Page 1

Instrukcja instalacji i obsługi P/N 20000349PL, Rev. C Czerwiec 2003

Czujniki ELITE® Micro Motion®

Instrukcja instalacji i obsługi

TM

Micro Motion


Czujniki ELITE® Micro Motion®

Instrukcja instalacji i obsługi

Wsparcie techniczne można uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: • W Polsce, telefon +48 (22) 45 89 200 • W Europie, telefon +31 (0) 318 495 670

©2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Micro Motion jest zastrzeżonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i Emerson są zatrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki zastrzeżone są przez ich prawowitych właścicieli.


Spis treści

Przed instalacją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Twój nowy czujnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 6 7

Krok 1. Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Przebieg rurociągu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maksymalne długości kabli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skrzynka przyłączeniowa czujnika CMF300A . . . . . . . . . . . . . . Wymagania środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . . . . . . .

9 9 10 10 10 11

Krok 2. Orientacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kierunek przepływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orientacja przepustów kablowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orientacja czujnika w rurociągu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krok 3. Montaż

.................................... Opcjonalny montaż Modelu CMF010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacja czujników bezkołnierzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 13 15

19 20 21

Krok 4. Okablowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . . . . . . . Uziemienie elementów przepływomierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podłączenie czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podłączenie i uziemienie kabla 9−żyłowego . . . . . . . . . . . . . . . Połączenie procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem lub systemem zarządzającym przy użyciu kabla 4−żyłowego . . Zdalny procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem . . . . . . . . . MVDSolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podłączenie czujnika CMF300A do skrzynki przyłączeniowej . .

Obsługa serwisowa

............................... Kontakt z działem serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykrywanie niesprawności czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

23 23 24 26 30 35 35 36

41 41 41

i


Spis treści ciąg dalszy

Dodatek A

Przyłącza do płukania . . . . . . . . . . . . . 43

Dodatek B

Dyski zabezpieczające . . . . . . . . . . . . 47

Dodatek C

Konserwacja i wymiana naklejek . 49

Dodatek D

Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Dodatek E

Instrukcje instalacji ATEX w obszarze zagrożonym wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Indeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

ii

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Spis treści ciąg dalszy

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

iii


Przed instalacją

Przed instalacją

Twój nowy czujnik ELITE® produkcji firmy Micro Motion® stanowi jedną z części systemu pomiaru natężenia przepływu działającego w oparciu o siłę Coriolisa. Drugi element systemu pomiarowego stanowi przetwornik.

Krok 1: Lokalizacja

Twój nowy czujnik

Podłączenie przetwornika Czujniki (poza CMF300A) są dostępne z dwoma różnymi interfejsami do podłączenia przetworników: Krok 2: Orientacja

• Ze zintegrowanym procesorem lokalnym do podłączenia kablem 4− żyłowym do zdalnego przetwornika lub do zdalnego systemu nadrzędnego użytkownika.

• Ze skrzynką przyłączeniową do podłączenia kablem 9−żyłowym do zdalnego przetwornika lub zdalnego procesora lokalnego. Przetwornik CMF300A jest dostępny tylko ze zdalną skrzynką przyłączeniową.

Instalacje europejskie Czujniki ELITE spełniają odpowiednie wymagania Dyrektyw Komisji Europejskiej pod warunkiem instalacji zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Patrz deklaracja zgodności dla dyrektyw, które odnoszą się do tych urządzeń.

Krok 4: Okablowanie

Elementy czujnika Główne elementy czujników pokazano na ilustracjach na następnych stronach.

1

Obsługa serwisowa

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Krok 3: Montaż

Opcje czujników Czujniki ELITE dostępne są w wykonaniach wysokotemperaturowych (patrz ilustracja na stronach 2−6.) Mogą one posiadać również przyłącza do płukania (patrz Dodatek A, strona 43) i dyski zabezpieczające (patrz Dodatek B, strona 47).


Przed instalacją ciąg dalszy Budowa czujnika CMF010 Ze skrzynką przyłączeniową

Strzałka kierunku przepływu Przyłącze do płukania lub dyski zabezpieczające (opcja)

Przyłącze procesowe

Tabliczka z atestami

Otwory do alternatywnego montażu

Tabliczka kalibracyjna

Obudowa czujnika

Skrzynka przyłączeniowa Czujnik od strony skrzynki przyłączeniowej

Druga strona czujnika

Z procesorem lokalnym

Strzałka kierunku przepływu Tabliczka z atestami

Przyłącze do płukania lub dyski zabezpieczające (opcja)

Przyłącze procesowe Otwory do alternatywnego montażu

Tabliczka kalibracyjna

Obudowa czujnika

Obudowa procesora lokalnego Czujnik od strony skrzynki przyłączeniowej

CMF010: Widok z boku czujnika w wersji wysokotemperaturowej ze skrzynką przyłączeniową

Druga strona czujnika

CMF010: Widok z boku czujnika w wersji wysokotemperaturowej z procesorem lokalnym

Odsadzenie

Odsadzenie Czujnik

Skrzynka przyłączeniowa

2

Procesor lokalny

Czujnik

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Przed instalacją ciąg dalszy Budowa czujników CMF025, CMF050 i CMF100 CMF050: Widok z boku czujnika w wersji wysokotemperaturowej ze skrzynką przyłączeniową

Ze skrzynką przyłączeniową

Krok 1: Lokalizacja

Strzałka kierunku przepływu Odsadzenie Przyłącze do płukania (opcja)

Przyłącze procesowe

Skrzynka przyłączeniowa Tabliczka kalibracyjna

Czujnik

Tabliczka z atestami

Krok 2: Orientacja

Obudowa czujnika

Skrzynka przyłączeniowa

Z procesorem lokalnym

CMF050: Widok z boku czujnika w wersji wysokotemperaturowej z procesore,m lokalnym

Strzałka kierunku przepływu

Krok 3: Montaż

Przyłącze do płukania lub dyski zabezpieczające

Przyłącze procesowe Odsadzenie Tabliczka z atestami

Tabliczka znamionowa

Obudowa czujnika

Obudowa procesora lokalnego

3

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Czujnik

Krok 4: Okablowanie

Procesor lokalny


Przed instalacją ciąg dalszy Budowa czujników CMF200 i CMF300 Ze skrzynką przyłączeniową Strzałka kierunku przepływu

Przyłącze procesowe

Skrzynka przyłączeniowa Tabliczka znamionowa

Tabliczka z atestami

Przyłącze do płukania lub dyski zabezpiecza− jące (opcja)

Obudowa czujnika Z procesorem lokalnym Przyłącze procesowe

Procesor lokalny Tabliczka znamionowa

Tabliczka z atestami

Obudowa czujnika CMF200: Widok z boku Odsadzenie czujnika w wersji wysokotemperaturowej ze skrzynką przyłączeniową Skrzynka przyłączeniowa

4

CMF200: Widok z boku czujnika w wersji wysokotemperaturowej z procesore,m lokalnym

Czujnik

Odsadzenie

Procesor lokalny

Czujnik

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Przed instalacją ciąg dalszy Budowa czujnika CMF300A Strzałka kierunku przepływu

Krok 1: Lokalizacja

Przyłącze procesowe

Przyłącze do płukania (opcja)

Tabliczka z atestami

Tabliczka kalibracyjna Obudowa czujnika

Zdalna skrzynka przyłączeniowa

Krok 2: Orientacja

Osłona kablowa o długości 80 cm (promień zgięcia 40 mm)

Budowa czujnika CMF400 ze skrzynką przyłączeniową CMF400: Widok z boku czujnika w wersji wysokotemperaturowej ze skrzynką przyłączeniową

Zaślepki

Skrzynka przyłączeniowa Tabliczka kalibracyjna

Strzałka kierunku przepływu (niewidoczna w tym widoku)

Odsadzenie

Tabliczka użytkownika (na życzenie) Tabliczka z atestami

Krok 3: Montaż

Przyłącze procesowe

Czujnik Skrzynka przyłączeniowa

Krok 4: Okablowanie

Obudowa czujnika

5

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją ciąg dalszy Budowa czujnika CMF400 z procesorem lokalnym

Przyłącze procesowe Zaślepki

Procesor lokalny

Tabliczka kalibracyjna

CMF400: Widok z boku czujnika w wersji wysokotemperaturowej z procesore,m lokalnym Strzałka kierunku przepływu (niewidoczna w tym widoku) Tabliczka użytkownika (na życzenie) Tabliczka z atestami

Odsadzenie

Czujnik Procesor lokalny

Obudowa czujnika

Proces instalacji

Instalacja nowego czujnika obejmuje pięć kroków: Krok 1. Lokalizacja Określenie właściwej lokalizacji czujnika z uwzględnieniem zagrożeń, przyłączy procesowych, lokalizacji przetwornika i zaworów. Patrz strona 9. Krok 2. Orientacja Określenie właściwej orientacji czujnika względem instalacji technologicznej. Patrz strona 13. Krok 3. Montaż Instalacja czujnika w rurociągu. Patrz strona 19. Krok 4. Okablowanie Podłączenie kabla przepływomierza do czujnika i przetwornika. Patrz strona 23.

6

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Przed instalacją ciąg dalszy Informacje dodatkowe

Poza informacjami na temat instalacji czujników, w niniejszej instrukcji zawarto informacje na nastepujące tematy: • Przyłącza do płukania, opisano w Dodatku A, strona 43.

• Naklejki informacyjne opisano w Dodatku C, strona 49. • Zwrot urządzenia opisano w Dodatku D, strona 51. • Schematy instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem opisano w Dodatku E, strona 53.

Krok 1: Lokalizacja

• Dyski zabezpieczające, opisano w Dodatku B, strona 47.

Krok 2: Orientacja Krok 3: Montaż Krok 4: Okablowanie

7

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


8

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Krok 1: Lokalizacja

Krok 1: Lokalizacja

Czujniki Micro Motion nie wymagają prowadzenia odcinków prostoliniowych instalacji po stronie dolotowej i wylotowej z czujnika. Jeśli dwa identyczne czujniki są zinstalowane szeregowo, to odległość między nimi musi wynosić co najmniej 1.5 m.

Maksymalne długości kabli

Poniższe wartości należy traktować orientacyjnie. Maksymalne odległości między między czujnikiem a przetwornikiem zależą od typu kabla. Patrz tabela 1.

Krok 3: Montaż

Przebieg rurociągu

Krok 2: Orientacja

Wskazówki dotyczące wyboru lokalizacji czujnika Czujnik może być zainstalowany w dowolnym miejscu linii technologicznej, jeśli tylko spełnione są następujące warunki: • Podczas pracy czujnik musi być całkowicie wypełniony przez medium. • Przed przystąpieniem do instalacji musi istnieć możliwość odcięcia przepływu przez czujnik. (Podczas procedury zerowania przepływ musi zostać całkowicie zatrzymany, a czujnik wypełniony medium.) • Jeśli czujnik wyposażony jest w procesor lokalny, to należy wziąć pod uwagę wymagania środowiskowe procesora lokalnego. • Czujnik może być zainstalowany tylko w obszarze, do pracy dla którego został przeznaczony, zgodnie z opisem na tabliczce z atestami (patrz ilustracje na stronach 2−6).

Tabela 1 Maksymalne długości kabli .

Przekrój

Maksymalna długość

9−żyłowy kabel Micro Motion do przetwornika MVD lub procesora lokalnego 9−żyłowy kabel Micro Motion do wszystkich innych przetworników Kabel 4−żyłowy Micro Motion

Nie dotyczy

20 m

Nie dotyczy

300 m

Nie dotyczy

300 m

22 AWG (0,35 mm2) 20 AWG (0,5 mm2)

90 m 150 m

Krok 4: Okablowanie

Typ kabla

4−żyłowy kabel użytkownika •

Kabel zasilania (VDC)

Kabel sygnałowy (RS−485)

300 m

22 AWG (0,35 mm2) lub większy

300 m

9

Obsługa serwisowa

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

18 AWG (0,8 mm2)


Lokalizacja ciąg dalszy Skrzynka przyłączeniowa CMF300A

Czujnik wysokotemperaturowy CMF300A dostarczany jest wraz z zainstalowaną giętką osłoną kablową o długości 812 mm. Osłona ta jest wymagana przy instalacjach zgodnych z normami UL, CSA, CENELEC, itd. Na zakończeniu tego kabla podłączona jest fabrycznie skrzynka przyłączeniowa. W skrzynce przyłączeniowej znajduje się zacisk uziemienia czujnika i listwa zaciskowa do podłączenia kabla przepływomierza.

Ogranczenia środowiskowe

Czujnik należy zainstalować w obszarze, który spełnia następujące wymagania: Temperatura medium procesowego • ––240 do +204 ˚C dla czujnika ze skrzynką przyłączeniową

• –50 do +125 ˚C dla czujnika z procesorem lokalnym • –50 do +150 ˚C dla czujnika w wersji wysokotemperaturowej z odsadzonym procesorem lokalnym

• 0 do +343 ˚C dla czujnika CMF300A Temperatur otoczenia • –40 do +60 ˚C dla czujnika z procesorem lokalnym

• –40 do +120 ˚C dla czujnika CMF300A ze zdalną skrzynką przyłączeniową W przypadku atestów ATEX temperatura medium procesowego może być ograniczana przez temperaturę otoczenia. Patrz dodatek D.

Zawory

Po prawidłowym zainstalowaniu czujnika i przetwornika należy przeprowadzić procedurę zerowania. Podczas procedury zerowania przepływ przez czujnik musi zostać całkowicie wstrzymany, a rurki czujnika muszą być całkowicie wypełnione przez medium procesowe. Umieszczenie zaworu odcinającego po stronie wylotowej przepływomierza pozwoli na zatrzymanie przepływu podczas zerowania. Procedura zerowania opisana jest w instrukcji obsługi przetornika. Zawor odcinający po stronie dolotowej jest zalecany, ale nie wymagany, do procedur związanych z odcięciem czujnika, demontażem czujnika, czyszczeniem czujnika, zerowania przepływomierza i innych zadań.

10

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Lokalizacja ciąg dalszy Instalacja w obszarach zagrożonych wybuchem

Aby spełnić wymagania instalacji iskrobezpiecznych, przy instalacji czujnika w obszarze zagrożonym wybuchem należy wykorzystać instrukcje podane w Dodatku E.

