Page 1

REPERTORIUM R E P E R T O I R E D I R E C T O R Y

2013 4000-5252-V01.indd 1

18-10-13 09:25


Leider in de productie van zetmeel, zetmeelderivaten, alcohol en proteĂŻnes

Syral Belgium N.V., Burchtstraat 10, 9300 AALST, T: 00032 53 73 33 32 – www.tereos-syral.com 4000-5252-POM02.indd 2 1_1 st C5-21-3000-0775.indd 1 Poster_tereos-syral_162x229.indd 1

14-10-13 09:42 26-04-13 11:45 13:20 29/05/12


REPERTORIUM R E P E R T O I R E D I R E C T O R Y

2013 4000-5252-V01.indd 1

18-10-13 09:25


E.ON, aangenaam zaken doen De energiebehoefte van elk bedrijf is uniek en sterk afhankelijk van haar werkzaamheden. E.ON BelgiĂŤ, onderdeel van de Duitse E.ON SE groep, is uw betrouwbare leverancier voor elektriciteit op de Belgische professionele markt. Dankzij onze ruime ervaring binnen uw sector en onze deskundige marktkennis stellen wij voor uw bedrijf een uniek aanbod op dat naadloos aansluit op de elektriciteitsbehoefte. Met E.ON kunt u aangenaam zaken doen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze energieadviseurs via +32 2 743 33 33 of kijk op www.eon.be

2_1 st C5-21-3000-0494.indd 1 4000-5252-V01.indd 2 ew_adv_Fevia.indd 1

18-10-13 09:25 06-06-13 15:27


-13 15:27

Dossier D'innovation Dossier

Glacio kiest al jaren voor e.on Glacio zit in de lift, en dat is niet evident in de sector waarin het bedrijf uit Beerse actief is. De Kempische maar internationaal actieve onderneming specialiseert zich al jaren in creatieve roomijstoepassingen en verzet een aanzienlijk volume in diverse markten in binnen- en buitenland. Voor zijn elektriciteitsvoorziening vertrouwt Glacio al 8 jaar op de producten en services van E.ON. CEO Peter Janssen vertelt vurig over het succes van Glacio: ‘Om u een idee te geven: van de populaire Raffa’s, een van onze topproducten, rollen dagelijks maar liefst 200.000 stuks van de productielijn.’ Eind 2012 nam Glacio zelfs het noodlijdende IJsboerke over. ‘Daarmee voegden we niet alleen een sterke merknaam aan onze portfolio toe, maar dekken we voortaan ook het segment van de home vending en producten die eerder mainstream zijn. Beide bedrijven zijn samen dus heel complementair.’

De productie van ijsproducten vergt niet alleen veel tijd, maar ook heel wat energie. Alleen al op

de site in Beerse verbruikt Glacio 6,3 Gigawattuur per jaar. Peter Janssen: ‘Daarom ging ik na de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt meteen op zoek naar een nieuwe partner voor onze stroomvoorziening. We kwamen toen vrij snel uit bij E.ON. In de eerste plaats omdat we via hen onze energie aan een heel scherpe prijs kunnen aankopen, maar ook omwille van de goede service en de klaar en duidelijke adviezen.’ Glacio koopt zijn elektriciteit aan via het Click-systeem. Peter Janssen: ‘We hebben een industrieel contract waarbij we onze energie vier keer per jaar vastklikken aan een bepaalde prijs. We moeten dus voortdurend de vinger aan de pols van de energiemarkt houden om op het juiste moment die klik te maken. Het komt er dan op aan om aan risicospreiding te doen. Je kunt die vier clicks in één keer uitvoeren als je bijvoorbeeld vermoedt dat de prijs op zijn laagste punt is gekomen, maar dan nog weet je niet wat er in de wereld zal gebeuren. Een oorlog of een ramp kan de energieprijs fel doen zakken, maar net zo goed de hoogte injagen. E.ON speelt hier een belangrijke adviserende rol in, en aangezien je er steeds door dezelfde persoon wordt geholpen, zijn de lijnen heel kort.’ E.ON blijft voor Peter Janssen natuurlijk een commerciële partner. ‘Daarom laat ik me bijstaan door een neutrale, externe consultant. Voor ik klik, neem ik contact met hem op voor een tweede opinie. Meestal komen zijn adviezen en die van E.ON volledig overeen. Ik heb dus de indruk dat mijn elektriciteitsaankopen bij E.ON in uitstekende handen zijn en dat de mensen bij E.ON heel kort op de bal spelen. Vooral nu ik het iets drukker heb met de reorganisatie van IJsboerke, komt dat zeer goed van pas.’

E.ON | Kunstlaan 40 | 1040 Brussel 4000-5252-V01.indd 3

4/09/13 12:09 18-10-13 09:25


E.ON, l’ efficacité en affaires Les besoins en énergie de chaque entreprise sont uniques et dépendent fortement de son activité. E.ON Belgique, filiale d’E.ON SE ,est votre partenaire fiable pour l’électricité sur le marché belge des entreprises. Grâce à notre grande expérience de votre secteur professionnel et notre connaissance approfondie du marché nous vous proposons une offre unique pour votre entreprise qui correspond parfaitement à vos besoins en électricité. Avec E.ON, l’efficacité en affaires.

Souhaitez-vous plus d’informations ? Prenez contact avec notre conseiller en énergie via le + 32 2 743 33 33 ou rendez-nous visite sur www.eon.be

2_1 st C5-21-3000-0495.indd 1 4000-5252-V01.indd 4 ew_adv_Fevia.indd 2

18-10-13 09:25 06-06-13 15:27


-13 15:27

dossiER d'iNNoVatioN dossiER

Glacio choisit E.oN dEpuis dEs aNNéEs Glacio a le vent en poupe et ce n’est pas évident dans le secteur où l’entreprise de Beerse est active. L’entreprise campinoise mais active internationalement s’est spécialisée depuis des années dans les produits créatifs de crème glacée et a conquis des volumes appréciables tant sur le marché belge qu’à l’exportation. Le CEO Peter Janssen raconte avec passion le succès de Glacio : »Pour vous donner une idée :Un de nos produits le plus populaire, Raffa’s, il en sort quotidiennement plus de 200.000 de notre chaîne de production. »Fin 2012 Glacio a même repris la société en difficulté Ijsboerke. »Grâce à cette acquisition ,nous ajoutons non seulement une marque forte à notre portefeuille mais nous couvrons aussi le segment des ventes à domicile et des produits qui sont plutôt de grande consommation. Les deux entreprises sont donc très complémentaires.

La production de glace demande non seulement beaucoup de temps mais également beaucoup

d’énergie. Sur le seul site de Beerse, Glacio consomme 6,3 GWh par an. Peter Janssen : »C’est la raison pour laquelle dès la libéralisation du marché de l’énergie j’ai tout de suite été à la recherche d’un nouveau partenaire pour notre électricité. Nous avons vite choisi E.ON. En premier lieu parce que nous pouvions leur acheter notre énergie à des prix très compétitifs mais aussi pour le bon service et les avis clairs et précis. » Glacio achète son électricité via un système de clicks. Peter Janssen : »Nous avons un contrat industriel dans lequel nous achetons notre énergie quatre fois par an via des clicks à un prix déterminé. Nous devons donc suivre attentivement le marché de l’énergie pour passer les clicks au bon moment. Cela permet aussi de mieux répartir le risque. On peut par exemple passer les quatre clicks en même temps si on suppose que les prix ont atteint des niveaux très bas mais même alors on ne sait pas se qui peut se passer avec les prix. Une guerre ou une catastrophe peut faire très fort chuter les prix ou les envoyer au contraire vers des sommets. C’est ici qu’E.ON joue un important rôle de conseil et vu qu’on a toujours le même conseiller pour nous assister,l es contacts sont très rapides. E.ON reste naturellement pour Peter Janssen une société commerciale. »C’est pourquoi je me fais assister par un conseiller externe, neutre. Avant de clicker, je prends contact avec lui pour avoir une seconde opinion. La plupart du temps, son avis correspond aux conseils d’E.ON.J’ai donc le sentiment que mes achats d’électricité chez E.ON sont dans des mains expertes et qu’E.ON est très rapide sur la balle. Maintenant que je suis beaucoup plus occupé avec la réorganisation d’Ijsboerke, cela tombe vraiment bien.

E.ON | Kunstlaan 40 | 1040 Brussel 4000-5252-V01.indd 5

4/09/13 12:06 18-10-13 09:25


made in Belgium

Performances exceptionelles en eau chaude sanitaire Uitzonderlijke prestaties in sanitair warm water HeatMaster® 35 TC – 45 TC – 70 TC – 85 TC – 120 TC Chaudière double service à gaz Condensation Totale tant en chauffage qu’en production d’eau chaude Rendement exceptionnel Tank-in-Tank : temps de réchauffe très court et perte de chaleur limitée grâce à l’échangeur avec grande surface Grand volume d’eau primaire : idéal pour les installations existantes Puissance utile de 34.1 kW à 111.5 kW Configuration cascade : nombre illimité Idéal pour les demandes élevées en eau chaude sanitaire comme les hôtels, les centres sportifs, les maisons de repos, l’industrie, …

Gasketel met dubbele functie Totale Condensatie zowel op verwarming als op sanitair warm water Superieur rendement Tank-in-Tank: korte opwarmtijden en minimum aan energieverlies dankzij warmtewisselaar met groot oppervlak Grote primaire waterinhoud: ideaal voor bestaande installaties Nuttig vermogen van 34.1 kW tot 111.5 kW Cascade-opstelling: onbeperkt in aantal Ideaal voor toepassingen met grote behoefte aan sanitair warm water zoals hotels, sportcentra, rusthuizen, industrie, …

belgium.info@acv.com www.acv.com 4000-5252-V01.indd 6 1_1 st C5-21-2000-2473.indd 1 ADV_Tertiair_162x229mm_Fevia_NLFR.indd 1

18-10-13 29-04-13 09:25 10:30 25/04/13 10:19


made in Belgium

WOORD VAN DE DIRECTEUR GENERAAL

MOT DU DIRECTEUR GENERAL

In de keten “van riek tot de vork” bekleedt de voedingsindustrie een essentiële plaats. De activiteiten gaan van industriële tot ambachtelijke bedrijven, van dranken tot snoep, van brood tot vleeswaren, van zuivel tot bouillonblokjes, consumenten producten, B2B, retail en Foodservices … Deze grote diversiteit vergt steeds het verwerken van grondstoffen tot veilige, lekkere en gebruiksvriendelijke etenswaren voor iedereen.

Dans la chaîne « de la fourche à la fourchette» l’industrie alimentaire occupe une place essentielle. Ses activités englobent tant les entreprises industrielles que les entreprises artisanales, les boissons que la confiserie, le pain que la charcuterie, le lait que les bouillons-cubes, les produits pour consommateurs, B2B, Retail et Foodservices… Cette grande diversité exige la transformation des matières premières en denrées alimentaires saines, savoureuses et faciles à utiliser pour tous.

De Belgische voedingsindustrie heeft zich in de loop van de jaren zeer dynamisch opgesteld binnen een concurrerende markt, zoals blijkt uit de volgende cijfergegevens:

TC

nctie

el

um zij

r

n

,

13 10:30 13 10:19

De omzet kende in 2012 een groei van 2% en tikte af op 46,7 miljard euro. Hiermee werd het vorige record van 2011 (45,8 miljard euro) doorbroken. De omzet lag in 2012 12,6% hoger dan in 2008, het laatste jaar voor de crisis uitbrak. De investeringen namen in 2012, na het herstel van 2011 (16,3%), nog eens flink toe met 11,5% en bereikten 1.269 miljoen euro. Daarmee werd het vorige record van 2007 (1.255 miljoen euro) nipt verbroken. Dank zij de sterke exportprestaties vertoonde de handelsbalans in 2012 een ruim positief saldo van 3 miljard euro. In vergelijking met 2011 is de handelsbalans met 12,3% toegenomen.

7

Au cours de ces dernières années, l’industrie alimentaire belge s’est montrée très dynamique au sein d’un marché compétitif. Les chiffres suivants en témoignent : En 2012, le chiffre d’affaires de 46,7 milliards d’euros a augmenté de 2%. Le dernier record de 2011 (45,8 milliards d’euros) a ainsi été battu. Par rapport à 2008, dernière année avant la crise, le chiffre d'affaires de 2012 a enregistré une hausse de 12,6 %. Après le redressement entamé en 2011 (16,3%), les investissements ont une nouvelle fois fortement augmenté de 11,5 %, pour atteindre 1.269 millions d’euros, dépassant ainsi tout juste le niveau record de 2007 (1.255 millions d’euros). Grâce aux bons résultats à l’exportation, la balance commerciale est excédentaire en 2012 et se chiffre à 3 milliards d’euros. Par rapport à 2011, cela représente une augmentation de 12 ,3%.

Stabiele werkgelegenheid Het aantal werkgevers in de voedingsindustrie daalde verder in 2012 met 2,9%, terwijl de tewerkstelling lichtjes toenam met 0,4%. In de voedingsindustrie waren er in totaal 89.372 arbeidsplaatsen (voorlopige cijfers). Hiermee is de voedingsindustrie in België de grootste industriële sector op basis van de NACE-codes.

Emploi stable Le nombre d’employeurs dans l’industrie alimentaire a continué de diminuer en 2012 de 2,9%, alors que l’emploi a légèrement progressé de 0,4 %. En 2011, l’industrie alimentaire occupait un total de 89.372 salariés (chiffres provisoires). L’industrie alimentaire est donc le premier secteur industriel en Belgique en termes d’emploi sur base du code NACE.

In 2011 bedroeg de gemiddelde loonkost per uur 34,6 euro, hetgeen een fikse stijging van 11% betekent ten opzichte van 2007. Over dezelfde periode stabiliseerde de loonkosten in Duitsland. De stijgende loonkosten in de Belgische voedingsindustrie worden deels opgevangen door een toenemende productiviteit. Niettemin blijven de loonkosten één

En 2011, le coût salarial horaire moyen s’élevait à 34,6 euros, ce qui représente une forte hausse de 11 % par rapport à 2007. Au cours de cette même période, les coûts salariaux se stabilisaient en Allemagne. La hausse des coûts salariaux dans l’industrie alimentaire belge est en partie absorbée par une augmentation de la productivité. Néanmoins, les coûts salariaux constituent

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 7

18-10-13 09:25


Wat betekent FAST-Food voor u? FAST-Food™ is een Enterprise Resource Planning (ERP) template voor de voedingssector, gebaseerd op standaard SAP-functionaliteit. FAST-Food™ combineert specifieke SAP-content met de sectorkennis van Delaware Consulting. Ruim 40 voedingsmiddelenbedrijven hebben deze oplossing al succesvol geïmplementeerd. Meer informatie: www.delawareconsulting.be/FAST-Food info@delawareconsulting.com

Food

4000-5252-V01.indd 8 1_1 st C5-21-3000-0803.indd 1 food ad 162x229 fevia N_A.indd 1

18-10-13 09:25 15/05/13 16:43 15/05/2013 16:25:17


13 16:43

16:25:17

van de voornaamste bedreigingen voor onze competitiviteit en moeten deze van zeer nabij worden opgevolgd. Onze voedingsproducten genieten tot ver buiten de landsgrenzen een uitstekende reputatie. Dat mag blijken uit de snelle groei van de export. Op 8 jaar tijd is het aandeel van de export in de omzetcijfers gestegen van 44,7 naar 52 %. Maar om die groei te bestendigen heeft de voedingsindustrie in haar geheel een betere zichtbaarheid en een sterk imago nodig, zeker naar verre exportlanden toe zoals Brazilië, Rusland, Indië of China. Daarom ontwikkelde FEVIA een coherent branding concept dat de Belgische voedingsindustrie moet profileren als dé wereldwijde referentie voor kwaliteit : ”Food.be – Small country. Great food.”. Met deze slogan wil FEVIA – in samenwerking met stakeholders – de Belgische voeding promoten. Om hiertoe bij te dragen, vindt u op www.fevia.be en op www.food.be (enkel leden) een productdatabase die potentiële zakenpartners via een zoekmodule moet toelaten specifieke Belgische voedingsproducten en Belgische bedrijven terug te vinden. De inspanningen op het gebied van export vereisen voortdurend nieuwe producten, nieuwe verpakkingen, nieuwe verkoopskanalen en nieuwe momenten voor consumptie. Er is dus nood aan constante innovatie. Om dit te realiseren heeft FEVIA twee competentiepolen Flanders’ FOOD en WagrALIM opgericht belast met het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling en innovatie in onze sector. De voedingssector in België heeft sterke troeven in handen en heeft zich gewapend met efficiënte instrumenten om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien !

l’une des menances majeures pour notre compétitivité et doivent donc être suivis de très prêt.

9

Nos produits alimentaires bénéficient bien au delà de nos frontières d’une excellente réputation. La rapide croissance des exportations est un indicateur. En 8 ans, la part des exportations dans le chiffre d’affaires est passé de 44,7 à 52%. Pour maintenir cette croissance, l'industrie alimentaire dans son ensemble a besoin d’une meilleure visibilité et d’une image forte, principalement pour les exportations vers les pays lointains comme le Brésil, la Russie, l'Inde ou la Chine. FEVIA a développé un concept cohérent qui permet à l'industrie alimentaire belge de se positionner comme LA référence de qualité dans le monde entier en lançant le slogan : "Food.be – Small country. Great food.”. Par ce slogan, FEVIA veut promouvoir – en collaboration avec les parties prenantes – l’alimentation belge. Vous trouverez sur www.fevia.be et sur www.food.be (uniquement les membres) une base de données de produits qui permet à des partenaires commerciaux potentiels de trouver, grâce à un module de recherche, des produits alimentaires belges spécifiques ainsi que des entreprises belges. Ces efforts à l’exportation exigent constamment de nouveaux produits, de nouveaux emballages, un nouveau merchandising et de nouveaux moments pour consommer. Cela suppose une innovation constante. C’est la raison pour laquelle FEVIA a créé deux pôles de compétitivité, Flanders’ FOOD et WagrAlim qui visent à générer une dynamique de recherche, de développement et d’innovation dans notre secteur. Le secteur alimentaire en Belgique possède de nombreux atouts qui lui permettent d’ être confiant dans l’avenir !

Chris Moris Directeur Generaal

Chris Moris Directeur Général

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 9

18-10-13 09:25


Visual Traceability

VISIDOT IDENTIFY HUNDREDS OF BARCODES IN SECONDS, WITH 100% ACCURACY Short lead times, manual processing of outbound products

• Error-free shipping verification

and dispatch bottlenecks can all lead to costly shipping

• Eliminate costly claims and returns

errors, delivery-related disputes and even potential

• Visual proof of delivery and condition

claims and charge-backs. Zetes brings Visidot - a unique

• 100% detection in harsh environments

image-based Auto-ID solution – to solve these issues.

• Introducing DUAL: the only AIDC that detects

Visidot’s innovative technology reduces the entire shipping

unlabeled assets

verification process to a matter of mere seconds, while drastically reducing delivery lead times, maintaining leaner

More information ?

logistics and optimised manpower utilisation.

Go to www.zetes.be Call +32 2 728 37 11 Mail to marketing@be.zetes.com

WWW.ZETES.COM | ALWAYS A GOOD ID BELGIUM | FRANCE | GERMANY | GREECE | IRELAND | ISRAEL | ITALY | NORDIC COUNTRIES | PORTUGAL | SPAIN | SWITZERLAND | THE NETHERLANDS | UNITED KINGDOM

4000-5252-V01.indd 1_1 st C5-21-3000-1271.indd 1 Advert Visidot.indd 1 10

18-10-13 09:25 07-10-13 11:18 06/12/2010 16:11:53


13 11:18 16:11:53

INHOUD FEVIA en de voedingsindustrie FEVIA medewerkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Lijst van de leden-groeperingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jaarverslag 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

11

Repertorium Editie 2013: toelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Nace-Bel activiteitennomenclatuur van de voedingsindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Alfabetische rangschikking van de opgenomen bedrijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Overzicht van de bedrijven die behoren tot dezelfde Nace-Bel-code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

SOMMAIRE Fevia et l’industrie alimentaire Collaborateurs FEVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Liste des groupements membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rapport annuel 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Répertoire Edition 2013: mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Liste des codes Nace-Bel de l’industrie alimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Liste alphabétique des entreprises répertoriées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Liste des entreprises appartenant au même code Nace-Bel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

De informatie opgenomen in dit repertorium is afkomstig van bronnen die door de uitgever als betrouwbaar worden beschouwd. De uitgever aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor materiële fouten die zich in de basisinformatie bevinden of die bij de verwerking ervan voor publicatie zouden zijn ontstaan. Het repertorium van de Belgische Voedingsindustrie is een uitgave van de Federatie van de Belgische Voedingsindustrie (FEVIA) Kunstlaan 43 - 1040 Brussel. Telefoon +32-2-550.17.40. L’information reprise dans ce répertoire provient de sources que l’éditeur considère comme fiables. L’éditeur n’accepte aucune responsabilité pour les fautes matérielles qui se trouvent dans les informations de base ou qui seraient apparues suite à leur traitement pour publication. Le répertoire de l’Industrie Alimentaire Belge est une publication de la Fédération de l’Industrie Alimentaire Belge (FEVIA) Avenue des Arts 43 - 1040 Bruxelles. Téléphone +32-2-550.17.40. Verantwoordelijk uitgever: de heer Chris Moris Directeur-generaal p/a FEVIA Editeur responsable: Monsieur Chris Moris Directeur-général p/a FEVIA Realisatie en publiciteit: Elma Multimedia bvba Réalisation et publicité: Elma Multimedia bvba © Nadruk van dit repertorium of delen ervan zonder onze schriftelijke toestemming is verboden. © La réproduction complète ou partielle est interdite sauf avec notre autorisation écrite.

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 11

18-10-13 09:25


4000-5252-V01.indd 12 2_1 st C5-21-3000-1385.indd 1

18-10-13 09:25


4000-5252-V01.indd 13

18-10-13 17-09-13 09:25 09:36


BIV Team,

> Is, in de eerste plaats, een geïntegreerde en modulaire software die aangepast kan worden aan de specifieke behoeften van uw bedrijf …

> C’est un service de qualité pour tous nos clients, petits et grands … > Is uw expert in voeding voor het controleren van uw aankopen, het beheer van uw productie, het actualiseren van uw voorraad, het beheer van uw verkoop, uw klantenlabels, uw opvolging …

> C’est aussi votre revendeur agréé Winbooks pour la gestion de votre comptabilité …

Tel : +32(0)71/26.01.20 info@biv-team.com - www.biv-team.com

Duurzame kratten, palletten, hoezen en recipiënten in voedingsgeschikte kunststoffen.

pub-1/3 de page-BIV Team.indd 1

5/06/12 16:04

Voor de productie, verwerking en distributie van voeding.

4000-5252-V01.indd 14

©12.005

Plasti-Bac bvba Z5 Mollem 260 • 1730 Asse Tel 02 452 95 61 • Fax 02 452 28 28 E-Mail: info@plastibac.eu www.plastibac.eu • www.plastipallet.eu

18-10-13 09:25


FEVIA-CONTACTPERSONEN De Federatie van de Voedingsindustrie functioneert als een KMO met slechts een 27-tal gemotiveerde medewerkers. Elk neemt zijn of haar verantwoordelijkheid volgens zijn of haar competentie.

15

Algemene Directie, Boekhouding en Administratie Chris Moris - Directeur Generaal T: 02 550 17 42 - F: 02 550 17 59 - cm@fevia.be Isabelle Decadt - Assistente T: 02 550 17 43 - F: 02 550 17 59 - idc@fevia.be Linsey Buwez - Assistente T: 02 788.43.65 - F: 02 550 17 59 - lb@fevia.be Ariane Louwaege – Wetenschappelijk medewerker T: 02 550 17 64 - F: 02 550 17 59 - al@fevia.be Lia Salens – Diensthoofd Boekhouding T: 02 550 17 45 - F: 02 550 17 59 - ls@fevia.be Veerle Verlay – Assistente Boekhouding T: 02 550 17 47 - F: 02 550 17 59 - vv@fevia.be Groeistrategie Nadia Lapage – Coördinator T: 02 550 17 57 - F: 02 550 17 54 - nl@fevia.be Peter Standaert - Adviseur Branding T: 02 788 43 60 - F: 02 550 17 59 - ps@fevia.be Pieter Weyn - Adviseur Economie T: 02 213 84 79 - F: 02 550 17 59 - pw@fevia.be Isabelle Jacquet – Database Administrator – T : 02 550 17 48 – F : 02 550 17 59 – ij@fevia.be Garance de Villenfagne - Assistente T: 02 550 17 67 - F: 02 550 17 54 - gdv@fevia.be Departement Milieu en Energie Ann Nachtergaele - Directeur T: 02 550 17 58 - F: 02 550 17 59 - an@fevia.be Liesje De Schamphelaire - Adviseur T: 02 550 17 66 - F: 02 550 17 59 - lds@fevia.be Tom Quintelier - Adviseur T: 02 550 17 41 - F: 02 550 17 59 - tq@fevia.be Garance de Villenfagne - Assistente T: 02 550 17 67 - F: 02 550 17 59 - gdv@fevia.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 15

18-10-13 09:25


C5-2-1-DOSSIER-21-3000-1340.indd 1 4000-5252-V01.indd 16

18-10-13 09:25


doSSier d'innoVation doSSier

Verwijdering Verontreinigingen Vraagt geëigende apparatuur Bij productie van voedingsmiddelen staat voedselveiligheid voorop. Een bekend risico is het gevaar op verontreiniging door metalen. Om dit te voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van een scala aan magneetafscheiders; elk met een specifieke toepassing De strijd tegen verontreiniging begint bij de inname van de grondstoffen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld metaal, kunststof, papier of hout ongewenst in de productie worden meegenomen. Om dit tegen te gaan kunnen de grondstoffen simpel en effectief worden geschoond met een controlezeef. Deze installatie kan eenvoudig contaminaties groter dan 20 micron uitzeven. Uit vloeistoffen kan men deeltjes groter dan 5 micron verwijderen met behulp van membraanfilters. Om ijzerdeeltjes tot in het

sub micron bereik te verwijderen, is meer nodig: magneten. Magneten zijn ideaal omdat ze effectief zijn, zonder het productieproces te onderbreken of te hinderen. Ook bij hoge doorvoersnelheden. Een ander voordeel is dat er geen product verloren gaat. Moderne magneten van Neodymium zijn tot zesmaal krachtiger dan conventionele magneten. Ze kunnen behalve sub micron-deeltjes ook roestvaststalen deeltjes (zoals RVS316-draadjes) uit een productstroom verwijderen. De diversiteit aan magneetafscheiders maakt het mogelijk om het systeem volledig aan te passen aan de wensen en mogelijkheden. Handmatige of automatische reiniging bijvoorbeeld. Voor elke ontijzeringstoepassing bestaat een specifieke magneetafscheider. Hierbij wordt gekeken naar de volgende aspecten: - Is het systeem geëigend voor het verwijderen van een specifieke verontreiniging? - Kan het systeem in-line worden geïnstalleerd? - Bevindt het systeem zich op het kritische controlepunt? - Heeft het systeem een negatieve invloed op de productiecapaciteit? - Is het systeem toegankelijk voor reiniging en inspectie? - Moet het systeem explosieveilig zijn uitgevoerd? Adbulco Trading is specialist op het gebied van magneetfilters en magneetafscheiders. Voor meer informatie en advies kunt u terecht op www.adbulco.com.

Adbulco Trading BV | De Ruijterplein 4 | 2014 AS Haarlem | T: 0031 235219681 4000-5252-V01.indd 17

09-10-13 18-10-13 13:21 09:25


18

Departement Sociale Zaken Greet Moerman - Directeur T: 02 550 17 53 - F: 02 550 17 54 - gm@fevia.be Marie-France Ansieaux - Adviseur T: 02 550 17 52 - F: 02 550 17 54 - mfa@fevia.be Nele Plas - Adviseur T: 02 550 17 50 - F: 02 550 17 54 - np@fevia.be Sabine De Backer - Assistente T: 02 550 17 51 - F: 02 550 17 54 - sdb@fevia.be

Departement Voedingsbeleid Johan Hallaert - Directeur T: 02 550 17 60 - F: 02 550 17 54 - jh@fevia.be Maud Sermeus - Adviseur T: 02 550 17 62 - F: 02 550 17 54 - ms@fevia.be Nick Deschuyffeleer - Adviseur T: 02 213 84 76 - F: 02 550 17 54 - nd@fevia.be Els De Lange - Adviseur T: 02 550 17 49 - F: 02 550 17 54 - edl@fevia.be Nathalie Leroy - Assistente T: 02 550 17 61 - F: 02 550 17 54 - nly@fevia.be FEVIA Vlaanderen Claire Bosch - Secretaris Generaal T: 02 550 17 55 - F: 02 550 17 59 - cb@fevia.be Linsey Buwez - Assistente T: 02788.43.65 - F: 02 550 17 59 - lb@fevia.be FEVIA Wallonie Anne Reul – Secrétaire générale T: 02 550 17 46 - F: 02 550 17 59 - ar@fevia.be Linsey Buwez - Assistente T: 02788.43.65 - F: 02 550 17 59 - lb@fevia.be FEVIA Brussel Guy Gallet - Secretaris Generaal T: 02 550 17 68 - F: 02 550 17 54 -gg@fevia.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 18

18-10-13 09:25

1_1 st C 2670_V


VAL-I-PAC MAAKT UW RECYCLAGEVERPLICHTING LICHTER. EN DIE VAN AB INBEV.

Karen Rombaut, Milieuverantwoordelijke West-Europa AB InBev

“De merken van AB InBev brengen mensen samen. Het zijn merken die je proeft en beleeft. Duurzame relaties aangaan met consumenten en duurzaam ondernemen is dus een belangrijk onderdeel van onze missie. En daar hoort recyclage bij. De wettelijke verplichtingen voor de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen zijn iets minder vanzelfsprekend. Daarom doen we beroep op VAL-I-PAC. Zij nemen de administratie en logistieke opvolging van ons over. Ze verzamelen voor ons alle nodige data en rapporteren hierover aan de overheid. Bovendien stimuleren ze ook de recyclage via financiële incentives. VAL-I-PAC maakt de recyclage verplichtingen, voor ons en voor meer dan 7.000 andere bedrijven, een pak lichter. Zo zijn we zeker in orde met de wetgeving en besparen we kostbare tijd en energie. U neemt toch ook uw verantwoordelijkheid als bedrijf op het vlak van milieu?” Meer weten? Bel 02/456.83.10 of kijk op www.valipac.be

4000-5252-V01.indd 19 1_1 st C5-21-2000-0250.indd 1 2670_VIP_Ad_INBEV_FeviaRepertorium_229x162_NL.indd 1

18-10-13 09:25 21/05/13 09:08 29/03/12 17:30


4000-5252-V01.indd 20 1_1 st C5-21-3000-0942.indd 1

18-10-13 23-05-13 09:25 17:09


13 17:09

PERSONNES DE CONTACT FEVIA FEVIA fonctionne comme une PME, employant seulement 27 collaborateurs motivés. Chacun prend ses responsabilités en fonction de ses compétences.

21

Direction Générale, Comptabilité et Administration Chris Moris - Directeur Général T: 02 550 17 42 - F: 02 550 17 59 - cm@fevia.be Isabelle Decadt - Assistante T: 02 550 17 43 - F: 02 550 17 59 - idc@fevia.be Linsey Buwez - Assistante T: 02788.43.65 - F: 02 550 17 59 - lb@fevia.be Ariane Louwaege - Collaboratrice Scientifique T: 02 550 17 64 - F: 02 550 17 59 - al@fevia.be Lia Salens – Chef de service Comptabilité T: 02 550 17 45 - F: 02 550 17 59 - ls@fevia.be Veerle Verlay – Assistante Comptabilité T: 02 550 17 47 - F: 02 550 17 59 - vv@fevia.be Stratégie de croissance Nadia Lapage – Coordinatrice T: 02 550 17 57 - F: 02 550 17 54 - nl@fevia.be Peter Standaert - Conseiller Branding T: 02 788 43 60 - F: 02 550 17 59 - ps@fevia.be Pieter Weyn - Conseiller Economie T: 02 213 84 79 - F: 02 550 17 59 - pw@fevia.be Isabelle Jacquet – Database Administrator – T : 02 550 17 48 – F : 02 550 17 59 – ij@fevia.be Garance de Villenfagne - Assistante T: 02 550 17 67 - F: 02 550 17 54 - gdv@fevia.be Département Environnement et Energie Ann Nachtergaele - Directeur T: 02 550 17 58 - F: 02 550 17 59 - an@fevia.be Liesje De Schamphelaire - Conseiller T: 02 550 17 66 - F: 02 550 17 59 - lds@fevia.be Tom Quintelier - Conseiller T: 02 550 17 41 - F: 02 550 17 59 - tq@fevia.be Garance de Villenfagne Assistante T: 02 550 17 67 - F: 02 550 17 59 - gdv@fevia.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 21

18-10-13 09:25


Compressed Air & Gas which ensures food safety

In your production process you need to be sure of safe compressed air and gasses. You can’t afford any contaminations. CompAir Geveke is specialist in this field and is your partner for high efficient and reliable compressors and N2 -generators.

• Advice based on your HACCP and needs • High quality oil-free or water injected compressors, in • •

accordance to IFS Food or BRC standards N2 -generators After sales service

Ask for the report ‘Food safe compressed air‘!

Air Quality Recommendation

Dirt (Solid Particulate) Max Number of Particles per m3

Humidity (Water + Vapour)

Total Oil (Aerosol + Vapour)

ISO 8573.1 Equivalent

0,1 - 0,5 micron

0,5 - 1 micron

1-5 micron

Contact

100.000

1.000

10

–40 °C PDP <0,01 mg/m3

Class 2.2.1

Non Contact

100.000

1.000

10

+3 °C PDP

≤0,01 mg/m3

Class 2.4.1

Non Contact/ High Risk

100.000

1.000

10

–40 °C PDP ≤0,01 mg/m3

Class 2.2.1

Leuvensesteenweg 248A • 1800 Vilvoorde +32 (0)2 720 48 90 info@compair-geveke.be • www.compair-geveke.be

C 1_1 1 4000-5252-V01.indd 22 2_1 st st C5-21-3000-1516.indd C5-.indd 1

16-09-13 18-10-13 17:43 09:25

C5-1-1-


s

13 17:43

dossier d'innoVAtion dossier VoedselVeilig produceren met perslucht

Air comprimé conforme à lA sécurité AlimentAire

Perslucht is een belangrijke energiebron in de voedingsindustrie. Maar het is ook een invloedrijke factor op de veiligheid en de kwaliteit van uw product. Weet u welk risico u loopt? Contaminatie schuilt in een klein hoekje. Wij geven u inzicht in de invloed die perslucht in de voedingsindustrie kan hebben.

L’air comprimé est une source d’énergie importante dans l’industrie alimentaire. Il s’agit également d’un facteur essentiel pour la sécurité et la qualité de votre produit. Connaissez-vous les risques? Le risque de contamination se cache dans le moindre recoin. Nous vous informer de l’influence de l’air comprimé dans l’industrie alimentaire.

CompAir Geveke is de officiële leverancier van CompAir compressoren en is gespecialiseerd in veilige perslucht. Als u voor CompAir Geveke kiest, dan kiest u voor: • gedegen advies op maat • de producten van CompAir, Hydrovane, Zander en Parker • alle conditioneringsapparatuur • stikstofgeneratoren voor diverse toepassingen • scherp geprijsde occasies en een uitgebreide huurvloot • 24/7 service, ook op door derden geleverde producten • ISO 9001:2008 en VCA gecertificeerd

CompAir Geveke est le dealer officiel de compresseurs CompAir et se spécialise dans l’air comprimé sans risque alimentaire. CompAir Geveke vous offre: • un service conseil sur mesure • des produits exclusif CompAir, Hydrovane, Zander et Parker • l´équipement pour le conditionnement du signal • des générateurs de gaz azote pour des diverses applications • le meilleur prix d´occasion et une grande flotte de location • un service 24/7, aussi d´application sur les produits livrés par une tierce partie • la norme ISO 9001:2008 et un certificat VCA

CompAir Geveke | Leuvensesteenweg 248A | 1800 Vilvoorde | T: 02 720 48 90 | info@compair-geveke.be | www.compair-geveke.be C5-1-1-DOSSIER_21-3000-1547.indd 4000-5252-V01.indd 23 1

18-10-13 17:00 17-09-13 09:25 17:07


YOU’RE THE BOSS! Tetra Pak can deliver full line solutions for dairy, cheese and whey production. Or individual pieces of equipment. Or components. You tell us what you need. We’ll deliver. We can help you in any - or every - stage of your project, meeting your particular needs and exacting standards. Our delivery program consists of Tetra Alex homogenisers, Tetra Spiraflo tube heat exchangers, Tetra Almix mixing equipment, Tetra Scheffers evaporators, Tetra Magna dryers, Tetra Guerin powder handling systems, etc... Did you know that we recently acquired Filtration Engineering Company, the US market leader in membrane filtration technology for the dairy and cheese industries? Discover how we can put our expertise and experience to work for you! Just phone us at +32 2 467 68 48 or send an email to tpps.benelux@tetrapak.com www.tetrapak.be

Tetra Pak, , PROTECTS WHAT’S GOOD, Tetra Alex, Tetra Spiraflo, Tetra Almix, Tetra Scheffers, Tetra Magna and Tetra Guerin are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

4000-5252-V01.indd 24 1_1 st C5-21-3000-0909.indd 1

18-10-13 05-06-13 09:25 15:47


13 15:47

Département Affaires Sociales Greet Moerman - Directrice T: 02 550 17 53 - F: 02 550 17 54 - gm@fevia.be Marie-France Ansieaux - Conseiller T: 02 550 17 52 - F: 02 550 17 54 - mfa@fevia.be Nele Plas - Conseiller T: 02 550 17 50 - F: 02 550 17 54 - np@fevia.be Sabine De Backer - Assistante T: 02 550 17 51 - F: 02 550 17 54 - sdb@fevia.be

25

Département Politique Alimentaire Johan Hallaert - Directeur T: 02 550 17 60 - F: 02 550 17 54 - jh@fevia.be Maud Sermeus - Conseiller T: 02 550 17 62 - F: 02 550 17 54 - ms@fevia.be Nick Deschuyffeleer - Conseiller T: 02 213 84 76 - F: 02 550 17 54 - nd@fevia.be Els De Lange - Conseiller T: 02 550 17 49 - F: 02 550 17 54 - edl@fevia.be Nathalie Leroy - Assistente T: 02 550 17 61 - F: 02 550 17 54 - nly@fevia.be FEVIA Vlaanderen Claire Bosch - Secretaris generaal T: 02 550 17 55 - F: 02 550 17 59 - cb@fevia.be Linsey Buwez - Assistante T: 02 788 43 65 - F: 02 550 17 59 – lb@fevia.be FEVIA Wallonie Anne Reul - Secrétaire Générale T: 02 550 17 66 - F: 02 550 17 59 - ar@fevia.be Linsey Buwez - Assistente T: 02 788.43.65 - F: 02 550 17 59 – lb@fevia.be FEVIA Bruxelles Guy Gallet - Secrétaire général T: 02 550 17 68 - F: 02 550 17 54 - gg@fevia.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 25

18-10-13 09:25


Eet plantaardig

de wereld

en verander bij elke hap

K i e s v o o r m e e r A l p r o 速 e n zo r g v o o r e e n ef f e c t d a t d e h e l e pt w e r e l d k a n v o e l e n . W a nt n a a s t z i jn u n i e ke voedings w aarde hel 速 A l p r o o o k j e e co l o gi s c h e v o et af d r u k te v e r k l e i n e n . Z o z i j n d e u c te n v a n A l p r o 速 d u u s ojap r o d r zamer voor het milieu dan koemelk en zorgen onze rec ycleer bare Tetr a P 速 e a k v e r p a k k in g e n v o o r d m a l l e r l a a g s te m i l i e u - i m p a c t . M e e r o p w w a a z r w.alpro.com/duu

4000-5252-V01.indd 26 1_1 st C5-21-3000-0605.indd 1 Ad Alpro SD 162x229.indd 1

18-10-13 03-04-13 09:25 11:37 18/03/13 10:12


13 11:37 13 10:12

LIJST VAN DE LEDEN-GROEPERINGEN AJUNEC Belgische Vereniging van Fabricanten, Bottelaars en Invoerders van Vruchtensappen en Nectars Kunstlaan 43 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 550 17 63 Fax: +32 (0)2 550 17 54 Email: contact@ajunec.be

27

APIM Beroepsvereniging der Margarinenijverheid Kunstlaan 43 1040 Brussel AROMA Vereniging van de producenten, invoerders, verwerkers en mengers van aroma’s, essences, extracten en aromatische producten Avenue Jean Etienne Lenoir 9 1348 Louvain-La-Neuve Tel.: +32 (0)10 45 34 45 Fax: +32 (0)10 45 10 46 Email: viviane.vijverman@firmenich.com BCTI Belgisch Comité voor Thee en Infusies P/a Unilever Belgium n.v. Humaniteitslaan 292 1190 Brussel Tel.: +32 (0)2 333 66 31 Email: philippe.delvaux@unilever.com BCZ Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie Hungaria Building - Vaartkom 31/02.02 3000 Leuven Tel.: +32 (0)16 30 07 70 Fax: +32 (0)16 30 07 79 Email: office@bcz-cbl.be Website: www.bcz-cbl.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 27

18-10-13 09:25


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

VLT® AutomationDrive in agressieve omgevingen Maximaliseer productielijnefficiëntie. Minimaliseer stilstand. Met de VLT® AutomationDrive kan u kosten besparen en productie verzekeren, zelfs in agressieve omgevingen.

150 m

Afgeschermde motorkabels

Met volledige EMCconformiteit, zonder andere elektronische apparaten te storen.

50° C omgevingstemperatuur

Temperatuurbereik zonder drive- en motordeclassering.

85%

warmtedissipatie

via het back channel cooling concept, dit betekent minder nood aan koeling in de controleruimte en minder energieconsumptie voor koeling.

www.danfoss.be/drives/nl C5-1-1-DOSSIER+publi_21-3000-1812.indd 1 BESC_Food_NL.indd 128 4000-5252-V01.indd

11/10/2013 13:51:29 18-10-13 09:25


13:51:29

DossIEr D'InnoVATIon DossIEr

VLT® FLExConCEPT® EnErGIE-EFFICIënTE, FLExIbELE En bETrouwbArE AAnDrIjFoPLossInGEn Voor DE ToEkomsT Bij moderne productielijnen moeten aandrijfsystemen nu efficiënter, flexibeler en betrouwbaarder zijn dan ooit. Alleen zo kan er op productiekosten worden bespaard. Daarom heeft Danfoss het VLT® FlexConcept® ontwikkeld. Dit hedendaagse aandrijfsysteem is uitgerust met moderne motortechnologie, werkt in combinatie met de meest geavanceerde omvormers en werd als een coherent systeem ontwikkeld. Een combinatie van de meest efficiënte frequentieomvormers ter wereld en hoogst betrouwbare motoreenheden, die door compacte en efficiënte permanentmagneetmotoren (PM) worden aangedreven, is de ideale oplossing voor elke productielijn met hoog volume. Bij de VLT® frequentieomvormers van Danfoss staat het u vrij om ze centraal in controlekamers te plaatsen of om enkele decentrale eenheden nabij of zelfs op de aandrijfmotoren te installeren. Zo kunt u nu nog flexibeler omgaan met het ontwerp en onderhoud van uw installatie. Het uiteenlopende aanbod van aandrijfoplossingen voor fabrikanten is momenteel groter dan ooit. Dat leidt vaak tot aanzienlijke voorraden van reserveonderdelen en jaagt de kosten voor de opslag en het onderhoud ervan de hoogte in. VLT® FlexConcept ® lost dit probleem op en vermindert het aantal varianten met wel 70%.

de markt met EHEDG-gecertificeerde componenten, die speciaal werden ontwikkeld voor rechtstreekse installatie in hygiëne kritische omgevingen. De VLT® OneGearDrive® werd door IPA (Frauenhoffer Institute) gecertificeerd voor rechtstreeks gebruik in stofvrije ruimtes (clean rooms). Alle VLT® FlexConcept®-componenten zijn op elkaar afgestemd voor een snelle inbedrijfstelling en optimaal rendement van de totaaloplossing. Voor een absolute hygiëne moeten de componenten een uiterst glad oppervlak hebben waar bacteriën of verontreiniging geen kans hebben. Hierdoor kunnen vloeistof en vrij wegstromen en residuen gemakkelijk worden verwijderd zodat een ophoping van verontreinigende stof en wordt vermeden. Alle VLT® FlexConcept®componenten kunnen direct in de productieruimte worden geïnstalleerd. Ze hebben een perfect glad oppervlak en de motoren en reductoren passen in elkaar zonder naden of spleten. De componenten zijn bovendien bestand tegen alle standaard reinigings- en ontsmettingsmiddelen (pH 2..12). De VLT® OneGearDrive® werd ontworpen zonder ventilator, terwijl de reductor wordt gevuld met speciale olie die voor de levensmiddelensector geschikt is. Hij kan bij wijze van optie worden geleverd met assen in roestvrij staal tot V4A en AISI 316, waarbij het asuiteinde van een afdekking is voorzien.

Een EHEDG/IPA-certificering – de enige keuze voor hygiëne kritische omgevingen Het VLT® FlexConcept® is momenteel de enige oplossing op

Meer weten: www.danfoss.be/drives/nl - Tel.: +32 2 525 07 11 - Mail: drives@danfoss.be 4000-5252-V01.indd 29

14-10-13 18-10-13 14:46 09:25


LR_2013-010-Belgie-162-229mm-DEF_Opmaak 1 17-09-13 16:56 Pagina 1

Risicobeheersing in de keten Veilig voedsel is een bedrijfsoverstijgende verantwoordelijkheid. Overheden en supermarkten verlangen al geruime tijd dat toeleveranciers aan specifieke eisen voldoen op het gebied van voedselveiligheid. Een recente ontwikkeling is het FSSC 22000-managementsysteem. Dit heeft als doel de risico's voor de voedselveiligheid in de keten te beheersen. FSSC 22000 is één van de door GFSI goedgekeurde standaarden die de internationale ISO 22000-voedselveiligheidsstandaard combineert met sectorspecifieke basisvoorwaarden en daarmee geschikt is voor levensmiddelenproducenten. LRQA Met 25 jaar certificatie-ervaring bieden wij u internationale erkenning die samengaat met lokale kennis. Onze auditors zijn afkomstig uit de sector en voelen zich samen met u verantwoordelijk voor een betrouwbare keten.

• BRC Food / IoP / Consumer Products • FSSC 22000 • IFS Food / Logistics • Autocontrolegidsen/ Guides autocontrôle • ISO 50001 • ISO 9001 • ISO 14001

Maîtrise des risques dans toute la chaîne La sécurité alimentaire est une responsabilité fondamentale de l’entreprise. Les autorités et la grande distribution s’attendent depuis longtemps déjà à ce que leurs fournisseurs répondent à des exigences spécifiques en matière de sécurité alimentaire. Le système de management FSSC 22000 en est un exemple récemment développé. Il a pour objectif de maîtriser les risques de sécurité alimentaire dans la chaîne d’approvisionnement. FSSC est l’une des normes validées par le GFSI. Elle combine la norme de système de management de la sécurité alimentaire ISO 22000 et les exigences sectorielles spécifiques de base. Elle convient dès lors parfaitement pour les producteurs de denrées alimentaires LRQA Avec plus de 25 ans d’expérience en certification, nous vous offrons une reconnaissance internationale combinée à une connaissance locale. Nos auditeurs sont issus du secteur et se sentent coresponsables de la fiabilité de la chaîne.

• OHSAS 18001 • Maatwerktrainingen/ Formations sur mesure

Lloyd’s Register Quality Assurance Rijnkaai 37 2000 Antwerpen, Belgium E marleen.opsomer@lr.org T +32 (0) 473 86 14 16 W www.lrqa-view.be

‘Lloyd's Register and LRQA are trading names of the Lloyd's Register Group of entities. Services are provided by members of the Lloyd's Register Group, for details see www.lr.org/entities’

4000-5252-V01.indd 30 1_1 st C5-21-3000-0677.indd 1

18-10-13 23-09-13 09:25 13:36


n/

e

n/

ure

ium

r.org

6

13 13:36

BELGAPOM De Belgische aardappelhandel & verwerkende industrie Maatschappelijke zetel: Secretariaat: Sint-Annaplein 3 Willebroekkaai 37 1000 Brussel 9290 Berlare Tel.: +32 (0)9 339 12 52 Fax: +32 (0)9 339 12 51 Email: belgapom@fvphouse.be Website: www.belgapom.be

31

BELGISCHE BROUWERS Brouwershuis Grote Markt 10 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 511 49 87 Fax: +32 (0)2 511 32 59 Email: info@belgianbrewers.be Website: www.belgianbrewers.be BELGISCHE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN ONTBIJTGRANEN vzw c/o AGEP Sint-Michielslaan 79 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 743 87 36 Fax: +32 (0)2 732 51 02 Email: cereals@agep.eu BIOFORUM VLAANDEREN vzw Koepel van de Biologische Landbouw en Voeding Quellinstraat 42 2018 Antwerpen Tel.: +32 (0)3 286.92.78 Fax: +32 (0)3 286.92.79 Email: info@bioforumvl.be Website: www.bioforumvlaanderen.be BREMA Belgische Vereniging voor de Bereide Maaltijden Kunstlaan 43 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 550 17 56 Fax: +32 (0)2 550 17 54 Email: info@brema.be Website: www.brema.be

Repertorium Voedingsindustrie - RĂŠpertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 31

18-10-13 09:25


Labelling & Printing Solutions

yoghur

Labels - Printers - Ribbons - Software - Applicators

www.turbel.be

Rue du Bassin Collecteur 11 Spaarbekkenstraat 1130 Bruxelles-Brussel - Tel: +32/2/240.94.00 - Fax: +32/2/241.88.81 - info@turbel.be

fevia.indd 1_1 st C5-21-2000-0133.indd 1 4000-5252-V01.indd 32 1_1 st C5-21-3000-1029.indd 1

1

15/12/2010, 10:44

30/01/12 18-10-13 14:36 09:25 4/06/13 13:36


s

BSA Belgische Specerijenvereniging vzw c/o AGEP Sint-Michielslaan 79 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 743 87 32 Fax: +32 (0)2 732 51 02 Email: bsa@agep.eu

33

CHOPRABISCO Koninklijke Belgische Vereniging van de Biscuit-, Chocolade-, Praline- en Suikergoedindustrie Kunstlaan 43 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 550 17 56 Fax: +32 (0)2 550 17 54 Email: info@choprabisco.be Website: www.choprabisco.be CULINARIA Belgium vzw Belgische Vereniging van Producenten en Invoerders van Soepen, Bouillons, Sauzen, Mosterd, Azijn, Vruchten en Groenten op azijn/ in olie/ in pekel Kunstlaan 43 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 550 17 63 Fax: +32 (0)2 550 17 54 E-mail: dm@fevia.be FBM Federatie der Belgische Mouters Maatschappelijke zetel: Administratieve zetel: P/a Fevia vzw Brouwershuis Kunstlaan 43 Grote Markt 10 1040 Brussel 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 550 17 67 Fax: +32 (0)2 550 17 59 Email: pdb@fevia.be of fbm@skynet.be FBVO Federatie van Belgische fabrikanten van Vetten en OliĂŤn Tervurenlaan 168 bus 12 1150 Brussel Tel.: +32 (0)2 771 53 30 Fax: +32 (0)2 771 38 17 Email:fbvo@fediol.eu Website: www.fediol.eu

urbel.be

12 14:36 13 13:36

Repertorium Voedingsindustrie - RĂŠpertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 33

18-10-13 09:26


Tomorrow’s technology today

Kick out old blowers and start saving energy with our screw blowers Time to replace old blowers. Install tomorrow’s technology today. The new Atlas Copco ZS blowers, with superior screw technology, are on average 30% more energy efficient than traditional rotary lobe blowers, providing you exceptional reliability and efficiency, while driving down energy costs and saving you money. It all adds up to sustainable productivity for today’s low carbon economy. Want to learn how you can cut your energy costs with Atlas Copco’s low pressure blowers and compressors? Visit www.efficiencyblowers.com

Atlas Copco | ZS Range 4000-5252-V01.indd 34 | A41 1_1 st C5-21-3000-1227.indd

18-10-13 04-07-13 09:26 15:34


13 15:34

FEBELGLACES Groepering van de Roomijsindustrie P/a FEVIA Kunstlaan 43 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 549 56 46 Fax: +32 (0)2 550 17 59 Email: mg@fevia.be Website: www.belgianicecream.be

35

FEBEV Federatie van het Belgisch Vlees vzw Arduinkaai 37/1 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 219 54 20 Fax: +32 (0)2 223 20 95 Email: info@febev.be Website: www.febev.be FENAVIAN Nationale Federatie der Fabrikanten van Vleeswaren en Vleesconserven Maatschappelijke zetel: Administratieve zetel: Leest-Dorp 3 Koning Boudewijnlaan, 18 (4de verd.) 1000 Brussel 2811 Leest Tel.: +32 (0)15 71 95 95 Fax: +32 (0)15 71 95 96 Email: info@fenavian.be Website: www.fenavian.be - www.autocontrolegids-G019.be FGBB vzw Federatie van Grote Bakkerijen van BelgiĂŤ Grote Markt 10 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 381 18 00 Email: k.wagemans@fgbb.be Website : www.fgbb.be Koninklijke vereniging der fabrikanten van konfituren, vruchtenstropen, compotes, konserven- en fruitvoorbereidingen P/a AGEP Sint-Michielslaan 79 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 743 87 37 Fax: +32 (0)2 732 51 02 Email: confitures@agep.eu

Repertorium Voedingsindustrie - RĂŠpertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 35

18-10-13 09:26


© Cosucra 03/2012

MAFF01E1

So!Agency

From chicory to pleasure

Fibruline®: One fibre, several benefits, many applications. Our chicory inulins and oligofructoses are very versatile and can be easily added into a lot of food and beverage products, for added nutritional or technical benefits. Can you see a more natural choice for your application?

www.fibruline.com • www.cosucra.com • sales@cosucra.com Cosucra Groupe Warcoing S.A. - Rue de la Sucrerie, 1 - 7740 Warcoing, Belgium - Phone: +32 (0)69 44 66 00 - Fax: +32 (0)69 44 66 22

12364 Annonce Fibruline produit 210x286mm.indd 1

4000-5252-V01.indd 36 1_1 st C5-21-3000-0730.indd 1

10/04/12 09:03

18-10-13 08-04-13 09:26 13:18


10/04/12 09:03

13 13:18

KVBM Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders Gasthuisstraat 31 1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 751 04 53 Email: info@kvbm-armb.be

37

NAREDI Federatie van de Handel en Nijverheid in de Voedingssupplementen, Natuur-, Reform-, en Dieetwaren in België Kunstlaan 43 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 550 17 65 Fax: +32 (0)2 550 17 59 Email: info@naredi.be Website: www.naredi.be SUBEL Vereninging van Belgische Suikerproducenten Tervurenlaan 182 1150 Brussel Tel.: +32 (0)2 775 80 23 Fax: +32 (0)2 775 80 75 Email: info@subel.be Website: www.subel.be UNIFA Vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, patisserie, chocolatiers en iisbereiders c/o AGEP Sint-Michielslaan 79 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 743 40 55 Fax: +32 (0)2 732 51 02 Email: info@unifa.be Website: www.unifa.be VEGEBE Verbond van Groentenverwerkende Bedrijven en Industriegroenten – Groothandelaars en Exporteurs Secretariaat: Maatschappelijke zetel: Willebroekkaai 37 Sint-Annaplein 3 9290 Berlare 1000 Brussel Tel.: +32 (0)9 339 12 52 Fax: +32 (0)9 339 12 51 Email: vegebe@fvphouse.be Website: www.vegebe.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 37

18-10-13 09:26


Preventie en beheer van verpakkingsafval

UW VERPAKKINGEN - UW VERANTWOORDELIJKHEID Verpakt u producten? Importeert u verpakte producten? Brengt u serviceverpakkingen op de markt? Dan bent u waarschijnlijk verpakkingsverantwoordelijke en hebt u wettelijke verplichtingen voor de verpakkingen die u op de Belgische markt brengt. U moet onder meer 80% van alle verpakkingen die u op de markt hebt gebracht recycleren. U kunt hiervoor eventueel beroep doen op een erkend organisme. Voor meer informatie, contacteer de bevoegde overheidsdienst, de Interregionale Verpakkingscommissie. Kunstlaan 10-11 - 1210 Brussel • Tel.: +32 (0)2 209 03 60 • Fax: +32 (0)2 209 03 98 • info@ivcie.be • www.ivcie.be

IVCIE 125x98.indd 1

13/01/11 10:12:58

Prévention et gestion des déchets d’emballages

VOS EMBALLAGES, VOUS EN ÊTES RESPONSABLE Emballez-vous des produits? Importez-vous des produits emballés? Mettez-vous des emballages de service sur le marché? Dans ce cas, vous êtes probablement responsable d’emballages, avec des obligations légales à respecter pour les emballages que vous mettez sur le marché belge. Vous devez notamment recycler 80% de tous les emballages que vous avez mis sur le marché belge. Vous pouvez faire éventuellement appel à un organisme agréé à cet effet. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter la Commission interrégionale de l’Emballage, qui est l’administration compétente à ce sujet. Av. des Arts 10-11 - 1210 Bruxelles • Tél.: +32 (0)2 209 03 60 • Fax: +32 (0)2 209 03 98 • info@ivcie.be • www.ivcie.be IVCIE 130x94.indd 1

4000-5252-V01.indd 38 1_1 st C5-21-0000-2971.indd 1

13/01/11 10:17:36

18-10-13 09:26 6/09/13 12:10


13 12:10

VERENIGING DER BELGISCHE RIJSTPELLERIJEN c/o Master Foods Industrielaan 5 2250 Olen Tel.: +32 (0)14 25 18 11 Fax: +32 (0)14 25 18 02 Email: lieve.verbeek@eu.effem.com

39

VIP België Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen van België Korsele 70 9667 Horebeke Tel.: +32 (0)5 549 99 70 Fax: +32 (0)5 545 78 56 E-mail: vip-belgie@skynet.be VIWF Koninklijk Verbond van de Industrie van Waters en Frisdranken Kunstlaan 43 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 550 17 63 Fax: +32 (0)2 550 17 54 Email: contact@fieb-viwf.be Website: www.fieb-viwf.be VVK Koninklijk Verbond van Koffiebranders Brusselsesteenweg 564 3090 Overijse Tel.: +32 (0)2 657 18 09 Fax: +32 (0)2 657 59 77 Email: utc-vvk@koffiecafe.be Website: www.koffiecafe.be www.koffiebureaucafe.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 39

18-10-13 09:26


Fast Efficient Reliable

Every day, across the globe, solutions from 3M Food Safety are helping food industry professionals succeed in achieving the highest food safety standards possible. We are dedicated to providing solutions that mitigate risk, improve operational efficiencies and impact your profitability –ensuring your brand is always protected.

