Page 1

Przetwornik Model IFT9701 z opcjonalnym wskaźnikiem lokalnym Instrukcja obsługi

Grudzień 1999


Przetwornik Model IFT9701 z opcjonalnym wskaźnikiem lokalnym Instrukcja obsługi

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim Fisher− Rosemount, telefon (22) 5458 200.

Copyright ©1999, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Micro Motion, ELITE i ProLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi Micro Motion, Inc., Boulder, Colorado. SMART FAMILY jest zastrzeżonym znakiem towarowym Rosemount, Inc., Eden Prairie, Minnesota. HART jest zastrzeżonym znakiem towarowym HART Communication Foundation, Austin, Texas. Minigrabber jest zastrzeżonym znakiem towarowym ITT Corp., New York, New York. Loctite jest zastrzeżonym znakiem towarowym Loctite Corp., Hartford, Connecticut. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corp., Redmond, Washington. Teflon i Tefzel są zastrzeżonymi znakami towarowymi of E.I. Du Pont de Nemours Co., Inc., Wilmington, Delaware.


Spis treści

Rozdział 1. Informacje ogólne .............................1 1.1 Informacje wstępne .............................................................1 1.2 Definicje...............................................................................1 1.3 Elementy przepływomierza .................................................1

Rozdział 2. Przed przystąpieniem do instalacji....3 2.1 Bezpieczeństwo, niezawodność, łatwość dostępu .............3 2.2 Przetworniki przeznaczone do pracy w strefie 1 CENELEC4 2.3 Ustawienie zwór ..................................................................5

Rozdział 3. Zdalny montaż przetwornika .............9 Krok 1Wybór właściwej lokalizacji ...............................................9 Krok 2Montaż przetwornika .........................................................9 Krok 3Podłączenie czujnika.......................................................12

Rozdział 4. Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych .......................................................17 Krok 1Wskazówki dotyczące wykonania okablowania .............17 Krok 2Podłączenie zasilania......................................................17 Krok 3Podłączenie okablowania wyjściowego...........................19

Rozdział 5. Uruchomienie..................................29 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Uruchomienie przepływomierza ........................................29 Inicjalizacja ........................................................................30 Zerowanie przepływomierza..............................................32 Konfiguracja, kalibracja i charakteryzacja .........................33 Pomiary parametrów procesowych ...................................34

Rozdział 6. Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART...........................................35 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Informacje ogólne..............................................................35 Oznaczenie technologiczne HART....................................38 Jednostki pomiarowe.........................................................38 Przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu ......40 Tłumienie...........................................................................41 Kierunek przepływu ...........................................................42 Wartości graniczne zakresu pomiarowego dla wyjścia prądowego ......................................................42 6.8 Skalowanie wyjścia impulsowego......................................43

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

I


6.9 Autozerowanie .................................................................. 44 6.10 Procedura kalibracji przepływu......................................... 46 6.11 Charakteryzacja gęstości ................................................. 48

Rozdział 7. Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink ............................................. 49 7.1 Informacje ogólne ............................................................. 49 7.2 Oznaczenie technologiczne HART................................... 50 7.3 Zmienne przetwornika ...................................................... 50 7.4 Konfiguracja wyjścia ......................................................... 53 7.5 Autozerowanie .................................................................. 55 7.6 Kalibracja przepływu......................................................... 56 7.7 Charakteryzacja gęstości ................................................. 59 Określanie niesprawności czujnika43

Rozdział 8. Określanie niesprawności .............. 61 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

Informacje ogólne ............................................................. 61 Narzędzia diagnostyczne przetwornika ............................ 62 Zasilanie ........................................................................... 64 Okablowanie..................................................................... 65 Przekroczenie zakresu i uszkodzenie czujnika................. 66 Przepływ korkowy ............................................................. 66 Uszkodzenie przetwornika................................................ 68 Cyfrowe komunikaty diagnostyczne ................................. 68

Dodatki Dodatek A Dane techniczne czujników IFT9701 ...................... 69 Dodatek B Informacje o zamówieniu ........................................ 75 Dodatek C Schemat menu komunikatora HART ...................... 77 Dodatek D Instalacja opcjonalnego wyświetlacza .................... 69

II

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje ogólne

Informacje wstępne

Przed przystąpieniem do instalacji

1.1

,QIRUPDFMHRJyOQH

1

Monta

Przetworniki Micro Motion ® są zgodne z Dyrektywą zgodności elektromagnetycznej EMC 89/336/EEC z późniejszymi uzupełnieniami oraz z Dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC z późniejszymi uzupełnieniami, jeśli zostały zainstalowane zgodnie ze wskazówkami i procedurami opisanymi w niniejszej instrukcji. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje sposób instalacji, uruchomienia, konfiguracji i obsługi przetwornika Micro Motion IFT9701 przy współpracy z czujnikami przepływu Micro Motion typu Coriolis. Szczegółowe informacje na temat czujników można znaleźć we właściwych instrukcjach obsługi czujników.

Okablowanie

8:$*$ Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną błędnych pomiarów lub uszkodzenia przetwornika.

Uruchomienie

Dla zapewnienia prawidłowego działania przetwornika konieczne jest postępowanie zgodne z przedstawionymi instrukcjami. • Rozdziały 1−2 oraz 4−8 dotyczą wszystkich przetworników. • Rozdział 3 dotyczy tylko zdalnie montowanych przetworników.

Definicje

• Termin "czujnik" oznacza tylko czujnik Micro Motion. • Termin "przepływomierz" oznacza przetwornik IFT9701 z zainstalowanym czujnikiem tworzący system pomiaru przepływu.

1.3

Elementy przepływomierza

Przetwornik IFT9701 może być zamontowany na czujniku Micro Motion z serii Flub współpracować ze zdalnie zamontowanym czujnikiem ELITE®, z serii F, Model D lub Model DL.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701Wykrywanie niesprawności

Dostępny jest również przetwornik z lokalnym wskaźnikiem ciekłokrystalicznym (LCD), tak jak pokazano na Ilustracji 1−1 oraz Ilustracji 1−2, do stosowania poza strefą 1 CENELEC.

Oprogramowanie ProLink

Przetwornik IFT9701 nie współpracuje z czujnikami Micro Motion z serii T, serii R oraz Modelem D600 i czujnikami DT. • Jeśli przetwornik zintegrowany jest z czujnikiem, to przepływomierz składa się z elementów pokazanych na Ilustracji 1−1. • Jeśli przetwornik zamontowany jest zdalnie od czujnika, to przepływomierz składa się z elementów pokazanych na Ilustracji 1−2.

Komunikator HART

1.2


Informacje ogólne ciąg dalszy Ilustracja 1−1. Zintegroway montaż przetwornika IFT9701 na czujniku z serii F Komora przyłączy sygnałowych Z opcjonalnym wskaźnikiem LCD Uziemienie obudowy Komora przyłączy czujnika

Przetwornik Model IFT9701

Śruby montażowe 4X M8 4X podkładki blokujące 4X podkładki płaskie W celu obrócenia przetwornika odkręcić śruby, zainstalować w nowej pozycji i dokręcić momentem siły 16 Nm

Przepływo− mierz Czujnik z serii F

Ilustracja 1−2. Przetwornik IFT9701do montażu zdalnego

Przetwornik Model IFT9701

Komora okablowania polowego z opcjonalnym wyświetlaczem LCD

Komora obwodów elektrycznych Nie jest konieczny do niej dostęp

Komora przyłączy czujnika

Śruba montażowa 4X M8 4X podkładki blokujące 4X podkładki płaskie W celu obrócenia przetwornika odkręcić śruby, zainstalować w nowej pozycji i dokręcić momentem siły 16 Nm Kabel czujnika Minimalny promień zgięcia, patrz Ilustracje 3−4, 3−5 i 3−6

Obejma montażowa Wymaga użycia 4 śrub

Dławik kablowy • Sposób skłądania − instrukcja obsługi kabla t • Podłączenie do skrzynki przyłączeniowej czujnika

Jeśli stosowana jest osłona kablowa, to konieczne jest wykonanie pętli okapowejInstrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Przed przystąpieniem do instalacji

Bezpieczeństwo, niezawodność, łatwość dostępu

Przed przystąpieniem do instalacji

2.1

Informacje og lne

2

OSTRZEŻENIE

Monta

Nieprawidłowa instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem może być przyczyną wybuchu.

Obszar zagrożony wybuchem

Przed zainstalowaniem przetwornika należy zapoznać się informacjami umieszczonymi na tabliczce z certyfikatami. Tabliczka ta umocowana jest do górnej powierzchni przetwornika. Patrz Ilustracja 2−1.

Ilustracja 2−1. Miejsce montażu tabliczki z atestami

Uruchomienie

Pełny wykaz dostępnych atestów UL, CSA oraz atestów europejskich znajduje się na stronie 73.

Okablowanie

Przetwornik można instalować tylko w obszarze zgodnym z wykazem atestów do prac w obszarze zagrożonym wybuchem znajdującym się na tabliczce z atestami. • W przypadku iskrobezpiecznej instalacji czujnika należy skorzystać z niniejszej instrukcji oraz instrukcji instalacji urządzeń Micro Motion zgodnej z normami UL lub CSA. • W przypadku instalacji zagrożonych wybuchem w Europie należy stosować się do normy EN 60079−14, jeśli nie znajdują zastosowania normy narodowe.

Komunikator HART

Tabliczka z atestami do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Przed przystąpieniem do instalacji ciąg dalszy

2.2

Orientacja i montaż

Przetwornik należy zainstalować tak, by dostęp do komory przyłączeniowej i przepustów kablowych nie był utrudniony. • W celu obrotu przetwornika na zbloczu czujnika lub na obejmie montażowej należy odkręcić cztery zespoły śrub montażowych. Każdy zespół składa się ze śruby M8, podkładki blokującej i podkładki płaskiej. Wykręcić śruby i podkładki, obrócić przetwornik i ponownie wkręcić śruby z podkładkami i dokręcić momentem siły 16 Nm. • Jeśli przetwornik będzie zintegrowany z czujnikiem Micro Motion z serii F, to sposób montażu opisany jest w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z czujnikiem. • Jeśli przetwornik będzie montowany zdalnie, to umocować go do obejmy montażowej przy użyciu dostarczonego zestawu śrub. Obejmę montażową przymocować do sztywnej, stabilnej powierzchni lub wspornika, który nie będzie powodował drgań przetwornika. Szczegółowe informacje na temat zdalnego montażu można znaleźć w Rozdziale 3.

Temperatura, wigotność i drgania

Zainstalować przetwornik zgodnie z następującymi ograniczeniami: • Temperatura otoczenia: –30 do 55˚C bez opcjonalnego wyświetlacza LCD; 0 do 55˚C z opcjonalym wyświetlaczem LCD • Wilgotność: 5 do 95% w warunkach bez kondensacji • Drgania: Zgodnie z normą IEC 68.2.6, 2 g

Widoczność naklejek

Dla zapewnienia bezpieczeństwa personelu i urządzeń, wszystkie naklejki informacyjne przymocowane do przetwornika muszą być dobrze widoczne. W razie potrzeby należy je oczyścić lub wymienić na nowe.

Przetworniki przeznaczone do pracy w strefie 1 CENELEC

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu Komora obwodów elektrycznych ma atest ognioszczelności EEx d i dlatego musi być zamknięty podczas po zainstalowaniu przepływomierza. Aby uniknąć wybuchu w atmosferze zagrożonej wybuchu: • Przed otwoerzeniem komory przyłączy przeczytać tabliczkę przy pokrywie. Na Ilustracji 2−2 pokazano lokalizację tabliczek na obudowie przetwornika. • Przed zdjęciem pokrywy EEx d obowodów elektrycznych wyłączyć zasilania i odczekać co najmniej 2 minuty. Na Ilustracji 2−2 przedstawiono pokrywy EEx e (przyłącza sygnałowe), EEx i (przyłącza czujnika) i EEx d (obwody elektryczne).

Jeśli przetwornik przeznaczony jest do pracy w strefie 1 CENELEC, to komory oznaczone są w sposób przedstawiony na Ilustracji 2−2. • Komora przyłączy czujnika ma atest EEx i (iskrobezpieczeństwo) i może być otwierana w dowolnym momencie. Patrz Naklejka 1 na Ilustracji 2−2. • Komora przyłączy sygnałowych ma atest EEx e (zwiększony poziomInstrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Przed przystąpieniem do instalacji ciąg dalszy

Ilustracja 2−2. Umiejscowienie naklejek i blokady Komora przyłączy sygnałowych EEx e

Monta

Komora obwodów elektrycznych EEx d

Okablowane

Naklejka 2 Nakleja 1

Blokada Przed otwarciem pokrywy blokadę zwolnić i obrócić

Ustawienie zwór

Komora przyłączy czujnika EEx i

Komunikator HART

Jeśli nie podano inaczej w zamówieniu, to zwory ustawione są tak, że sygnał alarmowy stanowi sygnał niski oraz możliwa jest konfiguracja przepływomierza. Jeśli konieczna jest zmiana ustawienia zwór, to należy ją wykonać przed instalacją przetwornika. • W celu uzyskania dostępu do zwór zabezpieczenia i poziomu alarmu należy odkręcić pokrywę obwodów elektrycznych. • Jeśli przetwornik ma atest ognioszczelności CENELEC, to komora wyposażona jest w blokadę pokazaną na Ilustracji 2−2. Przed odkręceniem pokrywy blokada musi zostać poluzowana i obrócona.

Uruchomienie

2.3

Przed przystąpieniem do instalacji

bezpieczeństwa) i musi być zamknięta, gdy zasilanie jest włączone. Patrz Naklejka 2 na Ilustracji 2−2. • Komora obwodów elektronicznych ma atest EEx d (ognioszczelność) i musi pozostać zamknięta cały czas po zainstalowaniu przetwornika. Jeśli przetwornik ma atest ognioszczelności CENELEC, to komora wyposażona jest w blokadę pokazaną na Ilustracji 2−2. Przed odkręceniem pokrywy blokada musi zostać poluzowana i obrócona.

8:$*$

Oprogramowanie ProLink

Nieprawidłowe przenoszenie elementów przetwornika może być przyczyną uszkodzenia przetwornika.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701Wykrywanie niesprawności

• Jeśli do odkręcenia pokrywy używany jest przecinak:: −Przyłożyć stałą siłę, by uniknąć zdarcia farby na obudowie przetwornika. Zdarcie farby może być przyczyną korozji. W przypadku uszkodzenia farby należy pomalować ponownie obudowę. −Nie stosować za dużej siły, gdyż może spowodować to uszkodzenie rurociągu, przetwornika lub czujnika. • Aby zapobiec uszkodzeniu elementów przez ładunki elektrostatyczne należy założyć obejmę antystatyczną.


Przed przystąpieniem do instalacji ciąg dalszy Zabezpieczenie

Zwora zabezpieczenia umożliwia zabezpieczenie danych konfiguracyjnych przed zmianą przy użyciu komunikatora Model 275 HART® Communicator, programu ProLink® lub programu Fisher− Rosemount™ AMS. • Jeśli zwora jest w pozycji OFF, to możliwa jest zmiana konfiguracji przepływomierza. • Jeśli zwora jest w pozycji ON, to zmiana konfiguracji nie jest możliwa. • Nastawa fabryczna: OFF. Ustawienie zwory − patrz Ilustracja 2−3.

Poziomy sygnałów alarmowych

Przetwornik może generować sygnały alarmowe jako sygnały o stanach wysokich lub niskich. W przypadku awarii dioda LED błyska cztery razy na sekundę, niezależnie od sygnałów alarmowych przetwornika. • Stan niski: Na wyjściu prądowym 2 mA, a na impulsowym 0 Hz. • Stan wysoki: Na wyjściu prądowym 22 mA, a na impulsowym 7200 Hz. • Nastawa fabryczna: stan niski. Ustawienie zwory − patrz Ilustracja 2−3.

Ilustracja 2−3. Lokalizacja zwór i ich ustawienie Nastawa fabryczna Ze wspornikiem pod zworami

Zabezpieczenie wyłączone OFF

Stan alarmowy niski

Optional settings With standoff beneath jumpers

Ponowna instalacja pokrywy komory obwodów elektrycznychZabezpieczenie wyłączone OFF

Stan alarmowy wysoki

Zabezpieczenie włączone ON

Stan alarmowy wysoki

Zabezpieczenie włączone ON

Stan alarmowy niski

W celu ponownej instalacji pokrywy komory obwodów elektrycznych: 1. Wkręcić pokrywę na obudowę. 2. Ręcznie dokręcić pokrywę do momentu uzyskania kontaktu z pierścień uszczelniającym. 3. Jeśli pokrywa wyposażona jest w blokadę, tak jak pokazano na Ilustracji 2−2, to obrócić zacisk i wepchnąć w wyżłobienie. Śrubę blokady dokręcić kluczem Allena 4−mm (5/32−inch) momentem siły 0.56 Nm.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

3

Zdalny montaż przetwornika

Przed przystąpieniem do instalacji

Instrukcje zawarte w tym rozdziale dotyczą tylko przetworników montowanych zdalnie od czujnika. Jeśli przetwornik jest zintegrowany z czujnikiem, to przejść do Rozdziału 4 na stronie 17.

Monta

.URNWybór właściwej lokalizacji

Okablowanie

• Zainstalować przetwornik zgodnie z warunkami podanymi w Rozdziale 2.1 na stronie 3. • Wymiary potrzebne do montażu przetwornika przedstawiono na Ilustracji 3−1 na stronie 10. • Całkowita długość kabla łączącego czujnik z przetwornikiem nie może przekraczać 300 metrów. • Promień zgięcia kabli podano na Ilustracji 3−4, Ilustracji 3−5 i Ilustracji 3−6.

.URNMontaż przetwornika

Uruchomienie

Przetwornik, który ma być montowany zdalnie, jest dostarczany z obejmą montażową typu L. Umocować obejmę do sztywnej, stabilnej powierzchni lub wspornika pomiarowego, które nie będą przenosić drgań z otoczenia do przetwornika.

Wskazówki do montażu na wsporniku (rurze 2 calowej)

• Zastosować dwie śruby typu U 5/16 cala (M8) do montażu na rurze 2 calowej oraz cztery nakrętki 5/16 cala (M8) (nie stanowią wyposażenia), właściwe dla warunków środowiskowych. • Szczegółowe informacje − patrz Ilustracja 3−3 na stronie 11.Wykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Oprogramowanie ProLink

• Zastosować cztery nakrętki 5/16 cala (M8) (nie stanowią wyposażenia), właściwe dla warunków środowiskowych. • Nie mocować śrub do oddzielnych belek, wporników, słupów, itp. elementów, które mogą przesuwać się niezależnie od siebie. • Aby uniknąć wygięcia obejmy montażowej, w przypadku nierównej powierzchni zastosować podkładki regulacyjne . • Szczegółowe informacje − patrz Ilustracja 3−2 na stronie 11.

Komunikator HART

Wskazówki do montażu na płaskiej powierzchni


Zdalny montaż przetwornika ciąg dalszy Ilustracja 3−1. Rysunki wymiarowe w przypadku montażu zdalnego przetwornika Wymiary w

calach (mm) 1 3/4 (44)

5 3/4 (147)

4 15/64 (108)

19/32 (15)

7 1/64 (178) 6 57/64 (150) 61/64 (24)

4 1/4 (108)

2 13/16 (71)

25/64 (10)

2 13/16 (71)

9 43/64 (245)

4 53/64 (122) 6 17/64 (159)

Minimalny promień zgięcia kabli − patrz Ilustracja 3−4, Ilustracja 3−5 i Ilustracja 3−6Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Zdalny montaż przetwornika ciąg dalszy Ilustracja 3−2. Montaż przetwornika na ścianie lub innej powierzchni

Przed przystąpieniem do instalacji

Komora obwodów elektrycznych Dostęp do niej nie jest zazwyczaj konieczny Miejsce na naklejkę z atestami Komora przyłączy sygnałowych Komora przyłączy czujnika

Monta

4X śruba M8 4X podkładka blokująca 4X podkładka płaska Aby obrócić przetwornik należy odkręcić śruby, obrócić przetwornik, a nastepnie dokręcić śruby momentem siły 16 Nm 4X śruba 5/16 (M8) Dostarczana przez użytkownika

Okablowane

Ilustracja 3−3. Montaż przetwornika na wsporniku

Komora przyłączy sygnałowych Komora przyłączy czujnika

Komora obwodów elektrycznych Dostęp do niej nie jest zazwyczaj konieczny

Komunikator HART

4X śruba 5/16 (M8) Dostarczana przez użytkownikaWykrywanie niesprawności

2X śruby typu U 5/16 cala (M8) do montażu na rurze 2 calowej dostarczane przez użytkownika

Oprogramowanie ProLink

4X śruba M8 4X podkładka blokująca 4X podkładka płaska Aby obrócić przetwornik należy odkręcić śruby, obrócić przetwornik, a nastepnie dokręcić śruby momentem

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Uruchomienie

Miejsce na naklejkę z atestami


Zdalny montaż przetwornika ciąg dalszy

.URNPodłączenie czujnika UWAGA Nieprawidłowa instalacja kabla, dławika kablowego lub osłony kablowej może być przyczyną niedokładnych pomiarów lub uszkodzenia przepływomierza. W celu zapewnienia pełnego 360˚ zakończenia ekranu okablowania przepływomierza, w przepuście kablowym skrzynki przyłączeniowej czujnika należy zainstalować dostarczane przez producenta dławiki kablowe lub uszczelnione zakończenie rury osłonowej.

