Page 1

Dokumentacja oprogramowania MACHINERY HEALTH MANAGER

Emerson Process Management Interleuvenlaan 50 3001 Haasrode Belgia Tel.: +32 16 74 14 71 www.assetweb.com mhmsupport.ema@emerson.com

Re s e a r c h p a r k In t e r l e u v e n l a a n 5 0 3 0 0 1 H e v e r l e e

 + 3 2 (0 ) 1 6 / 7 4 . 1 4 . 7 1


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 2

Wprowadzenie

AMS Machinery Manager to łączący różne technologie pakiet oprogramowania do analizy danych programów do zarządzania stanem maszyn. AMS Machinery Manager obsługuje analizatory stanu maszyn CSI, systemy bieżącego monitorowania oraz monitorowania stanu zabezpieczeń (API670), urządzenia analizy oleju oraz inne urządzenia zbierające dane o stanie maszyny. AMS Machinery Manager składa się ze zintegrowanego zestawu programów pracujących w 32-bitowych systemach MS Windows. Funkcje oprogramowania AMS Machinery Manager: • • • • •

Obsługa przenośnych analizatorów CSI z serii 2117, 2120, 2130 i 8000. Udostępnianie wielu baz danych oprogramowania AMS Machinery Manager za pośrednictwem mocnej architektury klient-serwer. Integracja technologii pomiarów trybologicznych, termograficznych, ultrasonograficznych oraz pomiarów drgań i parametrów silnika oraz ich analizy. Funkcje do zautomatyzowanej konfiguracji bazy danych programu AMS Machinery Manager. Szerokie, zintegrowane możliwości monitorowania oraz raportowania stanu.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 3

SPIS TREŚCI SPI S TRE Ś C I ...................................................................................................................... 3 1. W S T Ę P ............................................................................................................................ 4 1.1 Opr o g r a m o w a n i e AMS Mac h i n e r y Heal t h Man a g e m e n t ...................4 1.2 Korz y ś c i opr o g r a m o w a n i a Mac h i n e r y Heal t h Man a g e m e n t ...........7 1.3 Zas t o s o w a n i e opr o g r a m o w a n i a Mac h i n e r y Heal t h Ma n a g e m e n t 7 1.4 Ko m p o n e n t y opr o g r a m o w a n i a Mac h i n e r y Heal t h Ma n a g e m e n t . .9 1.4. 1 . Zarz ą d z a n i e baz ą dan y c h ........................................................................10 1.4. 2 . Potr ój n e lab o r a t o r i u m OilVi e w ................................................................10 1.4. 3 . Ster o w n i k ODBC .............................................................................................10 1.4. 4 . W y k r e s tre n d u .................................................................................................12 1.4. 5 . Częst o t l i w o ś c i cha r a k t e r y s t y c z n e dla uszk o d z e ń .......................12 1.4. 6 . Zaa w a n s o w a n e narz ę d z i a do tw o r z e n i a w y k r e s ó w i anal i z y 14 1.4. 7 . Krea t o r kon f i g u r a c j i baz y dan y c h ........................................................17 1.4. 8 . Narz ę d z i a int e r f e j s u CM M S .....................................................................21 1.4. 9 . Zaa w a n s o w a n e rap o r t o w a n i e .................................................................22 1.4. 1 0 . Prze gl ą d a r k a hist o r i i m a s z y n y .............................................................24 1.4. 1 1 . Zarz ą d z a n i e hist o r i ą zaso b ó w ..............................................................25 1.4. 1 2 . Pods t a w o w e sta t y s t y c z n e zarz ą d z a n i e alar m a m i .....................26 1.4. 1 3 . Anali z a i tw o r z e n i e w y k r e s ó w w wi el u okn a c h ............................26 1.4. 1 4 . Obsł u g a dw ó c h m o n i t o r ó w ....................................................................28 1.4. 1 5 . Rap o r t y dla kier o w n i c t w a .......................................................................28 1.4. 1 6 . Zaa w a n s o w a n e sta t y s t y c z n e zarz ą d z a n i e alar m a m i (w e r sj a złot a ) .................................................................................................................................. 29 1.4. 1 7 . Zau t o m a t y z o w a n a dia g n o s t y k a na pod s t a w i e reg u ł (Nsp e c t r ) .............................................................................................................................................. 31 1.4. 1 8 . Dod a t k o w e rap o r t y dla kier o w n i c t w a .............................................33 1.4. 1 9 . Obsł u g a anal i z y dw u k a n a ł o w e j i sta n ó w przej ś c i o w y c h .........35 2. A R C H I T E K T U R A OP R O G R A M O W A N I A MACHI N E R Y HE A L T H M A N A G E R ...............................................................................................................3 6