3M offers a complete range of food processing safety solutions. • 3M™ Petrifilm™ Count Plates: time-saving, sample-ready plates for microbiological analysis • 3M™ Clean-Trace™ ATP monitoring solutions: realtime monitoring of cleaning process performance • 3M™ MLS: ATP-based milk sterility tests • 3M™ Molecular Detection System: analysis of pathogens and toxins • 3M™ Sampling: environmental and product sampling swabs, sponges, ready-to-use bags, dilution and enrichment products

For more information: Call 0032 (0)2 722 52 24 or visit www.3M.be/voedselveiligheid or www.3M.be/securitealimentaire

8397_adv_zuivelzicht_125x98_11.indd 1

26-03-13 14:50

MSRV geeft professionele ondersteuning aan Micro-Smedt, een geaccrediteerd labo dat microbiologische analyses uitvoert voor voedingsbedrijven. MSRV biedt opleidingen en advies over: Microbiologie • HACCP • Bedrijfshygiëne

MSRV • Dr. Jef De Smedt • Vennen 4 bus 1, 2200 Herentals • e-mail: info@micro-smedt.be • Tel: 014 230021

4000-5252-V01.indd 40

18-10-13 09:26


LISTE DES GROUPEMENTS MEMBRES AJUNEC Association belge des Fabricants embouteilleurs et Importateurs de Jus et de Nectars Avenue des Arts 43 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 550 17 63 Fax: +32 (0)2 550 17 54 E-mail : contact@ajunec.be

41

APIM Avenue des Arts 43 1040 Bruxelles ARMB Association Royale des Meuniers belges Rue de l’Hôpital 31 1000 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 751 04 53 Email: info@kvbm-armb.be AROMA Groupement des fabricants, importateurs, transformateurs et mélangeurs d’arômes, essences, extraits et produits aromatiques Avenue Jean Etienne Lenoir 9 1348 Louvain-La-Neuve Tél.: +32 (0)10 45 34 45 Fax: +32 (0)10 45 10 46 E-mail: viviane.vijverman@firmenich.com ASSOCIATION BELGE DES FABRICANTS DE CEREALES POUR LE PETIT DEJEUNER asbl C/o AGEP - Boulevard Saint-Michel 79 1040 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 743 87 36 Fax : + 32 (0)2 732 51 02 E-mail : cereals@agep.eu ASSOCIATION DES RIZERIES BELGES C/o Master Foods - Industrielaan 5 2250 Olen Tél.: +32 (0)14 25 18 11 Fax: +32 (0)14 25 18 02 E-mail: lieve.verbeek@eu.effem.com

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 41

18-10-13 09:26


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

VLT® AutomationDrive, haute fiabilité dans tout type d’environnement Maximiser l’efficacité de la ligne de production. Minimiser les temps d’arrêts Avec le VLT® AutomationDrive, vos coûts sont réduits et votre processus de production est assuré, même dans des environnements extrêmes.

150 m de câbles blindés

Répond aux normes CEM – sans perturber d’autres équipements électroniques.

50° C température ambiante

Le VLT® AutomationDrive continue à fonctionner efficacement et sans déclassement moteur.

85%

de chaleur dissipée

grâce au concept “back channel cooling”, ce qui signifie moins de consommation énergétique pour le refroidissement du local de commande.

www.danfoss.be/drives/fr C5-1-1-DOSSIER+publi_21-3000-1813.indd 1 BESC_Food_FR.indd 1 42 4000-5252-V01.indd

14/10/2013 9:00:24 18-10-13 09:26


DossIEr D'InnoVATIon DossIEr

VLT® FLExConCEPT® DE DAnFoss soLuTIon DE TrAnsmIssIon FLExIbLE, FIAbLE ET éCo énErGéTIquE Pour LE FuTur ! Les cadences de fabrication modernes ont plus que jamais besoin de variateurs plus efficaces, plus flexibles et plus fiables... en vue de réduire les coûts de production. Pour répondre à ce besoin, Danfoss a développé le VLT® FlexConcept®, un système de transmission de pointe moderne qui exploite dans une unité commune un moteur révolutionnaire et un variateur high tech.

l‘EHEDG, conçue pour une installation directe dans les zones hygiéniques critiques. Le VLT® OneGearDrive® est certifié IPA par l‘institut Frauenhoffer, permettant une utilisation directe dans les salles blanches. Tous les composants du VLT® FlexConcept® sont adaptés les uns aux autres pour une mise en service rapide et une efficacité optimale de la solution globale.

Les variateurs de fréquence les plus efficaces au monde, associés à des motoréducteurs extrêmement fiables, entraînés par des moteurs à aimant permanent efficaces et compacts, constituent la solution idéale pour les grands sites de production. Les variateurs Danfoss VLT® vous offrent plus de souplesse au niveau de l‘agencement et de la maintenance: ils s‘utilisent de manière centralisée dans les salles de commande ou bien de manière décentralisée à proximité, voire sur les moteurs d‘entraînement. Les différents systèmes de transmission proposés aux fabricants n‘ont jamais été aussi nombreux, ce qui peut entraîner des stocks de pièces de rechange substantiels ainsi qu‘une hausse des coûts de stockage et d‘approvisionnement liés à ces pièces. Le VLT® FlexConcept® résout d‘emblée ce problème et permet de réduire jusqu‘à 70 % le nombre de variantes.

La propreté absolue exige des composants aux surfaces extrêmement lisses, ne laissant aucune place aux germes ni aux contaminants. Cette conception permet aux liquides de s‘écouler librement, d‘éliminer facilement les produits résiduels et de prévenir l‘accumulation de contaminants. Tous les composants du VLT® FlexConcept® qui s‘installent directement sur le sol de production sont dotés de surfaces parfaitement lisses ainsi que de moteurs et de réducteurs homogènes et sans crevasse. Ces composants sont résistants à tous les détergents et désinfectants standards de pH 2 à 12. Le VLT® OneGearDrive® est conçu sans ventilateur tandis que les réducteurs sont remplis d‘huile spéciale pour le secteur agroalimentaire. Il peut être fourni en option avec des arbres en acier inoxydable allant jusqu‘à V4A et AISI 316 tandis que l‘extrémité de l‘arbre est pourvue d‘un cache.

Certification EHEDG/IPA – l‘unique solution pour les zones hygiéniques critiques Le VLT® FlexConcept® est aujourd‘hui la seule solution disponible utilisant des composants certifiés par

En savoir plus : www.danfoss.be/drives/fr - Tel.: +32 2 525 07 11 - Mail: drives@danfoss.be 9:00:24

4000-5252-V01.indd 43

14-10-13 18-10-13 14:46 09:26


Bag expertise at your service. We offer a broad product portfolio of industrial bags, including ultra-strong bags for high-speed filling and air-permeable bags with sophisticated closure techniques such as hermetic sealing and vacuum sealing, as well as barrier liners. Unique bag constructions fulfill even the toughest requirements. We focus on enhanced, optimised production and consistent quality. Our operative machinery is stateof-the-art and our production facilities meet the different market and segment requirements, such as bags produces under DIN 15593, HACCP, BRC/IoP, AIB, ISO 22000 certified conditions. The Mondi Industrial Bags sales representatives can advise you on the ideal bag solution for your individual technical and marketing requirements. Mondi Poperinge Nijverheidslaan 11 8970 Poperinge T: 0032 57 33 36 88 F: 0032 57 33 79 12 verkoop.poperinge@mondigroup.com

Mondi Brussels South Avenue des Artisans 8 7822 Ghislenghien T : 0032 68 27 47 47 F : 0032 68 27 47 27 ventes.sacs@mondigroup.com

www.mondigroup.com

VWR â&#x20AC;&#x201C; YOUR SUPPLIER FOR ALL YOUR APPLICATIONS IN FOOD & BEVERAGE TESTING

Instruments Consumables Chemicals Furniture Personal Protection

Sample collection, sample preparation, autoclaves, cold storage, temperature, humidity measurement and datalogging, analytical techniques, microbiology, chromatography, filtration, production water and effluent testing, gloves, garments, signalization

Visit our online webshop http://be.vwr.com VWR InteRnatIonal bVba | Researchpark Haasrode 2020 | Geldenaaksebaan 464 Tel.: 016 385 011 | Fax: 016 385 385 | E-mail: customerservice@be.vwr.com

4000-5252-V01.indd 44

|

3001 Leuven

18-10-13 09:26


ASSOCIATION ROYALE DES FABRICANTS DE CONFITURES, SIROPS A TARTINER, COMPOTES ET PREPARATIONS DE FRUITS C/o AGEP - Boulevard Saint Michel 79 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 743 87 37 Fax: +32 (0)2 732 51 02 E-mail: confitures@agep.eu

45

BELGAPOM Négoce et transformation belge de la pomme de terre Secrétariat: Siège Social: Quai de Willebroek, 37 Sint-Annaplein 3 1000 Bruxelles 9290 Berlare Tél.: +32 (0)9 339 12 52 Fax: +32 (0)9 339 12 51 E-mail: belgapom@fvphouse.be Site Internet: www.belgapom.be BRASSEURS BELGES Maison des Brasseurs Grand’Place 10 1000 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 511 49 87 Fax: +32 (0)2 511 32 59 E-mail : info@belgianbrewers.be Site Internet: www.belgianbrewers.be BREMA Association belge pour les Plats Préparés avenue des Arts 43 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 550 17 56 Fax: +32 (0)2 550 17 54 E-mail: info@brema.be Site Internet: www.brema.be BSA Association Belge des Epices asbl C/o AGEP - Boulevard Saint Michel 79 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 743 87 32 Fax: +32 (0)2 732 51 02 E-mail : bsa@agep.eu

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 45

18-10-13 09:26


8670 ANNONCE SUSTAINABLE_125LX98H MM_HD.pdf 1 26/11/10 10:11

C

Elke dag Duurzaam!

Durable chaque jour !

Sustainable every day !

Is jouw Coca-Cola groen? Helemaal niet. Jouw Coca-Cola is rood, zilver of zwart. Maar we willen hem wel wat groener maken. Ontdek op onze website wat we allemaal ondernemen om samen een positief verschil te maken.

Votre Coca-Cola est-il vert? Pas du tout. Votre Coca-Cola est rouge, argent ou noir. Mais nous voulons le rendre plus vert. DĂŠcouvrez sur notre site web ce que nous entreprenons pour faire ensemble une diffĂŠrence positive.

Is your Coca-Cola green? Not at all. Your Coca-Cola is red, silver or black. But we would like to make him greener. Discover on our website all our efforts to make a positive difference together.

www.cocacolabelgium.be & www.cocacolaluxembourg.lu

M

J

CM

MJ

CJ

Waterbeleid Programme de gestion de l'eau Water Stewardship

CMJ

Duurzame verpakking & Recyclage Emballage durable & Recyclage Sustainable Packaging & Recycling Werkomgeving Lieu de travail Workplace

Energie & Klimaatbescherming Energie & Sauvegarde du climat Energy Management & Climate protection

Drankenportfolio & Actieve levensstijl Gamme de boissons & Style de vie actif Portfolio & Active Lifestyle

N

4000-5252-V01.indd 46

18-10-13 09:26


CBL Confédération belge de l’Industrie Laitière Hungaria Building Vaartkom 31/02.02 3000 Leuven Tél.: +32 (0)16 30 07 70 Fax: +32 (0)16 30 07 79 E-mail: office@bcz-cbl.be Site Internet: www.bcz-cbl.be

47

CBTI Comité belge du Thé et des Infusions c/o s.a. Unilever Belgium - Bd de l’Humanité 292 1190 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 333 66 31 E-mail: philippe.delvaux@unilever.com CHOPRABISCO Association Royale belge des Industries du Biscuit, du Chocolat, de la Confiserie et de la Praline Avenue des Arts 43 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 550 17 56 Fax: +32 (0)2 550 17 54 E-mail: info@choprabisco.be Site Internet: www.choprabisco.be CULINARIA Belgium asbl Association Belge des Fabricants et Importateurs de Soupes, Bouillons, Sauces, Moutarde, Vinaigre, Fruits et légumes au vinaigre/ à l’huile/ en saumure". Avenue des Arts 43 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 550 17 63 Fax: +32 (0)2 550 17 54 E-mail: dm@fevia.be FBGH Fédération des Fabricants belges de Matières grasses et Huiles Avenue de Tervuren 168 bte 12 1150 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 771 53 30 Fax: +32 (0)2 771 38 17 E-mail: fbvo@fediol.be Site Internet: www.fediol.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 47

18-10-13 09:26


Industriële Analyses voor Voeding & Leefmilieu www.labecca.be

secretariaat@labecca.be info@biotox.be

4000-5252-V01.indd 48

© www.amanti.be

www.biotox.be

18-10-13 09:26


FBM Fédération belge des Malteurs Siège administratif: c/o Fevia asbl avenue des Arts 43 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 550 17 67 Fax: +32 (0)2 550 17 59 E-mail: pdb@fevia.be ou fbm@skynet.be

Siège social: Maison des Brasseurs Grand’ Place 10 1000 Bruxelles

49

FEBELGLACES Groupement de l’Industrie des Crèmes glacées C/o FEVIA - avenue des Arts 43 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 549 56 46 Fax: +32 (0)2 550 17 59 E-mail: mg@fevia.be Site Internet: www.belgianicecream.be FEBEV Fédération Belge de la Viande asbl Quai aux Pierres de Taille 37/1 1000 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 219 54 20 Fax: +32 (0)2 223 20 95 E-mail: info@febev.be Site Internet: www.febev.be FENAVIAN Fédération Nationale des Fabricants de Produits et Conserves de Viandes Siège social : Siège administratif : Leest-Dorp 3 Boulevard Roi Baudouin, 18 (4è étage) 2811 Leest 1000 Bruxelles Tél.: +32 (0)1 571 95 95 Fax: +32 (0)1 571 95 96 E-mail: info@fenavian.be Site Internet: www.fenavian.be – www.autocontrolegids-G019.be FGBB Fédération des Grandes Boulangeries belges Grand Place 10 1000 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 381 18 00 E-mail: k.wagemans@fgbb.be Site Internet : www.fgbb.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 49

18-10-13 09:26


50

FIEB Fédération Royale de l’Industrie des Eaux et des Boissons Rafraîchissantes Avenue des Arts 43 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 550 17 63 Fax: +32 (0)2 550 17 54 E-mail: contact@fieb-viwf.be Site Internet: www.fieb-viwf.be NAREDI Fédération belge de l’industrie et du commerce des Compléments alimentaires, des Produits naturels, de Réforme et de Diététique Avenue des Arts 43 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 550 17 65 Fax: +32 (0)2 550 17 59 E-mail: info@naredi.be Site Internet: www.naredi.be SUBEL Fédération des Fabricants de Sucre de Belgique Avenue de Tervuren 182, bte 4 1150 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 775 80 23 Fax: +32 (0)2 775 80 75 E-mail: info@subel.be Site Internet: www.subel.be UNIFA Association belge de Fabricants et d’Importateurs de produits pour la boulangerie, la pâtisserie, les chocolatiers et les glaciers C/o AGEP - Boulevard Saint Michel 79 1040 Bruxelles Tél.: +32 (0)2 743 40 55 Fax: +32 (0)2 732 51 02 E-mail: info@unifa.be Site Internet: www.unifa.be UTC Union Royale des Torréfacteurs de Café Brusselsesteenweg 564 3090 Overijse Tél.: +32 (0)2 657 18 09 Fax: +32 (0)2 657 59 77 E-mail: utc-vvk@koffiecafe.be Site Internet: www.koffiecafe.be www.koffiebureaucafe.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 50

18-10-13 09:26


VEGEBE Association des entreprises de la transformation des légumes – négoce et exportateurs Secrétariat: Siège social: Sint-Annaplein 3 Quai de Willebroek 37 9290 Berlare 1000 Bruxelles Tél.: +32 (0)9 339 12 52 Fax: +32 (0)9 339 12 51 E-mail: vegebe@fvphouse.be Site Internet: www.vegebe.be

51

VIP België Association belge des Abattoirs industriels de volaille Korsele 70 9667 Horebeke Tél.: +32 (0)5 549 99 70 Fax: +32 (0)5 545 78 56 E-mail: vip-belgie@skynet.be

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 51

18-10-13 09:26


ingredient expertise and application support to meet your needs.

saVoury Bakery BeVerages conFectionery dairy nutrition animal nutrition Fruits & VegetaBles ediBle Fats & oils

imcd Business group Food & nutrition our food and nutrition experts provide solutions in food colours, flavours, functional ingredients, processing aids and nutritional ingredients.

Value through expertise IMCD Benelux NV Blarenberglaan 21, 2800 mechelen tel. +32 (0)15 29 49 73, e-mail info@imcd.be

4000-5252-V01.indd 52

18-10-13 09:26


FEVIA – JAARVERSLAG 2012 Een nieuwe voorzitter en een nieuw ambitieus project

53

De jaarvergadering van FEVIA op 6 december 2012 was wel een erg bijzondere editie. Niet alleen werd het startschot gegeven van het veelbelovende project FOOD 2015. Ook gaf Dirk Decoster de fakkel door aan de nieuwe voorzitter Bernard Deryckere. Gedurende zes maanden hebben zij samen met een aantal CEO’s van de sector gesleuteld aan een groeistrategie voor de voedingsindustrie. Het resultaat is voorgesteld tijdens de jaarvergadering op 6 december 2012. De ambitie van dit project is om de omzet van de sector tegen 2015 met 6 miljard te doen toenemen, waarvan 1 miljard op de binnenlandse markt en 5 miljard op de exportmarkten. - Een sector die sterk groeit Uit een studie onder leiding van Leo Sleuwaegen, professor aan de K.U.Leuven en aan de Vlerick Leuven Business School, in samenwerking met Idea Consult, blijkt dat de voedingsindustrie de laatste jaren sterker is gegroeid dan andere toonaangevende sectoren. Van 2000 tot 2010 steeg de omzet van de sector met 47% in vergelijking met gemiddeld 18 % voor alle industriesectoren in België. Een vergelijking met onze buurlanden leert ons dat de voedingssector van 2000 tot 2009 in België met 49% groeide, tegenover 28% in Nederland, 16% in Duitsland en 13% in Frankrijk. Ook het aandeel van de export is de voorbije jaren toegenomen. In 2011 was het buitenland al goed voor ruim 49% van de omzet. De werkgelegenheid nam de voorbije tien jaar lichtjes toe terwijl die in de meeste andere industriële sectoren terugliep. Deze sterke resultaten zijn te danken aan de uitstekende kwaliteit van de voedingsmiddelen die in België worden geproduceerd, aan de innovaties die de industrie heeft doorgevoerd én aan de vakbekwaamheid van de 120.000 mensen die vandaag in de sector werken. - Groei export van 5 milliard Gesterkt door deze goede resultaten wil FEVIA tegen 2015 een ambitieus plan uitvoeren om deze troeven nog te versterken en vooral om de bloei van de sector te verzekeren door middel van een groeiende export. Het is de bedoeling dat de omzet van de sector stijgt van 44 miljard euro naar 50 miljard euro. Daarvan moet 5 miljard van de export komen en 1 miljard van de binnenlandse markt. Concreet betekent dit dat de sector elk jaar met 5% moet groeien en dat het aandeel van de export moet stijgen van 49 tot 55% van de omzet. - Concurrentiekracht behouden Om die doelstelling te halen en deze sector, die een pijler is van de Belgische economie, te laten groeien en de werkgelegenheid te verzekeren pleit FEVIA voor een versterking van de concurrentiekracht van de voedingssector. Een eerste stap werd gezet bij het opstellen van de federale begroting voor 2013. Het is evenwel van het allergrootste belang dat de loonkosten en de kosten voor grondstoffen en energie onder controle worden gehouden. - Investeren in het merk « FOOD.be » Daarnaast is het ook cruciaal om de Belgische passie voor voeding en de kwaliteit van de Belgische voedingsproducten op een coherente manier te promoten. Daarom heeft FEVIA het communicatieconcept FOOD.BE gecreëerd, dat het uitstalraam wordt om de kwaliteit van de Belgische voeding in de kijker te zetten. In dit kader lanceert FEVIA een oproep aan de regeringen van dit land om samen op alle beleidsniveaus een strategie ter stimulering van de export te ontwikkelen.

Het interprofessioneel sociaal overleg in het slop Het sociaal overleg volgt een 2-jaarlijkse cyclus. Tijdens de even jaren tracht men afspraken te maken op interprofessioneel niveau, die het kader vormen voor de onderhandelingen op sectoraal vlak tijdens de oneven jaren.

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 53

18-10-13 09:26


Klüber: Smeermiddelen en een op maat gesneden service: een intelligent pakket! En niet alleen wat ‘legal compliance’ betreft – dat staat vast. Klüber biedt u meer: dankzij onze nauwe samenwerking met onze klanten en onze jarenlange ervaring hebben wij voortdurend onze kennis van smeertoepassingen, smeermiddelen en service kunnen ontwikkelen en optimaliseren. Het resultaat mag er zijn: door onze constante hoge kwaliteit garanderen wij u een daling van uw operatieve kosten en een stijging van de productie. Welke specifieke toepassing u ook zoekt, Klüber biedt u een allround service. Wij helpen u graag verder met elk smeerprobleem! Klüber Lubrication BELGIUM - NETHERLANDS N.V. - S.A. Kardinaal Mercierstraat 100, 7711 Dottenijs T:. 056/48.33.33 - F: 056/48.62.52 info@klueber.com - www.klueber.com

1000-20-7000-2884 NVVL jb 2007

Lubricants and uniquely tailored service 1_2_liC5_sk_B.indd 1 from Klüber: a clever package

Automatiseringsoplossingen voor de voedingsindustrie in proces & logistiek

And it's a clever package not only in terms of "legal compliance" - that is something which goes without saying. Klüber offers you more: in close cooperation with our customers, we have been continuously developing and improving our application knowledge, lubricants and services for many years. With tangible results: your operating costs go down as production output increases thanks to the constant high quality delivered by Klüber! No matter what your specific application looks like: Klüber offers you allaround service in all matters regarding lubrication from a single source. We will be pleased to consult you in detail!

Klüber Lubrication – present worldwide info@klueber.com · www.klueber.com

Kleur: 04-06-2007 zw-116 14:53:25 CV

E&I l Procesautomatisering & Engineering l Traceability Solutions l MES-software l AGV-systemen l Automatische Magazijnen l Orderverzamelsystemen l WMS-software

Handling Automation Life Sciences Process Automation Infra Automation Consulting & Services

WWW- E GE M IN-AUTOMAT ION.COM

WE DELIVER

4000-5252-V01.indd 54

.

18-10-13 09:26


De interprofessionele sociale partners zijn er in 2012 niet in geslaagd om het traditionele kader uit te tekenen voor het sociaal overleg in de periode 2013-2014. Hiermee is opnieuw aangetoond dat het Belgisch overlegmodel zijn limieten heeft bereikt. In moeilijke economische tijden, zonder budgettaire smeermiddelen vanuit de regering, slagen de interprofessionele sociale partners er niet in om toekomstgerichte structurele afspraken te maken. De regering besliste in november tot een loonblokkering (buiten automatische indexering en baremieke verhogingen) voor de periode 2013-2014. Voor de ABVV was dit de aanleiding om de onderhandelingen al een paar keer op te schorten, acties te voeren en dan opnieuw aan tafel te komen zitten.

55

Naast de klassieke onderwerpen (loonvorming, loonlastenverlaging, welvaarstaanpassing) lag er deze keer ook nog een ander dossier op de interprofessionele onderhandelingstafel. Door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof moet uiterlijk op 8 juli 2013 een oplossing gevonden worden voor de verschillen tussen arbeiders en bedienden (opzeggingstermijnen en carenzdagen). FEVIA heeft binnen het VBO een zeer actieve rol gespeeld in de voorbereiding van een werkgeversvoorstel in het dossier dat het BHV van het sociaal overleg wordt genoemd. Het bereiken binnen het VBO van een consensus over een onderhandelingsvoorstel, ondanks de grote verschillen tussen de patronale federaties, is een zeer belangrijke stap vooruit.

Het sectoraal aanvullend pensioen voor bedienden is een feit Sectoraal hebben we een aantal grote werven opgestart. Het sectoraal stelsel van aanvullend pensioen voor de bedienden is een feit. Het heeft heel veel inspanningen gevraagd om alle bedrijven te informeren en tijdig de nodige administratieve formaliteiten te laten vervullen. De mededeling van de verzekeraar AGInsurance dat het gemiddeld gewaarborgd rendement wordt verlaagd van 3,25% naar 2,25%, zorgt ervoor dat FEVIA met de vakorganisaties binnen de Raden van Beheer van de sociale fondsen een studie van de, vooral financiële, impact van de beslissing uitvoert.

De sector bindt de strijd aan met illegaal werk Op 17 april ondertekenden de sociale partners van paritair comité 118 een samenwerkingsprotocol met verschillende overheidsdiensten om in de vleessectoren de strijd aan te gaan tegen het illegale werk, de sociale fraude en de frauduleuze praktijken betreffende de voedselveiligheid. Hierin engageren FEVIA en de sectororganisaties zich om maatregelen te nemen die een einde stellen aan de imagoschade die de vleessector oploopt door allerhande frauduleuze praktijken. Het protocol is een eerste stap, verdere wettelijke uitvoeringsmaatregelen zijn nodig.

Sociale verkiezingen 2012, sectoraal geen grote verschuivingen, wel in sommige bedrijven De sociale verkiezingen hebben in een aantal bedrijven gezorgd voor verschuivingen in de machtsverhouding tussen de vakorganisaties. Het is opmerkelijk om te moeten vaststellen dat de concurrentiestrijd tussen de vakbonden onderling in sommige bedrijven voor spanningen heeft gezorgd, spanningen die een impact hadden op de gewone werking van onze ondernemingen.

Hoe onze milieu-impact verminderen? Kan de voedingsindustrie haar milieu-impact zodanig verminderen dat deze wordt herleid tot nul? Het Vlaams Gewest is als eerste in 2012 een haalbaarheidsstudie gestart om te bepalen of de voedingsindustrie CO2-, water- en afvalneutraal kan worden. Er werden drie workshops georganiseerd in samenwerking met de ondernemingen van de sector om de term "milieu-neutraliteit" te definiëren en te bepalen wat de te nemen maatregelen kunnen zijn om dit te bereiken. FEVIA Vlaanderen speelt een essentiële rol in de follow-up van de studie binnen de stuurgroep. Dankzij een subsidie verleend door de Minister van energie en duurzame ontwikkeling aan FEVIA Wallonië kon hetzelfde type studie worden gestart in Wallonië. Naast de CO2-, wateren afval-impact richt deze studie zich ook op het 'biodiversiteit' aspect. Ondanks de zeer theoretische aard van deze studies hopen FEVIA Vlaanderen en FEVIA Wallonië er concrete innovatiepistes uit te halen voor de voedingsindustrie.

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 55

18-10-13 09:26


ARODO AD BASIC Landscp_NL_DUO.pdf

1

6/05/13

20:38

Bag Filling Units

Bag Vacuumisers

Palletisers

Stretchhooders

ONTWERP EN PRODUCTIE VAN VERPAKKINGSMACHINES C

M

Y

CM

ARODO ontwerpt en produceert volledig in eigen beheer diverse typen zakkenvul-, vacumeer- en palletiseermachines en rekhoesinstallaties. Wij adviseren bij de realisatie van specifieke verpakkingswensen en garanderen optimale verpakkingsresultaten op basis van 24/7 service wereldwijd.

MY

CY

ARODO is actief in het realiseren van verpakkingsmachines voor bulkgoederen in onder meer de volgende sectoren:

CMY

K

Bouw Chemie Food Feed Agricultuur etc...

ARODO BVBA Tel. +32 14 67 23 32 sales@arodo.be www.arodo.com

Zout ...onmisbaar in de voeding Le sel...indispensable dans l’alimentation Production certifiée HACCP Productie HACCP goedgekeurd esco benelux n.v.

Park Lane - Culliganlaan 2G bus 1 - 1831 Diegem Tel. +32-2-711 01 60 • Fax +32-2-711 01 61 www.esco-salt.com

4000-5252-V01.indd 56

18-10-13 09:26


Nieuwe energiebeleidsovereenkomsten Zowel in Vlaanderen als in Wallonië bracht 2012 intensieve onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst tussen de industrie en de overheid. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië liepen het 'benchmarkconvenant' en de “accords de branche” eind 2012 af. Meer dan 150 bedrijven namen deel aan deze overeenkomsten. De regionale vleugels van FEVIA hebben een leidende rol gespeeld bij de onderhandelingen over deze fundamentele teksten ter handhaving van het concurrentievermogen van de ondernemingen in ruil voor inspanningen inzake energie-efficiëntie en CO2-uitstoot. De ontwerpteksten die momenteel op tafel liggen, zijn evenwichtig. Ze wachten enkel nog op de goedkeuring van de Europese Commissie om ondertekend te worden door de verschillende partijen. Op hetzelfde moment heeft FEVIA samen met VOKA, UWE en het VBO, de vermindering van de meerkosten van energie voor de industrie helpen definiëren (en verkrijgen).

57

Geen « onvergunde lozingen » meer in Vlaanderen Op 31 december 2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad de hervorming van de heffing op afvalwaterlozing in rioleringen in het Vlaams Gewest. Het is duidelijk dat in deze hervorming rekening werd gehouden met meerdere opmerkingen en voorstellen die FEVIA Vlaanderen in de afgelopen jaren heeft gedaan over de heffing op afvalwater. De heffingswijze van de « onvergunde lozingen », specifieke heffing voor lozingspunten niet opgenomen in de milieuvergunning werd dus volledig herzien. Er wordt ook beter rekening gehouden met de kwaliteit van afvalwater van de voedingsindustrie die tot een betere verwerking van stedelijk afvalwater kan bijdragen. De voorgestelde hervormingen maken de facturen ook beter leesbaar. Maar er is nog werk aan de winkel. In 2013 zal FEVIA Vlaanderen concrete voorstellen op tafel leggen om de wetgeving over afvalwater eenvoudiger te maken en meer rekening te laten houden met de realiteit van de industrie.

Eind 2015 zal palmolie duurzaam zijn of niet Samen met APIM, Belgapom, Cargill SA, CHOPRABISCO, FGBB, Fuji olie Europa en UNIFA heeft FEVIA in januari 2012 zich geëngageerd tot het bevorderen van duurzame palmolie (RSPO) zodat al de in België gebruikte palmolie wordt gedekt door een dergelijk systeem tegen eind 2015. 2012 werd besteed aan het samenbrengen van actoren, het definiëren van de eerste acties en het instellen van de eerste tools (vragenlijst, informatiebrochures, informatie-sessies,..). In de loop van 2012 zijn BEMEFA-APFACA en Sipef S.A. toegetreden tot het Belgische Alliantie voor duurzame palmolie.

Op weg naar de duurzame ‘transformatie’ van het agro-foodsysteem In het eerste rapport duurzame ontwikkeling van de Belgische voedingsindustrie dat verscheen in 2011 zijn de relaties tussen de voedingsindustrie en andere partners in de keten duidelijk zeer belangrijk. Als we naar meer duurzaamheid willen gaan, is het niet alleen de voedingsindustrie die duurzamer moet worden maar het hele agro-food-systeem. Aangezet door het project « The New Food Frontier », een overgangsproject naar een meer duurzaam voedingssysteem geïnitieerd door verschillende stakeholders in Vlaanderen, hebben de partners van de Vlaamse voedselketen (ABS, Boerenbond, Comeos, Unizo, BEMEFA en FEVIA Vlaanderen) een concreet transformatieproject van de Vlaamse agro-food-systeem naar meer duurzaamheid voorgesteld. Een soortgelijk projectvoorstel aan Waalse kant wordt momenteel afgerond.

Voeding en gezondheid op federaal en Vlaams niveau Na een periode van onduidelijkheid rond de toekomst van het National Voedings- en Gezondheidsplan, met o.a. een vrij kritische externe evaluatie, is in het kader van de 6de staatshervorming duidelijk geworden dat er na 2014 geen sprake meer zal zijn van een Plan op nationaal niveau. Dit heeft de bevoegde overheidsdienst, de FOD Volksgezondheid, er niet van weerhouden half december de werkgroepen over Zoutreductie, Energie en het Platform voedingsmarketing bijeen te roepen. De sectoren hebben de resultaten van hun zoutmonitoring voorgesteld: iedereen die een engagement had geformuleerd, is dat engagement ook nagekomen. Over de energiereductie is nog niet duidelijk in welke richting men concreet evolueert, maar het lijkt er steeds meer op dat vooral aandacht zal gaan naar de verzadigde vetten.

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 57

18-10-13 09:26


NATUURDARMEN NATUURDARMEN

VANVAN DERDER JEUGT JEUGT

BVBA BVBA SPRL SPRL

N 70 - Waaslandlaan N 70 - Waaslandlaan 8/B 9160 8/B LOKEREN 9160 LOKEREN Tel. +32(0)93481620 Tel. +32(0)93481620 Fax +32(0)93491182 Fax +32(0)93491182 info@vanderjeugt.eu info@vanderjeugt.euwww.vanderjeugt.eu www.vanderjeugt.eu

BE

LGIE

LEGLI GE I E B EB

B 535 B 100719 B 100719 EG

EGEG

BE

LGIE

B 535 EG

SpecialistSpecialist in natural in casings naturalfor casings all types forof allsausage. types of sausage. Our quality-control Our quality-control in all productionprocesses in all productionprocesses guaranteeguarantee a supremea product supremeofproduct constant of quality. constant quality.

www.boerinneke-marino.be

4000-5252-V01.indd 58

18-10-13 09:26


Op Vlaams niveau is in oktober het project Jobfit KMO van FEVIA Vlaanderen en VIGeZ van start gegaan. Met de financiële steun van Vlaams Minister van Volksgezondheid Vandeurzen is het de bedoeling een gezondheidsbeleid uit te werken op maat van de kmo’s van de voedingsindustrie. Op het vlak van reclame hebben de bedrijven die deelnemen aan de EU Pledge gemeenschappelijke nutritionele criteria afgesproken. Enkel producten die aan deze criteria voldoen, komen na 2014 nog in aanmerking om reclame te maken gericht op kinderen.

59

Belgian Pledge: de voedingssector versterkt haar engagement op het gebied van verantwoorde reclame Op 11 september 2012 hebben COMEOS, FEVIA en UBA in aanwezigheid van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een bijkomend engagement met betrekking tot verantwoorde reclame voorgesteld: de Belgian Pledge. Door toe te treden tot de Belgian Pledge verbinden bedrijven zich er toe reclame gericht op kinderen jonger dan 12 jaar sterk te beperken. Reclame in de geschreven media, op radio en TV en via het internet gericht op kinderen zal enkel nog toegelaten zijn voor producten die voldoen aan specifieke nutritionele criteria. Deze Belgian Pledge komt bovenop de reeds bestaande Reclamecode en is geïnspireerd op de EU Pledge. België is, na Zwitserland en Portugal, het derde Europese land met een nationale pledge.

Happy Body ontwikkelt haar netwerk voor het promoten van een gezonde levensstijl. In 2012 heeft Happy Body hard gewerkt aan de uitbouw van het netwerk - vooral in Wallonië -, aan de promotie van de bestaande tools voor gezondheidspromotie en een onderzoek naar een nieuwe tool voor jongeren. De contacten in Wallonië zijn beduidend uitgebreid en verbeterd. Zo werd in samenwerking met l’Observatoire de la Santé du Hainaut een memorandum opgesteld dat bij de Waalse politici op heel wat respons kon rekenen: 83 antwoorden waarvan 75 engagementen. Voor het derde jaar op rij organiseerde Happy Body de Networking Events; op 10 mei in Namen en op 21 juni in Leuven. Op vraag van de Happy Body partners werd een vooronderzoek gestart naar een nieuw online tool voor jongeren. 2012 bracht niet de verwachtte doorbraak in het gebruik van de bestaande tools.

Het Fonds voor Voeding en Welzijn ondersteunde 11 projecten in 2012. Het bestuurs-comité van het FEVIA Fonds heeft op 28 april het voorstel van de jury onderschreven om 11 nieuwe projecten voor gezondheidspromotie te steunen. Sinds zijn stichting in 2006 heeft het FEVIA Fonds al 81 projecten gesteund voor een totaal bedrag van € 350.000.

Een nieuw businessplan voor het voedselagentschap Het heeft even geduurd vooraleer het Business Plan voor de periode 2012-2014 van gedelegeerd bestuurder Gil Houins kon worden gefinaliseerd (o.a. door de budgetbesprekingen van de regering). Sinds eind oktober 2012 werd het publiek beschikbaar. In dit Business Plan staan 9 strategische doelstellingen geformuleerd en uitgewerkt, van verscheidene aard (o.a. veiligheid, aanvaarding van het FAVV, administratieve vereenvoudiging, internationale handel, IT…). Elke doelstelling is onderverdeeld in thema’s die door de verschillende FAVV-directies moeten worden opgevolgd in de volgende jaren. Inhoudelijk onthoudt FEVIA dat het FAVV bereid is werk te maken van • een verdere implementatie van het Belgisch autocontrolemodel, • nieuwe incentives te creëren ter ondersteuning van de gevalideerde autocontrole, een “klantgerichte” uitvoering van de controles, • begeleiding voor de KMO’s door uitbreiding van de voorlichtingscel, • een performante ondersteuning van de export,

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 59

18-10-13 09:26


NO RISKS, ONLY RESULTS.

Pastorijstraat 118 - 3300 TIENEN Tel.: 016/80 46 46 - Fax: 016/80 46 47 info@blankedale.be - www.blankedale.be

Y

our partner for customised hYgiene solutions for the food and beverage industrY • • • • • •

Process cleaning & disinfection Complete hygiene concepts for filling lines Chain lubrication Water treatment Open plant hygiene Engineering solutions

SOPURA S.A. Rue de Trazegnies 199, B-6180 Courcelles (Belgium) Phone: +32 71 46 80 10 – Fax: +32 71 45 25 90 sales@sopura.com

Alle loonverpakking: – Food ✓ BRC / bio GECERTIFICEERD ✓ Diepvries / gekoelde opslag 1000 pallets ✓ Gekoelde werkruimtes 6° tot 18°C

– Non-Food ✓ ISO 9001 gecertificeerd ✓ Opslag 8500 pallets (SAP/WM) Afvullen – bundelen – assorteren – herverpakken – displaybouw … Krimp – Sleeve – Blister – Flowpack, etiketteermachines – inkjet – checkwegers …

Opendeurdag 26 april 2014 Bachelor in de agroen biotechnologie voedingsmiddelentechnologie Bachelor in de chemie biochemie HoGent Natuur en Techniek www.hogent.be/fnt fnt@hogent.be 09 243 27 00

Opleiding industrieel ingenieur biowetenschappen/biochemie Master in de biowetenschappen voedingsindustrie Master in de industriële wetenschappen biochemie en biotechnologie Faculteit Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen www.ugent.be/bw 09 242 42 72

Infomomenten woensdag 12 maart 2014 van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag 28 juni 2014 van 9.30 tot 12.30 uur zaterdag 6 september van 9.30 tot 12.30 uur

AD_FEVIA_OPENDEUR.indd 1 4000-5252-V01.indd 60

14/10/13 16:45 18-10-13 09:26


• een doorgedreven administratieve vereenvoudiging en • een doorgedreven informatisering, zoals bv. BECERT en FOODWEB.

Het FAVV ondersteunt de export

61

Het FAVV maakte van de ondersteuning van de export een prioriteit. Ze versterkte haar dienst Internationale Zaken en heeft nog verdere acties opgezet ter bevordering van de export door de Belgische voedingsindustrie (o.a. striktere opvolging van dossiers door bepaling van prioriteiten, nauwere samenwerking met de verschillende partners betrokken bij de aanvraag van een gezondheidscertificaat). FEVIA hecht belang aan een klantgerichte en marktgeoriënteerde aanpak, inzet van voldoende middelen, een tijdige info aan en communicatie met de sectoren en een snelle invoering van BECERT om eenvoudig en snel certificaten te kunnen aanvragen en de status ervan te kunnen opvolgen.

Interpretatie van de verordening betreffende informatie aan de consument De verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten werd gepubliceerd in het Publicatieblad in november 2011. Sindsdien hebben vele overlegmomenten plaatsgevonden om de bepalingen van deze ingewikkelde verordening te interpreteren. In april 2012 organiseerde FEVIA, in samenwerking met de bevoegde Belgische autoriteiten (FAVV, FOD Economie en FOD Volksgezondheid), een infosessie over deze verordening. Het was een groot succes met ongeveer 250 deelnemers. FEVIA heeft ook regelmatig met de Belgische autoriteiten overlegd om standpunten te promoten die verenigbaar zijn met de (economische) leefbaarheid van de bedrijven. FEVIA heeft de Belgische autoriteiten over diverse thema’s aangesproken en in het bijzonder over de toekomstige bepalingen over de (waarschijnlijke) uitbreiding van oorsprongsetikettering en de mogelijkheid om de GDA’s te kunnen blijven gebruiken.

Europa geschokt door het paardenvleesschandaal Het recente incident met paardenvlees heeft drie problemen onthuld 1. Fraude met het type vlees (paard verkocht als rundvlees) met als gevolg een onjuiste vermelding van de samenstelling van het product op het etiket. 2. Het probleem van versleping. 3. Het probleem van de voedselveiligheid en de kwaliteitscontrole in de paardenvleesketen. Deze problemen stellen opnieuw de vleesproductie en het vleesverbruik ter discussie. De hele vleesketen, ongeacht de diersoort, van diervoeders, veehouders, slachthuizen, groothandelaars, tot vleesverwerkers en vleeshandel (groothandel en detailhandel, export), worden alsmaar meer geconfronteerd met een existentiële vraag. Op het moment van de publicatie van het rapport, werkt FEVIA samen met haar sectoren en alle organisaties in de voedselketen om deze vragen te beantwoorden. Het is duidelijk dat een korte termijnactie niet voldoende is en dat een holistische aanpak nodig is.

Neen aan het nationalisme in ons bord In het kader van het onderzoek naar paardenvleesfraude hebben sommigen van de gelegenheid gebruik gemaakt om te pleiten voor een oorsprongsetikettering. FEVIA heeft hiertegen bezwaar omdat dit bepaalde nationalistische reacties kan versterken ten koste van de landen met een open economie zoals België. Hou er rekening mee dat België de helft van haar voedingsproductie exporteert en de helft van haar consumptie importeert. Aan de andere kant, zal de aanduiding van de herkomst voor verwerkte producten resulteren in extra en onevenredige kosten en de flexibiliteit van de levering van grondstoffen beperken voor operatoren. Ten slotte, in het geval van de paardenvleesfraude werd er met de aard van de producten zelf geknoeid. Een versterkte oorsprongsetikettering zal dit probleem voorkomen noch oplossen. Alleen een strikte en doeltreffende controle zal frauduleuze handelingen kunnen voorkomen.

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 61

18-10-13 09:26


UW MEDIA

RENDABEL MAKEN DAAR GAAN WIJ VOOR

*

*Door onze dertig jaar ervaring hebben wij een grote kennis over hoe u in het hart van uw doelgroep kunt adverteren, rendabel en effectief. U vindt in Elma een betrouwbare mediapartner. We geven u graag advies. Elma Multimedia B.V.B.A. | Bedrijvenlaan 1 | B-2800 Mechelen Tel. +32 (0)15 55 88 88 | www.elma.be | info@elma.be

4000-5252-V01.indd 62

18-10-13 09:26


FEVIA – RAPPORT ANNUEL 2012 Un nouveau président et un projet ambitieux

63

La réunion annuelle de FEVIA du 6 décembre 2012 fut une édition très spéciale. Le programme annonçait non seulement le lancement du projet prometteur FOOD 2015 mais Dirk Decoster passait également le flambeau au nouveau président, Bernard Deryckere. Pendant six mois, ils se sont penchés avec quelques CEO du secteur sur la stratégie de croissance pour l’industrie alimentaire. Le résultat a été présenté lors de la réunion annuelle du 6 décembre 2012. L’ambition de ce projet est de faire augmenter le chiffre d’affaires du secteur de 6 milliards d’ici fin 2015, dont 1 milliard sur le marché interne et 5 milliards sur le marché des exportations. - Un secteur en forte croissance Une étude, menée par Leo Sleuwaegen, professeur à la K.U. Leuven et à la Vlerick Business School, en collaboration avec Idea Consult, démontre que ces dernières années l’industrie alimentaire affiche une croissance plus importante que d’autres secteurs-clés. Entre 2000 et 2010, le chiffre d’affaires du secteur alimentaire a progressé de 47% par rapport à une moyenne de 18% pour l’ensemble des secteurs industriels. Par rapport aux pays voisins, le secteur a crû, entre 2000 et 2009, de 49% en Belgique, contre 28% aux Pays-Bas, 16% en Allemagne et 13% en France. La part des exportations est également en croissance ces dernières années atteignant plus de 49% du chiffre d’affaires en 2011. Sur ces dix dernières années, l’emploi affiche également une légère hausse alors que la plupart des autres secteurs ont connu de fortes baisses. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à la qualité exceptionnelle des aliments produits en Belgique, aux innovations entreprises par l’industrie ainsi qu’au professionnalisme des 120.000 personnes (ETP) qui travaillent dans le secteur. - Augmenter de 5 milliards les exportations Forte de ces éléments, FEVIA veut d’ici 2015 réaliser un plan ambitieux pour renforcer ses atouts et surtout assurer, via l’exportation, la croissance du secteur. L’objectif est d’augmenter le chiffre d’affaires du secteur de € 44 milliards à € 50 milliards, dont 5 milliards à l’exportation et 1 milliard sur le marché intérieur. Concrètement, cela signifie une croissance de 5% par an ce qui amènerait la part des exportations de 49 à 55% du chiffre d’affaires. - Préserver la compétitivité Pour atteindre cet objectif et assurer la croissance et l’emploi d’un secteur clé pour l’économie belge, FEVIA plaide pour un renforcement de la compétitivité de l’industrie alimentaire. Un premier pas a été franchi lors de la confection du budget fédéral 2013. Cependant, il est crucial que les coûts salariaux, ceux des matières premières et ceux de l’énergie soient sous contrôle. - Investir dans la marque « FOOD.be » Il est également crucial que la promotion de la qualité et de la passion belge pour l’alimentation soit faite de manière cohérente par les différents organes de promotion et d’exportation. Dans cette perspective, FEVIA a créé le concept de communication FOOD.BE, appelé à devenir la vitrine mettant en valeur la qualité des produits alimentaires belges. Dans ce contexte, FEVIA a lancé un appel aux gouvernements de ce pays, à tous les niveaux de compétence, afin de mettre au point une stratégie commune pour stimuler les exportations.

La concertation sociale interprofessionnelle dans l’impasse La concertation sociale suit un cycle bisannuel. Pendant les années paires, on tente d’aboutir à des accords au niveau interprofessionnel pour former ensuite le cadre des négociations au niveau sectoriel pendant les années impaires.

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 63

18-10-13 09:26


64

En 2012, les partenaires sociaux n’ont pas réussi à dessiner le traditionnel cadre de la concertation sociale pour les années 2013-2014 ce qui démontre une nouvelle fois que le modèle de concertation belge a atteint ses limites. En ces temps économiques difficiles, sans lubrifiant budgétaire venant du gouvernement, les partenaires sociaux interprofessionnels ne parviennent pas à conclure d’accords structurels orientés vers l’avenir. En novembre, le gouvernement a décrété un blocage des salaires (hors indexation automatique et augmentations barémiques) pour la période 2013-2014. Pour la FGTB, ce fut l’occasion de suspendre plusieurs fois les négociations, de mener des actions et de revenir ensuite à la table des négociations. A côté des sujets classiques (formation salariale, diminution des charges salariales, adaptation au bien-être), un autre dossier se trouvait cette fois-ci sur la table des négociations interprofessionnelles. Suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle, une solution aux différences entre ouvriers et employés (délais de préavis et jours de carence) doit être trouvée au plus tard pour le 8 juillet 2013. FEVIA a joué un rôle très actif au sein de la FEB dans la préparation d’une proposition patronale dans le dossier aujourd’hui appelé le BHV de la concertation sociale. Malgré les grandes divergences entre fédérations patronales, le fait d’avoir atteint un consensus sur une proposition de négociation au sein de la FEB, est un pas en avant crucial.

La pension complémentaire sectorielle pour employés, une réalité Au niveau sectoriel, nous avons entamé plusieurs chantiers importants. Le régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés est une réalité. Informer toutes les entreprises et faire en sorte qu’elles remplissent les formalités administratives requises à temps a demandé énormément d’efforts. La communication de l’assureur AGInsurance, selon laquelle le rendement moyen garanti passe de 3,25% à 2,25%, a conduit FEVIA et les organisations syndicales à mener une étude d’impact de cette décision, surtout d’un point de vue financier, au sein des Conseils d’administration des Fonds sociaux.

Le secteur entame une lutte contre le travail illégal Le 17 avril, les partenaires sociaux de la commission paritaire 118 ont signé avec différents services publics un protocole de coopération afin d’entamer la lutte, dans les secteurs de la viande, contre le travail illégal, la fraude sociale et les pratiques frauduleuses en matière de sécurité alimentaire. FEVIA et les organisations sectorielles s’engagent par là à prendre des mesures qui mettront fin à la mauvaise image collant au secteur de la viande de par toutes sortes de pratiques frauduleuses. Le protocole est un premier pas, des mesures d’exécution légales sont encore nécessaires.

Elections sociales 2012, pas de grand glissement sectoriel mais bien dans quelques entreprises Dans plusieurs entreprises, les élections sociales ont engendré des glissements dans les rapports de force entre organisations syndicales. Nous avons dû constater que la concurrence entre syndicats a engendré, dans certaines entreprises, des tensions qui ont eu un impact sur le fonctionnement normal de nos entreprises.

Comment minimiser notre impact sur l’environnement ? L’industrie alimentaire peut-elle diminuer son impact sur l’environnement au point de le réduire à zéro ? C’est d’abord la Région flamande qui a lancé, en 2012, une étude de faisabilité visant à définir si l’industrie alimentaire pouvait devenir neutre en CO2, eau et déchets. Trois workshops ont été organisés avec les entreprises du secteur pour définir ce que l’on entendait par « neutralité environnementale » et les mesures à prendre pour y arriver. FEVIA Vlaanderen joue un rôle essentiel dans le suivi de l’étude au sein du Comité directeur. Grace à un subside octroyé à FEVIA Wallonie par le Ministre de l’énergie et du développement durable, ce même type d’étude a pu être lancé en Wallonie. Outre l’impact CO2, eau et déchets, l’étude se focalise également sur l’aspect « biodiversité ». Malgré le caractère très théorique de ces études, FEVIA Vlaanderen et FEVIA Wallonie espèrent en retirer des pistes concrètes d’innovation pour le secteur alimentaire.

De nouveaux accords en matière d’énergie Tant en Flandre qu’en Wallonie, l’année 2012 fut synonyme de négociations intenses autour d’un nouveau texte d’accord en matière d’efficacité énergétique entre le monde des entreprises et les autorités. En effet, tant

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 64

18-10-13 09:26


en Flandre qu’en Wallonie, les « benchmarkconvenant » et les « accords de branche » arrivaient à échéance fin 2012. Avec plus de 150 entreprises alimentaires qui participent à ces accords, les ailes régionales de FEVIA ont joué un rôle prépondérant lors de la négociation de ces textes de base visant à maintenir la compétitivité des entreprises en échange d’engagements en matière d’efficacité énergétique et d’émissions de CO2. Les projets de textes actuellement sur la table sont équilibrés. Ils n’attendent plus que l’approbation de la Commission européenne pour pouvoir être signés par les différentes parties. Parallèlement, FEVIA, le VOKA, l’UWE et la FEB, ont contribué à définir (et obtenir) des diminutions de surcharges sur le prix de l’énergie pour le secteur industriel.

65

Plus de « onvergunde lozingen » en Flandre La réforme de la taxation sur le rejet des eaux usées en égouts en région flamande est parue le 31 décembre 2012 dans le Moniteur. Force est de constater que cette réforme tient compte de plusieurs remarques et propositions faites ces dernières années par FEVIA Vlaanderen en matière de taxation des eaux usées. Le mode de taxation des « onvergunde lozingen », taxation spécifique pour des points de rejets non repris dans le permis d’environnement, a ainsi totalement été revu. La qualité des eaux usées de l’industrie alimentaire qui peut contribuer à un meilleur traitement des eaux usées urbaines est également mieux prise en compte. L’ensemble des réformes proposées vise également à rendre les factures plus lisibles. Mais, il reste du pain sur la planche. En 2013, FEVIA Vlaanderen remettra sur la table des propositions concrètes visant à simplifier la législation en matière d’eaux usées en tenant davantage compte de la réalité du monde industriel.

Fin 2015, l’huile de palme sera durable ou pas Avec l’APIM, Belgapom, Cargill, CHOPRABISCO, la FGBB, Fuji Oil Europe et UNIFA, FEVIA s’est engagée en janvier 2012 à promouvoir le système de développement durable (RSPO) pour l’huile de palme de manière à ce que, fin 2015, toute l’huile de palme utilisée en Belgique soit couverte par un tel système. L’année 2012 a été consacrée à rassembler les acteurs, à définir les premières actions et à mettre sur pied les premiers outils (questionnaire, brochures d’information, sessions d’information,..). Au cours de 2012, BEMEFA-APFACA et Sipef ont rejoint l’Alliance belge pour l’huile de palme durable.

Vers la transformation durable du système agro-alimentaire Dans le premier rapport de développement durable de l’industrie alimentaire belge paru en 2011, les relations de l’Industrie alimentaire avec les autres partenaires de la chaîne sont apparues comme un élément très important. Si l’on souhaite évoluer vers plus de durabilité, ce n’est pas uniquement l’Industrie alimentaire qui doit devenir plus durable mais l’ensemble du système agro-alimentaire. Poussé dans le dos par le projet « The New Food Frontier », un projet de transition vers un système alimentaire plus durable initié par différentes parties prenantes en Flandre, les partenaires de la chaîne alimentaire flamande (ABS, Boerenbond, Comeos, Unizo, BEMEFA et FEVIA Vlaanderen) ont déposé un projet concret de transformation du système agro-alimentaire flamand vers plus de durabilité. Un projet similaire est en cours de finalisation du côté de la région wallonne.

Alimentation et santé aux niveaux fédéral et flamand Après une période d’incertitudes quant à l’avenir du Plan National Nutrition et Santé, avec notamment une évaluation externe assez critique, il est à présent clair que, dans le cadre de la 6ième Réforme de l’Etat, il ne sera plus question d’un Plan au niveau fédéral après 2014. Cela n’a pas empêché le Service Public Fédéral Santé Publique de réunir à la mi-décembre les groupes de travail ‘Réduction en sel’ et ‘Energie’ ainsi que la Plate-forme marketing alimentaire. Les secteurs ont présenté les résultats de leur monitoring sur le sel : tous ceux qui avaient formulé un engagement l’ont également atteint. En matière de réduction énergétique, on ne connaît pas encore la direction concrète vers laquelle on s’engage, mais il semble que l’attention soit de plus en plus portée sur les matières grasses saturées. Au niveau flamand, FEVIA Vlaanderen et VIGeZ ont lancé le projet ‘Jobfit kmo’s’ en octobre dernier. Avec le

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 65

18-10-13 09:26


66

soutien financier du Ministre Vandeurzen, Ministre flamand de la Santé publique, l’objectif est de développer une politique de santé sur mesure au niveau des petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire. En matière de publicité, les entreprises qui participent au Pledge européen ont fixé des critères nutritionnels communs. Seuls les produits qui satisfont/répondent à ces critères entrent encore en ligne de compte après 2014 pour faire de la publicité envers les enfants.

Belgian Pledge – le secteur renforce son engagement pour une publicité responsable Le 11 septembre 2012, en présence de Madame Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, COMEOS, FEVIA et UBA ont signé un accord supplémentaire en faveur de pratiques publicitaires responsables en lançant le « Belgian Pledge ». En adhérant au Belgian Pledge, les entreprises s’engagent à limiter fortement leur publicité envers les enfants de moins de 12 ans. Toute publicité orientée vers les enfants et diffusée dans la presse écrite, à la télévision, en radio et sur internet ne sera dorénavant autorisée que pour des produits qui satisfont/répondent à des critères nutritionnels spécifiques. Ce Belgian Pledge s’inscrit parfaitement dans la lignée du Pledge européen et vient compléter le Code de publicité pour les denrées alimentaires. La Belgique est, après la Suisse et le Portugal, le 3ème pays européen à lancer un pledge national.

