lub dwa czujniki na wejściu ..........................................................................

35

5.10

Przywracenie fabrycznej kalibracji i ustawień domyślnych .....................................

36

5.11

Wybieranie ekranu domyślnego, jednostek i kontrastu ekranu ...............................

36

i


MODEL SOLU COMP II

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI - cd Rozdział Tytuł

Strona

6.0

KALIBRACJA .........................................................................................................

6.1

Wprowadzenie ........................................................................................................

38

6.2

Kalibracja temperatury ............................................................................................

39

6.3

Kalibracja - rozpuszczony tlen ................................................................................

41

6.4

Autokalibracja - pH ..................................................................................................

45

6.5

Ręczna kalibracja - pH ............................................................................................

47

6.6

Standaryzacja - pH ..................................................................................................

49

6.7

Wprowadzanie znanego nachylenia krzywej elektrody - pH ...................................

50

6.8

Kalibracja ORP .......................................................................................................

51

7.0 7.1 7.2

KONSERWACJA ................................................................................................... Przegląd .................................................................................................................. Części zamienne .....................................................................................................

52 52 52

8.0

USUWANIE USTEREK ..........................................................................................

55

8.1

Przegląd ..................................................................................................................

55

8.2

Usuwanie usterek za pomocą kodów błędów .........................................................

55

8.3

Usuwanie usterek kiedy nie wyświetla się informacja o błędzie - tlen .....................

57

8.4

Usuwanie usterek kiedy nie wyświetla się informacja o błędzie - pH ......................

60

8.5

Usuwanie usterek kiedy nie wyświetla się informacja o błędzie - ogólnie ...............

63

8.6

Symulacja wejść - rozpuszczony tlen .....................................................................

63

8.7

Symulacja wejść - pH ..............................................................................................

64

8.8

Symulacja temperatury ............................................................................................

65

8.9

Pomiar napięcia odniesienia ...................................................................................

66

9.0 9.1

SERWIS URZĄDZEŃ ............................................................................................. Informacje ogólne ....................................................................................................

67 67

9.2

Naprawy gwarancyjne .............................................................................................

67

9.3

Naprawy pogwarancyjne..........................................................................................

68

H ii

38


MODEL SOLU COMP II

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI - cd WYKAZ RYSUNKÓW Numer

Tytuł

Strona

2-1

Instalacja panelowa analizatora ..............................................................................

2-2

Instalacja montażu na rurze ....................................................................................

13

2-3

Instalacja montażu na powierzchni .........................................................................

14

3-1

Usuwanie zaślepek otworów kablowych .................................................................

15

3-2

Schemat połączeń dla Solu Comp II model 1055-01-10 ......................................... (Montaż panelowy, zasilanie 115/230Vac)................................................................

16

Schemat połączeń dla Solu Comp II model 1055pH-02-10 ..................................... (Montaż panelowy, zasilanie 24Vdc) ........................................................................

16

3-4

Schemat połączeń dla Solu Comp II model 1055pH-01-11 ..................................... (Montaż na ścianie/rurze, zasilanie 115/230Vac) .....................................................

17

3-5

Schemat połączeń dla Solu Comp II model 1055pH-02-11 ..................................... (Montaż na ścianie/rurze, zasilanie 24Vdc)..............................................................

17

3-6

Czujnik tlenu ze standardowym okablowaniem .......................................................

18

3-7

Czujnik tlenu z optymalnym EMI/RFI lub przewodem Variopol ...............................

18

3-8

Okablowanie czujników Model Hx438 i Gx448 .......................................................

18

4-1

Główne ekrany wyświetlacza podczas normalnej pracy analizatora .......................

19

4-2

Klawiatura analizatora Solu Comp II .......................................................................

19

5-1

Przypisanie wyjść 1 i 2 ............................................................................................

25

5-2

Przebieg alarmu wysokiego ....................................................................................

27

5-3

Przebieg alarmu niskiego ........................................................................................

27

6-1

Prąd czujnika w funkcji stężenia rozpuszczonego tlenu ..........................................

41

6-2

Nachylenie krzywej kalibracji i przesunięcie ............................................................

45

7-1

Widok części składowych analizatora Solu Comp II ............................................... (wersja do montażu panelowego) ............................................................................ Widok części składowych analizatora Solu Comp II ............................................... (wersja do montażu na rurze/powierzchni)............................................................... Podłączenie opornika dekadowego .........................................................................

54 63

Symulacja pH na wejściu w przypadku, gdy przedwzmacniacz znajduje się .......... w analizatorze .........................................................................................................

64

Symulacja pH na wejściu w przypadku, gdy przedwzmacniacz znajduje się .......... w czujniku ................................................................................................................

64

8-4

Trójprzewodowy termoelement RTD .......................................................................

65

8-5

Symulacja wejść RTD ..............................................................................................

65

8-6

Sprawdzanie zatrucia elektrody odniesienia ............................................................

66

3-3

7-2 8-1 8-2 8-3

12

53

WYKAZ TABEL Numer

Tytuł

Strona

5-1

Ustawienia domyślne ..............................................................................................

23

7-1

Części zamienne dla analizatora Solu Comp II (wersja do montażu panelowego) .

53

7-2

Części zamienne dla analizatora Solu Comp II (wersja do montażu na ................. rurze/powierzchni) ...................................................................................................

54

iii


INFORMACJE DOTYCZĄCE PONIŻSZJ INSTRUKCJI Instrukcja obsługi zawiera opis instalacji i działania dwuwejściowego analizatora rozpuszczonego tlenu/pH model SOLU COMP II. Poniższa lista zawiera wykaz zmian wprowadzonych w kolejnych wersjach instrukcji obsługi dla tego urządzenia. Nr Wersji

Data

Uwagi

0

1/01

Jest to najstarsza, wstępna wersja instrukcji. Instrukcja była modyfikowana tak aby spełniała standardy dokumentacji firmy Emerson oraz uwzględniała zmiany z oferowanym urządzeniu.

A

2/02

Wprowadzono korektę specyfikacji danych urządzenia.

B

7/02

Dodano certyfikat UL urządzenia.

C

11/02

Usunięto opcję kod 41.

D

2/03

Wprowadzono korektę specyfikacji danych oraz informacji dotyczących konserwacji urządzenia.

E

4/03

Zaktualizowano dane CE.

F

8/03

Wprowadzono drobne zmiany w tekście na stronach 52, 57, 63.

G

3/04

Skorygowano dane dotyczące H2SO4 i zalecanych czujników na stronach 4 i 6.

I

10/04

Uaktualniono rysunki dotyczące montażu na stronach 13 i 14.

J

11/04

Uaktualniono rysunek montażowy na stronie 12.

K

12/04

Skorygowano dane dotyczące USP.


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

ROZDZIAŁ 1.0. OPIS I SPECYFIKACJA 1.1 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA 1.2 SPECYFIKACJE 1.3 INFORMACJE ZAMÓWIENIOWE I AKCESORIA 1.1 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA Analizatory Solu Comp II dostępne są w wersji jedno- i dwukanałowej z możliwością pomiaru ph/ ORP, rezystywności/ przewodności/TDS, stężenia procentowego, współczynnika konduktywności, całkowitego lub wolnego chloru, rozpuszczonego tlenu, rozpuszczonego ozonu w ilości ppm i ppb, przepływu oraz temperatury. Analizator Solu Comp II w wersji dwukanałowej, dzięki możliwości łączenia pomiarów, zmniejsza koszt ich przeprowadzania oraz wymaga mniej miejsca do montażu. OPCJA MULTIMETRYCZNA pozwala na wykorzystanie analizatora Solu Comp II do przeprowadzania pomiarów różnych wielkości procesowych za pomocą tylko jednego urządzenia. Dzięki temu możliwe jest istotne zredukowanie liczby dodatkowych mierników. SZYBKIE URUCHOMIENIE: Ekran szybkiego uruchomienia pojawia się zaraz po podłączeniu analizatora Solu Comp II do zasilania. Ekran zawiera proste instrukcje dotyczące wprowadzania liczby czujników, jednostek pomiarowych i wersji językowej. Analizator jest gotowy do pracy już po kilku minutach. MENU: Menu jest czytelne i pozwala w łatwy sposób przeprowadzić kalibrację, zaprogramować analizator czy przejść przez inne procedury. Analizator nie ma fabrycznie ustawionego kodu dostępu. DWA WEJŚCIA I WYJŚCIA: Solu Comp II może współpracować z jednym lub dwoma czujnikami. Dwa izolowane wyjścia 4-20 mA mogą być przypisane do jednego lub dwóch dowolnych pomiarów dokonywanych przez analizator lub do jednego z pomiarów i temperatury. Możliwe jest również ustawienie tłumienia oraz liniowego lub logarytmicznego wyjścia prądowego.

które mogą być podporządkowane realizowanym pomiarom i temperaturze. Alarmy mogą być skonfigurowane jako wysokie, niskie lub USP1. Trzeci alarm może być skonfigurowany jako alarm błędu. Będzie się on aktywował w chwili wykrycia nieprawidłowości w pracy czujnika lub analizatora. OBUDOWA: Wersja do montażu panelowego dostosowana jest do standardowych nacięć 1/2 DIN, a jej niewielka głębokość umożliwia łatwe zamontowanie w obudowach typu Hoffman. W zestawie do montażu panelowego dostępna jest także uszczelka zapewniająca większą odporność na zmiany atmosferyczne warunków pracy. Obudowa do montażu na powierzchni/rurze wyposażona jest w samogwintujące wkręty do montażu na powierzchni. Zestaw do montażu na rurze przystosowany jest do rury o średnicy 2". WYŚWIETLACZ: dwuliniowy, 16-znakowy, podświetlany wyświetlacz może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta. Menu i komunikaty są dostępne jest w kilku wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej lub portugalskiej. Wszystkie informacje i komunikaty są dostępne po naciśnięciu przycisku. TEMPERATURA: Większość pomiarów (oprócz pomiarów ORP i przepływu ) wymaga kompensacji temperatury. Analizator Solu Comp II automatycznie rozpoznaje termoelement (Pt 100 lub Pt 1000) wbudowany w czujnik Rosemount Analytical. Po rozpoznaniu przez analizator termoelementu, można ustawić wyświetlanie wartości temperatury w °C lub °F. Istnieje także możliwość przypisania jednego lub więcej alarmów i/lub wyjść prądowych do zmian temperatury. Jeśli wykonywane są dwa pomiary temperatury, do każdego z nich mogą być przyporządkowane oddzielne alarmy i wyjścia prądowe. 1alarm USP tylko dla pomiaru oporności/przewodności.

ALARMY: Analizator Solu Comp II wyposażony jest w trzy, w pełni programowalne styki przekaźnikowe,

1


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

1.2 SPECYFIKACJA - Ogólna Obudowa: ABS. Wersje do montażu panelowego, na rurze i na powierzchni o stopniu ochrony NEMA 4X/CSA 4 (IP65). Wymiary Panel (opcja -10): 155 x 155 x 94.5 mm Powierzchnia/Rura (opcja -11): 158 x 158 x 82 mm; zobacz strona 5 wymiary obręczy do montażu na rurze. Otwory kablowe: PG 13.5 lub 1/2 cala PG13.5 Wyświetlacz: Dwuliniowy, podświetlany, 16-znakowy. Wysokość znaku: 4.8 mm. Wyświetlacz może zostać przystosowany do indywidualnych potrzeb klienta. W zależności od ilości czujników, dostępnych jest 14 różnych konfiguracji ekranu. Temperatura otoczenia i wilgotność: od 0 do 50°C. RH 5 do 95% (nie kondensująca). Uwaga: analizator może działać w zakresie -20 do +60°C, jednak mogą wtedy występować błędy w wyświetlaniu danych. Zasilanie: opcja -01: 115/230 Vac ±15%, 50/60 Hz ±6%, 8.0W opcja -02*: 24 Vdc ±15%, 6.0W Instalacja kategorii II

* przy zasilaniu +24Vdc stosować tylko urządzenia spełniające wymagania NEC Class II lub UL (UL 1950).

Sprzęt chroniony za pomocą podwójnej izolacji.

RFI/EMI: LVD:

EN-61326 EN-61010-1

Wejście: Do wyboru jedno lub dwa wejścia czujnika. Możliwość pomiarów pH/ORP, przewodności/oporności, przewodności toroidalnej, przepływu, chloru, rozpuszczonego tlenu, rozpuszczonego ozonu.W wersji do pomiarów w warunkach polowych użytkownik może zmieniać pomiary na jednym lub na obu wyjściach. W przypadku pomiaru przewodności kontaktowej należy użyć termoelementu Pt 1000. Do innych pomiarów nadają się termoelementy Pt100, Pt 1000, jak również 22k NTC (tylko tlen rozpuszczony). Wyjścia: Dwa izolowane wyjścia 4-20 mA lub 0-20 mA (nastawne, linearne lub logarytmiczne). Maksymalne obciążenie 600 W. Dostępne jest także wyjście tłumione ze stałą czasową 5 sekund (ustawianie przez użytkownika). Alarmy: Trzy styki przekaźnikowe dla pomiarów procesowych lub temperatury. Alarm 3 może zostać skonfigurowany jako alarm błędu. Każdy z nich może być ustawiony niezależnie. Przebieg alarmu (wysoki, niski czy USP*) oraz strefa nieczułości są programowane przez użytkownika. Alarm USP* może zostać tak zaprogramowany, aby aktywował się w chwili, kiedy przewodność znajduje się w przedziale ustalonej przez użytkownika granicy procentowej. *pomiar tylko przewodności/oporności

Eksploatacja w obszarach zagrożonych wybuchem: Klasa I, strefa 2, Grupa A, B, C i D

4 STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA: W przypadku zanieczyszczenia pomiaru przewodności opadami deszczu, śniegu lub kurzem, używamy funkcji Extended Environmental Outdoor. (tylko w obszarach zagrożonych wybuchem)

Eksploatacja w typowych warunkach: (-68 tylko)

12RN

2 STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA: w typowych warunkach pracy nie występuje zagrożenie zanieczyszczeniami przewodzącymi. Jednakże należy brać pod uwagę możliwość ich wystąpienia.

2

Styki przekaźnikowe: Typ C, pojedynczy biegun podwójny przepływ, uszczelnienie żywicą epoksydową 28 Vdc 115 Vac 230 Vac

Rezystywny 5.0 A 5.0 A 5.0 A

Induktywny 3.0 A 3.0 A 1.5 A

Wartość połączeń terminalnych: rozmiar przewodów 26-14 AWG Ciężar/ciężar wysyłkowy: (w zaokrągl. do 0.5 kg): 1.5 kg/2.0 kg


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

PRZEWODNOŚĆ KONTAKTOWA (kody -20 i/lub -30 ) Pomiar przewodności przeprowadzany jest w zakresie od 0 do 20 000 µS/cm. Możliwość wyświetlania wartości przewodności, oporności oraz TDS (całowicie rozpuszczone substancje stałe). Dostępne są trzy algorytmy korekcji temperatury: wody o wysokiej czystości (rozcieńczony chlorek sodu), przewodności jonowej (rozcieńczony kwas solny) oraz ustawianego liniowego współczynnika temperaturowego (od 0 do 5.00%/°C). Funkcja korekcji temperatury może być wyłączona, co pozwala na wyświetlanie niekorygowanych wartości przewodności.

ZALECANE CZUJNIKI: Analizator Solu Comp II współpracuje z czujnikami przewodności kontaktowej Endurance z serii 400 (termoelement Pt 1000). Model 400 wkręcany czujnik przewodności Model 400VP - wkręcany czujnik przewodności z przyłączem 6.0 VP Model 401 - wkręcany czujnik przewodności (z wyjątkiem modelu 401-15) Model 402 - czujnik wciągany z zaworem kulowym

SPECYFIKACJA Zakres 0.055 - 9.99 µS/cm

Stała celki (/cm) 0.01

10 - 50 µS/cm 0.055 - 500 µS/cm

0.01 0.1

0.055 - 5000 µS/cm

1.0

0 - 5 mS/cm

1.0

0 - 20 mS/cm

10

Dokładność1,2 0.9% odczytu lub ±0.002 µS/cm ±2% odczytu ±2% odczytu lub ±0.1 µS/cm ±2% odczytu lub ±1 µS/cm ±2% odczytu lub ±0.001 mS/cm ±2% odczytu lub ±0.01 mS/cm

ANALIZATOR (WEJŚCIE PRZEWODNOŚCIOWE) Dokładność pomiaru temperatury2: 0.9% odczytu Dokładność pomiaru temperatury2: ±0.1°C w zakresie od 5°C do 100°C; ± 1°C w zakresie od 101°C do 200°C

Model 402 VP - czujnik wciągany z zaworem kulowym ze złączem 6.0 VP Model 403 - czujnik z kołnierzem sanitarnym Model 403 VP - czujnik z kołnierzem sanitarnym ze złączem 6.0 VP Model 404 - czujnik przepływowy Analizator Solu Comp II możne także współpracować z czujnikami Rosemount Analytical modele 140, 141, 142 oraz 150 posiadającymi termoelement Pt 100. Sprawdź w tabeli poniżej właściwe wartości stałej celki.

Zakres, µS/cm 0.0 do 50 5 do 500 50 do 5,000 500 do 20,000

Stała celki, /cm 0.01 0.1 1.0 10

Stabilność: 0.5% odczytu miesięcznie

Przewodność stosunkowa (kody -20 -30):

Wpływ temperatury otoczenia: ± 0.05 % odczytu/°C

Analizator Solu Comp II może pracować jako jako analizator stosunkowy lub urządzenie regeneracyjne (% przejścia lub % tłumienia). Wartość przewodności odczytana z drugiego czujnika jest zawsze wyświetlana.

Dokładność wyjścia analogowego: ± 0.1 mA. Korekcja temperatury: Woda o wysokiej czystości (rozpuszczony chlorek sodu), przewodność jonowa (rozpuszczony kwas solny), liniowy współczynnik temperatury (od 0.0 do 5.00%/°C) lub brak korekcji. Zakres korekcji temperatury dla wody o wysokiej czystości i przewodności jonowej to 0-100°C. Liniowy współczynnik korekcji temperatury zawiera się pomiędzy -5 i 200°C. Zakres pomiarowy: od 0.0 do 20000 µS/cm, lub od 0.05 do 20 MΩ-cm, lub od 0 do 10000 ppm TDS. Zakres temperatury: od -5°C do 200°C

1

12.34 S/cm

40.3*C

7.34pH

25.3*C

w zależności, która wartość jest większa wartości dokładności dotyczą tylko czujników Endurance serii 400

2

Współczynnik

Ratio S2

.3325 4.621 S/cm

%Przejścia

%Passage S2

12.1 4.621 S/cm

%Tłumienia

%Reject S2

87.9 4.621 S/cm 3


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

PRZEWODNOŚĆ TOROIDALNA (kody -21 i/lub -31) Przy współpracy z czujnikami przewodności toroidalnej serii 200 istnieje możliwość wyświetlania wartości w jednostkach przewodności, oporności lub stężenia procentowego. Opcja wyświetlania w jednostkach stężenia procentowego dostępna jest dla czterech standardowych roztworów (0-12% NaOH, 0-15% HCl oraz 0-25% lub 96-99,7% H2SO4). Algorytmy przewodność-stężenie są w pełni kompensowane temperaturowo. W przypadku innych roztworów łatwe w użyciu menu pozwala na wprowadzenie indywidualnej charakterystyki. Analizator akceptuje do pięciu wprowadzonych punktów oraz wylicza współczynnik nachylenia krzywej dla zależności liniowej (dwa[2]punkty) lub dla zależności parabolicznej (trzy[3] lub więcej punktów) na podstawie wprowadzonych danych. Temperatura odniesienia oraz liniowa zależność temperaturowa mogą być ustawiane dla optymalnych wyników.

SPECYFIKACJA -

ZALECANE CZUJNIKI Model 222 - przepływowy czujnik przewodności Model 225 - samoczyszczący czujnik przewodności Model 226 - czujnik przewodności z cewką o dużej średnicy Model 228 - czujnik przewodności toroidalnej Model 242 - przepływowy czujnik przewodności Model 247 - oszczędny czujnik przewodności

S1 1027mS/cm

100*C

S2 847.1 S/cm

100*C

Zakres pomiarowy: tabela poniżej Dokładność: ± 1% odczytu, ± 0.01mS/cm Powtarzalność: 0.5% odczytu, ±0.005mS/cm Stabilność: ± 0.25% odczytu, ±0.005mS/cm/miesiąc, nie kumuluje się Wpływ temperatury otoczenia: ±0.05% odczytu/°C Kompensacja temperatury: od -15 do 200°C automatyczna lub ręczna. Kompensacja automatyczna wymaga użycia termoelementów Pt 100/1000. Korekcja temperatury: liniowy wpółczynnik temperatury ( 0,0 do 5,00%/°C ) sól obojętna (rozcieńczony chlorek sodu).

CZUJNIKI INDUKCYJNE Czujnik przewodności Numer modelu Stała celki * Zakres minimalny Zakres maksymalny * Typowa

4

226 1.0 50 1,000,000

228 3.0 250 2,000,000

225 3.0 250 2,000,000

222 (1”) 6.0 500 2,000,000

Pełna skala mikrosimens/cm

222 (2”) 4.0 500 2,000,000


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

pH/ORP (kody -22 i/lub -32) Do współpracy ze standardowymi czujnikami pH lub ORP, oraz wszystkimi czujnikami Uniloc i puszkami połączeniowymi z wbudowanym przedwzmacniaczem posiadającym możliwość diagnostyki. Możliwość wyświetlania wartości pH, ORP lub redox. Funkcja automatycznego rozpoznawania buforu pozwala na przechowywanie wartości buforów i ich krzywych zależności temperaturowych dla większości buforów sporządzonych według międzynarodowych norm. Analizator rozpoznaje wartość mierzonego buforu i przeprowadza samostabilizację czujnika przed zakończeniem kalibracji. Kompensacja temperatury może być wykonywana w trybie automatycznym lub ręcznym poprzez wybór odpowiedniej opcji. Zmiana pH wywołana zmianą temperatury procesu, może być skompensowana poprzez wykorzystanie zapamiętanego współczynnika temperaturowego lub punktu izopotencjalnego. Pomiar i odczyt pH szklanej elektrody oraz impedancji porównawczej wykorzystywany jest do ewentualnego przypomnienia użytkownikowi o potrzebie przeprowadzenia konserwacji czujnika. *Impedancja porównawcza tłumiona jest za pomocą kombinacji amperometrycznej/pH ( -24. -25, -26)

SPECYFIKACJA - ANALIZATOR (WEJŚCIE pH) Zakres pomiarowy [pH]: od 0 do 14 pH Dokładność: ± 0.01 pH Powtarzalność:± 0.01 pH Stabilność: ± 0.01 pH/miesięcznie, nie kumuluje się Współczynnik temperaturowy: ± 0.003 pH/°C Kompensacja temperatury: termoel. Pt100/Pt1000, automatyczna lub manualna, od -15 do +100°C Korekcja temperatury: możliwość wyboru standardowej kompensacji temperatury, korekcji temperatury roztworu dla roztworów o dużej czystości lub słabozasadowych oraz możliwość wprowadzania korekty temperatury wg wymagań użytkownika.

