Page 1

KONSERVS V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze

Nr. 13 • Oktobris 2013

KARJERAS NEDĒĻA MĀCĪBU EKSKURSIJAS TIKŠANĀS AR ABSOLVENTIEM KARJERAS HOROSKOPI

PROGRAMMA

SKOLAS AUGLIS

ZAĻĀ SLEJA EKOSKOLU FORUMS INTERVIJA AR EVIJU HENIŅU

I Š K FU

2013 DZĪVES SKOLA SKOLOTĀJU DIENAS FUKŠI KONSERVS JAUTĀ KĀ TEV PATIKA SKOLOTĀJU DIENA?


ŠAJĀ NUMURĀ

03 Direktores sveiciens

03 Redaktora sleja

04 Ekoskolu forums

05 Intervija ar Eviju Heniņu

06 ASV vēstnieka vietniece

viesojas Kuldīgā

06 Pēdas

06 Programma Skolas auglis

07 Fukši

08 Skolotāju dienas fukši

Dzīves skola

11 Konservs jautā

Kā tev patika Skolotāju

diena?

12 Tikšanās ar absolventiem

14 Mācību ekskursija uz slimnīcu

15 7. a klases karjeras stunda

16 Karjeras horoskops

2 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv


Sveicināti, ģimnāzisti! Katrs jauns laiks nāk ar jaunu cerību. Ar cerību, ka šoreiz būs savādāk, labāk. Ar cerību, ka viss būs vieglāk, ātrāk. Katrs no mums izstrādā savu stratēģiju, kā to sasniegt. Katrs veido savu attieksmi pret lietām, cilvēkiem, notikumiem. Novēlu jaunajā mācību gadā izstrādāt tādu stratēģiju, lai visas Jūsu cerības piepildās!

Jūsu direktore Jana Jansone

Redaktora sleja Šis mācību gads iesācies ar dažādiem interesantiem notikumiem un pasākumiem. Pirmajā mācību mēnesī devāmies pārgājienos, meklējot Kuldīgas pērles, bijām uz Svētbrīdi Sv. Katrīnas baznīcā, piedalījāmies Dzejas dienu aktivitātēs. Desmitie kļuva par pilntiesīgiem ģimnāzistiem

Radošā komanda

pēc izturētajiem pārbaudījumiem fukšos.

Madara Sustrupa

Oktobris iesākās ar Skolotāju dienas pasākumiem. Savukārt no 7. līdz 11.

Elīna Ančipānova

oktobrim karjeras nedēļas ietvaros tika rīkotas karjeras izvēles tematikai veltītas mācību stundas un dažādi ārpusklases pasākumi ar mērķi palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas. Tāpat ģimnāzistiem jau ir pirmie sasniegumi sportā un dažādos konkursos. Bet šis mācību gads ir iesācies arī ar vēl kādu īpašu notikumu - mūsu skola ir ieguvusi starptautisko Ekoskolas statusu un Zaļo karogu par

Asnate Matroze Vendija Bakanauskaite Ieva Kristiāna Bleive

īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā. Tā kā varam būt lepni par to, ka mācamies īstā

Eva Turlute

ekoskolā!

Elvijs Stepens Protams, notikušas arī dažādas pārmaiņas skolā. Tāpat arī Konservs turpmāk iznāks ar pavisam jaunu izskatu un saturu, jo avīzes Konservs radošā komanda šogad aktīvi strādā, lai avīze būtu patiešām interesanta.

Skolotāja Daiga Strupule-Buka

Lai šajā mācību gadā daudz interesantu piedzīvojumu, notikumu, kā arī labu atzīmju un lielu sasniegumu!

Elvijs Stepens

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv • 3


EKOSKOLU FORUMS

VIDES IZGLĪTĪBA - DZĪVES GUDRĪBA Ar šādu domu beidzās trešais ekoskolu vasaras forums, kurš augustā norisinājās Aizputes novada Cīravā. Tajā piedalījās arī mēs, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēni Elvijs Stepens un Madara Zemke.

Forums bija interesants un iesaistīja ikvi-

rīcības dienai, notika produktīva ideju

enu dalībnieku visdažādākajās aktivitātēs.

talka, mediju darbnīcā tika apspriesta

Bija iespēja iepazīt citus skolēnus, apkārtni,

pasākumu organizēšana un to informatīvā

iegūt jaunas zināšanas, piemēram, otrajā

daļa. Bija arī dažādas aktivitātes, kurās

dienā piedalījos vienā no tematiskajām

tika radīts jauns apģērbs, dažādas lietas

darbnīcām, kurā tika diskutēts par

un priekšmeti no otrreiz pārstrādājamiem

globālajām vides problēmām, kā arī par

materiāliem. Šo dienu laikā bija padomāts

patēriņa un ražošanas paradumiem, kas tās

arī par labu izklaidi un sportiskajām

ietekmē. Varēja uzzināt gan pārsteidzošus

aktivitātēm – jautra nakts trase ar

faktus, gan arī risinājumus vides problēmu

dažādiem pārbaudījumiem, ekoburziņš,

novēršanai. Droši vien reti kurš zina, ka

kurā varēja kārtīgi izdejoties, sportiskas

viena hamburgera pagatavošanā tiek

spēles pie jūras.

iztērēti 2400 l ūdens!