Happy Body développe son réseau pour la promotion d’un style de vie sain En 2012, Happy Body s’est attelé – surtout en Wallonie - à développer le réseau, à assurer la promotion des outils existants en matière de promotion d’un style de vie sain. Happy Body a également réalisé une étude sur un nouvel outil destiné aux jeunes. Les contacts en Wallonie ont été plus importants et plus efficace. En collaboration avec l’Observatoire du Hainaut Happy Body a rédigé un mémorandum qui a suscité beaucoup de réactions parmi les politiciens wallons: 83 réponses dont 75 engagements ! Pour la troisième fois, Happy Body organisa son Happy Body Networking Event : le 10 mai à Namur et le 21 juin à Louvain. A la demande de ses partenaires, Happy Body a lancé une étude préliminaire pour un nouvel outil destiné aux jeunes. 2012 n’a pas apporté le boost espéré du nombre d’utilisateurs pour les outils existants.

Le Fonds pour l’Alimentation et le Bien-Etre : 11 projets de soutien en 2012 Le Comité de gestion du Fonds FEVIA a approuvé le 28 mars la proposition du jury de soutenir 11 nouveaux projets pour la promotion de la santé. Depuis sa création en 2006, le Fonds FEVIA a déjà soutenu 81 projets pour un montant global de 350.000 euros.

Un nouveau Business Plan pour l’Agence alimentaire Cela a pris du temps avant que le Business Plan 2012-2014 de l’Administrateur délégué Gil Houins soit finalisé (e.a. en raison des discussions budgétaires gouvernementales). Depuis fin octobre 2012, le Business Plan est public. Ce Business Plan comprend 9 objectifs stratégiques de différentes natures (e.a. sécurité, ‘acceptation’ de l’AFSCA, simplification administrative, commerce international, IT…). Chaque objectif est subdivisé en thèmes, qui doivent être suivis dans les prochaines années par les différentes directions de l’AFSCA. Sur le plan du contenu, FEVIA retient que l’AFSCA est disposée à travailler sur : • La suite de l’implémentation du modèle belge d’autocontrôle,

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 66

18-10-13 09:26


• • • • • •

La création de nouveaux stimulants/incentives pour soutenir l’autocontrôle validé, La réalisation des contrôles “centrés vers le client”, L’accompagnement des PME par un élargissement de la cellule de vulgarisation, Un soutien performant de l’exportation, Une simplification administrative et L’informatisation comme par ex. BECERT et FOODWEB.

67

L’AFSCA soutient l’exportation L’AFSCA a fait du soutien à l’exportation une priorité. Elle a renforcé son service Affaires internationales et a encore mis d’autres actions sur pied pour promouvoir l’exportation par l’industrie alimentaire belge (e.a. un suivi plus strict des dossiers pour déterminer les priorités, une collaboration plus étroite avec les différents partenaires concernés lors de la demande de certificat de santé). FEVIA attache/accorde de l’importance à une approche orientée vers le client et vers le marché, à une mise en œuvre de moyens suffisants, à une information à temps, à une communication avec les secteurs et à une mise en place rapide du BECERT afin de pouvoir demander de manière simple et rapide des certificats et de pouvoir en suivre le statut.

Interprétation du règlement sur l’information des consommateurs Le règlement sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires a été publié en novembre 2011 dans le Journal Officiel. Depuis, les échanges de vues vont bon train pour tenter d’interpréter les dispositions de ce règlement complexe. En avril 2012, FEVIA a organisé, en collaboration avec les Autorités belges compétentes (AFSCA, SPF Economie et SPF Santé publique) une session d’information sur ce règlement. Ce fut un franc succès : quelque 250 participants ont répondu à l’appel. FEVIA s’est aussi régulièrement concertée avec les autorités belges pour promouvoir des positions compatibles avec la vie (économique) des entreprises. FEVIA a interpellé les autorités belges sur plusieurs thématiques, et en particulier les futures dispositions sur l’élargissement (probable) de l’étiquetage d’origine et la possibilité de pouvoir continuer à utiliser les GDA.

L’Europe bouleversée par le scandale de la viande chevaline L’incident récent concernant la viande de cheval a soulevé trois problèmes :  1. Fraude avec le type de viande (cheval vendu comme du bœuf) avec comme conséquence une indication incorrecte de la composition du produit sur l’étiquette. 2. Problème du croisement d’espèces 3. Problème de la sécurité alimentaire et du contrôle de la qualité dans la chaîne de la viande chevaline. Ces problèmes remettent à nouveau en question la production et la consommation de la viande. Quelle que soit l’espèce animale, toute la chaîne de la viande, allant des producteurs d’alimentation animale, de bétail, des abattoirs, des grossistes, aux transformateurs de viande et de commerce de viande (commerce de gros et de détail, export), est de plus en plus confrontée à une question existentielle. Au moment de la publication de ce rapport, FEVIA, ses secteurs et toutes les organisations de la chaîne alimentaire, réfléchissent encore pour trouver des réponses à ces questions. En effet, il est clair qu’une action à court terme ne suffit pas et qu’une approche holistique s’impose.

Non au nationalisme dans notre assiette Dans le contexte de l’enquête sur la fraude à la viande chevaline, certains ont profité de l’occasion pour plaider en faveur d’un étiquetage d’origine. FEVIA s’y est opposée car cela risque de renforcer certains réflexes nationalistes au détriment de pays, comme la Belgique, ayant une économie ouverte. Gardons en tête que la Belgique exporte la moitié de sa production alimentaire et qu’elle importe la moitié de sa consommation. Cependant, l’indication de l’origine des produits transformés entraînerait des coûts additionnels et disproportionnés et limiterait, pour les opérateurs, la flexibilité d’approvisionnement en matières premières. Enfin, dans le cas de la fraude à la viande chevaline, c’est la nature même des produits qui a été falsifiée. Un étiquetage d’origine renforcé n’empêchera, ni ne résoudra ce problème. Seul un contrôle strict et efficace permettra de prévenir de tels actes frauduleux.

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 67

18-10-13 09:26


68

Editie 2013: Toelichting bij het repertorium Het opzet van dit boek is via een ’bedrijfs-cartografische’ aanpak een verzameling van fundamentele gegevens (*) over voedingsbedrijven te verstrekken die zorgen voor het dagelijks wonder dat voeding heet. De basisbron voor het opstellen van dit repertorium zijn de jaarrekeninggegevens van de bedrijven die gecentraliseerd worden bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. En het Europees bedrijfsclassifica- tiesysteem (NACE-Bel 2008) liet ons toe om de voedingsbedrijven te herkennen en te selecteren. De rangschikking van de bedrijven in dit repertorium is strikt alfabetisch. In de overzichtslijst van de opgenomen ondernemingen achteraan in het repertorium vindt U de pagina waar U de basisinformatie kan terugvinden. Voor elke onderneming vindt U achtereenvolgens: • de naam van de vennootschap gevolgd door de rechtsvorm • het volledig adres dat doorgaans het adres is van de maatschappelijke zetel. • het telefoon- en telefaxnummer • bedrijfsgroep • e-mail adres • website • het B.T.W.-nummer • de NACE-Bel-code 2008 en zijn omschrijving. Deze code geeft de aard van de economische bedrijvigheid weer. De indeling gebeurt aan de hand van de ’Algemene Systematische Bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen’ (NACE). Achteraan in het repertorium vindt U bovendien een overzichtslijst van de bedrijven die behoren tot eenzelfde NACE-Bel-code en de volledige NACE-Bel-codelijst. • enkele financiële kerngegevens voor drie boekjaren en het aantal werknemers. • het omzetcijfer van het desbetreffende boekjaar uitgedrukt in duizenden EURO • de bruto toegevoegde waarde van het desbetreffende boekjaar uitgedrukt in duizenden EURO. Dit is de som van de personeelskosten financiële lasten afschrijvingen en provisies nettowinst of verlies van het boekjaar. • de cash-flow van het desbetreffende boekjaar uitgedrukt in duizenden EURO. Dit is de som van de nettowinst en de afschrijvingen. • het eigen vermogen van het desbetreffende boekjaar uitgedrukt in duizenden EURO. Dit is de som van het kapitaal de uitgiftepremies herwaarderingsmeerwaarden reserves overgedragen winst of verlies en de kapitaalsubsidies. • het balanstotaal van het desbetreffende boekjaar. • het gemiddeld personeelsbestand. • Het dynamisme van de Belgische voedingsindustrie uit zich ook in een snelgroeiende export. De uitvoer in de totale omzet is de laatste 2 decennia méér dan verdubbeld met als resultaat een positief handelsbalanssaldo. Per bedrijf worden de exportlanden en merken weergegeven. Geen vermelding betekent dat deze informatie niet beschikbaar is. • De onderneming is een té menselijke realiteit opdat de vorige gegevens zouden volstaan om een volledig beeld te hebben van een onderneming. Haar evolutie haar bestaan hangen immers af van de permanente inspanning van al degenen die er deel van uitmaken. Vandaar dat we ook de namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beleid vermelden of het departement waarover ze de leiding hebben. * gegevens bijgewerkt tot 09/08/2013

( )

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 68

18-10-13 09:26


l’Edition 2013: Mode d'emploi Ce répertoire a pour objet de présenter les données essentielles (*) concernant les entreprises de l’industrie alimentaire et ceci sous la forme d’une’fiche d’identité’ individuelle.

69

La source d’information principale de ce répertoire est la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique, qui centralise les comptes annuels des entreprises. En outre, le système européen de classification des entreprises (NACE 2008) nous a permis d’identifier et de sélectionner les entreprises. Le classement des entreprises est strictement alphabétique. La liste alphabétique des entreprises à la fin du répertoire indique la page où se trouve la’fiche’ de chaque entreprise. L’information sur chaque entreprise comprend les éléments suivants: • le nom de la société et sa forme juridique • l’adresse complète du siège social • le numéro de téléphone et de fax • le groupe auquel elle appartient • l’adresse e-mail • l’adresse Internet • le numéro de T.V.A. • le code NACE-BEL 2008 et sa définition. Ce code indique la nature de l’activité économique. Le classement s’effectue sur base du’Classement Général Systématique des Entreprises au sein des Communautés européennes’ (NACE). Vous trouverez une liste des entreprises classées par code NACE ainsi que la liste complète des codes NACE à la fin du répertoire. • quelques données financières clés des trois dernières années comptables, ainsi que le nombre de collaborateurs (à condition que cette information soit disponible). • le chiffre d’affaires de l’exercice comptable considéré, exprimé en milliers d’EURO • la valeur ajoutée brute de l’exercice comptable considéré, exprimée en milliers d’EURO. Ce chiffre représente le total des coûts de personnel, charges financières, amortissements et provisions, bénéfices ou pertes de l’exercice comptable. • le cash flow de l’exercice comptable considéré, exprimé en milliers d’EURO. Il s’agit du total des bénéfices et des amortissements. • le capital propre de l’exercice comptable considéré, exprimé en milliers d’EURO. Il s’agit du total du capital, des primes d’émission, des plus-values de revalorisation, des réserves, des bénéfices ou pertes reportés et des subventions en capital. • le total du bilan pour l’exercice comptable considéré. • le nombre moyen de collaborateurs. • le dynamisme de l’industrie alimentaire belge se traduit aussi par l’augmentation rapide de son exportation. La part de celle-ci dans le chiffre d’affaires total a plus que doublé durant ces vingt dernières années, ce qui a conduit à une balance commerciale positive. Les pays d’exportation et les marques de chaque entreprise sont indiqués, à moins que celle-ci n’exporte pas ou que cette information ne nous ait pas été communiquée. • Mais une entreprise est avant tout une réalité à caractère humain. Tous ces chiffres seraient donc incomplets si l’on ne tenait pas compte de toutes ces personnes au sein des entreprises et dont celles-ci dépendent.C’est la raison pour laquelle sont mentionnés les noms des personnes chargées de la gestion quotidienne, le département qu’elles dirigent. * données mises à jour jusqu’au 09/08/2013

( )

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V01.indd 69

18-10-13 09:26


4000-5252-V01.indd 70

18-10-13 09:26


A

P. 85

4000-5252-V02.indd 71

18-10-13 11:53


Abattoir et Fabrique de Charcuterie de Charleroi - A.F.C. S.A.

72

3

Place de l’Abattoir 1, 6000 Charleroi - T: 071/41.05.62 - F: 071/42.35.18 - abattoir.charleroi@skynet.be BTW/TVA: BE 0431.403.738 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 377 642 271 3.354 3.417 8

2010 (12M) 341 629 278 3.129 3.203 7

2009 (12M) 480 666 351 2.925 3.108 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Cock Roger, Louis Philippe Administration/Finance Vanderpypen Pierre-Michel

Abattoir et Marché de Bastogne SA

3

Rue des Abattoirs 6, 6600 Bastogne - T: 061/21.76.38 - F: 061/21.76.41 - commercial@amb-bastogne.be www.amb-bastogne.be BTW/TVA: BE 0456.959.575 - NACE-BEL: 10110 - Bedrijfsgroep/Groupe: Verbist Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 56.582 2.262 721 77 16.968 15

2010 (12M) 55.161 1.210 194 -424 26.266 14

2009 (12M) 52.380 1.170 -202 -263 22.951 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter Verbist Diederik General Management Environment Sappada Annick Export Sappada Annick Food policy Hoedemakers Kathy Human resources Godfrind Joël Marketing Lambert Bruno Production Alaime Eric, Guiot Benoit Quality Hoedemakers Kathy Safety Denis Didier Sales Verbist Diederik R & D Gerard Nathalie Purchase Boutay Bernard Exportlanden - Pays d’exportation Egypt, European Community, Iran, Lebanon, Russian Federation, South Africa

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 72

18-10-13 11:53


Abattoir Lanciers de Rochefort S.P.R.L.

3

73

Rue du Petit Granit 3, 5580 Rochefort - T: 084/21.12.21 - F: 084/21.39.35 - lanciers@lanciers.be BTW/TVA: BE 0417.667.548 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 519 186 23 606 5

2010 (12M) 416 114 23 568 7

2009 (12M) 373 58 24 428 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lanciers-Vanhentenrijk Diane Quality Hafid Boushel

Abattoir Marquet S.A.

Rue du Tiège 33, 4620 Fleron - T: 04/355.81.10 - F: 04/358.33.96 - jacques_marquet@yahoo.com BTW/TVA: BE 0403.902.555 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 159 -154 -433 515 4

2010 (12M) 342 41 -226 831 10

2009 (12M) 1.076 -27 -168 1.591 20

Contactpersonen - Personnes à Contacter Marquet Jacques General Management Administration/Finance Jorssen Valère Export Jorssen Valère Human resources Coninx Dany Exportlanden - Pays d’exportation European Community, Germany, Italy

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 73

18-10-13 11:53


Abattoir N.V./S.A.

74

3

Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Brussel - T: 02/521.54.19 - F: 02/522.42.37 - info@abattoir.be - www.abattoir.be BTW/TVA: BE 0425.276.704 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 7.005 4.385 1.515 12.189 18.235 39

2010 (12M) 6.970 4.075 1.372 11.220 18.109 40

2009 (12M) 7.457 4.210 1.481 9.709 17.378 40

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Tiebout Joris Administration/Finance Tiebout Joris Energy Leonard Patrick Environment Leonard Patrick Food policy Van Assche Jan Human resources Dannau Yves Marketing Thielemans Paul Production Van Assche Jan Quality Van Assche Jan Safety Bardijn Maurice

Abattoirs Publics Liege-Waremme S.C.

Rue de Droixhe 34 B, 4020 Liège - T: 04/362.99.40 - F: 04/362.54.85 - t.jolet@abattoirliege.be BTW/TVA: BE 0239.025.519 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.268 485 8.716 10.690 22

2010 (12M) 1.405 507 8.770 10.383 22

2009 (12M) 1.311 359 8.737 10.386 22

Contactpersonen - Personnes à Contacter Jolet Antoine General Management Administration/Finance Jolet Antoine Human resources Jolet Antoine Production Jolet Antoine Safety Thomas Claude

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 74

18-10-13 11:53


Abbaye Notre Dame Saint-Remy

Rue de l’Abbaye 8, 5580 Rochefort - T: +32 (0)84 22 01 40 - F: +32 (0)84 22 10 75 - www.trappistes-rochefort.com BTW/TVA: BE 0407.586.080 - NACE-BEL: 11050

75

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.139 1.048 7.636 9.718 22

2010 (12M) 2.511 1.055 6.283 8.682 21

2009 (12M) 2.296 878 6.051 8.330 21

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dom Gilbert Export Streignard Vital Production Streignard Vital Quality Pierre Frère, Santos Gumer Merken - Marques TRAPPISTES ROCHEFORT

Abdij Sint-Sixtus VZW

Donkerstraat 12, 8640 Westvleteren - T: +32 (0)57 40 03 76 - F: +32 (0)57 40 14 20 - brouwerij@sintsixtus.be www.sintsixtus.be BTW/TVA: BE 0405.530.472 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.921 1.275 16.014 17.329 7

2010 (12M) 940 521 13.685 15.175 7

2009 (12M) 1.113 827 11.580 12.885 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter Claeys Christophe General Management Administration/Finance Rom Paul Energy Claeys Christophe Environment Claeys Christophe Food policy Van Gool Jan Human resources Rom Paul Production Claeys Christophe Quality Van Gool Jan Safety Claeys Christophe Sales Ryde Geert Merken - Marques TRAPPIST WESTVLETEREN ACHT, TRAPPIST WESTVLETEREN BLOND, TRAPPIST WESTVLETEREN TWAALF

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 75

18-10-13 11:53


Abramo NV

76

Blokellestraat 157 H, 8550 Zwevegem - T: 056/75.98.88 - F: 056/75.98.89 - info@abramo.be - www.abramo.be BTW/TVA: BE 0440.184.812 - NACE-BEL: 10850 Voorbereide kwalitatieve aperitiefhapjes en kant en klare bereidingen met verse deegwaren Préparation d’amuse-bouches de qualités et de plats préparés à base de pâtes Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.237 616 1.557 4.403 40

2010 (12M) 2.250 789 1.407 4.017 36

2009 (12M) 1.705 319 1.098 3.876 37

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lamote Robert Exportlanden - Pays d’exportation France, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques Diet in the box, Dinner in the box, H’eat-it

Acatris Food Belgium NV

De Regenboog 11 Bus 29, 2800 Mechelen - T: 015/40.01.75 - F: 015/40.01.78 - info@be.acatris.com - www.acatris.com BTW/TVA: BE 0881.660.615 - NACE-BEL: 46750 - Bedrijfsgroep/Groupe: Acatris Groothandel in voedingsadditieven en -ingredienten Commerce de gros de complements et ingredients alimentaires Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 6.361 250 -130 363 1.832 5

2010 (12M) 6.792 379 19 494 1.723 5

2009 (12M) 6.750 413 138 477 2.020 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter Delis Hildert, van de Hoek Eric General Management Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 76

18-10-13 11:53


A.D. Bieren Bvba

3

77

Hoogstraat 2a, 1650 Beersel - T: 02/306.71.03 - F: 02/305.07.41 - info@3fonteinen.be - www.3fonteinen.be BTW/TVA: BE 0474.218.746 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 152 Cash flow (x1000) 137 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) -10 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 497 Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 118 64 -98 498 1

2009 (12M) 154 85 -106 517 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Debelder Armand Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, Finland, Japan, Netherlands, Sweden, United Kingdom, United States Merken - Marques BEERSEL BIO, BEERSEL BLOND, BEERSEL LAGER, BEERSEL TARWE, OUDE GEUZE 3 FONTEINEN, OUDE KRIEK 3 FONTEINEN

ADM De Zaan Belgium S.A.

3

Z.A.E. du Faubourg - 8c, rue du Chénia, 7170 Manage - T: +32 (0)64 23 03 30 - F: +32 (0)64 23 03 39 admcocoainternational@adm.com - www.adm.com/en-US/products/Cocoa BTW/TVA: BE 0888.481.396 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) -428 -2.309 -4.364 3.740 25

2010 (12M) 1.093 -182 -1.407 2.026 21

2009 (12M) 1.188 360 -816 1.444 19

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vervliet Stefan General Management Administration/Finance Louis Vinciane Production Stuart Steve Sales Dams Ludo Human resources Lengrand Perrine Quality Lauvau Micha Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques ADM, deZaan Belgium

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 77

18-10-13 11:53


Adriaens Etablissementen N.V.

78

3

Slachthuisstraat 1, 9620 Zottegem - T: 09/360.60.11 - F: 09/360.77.53 - info@adriaens.be BTW/TVA: BE 0400.191.019 - NACE-BEL: 10110 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe Covalis Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 66.416 3.064 3.172 8.893 18.580 51

2010 (12M) 48.708 3.835 1.129 6.356 12.197 45

2009 (12M) 44.802 3.034 282 5.953 11.782 49

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Boone Lieven, Goethals Wim, Verspreet Luc Administration/Finance Le Noir Luc Food policy Terryn Vincent Human resources Haelvoet Lutgarde Marketing Goethals Wim Safety De Coninck Luc Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Yugoslavia Merken - Marques ABBAYE DE BONNE ESPERANCE, ABBAYE DE FOREST

Agral SA

Rue du Brabant Wallon 1, 6180 Courcelles - T: +32 (0)71 45 14 61 - F: +32 (0)71 46 01 42 - info@agral.be - www.agral.be BTW/TVA: BE 0429.223.515 - NACE-BEL: 46331 Groothandel in zuivelproducten en eieren Commerce de gros de produits laitiers et d’oeufs Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12m) 58.283 2.990 628 5.923 34.398 47

2009 (12M) 39.425 4.163 1.898 3.871 21.500 46

Contactpersonen - Personnes à Contacter Cabay Jean-Marie General Management Administration/Finance Lefrant Laurent, Thaon Angélique, Tranquilli Elisa Energy Toussaint Sévrine Environment Toussaint Sévrine Export Ranwez Paul, Tranquilli Elisa Food policy Toussaint Sévrine Human resources Cabay Jean-Marie Production Lefrant Laurent Quality Toussaint Sévrine R & D Rouschop Jean Sales Crahay Louis-Philippe, Ranwez Paul, Vlaeminck Frank Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Angola, Asia, Azerbaidjan, Congo, Czech Republic, Denmark, East Europe, Egypt, European Community, Far-East, France, Gabon, Greece, Italy, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Luxembourg, Marocco, Mauritania, Middle-East Merken - Marques Heritage 1466, LES COTEAUX, LUCIEN MASSAUX

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 78

18-10-13 11:53


Agrifamenne-Onhaye S.C.

79

Route de Weillen 4, 5520 Onhaye - T: 082/64.46.01 - F: 082/64.62.64 - info@agrifamenne.be BTW/TVA: BE 0402.540.201 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: Versele-Laga Groep Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 6.492 336 -237 74 1.903 9

2009 (12M) 8.005 99 -539 174 3.249 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management de Munck Xavier Administration/Finance de Munck Xavier Environment Vandenbulke François Export de Munck Xavier Food policy de Munck Xavier Human resources de Munck Xavier Production de Munck Xavier Quality Vandenbulke François Safety Vandenbulke François Sales de Munck Xavier

Agristo NV

3

Waterstraat 40, 8531 Harelbeke-Hulste - T: +32 (0)56 73 50 50 - F: +32 (0)56 73 50 73 - info@agristo.com - www.agristo.com BTW/TVA: BE 0425.038.558 - NACE-BEL: 10312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 167.842 4.496 -1.072 1.783 60.334 80

2010 (12M) 123.089 3.516 -1.365 15.433 53.104 74

2009 (13M) 113.588 4.866 837 18.156 44.058 67

Contactpersonen - Personnes à Contacter Decoster Dirk General Management Administration/Finance Raes Hannelore Energy Wallays Carmen Environment Wallays Carmen Export Heylen Jon Food policy Anseeuw Joke Human resources Desplenter Ann Quality Anseeuw Joke Safety Raes Dieter Sales Wallays Filip Production Wallays Kristof Marketing Wallays Filip Purchase Wallays Carmen Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Middle-East, South America Merken - Marques AGISTRO

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 79

18-10-13 11:53


Agro Viande S.P.R.L.

80

Drève André Dujardin F61, 7700 Mouscron - T: 056/84.18.74 - F: 056/84.18.84 - info@agroviandes.com - www.agroviandes.com BTW/TVA: BE 0445.291.168 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.860 103 790 1.391 73

2010 (12M) 3.273 92 1.098 1.807 83

2009 (12M) 3.132 117 1.046 1.842 80

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Routier Patrick Food policy Routier Patrick Production Routier Patrick Sales Routier Patrick Exportlanden - Pays d’exportation France, Luxembourg

Agro Waasland NV

Kluizenhof 9, 9170 Sint-Gillis-Waas - T: 052/34.39.71 - F: 052/33.78.54 - info@lambers-seghers.be - www.lambers-seghers.be BTW/TVA: BE 0415.505.438 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 7.522 338 165 810 3.224 4

2010 (12M) 4.246 545 809 771 3.172 6

2009 (12M) 4.898 618 185 758 3.440 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Mullem Danny, Jacobs Bruno General Management Administration/Finance Van Mullem Danny Sales Van Mullem Danny

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 80

18-10-13 11:53


Aigremont S.A.

Rue des Awirs 8, 4400 Awirs (Flémalle) - T: +32 (0)4 273 71 00 - F: +32 (0)4 275 49 31 - info@aigremont.be - www.aigremont.be BTW/TVA: BE 0437.799.008 - NACE-BEL: 10420

81

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 47.605 6.356 1.944 13.910 16.773 54

2010 (12M) 36.165 5.918 1.948 12.952 15.712 53

2009 (12M) 38.128 5.301 1.852 12.065 15.404 49

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Thiry Philippe Administration/Finance Bovy Marc Energy Fourneau Pierre Environment Fourneau Pierre Export Douret Josée Food policy Lombart Christophe Human resources Bovy Marc Marketing Delooz Frédéric Production Henrard Nicolas Quality Lombart Christophe R & D Beckers Guy Sales Thiry Philippe Exportlanden - Pays d’exportation Africa, East Europe, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain Merken - Marques Olma

Albert Premier Chocolaterie N.V.

Hemelstraat 8, 1651 Lot-Beersel - T: +32 (0)2 377 09 68 - F: +32 (0)2 377 15 36 - info@albertpremier.be - www.albertpremier.be BTW/TVA: BE 0456.408.259 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.120 456 1.505 3.265 17

2010 (18M) 145 503 1.461 3.110 16

2009 (12M) 55 15 536 903

Contactpersonen - Personnes à Contacter Talpe Peter General Management Sales Talpe Peter Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Baltic States, Canada, Europe, European Community, Hong Kong, Iceland, Japan, New Zealand, Scandinavian Countries, United States Merken - Marques ALBERT PREMIER

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 81

18-10-13 11:53


Aldia N.V.

82

3

Aalststraat 3, 9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 31 12 91 - F: +32 (0)55 31 00 32 - info@aldia.com - www.aldia.com BTW/TVA: BE 0400.191.910 - NACE-BEL: 10392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 12.947 4.082 1.546 9.143 11.615 48

2010 (12M) 12.456 4.266 1.875 8.073 10.146 42

2009 (12M) 12.342 4.087 1.972 10.205 11.888 42

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Haentjens Jan, Van Strydonck Christian Administration/Finance De Clercq Stijn Environment Delputte Stefaan Export Haentjens Jan Food policy Parmentier Sofie Human resources De Clercq Stijn Marketing Haentjens Jan Production Delputte Stefaan Quality Delputte Stefaan R & D Parmentier Sofie Safety Parmentier Sofie Sales Haentjens Jan Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Austria, Benelux, East Europe, Far-East, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Middle-East, Portugal, Scandinavian Countries, Spain, United Kingdom, United States Merken - Marques ALDIA

Alfra S.A.

Rue du Onze Novembre 34, 4460 Horion-Hozemont - T: 04/250.91.70 - F: 04/250.48.81 - info@alfra.be - www.alfra.be BTW/TVA: BE 0404.392.901 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 329 128 387 1.344 4

2010 (12M) 299 113 356 1.128 3

2009 (12M) 244 90 332 977 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter Frankinet André General Management Administration/Finance Frankinet Michel Export Frankinet André Human resources Frankinet Michel Production Frankinet Michel R & D Frankinet Pierre Safety Frankinet Pierre Sales Frankinet Pierre Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques ALFRA, pH7

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 82

18-10-13 11:53


Algi SA

83

Zoning Industriel de Wavre Nord - Avenue Lavoisier 4, 1300 Wavre Nord - T: 010/24.52.42 - F: 010/24.32.42 - info@algi.be www.algi.be BTW/TVA: BE 0432.003.950 - NACE-BEL: 10730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren Spécialiste des plats cuisinés sous vide Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 653 411 2.775 5.021 4

2010 (12M) 613 335 2.544 3.723 5

2009 (12M) 777 425 2.306 3.234 6

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Allongi Gino, Allongi Martine Administration/Finance Allongi Martine Environment Allongi Gino Export Allongi Gino Food policy Allongi Martine Human resources Allongi Martine Production Allongi Gino R & D Allongi Gino Sales Allongi Gino Exportlanden - Pays d’exportation France, Luxembourg, Netherlands

Algist Bruggeman N.V.

3

Langerbruggekaai 37, 9000 Gent - T: +32 (0)9 257 08 08 - F: +32 (0)9 253 41 16 - info@algistbrug.be - www.algistbruggeman.be BTW/TVA: BE 0434.963.737 - NACE-BEL: 10890 - Bedrijfsgroep/Groupe: Lesaffre Group Vervaardiging van bakkerijgrondstoffen Fabrication de matières premières pour boulangeries Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 69.752 28.020 11.083 16.469 37.236 164

2010 (12M) 71.742 26.703 10.994 16.448 39.033 164

2009 (12M) 71.290 24.456 8.463 15.513 37.574 164

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Renterghem Geert General Management Administration/Finance Caulliez Sylvain Energy Van Renterghem Geert Environment Guns Jan Export Vanmiddelem André Food policy Smet Peter Human resources Loosvelt Tom Marketing Margo Marnic Production Van Renterghem Geert Quality Smet Peter R & D Smet Peter Safety Van Grembergen Kerste Sales Margo Marnic Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Worldwide Merken - Marques BRUGGEMAN

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 83

18-10-13 11:53


Alken-Maes Brouwerijen N.V.

84

3

Blarenberglaan 3C - b2, 2800 Mechelen - T: +32 (0)15 30 90 11 - F: +32 (0)15 31 41 91 - info@alken-maes.com www.alken-maes.be BTW/TVA: BE 0405.655.681 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: Heineken Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 146.923 68.769 23.595 202.042 310.259 445

2010 (12M) 149.260 70.800 14.631 194.771 308.896 456

2009 (12M) 133.764 92.425 -2.175 194.844 298.311 454

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management van de Ven Erik Administration/Finance Verweij Joris Human resources Siebens Katelijne Marketing Eeckman Lies Production Vanhamel Sonja Quality Maillet Olivier Safety Goyvaerts Diana Sales Minnart Geert, Noel Philippe Purchase Lemli Gudrun Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom, United States Merken - Marques AFFLIGEM OP-ALE POSTEL, BRUGS, CINEY, CRISTAL, GRIMBERGEN, HEINEKEN, Hapkin, MAES, MORT SUBITE

Allgro NV

3

Polbroek 124, 9520 Sint-Lievens-Houtem - T: 09/360.83.48 - F: 09/360.83.50 - info@allgro.be - www.allgro.be BTW/TVA: BE 0440.190.552 - NACE-BEL: 10391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 16.378 3.695 713 854 6.535 61

2010 (12M) 15.295 2.691 194 542 5.970 56

2009 (12M) 14.906 2.937 424 695 5.805 54

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Meyer Paul, De Tant Marleen General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 84

18-10-13 11:53


Alpro

3

Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem - T: +32 (0)56 43 22 11 - F: +32 (0)56 43 22 99 - alpro@alpro.be - www.alpro.com BTW/TVA: BE 0420.429.375 - NACE-BEL: 10860 - Bedrijfsgroep/Groupe: WhiteWaveFoods Company

85

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 231.237 56.579 9.121 6.183 201.553 477

2010 (12M) 220.237 51.772 58.133 4.937 205.589 461

2009 (12M) 202.665 43.673 23.540 54.567 171.754 454

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Deryckere Bernard Administration/Finance Denayer Paul Export De Bruyn Alain Human resources De Boom Marc Production Tuytens Geert Quality Galard Olivier R & D Arnout Joost Sales Houquet Patrick Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Europe, Middle-East, North America, Russian Federation, South America Merken - Marques ALPRO, ALPRO SOYA, BELSOY, PROVAMEL

Althaea NV

de Robianostraat 94, 2150 Borsbeek - T: +32 (0)3 321 05 45 - F: +32 (0)3 322 19 35 - info@althaea.be - www.althaea.be BTW/TVA: BE 0432.206.165 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 58 40 386 1.144

2010 (12M) 67 50 371 631

2009 (12M) 41 28 338 454

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Bryssinck Ingrid Administration/Finance Bryssinck Ingrid Energy Bryssinck Ingrid Environment De Laet Alain Export Bryssinck Ingrid Food policy Bryssinck Ingrid Human resources Bryssinck Ingrid Marketing Bryssinck Ingrid Production De Laet Alain Quality De Laet Alain R & D De Laet Alain Safety Bryssinck Ingrid Sales Bryssinck Ingrid Exportlanden - Pays d’exportation Aruba, Asia, Australia, Barbados, China, Cyprus, Denmark, Dubai, European Community, France, Germany, Great Britain, Italy, Middle-East, Netherlands, Netherlands Antilles, New Zealand, Norway, Sweden Merken - Marques ALTHAEA

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 85

18-10-13 11:53


Alva verse vruchten NV - EDEN

86

Oude Truierbaan 49, 3500 Hasselt - T: 011/28.08.08 - F: 011/28.08.99 - info@alva.be - info@myeden.be - www.alva.be www.myeden.be BTW/TVA: BE 0436.098.439 - NACE-BEL: 10300 Verwerking en conservering van groenten en fruit Transformation et conservation de fruits et de légumes Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Daenens Philip Marketing Smeets Tom Production De Baets Gaston Purchase Vanstraelen Dries Quality Vanstraelen Karolien Sales Broekmans Viviane, Motmans Maurice Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques EDEN

Alysse Food S.A.

3

Zoning Industriel - Zone C - Rue Charles Richet, 7180 Seneffe - T: +32 (0)64 52 06 30 - F: +32 (0)64 52 06 39 info@alyssefood.be - www.alyssefood.be BTW/TVA: BE 0446.200.196 - NACE-BEL: 10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 32.663 5.426 2.607 6.451 23.923 63

2010 (12M) 28.636 5.947 2.861 5.898 18.377 53

2009 (12M) 29.688 6.711 3.438 5.203 19.335 50

Contactpersonen - Personnes à Contacter Kupchik Samuel General Management Administration/Finance Hendrickx Anja Environment Kupchik Samuel Export Kupchik Samuel Human resources Kupchik Samuel Marketing Kupchik Alain Production Kupchik Joseph Quality Delmotte Thierry R & D Kupchik Samuel Safety Delmotte Thierry, Kupchik Alain Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Benelux, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 86

18-10-13 11:53


Amazing Chocolates

3

Klingegrensstraat 12 A, 9170 De Klinge - T: +32 (0)3 345 41 38 - info@amazingchocolates.be - www.amazingchocolates.be BTW/TVA: BE 0838.797.107 - NACE-BEL: 10820

87

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Wendy Vriesacker Administration/Finance Wendy Vriesacker Production Wendy Vriesacker Sales Rica Mertens

Aminolabs By Eurofood Belgium NV

Research Campus 6, 3500 Hasselt - T: +32 (0)11 28 10 00 - F: +32 (0)11 28 11 00 - info@aminolabs.com - www.aminolabs.com BTW/TVA: BE 0450.846.397 - NACE-BEL: 10860 Productie van voedingssupplementen en sportvoeding Fabrication de suppléments nutritionnels Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 19.935 3.761 1.448 5.814 18.080 41

2010 (12M) 13.976 2.862 1.257 5.602 14.603 26

2009 (21M) 20.180 2.951 1.099 5.140 12.368 19

Contactpersonen - Personnes à Contacter Anné Roger General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 87

18-10-13 11:53


Anda N.V.

88

3

Laarstraat 43, 3190 Boortmeerbeek - T: 016/60.61.44 - F: 016/60.58.15 - info@andasauces.be - www.andasauces.be BTW/TVA: BE 0435.111.415 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Fabrication de condiments et d’assaisonnements Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 963 Cash flow (x1000) 363 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 1.513 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 2.590 Personeelsbestand/Effectif du personnel 11

2010 (12M) 1.141 867 261 1.347 2.828 11

2009 (12M) 1.096 688 275 1.656 2.637 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vandenwijngaert Jean Administration/Finance Hemeleers Hilda Sales Boogmans Jimmy Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques ANDA SAUCES

Aor N.V.

Rostockweg 312 A, 2030 Antwerpen - T: 03/541.38.07 - F: 03/541.80.90 - info@oilio.com - www.oilio.com BTW/TVA: BE 0442.696.518 - NACE-BEL: 10410 Vervaardiging van oliën en vetten Fabrication d’huiles et de graisses Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 175.922 4.365 371 8.942 44.741 44

2010 (12M) 141.545 5.348 1.856 10.327 43.852 45

2009 (12M) 152.812 6.418 2.224 10.113 35.354 43

Contactpersonen - Personnes à Contacter Bakker Robert General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 88

18-10-13 11:53


Ardenia S.A./N.V.

Chaussée de Ninove 575 bte 8, 1070 Bruxelles - T: 02/411.68.87 - F: 02/411.53.42 - ardenia@skynet.be - http://salaisonsardenia.be/ BTW/TVA: BE 0405.898.973 - NACE-BEL: 10130

89

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 423 80 177 542 9

2010 (12M) 422 80 146 505 10

2009 (12M) 421 70 100 521 10

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Denis Alain, Denis Jean-Pierre, Denis Norma, Denis Pierre Administration/Finance Denis Alain Environment Florean Norma Food policy Florean Norma Human resources Denis Pierre Marketing Denis Alain Production Denis Pierre Safety Denis Alain Sales Denis Alain

Ardo N.V.

3

Wezestraat 61, 8850 Ardooie - T: +32 (0)51 31 06 21 - F: +32 (0)51 30 59 97 - info@ardo.be - www.ardo.com BTW/TVA: BE 0416.330.136 - NACE-BEL: 10393 - Bedrijfsgroep/Groupe: Ardo Group Productie van diepgevroren groenten en fruit Fabrication de légumes et de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 212.557 27.189 7.270 47.435 188.184 360

2010 (12M) 199.913 29.287 8.449 43.336 192.474 371

2009 (12M) 171.967 25.141 11.477 37.895 184.179 380

Contactpersonen - Personnes à Contacter Defour Geert, Dejonckheere José, Haspeslagh Ignace, Haspeslagh Jan, Maes Roger General Management Administration/Finance Defour Geert Energy Kint Ignace Environment Snick Annelies Export Maes Roger Food policy Bruneel Isabelle Human resources Bondue An Marketing Goovaerts Heidi Production Dejonckheere José Quality Bruneel Isabelle R & D Goovaerts Heidi Decoster Patrick Safety Sales Maes Roger Exportlanden - Pays d’exportation European Community, Worldwide Merken - Marques ARDO

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 89

18-10-13 11:53


Artifresh Bvba

90

Steenkaaistraat 5, 9200 Baasrode - T: 052/47.45.78 - F: 052/48.45.78 - info@artifresh.be - www.artifresh.be BTW/TVA: BE 0882.284.086 - NACE-BEL: 10850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Fabrication de plats préparés Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 346 115 6 994 4

2010 (12M) 263 52 6 1.202 4

2009 (12M) 265 52 12 959 5

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Schrijvers Andrew Administration/Finance Van Schuylenbergh Isabelle Energy Schrijvers Andrew Environment Schrijvers Andrew Food policy Van Der Kelen Dirk Human resources Schrijvers Andrew Production Schrijvers Andrew Quality Van Der Kelen Dirk R & D Schrijvers Andrew Safety Van Der Kelen Dirk Sales Deturck Albert Merken - Marques ARTIFRESH

Artisanale Pluimveeslachterij - Artislach N.V.

Kokerijstraat 50, 9310 Meldert-bij-Aalst - T: 052/35.58.80 - F: 052/33.03.16 - info@artislach.be BTW/TVA: BE 0405.714.178 - NACE-BEL: 10120 Verwerking en conservering van gevogelte Transformation et conservation de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 56.962 7.084 3.637 6.968 11.947 55

2010 (12M) 49.415 6.843 3.801 6.545 12.141 57

2009 (12M) 49.144 6.990 3.615 5.977 11.399 53

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van den Steen Jozef General Management Administration/Finance De Boeck Mark Food policy Van den Steen Rita Human resources Van den Steen Rita Production Van den Steen Ludwig Safety Michiels Mathieu Sales De Meyst Theo Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Great Britain, Netherlands, Spain

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 90

18-10-13 11:53


Astra Sweets N.V.

3

Bleukenlaan 18, 2300 Turnhout - T: +32 (0)14 44 35 20 - F: +32 (0)14 42 91 28 - astrasweets@astrasweets.com www.astrasweets.com BTW/TVA: BE 0432.549.427 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Vanherpe Food Group

91

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 43.126 13.991 3.304 13.740 27.170 176

2010 (12M) 43.883 14.977 4.605 13.020 28.283 186

2009 (12M) 40.790 14.723 4.220 12.062 28.674 187

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vanherpe Bruno, Vanherpe Erik, Vanherpe Filip Administration/Finance Luyckx Ronald Export Vanherpe Filip Production Vivijs Marc Safety Vander Wilt Jo Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands, North America, Spain, Sweden Merken - Marques ASTRA SWEETS, FAAM, FRISIA

Au Croquant Boulangerie Patisserie BVBA

E. Lambrechtslaan 29, 1780 Wemmel - T: 02/460.54.30 - F: 02/460.57.03 - info@aucroquant.be BTW/TVA: BE 0406.315.974 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.212 207 199 2.085 21

2010 (12M) 1.038 115 206 2.232 21

2009 (12M) 1.173 178 282 2.238 22

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Decker Gilbert General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 91

18-10-13 11:53


Aveve NV

92

3

Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven - T: 016/24.26.26 - F: 016/24.26.09 - aveve@aveve.be - www.aveve.be BTW/TVA: BE 0403.552.464 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: MRBB Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 547.322 64.117 28.301 270.382 424.994 747

2010 (12M) 468.577 60.752 25.646 256.931 383.845 733

2009 (12M) 435.350 56.044 22.643 243.734 335.723 735

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Cosyns Etienne, Deleu Paul, Janssens Luc, Soete Hendrik Administration/Finance Janssens Luc Energy Janssens Luc Environment Hanegreefs Paul Export Vanderbeke Erik Food policy Vanderbeke Erik Human resources Engels Walter Marketing Van Thielen Dirk Production Hanegreefs Paul Quality Hanegreefs Paul R & D Vanderbeke Erik Safety Hanegreefs Paul Sales Christianen Marcel Exportlanden - Pays d’exportation Brazil, China, France, Germany, Italy, Netherlands, Philippines, Poland, Saudi Arabia, South Korea, Spain, Taiwan, Thailand, Vietnam Merken - Marques Aveve

Avian Biscuiterie BVBA

De Marselaerestraat 10, 1820 Perk - T: +32 (0)2 751 84 88 - F: +32 (0)2 751 73 10 - info@frangipane.be - www.frangipane.be BTW/TVA: BE 0427.991.912 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation 2011 (12m) 2010 (12M) Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 108 146 Cash flow (x1000) 30 52 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 237 260 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 403 437 2 2 Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 525 130 46 258 478 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Electeur Peter General Management Administration/Finance Electeur Peter Energy Electeur Peter Environment Electeur Peter Export Electeur Peter Food policy Electeur Peter Human resources Electeur Peter Marketing Electeur Peter Production Electeur Peter Quality Electeur Peter R & D Electeur Peter Safety Electeur Peter Sales Electeur Peter Exportlanden - Pays d’exportation France, Netherlands Merken - Marques Avian

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 92

18-10-13 11:53


Azijnfabriek Sint-Martinus N.V.

Ramerstraat 26, 1760 Roosdaal - T: +32 (0)54 33 23 18 - F: +32 (0)54 32 93 54 - info@sint-martinus.com - www.sint-martinus.com BTW/TVA: BE 0415.997.960 - NACE-BEL: 10840 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groep De Burg BV - NL

93

Productie van natuurlijke azijn Production de vinaigre naturel Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.866 744 3.014 4.226 18

2010 (12M) 2.078 944 2.612 3.931 17

2009 (12M) 2.005 872 2.002 3.784 19

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Verhorst J.C., De Vos Rina Administration/Finance Van de Voorde Annick Environment Wauters Nathalie Export Bruyland Bruno Food policy Wauters Nathalie Human resources De Vos Rina, Van de Voorde Annick Marketing Bruyland Bruno Production De Vos Rina Quality Wauters Nathalie Safety Wauters Nathalie Sales Bruyland Bruno Exportlanden - Pays d’exportation China, Denmark, France, Germany, Great Britain, India, Israel, Luxembourg, Netherlands, Sweden Merken - Marques BÖKLAND FRUITVODKA, ETOILE, FUCHS, SINT MARTINUS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 93

18-10-13 11:53


4000-5252-V02.indd 94

18-10-13 11:53


B

P. 103

4000-5252-V02.indd 95

18-10-13 11:53


Backerei - Konditorei – Kockartz- S.A.

96

Kirchstrasse 123, 4730 Raeren-Hauset - T: 087/63.94.80 - F: 087/63.94.89 - info@kockartz.be - www.kockartz.be BTW/TVA: BE 0419.677.032 - NACE-BEL: 10712 - Bedrijfsgroep/Groupe: Bekoma S.A. Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.063 150 396 1.093 26

2010 (12M) 976 175 367 1.069 27

2009 (12M) 933 215 340 1.051 30

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Braun Léon, Kockartz Alexander, Kockartz B. Administration/Finance Kockartz Alexander, Kockartz B. Environment Kockartz Alexander, Kockartz B. Export Kockartz Alexander, Kockartz B. Food policy Braun Léon Human resources Kockartz Alexander Marketing Kockartz Alexander Production Braun Léon Quality Braun Léon, Kockartz B. Safety Kockartz Alexander Exportlanden - Pays d’exportation Germany

Baeten & Co N.V.

3

Fortstraat 28, 9290 Overmere - T: +32 (0)9 367 79 96 - F: +32 (0)9 367 83 53 - info@baetennv.be - www.baetennv.be BTW/TVA: BE 0447.081.908 - NACE-BEL: 10410 Vervaardiging van oliën en vetten Fabrication d’huiles et de graisses Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 20.899 2.025 1.311 4.586 16.387 11

2010 (12M) 15.994 2.347 1.513 12.912 14.780 11

2009 (12M) 12.225 2.430 1.560 11.540 13.027 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter Baeten Etienne, Van Eynde Jacqueline General Management Administration/Finance Baeten Etienne Energy Baeten Matthias Environment Baeten Etienne Export Baeten Matthias Food policy Baeten Matthias Human resources Baeten Matthias Marketing Baeten Matthias Production Baeten Stefan Quality Baeten Matthias R & D Baeten Matthias Safety Baeten Etienne Sales Baeten Etienne, Baeten Matthias Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Germany, Ireland, Netherlands, United Kingdom

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 96

18-10-13 11:53


Bahlsen Comm.V.

3

97

Avenue Roi Albert I 50 - Koning Albert I Laan 50, 1780 Wemmel - Wemmel - T: +32 (0)2 456 00 60 - F: +32 (0)2 460 78 79 www.bahlsen.com BTW/TVA: BE 0406.854.622 - NACE-BEL: 46390 Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 12.903 2.137 540 498 3.338 13

2010 (12M) 12.578 2.124 512 492 3.499 13

2009 (12M) 11.999 2.207 657 485 3.742 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Bruggeman Yves Administration/Finance Vandenberghe Josée Marketing Van Den Broeck Katrien Sales Bovie Thierry Merken - Marques BAHLSEN, LORENZ, PICK-UP

Bakbel Europe SA

3

Z.I. Paysager Tyberchamps, 7180 Seneffe - T: +32 (0)64 84 61 10 - F: +32 (0)64 84 61 11 - info@bakbel.be - www.bakbel.com BTW/TVA: BE 0875.090.349 - NACE-BEL: 10890 - Bedrijfsgroep/Groupe: Bakels Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. 2011 (12m) 2010 (12m) Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 1.741 439 -1.601 5.908 17

Contactpersonen - Personnes à Contacter Delahaye Philippe, Van Zwol Daan General Management Administration/Finance Leroy Julien Energy Leroy Julien Environment Leroy Julien Food policy Schietaert Isabelle Human resources Bourguignon Nathalie Quality Gilson Marie Sales Keyaerts Yves Purchase Leroy Julien Quality Gilson Marie R & D Delahaye Philippe Safety Gilson Marie

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 97

18-10-13 11:53


Bakkerij Dockx B.V.B.A.

98

Koningsbaan 81, 2560 Nijlen - T: 03/481.87.07 - F: 03/411.14.34 - bakkerij.dockx@belgacom.net - www.dockxbakkerij.be BTW/TVA: BE 0404.016.282 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.397 126 94 1.256 32

2010 (12M) 1.471 118 93 1.042 31

2009 (12M) 1.329 243 89 834 31

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dockx Hans

Bakkerij Gijbels N.V.

3

Fortbaan 72E, 2160 Wommelgem - T: 03/322.44.21 - F: 03/322.52.90 - info.gijbels@skynet.be - www.gijbelsbakkerij.be BTW/TVA: BE 0441.505.693 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.709 759 1.877 6.528 25

2010 (12M) 1.646 750 1.782 6.399 24

2009 (12M) 1.558 616 1.653 6.073 27

Contactpersonen - Personnes à Contacter Perdu Dirk General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 98

18-10-13 11:53


Bakkerij Hoornaert N.V.

Doenaertstraat 10, 8510 Marke - T: 056/22.17.61 - F: 056/20.24.44 - info@bakkerijhoornaert.be - www.bakkerijhoornaert.be BTW/TVA: BE 0405.980.830 - NACE-BEL: 10712

99

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.031 78 -520 1.639 20

2010 (12M) 1.245 240 -391 1.724 22

2009 (12M) 963 57 -429 1.848 20

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Demeulenaere Chantal

Bakkerij-Patisserie J. Decastro

Antwerpsestraat 272, 2640 Mortsel - T: 03/449.65.71 - F: 03/448.02.18 - decastro@skynet.be - www.decastro.be BTW/TVA: BE 0406.882.039 - NACE-BEL: 10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.264 72 -30 624 31

2010 (12M) 1.278 115 -38 552 31

2009 (12M) 1.269 70 -88 460 31

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Castro Joan, De Castro Linda, De Castro Luc General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 99

18-10-13 11:53


Bakkerij Thyssen N.V.

100

3

Kluizenhof 15, 9170 Sint-Gillis-Waas - T: 03/707.12.64 - F: 03/707.08.46 - info@bakkerijthyssen.be - www.bakkerijthyssen.be BTW/TVA: BE 0442.004.056 - NACE-BEL: 10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 300.000 1.213 1.002 291 222 468 444 1.739 1.563 29 24

2009 (12M) 910 243 419 1.090 20

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Thyssen Eric Energy Thyssen Eric Environment Thyssen Eric Export Thyssen Eric Food policy Volckaert Lieven Human resources Volckaert Lieven Marketing Lyssens Carine Production Volckaert Lieven Quality Volckaert Lieven Safety Volckaert Lieven Sales Lyssens Carine, Provoost Inge Exportlanden - Pays d’exportation Netherlands

Bakkerij Vangrootloon N.V.

Industriez. Schurhovenveld 1014, 3800 Sint-Truiden - T: 011/69.72.20 - F: 011/67.31.41 - www.vangrootloon.com BTW/TVA: BE 0877.175.750 - NACE-BEL: 10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 18.992 5.470 2.080 7.260 11.815 66

2010 (12M) 18.159 4.967 1.933 5.809 11.287 61

2009 (12M) 16.537 4.224 1.753 4.725 10.235 55

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vangrootloon Jean General Management Environment Vangrootloon Jean Export Vangrootloon Jean Food policy Vangrootloon Jean Production Vangrootloon Joseph Safety Vangrootloon Joseph Sales Vangrootloon Jean

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 100

18-10-13 11:53


Banketbakkerij Mariman N.V.

101

Drukkerijstraat 3, 9240 Zele - T: 052/47.75.56 - F: 052/48.02.54 - info@bakkerijmariman.be - www.bakkerijtimmariman.be BTW/TVA: BE 0874.422.336 - NACE-BEL: 10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.674 550 -1.398 5.346 47

2010 (12M) 2.657 610 -1.566 5.212 47

2009 (12M) 2.226 145 -1.768 2.850 47

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Roelandt René

Baptista Chocolates SA

3

Chaussée de Nivelles 52, 1461 Ittre - T: +32 (0)2 366 02 69 - F: +32 (0)2 366 35 39 - info@baptista.be - www.baptista.be BTW/TVA: BE 0832.817.749 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dero Bart Administration/Finance Dero Bart Human resources Viste Véronique Production Gijselaar Michaël Purchase Gijselaar Michaël, Dero Bart Quality Gijselaar Michaël R & D Gijselaar Michaël Sales Dero Bart Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Netherlands, Spain, Sweden Merken - Marques BAPTISTA

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 101

18-10-13 11:53


Barentz N.V.

102

3

Excelsiorlaan 7/2, 1930 Zaventem - T: +32 (0)2 725 24 30 - F: +32 (0)2 725 13 58 - info.desk@barentz.be - www.barentz.com BTW/TVA: BE 0435.340.354 - NACE-BEL: 46751 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik Commerce de gros de produits chimiques industriels Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 5.522 4.715 926 2.040 3.902 30

2010 (12M) 5.973 4.303 887 2.000 3.780 30

2009 (12M) 27.450 3.528 327 1.982 6.191 33

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Stevens Kees Administration/Finance Deblois Eric Human resources Deblois Eric Marketing Vandenbroucke An Quality Verdeyen Iris Sales Devaere Johan

Baronie Chocolates Belgium N.V.

Ondernemingenstraat 5, 8630 Veurne - T: 058/31.01.50 - F: 058/31.57.03 - sales@baronie.be - www.baronie.com BTW/TVA: BE 0446.292.743 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Sweet Products Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 42.282 7.447 3.004 5.705 15.755 95

2010 (12M) 41.836 10.634 5.064 12.569 17.247 102

2009 (12M) 48.158 12.028 6.310 10.826 14.938 113

Contactpersonen - Personnes à Contacter Nuyts Jan, Walder Alphons General Management Administration/Finance Bleyaert Jan Energy Bleyaert Jan Environment Maeckelberghe Ignace Export Vandenbouhede An Food policy Meeuw Jannick Human resources Haelewyck Mireille Production Van Hecke Chris Quality Meeuw Jannick Safety Maeckelberghe Ignace Sales Hoet Jacky, Leuridan Greet Exportlanden - Pays d’exportation Australia, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Scandinavian Countries, South Africa, Spain, United Kingdom, United States

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 102

18-10-13 11:53


Barry Callebaut Belgium N.V.

3

Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze - T: +32 (0)53 73 02 11 - F: +32 (0)53 78 04 63 - wieze@barry-callebaut.com www.barry-callebaut.com BTW/TVA: BE 0438.950.833 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Barry Callebaut

103

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.375.618 75.864 5.430 130.476 1.075.817 761

2010 (12M) 2.152.549 110.990 24.220 153.898 1.021.495 875

2009 (12M) 2.110.466 125.036 14.719 147.859 886.301 887

Contactpersonen - Personnes à Contacter Human resources Beke Isabelle Marketing De Lathouwer Sofie Production Delaunay Olivier Quality Van Gerwen Hilde Quality Clicteur Wout R & D Landuyt Alex Safety Vandaele Robert Sales Kiesekoms Geert, Van Sligter Rogier Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques CACAO BARRY, CALLEBAUT

B-Art Chocolates BVBA

Rijksweg 289, 3630 Maasmechelen - T: +32 (0)89 77 20 71 - F: +32 (0)89 77 62 68 - b.art@skynet.be - www.bart-choc.be BTW/TVA: BE 0472.503.925 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 227 85 232 781 3

2010 (12M) 230 96 223 656 4

2009 (12M) 178 93 206 698 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Janssens Bart General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 103

18-10-13 11:53


Beauvoords Bakhuis N.V.

104

Bedrijvenlaan 8, 8630 Veurne - T: 058/29.82.91 - F: 058/29.91.13 - info@beauvoordsbakhuis.be - www.beauvoordsbakhuis.be BTW/TVA: BE 0436.010.545 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.158 568 982 2.985 14

2010 (12M) 1.085 561 728 2.843 12

2009 (12M) 934 499 520 2.862 10

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Pauwelyn Karen Administration/Finance Buyse Saar, Kerckhove Marie-Pierre Environment Pauwelyn Karen Export Kerckhove Marie-Pierre, Pauwelyn Karen Food policy Pauwelyn Karen Human resources Kerckhove Marie-Pierre Marketing Meerschaert Laurent, Pauwelyn Karen Production Duquesne Maggy Quality Buyse Saar, Pauwelyn Karen R & D Pauwelyn Karen Safety Pauwelyn Karen Sales Kerckhove Marie-Pierre, Pauwelyn Karen, Meerschaert Laurent Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Germany, Iceland, Netherlands, Spain Merken - Marques BEAUVOORDSE PANNENKOEKEN, BEAUVOORDSE WAFELS

Beduco N.V.