SPECYFIKACJA - ANALIZATOR (WEJŚCIE ORP) Zakres pomiarowy [ORP]: od -1400 do +1400 mV Dokładność: ± 2.0 mV Powtarzalność: ± 1.0 mV Stabilność: ± 1.0 mV/miesięcznie, nie kumuluje się Współczynnik temperaturowy: ± 0.2 mV/°C

ZALECANE CZUJNIKI DO POMIARU pH: Model 320B - czujnik bezpośredniego przepływu Model 320HP - czujnik do pomiaru pH wody o wysokiej czystości Model 328A - czujnik pH do sterylnej pary Modele 370 oraz 371 - czujniki EuroSenz Model 381+ - uniwersalny czujnik pH przepływowy Model 385+ - uniwersalny czujnik pH wkładany/wyciągany Model 389 - czujnik wkręcany/zanurzeniowy Model 396 - czujnik wkręcany/zanurzeniowy Model 396VP - czujnik wkręcany/zanurzeniowy z przyłączem VP6.0 Model 396P - czujnik wkręcany/zanurzeniowy Model 396PVP - czujnik wkręcany/zanurzeniowy z przyłączem VP6.0 Model 396R - czujnik wkładany/wyciągany Model 396RVP - czujnik wkładany/wyciągany ze złączem VP6.0 Model 397 - czujnik z możliwością szybkiego odłączenia Model 398 - czujnik wkręcany/zanurzeniowy Model 398VP - czujnik wkręcany/zanurzeniowy z przyłączem VP6.0 Model 398R - czujnik wkładany/wyciągany Model 398RVP - czujnik wkładany/wyciągany z przyłączem VP6.0 Model 399 - czujnik wkręcany/zanurzeniowy

ZALECANE CZUJNIKI ORP Model Model Model Model Model Model Model VP6.0 Model Model Model Model Model

330 - czujnik bezpośredniego przepływu 371 - czujnik EuroSenz 381+ - uniwersalny czujnik pH przepływowy 385+ - uniwersalny czujnik pH wkładany/wyciągany 389 - czujnik wkręcany/zanurzeniowy 396P - czujnik wkręcany/zanurzeniowy 396PVP - czujnik wkręcany/zanurzeniowy z przyłączem 396R - czujnik wkładany/wyciągany 398 - czujnik wkręcany/zanurzeniowy 398VP - czujnik wkręcany/zanurzeniowy z przyłączem VP6.0 398R - czujnik wkładany/wyciągany 398RVP - czujnik wkładany/wyciągany z przyłączem VP6.0

Zalecane przy pomiarze przewodności (-20-32 lub -22-30) Model Model Model Model Model VP6.0 Model Model

320HP - czujnik do pomiaru pH wody o wysokiej czystości 381+ - uniwersalny czujnik pH przepływowy 385+ - uniwersalny czujnik pH wkładany/wyciągany 396P - czujnik wkręcany/zanurzeniowy 396PVP - czujnik wkręcany/zanurzeniowy z przyłączem 398R - czujnik wkładany/wyciągany 398RVP - czujnik wkładany/wyciągany z przyłączem VP6.0

Pomiary temperatury: od -15 do 100°C Korekcja temperatury : nie wymagana

S1 4.34pH

25*C

S2 12.34pH

27*C

5


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

PRZEPŁYW (standard dla wszystkich modeli lub autonomiczny, kod -23 i/lub -33) Analizator współpracuje z większością impulsowych czujników przepływu. Możliwość wyboru jednostek przepływu: GPM (galon na minutę), LPM (litr na minutę) lub m3/h oraz prędkości przepływu: w jednostkach ft/s lub m/s. Układ pomiarowy może być skonfigurowany do funkcjonowania jako przyrząd sumujący w wybranych jednostkach (galony, litry, m3) lub jako urządzenie regeneracji procentowej czy urządzenie do pomiaru różnicy przepływu.

ZALECANE CZUJNIKI +GF+ Signet 515 Rotor-X czujnik przepływu Model 515/8510-XX (PN P51530-PO) czujnik przepływu płynów Model 2300A ( PN HydroFlow-2300-A-10-5R-3-1-1 ) Skonsultuj się z producentem w przypadku wątpliwości co do kompatybilności innych czujnikow.

SPECYFIKACJA Zakres częstotliwości: 0.5 do 4000 Hz Wielkość przepływu: 0 do 9999GPM, LPM, m3/h Przepływ zsumowany: 0 do 9999999 Galonów, 37850000 Litrów, 37850 m3 Dokładność: ± 1% ( ± 1.5% w zakresie od 3000 do 4000 Hz) Powtarzalność: ± 1%

S2 12.34 GPM S2 47.25K Gal

WOLNY I CAŁKOWITY CHLOR (kod-24) Przy współpracy z membranowymi, amperometrycznymi czujnikami istnieje możliwość wyboru pomiaru wolnego lub całkowitego chloru. (Przy pomiarze całkowitego chloru wymagane jest stosowanie czujnika Model SCS921 lub innego z układem przygotowania próbki). Ponieważ przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury, wymagana jest korekcja temperaturowa czujnika w przypadku jego pracy w temperaturze innej niż temperatura, w której był kalibrowany. Analizator Solu Comp II automatycznie wprowadza współczynnik korekcji. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą termoelementu wbudowanego w czujnik. Filtr wejściowy pozwala na skonfigurowanie analizatora do szybkiej odpowiedzi niskoszumowej. Opcja niskoszumowa zalecana jest dla próbek zawierających mniej niż 0.1 ppm chloru. Odczyn pH jest także współczynnikiem przy pomiarach wolnego chloru. Wodne roztwory wolnego chloru zawieraja kwas podchlorawy i jony podchlorynowie. Ich ilościowy stosunek zależy od temperatury i poziomu pH roztworu. Generalnie można przyjąć, że wzrost temperatury i pH redukuje ilość kwasu podchlorawego w roztworze. Ponieważ czułość czujnika jest większa na obecność cząsteczek kwasu podchlorawego niż na jony podchlorynowe, dokładne ustalenie zawartości choru w roztworze wymaga znajomości temperatury i odczynu pH roztworu. Jeżeli wartość pH jest względnie stała, możemy wprowadzić do analizatora stały współczynnik korekcji. Jeżeli wartość pH jest większa niż 7 i zmienia się więcej niż o dwie jed6

nostki, niezbędny jest ciągły pomiar pH oraz automatyczna korekta pH. Aby zastosować korekcję automatyczną wybierz kod -32 i odpowiedni czujnik pH.

SPECYFIKACJA Zakres pomiarowy: od 0 do 20 ppm (mg/L) chloru (jako Cl2) Rozdzielczość: 0.001 ppm Automatyczna korekcja pH (wymaga kodu -32): od 5.0 do 9.5 pH Korekcja temperatury: automatyczna (czujnik z termoelementem Pt100) lub manualna od 0 do 50°C. W razie potrzeby może zostać wyłączona. Filtr wejściowy: stała czasowa 1 - 999 s

ZALECANE CZUJNIKI Chlor: wolny chlor - czujnik 499A CL-01, całkowity chlor - czujnik 499A CL-02 (wymagany układ przygotowania próbki) pH: 399-09-62, 399VP-09 oraz 399-14

12.34 ppm 26.3*C

8.34pH


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

ROZPUSZCZONY TLEN (kod -25) Analizator Solu Comp II współpracuje z amperometrycznymi czujnikami z jonoselektywną membraną. Pomiar rozpuszonego tlenu może być prowadzony w jednostkach ppb, ppm lub w % nasycenia. Ponieważ przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury, wymagana jest korekcja temperaturowa czujnika w przypadku jego pracy w temperaturze innej niż temperatura, w której był kalibrowany. Analizator Solu Comp II automatycznie wprowadza współczynnik korekcji. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą termoelementu wbudowanego w czujnik. Kalibracja analizatora odbywa się w prosty sposób - sprawdzany jest odczyt czujnika w powietrzu i wprowadzana jest wartość ciśnienia atmosferycznego. Jeżeli wyjęcie czujnika z procesu stanowi jakiś problem możliwa jest też kalibracja analizatora w oparciu o przyrząd wzorcowy. Możliwe jest wprowadzenie do analizatora współczynnika korekcji rozpuszczalności, stosowanego przy wysokim stężeniu elektrolitu. Analizator automatycznie przelicza ilość rozpuszczonego tlenu biorąc pod uwagę poziom zasolenia procesu.

10.34 ppm 29.3*C

SPECYFIKACJA Zakres pomiarowy: od 0 do 20 ppm (mg/L) rozpuszczonego tlenu; 0-250% nasycenia Rozdzielczość: 0.01 ppm; 0.1 ppb dla czujnika 499A TrDO (gdy O2<1.00 ppm); 0.1% Korekcja temperatuty dla przepuszczalności membrany: automatyczna (termoelement Pt 100 w czujniku) lub manualna 0-50°C . W razie potrzeby funkcja ta może być wyłączona. Filtr wejściowy: 1-255 próbek

ZALECANE CZUJNIKI Model 499A DO - czujnik rozpuszczonego tlenu w ilości ppm Model Hx438 - czujnik rozpuszczonego tlenu przy aplikacjach wysokotemperaturowych Model Gx438 - czujnik rozpuszczonego tlenu przy aplikacjach wysokotemperaturowych Model 499A TrDO - czujnik rozpuszczonego tlenu w ilości ppb

12.34mA

ROZPUSZCZONY OZON (kod -26) Analizator Solu Comp II współpracuje membranowym, amperometrycznym czujnikiem. Ponieważ przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury, wymagana jest korekcja temperaturowa czujnika w przypadku jego pracy w temperaturze innej niż temperatura, w której był kalibrowany. Analizator Solu Comp II automatycznie wprowadza współczynnik korekcji. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą termoelementu wbudowanego w czujnik. Kalibracja analizatora odbywa się poprzez zmierzenie poziomu ozonu w procesie i pomiar niezależną metodą chemiczną. Różnica w pomiarach wprowadzana jest jako równoważnik do wyświetlanego odczytu. Filtr wejściowy pozwala na skonfigurowanie analizatora do szybkiej odpowiedzi niskoszumowej. Opcja niskoszumowa zalecana jest dla próbek zawierających mniej niż 0.1 ppm ozonu.

10.34 ppm 29.3*C

12.34mA

SPECYFIKACJA Zakres pomiarowy: od 0 do 10 ppm (mg/L) Rozdzielczość: 0.001 ppm rozpuszczonego ozonu Korekcja temperatuty dla przepuszczalności membrany: automatyczna (termoelement Pt 100 w czujniku) lub manualna 0-35°C. W razie potrzeby funkcja ta może być wyłączona. Filtr wejściowy : stała czasowa 1-999 s

ZALECANY CZUJNIK Model 499A OZ - czujnik rozpuszczonego ozonu

SPECYFIKACJA PĘTLI Z CZUJNIKIEM ROZPUSZCZONEGO TLENU MODEL 499A OZ Dokładność pętli: ± 5% odczytu lub ± 3 ppb w temp. 25°C lub wyższej Powtarzalność: ± 2% odczytu w stałej temperaturze

7


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

1.3 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Analizator Solu Comp II dostępny jest w wersji jedno- lub dwukanałowej z możliwością pomiaru: pH/ORP, przewodności/rezystywności, przewodności toroidalnej, przepływu, chloru, rozpuszczonego tlenu oraz rozpuszczonego ozonu. Na stronie obok przedstawiono możliwe kombinacje pomiarowe. Standardowy analizator wyposażony jest w dwa izolowane wyjścia, trzy alarmy, dostosowywany do potrzeb klienta dwuliniowy wyświetlacz i w funkcję korekty temperatury.

ANALIZATOR SOLU COMP II MODEL 1055 KOD 01 02

ZASILANIE 115/230 Vac, 50/60 Hz 24 Vdc

KOD 10 11

MONTAŻ Obudowa do montażu panelowego Obudowa do montażu na rurze (+ zestaw do montażu na rurze PN 23820-00)

KOD 20 21 22 23 24 25 26

POMIAR 1 (WYMAGANY WYBÓR) Przewodność kontaktowa Przewodność toroidalna pH/ORP Przepływ Chlor Tlen rozpuszczony Ozon

KOD 30 31 32 33

POMIAR 2 (OPCJA) Przewodność kontaktowa Przewodność toroidalna pH/ORP Przepływ

KOD 68

OPCJA Certyfikat UL

Opcja multimetryczna pozwala na wykorzystanie analizatora Solu Comp II do przeprowadzania pomiarów różnych wielkości procesowych za pomocą tylko jednego urządzenia. Dzięki temu możliwe jest istotne zredukowanie liczby dodatkowych mierników. W tabeli na stronie obok przedstawiono możliwe kombinacje pomiarowe. ANALIZATOR SOLU COMP II MODEL 1055

8

KOD 01 02

ZASILANIE 115/230 Vac, 50/60 Hz 24 Vdc

KOD 10 11

MONTAŻ Obudowa do montażu panelowego Obudowa do montażu na rurze (+ zestaw do montażu na rurze PN 23820-00)

KOD S1 S1A S2 S2A

ZESTAW MULTIMETRYCZNY (Opcje) patrz tabele na stronie obok Zestaw 1 - pomiary podstawowe Zestaw 1 - pomiary podstawowe i amperometryczne Zestaw 2 - pomiary podstawowe Zestaw 2 - pomiary podstawowe i amperometryczne

KOD DM

OPCJA Dwa pomiary

KOD 68

OPCJA Certyfikat UL


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

MOŻLIWOŚCI KOMBINACJI POMIAROWYCH Możliwości pomiarowe

Możliwości pomiarowe Zestaw 1 Dwa pomiary

Pomiar 2 brak

Przepływ

Pomiar 2

Przewodność

pH/ORP

brak

Pomiar 1

Toroidalna

Kontaktowa

pH/ORP

Przepływ

Przewodność kontaktowa

Pomiar 1

Podstawowe

pH/ORP

Przewodność kontaktowa Przepływ

pH/ORP

Przewodność kontaktowa

Amperometryczne

Rozpuszczony tlen *

Przewodność toroidalna Rozpuszczony tlen

Chlor

Ozon

Chlor Przewodność toroidalna Ozon Dostępne Niedostępne

Dostępne Niedostępne

Możliwości pomiarowe Zestaw 2 Dwa pomiary

Pomiar 2 brak

pH/ORP

Przepływ

Pomiar 1

Przewodność Toroidalna Kontaktowa

Podstawowe

pH/ORP

* w przypadku czujników rozpuszczonego tlenu z termoelementem 22k należy wybrać Zestaw 1.

Przepływ

Przewodność kontaktowa Przewodność toroidalna

Amperometryczne

Rozpuszczony tlen *

Chlor

Ozon

Dostępne Niedostępne

9


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 1.0 OPIS I SPECYFIKACJA

AKCESORIA (ciężar podano w zaokrągleniu do 0.5 kg) NUMER CZĘŚCI OPIS

Ciężar

Ciężar wysył.

23820-00

Zestaw do montażu na rurze, zawierający śruby typu U, wsporniki do montażu, nakrętki, podkładki i wkręty (komplet)

1.0 kg

2.0 kg

23554-00

Dławiki kablowe, PG 13.5, 5 sztuk

0.5 kg

1.0 kg

9240048-00

Tabliczka znamionowa, oznaczenie klienta, stal nierdzewna

0.5 kg

0.5 kg

WEJŚCIE pH 9210012

Roztwór buforowy, 4.01 pH

0.5 kg

1.0 kg

9210013

Roztwór buforowy, 6.86 pH

0.5 kg

1.0 kg

9210014

Roztwór buforowy, 9.18 pH

0.5 kg

1.0 kg

WEJŚCIE PRZEWODNOŚCIOWE SS-1

Standardowa przewodność, 1409 mS/cm dla 25°C, 945 ml

1.0 kg

2.0 kg

SS-1A

Standardowa przewodność, 1409 mS/cm dla 25°C, 3785 ml

4.0 kg

5.0 kg

SS-5

Standardowa przewodność, 1000 mS/cm dla 25°C (945 ml)

1.0 kg

2.0 kg

SS-5A

Standardowa przewodność, 1000 mS/cm dla 25°C, (3785 ml)

4.0 kg

5.0 kg

SS-6

Standardowa przewodność, 200 mS/cm dla 25°C (945 ml)

1.0 kg

2.0 kg

SS-6A

Standardowa przewodność, 200 mS/cm dla 25°C, (3785 ml)

4.0 kg

5.0 kg

SS-7

Standardowa przewodność, 5000 mS/cm dla 25°C (945 ml)

1.0 kg

2.0 kg

SS-7A

Standardowa przewodność, 5000 mS/cm dla 25°C, (3785 ml)

4.0 kg

5.0 kg

10


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

ROZDZIAŁ 2.0. INSTALACJA 2.1 ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE 2.2 INSTALACJA

2.1 ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE Sprawdź zawartość przesyłki. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z firmą przewozową, w celu zgłoszenia reklamacji. Opakowanie zachowaj. Jeżeli na pudełku nie widać żadnych uszkodzeń, rozpakuj je. Upewnij się, czy wszystkie części wyszczególnione na liście przewozowym znajdują się wewnątrz przesyłki. Jeżeli stwierdzisz jakieś braki, niezwłocznie powiadom o tym przedstawiciela firmy Emerson Process Management Sp. z o.o. tel.: +48 (22) 45 89 200.

2.2 INSTALACJA 2.2.1 Informacje ogólne. 1. Chociaż analizator może być używany na zewnątrz, to jednak odradza się instalowanie go w miejscach bezpośrednio wystawionych na działanie promieni słonecznych lub w miejscach, gdzie panuje wyjątkowo wysoka temperatura. 2. Analizator powinnien być montowany w miejscu, gdzie nie występują wibracje, fale elektromagnetyczne, a wysokie fale radiowe są nieobecne lub zminimalizowane. 3. Kable analizatora oraz czujnika ułożyć w odległości przynajmniej 30 cm od przewodów wysokiego napięcia. Upewnij się, że masz łatwy dostęp do analizatora. 4. W przypadku zasilania prądem zmiennym przewody zasilające i sygnałowe nie powinny przebiegać tymi samymi wylotami kablowymi i powinny być prowadzone osobno. 5. Analizator można montować panelowo, na rurze oraz na powierzchniach płaskich. Patrz tabela poniżej. 6. Usuwanie zaślepek otworów kablowych - patrz Rozdział 3.1.

Typ obudowy

Rozdział

Do montażu panelowego

2.2.2

Do montażu na rurze

2.2.3

Do montażu na powierzchni

2.2.4

7. Aby obniżyć prawdopodobieństwo naprężeń połączeń kablowych, umocowany na zawiasach panel przedni (modele z kodem -11) nie powinien być odpinany od obudowy w trakcie wykonywania połączeń kablowych. Aby naprężenia były jak najmniejsze należy również odpowiednio przeprowadzić i ułożyć przewody. 8. Analizator z certyfikatem UL (kod -68 w analizatorze) powinien mieć podłączony bezbarwny ekran przez uruchomieniem.

11


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

2.2.2 Montaż panelowy.

MILIMETRY CALE

otwory do wybicia (2 miejsca) Otwory do podłączenia kabli elektrycznych (5 miejsc). Dla 1/ 2˝ łączników kablowych lub dławików kablowych PG 13.5

Panel montażowy (niedostarczany) max. grubość 9.5 mm Uszczelnienie montażu w panelu WIDOK Z GÓRY

Wspornik montażowy z 4 śrubami

WIDOK Z PRZODU zaślepki

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z DOŁU 2 miejsca maksymalny promień (4 miejsca)

WYCIĘCIE DO MONTAŻU PANELOWEGO

NIE URUCHAMIAĆ I NIE PODŁĄCZAĆ PRZYRZĄDU DO PRĄDU, KIEDY OBUDOWA JEST OTWARTA

Rys.2-1. Instalacja panelowa analizatora Dostęp do zacisków kablowych poprzez tylną pokrywę. Pokrywa mocowana jest czterema śrubami.

12


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

2.2.3 Montaż na rurze. MILIMETRY CALE

WIDOK Z BOKU WIDOK Z PRZODU śruby mocujące pokrywę (4 szt.)

2” rura (dostarczana przez klienta)

przód obudowy zaślepki uszczelka otwory kablowe

tył obudowy

zaślepki wspornik do montażu na 2” rurze 2 uchwyty w kształcie litery “U” do montażu na 2” rurze (z zestawu do montażu na rurze PN 23820-00) WIDOK Z DOŁU

NIE URUCHAMIAĆ I NIE PODŁĄCZAĆ PRZYRZĄDU DO PRĄDU, KIEDY OBUDOWA JEST OTWARTA RYSUNEK PRZEDSTAWIA SCHEMAT MONTAŻU PIONOWEGO. DO MONTAŻU NA RURZE POZIOMEJ WYSTARCZY OBRÓCIC WSPORNIK I ŚRUBY “U” O 90o.

Rys.2-2 Instalacja analizatora na rurze. Panel przedni jest mocowany zawiasowo od dołu. Panel można odchylić ku dołowi w celu łatwiejszego dostępu do końcówek okablowania. 13


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA

2.2.4 Montaż na powierzchni.

MILIMETRY CALE

tuleje monażowe (4 szt.) samogintujące się śruby M6 z O-ringami (4 szt. dostarczane z urządzeniem)

zaślepki WIDOK Z BOKU

ściana ( jako odniesienie)

WIDOK Z PRZODU śruby mocujące pokrywę (4 szt.) przód obudowy

uszczelka otwory kablowe tył obudowy

ściana ( jako odniesienie)

WIDOK Z DOŁU

zaślepki

otwory pod samogintujące się śruby M6 (4 szt. )

NIE URUCHAMIAĆ I NIE PODŁĄCZAĆ PRZYRZĄDU DO PRĄDU, KIEDY OBUDOWA JEST OTWARTA PRZEBIĆ MEMBRANĘ ZA POMOCĄ SAMOGWINTUJĄCYCH SIĘ ŚRUB WIDOK TYLNEJ OBUDOWY Z ZAZNACZONYMI OTWORAMI MONTAŻOWYMI

Rys.2-3 Instalacja analizatora na powierzchni. Panel przedni jest mocowany zawiasowo od dołu. Panel można odchylić ku dołowi w celu łatwiejszego dostępu do końcówek okablowania. 14


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE

ROZDZIAŁ 3.0. OKABLOWANIE 3.1 PRZYGOTOWANIE OTWORÓW KABLOWYCH 3.2 ZASILANIE, ALARM, WYJŚCIA ANALOGOWE I PODŁĄCZENIA CZUJNIKÓW 3.1

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW KABLOWYCH

Ilość otworów kablowych i ich rozmieszczenie zależy od modelu analizatora. Model 1055-10 1055-11

Opis Otwory kablowe montaż panelowy dwa otwarte, trzy do wybicia montaż na powierzchni trzy otwarte, brak do wybicia lub na rurze

Do otworów kablowych pasują 1/2˝ kanały (przelotki) kablowe lub dławiki PG 13.5. Aby obudowa pozostała wodoszczelna, w otwory przez które nie będzie przeprowadzone okablowanie, należy włożyć dławiki kablowe NEMA 4X lub IP65. UWAGA Używanie wodoszczelnych dławików oraz gniazd musi być zgodne z wymogami UL514B. Przyłączenie gniazd do przewodu powinno nastąpić przed przyłączeniem dławików do analizatora (UL508-26.16).

Rys. 3-1. Usuwanie zaślepek otworów kablowych

Rysunek 3.1 pokazuje jak usunąć zaslepki niewybitych otworów kablowych. Wyżłobkowane otwory znajdują się na zewnątrz obudowy. Umieść ostrze śrubokrętu wewnątrz obudowy i ustaw na lini żłobkowania. Energicznie uderzaj

młotkiem w śrubokręt do momentu, aż osłonka pęknie wzdłuż żłobkowanej linii i wypadnie. Użyj noża o małym ostrzu w celu usunięcia wszelkich odprysków wewnątrz otworu.

3.2 ZASILANIE, ALARM, WYJŚCIA ANALOGOWE I PODŁĄCZENIA CZUJNIKÓW 3.2.1 Informacje ogólne Analizator Solu Comp II dostępny jest w dwóch wariantach montażowych. W obu wersjach miejsce podłączenia zasilania, alarmu, kabli wyjść analogowych oraz czujnika jest inne. Aby odnaleźć właściwy rysunek zapoznaj się z poniższą tabelką. MODEL MONTAŻ ZASILANIE RYSUNEK 1055-01-10 panelowy W celu lepszej ochrony EMI/RFI 1055-02-10 użyj izolowanego oznaczonego 1055-01-11 na powierzchni/ rurze kabla sygnałowego, który powinien być zamknięty w met1055-02-11 alowej uziemionej rurce. Połącz osłonkę z uziemieniem na zacisku 4 na listwie zaciskowej TB1.

115/230 Vac 24 Vdc 115/230 Vac 24 Vdc

3-2 3-3 3-4 3-5

Przewody instalacji elektrycznej AC powinny mieć grubość co najmniej 14. Zamontuj przełącznik lub wyłącznik odłączający analizator od głównego źródła zasilania. Zainstaluj przełącznik lub wyłącznik w pobliżu analizatora i oznakuj go jako odłączenie zasilania analizatora. OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Podłączenie analizatora do zasilania prądem zmiennym oraz jego uziemienie musi być wykonane zgodnie z normą UL 508 lub lokalnie obowiązującymi przepisami elektrycznymi. NIE WOLNO podłączać zasilania do analizatora dopóki nie zostaną zweryfikowane i właściwie wykonane wszystkie połączenia elektryczne. Czujnik i kable sygnałowe powinny znajdować się z dala od okablowania zasilającego. Nie przeprowadzaj kabla czujnika i kabla zasilającego przez ten sam otwór.

15


MODEL SOLU COMP II

TB3

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE

1055 AMPEROMETRYCZNE/pH

TB4 NIE UŻYWANE

ANODA 1 KATODA 1 EKRAN 1 (UZIEM.)