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 4

1. WSTĘP 1.1 Oprogra mo w a n i e AMS Machiner y Health Manag e m e n t Program AMS Machinery Health Manager to łącząca wiele technologii platforma oprogramowania, która oferuje wyjątkowo zaawansowane możliwości analityczne w zakresie analizy danych drgań (przenośne, bieżące i zabezpieczające), analizy danych diagnostycznych (pomiar stanów przejściowych, odkształceń ODS, prób udarności) oraz integruje inne technologie takie jak: analiza oleju, analiza silników elektrycznych itp. Poniżej zostały przedstawione zalecane wymagania techniczne dla oprogramowania Machinery Health Management.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 5


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 6


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 7

1.2 Korzyści oprogra m o w a n ia Machinery Health Manag e m e n t •

• • • • •

Platforma integrująca różne technologie, takie jak: analiza oleju, analiza silników elektrycznych, analiza ultrasonograficzna, termografia w podczerwieni, bieżące monitorowanie drgań na bieżąco oraz w celu zabezpieczenia maszyny itp. Jedna wspólna baza danych dla wszystkich technologii zapewniająca wyjątkowe możliwości. Kreator RBMWizard umożliwiający szybkie i bezproblemowe konfigurowanie złożonych baz danych. Wczesne wykrywanie uszkodzeń w celu zapewnienia optymalnej niezawodności i efektywności maszyn przemysłowych oraz wydłużenia okresu ich eksploatacji. Zmniejszenie częstotliwości prac konserwacyjnych i ich optymalizacja. Wyjątkowo zaawansowany moduł tworzenia wykresów diagnostycznych (analiza częstotliwości, orbity, stany przejściowe z funkcją odtwarzania), wykresy kaskadowe, charakterystyki Bodego i Nyquista, analiza przebiegów czasowych, autokorelacja i inne. Pozwala to na szczegółową i zaawansowaną analizę jakiegokolwiek problemu, który może się pojawić. Dostępne są konfiguracje sieci LAN i WAN umożliwiające wizualizację danych na każdej stacji roboczej.

1.3 Zastosow anie oprogra mo w a n i a Machiner y Health Manag e m e n t Oprogramowanie AMS Machinery Manager może integrować się z różnymi technologiami diagnostyki predyktywnej w celu monitorowania urządzeń mechanicznych różnych typów i wykrywania charakterystycznych symptomów usterek. Modułowa technologia łączy różne źródła diagnostyczne i raportujące w jednej wspólnej bazie danych w celu analizy stanu maszyn w całym zakładzie. Dzięki tej integracji użytkownik zyskuje wyczerpujący obraz każdej monitorowanej maszyny i dokładniejszą diagnostykę powstających problemów. Połączenie różnych technologii pozwala odkryć pierwotne przyczyny problemów i ostatecznie je wyeliminować, zamiast ciągle naprawiać ich symptom y. Oprogramowanie Machinery Health Management może być używane do analizy: • pomp, wentylatorów i skrzyń biegów;


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 8 • turbin parowych i gazowych; • sprężarek; • rozprężaczy; • itp.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 9

1.4 Komponen t y oprogra m o w a n ia Machiner y Health Manag e m e n t Oprogramowanie Machinery Health Management ma budowę modułową i trzy poziomy funkcjonalności: • srebrny; • złoty; • platynowy. Poniżej znajduje się przegląd standardowej konfiguracji każdego modułu. Przykładowo analiza stanów przejściowych może być dodana do poziomu srebrnego za dodatkową opłatą.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 10

1.4. 1.

Zarządzanie bazą

danych

Aplikacja do zarządzania bazą danych i jej konfiguracji (DBASE) umożliwia utworzenie i utrzymanie bazy danych oprogramowania AMS Machinery Manager. Zapewnia opcje potrzebne do tworzenia nowej bazy danych oraz dodawania, usuwania, modyfikowania i drukowania danych.

1.4. 2.

Potrójne labora to riu m

OilView

System OilView obejmuje aplikację do analizy oleju używaną w połączeniu z laboratorium olejowym, minilaboratorium lub obydwoma laboratoriami. Niniejszy podręcznik opisuje działanie aplikacji OilView, laboratoryjnych urządzeń komunikacyjnych oraz przyrządów minilaboratorium OilView. Dostępne są trzy licencje/konfiguracje systemu OilView. W zależności od zakupionej licencji użytkownik ma do dyspozycji jedną lub więcej z poniższych konfiguracji: • • •

przyrządy minilaboratorium; laboratoryjny system zarządzania informacjami (LIMS) oraz wejściawyjścia danych; analiza cząsteczek zużycia.