Wasserijstraat 25, 2900 Schoten - T: 03/326.07.10 - F: 03/326.10.55 - info@beduco.be - www.beduco.be BTW/TVA: BE 0426.099.818 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: Group Depré Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 32.611 4.794 847 5.190 9.523 51

2010 (12M) 29.812 5.505 1.634 4.941 10.234 47

2009 (12M) 28.904 5.054 1.502 4.399 9.277 49

Contactpersonen - Personnes à Contacter Depré Eddy General Management Administration/Finance Bes Stijn Export Meuleman Pieter Marketing Depre Caroline Marketing Vanhoof Patricia Marketing Jespers Dirk Production Peeters Etienne Sales Vanhoutte Philip Exportlanden - Pays d’exportation Algeria, China, Czech Republic, Dubai, East Europe, European Community, France, Germany, Great Britain, Greece, Guadeloupe (French), Hong Kong, Malaysia, Malta, Netherlands, Portugal, Rép. Dém. Congo, Reunion (French), South Africa, Spain, Taiwan, Thailand

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 104

18-10-13 11:53


Begro N.V.

3

105

Tombrugstraat 8 b, 8850 Ardooie - T: +32 (0)51 74 49 01 - F: +32 (0)51 74 40 88 - info@begro.be - www.begro.be BTW/TVA: BE 0425.237.904 - NACE-BEL: 10393 - Bedrijfsgroep/Groupe: Dick Productie van diepgevroren groenten en fruit Fabrication de légumes et de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (13m) 74.948 5.084 1.474 4.697 33.001 50

2010 (23M) 109.742 6.084 1.869 3.878 31.547 42

2009 (12m)

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dick Roger Human resources Bossuyt Anja Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques Begro

Bekaert Koekjesfabriek N.V.

3

Visserijstraat 19, 8560 Wevelgem - T: 056/41.18.99 - F: 056/40.42.70 - info@bekaert-biscuits.com - www.bekaert-biscuits.com BTW/TVA: BE 0415.910.165 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 228 57 507 800 7

2010 (12M) 198 40 479 763 7

2009 (12M) 203 30 466 686 7

Contactpersonen - Personnes à Contacter Soetaert Sabrine, Vercruysse Joost General Management Administration/Finance Soetaert Sabrine Environment Vercruysse Joost Export Vercruysse Joost Food policy Vercruysse Joost Human resources Vercruysse Joost Production Vercruysse Joost Safety Vercruysse Joost Exportlanden - Pays d’exportation Canada, China, European Community, Great Britain, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, Qatar, Reunion (French), Russian Federation, South Korea, Sweden, Taiwan, United States Merken - Marques BEKARETTES, BEKARETTES-CHOCO

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 105

18-10-13 11:53


Bel’Ardenne S.A.

106

3

Parc Artisanal de Villeroux - Route de Bastogne, 6640 Sibret - T: +32 (0)61 21 69 81 - F: +32 (0)61 21 69 84 - info@detry.com www.aubel-detry.com BTW/TVA: BE 0422.779.745 - NACE-BEL: 10130 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe Detry Frères Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.536 1.807 626 2.221 3.969 30

2010 (12M) 3.475 1.537 523 2.215 4.204 25

2009 (12M) 3.367 1.942 808 2.276 4.646 26

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Etienne Xavier Energy Flausch Alain Environment Flausch Alain Food policy Detry Murielle Marketing Minet Valérie Production Detry Frédéric Quality Hendrick Luc Safety Flausch Alain Purchase Detry Frédéric Quality Schmitz Christelle R & D Mertens Gilles Exportlanden - Pays d’exportation European Community Merken - Marques AUBEL

Bel Belgium N.V./S.A.

3

Rue du Panier Vert 70, 1400 Nivelles - T: +32 (0)67 89 57 00 - F: +32 (0)67 89 57 59 - www.groupe-bel.com BTW/TVA: BE 0406.085.946 - NACE-BEL: 10510 - Bedrijfsgroep/Groupe: Fromageries Bel (FR) Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 131.029 18.420 9.986 105.540 126.057 107

2010 (12M) 127.775 20.280 11.094 98.630 118.592 110

2009 (12M) 127.051 20.542 11.487 90.800 107.193 116

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dufour Frédéric General Management Administration/Finance Roland Guy Environment Spenders Daniel Food policy Spenders Daniel Human resources Roland Guy Marketing Corre Bernard Production Dethier Claude Quality Spenders Daniel Safety Spenders Daniel Sales Mylle Ivan Exportlanden - Pays d’exportation Luxembourg Merken - Marques BABYBEL, BOURSIN, KIRI, LA VACHE QUI RIT, LEERDAMMER, MAREDSOUS, PORT SALUT

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 106

18-10-13 11:53


Belgaufre SPRL

3

Rue des Digitales, 2, 7522 Marquain - T: +32 (0)69 84 73 33 - F: +32 (0)69 84 73 34 - info@belgaufre.be - www.belgaufre.be BTW/TVA: BE 0431.011.679 - NACE-BEL: 10712

107

Productie van deegballen en mixes voor wafels en cookies Fabrication de pâtons et mixes pour gaufres et cookies Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 423 97 228 957 8

2010 (12M) 378 95 226 1.021 7

2009 (12M) 349 95 219 1.026 6

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Desobry Stéphane R & D Desobry Guillaume

Belgian Chocolate Group - Colpaert N.V.

Geelseweg 72, 2250 Olen - T: +32 (0)14 25 85 25 - F: +32 (0)14 25 85 24 - colpaert@bcge.be - www.thebelgianchocolates.be BTW/TVA: BE 0417.839.772 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Belgian Chocolate Group Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 5.961 1.258 273 1.957 6.864 18

2010 (12M) 5.256 1.275 301 1.674 5.695 18

2009 (12M) 6.220 1.324 567 1.641 5.895 14

Contactpersonen - Personnes à Contacter Colpaert Bjorn General Management Administration/Finance Smits Sabine Energy Lauryssen Johan Environment Colpaert Bjorn Export De Vits Jurgen Food policy Pauwels Marc Marketing De Vits Jurgen Production Colpaert Bjorn R & D Bleuzé Herman Safety Colpaert Bjorn Sales De Vits Jurgen Exportlanden - Pays d’exportation France, Great Britain, Luxembourg, Netherlands, Spain Merken - Marques KOETJESREEP, THE BELGIAN

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 107

18-10-13 11:53


Belgian Ice Cream Group - B.I.G. NV

108

3

Gierlebaan 100, 2460 Tielen - T: +32 (0)14 55 92 11 - F: +32 (0)14 55 92 00 - info@b-i-g.be - www.b-i-g.be BTW/TVA: BE 0438.625.684 - NACE-BEL: 10520 Vervaardiging van consumptie-ijs Fabrication de glaces de consommation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 67.803 21.270 10.146 13.333 45.593 520

2010 (12M) 76.575 19.499 2.372 8.941 37.659 349

2009 (12M) 85.144 22.263 3.421 9.262 34.728 350

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Peter Janssen, Werner Van Springel Administration/Finance Günter Mollen, Werner Van Springel Energy Peter Janssen Environment Pascal Janssen Export Bart Rommelaere Food policy Koen Sterckx Human resources Koen Michielsen Quality Carine Kerkhofs Marketing Bart Rommelaere Production Pascal Janssen Purchase Koen Sterckx R & D Koen Sterckx Safety Ringo Embrechts Sales Bart Rommelaere, Peter Janssen Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Australia, Austria, Belgium, Benelux, Bulgaria, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Europe, Finland, France, Germany, Great Britain, Hong Kong, Hungary, Iceland, Japan, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Scandinavian Countries, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom Merken - Marques FRISA, IJSBOERKE, MIO

Belgomilk C.V.B.A.

Fabriekstraat 141 - Haven 1140, 9120 Kallo - T: +32 (0)3 730 18 00 - F: +32 (0)3 730 19 00 - info@belgomilk.be www.belgomilk.be BTW/TVA: BE 0870.017.447 - NACE-BEL: 10510 - Bedrijfsgroep/Groupe: Milcobel Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 479.038 43.119 12.878 34.133 180.798 533

2010 (12M) 429.558 39.016 11.837 30.463 157.824 501

2009 (12M) 366.281 32.155 4.913 27.837 135.307 478

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Hoe Luc, Van Gelder Luk General Management Administration/Finance Neirynck Geert Export Relaes Francis Food policy Lefevere Ivy Human resources Willemsen Liesbeth Production De Duytschaever Geert, De Leeuw Antoine Sales Demullier Hugo, Relaes Francis Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Central America, Europe, Middle-East, North Africa, South America, United States Merken - Marques BRUGGE, DE STROOBLOEM, DIXMUDA, INCO, INCOLAC, LILAC, NAZARETH, ST-MARIE WUUSTWEZEL

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 108

18-10-13 11:53


Belgosuc N.V.

3

Industriepark 20, 8730 Beernem - T: +32 (0)50 79 11 80 - F: +32 (0)50 79 11 48 - info@belgosuc.be - www.belgosuc.be BTW/TVA: BE 0442.350.187 - NACE-BEL: 10820

109

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 53.622 8.170 4.110 8.843 17.304 44

2010 (12M) 43.273 7.153 3.605 6.936 14.314 42

2009 (12M) 40.674 5.621 2.409 4.650 11.241 39

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lebbe Olivier, Vanbelle Paul, Vienne Rik Administration/Finance Vanbelle Paul Energy Schelstraete Patrick Environment Schelstraete Patrick Export Molein Marc Food policy Leman Roeland Human resources Vanbelle Paul Marketing Haelewyn Fried’l Production Blomme Lode Quality Leman Roeland R & D Van Dijk Joachim Safety Neyt Wim Sales Vienne Rik Exportlanden - Pays d’exportation European Community

Belki N.V.

Wijngaardveld 50, 9300 Aalst - T: 053/77.13.36 - F: 053/78.60.85 - info@belki.be - www.belki.be BTW/TVA: BE 0424.855.050 - NACE-BEL: 10120 Verwerking en conservering van gevogelte Transformation et conservation de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 51.158 5.319 936 557 12.803 109

2010 (12M) 41.904 5.630 1.100 659 11.856 110

2009 (12M) 42.115 5.824 1.050 557 10.518 109

Contactpersonen - Personnes à Contacter Jespers Steven General Management Administration/Finance Van Campenhout Chris Production De Wandel Freddy Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Netherlands, United Kingdom

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 109

18-10-13 11:53


Bellona Patis N.V.

110

Pamelstraat Oost 430, 9400 Ninove - T: +32 (0)54 51 59 10 - F: +32 (0)54 51 59 11 - info@bellona.be - www.bellona.be BTW/TVA: BE 0446.988.371 - NACE-BEL: 10712 - Bedrijfsgroep/Groupe: Eurobakers Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 13.340 4.432 1.220 3.006 11.337 70

2010 (12M) 12.430 4.318 823 3.363 10.479 68

2009 (12M) 12.529 3.951 1.080 3.420 12.027 61

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Clercq Luc Administration/Finance Bekaert Pascal Human resources De Wulf Kora Marketing Del’haye Maxim Production De Clercq Luc Quality Vanbosche Roel R & D Deprez Maarten Safety De Clercq Luc Sales Del’haye Maxim Exportlanden - Pays d’exportation Czech Republic, Dubai, France, Italy, Kuwait, Netherlands, Norway, Qatar, Spain, Switzerland, United Kingdom, United States Merken - Marques LE PAIN QUOTIDIEN

Belourthe S.A.

3

Avenue des Villas 3, 4180 Hamoir-sur-Ourthe - T: +32 (0)86 38 01 11 - F: +32 (0)86 38 85 01 - info@belourthe.be - www.belourthe.be BTW/TVA: BE 0877.958.381 - NACE-BEL: 10890 Vervaardiging van graanproducten, babygranen, graanmengsels voor dieetvoeding Producteur de céréales pour bébé et de produits nutritionnels à base de céréales Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 21.684 6.135 2.212 3.783 10.053 59

2010 (12M) 15.582 5.151 1.913 2.582 7.763 54

Contactpersonen - Personnes à Contacter Crahay Vincent Safety General Management Administration/Finance Servais Valérie Energy Louis Fabrice Sales Crahay Vincent Export Crahay Vincent Food policy Crahay Vincent Human resources Crahay Vincent Marketing Rodrigues Helio Production Louis Fabrice Quality Bernier Cyrielle R & D Quaniers Maud

2009 (12M) 9.105 3.185 767 1.595 5.534 47

Louis Fabrice

Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Algeria, Angola, Asia, Australia, Baltic States, Bangladesh, Benelux, Benin, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, China, Comoros, Congo, Corea, Croatia, Dubai, Egypt, Equatorial Guinea, Ethiopia, Europe, France, Gabon, Gambia, Germany, Great Britain, Guinea, Haiti, India, Iraq, Israel, Kenya, Libya, Malaysia, Mali, Mauritania, Middle-East, Niger, Oman, Portugal, Romania, Saudi Arabia, South America, Spain, Suriname, Switzerland, Thailand, Togo, Tunisia, United Kingdom, Vietnam, Worldwide, Yemen Merken - Marques NINOLAC

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 110

18-10-13 11:53


Belovo Flanders N.V.

Remi Baeretlaan 7, 8793 Sint-Eloois-Vijve - T: +32 (0)56 60 15 31 - F: +32 (0)56 60 97 41 - shelleggs@bnlfood-bnv.com www. bnlfood-bnv.com BTW/TVA: BE 0878.187.322 - NACE-BEL: 1472 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe BNLfood

111

Productie van eieren van pluimvee Production d’oeufs de volailles Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 6.452 1.126 351 -533 5.447 16

2010 (12M) 6.665 904 163 -871 4.251 15

2009 (12M) 7.120 780 -116 -1.016 3.362 18

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Goeminne Xavier

Belovo S.A.

Zoning Industriel 1, Rue de la Fagne d’Hi 43, 6600 Bastogne - T: +32 (0)61 24 05 40 - F: +32 (0)61 24 05 41 - info@bnlfood.com www.bnlfood.com BTW/TVA: BE 0405.796.728 - NACE-BEL: 46331 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe BNLfood Groothandel in zuivelproducten en eieren Commerce de gros de produits laitiers et d’oeufs Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.514 117 -1.087 -9.957 16.445 13

2010 (12M) 6.134 -346 -1.877 -8.672 15.673 21

2009 (12M) 8.323 -334 -2.211 -6.618 25.030 25

Contactpersonen - Personnes à Contacter Weissberg Marc General Management Administration/Finance Philippin Sylvie Energy Lignian Jacques Environment Goffart Jacques Export Demeuse Philippe Human resources Philippin Sylvie Marketing Chaput Philippe Production Lignian Jacques Quality Philippin Laurent R & D Thiry Jean-François Safety Goffart Jacques Sales Anckaert Pol, Van Daele Hans Exportlanden - Pays d’exportation Asia, East Europe, Europe, European Community, North America Merken - Marques Columbus® (oeufs frais), Ovolife

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 111

18-10-13 11:53


Belvas Sprl

112

Chemin du Fundus 7, 7822 Ghislenghien - T: +32 (0)68 33 77 46 - F: +32 (0)68 44 55 49 - info@belvas.be - www.belvas.be BTW/TVA: BE 0472.516.692 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 840 176 211 2.344 15

2010 (12M) 394 69 99 2.215 8

2009 (12M) 223 77 200 2.242 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Noesen Thierry Administration/Finance Segers Christine Environment Lambiotte Sylviane Export Lovens Philippe Human resources Segers Christine Production de Biseau Vanessa Quality Lambiotte Sylviane R & D Yernaux Xavier Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Scandinavian Countries, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States Merken - Marques BELVAS

Beneo-Orafti S.A.

Rue Louis Maréchal 1, 4360 Oreye - T: +32 (0)19 67 94 11 - F: +32 (0)19 67 83 35 - info@beneo-orafti.com - www.beneo-orafti.com BTW/TVA: BE 0413.631.556 - NACE-BEL: 10810 - Bedrijfsgroep/Groupe: Südzucker AG Vervaardiging van suiker Production d’inuline et oligofructose Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 198.149 35.703 -9.588 83.619 305.549 249

2010 (12M) 157.768 25.624 3.733 74.921 344.447 213

2009 (12M) 145.286 19.204 -7.267 78.803 338.915 206

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dumont Philippe, Speleers Dominique General Management Administration/Finance Lang Michael Energy Bruneteaux Jean-Claude, Croquet Jean Environment Croquet Jean, Vilanoy Stéphan Export Speleers Dominique Food policy Gustin Stéphane Human resources Tuyls Bart Production Doye Sebastien Quality Gustin Stéphane Safety Croquet Jean Sales Speleers Dominique Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Worldwide Merken - Marques INUTEC, ORAFTI

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 112

18-10-13 11:53


Beneo-Remy NV

3

Remylaan 4, 3018 Leuven-Wijgmaal - T: +32 (0)16 24 85 11 - F: +32 (0)16 44 01 44 - info@beneo-remy.com - www.beneo.com BTW/TVA: BE 0424.913.943 - NACE-BEL: 10620 - Bedrijfsgroep/Groupe: Südzucker AG

113

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten Fabrication de produits amylacés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 788 155 8 734 1.980 136

2010 (12M) 77.127 23.063 4.557 45.040 167.223 134

2009 (12M) 79.972 14.267 -4.466 14.405 170.346 129

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Put Erik, Vanhoegaerden Roland Administration/Finance Michiels Stefan Environment Reniers Marnix Energy Bruggeman Geert Export Festjens Sabine Food policy Clercx Nicole Human resources Van Aeken Davy Production Gilissen Patrick Purchase Van Den Akker Jan Quality Clercx Nicole, Sleven Jürgen R & D Levecke Bart Safety Reniers Marnix Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques NUTRIZ, REMY, REMYFLO, REMYGEL, REMYLINE, REMYLIVE, REMYLOSE, REMYPRO

Bepro N.V.

Kalverstraat 1, 2440 Geel - T: 014/58.02.22 - F: 014/58.19.18 - info@bepro.be - www.sopraco.eu BTW/TVA: BE 0432.893.578 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: Sopraco Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 71.685 1.995 384 2.675 7.839 28

2010 (12M) 62.560 2.042 525 2.500 7.210 28

2009 (12M) 48.012 1.983 493 2.336 7.190 25

Contactpersonen - Personnes à Contacter Oeyen Jan General Management Administration/Finance Swennen Jaak Environment Braspenning Raf Human resources Janssens Herman Production Briers Luc Quality Schurmans Johan R & D Schurmans Johan Safety Schurmans Johan Exportlanden - Pays d’exportation Netherlands

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 113

18-10-13 11:53


Beugnies Les Chocolats BVBA

114

Filips Van de Elzaslaan 21, 8500 Kortrijk - T: +32 (0)56 25 61 40 - F: +32 (0)56 25 61 02 - www.beugniesleschocolats.be BTW/TVA: BE 0473.697.223 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 160 77 103 303 2

2010 (12M) 89 27 44 284 1

2009 (12M) 92 31 43 163 1

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Beugnies Nicolas

Beyers Koffie N.V.

Koning Leopoldlaan 3, 2870 Puurs-Breendonk - T: 052/30.00.30 - F: 052/30.59.79 - info@beyerskoffie.com - www.beyerskoffie.be BTW/TVA: BE 0404.816.038 - NACE-BEL: 10830 Verwerking van thee en koffie Transformation du thé et du café Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 73.627 10.565 3.167 10.601 42.515 134

2010 (12M) 59.626 10.256 3.419 10.563 33.430 137

2009 (12M) 66.380 10.684 3.877 10.551 30.399 135

Contactpersonen - Personnes à Contacter Beyers Karel General Management Administration/Finance Cornelis Eric Energy Zwijsen Tim Environment Zwijsen Tim Export Vermaelen Patrick Food policy Zwijsen Tim Human resources Dumon Nele Marketing Vermaelen Patrick Production Schrauwen Carlo Quality Ceulemans Kurt R & D Zwijsen Tim Safety Zwijsen Tim Sales Vermaelen Patrick Exportlanden - Pays d’exportation Algeria, France, Germany, Great Britain, Greece, Italy, Netherlands, Portugal Merken - Marques BEYERS, Fort, Kimbo

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 114

18-10-13 11:53


Bières de Chimay S.A.

3

Route Charlemagne 8, 6464 Chimay - T: +32 (0)60 21 03 11 - F: +32 (0)60 21 34 22 - info@chimay.com - www.chimay.com BTW/TVA: BE 0438.560.655 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: Bières de Chimay

115

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 39.336 11.713 4.368 15.097 40.166 89

2010 (12M) 36.434 11.051 4.598 14.339 36.396 84

2009 (12M) 35.473 10.104 3.837 13.068 32.634 84

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dedoncker Edwin Administration/Finance Pacini Franca Energy Henriet Daniel Environment Arnott Paul Export Marangon Steve Food policy Arnott Paul Marketing Verschueren Wim Production Pirlot Xavier Quality Arnott Paul R & D Arnott Paul Safety Henriet Daniel Sales Glatigny Hugues Exportlanden - Pays d’exportation Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Canary Islands, Chile, China, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands Merken - Marques Bières Trappistes de Chimay

Binet S.A.

Route de Hermée 2, 4040 Herstal - T: 04/264.95.03 - F: 04/264.96.15 BTW/TVA: BE 0454.335.528 - NACE-BEL: 10130 - Bedrijfsgroep/Groupe: Ter Beke Vervaardiging van gezouten vleeswaren Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.298 1.560 317 5.177 5.691 32

2010 (12M) 2.628 1.739 343 5.157 5.692 34

2009 (12M) 2.550 1.765 304 5.133 5.711 35

Contactpersonen - Personnes à Contacter van der Pluym Eddy General Management Administration/Finance Bogaerts Ronald Human resources Luys Kristof Production Uyttenhove Gunther

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 115

18-10-13 11:53


Bio Bakkerij De Trog B.V.B.A.

116

Rozendaalstraat 65, 8900 Ieper - T: 057/48.54.19 - F: 057/38.80.54 - info@detrog.be - www.detrog.be BTW/TVA: BE 0459.219.972 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 7.364 2.525 752 1.431 2.946 35

2010 (12M) 5.814 2.054 684 876 2.469 27

2009 (12M) 1.783 484 578 2.028 28

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Durnez Hendrik Administration/Finance Buyse Filip Human resources Buyse Filip Quality Delannoy Franky Sales Careye Els Exportlanden - Pays d’exportation Ireland, Netherlands

Bio-Life Sprl

3

Parc Scientifique Crealys - Rue Camille Hubert, 33, 5032 Isnes - T: +32 (0)81 66 50 00 - F: +32 (0)81 66 50 09 - info@biolife.be www.biolife.be BTW/TVA: BE 0444.733.518 - NACE-BEL: 10860 Vervaardiging, ontwikkeling en commercialisering van voedings- en fytotherapeutischesupplementen Fabrication, développement & commercialisation de compléments alimentaires et phytothérapeutiques Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 953 290 1.017 1.729 12

2010 (12M) 926 292 919 1.721 13

2009 (12M) 854 237 931 1.742 12

Contactpersonen - Personnes à Contacter Lennertz Sandra, Thysebaert Bruno General Management Administration/Finance Lennertz Sandra Energy Thysebaert Bruno Environment Thysebaert Bruno Export Thysebaert Bruno Food policy Thysebaert Bruno Human resources Lennertz Sandra Marketing Lennertz Sandra Production Bradfer Jacques Quality Bradfer Jacques, Thysebaert Bruno R & D Thysebaert Bruno Safety Van Hemelrijk Nicole Sales Thysebaert Bruno Exportlanden - Pays d’exportation France, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain Merken - Marques APROLIS, BE-LIFE, LA GRAVELLINE, Les Jardins d’Aromaflor, PRIMAVERA, SANTAROME

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 116

18-10-13 11:53


Bioline Europe N.V.

3

Lierseweg 326, 2200 Herentals - T: +32 (0)14 23 53 28 - F: +32 (0)14 23 53 29 - info@bioline.be - www.bioline.be BTW/TVA: BE 0458.156.140 - NACE-BEL: 46321

117

Producent van biologische producten Producteur de produits biologiques Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 182 116 411 702 15

2010 (12M) 66 31 348 521 1

2009 (12M) 76 24 319 467 1

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van der Heyden Arthur Administration/Finance Hiel Herman Export Van der Heyden Arthur Food policy Van Roy John Human resources De Roye Kristof Marketing De Ceulaer Robin Production De Roye Kristof Purchase De Ceulaer Robin Quality Van Roy John Merken - Marques BIOLINE

Bio Minerals NV

Zenderstraat 12, 9070 Destelbergen - T: +32 (0)9 228 20 00 - F: +32 (0)9 228 38 94 - www.biominerals.be BTW/TVA: BE 0451.906.964 - NACE-BEL: 10860 Vervaardiging van voedingssupplementen Fabircation de compléments alimentaires Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.052 801 4.057 5.530 6

2010 (12M) 955 789 4.216 5.493 6

2009 (12M) 371 195 3.851 5.287 6

Contactpersonen - Personnes à Contacter Wirtz Geert General Management Merken - Marques BioSil

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 117

18-10-13 11:53


Bioradix N.V.

118

Kerkstraat 80, 1790 Affligem - T: +32 (0)53 41 51 51 - F: +32 (0)53 68 48 71 - info@bioradix.be - www.bioradix.be BTW/TVA: BE 0474.817.869 - NACE-BEL: 10860 Vervaardiging van natuurlijke voedingssupplementen Fabrication de suppléments alimentaires naturels Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) -199 -805 66 2.190 11

2010 (12M) 593 45 564 2.540 11

2009 (12M) 133 -353 314 1.598 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Willaert Christiaan Food policy Willaert Marjan Safety Willaert Marjan

Biotechnobel SA

Rue Berthelot, 106-108, bte 19, 1190 Bruxelles - T: 02/361.37.25 - F: 02/306.36.27 - info@biotechnobel.com www.biotechnobel.com BTW/TVA: BE 0864.093.618 - NACE-BEL: 10860 Vervaardiging van voedingssupplementen Production de compléments alimentaires Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12M) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) 158 Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 37 37 Cash flow (x1000) 33 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 86 87 Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2009 (12M) 14 11 -24 76

Contactpersonen - Personnes à Contacter Bathaei Saeid General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 118

18-10-13 11:53


Biover N.V.

119

Venecoweg 26, 9810 Nazareth - T: +32 (0)50 32 98 10 - F: +32 (0)50 31 00 64 - biover@biover.com - www.biover.com BTW/TVA: BE 0428.014.874 - NACE-BEL: 10860 - Bedrijfsgroep/Groupe: Omega Pharma Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 12.573 1.134 -62 32.433 36.036 22

2010 (12M) 13.108 2.574 1.259 32.662 36.115 18

2009 (12M) 11.947 2.723 28.116 31.575 54.977 18

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management de Vlieger Davy Export Bogaert Annabel, Vanhaecke Kobe Food policy Pillen Mieke Human resources Vandenbroucke Marc Marketing Pattyn Lieve Production Van Nijlen Monique R & D Benoit Eddy Sales Bogaert Annabel, Vanhaecke Kobe Exportlanden - Pays d’exportation France, French Southern Territories, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain Merken - Marques BIOVER, BO, VITAVER

Biovita NV

3

Oostkaai 60, 8900 Ieper - T: 057/20.06.75 - F: 057/20 44 40 - info@biovita.be - www.biovita.be BTW/TVA: BE 0438.537.691 - NACE-BEL: 46389 Groothandel van natuurlijke voedingssupplementen Commerce de gros de compléments alimentaires naturels Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 774 80 228 1.429 10

2010 (12M) 742 107 201 1.423 11

2009 (12M) 713 81 166 1.406 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Jonckheere Raf General Management Administration/Finance Carrein Heidi, Ferla Nancy, Herman Nathalie, Rommelaere Ines Environment Rommelaere Ines Export Carrein Heidi Food policy Carrein Heidi Human resources Vanassche Boudewijn Marketing Carrein Heidi, De Jonckheere Raf Production Dejonckheere Raf Purchase Carrein Heidi, De Jonckheere Raf Safety Vanassche Boudewijn Sales Dutry François, Lampole Frederic, Mahieu Frank, Preud’homme Nathalie Exportlanden - Pays d’exportation France, Netherlands, Romania, Saudi Arabia, Slovenia, Spain, Switzerland, United Arab Emirates

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 119

18-10-13 11:53


Bioxtract S.A.

120

3

Rue Guillaume Fouquet 30, 5032 Isnes - T: +32 (0)81 73 79 90 - F: +32 (0)81 73 41 46 - info@bioxtract.com - www.bioxtract.com BTW/TVA: BE 0480.174.942 - NACE-BEL: 10860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 674 697 404 1.933 4

2010 (12M) 303 320 539 1.979 5

2009 (12M) 320 167 650 2.025 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Jean-Claude Jungels Administration/Finance Marc Dubois Environment Catherine Petit Export Catherine Petit Food policy Marc Dubois Human resources Catherine Petit Marketing Catherine Petit Production Marc Dubois Quality Marc Dubois R & D Fabian Priem Safety Marc Dubois Sales Catherine Petit Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Canada, Europe

Biscuiterie Dandoy S.A./N.V.

Rue au Beurre 31, 1000 Bruxelles - T: +32 (0)2 511 03 26 - F: +32 (0)2 511 81 79 - www.maisondandoy.com BTW/TVA: BE 0441.923.189 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.013 527 1.533 2.371 39

2010 (12M) 1.873 519 1.422 2.313 36

2009 (12M) 1.903 537 1.320 2.189 34

Contactpersonen - Personnes à Contacter Helson Bernard General Management Administration/Finance Helson Bernard Environment Helson Bernard Export Rombouts Christine Food policy Helson Bernard Human resources Antoniewicz Anne-Marie Marketing Rombouts Christine Production Sassi Salem Quality Rombouts Christine R & D Helson Bernard Safety Sassi Salem Sales Rombouts Christine Exportlanden - Pays d’exportation France, Spain, Switzerland, United States Merken - Marques DANDOY

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 120

18-10-13 11:53


Biscuiterie Jules Destrooper NV

3

Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge - T: +32 (0)58 28 80 41 - F: +32 (0)57 224322 - info@destrooper.be - www.destrooper.be BTW/TVA: BE 0426.191.967 - NACE-BEL: 10720 - Bedrijfsgroep/Groupe: Destrooper

121

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 25.192 6.897 791 6.199 17.315 129

2010 (12M) 24.989 7.972 2.398 6.646 17.957 129

2009 (12M) 24.977 7.070 1.634 6.153 17.621 133

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Destrooper Peter Administration/Finance Matthys Siegfried Export Verkinderen Geert Food policy Ruys Sabine Human resources Destrooper Peter Marketing Van Nuffel Frederik Production Ruys Sabine Quality Van Meenen Wim Safety Ruys Sabine Sales Destrooper Peter Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques DESTROOPER, JULES DESTROOPER

Biscuiterie Thijs N.V.

Industriepark Klein Gent - Atealaan 69, 2200 Herentals - T: +32 (0)14 23 71 44 - F: +32 (0)14 21 94 04 - info@biscuiteriethijs.be www.biscuiteriethijs.be BTW/TVA: BE 0415.663.410 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 36.407 6.290 2.542 7.023 13.978 87

2010 (12M) 36.309 6.861 2.969 6.236 14.806 81

2009 (12M) 33.554 4.833 2.106 5.072 14.829 70

Contactpersonen - Personnes à Contacter Thijs Lieve General Management Administration/Finance Thijs Lieve Environment Thijs Jan Export Thijs Jan Food policy Thijs Katrien Human resources Thijs Marjan Production Thijs Jan Safety Thijs Jan Sales Thijs Jan Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Netherlands, Spain Merken - Marques THIJS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 121

18-10-13 11:53


Biscuiterie Willems BVBA

122

Nieuwendorpe 33 C, 9900 Eeklo - T: +32 (0)9 218 72 70 - F: +32 (0)9 344 71 56 - info@willemsbiscuits.com www.willemsbiscuits.com BTW/TVA: BE 0401.006.413 - NACE-BEL: 10720 - Bedrijfsgroep/Groupe: Lotus Bakeries Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 17.807 5.612 2.455 9.460 13.105 59

2010 (12M) 16.873 6.588 3.085 8.191 10.644 52

2009 (12M) 13.753 5.451 2.529 6.034 8.233 46

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Willems Marc Administration/Finance Mattheeuws Anje, Van Thuyne Nancy Environment Willems Marc Export Willems Marc Food policy Willems Marc Human resources Vander Bauwhede Katleen Production Willems Marc Quality Buysse Joyce, Mols Ellen R & D Buysse Joyce, Mols Ellen Safety Antheunis Franky Sales Willems Marc Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques CAMELIA, WILLEMS

Biscuits Bofin N.V.

Mechelbaan 690, 2580 Putte - T: 015/76.77.78 - F: 015/75.44.94 - info@biscuits-bofin.be - www.biscuits-bofin.be BTW/TVA: BE 0400.826.764 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation 2011 (12m) Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 8.480 3.261 -387 3.687 7.581 96

2009 (12M) 9.733 3.329 -1 4.752 8.690 105

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van den Wijngaert Willy, Van den Wijngaert Marc General Management Administration/Finance Verhaegen Johnny Export Van den Wijngaert Marc Food policy van der Velden Roel Human resources De Meyer Danny Marketing Van den Wijngaert Marc Production Janssens Laurent Quality van der Velden Roel R & D Janssens Laurent, van der Velden Roel Sales Rams Gunther Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Germany, Netherlands, United Kingdom Merken - Marques BOFIN

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 122

18-10-13 11:53


Biscuits Delacre N.V./S.A.

123

Alfons Gossetlaan 54, 1702 Groot-Bijgaarden - T: +32 (0)2 467 18 00 - F: +32 (0)2 467 19 00 - ubberda@biscuits.com www.delacre.com BTW/TVA: BE 0434.979.177 - NACE-BEL: 10720 - Bedrijfsgroep/Groupe: United Biscuits Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 128.485 16.168 -3.674 18.838 41.832 325

2010 (12M) 131.532 17.830 -1.175 25.192 52.245 334

2009 (12M) 127.159 21.689 3.981 29.141 55.746 321

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Francheteree Anthony Administration/Finance Van Troys Marieke Food policy Cornet Eric Human resources Oncina Michel-Ange Quality Cornet Eric R & D Cornet Eric Sales Dasseleer Renelde Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques DELACRE

Biscuits Dupon N.V.

3

Industriestraat 36 - 38, 8480 Ichtegem - T: 051/58.89.12 - F: 051/58.25.05 - info@biscuitsdupon.com - www.biscuitsdupon.com BTW/TVA: BE 0411.963.948 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 11.288 1.345 752 975 5.542 16

2010 (12M) 9.141 1.382 570 634 4.991 18

2009 (12M) 8.818 1.243 491 556 4.479 17

Contactpersonen - Personnes à Contacter D’Hoore Dick General Management Administration/Finance Dupon Kelly Export Blieck Benny Human resources Dupon Jeannine Production D’Hoore Georges Quality Van De Voorde Tamara Safety Devogelaere Ronny Sales D’Hoore Dick Production Peter Van Quathem Quality Van Severen Cederic Exportlanden - Pays d’exportation Australia, East Europe, European Community Merken - Marques Liobel

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 123

18-10-13 11:53


Biscuits Popelier

124

R. Klingstraat 90, 8940 Wervik - T: +32 (0)56 42 00 94 - F: +32 (0)56 41 85 52 - info@biscuitspopelier.be - www.biscuitspopelier.be BTW/TVA: BE 0860.648.633 - NACE-BEL: 10720 - Bedrijfsgroep/Groupe: Poppies Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.102 442 1.804 3.434 38

2010 (12M) 2.071 580 1.739 3.693 34

2009 (12M) 2.595 892 1.638 3.056 36

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Popelier Antony Administration/Finance Popelier Griet Human resources Popelier Griet Production Popelier Antony R & D Popelier Antony Sales Popelier Griet Exportlanden - Pays d’exportation Netherlands Merken - Marques BISCUITS POPELIER

Bivit N.V.

3

Westlaan 14, 8560 Wevelgem - Gullegem - T: 056/43 36 70 - F: 056/42 71 73 - info@bivit.com - www.bivit.com BTW/TVA: BE 0439.165.025 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.248 145 303 3.618 16

2010 (12M) 1.193 134 274 2.433 15

2009 (12M) 1.091 182 249 2.359 15

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Smet Paul General Management Administration/Finance Malotsis Ourania, Demaertelaere Sofie Marketing Maes Marielies Production Bart Van Damme Production Spolverato Mario Purchase De Lameillieure Christa Quality Huyens Niki Sales Deleersnyder Carl, Deleersnyder Ignace Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Italy, Netherlands, Russian Federation

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 124

18-10-13 11:53


Bladerdeeg Vanmarcke N.V.

Noordlaan 10, 8520 Kuurne - T: 056/70.34.04 - F: 056/70.50.87 - info@bladerdeeg-vanmarcke.be - www.bladerdeeg-vanmarcke.be BTW/TVA: BE 0447.352.023 - NACE-BEL: 10730

125

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren Fabrication de pâtes alimentaires Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 483 78 34 920 8

2010 (12M) 593 155 51 1.134 9

2009 (12M) 617 47 27 1.260 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vancoppenolle Etienne, Vanmarcke Ann Production Ingels Stijn Sales Vancoppenolle Etienne

Blancke Produktie N.V.

Gustave Demeurslaan 106, 1654 Huizingen - T: 02/361.35.14 - info@blancke.be - www.blancke.be BTW/TVA: BE 0457.857.321 - NACE-BEL: 10130 - Bedrijfsgroep/Groupe: Blancke Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 2011 (12m) 2010 (12m) Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 3.014 1.248 70 1.730 3.200 26

Contactpersonen - Personnes à Contacter Blancke Christian General Management Production Sienaert Eddy

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 125

18-10-13 11:53


Bloemmolens En Veevoeders Geyskens N.V.

126

Terbekstraat 36, 3580 Beringen - T: 011/45.80.60 - F: 011/42.42.19 - admin@geyskens.be - www.geyskens.be BTW/TVA: BE 0406.207.591 - NACE-BEL: 10610 Vervaardiging van maalderijproducten Travail des grains Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 14.140 1.199 212 1.784 9.449 19

2010 (12M) 11.563 1.194 192 1.744 8.695 22

2009 (12M) 10.950 1.295 242 1.699 7.370 22

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Petit Godelieve, Geyskens Axel, Geyskens Johan Administration/Finance Claes Ronny Human resources Hermans Eddy Production Arien Guy Safety Arien Guy Sales Geyskens Johan

Bloemmolens Van Geel N.V.

3

Kanaaldijk 14, 2440 Geel - T: 014/85.99.55 - F: 014/85.99.44 - geel@grandsmoulinsdeparis.com - www.bloemmolensvangeel.be BTW/TVA: BE 0404.143.075 - NACE-BEL: 10610 - Bedrijfsgroep/Groupe: Grands Moulins de Paris Vervaardiging van maalderijproducten Travail des grains Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 17.067 1.636 -289 1.772 5.352 31

2010 (12M) 13.054 2.492 516 2.372 5.713 29

2009 (12M) 12.309 2.459 545 2.384 5.076 30

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Naeghel Peter General Management Administration/Finance Theys An Environment Grimon Albert Export De Naeghel Peter Food policy Dierckx Inge Human resources Theys An Marketing De Naeghel Peter Production Stragier Patrick R & D Grimon Albert Safety Stragier Patrick Exportlanden - Pays d’exportation France, Netherlands Merken - Marques CAMPAILLETTE, CAMPAILLOU, RONDE DES PAINS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 126

18-10-13 11:53


Bnlfeed S.A.

Rue de la Fagne d’Hi, 43, 6600 Bastogne - T: 061/24.05.40 - F: 061/24.05.41 - production@bnlfood-bfd.com - www.bnlfood.com BTW/TVA: BE 0877.759.829 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe BNLfood

127

Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) 872 Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 319 Cash flow (x1000) 339 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 89 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 3.390 Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 799 369 291 -249 2.613 1

2009 (12M) 689 26 -96 -539 2.632 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Weissberg Marc Administration/Finance Philippin Sylvie Energy Lignian Jacques Environment Goffart Jacques Export Demeuse Philippe Human resources Philippin Sylvie Marketing Chaput Philippe Production Lignian Jacques Quality Philippin Laurent R & D Thiry Jean-François Safety Goffart Jacques Sales Anckaert Pol Exportlanden - Pays d’exportation Asia, East Europe, Europe, European Community, North America, Russian Federation Merken - Marques Columbus® (oeufs frais), Ovolife

Bonduelle Northern Europe N.V.

Amersveldestraat 21A, 8610 Kortemark - T: +32 (0)51 46 02 70 - F: +32 (0)51 46 40 71 - www.bonduelle.nl BTW/TVA: BE 0413.074.894 - NACE-BEL: 10391 - Bedrijfsgroep/Groupe: Bonduelle Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 114.615 17.123 12.407 157.160 186.860 179

2010 (12M) 134.214 15.796 11.451 160.647 203.165 115

2009 (12M) 79.077 4.696 5.685 145.720 175.476 61

Contactpersonen - Personnes à Contacter Gellinck Eddy General Management Administration/Finance Lesage Ellen Exportlanden - Pays d’exportation Luxembourg, Netherlands, United Kingdom Merken - Marques BONDUELLE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 127

18-10-13 11:53


Bongrain Benelux S.A.

128

Avenue de la Couronne 6, 1050 Bruxelles - T: +32 (0)2 627 72 11 - F: +32 (0)2 627 72 61 - info.commercial@bongrain-benelux.com www.bongrain.com BTW/TVA: BE 0406.658.741 - NACE-BEL: 46331 - Bedrijfsgroep/Groupe: Bongrain Groothandel in zuivelproducten en eieren Commerce de gros de produits laitiers et d’oeufs Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 112.058 10.935 3.827 16.086 37.616 52

2010 (12M) 109.757 10.712 3.054 15.873 38.735 48

2009 (12M) 77.990 8.454 2.777 15.720 34.393 42

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Moulart Vincent Administration/Finance Sury Thibaut

Boortmalt N.V.

Haven 350 - Zandvoort 2, 2030 Antwerpen - T: +32 (0)3 545 04 11 - F: +32 (0)3 542 05 82 - info@boortmalt.com www.boortmalt.com BTW/TVA: BE 0425.041.726 - NACE-BEL: 11060 - Bedrijfsgroep/Groupe: Axereal Group Vervaardiging van mout Fabrication de malt Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 190.586 29.939 9.774 73.697 214.164 42

2010 (12M) 159.684 27.819 15.832 87.170 201.823 43

2009 (12M) 171.635 18.163 7.320 86.444 187.783 40

Contactpersonen - Personnes à Contacter Schaepman Yvan General Management Administration/Finance Van Damme Paul Energy Langie Peter Export De Schouwer Peter, Dumont Koenraad, Lehrmann Philippe Food policy Langie Peter Human resources Van De Voorde Gilberte Production Clynhens Rudi, Langie Peter Quality Langie Peter R & D Langie Peter Safety Nenquin Julie Sales De Schouwer Peter, Dumont Koenraad, Lehrmann Philippe Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 128

18-10-13 11:53


Boost Nutrition C.V.

3

Oostkaai 16, 2170 Merksem - T: +32 (0)3 641 92 00 - F: +32 (0)3 646 45 28 - info@boost.be - www.boost.be BTW/TVA: BE 0442.020.189 - NACE-BEL: 10610 - Bedrijfsgroep/Groupe: Boost

129

Vervaardiging van maalderijproducten Travail des grains Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 61.841 6.705 36.831 56.334 73.155 79

2010 (12M) 58.827 8.517 2.945 20.415 39.592 78

2009 (12M) 72.415 10.287 5.108 18.500 34.015 83

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management López Relimpio Rafael Administration/Finance Huenaerts Yves Energy Peeters Hubert Environment Van Haver Staf Export Van Deun Erik Food policy Van Haver Staf Human resources Van Haver Staf Production Van Haver Staf Quality Peeters Tom Safety Peeters Hubert Sales Van Deun Erik Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, East Europe, Estonia, European Community, Greece, Iceland, Sweden, Ukraine Merken - Marques BOSS, BOSTO, CASI, MALVA

Bosto Panzani Benelux NV

Oostkaai 16, 2170 Merksem - T: 03/641.92.26 - F: 03/647.18.79 - sales@bostopanzani.be BTW/TVA: BE 0897.898.613 - NACE-BEL: 46389 - Bedrijfsgroep/Groupe: Boost Marketing en verkoop van rijst, desserten, deegwaren, sauzen en bereide gerechten Marketing et vente de riz, desserts, pâtes alimentaires, sauces et plats préparés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 24.208 1.471 15 649 8.632 15

2010 (12M) 23.293 985 -444 650 8.103 15

2009 (12M) 24.004 2.216 561 1.105 6.993 18

Contactpersonen - Personnes à Contacter Bytebier Pascal General Management Administration/Finance Huenaerts Yves Human resources Van Haver Staf Marketing Bytebier Pascal Sales Bytebier Pascal Exportlanden - Pays d’exportation Benelux Merken - Marques BOSS, BOSTO, CASI, MALVA, PANZANI

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 129

18-10-13 11:53


Bouchard N.V.

130

3

Skaldenstraat 11, 9042 Ghent - T: +32 (0)9 255 03 60 - F: +32 (0)9 259 00 69 - info@bouchard.be - www.bouchard.be BTW/TVA: BE 0431.239.432 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Sea-Invest - Halloren Vervaardiging van pralines en napolitains met Belgische chocolade Fabrication de pralines et napolitains avec du chocolat belge Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 14.506 3.829 1.324 5.973 11.889 55

2010 (13M) 14.770 4.596 1.195 5.290 12.636 62

2009 (23M) 27.123 4.263 -2.471 4.985 15.261 60

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Volder José Export Peter Samyn Marketing Roegiers Fanny Sales Peter Samyn Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Australia, Benelux, Canada, China, Europe, France, Germany, India, Israel, Mexico, Russian Federation, Taiwan, United States

Boulangerie Bitaine Sa

Val d’Away 17, 6760 Virton - T: 063 57 08 88 - F: 063 57 67 79 - xavier.bitaine@skynet.be BTW/TVA: BE 0428.343.783 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.276 203 74 1.765 34

2010 (12M) 1.142 90 39 1.957 32

2009 (12M) 1.186 176 130 2.075 30

Contactpersonen - Personnes à Contacter Bitaine Xavier General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 130

18-10-13 11:53


Boulangerie Et Patisserie Olivier Brousmiche SPRL

Rue du Sabot 26, 7870 Lens - T: 065/22.75.88 - F: 065/22.81.83 - boulangerie.brousmiche@skynet.be BTW/TVA: BE 0428.941.621 - NACE-BEL: 10712

131

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.487 192 517 1.512 40

2010 (12M) 1.526 151 516 1.798 43

2009 (12M) 1.575 247 568 1.818 38

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Brousmiche Olivier

Boulangerie-Patisserie Bosmans-Mattucci SA

Rue du Stade 18, 7370 Elouges - T: 065 63 31 22 - F: 065 63 35 41 - mattucci@tiscalinet.be BTW/TVA: BE 0861.828.469 - NACE-BEL: 10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 608 67 97 481 17

2010 (12M) 609 79 95 528 16

2009 (12M) 647 157 77 604 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter Mattuci Jean General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 131

18-10-13 11:53


Boulangerie-Patisserie Riga S.A.

132

Avenue d’Esneux 246, 4130 Mery-Tilff - T: 04/388.31.55 - F: 04/388.31.30 - info@rigachaud.be - www.rigachaud.be BTW/TVA: BE 0431.843.901 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 7 -7 -232 107 2

2010 (12M) -17 244 -224 116 1

2009 (12M) 341 99 -462 534 15

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Boerboom Marc Administration/Finance Boerboom Marc Environment Boerboom Marc Export Boerboom Marc Food policy Boerboom Marc Human resources Poti Joseph Production Synhove Jean-Marc Safety Poti Joseph Sales Temmerman Danielle

Boulet Menage S.A.

Rue de Tilice 3, 4040 Herstal - T: 04/248.51.22 - F: 04/248.35.53 - info@bouletmenage.be - www.bouletmenage.be BTW/TVA: BE 0430.076.026 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 782 338 360 7.093 18

2010 (12M) 828 57 288 2.556 20

2009 (12M) 869 67 414 2.595 21

Contactpersonen - Personnes à Contacter Brandt Philippe General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 132

18-10-13 11:53


Brabomills N.V.

Westkaai 1, 2170 Merksem (Antwerpen) - T: 03/641.90.20 - F: 03/641.90.30 - info@paniflower.be BTW/TVA: BE 0403.722.116 - NACE-BEL: 10610 - Bedrijfsgroep/Groupe: Vanherpe Food Group

133

Vervaardiging van maalderijproducten Travail des grains Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 110.631 10.445 2.826 7.122 36.475 105

2010 (12M) 88.836 9.626 3.136 7.012 31.325 94

2009 (12M) 88.956 8.305 2.935 6.483 28.370 88

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Martens Ivan, Vanherpe Bruno, Vanherpe Erik Administration/Finance De Beukelaer Luc Environment Vanherpe Bruno Food policy Hoefmans Maddy Human resources De Beukelaer Luc Marketing Martens Ivan Production Beyers Jozef Quality De Vogelaere Jean-Marie R & D De Vogelaere Jean-Marie Safety Beyers Jozef Sales Martens Ivan Exportlanden - Pays d’exportation France, Great Britain, Italy, Netherlands, Portugal

Brackenier L.B.C. N.V.

Scheurbroek 20, 9860 Oosterzele - T: 09/362.50.78 - F: 09/362.54.57 - info@brackenierlbc.be - www.brackenierlbc.be BTW/TVA: BE 0415.668.358 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 2011 (12m) 2010 (12m) Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 1.440 286 1.327 3.531 21

Contactpersonen - Personnes à Contacter Brackenier Leon, Brackenier Petra General Management Administration/Finance Verleyen Eric Environment Van De Voorde Dimitri Export Leyman Jo Food policy Van De Voorde Dimitri Human resources De Jaegher Veerle Marketing Van Nieuwenhuyse Ilse Production Van De Voorde Dimitri Sales Van Nieuwenhuyse Ilse Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Great Britain, Luxembourg, Netherlands

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 133

18-10-13 11:53


Brasserie & Distillerie Caulier S.A.

134

Rue de Sondeville 134, 7600 Peruwelz - T: +32 (0)84 32 15 23 - F: +32 (0)84 32 14 81 - www.brasseriecaulier.com BTW/TVA: BE 0876.281.667 - NACE-BEL: 11010 Groothandel in dranken, algemeen assortiment Commerce de gros de boissons, assortiment général Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 219 -241 -156 822 9

2010 (12M) 238 -181 -141 648 8

2009 (12M) 225 8 -222 775 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Caulier Vincent

Brasserie Cantillon

3

Rue Gheude 56, 1070 Bruxelles - T: +32 (0)2 521 49 28 - F: +32 (0)2 520 28 91 - info@cantillon.be - www.cantillon.be BTW/TVA: BE 0402.065.988 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 285 126 467 582 3

2010 (12M) 232 110 403 473 2

2009 (12M) 194 83 332 425 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Roy Jean General Management Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Great Britain, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Taiwan, United States Merken - Marques CANTILLON

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 134

18-10-13 11:53


Brasserie Caracole

3

Côte Marie-Thérèse 86, 5500 Falmignoul (Dinant) - T: +32 (0)82 74 40 80 - F: +32 (0)82 74 52 38 - brasserie.caracole@skynet.be www.caracole.be BTW/TVA: BE 0438.101.686 - NACE-BEL: 11050

135

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 202 56 115 396 3

2010 (12M) 144 -12 98 333 3

2009 (12M) 170 39 120 377 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Tonglet François Administration/Finance Tonglet François Environment Tonglet François Export Tonglet François Food policy Tonglet François Human resources Tonglet François Marketing Tonglet François Production Tonglet François Quality Tonglet François Safety Tonglet François Sales Tonglet François Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, Brazil, Canada, France, Italy, Japan, Netherlands, Spain, United States Merken - Marques CARACOLE, NOSTRADAMUS, SAXO, SAXO BIO, TROUBLETTE, TROUBLETTE BIO

Brasserie D’Achouffe S.A.

3

Rue du Village 32, 6666 Achouffe (Wibrin) - T: +32 (0)61 28 81 47 - F: +32 (0)61 28 82 64 - info@achouffe.be - www.achouffe.be BTW/TVA: BE 0429.312.102 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: Duvel Moortgat Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 20.416 9.056 4.994 7.111 18.046 34

2010 (12M) 15.515 6.522 3.427 6.194 14.593 30

2009 (12M) 11.321 5.324 2.778 5.495 13.564 27

Contactpersonen - Personnes à Contacter Barbette Jean-Lou General Management Administration/Finance Raveau Jacqueline Energy Lamberty Joël Environment Lamberty Joël Export Barbette Jean-Lou Food policy Lamberty Joël Human resources Barbette Jean-Lou Marketing Barbette Jean-Lou Production Lejeune Eric Quality Lamberty Joël Production Taeter Marc Safety Lamberty Joël Sales Barbette Jean-Lou Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Austria, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, Great Britain, Greece, Hong Kong, Israel, Italy, Japan, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Norway, Portugal, Russian Federation, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United States Merken - Marques CHOUFFE, CHOUFFE BOK 6666, HOUBLON CHOUFFE, MC CHOUFFE, N’ICE CHOUFFE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 135

18-10-13 11:53


Brasserie de Bastogne

136

3

Belleau 3, 6640 Sibret - T: +32 (0)61 51 13 30 - info@brasseriedebastogne.be - http://brasseriedebastogne.be BTW/TVA: BE 0885.548.434 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Minne Philippe Export Minne Catherine Human resources Minne Catherine Marketing Minne Catherine Production Meurisse Philippe Purchase Minne Catherine R & D Minne Philippe Sales Minne Catherine Exportlanden - Pays d’exportation Italy, Luxembourg, Russian Federation Merken - Marques LA TROUFFETTE

Brasserie de Bellevaux

Bellevaux 5, 4960 Bellevaux - T: +32 (0)80 88 15 40 - brasserie@brasseriedebellevaux.be - www.brasseriedebellevaux.be BTW/TVA: BE 0866.617.596 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Schuwer William

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 136

18-10-13 11:53


Brasserie De Brunehaut S.A.

3

Rue des Panneries 17, 7623 Rongy (Brunehaut) - T: +32 (0)69 34 64 11 - F: +32 (0)69 34 64 12 - info@brunehaut.com www.brunehaut.com BTW/TVA: BE 0882.921.021 - NACE-BEL: 11050

137

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 703 201 191 26 9 8 -14 403 372 5 4

2009 (12M) 86 -75 -19 453 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Mees Marc-Antoine Administration/Finance Mikels Isabelle Export De Mees Marc-Antoine Production Delneste Damien Quality Delneste Damien Sales De Mees Marc-Antoine Exportlanden - Pays d’exportation Brazil, Canada, China, Finland, Former USSR, France, Great Britain, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Sweden, United States Merken - Marques ABBAYE DE SAINT AMAND, ABBAYE DE SAINT MARTIN blonde et brune, BIERE DU MONT SAINT AUBERT, BRUNEHAUT BIO AMBER, BRUNEHAUT BIO BLANCHE, BRUNEHAUT BIO BLOND, DE KOPSTOOT, ST MARTIN CUVEE DE NOEL

Brasserie d’Ecaussinnes S.A.

Rue Restaumont 118, 7190 Ecaussinnes - T: +32 (0)67 34 22 77 - F: +32 (0)67 34 22 79 - bras.ultra@skynet.be www.brasserieecaussinnes.be BTW/TVA: BE 0471.694.469 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 327 313 571 2.067 3

2010 (12M) 242 134 317 1.476 2

2009 (12M) 158 132 217 1.409 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Poucke Hugues General Management Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, Canada, Central America, Denmark, East Europe, Europe, Hungary, Japan, USA Minor Outlying Islands Merken - Marques HEALTHY BEERS, ULTRA

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 137

18-10-13 11:53


Brasserie de l’Abbaye des Rocs

138

Chaussée Brunehault 37, 7387 Montignies-sur-Roc - T: +32 (0)65 75 59 99 - F: +32 (0)65 75 59 98 - abbaye.des.rocs@skynet.be www.abbaye-des-rocs.com BTW/TVA: BE 0430.915.273 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 401 146 36 120 407 3

2010 (12M) 346 125 34 109 343 3

2009 (12M) 329 94 20 94 365 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Eloir Nathalie Administration/Finance Leveque Georges Environment Eloir Nathalie Export Callebaut Luc Food policy Eloir Nathalie Human resources Eloir Nathalie Marketing Callebaut Luc Production Eloir Nathalie Quality Eloir Nathalie Safety Leveque Georges Sales Callebaut Luc Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Canada, Denmark, Great Britain, Italy, Japan, Spain, Sweden, United States Merken - Marques ABBAYE DES ROCS 9% VOL, ALTITUDE 6% VOL, BLANCHE DE HONNELLES 6% VOL, MONTAGNARDE 9% VOL, NOUNNETTE 7,5 % VOL

Brasserie de l’Abbaye du Val Dieu

Val-Dieu 225, 4880 Aubel - T: +32 (0)87 68 75 87 - F: +32 (0)87 68 79 58 - info@val-dieu.com - www.val-dieu.com BTW/TVA: BE 0459.209.183 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 582 190 238 1.202 3

2010 (12M) 532 215 235 1.109 3

2009 (12M) 643 288 231 1.095 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter Pelsser Michael General Management Administration/Finance Pelsser Michael Environment Pelsser Michael Export Pelsser Michael Food policy Harzé Virginie Human resources Pelsser Michael Marketing Pelsser Michael Production Harzé Virginie Quality Harzé Virginie R & D Pelsser Michael Safety Harzé Virginie Sales Pinckaers Alain Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Benelux, Canada, France, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Spain, Switzerland, United Kingdom, United States Merken - Marques VAL-DIEU

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 138

18-10-13 11:53


Brasserie des Fagnes S.A.

