Page 1

z o 2

2

o


NASLOV IZVORNIKA:

r-,1..$tj l-,--r$pr.l3'' b -lits>r !13>ll!4

HaniDl-HndZdä

HaniElHa&dz

lzda!aö Urednik Prijevodsa aßpskoga hepjev stihova Redakcija Receozenti Tehniökaobradai korektura Dizajü korice Stanrpa Za Stampariju

Tnaz

Harfo-glaf, Tuzla Kernal Imamovic Asmil Imamoviö SemsaMujkanovic Zahid Mujkanoviö mr. OsmanKozlid zahid Mujkarcviö StudioEl-Merkezel-'asri, Kano Harfo-graf,Tuzla SevkijaMelid 1.000

IOI TEYBA IIVANJAIIIIIOLINIICIITPOIUUNIOA

cI! - Kataloer@üau Dubliktciii Nm6ml$ i-uivÄzltdEk, biblioEka Bose i He@eovine, Selj€vo

EI-HADZDZ, Ead 'i0l tcvbs : kaziünj. pokajdlG i pokäjnic. / Hani El Had2d2; [Füelod sj mPskoS Asmn lMovic i pRpievsrihowSems Mujkdovicl _ Tula : Hefeginf,2004.- 160sL. , 2l cm Pnjevodd,jela100bitojerinwehikajcEtr ISBN 9958-802-44-9 coBtss.BH-ID 6503174

minisraßtvaobrazovanjai nauke,Sarajevobroj Misljenjem FederalDog je od 20.02.2004.godine,knjisa >r0l fevb& oslobodena 04-15-113ß4. plaöanjaporezänaprometproi?oda.

Tvzta,2004.


PREDGOVOR HvalaAllahr.rPleNeflitoul,Darezljivom,Milostivolr, Koji tevbu prima' Koji gijehe praita i Zestokokaznjava,Koji voli pokajnikci oDe koji se vratajuioprostaod Njegatraze, tisre,Kojiopfaitaoniorakoji sc NjemLl prelnaNjemupogrijesi ipdllvataisprike kadase Dehotice Kojizaneularuje Njegovoj i dolikUe hvala kako pripada velika i blagoslovljena Njenr i Ltzviienosti. DlerDenitosti i Nlcgovomodabraniku SalJvdri selarnAllal)ovomVicroviest)iku injegovojpofodicii iVodi odabfanika PeiatuVjcrovjesnika MuhannledLr, je I Alhh rek.ro: z\iic|li njcgovirr.r.h.rbrnra Reci:"O.tobovi nbji koii ste se prcma sebi ogrieiili, na gubite nddu rt Attahovunilostl Allah ie. siguttlo, sveg4jehe oprostiti On doista, tltuoso pnita i ttilostiv je lEz-Z체rinet . 531. da seAllabu,dZi , pokajui Predajui ovaj ajetje pozivsvimSrijeanicima gftehe sve onimakojisepokajui l)aPuste opraat채 daUzviieuiAllah obznana gdjeserrje, aakkadabi ih bilokolikojemorskepjene. puta, postanenernarno isurovoiudalji se od Allahova Srceponekada ne potrajei da je ne iznenadismft Ono alije vazuoda ova nenrarnost da lr4use pokoriida iskoristiovrl dz.S., morapozufitisvomcCospodafu, jer ono ne zna nemarnost kakobi iskrenoAllahu,dz.a.,kajanjeiskazalo, kadai gdjeaegasmrtzadesiti. CRUEHA DVUEVELIKEKORISTIOD POVREMENIH ponekad uailridastcarobovaposral)u UzviieniAllah, iz SvojcnLrdrosti, jer bilatrezvena nefiafuai poainenekeod grijeha, kadbi on채kotinuifano plltu,ne onakokakobivajudok srrpotpLrno A]labuprcdanana Njegovom tr tone bi nikadagrijehapoainili.lVcdutim,kadaponekadi pogrijeSe. imajudvijcvclikekorist': jer premaCospodaru. gfjeinikada su pogr체esili PIvakorist:PrizDar)je je kadflglavuoborei inat pobijede,Allahu,dZ.S., to drazeod mnogih dobrihdjela.Jer,kadaje aovjeksralnou pokornosti lJzviienom Allahu,to izazivakod njegaLrmiSljenost iolrolost, a u hadisusloji: "Kadane bi (Tirmizi)a to je umiSljcnost" zadesilo bi vasDeitotezeod grijeha, SrijeSili Hasankazc: Kadabi iovjek uvijekbio u pravui kadabi svakonjegovo djelobilodobro,mogaobi ipoludj$i od rnlialjenosti."


"Grijehzbog kojeg zavisirlod Allahadlazi Ini je od Dr.trgiopel kazur dazbogllje irnalnIlehl plivilcgijulod Niegä pokorrö"rrzakolrrrrrislirn od gldsaonihkojiC' sl'rveJcrSlasonihkoji lcraiellcl ik; draziic Allahtr plcnu AIlal)tla jecaigrjeinikä uroZdapratisvijeslo ovi5nosli ea"slavc" I osjcc,ljovisnoslio Alldlltl ir!.unroukraiavapredanost gä i boji 8a se svcdok nc Ha'allka2e: Robpoailngrijel)| DezabofdvlJa r.raleu Dzcnnet.'Jef,kada aovjekPogrijeii' pokajat'e sei i kada neito propusti,2alitter iiada skrene,napraviput vrutitte se;i kadaneito propllsti' kaostonekote'e: ie ivratiti sesarubast'astinaobalusPasa' iradoknadit Zjenico oka noga, ntenipoo?bna ti si, d ituje iztDedunasdvoga, tojesu nrcji g4esi. Zjenico oka tttoga, Utoplienikja saDlti, pa pini ruku utoPljenika, da se na tebe oslotti. za roba'jer Allah,dZ5 ' voli da D|t|eakofist:opfosti milostAllahova lKoji p,"st" i t'q"gouuinena su El-Gaffaf(Koji mnogopra'ta).El-Afuwwu' El-'llml (tdl/e tu'l'esna'i'l'husna' pokajanje ma) (Koji Ei iewab P ;raira) i Kadaljrcli ne bi gfijeSili,za kogabi ondabio oProsti magfiret? jer All-ahova da se grijeSincgoPozivna pokajanje, Ovon!e ohrabrivanje i one odlazei velike preNanamasu blaSodati Njegove vratasu oworena, i blagodati dolaze.Kakose ljudilsualtiugrijesiti'a zboggtijebaDestäju Allahkaie: kazDaUzviSeni dz.S., doläziAllahova, gto Allah ne(e tiiiti blagostaDjanatud kotDegaie podaio'sve Toje zato 53). dok se on san neProtn erl, (El_Enfal GRUEHA POSLJEDICE gfijesenjal nekihod PosÜedica Evosarrro 1. ncnaberiietaLlo'romeai'rejeopskrbljen, stvati. 2. oteZavanje roba 3. otLrdcnosl od Allaha, 4. otrdenostfobaod drtrgihljudi, tminumrkleno'i' Lrsvomesrcukaolto Plinrjearje 5. tlninäkojuslaflto osjeaa srcai tijcla, 6. nrlitavost pokonrosti i zlräia, 7. liaenost grijehe, proizvode druge 8. gijesi 6

dzs Cospodafa olnälovaiäv'rnia lc llzrokljudskog 9. grijcicllic vouesfca, 10.slablenJe . r i 1 cpho q r a l ol eb i i a j 1 t .q r l b t l a k . l i dP. rag blagodati I2.;ajczdancdrcai Subrlak i svojihstrastr' ScjtaDa zarobljenik 13.aovjekPostaje sebe,a kada 'ovjek zaboravisebe' zaboravi iovjek ia. g.ij".i urin" da qvoju dui runiiti llprop,rsti zancrnarr, grijeienja trebalo bi pozuriti sa posljedice vidjeli slno lio Nakon I(akose aovjekne bi uzoholioi pomisliodä de Allah' dz '" pokajanjem, kazlle: lun"."iiri nl"gouogrijelenje. Ibn Kajjim'Allah mu se smilovao' "lrnajeclnaiwar u vezi sa grljebom kojLlml)ogi zanemarujuRadise o grijehaili.ga rome cla grijesniciu trcDutkugrijesenjane osje'aju uticaj Tako rob pomislida se ne'e Promijenitiposlije osjete,ali-bizozaborave. stvadstojekakorete pjesnikl rogä,a u sLlalini, Ako zid ne digtrepftgittu prilikom pada, efkafi) (El-Dzevab Nakonpadanena PraSiue, je je uni't'la' koliko blaSodali ova swar ljudi Koliko Subhariallahl odnijela,a koliko nedaia Pfivltkla?A koliko je ollih koji se Prevarei Kadabi grje5nikznao da grljehuni'tava'pa makariposl'je zaborave. raDu baskao sto otrovuiitava ikao Stozacijeljelu vremena, izvjesDog prljavaitinjauniStava UVJETIPOKAJANJA uvjeta: DabitevbabilaprilnljcnakodAllaha,di.s.,onamoraispunjavatitri grijeienja, L prestaDak 7. i5krcrro kdjinJczboggriicicnia 3. tvrstaodlukada segrijehuviSenikadaoevraia' Ako ocdostajcnrakarjedanod ovatri tlvjeta'tevbanije isPravna ondatevbaima' 'etvrti premadrugomaovjeku, A akoje gfij;h oaiDje0 je uvjelrcla sc ispostojepravoonogatije pravo ugrozeno Pa' ako je u pitauj||novacili nestosliano,dltg se moravratiti, akoje u Pitanj! kaznaza ili, akoje halala' je omogu{itiizvrsenje kazneili traZenje kleveiupotrebno halal ogovaranje, lakoderzatraziti je kajanjesrcem'trazenje oProsta je rekaor"lskrenoPokajaDje Hasan jezikom,uapLlstarrje da seviie nikadane tijclai nakana gfijcbadijelovima vratigrijehu."

l


NAKONTEVBE STADUIPOKAJNIKA nakonnje.lbn sametevbebit ac istanjePokajnika Slrodno iskrenosti "Zaista grÜesi bolestikao su dllsevne kaze: Kajjiin, Allahm! se smilovao, sro srr gfozrlicaibolovi tjelesncbolesti.Ikada sc pacijentizlijeaiod jos je kad postane bolesti,on povralisvojusnägukao i prije,a najbolje jaai, l(aoda i nrje bolovao.Snagaje popurdobfihdjela,bolesrpoput Takose neki ljudi nikadane uspijtl grijeha,a zdfavljepoputpokajaDja. tfetmai,onakokakostr povfatitizdravljettzodredeoi izlijeaiti, nekiüspiju jaai nakonbolestijer su sredstva bili prije bolcsti,neki iak postaDu bolestzbogtogaato samabolestnÜe lijeaenja bilajaka,a Dekisavladaju kaoato reaepjesnik: bilaopasna,a to nekadabudei r.rzrokozdravljettja, Mü(ü no) ukot inta 2clicnc posljcdi.c. A tielo noida ozdßvi i uz bolesti. pomaie. Prematome,pokajnikprolazikroz ovatfi stadija,auzvi<eniAIIah skupinu Podari DrirnoNjega.Bozc,svrstajoasu ovll treau Nena gospodara nan iskrerrutevbujer Ti to Lristioulnozei. Svaslavai hvalaTebi piPadal Svjedotindasi samori Bog,od tebeoprostatrazimiTebi sekajem. EbuUbejdeHaniEl-HadZdZ. Moj rad na ovoj knjizi djelo Iblr saklrpiosanr ove izanredDepriae koristeai,Lrglavnom, ilellar,a moj udio sastojise Lr KuddaüeKitabet'tewabiti djeloEl-A-idune paakoaitalac iu aitanjubudeuuivao, kaZedasamdobroodabrao odabiru, postigao cilj.Ovuknjigrsampodijclionaaetifipoglavlja: tadasa|11 pokajnika lsraili(ana L Kazivanja pokajnika ashaba 2. Kazivanja pol(ajnika 3. Kazivanja tabiinai onilrposlijeDjih pokajrika nlaaega 4. Kazivanja doba

PRVOPOCLAVLJE

POI(A.INIT(A I$ZTIVAN.IA ISTIATI,IOANA


PRVOKAZIVANJE POIGJANJE NAKON40 CODINAASILUKA GRJESNIKA Prenosi se da.jeu vrijemeN4usa, a.s.,lsrailitaDe zadesila velikasuia. Narodrru dodei obrati u se:"O, ti koji si sa Allabomgovorio!Zamoli Cospodara Svogada näskiiom napojil"Musa,a.s.,lstadesa rjima isvi zajedno krenuac Biloih je pfckosedamdeset u pustinju. hiljada. MUsa, a.s., 'Cospodaro zävapi: |nojl Napoj nas kisonrSvojonri obaspinas milosiu Svojom! Smi[i se nasojdojenaadi, DaiojstociDaispaii,r)aiimstarimakoji jaaezasja, seTebiklanjajul" N'ledulim, ocbosejos viie fazvedri, ä Sunce a "Allahu je Mrsa,a-s.,Dastavi sa dovo|nr mojl Ako ugledmoj kod Tebe oslabio, molin Te ugledonVjerovjesnika l\rlulranrmedä, sallellahu alejhjvc scllcn,kojegaespfed Küametski dao poslatil"uzviieniAllal rru objavi: "Tvoj ugled kod N4enenije splahnLro i ti si zaistakod Menc cijenjen,ali godina|lporfloasilukpokazuje. meduvamaje rob koji Nliaetrdeset Zato, obznaDi ljudinra da stezbogDjegaki<olDnskraaeni-" N4usa, a.s.,odgovofil "Allahu|nojlCospodarLr mojlJasam'ob Tvojslabaioi, a i moj glasjc tih, pa kakoda ih obavijestir)r, a njihje prckoscdandcsct hiÜada." Uzviseni Allah |rnr objavi:"Tvojeje da obavijestii,a na N4cnijc da to dostavim." godina N4usa, a.s.,viknu:"O, grijeaniael Ti koji Allaha,d2.5.,aetfdeset lzaalipred nas,zbog tebe smo kisomuskra(enil" izazivasl Ciesnik se nalo pridize,pogleda desnolijevoi nc ogledanikogadaje ustaoi shvati daje on träZcni,pa pfosäpLlta u sebi:"Kadbihja izasaopfedovusvjetinu osfamotio bill sepfedsviDrlsrailiaaoinla, a ako,pak,ostaneln sjedeti,zbog menc ac za kisu uskräicniostati", i zavuaeglavurl odjeaukajuii se za svojadjelaizanoli: "AllahLr Inoj!Cospodatu mojlCrijeliosamprenätebi godina,ä Ti si blägopostupao prema|neni,a sada,cvo,skrLrieno aclrclesct -lc nolinr i pokajanje pa pdhvatipokajanje Ti iskazrüem, noje!" Nijc ni zavriiosadovom,a bijelioblak sc navrrae iobilnakiia se prosu.N4!sa, a.s., upitaAllaha, d7.5.:"AIlalrLr noj! cospodaru mojlZaatonaskiaomnapoji,a niko pfednasne izadc?"UzviieniAllahmü odgovori:'O. MusalNapojio sam vas radi onogazbog koga sre i bili lskraieni!" Nftrsa,a.s.,ponovo "O, zanroli:Pokaiirri tog pokornogrobaTvogl'Uzviscni Allahodgovori: MLrsal Jä ga sranrotirlisanrizloziodok I,4ije grijesio,pa zaf da ga sada sramotiizloiiln,kadanije pokajanje iskazao?lJa mrzinrklevehike, pazar od njih l?" dabudcm 10

DRUGOKAZIVANJE

KRALJA EJEDNOGA POKAJANJ biljeZipredajt| rl svomedieluEr'Revda' ibn Abmedel-Berra', I\4uhanrmed 'Utbe Omeruibn 'AvnibD'Abdullaha pripovjedar IsPriiao sam rl kojoj ibn je kralju kojijc sam mll o priiu koja ga izgledadinrula.Pdaao Abdul-Azizu je izgraditizgradui' uz velikuPaznjui Zivionekadadavnoprije nas.Odhraio je gozbuipozvao narod Na jtl je, napravio zavßetku a Po brig!, sagradio je ih da svakogana izlazÜ i zaduzio vratimagraalevinepostavio ljtlde "Nel" Na krajLr "Da li ste Daslikakvtllnabaru?"Ljudisu odgovarali: upitajur "Naslis'no dvije dodoseljudi ! aoha|naioa isto pitanjeodgovoriie: a kraljeviljudi ih uhäPsiieiodmalr odoie kfaljuirekoie nu: mahane", "svakoga mahallll' iniko nijenaiaonikakr'/u koje usaopitalismoza mahanu je obuieni u svedok ne doaloseliudi lnisiiDr da rekaomomciPrenosilac) tohanuodjeau.KadasnronjimaPostaviliisto pitanje'rckoaenarnda su nasli "Ne ri da se rädio jcd'rojl Zato,doveditc dvijemabane." bih bio zadovoljan "Jesteli naili kalor'e mi ihl", reae kmlj. Kadaih ovcdoae,kmlj ih rrpita: "'Dvijel", odSovoriie."A koje su?" uPita kfalj. "Craalevina ae se 'nalrane? "A srusiti,a i Üen vlasnikaeumrljcti , odgovorile. da li znateza kutu koja "Znanrol"- odgovorise seneaesruaitii iijivtasuikneie umrljeti",upitakralj. ''A koja",nasravil(raÜ."KLlaaahiretskal"_ odgovoriaeNakontoga pozvase "Akobih krelluosavanra kraljada krenesanjimai olt pfhvati poziv,fekavii; seltl ittl ladä neSosästacemo ovakoj.rv o, nrojr)afodnrrlo ne bi dozvolio, i tadai' Nakonstoje sa njimaproveoizvjesnovrüeme,jednogdallaim rcae: "Alejkumus-selarn",a oni ga upiraae:"Staje?Jesmoli ti neito ruZnouradili?" "Vi menc "Ne"- odgovorikralj."Stare je, oDda,naveloda DasnaprstiS?" " pozDajete i zbog moje pozicijegotivite'ne lzgledada se ovaj momeDat je i njemr to ispdaao.lr4esleme dojmioOnrera,pa samotisaokod N4eslenre "Teskotebi omer mu.eaer dogadaj, a dosaokod onrerai ispriaaomu ovaj It'leslemal Sta lnisliso aovjekuna kogäje natovarenobremekoje nije Ü Dali ti tl to|nevidii stanjLr nositi,pa zbogtogapibjegl)esvoneCospodaru? "lmaj _ reacNy'eslcrre i lldstavtr pravovjernilt" ita losc? O. 7äpovjcdrriac Allahana umu kadaje u pitanjuumnretMubanlnedov,sallellahualejhive bi se kaoovajkmlj,rnlrslimani sellenlJef, kadabi ti postuPio tako|niAllaha, "Teiko salnterelonl Natovaren matevimaisjekli!'OrDerreae: tebi lvleslelnal gaje |nolioda koji nisamu stanjr nositil"omerje ro ponavljao, a N4eslc,na lo rleuaini,svcdoksenijeurnirio.


I TRECE KAZIVANJE POKAJANJ E ISRAILICANINA KOJI JE OBOZAVAO KIPOVE lbn Abbas pfipovjedakako je medu lsrailitanimabio jedan pobozl)jakkonrc su se svi divili. Jednomga spolDenlaekod svoga ga. "Onjestetakavkakovi kaiete"' reaeim ' vjefovjesnika i pohvalise "ali osravljäncstood vjere".Kadaje to auo poboznjak, reae:"Paradi tega se ja onda toliko zanraranr?" Potom,zaplrtiose vjerovjesniku. Kadamu je doSao,ko njegajc bilo ljudi. Vjefovjesnik ga nije Iiano pozravdo.Naz\aoInlrjc rsclanrr rckao: O, vjcrovjeslliael Ctrosarnda se kod tebeo menigovoriloida si to potvrdio,ali si rekaoda ostavljam neiro od vjefe. Pa zbog aegase ja zamaramsvakogdana i Dodi i izbjegavanljudc,osimda bldcm na Allahovomputu?!""A ri si taj?""Da" - odgovorion, a vjerovjesnik reaeVjerovjesoik. mu reier "Ti nisi nikakvLr oovotafij!u lslan uveo,ali nisi se ozenio. Poboinjakupitä: ''Zarsa|l]oto?1"'Samoto!", odgovorivjerovjesDik. Poito vjerovjesnik primijetinjegovoonalovazavanje braka,reie m!: "Pa kad bi svi ljudi radilikao Sto ti fadia.ko bi muslirnane braniood neprijatelja iko bi pravomazlumaod zulumfafauzimao?",ispomenu namaz,"lstinusi rekaoVjerovjcsniae" rete poboznjaki nastavi:'lane zabfanjUem bräk, jer samsifomaSan, ali nevolimsc oZenitimLrslinraukoln, pa zaStodase patin jef nemamje ainreizdriavati,a oni, koji su imudl)i,neie da mc "Toje jedini razlog", oZenc."Jc Ii to jedini razlog?"upitaVjerovjeslrik. odgovoripoboznjak,a vjerovjesnik reae:'Jatu ri dati svojukaerkr." Tako i uaini. Ora mLr rodi dijete, a lbn 'Abbasdalje pripovjeda: "lsrailiaaui se nijednommuako|l)djctetunisUtoliko radovalikao ito su ob'adovali ovom djeretr.Govorilisu: 'UnLrknaiegaVjerovjesnika sc i poboznjakal sin nasegä Nadamose da aes na'rradalekodoguratil"Kada dijeteodrastepoie obozavati kipove,a velikibroj lsrailiiana u tomemu se pridruze.I rako,jcdnogadanadok su bili kod njega,reaeimr "Vidim, "Oni inravas mnogo,a ataje sa ovim ljudimalto vastlaae?"Rekoscr imajuvodu a nli [enlarlo. "Samo!o vas sprjeiava?l',upita. "Dal", odgovofiie,a on feae:'Pa,ja au vam biti predvodnik!"Hoiesstvarno biti na! predvodnik?]", uzviknuie."Hoful", odgovorion. Takoje on krenuo,a oni za njim.Ta vijestdopredo Vjerovjesnika i ojegovogoca. lsrailifänise iskupiaekod Vjerovjesnika, a dode i njegovoraci pofuii nU da se prisjetiAllaha,d2.5.,i da se Islamuvrati.Ovajje ro odbio. 12

vierovjes[ikizadeprotivnjega,a s njinrinjegovotac.Dvijesklrpinese i njegovotac (poboZnjak) i nt"ognkrv se Proli.Vjerovjesnik .r,kobi6e i/grrbisebilku i dadoiese u bijeg Ovaizaiclrda pogidoic,a lsrailiaanr se istriicbi rc lrentl u poljcfll za nJinla Ny'onasi i6-u porprrrrosri Nredutim, njegova pokofnost iskazasc a ljudi njeNu rr brdä, Dovllkoic da njego!a!ladavindlleacbiti Lriieinadrrianc dadeIntt Inrra.N4isliojc Täkoklelltl tl posljedlieg lsrailicallina iorpun, tu" dok rlc iskorijertii ootiaguza lrjirra.Trazioilr je po brdina i ubijao-Ljudimu se pokoriie, ojaaa.PoStomooasiiz BenllIsrailavidjeieita inr 6 njegovavladavina 'Mi slno digli rnke od rjega i njegovevladavire,ali on uradi,.ekose: nasneaeda ostavina niru. Allahovgnjevna sebesmonavnkliNapustili da poginu,a on nas i daljeproganja i poboznjakä smoVjerovjesnika pokajemo, a zatim, da se tom aovjeku se Allalru da Hajde prisegomu dadoie Sidoies brda voaltl i Odf€disesebi supfotstavimo. DotpuDospre'nniDa smrt, iskfenose kajuti Allallu,dZ.i On inr se iuprotstavii bilka poie. Prvogdanabitkaje trajalaod jutra pa svedo Mnogokrvi je prolivenona veaeri.NarednogdaDabitka se nastavila. potraja Doai. Treieg dana izadoaejos sve do obje strare i bitka Njihovvoala povikal odlUönijii predarrijiBoSu i ZestokoDavaliSe. "Nadanr naScpri'rrio,jer vidiln se dä namje AllahoProstioi pokäjaoje a i vjetarje na naaojsträni,pa,akoga se dotepate da smojako säbLrfli, " ga nemojte ubiri,vei ga ziva i zdravadovedite,ako mogoete Bitka potrajaskorodo veieri. Ni jedlri ni drugi ne uznicahu Na krajudana' i nakon<to dokazase svojr iskrenost,Atlah,dz.i., im podariPobjedLr ga dokrajaiSe neprijatelja, a voaluim Zivai zdtavazafobise.Dovedose "Kakva predsvoga voatu,a Israiliaani Njihovvodapovika: se sakupise. je kaznaza iovjekaod uaskojije ubio nasegVjerovjesnika i svogaoca, sve dok nas ne koji je dozvolioidolopoklonicima da namazavladaju "Spalitegal" povikaneko.a drugi reie: pobiseipo zcmlji rastjerase?" "Zivaga Treii povika:"Namrke ta stavitel"Itako, Stogod zakopajre!" "To nje'nuiPriliii i lo zasluZüje!" Na bi ko predloZio, vladarbi rekao: "Mislinr "Pa, jc najboljeda ga krajü reko!er da ti najboljeznaS.' razapneNo ziva, uskratimolnu ihranu i vodu ipllstimo 8a da tako uNre.""Nekabudetakol - rekose.Razapese ga i postaviiestraz!da ga iuva. Tako osradctri daDai posto zar)ocitre(u 11oa, ugledastnlt i zamolisvojabozanswakoja je obozavaomimo Allalra,dZ.S Poie sa najboljinr, kakoje ol1smarrao,i dovu mu uPuti.Poito ,nn se ovaj nije odazvao, zanrolidfugog,i tako redorl. Poito ntu se Dikonije odazvao'

13

l I


reae:"BoZc moj, Cospodafudjeda moga i oca mogalJa sam sebi luepravdLr uaiuio i molio salD ova boianswakoja sam lnimo Tebe pä dä su bili od kakvekoristi,odazvalibi se. Optostimi i obozavao, nadena ioD se izlrenada izbavime iz ovogal"Sviivorovi se razvczase llu. pa U drugojpredajistoji:I poacrDolitikipa,ali mu se nikone odazva, "O je da svako Svjedoaim pogleda Samilosni! u neboi zavapi: Pfemilostivi, poslameleka bozanstvo, osimTebe,niitavnolPomozinril"A Allah,dZ.S., koii ga skidesa drvetaispusti na zcmlju.lbn'Abbasdaljepripovjeda: lsrailicatti se okupise,ä on iodrlesoieprcdvladara. Cuvarigd prihvatisc (la predl.rzcrc Inrslii o njerntr? Allah,di.i.. za ovoga? 5ta ti .rpila: "aU "lJ oslobodiogaje, a ti naspitai ita mi pfedlazemo." pravuste", reae, ga. I pustise zeliosamautivasemialjerüe." Cuo san lbn'Abbasakakokazer"Takomi Seidibn Dzubejfpripovjedar nijc biloboljegaovjeka." Allaha,poslijenjegämealulsrailiaanima

KAZIVANJE CETVRTO POKAJANJ E KRALJA KEN'ANA kojije ziviosa lljasom, zapisaodaje ZulKifl bio El-Jesea, JedanLraenjakje a ne Eljese'akogaAllah,d2.5.,spominjeu Kur'arll.El-Jese'a Zul-Kifliivioje prije Davlrda,u vrijemeDepravedDog vladarakoji se zvaoKen'an.Njegova nepravda i zulumnisuse moglipodnositi.Zul-KiflZiviojeu njegovojkraljevini o toDrei tajnoiinediibadetAllahu,dz.a.,i krijuaisvojiman.Kmüaobavijestise rekoie:"U tvojojkraljeviniZiviaovjekkoji ie ti kraljevinu unistiti.On poziva da se ibadetiskazujeDekonredrllgom,a ne tebi." Kraljje naredioda ga predkfalja. dovedu kakobi gaulrio.KadäjcZII Kifldoveder ongaupila:SH to aujeno tebi?Kazudadrugomepokonlostiskazujei.'Zlll'Kiflmu odgovoril "Saslusaj mei sampfosudilsamo,nemojsesrditi,jer srdzbajeneprijätelj duii Sdzbase isprijetiizmedLr ljudskojduseiistiDeipozivaduSuna slüedenje stlasti.Zato,ko god mozetrebaobi da s! suzdrzi.A svakoko Zeli nesto üiiniti,on to i moze.""Covoril",reaekralj.Zul-Kiflpoaesvojgovorspomenom Allaha,di.a.,zahvahM0 iskazujuai, a zatimreae:"Titvrdii dasi gospodar? Da gospodär posjed{ei onog6to li si ili si gospodar cijelogiovjeaanstva? Akosi gospodaroDogaita posjedojes, onda ti imai suparnikau onooresto ne posjedujei. Ako si, pak,vladarsvegasworenog,ko je, onda,tvoj gospodar?" Kfaljviknu:"Teakorebi!Koje |noj gospodar!?' Zul Kifl odgovori:"Cospoda.

i Mjeseca' i iZenllje iDjihov stvoritelj,iSworiteljovogaSunca, Nebesa sc ti boiiaLr\aisc kaz'lcNlcgovcAkoMu blldcsibadel Zato.Allalr'r r,riiezda. brli iu nadamsc da cei rraSraderl N4tr rrc brrdcipripisrvao. iinio ia','go ko ibadel nägradä orromc Sla Kraljgr trpi(a: osta(i. ic bizirivicirro üieeovoj _ llpil,l. Dzenllctl iiniwonrcGospodarrr:Dzcrlrlel odSovoriA s(aie je za ,,Kuaa kojoje llzviieniAllahsvojomrukomsNorioi uainio bomviStem golobladc nrl.rdiae od kao d.rn(r ce lliill tta Srrdnielu robo\c. Or1 iskrerc svoie ivjccrrost Ilr rrvc'li orrrac biri nrladi'i pro2ivicti i rr blaSost.rrric 33;odir1e. sreti i koji nikadanete ostaiti'Ai ttr te vjeanoboravitin blaSostarljo,' Kraljpdupita: ita je kaznaonomekoji Mu ibadetne brde ainio us'hidenjt|." bili' U lljemuie u lanceokovaDi Zul-Kiflodgovori:"Dzehenneml asÜa? i koje parnji i Bit de n vjeanoj modi unrrÜeti. njenru neie U zaiednosa aejranima. irapovima ldarati. ae ill aelialliln dugomporrizenju.CrNariDzehennema a pife, vodavrela."Nakonovoga, i dari'biti, ae dlvo zckkulD brana Njihova "Akobihja uzvjerovao, ita bi noglo biti sa te Lrpira: i zaplaka rastuzi falj se 'BiieaLrDzennetrf',odgovori."A ko mi to ga.aotuje?" nastavikralj mDom?" 'la pisNo birijamac kada koje ae ti Napisatar Zul-Kiflreaer ti garantujerD. jer pfedAllaha,d2.5.,dodes.Onoaere iskupiti,a Alläh,d25.,to fe Prihvariti' Onje Silanikadarto uainiti,iviie od toga."Kraljo tone raznlislia Allah, 'Pisi! Zlrl-Kiflpoaepisatir"u i|ne di.!., dobfoü1üzeliaie.Nakonslankereie: ovo pismopiSedotiani,zauzimajuiise pred AllahaMilostivogsanrilosnog. jer vjerLüu(ida aeAllah,d2.5.,to prihvätiti, Allahom, di.i., zä kl"lja Ken'ana, Onnedeuskratitinagraduonomeko doboriini. JamaimKen'anukod Allaha, dZ.S., akose pokajeiAllahu,di.s.,vrati i pokornostMu 'skaze,da ie gaOn u DZe'rDet LNestii posrLrpatisa njiln kao sa ostalim NjegovimiskreDilI) robovima, od vatrc,jer Or je nrilostivpreDlavjearicima. i da ac ga saaLNati Njetovamilostnena grauicai nadvladava Njegovusdzbu." Kadaje zavriios pismom predadcnu ga. Kfaljga upita:"Staje sadaainiti?"ZulKifl feae: "Ustani, okupajse i obrci novoodüelo!"Takoje i rainio.Zatirnmu kazada Sehadet proLrai Takoi uradi,a zatimupita:"A kako i Dapusti idolopoklor)sNo. ft Allahu,dZ.S., Kraljga ibadetaioiti?'Zul-Kiflga poduaiobredimai namazlr. zarnolida zataji njegovo pokajaDjedok sc ne pridmzi pobozüjacilna. Pfeobuae se, tajno napustidvoracipridruzi se poboidaciDana njihovo'n putovanj!zemaüskimprostransNinra. KraljevipodaniciprimjetisenjeSovo odsüswoikfenuseLrpot.aguza njiN. Ne Daalose ga.Nekoreae:"TIaZiteZtrl' Kflal on je zabhrdionaseggospodara."ZolKifl se prikrio. A oni, na ldaljenoslilnjesecdanahodaod njihovedrZavc,ugledaae svogakralja.Kako ga vidjeaetako lnu i sedzduuiiniie, a on se okrenr premanjina i reae:


''slvoriteliusedzdu ainire, a nikako stvorenjima! Ja vjemjem rl Allaha " uPutioim je nekoliko Potom, Zenllje,Suncai l\4jescca Cospodaranebesa, "Ne iditel savjeta. Kmljse razbolii snrrtrnu se Priblizi Reaesvomelufodu: ovo su nroji posljednjitfeo ci a ovomsvijetu.Kadaumrem,ukopajtemel" njegov Izvadioje pisrro i aitaoi,n ga svedok ga ne upämtisei saznadose "ovo garancÜa dZ S Zato, pisoloje kod Allaha' moja sädrzaj. Nakfajlrim feae: ga zajednosa rrnoml" Kadakralj preseliopreDiiega, slaviien zakopajte pislnona grudiirkopasegä.Allah,di.s., Poslamelekasa pismomZul-Kiflui poroaimu:"O,Zul-Kifle!Allah, dZ.S.. ispuDiojeono Stosiobefaokraljuievo ti porutuje sa onima li: Jaovakoposlupam pisnra Allah.dz.i.. kojesi napisao. koii su mi poslusni."Kadase melekpojaviosa Pismom,Zul-Kjflvisese nÜe "Ti skrivao.Kadasu ga ljudi ugledali,tlhvatisega irekosemllr si zaveonaseg "Ja ga jesam zaveo.ali ga Dikakonisarn vladafai prevariogal" Oll leae: pozvao da robujeAllalu,dz.i.,a zauzvrt,zajamiiosam prevario. Samosanrga je Vaskralj daDasumrou tolikoi tolikosatii vasisunarodnjaci nruDzennet. kodAllaha, kaogaranciju su gaukopali,a ovojc pisnrokojesammu napisao, je je vam istinlr dokaz da ito sam obeaao. Ovo i on ispulio ono d2.5., Pismo Kada su se ga vrale njihovi sunaroddaci. govorim.Zaworise isaketaseda se ilr: "Da Potom,0pitaae svestasedogodilo. vrariliupitase ih iovi im ispritase "Da"- odgovise. Izvadiae pisrro koji srezajedDo s njimzakopali?" li poznajete "To pismoje bilosanaaimkraljem.kogasmoukoPali pisnoi proaitaieim gä. tog i tog dana" rekose.slaiunaieiuvidjeie da itn je Zul-Kifl proaitaoto pisNoi obavüestio ih o smrri njihovakraljabasonogadanakadaje i utnro. dosegnu ipoaele da ga slüede.Brojnjegovihsljedbenika Onimu povjerovaae kfalju. Tako muje 124000, a on im zajanaiistoono ltoje zajamaio dihovon idao irnc Zfll.Kifl. onaj kojijamii. Allalr, dz.i.,

PETO KAZIVANJE VJEROVJESNIKA POK4ANJE NARODAJEDNOC se'id ibn SinanEl-Himsipripovjedar"AIlahd2.5.objavioje Svome VjerovjesnikLr da de njegov narod zadesitikazna.Vjerovjesniklo o b z n a r il j L r d i m a t e i m n a r e d i d a n j i h o v io d a b r a o i ci iz a d u i d a Takoi uainiSe. L zviSconr AllahurcvbuiskaZrr. Odabraietrojicu odabranikakoji te Allahu,dZ.S.,dovu uputiti. Izäili su pred narod i jedan reaer"Allahunas!Ti si nam rekao rr Tevratukoji si objaviosvomerobu MLlsaLl da neaesvratiti sa Svojih t6

pred vrataone koji Ti dov! rpute. 1evo, mi Te skruSenonrolimo pa nalD dovu odbitil" vratiDla, nemoj Tvoiim "Allahuna5!Ti si nam narediou Tevratukoji si objavio önrgi zamoli, uaini,a mi smo SvomeroblrMüsa!ds oplostimoonomeko namlreplavdll "Allahunai:Ti sl povikar Treci llcinili. opfosti n.itn" scbi sarrri P,l nepravdu koir si objävio svornerobuVusätrda ies rrasoslobodiri Tevratrr Lr rekao nam a mi s|noTvoji roboviiTvoje sluge,pa oslobodinaskazne!"Allah' rcDswa, daim je dovtruslisaoi oprostioim. di.a.,objaviSvomeVjcrovjesniku

xnzlvnnle Sesro POKAJANJE U PECINI sallellahu alejlrive sellem,daje rekao: IbnOmerprenosiod Poslanika. Kada se u jednupeainu. trojicuIjudizadesikiSa.Sklonise Doksu putovali, im d rgom peainu, brda se oronu stüena izaprijeai u s su uSIi PUt.Jedan "Hajdeda vidirDoinramoli kak-vihdobrih djela, dä na osnov! rekoier Pa Allahu,dz.i.,dovuza spas." Takoi uainise. njihuputimo zenon idj€com.O Pryireae:"AllahrlDojlZiviosanrsa stafimroditeljima, ih. Kadabih sevraiaokuii, pomuzaobih wimanjimasambrinlo i izdrzavao stokui prvonapojioroditeljepatek ondadjear.Jedne veaerisam,trzeiid.va, zakasniou povratkukLrai.Kadasaln stigao roditelji su vet bili zaspali. Pomuzao samstokukaoiobiano i staosampofednjih.Bilomije teiko da ih budim,a nisamZelionapojitidjecuprüenjih.Djecasu plakalaod gladi.Ostao samtakosvcdo zore.AllahLr lDoj!Akosamto uainiomdiTvogaraziluka, uaini dasestijerra pornjerikakobismonebougledali!" Stüelra semalopomje . Druginastavi:"Allahunroj! Inao sam rodic! koju sam pozeliona naiin kakomuikaracnajsDainüc moZcpoZeljetiienu. Pitaosamje da mi se da,a onato odbi svedokjoj ne doncsemslotinu zlatrrika. Poiuriosa'nda to sto prUesakupimi da joj ih dam. Kadasamsjeo porednje ona reaer"O, robe Allahov! Boj se Allaha,i ne oduzinaj nri nevinostizvaDbrakal"I ja sam odustao.Allahumojl Ako sam to uainioZelefipostiaiTvojezadovoljswo, uainida se stjjenapomje kako bismo nebo ugledali."Allah dade te se stÜena joi nalo pomjcri. "AllahrrmojlJasamurajmiojednogfadnika.Kadajezavrsio Treii nastavir s.poslomzatfaziojc naknaduza posaoi sammu je ponudio.N,ledutim, on tlrne nüe bio zadovoljäni oe pdhvatijc. Ja sam taj novaculoiio kupivsi nekolikokravai pustioih na ispaiu.Dosaonije rakon izvjesnog i M€meDa 17


ova rckao:'Boj se BogalNemojbiti takavlDajmiono 5losanrzamdiol"Evo 'Ne ismijavajse svastokaje wojal Uznri je!', odgovoih mlt, a on reae: 'Svcovoje tvoje!'Na krajujc 'Ne ismijavaNte!', fekol)i nastavihr salnl)oDrl' zeo svu tu stoku.Allahlrmoj! Ako sanrto radi Tcbe Llradio,uiini da sc sepomjerisa ulaza. stijena do k'ajapomjeri!" l, strjeua

KAZIVANJE SEDMO MESARA POKAJANJE JEDNOC zaljubisejcdaomesaru sluikinju Bekribrl Abdullal)ElMuzenipripovjeda: dauaposlaiejenekimposlomu susjcdnoselo,a mesar svogakomsüc.Jednog a onamu rcae:"Neradi krenlrza njon. Kadaje srßtize,poaejoj se udvarati, alija seAllahabojim!""Ti se bojia tolJatebcsigllfrloviie ielim negoti nrer)e, Allaha,äja ne bojim!",povikamesaf,okrenlrse i krcnük ai, kajuaiseAllahu, dz.a.,zbogsvojeDamjere. U pLrtuga obuzejakaZealkoja,umaloda ga unori. jednogod vjerovjesnika KadDajednonr, ugledaglasnika lsrailiiana. Glasnikga "Sta "Zec1". "Hajde d2.5., dovLr upita: tije?" odgovorion. da zajednoAllahu, uputimoi zatrazimood Njegada nasoblakzaklonidok ne dodemodo selal", reie glasnik,a mesaruzvmti:"Janisamnikal-vodobfo uainio!"Clasnikreac: 'la auLraitidovua ti samoaoinaj." poaeuaitidovu,a mesafgovoritiamin.Ubfzoih natkfioblak Glasnik pfate(iilr svedok ne dodo<edo sela.Mes,{rse zap li svojimplrlenl..l ga sustiZe oblakkrenuza njiln.Clasnik i upitar"Ti usordida nikak'va dobra neuradi,paja dovuuiih a ti amina.Ipak,oblaktebeprari.lspriaaj mi svoju pfialr.Ovajto iuiiDi. ClasuiklnU reae:"Nikood ljudi ne noze doseti dcfedZu kod Bogakaopokajuik.'

OSMOKAZIVANJE POI(AJANJE N4LADICA KOJIJE SEBINEPRAVDU UEINIO pripovjeda: Vehbibn N4rr)cbbih U vrijenteMusa,a.s.,Ziviojejedanmladia, prenra uobrazen i Deprävedan sebi.Zbogljegovihrlznih postupaka, njegov oärodga protjera.Snrt ga zateteu predgrad!.Allah,dz.a.,objaviN4usau, a.s.l 'lcclal)od Mojih iskreoihrobovapreselioje oa Ahirct. Donesiga, okupaji klanjajmu dzenazulNadzcnazLr pozovisvakogko se ogdjeiio.pa da i njima l8

A potorn.N,leni 8a otprcm'da ga obilttonasfddimVusa a.s.to ^nrostin. i nnrogi rrarod seokllpi Kada8ä donesose PrePoznaic Il"nesetrr"itica"ita proljerali gricinik koSa smo poslaniie onäj ovo ie l,-i rekoie, Allahou _lslilrll Sovorcol)i ali i,lurr,r.r.. uad"t" rr ftrdu.a UTviieniAllahnnl objavi: se idesrroi lijevoali nc u ovoinedodijiOkrelao ]^.;.viekaie srnrtzalekla iponizcn usamljan svoS shväliojedajcSarib rri Uti;rrjega ll?e ni prijarctja "N4oj garibnä rob Tvoj Boze. ipovikao: ivoj poglcdpodigaoleprcnraN4eni (c poveaaliTvoJUmoc a woj oprost iemfj' i*lojl Da zt)a'nda n)ojakazna reni u.",,1i,' fvoiunroc.Ilc bih od lebe träiio oplost.Ni kod kogane nriurir utoiis,"r r1ilrkogarrcpolaiemnaduosilnll Tebc.Cuosamda si Tr 'Zaista.iaprastami Milostivsam',pa nemojiznevjeritimoju nadu!" obiavio: 'O, U;iseniAllalrreaeMusau: Musal Zarbi bilo lijepoda8a odbijem,a onJe moii' da me i pooiznozamolioTakoMi N4oje lakavgaribi takoN'teskruseno oProstao iln, zbog tiega' kugli, bih giesoike na zemaljskoj Ja ie Ditaoza sve lijeinik i milosnik gafiba, njegov samZaatirnik PrÜatelj, b, MusalJa

KAZIVANJE DEVETO ASUE POKAJANJE JEDNOC Nekiaovjekstalnoje Srijeiio,a Rebi'aibn Osnan Et-TejmÜpripovjeda: je pokajanje. hajf i Uzviseni AltahZelionu Jednogdanagdesnikreaewojoj 'Ja ienir odohrfazitiscbiiefadzijukod Boga."Izaiaoje u pustinjui povikaol "0, nebo!Budilni sefadzüal O, Zemljo!Budimi O, b.dalBuditemi Sefadzijel je ga i izgubioje iscrpio Sefadzijal D1i aefadzüe!" Umor meleki! Budite O, je pddiie, i reaemu: ga obdsa mu aelo svijest. Allah,di.5.,poslao |nelekäkoji "Allah "Raduj je ti se ooje pokajanje."On reaer sel Allah,dz.S.,prinio smilovaol A ko mi je bio iefadzijalko se za menezauzeo)?"Melek mll "Tvojestrahopostovanje odgovorir kodAIlaha, dz.i. biloje tvojSefaadzijä

DESETO KAZIVANIE

DUSA TOJIJEUBIOSTOTINU POKAJANJE öOVJETN Prenosise od EbuSe'idaEfHtldfijada je rekao:Kazivatau vanrsaDlo ono sto salrlauo od Allahovog Poslanika, sallellahü alejbive sellem,sto samtuo svojinuiinrai sto samsvojimsrcempojmio.öuo samdaje neki 19


se za aovjekubio devedesetdevetdusai odluaida se pokaje.Raspitivao jednog, mu i reael za ode Käda mu kazaie najznarijegöovjekana zemlji. "Ubio sam devedesetdevet dusa. Imam li moguinostda se pokajem?|" ovaj mu uzvrati:"Pitasza pokajanjenakonito si ubio devedesetdevet dusa!"euvsiovakavodtovor, ubicaizvüaemaa,ubi uienjakaitako namiri na stotinu dusa.Zatim ponovo Poöetragati za najuievnijegiovjeka na "Ubiosamstotinudusa. zemlji.Kadamu kazasezajednog,ode mu i reae: "4, ko ti tu hnam li moguinost dÄ se pokajem?I"Ovaj mu üzvrati: mogutnostmoze uskratiti?!Napustisvoj pokvarenigrad iotidi u öistu sredinu, u taj itaj grad,itamo Allahu,d2,5.,ibadetaini."ovajse zaputiu taj gfad,ali usputga zadesismrt, Melekirahmetai melekiazabapoöesese pfepilatioko njega.Iblispovika:'la sammu najpretilOnmi se nikadanÜe 'Ali suprotstävio." Melekirahmetapovikaser on se pokajao!" HemmampripovijedarPriaaomi je HumejdEt-Tavil,a njemu Bekribn 'AbdullahEl-Muzeni od Rafi'üadaje rekao,"l Allah,dz.a.,poslamelekakoji presudimedunjima:"Pogledajte kojemgradujebliii i njemuga pripisite!" shvati Katadeprenosiod Hasanada je fekao:"Kada(ubica-pokajnik) je priblizi m aisti se na sebe, a Allah, d2.5,, dä dosaosmrtniaas,sazali grada.I tako ga pripisa:edobromi od grad i udaljiga od pokvarenog grijehaiistomgradu.

KAZIVANJE JEDANAESTO ISRAILA POKAJANJE KRADLJIVCA IZ BENU Vehibibn El-Verdpripovjeda: Culismodaje lsa,a.s.,sajednimod svojih jednog prosaopored kradljivcakoji je bio u svomeskroviStu. havarijjuna Kadaih je lopovugledao,AUah,dz.i., dadepa se on pokajai reaeu sebil "Ovoje Isa,sin Merjemin,Ruhullahi Rijei Allahova,a ono je jedan od si Lopoviz Benulsfaila!Presretao njegovihhavajjuna,a ko si ti nesretniae? putnike,otimaonoväc,prolijevaokrv." Covoreiitako samsebi,potröaza njima.Kadaih sustizeopet kazasamsebi:"Zelii da idei sa njimalNe. Ne dol'kujeda ti idei naporedos njima!Nego,idi za njima,kaolto idu trjesnici kaosto si ti!" PratilÄc lsaa,a.s.,okrenuse premanjem! i poznadega,pa samsebireael "Pogledaj ovogpodlognevaljalcal lde iza nas."Allah,dz.i., znäoje Staje u pratiocaIsa,a.s.,paje objavio obojice;i kajanjekradljivca i umisljenost srcirna ponovo podnu da naredi obojicida zato lsau,a.s., sawojimdjelima;kradljivac,

20

ie oprostcnojerse iskretrcpokajaoAllahu.dz.s.a pralilaczatoStosu zbognjetoveumiiljenostii prezha ;djeiapropatai posralabezvrijedna pokajnika.

STOKAZIVANJE BLUDNICE TRIDJEVOJKE POKAJANJE ibn Diafer pripovjeda:LukmanEl'Habesibio je rob kod og aovjeka.Njegovgazdaodvedega na pijacu kako bi ga prodao' g;d bi koji kupacpriiao Ltnamjerida 8a kupi,Lukmänbi ga upitaol "Raditiei to ito." tu raditi kod tebe?",Oni bi mü odgovaralir "Nemoj me ti kupovati!" I sve tako, dok nije an bi na to rekaor kupackojije rekaoda de mu öuvatii paziti kufu LukmanPrasta i aovjekga povedekttii. Njegovnovi vlasnikje imao tfi kaerke su bilena loiem glasu.Kadgod bi njihovotacposaoda nestouradi 'Ja bi Lukmanu: samim unio hraru i sveito im je potrebno,Pa ja izademti zakljuaajvrata, sjedi pofed njih i nikom ne otvarajsve seja nevratim." da owori vfata'a bi njihovotacotisao,trazilebi od Lukmana bÜesu bi ga ranile On i u tom se na njega to odbijao.Natjutilebi paziti kao da se niSta nije ih tajao isapirao krv i nastavio ilo. Kadabi se njegovgazdavratio on mu nistanije govorioo . Za nekolikodanagazdaje ponovokrenuona put I opet mu Je I da ih ne pustavani. Kadaje gazdaotisaoone sü trazileda ih , a on ih je odbio,i opet su ga ranile.Ustaoje, sapraokrv sa sebe io se kao da se nistanije desilo.Kadase gazdavratioon mu' Po

ju nistanüerekao.

'A ajstarijasestrarete: ato bi ovaj abesinskirob bio bolji od mene, e Allahupokoran? Tako mi Allaha,ja iu se pokajatil"I pokajalase. "4 aalareae: sto bi ovaj abesinskirob iova moja najstarijasestra bolji od mene,pa su pokorniAltatru,d2.5.,a ja nisam?!Tako mi "A ha, ija iu se pokajati!"I pokajalase srednjareae: sto bi ovaj inskifob iove mojedvüesestrebili bolji od mene'pa su pokornt Takomi Allaha,ija iu se pokajati!"I Pokajala hu, d2.3.,a ja nisam?l "Sto bi ovaj rob i kierke Kadapokvarenjacito saznadose,rekoie: g iovjekabili bolji od nas,pa su pokorniAllahu,dZ5,?"Takoi onj ljuditogakraja ipostadosenajPoboznÜi Allahu,d;.i., uainiSe

21


e

GOPOGLAVLJE

POI$JNII$ KIUNVAN.IA ASllAlSA


PRVO KAZTVANJE POKAJANJE EBUHAJSEME lbn lshak pripovjeda:Ebu Hajseme,iz plemenaBenu Salim,nije sä Poslanikom, sallellahu'alejhive sellem,uöestvovao t| pohoduna Tebuk. Kadaje Poslanik, sallellahu'alejhive sellem,krenuou pohodEbuHajseme sevrati svojojkuii i svojimdvjemaienamakojesu gä iekäle,svakau svorn gnüezdu.pfipfemiviimu hladnuvodui prijatnuhfanu.Kadaje mirisljavom usaou kutu i vidio sveove ugodnosti,pomisli:"AllalrovPoslanik, sallellahu 'alejhive sellem,na sumcu, na vjetru i vrudini,a EbuHajsemeu hladovini,s hladnom vodom, pdpremljenomhranom i lijepom Zenom. Ovo nüe pmvedrolTakomi Allaha,neauudi nijednojsvojojZeni,neto odoh sustiii Poslanika, sallellahu'alejhive sellem."Naredioje Zenamada mu pripreme svesto je potrebnoza put, sto one i uöinise.Pojahaoje svojujahalicui krenüoza Poslanikom, sallellahualejhive sellem.Sustigaoje poslanika, sallellahu'alejhive sellem,kadaje vei stigaou do Tebuka.U putu ga je sustigao 'Umejr ibn Wehb El-Dzumhi,koji je rakoder krenro za Poslanikom.Tako su se udruZili i zajedno krenuli dalje. Kada su se priblizavaliTebukuEbu Hajsemereöe'Umejribn Wehbu:"Jaimamjedan grieh, pa nemoj me napuirati sve dok ne dodemoposläniku,sallellahu alejhive sellem,"'Umejrga poslusai nastaviSe put svedok se ne priblizise muslimanimakoji su vei stigli u Tebuk.Tada neko viknu:,,Dolazineki konjanikl", a Poslanik, sallellahu alejhive sellem,reöe:..Neka to budeEbu Hajseme!"Kadase potpunopriblizio, povikaie:"Allahovposlaniöet Tako nam Allaha,ovo i jesre Ebu Hajseme",Kadaprivezajahalicu,poselami Poslanika, a on mu reie: "Blagotebi Ebu Hajsemet"Ebu Hajsemeispriia svojupriöu,a Poslanik, sallellahu'alejhive sellem,uputiAllahu, dz.j.,dovu za nJega, Nadrugojstraniskupinamunafika,od kojihje bio Muhajii ibn Humejjir iz plemenaEidza',kojeje bilo u savezusa plemenomBenuSalim,kojeje ,alejhive sellem,r.rpohodnaTebuk, krenulosa Poslenikom, sallellahu rete: ''Zafmisliteda se Bizanrijci borekaoosralinafodi?Takomi Allaha,kaoda vidin da aemosutra biti u planinamarazbacanikao stada bez pastira." Allah,d2.3..olkri njihovertedi poslaniku. sallellahu alejhive sellem, a oni mu doalose, poslanite! izvinjavajufise.Muha:Siibn Humeijirreter ,,Allahov Biosamumisljen zbogsvogäimenai imenamogaoca."IAllah,dZ.S., mu "...Ako n, oprostirijeaima: kimaod vasioprostimo..." (Et-Tewbe,66). Oni 1t

je prozvandrutim bili ta skupiDakojoj je oprosteno,a l\4uha55i ibn Humeijir.lvolioje Allaha,d2.5.,da poginekao : 'Abdurrahman d i da niko ne zna za njegovmezar.Poginuoje kao Sehidu bici na mi i nikadase o njemuvisenüenilta saznalo.