Długości 9 żyłowych kabli Micro Motion, które mogą być dołączone do przetwornika do montażu zadalnego − patrz "Inormacje o zamówieniu" na stronie 75.

Typy kabliFirma Micro Motion oferuje 9 żyłowe kable w osłonie, ekranowane lub zbrojone. • Kabel w osłonie spełnia normy Wspólnoty Europejskiej, jeśli jest zainstalowany wewnątrz metalowej rury osłonowej z pełnym 360˚ zakończeniem ekranu wewnętrznego kabla. • Kable ekranowane i zbrojone spełniają wymagania norm Wspólnoty Europejskiej, jeśli są zainstalowane z wykorzystaniem dostarczanych przez producenta dławików kablowych. • Każdy z kabli może być w osłonie z PVC lub Teflonu® FEP. Zakresy dopuszczalnych temperatur podano w Tabeli 3−1 na stronie 14. • Wszystkie typy kabli mogą być układane w korytkach kablowych.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Zdalny montaż przetwornika ciąg dalszy

Minimalny promień skrętu

Uziemienie (4)

Wypełnienia (5)

FDOH PP

FDOH PP

FDOH PP

PVC Teflon® FEP

0.415 (10) 0.340 (9)

3 1/8 (80) 2 5/8 (67)

6 1/4 (159) 5 1/8 (131)

Monta

Minimalny promień zgięcia ŚCzerwonyni Warunki ca statyczne (bez zewnętrzna obciążenia)

Przy obciążeniu dynamicznym

Materiał osłony

FDOH PP

LFDOH PP

FDOH PP

PVC Teflon® FEP

0.525 (14) 0.425 (11)

4 1/4 (108) 3 1/4 (83)

8 1/2 (216) 6 3/8 (162)

Materiał osłony PVC Teflon® FEP

Minimalny promień zgięcia ŚCzerwonyni Warunki ca statyczne (bez Przy obciążeniu zewnętrzna obciążenia) dynamicznym FDOH PP

FDOH PP

FDOH PP

0.525 (14) 4 1/4 (108) 8 1/2 (216) 0.425 (11) 3 1/4 (83) 6 3/8 (162)

Okablowane

Ekran foliowy

Przy obciążeniu dynamicznym

Materiał osłony

Zewnętrzna osłona Ekran miedziany pleciony cynowany

ŚCzerwonyni Warunki ca statyczne (bez zewnętrzna obciążenia)

Przed przystąpieniem do instalacji

Osłona

Wewnętrzna osłona Uziemienie (4)

Osłona zewnętrzna Ekran pleciony ze stali nierdzewnej

Wewnętrzna osłona

Komunikator HART

Ekran foliowy

Uruchomienie

Wypełnienie (5)

Uziemienie (4)

Oprogramowanie ProLink

Wypełnienie (5)Wykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Zdalny montaż przetwornika ciąg dalszy Tabela 3−1. Zakresy temperatur dla materiałów osłon kabla

Tabela 3−2. Zalecenia instalacyjne kabliMateriał osłony kabla PVC Teflon® FEP

Dolna dopuszczalna temperatura pracy –40˚C –60˚C

Wymagania instalacyjne Wykorzystywana jest osłona kablowa Nie jest wykorzystywana osłona kablowa Nie jest wykorzystywana osłona kablowa i wymagane jest zabezpieczenie mechaniczne

Kabel w osłonie 9

Górna dopuszczalna temperatura pracy 105˚C 150˚C

Kabel ekranowany

Kabel zbrojony

9 9

Wskazówki do instalacji dławików kablowych

a. Przygotować zakończenie kabli i złożyć dostarczone dławiki kablowe zgodnie z instrukcją obsługi, która przesyłana jest wraz z zestawem do przygotowania kabli. b. Podłączyć dławik kablowy 3/4 cala NPT z gwintem zewnętrznym do przepustu kablowego 3/4 cala NPT z gwintem wewnętrznym w skrzynce przyłączeniowej czujnika.

Wskazówki do instalacji rur osłonowych

Jeśli wykorzystywane są metalowe rury osłonowe, to muszą one zapewniać zakończenie ekranu 360˚ na całym obwodzie kabla przepływomierza. a. Wykonać pętlę okapową w osłonie, która będzie zabezpieczać skrzynkę przyłączeniową przed dostawaniem się cieczy do jej wnętrza. b. Podłączyć uszczelnione zakończenie rury osłonowej do przyłącza 3/4 cala NPT z gwintem wewnetrznym w skrzynce przyłączeniowej czujnika.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Zdalny montaż przetwornika ciąg dalszy a. Włożyć końcówki przewodów do zacisków śrubowych wewnątrz skrzynki przyłączeniowej czujnika. Nie mogą pozostać widoczne odizolowane odcinki przewodów. b. Kolory przewodów biegnących od czujnika i przetwornika muszą być identyczne, tak jak przedstawiono w Tabeli 3−3 i na Ilustracji 3−8. c. Jeśli to możliwe, to skrzynkę przyłączeniową umocować w pozycji z przepustami do dołu, aby uniemożliwić przedostawanie się wigoci do jej wnętrza.

Przed przystąpieniem do instalacji

Podłączenie kabla do czujnika

Jeśli kabel nie jest dołączony do przetwornika, to zainstalować przewody kabla zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na Ilustracji 3−7.

Monta

OSTRZEŻENIE Nieuszczelnienie skrzynki przyłączeniowej czujnika lub obudowy przetwornika może spowodować zwarcie będące przyczyną błędnych pomiarów lub uszkodzenia przepływomierza.

Okablowane

• Uszczelnić wszystkie przepusty kablowe. • Wykonać pętle okapowe na kablach lub rurach osłonowych. • Silnie dokręcić skrzynkę przyłączeniową czujnika i pokrywy obudowy przetwornika. Patrz Ilustracja 3−7.

Uruchomienie

Ilustracja 3−4. Komora przyłączy czujnika z zaciskami śrubowymi

Komunikator HARTWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Oprogramowanie ProLink

Zaciski do podłączenia czujnika


Zdalny montaż przetwornika ciąg dalszy Tabela 3−3. Oznaczenia zacisków czujnika

Numer zaciski 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kolor przewodu brązowy Czerwony Pomarańczowy Żółty Zielony Niebieski Fioletowy Szary Biały

Funkcja Cewka pobudzająca + Cewka pobudzająca – Temperatura – Kompensacja temperaturowa doprowadzeń Lewy detektor położenia + Prawy detektor położenia + Temperatura + Prawy detektor położenia – Lewy detektor położenia –

Ilustracja 3−5. Podłączenia kabla do czujnika Zaciski czujnika ELITE®

Kabel przepływomierza

Zaciski IFT9701

Maksymalna długość kabla 330 m

Brązowy Czerwony Odciąć przewód uziemienia Zielony Biały Odciąć przewód uziemienia Niebieski Szary Odciąć przewód uziemienia Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć przewód uziemienia Niebieski Szary Czerwony

brązowy Czerwony

Kabel przygotować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dostarczanej wraz kablem

Zaciski czujników D, DL i z serii F*

Kabel przepływomierza

Biały

Szary

Niebieski

Fioletowy

Żółty

Zielony

Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Pomarańczowy

  *1' Brązowy

Zielony Biały

Czerwony

Fioletowy Żółty Pomarańcz

Czarny(ekrany ze wszystkich skrętek)

Czarny (ekrany tylko przy montażu zdalnym)

Zielony Biały Brązowy

Zaciski IFT9701

Maksymalna długość kabla 330 m Czarny(ekrany ze wszystkich skrętek) Brązowy Czerwony Odciąć przewód uziemienia Zielony Biały Odciąć przewód uziemienia Niebieski Szary Odciąć przewód uziemienia Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć przewód uziemienia

Kabel przygotować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dostarczanej wraz kablem

*Czujniki Model D600 i DT nie mogą współpracować z przetwornikiem IFT9701Brązowy Czerwony Zielony Biały Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty

  *1'

Czarny (ekrany tylko przy montażu zdalnym) Brązowy Czerwony Pomarańczowy Żółty Zielony Niebieski Fioletowy Szary Biały

Brązowy Czerwony Pomarańczowy Żółty Zielony Niebieski Fioletowy Szary Biały

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

4

Przed przystąpieniem do instalacji

Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych .URNWskazówki dotyczące wykonania okablowania

Uruchomienie

UWAGA Nieprawiidłowe napięcie zasilania lub instalacja przy włączonym zasilaniu może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przetwornika.

Komunikator HART

• Napięcie zasilania musi być równe napięciu podanemu na naklejce na pokrywie komory okablowania polowego. • Przed instalacją przetwornika należy wyłączyć zasilanie.

Wykrywanie niesprawnościOprogramowanie ProLink

• Na Ilustracji 4−1 przedstawiono zaciski zasilania. • Do zacisków można podłączyć przewody od 20 AWG (0.5 mm2) to 16 AWG (1.5 mm2). Jeśli przetwornik zasilany jest napięciem stałym, to dopuszczalne długości i przekroje przewodów zasilających podano w Tabeli 4−1 na stronie 18. • Podłączyć przewody zasilania do zacisków. • Na przewodzie zasilającym można umieścić wyłącznik. Aby uzyskać zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC, wyłącznik musi znajdować się w bezpośredniej bliskości przetwornika. • Nie wolno instalować kabla zasilającego w tej samej rurze osłonowej lub korytku co kabel przepływomierza lub kable sygnałów wyjściowych. • Przetwornik musi być uziemiony przy użyciu kabla o maksymalnej impedancji 1 oma. Do uziemienia można wykorzystać zacisk śrubowy Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Okablowanie

.URNPodłączenie zasilania

Monta

• Okablowanie musi być wykonane zgodnie z lokalnymi normami. • Przetwornik posiada dwa oddzielne przepusty kablowe 3/4 cala NPT lub M20 z gwintami wewnętrznymi, które muszą być uszczelnione, by obudowa przetwornika była wodoszczelna. Patrz Ilustracja 4−1 i Ilustracja 4−2. • Przetwornik wyposażony jest w komorę iskrobezpieczną do podłączenia czujnika oraz w komory nieiskrobezpieczne do podłączenia zasilania i okablowania wyjściowego. Patrz Ilustracja 4−1 i Ilustracja 4−2. • Aby uzyskać dostęp do zacisków zasilania i wyjściowych należy odkręcić cztery śruby uwięzione, które mocują pokrywę komory okablowania polowego. • Dostęp do komór z zaciskami do podłączenia czujnika i obwodów elektrycznych nie jest konieczny podczas instalacji okablowania zasilania i przewodów sygnałów wyjściowych.


Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy znajdujący się wewnątrz lub na zewnątrz obudowy przetwornika, w zaleşności od wymagań lokalnych norm .

Ilustracja 4−1. Zaciski zasilania NapiÄ™cie zasilania musi być zgodne z wartoĹ›ciÄ… podanÄ… na naklejce

+ − 20−30 V lub N L 85−250V~

Przepust kablowy do kabla zasilania

Komora okablowania polowego

Ĺšruba uzimienia zasilania

Komora podłączenia czujnika

JeĹ›li normy narodowe nie zawierajÄ… wymagaĹ„ dotyczÄ…cych uziemienia naleĹźy zastosować siÄ™ do poniĹźszych wskazĂłwek: • Stosować przewĂłd miedziany, 14 AWG (2.5 mm2) lub wiÄ™kszy. • Wszystkie przewody uziemiajÄ…ce muszÄ… być jak najkrĂłtsze. • Przetwornik musi być uziemiony przy wykorzystaniu przewodu o impedancji mniejszej od 1 oma. • Uziemienie musi być podĹ‚Ä…czone bezpoĹ›rednio do ziemi. • W przypadku instalacji w obszarze zagroĹźonym wybuchem w Europie naleĹźy stosować siÄ™ do wymagania normy EN 60079−14, jeĹ›li normy narodowe nie okreĹ›lajÄ… odpowiednich wymagaĹ„.

Tabela 4−1. Dane dotyczÄ…ce kabli przy zasilaniu DC Wielkość przewodu 16 AWG (1.5 mm2) 18 AWG (0.75 mm2) 20 AWG (0.5 mm2)Długość przewodu PHWUyZ PHWUyZ PHWUyZ

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy Ilustracja 4−2. Zaciski sygnałów wyjściowych

Przed przystąpieniem do instalacji

Aktywne wyjście prądowe Wewnętrznie zasilane

Pasywne wyjście impulsowe Wymagany rezystor podciągający do zewnętrznego zasilacza 5−30 VDC

Monta

Przepust kablowy do kabli sygnałów wyjściowych Komora okablowania polowego

Odciąć ekran kabla przy złączu dławika kablowego lub rury osłonowej. Nie jest konieczne precyzyjne 360˚ zakończenie ekranu. Nie odcinać ekranów wewnątrz komory przyłączeniowej. Rezystor podciągający musi mieć odpowiednią wartość, nie mniejszą od 500 omów, by ograniczyć prąd w pętli prądowej. Sposób obliczania wartości rezystora podano na stronie 21.

Uruchomienie

• • • •

Okablowane

Komora podłączenia czujnika

Uziemienie obudowy

.URNPodłączenia okablowanie wyjściowego

Wyjście prądoweWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Oprogramowanie ProLink

Opis wyjścia prądowego Wyjście 4−20 mA jest aktywnym wyjściem, które może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego. W fabryce wyjście jest konfigurowane tak, by reprezentować zakres natężeń przepływu zgodnie z zamówieniem. Wyjście prądowe jest jest aktywne, nie wymaga zewnętrznego zasilania, charakteryzuje się między innymi: • Może stanowić źródło zasilania wskaźnika procesowego zasilanego z pętli prądowej. • Jest odizolowane do ±500 VDC od innych wyjść i masy. • Wymaga obecności w pętli prądowej rezystancji od 250 do 600 omów, aby generować sygnały cyfrowe komunikacji zgodnej z protokołem HART.

Komunikator HART

• Zaciski wyjścia prądowego i impulsowego przedstawiono na Ilustracji 4−2. • Wykorzystać skrętki ekranowane o średnicy od 20 AWG (0.5 mm2) do 16 AWG (1.5 mm2).


Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy • Zacisk ujemny wyjścia może być uziemiony lub pozostać pływający. Jeśli wykorzystywana jest komunikacja cyfrowa HART, to ujemny zacisk powinien być uziemiony dla zapewnienia optymalnej jakości działania urządzenia. Dane techniczne wyjścia prądowego Parametry wyjścia prądowego zostały opisane poniżej i przedstawione na Ilustracji 4−3.

UWAGA Zakres sygnałów wyjściowych wyjścia prądowego uległ zmianie. Wyjście prądowe nie generuje sygnałów pomiarowych z zakresów od 2.0 do 3.8 mA oraz od 20.5 do 22 mA. Urządzenia, których działanie opiera się na sygnałach prądowych z podanych wyżej zakresów mogą działać nieprawidłowo. W przetwornikach IFT9701 dostarczonych po październiku 1999 sygnał wyjściowy ulega nasyceniu dla prądów 3.8 i 20.5 mA, inaczej niż w poprzednich wersjach przetwornika IFT9701. W razie potrzeby zmienić konfigurację systemu.

Zgodnie z normą NAMUR NE43: • Wyjście prądowe generuje sygnał pomiarowy w zakresie od 3.8 do 20.5 mA. • Wyjście prądowe nie generuje sygnału pomiarowego w zakresach od 2.0 do 3.8 mA oraz od 20.5 do 22 mA. • Poziomy sygnałów alarmowych to 2 lub 22 mA. Poziom sygnału alarmowego określony przez ustawienie odpowiedniej zwory w sposób opisany na stronach 6−7.

Ilustracja 4−3. Parametry wyjścia prądowego Poziom niski alarmowy

Poziom wysoki alarmowy

Zakres roboczy (sygnał pomiarowy)

23.8

Sygnał wyjściowy, mA

20.5

22

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy Wyjście impulsowe

Przed przystąpieniem do instalacji

Monta

Wyjście impulsowe jest wyjściem pasywnym z otwartym kolektorem, które może być podłączone do licznika impulsów, takiego jak na przykład kontroler programowalny z serii 3000. Sygnał wyjściowy od 0.1 do 7200 Hz może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego. W fabryce wyjście jest konfigurowane tak, by reprezentować zakres natężeń przepływu zgodnie z zamówieniem. • Wyjście impulsowe jest odizolowane galwanicznie do napięcia ±500 VDC od reszty przepływomierza. • Przy podłączeniu do kontrolerów programowalnych z serii 3000, Cyfrowego Licznika Przepływu Zsumowanego Micro Motion DRT lub Systemu Monitorowania Przepływu FMS−3, wyjście impulsowe nie wymaga zewnętrznego zasilania. W innych przypadkach wyjście impulsowe wymaga zasilania 5−30 VDC. • W stanie on, napięcie jest mniejsze od 1 V.

UWAGA

Okablowane

Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu przez wyjście prądowe spowoduje zniszczenie przepływomierza. Prąd płynący przez wyjście prądowe nie może przekraczać 10 mA.

Uruchomienie

Napięcie (wolty)

Na ilustracji poniżej przedstawiono dopuszczalne wartości rezystancji w stanach on i off wyjścia impulsowego.

Dopuszczalna rezystancja

Komunikator HART

Rezystancja (omy)

Oprogramowanie ProLink

• Sposób podłączenia do licznika impulsów przedstawiono na ilustracjach na stronie 22. • Sposób podłączenia do urządzeń z serii 3000 przedstawiono na ilustracjach na stronie 23. • Sposób podłączenia do DRT przedstawiono na stronie 24. • Sposób podłączenia do FMS−3 przedstawiono na stronie 25.Wykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy Ilustracja 4−4a. Sposób podłączenie licznika impulsów z wewnętrznym rezystorem

Licznik impulsów z wewnętrznym rezystorem Wejście

Masa (–)

Wejście częstotliwościowe (+)

Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701

Ilustracja 4−4b. Sposób podłączenie licznika impulsów bez wewnętrznego rezystora

Pulse counter with no pull−up Input

Masa (–)

Wejście częstotliwościowe (+) Zewnętrzny zasilacz 5−30 VDC Rezystor podciągający Sposób określenia wartości rezystora podano na stronie 21

Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy Ilustracja 4−5a. Schemat połączeń do urządzeń z serii 3000 z kablem I/O

Przed przystąpieniem do instalacji

Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701

Zaciski kabla I/O w urządzeniach z serii 3000

Patrz Uwaga 2 Masa

Monta

1. Skrętki ekranowane. Maksymalna długość 15 m dla kabli 28 AWG (0.1 mm2), 150 m dla kabla 22 AWG (0.3 mm2). 2. Nie łączyć ekranów na tym końcu kabla.

Ilustracja 4−5b. Schemat połączeń do urządzeń z serii 3000 z zaciskami śrubowymi lub lutowanymi Zaciski śrubowe lub lutowane w urządzeniach z serii 3000

Okablowane

Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701

Patrz Uwaga 2 Masa

Uruchomienie

1. Skrętki ekranowane. Maksymalna długość 15 m dla kabli 28 AWG (0.1 mm2), 150 m dla kabla 22 AWG (0.3 mm2). 2. Nie łączyć ekranów na tym końcu kabla.