139

Route de Nismes 26, 5660 Mariembourg - T: +32 (0)60 31 39 19 - F: +32 (0)60 31 19 40 - info@fagnes.be www.brasseriedesfagnes.be BTW/TVA: BE 0460.748.812 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 882 518 43 142 565 14

2010 (12M) 853 480 41 156 514 13

2009 (12M) 864 469 63 158 595 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Adant Frédéric Administration/Finance Adant Frédéric Export Delcourt Régis Marketing Delcourt Régis Production Piron Luc Quality Piron Luc R & D Piron Luc Exportlanden - Pays d’exportation France, Italy, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques SUPER DES FAGNES BLONDE 7,5 % ALC, SUPER DES FAGNES BRUNE 7,5 % ALC, SUPER DES FAGNES GRIOTTE 4,8 % ALC, SUPER DES FAGNES NOËL 8,5 Alc

Brasserie de Silly S.A.

3

Rue Ville Basse 2, 7830 Silly - T: +32 (0)68 55 16 95 - F: +32 (0)68 56 84 36 - silly@silly-beer.com - www.silly-beer.com BTW/TVA: BE 0401.193.978 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 2.081 963 978 278 262 167 157 1.912 1.800 16 16

2009 (12M) 1.883 589 255 42 1.629 15

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Der Haegen Didier General Management Administration/Finance Van Der Haegen Didier Energy Van der Haegen Bertrand Environment Van der Haegen Bertrand Export Van Der Haegen Lionel Food policy Van der Haegen Bertrand Human resources Van der Haegen Lionel Marketing Van Der Haegen Lionel Production Van der Haegen Bertrand Quality Legrain Guillaume R & D Van der Haegen Bertrand Safety Van der Haegen Bertrand Sales Van Der Haegen Lionel Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Russian Federation, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United States Merken - Marques ABBAYE DE FOREST, DIVINE, DOUBLE ENGHIEN, PINK KILLER, SAISON SILLY, SCOTCH SILLY, SILLY Pils, Super 64, TITJE BLANCHE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 139

18-10-13 11:53


Brasserie des Légendes Sprl

140

Rue du Castel 19, 7801 Irchonwelz - T: +32 (0)68 28 79 36 - F: +32 (0)68 45 68 36 - info@brasseriedeslegendes.com - www. brasseriedeslegendes.com BTW/TVA: BE 0464.897.739 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 790 459 247 2.658 6

2010 (12M) 676 359 223 2.141 4

2009 (12M) 686 348 210 2.160 5

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Delcoigne Pierre Administration/Finance Wergifosse Vinciane Production Delcoigne Pierre Sales Wergifosse Vinciane Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, European Community, France, Italy, Japan, United States Merken - Marques DUCASSIS, GOUYASSE TRADITION & TRIPLE, HERCULE STOUT, QUINTINE AMBREE, QUINTINE BIO, QUINTINE BLONDE, SAISON VOISIN, URCHON

Brasserie d’Orval S.A.

Abbaye N.D. d’Orval, 6823 Villers-Devant-Orval - T: +32 (0)61 31 12 61 - F: +32 (0)61 31 29 27 - brasserie@orval.be - www. orval.be BTW/TVA: BE 0404.335.095 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 16.518 8.071 3.710 8.285 16.167 36

2010 (12M) 15.396 7.153 3.225 7.071 13.302 35

2009 (12M) 15.092 6.911 3.112 5.936 13.767 33

Contactpersonen - Personnes à Contacter Frisque Xavier General Management Administration/Finance de Harenne François Environment Rock Jean-Marie Export de Harenne François Human resources de Harenne François Marketing de Harenne François Production Rock Jean-Marie Quality Rock Jean-Marie Safety Rock Jean-Marie Sales de Harenne François Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, Finland, France, Germany, Great Britain, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United States Merken - Marques Bière Trappiste d’Orval

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 140

18-10-13 11:53


Brasserie du Bocq S.A.

141

Rue de la Brasserie 4, 5530 Purnode (Yvoir) - T: +32 (0)82 61 07 80 - F: +32 (0)82 61 17 80 - brasserie@bocq.be - www.bocq.be BTW/TVA: BE 0402.530.105 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: Sobrasco S.A. Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 9.950 3.765 1.666 3.792 8.043 37

2010 (12M) 9.250 3.491 1.315 2.936 6.047 35

2009 (12M) 7.468 2.770 840 2.247 4.985 34

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Deraedt Francis Administration/Finance Delcourt Dimitri Environment Lambert Bernard Export Degehet Olivier Human resources Delcourt Dimitri Marketing Degehet Olivier Production Yernaux Xavier Quality Lambert Bernard Safety Lambert Bernard Sales Degehet Olivier, Primot Véronique Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Benelux, Denmark, East Europe, Finland, Former USSR, France, Great Britain, Hungary, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, North America, Poland, Scandinavian Countries, Singapore, Spain, Switzerland, United States Merken - Marques AGRUMBOCQ, APPELBOCQ, BLANCHE DE NAMUR, BOCQ CHRISTMAS, DEUGNIET, LA GAULOISE Ambrée, LA GAULOISE BLONDE, LA GAULOISE BRUNE, REDBOCQ, REGAL CHRISTMAS, SAINT BENOIT Blonde, Brune, SAISON REGAL, TRIPLE MOINE

Brasserie Dubuisson S.P.R.L.

3

Chaussée de Mons 28, 7904 Pipaix - T: +32 (0)69 67 22 22 - F: +32 (0)69 66 17 27 - info@br-dubuisson.com www.br-dubuisson.com BTW/TVA: BE 0405.865.222 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.354 1.786 3.522 10.996 30

2010 (12M) 2.664 1.350 3.350 10.049 24

2009 (12M) 2.690 1.343 3.308 9.574 23

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dubuisson Hugues General Management Administration/Finance Dubuisson Hugues Environment Dubuisson Hugues Export Lemay Marc Food policy Dubuisson Hugues Human resources Dubuisson Hugues Marketing Vanden Hautte Sylvie Production Maes Antonin Safety Lecutier Christian Sales Lemay Marc Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Denmark, Finland, France, Great Britain, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Russian Federation, Spain, Switzerland, Thailand, United States, Vietnam Merken - Marques Bush Ambrée, Bush Blonde, Bush Prestige, Bush de Noël, Bush de Nuits, Cuvée des Trolls, Peche Mel Bush

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 141

18-10-13 11:53


Brasserie Dupont

142

3

Rue Basse 5, 7904 Tourpes - T: +32 (0)69 67 10 66 - F: +32 (0)69 67 10 45 - contact@brasserie-dupont.com www.brasserie-dupont.com BTW/TVA: BE 0401.235.550 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.856 897 2.573 4.414 16

2010 (12M) 1.732 833 1.903 3.677 14

2009 (12M) 1.380 622 1.695 3.367 14

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dedeycker Olivier Administration/Finance Dedeycker Olivier Energy Dekeyser Marc Environment Dedeycker Olivier Export Simons Gust Food policy Dedeycker Olivier Human resources Dedeycker Olivier Marketing Dedeycker Olivier Production Dekeyser Marc Quality Dedeycker Olivier R & D Dedeycker Olivier Safety Demeyer Jérôme Sales Simons Gust Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, China, Denmark, France, Great Britain, Italy, Japan, Netherlands, Switzerland, United States Merken - Marques BIOLEGERE, BONS VOEUX, MOINETTE, SAISON DUPONT

Brasserie du Val de Sambre

Rue Vandervelde 273, 6534 Gozée - T: +32 (0)71 56 20 73 - F: +32 (0)71 56 20 74 - contact@valdesambre.be www.valdesambre.be BTW/TVA: BE 0401.722.431 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12M) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 137 122 Cash flow (x1000) 17 16 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 53 60 383 290 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel 3 6

2009 (12M) 395 148 22 59 321 6

Contactpersonen - Personnes à Contacter Wauthy Jacques General Management Environment Colinet Frédéric Export Wauthy Ludovic Food policy Colinet Frédéric Human resources Wauthy Jacques Marketing Wauthy Jacques Production Colinet Frédéric Quality Colinet Frédéric Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Italy, United States

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 142

18-10-13 11:53


Brasserie Gigi

Grand’Rue 96, 6769 Gerouville - T: +32 (0)63 57 75 15 - F: +32 (0)63 44 59 59 - commercial@brasseriegigi.eu - www.brasseriegigi.eu BTW/TVA: BE 0438.776.728 - NACE-BEL: 11050

143

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 84 -1 158 288 3

2009 (12M) 98 21 175 313 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Gigi Marie-Albert

Brasserie La Binchoise

Rue Faubourg St.-Paul 38, 7130 Binche - T: +32 (0)64 37 01 75 - F: +32 (0)64 37 01 75 - info@brasserielabinchoise.be www.brasserielabinchoise.be BTW/TVA: BE 0453.292.084 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 267 97 338 1.219 4

2010 (12M) 216 63 325 1.221 4

2009 (12M) 204 183 315 720 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter Deghorain Bruno General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 143

18-10-13 11:53


Brasserie Lefebvre

144

Chemin du Croly 54, 1430 Quenast - T: +32 (0)67 67 07 66 - F: +32 (0)67 67 02 38 - info@brasserielefebvre.be www.brasserielefebvre.be BTW/TVA: BE 0427.734.366 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 11.253 3.801 1.558 2.374 10.780 31

2010 (12M) 10.066 3.442 1.376 1.944 8.721 31

2009 (12M) 2.818 865 1.933 8.894 28

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lefèbvre Philippe, Suenaert Ann Administration/Finance Suenaert Ann Environment Guezou Gilles Export Van Hecke Anthony Food policy Guezou Gilles Human resources Lefèbvre Philippe Marketing Lefèbvre Philippe Production Lefèbvre Paul Quality Guezou Gilles R & D Lefèbvre Paul Safety Guezou Gilles Sales Lefèbvre Philippe Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Denmark, France, Germany, Great Britain, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Netherlands, Russian Federation, Spain, Sweden Merken - Marques ABBAYE DE BONNE ESPERANCE, ABBAYE DE FLOREFFE, BARBAR, BELGIAN KRIEK, FRAMBOISE, PECHE, BLANCHE DE BRUXELLES, FLOREFFE BLONDE, FLOREFFE BRUNE, FLOREFFE DOUBLE, FLOREFFE PRIMA MELIOR, FLOREFFE TRIPLE, MOEDER OVERSTE, NEWTON, SAISON 1900

Brasserie St-Feuillien S.A.

Rue d’Houdeng 20, 7070 Le Roeulx - T: +32 (0)64 31 18 18 - F: +32 (0)64 31 18 19 - info@st-feuillien.com - www.st-feuillien.com BTW/TVA: BE 0447.090.618 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.845 637 1.419 8.116 18

2010 (12M) 1.791 597 1.372 7.436 18

2009 (12M) 1.704 612 1.333 7.654 17

Contactpersonen - Personnes à Contacter Friart Dominique General Management Administration/Finance Giacomazzi Michael Export Friart Dominique Human resources Giacomazzi Michael Production Briol Alexis Sales Deraedt Philippe Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Great Britain, Italy, Japan, Sweden, Switzerland, United States Merken - Marques GRISETTE, ST-FEUILLIEN

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 144

18-10-13 11:53


Bravi N.V.

3

145

Schurhovenveld 4038, 3800 Sint-Truiden - T: +32 (0)11 69 70 10 - F: +32 (0)11 69 70 00 - info@bravi.be - www.bravi.be BTW/TVA: BE 0446.447.745 - NACE-BEL: 10311 - Bedrijfsgroep/Groupe: Farm Frites Belgium Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 14.210 3.896 705 9.109 12.657 57

2010 (12M) 12.754 3.658 586 8.790 12.039 56

2009 (12M) 13.105 3.894 807 8.626 11.655 57

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Groos Rob Administration/Finance Dessers Karl Production Smets Dominique Exportlanden - Pays d’exportation Europe Merken - Marques BRAVI

Brenntag N.V. - Brenntag Specialties

3

Nijverheidslaan 38, 8540 Deerlijk - T: 056/78 82 71 - F: 056/77.57.11 - info@brenntag.be - www.brenntag.be BTW/TVA: BE 0405.317.567 - NACE-BEL: 46750 Groothandel in chemische producten, voedingsadditieven en -ingrediënten Commerce de gros de produits chimiques, additifs et suppléments alimentaires Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 246.302 41.570 22.190 37.678 215.090 214

2010 (12M) 219.040 39.270 21.077 30.627 187.599 206

2009 (12M) 184.603 32.973 19.058 32.155 185.274 207

Contactpersonen - Personnes à Contacter Blomme Carl General Management Human resources Blomme Carl Marketing Hostijn Angelique Quality Coussens Luc Safety Blomme Kurt Sales Claeys Pierre Merken - Marques ABASTOL, ADLEC, ADM, ARCON, BAKEZYME/CAKEZYME, BASF, BENEXIA CHIA SEED, CARNAL, CFB BUDENHEIM, COGNIS, COLCO, DOW WOLFF CELLULOSICS, DSM, GELYMAR, KEMIN, KEMIRA CHEMSOLUTIONS, LAMEMUL/LAMEGIN/LAMETOP, MAXAROME/SAVORKEY/MAXAVOR, METHOCEL SG A, NATRACOL, NIELSEN MASSEY, PURAC BIOCHEM, PURAC POWDER, PURACAL, PURAQAROME, PURASAL, ROHA, SENSUS, SISTERNA, SPONGOLIT/LAMEQUICK/DELIOS, SYRAL, T&L SUCRALOSE, TATE & LYLE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 145

18-10-13 11:53


Bresor Bvba

146

Poverstraat 96, 1731 Relegem - T: 02/466.78.74 - F: 02/466.33.44 - info@bresor.be - www.bresor.be BTW/TVA: BE 0400.718.183 - NACE-BEL: 10830 Verwerking van thee en koffie Transformation du thé et du café Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 655 161 1.152 1.936 9

2010 (12M) 674 141 1.147 2.016 11

2009 (12M) 661 142 1.163 1.976 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Himst Paul

Breughel Meat Products N.V.

3

Waaslandlaan 18, 9160 Lokeren - T: 09/349.15.50 - F: 09/349.15.75 - info@breughelmeat.be - www.breughelmeat.be BTW/TVA: BE 0441.016.735 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 2011 (12m) Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 586 Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 126 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 1.081 Personeelsbestand/Effectif du personnel 9

2010 (12M) 476 125 86 989 6

2009 (12M) 509 114 80 921 6

Contactpersonen - Personnes à Contacter Callewaert Milo General Management General Management Callewaert Jo Administration/Finance Dereu Jan Energy Callewaert Milo Environment Callewaert Milo Export Callewaert Milo Food policy Callewaert Jo, Callewaert Milo Human resources Dereu Jan Marketing Callewaert Milo Production Callewaert Jo Quality Callewaert Jo, Callewaert Milo Callewaert Milo R & D Safety Callewaert Milo Sales Callewaert Milo Exportlanden - Pays d’exportation European Community

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 146

18-10-13 11:53


Breughel - The Sausages Factory

3

Jean Bethunestraat 86, 9040 Gent (Sint-Amandsberg) - T: 09/228.30.34 - F: 09/228.06.14 - breughelsausages@freegates.be www.breughelsausages.be BTW/TVA: BE 0406.865.708 - NACE-BEL: 10130

147

Productie van verschillende soorten worstjes Production de différentes sortes de petites saucisses Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 88 46 165 570

2010 (12M) 44 12 157 575

2009 (12M) 68 41 184 598

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Callewaert Erik, Callewaert Marc Administration/Finance Callewaert Martine Export Callewaert Martine Food policy Callewaert Erik, Callewaert Marc Human resources Callewaert Marc Production Callewaert Erik, Callewaert Marc Quality Callewaert Erik Safety Callewaert Marc Sales Callewaert Martine Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, Finland, France, Germany

Brood en Banketbakkerij Kleinblatt B.V.B.A.

Provinciestraat 206, 2018 Antwerpen - T: 03/233.75.13 - F: 03/232.09.20 - info@kleinblatt.be - www.kleinblatt.be BTW/TVA: BE 0404.838.705 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 1.785 846 754 76 62 118 91 391 334 20 19

2009 (12M) 779 47 78 371 20

Contactpersonen - Personnes à Contacter Maneles Henry General Management Export Maneles Henry Human resources Maneles Henry Production Maneles Henry Safety Maneles Henry Sales Maneles Henry Exportlanden - Pays d’exportation France, Great Britain, Netherlands

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 147

18-10-13 11:53


Brouwerij Bavik N.V.

148

Rijksweg 33, 8531 Bavikhove - T: +32 (0)56 71 90 91 - F: +32 (0)56 71 15 12 - info@bavik.be - www.bavik.be BTW/TVA: BE 0442.443.823 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 17.771 6.870 2.817 14.811 22.633 70

2010 (12M) 18.339 7.905 2.688 14.600 22.873 72

2009 (12M) 18.571 7.030 3.951 14.515 23.818 74

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Brabandere Ignace Administration/Finance Goessaert Yves Energy Van Acker Christiaan Environment Van Acker Christiaan Export Walgraeve Kris Food policy Van Acker Christiaan Human resources Van Acker Christiaan Production Van Acker Christiaan Quality Benoit Yves R & D Benoit Yves Safety Van Acker Christiaan Sales Walgraeve Kris Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Denmark, Finland, France, Italy, Japan, Netherlands, Portugal, Russian Federation, Spain, United Kingdom, United States Merken - Marques Bavik, Bon-Val, Eaumega, Fancy, Petrus, Pilaarbijter, Pony stout, Sun-Val, Wittekerke, Wittekerke Rosé

Brouwerij Bockor N.V.

Kwabrugstraat 5, 8510 Bellegem - T: +32 (0)56 23 51 71 - F: +32 (0)56 22 76 83 - info@bockor.be - www.bockor.be BTW/TVA: BE 0460.735.449 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 15.755 6.455 2.088 9.659 17.348 48

2010 (12M) 13.170 4.687 2.471 7.858 14.982 45

2009 (12M) 12.568 4.089 2.024 6.408 11.708 45

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vander Ghinste Omer-Jean General Management Administration/Finance De Winter Pascal Environment Quartier Sam Export David Bossuyt Food policy Alsberghe Carl Human resources Inge Torsy Marketing Degryse Nicolas Production Alsberghe Carl Quality Quartier Sam Safety Alsberghe Carl Sales David Bossuyt Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Chile, China, France, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Russia, Sweden, Taiwan, United States Merken - Marques Blauw, Bockor, Cuvée des Jacobins, Jacobins Gueuze, Jacobins Kriek, Kriek Max, Le Fort, OMER.traditional blond, Passion Max, Rosé Max, VanderGhinste rood bruin

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 148

18-10-13 11:53


Brouwerij Bosteels N.V.

Kerkstraat 96, 9255 Buggenhout - T: +32 (0)52 33 23 23 - F: +32 (0)52 33 59 56 - info@kwak.karmeliet.be www.bestbelgianspecialbeers.be BTW/TVA: BE 0441.701.475 - NACE-BEL: 11050

149

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 17.197 8.313 4.454 8.879 16.799 27

2010 (12M) 15.023 6.421 3.297 6.094 12.745 24

2009 (12M) 11.834 5.101 2.498 4.267 9.598 21

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Bosteels Antoine Environment De Meyer Iwan Export Van Antwerpen Jack Human resources Derumeaux Isabelle Marketing Bosteels Antoine Production De Meyer Iwan, Van Remoortere Hans Quality De Meyer Iwan Safety De Meyer Iwan Sales Bosteels Antoine Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Europe, North America Merken - Marques DEUS Brut des Flandres, PAUWEL KWAK, TRIPEL KARMELIET

Brouwerij Clarysse & Co N.V.

Bedrijvenpark Coupure 12, 9700 Oudenaarde - T: 055/31.96.74 - F: 055/31.94.76 - info@claryssedranken.be www.claryssedranken.be BTW/TVA: BE 0400.191.415 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 20.898 2.053 798 1.930 13.189 23

2010 (12M) 20.031 1.752 700 1.901 12.704 20

2009 (12M) 17.679 1.431 1.173 1.884 8.626 19

Contactpersonen - Personnes à Contacter Clarysse Philippe General Management Administration/Finance Wieme Jo Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Netherlands

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 149

18-10-13 11:53


Brouwerij Cnudde

150

Fabrieksstraat 8, 9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 31 18 34 - cnudde.lieven@skynet.be BTW/TVA: BE 0449.901.737 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 9 2 41 151

2010 (12M) 18 13 50 152

2009 (12M) 19 19 48 160

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Cnudde PCJ Merken - Marques CNUDDE BIZON, CNUDDE BRUIN

Brouwerij Contreras

3

Molenstraat 110, 9890 Gavere - T: +32 (0)9 384 27 06 - F: +32 (0)9 384 83 56 - info@contreras.be - www.contreras.be BTW/TVA: BE 0874.251.892 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 114 64 124 640 1

2010 (12M) 163 111 149 684 1

2009 (12M) 112 60 -11 345 1

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Vrieze Frederik General Management Administration/Finance Contreras Ann Export De Vrieze Frederik Marketing De Vrieze Frederik Production De Vrieze Frederik, Martens Hugo Quality De Vrieze Frederik Safety De Vrieze Frederik Sales De Vrieze Frederik Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, Denmark, Finland, France, Great Britain, Greece, Italy, Japan, Netherlands, Sweden, United States Merken - Marques CONTRAPILS, CONTRERAS’ ESPECIAL MARS, TONNEKE, VALEIR BLOND, VALEIR COFFEE, VALEIR DIVERS, VALEIR DONKER, VALEIR EXTRA (IPA)

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 150

18-10-13 11:53


Brouwerij De Block BVBA

Nieuwbaan 92, 1785 Merchtem - T: +32 (0)52 37 21 59 - F: +32 (0)52 37 53 88 - info@satanbeer.com - www.satanbeer.com BTW/TVA: BE 0477.359.962 - NACE-BEL: 11050

151

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 207 31 22 19 228

2010 (12M) 182 38 29 17 206

2009 (12M) 212 38 28 16 211

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Saerens Paul

Brouwerij De Dolle Brouwers

Roeselarestraat 12 B, 8600 Esen - T: +32 (0)51 50 27 81 - F: +32 (0)51 51 03 37 - de.dolle@proximedia.be - www.dedollebrouwers.be BTW/TVA: BE 0420.717.308 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 180 136 669 971 1

2010 (12M) 139 150 586 861 2

2009 (12M) 117 96 481 779 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Herteleer Christiaan General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 151

18-10-13 11:53


Brouwerij De Halve Maan BVBA

152

Walplein 26, 8000 Brugge - T: +32 (0)50 44 42 22 - F: +32 (0)50 44 42 20 - info@halvemaan.be - www.halvemaan.be BTW/TVA: BE 0871.950.123 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.357 1.063 177 8.781 13

2010 (12M) 1.536 627 41 7.777 9

2009 (12M) 1.187 509 166 3.557 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vanneste Xavier Merken - Marques BRUGSE ZOT, BRUGSE ZOT BLOND, STRAFFE HENDRIK, STRAFFE HENDRIK QUADRUPEL, STRAFFE HENDRIK TRIPEL

Brouwerij De Koninck N.V.

Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen - T: +32 (0)3 218 40 48 - F: +32 (0)3 230 85 19 - info@dekoninck.com www.dekoninck.com BTW/TVA: BE 0418.905.287 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: Duvel Moortgat Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 6.350 6.165 3.807 6.536 10.312 26

2010 (12M) 6.135 2.815 -554 3.197 9.838 44

2009 (12M) 6.631 3.556 306 4.456 10.680 46

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van den Bogaert Bernard, Van den Bogaert Dominique General Management Administration/Finance Van Pee Patrick Environment Vanassche Nick Export Van den Bogaert Dominique Food policy De Potter Dennis Marketing Van Rillaer David Production De Potter Dennis Quality Van den Bergh Wannes Safety De Potter Dennis Sales Van Rillaer David Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Finland, France, Great Britain, Italy, Netherlands, Russian Federation, South Africa, Spain, Sweden, United States Merken - Marques DE KONINCK, DE KONINCK BLOND, DE KONINCK TRIPEL, DK Gusto 1833 Blond, DK Gusto 1833 Ruby Red, WINTERKONINCK

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 152

18-10-13 11:53


Brouwerij De Ranke BVBA

Brugstraat 43, 8560 Wevelgem - T: +32 (0)56 41 82 41 - F: +32 (0)56 41 82 41 - br_deranke@hotmail.com - www.deranke.be BTW/TVA: BE 0460.069.218 - NACE-BEL: 46340

153

Groothandel in dranken Commerce de gros de boissons Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 297 191 346 730 1

2010 (12M) 203 149 220 574 1

2009 (12M) 113 98 170 547

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Devos Guido Merken - Marques CUVéE DE RANKE, GULDENBERG, KRIEK DE RANKE, NOIR DE DOTTIGNIES, PèRE NOEL, XX BITTER

Brouwerij der Trappisten van Westmalle Cvba

3

Antwerpsesteenweg 496, 2390 Westmalle - T: +32 (0)3 312 92 22 - F: +32 (0)3 312 92 28 - info@trappistwestmalle.be www.trappistwestmalle.be BTW/TVA: BE 0461.792.947 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 23.016 10.311 5.979 22.695 32.376 44

2010 (12M) 22.316 9.982 5.598 19.397 28.524 44

2009 (12M) 22.056 9.242 5.272 16.585 24.814 43

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Assche Philippe General Management Administration/Finance Van Assche Philippe Environment Pierlet Geert Export Pauwels Manu Food policy Adriaensens Jan Human resources Van Assche Philippe Marketing Pauwels Manu Production Adriaensens Jan Quality Pierlet Geert R & D Adriaensens Jan Safety Pierlet Geert Sales Bastiaensen Guido Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United States Merken - Marques TRAPPIST WESTMALLE DUBBEL, TRAPPIST WESTMALLE TRIPEL

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 153

18-10-13 11:53


Brouwerij De Ryck

154

Kerkstraat 24, 9550 Herzele - T: +32 (0)53 62 23 02 - F: +32 (0)53 63 15 41 - brouwerij.de.ryck@skynet.be - www.brouwerijderyck.be BTW/TVA: BE 0400.209.627 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) -1 33 38

2010 (12M) -1 38 38

2009 (12M) -1 39 39

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Ryck An Administration/Finance De Ryck An Export De Ryck An Human resources De Ryck An Marketing De Ryck An Sales De Ryck An Exportlanden - Pays d’exportation France, Great Britain, Italy, Japan, Netherlands, United States Merken - Marques “SPECIAl” DE RYCK, AREND TRIPEL, GOUDENAREND “125”, JULES DE BANANES, JULES DE KRIEK, KRIEK FANTASTIEK, STEENUILKEN

Brouwerij De Troch BVBA

3

Langestraat 20, 1741 Wambeek-Ternat - T: +32 (0)2 582 10 27 - F: +32 (0)2 582 72 41 - info@detroch.be - www.detroch.be BTW/TVA: BE 0418.000.219 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 87 21 44 256 2

2010 (12M) 69 14 50 263 2

2009 (12M) 84 18 65 210 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Raes Pauwel General Management Administration/Finance Schelfhout Kristel Environment Raes Pauwel Export Raes Pauwel Food policy Raes Pauwel Human resources Raes Pauwel Marketing Raes Pauwel Production Raes Pauwel Quality Raes Pauwel R & D Raes Pauwel Safety Raes Pauwel Sales Raes Pauwel Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Canada, Chile, China, Denmark, France, Germany, Great Britain, Hong Kong, Hungary, India, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Spain, Taiwan, Thailand, United Kingdom, United States Merken - Marques CHAPEAU ABRICOT, CHAPEAU ANANAS, CHAPEAU BANAAN, CHAPEAU FARO, CHAPEAU FRAISE, CHAPEAU FRAMBOISE, CHAPEAU GUEUZE, CHAPEAU KRIEK, CHAPEAU LEMON, CHAPEAU MIRABEL, CHAPEAU OUDE GUEUZE CUVEE, CHAPEAU PECHE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 154

18-10-13 11:53


Brouwerij Duvel Moortgat N.V.

3

Breendonkdorp 58, 2870 Puurs - T: +32 (0)3 860 94 00 - F: +32 (0)3 886 42 22 - info@duvel.be - www.duvel.com BTW/TVA: BE 0400.764.903 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: Duvel Moortgat

155

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 106.415 54.986 25.971 103.278 181.038 228

2010 (12M) 98.978 52.377 23.088 94.859 171.527 198

2009 (12M) 93.584 52.934 22.258 87.713 142.388 189

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Moortgat Michel Administration/Finance De Loose Herbert Environment Neven Hedwig Export Krug Daniel, Vaerewyck Bram Food policy Neven Hedwig Human resources Beils Lucien Marketing Lagae Anouk Production Neven Hedwig Quality Staelens Dimitri Safety Siebens François Sales Blancquaert Olav, Rémion Didier Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Brazil, Canada, Denmark, Europe, Finland, France, Greece, Hong Kong, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Slovak Republic, South Africa, Spain, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States Merken - Marques DE KONINCK, DUVEL, DUVEL TRIPEL HOP, MAREDSOUS, VEDETT

Brouwerij Frank Boon

Fonteinstraat 65, 1502 Lembeek - T: +32 (0)2 356 66 44 - F: +32 (0)2 356 33 99 - info@boon.be - www.boon.be BTW/TVA: BE 0423.689.763 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: Palm Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.354 1.491 638 3.307 6.749 11

2010 (12M) 2.824 1.562 775 3.243 6.139 11

2009 (12M) 2.675 1.553 775 2.990 5.770 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter Boon Frank General Management Administration/Finance Mabille Marianne Production Dedeken Kristof Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Denmark, France, Germany, Great Britain, Ireland, Japan, Netherlands, New Zealand, Spain, Switzerland, United States Merken - Marques DUIVELS’ BIER, FARO BOON, FRAMBOISE BOON, KRIEK BOON, OUDE GEUZE BOON, OUDE GEUZE BOON MARIAGE PARFAIT, OUDE KRIEK BOON

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 155

18-10-13 11:53


Brouwerij Haacht N.V.

156

3

Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek - T: +32 (0)16 60 15 01 - F: +32 (0)16 60 83 84 - info@haacht.com www.haacht.com BTW/TVA: BE 0415.276.794 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 89.411 41.410 9.736 24.111 62.340 392

2010 (12M) 88.782 42.079 10.040 23.372 60.033 394

2009 (12M) 91.742 41.872 8.812 22.484 56.640 398

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management van der Kelen Frédéric Administration/Finance Mellaerts Frank, Portauw Roger Environment Van De Velde Koen Export Joostens Johan Marketing van der Kelen Boudewijn Production Vermeiren Karel Quality Bossuyt Paul Safety Dubois Patrick Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Australia, Europe, United States Merken - Marques KEIZER KAREL, MYSTIC, PRIMUS, TONGERLO, VAL

Brouwerij Huyghe N.V.

Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle - T: +32 (0)9 252 15 01 - F: +32 (0)9 252 29 31 - delirium@delirium.be - www.delirium.be BTW/TVA: BE 0427.403.279 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.006 1.746 1.804 8.929 22

2010 (12M) 2.946 1.683 1.769 8.994 24

2009 (12M) 2.853 1.544 1.669 8.207 24

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Laet Alain General Management Administration/Finance Van Nimmen Wim Environment Devolder Filip Export Wagnon David Marketing De Laet Alain Production Van Quaethem Karl Sales De Laet Alain Exportlanden - Pays d’exportation Canada, China, France, Germany, Guadeloupe (French), Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Portugal, Scandinavian Countries, South Africa, Spain, Taiwan, United Kingdom, United States Merken - Marques ARTEVELDE, CAMPUS, DELIRIUM TREMENS, FLORIS WHITE FRUITBEERS, GLUTANOR glutenfreebeer, MONGOZO, ST IDESBALD abdijbieren, VILLERS TRIPLE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 156

18-10-13 11:53


Brouwerij Lindemans N.V.

3

Lenniksebaan 1479, 1602 Vlezenbeek - T: +32 (0)2 569 03 90 - F: +32 (0)2 569 05 10 - info@lindemans.be - www.lindemans.be BTW/TVA: BE 0433.144.689 - NACE-BEL: 11050

157

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 18.435 8.249 4.654 16.323 22.482 20

2010 (12M) 18.100 8.791 5.452 12.493 20.418 18

2009 (12M) 18.132 8.395 5.244 9.927 17.974 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lindemans Dirk Administration/Finance Lindemans Dirk Environment Lindemans Geert Export Lindemans Dirk Food policy Lindemans Geert Human resources Lindemans Dirk Marketing Lindemans Dirk Production Lindemans Geert Quality Lindemans Geert R & D Lindemans Geert Safety Lindemans Geert Sales Lindemans Dirk Exportlanden - Pays d’exportation Austria, France, Germany, Japan, Netherlands, Slovenia, Switzerland, United Kingdom, United States Merken - Marques GUEUZE CUVEE RENE GRAND CRU, LINDEMANS APPLE, LINDEMANS CASSIS, LINDEMANS FARO, LINDEMANS FRAMBOISE, LINDEMANS GUEUZE, LINDEMANS KRIEK, LINDEMANS PECHERESSE

Brouwerij Martens N.V.

Reppelerweg 1, 3950 Bocholt - T: +32 (0)89 48 04 80 - F: +32 (0)89 47 27 00 - info@martens.be - www.martens.be BTW/TVA: BE 0435.968.082 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: Bockhold Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 59.056 7.032 195 3.830 28.196 114

2010 (12M) 49.010 10.365 2.164 6.818 29.713 115

2009 (12M) 64.357 13.958 2.266 6.784 29.472 120

Contactpersonen - Personnes à Contacter Martens Fons, Martens Jan, Geerdens Willy General Management Environment Goovaerts Luc Human resources Bakos Annelies Marketing Martens Fons Production Martens Jan Production Geerdens Willy Quality Arkens Chantal Sales Martens Fons Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Asia, Europe, United States Merken - Marques BOCHOLTER PILS, DAMBURGER, KWIK PILS, LECHTENS, MARTENS PILS, SEZOENS, WAPPENBRÄU

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 157

18-10-13 11:53


Brouwerij Roman N.V.

158

3

Hauwaart 105, 9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 45 54 01 - F: +32 (0)55 45 56 00 - info@roman.be - www.roman.be BTW/TVA: BE 0400.244.665 - NACE-BEL: 11070 Brouwerij en vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater en ander gebotteld water Brasserie et Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 10.881 5.838 1.361 2.809 8.708 72

2010 (12M) 10.178 6.049 1.584 2.752 7.421 77

2009 (12M) 9.985 6.428 2.545 6.643 12.503 79

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Roman Louis Administration/Finance Roman Natalie Environment Heldenbergh Johan Export Roman Lode Food policy Roman Carlo Human resources Roman Natalie Marketing Roman Carlo Production Mincke Johan Quality Roman Carlo R & D Roman Carlo Safety Roman Carlo Sales Roman Lode Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Italy, Netherlands, Poland, United Kingdom, United States Merken - Marques ADRIAEN BROUWER, ADRIAEN BROUWER DARK GOLD, BLACK HOLE, ENAME Blond, ENAME Dubbel, ENAME Tripel, MATER Witbier, PAMPLINA, ROMAN, ROMY, SLOEBER

Brouwerij Sint-Bernardus N.V.

Trappistenweg 23, 8978 Watou-Poperinge - T: +32 (0)57 38 80 21 - F: +32 (0)57 38 80 71 - info@sintbernardus.be - www. sintbernardus.be BTW/TVA: BE 0463.544.291 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.342 1.813 1.066 5.645 18

2010 (12M) 2.170 1.044 398 4.826 16

2009 (12M) 1.709 765 182 4.188 15

Contactpersonen - Personnes à Contacter Depypere Hans General Management Administration/Finance Bulckaert Gabriel Export Passarella Marco Marketing Passarella Marco Production Dely Wouter Quality Dely Wouter Sales Passarella Marco Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Austria, Brazil, Canada, Chile, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, Rép. Dém. Congo, Russian Federation, Spain, Sweden, United States Merken - Marques Grottenbier/Bière des Grottes, St Bernardus Abt 12, St Bernardus Christmas Ale, St Bernardus Pater 6, St Bernardus Prior 8, St Bernardus Tripel, St Bernardus Wit, Watou Tripel

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 158

18-10-13 11:53


Brouwerij Sint-Jozef BVBA

Itterplein 19, 3960 Bree - T: +32 (0)89 86 47 11 - F: +32 (0)89 86 74 19 - info@brouwerijsintjozef.be - www.brouwerijsintjozef.be BTW/TVA: BE 0401.349.871 - NACE-BEL: 11050

159

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.816 495 2.632 5.396 28

2010 (12M) 1.673 475 2.655 5.245 30

2009 (12M) 1.686 469 2.583 5.239 27

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Cornelissen Jozef Sr Administration/Finance Aegten Johan Environment Aegten Johan Export Cornelissen Jef Jr. Food policy Gerits Patrick Human resources Aegten Johan Marketing Cornelissen Jef Jr. Production Gerits Patrick Quality Gerits Patrick R & D Cornelissen Jef Jr. Safety Geurts Conny Sales Cornelissen Jef Jr. Exportlanden - Pays d’exportation Cambodia, China, Hungary, Italy, Japan, Netherlands, Portugal, United States Merken - Marques BOKKEREYER, BOSBIER, HERKENRODE DUBBEL, HERKENRODE TRIPEL, KRIEKENBIER, LIMBURGSE WITTE, OPS-ALE, PAX PILS, ST-GUMMARUS DUBBEL, ST-GUMMARUS TRIPEL

Brouwerij Slaghmuylder N.V.

Denderhoutembaan 2, 9400 Ninove - T: +32 (0)54 33 18 31 - F: +32 (0)54 33 84 45 - cindy@witkap.be - www.witkap.be BTW/TVA: BE 0400.323.354 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 548 330 592 1.466 9

2010 (12M) 567 -65 358 1.095 8

2009 (12M) 565 44 512 1.134 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter Verhaegen Luc General Management Exportlanden - Pays d’exportation Finland, Netherlands, Sweden, United Kingdom, United States Merken - Marques WITKAP PATER STIMULO

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 159

18-10-13 11:53


Brouwerij Smisje

160

Driesleutelstraat 1, 9700 Oudenaarde - smisje@telenet.be - www.smisje.be BTW/TVA: BE 0478.454.676 - NACE-BEL: 11010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Production de boissons alcooliques distillées Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12m) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2009 (12M) 22 13 96 281

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Brandt Johan

Brouwerij Sterkens BVBA

Wenenstraat 9, 2321 Meer - T: +32 (0)3 317 00 50 - F: +32 (0)3 317 00 59 - info@sterkensbrew.be - www.sterkensbrew.be BTW/TVA: BE 0445.533.866 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 129 124 326 359

2010 (12M) 53 51 209 248

2009 (12M) 4 0 166 175

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Sterkens Constant Export Mys Tom Sales Mys Tom Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, Chile, China, Costa Rica, Cyprus, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Japan, Maldives, Netherlands, Norway, Poland, Singapore, Spain, Switzerland, Taiwan, Ukraine, United Kingdom, United States, Vietnam Merken - Marques BOKRIJKS KRUIKENBIER, HOOGSTRATEN POORTER, ST.PAUL, ST.SEBASTIAAN

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 160

18-10-13 11:53


Brouwerij Strubbe

Markt 1, 8480 Ichtegem - T: +32 (0)51 58 81 16 - F: +32 (0)51 58 24 46 - info@brouwerij-strubbe.be www.brouwerij-strubbe.be BTW/TVA: BE 0431.298.028 - NACE-BEL: 11050

161

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 328 83 169 603 6

2010 (12M) 297 91 150 573 5

2009 (12M) 315 118 125 551 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Strubbe Marc

Brouwerij Timmermans N.V.

Kerkstraat 11, 1701 Itterbeek - T: +32 (0)2 569 03 57 - F: +32 (0)2 569 01 98 - timmermansevents@johnmartin.be www.anthonymartin.be BTW/TVA: BE 0400.752.332 - NACE-BEL: 11050 - Bedrijfsgroep/Groupe: John Martin Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.775 2.215 418 1.672 2.665 33

2010 (12M) 3.310 1.951 276 1.537 2.509 33

2009 (12M) 3.337 1.912 113 1.534 2.441 35

Contactpersonen - Personnes à Contacter Adriaenssens Leo General Management Administration/Finance Vermander Martine Marketing Anthonissen Thierry Production Van Gehuchten Freddy Quality Tilley Hedwig Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Great Britain, Italy, Netherlands Merken - Marques BOURGOGNE DE FLANDRES, TIMMERMANS BLANCHE, TIMMERMANS FARO, TIMMERMANS FRAMBOISE, TIMMERMANS KRIEK, TIMMERMANS KRIEK RETRO, TIMMERMANS OUDE GUEUZE, TIMMERMANS PECHE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 161

18-10-13 11:53


Brouwerij Van Den Bossche

162

Sint-Lievensplein 16, 9550 Herzele - T: +32 (0)54 50 04 11 - F: +32 (0)54 50 04 06 - info@paterlieven.be - www.paterlieven.be BTW/TVA: BE 0400.258.226 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 691 224 82 44 529 2

2010 (12M) 670 208 60 29 484 2

2009 (12M) 664 214 68 28 482 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Colle Claire, Van Den Bossche Bruno Administration/Finance Colle Claire Export Van Den Bossche Bruno Human resources Colle Claire Marketing Van Den Bossche Bruno Production Van Den Bossche Ignace Sales Van Den Bossche Bruno Exportlanden - Pays d’exportation France, Italy, Netherlands, United States Merken - Marques BUFFALO, GENTS KRIEKENBIER, GENTSE WITTE, LAMORAL DEGMONT, LIVINUS, PATER LIEVEN

Brouwerij Van Eecke N.V.

Douvieweg 2, 8978 Watou - T: 057/38.80.30 - F: 057/38.89.96 - info@brouwerijvaneecke.be - www.brouwerijvaneecke.tk BTW/TVA: BE 0405.467.027 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 792 400 797 2.173 9

2010 (12M) 781 222 663 1.530 9

2009 (12M) 722 262 731 1.755 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter Leroy Philip General Management Administration/Finance Craeymeersch Peter Environment Duyck Thomas Export Dieussaert Danny Food policy Leroy Philip Human resources Leroy Philip Production Leroy Hendrik Quality Duyck Thomas Safety Leroy Hendrik Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Denmark, Finland, France, Italy, Japan, Netherlands, Spain, Taiwan, United States Merken - Marques HET KAPITTEL, POPERINGS HOMMELBIER, WATOU’S WITBIER

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 162

18-10-13 11:53


Brouwerij Van Honsebrouck BVBA

3

Oostrozebekestraat 43, 8770 Ingelmunster - T: +32 (0)51 33 51 60 - F: +32 (0)51 31 38 39 - info@vanhonsebrouck.be www.vanhonsebrouck.be BTW/TVA: BE 0405.748.723 - NACE-BEL: 11050

163

Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 20.371 8.379 3.590 10.980 26.141 72

2010 (12M) 19.297 8.251 3.820 10.577 25.778 72

2009 (12M) 19.448 8.985 4.211 11.177 26.700 78

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Stas-Orban Philippe, Van Honsebrouck Xavier Administration/Finance Denys Jacques Energy Stas-Orban Philippe Environment Mehuys Hans Export Schrauwen Marc Human resources Stas-Orban Philippe Marketing Decru Bert Production Vervust Marnix Quality Mehuys Hans R & D Mehuys Hans Safety Mehuys Hans Sales Schrauwen Marc Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic, East Europe, Finland, France, Germany, Great Britain, Guadeloupe (French), Hungary, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Philippines, Romania, Singapore, Spain Merken - Marques BRIGAND, KASTEELBIER

Brouwerij Van Steenberge N.V.

Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde - T: +32 (0)9 344 50 71 - F: +32 (0)9 344 54 20 - info@vansteenberge.com - www.vansteenberge.com BTW/TVA: BE 0416.362.404 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 7.664 1.870 678 4.669 7.452 18

2010 (12M) 6.521 1.321 609 4.365 7.207 18

2009 (12M) 2.193 1.495 4.083 7.836 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Steenberge Paul General Management Food policy De Cock Koen Quality De Cock Koen Sales Versele Jef Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Brazil, Canada, Chile, Europe, Japan, Russian Federation, Taiwan, United Arab Emirates, United States Merken - Marques AUGUSTIJN, BORNEM DUBBEL, BORNEM TRIPEL, BRUEGEL, GULDEN DRAAK, LEUTE BOK, MOSSELBIER, PIRAAT, SPARTA

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 163

18-10-13 11:53


Brouwerij Vercauteren B.V.B.A

164

3

Malderendorp 27, 1840 Londerzeel - T: 052/39.92.99 - F: 052/33.02.81 - brouwerij.vercauteren@busmail.net www.brouwerijvercauteren.be BTW/TVA: BE 0400.757.676 - NACE-BEL: 46349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment Commerce de gros de boissons, assortiment général Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 669 242 1.265 1.999 9

2010 (12M) 711 263 1.248 2.045 10

2009 (12M) 581 367 1.222 1.825 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vercauteren Alfons

Brouwerij Verhaeghe Vichte N.V.

3

Sint-Dierikserf 1, 8570 Vichte - T: +32 (0)56 77 70 32 - F: +32 (0)56 77 15 61 - info@brouwerijverhaeghe.be www.brouwerijverhaeghe.be BTW/TVA: BE 0443.954.647 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 383 160 21 1.434 4

2010 (12M) 431 191 82 1.216 4

2009 (12M) 417 195 79 827 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter Verhaeghe Peter, Verhaeghe Karl General Management Administration/Finance Verhaeghe Karl Environment Verhaeghe Karl Export Verhaeghe Karl Food policy Verhaeghe Karl Human resources Verhaeghe Karl Marketing Verhaeghe Karl Production Verhaeghe Peter Quality Verhaeghe Peter Safety Verhaeghe Karl Verhaeghe Karl Sales Exportlanden - Pays d’exportation Canada, France, Great Britain, Italy, Japan, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United States Merken - Marques CAMBRINUS, DUCHESSE DE BOURGOGNE, Echt Kriekenbier, VERHAEGHE-Pils, VICHTENAAR

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 164

18-10-13 11:53


Brouwerij Vissenaken

3

165

Metselstraat 74, 3300 Vissenaken - T: +32 (0)16 82 13 77 - brouwerij.vissenaken@skynet.be - www.brouwerijvissenaken.net BTW/TVA: BE 0878.810.201 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Scheys Rudy Merken - Marques DE NACHT, FASSO, HIMELEIN, MEETSEL

Bru-Chevron S.A./N.V.

3

Les Bruyères 151, 4987 Stoumont (Lorcé) - T: +32 (0)86 43 33 37 - F: +32 (0)86 43 33 41 - bru@spawater.com - www.bru.be BTW/TVA: BE 0403.939.672 - NACE-BEL: 11070 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe Spadel Vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater en ander gebotteld water Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 12.747 6.300 2.967 10.449 14.710 31

2010 (12M) 12.794 6.631 2.948 10.536 15.217 32

2009 (12M) 13.061 6.721 3.038 10.561 15.297 33

Contactpersonen - Personnes à Contacter Mazy Vincent General Management Administration/Finance Balaine Philippe Environment Jason Jean-Philippe Human resources Desloovere Christophe Production Bernazano Jean-Marc Quality Grégoire Joël Safety Lejeune Robert Marketing Sebastien Paquot Exportlanden - Pays d’exportation France, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques BRU

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 165

18-10-13 11:53


Brugse Visrokerij F. Alloo N.V.

166

Kolvestraat 36-38, 8000 Brugge - T: 050/31.50.80 - F: 050/31.28.92 - alloo.visrokerij@skynet.be - www.alloo-brugsevisrokerij.com BTW/TVA: BE 0461.904.595 - NACE-BEL: 10200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 857 173 945 3.095 16

2010 (12M) 706 125 897 2.836 15

2009 (12M) 846 206 891 2.635 15

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Alloo Franky Administration/Finance Tiers Martine Environment Delboo Franky Export Puype Danny Food policy Terrier Bernard Human resources Vandesteene Conny Marketing Alloo Franky Production Alloo Franky, Delboo Franky Quality Alloo Franky Safety Devos Marleen Sales Alloo Domitry

Bruyerre S.A.

Rue François Léon Bruyerre 34, 6041 Gosselies - T: 071/25.01.40 - F: 071/25.01.55 - info@bruyerre.be - www.bruyerre.eu BTW/TVA: BE 0431.703.151 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 49.038 7.942 1.947 5.582 20.116 128

2010 (12M) 38.685 6.335 1.482 4.920 19.319 121

2009 (12M) 33.980 5.753 1.639 4.505 14.819 98

Contactpersonen - Personnes à Contacter Collet Jean-François General Management Administration/Finance Pierrard André Export Boucheron Florence Food policy Delalieux Emmanuel Human resources Biancaniello Angela Sales Khédir Nicolas Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Austria, Bahrain, Benelux, Canada, China, Denmark, European Community, Finland, Iceland, Italy, Japan, Portugal, Romania, Sweden, United Arab Emirates, United States Merken - Marques BRUYERRE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 166

18-10-13 11:53


Bullinger Butterei (Beurrerie De Bullange) S.A.

lm Kips 1, 4760 Bullingen-Bullange - T: +32 (0)80 64 03 40 - F: +32 (0)80 64 03 45 - info@bullinger-butterei.be www.bullinger-butterei.be BTW/TVA: BE 0447.341.234 - NACE-BEL: 10510

167

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 8.759 529 -148 -880 4.311 10

2009 (12M) 7.452 870 345 -464 4.840 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Boone Marc Administration/Finance Bronlet Simone Production Dohogne Benoit Quality Nosal Roxane Sales Van Gucht Tonny Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, France, Germany Merken - Marques BULLANGE

Cadbury Belgium NV

Stationstraat 100, 2800 Mechelen - T: +32 (0)15 74 60 00 - F: +32 (0)15 74 60 99 - www.stimorol.com BTW/TVA: BE 0460.471.173 - NACE-BEL: 46360 - Bedrijfsgroep/Groupe: Mondelèz International Inc. Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 12.381 1.670 1.533 1.364 3.634 7

2010 (12M) 23.550 2.227 -326 2.100 7.150 29

2009 (12M) 24.223 3.216 -801 2.462 7.619 34

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vlaanderen Joost General Management Administration/Finance Van Hoof Kevin Human resources Van Hoof Kevin Merken - Marques STIMOROL

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 167

18-10-13 11:53


4000-5252-V02.indd 168

18-10-13 11:53


C

P. 203

P. 205

P. 217

4000-5252-V02.indd 169

18-10-13 11:53


Café Liégeois S.A.

170

Route de Verviers 181, 4651 Battice - T: +32 (0)87 67 91 73 - F: +32 (0)87 66 02 36 - info@cafe-liegeois.com www.cafe-liegeois.com BTW/TVA: BE 0402.465.965 - NACE-BEL: 10830 - Bedrijfsgroep/Groupe: Café Liègeois Verwerking van thee en koffie Transformation du thé et du café Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 26.002 4.304 1.074 4.001 12.491 55

2010 (12M) 21.918 4.810 1.693 3.846 10.018 55

2009 (12M) 20.288 5.396 2.415 3.580 9.738 55

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Liégeois Charles, Liégeois Benoît, Liegeois Michel Administration/Finance Liegeois Michel Export Liegeois Michel Human resources Liégeois Benoît Production Liégeois Benoît Safety Liégeois Benoît Sales Liegeois Michel Exportlanden - Pays d’exportation Canada, China, European Community, Israel, Japan, Marocco, Russian Federation, Tunisia, United Kingdom, United States Merken - Marques CAFE LIEGEOIS

Cafés Cinq Clochers-Torrefaction Fretin S.P.R.L.

Rue Jean Cousin 2, 7500 Tournai - T: 069/22.23.73 - F: 069/21.29.02 - infos@cafes5clochers.be - www.cafes5clochers.be BTW/TVA: BE 0412.074.707 - NACE-BEL: 10830 Verwerking van thee en koffie Transformation du thé et du café Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 188 79 799 819 2

2010 (12M) 227 112 754 859 2

2009 (12M) 184 81 753 844 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Fretin Michel General Management Administration/Finance Fretin Michel Environment Fretin Michel Food policy Fretin Michel Human resources Fretin Michel Marketing Fretin Michel Production Fretin Michel Quality Fretin Michel R & D Fretin Michel Safety Fretin Michel Sales Fretin Michel

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 170

18-10-13 11:53


Calibra Poultry NV

171

Moorseelsesteenweg 228, 8800 Rumbeke - T: 051/26.95.95 - F: 051/26.95.96 - info@calibra.be - www.calibra.be BTW/TVA: BE 0414.807.038 - NACE-BEL: 10120 - Bedrijfsgroep/Groupe: Vanden Avenne Verwerking en conservering van gevogelte Transformation et conservation de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 20.202 2.213 1.373 5.223 7.492 21

2010 (12M) 21.803 2.142 1.159 4.243 7.674 22

2009 (12M) 21.083 1.968 1.103 3.482 7.415 21

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Verougstraete Mathias Export Vancraeynest Freddy Human resources Pety Griet Sales Vancraeynest Freddy Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Germany, Great Britain, Greece, Ireland, Malta, Netherlands

Calinor NV

3

Jules Capronstraat 28, 8900 Ieper - T: +32 (0)57 20 72 07 - F: +32 (0)57 20 25 50 - info@calinor.be - www.calinor.be BTW/TVA: BE 0463.828.660 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 106 37 160 269 3

2010 (12M) 109 38 153 361 3

2009 (12M) 97 42 145 236 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Grimmonprez Alain General Management Administration/Finance Theylaert Caroline Production Grimmonprez Alain R & D Grimmonprez Alain

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 171

18-10-13 11:53


Caluwe Demande Pralines NV

172

Herentalsebaan 516, 2160 Wommelgem - T: +32 (0)3 353 66 72 - F: +32 (0)3 354 00 54 - info@cdchocolates.com www.cdchocolates.com BTW/TVA: BE 0404.012.819 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.481 90 660 4.045 37

2010 (12M) 1.630 488 777 3.357 37

2009 (12M) 1.465 34 357 2.745 37

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Caluwé Koen Administration/Finance Caluwé Veerle Export Willems Marleen Food policy Van den Broeck Nancy Human resources Caluwé Veerle Production Caluwé Alberic Quality Van den Broeck Nancy R & D Goelen Dennis Sales Caluwé Koen, De Bruijn Rémy Exportlanden - Pays d’exportation Aruba, Benelux, Canada, France, Germany, Great Britain, Ireland, Scandinavian Countries, United States Merken - Marques Caluwé Artisan

Camal S.A.

3

Route de Légipont 12, 4671 Barchon - T: 04/345.67.89 - F: 04/345.67.80 - info@camal.be - www.camal.be BTW/TVA: BE 0412.859.912 - NACE-BEL: 46331 - Bedrijfsgroep/Groupe: Milcobel Groothandel in zuivelproducten en eieren Commerce de gros de produits laitiers et d’oeufs Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 19.639 1.595 153 1.585 4.311 36

2010 (12M) 18.627 1.514 210 1.614 4.481 35

2009 (12M) 16.582 1.643 162 1.593 4.149 32

Contactpersonen - Personnes à Contacter Houben Alain General Management Administration/Finance Caeymaex François Human resources Caeymaex François Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques CARRE DE LIEGE, LA PRIHEL, MARIE CAMAL, VAL D’AMBLEVE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 172

18-10-13 11:53


Camargue N.V.

173

Weverslaan 22, 9160 Lokeren - T: +32 (0)9 348 43 51 - F: +32 (0)9 349 09 51 - info@chocolateriecamargue.com www.chocolateriecamargue.com BTW/TVA: BE 0418.901.428 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 498 181 245 884 9

2010 (12M) 429 103 243 940 9

2009 (12M) 478 172 227 854 10

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vandecasteele Rik

Campbell Foods Belgium N.V.

3

Rijksweg 16, 2870 Puurs - T: +32 (0)3 890 87 11 - F: +32 (0)3 890 89 90 - betty_de_bondt@campbellsoup.com www.campbells.be BTW/TVA: BE 0458.358.850 - NACE-BEL: 10840 - Bedrijfsgroep/Groupe: Campbell Soup Company Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Fabrication de condiments et d’assaisonnements Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 161.438 41.849 18.708 45.188 167.552 227

2010 (12M) 150.110 41.946 17.671 43.273 159.776 227

2009 (12M) 147.154 40.053 15.986 38.387 153.921 224

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Laere Pascal General Management Administration/Finance Mertens Tom Energy Van Steen Peter Environment Lambrecht Guy Export Aerts Peter Food policy Bijttebier Annabel Human resources Van Vyve Jean-Luc Marketing Willems David Production Van Ingelghem Peter Quality Dewaele Kitty R & D Dekker Ben Safety Lambrecht Guy Sales Gallemaert Ivan Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Greece, Israel, Italy, Netherlands, Spain, United Kingdom Merken - Marques AïKI Noodles, AïKI Pasta, AïKI Puree, CAMPBELL’S DéLISOUP, DEVOS LEMMENS, ROYCO MINUTE SOUP

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 173

18-10-13 11:53


Cand’Art

174

3

Spelverstraat 26A, 3740 Bilzen - T: 089/49.29.91 - F: 089/41.66.81 - info@candart.com - www.candart.com BTW/TVA: BE 0424.886.229 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 549 214 996 1.742 7

2010 (12M) 426 146 894 1.796 7

2009 (12M) 293 -3 874 1.758 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Matheï-Brepoels Daniëlle, Matheï Lambert Administration/Finance Matheï-Brepoels Daniëlle Environment Matheï-Brepoels Daniëlle Export Matheï-Brepoels Daniëlle Human resources Matheï-Brepoels Daniëlle Production Matheï Lambert Quality Matheï-Brepoels Daniëlle R & D Matheï Johan Safety Matheï-Brepoels Daniëlle Sales Matheï-Brepoels Daniëlle Exportlanden - Pays d’exportation Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Scandinavian Countries, Slovak Republic, Slovenia, Sweden, United Kingdom

Candy Pack Belgium S.A.