UCOKAZIVANJE POKAJANJE KA'BIBNMALIKA nosise od Ez-Zuhrijada je fekao;Priaaomije lbn Kab ibn N4alik, a svogaoca da je kazao:"Do bitke na Tebukunisarl propustio NU bitku kojll je predvodio Poslanik,osim bitke na Bedru,A ni sallellahu'alejhive sellem,nikoganüe ukoriozbog izostankana

samopresrestikamvanu, a Kurej!üesu izasle , jer je namjeravao

bije spasili,paje tako doilo do sukoba,bezprethodnogpläniranja, o i sam Ku/an kazuje.Poslanik,sallellahualejhive sellem,najviseje ashabimacijenio uöesnikebitke na Bedru, Volio bih da sam o na Bedrui vise od davanjapriseSePoslanikuna Akabi,kada se obavezali na islam.ltako, ne propustihnijednubitku sve do ka, a to je poslednjabitka u kojoj je Poslanik,sallellahu'alejhive utestvovao. Za ovu bitku Poslanikjeranijeobznanioljudima.Zelio se pripreme,jef su muslimanitada vef bili sila, iako je u veiini jevaPoslanik, sallellahu'alejhive sellem,skrivaosvojevojne planove. "Ratje rio je: varka!"Medutim,to nije bila njegovataktikau pohodu buk.Tadaje otkrio ashabimasvojenamjere.Ja samtadabio u dobroj ijalnojsituaciji.Pripremiosamdvijejahalicei bio samodluian da se , i sve tako dok Poslaniknüe krenuo u bitku, a bio je aetvrtak. je volio kretatina put. Rekohsebir"Sutraöu na pijacuda kupim

'alejhive potrebstine i ondaiu se pridruzitiPoslaniku, sallellahu em."Sutradan samotisaona pijacu,ali samimaonekihpoteskotai

tlh se,"Sutraiu opet otidi,ako Bogda, i sustiii iu ih", rekoh.Opetsam nekihpoteskoöa i ponovorekohsebii"Ako Bogda, sutratu otiai." I sam ponavljaodok se ne ogrijeiilr i propustihbitku. Poaeosam laziti Medinui mediDskepijace.Bilo mije teiko kadasamvidio da sa anjkomnisuotisli samooni ljudi za koje se sumnjaloda su munafici,a ih je nestopreko80. A Poslanik,sallellahualejhive sellem,sjetio me tek kod Tebuka,Upitaoje: "Stabi sa Ka'bibn Malikom?Ajedaniz moga je odgovorio:"AllahovPosla'riae! Zadrzälaga je njegovaburdai

25


"RuZIloje to ito si rekaol gledarrjeu svojetijeto." N4uazibn Diebelviknu: " Takomi Allalra,AllatlovPoslaniie,mi ga samopo dobrupoznajemo I dok su rako raspravljali.kad ugledaseaovjekaü daljiri. Poslanik'sallellahu "Nekabude Ebu Hajsemel"I bio je Ebu Hajseme. alejhive sellem,viknu: Kadase bitka zavrsilai Poslanikse vratio u Medinü,poaeosamrazmiiljati samse sa sellem.Konsultovao sallellahu'alejhive stada kazemPoslanik0, pametrlimljudima u mojoj Porodici. Utom, javile da ie se Poslanik, salletlalru'alejhi ve sellem,slltra oko Podnesusrestis nama Bio sam svjestanda ie me samoistinaspasiti.Poslanik,sallellahualejhive sellem, prije podneude u dzamijuda klanjaduha-namazUvÜek,kadabi sevraaao s puta, tako bi uradio, klanjaodva rek'atai sjeo. PoieSedolaziti koji sallellahualejhive se.Poslanik, izostasesaTebukakunuti se i izvinjavajuai je sellem,za ono sto bi izDosili,traiio za njih oprosta,a ono sto su zatajili je Allahu,di.i. Kadasamuöaou dzamiju,Poslanik' sallellahu pfepüStao 'alejhive sellem.je sjedio.Kadame je ugledao,mrko se nasmijeiio sjeo "Zar ti ne nabavijahalic '? "Nabavio sam isprednjega,a on me upita: nastavion. Odgovoriosaml sam",odgovo h. "Paita te je ondazadrzalo?!" "Takomi Allaha,daje ovdjenekodrugija bih naaaonaiinada se ispriiam, jer samdobaru tome.Ali, znamAllahovPoslaniae, ako ti kazemistinu, zaraditi tvoje slazem Zeleii mozda zaradim Dzennet, ali ako ti mi Allaha,nikad Allahbi ti to otkrio. AllahovPoslaniaelTako zadovoljswo, nisaD bio u boljoj situaciji kao sto sam bio onda kada sam izostaosa Tebuka."Poslanikreae:"Ovajvam istinugovori!A sadaidi dok ti Allahnc presudil"Otisaosam, a moji me nakontoga poaeseprekoravati:"Tako nam Allaha znamo da nisi nikada prije grijesio.Zasto se nisi izvinuo ve sellem,i izniomu nekirazlogs kojimbi bio sallellahu'alejhi Poslaniku, ä on bi za te ffazio oprosta?A ovako,dolao si u situacijuda ne zadovoljan, znai 6tate biti s tobom."Toliko su mi to ponavljalida samrazmisljaoda se vratim Poslanikui izmislimneito. Pitao sam ih da li je 'reko ovako uradiokaoja. Rekoiemi da su isto postupilijosdvojica:Hilalibn Umejjei lr4erare ibn Rebi'a.A to su bila dvadobraiovjekakoji su se na Bedruborili i koji su mi uzor bili. Zakleo sam se da se nedu vratiti Poslanikui ljudimada s pro'nijeniti sellem, zabrani iskaz.Poslarrik, sallellahu'alejlrive nama komunicifaju.Setao sam po [4edini ali niko sa mnom nÜe Svi sü me ignorisali.Sve nanrje izgledalodrugaiije, iak i razgovarao. niStanüe bilo kao prüe.Ja sampokosavao bodriti dvojictl i zemlja, zidovi, po prijatelja.lzlaziosam,ietao Medini,odlaziou dZamiju,klarjao,odlazio selammu nazivaodok bi on sjedioposlüenamazagledajudi do Poslanika,

26

kadasampoaeo usnekakobi mi odvralioselam.Jcdnom, ie pomjeriti pdmijetiosam kako me gledakrajiakomoka,i kadaga pogledah u pogled.N4ojädva prijateljasu bili potpunoutuaeni.Nikudanisll ili i daDonoinosu plakali. Kada sam jednog dana ietao ulicama ne, ugledahjednog kr5ianina koji je dovezao robu na pijacu. na mene a ljudi mu rukamapokazivahu Ditivaose za Ka'baibn l\,4alika, je predao pismo vladara casana u kojem mi od Pisalol Rakaomi se i okrenuoleda i da se nalazisu o sam da ti je woj prijatelj (Poslanik) polozaju.Dodi kod nasimi demoti utotistedati." Rekohsebi: je joSjednovelikoiskuienje." irete da ne prilazimsvojoj Nakon40 dana,dode mi izaslarrikPoslanika "Ne! Ali nemoj joj se "Da se razvedemod nje? i. Rekoh mu: i", reie mi. lsto je porutio i ostaloj dvojici. Zena Hilala ibn Hilalje star i i upitalaga:"AllahovPoslaniöel e doSlajekod Poslanika "Da, odgovorioje: da mu hizmet ainim?" iovjek! Dali dozvoljavas "AllahovPoslaniae! on nipoito ti ne smije prilaziti."Onaponovoreae: nizasta!Paoje u depresijui danonoino plaie, otkako se sve ovo ilo." Kadamije svegabilo dosta,na silu samusaokod svogaamidzida, "Tako ti Katade.Nazvaosam mu selam,a on nilta nije odgovorio. , EbaKatade,znai li ti da ja volim Allahai NjetovogPoslanika?" "Allah m!. i NjegovPoslaniknajboueznajul",odgovorimi. Nisamse suzdrzati.Zaplakaosam i izaiao napolje.Prosloje pedesetdana je Poslanikzabraniodä se sa namakonunicim.Togajutra klanjao sabahna ploöi svojekuie. Poslijesam sjeo u stanju koje i Ljzviieni opisuje:u dusi mi se stisnulo,a i zemlja,koliko god da je prostrana "Radujse,o, Ka'beibn bilamije tijesna.Kadtuh glass brezuljkaSela': Allahnasaoizlaz k!" Padohniaicena sedzdn.Znaosamda je UzviSeni mene.zatimje dosaoaovjekna konju da me obraduje.clasje bio brzi d konja.SvojLr odjedudao sammu kao muituluk,a ja samobukaodrugu pomilovanjudo!laje Poslanik, sallellahu'alejhi ve sellem, o nasem iava jednoj treaini noai, a ljmmu seleme je rekla Poslanikur"Allahov niae!ZarneaeiobradovatiKa'baibn Malika?""Pada im narodnavalii ne odspavaju ostataknofi." - odgovoriojePoslanik.

A Ummüselemabilaje dobrapfemamenii moj sluaajju je rastuzio. io samse Poslaniku, ve sellem.zatekaosamga u sallellahu'alejhi je, i. Sjedio a oko njega se sakupilimuslimani.[4edu njima je dao kao da svüetli puni mjesec.Uvüekje bio takav kadaje bio ostan.USaosami sjeoisprednjega.Rekaomije: "Radujse o, Kabe ibn

27


[4aliklOvoje najboljidan u kojem si osvanuood kakote majkarodilat' Upitaosam:"AllahovPoslaniae!Je Ii ovo od Allaha,dZ.S., ili je od tebe?" Poslanik reae:"Ovoje od Allaha,d:.5.1",a potomje prouöiokur'anskiajet: Allah je oprcstio ujeroujesniku.i muhadZirimai ensarlama, koji su ga u teikoDt iasu slüedili, u wijene kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala: Onje poslie i njina oprcstio, jer je On prema njima blag i D lostiv, / a i onoj rrojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zenlja, koliko god daje bila prostrana, postala tüesna, i kad in se bilo stisnulo u duiama ryihouin i kada su uvidjeli da nema utoöiita od Allaha nego sarrn u Njega. ODje poslüe i njima oprostio da bi se i u budu& kajali,jet Allah, uisriDu,prima pokajanje i milosriTle (Et'Tevbe(l l7-l l8). Mi smo bili uzrok objavekur'anskogajeta: "O ukn ici, bojte se Allahi budite s onimekoji su iskreni!"(Et-Tevbe,I 19). 'AllahovPoslaniie!Od mogapokajanjaje RekaosamPoslaniku: i to da samoistinu govorim,a sav svoj imetakstavljamna raspolaganje Allahui NjegovomPoslaniku."Poslanik,sallellahu'alejhi ve sellem,je rekaol "Zadrzisvoj imetak,jef njemuje u dobro za tebe.""Zadrzatiu svoj udio koji mije pripaood plijenana Hajberu."- odgovofih. Najvetablagodatza mene,koju mi je UzviieniAllah podario,poslije islama,jest blagodat iskrenosti preDla Poslaniku,sallellahu'alejhi ve sellem,moja iskrenosti iskrenostmojadva prüatelja,kadasmo Poslaniku istinurekli i nisnroga slagalipa u propastotiSli,kaoStoje ro bio sluaajsa drugim.Volio bih da Allah,dz.i., Dikogane stavljana kuinju u iskrenosti kao sto je menestavio.Nikadaposlüenisamnamjentoslagaoi nadamse da ie meAllah,d2.5.,satuvatilaii i u preostalomdijelumogaZivota.

TREdE KAZIVANJE POKAJANJE EBULUBABE Ez-ZuhripfipovjedarEbu Lubabeje bio mealuonim Sto su izostalisa Teblka. Da bi san sebekaznio,vezaose za stub i rekaor"Takomi Allaha neause odvezati,Diti du kusatihranu,niti vodu,svedok ne umremili mi Allah,dZ.!.,ne oprosti."Takoostadesedamdanabezvodei hranesvedok skofone izgubisvijest.Na kraju,uzviieniAllahmuje oprosrioirekoie mu da muje oproSteDo, a on reöe:" Takomi Allaha!Neause odvezatisvedok to Poslanik,sallellahualejhive sellem,svojomrukom ne uiini. poslanik, sallcllahualejhive sellem.doile i odvezaga svojommkom,a EbuLubabe

28

,AllahovPoslaniie!Zbog ovogoprostanapustitau küduu kojoj sam poiirio, a svoj imetak poklanit iu kao sadakllu ime Allaha i Poslanik,sallellahu'alejhive sellem,reae:"Tfedinaje Poslanika." ljna,o, EbuLubabe." in Ebu Lubabepripovijedaod svogaoca: Kadasu jevreji iz plemena 'alejhi ve sellem,da me Kvejza zafia1ii od Poslanika,sallellahu zestokomopsadom,Poslanik, ie njima, u vrijeme dok su bili pod "ldi pozva me i reae; svojimsäveznicimal Onisu sellem, ahu'alejhive Evs."Kadasamdosao izabraliizmedüsvihostalihpripadnikaplemema ojih vidio samdä im je opsadaveomateiko pala.Obradovalemi se i "Ebu Lubabell\4ismo tvoji saveznici!"Kä'bibn Esedpride ireae: iJer BelirelTi znai stasmo uainilitebi i tvom naroduu bici Hadaiki Biasi Ali, sadanasje opsada ostalimbitkamau kojima ste uaeswovali. odbijaprekinutiopsadudok se ne iunistenismo,a Muhammed nujemonjegovojodLrci.Ako bi prekinuoopsadu,mi bismo otiSli u ili Hajberi nikadanikogane bismoprotiv njegahuSkali,Kaoito vidii smo,mimo drugilrodabrali,pa Stati misliSo ovome?A l\4uhammed Zelida se njegovojodluci povinujemo.""Dobro",rekaosam.I kada se povinovaliodluci Poslanika,on je pokazaora vrat, tj. da ae biti Pokajaosam se izatfazio oprost.Ka'b me lani (kadase povinuju). "Sta je : ti Ebu Lubabe?Prevariosam Allalrai NjegovaPoslanikal", rih. odmah sam krenuonazad,a bradami je bila mokm od suza. i su aekali moj povratak.lza samogzaklona,krenuo sam drugim je doila vüesto mom doSaodo dZamijei svezaose. Do Posla'rika "ostavite je: ga dok Allah,d2.5., i o oromesto samuiinio.Rekao objaviita ie biti sa njim, a da je meni dosao,ja bih za njegaoprosta iio. Poito nije doiao meni,ostavitega da priaeka." Mü'ammerprenosiod zuhrija:EbuLubabeje ostaosvezansedamdana velikojvrelini, bez hrare i vode. Govorioje da fe tako ostati sve do ili dok mu Altah,dz.i., ne oprosti.Takoje ostaodok mu se nisu ovi poaelipriainjavati, ito je bila posljedicaumora.Poslanik, sallellah! lejhive sellem,posmatraoga je svakogjutfa i veaeri.Na kraju,Uzviseni Ilahmu se smilovaoi oprostiomu. Nekomu reae:"Allahtije oprostio!" hov PoslaDik,sallellahu'alejhi ve sellem. poslaoje aovjekada ga , ali on je to odbio trazeti da liano dode Poslaniki odvezeta. anik,sallellahu'alejhi vesellem, toje i uiinro. je Zülrri prenosida mu Hind, ktefka Harisova,kazalada je Ummu eleme,ZenaAllähovogPoslanika, ve sellem,reklal sallellahu'alejhi

29


"VidjelasamPosla,rika kakoskidapovezesa njega.Povisioje svojglasdok mu je govorio o oprostu i njetovom pokajanju,ali on nüe mnogo toga razumiozbogslabostii umofa.Konopje ostavioranu na njegovojruci, a bioje odvunei dugojeposlüelijeiiotu ranu.

EETVRTO KAZIVANJE ZBOCFEryEKOJUIZREKAO POKAJANJE EBUHUREJREA U VEZIJEDNE BLUDNICE U d|el\ll Tenbih eEafrIn zabiljeZena je predaja od Ebu Hurejrea, radijellahuanhu,u kojoj stoji:Jedneveaeri,nakonsto samklanjaojacijtF namazsa Poslanikom, sällellahu'alejhi ve sellem,naiSao samna zenuu Dikabu. Obratilami se:"O, EbuHurejre!PotinilasamvelikigrijehlImaIi za menepokajanja?""A koji je Noj grijeh?"- upitah. Odgovorilami jer "Poiirila sam blud i ubila dijete koje je bilo plod tog grjesnogöina." Rekaosamjoj: "Propala si, a i drugogsi upfopastilal Takomi Allaha,za tebe nema pokajanja!"Zestokoje zajecalai izgubilasvüest,Rekohu sebi:"Fetvedijelii poredZivogPoslanika, ve sellem!?" sallellahu'alejhi Sutradansäm otiiao kod Posla'likai rekaomur "AllahovPoslaniae! Sinod je jedra Zena od mene tra;ila fetvu o tom i tom pitanju." Allahov PoslaDik, sallellahu'alejhive sellem,je rekao:"Svismo mi Allahovii svi se njemuvraiamolPropaosi, takomi Allaha,a idrugogasi upropastio! Zar si zaboravio ovai ajeL i oni koji ne zazivaju pored Allaha nikakvog boga drugoga, niti ubiaju ikoga kogaje Allah zabranio da se ubia - osim kad tHZi pravda - i koji blud ne üne! A ko to radi, kaznu susrestae,/na Danu Sudnjempatnja nu udvostruaenabit (e, na njemu ujeino poniäen ostat (e. / osim onih koji se pokaju, i uzujeruju, i rade dobro, takvima (e Allah zla djela njihova u dobra djela prcnüeniti, a Allah grijehe praita i sanilostanje" \ElFlurkall,68-70). lzaiaosamod Poslanika traeii po medinskimsokacima, raspitujudi ser"Ko te mi feai gdjeje ZenaSto me je pitalajuier to i to?" Djeca doviknuse:"Poludjelaje, o, Ebu Hurejrel"Pred mrak je sretoh na istom mjestui rekohjoj sta je Poslanik,sallellahu'alejhive sellem, je od radostii kazala:"lmam rekaoi da za nju ima pokajanja. Zajecala jednu basö i poklanjam je kao sadakusiromäsima i iskupljenjezbog grÜelra." svoga 30

KAZIVANJE IBN'ABDUR-RAHMANA SA'LEBE POKAJANJE EI-Ensarüa daje rekao:Nekimladid ibn'Abdullaha ise od DZabira Sa'lebeibn Abduffahman.UsluZivaoje Poslanika,sallellahu 'alejhive i ve sellem,i pomagaomu.JednogdanaPoslanik,sallellahu je ispredvratajednogEnsarijei poslaogaje nekimposlom.Prosao njegovuZenukakose kupa.Pobojaose da deAllah,d2.5.,Svome ku poslatiobjaw ovim povodo'n,pa pobjeZeglavombez obzira. se u brdirnaizmetluMekkei Medine.eetrdesetdananije se pojavio 'alejhive sellem,i Dtibril-i Emindode Poslariku,sallellahu Poslanika. "Allah,d2.5.,ialje ti selam i porutuje: lma jedan aovjekiz tvoga u ovir! brdima itfazi utoöi5tekod l\4ene."Poslanik,sallellahu i narediim da potraie Sa'lebu.Na ve sellem,pozvaOrnerai Selmana iz Medinesretosejednogmedinskogaobanapo imenüZufafe.Omer lpitao: "Da li znasneatoo mladifu po imenuSa'lebe,a nalazise u "Vjerovatnotrazite onoga 5to bjezi od brdima?"Zufafeodgovori: "A - upita Omer' ema." otkud znai da bjezi od Dzehennema?" 'Jer pola nas, stavi ruke na tjeme i nodi izadekod on u odgovorir "Njega "Da : mi duiu itijelo uze, a ne prepustime sudibnil" imo",rcaeomer. Krenuleza aobanomikada ponodprode,mladid pred njilr iza brda,staviruku na tjemei povika:"Da mi duiu itijelo , a ne prepustime sudibni!"Omer mu Prialei zagrli ga, a on üpita: re, je li Poslanik,sallellahu'alejhive sellem,säznaoza moj grijeh?" znar!",odgovoriOmer,"ali znamda te sejuier sjetioi poslaomenei da te trazinro.""O, Omereluvedi me kod Poslanikakadabude njaol",reaeSa'lebe.Omeri Selmanpozüriseu saff.Kadaje Sa'lebeöuo ve sellem, izgubisvijestKadajePoslanik e Poslanika, sallellahu'alejhi "Evo ga io namaz.LlDita:"Omere!Selmane!Sta bi sa Sa'lebom?" Poslaniöe!". odgovoriie.Poslanikga prodrmai on dode k sebi "crüeh moj, Allahov "Sta ga: ita te udalji od mene?"on odgovorir laniiel" "A hoaesli da ti kazemza kur'anskiajet koji briseSrijehe?", ga Poslanik,a on odgovori: "Hoiu, Allahov Poslaniiel"Poslanik, hu 'alejhi ve sellem, reie: "UZit Rabbenaatita fid'dunya haseneten fil-ahireti haseoetenve kiDa hzabenlEL lGospodarunas,daj namdobro na ovom inä onom svijetu,isaarlvajnas patnjeu ognju!)Sa'lebereae: \li, AllalrovPoslaniie,moj grüehje veai!""Ne, Allahovgovorje veai!"'

31


odgovoriPoslanik,a zatim mu naredi da ode svojoj kudi Poslüetoga i rekaomt: sa'lebeje botovaosedamdana.selmalrje otiiao kod Poslanika " "AllalrovPoslaniae! Bi li Destouainio za Sa'lebu?l Jer, aovjekproPade 'alejhive sellem,reae:"Hajde'no kod njegal"Kadaje Poslanik, sallellahu je u svojekrilo, a je glavu i stavio njegovr njega, uzeo Poslanikusaokod alejhive sellem, Sa'lebeizvlraeglavuiz Djegovogkrila. Poslanik,sallellalru "zato "zäito si izvukaoglavuiz mogakrila?"sa'lebeodgovori: upita gar "Kaoda se mravi atoje punagrijelra.""Naita se zalis?",uPitata Poslanik. "A kreallu mom tijellr."- odgovori. sta bi volio?",ponovoupita poslanik "Oprostod UzviienogAllahal",odgovoriSa'lebe.Dzibrildode Poslanik0i "Kadabi mi ovajrob ti selamSaljei pontauje: reaer"O, MuhammedelAllah l\4ojdoiao sagrijesimakolikaje zemljacijela,Jabih mu isto toliko oprosta podario."Poslanik,sallellahu'alejhive sellem,Preneseto Sa'lebi,a ovaj 'alejhive sellem, sallellahu ispustijedanglas,a potom i dusu.Poslanik, naredi da se ogasulii unrota u aefine.Polto mu je klanjaodZenazu, Poslanikpoaehodati na vrhovimaprstÜu,a kadaga zagrnuie,ashabiga upitase:'AllahovPoslanite!Pfimijetilismo da hoda! na vrhovimaprstÜu." "Takomi onogaKoji me sa Poslanik, sallellahualejhive sellem,odgovori: posla,nisammogaospustitistoPalana zemlju tstinomikao vjerovjesnika od mnostvatnelekakoji su doili da ga isprate.

5esrornzvRtrt.;e EBUSUFJANA POKAJANJE 'Abdurfahman ibn Sabitpripovjeda:EbuSüfianibn El-Hadsbio je brat i AllahovomPoslanikupo mlijekuod lnajkeHalime.Bioje blizakPoslaniku 'alejhive sellem, njegovvr5njak.l\4edltim,kadaje Muhammed,sallellahu poaeopfimatiObjavu,postaomuje ljuti nepdjateU. PunihdvadesetSodina je u svakomvojnom je izvrgavao Poslarikai ashaberuglu. Uöeswovao pohodukoje su Kurjeaijepoduzimaleprotiv Poslanika, da bi, na kraju, "Komese Allab,d2.5.,t|lio islamn njegovosrce.Ebu sufianpripovijedar pdkloniti i s kim biti? Islamje zavladaocijelim susjedswom.Dosäosam samo5to nije se za izlazaklMuhammed Zeniidjeci irekao:'Pripremite 'Doilo je vfijemeda shvatisda i Arapii nearapivec dosao.'Djecarekoie: a ti mu se idalje protivia. Od tebe se najvile slijede l\,tuhammeda, ga podrziSl' Narediosam da nam pripremedeveikonje. da oaekivalo Potom,kfenulislno i stigli do mjestaEl-Ebva,a tu je vei bila Poslanikova 't)

nica.Preru;iosam se, bojeii se da me Poslanikne prepoznaine jer vei je dozvoliomoju kw. Pjesicesam pfeiao oko jednu milju. naisla,ja bih se sklanjaoiz stfahaod sod bi koja skupiDarrluslimanä pojavio Poslaniksa svojompratnjom,izasaosam pred I kadase Kadame ugledao,okrenuotlavu od menevidno uzrujan.Rekohl me ubiti prüe nego li.azgovaram s njim.' sjetih se njegova nstvai njegovasrodstva,pa pomislihda me zbogtoganefe ubiti.A sumnjaoda te se Poslanikveoma obradovatimom islamu,a i sallellahualejhive ashabi,jer ja sarl bio rod AllahovogPoslanika, ignoriSe ioni me poieie Kadasu ashabividjelida me Poslanik glavuod mene. (Ebu Bekra), a on okrenu i. Sretohlbn EbuKuhafu

'O, omerakako huskajednogensarijuprotiv menei reöemi: Poslanika i ashabe! U tomesi Ti si onajkojije vrüedao neprüatelju!

istaknut.'Pokuiaosamse braniti,ali on mije drsko uzvrafao. je ö na menedovodedime u ruznu pozicijupfed ljudimakoji su se

irekaorekao ionomestoon iini. usaosamkodamidue'Abbasa

'Amidza!Nadaosanrse da de se Poslanikradovatimom prelaskuna zbog srodstvai mog ugleda,a vidio si kako se on ponaaa.De 'Abbasmi odgovorir'Tako mi aaj sa njim nebi li ga odobrovoljio,' ja mu ni rijei reiu redi.nakononoga5to samvidio, osimakovidim , Jer ja cijenim Poslanikai gajim strahopoitovanjepfema njemu.' 'To

amidza?!' ti je tako!', mu: 'Pa kome me onda prepustas, Aliju i ispriöah mu sve,a on mi istoodgovori. d mi. Potom,sretoh

sevratihamidzi'Abbasui rekohmu;'Amidial Daj feci onomaovjeku mu: vdjeala me:'Opisimi tog aovjekal'Rekoh da prestane!'Upita

je smedaovjek,onizak,zdepasti ima oziljakmeduoöima.''Toje Ebu reie.Porutiomuje: 'O,Nu'ajmane! manibn El-Haris En-Nedzari!', je amidziaPoslanikovi moj bfatid.lako je Poslanikljut na njega, it aese,pa prestanis tim!' Ovajgaje poslusaoi nije gaviSedirao,"

sufannastavlja svojupriau:Otiiaosami sjeopredvrataAllahovog je u Dzuhfu, ika.lzasao ali samnomnüeprotovorioni rüeai,niti iko ja sam i od muslimana. Poaeo samgaslüediti. U kojugodjekutuusao, im sinomDza'ferom, aimbi me doiao predvratate kude.A Poslanik, ao, okretao bi glavu od mene. Ovako sam ga slijedio sve do enjal\4ekke, u aemusami ja uiestvovao.Biosam! njegovojkonjici sü doili do mjestaEl'Ebtah.PribliZiosamse njegovimvratima,a on me a, blazenegoprije,a oöekivao samda öemi se nasmijeiiti.Kodnjega Ueneiz Benu'Abdul-l\4uttaliba, a medu dima je bila i moja Zena.

33


aja samgai da maloublazinjegovuÜutnju.lzalaojeu lTresdZid, Pokusalaje za njjm je plemena aja opet Hevazir' daljelponro pratio.Zatim otisaodo Afapisu se okupilikao nikaddo tada lzvelisu zene'djecui stoku.Kadö je izasaopred njih, rekoh u sebi: "Danasie se, ako Bog da' pokazati DvadesetSestiajet sure Et'TevbetZatim stese rezultatmoje Lrpornosti." okrcnulibjezeöi neki su protumaailida se odnosina ovaj veliki skup. Poslanik,sallellalrualejhive sellem,ostaoje na svojoj Zivahnoj'nazgi i isukaoje svoj maa.Jä sam skoaiosa svogakonja sa isukanimnratem,a Allah.d2,5..zna da sam iskrenozelio samosmrt.'Abbasprihvatiuzde mazgesajedne,a ja prihvatihsa drugestfane.Poslanikupital Poslanikove "Koje ovaj?"'Abbasodtovori:"Tvojbrat i amidzid,EbuSufanibn El'Haris! "l 'Ja Budi zadovoljannjime, Allahov Poslaniael" vef jesam"' odgovori. premameni." Allah,dt.i., mu je oprostioza svo njegovonePrÜateljswo premamenii zatim se okfenu namjestinoguLlüzengüui krenu,a Poslanik "O' vi "N4oj pozove: reae: brat,vjere mi moje!" Potom,naredi Abbasuda plemena O, muhadziriiensarÜe!O, priPadnici koji uaitesuruEl-Bekare! "Odazivamoti se, tebi koji Allahu, dt.s , se odazvaSer Hazredz!"Oni pozivasl"I napadose svi u jedän mah,isukaiesablje,upraviiekopljai brzo jer krenusenaprijed.Pobojaosamse da neie upravitikopljana Poslanika, "Kreni u alejhive sellem.reaemir sallellahu bili su ga okruuili.Poslanik, napad!"Poveosam napadi pomjerismoih sa njihovihpolozaja.Poslanik, se povlaiio.Nisu alejhive sellem,isaoje za mnom,a neprrjateÜ saltellahu bili u stanjukonsolidovatisvojeredove.Protjeraosam ilr dalekoi oni se razbjezase nasvest.ane. 'Abdul-Muttaliba da je rekao:Togadana Prenosise od 'Abbasaibn a s njim je bio Ebu alejhi ve sellem, sallellahu samugledaoPoslanika, Sutan. Priaaosam i uzeo njegovumazguza uzde Postosam imao "O, 'Abbase! Viai:'O, ensarÜel"'Ja sam snazanglas,Poslanikmi reae: viknllo. a oni potraaie kao deve pfema svojim mladuniädima, govoreij:"Odazivamo ti se, odazivamoti se!" Poslanikse toga dana okrenuoEbuSufanu,a on sav u lancima,vodeii mazguPoslanikovu "Sin tvoje majke, Allahov Poslaniael" Upitao je: "Ko je ovaj!?" "Tvojbrat, odgovoriosäm.(U drugojpredajise spominjeda je rekao: Poslanik za tebe bih Zrtvovaoioca i majku,EbuSulan ibn El-Haris.") sa potvrdnoodgovori:'Jest,moj brat. Dodaj mi kam€nja zemlje!" sallellahualejhive sellem,uze kamenjeibaci ga u Pravcrl Poslanik, "Nekase izobliie ipolete kao da su oblak."To leprijatelja,govoredir i bi poräZen. kamenjenaponiloje oai neprüatelja 34

,Abdul-Ber. da je rekla:Proale prenosiod'Aise,radijellahu'anha, "Hodidati pokazem Poslanik mi reie: ibn El-Haris, a nasEbuSufan

kojije prviulaziou koji meje rugluizvrgavao, svoga,pjesnika '

iz njeizlazio u, a posljednji stideti se predniim' a se da nije podizaoglavupred Poslanikom "Nemojteza mnom zgrijesiootkakosam Nisam ftje rekao: Plakati! je n postao."Plakao za Poslanikomi oplakaoga u jednoj svojoj

O KAZIVANJE 'IKRIMEIBNEBUDZEHLA POKAJANJE tshak Es-Sebi'ipripovjeda:Kad je Poslanik,Sauellahualejhi ve "Tako mi Allaha,neiu da iivim u usao u N,lekku,'lkrimereae: Tako se zaputio morem, gdje iu gledati ubicu Ebu El-Hakemal" ju je naljutilo,paje krenula je ostane. To naredio da puncu,a zeni

Zarsi mladita!? kurejseviakih i reklarnu:"Kudaidespredvodniae

io tamogdjete niko ne poznajel?"Nijeju Poslusao. nosi se od 'Abdullahaibn Zubejrada je rekao:Kadase osloboalena ibn , na istamprijedoieHind bint'Utbe i LjmmuHakimbint El-Haris koje su dosle rn,iera'lkrime. Njihdvijebilesu metludesetZenaKurejsa i dale lanika,sallellahu alejhivesellem,dokje bio mjestuEl-Ebtah, USlesu kod njega,a s njim su bile njegovedvije iene, kderka i nekeZeneiz Be[u 'AbdulMuttaliba.Prvaje pfogovorilaHind bint e, Reae:"AllahovPosla'riie.hvalaAllahukoji je uzvisiovjeru koju je ja samZena za sebe,kakobi me milosttuojadotakla.Ivluhmmede, "Hind, vjerujeu Allahai iskrenasam."Potomje skinulasvojveo i rekla: "Allahov 'Utbe." "Dobro dosla." Ona de potom: Poslarikjoj reae: " "l porodicamije drazaod üednedrugeporodicena zemlji laniae!Tvoja , odgovoriPoslanik.Zatim Poslanikprouainelto iz K!/ana i one mu

"Allahov oie prisegu.Ummu Hakim,uena'lkime reöe Poslaniku: iöe!'lkrimepobjezeod tebeuJemen,bojeii seda8a ne !bÜei.Voljela "On moze biti si$tran. da mu oprostii."AllälrovPoslanikodgovori: Hakimkrenuda ga trazi i sustizega na obalamaTihame.Kapetan 'lkrime,"Reci: "A muje govorior" Spasise!" !tä da kazem?",pitaoje IIAHEILLELIAHI''lkrime povika:"Jasam od toga ipobjegao."ummu m dode do njega i reae mu: "Amidziau!Dolazimod najboljegi

35


najplemenitijeg aovjeka.Nemoj sam sebe upropastitil"Trazila sarn od Poslanika da ti opfosti." 'A jesi li?", upita 'lkrime."Jesam,"odgovori oDa. "Pitalasa'nga ioD tije ga.antovao sigumost,"Onsevratis njomi zatraziod nje da spavas njom. AIi ona ga odbi i reaer"Ti si nevjernik,a ja 5qrn "Sigurnoje veliko to sto te sprjeaava."Kadaje ugledao muslimanka!" 'lkrimemu pritraa,a njemuse odjeaa Poslanika, sallellahu alejhive sellem, nalo pomjei od radosti.Potom,'lkdmestadeprednjegä,a s njim i njegova zenau nikabu.'lk me uzviknu:'la, uistinu, svjedoiimdaja samoAllahBoq i da ie Nruhammed Njegovrob i Poslanik."Poslanik,sallellahualejhivs sellem,obradovase tome, a 'lkrime ga upita: "AllahovPoslaniöel Staje naJbotje ENtA ILÄHEILLELIAH vE ESHEDU da kazem?Kazi,"ESHEDU ENNI 'ABDUHUVE RESULUHU." "A zatim, Sta?,ponovo upita MUHMI\4EDEN 'lkrime,a Poslanik, alejlrive sellem,mu refe:"KaZi:'Pozivam sallellahu Allaha za svjedokai sveprisutneda samja muslimanmulüdzir."''lkrimeto ponovi, a Poslanik, sallellah!alejhive sellem,reae:"Traziod menedanasstahoiei i akosamto ikomedaoi tebi audati."'lkrimereae:"TrZioprostaza mene,za prematebi, iza svakimoj pohodpfotiv tebe,za svakomojeneprüateljstvo svakudjea koju sam rekaoprotiv tebe, u tvomeprisustvuili kadasi bio odsutan."Poslanik,sallellahualejhi ve sellem,uputi Allahu,d2.5.,dovu: 'Allahumojl Opfostimu svakoneprijateljstvo premameni,i svakipohodkoji pohodiopfotiv menenastojeailgasiti nur Tvojevjere,i oprostimu svesto je rekaoprotiv mene,svejednojesam li bio pfisutanili odsutan,"'lkrime povikar"Zadovoljan sam,AllahovPoslaniielTako miAllaha,onakokakosam putu.Borittu se boriopfotivtebe,dvostrukoiu se sadaboriti naAllahovom se we dok natom putu i ne potinem."I boriose naAllahovom putüsvedok poginuo, je nije Allah mu se smilovao,Prenosise da u bici na Jermnku sjahao,a Halid mu rekao: "Ne aini to! Tvoja pogibija ie reiko pasti muslimanima." On mu je odgovorio:"Pusti me Halide!Ti si imao ovih primjefäjos za vrüemePoslanika." Bioje hrabafi neustrasiv i rakodok nije potinuo.a nanjemuvile od 70 ranai uboda. 'Abdüllahibn Mus'abpfenosi:Na Jermukupadosekao SehidiEl-Haris ibn Hisam,Ikrimeibn EbuDiehl i Suhejlibn 'Amr.Donesose im vodea oni slr lezali na zemlji. Kadadonesoie prvom od njih vodu, on reae:"Daj njemu,on je preöi i Zednüiod menel" I tako redom.dok svatrojica ne izdahnuiene napivsise vode. Prvije traiio vodu 'lkrime.Vidioje Suhejla kakoga gledai rete: "Daj njemu!"SuhejlpogledaEl-Harisa i primjetida ga posmatra,pa reae:"Daj njemü!"I nüe ni stigaodo njega,a oDisvatrojica izdahnuse. Nekaim AIlah,d2.5.,podarisvojumilosr.

36

KAZIVANJE ENSARUA POKAJANJE se od Enesaibn Malikada je rckao:Nakonito smo oslobodili k.enulismo premaHunejnu.Musricisü veauwrdili svojeredoveDa tnaainda nesto sliöro ranije nisamvidio. Nismodugo ostali kad sallellahu e na5ukonjicu.Beduinise dadoie u bjektvo. Poslanik,

"o, l\4uhadziri! odgovorisel O, EnsarÜel" ve sellem,povika:

Poslanikkrenu naprijed.Tako mi ti se Ällahov Poslaniae!" do njih. a oni, Allahovomvoljom bise pofazeni. nismo ni doili sallellahu alejhive sellem,poie sa podjelom. ismo plijeni Poslalrik, "Ko dadevise,nekommanje.Ensarijepoaesemealusobomgovofitir da njemudaje,a onaj ko ga ne napada,njemune daje."Kadaje to auo,nafedioje voalamaEnsanjai Muhadzimda dodu kod njega. Uili smo iskoro ispunilicijelu reae:"Nekasamoudu moje Ensarüel" "A stato, . Zatimnamse Poslanik obrati;"Stato tujem Ensarije?" "A Poslaniöe?". odgovorilismo. zar ne bistebili zadovoljnida oni "Naravno reaePoslanik. a s väma da sevrati AllahovPoslanik?", novac, "Kad bi ljud' rno bili zadovoljni!",odgovorilismo. Poslanikdodade: jednim pute,n, a Ensafljedrugimja bih krenuo sa Ensarijama." odgovorilismo. ljni smoAllahovPoslaniöel" prenosi Nruhammed ibn Amr ibn'Alkameibn Vekkas: hadistakode mije Eb! Seleme i dmti ashabi da nakonStojedoSIodo Poslanika rekli Ensarije,Poslanikje zatrazioda doilu kod rjega, pa im reael niste ü zabllrdibili pa vasje Allah,mojim sebebom,izveo na pravi " "lstinaje!", odgovorise."zar niste siromasnibili, pa vasje Allah, sebebom.imuinim uainio!?""lstinaje!", odgovoriie."Zar nistebili ozi, pa vasje Allah,mojim sebebom,sloznimuainio!?""lstinajel", "A , a zatim reae: i vi, ako hodete,imate ita za kazati,ito je

,I\4ozete kazati:Doiaosi namprognan, a mi smoti utoaiitepruzili." "A mozete,akohodete, je Allahai Poslanika sigurnüe.", odgovorile.

Dolaosi namsiromasan, pa smote pomogli.""KodAllahai Poslanika

"Zarvasneradujeda ie oni uzetiovcei sigu.nüa.", odgovorise.

a Poslanikse vrata sa vama?""Naravnoda nas raduje!"odgovoriie. Poslanik. sallellahu aleihivesellem. reae:"Kadabi narododabrao inuili put,aEnsaje odabrale I, drugiput,ja bih krenuosa EDsarÜama. e biloHidZre,ja bih bio Ensadja."

37


DEVETOKAZIVANJE

ES-SEKAFUA POKAJANJE EBUMIHDZENA Prenosise od l\,,luhammeda, Talhe,lbn Mihrakai Züadada su rekli:Kada se zahüktaoboj na Kadisijii,EbuMihdienje vef bio uhapieni privedenu zatvor.On zamoli Selmu,kierku Hafse,Sa'dovuZenu:"O, kteri Hafsinar Hoies da uöinisjedno dobro?""A koje dobro?",ona de. "Oslobodime i pozajmimi svogakonja!Allah mije svjedokda, ako ostanemzdravi Ziv. v.atit iu se ponovou zatvor,a ako poginem,time neaetenistaizgubiti."'A itaja imams tim?",odgovoriona.onako okovima,poaesricatistihove: Dovoljro fije tuge, da konjanikestrt od kopta stEne, aja sam ostavren, okovimasputan. Da mi samoneko te oKovestgne, preda mnom bi mnogi bio uiutkan. A nekadsam bogatai bio i braauimao, bezüeg samostao. Allahu sadaobe(anjedajem. i nikadga netu prckßiti, ako bih sadaoslobodenbio, kafanunikad ne bih posjetio. Sehnamu reae:"Allahusam istiharuuainilaip hvatamugovof." Oslobodiga,a on uze konjaizvedega iz palaaei pojaha.Takojejahaodok ne stize sa desnestraneneprijateljä,donesetekbir,a zatimse prebacina lijevu stranll igrajudise sa svojim kopljemioruzjem izmealudva tabora. Zatimse vrati iza muslimanana lüevustränu,te donesetekbir,igrajuCise sa svojim kopljemioruZjem izmedu rcdovaneprijateljeve desnestrane. Zatim se vrati iza muslimanai udari u centarneprüateljapoigravajuci se je svojim kopljem i oruzjem. Te noii veliku Stetu nanio neprüateljü. Nrulsimani su bili njime zadovoljni,a nisu ni znali ko je on, jer mu nisrl vidjeli lice.Nekise govorilidaje to bila prethodnicaHaSimove druzine,ili Halim liöno,dok su drugigovorili:"Ako se Hidr ikadaborio,ondamislimo 38

"Da ne znamoda meleki iahai bio sam Hidr.Tredisu. pak,govorili: , rekli bismodaje bio sammelek."Niko nije ni pomisliodaje to ihdzen,jer su svi znali da je on ostaou zatvoru,Kadadoaleponoi,

se povukoie.EbuMihdzensevratii ude iSesetaborii muslimani

odaklejei izaiao,ostavikonjai ponovosamsebistaviokove. od Ejjuba,a ovajod Ibn sirina spominjepredaj! l\4a'mera ur-Rezzak ''Ebul\,,lihdzen je aestobio iibanzbogalkohola ipoilo i'nje to previse,strpalisu ga uzaworiokovali ga. I na dan bitke na Kadisüi, je vidio da su mu:rici poljuljalimuslimane,pa poslaporukumajci ili njegovojzenirKadabi me oslobodilaidala mi konja ioruZja, o fu se prvo tebi vratiti, osim ako poginem, A zatim je o ovestihove: volino li J:etuge, konjanikesmft od koplja stigne, sam osftvaen,

oKove StfgDe.

mnoln bi nnogi

uiutkan. lobodilagaje dala mu konja i oruije. Izaiaoje ijahao svedok nüe gao neprijatelja.Prilazioim je jednom po jednom i ubijaoih. Sa'dga aüaosavzadivljeni pitaose:Koje ovajkoda'rik? Ebu[4ihdzensewati, ije proilo mnogovremenai neprijatelj bi porazen. adeomzje i staviokovekakosu i bili, K€dasevratio sä'd njegovazenaga : Kakoje prosao boj? A on joj poae p povijedati: lmali smo mnogo svedok namAllah,dz.s.,nüeposlaokonjanika nalarenomkonju.Da ostavioEbuN,4ihdzena u okovima,rekaobih daje to bilo njegovodjelo, povika: Takomi Allaha,toje uistinui bio on.I ispriiamulta sedesilo.sa'd ga,skidemu okovei reöemu:"NikadavisenedeS zbog biti biaevan "Tako gaviSenikadanecupiti,a miAllaha,ja , a EbuMihdzenodgovori: javaosamu tom grijehuzbogvasegbiaevanja," NikadaposlüetogaEbu n nüeokusioalkohol.Prenosi sedajeEbul\4ihdzen rekao:"Piosami kad izvrienakazmnadamnom.Oaistiobih se,a zatimbi meSejtanponovo

presao pitil"Ebul\4ihdzenje naislam . TakomiAllaha, rciu viSenikada je Poslanika, i nekeje i plemesekil slusao alejhive sellem, sallellahu iseod njegaprenio.Njegovopravoimeje Malik,a neh kazuAbdullahibn

prävo ib,a drugikazudajenjegov ime. nadimak, uswari njegovo 39


DESETO KAZIVANJE

NAKON STOJEZAZIVAO POKAJANJE TALHEIBNHUVEJLIDA POSLANSryO l\,,lusa ibn Muhammedlbrahim Et-Temimiprcnosiod svog oca da je rekao: Kadaje Talha uvidio da su mnogi ljudi pobijeni i zarobljeni, pripfemioje konja i poveosa sobomsvojuZenu.Brzoje uzjahaokonjai, zajedllosa ienom, spasiose.Svojimljudimarekaoje; "Ko od vasmoie dä u(iniovoSroja iinirn.nekaudini."Poslije togaje pobjegao u Sa'n.Odsjeo je kod plemenaBenuDzufna,svedo oslobodenja gradaEdZnadejn ismrti je EbuBekra.U vrijemevladavineOmeradosao u l\4ekkukao had;üa,Kada gäje omer llgledao,rekaomuje; "O,TalhalNevolimte otkakosi ubio dva dobraiovjeka:'Ukkasai Sabitaibn Akrema."A Talhai njegovbrat ubili su ova dva dobra aovjeka.Talha je odgovorio omerur "o, Zapovjedniae pravovjernih! UzviseniAllahpoaastioje ovu dvojicu|nojimrukama,a mene nije osramotionjihovimrukama.Kudese ne gradesamona ljubavinegoi na lijepomprastanju. U teskimstvarimaljudijedni drugimapraitaju." Tälhajeiskrenoprimiolslam.Kajaose zbogonogaStoje bilo: Kajen se za ubistvoSabitovo i Ukkaia El"Canenijai ibn Ma'beda, a veaaod tota je nesrc(amoJa namjeno Dapuitanjeujereislama, i napuitanje mogazaviöaja, i svih burnih dogadanja. Bezuujetnosan i dalje u tom bio dosljedan. Pada li Siddikptihvata da samse povratio i pokajao za ono ito samsam uänio, ida poslie strunputicesvkdoöinr, iskrenosujedoün bez sunnje: da Vladatliudi i tnojje CospodaL i zaistasatnponizaD. i da prava ujen je ujen Muhammeda. 40

ibn Ja'kubda je Talha sa Vakidi biljeZi:Rekaomi je N4uhammed su morem i naisli na eljima posaou boj pfotiv Bizantijaca.Plovili "Ako hodeteda stanemopa pozvalir BizantÜci su ih Bizantijaca. brod na vas vi ukrcatena nasbrod ili da vi stanetepa da se mi ukrcamo "Udarat " Talhaupita Stasu rekli. Kadamu kazaSe, au vas on viknu: sve dok ne ispadneiz ruke ili dete pribliziti nai brod njihovom. su se pribliZilijedni drugima Talhareaesvojim prijateljimada ga na ljihov brod Sto oni i uöinise.Navalioje na njih sa maaem,a ci su padalioko njega.Neki su se utopili, a neki predali.euvsiza dogäilaj,Omerse mnogoobradovao En-Nehrija daje rekaol ejfibnomerprenosiod'Amra,a o'r od osmana 'Amr ibn Mu'di na ielu je grupe, petoalane a Talhakrenuo na ielu petoilanegrupe,kako bi izvidili situacijuonogjutra kadaje doiao injegovaskupinai TalhinaskuPi'ra m calinusi Zel'Hadzib?'Amr a samTalhaje njihov neprÜatelj, vidjeli koliko broji kada su slr se je i poaeo ih redove medu neprÜateljske io naprijed. USao edati. Poito je poaelo svitati, izaale i krenu prema najboljem üateüskomlatoru, a u Satoruvitez, nije bilo boljegod njeta i bÜeli . do tadane videni.Talhaizvuaemat, presjeiePovodackonjä,Lrzjaha krenu.Covjekto primjeti,a iostali, takoaler.Svimsilamakrenuseza jedan konjanikga pristize.PribliZimr se i , Kadaje vei bilo svarrulo, osjeti da je koplje uperenopremaDjemu.Skrenuoje u stra[u sa m, a ovajprojuri porednjeta.TalhakrenluPremanjemui zabikoplje leda.Zatimga sustizedrugi, pa i sa njim uainiisto. Zatimdode eii, a Tathakrenu na njega.Kadaje vojnik vidio da mu je mrÜeti' ade se. Tallramu naredi da jase ispred njega Kadasu se priblizili anskoj vojsci oni su ved bili spremni na borbu. Ljudi s bili mu 5ta se desilo ljeni, a zarobljenikaodvedosesa'du i isPriöase rvelisu prevodiocakoji sjede ispredsa'da izarobljenika.ZarobUelik pdtatir "Reai6u vam o vasemdrugl prije nego li bilo sta kazemo Uiestvovaosamu mlrogimratovima,slusaosammnogoo herojimai ih otkadasam mali bio. Ali, ovakonestojos trisamvidioi dä aovjek tabor u dvavojnatabora.Nato se ne bi usudilini najvediju'raci.Jedan i 70000vojnika,a svakivojnik vrijedi pet do dest vojnika.Zatim nije vojskei räzvaliomu izafi kaoStoje uSao,veije odabraozapovjednika '. eovjekje to primjetio,a i ostali.Sustigaogaje konjanikkoji vrijedi )00 konjanikai ovaj ga ubi, a zatim drugi koji vrÜediisto kao pNI, pa I egaubi, a potonr,ja sanr8a sustigao.Mislimda tamo nÜeostaoneKoKo

41


vrijedikaoja. Htio sa'nosvetitidvojicuubijenih,jer to su mi bili amidziii. N'ledutim, kadasalnugledaosmrt,predaosamse." Zatimgaje obavüestio o neprüateljirekaoda broji 120000 vojnikai prihvatiislam.Talhase vfati i reae:"Tako mi Allaha,nedete biti porazeni svedok kod vasvidi'n najljepseosobine:odanost,iskrenosti ispfavnost.

ECEPOGLAVLJE

lßzllvAN.fAP0l0LfNll$ llllll'lNA I ONIHPl)Sl,l.lDN.flll


-r_ PRVOKAZIVANJE POIGJANJE KRALJA BASRE JEDNOC Sulcjman ibn Ejjrrbl(azuje; Cuosam'Abbada ibn'Abbada ElN4uhcllebij:l daje fekao:Jcdan od kfaljeva Basre Ziviojcisposniakior Zivotom, a poro|n, poaeojenaginjati dunja[lkuivlasti.Sagradioje palaaui narcdiodä sc dobfoopremiiLtkrasi.Napraviojcgozbu ipozvaoljude.Ljudisu cloili, pfosrorijei divili in se. Na krajuslr za njegaupLrrili lelr,pili, fazgledali hai idovLrifaziili se.Takojcporfajalo nekolikodanadoksesviljuclinisLr izredali.latirr je sjeo sa gfupo|l1svojihodabranihpfijareljai rckao: 'Viditekakose radujent ovojpalaii.a neatonri!r nrenigovoridä napravin neitoslianosvakomod slojc djece,pa ostanitekod menenckolikodana, da örrjcn afa lijepo od vas ida se posavjetujeno oko ovogaato namjcravan.'Osrali su kod njeganekolikodana,provodilisu se, igralii zabavljali. Savjetovao sc sa njimakäkoda cljeciizgfadipalaieikako bi on Zelioda to bLtde._ledne no(i doksLtsetakozabavljali, iuli su glasiz dubinc palaac: a ri Aoiipt,tdt.a ,..tbotavlia. na tvoi Atdj. nt njnElo se nc nadaj, td zdtstaJesDln propisana sftnt snlotcDJntü, pa ntakarse tadoeli, pa nükar sreUti bill. Sntit zasisurnoaeka i oDoSkoji iit'i u nadi, pa nipoito palaae c gndi atj stauovnikneaei biti. / ynti se /sposniiwu, ßdi iega se Srijesi btiiu. prcsrravilo Kraljse pfcplaSi, a i svinjegovipfijatelji_ ih jc ro ito sr auli prijatelje OnLrpitä da li sUioni aulio|loStojcon aLto. loni su a li isto. ,A da li prcdosjcaare ono ito ja prcdosjeiaol?", upitaoih je kralj,a oni upjtaae:A Stato pfedosjciaa?' Kraljretcj osjetanlncki trag na svom slcuiuvjcrensan da ic to biti uzrokDojc snrti. prijatelji nro rckoseda ni.ietako i poaeiega rjeSirizdravljenri Zivorom.Medurim,kfalj je zapläkao, ol(feuuosc pfijatcljinairckao: "Vi src noji prijatcljiinroja "Narcdinantatagod braal.Da li van Stadugujem?" Zelijl",odgovoriie 44

Zatiurkralj l)arediisvo pite sc prosuimuzikase iz kuteiznese. oni.Kralj "Allahu|nojl1i si |ni svjcdok,a isvi prisulri,da seTebikajcDzbog rete: dok samttcntnran gijeha,kaiense za svesto santproptlslio bio. svakog jos 0 zivotlrostavii,upollxniTvoju Allahll oroj, ako nrc obfaianr, se Tebi a äkone, pak, n)e[itäkoatoac6nrc|lainitisanoTcbipokon)im, blagodat grijehc 1c opfostiS, iz svojcnlilos!iprcInaneni.' rßnrtiS,nrolinr da nli bol ga obuze,a on.iestalnoponavljao:Snft, takomi roga,sDazan Nakor) tako niAllahal" ltako dokdusunijeispLrstio. AllahalSDrrt,

KAZIVANJE DRUGO POIGJANJE ZUL-KULA'A u svon djclu ,i'Rcvdasponinjc Muhamncdibn Ahncd ibn El'Barra, priaül(ojupcnosiAlvanibn Davudodjcdnogtovjckaiz svogaplcrncnar poklonZLrl'Xulau. noja porodicamc poslada odnesem U dZahilijjctu, provco godinu vratinla sanr dananc mogavsi doii do njcga. Prednjegovi|n je jcduon izvirioiz palaac, mu Kada svikoji su sc oko njc nalazili, sedZdu je da |nu se donesemoj pokloni prihvatiga.Tog utinise.Poton.naredio aovjeka sfeosalnkäsnije, l(adasamprinio islan.VidiosaDrga däje kupio mesdz.ricd,rrdirhcr[ pojdllaolori,r irne.o pnvcz,ro za:ndio.irro qanr dagovori: ni duuatuku kad si takdv, svakidan Drcbihuzutii. A trckadsani bio, za kog su govorili: Coujckje koji ndjbolje,ivil ZatitDni zivot ispuniie teikote, a divno Jiie Ziujeti s ti11c, Ibn Dufejd prenosiod Er Rejaia,a ovaj ocl El-Asnr€'ija da jc rekao: Allahov Poslanik, sallellahr alejhive sclicm,pisaoje Zul-Kula'1, ondakada jc ie slaopismai drlrginr vladarima Lrsusjedswu. Pismoovonrkraljuposlao po Dzerifuibn Abdullahu. je U torn pislrll pozvaoga da prihvatiislan.A Zul-KLrla', lolikose bio Lrzoholio dajc wrdiokakoje on san bog,a ljudistr nll se pol(ofavali. je naAlrirct preselio Poslanik, sallellaho alcjhive sellem, prijenegosto se Dzefifvfatio,a Zul-Kulaostaoje takavsvedo pedoda Onrefovc vladaviDe. Tadaje pozelioda pdhvatiislam.ZapntioseODeitlsa 15


osamhiljadarobova.Pfednjim primi islamioslobodiaetirihiljaderobov6. O'ner mu feie: "Zul'Kula'!Prodajmi 5to ti je ostalood robova Tretinu njilrovecijeneplatit tu ti ovdje,drugutredinuu Jemenu,a treauu Samu." odgovori:"Pustime danasda razmislimo tvojoj ponudi!Otisaoje Zul-Kula' kuii ioslobodio svefobove.Sutradanomer podenjemuiupita ga za ono "Allah,di 5., odabraoje i o aemusu juöer razgovarali.On mu odgovori: "A njimai meni bolje od ologa Stoti nudi: odabrao." Stato?", uPitaoje "Tako "Slobodni mi Allaha,ispravno su u imeAllaha!" Omer.Zul-Kula'reae; "O, si postlrpio!",reaeOmef.Zul-Kula'nastavi: Zapovjedniae Pfavovjernihl " lmamjedan grüehi mislimda mi ga Allah,dz.s,,nedeoprostiti omet ga "skrivao je upitaokoji je to grijeh,a on mu odgovori: samse od onih koji su me obozavali,a zatimbi izlaziopred njih savisokogmjestai na sedzdü "Pokajanjeuz mi je padaloblizu stotinu hiljada ljudi." omer öe na to: iskrenost,predanosti napustanjegrijeha i uz Allahovumilost,velikaje "Negubite nadu u Allahovu milost!" nada za oprost. UzviseniAllah kaiet (Ez-Zumer,53|.

