Page 1

Rozpoczęcie pracy

z systemem sterowania DeltaV

1


1996 - 2007 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie podręcznika lub jego części bez zezwolenia jest zabronione. Wydrukowano w Wielkiej Brytanii Emerson, Emerson Process Management, Emerson Process Management Design, DeltaV, the DeltaV design i PlantWeb są zastrzeżonymi znakami towarowymi jednej z firm grupy Emerson Process Management. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Informacje zawarte w tym podręczniku są podane wyłącznie w celach informacyjnych i pomimo iż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia ich dokładności nie mogą one stanowić podstawy dla roszczeń z tytułu poręczeń lub gwarancji jawnych lub domniemanych w odniesieniu do produktów lub usług opisanych w niniejszym podręczniku.lub ich stosowania lub możliwości zastosowania. Sprzedaż odbywa się zgodnie z dostępnymi na żądanie ogólnymi zasadami sprzedaży. Firma Emerson Process Management zastrzega sobie prawo do modyfikowania i ulepszania konstrukcji lub danych technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

2

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Spis treści Wstęp

.................................................................................................................. ix

Ważne informacje ........................................................................................................................................................................... ix O tym podręczniku.......................................................................................................................................................................... x Założenia.......................................................................................................................................................................................... xi Wykorzystywane konwencje ......................................................................................................................................................... xi Korzystanie z myszy............................................................................................................................................................... xi Wybór z menu lub struktury hierarchicznej....................................................................................................................... xi Przygotowanie systemu do pracy ................................................................................................................................................ xii

Rozdział 1 Przegląd systemu DeltaV ....................................................................... 1-1 Sprzęt systemu ................................ ................................................................ ................................ .................... 1-1 Koncepcja systemu DeltaV ................................ ................................................................ ................................ . 1-2 Terminologia ................................................................ ................................ ............................................... 1-2 Aplikacje systemu DeltaV ................................ ................................ ................................................................ .. 1-5 Narzędzia inżynierskie................................................................ ................................ ........................................ 1-7 Auto-Update Service (Usługa automatycznej aktualizacji) ................................ ................................ ......... 1-7 Configuration Assistant (Asystent konfiguracji) ................................................................ ......................... 1-7 Continuous Historian Administration (Administracja danych historycznych) ................................ ............ 1-8 Control Studio (Studio sterowania) ................................................................ ................................ ............. 1-8 Database Administrator (Administrator bazy danych) ................................ ................................ ................ 1-9 DeltaV Explorer (Eksplorator systemu DeltaV) ................................................................ ........................ 1-10 Aplikacja DeltaV Operate: tryb konfigurowania ................................................................ ....................... 1-10 FlexLock ................................ ................................ ................................................................ .................... 1-12 Recipe Studio (Studio technicznego przygotowania produkcji) ................................................................ 1-12 System Alarm Management (Zarządzanie komunikatami alarmowymi systemu)..................................... 1-12 System Preferences (Preferencje systemowe) ................................ ............................................................ 1-12 User Manager (Zarządzanie kontami użytkowników) ................................ ................................ ............... 1-13 Zaawansowane funkcje sterowania................................ ................................................................ ................... 1-13 DeltaV Neural (Sieci neuronowe)................................................................ ................................ .............. 1-14 DeltaV Predict (DeltaV Predykcja) ................................................................ ................................ ........... 1-14 DeltaV PredictPro ................................................................ ................................ ...................................... 1-14 Pakiet symulatora systemu DeltaV ................................ ................................................................ ............ 1-15 Inspect with InSight (Przegląd z InSight) ................................ ................................ .................................. 1-15 Tune with InSight (Dostrój z InSight) ................................................................ ................................ ....... 1-16 Narzędzia operatorskie................................................................ ................................ ...................................... 1-16 Batch History View (Przeglądanie historii partii)................................ ................................ ...................... 1-17 Batch Operator Interface (Interfejs operatora procesu wsadowego) ................................ .......................... 1-17 DeltaV Login (DeltaV Logowanie) ................................................................ ................................ ........... 1-17 DeltaV Operate Run (Obsługa systemu DeltaV: tryb praca) ................................ ..................................... 1-17 Diagnostics (Diagnostyka)................................ ................................ ......................................................... 1-18 MPC Operate (Obsługa MPC) ................................ ................................................................ ................... 1-18 Process History View (Przeglądanie historii procesu)................................ ................................ ............... 1-18 Narzędzia instalacyjne ................................................................ ................................ ...................................... 1-19 Inne aplikacje ................................ ................................ ................................................................ .................... 1-20 OPC Server (Serwer OPC) ................................ ................................................................ ........................ 1-20 DeltaV Excel Add-In (Dodatek MS Ecxel do systemu DeltaV) ................................................................ 1-20 Continuous Historian Excel Add-In (Dodatek MS Excel do aplikacji Continuous Historian) .................. 1-20 OPC Mirror................................ ................................ ................................................................ ................ 1-21 Introducing DeltaV (Wprowadzenie do systemu DeltaV) ................................ ......................................... 1-21 3


Dodatkowe informacje ................................................................ ................................ ...................................... 1-21 Pomoc online w systemie DeltaV ................................................................ ................................ .............. 1-21 DeltaV Books Online................................ ................................ ................................ ................................. 1-22 Strona internetowa ................................................................ ................................ ..................................... 1-24 Podręczniki drukowane................................................................ ................................ .............................. 1-24 Pomoc techniczna ................................................................ ................................ ...................................... 1-24 Pomoc online dla systemu operacyjnego Windows................................................................ ................... 1-25

Rozdział 2 Przegląd procedur szkoleniowych ........................................................ 2-1 Procedury szkoleniowe ................................................................ ................................ ....................................... 2-1 Scenariusz procesu opróżniania zbiornika ................................ ................................................................ .......... 2-2 Moduły sterowania ................................ ................................ ................................................................ ...... 2-2 Diagram funkcji sekwencyjnej ................................................................ ................................ .................... 2-3 Formatki ekranowe ................................ ................................ ................................................................ ...... 2-4 Rozpoczęcie pracy ................................................................ ................................ ....................................... 2-4

Rozdział 3 Wprowadzenie do aplikacji DeltaV Explorer......................................... 3-1 Uruchamianie aplikacji DeltaV Explorer................................ ................................ ................................ ............ 3-2 Widoki ................................ ................................ ................................................................ ......................... 3-3 Nawigacja w aplikacji DeltaV Explorer ................................................................ ................................ ............. 3-3 Otwieranie i zamykanie poziomów ................................................................ ................................ ............. 3-3 Konwencje stosowane przy opisie nawigacji w aplikacji Delt aV Explorer................................ ................. 3-4 Eksploracja szablonów bibliotecznych ................................ ................................ ............................................... 3-4 Szablony bloków funkcyjnych................................ ................................................................ ..................... 3-4 Szablony modułów ................................ ................................ ................................................................ ...... 3-6 Menu kontekstowe................................................................ ................................ ....................................... 3-7 Czas systemowy................................................................ ................................ ........................................... 3-8 Praktyka ................................................................ ................................ ....................................................... 3-9

Rozdział 4 Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania........................... 4-1 Ćwiczenie 1: Tworzenie i przypisywanie nazw rejonów ciągu technologicznego ................................ ............. 4-3 Ćwiczenie 2: Wykorzystanie DeltaV Explorer do kopiowania modułu (MTR-101) ................................ .......... 4-5 Wprowadzenie do aplikacji Control Studio (Studio sterowania) ................................ ........................................ 4-7 Filtrowanie parametrów................................ ................................ ............................................................... 4-9 Ćwiczenie 3: Tworzenie modułu sterowania (XV-101) przy pomocy aplikacji Control Studio z zastosowaniem biblioteki szablonów ................................................................ ................................ ......................................................... 4-10 Uruchamianie aplikacji Control Studio................................ ................................ ...................................... 4-10 Modyfikowanie modułu sterowania XV-101 ................................ ............................................................ 4-12 Ćwiczenie 4: Końcowe kroki dla wszystkich modułów sterowania ................................ ................................. 4-17 Określenie formatek ekranowych powiązanych z modułem................................ ...................................... 4-17 Przypisywanie modułu do węzła kontrolera ................................ ................................ .............................. 4-18 Zapisywanie modułu................................................................ ................................ .................................. 4-19 Weryfikacja konfiguracji modułu ................................................................ ................................ .............. 4-20 Ćwiczenie 5: Tworzenie nowegomodułu (LI-101) od zera................................ ................................ ............... 4-22 Zakończenie prac nad modułem LI-101 ................................ ................................................................ .... 4-30 Ćwiczenie 6: Tworzenie układu regulacji PID (FIC-101) ................................................................ ................ 4-32 Przeglądanie modułu przy pomocy aplikacji Control Studio................................ ..................................... 4-34 Modyfikacja komunikatów alarmowych dla układu regulacji PID............................................................ 4-35 Zakończenie prac nad modułem FIC-101................................ ................................ .................................. 4-36 Ćwiczenie 7: Modyfikacja modułu silnika (MTR-101) ................................................................ .................... 4-37 Usuwanie zbędnych bloków warunków ................................ ................................................................ .... 4-39 Definiowanie warunków przy pomocy aplikacji Expression Editor (Edytor wyrażeń)............................. 4-40 Znaczniki parametrów ................................ ................................................................ ....................... 4-44 Warunki blokad ................................ ................................ ................................ ................................. 4-44 Zakończenie prac nad modułem MTR-101 ................................................................ ............................... 4-48 Ćwiczenie 8: Tworzenie diagramu funkcji sekwencyjnej................................ ................................................. 4-49 4

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Funkcja sekwencyjna dla procesu opróżniania zbiornika ................................ ................................ .......... 4-49 Opracowanie modułu SFC................................ ................................ ......................................................... 4-52 Zakończenie prac nad modułem SFC ................................ ................................................................ ........ 4-59 Ćwiczenie 9: Ładowanie modułów................................ ................................................................ ................... 4-60 Kolejne rozdziały................................ ................................................................ ................................ ....... 4-62

Rozdział 5 Przygotowanie formatek ekranowych................................................... 5-1 Środowisko pracy systemu DeltaV ................................ ................................................................ ..................... 5-1 Opracowanie hierarchii formatek ................................................................ ................................ ................ 5-3 Formatka przeglądowa i plik UserSettings (Ustawienia użytkownika) ............................................... 5-4 Nawigacja pomiędzy formatkami ................................ ................................ ........................................ 5-5 Przełączanie pomiędzy trybami konfigurowanie i praca ................................ ................................ ..... 5-6 Rozpoczęcie pracy z aplikacją DeltaV Operate (tryb konfigurowanie) .............................................................. 5-7 Paski narzędzi i skrzynka narzędzi ................................ ................................................................ ............ 5-11 Kolory................................ ................................ ................................................................ ........................ 5-14 Style linii i wypełnienia ................................ ................................ ............................................................. 5-15 Łącza, właściwości dynamiczne oraz adresy parametru ................................................................ ................... 5-16 Tworzenie łącza danych................................ ................................ ............................................................. 5-18 Przełączanie aplikacji DeltaV Operate w tryb praca ................................ ......................................................... 5-27 Autokształty ................................ ................................................................ ................................ ...................... 5-27 Utworzenie pompy korzystając z autokształtu................................................................ ........................... 5-29 Utworzenie zbiornika korzystając z autokształtu................................................................ ....................... 5-31 Prace końcowe nad formatką ................................ ................................ ............................................................ 5-32 Łącza tendencji ................................................................ ................................ ................................................. 5-34 Ustawienie poprzedniej i następnej formatki ................................ ................................................................ .... 5-36 Utworzenie przycisku uruchamiającego funkcję sekwencyjną (SFC) ................................ .............................. 5-38

Rozdział 6 Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca........................ 6-1 Historia formatek głównych ................................ ................................ ............................................................... 6-4 Standardowe przyciski okna głównego................................ ................................ ............................................... 6-6 Stacyjki operatorskie i formatki szczegółowe................................................................ ................................ ..... 6-6 Wprowadzanie danych do pól możliwych do zmiany przez użytkownika ................................ ....................... 6-10 Potwierdzanie komunikatów alarmowych ................................ ................................................................ ........ 6-10 Samodzielnie ................................................................ ................................ ............................................. 6-11

Rozdział 7 Zbieranie i prezentacja danych.............................................................. 7-1 Ciągłe gromadzenie danych procesowych ................................ ................................................................ .......... 7-1 Gromadzenie danych historycznych ................................ ................................ ................................ ............ 7-1 Podsystemy Continuous Historian oraz Alarms and Events ................................ ........................................ 7-1 Przydział rejonu TANK-101 do podsystemów zbierania danych historycznych................................ ......... 7-2 Uaktywnienie gromadzenia danych historycznych................................................................ ...................... 7-4 Ładowanie stacji roboczej ................................ ................................ ........................................................... 7-7 Przeglądanie danych ................................................................ ................................ .................................... 7-8

Rozdział 8 Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników ............................................................................................................. 8-1 Konfigurowanie stacji roboczych systemu DeltaV ................................................................ ............................. 8-2 Dostęp do aplikacji DeltaV Workstation Configuration ................................................................ .............. 8-3 Licencje na oprogramowanie systemu DeltaV ................................ ................................ ................................... 8-4 Oprogramowanie systemowe................................ ................................ ....................................................... 8-4 Oprogramowanie kontrolera ................................................................ ................................ ........................ 8-4 Oprogramowanie stacji roboczej ................................................................ ................................ ................. 8-5 Kontrolery redundantne ................................ ................................ ............................................................... 8-6 Ładowanie i przyporządkowanie licencji................................ ................................ ................................ ............ 8-6 Ładowanie licencji ................................................................ ................................ ....................................... 8-6 5


Przyporządkowanie licencji do węzłów................................ ................................ ....................................... 8-8 Ładowanie stacji roboczej ProfessionalPLUS ................................................................ ........................... 8-11 Konfigurowanie innych stacji roboczych ................................ ................................ .................................. 8-13 Konfigurowanie węzła kontrolera................................ ................................ ..................................................... 8-18 Konfigurowanie kanałów I/O................................ ................................ ............................................................ 8-22 Ładowanie danych konfiguracyjnych kontrolera................................ ................................ .............................. 8-28 Zakładanie pierwszego konta użytkownika ................................ ................................ ...................................... 8-29 Dodawanie nowego konta użytkownika ................................ ................................................................ .... 8-31 Zakładki Groups (Grupy) i Keys (Klucze) ................................ ................................................................ 8-33 Ładowanie stacji roboczej................................ ................................ ................................ ................................. 8-34

Glosariusz ...................................................................................................Glosariusz-1 Indeks...................................................................................................................Index-1

6

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Wstęp Dziękujemy za wybór systemu sterowania DeltaV firmy Emerson Process Management. System DeltaV oferuje wydajne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie przeznaczone do konstruowania i obsługi systemów sterowania procesem. Dzięki wykorzystaniu wielu standardowych właściwości systemu Windows udostępnia on dobrze znany interfejs użytkownika. Niniejsze wydanie podręcznika Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV odnosi się do oprogramowania w wersji 9.3. Jeśli używana jest wcześniejsza wersja oprogramowania systemu DeltaV, to należy zachować odpowiadającą jej wersję podręcznika.

Ważne informacje Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników nowego systemu, niezaangażowanego jeszcze w sterowanie procesem. Zaleca się, aby na systemie zaangażowanym w sterowanie procesem nie realizować procedur szkoleniowych, w szczególności w zakresie instalacji danych konfiguracyjnych, bez pełnego uwzględnienia wpływu wprowadzanych zmian na zachowanie się systemu. Podczas pierwszego logowania do systemu Windows użytkownik musi użyć konta administratora systemu. Domyślnym hasłem dla tego konta jest deltav (małe litery). W środowisku pracy grupowej pierwszą rzeczą, którą użytkownik musi wykonać, jest zmiana hasła dla tego konta. Zmiana hasła konta administratora musi zostać wykonana na wszystkich stacjach roboczych grupy - nowe hasło musi być takie samo dla wszystkich tych stacji. W środowisku domenowym najpierw należy zmienić hasło konta administratora dla głównego kontrolera domeny, a następnie, ze względów bezpieczeństwa, należy zmienić hasło konta administratora lokalnego. Następnie użytkownik powinien skonfigurować stację roboczą ProfessionalPLUS, załadować i przydzielić licencje oraz wczyta dane konfiguracyjne tej stacji. Przyjęto tu założenie, że na komputerze użytkownika zostały uprzednio zainstalowane zarówno system operacyjny Windows jak i oprogramowanie systemu DeltaV oraz że używany jest nowy system DeltaV.

O tym podręczniku Zadaniem tego wprowadzenia do oprogramowania aplikacyjnego systemu DeltaV jest pomóc użytkownikowi w szybkim uruchomieniu i wdrożeniu systemu. Podręcznik ten zawiera osiem rozdziałów i glosariusz. n

W rozdziale 1 - "Przegląd systemu DeltaV" - omówiono podstawowe pojęcia i terminologię oraz podano przegląd aplikacji systemowych.

n

W rozdziale 2 - "Przegląd procedur szkoleniowych" - omówiono procedury szkoleniowe realizowane w ramach rozdziałów 3-8. Procedury te prezentują sposób budowania strategii sterowania oraz opracowywania formatek ekranowych dla prostego przyk ładowego procesu. Podano tam również szczegółowy scenariusz tego przykładowego procesu.

n

W rozdziale 3 - "Wprowadzenie do aplikacji DeltaV Explorer" - opisano sposób uruchamiania tej aplikacji oraz korzystania z jej możliwości nawigacyjnych.

n

W rozdziale 4 - "Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania" - opisano procedury tworzenia czterech modułów aplikacji sterowania opróżnianiem zbiornika oraz diagram funkcji sekwencyjnej, definiującej sekwencję uruchomienia procesu. 7


n

W rozdziale 5 - "Tworzenie formatek ekranowych" - opisano podstawowe narzędzia aplikacji DeltaV Operate pracującej w trybie konfigurowania oraz przedstawiono sposób tworzenia zestawu kompletnych formatek ekranowych z kolorowymi obiektami graficznymi, stacyjką operatorską i szczegółowymi schematami procesu technologicznego, przyciskami oraz wykresami tendencji.

n

W rozdziale 6 - "Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca" - przedstawiono formatki ekranowe z punktu widzenia operatora systemu oraz wyjaśniono zasady nawigacji pomiędzy formatkami, sposoby zmiany parametrów procesu, potwierdzanie komunikatów alarmowych i realizację innych zadań operatora.

n

W rozdziale 7 - "Zbieranie i prezentacja danych" - przedstawiono sposób zbierania i prezentowania danych systemowych i procesowych korzystając z narzędzi systemu DeltaV i dodatku MS Excel.

n

W rozdziale 8 - "Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników" - przedstawiono zasady konfigurowania stacji roboczych, kontrolerów i podsystemu I/O oraz przydziału licencji dla stacji roboczych i kontrolerów.

n

W "Glosariuszu" podano wyłącznie terminy wprowadzone w niniejszym podręczniku. Bardziej rozbudowany glosariusz można znaleźć na stronie internetowej DeltaV w zakładce Books Online.

Założenia Założono, że czytelnik jest inżynierem automatykiem przygotowującym się do konfigurowania aplikacji systemu DeltaV. Powinien on być zaznajomiony z teorią automatyki oraz zasadami wdrażania systemów sterowania. Założono również, że czytelnikowi znane są podstawy obsługi systemu Microsoft Windows. Niektóre porady dotyczące obsługi tego systemu podano w tym podręczniku. Jednakże może się okazać, że w celu uzyskania dodatkowych informacji czytelnik będzie musiał skorzystać z systemu pomocy online dla systemu Windows.

Wykorzystywane konwencje W poniższych podrozdziałach podano opis stosowanych w tym podręczniku konwencji związanych z korzystaniem z myszy i wyborem opcji menu.

Korzystanie z myszy Polecenia dotyczące użycia myszy spełniają podane poniżej zasady. n

Kliknięcie oznacza kliknięcie lewym przyciskiem myszy (o ile w tekście nie zaznaczono wyraźnie, że chodzi o kliknięcie prawym przyciskiem myszy).

n

Dwukrotne kliknięcie oznacza, że należy szybko po sobie dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy.

n

Przeciągnij i upuść oznacza, że należy kolejno: wskazać myszą obiekt, wcisnąć lewy przycisk myszy, przesunąć wskaźnik myszy do nowej pozycji i zwolnić lewy przycisk myszy.

W większości aplikacji systemu DeltaV po wskazaniu myszą jakiegoś określonego obszaru lub obiektu i naciśnięciu prawego przycisku myszy dostępne jest menu kontekstowe (zwane również menu skrótów). Zawartość wyświetlonego menu może być różna w zależności od aplikacji i miejsca wskazanego myszą w momencie naciśnięcia jej prawego przycisku.

8

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Wybór z menu lub struktury hierarchicznej Pionowa kreska oznacza, że poszczególne pozycje powinny być wybierane kolejno. Na przykład polecenie uruchomienia aplikacji DeltaV Explorer będzie miało postać: kliknąć Start | DeltaV | Engineering | DeltaV Explorer. Oznacza to, że należy kolejno: kliknąć przycisk Start, wybrać DeltaV, wybrać Engineering i kliknąć na DeltaV Explorer.

Przygotowanie systemu do pracy Jeśli czytelnik jest pierwszym użytkownikiem nowego systemu DeltaV, to minimum niezbędne do rozpoczęcia pracy z systemem stanowi stacja robocza ProfessionalPLUS z wcze śniej zainstalowanym oprogramowaniem systemu DeltaV. Przy pierwszym włączeniu nowej stacji roboczej na ekranie monitora pojawi się informacja, wskazująca na konieczność jej skonfigurowania.

W procesie przygotowania systemu DeltaV do pracy należy wykonać następujące kroki:

1. skonfigurować stację roboczą; 2. załadować i przydzielić licencje; 3. wczytać dane konfiguracyjne stacji roboczej. Te podstawowe kroki zostały opisane w Rozdziale 8. Po wykonaniu podanych powyżej kroków użytkownik może przystąpić do realizacji innych procedur szkoleniowych opisanych w niniejszym podręczniku tak, by w pełni zaznajomić się z systemem.

9


Rozdział 1

Przegląd systemu DeltaV Niniejszy rozdział zawiera przegląd systemu sterowania DeltaV. Zamieszono w nim krótki opis sprzętu, znaczenie podstawowych pojęć i terminów, wprowadzenie do głównych elementów oprogramowania, a na koniec podano sposoby, przy pomocy których użytkownik może uzyskać więcej informacji o systemie DeltaV korzystając z systemu pomocy i zakładki Books Online na stronie internetowej DeltaV.

Sprzęt systemu Opis sprzętu systemu oraz zalecenia dotyczące jego instalacji i zasilania podano w podręczniku Instalacja systemu sterowania DeltaV, dostępnym również w na stronie internetowej DeltaV w zakładce Books Online.

W skład konfiguracji sprzętowej systemu wchodzi: n

jedna lub więcej stacji roboczych DeltaV;

n

sieć systemu (może być redundantna) służąca do komunikacji pomiędzy węzłami systemu;

n

zasilacze;

n

jeden lub więcej kontrolerów systemu DeltaV (mogą być redundantne) realizujących funkcje sterowania lokalnego oraz zarządzania danymi i sterowania komunikacją pomiędzy podsystemem I/O a siecią systemu;

n

co najmniej jeden podsystem I/O na kontroler przetwarzający dane z urządzeń obiektowych;

n

identyfikator systemu.

Dostarczany w Pakiecie Licencyjnym identyfikator systemu ma postać złącza, które należy wetknąć w port równoległy drukarki lub port USB stacji roboczej Professional PLUS. Zapewnia on każdemu systemowi DeltaV unikatową identyfikację, umożliwiającą ładowanie zmian do systemu. Identyfikator systemu należy zainstalować w stacji roboczej Professional PLUS przed włączeniem zasilania systemu.

10

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Koncepcja systemu DeltaV System DeltaV wspomaga użytkownika podczas tworzenia elastycznych, łatwych w obsłudze, spójnych i bezpiecznych systemów sterowania procesem. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki zastosowaniu w systemie DeltaV: n

techniki plug-and-play ułatwiającej konfigurowanie sprzętu systemu;

n

biblioteki modułów sterujących wielokrotnego użytku zmniejszających nakład pracy niezbędny do wstępnego skonfigurowania systemu;

n

technik, takich jak przeciągnij i upuść, upraszczających konfigurowanie i modyfikowanie systemu;

n

spójnego graficznego interfejsu użytkownika, podobnego do stosowanego w systemie operacyjnym Microsoft Windows;

n

zintegrowanego systemu pomocy kontekstowej i dostępnej w trybie online dokumentacji;

n

sprzętowych i programowych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo i spójność systemu;

n

aplikacji Configuration Assistant (Asystent konfiguracji) prowadzącej użytkownika przez proces konfigurowania systemu, podczas którego pomaga użytkownikowi zapoznać się z podstawowymi zasadami działania systemu.

Terminologia W systemie DeltaV, strategie procesu sterowania konfigurowane s ą w modułach. Moduł to najmniejsza logiczna encja systemu zawierająca algorytmy, warunki, komunikaty alarmowe, formatki ekranowe, dane historyczne i inne właściwości określające urządzenia obiektowe. Algorytmy to kroki logiczne, określające zachowanie modułu. W systemie DeltaV rozróżnia się trzy rodzaje modułów: moduły sterowania, moduły urządzeń oraz moduły zespolone. Ogólnie rzecz biorąc, moduł sterowania zawiera unikatowo oznaczony układ sterowania, taki jak układ regulacji lub silnik wraz ze skojarzonym układem logicznym. Definiowanie modułu wokół pojedynczego urządzenia obiektowego i związanego z nim logicznego układu sterowania w konsekwencji ułatwia jego tworzenie, ładowanie, obsługę, wyszukiwanie usterek oraz wycofanie pojedynczego modułu z użytku bez wpływu na inne moduły. Moduł urządzenia koordynuje pracę modułów sterowania i innych modułów urządzenia, współpracujących ze sobą przy sterowaniu powiązanymi z nimi urządzeniami. Algorytm dla modułu urządzenia zarządza pracą zawierającego go modułu. Moduły zespolone mogą być stosowane do grupowania modułów sterowania i modułów urządzeń w celu zarządzania komunikatami alarmowymi w zastosowaniach dla produkcji niewsadowej. Na przykład można zgrupować wszystkie sygnały alarmowe dla jednego urządzenia technologicznego, takiego jak kocioł. W module zespolonym będą zgrupowane wszystkie moduły sterowania i moduły urządzenia odnoszące się do jednego urządzenia technologicznego. Bloki funkcyjne to bloki, z których buduje się algorytmy, ciągłe lub dyskretne, realizujące funkcje sterownia lub monitorowania procesu technologicznego. Biblioteka systemu DeltaV zawiera szablony bloków funkcyjnych dla analogowych układów sterowania (odchylenie/wzmocnienie, wyprzedzenie/opóźnienie, regulator PID itd.), funkcji logicznych, I/O (analogowe i dyskretne wejścia/wyjścia) i innych podstawowych funkcji. Każdy blok funkcyjny zawiera parametry, które mogą być modyfikowane tak, by dostosować algorytm do potrzeb układu sterowania. Stopień złożoności algorytmu może by bardzo różny: od prostej konwersji danych wejściowych po strategie kompleksowych układów sterowania. Bloki funkcyjne mogą być łączone w złożone bloki funkcyjne służące do konstruowania kompleksowych algorytmów. 11


Oprócz algorytmów bloków funkcyjnych, dla zadań wymagających sterowania sekwencyjnego system DeltaV obsługuje diagramy funkcji sekwencyjnej (SFC - Sequential Function Chart) oraz algorytmy "sterowany poleceniem" i "sterowany stanem". Parametry to dane definiowane przez użytkownika, używane przez algorytmy modułów w ramach realizowanych obliczeń i funkcji logicznych. Mogą być one opisane przez typ udostępnianej informacji, na przykład wejściowe lub wyjściowe. Wszystkie parametry wraz z ich właściwościami zostały podane w tabelach dostępnych w zakładce Books Online na stronie internetowej DeltaV. System DeltaV zawiera bibliotekę wstępnie opracowanych szablonów modułów z podstawowymi charakterystykami. Użytkownik może dostosować moduły biblioteczne do swoich potrzeb lub opracować swoje własne moduły od zera. Zmodyfikowane przez użytkownika moduły mogą zostać dołączone do biblioteki, co umożliwi ich ponowne wykorzystanie podczas rozbudowywania strategii procesu sterowania. Moduły blisko ze sobą współpracujące przy realizacji konkretnej funkcji systemu sterowania są na ogół grupowane w rejony. Rejon to logiczna część ciągu technologicznego. Reprezentuje on wycinek ciągu technologicznego zlokalizowany w jednym miejscu lub główną funkcję systemu. To projektant systemu decyduje jak logicznie podzielić ciąg technologiczny na rejony. Węzły to fizyczne urządzenia podłączone do sieci systemu, takie jak kontrolery lub stacje robocze. Użytkownik steruje danym procesem poprzez ładowanie odpowiednich modułów do węzłów zawierających kontrolery. Konfiguracja określa w jaki sposób dany węzeł ma działać oraz jakie informacje z procesu ma on odbierać lub zapisywać. Znaczniki urządzenia oznaczają urządzenia pomiarowe, zawory lub inne urządzenia obiektowe. Znacznik sygnału urządzenia zawiera określony sygnał z urządzenia. Komunikaty alarmowe powiadamiają operatora o zajściu określonego zdarzenia (komunikaty alarmowe są przypisane do modułów). Na ogół wymagane jest podjęcie przez operatora określonego działania i zareagowanie na komunikat alarmowy. Komunikaty alarmowe mogą być zarówno widzialne jak i dźwiękowe. Dane konfiguracyjne zawarte są w bazie danych, co umożliwia użytkownikowi dokonywanie zmian w trybie off-line bez ingerencji w proces. Możliwe jest także monitorowanie oraz modyfikowanie algorytmu sterowania w trybie online. Na poniższym rysunku przedstawiono hierarchiczną strukturę systemu DeltaV.

12

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Aplikacje systemu DeltaV W skład systemu DeltaV wchodzi wiele różnych aplikacji, których zadaniem jest pomóc użytkownikowi w konfigurowaniu, obsłudze, dokumentowaniu i optymalizacji procesu. Główne aplikacje są sklasyfikowane jako narzędzia inżynierskie (Engineering Tools) i narzędzia operatorskie (Operator Tools). W systemie są również dostępne dodatkowe narzędzia dla zaawansowanych funkcji sterowania (Advanced Control), instalacji (Installation) i systemu pomocy online (Online Help). Poszczególne aplikacje można uruchamiać na kilka sposobów. Pierwszy z nich to kliknąć Start (w lewym dolnym rogu ekranu), wskazać All Programs (Programy), wskazać DeltaV, wskazać kategorię i kliknąć nazwę aplikacji. Na przykład, aby uruchomić aplikację DeltaV Explorer wybór opcji w menu Start będzie wyglądać następująco:

13


W tym podręczniku polecenie uruchomienia aplikacji DeltaV Explorer przyjmie nast ępującą postać: "Kliknąć Start | All Programs (Programy) | DeltaV | Engineering | DeltaV Explorer". Wiele aplikacji umożliwia szybki dostęp do innych aplikacji systemu DeltaV poprzez przyciski na ich paskach narzędzi lub przez menu Applications (Aplikacje). Na poniższym przykładzie pokazano menu Applications (Aplikacje) i niektóre przyciski paska narzędzi aplikacji DeltaV Explorer.

W następnych akapitach obok opisu zamieszczono przycisk paska narzędzi lub ikonę menu Start, odpowiadającą danej aplikacji.

Narzędzia inżynierskie Głównymi aplikacjami z grupy narzędzi inżynierskich są Configuration Assistant (Asystent konfiguracji), DeltaV Explorer (Eksplorator systemu DeltaV), Control Studio (Studio sterowania) oraz, jeśli wykupiona została licencja dla aplikacji produkcji wsadowej, Recipe Studio (Studio technicznego przygotowania produkcji. Pozostałe to User Manager (Zarządzanie kontami użytkowników), Database Administrator (Administrator bazy danych), FlexLock oraz System Preferences (Preferencje systemowe).

14

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Auto-Update Service (Usługa automatycznej aktualizacji) Przy pomocy aplikacji Auto-Update Service (Usługa automatycznej aktualizacji) można określić, które pliki mają być automatycznie przesłane ze stacji roboczej ProfessionalPLUS do wszystkich pozostałych stacji roboczych po załadowaniu któregokolwiek z węzłów.

Configuration Assistant (Asystent konfiguracji) Aplikacja Configuration Assistant (Asystent konfiguracji) jest znakomitym narzędziem umożliwiającym początkującemu użytkownikowi zapoznanie się z podstawami systemu DeltaV. Użytkownik, po zapoznaniu się z metodyką konfigurowania systemu DeltaV, w późniejszych pracach podczas konfigurowania systemu będzie raczej korzystał z aplikacji DeltaV Explorer.

Continuous Historian Administration (Administracja danych historycznych) Aplikacja Continuous Historian Administration (Administracja danych historycznych) udostępnia narzędzia przeznaczone do zarządzania danymi historycznymi. Musi ona być uruchomiona na tej samej stacji roboczej co aplikacja Continuous Historian (Dane historyczne).

Control Studio (Studio sterowania) Aplikacja Control Studio (Studio sterowania) jest wykorzystywana do projektowania i modyfikowania pojedynczych modułów i szablonów tworzących strategię procesu sterowania. Przy pomocy tej aplikacji można budować moduł sterowania w trybie graficznym przeciągając poszczególne elementy z palety do diagramu modułu. Następnie elementy te można ze sobą połączyć, tworząc tym samym algorytm działania modułu.

15


Aplikacja Control Studio (Studio sterowania) obsługuje szerokie spektrum technik przemysłowych, w tym bloki funkcyjne (dla układów sterowania ciągłego) i diagramy funkcji sekwencyjnych (dla sterowania sekwencyjnego). Elementy wchodz ące w skład obydwu tych języków sterowania mogą być stosowane w pojedynczym module sterowania. Języki graficzne opracowane są na podstawie normy IEC 61131-3, natomiast bloki funkcyjne zostały opracowane w oparciu o normę FOUNDATION Fieldbus.

Database Administrator (Administrator bazy danych) Narzędzie Database Administrator (Administrator bazy danych) pozwala użytkownikowi, posiadającemu uprawnienia administratora, wykonywać czynności związane z utrzymaniem bazy danych, takie jak tworzenie, usuwanie, kopiowanie i tworzenie kopii zapasowych baz danych.

DeltaV Explorer (Eksplorator systemu DeltaV) Aplikacja DeltaV Explorer (Eksplorator systemu DeltaV) - z wyglądu przypominająca Eksplorator systemu Windows - pozwala użytkownikowi definiować elementy systemu (takie jak rejony, węzły, moduły i komunikaty alarmowe) oraz przeglądać strukturę i rozmieszczenie systemu.

16

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Przy pomocy tej aplikacji można wykonywać wiele czynności, między innymi: n

tworzyć, kopiować i przenosić moduły;

n

konfigurować sprzęt systemu;

n

definiować typy i priorytety komunikatów alarmowych;

n

uruchamiać Control Studio (Studio sterowania) i inne aplikacje.

Aplikacja DeltaV Operate: tryb konfigurowania Aplikacja DeltaV Operate (Obsługa systemu DeltaV) może pracować w jednym z dwu trybów. W trybie konfigurowania jest ona wykorzystywana do opracowywania wysokiej rozdzielczości obiektów graficznych schematów synoptycznych procesu. W trybie praca operatorzy systemu wykorzystują te schematy synoptyczne do codziennego monitorowania i utrzymywania procesu w ruchu. W trybie konfigurowania schematy synoptyczne można tworzyć ze zdjęć ciągu technologicznego, elementów tekstowych, obiektów graficznych, animacji oraz obiektów dźwiękowych. Wcześniej opracowane szablony pulpitów zmniejszają wysiłek niezbędny do przygotowania formatek ekranowych operatora. Aplikacja ta wykorzystuje rozwijane menu, przyciski narzędzi, technikę przeciągnij i upuść oraz łatwe w użyciu narzędzia do rysowania. Udostępnia ona również zestawy autokształtów (obiekty graficzne wielokrotnego użytku, z których wiele jest animowanych), które można wykorzystać podczas tworzenia formatek ekranowych.