3

Avenue de l’Espérance - Zone Industrielle, 16, 6220 Fleurus - T: +32 (0)71 85 85 95 - F: +32 (0)71 81 53 90 - mail@candypack.be www.candypack.be BTW/TVA: BE 0809.543.588 - NACE-BEL: 46360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 5.305 462 -52 50 6.102 10

2010 (12M) 3.842 419 -36 311 4.982 9

2009 (11M) 2.534 626 160 509 3.751 7

Contactpersonen - Personnes à Contacter Simonis Caroline General Management Administration/Finance Simonis Caroline Environment Cambier Pierre Export De Graux Francis Food policy Cambier Pierre Human resources Simonis Caroline Quality Cambier Pierre Safety Bouilliez Philippe Sales Dutilleux Lionel Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Bosnia-Herzegovina, Denmark, France, Italy, Japan, Norway, Reunion (French), Sweden, Switzerland Merken - Marques CANDYDOU

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 174

18-10-13 11:53


Capra N.V.

3

Stadsbeemd 1021, 3545 Halen - T: +32 (0)13 46 17 99 - F: +32 (0)13 46 18 97 - capra@info.be - www.capra.be BTW/TVA: BE 0446.038.167 - NACE-BEL: 10510 - Bedrijfsgroep/Groupe: EURIAL

175

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 29.038 5.458 952 1.915 14.785 77

2010 (12M) 29.665 4.343 958 1.840 15.651 60

2009 (12M) 19.959 3.791 1.214 1.798 14.363 43

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Hex Guy Administration/Finance Anja Van Eycken Human resources Jans Wendy Production Thaens Marieke Quality Swijsen Kelly Sales Van Swijgenhoven Koen Sales Zoete Fred Safety Van Roy Erik Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Ireland, Luxembourg, Netherlands, North America, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, United States

Cargill Chocolate Belgium SA

Drève Gustave Fache 13, 7700 Mouscron - T: +32 (0)56 85 36 00 - F: +32 (0)56 85 36 01 - info_chocolate@cargill.com www.cargillcocoachocolate.com BTW/TVA: BE 0461.617.357 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Cargill Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 15.332 10.481 3.847 6.808 24.357 116

2010 (12M) 15.318 10.726 4.215 6.757 24.642 113

2009 (12M) 14.782 9.822 3.831 6.183 26.545 112

Contactpersonen - Personnes à Contacter Goemaere Michel General Management Administration/Finance Van Lancker Dirk Energy Van Quickelberghe Jacques Human resources Cromheecke Wouter Marketing Bayart Brigitte Production Van Quickelberghe Jacques Quality Bourge Sandrine Safety Delbecq Daniel Sales Goemaere Michel Exportlanden - Pays d’exportation Europe Merken - Marques Gerkens® cocoa powder

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 175

18-10-13 11:53


Cargill France

176

Zijpstraat 155, 3020 Herent - T: +32 (0)16 23 99 52 - F: +32 (0)16 31 97 63 - www.cargill.com BTW/TVA: BE 0836.317.667 - NACE-BEL: 11060 - Bedrijfsgroep/Groupe: Cargill Vervaardiging van mout Fabrication de malt Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Sagaert Sabine, Winderickx Dirk Environment Hermus Ruud Export Denis Thierry Food policy Hermus Ruud R & D Benoot Koen Safety Hermus Ruud Sales Denis Thierry Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Asia, Europe, Japan, South America

Cargill N.V.

3

Muisbroeklaan 43 Haven 506, 2030 Antwerpen - T: +32 (0)3 540 18 11 - F: +32 (0)3 540 18 60 - www.cargill.be BTW/TVA: BE 0405.546.706 - NACE-BEL: 10410 - Bedrijfsgroep/Groupe: Cargill Vervaardiging van oliën en vetten Fabrication d’huiles et de graisses Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.816.666 60.670 33.194 109.125 439.508 341

2010 (12M) 1.537.324 58.256 15.354 90.662 393.322 325

2009 (12M) 1.991.115 14.055 569 9.374 314.256 312

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Doninck Cis General Management Administration/Finance Huyghe Cecile Energy Ghekiere Stephan Environment Ghekiere Stephan, Sandrap Gretel Food policy Saelen Marianne Human resources Berings Bart Production Cools Herman Quality De Graef Peter, Vercoutere Johan, Vereecke Dirk, Verhelle Jan Safety Cornelis Danny Sales Drendel Coen, Jacobs Rob Exportlanden - Pays d’exportation European Community, Third Countries

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 176

18-10-13 11:53


Carlier SPRL/BVBA

3

177

3, Av. Zenobe Gramme P.I., 1480 Tubize (Saintes) - T: +32 (0)2 377 58 78 - F: +32 (0)2 378 07 71 - mlietaert@nougat-carlier.be www.nougat-carlier.be BTW/TVA: BE 0414.273.340 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12m) 1.633 438 611 3.842 30

2009 (12M) 1.395 469 440 2.198 19

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Carlier Michel Administration/Finance Pareo Déborah, Weverbergh Muriel Energy Carlier Christophe Environment Carlier Michel Export Carlier Christophe Food policy Carlier Michel Human resources Carlier Christophe Marketing Carlier Christophe Production Carlier Christophe Purchase Carlier Michel R & D Carlier Michel Quality Lietaert Mallory Sales Carlier Michel Exportlanden - Pays d’exportation Australia, France, Germany, Great Britain, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Russian Federation Merken - Marques CARLIER, LA BICHE GOURMANDE

Carlsberg Importers N.V.

3

Industrielaan 16-20, 1740 Ternat - T: +32 (0)2 583 50 00 - F: +32 (0)2 581 06 08 - info@carlsberg.be - www.carlsberg.be BTW/TVA: BE 0452.144.516 - NACE-BEL: 46349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment Commerce de gros de boissons, assortiment général Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 34.117 5.844 2.161 6.759 16.969 48

2010 (12M) 33.722 7.263 3.433 6.183 14.801 47

2009 (12M) 33.730 6.651 3.108 4.263 11.912 47

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Vleeschauwer Johan General Management Exportlanden - Pays d’exportation France, Luxembourg, Netherlands

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 177

18-10-13 11:53


Cavalier N.V.

178

Burg. Lionel Pussemierstraat 46, 9900 Eeklo - T: +32 (0)9 376 99 99 - F: +32 (0)9 376 99 90 - info@cavalier.be - www.cavalier.be BTW/TVA: BE 0457.171.787 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Verdegem Invest Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.092 49 636 5.576 21

2010 (12M) 511 -277 766 1.944 17

2009 (12M) 710 -57 65 1.790 17

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Verdegem Catheline, Verdegem Felix Administration/Finance Verdegem Catheline Human resources Verdegem Catheline Production Sedeyn Hans Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Australia, Bahrain, Benelux, Brazil, Canada, Chile, China, Corea, Costa Rica, Cyprus, Denmark, Europe, France, French Southern Territories, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan Merken - Marques CAVALIER

Centho Chocolates BVBA

Veeweidestraat 3, 3080 Duisburg - T: +32 (0)2 767 07 74 - F: +32 (0)2 305 01 98 - info@centho-chocolates.com www.centho-chocolates.com BTW/TVA: BE 0477.957.206 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 99 Cash flow (x1000) 44 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 40 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 371 Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 82 53 36 394 1

2009 (12M) 106 34 27 336 1

Contactpersonen - Personnes à Contacter Decoster Geert General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 178

18-10-13 11:53


Ceres N.V./S.A.

Av. de Vilvorde - Vilvoordselaan 300, 1130 Bruxelles-Brussel - T: +32 (0)2 240 06 00 - F: +32 (0)2 242 43 90 - ceres@ceres.be www.ceres.be BTW/TVA: BE 0438.953.506 - NACE-BEL: 10610 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe Soufflet

179

Vervaardiging van maalderijproducten Travail des grains Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 128.323 15.940 291 5.701 55.163 137

2010 (12M) 107.033 14.057 807 8.509 52.465 144

2009 (12M) 153.540 17.681 -156 10.696 63.527 145

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Olivier Bernard, Roels Jean-Pierre, Thibault Vincent Administration/Finance Assassi Lahsan Environment Ceuppens Erwin Export Olivier Bernard Human resources Plessers Henri Marketing Roels Jean-Pierre Quality Wiame Stefan R & D Wiame Stefan Safety Ceuppens Erwin Sales Roels Jean-Pierre Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Third Countries Merken - Marques CERES

Charles De Nil en Zoon N.V.

Zwaarveld 39, 9220 Hamme - T: 052/47.73.42 - F: 052/47.64.83 - info@denilvleeswaren.be - www.denilvleeswaren.be BTW/TVA: BE 0405.019.639 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.186 156 1.857 3.348 24

2010 (12M) 1.161 199 1.849 3.441 22

2009 (12M) 1.174 220 1.810 3.094 23

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Nil Marie-Anne General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 179

18-10-13 11:53


Chevideco N.V.

180

Transportcentrum LAR Blok P20, 8930 Rekkem - T: 056/40.42.40 - F: 056/40.43.28 - info@chevideco.be BTW/TVA: BE 0412.905.838 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.727 944 5.479 8.251 31

2010 (12M) 2.621 818 4.921 8.020 28

2009 (12M) 2.269 608 4.421 7.234 28

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Kemseke Donald, Kemseke Philippe Administration/Finance de Beukelaer Michiel Environment de Beukelaer Michiel Export Kemseke Olivier Food policy de Beukelaer Michiel Human resources de Beukelaer Michiel Marketing Kemseke Philippe, Kemseke Olivier Production Kemseke Donald, Kemseke Philippe Safety de Beukelaer Michiel Sales Kemseke Philippe, Kemseke Olivier Exportlanden - Pays d’exportation East Europe, France, Germany, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Sweden, Switzerland

Chevrardennes S.A.

3

Rue du Commerce 17, 1400 Nivelles - T: 067 63 47 09 - F: 067 55 61 09 - chevrad@skynet.be BTW/TVA: BE 0436.406.958 - NACE-BEL: 10510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 177 -230 -171 1.218 9

2010 (12M) 234 -155 123 1.086 9

2009 (12M) 367 -72 372 703 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter Loicq Roger General Management Administration/Finance Lacoste Philippe Export Loicq Didier Human resources Loicq Didier Marketing Loicq Didier Production Loicq Didier R & D Loicq Didier Safety Loicq Didier Sales Loicq Didier Exportlanden - Pays d’exportation Finland, France, Germany, Great Britain, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques BUCHARDENNES, CHEVRARDENNES, FRAIS DE CHEVRARDENNES, PLAISIRS D’ARDENNES

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 180

18-10-13 11:53


Chillfis BVBA

3

Brechtsebaan 913, 2900 Schoten - T: +32 (0)3 217 14 00 - F: +32 (0)3 217 14 12 - www.struik.com BTW/TVA: BE 0899.103.589 - NACE-BEL: 10890

181

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 13.098 1.870 -935 -2.124 2.134 62

2010 (12M) 19.413 2.839 -331 -1.079 2.922 70

2009 (12M) 16.235 2.585 -55 -637 7.280 59

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Wouters Erika

Chimay Fromage S.C.

Route Charlemagne 3, 6464 Baileux - T: +32 (0)60 21 04 50 - F: +32 (0)60 21 38 55 - chimay-fromages@chimay.com www.chimay.com BTW/TVA: BE 0420.090.667 - NACE-BEL: 10510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 10.048 2.203 68 1.503 5.839 31

2010 (12M) 8.975 1.675 11 1.706 5.893 28

2009 (12M) 8.591 2.305 557 1.979 5.638 28

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dedoncker Edwin General Management Environment Fortemps Francis Export Leblon François Food policy Fortemps Francis Production Boche Jean-Marie Quality Fortemps Francis R & D Fortemps Francis Safety Riddo Jean-Jacques Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Denmark, Finland, France, Netherlands, Sweden, United States Merken - Marques Chimay Pères Trappistes

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 181

18-10-13 11:53


Chimay Tradition

182

Zoning Industriel 31, 6464 Baileux - T: +32 (0)60 21 02 20 - F: +32 (0)60 21 02 21 - info@chimaytradition.be www.chimaytradition.be BTW/TVA: BE 0402.065.295 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12M) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 689 751 Cash flow (x1000) 147 195 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 356 357 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 1.633 1.756 Personeelsbestand/Effectif du personnel 12 12

2009 (12M) 2.316 693 167 76 1.675 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Verhulst Luc General Management Crahay Vincent Quality Arnaud Marie

Chiquita Fresh BVBA

Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen - T: +32 (0)3 203 93 00 - F: +32 (0)3 203 93 11 - www.chiquita.be BTW/TVA: BE 0470.903.821 - NACE-BEL: 46319 - Bedrijfsgroep/Groupe: Chiquita Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 81.451 5.026 -362 -10.140 123.596 36

2010 (12M) 85.353 2.533 3.210 -9.752 94.664 29

2009 (12M) 82.127 -4.089 20.458 -12.891 53.826 30

Contactpersonen - Personnes à Contacter Tanghe Stefaan General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 182

18-10-13 11:53


Choc and Co SA

Avenue Reine Astrid 1, 1440 Wauthier-Braine - T: +32 (0)2 366 96 14 - F: +32 (0)2 366 00 75 - info@cafe-tasse.com www.cafe-tasse.com BTW/TVA: BE 0440.001.995 - NACE-BEL: 10820

183

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 331 -472 23 2.031 11

2009 (12M) 177 -340 575 2.323 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Barchha Audrey

Chocdecor BVBA

Spieveldstraat 29, 9160 Lokeren - T: +32 (0)9 340 51 00 - F: +32 (0)9 340 51 08 - info@chocdecor.be - www.chocdecor.be BTW/TVA: BE 0466.534.960 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.695 1.698 1.181 6.690 36

2010 (12M) 2.986 1.323 844 4.842 33

2009 (12M) 3.019 1.313 906 4.954 34

Contactpersonen - Personnes à Contacter Patyn Luk General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 183

18-10-13 11:53


Chocolade-Atelier Vyverman

184

3

Begijnenstraat 41, 9100 Sint-Niklaas - T: 0473/99.99.96 - info@chocolade-atelier.be - www.chocolade-atelier.be BTW/TVA: BE 0886.939.987 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vyverman Wim Administration/Finance Vyverman Wim Energy Vyverman Wim Environment Vyverman Wim Export Vyverman Wim Food policy Vyverman Wim Human resources Vyverman Wim Marketing Vyverman Wim Production Vyverman Wim Purchase Vyverman Wim Quality Vyverman Wim R & D Vyverman Wim Safety Vyverman Wim Exportlanden - Pays d’exportation France, Netherlands

Chocolaterie Boeckaert Tony

3

Karreweg 7, 9870 Zulte - T: +32 (0)9 388 55 79 - F: +32 (0)9 388 52 05 - info@tonyboeckaert.be - www.tonyboeckaert.be BTW/TVA: BE 0525 361 995 - NACE-BEL: 10712 vervaardiging van pralines en chocoladeproducten Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche 2011 (12m) Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel 4

2010 (12M) 175 18 63 122 4

2009 (12M) 170 15 55 116 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter Boeckaert Tony General Management Exportlanden - Pays d’exportation France

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 184

18-10-13 11:53


Chocolaterie Bonaparte

3

Sint Jansberg 70, 3680 Maaseik - T: 089 572 219 - F: 089 367 982 - info@chocolaterie-bonaparte.be www.chocolaterie-bonaparte.be BTW/TVA: BE.0699.447.105 - NACE-BEL: 10820

185

Vervaardiging van pralines, chocolade repen Fabrication de pralines, tablettes de chocolat Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Geerts Eveline General Management Dumas Maurice Exportlanden - Pays d’exportation Germany, Japan, Netherlands

Chocolaterie Carré BVBA

Stationsstraat 51B, 8552 Moen - T: +32 (0)56 64 85 34 - F: +32 (0)56 72 24 25 - info@chocolateriecarre.ne www.chocolateriecarre.be BTW/TVA: BE 0866.235.140 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 299 147 324 1.040 4

2010 (12M) 261 149 282 862 3

2009 (19M) 440 224 223 764 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vandenberghe Mieke General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 185

18-10-13 11:53


Chocolaterie Cher

186

3

Turfputstraat 5, 9290 Berlare - T: +32 (0)52 42 45 41 - erik@cherberlare.be - www.cherberlare.be BTW/TVA: BE 0741.225.993 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vande Meirssche Erik Exportlanden - Pays d’exportation Belgium, Benelux

Chocolaterie Crejart BVBA

3

Ledebergstraat 40, 9050 Ledeberg - T: +32 (0)9 238 45 95 - F: +32 (0)9 238 46 00 - info@crejart.be - www.crejart.be BTW/TVA: BE 0455.709.562 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 194 98 338 663 2

2010 (12M) 232 128 290 706 2

2009 (12M) 237 132 522 689 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter Cremers Jan General Management Quality Cremers Evelien

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 186

18-10-13 11:53


Chocolaterie De Ceuninck-Carton

187

Elf Julistraat 5, 8850 Ardooie - T: +32 (0)51 74 73 28 BTW/TVA: BE.0824.252.748 - NACE-BEL: 10820

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Carton Mieke

Chocolaterie De Graeve

3

Burgemester Chalmetstraat 67, 9060 Zelzate - T: +32 (0)9 345 09 96 - kristof.de.graeve1@telenet.be - www.chocolateriedegraeve.eu BTW/TVA: BE.0742.246.671 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Graeve Kristof Exportlanden - Pays d’exportation Japan

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 187

18-10-13 11:53


Chocolaterie Degroote BVBA

188

3

Rijselstraat 164, 8930 Menen - T: +32 (0)56 51 65 39 - F: +32 (0)56 41 09 97 - karl.degroote@pandora.be www.chocolateriedegroote.be BTW/TVA: BE 0479.988.068 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 122 48 113 462 2

2010 (12M) 120 46 110 473 2

2009 (12M) 124 46 108 505 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Degroote Karl

Chocolaterie De Naeyer BVBA

Oosteindestraat 73, 9940 Evergem - T: +32 (0)9 253 06 84 - F: +32 (0)9 258 02 72 - chocolaterie.denaeyer@belgacom.net www.chocolateriedenaeyer.be BTW/TVA: BE 0471.388.029 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 506 273 530 1.822 5

2010 (12M) 486 228 475 971 5

2009 (12M) 478 233 373 993 5

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Naeyer Marc General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 188

18-10-13 11:53


Chocolaterie De Schutter N.V.

3

Brandstraat 18, 9160 Lokeren - T: +32 (0)9 340 41 80 - F: +32 (0)9 349 58 09 - info@chocolaterie-de-schutter.be www.chocolaterie-de-schutter.be BTW/TVA: BE 0458.727.054 - NACE-BEL: 10820

189

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12m) 1.712 800 800 2.736 21

2009 (12M) 962 363 514 1.780 14

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Brempt Raf Administration/Finance Nathalie Van Laere Export Van Brempt Raf Food policy Janna Mestach Marketing Katrien Baetens R & D Luc Van Uytfanghe Human resources Chantal Baert Quality Myrte Ruymaekers Production Martine Martens Sales Robby Lammerinks Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Denmark, France, Germany, Netherlands, Saudi Arabia, Scandinavian Countries, United Kingdom, United States Merken - Marques DE SCHUTTER

Chocolaterie Diane NV

Toekomstlaan 20, 9160 Lokeren - T: +32 (0)9 348 22 45 - F: +32 (0)9 349 06 58 - info@chocolateriediane.be www.chocolateriediane.be BTW/TVA: BE 0443.041.758 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van chocolade schilfertruffels Fabrication de truffes au chocolat Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 600 -46 280 1.417 8

2010 (12M) 680 162 368 1.500 8

2009 (12M) 617 127 248 1.365 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Cock Geert General Management Administration/Finance De Cock Ann Environment De Cock-Ivens Diane Export De Cock Geert Food policy De Cock Geert Human resources De Cock Ann Production De Cock Ann Quality De Cock Geert R & D De Cock Geert Safety De Cock Geert Sales De Cock Geert Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, China, Germany, Great Britain, Hong Kong, Japan, Netherlands, Russian Federation Merken - Marques DIANE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 189

18-10-13 11:53


Chocolaterie Dom Creations N.V.

190

Dennenlaan 33, 2243 Pulle (Zandhoven) - T: +32 (0)3 645 36 36 - F: +32 (0)3 645 36 36 - info@chocolateriedom.be www.chocolateriedom.be BTW/TVA: BE 0462.658.623 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 50 50 9 65

2010 (12M) 7 4 -27 47

2009 (12M) 15 5 -23 54

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dom Roel

Chocolaterie Dooms BVBA

3

Groeneweg 29, 9280 Wieze - T: +32 (0)53 77 51 42 - F: +32 (0)53 77 51 42 - chocolaterie.dooms@skynet.be BTW/TVA: BE 0878.209.096 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (21m) 2010 (12m) 225 47 51 197 1

2009 (12M) 68 10 26 78 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dooms Kris General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 190

18-10-13 11:53


Chocolaterie Duc d’O N.V.

3

Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke - T: +32 (0)3 774 51 91 - F: +32 (0)3 774 40 56 - info@ducdo.com - www.ducdo.com BTW/TVA: BE 0424.005.212 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Gudrun

191

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 28.434 4.618 -804 758 16.960 99

2010 (12M) 25.555 4.678 -77 3.233 16.996 104

2009 (12M) 27.365 6.144 521 4.416 17.605 102

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Walraevens Eddy Administration/Finance Vandevelde Pierre Energy Vandenbranden Luc Environment Maes Heidi Export Reijnders Luuk Food policy de Ruyte Stefanie Human resources Vehent Erika Production Janssens Mieke Quality de Ruyte Stefanie Safety Maes Heidi Sales Reijnders Luuk Marketing Liesbeth Kegelaers Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Andorra, Armenia, Asia, Australia, Benelux, Canada, East Europe, Estonia, Europe, Far-East, Former Czechoslovakia, Former USSR, Hong Kong, Ireland, Israel, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Mexico, Middle-East, New Zealand, North America Merken - Marques Duc d’O

Chocolaterie Gauthier BVBA

Blaasbalgstraat 29, 2800 Mechelen - T: +32 (0)15 71 28 00 - F: +32 (0)15 29 01 40 - www.chocolaterie-gauthier.be BTW/TVA: BE 0428.819.479 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 2011 (12m) 2010 (12M) Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 131 136 Cash flow (x1000) 65 73 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 446 422 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 665 680 2 2 Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 190 121 54 385 666 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter Gauthier Edouard General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 191

18-10-13 11:53


Chocolaterie Guylian N.V.

192

3

Europark-Oost 1, 9100 Sint-Niklaas - T: +32 (0)3 760 97 00 - F: +32 (0)3 777 06 81 - info@guylian.be - www.guylian.com BTW/TVA: BE 0405.986.273 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 75.443 23.029 8.347 29.296 48.214 201

2010 (12M) 73.190 19.308 6.280 22.944 47.589 197

2009 (12M) 69.039 16.747 5.787 18.990 41.324 199

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Bastiaens Raymond Administration/Finance Jong-Hyuk Lee Energy Bevers Paul Environment D’Hooge Hilde Export Candries Steven Food policy D’Hooge Hilde Human resources Bevers Paul Marketing Callebaut Mieke Production Bevers Paul Quality D’Hooge Hilde R & D D’Hooge Hilde Safety Bevers Paul Sales Callebaut Mieke Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Worldwide Merken - Marques GUYLIAN ZEEVRUCHTEN

Chocolaterie Ickx N.V.

Rijmakerlaan 28, 2910 Essen - T: +32 (0)3 677 12 34 - F: +32 (0)3 677 12 00 - info@choc-ickx.be - www.choc-ickx.be BTW/TVA: BE 0421.359.189 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 7.810 3.239 527 1.310 4.502 63

2010 (12M) 8.079 3.532 856 1.339 4.485 61

2009 (12M) 7.172 2.875 477 1.038 4.599 58

Contactpersonen - Personnes à Contacter Huurman Bas General Management Administration/Finance Van der Mersch Bruno Environment Smets Veerle Export Daans Kurt Human resources Van der Mersch Bruno Marketing Daans Kurt Quality Smets Veerle R & D De Smet Erik Sales Daans Kurt Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Australia, Austria, Benelux, Brazil, Canada, China, Denmark, Europe, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, Scandinavian Countries, South Africa, Spain, United Arab Emirates, United Kingdom

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 192

18-10-13 11:53


Chocolaterie Ledoux BVBA

Boezingestraat 133, 8920 Langemark - T: +32 (0)57 48 92 22 - F: +32 (0)57 48 92 22 - info@choc-ledoux.be - www.choc-ledoux.be BTW/TVA: BE 0438.120.294 - NACE-BEL: 10820

193

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 35 10 31 60 1

2010 (12M) 38 10 27 56 1

2009 (12M) 28 9 22 45 1

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Tavernier Delfien

Chocolaterie Limar N.V.

3

Muizenvenstraat 15, 2300 Turnhout - T: 014/41.34.03 - F: 014/42.86.32 - sales@limarchocolates.com - www.limarchocolates.com BTW/TVA: BE 0451.902.907 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.767 825 1.365 7.099 46

2010 (12M) 2.615 566 1.206 3.469 49

2009 (12M) 2.732 667 1.078 3.642 46

Contactpersonen - Personnes à Contacter Geuens Robert General Management Administration/Finance Van Gestel Carine Export Hebbinckuys Sabine Human resources Driesen Ingrid Production Van den Schoor Christel Safety Geuens Robert Sales Hebbinckuys Sabine Marketing Geuens Geert-Jan Quality Bruyninckx Cindy R & D Geuens Geert-Jan Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Austria, Canada, China, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russian Federation, Saudi Arabia, Spain

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 193

18-10-13 11:53


Chocolaterie Matthé

194

Nieuwe Dreef 8, 2340 Beerse - T: +32 (0)14 61 11 48 - F: +32 (0)14 61 41 75 - chocmatthe@skynet.be - www.matthe.be BTW/TVA: BE 0449.754.356 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12m) 898 431 580 1.096 11

2009 (12M) 455 86 516 878 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Matthé Gunther Merken - Marques MATTHé

Chocolaterie Nomaer BVBA

Ardooiesteenweg 274, 8800 Roeselare - T: +32 (0)51 25 09 25 - F: +32 (0)51 25 09 05 - nomaer@carline.be www.carline-flanders-chocolates.be BTW/TVA: BE 0456.785.767 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 540 131 99 1.115 14

2010 (12M) 549 70 71 1.001 13

2009 (12M) 620 98 101 1.073 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter Noppe Kristof General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 194

18-10-13 11:53


Chocolaterie Pralin’ Art Nv

Waaslandlaan 32, 9160 Lokeren - T: 09/349.41.57 - F: 09/349.17.32 - info@pralinart.be - www.pralinart.be BTW/TVA: BE 0450.589.051 - NACE-BEL: 10820

195

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 6.728 1.862 1.063 3.789 4.293 18

2010 (12M) 5.563 1.668 568 3.317 3.779 24

2009 (12M) 10.537 2.575 1.002 3.367 3.972 36

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lemmens Bruno Administration/Finance Lemmens Bruno Food policy Lemmens Bruno Human resources Lemmens Bruno Production Ballet Jo R & D Ballet Jo Safety Van Steenberghe Danny

Chocolaterie Renard

Wondelgemstraat 53, 9000 Gent - T: +32 (0)9 225 94 60 - F: +32 (0)9 223 61 31 - www.doopsuiker-renard.be BTW/TVA: BE.0588.927.283 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Renard Vincent

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 195

18-10-13 11:53


Chocolaterie Royal BVBA

196

3

Molenstraat 41, 9300 Aalst - T: +32 (0)53 78 87 64 - F: +32 (0)53 78 87 64 - choc.royal@skynet.be - www.chocolaterieroyal.be BTW/TVA: BE 0450.969.232 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 2010 (12m) 12 7 29 37

2009 (12M) 8 6 24 34

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Melkebeke Eddy

Chocolaterie Smet BVBA

3

KMO Zone Bosduin - Onderzeel 1, 2920 Kalmthout - T: +32 (0)3 311 70 00 - F: +32 (0)3 311 79 46 - info@smet.be - www.smet.be BTW/TVA: BE 0453.897.444 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 13.191 1.405 2.037 -61 645 2.851 3.020 5.181 4.912 26 14

2009 (12M) 754 376 1.943 3.263 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter Smet Johan General Management Administration/Finance Ceuppens Gitty Human resources Adriaensen Marlies Marketing Lagrange Frederik Quality Van den Bergh Karen R & D Van den Bergh Karen Sales Bianca Leijs Production Dekkers Laura Purchase Anneke Aarts Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Baltic States, Belarus, Belgium, Benelux, Bulgaria, Canada, China, Corea, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dubai, East Europe, Estonia, Europe, European Community, Far-East, Finland, Former Czechoslovakia, Former USSR, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Middle-East, Netherlands, New Zealand, North Africa, North America, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Scandinavian Countries, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, South East Asia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 196

18-10-13 11:53


Chocolaterie Soetkin

Mechelsesteenweg 51, 2550 Kontich - info@chocolateriesoetkin.be - www.chocolateriesoetkin.be BTW/TVA: BE 0769.230.586 - NACE-BEL: 10820

197

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Coomans Nellie

Chocolaterie Sukerbuyc BVBA

Katelijnestraat 5, 8000 Brugge - T: +32 (0)50 33 08 87 - info@sukerbuyc.be - www.sukerbuyc.be BTW/TVA: BE 0837.327.556 - NACE-BEL: 47242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels Commerce de détail de chocolat et de confiserie en magasin spécialisé Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Preter Paule-Hélène

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 197

18-10-13 11:53


Chocolaterie Tenhove BVBA

198

Duffelsesteenweg 198, 2550 Kontich - T: +32 (0)3 458 04 06 - F: +32 (0)3 458 11 33 - info@ten-hove.be - www.ten-hove.be BTW/TVA: BE 0435.131.805 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 47 2 68 96 2

2010 (12M) 46 1 68 103 2

2009 (12M) 39 -7 69 95 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lauwers Carolus

Chocolaterie Van Hoorebeke BVBA

Sint-Baafsplein 15, 9000 Gent - T: +32 (0)9 221 03 81 - F: +32 (0)9 221 03 81 - info@chocolatesvanhoorebeke.be www.chocolatesvanhoorebeke.be BTW/TVA: BE 0473.871.625 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 66 38 3 157 1

2010 (12M) 64 38 6 211 1

2009 (12M) 56 31 19 232 1

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Hoorebeke Luc General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 198

18-10-13 11:53


Chocolaterie Van Parijs BVBA

3

199

Noordlaan 73, 8800 Roeselare - T: +32 (0)51 22 05 84 - F: +32 (0)51 24 02 48 - chocolaterievanparijs@skynet.be www.chocolaterievanparijs.be BTW/TVA: BE 0450.906.082 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12m) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 171 114 181 434 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Parijs Mario

Chocolaterie Vereecke BVBA

3

Rijselstraat 217, 8930 Menen - T: +32 (0)56 51 87 75 - F: +32 (0)56 51 44 58 - info@vereecke-chocolaterie.be www.vereecke-chocolaterie.be BTW/TVA: BE 0465.403.624 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 538 289 772 2.013 8

2010 (12M) 560 227 600 1.767 8

2009 (12M) 589 276 1.250 1.630 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dhondt Frank General Management Production Dhondt Frank Sales Vereecke Katleen Human resources Vereecke Katleen Exportlanden - Pays d’exportation France, Worldwide

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 199

18-10-13 11:53


Chocolaterie Verleye BVBA

200

Slachthuisstraat 30 b 2, 2300 Turnhout - T: +32 (0)14 43 90 73 - F: +32 (0)14 43 90 73 - www.verleye-chocolaterie.be BTW/TVA: BE 0825.013.605 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (21m) 2010 (12m) 325 -174 85 1.599 8

2009 (12m)

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Verleye Jan

Chocolates Keerman

3

Welvaartstraat 23, 8310 Brugge Sint Kruis - T: +32 (0)50 37 34 72 - F: +32 (0)50 24 04 43 - polkeerman@gmail.com BTW/TVA: BE 0789.122.516 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Keerman Pol Administration/Finance Keerman Pol Energy Keerman Pol Environment Keerman Pol Export Keerman Pol Food policy Keerman Pol Human resources Keerman Pol Marketing Keerman Pol Production Keerman Pol Purchase Keerman Pol Quality Keerman Pol R & D Keerman Pol Safety Keerman Pol Keerman Pol Sales

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 200

18-10-13 11:53


Chocolatier M BVBA

3

201

Sylvain Dupuisstraat 38, 8300 Knokke - T: +32 (0)50 61 44 60 - info@chocolatier-m.be - www.chocolatier-m.be BTW/TVA: BE 0822.060.647 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 49 25 34 61 1

2010 (9M) 51 37 21 59 1

2009 (12m)

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Maenhout David Export Maenhout David Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, Canada, Europe, European Community, Great Britain, Hong Kong, Japan, Middle-East

ChocoMouse BVBA

3

Doornpark 9, 9120 Beveren - T: 0495.64.82.54 - F: +32 (0)52 52 78 38 - michel.verhaert@skynet.be BTW/TVA: BE 0847.311.331 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Verhaert Michel

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 201

18-10-13 11:53


ChocopolisBVBA

202

Rue du Marché aux Herbes 81 - Grasmarkt 81, 1000 Bruxelles - Brussel - T: +32 (0)2 513 33 90 - F: +32 (0)2 502 70 68 www. chocopolis.com BTW/TVA: BE 0878.761.897 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 982 350 86 113 465 10

2010 (12M) 1.100 314 72 129 526 10

2009 (12M) 1.098 285 87 153 389 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Baetens Antoon Production Burion Bertrand

Christiana Bronnen Bvba

3

Rotsestraat 5, 9890 Dikkelvenne - T: 09/384.15.78 - F: 09/390.82.91 - info@christiana.be - www.christiana.be BTW/TVA: BE 0464.688.990 - NACE-BEL: 11070 Vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater en ander gebotteld water Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 51 51 -136 104

2010 (12M) 36 25 -174 119

2009 (12M) 29 19 -186 124

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Leyman Roni Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, France Merken - Marques CHRISTIANA

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 202

18-10-13 11:53


Citrique Belge N.V./S.A.

3

203

Pastorijstraat 249, 3300 Tienen - T: +32 (0)16 80 62 22 - F: +32 (0)16 80 66 11 - citrique.belge@citriquebelge.com www.citriquebelge.com BTW/TVA: BE 0400.934.652 - NACE-BEL: 20140 - Bedrijfsgroep/Groupe: Adcuram Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 119.837 27.024 2.875 7.009 76.249 268

2010 (12M) 127.717 30.428 6.471 7.481 70.528 272

2009 (12M) 109.425 28.583 5.399 4.748 86.229 266

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Badke Rüdiger Administration/Finance Vandenbrande Wim Energy Frederix Rudi Environment Sterkmans Valère Export Bräuer Beate Quality Sterkmans Valère R & D Bauweleers Hugo Safety Sterkmans Valère Sales Bräuer Beate Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Worldwide

Citrosuco Europe N.V.

3

Alphonse Sifferdok 990, 9000 Gent - T: +32 (0)9 255 92 55 - F: +32 (0)9 251 45 15 - info@citrosuco.be - www.citrosuco.com BTW/TVA: BE 0420.840.438 - NACE-BEL: 10320 - Bedrijfsgroep/Groupe: Citrosuco Vervaardiging van groente- en fruitsappen Préparation de jus de fruits et de légumes Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 11.857 4.877 16.266 149.325 168.224 45

2010 (12M) 10.175 4.553 4.509 148.591 166.419 41

2009 (12M) 9.963 4.142 5.951 148.577 165.873 38

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van den Bossche Katrien General Management Administration/Finance Van den Bossche Katrien Human resources Mertens Marianne Production Lieven Van Hooste, Van Laere Peter Quality Clinckspoor Marc Safety Van Laere Peter Export Fescharek Andrea Merken - Marques CITROSUCO

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 203

18-10-13 11:53


Clarebout Potatoes N.V.

204

3

Heirweg 26, 8950 Nieuwkerke - T: 057/44.69.01 - F: 057/44.69.06 - info@clarebout.com - www.clarebout.com BTW/TVA: BE 0432.637.717 - NACE-BEL: 10312 - Bedrijfsgroep/Groupe: Clarebout Productie van diepgevroren aardappelbereidingen Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 284.434 23.933 8.663 25.828 120.713 219

2010 (18M) 280.170 14.499 8.975 21.915 103.987 180

2009 (12M) 149.484 18.622 8.062 21.115 77.872 172

Cloetta België N.V.

(zonenummers 4231-4235) - Everdongenlaan 25, 2300 Turnhout - T: +32 (0)14 40 53 10 - F: +32 (0)14 42 29 46 tania.mattheeuws@leaf.nl - www.cloetta.be BTW/TVA: BE 0404.183.756 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Cloetta Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 33.810 9.080 84 84.510 161.760 112

2010 (12M) 34.019 9.211 -17.573 1.307 157.301 111

2009 (12M) 34.068 8.699 540 1.802 162.284 114

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van de Kuilen Marco General Management Administration/Finance De Leeuw Rudy Environment van der Poorten Erin Food policy Hennekes Patric Human resources Janssens Stefanie Production Peters Susanne Quality Hennekes Patric Safety Boeckx Johan Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Germany, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques KING, LÄKEROL, RED BAND, SPORTLIFE, VENCO, XYLIFRESH

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 204

18-10-13 11:53


Coca-Cola Enterprises Belgium BVBA

Chaussée de Mons, 1424 - Bergensesteenweg 1424, 1070 Bruxelles - Brussel - T: +32 (0)2 529 15 00 - F: +32 (0)2 529 15 48 www.cokecce.com BTW/TVA: BE 0425.071.420 - NACE-BEL: 11070 - Bedrijfsgroep/Groupe: Coca-Cola Enterprises inc.

205

Vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater en ander gebotteld water Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.176.521 357.739 103.930 597.174 2.876.517 2.369

2010 (12M) 1.091.733 351.101 -475.619 533.500 2.499.026 2.413

2009 (12M) 1.064.296 341.533 92.066 190.136 2.089.536 2.450

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lambrecht Ben Administration/Finance Schurmans Herman Food policy Schuddinck Gunter Human resources Geernaert Kris Production Vaes Ludo Quality Buysse Hedwig, Parewijck Bart, Schuddinck Gunter, Wauters Etienne, Vervaeck Jan Safety Van Belle Steven, Van Engeland Jules Sales de Selliers Philippe, Van Ransbeeck Carl Exportlanden - Pays d’exportation France, Luxembourg, United Kingdom Merken - Marques AQUARIUS, BURN, CAPRI-SUN, CHAUDFONTAINE, COCA-COLA, COCA-COLA CAFEÏNE FREE, COCA-COLA LIGHT, COKE ZERO, FANTA, MINUTE MAID, MONSTER, NALU, NESTEA, NORDIC MIST, ROSPORT, SPRITE, VIVA

Colac B.V.B.A.

3

Energieweg 3, 2390 Malle - T: 03/312.49.10 - F: 03/311.65.30 - info@colac.be - www.colac.be BTW/TVA: BE 0420.440.065 - NACE-BEL: 10520 Vervaardiging van ingrediënten voor ijs, sauzen en fruitpreparaten. Fabrication d’ingrédients pour glace, sauces et préparations de fruits. Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 3.677 1.240 1.149 418 514 1.378 1.285 2.683 3.033 15 13

2009 (12M) 1.024 428 1.110 2.549 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter Cloetens Jeanne General Management Administration/Finance Cloetens Jeanne Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Europe, Far-East, Middle-East Merken - Marques COLAC

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 205

18-10-13 11:53


Collon Sprl

206

Rue des Technologies 1, 4530 Villers le Bouillet - T: +32 (0)4 259 67 00 - F: +32 (0)4 259 71 68 - www.collonsprl.be BTW/TVA: BE 0443.993.843 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Fabrication de condiments et d’assaisonnements Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.708 935 889 2.304 10

2010 (12M) 1.228 617 537 1.653 9

2009 (12M) 991 410 296 1.351 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Collon Didier Environment Collon Didier Human resources Collon Didier Quality Kibwenge Carine

Colona S.A.

3

Z.I. Au Fonds Râce, 25, 4300 Waremme - T: +32 (0)19 32 27 78 - F: +32 (0)19 32 83 54 - contact@colona.be - www.colona.be BTW/TVA: BE 0411.903.669 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Fabrication de condiments et d’assaisonnements Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 29.438 3.038 751 2.122 10.380 46

2010 (12M) 26.493 3.778 1.208 2.124 10.137 46

2009 (12M) 22.056 3.457 1.267 1.371 7.711 45

Contactpersonen - Personnes à Contacter Colon Jean-Luc, Colon Philippe General Management Administration/Finance Colon Philippe, Hougardy Sylvie Energy Colon Jean-Luc Environment Beaujean Claudine Export Colon Jean-Luc, Colon Philippe Food policy Beaujean Claudine Human resources Dewez Gabriel Marketing Colon Maxime, Colon Thibault Production Colon Philippe Quality Beaujean Claudine R & D Beaujean Claudine Safety Colon Jean-Luc Sales Colon Jean-Luc, Colon Philippe Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Australia, Cyprus, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lebanon, Luxembourg, Marocco, Martinique (French), Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland Merken - Marques COLONA, LEDHA

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 206

18-10-13 11:53


Cominbel Nv

Wettersesteenweg 104, 9520 Sint-Lievens-Houtem - T: 09/363.93.36 - F: 09/363.93.48 - cominbel@cominbel.be - www.cominbel.be BTW/TVA: BE 0402.201.590 - NACE-BEL: 10110

207

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 136 35 1.581 2.013

2010 (12M) 141 44 1.546 1.925

2009 (12M) 208 84 1.477 1.968

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van den Berghe Wim Administration/Finance Van den Berghe Jan Human resources Bauwens Nele Production Vanhooren Zimri Quality De Cooman Patrick

Common Market Meat Company N.V. - Comeco

3

John Lijsenstraat 55, 2321 Meer - T: 03/315.77.52 - F: 03/315.89.34 - info@comeco.be - www.comeco.be BTW/TVA: BE 0406.983.195 - NACE-BEL: 10110 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe Covalis Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 129.385 8.668 1.228 5.268 33.780 75

2010 (12M) 109.971 7.559 831 4.932 22.386 78

2009 (12M) 102.468 7.670 891 4.755 17.141 78

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dieu Erik, Verspreet Luc General Management Administration/Finance Van Den Bosch Johan Environment Dieu Erik Export Dieu Erik Food policy De Meulemeester Katrien Human resources Vorsselmans Els Production Vervloet Patrik Quality De Meulemeester Katrien R & D De Meulemeester Katrien Safety De Meulemeester Katrien Sales Dieu Erik, Ide Dries Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Austria, Belgium, Benelux, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Europe, European Community, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Netherlands, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Ukraine, Vietnam

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 207

18-10-13 11:53


Compagnie Fermière de l’Entre-Sambre-et-Meuse - Coferme S.C.R.L.

208

Zone Industrielle 21, 6464 Baileux - T: 060/21.47.30 - F: 060/21.32.43 - coferme@swing.be BTW/TVA: BE 0420.086.907 - NACE-BEL: 10510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 21.443 825 133 1.247 3.555 19

2010 (12M) 19.247 847 160 1.141 3.555 17

2009 (12M) 13.432 810 136 1.037 2.647 18

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Wauthy Benoit Exportlanden - Pays d’exportation France

Confidas N.V.

Booiebos 29 (Ind.geb. Drongen), 9031 Gent - T: +32 (0)9 282 01 01 - F: +32 (0)9 282 01 37 - info@confidas.com www.confidas.com BTW/TVA: BE 0423.032.737 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 298 80 241 481 7

2010 (12M) 339 122 202 396 7

2009 (12M) 250 21 117 357 7

Contactpersonen - Personnes à Contacter Seiloglou Paul General Management Administration/Finance Seiloglou Paul Environment Seiloglou Paul Export Seiloglou Paul Food policy Seiloglou Paul Human resources Seiloglou Paul Production Seiloglou Paul Safety Seiloglou Paul Sales Seiloglou Paul Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Greece, Italy, Japan, Latvia, Netherlands, Spain, United Kingdom, United States

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 208

18-10-13 11:53


Confiserie 2000 N.V.

3

Nieuweweg 12, 9940 Evergem - T: +32 (0)9 357 42 19 - F: +32 (0)9 357 68 17 - info@confiserie2000.be www.confiserie2000.be BTW/TVA: BE 0449.093.667 - NACE-BEL: 10820

209

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 696 323 1.508 1.812 8

2009 (12M) 597 286 1.234 1.492 7

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Scheir Roger Administration/Finance Scheir Isabelle Export Scheir Isabelle Production Scheir Frederic Quality Scheir Frederic

Confiserie Chocolaterie Roma NV

Industrieweg 15, 2850 Boom - T: 03/888.33.13 - F: 03/844.51.41 - info@roma.be BTW/TVA: BE 0416.411.694 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.112 233 1.353 1.813 25

2010 (12M) 1.244 402 1.343 1.922 25

2009 (12M) 993 263 1.293 1.784 21

Contactpersonen - Personnes à Contacter Mertens Jan General Management Administration/Finance De Sagher Kristel, Van der Beeck Paula Environment Mertens Benny Export Van der Beeck Paula Food policy Mertens Linda Human resources Mertens Linda Production Mertens Benny Safety Mertens Benny Exportlanden - Pays d’exportation Germany, Great Britain, Netherlands

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 209

18-10-13 11:53


Confiserie Elise Gcv

210

3

Kluizenhof 13 - Ambachtelijke Zone Kluizenmolen, 9170 Sint Gillis Waas - T: +32 (0)3 707 04 90 - F: +32 (0)3 707 01 69 info@ chocelise.be - www.chocelise.be BTW/TVA: BE 0404.085.766 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Smet Patrick Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Great Britain, Greece, Ireland, Netherlands, Poland, Russian Federation, Sweden Merken - Marques ELISE

Confiserie Finex NV

Zwedenstraat 3, 9940 Evergem - T: +32 (0)9 227 85 11 - F: +32 (0)9 226 19 58 - info@finexbelgium.be - www.finexbelgium.be BTW/TVA: BE 0400.029.582 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 508 341 1.060 2.162 4

2010 (12M) 689 498 975 2.406 4

2009 (12M) 808 504 914 2.313 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vandecasteele Tom General Management Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Scandinavian Countries, United Kingdom, United States Merken - Marques HEYO

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 210

18-10-13 11:53


Confiserie Geldhof N.V.

211

Tieltsesteenweg 107, 9900 Eeklo - T: +32 (0)9 377 21 59 - F: +32 (0)9 378 13 99 - info@conf-geldhof.be - www.conf-geldhof.be BTW/TVA: BE 0424.518.817 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.343 454 1.299 2.101 17

2010 (12M) 963 298 1.055 1.752 14

2009 (12M) 997 401 946 1.746 12

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Geldhof Tony Administration/Finance De Meester Francine Energy Bernon Daniel Environment De Decker Gino, Meiresonne Bianca Export Bernon Daniel Food policy Meiresonne Bianca Human resources De Meester Francine Marketing Bernon Daniel Production Geldhof Tony Quality De Decker Gino, Meiresonne Bianca Safety Meiresonne Bianca, Meulebroeck Alex Sales Bernon Daniel Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Great Britain, Netherlands, Spain Merken - Marques GELDHOF, SWEETS & CANDY

Confiserie Jonas

3

Aalststraat 44, 9700 Oudenaarde - T: 470805836 - jonashoekman+confiserie@gmail.com - www.confiserie-jonas.be BTW/TVA: BE 0824.959.462 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Hoekman Jonas Exportlanden - Pays d’exportation Belgium, France, Germany, Netherlands

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 211

18-10-13 11:53


Confiserie Kathy N.V.

212

3

Pathoekeweg 82, 8000 Brugge - T: +32 (0)50 32 09 26 - F: +32 (0)50 31 29 87 - info@confiseriekathy.be - www.confiseriekathy.be BTW/TVA: BE 0419.517.872 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 286 Cash flow (x1000) -54 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) -5.415 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 1.168 Personeelsbestand/Effectif du personnel 11

2010 (12M) 2.540 98 -518 -5.156 1.513 14

2009 (12M) -131 -1.072 -4.404 2.025 19

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management D’Haeseleer Johan Administration/Finance De Raedt Sofie Environment De Raedt Sofie Export Dehaemers Mieke Food policy D’Haeseleer Johan Human resources De Raedt Sofie Production Van Hooreweder Guido Quality De Raedt Sofie Safety De Raedt Sofie Sales Dehaemers Mieke Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Europe, North America Merken - Marques KATHY

Confiserie Leonidas N.V.

3

Boulevard Jules Graindor 41-43 - Jules Graindorlaan 41-43, 1070 Bruxelles - Brussel - T: +32 (0)2 522 19 57 F: +32 (0)2 522 09 43 - info@leonidas.be - www.leonidas.be BTW/TVA: BE 0407.824.919 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 66.052 28.886 8.195 15.236 26.825 365

2010 (12M) 63.056 29.065 8.059 13.934 28.985 364

2009 (12M) 63.825 25.630 5.099 16.470 33.579 372

Contactpersonen - Personnes à Contacter Jacxsens Dirk General Management Bechet Albert Administration/Finance Environment Moschos Atanasios Export Van De Vyver Filip Food policy Moschos Atanasios Human resources Ghenne Olivier Marketing Moens Hughes Production Marinos Georges Quality Moschos Atanasios R & D Moens Hughes Safety Moschos Atanasios Sales Ghenne Olivier Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques LEONIDAS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 212

18-10-13 11:53


Confiserie Roodthooft N.V.

213

Lange Leemstraat 374-376, 2018 Antwerpen - T: +32 (0)3 239 36 55 - F: +32 (0)3 239 02 30 - confiserie@roodthooft.be www.roodthooft.be BTW/TVA: BE 0407.603.007 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 435 182 589 1.777 5

2010 (12M) 358 151 575 1.827 5

2009 (12M) 338 199 604 1.660 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Stoops Patrick Export Stoops Patrick Human resources Stoops Patrick Production Stoops Patrick Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Australia, Canada, China, East Europe, Europe, Far-East, Former USSR, Japan, Middle-East, New Zealand, North America, Scandinavian Countries Merken - Marques BONBONS PRIMA, MOKATINE, OUR ORIGINAL BELGIAN TOFFEES, ROODTHOOFT

Confiserie Thijs N.V.

3

Industriepark Noord 20, 9100 Sint-Niklaas - T: 03/766.18.18 - F: 03/776.90.43 - info@confiserie-thijs.be - www.confiserie-thijs.com BTW/TVA: BE 0430.136.602 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 670 239 5.331 5.422 16

2010 (12M) 969 430 5.191 5.485 17

2009 (12M) 1.093 536 4.888 5.134 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter Thijs Joris General Management Administration/Finance Thijs Joris Environment Duportail Annick Export Thijs Joris Food policy Duportail Annick Human resources De Cock Marie-Christine Marketing De Cock Marie-Christine Production De Cock Marie-Christine, Thijs Joris Quality Duportail Annick Safety Thijs Joris Sales Thijs Joris Exportlanden - Pays d’exportation European Community

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 213

18-10-13 11:53


Confiserie Trefin N.V.

214

3

Waaslandlaan 5, 9160 Lokeren - T: +32 (0)9 340 59 20 - F: +32 (0)9 340 59 30 - info@trefin.com - www.trefin.com BTW/TVA: BE 0400.120.050 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 9.670 3.258 609 6.153 7.930 66

2010 (12M) 9.329 3.738 1.070 6.484 8.727 67

2009 (12M) 8.746 3.177 553 6.285 7.994 65

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lerno Lisette Administration/Finance Claeys Ann Energy Wittoeck Paul Environment Van Regenmortel Joris Export Glorie Henry Human resources Claeys Ann Marketing Verriet Peter Production Vandenbussche Ardwin Quality Van Regenmortel Joris Sales Verriet Peter Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Europe, European Community, Hong Kong, Japan, Kuwait, Middle-East, Russian Federation, Singapore, South Korea, Taiwan, United Arab Emirates, United States, Vietnam, Worldwide Merken - Marques TREFIN

Confiserie Vandenbulcke N.V.

Oude Ieperseweg 64, 8501 Heule - T: +32 (0)56 36 40 80 - F: +32 (0)56 36 40 89 - info@vandenbulcke.com www.vandenbulcke.com BTW/TVA: BE 0417.738.319 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.517 324 463 2.036 28

2010 (12M) 1.326 234 392 2.155 25

2009 (12M) 1.264 198 388 1.852 26

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vandenbulcke Marc General Management Administration/Finance Verhaeghe Wim Export Vandenbulcke Marc, Vandenbulcke Jelle Human resources Vandenbulcke Marc Quality Vercamer Geert R & D Vercamer Geert Safety Vercamer Geert Sales Vandenbulcke Marc, Vandenbulcke Jelle Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, Europe, Far-East, North America Merken - Marques CHEVALIER DE COURTRAI

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 214

18-10-13 11:53


Confiture l’Ardennaise S.A.

215

Route de Marche 2, 4190 Xhoris - T: 04/228.91.59 - F: 04/369.12.69 - contact@confiturelardennaise.com www.confiturelardennaise.com BTW/TVA: BE 0441.163.423 - NACE-BEL: 10392 - Bedrijfsgroep/Groupe: Pur Natur Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.239 719 161 593 2.294 18

2010 (12M) 3.387 786 235 655 2.182 17

2009 (12M) 2.888 535 33 625 2.470 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Verhamme Bernard Administration/Finance Verhamme Bernard Export Verhamme Bernard Human resources Verhamme Bernard Production Counerotte Claudy Safety Counerotte Claudy Sales Verhamme Bernard Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, France, Germany, Great Britain, Japan, Netherlands, Spain, United States Merken - Marques L’ARDENNAISE, VALLEE DE L’OURTHE

Conserverie et Moutarderie Belge S.A.

3

Rue d’Eynatten 20, 4730 Raeren - T: +32 (0)87 85 80 10 - F: +32 (0)87 85 80 18 - cmb@moutarderie.be - www.moutarderie.be BTW/TVA: BE 0433.626.721 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 3.500 577 684 158 198 1.059 1.003 1.980 1.867 12 13

2009 (12M) 699 168 920 1.813 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter Renson Philippe General Management Administration/Finance Renson Elvira Environment Castelain Pierre-Louis R & D Duchesne Stephan Human resources Renson Laurent Marketing Renson Raphaël Production Renson Laurent Quality Castelain Pierre-Louis Sales Renson Raphaël Exportlanden - Pays d’exportation Australia, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Nigeria Merken - Marques FILOU, LA DELICIEUSE, YVALI

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 215

18-10-13 11:53


Continental Bakeries Belgium SA

216

3

Rue des Journaliers, 6B, 7822 Ath (Ghislenghien) - T: +32 (0)68 26 90 40 - F: +32 (0)68 28 43 18 - www.continentalbakeries.com BTW/TVA: BE 0435.235.238 - NACE-BEL: 10720 - Bedrijfsgroep/Groupe: Continental Bakeries Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 23.243 7.717 2.548 6.364 23.857 114

2010 (12M) 19.731 7.445 1.821 6.900 27.384 105

2009 (12M) 20.110 7.051 2.361 7.135 27.136 104

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Tilborg Ivo Administration/Finance Tondeur Luc Human resources Vansteenkiste Sabine Quality Terrasse Patrick Environment Terasse Patrick Safety Terasse Patrick Production De Jonge Glenn Exportlanden - Pays d’exportation Germany, Netherlands Merken - Marques BRINK, HAUST, PIROU

Corman S.A.

3

Route de la Gileppe 4, 4834 Goé-Limbourg - T: +32 (0)87 34 22 11 - F: +32 (0)87 76 38 25 - corman@corman.be - www.corman.be BTW/TVA: BE 0402.791.015 - NACE-BEL: 10510 - Bedrijfsgroep/Groupe: Bongrain Zuivelfabrieken Exploitation de laiteries Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 325.863 35.156 7.191 58.894 113.225 413

2010 (12M) 294.003 37.109 7.340 55.903 105.813 432

2009 (12M) 274.615 37.891 4.416 53.912 106.582 451

Contactpersonen - Personnes à Contacter Fromage Bernard General Management Administration/Finance Adans Serge Environment Abshoff Francis Export Busch Daniel, Locht Léon, Schevenels Jean-Marc Food policy Kariger Didier Marketing Salgi Jean Quality Vallet Guillaume R & D Vanrusselt Marleen Sales Busch Daniel, Locht Léon, Schevenels Jean-Marc Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Worldwide Merken - Marques BALADE, CARLSBOURG, CORMAN, PATISY, SO EASY

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 216

18-10-13 11:53


Corné Port-Royal Chocolatier SA

3

217

Avenue Mercator 10 - Z.I. Wavre Nord, 1300 Wavre - T: +32 (0)10 81 84 70 - F: +32 (0)10 24 11 52 - info@corneportroyal.be www.corneportroyal.com BTW/TVA: BE 0433.283.558 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 8.397 2.542 -1.075 2.108 5.431 43

2010 (12M) 8.133 2.545 339 3.635 8.170 43

2009 (12M) 9.910 3.231 895 3.884 6.894 42

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Bouvé Nicolas Administration/Finance Giordano David Human resources Giordano David Marketing Van Riet Aurélie Production Joffroy Gilles Quality Lambot Michel R & D Stallaert Daniel Exportlanden - Pays d’exportation Andorra, Benelux, Canada, Canary Islands, Corea, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Italy, Japan, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tchequie Merken - Marques CORNE PORT-ROYAL

Cosucra Groupe Warcoing S.A.