TRECE KAZIVANJE KRALJA BASRE I NJEGOVE ROBINJE POKAJANJEJEDNOC OdMalikibn Diraraseprenosidajejednogdanaaetaou okoliniBasfei da je naiSao na kraljevusluski'ljuna konju,a s njomsu bile i njezinesluge.Kada ju je l\4alikugledao,upitaoje: "O, slu<kinjo! Da Ii te tvoj gospodarprodaje?" "Sta "Da priupita: ponovir si to rekao?" On li te tvoj gospodarprodaje?" Ona "Da Onaironiinoodgovori: me i prodaje,zarme mozekupititakavkaoito si se inaredila ti?" "Da,i boljuod tebe.".odgovoriojeMalik.Onase nasmüala i ispriialamu, a i on se da ga poveduda kuie. uSIaje kod svogagospodara i naredioda ga uvedu.Kadaje ßao, kraljosjetiu svomesrcuveliko nasmüao postovanje premanjemuiupita ga: "StaZeliS?", a on odgovori:"Prcdajmi wojLrsluikinjul""A da lije mozesplatiti?",upitakraU.l\4alikodgovori:"ona kod menevrijedikolikodvije truhle kospice."Prisutnise nasmijase, a kralj "otkud "zato to da kod tebe samo toliko vrüedi?" Malik odgovori: ito upita: 'A "Ako i'namnogomahana." Kraljupitar kojesuto mahane?" Malikodgovori: akoustane pere,imaneugodan zadahiakose ne se nemiriie,brzoseüSa1|je; budeikadau todine zatfe, aealjai kosune ureallie,zausljivise i svarasöupana aisdenje, mokri,a ima i drugeprüavaStinje. oroni.Osimtoga,ima mjeseano Moidate volisa'nozbogsebei zbogtogaStojezaljubüena. Neispunjava data 46

i nie iskrena svojojljubavi.Kadabijoj nekoposlijetebedosao,ne prävila. Aja dudobitijeftinüesluskinjukojajeod kamforastvorena. saslanomvodom,pitkombije uainila. se njezinapljuvalkapomijesala pozvala, glasom odazvaobi se Kadabi se njeneSake mrNacasvojim nodnosvjetlobi pokazale, zasjenilebi ga. Kadabi se noii Pokazala, okitila okrenula, horizontima . Kadabi sesasvojimnakitomi haljinama izlazila je i ljePote nije i iz blagodati od miska u ba!öama odrasla m je pojena.Ne zaboravljawoja obedanja,a njenaljubavse ne Kraljodgovori:"Onukojusi ti opisao." . Pakojäbi trebalabiti skuplja?" ", a kralj "Za nastavi: nju je novacspremani njenaprosidbaje blizu"Malo "Kojaje rjezinacüena,Allahti se smilovao?" se Malikodtovori: u ime Allaha, dva rekata iskeno vremena u moai i klanjaj odvoji sahat , Kadase hranapred tebestavisjetise gladnilr.Allahupfednostdaj nad skloni.Zivotprovediskfomno,sa Saputakameni prljavstinü m strastima, koliko ti je dovoljnoi o dunjalukubrigu ne vodi. Na dunjaluku siguran o i sa puno ponosaZivi da bi sutrana mjestodostojanstva 'Jesi sta kaie li aula,sluSkinjo, i u DzennetzauvüekuSao."Kraljreae: "Da OnapoNrdnoodgovori,a kraljnastavi: ligovofiistinuili laze?" Sejh?" a kraljreöe:"li si, u ime govoriilüepo savjetuje.", odgovorisluskinja, . slobodna,a to i to uzmi kao sadaku.A ivi, ostalesluge,s.r'iste A i ova kuia sa svimu njojje sadakana i, a to i to vamje sadaka.

putu.

E KAZIVANJ IBN KCERKE ABDUL-'AZIZA UMMUL-BENIN, POKAJANJE MERVANA pripovijeda:'Azza,prijateljicaKuseijira,uila je lMervanibn I\,4ühammed isestre Omerove. Ummul-benin, kcerkeAbd l-'Azizaibn l\4ervana ninje upita:"Azza!Staznaöeove rüeaipjesnikaKuseiijiral SvakiduZnikdrugu svome dug (e da vrati, Samo'Azzadrugasvoga "Poitedi me odgovorana to ovo dug on spominje?" Pitanje!" .ri'Azza."Ne,morasmi to reii.",upornajebilaUmmul-benin.

47


'Azzapoae:"Bilasam mu obedalapoljubaci doSaoje da to obedanie ispunim.Zastidjela sarnse i nisamobetanjeispunila.''lspuniobedanli "a sav grüeh neka svoje",povikaLJmmul-benin, ide meni."Ali odmahie pokajalazbogovih rüeaii od Allaha,dzi., oprostje zarrazilai aeterdeset robovajeoslobodila. Kadagod bi se togasjetila,zaplakala bi takoda bi sei njezinveo od suzanakvasio. covodlajer"Damije jezik zarrijemio kadas6111 ro rekla!"Posvetila se ibadetui u ro vrijeme,bilaje poznatapo tome.Odbila je spavatii Zivjeti u udobnostikoja joj je bila omogudenaj svoje nofi provodilaje ü ibaderu.Svakogpetkana konjubi izlazilaradi tinjenjadobra je pobozneZenei s njimarazgovarala. naAllahovomputu.Pozivala Govo.ila inje: "Volims vamarazgovarati, ali kadaustanemda obavimsvojnamaz,ja ' Takoderje govorilar"Pravi vaspotpunozaboravim. Sknicaje onaj koji seLl "Svako za DZe[netSkrtari." imazadovoljstvo u neaemu, a mojezadovoljstvo je da düelhni udjeljujem.Tako mi Allaha,da neStou ime Allahaudiielimi drugimapomazem.draZemi je od zadovoljsNakoje osjedagladni kada lüepohranuokusiiZedni kadase hladnevode napije.Ali, Dzennetse tnrdomzaraaluje." Svedo smrtilüepojeZivjela, Allahjojsesmilovao.

PETOKAZIVANJE POKAJANJE EMIRAHAMIDAIBNDZABIRA lbrahimibn Beisarpripovijeda: jednog danäotisaosam u pustinju sa lbrahimom ibn Edhemom. DoSlismodo jednogmezara, a tbfahimzatrazi "eüije ovo mezaf?", milostza umrlogi zaplaka. upitaosamga,a on mi odgovorir"Ovoje mezarHamidaibn Dzabira,vladamovogakraja.Bioje dobrozaglibiou ovosvjetska uzivanja,pa gaje Allah.di.S.,iz tota izvukao i spasio.Cuo sam da se jednog dana mnogo radovaoi veseliojednom uiiva,rjukoje muje o|nogttaavala riegovavlasti pozicüa.Te noti je ostao sa svojimukudanima. LJsnuje vidio aovjekakakostoji naglavi,a u ruci mu reka knjiga. Uzeoju je i otvorio, a kad oDo knjiga, zlatnim slovima ispisana:'Ne daji prednostprolaznom nadvjetnim,i ne zanosise svoiom vlaSiu,snagon,moii. slugama, robovima, slastima iu2icima.Onou iemu si nisravnoje i pfolazno.To je vlast nakon koje dolazi propast.To je prividnasredai fadost,a uswarije zabavai obmana.To je dan koji ti ne osiguravasutfasnjicu.Pa,pozuriAllahovojnarcdbl t Dastojteda zasluäite oprost GospodaE svoga i Diennet prostfan kao nebesa j Zemlia, priprenljen zd one koji se Altaha bol.e lAli.lmfan. t33). U srrahuse 48

'Ovoje upozorenje od Allaha,di.S,,i pouka.'Napusrio je i i reöe:

lajeti zanjegasenijenistaznalo.Dosaojeu ovuplaninui predao se u. Kadasanrauoza njegovsluaaj,potraziosamga i pitaoo tome. svoj o mije kakoje sveto poielosanjim,a i ja samnjemuispdaao sam ga sve do njegovesmrti. Ovdjeje ukopani ovo je Posjedivao Allah, di.5.,mu sesmilovao. mezar,

KAZIVANJE POKAJANJE IBRAHIMAIBNEDHEI\4A m ibn BeSiar,slugalbrahimaibn Edhema,pripovjeda:Pitaosam "Kakosi se ti pokajaoidoiao tobe?"Reöe "Moj mi: lshaka(lbrahima): je bio iz Belhe.Bio je jedan od vladaraiz Horasana, On mi je ulio za lovom.Jediog dana krenuosam na konju, a moj pasje bio sa Takoiduii izleti zec ili lisica.Potaknuosamkonia.ali iza sebeöuh 'Nisiti za to stvofen,nitije to naredenol'Zastao sam,pogledaolüevo 'Allah, o, ali nikoganisamvidio. Rekaosam: dz.i., prokleolblisa!' 'lbrahime! sam opet krenuo,ali iz svogasedlaauhr Nisi ti za to Zastaosami rekao:'Jasno , nitije to [aredenol' mije,jasno!'Dosla opomenaod UzviSenog Allaha.Tako mi Allaha,neduse o Njega ti nakonovoga,svedok me u Zivotudrzi.

MOKAZIVANJE POKAJANJE ABDULIAHA IBNMERZUKA Se'id pripovüedarAbdullahibn Merzukllzivaoje sa Mehdijemu rjaluikimljepotama.Tako,jednog danase napio uz muzikui zabavu. klanjaopodne,ikindiju i akdarn.Za svakinamaskivakarupozorovala ie robinjäs kojomje Zivio.Kadanastupivrijemejacüe-namaza robinja

seZarkuvatreistavi mu nanogu.Onseuzvrpolji, skoaiiviknu,"Sta

?" Onamlt odgovori:"Ovoje Zarkadunjaluikevatre,a kako li ie5 sa dZehennemskom Zarkom?" Abdullah zatimusradei torko zaplaka, se, Dirnuloga je ono sto je robinjarekla i o tome je fazmiSljao. fao je da ga od ovogabelajamoze spasitijedino da se rijesi svog . Takoje oslobodiosverobove,vratiodugovei kaosadakupodÜelio

49


oslalakimelka.Na kraju,poaeoje prodavari povrie.U rometa je slijeditä njetovarobinja.ludi o ovomeispfiia3eSul]anrr ibn Uiejnii Fudajlurb; 'ljadu.Do3li su kod Iiega i ispodnjegoveglaveugledalisamofefpii. Sufia; mu recer "Niko niSta nte ostavioa da mu to UzviieniAllah nii. nadoknadio. Sta je rebi Allah nadoknadio za ono Sro si zbog Nlei6 ostavio?""Zadovoljsrvo saonim 5to imam."I\4ifnoodgovodAbdullah.

OSMOKAZIVANIE

POKAJANJE DZA'FERA IBNHARBA

i

Ebul-Kasim Et-Tennuhiprenosiod svog oca da je Dza,aferibn Harb obnaiaovisokufunkcijukod sulrana.Njegovepogodnosribile su pribliZne pogodnostimajednom ministru,a takosu se premanjemui odnosili.Jednot dana iuo je aovjeka kako üai ku.'anski ajet .'Zar nije urlleme da si ujernicimasrcasmek;qju kad se Allah i IstiDakoja se objavfuje spomene... lEl-Hadid,l6), paje uzviknuo:" DragiAttahuI Jesre,vrijemejetponovioje to nekolikoputai zaplakao. Zarimje sjahaosakonja,skinuosvojuodjedu.usao u rijekuTigrisizaronuo u vodu. Nüeiza:aodok se nije sjeriosvihdugova kojeje imaoi vrarioih. A oslaraknovcaje kao sadakupodiielio.Naisaoie jedan dovjeki ugledaoga kako sroji u vodi. öuo le za nlegovslut4 i pokloniomu je koiulju i pantalone.Obukaoih je i napustioto mjesto. Poslijetogaposvetioseobrazovanju, naucii ibadetu,svedo svoiesmfti.

DEVETO I(AZIVANIE

"Zapovjedniae pravovjernih! Da si poslaopo meneja bih i rekao: "Sluiaj " HarunEr-ReSid je mu rekao: ono zbogiega smoti do3li, je sa njim sahatvremena,a zatim ga se smilovao."Razgovarao ,'lmaili kakvaduga?""Da!",odgovorioje Sufian,a Harunjepozvao basai rekaomu da vrati njeSovdug. Potom,nastavilismo dalje,

"Tvojprüateljmi nijenistapomogao! Imaili nekogdrugog?" i reöer ibn Hemmama. Zatraziojeda odemodo am mu zä Abdür-Rezzaka ja pokucao kod njeta i sam na vrata. Culismo ga kadaje smo sli je? Rekaosam mu: "OdgovoriZapovjedniku pravovjemih!"Brzo "Zapovjedniöe pravovjernih! Da si poslaopo meneja bih i rekao: " HarunEr-Reiidmu je rekao:"Slulajono zbogiega smo ti dolli, je sa njim sahatvfemena,a zatim ga se smilovao."Razgovarao "lmasli kakvaduga?""Da!",odgovoriojeAbduFRezzak, a Harunje i rekao mu da vrati njegovdug. Potom,nastavili Ebu El-'Abbasa rlje, a on mi reöe:"Tvoj prijatelj mi nije nista pomogao!Imai li drugog?"Rekaosammu za Fudajlaibn 'ljada.Zatraiioje da odemo Doili smo kod njega i zatekli ga na namazu.Uöioje jedan i ajet i ponavljaoga. Pokucaosam na vrata.euli smo ga kadaje

pravovjernih!" Koje? Rekaosammu:"Odgovori zapovjedniku 4 on rio: "Sta ja imam sa zapovjednikompravovjernih?" !", rekaosam,"zar nisi obavezan slusatiga?" Dosaoje i io vrata,a zatimsevratiou sobu,ugasiosvjetiljkui povukao se u llgaosobe.Uslismou njegovusobui rukamaga trazili.Nailagaje Harunova, a on je rekaor"Kakoje samonjeznaova ruka,ali ako se

saöuva Allahove kazne!"U sebisamrekao:"Veaeras demu isDriöati rijeaiiz aistasrca."Potom,Harunmuseobrati:"SluSaj onozbogaega i, AIlahti se smilovao!"

POKAJANJE HARUNUR-RESIDA Fadlibn Er-Rebi' pripovjeda:"Zapovjednik pravovjeflrih, HarunEr-Rejid bioje na hadZdzdu. Tako,jednoSdana,dok samspavaou Mekki,iuo sam kakonekokucanavrata.ljpitao samkoje, a sadrugestraneauoodtovor: "Odgovori Zapovjednikupravovjefnihl" lströao sam napolje irekao: "Zapovjedniae pravovjernilr!Da ste bilo koga poslalija bih doiao kod "Neka!Nelro tebe."On mi odgovorir mije palonaum, pa mi nadinekoga kogamoguupitati."Spomeruosam mr Sufianaibn,Ujejnu,a on mi rete da odmahidemok njemu.Pokucao sam na vräta.Culi smo ga kadaje pitao:Koje? Rekaosammu: "OdgovoriZapovjedniku pravovjernih!" Brzo 50

ajl poaepriau:Kadaje Omeribn 'Abdul-'Aziz dosaonavlastpozvao lima ibn Abdullaha, l\4uhammeda ibn KabaEl-KrezijaiRedza'ibn i rekao im: "Ovim postavljenjemza halifu stavljensam na veliko

e. pa daj(emi vasemisljenje o tome.Vi smarräre da je to alim mu reter "Ukoliko Zelisspasod Allahovekazne,sustegnis e od

cijelogsvogazivota,a iftarnekati budesmrt."

hammedmu reae:"Ukoliko zelil sDasod Allahovekazne,neka ti iji muslimanbude kao otac,sredovjeanikao brat, a mladahnikao sin. poituj svogaoca,lijepo se odnosipremabratu,a budi njezaniblag

nä sinul"


Redza' mu reaer "Ukoliko Zelis spas od Allahove kazne, teti muslimaDima onosto Zelissamsebi,a mrziim onoStosto Debivoliokort sebe.A potom.slobodno moze3umrüeti. "Evo,jati ovogovorim,a mnogomeje strahza tebe Fudajlnastavi: nädan kadanogebuduposrtale. A, imasIi ti - Allahti sesmilovao, slianesavjetnike kojiie te posavjetovati ili nareditiovakonelto? euvsiovo HarunsDainozaplakai u nesvijestpade.Javiknuhr"smilujse pfavovjernih.", Zapovjedniku a on mi odgovori:"Sinemajöin!Ti itvoii dnrgoviga ubijate,a j. blagos njim postupam. Kadase Harunprobüdi;, rekaoje: "Nastavi, Allahti se smilovao!" Fudajl nastavi:Cuo sam, Zapovjedniiepravovjernih,da se jedan namjesnikpozalioOmeruibn 'Abdul-'Azizu, a Omermu otpisa:"Braremojl Sjeaajse vjeanogbdüenjastanovnikadZehennema u vatri, jer to ae te potjeratipremavratimaCospodara i drZatite budnimionda kadaspavaS. auvajse da te nestood Allahane skreneu vatru,pa da ti to budekoDatno odrediite,bezikakvenade." Kadaje namjesnikproiitao ovo pismo.dug put je proiao da bi dosao do Omera,a on ga upitar"State je dovelodo mene?"Namjesnik odgovori: "Srcesi mi isaupaoovimsvojimpis'nom. ti vise ne mogu biti namjesnik Ja svedo susretasaAllahom." Harunponovosnaznozajecai feie: 'Jo!!Jos!Allah ti sesmilovao!" Fudajlnastavi:Zapovjednitepravovjernih!'Abbas, amidzaPoslanikov, dosaoje kod Poslanikai fekao: "Postavime za namjesnika!"Poslanik, sallellahualejhive sellem,mu odgovorir"'Abbase,amidzoVjerovjesnikal SapsitisvojudusuboÜeje od namjesniatva koje se ne mozekontrolisatil" je tuga i kajanjerraSudnjemdanu.Zato,ako moiei izbjeii Namjesniltvo namjesnistvo nadbilo kim, izbjegnigalHarunzaplakai fede:"JoSmi neito kazi,Allahti sesmilovaol" Fudajlnastavir"O, ti koji imaslijepo lice,uzvileniAllahadete pitad za ovastvorenja!Zato,ako mozessäauvätiovo liceod vatre,uradito. A tesko tebi, ako om.knes i osvanes,a u tvom srcu bude prevareza tvoje podanike. je rekaor"Ko sallellahalejhive sellem, Jef AllahovPoslanik, osvanevarajudipodanike,zasigurnoneöeosjetiti miris DZennetalHartln gläsro zaplaka,a zatim upita: "lmas li ti kakvaduga?"Fudajlodtovori: "lmamdugapremasvomeCospodaruza koji du raöunpred Njim polagati. Teskomeni, ako me bude pitao! Teiko meni, ako mi zä to bude rrazio TeSkomeni,ako se ne prisjetimdokazal"Harunreae:"1\4islim opravdanjel na dugovepramarobovima."A Fudajlodgovori:"[roj cospodärnije mi ro

obecanje i da u Njegovo narediomije da vjerujem Moi Cospodar je: ljude stvotio sam da bi ni Dzinne i Rekao naredbfl .m iliegovoj me hEne, niti Zelim da /opskrbu opskrbu od nÜh Oa ne taZin ,no Allah. Moani i Jaki! \Ez'Zatijat, 56-58) Harun rete; "Evo ti " dinaralUzmi ihl Nekati budu pomot u ibadetuAllahu,di.s A "Subhänellah!Ja ti kazujemkakoda se spasia,a ti auduodgovori: i pomogao!"Zatimje zaiutio. te spasio vai naainnagrailujeilAllah "Ebulm visenije rekao.Krenulismo,a navratima,Harunmi rete: tKada mi büdestrazio nekogiovjeka,ovakvogmi nadi i k njemu poslüeEbuOmeral"I dok i! Ovajje, danas,predvodnikmuslimana, "O, Zenai reie mu: uafe njegova bili na watima, kod Fudajla Ti dobro znas u kakvoj smo teskoj situaciji?lDa si uzeo onaj dobrobi nampomogaol"Fudajlodgovori:Primjermeneivasje kao narodakoji je imao devu od arje zaradesu Zivjeli.I kadaje deva " zaklasejei pojedosenjezinomeso KadaHarünau ovajrazgovor. ry'ratimomu se! Moida prihvati novac!"Uaaoje, a Fudajlkadaje zasto se vratio, izasaoje i sjeo na zemlju ispred ulaznihvrata' mu je pri5aoi sjeo pored njega.Covoriomu je, a ovaj nije niita "Hejtil Od kako . Na kraju,doltaje crnasluskinjai reklaHarunu: , ti billuzurisSejlra!Vakatje da idea,Allahti se smilovao!"I tako stiliFudajla.

KAZIVANJE HABIBAIBNEBUMUHAMMEDA POKAIANIE Ne'im Et-Hafizkazuje: Uzrok Habibovogokretanja Ahiretu i je njegovompredavanju ßtanje dunjalukabio je Hasan.Prisustvovao je dirnulonjegovosrce.Takoje napustioono ito je radio,uzdajufise Da bi se iskuPiokod se NjegovomgaräncÜom. lahai zadovoljavajuii je u aetiri nÄvrata.Na , d2.3..kao sadakupodijelio 40000dirhema "Gospodaru moj! Ovoje dalrapodijelioje deset hiÜadai rekao: "Ovoje iz a otkupnina.Potonr,podijeliojedrutih desethiljadai rekao: daja z;hvalnostiza uputu!" Zatim je izvadioi treiih deset hiljadai ao: "Cospodarumojl Ako Disi primio od mene prvih idftlgih deset ada,ondä primi od irene ovih deset."Na krajü,podijelioje preostalih t lriljadairekao; "cospodarnmoj! Ako si Primiood mere onih tretih premaTebiza to t hiljada,ovihdesetjeiz osjeaajazahvalnosti


KAZIVANJE JEDANAESTO POKAANJE ZAZANA EL-KINDUA, PJEVACA Pripovüeda se kakoje Abdullahibn Mes'ud,radijellah 'anhü,proiao pored jednog mjestau okolini Kufe gdje su zalutali 'nladidizabavüali. pjevalii pili. Meallrrjima bio je i pjevaapo imenuZazan.Pjevaoim je i svimo,a imaoje lijep glas.Kadaje to auo,Abdullahibn Mesudje rekao: "Kako bi bio divar ovaj glas kada bi uaio Allahovuknjigu!" Navukaoje odjeduna glavui pfosaopored njih. Zazanje auo njegoverijeaii upitaor "Ko je ovo?"Rekosemllr "Bio je to Abdullahibn l\4es'ud, ashabAllahovog Poslanika, sallellalrualejhive sellem.""PaStaje rekao?",nastaviZazan,a ovi mu odgovorise:"Rekaoje kako bi bio divan ovaj glas kada bi uiio Ku/an."Zazanustadesa svota mjesta,baci'ud na zemljui ztazi ga.Zatim poZuriza Abdullahomi sustizega. Zavezamaramicuoko vrata i zaplaka pred Abdullahom,Abdullah ga zagrli i obojica zaplakase.Zatim reae Abdullah;"Kako|le voljeti onoga kojeg Allah voli." Zazanse pokajaoza svojegrijehei ostao uz Abdullahasve dok nije naüaioKulan. Dostaje nauaio i postaojedan od boljihu nauci.Prenosioje hadise od Abdullah ibn lr4es'uda, Selmana i drugilr.

DVANAESTO KAZIVANIE POKAJANJE MALIKAIBNDINARA Kadaje N4alikibn Dinar bio upitan o razlozimanjegovogpokajanja, reKaoJe: Bio sam policajackoji je bio dobro zaglibio u alkohol. Kupio sam vrijednu i skupu robinju, koja rTlise veomasvialala,pa sam je o:enio. Rodilamije kderku.l\4nogosamje zavolio.Kadaje poiela puzatijoi viie samje zavolio.Bili smoveomabliski.Kadabih pfed sebestaviopidedoila bi i povüklame i ja bih ga prosuo.Kadaje napuniladvüegodineumrlaje. Njenäsmft veomame je rastuzila.Uoii 15. ia'abaDa,a bilo je to uoai jacüu.Ustriosamdaje nastupio petka,zaspao sampüani nisamklanjao Küametskidan. U sur je bilo puhnuto,a iz mezarasveje pfozivljenoi okupljenona jedno mjesto.Medunjimasambio ija. lza sebesamano pokret iokrenuo se, a or,o, ogromantamnoputizmaj otvorenihusta. 54

ie DfeNameni.TraaosanrPrednjiD bjezediu velikomstrahuTako mirisa. prosao sam pored jednog Sejhaaiste odjede i divnog "Sejh!Zastiti gar sam Zamolio uzvratio. ' on mije selat mu sarn '.Ja od ovogzmaja,Allah te spasio!"Sejhje zaplakaoi rekao: sam i on je jaöi od mene.Ne mogu mu niSta!Ali, ti samobjezi!Mozdati ; di.3., nadeneki izlaz."Pobjegaosamglavombez obzira.Popeosam igledao samse Dzehennemu Sefefa. Primäkao iednuod kijametskih Neko od zmaja iz straha skoöio nisam u nieg' Zamaloda vesrrahote. "Vratise!Nije to za tebe!"Clasmeje umirio i vratiosamse' e viknuo: "Molio samte da zmaisevrätioza mnom.DoSaosamdo iejha i rekaor spasi5.a ti nisi niita utinio." Sejhzaplakai reae:'la samdab' ali bjezi muslimanima, Paako budei imao ma ovoj planini.U njoj s jamaevine " Ugledaosam okrugh planinuod pomodi Noze ti dobro iarnaevinu, sa Drobuienim owo ma i objesenimzavjesama.Na svakom raidu i vratascimabita s dva krila od cwenog zlata razdvojena i biserom.Na svakomkrilu bila je zavjesaod svile. Kadasam daoplaninuokfenuosamse i potriao premanjoj, a za mnomje iaaoi "Podizitezavjese! . Kadasam se priblizio planini meleki povikaie: ovajjadnik meduvamaimajamcakoji de ite krita i ustarite!N4ozda " spasitiod njegovogneprijatelja Zavjesese digoie' krila otvoriie, a iz otvorapoteie 'ni se pribliiavatidjeca.Njihovalicabila su kao mjesec

priblizio.Zbuniosamse. DjecaPovikaie:"Tesko mi se, takoaler, se pribliiio."Ll skupinama Priblizite se!V'diteda mn se neprrjatelj

e, kad ono, nealu njimaugledahsvojukierka kojaje umrla.Kada "TakomiAllaha,moj otac!"Zatimje je ugleclala, zaplakalajei povikala: a svoju nurli Sakukao strijelu i stalaisPredmene Pruzilaje svoju ruku premamojoj desnoj,a ja samse ullvatioza nju, a svojudesnu pruiilaje premazmajui on se okrenuoi pobjegao .zatim,pokazälami je da sjednem.Kadasamsjeo,onaje sjelau moje "oiel 'zar nije i svoiomdesnomrukom udarilau moju bradui reklat da se ujernicina srca smekiaiu kad se Allah i lstina koja se 'avljujespomene.:'(El-Hadid,16).zaPlakaosam i rekao:"Kieri moja! r vi znate i Kur'an?"Odgovorilami jer "Oae mojl Mi ga bolje od vas najemo. Pitao samje da mi kaze nesto o zrnajukoji je htio da me "To su tvojalosadjelalOjaiaosi ih iona sn te ti, pa mi odgovorir vatri." "A ko je iejh kojeg sam sreo Lr ela ugusiti u dzehennemskoj "To tu?",upitah,a onaodgovorir su tvojadobradjelaloslabiosi ih pa se " "A sta radjte u ovrma su 'nogla suprotstavititvojim losim djelima

55


.l\4ismodjeca planinama?, upitah,a onaodgovorir muslimana. Zivih^ ovdjedo Sudnjeg dänai fekamovasda namAoa"r" p" a. u"rni"i.ili ainimo." samseprobudio. Ustao sam.prosuo svopidei razbioDosud,, . U strahu lskreno samsepokajao AIIahu, dz.s.. i zalrazio wlegovu milosti oprosi]l je biorazlogmogapokajada,

TRTNAESTO KAZTVANJE

POKAJANJE FUDAJLA IBN'UADA prenosida mu je jedan Fudajlovsusjedpripovijedao: ,,lli.i-b" l:ai:T "Fudajl ibn 'ljad bioje häjduk.Jedne veaeriizaS"o.;"a, pi"rr"tn" putnit", Jednakafavanamu se pribliZila.a purnicirekose:Haldemoskrenuiiu ouo Dase|Je, Jer u ovomkraJuje jedan hajduk,a ime muje Fudajl.Fudajljeauo overijeai. se i povikao:.O,tjuditJa samfuaa;l Sloiodno .uplalio !äairel rakomt Altaha, svimsnagama truditcu se da nikadaviseAllahu,d2.5.,ne zgrüeiim.Od tada,nüevije radiota zlodjela." u drugojpredaji.sroji da ihje ugosriore nodiirekao:.,Vi sresigurniod -t-udajtal tzaiaoje i njihovojsrocidonio hranio,pa kadase vrari; tuoje kako neko uai: 'Zat nije vrüeme da se ujernicimasrca smek;aiu kaa se Allah i.ßtina kola se obJ'avljujespomene..."(El_Hadid,te;, iuvSi m, nuaait reaej.leste, tako mi Altaha.dosloje vrijemel,'Bioje ovo poietak njegovog pokalanta. lbrahimibnEl-Es'as prenosi: öuo samFudajlajedne veöerikakouöisuru .I\4uhammed i u plaauponavljaoval ajet Mi ieno vaspror.1"r"r"tiri" ioi De ukdzemo na bglce i posbjane medu vama, d i vijesti o vana prouJefavaCento (Muhammed,3t). ponavljao je: A i vijati o vana pro,uJeftvat.cemo! a potom,govorio:..provjeravat te( vijestio nama.Ako o oes provjeravao vjjesti o nama,osfamotitaeSnasi nasusramorujavno pokazati:Ako budesvüesrio namaprovieravao unislit deanasi ka;nili.., Luo samga daJerekaoi ovor..Okitiosi se radi ljudi i njima se dodvoravao.

drk ,e.nisu upoznati i rekti:.oola,twl;"t..ruo;eporeUe l*,:-,.1j1111,*" mjestori uvüekusrupali i iz srrahoposrovanja ie vetidali. ::il.iyn1r*',, Ako sr takav,ruznolije ..Ako tvojesranje!"auo samga daje rekao: mo2e3 osralanontman, ostanitakav!Sta te brigaakote nikone znai akote niko nenvalr.5late Drrga akote narodkudi,a Allahte hvali.., 56

STOKAZIVANJE BISRA EL.HAFUA POKAJANJE pripovüeda: euosamkadje BiStibnEl-Haris mrnedibn Ed-Dejnuri

da je tvoje ime medu av je bio woj potetak,jer primjedujem "ovoje Allahovablagodat.Sta odtovoriojer im; vjerovjesnika," poznat po huji.Jednom kaiem?Bio samaovjeksa mnogomahanai Setaoi naisaora papirkojije bio na puttl.Podigaosami vidio da DLet Eismillahi|nhtnaniFrahim. Obrisäosam ga i stavio u dzep. samimao dva dirhemai to je bio savnovackoji samtadaimao. sam u jednu radnjui krpio miris ambfei mosusai namirisaotaj "O, Eisreibn ElTe noii sam zaspaoi usnio kako me neko zove; podigaosi naseime sa puta i namidsaoga. Zato öu ja tvoje ime lijepimnadunjalukui 'raAlriretu!"I kasnije,biloje to :toje bilo.

STOKAZIVANJE LJUDI ETRCOVCA IZ BAGDADA ZBOCOCOVARANJA AbdullahEl-kdi kazujeda mu je njetov otacgovorio:I(od nasu bio je jedan trgovac,moj prijatelj.Cestosam ga slusaokako i protiv sufija,a kasnijesamga vidio kakose s njimadruzi idaje im ima.ljpitao samgar"zar ih nisi mrzio?"Odgovoriomije: "To ti se ainilol"Nüe lni bilo jasno, a on reaer'Jednomsam klanjaodzumu" ,lzasao sam ividio BisfaEl-Halüa kako b.zo odlaziiz dzamije. je u sebi:Za ovog kazuda veliki poboznjak,a nimalone ostajeu t Ostaviosamsvesvojeposlovei krenuoza njim da vidim kudaide. je do pekarei kupiohljebazajedandirhem.Zatudiosamsevidjevii je hljebza dirhe'n.Zarirnje oliSaodo aovjekakojije prodavao nje i kupio peaenomeso za dirhem. Ovo me je jos vise naljutilo. n toga otiaaoje u slastiianrui kupio paluzuza dirhem.Vidjevsisve odluiio samiznenaditiga kadasjededajede i pije. Kadasamvidio da putio u pusti'rju,pomisliosamda trazi zelenilai vode.Pjeiaiioje sve ikindije, aja samisaoza njim.USaojeu selo.U seluje biladiamüa,a u ji jedan bolesnik.BiSrje sjeo pored njegoveglavei poaega hraniti. ao sam da malo obialemselo.Tamosam ostaosahatvremena.Kada


sam sc vfalb pitao sa|nbolcsnikagtljcje Biaf'a on |ni rcaeda ie otiaaoLl Bagdacl. Upitaosanrga kolikaje razdaljinaiznedu ovog selai Bagdada, a "Oko 40 fefsehal"Rekohr"lNNALIl-l-AHI WE lN\A on mi je odgovorio: Il-EJHIfu{DZlUNlZaalo nri jc sve ovo lrebalo?Sada nemänl no!'c:lza kfcnuri PjeSicc Bolesniknri Polludida oslarlerrr prijcvoz,a nisaIrtLrstarrjLr vrati. Ostaosan do sljedeacg kod njcgadok se ßilf rre Petka Biirjc doi;1s jela Kadeje bolcsnik za bolesnika u isrovrijcn]c.Sasobonrjc lrosioncato zavfsio,rcac nLr: EbLlNasrelOvajaovjekPratiole iz Bagdadaikod tlrcnc je ostaood pfoilog petka,Pa nek sc vrati s tobom. Poglcdaome ljtllito i "Uslalri i üpirao: ZaStosi rrc pfatio?l Odgovofiosam: Posrljeaiosanll feac sno se nri; Priblizili l$enil', fcae ni. lsli stro skoro do akialra i kada ''cdie tijc nrjesloLrBagdadü?Odgovoriosalr lntr' a on nije rekao: ldi i ne vraiaj scl" Pokäjaosä|nsc Allahu,di S, is njimase sPfijatcljiol, e\'o i dall danassar taliav.

KAZIVANJE SESNAESTO EL-KA'NEBUA POKAJANJE jc rekao:N{ol Jedaukadiiaprcnosiod ElKa\lcbijevogsina iz Basreda jc jc dana ih pio se sa vino i drutio otac Pozvaoktrcl. PijarlicalDa Jedrrog je a ljrLdi proiao na svom magarcr, Sr.r'be Sieoje na vratai aekaoih. Porelr je lo Sube, sr_za njin traali.Pitaojc ko ie laj aovjek,pa mu kazaie da poznatip[ipovjedaa hadisa. "Kazujni hadisl' je, ogfiatcm i obratiosc S!'bi: ilstao ogl]rut cr-,,cnim "Nisi ri od tih ljLrdi,pa cla ti kazujcmhadisl",odgovoriolru jc, a o!:l "Kazivaonanrje ili tlt te posjciil SLlbejerckao: isul(ilonoZ irekao: KazLrj alcjhi!c sallellahu Mcnsufod Ribtä, a ovaj od Ibn N4cs'da da.jePoslanik, "Ako se ne stidia,fadi ata hotei.l" El'Ka'nebijebaciono7r reliao: scllen, \ r . r i o r c l | l \ r ' ( l LS " l . I l r i ol c 5 \ o l J i ( cs l o r . i l l l . r oi l ' r o s r r o8 d . R c k a oi "Doti ie zajedan sahatmoji Uvccliih i nahranilK:!da svolojnlajci: Prijatel.ji. zrv|ie sa jelour feci ilrr ita sarr uiinio sa pitclr, a orrclancka idu svojlrrl bio LlzMalikaibn Encsai od njcga kuaama. Potom,zaplrtiose u N'ledinu, pfeuosiolradise.Zatimse vratio u Basrlr,a Sube je vet bio ünlro.Od njcga .leaLrosÄmoovajhadis.

KAZIVANJE SEDAMNAESTO MUNAZILA IBNLAHIKA POKAJANJE lbn sinanprenosiod svogaoca,a ovajod svoga JezidibrrN4uhafincd nraancnoai radijcllalrü alrlrtl,8ovofio;Jcdnc llasan ibD'Ali, diedada moje glasovi posPali, tihnoli,a 9 ocemsaDrobilaziool(oKal)c.Ljttdisü vet bili Drojotaciuo je tuzallglaskoji govofi: O, Ti, Koji prinai dovu trevoljnitu, Ti,Koji otklatiai zlo i nedaausvaku, Tvojisu posjetioci oko Kabepospali d neki su i priscbn| a Oko Tvoje,Ti, Koji stc odriavai uvrck budnoje. pa, pokloni iz Svoeobiljd oprost zagrichc nnje. Ti,Kont se svijet obnaa u l/a!?ntu, ako TtoJunilJostne posti-gDe, otüj, koje ogrezaau griehu gieiniku da sc snlihlle?! l \ 4 oo j r ä c n r i r e t e : S i n e lJ e s i l i a u o g l a s o n o g ak o j i s e k a j e z a g r i j e h ei o l ( | e a cs v o r D eC o s p o d a f uP. o l f a Z ig a , p a a k o r r l o g n e S , d o v e d in l i s a l o b i l a z i os a n o k o K a b c i n a S a o g a k o d l \ 4 e k a n - i l b r a h i n rdao kj e k l a D j a oR. e k a os a | nm u i " T f a Z ti c a n i d Z i aA l l a h o v o g P o s l a D i ksa; ,r l l c l l a haol e j h iv e s e l l e n rB. r z oj e z a v f S i o s a n a n r a z o li r r k r e n u oz a n r D o n rD. o i a os a md o o c a i r e k a om u : E v oa o v j c k ao, a c m o j l " O t a cg a L r p i r n":O d k o j e g s i n a r o d a ? O " v a j o d g o v o r ci l aj e A r a p ,a o t a c g a u p i t a z a i I n c , a o l r o d g o v o r i :' J as a n rN , ' l u D aizbiD l L a h i k .O t a cg aj c p o n o v ou p i t a o :" 5 t aj e r o b i l o s t o b o m ? "a, o n j c o d g o v o f i o" :S t an r o z eb i t i s a o n i l r k o g äs t l p r i t i s l in j e g o vgi r i j e s i uniStilenjegoveDrahaue,koji sc nasukaou rrofu grijeha?1"N'loj "Bio o t i l cg aj e z a o r o l i o d a D r ui s p f i i as v o js l u t a j .P o i c oj c k a z i v a t i : s a mI n l a di p r c d a o s a n rs e u Z i v a n j ui m u z i c i . N i s a | ns c t r i j c z n i oA . n o j o t a c ,a c s t on r ij e g o v o f i os a v j e t u j L rma ei : S i n em o j l P r i p a zsi c N l a d a l a a k inhe s r a S l u ki a p o s f t a j äJl e r , A l l a h o v as r d z b ai o s v c l a l l l k ä d an i j c d a l c k oo d n a s i l n i k ia a s i j e S . t o D e j c v i i e s a v i e t o v aloa, saln gd <vc !lac lrJdrro. l JcdDog ddn,r dlrgo rnc Jc s.lvtctov,ro ia

58

59


-fada s c z a k l e oA l l a h o n l d a i e o t i a i L rl \ 4 c l \ k l l s a D r! : n s | l a Z r ] ou d a r a o . i p o f e d K a b en r o l i t iA l l a h o v op r o k l e t s t v on a n l e n e .K o n a a n oo, t i i a o j c u M c k k L ir p o f e d l ( a b cj e g o v o l r o : O,1i. Aaü)csu doilc hadZic, ptcaaßi si/Dcputevc iz blza i iz dnlji)c, (\,o, doiao sani 7). O, Ti, Koji ueaci iznevjeriti onog kaji Ti se obnaa dozi'diufi: O, Vahi(hß SaDrcdu! Avoj( llluuazl, ito ncposhtitost nti ne Pestdja aitliLi, pa uztrtt n1o/epldl.o od Dtoga djctetd, o I'lilasri'i1 Nck tliü se oduz1ic Tt'oJottiuto(i, stnna tlcSova, O. Ti. KoJisi svct, to(lio nisi i rodL'tt nisi. T a k o m i A l l a h a ,n i j c n i z a v f S i os a g o v o r o n l ,a n e n e j c P o g o d i l o o v o S t o v i d i S , ( o t k f i v a j a i s v o j L rd € s n u s t r a n t l k o j a s c v c i b i l a s a s L r i i l aK ) .ä d as c v r a ! i o k u a i d u g o s a n g a n r o l i od a n i o P r o s t in r o j L l n c p o s l u a n o s rN. a k r a j u j c r e l ( a o d a a c U z v i a e n o mA l l a h u r . r P L l t l t r d o v L rz a n r e n en a i s t o r r | n j c s t l tg d j e n e j e i p f o k l i n j a o .K r e n u l is l l l o s a d e v o n rk o j a j e b i l a s t c o n a . o n j e j a h a o , a j ä s a o r i s a o z a r r j i m K a d a s u r o d o S I i d o d o l i n c E r a k , s a d r v e t a j e p r h n L l l ap t i ( a i z a s t r a i i l ad e \ j l r .D e v aj e z b a c i l nm o g a o c a . P a oj c , g l ä v o m u d a r i o L r l i a n r c ni i z d a h r r L r o .N a t o m l r j c s t u s a n t ! i a i u k o p a o i f a z o a a r ä l l n a s t a v r op o t N n j g o r e| n i j e u s v c u r uo v o m eS t o a u o s f a ! i p o z n a tk , r o o n a j k o j i j c k a T n j c nz b o g n e p o s l u i n o s t ir o d i r c l j i n a . " M o j o t a c m t l j c r e l ( a o r" l l o S l a t i j c p o n r o i l K l a n j a oj c d v a r e k a t a ,r t l k o n o ! k f i o r r j e g o v ub o l e s n us t r a u u i A l l a h u ,d Z . S . ,L l p r r i od o v u p o u a v l j a j u tlie s \ ' e d o k a o v j e k u i j e t l p o t p u n o s l i o z d r a v i o .l \ 4 o jo l a c m t l j c r c k ä o : ' ' l ) a t v o j o l a c n i j e k r e n ü od a A l l a h Ldr o v u u p L r t zi a t e b e i l o t t a i s t o r l r n r l c s t L !rl c l j e t e . j e i p r o k l e o , 1 r e b i h z a t c b e d o v u A l l a h u , d 2 . S u p L r p t i o ,H " a s a l r . l er e l ( a oi o v o : O t a c n a n j c a c s l o S o v o f i o : D o b l o n p f i p ä z i t e a d o v u r o d i t c l j s k u Jl c r , u n ' i h o v o j c l o v ij c i n a P r e d a k i b l a g o s r a n j ei ,b i j c d a ,i n e s r e a a . '

60

KAZIVANJE OSAMNAESTO ZENE OPONASAO KOJIJE MLADICA POI(AJANJE ibn Mcjsurada jc fekao:PrisusNovall Iahiaibn RaiidPfenosiod RedZila koJ 5,rlilrdEl-\4'rr!r' Obfdrio5' icdnorrrr\rl'rdr'rl .lä r",1,'o't',).cd.'v.rrrirr o f r r i c e ,dr r r r c iK t r ' r r r \. 4 1 " ( l il (r P l o t r c i ol 8 . r ' c ls l l l cF l \ ' 1l l ) l i r ' ,ai'.2'".1 -tJo ttAhatld &'l\tJ'1i i upozoti ilt,H blisAi\ diJt 'latt A,rdtic '!Q 'poprlleöiti se, ka(/a naqcr ici nl Prisua priate/jd ni postclntka Dc'c ilttati 'rlril S a l i l ll c l J r e l i t t r l trol l . q o \ o l l ' . l l i c I r c k d o : K d k o l o d a l r c \ pfed CosPodarcnr i m a p r i s u ap r i j a t c l j ai P o s r e d n i k aa, o d g o v a f a ta c v i d i o n c v j e f r r i k ei g f j e S n i k ek, a k o k a d a b i A l l a h a , s v j e i o v aT ?a k o m i p ocfnjclc Ll licu' g o l e , b o s e ih u laDcinavodc o Dichenncln, ( c ' r r r . r ' r i I tt rtri i t r : ' T c i \ o D o D l , r \ li ,l cr o r i j , r .' r n j l l l o r dr i i e l . r s l ? l r " (t.'schotcod lrasr" c q 6c l l r r ' l i . , r r " l( r " . ' ^ n ' o r o b ' i . ' S t , , n a r r ' . 6 [ 4 e l e k ii h ! ' o d e D a S t a p o v i n ao d v a t r e N c k ä d ai h v L l k u z a l i c a a n e k a d ai h g u r a j u . N e k i v r i i t c i i z b e z ! r r l j e n i s u . K a d a b i i h s a n o v i d i o !S t r a i a uj c t o p l i z o r l T v o j P o g l e di t v o j e s r c e n e b i l o n o g l i i z d r Z a t i o. c l s ! r a l t o l ei t r z a s a n c b i n o g a o i t i n a p f i j e di k a d a b i t o " R u z n o gl i p r i z o ' a l R L l z n o gl l i e l i o . Z a t i l r j c z a i e c a oi p o a c ov i k a t i r o d r e d i a t a l "P l a k a oj c , a s n j i n r s u i P r i s u t n ip l a k a l i T ä d ai e Ü s t a o m l a d i ai z L l z d € k a n ak, o j i j e n a s e b i i r n a o Z e n s k i ho b i l j c z j a U p r t a o j e r " Z a rj e o v a l i on a S u d j e m d a n L r E " a l i h , j co d g o v o t t o ; ' b u B i a r e ! ?S i1".,a,,"ko o d o v o g a lc u o s a m d a t e i g o r c n r o j , A l l a h a , b r a t i t L r lni k a o a lo se nc 'tlje glas p a n e t e i u t i v t i i t a t i ( l o k n e i z g ü b ea v a z , s c " Z a i s t as n o n i A l l a h o v i l i o v j e k a n a s a | n r l i . " N ' l l a d i tn a t o v i k n u : N e m a r a ns a m b i o p r e l n a N j e r r u L l s v o m z i v o l u l l s k r e n o i a l i n z b o g n e p o s l u s n o sm t i o n r cC o s p o c l a r tIlsl k r e n oZ a l i n rz b o g Z i v o t ak o l i s a n p r o t r a i i o n a c l L r n j a l L r kPl o l l t o l r l z, a p l a k a oj e ' o k f e n u o s e p r e n a k i b l i ' A l l a h t l irekao: n o j l D a r t n sT i s c i s k f c l l o o b r ä ö a n l k a j u a is e z b o g s v o j i h g r i j c h a . K a j e n rT i s e i s k r c n i m p o k a j a n l e mL l k o j c n r n e n l a nirnalo liccnrjerja i Ptctvarallja Pa, pfihvati nroje pokajanjt i o P f o s t in i o r i o i t o s a m i i n i o l O P r o s t im i m o j e p o s r t a j c lS n r i l ü js e n e r r i i s v a k o n e o | l o D ] ek o n c D a A h i r e l i s p f a l i l O b a s p il r a sS v o i o o l d o b f o t o n i p l e r r e n i t o a i u ! O , N a j n i l o s t i v i j i N 4 i l o s n i i c ll s k r e n o g n i j e f aT e b i s c \ , f a t a | ns v i | ns v o j i n rb i a c n r T l c S k o| n c n i a k o n c p r l n l s nloj( pol(ajanjel Zrtinr, onako skrhan, izgLrbisvijest Takvog sr'rga


i i z n i j e l i .S a l i hi n j e g o v ep r i s t a l i c e o b i l a z i lsi u g a d ä n i m ad, o k n i i e pfeseliona Ahrer. Mnogo ljudi je prisustvovalonlegovojdZenaii P l a k a lsi L rz a n j i m i A l l a h u d, i . S . . d o v eu p u c i v . l zi a n j e g a S . a l i hq a se iesro prisje(aou svojim predavanjima govoreai:"umro je zbds K u fa n a .z b o gv a z o v ai t u g c l " Nekiaovjekgaje usnioi u snu ga upitao:"5taje bilo s tobom?"On fnx je odgovorio;"Obasuome beriiet Salihovihdersova,pa samusaou ok.ilie Allahove milosrikojaobuhvara sve.'

DEVETNAESTO KAZIVANIE

POKAJANJE ZtnAOOrle örrurLA TAVAF OKOKABE Muhammed ibnJezidibn HüneIisprenosiod Vuhejbaibn Verdada je rekaorJednog dana tavafilaje jedna Zena oko Kabe govoreiil "Allahumojl Ovosvjetski uzici se nestali,a osralesu samo njihove posljedice. Allahumoj! Slavljennekasi! Täkomi Tvojemoii, zaistaSi Ti Najmilostivüi! Cospodarumojl Tvoja kaznaje Dzehennem." Njena joj rele: "Sestricemojal Da li si danasulazilau Allahovu pfijateljica jer "Takomi Allaha,ove moje nogenisu zasluzile kutu?|"Odgovorila ni da obilazeoko Kabe,a kamo li da udu u nju! Jer,ja dobro znam kudasu i kakohodile."

DVADESETO KAZIVANJE POKAJANJEJEDNOC EOVJEKA ZBOGGRUEHA NJEGOVIH RUKU lbfahimibn HÄrispripovjeda:8io je neki aovjekkoji je mnogoplakao. Kädasu ga o tome upitali,odgovorioje: "Rasplaaem se kadase prisjetim sta sa,nainio,a nije me bilo stid OnogaKoji me posmatra,niti meje bilo strahOnogaKoji me mozekazniti.Odgodiomije kaznuza Sudnjidan,za dan tuge i Zalosti.TakomiAllaha,kadabih bio u moguinostida biramda li dä polazemraauni ualemu Dzennet,ili, da budemprah,odabraobih da budemprah."

62

SETPRVOKAZIVANJE IBN'AIJARA ZBOCNEPOSLUSNOSTI ANJEDINARA PREMA SVOJOJ MAJCI se daje bio jedan aovjekpoznatkao DinafAjjar kojegje majka ali on savjetenüe slulao.Jednogdanaprosaoje pored je: i uzeojednuistruhlukostkojase rasulau njegovojruci.Pomislio prah postati, aja aeovakoi mojekostibiti i mojetÜelode meni!Slrtra je i odluaiosepokajatiPodisao riiehünim."zazalioje zboggrijeSenja "Allahu svojsluaaj,pa,primime moj!Tebipredajem nebui rekao: majci snuzden i blÜedu licu.Upitaoje Zatim se uputio wojoj se." mi "ttlajkot gazda robu kadaga vrati?"A oDa radi svomodbjeglom sta i

hranui sputamunoge i: "obuaemugrubuodjeiüi ponudimuslabiju

," zattazioje da se sa njim uradi isto ono sto se radi sa odbjeglim majkatakoje i , zeledida mu Cospodarnjegovmilostdaruje.Njegova "Tesko plakaoje govorio tebi,Dinare! not i samsebi: Kadabi nastupila Kakosi sebidopustioda padneiu i imassnageda izdrzii Dzehennem? I tako sve do jutra. Jednenoai majkamt| je fekla: svemoguieg?" se nasebe!"A onje odgovofior"Pustime da se maloumorim,ne bi li stajatipredplemenitim odmarao! Valjamenidngo i u neizvjesnosti da idemu vjeanuhladovinu ne znajuäda li demi biti naredeno patnju. patnje nemai ukora,nakon nakon koje odmofa Bojim se ieanu "Da oprostanema."Majkamuje rekla:"Odmorisemalol"Odgovorioje "A norim?!A da li mi garantujelspas?"l\4ajkam! je uzvratilar ko meni "Onda,ostavime u ovomemomstanju!",odSovorio joj je i e spas?!" "Kao io: da gledamsutrakakotebe,majko,u Dzennetvode,a meneu / fako neml"Tako,jednenoii, dokje uaio92. i 93. ajetsureEl-Hidzr: Cospodarawoga, njih aen@sve tB odgovomostpozvati, za ono ito su Plakaojei savijaose kaozmÜasvedok nÜe dugoje o tome razmisljao. tr newijest.Majka mu je prislai potela ga dozivati,ali on joj nije rao. Ona reaer"Cdje li demose süsresti?"A on joj tihim glasom na Sudnjemdanu,ondaupitaj ri: 'Ako me ne vidisna mjestusualenja ga okuPala za mene."Zatimdubokoudahnuiispustidusu.l\4äjka "O, ljudi! Doditei i pozvalaljude na dzenazu''lamaz. Covorilajer Do tada iz Dzehennema!" koji dusu ispusti straha d;enazu-namaz ite e vialenvefi skupisa visesuza.