17


FlexLock Aplikacja FlexLock systemu DeltaV tworzy dwa pulpity (pulpit systemu Windows i pulpit systemu DeltaV) na jednej stacji roboczej, udostępniając tym samym zabezpieczone środowisko operatorskie oraz szeroko dostępne środowisko inżynierskie. Dostęp do danego pulpitu jest uzależniony od praw dostępu bieżącego użytkownika.

Recipe Studio (Studio technicznego przygotowania produkcji) Aplikacja Recipe Studio (Studio technicznego przygotowania produkcji) jest używana do opracowywania i modyfikowania kart technologicznych (receptur). Karta technologiczna (receptura) to zestaw informacji jednoznacznie określających surowce (składniki), ich ilości oraz urządzenia technologiczne wymagane do wyprodukowania produktu. W zależności od potrzeb karta technologiczna może być prosta lub złożona. Modelowanie przy pomocy aplikacji Recipe Studio jest wykonywane po opracowaniu modelu przy pomocy Control Studio.

System Alarm Management (Zarządzanie komunikatami alarmowymi systemu) Aplikacja System Alarm Management (Zarządzanie komunikatami alarmowymi systemu) umożliwia przeglądanie i reagowanie na komunikaty alarmowe w ramach wybranych rejonów, 18

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


jednostek, modułów i sterowników logicznych. Pozwala ona na sprawne przeglądanie, aktywację i dezaktywację oraz ustawianie ograniczeń i priorytetów dla wielokrotnych komunikatów alarmowych.

System Preferences (Preferencje systemowe) Przy pomocy aplikacji System Preferences (Preferencje systemowe) można dostosować aplikacje z grupy Engineering Tools (Narzędzia inżynierskie) do własnych potrzeb poprzez "ukrycie" zbędnych funkcji. Uaktywnienie lub dezaktywacja określonej funkcji spowoduje, że system DeltaV pokaże lub ukryje odpowiednie menu i opcje bez dodawania lub usuwania jakiejkolwiek aplikacji.

User Manager (Zarządzanie kontami użytkowników) Aplikacja User Manager (Zarządzanie kontami użytkowników) pozwala definiować prawa dostępu dla grup i pojedynczych użytkowników systemu. Przy jej pomocy można zdefiniować role użytkowników (administrator, operator, inżynier itd.) oraz typowe dla nich prawa dostępu i zakres wpływu na pracę systemu. Następnie, podczas tworzenia poszczególnych kont użytkowników systemu, można przypisać im jedną lub więcej ról. Uprawnienia do konfigurowania pozwalają użytkownikowi na tworzenie i edycję modułów sterowania. Podobnie uprawnienia do ładowania pozwalają użytkownikowi na ładowanie zmian konfiguracyjnych.

Zaawansowane funkcje sterowania Aplikacje realizujące zaawansowane funkcje sterowania to DeltaV Neural (Sieci neuronowe), DeltaV Predict (DeltaV Predykcja), DeltaV PredictPro, DeltaV SimulatePro (w Pakiecie symulatora systemu DeltaV), Inspect with InSight (Przegląd z InSight) oraz Tune with InSight (Dostrój z InSight).

19


DeltaV Neural (Sieci neuronowe) Aplikacja DeltaV Neural (Sieci neuronowe) jest zestawem narzędzi umożliwiających zastosowanie techniki sieci neuronowych w środowisku systemu DeltaV. Przy pomocy tej techniki można opracować wirtualne czujniki wykorzystywane do monitorowania i przewidywania stanu parametrów procesu, których bezpośredni pomiar jest kosztowny, trudny lub niemożliwy do zrealizowania. Sieci neuronowe nazywa się czasem czujnikami inteligentnymi lub programowymi. Aplikacja DeltaV Neural zawiera: n

blok funkcyjny Neural Network (NN);

n

blok funkcyjny Lab Entry (LE);

n

aplikację Neural;

n

autokształty NN i Lab Entry;

n

stacyjki operatorskie NN i Lab Entry;

n

szczegółowe formatki ekranowe dla NN i Lab Entry.

DeltaV Predict (DeltaV Predykcja) W środowisku systemu DeltaV został zaimplementowany model sterowania nadążnego dla wielowymiarowych procesów małej i średniej wielkości. Aplikacja DeltaV Predict umożliwia sterowanie interaktywnymi procesami w ramach mierzalnych ograniczeń operacyjnych, automatycznie raportując interakcje procesu i mierzalne zaburzenia. Aplikacja DeltaV Predict zawiera: n

blok funkcyjny Model Predictive Control (MPC - model sterowania nadążnego);

n

blok funkcyjny MPC Simulation (MPC Symulacja);

n

autokształty;

n

aplikację MPC Operate (Obsługa MPC).

DeltaV PredictPro Dzięki aplikacji DeltaV PredictPro w środowisku systemu DeltaV został zaimplementowany model sterowania nadążnego dla dużych wielowymiarowych procesów. Umożliwia ona użytkownikowi definiowanie do pięciu celów sterowania dla procesów interaktywnych w ramach mierzalnych ograniczeń operacyjnych, automatycznie raportując interakcje procesu i mierzalne zaburzenia. Dzięki niej mona uzyskać korzyści płynące z zastosowania technologii Model Predictive Control (MPC) przy automatyzacji szerokiego wachlarza procesów wielowymiarowych o wielkości do 40x80. Aplikacja DeltaV PredictPro zawiera:

20

n

blok funkcyjny Model Predictive Control Professional (MPCPro - Profesjonalny model sterowania nadążnego);

n

aplikację MPC SimulatePro (MPC Symulacja profesjonalna);

n

autokształty;

n

aplikację MPCPro Operate (Obsługa MPCPro).

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Pakiet symulatora systemu DeltaV Pakiet symulatora systemu DeltaV zawiera następujące produkty: n

aplikację DeltaV Simulate Standalone (Samodzielny symulator systemu DeltaV);

n

aplikację DeltaV Simulate Multi-Node (Wielowęzłowy symulator systemu DeltaV);

n

aplikację DeltaV SimulatePro (Profesjonalny symulator systemu DeltaV).

Aplikacje DeltaV Simulate Standalone i Multi-Node umożliwiają zainstalowanie oprogramowania systemu DeltaV na samodzielnym lub podłączonym do sieci komputerze PC i prowadzenia na nim prac związanych ze szkoleniem i rozwojem systemu w trybie off-line. Korzystając z aplikacji DeltaV Simulate można skonfigurować wszystkie właściwości obsługiwane przez system DeltaV (na przykład sterowanie procesem ciągłym, sterowanie procesem wsadowym, zaawansowane funkcje sterowania i związane z nimi formatki ekranowe, komunikaty alarmowe oraz zbieranie danych historycznych) bez korzystania ze sprzętu systemu DeltaV. Aplikacja DeltaV SimulatePro udostępnia więcej pamięci i interfejs użytkownika do koordynacji wykonywania modułów, umożliwiając interakcję z dowolnym symulatorem procesu pracującym na komputerze PC i wyposażonym w interfejs OPC.

Inspect with InSight (Przegląd z InSight) Aplikacja Inspect with InSight (Przegląd z InSight) udostępnia zaawansowane funkcje monitorowania procesu umożliwiające natychmiastową identyfikację niepoprawnie działających układów regulacji i uszkodzonych urządzeń obiektowych. Do monitorowania procesu wykorzystano tu wszystkie zalety blokowej architektury magistrali obiektowej obs ługiwane przez system DeltaV. Interfejs użytkownika aplikacji InSight udostępnia wskaźniki określające stopień wykorzystania układu regulacji, status układów pomiarowych jako zły, niepewny lub ograniczony, ograniczenia dla akcji sterowania, zmienność procesu oraz możliwości zalecanego dostrojenia.

Tune with InSight (Dostrój z InSight) Korzystając z aplikacji Tune with InSight (Dostrój z InSight) można dostroić układ sterowania na dwa podstawowe sposoby. On-demand Tuning (strojenie na żądanie) — metoda ta korzysta z uruchamianych na żądanie testów procesu pozwalających automatycznie opracować zalecenia dla strojenia układu z regulatorem PID oraz bloków sterujących z logiką rozmytą. Aplikacja identyfikuje dynamikę procesu i wykorzystując zasady strojenia oblicza nastawy regulatora PID (wzmocnienie, czas całkowania i czas różniczkowania) oraz współczynniki skali dla układów sterowania z logiką rozmytą. Użytkownik może zastosować nowe wartości, wyliczyć inne lub kontynuować pracę z dotychczasowymi nastawami. Adaptive Tuning (strojenie adaptacyjne) — w tej metodzie do identyfikacji procesu i opracowania zaleceń dla strojenia wykorzystuje się normalne, wprowadzane przez operatora zmiany wartości zadanych lub wartości sygnałów wyjściowych. Metoda adaptacyjna bazuje na automatycznym uczeniu się procesu poprzez ciągłą ocenę sprawności ciągu technologicznego, ocenę zestrojenia układów sterowania oraz opracowywanie modelu procesu na podstawie codziennej pracy. Kryteriami wyboru metody adaptacyjnej są wysokiej jakości model procesu i spodziewane działanie w oparciu o zalecenia strojenia.

21


Narzędzia operatorskie Narzędzia operatorskie są wykorzystywane w codziennej obsłudze układu sterowania procesem. Podstawowymi narzędziami operatorskimi są: DeltaV Operate, Process History View (Przeglądanie historii procesu), Diagnostics (Diagnostyka) oraz Batch Operator Interface (Interfejs operatora procesu wsadowego). Aplikacja DeltaV Login (DeltaV Logowanie) jest wykorzystywana podczas logowania się do i wylogowywania się z systemu oraz do zmiany hasła.

Batch History View (Przeglądanie historii partii) Przy pomocy aplikacji Batch History View (Przeglądanie historii partii) w bazie danych tworzonej przez aplikację Batch Historian (Historia procesu wsadowego) można wyszukać dane historyczne dotyczące partii produkcji i przeglądać je w wielu różnych przekrojach. Można również dodawać komentarze i zapamiętywać je w bazie danych aplikacji Batch Historian jako element danych historycznych danej partii produkcji.

Batch Operator Interface (Interfejs operatora procesu wsadowego) Aplikacja Batch Operator Interface (Interfejs operatora procesu wsadowego) to interfejs graficzny wykorzystywany przez operatora do monitorowania i kierowania realizacją wszystkich zautomatyzowanych operacji procesu produkcji wsadowej. Przy jej pomocy operator może śledzić przebieg procesu produkcji wsadowej korzystając z wielu różnych widoków. Operator może w prosty sposób przełączać te widoki, korzystając z przycisków na pasku narzędzi.

DeltaV Login (DeltaV Logowanie) Aplikacja DeltaV Login (DeltaV Logowanie) pozwala na przeglądanie listy aktualnie zalogowanych do systemu użytkowników, logowanie się do i wylogowanie się z systemu oraz zmianę hasła.

DeltaV Operate Run (Obsługa systemu DeltaV: tryb praca) Aplikacja DeltaV Operate (Obsługa systemu DeltaV) może pracować w jednym z dwu trybów. W trybie konfigurowania jest ona wykorzystywana do opracowywania wysokiej rozdzielczości obiektów graficznych schematów synoptycznych procesu. W trybie praca operatorzy systemu wykorzystują te schematy synoptyczne do codziennego monitorowania i utrzymywania procesu w ruchu. W tym trybie operator wykorzystuje aplikację DeltaV Operate do interaktywnej współpracy z układem sterowania procesem. Dzięki schematom o wysokiej rozdzielczości możliwa jest szczegółowa i elastyczna wizualizacja parametrów procesu. Standardowy pulpit operatora, zaprojektowany specjalnie na potrzeby systemów sterowania DeltaV, zapewnia przyjazne i niezawodne środowisko pracy operatora. Sposób prezentacji i obsługi komunikatów alarmowych skupia uwagę operatora na komunikatach najważniejszych. Przyciski paska narzędzi umożliwiają szybki dostęp do funkcji najczęściej wykorzystywanych przez operatora.

22

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Diagnostics (Diagnostyka) Przy pomocy aplikacji Diagnostics (Diagnostyka) użytkownik może przeglądać informacje dotyczące stanu i integralności urządzeń systemu. Informacje diagnostyczne mogą być przeglądane w dowolnym momencie po podłączeniu urządzeń do sieci systemu i załadowaniu stacji roboczych.

MPC Operate (Obsługa MPC) Przy pomocy aplikacji MPC Operate (Obsługa MPC) operator uzyskuje możliwość śledzenia pracy bloku funkcyjnego MPC (Model Predictive Control - model sterowania nadążnego). Zawiera ona stacyjki operatorskie, przy pomocy których operator może przeglądać i zmieniać wartości parametrów związanych z wejściami i wyjściami bloku oraz przeglądać wykresy tendencji pokazujące historyczne, bieżące i przewidywane wartości wejść regulowanych i wymuszonych.

Process History View (Przeglądanie historii procesu) Przy pomocy aplikacji Process History View (Przeglądanie historii procesu) systemu DeltaV operator może przeglądać zarówno dane bieżące, jak i dane historyczne, pochodzące z aplikacji Continuous Historian (Dane historyczne) i Event Chronicle (Kronika zdarzeń). Parametry modułu i węzła są prezentowane w postaci wykresu, natomiast zdarzenia są prezentowane w postaci stabelaryzowanej.

Aplikacja może być wykorzystywana do sprawdzenia funkcjonowania procesu w dowolnym momencie czasu. Korzystanie z tej aplikacji jest możliwe na stacji roboczej, dla której w załadowanych danych konfiguracyjnych zostały uaktywnione aplikacje Event Chronicle i Continuous Historian. 23


Narzędzia instalacyjne W poniższej liście podane zostały główne narzędzia wchodzące w skład tej kategorii. n

Program pomocniczy Controller Upgrade Utility (Program modernizacji kontrolera) jest wykorzystywany do aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera w sytuacji, gdy firma Emerson Process Management wyda jego nową wersję. Można również z niego korzystać przy modernizacji modułów I/O, zdalnych węzłów I/O, elementów systemu bezpieczeństwa DeltaV (SIS), urządzeń magistrali obiektowej oraz interfejsów RS3 i PROVOX I/O.

n

Program pomocniczy DeltaV Operator System Configuration Utility (Program konfiguracji systemu DeltaV) służy do definiowania ścieżek dostępu do plików formatek ekranowych i danych dla wykresów tendencji.

n

Program pomocniczy DeltaV Workstation Configuration (Konfiguracja stacji roboczych systemu DeltaV) służy do konfigurowania stacji roboczych, również stacji roboczej ProfessionalPLUS. Program ten został opisany w Rozdziale 8 w części “Konfigurowanie stacji roboczych systemu DeltaV”.

n

Aplikacja DeltaV Guardian (Strażnik systemu DeltaV) jest wykorzystywana przez personel realizujący usługę Emerson SureService do uaktywnienia i dezaktywacji monitorowania systemu DeltaV, jeśli jest on objęty usługą Guardian Support Plan.

n

Program pomocniczy SureService Registration (Rejestracja w SureService) służy do wypełniania i wysyłania formularza rejestracyjnego dla usługi SureService.

Inne aplikacje W poniższych podrozdziałach podane zostały informacje o innych aplikacjach związanych z systemem DeltaV.

OPC Server (Serwer OPC) Aplikacja OPC Server (Serwer OPC) systemu DeltaV pracuje w tle i nie wyst ępuje w menu Start. Dzięki jej działaniu dane procesu, komunikaty alarmowe, dane diagnostyczne i dane inżynierskie są łatwo dostępne i możliwe do importowania przez aplikacje biurowe, takie jak na przykład MS Excel. Aplikacja Real-Time Data Server (Serwer danych czasu rzeczywistego) obsługuje także kompleksowe narzędzia analizy danych, takie jak bazy danych historycznych, systemy zarządzania produkcją i systemy zarządzania laboratorium.

DeltaV Excel Add-In (Dodatek MS Excel do systemu DeltaV) Systemu DeltaV posiada dodatek MS Excel, umożliwiający dostęp do danych czasu rzeczywistego z systemu sterowania DeltaV. MS Excel może więc być wykorzystany do generowania raportów, opracowywania wykresów oraz wykonywania dalszych analiz danych.

Continuous Historian Excel Add-In (Dodatek MS Excel do aplikacji Continuous Historian) Aplikacja Continuous Historian Excel Add-In udostępnia funkcje i dialogi ułatwiające opracowywanie szczegółowych arkuszy MS Excel zawierających dane historyczne odczytane lub interpolowane z bazy danych aplikacji Continuous Historian.

24

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


OPC Mirror Aplikacja OPC Mirror łączy serwery OPC (OLE dla układu sterowania procesem) pracujące na wielu układach sterowania procesem i umożliwia dwukierunkową wymianę danych pomiędzy nimi. Połączenie to może być zrealizowane pomiędzy serwerami OPC systemu DeltaV, serwerem systemu DeltaV a serwerem PROVOX lub pomiędzy kombinacjami innych serwerów OPC.

Introducing DeltaV (Wprowadzenie do systemu DeltaV) Aplikacja Introducing DeltaV (Wprowadzenie do systemu DeltaV) pozwala na prze łączanie pomiędzy przewodnikiem po systemie DeltaV z aplikacji Configuration Assistant (Asystent konfiguracji) a aplikacją DeltaV Explorer, umożliwiając szybkie uruchamianie oprogramowania systemu DeltaV.

Dodatkowe informacje W systemie DeltaV użytkownik może korzystać z systemu pomocy online, zawsze gdy potrzebuje opisu pola formatki lub szczegółowej instrukcji postępowania. Do systemu dołączono również zestaw dostępnych online podręczników, w których opisano podstawowe pojęcia oraz podano informacje na temat głównych aplikacji. Można również korzystać ze strony internetowej firmy, podręczników w postaci drukowanej i kilku możliwych opcji pomocy technicznej.

Pomoc online w systemie DeltaV System DeltaV pozwala na korzystanie z różnych form pomocy online. W aplikacjach systemu DeltaV pomoc można uruchomić przez naciśnięcie klawisza F1, przez kliknięcie przycisku Help Topics (Tematy pomocy) na pasku narzędzi lub wybranie opcji Help (Pomoc) | Help Topics (Tematy pomocy) na pasku menu. Okienko dialogowe Help Topics (Tematy pomocy) zawiera trzy zakładki: Contents (Spis treści rozwijana lista tematów), Index (Indeks - wyszukiwanie według słów kluczowych) oraz Find (Znajdź - wyszukiwanie tekstowe). Jeśli użytkownikowi potrzebna jest pomoc przy korzystaniu z systemu pomocy, to może skorzystać on z podanego w każdym przypadku tematu "Using Help" (Korzystanie z pomocy). Na poniższych rysunkach pokazano przykłady zakładek Contents (Spis treści) i Index (Indeks) systemu pomocy aplikacji DeltaV Explorer.

25


System pomocy kontekstowej jest dostępny w większości aplikacji i można go uruchomić przez kliknięcie przycisku Help (znak zapytania). Korzystając z tego systemu można uzyskać więcej informacji na temat tego, co aktualnie widać na ekranie. Wystarczy najpierw kliknąć ten przycisk, a następnie kliknąć w polu lub rejonie, którego opis jest potrzebny. Przycisk "What's This?" ("Co to jest?") również jest dostępny w wielu aplikacjach, przy jego pomocy można uzyskać opis polecenia lub obiektu. W niektórych aplikacjach można wskazać dany obiekt, następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję What's This? (Co to jest?) z menu kontekstowego, aby uzyskać tę samą informację.

DeltaV Books Online DeltaV Books Online to zestaw dostępnych online podręczników dotyczących instalowania, konfigurowania, obsługi oraz identyfikowania i usuwania usterek systemu DeltaV. Niniejszy podręcznik również jest dostępny online. Dostęp do zakładki Books Online można uzyskać na trzy sposoby: n

kliknąć przycisk Books Online na pasku narzędzi aplikacji systemu DeltaV;

n

z menu Help aplikacji systemu DeltaV wybrać opcję Books Online;

n

z systemu operacyjnego Windows, przez kliknięcie Start | All Programs (Programy) | DeltaV | Help (Pomoc) | Books Online.

Podręcznik można otworzyć przez naciśnięcie znaku plus (+) znajdującego się obok tytułu w spisie treści.

26

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Zakładka Books Online zawiera przyjazny spis treści, dzięki któremu w lewym oknie użytkownik może wybrać ze spisu interesujący go temat, a w prawym przeglądać odpowiadającą wybranemu tematowi treść. Dla przykładu na poniższym rysunku przedstawiono zawartość hasła Function Blocks - General Information (Bloki funkcyjne - informacje ogólne) (w podręczniku Configuration (Konfigurowanie)). Czytelnik może przemieszczać się po podręczniku rozwijając spis treści przy pomocy kliknięć na znaki plus.

Strona internetowa Aktualne informacje udostępniane są na stronie internetowej systemu DeltaV pod adresem http://www.easyDeltaV.com.

27


Podręczniki drukowane Większość informacji dotyczących elementów systemu DeltaV znajduje się w zakładce Books Online. Możliwe jest drukowanie pojedynczych stron, rozdziałów lub całych podręczników. Istnieje również możliwość zamówienia wersji drukowanej większości podręczników w Emerson Process Management.

Pomoc techniczna W zakresie pomocy technicznej udostępnianych jest wiele opcji, włączając w to: help desk, zdalną diagnostykę, 24-godzinne pogotowie awaryjne oraz aktualizacje oprogramowania. Opcje pomocy technicznej opisano w podręczniku Maintenance (Obsługa techniczna) zamieszczonym w zakładce Books Online. Numery telefonów pomocy technicznej podano w systemie pomocy pod hasłem Frequently Asked Questions (Najczęściej zadawane pytania) oraz w podręczniku Maintenance (Obsługa techniczna) zamieszczonym w zakładce Books Online.

Pomoc online dla systemu operacyjnego Windows Jeśli użytkownik nie jest zapoznany z systemem operacyjnym Microsoft Windows, to może on uzyskać dostęp do systemu pomocy online klikając Start | Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

28

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Rozdział 2

Przegląd procedur szkoleniowych Procedury szkoleniowe zawarte w niniejszym podręczniku przedstawiają sposób szybkiego przygotowania systemu do pracy. Czytelnik zapozna się z podstawowymi pojęciami koniecznymi do skonfigurowania stacji roboczej i węzłów kontrolera, definiowania I/O, opracowania strategii procesu sterowania oraz przygotowania formatek ekranowych dla operatora. Przedstawiono tu również system sterowania z punktu widzenia jego operatora. Konfigurowanie sprzętu systemu jest na ogół czynnością jednorazową. Z tego względu informacje dotyczące tego tematu podane zostały pod koniec podręcznika (w Rozdziale 8). Jeśli jednak używana stacja robocza nie została uprzednio skonfigurowana, po przeczytaniu bieżącego rozdziału może okazać się konieczne przejście do tego rozdziału. Po skonfigurowaniu stacji roboczej można wykonać niemal wszystkie procedury szkoleniowe podane w rozdziałach 3-7 bez konieczności posiadania aktualnych danych konfiguracyjnych kontrolerów i podsystemu I/O. Jednakże, aby ćwiczenia były bardziej realistyczne i było możliwe wykonanie niektórych czynności (na przykład przypisanie modułów sterowania do kontrolera), będzie konieczne uprzednie skonfigurowanie kontrolera.

Procedury szkoleniowe W procedurach szkoleniowych skupiono się na opracowaniu strategii procesu sterowania i formatek ekranowych dla procesu śledzenia poziomu w zbiorniku i regulacji natężenia przepływu strumienia wypływającego. W podręczniku zamieszczono sześć procedur szkoleniowych: n

W rozdziale 3 - "Wprowadzenie do aplikacji DeltaV Explorer" - opisano sposób uruchamiania aplikacji oraz korzystania z jej możliwości nawigacyjnych.

n

W rozdziale 4 - "Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania" - opisano procedury tworzenia czterech modułów aplikacji sterowania opróżnianiem zbiornika oraz diagram funkcji sekwencyjnej definiującej sekwencję uruchamiania procesu.

n

W rozdziale 5 - "Tworzenie formatek ekranowych" - opisano podstawowe narzędzia aplikacji DeltaV Operate pracującej w trybie konfigurowania oraz przedstawiono sposób tworzenia kompletnych formatek ekranowych z kolorowymi obiektami graficznymi, stacyjkami operatorskimi i szczegółowymi schematami procesu technologicznego, przyciskami oraz wykresami tendencji.

n

W rozdziale 6 - "Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca" - przedstawiono formatki ekranowe z punktu widzenia operatora systemu oraz wyjaśniono zasady nawigacji pomiędzy formatkami, sposoby zmiany parametrów procesu, potwierdzanie komunikatów alarmowych i realizację innych zadań operatora.

n

W rozdziale 7 - "Zbieranie i prezentacja danych" - przedstawiono sposób zbierania i prezentowania danych systemowych i procesowych korzystając z narzędzi systemu DeltaV i dodatku MS Excel.

n

W rozdziale 8 - "Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników" - przedstawiono zasady konfigurowania stacji roboczych, kontrolerów i podsystemu I/O.

Scenariusz procesu opróżniania zbiornika Na poniższym schemacie pokazano główne elementy hipotetycznego systemu sterowania, którego zadaniem jest regulacja natężenia przepływu podczas opróżniania zbiornika. W trakcie Przegląd procedur szkoleniowych

29


wykonywania dalszych procedur szkoleniowych czytelnik będzie konfigurował strategię procesu sterowania i opracuje diagram funkcji sekwencyjnej dla tego procesu.

Moduły sterowania W pierwszym kroku należy utworzyć cztery moduły sterowania dla urządzeń obiektowych i układu regulacji natężenia przepływu. Na powyższym rysunku etykiety w owalach (LI-101, MTR101 itd.) to nazwy, które należy nadać poszczególnym modułom sterowania systemu DeltaV. Etykiety LT-1, FT-1, XI-1 itd. to znaczniki urządzeń, które należy stosować dla przetworników, zaworów i innych urządzeń I/O. W Tabeli 2-1 podano informacje o modułach sterowania oraz znacznikach urządzeń I/O wykorzystywanych w tej procedurze szkoleniowej. Tabela 2-1 Moduły sterowania i znaczniki urządzeń I/O Moduł sterowania

Opis

Przeznaczenie

Znaczniki urządzenia wejściowego

Znaczniki urządzenia wyjściowego

LI-101

Wskaźnik poziomu

Śledzenie poziomu produktu w zbiorniku

LT-1

MTR-101

Dwustanowy silnik z blokadami

Uruchamianie i zatrzymywanie pompy

XI-1

ZX-1

XV-101

Zawór sterujący

Otwieranie/zamykanie zaworu wylotowego zbiornika

LSC-1

XV-1

FIC-101

Układ regulacji natężenia przepływu

Regulacja natężenia przepływu

FT-1

FY-1

Znaczniki urządzeń zostają przyporządkowane do kanałów kart I/O w procesie konfigurowania opisanym w Rozdziale 8.

Diagram funkcji sekwencyjnej Po utworzeniu modułów sterowania, w kolejnym kroku należy utworzyć moduł (SFC-START), w którym do automatyzacji opróżniania zbiornika wykorzystano algorytm diagramu funkcji sekwencyjnej. Poniżej podano kroki realizowane przez funkcję sekwencyjną. 1. Tryb pracy układu regulacji natężenia przepływu (FIC-101), regulującego zawór wylotowy, ustawić na "automatyczny". 30

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


2. Podać żądaną wartość zadaną dla układu regulacji natężenia przepływu. 3. Zaczekać na otwarcie zaworu regulacyjnego, po czym otworzyć zawór sterujący (XV-101). 4. Uruchomić silnik pompy opróżniającej (MTR-101). 5. Potwierdzić uruchomienie silnika.

Formatki ekranowe Należy również opracować formatki ekranowe zawierające schemat synoptyczny procesu, podobny do pokazanego poniżej, które zostaną wykorzystane przez operatora do śledzenia i sterowania procesem.

Rozpoczęcie pracy Teraz czytelnik posiada ogólny pogląd na to, czego może spodziewać się przy wykonywaniu procedur szkoleniowych i może podjąć decyzję odnośnie do tego, czy chce rozpocząć ćwiczenia w trybie online, czy też będzie tylko kontynuował czytanie zamieszczonego w podręczniku materiału.

Przegląd procedur szkoleniowych

31


Rozdział 3

Wprowadzenie do aplikacji DeltaV Explorer Aplikacja DeltaV Explorer umożliwia definiowanie charakterystyk systemu I przeglądanie struktury i rozmieszczenia sprzętu systemu i konfiguracji. Ponadto przy jej pomocy można przeglądać bazę danych, kopiować i przenosić obiekty, modyfikować właściwości obiektów oraz dodawać nowe obiekty. Niektóre z czynności realizowanych przy pomocy DeltaV Explorer podano poniżej: n

dodawanie stacji roboczych i kontrolerów do bazy danych;

n

dodawanie rejonów i modułów sterowania do bazy danych;

n

dodawanie i edycja typów komunikatów alarmowych i edycja priorytetów komunikatów alarmowych;

n

tworzenie nazwanych zestawów, które mogą być wykorzystywane przez moduły sterowania;

n

edytowanie właściwości sieci systemu, kontrolerów i stacji roboczych;

n

ładowanie modułów sterowania w kontrolerach;

n

ładowanie i przydzielanie licencji;

n

eksportowanie danych do zewnętrznych narzędzi edycyjnych, takich jak arkusze kalkulacyjne lub bazy danych;

n

importowanie danych z zewnętrznych narzędzi edycyjnych, takich jak arkusze kalkulacyjne lub bazy danych.

Aplikacja DeltaV Explorer udostępnia również szybki sposób dodawania modułów sterowania do bazy danych użytkownika. Podczas tworzenia strategii procesu sterowania, korzystając z techniki przeciągnij i upuść można przenieść moduł sterowania z biblioteki szablonów do rejonu ciągu technologicznego. Aplikacja DeltaV Explorer umożliwia edycję parametrów modułu w taki sposób, by dostosować go do potrzeb opracowywanego systemu sterowania (przy bardziej zaawansowanych funkcjach edycyjnych można zastosować aplikację Control Studio). Więcej informacji o aplikacji DeltaV Explorer zostanie podanych w kolejnych procedurach szkoleniowych. Teraz zaprezentowany zostanie sposób uruchamiania aplikacji i nawigacja.

Uruchamianie aplikacji DeltaV Explorer ?

Aplikację uruchamia się w następujący sposób:

Kliknąć Start | DeltaV | Engineering | DeltaV Explorer.

32

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Wskazówka

Jeśli na pulpicie systemu operacyjnego Windows nie widać przycisku Start, oznacza to, że pasek zadań systemu Windows/przycisk Start może być ukryty. Należy wskazać myszą lewy dolny narożnik ekranu monitora. Jeśli nie pojawi się pasek zadań/przycisk Start, to należy próbować w innym narożniku ekranu. Aplikacja DeltaV Explorer została uruchomiona.

Widoki W menu View (Widok) dostępnych jest kilka opcji, które można wypróbować. Można zmienić małe ikony (ustawienie domyślne) na duże. Możliwe jest również wyświetlenie dodatkowych szczegółowych informacji w prawym oknie. Po jakimś czasie używania aplikacji DeltaV Explorer użytkownik sam zdecyduje jakie opcje widoku są dla niego najkorzystniejsze.

Wprowadzenie do aplikacji DeltaV Explorer

33


Nawigacja w aplikacji DeltaV Explorer W lewym oknie aplikacji DeltaV Explorer przedstawione są informacje zawarte w bazie danych konfiguracyjnych. W prawym oknie podana jest zawartość obiektu wybranego w lewym oknie.

Otwieranie i zamykanie poziomów Poniżej umieszczono kilka informacji na temat otwierania i zamykania poziomów w strukturze hierarchicznej. Przy pomocy jednego z poniższych działań można otworzyć lub rozwinąć obiekt: n

Kliknąć

n

Dwukrotnie kliknąć nazwę obiektu.

n

Wybrać dany obiekt i nacisnąć klawisz strzałki w prawo na klawiaturze.

obok danego obiektu.

Przy pomocy jednego z poniższych działań można zamknąć lub zwinąć obiekty składowe danego obiektu: obok danego obiektu.

n

Kliknąć

n

Dwukrotnie kliknąć nazwę obiektu.

n

Wybrać dany obiekt i nacisnąć klawisz strzałki w lewo na klawiaturze.

Konwencje stosowane przy opisie nawigacji w aplikacji DeltaV Explorer W przyszłych odwołaniach do kwestii związanych z nawigacją w aplikacji DeltaV Explorer będzie stosowana pionowa kreska pomiędzy poszczególnymi elementami, oznaczająca, że należy otworzy kolejne poziomy. Na przykład: Library (Biblioteka) | Module Templates (Szablony modułów) | Analog Control (Analogowe układy sterowania) | PID_LOOP oznacza, że należy otworzyć Library (Biblioteka), otworzyć Module Templates (Szablony modułów), następnie Analog Control (Analogowe układy sterowania) i wybrać (kliknąć) moduł o nazwie PID_LOOP (Układ regulacji PID).

Eksploracja szablonów bibliotecznych W poniższych ćwiczeniach aplikacja DeltaV Explorer będzie używana do przeglądania niektórych bloków funkcyjnych i szablonów modułów dostępnych w bibliotece.

Szablony bloków funkcyjnych Każdy z szablonów bloków funkcyjnych zawiera jeden blok funkcyjny.

?

Poniżej podano sposób wyświetlenia listy podstawowych bloków funkcyjnych zawartych w bibliotece systemu DeltaV:

1. Uruchomić aplikację DeltaV Explorer, jeśli nie jest jeszcze uruchomiona. 34

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


2. Rozwinąć Library (Biblioteka) | Function Block Templates (Szablony bloków funkcyjnych).

Po powyższej czynności wyświetlona zostaje lista dostępnych kategorii szablonów bloków funkcyjnych. 3.

Kliknąć przycisk Details (Szczegóły) lub wybrać View (Widok) | Details (Szczegóły). Pojawi się lista zawierająca nazwę obiektu, typ obiektu, opis i inne szczegółowe informacje.

4. Wybrać Analog Control (Analogowe układy sterowania).

W prawym oknie pojawia się lista podstawowych bloków funkcyjnych wykorzystywanych w analogowych układach sterowania, w tym odchylenie/wzmocnienie, czas zwłoki, filtr, wyprzedzenie/opóźnienie i inne.

Wskazówka

Szerokość kolumn w prawym oknie można zmienić przez wskazanie linii rozdzielającej kolumny w pasku tytułów kolumn, wciśnięcie lewego przycisku myszy i przeciągnięcie linii w prawo lub lewo do uzyskania żądanej szerokości. 5. Kliknąć na inne kategorie szablonów bloków funkcyjnych, aby zobaczyć ich zawartość. 6. Zamknąć szablony bloków funkcyjnych.

Wprowadzenie do aplikacji DeltaV Explorer

35


Szablony modułów Szablony modułów zawierają podstawowe strategie procesu sterowania dla powszechnie występujących przypadków, takich jak analogowe uk łady sterowania, monitorowanie, sterowanie pracą silnika i sterowanie zaworem.

?

Zawartość danego szablonu bloku funkcyjnego można zobaczyć po wykonaniu poniższego działania:

1. Rozwinąć Module Templates (Szablony modułów) i Analog Control (Analogowe układy sterowania). 2. Po kliknięciu Analog Control (Analogowe układy sterowania) wyświetli się lista szablonów modułów w tej kategorii. 3. Wybrać PID_LOOP (Układ regulacji PID). Zawartość modułu zostanie wyświetlona w prawym oknie. 4. Rozwinąć Motor 2-State (Silnik dwustanowy), a następnie wybrać MTR-11_ILOCK.

Ten szablon modułu będzie wykorzystywany później, podczas konfigurowania pompy w przykładzie automatyzacji procesu opróżniania zbiornika. 5. Kliknąć

obok nazwy kategorii Motors-2State - spowoduje to jej zamknięcie.

Menu kontekstowe Menu kontekstowe umożliwia wykonanie różnych zadań w zależności od typu obiektu. Może ono zostać otwarte przez wskazanie jakiegoś obiektu i kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

?