3

Rue de la Sucrerie 1, 7740 Warcoing - T: +32 (0)69 44 66 00 - F: +32 (0)69 44 66 22 - sales@cosucra.com - www.cosucra.com BTW/TVA: BE 0883.812.926 - NACE-BEL: 10620 - Bedrijfsgroep/Groupe: Cosucra Groupe Warcoing Vervaardiging van ingredienten Fabrication d’ingrédients spécialisés fibres solubles de chicorée et protéines de pois) Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 61.434 27.955 4.886 16.399 75.404 214

2010 (12M) 60.701 22.231 4.695 16.247 77.417 207

2009 (12M) 52.893 13.691 4.268 15.483 73.746 215

Contactpersonen - Personnes à Contacter Crahay Jacques General Management Food policy Jacobs Heidi Human resources Fournier Annick Production Bosly Eric R & D Jacobs Heidi Sales Dewael Michel Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Europe, United States Merken - Marques Exafine®, Fibruline®, Fibrulose®, Nastar®, Pisane®, Swelite®

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 217

18-10-13 11:53


Country Chef Belgium N.V.

218

Knokkeweg 19, 9880 Aalter - T: +32 (0)9 325 05 55 - F: +32 (0)9 325 05 57 - sales@countrychef.be - www.countrychef.be BTW/TVA: BE 0461.433.948 - NACE-BEL: 10850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Fabrication de plats préparés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12m) 8.591 1.895 554 1.236 6.572 26

2009 (12M) 9.005 1.891 -183 574 7.368 34

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Peeters Johan Administration/Finance Van Damme Simon Sales Bohez Kristof

Covameat N.V.

3

Komenstraat 73, 8953 Heuvelland-Wijtschate - T: 057/45.25.00 - F: 057/45.25.29 - info@covameat.be - www.covameat.be BTW/TVA: BE 0406.969.141 - NACE-BEL: 10110 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe Covalis Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 124.001 8.266 1.164 6.006 23.918 101

2010 (12M) 114.563 8.187 1.134 5.751 17.287 105

2009 (12M) 114.309 8.311 551 5.572 17.052 109

Contactpersonen - Personnes à Contacter Descamps Johan, Verspreet Luc General Management Administration/Finance Noppe Serge Environment Coenegrachts Jan Export Daghelinckx Andre Human resources Lombaert Marianne Production Mylle Jurgen Quality Delhaye Tine, Parmentier Trees Safety Deswaef Peter Sales Daghelinckx Andre Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Europe, European Community, Former USSR, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Malaysia, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovak Republic, Slovenia, South Korea, Spain, Tchequie, Ukraine, United Kingdom

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 218

18-10-13 11:53


Creative Spreads N.V.

3

Ondernemingenstraat 7, 8630 Veurne - T: 058/31.00.31 - F: 058/31.00.30 - info@creativespreads.com - www.creativespreads.com BTW/TVA: BE 0428.896.089 - NACE-BEL: 10130

219

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 11.748 2.924 693 981 7.020 47

2010 (12M) 13.388 3.659 666 976 7.886 50

2009 (12M) 13.409 3.585 945 965 7.970 50

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Mortier Kurt Administration/Finance Gillemon Franz Environment Swillen David Export Rabaey Ann Human resources Gillemon Franz Production Swillen David R & D Swillen David Safety Swillen David Sales Hillewaere Isabelle, Masschelein Peter, Mortier Kurt, Vandenbrouck Ann Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Austria, Denmark, Dubai, Finland, France, Germany, Great Britain, Hong Kong, Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Russian Federation, Spain, Sweden Merken - Marques LES NUTONS, MORTIER

Crème de la Crème Belgium NV

Hellebeemden 3, 3500 Hasselt - T: +32 (0)11 20 13 94 - F: +32 (0)11 20 13 95 - info@cremedelacreme.be - www.cremedelacreme.be BTW/TVA: BE 0465.437.375 - NACE-BEL: 10520 Vervaardiging van consumptie-ijs Fabrication de glaces de consommation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 4.261 1.270 134 386 3.703 17

2010 (12M) 3.289 1.190 272 434 3.732 13

2009 (12M) 970 228 332 3.967 12

Contactpersonen - Personnes à Contacter Zweegers Rik General Management Merken - Marques CRèME DE LA CRèME

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 219

18-10-13 11:53


Croc’In S.A.

220

3

Boulevard des Canadiens 116, 7711 Dottignies - T: +32 (0)56 48 76 76 - F: +32 (0)56 48 78 87 - contact@croc-in.com www.croc-in.com BTW/TVA: BE 0423.040.754 - NACE-BEL: 10711 Productie van deegbodempjes klaar om op te vullen Production de fonds de tartelettes prêt-à-garnir Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Bonnel Arnaud Administration/Finance Fillet Sybille Environment Herbaux Camille Export L’Hommé Hélène Food policy Herbaux Camille Human resources Verfaillie Céline Production Campedelli Emmanuelle, Guérin Romuald Quality Herbaux Camille R & D Guérin Romuald Safety Verfaillie Céline Sales L’Hommé Hélène Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Baltic States, Benelux, Canada, Denmark, Europe, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Italy, Kuwait, Latvia, Luxembourg, Maldives, Malta, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, United Arab Emirates, United Kingdom, United States Merken - Marques CROC’IN

Crop’s N.V.

3

Oostrozebeeksestraat 148, 8710 Ooigem - T: +32 (0)56 67 63 00 - F: +32 (0)56 66 33 51 - info@crops.be - www.crops.be BTW/TVA: BE 0417.502.549 - NACE-BEL: 10393 Productie van diepgevroren groenten, diepgevroren fruit en kant en klare diepvries maaltijden Production de légumes surgelés, de fruits surgelés et de plats prérarés surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 173.382 17.993 5.748 10.689 63.013 181

2010 (12M) 147.923 18.631 5.128 8.687 52.043 176

2009 (12M) 143.126 14.342 3.376 6.855 50.184 183

Contactpersonen - Personnes à Contacter Delbaere Michel, Maddens Maarten General Management Administration/Finance Dewaele Karel Energy Vanhauwaert Frank Environment Vanhauwaert Frank Export Delbaere Pieter, Polfliet Johan, Vivier Manuela Food policy Bultereys Nick Human resources Vanhalewyn Katrien Marketing Castelein Katrien Production Vanhauwaert Frank Quality Bultereys Nick R & D Maddens Maarten Safety Vanhauwaert Frank Sales Delbaere Pieter, Polfliet Johan, Vivier Manuela Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, Europe, Far-East, Japan, Middle-East, United States Merken - Marques CROP’S, CROP’S GARDEN

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 220

18-10-13 11:53


Croustifrance Benelux N.V.

3

Ottergemsesteenweg Zuid 806, 9000 Gent - T: +32 (0)9 242 96 75 - F: +32 (0)9 242 96 76 - www.croustifrance.com BTW/TVA: BE 0463.232.309 - NACE-BEL: 10711 - Bedrijfsgroep/Groupe: Vandemoortele

221

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 62.465 4.668 1.404 2.716 14.820 28

2010 (12M) 54.265 4.374 1.456 2.666 11.618 25

2009 (12M) 44.620 3.601 1.209 1.695 11.344 24

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Martens Wim Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, France, Italy, Poland Merken - Marques CROUSTIFRANCE

C.R.V. Corthouts N.V.

Industrieterrein I,1A, 3290 Diest - T: 013/35.11.00 - F: 013/33.38.96 - info@biokornbiscuits.com - www.biokornbiscuits.com BTW/TVA: BE 0427.104.262 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.055 608 387 2.732 9

2010 (12M) 720 290 131 2.846 10

2009 (12M) 762 270 155 3.167 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter Corthouts Jos, Somers Mia General Management Administration/Finance Somers Mia Export Corthouts Jos Human resources Somers Mia Marketing Coenen Heidi Quality Somers Mia Safety Corthouts Jos Sales Corthouts Jos Exportlanden - Pays d’exportation Dubai, France, Germany, Hungary, Netherlands, Norway, Qatar, Romania, Russian Federation, Spain, United Kingdom Merken - Marques Activa Biscuits, BioKorn Biscuits

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 221

18-10-13 11:53


CSM Benelux N.V.

222

3

Borrewaterstraat 182, 2170 Merksem - T: +32 (0)3 641 71 00 - F: +32 (0)3 641 71 30 - info.benelux@csmbaking.com www.csmbaking.com BTW/TVA: BE 0508.615.342 - NACE-BEL: 10711 - Bedrijfsgroep/Groupe: CSM Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 161.817 25.113 -95 49.190 80.332 351

2010 (12M) 143.134 30.720 5.995 53.884 84.465 368

2009 (12M) 144.195 31.544 5.386 52.576 107.725 385

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Wentink Edwin Administration/Finance Lisman Guy Environment Van Herrewegen Leo Human resources Offeciers Kurt Marketing Harry van Broekhoven Production Arjen Samplonius, Samplonius Arjen Purchase Dirk Van Hoecke Quality Arjen Samplonius R & D Patrick Bieseman Sales Vandendaele Inge Safety Leo Van Herrewegen Merken - Marques DEBCO, FRAIS DE CHEVRARDENNES, GRANBEUR, KATE’s CAKES, MOLCO, PATI, SAINT HONORE, TRIO, WALDKORN®

Culin’Arte Nv

Welvaartstraat 18 (Industrieterrein Klein Gent), 2200 Herentals - T: 014/24.84.00 - F: 014/24.84.01 - info@culinarte.eu www.culinarte.eu BTW/TVA: BE 0417.476.419 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen, salades, mayonaise & bereide gerechten Fabrication de condiments et assaisonnements, salades, mayonnaises, plats cuisinés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (15m) 5.905 318 -1.019 -234 631 12

2010 (18M) 10.572 308 -268 924 3.961 35

2009 (12m)

Contactpersonen - Personnes à Contacter Pauwels Paul, Van Echelpoel Nicole General Management Administration/Finance Van Mierlo Gunter Environment Ulfelt Guy Export Pauwels Christoph Food policy Jennes Yves Human resources Van Echelpoel Nicole Marketing Smits Johan Production Ulfelt Guy Quality Jennes Yves R & D Van Herreweghe Jo Safety Ulfelt Guy Sales Smits Johan Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Great Britain, Luxembourg, Netherlands, Spain, Switzerland

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 222

18-10-13 11:53


Culinor N.V.

Houtstraat 46, 9070 Destelbergen - T: +32 (0)9 229 05 11 - F: +32 (0)9 229 05 00 - info@culinor.com - www.culinor.com BTW/TVA: BE 0432.833.301 - NACE-BEL: 10850

223

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Fabrication de plats préparés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 29.070 7.354 2.506 5.926 34.195 92

2010 (12M) 25.906 6.447 4.351 6.214 12.668 84

2009 (12M) 27.168 6.145 2.127 3.750 11.634 76

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Spiegeleire Filip Administration/Finance Cuvelier Lien Environment Van De Velde Steven Food policy Keirse Catherine Human resources Van Gheluwe Nathalie Production De Vos Guy Quality Keirse Catherine Safety Van De Velde Steven Sales Nies Werner Exportlanden - Pays d’exportation Austria, France, Germany, Netherlands, Spain, Sweden, Tchequie Merken - Marques CULIDEE

C.V.O. International N.V.

Industrielaan 26, 3730 Hoeselt - T: +32 (0)89 41 25 81 - F: +32 (0)89 41 72 93 - info@ovidias.com - www.ovidias.com BTW/TVA: BE 0438.461.378 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.738 953 1.073 4.597 15

2010 (12M) 1.683 778 1.047 4.207 17

2009 (12M) 2.070 1.226 1.003 4.305 17

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vangertruyden Frans General Management Quality Philtjens Ellen Sales Philtjens Ellen Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, Denmark, Dubai, France, Germany, Great Britain, Hong Kong, Iceland, Israel, Japan, Lebanon, Netherlands, Slovak Republic, South Africa, South Korea, Spain, United States Merken - Marques OVIDIAS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 223

18-10-13 11:53


4000-5252-V02.indd 224

18-10-13 11:53


D

4000-5252-V02.indd 225

18-10-13 11:53


Daeghsels Boulangerie Patisserie Sprl

226

Rue de Velaine 85, 5060 Tamines - T: 071/77.21.46 - F: 071/74.12.54 - www.boulangeriepatisseriedaeghsels.be BTW/TVA: BE 0435.624.426 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 512 -19 123 347 15

2010 (12M) 614 86 172 407 16

2009 (12M) 675 178 114 337 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Daeghsels Jean-Luc

Damhert Nv

Kapelstraat 154, 3550 Heusden-Zolder - T: 011/42.50.39 - F: 011/43.31.28 - info@damhert.be - www.damhert.be BTW/TVA: BE 0429.586.472 - NACE-BEL: 46389 Biologische voeding, verse vegetarische producten (vooral vleesvervangers), voedingssupplementen Production d’aliments biologiques, de produits végétaux frais et de suppléments nutrionnels Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 12.055 2.978 1.065 5.928 12.331 37

2010 (12M) 11.276 2.552 949 5.310 8.885 32

2009 (12M) 10.897 2.373 753 4.739 7.951 33

Contactpersonen - Personnes à Contacter Remen Grete, Schoofs Geert General Management Administration/Finance Beliën Christian, Smeets Annemie Energy Hendrickx Clio Environment Hendrickx Clio Export Remen Jan, Zuccolotto David Food policy Hendrickx Clio Human resources Smeets Annemie Marketing Hendrickx Clio, Kyndt Christopher, Servaes Karolien Production Luyckx Roger Quality Hendrickx Clio, Luyckx Roger Schoofs Geert, Vastenavond Christian R & D Sales Hendrickx Clio, Remen Jan Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Malta, Netherlands, Portugal

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 226

18-10-13 11:53


Danis NV

227

Knijffelingstraat 15, 8851 Koolskamp - T: 051/74.49.51 - F: 051/74.68.44 - info@danis.be - www.danis.be BTW/TVA: BE 0407.113.453 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groep Danis NV Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 137.320 6.969 2.821 18.706 33.901 63

2010 (12M) 133.542 6.526 2.939 17.831 31.807 65

2009 (12M) 122.223 5.229 2.018 15.434 34.897 45

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Lambrecht Stefaan, Danis Ann Administration/Finance Tack Geert Environment Colanbeen Mireille Export Vanwildemeersch Marc Food policy De Muynck José Human resources Duron Greet Marketing Lambrecht Stefaan Production De Muynck José Quality De Muynck José R & D De Muynck José Safety Colanbeen Mireille Sales Vanwildemeersch Marc Exportlanden - Pays d’exportation Czech Republic, France, Germany, Netherlands, Poland, Romania

Danone S.A./N.V.

3

Rue Jules Cockxstraat 6, 1160 Bruxelles - Brussel - T: +32 (0)2 776 68 11 - F: +32 (0)2 762 84 52 - www.danone.be BTW/TVA: BE 0402.734.595 - NACE-BEL: 10510 - Bedrijfsgroep/Groupe: Danone Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 364.681 93.184 54.647 1.106.104 1.459.304 624

2010 (12M) 371.890 97.929 39.597 261.015 664.346 631

2009 (12M) 381.847 95.468 34.788 231.373 686.582 647

Contactpersonen - Personnes à Contacter Ragon Albert General Management Administration/Finance Carraze Anne Environment Diercxsens Philippe Export Pekar Robert Food policy Guillaume Nathalie Human resources Lobry Sylvain Marketing De Maeyer Mira Production Pekar Robert Quality Tocchet Karine R & D Tocchet Karine Safety Demarsin Ann Sales Dieter Struye Exportlanden - Pays d’exportation Austria, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Switzerland, United Kingdom Merken - Marques ACTIMEL, ACTIVIA, COTTAGE CHEESE, DAN’ UP, DANACOL, DANETTE, DANIO, DANONE & FRUITS, DANONE NATURE, FJORD, GERLATI, GERVAIS, GERVITA, GREEK, MON PREMIER GERVAIS, PETIT SUISSE NATURE, VITALINEA

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 227

18-10-13 11:53


Danone Waters Benelux

228

3

Rue Jules Cockx 6 B 3 - Jules Cockxstraat 6 B 3, 1160 Bruxelles - Brussel - T: +32 (0)2 776 68 11 - F: +32 (0)2 776 66 35 www.evian.be BTW/TVA: BE 0419.344.658 - NACE-BEL: 11070 - Bedrijfsgroep/Groupe: Danone Vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater en ander gebotteld water Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 37.390 3.798 1.049 16.200 29.652 25

2010 (12M) 38.215 7.078 3.198 15.319 27.306 30

2009 (12M) 58.508 2.903 -38 12.266 22.543 30

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Rascao Michel Administration/Finance Martin Laurence Human resources Lafontaine Christine Marketing Swolfs Sandrine Sales Gelders Stephen Exportlanden - Pays d’exportation Luxembourg, Netherlands Merken - Marques BADOIT, EVIAN, VITALINEA, VOLVIC

Danoti Sprl

Rue de la Concorde 12b51, 6001 Marcinelle - T: 0475/38.21.62 - F: 071/41.22.65 - info@pop-corn.be - www.pop-corn.be BTW/TVA: BE 0464.082.642 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication artisanale de popcorn sucré et salé Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2011 (12m) 133 35 15 8 73

2010 (12M) 113 18 15 1 44

2009 (12M) 23 19 -7 37

Contactpersonen - Personnes à Contacter Tilmant Olivier General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 228

18-10-13 11:53


Darcis Chocolat et Pâtisserie SPRL

229

Crapaurue 123, 4800 Verviers - T: +32 (0)87 33 98 15 - info@darcis.com - www.darcis.com BTW/TVA: BE 0824.577.402 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12m) 362 93 99 713 7

2009 (12m)

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Darcis Jean-Philippe Administration/Finance Lempereur Carine Marketing Meyer Stéphane Sales Meyer Stéphane Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Italy, Japan, Netherlands, Singapore Merken - Marques DARCIS

D’Argifral SA

3

Z.I. Petit- Rechain - Avenue Mercury 5, 4650 Herve-Chaineux - T: 087/33.66.59 - F: 087/34.10.92 - info@dargifral.com BTW/TVA: BE 0417.843.732 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 24.619 5.837 2.482 5.826 11.388 60

2010 (12M) 28.849 6.404 3.096 6.185 8.905 56

2009 (12M) 29.338 6.798 2.922 3.917 7.626 55

Contactpersonen - Personnes à Contacter Archambeau Cédric, Archambeau Francis General Management Administration/Finance Heins Frédéric Environment Halleux Vincent Export Archambeau Francis Food policy Poncin Michel Human resources Archambeau Cédric Marketing Archambeau Sandrine Production Archambeau Cédric Safety Poncin Michel Sales Archambeau Francis Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques Le Bocage

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 229

18-10-13 11:53


D’Arta Nv

230

Pittemsestraat 58A, 8850 Ardooie - T: 051/74.69.91 - F: 051/74.69.68 - steve.debackere@darta.com - www.darta.com BTW/TVA: BE 0434.257.617 - NACE-BEL: 10393 Productie van diepgevroren groenten en fruit Fabrication de légumes et de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 116.612 25.161 12.954 34.962 94.437 219

2010 (12M) 104.553 20.905 10.183 30.281 86.061 191

2009 (12M) 102.357 20.799 10.007 27.423 94.265 195

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Backere Jean-Pierre, Talpe Johan Administration/Finance Desmet Hans Environment Laridon Steven Export Talpe Johan Food policy Van Daele Pieter Human resources De Backere Jean-Pierre, De Backere Steve Production De Backere Jean-Pierre, De Backere Steve Safety Laridon Steven Sales Talpe Johan Exportlanden - Pays d’exportation Brazil, Cyprus, Europe, Lebanon, Tunisia

Daskalides NV

Skaldenstraat 11, 9042 Gent - T: +32 (0)9 255 03 99 - F: +32 (0)9 224 01 78 - info@daskalides.be - www.daskalides.be BTW/TVA: BE 0466.210.209 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Sea-Invest - Halloren Daskalidès, Belgische chocolade. Een partnership zonder verplichtingen. Daskalidès, chocolats belges. Un partenariat sans contrainte. Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.821 529 231 660 1.809 6

2010 (12M) 2.565 343 47 560 1.871 5

2009 (12M) 2.446 496 208 556 2.137 5

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Volder José General Management Export Broeckaert Jean-François Marketing Roegiers Fanny Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Azerbaidjan, Bahrain, Bulgaria, Canada, East Europe, Europe, Germany, Hungary, Israel, Italy, Japan, Marocco, Middle-East, Netherlands, Norway, Oman, Portugal, Reunion (French), Russian Federation, Saint Pierre and Miquelon, South Africa, South Korea, Spain Merken - Marques DASKALIDES

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 230

18-10-13 11:53


Dawn Foods Belgium S.A.

Rue du Chénia 10 - Z.A.S. du Faubourg, 7170 Manage - T: +32 (0)64 52 15 21 - F: +32 (0)64 52 15 31 info.belgium@dawnfoods.com - www.dawnfoods.be BTW/TVA: BE 0835.038.950 - NACE-BEL: 10392 - Bedrijfsgroep/Groupe: Dawn Foods

231

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12m) 37.882 6.774 -2.411 -770 23.444 128

2009 (12m)

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vantieghem Gino Administration/Finance Martin Michel Export Debrun Frédéric Food policy Gabor Elena Human resources Bresart Brigitte Marketing Debrun Frédéric Production Harhelier Olivier Quality Belle Thomas Sales Boesmans Noel Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques Bakefruit, Belnap, CAULLET®, Confibel, Corin, Decorgel, Delifruit, Delimousse, Delphi, FRUIBEL®, Fruit ice, Fruitstar, Gelnet, Gelomat, Iris, Piping Jelly, Ristar, SUCREA®, Tradition

Debailleul Products N.V.

Rue de Ganshoren, 27-39 - Ganshorenstraat 27-39, 1081 Bruxelles - Brussel - T: +32 (0)2 411 96 31 - F: +32 (0)2 411 82 82 info@debailleul.com - www.debailleul.com BTW/TVA: BE 0422.574.956 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.453 204 545 1.709 22

2010 (12M) 1.426 60 504 1.583 23

2009 (12M) 1.483 146 616 1.740 27

Contactpersonen - Personnes à Contacter Pauwels Hans General Management Administration/Finance Pauwels Hans Export Pauwels Hans Human resources Pauwels Hans Marketing Pauwels Hans Production Rheau Philippe Quality Maki Yoko Sales Pauwels Hans Exportlanden - Pays d’exportation Canada, China, France, Germany, Japan, Middle-East, Netherlands, Russian Federation, Scandinavian Countries, South East Asia, Spain, United States Merken - Marques DEBAILLEUL

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 231

18-10-13 11:53


Debaillie Voeders N.V.

232

3

Kaaistraat 31, 8800 Roeselaere - T: 051/24.49.20 - F: 051/22.96.18 - info@debaillie.be - www.debaillie.be BTW/TVA: BE 0405.174.839 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 10.615 811 -1.343 178 13.491 39

2009 (12M) 9.903 914 -1.371 1.821 16.667 41

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Debaillie Luc, Debaillie Philippe, Debaillie Marc, Leroy Francine Administration/Finance Warlop Etienne Environment Debaillie Philippe Export Debaillie Luc Food policy Debaillie Luc Human resources Leleu Donald Production Debaillie Luc Safety Debaillie Philippe Sales Debaillie Luc Exportlanden - Pays d’exportation France

De Beauvoorder Pate N.V.

3

Albert I Laan 54, 8630 Veurne - T: +32 (0)58 31 53 53 - F: +32 (0)58 31 52 03 - info@debeauvoorder.be www.debeauvoorder.eu BTW/TVA: BE 0434.032.636 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12M) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 1.641 1.843 Cash flow (x1000) 287 391 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 1.359 1.494 2.430 2.348 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel 29 32

2009 (12M) 6.439 1.875 431 1.285 2.341 34

Contactpersonen - Personnes à Contacter Maes Anne, Pyfferoen Hendrik General Management Administration/Finance Van Cauwenberge Leendert Export Vanhee Elise Human resources Van Cauwenberge Leendert Marketing Vanhee Elise Purchase Depoorter Jan Quality Lecomte Bart, Depoorter Jan Sales Muyshondt Kelly, Vanhee Elise Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Cyprus, Finland, France, Germany, Great Britain, Netherlands, Spain, Ukraine Merken - Marques De Beauvoorder

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 232

18-10-13 11:53


De Bock NV

3

Sint-Lenaartseweg 50, 2320 Hoogstraten - T: +32 (0)3 314 37 78 - F: +32 (0)3 314 25 91 - info@de-bock.be - www.de-bock.be BTW/TVA: BE 0425.005.005 - NACE-BEL: 10820

233

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 458 Cash flow (x1000) 54 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 211 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 577 Personeelsbestand/Effectif du personnel 10

2010 (12M) 1.412 403 40 194 574 9

2009 (12M) 1.314 498 85 193 574 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Beyers Hilde Administration/Finance Van Mechelen Ria Export Schrijvers Els Marketing Schrijvers Els Production Bouchier Luc Quality Verheyen Loesje

De Brabandere Wingene N.V.

Tieltsteenweg 8, 8750 Wingene - T: 051/65.03.10 - F: 051/65.74.28 - filip.debrabandere@wingene.be BTW/TVA: BE 0405.175.928 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 32.395 -697 -1.354 7.879 14.295 12

2010 (12M) 30.636 789 440 9.923 15.067 11

2009 (12M) 28.030 733 561 10.289 14.509 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Brabandere Frederik, De Brabandere Guido, De Brabandere Filip General Management Administration/Finance De Brabandere Frederik Environment De Brabandere Filip Food policy De Brabandere Filip Human resources De Brabandere Frederik Production De Brabandere Filip Safety De Brabandere Filip Sales De Brabandere Frederik

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 233

18-10-13 11:53


De Brabander Voeders

234

Kaaistraat 70, 8800 Roeselare - T: 051/20.58.54 - F: 051/24.27.91 - info@dbr.be BTW/TVA: BE 0405.547.496 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 17.565 -137 -1.300 656 13.679 12

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Debaillie Philippe Exportlanden - Pays d’exportation France

Deca Services NV

Elverdingestraat 4, 8640 Vleteren - T: +32 (0)57 42 20 75 - F: +32 (0)57 42 36 86 - www.decabrouwerij.com/ BTW/TVA: BE 0405.466.928 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 153 63 258 841 1

2010 (12M) 185 69 256 835 2

2009 (12M) 190 79 245 731 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Christiaens Georges General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 234

18-10-13 11:53


Dechamps Et Fils S.A.

235

Rue Thomas 2, 5530 Yvoir - T: 083/69.93.49 - F: 083/69.99.33 - a.dechamps@tiscalinet.be BTW/TVA: BE 0428.641.812 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 478 39 53 467 15

2010 (12M) 429 10 52 511 14

2009 (12M) 394 15 74 463 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dechamps Alain, Lebrun Vérone Administration/Finance Dechamps Alain, Lebrun Vérone Human resources Dechamps Alain Production Dechamps Alain Safety Dechamps Alain Sales Dechamps Alain, Lebrun Vérone

De Dool NV

Eikendreef 21, 3530 Houthalen-Helchteren - T: +32 (0)11 60 69 99 - F: +32 (0)11 60 59 99 - info@terdoolen.com - www.terdolen.be BTW/TVA: BE 0432.189.438 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 168 49 195 405 4

2010 (12M) 206 70 226 475 3

2009 (12M) 269 154 229 436 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter Luys Jeroen General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 235

18-10-13 11:53


De Gouden Arend

236

Kerkstraat 24, 9550 Herzele - T: +32 (0)53 62 23 02 - F: +32 (0)53 63 15 41 - brouwerij.de.ryck@skynet.be - www.brouwerijderyck.be BTW/TVA: BE 0426.062.305 - NACE-BEL: 11050 Vervaardiging van bier Fabrication de bière Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 146 7 128 490 2

2010 (12M) 199 81 154 441 3

2009 (12M) 142 1 106 418 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Ryck An Administration/Finance De Ryck An Export De Ryck An Human resources De Ryck An Marketing De Ryck An Sales De Ryck An Exportlanden - Pays d’exportation France, Netherlands Merken - Marques “SPECIAl” DE RYCK, AREND TRIPEL, GOUDENAREND “125”, JULES DE BANANES, JULES DE KRIEK, KRIEK FANTASTIEK, STEENUILKEN

Degrave Voeders N.V.

Stampkotstraat 20, 8840 Staden - T: 051/70.10.41 - F: 051/70.82.41 - info@voedersdegrave.be - www.voedersdegrave.be BTW/TVA: BE 0428.137.610 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 43.989 2.447 939 8.643 16.599 13

2010 (12M) 37.291 2.642 654 8.285 15.678 12

2009 (12M) 34.666 1.164 -259 7.955 13.516 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter Degrave Jan General Management Administration/Finance Viaene Hilde Environment Borra Johan Export Degrave Marc Human resources Degrave Marc Production Degrave Marc Safety Degrave Marc Sales Degrave Marc Exportlanden - Pays d’exportation France

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 236

18-10-13 11:53


De Heus Voeders Belgie N.V.

Hertog Janplein 76 A, 3920 Lommel - T: 011/54.66.72 - F: 011/55.11.17 - deheus-belgie@de-heus.nl - www.de-heus.nl BTW/TVA: BE 0437.737.739 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: De Heus Voeders BV - Nederland

237

Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 725 707 666 2.707 9.221 4

2010 (12M) 566 570 125 2.042 7.544 4

2009 (12M) 551 577 146 1.920 5.896 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Spreuwers Jan Administration/Finance Danneel Brigitte Human resources Spreuwers Jan Sales Spreuwers Jan

De Hobbit NV

Nijverheidslaan 7-9, 9990 Maldegem - T: 050/71.70.20 - F: 050/71.72.12 - info@hobbit.be - www.hobbit.be BTW/TVA: BE 0429.499.568 - NACE-BEL: 10860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.281 384 998 1.927 22

2010 (12M) 1.378 365 932 2.003 23

2009 (12M) 1.331 389 903 2.048 22

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dossche Frederik General Management Administration/Finance Gomes Edith Export Gomes Edith Production Oosterlinck Filip Quality Van Poucke Dries Sales Gomes Edith Exportlanden - Pays d’exportation Finland, France, Germany, Great Britain, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, United Kingdom Merken - Marques DE HOBBIT, FOOD FOR FREEDOM, TRADITION PROVENCAL

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 237

18-10-13 11:53


Dejaeghere N.V.

238

Peperstraat 16 B, 8920 Langemark-Poelkapelle - T: 057/48.97.70 - F: 057/48.81.74 - mail@dejaeghere.com - www.dejaeghere.com BTW/TVA: BE 0425.099.332 - NACE-BEL: 10393 Productie van diepgevroren groenten en fruit Fabrication de légumes et de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (23M) 52.673 12.530 10.338 16.767 27.458 33

2009 (12m)

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dejaeghere Daniël Environment Dejaeghere Daniël, Maddelein Viviane Export Dejaeghere Mieke Food policy Dejaeghere Mieke Human resources Dejaeghere Bernice Marketing Dejaeghere Mieke Production Dejaeghere Gerd Quality Dejaeghere Mieke R & D Dejaeghere Mieke Safety Dejaeghere Daniël Sales Vandewalle Kim Exportlanden - Pays d’exportation Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, East Europe, Europe, Finland, North America, Russian Federation, South America

Deko Vleeswarenfabriek N.V.

Kiewitstraat 177, 3500 Hasselt - T: 011/22.26.50 - F: 011/22.32.91 - deko@deko.be BTW/TVA: BE 0436.780.310 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 12.941 1.571 -985 3.331 7.504 56

2010 (12M) 13.363 2.267 -290 4.745 8.267 60

2009 (12M) 14.279 2.901 200 5.455 9.439 65

Contactpersonen - Personnes à Contacter Droogmans Johan General Management Administration/Finance Pierens Peter, Vandenbroeck Yves Environment Martens Wiebe Export Peeters Jozef Human resources Peeters Ann Production Droogmans Johan Sales Peeters Jozef

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 238

18-10-13 11:53


De Laet International N.V.

239

de Robianostraat 94, 2150 Borsbeek - T: +32 (0)3 321 57 81 - F: +32 (0)3 322 19 35 BTW/TVA: BE 0430.198.760 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 782 276 1.411 2.521 12

2010 (12M) 702 335 1.327 2.213 11

2009 (12M) 662 378 1.207 1.820 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Laet Wilfried

Delafaille NV

Doornpark 16 zone C 2, 9120 Beveren - T: +32 (0)3 620 20 70 - F: +32 (0)3 666 07 75 - info@delafaille.be - www.delafaille.be BTW/TVA: BE 0467.502.683 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 855 294 898 3.024 11

2010 (12M) 810 311 768 3.067 9

2009 (12M) 617 191 664 3.236 6

Contactpersonen - Personnes à Contacter Daems Paul General Management Human resources De Smet Sylvie Production Hertogs Jurgen Sales Symons Tom Merken - Marques DELAFAILLE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 239

18-10-13 11:53


Delavi N.V.

240

Ten Hovestraat 10, 8700 Tielt - T: 051/40.70.25 - F: 051/40.70.96 - g.vandenberghe@delavi.be - www.delavi.be BTW/TVA: BE 0437.565.911 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 52.337 2.895 1.027 3.222 8.310 38

2010 (12M) 48.730 3.173 1.023 3.159 8.001 42

2009 (12M) 50.520 3.107 948 3.028 8.180 42

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Laere Ann, De Laere Kris Administration/Finance De Laere Ann Environment De Laere Kris Export Vandenberghe Guy Food policy De Laere Kris, Vandenberghe Guy Human resources Van Bruwaene Caroline Marketing Vandenberghe Guy Production Descheemaeker Bert Quality Van Hoorebeeck David R & D De Laere Kris, Vandenberghe Guy Safety Van Hoorebeeck David Sales De Laere Kris, Vandenberghe Guy Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Europe, Russian Federation, South East Asia

Deleye Products SA

3

Avenue Nadine Pollet-Sengier 1, 7700 Mouscron - T: +32 (0)56 85 24 29 - F: +32 (0)56 84 36 89 - info@deleye.com www.deleye.com BTW/TVA: BE 0450.596.177 - NACE-BEL: 10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.016 549 1.062 8.468 37

2010 (12M) 2.065 498 1.161 9.067 37

2009 (12M) 1.381 230 1.045 9.448 29

Contactpersonen - Personnes à Contacter Deleye Carlos General Management Sales Bruneel Els Export Alexandra Droc Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, Canada, Europe, Iceland

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 240

18-10-13 11:53


Delhaye Boulangerie S.A.

3

12 Boucle de la Famenne, 6900 Marche en Famenne - T: 084/31.15.01 - F: 084/31.16.14 - info@delhaye.be - www.delhaye.be BTW/TVA: BE 0423.343.038 - NACE-BEL: 10712

241

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 4.804 2.565 890 704 3.293 37

2010 (12M) 4.472 2.440 833 593 3.379 36

2009 (12M) 4.198 2.703 984 652 3.579 37

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Delhaye Michel

Delice N.V.

Filips van de Elzaslaan 18, 8500 Kortrijk - T: +32 (0)56 25 82 13 - F: +32 (0)56 21 63 76 - delice@scarlet.be www.delice-chocolaterie.be BTW/TVA: BE 0426.226.611 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12M) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 516 601 Cash flow (x1000) 84 438 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 438 454 1.304 1.317 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel 10 14

2009 (12M) 1.666 661 126 124 948 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter Hauspy Jean-Pierre General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 241

18-10-13 11:53


Delices de Comines S.A.

242

3

Rue des Rubaniers 1, 7780 Comines - T: 056/55.45.65 - F: 056/55.45.66 - info@poppies.com - www.poppies.com BTW/TVA: BE 0453.486.282 - NACE-BEL: 10720 - Bedrijfsgroep/Groupe: Poppies Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 23.303 5.666 1.017 2.676 8.023 107

2010 (12M) 20.773 6.509 1.779 2.606 7.994 105

2009 (12M) 20.894 5.038 907 1.882 5.931 103

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Commeine Filip Merken - Marques POPPIES

Delino N.V.

3

‘t Walletje 51, 8300 Knokke-Heist - T: +32 (0)50 60 38 72 - F: +32 (0)50 62 17 50 - info@delino.be - www.delino.be BTW/TVA: BE 0425.364.103 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van sauzen Fabrication de sauces 2011 (12m) Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) 2.131 Cash flow (x1000) 970 Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) 4.001 Balanstotaal/Total du bilan (x1000) 6.759 24 Personeelsbestand/Effectif du personnel

2010 (12M) 8.253 1.816 828 3.690 8.050 23

2009 (12M) 8.608 2.123 1.055 3.482 6.233 23

Contactpersonen - Personnes à Contacter Denys-Dejaegher Marie-Lena, Denys Stefanie, Denys Evelyn General Management Administration/Finance Monset Jan Environment Denys Stefanie Export Denys Evelyn Human resources Denys Stefanie Marketing Denys Evelyn Quality Deman Sofie R & D De Baets Wim Sales Denys Evelyn Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Netherlands Merken - Marques DELINO

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 242

18-10-13 11:53


Delipan BVBA

3

Prins Albertlaan 55, 8870 Izegem - T: 051/22.67.67 - F: 051/22.58.08 - info@delipan.be - www.delipan.be BTW/TVA: BE 0461.118.697 - NACE-BEL: 10711

243

Industriële vervaardiging van diepvries kleinbrood Fabrication industrielle de pain surgelé Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 767 421 800 4.559 6

2010 (12M) 708 336 849 5.106 7

2009 (12M) 435 187 989 1.650 7

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Demey Hans

Delistar NV

Nieuwlandstraat 2b, 9120 Beveren-Waas - T: +32 (0)3 252 71 95 - F: +32 (0)3 253 05 56 - info@delistar.be - www.delistar.be BTW/TVA: BE 0453.904.768 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.260 701 521 5.559 10

2010 (12M) 815 328 180 4.038 9

2009 (12M) 746 276 159 4.326 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter Scheldeman Bart General Management Administration/Finance Michielsens Arlette, Scheldeman Inge Environment Scheldeman Bart Export Cools Dirk, Scheldeman Bart, Van Hoecke Jacques Food policy Van Hoecke Jacques Human resources Scheldeman Inge Production Huybens Patrick Quality Huybens Patrick R & D Huybens Patrick Safety Huybens Patrick Sales Cools Dirk, Scheldeman Bart, Van Hoecke Jacques Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Luxembourg, Netherlands Merken - Marques DELISTAR, FUNNY BEARS, HOLLAND HOUSE, JOHNNY, KASTAAR, MONA, SUPERSTAR

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 243

18-10-13 11:53


Delmote Frank N.V.

244

3

Waregemseweg 30A, 9790 Wortegem-Petegem - T: 056/68.87.22 - F: 056/68.04.12 - info@frank-delmote.com www.frank-delmote.com BTW/TVA: BE 0438.647.658 - NACE-BEL: 10130 - Bedrijfsgroep/Groupe: Franky Fresh Food Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 10.852 2.143 297 2.862 4.488 41

2010 (12M) 10.728 2.273 412 2.779 4.610 41

2009 (12M) 11.221 2.182 406 2.624 4.159 39

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Speleers Ivan Administration/Finance Lazeure Hannelore Energy Delfosse Luc Environment D’Alleine Beatrice Export Montaine Robert Food policy D’Alleine Beatrice Human resources Delfosse Luc R & D Delfosse Luc Purchase Delfosse Luc Production Bettens Charly Quality D’Alleine Beatrice Safety Delfosse Luc Sales De Brauwer Peter Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Romania

Del Rey N.V.

Appelmansstraat 5, 2018 Antwerpen - T: 03/470.28.61 - F: 03/232.51.09 - info@delrey.be - www.delrey.be BTW/TVA: BE 0404.826.431 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 924 152 337 1.137 20

2010 (12M) 876 110 318 1.240 20

2009 (12M) 834 76 364 819 22

Contactpersonen - Personnes à Contacter Proot Bernard, Seutin Anne General Management Administration/Finance Proot Stéphanie Export Proot Stéphanie Production Proot Bernard Sales Seutin Anne Exportlanden - Pays d’exportation Japan

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 244

18-10-13 11:53


Delvora BVBA

3

Professor Scharpélaan 25, 3130 Betekom - T: +32 (0)16 56 97 48 - F: +32 (0)16 57 10 44 - info@delvora.be - www.delvora.be BTW/TVA: BE 0475.652.762 - NACE-BEL: 10820

245

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 248 49 126 332 5

2010 (12M) 209 51 114 314 4

2009 (12M) 150 26 95 226 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vanderauwera Alex

Dely Wafels BVBA

Rue de l’Abbatoir 33 - Slachthuisstraat 33, 7700 Mouscron - Moeskroen - T: +32 (0)56 34 08 80 - F: +32 (0)56 34 18 80 dely@skynet.be - www.dely.be BTW/TVA: BE 0898.051.041 - NACE-BEL: 10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 642 359 182 2.717 5

2010 (12M) 248 45 -2 2.349 3

2009 (20M) 457 241 119 2.336 2

Contactpersonen - Personnes à Contacter Tournois Ellen General Management Energy Van Poucke Davy Environment Van Poucke Davy Food policy Tournois Ellen Human resources Tournois Ellen Production Tournois Ellen Exportlanden - Pays d’exportation Asia, Europe, United States

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 245

18-10-13 11:53


Demaret Sprl

246

Avenue de Mérode 6, 1330 Rixensart - T: 02/653.68.98 - F: 02 652 22 15 - demaret@tvcablenet.be BTW/TVA: BE 0421.885.563 - NACE-BEL: 10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.012 195 458 1.211 23

2010 (12M) 936 196 376 1.269 21

2009 (12M) 842 162 284 1.076 19

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Demaret Geneviève

Dena S.A.

Industriestrasse 21, 4700 Eupen - T: 087/59.51.50 - F: 087/59.51.59 - admin@dena.be - www.dena-ingredients.com BTW/TVA: BE 0452.061.372 - NACE-BEL: 10860 - Bedrijfsgroep/Groupe: Savena Vervaardiging van voedingsingrediënten Fabrication d’ingrédients alimentaires Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 36.875 7.366 2.899 6.535 14.324 73

2010 (12M) 32.157 6.528 3.165 5.050 13.732 66

2009 (12M) 25.800 5.492 1.724 2.451 12.450 61

Contactpersonen - Personnes à Contacter Jacob Joseph General Management Quality Warnier Marie R & D Arnaud Mary, Knecht Josef, Vigneron Benoît Sales Vankerkhove Jean-Marie Exportlanden - Pays d’exportation Asia, East Europe, Europe, Germany, South America

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 246

18-10-13 11:53


De Reze Biscuit-Chocolate B.V.B.A.

Industrieweg 61, 3583 Beringen - T: 011/42.06.38 - F: 011/43.36.70 - info@annafaggio.com - www.annafaggio.com BTW/TVA: BE 0430.190.743 - NACE-BEL: 10720

247

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 907 167 1.093 1.686 19

2010 (12M) 989 217 1.000 1.672 18

2009 (12M) 773 105 847 1.265 18

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Reze-De Beukelaer Anke Administration/Finance De Reze-De Beukelaer Anke Export De Reze-De Beukelaer Anke Human resources De Reze-De Beukelaer Anke Safety De Reze-De Beukelaer Anke Sales De Reze-De Beukelaer Anke Exportlanden - Pays d’exportation Finland, France, Great Britain, Japan, Netherlands

Derkenne-Couline S.A.

Rue Champ de Tignée 7, 4671 Barchon (Saive) - T: +32 (0)4 387 54 41 - F: +32 (0)4 387 49 42 - info@derkenne.be - www.llbg.com BTW/TVA: BE 0403.879.096 - NACE-BEL: 10711 - Bedrijfsgroep/Groupe: La Lorraine Bakery Group Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 69.875 22.126 5.003 13.034 22.785 392

2010 (12M) 62.074 19.227 3.736 11.552 21.488 380

2009 (12M) 66.161 25.704 7.808 11.324 22.128 377

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vanherpe Marc, Vanherpe Guido General Management Administration/Finance Lefebvre Jean-Marc Environment Lefebvre Jean-Marc Export Vanherpe Marc Food policy Rensonnet Raphael Human resources Ortmann Matthias Production Ortmann Matthias Quality Rensonnet Raphael R & D Derkenne Franz Safety Pregardien Jean-Marie Sales Vanherpe Marc Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Great Britain, Netherlands, Norway, Sweden Merken - Marques DAUPHINE, ROSCAM

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 247

18-10-13 11:53


Desobry S.A.

248

Rue du Vieux Colombier 1, 7500 Tournai - T: +32 (0)69 89 17 50 - F: +32 (0)69 84 24 30 - info@desobry.be - www.desobry.be BTW/TVA: BE 0405.864.232 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 20.554 6.414 1.738 4.153 19.411 144

2010 (12M) 22.131 7.429 1.829 4.105 22.344 170

2009 (12M) 24.733 7.530 909 3.635 17.740 178

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Huet Thierry Administration/Finance Devocht Jeannine Energy Deleuze Frédéric Environment Van Hamme Denise Export Delville Patrick, D’Halluin Cedric, Stevens Pio Food policy Menou Isabelle Human resources Van Hamme Denise Marketing De Cauwer Patrick Production Deleuze Frédéric Quality Menou Isabelle R & D Menou Isabelle Sales Copay José Exportlanden - Pays d’exportation Andorra, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Canada, European Community, Far-East, Hong Kong, Japan, Middle-East, Russian Federation, Singapore, Ukraine, United States Merken - Marques DESOBRY

De Truffelspecialist G.C.V.

3

Vogelkerslaan 17, 2960 Brecht - T: 499733939 - F: n.v.t. - info@truffelspecialist.be - www.truffelspecialist.be BTW/TVA: BE 0806.542.429 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Baal Lex

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 248

18-10-13 11:53


Detry S.A.

Rue de Merckhof 110, 4880 Aubel - T: +32 (0)87 68 06 00 - F: +32 (0)87 68 06 38 - detry@detry.com - www.aubel-detry.com BTW/TVA: BE 0402.327.393 - NACE-BEL: 10130 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe Detry Frères

249

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 140.918 17.639 1.385 11.755 33.922 338

2010 (12M) 158.785 21.099 5.363 12.388 48.694 393

2009 (12M) 153.041 15.244 -234 10.134 50.584 269

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Etienne Xavier Administration/Finance Kuckartz Céline Energy Flausch Alain Environment Flausch Alain Export Levaux Bernard Marketing Detry Murielle Production Flament Etienne Quality Hendrick Luc R & D Detry Murielle Safety Flausch Alain Sales Geurts Martin Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Corea, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Ukraine Merken - Marques AUBEL, MAGISTER

De Vreese-Van Loo N.V.

3

Spieveldstraat 15, 9160 Lokeren - T: +32 (0)9 348 20 85 - F: +32 (0)9 348 53 99 - info@devreese.be - www.devreese.be BTW/TVA: BE 0400.140.539 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 593 344 1.052 2.502 7

2010 (12M) 449 191 937 2.195 8

2009 (12M) 368 81 915 2.236 10

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Vreese Dirk, De Vreese Herman, Van Winckel Maria, De Vreese Johan, De Vreese Wim General Management Administration/Finance De Vreese Herman, De Vreese Johan Environment De Vreese Johan Export De Vreese Herman Food policy De Vreese Wim Human resources De Vreese Dirk, De Vreese Herman, De Vreese Wim Production De Vreese Dirk, De Vreese Herman, De Vreese Wim De Vreese Johan Quality R & D De Vreese Wim Safety De Vreese Herman Sales De Vreese Johan Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques CHOCO MILK “ST. LAURENT”, COUQUE DE VERVIERS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 249

18-10-13 11:53


De Winter Natuurdarmen N.V.

250

Industriepark E17-II - Voshol 1/2010, 9160 Lokeren - T: 09/349.34.93 - F: 09/349.35.00 - info@dewinter-nv.com BTW/TVA: BE 0416.875.415 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 17.895 2.042 767 2.818 5.495 21

2010 (12M) 16.082 1.616 651 2.566 5.240 21

2009 (12M) 15.869 1.603 691 2.142 4.792 20

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Winter André Administration/Finance De Winter André Environment De Winter André Export De Winter André Food policy De Winter André Human resources De Winter André Marketing De Winter André Production De Winter Walter Quality De Winter André R & D De Winter André Safety De Winter André Sales De Winter André Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Greece, Italy, Netherlands

De Wulf Vleeswaren N.V.

3

Boomgaardstraat 11, 9880 Aalter - T: 09/374.10.28 - F: 09/374.09.56 - info@dewulf.com - www.dewulf.com BTW/TVA: BE 0438.756.536 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.709 1.315 234 1.752 2.899 22

2010 (12M) 1.736 1.345 388 1.829 3.109 23

2009 (12M) 1.973 1.508 385 1.791 3.211 25

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Wulf Noël, De Wulf Josef General Management Administration/Finance Engels Geert Energy De Wulf Noël Environment Van Coillie Koen Export De Wulf Peter Food policy Neirinck Rudi Human resources De Wulf Noël, Engels Geert Marketing De Wulf Peter Production Neirinck Rudi Quality Neirinck Rudi R & D Neirinck Rudi Safety Devreese Ben Sales De Wulf Josef Exportlanden - Pays d’exportation Netherlands Merken - Marques PORCINO, STEFKES

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 250

18-10-13 11:53


De Zwaan BVBA

251

Krommebeekstraat 34, 8930 Menen - T: +32 (0)56 43 00 70 - F: +32 (0)56 41 90 85 - info@swann.be - www.swann.be BTW/TVA: BE 0405.530.274 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Fabrication de condiments et d’assaisonnements Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 389 141 334 2.858 6

2010 (12M) 344 123 350 2.965 6

2009 (12M) 321 59 422 2.562 6

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Bouckenooghe Marc Merken - Marques B+ SNACKS, DE ZWAAN, SWANN

Dicogel N.V.

3

Oostnieuwkerkestraat 2, 8840 Staden - T: +32 (0)51 70 09 81 - F: +32 (0)51 70 09 72 - info@dicogel.be - www.dicogel.be BTW/TVA: BE 0419.748.791 - NACE-BEL: 10393 - Bedrijfsgroep/Groupe: Dick Productie van diepgevroren groenten en fruit Fabrication de légumes et de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (23m) 2010 (12m) 99.226 22.330 14.208 21.470 70.802 118

2009 (12M) 47.993 11.541 6.838 18.699 62.143 119

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dick Roger, Lafaut Marie-Christine General Management Administration/Finance Bossuyt Anja Environment Dick Hein Human resources Lafaut Marie-Christine Production Dick Hein Safety Loncke Peter Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Asia, European Community, North America

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 251

18-10-13 11:53


Didden SA

252

3

Chaussée de Gand 617-619, 1080 Bruxelles - T: +32 (0)2 482 35 80 - F: +32 (0)2 468 25 16 - info@diddenfood.com www.diddenfood.com BTW/TVA: BE 0402.207.728 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Fabrication de condiments et d’assaisonnements Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 13.454 2.283 625 3.063 6.054 30

2010 (12M) 12.503 3.055 1.286 2.716 5.450 31

2009 (12M) 11.899 2.426 755 1.767 4.326 31

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Didden Michèle Administration/Finance Didden Michèle Environment Defossez Christian Export Dor Amir Food policy Didden Michèle Human resources Jost Marie-Agnès Production Pourbaix Thierry R & D Michèle Didden Sales Michèle Didden Marketing Bükkfalvi Jimmy Quality Verstraete Eric Exportlanden - Pays d’exportation Canada, Denmark, Estonia, France, Israel, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, United Kingdom Merken - Marques DIDDEN

Dimabel BVBA

Rozendaalstraat 29, 8900 Ieper - T: +32 (0)57 33 85 88 - F: +32 (0)57 33 91 60 - info@dimabel.be - www.dimabel.be BTW/TVA: BE 0458.746.949 - NACE-BEL: 10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 425 155 142 1.561 7

2010 (12M) 406 153 180 1.734 6

2009 (12M) 313 154 199 1.810 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter Clarisse Didier General Management Administration/Finance Lahousse Agathe, Devrome Marleen Export Clarisse Didier Food policy Clarisse Didier Marketing Leupe Alex Production Decroix David Quality Decroix David Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Netherlands, Romania, South Africa, Spain, USA Minor Outlying Islands Merken - Marques BISCOVIT

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 252

18-10-13 11:53


Dirafrost Frozen Fruit Industry N.V.

I.Z. Daelemveld 1025, 3540 Herk-de-Stad - T: +32 (0)13 55 27 01 - F: +32 (0)13 55 27 00 - www.dirafrost.com BTW/TVA: BE 0432.893.182 - NACE-BEL: 10392 - Bedrijfsgroep/Groupe: Südzucker AG

253

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 41.286 4.206 -1 12.076 24.076 62

2010 (12M) 61.042 5.408 520 13.341 28.979 67

2009 (12M) 74.665 6.071 1.346 14.136 32.308 65

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Franssen Carlo Administration/Finance Schuermans Bjorn Energy Haenen Baudouin Environment Haenen Baudouin Export Frenken Walter Human resources Penders Veerle Marketing Buffels Liesbeth Production Daniëls Peter R & D Du Buisson Gerda Safety Claesen Tom Sales Frenken Walter Exportlanden - Pays d’exportation Australia, European Community, Hong Kong, India, Japan, Kuwait, Norway, Singapore, South America, Taiwan, Thailand, United States

Distilleerderij Leukenheide B.V.B.A.

Lommelsebaan 11, 3940 Hechtel-Eksel - T: 011/73.41.02 - F: 011/73.45.20 - info@leukenheide.be - www.leukenheide.be BTW/TVA: BE 0401.320.474 - NACE-BEL: 11010 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken, verkoop sterke dranken, verwerking van honing Production de boissons alcoolisées distillées, vente d’alcools forts, fabrication de miel Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 100 8 29 330 3

2010 (12M) 98 5 27 330 3

2009 (12M) 132 0 26 335 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter Scheelen Jaak General Management Exportlanden - Pays d’exportation Germany, Netherlands Merken - Marques DE KORHAAN, E. ROYER, HECHTEL, LEUKENHEIDE, SCHEELEN

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 253

18-10-13 11:53


Distillerie Bal & Louis Meeus N.V.

254

3

Autolei 107, 2160 Wommelgem - T: 03/366.38.38 - F: 03/366.36.00 - info@ballouismeeus.be - www.ballouismeeus.be BTW/TVA: BE 0404.815.444 - NACE-BEL: 11010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Production de boissons alcooliques distillées Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 355 50 679 1.722 6

2010 (12M) 360 66 683 1.590 6

2009 (12M) 379 45 647 1.757 6

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Hol Frans General Management Wevers Yvonne

Distillerie De Biercee S.A.

Ferme de la Cour, 6533 Thuin - T: 071/50.00.50 - F: 071/59.32.33 - info@distilleriedebiercee.com - www.distilleriedebiercee.com BTW/TVA: BE 0401.630.775 - NACE-BEL: 11010 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting Production d’alcool éthylique de fermentation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.947 1.113 217 1.203 4.446 21

2010 (12M) 2.621 642 -679 876 4.706 20

2009 (12M) 972 -338 959 6.775 21

Contactpersonen - Personnes à Contacter Tillon Marc General Management Administration/Finance Derestiat Stephane Environment Mulatin Christophe Food policy Mulatin Christophe Production Mulatin Christophe Safety Mulatin Christophe Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, France, Luxembourg

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 254

18-10-13 11:53


Distriplat N.V.

255

Z.4 Broekooi 230, 1730 Asse (Kobbegem) - T: 02/453.02.00 - F: 02/453.02.30 BTW/TVA: BE 0448.287.676 - NACE-BEL: 10711 - Bedrijfsgroep/Groupe: Quintens Group N.V. Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 7.526 4.993 433 2.823 4.825 103

2010 (12M) 6.882 5.067 471 2.448 3.970 109

2009 (12M) 6.679 4.877 408 2.035 4.022 106

Contactpersonen - Personnes à Contacter Administration/Finance De Roover Dirk Food policy Schillebeekx Johan Human resources Vanderspikken Danny Marketing Burki Lex Quality Schillebeekx Johan R & D Schillebeekx Johan Sales Burki Lex

Dobbels Meat N.V.

Izegemsestraat 64, 8770 Ingelmunster - T: 051/33.10.40 - F: 051/30.09.65 - sales@dobbelsmeat.be - www.dobbelsmeat.be BTW/TVA: BE 0415.711.514 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 5.997 914 150 1.884 3.807 20

2010 (12M) 5.786 740 964 1.867 3.549 20

2009 (12M) 4.991 596 -207 1.019 2.147 18

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dobbels Eric, Dobbels Sophie General Management Administration/Finance Dobbels Sophie Environment Roelens Claude Export Dobbels Sophie Human resources Dobbels Sophie Marketing Dobbels Sophie Production Desender Danny Quality Roelens Claude R & D Dobbels Sophie, Desender Danny Safety Roelens Claude Sales Dobbels Eric, Dobbels Sophie Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Jordan, Netherlands, United Arab Emirates

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 255

18-10-13 11:53


Dobla Belgium Productions NV

256

Lindekensbaan 91A, 2560 Kessel-Statie (Nijlen) - T: 03/488.33.35 - F: 03/488.36.76 - info4u@dobla.com - www.dobla.com BTW/TVA: BE 0424.217.127 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Dobla B.V. Galileistraat 28 1704 SE Heerhugowaard Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 7.954 1.539 282 1.876 3.419 27

2010 (12M) 12.470 3.033 461 1.788 20.714 27

2009 (12M) 12.057 2.880 360 1.533 16.706 29

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dontje Arthur Administration/Finance Schenk Rody Export Kakebeen Eric Sales Kakebeen Eric Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Austria, Bahrain, France, Germany, Great Britain, Norway, Spain

Dolfin S.A.

