Page 1

Instalowanie i podłączenia

7

Instalowanie, podłączenia

7.1

Wkładanie i wyjmowanie modułów Wkładanie i wyjmowanie modułów HIMA PES H41q, H51q nie ma niekorzystnego wpływu na działanie systemu. Przy manipulacji nie wolno modułu skrzywić śrubokrętem lub uszkodzić na skutek wibracji.

7.1.1 Moduły WE/WY Wyjmowanie: 1. Odkręcić obydwie śruby modułu 2. Wyciągnąć moduł łącznie z wtyczką kabla 3. Odkręcić śruby wtyczki kabla i wyjąć wtyczkę Wkładanie: 1. Włożyć i zamocować moduł bez wtyczki kabla 2. Podłączyć wtyczkę kabla i zamocować ją śrubami 3. Dla modułów testowalnych: nacisnąć klawisz ACK na module centralnym 7.1.2 Moduły sprzęgające Wyjmowanie: 1. Wyłączyć moduł (wyłącznik WD przestawić na pozycję OFF) 2. Odkręcić śruby mocujące modułu 3. Wyciągnąć moduł Uwaga: Jeśli wyjmuje się moduł bez jego uprzedniego wyłączenia, to moduł alarmowy (watchdog) daje sygnał wyłączenia kasety WE/WY. W rezultacie następuje zatrzymanie systemów MS i HS na skutek błędu. Wkładanie: 1. Włożyć i zamocować moduł 2. Włączyć moduł (wyłącznik WD przestawić na pozycję ON) 7.1.3 Moduły centralne (CU) Wyjmowanie: 1. Odkręcić śruby wtyczek kabla danych. 2. Wyjąć kabel danych. 3. Odkręcić śruby mocujące modułu. 4. Śruby mocujące wyciągnąć do ogranicznika. 5. Przy pomocy dźwigni wypychającej oddzielić moduł od płyty głównej i wyciągnąć go całkowicie. 6. Nie dotykać elementów modułu. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących podzespołów CMOS.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

107


Instalowanie i podłączenia Wkładanie: 1. Sprawdzić nastawy przełączników i mostków według specyfikacji. 2. Wyciągnąć całkowicie, do ogranicznika, śruby mocujące płyty przedniej. 3. Wsunąć moduł do kasety aż do ogranicznika. 4. Dokręcić śruby. 5. Podłączyć kabel danych i dokręcić jego śruby mocujące. 7.1.4

Zasilacze Wyjmowanie: 1. Sprawdzić LED-y na zasilaczach F 7126, F 7130A i na modułach monitorowania F 7127, F7131 (świecenie LED wskazuje, że moduł jest sprawny, LED-y ciemne wskazują na uszkodzenie modułu. Zmieniać tylko moduły uszkodzone, inaczej następuje wyłączenie PES). 2. Jeśli LED jest wyłączona to sprawdzić doprowadzenie zasilania 24 V DC. 3. Przed wyciągnięciem uszkodzonego zasilacza F 7126, F 7130A sprawdzić napięcie wyjściowe wszystkich innych zasilaczy i w przypadku F 7126 wyregulować w razie potrzeby napięcie 5,4 V. 4. Odkręcić i wyciągnąć uszkodzony zasilacz. Wkładanie: 1. Włożyć zasilacz i zamocować go śrubami, 2. Sprawdzić i w razie potrzeby podregulować napięcie wyjściowe.

7.1.5

Moduły komunikacyjne im koprocesora Wyjmowanie: 1. Odłączyć kabel komunikacyjny 2. Ważne: Po dokręceniu śrub mocujących najpierw wyciągnąć, po odkręceniu śrub mocujących, przynależny moduł centralny. 3. Po odkręceniu śrub mocujących wyciągnąć moduł komunikacyjny (moduł Ethernetu razem z podłączonym kablem HSR). 4. Moduł Ethernetu: odłączyć kabel HSR. Wkładanie: 1. Sprawdzić nastawy przełączników według specyfikacji. 2. Włożyć moduł bez kabla i go dokręcić. 3. Moduł Ethernetu: podłączyć kabel HSR 4. Podłączyć kabel komunikacyjny. 5. Włożyć przynależny moduł centralny.