Procedura otwarcia menu kontekstowego dla stacji roboczej:

1. Wybrać System Configuration (Konfiguracja systemu) | Physical Network (Sieć) | Control Network (Sieć systemu) i wskazać stację roboczą. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy. 36

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Czas systemowy Aplikacja Set/SynchronizeNetwork Time (Ustaw/Synchronizuj czas sieci) określa datę i czas dla systemu DeltaV. Pojedyncza stacja robocza, zwana głównym węzłem czasu, określa czas dla całego systemu i przesyła go do innych węzłów. Domyślnie taką stacją jest stacja robocza ProfessionalPLUS. Aplikacja DeltaV Explorer jest tu wykorzystywana do:

?

n

ustawiania i synchronizacji czasu systemowego;

n

określania innej stacji roboczej jako głównego węzła czasu.

Ustawienia i synchronizacji czasu można dokonać następująco:

1. Kliknąć Tools (Narzędzia) | Set/Synchronize Network Time (Ustaw/Synchronizuj czas sieci). 2. Określić nową godzinę i datę. 3. Kliknąć Apply (Zastosuj), aby przesłać zmiany czasu i daty do głównego węzła czasu, który z kolei prześle czas do wszystkich węzłów sieci systemu. 4. Kliknąć Close (Zamknij), aby zamknąć okno dialogowe bez zmiany czasu.

?

Zmiany stacji, będącej głównym węzłem czasu, można dokonać następująco:

1. Wybrać System Configuration (Konfiguracja systemu) | Physical Network (Sieć). 2. Kliknąć Physical Network (Sieć). 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Properties (Właściwości). 4. W oknie dialogowym Physical Network Properties (Właściwości sieci) kliknąć Browse (Przeglądaj) i wybrać stację roboczą, która ma zostać głównym węzłem czasu.

Uwaga

Nie można dokonywać zmiany czasu korzystając z funkcji Date and Time Properties (Właściwości: Data i godzina) systemu Windows (dostępne w Control Panel (Panel sterowania) lub poprzez dwukrotne kliknięcie na zegarze wyświetlanym na pasku zadań).

Wprowadzenie do aplikacji DeltaV Explorer

37


W tym przypadku nie jest realizowana synchronizacja czasu we wszystkich stacjach roboczych i kontrolerach. Do zmiany czasu systemowego należy stosować narzędzie Set/Synchronize Network Time (Ustaw/Synchronizuj czas sieci) (dostępne przez polecenie Tool (Narzędzia) w aplikacji DeltaV Explorer). Ten sposób zapewni synchronizację czasu we wszystkich stacjach roboczych i kontrolerach. Należy mieć świadomość tego, że ustawienie i synchronizacja czasu ma swoje odzwierciedlenie w dzienniku zdarzeń i historii.

Praktyka Czytelnik powinien poświęcić teraz kilka minut na rozwijanie i zwijanie różnych poziomów hierarchii. Pozwoli to na zapoznanie się z zawartością bazy danych i narzędziami do nawigacji. Może również przejrzeć zawartość różnych menu kontekstowych. Pozwoli to na wyrobienie sobie poglądu odnośnie do możliwości wykorzystania aplikacji DeltaV Explorer. W tym momencie nie należy jednak wybierać żadnych opcji menu kontekstowego.

38

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Rozdział 4

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania W poniższych ćwiczeniach użytkownik będzie realizował następujące kroki związane z opracowaniem strategii procesu sterowania: n

utworzenie rejonu dla modułów sterowania i nadanie mu nazwy;

n

opracowanie modułów określających wejścia, przetwarzanie, wyjścia, komunikaty alarmowe i warunki dla urządzeń procesu, układów sterowania i innych części procesu;

n

opracowanie diagramu funkcji sekwencyjnej (SFC) automatyzującej proces.

Dokładniej rzecz biorąc, nie jest konieczne opracowanie diagramu funkcji sekwencyjnej. System sterowania może być skonstruowany tak, aby to operator uaktywniał poszczególne urządzenia, zmieniał wartości zadane i wykonywał inne operacje. Jednakże w wielu wypadkach korzystnie jest zdefiniować diagram funkcji sekwencyjnej automatyzującej proces (lub jego część, na przykład procedurę rozruchu lub wyłączenia) i minimalizującej zakres interwencji operatora. Podczas opracowywania modułów sterowania realizujących strategię procesu sterowania może czasem okazać się konieczne opracowanie ich od zera (korzystając z podstawowych bloków funkcyjnych). Najczęściej jednak można będzie zacząć od jednego z opracowanych już szablonów modułów. Istnieje kilka różnych sposobów opracowywania modułów sterowania: n

korzystając z aplikacji DeltaV Explorer przy pomocy techniki przeciągnij i upuść można skopiować szablon modułu do właściwego rejonu ciągu technologicznego i następnie zmienić mu nazw;

n

korzystając z aplikacji Control Studio można rozpocząć od zmodyfikowania szablonu modułu, a następnie zapisać go we właściwym rejonie ciągu technologicznego pod zmienioną nazwą;

n

korzystając z aplikacji Control Studio można również rozpocząć od zera, przy pomocy techniki przeciągnij i upuść kopiować bloki funkcyjne i inne elementy z palety uprzednio zdefiniowanych, połączyć bloki i zmodyfikować parametry bloków;

n

korzystając z aplikacji Configuration Assistant można skopiować szablon modułu z biblioteki.

W ćwiczeniach zawartych w niniejszym rozdziale czytelnik zapozna się z trzema pierwszymi sposobami.

Komentarz W niniejszym podręczniku zakłada się, że ćwiczenia realizowane są na nowym systemie lub na systemie we wczesnym stadium konfigurowania - nie na systemie zaangażowanym w sterowanie procesem.

Ćwiczenie 1: Tworzenie i przypisywanie nazw rejonów ciągu technologicznego Rejon ciągu technologicznego jest logicznym, bazującym na oprogramowaniu podziałem systemu sterowania, który może, lecz nie musi, odpowiadać fizycznemu podziałowi ciągu technologicznego. W rejonach zapisywane są moduły, z których budowana jest strategia procesu sterowania. System może zostać podzielony na maksymalnie 100 rejonów. Sposób podziału na Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

39


rejony ma wpływ na schemat zabezpieczeń całego systemu, ponieważ prawa dostępu użytkowników mogą być częściowo powiązane z rejonami. System DeltaV udostępnia domyślny rejon systemowy o nazwie AREA_A. Rejon ten nie mo że zostać usunięty, gdyż ma on podstawowe znaczenia dla funkcjonowania i realizacji pewnych funkcji systemu DeltaV. Jeśli użytkownik podejmie decyzję o utworzeniu dodatkowych rejonów, to moduły sterowania mogą zostać wstawione do nich, a rejon AREA_A może zostać zarezerwowany wyłącznie dla funkcji systemowych (użytkownik może zmienić nazwę rejonu AREA_A na bardziej znaczącą z punktu widzenia budowanego systemu sterowania). W kolejnej procedurze zostanie utworzony rejon o nazwie TANK-101; w tym rejonie zostaną umieszczone moduły opracowane w trakcie realizacji procedur szkoleniowych. Nazwa rejonu może zawierać do 16 znaków; mogą to być wyłącznie znaki alfanumeryczne, znaki myślnika (-) i znaki podkreślenia (_). Znaki myślnika i podkreślenia są na ogół używane do reprezentowania spacji pomiędzy słowami.

?

Dodawanie rejonu:

1. W aplikacji DeltaV Explorer wskazać Control Strategies (Strategie procesu sterowania) i kliknąć prawym przyciskiem myszy.

2. Z menu kontekstowego wybrać opcję New Area (Nowy rejon). Nowy rejon, o nazwie AREA1, został dodany i pojawia się w prawym oknie w ramce edycyjnej, umożliwiającej zmianę jego nazwy. 3. Wprowadzić nową nazwę (w tym przykładzie TANK-101) i nacisnąć klawisz Enter. Nazwę można zmienić klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego opcję Rename (Zmień nazwę). Wprowadzić nową nazwę i nacisnąć klawisz Return. Teraz można przystąpić do tworzenia modułów sterowania.

Ćwiczenie 2: Wykorzystanie DeltaV Explorer do kopiowania modułu (MTR-101) W procesie opróżniania zbiornika wykorzystywana jest pompa z dwustanowym (załączonywyłączony) silnikiem. Stan pracy silnika uzależniony jest od spełnienia pewnych warunków. W niniejszym ćwiczeniu przy pomocy aplikacji DeltaV Explorer zostanie skopiowany szablon modułu z biblioteki do rejonu TANK-101 i zmieniona zostanie jego nazwa. Później, przy pomocy aplikacji Control Studio (Studio sterowania), moduł ten zostanie zmodyfikowany (modyfikacja obejmie określenie warunków działania blokad).

40

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Szablonu modułu kopiowany z biblioteki zawiera strategię historii. Strategia historii jest dodawana do pola parametrów modułu lub węzła i określa tryb zbierania danych historycznych (zapisywane wartości, sposób prezentacji, okres próbkowania itp.) dla danego pola danych. Moduły biblioteczne zawierają strategię historii, zatem nie jest konieczne definiowanie jej podczas kopiowania modułu do wybranego rejonu. Jeśli to konieczne, do modułu można dołączyć dodatkową strategię historii. Strategia historii zostanie dodana podczas tworzenia modułu od zera w “Ćwiczeniu 5: Tworzenie nowego modułu (LI-101) od zera”. Później zostanie zaprezentowany sposób przeglądania wartości pola danych przy pomocy aplikacji Process History View.

Komentarz W nazwie szablonu modułu dla silnika (MTR) zastosowano następującą konwencję: pierwsza cyfra po MTR oznacza liczbę wyjść, druga cyfra oznacza liczbę wejść. Zatem moduł o nazwie MTR-11_ILOCK jest przeznaczony dla silników z jednym wyjściem, jednym wejściem i układem blokad.

?

Kopiowanie i zmiana nazwy modułu:

1. Przy pomocy aplikacji DeltaV Explorer otwor zyć Library (Biblioteka) | Module Templates (Szablony modułów) | Motor-2State (Silnik dwustanowy) i wybrać MTR-11_ILOCK. 2. Przy pomocy techniki przeciągnij i upuść skopiować moduł MTR-11_ILOCK do rejonu TANK-101. Przeciągnij i upuść oznacza: wskazać MTR-11_ILOCK, wcisnąć lewy przycisk myszy, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przesunąć wskaźnik do TANK-101 i zwolnić przycisk myszy. Rejon TANK-101 zawiera teraz kopię modułu, która ma nazwę MTR11_ILOC_1. 3. Otworzyć TANK-101 i wybrać MTR-11_ILOC_1. Nazwa zostaje podświetlona. 4. Kliknąć powtórnie nazwę modułu (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Rename (Zmień nazwę)).

Komentarz Jeśli moduł jest kopiowany z określonego rejonu, to należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl. W przeciwnym przypadku moduł zostanie przeniesiony, a nie skopiowany. Jeśli moduł jest kopiowany z biblioteki, to używanie klawisza Ctrl nie jest konieczne.

5. Wprowadzić nową nazwę modułu MTR-101.

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

41


Komentarz Jeśli moduł tworzony jest w aplikacji DeltaV Batch (DeltaV Produkcja wsadowa), to nazwa modułu jest ograniczona do 16 znaków (litery, cyfry i znak podkreślenia), a pierwszy znak musi być literą. W nazwach modułów sterowania wykorzystywanych przez system DeltaV Batch (DeltaV Produkcja wsadowa) nie mogą występować znaki myślnika. 6.

Kliknąć przycisk "minimalizuj" w prawym górnym narożniku, aby zminimalizować okno aplikacji DeltaV Explorer. Pojawi się ono teraz na pasku zadań systemu operacyjnego Windows u dołu ekranu. Okno aplikacji DeltaV Explorer można będzie powtórnie otworzyć przez kliknięcie na jego nazwie na pasku zadań.

To było łatwe. Został utworzony moduł automatyki w rejonie TANK-101.

Wprowadzenie do aplikacji Control Studio (Studio sterowania) Przed otwarciem aplikacji Control Studio i rozpoczęciem tworzenia modułu czytelnik powinien poświęcić kilka minut i przeczytać kilka kolejnych stron poświęconych tej aplikacji. Okno aplikacji Control Studio jest podzielone na różne sekcje zwane widokami, które są używane do definiowania charakterystyk modułu. Każdy widok może być indywidualnie zamykany lub może być zmieniany jego rozmiar, tak że użytkownik może dostosować rozmiar widoku do swoich potrzeb. Można również dostosować rozmiar całego okna aplikacji przeciągając jego boki lub narożniki. Następnie wystarczy wybrać Window (Okno) | Arrange Windows (Rozmieść wszystko), aby wszystkie widoki zostały dostosowane do nowych wymiarów okna aplikacji (po zmianie rozmiarów okna aplikacji można również kliknąć przycisk Arrange Windows (Rozmieść wszystko) na pasku narzędzi).

42

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Widok Diagram Widok Hierarchy Paleta

Widok

Widok Alarm (Komunikaty

Na powyższym rysunku pokazano domyślne rozmieszczenie widoków w oknie aplikacji Control Studio. Te widoki to: n

Diagram View (Widok Diagramy) - wykorzystywany podczas graficznego opracowywania algorytmu działania modułu na diagramie (zawiera paletę elementów, które mogą być wykorzystane podczas opracowywania diagramu);

n

Parameter View (Widok Parametry) - wykorzystywany podczas definiowania charakterystyki modułu, ograniczeń dla komunikatów alarmowych, wartości domyślnych, trybu i innych parametrów;

n

Hierarchy View (Widok Struktura hierarchiczna) - wykorzystywany do przeglądania struktury hierarchicznej modułu;

n

Alarm View (Widok Komunikaty alarmowe) - wykorzystywany do przeglądania zdefiniowanych komunikatów alarmowych, ich granic, priorytetów i innych informacji.

Na palecie umieszczone są elementy, które mogą być dodane do diagramu przy pomocy techniki przeciągnij i upuść. Dostępnych jest sześć palet. Pięć z nich zawiera podstawowe bloki funkcyjne z biblioteki, a na jednej z nich zostały umieszczone elementy specjalne. Można przełączać się pomiędzy różnymi paletami klikając na pasku tytułu palety i wybierając tę, która w danym momencie jest potrzebna.

Komentarz Jeśli jakaś paleta nie jest wyświetlana, należy wskazać krawędź okna diagramów i przy wciśniętym przycisku myszy przeciągnąć krawędź tak, by pojawiła się kolumna palet. Paleta może zostać przeniesiona z jednej strony aplikacji Diagram View na inną. W tym celu należy wskazać na jakiekolwiek miejsce palety, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję Switch Sides (Zmień strony) (można również wybrać View (Widok) | Palette (Paleta) | Switch sides (Zmień strony)). Elementy na palecie mogą być wyświetlane w postaci małych lub dużych ikon. Wielkość ikon można zmienić wskazując dowolny punkt palety, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

43


żądaną wielkość ikon (sposób alternatywny: kliknąć opcję menu View (Widok) | Palette (Paleta) i wybrać żądaną wielkość ikon).

Komentarz Jeśli inny użytkownik dokonał zmian w ustawieniach opcji Tools (Narzędzia) | Diagram Preferences (Ustawienia diagramu) to wygląd okna może być różny od przedstawionego w tym podręczniku. Ustawienia domyślne pokazano poniżej:

Filtrowanie parametrów Parametry to dane używane w ramach bloku funkcyjnego do realizacji obliczeń oraz funkcji logicznych. W niektórych blokach funkcyjnych parametry są zdefiniowane i nie mogą być zmieniane. Niektóre z parametrów przyjmują domyślnie najczęściej spotykane wartości, lecz ich wartość może być modyfikowana. Dla innych użytkownik musi określić ich wartość. Niektóre bloki funkcyjne posiadają dużą liczbę parametrów. Wybór żądanych parametrów jest ułatwiony dzięki zastosowaniu różnych możliwości ich filtrowania. W widoku parametrów, ustawienia ogólnego filtra konfiguracji podają listę parametrów najczęściej stosowanych podczas konfigurowania modułu sterowania. Parametry te na ogół mają przypisane wartości domyślne, lecz ich wartości powinny być zmienione tak, by spełniały potrzeby systemu sterowania. Parametry i sposoby ich filtrowania zostały szczegółowo opisane w podręczniku Konfigurowanie w zakładce Books Online.

Ćwiczenie 3: Tworzenie modułu sterowania (XV-101) przy pomocy aplikacji Control Studio z zastosowaniem biblioteki szablonów W tym ćwiczeniu do przygotowania modułu sterowania dla zaworu sterującego zostanie wykorzystany szablon modułu. W tym przypadku do opracowania modułu na bazie szablonu, zamiast DeltaV Explorer, wykorzystana zostanie aplikacja Control Studio.

Uruchamianie aplikacji Control Studio ?

Uruchomienie aplikacji Control Studio i utworzenie modu łu na bazie szablonu:

1. Kliknąć przycisk Start, wskazać All Programs (Programy) | DeltaV | Engineering i kliknąć Control Studio.

44

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Innym sposobem uruchomienia tej aplikacji jest kliknięcie na odpowiadający jej przycisk na pasku narzędzi DeltaV Explorer. Wcześniej okno aplikacji Explorer zostało zminimalizowane, aby utrzymać porządek na pulpicie; jeśli użytkownik ma wprawę w obsłudze systemu Windows, to może otworzyć szereg aplikacji systemu DeltaV równocześnie. 2. Wybrać szablon z biblioteki klikając File (Plik) | New (Nowy). W oknie dialogowym New (Nowy) wybrać Start from Existing (Rozpocznij z istniejącego) i kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj).

Otwarte zostanie okno dialogowe Browse (Przeglądaj).

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

45


3. Kliknąć w polu Object Type (Typ obiektu) u dołu okna dialogowego i wybrać Module Templates (Szablony modułów). 4.

W dużym oknie w części centralnej okna dialogowego, zawierającym listę szablonów modułów, dwukrotnie kliknąć Valves-Normally Closed (Zawory-Normalnie zamknięte).

5. Z listy zawartości kategorii Valves-Normally Closed wybrać VLVNC-11 (nazwa ta automatycznie pojawi się w polu Object name (Nazwa obiektu)). 6. Kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym Browse (Przeglądaj). 7. Kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym New (Nowy). W oknie aplikacji Control Studio zostaje wyświetlona niezatytułowana kopia modułu VLVNC-11.

Modyfikowanie modułu sterowania XV-101 Szablon modułu jest dość prosty i zawiera tylko jeden blok funkcyjny. Jedyną rzeczą, jaką należy wykonać podczas dostosowywania szablonu do potrzeb aplikacji opróżniania zbiornika, jest przypisanie znaczników sygnałów urządzenia do wejścia i wyjścia (znaczniki urządzeń są przypisywane do kanałów I/O podczas procesu konfigurowania kart I/O; proces ten został opisany w Rozdziale 8). Definicja znacznika urządzenia i znacznika sygnału urządzenia została podana w "Glosariuszu". 46

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


?

Modyfikacja modułu sterowania:

1. W widoku Diagram kliknąć blok funkcyjny Device Control (Sterowanie urządzenia) DC1. W narożnikach pojawią się cztery małe kwadraciki (zwane "uchwytami") wskazując, że ten blok jest w danym momencie wybranym elementem diagramu. Ograniczenie liczby wyświetlanych na liście parametrów można uzyskać przez zastosowanie filtra. 2. Wybrać parametr, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Filter Parameter List (Filtruj listę parametrów).

Otwarte zostanie okno dialogowe Parameter Filtering (Filtrowanie parametrów). 3. Zaznaczyć pole wyboru Common configuration (Konfiguracja powszechna). Wyświetlona zostanie grupa parametrów, które zostały określone jako najczęściej wykorzystywane podczas konfigurowania systemu sterowania. Wybrać On-line - spowoduje to wyświetlenie parametrów najczęściej wykorzystywanych przy obsłudze procesu.

4. Usunąć zaznaczenia jakichkolwiek innych pól wyboru klikając na nich, a następnie kliknąć OK, co spowoduje zamknięcie okna dialogowego. 5. W widoku Parameter (Parametry), jeśli to konieczne, należy przewinąć listę i zaznaczyć nazwę IO_IN_1. 6. Dwukrotnie kliknąć na nazwie parametru IO_IN_1; otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości). Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

47


7. W polu Device Tag (Znacznik urządzenia) wprowadzić LSC-1 (LSC-1 jest znacznikiem urządzenia wykorzystywanym w przykładowej aplikacji opróżniania zbiornika dla Limit Switch-Closed (Wyłącznik krańcowy-Zamknięty)). Znaczniki urządzeń dla przykładowej aplikacji opróżniania zbiornika podane zostały w tabeli w Rozdziale 2.

Parametrowi IO_IN_1 została przypisana wartość FIELD_VAL_D (można kliknąć pole Parameter (Parametry) i zobaczyć tę wartość; wartość ta pojawia się również w widoku Parameter (Parametry)). LSC-1 w połączeniu z parametrem FIELD_VAL_D określają znacznik sygnału urządzenia (DST). (Jeśli zostały skonfigurowane obszary zablokowane kart I/O, jak opisano w Rozdziale 8, to możliwe jest przeglądanie konfiguracji w poszukiwaniu znaczników urządzeń. Kliknięcie przycisku Browse (Przeglądaj) otworzy okno dialogowe, zawierające listę wszystkich skonfigurowanych kanałów kart I/O i przypisanych do nich znaczników urządzeń. Można przewinąć listę, wybrać odpowiedni znacznik urządzenia i kliknąć OK. Kliknąć zakładkę Alphabetic (Alfabetycznie), co spowoduje alfabetyczne uporządkowanie listy, następnie przewinąć elementy listy zaczynające się od COxx i dojść do nazw znaczników urządzeń takich jak LSC-1.) 8. Kliknąć OK. 9. W widoku parametrów dwukrotnie kliknąć IO_OUT_1. Otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości). 10. W polu Device Tag (Znacznik urządzenia) wprowadzić XV-1 i kliknąć OK. XV-1 jest znacznikiem urządzenia używanym w przykładowym procesie opróżniania zbiornika dla zaworu sterującego. DST (znacznikowi sygnału urządzenia) zostanie przypisana domyślna wartość parametru OUT_D. Lista parametrów powinna teraz wyglądać następująco:

48

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Ćwiczenie 4: Końcowe kroki dla wszystkich modułów sterowania Są cztery kroki, które należy zawsze wykonać podczas tworzenia modułu sterowania: n

określić formatki ekranowe, które będą powiązane z modułem;

n

przypisać moduł do kontrolera;

n

zapisać moduł do bazy danych;

n

zweryfikować konfigurację modułu.

Procedury realizacji tych zadań podane zostały poniżej (jest jeszcze jeden dodatkowy krok załadowanie modułu do kontrolera; moduły mogą być ładowane do kontrolera pojedynczo; jednakże w tym ćwiczeniu zostanie jednorazowo załadowana cała strategia procesu sterowania; działanie to zostanie wykonane pod koniec tego rozdziału).

Określenie formatek ekranowych powiązanych z modułem Z modułem sterowania powiązane są trzy typy formatek ekranowych: formatki główne, stacyjki operatorskie oraz formatki szczegółowe. Wygląd tych formatek oraz ich zastosowanie przedstawiono w Rozdziale 5, Przygotowanie formatek ekranowych oraz w Rozdziale 6, Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca. Teraz przedstawiony zostanie jedynie sposób przyporządkowywania formatek do modułu.

?

Przypisywanie formatki głównej do modułu sterowania:

1.

Na pasku narzędzi aplikacji Control Studio kliknąć przycisk Properties (Właściwości) (lub wybrać File (Plik) | Properties (Właściwości)). Otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości).

2. Kliknąć zakładkę Displays (Ekrany) i w polu Primary Control (Formatka główna) wprowadzić TANK101. Będzie to nazwa formatki głównej powiązanej z tym modułem sterowania. Formatka główna TANK101 zostanie stworzona później (w Rozdziale 5).

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

49


Komentarz Nazwa pliku formatki musi być alfanumeryczna, nie może zawierać znaków myślnika, rozpoczynać się cyfrą lub wykorzystywać słów zarezerwowanych dla języka programowania Visual Basic.

Należy pamiętać, że pola dla formatki szczegółowej i stacyjki operatorskiej zostały wypełnione wcześniej. Wszystkie szablony modułów sterowanie w bibliotece mają wstępnie zdefiniowane związane z nimi formatki szczegółowe i stacyjki operatorskie. 3. Kliknąć OK.

Przypisywanie modułu do węzła kontrolera Jeśli został skonfigurowany kontroler lub obszar zablokowany kontrolera, to można będzie przypisać moduł do kontrolera. Jeśli jednak kontroler nie został skonfigurowany, to czytelnik musi teraz przejść do podrozdziału "Konfigurowanie węzła kontrolera" na stronie 8-18 i tam zapoznać się ze sposobem wykonania tego zadania. Informacje dotyczące podłączenia sprzętu kontrolera podano w podręczniku Instalacja systemu sterowania DeltaV.

?

Przypisanie modułu sterowania do węzła kontrolera:

1.

Kliknąć przycisk Assign to Node (Przypisz do węzła) na pasku narzędzi (lub wybrać File (Plik) | Assign to Node (Przypisz do węzła)). Otwarte zostanie okno dialogowe Browse (Przeglądaj).

50

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


2. W oknie dialogowym Browse (Przeglądaj) wybrać żądany kontroler. 3. Kliknąć OK.

Komentarz Po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Browse (Przeglądaj) wyświetlony zostaje komunikat informujący użytkownika, że operacja przypisania modułu do węzła zmodyfikuje zawartość bazy danych. Kliknąć Yes (Tak), by potwierdzić wykonanie operacji przypisania modułu.

Zapisywanie modułu ?

Procedura zapisywania modu łu sterowania:

1.

Kliknąć przycisk Save (Zapisz) na pasku narzędzi (lub wybrać File (Plik) | Save (Zapisz) lub File (Plik) | Save as (Zapisz jako). Otwarte zostanie okno dialogowe Browse (Przeglądaj).

2. W polu Object Type (Typ obiektu) wybrać Modules (Moduły). 3. W polu Look In (Szukaj w) wybrać Control Strategies (Strategie procesu sterowania) i dwukrotnie kliknąć TANK-101. Na liście modułów pojawi się MTR-101 - moduł utworzony wcześniej przy pomocy DeltaV Explorer.

4. W polu Object Name (Nazwa obiektu) wpisać XV-101 jako nazwę dla zapisywanego modułu i kliknąć Save (Zapisz).

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

51


Weryfikacja konfiguracji modułu ?

Procedura weryfikacji modułu:

1.

Kliknąć przycisk Properties (Właściwości) na pasku narzędzi (lub wybrać File (Plik) | Properties (Właściwości)). Otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości).

2. Kliknąć zakładkę Tools (Narzędzia).

3. Kliknąć przycisk Verify Now (Weryfikuj teraz). Zostanie wyświetlony komunikat, że weryfikacja została zakończona pomyślnie. 4. Kliknąć OK, aby zamknąć okno komunikatu, a następnie kliknąć OK w oknie dialogowym Properties (Właściwości). Do chwili obecnej utworzone zostały dwa moduły sterowania: jeden dla silnika i jeden dla zaworu sterującego. Czytelnik uzyskał nieco wiedzy, którą będzie mógł wykorzystać w kolejnych ćwiczeniach. Jeśli czytelnik ma teraz ochotę na przerwę, to może wyłączyć aplikację Control Studio klikając przycisk Close (Zamknij) w prawym górnym narożniku okna aplikacji. Przed przystąpieniem do kolejnego ćwiczenia należy uruchomić aplikację Control Studio przy pomocy przycisku Start.

Ćwiczenie 5: Tworzenie nowego modułu (LI-101) od zera W tym ćwiczeniu aplikacja Control Studio zostanie wykorzystana do opracowania od zera modułu śledzenie poziomu w zbiorniku. Moduł ten będzie zawierać jeden blok funkcjonalny 52

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


wejścia analogowego (umożliwiającego odczyt wartości sygnału analogowego) i jeden blok wyjścia, parametr globalny. Parametry globalne są dostępne w palecie Special Items (Elementy specjalne). Zadeklarowanie parametru jako globalny parametr wyjściowy umożliwia dostęp do jego wartości w dowolnym miejscu systemu sterowania. Dokonane zostaną jeszcze cztery inne zmiany:

?

n

zostanie wykonana edycja parametru IO dla bloku wejścia analogowego tak, by określał on znacznik sygnału urządzenia dla przetwornika poziomu LT-1;

n

zostanie zmieniona wartość parametru OUT_SCALE bloku wejścia analogowego z domyślnej 100 na 10 000, dzięki czemu będzie odzwierciedlała pojemność zbiornika równą 10 000 galonów;

n

zostanie zmieniona wartość parametru HI_HI_LIM na 1 000;

n

do PV (wartość procesowa) bloku funkcyjnego AI (wejścia analogowego) zostanie dodana strategia historii, co umożliwi uzyskanie tendencji poziomu w zbiorniku w aplikacji Process History View.

Procedura tworzenia nowego modułu:

1.

Na pasku narzędzi aplikacji Control Studio kliknąć przycisk New module (Nowy moduł) (lub wybrać File (Plik) | New (Nowy)). Otwarte zostanie okno dialogowe New (Nowy).

2. Kliknąć OK, aby zaakceptować ustawienia domyślne w oknie dialogowym New (Nowy). Aplikacja Control Studio otworzy się z pustym niezatytułowanym diagramem bloków funkcyjnych.

?

Procedura dodawania i modyfikacji bloku funkcyjnego dla wejścia analogowego:

1. Kliknąć słowa powyżej okna palet po prawej stronie okna aplikacji Control Studio i z menu rozwijanego wybrać IO. Pojawi się lista bloków funkcyjnych związanych z I/O. 2. Z palety wybrać blok funkcyjny Analog Input (AI - Wejście analogowe), przy pomocy techniki przeciągnij i upuść skopiować ten blok do diagramu bloków funkcyjnych. Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

53


to jest?) z menu kontekstowego, aby

3. Dodatkowe informacje o tym bloku można uzyskać w następujący sposób: wskazać blok AI, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję What's this? (Co to jest?).

Wskazówka

54

Szczegółowe informacje można uzyskać klikając w ikonę odsyłacza Books Online na końcu tekstu pomocy. Po zapoznaniu się z informacjami o bloku funkcyjnym, kliknąć przycisk Close (Zamknij) w oknie Books Online; spowoduje to zamknięcie okna Books Online i powrót do Control Studio.

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


4. Na liście parametrów kliknąć dwukrotnie HI_HI_LIM (lub kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Properties (Właściwości)). 5. W oknie dialogowym Properties (Właściwości) zmienić wartość na 1 000 i kliknąć OK. 6. Dwukrotnie kliknąć parametr IO_IN. 7. W oknie dialogowym Properties (Właściwości) wprowadzić znacznik sygnału urządzenia LT1 (dla przetwornika poziomu) i kliknąć OK. System wybierze parametry domyślne. Należy tu zwrócić uwagę, że parametr o nazwie L_TYPE (typ linearyzacji) ma wartość domyślną Indirect (Pośredni). Należy tę wartość pozostawić bez zmian. Umożliwi to określenie technicznych jednostek miary dla sygnału wejściowego. 8. W celu określenia Engineering Units (EU - technicznych jednostek miary) i zakresu należy dwukrotnie kliknąć parametr OUT_SCALE.

9. Zmodyfikować wartość parametru OUT_SCALE w poniższy sposób: • zmienić wartość dla 100% zakresu ze 100 na 10 000 (dla 10 000 galonów); • nazwę jednostki miary zmienić na gal (galony). 10. Kliknąć OK. W omawianym przykładzie, w całym systemie powinna istnieć możliwość łatwego odwołania się do wartości wyjściowej. Określenie parametru jako globalnego umożliwia późniejsze odwoływanie się do niego w całym systemie za pomocą nazwy LI-101/PV zamiast LI101/AI1/OUT.

?

Procedura definiowania wyjściowego parametru globalnego wartości procesu:

1. Z rozwijanego menu Palette (Palety) wybrać paletę Special Items (Elementy specjalne). Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

55


2. Wybrać Output parameter (Parametr wyjściowy), kliknąć prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu kontekstowego wybrać opcję What s This? (Co to jest?), aby zapoznać się z opisem.

3. Przeciągnąć za pomocą techniki przeciągnij i upuść Output parameter (Parametr wyjściowy) do diagramu po prawej stronie bloku funkcyjnego AI. Otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości). 4. W polu Parameter name (Nazwa parametru) zmienić nazwę parametru na PV (Process value - Wartość procesowa).

5. W polu Parameter type (Typ parametru) wybrać Floating point with status (Zmiennoprzecinkowa ze statusem), w polu Parameter category (Kategoria parametru) wybrać I/O, w polu Status (Status) pozostawić wartość domyślną (zostanie nadpisana) i kliknąć OK. W diagramie bloku funkcyjnego pojawi się teraz blok o nazwie PV.

?

Dołączenie strategii historii do PV:

1. W Diagram View (Widok Diagram) wybrać blok AI. 2. Na liście Parameter View (Widok Parametry) kliknąć prawym przyciskiem myszy na PV i wybrać Add History Recorder (Dodaj rejestrator historii). 56

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Otworzy się okno dialogowe Add History Collection (Dodaj strategię historii).

3. W polu Parameter field path (Ścieżka dostępu do parametru) powinna pojawić się ścieżka dostępu do parametru PV (AI1/PV.CV) (jeśli ta ścieżka dostępu nie pojawi się, należy kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj) i ją znaleźć). 4. Kliknąć pole wyboru Enabled (Uaktywniona). 5. W grupie przycisków opcji zatytułowanej Display Representation (Styl prezentacji) kliknąć Line (Wykres liniowy).

Komentarz Styl prezentacji historii może zostać później zmieniony w aplikacji Process History View (Przeglądanie historii procesu). 6. Wybrać domyślną wartość 60 sekund dla Sampling Period (Okres próbkowania). 7. Kliknąć OK. Później do podsystemu Continuous Historian (Dane historyczne) przyporządkowany zostanie rejon (TANK-101), uaktywniona zostanie ciągła rejestracja danych historycznych na stacji roboczej i stacja robocza zostanie załadowana tak, by można było rejestrować i przeglądać dane historyczne.

?

Procedura łączenia dwóch bloków:

1.

Kliknąć przycisk Connect (Połącz) na pasku narzędzi (przycisk ten będzie aktywny, gdy kursor będzie znajdował się w widoku View Diagram). Wskaźnik myszy zmienia się na ołówek.

2. Nakreślić linię łączącą parametr Out (Wyjście) bloku funkcyjnego AI z parametrem PV. W chwili gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad właściwym miejscem dla połączenia, zmienia się on z ołówka na *.

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

57


Wskazówka

Dokonywanie zmian w układzie diagramu wymaga zmiany wskaźnika myszy z powrotem na strzałkę. W tym celu wystarczy kliknąć puste miejsce na diagramie lub wybrać przycisk ze strzałką na pasku narzędzi. Teraz można kliknąć na bloku funkcyjnym i przesunąć go. Linia łącząca przemieszcza się i zmienia swą długość automatycznie. Po zakończeniu powyższych czynności diagram powinien wyglądać tak, jak na poniższym rysunku:

Zakończenie prac nad modułem LI-101 ?

Procedura zakończenia prac nad modułem:

Poniżej została zamieszczona skrócona forma instrukcji dla ostatnich kroków kończących prace nad modułem. Szczegółowo kroki te zostały opisane w ćwiczeniu 4. 1. Wybrać File (Plik) | Properties (Właściwości) i w polu Primary Control (Formatka główna) wprowadzić TANK101. 2. Przypisać moduł sterowania do kontrolera. 3. Zapisać moduł sterowania w rejonie TANK-101, nadając mu nazwę LI-101. Po zakończeniu powyższych czynności zamknąć aplikację Control Studio klikając przycisk Close (Zamknij) w górnym prawym rogu okna. Nie należy minimalizować okna aplikacji Control Studio. W kolejnym ćwiczeniu zostanie przedstawiony nowy sposób uruchamiania aplikacji Control Studio bezpośrednio z DeltaV Explorer. Jeśli teraz okno aplikacji Control Studio zostałoby tylko zminimalizowane, to później byłaby ona dwukrotnie uruchomiona. Jeśli aplikacja DeltaV Explorer została uprzednio zminimalizowana, to teraz należy przywrócić ją do pełnych rozmiarów klikając na jej nazwie na pasku zadań systemu Windows u dołu ekranu. W innym przypadku należy ją uruchomić za pomocą przycisku Start.