KAZIVANJE DRUGO DVADESET ZAVESTI POKUSA|A TO1N.1C ZTruC PRELUEPE POKAJANJE IBNHAJSEMA REBI'A cmpa ljudi poslalaje jedDuzenu izvanrcdne Uepoteda pokusa,zavesti Ako u tome uspije,obeialisujoj 1000dirlrcmaZenaje Rebi'aibn Hajsema. mirisom,a potom,izallamu obuklanajljepiuodjecuinamirisalase najboÜim je je nju i dopalamu se Krenula je u u susretdok izlazioiz dzamÜePogledao "Sta je gro-znice joj bi rekao: bi bilo kada prema[jemu otkivenalica,a on Stabi bljestavilo? lica i njegovo boju tvoga promÜenila i tvoje tÜelo obuzela bilo kada presjekao Sta bi Zilu kucavicu? i woju smrti bilokadabi doiaomelek dosla svÜest Kadaje i izgubila bi te ispitivalilvlunkiri Nekir?"Zenajevrisnula svijestitoliko je ibadetilada je onogadana,kadaje Preselilana Ahiret, stablo. izgledala kaospaueno

KAZIVANJE TRECE DVADESET SEBINEPRAVEDAN KOJIJEPREMA MLADICA, POKAJANJE IBNEDHEMOM IBRAHIMOM BIO,PRED Prenosise da je kod lbfahimaibn Edhemadoiäo neki aovjeki rekao premasebi,pa, kazi mi nestosto mu: "O, EbulshaklBio sam nepfavedan griieh iilo ce oaisitimojesrce. tbrahimmuje da tinim te Inesprijeaiti odgovorio:"Ako pdhvatispet stvarinedeti Skoditigrijeh niti deteunistitr "A uzitak."aovjekgaje priupitao: kojesu to stvari?" "PNo: kada lrtjednei da se ogdjesii o lbrahim ibn Edlremje rekao: 'A Altaha,di.3., nemojjesti Njegovuopskrbu." lta iu ondajesti kadaje sve "Hej upitaoje iovjek,a lbrahimmuodgovorio: bolarrl nazemljiAllahovo?', Paje li lüepo da grüesispremaAllahu,dz.i., a jedes Njegovuopskrbu? "Nijelijepo!",odgovoriojeaovjeki odmahuPitaoza drugustvar. "Kadapozelisda utinis grijeh,nemojhodati po tbrahimmu je rekao: "Ova swarje teza od prvelCdjetu ondaZivjetikadaJe Allahovojzemlji!" "Pa sve,izmeal istokai zapada,Allahovo?!"lbrahimmu je ponovorekao: "NÜe je li lijepoda gfijesiSpfemaAllahu,d2.3.,a Zivil na Njegovojzemlji?" lijepol",odgovoriojeaovjeki odmahupitaoza treaustvaf 64

"Kadapozelisda uainisgrijeh, a svjestan si da him mu je rekao: opskrbu i Zivis na Njegovoj zemlji. onda natli mjesto Allahovu tdje te vidjeti, pa grüeh uainil" "lbrahime!Kakoje to moguae,kada

naseduse?" idi.s.,znastakdju "Pa

premaAllahu,di.s.,a jedei im je rekao: je li lüepoda grüeai5 posmatrai gledasta radii?" Zivis na Njegovoj zemlji i On te hranu,

odgovorioje aovjeki odmahupiraozatetvnustvar. lüepo:".

"Kadadode melekAzrail da ti duju uzme,reci mu ahim ie rekao: rc priaekadok se ne pokajei i koje dobro djelo uradij." eovjekje "Nedeme posluiati."lbrahimje odgovorior"Hej bolanlPakadane da odgodisAzrilovdolazakdo tvoga pokajanjaisigurno znai da, on doale,Demaodgätlanja,kako se onda mozesnadati spasul?" ie zatraiioda mu odmahkazeDetustvar. ahim je rekao: Kada ti dodu Zebanije{melekiiuvari reda u emu)na Sudnjemdanu da te poveduu D:ehennem,ilemoj idi sa al" eovjekmll je rekaoda mu to melekineie dopustiti,a lbrahimmu

io:"Paaemu seondanadas!?"

ek je rekao:"o, lbrahime!Dovoljnoje, dovoljnolOd Allaha,dz.i., trazimi Njemuse kajem."KaZudaje Allahu,d2.5.,bio pokoransve 5mru,

KAZIVANIE ESETCETVRTO

ANJE ASUEI NJECOVA SMRTNAKON STOJECUO AJET JEDANKUR'ANSKI r€nosise od Mensufaibn Ammaradaje rekaorOdluiiosamkrenuti zdi. Dosaosam do Ku[e i jedne mrkle noci izasaonapolje. nadasam iuo kako neko glasnovite: "Allahumoj! Tako ti Tvoje i Uzviienosti, svojim grijesenjem nisam Zelio Tebi se tstavljati.Kadasamnepokoranbio, znaosamza Tvojukaznu,ali, eh se desiou öemumije pomoglamojanesfeda i prevafilome to ;to rikrio moj grijeh. ljporan sam bio u grüehu prema Tebi i iz svog anjäTebisamse suprotstavio. Ti imai i dokazprotivmene,pa ko e sadaod kaznespasiti?Za öije uze da se uhvarimkad. Tvoje uze e?O. mladosti! O. mladostil"

65


Nakonltoje to zavriio prouiio sam6. ajet sureEt'Tahrim:, . Vatrciije gorivo ljudi i kame4jebiti, i o kojoi ie se neleki strogi i snaiDi brituti. le Zatimsamauo snazänpokreti Poslüetoga nistavisenisamtuo. Prod!zio sam svojim putem. Sutradansam nastaviosvoje putovanjeividjeh "Ovaj dzenazu.Pitaosamjednu nepoznatustaricuo meiiitui oDami reae: aovjek,nekamu dragiAllalrda ono sto je zasluzio,juaerje Prosaopored mogasinadokje klanjaoi Proüaioajet iz Kut'ana,a kadagaje iuo moj siD, ispustioje svojuduiu.

PETOKAZIVANJE DVADESET IKA I NJEGOVOPRIHVATANJE IDOLOPOKLON POKAJANJE ISLAMA ibn Zejdadaje rekaorBiosamna brodnkad Prenosise od Abdut-Vahida na nasje vjetar usmjeriopremajednom ostrvu.Na tom ostNu naialosmo tovjekakoji se klanjaokipu. Pitalismo ta: Covjeie!Kota to obozava!?' "1 On rukom pokazapremakipu, a mi mu rekosmo: mi na brod! imamo On talflo resto,ali to nilta ne vrÜedi,nitije bozanswoda 8a obozavamo." "Allaha!", odSovorismo. upita: A kota vi obozavale?" Pitaonasje za Allaha,a mi mu rekosmodaje AllahOnajlÜe PrÜestolje je na nebesimaivlast na Zemlji,a Njegovaodredbastiie i Zivei m.we Pitaonasjeo tome kakosmodosli do te spoznaje,pa mu rekosmoda nam je uzviSeni koji nasjeo NjemuobavÜestio AllalrposlaotasnogPoslanika Pitaonasje o to'ne ita je taj Posla'rikuradio,a mi smo mu rekli däje izvrsiosvojumistu,pfeoioAllahovuPoruku,a potom,Allah,dz i, gaje ostaviokakavdokaz?Kazali uzeok Sebi.Zatimje pitaoda lije tai Poslänik je smomu daje ostavioAllahovuKnjigu,a on zatrazioKnjigurekavsida lri takvaknjigatfebalabiti dobfa.Kadasmo mu donÜelimushaf,rekaoje da on to nepoznaje, Uzelismomushafi pfouiilimujednusuru.Doksmomi uiili suruoDje plakao,a zatimrckaoda ne trebagrÜeSitipremaonomeaijije ovo govor. Takoje prihvatioislam.Povelismo ga sasobom,podtlailiga islamskim noi i kadasmo propisimai nekolikosuraiz Kur'ana. Kadaje nastupila "Ovaj je jaciju upitao: Bog na koiegste legli smo spavati.a on nas klanjali nre Lrputili,kada nastupinoi, spavati?" Kazalismo mu da je Allah "Kakviste da sveodrZava ida ga ne obuzimasan,a onje rekao: SveviSnji, 66

da, robovi?Spavate,a vai Cospodafne spava?"Svidjelesu nam se goverieai. Kadasmo stigli u AbadaDrekaosampfijateljima:"Ovaj ro svimsrcemprimioislaln.Sakupilismo novacaidali mlr,a on "Staje ovo?"Reklismo mu da ima sta troiiti. Rekaonamjer "La illellah!Uputiliste me na put kojim ne hodite.Ja samna otocima pa zar da me napustisadakada o kipai niie me Allahnapustio, spoznao?" Ga kon Dekolikodana reöenomi je da je na samrti.Posjetiosamga i "Svemoje potrebe : "lmas Ii kakvu potrebu?",a on mi odgovofi: ioje OnajKojivasje poslaok meninaostrvo."

SESTO KAZIVANJE ESET POKAJANJ E KRADLJIVCA PRED MALIKOM IBNDINAROM provaliou kuau[,4alika iia se daje kradljivac ibn Dinarai nisranije je lopovai brzo primijetio da ukrade.Malik.kojije bio na namazu, o sa namazom, a potom.nazvaomu selami rekao:"Brate!Allahtj ilovao!USaosi u moju kuaui nistanisi naiao.Tako mi Allaha,neaes iz moje kufe, a da niata ne ponese5."Ustaoje, uzeo posudusa i rekaolopovuda uzme abdesti klanjadva rek'äta.Rekaomu je tako izati sa boljonr stvari od one koju je trazio. Lopovje to io. Uzeoje abdesti klanjaodva reka'ata.Kadaje zavrlio,upitaoje da li moZe klanjatijo; dva rekata, a l\4alikmu je odgovorio: j kolikoti je Allahodredioda klanjai!"Lopovje tako klanjaodo a. Ujutro, N4alikmu je rekao: "lzadi, pravovjertri!",a on je fio: 'Mogl| li ostati jos danas,jer, zanüetiosam da postim ?" N,lalikmu je odgovorioda moze ostati koliko mu je volja.Tako ostadekod Malikanekolikodana.Daneje provodiou postu,a Doii zu. I kadaje htio da ode Malikuje izrazioielju za pokajanjem, a k mu je rekao:"To je u Allahovojmodi." Lopovse iskrenopokajao. je izaiao od 'rjega,susreoga je drugi lopov i rekaomu: "lzgledada "Brate!NasaosamN4alika jao pravuriznicu!",a on mu odgovori: ibn ra.OdSaosamkod njegau namjerida ga pokradem, a on je pokrao . Pokajao samse Uzvisenom Allahul


KAZIVANJE SEDMO DVADESET DOVOM PUANICE POKAJANJE 'AMMARA IBN MENSUM je Jednogdarlaneki pijanicapozväo svojeprijatelje.Kadasu doili' dao je svomslugi aetiri dinarai poslaoga da kupi neito vodä.Na putu sluga 'Ammarakoji je govoriol proalepored poznatogpoboznjakaMensuraibn ;Ko i" d"ti aetiri dinarasiromainomstrancu'a ja du' za njega,Allahx, d2.5.,uputiti aetiri dove. Slugamu dade sva aetiri dinara,a Mensurta "lmamljutoggazdui Zelio u dovi Slugamu reae: uDitastaZelida sDomene voliobihda bihgase rijesitiivoliobih da mi Allah,dZS , vratitetiri dinara; oprostimomegazdi;iZelio bih da Allah'd2.5.'oProstimeni, Allah,dZ.S., momegazdi,tebi i onim ljudima. ibn AmmafzamoliAllaha,d2.5.,za ove stvad,a slugase vmti N4ensur gazdikojije bio veomaljut. Upitaogaje zastoje zakasnioi gdjeje vode,a slugamu je ispriaaokakoje sreo Mensurai kako mu je dao sva aetiri dinaraza aetiri dove. Cazdase malo umirio i upitaoga koje su m! bile dove. Rekaomu je da je tfazio oslobadanjeod robswa.a gazdamu je rekao:"U imeAllaha,slobodansi!" "lmad4000dinara!" Kadamuje kazaozadruguZelju,gazdamuje rckaor Kadamu je kazaoza treau Zelju,gazdaje klimnuotlavom, zaplakaoi ih, fekavsi:"AIlahu rukom zgrnuotase napunjenealkollolomi Porazbüao se kajemi nikadase grijehuviie nevrafaml" "Da Potom,upitaoje sluguzä njegovuaetv u Zelju,a on mu je rekaor ru Cazdajenato rekao:'Ja oprostimeni,tebi iovim ljudima!" Allah,dZ.S., nistane moguuraditi!Toje za OnogaKoji praitai milostivje!"

OSMOKAZIVANJE DVADESET IBNZEJDA POKAJANJE ABDUL-VAHIDA Prenosise daje l\4udarEI-Kari'uaio kur'anskiaie! Ovoje llaia KnJiga koja ptutiv vasistinito govori, pa je zaplakao,Abdul-Vahidga je tuo I "Tako mi Tvoje moaj I izgubio svijest. Kadaje dosao sebi, fekao je: kakouai: neduviie grüesitipremaTebi!"Potom,öuojeuaaaa uzvi5enosti, A ti, o duSosntirena, wati se Cospodarust/omezadovolina,a i On tobon 68

"Kolikoputada (El-FedZr, 27'28).Ponovioje ove ajetei rekao: I Vratisen" Zatit\ je ponovoizgubiosvijestzbogstrahaod AIIaha, Njegovekazne.Pokajaose Allahu,d; 5.,i poslijeje ispravnozivio. kaie Uzviaeni Allan Da ovai Kur'an kakvon brdu obiavino, ti bi je strahopoitovanja puno i kako bi se od straha prcd Allahonl (El-HaSr,2ll.

KAZIVANJE ESETDEVETO HISAMAIBNABDUL-MELIKA SLUSKINJE POKAJANJE prenosiod svogaocadaje kod El-Hasimiij hammedibn Abdur-Rahman djevojka,po imenuGadid,kojaje zivjela spomenuta ibn Abdul"Melika iima. Bilaje poznatakao djevojkaizvanredneljepotei ltepog je i poezÜu . Lijepoje uailaKr/an i bila veomapametna.a kazivala ibn Abdul'Melikporuöioje namjesnikuKufe da obavi razgovorsa je starateljima, te da mu je Stoje prÜemogutePosalje.Namjes'rik poslaoljude denim starateljimai platio im za djevojku200.000 Potom, i basauhurmikojaje godisnodavalaprihodod 500 miskala. ju je Hiiamu,a on ju je smjestiou posebneodajei odrediojoj inje.Narcdioje dajoj sekupiodjeia,nakiti kufnepotrebstine. ako,jednog dana,osamiose s jom na balkonu,a ona je sve iz proilosti, su zanimljive dogadaje risalailijepo uredila.Prepriaavali zaiu vika.Hisamse podiie, kadono dzenaza.Ljudisunosilitabut,a "O, ti koga na isle su zene nariauii.Jednaod njih je govotilar gdjeies bitispüsten u kaburiostati nose!Ponijelisu te na mezarje, natabrtuusamljenlO, nosenilDali si od onihkojigovoreonimakoji :'Pozuritesa mnom!',ili si od onih koji govoferVratite mel Kudame l?"' HiSamove oöi se ispunisesuzama.Zaboravioje na uziva'tjei nalazio. Tadaje rekao:"Smrtje najboljivaiz!"A onaje u kojoj se la pogledi razoaarano rekla:"Ovanarikaaami srceistrtal" Hilamje iotisao.Ona Pozvaoje slugu,sisaosabalkona o: "Stvarjeozbiljnal" italana balkonui zaspala.u snujoj je doslaosobai reklajojr 'lesi li ti kojazavodisvojomljepotomisvojim pokretima?Staies ondakadase u fog i kadamezariispreturanibudu,i kadasvi iz rjih na mjesto pljanjakrenu ivide svojadjela koja su ainili?"Probudilase sva jena.Pozvalaje jednuod svojihsluskinja i Mredilajoj da Pripremi za kupanje.Nakontoga,sa sebeje skinulaskupocjenui lijePuodjefu


je kod Hisama i Dakit.USIa dokje sjediosasvojimljudima,a on nÜeZelio 'Ja je da tu vidi. Mealutim,onaje reklar samGadid,tvoja sluikinja!Dosla OnoStosi Zeliood mene,dobiosi. nijeopomenakoja meje prestravila. ropstva!"Hisamje rekao:"Velika Zato.sadame oslobodiovodünjaluakog je lazlikaizrneiluta dva .opstva!ldi!Ti si, u ime Allalm,slobodna!Küdasi namjerila?"Odgovorilamu je da ide u Mekku,u Eejtullah.HiSamjoj je potvrdioda mozeiii i daje u tome niko neaesprüeaavati. lzailaje iz halifiIog dvorca,bez iiega, bjezefiod dunjalukai tragajuai nastanilase u neposrednojbizini za Ahiretom.Kadaje dosla u N,4ekku provodila posteai i klanjajuii, ä izdrzavala se novcemkoji Ka'be.Vrüemeje je je zaradivala tkajudi.Kadabi nastupilanot, tavafila oko Ka'be,a potom "O, odlazila u svojusobui Allahu,dz.s.,dovuainila: Allahumoj!Tisi moja nada!Omogudimi da postignemono sto Zelim,uljepsajmoje mjesto povratkai nagradimoju pokomost."Takoje ibadetilasvedok noa i dan nisu pfomjeniliboju [jezine kozeid go stajanjeu namazunjezinotijeloi dugotrajnoplakanjenjeziDeoöi;i dok tkanjenüeistroiilo njezinejagodice naAhiret,Allahjojsesmilovao. naprstima. Takojei preselila

KAZIVANIE TRIDESETO

POKAJANJE SEKIKA EL-BELHUA 'Ali ibn MuhammedpripovjedarN,lojdjed imao300 sela,a na dan kadje umro,nije se imaloaimekupiti iefine da se umotau njih. Sveje podüelio kao sadaku.Jednom,joS dok je bio momak,otiSaoje u tfgoviDuu zemlje Tu.aka.Tako je naisaona narod koji se zvao Haluhiüe,a obozavalisu kipove.usaoje u kuiu gdje su drzalikipove,a njihovalim bioje obrijane glavei brade,odjevenu odjeiu jarko cNeneboje.Sekikmuje rekao:"Ovo ato vi fadite nüe dobro!Ti i ovi tvoji obozavatekipoveporedGospodara, Stvoritelja,Komenistanije sliöno.Njemupfipädai ovaji onajsvüetlOnje SveNoiai i svemuopskfb! daje."CüvarmUje rekao:"Tvojerüeainis! ! skladu sa wojim djelima." "A kako to?", upitäo je Sekik,a ovaj mll odgovorio:"Tvrdisda inas Cospodarakoji je Svemoaan, a iak ovamosi je doaaoda trazis opskrbu.Da tako kako ti govorii, Onaj Koji d daje bi ovdje.daobi tije i tamo.Takobi uitediomukui lrud.' Poslije obskrbu Sekikgovorior"Povod mom asketizmubile su rüeöi Turaina."Kadase vratiosa tog putovaDja, sävsvoj inretakpodÜelioje kao sadakui posvetio se naucii istrazivanju. 70

ESETPRVOKAZIVANJE

ME'MUNA POIGJANJE 'stonme prenosiod saliha lbrahimibn El'Dzuneid zuhdu-l-muluk, djel!u ul-Azizada je rekao: Priöaomi je moj amidzaAbdul-Hamidibn d:

'munje mnogovolio svogsina Alija.Davaomu je pfednostnad 'Ali je, uistinü, bio veoma lijep, odgojen i m djecom. A ntan. Kada god bih uiao u küiu otiiao bih do njega i lamioga, a on je bio stidani veomaljubazan NÜeu sebi imao lo oholostiniti arogancije.Saliose sa svojim slugamai Iijepo pao sa onjma sa kojima je sjedio. Nikoga darezljivijeg, riudnijeg i dobroduinijegmoje oii nisu vidjele.Kadagod bih gledaodr.rgo nisampogledasa njegaskidaozbog njegoveIjepote rote. NjegovStidenikSakir, priaaomi je o povodu njegovog ienja od ovogsvijeta: 'AIi je bio u dnog vrelog ljetnog dana p hao je vrut vjetar. "GosPodine! Satorukadamü je doiao slugaJumni rekaomür jed[ik pravovjefnih i on te te zovena ruaak!Sofraje postavljena "Ma, izlazak ovavrudina'ne razara!I\,4rzim kuje."'Atijeodgovorio: ovoj vrelini. Nego, idi ti njemu ireci mu kako si me rasao da vam,"Otisaoje, ali ubrzo se vratio. Halifamu je naredioda Llale njegai probudiga, jer bez njeganije mogaoni sekunde.On je , ali mu nije bilo drago.Pfidfuziosejelu, a nakontoga,halifaje 'Ali o da sjedi sa svojim saradnicima. je ustao i krenuou svoj . Naredioje da mu se pripremimjestosa Pogledomna fijeku is. Na to mjestodorrijelisu vodu, Ied i mirise Sjeoje na udobno prolaznikei rijeku.Pozvaoje slugei prÜatelje. te posmatrajudi k je tako sjedio,ugledaojednog hamala.Na sebije imao kratak lraljetakod iohe, a ispodnjeganije imaokoiulju niti ieli i izbabarri ntaloIe. Noge je omotao nekom krPom radi vruaine i obukao deranepapu(e,a rra glavi ie imao kapuljaau.Dosaoje do rijeke i o u jedan iamac. 'Ali ga je svo vrÜemeposmatraone skidajuai gled sa njega.Potom,vidio ga je kakoje skinuokrpe i paPlaesa ogu i zagaziou vodu.Opraoje nogei rashladiose,a zatamse vratlo a svoje mjesto Da obali. lzvadioje svoj zaveZljaji iz njegauzeo kolikorazliaitihkosti na kojimaje bilo malomesai dryenupostldu'

71


u posuduje nasuovodu i u nju staviokost. potom.izvadioie m,r.. kesuu kojojje bila so i posotioje hljebu.tzvadioje i ,uto ,n.itinl duiice isa(ekao dok se kost s Incsomnüe naropitauodom.Zatirn il savionoge,sjeo na püesak,prouaiobismillui poteojesri sa veliki'; apelitom.kao Stojede svakiaovjekZeljanhrane.I pored svesa_ ;: zahvaljuje Allahu.'Ali gaje i daljeposmatrao. xadaje zavrsioopraoll p o s u d ui v f ä t i o j e u z a v e i l j asj a o s l a t k o m k o s t i c äi m e s a .Z a t v o r i ioj r kesicusa solju i vralio je u zaveiljaj.primakaose rijeci i rukji6 z a h v a t i ov o d e , n a p i o s e i r e k a o : , , A l l a h u m o j i Z a j t i t n i i em o i ! Zahvaljujem Ti na ovim blagodatima koje si mi dafovao!Tebi pripad; hvalaza Tvoje dobfoiinstvoprema meni. Tebi pripadasva hv;la ; zahvala."Zatim je spustioglavu na torbu u kojoj je nosio teret i prilegaojedan sahat.Potom,ustaoje, uzeoabdesti pripremiose za podne-namaz. Vidjevsisveto, Alije naredioslugamäkoji srajalipofed njega da mu dovedu onog aovjekai da donesu njegovutorbü i posudu.LJpozorioih je da lüepo sa njim postupajudok ga budu vodili.Slutaje otisaodo njegai saöekao dok ovaj nije zavrsionamaz. Zatim mü je rekaoda krene sa njim kako bi prenjo neke stva.i u halifinomdvoru.Ovajmu je rekaoda porrazinekot drugog,jer on je umoran.SIugaje insistiraoda krenesa njim govoreiirru da razdaliiira niie velika,a i da je rerel lahak.Medurim.iovjek mu je odgovorio: "Dragirnoj!Znamja to, ali ipak ri potrazidrugoga!poatedi;e roga, jer ne volimulazitiu taj dvor!"Slugaje, potom,nastupiooltrije: ,,lp-ak ae5 morati sa mnom; ili sam ustäti ili du te ja ponijeti."tiamaije ustao,zaprtiotorbu iponio posüduuaedikur,anske aietery'y'e /o/lfe ne o. a ono no2e bid dobrc za vas!lElBekate,2l6lt i4oguaeje ddJe bai u onome prema aemu odvarnost osjebtu A ah vetiko dobro da! (En-Nisa', l9). Slugaga je üveo u dvorac,a zatim doveo,onakvogkakavijeste, pred 'Alija.Rekaomu je da sjede,a ,Alijeviprijateljiu iudu su giedati Stase desäva.Reklisu mu: ,.Koje on da mu kaiesda siedemetlunas, a pogledajkakoje prtjav? ,Atije usutkaosvojeprijätelje,a pororn rekaohamal[:"Da Ii si dostojansijelasa nama?"Hamaljeodgovorio da jeste. 'Ali ga je upitao aime se bavi,a on mu ie odsovorio:,.Kao 3ro vidi3.nosai.' Kolikoalanovaporodiceimaj i izdf;avaS?.., pitäo j e ' A l i .a h a m a m l u j e o d g o v o f i o.:S v en a su z v i s e nAi I l a hi z d r i a v aa. imammajk! kojaje paralizovana i slijepusest.u.,'potomgaje upitao za Zenu i djecu. Odgovorioje da nüe ozeDjen.,,Kolikozaraclis?", 72

'AIi. Odgovorioje: "Onolikokoliko mi je propisano.Ne dovoljnoiz Allahovemilosti." "Kada kako izdriava nositi svakidan, hamalje odgovorior izatlemda radimdo podne,Zatimod podnedo sabah-namaz, vrijeme za sebei svojepotrebe,a poslijeikindije-namaza odvojim se oo mraKa, 'AIi,a hamalmu je odgovorio: se ne odmarainoiu?". upitaoje ih se odmafaonoiu, na Sudnjemdanu bih ostao siromah,bez Alije shvatioo öemutovori hamal. o gäje: Vidiosamte kakosamjedes.Za:to|lejedei sa majkomi "One poste i ja veöeramsa njima ?", a hamalmu je odgovofio:

neveieraju."

rnuje rekaoda izvadi kosti iz zaveZljajalOtvorioje zavezljaji iz crnu,büelui cNenukost.'Ali ih je gledaonekovrijeme ..izvadio öljajuti, a potom je zatraziood Sakirada mu don€se5000 kako bi ih dao hamaluda mu se naile i bude na pomofi. im, hamalje odgovorio:"Ne tfeba mi novac!Nemamnekih 'Alijaga je dugo nagovarao da ih uzme,ali on je to odbio. ba!" je rekaoda ga nestotreba. Rekaomu je da je to veoma mu "Evovidis kakvoje , uzeo ga za ruku i uveo u sobu. Rekaomu je: i blagodati stanje.ZnaSko samiSta samividiSsveovedunjaluake i zavolim Ahiret.' Allaha, dZ.s., da zänemarim dunjaluk a. Zamoli "Dragimoj!Nisamja kodAllahanatakovisokoj I muje odgovorio: i, Ali znamda su mudfi ljudi kazali:Akose neiegabojii, kloniga danaodredisebi nekodobrodjelo koje iei redovnotiniti.

to uöinisdobities, s Boiijompomoti,jahr vouuda to iiniS.Ne aj danasnjiposaoza sutrainemoj se optefeiivatisa neaimsto ne izdüatil cesto se prisjedajsmrti,jer sjedanjena smrt umanozava 5to je malo i umanjujeono sto je mnogo,Allahase boj, pokoravaj se i kloni se Njegovihzabrana!"Potom,podigaoje ruke i klimnuo . Oii su mu se napunilesuzamai on poöemoliti:'O, Ti Koji Si om moai poditao rebesa,iZemlju svojomvoljom pokrenuo,i nja Svojmvoljom stvorio, i na SvomAriu svojom modi bivail O, aru svilr!O, Silni nad silnima,Vladarusvjetova,VladaruSudnjet a! N,,lolim te TvojommiloSau,dobrotomimodi da i5iupai ljubav dunjalukaiz srca ovogaTvog roba'Alija!Uputi ga na iinjenle a koja öe ga pibliziti Tvome zadovoljstvu,a udalji ga od grijehal


Neka nas i rjegov zavr5etakbude onako kako bi Ti to ielio, o. Premilostivi!" 'Alijeveoii se ispunisesuzamai on snaznozaplaka. Zatimje rekao "Ne "Kad Zeli|n bi samohtio neatood nas uzetil" Odgovorioje: rosaau: " Naredioje da puste pustii prÜe ito da me bih volio nista!Jedino ta i a ve(je rakohamalode.'Ali se vratiomealusvojedruitvorazmisljajuai, i rekao:"NarodelKada osjeiaotlmor. Okrenuose svojimprÜäteuima bistevidjeli stajede zapovjednikpravovjernih,i kakvämu se raznovrsna djeladonosei odnose."Zatimje poaeollabfajatii opisivatitu raznovrsnü "Kadabiste vidjeli hrähu koja se pripravljaod hranu. Potomje rekao: Zatimje poöeoopisivati Sta bralra,kakoje samoaista,dobrai ukusna." toplaihladnajela,saftaliisutrajelaislatkajela, se sveikako pripravljar drvetaiz a ovajnosaa,vidjelisre njegovuhran! iposudn od palmiDog je prstom po jede. glavom aarkao i izvjesno vrijeme Klimnuo koje je prostirci.Potom pozvaoslugu i narediomu da ode do bibliotekarai radijellahuanhu ovaj donesemu knjigu o zivotu Omeraibn El-Hattaba, mu je donio knjigu.a on ju je oworio i poaeoSledati,a zatimrekao Zilavomeso svojimprijateljimar"Posluiajtestaje jeo Omeribn El-Hattab: jeama od devesklhanou vodi isoli i hljebod neprosijanog Jednommu je nekorekao:'Zapovjedniae pravovjernihl Mogäobi jesti i boljuhranü Svojeriznice.Onje nato od ove!UzviieniAllahotvoriojemuslimanima 'Ah! jelu ovim je mahanisao lrarodu u njihovom UzviSeni Allah odgovorio: potroiili (El{hkaf,2)."' Dok im na duliafuku! {eton'nt Vi ste svoje dobro jc aitaoo ZivotoOmeraibn El"Hattaba njegoveoti bile su puDesuza. i donesemu knjigu Kadaje zavßiorekaoje slugida ode do bibliotekara ju je Kadamuje donioknjigu,prihvatio o zivotlrOmeräibn Abdül-Aziza. "Neka poaeo prokune Allah,d2.5.. stomak i iitati, a nakontoga rekao; zbog kojeg ie se njegovvlasnik kajati na Sudnjemdant|. Pogledajte djecornashrbalZelioie grozde Abdrrllaha ibl Omefa,koji ie ukr.s mcdLr ga nije ok sio. Zatim, Se'id ibn Musejjeb, ukras 'nealutabi'inama. ali jer' je: je rekao Voliobih da mi Allah,d2.3.,dao hranuu kameniiaima, stid meje kolikopurasamolisaou zahod.ZatimReb'iibn Hasim.Zelio je slatkojelo od datuljas maslomi ikrobom.ali ga nüe okusio.Zatifl Valikib|| Dinar,paovaj,pa onaj...,spomiliaoih je (ako,. o(i su 'nu bilc pune suza."Nakontoga je .ekaor"Svakitovjek pozeli neku hraDu. ovi to nisu uzeli Da ovonrsvijetu,kako bi to mogli imad na N4eaiulilD, VjeinomsvÜetu.Prodalisu neito malo,a zauzvrat,dobili su mnogo. a postiglisu ono Stosü ZeÜelr. Ostalisu ostrajniistrpljivina dunjaluku,

gladni,goli i bosi.Zatozemlja isu sa dunjahkapraznihzeludaca, Iajesti rjilrovo saloni meso.Njihovakozase osuiila na rjihovim "Ova ruka zajednosa tijelom ima i venarna."PoLomje rekao: enaje jelom i piaenrkojim samvam ga opisao,a ova rukade ti u zemljiisrokäoinrka uosaia.Suzesu lile niz njegoveobraze. a mi smo Dlustajaliiznadglave.Viknuoje: "Slugo! no je zaplakao, ovaj muziaki instrument! Allah, d2.5., ga prokleo! On najviSe idonosi Stetuibüed!." odnijelisu muzitkiinstruNerlt i Uujesrca 'Ali je ostaosam razmiiljajuii ne dozvoljavajuiinikomeda raziili. "SakirelDodi ude, Kadaje prosaojedan dio nodi, pozvaome: " Kadasam !5ao kod njega,rekao mi je: "Ti si zadllzenza inu i auvajje sa svim Sto je u kufi, a ja idem svomeSejjidu podarü)."Mislio sa,n da namjeravaotidi kod svogaoca. Ogrnuose

"Nekanre nanogeobükaopap0aeklaparuse i izasaogovoredi;

sasvÜeionrne pratil" ao je, a sa Djinr bio i mali djeaaki niko viSe od posluge. dan.djeiak se nije pojaviosve dok süncenüe dobro odskoailo. o san ga za 'Alija, a on mi je rekao: "NÜe usao u kuiu pravovjernilr, ovjednika negose zaputiopremaTigrisu.Rekaomije idemdaljetakoda ne znamkudaje otisao.samo,vidiosamdaje sajednimmofnarom. dao mu nekolikodinarai fekaomu kakoiDra n vazanposaou Vasitu."N,lealutim, nÜe kfenuou Vasit,nego rl . Prenrsio se i obnkaokrutu odjedura onu njeznukozü.Küpioje u kao oru kod nosaiai stavioje na leda.Radioje kolikomu je potrebnoda se prehrani.Sveje nosiona glavii nije odbÜaoono nu se nudilo.Po danuje postionosedina glavi,a noduje klanjao. dao je bos.a rrogesu Inu bile pure rana.\acao je u diamijama, je radio i AIIahu nodi u drugoj,kako ga ne bi prepoznali,Tako

pisao et ainiogodinama. A Halifa, kadaje saznao staje ovajuradio, svimsvojirnnamjesnicima da ta rrazeida odredeljLrdekoji de ga Ziti,l\4edutim. nije ga mogaonaii. 'Ali se razboliou jednojdiaDiji i staDjese promjenilo.Kadase njegovosta[je jo! pogoraalo, je shvatioda nruse imioje sobuLrjednonrprenotistuu Basri.PoSto bliiio kraj. pozvaoje vlasDikaprenoiiira i dao nlu svoi prsteni tateno pismo. Rekao nrn jer "Kada Lnnremotidi kod vaaeg mjesnika, pokazimu moj prsten i kazimu gdjesami predajmu ovo ." I preselioje. AllahmU se smilovao.Nakontoga,vlasnikga ie kfio i otiSaodo nanrjesnika i zatraiioda ga pusteunutra.Pokazao Je


ga,üpitaoje gdjese nalazivlasnik prsten,a on, prepoznavsi [amjesniku prslena.Ovajje odgovofioda je mftav i da se nalaziu prenoiiitu Potonr,dao mu je pismona kojemje pisalorNe otvaraga niko osim pravovjernih. l\4e|nuna,Zapovjednika Namirisao Namjesnikje otiiaodo hanai preriotijelodo svogadvorca. gaje sa mosusom,umotaou lijepo egipatskoplatnoi poslaoga rijekorn do N4e'muna. Napisaomu je pismot| kojemgaje obavijestioo svemuita se desiloi da gaje naaaonä poduu jednojsobiu hanu;pod sobonnije inao posteljeniti je ko pored njegaplakaoibio je prekriven,zatvorenih oaiju,rrfli lica i lijepognrifisa.Poslaomu je njegovprsteni pismo.Kada je pismodosloMelnunui kadaje tijelo 'Alijabilo lneieno, otk.ioje rjegovolice, baciose na njegapoieo ga ljubiti i plakati.U kuaije nastala vriskai plai. Memunje otvorio pisno i poieo titatir "Zapovjedniae pfavovjernihl ProuaisüruEl-Fedirdo 14.ajetai razmislimaloo njoj!Znaj da je Allah,dZ.a.,sa onima koji Ca se boje i koji su doboriiniteüi." je, potom,naredioda ga ogasulei umotajuu kefiDe.Ponijeli [\4elnun su ga na mezarje.a l\4emunje isao iza dzenaze.Obavilisu dzenazui ga u kabür.Kadasu slugeizasleiz kabura,Memunse nadnio spsustili nadkaburirekao:"sinemoj!Allahti se smilovao iisponiotizelju inadu! je Allah, i Nadamse da te d2.5.,lsredio da auod tebeimatikoristi.Biosi Mustafom, divr)odijetelNekate Allah,d;.5.,sastavisa mojirnroalakom sallellahu alejhive sellem,a meninekapodarisabur."Zatimje naredioda poinu zagrtatimezaf.Slugeprvo poredasetahte,a zatim poaeiezagrtati je stajao,a po [jemuje padalaprasina. nezar.N4e'lnun Slugesu sa njega naramonrskidalipraiinu,a on je rekao:"Sklonitese! 'Alüazatrpavate zelnljom,a sa meneskidateprasinu!?"Zatimje rekao:"Allahumojl Uavrstiga sa övrstim govorom!Ti si mi svjedokda sarDsa njim bio je bilou njegovim zadovoljaD, o Najmilostiviji Milosnitel"Pismo rukamai je nije ga ispustao.Pozvao lr4uhammeda ibD Sa'daEt'Tirmizijai naredio plakaosvedok rüe mll da uaisuruEl-FedZr. Et-Tiflnizijeuaio,a [4e'mun doaao do 14. ajetat JeL Cospodar tvoj je, zaista, L zasjedi! Tada je prestaoplakati.U njegovoime podüelioje hiljaduhiljadadirhema. Naredioje da se owore zatvorii oslobodezatvorenici.Takoder,naredio je naDrjesnicima da pravednopostnpajusa podanicima ida svakome vrate njegovouzurpiranopravo.Kloniose mnogihstvari.Kadagod bi se sjerio'Alü4,plakaoje. Bio je potiateni nije se odavaouZicima,Iiti ovosvjetskimljepotama,Posjeiivaoje dersovefakihakoji su ga na sabur TakojeproveoostataksvogaZivota, üprdivali. Allahmu se smilovao. 76

ESETDRUGOKAZIVANJE EL. E MUSAAIBNMUHAMMEDAIBNSULEJMANA HA(t[,{ A

ibnSemaka daje rekaol nosiseod Muhammeda je i najbezbriznije iivio od sve najbolje El-Haiimijji ibr Sulejman a jela, pida, je od odjede, sve vßte uzitaka, braie. Sebi dopüStao je A , sluikinjai sluga.Uzivanjemu bilo osnovnäPreokupacÜa.bioje kao sjajnimjeseckojije malo Njegovoliceje zraailosvjetlosau rmladia. je kosu. Svojimoöimazataraobi izrazito crnu cwenilu. lmao iao je ga pogledao. tfepavice, a njeSoveobwe bile lmao duge ko bi kao da su olovkomnacftane.Njegovaustabilasu ernopostavljene, i tiho a bio je elokventani slatkorjeaiv lsne njezne,zubi rastavljeni, rio. UzviSeniAllah obasuo ga je svojim blagodatima.sav svoj k, a kojije godi!no iznosioprekotri hiljadehiljada,trosioje nasvoje Bio je odusevljensobom, svialala'nu se rjegova mladost i jetskadobrakojasu mu bilädostupna. je visok plato na kojemlrje provodioveiei gledajuii ljude Taj imaoje jedanizlazna ulicui drugi u baitu. Nato'n platoupostavioje od slolove kosti opkovansrebfomi premazanzlatom.Satorie bio ivenzelenomsvilom,a na njemuje visiozlatrrilanacna kojemsu bili zani draguljii biseri.Sator se pfesijevaood crvenogsäfira,zelenog lita, iutog kalcedona, a sveje bilo veliiine oraha,Navisokimvratima su postavljeniprosivenizastori tkani zlatom, a oko Satoraje bilo jeno 30 svijeta u 30 lavoraod srebra,svaki lavor vrijedi 1000 ma. Poredsvakih5 lavorastajaoje po jedan slugakoji su u rukama zlatau vrijednosti100 miskala.Na sebisu imali prekrasnuodjedusa ukrasenhndräguljima.lspredsvakilrvratavisili su srebrnilancisa iljimakoji su svüetlilipomoa! aisteiive. Musaje lezaona krevetu,na je i'nao prekrasnupidzamu,a na glavi turban koji je bio okiden rima.Sa njim pod satoro,nsjedilisu njegoviprijateljiibfaaa, a iznad ove glavestajalesu shrgesa lepezamai sluikinje izvanSatora.aU u |n vidokmgu.Kadabi gledaodesnovidio bi prijateljakojegJe sam 'rao is kim Zelirazgovaratiikadabi gledaolijevo,vidio bi bratakojeg i kojegje saln odabfao;kada bi podigaopogled,vidio bi slugekoji , a kojeje salnodabraoiako bi pogledaomaloviSena stranu.vidio bi

77


svojepjevaae, svi njcmrrpredaniisamonjegashSaju, a kadaon govorioni alrreikadaon ustae i oni ustaju:kadapoieli slusalipleva(ice pogleda,, zavjesu, a ako pozelida prestanu, pokazerukompremazavjesiiqnl uiute.Takoihje rartio. Takoje provodiodan svedo noii i dok se ne bi umorio.a prijareljimu odu i shge ostanu.Kadase b dio, gledaoje ig.aaeSahai tavle.prednjim se rije spominjalasmrt, nedaia,bolesr.niti bilo kakavpfoblem.prednjih) se govorilosamooDo5to ga radujei Salekojesu ga nasmijavale. Svakidqn se mirisaonajljepiimmirisima.Takoje Ziviodo svoje27.godine. Jedneveaeridokje bio u svomsatoru,iuoje jasnumelodüuiz tuZnotgrln. Clasje bio drutaiiji od glasa njegovihpjevaaa.Ta melodijaobuzeläie riegovosfce paje zaboraviona u2ivanjeu kojemje bio. Svojimpjevati;a narediojeda prestanu. lzbaciojeglavukroz prozofkojije gledaonaglavnu ulicuda bi osluhnuoono stoje pogodilonjetovosrce.Natfenutakslulaoie Inelodiju, a narrenUtak onabi istezavala. Naredioje slugama danaduonogx aüiseglasauo.a veije bio dobropopio.Slugesu izasleda ga porraze.Na;li su mladida,mr;avatijela, tanka vrata, Zutog,osusenihusana,rasiupane kose,njegovstomakjebio prilijepljenza njegovaletla,nasebijeimaosamo dva komadapohabaneodjeie, bosonog,stajaoje u dzamüii molio svoga Cospodara. lzvuklisu ga iz dZamijei poveliga.NiStamu nisugovorilidokga nisudoveliprednjega,Pogledaojeu njegai upitaokoje raj iovjek.Reklisu mu da je to onaj iüi je glas tuo. Upitao ih je gdje su ga nasli,a sluge odgovoriieda su ga nasliu dzamijidok je klanjao.potom,I\4usa je upitao nladiia staje utio, a orrmu je odgovoriodaje uaioAllahovgovor.Zatra1io je od njegada im Destoprouai,a nakoneuze,mladiije poöeosa 22.ajerom sure El-N,,lutamfun: Dobri ft zaista u Dasladamaboraviti. i zawsio sa 28. ajetonr iste sure: Sa izvora iz kojeg ie A ahu bliski piti, Kadaje zav.Sio, rekaomuje: "O, Umiiljeni!Toje potpünodrugaaüe od ovogatvogadrustva, tvogaplatoai leZaja.To su visediukrasenidivani:öte aepostaveod kadife ,,/i/./ (Er-Rahman,54)i Na uzglavlja zeleDa.prekrivena dlimima öarob nt i prekrasniml*-Rahmajn,76)i Allahovmiljenik de sa njega posmtratidva izvorakoji teku u dvjemabaSiamatlJ njima ie od svakogvoaapo dvie vrste ,/t/(Er-Rahmaf, 52); kojeg le uvüek imati i koje ne& zabranjenobiti \El Vaki'a,33\ U ugodnon Zivotu! lEl-Hakka,21)ilJ däeDnetuizvanrcdDome, /u konrc prazne beskde neft sluiati. / U njemu su izvor-vodekoje teku. / Djenu su i divani skupocjeni./ i peha tnstaulkni. / j jastucj porcdaDi,/ i älini raiireni (Ef-CaSüe,10"16); Medu izvorima, u gustim baiiama lElMurselat,41liSplodovina kojih uvüekina i s trllnom hladovinom,to aebiti 78

onimakoji se zla budu klonili, a neuienicima ie kaznavata biti\Et. ODaim se neae ublaZiti i nikakve nade u spasneöe imati! (Ez' u i4lt Grjesniciae sigunto snaddti iu ognju biti nd Dan kadabudu 'tEl twaeni,s tici\a dotje okrcnuthn: lskusitevauudzehennensku! Neujentikbijedva dotekao da se od patnie toga Danaßkupi 47-481t 6 svojim./ i Zenon svoion, i bnton svoiin. / i porodiconl svoiom ititi,/isviDaostali a na Zenlji,'sano da se izbavi./Nikada!Ona i1ia sana biti / koia tu udove fupati, / zvaie onoga ko ie glavu i izbi"gavao / i zgrtao i skrivao lEl'MdaridZ' 1l-18); u teskim rna i zestokojpatnji i srdzbiGospodamsvjetovaoni odatlenikada 'denibiti! lElqid't, 48).' sveovo [4usajeustaosa svogamjesta,zagrliomladitaizaPlakao' -Biezileod rnenel"USaoje u svojukucu.sjeona pod liimaie rekao: je za svojommladoadu kofecisebe.a mladi( ,ä .. rt",lii"'n. Plakao ^ I - L . , r - - ^ ^nikada ,i:ö d riiah,l grijehu Allahuda se i r - . r - rvise etovaosvedok se nije zavjetovao je kadaje ustao,obznanio svojepokajanjei samose iti, Sutradan, dzamijei ibadeta.Naredioje da se svo zlato, srebro,dragulji i prodai savnovacudÜelikaosadaka.

KAZIVANJE TRECE ESET EL-BERMEKUA DZA,FERA POKAJANJE Biosämu drustvuDia'feraibnJahjaaibn Halida Ha'nidpripovjeda: je svome :atotu kada mu je izlozenafoba iz Egipta meka.Bio u je lÜepomtkaninon.Kodrjega sätofbio od slonovekosti Prekriven "Hajde' kazrj namneito' Allahti i rekaor ibn Es-Semak Mulrammed "O, lovao!"Poaeoje kazivati: Ebu Fadle!Neiu govoritio Proslostii jim kraljevima, negoau Priaatio onomeöemusambio svjedokprije liko godina, o amidiiiu Zapovjednikapravovjernih,N"lusauibn ibn 'Aliju ibn Abdullahuibn Abbasu'"IsP'i'ao rmmeduibn Sutejmanu je svesto se dogoaito.Vidio säm Dza'femkakosvejaie ijaae pla'e i milostipomoi njemu.Allahumoj! Kakosi.ga cri: "Ovoje Allatlova

gadok i saauvao Tebii uputiogakaTvomzadovoljswu ediopokor;osau Svojom Tvojomvoljom,uputi i nasna dobrodjelo sve;ije postigao saTvojimoprostomi miloidu,o, najmilostiviji osdu.i daj aa"zavrlimo onimakojimaje je sadake na tom sijeluudijelio100.000 osniael" Z;tim a. trtijepro'slodugo iza toga,Harunse naljutiona njegainaredioda

79


ga ubtu i razapD!.Njegovonarealenje i izvrieno.Nadatiseje da je Allah jef njegovotüelo je skrnavljeno. dZ.!., ukabllio Diaferovudovu, N4nog; dobrihdjelajeuainio,dijelioje novac,pftrzaoporrloakomeje bilapotrebna. a bioje i dobarsüsjed.zlraojeza pravabrate,Allah,mu sesmilovao.

TRIDESET KAZIVANJE EETVRTO VELIKANA PRED EBU POKAJANJE SLUSKINJEJEDNOC SUAJBOM EL-BERASUEM EbLrSu'ajbje prvi koji se nastaniou Berasi,u jednoj kolibi u kojoj je samo ibadetio.Porednjegovekolibe proSlasluEkinjakoja je radila kod je u Ebu jednog bogataSa i bila odgajarana kraljevimdvorima.Pogledala je Su'ajbai svidjelojoj se njegovostanjei njegovnaainZivota,te postala kao njegov zatoaenik.Odluailaje ostaviti dunjaluk i krenuti sa Ebü Su'ajbom.Doslamu je i rekla da Zeli biti njegovaslßkinja, a on joj je odgovorio:"Ako to swarnoZeliSbiti, onda izmijeri svoj izgledioslobodi se svegaSto imas, kako bi mogla postati ono ito ielii!" Oslobodilase obuklaodjeiu isposnikäi ondamu dosla.Tadaju svegaatoje posjedovala, je pfostirkuod palmina je ozerio. Kadaje uslau njegovukolibu ugledala "Nedu je je: ga lisaakoja Stitila od vlage,rekla ovdje ;ivjeti dok to ne izbaciS ispodsebe,jef samte tula da si rekaokakozemljagovori:'sine AdemovlDanasizmealumenei sebestavljaszastor,a sutraies biti u mojoj rrrofbil'Ja ne bih zeljelada zastofbudeizmedumenei zemljel'EbuSu'ajb je prostirku uzeo i izbacije. Ostalaje dugo sa njim aineti ibadetonako kakojenajbolje mogla.ltako,zajedno su umrlipotpomazuai seu ibadet!.

TRIDESET PETOKAZIVANJE POIGJANJE VASIKABILLAHII NJECOVOG SINAEL-MUHTEDI BILLAHI Pfenosi seod Saliha ibn'AlijaibnJa'kuba El-Hasimija daje kazao: samjednomkodZapovjedrika pravovjernih, OtiSao El-Mrrhtedija billahi, dok je fazmatraoialbe ljudi u p.ostorijiza stralrke.Slusaosampfite ljudl koje su mu aitaneod poaetkado kraja.Narediobi da se potpiiu, a zadn

80

aainizapisnik,pred njim opeaatii pred njim da se predasvakoj jef takavpostupaku potpunosti pojedina(no.To meje obradovalo. je to i pogledao Zatosamstalllogledaou njega.Primietio ädrzavao. le, a ja sam oborio pogled. I tako nekolikoputa, kadapogledau ja oborimpogled,a kadanestoradija gledamu njega.Na krajume "lmai li neito Sto bi Zelio kazati?" Potvrdnosam mu upitao: je zavriio.rekaoje vrataruda narodizaafe, a ja da ostanem.Käda li samiuputiosamAllahu,dZ.;.,dovuza njega.Rekaomije da "Salih!Recimi o iemu razmisljas ili da tija kaiem , a potomrekao: "Zapovjedniae pravovjernihl Ono na Odgovoriosam: razlniSljaS?"

o Rekaomije: "Jadu ti redi!Razimsljaa ti odluöisto i naredüjei!" "Dalo, je i kako radimo." ono sto si vidio da radimo dobro kako iae pravovjernih! Jedino nije dobro sto odbijai i ne rjesavas je onih koji smatrajuda Kur'answoren."- odgovoriosam.Pomislio

a zatimrekao: samoono ito sam imislio." Na trenutakie zaSutio, tebi! Poslusaj sta du ti redi!Tako mi Allaha,samoies istinu autil" pa samrekao:"Tebii ne pfiliainiStadrugoosimistine. mije lahnulo, poslanika." zästupnikCospodafasvjetovai rodak najodabranüeg je: "l daljesmatramda je Kuf'answoren,joi od vfemenaEl-V,asika dok namAhmedibn EbuDavudnije doveojednogiejh iz Sam.. je uvedenvezanpred El-Vasika. lmaoje lijepo lice i bio je uspravan. etio samda se El-Vasikpostidiopred njim. Bioje blagpremanjemu, o mu se priblizavaodok mu nije selamnazvaoi dirljivudovuAllahu . El-Vasik mu je rekaodä sjede,a potom mt|je rekaor'Diskutirajsa Davudomo onome ito ti on spoiitaval'Sejh mu je odgovorio: dniaepravovjefDihl lbn EbuDavudnüe sposobanza diskusiju.'Elje srdZba.Rekaoje: 'Zar Ebu se naljutioi njegovublagostzamüenila h ibn Ebu Davud nije sposobandiskutiratisa tobom?l' Sejhje 'Smiri se, Zapovjedniiepravovjemih!Kakvubi ti korist imao od diskusijesa nji,n?'El'Vasikjeodgovorio:'Samoradi diskusüepozvao te!' Sejh je odgovorior 'zapovjedniiepravovjernih!Samo da se ljezi i saar.rva ono 5to kazemol'El-Vasikje rekao da de tako biti i

81


Scjhje poaeo:AhrnedclRe(r mi dd li Noj s(av po ovo'n pilanju lslvaranjehrrr'ara)spadart tclncljl)eistinevjere tj da li ac aovjek upotpunitisvojuvjer! ako kazeono sto ti govoris?'Alrmedje poturdno 'Ahmede!Reci mi da Ii je AllahovPoslanik, odgovorio,a aejh nastavior sallellabu alejhive sellem.kadagaje UzviieniAIlahPoslaokaoposlanika, i aimegaje AllahproPisao da lije prikriooeatood vjerestonruje Uzviaeni ve nrjeniata je alejhi sellem, sallellahu da Poslanik, zaduzio?'Ah|nedrekao 'Da je ve alejhi sel161, Poslanik,sallellahu li priklio. Sejhje nastavio: je pozvaoumnretonomesto ti govoris?'Na ovo pitanjeAhmed zasutio,a iejh je insistiraoDa odgovoru'lvtedutim,Ahmedje i dalje sutio Sejhse 'ZaPovjedniae okrenuo EI-Vasikui fekao: Pravovjen)ilrlOvo je bio prvi je dokazl'A El-Vasik powrdio 'Ahmedel Recimi,kadajerÜeio3 ajetusureEl-Ma'idel Sejhjenastavior Sadasan van ujeru vaiu usavßio i blagodatSvoiuprcma vatDauPotputtioi Allahistinurekao san da van islaDbudeuieq'da li Je UzviSeni zadovoljdn je ili, kada obavijestioo upotpunjerjusvojevjere, Pak,ti smaüai da je Allned je zato Stojoj nedostajeNoj stav(o stvaranjnKur'ara)?' malrjkava lartio, a Sejhje tr?zioodgovor.Nakonnjegoveiutnje Sejhse okrenuoEl_ ' pravovjenrihl Ovoje bio druti dokaz El-Väsik Vasikui fekao:Zapovjedniae je potMdio. Sejlrje nastavio:'Ahmede!Ovo sto ti govoriS,da li je to znaoAllahov Poslanik, sallellahuälejhi ve sellem,ili, pak, nije znao?'Ah'nedje 'Dalije tome pozivaoljude?',nastaviojeaejh a odgovorio:Znaoje za to.' 'ZaPovjedniae pravovjerDihl Ahned je zä5ntio.Sejhse obratio El-Vasiku: potvrdio. a El-Vasikje Ovoje biotreaidokazl', 'AhmedelDa li je AllallovovPoslanik, alejhive sallellahu Sejhje nastavio: ummer? presütiti itime ne obavezati ito Nogao o tone znati sellem, 'N4ogaojel. a SeillponovouPitao:Da I' su lo nrogh odgovorio ic Ahrned. 'Ali ibn EbuTalib, radijellahuanhunr?' uraditi Ebu Bekr,Oner, Osmani 'Mogli sul'. odgovofioje Abmed." Sejh se okrenuo El-Vasikui rekaol -Zapovjeclnice pravoviernih: .ja sanrrekaosto satnimaol Zaislaje Ahmed slabdiskutant." je oaredioda se Sejhuskinuokovi.Kadasu mu NakoDovogaEI-Vasik okoviskimtti,iejhjc pruzior[kLrda uzmeokove,aliauvarjeokovePovrrkao je rekaoda mu se dajuokovi,pa gaje upitaozastoje uzeo k sebi.El'Vasik "Reaenonrije da se ovi okovistaveizmealumoga okove?Odgovoriomr|je: ovoD tijela imojih iefina kada lrmre|n, pa da se sa tim suProtstavim moj! Pttaj predAllahornna Srdnjemdanni da kaiemr'CosPodäru nasilrriku

82

Tvog roba zaito me je, na pravdiBoga,u okovestavioi prestraiio svi porodicu,|noju djecui moju braiu?'Sejhje zaplakaoi EI-Vasik. zatrazio halal za ono Sto mu se dogodilo, od iejlla a kali.El-Vasikje je odgovorio:"Takomi Allaha,o. Zapovjed'liiepravovjemih, halalio premaAllahovomPoslaniku, sallellahu od prvogadana,iz postovanja "Sejh! je jer potomka." ti si od njegovog El-Vasik rekaor sellem, ve bih te zamolio."Sejhje rekaoda ie udovoljitinjegovojmolbiukoliko mogao.El'Vasikga je za'nolioda ostanemealllnjimakako bi se "Korisnijeti je i ili njime,a i on da se okoristi.Sejhje odgovorio: ovajnasilnik. nego da mevraris|laono mjestoiz kojegmeje izvukao

ovdje.Jer,otiii arrsvojojporodicii reaiim da prekinudovu

upuiivatiprotivtebe.Stooni fadeod kakosamodvojenod njih." Elmuje rekao:Lzmi nestood nassto de ti pomoiiu Zivotu:Seihje o: Zäpovjedite pravovjernilllNemoj mi davati ono Sto mi ne

a!" "Zatraziono sto Zelii?".upitaoje ponovoEfvasik,a aejhga je

"Hoiei li mi ispunitiZeljr?""Hodu!",odgovorioje El-Vasik. Sejhje "Pusti lne odmahda idem svojojkudil" El-Vasik mu je dozvolioda io; gaje iotisao. , Poselamio uhtedibillahje fekaor"Odbaciosamovajstav(swaranjuKur'anal,a m da gaje, od tada,odbacioi EI-Vasik.