Komunikator HART

Ilustracja 4−5c. Schemat połączeń do urządzeń z serii 3000 w wykonaniu polowym Zaciski w urządzeniach z serii 3000 do montażu polowego Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701

Oprogramowanie ProLink

Patrz Uwaga 2 Masa

1. Skrętki ekranowane. Maksymalna długość 15 m dla kabli 28 AWG (0.1 mm2), 150 m dla kabla 22 AWG (0.3 mm2). 2. Nie łączyć ekranów na tym końcu kabla.Wykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy Ilustracja 4−6a. Schemat połączeń z DRT z wyświetlaczem LCD Zaciski DRT LCD

Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701

Nie łączyć ekranów na tym końcu kabla

Masa

1. Skrętki ekranowane. Maksymalna długość 15 m dla kabli 28 AWG (0.1 mm2), 150 m dla kabla 22 AWG (0.3 mm2). 2. Jeśli DRT ma zablokowany licznik lub program zliczania przepływu w obu kierunkach, to podłączyć zworę, przełącznik lub przekaźnik do zacisków 6 i 7 w DRT.

Ilustracja 4−6b. Schemat połączeń z DRT z wyświetlaczem LED Zaciski DRT LED

Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701

Nie łączyć ekranów na tym końcu kabla

Masa

1. Skrętki ekranowane. Maksymalna długość 15 m dla kabli 28 AWG (0.1 mm2), 150 m dla kabla 22 AWG (0.3 mm2). 2. Jeśli DRT ma zablokowany licznik lub program zliczania przepływu w obu kierunkach, to podłączyć zworę, przełącznik lub przekaźnik do zacisków 6 i 7 w DRT.Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy Ilustracja 4−7a. Schemat połączeń z FMS−3 z wyświetlaczem LCD

Przed przystąpieniem do instalacji

Zaciski FMS−3 LCD

Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701

Monta

Nie łączyć ekranów na tym końcu kabla

Masa

Okablowane

Skrętki ekranowane. Maksymalna długość 15 m dla kabli 28 AWG (0.1 mm2), 150 m dla kabla 22 AWG (0.3 mm2).

Ilustracja 4−7b. Schemat połączeń z FMS−3 z wyświetlaczem LED

Uruchomienie

Zaciski FMS−3 LCD

Zaciski wyjścia impulsowego w IFT9701

Komunikator HART

Nie łączyć ekranów na tym końcu kabla

Masa

Oprogramowanie ProLink

Skrętki ekranowane. Maksymalna długość 15 m dla kabli 28 AWG (0.1 mm2), 150 m dla kabla 22 AWG (0.3 mm2).Wykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy Podłączenie urządzeń HARTŽ

Do wyjścia prądowego przepływomierza moşna podłączyć Komunikator HART, adapter interfejsu ProLink lub modem szeregowy AMS. • Wykorzystać kabel Bell 202 dostarczany wraz z Komunikatorem HART lub pakietem oprogramowania ProLink. • Sposób podłączenia przedstawiono na ilustracjach ponişej. • Informacje o konfiguracji podstawowej zawarto w rozdziałach: .RQILJXUDFMDNDOLEUDFMDLFKDUDNWHU\]DFMDQDVWURQLH .RQILJXUDFMDSU]\Z\NRU]\VWDQLX.RPXQLNDWRUD+$57QDVWURQLH .RQILJXUDFMDSU]\Z\NRU]\VWDQLXRSURJUDPRZDQLD3UR/LQNQD VWURQLH

Ilustracja 4−8. SposĂłb podĹ‚Ä…czenia Komunkatora HART, interfejsu ProLink PC i modemu AMS Zaciski 4−20 mA

Komunikator HART, ProLink PCI lub modem AMS

R1 (Uwaga 1)

R3 (Uwaga 3)

R2

Wewnętrzny rezystor DCS lub PLC (Uwaga 2)

Zaciski 4−20 mA do podĹ‚Ä…czenia komunikatora

1. W razie potrzeby podłączyć w pętli regulacyjnej dodatkowy rezystor R1 w pętli. Urządzenia z rodziny SMART FAMILY wymagają rezystancji pętli równej co najmniej 250 omów. Rezystancja pętli nie moşe przekroczyć wartości 600 omów, niezaleşnie od konfiguracji komunikacji cyfrowej.

UWAGA PodĹ‚Ä…czenie urzÄ…dzenia typu HART do pÄ™tli prÄ…dowej przetwornika IFT9701 moĹźe spowodować bĹ‚Ä™dne dziaĹ‚anie wyjĹ›cia prÄ…dowego przetwornika. JeĹ›li gĹ‚Ăłwne wyjĹ›cie prÄ…dowe wykorzystywane jest do sterowanie natęşeniem przepĹ‚ywu, to podĹ‚Ä…czenie urzÄ…dzenia HART do pÄ™tli wyjĹ›ciowej moĹźe spowodować zmianÄ™ sygnaĹ‚u prÄ…dowego 4−20 mA przetwornika, co moĹźe wpĹ‚ynąć na urzÄ…dzenia sterujÄ…ce przepĹ‚ywem. Przed podĹ‚Ä…czeniem urzÄ…dzeĹ„ typu HART do pÄ™tli regulacyjnej przetwornika, dla bezpieczeĹ„stwa personelu oraz systemu kontrolno−pomiarowego, konieczne jest przeĹ‚Ä…czenie trybu pracy urzÄ…dzeĹ„ sterujÄ…cychna sterowanie rÄ™czne. 2. Sterowniki DCS lub PLC muszÄ… być skonfigurowane do współpracy z aktywnym sygnaĹ‚em prÄ…dowym. 3. Umieszczenie rezystora R3 jest konieczne, jeĹ›li DCS lub PLC nie sÄ… wyposaĹźone w wewnÄ™trzny rezystor. 

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Podłączenie zasilania i sygnałów wyjściowych ciąg dalszy Przetwornik może pracować jako jeden z elementów sieci urządzeń posługujących się protokołem HART. Do sieci zgodnej z platformą Bell 202 wykorzystującą protokół HART można podłączyć do 15 przetworników.

Wykorzystanie kilku przepływomierzy podłączonych do sieci typu HART wymaga przypisania im różnych adresów od 1 do 15 dla każdego z przepływomierzy. Przypisanie adresu od 1 do 15 powoduje, że sygnał na prądowym wyjściu analogowym zostaje ustawiony na stałą wartość 4 mA.

Uruchomienie

Komunikator HART

Informacje o wykorzystaniu protokołu HART do przeprowadzenia konfiguracji podstawowej przepływomierza, patrz:: • "Konfiguracja, kalibracja i charakteryzacja" na stronie 33; • "Konfiguracja przy wykorzystaniu Komunikatora HART" na stronie 35; • "Konfiguracja przy wykorzystaniu oprogramowania ProLink" na stronie 49.

Okablowane

Na Ilustracji 4−9 przedstawiono sposób podłączeń urządzeń pracujących w sieci HART. • Maksymalna liczba urządzeń zależy od typu przetworników, metody instalacji i innych czynników zewnętrznych. • Główne wyjście prądowe musi generować prąd 4−20 mA, aby uzyskać sygnał cyfrowy Bell 202. Sygnał cyfrowy Bell 202 będzie działał prawidłowo, gdy sygnał wyjściowy jest większy od 2 mA. • Urządzenia z rodziny SMART FAMILY wymagają minimalnej rezystancji pętli prądowej równej 250 omów, lecz nie większej od 600 omów. Wyjścia prądowe wszystkich przetworników podłączyć razem do jednej pary przewodów zakończonej wspólnym rezystorem obciążenia o wartości co najmniej 250 omów.

Monta

W sieci tej mogą również pracować inne urządzenia produkcji Fisher− Rosemount z rodziny SMART FAMILY. • Sieć Bell 202 wykorzystuje do komunikacji cyfrowej skrętkę przewodów. • Komunikator ręczny HART lub inny system zarządzający posługujący się protokołem HART może komunikować się z dowolnym urządzeniem pracującym w sieci, przy wykorzystaniu tej samej pary przewodów.

Przed przystąpieniem do instalacji

Wyjście prdowe tylko w przypadku pracy sieciowej Bell 202

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Ilustracja 4−9. Typowy schemat poĹ‚Ä…czeĹ„ sieciowych HARTÂŽ

Komunikator HART, ProLink PCI lub modem AMS

RFT9739 do montaĹźu polowego PV+ 17

RFT9739 do montaĹźu kasetowego PV+ CN2− Z30

PV− 18

ObciÄ…Ĺźenie 250 omĂłwPV− CN2− D30

Przetwornik SMART FAMILY

Przetwornik SMART FAMILY

Zasilacz DC potrzebny do innych urzÄ…dzeĹ„ pasywnych HART 4−20mA

4−20 mA

4−20 mA

Czujnik z serii R

IFT9701

24 DC

W celu uzyskania prawidłowej komunikacji cyfrowej HART naleşy pętlę prądową uziemić w jednym punkcie (połączyć z masą urządzenia)

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Uruchomienie

Uruchomienie przepływomierza

UWAGA

Monta

Zerowanie Po wykonaniu procedury instalacji przepływomierza konieczne jest wykonanie procedury zerowania. Zerowanie przepływomierza definiuje odpowiedź przepływomierza w warunkach braku przepływu oraz określa poziom odniesienia dla pomiarów natężenia przepływu.

Przed przystąpieniem do instalacji

5.1

Informacje og lne

5

Nieprzeprowadzenie procedury zerowania przy pierwszym uruchomieniu przepływomierza może przyczyną błędnych pomiarów.

Kalibracja Kalibracja pozwala wyeliminować różnice precyzji działania poszczególnych urządzeń i urządzeń peryferyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie 33.

Komunikator HART

Obsługa Klienta

Biuro przedstawicielskie Fisher−Rosemount służy wsparciem technicznym i pomocą przy uruchamianiu przepływomierza oraz w rozwiązywaniu wszelkich problemów, których Klient nie potrafi rozwiązać samodzielnie.

Oprogramowanie ProLink

Przy kontaktowaniu się z biurem przedstawicielskim należy zawsze podawać numer modelu oraz numer seryjny urządzenia.Wykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Uruchomienie

W celu przeprowadzenia procedury zerowania: • Przy wykorzystaniu przycisku zerowania przepływomierza patrz strona 32 • Przy wykorzystaniu komunikatora HART patrz strona 35 • Przy wykorzystaniu programu ProLink patrz strona 49 • Przy wykorzystaniu programu AMS patrz pomoc kontekstowa on−line w programie AMS

Okablowanie

Przed przekazaniem przepływomierza do eksploatacji należy wykonać procedurę zerowania.


Uruchomienie ciąg dalszy 5.2Inicjalizacja

Po podłączeniu wszystkich przewodów do przepływomierza można włączyć zasilanie elektryczne. Podczas inicjalizacji przepływomierz pozostaje w trybie uruchomieniowym (startup mode) od 13 do 40 sekund, w zależności od rodzaju czujnika.

Dioda diagnostyczna LED

Dioda diagnostyczna pokazana na Ilustracji 5−1 na stronie 31wskazuje na warunki działania przepływomierza.

Opcjonalny wyświetlacz

Jeśli przepływomierz zainstalowany poza obszarem CENELEC strefa 1, to może być wyposażony w dodatkowy wyświetlacz. Patrz Ilustracja 5− 1 na stronie 31. Wyświetlacz wskazuje natężenie przepływu masowego lub objętościowego lub warunki działania przetwornika.

Tryb uruchomieniowy

Podczas uruchomienia i inicjalizacji możliwa jest obserwacja następujących wskaźników stanu przepływomierza: • Dioda diagnostyczna świeci się w sposób ciągły. • Sygnały na wyjściach prądowym i impulsowym przyjmują wartości alarmowe. • Jeśli przepływomierz wyposażony jest w opcjonalny wyświetlacz, to na ekranie pojawia się „−88.8.8.0”. • Jeśli do przepływomierza podłączony jest komunikator HART, to na jego wyświetlaczu pojawia się komunikat „Field device warming up” (urządzenie polowe nagrzewa się). • Jeśli do przepływomierza podłączony jest program ProLink, to okno stanu wskazuje „Transmitter initializing” (inicjalizacja przetwornika).

Tryb roboczy

Po uruchomieniu dioda diagnostyczna zaczyna pulsować raz na sekundę wskazując na prawidłowe działanie przetwornika, a opcjonalny wyświetlacz wskazuje natężenie przepływu masowego lub objętościowego.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Uruchomienie ciąg dalszy Ilustracja 5−1. Lokalizacja diody LED, przycisku zerowania i wyświetlacza LCD

Przed przystąpieniem do instalacji

Komora obwodów elektrycznych Użytkownik zazwyczaj nie otwiera tej komory

Tabliczka z atestami

Przycisk zerowania

Monta

Komora okablowania polowego z opcjonalnym wyświetlaczem LCD Komora przyłączy czujnika

Okablowane

Dioda diagnostyczna LED

Uruchomienie

Komunikator HART

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Uruchomienie ciąg dalszy 5.3

Zerowanie przepływomierza

Po pomyślnej instalacji przepływomierza konieczne jest przeprowadzenie procedury zerowania. Procedura zerowania przy wykorzystaniu przycisku zerowania opisana jest poniżej. • Procedura zerowania przy wykorzystaniu komunikatora HART patrz strona 35 • Procedura zerowania przy wykorzystaniu programu ProLink patrz strona 49

Procedura zerowania

1. Przygotować przepływomierz do zerowania: a. Zainstalować przepływomierz zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. b. Włączyć zasilanie przepływomierza i odczekać co najmniej 30 minut do jego nagrzania się. c. Uruchomić przepływ medium procesowego przez przepływomierz i odczekać aż temperatura urządzenia osiągnie standardową temperaturę w warunkach pomiarowych. d. Upewnić się, że czujnik jest całkowicie wypełniony cieczą. 2. Zamknąć zawór odcinający po stronie wylotowej przepływomierza.

UWAGA Przepływ medium przez przepływomierz podczas procedury zerowania spowoduje nieprecyzjną nastawę zera. Sprawdzić, czy przepływ medium przez przepływomierz został całkowicie wstrzymany podczas procedury zerowania.

3. Wypełnić przepływomierz całkowicie medium procesowym w warunkach normalnych temperatury, gęstości i ciśnienia oraz sprawdzić czy przepływ medium przez czujnik ustał. 4. Sprawdzić, czy przepływ medium ustał całkowicie, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania do momentu, gdy dioda diagnostyczna zacznie świecić się w sposób ciągły. Patrz Ilustracja 5−1 na stronie 31. W celu przerwania procedury zerowania przed jej doprowadzeniem do końca należy wyłączyć zasilanie przepływomierza. Dioda diagnostyczna świeci się w sposób ciągły a na opcjonalnym wyświetlaczu pojawia się komunikat „ZERO0” przez minutę podczas procedury zerowania. Po zakończeniu procedury zerowania dioda diagnostyczna zaczyna pulsować raz na sekundę wskazując na prawidłowe działanie przepływomierza, a opcjonalny wyświetlacz wskazuje natężenie przepływu masowego lub objętościowego.Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Uruchomienie ciąg dalszy Jeśli przepływomierz nie jest w stanie przeprowadzić procedury zerowania to: • Dioda diagnostyczna pulsuje cztery razy na sekundę; • Sygnały na wyjściach przepływomierza przyjmują wartości alarmowe oraz • Na opcjonalym wyświetlaczu pulsuje komunikat „ELEC0”. Komunikat błędu może wskazywać na: • Przepływ medium podczas procedury zerowania; • Niepełna wypełnienie rurek pomiarowych lub • Nieprawidłowo zamontowany przepływomierz.

5.4

Konfiguracja, kalibracja i charakteryzacja

Parametry konfiguracji obejmują parametry takie jak przerwanie pomiaru w warunkach małego natężenia przepływu, tłumienie, kierunek przepływu i skalowanie wyjścia prądowego. Jeśli zażądano w zamówieniu, to przepływomierz jest konfigurowany fabrycznie zgodnie z wymaganiami Klienta.

Komunikator HART

Charakteryzacja jest procesem wprowadzania bezpośrednio do pamięci przepływomierza współczynników kalibracyjnych przepływu, gęstości i temperatury przy wykorzystaniu urządzenia typu HART, zamiast przeprowadzania procedur kalibracji w warunkach polowych. Współczynniki kalibracyjne można znaleźć na tabliczce znamionowej przepływomierza oraz na certyfikacie dostarczanym wraz z przepływomierzem. W celu konfiguracji lub charakteryzacji przepływomierza: • Przy wykorzystaniu komunikatora HART patrz strona 35 • Przy wykorzystaniu programu ProLink patrz strona 49.

Wykrywanie niesprawnościOprogramowanie ProLink

Do konfiguracji i charakteryzacji przepływomierzy Micro Motion można wykorzystać program do zarządzania aparaturą obiektową Fisher− Rosemount AMS. Instrukcje zastosowania programu AMS są dostępne w postaci pomocy on−line.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Uruchomienie

Parametry kalibracji obejmują parametry takie jak jednostki pomiarowe, skalowanie wyjścia impulsowego oraz współczynniki kalibracyjne przepływu, gęstości i temperatury. Możliwa jest kalibracja w warunkach polowych.

Okablowane

Poniżej podane definicje wyjaśniają różnice między procedurami konfiguracji, kalibracji i charakteryzacji. Niektóre z parametrów mogą wymagać konfiguracji, nawet jeśli kalibracja nie jest konieczna.

Monta

W celu usunięcia błędu zerowania należy usunąć źródło błędu i ponownie przeprowadzić procedurę zerowania lub przerwać procedurę zerowania włączając i wyłączając zasilanie przepływomierza.

Przed przystąpieniem do instalacji

Sygnalizacja błędów podczas procedury zerowania


Uruchomienie ciąg dalszy 5.5

Pomiary parametrów procesowych

Po zakończeniu procedury zerowania przepływomierza w sposób opisany na stronie 32 przepływomierz jest gotowy do pomiarów medium procesowego.

OSTRZEŻENIE Uruchomienie przepływomierza z otwartymi pokrywami stwarza niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego, co może spowodować zranienie lub śmierć personelu lub uszkodzenie urządzenia. Przed przekazaniem przepływomierza do eksploatacji należy założyć i szczelnie dokręcić wszystkie pokrywy.Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® Informacje ogólne

Do nadania warości parametrom konfiguracji podstawowej oraz do zerowania przepływomierza można wykorzystać ręczny komunikator HART. Schemat menu komunikatora przedstawiono na Ilustracji 6−1 na stronach 36 i 37.

Okablowanie

Kalibracja wpływa na precyzję działania konkretnych mierników i urządzeń peryferyjnych. Niektóre z parametrów mogą wymagać konfiguracji, nawet jeśli kalibracja nie jest konieczna. Więcej infomacji na temat konfiguracji, kalibracji i charakteryzacji znajduje się na stronie 33.

Monta

Parametry konfiguracji obejmują parametry takie jak przerwanie pomiaru w warunkach małego natężenia przepływu, tłumienie, kierunek przepływu i skalowanie wyjścia prądowego. Jeśli zażądano w zamówieniu, to przepływomierz jest konfigurowany fabrycznie zgodnie z wymaganiami Klienta. W przypadku skalibrowanych fabrycznie czujników, nie jest zalecana ich kalibracja polowa.

Przed przystąpieniem do instalacji

6.1

Informacje og lne

6

Podczas konfiguracji przepływomierza należy przełączyć tryb pracy urządzeń kontrolno−pomiarowych na sterowanie ręczne.

Uruchomienie

UWAGA Nieprzełączenie trybu pracy urządzeń kontrolno− pomiarowych na sterowanie ręczne podczas konfiguracji będzie wpływać na sygnał wyjściowy przepływomierza. Przed przejściem do menu konfiguracji podstawowej należy przełączyć sterowanie na ręczne.

Komunikator HART

Gdy na wyświetlaczu komunikatora HART pojawi się poniższy komunikat, to należy odłączyć przepływomierz od urządzeń, które wykorzystują sygnały wyjściowe przepływomierza do sterowania procesem technologicznym, a następnie nacisnąć F4 (OK).

Oprogramowanie ProLink

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701Wykrywanie niesprawności

Z poziomu menu konfiguracji podstawowej (basic setup) możliwe jest przeprowadzenie następujących procedur: • Zmiana jednostek natężenia przepływu masowego lub objętościowego.


Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy • Przypisanie przepływomierzowi oznaczenia technologicznego HART. • Zdefiniowanie wartości granicznych zakresu pomiarowego dla wyjścia prądowego. • Skalowanie wyjścia impulsowego.