Ćwiczenie 6: Tworzenie układu regulacji PID (FIC-101) W niniejszym ćwiczeniu, jako podstawa do opracowania modułu sterującego pracą zaworu wylotowego wybrany zostanie szablon PID_LOOP z grupy Analog Control (Analogowe układy sterowania). Ty razem do opracowania modułu, przyporządkowania go do kontrolera i zmodyfikowania większości parametrów wykorzystana zostanie aplikacja DeltaV Explorer.

?

Opracowanie modułu sterowania i przyporządkowanie go do kontrolera:

1. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać Library (Biblioteka) | Module Templates (Szablony modułów) | Analog Control (Analogowe układy sterowania) | PID_LOOP i skopiować go (techniką przeciągnij i upuść) do rejonu TANK-101. 2. W rejonie TANK-101 wybrać moduł PID_LOOP_1 i zmienić jego nazwę na FIC-101. 58

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


3. Wybrać FIC-101, kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Assign (Przypisz). Sposób alternatywny: techniką przeciągnij i upuść skopiować z rejonu TANK-101 do obiektu kontrolera w Physical Network (Sieć) | Control Network (Sieć systemu). 4. W oknie dialogowym Browse (Przeglądaj) wybrać dany kontroler i kliknąć OK.

Komentarz Po kliknięciu przycisku OK w oknie dialogowym Browse (Przeglądaj) wyświetlony zostaje komunikat informujący użytkownika, że operacja przypisania modułu do węzła zmodyfikuje zawartość bazy danych. Kliknąć Yes (Tak), by potwierdzić wykonanie operacji przypisania modułu.

?

Modyfikacja modułu sterowania:

1. Otworzyć moduł FIC-101, klikając go dwukrotnie w lewym oknie. 2.

Jeśli to konieczne, kliknąć przycisk List (Lista), aby wyświetlić zawartość prawego okna, jak pokazano na kolejnym rysunku.

3. Wybrać PID1 (blok funkcyjny układu regulacji z regulatorem PID) i wykonać następujące zmiany parametrów w prawym oknie.

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

59


a.

Dwukrotnie kliknąć IO_IN. W oknie dialogowym Properties (Właściwości) wprowadzić znacznik urządzenia FT-1.

b. Dwukrotnie kliknąć IO_OUT i wprowadzić znacznik urządzenia FY-1. c.

Dwukrotnie kliknąć GAIN i zmienić wartość z 0,5 na 1.

d. Dwukrotnie kliknąć RESET i zmienić wartość z 10 na 3 (oznacza to 3 sekundy na powtórzenie). e.

Dwukrotnie kliknąć PV_SCALE i zmienić nazwę technicznej jednostki miary na GPM (galony na minutę).

4. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na domyślne ustawienia następujących parametrów: • dla parametru CONTROL_OPTS (control options - opcje regulacji) nie została wybrana opcja direct acting (działanie bezpośrednie), co oznacza, że jest wybrana opcja reverse acting (działanie odwrócone); • dla parametru IO_OPTS (I/O options - opcje I/O) nie została wybrana opcja increase to close (zamykanie przy wzroście), co oznacza, że jest wybrana opcja increase to open (otwieranie przy wzroście).

Przeglądanie modułu przy pomocy aplikacji Control Studio Teraz do przeglądania i modyfikacji modułu zostanie wykorzystana aplikacja Control Studio.

?

Dalsza edycja modułu FIC-101 przy pomocy aplikacji Control Studio:

1. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać FC-101. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Open (Otwórz) | Open with Control Studio (Otwórz przy pomocy Control Studio). Zostanie uruchomiona aplikacja Control Studio z załadowanym modułem FIC-101.

60

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


3. Zmienić rozmiary poszczególnych widoków zgodnie z wymaganiami, tak aby uzyska ć efekt pokazany na poniższym rysunku:

Modyfikacja komunikatów alarmowych dla układu regulacji PID Komunikaty alarmowe są wykorzystywane w aplikacji DeltaV Operate (w trybie praca) do informowania operatora o zachodzących w procesie zmianach mogących wymagać jego uwagi. Komunikaty alarmowe są widoczne w oknie komunikatów u dołu formatek ekranowych, stacyjek operatorskich oraz innych formatek przystosowanych do ich prezentacji. Komunikaty alarmowe zostały zdefiniowane w szablonie PID_LOOP, który został wykorzystany jako podstawa do opracowania modułu FIC-101. Należy zapoznać się z komunikatami alarmowymi pojawiającymi się w widoku Alarm w dolnej części okna aplikacji Control Studio.

Tylko trzy komunikaty alarmowe zostały uaktywnione: HI_ALM, LO_ALM oraz PVBAD_ALM. Na przykład dla komunikatu HI_ALM w niewielkim stopniu zostanie zmieniona wartość: z 95 na 90. Będzie to oznaczało, że komunikat alarmowy zostanie uaktywniony jeśli natężenie przepływu wzrośnie powyżej 90 galonów na minutę.

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

61


?

Modyfikowanie komunikatu alarmowego:

1. Dwukrotnie kliknąć na HI_ALM (lub wybrać HI_ALM w widoku Alarm, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Properties (Właściwości)).

2. Zmienić wartość w polu Limit value (Wartość graniczna) z 95 na 90 i kliknąć OK.

Zakończenie prac nad modułem FIC-101 ?

Procedura zakończenia prac nad modułem:

Do chwili obecnej modułowi została nadana nazwa i został on przypisany do kontrolera. 1. Przyporządkować formatkę TANK101 jako Primary Control (Formatkę główną). 2. Zapisać moduł.

Ćwiczenie 7: Modyfikacja modułu silnika (MTR-101) Wcześniej w tym rozdziale (ćwiczenie 2) przy pomocy aplikacji DeltaV Explorer został utworzony moduł MTR-101 przez skopiowanie szablonu MTR_11_ILOCK do rejonu TANK101. W tym ćwiczeniu moduł ten będzie edytowany przy pomocy aplikacji Control Studio. Na pierwszy rzut oka moduł ten wygląda na skomplikowany, lecz stanie się on bardziej zrozumiały po przejściu do jego poszczególnych części.

Wskazówka

Jeżeli dostępna jest drukarka, możliwe jest wydrukowanie diagramu modułu, zawierającego porady dotyczące jego konfigurowania. Wybrać File (Plik) | Print (Drukuj) i wybrać okno diagramu. Moduł silnika, prezentowany dalej w tym ćwiczeniu, składa się z niżej podanych bloków funkcyjnych, z których wszystkie są dostępne na palecie Logical (Logiczne):

62

n

osiem bloków Condition (CND - warunek);

n

blok Boolean Fan Input (BFI - logiczne wejście wentylatora); Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


n

bloki iloczynu logicznego (AND), negacji (NOT) i sumy logicznej (OR);

n

blok Device Control (DC - Sterowania urządzenia).

Bloki CND, BFI, AND, NOT oraz OR są wykorzystywane do budowania funkcji logicznej blokad. Blok DC jest blokiem sterującym pracą silnika. W tym ćwiczeniu należy wykonać następujące czynności:

?

n

usunąć zbędne bloki warunków (CND);

n

określić warunki dla blokad korzystając z pozostałych trzech bloków warunków;

n

określić znaczniki sygnałów urządzeń dla parametrów wejściowych i wyjściowych;

n

zmienić szczegółową formatkę ekranową przyporządkowaną do tego modułu na zawierającą trzy warunki zamiast ośmiu.

Otwarcie modułu do edycji:

1.

W aplikacji Control Studio kliknąć przycisk Open (Otwórz) (lub wybrać File (Plik) | Open (Otwórz)). Otwarte zostanie okno dialogowe Browse (Przeglądaj).

2. W polu Object type (Typ obiektu) wybrać Modules (Moduły). 3. Jeśli w polu Look in (Szukaj w) nie pojawiła się nazwa TANK-101, to otworzyć rozwijane menu i wybrać Control Strategies (Strategie procesu sterowania). W dużym centralnym oknie zawierającym listę modułów dwukrotnie kliknąć TANK-101.

4. Wybrać MTR-101 i kliknąć Open (Otwórz). W widoku Diagram pojawi się moduł MTR-101. 5.

Powiększyć okno aplikacji Control Studio do pełnych rozmiarów klikając przycisk Maximize (Maksymalizuj) w prawym górnym rogu.

6. Zmienić paletę na Logical (Logiczne) tak, by można było łatwo uzyskiwać dostęp do opisów poszczególnych bloków (należy pamiętać, że aby wyświetlić opis bloku funkcyjnego należy wskazać go na palecie lub na diagramie, następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję What s This? (Co to jest?)).

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

63


Usuwanie zbędnych bloków warunków Mimo że nie ma żadnego znaczenia to, czy na diagramie bloków funkcyjnych znajdują się niewykorzystywane bloki, to jednak ich usunięcie powoduje lepszą czytelność diagramu. Zbędne bloki warunków i ich połączenia można usuwać przez wybranie jednego lub więcej bloków i wciśnięcie klawisza Delete (Usuń). Aby wybrać więcej niż jeden blok można kliknąć je jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift lub rozciągnąć okno wyboru wokół całej grupy.

?

Usuwanie zbędnych bloków warunków:

1. Umieścić wskaźnik myszy na wierzchu górnego lewego narożnika bloku CND4. 2. Kliknąć i przytrzymać przycisk myszy, a następnie przeciągnąć wskaźnik tak, by dołączyć prawy dolny narożnik bloku CND8.

64

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Zostaną wybrane bloki od CND4 do CND8. Jeśli nie, to kliknąć na wolnym miejscu i powtórzyć to działanie. 3. Nacisnąć klawisz Delete (usuń), aby usunąć zaznaczone bloki (drugi sposób: kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Delete (Usuń)). 4. Kliknąć Yes (Tak), jeśli pojawi się pytanie o potwierdzenie operacji usuwania. Bloki i ich połączenia zostały usunięte.

Definiowanie warunków przy pomocy aplikacji Expression Editor (Edytor wyrażeń) Silnik powinien zostać wyłączony, jeśli wystąpi jeden z poniżej podanych warunków: n

zawór sterujący jest zamknięty;

n

w zbiorniku jest mniej niż 100 galonów;

n

stopień otwarcia zaworu regulacyjnego jest mniejszy niż 5 procent.

Teraz potrzebny jest sposób zdefiniowania tych warunków w systemie. S łużą do tego bloki warunków. Każdy warunek zostanie precyzyjnie opisany przy pomocy wyrażenia matematycznego lub logicznego. Wyrażenia składają się z argumentów, operatorów, funkcji, stałych i słów kluczowych. Dwa zalecenia odnoszące się do pisania wyrażeń dla warunków są następujące: n

wyrażenie musi kończyć się średnikiem (;);

n

wartości parametrów podawane są w apostrofach (').

Podczas wprowadzania wyrażeń bardzo pomocną jest dostępna w systemie DeltaV aplikacja Expression Editor (Edytor wyrażeń). Po wprowadzeniu wyrażenia edytor ten sprawdza poprawność składni, zaznacza miejsca problematyczne i identyfikuje niezdefiniowane parametry. Edytor wyrażeń może zostać uruchomiony poprzez menu Object (Obiekt) lub menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) i jest on stosowany dla bloków funkcyjnych Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

65


Action (Akcja), Calculation/Logic (Obliczenia/Wyrażenia logiczne) oraz Condition (Warunek). Okno dialogowe edytora wyrażeń przedstawiono na poniższym rysunku:

Podczas konstruowania wyrażenia edytor wstawia znaki podane w poniższej tabeli. Jeśli wyrażenie jest wpisywane bez edytora znaków, to podane w tabeli znaki muszą być używane w taki sam sposób. Tabela 4-1 Znaki stosowane w wyrażeniach

66

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Znaki

Zastosowanie

Przykład

/

Poprzedza odwołanie do wewnętrznego parametru (wewnątrz bieżącego modułu). Należy wyszukać ten parametr przy pomocy przycisku Insert Internal Parameter (Wpisz parametr wewnętrzny).

^/

Poprzedza odwołanie do wewnętrznego parametru na poziom o jeden blok wyżej. Należy wyszukać ten parametr przy pomocy przycisku Insert Internal Parameter (Wpisz parametr wewnętrzny).

//

Poprzedza odwołanie do zewnętrznego parametru (wewnątrz innego modułu). Należy wyszukać ten parametr przy pomocy przycisku Insert External Parameter (Wpisz parametr zewnętrzny).

##

W aplikacjach dla produkcji wsadowej pomiędzy tymi znakami podawany jest alias.

:

Służy do oddzielenia zestawu nazwanego od jego wartości.

'vlvnc-sp:OPEN

:=

Służy do przypisywania wartości. Operator ten jest używany w akcjach realizowanych w krokach algorytmu. Wartość argumentu po prawej stronie jest przypisywana argumentowi po lewej stronie.

'SP':='SFCCTRL:IDLE'

=

Stosowany do porównania wartości. Podobne operatory to: >, <, >=, <=,!= (różny od), <> (różny od) Operatory te są wykorzystywane przy operacjach zmiany stanu.

'SP'='SFCCTRL:START'

+

Stosowany w operacjach dodawania wartości numerycznych lub konkatenacji łańcuchów znaków.

''

Pomiędzy apostrofami podaje się nazwę parametru.

""

W cudzysłowach podawany jest łańcuch znaków.

;

Znak kontynuacji - oznacza, że instrukcja jest kontynuowana w kolejnym wierszu edytora wyrażeń.

'//XV-101/DC1/PV_D.CV'

Znaczniki parametrów Wartości parametrów są definiowane przez ich znaczniki w formie: moduł/blok funkcyjny/parametr Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

67


Przy określaniu znaczników parametrów można wprowadzać je ręcznie od zera lub można wykorzystać wyszukiwarkę parametrów. Wyszukiwarka parametrów to narzędzie do przeszukiwania bazy danych.

Warunki blokad W poniższej procedurze, do wprowadzenia warunków blokad dla trzech bloków warunków zostanie wykorzystany edytor wyrażeń.

?

Wprowadzanie pierwszego warunku blokad (zawór steruj ący jest zamknięty):

1.

Kliknąć przycisk Arrange Windows (Rozmieść wszystko) na pasku narzędzi (lub wybrać Window (Okno) | Arrange Windows (Rozmieść wszystko)), co pozwoli ponownie zobaczyć wszystkie widoki.

2. Wybrać blok o nazwie CND1. 3. Kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać z menu Expression (Wyrażenie) - zostanie uruchomiony edytor wyrażeń. 4. Podświetlić i usunąć domyślną pierwszą linię zawierającą FALSE (Fałsz). 5. Kliknąć przycisk Insert External Parameter (Wpisz parametr zewnętrzny). Przycisk ten powoduje wyszukiwanie parametrów, które są zewnętrzne w stosunku do bieżącego. Otwarte zostanie okno dialogowe Browse (Przeglądaj). 6. Kliknąć dwukrotnie TANK-101.

7. Kliknąć dwukrotnie następujące elementy na każdym kolejnym poziomie: XV-101, DC1, PV_D oraz CV. Edytor wyrażeń kompiluje znacznik parametru i umieszcza go w oknie Expression (Wyrażenie). 8. Kliknąć lub wpisać = . 9. Kliknąć Insert Named State (Wprowadź nazwany stan), dwukrotnie kliknąć nazwany zestaw, wybrać stan CLOSED (Zamknięty) i kliknąć OK. 10. Na końcu wyrażenia wprowadzić średnik. Kompletne wyrażenie przyjmie następującą postać: '//XV-101/DC1/PV_D.CV' = 'vlvnc-pv:CLOSED'; 68

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


XV-101 jest modułem dla zaworu sterującego; DC1 jest blokiem funkcyjnym; PV_D.CV jest bieżącą wartością dla wartości procesowej, a CLOSED oznacza jeden ze stanów nazwanego zestawu vlvnc-pv. Wyrażenie oznacza, że blokada zadziała (silnik powinien być wyłączony), jeśli zawór sterujący jest zamknięty. (Nazwany zestaw to najprostsza droga do definiowania nazw i przyrównania ich do wartości całkowitej (stałoprzecinkowej). Nazwane zestawy definiuje się w aplikacji DeltaV Explorer w opcji Configuration (Konfiguracja) | Setup (Ustawienia)).

11. Kliknąć Parse (Analiza składni). Edytor wyrażeń sprawdzi składnię wyrażenia. Jeśli wystąpią błędy, należy je poprawić. 12. Kliknąć OK.

?

Wprowadzanie drugiego warunku blokad:

1. Wybrać blok CND2 i korzystając z edytora wyrażeń wprowadzić następujący warunek blokady: '//LI-101/AI1/PV.CV'< 100;

LI-101 jest modułem sterowania dla wskaźnika poziomu. AI1 jest blokiem funkcyjnym wejścia analogowego. PV.CV jest parametrem dla wartości bieżącej wejścia analogowego. Wyrażenie oznacza, e blokada zadziała (silnik zostanie wyłączony), jeśli poziom w zbiorniku spadnie poniżej 100 galonów. 2. Kliknąć Parse (Analiza składni), poprawić ewentualne błędy i kliknąć OK.

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

69


?

Wprowadzanie trzeciego warunku blokad (stopień otwarcia zaworu regulacyjnego jest mniejszy niż 5 procent):

1. Wybrać blok CND3 i korzystając z edytora wyrażeń wprowadzić następujący warunek blokady: '//FIC-101/PID1/PV.CV' < 5;

FIC-101 jest modułem sterującym zaworem wylotowym (regulacyjnym). PID1 jest blokiem funkcyjnym układu regulacji PID, natomiast PV.CV jest parametrem określającym bieżący stan zaworu (stopień otwarcia w procentach). Wyrażenie oznacza, że blokada zadziała, jeśli stopień otwarcia zaworu jest mniejszy niż 5 procent. 2. Sprawdzić składnię wyrażenia i kliknąć OK.

?

Wprowadzenie DST (znacznika sygnału urządzenia) dla MTR-101:

1. W diagramie bloków funkcyjnych kliknąć blok funkcyjny Device Control (Sterowanie urządzenia). 2. W oknie parametrów dwukrotnie kliknąć parametr IO_IN_1 (jest to parametr dla sygnału stanu pracy). 3. W polu Device Tag (Znacznik urządzenia) okna dialogowego Properties (Właściwości) wpisać XI-1 i kliknąć OK. (Jeśli jest skonfigurowany kontroler i kanały I/O zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale 8, to można wyszukać znacznik urządzenia pod kontrolerem.) Pole parametru zostaje automatycznie ustawione na właściwy parametr FIELD_VAL_D. 4. Dwukrotnie kliknąć parametr IO_OUT_1 (jest to sygnał wyjściowy z bloku funkcyjnego Discrete Loop (Pętla dyskretna) do urządzenia obiektowego). 5. W polu Device Tag okna dialogowego Properties (Właściwości) wpisać ZX-1 i kliknąć OK. Pole parametru zostaje automatycznie ustawione na OUT_D.

Zakończenie prac nad modułem MTR-101 ?

Procedura zakończenia prac nad modułem:

1. Otworzyć okno dialogowe Properties (Właściwości) i na zakładce Display (Wyświetl) w polu Primary Control (Formatka główna) wprowadzić nazwę formatki ekranowej TANK101. Należy tu zwrócić uwagę, że ten moduł ma wstępnie zadeklarowane dwie formatki: jako Detail (Szczegółowa) jest zadeklarowana formatka DL_DT8 oraz jako Faceplate (Stacyjka operatorska) jest zadeklarowana formatka DL_FP. 2. Zmienić nazwę formatki szczegółowej na DL_DT3 uzyskując zgodność z liczbą warunków. 3. Przypisać moduł sterowania do kontrolera. 4. Zapisać moduł sterowania klikając przycisk Save (Zapisz) (moduł ma już nadaną nazwę).

70

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


5. Zminimalizować okno aplikacji Control Studio klikając przycisk Minimize (Minimalizuj) w jego prawym górnym rogu.

Ćwiczenie 8: Tworzenie diagramu funkcji sekwencyjnej Diagram funkcji sekwencyjnej (SFC - Sequential Function Chart) to rodzaj algorytmu działania modułu, wykorzystywany do sterowania sekwencjami zdarzeń zależnych od czasu, jak w przypadku rozruchu lub zatrzymywania procesu. Funkcje sekwencyjne składają się z kroków i zmian stanu. Kroki są to zestawy akcji. Zmiana stanu umożliwia sekwencji przejście od jednego kroku do kolejnego w przypadku, gdy spełniony jest warunek przejścia. Zawsze gdy funkcja sekwencyjna przejmuje sterowanie, system realizuje aktywne kroki i sprawdza warunki przejścia. Jeśli warunek przejścia jest spełniony (ma wartość logiczną prawda), to krok poprzedzający przejście staje się nieaktywny, natomiast aktywny staje się krok następujący po przejściu. Ponieważ funkcje sekwencyjne są bardzo indywidualne, system DeltaV nie zawiera szablonów funkcji sekwencyjnych. W procesie opracowywania funkcji sekwencyjnej może okazać się pomocne definiowanie w pierwszej kolejności kroków procesu, a następnie identyfikowanie warunków, których spełnienie umożliwia przejście z kroku do kroku.

Funkcja sekwencyjna dla procesu opróżniania zbiornika Dla procesu opróżniania zbiornika niezbędne będzie opracowanie funkcji sekwencyjnej nadzorującej proces opróżniania. Definiowanie należy zacząć od utworzenia parametru nazwanego SP, którego wartość będzie zmieniana przez operatora, a jego zadaniem będzie uruchomienie lub zatrzymanie realizacji funkcji sekwencyjnej. Parametr SP będzie obsługiwany przez zestaw nazwany SFCCTRL. Zestaw nazwany określa nazwę parametru i przypisuje mu wartość całkowitą. Dla procesu opróżniania zbiornika należy zdefiniować zestaw nazwany z dwoma wartościami: 0 = IDLE oraz 1 = START. Propozycja funkcji sekwencyjnej dla procesu opróżniania zbiornika jest następująca: Krok 1:

Stop (to znaczy, że parametr SP ma wartość IDLE).

Zmiana stanu:

Czekaj aż użytkownik zmieni wartość parametru SP na START.

Krok 2:

Przełącz układ regulacji natężenia przepływu na tryb pracy automatycznej i ustaw wartość zadaną na 50 galonów na minutę.

Zmiana stanu:

Czekaj aż stopień otwarcia zaworu regulacyjnego osiągnie 30%.

Krok 3: Zmiana stanu: Krok 4: Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

Otworzyć zawór sterujący. Potwierdzić otwarcie zaworu sterującego. Uruchomić pompę 71


Zmiana stanu:

Potwierdzić uruchomienie pompy.

Najpierw przy pomocy DeltaV Explorer należy zdefiniować nazwany zestaw SFCCTRL. Następnie należy uruchomić aplikację Control Studio i utworzyć moduł zawierający diagram funkcji sekwencyjnej.

?

Definiowanie nazwanego zestawu:

1. Uruchomić (lub przywrócić) aplikację DeltaV Explorer. 2. Wybrać System Configuration (Konfiguracja systemu) | Setup (Ustawienia) | Named Sets (Nazwane zestawy). 3. W lewym oknie wskazać Named Sets (Nazwane zestawy), kliknąć prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać New Named Set (Nowy nazwany zestaw). Na końcu listy nazwanych zestawów pojawi się nowa nazwa NamedSetn, (gdzie n jest kolejnym wolnym numerem. Nowa nazwa podana jest w ramce edycyjnej, przygotowana do zmiany. 4. Wprowadzić nową nazwę - SFCCTRL - i nacisnąć klawisz Enter. 5. Dwukrotnie kliknąć SFCCTRL (lub wybrać SFCCTRL, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję Properties (Właściwości)). Otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości). 6. W polu Description (Opis) wprowadzić Sequence Control (Sterowanie sekwencyjne).

7. Kliknąć Add (Dodaj). Otwarte zostanie okno dialogowe State Properties (Właściwości stanu). 8. W polu Name (Nazwa) wprowadzić IDLE i kliknąć OK.

72

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Komentarz W nazwach nazwanych zestawów rozróżnia się duże i małe litery. Nazwy te można definiować korzystając zarówno z małych jak i dużych liter, jednakże w późniejszych odwołaniach muszą być podawane dokładnie tak, jak w definicji.

9. Kliknąć Add (Dodaj), aby umożliwić wprowadzenie kolejnej nazwy stanu. 10. W polu Name (Nazwa) wprowadzić START i kliknąć OK. W oknie dialogowym Properties (Właściwości) pojawią się dwie nazwy stanów: IDLE i START.

11. Kliknąć OK, aby zapisać zestaw i zamknąć okno dialogowe. 12. Zminimalizować okno aplikacji DeltaV Explorer.

Opracowanie modułu SFC Teraz można przystąpić do opracowania diagramu funkcji sekwencyjnej. Poniżej podano kroki, które będą realizowane w kolejnych ćwiczeniach:

?

n

utworzenie modułu SFC;

n

dodanie parametru SP do modułu, który umożliwi operatorowi zmianę stanu z IDLE na START;

n

dodanie do SFC kroków i warunków zmiany stanu.

Opracowanie diagramu funkcji sekwencyjnej:

1. Przywrócić aplikację Control Studio, klikając na jej nazwie na pasku zadań systemu Windows. Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

73


2. Kliknąć File (Plik) | New (Nowy). 3. W oknie dialogowym New (Nowy) w polu Object Type (Typ obiektu) wybrać Control Module (Moduł sterowania) lub Template (Szablon). 4. W polu Algorithm Type (Typ algorytmu) wybrać Sequential Function Chart (Diagram funkcji sekwencyjnej) i kliknąć OK. Zostanie otwarty nowy diagram funkcji sekwencyjnej (SFC) zawierający jeden krok S1.

Widok Hierarchy Widok Diagram Paleta

Widok Parameter Widok akcji kroku Widok Alarm

?

Dodanie parametru SP:

1. Kliknąć widok Parameter (Parametry), kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać Add (Dodaj). Otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości). 2. W polu Parameter Name (Nazwa parametru) wprowadzić SP. 3. W polu Parameter Type (Typ parametru) wybrać Named Set (Nazwany zestaw). 4. W polach Named set (Nazwany zestaw) oraz Named state (Nazwany stan) wyszuka ć i wybrać SFCCTRL |IDLE.

74

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


5. Kliknąć OK. Parametr został dodany do modułu.

?

Utworzenie kroku akcji w SFC:

1. W widoku Diagram wybrać okno kroku o nazwie S1. 2. Kliknąć nazwę S1 i zmienić ją na STOP_AND_WAIT. 3. W widoku Action (Akcja) (w dolnym prawym rogu) kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Add (Dodaj). Otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości). 4. W polu Description (Opis) wprowadzić: Stop and Wait (Zatrzymaj i czekaj). 5. W polu Type (Typ) wybrać Assignment (Przypisanie) (akcja tego typu przypisuje warto ść wyrażenia do wielkości, dla której jest przeznaczona). 6. W polu Qualifier (Kwalifikator) wybrać Pulse (Impuls). Akcja impulsowa dowolnego typu oznacza, że jest realizowana tylko raz wtedy, gdy zawierający ją krok staje się aktywny. Tak więc wartość instrukcji przypisania jest wyliczana i przypisanie jest wykonane tylko w trakcie pierwszego przejścia przez ten krok, gdy jest on aktywny. Po pierwszym przejściu przypisanie pozostaje w mocy i nie jest dokonywane ponownie przy kolejnym wykonaniu tego kroku. 7. Wprowadzić podane poniżej wyrażenie dla akcji; jego wynikiem będzie przypisanie wartości IDLE parametrowi SP: 'SP':='SFCCTRL:IDLE'; (należy pamiętać, że w nazwach zestawów są rozróżniane małe i duże litery).

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

75


Sposób alternatywny: kliknąć przycisk Expression Assistant (Asystent wyrażeń); otworzy się okno dialogowe Expression Editor (Edytor wyrażeń) i umożliwi zdefiniowanie wyrażenia dla akcji (edytor wyrażeń był już wcześniej używany podczas definiowania warunków zadziałania blokad dla silnika w module sterowania). Kliknąć przycisk Insert Named State (Wprowadź nazwany stan) w oknie dialogowym Expression Editor i podać wyrażenie. 8. Kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym Properties (Właściwości). Jeśli to konieczne, wprowadzić poprawki i kliknąć OK. 9. Wybrać akcję dla kroku (A1) w widoku Step Action (Akcja dla kroku), kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Rename (Zmień nazwę), a następnie zmienić nazwę na SET_TO_IDLE. Przy nadawaniu nazw dobrze jest stosować zasadę, by nazwa odzwierciedlała treść merytoryczną, a nie stosować nazw typu: A1, A2 itp. Jest to bardzo pomocne np. przy wyszukiwaniu akcji w razie konieczności dokonywania modyfikacji.

?

Definiowanie zmiany stanu w SFC:

1.

Na palecie All SFC Items (Wszystkie elementy SFC) kliknąć Transition (Zmiana stanu) i przeciągnąć do punktu poniżej prostokąta o nazwie STOP_AND_WAIT, a następnie zwolnić przycisk myszy. Pojawi się znak plus o nazwie T1.

2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Properties (Właściwości) (lub dwukrotnie kliknąć nazwę zmiany stanu). Otwarte zostanie okno dialogowe Properties (Właściwości). 3. Wprowadzić opis dla akcji zmiany stanu (Wait until Start), otworzyć Expression Assistant (Asystent wyrażeń) i zdefiniować polecenie dla warunku: 'SP' = 'SFCCTRL : START'

76

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


4. Kliknąć przycisk Parse (Analiza składni) w oknie Expression Assistant (Asystent wyrażeń). Jeśli to konieczne, wprowadzić poprawki i kliknąć OK w obu oknach dialogowych. 5. Zmienić nazwę warunku zmiany stanu na WAIT_UNTIL_START.

?

Końcowe kroki definicji diagramu funkcji sekwencyjnej:

1. Powtórzyć podane poniżej procedury dodawania kroków i warunków zmiany stanu korzystając z informacji podanych w Tabeli 4-2 (korzystając z techniki przeciągnij i upuść przeciągnąć ikony Step (Krok) i Transition (Zmiana stanu) z palety lub wykorzystać elementy Sequence (Sekwencja) na palecie, aby jednocześnie dodać wiele kroków i warunków zmiany stanu. Skorzystać z ikony Termination (Zakończenie) przy ostatnim warunku zmiany stanu).

Wskazówka

Wybrać Tools (Narzędzia) | Diagram Preferences (Ustawienia diagramu) i zaznaczyć Display Grid (Pokaż siatkę) oraz Snap to Grid (Przyciągaj do siatki), co ułatwi rozmieszczenie obiektów na diagramie.

Komentarz W projektowanym przykładzie wszystkie akcje są typu Assignment (Przypisanie); wszystkie kwalifikatory akcji są typu Pulse (Impuls), za wyjątkiem Akcji 2 w Kroku 2, dla której kwalifikator jest typu Non-stored (Nie zapisywana) (jeśli Akcja 2 w Kroku 2 posiadałaby kwalifikator Pulse (Impuls), to mogłaby nigdy nie zmienić swej wartości ponieważ oczekuje ona na zmianę trybu Auto. Przy pierwszym wykonaniu kroku ustawiona byłaby na wartość FAŁSZ i nigdy wartość ta nie byłaby zmieniona). 2.

Przy pomocy narzędzia Connect Mode (Tryb łączenia) połączyć kolejno kroki i warunki zmiany stanu.

3. Zmienić nazwy kroków i warunków zmiany stanu: kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Rename (Zmień nazwę) i wprowadzić nazwy podane w tabeli.

Komentarz W przypisie do tabeli podane zostały istotne informacje dotyczące składni poleceń. Tabela 4-2 Akcje i zmiany stanu w SFC

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

77


Krok/Zmiana stanu

Nazwa

Treść akcji lub warunku*

Opis

S1

STOP_AND_WAIT

'SP':='SFCCTRL :IDLE';

Blokuje uruchomienie funkcji sekwencyjnej dla rozruchu (do chwili zmiany przez użytkownika wartości parametru SP na START).

T1

WAIT_ UNTIL_START

'SP'='SFCCTRL : START'

Czeka do czasu, gdy operator wybierze START. Jeśli parametr SP ma wartość START, to przejdź do następnego kroku.

S2

SET_FLOW_RATE

A1: '//FIC-101/PID1/MODE.

Przełącza układ regulacji w tryb AUTO.

TARGET' := AUTO; A2: '//FIC-101/PID1/SP': = 50; (Kwalifikator akcji ma wartość NonStored (Nie zapisywana))

Ustawia wartość zadaną na wartość 50 galonów na minutę.

T2

WAIT_FOR_OUT_30

'//FIC-101/PID1/OUT' > 30

Czeka aż stopień otwarcia zaworu regulacyjnego osiągnie 30%.

S3

OPEN_BLK_VLV

'//XV-101/DC1/SP_D':=1;

Otwiera zawór sterujący.

T3

WAIT_VLV_OPEN

'//XV-101/DC1/PV_D'=1

Potwierdza otwarcia zaworu sterującego.

S4

START_PUMP

'//MTR-101/DC1/SP_D' :=1;

Uruchamia pompę.

T4

WAIT_PUMP_START

'//MTR-101/DC1/PV_D'=1

Potwierdza uruchomienia pompy.

*Ważne: W akcjach używany jest specjalny operator przypisania ( :=) i akcje zakończone są średnikiem (; ). W warunkach zmiany stanu znaki równości (=) wykorzystywane są do zaznaczenia, że jeśli warunek ma wartość "prawda", to zostanie uaktywniony kolejny krok. Wartości parametrów są umieszczone w apostrofach.

Komentarz Ukończona funkcja sekwencyjna (SFC) wygląda jak poniżej.

78

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Zakończenie prac nad modułem SFC ?

Procedura zakończenia prac nad modułem SFC:

1. Wybrać File (Plik) | Properties (Właściwości) i w polu Primary Control (Formatka główna) wprowadzić TANK101. 2. Kliknąć przycisk Assign to Node (Przypisz do węzła) na pasku narzędzi i przypisać moduł SFC do kontrolera. 3. Kliknąć przycisk Save (Zapisz) i zapisać moduł jako SFC-START. 4. Zamknąć aplikację Control Studio klikając przycisk Close (Zamknij) w prawym górnym rogu okna.

Ćwiczenie 9: Ładowanie modułów Teraz, po opracowaniu modułów, konieczne jest załadowanie strategii procesu sterowania do kontrolera, oczywiście przy założeniu, że kontroler został skonfigurowany. Jeśli jednak został skonfigurowany jedynie obszar zablokowany kontrolera, to można tylko przyporządkować moduły do obszaru zablokowanego, lecz nie można ich załadować. Istnieje kilka różnych poziomów ładowania. Przy pomocy aplikacji DeltaV Explorer można ładować: n

pojedyncze moduły;

n

węzeł kontrolera;

n

sieć systemu, włączając w to stacje robocze i kontrolery.

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

79


Ważne

Jeśli ćwiczenia wykonywane są na systemie zaangażowanym w sterowanie procesem, zaleca się nie wykonywać jakichkolwiek operacji ładowania dopóki nie będzie wiadomo, w jaki sposób wpłynie to na pracę systemu.

Komentarz Przed przystąpieniem do ładowania modułów do kontrolera należy uprzednio załadować i przydzielić licencje kontrolera. Proces ładowania i przydziału licencji został opisany w Rozdziale 8.

?

Procedura ładowania modułów:

1. Uruchomić (lub przywrócić) aplikację DeltaV Explorer i otworzyć System Configuration (Konfiguracja systemu) | Physical network (Sieć) | Control Network (Sieć systemu) | CTLR1 (lub nazwę zainstalowanego kontrolera) | Assigned Modules (Przypisane moduły) (tym sposobem udostępniona zostanie lista modułów przyporządkowanych do danego kontrolera). 2. Wskazać Control Network (Sieć systemu), kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Download (ładuj) | Control Network (Sieć systemu).

3. Kliknąć Yes (Tak), gdy pojawi się pytanie o potwierdzenie operacji ładowania. 4. Kliknąć Yes (Tak), gdy pojawi się pytanie o potwierdzenie sprawdzenia konfiguracji. Otworzy się okno, w którym podawane są informacje o postępie ładowania i o zakończeniu procesu.