WEJŚCIE 22k TC

WEJŚCIE 1 RTD

NIE UŻYWANE

CZUJNIK 1 RTD

POWRÓT 22k TC

POWRÓT 1 RTD

TB5

POWRÓT 2 RTD

TB1 UZIEMIENIE

WEJŚCIE ODNIESIENIA 2

230 VAC

EKRAN ODNIESIENIA 2

CZUJNIK 2 RTD

NEUTRALNY

UZIEMIENIE ROZTWORU 2

WEJŚCIE 2 RTD

115 VAC

EKRAN 2 pH/ORP (Z PRZEDWZMAC.)

EKRAN 2 (UZIEM.)

EKRAN 2 pH/ORP (BEZ PRZEDWZMAC.)

+ 5V 2

WEJŚCIE pH/ORP 2

- 5V 2

WYJ.2

TB6

NO

NZ

wspól.

NO

NZ

ALARM 3

wspól.

NO

TB7

NZ

wspól.

NIE UŻYWANE

TB2

WYJ.1

ALARM 1

ALARM 2

Rys.3-2. Schemat połączeń dla Solu Comp II Model 1055-01-10 (Montaż panelowy, zasilanie 115/230 Vac)

TB3

1055 AMPEROMETRYCZNE/pH

TB4 NIE UŻYWANE

ANODA 1 KATODA 1 EKRAN 1 (UZIEM.)

WEJŚCIE 22k TC

WEJŚCIE 1 RTD

NIE UŻYWANE

CZUJNIK 1 RTD

POWRÓT 22k TC

POWRÓT 1 RTD

TB5

POWRÓT 2 RTD

TB1 NIE UŻYWANY

WEJŚCIE ODNIESIENIA 2

UZIEMIENIE

EKRAN ODNIESIENIA 2

CZUJNIK 2 RTD

24 VDC (-)

UZIEMIENIE ROZTWORU 2

24 VDC (+)

WEJŚCIE 2 RTD

EKRAN 2 pH/ORP (Z PRZEDWZMAC.)

EKRAN 2 (UZIEM.)

EKRAN 2 pH/ORP (BEZ PRZEDWZMAC.)

+ 5V 2

WEJŚCIE 2 pH/ORP

- 5V 2

WYJ.2

TB6

NO

NZ

ALARM 2

wspól.

NO NZ

ALARM 3

wspól.

NO

NZ

TB7

wspól.

NIE UŻYWANE

TB2

WYJ.1

ALARM 1

Rys.3-3. Schemat połączeń dla Solu Comp II Model 1055-02-10 (Montaż panelowy, zasilanie 24 Vdc)

16


MODEL SOLU COMP II

TB7

wspól.

NZ

ALARM 3

NO

NZ

wspól.

ALARM 2

NO

wspól.

NZ

NO

ALARM 1

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE

NIE UŻYWANE TB6

WYJ.1

TB2

WYJ.2

-5 V WEJŚCIE 2 pH/ORP

115 VAC

+5V

EKRAN 2 pH/ORP (BEZ PRZEDWZMAC.)

EKRAN 2 (UZIEM.)

EKRAN 2 pH/ORP (Z PRZEDWZMAC.)

WEJŚCIE 2 RTD

UZIEMIENIE ROZTWORU 2

CZUJNIK 2 RTD

NEUTRALNY

EKRAN ODNIESIENIA 2

230 VAC

WEJŚCIE ODNIESIENIA 2

UZIEMIENIE TB1

POWRÓT 2 RTD TB5

POWRÓT 1 RTD

POWRÓT 22k TC

CZUJNIK 1 RTD

NIE UŻYWANE

WEJŚCIE 1 RTD

WEJŚCIE 22k TC

EKRAN 1 (UZIEM.) KATODA 1

1055 AMPEROMETRYCZNE/pH

NIE UŻYWANE

ANODA 1 TB4

TB3

Rys.3-4. Schemat połączeń dla Solu Comp II Model 1055-01-11 (Montaż na ścianie/rurze, zasilanie 115/230 Vac)

TB7

wspól.

NZ

ALARM 3

NO

wspól.

NZ

ALARM 2

NO

wspól.

NZ

NO

ALARM 1

NIE UŻYWANE TB6

WYJ.1

TB2

24 VDC (+)

-5 V

WYJ.2 WEJŚCIE 2 pH/ORP

+5V

EKRAN 2 pH/ORP (BEZ PRZEDWZMAC.)

EKRAN 2 (UZIEM.)

EKRAN 2 pH/ORP (Z PRZEDWZMAC.)

WEJŚCIE 2 RTD

UZIEMIENIE ROZTWORU 2

CZUJNIK 2 RTD

24 VDC (-)

EKRAN ODNIESIENIA 2

UZIEMIENIE

WEJŚCIE ODNIESIENIA 2

NIE UŻYWANY TB1

POWRÓT 2 RTD TB5

CZUJNIK 1 RTD

NIE UŻYWANE

WEJŚCIE 1 RTD EKRAN 1 (UZIEM.)

WEJŚCIE 22k TC

1055 AMPEROMETRYCZNE/pH

POWRÓT 1 RTD

POWRÓT 22k TC

KATODA 1 NIE UŻYWANE

ANODA 1 TB4

TB3

Rys.3-5. Schemat połączeń dla Solu Comp II Model 1055-02-11 (Montaż na ścianie/rurze, zasilanie 24 Vdc)

17


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE

3.2.2 Okablowanie czujnika (czujniki 499ADO i 499ATrDO). Czujnik 499ADO i 499ATrDO mają identyczne okablowanie. W przypadku gdy do pojedyńczego zacisku musi zostać podłączony więcej niż jeden przewód należy użyć przewodu wielożyłowego (taśmy) dołączanej do czujników amperometrycznych lub wielozłączki. TB3

TB3

BIAŁY

ANODA 1

SZARY

ANODA 1

CZARNY

KATODA 1

POMARAŃCZ.

KATODA 1

BEZBARWNY BEZBARWNY

BEZBARWNY

EKRAN 1 (UZIEM.)

BEZBARWNY

BEZBARWNY BEZBARWNY (NIE UŻYWANY)

WEJŚCIE 1 RTD

ZIELONY

CZUJNIK 1 RTD

CZERWONY

WEJŚCIE 1 RTD

ŻÓŁTY

POWRÓT 1 RTD

BIAŁY/CZERW.

CZUJNIK 1 RTD

BIAŁY

POWRÓT 1 RTD

STANDARDOWY KABEL NIE UŻYWANE

OPTYMALNY EMI/ RFI KABEL

Rys.3-6. Czujnik tlenu ze standardowym okablowaniem.

TB3 BRĄZOWY

ANODA 1

BEZBARWNY

KATODA 1 EKRAN 1 (UZIEM.)

ŻÓŁTY/ ZIELONY

NIE UŻYWANE

TB4 NIE UŻYWANE NIEBIESKI

WEJŚCIE 22k TC NIE UŻYWANE

ŻÓŁTY

NIE UŻYWANE

Rys. 3-7. Czujnik tlenu z optymalnym EMI/RFI lub przewodem Variopol.

3.2.2 Okablowanie czujników w aplikacjach wysokotemperaturowych (czujniki Hx438 i Gx448 ).

POWRÓT 22k TC

Rys. 3-8. Okablowanie czujników Model Hx438 i Gx448.

18

EKRAN 1 (UZIEM.)

BEZBARWNY

CZERWONY


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 4.0 WYŚWIETLACZ I DZIAŁANIE

ROZDZIAŁ 4.0 WYŚWIETLACZ I DZIAŁANIE 4.1 WYŚWIETLACZ 4.2 KLAWIATURA 4.3 PROGRAMOWANIE I KALIBRACJA ANLIZATORA SOLU COMP II PRZEWODNIK 4.4 KOD ZABEZPIECZAJĄCY 4.5 FUNKCJA ZATRZYMANIA wartość rozpuszczonego tlenu

4.1. WYŚWIETLACZ Analzator Solu Comp II posiada dwuwierszowy wyświetlacz. Wyświetlacz może być przystosowany do indywidualnych potrzeb klienta (zobacz rozdział 5.11) Rysunek 4-1 pokazuje niektóre z informacji pojawiające się na wyświetlaczu podczas standardowych operacji. W widoku A przedstawiony jest ekran domyślny dla dwóch czujników. W widoku C przedstawiono domyślny ekran dla jednego czujnika. Analizator Solu Comp II posiada ekrany informacyjne, które uzupełniają dane na głównym wyświetlaczu. Naciśnij S lub T, aby odczytać ekrany informacyjne. Ostatnim ekranem informacyjnym jest wersja oprogramowania. Podczas kalibracji i programowania, naciskanie klawiszy powoduje pojawianie się różnych ekranów na wyświetlaczu. Ekrany są samoobjaśniające i prowadzą użytkownika krok po kroku przez wszystkie procedury.

4.2 KLAWIATURA Rysunek 4-2 pokazuje schemat klawiatury analizatora Solu Comp II.

mierzonego przez czujnik 1

temperatura mierzona przez czujnik tlenu

wartość rozpuszczonego tlenu mierzona przez czujnik 1 pH mierzone przez czujnik 2

wartość rozpuszczonego tlenu i temperatura mierzone przez czujnik 1 temperatura

prąd wyjściowy

pH i temperatura mierzone przez czujnik 2

Rys. 4-1. Główne ekrany wyświetlacza podczas normalnej pracy analizatora. W widoku A wyświetlany jest pomiar rozpuszczonego tlenu i pH. Wyświetlana temperatura jest mierzona przez czujnik rozpuszczonego tlenu. W widoku B wyświetlana jest zmierzona ilość rozpuszczonego tlenu, wartość pH i temperatury mierzone przez obydwa czujniki. W widoku C wyświetlane są dane pomiarowe tylko z czujnika rozpuszczonego tlenu. Naciskając przycisk MENU powodujesz wyświetlenie się Menu oprogramowania analizatora.

Naciskając klawisze ze strzałkami poruszasz kursorem we wskazanym kierunku. Przyciskami W lub X przesuwa się kursor w lewo lub w prawo. Jeżeli kursor znajduje się na polu z wpisaną wartością numeryczną to strzałki te umożliwiają przechodzenie pomiędzy pozycjami liczby np. z jednostek na części dziesiętne, setne, itd. Naciskając S lub T zwiększa się lub obniża wartość wybranej cyfry.

Jeżeli kursor wskazuje na liczbę, to aby ją zapisać w pamięci analizatora należy nacisnąć przycisk ENTER. Jeżeli kursor znajduje się na wyszczególnionym haśle (opcji), to aby je wywołać należy nacisnąć ENTER. Na wyświetlaczu pojawi się kolejny ekran.

Naciśnięcie przycisku EXIT powoduje wyjście z bieżącego ekranu bez zachowania zmian. Wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu.

Rys. 4-2. Klawiatura analizatora Solu Comp II. Za pomocą czterech przycisków ze strzałkami możesz poruszać kursorem wokół ekranu. Migające słowo lub cyfra pokazują pozycję kursora. Klawisze ze strzałkami są również używane do zmiany wartości liczb. Naciskając przycisk ENTER zachowujesz cyfry oraz ustawienia i przechodzisz do następnego ekranu. Naciskając przycisk EXIT powracasz do poprzedniego ekranu bez zachowania zmian. Naciskając przycisk MENU zawsze powodujesz pojawienie się głównego ekranu MENU. Po naciśnięciu po kolei przycisków MENU i EXIT wywołany zostanie główny ekran wyświetlacza.

19


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 4.0 WYŚWIETLACZ I DZIAŁANIE

4.3 PROGRAMOWANIE I KALIBRACJA ANALIZATORA SOLU COMP II - PRZEWODNIK Ustawienie i kalibracja analizatora Solu Comp II jest bardzo łatwe. Podany poniżej przewodnik opisuje sposób poruszania się po menu oprogramowania analizatora. Ze względów praktycznych podajemy także metodę przypisywania wartości chloru dla wyjść analogowych 4 i 20 mA dla czujnika 1. Calibrate

Hold

Program

1.

Jeżeli ekran MENU (pokazany po lewej stronie) jeszcze się nie wyświetlił, naciśnij przycisk MENU. Migający napis CALIBRATE (kalibracja) oznacza, że analizator przeszedł w tryb kalibracji.

2.

Aby przypisać wartość chloru lub pH do wyjść prądowych, należy otworzyć podmenu oznaczone nazwą Program. W tym celu naciśnij przycisk T. Gdy kursor przesunie się na Program (napis Program zacznie migać) naciśnij klawisz ENTER. Otworzy się pod-menu Program.

3.

Pod-menu Program pozwala użytkownikowi ustawić wyjścia analogowe, alarmy, automatyczną lub ręczną korekcję temperatury oraz kod zabezpieczający. Migający napis Outputs (wyjścia) oznacza, że kursor jest w tej pozycji menu. Za pomocą przycisków T lub S (lub któregokolwiek przycisku ze strzałką) przesunąć kursor na symbol >> i nacisnąć ENTER. Spowoduje to pojawienie się kolejnego ekranu, na którym wyszczególnione jest więcej opcji programowych. Są trzy ekrany w pod-menu Program. Naciśnięcie >> i ENTER na 3 ekranie spowoduje powrót do ekranu pierwszego (Outputs, Alarms, Measurements) = (wyjścia, alarmy, pomiar).

4.

Aby przypisać dla czujnika 1, wartości 4 i 20 mA do wyjść analogowych analizatora ustaw kursor na opcji Outputs (wyjścia) i naciśnij przycisk ENTER.

5.

Wyświetli się ekran pokazany obok. Kursor znajduje się na migoczącym napisie Output Range (zakres wyjścia). Output Range jest używany, aby przypisać wartość dolną i górną wyjścia prądowego. Naciśnij ENTER.

6.

Wyświetli się ekran pokazany obok. Analizator Solu Comp II ma dwa wyjścia, wyjście 1 i wyjście 2. Przesuń kursor na numer żądanego wyjścia i naciśnij ENTER. Dla potrzeb omawianego przykładu wybierzmy Output 1 (wyjście 1).

7.

Wyświetli się ekran pokazany obok. Napis Out 1 S1 w górnym wierszu oznacza, że do wyjścia 1 (Out 1) przypisany jest czujnik 1 (S1). Akurat w naszym przykładzie wyjście 1 jest przypisane do czujnika 1, ale każdemu z wyjść może zostać przyporządkowany dowolny czujnik (patrz - krok 5 w procedurze Konfiguracja wyjść). Opcja Out1 S1 Range? pozwala na przypisanie wymaganej wartości stężenia chloru do dolnej wartości wyjścia prądowego, czyli do 4 mA.

Display

Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement

>>

Output Range Output Configure Output Range

?

Output1

Output2

Out1 S1 Range? 4mA

00.00ppm

a.

Użyj klawiszy ze strzałkami, aby wprowadzić żądaną wartość stężenia. Naciśnij W lub X, aby przesunąć kursor od cyfry do cyfry. Naciśnij S lub T aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość liczby. Przytrzymanie klawisza S lub T spowoduje ciągłe przewijanie się cyfr.

b.

Aby przesunąć kropkę dziesiętną, naciskaj klawisz W lub X, aż do chwili kiedy kursor znajdzie się na kropce dziesiętnej. Naciśnij klawisz S, jeżeli chcesz przesunąć kropkę w prawo, lub klawisz T, aby przesunąć ją w lewo.

c.

Naciśnij ENTER celem zachowania ustawień.

Out1 S1 Range? 20mA Output Range Output1

20.00ppm 8.

? Output2

Wyświetli się ekran pokazany obok. Użyj tego ekranu, jeżeli chcesz przypisać górną wartość zakresu pomiarowego stężenia chloru do wartości prądu 20 mA. Aby zamienić wartość stężenia na żądaną, użyj klawiszy ze strzałkami. Aby zapisać zmiany naciśnij przycisk ENTER.

9. Wyświetli się ekran pokazany obok. Aby przypisać górną i dolną wartość zakresu pomiarowego do wyjścia prądowego 2 dla czujnika 2 , wybierz Output 2 (wyjście 2) i powtórz kroki 7 i 8 niniejszej procedy.

20

10. Aby powrócić do głównego menu naciśnij MENU. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk MENU, a następnie EXIT, lub wielokrotnie naciskaj EXIT do momentu, aż pojawi się główny ekran wyświetlacza.


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 4.0 WYŚWIETLACZ I DZIAŁANIE

4.4 KOD ZABEZPIECZAJĄCY 4.4.1 Działanie kodu zabezpieczającego Użyj kodu zabezpieczającego aby zapobiec przypadkowym lub niechcianym zmianom ustawień programu, wyświetlacza i kalibracji. Enter Security Code

000

1. Jeżeli opcja kodu zabezpieczającego jest aktywna to po naciśnięciu klawisza MENU wyświetli się ekran kodu zabezpieczającego. 2. Wprowadź trzycyfrowy kod zabezpieczający. 3. Jeżeli kod jest prawidłowy, pojawi się ekran głównego menu. Jeżeli kod jest nieprawidłowy, pojawi się napis Invalid Code (nieprawidłowy kod). Napis Enter Security Code (wprowadź kod zabezpieczający) pojawi się ponownie po upływie 2 sekund.

Invalid Code

4.4.2 Omijanie kodu zabezpieczającego Wprowadź 555. Uzyskasz dostęp do głównego menu. 4.4.3 Ustawianie kodu zabezpieczającego Zobacz Rozdział 5.7.

4.5 FUNKCJA ZATRZYMANIA 4.5.1 Zastosowanie Wyjście analizatora jest zawsze proporcjonalne do mierzonej wartości pH czy rozpuszczonego tlenu. Aby zapobiec niechcianym alarmom i niewłaściwej obsłudze systemów kontrolnych, należy ustawić analizator w funkcji zatrzymania (HOLD), przed usunięciem czujnika z procesu do kalibracji bądź konserwacji. Upewnij się, że analizator jest zwolniony z funkcji zatrzymania po zakończeniu kalibracji. Po przełączeniu na tryb zatrzymania oba wyjścia analizatora zachowują ostatnią wartość. Analizator pozostaje w trybie zatrzymania na czas nieokreślony. W czasie gdy analizator pracuje w trybie zatrzymania na wyświeHold tlaczu okresowo będzie się pojawiał ekran pokazany obok.

4.5.2 Użycie Funkcji zatrzymania Aby wybrać opcję z menu, przesuń kursor na potrzebną pozycję i naciśnij ENTER. Aby zachować wartości numeryczne lub ustawienia, naciśnij ENTER.

Calibrate

Hold

Program

Display

Hold Outputs and Alarms?

Yes

No

1. Naciśnij MENU. Pojawi się ekran głównego menu. Wybierz Hold. 2. Pojawi się napis Hold Outputs and Alarms? (zatrzymanie wyjść i alarmów?). Wybierz Yes, aby ustawić analizator w funkcji zatrzymania. Wybierz No, aby zwolnić analizator z tej funkcji. 3. Pojawi się ekran głównego menu.

21


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

WIADOMOŚCI OGÓLNE ZMIANA USTAWIEŃ POCZĄTKOWYCH KONFIGUROWANIE I USTAWIANIE WYJŚĆ ANALOGOWYCH KONFIGUROWANIE ALARMÓW I PRZYPISANIE USTAWIEŃ WYBIERANIE TYPU POMIARÓW WYBÓR JEDNOSTEK TEMPERATURY I RĘCZNEJ LUB AUTOMATYCZNEJ KOMPENSACJI TEMPERATURY 5.7 USTAWIANIE KODU ZABEZPIECZAJĄCEGO 5.8 ELIMINOWANIE SZUMÓW 5.9 JEDEN LUB DWA CZUJNIKI NA WEJŚCIU 5.10 PRZYWRACANIE FABRYCZNEJ KALIBRACJI I USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH 5.11 WYBIERANIE EKRANU DOMYŚLNEGO, JEDNOSTEK I KONTRASTU EKRANU

5.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE Rozdział ten opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. konfigurowanie i przypisywanie żądanych wartości do wyjść prądowych 2. konfigurowanie i przypisywanie żądanych wartości alarmów 3. wybieranie typu stosowanego czujnika 4. wybieranie jednostek w jakich ma być prowadzony pomiar temperatury oraz metody korekcji temperatury (ręczna lub automatyczna) 5. ustawianie kodu zabezpieczającego 6. ustawianie częstotliwości prądu zmiennego (wymagane do minimalizowania szumów) 7. ustawianie ilości czujników współpracujących z analizatorem 8. przywracanie ustawień fabrycznych analizatora 9. wybieranie domyślnego, głównego ekranu wyświetlacza Ustawienia domyślne przedstawione zostały na następnej stronie, w tabeli 5-1, wraz z numerami rozdziałów, w których opisane zostały procedury ich zmian. Aby przywrócić ustawienia domyślne, patrz Rozdział 5.10.

5.2 ZMIANA USTAWIEŃ POCZĄTKOWYCH Kiedy podłączymy analizator Solu Comp po raz pierwszy, pojawi się ekran startowy. Wyświetlone napisy nakazują użytkownikowi określenie ilości podłączonych czujników i określenie typu czujnika rozpuszczonego tlenu. Przy wprowadzeniu dwóch czujników na wejściu, użytkownik może wybrać typ pomiaru dla drugiego czujnika tj. pH, ORP lub redox. Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu zostały wprowadzone niewłaściwe ustawienia, to można je skorygować. Aby zmienić liczbę czujników, patrz Rozdział 5.9. Aby zmienić typ pomiaru, patrz Rozdział 5.5. ABY UZYSKAĆ JAK NAJLEPSZE REZULTATY POMIAROWE ANALIZATORA, PRZED WPROWADZENIEM KOLEJNYCH USTAWIEŃ NALEŻY WPROWADZIĆ ILOŚĆ PODŁĄCZONYCH CZUJNIKÓW (ROZDZIAŁ 5.9), TYP PODŁĄCZONEGO CZUJNIKA ROZPUSZCZONEGO TLENU ORAZ OKREŚLIĆ TYP POMIARU DLA CZUJNIKA 2 tj. pH, ORP LUB REDOX (ROZDZIAŁ 5.5).

22


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

TABELA 5-1. USTAWIENIA DOMYŚLNE 1. CZUJNIK - USTAWIENIE WYJŚĆ PRĄDOWYCH (typ pomiaru: pomiar rozpuszczonego tlenu, pH, ORP lub redox jest wybierany podczas Szybkiego Uruchomienia (Quick Start)) Ilość czujników

Wyjście 1

Wyjście 2

Rozdział

jeden

rozpuszczony tlen

temperatura

5.3 i 5.9

dwa

rozpuszczony tlen (czujnik 1)

pH/ORP/Redox (czujnik 2)

5.3 i 5.9

2. KONFIGURACJA WYJŚĆ PRĄDOWYCH Wyjście

Tłumienie

0 lub 4 mA

Tryb

Rozdział

1

wyłączone

4

liniowy

5.3

2

wyłączone

4

liniowy

5.3

3. ZAKRES WYJŚCIA PRĄDOWEGO (typ pomiaru jest wybierany podczas Szybkiego Uruchomienia (Quick Start)) Pomiar

Zakres

Rozdział

rozpuszczony tlen - ppm

0 do 20 ppm

5.3

rozpuszczony tlen - ppb

0 do 900 ppb

5.3

0 do 200%

5.3

rozpuszczony tlen - %nasycenia

pH

0 do 14

5.3

ORP/Redox

-1400 do 1400 mV

5.3

temperatura

0 do 100°C

5.3

4. KONFIGUROWANIE ALARMÓW I PRZYPISANIE USTAWIEŃ Alarm 1

2

3

Rozdział

Przypisany do

Czujnik 1 (rozpuszczony tlen )

Czujnik 2 (pH/ORP) (uwaga)

Błąd

5.4

Wysoki lub niski

wysoki

wysoki (uwaga)

NA*

5.4

Strefa nieczułości

0

0

NA*

5.4

Ustawienie (rozpuszczony tlen - ppm)

0 ppm (wysoki); 20 ppm (niski)

0 ppm (wysoki); 20 ppm (niski)

NA*

5.4

Ustawienie (rozpuszczony tlen - ppb)

0 ppb (wysoki); 990 ppb (niski)

0 ppb (wysoki); 990 ppb (niski)

NA*

5.4

Ustawienie

0 ppm (wysoki); 200% (niski)

0 ppm (wysoki); 200% (niski)

NA*

5.4

14 (wysoki); 0 (niski)

14 (wysoki); 0 (niski)

NA*

5.4

NA*

5.4

(rozpuszczony tlen - %nasyc.)