Krok 1: Lokalizacja

Pełny wykaz atestów do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem dla czujników Micro Motion ELITE znajduje się w Dodatku E i w systemie Expert 2 pod adresem www.expert2.com. Instrukcję instalacji iskrobezpiecznej można pobrać z Internetu ze strony www.micromotion.com. W przypadku braku dostępu do Internetu należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management: • W Polsce, telefon (22) 54 85 200

Krok 2: Orientacja Krok 3: Montaż Krok 4: Okablowanie

11

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


12

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Krok 2:

Orientacja

Krok 1: Lokalizacja

Główna zasada doboru orientacji czujnika Czujnik będzie działał poprawnie w dowolnej orientacji, jeśli tylko rurki pomiarowe będą wypełnione medium procesowym.

Strzałka kierunku przepływu

Czujniki Micro Motion mierzą dokładnie natężenie przepływu niezależnie od kierunku przepływu.

Orientacja przepustu kablowego

Krok 3: Montaż

Instalacja pionowa Jeśli czujnik umieszczony jest na odcinku pionowym instalacji, to w przypadku cieczy i zawiesin przepływ medium musi następować w kierunku do góry. Gazy mogą natomiast przepływać w obu kierunkach.

Obsługa serwisowa

13

Krok 4: Okablowanie

Przepust kablowy w obudowie procesora lokalnego lub w skrzynce przyłączeniowej musi być skierowany do dołu, aby zmniejszyć ryzyko przedostania się wody lub skroplin do wnętrza obudowy. Obudowę procesora lokalnego lub skrzynki przyłączeniowej należy obrócić zgodnie z instrukcjami podanymi w tym rozdziale. Jeśli nie jest możliwy obrót obudowy, to należy zainstalować pętlę okapową na osłonie rurowej lub kablu.

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Krok 2: Orientacja

Strzałka kierunku przepływu Czujnik wyposażony jest w strzałkę kierunku przepływu (patrz ilustracja na następnej stronie), lecz czujnik będzie działał poprawnie przy przepływie medium w obu kierunkach. Jeśli medium przepływa przez czujnik w kierunku przeciwnym do strzałki na obudowie, to sygnał wyjściowy przepływomierza może zachowywać się odmiennie od założonego, jeśli przetwornik nie został skonfigurowany prawidłowo. Więcej szczegółowych informacji na temat konfiguracji przetwornika można znaleźć w instrukcjach obsługi przetworników.


Orientacja ciąg dalszy Obudowa procesora lokalnego Obrót obudowy procesora lokalnego niezależnie od zacisków wewnętrznych jest możliwy tylko przed podłączeniem kabli. Obracać należy tylko pokrywę i obudowę procesora lokalnego, a nie cały procesor lokalny. Patrz ilustracja na stronie 14. Przy obrocie całego procesora lokalnego nastąpi zniszczenie czujnika.

UWAGA Skręcenie procesora procesora lokalnego spowoduje zniszczenie czujnika. Nie wolno zginać procesora lokalnego.

Procesor lokalny zainstalowany na czujnku ELITE

Obudowa procesora lokalnego Pokrywa obudowy

Podstawa obudowy

Procesor lokalny

Obracać tylko obudowę procesora lokalnego i pokrywę. Nie wolno obracać procesora lokalnego.

W celu zmiany orientacji przepustu kablowego: 1. Pokrywa obudowy i obudowa procesora lokalnego mogą być demontowane i instalowane przez naciśnięcie i obrót w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 1/4 obrotu. 2. Zdjąć pokrywę obudowy. 3. Wyjąć procesor lokalny odłączając go od podstawy obudowy. 4. Zainstalować obudowę procesora lokalnego tak,aby przepust kablowy znalazł się w żądanym położeniu.

14

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Orientacja ciąg dalszy 5. Założyć pokrywę obudowy.

Krok 1: Lokalizacja

W celu zmiany orientacji przepustu kablowego skrzynki przyłączeniowej: Obrót obudowy skrzynki przyłączeniowej niezależnie od zacisków wewnętrznych jest możliwy tylko przed podłączeniem kabli. Patrz ilustracja poniżej. Obudowę obracać z krokiem co 1/4 obrotu.

Skrzynka przyłączeniowa zamontowana na czujniku ELITE

Krok 2: Orientacja

Skrzynka przyłączeniowa obraca się (przed zainstalowaniem kabli) niezależnie od zacisków

3/4" NPT z gwintem wewnętrznym

Orientacja czujnika w rurociągu

Krok 3: Montaż

Zalecane orientacje montażu czujników przedstawiono na następujących stronach: • Przy pomiarach cieczy, patrz ilustracja 16. • Przy pomiarach gazów, patrz ilustracja 17. • Przy pomiarach zawiesin, patrz ilustracja 18.

Krok 4: Okablowanie

15

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Orientacja ciąg dalszy

Orientacja przy pomiarach cieczy Model czujnika CMF010

Zalecana orientacja montażu przy pomiarach cieczy Rurki poziomo Rurociąg poziomy

Alternatywna orientacja montażu przy pomiarach cieczy brak

CMF025 CMF050 CMF100

Rurki do dołu Rurociąg poziomy

Rurki do góry Rurociąg poziomy Samoopróżnianie

CMF200 CMF300 CMF300A

Rurki do dołu Rurociąg poziomy

Montaż flagowy Rurociąg pionowy Samoopróżnianie

KIerunek przepływu

CMF400

Rurki do dołu Rurociąg poziomy

Montaż flagowy Rurociąg pionowy Samoopróżnianie

KIerunek przepływu

16

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Orientacja ciąg dalszy

Orientacja przy pomiarach gazów Model czujnika

Zalecana orientacja przy pomiarach gazów

Rurki do góry Rurociąg poziomy

CMF200 CMF300 CMF300A

Rurki do góry Rurociąg poziomy

CMF400

Rurki do góry Rurociąg poziomy

Krok 3: Montaż

CMF025 CMF050 CMF100

Krok 2: Orientacja

Rurki poziomo Horizontal pipeline

Krok 1: Lokalizacja

CMF010

Krok 4: Okablowanie

17

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Orientacja ciąg dalszy

Orientacja przy pomiarach zawiesin Model czujnika

Zalecana orientacja przy pomiarach zawiesin

CMF010

Rurki poziomo Rurociąg poziomy

CMF025 CMF050 CMF100

Rurki do góry Rurociąg poziomy Samoopróżnianie

CMF200 CMF300 CMF300A

Montaż flagowy Rurociąg pionowy Samoopróżnianie

Rurki do góry Rurociąg poziomy Samoopróżnianie

KIerunek przepływu

CMF400

Montaż flagowy Rurociąg pionowy Samoopróżnianie

Rurki do góry Rurociąg poziomy Samoopróżnianie

KIerunek przepływu

18

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Krok 3:

Montaż

Krok 1: Lokalizacja

Główne zasady montażu czujników Czujniki należy montować przy wykorzystaniu standardowych metod montażu minimalizując: • Momenty sił skręcających działających na przyłącza procesowe • Obciążenia zginające działające na przyłącze procesowe

Montaż czujnika ELITE® Krok 2: Orientacja Krok 3: Montaż Krok 4: Okablowanie

UWAGA Wykorzystanie czujnika jako podpory instalacji technologicznej może spowodować zniszczenie czujnika lub błędne pomiary.

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

19

Obsługa serwisowa

Nie wolno wykorzystywać czujnika jako podpory do instalacji technologicznej.


Montaż ciąg dalszy Opcjonalny montaż czujnika CMF010

Czujnik CMF010 może być zamontowany podobnie do innych czujników z wykorzystaniem instalacji jako elementu podpierającego lub może być zamontowany na ścianie przy użyciu śrub mocujących, w sposób pokazany ma ilustracji poniżej. Zamontować czujnik przy użyciu śrub, tak aby instalacja podpierła czujnika. Patrz ilustracja poniżej.

Montaż czujnika CMF010 przy użyciu śrub Dwie śruby dostarczane przez użytkownika Średnica maksymalna M8 Długość minimalna 58 mm

Skrzynka przyłączeniowa może być obracana ręcznie (przed podłączeniem okablowania), by uzyskać dostęp do otworów montażowych. Nie wolno obracać procesora lokalnego, gdyż spowoduje to zniszczenie czujnika.

Jeśli zachodzi konieczność, to można zainstalować sztywne podkładki (na przykład stalowe, ale nie gumowe).

Powierzchnia montażu Jeśli stosowane są wsporniki rurociągu, to muszą być one sztywno umocowane na tej samej powierzchni co czujnik.

20

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Instalacja czujników bezkołnierzowych

Czujniki, które nie posiadają kołnierzy lub innych przyłączy, umożliwiają "zaciśnięcie" czujnika między przyłączmi procesowymi rurociągu lub skręcenie pomiędzy kołnierzami. Takie wykonanie jest możliwe dla czujników ELITE CMF025, CMF050 i CMF100.

Krok 1: Lokalizacja

Z czujnikiem w wykonaniu bezkołnierzowym dostarczany jest odpowiedni zestaw instalacyjny do montażu bezkołnierzowego. Zestawy mogą spełniać wymagania norm ANSI, DIN i JIS. Zestaw składa się z następujących elementów: • 4 śruby dwustronne, • 8 nakrętek kołnierzowych, • 2 pierścienie centrujące, które pomagają właściwie spozycjonować czujnik względem śrub.

Przed instalacją

Montaż ciąg dalszy

W celu zainstalowania czujnika w wykonaniu bezkołnierzowym należy wykonać następującą procedurę:

2. Nałożyć pierścień centrujący na każde z przyłączy czujnika, a następnie umieścić czujnik między przyłączami procesowymi rurociągu, tak jak pokazano na ilustracji poniżej. Zaleca się instalację uszczelek płaskich. (Firma Micro Motion nie dostarcza uszczelek.)

Krok 2: Orientacja

1. Sprawdzić, czy dostarczone w zastawie śruby pasują do przyłączy procesowych.

Czujnik w wykonaniu bezkołnierzowym Czujnik

Krok 3: Montaż

Przyłącze procesowe

Śruba kołnierza Pierścień centrujący Uszczelka płaska (niedostarczana) Nakrętka kołnierza

21

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Krok 4: Okablowanie

Obudowa czujnika


Montaż ciąg dalszy 3. Włożyć śruby w otwory w przyłączach procesowych i nakręcić na nie nakrętki. Dokręcić je silnie ręką. 4. Obrócić pierścienie centrujące w kierunku powodującym wypychanie śrub, tak jak pokazano na ilustracji. Obrócić oba pierścienie do momentu prawidłowego ustawienia czujnika. 5. Przy użyciu klucza płaskiego dokręcić nakrętki w sposób krzyżowy.

Dokręcanie pierścieni centrujących czujnika

Obrócić pierścień... ...wypychając śruby Czujnik

Pierścień centrujący czujnika

Śruba mocująca

22

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Okablowanie

Poniższe ostrzeżenia odnoszą się do instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem:

OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do wymagań norm iskrobezpieczeństwa może spowodować eksplozję.

Uziemienie elementów przepływomierza

Krok 2: Orientacja

• Czujnik można instalować tylko w obszarze, który został określony na tabliczce czujnika z atestami. Patrz ilustracje na stronie 2−6. • W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem należy skorzystać z informacji zawartych w Dodatku E. • W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem w Europie, należy stosować się do wymagań normy EN 60079−14, jeśli nie mają zastosowania normy narodowe.

Krok 1: Lokalizacja

Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem

Przed instalacją

Krok 4:

Każdy element przepływomierza, który jest instalowany oddzielnie musi być również oddzielnie uziemiony. Elementy montowane wspólnie mogą być również wspólnie uziemione.

Krok 3: Montaż

Przed okablowaniem przepływomierza konieczne jest uziemienie elementów przepływomierza. Wymagania dotyczące uziemienia zależą od rodzaju instalacji przepływomierza i narodowych i lokalnych norm uziemienia. Poniżej opisano tylko podstawowe wskazówki.

Skrzynka przyłączeniowa, procesor lokalny i przetwornik wyposażone są w wewnętrzny i zewnętrzny zacisk uziemienia. Należy wykorzystać te zaciski, które spełniają wymagania norm lokalnych i narodowych.

23

Obsługa serwisowa

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Krok 4: Okablowanie

Czujnik może być uziemiony przez rurociąg, jeśli przyłącza procesowe są przewodzące. Jeśli czujnik nie jest uziemiony przez rurociąg, to przewód uziemiający należy podłączyć do zewnętrznego lub wewnętrznego zacisku uziemienia w procesorze lokalnym lub skrzynce przyłączeniowej.


Okablowanie ciąg dalszy Jeśli normy narodowe nie mają zastosowania, to należy zastosować się do poniższych wskazówek:

• Do uziemienia użyć przewodu miedzianego o przekroju AWG (2,5 mm2) lub większym.

• Wszystkie przewody uziemiające muszą być jak najkrótsze, o impedancji mniejszej od 1 oma.

• Podłączyć przewody bezpośrednio do instalacji uziomowej lub postępować zgodnie z normami zakładowymi. Metody uziemienia przetwornika podano w instrukcji obsługi przetwornika.

UWAGA Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną błędnych pomiarów. Aby zmniejszyć ryzyko powstania błędów pomiarów należy: • Uziemić przepływomierz do uziomu lub zgodnie z wymaganiami dla systemu uziemiającego urządzeń. • W przypadku instalacji, które wymagają iskrobezpieczeństwa, prawidłowe uziemienie zostało opisane w Dodatku E. • W przypadku instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem dla Europy należy spełnić wymagania normy EN 60079−14, jeśli nie mają zastosowania normy narodowe.

Podłączenie czujnika

W celu podłączenia czujnika należy wybrać odpowiedni typ konfiguracji spośród podanych poniżej schematów. Uwaga: na schematach przedstawiono przetwornik 1700/2700, lecz dotyczy to też innych przetworników. W przypadku czujnika CMF300A, instrukcje okablowania są inne i podano je na stronie 36.