Ilustracja 6−1. Schemat menu on−line Komunikatora HART® 352&(66 9$5,$%/(6

 9,(:),(/''(9,&( 9$5,$%/(6

 )ORZ 7HPSHUDWXUH 7RWDO

 9,(:287387 9$5,$%/(6

   

39 39UQJ 39$2 9LHZ69 9,(:79 9LHZ49

 79 3UHVIUHT

 9LHZVWDWXV

 727$/,=(5 &21752/

 7RWO 5HVHWWRWDOL]HU

 7(6767$786

 9LHZVWDWXV 6HOIWHVW

 ',$*1267,&6$1' 6(59,&(

 ),;$1$/2*

  

 ),;)5(48(1&< 287387

 N+] 2WKHU (QG

 /2237(67

 3(5)250$872 =(52

P$ P$ 2WKHU (QG

 3HUIRUPFDOLEUDWLRQ )ORZ =HURYDOXH

 7ULPDQDORJRXWSXW

 %$6,&6(783

 7DJ 3ULPDU\YDULDEOHXQLW $1$/2*5$1*( 9$/8(6 )UHTXHQF\IDFWRU 5DWHIDFWRU

 'HWDLOHGVHWXS

6HHSDJH 

 5HYLHZ

6HHSDJH  3ULPDU\YDULDEOHXSSHU UDQJHYDOXH 3ULPDU\YDULDEOH ORZHU UDQJHYDOXH

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy uĹźyciu komunikatora HARTÂŽ ciÄ&#x2026;g dalszy

Ilustracja 6â&#x2C6;&#x2019;1. Schemat menu onâ&#x2C6;&#x2019;line Komunikatora HARTÂŽ ciÄ&#x2026;g dalszy 6HHSDJH 

 'LDJQRVWLFVDQG

6HHSDJH 

 %DVLFVHWXS

6HHSDJH  &+$5$&7(5,=( 6(1625 &21),*85(),(/' '(9,&(9$5,$%/(6

 )ORZFDOLEUDWLRQIDFWRU 'HQVLW\FDOLEUDWLRQIDFWRU )/2:

 7HPSHUDWXUHXQLW

 &21),*85( 2873876

  

)ORZXQLW )ORZFXWRII )ORZGLUHFWLRQ )ORZGDPSLQJ

Monta

 '(16,7<

 '(7$,/('6(783

Przed przystÄ&#x2026;pieniem do instalacji

 3URFHVVYDULDEOHV

 'HQVLW\XQLW 6OXJIORZORZOLPLW 6OXJIORZKLJKOLPLW 5$1*(9$/8(6

  

39859 39/59 86/ /6/ 39PLQVSDQ

 ),;$1$/2*287387

 P$ P$ 2WKHU

 $1$/2*287387

Okablowane

 7ULPDQDORJRXWSXW

 )5(48(1&<287387

 +$57287387   

7DJ 'HVFULSWRU 'DWH 'HYLFH,' :ULWHSURWHFW 5(9,6,21180%(56

 'LVWULEXWRU 0RGHO 7DJ 'HVFULSWRU 'DWH 'HYLFH,' :ULWHSURWHFW 6RIWZDUHUHYLVLRQ +DUGZDUHUHYLVLRQ 8QLYHUVDOUHYLVLRQ

 &+$5$&7(5,=( 6(1625

 )ORZFDOLEUDWLRQIDFWRU 'HQVLW\FDOLEUDWLRQIDFWRU

 ),(/''(9,&( 9$5,$%/(6

    

 5(9,(:

8QLYHUVDOUHYLVLRQ )ORZGHYUHYLVLRQ 6RIWZDUHUHYLVLRQ +DUGZDUHUHYLVLRQ

)ORZXQLW )ORZFXWRII )ORZGDPSLQJ )ORZGLUHFWLRQ 'HQVLW\XQLW 6OXJORZOLPLW 6OXJKLJKOLPLW 7HPSHUDWXUHXQLW

 3ULPDU\YDULDEOHORZHU UDQJHYDOXH 3ULPDU\YDULDEOHXSSHU UDQJHYDOXH )UHTXHQF\IDFWRU 5DWHIDFWRUWykrywanie niesprawnoĹ&#x203A;ci

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi przetwornika Model IFT9701

  

Oprogramowanie ProLink

 2873876

 3ROODGGUHVV 1XPEHURIUHTXHVW

Komunikator HART

 '(9,&( ,1)250$7,21

 N+] 2WKHU

Uruchomienie

 '(9,&( ,1)250$7,21

 )UHTXHQF\IDFWRU 5DWHIDFWRU ),;)5(48(1&< 287387


Konfiguracja przy uĹźyciu komunikatora HARTÂŽ ciÄ&#x2026;g dalszy 6.2

Oznaczenie technologiczne HARTÂŽ

Oznaczenie technologiczne HART skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z maksymalnie oĹ&#x203A;miu znakĂłw, ktĂłre identyfikujÄ&#x2026; przepĹ&#x201A;ywomierz przy komunikacji cyfrowej z innymi urzÄ&#x2026;dzeniami pracujÄ&#x2026;cymi w sieci. W celu przypisania przepĹ&#x201A;ywomierzowi oznaczenia technologicznego HART, naleĹźy wykorzystaÄ&#x2021; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce opcje w menu komunikatora i wykonaÄ&#x2021; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce kroki::   

3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %$6,&6(783 'HWDLOHGVHWXS 5HYLHZ

  

7$* 39XQLW $QDORJUDQJHYDOV )UHTIDFWU

1. Z menu onâ&#x2C6;&#x2019;line wybraÄ&#x2021; 3 (basic setup â&#x2C6;&#x2019; konfiguracja podstawowa). 2. Z menu basic setup wybraÄ&#x2021; 1 (tag â&#x2C6;&#x2019; oznaczenie technologiczne). 3. WprowadziÄ&#x2021; ĹźÄ&#x2026;dane oznaczenie technologiczne (maksymalnie osiem znakĂłw), a nastÄ&#x2122;pnie nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; F4 (enter). Oznaczenie moĹźe zawieraÄ&#x2021; spacje i kropki.

6.3

Jednostki pomiarowe

PrzepĹ&#x201A;ywomierz moĹźe stosowaÄ&#x2021; jednÄ&#x2026; jednostkÄ&#x2122; do pomiaru natÄ&#x2122;Ĺźenia przepĹ&#x201A;ywu masowego lub objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ciowego. PrzepĹ&#x201A;ywomierz moĹźe rĂłwnieĹź wskazywaÄ&#x2021; jednostki gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci i temperatury odczytywane przez komunikator HART. W celu wyboru jednostek natÄ&#x2122;Ĺźenia przepĹ&#x201A;ywu masowego lub objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ciowego, naleĹźy wykorzystaÄ&#x2021; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce opcje w menu komunikatora i wykonaÄ&#x2021; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce kroki:   

3URFHVVYDULDEOHV 'LDJ6HUYLFH %$6,&6(783 'HWDLOHGVHWXS 5HYLHZ

  

7DJ 3981,7 $QDORJUDQJHYDOV )UHTIDFWU

1. Z menu onâ&#x2C6;&#x2019;line wybraÄ&#x2021; 3 (basic setup â&#x2C6;&#x2019; konfiguracja podstawowa). 2. Z menu basic setup wybraÄ&#x2021; 2 (PV units â&#x2C6;&#x2019; jednostki zmiennej procesowej). 3. Przy uĹźyciu strzaĹ&#x201A;ek przewijania do gĂłry (Ă&#x2DC;) i do doĹ&#x201A;u (Ă&#x2014;) wybraÄ&#x2021; ĹźÄ&#x2026;danÄ&#x2026; jednostkÄ&#x2122; natÄ&#x2122;Ĺźenia przepĹ&#x201A;ywu, a nastÄ&#x2122;pnie nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; F4 (enter). Wykaz dostÄ&#x2122;pnych jednostek natÄ&#x2122;Ĺźenia przepĹ&#x201A;ywu masowego i objÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ciowego znajduje siÄ&#x2122; w Tabeli 6â&#x2C6;&#x2019;1 na stronie 39. 4. WybĂłr jednostek wpĹ&#x201A;ywa na inne zmienne, tak wiÄ&#x2122;c nowe jednostki muszÄ&#x2026; byÄ&#x2021; przesĹ&#x201A;ane do przepĹ&#x201A;ywomierza przed konfiguracjÄ&#x2026; innych zmiennych: a. Po pojawieniu siÄ&#x2122; poniĹźszego komunikatu naleĹźy nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; F4 (OK).

b. W celu przesĹ&#x201A;ania nowych jednostek do pamiÄ&#x2122;ci przepĹ&#x201A;ywomierza naleĹźy nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; F2 (send). 

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy

Oznaczenie programowe g/s g/min g/h kg/s kg/min kg/h kg/d Met Ton/min Met Ton/h Met Ton/d lb/s lb/min lb/h lb/d S Ton/min S Ton/h S Ton/d

Oznaczenie programowe Cuft/s Cuft/d Cuft/min Cuft/h Cum/s Cum/min Cum/h Cum/d gal/s gal/min gal/h L/s L/min L/h Impgal/s Impgal/min Impgal/h Impgal/d bbl/s bbl/min bbl/h bbl/d

Okablowane

Jednostka natężenia przepływu objetościowego stopy sześcienne/sekundę stopy sześcienne/dzień stopy sześcienne/minutę stopy sześcienne/godzinę metry sześcienne/sekundę metry sześcienne/minutę metry sześcienne/godzinę metry sześcienne/dzień galony US/sekundę galony US/minutę galony US/godzinę litry/sekundę litry/minutę litry/godzinę galony imperial/sekundę galony imperial/minutę galony imperial/godzinę galony imperial/dzień baryłki/sekundę baryłki/minutę baryłki/godzinę baryłki/dzień

Monta

Jednostka natężenia przepływu masowego ramy/sekundę gramy/minutę gramy/godzinę kilogramy/sekundę kilogramy/minutę kilogramy/godzinę kilogramy/dzień tony/minutę tony/godzinę tony/dzień funty/sekundę funty/minutę funty/godzinę funty/dzień 2000 funtów/minutę 2000 funtów/godzinę 2000 funtów/dzień

Przed przystąpieniem do instalacji

Tabela 6−1. Jednostki pomiarowe natężenia przepływu masowego i objętościowego

W celu wyboru jednostek pomiarowych gęstości i temperatury należy wykorzystać następujące opcje w menu komunikatora i wykonać następujące kroki: 3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %DVLFVHWXS '(7$,/('6(783 5HYLHZ

 &KDUL]HVHQVRU &21),*)/' '(99$5 &RQILJRXWSXWV 'HYLFH

 )ORZ '(16,7< 7HPSHUDWXUH XQLW

 '(16,7<81,7 6OXJIORZORZOLPLW 6OXJIORZKLJKOLPLW

Uruchomienie

  

1. Z menu on−line wybrać 4 (detailed setup − konfiguracja szczegółowa).

3. Z menu configure field device variable wybrać 2 (density − gęstość). 4. Z menu density wybrać 1 (density units − jednostki gęstości).

Komunikator HART

2. Z menu detailed setup wybrać 2 (configure field device variable − konfiguracja zmiennych urządzenia polowego).

5. Przy użyciu strzałek przewijania do góry (Ø) i do dołu (×) wybrać żądaną jednostkę gęstości, a następnie nacisnąć F4 (enter).

7. Z menu detailed setup wybrać 2 (configure field device variable − konfiguracja zmiennych urządzenia polowego). 8. Z menu configure field device variable wybrać 3 (temperature units − jednostki temperatury).

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701Wykrywanie niesprawności

9. Powtórzyć kroki 5 i 6 wprowadzając jednostki temperatury..

Oprogramowanie ProLink

6. W celu przesłania jednostek gęstości do przepływomierza należy nacisnąć F2 (send).


Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy 6.4

Przerwanie pomiaru dla małego natężenia przepływu

Przy niektórych instalacjach czujnika, szum spowodowany przez źródła mechaniczne takie jak zawory i silniki może wpływać sygnały wyjściowe przepływomierza. Filtry odcinające małego natężenia przepływu eliminują szum przy zdefiniowaniu wielkości mierzonej natężenia przepływu, poniżej której wyjście prądowe wskazywać będzie brak przepływu. Wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu jest najmniejszą wartością natężenia przepływu, dla której przepływomierz generuje niezerowy sygnał wyjściowy. Jeśli natężenie przepływu spada poniżej tej wartości to: • Sygnał na wyjściu impulsowym przyjmuje wartość 0 Hz • Wewnętrzny sumator przestaje zliczać impulsy • Przepływomierz wskazuje natężenie przepływu równe zeru przy zapytaniu przez system zarządzający. W warunkach fabrycznych wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu jest ustawiana domyślnie. Wartość ta może być kalibrowana przez użytkownika, by osiągnąć najwydajniejsze filtrowanie sygnałów zakłócających. W celu zmiany wartości przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu należy wykorzystać następujące opcje w menu komunikatora i wykonać następujące kroki:   

3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %DVLFVHWXS '(7$,/('6(783 5HYLHZ

 &KDUL]HVHQVRU &21),*)/' '(99$5 &RQILJRXWSXWV 'HYLFH

 )/2: 'HQVLW\ 7HPSXQLW

  

)ORXQLW )/2&872)) )ORGLUHFWLRQ )ORZGDPSLQJ

1. Z menu on−line wybrać 4 (detailed setup − konfiguracja szczegółowa). 2. Z menu detailed setup wybrać 2 (configure field device variable − konfiguracja zmiennych urządzenia polowego). 3. Z menu configure field device variable wybrać 1 (flow − przepływ). 4. Z menu flow wybrać 1 (flow cutoff − wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu). 5. Wprowadzić nową wartość przerwania pomiaru. 6. W celu przesłania do przepływomierza nowo zdefiniowanej wartości należy nacisnąć F2 (send).Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy 6.5

Tłumienie

Wartość tłumienia określa współczynnik filtra określających czas wymagany do osiągnięcia przez sygnał wyjściowy 63% nowej wartości sygnału w odpowiedzi na krokową zmianę sygnału wejściowego. Czas reakcji zależy od wielu czynników, a między innymi od typu czujnika i gęstości medium. Przepływomierz zaokrągla wprowadzoną przez użytkownika wartość do najbliższej zaprogramowanej wartości. Zaprogramowane wartości to: 0.2

0.4

0.8

1.6

3.2

6.4

12.8

Monta

0.1

W celu zmiany wartości współczynnika tłumienia należy wykorzystać następujące opcje w menu komunikatora i wykonać następujące kroki: 3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %DVLFVHWXS '(7$,/('6(783 5HYLHZ

 &KDUL]HVHQVRU &21),*)/' '(99$5 &RQILJRXWSXWV 'HYLFH

 )/2: 'HQVLW\ 7HPSXQLW

  

)ORXQLW )ORFXWRII )ORGLUHFWLRQ )/2:'$03,1*

Okablowane

  

Przed przystąpieniem do instalacji

Wewnętrzne filtry tłumienia umożliwiają wyeliminowanie szumów oraz wpływu szybkich zmian zmiennej procesowej, bez zmiany dokładności pomiarów.

1. Z menu on−line wybrać 4 (detailed setup − konfiguracja szczegółowa). 2. Z menu detailed setup wybrać 2 (configure field device variable − konfiguracja zmiennych urządzenia polowego).

4. Z menu flow wybrać 4 (flow damping − tłumienie). 5. Wprowadzić nową wartość tłumienia. 6. W celu przesłania do przepływomierza nowo zdefiniowanej wartości tłumienia należy nacisnąć F2 (send).

Uruchomienie

3. Z menu configure field device variable wybrać 1 (flow − przepływ).

Komunikator HART

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy 6.6

Kierunek przepływu

Wybór kierunku przepływu (do przodu, do tyłu, w obu kierunkach) określa sposób reakcji sygnałów wyjściowych i sumatorów przy przepływie medium przez przepływomierz. Strzałka na korpusie przepływomierza (patrz ilustracja na stronie 8) oznacza kierunek „do przodu”, lecz należy pamiętać, że przepływomierz mierzy natężenia przepływu równie dokładnie w obu kierunkach. W celu określenia kierunku przepływu medium należy wykorzystać następujące opcje w menu komunikatora i wykonać następujące kroki:   

3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %DVLFVHWXS '(7$,/('6(783 5HYLHZ

 &KDUL]HVHQVRU &21),*)/' '(99$5 &RQILJRXWSXWV 'HYLFH

 )/2: 'HQVLW\ 7HPSXQLW

  

)ORXQLW )ORFXWRII )/2',5(&7,21 )ORZGDPSLQJ

1. Z menu on−line wybrać 4 (detailed setup − konfiguracja szczegółowa). 2. Z menu detailed setup wybrać 2 (configure field device variable − konfiguracja zmiennych urządzenia polowego). 3. Z menu configure field device variable wybrać 1 (flow − przepływ). 4. Z menu flow wybrać 3 (flow direction − kierunek przepływu), a następnie żądany kierunek. W tabeli poniżej przedstawiono wpływ wyboru kierunku przepływu na sygnały wyjściowe i zachowanie sumatorów. 5. W celu przesłania do przepływomierza nowo wybranego kierunku należy nacisnąć F2 (send).

Tabela 6−2. Wpływ wyboru kierunku przepływu na sygnały wyjściowe i sumatory Kierunek przepływu medium Medium przepływa w tym samym kierunku co strzałka na korpusie czujnika

Wyjście lub sumator Wyjście prądowe Wyjście impulsowe Sumatory wewnętrzne

Medium przepływa w kierunku przeciwnym do strzałki na korpusie czujnika

Wyjście prądowe Wyjście impulsowe Sumatory wewnętrzne

6.7

Wartości graniczne zakresu pomiarowego dla wyjścia prądowego

Konfiguracja przepływomierza Do przodu Do tyłu Sygnał wyjściowy rośnie wraz ze Sygnał wyjściowy przyjmuje wartość wzrostem natężenia przepływu 3.8 mA Sygnał wyjściowy rośnie wraz ze Sygnał wyjściowy przyjmuje wartość 0 wzrostem natężenia przepływu Hz Przepływ zsumowany Przepływ zsumowany zwiększa się nie zmienia się Sygnał wyjściowy przyjmuje Sygnał wyjściowy rośnie wraz ze wartość 3.8 mA wzrostem natężenia przepływu Sygnał wyjściowy przyjmuje Sygnał wyjściowy rośnie wraz ze wartość 0 Hz wzrostem natężenia przepływu Przepływ zsumowany Przepływ zsumowany nie zmienia się zwiększa się

Punkty graniczne zakresu pomiarowego są wartościami natężenia przepływu, które odpowiadają wartościom 4 i 20 mA prądowego sygnały wyjściowego. W celu określenia wartości granicznych zakresu pomiarowego należy wykorzystać następujące opcje w menu komunikatora iInstrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy wykonać następujące kroki: 3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %$6,&6(783 'HWDLOHGVHWXS 5HYLHZ

  

7DJ 39XQLW $1$/2*5$1*(9$/6 )UHTIDFWU 5DWHIDFWU

 39859 39/59

1. Z menu on−line wybrać 3 (basic setup − konfiguracja podstawowa). 2. Z menu basic setup wybrać 3 (analog range values − wartości graniczne zakresu analogowego).

Monta

3. Wybrać górną (URV) lub dolną (LRV) wartość graniczną do ustawienia.

4. Wpisać żądane wartości, a następnie nacisnąć F4 (enter). 5. W celu przesłania do przepływomierza nowych wartości granicznych należy nacisnąć F2 (send)..

Uruchomienie

Skalowanie wyjścia impulsowego

Okablowane

a. W celu zdefiniowania górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego, która będzie oznaczała wartość natężenia przepływu, przy którym sygnał analogowy na wyjściu prądowym będzie równy 20 mA, wybrać opcję 1 (PV URV), lub b. W celu zdefiniowania dolnej wartości granicznej zakresu pomiarowego, która będzie oznaczała wartość natężenia przepływu, przy którym sygnał analogowy na wyjściu prądowym będzie równy 4 mA, wybrać opcję 2 (PV LRV).