Kopumā ļoti patika, bija pat labāk nekā

Ļoti patika arī Lāsmas Ozolas stāstījums

pagājušajā gadā. Iepazinu jaunus cilvēkus

par alternatīvu dzīvesveidu Kostarikā.

draugus, jaunas un noderīgas zināšanas,

Tāpat gatavojāmies gaidāmajai ekoskolu

labi pavadīju laiku.

ELVIJS STEPENS

EKOSKOLU APBALVOŠANAS PASĀKUMS 2. oktobrī Ekoskolu apbalvošanas pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā 91 skola ieguva starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā. Arī mūsu skola šogad ieguvusi visaugstāko starptautisko Ekoskolu apbalvojumu - Zaļo karogu. Tāpat šajā dienā Zemkopības ministrijas ēkā norisinājās akcija Veseli

ēduši! Zaļas un veselīgas pusdienas Latvijas nākotne, kuras mērķis rast risinājumus, lai vietējā un ekoloģiskā pārtika skolu ēdienkartēs būtu pašsaprotama norma, nevis grūtībās izcīnāma luksusa lieta.

4 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv


INTERVIJA Šogad viena no aktuālākajām tēmām ir eko izpētes programma. Lai uzzinātu ko vairāk, intervējām idejas ieviesēju EVIJU HENIŅU. KO ĪSTI NOZĪMĒ DZĪVOT ZAĻI? - Dzīvot zaļi nozīmē, dzīvot nenoda-

pievērsta cilvēka attiecībām ar vidi,

rot pāri dabai, dzīvot tā lai arī nākamajām

jo nav jau nekāds noslēpums, ka visos

paaudzēm būtu tādas iespējas un resursi

informatīvajos resursos, televīzijā, radio

kā mums.

runā par globālo sasilšanu, par tādām

KĀ MŪSU SKOLA UZSĀKA DALĪBU EKOS-

problēmām, kas var ietekmēt vai izraisīt

KOLU PROGRAMMĀ?

kaut kādas pārmaiņas uz pasaules, tāpēc

- Iepriekš strādājot Padures pamatskolā,

arī visbiežāk aizdomājamies, ka šo iemeslu

jau strādāju ar šo programmu, pēc tam

cēlonis var būt cilvēks ar savu darbību.

pārnācu strādāt uz ģimnāziju, un es uzskatu, ka arī šajā skolā mans pienākums ir informēt skolēnus un mācīt aizdomāties, ko kopumā mēs varam dot un ieguldīt dabā.

Mēs varam tikai informēt un likt aizdomāties, bet mēs nevaram piespiest mainīt katra cilvēka paradumus.’’

dienā, izlīmējot informāciju par ūdens taupīšanas iespējām, tāpat pie elektrības slēdžiem izlīmējām atgādinājumus par

KAS IR EKOSKOLU PROGRAMMA?

VAI SKOLĒNI IZPROT TO,

elektrības taupišānu. Protams, mūsu

- Tas ir komplekss, kas tiek paredzēts ekos-

KĀ DZĪVOT ZAĻI?

skolēni piedalījās arī dažādos pasākumos

kolas rīcības plānam, skolā ir jādarbojas

- Varbūt es nevarētu pārliecināties par

-

skolēniem kas aizdomājas par šo ekos-

visiem 100 procentiem, ka visi izprot,

pagājušogad septītās klases izlika būrīšus,

kolu, tā ir ekoskolas padome, ir jāizvērtē

bet aizdomāties - aizdomājās, un te ir tas

lai putniem būtu mājvietas, skolēni vei-

apkārtējā vide, resursi, kurus mēs tērējam,

grūtākais, ka mums ir tās zināšanas, mēs

doja arī dobes, stādīja kokus, desmitās

cik mēs esam, kā mēs ietekmējam

zinām, ka jāšķiro, ka jākrāj makulatūra,

klases kopā ar akciju sabiedrību Latvijas

dabu, kādus līdzekļus mēs

lai glābtu kokus,

Valsts meži stādīja kokus, tīrija mežu un

jam, sasaiste

izmanto-

talkā,

vides

sakopšana,

baterijas. Mēs zinām, bet mēs bieži vien

uzstādīja informatīvas norādes mežā.

mēs

nerīkojamies, kā mēs zinām, tāpēc ir šādas

VAI ŠOGAD JAU IR BIJUŠAS KĀDAS

varam mācīties un arī caur dažādiem

programmas, kas skolās tiek ieviestas, lai

AKTIVITĀTES AR EKOSKOLAS PADOMI?

pasākumiem skolā, novadā un arī citur

mums zināmo mēs spētu arī pielietot.

- Jā, šogad jau ir notikušas vairākas

Latvijā. Vēl ir obligāti jāiesaista sabiedrība

KĀ UZ TO SKATĀS BĒRNU

aktivitātes.

un jāinformē par to, kas notiek mūsu skolā,

UN KĀ PIEAUGUŠIE PASAULE?

vairākiem skolēniem devāmies uz Ēdoli,

kāda ir mūsu tēma, ko mēs gribam ieviest

- Katrai idejai sākumā ir tā neticēšana sav-

kur praktiski piedalījāmies ezera pētīšanā,

vai likt aizdomāties par kādām tēmām.

iem spēkiem, bet pēc tam jau sāk izdoties,

un mūsu tālākais uzdevums bija izdomāt,

caur

ar mācību priekšmetiem,

mēs zinām, ka jāvāc

Latvijas

audzināšanas

stundām

Septembra

mēnesī

ar

KĀ IEINTERESĒT BĒRNUS UN JAUNIEŠUS?