DESETSESTOKAZIVANIE

POKAIANIE EBUABDRABBA Dzabirase prenosida je Ebr Abd Rabbbio najimuinijistanovnik ka.Krenuojeu Azerbejdian ü trgovinu. Noaga je zatekla najednoj i poredrijekete je odluaiotu i prenoaiti.EbuAbd Rabbkazuje:Cuo KreDUo samu pravcu Slasiz pravcapoljanekojije Allahuzahvaljivao. je gläsdolazio.Nai3aosam na tovjekakoji je leiao umotanu ru. Posela'niosam ga i upitao ko je on? Odgovofiomi je da je iman.Upitaosam ga: "U kakvomsi to stanju?"Odgovoriomije: "U "Kakoto da si ! ostad! za koje sanrdlrZanAllahu,dZ.S.,zahvaljivatil" Djr, a ! has!tu si umotan?",upitaosa'n,a on odgovofio:"A Stoda zahvaljujem Allahu,dZ.S.,kadameje lijepimstvorioi uainioda se rodim rastem!l islamu,dao mi snaguisatuvaome onogaito ne volimda se o meni?Pa,ima li iko da je zanoaiou vedemblagostanjrod ovoga I" Rekaosam rlu: 'Allahti se s'nilovaol5ta rnisli! da pfenoiiSkod

83


mene.Ja sam se smjestiopored rijeke.' A zailo da se preselimkod 'Da neito pojedeiida rebe?", upiraoje,aja sammu odgovorio: ti da|n "Nema je. potrebel", jednoi odtovorio pä U nesto da DenosiStlr hasuru." "Dovoljno je mije ovo biljestogu predajise spominjeda ovakoodgovorio: jedem." Ebu Abd Rabbnastavlja:Zelio sam da poalesa mnom, ali je odbio ijadan,jer govoreaida nemapotrebuza tim. Vratiosamse savrazoaaran ja je sam slovio za najimuanijegaovjekau iovjek odbio moj poziv, a Damasku i nisamnikomedopustaoda imavile od mene.Rekaosamu sebil "Allahumojl Kajemse zbogovakvogstanjau kojemse nalazim."Prenoaio sam tu noi, a moji saputnicinisu znali sta se sa mnomd€silo.Pfedzoru krenulisu kao i prije i doslisu do mojejahalice.Uzjahaosami zaputioseu Damask.Rekaosamsebida moje pokajanjeneaebiti iskrenoako nastavim saovomtrgovinom.Ljudisu me pitali ija samim sveispriiao.Korilisume zbogtogai trazilida nastavimsatftovinom,alija samodbio. lbn Dzabirkazrüeda je EbuAbd Rabb,po povratkuu Damask,u ime AIIahapodüeliosavimetakkojije imaou zlatui srebru.

KAZIVANJE TRIDESET SEDMO POKAJANJE PUANICE na El-[4asrüem .juslf ibn El'Husejnpripovjeda:Bio sam sa ZUD-Nunom jednog jezera. malog Na drugoj obali ugledaoogromnuikoryiju. obali Zabaje isplivalaiz vode, a Skorpijase popela na nju. Zatim je Zaba preplivalana drugu obalu, Zun-Nunje rekao; "Ova 5korpija de nesto uradiri:Hajdedaje prarimo:Krellulismoi u putunaisjli na püanogtovjcka je koji spavao,a zmijamuje doslaod pupka,pa produzilana njegovaprsa puz€dipremanjegovomuhu.Skorpüanadjatazmiju,ubodejei onauginu. Skorpijase, potom,vratila najezero i ponovosa iabom preplovilana svojemjesto.Zun"Nurje prodnnaoaovjekai probudioga. Kadaje otvorio oai,fekaomuje: 'N4ladiaul Pogledaj od aegate UzviSeni AllahspasiolDosla je Skorpijau ubila ovu zmij! kojaje bila krenulana tebe." Zatimje Zu,r' Nunpoieo recitifatiovestihove: O, nemarni!Uzvüeni te auva od svakogzla ito vrebau tani. Kakomogu oöi spavatipred Vladaren od koga dolazemnogebkgodati?! 84

je zadrhtaoi rekao:"Allahumoj! ovako postupassa onimakoji . pa kakvali je tek Tvoja milost premaonima koji ti pokofnost aiu." l\,lladidje, potom. krenuosvojimputem, a ja sam ga upitao "u , a on mije odgovofio: pustinjulTakomi Allahanikadase netu u gfad!"

ESErOSMOKAZIVANJE

PoBoZNJAKA nsouR-RAHMANA I por4lnNJE llad ibn Jezidprenosireuo sam od svojihSejhovau Mekki,a medu je i Sulejmalr, da su kazivali: jedan je poboinjak. Medu poboinjacimanajboljije b'o i i bio ibadetAIlahuöirio.Jednogdanaprosaoje pofed Selme,slulkinje Kurejiijei iuo ju je kako pjevä.Zastaoje da Poslusa.Kadaje to njezin gazda,pozvaoga je da ualeunutra i poslusa.On je odbio 'Ali, daj da . Takoje odbüaosve dokjednomne pristadei rete: negdjeodakleje neduvidjeti niti ona mene,"Ovajse sloziosa tim Njezintazdamuje iakje usao,slu;aojei to mu se mnogosvidjelo. da sluskinjabude kod njega,ali on je to odbio,da bi, na kraju, pristao.sluiao ju je kako pjevai tako se zaUubiou nju, a i ona u "Tako mi . Mekkelijesu saznaliza to. Jednogdana mu ona reae: "l je. Onaje uzvratio , ja te volim." ja tebevolim,takomi Allahal", "lja bih 'voljela la: bih stavitisvojaustana woja!",a on je uzvmtio: "Voljela bih prislonitisvojegrudi uz tvojei svoj isto.tako mi Allaha!" "l je, je uz tvoj!", rekla a on odgovofio: ja bih volio isto, tako mi "A 5tä te sprjeöava? ovdje nema nikoga!",reklaje ona. On je "znam : za ovaj kur'anski ajet: Tog Dana ie oni koji su iedni prijatelji postati Depfiatelji, sanlo to ne(e biti oni koii su se bili jeha tha bojali i g klonili, (Ez-Zuhtvf,67).A ja ne Zelimda se naie ateljstvona Sudnjemdanu u neprijateljstvopretvori."Ona je rekla: I Zar mislii da namAllah nedeoprostiti,ako se pokajemo?""Hote!", zatim Je )vorioje on, "Ali nisamsiguranda ne bude iznenaalenja." o suznihoaüui nikadase viSenijevratio.Vrätiose isposniikomZivotu iranije.


TRIDESET DEVETOKAZIVANIE

POKAJANJE EBUL-HARISA EL-EVIASUA kakoga je Ebll-Haris upiraoo razlozih, Jedänpoboiriakpripovieda njcSovog pokajanja pa muje ovajrekao:Biosamtesriri liiqj Allalru, dZ.S., n)ladii.MeduLim. zapaosamu gafler.I tako.u lomperiodu, nabasao sam je na bolesnikakoji lezaopored puta. Pribliziosam mü se i upitaoda li neilo tfeba.Rekaomije da Zelinar.Doniosammu nari spuslioga pored njeta, a on je podigaoglavupremameni i rekao:"Allahri opfostiot"Kada sam osvanuozamaziosam onu zabavt ü kojoj sam nzivao.Poaeosam osjeaatistrah od smrti. Ostaviosam sve Sto posjedujemi zaputiose da hadzdzda obavim.Noausam se kretao,a danjukrio, bojeii se fitneluka. Takojednom,dok samnoduputovao,naisaosamna ljudekoji su pili. Kadn su |ne ugledaliiznenadili su se. Ponudilisu mi da sjedemidonüeli su hfanui piie. Rekaosamda trebanrobavitimalunuzdu.Samnomsu posläli dijete, a ja sam ga zamolioda ode,jer me je stid u njegovomprisustvu obavljatinuzdu.Dijetese ldaljilo, a ja samuaaou aumu.lznenadanaialoh na opasnuzvijer.Zamoliosam UzviseDog Allaha;"Allahumojl Ti znasita samostavioiodakle sämse izvukao,pa odagnajod menezlo ove zvüeri!" Zvijerse okrenulai otiila, aja samse vrationa put i stigaou Mekku.u njoj samsreooneod kojihsamse |nnogookoristio.

EETRDESETo KAZIVANJE POIGJANJE EBUL-FADLA MUHAMMEDA IBNNASIRA ESSELAMUA ZBOGBID'ATA Ebul-Fadl lVulrammed ibn Nasirpripovüeda: SIuSaosam pravnikeSafijskogmezlrebau Nizamüi,poznatojSkoliu Bagdadu,kakogovoreda je Kulan zrraöenje koje samopo sebi opstoji,a slova,zvukovii izraziupuauju[a raj Vjeaoicovor koji sampo sebiopstoji. Ovo mi se dopalo, pa sam poieo ponavljariove njihove rijeai uz odobravanje. A kadasam klanjao,molio samAllaha,di.S.,da mi usadi ljubavda zavolimmezhebeu vjerovanju.Dugovremenatako sam radio i govorio:"Allahumojl Upuri me na mezhebkojije kod rebe ispravnijj."I tako,prvenoairediebagod ne 494. po Hidzri,usniosamda samdojao !l 86

Muhammedaibn AhmedaEl-Mukri'a.Pfed SeihaEbu l\.4ensura sallellahu alejhi m ie bilo nrnogonaroda.Covoriliso daje Poslanik, ' zaPutio se u tosak u dzämiitl LSao säm N4ensura. Ebu n. kodsejha Llstade sa sjedioEbuMetlsur.Vidio sam kakosejh.EbLl .N4ensuf lijepa da ljepie jedne tako osobe'kojajebila ästai sjedeispred je AllahovPoslanik Dam kako onako bai lio, ,opisivanNasebije EbuMensürbio Sejh glavi ahmediju. bijelu a na razitobijelLrodjeiu, mi odgovoreno nazvao i selam I okre[ut pfernaDjem!. Uiao sam jer zaPanjen je bio . Nisampr'mÜetioko mi uzvratioselam, sam sallellahualejhive sellem.Sjeosampred njih dvojicu m Posla'lika, alejhive sellem'niStane sallellahu sam se DremaPostaniku, "slijedi put ovogaovjekalSlijediput ovog'ovjekal On mi reaemi: DLr!ovoq tovicka!" n mi Allaha,a i UzviseniAllah mi je svjedok.da ni je Poslanik'

Laleihive seltem,tri puta rekaoi sväkiput pokazivaoje svojom Probndiosam se, a moje tijelo je rukornna SejhaEb! I\,4ens!ra. kderku5ejhaEbuHakimaEl-Haberiai ). Zovluo sam majkuRabi'Lr, "Sine mojl Ovajsanje od o samjoj sta sam usnio Ona mi feae: , pa drii ta se." Kadasam osvanuoPozudosam da klanjamza Kadasmo zavrsilinamazispriiao sam m0,san.a Ebu l\.4ensurom. "Sinko!Saftjski bilo. Rekaomi je: oai su zasrzilei srceje skruSeno "Moj lejhu!Ja ne zelimslUeditidva mezheba.lJzviseniAIlah,Njegovi imama ki iVje;ovjesnici,svjedocisu mi da od danasslijedimrnezheb "Allah te J svirnpitanjima."Sejhje potjrbio moje aelo i rekao: ruku. poljubio sam aja o ipomogaol", iegovu

ESETPRVOKAZIVANJE MLADICAZBOGZABAVEI ICRE POKAIANIE pripovüedal sabitEl-Benani je sile ibn Eiim oäla;io je ra jednu visoravankakobi ibadetio Putem "Sta jer rlaziopored mladiia koji su se zabavljalii igrali. Covorioim pa danjuostanllporcdputa' isliteo ljudimakojise odlutena pulovanie' nocuspivaju?SraInislitekdda(e sliii do svogaodredisla?Tako'm Je io kactiod bi prolaziopofednjih, savjetuj;aiih.JednogdanaProsao

87


nlil rekaoim isroovo.Jedanod mtadica ,,0 r;. je shvatior f,por"d. ]

j:I-i odnosise-nanasri\4ise 6'3 l:l:,,,T.::':i1,:::-:1"--:: zabavliamo. a noiu spavamolZatimje kfenuosa Sileom. Saniim io - '_ a vrsoravan i ibadetio, svedo svojesmrti,Allahmu sesmilovao

CETRDESET DRUGOI(AZIVANIE

POKAJANJE KOMSUE AHMEDA IBNHANBELA Dia'fe.Es-Sa'ig pripovijeda: lmamAhmedimaoje jednogkomsüukojije grijesioi radio nevali,h "e" srvarr..Jednog danadosaoje Ahmeduna predavanje i poselamio Ahmed.kao.damu nije u porpunoslioa*.,i",.i "li"""o i" oJ ";"!l Komsüa mu je rekao:"Ahmedel Za3lookrecesgtavuoo mene.,Od kada samusniojedansan.ja visenisamonakavkakvog,i ." pornau"o.,-.,e Siu si,,usDio?",_upilao ..Usnio ga je imam Ahmed.a on je odgovärio, sam sa e ahu.€lejhi!e sellem,na jednom uzvisenju.a l111ol?C losranrka:. mno.go.ljudije, sjedito. Jedanpojedantovjekpritaziomuje i lT-",li"g:UpLrLr Altahu, 8ovoflo: d:.S.,dovuza mene!'poslanik. sallellahu alejhive sellem,prouaiobi dovu.I tako, dok su se svi izredali.Ostao samsaÄoja. Hli".:T ,..11t.i.ali. bito me je srid zbog swari koje sam radio.poslanik, sarrertanu_atejhi ve sellem, pozvaome po iInenui fekao:.Zaitone dodei i zarraztsda_Altahu, dz.i.,dovuuputimza tebe?'odgovofiosamrAljahov rosranrce: 5trd meje onogaSlo sam radio.'Rekaomi je: ,Akore je slid zDogonogairo si radio,usranii zatraziod meneda Allahu dovu zi Lebe up,utimlTi nisi vrüedaonijednogoa mo';itrastrala.,il;; .; l;;;; proucro dovuza mene.probudiosamse,a Allähje uiinioda zamrzim ono sto sam radto.-lmamAhmedje rekao:,.Dza,fere, a i ti iovjete.dobro pamrteovo r o tome pripovüed ajte,jer u tomeje korist.

egrnoEser rntie I(AZtvANtE POKAJANJE SADAKE IBNSULEJMANA EL-DZA'FERIIA Halidibn 'AmrEl-Kuresi prenosiod Sadakeibn Sulejmana ElDZa,fer4a

da je kazivaol

88

veomaljut, a otac mije preseliona Ahiret.Kadasamosvanuo samse za svesto sam propustio.zatim sam ponovoPosnluoi tl "Sinemojl Kakosambio zadovoljan tobom vidio oca.Rekaomije: imi smoih poredilisadjelima djelimakojasu nambila pokäzivana i pripovüeda SadakajeZivio.skruSeno Halid, toga, Nakon lj;di," je je a bio nam govorio na sehuru, ga u dovi . öuo sam dok "AllahumojlTebemolimza pokajanjei pomoöda se grijelru Kufir vise ne vfatim, o, Ti Koji dobrejos boljim iinis i zalutalena pravi Si Koji isi milostivpfemagrjeanicimal"

KAZIVANJE EETVRTO ESET EL-KURDUA POKAJANJE UKBERA El-Hafipripovijeda: ibn El-Haris sam kod Ukberai pitao ga Staje bio povodnjegovogpovratka Sao Doksamjednogdanabio u hajduaiji, d2.5.,a on mi je odgovorio: je uzimao jedna od Üih nije radalaVrabac sam na tri palme,a plodovehunni sa palmekojaje fadalai nosioih na palmukoja nije . Brojasam njegoveprelete sve dok nisamizbrojaodeset Pfeleta. PoPeo samsena nerodnupalmuiu ipogledam. mirete da ustanem trupu ugledaoslijepu zmiju, a njezinausta vrabacje stavljao

. zaplakaosami rekao:"Allahumoj! ovu zmÜu,za kojuje Tvoj jesnik,sallellahu alejhive sellem,rekaoda se ubija,oslijepiosi i

vrabcada se o njoj brine.Aja samTvoj rob, i priznajemda siJedan' io si da presreöemkafavanei plasim prolaznike?!"zatim sam u "0, ukberel l\,'lojavrata su srcu osjetio kao da mi neito kaze: na!" Slomio sam svoju sablju, posuo praiinu po svojoj glavi i "Vei smo ti oProstili!Vea kaor"Oprosta!Oprosta!"Kadono, iuh glas: "Sta je s ti oprostili!" Moji saputnicito primÜetisei upitaie me: "Bio samodbaaen, a sadaje sve m? Preplasio si nas!"Odgovoriosam: "l a sadaJe mnomu redu."Oni rekoser mi smo,takoaler,bili odbaaeni, Tri dana i obukli ihrame. odbacili odjeiu sa namau redu."Takosmosvi smo ra naiSli vikali iplakali i nismoznali sta da radimo.Treaegdana slijepaZena.Upitalanasjeda li ) selo.Naulazuu selosjedilajejedna od nasodgovorlo edu namaima aovjekpo imenuUkbefEl-Kurdi?Jedan "Da tn nocl je Ona odtovorilar da inla i upitao da li nestotreba. ie UkberuEl' da mi kazuje:'Daj alejhive sellem, njamPoslanika, saltellähu


KurdtI onoitoje ostaloizawogasina."'lzt)ijela namjc60 komacla Platrra. Nekimod njilrsmose ogrnulii nasravili pot krozprrstinju svedok nisDo doiliclol\4ekke.

pgroKAZtvANJE cgrnoeser POKAJANJE DAVUDA ET-TA'UA jc i to je bio poaetak njegovog pokajärrja. , Davrd usaou jednotnezade, arroiejcdru 2c k,rkorccitiraovc\rihov Ostdleatu dok Allah ne pto2ivi suorctya. U susrctus toboD nadetrcDü, svdkogdanai nodi, i veselii, kao iao bol poveaavai, EbuNLlajnje rekaodaje Davuddoaaoiz p stinjei radante bio uaen. Mnogose ttuldio,0aio iibadetio sve dok nüe postaopredvodnik svih Kufljana.lrsufibn Esbatpripovüeda daje Davudnaslijedio 20dinarai claih jc troaiodvadeset godit)a.Ebu NtlajmkazUeda je Davudjeo supusa je hljebom. Prvo srkaosamusupu,a izmedrZvakanja hljebai irkanjasupe Droglo se prouaitipedeset je ajera. JedDonr kod njegausaoaovjeki rekao: 'lcdnagreda naNonrkrovujepLlkla." Natoje on odgovodo:,,BratidulJa ovoj kuaiZivin 20 godina,a nisampogledao u krov."A nisuvoljelikada nekoskretepogledu stfanlt,kao ato l)isuvoljclikadareko govoriviie negostotfeba,

CETRDESET SESTO KAZIVANJE POKAJANJE ALUE, SINAFUDAJLA IBN'UADA Kadäje Fudajlibn 'tjadznaodaje njcgovsinAlüaiza njegau namazu, uaioje nralobrZe,bcz zastajanja i nije laio ajeteo dZebenneinu i kazni.A kadaje znaoda ou nije iza njcgatuznimglasom je uaioKur,an i uaioje ajctco kazni.Jednogdananrislioje da njegovsjn nijeizanjega.Uöioje rl 90

nai zo i rioiao do 106.ajetasure EfMunlinLlnrGospodaru

t( stllo postali ll,lrod zah dli ]orohrlctisuodnasbilrjaii KÄdalc shv,ilioda ic iz rrieg,r izStrbro.vijcst. nliia aicra ic päsliicovog

svijestübrzojc zavßiosa uienjcnr'U mealLNfemenu, i daje izgrrbio vode i posLrlaga i orr se lli sir rrjegovullrajkLr,a olla jc dollijcla "Ti io. Nakoutogareklajc FudajlLlr tes ovakoübiti düetel"Tako, Fudajlje mislioda nje8ovsin nile lza njegau r,relneua, izvjesnog kaznitikaztrcIu je mazu,pa uaio 47. ajet surc Ez'Zu|ner:A A|/ahle ih isu ntogli ni nashtiti. poslijeovogajeraAlijaje pao i isP0stioduSn UbEoje zav'siou'errjei neko jc pozvaolÜeSovllmajklr.Kadaga jc nAz,a u llreallrvrenlentl, je da je prescliona Ahiret Nckanr Allah dZS , la vodon,slrvatilä ri Svoju nlilost.


TOPOGIAVLJE

K[UnvlNJAP0lnfNlln

ulsnonDo$A


PRVOKAZIVANJE

POKAJANJE CLUMTCE 5evseL_ennuor U intcrvjuuza jedne |lovine.poznarabiv3a tlurnicaSens El-Baruai . odgovarar)a pitänjc novrrara o njerorn pikaianju. o* p"ti,il Drsrntom | |lastavtla:Hvala AIlahlt.a salaväti sclam Allaltovo,. Poslar)rkuPotetakte bio Lt morn odgoju,a odgoj ir" u"o^" u.z,,,j UtogLr u ztvorusva(ogaovieka.\4ojotacie, hvalaAllahu,d2.i.,poboran iovyck,onaj obi(ni poboZnimuslirnan. a i moia maika.Attai ,.i "snrilovao, rakoalcr ie bila poboZna. Klanlala sam.;h n"i"aouno.Xia. Ui plopltstilanamaz,nisan osjeiala teiinu i ozboljnost tat<vogt;na. Nazalost, vjefonarkau akoli nüe bila obavezna i, naravno,niko"izios predDetanije imaoslab! ocjenu.Takovjerolaukanile bila kao osiii prcdrnerikoji su se iz aavali.Kadasam zavrsilasrejnju skoluzelieii särnupisatiPfavo ili Fakullerprinrjenjenih umjernosti, aii ni zaledarioj ova dvä tdkuttcraIisanr imali odgovarajuflitraZeni prosjek oOen,r. rako sart se upisalana Faknltetdranskih um.letnosti. N.{edurirn, ikolovänjeDisamdovrjilanegosamse ved potelaiaviti gturnor. J"i, unrjetnost,slavaumjetnika,kino, televizüa,sve to zasljeplivalo ;e svakudjevojkumojilr godiDa.Tada sam imala le_fZ goain'", a,otä, Irrnlasam veomaskromnovjerskoobrazovarüe. Kada-sam se potela odvtlrgtulnorn. osjefalasatnnejto Sromeje odbijalood glumc.T;koje znao,proci dug period.od dviie-trigodirre, da nisim glrrmila. pa su rreii sarn apUslita gturru.A. hvalaAIlahu,mojaporodica l-1.-:'1 ,!:*i'1,.9,, Drateruatnoje biladobtosrtuirana. Nisamradilaradi zaradei savnovac koji bih dobilatroiila sam na garderobu, sminkuitome sliano.Ovakvo stanjeJe potrajalosve dok njsaDrpoaelaosjeiatida se ne ralazimu ovorncposllt,Svevisesan)osiecaladä se, U stvari. samomotalieDola Koflsu u t n.lttogama.Tada satn poaelaodbüati uloge loje ,u ,, nlcene, a za koje sam smarralada istitu samomoju fizitku ljepotu. t:T] posaovidllo unranjio. Moia gtumadka t<aiilera bita.jeJtirna llf Konr. us1ecala samda postojikolizüaizmedumoje swarneliinosri i srir)tdu kotemse nalazim.pocclasanrrazmiSljati o svojirnumjetnrakinl su Llosmarrati gteddo(i.Osjeiatairm a" ro nir",l 1",,iego :[ilii:]1 ncsrodfltgo, kao da izlazimiz vjasritekoZe.potela sam glumitiia svoJim.tnuient HasalomJusufomu rrlogama kojesu nri bile bllske.Tako sc destrarnataprotniena tllojojgluntatkojkarücti. JoSneslose dcsilo

Dedodu:potela sam redovnijeklanjati tako da' kada bih bih ga iposlije toga dugo bih ia koji rramaz,naklanjavala osjeaalasarntugrri . dZ.S.,istigfarairlila.U takvimsituäcijama i d.lie nisämse islamskiodijevalaPrijebfakaodjeirl l\4edutim, povalau najotnrjenijim buticimau Egiptu,a kadasamse ldala n putovala vari kakobih nabavilaljetnui zimsku r sa nruzemsam jer sam bila preokuPifana bu. Ovogase sadas tugom sjeaam, bezveznimstvarima.Kasnijesam PoaelakupovatiPristojniju ja bih ujednoküpila i akobi mi se svidjelaodjeiakratkihrukava je bila moja onutamja To pokrila preostali tijela dio tu da bih ba. Poielasam osjedatiZelju za hidzabom,ali oni koji su me iavali,govorilisr mi da mije ovakoljepseCeiie samKuranuiila' tadanijednomrisamproutilacijeliKur'ar.Uainilasamto zajedno iz ikolskih dana HvalaAllahu,dz5 ' da nisamimala rüateljicama bila su sa ienamaiz teliskihvezau poslu.sva moja prijateljstva slnose,aaki poslijeudaje,svakogRamazana Sastajale a Jjetinjswa. a naZalost,nijedDaod Djih nije Dosila Kuran, dDoj kudi i oaile periodu sam Slurnilazäjednosa mtlZe|n,bilo da je rb. U to'n io sa mno'n ili da mi je reziraouloge ovo ito sadap aam ne to zbogtoga5to mije dragoili da se Ponosimtim dijelomsvoga , nego pfiaam o periodu zivota kojeg bih sada zeljela u )unosliizbfisatiiz svogsjeianja Kadabih bila rl Prilicida Ponovo m, rikada De bih zetjela biti Slumica Zeljela bih biti Prava limanka.jer je to jediDapravastvar,Allah' d25., kaZetLiude i bih ljetovala'u more itne stvoriosan sano da Meneobozat/aju.Kada narod razideisa mnom i käda se kadaSulrcezalazi ulazilau vrijeDre :anesalnomoj |nUZ.Ovo sadagovoriNzato3to ima Zenäkoie Disle je, Allahu situacija je izmedunjih i vjereveomavelikijaz Mealutim, "Ko se Meni la, mnogo lakia.Allah,di.!., u hadisikudsiijikazer jedan a ko se priblizim lakat. jedai za pedalj,Ja se njemu )liii za Meni a ko ni pribliziza lakat,Ja se njemupriblizimza Sirinuruku' le hodom.Ja mu dolazimtrieai." Sartra,Frojdaidnrge filozofe U tom perioduaitalasanrBergusona, Cesto sam ulazilaLrfilozofske koristi. lkojih;isan imala nikakve sDrave. imalasalndobru biblioteku,ali samprestälada to iitam bez potrebuda uainim'umru' povoda.Osjedala samsDaZnu tkogposebnog ealutin.Llvijeksam sebi govorilakakoda posjetimAllahovuKucu'.4 isampokriverra?! Bilo je i onih Zenakoje su mi govofileda to nrje

95


uvjetda bi se obavilatlmra.Govorilesl

isramsko uienje,jer kod,üih senüe.:,1;'"ii:;?T$;jTil llill".1: su obaviteumru.

Moi muzje ori3aona umru.a ja nii", oiisf". nii_ ]ll samse boiatada ie mojakterkazäpusriri utenj" Aol j, Uua",noäiuiil, l\,4edutitn, moja kierkaje dobila bronrrrrrrs. sro se uDrzopfeniielo"mogasinai na mene,takoda smo svelroje obolieli.O"o;urn;i;;,;i-. kao käznuza mojeodgadanje umre.Sljede(e.19g2.sodine.u mi.":l Iebruaru. otialasamna umru,a samojesecaana,an1".ur"tita.aÄ ."il raflzasa naJnovijon garderobom. Bilaje to pristojnaodjeda.Kadasarkupil€ihrameza umru.biloje ro prvi putada norirnUli"iu oAi"tu-ir,.'j smtnkena ticu.Sebisamiztledalämnogoljepseiprvi pur kränulasambez brige za svoiomdiecom.Ranüe,kada goa .r. purou"fi, ;äi: pulovanjabila su ispunjenaslrahomza djeiu. öesro .u purou"fil" mnom..Naumru samotisla sa grupom iz korporacijeSueckikanat, Kadi sam stlgla u_Hareml\4ekke.poaelasam utiti Kulan iako nisamu potpunostishvacahznadeniaajeta. [4edurim,odluCila sam proutit] clel KUran dok budemboravilau Mekkii ]\redini.Neke od sjputnica aestosu me.zapirkivale hoduli se pokriti.Covorilasamdu n" rnärnij. sve.zavisi.od mogamuZa:da lije on za lo ili ne, ne znajutia" n" rr"la t:* ako ce se priromgrüesiripremaUzvisenom Cospodaru. U l:::ll meKRanshom Häremuvidjelasam mnogo muslimankikoje su nosile rrikab.ViS€samvolielavrüemeprovodiliu Hur"., ut"tiii,r,.r,, ii"to, tednom,dok samboravilau Haremuizmeduikindijeiakiama,upoznala samjednu.Egipianku, koja ie tivjelau Kuvajtu.Zvaläse Erva.p;oditala .tittou"kojeje samanäpisata ija samzaptakata, jer sam T_',1!,,1"f!j'ko osJerra.njrnovo znaaenje u srcu.a u tom periodusamtesro razmiiryala o. hidzabu,. Medutim,svi oko menegovorilisu mi da saiekam dok'ne vrormmtsuenjesvogamuza.Covorilisu mi da ne iurim, jer jos sam mladai romeditno. Ali,ja samuvijekosjeialaZeEu za friäaUärn,euo strhoväsestreErvei Panekapriöaju o momehidiabu, ne,Allahani orcga,nije me brjga, ta on oiJ? ujerusaöuvao j Gospodarumom me pribL.io. Ukrasmije uvijek bjo Zivot moj, a moj stid moje blagoliano, zar da napustimzbog prolazDog 96

uk(no? tugamekoriie liudi ila san nekoko zazline 2udi. Ii santsamoprr:ekoq tovoru il' pi tanju osjetila!? je dugakasidakoje, kad god se sjetim,zaplaaem, Osjetilasam opisujemoje staDje,Zato me je u srce dirnula.Nakontoga samumruza svojusestrupo ocu kojaje umrla,a mnoto samje , Nekajoj UzviseniAllah podarisvojumilost.Kadasam obavila re noai nisam mogla zaspati.Osjetilasam veliku tjeskobuu grudima,kao da su me pritisle sve planineovog svijetai kao da uzicikoje samuzivala trijesi ciielogasvijeta,a svi ovosvjetski a me u okoveveZu.Otacme je pitaozaito se znojim?Reklasam m odnrahidi u Härem,iako to nije bilo vriJemeu koje smo bili

ili iii. N4ojotacdavaoje sveod sebekakobih sto rahatnije umru.zatoje odmahpristaoiai sa mnom,Kadasmostigli, sam Tavafu znak poaastipremaKabi. U prvom,od sedam

Samojednu , prüzilami se prilikada dodemdo Crnogkamena. imalasam za sebe, muza,djecu, porodicuiza sve one koje jen. N,4olila sam UzvisenotAIIahasnagomimana,a suze su u neprestäDo lile. U svakomkrutu sam molilasnagomimanai sam se uspjelapribliiiti Crnomkamenuipoljubiti ga. Nakon doslasamdo [4ekam"ilbrahimada klanjamdva rekatanamaza. sarnu(ila Fatihü,imalasam osjeiaj da je nikadaprije u 2ivotu uaila.Osjetilasamu njoj znaöenja za koje smatramda su dar od d2.5.Plakalasam itresla se cijelimsvojimbiiem. Za vrijeme osjedalasamda me posmatramnostvomeleka.Osjetilasam moi koju do tada nikadanisamosjetila.Potom,klanjalasa dva ta poredKamena i imalasliian doiivljaj.Sveovo dogodilose prije . Moj otacje dosaopo meneda me otpfati na mjestogdje su zene Tadasam vei bila potpunodrugaosoba.Neke iale sabah-namaz. sü me upitalehodu li se pokriti?Odgovorila sam:"S Allahovim roml" Cak itonovi mogaglasabili su drugaaiji.Potpunosam se enila.Eto sta se desilosa mnom.Vratilasam se inikada vise m skinulä hid;ab. Ovo je ved iesta godina kako ga nosim. ilenomAIIahudovuupudujem za svojedobro,za dobromogamuZa, ce,porodiceiza dobrosvilrmuslimana.


DRUGOKAZIVANJE

POKAJANJE MAROKANKE NAKON OBOLJENJA ODRAKA I IZLJECENJA U BEJTUL-HARAMU LejlaEl-Hulv, N,larokanka, oboljelaje od üka. Lijeönici su bili nemo6tipred ovomopakomboleacu. lzgubilajenaduu sve,osimu Allalü,dz.a..Kogadotada nijepoznavala. Predala seNjemuu Njegovom GsnomH|amu,i tuje biospas. A sada,poslusaj kazivarje sestreLejlel P{e devetgodinaoboÜela samod opasnebolesti,od raka.Svisu seboiälii samognazivaove bolesti.U N4aroku, mi 8a ne zovemorak. negozlodtihili prljavabolest.Rakjebio u mojojlijevojdojci.NIojvjerovanje u Allaha,dZ.S.. bilo je veotnaslabo.Brlasam potpunozanemarila Bogau svorne2ivotu. Smatralasam da ie ljepotatrajati aitavogZivota,a takoaler,i mladosti zdravlje.Nikadanisampomislilada iu oboljeriod ovakvebolestikao Sroie rak.Kadasarnsaznala da sarnoboljela.ro meje snaznopotreslo.Razmijljaia sam i o samorbistvu, ali sam mnogovoljelamuzai djecui, uopie nisam razmisljala o Allahovojkazniza samoubistvo. Uzviseni AllahZelioie da moia bolesr budesebebmoieUpurekaoiupuredrugihliudi.Bolesrje p;aelada;e siri.Otputovala samu Belgijuiposjetilasammnogelijeinike.Svisu govorili rnommnzudaje neophodnoodstEnitidojku i poslüetogakodstiriopasre Iijekoveod kojih opadajukosa,trepaviceiobNe, a rastebfadana licu.Kao posljedicauzimanjatih lijekova,rakoderotpadajuDokti i ispadajuzubi. Kategoritkisam to odbila.ReklasaDrda vise volim lmrijeti sa grudi'nai kosomi sa svim onim sa time me je Allah,dZ.S.,sNorio negoda budem rnakazena. Tfäiila samod ljekaß da mi propiiu laKi lijek Srosu i uainili. Nakontogavratilasamse u Maroko.Koristilasamlüek,ali nisamprimijerila nikakavnjegovurjecaj.To meje obfädovalo, jer, pomislilasa|nda su ljekari Droidapogrijeiiliida DroldanisamDioboÜela od raka.l\,lealurim, nakonSesr mjesecipotelasam osjedarigubiraku üelesnojtezini. Bojakoie se naglo promjenila.Osjeialasam bolove koji nisu presrajali.LijeanikMarokaMc preponraio mije putovanjeu Belgüu.poslusala samga. Nlealutim, tamosam dozivilasok.Ljekarisu reklimome,n!Zudase bolestDroiirjlaida ie zahvatila phrcnakrila.Reklisu dä oni za ovoslanjenetnajulijeka.Savjtovali su gada se vratimou Marokokakobih kod kuie tlmrla.[4oj muz bio je pogotlenovi vüestimaiumjesto u Mafoko,odveome u u Francusku s Dadomda denro taDlonaä lijeka.i\.ledutim. Di tamo Dismonasliselameta. Na kraju,poktiali 98

iodstmnilimi danampomogne kakobi lneprimiliubolnicu nekoga Mealutim, moj Bilismospfemnipokusatii saonimopasnimlÜekovima. io se neiegasto smo bili zaboravilii pfemaiemu smo godinama i bili. Allah, di.i., nadahnuoje moga muia mislju da posjetimo Allalu i zamolimoCa da nas da stanemopredtjzvisenog u l\,,lekki, smoParizizgo''ra"ajtlai Alahu Takosmoi uainili.Napustili ovogbelaja. jer to je bilo pFr'iputada i la ilaheilelah. Bilasamveomaradosna, Bejtullahividim Kabu.U Parizusamkupilämushaf.Zaputilismose Mekki.Kadasnrousliu Haremi kadasamugledalaKabu,mnogosam skrulenosti , kajudise za sve propustenenamaze,za propu;tenu Allalur,d2.s.uzvisenom Allahudovusamupulila:'Allahumoi!Moja je izmaklakont.oliljekara.a od Tebejei bolesti lijek.Predsobomsam svavrata.Ostalasu mijoi samoTvojavrata,panemojih predamnom " obilazilasam oko Kabemoleii Uzvisenog Allahada ne izne\jeri mojeljekare. , da me ne ostavljana cjediluida u nedoumiciostavi bila samnemarnakadajc u pirarljuuzviieni samranüesponrenula, kojisu samposjetivatiulemui Sejhove i nisamrista znalao vjeri.Poöela trazetiod njih da me uputena knjigeidove od kojihau se okodstiti. rekli su mi da iesto Kulanuaimi mnogopijemZemzemvodu.Takoalef, sallellahu alejhive da iesto Allaha,d2.5.,zikr ainim i da Poslaniku, u samdusevnu smirenost i siSurnost i selamdonosim.Osjedala , salavat Serifu.Trazilasamdozvoluod mria da ostanemu Haremui da sene je bilo sestara muslimanki iz u hotel.On mije to dozvolio.U Haremu i Turske.Primijetile su da aestoplaaemi pitalesu rneza razlog.Rekla im da samdoila kod Bejtullaha, a da nisamni slutilada du ga ovoliko eti,a zatimsamim reklai za svojubolest.Nakontogaonesu stalnobile svoje a oneslt obavijestile . Reklasamim dane izlazi,nizvanHarcma, i zatraiiledozvoluda ostanusamnom.Nisu me napuitale.Nismo sallellahu spavale, malosmojelei mnogoZemzemvodüpile.Poslanik, "Zemzem je je ive sellem, fekao: za ono za ita ga pijes.Pa,akoga pijes zdravi!,Allalr,di.i., podaritde ti ozdravljenje; ako ga püei zbogZedi, , di.s.,Zedie ti otklonitiiakoga pijei trazeaiutoaistekod Allaha,di.i., ti utoöStepruiiri. uzviselliAIIahdaonamje snagetakoda nismotlad e. Sralnosmo u tavaflrbile, poslÜesmo klanjaledva rekatanamazai se vraaaleu tavaf.Cestosmo Zemzempile iuaile Ku/an.ltako s|no i dane inodi. Veomamalo snro sDavale.Kadasam stigla do a bilasamnrrsava. a gornjidio mogtüelabioje prekdvenPristevima dÜelu gomjem po ma koje su bile dokazda se rak pfoiirio aitavom

99


tiiel.r.Ovc zenesavjetovale sU n|e da gonii dio ltela pele,nsa Zem7"vodom,a|rjä särrse bojalidolacire prisreve iorekline.r,jislila sama.;i.ln time ponovoopleretitisvojomboleSdu i zanemadlizikf i iUaderrulatrr,a"rt' Pruosampoaeläsarnopoljevatise Zemzemon.a psriOan,mojeprijarel;i['.i, rle nagovarale da poinemponraloI rukamadoticatitilelosaZemzern väi^l potetklt U satnto odbüala, alisamosjelila neatojako ito rnepotidedauzm-._ Zernzerna u rukeida potäremsvojetüelo.p|vi put samse uplaSila, atrsr_ porrovo osietilapotrcbu,i opetsatnoklijevala. Trecipur,bezrazrnisliania s,_ porrala nrkorn rijeloitnrdi koiesu bileispunjene gnolern krv1u. i prisrevim].'i dotodrloseStot)ikonijenrogaooiekivati.priijtevisrr potpunonestali.Nile6ln pdst nisammoglanadira svomerijelu.Nisamosjetalani bol, a ni krvi,lj gnojaDijebilo.U poaetkusambilaiznenadena. Zatosamponovostavilaru1ql ispododjeie,ali niataod tih oteklüranisamosjetila.Zadrhtala sam,ali sarnsi odmahsjetiladaja UzviieniAllahSvemodan. Zamolilasamjednu prijateljicu da dotaknemojetüeloida porraZipriireve.Nesvjesno su uzultnuiei,,Attit t ekber!Allahu ekberl"poiudlasam0 horelda obavüestim muza.Kadasamusla k99 ni:Ca sobu, pocijepatasam koiulju iuzviknuta:,,pogledaj A aho\,rl I nilostl" lspriialasämmu Stase dogodilo.Nijemogao povjeiovati. poteoje plakatinasavglas.Rekaomije dasu rTluse üekarizaklelida nefuZivjetiduie od td sedmice. Odgovorila sammu daje vakti-sahat u Allalrcvim nrkama. neka je slavljeni uzvisen, a nepoznato samoODpoznaje.U Mekismoostaliciielu sedmicu.Zahvaliivala sam Allahu,di.S., na blagodatima koje se ne mägu izbrojati.Pototn,posjerilisrno poslanikowdzamiiuu l\,tediniivratjli se u Frarrcuskrr. Naljekaßko,npregledrr ljekarisu staliztunieniiveomauzbuderri. U Devjerici pitalislt mejesamlija ta i ra?S ponosomsamodqovarala da sam ia ta i la i däje ovomojrnui. Reklasamitn dasarnsevrarilasvomeCospodaru i da sevis€nikota,osin Njega.rc bojim,j dasamubüealena da svemombiti onakokako ODodluaii odredi.Reklisu da je moj slutaj posebani da su oteklinenestale, ali da mofamoponovoizvriiti pretrage. Nakonsvihpretraga i analiza, nistanisuotkrili. Kadasam imalare oteklinejedva sam mogladisari,ali kadasamdojla do Bejtullaha i zarfaiilalijekaod Allaha, posliie di.5..sveto ie Desralo. sam potraZila iivotopisNruhammedä, sallellahu alejhive sellem,iiivoiopisc njegor/ih ashaba,radijellahu,anhuD. Mnogosam plakala.plakalasam kajuii se za proplsrenuljubavpfernaAllahu,di.S.,lijegovomposlanikui za svete danekoje sarnpfoveladalekood Njega.Molim Uzviaenog Allaha da me p mi o Svojeokrilje ida oprostimeni, mome muzu i sviln muslimaDime. 100

KAZIVANJE PREMA KOJIJE BIONEPOKORAN MLADICA KAJANJE MAJCI SVOJOJ id (H.DZ.Nr.)otpütovaojeizvansvojedomovineradistudijaZavrsio iie istekaovisokäzvanjaidiPlome,a potomse vratiokuii. Ozeniose da m ilijepom djevojkomkoja moglabiti uzrokoDnjegovenesre. Doe, brige.EvoStaon kazuje: Allahove mi je Umro dok sanrjoi bio mali i majka se bdnula o mom r i odgoju.Radilaje kao sluzavkapo ttrdim kuiamada bi me Biosamjedinacu majke Kadajebilov{eme lpisala i odskolovala. Bio ikoh. U Skolisanrbio svc dok nisamstekaovisokoobrazovanje. nastavio istudrje prema sam stipendiju majci, Dobio svojoj usan nre je ispratilasa suznimolima Govorilami jel domovine.N,'lajka javljaj mi se! Salji mi pismada znamda si dobro i Pazina sebei " Nakonizvjesnogvremenazavriio sam ikolovarje ivratio se, ali ostavilajena menevelikiuticaj drugatijaosoba.Zapadnacivilizacüa pfoslost, reito itoje zaostaloi stovodi sanrdaje vjeraDestoStoje toga dku.Vjerovaosamsamou Natedjalnisvljet.da DasAllahsaauva je samdobarposaoipoieo samtrzitiienu inaS"osam lvajka'nije pobozu djevojku. ali ia sanje odbio.Zeliosamovukojusam abrala Zivotu,kakoga . imuiDUi lÜepu,Jer,sanjaosamo aristkratskom ivaju.U toku pwih SestNjesecibraka,mojazenajespletkarila Protiv majke,tako da sam zanrrziomajk! Jednogdanasanrdoiao kuii i kaosuprug!kakoplaae.Pitaosamje za razlog,ä ona mi je odgovorila: je visene mogutrpitil"Bio j! llija, ili Noja majka!? Pa,ti odaberilJa izvansebei u tremtcimate srdibe,istjeraosammajkuiz kuie tzaslajei uplakanareklami:'Allah te usreiiodijete moje!"Nekolikosati poslÜe izäiaosamdaje trazim,ali nje 'rigdjenije bilo Vratiosamse krti, a usPjelada met| potPtlnostiodvrätiod majke Zenajesvojimspletkama sanr zaboraviona svoju dratu i cijenjenumajku Proilo je dllgo enada nisamnistaauo o svojojmajci.Oboliosam i smjestilis me u nicu.Kadaje majkasaznalaza ro, odmahje doila da me vidi,ali supruga majcida ude.Otjeralajuje prÜenegostoje ila kod Drenei nije clozvolila la. Reklajoj je: 'Tvojsin DÜeovdje!Stahodesod nas?!Bjeii dalekood " Tako se Noja majkavratila odakleje i dosla.Nakondllzeg perloda 101


izasaosarniz bolnice.a moje psihiakozdravljcse pogorsalo.lzgubro sam posao.a dugovise nagomilali.Razlogsvemutome bilaje rnof" ,upru*.: Zdmafälame je svojimZeljamai prohljevirna. I na kraju,na u"lgori ,t"iin moja suprugaje uz-vfalila sve ono lijepo ito samjoj uradio.Reklami i", "Sada, kadasi izgubioposao.ostaobez materjjahrih sredstava ipostao'.i niko i Diifa,rrcZelimre i ne zelimiivjeti s robom!Hocurazvodbrakat"Ovl njezi[e rüeaiodjeknulesu u meni kaogrom iz vedraDeba.Razvelisrnose. Probudiosam se iz dubokot sna u kome sam bio. Tumaraosam i Iüd trazeii ,nojumajku.I na kraju,Dajaosamje. Ali, gdjesamje naiao?lNasao sanrje Ujed|lomprihvariliilugdjeje Zivjelaod sadakedobroiinirelja.ljsao sanrkodnje.Njezrno licebiloje blüedood dugotplata.Cimsamjeugledao baciosamse pred nju i poaeoglasnoplakati,a onaje plakala.Takosjno ostali airavsahat.Nakontoga poveosamje kuii, odluaanda joj budäm posluaan, a p.ie svegä.da se pddrzavam Allahovihnaredbii zabraDa. I evo ne, sadaZivimnajljepsedanesvogaZivota,sa najdraZom osobom,mojom majkom.Nekaje dragi Allah satuva! I\4olimUzviienogAllaha da ovo blagostanje i sfeia porfaju.

eErvRTo KAztvANJE POKAJANJE CRJESNTKA NAKONSPA5AVANIA ODUrOpA N,'lojprijateljse promüenio.Da, pfomüeniose. Njegoviosmjesipostali su stalozeDi. Dodirivalisu uji popurvlaZnosj utarnjeg povjetarca. Ä ranije, njegova osmjesibili s! gordi i raskalaieni, pafalisu uji ivrijedaliosjedanja. Danas su njegovipogl#i stidljiviiupuiuju na prefinjeDosr itisLoru.a bilr su Desrarnnr tdfskl.svenjegove rteaisadasu odmjerene. a prüesu izlazilc iz njegovihlsta bez ikakvograzmilljanjai bez obzirapremabilo koDe, vrijedajuir svakoSa. Njegovonurliliceodavalo je smirenosr, a liiepabradd ukraiavälaga je. Ranije,njegovolice je ukazivaloje na raskilaienosti bezobzirnost. Dugosamga posmatrao,a on je shvatioo aemurazmisljanr paInije rekaor"Vjerovatno se pitaiStameje promjenilo?.. Odgovorio sam, "DalMrogo si se promjeniood kadasmo se posljednjipntvidjeli,a biloje to prije nekolikogodina."prüareljmi je odgovo.ior..slavljen je OnajKoji aodi mijenjal""Vjerovatrroiza toga srojj neka priaa",reka; sam,'a on od€ovofio:"Dal Razlogtome je jedan dogadaj,kojeg, kada god ga se prisjetim,moje vjerovanjeü AIIaha,dZ,!., rastei Dovetavase. Radise o dogadajukoji je za repovj,rovati. To se meni dogodilo i u potpunosti 102

enilo moj Zivot. lspriaatau ti ita se dogodilo."Oktennose prema naDjestiose i poaeokazivatir koji aur! samse vozioputujuii pfemaKairu.KodjednognadvozDjaka jednonrsellr,iznenadilameje kravana putu za kojomje traalo prerDa U jednom . Uplasiosam se i izgubio kortfoh nad upravljaaem. pod lbmhimijja. Podigao samglavu se vodom, u kanalu naSaosam vodom.Pokuiaosamoworiti bih uzeozraka,ali autoje bilo ispunjeno ali mi to nÜeposloza rukom.u tom trenutkubio samubÜeilenda mi spasa.u tih nekolikotrenutaka,kroz glavusu mi prosleslikeiz moga igrom i drugimsramnimdjelima.Te kojije bio ispunjenzabavama, pokazivale su noju proSlostkao nekot strainogduha.Obaviome cnri sanrkaoda padamu dubokimraaniponor.Obuzeomeveliki Osjedao Vrisnüosa|n,a zvukse nije ni osjetio.O, Allahumoj! Okretaosamse sebepruzajlairukei trazeii spasaine od smrtikojaje vedbilaizvjesna. od grijehakoji su me pritiskalii guiili. Osjetiosam da mi je srce od silineotkucaja.Poöeosamotklanjatiod sebete zle duhovei Osjetiosam opfostaod Allalla,di.i., prüenegosto predNjegadoalem. pfeNorila zid. Pomislio pritiska, kao da se voda u aelitni neito snazno je pripremati za da to kraj. lztovorio samkelime-iiehadeti poaeose Pomjeriosamruku,kadona ode u prazno.Ta prazninavodilaje izvan . U trenlrtkusam se sjetio da je prednjivjetrobanrazbijen.Uzviaeni htio je da ovajvjetrobranbuderazbijenu saobmtajnojnezgodiprÜe samiskoaiokroz taj owor i ugledaosvjetlost. dana.Bezrazmisljanja samvani.Vidio samljLrdekoji stl bili okuplje,rina obali ikoji stt neSto i, ali nistanisammogaorazabmti.Kadasu vidjelida samuspioizati iz dvojicaljldi sll priskoailii iznüelime na obalu.stajaosam na obali sebe,re vjerujlii da sam se spasiood sigurnesmrti i da sam ziv san potonllo auto izamisljÄosebeisvoj dotadainjiiivot, kakose

i umirc.I swamo,moj prüairji zivotje umroi sadalezi u lijesu onr. Rijesiosam ga se i izasaokao ponovoroilen, ne osjeiajuai saovoga lo Zeljei Zalaza prosloSiu.Osjetiosampotfebuda pobjegnem na kojem sam pokopaosvoju prljavuproslost.Krenuosam kudi no drugaiijitovjek od onogakojije iz nje izäsaopfüe nekoliko-sati Stosamu kudiugledaobile su objeleneslikeglümica,plesaiicai nagih Potraaosampre,nanjirnaisve ih zguliosa zida.Potom,baciosamse kreveti zaplakao.Prvi püt u Zivotuosjedaosam iskrenokajadezbog Allahu.Suzesu umivalemoje onogaStosamuradioprotivUzvisenog poielo tuo glasmujezinakojije a moje tijelo se tfesti. U takvom stanju ,

r03


prolamaoebo.BiloInije kaodä ga prvipUtäiem. Skoaio sam,'.','j Lr7"^ abdesri otiiao u dzamiju.Nakonobavljenog nimaza,u azamiit obznanio svoiepokajanje i zamolio Allalra, dZ.S., za oprosr. Od ra;a;;il ovakav kaoStomesadavidis.