7.2

Uziemianie systemu 24 V DC Proszę wziąć pod uwagę wymagania SELV ( Safety Extra Low Voltage, EN 60950 – bezpieczeństwo bardzo niskiego napięcia) lub PELV (Protective Extra Low Voltage, EN 60204 – bardzo niskie napięci ochronne). Dla poprawienia zgodności z wymaganiami odnośnie do zakłóceń elektromagnetycznych stosuje się uziemienie odniesienia sygnałów pomiarowych. Uziemienie to jest rozprowadzone w szafie tak, że spełnia wymagania uziemienia ochronnego. Systemy H41q/H51q mogą pracować z uziemionym lub nie uziemionym przewodem L-.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

108


Instalowanie i podłączenia 7.2.1

Zasilanie pływające (biegun nieuziemiony) Przy kilku nie wykrytych błędach uziemienia może nastąpić wyzwolenie błędnych sygnałów sterujących. By tego uniknąć należy przy pracy z pływającym zasilaniem zawsze stosować układ monitorowania uziemienia (patrz także VDE 0116). Układ monitorowania błędów uziemienia należy instalować poza szafą sterowania. Błąd uziemienia można zlokalizować tylko przez wyłączenie części funkcji (rozdzielenie linii). Jeśli obydwa bieguny obwodu wyjściowego są zasilane to można wykryć błąd uziemienia.

7.2.2

Zasilanie z biegunem uziemionym Warunkiem wstępnym poprawności działania jest zapewnienie bardzo dobrego uziemienia i oddzielnego połączenia do uziemienia (jeśli to możliwe), przez które nie będzie przepływu obcych prądów. Dozwolone jest tylko uziemienie przewodu ujemnego (L-). Uziemienie bieguna dodatniego L+ nie jest dozwolone. Ponieważ każdy błąd uziemienia przewodu czujnika powoduje blokadę jego działania. L- można uziemiać tylko w jednym punkcie układu. Na ogół L- uziemia się zaraz za zasilaczem, np. szynę zasilania. Uziemienie powinno być łatwo dostępne i łatwe do odłączenia. Oporność uziemienia nie powinna przekraczać 2 omów.

7.3

Sposoby instalowania szafy zgodnie z Wymagania Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej 89/33/EWG (także niemieckich przepisów dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych) wszystkie urządzenia elektryczne w Unii muszą posiadać symbol CE zgodności z przepisami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Wszystkie moduły rodziny HIMa H41q/H51q są opatrzone takim symbolem. By uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych przy instalowaniu systemów sterowania (sterowników programowanych) w szafach należy stosować następujące metody: -

Instalowanie modułu HIMA H 7013 jako modułu filtrowania zasilania bezpośrednio przy zasilaniu 24 V DC. Filtr nie jest potrzebny jeśli stosuje się zasilacz z symbolem CE, np. standardowe zasilacze HIMA.

-

Prawidłowa, pozbawiona zakłóceń elektrycznych instalacja systemu na zewnątrz szaf np. by kable mocy nie były prowadzone razem z kablami 24 V.

-

Jeśli układ zasilania 24 V jest instalowany w oddzielnej szafie oddzielonej od szaf sterowników wtedy filtr H 7013 nie jest konieczny jeśli szafy są instalowane obok siebie.

-

Co więcej należy wziąć pod uwagę uwagi w katalogu PES dotyczące uziemienia, ekranowania i prowadzenia kabli od czujników i siłowników.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

109


Instalowanie i podłączenia

7.4

Uziemienie w HIMA PES Niezawodne uziemienie a więc także spełnienie wymagań dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych przez systemy HIMA osiąga się stosując opisane poniżej środki.

7.4.1 Prowadzenia kabla uziemiającego Blachy 19-calowych kaset HIMA, które mogą być dotykane (np. blachy zaślepiające lub elementy konstrukcyjne kaset) są pasywowane tak by zachowały przewodność elektryczną (zabezpieczenie przed elektrycznością statyczną). Wykonane są bezpieczne połączenia elektryczne pomiędzy elementami zabudowanymi takimi jak kasety i szafy przy pomocy nakrętek uwięzionych z łapkami. Dla uniknięcia korozji elektrycznej stosowane są śruby i podkładki wykonane z wysokogatunkowej stali (2). Części ramy szafy są ze sobą pospawane tworząc układ przewodzący elektrycznie. Płyta dolna i górna oraz panele boczne, rama uchylna, drzwi, szyny montażowe i płyty montażowe (jeśli są stosowane) są elektrycznie połączone z ramą szafy przy pomocy taśm uziemiających o przekroju 16 mm2 lub 25 mm2. Taśmy uziemiające mają żółto-zielony płaszcz identyfikacyjny (5).