Ustawienie (pH) Ustawienie (ORP/Redox)

1400 mV (wysoki); -1400 (niski) 1400 mV (wysoki); -1400 (niski)

Uwaga: dla analizatora z jednym czujnikiem, alarm 2 jest przypisany do czujnika 1, i skonfigurowany jest jako alarm niski. NA* - nie dostępny

23


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

TABELA 5-1. USTAWIENIA DOMYŚLNE (ciąg dalszy) 5. USTAWIENIA ZWIĄZANE Z TEMPERATURĄ Rozdział Jednostki temperatury

°C

5.6

Automatyczna kompensacja temperatury (rozpuszczony tlen)

włączona

5.6

Automatyczna kompensacja temperatury (pH)

włączona

5.6

Korekcja temperatury roztworu (pH)

wyłączona

5.5

Punkt izopotencjalny pH

7.00

5.5

6. INNE USTAWIENIA Rozdział Język

angielski

5.11

Funkcja zatrzymania

wyłączona

4.5

Kod zabezpieczający

000 (bez kodu)

5.7

Częstotliwość prądu zmiennego

60 Hz

5.8

24


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.3 KONFIGUROWANIE I USTAWIANIE WYJŚĆ. 5.3.1 Zastosowanie Analizator Solu Comp II może współpracować z czujnikiem rozpuszczonego tlenu, pH lub ORP na wejściu i posiada dwa izolowane wyjścia prądowe. Rozdział ten opisuje jak skonfigurować i ustawić zakres wyjść. NA POCZĄTKU NALEŻY SKONFIGUROWAĆ WYJŚCIA. 1. 1. Konfigurowanie wyjść oznacza a. Wybranie wyjścia 4-20 mA lub 0-20 mA b. Przypisanie czujnika i typu pomiaru (ropuszczony tlen, pH, ORP lub potencjał redox) do wyjścia 1 lub wyjścia 2 c.

Włączenie lub wyłączenie tłumienia sygnału wyjściowego

d. Wybór trybu liniowego lub logarytmicznego wyjścia 2. Ustawianie zakresu wyjść oznacza przypisanie dolnej (0 lub 4 mA) i górnej (20 mA) wartości prądu na wyjściu z analizatora. 5.3.2 Definicje 1. WYJŚCIA PRĄDOWE. Na wyjściu analizator zapewnia ciągłą wartość prądu w zakresie 4-20 mA lub 0-20 mA, która jest wprost proporcjonalna do ilości rozpuszczonego tlenu, pH, ORP lub potencjału redox. 2. PRZYPISANIE WYJŚĆ. Rysunek 5-1 zamieszczony poniżej, pokazuje sposoby przypisania wyjść. 3. TŁUMIENIE. Tłumienie wyjścia analogowego filtruje zakłócenia. Zwiększa również czas odpowiedzi wyjścia. Wraz z tłumieniem czas potrzebny do osiągnięcia 63% wartości końcowego odczytu, zmienia się o 5 sekund. Tłumienie nie wpływa na czas odpowiedzi wyświetlacza na zmiany. 4. TRYB. Prąd wyjściowy może być wprost proporcjonalny (liniowy) do wyświetlanych wartości (linear mode) lub wprost proporcjonalny do logarytmu naturalnego wyświetlonych wartości (log mode).

Wyjście 1

rozpuszczony tlen z czujnika 1, lub pH, ORP lub redox z czujnika 2, lub temperatura z czujnika 1, lub temperatura z czujnika 2

Solu Comp II Wyjście 2

Czujnik 1 rozpuszczonego tlenu

rozpuszczony tlen z czujnika 1, lub pH, ORP lub redox z czujnika 2, lub temperatura z czujnika 1, lub temperatura z czujnika 2

Czujnik 2 pH lub ORP

Rys. 5-1. Przypisanie wyjść 1 i 2

25


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.3.3. Procedura: Konfigurowanie wyjść. Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER. 1.

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

2.

Wybierz Outputs = wyjścia analogowe.

3.

Wybierz Outputs Configure = konfiguracja wyjść.

Output2

4.

Wybierz Output 1 = wyjście 1 lub Output 2 = wyjście 2.

Sensor2

5.

Wybierz Sensor 1 = czujnik 1 (rozpuszczony tlen) lub Sensor2 = czujnik 2 (pH).

6.

Wybierz Measurement = pomiar lub Temp. = temperatura. Jeżeli wybrane wyjście zostało przypisane do Czujnika 1 to opcja Measurement = pomiar oznacza pomiar rozpuszczonego tlenu. W przypadku gdy konfigurowane wyjście zostało przypisane do Czujnika 2 to opcja Measurement = pomiar będzie oznaczała pomiar pH, ORP lub potencjału redox.

7.

Wykonaj odpowiednie ustawienia:

Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement

>>

Output Range Output Configure Output Config? Output1 OutM is for? Sensor1 OutM is for? Measurement

Temp

8.

a.

Wybierz 4-20 mA lub 0-20 mA.

b.

Wybierz Yes = tak lub No = nie, aby wyłączyć lub włączyć tłumienie wyjścia.

c.

Wybierz wyjście linear = liniowe lub log = logarytmiczne.

Wyświetlacz powraca do ekranu Output Config? = konfiguracja wyjść?. Wybierz drugie wyjście do konfiguracji lub naciśnij EXIT, aby wyjść z opcji konfigurowania wyjść analizatora. Aby powrócić do ekranu głównego wyświetlacza, naciśnij klawisz MENU, a następnie EXIT.

5.3.4. Procedura: Przypisywanie dolnej i górnej wartości wyjścia prądowego (ustawianie zakresu wyjść). Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER. Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement Output Range

>>

1.

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

2.

Wybierz Outputs = wyjścia analogowe.

3.

Wybierz Output Range = zakres wyjścia analogowego. Wybierz Output 1 = wyjście 1 lub Output 2 = wyjście 2.

4.

Wykonaj odpowiednie ustawienia:

Output Configure

5.

26

a.

wybierz wartość dla dolnej wartości prądu (0 mA lub 4 mA).

b.

wybierz wartość dla górnej wartości prądu (20 mA).

Wyświetlacz powróci do napisu Output Range = zakres wyjścia. Wybierz drugie wyjście do konfiguracji lub naciśnij EXIT, aby wyjść z opcji ustawiania zakresu wyjść. Aby powrócić do ekranu głównego wyświetlacza, naciśnij klawisz MENU, a następnie EXIT.


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.4 KONFIGUROWANIE ALARMÓW I PRZYPISANIE USTAWIEŃ 5.4.1 Zastosowanie Rozdział ten opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. przypisanie styku przekaźnikowego alarmu do czujnika 2. ustawienie alarmu na wysoką lub niską wartość 3. przypisanie wartości w stosunku do ustawień alarmu 4. ustawienie strefy nieczułości alarmu ALARMY MUSZĄ BYĆ SKONFIGUROWANE ZANIM ZOSTANĄ PRZYPORZĄDKOWANE USTAWIENIA. 5.4.2 Definicje 1. PRZYPISYWANIE ALARMÓW. W analizatorze znajdują sie trzy alarmy (AL1, AL2 i AL3). Alarmy AL1 i AL2 mogą być przypisane do jakiegokolwiek czujnika. Na przykład - AL1 i AL2 mogą być przyporządkowane czujnikowi 1, przykładowo jednym z możliwych ustawień jest alarm skonfigurowany jako alarm wysoki i drugi jako alarm niski. AL3 może być przyporządkowany do czujnika 2. Alarm 3 może być przypisany do czujników lub skonfigurowany jako ostrzeżenie o błędzie. Alarm ten aktywuje się wtedy, kiedy w pracy czujnika lub analizatorze pojawią się jakieś nieprawidłowości. 2. OSTRZEŻENIE O BŁĘDZIE. Ostrzeżenie pojawia się wtedy, kiedy Solu Comp II wykryje usterkę w czujniku lub analizatorze, która może spowodować np. poważne błędy w odczycie. Jeżeli Alarm 3 został zaprogramowany jako alarm ostrzegający przed błędem, to przekaźnik alarmu 3 aktywuje się. Na wyświetlaczu wraz z odczytem pojawi się słowo Fault = błąd. 3. PRZEBIEG ALARMU, USTAWIENIA I STREFA NIECZUŁOŚCI. Zobacz rysunki 5-2 i 5-3 zamieszczone poniżej.

pH

Rozpuszczony tlen, ppm

Aktywacja alarmu

Ustawienie alarmu wysokiego

Strefa nieczułości = 1.0 pH Dezaktywacja alarmu czas

Dezaktywacja alarmu

Strefa nieczułości = 1.0 ppm

Ustawienie alarmu niskiego Aktywacja alarmu czas

Rys. 5-2. Przebieg alarmu wysokiego

RYSUNEK 5-3. Przebieg alarmu niskiego

Alarm ulega aktywacji, kiedy pH przekroczy ustawioną wartość górną. Alarm pozostaje aktywny dopóki odczyt nie spadnie poniżej wartości określonej przez strefę nieczułości.

Alarm ulega aktywacji, kiedy ilość rozpuszczonego tlenu spada poniżej ustawionej wartości dolnej. Alarm pozostaje aktywny dopóki odczyt nie wzrośnie powyżej wartości określonej przez strefę nieczułości.

Styki przekaźnikowe alarmów są pojedyncze, formowane dwubiegunowo (SPDT). Kiedy alarm jest aktywny, cewka jest pobudzana. Gdy którykolwiek z alarmów aktywuje się, na wyświetlaczu pojawią się migające symbole AL1, AL2 lub AL3 (w zależności, który z alarmów został aktywowany).

27


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.4.3 Procedura: Konfiguracja alarmów Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER.

Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement

>>

Alarm Setpoints

Alarm Config? AL2

2. Wybierz Alarms = alarmy. 3. Wybierz Alarm Configure = konfiguracja alarmów.

Alarm Configure

AL1

1. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

AL3

4. Wybierz Alarm 1 (AL1), Alarm 2 (AL2) lub Alarm 3 (AL3). 5. Dla AL1 lub AL2

AL1 is for? Sensor1

Sensor2

b. Wybierz Measurement = pomiar lub Temp = temperatura.

AL1 S1 is for? Measurement

a. Wybierz Sensor 1 = czujnik 1 (rozpuszczony tlen) lub Sensor 2 = czujnik 2 (pH).

Temp

c.

Wybierz alarm High (wysoki) lub Low (niski).

d. Wybierz dla alarmu Deadband = zakres nieczułości. 6. Wyświetlacz powróci do ekranu Alarm Configure? = konfiguracja wyjść?. Wybierz inny alarm lub naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

AL3 is for? Sensor1

Fault Sensor2

7. Dla AL3 a. Wybierz Sensor 1= czujnik 1 (rozpuszczony tlen), Sensor 2 = czujnik 2 (pH) lub Fault = błąd. b. Dla czujnika 1 lub 2 wybierz Measurement = pomiar lub Temp = temperatura. c.

Wybierz High (wysoki) lub Low (niski). Ustaw strefę nieczułości.

d. Wybranie Fault oznacza, że AL 3 aktywuje się gdy w pracy czujnika lub analizatora wykryty zostanie błąd. W tym wypadku użytkownik nie robi żadnego ustawienia. 8. Wyświetlacz powraca do ekranu Alarm Configure? = konfiguracja wyjść?. Wybierz inny alarm lub naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

28


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.4.4 Procedura: Programowanie ustawień alarmu Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER.

Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement

>>

1. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program. 2. Wybierz Alarms = alarmy.

Alarm Setpoints

3. Wybierz Alarm Setpoints = ustawienie alarmów.

Alarm Configure Select Alarm? AL1

AL2

AL3

4. Wybierz Alarm 1 (AL1), Alarm 2 (AL2) lub Alarm 3 (AL3).

AL1 S1 Setpoint? High

20.00ppm

5. Na ekranie wyświetli się numer wybranego alarmu (AL 1) i jego konfiguracja. Alarm dla Czujnika 1 (S1) jest ustawiony jako wysoki. Użyj przycisków ze strzałkami, jeżeli chcesz zmienić ustawienie alarmu. 6. Wyświetlacz powróci do ekranu Select Alarm? = wybrać alarm?. Wybierz inny alarm lub naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

29


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.5 WYBIERANIE TYPU POMIARÓW 5.5.1 Zastosowanie Rozdział ten opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. zaprogramowanie analizatora Solu Comp II do pomiaru rozpuszczonego tlenu, pH, ORP lub potencjału redox 2. identyfikację typu stosowanego czujnika rozpuszczonego tlenu 3. wykonanie następujących ustawień dla pomiaru rozpuszczonego tlenu a. wybór jednostek ciśnienia atmosferycznego do kalibracji na powietrzu b. elektronicznego filtrowania prądu czujnika c. korekcji zasolenia 4. wykonanie następujących ustawień dla pomiaru pH a. korekcja temperaturowa roztworu b. ustawienie punktu izopotencjalnego c. włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o niewłaściwej impedancji elektrody szklanej 5.5.2 Definicje — rozpuszczony tlen 1. TYP CZUJNIKA ROZPUSZCZONEGO TLENU. Analizator Solu Comp II współpracuje z trzema typami czujników rozpuszczonego tlenu; produkowanymi przez Rosemount Analytical tradycyjnymi czujnikami rozpuszczonego tlenu stosowanymi do pomiarów w napowietrzonych zbiornikach, czujnikami rozpuszczonego tlenu przeznaczonymi do wykrywania śladowych ilości (ppb) tlenu w zbiornikach wody pitnej, oraz czujnikami innych producentów stosowanych w aplikacjach wysokotemperaturowych. Czujniki wyposażone są różne termoelementy i posiadają różną korekcję przepuszczalności membran, i dlatego w niektórych przypadkach wymagają innej polaryzacji napięcia. Po zadaniu użytkownikowi serii pytań dotyczących czujnika, analizator sam ustali jego typ. Analizator Solu Comp II może współpracować także z niektórymi typami czujników wysokotemperaturowych innych producentów. W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym. 2. FILTR NA WEJŚCIU. Przed przetworzeniem prądu czujnika na odczyt ilości rozpuszczonego tlenu analizator Solu Comp II stosuje filtr na wejściu. Filtr redukuje zakłócenia, ale zwiększa czas odpowiedzi. Poziom filtrowania jest wybierany poprzez wybór czasu jaki potrzebny jest do osiągnięcia 63% wartości końcowego odczytu. 3. JEDNOSTKI CIŚNIENIA. Podczas kalibracji na powietrzu analizator wykorzystuje wartość ciśnienia atmosferycznego do przeliczenia cząstkowego ciśnienia tlenu, które z kolei jest podstawą do wyliczenia równoważnika rozpuszczalności tlenu atmosferycnego w wodzie. Użytkownik może wybrać jednostki w jakich będzie wyświetlane ciśnienie atmosferyczne. 4. ZASOLENIE. Rozpuszczalność tlenu w wodzie zależy od stężenia soli w wodzie. Wzrost stężenia elektrolitu powoduje zmniejszanie ilości rozpuszczanego tlenu - nazywamy to efektem zasolenia. Jeżeli stężenie soli jest mniejsze niż 1000 ppm efekt jest nieistotny. Po skalibrowaniu czujnika, analizator zakłada że pomiary będą prowadzone w wodzie o stosunkowo niskim stężeniu rozpuszczonych w niej soli. Jeżeli stężenie soli jest większe niż 1000 ppm można zwiększyć dokładność pomiarów poprzez wprowadzenie korekcji zasolenia. Należy wprowadzić wielkość zasolenia w promilach (o/oo) chlorku sodu. Jeżeli w wodzie znajdują się różne związki soli należy wprowadzić stężenie jonowe (w promilach NaCl). 5. PROCENT NASYCENIA. Procent nasycenia oznacza stężenie tlenu w próbce podzielonej na stężenie nasycenia. Maksymalne stężenie nasycenia to ilość tlenu w próbce, którą można osiągnąć w danej temperaturze.

30


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.5.3 Definicje — pH/ORP 1. ORP. Skrót ORP oznacza potencjał redukcji utleniania (oxidation-reduction potential). Potencjał ten jest wyznaczany jako różnica napięcia pomiędzy elektrodą z metalu szlachetnego (zazwyczaj jest to platyna) jako elektrodą wzorcową a elektrodą odniesienia wykonaną ze srebra/chlorku srebra. 2. REDOX. Pojęcie Redox odnosi się do potencjału redox, który jest mierzony w taki sam sposób jak ORP. Znak potencjału redox jest ujemny w stosunku do ORP. 3. KONWENCJA ZNAKU. ORP roztworu 0.1 M dwuwartościowego żelaza siarczanu amonu i 0.1 M trójwartościowego żelaza siarczanu amonu w 1 M kwasu siarkowego jest dodatni. Potencjał redox jest ujemny. 4. OSTRZEŻENIA O NIEWŁAŚCIWEJ IMPEDANCJI ELEKTRODY SZKLANEJ. Analizator Solu Comp II wraz z czujnikiem pH umożliwia przeprowadzanie zaawansowanej diagnostyki, polegającej na ciągłym kontrolowaniu impedancji elektrody szklanej i elektrody odniesienia. Gdy analizatotr wykryje spadek impedancji elektrody szklanej wskazujący na złamanie lub pęknięcie elektrody szklanej, automatycznie pojawi się komunikat o błędzie. W przypadku gdy elektrody pH nie są wykonane ze szkła, opcja ostrzeżenia o niskiej impedancji nie będzie dostępna. 5. KOREKCJA TEMPERATURY ROZTWORU. Odczyn pH roztworów, szczególnie roztworów zasadowych jest funkcją temperatury. Jeżeli temperatura ulegnie zmianie zmieni się także odczyt pH, bez względu na to, że stężenie kwasu czy zasady określające odczyn pH pozostanie takie samo. Kompensacja temperatury roztworu powoduje zamienianie odczytu pH w temperaturze procesu, na odczyt w temperaturze odniesienia. Analizator Solu Comp II koryguje odczyt pH do temperatury odniesienia jaką jest 25°C. Aby przeprowadzić dokładną korekcję temperatury musi być znany skład chemiczny roztworu. Analizator Solu Comp II ma wprowadzon korekcję temperatury dla wody o wysokiej czystości i dla rozcieńczonych roztworów silnych zasad. Można także wprowadzić korekcję wg indywidualnych wymagań. 6. KOREKCJA TEMPERATURY ZGODNIE Z INDYWIDUALNYMI WYMAGANIAMI UŻYTKOWNIKA. Korekcja temperatury zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika jest przeprowadzana w jednostkach ∆pH/ °C. Na poniższym przykładzie pokażemy jak analizator realizuje wymaganą korekcję. Przypuśćmy, że mierzone pH roztworu wzrasta o 0.022 jednostki na każdy wzrost temperatury o stopień w skali Celsjusza. Korekta temperatury wynosi więc - 0.022pH/°C. Jeżeli w temperaturze 20°C pH wynosi 8.95, to skorygowane pH (w temperaturze 25°C) wyniesie 8.95 + (-0.022)(25 - 20) czyli 8.84. 7. PUNKT IZOPOTENCJALNY pH. Punkt izopotencjalny pH to taka wartość pH, dla której napięcie ogniwa (ogniwo tworzą: elektroda pH, elektroda odniesienia i roztwór procesowy) nie zależy od temperatury. Większość ogniw pH posiada punkt izopotencjalny w okolicy wartości 7.0, dlatego analizator Solu Comp II przyjmuje wartość 7.0 pH jako punkt izopotencjalny. Jednakże zdarza się, że specjalistyczne elektrody posiadają punkt izopotencjalny inny niż 7.0 pH. UWAGA NIE ZMIENIAJ wartości punktu izopotencjalnego przekaźnika jeżeli nie jesteś całkowicie pewny wpływu tej zmiany na pomiar pH LUB gdy w instrukcji obsługi czujnika nie jest wyraźnie napisane, że jego punkt izopotencjalny ma wartość inną niż 7.0 pH.

31


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.5.4 Procedura. Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER. Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement

1.

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

2.

Wybierz Measurement = pomiar.

3.

Wybierz Sensor 1 = czujnik 1 (rozpuszczony tlen) lub Sensor 2 = czujnik 2 (pH). Przy skonfigurowanym jednym czujniku ekran Sensor 1 Sensor 2 się nie pokaże. po wybraniu opcji Sensor 1 = czujnik 1, przejdź do kroku 4 niniejszej procedury. po wybraniu opcji Sensor 2 = czujnik 2, przejdź do kroku 11 niniejszej procedury.

4.

Po wybraniu Sensor 1 = czujnik 1 (rozpuszczony tlen) zidentyfikuj producenta czujnika, Rosemount Analytical lub Other = inny.

5.

Określ rodzaj aplikacji. Biopharm oznacza biofarmakologię. Other = inna dotyczy napowietrzania basenów, zbiorników wody pitnej itp.

6.

Wybierz żądaną jednostkę pomiarową. Ekran obok wyświetli się tylko wtedy, jeżeli w kroku 4 wybrano Rosemount, a w kroku 5 - Other. Jeżeli ustawienia były inne to nie pojawi się wybór ppb. Dla czujnika 499A TrDO należy wybrać ppb.

7.

Wybierz żądaną jednostkę ciśnienia: mmHg, inHg, atm, kPa lub bar.

8.

Wybierz żądany poziom filtrowania sygnału z czujnika.

9.

Wprowadź zasolenie próbki (w promilach chlorku sodu).

>>

Configure? Sensor1

Sensor2

S1Manufacturer? Rosemount

Other

S1Application? Biopharm

Other

S1 units in? ppm

ppb

%sat

Pressure units? mmHg

inHg

>>

Input filter? 63% in 005sec Salinity,

parts/

thousand?

S2Measure? Redox

20.0%.

10. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku 3. Aby skonfigurować pomiar pH (ORP) czujnika, wybierz Sensor 2 = czujnik 2. Aby powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij EXIT. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

pH

11. Jeżeli został wybany Sensor 2 = czujnik 2 (pH), pojawi się ekran obok. Wybierz pH, Redox lub ORP. Po wyborze pH, przejdź do kroku 12; w innym wypadku - do 17.

ORP

12. Wybierz No = nie jeżeli elektroda pH czujnika nie jest wykonana ze szkła.

S1 Glass Fault? Enable?

Yes

No 13. Wybierz Soln Temp Corr = korekcja temperaturowa zasolenia lub Sensor Isoptntl = punkt izopotencjalny czujnika.

Soln Temp Corr Sensor Isoptntl S1 SolnTempCorr? Off

Ultrapure

Sensor Isoptntl S1:

07.00pH

>>

14. Po wyborze Soln Temp Corr = korekcja temperaturowa zasolenia, wybierz Off = wyłączona, UltraPure = ultra czysta, HighpH = wysokie pH, lub Custom = wg indywidualnych wymań. Dla Custom = wg indywidualnych wymagań, wprowadź wymagany współczynnik temperaturowy. 15. Po wyborze Sensor Isoptntl = punkt izopotencjalny czujnika, wprowadź żądaną wartość pH. Zmień wartość punktu izopotencjalnego tylko wtedy gdy jesteś pewien, że punkt izopotencjalny stosowanego czujnika nie wynosi 7.00 pH. 16. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku 3.