Konfiguracja przy użyciu przewodu 9−żyłowego Patrz Podłączenie 9−żyłowego kabla ekranowanego, strona 26. Czujnik

Przetwornik

Kabel 9−żyłowy

Skrzynka przyłączeniowa

24

Procesor lokalny

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Okablowanie ciąg dalszy Konfiguracja przy użyciu przewodu 4−żyłowego Patrz Podłączenie kablem 4−żyłowym ze zdalnym przetwornikiem lub systemem nadrzędnym, strona 30.

Krok 1: Lokalizacja

Czujnik Kabel 4−żyłowy

Przetwornik

Procesor lokalny

Zdalny procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem

Kabel 4−żyłowy

Kabel 9−żyłowy

Krok 2: Orientacja

Czujnik

• Patrz Podłączenie 9−żyłowego kabla ekranowanego, strona 26. • Patrz Podłączenie kablem4−żyłowym ze zdalnym przetwornikiem lub systemem nadrzędnym, strona 30. Przetwornik

Skrzynka przyłączeniowa

Procesor lokalny

Krok 3: Montaż

Bezpośrednia konfiguracja MVD Direct Kabel 4−żyłowy

Czujnik

Patrz MVDSolo, strona 35.

Barriera

Kabel 4−żyłowy

Zdalnysystem nadrzędny

25

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Krok 4: Okablowanie

Procesor lokalny


Okablowanie ciąg dalszy Konfiguracja MVDSolo Patrz MVDSolo, strona 35. Czujnik

Kabel 4−żyłowy

Procesor lokalny

Podłączenie i uziemienie kabla 9−żyłowego

Zdalnysystem nadrzędny

Kabel 9−żyłowy wykorzystywany jest do połączenia skrzynki przyłączeniowej z procesorem lokalnym lub przetwornikiem. Micro Motion oferuje dwa typy kabli 9−żyłowych:

• Ekranowany • Zbrojony Oba kable zawierają przewody uziemienia. Z osłonami kablowymi można stosować zwykłe kable w osłonie plastikowej. Maksymalne długości kabli 9−żyłowych Maksymalne długości kabli podano na stronie 9. Metody podłączenia Istnieją dwie podstawowe metody instalacji i podłączania kabla 9−żyłowego: z wykorzystaniem osłony kablowej i dławików kablowych.

• Jeśli wykorzystywana jest osłona kablowa, to musi być to metalowa, szczelna osłona, która gwarantuje szczelność na całym obwodzie obu zakończeń. Można stosować kable w osłonie plastikowej.

• Jeśli nie są wykorzystywane osłony kablowe, to na obu końcach przewodu konieczna jest instalacja dławików kablowych. Dławiki kablowe może dostarczyć firma Micro Motion. W Europie wymagane jest użycie kabla zbrojonego. Przygotowanie kabla 9−żyłowego i zespołu dławika kablowego Sposób przygotowania kabla i dławików kablowych został przedstawiony w oddzielnej instrukcji obsługi.

26

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Ekranowanie kabla 9−żyłowego Jeśli wykorzystywana jest osłona kablowa, to zapewnia ona ekranowanie. Przewody uziemienia należy odciąć od strony czujnikja. Od strony przetwornika,przewody uziemienia należy podłączyć do właściwego zacisku w przetworniku (patrz ilustracje na stronach 28−30).

• Oplot kabla podłączyć do dławika kablowego nan obu końcach kabla. • Przewody uziemienia odciąć od strony czujnikja. Od strony przetwornika, przewody uziemienia należy podłączyć do właściwego zacisku w przetworniku lub w procesorze lokalnym.

1. Znaleźć przewody o właściwych kolorach. 2. Włożyć odizolowane końcówki w zaciski w listwie zaciskowej. Nie mogą być widoczne odizolowane części przewodów.

Krok 2: Orientacja

Podłączenie przewodów kabla 9−żyłowego Korzystając z ilustracji na stronach 28−30 podłączyć kabel ze skrzynki przyłączeniowej do przetwornika lub procesora lokalnego zgodnie z poniższą procedurą. W przypadku czujnika Model CMF300A wykonać podłączenia zgodnie z opisem na stronie 36.

Krok 1: Lokalizacja

Jeśli wykorzystywane są dławiki kablowe, to konieczne jest wykonanie następujących kroków:

Przed instalacją

Okablowanie ciąg dalszy

a. Przy czujniku podłączyć przewody wewnątrz skrzynki zaciskowej lub obudowy procesora lokalnego. Krok 3: Montaż

b. W przetworniku podłączyć przewody do listwy zacisków iskrobezpiecznych. 3. Dokręcić śruby mocujące. 4. Sprawdzić stan techniczny uszczelek, założyć i dokręcić pokrywę skrzynki przyłączeniowej. Silnie dokręcić pokrywy przetwornika.

UWAGA Krok 4: Okablowanie

Przewody uziemienia w kablu 9−żyłowym muszą być odcięte od strony czujnika i zaizolowane przy użyciu koszulki termokurczliwej. Nieprawidłowe zakończenie przewodów uziemiających spowoduje błędne działanie czujnika.

27

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Okablowanie ciąg dalszy Połączenie czujnika z przetwornikiem RFT9739 do montażu polowego Zaciski skrzynki przyłączeniowej czujnika ELITE®

Kabel przepływomierza

Zaciski przetwornika RFT9739 do montażu polowego

Maksymalna długość kabla 300 m

Brązowy Pomarańczowy Zielony Fioletowy Biały

Czarny (Wszystkie masy)

Zielony Biały Brązowy

Brązowy Czerwony Odciąć uziemienie Zielony Biały Odciąć uziemienie Niebieski Szary Odciąć uziemienie Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć uziemienie

Fioletowy Żółty Pomarań −czowy Niebieski Szary Czerwony

Brązowy Czerwony Zielony Biały Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Przygotować kable zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz kablem. Ekrany nie mogą dotykać do skrzynki przyłączeniowej czujnika.

Szary Niebieski Żółty Czerwony Czarny (Masy)

Połączenie czujnika z przetwornikiem RFT9739 do montażu kasetowego Zaciski skrzynki przyłączeniowej czujnika ELITE®

Zaciski przetwornika RFT9739 do montażu kasetowego

Maksymalna długość kabla 300 m Czarny (Wszystkie masy)

Zielony Biały Brązowy

Brązowy Czerwony Odciąć uziemienie Zielony Biały Odciąć uziemienie Niebieski Szary Odciąć uziemienie Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć uziemienie

Fioletowy Żółty Pomarań −czowy Niebieski Szary Czerwony

28

Kabel przepływomierza

Brązowy Czerwony Zielony Biały

Czerwony Żółty Pomarańczowy Biały Szary

B2 B4 B6 B8 B10

Z2 Z4 Z6 Z8 Z10

Brązowy Czarny (Masy) Fioletowy Zielony Niebieski

Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Przygotować kable zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz kablem. Ekrany nie mogą dotykać do skrzynki przyłączeniowej czujnika.

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Okablowanie ciąg dalszy Połączenie czujnika z przetwornikiem Model 3500 z zaciskami śrubowymi lub lutowanymi Zaciski skrzynki przyłączeniowej czujnika ELITE

Kabel przepływomierza

Model 3500 zaciski śrubowe lub lutowane

Maksymalna długość kabla 300 m

Brązowy Czerwony Odciąć uziemienie Zielony Biały Odciąć uziemienie Niebieski Szary Odciąć uziemienie Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć uziemienie

Fioletowy Żółty Pomarań −czowy Niebieski Szary Czerwony

Brązowy Czerwony Zielony Biały

Żółty Fioletowy Zielony Niebieski Brązowy

a4 a6 a8 a10 a12

c4 c6 c8 c10 c12

Czarny (Masy) Pomarańczowy Biały Szary Czerwony

Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Przygotować kable zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz kablem. Ekrany nie mogą dotykać do skrzynki przyłączeniowej czujnika.

Krok 2: Orientacja

Połączenie czujnika z przetwornikiem Model 3500 kablem I/O Kabel przepływomierza

Model 3500 z kablem I/O

Maksymalna długość kabla 300 m Czarny (Wszystkie masy) Brązowy Czerwony Odciąć uziemienie Zielony Biały Odciąć uziemienie Niebieski Szary Odciąć uziemienie Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć uziemienie

Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty Biały Czarny (Masy)

Niebieski Szary Czerwony

Zielony Biały

Przygotować kable zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz kablem. Ekrany nie mogą dotykać do skrzynki przyłączeniowej czujnika.

Podłączyć zewnętrzny oplot ekranowanego lub zbrojonego kabla

Krok 3: Montaż

Fioletowy Żółty Pomarań −czowy

Brązowy Czerwony

Bez atestu iskrobezpieczeństwa w Europie

Brązowy Czerwony Pomarańczowy Żółty Zielony Niebieski Fioletowy Szary

Zaciski skrzynki przyłączeniowej czujnika ELITE® Zielony Biały Brązowy

Krok 1: Lokalizacja

Czarny (Wszystkie masy)

Zielony Biały Brązowy

Połączenie czujnika z przetwornikiem Model 3700 Kabel przepływomierza

Zaciski przetwornika Model 3700

Maksymalna długość kabla 300 m Czarny (Wszystkie masy)

Zielony Biały Brązowy

Brązowy Czerwony Odciąć uziemienie Zielony Biały Odciąć uziemienie Niebieski Szary Odciąć uziemienie Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć uziemienie

Fioletowy Żółty Pomarań −czowy

Krok 4: Okablowanie

Zaciski skrzynki przyłączeniowej czujnika ELITE®

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Zielony Biały Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Czerwony Brązowy Żółty Czarny (Masy) Fioletowy Pomarańczowy Zielony Biały Niebieski Szary

Przygotować kable zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz kablem. Ekrany nie mogą dotykać do skrzynki przyłączeniowej czujnika.

29

Obsługa Klienta

Niebieski Szary Czerwony

Brązowy Czerwony


Okablowanie ciąg dalszy Połączenie czujnika z przetwornikiem IFT9701 lub Model 5300 Zaciski skrzynki przyłączeniowej czujnika ELITE®

Kabel przepływomierza

Zaciski przetwornika IFT9701 lub Model 5300

Maksymalna długość kabla 300 m Czarny (Wszystkie masy) Brązowy Czerwony Odciąć uziemienie Zielony Biały Odciąć uziemienie Niebieski Szary Odciąć uziemienie Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć uziemienie

Zielony Biały Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Przygotować kable zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz kablem. Ekrany nie mogą dotykać do skrzynki przyłączeniowej czujnika.

Niebieski Szary Czerwony

Brązowy Czerwony Pomarańczowy Żółty Zielony Niebieski Fioletowy Szary Biały

Fioletowy Żółty Pomarań −czowy

Brązowy Czerwony

Czarny (Masy, tylko montaż zdalny)

Zielony Biały Brązowy

Połączenie czujnika z przetwornikiem Model 2700 do montażu polowego przy użyciu kabla 9−żyłowego Zaciski skrzynki przyłączeniowej czujnika ELITE® Zielony Biały Brązowy

Kabel przepływomi Maksymalna długość kabla 20 m Czarny (Wszystkie masy) Brązowy Czerwony

Brązowy Czerwony Odciąć uziemienie Zielony Biały Odciąć uziemienie Niebieski Szary Odciąć uziemienie Pomarańczowy Fioletowy Żółty Odciąć uziemienie

Fioletowy Żółty Pomarań −czowy

Zaciski przetwornika Model 2700 do montażu polowego

Niebieski Szary Czerwony

Podłączenia kablem 4−żyłowym procesora lokalnego z przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzędnym

Zielony Biały

Śruba uziemienia Czarny Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Niebieski Szary Pomarańczowy Fioletowy Żółty

Przygotować kable zgodnie z instrukcją obsługi dostarczaną wraz kablem. Ekrany nie mogą dotykać do skrzynki przyłączeniowej czujnika.

Niebieski Szary Pomara− ńczowy

W celu podłączenia kabla od strony procesora lokalnego: 1. W celu ekranowania kabla łączącego procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem należy wykorzystać jedną z poniższych metod: • Jeśli stosowany jest kabel nieekranowany w metalowej osłonie rurowej zapewniającej ekranowanie na całym obwodzie, to należy przejść do kroku 6 na stronie 19. • Jeśli instalowany jest dławik kablowy użytkownika z kablem ekranowanym lub zbrojonym, to zakończyć ekrany w dławiku kablowym. Zakończyć zarówno oplot kabla zbrojonego, jak i ekrany kabli ekranowanych.

30

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Okablowanie ciąg dalszy • Jeśli instalowany jest dławik kablowy Micro Motion w obudowie procesora lokalnego:

−W przypadku kabli zbrojonych, gdzie ekran składa się z plecionki, przygotować kabel w sposób opisany poniżej, lecz nie stosować koszulki termokurczliwej. Przejść do kroku 2. 2. Zdjąć pokrywę obudowy procesora lokalnego.

Krok 1: Lokalizacja

−Przygotować kabel i założyć koszulkę termokurczliwą w sposób opisany poniżej. Koszulka termokurczliwa może być stosowana w przypadku kabli, w których ekran składa się z foli, a nie jest wykonany z plecionki. Przejść do kroku 2.

3. Nasunąć nakrętkę dławika i wkładkę zaciskową na kabel. Krok 2: Orientacja

4 1/2 in (114 mm) 3/4 in (19 mm)

Nakrętka zaciskowa

Wkładka zaciskowa

7/8 in (22 mm)

Korpus dławika

Koszulka termokurczliwa

4. Od strony procesora lokalnego kabel należy przygotować w sposób następujący (w przypadku kabla zbrojonego pominąć kroki d, e, f i g): a. Zdjąć 114 mm koszulki kabla.

c. Zdjąć folię ekranującą z przewodów, pozostawiając 19 mm foli lub oplotu odsłoniętego i rozdzielić przewody. d. Obwinąć przewody uziemienia dwukrotnie wokół odsłoniętej folii. Nadmiar przewodów odciąć.

31

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Krok 4: Okablowanie

b. Zdjąć przezroczystą taśmę wewnętrz koszulki kabla i usunąć materiał wypełniający materiał między żyłami.

Krok 3: Montaż

7/8 in (22 mm)


Okablowanie ciąg dalszy

Przewody uziemienia dwukrotnie okręcić wokół odsłoniętej folii

e. Nasunąć ekranowaną koszulkę termokurczliwą na przewody uziemienia. Koszulka musi całkowicie zakryć przewody uziemienia. f. Ogrzać koszulkę (120 ˚C) w celu jej obkurczenia (unikając opalenia przewodów). .