sākumā iesaistījās maz cilvēku, bet tagad

kuru ezeru mēs pētīsim un analizēsim,

- Tas laikam ir visgrūtākais, jo mūsdienu

jau arvien vairāk, tāpat arī skolotāji aiz-

pierakstot protokolus un nododot tos

jaunieši ir ļoti aizņemti, bet joprojām man

raujas ar šīm idejām, un tā tiek pārņemta

tālāk. Vēl desmitās klases veselības mācībā

prieks par skolēniem, kuri nav vienaldzīgi

visa skola. Un ja sākumā Kuldīgas novadā

gatavo trīs pasākumus par veselīgu

un iesaistās vides aktivitātēs, bet, protams,

bija tikai četras ekoskolas, tad nu jau ir

dzīvesveidu. Tad vēl novembrī būs ekos-

tas nenozīmē, ka katru nedēļu ļoti regulāri

septiņas, un vēl arī bērnudārzs Cīrulītis

kolu globālā rīcības diena, kurā galvenā

notiek kampaņveidīgi pasākumi. Kad

iesaistās šajā programmā.

tēma ir pārtika, tiks veidoti plakāti, un

nāk kāds pasākums, tad gatavojamies,

KĀDAS IR MŪSU SKOLAS SKOLĒNU

jau ir iestādīts rīcības dienas asniņš, kas

uzrunāju arī konkrētus skolēnus, kas

AKTIVITĀTES?

būs jāved uz Rīgu, lai mums viss izdotos.

varētu palīdzēt organizēšanā.

- Ilgtspējīgai attīstībai mēs turpinām

Tāpat

VAI CILVĒKI

makulatūras vākšanu un bateriju vākšanu,

makulatūras un bateriju savākšanai, jo

PIEVĒRŠAS EKO DOMĀŠANAI?

pagājušajā gadā mūsu tēma bija par

makulatūru un baterijas uzsāksim krāt jau

- Pēdējā laikā ļoti liela uzmanība tiek

ūdeni, piedalījāmies vispasaules ūdens

no 21. oktobra.

ar meitenēm veidosim plakātus

INTERVĒJA VENDIJA BAKANAUSKAITE V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv • 5


ĪSZIŅAS ASV VĒSTNIEKA VIETNIECE VIESOJAS KULDĪGĀ 26. septembrī ASV vēstnieka Latvijā vietniece Karina Maklelanda viesojās Kuldīgā, kur viņa Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Kurzemes reģionālajā vadības un dispečeru centrā iepazinās ar Civilās sadarbības projekta gaitu un vēlāk tikās ar vidusskolēniem ģimnāzijā. ASV vēstnieka vietniece pastāstīja par savu diplomātes karjeru, iepazīstināja ar studiju iespējām ASV, kā arī atbildēja uz skolēniem interesējošiem jautājumiem.

Karina Maklelanda tiekas ar V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vidusskolēniem un stāsta par savu diplomātes karjeru.

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas direktore Jana Jansone un Karina Maklelanda.

PĒDAS Tā kā šajā mācību gadā ģimnāzijā draudzīgi sadzīvo trīs skolas un skolēnu skaits ir audzis, tad, lai nodrošinātu ģimnāzistu un citu skolu skolēnu drošību, ar ģimnāzijas pašpārvaldes un skolotājas E.Kubinskas iniciatīvu pa skolas kāpnēm pareizi pārvietoties palīdz divu krāsu pēdas. Zaļās krāsas pēda ved uz augšu, bet sarkanāuz leju. Īpašs paldies 9. klases skolniecēm Danai Korņejevai un Grētai Smirnovai, kas aktīvi piedalījas pēdu radīšanas procesā. Lai jaunradītas pēdas labi kalpo!

PROGRAMMA

SKOLAS AUGLIS Mūsu skola 2013./2014. m.g. iesaistījusies programmā Skolas

auglis, kas tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējumu. Programmas mērķis ir veicināt pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noderīgi visu turpmāko dzīvi. No 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 24. janvārim visi 7.-9. kl. skolēni trīs reizes nedēļā var saņemt bezmaksas augļus un 7. a klase mielojas ar z/s „Lejasdārzi” gardajiem āboliem.

6 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv

dārzeņus.

DAIGA STRUPULE-BUKA


FUKŠI 2013 Šogad abu desmito klašu iesvētības notika 27. septembrī. 10. a 1 klases tēma bija Teletūbiji, taču 10. a 2 klases tēma – slavenības.

Jau pēc otrās stundas mūs sagaidīja 12. klase. Dažus manus klasesbiedrus sasēja ar līmlenti, daļu no mums apzīmēja un pārējos sapūta ar vecām smaržām. Pēc trešās stundas klasei bija paredzēts pasākums

Sarkanais

paklājs.