6.8

Przed przystąpieniem do instalacji

  

Na wyjściu impulsowym generowany jest sygnał częstotliwościowy proporcjonalny do natężenia przepływu. Skalowanie wyjścia impulsowego wymaga wprowadzenia częstoliwości i natężeń przepływów. W celu przeskalowania wyjścia impulsowego należy wykorzystać następujące opcje w menu komunikatora i wykonać następujące kroki: 3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %$6,&6(783 'HWDLOHGVHWXS 5HYLHZ

  

Komunikator HART

  

7DJ 39XQLW $QDORJUDQJHYDOV )5(4)$&75 5$7()$&75

1. Z menu on−line wybrać 3 (basic setup − konfiguracja podstawowa).

Oprogramowanie ProLink

2. Z menu basic setup wybrać 4 (frequency factor − współczynnik częstoliwości). 3. Wprowadzić wartość częstotliwości w impulsach na sekundę (Hz), która będzie odpowiadała maksymalnemu natężeniu przepływu, a następnie nacisnąć F4 (enter). 4. Gdy komunikator HART powróci do menu konfiguracji podstawowej, wybrać opcję 5 (rate factor − współczynnik natężenia).Wykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy 5. Wprowadzić maksymalną wartość natężenia przepływu, a następnie nacisnąć F4. Wprowadzona wartość odpowiada częstotliwości, która została wprowadzona w kroku 3. 6. W celu przesłania do przepływomierza wartości skalujących wyjście impulsowe należy nacisnąć F2 (send).

6.9

Autozerowanie

Zerowanie przepływomierza definiuje odpowiedź przepływomierza w warunkach braku przepływu oraz określa poziom odniesienia dla pomiarów natężenia przepływu.

UWAGA Nieprzeprowadzenie procedury zerowania przy pierwszym uruchomieniu przepływomierza może spowodować błędne pomiary. Przed przekazaniem przepływomierza do eksploatacji należy wykonać procedurę zerowania.

Przed przekazaniem przepływomierza do eksploatacji należy wykonać procedurę zerowania: 1. Przygotować przepływomierz do zerowania: a. Zainstalować przepływomierz zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. b. Włączyć zasilanie przepływomierza i odczekać co najmniej 30 minut do jego nagrzania się. c. Uruchomić przepływ medium procesowego przez przepływomierz i odczekać, aż temperatura urządzenia osiągnie standardową temperaturę w warunkach pomiarowych. 2. Zamknąć zawór odcinający po stronie wylotowej przepływomierza. 3. Wypełnić przepływomierz całkowicie medium procesowym w warunkach procesowych, to znaczy przy dokładnie określonej temperaturze, gęstości, ciśnieniu, itd. i wstrzymać całkowicie przepływ medium przez przepływomierz.

UWAGA Przepływ medium przez przepływomierz podczas procedury zerowania spowoduje nieprecyzjną nastawę zera. Sprawdzić, czy przepływ medium przez przepływomierz został całkowicie wstrzymany podczas procedury zerowania.

4. W celu inicjalizacji procedury autozerowania należy przejść doInstrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy przedstawionego poziomu menu i wykonać następujące kroki:: 3URFHVVYDULDEOHV ',$*6(59,&( %DVLFVHWXS 'HWDLOHGVHWXS 5HYLHZ

  

7HVW6WDWXV /RRSWHVW 3(5)250$872=(52 7ULP$QDORJ2XWSXW

Przed przystąpieniem do instalacji

  

 3(5)250&$/ )OR =HURYDOXH

a. W menu on−line wybrać 2 (diagnostics/service −diagnostyka/ obsługa). b. W menu diagnostics/service wybrać 3 (perform auto zero − procedura zerowania).

e. Po wyświetleniu komunkatu „Flow must be zero, perform calibration?” (Czy przeprowadzić kalibrację?) sprawdzić, czy przepływ przez czujnik został całkowicie zatrzymany, a następnie nacisnąć F4 (OK).

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Diagnostyka błędów zerowania Jeśli zerowanie nie może zostać zakończona prawidłowo to: • Komunikator HART wyświetla komunikat „Auto zero failure” (błąd zerowania). • Dioda diagnostyczna pulsuje cztery razy na sekundę. • Poziomy sygnałów wyjściowych przyjmują wartości alarmowe. • Na opcjonalnym wyświetlaczu przepływomierza zaczyna pulsować komunikat „ELEC0”. • W celu przerwania procedury zerowania nacisnąć F3 (abort).

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Komunikator HART

g. Po zakończeniu zerowania przepływomierza dioda diagnostyczna zaczyna pulsować raz na sekundę, co oznacza prawidłowe działanie urządzenia, a na wyświetlaczu komunikatora HART pojawia się komunikat „Auto zero complete” (procedura autozerowania zakończona). Nacisnąć F4 (OK).

Uruchomienie

f. When the display reads "Flow must be zero, perform calibration?", make sure flow through the sensor is completely stopped, then press F4 (OK). • Komunkator HART wyświetla komunikat „Calibration in progress” informujący o trwającej procedurze zerowania przepływomierza. • Dioda diagnostyczna LED świeci się, a na opcjonalnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "ZERO0" na okres 1 minuty podczas zerowania. • W celu przerwania procedury przed jej zakończeniem nacisnąć F3 (abort).

Okablowane

d. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „WARN Loop should be removed from automatic control” (przełączyć sterowanie pętlą na ręczne), to należy odłaczyć przepływomierz od urządzeń, które wykorzystują sygnały wyjściowe przepływomierza do sterowania procesem technologicznym, a następnie nacisnąć F4 (OK).

Monta

c. W celu przeprowadzenia procedury zerowania wybrać 1 (perform cal − wykonaj kalibrację).


Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy • Aby ponownie powrócić do procedury zerowania sprawdzić, czy przepływ jest całkowicie odcięty, rurki wypełnione medium procesowym, a następnie nacisnąć F4 (OK).. Najczęstszym źródłem błędów procedury zerowania są: • Przepływ medium podczas procedury zerowania; • Nienapełnienie rurek pomiarowych lub • Nieprawidłowo zamontowany przepływomierz. W celu usunięcia błędu zerowania należy usunąć źródło błędu i ponownie przeprowadzić procedurę zerowania lub przerwać procedurę zerowania włączając i wyłączając zasilanie przepływomierza powracając do poprzednich nastaw zerowania.

6.10

Procedura kalibracji przepływu

Kalibracja przepływu obejmuje zmianę współczynnika kalibracyjnego przepływu tak, by dokładnie opisywał czułość przepływomierza na przepływ masowy. Przeprowadzanie procedury kalibracji przepływu w warunkach polowych jest opcjonalne. Kalibracja przepływu polega na przepływie określonej ilości medium przez przepływomierz, zważenie medium i porównanie uzyskanego wyniku z ilością medium zmierzoną przez przepływomierz (zawartość sumatorów masowych odczytana przy użyciu komunkatora HART). Dokładność pomiaru masy medium wyznacza dokładność procedury kalibracji. Należy wykorzystać jak najdokładniejsze urządzenia pomiarowe. Podczas procedury kalibracji należy stosować jednostki natężenia przepływu masowego. Jeśli w aplikacji mierzony jest przepływ objętościowy, to do kalibracji zmienić jednostki na jednostki przepływu masowego, a następnie powrócić do jednostek przepływu objętościowego. W celu obliczenia współczynnika kalibracyjnego przepływu: 1. Wybrać jednostki przepływu masowego i przesłać je do pamięci przepływomierza. Patrz Tabela 6−1 na stronie 39. 2. W celu wprowadzenia współczynnika kalibracyjnego do pamięci przepływomierza, należy wykorzystać schemat menu przedstawiony poniżej i wykonać nastepujące kroki:   

3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %DVLFVHWXS '(7$,/('6(783 5HYLHZ

  

&+$5,=(6(1625 &RQILJIOGGHYYDU &RQILJRXWSXWV 'HYLFHLQIRUPDWLRQ

 )/2:&$/ 'HQVLW\FDOIDFWU

a. W menu online wybrać 4 (detailed setup −konifguracja szczegółowa). b. W menu detailed setup wybrać 1 (characterize sensor − charakteryzacja czujnika).Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy użyciu komunikatora HART® ciąg dalszy

d. Wpisać 8 cyfrowy współczynnik kalibracyjny podany na tabliczce znamionowej przepływomierza. Patrz ilustracja na stronie 38. Współczynnik przepływu można znaleźć również na certyfikacie dostarczanym wraz z przepływomierzem. e. Gdy wyświetlacz powróci do menu charakteryzacji czujnika nacisnąć F2 (send) w celu przesłania współczynnika do pamięci przepływomierza..

Monta

3. Wyzerować przepływomierz (patrz Autozerowanie, strona 44). 4. Wykorzystać schemat menu przedstawiony poniżej i wykonać nastepujące kroki:

352&(669$5,$%/(6 'LDJ6HUYLFH %DVLFVHWXS 'HWDLOHGVHWXS 5HYLHZ

9LHZIOGGHYYDUV 9LHZRXWSXWYDUV 9LHZVWDWXV 727$/,=(5&175/

 7RWO 5HVHWWRWDOL]HU

Okablowane

  

  

a. Wyzerować wewnętrzny sumator.

Uruchomienie

b. Trzykrotnie dozować takę samą ilość medium procesowego, za każdym razem zerując sumator. Dla każdego załadunku zapisać masę wskazywaną przez wagę i sumator. Masaważona

Przed przystąpieniem do instalacji

c. W menu characterize sensor wybrać 1 (flow cal − kalibracja przepływu).

Masamierzona

Pierwszy załadunek Drugi załadunek Trzeci załadunek Razem

Komunikator HART

5. Podzielić Masę zsumowanąważona przez Masa zsumowanazmierzona. Otrzymana liczba jest współczynnikiem przepływu masowego przepływomierza. Zapisać jego wartość Współczynnik przepływu masowego przepływomierza

Oprogramowanie ProLink

6. Pomnożyć przez współczynnik uzyskany w kroku 5 przez liczbę składającą się z pięciu pierwszych cyfr aktualnego współczynnika kalibracyjnego przepływu. W ten sposób otrzymuje się pierwszych pięć cyfr nowego współczynnika kalibracyjnego przepływu. Pierwszych 5 cyfr nowego współczynnika kalibracyjnego

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701Wykrywanie niesprawności

7. W celu wprowadzenie nowego współczynnika kalibracyjnego przepływu do pamięci przepływomierza należy zgodnie z poniższym


Konfiguracja przy uĹźyciu komunikatora HARTÂŽ ciÄ&#x2026;g dalszy schematem menu wykonaÄ&#x2021; poniĹźsze kroki:   

3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %DVLFVHWXS '(7$,/('6(783 5HYLHZ

  

&+$5,=(6(1625 &RQILJIOGGHYYDU &RQILJRXWSXWV 'HYLFHLQIRUPDWLRQ

 )/2:&$/ 'HQVLW\FDOIDFWU

a. W menu online wybraÄ&#x2021; 4 (detailed setup â&#x2C6;&#x2019;konifguracja szczegĂłĹ&#x201A;owa). b. W menu detailed setup wybraÄ&#x2021; 1 (characterize sensor â&#x2C6;&#x2019; charakteryzacja czujnika). c. W menu characterize sensor wybraÄ&#x2021; 1 (flow cal â&#x2C6;&#x2019; kalibracja przepĹ&#x201A;ywu). d. WpisaÄ&#x2021; nowy wspĂłĹ&#x201A;czynnik kalibracyjny przepĹ&#x201A;ywu, a nastÄ&#x2122;pnie nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; F4 (enter): â&#x20AC;˘ Pierwsze piÄ&#x2122;Ä&#x2021; cyfr i pierwszÄ&#x2026; kropkÄ&#x2122; dziesiÄ&#x2122;tnÄ&#x2026; okreĹ&#x203A;lone w kroku 6. â&#x20AC;˘ Ostatnie trzy cyfry i drugÄ&#x2026; kropkÄ&#x2122; dziesiÄ&#x2122;tnÄ&#x2026;, wykorzystaÄ&#x2021; ostatnie trzy cyfry i drugÄ&#x2026; kropkÄ&#x2122; dziesiÄ&#x2122;tnÄ&#x2026; z wspĂłĹ&#x201A;czynnika kalibracyjnego podanego na tabliczce znamionowej czujnika. e. Gdy wyĹ&#x203A;wietlacz powrĂłci do menu charakteryzacji czujnika nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; F2 (send) w celu przesĹ&#x201A;ania wspĂłĹ&#x201A;czynnika do pamiÄ&#x2122;ci przepĹ&#x201A;ywomierza. 8. W celu weryfikacji dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;ci okreĹ&#x203A;lenia nowego wspĂłĹ&#x201A;czynnika kalibracyjnego przepĹ&#x201A;ywu powtĂłrzyÄ&#x2021; krok 4. Obie otrzymane iloĹ&#x203A;ci powinny byÄ&#x2021; jednakowe, z dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; okreĹ&#x203A;lonÄ&#x2026; w danych technicznych przepĹ&#x201A;ywomierza Micro Motion.

6.11

Charakteryzacja gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci

Charakteryzacja gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci polega na wprowadzeniu wspĂłĹ&#x201A;czynnika kalibracyjnego gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci, ktĂłry okreĹ&#x203A;la czuĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; przepĹ&#x201A;ywomierza w pomiarach gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;Ä&#x2021; medium procesowego. W celu przeprowadzenia charakteryzacji gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci naleĹźy zgodnie ] poniĹźszym schematem menu wykonaÄ&#x2021; poniĹźsze kroki:   

3URFHVVYDULDEOHV 'LDJVHUYLFH %DVLFVHWXS '(7$,/('6(783 5HYLHZ

  

&+$5,=(6(1625 &RQILJIOGGHYYDU &RQILJRXWSXWV 'HYLFHLQIRUPDWLRQ

 )ORZFDO '(16,7<&$/)$&75

1. W menu online wybraÄ&#x2021; 4 (detailed setup â&#x2C6;&#x2019;konifguracja szczegĂłĹ&#x201A;owa). 2. W menu detailed setup wybraÄ&#x2021; 1 (characterize sensor â&#x2C6;&#x2019; charakterystyka czujnika). 3. W menu characterize sensor wybraÄ&#x2021; 2 (dens calib factr â&#x2C6;&#x2019; kalibracja wspĂłĹ&#x201A;czynnika gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci). 4. WpisaÄ&#x2021; nowy 13 cyfrowy wspĂłĹ&#x201A;czynnik kalibracyjny gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci znajdujÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na tabliczce znamionowej. Patrz ilustracja poniĹźej. WspĂłĹ&#x201A;czynnik kalibracyjny gÄ&#x2122;stoĹ&#x203A;ci znajduje siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź na certyfikacie dostarczanym wraz z przepĹ&#x201A;ywomierzem. 5. Gdy wyĹ&#x203A;wietlacz powrĂłci do menu charakteryzacji czujnika nacisnÄ&#x2026;Ä&#x2021; F2 (send) w celu przesĹ&#x201A;ania wspĂłĹ&#x201A;czynnika do pamiÄ&#x2122;ci przepĹ&#x201A;ywomierza. 

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi przetwornika Model IFT9701


Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® Informacje ogólne

Przed przystąpieniem do instalacji

7.1

Informacje og lne

7

Do nadania warości parametrom konfiguracji podstawowej oraz do zerowania przetwornika można wykorzystać program ProLink zainstalowany na komputerze typu PC. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy on−line programu.

Podczas konfiguracji przepływomierza należy przełączyć tryb pracy urządzeń kontrolno−pomiarowych na sterowanie ręczne.

Uruchomienie

UWAGA

Okablowanie

Kalibracja wpływa na precyzję działania konkretnych mierników i urządzeń peryferyjnych. Niektóre z parametrów mogą wymagać konfiguracji, nawet jeśli kalibracja nie jest konieczna. Więcej infomacji na temat konfiguracji, kalibracji i charakteryzacji znajduje się na stronie 33.

Monta

Parametry konfiguracji obejmują parametry takie jak przerwanie pomiaru w warunkach małego natężenia przepływu, tłumienie, kierunek przepływu i skalowanie wyjścia prądowego. Jeśli zażądano w zamówieniu, to przepływomierz jest konfigurowany fabrycznie zgodnie z wymaganiami Klienta.

Nieprzełączenie trybu pracy urządzeń kontrolno− pomiarowych na sterowanie ręczne podczas konfiguracji będzie wpływać na sygnał wyjściowy przepływomierza. Przed przejściem do menu konfiguracji należy przełączyć sterowanie na ręczne.

Komunikator HART

Gdy na ekranie komputera pojawi się poniższy komunikat, to należy odłączyć przepływomierz od urządzeń, które wykorzystują sygnały wyjściowe przepływomierza do sterowania procesem technologicznym, a następnie kliknąć YES.Wykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Oprogramowanie ProLink

Menu konfiguracji umożliwia przeprowadzenie następujących procedur: • Przypisanie przepływomierzowi oznaczenia technologicznego HART. • Zmiana jednostek natężenia przepływu masowego lub objętościowego.


Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy • Nadanie wartości granicznych zakresu pomiarowego dla wyjścia prądowego. • Skalowanie wyjścia impulsowego.

7.2

Oznaczenie technologiczne HART®

Oznaczenie technologiczne HART składa się z maksymalnie ośmiu znaków, które identyfikują przepływomierz przy komunikacji cyfrowej z innymi urządzeniami pracującymi w sieci. W celu przypisania oznaczenia technologicznego HART przepływomierzowi: 1. Otworzyć menu Configure (konfiguracja), a następnie wybrać Transmitter information (informacje o przetworniku). 2. Po wyświetleniu okna zawierającego informacje o przetworniku (pokazane na Ilustracji 7−1) wpisać oznaczenie technologiczne (maksymalnie 8 znaków), a następnie wybrać OK. Oznaczenie może zawierać spacje i kropki.

Ilustracja 7−1. Okno dialogowe informacji o przetworniku

7.3

Zmienne przetwornika

Okno dialogowe zmiennych konfiguracyjnych przetwornika (Configure Transmitter Variables) umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie jednostek pomiarowych, przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu, tłumienia i kierunku przepływu dla następujących zmiennych procesowych: • Natężenie przepływu masowego • Natężenie przepływu objętościowego • Gęstość • Temperatura W celu konfiguracji zmiennych przetwornika: 1. Otworzyć menu Configure (konfiguracja), a następnie wybrać Transmitter Variables (zmienne przetwornika). Na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe Configure Transmitter VariablesInstrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy

2. Przepływomierz może mieć przypisaną tylko jedną jednostkę natężenia przepływu masowego lub objętościowego. Otworzyć listę rozwijalną Units (jednostki) i wybrać jedną z dostępnych jednostek. Wykaz dostępnych jednostek natężenia przepływu masowego i objętościowego znajduje się w Tabeli 7−1 na stronie 51.

Przed przystąpieniem do instalacji

(konfiguracja zmiennych przetwornika) przedstawione na Ilustracji 7−2 na stronie 51.