Koszulka ekranowana musi całkowicie zakryć przewody uziemienia

g. Nasunąć wkładkę zaciskową dławika tak, by koniec wkładki dotykał do koszulki termokurczliwej. h. Obwinąć koszulkę folią ekranującą lub oplotem na długości o 3 mm większej niż pierścień uszczelniający. .

32

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Okablowanie ciąg dalszy i. Zainstalować korpus dławika kablowego w przepuście obudowy procesora lokalnego.

Krok 1: Lokalizacja

5. Przełożyć przewody przez korpus dławika i złożyć dławik dokręcając nakrętkę dławika. Krok 2: Orientacja

6. Zidentyfikować przewody. Kabel 4−żyłowy Micro Motion składa się z jednej skrętki przewodów 18 AWG (0,75 mm2) (czerwony i czarny), która powinna być wykorzystana do zasilania VDC i jednej skrętki przewodów 22 AWG (0,35 mm2) (zielony i biały), która powinna być wykorzystana do komunikacji RS−485. Podłączyć przewody do właściwych zacisków śrubowych w sposób odpowiadający podłączeniu od strony przetwornika.

Zasilanie + (czerwony)

Krok 3: Montaż

RS−485B (zielony)

Zasilanie – (czarny)

RS−485A (biały)

Krok 4: Okablowanie

Wewnętrzna śruba uziemienia obudowy procesora lokalnego • Do uziemienia, gdy czujnik nie może być uziemiony przez instalację procesową i lokalne normy wymagają uziemienia wewnętrznego • Nie podłączać ekranów kabli do tego zacisku

7. Założyć pokrywę obudowy procesora lokalnego.

UWAGA Zgięcie procesora lokalnego może spowodować zniszczenie czujnika.

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

33

Obsługa Klienta

Nie wolno zginać procesora lokalnego.


Okablowanie ciąg dalszy 8. Ekrany i przewody uziemienia nie mogą być uziemione od strony przetwornika. • Instrukcje okablowania przetwornika podane są w skróconej instrukcji instalacji przetwornika. • Jeśli podłączenie następuje do MVDSolo z barierą iskrobezpieczną MVD Direct Connect™ dostarczoną przez Micro Motion, to bariera zasila procesor lokalny. Patrz instrukcja obsługi bariery. • Jeśli podłączenie następuje do MVDSolo bez bariery iskrobezpiecznej: −Podłączyć przewody zasilania VDC z procesora lokalnego (patrz ilustracja poniżej) do niezależnego zasilacza. Zasilacz ten może służyć tylko do zasilania procesora lokalnego. Zalecanym zasilaczem jest zasilacz z serii SDN 24−VDC produkcji Sola/Hevi−Duty. −Nie uziemiać żadnego z zacisków zasilacza. −Podłączyć przewody RS−485 z procesora lokalnego (patrz ilustracja poniżej) do zacisków RS−485 zdalnego urządzenia nadrzędnego. Patrz instrukcja obsługi urządzenia.

Zaciski procesora lokalnego

Zasilanie +

RS−485B

RS−485A

Zasilanie –

34

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Jeśli system składa się ze zdalnego przetwornika lokalnego i zdalnego przetwornika, to konieczne jest wykonanie połączenia kablem 9− żyłowym czujnika z procesorem lokalnym i kablem 4−żyłowym procesora lokalnego z przetwornikiem. Patrz Podłączenie i uziemienie kabla 9−żyłowego, strona 26 oraz Podłączenie kablem 4−żyłowym procesora lokalnego z przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzędnym, strona 30.

MVDSolo

Napięcie zasilania Taka konfiguracja wymaga zasilacza, który będzie służył tylko do zasilania dowolnej liczby procesorów lokalnych i nie może służyć do zasilania innych urządzeń niż procesory lokalne. Nie wolno uziemiać żadanego z zacisków zasilacza.

Zasilacz i/lub urządzenie komunikacyjne nie może generować zakłóceń elektromagnetycznych w kablu 4−żyłowym biegnącym do procesora. Zasilacz nie może zezwalać na powstawanie przepięć i zakłóceń elektromagnetycznych na wyjściu. W krajach Unii Europejskiej musi spełniać wymagania Dyrektywy 89/336/EEC.

Podłączenie procesora lokalnego do systemu Modbus Kabel użytkownika do systemu nadrzędnego

Kabel użytkownika do zasilacza

Kabel użytkownika do systemu nadrzędnego

Konfiguracja Konfigurację wykonuje się zazwyczaj przy wykorzystaniu programu ProLink II dostarczonego przez Micro Motion. Szczegółowe informacje o konfiguracji procesora lokalnego można znaleźć w instrukcji obsługi programu ProLink II lub instrukcji obsługi Modbus.

35

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Krok 4: Okablowanie

Kabel użytkownika do zasilacza

Krok 3: Montaż

Podłączenie systemu Modbus W przypadku podłączenia do systemu nadrzędnego Modbus z wykorzystaniem portu RS−485 patrz Podłączenie kablem 4−żyłowym procesora lokalnego z przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzędnym, strona 30..

Krok 2: Orientacja

Zródłem zasilania DC może być dowolny zasilacz regulowany o napięciu 24 VDC +/− 20%. Zalecany zasilaczem jest zasilacz SDN z serii 24 VDC firmy Sola/Hevi−Duty. Każdy procesor lokalny zużywa około 3 W.

Krok 1: Lokalizacja

Zdalny procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem

Przed instalacją

Okablowanie ciąg dalszy


Okablowanie ciąg dalszy Podłączenie do zacisków komunikacyjnych Procesor lokalny wykorzystuje standard przemysłowy RS 485 half−duplex. Wyjście to nie wewnętrznego terminatora lub rezystora referencyjnego. Muszą one zostać zainstalowane zgodnie ze standardowymi wymaganiami instalacji. Procesor lokalny w sposób automatyczny rozpozna podłączenie do portu RS−485 i rozpoczyna działanie z szybkością transmisji między 1200 a 38400 bodów, dowolną parzystością i protokołem Modbus. Procesor lokalny odpowiada w czasie około 1.2 ms po wysłaniu zapytania. Opóżnienie może zostać zaprogramowane zgodnie z wymaganiami użytkownika. Porządek bajtów w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych może zostać wybrany zgodnie z wymaganiami użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi mapowania Modbus. Procesor lokalny może być pytany raz na 10 ms. Przy tej szybkości 38400 bodów, liczba zmiennych zmiennoprzecinkowych jest ograniczona do trzech. Procesory lokalne mogą pracować w sieci, w maksymalnej liczbie 15 w jednym segmencie. Mniejsza liczba urządzeń w segmencie skutkuje większą szybkością komunikacji.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika CMF300A

Okablowanie czujnika wysokotemperaturowego Czujnik wysokotemperaturowy CMF300A jest dostarczany z zainstalowaną giętką osłona kablową o długości 812 mm. Tego typu osłona wymagana jest przez atesty niektórych organizacji (takich jak UL, CSA, CENELEC, ATEX, itd.). Jedne zakończenie osłony kablowej jest podłączone do dostarczanej fabrycznie skrzynki przyłączeniowej. Skrzynka przyłączeniowa przedstawiona na ilustracji poniżej, posiada zewnętrzny zacisk do uziemienia czujnika oraz listwę przyłączeniową do podłączenia kabla przepływomierza od przetwornika.Procedura instalacji okablowania skrzynki przyłączeniowej czujnika CMF300A jest opisana poniżej. Po zakończeniu procedury instalacji patrz Podłączenie i uziemienie kabla 9−żyłowego, strona 26 w celu podłączenia skrzynki przyłączeniowej z przetwornikiem. Jeśli czujnik wyposażony jest w zdalny procesor lokalny ze zdalnym przetwornikiem, to konieczne jest wykonanie połączenia kablem 4−żłowym. Patrz Podłączenie kablem 4−żyłowym procesora lokalnego z przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzędnym, strona 30.

36

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Okablowanie ciąg dalszy Kabel i skrzynka przyłączeniowa czujnika CMF300A

Krok 1: Lokalizacja

Giętka osłona o długości 812 mm • Spełnia wymagania CE dla instalacji europejskich • Umocowana na stałe do czujnika

Skrzynka przyłączeniowa

Dławik kablowy lub osłona kablowa 3/4" NPT z gwintem wewnętrznym do okablowania przetwornika

Pętla okapowa

Krok 2: Orientacja

Podłączenie kabla do czujnika CMF300A ze skrzynką przyłączeniową W celu podłączenia skrzynki przyłączniowej czujnika wysokotemperaturowego CMF300A należy wykonać następującą procedurę: 1. Odkręcić pokrywę, wykręcić śrubę blokującą i obejmę listwy zaciskowej ze skrzynki przyłączeniowej.

Krok 3: Montaż

Pokrywa skrzynki przyłączeniowej Obejma listwy zaciskowej Skrzynka przyłączeniowa

Śruba mocująca

Pierścień uszczelniający

Krok 4: Okablowanie

2. Przeciągnąć kabel z przetwornika do skrzynki przyłączeniowej. Zainstalować dławik kablowy lub osłonę kablową zapewniającą szczelność skrzynki po zakończeniu instalacji kabla.

37

Obsługa Klienta

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Okablowanie ciąg dalszy 3. Zebrać wszystkie przewody i wyciągnąć je na zewnątrz skrzynki w celu podłączenia do listwy zaciskowej. Zacisk mocowania zewnętrznego może posłużyć do dodatkowego umocowania kabla w celu spełnienia wymagań lokalnych norm.

Przewody od czujnika

Przewody od przetwornika

Zewnętrzny zacisk uziemienia Skrzynka przyłączeniowa Dławik kablowy lub uszczelnienie osłony kablowej

4. Założyć obejmę listwy. Dokręcić śrubę blokującą mocującą obejmę w skrzynce przyłączeniowej.

UWAGA Uszkodzenie przewodów może spowodować błędne działanie lub uszkodzenie przepływomierza. Przed umieszczeniem obejmy w skrzynce przyłączeniowej należy odsunąć od niej przewody.

38

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Okablowanie ciąg dalszy

6. Sprawdzić stan techniczny uszczelek, założyć i dokręcić pokrywę skrzynki przyłączeniowej. 7. W celu podłączenia przetwornika skorzystać z ilustracji na stronach 28−30. Instrukcje podłączenia i uziemienia kabla 9−żyłowego patrz Podłączenie i uziemienie kabla 9−żyłowego, strona 26

Krok 1: Lokalizacja

5. Po założeniu obejmy podłączyć kolejne przewody do odpowiednich zacisków. Patrz ilustracja i tabela poniżej. • Jedna strona listwy zaciskowej przeznaczona jest od podłączenia przewodów z czujnika (a w przypadku czujnika CMF400 również ze wzmacniacza). • Druga strona listwy zaciskowej przeznaczona jest do podłączenia przewodów z przetwornika.

Podłączenie przewodów w skrzynce przyłączeniowej czujnika CMF300A Krok 2: Orientacja

Od przetwornika Brązowy Czerwony Pomarańczowy Żółty Zielony Niebieski Fioletowy Szary Biały

Od czujnika CMF300A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Krok 3: Montaż

Okablowanie czujnika CMF300A Czujnik CMF300A Niebieski Szary Czerwony

Krok 4: Okablowanie

Brązowy Biały Zielony

Skrzynka przyłączeniowa

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

39

Obsługa Klienta

Fioletowy Żółty Pomarańczowy


40

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przed instalacją

Obsługa serwisowa

Krok 1: Lokalizacja

Kontakt z serwisem firmy

Pomoc techniczną można uzyskać w systemie EXPERT2™ na stronie www.micromotion.com lub kontaktując się z działem obsługi serwisowej firmy Emerson Process Management: • telefon (22) 45 89 200

Określanie niesprawności

Patrz instrukcja obsługi właściwego przetwornika. Krok 2: Orientacja Krok 3: Montaż Krok 4: Okablowanie

41

Obsługa serwisowa

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


42

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Dodatek A:

Przyłącza do płukania

Uszczelnienie przyłącza do czyszczenia wnętrza czujnika

Jeśli czujnik posiada przyłącza do czyszczenia (przedmuchiwania wnętrza czujnika), to powinny być one uszczelnione w trakcie pracy czujnika. Po wyjęciu korka zaślepiającego, wnętrze obudowy czujnika należy przedmuchać przy użyciu azotu lub argonu, a następnie ponownie ją uszczelnić. Patrz strona 45. Czyszczenie zabezpiecza elementy wewnętrzne. Czujniki są fabrycznie czyszczone i jeśli korek zaślepki nie jest odkręcany, to nie jest konieczne czyszczenie obudowy. Szczegółowe informacje można uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: • W U.S.A., telefon 1−800−522−MASS (1−800−522−6277) • W Polsce, telefon +48 (22) 45 89 200 • W internecie na stronie www.micromotion.com.

Wykorzystanie przyłączy do płukania

Głównym zadaniem przyłączy do płukania jest monitorowanie ciśnienia wewnątrz obudowy czujnika. Niektórzy użytkownicy wykonujący pomiarów bardzo lotnych mediów instalują na przyłączu do płukania przetwornik ciśnienia. Urządzenie sterujące podłączone do przetwornika zatrzymuje proces technologiczny, gdy zostanie wykryta zmiana ciśnienia. Stanowi do dodatkowe zabezpieczenie przed nieszczelnością czujnika.

Przyłącze do płukania Widok z boku

Widok z przodu Zaślepka

Obudowa czujnika

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

Przyłącze do płukania 1/2" NPT z gwintem wewnętrznym

43


Przyłącza do płukania ciąg dalszy Demontaż korka zaślepiającego

Po każdorazowym usunięciu korka zaślepiającego, konieczne jest przeprowadzenie procedury czyszczenia wnętrza obudowy.

OSTRZEŻENIE Demontaż korka wymaga konieczności przeprowadzenia czyszczenia obudowy przy użyciu suchego, obojętnego gazu. Wypełnienie niewłaściwym gazem może spowodować zranienie personelu. Wykonać procedurę oczyszczania wnętrza obudowy czujnika. Patrz rozdział poniżej.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu Czujnik CMF400 wyposażony jest w przyłącza upustowe, które są bardzo podobne do przyłączy do płukania. Korki spustowe muszą być szczelnei zamknięte cały czas. Nie wolno demontować ani niszczyć korków spustowych w czujniku CMF400.