Piecas

minūtes pirms stundas beigām 12. klase klauvēja pie durvīm. Negribēdami iet ārā, ar ķīmijas skolotājas atļauju izlēcām ārā pa logu un pa lietu skrējām apkārt skolai. Nevarējām atrast piemērotu vietu, kur paslēpties, tāpēc ieskrējām pie skolas psiholoģes un visu garo starpbrīdi tur

smaržīgi un slapji nosēdējām. Twitterī lasījām, ka 12. klase esot ļoti dusmīga. Saņēmām zvanus, ka mūs meklē visa skola. Garajam starpbrīdim ejot uz beigām, pie skolas psiholoģes durvīm klauvēja 12. klases skolnieki. Mūs visus izveda ārā, nostādināja pie skolas sienas un apmētāja ar smirdbumbām. Tad nu arī tādi mēs gājām uz pēdējo mācību stundu, pēc kuras bija paredzēta īstā iesvētīšana, bet, par laimi, es nevarēju piedalīties tālāk notiekošajā. Pēc klasesbiedru stāstītā, viņi esot kārtīgi mocīti, liets kefīrs uz galvas, pūstas Makroflex putas, kuras ir iekļuvušas arī matos, tādēļ dažām meitenēm mati pēc iesvētībām bija jāapgriež. Taču iesvētībām bija arī sava pozitīvā puse - visi kļuvām saliedētāki un izveidojās lielisks klases kolektīvs!

IEVA KRISTIĀNA BLEIVE

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv • 7


SKOLOTĀJU FUKŠI

4. OKTOBRĪ

DZĪVES SKOLA

NOTIKA SKOLOTĀJU

Katru gadu oktobra sākumā visā pasaulē atzīmē Starptautisko skolotāju dienu, kurā tradicionāli tiek sveikti pedagogi, pateicoties viņiem par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā. Šo tradīciju 1994. gadā iedibināja Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).

BIJA JĀPILDA DAŽĀDI

S

kolotāju

dienā

notika

DIENAS PASĀKUMS, KURĀ SKOLOTĀJIEM

PĀRBAUDĪJUMI

Style pavadījumā. Saplacinājuši pudeles

doties zosu gājienā. Pa šo laiku klasē tika

ne

un nedaudz iesiluši, skolotāji devās uz

novietoti divi galdi. Policists izvēlējās

tikai svinīgais pasākums un

nākamo staciju, iekštelpās, kur viņus

stiprākos skolotājus laušanās turnīram -

skolotāju sveikšana, bet arī

gaidīja nākamais uzdevums - striptīzs ar

divas sievietes un divus vīriešus. Tā kā

divpadsmito klašu skolēnu vadītās stun-

drēbēm. Tajā piedalījās seši drosmīgākie

skolotāji bija ļoti stipri, uzvarēja draudzība.

das pārējiem skolēniem un ģimnāzijas

skolotāji, trīs no tiem bija tērpti krek-

Tomēr mūzikas skolotājai bija arī tas

skolēnu pašpārvaldes rīkotie skolotāju

los ar mazām podziņām, bet pārējiem

gods lauzties ar policistu. Pagāja tik pāris

trim rokās bija dūraiņi. Skolotājiem ar

sekundes, kad policists jau bija sakauts.

dūraiņiem bija jāatbrīvo pārējie skolotāji

Tas viņu neapmierināja, tāpēc skolotājiem

4. oktobrī skolotāji pēc svinīgā pasākuma

no krekliem, atpogājot visas podziņas,

nācās doties uz baiļu faktoru. Skolotāji

zālē

pirmais

bet tika pielietoti arī citi paņēmieni,

tika aicināti pa vienam ieiet klasē, un tie,

pārbaudījums viņus sagaidīja laukā.

piemēram, pārplēšot visas pogas reizē. Tā

kuri iegāja klasē, ārā vairs neiznāca. Bija

Tā kā skola ir ieguvusi Zaļo karogu,

kā aiz stūra atradās policists, viņš pārtrauca

dzirdami tikai kliedzieni. Koridorā esošie

pārbaudījums bija saistīts ar vides

skolotāju nepiedienīgās izdarības. Viņš

skolotāji bija nedaudz satraukti, jo kliedzi-

sakopšanu. Skolotājiem bija jādejo un

lika skolotājiem doties uz koridoru, kur

eni kļuva skaļāki un biežāk dzirdami.

jāplacina pudeles dziesmas Gangnam

komandēja ierindas mācību, kā arī lika

Daži pat mēģināja aizmukt! Ieejot klasē,

fukši

ar

nosaukumu

devās

Dzīves

apģērbties,

jo

skola.

8 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv


viņus gaidīja aizdegta svecīte un skolotāji,

tam visi kopā dziedāja Policistu dziesmiņu.

kas rāmi sēdēja pie galda. Uztraukums

Kā jau fukšos, arī skolotājiem bija

pazuda tikai tad, kad tika izstāstīti notei-

zvērests. Viņi zvērēja, ka mīlēs savus

kumi. Tie bija pavisam vienkārši - katram

kolēģus kā sevi pašu, mīlēs skolēnus,

skolotājam kliedzot jānopūš svecīte, bet

tiem liks tikai un vienīgi labas atzīmes,

jākliedz tā, lai var dzirdēt arī koridorā!

(ne)uzdos mājasdarbus, (ne)pievērs acis

Šo pārbaudījumu izturējuši, viņus jau

uz kavētām stundām un nepadarītiem

gaidīja nākamais - Jautrie degunradži.

darbiem. Tā kā tā bija viņu svētku

Skolotājiem bez roku palīdzības no

diena,

deguna bija jādabū nost sērkociņu

un izpušķoja skolotāju automašīnas.

11.

klases

skolēni

pacentās

kastīte, bet tikai un vienīgi šķoboties. Pēc šiem uzdevumiem bija iespēja nofotografēties kopā ar policistu, bet pēc

Elīna Ančipānova

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv • 9


Es, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja(-s), pie V. Plūdoņa svinīgi zvēru..”