Ilustracja 7−2. Okno dialogowe konfiguracji zmiennych przetwornika

Monta

Okablowane

Oznaczenie

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Oznaczenie USgps USgpm USgph l/s l/min l/hr UKgps UKgpm UKgph UKgpd cuft/s cuft/min cuft/hr cuft/day cum/s cum/min cum/hr cum/day bbl/s bbl/min bbl/hr bbl/day

Komunikator HART

g/s g/min g/hr kg/s kg/min kg/hr kg/day t/min t/hr t/day lb/s lb/min lb/hr lb/day ton/min ton/hr ton/day

Jednostki natężenia przepływu objętościowego stopy sześcienne/sekundę stopy sześcienne/dzień stopy sześcienne/minutę stopy sześcienne/godzinę metry sześcienne/sekundę metry sześcienne/minutę metry sześcienne/godzinę metry sześcienne/dzień galony US/sekundę galony US/minutę galony US/godzinę litry/sekundę litry/minutę litry/godzinę galony imperial/sekundę galony imperial/minutę galony imperial/godzinę galony imperial/dzień baryłki/sekundę baryłki/minutę baryłki/godzinę baryłki/dzień

Uruchomienie

Jednostki natężenia przepływu masowego ramy/sekundę gramy/minutę gramy/godzinę kilogramy/sekundę kilogramy/minutę kilogramy/godzinę kilogramy/dzień tony/minutę tony/godzinę tony/dzień funty/sekundę funty/minutę funty/godzinę funty/dzień 2000 funtów/minutę 2000 funtów/godzinę 2000 funtów/dzień


Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy 3. Przy niektórych instalacjach czujnika, szum spowodowany przez źródła mechaniczne takie jak zawory i silniki może wpływać sygnały wyjściowe przepływomierza. Filtry odcinające małego natężenia przepływu eliminują szum przy zdefiniowaniu wielkości mierzonej natężenia przepływu, poniżej której wyjście prądowe wskazywać będzie brak przepływu. Wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu jest najmniejszą wartością natężenia przepływu, dla której przepływomierz generuje niezerowy sygnał wyjściowy. Jeśli natężenie przepływu spada poniżej tej wartości to: • Sygnał na wyjściu impulsowym przyjmuje wartość 0 Hz • Wewnętrzny sumator przestaje zliczać impulsy • Przepływomierz wskazuje natężenie przepływu równe zeru przy zapytaniu przez system zarządzający. W warunkach fabrycznych wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu jest ustawiana domyślnie. Wartość ta może być kalibrowana przez użytkownika, by osiągnąć najwydajniejsze filtrowanie sygnałów zakłócających. 4. Przepływomierz może również przesyłać informacje o gęstości i temperaturze wyświetlane w odpowiednim oknie dialogowym programu ProLink. W celu określenia jednostek gęstości i temperatury należy otworzyć odpowiednie listy rozwijalne. 5. Wybór kierunku przepływu (do przodu, do tyłu, w obu kierunkach) określa sposób reakcji sygnałów wyjściowych i sumatorów przy przepływie medium przez przepływomierz. Strzałka na korpusie przepływomierza (patrz ilustracja na stronie 11) oznacza kierunek „do przodu”, lecz należy pamiętać, że przepływomierz mierzy natężenia przepływu równie dokładnie w obu kierunkach. W celu określenia kierunku przepływu należy rozwinąć listę Direction (kierunek) w polu Flow (przepływ) i wybrać żądaną opcję. Kierunek przepływu medium Medium przepływa w tym samym kierunku co strzałka na korpusie czujnika

Wyjście lub sumator Wyjście prądowe Wyjście impulsowe Sumatory wewnętrzne

Medium przepływa w kierunku przeciwnym do strzałki na korpusie czujnika

Wyjście prądowe Wyjście impulsowe Sumatory wewnętrzneKonfiguracja przepływomierza Do przodu Do tyłu Sygnał wyjściowy rośnie wraz ze Sygnał wyjściowy przyjmuje wartość wzrostem natężenia przepływu 3.8 mA Sygnał wyjściowy rośnie wraz ze Sygnał wyjściowy przyjmuje wartość 0 wzrostem natężenia przepływu Hz Przepływ zsumowany Przepływ zsumowany zwiększa się nie zmienia się Sygnał wyjściowy przyjmuje Sygnał wyjściowy rośnie wraz ze wartość 3.8 mA wzrostem natężenia przepływu Sygnał wyjściowy przyjmuje Sygnał wyjściowy rośnie wraz ze wartość 0 Hz wzrostem natężenia przepływu Przepływ zsumowany Przepływ zsumowany nie zmienia się zwiększa się

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy

Wartość tłumienia określa współczynnik filtra określających czas wymagany do osiągnięcia przez sygnał wyjściowy 63% nowej wartości sygnału w odpowiedzi na krokową zmianę sygnału wejściowego. Czas reakcji zależy od wielu czynników, a między innymi od typu czujnika i gęstości medium. Przepływomierz zaokrągla wprowadzoną przez użytkownika wartość do najbliższej zaprogramowanej wartości. Zaprogramowane wartości to: 0.2

0.4

0.8

1.6

3.2

6.4

12.8

Monta

0.1

Zmiana wartości współczynnika tłumienia polega na wpisaniu żądanej wartości w pole Damping (tłumienie).

7.4

Konfiguracja wyjścia

Przed przystąpieniem do instalacji

6. Wewnętrzne filtry tłumienia umożliwiają wyeliminowanie szumów oraz wpływu szybkich zmian zmiennej procesowej, bez zmiany dokładności pomiarów.

Okablowane

Podstawowa konfiguracja wyjść przepływomierza obejmuje: • Wybór wartości granicznych zakresu pomiarowego • Skalowanie wyjścia impulsowego. W celu konfiguracji sygnałów wyjściowych: 1. Otworzyć menu Configure (konfiguracji), a następnie wybrać opcję Transmitter Outputs (wyjścia przetwornika).

Uruchomienie

2. Po pojawieniu się na ekranie okna dialogowego Configure Outputs (konfiguracja wyjść na Ilustracji 7−3) możliwa jest zmiana parametrów wpływających na sygnały wyjściowe przez wpisanie odpowiednich wartości w polach Miliamp1 i Frequency, w sposób opisany na stronie 54.

Ilustracja 7−3. Okno dialogowe konfiguracji wyjść

Komunikator HART

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy Określenie punktów granicznych zakresu pomiarowego natężeń przepływu

Punkty graniczne zakresu pomiarowego są wartościami natężenia przepływu, które odpowiadają wartościom 4 i 20 mA prądowego sygnału wyjściowego. 1. W celu zdefiniowania dolnej wartości granicznej zakresu pomiarowego, która będzie oznaczała wartość natężenia przepływu, przy którym sygnał analogowy na wyjściu prądowym będzie równy 4 mA, wpisać żądaną wartość natężenia przepływu w pole oznaczone "4 mA". 2. W celu zdefiniowania górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego, która będzie oznaczała wartość natężenia przepływu, przy którym sygnał analogowy na wyjściu prądowym będzie równy 20 mA, wpisać żądaną wartość natężenia przepływu w pole oznaczone "20 mA". Pola Low Limit, High Limit i Minimum Span wyświetlone w dolnej części pola Miliamp 1 wskazują na dopuszczalne wartości graniczne zakresu pomiarowego wyrażone w jednostkach wybranych w procedurze opisanej na stronie 51. • Wartość wprowadzona w polu „4 mA” musi być mniejsza od wartości wprowadzonej w polu „20 mA”. • Wartość wprowadzona w polu „20 mA” musi być większa niż wyświetlana dolna wartość graniczna i mniejsza niż wyświetlana górna wartość graniczna. • Różnica między wprowadzonymi wartościami musi być większa niż wyświetlana szerokość zakresu pomiarowego, gdyż w przeciwnym przypadku zmniejszy się dokładność prądowego sygnału wyjściowego.

Skalowanie wyjścia impulsowego

Na wyjściu impulsowym generowany jest sygnał częstotliwościowy proporcjonalny do natężenia przepływu. Skalowanie wyjścia impulsowego wymaga wprowadzenia częstoliwości i natężenia przepływu. 1. W polu tekstowym oznaczonym „Freq” wprowadzić wartość częstotliwości w impulsach na sekundę (Hz), która będzie odpowiadała maksymalnemu natężeniu przepływu. 2. W polu tekstowym oznaczonym „Rate” wprowadzić maksymalną wartość natężenia przepływu. Wprowadzona wartość odpowiada częstotliwości, która została wprowadzona w polu „Freq”.Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy 7.5

Autozerowanie

Przed przystąpieniem do instalacji

Zerowanie przepływomierza definiuje odpowiedź przepływomierza w warunkach braku przepływu oraz określa poziom odniesienia dla pomiarów natężenia przepływu.

UWAGA Nieprzeprowadzenie procedury zerowania przy pierwszym uruchomieniu przepływomierza może spowodować błędne pomiary. Przed przekazaniem przepływomierza do eksploatacji należy wykonać procedurę zerowania.

Okablowane

Uruchomienie

2. Wypełnić przepływomierz całkowicie medium procesowym w warunkach procesowych, to znaczy przy dokładnie określonej temperaturze, gęstości, ciśnieniu, itd. i wstrzymać całkowicie przepływ medium przez przepływomierz.

Monta

W celu przeprowadzenia procedury autozerowania należy wykonać natępującą procedurę: 1. Przygotować przepływomierz do zerowania: a. Zainstalować przepływomierz zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. b. Włączyć zasilanie przepływomierza i odczekać co najmniej 30 minut do jego nagrzania się. c. Uruchomić przepływ medium procesowego przez przepływomierz i odczekać aż temperatura urządzenia osiągnie standardową temperaturę w warunkach pomiarowych.

3. Zamknąć zawór odcinający po stronie wylotowej przepływomierza.

UWAGA

Komunikator HART

Przepływ medium przez przepływomierz podczas procedury zerowania spowoduje nieprecyzjną nastawę zera. Sprawdzić, czy przepływ medium przez przepływomierz został całkowicie wstrzymany podczas procedury zerowania.

4. Z Calibrate menu (menu kalibracji) wybrać opcję Auto Zero.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701Wykrywanie niesprawności

6. Sprawdzić, czy przepływ przez przepływomierz ustał całkowicie, a następnie wybrać opcję Choose Zero (zerowanie). Przepływomierz rozpoczyna procedurę zerowania. • Wskaźnik w dolnym, prawym rogu okna dialogowego zacznie pulsować, co świadczy o trwającej procedurze zerowania przepływomierza. • Dioda diagnostyczna świeci się w sposób ciągły, a na opcjonalnym wyświetlaczu pojawia się komunikat „ZERO0”, na co najmniej minutę podczas zerowania.

Oprogramowanie ProLink

5. Na ekranie komputera pojawi się okno dialogowe Calibration Flow (kalibracji przepływu) pokazane na Ilustracji 7−4 na stronie 56.


Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy Po zakończeniu zerowania przepływomierza dioda diagnostyczna zaczyna pulsować raz na sekundę, co oznacza prawidłowe działanie urządzenia, a wskaźnik w dolnym prawym rogu okna dialogowego przestaje pulsować.

Ilustracja 7−4. Okno dialogowe kalibracji przepływu

Diagnostyka błędów zerowania

Jeśli zerowanie zakończy się niepomyślnie, to: • Wskaźnik błędu kalibracji Calibration Failure ustawia się w pozycji ON w oknie Status (stanu). (W celu przejścia do okna Status należy otworzyć menu View, a następnie wybrać opcję Transmitter Status (stan przetwornika).) • Dioda diagnostyczna pulsuje cztery razy na sekundę. • Poziomy sygnałów wyjściowych przyjmują wartości alarmowe. • Na opcjonalnym wyświetlaczu przepływomierza zaczyna pulsować komunikat „ELEC0”. Najczęstszym źródłem błędów procedury zerowania są: • Przepływ medium podczas procedury zerowania; • Niepełna wypełnienie rurek pomiarowych lub • Nieprawidłowo zamontowany przepływomierz. W celu usunięcia błędu zerowania należy usunąć źródło błędu i ponownie przeprowadzić procedurę zerowania lub przerwać procedurę zerowania włączając i wyłączając zasilanie przepływomierza powracając do poprzednich nastaw zerowania.

7.6

Kalibracja przepływu

Kalibracja przepływu obejmuje zmianę współczynnika kalibracyjnego przepływu tak, by dokładnie opisywał czułość przepływomierza na przepływ masowy. Przeprowadzanie procedury kalibracji przepływu w warunkach polowych jest opcjonalne. Kalibracja przepływu polega na przepływie określonej ilości medium przez przepływomierz, zważenie medium i porównanie uzyskanego wyniku z ilością medium zmierzoną przez przepływomierz (zawartość sumatorów masowych odczytana przy użyciu programu ProLink).Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy

Przed przystąpieniem do instalacji

Dokładność pomiaru masy medium wyznacza dokładność procedury kalibracji. Należy wykorzystywać jak najdokładniejsze urządzenia pomiarowe. Podczas procedury kalibracji należy stosować jednostki natężenia przepływu masowego. Jeśli w aplikacji mierzony jest przepływ objętościowy, to do kalibracji zmienić jednostki na jednostki przepływu masowego, a następnie powrócić do jednostek przepływu objętościowego.

Monta

W celu obliczenia współczynnika kalibracyjnego przepływu: 1. Wybrać jednostki przepływu masowego i przesłać je do pamięci przepływomierza. Patrz Tabela 7−1 na stronie 51. 2. Przejść do Configure menu (menu konfiguracji), wybrać opcję Charakterize (charakteryzacja) otwierając okno dialogowe charakteryzacji czujnika przedstawione na Ilustracji 7−5.

Okablowane

3. Wpisać 8 cyfrowy współczynnik kalibracyjny podany na tabliczce znamionowej przepływomierza. Patrz ilustracja na dole strony. Współczynnik przepływu może znaleźć również na certyfikacie dostarczanym wraz z przepływomierzem. 4. Wyzerować przepływomierz (patrz Autozerowanie, strona 55).

Ilustracja 7−5. Okno dialogowe charakteryzacji czujnika

Uruchomienie

Komunikator HARTWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Oprogramowanie ProLink

5. Przy całkowicie wstrzymanym przepływie przez przepływomierz otworzyć Application menu (menu aplikacji) i wybrać opcję IFT9701/ 03 Totalizer Control (sterowanie sumatorem IFT9701/03) otwierając okno dialogowe sterowania sumatorem pokazane na Ilustracji 7−6.


Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLinkÂŽ ciÄ&#x2026;g dalszy Ilustracja 7â&#x2C6;&#x2019;6. Okno dialogowe sterowania sumatorem

6. WyzerowaÄ&#x2021; wewnÄ&#x2122;trzny sumator naciskajÄ&#x2026;c klawisz Reset. 7. Trzykrotnie dozowaÄ&#x2021; takÄ&#x2122; samÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; medium procesowego, za kaĹźdym razem zerujÄ&#x2026;c sumator. Dla kaĹźdego zaĹ&#x201A;adunku zapisaÄ&#x2021; masÄ&#x2122; wskazywanÄ&#x2026; przez wagÄ&#x2122; i sumator. MasawaĹźona

Masamierzona

Pierwszy zaĹ&#x201A;adunek Drugi zaĹ&#x201A;adunek Trzeci zaĹ&#x201A;adunek Razem 8. PodzieliÄ&#x2021; MasÄ&#x2122; zsumowanÄ&#x2026;waĹźona przez Masa zsumowanazmierzona. Otrzymana liczba jest wspĂłĹ&#x201A;czynnikiem przepĹ&#x201A;ywu masowego przepĹ&#x201A;ywomierza. ZapisaÄ&#x2021; jego wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; WspĂłĹ&#x201A;czynnik przepĹ&#x201A;ywu masowego przepĹ&#x201A;ywomierza 9. PomnoĹźyÄ&#x2021; przez wspĂłĹ&#x201A;czynnik uzyskany w kroku 5 przez liczbÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z piÄ&#x2122;ciu pierwszych cyfr aktualnego wspĂłĹ&#x201A;czynnika kalibracyjnego przepĹ&#x201A;ywu. W ten sposĂłb otrzymuje siÄ&#x2122; pierwszych piÄ&#x2122;Ä&#x2021; cyfr nowego wspĂłĹ&#x201A;czynnika kalibracyjnego przepĹ&#x201A;ywu. Pierwszych 5 cyfr nowego wspĂłĹ&#x201A;czynnika kalibracyjnego 10.W celu wprowadzenie nowego wspĂłĹ&#x201A;czynnika kalibracyjnego przepĹ&#x201A;ywu do pamiÄ&#x2122;ci przepĹ&#x201A;ywomierza naleĹźy wpisaÄ&#x2021; jego wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do okna dialogowego Characteize Sensor (charakteryzacji czujnika). PeĹ&#x201A;ny wspĂłĹ&#x201A;czynnik kalibracyjny skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; z oĹ&#x203A;miu cyfr i dwĂłch kropek dziesiÄ&#x2122;tnych: â&#x20AC;˘ Pierwsze piÄ&#x2122;Ä&#x2021; cyfr i pierwszÄ&#x2026; kropkÄ&#x2122; dziesiÄ&#x2122;tnÄ&#x2026; okreĹ&#x203A;lone w kroku 9. â&#x20AC;˘ Ostatnie trzy cyfry i drugÄ&#x2026; kropkÄ&#x2122; dziesiÄ&#x2122;tnÄ&#x2026; okreĹ&#x203A;lone w kroku 3. 11.W celu weryfikacji dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;ci okreĹ&#x203A;lenia nowego wspĂłĹ&#x201A;czynnika kalibracyjnego przepĹ&#x201A;ywu powtĂłrzyÄ&#x2021; krok 7. Obie otrzymane iloĹ&#x203A;ci powinny byÄ&#x2021; jednakowe, z dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; okreĹ&#x203A;lonÄ&#x2026; w danych

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Konfiguracja przy wykorzystaniu programu ProLink® ciąg dalszy technicznych przepływomierza Micro Motion.

Charakteryzacja gęstości

Przed przystąpieniem do instalacji

7.7

Charakteryzacja gęstości polega na wprowadzeniu współczynnika kalibracyjnego gęstości, który określa czułość przepływomierza w pomiarach gęstość medium procesowego. W celu przeprowadzenia charakteryzacji gęstości należy: 1. Przejść do Configure menu (menu konfiguracji), wybrać opcję Characterize (charakteryzacja) otwierając okno dialogowe charakteryzacji czujnika przedstawione na Ilustracji 7−7.

Monta

2. Wpisać nowy 13 cyfrowy współczynnik kalibracyjny gęstości znajdujący się na tabliczce znamionowej. Patrz ilustracja poniżej. Współczynnik kalibracyjny gęstości znajduje się również na certyfikacie dostarczanym wraz z przepływomierzem.

Ilustracja 7−7. Okno dialogowe charakteryzacji czujnika

Okablowane

Uruchomienie

Komunikator HART

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701
Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi przetwornika Model IFT9701


Określanie niesprawności

Informacje ogólne

Przed przystąpieniem do instalacji

8.1

Informacje og lne

8

Monta

Procedura określania niesprawności przepływomierza Micro Motion składa się z dwóch części: • Testowanie inregralności obwodów. • Obserwacja narzędzi diagnostycznych obejmujących diodę diagnostyczną LED, poziomy alarmowe oraz opcjonalny wyświetlacz LCD.

UWAGA W trakcie określania niesprawności przetwornik może generować błędne sygnały pomiarowe.

Uruchomienie

Przy określaniu źródeł niesprawności należy zastosować się do następujących zaleceń: • Przed przystąpieniem do procesu diagnostyki należy zapoznać z niniejszą instrukcją obsługi. • Przy określaniu źródła niesprawności pozostawić przepływomierz w instalacji, jeśli to tylko możliwe. Problemy mogą wynikać z określonych warunków środowiskowych, w których pracuje urządzenie. • Sprawdzić wszystkie sygnały w warunkach przepływu i braku przepływu. To sprawdzenie pomoże zmniejszyć prawdopodobieństwo przeoczenia niektórych przyczyn lub objawów.

Okablowanie

Wszystkie urządzenia regulacyjne muszą zostać przełączone na sterowanie ręczne.

Komunikator HART

Oprogramowanie ProLinkWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Określanie niesprawności ciąg dalszy 8.2

Narzędzia diagnostyczne przetwornika

W niektórych sytuacjach przy określaniu źródeł niesprawności konieczne jest wykorzystanie narzędzi diagnostycznych przepływomierza obejmujących diagnostyczną diodą świecącą, poziomy alarmowe sygnałów wyjściowych i opcjonalny wyświetlacz.

Dioda diagnostyczna LED

Dioda diagnostyczna wskazuje na warunki pracy przepływomierza. Sygnalizacja warunków pracy przepływomierza została opisana w Tabeli 8−1. Na Ilustracji 8−1 przedstawiono lokalizację diody LED w komorze przyłączy iskrobezpiecznych.

Ilustracja 8−1. Zaciski przetwornika i dioda diagnostyczna LED Zasilanie • Jeśli przetwornik przestaje generować – + sygnały wyjściowe, to 20−30V sprawdzić polaryzację zasilania lub • Sprawdzić, czy napięcie zasilania N L jest zgodne z 85−250V~ podanym na tabliczce znamionowej • Zasilanie AC podłączone do przetwornika DC powoduje jego zniszczenie • Bezpieczniki nie są Zacisk uziemienia wymienne zasilania

Zaciski wyjściowe

Zaciski wyjściowe impulsowe

Podłączenie do czujnika

Uziemienie obudowy Dioda diagnostyka LEDEkrany (GND) do podłączenia czujnika

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Określanie niesprawności ciąg dalszy

Poziomy alarmowe

Przetwornik wskazuje wystąpienie błędu generując sygnały alarmowe o stanach niskich lub wysokich. • Stan niski: Na wyjściu prądowym 2 mA; na wyjściu impulsowym 0 Hz. • Stan wysoki: Na wyjściu prądowym 22 mA; na wyjściu impulsowym 7200 Hz. Jeśli nie podano inaczej w zamówieniu, to zwory ustawione są w ten sposób, że przetwornik sygnalizuje błędy przy wykorzystaniu stanów niskich. Sposób zmiany ustawień zwory przedstawiono w Rozdziale 2.3 na stronie 6.