Chociaż przyrządy mogą być niedołączone, to moduł OilView jest osadzony w każdym module oprogramowania. Jedynie przykładowa baza danych może być użyta do przeglądania wyników. Pełną wersję można uzyskać po zakupie licencji Oilview.

1.4. 3.

Sterow nik ODBC

Jeśli użytkownik chce wyświetlać dane w programach innych firm, takich jak Microsoft Access™, Crystal Reports™ firmy Crystal Service czy ORACLE®, oprogramowanie Emerson Process Management jest dostarczane z właściwym do tego celu sterownikiem MHM ODBC. Sterownik MHM ODBC można zainstalować podczas dowolnej instalacji oprogramowania AMS Machinery Manager. ODBC to akronim od Open Database Connectivity (otwarte łącze baz danych). Ten znormalizowany format umożliwia eksport danych do innych aplikacji w celu dostosowania sposobu ich przeglądania.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 11 Dane mogą być sortowane, filtrowane i wyświetlane możliwości konkretnego programu.

stosowanie

do


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 12

1.4. 4.

Wykres trendu

Opcja wyświetlania trendu może zostać użyta do wykreślania danych trendu pojedynczego parametru dla punktu pomiarowego (w tym parametrów szybkości i obciążenia wyposażenia).

1.4. 5.

Częstotliw ości charak t e r ys t yczn e dla uszkodzeń

Opcja częstotliwości łożysk oblicza częstotliwości drgań generowanych przez łożyska toczne. Program może być stosowany do analizy danych łożysk walcowych, kulistych, wałeczkowych oraz kulkowych. Częstotliwości charakterystyczne dla uszkodzeń mogą zostać naniesione na widma, przebiegi, wykresy kołowe. Dostępne są także częstotliwości charakterystyczne dla uszkodzeń do analizy skrzyń biegów, przekładni planetarnych oraz silników. Cała baza łożysk zawiera ponad 90 000 łożysk od większości dostawców, takich jak FAG, SKF, NTN, NSK, TMK itp.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 13 Rysunek 1: Częstotliwości charakterystyczne dla uszkodzeń nałożone na widmo i przebiegi


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 14

1.4. 6.

Zaaw ansow an e narzędzia do tworzenia wykresów i analizy

Najnowszy moduł tworzenia wykresów diagnostycznych ma bardzo zaawansowane funkcje i oferuje wiele zaawansowanych narzędzi analitycznych. Udoskonalone funkcje okresowego i bieżącego monitorowania drgań obejmują takie możliwości oprogramowania, jak: określanie rodzin harmonicznych, wyświetlanie wielu wykresów widm, wyświetlanie przebiegów kołowych, autokorelację analizy danych przebiegu czasowego, nawigację „skok do punktu ” itp.

Rysunek 2: Pojedyncze widmo i przebieg czasowy razem z trendami

Wykres po lewej stronie przedstawia trzy widma i trzy wykresy kołowe przebiegu. Wykresy kołowe przebiegów są bardzo przydatne podczas analizowania skrzyń biegów, cylindrów i stref obciążenia.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 15 Zadania międzykanałowe są używane do wyraźnego rozróżnienia źródeł drgań i ich wpływu na układ w ramach analizy wykorzystującej aplikację „ODS/Modal” dostępną w urządzeniu CSI 2130. Ta aplikacja jest zwykle używana do zbierania danych w celu animacji drgań maszyny, podzespołu lub układu. Zadania międzykanałowe mogą być także używane do prób udarności i badania rezonansów.

Obraz 3: Pomiary międzykanałowe z funkcją badania spójności, przenoszenia

Widok animowany pomoże podczas analizowania w zrozumieniu trybów drgań maszyny oraz implementacji rozwiązań obniżających drgania maszyny. Dane „ODS/Modal” umożliwiają animację wzajemnego ruchu różnych podzespołów maszyny lub podzespołów względem podstawy maszyny, jeśli zgromadzona zostanie odpowiednia ilość danych .