80

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


5. Po zakończeniu ładowania kliknąć OK. 6. Zamknąć aplikację DeltaV Explorer i wszystkie inne aplikacje, które są uruchomione.

Kolejne rozdziały To wszystko w kwestii opracowywania i ładowania strategii procesu sterowania. Opracowane zostały cztery moduły sterowania konieczne dla przykładowego procesu opróżniania zbiornika oraz funkcja sekwencyjna automatyzująca proces. W kolejnym rozdziale zostanie omówione środowisko pracy systemu DeltaV oraz sposób opracowania formatek ekranowych.

Tworzenie i ładowanie strategii procesu sterowania

81


Rozdział 5

Przygotowanie formatek ekranowych W niniejszym rozdziale przedstawiono zasady korzystania z aplikacji DeltaV Operate w trybie konfiguracji podczas opracowywania formatki ekranowej (TANK101) dla przykładowego procesu opróżniania zbiornika. Przed opracowaniem schematu synoptycznego procesu należy poznać niektóre aspekty aplikacji DeltaV Operate, aby wiedzieć jak istotna jest kwestia projektowania dla środowiska pracy. Później zaprezentowana zostanie końcowa wersja formatki z punktu widzenia operatora procesu.

Ważne

Jest kilka kwestii, o których należy wiedzieć oraz kilka reguł, których należy przestrzegać w procesie projektowania formatek ekranowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zawartość akapitów oznaczonych jako "Ważne". Wyczerpująca dokumentacja dotycząca aplikacji DeltaV Operate została umieszczona w DeltaV Books Online. Jeśli aplikacja ta będzie wykorzystywana przez czytelnika, to możliwe, że będzie konieczne zapoznanie się z pełnymi jej możliwościami. Procedura szkoleniowa zawarta w tym rozdziale obejmuje tylko niewielki zakres możliwości taj aplikacji. Jedną z pomocnych funkcji aplikacji DeltaV Operate jest mo żliwość przełączania się pomiędzy jej trybami pracy: konfigurowanie i praca. Podczas projektowania formatki w trybie konfigurowania można ją od razu przeglądać w trybie praca. Umożliwia to testowanie elementów formatki, takich jak łącza, przyciski itp., podczas ich tworzenia.

Środowisko pracy systemu DeltaV Przed przystąpieniem do projektowania formatek ekranowych bardzo istotne jest zapoznanie si ę ze środowiskiem pracy systemu DeltaV. Aplikacja DeltaV Operate (Obsługa systemu DeltaV) może pracować w jednym z dwu trybów: n

tryb konfigurowania - stosowany podczas przygotowywania formatek;

n

tryb praca - stosowany do uruchamiania formatek w aplikacji DeltaV Operate.

Rozpoczniemy od zapoznania się ze standardowym pulpitem operatora systemu DeltaV - takim, jak wygląda on w aplikacji DeltaV Operate w trybie praca.

82

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Został on specjalnie zaprojektowany do zastosowania w systemach sterowania DeltaV. Pulpit ten składa się z trzech okien: okna paska narzędzi, okna głównego i okna komunikatów alarmowych. Przyciski paska narzędzi umożliwiają dostęp do ważnych formatek, katalogów i innych aplikacji za pomocą jednego kliknięcia.

Ważne

Mimo, że możliwe jest dodawanie, modyfikowanie i usuwanie przycisków z paska narzędzi i wprowadzanie zmian do pulpitu operatora, to nie zaleca się dokonywania jakichkolwiek czynności związanych z dostosowaniem pulpitu dopóki nie zostanie dokładnie poznana funkcjonalność i przeznaczenie poszczególnych jego elementów. Okienko komunikatów alarmowych, umieszczone w dolnej części pulpitu, również realizuje szereg wcześniej zdefiniowanych funkcji. Pięć dużych przycisków jest wykorzystywanych do powiadamiania operatora o pięciu wygenerowanych komunikatach alarmowych o najwyższych priorytetach. W przypadku wygenerowania komunikatu alarmowego, na jednym z tych przycisków pojawia się nazwa modułu sterowania, z którego ten komunikat pochodzi (na przykład XV-101). Klikając na dany przycisk operator przechodzi bezpośrednio do odpowiedniej formatki (formatki głównej i/lub stacyjki operatorskiej), przy pomocy której może podjąć akcję, właściwą dla tego komunikatu alarmowego. Okienko komunikatów alarmowych zawiera równie ż przyciski do monitorowania węzłów, umożliwiające przeglądanie bieżącego statusu kontrolerów i stacji roboczych. W końcowych krokach wcześniejszych ćwiczeń do każdego modułu sterowania została przyporządkowana formatka główna. Do modułów opracowywanych na bazie szablonów bibliotecznych zostały uprzednio zdefiniowane stacyjki operatorskie. Nieco później zostaną podane dalsze informacje na temat okna komunikatów alarmowych i sposobu potwierdzania tych komunikatów. W oknie głównym wyświetlana jest formatka główna będąca na ogół schematem synoptycznym procesu lub widokiem urządzenia. Formatką główną może być dowolna formatka opracowana przy pomocy szablonu Main (Główny). Szablon Main (Główny) zawiera szereg wcześniej zdefiniowanych elementów, takich jak na przykład mały pasek narzędzi (z pięcioma przyciskami),

Przygotowanie formatek ekranowych

83


umieszczony w lewym górnym rogu. Szablon ten zawiera również szereg poleceń związanych z formatką, które są wymagane przez środowisko systemu DeltaV. Nawet dla relatywnie małych procesów może okazać się konieczne opracowanie kilku formatek głównych. Każda formatka główna jest utworzona i zapisana jako plik formatki z unikatową nazwą.

Ważne

Najistotniejszą informacją, którą należy zapamiętać o formatce głównej jest to, że musi ona zostać opracowana przy pomocy szablonu o nazwie Main (Główny). Jedynie podrzędne formatki, takie jak na przykład wyskakujące okna komunikatów dla operatora, powinny być opracowane bez użycia szablonu Main (Główny). Jeśli plik formatki będzie tworzony od zera lub jako podstawa użyty zostanie inny szablon, to większość elementów środowiska aplikacji DeltaV Operate nie będzie mogła być wykorzystana.

Opracowanie hierarchii formatek System sterowania procesem na ogół zawiera szereg powiązanych ze sobą formatek, takich jak przegląd ciągu technologicznego, monitorowanie procesu, status systemu, lista komunikatów alarmowych i wykresy tendencji. Mogą wystąpić również wyskakujące okna służące do wyświetlania komunikatów lub informacji pomocniczych dla operatora systemu. Z tego względu, oprócz opracowania poszczególnych formatek należy opracować system powiązań tych formatek, aby umożliwić operatorowi łatwe przejście do formatki, której aktualnie potrzebuje.

Formatka przeglądowa i plik UserSettings (Ustawienia użytkownika) Po uruchomieniu, system DeltaV wyświetla formatkę przeglądową, która może zostać dopasowana do potrzeb danego systemu sterowania. Ogólnie rzecz biorąc, formatka przeglądowa jest wykorzystywana jako formatka najwyższego poziomu w hierarchii. Do formatki przeglądowej mogą zostać dodane przyciski umożliwiające powiązanie jej z innymi formatkami. Można tu wykorzystać fotografię lub rysunek z odsyłaczami (zamiast przycisków), które łączą daną formatkę przeglądową z innymi formatkami. Konstrukcja formatki przeglądowej jest ograniczona wyłącznie fantazją jej projektanta. Poniżej przedstawiono przykład formatki przeglądowej:

84

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Ważne

Formatka przeglądowa ma swój własny przycisk na pasku narzędzi, zatem nie jest istotne jak głęboko operator wejdzie w strukturę formatek, ponieważ zawsze może w prosty sposób do niej powrócić. Jest to jedna z przyczyn, dla której należy włożyć trochę wysiłku w projekt formatki przeglądowej, tak by była ona przyjazna dla nawigacji do innych ważnych formatek. Formatka przeglądowa zawiera startowy tekst objaśniający sposób dokonania zmiany jej nazwy poprzez edycję pliku UserSettings (lub User_Ref) w folderze Standard w systemowym drzewku folderów. Plik ten jest przeznaczony dla użytkowników zaawansowanych, którzy chcą zmienić nazwę formatki przeglądowej, dostosować Display History List (Lista historii wyświetlania) do predefiniowanej listy formatek, modyfikować lub dodać zmienne globalne i wykonać inne działania, mające na celu dostosowanie startowego środowiska pracy operatora. Szczegółowe omówienie powyższych tematów wykracza poza ramy niniejszego podręcznika. Więcej informacji na temat pliku UserSettings (Ustawienia użytkownika) i zmiennych globalnych można znaleźć w zakładce Books Online.

Nawigacja pomiędzy formatkami Ważne

Dostosowywanie narzędzi nawigacji powoduje, że w większości wypadków nowa formatka zastępuje aktualnie wyświetlaną w oknie głównym. Operator nie powinien mieć równocześnie otwartych kilku formatek głównych. Poniżej omówiono kilka sposobów przełączania się między formatkami. n

Przygotowanie formatek ekranowych

Każda formatka może mieć określoną formatkę następną i poprzednią. Operator 85


może łatwo przechodzić do tych formatek przy pomocy strzałek w przód i w tył umieszczonych w górnym lewym rogu formatki utworzonej przy pomocy głównego szablonu. n

W polu Main (Główna) powyżej przycisków paska narzędzi podawana jest nazwa aktualnie wyświetlanej formatki głównej. Przycisk obok pola Main (Główna) powoduje otwarcie History List (Lista historii). Wystarczy kliknąć nazwę formatki na tej liście, aby została ona wyświetlona. Lista ta może zostać wstępnie zdefiniowana i zablokowana tak, by pokazywała jedynie wybraną grupę formatek, lub może być ustawiona tak, by stanowiła listę "ostatnio używanych" i była aktualizowana po każdej zmianie wyświetlanej formatki.

n

Operator może zmienić wyświetlaną aktualnie w głównym oknie formatkę przy pomocy przycisku Open (Otwórz) na formatkę zawartą we wskazanym pliku. Można również zastosować przycisk lub odsyłacz, który spowoduje przejście do nowej formatki. Odsyłaczem może być słowo, ikona, sekcja obrazu lub inny element graficzny, który zostanie użyty tu jako hasło dla formatki docelowej.

n

Lista komunikatów alarmowych jest dostępna przez kliknięcie odpowiadającego jej przycisku na pasku narzędzi. Kliknięcie na przycisku komunikatu alarmowego w oknie komunikatów powoduje natychmiastowe przejście do formatki głównej i otwarcie stacyjki operatorskiej modułu wskazanego na przycisku.

Przełączanie pomiędzy trybami konfigurowanie i praca Już wcześniej wspominano o możliwości przełączania z trybu konfigurowanie do trybu praca. Można tego dokonać przez wybranie Workspace (Przestrzeń robocza) | Switch to Run (Przełącz do trybu praca) lub naciśnięcie klawiszy Ctrl/W (powrócić do trybu konfigurowanie można klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Quick Edit (Szybka edycja) lub naciskając klawisze Ctrl/W). Wygląd okna aplikacji DeltaV Operate w trybie praca zależy od ustawień, które zostały wykonane w trybie konfigurowanie. Można tu dokonać ustawień praw dostępu, co zabezpieczy środowisko pracy, i wybrać pewne akcje, dostęp do których będzie ograniczony. Na przykład można zabronić operatorowi zamknąć bieżącą formatkę i przejść do innej aplikacji. Należy kliknąć Workspace (Przestrzeń robocza) | User Preferences (Preferencje użytkownika) i wybrać zakładkę Environment Protection (Zabezpieczenie środowiska). Zaznaczyć pole wyboru Enable Environment Protection (Uaktywnij zabezpieczanie środowiska) i wybrać opcje, które powinny zostać uaktywnione. W systemie DeltaV istnieją ustawienia użytkownika, dzięki którym możliwe jest sterowanie sposobem uruchamiania się aplikacji DeltaV Operate w trybie praca. Dostęp do tych ustawień można uzyskać klikając przycisk DeltaV User Settings (Ustawienia użytkownika systemu DeltaV) na pasku narzędzi. Należy zapoznać się z tymi ustawieniami i w razie potrzeby uzyskać więcej informacji na ich temat z systemu pomocy online oraz zakładki Books Online. Zatem nie należy być zaniepokojonym, jeśli po przejściu w tryb praca formatki nie wyglądają dokładnie tak, jak przykłady podane w niniejszym rozdziale.

86

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Rozpoczęcie pracy z aplikacją DeltaV Operate (tryb konfigurowanie) Rozpocznijmy pracę z aplikacją DeltaV Operate w trybie konfigurowanie.

?

Uruchomienie aplikacji DeltaV Operate w trybie konfigurowanie:

1. Kliknąć Start | DeltaV | Engineering | DeltaV Operate Configure.

Komentarz Można wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+W lub wybrać Workspace (Przestrzeń robocza) | Switch to Run (Przełącz do trybu praca), aby przełączyć aplikację do trybu praca. Aby powrócić do trybu konfigurowanie, należy nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+W lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Quick Edit (Szybka edycja). Komentarz Okno dialogowe User Preferences (Preferencje użytkownika - dostępne po kliknięciu Workspace (Przestrzeń robocza) | User Preferences (Preferencje użytkownika)) umożliwia definiowanie środowiska startowego aplikacji DeltaV Operate. Zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do systemu wymaga dokładnego opracowania projektu tych zabezpieczeń zanim dokonane zostaną zmiany w środowisku startowym aplikacji DeltaV Operate. Przed wprowadzeniem zmian w oknie dialogowym User Preferences (Preferencje użytkownika) należy zapoznać się z informacjami podanymi w systemie pomocy online oraz zakładce Books Online. Aplikacja DeltaV Operate (w trybie konfigurowanie) otwiera się z pustą formatką. Poza paskiem menu i paskami narzędzi okno aplikacji zawiera drzewko systemowe i obszar roboczy.

W drzewku systemowym pokazana jest hierarchiczna struktura plików na lokalnym w ęźle oraz wszystkie obiekty związane z każdym z plików. Możliwa jest zmiana wielkości drzewka systemowego, jego przemieszczenie lub ukrycie. Otwieranie i zamykanie folderów drzewka systemowego odbywa się tak samo, jak to ma miejsce w aplikacji Eksplorator systemu Windows: Przygotowanie formatek ekranowych

87


kliknięcie na znak plus (+) powoduje otwarcie folderu i wyświetlenie jego zawartość; kliknięcie na znak minus (-) zamyka folder i ukrywa jego zawartość. Należy teraz poświęcić kilka minut na zapoznanie się z funkcjami drzewka systemowego. Należy otworzyć folder i dwukrotnie kliknąć na plik, aby otworzyć go w obszarze roboczym. Kliknąć na znak plus (+) obok pliku i wybrać określony obiekt związany z danym plikiem. Należy zwrócić uwagę podświetlenie danego obiektu na formatce w obszarze roboczym. Wybrać File (Plik) | Close (Zamknij) lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Close (Zamknij), aby zamknąć plik. Należy kontynuować eksplorację drzewka systemowego i, po zakończeniu, zapoznać się z dalszą częścią niniejszego rozdziału.

?

Otwieranie szablonu głównego:

1. W drzewku systemowym kliknąć na znak plus obok folderu Pictures (Formatki), a następnie kliknąć na znak plus obok folderu Templates (Szablony) - rozwinięta zostanie zawartość obu folderów. 2. Dwukrotnie kliknąć na formatkę Main Template (Szablon główny). W obszarze roboczym otwarty zostanie szablon Main (Główny) i Toolbox (Skrzynka narzędzi) (jeśli skrzynka narzędzi nie jest widoczna, to z menu Workspace (Przestrzeń robocza) należy wybrać Toolbars (Paski narzędzi), a następnie Picture (Formatka) jako właściciela skrzynki narzędzi i kliknąć DeltaV_Toolbox). Zwrócić uwagę na pojawienie się znaku plus obok szablonu Main (Główny). Kliknąć znak plus obok szablonu Main (Główny), aby wyświetlić obiekty tworzące ten szablon. Szablon Main (Główny) zawiera instrukcję zawierającą opis pięciu przycisków znajdujących się w lewym górnym rogu. Kolor tła w systemie użytkownika może mieć barwę szarą zamiast białej, którą pokazano w niniejszym podręczniku. Później podany zostanie sposób zmiany koloru tła, a także koloru obiektów.

88

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


3. Należy zapoznać się z tekstem instrukcji dotyczącym tego szablonu. Następnie należy usunąć tekst instrukcji poprzez kliknięcie na środku strony prawym przyciskiem myszy i wybrać Delete (Usuń) (lub nacisnąć klawisz Delete). 4. Wybrać File (Plik) | Save as (Zapisz jako).Otworzy się okno dialogowe Save as (Zapisz jako). 5. Kliknąć przycisk Up One Level (Jeden poziom w górę), aby przemieścić się na poziom foldera Pic.

6. Wprowadzić nazwę TANK101 w polu File Name (Nazwa pliku) i kliknąć Save (Zapisz) (należy się upewnić, że formatka została zapisana w folderze Pic).

Komentarz Nazwa pliku formatki musi być alfanumeryczna, nie może zawierać znaków myślnika, rozpoczynać się cyfrą lub wykorzystywać słów zarezerwowanych dla języka programowania Visual Basic. Przygotowanie formatek ekranowych

89


Paski narzędzi i skrzynka narzędzi Paski narzędzi zawierają przyciski będące skrótami do poleceń menu. Na przykład: zamiast wybierać File (Plik) | Save (Zapisz) można kliknąć przycisk Save Picture (Zapisz formatkę) na pasku narzędzi. Przyciski realizujące podobne funkcje są zgrupowane w oddzielne paski narzędzi. Na przykład standardowy pasek narzędzi na ogół zawiera przyciski Open (Otwórz), Close (Zamknij), Save (Zapisz) i Print (Drukuj). Właścicielami pasków narzędzi są WorkSpace (Przestrzeń robocza) lub formatka. Właściciel paska narzędzi decyduje o jego pojawieniu się. Na przykład paski narzędzi związane z WorkSpace (Przestrzeń robocza) pojawiają się tylko wtedy, gdy WorkSpace pracuje; natomiast paski narzędzi związane z formatką pojawiają się tylko wtedy, gdy wyświetlana jest co najmniej jedna formatka.

Komentarz Paski narzędzi związane z formatką są przypisane do wszystkich formatek. Nie można przypisać pasków narzędzi wyłącznie do jednej formatki.

?Wyświetlanie pasków narzędzi: 1. Kliknąć Workspace (Przestrzeń robocza) | Toolbars (Paski narzędzi). Otwarte zostanie okno dialogowe Toolbars (Paski narzędzi). Domyślnie wyświetlane są paski narzędzi Workspace (Przestrzeń robocza).

2. Upewnić się, że pole wyboru Show Screen Tips (Pokaż podpowiedzi) zostało zaznaczone. Jeśli zostanie uaktywniona opcja Screen Tips (Podpowiedzi), to po chwilowym przytrzymaniu wskaźnika myszy na przycisku narzędzia pojawi się jego nazwa. 3. Należy kilkakrotnie wybierać różne kombinacje pasków narzędzi, aby zobaczyć jakie przyciski należą do każdego z nich (należy przeglądać paski narzędzi pojawiające się u góry okna aplikacji i obserwować, które przyciski znikają a które pojawiają się ponownie). 4. Kliknąć przycisk Customize (Dostosuj) i korzystając z systemu pomocy online należy samodzielnie zapoznać się z możliwościami okna dialogowego Customize Toolbar (Dostosuj pasek narzędzi). Kliknąć przycisk Help (Pomoc), aby uzyskać dostęp do ogólnej pomocy dla okna dialogowego. Informacje pomocnicze dotyczące pojedynczych pól w danym oknie dialogowym można uzyskać klikając

, a następnie klikając w danym polu.

Później, po dokładniejszym zapoznaniu się z narzędziami, możliwe będzie dodawanie i usuwanie przycisków i pasków narzędzi zgodnie z preferencjami użytkownika. 90

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


5. Kliknąć przycisk Close (Zamknij) w oknie dialogowym Customize Toolbar (Dostosuj pasek narzędzi). 6. Kliknąć Workspace (Przestrzeń robocza) | Toolbars (Paski narzędzi), aby ponownie otworzyć okno dialogowe Toolbars (Paski narzędzi) i następnie w polu Owner (Właściciel) wybrać Picture (Formatka). 7. Jeśli pole DeltaV_Toolbox nie jest zaznaczone, to należy je zaznaczyć. DeltaV_Toolbox to grupa pasków narzędzi zgromadzonych w jednym oknie dialogowym. Pozwala to zaoszczędzić miejsce na formatce, gdyż nie ma wtedy konieczności trzymania otwartych wielu pasków narzędzi. Dokowanie DeltaV_Toolbox domyślnie nie jest uaktywnione, zatem zmienia on swą pozycję na ekranie. DeltaV_Toolbox zawiera wszystkie narzędzia, od prostych narzędzi do rysowania linii, prostokątów i okręgów, aż po kompleksowe narzędzia do tworzenia wykresów.

8. W oknie dialogowym Toolbars (Paski narzędzi) wybrać DeltaV_Operating_Experts, o ile opcja ta nie została wybrana wcześniej. 9. Kliknąć przycisk Close (Zamknij) w oknie dialogowym Toolbars (Paski narzędzi).

?

Przenoszenie i zmiana wymiarów skrzynki narz ędzi:

1. Kliknąć pasek tytułu skrzynki narzędzi, przytrzymać wciśnięty przycisk myszy, przeciągnąć skrzynkę narzędzi w nowe położenia i zwolnić przycisk myszy. 2. Ustawić wskaźnik myszy na którymkolwiek z narożników lub krawędzi skrzynki narzędzi. Wskaźnik zmienia się na strzałkę dwukierunkową. 3. Przytrzymać wciśnięty przycisk myszy i przeciągnąć tak, by zmienić kształt skrzynki. 4. Zwolnić przycisk myszy gdy skrzynka przyjęła żądany kształt. 5. Powtórzyć przemieszczanie i zmianę wymiarów skrzynki narzędzi aż do uzyskania pożądanego efektu.

?Dokowanie skrzynki narzędzi: 1. Kliknąć Workspace (Przestrzeń robocza) | Toolbars (Paski narzędzi). 2. Kliknąć Picture (Formatka), a następnie Customize (Dostosuj). 3. Wybrać DeltaV_Toolbox. Przygotowanie formatek ekranowych

91


4. Wybrać Enable docking (Uaktywnij dokowanie) dla wybranego paska narzędzi i kliknąć przycisk Close (Zamknij). 5. Przesunąć skrzynkę narzędzi do górnej krawędzi ekranu - skrzynka narzędzi "dokuje" do krawędzi, a nie przesuwa się po ekranie. 6. Uaktywnić lub dezaktywować dokowanie w zależności od własnych preferencji.

?Ukrywanie skrzynki narzędzi: Skrzynkę narzędzi można ukryć umieszczając wskaźnik myszy na jej pasku tytułu, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Hide (Ukryj). Można zmieniać położenie i rozmiary skrzynki narzędzi, a także uaktywniać dokowanie. Po ukryciu skrzynki narzędzi można ją otworzyć w następujący sposób: kliknąć Workspace (Przestrzeń robocza) | Toolbars (Paski narzędzi) i w polu Owner (Właściciel) wybrać Picture (Formatka). Przewinąć w dół, zaznaczyć pole wyboru DeltaV_Toolbox i kliknąć przycisk Close (Zamknij) w oknie dialogowym Toolbars (Paski narzędzi).

Kolory Kolory mogą być używane na dwa sposoby: 1. Dodanie koloru dla pierwszego planu, tła lub krawędzi wybranego obiektu. 2. Dodanie koloru wielu obiektom równocześnie. W celu dodania koloru wybranemu obiektowi należy wybrać obiekt, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Color (Kolor) i następnie wybrać Foreground (Pierwszy plan), Background (Tło) lub Edge (Krawędź). Po wybraniu koloru kliknąć OK i zamknąć okno dialogowe. W celu dodania koloru równocześnie wielu obiektom należy wybrać przycisk Color (Kolor) na skrzynce narzędzi. Okno dialogowe Color (Kolor) będzie otwarte podczas wybierania kolorów. W ćwiczeniach zamieszczonych w niniejszym podręczniku stosowany będzie pierwszy sposób. Okienko dialogowe Color Selection (Wybór kolorów) zawiera dwie zak ładki pozwalające wybrać kolor przy pomocy palety lub z listy nazw. Wybranie koloru polega na kliknięciu koloru na palecie lub wybraniu koloru z listy. Domyślne kolory podane są na zakładce Shape Preferences (Preferencje kształtów) okna dialogowego User Preferences (Preferencje użytkownika). W celu zmiany domyślnego koloru należy klikną Workspace (Przestrzeń robocza) | User Preferences (Preferencje użytkownika) | Shape Preferences (Preferencje kształtów), a następnie kliknąć pole wyboru obszaru, dla którego ma nastąpi zmiana koloru (Foreground, Background lub Edge) i wybrać nowy kolor z palety.

Komentarz Zmiana kolorów domyślnych nie powoduje zmiany kolorów obiektów, które już są obecne na rysunku. Wskazówka

92

W celu zmiany koloru tła dla całej formatki należy kliknąć Edit (Edycja) | Picture (Formatka), a następnie kliknąć pole wyboru Background Color (Kolor tła) - pojawi się paleta, z której można wybrać kolor tła. Kliknąć OK, aby powrócić do formatki i wyświetlić nowy kolor tła.

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Style linii i wypełnienia Możliwa jest również zmiana domyślnych stylów linii, szerokości i stylów wypełnienia przy pomocy procedury podobnej do tej, stosowanej przy zmianie kolorów domyślnych. W celu zmiany domyślnych stylów krawędzi, szerokości i wypełnienia należy kliknąć Workspace (Przestrzeń robocza) | User Preferences (Preferencje użytkownika) | Shape Preferences (Preferencje kształtów) i następnie dokonać edycji ustawień domyślnych dla żądanych elementów. Czytelnik może teraz poświęcić kilka minut na ćwiczenie rysowania podstawowych figur i zmianie kolorów pierwszego planu, tła i krawędzi. W tym celu należy postępować według poniższej procedury.

?

Rysowanie i kolorowanie prostokąta z wypełnieniem deseniem kreskowym:

1. Kliknąć przycisk prostokąta na skrzynce narzędzi. Wskaźnik myszy zmienia się na +. 2. Trzymać wciśnięty przycisk myszy, przesunąć wskaźnik myszy tak, by osiągnąć wymagany rozmiar prostokąta i zwolnić przycisk myszy by umieścić prostokąt na formatce. 3. Wybrać prostokąt, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Fill Style (Styl wypełnienia) | Cross Hatch (Wykreskowany). Przed wykonaniem kolejnym kroków należy upewnić się, że prostokąt jest zaznaczony. 4. Kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać Edge Style (Styl krawędzi) | Dash Dot (Kreska kropka). 5. Kliknąć prawy przycisk myszy, wybrać Color (Kolor) | Foreground (Pierwszy plan) i wybrać z palety kolor żółty. 6. Narysować kolejny prostokąt. Zwrócić uwagę na to, że nie zostały zmienione domyślne ustawienia koloru, stylu linii i stylu wypełnienia. Teraz można dodać kilka podstawowych figur i tekst na formatce korzystając z: prostokąta, owalu, linii, łamanej, wielokąta i narzędzi wstawiania tekstu. Należy poćwiczyć zmienianie kolorów, przemieszczanie obiektów i zmienianie rozmiarów obiektów (jeśli jest używane narzędzie linii łamanej lub wielokąta, to aby zakończyć rysowanie obiektu należy kliknąć dwukrotnie). Po zakończeniu ćwiczenia należy kliknąć File (Plik) | Close (Zamknij) i nie zapisywać zmian dokonanych w pliku. Jeśli czytelnik jest gotów kontynuować, to należy otworzyć formatkę TANK101 z foldera Pictures (Formatki) w drzewku systemowym.

Łącza, właściwości dynamiczne oraz adresy parametru Łącza umożliwiają wyświetlanie danych czasu rzeczywistego i danych systemowych w aplikacji DeltaV Operate w trybie praca. W systemie istnieje kilka różnych typów łącz. W tej procedurze szkoleniowej przedstawione zostaną łącza danych i łącza tendencji. W trybie konfigurowanie, właściwości to parametry obiektów, które można zmieniać przy pomocy narzędzi, poleceń menu i okien dialogowych. Właściwości dynamiczne to parametry obiektów, które zmieniają się podczas używania aplikacji DeltaV Operate w trybie praca głównie na podstawie zmian w bazie danych (na przykład zbiornik może zmieniać kolor w zależności od poziomu jego Przygotowanie formatek ekranowych

93


napełnienia, to znaczy wraz ze zmianą bieżącej wartości mierzonej przy pomocy miernika poziomu). Adresy parametrów określają pole bazy danych będące źródłem danych dla łącza lub właściwości dynamicznej. Składnia adresu parametru jest następująca node (węzeł) : tag (znacznik) . field (pole) gdzie znacznik na ogół ma formę: moduł/blok funkcyjny/parametr. Na przykład: DVSYS . FIC-101/PID1/SP . F_CV jest adresem parametru wskazującym bieżącą wartość pola wartości zadanej (parametr) w bloku funkcyjnym PID1 modułu sterowania FIC-101. Jeśli zostanie podany tylko znacznik (na przykład FIC-101/PID1/SP) system DeltaV wypełnia brakujące dane wartościami domyślnymi; domyślny węzeł to DVSYS a domyślna wartość bieżąca pola może być jedną z dwu: F_CV (bieżąca wartość zmiennoprzecinkowa) lub A_CV (bieżąca wartość ASCII) w zależności od podanego dla łącza typu danych (numeryczny lub tekstowy). Jeśli podany znacznik nie istnieje, to system zapyta czy mimo wszystko ma on by ć stosowany. W większości okien dialogowych wymagających wprowadzenia adresu parametru dostępna jest przeglądarka pomagająca wyszukiwać w sieci konkretny adres parametru. W celu uruchomienia przeglądarki należy klikając na przycisk wielokropka obok pola Source (Źródło); zostanie otwarte okno dialogowe Browse (Przeglądaj). Najpierw otwiera się Data Source Browser (Przeglądarka źródeł danych) narzędzia Expression Builder (Konstruktor wyrażeń). Następnie, po wybraniu Browse DeltaV Control Parameters (Przeglądaj parametry sterujące systemu DeltaV) otworzy się okno dialogowe Browse (Przeglądaj) (przy pierwszym wywołaniu przeglądarki parametrów otwarcie okna dialogowego Browse (Przeglądaj) może potrwać kilka sekund).

94

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Tworzenie łącza danych Łącze danych może być wykorzystywane do wyświetlania danych w postaci liczb lub tekstu. Dla formatki TANK101 należy utworzyć pięć łączy danych w celu: n

wyświetlenia bieżącej wartości poziomu w zbiorniku (adres parametru: LI-101/AI/PV);

n

wyświetlenia bieżącej wartości wielkości regulowanej (adres parametru: FIC-101/PID1/PV);

n

wprowadzenia wartości zadanej dla układu regulacji natężenia przepływu (adres parametru: FIC-101/PID1/SP);

n

umożliwienia operatorowi ustawienia pozycji zaworu regulacyjnego (adres parametru: FIC-101/OUT);

n

umożliwienia operatorowi uruchomienie i zatrzymanie silnika pompy (adres parametru: MTR-101/DC1/SP_D).

Po utworzeniu łączy, obszar roboczy będzie wyglądał w następujący sposób:

Przygotowanie formatek ekranowych

95


?

Utworzenie łącza danych dla poziomu w zbiorniku:

1.

Kliknąć przycisk Datalink Stamper (Matryca łącza danych) na skrzynce narzędzi. Otwarte zostanie okno dialogowe Datalink (Łącze danych). W celu rozpoczęcia wyszukiwania adresu parametru należy kliknąć przycisk wielokropka.

Otwarte zostanie okno dialogowe Expression Builder (Konstruktor wyrażeń).

96

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


3. W celu otwarcia okna dialogowego Browse (Przeglądaj) kliknąć przycisk Browse DeltaV Control Parameters (Przeglądaj parametry sterujące systemu DeltaV) (otwarcie okna może zająć kilka sekund). 4. Jeśli w polu Look in: (Szukaj w:) nie wyświetla się TANK-101, to należy kliknąć przycisk Up One Level (Jeden poziom w górę) by przejść do poziomu Control Strategies (Strategie procesu sterowania) i następnie dwukrotnie kliknąć rejon TANK-101. Przycisk Up One Level (Jeden poziom w górę) może być używany do przejścia o jeden poziom w górę w strukturze hierarchicznej. Zawartość wybranego poziomu jest wyświetlana w oknie listy. W tym przypadku w oknie wyświetla się lista modułów przypisanych do rejonu TANK-101.

5. Dwukrotnie kliknąć na nazwę modułu LI-101. W oknie zostanie wyświetlona lista bloków funkcyjnych i parametrów globalnych. 6. Kliknąć dwukrotnie na blok funkcyjny AI1. Wyświetlona zostanie lista parametrów tego bloku funkcyjnego. Przygotowanie formatek ekranowych

97


7. Dwukrotnie kliknąć parametr PV. Wyświetlona zostanie lista pól. 8. Kliknąć pole CV (current value - wartość bieżąca) i następnie kliknąć OK (lub po prostu dwukrotnie kliknąć pole CV). Aplikacja DeltaV Operate połączy dane węzła, znacznika i pola i wprowadzi je do okna dialogowego Expression Builder (Konstruktor wyrażeń). 9. Powrócić do okna dialogowego Datalink (Łącze danych) klikając OK. 10. W polu Formatting Type (Sposób formatowania) okna dialogowego Datalink (Łącze danych) wybrać Numeric (Numeryczny) i kliknąć OK. Jeśli moduł nie został przyporządkowany do kontrolera lub jeśli został zdefiniowany tylko obszar zablokowany kontrolera, to może pojawić się komunikat, że adres parametru nie istnieje. Kliknąć Use Anyway (Użyj mimo to), aby można było używać tego adresu parametru w ramach procedury szkoleniowej.

Komentarz Aplikacja DeltaV Operate wczytuje dane łącza danych i automatycznie konfiguruje jego ustawienia w oknie dialogowym Datalink (Łącze danych). Pojawi się matryca i łącze danych, które przemieszczają się po formatce. 11. Kliknąć przycisk myszy w górnej lewej ćwiartce ekranu, aby tam umieścić łącze danych (przybliżone położenie łącza danych pokazano na formatce TANK-101 zamieszczonej w rozdziale "Tworzenie łącza danych"). Na formatce łącze danych jest reprezentowane w formie #####.## i jest otoczone uchwytami. 12.

W celu nadania etykiety łączu danych kliknąć przycisk Text (Tekst) na skrzynce narzędzi, kliknąć z lewej strony łącza danych i wpisać LI-101/PV.

Po kliknięciu narzędzia tekstu wskaźnik myszy pozostaje w trybie tekst. Kształt wskaźnika powróci do strzałki po kliknięciu przycisku myszy.

Wskazówka

?

Przemieszczać obiekty do innego położenia można przy pomocy techniki przeciągnij i upuść. Do wyrównywania obiektów w poziomie lub w pionie można wykorzystać narzędzie do wyrównywania. Drobne zmiany położenia obiektu można również przeprowadzić przy pomocy klawiszy strzałek na klawiaturze.

Utworzenie łącza danych dla wartości zadanej układu regulacji:

1. Kliknąć przycisk Datalink Stamper (Matryca łącza danych). 2. Wprowadzić nowy adres parametru FIC-101/PID1/SP. Jeśli stosowane jest okno dialogowe Parameter Browser (Przeglądarka parametrów), należy kliknąć przycisk Up One Level (Jeden poziom w górę), aby przejść na poziom modułu. System zmienia adres parametru na DVSYS.FIC-101/PID1/SP.F_CV. Domyślnym węzłem dla wszystkich adresów parametrów jest DVSYS.

98

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


3. W polu Data Entry Type (Typ wprowadzanych danych) wybrać In-Place (umożliwi to zmianę wartości przez operatora) a w polu Formatting Type (Sposób formatowania) wstawić Numeric (Numeryczny).