10 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv


KONSERVS JAUTĀ KĀ TEV PATIKA SKOLOTĀJU DIENA?

INGA BIRZNIECE, 9. A

PATRĪCIJA GRĪNBERGA 10. A1

- Perfekti. Man patika. Bija interesanti novērot to, ko darīja skolotājas. Skolotājām bija skaisti izpušķotas mašīnas.

- Man patika skolotāju diena, nebija jāmācās. Vislabāk man patika tas, ka matemātikas stundā klausījāmies mūziku.

MAREKS KIRŠIJĀNIS, 7.B

NIKS JAUNZEMS, 10. A2

- Bija forši, citi mācīja. Vislabāk patika tas, ka divpadsmitie mācīja matemātiku un mūziku.

- Man vislabāk patika tas, kā skolotājas dejoja Gangam Style, un arī tas, ka nenotika stundas.

SANDIS ARĀJUMS, 11. A2 - Man patika skolotāju diena. Man ļoti patika. Manas izjūtas ir ļoti patīkami populāras. Gangam Style bija jauks. Visvairāk man patika tas, ka Toms un Kristaps iekāpa direktores mašīnā un aizbrauca līdzi skolotājām.

Intervēja Eva Turlute un Madara Sustrupa

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv • 11


KARJERAS NEDĒĻA ES BŪŠU.. VAI ZINI, KAS BŪSI TU? 7.-11. OKTOBRIS TIKŠANĀS AR ABSOLVENTIEM MADARA SUSTRUPA

K

arjeras nedēļas ietvaros uz V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāziju bija atbraukuši iepriekšejo gadu absolventi, lai dalītos ar vidusskolēniem par savām talākajām gaitām pēc vidusskolas. Kopumā skolā bija ieradušies

8 absolventi. 11. a2 klasei bija iespēja klausīties trīs meiteņu Martas, Zanes un Līgas pieredzē. Marta ģimnāzīju absolvējusi pirms 2 gadiem un šobrīd studē Ventspils Augstskolā, 2. kursā par tulku, Latviešu - Angļu - Krievu. Marta saka, ka būt studentam ir forši, īpaši Ventspils augstskolā, jo skola piedāvā daudz dažādas izklaides iespējas brīvajā laikā. Tiek rīkoti dažādi pasākumi un dažādas aktivitātes tieši studentiem. Augstskolai liels pluss esot tas, ka studentu kopmītnes ir tieši blakus skolai un studenti uz lekcijām var doties pat čībās, jo no kopmītnēm skolā var nokļūt, pat neizejot laukā. Mācības augstskolā nav vieglas, taču nav arī ļoti grūtas. Daudz esot jāmācas, jo Ventspils augstskolas tulku programma ir labākā Latvijā. Pasniedzēji augstskolā esot ļoti saprotoši un ar viņiem var sarunāt, ja ir nepieciešams pagarināt termiņu kādam nododamajam darbam. Marta stāstīja, ka ļoti labi esot bijis tas, ka krievu valoda augstskolā tikusi mācīta no pamatiem, tas viņai ļoti noderējis. Lai vieglāk un labāk apgūtu valodas, viņa iesaka daudz lasīt grāmatas tieši tajās valodās, kuras jāapgūst. Ar angļu valodu viņai bijis vieglāk, jo ģimnāzijā klases audzinātāja bijusi angļu valodas skolotāja, un tas ļoti palīdzējis. Arī Zane ģimnāziju absolvējusi pirms 2 gadiem un šobrīd studē RPIVA Kuldīgas filiālē par pimskolas, sākumskolas skolotāju. Mācības notiek neklātienē un tikai ceturtdienās, un tad lekcija notiek 6 stundas ar maziem pārtraukumiņiem. Vienu ceturdienu lekcija, kurā apgūst nepieciešamo, un jau nākošajā lekcijā - eksāmens. Ja eksāmenu nenokārto, tad par tā pārlikšanu nākas maksāt 15 latus. Šajā skolā budžeta vietas neesot, un mēneša maksa ir 74 lati. Lai apgūtu šo profesīju, jāmācas 4,3 gadi. Zane stāstīja, ka studējot neklātienē, īstu studenta dzīvi nevar izbaudīt, jo viņa nedzīvo kopmītnēs un skola arī nepiedāvā dažādas izklaides iespējas studentiem. Tā kā mācības notiek reizi nedēļā, tad studentiem mājās paliek ļoti daudz ko mācīties un apgūt.

12 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv


Paralēli mācībām Zane strāda ģimenes

salīdzinoši viegla, un to bijis viegli apgūt,

uzņēmumā un kā deju skolotāja bērniem

taču franču valoda gan esot grūta, un

jauniešu centrā. Viņa iesaka skolēniem

viņa ir izsecinājusi, ka pat ar četriem

apgūt un mācīties visus priekšmetus, jo

gadiem nepietiek, lai to apgūtu. Par

tie visi dzīvē noder. Saistībā ar tālāko izvēli

pašu Latvijas universitāti viņa var teikt

pēc vidusskolas, Zane iesaka mācīties

daudz labus vārdus, bet par fakultāti gan

un darīt to, ko pats vēlas un kas pašam

ne tik labus. Bieži vien esot tā, ka par

vislabāk patīk. Viņa pati savu izvēli jau

nozīmīgiem notikumiem, pasākumiem

izdarījusi 11. klasē un, beidzot vidusskolu

vai lekciju atcelšanām viņi uzzin paši

,jau zināja, par ko vēlas kļūt.