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 16 Udoskonalenia w zakresie drgań przejściowych obejmują możliwość odtworzenia 4500 archiwalnych stanów przejściowych oraz 2130 pomiarów i implementację kompensacji bicia. Dodatkowo możliwość analizy danych na podstawie zadania została włączona do samej platform y analizy drgań. Obsługiwane dane zadania obejmują: zadania analizy, zadania przejściowe oraz zadania międzykanałowe.

Rysunek 4: Odtwarzanie danych przejściowych z analizatora 2130

Zadania przejściowe są konfigurowane na podstawie danych przejściowych w aplikacji „Advanced Transient” w analizatorze CSI 2130. Dane są generowane na podstawie sygnałów stanów nieustalonych o krótkim czasie trwania lub często występujących stanów podczas rozruchu lub wybiegu maszyny. Oba rodzaje (online i offline) danych przejściowych mogą być odtwarzane. Orbity mogą być wyświetlone razem z wykresami Bodego i Nyquista, danymi przejściowymi, diagramami wodospadów oraz widmem/przebiegami. Po lewej stronie został przedstawiony przykład pomiaru orbitowego.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 17 Funkcja przyszłej autokorelacji jest także osadzona w oprogramowaniu. Siła funkcji autokorelacji leży w możliwości wykrycia zdarzeń o małej powtarzalności w sygnałach o małym stopniu wypełnienia. Dodatkowo siłą analizy autokorelacji jest możliwość oddzielenia zdarzeń losowych od zdarzeń występujących okresowo.

Rysunek 5: Standardowy przebieg czasowy (TWF)

Rysunek 6: Automatycznie skorelowany przebieg czasowy

Funkcja autokorelacji umożliwia także przybliżone określenie procentowej wartości energii zdarzeń okresowych i losowych na przebiegu czasowym. Funkcja współczynnika autokorelacji nie jest wartością średnią otrzym ywaną z danych całego bloku czasu dla konkretnego wąskiego zakresu, takiego jak dane widmowe. W rezultacie okresowe dane dla sygnału o niskim stopniu wypełnienia są bardzo wyraźne w danych współczynnika autokorelacji. Dane okresowe o wyższej częstotliwości (wyższy stopień wypełnienia) są bardziej widoczne w danych widmowych niż w danych autokorelacji.

1.4. 7.

Kreator bazy danych

konfiguracji

Kreator RBMwizard pomaga w szybkim utworzeniu bazy danych konserwacji mającej na celu zapewnienie niezawodności (Reliability Based Maintenance, RBM) dzięki zautomatyzowaniu wielu etapów procesu. Kreator RBMwizard prowadzi użytkownika przez typowy proces wyboru wyposażenia, a następnie tworzy wymaganą bazę danych i pliki konfiguracji na podstawie wprowadzonych informacji. Użytkownik może szybko utworzyć bazę danych


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 18 RBM za pomocą kreatora RBMwizard, a następnie konfigurację w przyszłości.

dostosować

swoją


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 19 Kreator jest programem narzędziowym, który prowadzi użytkownika krok po kroku za pomocą najbardziej typowych pytań i odpowiedzi aż do ukończenia skomplikowanego zadania. Kreator RBMwizard prowadzi użytkownika przez predefiniowaną ścieżkę procesu w celu utworzenia bazy danych RBM.

Rysunek 7: Tworzenie bazy danych krok po kroku

Rysunek 8: Obsługa wielu technologii


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 20 Na każdym kroku kreator RBMwizard umożliwia wprowadzenie informacji o wyposażeniu, które ma być monitorowane. W trakcie konfiguracji kreator RBMwizard wykorzystuje dodatkowe kreatory w celu przejścia przez specyficzne technologie.

Rysunek 9: Studio projektowania RBMWizard


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 21 Po dojściu do końca ścieżki kreator RBMwizard tworzy plik bazy danych programu AMS Machinery Manager na podstawie wprowadzonych informacji. Dodatkowo kreator RBMwizard zapisuje dane konfiguracji wyposażenia do wykorzystania przez inne programy AMS Machinery Manager, takie jak program Nspectr do zautomatyzowanej analizy usterek.

Rysunek 10: Automatyczne tworzenie punktów pomiarowych

1.4. 8.