Korki spustowe w CMF400

Procedura płukania obudowy

Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza obudowy należy dokładnie zapoznać się z przedstawioną poniżej procedurą. Procedurę należy wykonać tylko w przypadku demontażu korków zaślepiających. 1. Wyłączyć instalację procesową lub sterowanie procesem przełączyć na sterowanie ręczne.

UWAGA Przeprowadzenie procedury czyszczenia podczas działania przepływomierza może wpłynąć na dokładność pomiarów. Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowy należy wyłączyć instalację procesową lub sterowanie procesem przełączyć na sterowanie ręczne.

44

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Przyłącza do płukania ciąg dalszy 2. Zdemontować oba korki zaślepiające przyłączy do czyszczenia z obudowy czujnika. Jeśli wykorzystywana jest instalacja rurowa do czyszczenia, to otworzyć zawory odcinające. 3. Do przyłącza wlotowego podłączyć zasilanie suchym, obojętnym gazem. Przyłącze wylotowe pozostawić otwarte. Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wprowadzenia brudu, kurzu, wody, ciał stałych oraz innych zanieczyszczeń do wnętrza obudowy czujnika. 4. Sprawdzić szczelność przyłącza wlotowego, by nie mogło nastąpić zassanie powietrza do wnętrza obudowy lub instalacji czyszczącej. 5. Czas czyszczenia jest równy czasowi potrzebnemu na wymianę objętości gazu wewnątrz czujnika na gaz obojętny. Dla każdego czujnika czas ten jest inny. Patrz tabela poniżej. Jeśli wykorzystywana jest instalacja czyszcząca, to należy zwiększyć czas o czas potrzebny do wymiany objętości gazu znajdującego się w przewodach doprowadzających. 6. Uniknąć zapowietrzenia wnętrza obudowy czujnika. Po odpowiednim czasie zamknąć dopływ gazu i natychmiast uszczelnić i dokręcić przyłącza wlotowe i wylotowe. Jeśli podczas pracy ciśnienie wewnątrz obudowy czujnika jest większe od ciśnienia atmosferycznego, to kalibracja pomiarów gęstości przepływomierza będzie niedokładna.

Czas konieczny do oczyszczenia obudów czujników ELITE Czujnik model

Szybkość płukania l/hr

Czasa minuty

CMF010

566

1

CMF025

566

1

CMF050

566

2

CMF100

566

5

CMF200

566

12

CMF300

566

30

a. Jeśli wykorzystywana jest instalacja do płukania, tozwiększyć czas płukania o czas potrzebny do wypełnienia dodatkowej objętości.

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

45


46

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Dodatek B:

Dyski zabezpieczające

Uszczelnienie dysków zabezpieczających

Jeśli czujnik wyposażony jest w dyski zabezpieczające, to są one zainstalowane w przyłączu do płukania czujnika. Muszą być one zainstalowane cały czas w trakcie działania czujnika. Jeśli zostaną zdemontowane z obudowy, to konieczne jest czyszczenie obudowy zgodnie z procedurą podana na stronie 43. Szczegółowe informacje można uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management:

• W U.S.A., telefon 1−800−522−MASS (1−800−522−6277) • W Polsce, telefon +48 (22) 45 89 200 • W internecie na stronie www.micromotion.com.

Dyski zabezpieczające Widok z boku Obudowa czujnika

Widok z przodu

Zespół dysku zabezpieczającego

Przyłącze do płukania 1/2" NPT

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

47


Dyski zabezpieczające ciąg dalszy Wykorzystanie dysków zabezpieczających

Głównym zadaniem dysków zabezpieczających jest odpowietrzenie medium procesowego z wnętrza obudowy czujnika, w przypadku uszkodzenia rurek pomiarowych w aplikacjach wysokociśnieniowych. Niektórzy z użytkowników, przy pomiarze gazów pod wysokim ciśnieniem podłączają instalację odpowietrzającą do przyłącza dysków zabezpieczających, aby ułatwić odprowadzanie uwalnianego medium procesowego.Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie czujnika w przypadku wystąpienia uszkodzenia pęknięcia ścianki rurek przepływowych czujnika.

OSTRZEŻENIE Strefa zagrożona uwalnianiem ciśnienia. Medium wydostające się pod dużym ciśnieniem może spowodować poważne zranienie lub śmierć personelu obsługi. Nie wolno przebywać w obszarze uwalniania medium pod ciśnieniem.

Demontaż dysków zabezpieczających

Dyski zabezpieczające są zainstalowane w przyłączu do płukania czujnika. Muszą być one zainstalowane cały czas w trakcie działania czujnika. Jeśli zostaną zdemontowane z obudowy, to konieczne jest czyszczenie obudowy zgodnie z procedurą podana na stronie 43..

OSTRZEŻENIE Demontaż dyski zabezpieczającego powoduje konieczność płukanie obudowu przy użyciu suchego, obojętnego gazu. Nieprawidłowe czyszczenie może być powodem poważnego zranienia personelu. Płukanie obudowy należy wykonać zgodnie z procedurą opisaną na stronie 45.

48

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Dodatek C:

Konserwacja i wymiana naklejek

Naklejki ostrzegawcze Micro Motion zostały wykonane zgodnie z nieobowiązującym standardem ANSI Z535.4. Jeśli jakakolwiek z przedstawionych naklejek ulegnie zniszczeniu, to należy nakleić nową. Czujniki mają naklejki przedstawione poniżej. Szczegółowe informacje można uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: • W U.S.A., telefon 1−800−522−MASS (1−800−522−6277) • W Polsce, telefon +48 (22) 45 89 200 • W internecie na stronie www.micromotion.com.

Naklejka numer 1003972 Czujnik ELITE z przyłączem do płukania CAUTION: Removal of plugs will require sensor case to be repurged with a dry inert gas. ! WARNING: Improper pressurization may result in injury. Refer to sensor manual for repurging instructions.

Naklejka numer 3002734 WARNING

Pressure Relief Zone.

Czujnik CMF010 z dyskami zabezpieczającymi

Escaping pressure can cause severe injury or death. Stay clear of vent. Part No. 3002734

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

49


Konserwacja i wymiana naklejek ciąg dalszy Najklejka numer 3600460

(wewnątrz obudowy procesora lokalnego)

50

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Dodatek D:

Zwrot urządzenia

Wskazówki ogólne

Przy zwrocie urządzeń konieczne jest przestrzeganie procedur Micro Motion. Procedury te zapewniają zgodność z normami przedsiębiorstw transportowych i pomagają w stworzeniu bezpiecznych warunków pracy osób zatrudnionych w Micro Motion. Niezastosowanie się do opisanych zaleceń może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki. Szczegółowe informacje można znaleźć w internecie na stronie www.micromation.com lub uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management: • W U.S.A., telefon 1−800−522−MASS (1−800−522−6277) • W Polsce, telefon +48 (22) 45 89 200 • W Europie, telefon +31 (0) 318 495 670

Nowe i nieużywane urządzenia

Za urządzenia nowe i nieużywane uznawane są tylko te urządzenia, które nie zostały wyjęte z oryginalnego opakowania. Nowe i nieużywane urządzenia obejmują czujniki, przetworniki i urządzenia peryferyjne które: • Zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem, lecz nie są potrzebne zamawiającemu, lub • Zostały dostarczone niezgodnie z zamówieniem przez Micro Motion. W przypadku nowych i nieużywanych urządzeń konieczne jest wypełnienie formularza zwrotu urządzeń (Return Materials Authorization).

Urządzenia używane

Wszystkie urządzenie niezaklasyfikowane jako nowe i nieużywane są traktowane jako urządzenia używane. Muszą być one całkowicie oczyszczone przed zwrotem. Urządzenie używane muszą być wysłane wraz z formularzem zwrotu urządzeń (Return Materials Authorization) i deklaracją dekontaminacji (Decontamination Statement) z wszystkich mediów, z którymi stykało się urządzenie. Jeśli nie jest możliwe wypełnienie deklaracji dekontaminacji (np., dla mediów żywnościowych), konieczne jest dołączenie deklaracji potwierdzającej dekontaminację ze wszystkich substancji obcych, który stykały się z urządzeniem.

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

51


52

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


Dodatek E

Instrukcje instalacji ATEX w obszarze zagrożonym wybuchem

Informacje ogólne

W rozdziale niniejszym przedstawiono informacje dotyczące atestów oraz instrukcje instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem zgodne z normami europejskimi ATEX. Uwaga: Stosowany na ilustracjach skrót “IS” oznacza “iskrobezpieczny”.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

53


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 1700/2700 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 Śruba uziemienia

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Czarny

* Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Brązowy Fioletowy Żółty

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Czerwony Zielony Biały

Niebieski Szary Pomarańw Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS Śruba uziemienia

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

MODEL 1700/2700

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Kabel IS

Kabel IS Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

Zielony Biały Brązowy Masa urządzenia

Masa urządzenia

Fioletowy Żółty Pomarań.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika Niebieski Szary Czerwony

Model CMF (POZA CMF300A)

Brą Cze Pom Żól Zie Nie Fio Sza Bia

Model T

Dostarczany jako iskrobezpieczny

F

H

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Electronika: ZDALNY PROCESOR LOKALNY EB–20001048 Rev. A

54

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 1700/2700 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

* Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 Śruba uziemienia Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5

Czarny Brązowy Fioletowy Żółty

* Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Czerwony Zielony Biały

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Niebieski Szary Pomarań. Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS Śruba uziemienia

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

Kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB Maksymalna długość kabla 20 m

Kabel IS

Niebieski Szary Czerwony

Masa urządzenia

Brązowy Biały Zielony Fioletowy Żółty Pomarańczowy

Skrzynka przyłączeniowa

Kabel czujnika CMF300A podłączenie do kabla IS 9 żył z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Numer żyły czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańcz.

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Elektronika: 1700/2700

EB–3600537 Rev. B Karta 1 z 1

Instrukcja instalacji czujników ELITE

55


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 1700/2700 − zdalny procesor lokalny ZDALNY PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS

Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5

INSTALACJA ZDALNA

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Parametry dopuszczalne wyjść iskrobezpiecznych do procesora lokalnego w modelu 1700/2700 Voc

17.22 Vdc

Isc

484 mA

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

L/R

IIB

2.04 µF

IIC

151.7 µH

IIB

607 µH

IIC

17.06 µH/Om

IIB

68.2 µH/Om

RS485B

0.333 µF VDC –

Lo

IIC

RS485A

2.05 W

Co

VDC +

Po

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

4−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do żadnego innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY PODŁĄCZANYCH URZĄDZEŃ Voc

< = Vmax

Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

VDC +

MODEL 1700/2700

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Śruba uziemienia

RS485B

Czarny

y ow y ąz tow łty Br ole Żó Fi

ny wo er ny z o C iel Z iały B

Śruba uziemienia

VDC –

RS485A

N G ieb Po rey iesk m i ar ań cz ow

PARAMETRY DOPUSZCZALNE KABLA 4−ŻYŁOWEGO IS I PROCESORA LOKALNEGO VMAX

17.3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2.1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

9−żyłowy Kabel IS

y

Maksymalna długość kabla 20 m

ZDALNY PROCESOR LOKALNY

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC 9−żyłowy Kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

Maksymalna długość kabla 20 m

9−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Zielony Biały Brązowy

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Masa Pomarańcz. urządzenia

MODEL CMF (POZA CMF 300A)

MODELE T

F

H

Dostarczany jako iskrobezpieczny

56

Brn Czerwo ny Orn Yel Grn Blu Vio

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Elektronika: 1700/2700

D, DL EB–20001040 Rev. A (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny Karta 1 z 1

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 1700/2700 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową ZDALNY PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS

* Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5

INSTALACJA ZDALNA

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 Parametry dopuszczalne wyjść iskrobezpiecznych do procesora lokalnego w modelu 1700/2700

Lo L/R

1

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Ohm

IIB

68,2 µH/Ohm

VDC+

Co

2

3

4

4−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY PODŁĄCZANYCH URZĄDZEŃ Voc

< = Vmax

Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

VDC +

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do żadnego innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego i wewnętrzny zacisk dodatkowego wybuchem − patrz tabliczka czujnika uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, Śruba gdy wymagają tego normy uziemienia lokalne. Czarny

4−żyłowy kabel IS

RS485B

Czerwony Zielony Biały 4

Brązowy Fioletowy Żółty

6

1

5

2

Śruba uziemienia

3

2,05 W

RS485B

484 mA

Po

VDC–

17,22 Vdc

Isc

RS485A

Voc

* Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

RS485A 8

7

VDC –

VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

0

9

Dopuszczalne parametry dla kabla 4− żyłowego I.S. i niepalnego procesora lokalnego

Skrzynka Masa urządzenia przyłą− czeniowa

Maksymalna długość kabla 20 m

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Niebieski Szary Czerwony

Podłączenie czujnika CMF300A do 9−żyłowego kabla IS Numer żyły czujnika

Maksymalna 9−żyłowy długość kabla Kabel IS 20 m

Zdalny procesor lokalny

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel od czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

Niebieski Szary Pomarańczowy

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Fioletowy Żółty Pomarańczowy Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Elektronika: 1700/2700

EB−3600721 Rev. C Strona 1 z 1

Instrukcja instalacji czujników ELITE

57


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model RFT9739R − czujnik CMF (poza CMF300A) F, H, D (poza D600), DL ZDALNY PRZETWORNIK MODEL RFT9739R Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Naklejka z napięciem zasilania 110/115 VAC 220/230 VAC 12−30 VDC

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym: [EEx ib] IIB / IIC

Masa urządzenia

MODEL RFT9739 OPIS

100/115 VAC

220/230 VAC

AC +

L

L1

AC –

N

L2

12−30 VDC

Wyjścia nieiskrobezpieczne

GND DC –

CN2−D32

DC +

CN2−Z32

CN1 Czerwony B2 Żółty B4 Pomarańczowy B6 Biały B8 Szary B10

Z2 Brązowy Z4 Czarny Z6 Fioletowy Z8 Zielony Z10 Niebieski

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania/instalacji przetwornika RFT9739R Przetwornik musi być zainstalowany poza obszarem zagrożonym wybuchem w ten sposób, aby spełnione były wymagania klasy ochrony IP20 zgodnie z normą IEC529. Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwegozacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, w których nie występują napięcia powyżej 250V.