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

110


Instalowanie i podłączenia Standardowo instaluje się w szafach dwie szyny M 2500 (4) na izolatorach, podłączone do konstrukcji szafy taśmami uziemiającymi 25 mm2 (5). Po odłączeniu taśma uziemiających można te szyny wykorzystać do separowanego od uziemienia podłączenia np. ekranów kabli przychodzących z instalacji. Do podłączenia uziemienia zapewnianego przez użytkownika przewidziano na ramie śrubę M8 (6).

Rozmiary taśm uziemiających: Lokalizacja

Przekrój

Długość

16 mm

2

170 mm

Szyny montażowe (jednostronne, z połączeniami)

16 mm

2

300 mm

Drzwi, płyta górna, płyta dolna

16 mm2

300 mm

Rama uchylna

25 mm2

300 mm

2

300 mm

Panele boczne, panel tylna

Szyna wyrównywania potencjałów M 200 (jednostronna, z połączeniami) HIMA_Rozdz-7_pl.doc

25 mm

111


Instalowanie i podłączenia 7.4.2

Mocowanie taśm uziemiających Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie taśm uziemiających!

7.4.3

łączenie zacisków uziemiających systemów o wielu szafach

Uziemienie musi mieć jak najmniej napięć zakłócających. Jeśli nie można tego uzyskać to należy zapewnić oddzielne uziemienie dla automatyki.

7.5

Ekranowanie linii z danymi w układach komunikacyjnych HIMA Niezawodne ekranowanie systemów komunikacyjnych HIMA uzyskuje się w następujący sposób: Połączenie 1) ekranu kabla od abonentów magistrali (H412q, H51q) do zacisków magistrali (H 7506) wykonuje się po stronie abonentów. Połączenie z uziemieniem szafy PE uzyskuje się przez korpus wtyczki i metalową płytkę przednią. Druga strona ekranu kabla nie jest podłączona.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

112


Instalowanie i podłączenia Połączenie 2) ekranu konwertera interfejsu H 7505 wykonuje się także tylko po jednej stronie za pośrednictwem korpusu wtyczki. Połączenie do szyny górnej jest realizowane przez X2/2 5). Zgodnie z zasadami uziemienia HIMA górna szyna jest podłączona do uziemienia szafy lub , opcjonalnie, do uziemienia Automatyki (sygnałowego) 6). Połączenie 4) ekranu kabla pomiędzy poszczególnymi zaciskami magistrali H 7506 wykonuje się po jednej stronie, do zacisku. Zacisk znajduje się na górnej szynie i ma z nią połączenie przewodzące. Ekran kabla BV 7044 do połączenia 3) konwertera interfejsu H 7505 jest automatycznie uziemiony po stronie PC. Połączenia 1), 2), 3) są standardowe i już wykonane przez HIMA. Połączenia 4), 5), 6) należy wykonać podczas instalacji na obiekcie. Połączenie ekrany przy użyciu specjalnego kabla 7) może być już wykonane lub trzeba je dopiero wykonać – zależnie od typu specjalnego kabla.

Podłączenia ekranów kabli

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

113


Instalowanie i podłączenia

7.6

Ekranowanie strefy WE/WY Przy instalowaniu kabli od urządzeń obiektowych – czujników i siłowników – były instalowanie oddzielnie od kabli mocy i by biegły wystarczająco daleko od urządzeń powodujących silne zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, transformatory). Kable do modułów wejściowych systemów H41q/H51q jak tylko jest to możliwe wolne od zakłóceń elektromagnetycznych np. powinny to być kable ekranowane. Jeśli złączki kablowe są wyposażone w zacisk podłączenia ekranu to należy ten zacisk podłączyć do szyny kasety WE/WY po slotem modułu.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

114


Instalowanie i podłączenia

7.7

Ochrona odgromowa systemów komunikacyjnych HIMA Dzięki pełnemu ekranowaniu okablowania obiektowego systemów komunikacyjnych HIMA i przy prawidłowym uziemieniu problemy związane z zakłóceniami wysokoenergetycznymi od błyskawic i piorunów mogą nie wystąpić. Tym nie mniej należy zaprojektować ochronę odgromową co można zrealizować używając specjalnych modułów zabezpieczających. Stosuje się tutaj moduły MTRS 485 ‘DATA-MODUTRAS” firmy Phoenix. Sa moduły do ochrony zgrubnej (zakłócenia do 10 kA) i dokładnej (zakłócenia do 400 A). Połączenia modułów zabezpieczających wykonuje się zgodnie z poniższym szkicem.