32

17. Jeżeli wybrano Redox lub ORP nie ma dodatkowych opcji wyboru. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku 3. Aby powrócić do poprzedniego ekranu naciśnij EXIT. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.6 WYBÓR JEDNOSTEK TEMPERATURY I RĘCZNEJ LUB AUTOMATYCZNEJ KOMPENSACJI TEMPERATURY 5.6.1 Zastosowanie Rozdział ten opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. Wybranie jednostek temperatury (°C lub °F). 2. Wybranie ręcznej lub automatycznej kompensacji temperatury do korekcji przepuszczalnosci membrany i do kalibracji na powietrzu. 3. Wybranie ręcznej lub automatycznej kompensacji temperatury do korekcji pH. 4. Wprowadzenie temperatury odniesienia dla ręcznej kompensacji temperatury. 5.6.3 Definicje — rozpuszczony tlen 1. AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY - ROZPUSZCZONY TLEN. Wpływ temperatury na pomiar rozpuszczonego tlenu jest dwojaki. Czujnik tlenu jest membranowym czujnikiem amperometrycznym. Przepuszczalność membrany jest zależna od temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta przepuszczalność membrany. Zatem wzrost temperatury spowoduje wzrost prądu czujnika i odczyty analizatora będą większe, mimo że poziom rozpuszczonego tlenu pozostanie bez zmian. Współczynnik korekcji wprowadzony do analizatora, automatycznie kompensuje zmiany przepuszczalności membrany wywołane zmianą temperatury. Podczas automatycznej kompensacji temperatury analizator używa do korekcji temperatury mierzonej przez czujnik. Analizator opiera się na pomiarze temperatury także podczas kalibracji na powietrzu. Na podstawie temperatury wylicza ciśnienie nasyconej wody oraz przelicza ciśnienie atmosferyczne na częściowe ciśnienie atmosferycznego tlenu. Kiedy już analizator wyznaczy ciśnienie częściowe tlenu, wtedy oblicza równoważnik ropuszczalności w oparciu o zależny od temperatury współczynnik Bunsena. Podczas automatycznej kompensacji temperatury analizator przeprowadza kalibrację w oparciu o temperaturę mierzoną przez czujnik. 2. RĘCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY - ROZPUSZCZONY TLEN. W przypadku wybrania kompensacji ręcznej, analizator w oparciu o temperaturę wprowadzoną przez użytkownika wylicza współczynnik przepuszczalności membrany oraz przeprowadza kalibrację na powietrzu. Analizator wtedy nie stosuje aktualnie mierzonej temperatury procesu. NIE STOSOWAĆ ręcznej kompensacji temperatury jeżeli temperatury pomiaru i kalibracji różnią się o mniej niż 2°C. Stosowanie ręcznej kompensacji temperatury jest przydatne w przypadku gdy termoelement czujnika uległ uszkodzeniu i chwilowo nie jest możliwa jego wymiana. 5.6.3 Definicje — pH 1. AUTOMATYCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY — pH. W oparciu o współczynnik zależny od temperatury, analizator przetwarza zmierzone napięcie na odczyt poziomu pH roztworu. Podczas automatycznej kompensacji temperatury analizator mierzy temperaturę roztworu procesowego i automatycznie wylicza właściwy współczynnik konwersji. Aby uzyskać maksymalną dokładność należy stosować automatyczną kompensację temperatury. 2. RĘCZNA KOMPENSACJA TEMPERATURY — pH. W przypadku ręcznej kompensacji temperatury analizator przetwarza zmierzoną wartość napięcia na pomiar pH w oparciu o temperaturę wprowadzoną przez użytkownika. Wartość wprowadzonej temperatury będzie zawsze stosowana do późniejszych pomiarów, bez względu na wartość aktualnie mierzonej temperatury procesu. NIE STOSOWAĆ ręcznej kompensacji temperatury jeżeli wahania temperatury nie przekraczają ± 2°C lub gdy wartość pH mieści się w przedziale 6-8. Stosowanie ręcznej kompensacji temperatury jest przydatne w przypadku gdy termoelement czujnika uległ uszkodzeniu i chwilowo nie jest możliwa jego wymiana.

33


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.6.3 Procedura. Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER. Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement

1.

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

2.

Wybierz >>.

3.

Wybierz Temp = temperatura.

4.

Wybierz °C/F aby zmienić jednostki temperatury. Wybierz Live/Manual. Live aby włączyć automatyczną kompensacją temperatury, Manual aby ustawić ręczną kompensację temperatury.

>>

Te m p

Security

#Sensors

>>

Config Temp?

°C/F

Live/Manual

a.

jeśli wybrana została opcja °C/F należy wybrać pomiędzy °C lub F w następnym ekranie.

b.

Jeśli została wybrana opcja Live/ Manual, wybierz Live lub Manual dla czujnika 1 (rozpuszczonego tlenu) w następnym ekranie.

c.

Jeśli została wybrana opcja Manual = ręczna kompensacja temperatury, wprowadź temperaturę w następnym ekranie. Wartość wprowadzonej temperatury będzie zawsze stosowana do późniejszych pomiarów, bez względu na wartość rzeczywistą temperatury procesu.

d.

Wyświetlacz powróci do ekranu Live/ Manual dla czujnika 2 (pH). Wprowadź żądane ustawienia dla czujnika.

5.7 USTAWIENIE KODU ZABEZPIECZAJĄCEGO 5.7.1 Zastosowanie. Rozdział ten opisuje w jaki sposób ustawić kod zabezpieczający. Kod zabezpieczający zapobiega przypadkowym zmianom w programie oraz w ustawieniach kalibracji. Dodatkowe informacje, patrz Rozdział 4.4. 5.7.2 Procedura. Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER. Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement Temp #Sensors

34

>> Security >>

1.

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

2.

Wybierz >>, a następnie Security = zabezpieczenie.

3.

Wprowadź trzycyfrowy kod zabezpieczający. Kod zabezpieczający zadziała po około dwóch minutach.

4.

Wyświetlacz powróci do ekranu Security. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.8 ELIMINOWANIE SZUMÓW 5.8.1 Zastosowanie. Aby wyeliminować jak najwięcej szumów należy wcześniej ustawić w analizatorze częstotliwość prądu zmiennego. 5.8.2. Procedura. Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER. Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement Te m p

>>

1.

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

2.

Wybierz >>.

3.

Wybierz >>.

4.

Wybierz Noise Rejections = eliminowanie szumów.

5.

Wprowadź częstotliwość prądu zmiennego, 50 Hz lub 60 Hz.

6.

Wyświetlacz powróci do ekranu Noise Rejections. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

Security

#Sensors

>>

Noise Rejection ResetAnalyzer >>

5.9 JEDEN LUB DWA CZUJNIKI NA WEJŚCIU 5.9.1 Zastosowanie. Analizator Solu Comp II może zostać skonfigurowany jako analizator jednokanałowy, współpracujący z jednym czujnikiem lub jako dwukanałowy - współpracujący z dwoma czujnikami. Rozdział ten opisuje jak zaprogramować analizator dla jednego lub dla dwóch czujników. ZAPOZNAJ SIĘ Z TYM ROZDZIAŁEM ZANIM ZACZNIESZ DALSZE PROGRAMOWANIE. 5.9.2 Procedura. Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER. Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement Te m p #Sensors

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

2.

Wybierz >>.

3.

Wybierz #Sensors = liczba czujników.

4.

Wybierz One = jeden lub Two = dwa. Wybierając opcję One konfigurujesz analizator jako analizator rozpuszczonego tlenu. S2 (pH/ORP) nie może zostać wybrany przy pojedyńczym pomiarze.

5.

Wyświetlacz powróci do ekranu #Sensors. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

>> Security >>

# of sensors? One

1.

Tw o

35


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

5.10 PRZYWRACANIE FABRYCZNEJ KALIBRACJI I USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH 5.10.1 Zastosowanie. Rozdział ten opisuje sposób przywrócenia kalibracji fabrycznej i wartości domyślnych analizatora. Proces ten usuwa również wszystkie komunikaty o błędach oraz przywraca ustawienie głównego ekranu wyświetlacza do stanu jaki był przy Szybkim Uruchomieniu "Quick Start". 5.10.2. Procedura. Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER.

Calibrate

Hold

Program

Display

Outputs

Alarms

Measurement

>>

Te m p

1.

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Program.

2.

Wybierz >>.

3.

Wybierz >>.

4.

Wybierz ResetAnalyzer = zresetuj analizator.

5.

Wybierz Yes = tak lub No = nie. Jeśli została wybrana opcja Yes = tak to wszystkie poprzednie ustawienia zostaną anulowane, skasowane. Wyświetlacz powróci do Quick Start Menu = ekran Szybkiego Uruchomienia.

Security

#Sensors

>>

Noise Rejection ResetAnalyzer >> Load factory settings?

Yes

No

5.11 WYBIERANIE EKRANU DOMYŚLNEGO, JEDNOSTEK I KONTRASTU EKRANU 5.11.1 Zastosowanie. Rozdział ten opisuje jak wykonać następujące czynności: 1. Ustawienie domyślne ekranu wyświetlacza Domyślny ekran wyświetlacza jest ekranem pokazującym się podczas standardowych działań. Analizator Solu Comp II pozwala użytkownikowi na wybieranie spośród wielu różnych kombinacji wyświetlanych ekranów. Dostępność ekranów zależy od tego, w jaki sposób analizator został skonfigurowany. Poniżej przedstawiono wytłumaczenia skrótów pojawiających się na ekranie. Wyświetlanie skróty: i.

Jednostki w jakich pokazuje się odczyt jednoznacznie określają mierzony parametr, rozpuszczony tlen czy pH. Rozpuszczony tlen może być mierzony w ppm (mg/L0 lub ppb (ug/L)..

ii.

S2 oznacza sensor 2 = czujnik 2. S2 wyświetli się wówczas gdy użytkownik wybierze opcje wyświetlania ustawień dla czujnika 2 (pH).

iii. G oznacza impedancję szklanej elektrody czujnika pH. 2. Wybranie języka, w którym będą się pojawiać komunikaty na wyświetlaczu analizatora. 3. Zmianę kontrastu ekran.

36


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 5.0 PROGRAMOWANIE ANALIZATORA

Aby wybrać odpowiednią pozycję z menu, przesuń na nią kursor i naciśnij ENTER. Aby zachować wartość numeryczną lub ustawienie, naciśnij ENTER. 5.11.2 Procedura: Wybieranie ekranu wyświetlacza Calibrate

Hold

Program

Display

Default Display Language

Contrst

1. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Display. 2. Wybierz Default Display = wyświetlacz domyślny. 3. Naciskaj S lub T do czasu gdy pojawi się żądany przez ciebie ekran. Naciśnij ENTER. W rozdziale 5.11.1 sprawdź znaczenia skrótów. 4. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku 2. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

5.11.3 Procedura: Wybieranie języka obsługi Calibrate

Hold

Program

Display

1. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Display.

Language

Contrast

2. Wybierz Language = język.

English

Fran ais

Espaæol

>>

Default Display

3. Wybierz angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub portugalski. 4. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku 2. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

5.11.2 Procedura: Ustawianie kontrastu ekranu. Calibrate

Hold

Program

Display

1. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Display.

Contrst

2. Wybierz Contrst = kontrast.

Default Display Units Screen Contrast: 50

3. Naciśnij S lub T aby podwyższyć lub obniżyć kontrast. Ze wzrostem kontrastu rośnie wyświetlana liczba. 4. Naciśnij ENTER, aby zachować nowy poziom kontrastu. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku 2. Naciśnij EXIT, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

37


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

WPROWADZENIE KALIBRACJA TEMPERATURY KALIBRACJA - ROZPUSZCZONY TLEN AUTOKALIBRACJA - pH RĘCZNA KALIBRACJA - pH STANDARYZACJA - pH WPROWADZANIE ZNANEGO NACHYLENIA KRZYWEJ ELEKTRODY - pH KALIBRACJA ORP

6.1 WPROWADZENIE Za pomocą menu kalibracji (Calibrate Menu) użytkownik przeprowadza kalibrację czujnika 1 (ropuszczonego tlenu) i czujnika 2 (pH lub ORP). Temperatura odpowiedzi każdego z czujników także może zostać skalibrowana. Czujniki tlenu wymagają okresowej pełnej kalibracji. Standardem jest automatyczna kalibracja na powietrzu. Użytkownik po prostu umieszcza czujnik tuż nad pojemnikiem z wodą. Gdy odczyt się ustabilizuje analizator automatycznie wyliczy równoważnik rozpuszczania tlenu atmosferycznego w wodzie i przeliczy czułość (wartość prądu czujnika podzielona przez stężenie tlenu). Czujnik może także zostać skalibrowany wg czujnika odniesienia. Nowe czujniki tlenu muszą być wyzerowywane przed rozpoczęciem pracy. Muszą także być zerowane po każdorazowej wymianie elektrolitu. Zerowanie czujnika polega na jego umieszczeniu w środowisku beztlenowym do czasu, gdy prąd w czujniku osiągnie najniższą, stabilną wartość. Dla czujników pH standardem jest dwupunktowa kalibracja. Podczas autokalibracji analizator przelicza pH buforu z wartości nominalnej wprowadzonej przez użytkownika i nie akceptuje parametrów kalibracji dopóki odczyty nie będą stabilne. Podczas kalibracji ręcznej użytkownik wprowadza wartości buforów i jest odpowiedzialny za uznanie odczytów za stabilne. Można także przeprowadzić standaryzację odczytów pH, którą uzyskuje się w oparciu o odczyty odniesieniowego miernika. Dodatkowo, jeżeli użytkownik zna nachylenie krzywej elektrody (w temperaturze 25°C) może ją bezpośrednio wprowadzić do analizatora. Kalibracja ORP jest kalibracją jednopunktową zgodną ze standardami ORP.

38


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.2 KALIBRACJA TEMPERATURY 6.2.1 Zastosowanie. Temperatura jest ważnym parametrem przy pomiarach rozpuszczonego tlenu, pH czy ORP. Wpływ temperatury na pomiar tlenu jest dwojaki. 1. Analizator wykorzystuje pomiar temperatury podczas automatycznej kalibracji na powietrzu. Na podstawie temperatury analizator wylicza ciśnienie pary wodnej, i w oparciu o ciśnienie atmosferyczne przelicza częściowe ciśnienie tlenu atmosferycznego. Gdy analizator wyznaczy ciśnienie częściowe to wylicza równoważnik rozpuszczalności tlenu w wodzie w oparciu o zależny od temperatury współczynnik Bunsena. Ogólnie rzecz biorąc, błąd 1°C podczas pomiaru temperatury powoduje około 2% błąd w rozpuszczalności wyliczanej podczas kalibracji, i mniej więcej taki sam błąd przy późniejszych pomiarach. 2. Czujnik tlenu jest membranowym czujnikiem amperometrycznym. Tlen z próbki dyfunduje poprzez membranę i jest wychwytywany przez elektrodę natychmiast za membraną. Zachodząca reakcja chemiczna powoduje pojawienie się prądu proporcjonalnego do stężenia tlenu. Przepuszczalność membrany jest zależna od temperatury. Tak więc, zarówno temperatura jak i ilośc tlenu mają wpływ na prąd czujnika. Aby uniknąć zmian wartości prądu przepływającego przez czujnik, wywołanych zmianami temperatury, analizator automatycznie stosuje korektę przepuszczalności membrany. Ponieważ przepuszczalność membrany zmienia się o około 4%/°C w 25°C, to błąd 1°C w pomiarze temperatury może być przyczyną powstania 4% błędu w odczycie pomiaru tlenu. Temperatura wpływa na pomiar pH na trzy sposoby. 1. W oparciu o współczynnik zależny od temperatury analizator przetwarza zmierzone napięcie celki na poziom pH roztworu. Zazwyczaj niewielka niedokładność w odczycie temperatury nie ma wpływu na pomiar pH. Wpływ zaczyna mieć wtedy, gdy wartość pH jest zdecydowanie różna od 7.00. Ale nawet wtedy bład jest relatywnie niewielki. Dla przykładu, przy pH 12 w temperaturze 25°C, błąd 1°C powoduje błąd odczytu pH mniejszy niż ± 0.02. 2. podczas autokalibracji analizator rozpoznaje roztwór buforowy i przelicza aktualne pH buforu w mierzonej temperaturze. Ponieważ dla większości buforów zmiana pH w zależności od temperatury jest nieznacząca, to niewielkie błędy w odczycie temperatury nie wpływają w sposób istotny na wielkość błędu pomiarowego pH. I tak, dla przykładu, błąd 1°C powoduje dla większości roztworów buforowych generowanie błędu odczytu pH ± 0.03. 3. Analizator Solu Comp II może zostać zaprogramowany do przeliczania i wyświetlania odczynu pH w temperaturze odniesienia (25°C). Maksymalna zmiana pH roztworu wywołana zmianą temperatury wynosi ±0.04pH/°C, więc błąd 1°C wprowadza mały błąd w odczycie pH. Poważnym źródłem błędu podczas kompensacji temperatury roztworu może być stosowanie niewłaściwego współczynnika temperatury. Teoria wpływu temperatury na pomiar ORP jest dość skomplikowana, dlatego najlepiej ustalać go doświadczalnie. Bez kalibracji dokładność pomiaru temperatury wynosi około ± 0.4°C. Należy przeprowadzić kalibrację czujnika i analizatora jeżeli 1. ±0.4°C dokładność jest zbyt mała 2. istnieje podejrzenie, że pomiar temperatury jest niewłaściwy. Analizator należy skalibrować w temperaturze procesu i porównać odczyt ze wskazaniami wzorcowego termometru.

39


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.2.2 Procedura 1. Wyjmij czujnik z medium procesowego. Umieść go w izolownym pojemniku z wodą razem z termometrem odniesienia. Zanurz czujnik przynajmniej 5 cm od dna pojemnika. Ciągle mieszaj. 2. Pozwól na osiągnięcie róznowagi termicznej czujnika i medium. Dla niektórych czujników stała czasowa na zmiany temperatury wynosi 5 minut, dlatego czasem osiągnięcie równowagi może potrwać 30 minut. 3. Jeżeli czujnik nie może być wyjęty z medium, zmierz temperaturę próbki pobranej z miejsca znajdującego się możliwie jak najbliżej czujnika. Pozwól próbce swobodnie przelać się do izolowanego pojemnika z umieszczonym w nim termometrem odniesienia. 4. Przestaw wyświetlacz analizatora Solu Comp II, aby dopasować standardowy termometr zgodnie z poniższą procedurą. Calibrate Program

Hold Display

Calibrate? Sensor1

Sensor2

CalSensor1? Measurement Live CalS1

Te m p 25.0°C +25.0°C

a. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja. b. Wybierz Sensor 1 = czujnik 1 lub Sensor 2 = czujnik 2. c.

Wybierz Temp= temperatura.

d. Jeśli analizator został zaprogramowany zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 5.6 niniejszej instrukcji obsługi, to będzie wyświetlał aktualną temperaturę procesu i pojawi się ekran obok. Pierwsza linijka na wyświetlaczu jest odczytem bieżącej temperatury dla wybranego czujnika. Zmień liczbę w drugiej linijce na wartość zmierzoną przez termometr wzorcowy. Naciśnij ENTER. Przejdź do punktu f. Jeżeli temperatura różnica pomiędzy odczytem analizatora i termometru odniesienia jest wyższa niż 2-3°C, patrz Rozdział 8.3.1 i Rozdział 8.4.2. Jeśli analizator został zaprogramowany tak, aby używać temperatury wprowadzonej przez Użytkownika, przejdź do punktu e. e. Pojawi się ekran obok. Zmień wartość temperatury na wartości żądaną i naciśnij ENTER. Analizator będzie wykorzystywał wprowadzoną właśnie temperaturę przy wszytkich pomiarach i obliczeniach, bez względu na to jaka jest prawdziwa temperatura mierzona.

ManualTemp? S1: +25.0°C

f.

CalSensor1? Measurement

g. Wybierz drugi czujnik, aby wykonać skalibrować jego pomiar.

Calibrate? Sensor1

Pokaże się ekran obok. Naciśnij ENTER.

Te m p

Sensor2

h. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

40


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.3 KALIBRACJA - ROZPUSZCZONY TLEN 6.3.1 Zastosowanie. Jak widać na Rys. 6-1 czujnik tlenu generuje prąd wprostproporcjonalny do stężenia tlenu w próbce. Aby skalibrować czujnik konieczne jest umieszczenie go w roztworze nie zawierającym tlenu (standaryzacja zera zerowanie) i w roztworze o znanej zawartości tlenu (standaryzacja zakresu skali). Zerowanie jest konieczne ponieważ czujniki tlenu nawet przy braku obecności tlenu w próbce, generują niewielki prąd, zwany prądem szczątkowym. Analizator odejmuje prąd szczątkowy od prądu mierzonego i dopiero różnicę przelicza na odczyt ilości rozpuszczonego tlenu. Nowe czujniki wymagają zerowania przed umieszczeniem ich w procesie i muszą być zerowane każdorazowo po wymianie elektrolitu. Zalecanym roztworem do przeprowadzania zerowania jest 5% roztwór siarczynu sodu; można także użyć beztlenowego azotanu. Czujnik model 499A TrDO stosowany do mierzenia śladowych ilości (ppb) tlenu posiada bardzo mały prąd szczątkowy i zazwyczaj nie wymaga zerowania. Prąd szczątkowy w czujniku 499A TrDO jest równoważny ilości tlenu mniejszej niż 0.5 ppb. Standaryzacja zakresu skali jest przeprowadzana po to aby ustalić krzywą kalibracji. Ponieważ rozpuszczalność tlenu atmosferycznego w wodzie jest funkcją temperatury i znanego ciśnienia atmosferycznego, to naturalnym punktem odniesienia w ustalaniu skali będzie woda nasycona powietrzem. Ale ponieważ nasycona powietrzem woda jest trudna do uzyskania, to do kalibracji stosuje się powietrze. Z punktu widzenia czujnika nie ma znaczenia czy pomiar jest prowadzony w powietrzu czy w wodzie nasyconej powietrzem, bo czujnik w rzeczywistości mierzy potencjał chemiczny tlenu. Dzięki potencjałowi chemicznemu cząsteczki tlenu dyfundują z próbki do czujnika, gdzie są mierzone. Różnica potencjału chemicznego sprawia też, że cząsteczki tlenu z powietrza rozpuszczają się w wodzie tak długo, aż woda zostanie nasycona tlenem. Gdy woda jest nasycona potencjał chemiczny w obydwu ośrodkach (w wodzie i w powietrzu) jest taki sam. Czujniki tlenu wytwarzają prąd wprostproporcjonalny do tempa w jakim cząsteczki tlenu dyfundują przez membranę do końcówki czujnika. Tempo przenikania zależy od różnicy potencjałów chemicznych pomiędzy tlenem w czujniku a tlenem w próbce. Reakcja elektrochemiczna, która niszczy wszystkie cząsteczki tlenu wchodzące do czujnika, pozwala na utrzymanie praktycznie zerowego stężenia (i potencjału chemicznego) tlenu wewnątrz czujnika. Tak więc, jedynie potencjał chemiczny tlenu rozpuszczonego w próbce wpływa na szybkość dyfuzji i na prąd czujnika.

Często wyjęcie czujnika z procesu w celu przeprowadzenia jego kalibracji jest utrudnione lub zbyt uciążliwe. W takim wypadku czujnik może zostać skalibrowany w oparciu o pomiar wykonany przenośnym zestawem laboratoryjnym. W zestawie znajduje się zazwyczaj membranowy czujnik amperometryczny skalibrowany na powietrzu nasyconym wodą.

prąd czujnika

Automatyczna kalibracja na powietrzu jest standardem. Użytkownik po prostu umieszcza czujnik w powietrzu nasyconym wodą. Analizator kontroluje prąd czujnika. Gdy odczyt prądowy się ustabilizuje, analizator zapisze w pamięci jego wartość i przejdzie do pomiaru ciśnienia atmosferycznego i temperatury. Termoelement jest częścią czujnika rozpuszczonego tlenu. Czujnik ciśnienia znajduje się w analizatorze. Na podstawie temperatury analizator przelicza ciśnienie nasyconej pary wodnej. Następnie wylicza ciśnienie suchego powietrza, poprzez odjęcie od ciśnienia pary wodnej ciśnienia atmosferycznego. Wykorzystując fakt, że suche powietrze zawsze zawiera 20.95% tlenu, analizator wylicza częściowe ciśnienie tlenu. Gdy analizator wyznaczy już ciśnienie częściowe tlenu to w oparciu o współczynnik Bunsena wylicza wartość współczynnika rozpuszczalności tlenu atmosferycznego w wodzie w panującej temperaturze. W temperaturze 25°C i ciśnieniu 760 mm Hg współczynipowietrza nik rozpuszczalności wynosi 8.24 ppm.

nachylenie = prąd czujnika/ ilość tlenu w ppm

izero

rozpuszczony tlen, ppm

nasycenie

Rys. 6-1. Prąd czujnika w funkcji stężenia ropuszczonego tlenu. 41


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.3.2 Procedura — Zerowanie czujnika. 1.

Umieść czujnik w świeżym, 5% roztworze siarczynu sodu (Na2SO3). Upewnij się, że nie ma żadnych pęcherzyków powietrza w okolicy membrany czujnika. W pierwszej chwili prąd czujnika zacznie gwałtownie spadać, po czym jego wartość zerowa zacznie się stopniowo stabilizować. Aby kontrolować prąd czujnika należy ustawić główny ekran wyświetlacza i klawiszem T przewijać opcje, dopóki nie pojawi się odczyt prądu czujnika. W tabeli poniżej przedstawiono typowe wartości zerowe prądu dla czujników Rosemount Analytical.

Czujnik

Prąd zerowy (nA)

499ADO

<50 nA

499A TrDO

<5 nA

Hx438 i Gx448

<1 nA

Czujnik model 499A TrDO nie wymaga zerowania

Nowe czujniki i czujniki, w których wymieniono elektrolit mogą potrzebować kilku godzin (czasami trzeba zostawić czujnik w roztworze na całą noc, aby pomiar się ustabilizował), aby osiągnąć minimalne natężenie prądu. NIE NALEŻY ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA CZUJNIKA PRZED UPŁYWEM PRZYNAJMNIEJ DWÓCH GODZIN OD WŁOŻENIA CZUJNIKA DO ROZTWORU ZERUJĄCEGO. Calibrate

Hold

Program

2.

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja.

3.