pēdējie un pēdējā brīdī. Fakultātei esot arī sava bibliotēka, taču tā bieži mainot

Līga ģimnāziju absolvējusi jau pirms

savu atrašanās vietu, tādēļ viņa nezin,

4 gadiem un šobrīd studē Latvijas

kur tā šobrīd atrodas, un šī iemesla dēļ

Universitātē, 4. kursā - Franču un Spāņu

to neapmeklē. Pasniedzēji universitātē ir

filoloģiju. Līga sākotnēji vēlējusies mācīties

pretīmnākoši, īpaši spāņu pasniedzēji, taču

pavisam ko citu, bet laikā kad lielas

franču pasniedzēji ir ļoti prasīgi. Eksāmeni

izvēles izdarīšanas brīdis jau bija pavisam

ir tikai mutiski un nedrīkst bilst ne

tuvu, viņa sēdējusi un skatījusi cauri

vārdiņu latviski. Līga ir bijusi arī apmaiņas

visas izglītības iespējas, un izvēlējusies

programmā uz Spāniju, taču tikai uz vienu

mācīties ko tādu, kas pašai būtu intere-

mēnesi. Par mācību vielu viņa saka, ka

santi. Tā viņa nonākusi līdz Franču - Spāņu

tā esot sausa, visu laiku tikai teorija, un

filoloģijai. Pirmais mācību gads esot bijis

nav īsti nekas tāds, kas ļoti piesaistītu

ļoti grūts, jo pilnīgi viss mācību darbs

un būtu tiešām aizraujoši apgūt. Budžeta

jau no pirmās dienas noticis franču un

vietas fakultātē ir tikai 36, un viņa pirmos

spāņu valodās. Viņa pati franču valodu nav

divus gadus tajā neiekļuva, taču 3. un 4.

mācējusi un pirms tam bija saskārusies

kursā viņai tomēr izdevās iekļūt budžeta

tikai ar elementārākajām frāzēm. Mājās

grupā. Par studentu dzīvi arī viņa saka, ka

viņa savu laiku pavadīja, daudz mācoties

tā ir forša un jautra, viņa pati kopmītnēs

un apgūstot valodas. Lekcijas universitātē

gan nedzīvo, bet dzīvo dzīvoklī, taču tas

pasniedz pasniedzēji no Francijas un

neliedz izbaudīt visas studentu aktivitātes.

Spānijas, un līdz ar to pasniedzēji latviski

No universitātes piedāvātā viņa apmeklē

nerunā un neko nesaprot. Sākotnēji valo-

sporta nodarbības, kas ir ļoti izdevīgi un

das jukušas, viena valoda apgūta labāk,

nav dārgi, taču tas nav vienīgais, ko skola

viena mazliet vājāk. Spāņu valoda esot

piedāvā.

Studenti uz lekcijām var doties pat čībās, jo no kopmītnēm skolā var nokļūt, pat neizejot laukā.”

Zane iesaka mācīties un darīt to, ko pats vēlas un kas pašam vislabāk patīk.”

SEKO LĪDZI SKOLAS JAUNUMIEM ARĪ SOCIĀLAJOS TĪKLOS TWITTER.COM/VPKG_ DRAUGIEM.LV/VPKG

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv • 13


ĢIMNĀZIJAS ABSOLVENTI

MĀCĪBU EKSKURSIJA UZ SLIMNĪCU

K

arjeras nedēļas ietvaros 10. a2, 12. a un 12. b klases skolēni devās uz slimnīcu, lai vairāk uzzinātu par mediķa profesiju un slimnīcas darbību. Mūs sagaidīja slimnīcas galvenā māsa, kura mūs iepazīstināja ar slimnīcu. Apmeklējām patoloģijas, radioloģijas, dzemdību un ķirurģijas nodaļas, traumpunktu un dezinfekcijas istabu. Visspilgtāk atmiņā palicis patoloģijas nodaļas apmeklējums. Patoloģe mums parādīja metāla galdu, uz kura tiek veiktas līķa sekcijas, un kurš skolēniem atgādināja ainu no kādas šausmu filmas. Radioloģijas nodaļā radiologa asistente mums rādīja magnētiskās

rezonanses rezultātus. Varējām redzēt cilvēku galvaskausus, ribas, smadzenes un apskatīt to traumas. Dzemdību nodaļā apskatījām, cik daudz un kāda dzimuma bērni piedzimuši katrā 2013. gada mēneša dienā, un, kamēr skatījāmies tabulu, tikmēr norisinājās četras dzemdības. Kad iegājām dezinfekcijas istabā, visiem skolēniem saviebās sejas, jo dezinfekcijas līdzekļu smaka nebija īpaši paciešama. Istabā mēs vērojām, kādā automātā tiek likti instrumenti pēc operācijām, lai tos dezinficētu un arī to, kā instrumenti tiek sapakoti un nogādāti nākamajai operācijai. Slimnīcas nodaļu iepazīšana bija ļoti interesanta un noteikti atstāja labu iespaidu uz skolēniem. ASNATE MATROZE

14 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv


KARJERAS NEDĒĻA 7. A KLASES KARJERAS STUNDA

8.