Narzędzia interfejsu CMMS

Oprogramowanie Machinery Health komunikuje się z różnymi zewnętrznymi systemami informacyjnymi/biznesowymi w tym ze skomputeryzowanymi systemami zarządzania konserwacją (Computerized Maintenance Management Systems, CMMS). Komunikacja z tymi zewnętrznymi systemami odbywa się za pośrednictwem plików tekstowych. Ten automatyczny transfer informacji o stanie wyposażenia oszczędza czas i pomaga połączyć odpowiednie informacje o stanie maszyny ze zleceniami pracy. Jedynie informacje o stanie wyposażenia zapisane w bazie danych RBMview są przesyłane do systemu CMMS. Do systemu CMMS nie są przenoszone żadne dane z bazy danych RBMware. Oznacza to, że można dokumentować, tworzyć trendy i komunikować różnorodne szczegóły dotyczące stanu maszyny w celu raportowania dokładnego stanu zasobów, zalecania odpowiednich działań oraz ustalania priorytetów i planowania czynności codziennych konserwacji. Funkcja komunikowania informacji o krytycznym znaczeniu w programie RBMWare wspiera środki zapewnienia niezawodności zasobów poprzez dzielenie się wiedzą z całym zakładem.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 22 Aby skonfigurować oprogramowanie RBMware do komunikacji z zewnętrznymi systemami, należy wykonać następujące kroki: • Skonfigurować bazę danych RBMview do połączenia z systemem zewnętrznym. • Użyć programu Asset Mapper do „zmapowania ” maszyn RBMware do systemu zewnętrznego. • Przesłać zlecenia prac do systemu zewnętrznego.

1.4. 9.

Zaaw ansow an e

raporto w a ni e

Oprogramowanie AMS Machinery Manager zapewnia jedno, centralne miejsce dla wszystkich bieżących i historycznych raportów, które mogą zostać udostępnione w całej organizacji. Graficzna prezentacja, począwszy od trendów problemów dotyczących wyposażenia, stanu zlecenia pracy, oszczędności kosztów, aż po raporty zarządzania, wszystko jest łatwo generowane za pomocą ustanowionego repozytorium historii przypadku.

Rysunek 11: Raportowanie i raportowanie danych historycznych


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 23


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 24

1.4. 1 0 .

Przegląd ar k a

historii maszyny

Internetowa przeglądarka historii maszyny umożliwia przeglądanie informacji diagnostycznych za pomocą dowolnego komputera z przeglądarką Internet Explorer i dostępem do intranetu lub Internetu. Pracownicy ds. zarządzania i konserwacji mogą uzyskać dostęp do stanu maszyny oraz informacji historycznych w celu podejmowania trafnych decyzji. Ta funkcja ma zastosowanie wyłącznie dla wersji LAN.

Rysunek 12: Przeglądarka historii maszyny

Rysunek 13: Informacje szczegółowe z rozszerzonym wyjaśnieniem


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 25

1.4. 1 1 .

Zarządzanie historią

zasobów

Program RBMview dla AMS Machinery Manager jest narzędziem zapewniającym wysoki poziom przeglądu programu konserwacji mającej na celu zapewnienie niezawodności (RBM). Funkcje programu RBMview: •

Zapewnia jedną, centralną lokalizację dla bieżących i historycznych informacji RBM o wyposażeniu.

Zapewnia środki do śledzenia i monitorowania „zdarzeń” RBM, takich jak problemy i zlecenia pracy.

Ustanawia skalę wyposażenia.

Udostępnia wysoki poziom widoku stanu wyposażenia i zapewnia możliwość drążenia danych w dół lub nawigacji do informacji pomocniczych.

Zapewnia środki do generowania i śledzenia zleceń pracy, raportów i wykresów dotyczących wyposażenia.

Umożliwia dwukierunkową komunikację poprzez otwarty, standardowy protokół przemysłowy z systemami CMMS w celu zlecania działań konserwacyjnych i uzyskiwania informacji na ich temat.

ważności

Rysunek 14 i 15: Zarządzanie zasobów ze śledzeniem kosztów

historią

informacji

i

zdarzeń

dotyczących


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 26

1.4. 1 2 .

Podstaw o w e statyst yczn e zarządzanie alarm a m i

Program narzędziowy do obliczania limitu alarmów zapewnia narzędzie, które wykonuje analizę na danych historycznych. Alarmy można zmieniać z nawigatora na poziomie maszyny, punktu lub parametru. Alarmy są także dostępne w aplikacji tworzenia wykresów okresowego trendu drgań. Po wybraniu opcji wyświetla się okno dialogowe zawierające informacje konfiguracyjne potrzebne do obliczenia limitu alarmu. Obliczenia alarmów są wykonywane w wybranych z listy punktach pomiarowych. Mogą być wyznaczone, jeśli dane widmowe i przebiegu lub dane trendu zostały użyte do analizy. Można wybrać także interesujące dane, minimalną liczbę próbek oraz liczbę standardowych odchyleń, które mają mieć zastosowanie na poziomie alarmu i usterki.