Uwagi projektowe:

Stosowanie modułów ochrony odgromowej zmniejsza dopuszczalną długość linii transmisyjnej ponieważ wprowadza szeregowo oporność 4,4 Ω. Na kanał są potrzebne dwa moduły. Dla HIBUS-2 maksymalna długość linii transmisyjnej wynosi 1200 m przy przewodach 0.25 mm2 i 2400 m przy przewodach 0,5 mm2. W obydwu przypadkach oporność pętli wynosi 180 Ω. Obliczenie pozostałej długości linii o tym samym przekroju wykonuje się ze wzoru: LR = ((180 Ω – n*4.4 Ω) / (2* RL)) * 1000 LR = pozostała długość w m N= ilość modułów ochrony odgromowej na kanał RL = oporność linii w Ω/km W rezultacie uzyskuje się pozostałą długość 1141 m (2 moduły, RL = 75 Ω/km) dla przewodu 0.25 mm2 i 2313 m (2 moduły, RL = 37 Ω/km) dla przewodu 0.5 mm2. Modułu ochrony odgromowej nie powinny być instalowane w tej samej szafie co PES (system automatyki).

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

115


Instalowanie i podłączenia Dla twoich uwag

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

116


Uruchomienie i konserwacja

8

Uruchomienie i konserwacja Opisane są tutaj krótko testy i zalecane działania do uruchomienia, konserwacji i detekcji błędów. Dla ograniczenia objętości dokumentacji stosuje się odnośniki do odpowiednich rozdziałów katalogu i innych druków dokumentacji sytemu HIMA.

8.1

Urządzenia zalecane do uruchomienia i konserwacji -

-

8.2

PC do wykorzystania na instalacji jako komputer przenośny. Na dysku twardym powinny się znaleźć: cały, aktualny projekt systemu i systemowe oprogramowanie HIMA . Multimetr o dużej oporności wejściowej z omomierzem. Czujniki do symulacji sygnałów analogowych

Instalowanie systemu Szafy systemu sterowania dostarcza się z modułami zainstalowanymi i zamocowanymi śrubami oraz z wolnymi złączkami. Całość z modułami jest testowana w fabryce tak, że opisane dalej testy koncentrują się na połączeniach zewnętrznych.

8.3

Uziemienie systemu zasilania 24 V DC Patrz rozdział 7.2.

8.4

Uruchamianie szafy sterowania

8.4.1 Sprawdzanie wszystkich wejść i wyjść na występowanie napięć zewnętrznych Należy przy pomocy wieloczynnościowego przyrządu zmierzyć czy nie występują niedopuszczalne napięcia zewnętrzne, specjalnie np. 230 V AC w stosunku do masy lub L-. Zalecamy wykonanie takiego sprawdzenia dla wszystkich połączeń.

8.4.2

Sprawdzanie wszystkich wejść i wyjść pod kątem błędów uziemienia Przed rozpoczęciem sprawdzania oporności izolacji, zwarć lub przerw w obwodzie należy kable zewnętrzne należy odłączyć na obydwu końcach by uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia modułów przez nadmierne napięcie. Testowanie błędów uziemienia wykonuje się po odłączeniu złączek od czujników i elementów sterujących. Należy także rozłączyć złączki rozdzielników napięcia i odłączyć ujemny biegun przy elementach sterowniczych. Jeśli system jest przewidziany do pracy z uziemionym biegunem ujemnym to podczas testowania błędów uziemienia należy ten biegun odłączyć od uziemienia. Dotyczy to także uziemień urządzeń testujących z możliwymi błędami uziemienia.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

107


Uruchomienie i konserwacja Wszelkie połączenia do ziemi można sprawdzać omomierzem lub specjalnym urządzeniem do testowania. Uwaga: W tym stanie system jest przygotowany do testowania poszczególnych linii lub grup linii odseparowanych od ziemi ale nie dwóch linii z separacją wzajemną. W tym drugim przypadku istnieje ryzyko uszkodzenia. Wytyczne odnośnie do napięć testowych i oporności izolacji podane są w DIN VDE 0160 lub EN 50178.