Rckaosamr"Nekarije haitlibralc,i hvalaAllahu, dZ.S., Stole je sDdsio i saauvao. Uzviseni Allahic[ ri dobroiOn ae re najbolieiuvatiiuorsr"lti Noje korakena putu Istine.

PETOKAZIVANJE

POKAJANJE SOFERA NAKON 5rO1rVrorouZRs SAOBRACAJNE NESREiE Ovajmladii pripovüeda svojupridu: .:. kaoaoferna dugiDrfelacijama. Voziosamna liDijiDzedda . _ Ydig l\4edina i obratnoi tz IrDogotruda i napom,hvalaAllahu,uspi;sarnkupitj auto s kojim au raditi. poslaje najviie bilo za vrijemeRamazana, u sezoni hadZdiai proljetnihodmora.Naravno,nisamdarronodno mogao ,"aiti, . sanjaosam o "ruZiaastolnZivotrf',kako to ovi nazivaju,zbog iega sam poaeo koristiti rabletc proriv spavatüa.Tako sam rrspjevao" voziti caDonoc|ro r Dezpfesraltka tti do pet dana.Ovakosanrradioskorodvije godine,a i dostanovcasaDrzafadio. Jednogdanapoaeosamrazmisljatio maloodmora, a Allahovavolja je iznad svega.pr.rtnicisu se ukriali u Dzeddii krenulismopur N4edine. preaao samdobardio purakadugledah straianprizor.Aüto,kojeje proSloporednasstralrovitombrzinom iotelo se prevrtari. Utledaosatndijclovetijelavozäiakakose trgaiui razlijecrr po me ie sokirao.Ovo ijc bio prui pur aa prizorc lteaarn i"f". .Pii1:, sioDra(aJlth Ltdesa. ali ovakonestonikadanisammogaoni zamisliti. Na trenutak sam se zarnislio,a uzvici nekih putnika sir me probudili iz razmiSljanja. Purnicisu uzvikivali:La havle ve ta kuwete ilta billahi in a hllahi ve iruta ilejhi tddZjun. pornisliosarn:Sta da sam ,," .;"iti, ,og D)lädica, a rematnni ltamaza, ni drugogibadeta, niriUogoUoyazn6sri. falä Dr| stao preclsvogaCospodara? Bio ie to vejikiSokza Inene.pLtl]a lri ,o,lrl: P:.,']: lotä nisarnmotaovoziri.posliiesamnasravio pul. dovezao pulnrkedo Medrne i vratiose u Dzeddu. LJputusarnklanjao aksamilaciju. Bilasu to mojaprvadva namazau Zivotu.DoSaosamtufi gdje n,e iekäta moja supnlga.PriNjetilaje na meni veliku p.omJeDuI pomjslila da sanr

r04

poaelamije ü licevikati:'JesamIi ti .eklada ostaviite tabletel? i samobelaj!Ti ih neiei ostavitisvedok sämsebene uPropastis popllt aamara Rekao su na mcne sam rijeai djelovale Ove vatrul" h rni je svjedokda ovo zlo nikadavise nef koristitil" Bilaje a vidjevsinre da samklanjaoakaamijacÜui da samse pokajao. sam.Corko iiestoko sam plakao.Kadase uvjedlada samiskren, e pored meneplaauti od fadosti zbog moga pokajanjai pov.atka Te noai nisamveaerao.Zaspaosam bojeti se smrti i onoga sto roga slüedi. Usnio sam kako posjedujemPalaae,finne, Niliorre i odjed[om,ugledaosanrsebekako prevrtemkaburetraieii onog oog mladida.ali ga nisamInogäopronadi,Osjetiosamsnaianudarac L.Probudiosamse i shvatioda lezimu postelji.Telko samdisao,a je vea bila pfosla.Ustaosam, uzeo abdesti klaDjaosve do pred Potom,izasaosam u dZanrijui od tog jutfa, hvalaAllahu.dZ5 , ne se od dzanüa. Poaeosa,rl posjetivatiipredavarja koja su se AllahüKoji meje uputio a po dzamüaDa.IskrenahvalaUzviieDom sreaei istinskogZivota.

KAZIVANJE POKAJANJE U DISKOTECI 'Ali Tantaviu dno, veoNa dudno kazivanje.Zabiljeüo Ea je Sejh od svojihknjiga.EvoStaje napisaoiejh Tantavi: sarru jednudiamijr r Halepui vidiojednogmladiiada klanja je jedanod najpok'varenijih samu sebir"Srrbhanellah! Ovaj|nladia je prema pije alkohol, bludniai.uzima kamatu,DeposhrSan jima, zbogtega su ga istjeraliiz kute. Orkudon r dzamÜi?!" Prisao j c j e s l e . a j a s a rnmu m I i L r p i r a o g aJ: e s li i l a j i t a j ? "O d g o v o r i o d a "Hvala | Allah! Koji te rputio na pfavi pllt. lspritaj mi kako se to lilo.' Rekao|ni jer "Dogodilose to u noano,nbaru,posfedswom g aejha."Bio sam izne'radenr"LJnotnom barul?""Da, u nodroln !", odgovorije."Kakoto?", upitaosam."Evokakose to desilo!",rekao poieo kazivatisvojsluaajl [J naSemsokakübilaje rnaladzaDrüa. U njoj je imamiojedar stari . Jednogdanaokrenuose klanjaaiDa i upitaogdjeje to rarodizasto liudr na na|nazimar za!lo rrerllaoruladitre? Ncki su k.lzalida je ladinau noinimbarovima. UDitaoih ie ita su to noini barovi?Reklisu

105


mu da ic noini bar jedltavclikasälasa podüumomna koii se isn",. r a z g o l i a einpeo h r g o l zc e n ci p l e s u a. l j u d i; h g t e d a j uS.e i h j cp i r a q i , l i su ri Slo ih gledajumuslimali.a olli su mu odgovorilidajesu.Seit i^il crrdrlgovoriorta havlc ve la Auwete illa bittah hai'ri'ou taj noini 'i-l Zapfepastc i ljudiupiralisuSeilra kakoda ih vodirr nocnibar.a u d2a.]ll inrgovorisasvirn drugo?Ol je insistirao dä odu.a oni su nasrojali 41i'l odvrare.CovofilisrrInlt da ie btti isrnijani;da ce biri izvrgnLrti rrLgl1"i ncprilikama.A iesrnoli Ini bolji od I\tuhamrneda, sallcllahu alci|i v. scllem:",Izviknuoje sejh i uzeo jednog dzemarlijuza ruku ja mu pokaZe gdtese nalazi||oini bar.Kadasu dosliprednoanibar,vlasnik ih je upitaoataZele,a Sejhje rekao:"ZelirnoodrZativazu bar.u." Vlasnik 5f zairrdio. dobroilt pogledao i odbioim dozvolitida to urade.poaclisuqa Lrbiedivari r na kraju.kadasu m plätilionolikololiko jc iznosilanjegoil dnevDa zarada, vlasniki,n je dozvolioda nalu,ali tek sutradan vrüeme kadapoiinje predstava. Tog danasam i ja bio ! diskoteci.Jednaod djevojkavet je bih poöelasa plesom.NakoDsto je zavrsila,zavjesaje bila spujteDa, a poronr,ponovopoctigDUta. Na iznenaalenje svih,iza zavjese na stolicije sjedio aestitiaejh. Poaeoje sa bismilom,zahvalo,nAllaht|.dZ.i_.i salavaromPosläniku,sällellalll,aleilti vc sellem.poaeoje tovoriri onrladiD' kojaje bila zateaena njegovimprisusrvom i govorom.t\4islili su daje to nekakomedijau sklopuprogfama.KadasLlslrvatilidaje to praviiejh, poaelisu ga ismüavati isve vjaegalamiti.Metlutim.on uopae nijeobraiaopaznjuna to, negoje nastavio sa vazomsvedokjedanod gostüunüe ustaoinaredio ostalimada usuteiposlnaaj!SraaejhZeli je rajac.euo se samoiejhovglas.priiaoje süari kojedo kazati.Nastao tada nismo auli: prouaioje nekoliko kuf'anskihaieta. poslanikovih |adisai ispridao[ekoliko dogadajaiz Zivotadobfih Allahovihrobova IzDrealu osralog,rekaoje: "O, ljudi! Dugoste Zivjelii mnogoste prenra Allahu,dz.a.,grijeSili.pa, gdjeje nesralaona slastgrijeienja?Siastje neslala, a osralcsll cf e stralriceze koje iete Uiripiiarii.n äoci ie dan hadace sveosimAllaha estatilO, lj!dilJesrali razmiSljali o tomeklrda vasvodevaaadjela?!Vine mozeteda podDesete vatruna ovomsvijetu, ä onale samosedamdeseti dio dZehennemske vatre.Dakakoaeteonda podriietidiellenleulsku vatrlt: pokajrese dokjoS nijc kasnol. Sejbje izajaoiz bara.a za njimsu izailiiosrali - Pdsutnisu zaplakali. Sejhjebio razlogi povodnjihovogpokajanja.Cakse ivlasrik barapokajao zaonoStoleradto, 106

O KAZIVANJE POKAJANJE MTADICA ZAHVALJUJUCI N4AJEINOJ DOVI vremena o je sa svojomstaromrnajkomn skromnomdomu.NajviSe je je provodio gledajuti pred Dodi filmove TV aparatom.Cijele i io koji su mu bili posebnaposlastica.U dzamüu,radi obavljanja da klanjaismüavao a, nije odlazio.Kadabi ga staramati savjetovala je moglata stara nrati. Sta l|arle e rijeai||ijeobra(aopaznJu. Jadna je kupi za svoga je pa Zena? Zeljela da se uputa moze kupiti, da na joj je jed|la kola Ali,oslala samo sNaf.a to le dova,nocnastrtjela ijeii. Dok bi on nodi provodio pred TV-omgledajuaite mizerne onaje u dubininoii klanjala i molilaza njegovuuputu.A nüeni jer je to majiinska ljubav, nad kojom nemaljubavi.Takojedne noai , je d2.5.Suzesu se sveulnidlo,ona poditlasvojerukemoleaiAllaha, le njezineobmze,suzetugeibola. Iznenada, neobiaan i prodoran je potraalau pravcuiz kojegje dosaotläs. tJ prekidetajac.N4äjka je vikala:"Sinemoj! Duio moja!"Kadaje usla,ugledala je sinakako je razbijataj prokletiaparat,pred kojim toliko vremenaproveo,i ga je od ibadetaAllahui majöineposlusnostiudaljio,zbog kojegje je u ielo i isanenamazepropustio.Zatimje potfiao majci,poljLrbio je na svojegrurdi.N4ajka je na trenutakbila iznenaalera onim sto se , a suzesu rosilenjeziDeobraze.Ovajput to nisu bile suzetuge i I tako. UzvileniAIIahusliiaoje njezinudovu i , negosuzeradosDice. je svjetloupnte.A velikaje istinau rüeöimä sin ugledao [Jzvisenog I I kada te Moji robovi za Metrc upitdu, rcci: Zaista santJa blizu i dovu onogako Mi dovrt upuAie! lElBekarc, 1861.

O KAZIVANJE POKAJANJE SEJHA AHMEDA KATTANA SejhAlrnredKattan,poznatiislamskiradnikihatib, pripovijeda svoj stitishriajpokajanja: Zivotje prepuDisklstava,poukai lekcüa.U toku skolskogobmzovalrja sta{u. sam u jedrom neujednaaenom psiholoakom i neodrealenom 107


godinÄ Uaio satn ptcdmeLislatnskiodgoj u odgojnim Osanrnacst iDslrhrciianri. ali bcz odgoja.Zavrsiosatn 3kolubez vycre.Bio sa11,, DedolDici,klrdakfenuti?Jesamli sworenbez ikakvacilja?U duii saj osje(aopfazninu,Drak idepfesiju.Da Ii da pobjegrrem u divljin! ili ,, rrlrak.IloZdäratIlo adetI|Utieltrr: Ali. UViiek sc iz rih raznusljanja vfalih Iu2.r|r i poriStc. lavrsiosa r uaileljsku ikolLrt969.8odine. U roj ir Sodini fanije,dogodiose jedaniudan i neobiaan dogadaju mom Zivot0,zboq kojegsamjos viSezasrfanio.P vuklame Komunisriikapanija.Objavilisu flekemoje pjesnreu svojimnovinamaimagazininra.Usto,dali sn inr vein vrijednostDego;to zashrzLiLr. Tumatilisu njihoverijeii i znäaeDja na najboljinroguiinaiin. Menesu, takoaler,obenalüali, Umisliosamda santja laj otekivariinram ida se sve oko mere vrti. Nüednurijea nisah izgovorio,a da nisu pljeskali.To je bio njihovnaainkakoulovitj nekogai pdvuaiga u svojeredove,Prvopogledajunjegovidenriret,hobi,jra Zelii na temeljutogaodredujunatini merodkononikacije. Vidjelisu da saD skloopoezijii knjiievnosri.Obavczali su se da objavezbirku mojih plcsanra.Zatinr sr ofganiziralipromocijei knjiievne veieri, a onda su poteli sa zavoalenjem. Odvodilisu Dreu pdvatDe kdiiare igovofilimi da biraDr kDjigekojeZelim,a oni ie nrito pokloniri. Biosan oduievljen: nosir iu izvanredne knjige,knjigesa luksuznom itampomiopremom,aüi su naslovi bili: Ostovi narksistiike frlozofije, Tenelji kotDuniznd? | tako, posrepcno, poaelisul]leuvodititl narodne kafane. Dokbihsjediosanjinla za srarimfasklimaoim stolonr,ispijaobih aajiz stafihiislmballihaaSa, a oko nrenesu bili radnici.Pa.kadaprodenekiaovjeku ameriikomautu, govo li sr: Pogledaj! Ovajvozi anrokojeje zaradiona krvi rvojih otevai djedova.Znaj da ae doii dao kada ae! od njih uzeri ovo auto velikoDr revolLrcijonkoja jc ved poaelai trajat ie. Mi je pripremamou Zafanri radiNoza nj!1.Takoaler, priprerlamoje i u Kuvajtui radiDoza nju. a d aei bitijedanod icnihvoda.SlltsajLtti te tiiltoverijeaipraznrna u InotDsr(ute rreslajala,jer ako tvojesrcenije obuzetoAllahonondaga preuzinra iejtan. Srce je kao vodeniakiZrvatü.Okfeie se, iako u njega stavji blagosaovljel)og ztDa,izadetjsto braino,ali ako staviskamenic.l)ijta drugoosinrkarlenla ecc i?aai.Tako.LzviseniAllalrje odrcdi; da rc, lakon tfi Njeseca,sretnenrsa presjednikom ogfaDkate paftije,kojije bio otputovaoo Egipati bio odsutanoko mjesecdana.Te noaj ismiiavalisu .abihskieza[ Srjelo su svedo s.rbaha. Je poiclos veterii pottajalo Friaali o swafima koje nisam fazunlüevaorMater[jatßtöko tunnöe4.iehjstori?, SocializaD i kontunizan o nsi i pivatnoj imoyrizi i tome slitno. Govorili 108

p roda, nÜepdhvatala. neiskvarena s$adma koje moja,jos LrvÜek daosa,nda se to kosisa mojonrp rodom,ali mi stid nije dozvoljavao istinskim Smatraosanrih genÜiDra, tome sa njima faspravljam. piscima, pa, pjesricima, kako da se knjizevDicima, lrslldinr sa iocima, je [astupilo Zato bih uvüekusutio,Kada vüemc o tonreraspravljati? i rD{ezin zauöioAllahu ekber,poaelisu svastana Allaha.dz.i., iri. Kadajemüezin uaio EiheduenneMuhaDrledenresuh lah,poteli sallellahualejhive sellerrr. i vicevena raiun AllahovogPoslanika, poaeo kljuaati. KadaAllah,d2.5., Zelirobu i prifodeu menije imaDa mu i sredstva ka tom dobru. olakSa , nakonötomuje tmi0epokazao, "lstinski dnik ogmnkapriiäo je o utiscimasa putovanjau Egiptt|r unizamprirnijetiosanru susretusa egipatskimpjesnikomEbnudijem. sam njegavidio da u potpuDostiprimjenjujekomunizamu svonre ezaDom. ." Niiemi biloiasnokakveto vezeimasanamai sabahskim bi njega, njegova Zenapoljubila vioje: Kadasmoranojutromizlazili, je posteljo, izmedrt nod! lijegali u ona lijegala i mene. Kada smo im " Takoje govorio.uzviaeniAllahde ga za to na Sudnjemdallü pitati. ovih rijeii zastorsa mojih oaijuje pao, a okovi sa mogasrcasu i. Rekaosamsebi:'le li ovo idejai idealije li ovo sloboda;je li ovo od rijeai!"Jedao Ne,rako|ni Cospodara KabelOvosuaejtarske lucija?l "sefe! je primijetitir Ako to tako zaato ne dozvolis ;utrih usudiose joj suprrzi da dode kod nas kako bi je zajednopodijelili?"On je Ali, or 'lo5 tlvüek u meDiima ostatakaburzoazljei zaostalosti. i ie dankadaaenlosesvizdjedno osloboditr tih ostatäka." poaeojepreokretu momiivotu. Poaeosarrltraiiti Nakonovogdogaataja, mije dase ateÜe, ali ne ovakvekäosto su biliovi.UzviseniAllah omogudio sa braaomu Divanrl-i.koji su namazredovnoobavljali.Nakon njihovgrijehbio odlazilisu Daobah i ponovosevradali.Jedini ie-Damaza jedan Stosu voüelipoigratikarti.Allalrovom odredbom, od njih lnijednog je jedan fe(c: BrateAhmedclPritaseda Sejhiz Egipta.po imenuHasan Hoaei hRbfostiodvaznostu nastupima. , dosaou Krvajt.HvaleDjegovu sa mnotn?"Rekaoje to viie iz radoznalosti. Rekaosamda zelin Poai. sam abdesti uiao n dzaNiju.Nakonito smo klanjaliaKam-namaz, oje predavanje. Sejhjegovoriostojeti.NijeZeliosjestinastolicuiakoje o starüiaovjek,sijedekosei brade.N,lealutim, snagaimanaizbijalajeiz Djega je osjetio kao vulkanska lava. Kada zavßio sa prcdavarjeN, iegovihdeai put desilo jednog prvi prelazak Po iz svijetau dru$i iz tmire na svjetlo. seda znalr svojpßvi put. svojcilj u Zivotuzbogkojegsamsworen,stase

109


'ff 'fi.ll: x,il"f, "T1"1fi äi*,': T, ffi Lxr#tf t*:.,1","T.jiH i od nrenetrazii kudaidemlNisamse moga

kaseteod ovog sejhaistusao ih do iztaska**".

Na"k; n1ttu"',|]l lf

8lillji..",,lijj'1"'.X,iii'l;i.i,J.j:iji,,::.:':: t.t,j:,i{ ;.ii'l:

noviwijct z6v6ll sanrposrarika. salelarnr "r";r,iu"."1"n,,i,t't'o'potptno

orr kazeda je bio ,DeriodU bezrnrljui lutarrju.Za täj Period "Zivio samkao ateista1l Najednommjestuon kaZe: aieiznra". i osjetioslast Allahu pronasao pllt ka uzviSeDo'n svedok,risam je Ameriku putovao Kaifa za kao iz codiDe 1948. Sejjid je putovaDje bilo tadainjeg MinistarstvaobrazovanjaTo novog puta na koji ga je Allah, d:.5.' uPutio i na njeDu ga i Atlanskogokeana. Putovaoje lla parobroduprekoSredozemlja na njegoviivot i uticale je dozivio|lekolikostvarikoje su bitno njegovtom i pravac.Tako,nije ni kroöiona tlo Amerike'a veaje nao svoj put i odredioje sebi zadaduu svom novon svÜetu.A stimoSeijiduda Damkazeatase desilona palubibfodal nekih petnaestakgodinaPutovalismo na egiPatskombrodtl koji nosio DrekoAtlantikado Njujorka Samonas sest' 'nealu120 Palonamje na Pametda obavimodZumu_ . bili smo muslimani. zna,ali Zeljelismosamoda ovimnamazom Allah na Dalubillroda. misionaru,koji je djelovaona tom brodu i nama kraaanskom prodati priau, a re rädi samog namaza KaPetanbroda je i alarovima a bio je EnglezDozvolio o nanrje dä klanjamo, sa da klanjaju iostalima(svisu bili Nllbijcimuslimani), . kuharima je bilo veoma svima im a koji nisubili na sluzbiu vrijemenamaza. jer ovo je prvi put da se da se na palubibrodaobavljanamazJa su namna Llspjeloj aestitali io samhatibi imam,a ostalisaputnici namazu Mealutjm je o nasem nogli shvatiti näjviie Sto su I Ovo je je iz da krSda'lka gospoda,kaslije nam rekla Jugoslavijei dä je bilaje veoma komunizma. gläiz paklaJosipaBrozaTita i njeSovog svoje . Njezineoaibilesu punesuza.Nijebilau staDjukontrolisati je. Priitanamje, ivrstostegnula naserukei na slabomengleskom naln da je veoNa dinruta ovim nasim namazom nasom i disciplinom. noidu,duhovnoafu Sejjid rkontog dogadajai u ovakvo'nstanjuivjerskomraspolozenju. "Zar kako onako i tamo nastavim u Ameriku da ode'n ieo razmi5ljatir onim zadovoljim Zar da se i ponaaajuse ostalistltdentistiPendisti? Ne, morambiti drugaöijiod njih, moramse po se oni zadovoljavaju? a to moie biti samoislamisl,jealenje i odlikovati, nu razlikovati strastiiu;itaka?" zivioiusred raskosi, makar Lr Zivotu, Duta Da Kutbnästavlja svojekazivanje: io sarl cla budenrdrugi aovjek,istinski nruslimanUzviieni Allah da Iije to islcena je da ispitamojuiskrenost u ovimrazmisljaDjimar

**ffisn,,":,nr,;'#f;.ll{:ffi ";;;1'::,r;;:il:;H';i;?:,,::!; j;,;;::!{:l!";:*}i;":l:i

{:li!':l:;i:! l#,,1i;}.",'lu:T l;x,l:?l;j 'i?;;:,::,i,:;;,i;1,i;llii,t ;: ;::#!,:;;';i;; ;,;:::';:;:ä";.;:iryäi";* :;l* ;i,

ilf{i'":'';ff ft'il"ffi *qt*fr,i**;'r,i*.,.:*tr J:lili.# ätü',,"ii,,:";

ääil{!!:il:;äi'I[:"1',üiä]"ä,",?

se nasmijao i rekao:..profesore Kattan!Zavidlmd, j", ,i .p"r,,;;;,i, oslavitJa inHmsvoj.a ti svojput:Zalirnmije pnriiorLrku iori3ao.

;;;,;;

U*;,.,],m1i""",j;*ll[1li;llf;iili,i:,,lli:"11i'i'l;liii] rezivos zivo swarar odrosvremena poieosan

r"i*i[li::li',:it!d

DEVETO KAZIVANIE

POKAJANJE SEIJ IDAKUTBA

':1lTi1j,:':ii;"'" sesejj,d Kürb, Arrah muse ,,,,',,'"""11äil:3:' j'"'':

"1'*d{*{ ;il"lü,'"",ri:il ifff,,, Irä3""lir1 }"i#J |10

l1l


Zeljaza islarnom ili rek pltkorazrniiljarrje. Allallovisprtdosaoje veomä brzo,sarnonckolikorninutanakonito samt1/rsto odlrrtioizabratiislaml njegovput. Tek ito sam uiao u sobu, nekoje pokucaona vrata.Otvorio saDri Davrarimaogledaopfelüepu,visokui polunagu djevojku.plüenila je svojimtijelomi ljepotom.Poaela je govoritina engleskom jezikur.Da li gospodin dozvoljava da budemveaeras goiia? Rekaosalnloi niegova da ie sobapripfemljena za jednu osobu.a i krevet,takoder.[reduti; oDajc bilarporna: iesro jedankfeverbudedovoljaniza dvoje.'Zbos njezinogbezobrazluka ipokuiaja da tlde silom,bio sam primoran4! zalupimvratimapfednjeDiDr Dosom. CUosamkakoje palana drveniDod jer bilaje püana.Rekaosamsebir"HvalaAllalru, Dahodniku, dZ.S., ovoie prvaklrsnja.Osieaao sam se ponos|litni odusevljenim. Savladao sam samoga sebe.Kfenuosamputemkojegsamsamsebiodabrao, Sejjidje, Allahmu se srnilovao, nakonroganailaziona mnogaiskusenja, ali je uvijek izlazio kao pobjednik,savladujudi dulu sklonuzlu. Kadaje stigaou Anreriku.evoataje vidio: Za vrüemeborävkau Americi,svojim oöimasam vidio istinitost Allalrovh rijeai: I kdda bi zaboravili oDo aime su opomiejani, Mi bisno im kapüe svega otvoril, a kad bi se onone ito im je dato obradovatj, iznenada bismo ih kazniil i oni bj odjedno svaku nadu izgubili lEl. En'am,44). Ovaj prizor, koji ajet oslikava,tamoje pfisutansa svim dobrota'naiopskrbom bez kraja.Skorokao na airavojplaneti.Vidio samda su ljudi zaslüepljenim ovim blagosranjem i da im je to jediDa briga. PonaSalisu se kao da je sve to samo za büelce. prenta ponasalisu se nadnrenoi brutalno,a velikaoholostmosla obojeDima se vidjeri i iihovomodnoslrpremaostalimnaroditnasvijera.Sve ovo posNatraosam prisjedajuaj se kur'anskogajeta, Otekivaosam Allahovu odfedbu, kao da sam je gledao kako se priblizava nenlaanlDta.

NakoDdvüegodiDeprovedeneu Americi,Seijidje se vratio u Egipar. Bioje potpunodnrgi aovjek,iskre'rivjemik. iovjek sa zadaiom,ciljemi pozivonr. Allah se smilovaoSeijidui uveoga u dzennetskebasaelNekaoprosri gfijehenjernuinalla!

112

ETOKAZIVANJE BRITANSKOC PJEVACA POK4ANJEPOZNATOC KETSTIVENSA je aovjekkojije odbaciosvaovosvjetska uzivanjai lagodnostikoje je Napustio hladnotu ovogä svijeta i pribjetaoZaruimana ovajZivot. je naiaosreiu i blagostanje. Ovoje priia o britanskompjevaiuaija prosirilana svestranesvijetaKetuStivensu.Kasnije,njegovoime

on veomadopadljivo i dirljivopripovijeda: Jusuflslam. io samse u Londonu, srcuzapadnoga svijeta,Rodiosamse u eri putovanja, svemirskih u vrijemekadaje tehnologija /izüei na poaetku a vrhunacu Britaniji,zemlji koja je poznatapo svojoj civilizacüi.

samu ovomdrustvuilkolovaoseü katoliakoj skoligdjesu me poimanju li krscanskom Zivotaivjere.Nautiosamstosetrebaloznati , o Nresihu,a.s.,o predodreilenju,o dobru i zlu. Mnogo su mi ili o Bogu,a malo o Mesihu,a jos manjeo Svetomduhu.Svevrste tva informisanja oko menebile su usmjereneka materijalizmu. uiili je je pfava propast. da imetak istinsko a da as bogatswo, sifomaitvo li su nam da je Amerikanacprimjer bogatstva,a da je tredi svüet gladi, neznanjai propasti!!!I zbog toga, potrebnoje ier sifomaatva, bmti put bogatstvaitaj put slijeditida bi se Uivjelosretnoi lagodno. se ispostaviloda filozofüaiivota nemavezesa vjerom.Krenuosam putem u zelji da postignemdusevnozadovoljstvo.Poaeosam Ijati o sredswimauspjeha.Najlakii naainje bio da kupim gitaru,

pjesama ikomponuiem nekoliko To iorpjevam ih predUudima. pod iutinio imenomKetstivens. za kratkovrüeme, a tadasamimao o 18 godina,snimiosam i izdao osamkaseta.Organizirao sam certei poieodobrozaradivati. Vrlobrzodostigao Kada samvrhunac. se popeona vrh, posmatraosam dolje bojefi se pada.Potelesu me imati brige,zbog aegasam poteo mnoto piti alkohol.Dnevnosam titavu bocualkohola,kakobih saklpio hrabfostida pjevam.lmaosam ida ljudi oko menenosemaskeida niko ne otkrivasvojepfavolice. se moglobez licemjerja,ako si htio nestoprodatiizaraditi za Zivot. tio samda je ovo zabludai krivi put. Zamrziosamiivot j povukaose vnosli.Oboliosam od tuberkuloze Drebaiensam u bolnicu.Ovaj sam pfoveo u bollici bio je dobar za mene. Poaeosam 113


razmisliati. Vjerovao sämU Boga,ali Crkvami nüedalaodgovorSta iF,Bog.Nis"muspiosworiri predsravu o boZirswuo fo, go*"ri Crtu". fijf priaabilaje kol|fuzna. poteosam razmrsudo svomputu u rovi ,i,,^.. lmao_ sam knjigao vjerovanjima Isroka.poaeosa. rraZirimir i ;.,ill. osjeiaosam da rrebamnekudakrenuti.ali cilj ni.ur.oguo aoi il,l"l. Nisams€ mogaopomiriridaosranem nepomiaun. prurn"gt.u-".pÄnil lragärr,r raznraStjati o srefi koju lisam naSao u bogalsryu, ni u.t"ui.'d;' nl.]j Crkvi.Poacosamizuaavari budizami kineskufilo;ltu. l\,tislio ;a; r-u srecau romeda orkrüesbududnosr irako izbjegnes,fo l"i",i" JÄli Tako sam posrao indererminisravjerujudi u apsolurnuir"u"J" ".üj. vjerovaosamu zvijezde. u horoskop, ali sam brzo uvidioaa.u.uu? potom,okrenuosamse komunizmu, oDrcrre glupostt. rnisle(ida ie sn,. i (onreda.podüelimoboealstvoovota svtetä na sve f.;ta". Veauti,n.imao sarnsnazalt osjecaj daJe komuDrzam prorivprirodeaovjeka, jer normalno da budeS JeI praredno natradenza svoilfud,a nea" ta'n"g."a"iO"u iudi ozep.zattmsampoaeokoristitisfedsNaza smirerrje kakobih pfekinuo ovalokrütnikoimerrazmisljanja ikonfuzije. rostuerzv1esnog vremena shvatiosamda nijednadogmaniie u skniu da mi pruziodgovoripojasnilu isrinuza kojo, ""g"r.-p"",.i, " ö.'u lom perioduniita nisamznaoo islamu.Vratiosamse svojojvjeri ionome me je Crkvanauaila.jer. shvariosam oa su sve ove dogme obiana ::mu glLlposr, a Lrkva.Je.ipak.neslo bolja.ponovosam poieo sviraLii pjevari. xnao.s-am osJecaj daje muzikamojavjerai nistadrugoosimnje. poku.ao samDrr predanovojvje i trudrose da Stoboljeodradim tal posao. Stoje bilo u skladusa zapadnjadkom idejom,a kojaje protzvodcrkvenoeuteDia. 0a.covjekmozeposratisavtsenkao Bogako usavrsisvoj posao,p"reda Äu se I zavolrsa. se iudo. Moj srärijibrar pokroniomije primjerak ,.._9.:.0,"]:!:1t _o*,'g *"]'1. Taj.primjerakbio je kod menekadasam posjerioKudsLr :_l,lill:l, posjerepoaeosam pfidavaripainju ovoj Knji;i koju mrjc :i,,:,t^,l]i Y1l" Dfat.atj nisamznaoSla sadrziioiemu govori.t,takon PoKronro mojc

samrragariza prüevodom znaienja t(ur,ana i to je n:J"jl.l"-9:" l.*rrazmiSljam D|loprvr pr]Lda

o islamu.Zapadnjaci smairajuda je islam rasr.s l i,ika i..nacional istiikä vjera. a da su muslinani neobidniiudacr, , Arapriti Turci.Moji rodireljiporijeklom su biti cfci, a oni :]"]:olo,o,,' nrrze|ll|kemustunane. Zbot rogaje bilologitnoda mrzimi Kur,an, Kniisu u.i{olI vJenUUturct. lpak. odluiio sam da izufavam Kur.ani iitiiarn prijevod njegovogzraaenja.Mislio sam da nema niita u torne-,"t<o 114

sta sadziKllr'an.Na samompoaetkuPrimijetiosam da Ku'ran U ime Allaha lJ ime Allaha,a ne u neaÜedrugo ime Reaenica; je Potom, mojoj duii. Fatiha, tmg u ostavlla dubok Samilosnog, pripada i!Jant]]: HvalaAllahu, Gospodarusvih suietova,sva hvala Stvoritelj! svjetova,Stvoritelju svega stvorenog.Sve do tog malo sam sta znao o Bogu,jer su mi govorili: Bog je jedan ü tfoje! Kakol?Ne znam.Covorilisu namda nal Bog nije Bog ! Medutim, Kuran istiae obozavanjejednog i jedinog Allaha, svih svjetova,istiaeda je Stvoriteljjedan i da nemadrugas düeli mot. Ovoje za menebilo nestosasvimnovo. Prijenegosto osio u susretsa Kur'anommislio sam da postoji neki skladmedu koje mogutiniti auda.Ali sadasamshvatioislamskoglediste:Jedino uainiti sve,a uz to ide i vjerovanjeu Sudnjidan,da je Ahiret da aovjeknije gomilamesakoja de vremenompostatiprah,kao lozi kazu.lslamuai da ono Stobudei radiona ovomsvÜetuodredit kedm pozvaome islamui ja samse sudbinuna Ahiretu.Kur'an_i i lj| oiaj bacila' o tom pozivu,a Crkvakoja meje unistila,unesreaila ona me je pitanja biau i duii, na o mom odgovoriti i nije mogta

samprimjetionestoiudno:on ne liöinaostale Ku/anu.u Kur'anu

enje knjige, ne sastoji se od odlomakai opisa koje sam vidio u m vjerskim knjigamakoje sam titao, na njegovimkoricamanije ime autora.TakosamshvatiosustinuObjavekojuje UzviieniAllah SvomePoslaniku.Sadami je bila jasna razlikaizmealuKur'anai Ija koje su pisalirazliaitiautori na osnovurazniltpriaa.Pokusavao nadigreskuu Ku/anu,alije nisamnasao.CijeliKur'anbio je u skladu ejom iistog i istinskogjedinstva.Poieosamshvatatiita je to Islam. nije bio samo jedna Objava.U njemu sam naiao imena svih anika, koje je UzviseniAllah poöastio.On medu njima nije Pravio iku. Ovoje bilo logiano,jef da nije tako ondane bi postojalojedinstvo Objava. Shvatiosam a samshvatiokontinuitetObjaveod poietkastvaranja. su ljudi kroz historÜubili dvÜevrste:ili vjemici ili nevjer'lici Kur'an-i i zbog toga sam bio sfetan. odgovorioje na sve moje nejasnoae samtsttnu, Nakon ito sam prouaio cijeli Kttf'an za godinu dana, poaeo sam ienjivatiideje na koje sam u njemu naiSao,U to vrijemeimao sam o tome eaajda samjedini muslimanna svÜetu.Zatim sam razmiSljao Zaplitiosamseu Londonijavno io i nakoiinaainbiti istinskimuslimän.

115


obzrrdniosvoj islarn.izgovarajuii:ESHEDUEN LA TLAHEILLELI_AH \,Ärb ESHEDU E\NEMUHAT\4t\,1EDEN ABDUHU VERESULUHLI rada samshv*r^' da ic rslamleikaiodgovorna zadaca ida kelime-iSchaderom nisamzavrsii posao, Osjcaaosant se kao ponovo roalen.Znao sam kuda idem sa svoi^_ bfaiom,Allalrovnl robovima, mltslimanima, iakonikogaod njihranilenila, poznavao. ler da sammnüeupoznaomuslimana i on me pozvaou islam odbiobih niegovpozivzbot mizernogsranjau koyemse muslimani nalaze. o j Tbogru2nepredsrave o islamukakvunude zapadnirnediji,pa tak i muslimanskimediji, koji aesto iskrivljuju aiDjeniceo islanlu i testo podrzavajuizmiSljotinei la:i nepijatelja islamakoji njsu u stanj! da pomognusvojin narodimakoji sü danasizlozenimoraqlnim,drustuenim i drugim bolesrima.Islamusam doiao kroz njegovnajboljiizvor, Itulan-i keriIn,a zatimsampoaeoizuaavatiiivotopisAllahovogposlanika, sallellah! alejhive sellem,koji je svojimponaaanjem i praksompoduiio muslimaDe rslanu.NaaaosäDrveliko bogatswou Zivotuposlanika, sallellahualejhive sellem.Zaboravio samna muziku.posavjetovao samse sa braaomi reklisü mrclaprestanem,jer muzikäte zaokupljaod sjeianjanaAllaha,dZ.i.,i moze bitiveomaopsana. Vidiosamomladinukakonapustasvojeporodicei Ziveu duhupjesama i muzike.a islamto ne odobrava. Onpodstiaei traziizgradDjü tovjeka.A ito se riae milionakoje samzaradiood mog prethodnojposL, muzrke,svesamuloiio 0 pozivanje Allahovom putu. Ovoje priaapoznatogbritanskogpjevaaaKetaStivensa, kasniielusufa lslama, kojije odba(ioslavuimilionenakonSrogaje UzviseniAIlai uputio na,pravi put. Ovo kazivanjepoklanjamosvim glumcimai pjevaaimau nasemarapskom, islamskom icijelom svüetu.Mozdabudepoukaonima koji poukÜp.illvaraju.

KAZIVANJE JEDANAESTO POKAJANJE CLUMICE HENA'SERVET Hcna'-Servelje poznata ghtni(e.Jedatr periodsvogaZivotaprovelale u . ''unletrriakont_ smradu, nakoniega je spoznala pravipur i nasravila g,r ptacuct srUecrl. nadsvojotn bolnomprosloScu. Evoita namonakäzuje: Zavrsilasam kuine posloveoko ikindijskogvremenatoga dana.Kada saDprovjerila ividjelada su djecauzelaknjigeipoiela uiiii, sjelasarnLr dnevni boravaki pfedala se titanjll meni dragog islamskogeasopisa. 1t6

a, aulasamglaskojije dopimoiz sobemojestarüekaerke.Classe gübio,pa opet nestajao.LJstala samda vidim sta se desava. Vratila osmjehom na licu nakon 5to sam vidjela svoju kierku kako sa i veselohodapo sobi sa knjigomu ruci pjevajuiiono ito je iz nje Bilaje to knjigakoju je dobilaod Upraveikole za odlianouaenjei e, a radilo se o zbirci pjesamaAhmedaSevkija.Veselimdjetinjim je ponavljala: ljepotice hvalamanasüedaju. znamzastoje moja kderkaponavljalabasovaj distih. lvozdajoj se . lja samzä njom ponavljalai rasplakala se od uzbudenja.Bilasam ta. N4ojidrhtavirokti papirnommammicomsu kupili suzekakone bi stile stranice na koje sam obitavala zapisivati neka svoja illjanja i sjeianja. l\4ojakterka je i dalje ponavljalarijeii Sevkijar /e! Da! lja sam bivalaZrtvomslilnih prevara,sa fazliöitihstrana. eni moie tragedijenalazese u mom djerinjsNu, dok sam ios bild dijete dvoje muslimana.N,,lojiroditelji trebali su biti svjesniji ti premaonomesto im je UzviieniAllahpovjerio,a to samja. isu se pobrinutio mom odgojuipravilnomusmjefenju, kakobi kao pravamuslimanka. l\4olimdragogAllahada im oprosti.Svakood dvoje bilo je zaokupljenosvojim poslom. Moj otac je, sto je i lno, vediDuvre,Ienaprovodiona poslu,izvar kude.Briguo porodici srioje mojojmajcikojaje, uz sluzbeni posao,moralavodiribriguo odgovoritisvojimlitnim i privatnimpotrebama. Prema , a istovremeno

roditeljsku briguipaznju ionda su me , nisamdobilapotrebnu iu obdaniste. Nisamimalani tri godine,a Zivjelasam u brizi, i stfahu od svega.To je u meni proizvelobuntovniökistav u odr osnov,logobrazovanjaikole u nastojanjuda privuöempaznju

j, u porodicizanemarenoj lianosti.Usto,zbogneaega drutog,ja sam

vise ptivlalila paznju drugih, Naime,uzviieni Allah obdario me je gfacioznoiiu i lijepim glasom. Nastavnicamuziakogodgoja je meni. pfipre'naju(irne za izvedbu svo svojevrijenreposvefivala iakih numefakoje sam imalapriliku gledatina televizüi,tako da sam Ia najboljiizvodai na ikolskim priredbama. Joi se sjetamdanakada nagraalena za najbolje izvodenjepjesama,plesaiglume na nivou nilr ikola. DirektoricaSkole "majka Lilijan", koja je imala strano ljanstvo,zagrlilame iobasula svojim poljubcimagovoreii svojoj legici:"Uspjelesmo !r svom zadatku.Ovadjevojaicaje naSproizvodi

117


naiedjelo.Znatie,noje iuvati kakobi upotpunilaa;u zädailr... t, "radä naivno zanris|alada cu uvijek ostaii sa to,n air"t ro.i'"^luT naslavnicom. Radovalo me ie ro da sam dobilanalo pazrüekoia-i,l',1 nedosräjala, iako sam osjecalada je njihovapazn;an"oüitnr.'v"'lJl kasrl|te otkfiriu praveciljevcte painjeibrige.pristala samna ur vi"l,"liu paZtiu..lskfeno reiello,ne mogu netiratiradosttojt .rm osjeCaf"Il proteklih godirra prelazeti izjednograzdoblja u drugo.a posebn;ka;; _: ie icdanreiisrf prihvatio kaoghrmicu. elt","m u .inrn, rneaUsk";;;nill Moja je majka potela se hvalili svojom nadarenorn lt",f"*,ll',poskakivala pozlanicima i priialeljicama. je oclsrecei radosrikadabi,l gledala.na releviziji od kojese niieodvajala. Bilasamuzbua"n"i urf,itinl oDracect otmjen!odje(u,skupocjene drägulie isjedajuiiu Iuksuzna auta_ se radovala prüemima, novinskim komentarima,rnojifr Yr]ogo _sam slikamakoje su ispunjavale naslovnestraneeasopisai izlogeprodavnicl. Nadalasam se da ce liudi iz markeringa pozelierida .ttop" ,gouoi-; Koflstenju mogarmena, za promocüU ireklamusvojihproizvoda. Ny'oj Zivot je posraoLrzordievojticama Lrpuberteru. S druge'srräne ouai.oi i.oiJ izazvaoje.zavisti ljubomorukod mojih totegica.a poseUnokoa onih i'ojl s! odmakleu godinana,koje ni plastiinirropefacüama iiminkamaniir nogle pov.atiti svoju maladalaökuljepotu j Zivahnosr.poaele su konzumilalidroguinisra irn lliie preoslalonegoda na bilo koji nafin po(rrsäJU opstall u ovom ustajälomokruzenju,a njihov kraj je bio r)eminovan..l\,loja kcerkaie moZdaupitati:"Ajcsi li bila sreina"rnajko?, \4oJa dragakierkane znada sambilakomadmukei bola.Sooznala samr prozivjelasve.v.steoaajanjai parnje.SaDojedna Zenaje osjerilamoju tog!.i proZivljavala sa mnom sve moje patnje. Bila je"to Äoja tetka, majtinasesrra.ODase mnogo razlikovalaod moje majke.Bilaj; aestira Zena,iskrenavjernica i dobfa majka. Sa njom sam provodilamnogo vrcme[a. p mila sam njene savjetei upozorenja.Bili sam zadovoljna nacrrrom na kottJelspravljala pokusavala rnojazastranjenja. je svojim jakitn I ofrznlnrlectmada oNori mojesr(ei mojudu3rr. ali,Inorase reci,icj(,rn o o matodobfa u meni,jer nisatnbila nekavjernica, lc naoja(avao a zdoklpltena svojomvanjStinom nisarnbila ni stabilnaosoba.[4edutiflr. unaloasvemu. niiesemogaougasitiglasprirodekojijeodzvanjao u monre 5t(U,B o Je t)orntalo vidjeti rnc namrstenu postalasarn i sDUZdenLl, rralrorera u ruKamazagovornikafazliaitihideolojkih pravaca. i meni Ja sliiDi koji rno bili zabludeni,bili srno samo sredstvoza präpagandu rjihovih idejai pokvarenjhnekana,a kadasu dotazilipodobnili,ml"enjao I l8

jedan opasanknlg ljudi koji su bili najodgovorDüi za ideoloika a ljudi. Postepeno sam padalau psiholoskuizolifanost,a to je o pojaaaomoj bijegiz mjetniakesredine,kakoje nazivaju.Poaela ustvovatisa njilrovihsusretana kojimase aestoöinileglüposti,a iprijateljsNa. Nisambilaizbezumljena u trenucima ime umjetnosti sam otkriti ko je odgovoranza moju izgubljenosti . Pokusavala ilije nesreiu?Jeli to pogresanodgoj,ilije to pogresnoobrazovanje, zloiin sredstavainformisanja,ili mozdasve to zajedno?lU tom samodhrailada mojadjecane osjeresavtajjad s lojim se clr'rsro m, bez obzirakolikabila cüena.Dovoljnoje zajednicisto samja lla na oltaru nemara,zavjefeistrasti, ili kao lto moja tetka kaze: vjeru. na za Sejtanovu sreli smo se bez prethodhot dogovora.Bio je kao i ja. izneDada, mladalaikiporiv gurnuo ga je, kako sam kasnijesaznala,u ovu iakusredind'kakobi postaozvrjezda,pardon,ovoje tadabio nas lpak, preferiraoje ozbiljnüeuloge,pa makarto bile i sporedne

. Nüe zelio da ima kontaktasa zenskimulogama. Jednomsu

iiki i medijskikrugoviofganizimliproslavupovodomposjetejedne dske zvijezde. Tada sam bila primorana da udÜelim mnostvo lskoristilasamt.enutak lhnenata,jer takveprilike su to zahtüevale. e ulogaiumakla da udahnemmalosvjezegzraka.Naslasammirno i primjetila ga kako sjedi nedalekood mene. Njegovaiutnja njegovu usamljenost. knülameje da prekinem ga, za njegovomislje'rjeo Zeni. Pitälasam bez imalo okoliaaDja, Kratkomi je odgovorio:"Covjek ela samznati s kim razgovaram. iek, a iena je Zena,i svakoima svojemjestou skladusa svojom sa njim. om prema kojoj je stvoren."Dugo sam razgovarala postoji razumanaovjek.Iz ula me ai[jenicada u ovoj sredini ih rijeaisl)vatilasamda je spremanirtvovatii botatstvoi slavu je stekaoglumeti i zapoieti traziti aastanposaokoji ie mu iu titi müskosti dignitet.tJ tom tfenutkuna um mi je palopitanje,a TadanUe a sam shvatilasta je pravi stid, koje sam mu postavila. lio da me dovedeu nezgodnusituacüu,ali ono 5to samshvatilaiz egovihfijeai bilo je: "Kadase ozenim,moja iena ae biti suprugaI I ajka u pravon smisl! te rijeii, kojä ae slrvatitisvojuodgovonrost kako je treba, kako )gu. NaSazadaaa da odgojimonaSudjecuonako jef ia samspoznaoSottinu Allahraredio.a sto daljeod slranputice, je u menl puta."Joamnogotogaje rekao.Probudio da i pogresnog 119


divtriglas prifode kojr me pozivausponu,rz ponorakflze ka svio,r. rslne. uslecatas.m da ie preda mnom toviek koji moZe biri i,.iu djeci.,nimosvihosralihkoje samsrelai ." toji." nis"m :noioj zuilrol inati ni3la.Nakonizvjesnogvremena,Allahovom""f;or. .i .ror"ll vjenaali. biloje dogadajsezoneu svimsredsNi_^ -Poobiaaiu.nasevjendanje Inlormjsa,tja.Medüi Zive od ovakvih dogadaja.Vedutim. n,;,il iznenadenje koie je zapanjilosve. bila je n*, oatukaA" ""puSl",ji s v u e tp r a z n i D e i z,g u b l j e n o si zt il a , i m o j a o a l u k ad a o b u t e mh i d Z a l l fadimono 5ro od menezahtijevaislamskimoral.Utinitisrnoto nakl,i povfalkaiz y'ekkei lvlediDe. uz sveto, reklasamda iu posveririvil6 paznjemojoj öistoj kraljevini,mome vjerniikom aomu, u ,elji ta vise.paznje.svome muzu i djeci onako t<at<o to allah.ai.s.,l Sgnudim \Jegovposlanrk zah jevaju.N4ome muiu Allah,dZ.S.,podariojedobr6 poznavanjem vjere,pa je i u dZamijipoieo poduiaviri f;uaä";eri a nasaoragadjeflca nrsuznalada su njihovotac u ahmediji,i njihova maJKa rstamskr odjevena, rante bili zälutalipa ih je Allah.dZ.S., upurio I dao da osjeteslasttevbe i imana.I\4ojaretka plakalaje od raiosri kadaje ugledalaplod svojebrigeo meniu proslimdanimi i dan danas me grli kao da sam mala i moli Allaha,dZ.S.,zä mene,da mi podari sabur.i da me uivrsli pred kampanjomkojaje uslijedilapro,iu'r",,". ra kampanlaima cill da mene ponizi pokazuiutimoje proslatke flInove koje sam snjmaladok sam bila u dzahiliijeLU, a na menije dd dokaZem sav.prosrakluk onogaiz aegameje UzviSeni Allahspasi;. )mUesno Je (IaJeJedanproducenlponudiomomemuZuda glumim, pjevam.irecitujemu emisüama kojimadaju naziv,,islamske,,, ;jadnici oa ie moj islam iznad bavljenjaonim sro ie osreriii moj ltra.Ju. l! drgnrler i Sto ie u suprolnostisa mojomvjerom.Moja odlukabilaje ,srUUcrvo u tme [.Jzvi5enog Allahai moj sada3njipur usmjerenje k Njemu,a moja dragadjeaica,kada odrastu,ako nog aa, ipo.n.t i" kakvasambilaizaSto... t.l" kierkica,nakonSro me upirata,dorrialami je u krito i , l"Ji (oflJela zbtrku pilajuci me sa puno samopouzdanja da je -pjesama prestusäm ono Stoje llapametnautila.ptte nego sam i pogl"dalu_u potreDD!stranjcuonaje poaela: I|epimJe rüeüna vaqju. a ljepotice hvalamanasijedaju, 120

KAZIVANJE AESTO HALEES-SAFI POKAJANJE PLESACICE Hale Es-safikazujesvoju priau o rapuStanju nata plesaaica,

ti" i o svomepokajanjute o dulevnomsmiraju koji je nalla povratkomkudi i svomZivotu.Njezinodirljivo kazivanjezabiljezio ujedno,nnovinskomintervjuu.Onakazuje: nog dana dok sam izvodila jedan plesDi komad u poznatom hotelu osjetilasam da sam samo fizitko tijelo, lutka koja se okreie. Prviput osjetilasamstid dok sampolunagaplesalapred Istogtrenutkanapustilasampodijumi u lristeriönom muskarcimä. pobjeglau svoju sobu ioblkla se. Obuzeome osjeaajkoji nisam cijelogod kakosam poaelaplesati,jos od moje petnaeste todine. ila sam,uzelaabdestiklanjala. U tom trnutku.po prvi put, osjetila isigulnost i od tada sampoaelanositi hidzab,uprkosmnoitvu i ponizavanja. Potom,obavilasamhadzdzisada, la, ali i ismijavanjä e plaaemu nadi da ie mi uzviseniAllah oprostiti one moje crne svojeuzbudljivokazivanjel , HaleovakozavraavÄ Sada Es-Safl um aje i pokopana, a sanjomzajednoi njezinaproslost. Zivinrsasvojimsinomi SulrejrAbidiD,plemenitamajka,i domadica. Stalnoplaaemi kajemse zbogonih danakoje samproziviladaleko Cospodara Koji mije dao we. Danassamsasvimnovoswofenje. smirajisigurnost,nakonsto su zab.inutostituga bili moji prÜatelji, obzirana bogatswoiuzrtak.Svcproslegodirrcsamprovelakao6ejlatlov lj. Znalasam samoza lzitak i ples.Zivjelasam ruZnimi prostaökim . Stalnosam bila nervozna,a sadaosjedamkao da sam ponovo na, Sadaosjeiamda sam u sigunrimrukama,u brizljivimAllahovim kojenreblagosiljaju. Slavljen nekajeUzviseniAllah.

NAESTO KAZIVANJE

POKAJANJE DJEVOJKE ZRTVE IDEOLOSKE NAJEZDE Ovapokajnicapripovjeda: Rijetkosarn klarrjala.Bila sam zaokupljenaaitanjemi prouaavanjem Bilasam risnihstvari.Sluialasamstvarikoje izazivaju Allahovusrdzbu.

121


drrbokozaSazila l svijerSriielm.poierakmog pokajanjabio je onoqaa"-plakala kadäsarnsprirlarukuu kLrhinii. samiod Al;ha,az.S.,"rr"zif"""#lT lnalasamosjciajdaje ro kaznai podsjeianle nadzehenDemsklr valntk;;;:: rnrogoiaia i mnogovi3cpr2i.Te noii samklanjalai rrazilaoprosra.p^,j-.ll samredovlo klanjari,ali nisamioa osieialasknßenosl, narn"zu,i".i',1'1 daljen.stavilasasrarinrgdesima.VisefoflnalnooUautl"t,sa, nari #l1i rH flrku'i sedid! ne obracaiuci painiu nao o iro utirn od ajetai aou", i", il rnojc srce bilo puno grijehai u njemu nüe bilo miesraza ,ik All;il: skruSeDosr u namazu.Jednamoja prijateljicasralnome je *go"";b;; prisusNlliem predavänjima i skupovima zikjd.a ja sam lo upono odbiialai izbjcgavala. dana na njezino insisriranje JedDog orislasam.ier" pr"Oui,äj bioje rlämaz.Osjecala samda mije bai ra remabilapotrebna. a posebno rji je dirnuo ktrr'anskiajet: Namazspry.eöava ainjenjennnnih i ne)atjAtna1e)) Predavaaicaje potelaobjaSnjaviti ajet:,,Namaz iini aa se llanlat udäljiortsvil vrstarazvrarai nevaljalih djela,sprjeiavaga da ih aini.Ovoje tinlerricat<oiu rum kazujeA ah.d1.i.,ali mi vidimoda veiinuklänjaaa njihovnamaz;e odvrataod.razvrata i Devaljalih djela.Cak,nekiklanjaiiu namazu,azlniS14u Staaeposlijeraditi,rakoda ih njihovnamaznijeodvratiood nevaljalih diia. To,je dokaz da tiillov namaznije potpun.trebaju se preispiraiida"li u rl )ovortl naDtazutma dovoljno skruSenosti i smiraja,da li osje(ajui mzr1i3üaju o onomeito prouaeu namazu?" tjos mnogoiogal"tazalä.tjene deti doslesu.mikao.mehlem na ranu.to'ie biloonäSto"mileneaosajato. od rog o?nutkarnrdilasarnse dä isrinskiosjerinono SrouciÄ.iak u simoj Fatihiotkrilasam znatenjakoje do tada nisampdmjetivala.Zahvalila sam AlhhLr,dz.i., Koji meje na praviput uputio.lskrenosamAllahu,dZ.S., dovu upucNalaza ovu predavaiic!i poaelasamje slüediti.poaelasam i sama poavati.Allahu, d2.5.Nadamse da ie Allah,dz.j.,m;jim sebebom otvoririsrca i usiljudi.HvalaAllahu,cospodarusvihsvjetova.