B32

Z32

Wyjścia iskrobezpieczne

9−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 300 m

Obszar niezagrożony wybuchem

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Maksymalna długość kabla 300 m

9− żyłowy kabel IS

Zielony Biały Brązowy

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Fioletowy Żółty Pomarań. Masa urządzenia MODELE F

Dostarczany jako iskrobezpieczny

58

H

Maksymalna długość kabla 300 m

Masa urządzenia

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

CMF (POZA CMF400)

9− żyłowy kabel IS

Elektronika: RFT9739R Czujnik: CMF, F, D, DL, H Niebieski Szary Czerwony

MODELE D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

EB–20001047 Rev. A

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model RFT9739R − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową ZDALNY PRZETWORNIK MODEL RFT9739R Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Naklejka z napięciem zasilania Przy instalacji w obszarze bezpiecznym: [EEx ib] IIB / IIC Masa urządzenia

OPIS

100/115 VAC

220/230 VAC

AC +

L

L1

AC –

N

L2

12−30 VDC

GND DC –

CN2−D32

DC +

CN2−Z32

CN1 Czerwony B2 Żółty B4 Pomarańczowy B6 Biały B8 Szary B10

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania/instalacji przetwornika RFT9739R

Z2 Brązowy Z4 Czarny Z6 Fioletowy Z8 Zielony Z10 Niebieski

Przetwornik musi być zainstalowany poza obszarem zagrożonym wybuchem w ten sposób, aby spełnione były wymagania klasy ochrony IP20 zgodnie z normą IEC529. Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, w których nie występują napięcia powyżej 250V.

B32

Z32

Wyjścia iskrobezpieczne

Kabel IS Obszar niezagrożony wybuchem

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa kabla

9− żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 300 m

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Niebieski Szary Czerwony Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Fioletowy Żółty Pomarańczowy

MODEL CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny

Elektronika: RFT9739R EB–20000344 Rev. C Strona 1 z 1

59


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model RFT9739D/E − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, D (poza D600), DL Bez zainstalowanego modułu Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Biały Fioletowy Zielony Pomarańczowy Brązowy

Masa urządzenia

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

10 Masa urządzenia

Moduł wyjęty z obudowy

Szary Niebieski Żółty Czerwony Czarny

Zaciski iskrobezpieczne

Zewnętrzny zacisk uziemienia Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

MODEL RFT9739 29

28

9− żyłowy kabel

Zaciski zasilania 85−250 VAC 50/60 Hz

L

N

12−30 VDC

+

Uwaga: Kabel do przetwornika RFT9739 przygotować zgodnie z instrukcją dostarczną wraz z czujnikiem

UWAGA: Napięcie zasilania musi być zgodne z wartością podaną na tabliczce.

Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem

LUB

EExd [ib] IIC T6 W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIC

(RFT9739E z dławikami ognioszczelnymi)

MODEL RFT9739

W przypadku instalacji przetwornika w temperaturze pokojowej niższej od −20 oC należy zastosować odpowiednie do tych warunków kable i dławiki kablowe lub przepustykablowe .

MODEL RFT9739

(RFT9739D bez dławików kablowych ognioszczelnych)

IS

NIE−IS

Jeśli do podłączenia przetwornika wykorzystywane są atestowane przepusty, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia. Przetwornik może być instalowany tylko w oznaczonym obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli stosowane są metalowe dławiki kablowe (z gwintem 3/4"− NPT) z oznaczeniem EEx d II C dla obudów o objętości > 2dm3 i posiadają certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych. Niewykorzystane przepusty muszą być zaślepione przy użyciu zaślepek z oznaczeniem EEx d II C, posiadających certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych.

ZASILANIE

NIE−IS

IS

ZASILANIE

(RFT9739E bez dławików kablowych ognioszczelnych)

Aby uniknąć zapłonu w obszarze zagrożonym wybuchem, przed otwarciem pokryw należy odłączyć zasilanie. Pokrywy muszą być szczelnie zamknięte przy włączonym zasilaniu elektrycznym.

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików, które nie są ognioszczelne.

Elektronika: RFT9739D/RFT9739E Czujnik: CMF, F, D, DL, H

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Maksymalna długość kabla 300 m

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

9−żyłowy kabel

9− żyłowy kabel

Maksymalna długość kabla 300 m

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Masa urządzenia

Zielony Biały Brązowy

MODELE CMF (POZA CMF400)

F

H

Dostarczany jako iskrobezpieczny Masa urządzenia

Fioletowy Żółty Pomarań.

MODELE Niebieski Szary Czerwony

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

EB–20001046 Rev. A

60

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model RFT9739D/E − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową ZDALNY PRZETWORNIK MODEL RFT9739D/RFT9739E Z CZUJNIKAMI CMF I F

Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Biały Fioletowy Zielony Pomarańczowy Brązowy

Instalacja zgodna z normami narodowymi

Bez zainstalowanego modułu

30 Masa urządzenia

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

12

Moduł wyjęty z obudowy

Zaciski iskrobezpieczne

Masa urządzenia

Szary Niebieski Żółty Czerwony Czarny

10

11

Wewnętrzna śruba uziemienia w obudowie musi być wykorzystana do uziemienia urządzena. Zewnętrzna śruba uziemienia (jeśli jest) służy tylko do dodatkowego uziemienia urządzenia, gdy wymagają tego lokalne normy.

28

29 9− żyłowy kabel IS

Zaciski zasilania 85−250 VAC 50/60 Hz

L

N

12−30 VDC

+

Uwaga: Kabel do przetwornika RFT9739 przygotować zgodnie z instrukcją dostarczną wraz z czujnikiem

UWAGA: Napięcie zasilania musi być zgodne z wartością podaną na tabliczce.

LUB

Przy instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIC

EEx ib II B (RFT9739E z dławikami ognioszczelnymi)

(RFT9739D bez dławików kablowych ognioszczelnych)

Jeśli do podłączenia przetwornika wykorzystywane są atestowane przepusty, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia. Przetwornik może być instalowany tylko w oznaczonym obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli stosowane są metalowe dławiki kablowe (z gwintem 3/4"− NPT) z oznaczeniem EEx d II C dla obudów o objętości > 2dm3 i posiadają certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych. Niewykorzystane przepusty muszą być zaślepione przy użyciu zaślepek z oznaczeniem EEx d II C, posiadających certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych.

NIE−IS

ZASILANIE

ZASILANIE

IS

Aby uniknąć zapłonu w obszarze zagrożonym wybuchem, przed otwarciem pokryw należy odłączyć zasilanie. Pokrywy muszą być szczelnie zamknięte przy włączonym zasilaniu elektrycznym.

(RFT9739E bez dławików kablowych ognioszczelnych)

NIE−IS

IS

W przypadku instalacji przetwornika w temperaturze pokojowej niższej od −20 oC należy zastosować odpowiednie do tych warunków kable i dławiki kablowe lub przepustykablowe .

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików, które nie są ognioszczelne.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

9− żyłowy kabel

Maksymalna długość kabla 300 m

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa kabla

Połączenie kabla czujnika CMF300A z kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Masa urządzenia

Instrukcja instalacji czujników ELITE

Niebieski Szary Czerwony

Brązowy Biały Zielony Fioletowy Żółty Pomarańczowy

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

EB–20000779 Rev. A Elektronika: RFT9739D/RFT9739E Czujnik: CMF300A

61


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3700 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

Czerwony Brązowy Żółty Czarny Fioletowy Pomarańczowy Zielony Biały Niebieski Szary

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

Uziemienie obudowy

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

9

UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

10

85−265 VAC L/L2 N/L1

9−żyłowy kabel IS

18−30VDC Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

+

MODEL 3700

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

9−żyłowy kabel IS

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Masa urządzenia Zielony Biały Brązowy

Skrzynka przyłączeniowa czujnika Masa urządzenia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarańcz.

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Skrzynka przyłączeniowa czujnika

MODELE

MODELE CMF (POZA CMF300A and CMF400)

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

F

T

H

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Dostarczany jako iskrobezpieczny

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 EB–20001045 Rev. A

62

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3700 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

Czerwony Brązowy Żółty Czarny Fioletowy Pomarańczowy Zielony Biały Niebieski Szary

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

Uziemienie obudowy

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

9

9−żyłowy Kabel IS UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

10

85−265 VAC L/L2 N/L1 18−30VDC

+

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione. Masa urządzenia

Skrzynka przyłączeniowa kabla

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Niebieski Szary Czerwony

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

9−żyłowy kabel IS

Brązowy Biały Zielony

9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Fioletowy Żółty Pomarańczowy Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 Czujnik: CMF 300A Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

EB−20000274 Rev. B Strona 1 z 1

63


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3500 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm.

3500 Złącze iskrobezpieczne

Czarny Pomarańczowy Biały Szary Czerwony

Żółty Fioletowy Zielony Niebieski Brązowy

3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

ZACISK UZIEMIENIA OBUDOWY

ZASILANIE 85−265 VAC

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

lub

18−30 VDC

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

MODEL 3500

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

9− żyłowy kabel lS

Masa urządzenia

Zielony Biały Brązowy Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Masa urządzenia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarań.

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

MODELE CMF (poza CMF300A i CMF400)

9− żyłowy kabel IS

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

MODELE F

T

H

Dostarczany jako iskrobezpieczny

D, DL (poza D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Elektronika: 3500

EB–20001042 Rev. A

64

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3500 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm.

3500 Złącze iskrobezpieczne Żółty Fioletowy Zielony Niebieski Brązowy

3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Czarny Pomarańczowy Biały Szary Czerwony ZACISK UZIEMIENIA OBUDOWY

ZASILANIE 85−265 VAC

lub

18−30 VDC

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa kabla

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

9−żyłowy kabel IS

Niebieski Szary Czerwony

Kolor kabla IS

1

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Brązowy Biały Zielony

9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

Fioletowy Żółty Pomarańczowy Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 Czujnik: CMF 300A EB−20000279 Rev. B Strona 1 z 1

Instrukcja instalacji czujników ELITE

65


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model IFT9701 − czujniki CMF010–CMF300 (poza CMF300A), H i F ze skrzynką przyłączeniową Uziemienie urządzenia

Parametry nieiskrobezpieczne

Zewnętrzny zacisk uziemienia urządzenia

Aktywny Pasywny

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

,

Zaciski iskrobezpieczne

Kabel IS

Biały

Szary

Niebieski

Fioletowy

Żółty

Zielony

Pomarańczowy

Brązowy

Czerwony

MODEL IFT9701

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik IFT9701 i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Maksymalna długość kabla 300 m

lub ZASILANIE

NIE−I.S.

W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem

NIE−I.S.

ZASILANIE W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIB/IIC

EEx de[ib] IIB/IIC T6

I.S.

I.S.

MODEL IFT9701

MODEL IFT9701

(IFT9701 z dławikami kablowymi o podwyższonym bezpieczeństwie (EExe))

(IFT9701 z przemysłowymi dławikami kablowymi)

W przypadku instalacji przetworników typ IFT9701**N*W** użytkowanie w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików kablowych, które nie mają zwiększonego poziomu bezpieczeństwa EExe.

Dla typu IFT9701*6N*W** Ostrzeżenie − Dla przetworników EEx d pokrywy można zdjąć po co najmniej 2 minutach od odłączenia zasilania. Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Kabel IS

Maksymalna długość kabla 300 m

Zielony Biały Brązowy

MODELE CMF010–CMF300, F, H (POZA CMF300A, CMF400)

Elektronika: IFT9701 Czujnik: CMF, F, H

Dostarczane jako iskrobezpieczne Masa urządzenia

66

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik IFT9701 i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Fioletowy Żółty Pomarań

Niebieski Szary Czerwony

EB–20001039 Rev. A

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model IFT9701/9703 zintegrowany

Uziemienie urządzenia

zewnętrzny zacisk uziemienia urządzenia

Parametry nieiskrobezpieczne

Aktywny Pasywny

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

,

EEx de[ib] IIB/IIC T6

ZASILANIE

NON−I.S.

lub

Biały

Szary

Niebieski

Fioletowy

Żółty

Zielony

Pomarańczowy

Brązowy W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem

Czerwony

Zaciski iskrobezpieczne

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik IFT9701 i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIB/IIC

ZASILANIE

NON−I.S.

Czujnik

Czujnik

(IFT9701 z dławikami kablowymi o podwyższonym bezpieczeństwie (EExe)) (IFT9703 z dławikami kablowymi o podwyższonym bezpieczeństwie (EExe))

(IFT9701 z przemysłowymi dławikami kablowymi) (IFT9703 z przemysłowymi dławikami kablowymi)

W przypadku instalacji przetworników typ IFT9701**N*W** lub IFT9703**N*W** użytkowanie w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików kablowych, które nie mają zwiększonego poziomu bezpieczeństwa EExe.

Dla typu IFT9701*6N*W** i IFT9703*CN*W** Ostrzeżenie − Dla przetworników EEx d pokrywy można zdjąć po co najmniej 2 minutach od odłączenia zasilania. Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika. Elektronika: zintegrowany IFT9701/IFT9703 EB–20000372 Rev. A

Instrukcja instalacji czujników ELITE

67


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokal.

MODEL 2500 WIDOK A

WIDOK B

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Urządzenia nie wolno podłączać do żadnego innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. 4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB/IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka zdalnego procesora lokalnego

ŚRUBA UZIEMIENIA

Brązowy Fioletowy Żółty

ŚRUBA UZIEMIENIA Czarny Czerwony Zielony Biały

Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne dla 4− żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego ZDALNY PROCESOR LOKALNY 9−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Maksymalna długość kabla 20 m

9−żyłowy Kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Maksymalna długość kabla 20 m

Masa urządzenia

Zielony Biały Brązowy

9−żyłowy kabel IS

Brą CzeP Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarańcz. MODELE

CMF (POZA CMF300A) Dostarczane jako iskrobezpieczne

68

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Masa urządzenia

Maksymalna długość kabla 20 m

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

MODELE F

T

H

D, DL (POZA D600) Dostarczane jako iskrobezpieczne

Elektronika: 2500 EB−20000764 Rev. A

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokal.