8.5

Zasilanie Modułu wejścia / wyjścia i związane z nimi złączki kablowe są zamocowane śrubami. By uniknąć poluźniania wszystkich śrub i wyciągania modułów WE/WY należy ich przed podłączeniem sprawdzić biegunowość, wielkość i tętnienia napięcia roboczego 24 V DC.

8.6

Sprawdzenie funkcjonalne

8.6.1 Przygotowanie sprawdzenia funkcjonalnego Przed testowaniem funkcjonalnym sprawdzić w oparciu o etykiety i dokumentację kasety WE/WY (I/O subrack) wyposażenie szafy sterowniczej. Wszystkie wolne złączki modułów WE/WY muszą być podłączone do kasety WE/WY a złączki kabli zasilających do rozdzielaczy napięcia. Kierownictwo zakładu musi się zgodzić na uruchomienie elementów wykonawczych lub należy je testować bez zasilania pomocniczego.

8.6.2

Testowanie urządzeń centralnych Zasadnicze testy urządzeń centralnych H41q/H51q są następujące: Moduł centralny

położenia przełączników zgodnie z numerem stacji, szybkością transmisji wersją systemu operacyjnego za pośrednictwem wyświetlacza

Koprocesor Moduł F 8621A

EPROM z systemem operacyjnym

Moduł komunikacji F 8627

położenia przełączników dla numeru modułu i pracy pojedynczej / redundowanej wykorzystując

Moduł komunikacji F 8626

położenia przełączników zgodnie z adresem stacji w Profibus DP

Podłączenia magistrali WE/WY

patrz specyfikacje związanych z nia zespołów

Zalecamy oznakowanie wszystkich potrzebnych położeń przełączników w kopii specyfikacji odpowiedniej szafy i trzymanie tej kopii w kieszeni drzwi szafy. Dzięki temu informacja ta będzie natychmiast dostępna w przypadku konieczności wymiany modułu.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

108


Uruchomienie i konserwacja 8.6.3 Testowanie kaset WE/WY Zasadnicze testy kaset WE/WY są następujące: Moduł podłączeniowy F 7553

położenia przełączników dla kodowania stojaka zgodnie z typem źródła

(tylko systemy H51q)

Połączenia (specjalnie sygnał modułu alarmowego (watchdog), patrz specyfikacje podzespołu montażowego i instrukcja bezpieczeństwa

Budowa magistrali WE/WY jest podana w specyfikacji podzespołu montażowego B 9302 i podzespołów montażowych H41q. Same moduły WE/WY nie są kodowane. Należy brać pod uwagę tylko czy jest prawidłowe położenie modułu i odnoszącej się do niego złączki kablowej. Należy sprawdzić czy są kompletne moduły bezpiecznikowe, łącznie z bezpiecznikami, sprawdzić prawidłowość przypisania zasilania 24 V do slotów modułów wymagających zasilania z tylnej szyny płytki drukowanej.

8.6.4 Włączanie systemu sterowania HIMA Po podłączeniu napięć roboczych HIMA PES (system sterowania HIMA) przechodzi w stan RUN (praca), jeśli został załadowany program użytkownika i w systemie nie ma błędów. Komunikat STOP oznacza, że jest jakiś błąd. Przejście w stan RUN jest możliwe tylko po skorygowaniu błędu, np. poprawieniu położenia mostka, prawidłowym połączeniu linii. Obrazy z błędami można przywołać przy pomocy dwóch przycisków na obrazie diagnostycznym (patrz dokumentacja systemu operacyjnego) lub po uruchomieniu komunikacji pomiędzy urządzeniem programującym a PES (systemem sterowania).

8.6.5

Uruchomienie komunikacji pomiędzy urządzeniem programującym a PES Budowę i uruchamianie komunikacji pomiędzy urządzeniem programującym a PES opisano w dokumentacji i instrukcji dla użytkownika ELOP II i innych instrukcjach. Zakłócenia w komunikacji można sprawdzić przy pomocy programu do monitorowania, rejestracji i analizy transmisji danych (patrz instrukcja obsługi „HIKA”).