Wybierz Sensor 1 = Czujnik 1 (rozpuszczony tlen). Gdy skonfigurowany jest tylko jeden czujnik na wejściu, to ten ekran się nie pojawi.

4.

Wybierz Measurement = pomiar.

5.

Wybierz Zero.

6.

Pojawi się ekran obok. W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt rozpuszczonego tlenu, wyznaczany w oparciu o poprzednią kalibrację lub o pierwszą kalibrację z domyślną czułością.

7.

Gdy odczyt się ustabilizuje pojawi się ekran obok. Zerowanie czujnika jest zakończone i analizator zapamiętał wartość prądu zerowego. Ekran ten będzie się wyświetlał dopóki nie użytkownik nie przywróci głównego ekranu wyświetlacza (naciskając klawisz MENU, a następnie EXIT).

Display

Calibrate? Sensor1

Sensor2

CalSensor1? Measurement

Temp

Cal S1?

AirCal

InProcess

Zero

S1 Live

1.000ppm

Zeroing

W ait

S1 Live

0.000ppm

Sensor Zero Done

UWAGA Naciśnięcie przycisku ENTER w czasie przeprowadzania zerowania spowoduje, że analizator przyjmie aktualnie mierzoną wartość prądu jako wartość zerową. Jeżeli czujnik zostanie wyzerowany przed osiągnięciem minimalnej wartości prądu, późniejsze odczyty będą błędne. Po zakończeniu procedury zerowania, pozostaw czujnik w roztworze zerującym i sprawdź czy odczyt zgadza się z wartościami podanymi w tabeli. Aby wyświetlić wartość prądu czujnika należy przejść do głównego ekranu wyświetlacza i klawiszem T przewijać opcje dopóki nie pojawi się odczyt wejściowego prądu.

Sensor Zero Fail

8.

Ekran obok pojawi się gdy prąd zerowy jest bardzo wysoki. Przejdź do Rozdziału 8.3 - Usuwanie usterek. Aby powtórzyć zerowanie, naciśnij klawisz EXIT w wybierz Zero.

9.

Ekran obok pojawi się gdy prąd zerowy będzie nieco za wysoki. Aby kontynuować, wybierz Yes = tak. Aby powtórzyć zerowanie, wybierz No = nie.

Current Too High Possible ZeroErr Proceed?

42

Yes

No


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.3.3 Procedura — Kalibracja czujnika na powietrzu. 1.

Wyjmij czujnik z medium procesowego. Oczyść membranę, wycierając ją miękką ściereczką i płucząc w strumieniu czystej wody. Wysusz membranę. Membrana musi być sucha w czasie kalibracji na powietrzu.

2.

Wlej trochę wody do pojemnika i umieść czujnik wraz z membraną w odległości ok. 1 cm nad powierzchnią wody. Aby uniknąć dryfu temperatury, umieść czujnik z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

3.

Kontroluj odczyty rozpuszczonego tlenu i temperatury. Gdy odczyty przestaną dryfować rozpocznij kalibrację. Stabilizacja odczytu czujnika w powietrzu może zająć 5-10 minut. Czas stabilizacji może być dłuższy jeżeli temperatura medium procesowego była znacząco różna od temperatury otoczenia. Aby przeprowadzona kalibracja była dokładna, temperatura mierzona przez czujnik musi być stabilna.

Calibrate Program

Hold

Cal S1? InProcess

Temp AirCal

Wybierz Sensor 1 = Czujnik 1 (rozpuszczony tlen). Gdy skonfigurowany jest tylko jeden czujnik na wejściu, to ten ekran się nie pojawi.

6.

Wybierz Measurement = pomiar.

7.

Wybierz Aircal = kalibracja na powietrzu.

8.

Na ekranie wyświetlone zostanie wartość ciśnienia atmosferycznego. Jeżeli czujnik ciśnienia znajdujący się wewnątrz analizatora jest używany, to wyświetlona wartość będzie odczytem bieżącym. Jeżeli czujnik ciśnienia nie jest używany, to będzie to wartość ciśnienia ostatnio wprowadzona przez użytkownika. Naciśnij ENTER. Jeżeli odczyt jest błędny to wprowadź skorygowaną wartość ciśnienia. Naciśnij ENTER.

Zero

S1 Air Calibrate Press:

5. Sensor2

CalSensor1? Measurement

Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja.

Display

Calibrate? Sensor1

4.

760mmHg

UWAGA Jeżeli ciśnienie jest mierzone przez analizator, to wprowadzenie innej wartości spowoduje standaryzację czujnika ciśnienia. S1 Live AirCal S1 Live Air Cal Done

8.000ppm W ait 8.000ppm

9.

Pojawi się ekran obok. W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt rozpuszczonego tlenu wyznaczany w oparciu o poprzednią kalibrację lub o pierwszą kalibrację z domyślną czułością.

10. Gdy odczyt się ustabilizuje (dryft lub szumy będą mniejsze niż 0.05 ppm w czasie 10 sekund), pojawi się ekran obok. Kalibracja na powietrzu jest zakończona. Naciśnij MENU, a następnie EXIT, aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza. 11. Podczas kalibracji analizator zapamiętuje wartość zmierzonego prądu i wylicza czułość. Czułość jest wyznaczana jako iloraz prądu czujnika (w nA) przez stężenie nasycenia tlenem, w ppm. W tabeli poniżej przedstawiono typowe wartości czułości czujników Rosemount Analytical. Czujnik

Wartość prądu w powietrzu w temp. 25°C

Czułość (nA/ppm)

499ADO

15-25 µA

1,800-3,100

499A Tr DO

30-50 µA

3,600-6,100

Hx438 i Gx448

40-80 nA

4.8-9.8

Aby sprawdzić wartość czułości naciśnij MENU, a następnie EXIT, aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza. Klawiszem T przewijaj opcje dopóki nie pojawi się informacja dotycząca czułości. Air Cal Failure Check sensor

12. Ekran obok pojawi się gdy czułość będzie bardzo wysoka lub bardzo niska. Przejdź do Rozdziału 8.3 - Usuwanie usterek. Powtórz kalibrację.

43


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.3.4 Procedura — Kalibracja czujnika w oparciu o wzorcowe urządzenie. Zarówno analizator, jak i czujnik mogą być kalibrowane w oparciu o wzorcowe urządzenia. Dla czujników tlenu zainstalowanych w napowietrzanych basenach ścieków przemysłowych, kalibracja w oparciu o inne, wzorcowe urządzenie jest wręcz zalecana. Aby kalibracja była dokładna, upewnij się, że: 1. Wzorcowe urządzenie było zerowane i kalibrowane w powietrzu nasyconym wodą zgodnie z instrukcją jego producenta. 2. Czujnik wzorcowy jest umieszczony w medium procesowym tak blisko czujnika procesowego, jak to tylko jest możliwe. 3. Został zapewniony wystarczający czas dla stabilizacji odczytów czujnika wzorcowego przed kalibracją urządzenia procesowego. Calibrate Program

Display

1. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja.

Sensor2

2. Wybierz Sensor 1 = Czujnik 1 (rozpuszczony tlen). Gdy skonfigurowany jest tylko jeden czujnik na wejściu, to ten ekran się nie pojawi.

Hold

Calibrate? Sensor1

3. Wybierz Measurement = pomiar.

CalSensor1? Measurement

Temp

Cal S1?

AirCal

InProcess

4. Wybierz InProcess = w procesie.

Zero

Live

10.00ppm

CalS1

10.00ppm

5. Pojawi się ekran obok. W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt rozpuszczonego tlenu wyznaczany w oparciu o poprzednią kalibrację. Zmień wartość w drugim wierszu na wartość odczytaną z urządzenia wzorcowego. Naciśnij ENTER. 6. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku 4. Naciśnij MENU, a następnie EXIT, aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza.

44


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.4 AUTOKALIBRACJA — pH 6.4.1 Zastosowanie. 1. Nowe czujniki muszą zostać skalibrowane przed zainstalowaniem. Niezbędna jest też ich regularna rekalibracja. 2. Stosuj autokalibrację zamiast kalibracji ręcznej. Autokalibracja pozwala uniknąć pomyłek i redukuje występo-wanie błędów pomiarowych.

6.4.2 Definicje. 1.

AUTOKALIBRACJA. Analizator rozpoznaje roztwory buforowe i stosuje skorygowaną temperaturowo wartość pH podczas kalibracji. Poniżej w tabeli wykaz roztworów buforowych rozpoznawalnych przez Solu Comp II. pH wt 25°C (pH nominalne)

Normy

1.68

NIST, DIN 19266, JSI 8802, BSI (patrz uwaga 1)

3.56

NIST, BSI

3.78

NIST

4.01

NIST, DIN 19266, JSI 8802, BSI

6.86

NIST, DIN 19266, JSI 8802, BSI

7.00

(patrz uwaga 2)

7.41

NIST

9.18

NIST, DIN 19266, JSI 8802, BSI

10.01

NIST, JSI 8802, BSI

12.45

NIST, DIN 19266

Uwaga 1: NIST oznacza National Institute of Standards, DIN oznacza Deutsche Institute für Normung, JSI oznacza Japan Standards Institute, a BSI oznacza British Standards Institute. Uwaga 2: Roztwór o pH równym 7.00 nie jest standardowym roztworem stosowanym na świecie. Jest on rozpowszechniony tylko w USA. Analizator Solu Comp II mierzy także szymy i dryft i nie potwierdzi zakończenia kalibracji dopóki odczyty nie będą stabilne. Kalibracja zostanie zakończona gdy odczyty pH pozostaną stabilne w zakresie 0.02 jednostek w czasie 10 sekund. 2.

NACHYLENIE I PRZESUNIECIE. Gdy analizator Solu Comp II pozytywnie zakończy proces kalibracji, wylicza krzywą kalibracji i jej przesunięcie. Nachylenie krzywej jest wyznaczane dla temperatury odniesienia 25°C. Objaśnienie terminów, patrz Rys.6-2.

6.4.3 Procedura 1.

2.

3.

Przygotuj dwa roztwory buforowe. Idealnie było by gdyby ich wartości pH były wartościami granicznymi odczynu medium procesowego. Usuń czujnik z cieczy procesowej. Jeżeli temperatury procesu i buforów znacznie się różnią, umieść czujnik w naczyniu z wodą o temperaturze buforu. Nie rozpoczynaj kalibracji zanim czujnik nie osiągnie temperatury roztworu buforowego. Zazwyczaj wystarcza pół godziny do wyrównania temperatur.

mV UpH

mV

nachylenie = UmV / UpH

bufor 2 UmV

przesunięcie pH 7.00 pH, 0.0 mV bufor 1

Rys.6-2. Nachylenie krzywej kalibracji i przesunięcie

Przeprowadź kalibrację czujnika zgodnie z procedurą opisaną na następnej stronie.

45


MODEL SOLU COMP II

Calibrate Program

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

Hold Display

Calibrate? Sensor1

Sensor2

CalSensor2? Measurement S2 Slope

Temp Standardize

c.

Wybierz Measurement = pomiar.

d. Wybierz BufferCal = kalibracja buforowa. e. Wybierz Auto.

Manual

S2AutoCal? Buffer1

b. Wybierz Sensor 2 = Czujnik 2 (czujnik pH).

BufferCal

S2BufferCal? Auto

a. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja.

f.

Wybierz Buffer1 = bufor 1.

Buffer2

g. Opłucz czujnik w wodzie i umieść go w pierwszym roztworze buforowym. Upewnij się że elektroda szklana i elektroda odniesienia są całkowicie zanurzone. Zakręć czujnikiem. S2Live AutoBuf1

7.00pH W ait

S2Live

7.00pH

AutoBuf1

7.01pH

h. Pojawi się ekran obok i będzie się wyświetlał do czasu, aż odczyt się ustabilizuje (zmiana pH <0.02 w ciągu 10 sekund). Po ustabilizowaniu się odczytu wyświetli się ekran pokazany w kroku i. Aby ominąć automatyczną stabilizację należy w dowolnym momencie nacisnąć ENTER. i.

W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt (S2Live). Analizator identyfikuje także roztwór buforowy i wyświetla wartość nominalną jego pH (pH buforu w temperaturze 25°C. Jeżeli wyświetlona wartość nie jest prawidłowa to za pomocą klawiszy S i T wpisz właściwą. Po zmianie wartości pH, z np. 7.01 na 6.86 naciśnij ENTER, aby zapisać wartość nominalną.

j.

Pojawi się ekran obok.

k.

Wyjmij czujnik z buforu 1, opłucz w wodzie, i umieść w buforze 2. Zakręć czujnikiem. Wybierz opcję Buffer 2 = bufor 2.

l.

Pojawi się ekran obok i będzie się wyświetlał do czasu, aż odczyt się ustabilizuje (zmiana pH <0.02 w ciągu 10 sekund). Po ustabilizowaniu się odczytu wyświetli się ekran pokazany w kroku m. Aby ominąć automatyczną stabilizację należy w dowolnym momencie nacisnąć ENTER.

S2AutoCal? Buffer1

Buffer2

S2AutoCal? Buffer1

Buffer2

S2Live

7.00pH

Buf2

W ait

S2Live

7.00pH

AutoBuf2

7.01pH

S2Offset

6mV

Slope

Calibration Error

46

59.16@25°C

m. W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt (S2Live). Analizator identyfikuje także roztwór buforowy i wyświetla wartość nominalną jego pH (pH buforu w temperaturze 25°C. Jeżeli wyświetlona wartość nie jest prawidłowa to za pomocą klawiszy S i T wpisz właściwą. Po zmianie wartości pH, z np. 7.01 na 6.86 naciśnij ENTER, aby zapisać wartość nominalną. n. Jeżeli kalibracja zakończyła się pomyślnie to na ekranie wyświetli się wartość przesunięcia i nachylenie (w temp. 25°C). Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku b. Wybierając Sensor1 = czujnik 1 (czujnik rozpuszczonego tlenu) zezwalasz na kalibrację pomiaru rozpuszczonego tlenu. o. Jeżeli nachylenie będzie poza zakresem (mniej niż 45 mV/pH lub więcej niż 60 mV/pH), pojawi się ekran błędu. Wyświetacz powróci do kroku f. Powtórz kalibrację. p. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.5 RĘCZNA KALIBRACJA — pH 6.5.1 Zastosowanie 1. Nowe czujniki muszą zostać skalibrowane przed zainstalowaniem. Niezbędna jest też ich regularna rekalibracja. 2. Stosuj kalibrację ręczną w przypadku używania niestandardowych roztworów buforowych; jeżeli są to roztwory znormalizowane to przeprowadzaj tylko autokalibrację. Autokalibracja pozwala uniknąć pomyłek i redukuje błędy pomiarowe. 6.5.2 Definicje 1. KALIBRACJA RĘCZNA. Podczas autokaalibracji analizator rozpoznaje roztwory buforowe i stosuje skorygowaną temperaturowo wartość pH podczas kalibracji. Analizator Solu Comp II mierzy także szymy i dryft i nie potwierdzi zakończenia kalibracji dopóki odczyty nie będą stabilne. Podczas kalibracji ręcznej użytkownik sam ocenia kiedy odczyty są stabilne i wprowadza odczytaną wartość pH buforów do pamięci analizatora. 2. NACHYLENIE I PRZESUNIĘCIE. Gdy analizator Solu Comp II pozytywnie zakończy proces kalibracji, wylicza krzywą kalibracji i jej przesunięcie. Nachylenie krzywej jest wyznaczane dla temperatury odniesienia 25°C. Objaśnienie terminów, patrz Rys.6-2. 6.5.3 Procedura 1. Przygotuj dwa roztwory buforowe. Idealnie było by gdyby ich wartości pH były wartościami granicznymi odczynu medium procesowego. Przygotuj także termometr. Odczyn pH większości roztworów zależy od temperatury. Aby właściwie skalibrować czujnik, wartość pH buforu w mierzonej temperaturze musi być wprowadzona do analizatora. 2. Wyjmij czujnik z cieczy procesowej. Jeżeli temperatury procesu i buforów znacznie się różnią, umieść czujnik w naczyniu z wodą o temperaturze buforu. Nie rozpoczynaj kalibracji zanim czujnik nie osiągnie temperatury roztworu buforowego. Zazwyczaj wystarcza pół godziny do wyrównania temperatur. 3. Przeprowadź kalibrację czujnika zgodnie z procedurą opisaną na następnej stronie.

47


MODEL SOLU COMP II

Calibrate Program

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

Hold Display

a. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja.

Calibrate? Sensor1

Sensor2

b. Wybierz Sensor 2 = Czujnik 2 (czujnik pH).

CalSensor2? Measurement S2 Slope

Temp

BufferCal

d. Wybierz BufferCal = kalibracja buforowa.

Manual

e. Wybierz Manual = ręczna kalibracja.

Buffer2

f.

S2ManualCal? Buffer1

Wybierz Measurement = pomiar.

Standardize

S2BufferCal? Auto

c.

Wybierz Buffer 1 = bufor 1.

g. Opłucz czujnik w wodzie i umieść go w pierwszym roztworze buforowym. Upewnij się, że elektroda szklana i elektroda odniesienia są całkowicie zanurzone. Zakręć czujnikiem. Włóż termometr do buforu. Naciśnij ENTER. S2Live Buf1

7.00pH 07.00pH

S2ManualCal? Buffer1

Buffer2

S2Live

10.00pH

Buf2

10.00pH

S2Offset Slope

Calibration Error!

6mV

h. W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt (S2Live). Poczekaj, aż odczyt się ustabilizuje i zanotuj temperaturę. Zmień wartość pH w drugim wierszu na odczytaną w mierzonej temperaturze. Naciśnij ENTER. i.

Pojawi się ekran obok. Wybierz opcję Buffer 2 = bufor 2. Wyjmij czujnik i termometr z buforu 1, opłucz w wodzie, i umieść w buforze 2. Upewnij się, że elektroda szklana i elektroda odniesienia są całkowicie zanurzone. Zakręć czujnikiem.

j.

W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt (S2Live). Poczekaj, aż odczyt się ustabilizuje i zanotuj temperaturę. Zmień wartość pH w drugim wierszu na odczytaną w mierzonej temperaturze. Naciśnij ENTER.

k.

Jeżeli kalibracja zakończyła się pomyślnie to na ekranie wyświetli się wartość przesunięcia i nachylenie (w temp. 25°C). Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku b. Wybierając Sensor 1 = czujnik 1 (czujnik rozpuszczonego tlenu) zezwalasz na kalibrację pomiaru rozpuszczonego tlenu.

l.

Jeżeli nachylenie będzie poza zakresem (mniej niż 45 mV/pH lub więcej niż 60 mV/pH), pojawi się ekran błędu. Wyświetlacz powróci do kroku f. Powtórz kalibrację.

59.16@25°C

m. Aby powrócić do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

48


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.6 STANDARYZACJA — pH 6.6.1 Zastosowanie 1. Pomiar pH przeprowadzany przez analizator Solu Comp II może być skorygowany w oparciu o pomiar wg odniesieniowego urządzenia. Proces sprawdzający czy dwa odczyty są zgodne nazywamy standaryzacją. 2. Podczas standaryzacji różnica pomiędzy dwoma wartościami pH jest przetwarzana na równoważnik napięcia. Napięcie, zwane przesunięciem odniesienia, jest dodawane lub odejmowne od mierzonego napięcia celki, zanim zostanie ono przetworzone na odczyt poziomu pH. Jeżeli standaryzujący czujnik jest umieszczony w roztworze buforowym, odczyt mierzonego pH będzie inny niż pH buforu, a różniący się o równoważnik standaryzacji przesunięcia. 6.6.2 Procedura 1.

Umieść czujnik w cieczy procesowej.

2. Gdy odczyt się ustabilizuje, zmierz pH cieczy procesowej za pomocą urządzenia odniesieniowego. 3. Ponieważ pH cieczy procesowej może ulec zmianie jeżeli zmieni się temperatura, to pomiar pH należy przeprowadzać natychmiast po pobraniu próbki. 4. Dla próbek źle zbuforowanych najlepszym sposobem na zmierzenie pH jest badanie pH próbki ciągle przepływającej cieczy procesowej, a pobranej z miejsca znajdującego się najbliżej czujnika. 5. Przeprowadź standaryzację analizatora Solu Comp II według poniższych punktów: Calibrate Program

Hold Display

Calibrate? Sensor1

Sensor2

a. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja. b. Wybierz Sensor 2 = Czujnik 2 (czujnik pH).

CalSensor2? Measurement S2 Slope Live CalS2

Temp

S2 Slope

Wybierz Measurement = pomiar.

Standardize BufferCal

d. Wybierz Standarize = standaryzacja.

7.00pH 07.00pH

Invalid Input! Max:

c.

14.00pH Standardize BufferCal

e. W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt pH. Zmień wartość pH w drugim wierszu na wartość odczytaną przez urządzenie odniesienia. Naciśnij ENTER. f.

Jeżeli wprowadzona wartość będzie większa od 14.00, pojawi się ekran obok. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku e. Powtórz standaryzację.

g. Jeżeli wprowadzona wrtość pH zostanie przyjęta to pojawi się ekran obok. Aby sprawdzić czy nowa wartość pH została wpisana do analizatora, wróć do głównego ekranu wyświetlacza, naciskając MENU, a następnie EXIT.

49


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.7 WPROWADZANIE ZNANEGO NACHYLENIA KRZYWEJ ELEKTRODY — pH 6.7.1 Zastosowanie Jeżeli nachylenie krzywej jest znane z innych pomiarów to może zostać bezpośrednio wprowadzone do analizatora. Nachylenie musi być wprowadzone jako nachylenie w temperaturze 25°C. Aby wyliczyć nachylenie w temperaturze 25°C na podstawie nachylenia podanego dla temperatury t skorzystaj z poniższego równania: 298 nachylenie w temp.25°C = (nachylenie w temp. t°C) t°C + 273 Wpisując wartość nachylenia krzywej kasuje się wartość nachylenia wyznaczoną w poprzedniej kalibracji buforowej.

Calibrate Program

Hold Display

2. Wybierz Sensor 2 = Czujnik 2 (czujnik pH).

Calibrate? Sensor1

Sensor2

3. Wybierz Measurement = pomiar.

CalSensor2? Measurement S2 Slope

1. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja.

Temp Standardize

4. Wybierz Slope = nachylenie.

BufferCal

5. Pojawi się ekran obok.

Changing slope overrides bufcal. pH Slope @ 25°C?

6. Wprowadź żądaną wartość nachylenia. Naciśnij ENTER.

S2: 59.16mV/pH

7. Wartość nachylenia musi się zawierać w przedziale 45 do 60 mV/pH. Jeżeli wprowadzona wartość będzie poza zakresem, pojawi się ekran obok.

Invalid Input!

S2 Slope

Standardize BufferCal

8. Jeżeli wprowadzona wartość nachylenia zostanie zaakceptowana przez analizator, pojawi się ekran obok. 9. Aby wróć do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

50


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA

6.8 KALIBRACJA ORP 6.8.1 Zastosowanie 1. Aby sterować procesem, często istotne jest, aby pomiar ORP był zgodny z ORP znormalizowanego roztworu. 2. Podczas kalibracji, mierzone ORP jest przeliczane na ORP znormalizowanego roztworu w punkcie. 6.8.2 Przygotowywanie znormalizowanych roztworów ORP Norma ASTM D1498-93 podaje procedury przygotowania znormalizowanych roztworów ORP. Zalecane są roztwory żelaza dwu- i trój-wartościowego. Są one łatwe do przygotowania i nie są niebezpieczne, i nie tracą swoich właściwości przez około rok. Dla porównania, chinhydron zawiera toksyczny chinhydron i nadaje się do wykorzystania w ciągu ok. 8 godzin od przygotowania. Roztwory żelaza dwu- i trój-wartościowego są dostępne pod numerem katalogowym PN R508-16OZ Rosemount Analytical. ORP mierzone w znormalizowanym roztworze za pomocą elektrody odniesienia srebro/ chlorek srebra wynosi 476±20mA w temperaturze 25°C. Potencjał redox wynosi więc -476±20mA w temperaturze 25°C. 6.8.3 Procedura

Calibrate Program

Hold Display

2. Wybierz Sensor 2 = Czujnik 2 (czujnik pH). .

Calibrate? Sensor1

Sensor2

3. Wybierz Measurement = pomiar.

CalSensor2? Measurement Live CalS2

1. Naciśnij klawisz MENU. Na wyświetlaczu pojawi się ekran z głównym menu (ekran pokazany obok). Wybierz opcję Calibrate = kalibracja.