Dioda diagnostyczna: Błyska raz na sekundę (25% ON, 75% OFF) Świeci się w sposób ciągły

Uruchomienie i inicjalizacja, trwanie procedury zerowania, uszkodzenie układów elektronicznych przetwornika Przepływ korkowy (gęstość poza zakresem określonym przez użytkownika) Uszkodzenie Brak zasilania, uszkodzenie układów elektronicznych przepływomierzaWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Oprogramowanie ProLink

Wyświetlacz wskazuje: Warunki Natężenie przepływu masowego Prawidłowe działanie przepływomierza lub objętościowego (tak jak "100.00") "OL0" Natężenie przepływu przekroczyło dopuszczalne wartości " 88.8.8.0" Uruchomienie i inicjalizacja "ZERO0" Trwanie procedury zerowania "SLUG0" Przepływ korkowy (gęstość poza zakresem określonym przez użytkownika "ELEC0" Uszkodzenie układów elektronicznych przetwornika "SENS0" Uszkodzenie czujnika, kabli, przeciążenie czujnika Remains OFF Brak zasilania

Komunikator HART

Tabela 8−2. Warunki pracy wskazywane przez opcjonalny wyświetlacz LCD

Warunki Prawidłowe działanie przepływomierza

Uruchomienie

Gaśnie raz na sekundę (75% ON, 25% OFF) Błyska cztery razy na sekundę Jest zgaszona

Okablowane

Tabela 8−1. Warunki pracy wskazywane przez diodę diagnostyczną LED

Monta

Poza obszarem strefy 1 zgodnie z normą CENELEC, przetwornik dostępny jest z opcjonalnym wyświetlaczem LCD. 5 cyfrowy wyświetlacz LCD znajduje się na pokrywie komory przyłączy polowych, wskazuje natężenie przepływu masowego lub objętościowego lub warunki pracy przepływomierza. W Tabeli 8−2 określono warunki pracy przepływomierza wskazywane na wyświetlaczu.

Przed przystąpieniem do instalacji

Opcjonalny wyświetlacz LCD


Określanie niesprawności ciąg dalszy 8.3

Zasilanie

Przepływomierz nie będzie działał poprawnie, jeśli zasilanie lub uziemienie jest podłączone nieprawidłowo. W celu sprawdzenia połączeń elektrycznych zasilania i uziemienia należy wykonać następującą procedurę: 1. Jeśli zasilanie zewnętrzne wyposażone jest w wyłącznik sieciowy, to musi się on znajdować w pozycji ON (włączone). 2. Sprawdzić wartość napięcia zasilania i czy jest ono równe napięciu podanemu na tabliczce znamionowej przepływomierza znajdującej się na pokrywie komory przyłączy elektrycznych. Patrz Ilustracja 8− 2. 3. Wyłączyć zasilanie elektryczne.

OSTRZEŻENIE Obecność napięcia zasilania może spowodować porażenie elektryczne lub uszkodzenie przepływomierza. Przed zdjęciem pokrywy komory przyłączy elektrycznych należy odłączyć zasilanie elektryczne.

4. Sprawdzić poprawność wykonania podłączeń przewodów do zacisków w listwie przyłączeniowej, tak jak pokazano na Ilustracji 8− 2. Śruby muszą być mocno dokręcone. Nie mogą pozostać żadane odcinki przewodów bez izolacji. 5. Do zasilania należy wykorzystać przewody od przekroju 0.5 mm2 (20 AWG) do 1.5 mm2 (16 AWG). 6. Maksymalne długości przewodów zasilania stałoprądowego są następujące:

Przekrój kabli zasilających 16 AWG (1.5 mm2) 18 AWG (0.75 mm2) 20 AWG (0.5 mm2)

Maksymalna długość 450 metrów 300 metrów 200 metrów

Ilustracja 8−2. Przyłącza zasilania Przepust kablowy 3/4”−NPT lub M20 Uszczelnić przepust zakładając dławik kablowy

Zaciski zasilania

Zewnętrzna śruba uziemienia Wewnętrzna śruba uziemieniaTabliczka z napięciem Napięcie zasilania musi być równe napięciu podanemu na tabliczce

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Określanie niesprawności ciąg dalszy

Monta

8. Sprawdzić poprawność uziemienia przepływomierza. Jeśli nie muszą być spełnione szczególne normy narodowe, to prawidłowe uziemienie wymaga spełnienia następujących warunków: • Stosować kable miedziane o średnicy 14 AWG (2.5 mm2) lub większe. • Do uziemienia można wykorzystać zacisk wewnętrzny jak i zewnętrzny, w zależności od lokalnych norm. • Przewody uziemiające powinny być jak najkrótsze. • Przepływomierz musi być uziemiony przewodem o impedancji mniejszej od 1 oma. • Podłączyć masę zasilacza bezpośrednio do przewodu uziemiającego.

Przed przystąpieniem do instalacji

7. Sprawdzić czy przewody zasilania nie są zainstalowane w tej samej osłonie kablowej lub rynience co przewody sygnałowe.

Przepływomierz nie jest wyposażony w wymienne bezpieczniki zasilania.

Okablowanie

Okablowane

8.4

Szczegółowe instrukcje okablowania podano w Rozdziale 3 i 4.

Tabela 8−3. Opis zacisków czujnika

Numer zacisku

Zielony Niebieski Fioletowy Szary BiałyWykrywanie niesprawności

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Oprogramowanie ProLink

5 6 7 8 9

Funkcja Cewka pobudzająca + Cewka pobudzająca – Temperatura – Kompensacja temperaturowa rezystancji doprowadzeń Lewy detektor położenia + Prawy detektor położenia + Temperatura + Prawy detektor położenia – Lewy detektor położenia –

Komunikator HART

1 2 3 4

Kolor przewodu Brązowy Czerwony Pomarańczowy Żółty

Uruchomienie

Problemy z okablowaniem są często odczytywane jako uszkodzenie czujnika. Przy pierwszym uruchomieniu przetwornika należy wykonać następujące sprawdzenia: 1. Czy kabel jest właściwy i ekranowany. 2. Prawidłowe podłączenie kabli. a. Czy podłączenia są prawidłowe. b. Czy jest dobry kontakt w zaciskach przyłączeniowych. c. Czy jest dobry kontakt na zaciskach czujnika. W Tabeli 8−3 opisano przeznaczenie zacisków czujników Micro Motion.


Określanie niesprawności ciąg dalszy W celu sprawdzenia poprawności okablowania należy: 1. Odłączyć zasilanie przepływomierza. 2. Odłączyć wszystkie przewody od listwy zaciskowej w komorze przyłączeniowej czujnika. Patrz Ilustracja 8−1 na stronie 62. 3. Przy użyciu miernika cyfrowego zmierzyć rezystancję między parami przewodów. Patrz Tabela 8−4. 4. Jeśli przetwornik montowany jest zdalnie od czujnika, to powtórzyć pomiary na listwie zaciskowej w skrzynce przyłączeniowej czujnika, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia kabla czujnika.

Tabela 8−4. Nominalne wartości rezystancji dla obwodów elektronicznych przepływomierza Uwagi • Wartości rezystancji czujnika temperatury w czujniku zwiększają się o 0.38675 oma na 1˚C wzrostu temperatury. • Nominalne wartości rezystancji zmieniają się o około 40% na 100˚C. Ważniejsze jest określenie, czy cewka jest zwarta, czy rozwarta niż niewielka odchyłka od wartości podanych poniżej. • Rezystancja między przewodami niebieskim i szarym (prawy detektor położenia) nie może róznić się bardziej niż o 10% od rezystancji między przewodami zielonym i białym (lewy detektor położenia). • Rzeczywiste rezystancje zależą od modelu czujnika i daty produkcji. Zaciski Obwód Kolor przewodu czujnika Zakres nominalny rezystancji Cewka pobudzająca Czerwony i brązowy 1 do 2 8 do 2650Ω Lewy detektor położenia Zielony i biały 5 do 9 15.9 do 300Ω Prawy detektor położenia Niebieski i szary 6 do 8 15.9 do 300Ω Temperatura czujnika Pomarańczowy i fioletowy 3 do 7 100Ω dla 0˚C + 0.38675Ω/˚C Kompensacja doprowadzeń Żółty i fioletowy 4 do 7 100Ω dla 0˚C + 0.38675Ω/˚C

8.5

Przekroczenie zakresu i uszkodzenie czujnika

Jeśli nastąpi uszkodzenie czujnika lub podłączenie do przepływomierza jest nieprawidłowe lub gdy natężenie przepływu, gęstość lub temperatura przekroczą dopuszczalne wartości, to pojawiają się następujące sygnały alarmowe: • Sygnały wyjściowe przyjmują wartości alarmowe. • Dioda diagnostyczna błyska cztery razy na sekundę. • Na opcjonalnym wyświetlaczu pojawia się komunikat „SENS0”. Jeśli przetwornik wskazuje na przekroczenie zakresu lub uszkodzenie czujnika, to należy: 1. Odłączyć od przetwornika wszystkie urządzenia, które wykorzystują sygnały wyjściowe przetwornika do sterowania natężeniem bvnbvn przepływu. 2. Patrz Tabela 8−5

8.6

Przepływ korkowy

Zaprogramowane wartości graniczne przepływu korkowego zmniejszają niedokładności pomiarów wynikające z obecności znaczących ilości gazu w przepływającej cieczy lub cieczy podczas pomiarów gazu. Wystąpienie tego typu zjawisk zmniejsza dokładność pomiarów czujnika powodując błędne drgania rurek pomiarowych, co skutkuje błędnym sygnałem pomiarowym natężenia przepływu z przetwornika. W momencie wystąpienia przepływu korkowego:Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Informacje og lne

Określanie niesprawności ciąg dalszy

Przepływomierz nie może obliczyć przesunięcia poziomu stałego natężenia przepływu podczas zerowania

• Temperatura musi zawierać się w zakresie pomiarowym czujnika • Monitorować temperaturę • Jeśli rozwarcie lub zwarcie na zaciskach przetwornika, to sprawdzić kable • Jeśli zwarcie lub rozwarcie w skrzynce przyłączeniowej czujnika, to zwrócić czujnik do producenta

Oprogramowanie ProLink

• Przepływomierz nie może obliczyć natężenia przepływu • Niewłaściwy współczynnik kalibracyjny gęstości • Gęstość < 0.200 g/cc lub > 2.000 g/cc, mierzone jest natężenie przepływu objętościowego • Gęstość > 2.000 g/cc, mierzone jest natężenie przepływu masowego • Niewłaściwa gęstość medium spowodowała zanik drgań rurek pomiarowych • Niedrożne rurki pomiarowe • Przetwornik nie może obliczyć gęstości medium Zwarcie lub rozwarcie między • Temperatura poza zakresem pomiarowym przewodem żółtym i • Uszkodzony kabel pomrańczowym w przetworniku • Błędna kompensacja doprowadzeń Zwarcie lub rozwarcie między przewodem żółtym i pomrańczowym w czujniku Zwarcie lub rozwarcie między • Uszkodzony kabel przewodem fioletowym i • Uszkodzony czujnik temperatury w czujniku pomrańczowym w przetworniku Zwarcie lub rozwarcie między przewodem fioletowym i pomrańczowym w czujniku

• Sprawdzić, czy czujnik jest wypełniony medium • Wyeliminować żródła szumów, ponownie zerować • Odciąć przepływ, ponownie zerować • Wyeliminować naprężenia instalacji, drgania lub mechaniczne źródła szumów • Scharakteryzować wartość gęstości dla czujnika • Obserwować gęstość • Gęstość powinna zawierać się z zakresie pomiarowym czujnika • Oczyścić rurki pomiarowe • Wyeliminować naprężenia instalacji, drgania lub mechaniczne źródła szumów

• Na wyjściu impulsowym pojawia się 0 Hz. • Na wyjściu prądowym pojawia się sygnał odpowiadający zerowemu natężeniu przepływu. • Dioda diagnostyczna LED gaśnie raz na sekundę. • Na opcjonalnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SLUG0".Wykrywanie niesprawności

Przepływomierz powraca do standardowego działania, gdy gęstość ustabilizuje się w zaprogramowanym zakresie. Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Komunikator HART

Uszkodzony prawy detektor położenia Wilgoć w obudowie przepływomierza Uszkodzenie rurek pomiarowych

Uruchomienie

Uszkodzony lewy detektor położenia Wilgoć w obudowie przepływomierza Uszkodzenie rurek pomiarowych

Zalecane działanie • Jeśli rozwarcie lub zwarcie na zaciskach przetwornika, to sprawdzić kable • Jeśli zwarcie lub rozwarcie w skrzynce przyłączeniowej czujnika, to zwrócić czujnik do producenta • Wymienić osłonę rurową i/lub dławiki kablowe • Naprawić kabel

Okablowane

3U]\F]\Q\ Uszkodzone cewki pobudzające Wilgoć w obudowie przepływomierza Uszkodzenie rurek pomiarowych

Monta

0XOWLPHWUF\IURZ\ '00

• Zwarcie lub rozwarcie między • przewodem czerwonym i • brązowym w przetworniku • • Zwarcie lub rozwarcie między przewodem czerwonym i brązowym w czujniku • Zwarcie lub rozwarcie między • przewodem zielonym i białym • w przetworniku • • Zwarcie lub rozwarcie między przewodem zielonym i białym w czujniku • Zwarcie lub rozwarcie między • przewodem niebieskim i szarym • w przetworniku • • Zwarcie lub rozwarcie między przewodem niebieskim i szarym w czujniku • Nie ma zwarć • • Nie ma rozwarc

Przed przystąpieniem do instalacji

Table 8−5. Schemat określenia przyczyn niesprawności w warunkach uszkodzenia czujnika lub przekroczenia zakresu


OkreĹ&#x203A;lanie niesprawnoĹ&#x203A;ci ciÄ&#x2026;g dalszy 8.7

Uszkodzenie przetwornika

JeĹ&#x203A;li nastÄ&#x2026;pi uszkodzenie ukĹ&#x201A;adĂłw elektronicznych przetwornika, to: â&#x20AC;˘ Na wyjĹ&#x203A;ciach przetwornika pojawiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; sygnaĹ&#x201A;y alarmowe. â&#x20AC;˘ Dioda diagnostyczna LED bĹ&#x201A;yska 4 razy na sekundÄ&#x2122;. â&#x20AC;˘ Na opcjonalnym wyĹ&#x203A;wietlaczu pojawia siÄ&#x2122; komunikat "ELEC0".

8.8

Cyfrowe komunikaty diagnostyczne

Przetwornik moĹźe wysyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; wiele komunikatĂłw diagnostycznych, ktĂłre mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; odczytane przy uĹźyciu komunikatora Model 275 lub w oknie stanu programu ProLink.Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi przetwornika Model IFT9701


Dodatek

A

Dane techniczne IFT9701

Dane metrologiczne b

ELITE

ciecz gaz

Dokładność pomiaru natężenia przepływu objętościowegoa ±0.10% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu ±0.50% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu

Seria F

ciecz gaz

±0.20% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu ±0.70% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu

D (poza DH38 i D600) i DLc

ciecz gaz

±0.15% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu ±0.65% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu

DH38

ciecz gaz

±0.15% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu ±0.50% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu

Model czujnika

Dokładność pomiaru natężenia przepływu masowegoa

Model czujnika b

ELITE

ciecz gaz

±0.05% ± [1/2(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu ±0.25% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu

Seria F

ciecz gaz

±0.10% ± 1/2[(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu ±0.35% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu

D (poza DH38 i D600) i DLc

ciecz gaz

±0.05% ± [1/2(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu ±0.30% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu

DH38

ciecz gaz

±0.05% ± [1/2(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu ±0.25% ± [(stabilność zera/natężenie przepływu) x 100]% natężenia przepływu

ciecz gaz

Dokładność pomiaru gęstości ±0.002 g/cc ±0.02 g/cc

Powtarzalność pomiaru gęstości ±0.001 g/cc ±0.01 g/cc

ELITE wysokociśnieniowy CMF010P

ciecz gaz

±0.008 g/cc ±0.08 g/cc

±0.004 g/cc ±0.04 g/cc

Seria F

tylko ciecz

±0.002 g/cc

±0.001 g/cc

D (poza D600) i DLc DH100, DH150, DH300

tylko ciecz

±0.002 g/cc

±0.001 g/cc

DH6, DH12, DH38

tylko ciecz

±0.004 g/cc

±0.002 g/cc

Model czujnika ELITE (poza wysokociśnieniowym CMF010P)

Model czujnika Wszystkie modele

Dokładność pomiarów temperatury Powtarzalność pomiarów temperatury ±1˚C ± 0.5% odczytu ˚C ±0.02˚C

a.Dokładność pomiaru natężenia przepływu obejmuje efekty powtarzalności, liniowości i histerezy. Wszystkie dane techniczne dla cieczy podano w oparciu o warunki referencyjne dla wody w temperaturze 20 do 25˚C (68 do 77˚F) i ciśnieniu 1 do 2 bar (15 do 30 psig), jeśli nie podano inaczej. Dane dotyczące stabilności zera podano w kartach katalogowych poszczególnych czujników. b.W przypadku czujników ELITE z przetwornikiem IFT9701, podane wartości dokładności dotyczą tylko nominalnego zakresu natężeń. c.Przetwornik IFT9701 nie może być stosowany z czujnikami model D600 lub DT.

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701
Dodatek A ciąg dalszy Dane funkcjonalne Sygnały wyjściowe

Prądowe (aktywne) • 4−20 mA reprezentuje natężenie przepływu masowego lub objętościowego • Wielkość czujnika określa maksymalną i minimalną szerokość zakresu pomiarowego • Zalecana minimalna szerokość zakresu pomiarowego (% nominalnej szerokości zakresu pomiarowego): Czujniki ELITE 2.5% Czujniki z serii F 10% Czujniki D i DL 10% • Maksymalne obciążenie 600 omów • Wewnętrznie zasilane (aktywne) • Odizolowany do ±500 VDC od innych wyjść i masy • Możliwość przekroczenia zakresu: 3.8 lub 20.5 mA Impulsowe (pasywne) • Reprezentuje natężenie przepływu masowego lub objętościowego • Zewnętrznie zasilane (pasywne), wymaga rezystora podciągającego dla zasilania 5−30 VDC • Minimalna rezystancja 500 omów dla 5 V, 3 kiloomy dla 30 V • Galwanicznie izolowane do ±500 VDC • Możliwość przekroczenia zakresu: 7200 Hz • Napięcie w stanie on mniejsze od 1 V • Poniżej 1 Hz szerokość impulsu 500 ms; dla częstotliwości od 1 Hz do 7200 Hz szerokość impulsu jest równa połowie okresu impulsu. Komunikacja • Sygnał cyfrowy Bell 202 z protokołem HART nałożony jest na sygnał analogowy 4−20 mA i dostępny dla systemu zarządzającego • Częstotliwość 1.2 i 2.2kHz, amplituda 0.5 V peak−to−peak, szybkość transmisji 1200 bodów • Wymaga rezystancji obciążenia 250 do 600 omówWyświetlacz ciekłokrystaliczny (opcja)

5−znakowy, alfanumeryczny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD) instalowany na pokrywie komory przyłączy elektrycznych. Wskaźnik może wskazywać natężenie przepływu oraz sygnalizować przepływ korkowy, trwanie procesu zerowania oraz uszkodzenie układów elektronicznych.

Przerwanie pomiarów dla małych natężeń przepływów

Przepływ o natężeniu poniżej wartości przerwania pomiaru powoduje, że na wyjściu pojawia się sygnał wskazujący na brak przepływu

Przepływ korkowy

Jeśli przetwornik określi gęstość spoza określonego przez użytkownika zakresu, to sygnały wyjściowe wskazują brak przepływu

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Dodatek A ciąg dalszy Tłumienie

Wybrana przez użytkownika stała czasowa 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 lub 12.8 sekund

Wskazywanie błędów działania

Błędy działania mogą być wskazywane wybieranym przez użytkownika stanem niskim (2 mA, 0 Hz) lub wysokim (22mA, 7200 Hz), przy wykorzystaniu komunikacji cyfrowej lub opcjonalnego wyświetlacza

Testowanie wyjść

Żródło prądowe Przetwornik może generować dowolny prąd z zakresu od 2 do 22 mA Żródło częstotliwościowe Przetwornik może generować dowolny sygnał częstotliwościowy z zakresu od 0.01 do 1200 Hz.