Chaussée de Tubize 59, 1440 Wauthier-Braine - T: 02/366.24.24 - F: 02/366.22.42 - info@dolfin.be - www.dolfin.be BTW/TVA: BE 0437.332.220 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.054 176 1.257 2.400 20

2010 (12M) 1.153 225 1.269 2.426 19

2009 (12M) 1.245 104 1.143 2.451 24

Contactpersonen - Personnes à Contacter de Gruben Jean-Jacques, van der Meerschen Gilles General Management Administration/Finance de Gruben Jean-Jacques Marketing van der Meerschen Gilles Production Lebas Dimitri R & D Trachte Nathalie Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, European Community, Japan, United States

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 256

18-10-13 11:53


Donko’S Koffie B.V.B.A.

257

Hendrik Consciencestraat 58-60, 8800 Roeselare - T: 051/20.11.28 - F: 051/24.43.34 - info@donkoskoffie.com www.donkoskoffie.com BTW/TVA: BE 0418.455.228 - NACE-BEL: 10830 Verwerking van thee en koffie Transformation du thé et du café Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 199 30 274 490 4

2010 (12M) 159 44 280 541 3

2009 (12M) 165 48 276 508 3

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Donck Louis

Dossche Mills N.V.

3

Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze - T: +32 (0)9 381 44 44 - F: +32 (0)9 381 44 11 - info@dosschemills.com www.dosschemills.com BTW/TVA: BE 0400.771.039 - NACE-BEL: 10610 - Bedrijfsgroep/Groupe: Dossche Invest NV Vervaardiging van maalderijproducten Travail des grains Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 118.807 18.420 5.263 24.824 102.470 162

Contactpersonen - Personnes à Contacter Dossche Jacques, Dossche Kristof General Management Administration/Finance Dirk Alliet Human resources Vangi Thijs Production Debels Joost Quality Leroy Annelies R & D De Schepper Rudi Exportlanden - Pays d’exportation Afghanistan, Africa, Albania, Algeria, Angola, Aruba, Asia, Austria, Bahrain, Baltic States, Belize, Benelux, Canada, Central African Republic, Congo, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Europe, Far-East, France, Luxembourg, Netherlands, United Kingdom

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 257

18-10-13 11:53


Douwe Egberts Retail Belgium BVBA

258

3

Potaarde, 1850 Grimbergen - T: +32 (0)2 260 06 11 - F: +32 (0)2 260 06 64 - info.belgium@demb.com - www.douwe-egberts.com BTW/TVA: BE 0401.288.505 - NACE-BEL: 10830 - Bedrijfsgroep/Groupe: D.E. Master Blenders 1753 Koffiebranderij Torréfacteur de café Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 335.810 73.278 32.573 441.787 648.513 471

2010 (12M) 280.177 79.372 70.571 413.454 740.252 472

2009 (12M) 250.650 82.198 28.920 519.561 730.033 471

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Vanneste Peter Administration/Finance Vanneste Peter Environment Germonprez Mieke Food policy Leclercq Philippe Human resources Maes Joke Marketing Pintens Peter Production Martinez Abel Quality Moernaut Etienne Safety De Vuyst Rudy Exportlanden - Pays d’exportation China, France, Germany, Great Britain, Luxembourg, Netherlands, United States Merken - Marques DOUWE EGBERTS

Dr. Oetker Belgium NV

3

Airway Park, Lozenberg 23, 1932 Zaventem - T: +32 (0)2 725 36 37 - F: +32 (0)2 725 39 31 - info@oetker.be - www.oetker.be BTW/TVA: BE 0405.670.727 - NACE-BEL: 10890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 68.568 12.909 6.779 3.970 22.180 36

2010 (12M) 68.467 13.219 7.185 4.231 23.714 33

2009 (12M) 69.325 12.685 7.231 5.114 23.201 33

Contactpersonen - Personnes à Contacter Bosman Gert-Jan General Management Administration/Finance Bernhardt Thomas Environment Peeters Karin Food policy Hoet Martin Human resources Bernhardt Thomas, De Cuyper Kris Marketing Hoet Martin Quality Peeters Karin Safety Peeters Karin Sales D’huyvetter Filip Merken - Marques Dr. Oetker

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 258

18-10-13 11:53


DSM Nutritional Products NV

3

Dorpsstraat 4, 9800 Deinze - T: 09/381.12.20 - F: 09/386.86.37 - info.deinze@dsm.com - www.dsmnutritionalproducts.com BTW/TVA: BE 0437.589.962 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: DSM Nutritional Products

259

Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 68.860 6.411 1.496 4.685 16.926 62

2010 (12M) 59.371 6.319 1.380 3.692 14.538 62

2009 (12M) 57.297 6.521 1.782 4.388 14.712 63

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management De Vriendt Dirk Administration/Finance Van Kesteren Jonathan Human resources Baillière Glenda Production Standaert Patrick Quality Beda Els Safety Roelandt Wendy Sales De Vriendt Dirk

Dufina N.V.

Grote Baan 53, 9920 Lovendegem - T: +32 (0)9 370 50 50 - F: +32 (0)9 370 50 57 - patricia.mestdagh@skynet.be www.dufina.be BTW/TVA: BE 0412.995.118 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 9.687 1.242 45 3.345 5.190 24

2010 (12M) 10.011 1.992 610 3.465 5.547 25

2009 (12M) 10.486 1.944 650 4.070 6.016 25

Contactpersonen - Personnes à Contacter Duffeler Dirk General Management Administration/Finance Mestdagh Patricia Export Gansbeke Eddy Food policy Mestdagh Patricia Human resources Mestdagh Patricia Production Duffeler Johan Quality Mestdagh Patricia Safety Duffeler Johan Sales Gansbeke Eddy Exportlanden - Pays d’exportation Czech Republic, Denmark, East Europe, France, French Guyana, French Southern Territories, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, New Caledonia (French), Reunion (French), Romania, Russian Federation, Spain, Sweden

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 259

18-10-13 11:53


Dujardin Foods N.V.

260

3

Zwevezeelsestraat 142, 8851 Ardooie-Koolskamp - T: +32 (0)51 61 06 20 - F: +32 (0)51 61 06 29 - info@dujardin-foods.com www.dujardin-foods.com BTW/TVA: BE 0414.091.812 - NACE-BEL: 10393 - Bedrijfsgroep/Groupe: Dujardin Foods Group Productie van diepgevroren groenten en fruit Fabrication de légumes et de fruits surgelés Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 156.159 33.180 8.878 42.816 104.893 381

2010 (12M) 153.401 28.676 8.234 38.873 106.787 389

2009 (12M) 160.557 28.695 8.433 36.588 113.935 380

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Haspeslagh Paul, Jacob Rik Administration/Finance Moyaert Steve Energy Ollivier Bart Environment Olivier Patrick Food policy Verwaest Dirk Human resources Vandermeulen Luc, Wullaert Tonny Marketing Jacob Rik Production Olivier Patrick Quality Verwaest Dirk R & D Verwaest Dirk Safety Lemahieu Chris, Olivier Patrick Sales Denys Johan, Haspeslagh Paul, Vanhove Hans Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Baltic States, Brazil, Bulgaria, Canada, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Great Britain, Hungary, Ireland, Italy, Malta, Middle-East, Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, Scandinavian Countries, Slovak Republic, Spain Merken - Marques DUJARDIN

Dulcia N.V.

3

Duffelsesteenweg 233, 2550 Kontich - T: +32 (0)3 450 73 70 - F: +32 (0)3 450 73 80 - info@be.haribo.com - www.haribo.com BTW/TVA: BE 0403.643.526 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Haribo België Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 13.702 4.299 1.335 8.714 10.119 53

2010 (12M) 11.964 4.304 1.483 7.807 9.300 52

2009 (12M) 9.519 2.824 824 6.717 7.499 43

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vangestel Monique Administration/Finance Export Thys Liesbeth Human resources Vangestel Monique Production Derks Peter Quality Festraerts Lieve Safety Festraerts Lieve Exportlanden - Pays d’exportation Czech Republic, France, Germany, Great Britain, Italy, Middle-East, Netherlands, Poland, Scandinavian Countries, Spain, Switzerland Merken - Marques DULCIA - HARIBO CHAMALLOWS, HARIBO

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 260

18-10-13 11:53


Dumoulin NV

261

Stasegemsesteenweg 102, 8500 Kortrijk - T: 056/22.01.81 - F: 056/22.70.80 - mail@nvdumoulin.be - www.dumoulin.eu BTW/TVA: BE 0429.887.073 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: MRBB Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 126.809 7.077 1.306 11.216 27.951 74

2010 (12M) 92.362 6.901 1.474 10.777 24.701 69

2009 (12M) 80.034 4.583 -193 9.963 22.319 72

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Dumoulin Dominiek Administration/Finance Vandenbunder Koen Energy Fernagut Patrick Export Brouwers Benoit Food policy Lagae Peter Human resources Lagae Peter Marketing Kindts Jan Production Fernagut Patrick Quality Crepeele Jeroen R & D Lagae Peter Safety Fernagut Patrick Sales Kindts Jan Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, Europe, Malta, Saudi Arabia, Syria

Dumoulin SA

3

Rue Bourie 18, 5300 Andenne - T: +32 (0)85 82 52 01 - F: +32 (0)85 82 64 00 - info@dumoulin.eu - www.dumoulin.eu BTW/TVA: BE 0449.730.404 - NACE-BEL: 10910 - Bedrijfsgroep/Groupe: MRBB Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 82.600 8.950 4.056 12.387 31.222 86

2010 (12M) 68.426 9.291 3.376 10.436 28.218 90

2009 (12M) 63.579 5.755 952 9.070 25.818 88

Contactpersonen - Personnes à Contacter Brouwers Benoit General Management Administration/Finance Brouwers Benoit Energy Locht Raphaël Environment Denis Biemar Export Schotte Patrick Food policy Vanvolsem Thibaut Human resources Brouwers Benoit Marketing Damsin Sabrina Production Locht Raphaël Quality Squilbeck Nicolas R & D Brouwers Benoit Safety Denis Biemar Exportlanden - Pays d’exportation Austria, Baltic States, Benelux, Czech Republic, Dubai, Europe, France, Germany, Great Britain, Iran, Italy, Lebanon, Luxembourg, Marocco, Netherlands, Saudi Arabia, Spain, Tunisia, Turkey Merken - Marques DUMOULIN, EQUIFIRST, HOBBYFIRST

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 261

18-10-13 11:53


Dynarop Products Sprl

262

3

Rue du Charron 19B, 7711 Dottignies (Mouscron) - T: +32 (0)56 48 85 22 - F: +32 (0)56 48 89 22 - info@dynarop.be www.dynarop.be BTW/TVA: BE 0894.533.010 - NACE-BEL: 47730 Apotheken Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000)

2010 (12M) 66 46 28 262

2009 (12M) 79 31 22 269

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Wyseur Olivier Environment Wyseur Olivier Food policy Wyseur Olivier Human resources Wyseur Olivier

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 262

18-10-13 11:53


E

4000-5252-V02.indd 263

18-10-13 11:53


Eclair N.V./S.A.

264

Avenue des Olympiades 20 - Olympiadenlaan 20, 1140 Bruxelles - Brussel - T: +32 (0)2 451 20 70 - F: +32 (0)2 453 19 80 geert_vandevelde@carrefour.com BTW/TVA: BE 0464.484.696 - NACE-BEL: 10712 - Bedrijfsgroep/Groupe: Carrefour Belgium Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 17.813 5.340 288 4.536 8.081 118

2010 (12M) 17.835 5.676 707 4.756 8.133 121

2009 (12M) 18.129 5.778 831 4.537 9.308 124

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van den Bril Roger Administration/Finance Van den Bril Roger Energy De Bruyn Guy Environment Van Beneden Eric Export Van den Bril Roger Food policy Van den Bril Roger Human resources Van Driessche Jovanka Marketing Van den Bril Roger Production Van der Mijnsbrugge Peter Quality Van Beneden Eric R & D Bouhon Christian Safety Van Beneden Eric Sales Van den Bril Roger Exportlanden - Pays d’exportation France

Ecofrost S.A.

3

Rue de l’Europe 34, 7600 Peruwelz - T: +32 (0)69 36 29 40 - F: +32 (0)69 36 29 41 - info@ecofrost.be - www.ecofrost.be BTW/TVA: BE 0475.512.410 - NACE-BEL: 10312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 60.882 12.753 5.510 9.253 32.344 44

2010 (12M) 48.367 6.365 4.756 7.023 26.832 41

2009 (12M) 41.761 9.962 5.659 6.551 26.896 39

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vervaeke Pol, Hoflack Marc General Management Administration/Finance Maes Olivier Energy Hoflack Jeannot Environment Maes Olivier Export De Fauw Sabine Food policy Tyvaert Yannick Human resources Maes Olivier Marketing Hoflack Claire Production Visse Maximilien Quality Tyvaert Yannick Merken - Marques ECOFROST

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 264

18-10-13 11:53


Edel S.A.

265

Rue de Wallonie 16, 4460 Grace-Hollogne - T: +32 (0)4 246 72 11 - F: +32 (0)4 246 72 25 - information@edel-lg.com www.dek.de BTW/TVA: BE 0418.977.939 - NACE-BEL: 10830 Verwerking van thee en koffie Transformation du thé et du café Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 74.302 18.108 3.300 12.657 62.361 142

2010 (12M) 53.555 15.659 3.906 12.569 53.999 146

2009 (12M) 52.026 14.349 3.148 10.397 46.694 142

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Rothfos Jan Beernd Administration/Finance Wlasel Véronique Environment Xhaard Régine Food policy Maniglia Salvatore Human resources Iannello Georges Production Rouvroy Jean-Paul Quality Maniglia Salvatore Exportlanden - Pays d’exportation Germany

Eden Chocolates Belgium NV

3

Esplanade 1 bus 95, 1020 Brussel - T: 02 743 40 20 - F: 02 743 40 29 - info@eden-chocolates.com - www.eden-chocolates.com/ BTW/TVA: BE 0891.469.491 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Eden Chocolates Holding Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) -922 -2.538 1.393 8.034 3

2010 (12M) -2.215 -3.935 4.991 12.478 13

2009 (11M) -1.133 -2.282 -3.491 17.190 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter Petermans Wim General Management Administration/Finance Hellinckx Jan Exportlanden - Pays d’exportation China, Denmark, Germany, United States Merken - Marques SENZ

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 265

18-10-13 11:53


Eeg Slachthuis Marcel Van Hoornweder En Zoon N.V.

266

Vredelaan 7, 8820 Torhout - T: 050/23.10.00 - F: 050/23.10.02 BTW/TVA: BE 0430.268.145 - NACE-BEL: 10110

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 6.000 2.496 884 2.390 3.332 32

2010 (12M) 5.434 2.602 1.155 1.962 2.848 33

2009 (12M) 4.326 1.649 115 1.317 2.642 37

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Hoornweder Peter Administration/Finance Vanhauwaert Geert Environment Vanhauwaert Geert Export Van Hoornweder Peter Food policy Van Hoornweder Peter Human resources Van Hoornweder Jeannine Production Van Hoornweder Peter Safety Van Hoornweder Marc Sales Van Hoornweder Peter Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Benelux, Bulgaria, China, Congo, Corea, France, Germany, Hong Kong, Hungary, Japan, Kazakhstan, Poland, Romania, Russian Federation, Worldwide

E.E.G. Slachthuis Mechelen N.V.

3

Slachthuislaan 1, 2800 Mechelen - T: 015/28.00.96 - F: 015/27.61.49 - mf@eegslachthuis.be BTW/TVA: BE 0419.472.243 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.041 473 1.469 2.912 10

2010 (12M) 1.185 399 1.389 2.889 10

2009 (12M) 1.381 332 1.295 2.977 12

Contactpersonen - Personnes à Contacter Leys Ludo , Vandeveire Georges, Leys Tom General Management Administration/Finance Leys Ludo , Fierens Marina Energy Heyvaerts Anne Food policy De Wijngaert Frans Quality De Wijngaert Frans Sales Leys Ludo

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 266

18-10-13 11:53


E.E.G. Slachthuis Verbist Izegem N.V.

3

267

Gentse Heerweg 78, 8870 Izegem - T: 051/31.19.33 - F: 051/31.21.73 - verbist-izegem@verbist.be - www.verbist.be BTW/TVA: BE 0428.806.811 - NACE-BEL: 10110 - Bedrijfsgroep/Groupe: Verbist Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 112.409 6.618 630 8.263 36.622 59

2010 (12M) 110.229 4.908 1.134 8.456 38.894 60

2009 (12M) 97.277 5.698 663 8.313 38.521 59

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Verbist Louis, Verbist Martine, Verbist Diederik, Matthys Hans Administration/Finance Vercruysse Jean-Pierre Environment Verbist Louis Export Lippens Miguel Human resources Vercruysse Jean-Pierre Marketing Lambert Bruno Production Verbist Louis, Matthys Hans Safety Verbist Diederik Sales Verbist Louis, Verbist Diederik, Hans Matthys Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Greece, Netherlands, Third Countries Merken - Marques CLE D’OR, MERITUS, MERITUS ARDENBEEF

Eismann NV

3

Markt 12 bus 30, 2440 Geel - T: 014/56.24.80 - F: 014/56.24.99 - info-embe@eismann.com - www.eismann.com BTW/TVA: BE 0423.970.865 - NACE-BEL: 10520 47111 - Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 15.948 6.236 774 3.686 6.015 147

2010 (12M) 16.366 6.252 705 3.182 5.488 149

2009 (12M) 16.403 6.261 694 2.724 5.115 152

Contactpersonen - Personnes à Contacter Schon Dieter General Management Administration/Finance Vansweevelt Raf Marketing Grossard Joël Purchase Grossard Joël Quality Vervoort Hilde

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 267

18-10-13 11:53


Elementi NV

268

3

Veurnseweg 528/P1, 8906 Ieper - T: +32 (0)57 42 30 01 - F: +32 (0)57 40 03 01 - info@lifjalla.com BTW/TVA: BE 0841.500.536 - NACE-BEL: 11070 Vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater en ander gebotteld water Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Demeulenaere Els

Elesco-Moni N.V.

Zetsel 2, 1730 Asse - T: +32 (0)2 582 47 17 - F: +32 (0)2 582 63 72 - elskens@elesco.be - www.elesco.be BTW/TVA: BE 0407.254.203 - NACE-BEL: 46319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 23.964 1.745 453 4.260 11.383 29

2010 (12M) 22.541 2.282 1.157 4.351 12.056 28

2009 (12M) 20.285 2.930 1.315 3.837 10.489 27

Contactpersonen - Personnes à Contacter Walders Rudi General Management Administration/Finance Van Den Cruijce Martine Human resources Van Den Cruijce Martine Production Walders Rudi Quality Walders Rudi Sales Walders Rudi

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 268

18-10-13 11:53


Emmanuel De Landtsheer N.V.

Mandekensstraat 181b1, 9255 Buggenhout - T: 052/33.39.11 - F: 052/34.25.28 - info@malheur.be - www.malheur.be BTW/TVA: BE 0428.538.971 - NACE-BEL: 46349

269

Groothandel in dranken, algemeen assortiment Commerce de gros de boissons, assortiment général Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 409 28 231 3.623 15

2010 (12M) 835 121 376 3.538 16

2009 (12M) 888 265 456 3.308 14

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management de Landtsheer Emmanuel Merken - Marques MALHEUR

Equinox N.V.

Bijkhoevelaan 20, 2110 Wijnegem - T: 03/326.38.48 - F: 03/326.35.42 - info@equinox.be - www.equinox.be BTW/TVA: BE 0401.956.815 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 43.289 3.710 1.124 14.726 17.311 64

2010 (12M) 40.520 3.706 1.835 14.108 16.589 66

2009 (12M) 42.551 3.353 -2.143 12.802 14.705 62

Contactpersonen - Personnes à Contacter Peeters Michel, Peeters Paul General Management Quality Schotte Sarah Sales Peeters Kristof Exportlanden - Pays d’exportation France, Italy, Netherlands, Switzerland

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 269

18-10-13 11:53


Ernell N.V.

270

Eurolaan 12, 9140 Temse - T: 03/771.47.01 - F: 03/771.49.86 - info@ernell.be - www.ernell.be BTW/TVA: BE 0419.704.944 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 10.662 2.491 2.309 680 589 1.391 939 4.528 3.019 31 31

2009 (12M) 1.872 782 970 2.815 31

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Luyckx Patrick Administration/Finance De Meyer Marc Environment Beerens Caroline Export De Boeck Gert Food policy Beerens Caroline Human resources Maes Ilse Marketing De Boeck Gert Production Heynderickx Bart Quality Beerens Caroline Safety Heynderickx Bart Sales De Boeck Gert Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Netherlands

Etablissements Bister S.A

3

Rue du Parc Industriel 10, 5590 Achêne (Ciney) - T: +32 (0)83 21 47 02 - F: +32 (0)83 21 15 93 - info@bister.com www.bister.com BTW/TVA: BE 0432.180.827 - NACE-BEL: 10840 - Bedrijfsgroep/Groupe: Famille Bister Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Fabrication de condiments et d’assaisonnements Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.639 775 158 579 1.366 14

2010 (12M) 2.917 834 154 558 1.563 15

2009 (12M) 2.878 792 156 538 1.409 14

Contactpersonen - Personnes à Contacter Bister Fabienne General Management Administration/Finance Dereume Catherine Human resources Bister Fabienne Marketing Neyrinck Christine Quality Jacqmain Michel R & D Zeni Albert Safety Zeni Albert Sales Bister Fabienne Exportlanden - Pays d’exportation Europe, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Sweden, Taiwan, United Kingdom Merken - Marques BISTER

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 270

18-10-13 11:53


Etablissements Blaise S.A.

Place Albert 1er, 4, 6820 Florenville - T: 061/31.19.51 - F: 061/31.19.99 - salaisons.blaise@skynet.be - www.salaisons-blaise.be BTW/TVA: BE 0416.742.286 - NACE-BEL: 10130

271

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2010 (12M) 2.489 816 834 210 332 806 765 2.025 1.813 13 12

2009 (12M) 809 299 588 1.678 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Blaise Marie-France

Etablissements De Smet S.A.

Chaussée d’Asse 35, 7850 Petit-Enghien - T: 02/395.95.60 - F: 02/395.95.61 - info@glacesdesmet.be - www.glacesdesmet.be BTW/TVA: BE 0419.690.492 - NACE-BEL: 10520 Vervaardiging van consumptie-ijs Fabrication de glaces de consommation Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 372 294 495 1.247 2

2010 (12M) 380 269 829 1.282 2

2009 (12M) 461 274 699 1.305 4

Contactpersonen - Personnes à Contacter de Fraipont Baptiste General Management Administration/Finance Decroix Anne Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Great Britain, Luxembourg, Netherlands, United Arab Emirates

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 271

18-10-13 11:53


Etablissements Hartman et Fils SPRL

272

3

Chaussée de Neufchâteau 71, 6640 Vaux-sur-Sûre - T: 061/25.00.80 - F: 061/25.52.17 - ets.hartman@skynet.be www.hartman-delice.be BTW/TVA: BE 0407.122.460 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) 6.107 Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel 12

2009 (12M) 456 150 779 1.649 10

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Henrard Marie-France Administration/Finance Henrard Marie-France Export Hartman Jean-Pol Food policy Hartman Jean-Pol Human resources Henrard Marie-France Marketing Henrard Marie-France Production Hartman Jean-Pol Quality Henrard Marie-France Safety Hartman Jean-Pol Sales Hartman Jean-Pol Exportlanden - Pays d’exportation France, Italy, Luxembourg

Etabl. Joseph Soubry N.V.

3

Verbrandhofstraat 51, 8800 Roeselare - T: 051/22.23.20 - F: 051/22.90.72 - soubry@soubry.be - www.soubry.com BTW/TVA: BE 0402.754.886 - NACE-BEL: 10730 - Bedrijfsgroep/Groupe: Etablissements Joseph Soubry Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren, vervaardiging van maalderijproducten Fabrication de pâtes alimentaires, semoule et farine Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 114.479 15.389 -5.733 35.341 75.530 390

2010 (12M) 104.447 31.675 9.261 42.607 64.690 363

2009 (12M) 104.380 31.044 10.065 36.625 51.624 352

Contactpersonen - Personnes à Contacter Soubry Michel, Soubry Matthieu General Management Administration/Finance Pollet Geert Environment Soubry Matthieu Export Soubry Michel Human resources Declercq Sabine Marketing Du Caju Lieven Quality Taelman Charlotte, Muys Adelheid Safety Bouckaert Rudi Sales Du Caju Lieven, Ramboer Dominique, Vansevenant Piet Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Worldwide Merken - Marques ANCO, SOUBRY

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 272

18-10-13 11:53


Etna Chocolade N.V./S.A.

3

Victor Rauterstraat 217, 1070 Brussel - T: +32 (0)2 521 61 19 - F: +32 (0)2 521 39 59 - info@etnasweets.be BTW/TVA: BE 0402.212.181 - NACE-BEL: 10820

273

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 881 379 1.087 1.600 8

2010 (12M) 808 357 1.157 1.661 8

2009 (12M) 799 399 1.154 1.490 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Schraepen Herman, Schraepen Frederik Administration/Finance Buelinckx Chris Environment Buelinckx Chris Food policy Buelinckx Chris Human resources Schraepen Herman Marketing Buelinckx Chris Production Schraepen Herman Quality Schraepen Frederik Safety Schraepen Herman Sales Buelinckx Chris Merken - Marques ETNA

Etn P. Bruggeman N.V.

Wiedauwkaai 56, 9000 Gent - T: 09/253.51.51 - F: 09/253.17.01 - mg@bruggeman.be - www.bruggeman.be BTW/TVA: BE 0434.965.222 - NACE-BEL: 11010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Production de boissons alcooliques distillées Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 21.551 7.079 229 8.994 16.766 40

2010 (12M) 20.453 6.806 -147 5.262 10.896 43

2009 (12M) 20.166 6.772 16 5.950 11.924 40

Contactpersonen - Personnes à Contacter Tapernoux Guy General Management Administration/Finance Van De Weygaerde Christian Environment Haemers Michel Export Stevens Lieven Food policy Notebaert Eveline Human resources Van De Weygaerde Christian Marketing Verhoeven Thierry Production Haemers Michel Quality Notebaert Eveline R & D Notebaert Eveline Safety Notebaert Eveline Sales Stevens Lieven Exportlanden - Pays d’exportation East Europe, European Community, United States

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 273

18-10-13 11:53


Ets. Henri Bloemendal & Zoon NV

274

Spieveldstraat 55, 9160 Lokeren - T: +32 (0)9 337 72 00 - F: +32 (0)9 259 00 88 - info@bicobel.be - www.bicobel.be BTW/TVA: BE 0440.844.115 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.064 288 662 2.580 17

2010 (12M) 972 273 588 2.548 16

2009 (12M) 865 156 524 2.526 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Durme Hans

Ets Marquette & Fils S.A.

Rue du Serpolet 11, 7522 Marquain - T: +32 (0)69 84 51 15 - F: +32 (0)69 84 19 40 - info@succes-du-jour.com www.succes-du-jour.com BTW/TVA: BE 0402.505.656 - NACE-BEL: 10712 Vervaardiging van gevulde wafels Fabrication de gaufres fourrées Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 711 86 453 1.137 20

2010 (12M) 812 154 457 1.232 20

2009 (12M) 672 70 395 1.145 20

Contactpersonen - Personnes à Contacter Duprez Vincent General Management Administration/Finance Rins Joseph Environment Rins Joseph Export Pot Sylvianne Food policy Rins Joseph Human resources Rins Joseph Marketing Pot Sylvianne Production Rins Joseph Quality Rins Joseph Safety Rins Joseph Sales Camus Laurant Exportlanden - Pays d’exportation France Merken - Marques SUCCES DU JOUR

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 274

18-10-13 11:53


Ets. Robert Stiernon SA

3

Rue du Fundus 15 - Z.I. Ghislenghien II, 7822 Ath-Ghislenghien - T: +32 (0)68 26 96 36 - F: +32 (0)68 84 04 18 info@stiernon.be - www.stiernon.be BTW/TVA: BE 0416.952.718 - NACE-BEL: 46751

275

Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik Commerce de gros de produits chimiques industriels Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 721 163 1.584 4.201 11

2010 (12M) 762 178 1.621 4.436 11

2009 (12M) 429 -83 1.652 4.523 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Stiernon Bruno R & D Rousseau Charline Merken - Marques OXYLENT

Eurodesserts N.V.

Lochtemanweg 4, 3580 Beringen - T: 011/45.07.90 - F: 011/43.35.43 - eurodesserts@eurodesserts.be BTW/TVA: BE 0441.584.085 - NACE-BEL: 10510 - Bedrijfsgroep/Groupe: Incopack Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a. Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 11.734 3.860 1.878 4.082 7.347 41

2010 (12M) 12.525 4.165 2.045 3.584 7.344 45

2009 (12M) 11.480 3.765 1.664 2.949 8.035 45

Contactpersonen - Personnes à Contacter Nijs Nathalie General Management Administration/Finance Nijs Nathalie Energy Vos Paul Environment Vos Paul Export Nijs Nathalie Food policy Nijs Nathalie Human resources Nijs Nathalie Production Eyckmans Nadine Quality Nijs Nathalie R & D Knuts Eef Safety Vos Paul Sales Nijs Nathalie Exportlanden - Pays d’exportation Finland, Germany, Great Britain, Greece, Ireland, Netherlands, Portugal

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 275

18-10-13 11:53


Eurofit SA

276

3

Boulevard Frère Orban, 18, 4000 Liège - T: +32 (0)4 230 57 50 - F: +32 (0)4 221 33 97 - eurofit@eurofit.be - www.eurofit.be BTW/TVA: BE 0431.888.243 - NACE-BEL: 46389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a. Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 27.340 728 293 1.852 4.975 10

2010 (12M) 22.939 949 358 1.658 5.658 9

2009 (12M) 22.232 710 295 1.604 5.119 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Blaise Gérard Administration/Finance del Peso Antoine Energy Blaise Julien Export Leconte Pierre Marketing Blaise Julien Sales Janssen Pierre, Codogno Béatrice, Rensonnet Raymond Exportlanden - Pays d’exportation Africa, Asia, Belarus, Brazil, China, Europe, Libya, Middle-East, Russian Federation

Eurofreez N.V.

Molendreef 22, 8972 Proven - T: 057/30.06.91 - F: 057/30.13.08 - info@eurofreez.com - www.eurofreez.com BTW/TVA: BE 0405.481.180 - NACE-BEL: 10312 - Bedrijfsgroep/Groupe: Aviko Productie van diepgevroren aardappelbereidingen Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 49.539 12.085 3.117 11.507 24.080 195

2010 (12M) 61.648 14.909 8.321 11.117 22.435 186

2009 (12M) 61.047 16.146 6.643 5.499 33.943 179

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Pandelaere Dirk General Management Administration/Finance Vermeire Jan Environment Debruyne Philippe, Boutton Wim Export De Pandelaere Dirk Food policy Debruyne Philippe Human resources Peperstraete Gratien Marketing De Pandelaere Dirk Production Debruyne Philippe Quality Lambrecht Ann R & D Beun Danny Safety Debruyne Philippe Sales De Pandelaere Dirk Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Bahamas, Bahrain, Brazil, Croatia, Cuba, Cyprus, Denmark, Dominican Republic, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Grenada, Hong Kong, Ireland, Italy, Kuwait, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands Merken - Marques Belfrit, Crisp, Du Chef, Eurofreez, KING, Royal

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 276

18-10-13 11:53


Euro-Mas N.V./S.A.

Broekstraat 106, 1082 Brussel - T: 02/468.06.33 - F: 02/468.16.53 - sales@euromas.be - www.euromas.be BTW/TVA: BE 0425.769.325 - NACE-BEL: 10820

277

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 397 -8 -879 2.510 10

2010 (12M) 189 -195 -721 2.274 10

2009 (9M) 570 279 -373 2.272 9

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Van Gansbeke Eric Administration/Finance Segers Ronny Environment Van Gansbeke Eric Export Van Gansbeke Eric Food policy Van Gansbeke Eric Human resources Segers Ronny Production Segers Ronny Quality Van Gansbeke Eric R & D Van Gansbeke Eric Safety Van Gansbeke Eric Sales Van Gansbeke Eric Exportlanden - Pays d’exportation Denmark, France, Germany, Great Britain, Luxembourg, Netherlands, Norway

Europa Cuisson S.A.

Parc Industriel - Voie Principale 24, 1440 Braine-le-Château - T: 02/366.15.24 - F: 02/366.07.01 - info@europacuisson.com www.europacuisson.com BTW/TVA: BE 0441.357.423 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 62.403 11.724 2.785 9.823 42.288 69

2010 (12M) 59.349 5.099 1.965 8.073 31.904 46

2009 (12M) 44.810 5.056 2.085 7.362 26.540 48

Contactpersonen - Personnes à Contacter Rodriguez Mate Juan General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 277

18-10-13 11:53


Europe Chocolate Company NV

278

3

Energieweg 5C, 2390 Oostmalle - T: +32 (0)3 309 28 30 - F: +32 (0)3 309 04 41 - info@eurochoccomp.be www.eurochoccomp.eu BTW/TVA: BE 0449.868.479 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 18.761 2.329 604 1.048 6.535 33

2010 (12M) 15.460 2.458 761 953 6.915 33

2009 (12M) 9.413 1.850 221 754 5.658 32

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Nelemans Richard, Van Tichelen Eric Administration/Finance Willems Ellen Food policy De Vries Marijke Production Cools Rudy Quality Bogaerts Ragne, De Vries Marijke Safety Cools Rudy Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, Canada, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Liberia, Luxembourg, Netherlands, North America, Poland, Reunion (French), Romania, Slovak Republic, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States

Euro-Sweets N.V.

Eikelstraat 66/68, 2600 Berchem - T: +32 (0)3 239 36 95 - F: +32 (0)3 230 54 37 - info@eurosweets.be - www.eurosweets.be BTW/TVA: BE 0403.782.393 - NACE-BEL: 10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 140 -427 395 2.180 14

2010 (12M) 631 70 915 1.875 13

2009 (12M) 599 18 882 1.493 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Vil Guy General Management Exportlanden - Pays d’exportation Czech Republic, France, Netherlands, Spain, Sweden Merken - Marques BELLACHOC, CANDYVILLE, EURO-SWEETS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 278

18-10-13 11:53


Euro-Tomat NV

3

Bisschoppenhoflaan 565, 2100 Deurne (Antwerpen) - T: +32 (0)3 325 81 81 - F: +32 (0)3 326 14 32 - info@eurotomat.be www.salsafoodgroup.be BTW/TVA: BE 0419.879.148 - NACE-BEL: 10840 - Bedrijfsgroep/Groupe: Salsa Food Group

279

Vervaardiging van salades en sauzen Préparation de salades et sauces Kerncijfers - chiffres clés 2011 (12m) 2010 (12m) Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 9.727 1.993 168 387 4.090 40

Exportlanden - Pays d’exportation France, Netherlands Merken - Marques EURO-TOMAT, LE COBOURG, SALSA

Evlier B.V.B.A.

Zaatstraat 2, 2900 Schoten - T: 03/658.50.52 - F: 03/658.50.22 - info@evlier.be BTW/TVA: BE 0403.716.572 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen Fabrication de condiments et d’assaisonnements Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.335 590 3.079 3.643 14

2010 (12M) 1.102 458 2.841 3.191 14

2009 (12M) 1.106 503 2.710 3.268 13

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Schependom Christophe General Management Administration/Finance Van Lier Erik Export Van Schependom Christophe Food policy Van Lier Henri Human resources Van Schependom Freddy Production Van Lier Marc Safety Van Schependom Freddy Merken - Marques Evlier

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 279

18-10-13 11:53


Exportslachthuis Smekens N.V.

280

3

Grote Steenweg 145, 9340 Oordegem - T: 09/369.06.35 - F: 09/369.01.57 - slachthuis.smekens@myoffice.mobistar.be BTW/TVA: BE 0400.145.388 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 420 253 1.117 2.277 3

2010 (12M) 411 296 925 2.083 2

2009 (12M) 287 213 704 1.852

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Smekens Walter, Smekens Pedro Administration/Finance Smekens Walter Export Smekens Pedro Human resources Smekens Walter Production Smekens Walter Safety Smekens Walter Sales Smekens Pedro Exportlanden - Pays d’exportation European Community

Exportslachthuis Tielt N.V.

Hoogserleistraat3, 8700 Tielt - T: 051/40.06.73 - F: 051/40.62.03 - info@debra.be BTW/TVA: BE 0860.797.893 - NACE-BEL: 10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 15.525 3.846 1.460 830 16.856 34

2010 (12M) 14.464 3.251 1.205 583 17.481 38

2009 (12M) 13.602 3.210 1.157 668 15.893 38

Contactpersonen - Personnes à Contacter De Brauwer Geert General Management Administration/Finance Jonckheere Luc Environment Jonckheere Luc Export Maes Ronny Human resources Maes Ronny Production Walravens Johan Safety Maes Ronny Sales Walravens Johan

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 280

18-10-13 11:53


F

4000-5252-V02.indd 281

18-10-13 11:53


Fabrelac BVBA

282

3

Industrieterrein Kanaal-Noord 1424, 3960 Bree - T: +32 (0)89 47 26 00 - F: +32 (0)89 47 26 02 - info@fabrelac.be www.fabrelac.be BTW/TVA: BE 0478.547.322 - NACE-BEL: 10510 Zuivelfabriek, productie van producten bestemd voor verdere processing of ingrediënten voor andere industriële toepassingen Laiterie et fabrication de produits destinés à un processing ultérieur ou ingrédients voor d’autres procédés industriels Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 35.066 3.481 1.724 6.050 14.963 16

2010 (12M) 23.333 2.445 1.195 5.805 14.790 16

2009 (12M) 14.096 2.135 1.078 1.693 7.792 15

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Peters Jos Administration/Finance Stroobants Rudi Quality Craeghs Robrecht

Fabrique de charcuteries fines Le Cochon d’Or S.A.

Rue Verheyden - Verheydenstraat 87, 1070 Bruxelles - Brussel - T: 02/523.05.99 - F: 02/523.99.90 - lecochondor@tiscali.be BTW/TVA: BE 0418.238.660 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 578 235 1.398 1.856 7

2010 (12M) 548 239 1.367 1.854 7

2009 (12M) 723 267 1.478 1.677 8

Contactpersonen - Personnes à Contacter Hoste Christian General Management Administration/Finance Van de Wiele Martine Environment Hoste Christian Export Van de Wiele Martine Food policy Hoste Christian Human resources Hoste Christian Marketing Van de Wiele Martine Production Hoste Christian Quality Hoste Christian R & D Hoste Christian Safety Hoste Christian Sales Van de Wiele Martine Exportlanden - Pays d’exportation Finland, Germany, Netherlands, Rép. Dém. Congo Merken - Marques Le Cochon d’Or

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 282

18-10-13 11:53


Fag Creative Foods BVBA

3

283

Plantijnstraat 8, 8400 Oostende - T: 059/80.70.60 - F: 059/80.90.60 - info@fag.be - www.fag.be BTW/TVA: BE 0414.421.018 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 943 431 1.622 2.747 12

2010 (12M) 1.038 458 1.570 2.600 12

2009 (12M) 1.048 326 1.544 2.813 14

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Ghesquière Jos, Ghesquière Johan Administration/Finance Ghesquière Jos Energy Ghesquière Jos Environment Ghesquière Johan Export Ghesquière Jos Food policy Ghesquière Johan Human resources Ghesquière Johan Marketing Ghesquière Jos Production Ghesquière Johan Quality Ghesquière Johan R & D Ghesquière Johan Safety Ghesquière Johan Sales Ghesquière Jos Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide Merken - Marques AUGUSTE, FAG, FAG CREATIVE FOODS

Fapro NV

3

Oostendesteenweg 96, 8480 Ichtegem - T: 051/59.15.15 - F: 051/59.15.16 - info@fapro.be - www.fapro.be BTW/TVA: BE 0412.587.223 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 17.319 3.434 2.156 9.743 12.109 22

2010 (12M) 16.156 5.465 3.425 11.232 13.026 22

2009 (12M) 11.853 4.163 2.612 8.241 9.944 23

Contactpersonen - Personnes à Contacter Gijsen Ben General Management Administration/Finance Vanclooster Wim Environment Kerckhof Diderik Export Gijsen Ben Human resources Vanclooster Wim Production Kerckhof Diderik Quality Huysentruyt Kathleen Sales Gijsen Ben Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Philippines, Thailand, Vietnam

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 283

18-10-13 11:53


Farm Frites Belgium N.V.

284

3

Industriepark Maatheide 50, 3920 Lommel - T: +32 (0)11 55 92 00 - F: +32 (0)11 55 92 04 - lilyquanten@farmfrites.com www.farmfrites.com BTW/TVA: BE 0424.947.694 - NACE-BEL: 10312 - Bedrijfsgroep/Groupe: Farm Frites Belgium Productie van diepgevroren aardappelbereidingen Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 76.409 23.707 12.801 33.421 50.554 259

2010 (12M) 32.067 11.498 3.830 24.441 65.363 133

2009 (12M) 43.817 16.118 5.895 22.919 56.944 135

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Groos Rob Administration/Finance Dessers Karl Energy De Boever Freddy Environment De Boever Freddy Food policy Pluymers Vital Human resources Janssens Frank Production Aerts Luc, van der Wees Martin Quality Pluymers Vital Exportlanden - Pays d’exportation Europe Merken - Marques FARM FRITES, IGLO

Farniente S.A.

3

Z.I. - Rue Bourrie 14, 5300 Seilles - T: 0032 85/82.73.00 - F: 0032 85/82.76.00 - info@farniente.be - www.farniente.be BTW/TVA: BE 0442.297.828 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van verse lasagnes Fabrication de lasagnes fraîches Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.693 711 641 3.816 40

2010 (12M) 2.764 838 741 3.773 41

2009 (12M) 3.078 868 725 3.947 44

Contactpersonen - Personnes à Contacter Delfosse Bernard General Management Administration/Finance Marcel Renotte, Gladys Puits Human resources Sandrine Vanden Bossche , Guillaume Delfosse Marketing Guillaume Delfosse Production Sandrine Vanden Bossche Purchase Sandrine Vanden Bossche , Marcel Renotte Quality Sandrine Vanden Bossche R & D Sandrine Vanden Bossche Safety Sandrine Vanden Bossche Sales Bernard Delfosse, Guillaume Delfosse, Marcel Renotte Exportlanden - Pays d’exportation Benelux, Denmark, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 284

18-10-13 11:53


Favorit N.V.

285

Meiselaan 74, 1880 Kapelle-op-den-Bos - T: 015/71.17.25 - F: 015/71.04.58 - info@favorit.be - www.favorit.be BTW/TVA: BE 0400.730.655 - NACE-BEL: 10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 1.820 445 1.538 3.325 30

2010 (12M) 1.729 413 1.484 3.370 29

2009 (12M) 1.541 333 1.423 2.873 30

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Wauters Philippe Administration/Finance Wauters Philippe Environment Wauters Philippe Export Wauters Philippe Food policy De Valck Greet Human resources Vanderzypen Edy Production De Valck Greet Safety De Valck Greet Sales Wauters Philippe Exportlanden - Pays d’exportation Ireland, Netherlands, Romania, United Kingdom

Ferrero Ardennes S.A.

3

Rue Pietro Ferrero 5, 6700 Arlon - T: +32 (0)63 21 12 11 - F: +32 (0)63 21 15 10 - www.ferrero.be BTW/TVA: BE 0434.445.776 - NACE-BEL: 10820 - Bedrijfsgroep/Groupe: Groupe Ferrero Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 227.787 59.874 22.374 126.973 203.942 689

2010 (12M) 214.648 55.796 22.958 128.355 217.077 684

2009 (12M) 220.867 56.331 21.823 138.391 224.058 704

Contactpersonen - Personnes à Contacter Nasi Giovanni General Management Environment Filbiche Camille, Collignon Jean Food policy Saint-Mard Fabienne Production Secco Fabrizio Quality Saint-Mard Fabienne Safety Goedert Marie-France Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Worldwide Merken - Marques KINDER SURPRISE, RAFFAELLO, SCHOKO BONS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 285

18-10-13 11:53


Fierens Mengvoeders N.V.

286

Bookmolenstraat 28, 9111 Belsele - T: 03/722.92.50 - F: 03/722.92.51 - bureel@fierens.be - www.fierens.be BTW/TVA: BE 0448.169.890 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 25.430 1.768 505 2.630 9.718 18

2010 (12M) 21.575 1.538 363 2.473 9.259 19

2009 (12M) 20.366 1.721 279 2.468 8.692 20

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Fierens Paul, Verbraeken Maria Administration/Finance Buys Ann Energy Fierens Paul Environment Fierens Kristel Food policy Fierens Kristel Human resources Buys Ann Marketing Fierens Kristel Production Libens Alexander Quality Libens Alexander, Fierens Kristel R & D Fierens Kristel Safety Fierens Kristel Sales Thierens Patrick Exportlanden - Pays d’exportation Netherlands

Filliers Graanstokerij N.V.

Leernsesteenweg 3, 9800 Deinze - T: 09/386.12.64 - F: 09/386.99.46 - info@filliers.be - www.filliers.be BTW/TVA: BE 0401.021.457 - NACE-BEL: 11010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen Production de boissons alcooliques distillées Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 11.581 2.036 801 4.193 7.547 19

2010 (12M) 11.275 2.508 1.185 3.970 7.759 16

2009 (12M) 10.300 2.277 1.186 3.550 8.050 16

Contactpersonen - Personnes à Contacter Filliers Bernard General Management Administration/Finance Filliers Bernard Export Filliers Bernard Food policy Filliers Bernard Human resources Filliers Bernard Marketing Filliers Bernard Sales Filliers Bernard Exportlanden - Pays d’exportation Australia, Canada, China, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Spain, Switzerland, Taiwan, United States Merken - Marques FILLIERS, GLENFARCLAS, GLENGOYNE, GOLDLYS, VAN HOO, VAN HOOREBEKE

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 286

18-10-13 11:53


Firma D’Aussy N.V.

287

Zwanestraat 6, 8820 Torhout - T: 050/21.25.63 - F: 050/21.37.05 - info@voedersdaussy.be - www.voedersdaussy.be BTW/TVA: BE 0405.174.245 - NACE-BEL: 10910 Vervaardiging van veevoeders Fabrication d’aliments pour animaux de ferme Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 19.821 979 208 1.012 5.590 11

2010 (12M) 14.961 929 209 863 4.596 10

2009 (12M) 16.364 1.005 245 791 5.066 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management d’Aussy Julien, d’Aussy Stephan Administration/Finance d’Aussy Julien, d’Aussy Stephan Environment d’Aussy Stephan Food policy d’Aussy Stephan Human resources d’Aussy Stephan Production Pattyn Dieter Safety Pattyn Dieter Sales De Smet Bruno, d’Aussy Stephan, Delamilieure Hendrik, Pattyn Dieter

Firma H. Van Reeth Succes Koffie B.V.B.A.

3

Kerkstraat 52, 2845 Niel - T: 03/888.10.50 - F: 03/844.45.00 - info@succeskoffie.be - www.succeskoffie.be BTW/TVA: BE 0403.695.885 - NACE-BEL: 10830 Verwerking van thee en koffie Transformation du thé et du café Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.535.806 840 400 1.343 1.582 10

2010 (12M) 3.360 937 410 1.389 1.659 11

2009 (12M) 1.005 495 1.425 1.710 11

Contactpersonen - Personnes à Contacter Van Reeth Guy, Van Reeth Paul, Van Reeth Dirk, Van Reeth Bert General Management Administration/Finance Van Reeth Guy, Pintens Nancy Environment Van Reeth Paul Export Van Reeth Guy, Van Reeth Paul Food policy Van Reeth Paul Human resources Van Reeth Paul Production Van Reeth Paul Purchase Van Reeth Paul Safety Van Reeth Paul Sales Van Reeth Dirk, Van Reeth Bert Exportlanden - Pays d’exportation Luxembourg, Netherlands Merken - Marques Succes Koffie

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 287

18-10-13 11:53


Firmenich Belgium S.A.

288

3

Avenue Jean Etienne Lenoir, 9, 1348 Louvain-la-Neuve - T: +32 (0)10 45 34 45 - F: +32 (0)10 45 10 46 - belgium@firmenich.com www.firmenich.com BTW/TVA: BE 0413.672.534 - NACE-BEL: 20530 Vervaardiging van Aroma’s voor de voedingsindustrie Fabrication d’Arômes alimentaires Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 47.844 15.886 3.165 15.666 33.911 164

2010 (12M) 53.693 15.219 3.357 20.050 34.517 163

2009 (12M) 46.029 11.374 1.628 22.289 31.119 157

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Schrimpf Dieter Administration/Finance Evlard Pierre Environment Guillaume Pascal Export Druon Hervé Food policy Vijverman Viviane Human resources Vastenavondt Eliane Marketing Druon Hervé Production Mirgaux Raphaël, Guillaume Pascal, Dieu Geoffroy Purchase Bartolini Patrizio Quality Piraprez Geneviève R & D Roel Peter Safety Golz Stephane Sales Druon Hervé, De Back Rogier Exportlanden - Pays d’exportation Worldwide

Flanders Bakery NV

Zandvoordestraat 501, 8400 Oostende - T: +32 (0)59 56 99 60 - F: +32 (0)59 51 83 50 - info@flandersbakery.be BTW/TVA: BE 0863.953.363 - NACE-BEL: 10711 - Bedrijfsgroep/Groupe: La Lorraine Bakery Group Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 2011 (12m) 2010 (12m) Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2009 (12M) 2.487 647 1.815 7.279 45

Contactpersonen - Personnes à Contacter Vanherpe Filip, Vandromme Jan General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 288

18-10-13 11:53


Flanders Meat Group Zele Bvba

3

289

Baaikensstraat 33, 9240 Zele - T: 052/45.85.50 - F: 052/45.85.59 - voornaam.naam@flmg.be - www.flmg.be BTW/TVA: BE 0865.564.058 - NACE-BEL: 10110 - Bedrijfsgroep/Groupe: Flanders Meat Group Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l’exclusion de la viande de volaille Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 3.078 1.376 344 109 1.719 23

2010 (12M) 2.797 1.093 223 20 1.378 22

2009 (12M) 973 83 6 1.417 21

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Castelein Johan Administration/Finance Depaepe Sylvia Environment Druwel Magali Human resources Hoogewys Christine Marketing Druwel Magali Production Foket Reginald Quality Nollet Rudi Safety Druwel Magali Production Poppe Ronny Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Russian Federation, Turkey

Flandria Foods N.V.

3

Karreweg 22, 9870 Zulte - T: 09/388.91.81 - F: 09/388.93.39 - info@flandriafoods.be - www.flandriafoods.be BTW/TVA: BE 0440.123.840 - NACE-BEL: 10840 Vervaardiging van soepen, sausen en bouillons Fabrication de soupes, sauces et bouillons Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 465 160 1.265 1.435 7

2010 (12M) 393 91 1.184 1.373 7

2009 (12M) 364 49 1.177 1.513 7

Contactpersonen - Personnes à Contacter Coeman Ruben General Management Administration/Finance Tavernier Sabine Marketing Coeman Ruben Exportlanden - Pays d’exportation Europe

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 289

18-10-13 11:53


Food Ingredients Technologies Sprl

290

Chemin du Fundus 8, 7822 Ghislenghien - T: +32 (0)68 25 02 30 - F: +32 (0)68 25 02 33 - info@fit-ingredients.com www.fit-ingredients.com BTW/TVA: BE 0466.597.120 - NACE-BEL: 10860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding Production d’additifs, d’arômes, d’épices Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 4.503 552 138 550 4.057 9

2010 (12M) 3.618 35 -186 544 3.526 4

2009 (12M) 113 120 108 147 1.231

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Landau David Human resources Nasan Muriel Exportlanden - Pays d’exportation Czech Republic, France, Germany, Israel, Netherlands, Slovak Republic

Food Partners Co S.A.

3

Rue du Muturnia 299, 6220 Heppignies - T: +32 (0)71 81 88 88 - F: +32 (0)71 81 88 89 - info@foodpartners.be www.foodpartners.be BTW/TVA: BE 0474.278.728 - NACE-BEL: 10200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 14.270 338 -1.735 59 20.591 36

2010 (12M) 17.047 1.687 126 101 15.022 31

2009 (12M) 18.905 1.927 209 412 17.339 29

Contactpersonen - Personnes à Contacter Nordmann Serge, Smeys Eric General Management Administration/Finance Smeys Eric Energy Barbencon Patrick Environment Rodriguez Cancino Nurys Paola Export Thaler Martin Food policy Rodriguez Cancino Nurys Paola Human resources Deneufbourg Xavier Production Bourghelle François Quality Rodriguez Cancino Nurys Paola R & D Sluiter Gregory Safety Nollet Benoit Sales Van Iersel Michèle - Benelux, Petry Bernard - France Exportlanden - Pays d’exportation France, Germany, Greece, Italy, Switzerland, United Kingdom Merken - Marques CAPTAIN BYRD, CHATKA, LES 3 PÊCHEURS

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 290

18-10-13 11:53


F.P.N.I. Belgium NV

Industrieterrein Oude Bunders - Leemkuilstraat 5, 3630 Maasmechelen - T: +32 (0)89 46 01 50 - F: +32 (0)89 46 01 55 fpnib@ ariaka.com - www.ariake-europe.com BTW/TVA: BE 0863.135.494 - NACE-BEL: 10890

291

Vervaardiging van bouillons, soep van alle soorten en bijhorende producten Production de bouillons et potages Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 16.148 -584 -2.545 18.479 31.439 31

2010 (12M) 7.938 -1.601 -2.917 23.631 32.161 13

2009 (12M) 1.127 -1.361 -2.258 22.089 31.853 24

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Daime Nobuyuki Environment Schoepen Dirk Food policy Schoepen Dirk Human resources Nelissen Kathleen Production Fukuda Nobuo Quality Schoepen Dirk Sales Fujita Akihito Exportlanden - Pays d’exportation East Europe, Europe, Japan Merken - Marques ARIAKE

Frianda SA

Parc Industriel Hauts Sarts - 2e Av 2 B, 4040 Herstal - T: 04/247.16.06 - F: 04/247.16.26 - info@frianda.com - www.frianda.be BTW/TVA: BE 0430.590.621 - NACE-BEL: 10850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels Fabrication de plats préparés Kerncijfers - chiffres clés Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 2.047 735 2.435 5.448 37

2010 (12M) 2.109 843 2.164 5.588 35

2009 (12M) 1.649 533 1.591 4.930 33

Contactpersonen - Personnes à Contacter Lhoest Philippe General Management

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 291

18-10-13 11:53


FrieslandCampina Belgium N.V.

292

3

Venecolaan 17, 9880 Aalter - T: +32 (0)9 325 33 33 - F: +32 (0)9 374 05 71 - www.frieslandcampina.com BTW/TVA: BE 0402.814.175 - NACE-BEL: 10510 - Bedrijfsgroep/Groupe: Royal FrieslandCampina Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 340.976 43.770 7.959 140.626 224.356 633

2010 (12M) 318.101 51.707 15.653 139.649 205.997 626

2009 (12M) 334.855 71.829 34.516 189.204 249.315 643

Contactpersonen - Personnes à Contacter General Management Bolsius Chris Administration/Finance Cnudde Bart Environment Vanlaere Patriek Food policy Van Caeneghem Koen Human resources Muylle Patrick Marketing Vaeremans Carine Production Verhaegen Hugo, Van Helleputte Bart Quality Van Caeneghem Koen Safety Bogaert Pieter-Jan Production André Lex Exportlanden - Pays d’exportation Europe, Middle-East Merken - Marques APPELSIENTJE, CAMPINA, CECEMEL, FRISTI, JOYVALLE, NUTROMA, YAZOO

FrieslandCampina Professional NV

Grote Baan 34, 3560 Lummen (Meldert) - T: +32 (0)13 31 03 10 - F: +32 (0)13 31 03 19 - info.lummen@frieslandcampina.com www.frieslandcampina.com BTW/TVA: BE 0438.839.282 - NACE-BEL: 10510 - Bedrijfsgroep/Groupe: Royal FrieslandCampina Zuivelfabrieken en kaasmakerijen Exploitation de laiteries et fabrication de fromage Kerncijfers - chiffres clés Omzet/Chiffre d’affaires (x1000) Toegevoegde waarde/Valeur ajoutée (x1000) Cash flow (x1000) Eigen vermogen/Fonds propres (x1000) Balanstotaal/Total du bilan (x1000) Personeelsbestand/Effectif du personnel

2011 (12m) 329.827 27.741 6.849 71.320 115.586 438

2010 (12M) 276.090 43.943 12.878 72.130 117.209 399

2009 (12M) 226.173 63.222 29.868 141.286 173.481 366

Contactpersonen - Personnes à Contacter Loomans Henri Administration/Finance Food policy Schepers Sandra Quality Van Caenegem Koen Sales Bolsius Christophe Sales Leirs Bart Sales Vandermeulen Philip Exportlanden - Pays d’exportation Europe Merken - Marques CAMPINA, DEBIC, HOLLANDIA, POLDERLAND

Repertorium Voedingsindustrie - Répertoire Industrie Alimentaire 4000-5252-V02.indd 292

18-10-13 11:53

FEVIA 2013 deel 1  

FEVIA 2013 deel 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you