oktobrī karjeras nedēļas ietvaros 7. a klases skolēni

bija ar nosaukumu aktuārs. Pirmais jautājums visiem bija - kas

bija sagatavojuši stāstījumus un prezentācijas par

tas tāds ir? Tas ir matemātiķis ar ekonomista zināšanām. Ļoti inte-

savu izvēlēto nākotnes profesiju. Sava klasesbie-

resanti stāstījumi bija arī par aktrisi un operāciju māsu, līdzi bija

dra stāstījumu vērtēja arī paši skolēni. Šajā stundā

arī attiecīgais tērps. Ar labiem vārdiem no klasesbiedru puses un

atklājās, ka daži pusaudži bija izvēlējušies vienādas profesijas,

jauku noskaņojumu arī beidzās šī stunda.

kā, piemēram, bija divas meitenes, kuras ir iecerējušas kļūt par

frizierēm, un vēl divas, kuras mācīsies par interjera dizainerēm.

uzņēmumu (SMU) tirdziņu, kurā ieguva priekšstatu par tā norisi.

Tāpat bija arī daži sportisti, to starpā divi basketbolisti un viens

Mācību stunda bija patiešām noderīga mūsu tālākajai darbībai,

profesionāls riteņbraucējs. Viena no interesantākajām profesijām

izveidojot SMU.

Vēl 7. a klases skolēni apmeklēja skolēnu mācību

VENDIJA BAKANAUSKAITE

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv • 15


AUNS

21.03. - 19.04. Mīl

jauninājumus,

interesantus

un

nezināmus pasākumus. Devīze: “Viss sarežģītais ir jāizdara nekavējoties”. Nevar sēdēt ar saliktām rokām, ar entuziasmu uzņemas visu jauno un ir laimīgs, nodarbojoties ar jebkuru darbu un gūstot autoritāti. Mīl vadīt un ir nosliece uz to, ar panākumiem strādā ķirurģijas, militārajā, jurisprudences jomā. Tā ir intelekta zīme. Akadēmiskais darbs dod viņam iespēju iemiesot oriģinālas teorijas. Daudzi Auni ir apdāvināti rakstnieki un oratori. Ar panākumiem var strādāt žurnālistikā, radio, televīzijā, sabiedrisko attiecību jomā, necieš vienmuļu, monotonu darbu. 20.04. - 20.05.

KARJERAS

HOROSKOPS

VĒRSIS

Nepieciešama radošā sevis izteiksme, tiecas nodrošināt sevi materiāli. Reti maina izvēlēto nodarbi. Vēršu starpā ir daudz izcilu muzikantu, aktieru. Tie ir lieliski biznesmeņi, pacietīgi un metodiski. Viņi

lēnām, bet pārliecinoši virzās uz pilnību. Viņus novērtē un ciena kolēģi. Vērši labi tiek galā ar darbu, kas ir saistīts ar aprēķiniem. Mīl zemi un brīžiem lauksaimnieka profesiju. Dzīvē viņi ir neatlaidīgi darbarūķi. Konservatīvi un nemīl jauninājumus.

RAKSTURA ĪPAŠĪBAS DZĪVESSTILS PIEMĒROTĀS PROFESIJAS

21.05. - 21.06.

DVĪŅI

Enerģiski, spējīgi vienā mirklī pieņemt lēmumus, viņiem der jebkuras nodarbes, kas apvieno sevī intelektu un reakcijas ātrumu. Viņi ir lieliski tehniķi un juvel-

16 • V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv


ieri, zobārsti, drēbnieki. Dvīņi necieš rutīnu un ir laimīgi, ja viņiem ir brīva izvēle. Viņiem ir nosliece uz valodām, dzeju un mākslu. Šajā zvaigznājā dzimušajiem mēle ir īstajā vietā, viņi var

24.10 - 21.11. Šajā zvaigznāja dzimušie tik ļoti atšķiras

SKORPIONS

viens no otra, ka ir grūti izcelt vienoto

strādāt tirdzniecībā. Nemīl kritiku. Viņiem ir savs uzskats un sava

interešu līniju. Viņi mīl sarežģītu darbu,

attieksme pret lietu, viņi ir atjautīgi, izdomas bagāti, bieži izdomā

kas pieprasa daudz spēka un iztēles, dro-

jaunas metodes, viņus kaitina nolaidība un nevīžība.

smes un gribas, viņiem der zinātniski pētnieciskais darbs ķīmijas, tehniskajās un fizikas laboratorijās, kā

VĒZIS

22.06. - 22.07.

arī ķirurģija un psiholoģija. Viņu starpā ir daudz sportistu, jo tā ir

Daudzi Vēži tiecas uz pārtikas rūpniecības

spēka zīme. Jebkurā gadījumā viņi ir strādīgi un neatlaidīgi, viņiem

nozari, brīnišķīgi gatavo paši. Vēži -

ir laba atmiņa, mācības viņus priecē.

mājas zīme. Daudzas Vēžu sievietes ir apdāvinātas

dekoratores

un

mājas

22.11 - 21.12.

interjera dizaineres, lieliskas mātes un pedagoģes. Viņām ir piemērots darbs ar bērniem, Vēži ir akurāti

Filozofiskas, inteliģentas, līdzsvarotas

STRĒLNIEKS

dabas personības. Visu dzīvi kaut ko

un strādīgi. Vēžu starpā ir radoši cilvēki. Viņu bagātība ir skaistums.

izzina. Tie ir visdziļākie cilvēki. Šajā

Viss apkārtējais uzplaukst, saskaroties ar šiem cilvēkiem. Vēzis ir

zvaigznājā ir dzimuši daudzi filozofi un

garastāvokļa cilvēks un viņam nepieciešams izvēlēties darbu, kas viņam patīk un viņu apmierina.

domātāji (Spinoza, Flobērs). Strēlnieki mīl dzīvniekus, bieži mēdz būt veterinārārsti, mīl reklamēt savus sasniegumus. Daudzi sliecas uz lektoru, baznīcas kalpu darbu.