1.4. 1 3 .

Analiza i tworzenie wykresów w wielu oknach

Przestrzeń robocza może zawierać liczne wykresy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wykresie wyświetla wybrany wykres w nowym oknie. To nowe okno może być dostosowane lub zainstalowane na drugim monitorze, a użytkownik może wybrać, czy nowe okna mają być statyczne czy odświeżane na bieżąco. W przypadku odświeżania na bieżąco nowe okno będzie aktualizowane w czasie rzeczywistym w trybie „na żywo”·lub odtwarzania.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 27

Rysunek 16: Analiza i tworzenie wykres贸w w wielu oknach


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 28

1.4. 1 4 .

Obsługa dwóch monitorów

Oprogramowanie Machinery Health Management obsługuje analizę na dwóch monitorach. Niektóre karty graficzne zapewniają obsługę trzech monitorów. Ich wykorzystanie jest możliwe również w tym oprogramowaniu.

Rysunek 17: Obsługa wielu monitorów

1.4. 1 5 .

Raporty dla kierow nictw a W oprogramowaniu Machinery Health Software znajdują się różne szablony pozwalające raportować i śledzić informacje w szczególności na potrzeby kierownictwa. Szablony dotyczą kosztów, problemów, zleceń pracy, oszczędności itp.

Rysunek 18: Raporty dla kierownictwa


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 29 Wykresy można tworzyć z różnych galerii. Można łatwo tworzyć zarówno dwu- , jak i trójwymiarowe wykresy. Wykresy mogą być kopiowane i wklejane do programu Word lub eksportowane jako pliki PDF.

Rysunek 19: Wykresy dla kierownictwa

1.4. 1 6 .

Zaaw ansow an e statyst yczn e zarządzanie alarm a m i (w ersja złota)

Aplikacja AUTOSTAT wykonuje analizę statystyczną na danych w bazie danych oprogramowania AMS™ Suite: Machinery Health™ Manager w celu utworzenia wąskopasmowych zewnętrznych obwiedni oraz poziomów limitów alarmów dla parametrów analizy. Części wyposażenia o podobnej konstrukcji i właściwościach drgań mogą być zgrupowane do takiej analizy. Ich dane widmowe są następnie wykorzystywane do statystycznego utworzenia granic obwiedni i zestawów limitów alarmów. Po utworzeniu zewnętrznych obwiedni i poziomów limitu alarmów inne programy, takie jak: aplikacja do tworzenia wykresów diagnostycznych, aplikacja do analizy usterek NSPECTR czy aplikacja do analizy wyjątków, mogą wykonać swoje


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 30 analizy, porównując dany zestaw danych widmowych statystycznie utworzonych limitów i granic.

lub

trendu

do


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 31 Programy te wykonują dwa rodzaje analizy granicy obwiedni. Analiza obwiedni wykorzystuje obwiednię wygenerowaną statystycznie lub obwiednię utworzoną z pojedynczego widma, takiego jak widmo referencyjne lub poprzednie widmo. Oprócz tworzenia obwiedni dla całych grup podobnego wyposażenia aplikacja AUTOSTAT oferuje doskonałą elastyczność w celu dostosowania alarmów obwiedni. Dostosowanie obejmuje możliwość graficznej modyfikacji statystycznie utworzonych obwiedni. Aplikacja AUTOSTAT Rysunek 20: Aplikacja AUTOSTAT obsługuje również tworzenie ręcznie definiowanych obwiedni. Tworzenie tego typu obwiedni zakłada określenie poszczególnych punktów i odpowiadających im limitów. Ręcznie określony zestaw punktów jest następnie używany do utworzenia obwiedni, którą można ponownie zmodyfikować graficznie. Ten program jest dołączony do wersji ZŁOTEJ oprogramowania AMS Suite: Machinery Health Management.

1.4. 1 7 .

Zauto m a t yz o w a n a diagnostyk a na podstaw ie reguł (Nspectr )

Aplikacja Nspectr pomaga doświadczonym (a także początkującym) analitykom w szybszym i dokładniejszym diagnozowaniu problemów z wyposażeniem. Aplikacja oferuje następujące funkcje: • Filtrowanie danych do analizy danych dotyczących konkretnej maszyny • Działania diagnostyczne i zalecane • Nadawanie priorytetu usterkom dotyczącym maszyn najbardziej odbiegającym od normy • Zgłaszanie widm i przebiegów do zatwierdzenia • Dokumentowanie danych konfiguracji wyposażenia • Edukacja za pomocą specjalnych samouczków i procedur


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 32 • Formułowanie diagnozy przy wykorzystaniu logicznych ścieżek (reguł) • Przechowywanie informacji historycznych w celu ich przywołania i analizy • Skupienie na czasie analizy


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 33 Ten program jest dołączony do wersji ZŁOTEJ oprogramowania AMS Suite: Machinery Health Management.