Temp 600mV +0000mV

4. W górnym wierszu ekranu wyświetlany jest bieżący odczyt ORP lub potencjału redox (S2Live). Poczekaj, aż odczyt się ustabilizuje i zmień wartość w drugim wierszu na żądaną. Naciśnij ENTER. 5. Wyświetlacz powróci do ekranu z kroku 2. Wybierając Sensor 1 = czujnik 1 (czujnik rozpuszczonego tlenu) zezwalasz na kalibrację pomiaru rozpuszczonego tlenud. 6. Aby wróć do głównego ekranu wyświetlacza, naciśnij MENU, a następnie EXIT.

51


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 7.0 KONSERWACJA

ROZDZIAŁ 7.0 KONSERWACJA 7.1 PRZEGLĄD 7.2 CZĘŚCI ZAMIENNE

7.1 PRZEGLĄD Analizator Solu Comp II potrzebuje kilku rutynowych przeglądów. Kalibracja analizatora i czujnika powinna być okresowo sprawdzana. Jak rekalibrować analizator i czujnik, patrz Rozdział 6.0. Czyść obudowę analizatora i przedni panel za pomocą czystej, miękkiej szmatki zwilżonej TYLKO wodą. Nie używaj rozpuszczalników, takich jak alkohol, które mogą spowodować nawarstwianie się ładunków elektrostatycznych.

7.2 CZĘŚCI ZAMIENNE Analizator posiada tylko kilka części zamiennych. Sprawdź w tabeli poniżej właściwe oznaczenia części. Model

Opis

1055-10

Obudowa do montażu panelowego

7-1

1055-11

Obudowa do montażu na rurze/powierzchni

7-2

Płytki elektroniczne nie są wymienialne.

52

Patrz rysunek


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 7.0 KONSERWACJA

TABELA 7-1. Części zamienne dla analiztora Solu Comp II (wersja do montażu panelowego). Położenie na rys. 7-1

nr katalog. PN

1

23823-00

Zestaw do montażu panelowego, włączając 4 wsporniki i 4 zestawy śrub

2

uwaga

Obudowa, panel przedni, dla wersji montowanej panelowo, z klawiaturą

3

33654-00

4

uwaga

Śruba, 2-56 x 0.187 cala, z integralną podkładką

5

uwaga

Wyświetlacz, LCD

6

uwaga

PCB, mikroprocesor

7

uwaga

Śruba, samogwintująca się, #4 x 0.375 cala

8

uwaga

PCB, zasilanie, 115/230 Vac lub 24 Vdc

9

uwaga

Śruba, 4-40 x 0.31 cala, z integralną podkładką

10

33658-00

11

uwaga

Obudowa kryjąca, tylna, dla wersji do montażu panelowego, 115/230 Vac

11

uwaga

Obudowa kryjąca, tylna, dla wersji do montażu panelowego, 24 Vdc

12

uwaga

Samogwintujące się śruby, #6 x 1.25 cala

Opis

Uszczelka, przednia, dla wersji do montażu panelowego

Uszczelka, pokrywa tylna, dla wersji do montażu panelowego

Ciężar wysyłkowy 1.0 kg

1.0 kg

1.0 kg

Uwaga: Rozmiary śrub i podkładek podane są tylko dla informacji. Płyty elektroniki, obudowa, płyta wyświetlacza, śruby i podkładki nie są dostarczane osobno przez firmę Emerson Process Management Sp. z o.o. Waga przesyłki jest zaokrąglona do 0.5 kg

Rys.7-1. Widok części składowych analizatora Solu Comp II (wersja do montażu panelowego). 53


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 7.0 KONSERWACJA

TABELA 7-2. Części zamienne dla analizatora Solu Comp II (wersja do montażu na rurze/powierzchni). Położenie na rysunku 7-2

nr katalog. PN

1

uwaga

Śruba, 6-32 x 1.38 cala

2

uwaga

Podkładka

3

uwaga

Obudowa frontowa, dla wersji do montażu na rurze lub na powierzchni, włączjąc klawiaturę i zawias.

4

33655-00

5

uwaga

Śruba, 2-56 x 0.187 cala, z integralną podkładką

6

uwaga

Wyświetlacz, LCD

7

uwaga

PCB, mikroprocesor

8

uwaga

Samogwintująca się śruba, #4 x 0.375 cala

9

uwaga

PCB, zasilanie, 115/230 Vac lub 24 Vdc

10

uwaga

Śruba, 4-40 x 0.31 cala, z integralną podkładką

11

uwaga

Obudowa tylna, wersja do montażu na rurze lub na powierzchni, włączając wsporniki i zawiasy

nie widoczny

23833-00

Opis

Uszczelka do wersji do montażu na rurze/powierzchni

Zestaw do montażu na powierzchni; składa się z 4 samogwintujących się śrub #6 x1.75 cala i 4 O-ringów

Ciężar wysyłkowy

1.0 kg

0.5 kg

Uwaga: Rozmiary śrub i podkładek podane są tylko dla informacji. Płyty elektroniki, obudowa, płyta wyświetlacza, śruby i podkładki nie są dostarczane osobno przez firmę Emerson Process Management Sp. z o.o. Waga przesyłki jest zaokrąglona do 0.5 kg.

Rys.7-2. Widok części składowych analizatora Solu Comp II (wersja do montażu na rurze/powierzchni).

54


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

PRZEGLĄD USUWANIE USTEREK ZA POMOCĄ KODÓW BŁĘDÓW USUWANIE USTEREK KIEDY NIE WYŚWIETLA SIĘ INFORMACJA O BŁĘDZIE - tlen USUWANIE USTEREK KIEDY NIE WYŚWIETLA SIĘ INFORMACJA O BŁĘDZIE - pH USUWANIE USTEREK KIEDY NIE WYŚWIETLA SIĘ INFORMACJA O BŁĘDZIE - ogólnie SYMULACJA WEJŚĆ - rozpuszczony tlen SYMULACJA WEJŚĆ - pH SYMULACJA TEMPERATURY POMIAR NAPIĘCIA ODNIESIENIA - pH

8.1 PRZEGLĄD Analizator Solu Comp II przez cały czas przeprowadza autokontrolę oraz sprawdza czujnik na wypadek wystąpienia jakichkolwiek błędów. W sytuacji, kiedy analizator wykryje błąd, natychmiast wyświetli się na ekranie słowo "fault" - błąd, razem z pomiarem. Jeżeli alarm trzeci został skonfigurowany jako alarm ostrzegający o błędzie, to w sytuacji awaryjnej alarm ten zostanie uruchomiony. W czasie awarii wyjścia nie ulegają zmianie. Dalej działają mierząc rozpuszczony tlen, pH, ORP lub temperaturę. Naciśnij przycisk S, aby wyświetliły się kody błędów. Analizator pozwala na uzyskanie wielu informacji o parametrach, ułatwiając w ten sposób wykrycie błędów. Najbardziej użyteczne są informacje dotyczące prądu i czułości czujnika oraz prądu zerowego ostatniej kalibracji. Jeżeli mierzone jest także pH, to dostępne są też informacje o nachyleniu krzywej czujnika, o jej przesunięciu i impedancji szklanej elektrody. Aby obejrzeć ekrany informacyjne, przejdź do ekranu głównego menu i za pomocą przycisku q przewijaj poszczególne ekrany.

8.2 USUWANIE USTEREK ZA POMOCĄ KODÓW BŁĘDÓW Kod błędu S1 Out of Range S2 Out of Range S2 Broken Glass TC1 Open or TC2 Open TC1 Shorted or TC2 Shorted S1 or S2 Sense Line Open EEPROM Failure

Opis Prąd czujnika większy niż 210 uA (tylko czujnik rozpuszczonego tlenu) Wartość bezwzględna mierzonego napięcia przekracza 2500 mV (tylko czujnik pH/ORP) złamana elektroda szklana czujnika pH Obwód RTD w czujniku 1 lub w czujniku 2 jest otwarty Obwód RTD w czujniku 1 lub w czujniku 2 jest zwarty Rozwarcie przewodu korygującego termoelementu w czujniku 1 lub czujniku 2

Uszkodzenie EEPROM

Rozdział 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.4 8.2.5 8.2.6

8.2.1 Prąd czujnika większy niż 210 uA Nadmierny prąd czujnika sugeruje, że czujnik jest źle podłączony lub nastąpiło uszkodzenie czujnika. 8.2.2 Wartość bezwzględna mierzonego napięcia przekracza 2500 mV Napięcie celki pH zawiera się zazwyczaj w przedziale 600 mV i -600 mV, a napięcie celki ORP pomiędzy 2000 a -2000 mV. Odczyty wykraczające poza podany zakres zwykle wynikają ze złego podłączenia czujnika lub uszkodzonej elektroniki analizatora. A.

Jeżeli czujnik jest instalowany po raz pierwszy, sprawdź połączenia kalblowe. Patrz Rozdział 3.3. Jeżeli stosowana jest puszka przyłączeniowa, sprawdź połaczenia także w niej.

B.

Jeżeli w puszce przyłączeniowej znajduje się przedwzmacniacz, sprawdź czy przewody zasilające (±5 Vdc) są podłączone do analizatora i puszki przyłączeniowej.

C.

Upewnij się, że czujnik jest całkowicie zanurzony w cieczy procesowej.

55


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.2.3 Złamana elektroda szklana czujnika pH Analizator przez cały czas mierzy impedancję pomiędzy uziemieniem roztworu czujnika i wewnętrzną elektrodą pH. Prawidłowa impedancja powinna zawierać się w przedziale pomiędzy 10 MΩ a 1000 MΩ. Jeżeli doszło do uszkodzenia elektrody szklanej impedancja spadnie poniżej 10 MΩ. Uszkodzona elektroda musi zostać wymieniona. 8.2.4 Obwód termoelementu (RTD) w czujniku 1 lub w czujniku 2 jest otwarty lub zwarty Open = rozwarty lub Shorted = zwarty oznacza, że obwód czujnika lub okablowania został przerwany, albo że nastąpiło zwarcie w czujniku lub na przewodach. A. Jeżeli czujnik jest instalowany po raz pierwszy, to sprawdź połączenia kablowe. Patrz Rozdział 3.2. B. Odłącz czujnik od analizatora i sprawdź rezystancję przewodów RTD. Sprawdź w instrukcji obsługi czujnika jakie wartości powinna przyjmować. Jeżeli obwód został rozwarty lub nastąpiło zwarcie, należy wymienić czujnik. C. Jeżeli nie wykryto rozwarcia lub zwarcia w czujniku, należy sprawdzić analizator. Patrz Rozdział 8.8. 8.2.5 Rozwarcie przewodu korygującego termoelementu w czujniku 1 lub czujniku 2 Analizator mierzy temperaturę za pomocą tróprzewodowego, rezystancyjnego termoelementu (RTD). Patrz Rys.84. Przewód wejściowy i zwrotny RTD są podłączone do obwodu pomiarowego w analizatorze. Trzeci przewód, zwany przewodem korygującym, jest podłączony do przewodu zwrotnego. Przewód korygujący pozwala na przeprowadzanie przez analizator korekcji rezystancji przewodów: wejściowego i zwrotnego, oraz na korektę ich rezystancji wywołaną zmianą temperatury. A. Sprawdź czy wszystkie połączenia są zabezpieczone. B. Analizator może pracować z rozwartym przewodem korygującym. Pomiar będzie wtedy mniej dokładny ponieważ nie będzie mógł korygować rezystancji przewodów w zależności od temperatury otoczenia. Jednakże, jeżeli czujnik procuje w mniej więcej stałej temperaturze to wpływ rezystancji przewodów może zostać zlikidowany podczas kalibracji czujnika w temperaturze pomiarowej. Błędy wywołane zmianami rezystancji przewodów w temperaturze otoczenia nie mogą zostać wyeliminowane. Aby usunąć komunikat o błędzie, wepnij jumper w zaciski przewodu korygującego i zwrotnego. 8.2.6 Uszkodzenie EEPROM Zadzwoń do serwisu Emerson Process Management Sp. z o.o., tel.: (22) 45 89 200.

56


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.3 USUWANIE USTEREK KIEDY NIE WYŚWIETLA SIĘ INFORMACJA O BŁĘDZIE - tlen

Problem

Rozdział

Nowa temperatura w czasie kalibracji wyższa o 2-3°C od odczytu

8.3.1

Wartość prądu zerowego została przyjęta przez analizator, ale jest wyższa od wartości podanej w tabeli w Rozdziale 6.3.2

8.3.2

Ostrzeżenie o błędzie podczas zerowania czujnika

8.3.2

Nie można wyzerować czujnika - prąd zerowy czujnika jest zbyt wysoki

8.3.2

Nie można wyzerować czujnika - odczyt zera nie jest stabilny

8.3.3

Można przeprowadzić kalibrację czujnika, ale prąd czujnika wykracza poza zakres podany w tabeli w Rozdziale 6.3.3

8.3.4

Ostrzeżenie o błędzie podczas kalibracji na powietrzu

8.3.4

Ostrzeżenie o błędzie podczas kalibracji w procesie

8.3.5

Błędne odczyty wielkości procesowych

8.3.6

Dryft odczytów

8.3.7

8.3.1 Różnica między Solu Comp II i termometrem standardowym jest większa niż 3°C. A. Czy pomiar wzorcowego termometru, RTD lub termistora jest dokładny? Ogólnie stosowane termometry cieczowe, mogą mieć duży błąd pomiaru, szczególnie jeżeli były często używane. B. Czy element termiczny w czujniku jest całkowicie zanurzony w cieczy testowej? C. Czy czujnik wzorcowy jest zanurzony do właściwego poziomu? D. Ponownie przeczytaj Rozdział 6.2. 8.3.2 Nie można wyzerować czujnika - prąd zerowy czujnika jest zbyt wysoki A. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do analizatora. Sprawdź Rozdział 3.2. B. Czy membrana jest całkowice zanurzona w zerowym roztworze i czy nie ma pęcherzyków powietrza w okolicy membrany? C. Czy roztwór zerowy jest świeży i właściwie przygotowany? Zerowanie czujnika należy przeprowadzić w 5% wodnym roztworze siarczynu sodu. Przygotuj roztwór tuż przed użyciem. Roztwór utrzymuje swoje właściwości tylko przez kilka dni. D. Jeżeli czujnik jest zerowany w gazowym azocie upewnij się, że azot nie zawiera tlenu i, że natężenie przepływu gazu jest wystarczające i nie pozwala na dostanie się powietrza do membrany. E. Główny wpływ na prąd zerowy ma tlen rozpuszczony w roztworze elektrolitu. Długi czas zerowania zazwyczaj oznacza, ze w elektrolicie znajdują się pęcherzyki powietrza. Aby upewnić się, że w czujniku 499ADO lub 499A TrDO nie ma pęcherzyków powietrza przeczytaj uważnie procedurę uzupełniania elektrolitu, opisaną w instrukcji użytkowania czujnika. Jeżeli elektrolit został dopiero co wymieniony, to pozostaw czujnik na kilka godzin, aby pomiar zera się ustabilizował. W rzadkich wypadkach czujnik może wymagać pozostawienia go na całą noc. F.

Sprawdź czy nie jest uszkodzona membrana i wymień ją jeśli jest to konieczne.

57


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.3.3 Nie można wyzerować czujnika - odczyt zera nie jest stabilny A. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do analizatora. Patrz Rozdział 3.2. Sprawdź czy wszystkie przewody są dokładnie przykręcone. B. Zdarza się, że odczyty bywają błędne w przypadku, gdy czujnik nie był jeszcze używany lub był regenerowany. Odczyty zazwyczaj stabilizują się po godzinie. C. Czy przestrzeń pomiędzy membraną a katodą wypełniona jest elektrolitem, i czy droga przepływu pomiędzy zbiornikiem z elektrolitem a membarną jest drożna? Czasami przepływ elektrolitu może być zablokowany. Wtedy należy kilkakrotnie wstrząsnąć czujnikiem (tak jak zwykłym termometrem lekarskim). Jeżeli potrząsanie nie pomoże, znajdź w instrukcji obsługi czujnika dodatkowe informacje na ten temat Sprawdź czy w czujnikach 499ADO i 499A TrDO otwory w podstawie katody są drożne (użyj wyprostowanego spinacza do papieru, aby oczyścić otwory). Sprawdź także czy pęcherzyki powietrza nie blokują otworów. Napełnij zbiornik i nakieruj przepływ elektrolitu na katodę. Sprawdź w instrukcji użytkowania czujnika szczegóły procedury wykonania powyższych czynności. Dla czujników Gx438 i Hx448 najprostszym sposobem na upewnienie się czy poziom elektrolitu jest właściwy, jest po prostu dolanie świeżego elektrolitu do czujnika. Sprawdź procedurę uzupełniania elektrolitu, opisaną w instrukcji użytkowania czujnika.

8.3.4 Prąd czujnika podczas kalibracji na powierzu jest zbyt wysoki lub zbyt niski; ostrzeżenie o błędzie podczas kalibracji A. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do analizatora. Patrz Rozdział 3.2. Sprawdź czy wszystkie przewody są dokładnie przykręcone. B. Czy membrana jest sucha? Membrana musi być wysuszona. Nawet niewielka ilość wody znajdująca się na membranie podczas kalibracji na powietrzu spowoduje obniżenie wartości prądu czujnika i w konsekwencji niedokładną kalibrację. C. Przyczyną zbyt niskiego prądu w nowym czujniku może być utudniony przepływ elektrolitu lub uszkodzona bądź zniszczona membrana. Sposób udrożnienia przepływu elektrolitu opisano w Rozdziale 8.3.3. Sprawdź w instrukcji obsługi czujnika sposób wymiany uszkodzonej membrany. D. Sprawdź czy membrana nie jest zanieczyszczona. Zabrudzenia utrudniają dyfuzję tlenu przez membranę powodując obniżenie wartości przepływającego prądu. Oczyść membranę opłukując ją w strumieniu wody lub delikatnie wycierając miękką ściereczką. E. Jeżeli oczyszczenie membrany nie poprawiło odczytu prądu czujnika, wymień membranę i roztwór elektrolitu. Jeśli jest to konieczne, wypoleruj katodę. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi czujnika.

8.3.5 Ostrzeżenie o błędzie podczas kalibracji na powietrzu Ostrzeżenie to pojawi się, jeżeli bieżący odczyt i odczyt z urządzenia wzorcowego będą się istotnie różnić. A. Czy urządzenie wzrorcowe jest właściwie wyzerowane i skalibrowane? B. Czy czujnik procesowy i wzorcowy mierzą temperaturę tej samej próbki? Umieść czujniki tak blisko siebie jak to tylko możliwe. C. Czy czujnik procesowy pracuje poprawnie? Sprawdź odczyt czujnika procesowego na powietrzu i w roztworze siarczynu sodu.

58


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.3.6 Błędne odczyty wielkości procesowych A. Zdarza się, że odczyty bywają błędne w przypadku, gdy czujnik nie był jeszcze używany lub był regenerowany. Odczyty zazwyczaj stabilizują się po kilku godzinach. B. Sprawdź czy natężenie przepływu próbki jest odpowiednie. Sprawdź w instrukcji obsługi czujnika zalecane natężenie przepływu. C. Pęcherzyki gazu powstające w cieczy procesowej i uderzające w membranę mogą powodować błędne odczyty. Ustawienie czujnika pod kątem (nie pionowe) może zredukować szumy. D. Otwory pomiędzy membraną i zbiornikiem z elektrolitem mogą być zatkane (dotyczy to tylko czujników 499ADO i 499A TrDO). Patrz Rozdział 8.3.3. E. Sprawdź czy podłączenia kablowe są właściwe. Zwróć szczególną uwagę na podłączenia ekranów i uziemień.

8.3.7 Dryft odczytów. A. Czy temperatura próbki nie zmieniła się? Przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury. Dla czujników 499ADO i 499A TrDO stała czasowa odpowiedzi na zmianę temperatury wynosi około 5 minut. Dlatego też, odczyty mogą jeszcze dryfować przez dłuższą chwilę po zmianie temperatury. Stała czasowa dla czujników Gx438 i Hx448 jest dużo mniejsza; Czujniki te reagują praktycznie natychmiast na zmianię temperatuty. B. Sprawdź czy membrana jest czysta. Aby czujnik pracował poprawnie tlen musi swobodnie dyfundować przez membranę. Zanieczyszczenia na membranie mogą utrudniać przepływ tlenu spowalniając jego odpowiedź. C. Sprawdź czy czujnik nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Jeżeli czujnik podczas kalibracji na powietrzu będzie wystawiony bezpośrednio na działanie promieni słonecznych to, gdy czujnik się nagrzeje, odczyty zaczną dryfować. Ponieważ odczyt rzeczywistej temperatury membrany może zostać w ten sposób opóźniony, kalibracja czujnika w promieniach słonecznych może wprowadzić błąd. D. Czy natężenie przepływu jest odpowiednie? Stopniowe zmiejszanie przepływu spowoduje zmiejszanie się dryfu. E. Czy czujnik jest nowy lub był naprawiany? Nowe lub regenerowane czujniki mogą potrzebować kilku godzin do stabilizacji.

59


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.4 USUWANIE USTEREK KIEDY NIE WYŚWIETLA SIĘ INFORMACJA O BŁĘDZIE — pH. Problem

Rozdział

Nowa temperatura w czasie kalibracji wyższa o 2-3°C od odczytu

8.4.1

Ostrzeżenie o błędzie podczas dwupunktowej kalibracji

8.4.2

Ostrzeżenie o błędzie podczas standaryzacji

8.4.3

Błędna wartość na wejściu po ręcznym wprowadzeniu nachylenia krzywej pH

8.4.4

Brak odpowiedzi czujnika na znaną zmianę pH

8.4.5

Udana kalibracja, ale odczyt pH nieco różni się od oczekiwanego

8.4.6

Udana kalibracja, ale odczyt pH jest wyraźnie błędny i/ lub są szumy

8.4.7

8.4.1 Różnica między Solu Comp II i termometrem standardowym jest większa niż 3°C. A. Czy pomiar wzorcowego termometru, RTD lub termistora jest dokładny? Ogólnie stosowane termometry cieczowe mogą mieć duży błąd pomiaru, szczególnie jeżeli były często używane. B. Czy element termiczny w czujniku jest całkowicie zanurzony w cieczy testowej? C. Czy czujnik wzorcowy jest zanurzony do właściwego poziomu? D. Ponownie przeczytaj Rozdział 6.2. 8.4.2 Ostrzeżenie o błędzie podczas dwupunktowej kalibracji Po zakończeniu dwupunktowej kalibracji (ręcznej lub automatycznej) analizator automatycznie wylicza nachylenie krzywej pH (w temperaturze 25°C). Jeżeli nachylenie jest większe niż 60 mV/pH lub mniejsze od 45 mV/pH, to pojawi się ekran informujący o wystąpieniu błędu kalibracji (Calibration Error) i nie zaktualizuje danych kalibracyjnych. Sprawdź poniższe możliwości przyczyny powstania błędu: A. Czy czujnik roztwory buforowe są odpowiednie? Sprawdź czy nie ma widocznych oznak ich nadpsucia, takich jak mętność czy pleśń. Lekko zasadowe i neutralne bufory mają silną tendencję do pleśnienia. Bufory silnie zasadowe (pH 9 i więcej) po dłuższym kontakcie z powietrzem mogą zmienić stopień zasadowości. Bufory zasadowe absorbują dwutlenek węgla z atmosfery, który obniża wartość pH. Jeżeli do kalibracji użyto nieświeżego roztworu należy ją powtórzyć z nowym buforem. Jeżeli świeży bufor nie jest dostępny to użyj buforu o niższym pH, np. użyj buforów o pH 4 i 7, zamiast 7 i 10. B. Czy było wystarczająco dużo czasu do zrównoważenia temperatur? Jeżeli czujnik wyjęty z procesu pracował w temperaturze dużo wyższej lub niższej niż temperatura buforów, umieść go w pojemniku z wodą o temperaturze otoczenia, na przynajmniej 20 minut przed rozpoczęciem kalibracji. Stosując autokalibrację unika się błędów powstających w wyniku dryfu temperatury. Analizator nie zaktualizuje odczytów dopóki dryf nie będzie mniejszy niż 0.02 pH na 10 sekund. C. Czy wprowadzono poprawne wartości pH podczas ręcznej kalibracji? Przeprowadzając autokalibrację wyeliminujesz błędy mogące powstać w wyniku niewłaściwego wprowadzenia danych. D. Czy czujnik jest właściwie podłączony do analizatora? Sprawdź wszystkie połączenia kablowe, włącznie z podłączeniami w puszce przyłączeniowej. Patrz rozdział 3.2. E. Czy czujnik jest brudny lub zanieczyszczony? Sprawdź w instrukcji obsługi czujnika metody jego czyszczenia. Glass Imp 123M^

F.