4. Kliknąć OK.

Wskazówka

Jeśli przypadkowo okno dialogowe Datalink (Łącze danych) zostanie zamknięte zanim zakończone zostanie definiowanie łącza danych, to ponownie można otworzyć to okno przez dwukrotne kliknięcie danego łącza danych. 5. Umieścić łącze danych w prawej dolnej ćwiartce ekranu. 6. Przy pomocy narzędzia Text (Tekst) nadać temu łączu etykietę: FIC-101/SP.

?

Utworzenie łącza danych dla wartości wielkości regulowanej:

1. Kliknąć przycisk Datalink Stamper (Matryca łącza danych) (to łącze zostanie umieszczone poniżej łącza dla wartości zadanej). 2. Wprowadzić wartość adresu parametru równą FIC-101/PID1/PV.F_CV. 3. W polu Formatting Type (Sposób formatowania) ustawić Numeric (Numeryczny) i kliknąć OK. 4. Umieścić to łącze danych poniżej łącza dla wartości zadanej. 5. Przy pomocy narzędzia Text (Tekst) nadać temu łączu etykietę FIC-101/PV.

?

Utworzenie łącza danych dla wielkości wyjściowej układu regulacji:

1. Kliknąć przycisk Datalink Stamper (Matryca łącza danych) (to łącze zostanie umieszczone poniżej łącza dla wartości wielkości regulowanej). 2. Wprowadzić wartość adresu parametru równą FIC-101/PID1/OUT.F_CV. 3. W polu Data Entry Type (Typ wprowadzanych danych) podać In-Place (umożliwi to zmianę wartości przez operatora) a w polu Formatting Type (Sposób formatowania) wstawić Numeric (Numeryczny) i kliknąć OK co umożliwi aplikacji skonfigurowanie pól okna dialogowego. 4.

Wybrać łącze danych i kliknąć przycisk DeltaV Data Entry Expert (Ekspert wejścia danych systemu DeltaV) na skrzynce narzędziowej.

Przygotowanie formatek ekranowych

99


5. Upewnić się, że wybrane jest Numeric Entry (Wejście numeryczne) i w Data Source (Źródło danych) kliknąć Fetch Limits (Pobierz ograniczenia). 6. Kliknąć OK. 7. Umieścić łącze danych poniżej łącza dla wartości wielkości regulowanej. 8. Przy pomocy narzędzia Text (Tekst) nadać temu łączu etykietę FIC-101/OUT.

?

Utworzenie łącza danych dla zaworu steruj ącego:

1. Kliknąć przycisk Datalink Stamper (Matryca łącza danych) (to łącze zostanie umieszczone w środku u dołu formatki). 2. Wprowadzić wartość adresu parametru równą XV-101/DC1/PV_D.A_CV. Jeśli będzie wyszukiwany adres parametru, to system automatycznie doda .F_CV (dla warto ści zmiennoprzecinkowej) po PV_D. Należy zmienić adres parametru na .A_CV (wartość ASCII) po PV_D. 3. W oknie dialogowym Datalink (Łącze danych) w sekcji Type (Typ) wybrać None (Brak) i kliknąć OK co umożliwi aplikacji skonfigurowanie pozostałych pól okna dialogowego. 4. Kliknąć myszą, aby umieścić łącze danych w środku u dołu formatki. 5. Przy pomocy narzędzia Text (Tekst) nadać temu łączu etykietę: XV-101/PV.

?

Utworzenie łącza danych dla wartości zadanej dla silnika:

1. Kliknąć przycisk Datalink Stamper (Matryca łącza danych) (to łącze zostanie umieszczone w dolnej lewej ćwiartce ekranu). 2. Wprowadzić wartość adresu parametru równą MTR-101/DC1/SP_D.A_CV. Jeśli będzie wyszukiwany adres parametru, to system automatycznie doda .F (dla wartości zmiennoprzecinkowej) po SP_D. Należy zmienić adres parametru na .A_CV (wartość ASCII) po SP_D.

Wskazówka

Zaznaczyć pole wyboru Read/Write text data (Czytaj/Zapisz dane tekstowe) w oknie dialogowym Browse (Przeglądaj) tak, by utworzyć domyślne łącza danych A_CV. 3. W oknie dialogowym Datalink (Łącze danych) w polu Type (Typ) wybrać None (Brak) i kliknąć OK co umożliwi aplikacji skonfigurowanie pozostałych pól okna dialogowego. 4. Kliknąć myszą, aby umieścić łącze danych w dolnej lewej ćwiartce formatki. 5.

Wybrać łącze danych i kliknąć przycisk Data Entry Expert (Ekspert wejścia danych) na skrzynce narzędziowej.

6. W sekcji Entry Method (Metoda wprowadzania) kliknąć Pushbutton (Przycisk). 7. W polu Open Button Title(0) (Tytuł przycisku otwartego) wpisać STOP. 8. W polu Close Button Title(1) (Tytuł przycisku zamkniętego) wpisać START.

100

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Ta metoda wprowadzania umożliwia utworzenie przycisku Stop i Start dla operatora. Klikając na tym łączu danych operator może uruchomić i zatrzymać silnik pompy. 9. Kliknąć OK. 10. Jeśli to konieczne, zmienić położenie nowego łącza danych w lewej dolnej ćwiartce formatki. 11. Przy pomocy narzędzia Text (Tekst) nadać temu łączu etykietę: MTR-101/SP. 12. Wybrać File (Plik) | Close (Zamknij) i zapisać oraz zamknąć formatkę.

Komentarz Zaleca się zapisywać plik formatki w chwili, gdy tylko wykonany został większy zakres prac nad jej opracowaniem.

Przełączanie aplikacji DeltaV Operate w tryb praca W tej części czytelnik zapozna się z formatką w aplikacji DeltaV Operate w trybie praca.

?

Przełączanie w tryb praca:

1. Kliknąć Workspace (Przestrzeń robocza) | Switch to Run (Przełącz do trybu praca) lub nacisnąć klawisze Ctrl+W.

2.

Kliknąć przycisk Open Main Display (Otwórz główną formatkę) i wybrać TANK101. Jeśli do systemu został podłączony kontroler, to w miejscach łączy danych wyświetlone będą liczby. Liczby te nie będą realistyczne, gdyż nie zostały skonfigurowane żadne urządzenia I/O. Jeśli w systemie został zdefiniowany obszar zablokowany kontrolera, to w miejscach

Przygotowanie formatek ekranowych

101


łącz danych numerycznych pojawią się symbole (takie jak @ lub &), zgodnie z tym, jak zostało to zdefiniowane w oknie dialogowym User Preferences (Preferencje użytkownika). 3. Powrócić do trybu konfigurowanie klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Quick Edit (Szybka edycja). Teraz można zamknąć aplikację DeltaV Operate (klikając przycisk Close (Zamknij) w prawym górnym rogu) lub kontynuować pracę z następnym ćwiczeniem.

Autokształty Podczas opracowywania formatek ekranowych systemu może okazać się konieczne używanie obiektów (takich jak rura, pompa lub zawór) w więcej niż jednej formatce. Można zapisać takie opracowane przez użytkownika obiekty graficzne wielokrotnego użytku jako tak zwane autokształty. Jeśli do obiektu zostaną przyporządkowane właściwości dynamiczne, to właściwości te zostaną zachowane również w obiektach zapisanych. W trybie konfigurowania aplikacja DeltaV Operate udostępnia zestawy wstępnie zaprojektowanych autokształtów zawierający najczęściej spotykane w systemach sterowania obiekty graficzne, takie jak pompy, które można wkleić w projektowaną formatkę zamiast samodzielnie je rysować. Możliwe jest modyfikowanie istniejącego autokształtu i zapisanie go w oryginalnym lub w nowym zestawie. Najprawdopodobniej użytkownik będzie chciał zapisać najczęściej używane autokształty w swoim własnym zestawie. Do zakończenia prac nad formatką TANK101 dla przykładowego systemu sterowania trzeba będzie jeszcze wykorzystać szereg różnych autokształtów i zmodyfikować ich właściwości dynamiczne. Poniżej podano krótki spis czynności, które będą wykonane w kilku kolejnych ćwiczeniach: n

Dodanie autokształtu pompy i animacja koloru. Kolor powinien zmieniać się z czerwonego na zielony sygnalizując włączanie się pompy.

n

Dodanie autokształtu zbiornika z właściwościami dynamicznymi. Poziom w zbiorniku powinien zmieniać się prezentując stopniowe opróżnianie.

n

Dodać zawór sterujący i zawór regulacyjny. Zawory będą zmieniać swój kolor w zależności od stanu (zamknięty lub otwarty).

n

Dodać orurowanie, aby połączyć ze sobą inne obiekty. Elementy rurowe również mogą zmieniać swój kolor, lecz nie zostaną im w przykładzie przypisane właściwości dynamiczne.

Formatka będzie podobna do tej przedstawionej na poniższym rysunku. Rysunek ten może zostać wykorzystany jako wzór dla rozmieszczenia obiektów w trakcie ćwiczeń.

102

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Utworzenie pompy korzystając z autokształtu Jeśli aplikacja DeltaV Operate nie jest uruchomiona, to należy ją uruchomić w trybie konfigurowania, rozwinąć folder Pictures (Formatki) w drzewku systemowym i dwukrotnie kliknąć plik przykładowej formatki TANK101.

?

Otworzyć zestaw autokształtów pomp i wkleić jeden z nich do formatki.

1. W trybie konfigurowanie, rozwinąć folder Dynamo Sets (Zestawy autokształtów) drzewka systemowego i kliknąć dwukrotnie PumpsAnim. Zestaw autokształtów otworzy się u dołu ekranu. 2. Powrócić do drzewka systemowego, rozwinąć folder PumpsAnim i wybrać PumpsAnimVertA1. W zestawie u dołu ekranu zostaje podświetlony autokształt PumpsAnimVertA1. 3. Wybrać autokształt PumpsAnimVertA1 i przeciągnąć go na formatkę (ewentualnie można przeciągnąć nazwę autokształtu z drzewka systemowego na formatkę). Ponieważ ten autokształt ma właściwości animacji, pojawi się pytanie czy kolor pompy ma być animowany.

Przygotowanie formatek ekranowych

103


Kolor pompy będzie animowany tak, by zmieniał się z czerwonego na zielony wtedy, gdy pompa zostaje włączona. 4. Zaznaczyć pole wyboru Animate Pump Color (Animacja koloru pompy). Otwiera się okno dialogowe Color By (Kolor przez). 5. Wyszukać MTR-101/DC1/SP_D/CV jako cyfrowy znacznik dla pompy. 6. Wybrać Exact Match (Dokładna wartość). 7. Kliknąć przycisk Delete Row (Usuń wiersz) i usunąć wszystkie oprócz dwóch wierszy. 8. W pierwszym wierszu wpisać 0.00, kliknąć pasek koloru i wybrać czerwony. 9. W drugim wierszu wpisać 1.00, kliknąć pasek koloru i wybrać zielony.

10. Kliknąć OK w obu oknach dialogowych. Pompa została umieszczona na formatce.

Utworzenie zbiornika korzystając z autokształtu Teraz zostanie dodany zbiornik, w którym w trybie praca przez zmianę koloru wizualizowany będzie poziom produktu (oczywiście w trakcie ćwiczeń się to nie wydarzy, gdyż ćwiczenia odbywają się na systemie bez podsystemu I/O).

104

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


?

Utworzenie zbiornika na podstawie autokształtu:

1. Najpierw należy zamknąć zestaw autokształtów PumpsAnim. W tym celu należy wybrać go w drzewku systemowym, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Close (Zamknij). 2. Otworzyć zestaw autokształtów TanksAnim1 dwukrotnie klikając na jego nazwę w drzewku systemowym. 3. Przeciągnąć autokształt zbiornika o nazwie TankWDoorD1 do formatki umieszczając go nieco powyżej silnika, jak pokazano na wcześniejszym rysunku. 4. W oknie dialogowym Tank Dynamo (Autokształt zbiornika) wyszukać podany poniżej znacznik dla poziomu w zbiorniku. LI-101/AI1/PV/CV System automatycznie doda .F_CV jako pole.

5. Zaznaczyć pole wyboru Fetch Limits from Data Source (Pobierz ograniczenia ze źródła danych). 6. Kliknąć OK. Zbiornik został umieszczony na formatce. 7. Zamknąć zestaw autokształtów TanksAnim1.

Prace końcowe nad formatką Dla innych części formatki należy wykorzystać autokształty podane w poniższej tabeli i rozmieścić je na formatce zgodnie z powyżej podanym wzorem. Należy zapoznać się z przypisami umieszczonymi u dołu tabeli odnoszącymi się do zaworu sterującego i zaworu regulacyjnego. Jeśli czytelnik zapomniał jak animować kolor dla zaworu regulacyjnego, to może skorzystać z procedury dla animacji pompy podanej na stronie 5-29.

Przygotowanie formatek ekranowych

105


Adresy parametrów dla właściwości dynamicznych

Zestaw autokształtów

Rury

Bez właściwości dynamicznych

Rury

W zależności od potrzeb

Zawór sterujący

XV-101/DC1/PV_D/CV

ValvesAnim

ValveHorizontalOnOff11

Zawór regulacyjny

FIC-101/PID1/PV/CV

ValvesAnim

ValveHorizontalControl12

Pozycja

Autokształt

Rura może być wydłużana lub pogrubiana w następujący sposób: wybrać rurę, przeciągnąć jeden z jej uchwytów zmieniających rozmiar i zwolnić przycisk myszy. W rzeczywistości możliwa jest zmiana rozmiaru i kształtu przez przeciąganie jednego z umieszczonych na bokach i narożnikach uchwytów dowolnego obiektu graficznego, włączając w to tekst. Poniższa procedura przedstawia zalecaną kolejność czynności tworzenia obiektów graficznych. Czynności te można jednak realizować w dogodnej dla użytkownika kolejności.

?

Dodanie pozostałych autokształtów:

1. Dodać pionową rurę łączącą zbiornik i silnik. Dodać kolanko, aby połączyć silnik z rurą poziomą. Przesunąć obiekty i zmienić ich rozmiary, o ile to konieczne. 2. Dodać zawór sterujący (dla XV-101) zgodnie z informacją podaną w tabeli. 3. Dodać rurę łączącą pompę i zawór sterujący. 4. Dodać zawór regulacyjny dla układu regulacji (FIC-101). 5. Dodać dwie sekcje rury pomiędzy zaworem sterującym a zaworem regulacyjnym kopiując i wklejając (lub duplikując) istniejącą sekcję poziomą rury. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i korzystając z menu kontekstowego wybrać opcje edycyjne. 6. Przy pomocy narzędzia Line (Linia) narysować krótkie linie pionowe wskazujące kryzę do pomiaru przepływu. 7. Dostosować rozmieszczenie łączy danych tak, by formatka przybrała wygląd pokazany na wcześniejszej ilustracji. Dodać etykiety tekstowe, tak jak pokazano na ilustracji.

Łącza tendencji Łącza tendencji są używane przy generowaniu wykresów tendencji w trybie praca w czasie rzeczywistym. Mogą one wykorzystywać dane z dowolnego zmiennoprzecinkowego pola bazy danych. Wykresy są dodawane przy pomocy narzędzia wykresów ze skrzynki narzędziowej. Narzędzie to umożliwia definiowanie układu, koloru linii itd.

106

1

W oknie dialogowym Valve Dynamo (Autokształt zaworu) zaznaczyć Animate Valve Color (Animacja koloru zaworu) i wprowadzić dane dla dwóch kolorów w taki sam sposób jak było to robione wcześniej dla autokształtu pompy.

2

W oknie dialogowym Valve Dynamo (Autokształt zaworu) zaznaczyć Animate Valve Color (Animacja koloru zaworu). W oknie dialogowym Color By (Kolor przez) wybrać Color by Current Value (Kolor przez wartość bieżącą). W obszarze Color Threshold (Progi dla koloru) wybrać Range (Zakres) i ustawić kolory następująco: 0-50 czerwony; 50-100 zielony.

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


?

Dodanie wykresu trzech zmiennych:

1.

Kliknąć przycisk Chart (Wykres) na skrzynce narzędzi i przesunąć kursor nad formatkę. Kursor przyjmie postać krzyżyka.

2. Kliknąć przyciskiem myszy i przemieszczać ją tak, by utworzyć prostokąt (wielkość prostokąta przyjąć na podstawie wcześniejszej ilustracji). 3. Umieścić prostokąt na formatce zwalniając przycisk myszy. 4. Zaznaczyć wykres i przesunąć go do prawego górnego narożnika obszaru roboczego. 5. Zaznaczyć wykres, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Chart Configuration (Konfigurowanie wykresu) i kliknąć zakładkę Chart (Wykres). 6.

W celu skonfigurowania każdej zmiennej z poniżej podanymi ścieżkami parametrów kliknąć przycisk Add Pen (Dodaj pisak) i następnie z rozwijanej listy wybrać: DVSYS.FIC-101/PID1/PV.F_CV DVSYS.FIC-101/PID1/SP.F_CV DVSYS.FIC-101/PID1/OUT.F_CV

7. Jeśli okno dialogowe Chart Configuration (Konfigurowanie wykresu) zostało otwarte po raz pierwszy, to wybrać i usunąć pisak domyślny (FIX32.NODE.TAG.F_CV) z obszaru Pen List (Lista pisaków). 8. Kliknąć zakładkę Y-Axis (Oś Y) i zmienić nagłówek na Flow (Natężenie przepływu). 9. Uaktywnić pole Apply to All Pens (Zastosuj do wszystkich pisaków).

10. Kliknąć zakładkę X-Axis (Oś X) i zmienić nagłówek na Time (Czas). 11. Pozostawić wszystkie pozostałe ustawienia domyślne lub poeksperymentować z ustawieniami i kliknąć OK. Wykres został umieszczony na formatce. Przygotowanie formatek ekranowych

107


12. Zapisać formatkę.

Ustawienie poprzedniej i następnej formatki Na początku niniejszego rozdziału podane zostały informacje o hierarchii i powiązaniach formatek, które ułatwiają operatorowi systemu przechodzenie przez szereg pokrewnych formatek w zdefiniowanej kolejności. Kolejność formatek można zdefiniować określając następną i poprzednią formatkę w oknie dialogowym Picture (Formatka). Operator może przechodzić w przód i w tył poprzez zdefiniowaną sekwencję formatek klikając przyciski strzałek, które zawiera każdy szablon główny. Domyślnie, przycisk Overview (Przegląd) na startowej formatce systemu DeltaV jest połączony ze standardową formatką przeglądową. W opracowywanym tu przykładzie hierarchia dla procesu opróżniania zbiornika będzie zawierać prostą pętlę łączącą formatkę TANK101 z kopią standardowej formatki przeglądowej. Jeśli formatka startowa systemu DeltaV również zostanie podłączona do kopii standardowej formatki przeglądowej, to organizacja formatek będzie przedstawiała się następująco:

W bardziej skomplikowanych systemach pętla pozioma może zawierać szereg formatek zbiorników lub łańcuch złożony z formatki zbiornika, formatki kotła i formatki reaktora. Może również wystąpić szereg takich poziomych pętli określających sekwencję powiązanych ze sobą formatek. Jest to tylko kwestia określenia odpowiedniej sekwencji i zdefiniowania następnej i poprzedniej formatki. Może również okazać się konieczne zdefiniowanie powiązania typu skokowego, takiego jak przycisk, aby zamienić bieżącą formatkę przez inną niezdefiniowaną w sekwencji. Takie powiązania mogą zostać umieszczone w formatce przeglądowej lub dowolnej innej formatce.

?

Ustawienia formatki TANK101 jako następnej dla formatki przeglądowej:

1. Otworzyć formatkę przeglądową (Ovw_ref.grf) zawartą w folderze Pictures (Formatki) drzewka systemowego (nie dokonywać żadnych zmian w tej formatce). 2. Zapisać plik jako My_Ovw_ref.

108

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


3.

Dwukrotnie kliknąć przycisk Next (Następna) i Previous (Poprzednia) formatka.

4. Jako Next Picture (Następna formatka) podać TANK101 i kliknąć OK. 5. Zapisać i zamknąć formatkę My_Ovw_ref.

?Powiązanie formatki TANK101 z formatką przeglądową: 1. Otworzyć formatkę TANK101 w trybie konfigurowania, o ile nie jest aktualnie otwarta. 2. Dwukrotnie kliknąć przyciski Previous (Poprzednia) i Next (Następna) w lewym górnym rogu formatki. 3. Dla Previous Picture (Poprzednia formatka) kliknąć przycisk ze znakiem wielokropka umieszczony obok pola Picture Name (Nazwa formatki). 4. Wybrać My_Ovw_ref.grf i kliknąć Open (Otwórz). 5. Dla Next Picture (Następna formatka) kliknąć przycisk ze znakiem zapytania umieszczony obok pola Picture Name (Nazwa formatki), wybrać My_Ovw_ref.grf i kliknąć Open (Otwórz).

6. Kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym Previous (Poprzednia)/Next (Następna) formatka. 7. Zapisać formatkę wybierając File (Plik) | Save (Zapisz).

Utworzenie przycisku uruchamiającego funkcję sekwencyjną (SFC) Po utworzeniu modułów sterowania, których zadaniem jest śledzenie i sterowanie pracą urządzeń i układu regulacji natężenia przepływu, została również utworzona funkcja sekwencyjna, której zadaniem jest automatyzacja procesu opróżniania. Teraz trzeba zdefiniować sposób jej uruchomienia przez operatora. Można tego dokonać na wiele sposobów. Na przykład można dodać kolejne łącze danych umożliwiające wprowadzenie danych, z możliwością wyboru START lub STOP. Inny prosty sposób to umieszczenie przycisku na formatce TANK101.

?

Utworzenie przycisku uruchamiającego funkcję sekwencyjną:

1. Kliknąć Insert (Wstaw) | Push Button (Przycisk) na pasku menu. 2. Przesunąć przycisk na wolne pole w pobliżu łącza o nazwie FIC-101/MODE. Przygotowanie formatek ekranowych

109


3.

Kliknąć przycisk Text (Tekst) na skrzynce narzędziowej i wpisać tekst etykiety dla przycisku: Start Discharge (Start opróżniania).

4. Dopasować rozmiar przycisku, tak by zmieścił się na nim tekst etykiety. W tym celu kliknąć na przycisk i przeciągnąć jego odpowiedni uchwyt. 5.

Zaznaczyć przycisk i kliknąć przycisk Task Wizard (Kreator zadań) na pasku narzędzi. Otwarte zostanie okno dialogowe Task Wizard (Kreator zadań).

6. W polu Task Category (Kategoria zadania) wybrać Command (Polecenie) i w oknie zatytułowanym Tasks (Zadania) przewinąć listę zadań i wybrać Write Value to Tag Expert (Pisz wartość dla eksperta znaczników).

7. Kliknąć przycisk Perform Task (Wykonaj zadanie). Otwarte zostanie okno dialogowe Write a Value Expert (Ekspert zapisu wartości). 8. W polu Fix Database Tag (Ustal znacznik bazy danych) wpisać lub wyszukać: DVSYS. SFC-START/SP.F_CV 9. Zaznaczyć pole opcji Numeric (Numeryczna) i w polu Value (Wartość) wpisać 1.

Polecenie to ustawi wartość 1 dla SFC, która została uprzednio zdefiniowana jako wartość START w zestawie nazwanym SFCCTRL. 10. Kliknąć przycisk Close (Zamknij) w oknie Task Wizard (Kreator zadań). 11. Zapisać formatkę TANK101. 12. Zamknąć aplikację DeltaV Operate.

Komentarz Inny sposób na przypisanie polecenia Start do przycisku to: zaznaczyć przycisk, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Edit Script (Edytuj skrypt) i dokonać edycji skryptu Visual Basic dla obiektu Pushbutton (Przycisk).

110

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Rozdział 6

Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca Aplikacja DeltaV Operate w trybie praca udostępnia jednolite, intuicyjne środowisko operatora procesu. Dzięki standardowemu pulpitowi operatora oraz własnościom eksploatacyjnym łatwo można nauczyć się z niej korzystać. Jeśli do kontrolerów zostały załadowane moduły sterowania, to po otwarciu formatki TANK101 pojawią się liczby (zamiast symboli). Liczby te nie będą realistyczne jeśli do systemu nie zostanie podłączony podsystem I/O i sygnały pomiarowe. Zatem, niestety nie będzie można zobaczyć opróżniania się zbiornika lub też pełnego efektu pracy w środowisku operatora.

?

Uruchomienie aplikacji DeltaV Operate:

1. Kliknąć Start | DeltaV | Operator | DeltaV Operate Run. Uruchomiona zostanie aplikacja DeltaV Operate w trybie praca, a na ekranie monitora pojawi si ę formatka startowa systemu DeltaV.

Wskazówka

Jeśli formatka nie jest poprawnie wyrównana z oknem komunikatów i paskiem narzędzi, to w celu poprawienia rozmieszczenia kliknąć przycisk Reset Layout (Wyrównaj).

Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca

111


?

Rozmieszczenie formatki:

1.

Kliknąć mały czarny znak zapytania w prawym górnym rogu. Zostanie wyświetlony pochodzący z systemu pomocy online opis przycisków paska narzędzi.

2.

Zamknąć okno pomocy można klikając przycisk Close (Zamknij) w jego prawym górnym rogu.

3. Kliknąć mały znak zapytania w dolnym prawym narożniku - u dołu ekranu pojawi się okno zawierające opis pól okna komunikatów. 4. Zamknąć okno pomocy klikając przycisk Close (Zamknij) w jego prawym górnym rogu.

5.

Kliknąć przycisk DeltaV Utilities (Programy pomocnicze DeltaV) na pasku narz ędzi. Otwarty zostaje pasek narzędzi zawierający łącza do innych aplikacji systemu DeltaV (FlexLock, DeltaV Explorer, Control Studio, Recipe Studio, DeltaV Books Online oraz DeltaV Operate Pictures Help).

6.

Kliknąć przycisk Books Online. Rozdział dotyczący aplikacji DeltaV Operate jest zatytułowany Operator Basics and Graphics Configuration" ("Podstawy obsługi i konfigurowanie grafiki").

7. Zamknąć aplikację Books Online klikając przycisk Close (Zamknij) w prawym górnym rogu jej okna. 8. W oknie startowym aplikacji DeltaV Operate kliknąć Overview (Przegląd) w prawym górnym rogu - nastąpi przejście do formatki Overview (Przegląd).

9.

Przełączenie na utworzoną uprzednio kopię standardowej formatki Overview: kliknąć przycisk Open (Otwórz) na pasku narzędzi i z listy Replace Main Picture (Zastąp formatkę główną) wybrać My_Ovw_ref. Kliknąć przycisk Enter.

10. W celu otworzenia formatki TANK101 kliknąć przycisk Next Picture (Następna formatka) w prawym górnym rogu formatki Overview (Przegląd).

Komentarz Jeśli otwarcie formatki TANK101 spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego o błędzie dostępu do danych, kliknąć przycisk Skip All (Pomiń wszystkie).

112

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Historia formatek głównych W polu Main (Główna) paska narzędzi podana jest nazwa aktualnie wyświetlanej formatki. Operator może szybko przejść do innej formatki, klikając na jej nazwę na liście historii wyświetlania formatek głównych.

?

Otwarcie listy Main History List (Lista historii formatek g łównych):

1. Kliknąć strzałkę znajdującą się obok pola Main (Główna).

2. Otworzy się lista ostatnio wyświetlanych formatek ekranowych.

Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca

113


3. Kliknąć przycisk oznaczony pineską umieszczony w lewym górnym rogu.

Wskazówka

Przycisk pineski umieszczony u góry listy historii formatek jest przełącznikiem dwustanowym powoduje on podtrzymanie wyświetlania listy historii formatek po wybraniu jednej z pozycji na liście. Przycisk "blokuj" blokuje listę, a przycisk "zamknij" zamyka listę historii formatek. Zawartość tej listy może być predefiniowana i zablokowana przy pomocy pliku UserSettings, o którym była mowa na początku Rozdziału 5 w podrozdziale zatytułowanym Formatka przeglądowa i plik UserSettings (Ustawienia użytkownika) . 4. Kliknąć DeltaV. 5. Kliknąć TANK101, aby powrócić do formatki dla przykładowego procesu.

Standardowe przyciski okna głównego Pięć przycisków w lewym górnym rogu występuje na wszystkich formatkach opracowanych na podstawie szablonu Main (Główny). Umożliwia operatorowi przejście z bieżącej formatki do tych, które zostały określone jako poprzednia i następna.

Wyświetla stacyjkę operatorską związaną z wybranym łączem.

Wyświetla formatkę szczegółową związaną z wybranym łączem.

Zastępuje bieżącą formatkę główną formatką główną związaną z wybranym łączem.

Stacyjki operatorskie i formatki szczegółowe Stacyjkę operatorską lub formatkę szczegółową dla modułu można otworzyć przy pomocy standardowego przycisku umieszczonego w lewym górnym rogu okna formatki g łównej pod warunkiem, że moduł ten został uprzednio wybrany przez kliknięcie na jednym z jego łączy danych. 114

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Stacyjki operatorskie umożliwiają dostęp do najważniejszych parametrów procesu. Formatki szczegółowe umożliwiają dostęp do niemal wszystkich parametrów strojeniowych i danych diagnostycznych. Biblioteka szablonów modułów systemu DeltaV zawiera predefiniowane stacyjki operatorskie oraz formatki szczegółowe i formatki tendencji. Moduł, który nie ma zdefiniowanych wybieralnych łączy można wybrać przez kliknięcie na dużym przycisku stacyjki operatorskiej (lub formatki szczegółowej) na głównym pasku narzędzi. Otwarte zostanie okno dialogowe, w którym należy podać nazwę modułu. Zostanie wyświetlona odpowiednia stacyjka operatorska lub formatka szczegółowa, a nazwa modułu zostanie dodana do listy historii modułów, której działanie jest analogiczne jak działanie listy historii formatek. Lista ta umożliwia wybranie stacyjki operatorskiej, formatki szczegółowej lub głównej dla dowolnego, wymienionego na liście modułu. Podobnie jak w przypadku listy historii formatek, lista historii modułów może zostać wcześniej zapełniona i zablokowana przy pomocy pliku UserSettings.

Komentarz Jeśli do ćwiczeń został wykorzystany obszar zablokowany kontrolera, to nie można będzie otworzyć ani stacyjki operatorskiej ani formatki szczegółowej w sposób tu opisany.

Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca

115


?

Otwieranie stacyjki operatorskiej i formatki szczegó łowej:

1. Kliknąć łącze danych dla FIC-101/SP. Należy zwrócić uwagę, że łącze danych w prawym górnym rogu zmienia się tak, by wyświetlać aktualnie wybrane łącze.

2.

Kliknąć przycisk stacyjki operatorskiej - wywołana zostanie stacyjka dla bieżącego modułu.

Należy tu zwrócić uwagę, że pod przyciskiem formatki szczegółowej, umieszczonym u dołu okna stacyjki operatorskiej, znajduje się migająca linia. Oznacza to, że w tym module pojawił się jakiś problem (w tym przypadku brak I/O). 3. Zmienić tryb pracy na automatyczny klikając przycisk AUTO w oknie stacyjki operatorskiej. 4. Zmienić wartość zadaną przesuwając suwak paska (duży z trójkątem) do nowej wartości. 5. Zamknąć stacyjkę operatorską.

Wskazówka

Przycisk Trend (Tendencja) u dołu okienka stacyjki operatorskiej służy do otwierania specyficznych dla modułu, wcześniej zdefiniowanych wykresów tendencji dla dowolnego modułu opracowanego na bazie szablonu z biblioteki systemu DeltaV.

6.

116

Otworzyć formatkę szczegółową klikając przycisk Detail (Szczegółowa) w oknie stacyjki operatorskiej lub formatki głównej.

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Przy pomocy formatki szczegółowej operator może zmienić parametry strojeniowe (takie jak wzmocnienie i czas całkowania), zmienić ograniczenie od góry i od dołu oraz uaktywnić lub dezaktywować komunikaty alarmowe, o ile zostały one skonfigurowane jako możliwe do zmiany. 7. Zamknąć formatkę szczegółową.

Wprowadzanie danych do pól możliwych do zmiany przez użytkownika Niektóre łącza danych na formatce TANK101 zostały zadeklarowane tak, że mogą być zmieniane przez operatora. Jeśli ustawimy wskaźnik myszy nad takim polem, to zostanie ono podświetlone. W celu dokonania zmiany należy kliknąć w danym polu, wprowadzić nową wartość i nacisnąć klawisz Enter.

?

Zmiana wartości zadanej układu regulacji:

1. Kliknąć wartość dla łącza danych wartości zadanej układu regulacji. Wartość zostaje podświetlona.

2. Wprowadzić nową wartość (na przykład 50) i nacisnąć klawisz Return.

Komentarz Jeśli zamiast kontrolera wykorzystano obszar zablokowany kontrolera, to nie będzie można zmienić wartości.

Korzystanie z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca

117


Potwierdzanie komunikatów alarmowych Jeśli z modułem sterowania związany jest jakikolwiek komunikat alarmowy i zostanie on wygenerowany podczas obsługi procesu technologicznego, to nazwa modułu pojawi się w oknie komunikatów alarmowych u dołu pulpitu operatorskiego. Komunikaty alarmowe mają określone priorytety, w kolejności do malejącego priorytetu są to: Critical (Krytyczny), Warning (Ostrzegawczy) i Advisory (Informacyjny), oraz statusy: potwierdzony i niepotwierdzony. Komunikaty alarmowe niepotwierdzone są ważniejsze niż potwierdzone. Dla komunikatów o tym samym priorytecie i statusie ważniejsze są te, które zostały wygenerowane niedawnej przeszłości. Jeśli w systemie wystąpiło więcej niż pięć komunikatów alarmowych, to wyświetlanych jest pięć najważniejszych. Kliknięcie małego przycisku po prawej stronie przycisku komunikatu alarmowego powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji w linii poniżej przycisków komunikatów alarmowych.

Kliknięcie przycisku komunikatu alarmowego powoduje natychmiastowe przejście do formatki głównej modułu, w którym alarm został wygenerowany. Komunikat alarmowy można potwierdzić w następujący sposób: n

Kliknąć duży przycisk Alarm w prawym dolnym rogu okna komunikatów alarmowych zostanie potwierdzony komunikat alarmowy dotyczący bieżącej formatki głównej.

n

Kliknąć przycisk Alarm u dołu stacyjki operatorskiej modułu - potwierdzone zostaną wszystkie komunikaty alarmowe dotyczące danego modułu.

Jeśli wygenerowany zostanie alarm dźwiękowy, to można wyciszyć syrenę przez kliknięcie przycisku Silence Horn (Wycisz syrenę). Jednak nie jest to potwierdzeniem komunikatu alarmowego.

Oprócz komunikatów alarmowych wyświetlanych na schemacie synoptycznym procesu, dostępna jest formatka z listą komunikatów alarmowych, na której prezentowane są wszystkie aktywne komunikaty wraz z ich priorytetami. Formatkę tę można otworzyć klikając przycisk Alarm List (Lista komunikatów alarmowych) na pasku narzędzi lub wybierając formatkę AlarmList przy pomocy okna dialogowego Open (Otwórz) | Replace (Zastąp).

Samodzielnie Niniejszy rozdział stanowił krótkie wprowadzenie z zakresu własności aplikacji DeltaV Operate w trybie praca. Teraz czytelnik powinien poświęcić kilka minut na bliższe zaznajomienie się z tą aplikacją. Należy zmienić wartości niektórych danych, kliknąć przyciski stacyjki operatorskiej, wywołać system pomocy online oraz zapoznać się ze spisem treści Books Online. Następnie należy zamknąć aplikację DeltaV Operate.

118

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Rozdział 7

Zbieranie i prezentacja danych Jedną z funkcji systemu DeltaV jest gromadzenie wartości określonych przez użytkownika parametrów, komunikatów alarmowych oraz zdarzeń w celu długoterminowego przechowywania, wyszukiwania i prezentacji. Rozróżniane są tu trzy główne aspekty ciągłego gromadzenia danych i prezentacji: n

zbieranie danych przez definiowanie strategii historii w modu łach i węzłach;

n

przechowywanie przez podsystem Continuous Historian (Dane historyczne);

n

prezentacja przez aplikację Process History View.