Opcje zasilania

85 do 250 VAC • 45 do 65 Hz, 9 W maksymalnie • 20 VA maksymalnie • Bezpiecznik zwłoczny 250 V/0.4 A IEC, niewymienny • Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC 20 do 30 VDC • 6 W typowo, 14 W maksymalnie • Bezpiecznik 60 V/1.8 A • Minimalne napięcie na zaciskach przetwornika przy uruchamianiu 16 V • Maksymalna rezystancja okablowanie 13 omów • Przy uruchomieniu możliwość obciążenia prądem 0.7 A

Zakres temperatur otoczenia

Działanie Patrz Zależność temperatur otoczenia i procesowej, następna strona Mogą wystąpić trudności w odczycie wskaźnika poniżej temperatury –10˚C. Składowanie –40 do 85˚C bez opcjonalnego wskaźnika lokalnego –20 do 70˚C z opcjonalnym wskaźnikiem lokalnym

Temperatura otoczenia w funkcji temperatury medium procesowego

Przetwornik z zintegrowanym czujnikiem –40 do 125˚C Patrz Zależność temperatur otoczenia i procesowej, następna strona

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701
Dodatek A ciąg dalszy Przetwornik zamontowany zdalnie Patrz ograniczenia dla czujnika W pobliżu górnych wartości granicznych temperatura medium i temperatura otoczenia wpływają na siebie. Wykresy na następnej stronie przedstawiają maksymalną temperaturę medium w zależności od oczekiwanej maksymalnej temperatury otroczenia. Oczekiwana maksymalna temperatura otoczenia, ˚C

Temperatura otoczenia w funkcji temperatury medium procesowego

60 55

Maksymalna, bez zewnętrznego źródła ciepła

50 45

Maksymalna, przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych

40 35 30 70

75

80

85

90

95

100 105 110 115 120 125 130

Temperatura medium procesowego, ˚C

Wigotność

5 do 95% bez kondensacji

Drgania

Spełnia wymagania norm IEC 68.2.6, 2 g, test wytrzymałościowy, 10 do 2000 Hz, 50 cykli obciążenia

Zakresy pomiarowe gęstości

0.2 do 2.0 g/cc (200 do 2000 kg/m3) dla przepływu objętościowego 0.0 do 2.0 g/cc (0 do 2000 kg/m3) dla przepływu masowego

Wpływ czynników środowiskowych

Przetwornik spełnia wymagania dyrektyw Komisji Europejskiej 89/336/ EEC EN 50081−2 (styczeń 1992) i EN 50082−2 (marzec 1995), jeśli pracuje w nominalnym zakresie pomiaru natężeń. Wszystkie przetworniku IFT9701 spełniają wymagania norm SAMA PMC 33.1 (październik 1978), Klasa 2, A, B, C (1% szerokości zakresu pomiarowego) dla nominalnego zakresu natężeń. Wszystkie przetworniki IFT9701 spełniają zalecenia ANSI/IEEE C62.41 (1991) dotyczące odporności na przebicie i zakłócenia elektromagnetyczne. Aby spełnione były powyższe normy, to przetwornik musi być podłączony do atestowanego przetwornika Micro Motion, a kabel do czujnika musi być podwójnie ekranowany, z pełnymi dławikami kablowymi, lub musi być zainstalowany w metalowej osłonie kablowej.Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Dodatek A ciąg dalszy Przetwornik i czujnik muszą być bezpośrednio podłączone do masy (impedancja mniejsza od 1 oma). Kable sygnałowe przetwornika należy wykonać ze standardowej, ekranowanej skrętki.

Wpływ temperatury otoczenia na wyjściowy sygnał prądowy

±0.005% natęzenia przepływu na każdy ˚C odchylenia od temperatury, w której wykonano kalibrację cyfrową

Masa

5.7 kg

Klasyfikacja do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem

Atesty posiadane przez konkretny egzemplarz przetwornika podane są na tabliczce z atestami dołączonej do przetwornika. UL i CSA Grupa I, strefa 2, podgrupy A, B, C i D) Class I, Division 2, Groups A,B,C i D) Grupa II, strefa 2, podgrupy F i G (Class II, Division 2, Groups F i G) CENELEC Przy zamówieniu do instalacji w strefie 1, EEx de [ib] IIC T6. W innych przypadkach, EEx [ib] IIC

Parametry niepalności dla atestów UL w strefie 2

Parametr Vmax Imax Ca La

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701

Wyjście aktywne 4−20 mA 20 V 5 mA 0.75 µF 100 mH

Parametr Voc Isc Ci Li

Wyjście pasywne impulsowe 20 V 5 mA 0 0


Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi przetwornika Model IFT9701


Dodatek

B

Informacje o zamówieniu

Kod

Numer modelu

IFT9701

IFT9701 przetwornik natężenia przepływu Kod

Opcje montażu

I R L J S A

Zintegrowany Zdalny, kabel czujnika z ekranem miedzianym i pokryciem z Teflonu® długość 16.4 ft (5 m) Zdalny, kabel czujnika z ekranem miedzianym i pokryciem z Teflonu® długość 49.2 ft (15 m) Zdalny, tylko przyłącza − kabel czujnika należy zamówić oddzielnie Zdalny, przyłącza z dławikami do kabla ekranowanego — kabel czujnika należy zamówić oddzielnie Zdalny, przyłącza z dławikami do kabla zbrojonego — kabel czujnika należy zamówić oddzielnie Kod

Zasilanie

6 3

85−250 VAC 20−30 VDC Kod

Wskaźnik lokalny

N D

Brak Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Kod

Przepust kablowy

1 2

Przepust 20 mm (M20), bez dławików Przepust 20 mm (M20) , z dwoma niklowanymi dławikami z mosiądzu Przepust 3/4 cala NPT, bez dławików

3

Kod

Atesty

M U C B

Standardowe Micro Motion (brak atestów) UL CSA CENELEC — niedostępny przy kodzie montażu I; przy kodzie montażu R, L, J, S lub A, czujnik musi posiadać kod atestu Z CENELEC strefa 1 — niedostępne z kodem wskaźnika D

=

Przykład* ,)7

18

*Przykład: IFT9701 I 6 N 3 U = Przetwornik model IFT9701, montaż zintegrowany, zasilanie 85−250 VAC; brak wskaźnika lokalnego; przepusty kablowe 3/4 cala, bez dławików; atest iskrobezpieczeństwa UL

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701
Dodatek B ciąg dalszy Instrukcje obsługi urządzeń Micro MotionW celu uzyskania dowolnego z poniżej wymienionych katalogów Micro Motion należy skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Fisher− Rosemount.

Czujniki

• Instrukcja obsługi czujników ELITE® • Instrukcja obsługi czujników z serii T • Instrukcja obsługi czujników z serii R • Instrukcja obsługi czujników z serii R z FOUNDATION™ fieldbus • Instrukcja obsługi czujników BASIS® • Instrukcja obsługi czujników Model D i DT • Instrukcja obsługi czujników Model DL

Przetworniki

• Instrukcja obsługi przetworników z serii 3000 • Instrukcja obsługi szczegółowej konfiguracji przetworników z serii 3000 • Instrukcja obsługi sterowania procesami wsadowymi przez przetworniki z serii 3000 • Instrukcja obsługi przetworników z serii 3000 do pomiarów gęstości • Instrukcja obsługi przetworników z serii 3000 do pomiarów zawartości oleju netto • Instalacja przekaźników z urządzeniach z serii 3000 • Konfiguracja drukarki do współpracy z przetwornikami z serii 3000 • Instrukcja obsługi przetworników ELITE® Model RFT9739 do montażu polowego • Instrukcja obsługi przetworników ELITE® Model RFT9739 do montażu kasetowego • Instrukcja obsługi przetworników BASIS® Model IFT9701 • Instrukcja obsługi przetwornika Model 5300 z FOUNDATION™ fieldbus • Instrukcja obsługi przetworników Model RFT9709 • Instrukcja obsługi zdalnych przetworników przepływu Model RFT9712

Komunikacja

• Zastosowanie programu ProLink® Software do przetworników Micro Motion® • Zastosowamie komunikatora HART® do przetworników Micro Motion® • Zastosowanie protokołu Modbus® do przetworników Micro Motion® ELITE® Model RFT9739 • Opis rozkazów przetwornika RFT9739 • Opis rozkazów przetwornika RFT9709 • Opis rozkazów przetwornika RFT9712

Urządzenia peryferyjne

• Instrukcja obsługi systemu monitorowania gęstości DMS • Instrukcja obsługi systemu sumatora cyfrowego przepływu DRT LCD • Instrukcja obsługi systemu sumatora cyfrowego przepływu DRT LED • Instrukcja obsługi systemu monitorowania przepływu FMS−3 LCD • Instrukcja obsługi systemu monitorowania przepływu FMS−3 LED • Instrukcja obsługi komputera przepływu netto NFC • Instrukcja obsługi komputera przepływu oleju netto NOC • Wskaźnik lokalny PI 4−20

Instrukcja okablowania

• Przygotowanie i instalacja 9−cio żyłowego kabla do przepływomierza • Instrukcja montażu dławika kablowego • Instrukcja instalacji iskrobezpiecznej UL−D−IS • Instrukcja instalacji iskrobezpiecznej CSA−D−IS • Instrukcja instalacji iskrobezpiecznej SAA−D−IS • Podłączenie zasilania czujnika D600 Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


Dodatek

C

Schemat menu Komunikatora HART®

Online Menu 352&(66 9$5,$%/(6

 9,(:),(/' '(9,&( 9$5,$%/(6

 9,(:287387 9$5,$%/(6

  

)ORZ 7HPSHUDWXUH 7RWDO 'HQVLW\ 39 39UQJ 39$2

 9,(:35,0$5<9$5,$%/( 9LHZVHFRQGDU\YDULDEOH

 79 3UHVIUHT

 9,(:7(57,$5<9$5,$%/( 9LHZVWDWXV

 727$/,=(5 &21752/

 ',$*1267&6 $1'6(59,&(

 7(6767$786

 9LHZTXDWHUQDU\YDULDEOH

 7RWDO 5HVHWWRWDOL]HU

 9LHZVWDWXV 6HOIWHVW ),;$1$/2* 287387

  

 ),;)5(48(1&< 287387

 N+] 2WKHU (QG

 /2237(67

 3(5)250$872 =(52

 %DVLFVHWXS 'HWDLOHGVHWXS 5HYLHZ

P$ P$ 2WKHU (QG

 3HUIRUPFDOLEUDWLRQ )ORZ =HURYDOXH

 7ULPDQDORJRXWSXW

*Patrz strona 78

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701
Dodatek C ciąg dalszy

Online Menu 3URFHVVYDULDEOHV 'LDJQRVWLFVDQG VHUYLFH

 %$6,&6(783

  

7DJ 3ULPDU\YDULDEOHXQLW $1$/2*5$1*(9$/8(6 )UHTXHQF\IDFWRU 5DWHIDFWRU

 &+$5$&7(5,=( 6(1625

 8SSHUUDQJHYDOXH 3ULPDU\YDULDEOHORZHU UDQJHYDOXH

 )ORZFDOLEUDWLRQIDFWRU 'HQVLW\FDOLEUDWLRQIDFWRU  

 )/2: &21),*85( ),(/''(9,&( 9$5,$%/(6

 'HQVLW\XQLW 6OXJIORZORZOLPLW 6OXJIORZKLJKOLPLW

 '(16,7< '(7$,/(' 6(783

 7HPSHUDWXUHXQLW $1$/2* 287387

)ORZXQLW )ORZFXWRII )ORZGLUHFWLRQ )ORZGDPSLQJ

 5$1*(9$/8(6

  

39859 39/59 86/ 39/6/ 39PLQVSDQ

 ),;$1$/2*287387

  

P$ P$ 2WKHU (QG

 &21),*85( 2873876

 7ULPDQDORJRXWSXW

 )5(48(1&< 287387 +$57287387

 '(9,&( ,1)250$7,21

 '(9,&( ,1)250$7,21 N+] 2WKHU (QG

 3ROODGGUHVV 1XPEHURIUHTXHVWSUHDPEOHV

7DJ 'HVFULSWRU 'DWH 'HYLFH,' :ULWHSURWHFW 5(9,6,21180%(56

  

8QLYHUVDOUHYLVLRQ )ORZGHYUHYLVLRQ 6RIWZDUHUHYLVLRQ +DUGZDUHUHYLVLRQ

 'LVWULEXWRU 0RGHO 7DJ 'HVFULSWRU 'DWH 'HYLFH,' :ULWHSURWHFW 6RIWZDUHUHYLVLRQ +DUGZDUHUHYLVLRQ 8QLYHUVDOUHYLVLRQ

 &+$5$&7(5,=( 6(1625

 )ORZFDOLEUDWLRQIDFWRU 'HQVLW\FDOLEUDWLRQIDFWRU

 ),(/''(9,&( 9$5,$%/(6

    

)ORZXQLW )ORZFXWRII )ORZGDPSLQJ )ORZGLUHFWLRQ 'HQVLW\XQLW 6OXJORZOLPLW 6OXJKLJKOLPLW 7HPSHUDWXUHXQLW

 2873876

   

3ULPDU\YDULDEOHORZHUUDQJHYDOXH 3ULPDU\YDULDEOHXSSHUUDQJHYDOXH )UHTXHQF\IDFWRU 5DWHIDFWRU 3ROOLQJDGGUHVV 1XPEHURIUHTXHVWSUHDPEOHV

 5(9,(:

*Patrz strona 77

   

 )UHTXHQF\IDFWRU 5DWHIDFWRU ),;)5(48(1&<287387

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701


$SSHQGL[

'

5HWXUQ3ROLF\

*HQHUDOJXLGHOLQHV

0LFUR0RWLRQUHWXUQSURFHGXUHVPXVWEHIROORZHGIRU\RXWRPHHWWKH OHJDOUHTXLUHPHQWVRIDSSOLFDEOH86'HSDUWPHQWRI7UDQVSRUWDWLRQ '27 UHJXODWLRQV7KH\DOVRKHOSXVSURYLGHDVDIHZRUNLQJ HQYLURQPHQWIRURXUHPSOR\HHV)DLOXUHWRIROORZWKHVHUHTXLUHPHQWVZLOO UHVXOWLQ\RXUHTXLSPHQWEHLQJUHIXVHGGHOLYHU\ 7RUHWXUQHTXLSPHQWFDOOWKH0LFUR0RWLRQ&XVWRPHU6HUYLFH 'HSDUWPHQWIRULQIRUPDWLRQRQWKHUHWXUQSURFHGXUHVDQGUHTXLUHG GRFXPHQWDWLRQIRUPV Â&#x2021; ,QWKH86$SKRQHRUEHWZHHQ DPDQGSP 0RXQWDLQ6WDQGDUG7LPH 0RQGD\WKURXJK )ULGD\H[FHSWKROLGD\V Â&#x2021; ,Q(XURSHSKRQH RUFRQWDFW\RXUORFDOVDOHV UHSUHVHQWDWLYH Â&#x2021; ,Q$VLDSKRQH RUFRQWDFW\RXUORFDOVDOHV UHSUHVHQWDWLYH ,QIRUPDWLRQRQUHWXUQSURFHGXUHVDQGIRUPVDUHDOVRDYDLODEOHRQOLQHDW ZZZPLFURPRWLRQFRP

1HZDQGXQXVHGHTXLSPHQW

2QO\HTXLSPHQWWKDWKDVQRWEHHQUHPRYHGIURPWKHRULJLQDOVKLSSLQJ SDFNDJHZLOOEHFRQVLGHUHGQHZDQGXQXVHG1HZDQGXQXVHG HTXLSPHQWLQFOXGHVVHQVRUVWUDQVPLWWHUVRUSHULSKHUDOGHYLFHVZKLFK Â&#x2021; :HUHVKLSSHGDVUHTXHVWHGE\WKHFXVWRPHUEXWDUHQRWQHHGHGRU Â&#x2021; :HUHVKLSSHGLQFRUUHFWO\E\0LFUR0RWLRQ

8VHGHTXLSPHQW

$OORWKHUHTXLSPHQWLVFRQVLGHUHGXVHG7KLVHTXLSPHQWPXVWEH FRPSOHWHO\GHFRQWDPLQDWHGDQGFOHDQHGEHIRUHEHLQJUHWXUQHG 'RFXPHQWDOOIRUHLJQVXEVWDQFHVWKDWKDYHFRPHLQFRQWDFWZLWKWKH HTXLSPHQW

,)77UDQVPLWWHU,QVWUXFWLRQ0DQXDO
'RPHVWLFVKLSSLQJDQGELOOLQJ DGGUHVVHV

,QWHUQDWLRQDOVKLSSLQJDQG ELOOLQJDGGUHVVHV6KLSSLQJDGGUHVV $WWQ50$BBBBBBBBBBBBB &KHPLFDO:DVWH0DQDJHPHQW 6HQVRU'HSDUWPHQW (DVW$YHQXH +HQGHUVRQ&2

%LOOLQJFRUUHVSRQGHQFH 0LFUR0RWLRQ,QF :LQFKHVWHU&LUFOH %RXOGHU&2 $WWQ5HSDLUV

6KLSSLQJDGGUHVV $WWQ50$BBBBBBBBBBBBB 0LFUR0RWLRQ,QF FR&KHPLFDO:DVWH0DQDJHPHQW 6HQVRU'HSDUWPHQW (DVW$YHQXH +HQGHUVRQ&2

%LOOLQJFRUUHVSRQGHQFH 0LFUR0RWLRQ,QF :LQFKHVWHU&LUFOH %RXOGHU&2 $WWQ5HSDLUV

,)77UDQVPLWWHU,QVWUXFWLRQ0DQXDO


Dodatek D

Instalacja opcjonalnego wyświetlacza

OSTRZEŻENIE Napięcie zasilania może spowodować porażenie personelu lub zniszczenie przetwornika. Przed przystąpieniem do instalacji wyświetlacza należy odłączyć zasilanie.

W celu instalacji opcjonalnego wyświetlacza należy: 1. Założyć bransoletkę uziemiającą. 2. Odłączyć zasilanie przepływomierza. 3. Odkręcić śruby mocujące pokrywę komory przyłączy polowych, a następnie zjąć ją. 4. Przewód dwużyłowy z wtyczką do podłączenia wyświetlacza schowany jest za naklejką zacisków zasilania w komorze przyłączy polowych. Ostrożnie wyciągnąć przewód z wtyczką w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej. Komora przyłączy polowych Wtyczka

Instrukcja obsługi przetwornika Model IFT9701
Dodatek D ciÄ&#x2026;g dalszy 5. Na tylnej Ĺ&#x203A;cianie wyĹ&#x203A;wietlacza znajduje siÄ&#x2122; zacisk sprÄ&#x2122;Ĺźysty mocowany przy uĹźyciu Ĺ&#x203A;ruby z podkĹ&#x201A;adkÄ&#x2026;. WykrÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;rubÄ&#x2122; z podkĹ&#x201A;adkÄ&#x2026;. 6. WĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; wtyczkÄ&#x2122; w gniazdo na tylnej Ĺ&#x203A;cianie wyĹ&#x203A;wietlacza. 7. NaĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; zacisk sprÄ&#x2122;Ĺźysty na przewĂłd. 8. UmocowaÄ&#x2021; zacisk do tylnej Ĺ&#x203A;ciany wyĹ&#x203A;wietlacza. Patrz ilustracja poniĹźej. Tylna Ĺ&#x203A;ciana wyĹ&#x203A;wietlacza

Zacisk sprÄ&#x2122;Ĺźysty

9. UmieĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; wyĹ&#x203A;wietlacz na komorze przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy polowych. DokrÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; naprzemiennie Ĺ&#x203A;ruby mocujÄ&#x2026;ce do momentu uzyskania szczelnego zamkniÄ&#x2122;cia obudowy przepĹ&#x201A;ywomierza.

UWAGA Nieuszczelnienie obudowy przetwornika moĹźe spowodowaÄ&#x2021; zwarcie, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce przyczynÄ&#x2026; bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dnych pomiarĂłw lub uszkodzenia przepĹ&#x201A;ywomierza. Aby uniknÄ&#x2026;Ä&#x2021; moĹźliwoĹ&#x203A;ci przedostania siÄ&#x2122; wilgovi do wnÄ&#x2122;trza obudowy przepĹ&#x201A;ywomierza naleĹźy zaĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; dobre uszczelki i silnie dokrÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; wszystkie pokrywy obudowy.Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi przetwornika Model IFT9701


Szczegółowe dane można znaleźć w Internecie www.micromotion.com

Fisher−Rosemount Sp. z o.o. 02−793 Warszawa ul. Konstruktorska 11A tel (22) 54 85 200 faks (22) 54 85 231

MAN_IFT9701_C_1999-12_PL  

Instrukcja obsługi Grudzień 1999 Instrukcja obsługi W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z biurem przedstawicielski...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you