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

109


Uruchomienie i konserwacja

8.7

Zmiany

8.7.1 Zmiana stałych, parametrów i wartości zadanych układów czasowych Patrz instrukcja dla użytkownika ELOP II.

8.7.2

Zmiany programu użytkownika Patrz instrukcja dla użytkownika ELOP II.

8.8

Konserwacja Uwaga: Konserwację zasilania, linii sygnałowych i transmisji danych może wykonywać tylko personel wykwalifikowany biorąc pod uwagę wszelkie zabezpieczenia. Osoba dotykająca tych linii musi rozładować swój potencjał elektrostatyczny! HIMA PES został zaprojektowany do trudnych warunków przemysłowych. Elementy elektroniczne maja bardzo niski wskaźnik awaryjności po fazie wstępnej trwającej około 500 do 100 godzin. Czas fazy wstępnej jest już przekroczony podczas testów fabrycznych i podczas uruchamiania systemu. Zużycie może się zdarzać tylko w przekaźnikowych modułach wyjściowych o dużych obciążeniach i/lub dużej częstotliwości pracy. Przy zauważeniu ich zużycia należy zapobiegawczo wymienić cały moduł. Zalecamy wymianę kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczach co pięć lat.

8.8.1 Procedura wymiany baterii rezerwowych Baterie litowe są stosowane do buforowania pamięci RAM. Zalecamy wymianę tych baterii c 4 lata. Moduł monitorowania zasilania F 7131: Bateria: CR-1/2 AA-CEB, HIMA nr katalogowy 440000016 Moduł można wyciągać pod napięciem Pojawi się wtedy alarm i komunikat na module centralnym BATE (błąd zewnętrznej baterii rezerwowej). Teraz odlutować baterię, najpierw biegun dodatni + a potem ujemny -). Przy lutowaniu nowej baterii zwrócić uwagę na biegunowość i lutować najpierw biegun ujemny a potem dodatni. Moduł centralny: F8650, F 8651, F 8652, F 8653: Bateria: CR 2477N, HIMA nr katalogowy 440000018 Moduł można wyciągać przy włączonym napięciu roboczym. Przy systemach jednokanałowych spowoduje to oczywiście zatrzymanie instalacji, w układach z redundancją reakcja zależy od konfiguracji systemu.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

110


Uruchomienie i konserwacja Moduł koprocesora F 8621A: Moduł ten można instalować jako opcję w kasecie centralnej systemu H51q a jego zasilanie jest buforowane bateriami modułu monitorowania zasilania F 7131.

8.9

Detekcja błędów

8.9.1 Błędy urządzenia centralnego Błąd w module centralnym systemu sterowania PES wyposażonym w jeden taki moduł najczęściej powoduje wyłączenie PES. Jeśli błąd wystąpi w module zapasowym redundowanego systemu PES to jego funkcję przejmuje bezprzerwowo moduł sprawny. Diagnostyka wyświetlacza pracującego modułu centralnego pokazuje MONO (praca pojedyncza) zaś wyświetlacz diagnostyczny modułu uszkodzonego pokazuje STOP. Po naciśnięciu z przodu modułu z błędem pojawi się komunikat z kodem błędu (patrz instrukcja obsługi „Funkcje systemu operacyjnego”). Podłączone urządzenie programujące daje możliwość wyświetlania występujących błędów. Dane te są zapamiętywane w pamięci RAM systemu PES. Są one ważne by uzyskać klarowna analizę błędów. Zapamiętuje się je używając „Print” lub „Export” (patrz instrukcja dla użytkownika ELOP II). .Przy wymianie modułu centralnego należy zwrócić uwagę na prawidłowe położenie przełączników i prawidłową wersję systemu operacyjnego (na wyświetlaczu). Wkładanie i wyjmowanie modułów kasety centralnej patrz rozdziały 7.1.3 i 7.1.4. Przy ładowaniu programu użytkownika po wymianie modułu centralnego należy pamiętać czy dotyczy to właściwego modułu i gdzie są moduły zapasowe w PES. Wersje kodowe istniejącego programu użytkownika i ładowanego programu użytkownika muszą być takie same. 8.9.2