Czy czujnik nie jest uszkodzony? Przejdź do ekranu głównego menu i za pomocą klawiszy S lub T przewijaj ekrany, aż wyświetli się ekran z impedancją elektrody (pokazany obok). Sprawdź na następnej stronie w tabeli interpretację odczytanej wartości.

Innym sposobem na sprawdzenie czy czujnik nie jest uszkodzony jest jego wymiana na nowy. Jeżeli nowy czujnik da się skalibrować, to stary jest uszkodzony. G. Czy nie jest uszkodzony analizator? Najlepszym sposobem na sprawdzenie poprawności działania analizatora jest symulacja wejść pH. Patrz Rozdział 8.6. 60


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

IMPEDANCJA ELEKTRODY SZKLANEJ (Glass Imp) mniej niż 10 MΩ

elektroda szklana pęknięta lub złamana - czujnik uszkodzony

pomiędzy 10 a 1000 MΩ

odczyt w normie

powyżej 1000 MΩ

czujnik pH przekroczył czas użytkowania

8.4.3 Ostrzeżenie o błędzie podczas standaryzacji Podczas standaryzacji, miliwoltowy sygnał z celki pH rośnie lub maleje, dopóki nie zrówna się z odczytem wskazywanym przez urządzenie odniesieniowe. Zmiana pH o jedną jednostkę wymaga przesunięcia o około 59 mV. Zakres przesunięcia w analizatorze wynosi ±1400 mV. Jeżeli po standaryzacji przesunięcie przekroczy zakres ±1400 mV, to wyświetli się ekran błędu kalibracji (Calibration Error). Nie nastąpi aktualizacja danych standaryzacji. Sprawdź możliwą przyczynę wg poniższych punktów: A. Czy odniesieniowy miernik pH jest sprawny i właściwie skalibrowany? Sprawdź odpowiedź czujnika odniesienia w roztworach buforowych. B. Czy czujnik procesowy działa właściwie? Sprawdź czujnik procesowy w roztworach buforowych. C. Czy czujnik jest całkowicie zanurzony w cieczy procesowej? Jeżeli nie, to może mierzyć pH błony cieczy procesowej, którą pokryła się elektroda szklana i element odniesieniowy. pH takiej cienkiej warstwy może być inne niż pH cieczy procesowej. D. Czy czujnik nie jest uszkodzony? Czujnik mierzy pH cieczy znajdującej się w najbiższym sąsiedztwie elektordy szklanej. Jeżeli czujnik jest silnie uszkodzony, pH cieczy procesowej przepływającej przy elektrodzie może być inne niż w pozostałej objętości. E. Czy czujnik nie był wystawiony na działanie trujących cieczy (siarczyny i cyjanki) lub ekstremalnych temperatur? Trujące związki i wysokie temperatury mogą spowodować przesunięcie się wartości napięcia odniesienia o setki miliwoltów. Sprawdź napięcie odniesienia, opis procedury w Rozdziale 8.6. 8.4.4 Błędna wartość na wejściu po ręcznym wprowadzeniu nachylenia krzywej pH. Jeżeli wartość nachylenia krzywej pH jest znana, może zostać bezpośrednio wprowadzona do analizatora. Analizator nie przyjmie nachylenia (w temperaturze 25°C) spoza zakresu 45 - 60 mV/pH. Sprawdź możliwe przyczyny powstania błędu opisane w Rozdziale 8.4.2. 8.4.5 Brak odpowiedzi czujnika na znaną zmianę pH. A. Sprawdź, czy rzeczywiście pH ma spodziewaną wartość. Jeżeli odczyt pH cieczy procesowej jest inny niż oczekiwany, to sprawdź poprawność działania czujnika w roztworach buforowych. Sprawdź pH cieczy procesowej również za pomocą drugiego miernika pH. B. Czy czujnik jest właściwie podłączony do analizatora? C. Czy elektroda szklana nie jest złamana lub pęknięta? Sprawdź impedancję elektrody szklanej, Rozdział 8.4.2. D. Czy analizator działa poprawnie? Sprawdź analizator przeprowadzając symulację pH na wejściu. 8.4.6 Udana kalibracja, ale odczyt pH nieco różni się od oczekiwanego. Pojawienie się różnic w odczycie pH urządzenia pracującego w warunkach polowych i warunkach laboratoryjnych jest normalne. Urządzenie pracujące w warunkach procesowych poddawane jest działaniu innych zmiennych procesowych takich jak np.: potencjały uziemienia czy prądy błądzące, które to czynniki mogą nie występować w warunkach laboratoryjnych. Aby ustalić zgodność odczytów urządzenia procesowgo z odczytami urządzenia odniesieniowego, patrz Rozdział 6.5.

61


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.4.7 Udana kalibracja, ale odczyt pH jest wyraźnie błędny i/lub są szumy. Rażąco duże błędy odczytu lub szumy mogą być efektem złej pętli uziemienia (system pomiarowy jest uziemiony w więcej niż jednym punkcie), płynięcia systemu (brak uziemienia w ogóle) lub szumami przenoszonymi do analizatora przez przewody czujnika. Problem leży w instalcji lub procesie. To nie jest błąd pracy analizatora. Problem powinen zniknąć natychmiast po wyjęciu czujnika z procesu. Sprawdź poniższe możliwości przyczyny powstania błędu: A. Czy istnieje pętla uziemienia? 1. Sprawdź czy system działa poprawnie w roztworach buforowych. Upewnij się, że nie ma bezpośredniego połączenia elektrycznego pomiędzy pojemnikami z buforami a cieczą procesową lub rurociągiem. 2. Zdejmij kawałeki izolacji z końców grubego przewodu, i zanurz jeden koniec w cieczy procesowej lub dotknij do rurociągu, a drugi koniec zanurz w roztworze buforowym, w którym jest czujnik. Przewód będzie stanowił połączenie elektryczne pomiędzy procesem a czujnikiem. 3. Jeżeli przesunięcie lub szumy pojawią się po zrobieniu połączenia, to pętla uziemienia istnieje. B. Czy proces jest uziemiony? 1. System pomiarowy wymaga jednego sposobu uziemienia: poprzez ciecz procesową lub rurociąg. Rurociągi wykonane z tworzywa, zbiorniki z włókna szklanego i nieuziemione lub niewłaściwie uziemione pojemniki nie tworzą linii uziemiającej. Pływający system może zwiększać upływność urządzeń elektrycznych. 2. Uziemnij lokalnie rurociąg lub zbiornik. 3. Jeżeli szumy nadal występują to przyczyną nie jest uziemienie. Szumy najprawdopodobniej powstają w urządzeniu, a wywołane są złym podłączeniem okablowania czujnika. C. Uprość połączenia elektryczne czujnika. 1. Odłącz wszystkie przewody czujnika w analizatorze, poza wejściem pH/mV, wejściem odniesienia, wejściem RTD i przewodem zwrotnym RTD. Sprawdź schemat elektryczny w Rozdziale 3.2. Jeżeli czujnik jest podłączony do analizatora poprzez puszkę przyłączeniową zawierającą przedwzmacniacz, to rozłącz przewody czujnika w puszce przyłączeniowej. 2. Zaizoluj wyjęte końcówki przewodów, aby nie stworzyć przypadkowego połączenia elektrycznego. 3. Wepnij jumper pomiędzy zacisk przewodu zwrotnego RTD i przewodu korygującego RTD (patrz, schemat elektryczny w Rozdziale 3.2). Drugi jumper wepnij pomiędzy zaciski wejścia odniesienia i uziemienia roztworu. 4. Jeżeli szumy lub przesunięcie znikną, to przyczyną ich powstawania był któryś z przewodów czujnika. System może pracować z uproszczonym okablowaniem. D. Sprawdź czy nie istnieją dodatkowe punkty uziemienia lub źródła indukcji szumów. 1. Jeżeli przewód czujnika jest ułożony w przewodzie kablowym to może się zdarzyć, że nastąpiło zwarcie pomiędzy nimi. Wyciągnij przewód czujnika z korytka kablowego. Jeżeli objawy znikną, to przyczyną było zwarcie przewodu czujnika w korytku kablowym. Taki sam efekt wystąpi, gdy ekran zetknie się z korytkiem kablowym. Należy naprawić przewody i ponownie ułożyć je w korytku kalblowym. 2. Aby uniknąć indukowania się szumów w przewodzie czujnika, przeprowadzaj je jak najdalej od przewodów zasilających, przekaźników i silników elektrycznych. 3. Jeżeli pętla uziemienia nadal istnieje, to skontaktuj się z naszym serwisem; tel.: (22) 45 89 200.

62


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.5 USUWANIE USTEREK KIEDY NIE WYŚWIETLA SIĘ INFORMACJA O BŁĘDZIE - ogólnie Problem

Rozdział

Prąd wyjściowy jest zbyt mały

8.5.1

Przekaźniki alarmu nie uaktywniają się, chociaż przekroczona została wartość ich zadziałania

8.5.2

Wyświetlacz jest nieczytelny - znaki niewyraźne lub zbyt ciemne

8.5.3

8.5.1 Prąd wyjściowy jest zbyt mały. Rezystancja obciążenia jest za duża. Maksymalnie może wynosić 600 Ω. 8.5.2 Przekaźniki alarmu nie uaktywniają się, chociaż przekroczona została wartość ich zadziałania. Sprawdź, czy przekaźniki są prawidłowo podłączone. 8.5.3 Wyświetlacz jest nieczytelny - znaki niewyraźne lub zbyt ciemne. Przytrzymując przycisk MENU, naciskaj przyciski S lub T do chwili, aż na wyświetlaczu pojawi się zadowalający poziom kontrastu.

8.6 SYMULACJA WEJŚĆ - rozpuszczony tlen Aby sprawdzić możliwości analizatora, użyj opornika dekadowego do symulacji prądu czujnika. A. Podłącz opornik dekadowy do analizatora zgodnie ze schematem pokazanym na Rys. 8.1. B. Ustaw wartości rezystancji na oporniku dekadowym zgodnie z poniższą tabelą. Czujnik

Napięcie polaryzujące

Rezystancja

Spodziewany prąd

499A DO

675 mV

34 kΩ

20 µA

499A TrDO

800 mV

10 kΩ

80 µA

Hx438 i Gx448

675 mV

8.4 MΩ

80 µA

C. Zapisz odczytane wartości prądu. Jeżeli analizator miał ustawiony główny ekran wyświetlacza, to naciskaj klawisz S do chwili, aż pojawi się odczyt prądu czujnika. D. Zmieniaj nastawy opornika i sprawdzaj czy odczytywany jest właściwy prąd. Wylicz wartość prądu wg poniższego równania: napięcie (mV) prąd (µA) =

TB3

rezystancja (kΩ) ANODA R KATODA

Rys.8-1. Podłączenie opornika dekadowego

63


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.7 SYMULACJA WEJŚĆ — pH 8.7.1 Informacje ogólne W rozdziale tym opisano sposoby symulacji pH na wejściu analizatora. Aby zasymulować pomiar pH należy podłączyć znormalizowane źródło napięcia do odpowiednich zacisków przekaźnika w analizatorze. Jeżeli przekaźnik pracuje prawidłowo, to będzie dokładnie mierzył wartość napięcia źródła i przetwarzał je na pomiar pH. We wszystkich przypadkach zasada działania jest identyczna, ale miejsce podłąączenia źródła napięcia zmienia się w zależności od umiejscownienia przedwzacniacza. TB6

8.7.2 Symulacja pH na wejściu w przypadku, gdy przedwzmacniacz znajduje się w analizatorze .

źródło mV

wejście 1 pH

1. Wyłącz automatyczną korekcję temperatury i korekcję temperatury roztworu. Z menu Program wybierz Temp. Następnie wybierz Live/Manual i wprowadź temperaturę 25°C. Szczegóły wykonania czynności znajdziesz w Rozdziale 5.6. 2. Odłącz czujnik. Zewrzyj zaciski wejście pH i wejście odniesienia. 3. Z menu wyświetlacza wybierz ekran pH/temperature/mV. Mierzone napięcie powinno wynosić 0mV i pH = 7.0. Jeżeli podczas kalibracji wprowadzone zostało przesunięcie krzywej to odczyt pH nie wyniesie dokładnie 7.0.

uziemienie roztworu 1

wejście odniesienia 1

Rys. 8-2. Symulacja pH na wejściu w przypadku, gdy przedwzmacniacz znajduje się w analizatorze.

4. Jeżeli dostępne jest znormalizowane źródło napięcia, należy wyjąć jumper spomiędzy zacisków Wejście pH i wejście odniesienia i podłączyć do nich źródło napięcia (patrz Rys.8-2). Zacisk uziemienia roztworu i zacisk wejścia odniesienia muszą być zwarte. 5. Skalibruj analizator zgodnie z procedurą opisana w Rozdziale 6.3. Przyjmij 0.0 mV dla buforu 1 (pH 7.00) i -177.4 mV dla buforu 2 (pH 10.0). Jeżeli analizator działa prawidłowo, to powinien zaakceptować kalibrację. Nachylenie krzywej powinno wynosić 59.16mV/pH, a przesunięcie równe zero. 6. Aby sprawdzić liniowość, wróć do ekranu pH/temperature/mV. Ustaw wartości napięcia zgodnie z podanymi w tabeli i sprawdź czy odczyty są zgodne z wartościami z tabeli. Napięcie (mV) 295.8 177.5 59.2 -59.2 -177.5 -295.8

pH (w temp. 25°) 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

TB2

TB1

DO ANALIZATORA wej.odniesienia uziem.roztworu

8.7.3 Symulacja pH na wejściu w przypadku, gdy przedwzmacniacz znajduje się w puszce przyłączeniowej. Procedura postępowania jest taka sama jak opisana w punkcie 8.4.1. Pozostaw połączenia pomiędzy analizatorem a puszką przyłączeniową. Odłącz przewody czujnika w puszce przyłączeniowej po stronie czujnika i podłącz źródło napięcia zgodnie ze schematem pokazanym na Rys. 8-3.

źródło mV

wejście pH

puszka przyłączeniowa PN23555-00

8.7.3 Symulacja pH na wejściu w przypadku, gdy przedwzmacniacz znajduje się w czujniku

8.7.3 Symulacja pH na wejściu w przypadku, gdy przedwzmacniacz znajduje się w czujniku. Przedwzmacniacz w czujniku przetwarza wysokoimpedancyjny sygnał na niskoimpedancyjny, bez wzmacniania go. Aby zasymulować wartości pH, postępuj wg procedury opisanej w punkcie 8.4.1.

64


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

8.8 SYMULACJA TEMPERATURY

WEJŚCIE RTD

8.8.1 Informacje ogólne. Analizator współpracuje z termoelementami Pt100 RTD (stosowanymi przy pomiarze pH w czujnikach 499ADO i 499A TrDO) i termistorami 22k NTC (stosowanymi w czujnikach rozpuszczonego tlenu Hx438 i Gx448). Termoelement Pt100 jest trójprzewodowy (Rys.8-4), zaś termistor 22k - dwuprzewodowy.

RTD KOREKCJA RTD POWRÓT RTD Rys. 8-4. Trójprzewodowy termoelement RTD.

8.8.2 Symulacja temperatury. Aby zasymulować temperaturę na wejściu należy użyć opornika dekadowego i podłączyć go do analizatora lub puszki przyłączeniowej w sposób pokazany na Rys.8-5. Aby sprawdzić dokładność pomiaru temperatury, ustaw opornik dekadowy na wartości podane w tabeli i zapisz odczyty temperatur. Mierzone wartości mogą nie zgadzać się z wartościami z tabeli. Podczas kalibracji czujnika mogło zostać wprowadzone przesunięcie temperatury, zgodnie z pomiarami uzyskanymi przez znormalizowany termometr. Przesunięcie zawsze dodaje się do mierzonej rezystancji. Analizator mierzy prawidłowo temperaturę, jeżeli różnica pomiędzy odpowiednikiem temperatury a wartościami podanymi w tabeli wynosi ±0.1°C. Dla przykładu: Zaczynamy od ustawienia rezystancji o wartości 103.9 Ω, która odpowiada temperaturze 10°C. Sumaryczne przesunięcie uzyskane na podstawie kalibracji czujnika wynosi -0.3 Ω. Ze względu na przesunięcie, analizator przelicza temperaturę na podstawie 103.6 Ω. Otrzymujemy 9.2°C. Teraz ustawmy rezystancję 107.8 Ω , która odpowiada temperaturze 20°C. Analizator przeliczy 107.5 Ω na temperaturę i wyświetli 19.2°C. Ponieważ różnica pomiędzy wyświetlanymi temperaturami (10°C) jest taka sama jak pomiędzy symulowanymi temperaturami, to analizator działa właściwie.

Tylko dwa przewody są potrzebne do podłączenia RTD do analizatora. Stosowanie trójprzewodowych (czasem czteroprzewodowych) termoelementów umożliwia analizatorowi przeprowadzanie korekcji rezystancji przewodów oraz zmian rezystancji przewodów wywołanych zmianami temperatury. TB3 WEJŚCIE 1 RTD KOREKCJA 1 RTD

R

POWRÓT 1 RTD POWRÓT 2 RTD KOREKCJA 2 RTD

R

WEJŚCIE 2 RTD

Rys. 8-5. Symulacja wejść RTD. Temp. (°C) 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 85 90 100

Pt 100 (Ω) 100.0 103.9 107.8 109.7 111.7 115.5 119.4 123.2 127.1 130.9 132.8 134.7 138.5

22k NTC (kΩ) 64.88 41.33 26.99 22.00 18.03 12.31 8.565 6.072 4.378 3.208 2.761 2.385 1.798

65


MODEL SOLU COMP II

8.9 POMIAR NAPIĘCIA ODNIESIENIA Niektóre ciecze procesowe mogą zawierać substancje zatruwające lub przesuwające potencjał elektrody odniesienia. Przykładem są siarczyny. Długotrwałe działanie siarczynów powoduje, że elektroda wykonana ze srebra/chlorku srebra zasiarcza się. Zmiana w napięciu odniesienia wynosi setki mV. Sposobem na sprawdzenie czy elektroda nie jest zatruta jest porównanie napięcia elektrody odniesienia z napięciem elektrody srebro/chlorek srebra, o której wiadomo, że jest dobra. Najlepsza jest elektroda odniesienia z nowego czujnika. Patrz Rys. 8-6. Jeżeli elektroda odniesienia jest dobra to różnica napięć nie powinna przekraczać 20mV. Zatruta elektroda odniesienia zazwyczaj musi zostać wymieniona.

66

ROZDZIAŁ 8.0 USUWANIE USTEREK

Przewód odniesienia

Przewód odniesienia Czujnik badany

Dobry czujnik

Bufor lub roztwór KCl

Rys.8-6. Sprawdzanie zatrucia elektrody odniesienia. Zidentyfikuj przewody odniesienia na podstawie schematu elektrycznego czujnika. Zamiast drugiego czujnika można użyć laboratoryjnej elektrody ze srebra/chlorku srebra.


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 9.0 NAPRAWA I ZWROTY

ROZDZIAŁ 9.0 SERWIS URZĄDZEŃ 9.1 INFORMACJE OGÓLNE 9.2 NAPRAWY GWARANCYJNE 9.3 NAPRAWY POGWARANCYJNE 9.1 INFORMACJE OGÓLNE. Zanim jednak odeślecie Państwo sprzęt do naprawy, prosimy o telefon do naszego biura serwisu w Warszawie: numery tel.

(+22) 45 89 216 lub (+22) 45 89 217 lub (+22) 45 89 200 (centrala).

.

9.2 NAPRAWY GWARANCYJNE. Procedura odesłania uszkodzonego urządzenia/materiału posiadajacego gwarancję: 1.

Sprawdź gwarancję, numer zamówienia fabrycznego lub oryginalny numer zakupu. W przypadku części pojedyńczych lub podzespołów potrzebny będzie numer seryjny.

2.

Zadzwoń do przedstawiciela firmy Emerson Process Management Sp. z o.o. w celu uzyskania autoryzacji.

3.

Ostrożnie zapakuj uszkodzone urządzenie/materiały. Jeżeli jest to możliwe, postaraj się je zapakować tak samo jak zostały dostarczone. Do wysłanych towarów należy dołączyć specyfikację, w której powinny być zawarte następujące informacje: a. Adres serwisu i czas naprawy. b. Opis uszkodzeń oraz okoliczności w jakich usterki zostały zauważone. c. Nazwisko i telefon osoby, z którą można kontaktować się w sprawie ewentualnych pytań i niejasności. d. Oświadczenie, czy jest to naprawa objęta gwarancją, czy też pogwarancyjna. e. Instrukcja dotycząca sposobu odesłania naprawionych materiałów.

4.

Wyślij paczkę na adres: Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Dział Serwisu

67


MODEL SOLU COMP II

ROZDZIAŁ 9.0 NAPRAWA I ZWROTY

WARUNKI GWARANCYJNE Urządzenia i części (za wyjątkiem części zużywalnych) objęte są 18-miesięczną gwarancją, poczynając od daty wysyłki od Sprzedającego. Gwarancja obejmuje defekty fabryczne oraz uszkodzenia materiału, które pojawią sie w czasie użytkowania, pod warunkiem, że instalacja i eksplatacja przeprowadzone były zgodnie z załączoną instrukcją. Części zużywalne, elektrody pH, membrany, płynne złącza, elektrolity, pierścienie typu "O", itd. objęte są 3-miesięczną

gwarancją (od daty wysyłki przez Sprzedajacego) obejmującą defekty fabryczne i uszkodzenia materiału, które pojawiły sie w okresie użytkowania, pod warunkiem, że instalacja i eksplatacja przeprowadzone były zgodnie z instrukcją. Urządzenia, części oraz części zużywalne, w których Sprzedający udowodnił wady fabryczne i/lub uszkodzenia materiałowe, powinny zostać wymienione lub naprawione bez żadnych opłat.

9.3 NAPRAWY POGWARANCYJNE. Procedura odesłania uszkodzonego urządzenia/materiału po okresie gwarancyjnym: 1.

Zadzwoń do przedstawiciela firmy Emerson Process Management Sp. z o.o. w celu uzyskania autoryzacji.

2.

Podaj numer zamówienia fabrycznego lub oryginalny numer zakupu. W przypadku części pojedyńczych lub podzespołów potrzebny będzie numer seryjny.

3.

Zastosuj się do punktów 3 i 4 z Rozdziału 9.2.

68


The right people, the right answers, right now.

Natychmiastowe, kompetentne wsparcie analityczne

Pracownicy Centrum Doradztwa Technicznego Emerson’s Rosemount Analytical dbają o to, aby Klienci otrzymywali szybkie, rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi na swoje pytania. Wszelkie problemy techniczne można zgłaszać w naszym Centrum pod numerem telefonu 1.800.854.8257 (w USA) oraz we wszystkich naszych biurach na całym świecie; w Polsce - (22) 45 89 200.

Światowa sieć handlowa i serwisowa

Emerson Process Management posiada serwis techniczny na całym świecie. Nasz wysoko wykwalifikowany personel służy pomocą w rozwiązywaniu problemów, wsparciu i doradztwie technicznym oraz w sprawnym przeprowadzaniu napraw. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z najbliższym biurem handlowym Emerson Process Management. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa Tel: +48 (22) 45 89 200 Fax: +48 (22) 45 89 231

Jeżeli poszukują Państwo szerszych informacji dotyczących naszych produktów, serwisu czy firmy, prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej:

www.RAIhome.com

PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWE NA ŚWIECIE: Arabia Saudyjska Argentyna Australia Austria Azerbejdżan Bahrain Belgia Boliwia Brazylia Brunei Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Czechy Dania Egipt Ekwador Filipiny Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Hong Kong Indie

Indonezja Irlandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jordania Kanada Katar Kazachstan Kolumbia Korea Kostaryka Kuwejt Malezja Meksyk Nowa Zelandia Niemcy Nigeria Norwegia Oman Pakistan Paragwaj Peru Polska Portoryko

Portugalia Rosja Rumunia RPA Singapur Słowacja Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Syria Tajlandia Tajwan Tobago Trinidad Tunezja Turcja Ukraina Urugwaj Uzbekistan Wenezuela Węgry Wielka Brytania Włochy Zjednoczone Emiraty Arabskie


The right people, the right answers, right now. TERAZ MOŻLIWE TAKŻE ZAMÓWIENIA ON-LINE

http://www.raihome.com Credit Cards for U.S. Purchases Only.

Emerson Process Management ul. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa Tel: (+48) 22 45 89 200 Fax: (+48) 22 45 89 231

http://www.raihome.com © Rosemount Analytical Inc. 2004

MAN_Solu Comp II_PN 51-1055DOpH_K_2004-12_PL  

Dwuwejściowy analizator rozpuszczonego tlenu/pH PN 51-1055DOpH/wersja K Grudzień 2004 Instrukcja obsułgi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you