MODEL 2500

WIDOK A

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

4−żyłowy kabel IS

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

WIDOK B

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB/IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego

ŚRUBA UZIEMIENIA

ŚRUBA UZIEMIENIA

Brązowy Fioletowy Żółty

Czarny Czerwony Zielony Biały

Parametry dopuszczalne dla 4− żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego

Niebieski Szary Pomarańczowy ZDALNY PROCESOR LOKALNY 9−żyłowy Kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Masa urządzenia

9−żyłowy kabel IS

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Instrukcja instalacji czujników ELITE

Niebieski Szary Czerwony Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Fioletowy Żółty Pomarańczowy

Elektronika: 2500 Czujnik: CMF300A

Model: CMF300A EB−20000767 Rev. A

69


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

Masa urządzenia

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

MODEL 3700 Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

2.05 W

Co

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

Lo

IIC

151,7 µH

L/R

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

< = Imax

Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m 2

n

*Co

> = Ccable + Ci + Ci + . . . + Ci

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

VDC+

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Śruba uziemienia

VDC–

Niebieski Szary Pomarańczowy

RS485A

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

ZDALNY PROCESOR LOKALNY Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Maksymalna długość kabla 20 m

Maksymalna długość kabla 9−żyłowy 20 m kabel IS

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

9−żyłowy kabel IS

Masa urządzenia Zielony Biały Brązowy

Masa urządzenia

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarańcz.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

9−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

MODELE

MODELE CMF (POZA CMF300A)

F

T

Dostarczany jako iskrobezpieczny

70

10 N/L1

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych.

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax 1

9 L/L2

Maksymalna długość kabla 18–30 VDC + określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. *Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

85–265 VAC

4−żyłowy kabel IS

H

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Elektronika: 3700 EB−20001043 Rev. B

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

Masa urządzenia

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W

Co Lo L/R

MODEL 3700 Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

4−żyłowy IS kabel

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

9

10

85–265 VAC

L/L2

N/L1

18–30 VDC

+

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. VDC+

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty Śruba uziemienia

VDC–

Czerwony Zielony Biały

RS485A

Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

ZDALNY PROCESOR LOKALNY 9−żyłowy kabel IS

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Masa urządzenia

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Niebieski Szary Czerwony

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Fioletowy Żółty Pomarańczowy

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 Czujnik: CMF300A Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

9−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

EB−20000213 Rev. C Strona 1 z 1

71


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

3500 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać Złącze obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie iskrobezpieczne z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, VDC+ VDC– a odległość między odizolowanymi elementami obwodów RS485A RS485B iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Zacisk uziemienia obudowy

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

ZASILANIE 85–265 VAC

18–30 VDC

lub

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

4−żyłowy IS kabel

MODEL 3500

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

< = Imax

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. VDC+

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Śruba uziemienia

VDC–

Niebieski Szary Pomarańczowy

RS485A

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

ZDALNY PROCESOR LOKALNY Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC Maksymalna długość kabla 20 m

Maksymalna długość kabla 20 m

9−żyłowy kabel IS

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Masa urządzenia Zielony Biały Brązowy

Masa urządzenia

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarańcz.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione. Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

MODELE

MODELE CMF (POZA CMF300A)

F

T

H

Dostarczany jako iskrobezpieczny

72

9−żyłowy kabel IS

9−żyłowy kabel IS

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Elektronika: 3500 EB−20001041 Rev. C

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłącz. PRZETWORNIK 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać 3500 obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie Złącze z normą IEC 529. iskrobezpieczne 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, VDC+ VDC– a odległość między odizolowanymi elementami obwodów RS485B iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów RS485A nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Zacisk uziemienia obudowy

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

ZASILANIE 85–265 VAC

lub

18–30 VDC

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

4−żyłowy IS kabel

MODEL 3500

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

< = Imax

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. VDC+

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty Śruba uziemienia

VDC–

Czerwony Zielony Biały

Niebieski Szary Pomarańczowy

RS485A

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

9−żyłowy kabel IS

ZDALNY PROCESOR LOKALNY

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR. Maksymalna długość kabla 20 m

Masa urządzenia

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

9−żyłowy kabel IS

Fioletowy Żółty Pomarańczowy

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 Czujnik: CMF300A Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

Niebieski Szary Czerwony

Skrzynka przyłączeniowa

Maksymalna długość kabla 20 m

EB−20000239 Rev. B Strona 1 z 1

73


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Procesor lokalny czujnika z barierą − system nadrzędny

HOST RS485B

HOST RS485A

Obszar bezpieczny EEx [ib IIB] EEx [ib IIC]

24 VDC +

24 VDC –

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Parametry dopuszczalne wyjść IS bariery do procesora lokalnego

Co Lo Lo/Ro

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

RS485B

2,05 W

RS485A

484 mA

Po

15 VDC +

17,22 Vdc

Isc

15 VDC –

Voc

IS kabel Patrz uwaga 5

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIC / IIB

Patrz uwaga 5

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Parametry dopuszczalne procesora lokalnego iskrobezpiecznego i niepalnego Ui

IS kabel

PROCESOR LOKALNY MONTOWANY NA CZUJNIKU

VDC +

RS485B

17,3 Vdc

Ii

484 mA

Pi

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30 µH

VDC –

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

RS485A

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Uo < = Ui Io

< = Ii

(Uo x Io) / 4 < = Pi *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

1. Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. 2. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. 3. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 600 pF/m Indukcyjność kabla = 1.6 µH/m 4. Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. 5. Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: BARIERA

EB–3600800 Rev. C Strona 1 z 1

74

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 1700/2700 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym ZDALNY MONTAŻ PRZETWORNIKA MODEL 1700/2700 W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i dławików kablowych w obszarze zagrożonym wubychem − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX przetworników Model 1700/2700.

Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5

INSTALACJA ZDALNA

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 1700/2700 do procesora lokalnego

Co Lo Lo/Ro

2,05 W IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

VDC+

Po

1

2

3

Kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIC/IIB

Kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2

4

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

RS485B

484 mA

VDC–

17,22 Vdc

Isc

RS485A

Voc

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Patrz uwaga 5.

Patrz uwaga 5. Procesor lokalny RS485B

VDC+

Parametry dopuszczalne procesora lokalnego iskrobezpiecznego i niepalnego Ui

17,3 Vdc

Ii

484 mA

Pi

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30 µH

VDC–

RS485A

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

1. Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. 2. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. 3. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 600 pF/m Indukcyjność kabla = 1.6 µH/m 4. Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. 5. Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 1700/2700 Montaż zdalny EB–3600583 Rev. E Strona 1 z 1

Instrukcja instalacji czujników ELITE

75


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 2500 − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym PRZETWORNIK MODEL 2500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

MODEL 2500 Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokalnego

WIDOK A

4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB/IIC

4−żyłowy kabel IS

WIDOK B

Patrz uwaga 5

Patrz uwaga 5

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego

Parametry dopuszczalne dla 4−żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA CZUJNIKU

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

1. * Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. 2. * Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. 3. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 600 pF/m Indukcyjność kabla = 1.6 µH/m 4. Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. 5. Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. 6. Kiedy na jednej szynie DIN zamontowanych jest kilka przetworników Model 2500 i temperatura otoczenia jest wyższa od 45˚C, to prześwit między przetwornikami musi wynosić co najmniej 10 mm.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 2500 EB−20000763 Rev. A

76

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3700 − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym PRZETWORNK 3700 W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

MODEL 3700

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

Masa urządzenia

2.05 W IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

Lo

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

L/R

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

Co

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

9

10

85–265 VAC

L/L2

N/L1

18–30 VDC

+

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA CZUJNIKU

4−żyłowy kabel IS VDC+

VDC–

RS485B

RS485A

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 EB−20000225 Rev. B Strona 1 z 1

Instrukcja instalacji czujników ELITE

77


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Przetwornik Model 3500 − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym PRZETWORNIK MODEL 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

3500 Złącze iskrobezpieczne VDC+ RS485A

VDC– RS485B Zacisk uziemienia obudowy

ZASILANIE 85–265 VAC

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

Lo

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

L/R

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

Co

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

4−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

4−żyłowy kabel IS

VDC+

VDC–

lub

18–30 VDC

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

MODEL 3500

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA CZUJNIKU

RS485B

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

RS485A

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co > = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin *Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 EB−20000251 Rev. B Strona 1 z 1

78

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Wzmacniacz z procesorem lokalnym zamontowany zdalnie od czujnika i przetwornika D600 EExde [ib] IIB T3−T4

Dopuszczalny zakres temperatur medium w przypadku zdalnie montowanego wzmacniacza –20˚C < Tfluid < +87˚C dla standardowego czujnika D600 (cewki EEx e).

CZUJNIK Niebieski Szary

Masa urządzenia

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa przeciwwybuchowa / ognioszczelna EExd Nie otwierać przy podłączonym napięciu zasilania. Przed otwarciem odczekać 30 minut po wyłączeniu zasilania.

Dławiki 1/2"–14 NPT lub M20 x 1.5 dostarczane zgodnie z zamówieniem. Można wykorzystać dowolny przepust. Niewykorzystane przepusty zaślepić Instalacja osłon kablowych: Osłony, kable i uszczelki dostarczne przez użytkownika. Stosować skrętki w osłonie plastikowej, 18–14 AWG, odpowiednie do medium procesowego i temperatury. Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) Instalacja kabli: Stosować skrętki w podwójnej osłonie plastikowej, 18–14 AWG, odpowiednie do medium procesowego i temperatury.

Uszczelnienie

Fioletowy Żółty

Biały Zielony

Pomarańczowy

Skrzynka przyłączeniowa iskrobezpieczna EEx ib

Zyła brązowa i czerwona w dostarczanych kablach nie jest wykorzystywana. Zaizolować uniemożliwiając kontakt z elementami elektrycznymi. Okablowanie iskrobezpieczne. Ekranowany kabel wzmacniacza jest instalowany przez Micro Motion. Maksymalna odłegłość między wzmacniaczem a czujnkiem wynosi 18m.

Maksymalna odłegłość między wzmacniaczem a czujnkiem wynosi 18m. Wymagane mechaniczne zabezpieczenie. Patrz norma EN 60079–14 klauzula 9.1.1 (tylko kabel) Aby uzyskać zgodność z Dyrektywą niskonapięciową, zasilacz wzmacniacza musi być zainstalowany tuż przy wzmacniaczu.

Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika)

ZDALNY WZMACNIACZ Zasilanie Masa urządz.

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia –40˚C < Tamb < +60˚C 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

85–250 VAC 50/60 HZ

N/L2

L/L1

Przed podłączeniem kabli wykręcić śrubę i zdjąć pokrywę zacisków. Po okablowaniu ponownie założyć i umocować pokrywę. 2 1 Schemat podłączeń Zacisk we wzmacniaczu

Zacisk przeciwwybuchowy skrzynki przyłączeniowej czujnika

1

1

2

2

Przewód miedziany 20–14 AWG

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Elektronika: Wzmacniacz Czujnik: D600

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

EB−1005122 Rev. A

Zewnętrzna średnica kabla musi być odpowiednia do dławika kablowego.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

79


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Wzmacniacz ze skrzynką przyłączeniową zamontowany zdalnie od czujnika i przetwornika Dopuszczalny zakres temperatur medium w przypadku zdalnie montowanego wzmacniacza –20˚C < Tfluid < +87˚C dla standardowego czujnika D600 (cewki EEx e).

D600 EExde [ib] IIB T3−T4

CZUJNIK

Niebieski Szary

Masa urządzenia Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne. Masa urządzenia Fioletowy

Biały

Żółty

Zielony Skrzynka przyłączeniowa przeciwwybuchowa / ognioszczelna EExd

Dławiki 1/2"–14 NPT lub M20 x 1.5 dostarczane zgodnie z zamówieniem. Można wykorzystać dowolny przepust. Niewykorzystane przepusty zaślepić

Nie otwierać przy podłączonym napięciu zasilania. Przed otwarciem odczekać 30 minut po wyłączeniu zasilania.

Instalacja osłon kablowych: Osłony, kable i uszczelki dostarczne przez użytkownika. Stosować skrętki w osłonie plastikowej, 18–14 AWG, odpowiednie do medium procesowego i temperatury. Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika)

Pomarańczowy

Skrzynka przyłączeniowa iskrobezpieczna EEx ib

Zyła brązowa i czerwona w dostarczanych kablach nie jest wykorzystywana. Zaizolować uniemożliwiając kontakt z elementami elektrycznymi. Okablowanie iskrobezpieczne. Ekranowany kabel wzmacniacza jest instalowany przez Micro Motion. Maksymalna odłegłość między wzmacniaczem a czujnkiem wynosi 18m.

Instalacja kabli: Stosować skrętki w podwójnej osłonie plastikowej, 18–14 AWG, odpowiednie do medium procesowego i temperatury.

Uszczelnienie

Maksymalna odłegłość między wzmacniaczem a czujnkiem wynosi 18m. Wymagane mechaniczne zabezpieczenie. Patrz norma EN 60079–14 klauzula 9.1.1 (tylko kabel)

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

Aby uzyskać zgodność z Dyrektywą niskonapięciową, zasilacz wzmacniacza musi być zainstalowany tuż przy wzmacniaczu. ZDALNY WZMACNIACZ Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) Zasilanie

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia –40˚C < Tamb < +60˚C

1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem Masa urządz.

N/L2

85–250 VAC 50/60 HZ

L/L1

Przed podłączeniem kabli wykręcić śrubę i zdjąć pokrywę zacisków. Po okablowaniu ponownie założyć i umocować pokrywę. Schemat podłączeń Zacisk we wzmacniaczu

Zacisk przeciwwybuchowy skrzynki przyłączeniowej czujnika

1

1

2

2

2

1

Przewód miedziany 20–14 AWG

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Elektronika: Wzmacniacz Czujnik: D600.