LAUVA

23.07. - 22.08.

Parasti tie ir brīvību mīloši cilvēki. Viņiem patīk ceļot, bieži maina

Dzimis valdīšanai pār pasauli. Viņu

dzīvesvietu. Viņiem ir progresīvi uzskati.

neapmierina loma “aiz skatuves”, gaida mīlestību un pielūgsmi un tās dēļ ir gatavs strādāt līdz pilnīgam izsīkumam. Iemīļotā nodarbe ir teātris. Lauvai visa dzīve ir liela

22.12 - 19.01. Zodiaka “darba zirgs” – turas pie sabiedriskajiem uzskatiem, visādiem

MEŽĀZIS

nosacījumiem. Visu dara pamatīgi, ir

skatuve. Viņiem piemīt radošā dzirksts un radoša pieeja daudzām

neatlaidīgs mērķa sasniegšanā. Šajā zīmē

dzīves problēmām. Viņiem bieži dzimst oriģinālas idejas. Lauvai

dzimuši daudzi biznesmeņi. Akurātie

ir piemērots sabiedriskais un organizatoriskais darbs visur, kur

un centīgie Mežāži gūst sekmes tehni-

nepieciešams ciešs kontakts ar cilvēkiem.

skajos un amatnieku darbos, arhitektūrā, ir labi inženieri, īpaši mehānikas un elektrotehnikas jomā. Tiecas uz finansiālo darbību,

23.08 - 22.09.

JAUNAVA

Galvenās

iezīmes

viņiem ir grūti sadzīvot ar darbabiedriem savas skrupulozās un -

punktualitāte,

analītiska pieeja, lietišķa domāšana.

bezkompromisās dabas dēļ. Mežāžiem ir svarīgi panākumi, viņi nemīl mainīt profesiju.

Priekšroka pētnieciskajam un redaktoram

20.01 - 18.02. Viņu starpā ir vislielākais

darbam. Daudzas Jaunavas raksta. Viņi ir ļoti uzmanīgi, brīnišķīgi ārsti, skolotāji,

skaits ģēniju. Ar panākumiem apgūst

ŪDENSVĪRS

jebkuru profesiju. Ir atjautīgi, izdomas

farmaceiti, servisa darbinieki. Reti kļūdās un ir ļoti atbildīgi.

bagāti, piemīt laba gaume, daudzi - ar

Nebaidās melnā darba un bieži kritizē citus. Izvēloties darbu,

artistiskām, mākslinieciskām spējām.

viņiem ir jāņem vērā savs kritiskais prāts, precizitāte, akurātums un rūpīgums.

Viņos ir kaut kas magnētisks, pievelkošs. Ūdensvīrs ir sasniegumu zīme. Viņam ir jāizvairās no rutīnas, monotona darba. Viņš ir laimīgs sabiedriskajā darbā, politikā,

SVARI

23.09 - 23.10.

zinātnē, brīžiem ir nedaudz gauss. Ūdensvīriem ir jāizmanto

Tiecas uz mieru un harmoniju, daudzi

viņiem sniegtās iespējas un gadījumu, un nekas nav jāatliek uz

kļūst par diplomātiem, baznīcas kalpiem,

ilgu laiku.

advokātiem. Svaru dzīvē milzīgu lomu

19.02. - 20.03. No vienas puses, Zivis

spēlē skaistums - šajā zvaigznājā dzimis

ir mērķtiecīgas un praktiskas, no otras

daudz mākslinieku un gleznotāju. Viena

ZIVIS

puses, sapņainas, mistiskas un artistiskas.

no visizplatītākajām nodarbēm - tiesības.Svari ir valdzinoši, viegli

Zivju dzīvē milzīga loma pieder mākslai.

saietas ar cilvēkiem, bet apkārtējā vide viņus spēcīgi ietekmē. Viņi

Šiem cilvēkiem ir apbrīnojama dzīves

nevar strādāt netīrībā un nervozitātes atmosfērā. Ja darba apstākļi

izpratne un smalka intuīcija. Viņi var būt

saved viņus ar cilvēkiem, kuri viņiem neimponē, viņi ir nelaimīgi.

brīnišķīgi ārsti, īpaši psihiatri, skolotāji, sabiedriskie darboņi. Zivis lieliski adaptējas apkārtējā vidē, viņas ir akurātas, centīgas, gudras. Horoskopi no portāla soleil.lv V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze KONSERVS • www.vpg.kuldiga.lv • 17


AVĪZES KONSERVS RADOŠĀ KOMANDA VĒL KRĀSAINU RUDENS BRĪVLAIKU! NR. 13

OKTOBRIS 2013

w w w. v p g. k u l d i g a . l v

Konservs Nr.13, Oktobris 2013  

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze

Konservs Nr.13, Oktobris 2013  

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolēnu avīze

Advertisement