System DeltaV umożliwia również eksport danych historycznych do arkuszy kalkulacyjnych MS Excel, co umożliwia wykorzystanie jego wszechstronnych możliwości analitycznych i raportowania.

Ciągłe gromadzenie danych procesowych W poniższych podrozdziałach podane zostały informacje dotyczące gromadzenia danych w systemie DeltaV.

Gromadzenie danych historycznych Funkcja strategii historii określa parametry modułu lub węzła, które są monitorowane i zapisywane w aplikacji DeltaV Continuous Historian. Strategia historii jest integralną częścią modułu. Jeśli zostanie skopiowany moduł zawierający strategię historii, to nowy moduł również będzie zawierał strategię historii. Umożliwia to definiowanie strategii historii dla kluczowych parametrów i skopiowanie modułu dla podobnego zastosowania. Moduły biblioteczne zawierają strategię historii, zatem nie jest konieczne definiowanie jej podczas kopiowania modułu do rejonu. Do modułu bibliotecznego można dołączyć dodatkową strategię historii. W Rozdziale 4 zdefiniowano strategię historii przy pomocy aplikacji Control Studio dla modułu, który opracowywany był od zera (LI-101) oraz przejmowana była strategia historii dla modułów kopiowanych z biblioteki.

Podsystemy Continuous Historian oraz Alarms and Events Każda stacja robocza zawiera podsystem Continuous Historian, który zbiera i zapisuje dane historyczne, oraz podsystem Alarms and Events, który zbiera i zapisuje zdarzenia systemowe oraz komunikaty alarmowe. Podsystem Continuous Historian monitoruje moduły pod kątem strategii historii na bazie rejonów, natomiast podsystem Alarms and Events monitoruje moduły pod kątem zdarzeń i komunikatów alarmowych również bazując na rejonach. Jeśli przenosimy moduł z jednego rejonu do drugiego, to wraz z nim przenoszona jest strategia historii. Na przykład, jeśli podsystem Continuous Historian zbiera dane z modułu w rejonie AREA1 i do tego rejonu zostanie przeniesiony inny moduł, to cała strategia historii tego modułu zostaje automatycznie włączona do tego podsystemu. Można zdefiniować zdublowaną akwizycję i przechowywanie danych przez przyporządkowanie danego rejonu do dwu lub więcej podsystemów Continuous Historian. Zbieranie i prezentacja danych

119


W celu uruchomienia podsystemów i przeglądania danych konieczne jest przyporządkowanie rejonów, z których mają być gromadzone dane, do podsystemów, uaktywnienie gromadzenia danych historycznych na stacji roboczej i załadowanie stacji roboczej przy pomocy aplikacji DeltaV Explorer. Strategia historii dla modułów może być definiowana przy pomocy aplikacji DeltaV Explorer lub Control Studio. W poniższych ćwiczeniach rejon TANK-101 zostanie przyporządkowany do podsystemów Continuous Historian oraz Alarms and Events, na stacji roboczej uaktywnione zostanie zbieranie danych historycznych i zdarzeń, załadowana zostanie stacja robocza oraz pokazane zostaną możliwości przeglądania danych przy pomocy aplikacji Process History View.

Przydział rejonu TANK-101 do podsystemów zbierania danych historycznych Przydzielenie rejonu do podsystemu Continuous Historian umożliwia temu podsystemowi zbieranie danych historycznych z przyporządkowanych do niego modułów. Przydzielenie rejonu do podsystemu Alarms and Events umożliwia temu podsystemowi zbieranie danych o komunikatach alarmowych i zdarzeniach.

?

Przyporządkowanie rejonu TANK-101 do podsystemów:

1. Uruchomić lub przywrócić aplikację DeltaV Explorer. 2. Wybrać stację roboczą, na której mają być gromadzone dane procesowe i zdarzenia dla rejonu. 3. Dwukrotnie kliknąć stację roboczą w celu rozwinięcia jej zawartości. Na liście zawartości stacji roboczej pojawi się szereg ikon, a wśród nich: ikona operatora, ikona podsystemu Alarms and Events, ikona podsystemu Continuous Historian oraz ikona Batch Historian. 4. Wybrać Continuous Historian. 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Assign Area (Przypisz rejon) i wyszukać TANK101.

6. Kliknąć przycisk OK okna dialogowego Browse (Przeglądaj). 7. Wybrać Alarms and Events. 8. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Assign Area (Przypisz rejon) i wyszukać TANK101.

120

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


9. Kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym Browse (Przeglądaj). Pojawi się okno dialogowe informujące, że należy teraz załadować dane konfiguracyjne stacji roboczej, wylogować się i następnie ponownie zalogować, by dodać rejon do okna komunikatów alarmowych. Kliknąć przycisk Yes (Tak) w tym oknie dialogowym. Rejon TANK-101 pojawi się na listach zawartości podsystemów Continuous Historian i Alarms and Events. Podsystem Continuous Historian będzie gromadził dane historyczne z modułów rejonu ciągu technologicznego TANK-101, natomiast podsystem Alarms and Events będzie zbierał komunikaty alarmowe i zdarzenia z tego rejonu. Kolejny krok to uaktywnienie gromadzenia historii na stacji roboczej.

Uaktywnienie gromadzenia danych historycznych ?

Uaktywnienie gromadzenia danych przy pomocy Continuous Historian:

1. W folderze stacji roboczej kliknąć podsystem Continuous Historian. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć Properties (Właściwości).

3. Kliknąć pole wyboru Enabled (Uaktywnione). 4. Kliknąć zakładkę Advanced (Zaawansowane).

Zbieranie i prezentacja danych

121


Na tej zakładce można określić maksymalną wielkość i maksymalny zakres czasu dla bazy danych aplikacji Continuous Historian oraz wielkość plików danych historycznych. Można również zainicjować automatyczny eksport danych historycznych przez uaktywnienie tej funkcji i ustawienie poprawnej ścieżki dostępu do katalogu na stacji roboczej poza systemem DeltaV. W tej chwili nie będą tutaj dokonywane żadne zmiany. 5. Kliknąć OK.

?

Uaktywnienie gromadzenia danych przez podsystem Alarms and Events:

1. W folderze stacji roboczej kliknąć podsystem Alarms and Events. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Properties (Właściwości). Otwarte zostanie okno dialogowe Alarms and Events Properties (Właściwości komunikatów alarmowych i zdarzeń).

122

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


3. Kliknąć pole wyboru Enabled (Uaktywnione), jeśli nie zostało uprzednio zaznaczone. 4. Kliknąć zakładkę Advanced (Zaawansowane). 5. W polu Current Event History Data Set Total Storage Target (Aktualny całkowity obszar dla pliku danych historii zdarzeń) wpisać 250 MB. 6. Kliknąć OK.

Ładowanie stacji roboczej ?

Procedura ładowania stacji roboczej:

1. Wybrać stację roboczą, która ma zostać załadowana. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć Download (Ładuj) | ProfessionalPlus Station (Stacja ProfessionalPlus). 3. Przeczytać komunikat i, jeśli jesteśmy pewni, że wybrana stacja robocza nie jest zaangażowana w sterowanie procesem, kliknąć Yes (Tak), aby potwierdzić ten komunikat (zaakceptować domyślne opcje, aby zweryfikować konfigurację). 4. Otwarte zostanie okno informujące o postępie procesu ładowania i zawierające informacje o ewentualnych problemach wynikłych podczas tego procesu.

Zbieranie i prezentacja danych

123


5. Kliknąć przycisk Close (Zamknij) w celu zamknięcia tego okna. Rejon TANK-101 został przyporządkowany do podsystemów Continuous Historian i Alarms and Events, zostało uaktywnione zbieranie danych historycznych i historii zdarzeń na stacji roboczej oraz została załadowana stacja robocza. Teraz aplikacja Process History View zostanie wykorzystana do przeglądania danych historycznych.

Przeglądanie danych Do chwili obecnej zostały zdefiniowane dane, które powinny być gromadzone, a system otrzymał polecenie rozpoczęcia ich gromadzenia, zatem można teraz opracować wykresy pokazujące tendencje danych modułu i prezentować zdarzenia. System DeltaV udostępnia trzy typy dokumentów do prezentacji danych historycznych:

?

n

E +Chart (Zdarzenia i wykres) — pokazuje tendencje danych modułu w postaci wykresu oraz zdarzenia historyczne prezentowane w tabeli;

n

Chart — prezentuje wyłącznie tendencje danych modułu w postaci wykresu;

n

Event — prezentuje wyłącznie zdarzenia historyczne prezentowane w tabeli.

Uruchomienie aplikacji Process History View:

1. Kliknąć Start | DeltaV | Operator | Process History View. 2. Wybrać File (Plik) | New (Nowy). 3. Kliknąć przycisk E +Chart w oknie dialogowym New (Nowy). Otworzy się okno dialogowe Configure Chart (Konfiguruj wykres).

124

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


4. Kliknąć przycisk Add (Dodaj) i następnie kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj) w oknie dialogowym Parameter Reference Entry (Wprowadzanie adresów parametrów). 5. W polu Object Type (Typ obiektu) wybrać Module Parameters (Parametry modułu) i w rejonie TANK-101 wyszukać FIC-101/PID1/PV.CV w celu uzyskania wykresu wartości natężenia przepływu na wylocie ze zbiornika.

6. Kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym Parameter Reference Entry (Wprowadzanie adresów parametrów). 7. W oknie dialogowym Configure Chart (Konfiguruj wykres) kliknąć przycisk Add (Dodaj) i wyszukać LI-101/AI1/PV.CV w celu uzyskania wykresu wartości poziomu w zbiorniku. 8. Kliknąć OK. 9. Kliknąć pole wyboru New Axis (Nowa oś) dla LI-101/AI1/PV.CV.

10. Kliknąć zakładkę Multiple Y-Axes (Wielokrotna oś Y). Zbieranie i prezentacja danych

125


11. W polu Axes Styles (Style osi) kliknąć strzałkę w dół i wybrać 50/50 w celu utworzenia dwu skal dla osi Y.

12. Kliknąć zakładkę Configure Chart (Konfiguruj wykres) i w polu Title (Tytuł) wprowadzić MYGRAPH jako nagłówek wykresu. 13. Zamknąć okno dialogowe Configure Chart (Konfiguruj wykres) klikając przycisk OK. Pojawi się wykres prezentujący tendencje dla dwóch wielkości (parametrów) oraz zdarzenia, które wystąpiły w rejonie TANK-101.

Aplikacja Process History View posiada wiele opcji konfiguracji wykresów oraz opcji filtrowania zdarzeń, które zostały opisane w systemie pomocy online.

Wskazówka

Kliknąć Trend (Tendencja) | Plot Method (Metoda sporządzania) w celu dokonania zmian stylu linii. 14. Zamknąć aplikację Process History View.

126

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Rozdział 8

Konfigurowanie sieci, ładowanie I przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników Po wykonaniu fizycznych połączeń urządzeń konieczne jest skonfigurowanie sprzętu tak, by system DeltaV mógł powiązać w jedną całość kontrolery, stacje robocze i podsystemy I/O i aby mogły one pracować pod kontrolą oprogramowania systemu. Po skonfigurowaniu pierwszej stacji roboczej konieczne jest zdefiniowanie kont użytkowników przy pomocy aplikacji DeltaV User Manager; jej opis został podany w dalszej części niniejszego rozdziału.

Ważne

Pierwszy użytkownik musi logować się do systemu korzystając z konta administratora. Domyślnym hasłem dla tego konta jest deltav (pisane małymi literami). Pierwszą rzeczą, którą użytkownik musi wykonać, jest zmiana hasła dla tego konta. Zmiana hasła konta administratora musi zostać wykonana na wszystkich stacjach roboczych grupy - nowe hasło musi być takie samo dla wszystkich tych stacji. Następnie administrator powinien skonfigurować stację roboczą ProfessionalPLUS, załadować i przypisać licencje oraz załadować dane konfiguracyjne danej stacji. W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowana procedura konfigurowania w ęzłów kontrolera i stacji roboczej oraz podsystemu I/O. Przed p rzystąpieniem do konfigurowania sprzęt systemu musi by połączony i musi działać. Informacje dotyczące fizycznej instalacji sprzętu systemu podane są w podręczniku "Instalacja systemu sterowania DeltaV" (Installing Your DeltaV Digital Automation System). Rozmieszczenie kontrolerów, stacji roboczych i podsystemów I/O w strukturze systemu sterowania DeltaV przedstawiono na poniższej ilustracji. Podane tam liczby podają typową sekwencję konfigurowania sprzętu systemu.

2. 3.

Konfigurowanie kart I/O i uaktywnienie

1.

Konfigurowanie stacji roboczej ProfessionalPLUS. To jest to etap, w którym zostanie przeprowadzona konfiguracja

Konfigurowanie stacji roboczych systemu DeltaV System DeltaV zawiera aplikację Workstation Configuration (Konfigurowanie stacji roboczych), przy pomocy której krok po kroku można realizować procedurę konfigurowania stacji roboczych. Aplikacja ta musi zostać uruchomiona, gdy dana stacja jest po raz pierwszy użyta jako stacja robocza systemu DeltaV. Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

127


Najpierw należy skonfigurować stację roboczą ProfessionalPLUS. W systemie sterowania DeltaV może być tylko jedna stacja ProfessionalPLUS. Jeśli w systemie występują inne stacje robocze, które muszą zostać skonfigurowane, to dane konfiguracyjne urządzeń należy zapisać na dyskietce (na stacji roboczej ProfessionalPLUS) i użyć ich podczas konfigurowania tych stacji. Poszczególne kroki, które należy wykonać podczas konfigurowania stacji ProfessionalPLUS, zależą od wybranych opcji konfiguracyjnych. Zaleca się, by podczas konfigurowania stacji roboczej korzystać z systemu pomocy online. Dostęp do tych dodatkowych informacji można uzyskać klikając przycisk Help (Pomoc) lub korzystając z systemu pomocy kontekstowej. Większość ekranów aplikacji nie wymaga dodatkowych wyjaśnień i nie sprawia trudności w ich wypełnianiu. Właściwie konfigurowanie stacji roboczej ProfessionalPLUS wymaga zadeklarowania stacji roboczej jako stacji ProfessionalPLUS(z tą samą nazwą jaką miała jako stacja robocza) oraz dokonania ustawień sieci systemu. Konfigurowanie innych stacji roboczych obejmuje kilka dodatkowych kroków. Po skonfigurowaniu stacji roboczych należy załadować i przyporządkować licencje oraz załadować stacje robocze korzystając z DeltaV Explorer.

Dostęp do aplikacji DeltaV Workstation Configuration Przy pierwszym uruchomieniu stacji roboczej aplikacja DeltaV Workstation Configuration jest uruchamiana automatycznie. Jeśli podczas pierwszego uruchomienia stacji roboczej nie zostanie przeprowadzone jej konfigurowanie, to aplikację trzeba będzie uruchomić ręcznie z grupy programów systemu DeltaV. Przed skonfigurowaniem stacji roboczej nie jest możliwa praca z systemem DeltaV.

?

Uruchomienie aplikacji Workstation Configuration:

1. Kliknąć Start | DeltaV | Installation | DeltaV Workstation Configuration. Pojawi się ekran startowy aplikacji.

128

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


2. Kliknąć przycisk Help (Pomoc), aby zapoznać się z aplikacją, a następnie kliknąć przycisk Next (Dalej), aby rozpocząć konfigurację. 3. Wybrać stację roboczą ProfessionalPLUS i kliknąć Next (Dalej). Aplikacja Workstation Configuration przeprowadzi użytkownika przez proces konfigurowania stacji ProfessionalPLUS. Należy pamiętać o możliwości zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konfigurowania stacji ProfessionalPLUS dostępnymi w systemie pomocy online.

Ważne

Jeśli stacja robocza została już skonfigurowana, to nie należy ponownie przeprowadzać tej procedury. Aplikacja Workstation Configuration dokonuje ustawienia danych konfiguracyjnych sieci systemu i zakłada startową bazę danych, w której przechowywane są dane konfiguracyjne systemu DeltaV. Realizacja tego procesu może zająć kilka minut. Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji należy ponownie uruchomić komputer.

Licencje na oprogramowanie systemu DeltaV Zanim będzie można załadować oprogramowanie systemu DeltaV, konieczne jest podłączenie identyfikatora systemu do stacji ProfessionalP LUS, załadowanie licencji na stacji ProfessionalP LUS z dyskietki oraz przyporządkowanie licencji do stacji roboczych i kontrolerów podłączonych do sieci systemu. Przed przystąpieniem do ładowania i przyporządkowania licencji zaleca się zapoznanie z podanymi w dalszej części rozdziału informacjami na temat licencji na oprogramowanie systemu DeltaV.

Oprogramowanie systemowe Główne wersje oprogramowania systemowego wymagają licencji. Główna wersja to taka, w której pierwsza cyfra numeru wersji zmienia się w stosunku do poprzedniej wersji. Licencja głównej wersji jest niezbędna podczas instalowania kolejnej wersji głównej lub podczas pierwszej instalacji oprogramowania systemowego. Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

129


Oprogramowanie kontrolera Oprogramowanie kontrolera dla systemów sterowania procesem ci ągłym jest licencjonowane poprzez cztery licencje ogólnosystemowe bazujące na podsystemach I/O. Dla systemów sterowania procesem wsadowym dodawana jest piąta licencja; jest to licencja Advanced Unit Management (Zaawansowane zarządzanie urządzeniami). Licencje ogólnosystemowe są przyporządkowane do stacji roboczej ProfessionalPLUS i określają zarówno funkcjonalność dostępną w każdym kontrolerze w systemie, jak i potencjalną wielkość systemu. Wielkość systemu wyraża się w znacznikach sygnału urządzenia (DST). Podczas kupowania licencji kontrolera koniecznie należy rozumieć różnicę pomiędzy czterema licencjami bazującymi na podsystemach I/O. Są to: •

Discrete Monitor Input (Wejście monitora sygnałów dyskretnych);

Discrete Control Output (Wyjście sterowania dyskretnego);

Analog Monitor Input (Wejście monitora sygnałów analogowych);

Analog Control Output (Wyjście sterowania analogowego).

Dla kontrolerów zainstalowanych w systemie należy określić rozmiary DST dla czterech licencji bazujących na podsystemach I/O, zliczając liczbę wejść dyskretnych, wyjść dyskretnych, wejść analogowych i wyjść analogowych niezbędnych dla systemu sterowania użytkownika. Należy kupować licencje z rozmiarem DST równym lub większym niż sumaryczna liczba sygnałów wejściowych lub wyjściowych, które dana licencja reprezentuje. Na przykład, zakup licencji 100-DST Discrete Monitor Input umożliwia podłączenie do kontrolerów do 100 dyskretnych sygnałów wejściowych. Z kolei zakup licencji 100-DST Analog Control Output umożliwia pozyskanie z kontrolera (kontrolerów) do 100 analogowych sygnałów wyjściowych. Licencje umożliwiają wejście lub wyjście sygnałów poprzez konwencjonalne I/O, magistralę I/O lub interfejs szeregowy. Bardziej szczegółowe definicje licencji ogólnosystemowych dla kontrolerów podane zostały w zakładce Books Online. Jeśli system ma sterować procesem wsadowym, to należy wybrać licencję Advanced Unit Management z rozmiarem DST równym liczbie DST wykorzystanej dla klasy urządzeń. Przy wyborze licencji dla stacji ProfessionalPLUS należy również podać sumaryczną liczbę DST (sumę wszystkich DST związanych z czterema licencjami bazującymi na podsystemach I/O).

Oprogramowanie stacji roboczej Podczas instalowania oprogramowania systemu DeltaV na komputerze PC lub serwerze, kreator instalacji umożliwia określenie tego komputera lub serwera jako jednego z trzech typów węzłów: ProfessionalPLUS, Operator lub Application. Po zainstalowaniu oprogramowania można określić funkcjonalność i wielkość stacji przy pomocy licencji na oprogramowanie. Klucze licencyjne są grupowane w zestawy oprogramowania. Każdy zestaw umożliwia korzystanie z określonej funkcji i aplikacji zgodnie z definicją podaną w kartach katalogowych produktów. W poniższej tabeli określono, który zestaw oprogramowania może zostać przyporządkowany do każdego z trzech typów węzłów: Tabela 8-1 Przyporządkowanie zestawów licencji do stacji roboczych

130

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Typ węzła stacji roboczej

Obsługiwany zestaw oprogramowania

Stacja ProfessionalPLUS

ProfessionalPLUS

Stacja Operator

Base, Maintenance, Professional, and Operator

Stacja Application

Application

Po zainstalowaniu zestawów licencji można zainstalować licencje dodatków i rozszerzeń. Licencje dodatków pozwalają na dodanie pewnych własności lub funkcjonalności do licencji podstawowej, natomiast licencje rozszerzeń zwiększają wydajność istniejących własności licencji podstawowej.

Kontrolery redundantne Każda para kontrolerów redundantnych wymaga oddzielnej licencji kontrolera redundantnego.

Ładowanie i przyporządkowanie licencji Do ładowania licencji z CD (zamieszczonego w Pakiecie Licencyjnym), a następnie przypisania licencji do węzłów, należy wykorzystać aplikację DeltaV Explorer zainstalowaną na stacji ProfessionalP LUS.

Wskazówka

Przedtem należy się upewnić, że identyfikator systemu (również zamieszczony w Pakiecie Licencyjnym) został zainstalowany na stacji ProfessionalPLUS oraz że przygotowany jest CD z licencjami. Aby sprawdzić, czy zainstalowany został identyfikator systemu, należy wybrać Help (Pomoc) | About (O systemie) w jakiejkolwiek aplikacji systemu DeltaV na każdej stacji roboczej.

Ładowanie licencji Ze stacji ProfessionalPLUS: 1. Uruchomić aplikację DeltaV Explorer klikając Start | DeltaV | Engineering | DeltaV Explorer. 2. Włożyć dysk CD do napędu CD lub DVD. 3. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać File (Plik) | Licensing (Licencjonowanie) | Load License File (Ładuj plik licencji). Otworzy się okno dialogowe License File (Plik licencji).

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

131


Wskazówka

Można również wybrać System Configuration (Konfiguracja systemu) /Setup (Ustawienia) /Licenses (Licencje) w lewym oknie aplikacji Explorer, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Load License File (Ładuj plik licencji). 4. Wybrać plik licencji i kliknąć Open (Otwórz). 5. Przeczytać warunki podane w oknie dialogowym Terms and Conditions (Warunki licencji) i, jeśli użytkownik wyraża na nie zgodę, wprowadzić wymagane dane i kliknąć Next (Dalej). Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki licencji, to płytę CD i identyfikator systemu należy zwrócić do firmy Emerson Process Management. 6. Wypełnić pola okna dialogowego User Contact Information (Dane kontaktowe użytkownika) i kliknąć Next (Dalej). 7. Wypełnić pola okna dialogowego End User Company Information (Dane firmy użytkownika końcowego) i kliknąć Next (Dalej). 8. Przeczytać informacje podane w oknie dialogowym Registration (Rejestracja) i kliknąć Finish (Zakończ). 9. Licencje zostają załadowane do folderu License (Licencje). Folder ten znajduje się w System Configuration (Konfiguracja systemu) | Setup (Ustawienia) w lewym oknie aplikacji Explorer. Aby przeglądać licencje należy wybrać folder Licenses (Licencje).

132

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


10. Teraz można przystąpić do przyporządkowania licencji do węzłów.

Wskazówka

Należy rozważyć wykonanie kopii zapasowej pliku licencji. Kopię zapasową można wykonać wybierając File (Plik) | Licensing (Licencjonowanie) | Create License File (Utwórz plik licencji).

Komentarz Licencje zostaną wyeksportowane podczas eksportowania całego systemu DeltaV.

Przyporządkowanie licencji do węzłów Po załadowaniu licencji można przyporządkować je do węzłów (stacji roboczych i kontrolerów). Na ogół kontroler wymaga jednej licencji (chyba, że została wykupiona licencja rozszerzenia dla kontrolera), a stacja robocza wymaga jednej lub więcej licencji.

?

Przyporządkowanie licencji:

1. Wybrać węzeł, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Licensing (Licencjonowanie) | Assign License (Przyporządkuj licencję).

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

133


Otworzy się okno dialogowe, w którym podane są tylko licencje kompatybilne z danym węzłem. Ponieważ wybrany został węzeł kontrolera, lista zawiera wiele licencji, które są z nim kompatybilne, jak pokazano na poniższym rysunku.

2. Wybrać licencje, które mają zostać przyporządkowane do tego węzła i kliknąć OK.

?

Przeglądanie szczegółowych informacji o licencji:

1. Wybrać węzeł, dla którego chcemy przeglądać szczegółowe informacje o licencji i kliknąć prawym przyciskiem myszy. 2. Z menu kontekstowego wybrać Properties (Właściwości) i kliknąć zakładkę Licensing (Licencjonowanie).

134

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Na stronie Licensing Properties (Właściwości licencjonowania) pokazano przyporządkowane cechy licencji i liczbę tych cech (DST, pozycji i urządzeń) skonfigurowanych dla danego węzła. 3. Szczegółowe dane o licencjonowanych cechach zawartych w każdej licencji można przeglądać po kliknięciu przycisku Licensing Details (Szczegóły licencjonowania). Przyporządkowania licencji można dokonać również na dwa inne sposoby: 1. Otworzyć folder Licenses (Licencje) (ścieżka dostępu: System Configuration (Konfiguracja systemu) |Setup (Ustawienia)), przeciągnąć licencję z listy i upuścić ją we właściwym węźle. 2. Otworzyć folder Licenses (Licencje) (ścieżka dostępu: System Configuration (Konfiguracja systemu) |Setup (Ustawienia)) i do przyporządkowania licencji wykorzystać menu kontekstowe. Menu kontekstowe rozwija się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Komentarz Podczas przeciągania licencji z foldera Licenses (Licencje) do węzła, należy wybrać odpowiednią licencję z całej puli licencji. Jeśli licencje są przyporządkowywane przy pomocy menu kontekstowego, udostępniana jest lista węzłów kompatybilnych z daną licencją. Po przyporządkowaniu licencji można załadować dane konfiguracyjne do stacji roboczych lub kontrolerów.

Ładowanie stacji roboczej ProfessionalPLUS Po zakończeniu konfigurowania stacji roboczej i przyporządkowaniu licencji należy załadować dane konfiguracyjne. Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że identyfikator systemu został zainstalowany w stacji roboczej ProfessionalPLUS.

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

135


?

Procedura ładowania danych konfiguracyjnych stacji roboczej:

1. Uruchomić aplikację DeltaV Explorer klikając Start | DeltaV | Engineering | DeltaV Explorer. 2. W folderze Control Network (Sieć systemu) wybrać żądaną stację roboczą, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać Download (Ładuj) | ProfessionalPlus Station (Stacja ProfessionalPlus).

3. Przeczytać komunikat i, jeśli jesteśmy pewni, że stacja nie jest zaangażowana w sterowanie procesem, kliknąć Yes (Tak), aby potwierdzić komunikat, a następnie zaakceptować dane domyślne w oknie dialogowym Confirm Download (Potwierdź ładowanie). Otwarte zostanie okno, w którym pokazany jest postęp ładowania i ewentualne informacje o napotkanych podczas ładowania problemach. 4. Jeśli pojawi się okno komunikatu Configuration Check Results (Wyniki sprawdzenia konfiguracji) kliknąć Download Anyway (Ładuj mimo wszystko), by kontynuować proces ładowania. Ponieważ nie zostały przypisane urządzenia I/O, prawdopodobnie wyświetlonych zostanie kilka komunikatów konfiguracyjnych.

136

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


5. Kliknąć Close (Zamknij) w celu zamknięcia okna dialogowego Download (Ładuj).

Konfigurowanie innych stacji roboczych Przed rozpoczęciem konfigurowania stacji roboczych za pośrednictwem aplikacji DeltaV Explorer należy dodać ich nazwy do sieci systemu. Następnie na stacji ProfessionalPLUS przygotować dyskietkę konfiguracyjną do konfigurowania pozostałych stacji roboczych. Przed uruchomieniem aplikacji Workstation Configuration, stacja ProfessionalPLUS i pozosta łe stacje robocze muszą być podłączone do sieci systemu. Aby stacja robocza mogła zostać poprawnie załadowana, musi ona mieć możliwość komunikowania się ze stacją ProfessionalPLUS. Na stacji ProfessionalPLUS należy wykonać następujące kroki:

?

Dołączenie stacji roboczej do aplikacji DeltaV Explorer:

1. Uruchomić aplikację DeltaV Explorer na stacji ProfessionalPLUS. 2. Wybrać folder Control Network (Sieć systemu) i kliknąć prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu kontekstowego wybrać New (Nowy) | Operator Station (Stacja Operator).

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

137


Otworzy się okno dialogowe Node Properties (Właściwości węzła).

4. Na zakładce General (Ogólne) podać nazwę dla stacji Operator. 5. Zaakceptować ustawienia domyślne i kliknąć OK. 6. W folderze Control Network (Sieć systemu) pojawi się nowy węzeł stacji roboczej.

Ważne

138

W przypadku zdalnych stacji roboczych nazwa węzła stacji roboczej musi być taka sama jak nazwa komputera w systemie Windows. Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Komentarz W ustawieniach domyślnych węzeł nowej stacji roboczej jest zdefiniowany jako redundantny. Jeśli stacja ta ma być stacją simpleks, to należy cofnąć zaznaczenie pola wyboru Enable network redundancy for this node (Uaktywnij redundancję sieci dla tego węzła).

?

Przygotowanie dyskietki konfiguracyjnej:

Jeśli dyskietka konfiguracyjna nie będzie tworzona zaraz po dołączeniu stacji roboczej do aplikacji DeltaV Explorer, to później konieczne będzie uruchomienie tej procedury ręcznie. Na stacji roboczej ProfessionalPLUS należy wykonać podane poniżej kroki. Do zapisania pliku konfiguracyjnego niezbędne będzie włożenie do napędu niezapisanej dyskietki. 1. Uruchomić aplikację DeltaV Explorer, jeśli nie jest jeszcze uruchomiona. 2. Włożyć niezapisaną dyskietkę do napędu A:. 3. Wybrać folder Physical Network (Sieć) i kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Otwarte zostanie menu kontekstowe. 4. Z menu kontekstowego wybrać opcję Create Station Configuration File (Utwórz plik konfiguracyjny stacji roboczej). Otwarte zostanie okno dialogowe, umożliwiające podanie nazwy pliku i napędu, na którym ma zostać zapisany. Domyślną nazwą pliku jest DevData.cfg, a domyślnym napędem jest napęd A:.

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

139


5. Kliknąć Save (Zapisz).

?

Konfigurowanie innych stacji roboczych:

Podane poniżej kroki należy wykonać podczas konfigurowania innych stacji roboczych. 1. Uruchomić aplikację Workstation Configuration klikając Start | DeltaV | Installation | DeltaV Workstation Configuration. 2. Na ekranie startowym kliknąć Next (Dalej). 3. Wybrać Other Workstation (Inna stacja robocza) i kliknąć Next (Dalej). Aplikacja Workstation Configuration prowadzi użytkownika przez proces konfigurowania stacji roboczej. Należy pamiętać o zapoznaniu się z informacjami podanymi w systemie pomocy online. Realizacja tego procesu może zająć kilka minut. Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli jest więcej stacji roboczych do skonfigurowania, to dyskietkę należy przełożyć do kolejnej stacji i powtórzyć procedurę. Po zakończeniu konfigurowania należy załadować dane konfiguracyjne stacji roboczych. Na każdym z komputerów należy wykonać procedurę ładowania zgodnie z opisem podanym w podrozdziale “ Ładowanie stacji roboczej ProfessionalPLUS “.

Konfigurowanie węzła kontrolera System DeltaV umożliwia konfigurowanie kontrolerów i podsystemów I/O przed instalacją urządzeń. Konfigurując obszar zablokowany kontrolera większość zadań związanych z konfigurowaniem urządzeń można wykonać w trybie off-line. Po zainstalowaniu kontrolera można go w prosty sposób przyporządkować do odpowiedniego obszaru zablokowanego. Informacje dotyczące podłączenia sprzętu podane zostały w podręczniku "Instalacja systemu sterowania DeltaV". Po włączeniu zasilania systemu, wszystkie fizycznie podłączone kontrolery są wykrywane przez system DeltaV i ich lista prezentowana jest w folderze Decommissioned Controllers (Kontrolery wyłączone z eksploatacji). W tym momencie, korzystając z techniki przeciągnij i upuść, można przenieść je do sieci systemu lub do odpowiedniego obszaru zablokowanego kontrolera, który został wcześniej skonfigurowany dla danego kontrolera. 140

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


W celu realizacji procedur szkoleniowych podanych w rozdziałach 3-7 niniejszego podręcznika można zdefiniować obszar zablokowany kontrolera o nazwie CTLR1, a następnie skonfigurować dla niego kanały I/O zgodnie z instrukcjami podanymi w kolejnym podrozdziale.

?

Utworzenie obszaru zablokowanego kontrolera:

1. Uruchomić aplikację DeltaV Explorer na stacji roboczej ProfessionalPLUS. 2. Wybrać folder Control Network (Sieć systemu) i kliknąć prawym przyciskiem myszy. 3. Z menu kontekstowego wybrać New (Nowy) | Controller (Kontroler).

Do sieci systemu zostanie dodany nowy kontroler o nazwie NODE1. Nazwa ta pojawi si ę w ramce edycyjnej w prawym oknie aplikacji DeltaV Explorer, gotowa do zmiany. 4. Zmienić nazwę kontrolera na taką, by miała jakieś merytoryczne znaczenie z punktu widzenia systemu sterowania. Dla realizacji procedur szkoleniowych zawartych w tym podręczniku należy go nazwać CTRL1.

Komentarz Czerwony znak X obok kontrolera oznacza, że nie można nawiązać z nim komunikacji.

?

Przeglądanie właściwości kontrolera:

Poniżej podano instrukcje ogólne, które nie są częścią procedur szkoleniowych związanych z realizacją przykładowego systemu sterowania. Jeśli do systemu jest podłączony kontroler i podsystem I/O, to jest małe prawdopodobieństwo, że spełnione zostaną wymagania dla przykładowego systemu. 1. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać System Configuration (Konfiguracja systemu) | Physical Network (Sieć) | Control Network (Sieć systemu) | obszar zablokowany kontrolera. 2. Z menu kontekstowego wybrać Properties (Właściwości). Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

141


Otworzy się przedstawione na poniższym rysunku okno dialogowe Properties (Właściwości).

3. W polu Associate Alarms & Events with Area (Powiąż alarmy i zdarzenia z rejonem) wybrać rejon, z którym mają być powiązane alarmy i zdarzenia oraz zaznaczyć pola wyboru wymagane dla danego systemu. Nie jest konieczne podawanie danych w obszarze zatytułowanym Model/Software Revision (Model/Wersja oprogramowania). Zaakceptować wartości domyślne. Podczas ładowania system DeltaV aktualizuje dane podane w tym obszarze tak, że są one zgodne z modelem kontrolera i wersją oprogramowania zainstalowanymi w systemie.

?

Lokalizowania i konfigurowanie kontrolera:

Poniżej podano instrukcje ogólne, które nie są częścią procedur szkoleniowych związanych z realizacją przykładowego systemu sterowania. Jeśli do systemu jest podłączony kontroler i podsystem I/O, to jest małe prawdopodobieństwo, że spełnione zostaną wymagania dla przykładowego systemu. 1. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać System Configuration (Konfiguracja systemu) | Physical Network (Sieć) | Decommissioned Nodes (Węzły wyłączone z eksploatacji). 2. W prawym okienku aplikacji DeltaV Explorer wybrać wycofany z eksploatacji kontroler.