80

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Czujniki ELITE F Sensor Instructions

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Czujnik typ CMF*** *******Z**** Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Kod oznaczenia

EEx ib IIB/IIC T1 − 6

Instrukcja instalacji czujników ELITE

Wymagania ogólne Iskrobezpiczeństwo

´i´

81


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 1)

Urządzenie i typ Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: typ CMF* * * * * * * * ** Z* * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = procesor lokalny B = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego H = skrzynka przyłączeniowa w wersji wysokotemperaturowej do kabla 9−żyłowego Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej R = skrzynka przyłączeniowa do kabla 9−żyłowego V = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdalnego systemu zarządzającego Y = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Typ czujnika (3 cyfry)

82

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 2)

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie CMF*** *****(A, B, D lub E)*Z**** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej i CMF*** ***** (Q, V, W lub Y) *Z **** w przypadku obudowy z aluminium. Wersja wysokotemperaturowa CMF300A******Z**** jest dostępna tylko ze skrzynką przyłączeniową; tego typu czujniki posiadają oznaczenie CMF300A****(R lub H)*Z****. Czujnik może być przeznaczony do pomiarów mediów palnych, jeśli nie tworzą one stałej lub okresowej atmosfery zagrożonej wybuchem. Czujnik musi być być poddawany okresowym testom ciśnieniowym. Uzupełnienie No. 3 Certyfikatu ATEX DMT 01 ATEX E 140 X uwzględnia poprawione parametry cewek pobudzających czujników CMF 100, CMF 200 i CMF300, dla uzyskania zgodności z innymi przetwornikami z certyfikatami ATEX. Czujniki z nowymi parametrami cewek będą identyfikowane w kodzie identyfikacji konstrukcji (Construction Identification Code − C.I.C.) przez A2.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

83


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 3)

Parametry

3.1 3.1.1

Typ CMF********R*Z**** lub CMF********H*Z****. Obwody cewek PARAMETRY DLA ZACISKÓW 1 I 2 (PRZEWODY CZERWONY i BRĄZOWY ) Moc 2,54 W Napięcie 11,4 VDC Prąd 2,45 A Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna

Efektywna wewnętrzna indukcyjność LI , minimalna rezystancja cewek & i rezystor szeregowy (–20˚C) CMF010 2,51mH 86,8 Ω 946,6 Ω CMF025 2,51mH 86,8 Ω 170,4 Ω CMF050 2,51mH 86,8 Ω 170,4 Ω CMF100 6,7mH 64,5 Ω 89 Ω CMF200 10,4mH 65,7 Ω 24,7 Ω CMF300 9,0mH 74,8 Ω 5,9 Ω CMF300A 8,5mH 63,2 Ω 31,3 Ω 3.1.2 OBWODY DETEKTORÓW PARAMETRY DLA ZACISKÓW 5,9 I 6,8 (KOLORY PRZEWODÓW ZIELONY/BIAŁY I NIEBIESKI/SZARY) Napięcie Do 30 VDC Prąd Do 101 mA Moc Do 750 mW Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna

Efektywna wewnętrzna indukcyjność LI , rezystancja cewek & i rezystor szeregowy (–20˚C) CMF010 2,51mH 86,8 Ω CMF025 2,51mH 86,8 Ω CMF050 2,51mH 86,8 Ω CMF100 0,441mH 12,2 Ω CMF200 0,61mH 19,6 Ω CMF300 0,61mH 19,6 Ω CMF300A 0,393mH 35,1 Ω 3.1.3

0Ω 0Ω 0Ω 0Ω 0Ω 0Ω 31,3 Ω

Obwód pomiaru temperatury. PARAMETRY DLA ZACISKÓW 3, 4 I 7 (KOLORY PRZEWODÓW POMARAŃCZOWY, ŻÓŁTY I FIOLETOWY) Napięcie Do 30 VDC Prąd Do 101 mA Moc Do 750 mW Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna Efektywna inukcyjność wewnetrzna pomijalna

84

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 3.1.4

Klasy temperaturowe.

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW CMF Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW CMF Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

Instrukcja instalacji czujników ELITE

85


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 3.1.5

Zakres temperatur otoczenia.

Ta

–20˚C do + 55˚C

Czujniki mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 55 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika. Minimalna temperatura medium –20˚C. Temperatura otoczenia czujnika może być niższa niż –20˚C, jeśli temperatura medium nie będzie niższa od 0˚C. 3.2

Typ CMF********(A, B, D, E, Q, V, W lub Y) *Z****

3.2.1

Obwody wejściowe (zaciski 1−4) Napięcie Prąd Moc Efektywna pojemność wewnętrzna Efektywna indukcyjność wewnętrzna

3.2.2

do do do

17,3 Vdc 484 mA 2,1 W 2200 pF 30 µH

Klasy temperaturowe.

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW CMF Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.2.3

Zakres temperatur otoczenia.

Ta

–20˚C do + 55˚C

Temperatura otoczenia czujnika może być niższa niż –40˚C, jeśli temperatura medium nie będzie niższa od 0˚C.

86

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 4)

Oznaczenie

II 2G –20 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C

Typ CMF010*****(R lub H)*Z**** CMF025*****(R lub H)*Z**** CMF050*****(R lub H)*Z**** CMF100*****(R lub H)*Z**** CMF200*****(R lub H)*Z**** CMF300*****(R lub H)*Z**** CMF010*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF025*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF050*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF100*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF200*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF300*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** 5)

Kod oznaczenia EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIB T1−T6 EEx ib IIB T1−T6 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIB T1−T5 EEx ib IIB T1−T5

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji 1. B2. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania czujnika z atestem IIB w obszarze zagrożonym wybuchem IIC, to możliwa jest modyfikacja czujników przez dodanie właściwego rezystora szeregowego w obwodzie zasilania cewek. Czynność tę może wykonać tylko producent lub jego przedstawiciel. W takim wypadku, zmodyfikowany czujnik musi zostać oznaczony IIC i kodem identyfikacyjnym (tak zwany numer CEQ). Jednocześnie producent lub jego przedstawiciel musi wydać Deklarację Wytwarzania (Manufacturing Declaration), która zawiera wszystkie obliczenia, jaki rezystor został dodany i jaki jest kod identyfikacyjny. 2. Powyższa uwaga dotyczy również czujników IIB lub IIC, które mają być stosowane do pomiarów mediów o temperaturach niższych, niż podanych w deklaracji zgodności EC. 3. Dopuszczalne jest połączenie warunków 1 i 2. 4. Upoważnionym do przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw jest: Emerson Process Management Sp. z o.o. 02−673 Warszawa ul. Konstruktorska 11A tel. (22) 45 89 200 faks. (22) 45 89 231

Instrukcja instalacji czujników ELITE

87


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

Czujnik CMF400s

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez Adres

Czujnik typ CMF400* ********Z** Micro Motion, Inc. Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Kod oznaczenia

88

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

’i’

EEx ib IIB T1−T6

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 1)

Urządzenie i typ Czujnik typ CMF400 *******Z****

Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: Typ

C M F 4 0 0 *

*

*

*

*

*

* Z *

*

*

*

Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Atest Z = Iskrobezpieczeństwo ATEX Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = procesor lokalny B = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej R = ze skrzynką przyłączeniową do kabla 9−żyłowego H = skrzynka przyłączeniowa w wersji wysokotemper− aturowej do kabla 9−żyłowego D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej V = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdal− nego systemu zarządzającego Y = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego

Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem

2)

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie CMF400 *****(A, B, D lub E)*Z**** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej i CMF400 *****(Q, V, W lub Y)*Z**** w przypadku obudowy z aluminium. Czujnik może być przeznaczony do pomiarów mediów palnych, jeśli nie tworzą one stałej lub okresowej atmosfery zagrożonej wybuchem. Czujnik musi być być poddawany okresowym testom ciśnieniowym. Uzupełnienie No. 3 Certyfikatu ATEX DMT 01 ATEX E 140 X uwzględnia poprawione parametry cewek pobudzających i detektorów czujników zoptymalizowane do pomiarów cieczy i gazów. Czujniki z nowymi parametrami cewek będą identyfikowane w kodzie identyfikacji konstrukcji (Construction Identification Code − C.I.C.) przez A1.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

89


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 3)

Parametry

3.1 3.1.1

Typ CMF400*****R*Z**** lub CMF400*****H*Z**** kod identyfikacji konstrukcji (C.I.C.) A1 Obwód cewek PARAMETRY DLA ZACISKÓW 1 I 2 (KOLORY PRZEWODÓW CZERWONY I BRĄZOWY) Moc 2,54 W Napięcie 11,4 VDC Prąd 2,45 A Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna

Maksymalna efeltywna indukcyjność LI , minimalna rezystancja cewek i rezystor szeregowy (–50˚C) CMF400 4,4 mH 15,72 Ω 38,56 Ω 3.1.2

Obwód detektora PARAMETRY DLA ZACISKÓW 5,9 I 6,8 (KOLORY PRZEWODÓW ZIELONY/BIAŁY I NIEBIESKI/SZARY) Napięcie Do 30 VDC Prąd Do 101 mA Moc Do 750 mW Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna

Maksymalna efeltywna indukcyjność LI , minimalna rezystancja cewek i rezystor szeregowy (–50˚C) CMF400 6,9 mH 99,52 Ω 569,2 Ω 3.1.3

Obwód pomiaru temperatury PARAMETRY DLA ZACISKÓW 3, 4 I 7 (KOLORY PRZEWODÓW POMARAŃCZOWY, ŻÓŁTY I FIOLETOWY) Napięcie Do 30 VDC Prąd Do 101 mA Moc Do 750 mW Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna Efektywna indukcyjność wewnętrzna pomijalna

90

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 3.1.4

Klasy temperaturowe. Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW CMF Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.1.5

Zakres temperatur otoczenia.

Ta

–50˚C do + 60˚C

Czujniki mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 60 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika. Minimalna temperatura medium –50˚C. Temperatura otoczenia czujnika może być niższa niż –50˚C, jeśli temperatura medium nie będzie niższa od 0˚C.

Instrukcja instalacji czujników ELITE

91


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 3.2 3.2.1

Typ CMF400*****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z**** kod identyfikacji urządzenia (C.I.C.) A1 Obwody wejściowe (zaciski 1−4) Napięcie do 17,3 Vdc Prąd do 484 mA Moc do 2,1 W Efektywna pojemność wewnętrzna 2200 pF Efektywna indukcyjność wewnętrzna 30 µH

3.2.2

Klasa temperaturowa Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW CMF Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.2.3

92

Zakres temperature otoczenia

Ta = –40˚C do +60˚C

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy 4)

Oznaczenie − typ CMF400*****(R lub H)*Z**** CMF400*****(A, B, D lub E)*Z****

Kod oznaczenia EEx ib IIB T1−T6 EEx ib IIB T1−T5

Temperatura otoczenia –50˚C ≤ Ta ≤ +60˚C –40˚C ≤ Ta ≤ +60˚C

Kod identyfikacji konstrukcji (C.I.C.) A1 5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji Upoważnionym do przeprowadzania przeglądów, konserwacji i napraw jest: Emerson Process Management Sp. z o.o. 02−673 Warszawa ul. Konstruktorska 11A tel. (22) 45 89 200 faks. (22) 45 89 231

Instrukcja instalacji czujników ELITE

93


Instrukcje instalacji ATEX ciąg dalszy

94

Instrukcja instalacji czujników ELITE


Indeks

Czujnik elementy 1 naklejki 49 lokalizacja 9 montaż 19 opcje 1 orientacja 13, 18 przyłącza do płukania 43 dyski zabezpieczające 47 Czujniki bezkołnierzowe 21 A

Dyrektywa ATEX 1, 53 Dyski zabezpieczające 47 H

Instalacja krok 1: lokalizacja 9 krok 2: orientacja 13, 18 krok 3: montaż19 krok 4: okablowanie 23 Instalacje w obszarze zgrożonym wybuchem okablowanie 23, 53 D

Kierunek przepływu 13 Korki spustowe 44 Medium procesowe kierunek przepływu 13 Montaż 19 CMF010 montaż opcjonalny 20 CMF300A skrzynka przyłączeniowa 21 czujniki bezkołnierzowe 21 MVDSolo z barierą35 MVDSolo bez bariery 35 zaciski komunikacyjne 36 konfiguracja 35 zasilacz 35 okablowanie 35

Orientacja 13, 18 obudowa procesora lokalnego13 kierunek przepływu 13 strzałka kierunku przepływu 13 gazy 17 skrzynka przyłączeniowa 15 zalecenia instalacyjne13 ciecze 16 zawiesiny 18 rurociąg pionowy13 Orientacja czujnika orientacja 18 C

Przed instalacją 1–7 informacje dodatkowe 7 Przepływomierz elementy 1 Przepływomierz Coriolisa 1 Przepusty kablowe 13 obudowa procesora lokalnego 13 skrzynka przyłączeniowa 15 Przyłącze do płukania CMF025, CMF050 i CMF100 3 instrukcje 43 F

Strzałka kierunku przepływu orientacja czujnika 13 E

Wymagania środowiskowe 10 Zalecenia instalacyjne lokalizacja czujnika 9 orientacja czujnika 13 Zwrot urządzenia 51 LLokalizacja

9

O

P

R

S B

Naklejki 49

W

Obsługa serwisowa 41 kontakt 41 wykrywanie niesprawności 41 Odcinki prostoliniowe 9 Okablowanie CMF300A 39 CMF400 39 w obszarze zagrożonym wybuchem 23 MVDSolo z barierą 35 MVDSolo bez bariery 35

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE

95


96

Instrukcja instalacji i obsługi czujników ELITE


© 2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. P/N 20000349PL, Rev. C

*20001194PL*

Dane techniczne wszystkich produktów Micro Motion można znaleźć na stronie internetowej www.micromotion.com

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−667 Warszawa T (22) 45 89 200 F (22) 45 89 231

Micro Motion Inc. USA Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T (303) 530−8400 (800) 522−6277 F (303) 530−8459

Micro Motion Europe Emerson Process Management Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal The Netherlands T +31 (0) 318 495 670 F +31 (0) 318 495 689

TM

Micro Motion

MAN_ELITE_PN 20000349PL_C_2003-06_PL  

Instrukcja instalacji i obsługi P/N 20000349PL, Rev. C Czerwiec 2003 Instrukcja instalacji i obsługi TM

MAN_ELITE_PN 20000349PL_C_2003-06_PL  

Instrukcja instalacji i obsługi P/N 20000349PL, Rev. C Czerwiec 2003 Instrukcja instalacji i obsługi TM

Advertisement