CETRNAESTO KAZIVANJE

POKAJANJE MANEKENKE JEDNE NajviZDiji cilj ncpdjarelja islamajesreda iskvare2enLrmuslimanku i rzvedU tz vicre. To postiZLr pod plaitoln.'liberalizacüc Je i slobode zelle,,. Jcr Zenaje ikola u aüerrroknliu se odgajajugenemcijelj di. pa ako je on,r rskvirenar te gelefaciiece biri iskvarene. 122

"Znajre asorJoupi,jos davne1879.godiDeje fekao: da netemo editi vjeru sve dok ne ukljuaimoienu u nale redove."Da bi uvukli u svojefedovepoaelisu danoDodno spletkariti.Tako su zaokupili pretjerana nevaznimstuarima,kao npr. briga o odjeti, nakitu i nju, a trziste je preplavljenomodnim iasopisimakoji sadrze kojejc izmislioZidovski genijda bi orkriosramorui ele i proizvode Zellskogtijela.Ti besramnimodelisu u supfotnostisa onim Sto d2.5.,tfazi od iene. A AllalrovPoslarrik, sallellahu alejhive sellem,je "Kooponasa jedannarod,Djemui pripada." sada,posluiajmo5ta nam kazujejedna od sestarao svomprelaskuiz modei prividneljepoteu säsvimdrugi svijet,svüetknjigeirrauke. pripovüeda: tak svogaZivotaprovelasamu zabludi,gafletuiizgübljenosri.Noai prcvodilan gfijesima,a i namaznisamna vrijemeobavljala.N,lnogo spavala,izlazilau parkoveposjeiivala5opingcentre. Poredsvega r, ja sam klanjalai postila.Pokusavala sam se pridriavati vjeßkilr i koje sarn nauiila joi kao mala djevojtica.U tom ranom periodu Zivotaubrajalisu me metlu poboznijedjevojke.Nredutim.Zenska za ukrasima,ljepotom,slavomi njenaprirodnanaklonosttome.bio jlaksiput Sejtanuka meni, Bilasamoiaranaelegancijom i kreiranjem ela,a Dekisu jos govofili da to nüe nikakavgrijeh.l\4edutim, ja sada im da se to mozeuvrstitimedunajvetegrijehe. To je, u ono vrijeme, bila moja osnovnapreokupacija. O tome sam Sljaladok sa,njela,pila,spavalai putovÄla, za vfüemeSkolskihaasova pita.Ipakidaljesambilapfedana uaenjeibila sammedunajboljima u oj generaciji.N,,lealutim, gore od roga bile su nevaznestvari koje su pirale'noje nrisli,aaki ll namazudok samstajalapredAllahom,di.a., i, a bi zavriila,odmahbih crtalamodeleo koiimasamfazmiilialau tokrl u za svojusest., a aora takoaler, Sjeiamse da samjednombilaDa Daanjujedne svoje rodice. Svojim naiinom oblatenja i no3njoD lemalila je vetinu svojih vfinjakinja i pokupila sve komplimenrei e. To je poveialomoju oholost.Bilo mi je reSkosto se ja nisam boljeobuklakakobih pokupilakomplimenre prisutnilr!!! l4ozdase rone audite,a to sveje bilo zbog rnojihzalutalihprijarelji.a e samsamaodabirala, a u njihovimotinraidalje samostaladjevojka uslimanka, pdvrZenavjeri. Na zavrsetkusrednjegobrazovanja, Uzvileni lah otvofio Dli je put Istine. Za vrüeme ispita odlazila sam sa ijateljcamau diamüu radi uaenjai utvrdivanjaikolskog gradiva,Tamo

123


sämvidjelei slusalcpredavanja. To je na me|leoslavtlodubokosr""-- . ravclo rnc da poslijc zavrsenesrednjeskole upisemoasiet z" iilE_l j znanosti. Na lakrrlrctu sam upoznala dostadobrihsestarai ", Alhh:l: pomoc.a poromizdslugomtih sestara, predavanja i usrr"jn"aoue,aii'uu d2.3..zamtet)io'nr je ljubavza dunjalukonr luU"uf;u,""n"uf.o*. l"'',ll rsrlcem seDelsvoiuvieru.ali UzvrseniAllah kaze:t o,lttahorojbtagobait t; kazi! lEd-DLtha,11). Kadasam5e vratilavjefi srecaje ispunilamojesrce.Covotila san,l, nileDrogce dä nekonränjeprivdenvjeriod menebudesrecniji od mensl pdlnakdrrnuaitavdlltüaluk bio nafaspold8anjU. lakosc zavriilolllojc.putovatie od gledanja sväkakvih videofiltnov,i do ,KrUrga rz vierovanja, hadisai fikha,od spavänja do podnedo poslanrkovi upu(eo spavanju.Svakiaovjekbit ce pitan za svolevrijemekako ea i" ulro3io.Zatomofapravilnoi korisnoiskorisriri svakitrenutak. fadarri'iam u stanjuda prouiavami isajtavamknjigemojjezik je, hvalanllahu, dZ.S., zauzetzikfonri istigfaronr. l..Da kraju, |noljm UzviseDog Allahada mene isve muslimane i nluslirnanke uputi a praviput ida nasna tom putuucvrsti. Ono3tot|lete rajviSell.vrstilo,rrakonAllahovepomodi,bila su mola predauanla'u ozärnrtt, a usroi ajla|ie o DZennetu u kojemje takvaljepora,ukrasii posjete,ato tjudskooko nije vidjeto. niti uiro öulo, niti je iIll::b^" rkotnc.na um palo.Toje De3toSroInije najdtaZe. Kadagod sa r pozeljclakupiti nesrood odjeie ito mi nre b|o potrebnogovo la samsebida mj je boljeda to obl;iim naAhiretu.i moje sJcc,Ue na. Dzeuneti uZivatüau Djemunajcfikasnije me odvlati od ovoounJatucktlt uZivanja. a ooo Slo me najviseodvraiaod grüehaie

ri'"t:,]t:r!u,srrdtrore kiiarnerskog aana iriruelica d?le ajei,r ll:-l'l'.,": l" predAllahotn. Drtrrzlozena aebiri pravasramota.

dZ.S.. isva srvorenia ce to vidleriizllari.Tarla

PETNAESTO KAZIVANJE POKAJANJE MLADICA KOJIJE HODIO ZAZENAMA Ovo1cdirljwo kazivarrjc osobekojaljubomornotuvaAllahovltvjeru: Jcclot danakrctntosantautomda ol)avim nekewoje poslove iu lednoi od sporedDihulica prinrüeriosam mladitau malorniuiu. On merie nije p mijetiojer je bio zaokupljennekimdjevojakama u toj prazDojulici.l\,.taio 124

i prosaoporednjega,a kadasamse udaljio,pomisliosäm:"Dali ga ili da nastavirn svojimputemi ostavimga da vratimi posavjetujem dvojbe, odluaiosamse vratiti. iro radi?"Nakonnekolikotrenutaka je vei zaustavioauto i gledaou djevojke sam doiao do njegaon od njih potled ili pozornost,a one su Lßleujednu kudu.Zaustavio porednjegovog, samgai izasaoiuputio sepremanjemü.Poselamio "zamisli da ove djevojke woje su mu nekolikosavjeta.Rekaosammur . kderke,ili rodice,da li bi ti bilo svejednoda ih nekopräti ivrijeda?" straha,jerbioje to kntPanmomak. m mu to govorio,nalosanrosjedao je stagovorim,a suzajepoteklaniz njegovobmz.Bioje to dobafznak strah. Ubrzo,uopte nisamosjedao sa savjetima. i menida nastavim pfetjerao. Potom, sanrgä i nrziti toliko da sami samosjetioda sam Zamoliomeje samga iokenuo se.Mealutim, on meje zaustavio. adresui broj telefona.Rekaomije dä u svojojunutriniosjeia napiaem prazDinu. Napisao sammu ono stoje od menetrazio.Nakonnekoliko je doiao Dri klrdi.potpunodrugaaiji.Pustioje bradu,a nur je sijaoiz Iica.Sjeosam s njim, a on mi je priaaoo danimakoje je proveo muslimaneimuslimanke. iuti ulicamai sokacima,uznemiravajudi 'nu Allah, dZ.S.,mnogopraita. Rekaosam da o salndä mu olakSäm. saDrmu kur'anski djett:Reci: O robovi Moji koji ste se prema sebi ', ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ie, sEuno, sve gflJehe . On,doista,mnogopraita i Onje nilostiv! lEz-Zwet,53). Na njegovomlicu bilo je primijetnoolaksanje.Otisaoje trazeaida mu im posjetu.jer mu je potrebanneko ko ie mu pomoti u njegovom u pravi'nputem.obeiao sam mu da au ga posjetiti.Medutim,bio okupirannekim poslovimaisve sam odgaalao tu posjetu.Nakon koliko dana naiao sam malo vremenate sam otisao da ga posjetim. kucaosami na vratimaugledaostarijegaovjeka.Na njegovomlicu bili vidljivi tragovi tuge i ialosti. Bio je to njegovotac. Pitaosam ga za prüatelja. oborioje glavüi na trenutakzaiutio,a zatimje tihim "Allah, ioprostio'nul Zaistase djela m rekao: d2.5.,mu se smilovao ednujupremazavrinici."Potom,pritao mije o njegovomhalu,kakose premaNjemu,a na kraju,i Allahaogrijeaio,kakoje bio Deposluian nekolikodana prije smfli. uzviieniAllahga je iz Svojemilosti tio na pravi put. Allahovamilost stiglaga je prije nego Sto bi moglo kasrro, Kadajc zavriio sa priaom,izraziosatnmu sauöesae i otiiao. Tadasam zavjetovao Allah!, di.S.,da dusväkommuslinranu dati savjet. 125


SESNAESTO KAZIVANJE POKAJANJE DJEVOJKE U DVADESETOJ CODINIZIVOTA 4.H.,je djevojka u dvadeselim godinama Zivota. uzviseni Allah--""rui Zelioi^i je dobfoiokreruoie pokajarjuiupuri.ona kazuje: \y'ojZivorjebio DalikdzahilijjetU, iakosambil; kcerkapoboinihrodireh . koji su se pridrzavalißlamskjhpropisai principa.Nisamreaovno kianiatJ Sabah-traDaz kl.nialasalnposlijedesetsati.fuloiesestre,.rn"."n,t. ioti p-fovodile slr uaeciKufan, a ja gledajuiiono SLoizazivasrdZbuAll"h;;. Jedne noai, kada sam zaspala,u snu sam se igrala i zabavljala "prijareljicarna i x zlu".tspredmeneje prosladienaza.-Sjela sarni SfJ"l" ,, nloDl.\1ojepojatetJrceastoialesu odvuii nloiupaznjusadZenaze, aja sam krenulaza njom i pokusavaja je susriii,ali ntiam mogta.Upo.no,u#iÄi. svedokje nisarn sustigla. NakonSrosmopfostileaan reZalaio pura.rriseÄ Je nrogläpralrlt.ugtedalasamjednu malumratnuprostofiju.ljslasamu niu I fekl-a:'.5laJe ovo.r"Odtovotenomi je: "Ovoje Woj mezarl Ovo ie woie o0redrstet U tom tfenLrtku ic|jelasamnadoknaditi sveonoStomej; pros:o od.zivota.Vrisnulasam:'.Dajtemi mushaflHoiu klanjati!Uotu puititi srzu kojaie meJpasirio-dAllahovebolneparnje!"lz" sebesarn tut" gias,.,Ca;".i (osad Drtal Tvoi Zivor je prosao,a li si bila zokupljenauZivanlima... lznenada, probudila samse iz snai dulaglasimamakojije nasabah.namazu Ilcro kür aN|N tu aJeL:Zar.tli:. vlien? dd se ujcnticina srca smekidju kdd se ArDnt-ßuDakoJdse obtdvllujespontene? ElHadid, t6). Subhanaliaht Traka z'J9lapred.a odmorala. je Srigla pokajata me Allahova milosr! ll1C:se prue Tllom-se sam smrti.A UzviienomAllahupripadasvakahvala!

SEDAMNAESTO KAZIVANIE POKAJANJE POZNATOC MAROKANSKOC GLUMCASE,IDA

ZEIIANUA

U Mekki, koj! je UzviserliAllah tasnom uainio,pored Bejtullaha,rl posljedtioj.treiini miesecaRamazana, bivsi glurnac,a danasaktivnr tsla|nshr fadntk.bratSe'idZejjanikazujepfiiu svogapovratka Allahu: .."rlimanskojporodici.Kadasamusaou penodpubeneLa y -__-,":r:,-:.r sartao satn,kao i svi moji vfsnja(i.da postignemdvijevazne swariu Zivonr: 126

je na sve naainepostidi.U novac.Traiio sam sredui pokusavao radiju,emitifajudinekeprilogeizmealu radiosanrtranrarokanskom i poaeosam voditi specüalne ih emisija.Zatim sam uznapredovao Stekaosamveliko iskustvou ovom poslu.Potom,presaosam na samvrhunac, üll gdjesam,takoder,postaoodliaanvoditelj.Postigao aemuje sanjaosvakivoditelj ili spiker.Vodio sam jlformarivnei e programe,notne, zabavDeiomladinskeprograme.Postaosam poznat.U tom posh nije mi bilo ravnog,l\4ojeime se iirilo od usta moj glasse slusaon svakojkuti. I, bez obzim na sw ovu slavu,ja bio sretan.Osjedao samüeskob!ü grudima.Rekaosamsebikakobi pokusam sa pjevanjem. lstvarno,mojaslavana radiuiteleviziji mi je da u jednomTV pfogramuorpjevamjednu kratkupjesmui sam uiao u svijet pjesme.I na ovom polju sam stekaoveliklt slavlt. je bilo preplavljeno mojim kasetama, 8ez obzirana sveto osjedao jadno i dosadno.lstinuje rekaoUzviSeni Allah:OnomekoF Allah uputi. Onsrce njegovoprema blamu Espolozi, a onomekogaZeli da ostavi, On srce njegovo stegne i umonim uöini kao da tB nebo i(EI-En'aN, 125).Misliosamda su glumcii gfumicesrerli! Zeliosamim iti u toj sreti. Takosamotiaaou glumcei postaodobarglumac. sam glavDeuloge i, uistinu,bez imalo pretjerivaDja, postaosam istaknutaosobau svojojzemlji.Voziosam najskuplja i najotmjenüa i oblaöioskupocjena odüela.MojadruStvena pozicijabilaje visoka.Bio u druiwu sa poznatimivisokim lianostima, sa liinostimaiz kralievske ice.Bio samaestgost palaiaidvoracau kojimasu tni vrataotvarana dasamja njihovvlasnik. Mealutim, uprkossvemutomeimaosamosjeiaj isamdostigaosred!kojusamtrazio. ednogdaDajedan novinarobavioje sa mnom duzi inteNju. jzmedu log, pitaoje: "UmjernikSeiidZejjani,jedna od koircidencüa je dä se nje wogairnenapoklapasa wojim Zivorom.tmetije Se'id(sretan)i ü rsi sretan.Stamozetekazatio tome?"Odsovoriosam:"Ono sto ti iSto misliveiinaljudi nije taano.Janisamsretanu Zivotu.l\4ojeime k je krnjavo.Onose sastojiod tri slovaS,E,'lijos uvijektragamza ednjim slovomD da bi ga uporpunioi upotpuniosvoju sredu.Do s ga nisam nasao,a kada ga nadem obavijestitdu tel" Kadaje avljerlovajiitervju bio samnavrlruncuslavei bogatstva. PfoSIisu dani,Njeseci,godine.Imaosamstarüegbrarakojije enrigrirao lgüu.Tamose sreosa nekimislamskim radnicimakoji su pozivalivjeriu je a, d2.5,,Sto bilo razlogomnjegovogpovratkavjeri.Raz'niSljao samda

127


":; ";, I*dil [r:,'$:*r."fu irii*ilixft # li:'ix älilr"iJli"",'#äTtf; i:'J'il; ::T,:ü,lll"{;"*x*;"li]{i i:n'Hn"'e'#y*+t"",,:"Jriii+Jtr:jfi,ii;Ti:,:.It TOKAZIVANJE

HALEFUAD GLUMICE POKAIANIE

rUUnastedjo.Cijelo moje bice obuzimalaje sreca koiu ao ua, "rl..j

sta je rekla biv5a glumica Hale Fuad nakon sto se Pokajala, da se vfafau svojdoml glurnu,obuklahidzabiJavnoobznanila "uvidjela grijehi mnogose poainila samda sam muzui svojojdjeci: Allaha Ia premaAllahu,dZ.i., i svojojvjeri. Zato molim Uzvisenog priaul kazuje svoju Ona dalje oprosti." samimalataj osjeiajkoji meje gonioda nauaimo vjeri i da malehDa idrzavamvrlina i plemenitihmoralnihvrijednosti.To je posebnobilo no u periodudok sambila u osnovnojskoli,Nisamse Zeljelaisticati Najsretnija o aktivnomuaelduu kulturnimdogadajima. razmiSljala da budem kaodrugii zlu, nastojanje kuti. Ali, dusa sklona Ia u svojoj putem. uzviseni Allah tfiiarije. navelisu me da kfenemtim Sejtanske je me na kusnju.Desilami se nevoljakoja me vratilavjeri,kroz koju postalaotita razlikeizmeduzabludeipravog puta.u toj nevoljibila veomablizu smrti. Naime,to mi se doSodiloprilikom Posljednjeg ia. Prilikom poroda gflii materice bio je zatvoren.Ljekari su usalivjestaakiizazvatipofoalajnebolovetri danaprÜeroka Nastupilo ko kNarenjekoje je prijetilo smriu. lzvrsenaje operacija,a nakon samsnaznebolove.Sedmogdanakadasamtrebalaizadi ije osjedala nice, osjetila sam snaian bol u desnoj nozi. Nogaje natekla i 'ila. Doktori su mi rekli da sam dobila trombozu.U tim teskim inra unutrasnji osjetaj mi je govorior Allah nefe biti tobo,n glumu,jer si i samauvjerena daje Ijani izlijeaiti te, dok ne napustis

l,ltill,?;,j,,lii'; R:Xi'ilfi: ;iT,;::i ?:fXT! ffi:',',":il1H::lüt lfi:'l LTi,Xl:',f,?il",ilxl"Ti;ilii;'ji* lili:ü,.1""i'i,T?:,.:4,ä kojeSsambioodhrrao (ro raho,brosamsrelansa ovimdobrimIjudimai ta srefa svakimdanomb-i-tr"ij

sawim onim

samimi", sr*. ;";"ir"" i ^",;k:

;li-['"i;iü*"*'"i""1'^i,:T"'i;\";:,iiä;'#X:,;';";,';ill*;i:]

,!!-llli:.1 Mi.iemo dati da proZivililep 2ivoti. doista.ieno ih ,Vir.,rkt". ndgndttrboüom nagradontDegoSb su zaslu2ili.1En-Nahl,9l\, ,l onaiin

T:i'""!#7,1i, {;!"i";,i"T,;,f1,":ir:;::2ivo.nziujeriinasud;jc; [4ojodmorkodmogabrataporajaojeviseoddvijegodine.poslao samDismu

l::i:11"q"jff fp":,-o iffJ#ä],:il"l:'ffi1lTl:T"TilT:,,i'il:s:*':l o

srecirosai rogadanaT"d"; ;;;;;;;;;;;; I li,:ll"- !"1-":i Ti ..D.,, kada srovo a sada, radije i me :::::"_.:lll !::r*i:sriri .prcnadem

",:i:1:,:ffi koje uporpurrjule moje posaokoji radisharam,ali tvojadusasklonazlu,uUepsava ililffi:r"fl ii ;llHf ::T"*,'i,T.fl ti to. osim

,,:""';:" 'J#ff "ffJi i5#111#,n*"lf l :ÄHff ff:,:t:iFl],iä,i'ff Nekisu govodlida sampoludio,neki

da san ,^',T:-:li.rl.' sve re traieve iprilj!::f:""ilil:t'!ä:f::il'llj :tuslg:"m iot'jeöanstva i naravno sam üii:T'#:::;:li:1"'"äiil'$fii 1?j'1"" oi":ro "o*rsnagu ijaearo mijoJ'rrJ:;:filir'J,iT J*,,:"*; fjl1lll.,,"-.,,1"

, snaznosi prihvatilänesto sto ti neie donijeti nikakvukorist. OvaJ iaj meje uznemirio,jer samvoljelaglumui mislilasamda bez nje ne gu Zivjeti.U ton trenutkubojalasamse donijetiodlukuo napltstanju . pa da se,poto,n,pokolebami ponovovratimglumii tako Poveaam iu patlju. Vfatilasamse kuti i poaelase postepenooporavljati.Hvala poboljSanje. Zatimiznenadä' tl, d2.5.,nadesnojnozijebilo primjetno ikakvihznakova,bolovisu presliu lÜevunogu,a pdje togasamosjetila ove i u lealima.Ljekadsu mi preporutilifizioterapiju,jer moje misiae rzelaje mlitavoststo je bila posljedicadugoglezanjau krevetu.Bilo mi audnoda se tfombozapremjestiu lÜevunogui to jaaenegoStoje bilau snoj. Ljekafmije propisaohjek sa snaZnimdjelovanjemod kojet sam

":#, ;;!:, : # ::"i";";,f : :i ;::-f ;:trä I;;,:,;::,:,;,ii':;:;1; .::: OnajKojinnogodatuk!(Ali.tmran. 8).

128

129


osiefäla snazne boloveu tijelu.Zatimje poküSao sa iniekciiatnä b.^., zgrusavania kNi u .rrrerijam.r. \isamosje(a]a n,t"lu" n"pi"a.i. rrr",i*llu rnotesrarUe sepogolSavalo. Osjeaala sanvelikuslabost isubitas"; jlJ, Kaokfozsanposmatrala samsveoko ,"U". ran"nua" aurniut" el;k",",1, t-A_ ll,qHEILLELIAH! 8-o.',ori: To su rvoji posljednji ira"":iii i"if" i"l "ESHEDU EN tA ILAHEILLELTAH VE 'ABDUHU

prouiira vEREsuLUHU." sam ."trt::3',:l-:"#,HY:1il

samsvo;ojdusi:.Sad (es u kabur.tdesu vjeanu tLrcr.fa"sUril"io,j Allahu.Kakoli desstaripredAllaha. di.S.,ier nisi izvrsavata ru;.^].ll ndredb-e?t Zivorsi provela razgoli3ena, glumedi ifirnelukir.ri".ir'tiii,l cei reci.kada raiun.budeipolägala? Hocesli redi:Sejtan,"" *"i;;;;;: uir.Ursrrnu samvtdjela smrt.I\4edudm, veiinanaszaboravlia smrtniaäc nazalosr, a kadabi namro bilo na umlr,zasisumo bi ,"diti;;;;t j;"" N4ofarno se vjeßki obfazovärikako ne bismJbili *".1i;;ni-.;;1.";; rodenju. tMorämo produbiri znanje o Kuianu.,"""",r,f*f,". nil."ä2"r.ü parrmo od vJerske nepismenosti imoramosviuloiitimaksimalne napore d_a_vj_erski educiramo zajednicu. Nüedovotjnop premirif "_iir"i:"ää.1 cvavJerska ptograma. Da skratim,u dm t.enucimaizvrlilasam Drzosualenje svojedllse. Potom,osjetilasnmkakopovratam dahilasnosamviaielasveoio sebe. b,bji crveno.i.mrrogo je ptak"o.n,,|o; ori..;" bo u;.anorrl "tj::,11"_siT::1 sranJj. a-majki Jeu uglusobeklanjala i dovuAllahu, piralä dz.i,,;puaival;. samookrora stasedesilo? je: ,,Zähvali Rekao Allähu, di.S.Noviiivorri ie

rni ne preostajenistadruto negoda molim za njilr da i oni budu u ludiluu koje'nsamja." 'o njenomstanjuprije pokajanjainjenom odnosusa kolegicama koje "Osjedala prema govori: pokajalc, Hale sam simPalije svim prüe nje koje su ved ranüe donijeleovakvuodluku kao ito su Hena' samAllaha,di.5., da mi pomogneu onome MirvetEl-DiuDdi.N4olila mene ono 5to On ne voli. UzviieniAllahuslisaomi i otkloni od n voli "Hale Fuad kao glumica,definitivnoje umrla, a a kraju ona ka;e: ia Hale Fuadnemanikakvevezesa osobomkojaje otilla sa ovot uka." je pdaaglumiceHaleFuado njenojlputi kakosamakazuje,a mi emojoa viSe"umjetnika"povratnikaAllahu,d2.5.,i drugihkoji ie se ti povorci imana prüe nego to bude kasno.Dakle, ko ie biti

STOKAZIVANJE FRANCUSKE MANEKENKE POKAJANJE NAJPOZNATUE godiniZivota. djevojkau dvadestosmoj bijaDjefrancuskamanekenka, alase i krotila na put lstineu vrijemekadaje bila dubokozagazilau slavejriitka. Povuklase u tisini. Napustilajetaj svijetisve u njemu. je u Afganistanda bi lijeailaranjenemudiahideu veomateSkim

i::"J:,';L;T':::j"l ffi"J:*, ;JJ:il_:iHi,:fl :,il::;'1,1.,_,j:l:T.

"hidzab zasluzüjeovotikupainju. odluailasam obuai i Uiti ",f"ij,].,.i.1 porodici, pfavilno odgajari djecu,jerroje najveca zadada. uvako se vratila Häle Fuad svome Cospodaru javno i obzna ila te profesije.koiä od iene pravi marionetus kojom se ::P,-..::ji: robovi .cl:T: uiirka idunjatuka.Ovaodtukanüese svidjeta mnogim l:]glavajU

, seksuatnoj indunüi.pasuje opLu;ili da.jeluda i da"|e l1:lli:1,11

, j,".T.#J'#, i',f,iliff',.",'"1X li:'ll'Jll ilil:,?:i.':[i*:i: f,X"Tl I menei stavniiih, kojisuprosti :1..:^^1,:rg:,"q mene.arr ntstdonüeliovakvu

tö, .r,,","i;" i,["r"ä "a

odluku.Intefesantno je da su se filmski radnicipodüeliliu dvataborapred mojomodluto,n,j"äni su ,i i".titati, " drugi me optuZilida samluda.Akojeizvraavan1e AllahovihodredbiIudjlo,

130

ima. Fabijanpripovjedal

Da nije bilo Allahoveblagodatiimilosti moj Zivotbi zavrsiou svÜetuu aovjekpadau nizine obianoghajvana,aüaje jedina preokupacÜa r'oljavanje njegovihpotrebai instikatabez vrlina i principa.ioi dok bila mala, zeljela sam postati bolniaarkavolonterka,da pomazem jeloj djeci. Kakosam rasläpogledisu we viie bili usmjereniprema oj ljepoti iizvanredroj tradi moga tijela. Svi su me nagovarali, üöujudii moju porodicu, da se odreknemsvog djeöüegsna i da ristim svoju Uepotuu poslu koji de mi donÜetiveliku materiialnu u, slavu isve ono za aim sanja svakadjevojkai na svaki naain kuiavato postiii. Putpredamnomje bio lahak,ili mi setakoiinilo. ubrzosamosjetilaslast . Zanijelisu me skupocjenipoklonikoje nikadani sanjalanisamda du jedovati.Ali, cijenatoga bilaje visoka.Prvoje trebaloda se odreknem

131


svojeljudskosri. I da \. .Usjovuspjehabiole da izgxbimsvojuosjedajnosl odfeknetnprirodnogstida na kojemsamodgojena.da se oclreknern.i*"1 pameriida Depoku3avarn nisraosjetiriosimpotr"r"tnog,t1"t" i ^,,ri,ill tonova,.Mofala sam se odreci ltkusniltjela i Ziv;erioa viraminaI A.,,llil rernUs(rtlsredslavaza jaianje. I, prije svega,moralasamse odreti "v}ii osJe(anja prematJudimar nem|ziti.nevoljeri,nislaneodbüati. I\4odnekuce slt od mene säfinile kipa iija je zadaia poiqravaniF ". sromaI LrDrovima ljudi. Nauailasamkakobiri hladna,okrurn",i.o".,ii","." praznaiznurra. Nauiilasamda ne budemnisredrugoosiml,j"b ü;;,,;"i odjeiu. Bitasämkao nezivobicekoje se kreie ismijesi.ali "ii,. * l,.r"il' NrsdDt tratome.pravila ta Insistirala slt bilalakvadasvakamanekenka."hni bolje uspije..dase-odreknesvoje ljudskosri,bivalaje uspje3nija ri offi hladnomsvüeru.Onaj,koji prekrsi neko od pravili maÄ*.*". iriJ" sebcsvimvrstama kazni,psihiikimpaaakifiziakimkaznama. Zivjelasamputuju(i po svüefui izlazucinajnovijemodnekreacije. A uz ro jdc.fa-zgolicetrosr, aroganciia I udovoljavanje telümaSejtana u i;lägani; zensktn UepolatdräZi bez imaloslida.Ljepoluodjeiena svompraznom tüelu osjeialasamsamoiz hira iokrutnosti, a osleialasarr p.ij";i;;;;; pogieda-i.njihovopreziranjemoje liinosti i divtjlnje onorn" Sio n" i"fri nosim.Kakosam se kretalai hodala,na svakomkoäku meje pratila rijet "da je, kad bi...", a kasnijeü islamusaznalada t" ,ijeii ;J".t,;-;;; iejtanuitoje taano.Zjvjelismo! podlomiokrutnomsvijetu sasvimonirn sto oD nosisa sobom,a teskoonomeko mu se suprotstavi ipokuja se zadovoljitisamosvojimfadom. a" ju ie navetodä iz takvogZivorauziräkapredeu jedan _,-9,1:T: ona govori: .Bitoje ro za vrüemepurovanjau poruseni i]"ot :1,01!-"" tscjrul,gdje samvidjclakakoljudi gradehotelei kuce ispodokrurnosrr topova.Vidjelasam svojim oaima kako se srusiladjeaü; bolnica,a sa |)1nom. su bile i moje kolegice,obianiljudskitipovi, kole su ro sarno pogledom proprarile ne pridajudi tome nikakvupa,nju.t{isammoglabiri 'r- kl: one. Sa.mojihodiju pataje koprenaslavei laZnog-zivora lr^]To_!r porfaala koJeg samijvteta. samroj djecine bi li sespasili oni kojis;jos bili se vrarilau horel sä svojimkolegrcama su me cek,rla 1Y1.-,N,sam tdje neSosam poaelap(tovanjeka humaDosti dok rrisarnizaslana pLrt lJetla,

koje pateod ratnihstrahota,mnogosamzavoljela Zivotsa njjmai lijepoophodenjepremameni.l\4ojZivotzajednosa njimainjihova vjed u svakodnevnom Zivotupovefaloje moju ubüedenost u t i pdkladnostislamakaovjerei zakonaiivots, Potom,poielasam arapskijezik, jef to je jezik Kuräna,i posriglasam u tome osjetni dak. NakonSto sam sistemZivotapreuzimalaod modnihkreatora, moj Zivot teae shodno islamskimprincipimaiu skladusa duhom govorio odnosusvjetskihmodnihkufa prernanjoj Dakonito je islam.Fabijaristiae da je bila izloZenasvakodnevnim i sna;nim KaZeda su joj davalimnogopovoljnijei veomaskupljeponude, je sveto odluino odbüala,Nakontoga pokuialisu isa skupocjenim ima, ali je ona izdrzalasve te piriske. O tome oDadalje govori: su prestälisa pokusajimada me odvratesa puta islamaipoöeli su moju lianost pfed afganistanskiDnarodom. U aasopisimasu ivali Dloje fotografijedok sam jos radila kao manekenka.Sliane je posravljali su navidnamjeslaporedputevakakobi miseosvetili mogapokajanja.Na kraju su pokuiali unüetirazdorizmealumenei noveporodice,ali, hvalatjzvi:enomAllahu,t| tomenisuuspjeli." bijangledau svojernke i rastavljar"NikadanisamDi pomislilada ie e üezne ruke. na aijoj saDrDjezii zastiti utrosilamnogovremena,u planiDamafaditi ovako teike poslove. l4ealutim,ti poslovi i koie uiinilestl moje ruke iiidim ivjerujem,ako Bogda, da ae ih niAllahzato najljepienagraditi.

ADESETO KAZIVANJE POKAJANJE DVAMTADICANAAERODROMU

"Pozivaju se pntrlicina letu broj...,na linüi...,da se zaputeu saluza askekakobi sepdpremilizapurovanje!" Ovaj glasje odjekivaoprostranimsalamaaerodroma.Jedanislamski nik, koji pozivaAllahovojvjeri, sjedioje u sali.pripremioje svojprtljag mjerida krenenasvojput pozivanjaAllahovojvjeri.euoje taj poziv.U *T i zapurila se u Pakisran. Na afsanisransko. je osjetjo netodovanjejer je znao zaito mnogi ljudi putuju vani,a llfi:llll .e5.ir1'1 pahrsranskoj granici iivjelasampraviZivorinaudilasamkak;biri toviek. to omladina. Nakonosälnmjeseciprovedenilr tamo gdje sam radilana zbriniavaniLt 132


Iznenada,ovaj plemeniri Sejh primjetio ie dvojicu mtrar,dvadeserotodisnjaka ili malosrarijih.po njihov6mizgledui ponasan;uiil^ " '",o seprimjetilidaoni od svogaputovänja zelesamoharamuiivanie. "Moramih spasiriprijenegobudekasno'.rekaoje ieih u sebi.Zaro .. i" odluiio javiri im se i posavjetovali ih. l\4edutim, sejranje potus"o al"",JI tomesprije(inagovafajudi ga da se ne mijesaida ih pusrinekaidu svitiJ putem, jer, ionako.oni mu se nefeodazvali i nedega poslusari. Ali,Seili: bio odlutan u woioj namjefi.Znaoje za Sejransk;ves"esere je piirjnrll SeJranu u lice i nastaviobez kolebanja. Na izlazuiz sale;16;;;; mladifenakonSroim je nazvao selam.Uputioim je jake i airljivesav;sr'e' lzmeduosralog. rekaoim je: .'Stamislitekadabi doslodo fu"ra ""ionll kadabi vi. ne daj Boze.poginuli, a u srcimaimarerakueg4eSne nam[1iri Kakobi izaili predAllaha.dZ.i.!?" Oii mladicasu orosilesuzatna,a njihovasrca su omeksalapred savletima Sejha-Odmah su pocijepali ka e irckli: Sejh!Slagali smosvolim roditeljima i rekliim da idemou N4ekku i D2eddu. Sri sadaaa r"airnoiit. da im kazemo?" Sa Sejhomje bio jedan njegovuöenik.Sejhje rekao:,,lditesa ovim vaiim.bratom!On ie se pobrinuti o vama.,,l\4ladidisu krenulisa svojim p{ateljem. Sa njim su provelicüelusedmicu,a poslijetoga oalufili su se vraririwojim ku(ama.Ile noii, u kucispomenulog jedan uienikaSejha. sejlrJeodrzaoveomadirljivopredavanje kojeje srraZno uticajoni mlädite. Ndkontoga,odluailisu orputovatju Mekkui obavitiumru, Bilaje to DjihovaZelja,ali UzvijeniAllahhtio je neStodrugo.I biloje onako kakoje uzviseniAllahodredio.Ujutro,nakonjto su svi obavilisibah-namaz, njih trojica su se zaputilau pravcu Mekke. Na mikatu su obukli ihramei nasravili pur. lu_puru,bioje kraj,zavrserak, preseljenje u VjeanuKuiul t ozrvjettsu straSnusaobracajnu nesreduu kojoj su svi izginuli.Njihova crsla krv se pomteiala sa krhorinamarasurogsrakla.Njihovi posijednji i,tdl:"ji, su pod.krhorinama. a njihovepostjednjerijeri bite sU, lill. Leo-DeJKe ahuntmetebbe|ke.lcbbejke la ierike leke tcbbejke! l1daziram rl se Cospodaru! Odazivam...) danapro3tood njihovoScüepanjaavionskihkararai närnjere , I:l'k:ß da olputuJupa do njihovesmrri?!Nekolikodana,uswari, nekoliko iati. [4edutim, ni Allahhtio je da oni buduspaseni.I u svemuima pouka. .uzvise r:],.oU" re woja dusa,kojaje skonaziu, n"gou"r. n" gült,'pi"r, :ilt: ^rranu, poslaniku. oz_s., I premaNjegovom ti sesjetismni,',eroni unistava prekrda srasrr, uzirkeirazdv.,ja skupine! I pazida rismrrniias nedodedol 134

jer ondafes biti sigurni u s kojimuzviseniAllahnüezadovouan, se osanii sa sumniom u tanti, duia te nag4eh Pozove. tseA ahovapogledai kazijoj: onaj. Kojije stvoio nod vidi me. je razlika izmedu onoga koji umfe u naruajunedozvoljenih imenomnajezikul i grijehai izmcduorota kojiumresaAllahovim put napotezu,paodaberi koji Zeli5!

ESETPRVOKAZIVANIE SESTRE MTADICANAKONSMRTINJECOVE KAJANJE

je rnojuuputui odredioje jedan dogadajkoji meje povratiozrelom i5ljanju.Taj dogailajme u potpllnostiotrijeznio.Evoo aemuse radi: rog dana,nako'rsto smo provelilÜepporodiini izlet u Dammamu, samautopute'nDammam- Rijad.5amnomu autu bile su mojetri .1, umjestoda prouaimdovu za putovanje,lejtan me zavedesvojim m i uljepaami slusanjeonoga3to ne valja.Takosamostaonemaran Allahu.d2.5.NisamtadanestoZudioda slulamradioKulan-ikerima kodsnekaseteod Sejllovai uleme.Jer, istinai neistinane mogunikada no biti u jednom srcu.Jednaod mojih sestarabilaje dobravjernica. je svjesnaAllaha,dz.!., i pridrzavala se Njegovihodredbi.Trazilaje od da ugasimglasneistinei posluiamglasistine.Alija to nisamlltio auti meje Sejtanbio zaokupioi zavladaomojimtijelomi srcem.lz inatasam o njezinumolbu.Nrojedrute dvijesestrepodrzalesu me u tome.Stoje visetraiila od meneda prekinemsaonimito ne valja,ja sambio sve oglavüi.Poaelismoje ismijavatii omalovazavati. Gk samjoj ironiano "Ako ne, r: ti se svialaslusaj,a ako ondaiu te ostavitina putul" Moja je a umukla.Na njenomlicu mogaose vidjeti bol, Svimsrcemi duiom zimlaje ovajna! postupak.Ali, uradilajeono iime je duZiUzviieniAllah, Allahovm On nikogane obavezrieiznadnjegovihmogudnosti. I iznenada, jednaod gulnaautaje pukladok smojurili velikombrzinom.Auto e sislo sa kolovozaiskotrÜalo se niza stranu.Nakonato se prwnulo iko putazlßtavilose na krovu.Bilismou stanjukojegsamodratiAllah

135


'11 ;li,"u'l',l,'1:,;: ff :JäT:i#,il :ff ;:iiL,x?lf l?ijiiiT,*::' ogrcbolinama i neznalrimpovredama osim s€srre{"r"i;;.';:i"tt .moje_ strpliivesestre.mojedobre sestre.lzdahnulaje pod krhotinamaaLrr, iI moja,draga sesrfakojusmo ismijavalipreselilaj" ;a Ahirer.Uzrii;,;;;;h""4:

ne sbvataveliainLrblagodatisve dok tu blagodatne izgubi.Bio aljubljenikaitanja.Dnevnosa'n morao iitati vise od pet sati Ne am noviDe,magaziDili knjigudok ne proiitam svedo kraja Postao Jednogdanadok sanl isniko aitäiu. To je bila mojasväkodnevnica prevelike brzinekojom njim zbog nad sam kol)trolu izg||bio allto Zadobio samjake ogroman stub. i udarilo u vozio.Auto se Drevrnulo pod ljekarai nadzorom proveo bolnici samu glave.Dugovremena je d2.5.,voljabila iznad opreme,ali Allahova, emenijemedicinske Uzviieni Allah odredioje da izgubiN vid Nijedra intervencijai an Iijek nije pomogao.Postaosamslüep.Nisamvise mogaonastaviti njem koje sam toliko volio, koje je postalodio mogabiaa i rnog DevnogZivota, lsred ove teike tragedijeigubitka najvedeblaSodati'Allahasam minjao, molio i strpljiv bio. Vjerovaosam da je sve od Njega i samsluiao Kuran.Samoto, uz Allahovulnilost,izvuklomeje

j"?:J:i:.:fHllT ff:i::':i:,'*ä,!J'""'^",i."J,',i:''#",i,"1,T,,il

dZenDetske baSie. A sto se menetiae,viie samplakaoz

scs,rom samojih je zasror. o.üupao il:ijT,l"ffj:'.fil,lj'i:".,.j

Käkosanrs;tntobio izgltblietr i! tafleLul:ZDaosamda rni ie Allatri;t

l]l::,ffiT:jl#:i:i,".mi

novizivor, dazapornem no"iii"ori.pL,nii;

,iäx';:# *l liHl::: :ilt:ffi itlö:i,,i,i" :ä,Tf",ü,i,'iö'11

lralazirn..u NiegovojKnjizl Reci: O, robuw molt kolt slc se premd sebi ogrüeiili, ne gubite na.tu u AJlahovumilc ie' sEuno' svegtiehe oprosttti. or, doista,mnoeo pru;r i oo i:':l:lr": I na kraju, braaou islamu,dobro si tuvajte gafletatprobudire se, o, drugih primite pouktrpriie neso li sami po*un"r" fout. :|üi,'Ji,'"0 O, nemarni,u ponoru nezndnjdi uZivdnJa, znvo zeua,uskoro öei se keidd! Probudi se.vease pribtjZio daD poslie kojegje diennet iI vren1aVatrenzbuktale! Zato se dasDogsunnetadrZi öyrsto, Jer onJe najöyriaeuie koje ne puca. drzi ga kao jto ikrtac auvaimetak, r clr'rstota se drzi. spaien iej biti!

DVADESET DRUGOKAZIVANIE

POI(AJANJE MLADTCA NAKON 5ro1r rzcuarovro Cledaoje .ono ito UzviseniA ah zabranjujei, kadaje izgubio vid, spoznaoje veliöinuA ahovihblagodatii ruj"ru l,tr"no poi"pnl" l.Luruo Zaleaiza onimjtoje proilo. Ovajpokajnikpdpovjeda:

r36

svinraovdje iznosimsvoj sluaajkojije bio prekretnicau mom iivotll i koriitelrja takvaluka na neophodnost muslimane mjerida podsjetim U proilosti bude zadovoljan. i tijela na naainda UzviSeniAllalrtime bio nemaran.Izbjegavaosam aenje Kufana i razmiSljanjeo a GledaosalTrono StoUzvi;eniAllahzabranjuje, oviN znaaenjima. podiieD proptlstio i pßte ono Sto sam grizem kajanja za sve od , Allahu,d2.5.,kajuii se. Pa iovu Priiu kazujemnebili drugimaod ristibila. lbrahimA.N. Pokajnik

ADESET TRECEKAZIVANIE POKAIAN IE MLADICAT,,IUDZAHIDA ostavioovajopakizivoti EbuSabitjemladii kojije spoznaoAllaha,dZ.S., da sa malosvojekrvi natoPi nevatjalstine izaputio se u Afganistan pozrtvovanja. O tome on kazuje: berojstva i lju Bili smoskupiDa mladidakoji risu pfidavalivaZnostvremenu'nlll Je lai Zivot iDao drugi cilj osirl da Zivimodan za dan,sahatza saDat hllahovomodredbJmvrario sam se Njc,nu,a Potom dzihadu Prije je proveojedallduzi mencuradioje to moj refii Sdlim.U Afgallislanu period i nakon toga se vratio. Kadaje doSaobio je sasvlmdruga

137


o s o b aS. v iu p o r o d i ci si v i p f i j a r e lsj iu g a p o i t o v a l i . lednom h,_. cosäou posJeru. govorionanro diihadui nl"gouimaobrnr,Li.,-Jl

KAZIVANIE ESETCETVRTO

PRIMANJE l'""f"'l;1"T;il,T'i!:J"i;;:,,1"ü:;i: I NJECOVO KRSCANSKOC LJEKARA .X':."*:.:,*: KAJANJE ;:ltllll: ISLAMA il'll,iil,ll'J; i'l,i',liil ?':llx1f;;fl:9., T;,i::1,*-"''.,,*l stolinurijalakoji su bili u mom d2epuirekao::Salime;"r;;;;i:"]:

pogredäo samu svojumajkui rekao:,,ldem.ako mojamaika .. n._. nrstaproltv. t. zaaudo,ona se slozilasa tim. Od tosa a"n,,"a"i^'jl "Ul"rnji rnojeputovante ka UzvijcnomAIIahu.cria*zio ,",n ,i S.iiru. se sa dZamüama ihalkarnailuma.posebnomije Uitoaragoda s"'oAnäl izmeilu menei majkeu potpunostiDron

vorio i .posrovao ,i.c"Ä",j"". *.i"i iilui,:'i;,"t"r1.1Tl,il Tl"flX,l"': joj nije bilo vazDoda li nakonsto

samtu iti ..rn n"!aj" otiSuo,,"a" ,. poaetabrinuriza meneako bih i zakasnio. s"a.lJ ""f:"f"-'rÄi.!

t'od'nost ill}'-'l, .ii::äT::iJX1i ::T"il:Tä'"#:n'"tacij" iz'"d,

orgarizacijekojaje iz Diej Misel.star36 godina,shtZbenikmisionarske ne NjeNaakeposlalaekipu da radi u Somaliji.Postosu dolli sa "Nacionalniprojekat za borbll protiv üerom da rade nazvalisu je isljepila". Miiel se isticaou voalenjutima za 'ljegu bolesnika.Zbog vijesdudaje postavljenza voaluove mistje,a uz to nije bio iznenaden je poaelapolovinom1987.godine. Pfed projekta. N4isija a cijelog "bo.ba je bila karta pokrstavanja Afriakogkontinentapod parolom bolestisljepila".PoStoje lr4iielovgovoröist i privlaaan,a moj ipak üi, prepustitduda vamon ispriöasvojsluöaj.Evostaon kaie: bila je velika.MoZda Moja fadostSomalijomi njezinimstanovnicima toga ito su nas lijepo doiekali, ili zbog naieg osjeaajaza veliöinu sa tolikim ponosomkao da su najveaibogataii, e koju su pfezivljavali lica na kojimase moze vrlo lahko njihovih lüepih itamnih zbog etiti svakipokreti svakiiaaret. Mnogo toga me uiinilo sreinim u ovoj zemlji. Izgledada sam bio pa sam oküpiranposlomisvojom radoiiu ipoitovanjemSomalljaca io na svojuosnovnuzadatuzbog kojegsmo i ekipaija doali.Vrlo kojisu se uvijekraspitivalio o samstekaoprijateljemedumuslimanima eni,a ija o nji'na.Izgaraosamu borbi protiv bolestisljepilai nadzorisao sluaajeva. Kud god sam isaois kim god sam bio eaenjena desetine samnjihoverijeaiiako Razumijevao ile su me rijeailrvalei poStovanja. jezikom. govorili osjedajima. I u tom velikom Covorilisu svojim su mojim lu i nakonpet mjesecivelikoguspjehau borbi protiv sljepila,doiao ma projekta kojaje bilanosilacreälizacije telegramiz sjedistaofganizacije trazeda se brzovratimj Pomisliosamdaje nekaradosnavrjest.N4ozda nri zahvaleza moj ogromantrud na poslu,ili mozdameni iölanovima tele dodijelitipoklonei pfiznanja.U telegramuse trazilood meneda otputujemu Engleskuipohadam kurs koji te mi pomoii da uspjesno m svoju zadaiu. Nisam mogao shvatiti stvamo znaaenjeovog 'zahtjeva.N4ojzadatakje üspjeSan i posao spjesnotano teöe,pa kakva korist od ovog kursa meni kao aovjekukoji je bio najbolji na svim prethodnimkursevima?Nisamto mogaosebi objasDitipa sam powrono

:ü'"" 1Tä ;i":ff il,;:.fil: :d[*;iliTdl#':]'.Hiii'"""'fl i"fft"lH ; ;:äilii"::#t;,[[fff: ;?:1ii[; äi;ött i,iö?,

ilH',l"il" :,ru""**:r:1 l;"iru;"1: ä1ü1ii"'11,"!rHl;,

doaekivalisa uzvicima;ALTAHUEKBER! Svak;"d "jih ;.ip*;;

;; ;;

dr,...UDzenneru prosrrano, 1".n"r,"," iz"rr;",iri,, lilllj.l,illli,Tl: unrsreDje ovtltko|nunistaneviernika :.-,t11,:1"i1.],r]. li"

.am iznena.ten mnogobrojnim stikama iz svoga

preda mnom. Najjai'rj" l; ;i;ir;; ;,";; ;;;; :l::j: r:l::esamnom, DrajkeI:l: kadall," seoprastala ,f iU ,*1" U'r"1"iä";;;

t ";;;,

ull:ad kakobihseprisjetiosumnji"ir, pi,twania,, I:*:,:TL,::,T:!,."." stiöno. Mnoge botnä s;k; ;;; ;:;";iJ:;il; ; :.",,:,..:l ll,j:,: zapirao se:,"Hoie li mi Uzviaeni A ah.p-.ri,ii t"j# i"'i"rä#',

Allahovumilost." Ovo je bilo.kazivanjeEbu Sabita.Na ovaj naain oiivljava Ummet, ,borbom na.Allahovomputu. Na ovaj naöinzarobljene f "i."f* är;" postaju slobodnei ponosne,kada se u njih udahnearf., aiifrai" na Allahovomputu.