1.4. 1 8 .

Dodatko w e raporty dla kierow nictw a

W wersji PLATYNOWEJ znajdują się dodatkowe lub rozszerzone szablony raportów. Platynowa Informacje szczegółowe Biuletyny Informacje szczegółowe o historii przypadku Informacje szczegółowe o problemie (A) Informacje szczegółowe o problemie (B) Informacje uzupełniające o problemie Szczegóły żądania serwisu Inne informacje Przypisane działania Zawartość struktury usterki Zliczanie problemu w okresie Wprowadzenie do RBM Lista 10 najczęstszych usterek Lista 10 najczęstszych pierwotnych przyczyn kosztów

Srebrna i złota Informacje szczegółowe Biuletyn Informacje szczegółowe o problemie (A) Informacje szczegółowe o problemie (B) Informacje uzupełniające o problemie (B) Szczegóły żądania serwisu Inne informacje Przypisane działania Zawartość struktury usterki Podsumowanie Podsumowanie historii przypadku Analiza kosztów Skumulowana tabela Podsumowanie problemu

(A) Podsumowanie (B) Podsumowanie historii przypadku (C) Analiza kosztów

Podsumowanie problemu Podsumowanie problemu

Skumulowana tabela kosztów

Podsumowanie żądania serwisu Podsumowanie zdarzenia

Podsumowanie problemu (A)

Podsumowanie zlecenia

stanu pracy Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie

problemu (B) problemu (C) problemu (D) problemu (E) żądania serwisu


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 34 Podsumowanie zdarzenia stanu Podsumowanie stanu technologii Podsumowanie zlecenia pracy


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 35

1.4. 1 9 .

Obsługa analizy dwukan ało w ej i stanów przejściow ych

Wersja PLATYNOWA obsługuje analizę dwukanałową i stanów przejściowych. Oznacza to, że dane, takie jak: zaawansowane 2-kanałowe pomiary (zbieżność, pomiary międzyfazowe, dane przejściowe itp.), z analizatora 2130 mogą być analizowane w przyszłości. Także pomiary odkształceń ODS mogą być eksportowane i animowane przy użyciu danych modelu 3D (wymagane oprogramowanie MEScope).

Rysunek 21: Obsługa analizy stanów przejściowych


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 36

2.

ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA MACHINERY HEALTH MANAGER

Platforma AMS Machinery Manager oferuje duży wybór opcji licencjonowania dostosowanych zarówno dla małych organizacji, jak i globalnych przedsiębiorstw składających się z wielu zakładów. Oprogramowanie AMS Machinery Manager, od wersji jednostanowiskowej po pracującą w sieci rozległej, zapewnia efektywne i niezawodne przechowywanie danych dostępnych z każdego miejsca w organizacji oraz ich analizę.

Konfiguracja dla pojedynczych użytkow nikó w Autonomiczne systemy działające na pojedynczym komputerze PC i obsługiwane przez jednego użytkownika. W przypadku używania systemu przez jednego użytkownika na kilku komputerach wersja z kluczem pozwoli na uruchomienie oprogramowania AMS Machinery Manager na dowolnym komputerze z podłączonym kluczem. Wersja z kluczem jest idealna dla konsultantów lub współpracowników.

Sys t e m m o ż e pr a c o w a ć n a ko m p u t e r z e au t o n o m i c z n y m lu b po d ł ą c z o n y m do Klie n t PC

Se r w e r b a z y d a n y c h , pr o g r a m y i ko n f i g u r a c j e uż y t k o w n i k a zn a j d u j ą się na ko m p u t e r z e lok a l n y m .

Rysunek 22: Konfiguracja dla pojedynczego użytkownika

Zale t y : 1. Bar d z o łat w a ko n f i g u r a c j a , uży t k o w a n i a i zarz ą d z a n i e . 2. Da n e m o g ą by ć dla w y g o d y i bez p i e c z e ń s t w a prz e c h o w y w a n e na dys k u sieci o w y m .