142

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


3. Przy pomocy techniki przeciągnij i upuść przenieść wycofany z eksploatacji kontroler do foldera Control Network (Sieć systemu) lub do odpowiedniego obszaru zablokowanego kontrolera. • Jeśli wycofany z eksploatacji kontroler przenoszony jest do foldera Control Network (Sieć systemu), to otwarte zostaje okienko dialogowe Properties (Właściwości), umożliwiając wprowadzenie jego nazwy. Następnie pojawia się pytanie, czy ma rozpocząć się procedura auto-wykrywania kart I/O. Dla nowego kontrolera, dla którego nie została wykonana procedura konfigurowania, na ogół należy odpowiedzieć Yes (Tak). • Jeśli wycofany z eksploatacji kontroler przenoszony jest do obszaru zablokowanego kontrolera, na przykład CTRL1, pojawi się pytanie, czy ma rozpocząć się procedura auto-wykrywania kart I/O. Jeśli zostały skonfigurowane karty I/O dla obszaru zablokowanego kontrolera (ta procedura zostanie opisana w kolejnym podrozdziale), to należy odpowiedzieć No (Nie). Jeśli podana zostanie odpowiedź Yes (Tak), automatycznie wykryte karty zostaną porównane z tymi, które zostały skonfigurowane i udostępniona zostanie informacja o ewentualnych rozbieżnościach. Możliwa jest zamiana jakiegokolwiek pustego slotu na automatycznie wykrytą kartę. Przy zamianie kart, dla których procedura automatycznego wykrywania znalazła rozbieżności, należy usunąć kartę skonfigurowaną.

Komentarz Można również przywrócić kontroler do eksploatacji przy pomocy opcji Commission (Przekaż do eksploatacji) z menu kontekstowego. Menu kontekstowe można otworzyć ustawiając wskaźnik na folderze Control Network (Sieć systemu) lub na kontrolerze i klikając prawym przyciskiem myszy. Wskazówka

Ważne

Można zlokalizować wycofany z eksploatacji kontroler i sprawdzić komunikację z nim w następujący sposób: wybrać kontroler, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties (Właściwości). Wybrać zakładkę Controller (Kontroler) i na niej zaznaczyć pole Flash lights (Zaświeć lampki sygnalizacyjne) - spowoduje to równoczesne zaświecenie wszystkich lampek sygnalizacyjnych kontrolera. Następnie zaznaczyć Stop flashing (Zgaś lampki sygnalizacyjne) i kliknąć OK - okno dialogowe zostanie zamknięte. Kontroler można wycofać z eksploatacji - w tym celu należy wybrać kontroler, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Decommission (Wyłącz z eksploatacji). Nazwa kontrolera będzie nadal wyświetlana w lewym okienku aplikacji DeltaV Explorer. Ten zablokowany obszar kontrolera nadal zawiera dane konfiguracyjne, takie jak znaczniki urządzeń I/O i przypisane moduły. Nie należy usuwać obszaru zablokowanego kontrolera. Usunięcie tego obszaru powoduje

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

143


usunięcie również konfiguracji I/O, włączając w to wszelkie znaczniki urządzeń przyporządkowane do I/O kontrolera.

Konfigurowanie kanałów I/O Kolejne zadanie polega na skonfigurowaniu kanałów I/O. Procedura konfigurowania kanałów I/O składa się z kilku kroków. Najpierw, korzystając z aplikacji DeltaV Explorer, należy albo wykryć karty I/O, korzystając z procedury automatycznego wykrywania, albo zdefiniować obszary zablokowane kart. Następny krok to uaktywnienie kanałów na kartach i zdefiniowanie znaczników urządzeń dla każdego kanału. Znaczniki urządzeń są to nazwy, które oprogramowanie systemu DeltaV wykorzystuje w modułach sterowania do identyfikacji urządzeń wejścia i wyjścia oraz urządzeń, takich jak przetworniki pomiarowe, zawory itd. W przykładowym systemie sterowania opróżnianiem zbiornika zainstalowano cztery karty I/O w następującej kolejności: karta AI (Wejść analogowych), karta AO (Wyjść analogowych), Karta DI (Wejść dyskretnych) oraz karta DO (Wyjść dyskretnych). Jeśli ćwiczenia realizowane są na skonfigurowanym systemie, to może okazać się, że karty I/O nie zostały zainstalowane w takiej kolejności. Może się również zdarzyć, że w systemie nie będzie niektórych z tych kart. Zatem, aby było możliwe wykonanie procedur szkoleniowych z zakresu konfigurowania podsystemu I/O, musi zostać skonfigurowany obszar zablokowany kontrolera, tak jak to opisano w poprzednim podrozdziale. W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały kroki umożliwiające ogólne skonfigurowanie kart I/O. Każda karta I/O ma osiem kanałów, ale nie wszystkie z nich muszą być wykorzystane. Znaczniki urządzeń dla przykładowego procesu opróżniania zbiornika podane zostały w poniższej tabeli. Tabela 8-2 Znaczniki urządzeń dla przykładowego procesu opróżniania zbiornika Karta I/O

C01

8-kanałowa karta AI 4-20 mA HART

Kanał

Typ kanału

Znacznik urządzenia

Opis

CH01

Wejście analogowe

LT-1

Przetwornik poziomu

CH02

Wejście analogowe

FT-1

Przetwornik natężenia przepływu

C02

8-kanałowa karta AO 4-20 mA

CH02

Wyjście analogowe

FY-1

Zawór regulacyjny

C03

8-kanałowa karta DI 24 VDC z wejściami izolowanymi

CH01

Wejście dyskretne

XI-1

Kontakt potwierdzający silnika

CH02

Wejście dyskretne

LSC-1

Wyłącznik krańcowy zamknięty

CH01

Wyjście dyskretne

XV-1

Zawór sterujący

CH02

Wyjście dyskretne

ZX-1

Kontakt załączający silnik

C04

144

Typ karty I/O

8-kanałowa karta DO 24 VDC z układem high-side

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Na ogół w momencie definiowania węzła kontrolera, karty I/O zostały już załadowane i automatycznie wykryte przez system, można więc przejść do procedury konfigurowania pierwszego kanału pierwszej karty I/O. Jednakże, jeśli okaże się konieczne dodanie karty I/O lub obszaru zablokowanego, można posłużyć się poniższą procedurą.

?

Dodanie karty I/O (lub obszaru zablokowanego):

1. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać System Configuration (Konfiguracja systemu) | Physical Network (Sieć) | Control Network (Sieć systemu) | CTLR1 | I/O. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać New Card (Nowa karta). Otwarte zostanie okienko dialogowe New Card (Nowa karta). 3. Podać opis karty (na przykład Wejścia analogowe) i potwierdzić lub zmienić pozycję gniazda. 4. Z rozwijanej listy wybrać Card class (Klasę karty) (pierwsza karta jest kartą wejść analogowych). 5. Z drugiej rozwijanej listy wybrać Card type (Typ karty) (pierwsza karta to 8-kanałowa karta AI 4-20 mA HART).

6. Kliknąć OK. 7. Powtórzyć procedurę dodawania dla trzech pozostałych kart korzystając z danych z powyższej tabeli.

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

145


?

Konfigurowanie pierwszego kanału pierwszej karty I/O:

1. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać System Configuration (Konfiguracja systemu) | Physical Network (Sieć) | Control Network (Sieć systemu) | CTLR1 | I/O. W prawym oknie pojawi się lista kart I/O. 2.

Kliknąć przycisk I/O Configuration (Konfigurowanie I/O) na pasku narzędzi (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i z kontekstowego menu wybrać Configure I/O (Konfiguruj I/O)).

Otworzy się okno I/O Configuration (Konfigurowanie I/O), w którym wyświetlona jest lista 8 kanałów dostępnych na wszystkich kartach I/O. CH01 do CH08 są domyślnymi nazwami kanałów.

3. 146

Dla pierwszej karty (C01) wybrać CH01 - kanał pierwszy. Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


4. Dwukrotnie kliknąć CH01 (lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję Properties (Właściwości)). Otwarte zostanie okienko dialogowe Channel Properties (Właściwości kanału). 5. Zaznaczyć pole wyboru Enabled (Uaktywniony). 6. Wprowadzić opis kanału, na przykład: Przetwornik poziomu. 7. W polu Device Tag (Znacznik urządzenia) wprowadzić znacznik urządzenia, na przykład: LT-1. Okno dialogowe Channel Properties (Właściwości kanału) będzie wyglądało w następujący sposób:

8. Kliknąć OK.

?

Konfigurowanie pozostałych kart i kanałów:

1. Powtórzyć procedurę (kroki 3-8), podstawiając odpowiednie dane z tabeli.

Wskazówka

W celu uaktywnienia ciągłej grupy kanałów należy przytrzymać wciśnięty klawisz Shift, wybrać kanały, z menu kontekstowego wybrać Properties (Właściwości) i kliknąć Enable (Uaktywniony). W celu uaktywnienia pojedynczych kanałów, przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl., wybrać kanały, z menu kontekstowego wybrać Properties (Właściwości) i kliknąć Enable (Uaktywniony). Jeśli dostępna jest drukarka, to można wydrukować kopię konfiguracji I/O klikając przycisk Print (Drukuj) na pasku narzędzi. 2. Zamknąć okno I/O Configuration (Konfigurowanie I/O), klikając przycisk Close (Zamknij) w prawym górnym rogu (lub wybierając File (Plik) | Exit (Wyjście)).

Ładowanie danych konfiguracyjnych kontrolera Po skonfigurowaniu kart I/O i kanałów oraz przypisaniu licencji do kontrolera, w kolejnym kroku należy załadować dane konfiguracyjne do kontrolera (ten krok może zostać wykonany dla rzeczywistego kontrolera a nie dla obszaru zablokowanego kontrolera). Więcej informacji podano w rozdziale "Przyporządkowanie licencji do węzłów" na stronie 8-8. Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

147


Zaleca się, aby na systemie zaangażowanym w sterowanie procesem nie realizować szkolenia, w szczególności w zakresie procedur ładowania danych konfiguracyjnych, bez pełnego rozeznania wpływu wprowadzanych zmian na zachowanie się systemu.

?

Procedura ładowania danych konfiguracyjnych kontrolera:

1. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać kontroler, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Download (Ładuj) | Controller (Kontroler). 2. Czytać pojawiające się komunikaty i wybierać właściwe odpowiedzi. 3. Otwarte zostanie okno, w którym pokazany będzie postęp ładowania i ewentualnie informacja o powstałych podczas ładowania problemach. 4. Kliknąć Close (Zamknij).

Zakładanie pierwszego konta użytkownika Pierwszy użytkownik logujący się do systemu rozpoczyna pracę z domyślną nazwą użytkownika nazwą tą jest administrator. Użytkownik ten ma uprawnienia administratora domeny oraz pełny dostęp do funkcji systemu DeltaV takich, jak konfigurowanie sprzętu, konfigurowanie systemu sterowania, dokonywanie zmian w konfiguracji itd.

Ważne

Pierwszy użytkownik musi zalogować się do systemu korzystając z konta administratora. Domyślnym hasłem dla tego konta jest deltav (pisane małymi literami). Pierwszą rzeczą, którą administrator musi wykonać, jest zmiana hasła dla tego konta. Zmiana hasła konta administratora musi zostać wykonana na wszystkich stacjach roboczych - nowe hasło musi być takie samo dla wszystkich stacji. Następnie administrator konfiguruje stację roboczą ProfessionalPLUS i ładuje dane konfiguracyjne tej stacji. Zanim jakikolwiek inny użytkownik zaloguje się do systemu, trzeba przemyśleć kwestie związane ze schematem uprawnień użytkowników. Jeśli do systemu będzie miało dostęp więcej niż jeden czy dwóch użytkowników należy przemyśleć ograniczenia możliwości ich dostępu do zmiany konfiguracji systemu sterowania lub wykonywania ładowania danych konfiguracyjnych. Można ograniczyć możliwości wykonywania działań przez użytkowników zakładając dla nich konta i odpowiednio dobierając uprawnienia przy pomocy aplikacji User Manager (Zarządzanie użytkownikami).

Komentarz W systemie mogą być również zdefiniowane inne konta domyślne, na przykład Operator, Supervisor (Nadzorca), Maintainer (Konserwator) i Configure (Konfigurator). Domyślnymi hasłami dla tych kont są odpowiednio: DeltaVO1, DeltaVS1, DeltaVM1 i DeltaVC1.

?

Uruchomienie aplikacji DeltaV User Manager (Zarządzanie użytkownikami):

1. Jeśli użytkownik loguje się do systemu tuż po skonfigurowaniu stacji roboczej, to powinien korzystać z konta administratora. 2. Kliknąć Start | All Programs | DeltaV | Engineering | User Manager. Otworzy się okno startowe aplikacji User Manager.

148

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


W oknie wyświetlona zostanie lista domyślnych kont użytkowników: Administrator, DeltaVAdmin, DVBatchAdmin, Configure (Konfigurator), Operator, Supervisor (Nadzorca), Maintainter (Konserwator) oraz Guest (Gość). Tylko konto administratora ma pełne uprawnienia.

Ważne

Użytkownik nie powinien korzystać z kont DeltaVAdmin oraz DVBatchAdmin. Konta te zostały utworzone wyłącznie na wewnętrzne potrzeby systemu. Przy pomocy programu pomocniczego ServPwd.exe należy zmienić hasła dla tych kont. Program pomocniczy ServPwd.exe został opisany w zakładce DeltaV Books Online pod hasłami DeltaV User Manager oraz DeltaV Security. Więcej o aplikacji User Manager, w szczególności o tym, jak można ograniczyć prawa dostępu do rejonów i jak udzielić praw do konfigurowania/ładowania, można dowiedzieć się z systemu pomocy online. Dostępna jest również pomoc kontekstowa (związana z poszczególnymi polami). Można ją wywołać klikając przycisk What s This? (Co to jest?), a następnie klikając w określonym polu.

Dodawanie nowego konta użytkownika Poniższa procedura szczegółowo opisuje proces dodawania nowego konta użytkownika.

?

Procedura dodawania nowego konta u żytkownika:

1. Kliknąć File (Plik) | New (Nowy) | User (Użytkownik). Otwarte zostanie okno dialogowe New User (Nowy użytkownik).

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

149


2. Podać nazwę, na ogół tylko nazwisko, i korzystając z klawisza tabulatora lub klikając myszą przejść do następnego pola. Nie należy naciskać klawisza Enter lub klikać przycisku OK, aż do momentu wprowadzenia wszystkich danych dla zak ładanego konta użytkownika.

Komentarz Jeśli zostanie naciśnięty klawisz Enter to zostanie utworzone nowe konto użytkownika z wszystkimi ustawieniami domyślnymi dla systemu Windows i typu konta systemu DeltaV, bez uprawnień ładowania i konfigurowania. Uprawnienia te można dodać edytując właściwości konta użytkownika; w tym celu należy kliknąć na nazwę użytkownika i wybrać File (Plik) | Properties (Właściwości). 3. W polu Full Name (Pełna nazwa) podać pełną nazwę i klawiszem tabulacji przejść do następnego pola. 4. W polu Password (Hasło) należy wprowadzić hasło; hasło to należy podać osobie, która będzie korzystała z tego konta. 5. W kolejnym polu potwierdzić wprowadzone hasło. 6. Zaznaczyć oba typy kont (Account Types). Konta systemu DeltaV są kontami globalnymi. Konta systemu Windows obowiązują jedynie w ramach danej stacji roboczej. Konto użytkownika systemu DeltaV może być używane na danej stacji roboczej pod warunkiem, że zostało zdefiniowane również w systemie Windows na danej stacji. Konto użytkownika systemu DeltaV musi zostać zdefiniowane również w systemie Windows na każdej stacji roboczej, na której dany użytkownik będzie korzystał z systemu DeltaV. 7. Kliknąć zakładkę Advanced (Zaawansowane).

150

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


8. Wypełnić pola zakładki zgodnie z potrzebami środowiska eksploatacyjnego. 9. Jeśli dany użytkownik powinien mieć uprawnienia do ładowania i konfigurowania, to należy kliknąć zakładkę Keys (Klucze) i te uprawnienia dodać (zakładki zostały pokrótce opisane poniżej). 10. Kliknąć OK. 11. Zamknąć aplikację User Manager.

Zakładki Groups (Grupy) i Keys (Klucze) Zakładka Groups (Grupy) służy do przypisywania użytkownika do grupy użytkowników, którzy mają już określone uprawnienia. Zakładka Keys (Klucze) służy do nadawania lub ograniczania uprawnień dostępu do parametrów i pól modułów sterowania. Dostęp można zablokować na obszarze poszczególnych rejonów ciągu technologicznego lub na całym ciągu. Jeśli większość systemu została już skonfigurowana, to korzystanie z tych zakładek może okazać się niepotrzebne. W niektórych przypadkach może jednak być konieczne szczegółowe określenie zabezpieczeń i grup. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w systemie pomocy online.

Konfigurowanie sieci, ładowanie i przydział licencji oraz definiowanie kont użytkowników

151


Ładowanie stacji roboczej Po dokonaniu zmian przy pomocy aplikacji DeltaV User Manager, konieczne jest za ładowanie stacji roboczej.

?

Procedura ładowania stacji roboczej:

1. W aplikacji DeltaV Explorer wybrać stację roboczą, kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Download (Ładuj) | Setup Data (Dane konfiguracyjne). 2. Na pytanie "Do You want to continue?" (Czy chcesz kontynuować?) odpowiedzieć Yes (Tak). 3. Otwarte zostanie okno, w którym pokazany będzie postęp ładowania i ewentualnie informacja o powstałych podczas ładowania problemach. Gratulacje. Zakończona została część związana z konfigurowaniem sieci i definiowaniem kont użytkowników. Teraz można przystąpić do konfigurowania strategii procesu sterowania. Można zatem przejść do Rozdziału 3, “Wprowadzenie do aplikacji DeltaV Explorer”. Następnie możliwe będzie definiowanie rejonów ciągu technologicznego, które będą logicznym pojemnikiem dla strategii procesu sterowania oraz będą tworzyć moduły sterowania.

152

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Glosariusz Alarm

Komunikat alarmowy powiadamia operatora o zajściu jakiegoś zdarzenia. W systemie definiowane są warunki generowania komunikatu alarmowego oraz dźwięk, jaki może być wydawany w chwili zaistnienia zdarzenia. Na przykład, można określić komunikat alarmowy dla poziomu HIGH (Wysoki) dla określonej wielkości poziomu w zbiorniku i zadeklarować, że system powinien poinformować operatora wykonując określony plik WAV (audio).

Algorytm

Zbiór logicznych kroków dla rozwiązania problemu lub wykonania zadania. Algorytm modułu określa jego zachowanie.

Rejony

Logiczny podział systemu sterowania. Reprezentuje on wycinek ciągu technologicznego zlokalizowany w jednym miejscu lub główną funkcję systemu.

Books Online

Aplikacja systemu DeltaV obejmująca zawartość wszystkich drukowanych podręczników oraz teorię funkcjonowania systemu, planowanie konfiguracji oraz informacje szczegółowe o aplikacjach i ogólnosystemowe.

Blok złożony

Blok w algorytmie złożony z dwu lub więcej bloków. Blok złożony może zawierać bloki funkcyjne lub funkcje sekwencyjne.

Kontroler

Urządzenie systemu DeltaV realizujące algorytmy sterowania urządzeniami obiektowymi i transmitujące dane procesowe do stacji roboczej operatora.

Baza danych

Zbiór danych zorganizowanych tak, by umożliwić szybkie przeszukiwanie i wybieranie. Baza danych systemu DeltaV umożliwia dokonywanie zmian konfiguracji w trybie on-line i off-line.

Wycofanie z eksploatacji

Odłączenie, na ogół w celu wymiany uszkodzonego kontrolera. Powoduje ustawienie adresu na domyślny oraz zeruje konfigurację kontrolera. (W tym przypadku nie należy usuwać obszaru zablokowanego kontrolera zawierającego dane konfiguracyjne.)

Usuwanie usterek (Debug)

Wyszukiwanie i usuwanie problemów z zainstalowanym modułem przez krokową realizację algorytmu i sprawdzanie wartości zmiennych.

DeltaV Explorer

Narzędzie do nawigacji dające unikalny widok systemu sterowania. Umożliwia przeglądanie struktury hierarchicznej rejonów, węzłów i modułów oraz przemieszczanie się do różnych rejonów, węzłów i modułów. Explorer jest szczególnie przydatny do kopiowania i przenoszenia modułów do nowych węzłów przy pomocy techniki przenieś-i-upuść.

Znacznik sygnału urządzenia (DST)

Znacznik sygnału urządzenia zawiera Znacznik urządzenia oraz sygnał pochodzący od tego urządzenia.

Glosariusz

153


154

Stacja robocza systemu DeltaV

Komputer PC pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Jedna stacja robocza może obsługiwać do 512 kanałów I/O z czterech różnych kontrolerów.

Znacznik urządzenia

Znacznik urządzenia może reprezentować urządzenie pomiarowe, zawór lub inne urządzenie obiektowe w systemie sterowania DeltaV.

Autokształt

Obiekt graficzny przechowywany w bibliotece, używany do tworzenia formatek ekranowych w aplikacji DeltaV Operate. W systemie dostępnych jest wiele autokształtów reprezentujących moduły, urzdzenia lub cechy systemu.

Zdarzenie

Godne uwagi wydarzenie w systemie sterowania. Na ogół system powinien na nie zareagować i zapamiętać jego wystąpienie.

Blok funkcyjny

Logiczna jednostka oprogramowania definiująca zachowanie się algorytmu dla określonego modułu.

Diagram bloków funkcyjnych (FBD)

Diagram zawierający wiele bloków funkcyjnych.

Historia

Chronologiczne rekordy zdarzeń obejmujących dane konfiguracyjne i zmiany dokonywane w module. Do rekordu można się zwracać w celu pozyskiwania informacji o określonym przebiegu procesu produkcyjnego lub o partii produktu lub przejrzeć przebieg procesu produkcyjnego w porównaniu z wytycznymi jakościowymi lub regulacjami prawnymi.

Hub

Urządzenie sieciowe konsolidujące połączenia sieciowe i ustające marszruty dla komunikacji. Wszystkie urządzenia komunikacyjne w sieci bazującej na hubach są podłączone do jednego lub więcej hubów.

Wejście/Wyjście (I/O)

Odbiór i nadawanie sygnałów lub interfejsowanie sygnałów. Wejście, dla urządzeń obiektowych, obejmuje sprawdzanie i przetwarzanie sygnałów pochodzących od urządzeń obiektowych. Wyjście, dla urządzeń obiektowych, obejmuje konwersję poleceń w sygnały elektryczne przesyłane do urządzeń obiektowych.

Płyta montażowa I/O

Podzespół udostępniający zasilanie i połączenia komunikacyjne dla modułów interfejsowych systemu DeltaV i listew zaciskowych.

Biblioteka

Repozytorium obiektów, które są przeznaczone do wielokrotnego użytku. Biblioteka systemu DeltaV zawiera moduły, bloki funkcyjne, bloki złożone i inne obiekty opracowane przez użytkownika z przeznaczeniem do wielokrotnego użytku.

Moduł

Struktura w konfiguracji systemu przeznaczona do wielokrotnego użytku ukierunkowana na urządzenia ciągu technologicznego. Moduł wiąże ze sobą algorytmy, warunki, formatki, historię oraz inne cechy dla określonego urządzenia, zatem mogą być stosowane do opracowania strategii automatyzacji. Moduły biblioteczne posiadają wszystkie niezbędne cechy, mogą one zostać dostosowane do konkretnego zastosowania.

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Węzeł

Urządzenie (kontroler lub stacja robocza systemu DEltaV) podłączone do sieci systemu.

Otwarte łącze baz danych (ODBC)

Otwarty, niezależny od sprzedającego interfejs pozwalający programom na łączenie się z systemami zarządzania baz danych umożliwiając dostęp do różnorodnych komputerów PC, minikomputerów i systemów komputerowych typu mainframe.

Operator

Osoba zarządzająca i nadzorująca pracę ciągu technologicznego korzystając z aplikacji DeltaV Operate w trybie praca do śledzenia procesu i zmiany jego parametrów.

Parametr

Nazwa logicznej grupy danych jak na przykład SP lub PV. Każda pojedyncza wielkość w grupie jest nazywana polem. Użytkownik systemu, posiadający odpowiednie uprawnienia, może wpływać na przebieg procesu zmieniając parametry off-line lub on-line.

Proces

Kolekcja urządzeń i metod stosowanych w produkcji lub przy wytwarzaniu produktu.

Rekord

Kolekcja danych (takich jak data/czas, parametr, węzeł, rejon, poziom itp.) dla pojedynczego zdarzenia. Rekordy, które mogą być kopiowane, drukowane i eksportowane, w programie Process History View są prezentowane w postaci wierszy.

Diagram funkcji sekwencyjnej (SFC)

Diagram definiujący sekwencję zdarzeń składającą się z kroków, przejść i akcji.

Krok

Element diagramu funkcji sekwencyjnej zawierający zestaw akcji. Krok może być aktywny lub nieaktywny.

Nazwa zgodna z Uniwersalną konwencją nazewnictwa (UNC Universal Naming Convention)

Nazwa zgodna z Uniwersalną konwencją nazewnictwa jest stosowana w systemie DeltaV przy tworzeniu nazw lokalizacji (na przykład lokalizacje bazy danych lub główne komputery). Jest to pełna nazwa stosowana w systemie Windows dla zasobu sieciowego. Składnia nazwy zgodnej z UNC jest zgodna ze standardem \\nazwa komputera\nazwa udziału; gdzie: nazwa komputera jest nazwą fizycznego komputera, a nazwa udziału jest to nazwa współużytkowanego udziału na komputerze, na który wskazujemy lub do którego chcemy mieć wgląd. Nazwy zgodne z UNC dla katalogów lub plików mogą również zawierać ścieżkę dostępu w głąb współużytkowanego udziału o następującej składni: \\nazwa komputera\nazwa udziału\katalog\nazwa pliku.

Glosariusz

155


Indeks

A Adresy parametru w DeltaV Operate (tryb praca)

5-16

Alarm View (Widok komunikaty alarmowe) w Control Studio (Studio sterowania) 4-8 Algorytm definicja

1-2

Algorytm sterowany poleceniem definicja 1-3 Algorytm sterowany stanem definicja 1-3 Aplikacja Guardian

1-20

Autokształty 5-27 Auto-Update Service (Usługa automatycznej aktualizacji)

1-7

B Batch History View (Przeglądanie historii partii) 1-17 Batch Operator Interface (Interfejs operatora procesu wsadowego) Baza danych definicja

1-4

Biblioteka definicja

1-3

Blok Boolean Fan Input

4-37

Blok funkcyjny sterowania urządzeniem Bloki funkcyjne definicja 1-3 dodawanie do diagramu łączenie 4-29 Bloki warunków 4-37 usuwanie zbędnych Books Online

1-17

4-37

4-23

4-39

1-22

C Configuration Assistant (Asystent konfiguracji) 1-7 Continuous Historian Administration (Administracja danych historycznych)

1-8

Continuous Historian Excel Add-In (Dodatek MS Excel do aplikacji Continuous Historian) Control Studio (Studio sterowania) widoki 4-7

1-8, 4-7

Controller Upgrade Utility (Program modernizacji kontrolera) Czas sieciowy Indeks-156

1-20

1-19

3-8 Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Czas systemowy

3-8

D Dane konfiguracyjne instalowanie 8-34 Data Source Browser (Przeglądarka źródeł danych) DeltaV Explorer

5-17

3-1

DeltaV Explorer (Eksplorator systemu DeltaV) 1-10 nawigacja 3-3 opcje widoków 3-3 uruchamianie 3-2 DeltaV Neural (Sieci neuronowe)

1-14

DeltaV Operate 6-1 nawigacja 5-5 otwieranie w trybie praca 5-7 tryb konfigurowanie 1-10 tryb praca 1-17 DeltaV Predict (DeltaV Predykcja) Diagnostics (Diagnostyka)

1-14

1-18

Diagram funkcji sekwencyjnej definicja 1-3 tworzenie 4-49

2-3

Diagram View (Widok diagramy) Control Studio (Studio sterowania)

4-8

Display History (Historia wyświetlania) definiowanie w pliku user.glb 5-5 Dodatek MS Excel

1-20

Dodawanie historii do zestawu

4-28

Dodawanie kont użytkowników 8-29 Domyślne konta użytkowników 8-30 Dyskietka konfiguracyjna tworzenie 8-16 Działania w SFC kwalifikator 4-54 rodzaj 4-54

E Expression Editor (Edytor wyrażeń) określanie działań SFC 4-55

4-40

F FIC-101 modyfikowanie 4-32 tworzenie 4-32 Filtrowanie parametrów FlexLock

1-12

Folder licencji lokalizacja

8-8

Formatka główna Indeks

4-9, 4-13

4-17 Indeks

-157


Formatka przeglądowa

5-4

Formatka szczegółowa

4-17

Formatki 5-1 ustawianie poprzedniej i następnej zmiana koloru tła 5-15

5-36

Formatki ekranowe tworzenie 5-1

G Graphics wizard (Kreator formatek) patrz Aurokształty Gromadzenie danych historycznych

7-1

H Hasło domyślne 8-1, 8-29 Hasło domyślne 8-1, 8-29 Hierarchia formatek

5-3

Hierarchy View (Widok struktura hierarchiczna) Control Studio (Studio sterowania) 4-8 Historia formatek głównych

6-4

I Identyfikator systemu

1-2

identyfikator systemu.

8-11

Inspect with InSight (Przegląd z InSight) Instalowanie dane konfiguracyjne

1-15

8-34

J Jednostki techniczne ustalanie dla modułu LI-101

4-26

K Kanały I/O konfigurowanie Karta I/O dodawanie

8-22

8-24

Kolor tła formatek

5-15

Komunikat alarmowy definicja 1-4 Komunikaty alarmowe modyfikowanie 4-35 potwierdzanie 6-10 Końcowe kroki dla modułów sterowania Konfiguracja stacji roboczych rozpoczynanie 8-3 Konfigurowanie dodatkowe stacje robocze Indeks-158

4-17

1-19

8-13 Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


kanały I/O 8-22 stacje robocze systemu DeltaV Węzeł kontrolera 8-18

8-2

Konta użytkowników dodawanie 8-29 domyślne 8-30 Konto administratora 8-1, 8-29 Kontroler wersja

8-19

Kontroler wycofany z eksploatacji Glossary-1 konfigurowanie 8-21 przeciąganie do sieci systemu 8-21 Kontrolery ładowanie

8-28

Kontrolery redundantne licencjonowanie 8-6 Konwencje stosowane w dokumentacji DeltaV Explorer 3-4

L LI-101 tworzenie 4-22 zapisywanie 4-30 Licencje kontrolery redundantne 8-6 oprogramowanie kontrolera 8-4 oprogramowanie stacji roboczej 8-5 oprogramowanie systemu 8-4 Licencje systemu DeltaV korzystanie 8-4 ładowanie 8-6 przyporządkowywanie do węzłów Logiczne bloki funkcyjne

4-37

Logowanie jako administrator systemu Łącza

8-8

8-29

5-16

Łącza danych 5-16 dla poziomu w zbiorniku 5-19 dla wartości wielkości regulowanej 5-23 dla wartości zadanej silnika 5-25 dla wielkości wyjściowej układu regulacji 5-24 dla zaworu sterującego 5-24 tworzenie 5-18 wartość zadana układu regulacji 5-22 Łącza tendencji

5-16, 5-34

Łączenie bloków funkcyjnych

4-29

Ładowanie kontrolery 8-28 stacje robocze 8-11, 8-34 Ładowanie licencji systemu DeltaV

Indeks

8-6

Indeks

-159


M Maksymalizowanie okien Control Studio (Studio sterowania) Menu kontekstowe Menu Start korzystanie z

4-38

3-7 1-5

Minimalizowanie aplikacji

4-30

Moduł układu regulacji PID tworzenie 4-32 Moduły definicja

1-2

Moduły sterowania definicja 1-3 instalowanie 4-60 końcowe kroki 4-17 kopiowanie z biblioteki 4-5 przypisywanie do kontrolera 4-18 przypisywanie widoków do 4-17 tworzenie 4-1 tworzenie od zera 4-22 weryfikowanie 4-20 zapisywanie 4-19 Moduły urządzenia definicja 1-3 Moduły zespolone definicja 1-3 Modyfikowanie komunikatów alarmowych

4-35

MTR-101 modyfikowanie 4-37 tworzenie 4-5

N Nawigacja w DeltaV Explorer 3-3 w DeltaV Operate 5-5

O Obszar zablokowany dla karty I/O tworzenie 8-24 Obszar zablokowany kontrolera tworzenie 8-18 Ogólny filtr parametrów konfiguracji Okienko komunikatu alarmowego Okno główne

5-2

5-2

Okno paska zadań OPC Mirror

4-13

5-2

1-21

Opcje widoków w DeltaV Explorer

3-3

Operator System Configuration Utility (Program konfiguracji systemu DeltaV)

1-19

Oprogramowanie kontrolera licencjonowanie 8-4 Indeks-160

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


Oprogramowanie stacji roboczych licencjonowanie 8-5 Oprogramowanie systemu licencjonowanie 8-4

P Pakiet licencyjny

1-2

Pakiet symulatora systemu DeltaV

1-15

Paleta w Diagram View w Control Studio Parameter View (Widok Parametry) Control Studio (Studio sterowania)

4-8 4-8

Parametr filtrowanie 4-9 globalny 4-22 przeglądarka 5-17 Parametr globalny

4-22

Parametry poziom modułu

4-27

Pasek zadań systemu Windows Plik DevData.cfg

8-16

Plik UserSettings

5-4

Pliki formatek zapisywanie

5-10

4-6, 4-31

Pomoc kontekstowa 1-22 Pomoc kontekstowa

1-22

Process History View (Przeglądanie historii procesu) Przeglądanie parametrów Przycisk Text (A)

1-18

5-17

5-22

Przycisk Up One Level (Jeden poziom w górę) Przypisywanie modułów do kontrolera Przywracanie aplikacji

5-21

4-18

4-31

Q Quick Edit (Szybka edycja)

5-6

R Recipe Studio (Studio technicznego przygotowania produkcji) Registration Utility (Program rejesetracji) Rejon definicja

1-12

1-20

1-4

Rejony ciągu technologicznego definicja 1-4 tworzenie 4-3 Reset Layout (Wyrównaj) w DeltaV Operate 6-2

Indeks

Indeks

-161


S Scenariusz proces opróżniania zbiornika Serwer OPC

2-2

1-20

Skrzynka narzędzi 5-11 przenoszenie i zmiana rozmiaru Sprzęt systemu

5-13

1-1

Środowisko pracy opis 5-1 Stacje robocze konfigurowanie 8-2, 8-13 ładowanie 8-11, 8-34 Stacyjka operatorska

4-17

Strategia historii dodawanie 4-28 Strona internetowa Style linii

1-24

5-15

Style wypełnienia

5-15

System Alarm Management (Zarządzanie komunikatami alarmowymi systemu)

1-12

System pomocy online 1-21 System Preferences (Preferencje systemowe)

1-12

Szablon Main (Główny) 5-3 przyciski standardowe 6-6 Szablon Main (główny) wybieranie 5-9 Szablon modułu wyszukiwanie

4-12

Szablony biblioteczne eksploracja 3-4 Szablony bloków funkcyjnych

3-4

T Terminologia

1-2

Tryb konfiguracja korzystanie z w DeltaV Operate

5-1

Tryb praca korzystanie z DeltaV Operate w

6-1

Tryby 6-10 dla pętli 6-10 Tune with Insight (Dostrój z Insight)

1-16

U Układ domyślny widoków Control Studio (Studio sterowania)

4-7

User Manager (Zarządzanie kontami użytkowników) Ustaw/synchronizuj czas sieciowy

Indeks-162

1-13, 8-30

3-8

Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV


W Weryfikacja modułów 4-20 Węzeł definicja

1-4

What's this? przycisk 1-22 przykład 4-24 Widoki Control Studio (Studio sterowania) Właściwości dynamiczne

4-7

5-16

Wyszukiwanie szablonu modułu 4-12

X XV-101 modyfikowanie 4-12 tworzenie 4-10

Z Zapisywanie modułów

4-19

Zarządzanie bazami danych

1-9

Zestaw Autokształtów wklejanie z 5-29 Zestawy nazwane 4-45, 4-49 tworzenie 4-50 Zmiana stanu w SFC

4-56

Znaczniki w Control Studio

4-44

Znaczniki parametrów

4-44

Znaczniki sygnału urządzeń definicja 1-4 Znaczniki urządzeń 4-12 definicja 1-4 proces opróżniania zbiornika przeglądanie 4-15

Indeks

8-23

Indeks

-163

MAN_Rozpoczecie pracy z systemem DeltaV_2007_A4_PL  

Rozpoczęcie pracy 1 Rozpoczęcie pracy z systemem sterowania DeltaV 2 Wstęp ....................................................................

Advertisement