Błędy modułów WE/WY Błędy w modułach WE/WY związanych z bezpieczeństwem są automatycznie rozpoznawane przez PES podczas pracy; wyświetlane są także komunikaty diagnostyczne o błędach ze wskazaniem błędnej pozycji. Moduł WE/WY ma także monitorowanie linii zasilania czujników i siłowników; są one sprawdzane i błędy są wskazywane na wyświetlaczu diagnostycznym łącznie z numerem uszkodzonego kanału. W tym przypadku należy sprawdzić także połączenia zewnętrzne modułu ale modułu nie wolno wymieniać. Wynikiem błędnego działania kanałów na modułach nie związanych z bezpieczeństwem będzie różnica pomiędzy stanem w logice a stanem związanej z kanałem diody LED na złączce kablowej. Jeśli sygnał logiczny nie zgadza się ze wskazaniami LED to należy wymienić odpowiedni moduł WE/WY. W przypadku modułu wyjściowego należy najpierw sprawdzić czy urządzenie sterujące pracuje i czy nie ma zakłóceń na linii.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

111


Uruchomienie i konserwacja Moduły wejścia / wyjścia można wkładać i wyjmować podczas pracy. Wkładanie i wyjmowanie modułów wejścia / wyjścia patrz rozdział 7.1.1.

8.9.3 Błędy w modułach koprocesora i komunikacji By uniknąć awarii redundowanych systemów H41 i H51 (dwa moduły centralne) należy w przypadku błędów w modułach koprocesora lub komunikacji należy stosować następującą procedurę: 1. 2. 3. 4.

Należy odłączyć wtyczkę związanego z nimi modułu centralnego. Odłączyć wtyczkę uszkodzonego modułu koprocesora lub komunikacji. Odłączyć wszystkie wtyczki kabli interfejsu, także kabla rezerwowego. Na module wkładanym w miejsce uszkodzonego ustawić wszystkie przełączniki na dokładnie takie same pozycje. 5. Podłączyć wszystkie wtyczki kabli interfejsu, także kabla rezerwowego. 6. Podłączyć wtyczkę modułu koprocesora lub komunikacji w nowym module. 7. Podłączyć wtyczkę związanego z nimi modułu centralnego.

8.9.4 Naprawa modułów Jak to już podaliśmy moduły HIMA PES mają bardzo dużą niezawodność więc mogą się uszkadzać tylko w dużych odstępach czasu. Naprawa w wykonaniu użytkownika nie jest możliwa gdyż wymaga stosowania specjalnych programów testujących a poza tym nie będą spełnione wymagania przepisów dla modułów iskrobezpiecznych i związanych z bezpieczeństwem. Dlatego uszkodzone moduły należy wysyłać do naprawy do HIMA z krótkim opisem sprawdzenia wykonanego w warsztacie użytkownika. Opis błędu modułów centralnych powinien zawierać: -

historia błędu kroki przedsięwzięte dla skorygowania błędu, szczegółową diagnostykę błędu (patrz instrukcja obsługi ELOP II i inne instrukcje obsługi); w przypadku redundowanych systemów PES należy podać diagnostykę obydwu modułów centralnych.

Dla modułów WE/WY opis błędu powinien zawierać środki przedsięwzięte do naprawy (wymieniając moduł sprawdzić zasilanie).

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

112


Uruchomienie i konserwacja 8.9.5

Serwis i szkolenie HIMA Można się umówić z działem serwisu w sprawach uruchomienia, testowania lub modyfikacji szaf sterowania, danych jak również poszerzenia zakresu pracy. HIMA prowadzi specjalne szkolenia bazujące na aktualnym programie szkoleniowym dla oprogramowania i sprzętu. Szkolenie odbywa się zazwyczaj w zakładzie HIMA. Możliwe jest tak że zorganizowanie szkolenia na instalacji użytkownika. Prosimy pytać o bieżące programy szkolenia jak również o ich daty i częstotliwość szkoleń prowadzonych w HIMA. Możliwe jest także zorganizowanie szkoleń na zewnątrz i w tym celu należy zwrócić się o przygotowanie oferty.

HIMA_Rozdz-7_pl.doc

113

MAN_HIMA_ESD System 7&8_PL  

Uwaga: Jeśli wyjmuje się moduł bez jego uprzedniego wyłączenia, to moduł alarmowy (watchdog) daje sygnał wyłączenia kasety WE/WY. W rezultac...

Advertisement