Da n e

Wad y: 1. Tylk o jed e n uży t k o w n i k m o ż e mi e ć dos t ę p do sys t e m u w Ba z a da n y c h m o ż e da n y m m o m e n c i e . z n a j d o w a ć się n a ko m p u t e r z e lok a l n y m lu b na dy s k u siec i o w y m .


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 37

Konfiguracja dla sieci lokalnej (LAN) Wersja dla sieci lokalnej jest idealna dla organizacji, które współdzielą dane wewnątrz firmy. Licencja sieciowa zapewnia dostęp do odczytu dla maks. 249 użytkowników. Pozwala to pracownikom zakładu na jednoczesny dostęp do danych i ich przeglądanie. Stanowiska zapisu, dostęp do bazy danych, analizy, raportowanie i komunikacja mogą być kontrolowane za pomocą obowiązków przypisanych do stanowiska użytkownika. Ko n f i g u r a c j e uż y t k o w n i k a m o g ą zn a j d o w a ć się na ko m p u t e r z e lok a l n y m .

Klie n t PC

Klie n t PC

Klie n t PC

Eth e r n e t , To k e n - Rin g lu b in n a to p o l o g i a sie c i LAN.

Pro g r a m y RB M w a r e m o g ą z n a j d o w a ć się n a ser w e r z e sie ci o w y m (g d y pri o r y t e t e m jes t na d z ó r i ła t w o ś ć ut r z y m a n i a ) lu b n a ka ż d y m kli e n c i e PC (g d y pri o r y t e t e m jes t sz y b k o ś ć ) . Se r w e r b a z y da n y c h RB M w a r e dz i a ł a na ser w e r z e sie ci o w y m NT .

Klie n t PC Ser w e r sie c i o w y NT

Ba z y da n y c h m o g ą zn a j d o w a ć się na ko m p u t e r z e lok a l n y m lu b n a dy s k u siec i o w y m .

Da n e

Wad y: Zale t y : 1. Troc h ę wol n i e j s z e dzi a ł a n i e niż w 1. Jedn o c z e s n y dos t ę p do baz y da n y c h . prz y p a d k u we r s ji 2. Dos t ę p do apli k a c j i jest m o n i t o r o w a n y . jed n o s t a n o w i s k o w e j . 3. Log o w a n i e m o ż l i w e w cał y m zakł a d z i e . 2. Wię k s z e kosz t y poc z ą t k o w e . 4. Do 24 9 uż y t k o w n i k ó w ty p u „g o ś ć ” · m o g ą c y c h 3. Ser w e r i apli k a c j e m o g ą znaj d o w a ć pra c o w a ć je d n o c z e ś n i e . się po d ko n t r o l ą dzi a ł u IT. Rysunek 23: Konfiguracja dla sieci LAN

Konfiguracja dla sieci rozległych (WAN) Dla organizacji i środowisk globalnych dostępna jest licencja sieci rozległej, która pozwala na ogólnoświatową komunikację. Transfer danych może odbywać się poprzez załadowanie trasy przez sieć Ethernet lub przy użyciu pośredniego transferu plików. Dodatkowo definicja trasy może zostać wysłana pocztą e-mail do pracownika i załadowana do analizatora w dowolnym momencie bez konieczności uzyskiwania dostępu do aplikacji klienta lub serwera.


Dokumentacja oprogramowania Machinery Health Manager 38 A M S Ass e t Por t a l

Sys t e m CM M S / EA M

Se r w e r A M S Machi n e ry Man a g e r

Pr z e n o ś n a an a l i z a dr g a ń

Do d a t k o w y zakł a d

Se r w e r t e r m i n a l i lu b Cit r i x

Sys t e m au t o m a t y z a c ji pr o c e s ó w

Bi e ż ą c e moni t o r o w a n ie m a s z y n

In n e te c h n o l o g i e

Be z p r z e w o d ow e monit or o w a n ie dr g a ń

Lini a te c h n o l o g i c z n a

Rysunek 24: Konfiguracja dla sieci WAN

Analizy i inne zadania mogą być wykonywane na całym świecie tak, jak gdyby użytkownik znajdował się w miejscu instalacji serwera. Środowisko sieci rozległej (WAN) zapewnia dostęp do odczytu dla 249 użytkowników i konfigurowalny dostęp do zapisu dostosowany do zakresu obowiązków stanowiska użytkownika.

Documentation MHM Software_PL  

Interleuvenlaan 50 3001 Haasrode Belgia Tel.: +32 16 74 14 71 www.assetweb.com mhmsupport.ema@emerson.com Emerson Process Management Researc...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you