138

139


odgovorio. OfpUlovao samu Englesku i tamoproveomjesec dana.pol6_ vr.(iosanrseu Njcrnaaku Zeljloisiekrr.luii naredbu za ponovnipovraä'll sorrälüu.Nakonsedanrdarradoslaje naredba da purUem" ri"."niiil poDovo nc nalazim objaStierie za ovakvLr odluku.postose niru^ p,oi*;^ ovoj odluci.bili su sigurniu menei nakonaelirimjeseca ponouäiu _l idvilida sevfarilnu Somaltu.plakao samod radosril \nkon per Injesecj ponovosatnbio u Somaliii. Nedoslajala su mi liienr licai toplasrcaSornaliiaca. Odmähsamse priklluiioelipi , prifr"rrioii svogaposla.Sonralüci su sc radovalimom povratkukao bolesnikkoii i. uspioizlijeairibolesro(iju. eak. da se ne plasimda ae n"to ,"ti ,1] pieljerujem. fekaobilt da su se radovajikao iro se raduieioviek kniiporrovoprogleda.Takavosjeiaj posebnome je obur"o pritiko."porl"i'; nogaprüateljaI\4rhanr|)teda Bahura. N4uhatnmed Inc pozvao, a tüegovaporodicäi njegovi pritarclii . rzvatrreolro sLr.me doaekali. Dok satnsjediomedunjimaiznenadio me iq Jeoatr(ovjek kolt Je dot)rogovorioengleski.Ta iinjenicame mno;o ooradovala.MoJa fadost bila je veca kada sam saznao da je io MUr)atntnedov otac. pomisliosaln da nti je ovo izvanredna prilila da obavinr i onaj drugi. vazniji dio zadaie. lezik je velika prepreka pokrSravanju, ali.prisusNoovakvogaovjekamnogoce mi pomoii da oDjast]n cltlevekrjaanskognlisionarswa.Ovajdovjekbio vazan zbog ie togastoje uzivaovelikiugledi postovanjemealunarodom. s€m sa ovim aoviekomod kojeg sam otekivaodd ie biri kljui ,Poieo poKrsravalJa I mrstoDafswa u ctclonl rcgionu.lvlisliosampoteti razgovoisa rurnro felrgttaDta opaeiro, a zatimdu nastaviti sa govororn o.levandelu i l\,4$ilru zakojegsamolkrioi spoznao dagasvimuslimanivole i priznaju.'fe zlllnlkako se.todesiloi kakoie taj iovjek orkrioda cu sa njim razgoviratio rel,guärna: Prije nego sam poteo govorirividio sam kakä dr2i irimlerak Kur.a|la u svojimnrkatna. upitaome: .Znaili za ovuKrjigu?,,Nas;ija;sam se i.nisanrodgovofiobojedise da mu nedudati do zninja kakvaje moja nanlefa.Potrovo san osJetioda ioviek znaSrami se motapo glavi.DaoÄi rzademiz iorsokakai poieo govoritio J: i Mesihu. Jevandelju ll!'l' 01..T1' 9. p-osravim bito koje piranje, bilo oJevandetju iti o Kur,anul :t:t'oJ" Kek?osam: Kako!?'Odgovofiomije da u Kulanuimasvakiädgovor. PosJeta sc zavriilaivfatio sam se na posao,a zatim U svoj stal fazDriSljajuii kakoprodrijetil razumi razmiiljanjeovogiovjekaZlä, ako

,l biobi ro.bczsumnje. najveai koraknako,iieg""bimilo ?lll lo:,".*O'9, Innogo takscradfi Ia tom planu.Uzeosamda proairannekekniiZice i

140

jer samjzgledao Samsebisamizgledao ikacüe. smüeian, kaouaenik se pflpfernaza tezakispit. Nastojaosamse smiriti. Govoriosamsebi tojednostavna zadaia,alijeja preuveliiavam. Tjeiio samse miiliu da ko ovladari mislima ioviekak.toiloje l\4uhämmedov otac. n posla potraziosam l\4uharlmeda nadajudise drugoj posjerii sa kljui[im aovjekom.Ljgovorenjesastanak i otilao sam.Nasamom :tktl tovjek me je upitaoo pfirodi mogaposla."N,,tedjcjna", odgovorio . Covjekpoaer"Kur'anveomadetaljnoopisujeprocesstvaranja i razvojai promjerekojese desavaju u aovjeku,""Kako?".upitaosam.Covjekkao jedvatekaozelenosvjetlo.Poaeojesvojimdobim engleskim jezikom. to nüe bitDo,negoje interesantan njegovsnazänosjeiajza svakurüet je izlazilaiz njegovihusta. lskfenovam govorirn:Bio sam zapanjen igoD kojaje stara 1400godina,a govorio razvojuembrijau Zenskoj rici! Studiraosam dugo godinaisa dugogodijnjimiskustvomdobro zDaoetapefazvojaembrüa,ali ono sto je ovajaovjekspomenuo, jako zainteresiralo i, n isto vrijeme,mnogo me je zaboljelo.po obiöajr, samdu5u,smirionjenstrahkakobih zaspao.Nekeod 'lojih poslova ipoöeo raz,nisljatikako fealiziraridrugi dio svoje ierio samdnrgirna Mrske zadaieonakokakosamto uspiou prvomdüelurbofbi protiv sti sljepila.lstinaje da volim Somaltui Somalüce, ali ja, takoder,volim posaosvojekrsianstvoi zaito da im to ne omilim? Bio sam priDualenda ponovo trazim od MuhammedaBahrra da qa etim. Prije nego sam to izatfaiio od njega bio sam izreDaaleD ovan pozivomda posjedujemnjegovogoca svakodnevno ako je to jer on to Zeliivoli sa mnomsjediti!U poaetku samse obradovao, samsebi rekao:"Kakoda se radujem,a joj nisamuspiozavladatiovim kom.Onjeuvijekbioinicijator. Zajtojane bihkrenuou napad?" Neauvampriaatidetaljeiz trede,tetrvrte,peteposjete,ali najaosam se unookruienim.Odlaziosamiovjekupotpunospremanza pole|niku,ali govor, iskrenost,njegovavelika sposobnostza objainjavadem, ila bi mekaouaenikakoji po prvi put slusapredavanja iz relitije. Nisamznao da sam pod prismotromod prve posjeteMuhammedovoj lzgleda da je to bilo ozbiljno praienje. Na kraju su ölanovi licinskog timatraziliod menedavisene idemu tl| kuiu ida prekinem kontaktesa tom porodicom. PrismotrajeokoniaDaodlukomiz Njematkeda moramnapustitikamp, ,uoai primjenete odluke iznenadilame je odlukao preDjestanju 8ah(rasa svogaposlamadrugomjesto! 141


Nijebilosilekojameje moglasprijeiirida voliml\4uhämmeda Bahurä i d.r volim rücgovogoca i porodicuid. volim narodSomalije.proveo5q* jo5 nekolikodanau Ny'ogadi5un. Pfikradaosam se notu isjedao r.:drugj kamionkakobi srigaodo l\4uhammedove kude.\4edulim.to nije duä potfajalo. Vodaniematkogrirnaplarioje ljudimaiz obezbjedenja u re]1 krajukako bi me sprijeiili da doalemtamo.I kadasam uspioda ubjjedin druge odgovofneljude u obezbjealenju da sam privrzenposlu,doslaie je uhapienzbogkontakatasa mnoml bolnavijestjll,luhammed N4nogo samplakaozbogMuhammeda. Bilomije veornateiko lto nisam mogaonastavitirazgovoresa njegovimocem.Zeliosam dodi do krajaili, ustvad,do poaetka,kakobilt okoniaosumnjekojesu poteleprodiratiu moi uDr slusajudiovog aovjeka iti kako bih zapoöeonovo putovanje.ü meaiuvremenu, dosaomi je telegramiz Njemaikeü kome se traii da u nekolikodananapustimSomalijui uputimseu Kenüuradiodmofa. sam da su mi potrebnineki papiri iz kampai obavijestiosam .lzmislio odgovorneu sluzbi bezbjednostio tome. Cjm sam usaozaputjosamse l\,4uhamrnedovoj küii. U kuii sam naisaona neobitnuradost.Njegovotac mije rekaoda samdosaona sam poaetakmjesecahajrai berideta.pitao samga o ovommjesecu,a mije fekao:.Ovoje mjesecRamazan!" Sehurio samsa njimaipred sabahvidio kako ljudi iz cijelognaseljaizlazeDa namazu dzamiji.Ostaosam sa njimaaitavdan ibio sam Drimoran. iz poatovanja za njihovevjerskeosjeiaje,da postimpo prvi pura u Zivotu, aitavdanbezhfanei Diaal U Najrobijusu me doaekalinaaefodromuiobavüestilime da öu,umiesto u hotelu.boravitiu jednoj velikojkuci. Bio samveseor radostanStoie na neni lahkomogloprimijeriri.Medutim,nakonnekolikosedmicadobiosan novu bolnu vüest.U telegramuje pisalo:..Nemozei se poDovowatiti u Sonlalijuiz sigurnosnihrazloga!"Zajto? Kako?u aiiem interesuie ova odluka::Nisamnasaoko ie mi odogovoritina ova iitanja. Malo sam se smirioprisjeiajuiise odnosalvtubammeda, njegovogoca i porodiceprema meDii prisjeiajuiisesvihlicaSomalüaca s kojimasambio. Doslomi ie iedno vnrie pismood mogaoca u kojemod menelrazi da se 3to Driie;r im u Njenratku. lz pismase moglosllvaritidaje mojotacobavijeiren o opasnosti situacijeako bih se watio u SomalüulTakoder,otkrio aamda u sjedistu OrgaDizacije u Njemaakojimaju podrobanizvjejtaj o meni isvim mojim kretanjima. Doniosamodlukul Porediosamono sto se dejavau Njemaakoj i velikuZelju,bdgu i stalno raspitivanje o meniu Somaliji.Zatvoriosamse i osamio.poieo oonavliatj 142

koje samiuo od l\4uhammedovog oca. Pripremiosam bijeli papir, o olovkui napisaotelegrampredsjednisft'tr Oryanizacüe u Njemaakoil se nimalo brinuti! Sveje u redu! Prihvatit iu islam!" ite Pismosam stavio u sanduaei tako priveo kraju putovanjebrige j . Kadasam ilao premasandutetuosjetaosamse kao mladozenia vjenaanja, Zaputiosamse kod svojihprüateljau Najrobiirekao im: sam se vratiti u Somalüubez obzirakoliko me to kostalo.Vratir uaio se makar me tamo i ubili." Nredutim,ja nisam imao nista aime bih zirao svojuodluku o povratku.Prodaosam sve svojestvari i odjeiu onoga5to iu obuii i tri paracipelakoje samponiosa sobom.Uspio sakupitinovacze kartu u imanlTakosamstigaou l\4ogadiso, a odatle Muhdmmedovog oca.I kadasmo se grlili,Sapnuo sammurESHEDU VEESHEDU IA IIAHEILLELIAH ENNEMUHAMMEDEN RESULULLAHI Nisamimaovfemenaza radovanje.OdmahsampoaeouöenjeKuranai . Somalijcisu me mnogovoljeli,a odgovorniu regionudio su ovog 'oda.Ubrzoje donesenaodhlkao mom slobodnomkretanjui bomvku Somalijcima u svakodoba i lra svakommjestukao brat muslimaniüe ime je Abul- Dzebbar.Tek tada sam poaeorazmisljatio projektu g smo sprovodili.Projekarje, hvala UzvisenomAllahu, propao u dijelu, ili ako hoiete, u prvom,a tiae se pokrstavanja. A kadaje

o pruZanju medicinskih usluga, tu su postignuri velikiizadivljujuai ti. Zbog toga nisam bio iznenaalen odlukom doktora Abdullaha ifa, generalnog sekretaraRabitesa sjediltemu Mekki,da nastavimsa m na ovom projektu,ali sadau novomruhu, ruhu dobra i iskrenog u imeuzvisenog Allaha. I, evome,vratiosamsel

ADESETPETOKAZIVANIE POKAJANJE PORODICE KOJASEHRANILAHARAMOM eitava porodicaZivjelaje od haramai hranilase haramoD.ljzviseni h htio je da jedan tlan te porodiceugledasvjetloljpure i da on bude og uputorncijeleporodice.On o tome kazuje: Bio sam momakkoji je Zivio raskosanZivotsa ocemu elitnomdüelu tfa.Alkoholse normalnoserviraoza stolom,a bio sämsignrandaje sav dohodakbio stetenna nedozvoljen,raain, a posebnood kämate. naie kuie bilaje velikadzanüa u kojoj je bio jedan Sejhpo imenu rahim.Jeduogdanasjediosamna balkonudok je 5ejhdrZaopredavanje.

'143


Dopaorni se niegovgovor.Sisaosam sa balkonaiotisao u dZarniir, Osjecaosam da se nalazimu potpuno novoln ruhu. Bio sam putpu; drugaiiji.Sejhje govorioo hadisuAllahovogpo5t6nika, salletlahu alejirifi sellenr:"Koje tod tijelo odrastena haramu,Vatra ima najvisepravana njega." Osjetiosam da ne Zelim da se vratim kudj,niti da iira jedem tl Djoi. Poaeosamnlazitiu kuiü i izlazitiiz nje,a da u njoj nisrane okusim,Nisa; saosralimasjedioza stolom.Sjeobih podaljei predasestaviokomadsjrai lnalo 'felafila",a moja pofodicaje imalapred sobomsvestoje zazeüela. N4ola majkamnogoie parilaod brigeza mnom.Zeljela je dä jedemsa r)jima,ali samjoj objasniodaje oiev novacod haramai da oni jedu i pijrl lraram.i\,,lajka mi se pridruZilaipoaela klanjari.poslüenam se pridruiila sestra,a otac je i dalje nastaviosvojim putem, oholo i sa puno inada, Premaocu sa|nse lüepoodnosio,s punopostovanja. Svakood nastrojese nrolioza oca.Ustajao samda kladamnoaninamaziiuo majkuisestru kakojecajuii moleAllaha, dZ.S., da uDutioca. probudio dana sam se i primüetiodaje otacizbaciosavalkohol lednog je iz kuie. clasno zaplakaoi privio me na svojegrudi. Rekaoje: ,,Otarasit Ar se svegaStoizazivaAllahovumrznju." Kadaje nastupilovrüemenamazauzeosamoca i otiilj smo u dzamjj!. Poaeo predavanja, i hvalaAllahu. ie sluiati3eihova dZ.S.. rüeSio se alkohola i kamate.Tako je naia kude, hvala AIlahu, dZ.S.,postala ispunjena pokornosdu i ibaderom.

DVADESET SESTO KAZIVANJE POKAJANJE CLUMCA MUHSINA I NJECOVE zENENESRTN Jeftinaumjetnostu nasevrieme postalaje sredstvom materiialne zarade i profitabillerrgoviue a raäln glupakai zaglupjjenih alanova ovogummcra, a uz to, i najjaaesredstvoza utrijtenjevrlina i moralnihvdiednosti.U posljednjcvrteme primjernaje iedna pojavakoja je zabrinularrgovce umjehlostiistrasti iuainilada poanugubiti razum.poteli su da korisresva sredswa, tfaaeveilazne optuibe tl odbranusvogoronulogbiaa.Njihmnogo zabddavapovrarakmnogih glumacai glunricaili, kako ih onj zovu uDrjetnikaiumjet,lica, Allahu, dz.l., i njihovo obznanivanje pokajanjai 144

iz_truhlesredineu okrilje mirisljavogi aistogimana.posljednjiod ih pokajDika bioje gl0macMuhsini\4uhjuddin i njegova;ena,st;ica rin. BiviighrmacN4lhsinN4uhjuddin kazujesvojupriiu pokajanja: ,Ja sam mladidkao iostali mladidi.Moje pfopadanje u odrealenim iodimamogazivota bilo je kao posljedicamoje opöinjenosti ovosa jivogZivora. kojijc zasltepiomojvid i zaglusio mojeusi lakoda nis; )gao spoznatimnogestvari koje nisamznao. Naroöitozbog toga jto iam aitao,a prva objavaje bilat Ahj! | kadasam poa€oöitati vierske e spoziaosam da samnajDeuküe Bozijestvorenje,a smatraosamdÄ obrazovaD. Poaeosamsa puno razumüevanja öitatisiru, hadisiteßir. D ovog pomnogiitanja shvatiosam da su vanjskiuticaji uöinilida m u oaitojzabludi.Doniosamodlukuda napustimglumu,a na to me podstaklaDrojasuprugakadaje obukla hid;ab. Zbog toga sam bio sretnüiöovjek. Ovamojaodluka,ako Bogda, konatnaje, jer samje doniosa punim jededemivoljom i kajemse Stosamzakasniosa njom.Siguransirn da viie neiu vratiti tlumijer slava,imetaki ono bljestavilone vrijededva iataAllahu, dZ.i. Napustilismoglumudok smo bili na tom varljivomv.lluncu.Dolüelismo ukrr rrakonproslogodiSrjeg kairskogfilmskogfestivalai Dakonveljkog pjehakojegsmo postigli,a ne zato ito nismodobili uloge,kao Storrek-i iu. Spoznali smotinjenicukoju wi rrebajuda spoznaju, a ro je da iovjek, kolikozivio.njegovoodrediste je kabur,a na Sudnjemdanude mu sämo radjelakorisriri. Potonr,N,luhsin upucujesavjersvojojbradi. Oprosritemi za sve moje ulogekoie samghrmio,a sa kojimaAllah. :.s,,nUezadovoljan. Nemojteme slüeditiu onomeito sam radiou ijamai filmovima.Biosanrneznalica u zabludi.A neznalica se neslüedi. A-.ito se tiae njegoveZeneNesrin,i onaje odluiila napusitiglumLri

i hidzabnakonStojeusnilasvojumajku.usnilaje kakojenjenimajka joj je daje sebebnjeneljutnjeto stoonanevodiraöuna nanju.Rekla

oovnomnamazu. Toje naveloNesrindasepreispita ivratiAllahu, dZ.l. rin pripovjeda: HvalaAllahulProvodilasam dane ne osjeaajuiinimalosreie i mira,a a imam-dovoljDo vremenaza sve.lma mnogokorisnihstvarikoje mogu iti. NaSIa san unutarnji mir.


Ujednonrintervjuuona kaze:"Ljudisu puni licemjerswa i nevaljalstire i lo javno ispoljavaj!.Kakose premarjima odnositi?"Vjerovatnomisli n; ljudes kojimajeradila. Takoder,kaze: "UzviseniAllalr je poaastioZenu koja nosi hidZab. HidZabje öuvaod bolesnihsrcai nevaljalstine. lJ najmanjuruku, ona Djie pokretno kinokoje(c ljudigledati idivirimu se.

DVADESET SEDMOKAZIVANIE

POKAJANJE CLUMICE NORE Doila je u l\4ekkuda obavi umru i da trazi oprosta,nakon ato ie r)apustila glumu pfije nekolikomjese(i.Rterkoje napu3rala mekansii Hafem.Sralnoje utila Kur'ani nije prestajalasa plaaom.Bilaje to bivaa gllmica Nura, a danasSahinazKadri,5to je u stvari njeno pravo ine. Odgovorajaiina piranjekojejoj postavljeno u vezinjezinogpokajanja, ona kaie. To je mjveai trenutaku mom Zivotu,trenutakkadasam se vratilaiz tualine,trenutaku kojemsamse ponovorodila.Otijla samsa prijateljicoD) kodjednogplemenitogSejha.Biloje dogovorenoda susrettrajejedansar, ali ostalesmo Dekolikosati.Tu sam zajednosa ostalimmuslimanima i Nuslimankama aulaato rikada ranije nisam.N4ojepledkesu se tresle i aitavo moje biie dok sam sluiala jejlrove rüeii o islamu, grüehu, pokajaDju, ispfavnom iloaemputu.Vratilasamse sa prüateljicom kuaisva drhteii. Osjeialasamsnazanpotresu unutrasnjosti svogatjjela.Sljedeaeg dana otiSla,samu jednu diamüu u Kairu u kojoj su bili veliki islarnski entuzijasti: SemsBarodiiHena'Servet. USlasamiDoöelauaitiKur,an. Uaila sam o vjeri isunnetu l\,luhammeda, sallellahu alejhive sellem.To sam fedovnoradila.U jednom ffenutku duhovnognadahnuaa definitivnosaN odluiilada postanem muslimanka vjernicakojase vraiaAllahu,dZ.j..i da prekrnemsvevezesa glumom.Rüeiilasamse, hvalaAllahu,svih vezasa reiize ma, producentimai svim ito ima veze sa glumom.Definitivnoi bcspovratno. Ko spoznaAllahovput za rieganemaalternative, a ia sada, hvalaAllahu.zivim od Itepc lralalzaradeimolirD Allaha,d2.3..da ie bcricetrlonr u(irri. A Sto se tiae lazi koje pronoseneki da se gluDrcivraiaju vjeri zbog prteotjikojedolazesa nekihstrana. onakaZe: 146

ila sam se Allahu,d2.5.,dragovoljnoi svjesno.Pokajalasamse iz od a Njega,nekaje Uzviien,i zatoito samubijedenau ono jta ainim, iz strahaod Deaijeprijetnje. Osim toga, svi smo svjedocivelike panje koju vode ova pokvarenapera koja se boje islamaiDjegove . Na pitanje da iz svog umjetnitkog iskustvakaze da li je gluma "Clumaje, a Allah najboUezna, za ZeDeharam,jer je , ona kazel je ghnna avret,a danas prostai u moralnompadui nikadaneaebiti ta i uzviaena misüa.Onajedalekood islama." Ovo je sazetakonoga 5to je kazalaglumicapokajnicaNora nakon

glunre.I jä, ovomprilikom,savjetujem og naplstanja svakudjevojku uzor za uzimaove"umjetnike"ili planifada se ukljuaiu ru truhlu inu,dasedobrozämislii dobropogleda njihovosränjei onostakazu

, koji su to napustilii pokajalise. Nekase niko ne zavaravapfaznim i bljeitavilomvarljive slave.To je isto kao prolaznasjenaili ivafatamorgana. Ubrzonestanei otkrüese pravaslika.

ADESETOSMOKAZIVANIE

KAJANJE DJEVOJKE NAKON sr0 JESLUSRLA rUn'RnSre AJETE

Ovadjevojkapripovjeda: Odraslasam u poboznojkuii medudobrim .oditeljimakoji su zDaljza ha. BilasamDjihovojedino diete. Uvijeksu vodili briguo mom odgoju. sticalisu me na izwsavanje Allalrovih nafedbi,a naroaitonanamaz.Nisam ni pünoljetna,a vei sam skrenulasa pravogapüta i krenulapod jem propagande koja vodi u pogreinompravcui laZnogbljejtavilai koJesu propagiralineprijateljiislamasvimsredstvima. lpak,t| svojoj iosjeialasamljubavinaklonostpremalüepommoraluimoralnim ijednostima. Stidjelasamse pogledatiUudimau oii. Bilasamstidnai nisam mnogodruZilasa ljudima.Ali, nazalost, mojazabludajos visese poveaala

stosampalau iskuienje sazalutalim muzem. Prewarao sedaieaestiti

)ralan.Nauaiomeje da sluiamnlz e pjesmekojedo tadanisampoznavala. kloniomije nuogo ovihlosihkaserakojesu dokrajaile onoStojepreosralo Dlojevjefe.Takoda samnaviklaüSinaovajpokvareni uzitak.Udalasamse je krenulonaopako.l\4ojbrakjezapoteou veljkomiskusenju njegai s.r'e sa m Stoje islo uz lrüziakeinstrumente, rasipnistvo, pretjerivanje, zalutale 147


stoje rnnogeod prisurnih odvratilo Srltpei golc plesaiicc. od spomiri,^rnurli Zivotinjegovi tragoviseosjeteu mom srcui na mom licu.Ovo Allalra.I samolekolikodanaprovedenih saovimsuprugom, kojije bio giä"|" nje sestarakoje poznajemi koje mi govoreda je moje lice razlognlojczaslranjenosti i udaljavänja od Allaha,di.s..potpunosarrosiavit, lo kao svjetiljkai primjetilesu da nur izbija iz njega.Velikaje ro rlanLrz.Ski[Lrlasam i hidzabkojeg sam pije nosila.jer Disamradilan; od Allaha, UzviSen nekaje! Po5l.rnikovom hadisur"Kadavam dode nekos iilom sre vjeromi nroratjli vjeri,a i svemnsli|nanel limAllaha, d2.5., dameuavrstiu Njegovoj zadovoljni, ozenitega."P.ekinula samveznsaAllahom,di,i., i Onje prekirrq6 VaaasestraA. A. vezlrsam om i ptepustiome mojojduSii uzivanju. A te3jko onometile s(anie bude rakvol UzviseniAllah kaZetI ne slulaj onoga iie smo srceoehainliln ADESETDEVETOKAZIVANIE prcna Nanra ostauil koji strast svoju sliedi i iij su postupci dateko od razboritosti lEl-(\ehf , 28), PROFESORICOM POKAJANJE U.ENICEPREDSVOJOM sredu,negonesreiuijad, Bilasamuvijekzabrinuta Ja nisanrpronasla i osjeaalasam veliku pfazninu u sebj upfkos svim uzivaDjimaprolazDos svrjetakoje Drije obezbjediomuz. N4ojmuz meje doveodo propasri.Bil; Ovapokajnicapipovjeda: saDrstalDo neNozna i nesigurDa.pratila me stalna briga i dusevni svojrrpfiau.ili kakoda izrazim Ne znamkojim rijetimada ispriadm poreDreaaj. sjeianjaza koja bih voljela da se nisu ni desila.Snimit au ih na Kakosanrbila razgoliiena iizlozenapogledima muskaraca, lako je i moj muz gledaodruge Zene i nije bio iskren u svojoj Ijubavi samsluialamuzikutakoda samispavalai budilase uz etu. N4nogo premameni.Meneje zapostavioi okrenuose za drugimZenama.Ostavio ikr. A za filDovei serije,i ne pitajlVikendomsamih do zofe gledala,u De je saDruda patimod samoaei zabofava me kadase UzviseniAllahsDuatana naibliieneboi kaie: "lma li ko da i lutamu tmini neznania i zablude. Nekolikoputabezuspjesno oprostapa.damu oprostim?Ima Ii ko da nelto tra;i, pa da mu to sampokusala samoubiswo kakobrh " Aja samprovodilanoii gledajudifilmove.Oblaöilasamse i ponasala se kütadsalaovog bijednogZivora.HvalaAllahu.dZ.S,,Sto u tome nisam uspjela. one nemarnedjevojkemojihgodina:zapadnjaaka frizura,kratkai Ailah,dz.i., me obasuosvojomblagodari na hidzaba itd. razredu odjefa, d0gi nokti iismijavanje U drugom i miloli! pa samposlusala je je kasetuutata Kur'afti kerinra,AhmedaEl-.Adzemüa profesorica e Skolekod nas 0sla hemije,a bila dobrai aestita koji je uaio veoma difljivirDglasom.Uzviieniajerj su okupiralimoje mislej piobudili nadLru bsorica.Privukaone je njen lüepi ahlak, njeno desto spominjanje meni.Bilasarrjako ganurai Zudilaza uputomali nisammogla.pohrlila snih stvarii povezivanjenjenogpfedmetasa vjefom.Jednomsu |ne saDrAllahu,dZ.S.. ponijelenjoj, ne znamsta meje to odvelonjoj, ali toje bio poaetak. ipribjeglal\4uu kasnimnodnimsarimamoleiiGada mi podaduputu,LtljepSa njorn sam siela iednom-dvapur. Posto je kod mene vidjela imanmomesrcu,poveaa ljubavpremaNjemu,da,ni omrazinevjerovanje, interesiranost, rekla|nije da ostavimmuzikui se je. Odgovorila samda nevaljalsrinu igrijeh. Stalnosam uailad;vu koi! ie uaio Alfahovprijafelj. tbrahim,a.s.t Bo2e.utini me od onih ito nanaz moglr.Reklaje da to uiinim zbognje. Dobro,reklasamuainiauto zbog obavljaju, i potonstvo moje! Cospodarunai, Ti ukabuli dovu! Uzviieni a zatinrsammalozasntilai rekla,ne zbogvasnegoradiAllaha,dz.a.,i Allah.pokazao poöela predznake Njcgovu pomoi.Mojapfofesocaznalajedaja volimizazove mije i reklami upute. samredovnoklanjatinamaz, "Neka obuklasamhidZabi nautilamnogostvario vjeri.StälnosamuailaKLrr,aD.i er to bude tvoj izazovSejtanupa da vidimo ko te pobijediti.Tog kefim.ditalaPoslanikove naje bilaposlednjaepizodaserijei ne pitaj za moj stanjeposlüetoga.lz hadiseisiru iDuogedrugekodsnekdige.poaela samda dajemsvojudiona planupozivanja gluDraca ljinesanraulaglasove iglunrica,da li da pridemipogledam Allahu,dZ.S., a sveiito desilo *]1. napusrilasvoga zabtUdjelogmuia, iako sam ga voljeta. pobjednik. riju? Ali, rako ie Sejtanbiti Od tog trenutkaprestalasam ::k1k9 Medutim,bliziDa shiati mnzikui gledatiserije.Ali nakonmjesecdanapoiela samponovo mogaCospodara mije preaa. Osimtoga,nemikoristiod losegmria koji meje odvratiood sjeianjana Allaha.;t ko napustinesto shiati mnziku.Sejtanje uspio bez obzira sto je njegovaspletkakako radiAllaha,On mu ro boljimnadoknadi." LJ Allah,dz.a.,kazeslaba.ljspiojeda Dreporazizbogslabosti mogaimana. levo me. hvalaAllahu.dZ.i., tfeaoj i zavrinoj godini kod nasje do5ladruga profesorica,atje aasove 148 149


nisammoglapodntetizbogrienogknjiZevnog izraZavanja injenihsavier: Bilaje to profesofica arapskog prvom ispiruiz gramarike"bit iezika.Na samizDenadena slabomocjenom.Na dnu lislaprofesorica je svojeruln; napisalanekoliko{eai o iskrenostinijjetaio rrazerjunaukei o potfebiz; ulaganjevise truda. Zemljami je, sa svim svojimprostranswima, tijesnq postala,jerjanisamnaviklana slabeocjene.Ali, moZdaneStomrzitea to budedobro za vas!Lj tira samotislado nje daje upitam s kojim pravom se ona meni obraaa,a ona mi je podelapriaatida sa iskrenimniijetom rrebamotraziri nauk!. Sljedeaeg danapfijateljicameje obavijestila äa rne profesorica rrazi.Nisamtome pridavalapaznju,ali Allahovavoljaje bilada je sretremdokje izlazilaiu ruci nosilamali pfimjerakmushafa.Rukovale sno seija samuzelamushafuruku.Reaemi:..Neiufeii datije to poklon, negoemanet,pa ako mozej da ga nosiSuzimga, a ako ne moies vrati mi ga.'Ovenjenerijedisu me di.nule,ali nisamosjeiala tezinuovogemaneta dok nisamsfelajednu iestitu sestrukoja me je upitalalta je profesorjca Zeljelaod mene.Reklasamjoj da mi je dalaovaj mushafu emaner.Lice moje sestrese potpuno promijenilo.Reklami je: .,Zna! Ii ti ata znaai emaDet!? ZnaSli ti kojaje odgovornostza ovu Knjigul?Zna! li liji je ovo govor, aije su to naredbel?"Tog tfenutka sam shvatilatezinu ovos je bio najveiipoklonkoji samdobilatZadubila enranera. Kur'an samse ir airanjeKur'ana iodluönoostavilamuzikuiserüe,Ali, moj izgledse nüe Drijenjao. aldna Frizura,uskaodjeda.Ipak,promjenilasammiiljenjeo toj profesorici.Pfemanjoj sampoiela gajiti ljubaviduzno po5tovanje, Uvijek je nastojala ispuniti svoje öasove savjetima i korisnim swariÄa. Upozofavala nasje na ono sto od nasZeli Zapad,Covorilaie kakood nas ielc da budemorazuzdane, faspusrene i da odbacimo Ailalrovu Knjigrr. Svakesedmicebi u gornjemuglu table napisalaküfanskiaier i od n;s bi lraiilada primüenimo propisekoieovajajersadrzava. Takoie kontinuirer rüenihsaviela.uz savjetedrugihprijareljica, doprinioda dragovofnoi o(lucno ostavimzapadnja(ku frizuru,jer ona ne dolikujemuslimanki vjefnicir to nije bila odlika rnajki pravovjernih, Zena I\4uhammeda, sallellalnr alejhive sellem.tvtoiesranjese poboljlalo.hvalaAllahu,di.s. Obuklasam hidtabipokfila iruke inoge, nakonSto ro nisammogla podDüetii nakonsto samismüavala rakavnaöinoblaöenia. Zavrsila sam srednjuSkoluiupisalase na islamskl Univerzilet lmam l\.4uhammed ibnSu'üd.Jednog danasa prüateljicom samotislau qas lhaDu. Tamosu DckezenekupalemrNUdjevojkukojaje imalaoko i3 godirrc. Bilaje na treaojgodinifakulteta.Ne motu opisatiita sarrvidjela:o-kretale

r50

je lüevoi desnokako bi je ogasulilei u defineumotale,a onaje bila na kao led.Zenekoje su je kupalebile su njenamajka,sestrai rodice. bi samomoglaustatiiposljednjiput ih pogledatiizagrliri,ili im Njenamajkaju je poljubilau kavsavjetuputiti?lNel Onaje nepokretDa, je i aelo.Plakala u sebi,a zatimprouiiladovu:"Allahumojl Oprosti il Allaho moj! Otvo.i joj vrata Svojemilosti! Allahu mojl Uiini njezin A potom, obratilase svojojumdoj bur jednonrod basaadzennetskih!" "Kieri je njenoliceprekrioiefin.Kako moja.ia ti halalimlZaLim rkir k prizor! Najbota moguia poukalSamojos koji tfenutak i bit ae u bur spuitenai zemljompokrivena.Za svakitrenutäksvogaZivotabit ie ja taj prizorne moguopisari. tana.Takomi Allaha,stagod da napiSem je bj pdzor mnogostvariu nreni promjenioi ovaj prolaznidunjalükmi im uiinio. Pozivamsve nastavniceiprofesorice, sve islamske nike da ne zanenrare upuaivatisavjetei lijeperijeaipa makarsvavrata d njima bila zatvorena.Dovoljio je sto su Allahovavrata otvofena. koaler,upudüemsavjetsvim sestramakoje su nemarnepremaAllahu, .S.,ikoje su zäokupljene ovozemaljskim slastimaiuzivanjimada se Allahul Dragasestrol Tako mi Allaha,sva sfedaje u pokomosti SenomAllahu!Savjetujem svakuod onih u iijern srcuima okrutnostiili grüeh, kojane moZeda ostavi nekaode u gasulhanu igleda kakose ne gaslrlei u iefine umotavaju.Tako mi Allaha,to je najveiapoukal"A mrt je dovoljnapouka!" Nakfaju,Allaha, d2.5.,molimdaja i vi lahkoispitpolozimo! VaSasestraUmmuAbdullah

TRIDESETO KAZIVANJE POKAJANJE GRJESNIKA PRED SVOJOM MALOLJETNOM K.ERKoM Zivioje o Rijadn.Za Allaha,d2.5.,skofo da nije ni znao.codinamau dZamij!nije kroiio. nitije Allahu,d2,5.,na sedzdupao.UzviseniAllahhtio je da njegovopokajanjebudepred njegovommalomkaerkicom.EvoStaon kazuje: Süeliosamdo zore sa svojinrdrugovimau zlu zabavljajuai se i igfajudi, a svojuZenllostavljajuiida pati od samoaei bolai samAllah,dz,a.,znaod svegajos drugog.Ta aestitai iskrenaZenaje izgubilanaduu mene.Nije


iaIla trud?da_me sävjetuie iupuiuie,ali bezkoristi.Jedne noiivralios.rh se sa stela.Biloje oko rri sahäraUurro.Moja2enai tt".t" ,u lir.'ll chr.bokotn snu.USaosamu susjednu sobukakobihosrataknoti proueo,,, video.gledajuü poL",,arene filmove.To jc vrijemekaddAllah,dzl., sil;;: govon: ua tt ilnänekodovrrda N,liupuripa da nruje usliiam?Da li irnr ||ekoda opfosratrazipäda mu oprosrim? DaIi irnaneko2eliupada mrr,^ ispurim? tznenada, sobnavrarase oworise.t"a ono moii ti"rt i.r'l-^11 rle ir.rpu|lila pcr godina. ni Njezinpogledbioje pun prezira.A"kl" mi i'"1 bÄDot )ratnota dZ.S.. ne bojis?:ponovila Jetol ZarseAllalra, je to tri pura, a zatimzaNorilavrataiotiila. Bio samzaprepasten. Ugariosa, vijeo zbunjensjeo.a nJezinerijeaisu odzvanjale u rnälirnusirna". eii" r; rU"ii,i. uslaosamza nojm.a onaje vei ociilau postelju. Biosamizbezumljen. Na znamita ne je spopalou lo doba.Za nekolikorrenutaka rreüaloie rlaslupiti vtiiemesabaltskog ezana.koji ie razbiriovu zasrrasducu nocnu lrs||tuI pozvarina saball.Uzeosam abdestiotisao u diamüu. Nisam osjedaoneku posebnuzelju za namazom.ono ito me je ,"oiupl"io i zabfinjavalo bile su rijeaimoje malekierkice.Ikamerjeproufeniimäm ie zaniielio..Prouaio iz Kurana,paoje nasedZdu, ie rresro a ja za nlim.frfii"', r)rstavrocetonazetnljlt, a fasplakao samseltisamne znajrrci zaito,Ovoie po prviplttada padnetn nasedid( Allahu,dZ.S., n"ton,"au, goa;*.äj tog plaa€iz meneje izasaosavklfur, licemjersrvo i nevaljalstiia.Osjetio 5arndajc kroznrenepoaeoimansrrujari. Nikon namaza ä"." ,.rn iruio po(om,vfafiosamse kuii inisam dlze u dZantjii. ni okasklopioprre l)ego ato samoti3aona posao.Kadasamuaaokod kolegejznenaäio;e'Sto,;; ov,rLoranovtdi.jer zbogprovodado kdsnou no( uobiaajio clolaTrrl .sam (asro |laljosao,Kada Inejc upitaoza razlog,rekaosarnita mi se sirloa des o. KckdoIniJcr"ZahvaliAllahu. di.S..Stolije podafioovumalukterku KoJare le tz ga eta probudilai smrt te nije zadesilo dok si u ovak_vom j" Iastupilovrijemepodne-namaza Uio.". urno,.n,;", :r^"]rji.l: ,**" vec olrgo utsam spavao.Zamoliosam koleguda preüzmemoj posaoi vratrosamse kuti da se maloodmorim.Siho sam Zelioda viäirnsvoyu kcerkicu kojaje bilasebebInojeupurei mogpovrarka Allahu,clZ.j.USao 5arnu kucü..tvloja Zenaje plakala.Lpitaosämje Sla je bilo, a niezin ongovorootek|uole poputgroma:"Tvojakierkaje umrla:,, Od silineioka nlsamse mogäokontrolisati. poaeosamplakati. NakonStosamse smirio, sanrse daje svejto se desiloiskuletieod Allalm,di.S.,da Pnsjeoo iskuaa nrojrmao.Zahvalio sanrAllahu,dZ.S.. podigao s[tsalicu i nazvao Dritateliä i zaDotroge da dode da Ini pomogne.prijateli aoSao. Uzeoie aiiere ie 152

potom,oriili smona ulioi opremio,a zarimsmojoj klanjalidzenazu. "Ne prili prijarelj pr{atelj je i I moj nri je rekao: priliöi [e ie da neko drugi spüsriu I osinrtebe."LJzeosamje, zaplakao i spustiou mezar.Ja nisam )ao svojn kaefku,nego sanr ukopaonur koji nrj je osvjjetlioput u tu. Molim dragogAIIahada je uaini mojom zasriromod Vatre i da inoju strpljivu Zenunajboljom nagradom!

DESETPRVOKAZIVANJE

POKAJANJE ZENENAKON SMRTINJENOG MUZA N.H.S. Njeniivot se I potpnnosti promüenio nakonsnrti njeDog muza. ,5laonakazuje: Bilismo u posjetimojojzaovj.Kadasmo ujli u stansielismou sobu dnevrriboravak.lzncnadaibez ikakvaznakamoi moi oaciesa lice.Vrisrrrrla sarnsvaizbezrrmljerra, Odckivala samsvesamone smrr, Pozvalismo hitnLri ljekarnasjc obavijestio je da moj mu; umfo.Moj mlz je uDrrolPoielasamplakatii vrijtati. Nisammoglavjerovatiu ono to je rekaoljekar.NisamznalaSrada kazem.Za Allalra.dZ.S..rjsam nala,nisam klaDjala,Diti sam se propisnooblaaila,iako saDrbila idna.DuSame je nagonilada obuöernduZuodjefu,ali me je muz u jef je to smatraovfadanjem me spfjeaavao, r staravremena. Moj muz nije klanjao.Medunamaje vladaodogovori varljivaljubav. Jediranam bila jelo, piie, izlascii praaenjenajnovüihmodnih Je preokupacija kreacija.Poslijemuzevesmfti preselilasam se u oaevukuau.l\4oia sestra.sedarnSodi a nrladaod mcne.nosilaje hidzab.A jedino o;a pruzalami je svupazDjui ljubav.Zeljelaje da ublaZimoju bol. Nauaila meje jednu dovrlkoju do tadanisamznala:.Allahumojl Nagradime u nevoljimojoj i daj da poslijerrjedobro dode!,'Dok samje izgovarala plakälasan. Nauailameje klanjati.iakosamto znala,ali moi namazie ovaj purä bio isputien skrrrsenoscU ipredanoi(u. poaelasam nositi pristojnüuodjedu.Osjetilasamu sebida sam odmornaisicurna.Ono ilo je poveiälolnoj Inil bilo ie uietüe Kllr'ana.poaelesmo u(in napametkfate sure.Mojasestrame je nauailatedZvid.uz nju, druStvo su mi pravileidfuge sestfekoje su Dli ispnnileprazninu. Trazilesu mi aestitogsupruga.Zahvaljriem Allahu,dZ.S.,koji me je upurioi molim Cada lni oprostiono ito ie bilo.

r53


TRIDESEST DRUGOKAZIVANIE

POKAJANJE DJEVOJKE ZBOGSLUSANJA MUZIKE Pokajnica A.S.S.kazuje: Scbeb moje npute, nakon Allahoveblagodati,bila je moja dobra nastavnica. Bilasamrl potpunosrizaljubljena n muzikukoju su Allah,dZ.S.. i NicgovPoslanik zabraili. l\4uzikanije Dapusr.rla moja usra O njoj sam govo la s mzlogomi bezrazloga.Muzikajepostalamojahrana,zrakivoda. Bezsvegasäm mogla,ali bez muzikenisam.Vokmenje dnanotnobio uz nrene.Pratila,saln vijestiiz muzikei svanovadeiavanja. u arapskorn svijetui izvanDjega.Sejtanmeje zaokupiopa samzaboravila naAIlahai takopostalg alaniejtanskesrranke.Zamaloda budemjedrraod gubitniva.Ali, Uzvjieni Allah|neje obasuoSvojomrnilojiu i podariomi uputu.Allah,dz.i., hrio ie da na pohrgodislu dode[ova r]asravnica. Bilaje dobraodgajareljicä i njez;a majka.Zalilame je dok säm na svakomkoiaku plevuSila..;ejnom Äe ie ,.Znam! zaustavila i rekla:"ZnaSli da je muzikazabradena?!,' A isto tak; i dokonostigubljenjevremenal", odgovorila sam.l\4ojodgovorjebjo büedan, ali sanroieljeladaje usutkam.Od tog trenutkasamje poielaizazivati, a ona mi je samodobro Zeljela.Kadgod bih je ugledalazapjevalabih nekakvu pjesnru.Podizalasamglas kako bih je isprovocirala. Zbog mot neznanjai zabtudesmarralasamje neprijareljem. A ona, nekaje Allah,dZ.S.,nag;di najboljonnagradom, uvüekme je gledalasa dozornsaZaljenja i milosii.Ja sambila sa iejtanom,a ona sa Milosnim.Jednogdanami je rekla:,.Staiei Lrainitiako te smft zadesiu ovakvomhalu?"Reklasam:',UzviieniAllah prastaiDrilosrivjet"'Ali,On iZestokokaznjava!", prekideme nastavnica. odgovofilasan: "Ali ita au raditi ako ne slusammuzikl. kakoiu Drovoditj vrijenle?""Slusajkaseresa islamskim sadrzajima!.', odgovorila mije, aja sanr nastavila pitarir"Odakleda ih nabavim?,' Reklamije: ..Onajko tije nibavio muzikunekati donesei ove kaserel"poito je vidjelada samozbiljna,sama Drije donüelajednu kasetuo zabmnimuzikei druguo Sudrrjemdarru.U kllai sam pfezivljavala sukob sa dusom sklonomzh i iejtanom. Nekacl ubacimn ziku u kasetofon, a nekadpredavanje. Ne zDamkoju da sluianrl ovü ili onu? Covorilasam: ',Allahumojl sta da radim?'.Samonekoliko trenutakanakontoga do mogauha doprlesu rijeii o straltotamaSudnjeg dana,opis DZenneta iDZehennema. Imalasamosjedajda molesrceraitei Rasplakala sam se toliko da sam imalaosjeiaj da umjestosuzakrv teie. Tmkamog Zivotanotala se predamnom.pokuaala samda to zanemarim 154

ijecadem,ali bez rezultata.Potraala sampremakasetama mrzikei pojedruje lomila.LoDrila saDrsveito mije doilo do rukeizrazavaiuii ednr pokajanjeAlfahu,dz.i., a moje bideje govorilo;Doilaje istina,a staloje lazii lai. zaista,nestaje.

Savjetujen svirrsestrama muslimankama da se kloneshrsanja muzike pfema samoudaljava iovjekaod Allaha,d2.3.,itini ga nemarnim I n r r . J et fo.j e , l a k om i A l l a h as ,i g u f n i g u b i r ä k l

TRECE KAZIVANJE RIDESET POKAJANJE PROFESORICE PRED ODSVOJIH JEDNOM U.ENICA Brigao pokrivariuprvije korakza Zene,akoZelebiti pravevjernice.Kada govorimo hidiabune mislimo onomkojegiz obiiajanosepavisesmutnju izazivajukod pollotDihljudi- lt'lislimna potpuniislamskihidzabkoji Zeni donosipoitovade,kao ato Allah, d2.5.,o Zenamavjernicamau ajetu o hidiaür Toje najtnaqjeito se smie vidjetipa neaeeztetu biti izloZene! Pakadaljudi vide da je iena propisnoi Serijatskiobuaena,znajuda je aestitai nefe se usuditi da je ezijete.U nasojzemlji.IrvalaAllahü,dz.a., Zenese odlikujupo potpunomhidZabukoji obuhvatailice, iäko ima pokuiajaonil)koji ZeleubijeditiZenuda skire veosa licakaoprvi korakra putu ka potprnoln skidanjühidzaba.da bi na kraju doilo do potpunog razgoliiivaDja i mijeaanja sa muskarcima najavnimnrjestimai plazama, kao sto je to sluaaju mnogim zemljamagdje su uspjeli ovi pokvafenjaci. I\4ealutim, ova zemljase razlikujeod ostalih,hvalaAllahu,dz.S.NaSesu Zenepotpunosvjesrre sta hoie neprijatelji,makaru vjerskou ruhoobuöeni bili i pojavili se kao savjetnici.Priaukoju iu ispriaatidivanje primjer djevojkeiz ovemuslimänske ze'nlje.Akterkaovepriaepripovjeda: U svojoj ze'nlji sam lobiaajila izati otkrivena.Oblaiila sam se kao i mnogedrugezenepratefi modu.Allah,dZ.S.,odfedioje da doilemu Saudijsk!Afabijuna posao.U poaetku,moralasamse pridrzavatiobiaaja ove zemljete sanrobrkla nikab.Ovakosämbila obuaeDa dok nisampoila kl'lai.Na aefodfomusam skinulanikab.kad ugledahjednu od mojih uaenicakojaje krenulau moju zemljukakobi tamop.ovelaraspust.Drago lnije bilo Stoje vidim.Nie me ni pozdravila kakotreba.a poaelami je govoriti: "Profesocel Nisam oaekivalada iete skinuti hidzab i biti

155


drugaaijaod onogakako smo vas vialalina Dastavi."Reklasamjoj da ia izvßävanvjerske postim,klanjam duznosri. i neiinim losadjela. "Vi ga upmvoiinitel", odgovorilamije. u tom trenutkuosjedala samse postidena od süauewoje uaenice kojanüeimalaviseod 16godiDa. Onameie posdvjerovala i usmjenla ka pravomputu.Osjeialasamse izgubljenom. Zeljeia sämda me zemljaprogutaod stida premaAllahu,dz.i. Od tog danasam odhtiilanositihidZabiz pokornostipremaAllahu,di.5.,i u Zeljida budemod orih koji izvrsavaju NjegoveDaredbe i auvajusvojdigniteti woje tijelo od oiiju stranaca.A Allah, d;.5,, molim da nagradiovu uöenicuNedzibu. Sesnaestogodisnjakinju. Divnus$afje ulinila.Musliman se ponosiainjenicom da u naloj zajedniciima ovakvihdjevojakamuslimanki. Takoaler,moliln dragogAllahada saauvamuslimanke od svakogstrancanevaljalca isvake straneideje,jerOnto. zasigurno, moze.

SADRZAJ

POKAJANJE ENSARUA........_...

.........._............_...................._....

PO(^IANI EEBU 14tHDzENA Es-SEK FUA.......-......-..-......................_.._............_...... post^Nsryo........................... PoKA]ANJ ETALHE rBNHWEJ LrDA NAKoN SToJEzAZtvAo 40 'rREaEPoGtAvLlE MZ|VANJA P1MJNLKA TABfINA I oNtHfLrsuJENJ\H........................... 44

POKJANJEJEDNOCKR^LJABASRE............................_............_............... POKAJANjE ZUL-KUIA' ........ A 45 .._................................................ POKAJANJEJEDNOC KRALJA 46 BASRE I NJECOVE ROBTNJE ._..................................._........_.........

155

157


POKAJANJE UMMUL-BENrN, KaERKE ABDULAZTZA I BN[4ERVANA _............................_....._... 4? poKAJANJE EMrRAHAt\4tDA lßNDi^BlRA...................._.._....._.._..............................._.._.......... 4a

pRED sLUS KrNJ EJEDNocvELtKANA EBUSUAJBoM EL-BERASUEM ......_......... ...80 EVASTXA BrLrAHll NJEGOVOG StNAEL-t\4 UHTEDI BILLAHT , '.'-........................._.. 80

P O ( A J A Nt B JE S A H I Mr B A NE D H E M A . . . . . . . . . . _ . . . _ . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. .e. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POKAJA EA NB J D U L T AIHBANM E R Z U K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . .9. . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POKAJAN D J7 E A'FER I 8ANH A R B A _ . . . _ . . . _ . . . _ . . . . . . . '....'....-. .-. .-. _. .-................ . . . _ . . . . . . . . . .5. .0. . . . . . . . . .

pO NJEABDUR-RÄHM AB NO Z N J A K A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

P O M J A NH JE A R U N U R , R E S T D A . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . .5. .0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N. .J. E .E. .B. .U. .L. .-.H. .A. .R .Ej 5LA - E VSL U A . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . POKAJA EN H JA B I BIA B NE B UM U H A ME D A. _ . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . - . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EEBUL-FADIA MUHAMMEDrBNNASIRA ES-SEtAMIjAZBOC 8tD'ATA..._............ 86

pJEVCn...................................................................._.._...... POKJANJE Z-AZANA EL-KINDUA, poxAJANJE 54 14tADrC{ZBOC ZlBAVE I IGRE ...._.........................................._.._....._............ 87

POXAJAN JE t\4 A U Kr 8 ND I N A R A . _ . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . .5. 4. . . . . . . . . . . . . . .POK . . . . . JANJ . . _ . .E_KOt\4sUE . . . . . . . . .AH . MEDA rBNHANEEI-A -......-..................................._........._......

86

POKAJANJE FUDAJLA rBN IJADA PoKAJANJE BISRA EL,HAFUA .

......._........._....................._........ 56 .._....._.._........................._............... s7

POKJANJE SADAKE IBN5Ut-EJMANA EL-DzA,FERUA ........_......................................_............. 88

U JKEB E REAt - X U R D U A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . 8. .9. . . . . . . . . . . . . . . . . POKAJAN

POKAJANJE TRGOVCA lZBACDADA ZSOC OCOVATAIJA 57 POXAJAN D JAEV U DEAT - T T AJ A UUDr............_........................._....._....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. 0 ................. .TJADA POKAJANJE EL-(A'NEBTJA ...... ....._....................._........................ POXAIANJ EALIJ E,StNAFUDAJLA 58 IBN ............._............_................................................ 90 POKAJAN r \ J4E U N A Z rI IBANl H t K A . . . . _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . cE1!N'tO . . . . . . . . . . .POKr]AV1EEE . . . . . . 5 9 KAZTVANJA pOMJN\MNASECA DO&4..._..._..............._......................94

poKJANJEMLADrc_AKo.jUEopoNASAoZENE......................................................._.............6l P O ( A J A NGJLEU t \ 4 liC EE t \ 4E S L - B A R U. .D. .I. _ . . . _ . . . . . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. .4. . . . . . . . . . . . . . . . . POKAJANJE ZENEDOKJE Ö NlLATAV FOKOKAEE...._...... ._.._...,-.-.-'''.....62 PoKAJANJE MARoK\NKENAKoNoBoLJENJAoD RAKAI IZLJEaENJA u BEJTUL-HARAMU ....9E POXAJANJ EJEDNOG dOVJEKZBOCGRUEHA NJEGOVIH RUKU........._......................_............ POXAIANJE 62 t\4tADICiKOJrJE BIONEpOKOR N pREtVA SVOJOJ MAJCI ................................. 101 . pREMA POKAJANJE DrNARIEN IJARA poxA]AN ZBOGNEPOSLUSNOSTT SVOJOJ MAJCL._.................63 EcJ R J E S N tN KA AK o N Sp SAVANJAoDuTopA._............................................_.. pRELIJEpE POKAJANJE zENEKOJAJ EpOKUSALA ZAVESTI REBTA rBNHAJSEMA..............._..... POKAJANJE50FER 64 NAKONSTOJEVIDtOUZ SSAOBRACiJNE NESREaE........................... 104 POKAJANJE MLADICi,KOJIJE PREMA SEBINEPRAVEDAN BtO,PRED IBRAHII\4OM IBN E D H E M O. .I.4. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . ' - '.-. '_- - ' . . . . .6 4 poXAJANJE AsUEtNJEcovAs^4RT NAXoNSToJEeuoJEDANKURANsKTAJET _.................. 6s pRTHVATANJ POKAJANJ ETDOLOPOKLONIKA I NJECOVO ElSt^tvtA........................_..............._ 5G (RADLJTVCA pREDr\4ALtKOM POKJANJE I BNDtNAROltt......_..............._.._.............................. 67 POXAJANJE PUANICE DOVOMI4ENSURA tBN'{M|\4ARA .....

poKAJANJE MLcDlcA ZAHVLJUJ uar[4AJöNoJ Dovl......................_..................._.............. ] 07

PO(AIANJESEJHAAHMEDAKATTANA.._..........................._................... POKAJANJE SEJJTDA KUTBA...

....._...........................................

POKAJANJE POZNATOC BRITANSKOC P J E v AKaEn]s lr v E N s. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t.1. .3. . . . . . .

........__ '.'.._ _....68

POKAJANJE CLUMICEHENA'SERVET. P O K A J AA NB JE D U L - V A HttB DN AZ ED J A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. _8. . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .

poKAJANJE pLEsAatcE

HALE Es-sAFr.........................._.._............._.._................ I 2| poKAIANJE SLUSKtNJE HtaAMAtBNABDUL-MELtKA............ -. -....................._........................ 69 PoKIANJEDJEvoJXEZRTVEIDEoLoSxENAJEZDE........._......_............_... P O KJ A NEJS E K r KEAL - B E L H. U . . .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-...._. ......._. . . . . .-.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .7.0. . . . . . . . . . . . . . POKAJAN I 4JEE i \ 4 U N.A .........

POKAJANIEJEDNEI4ANEXENKE..._..........._..._......................._............

- ' . ' . ' - - _ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. .l . . . . . . . . _ . . _ .

POK

MlADtC"{ KOJIJE HODTO ZAzENAMA....-............................._.._.............. 124 JANJE poK JANJEMUSM tBNT.{UHAMMED tBNSULTJ[4ANA EL-HASI14rJA ........................ _. ......77 POKIANJE DJEVOJKE UDVADESETOJ GODTNIZIVOTA......................_.............................. 126 P O KJ A N JD E L . B E R I \ I E K U A . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 _9 .._................................. Ez A ' F E R


Po( JANJE PoZNAToc tvtARoK NS(OG GLUMCA SE1DA ZEIJNUA ---.._........---.......126 POKÄJANJE CLUMICE H I,.EfUAD..........................................._----'.--,_-,-.--_-,_-.....129 PoI(AJANJE NAJPoZNATIJE FRNCUSKx MANEKrNrc.......................................................... r3l POKAJANJE DVAMr_ADtCA N A8RODROMU........................................................................ t33 POKAJANJE r\,{lDlC.{NAKON SMRTT NJECOVE SESTRE ....................................................... l3s POKAJ NJEMT DtCA NA(ON STOJE TZGUBTO VrD.............................................................. t36 POKAjANjE MIÄDICA i\4UDZÄHID .............'.'.--.._-*-.................................................. 137 POKJANJE KPJCANSKO6 LJEKARA r NJECOVO PRI\,{ANJE tSrAM_..............._..................... 139 rcKAJANJE PORODICE KOJASE HRAN|tÄ HARMOM.......................................................... 143 poT{AJANJE cLUMc MUHStM r NJEGoVE ZENE NEJRTN .....----_.................................. 1,t4 POKJANJE CLUMTCE NORE.. ................................................... 146 poKAJNJE DJEvoJ(r NAKoN SToJE SLUSALA KJRANSKEAJETE....................................... r47 pROFESORtCOM.......................................................... POK^IANJE UaENtcE PRED SVOJOM 149 poxAJNJE GRJESNT(A (CERKoM....................................... PRED svojot\4MALoLJETNoM 1sl POKAJ NJE zENE MKONSMRTI NJENOC tVUzA.................................................................. I53 POXAJANJE DJEVOJKT ZEOG SLU$NJA MUZTKE.................-,.............................................. rs4 po( JANJE pRoFEsoRlcE PREDJEDNoN4 oDsvoJtHuöNrc,{........................................... Iss

t50

101 Tevba - (Islam)  

EK

101 Tevba - (Islam)  

EK

Advertisement