Page 1

UNIZO gids Franchising en CommerciĂŤle Samenwerking 2010-2011


KWA DROmen ontbreekt enkel je eigen franchise nog

KwadrO verkoopt en monteert een ruim assortiment van ramen en deuren uit hout, pvc of aluminium.Van vrijblijvende offerte tot premie-advies, van opmeting tot binnenafwerking... via een nationaal franchisenetwerk bieden wij zowel particulieren als aannemers de perfecte KwadrO-oplossing voor hun nieuwbouw of renovatiewoning. Je droomt van een eigen onderneming? Laat je verbeelding maar los. Een neus voor zaken, een vlotte persoonlijkheid en een flinke dosis enthousiasme: vooral dat zoeken we in onze toekomstige KwadrO-partners. Jouw opdracht? Je eigen vestiging uitbouwen tot dĂŠ referentie in de regio. Als zelfstandig ondernemer geven we je maximale verantwoordelijkheid. Je ontvangt klanten in je showroom en stelt hen het KwadrO-assortiment voor. Je team monteert ramen en deuren. Samen bouwen jullie een stevige reputatie op. Onze inbreng? Een centrale inkoopdienst en dagelijks professionele back-up: verkoop, marketing, boekhouding, personeelszaken, ICT, opleidingen, ... Maak van KwadrO ramen & deuren je werk! Contacteer Paul Roosen, Business Development Manager, op 011 599 020. KwadrO, Groenmolenstraat 8, 3570 Alken. E-mail: paul.roosen@kwadro.be

WWW.KWADRO.BE

KWAliteit en Dromen binnen handbereik Showrooms in Brasschaat, Bree, Diest, Gent, Herentals, Ninove, Schilde, Sint-Niklaas, Tongeren en Vilvoorde


Unizo keurmerk biedt minimale garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Wettelijke regeling voor commerciële samenwerking en franchising ‘De meest gestelde vragen’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Unizo Quick Scan franchising en commerciële samenwerking ‘Waar moet ik als (kandidaat-)franchisenemer op letten?’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Unizo keurmerk commerciële samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rondetafel rond commerciële samenwerking & franchising ‘Zelfstandige moet samenwerking kiezen die hem het beste ligt’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Nuttige Adressen Formules, commerciële samenwerking, vrijwillige filiaalbedrijf, samenaankoop, franchising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Colofon Uitgave van UNIZO Departement Franchising en Commerciële Samenwerking Tweekerkenstraat 29/5, 1000 Brussel T: 02/238.06.22. - F: 02/230.09.15. franchising@unizo.be www.unizo.be/franchising Realisatie en druk Elma Multimedia Lakenmakerstraat 30, 2800 Mechelen T: 015/55.88.88 - F: 015/55.88.40 info@elma.be Redactie: Luc Ardies, Isolde Delanghe, Antoon Schockaert V.U.: Luc Ardies Tweekerkenstraat 29/5, 1000 Brussel © 2010 UNIZO gids Franchising en Commerciële Samenwerking 2010

1


Welk pensioen verkiest u?

Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kiest u nu al voor een mooie toekomst. Geniet van alle voordelen van dit bekroond pensioenspaarplan: een lager belastingtarief, minder sociale bijdragen en een gewaarborgde interestvoet van maar liefst 3,25 %.

Ontdek alle voordelen op www.scalaoplossingen.be of neem contact op met uw ďŹ nancieel adviseur. Delta Lloyd Life NV, Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 167 voor de takken leven 21, 22, 23 en 27, de tak 26 kapitalisatie alsook alle BOAR-takken behalve krediet, borgtocht en hulpverlening (KB 29.3.79 - 18.1.82 - 17.10.88 - 30.3.93 - BS 14.7.79 23.1.82 - 4.11.88 - 7.5.93 - 10.8.03), met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 38, 1060 Brussel, BelgiĂŤ - BTW BE 0403 280 171 RPR Brussel - Delta Lloyd Bank : 646-0302680-54 - IBAN BE42 6460 3026 8054 - BIC BNAGBEBB.


UNIZO Keurmerk biedt minimale garanties UNIZO is voorstander van commerciële samenwerkingsvormen waaronder franchise. Uiteraard is het aan de individuele ondernemer om voor zichzelf de pro’s en contra’s netjes op een rij te zetten alvorens een beslissing te nemen. Maar in vele sectoren biedt samenwerking zelfstandige ondernemers de kans om concurrentieel te blijven. Het geeft hen bovendien de mogelijkheid om zich te concentreren op datgene waarin ze zich positief kunnen onderscheiden, met name hun continue aanwezigheid op de winkel- of werkvloer en directe contact met de klant. Maar UNIZO heeft ook de missie om franchisenemers of zelfstandige ondernemers die wensen toe te treden tot andere samenwerkingsformules optimaal te informeren over de juridische gevolgen van bepaalde contractclausules en de franchisegevers of formuleontwikkelaars ertoe aan te zetten om de contracten evenwichtiger te maken in het voordeel van de kandidaat toetreders. Mede dankzij UNIZO is er de ‘Wet Laruelle’ gekomen die welbepaalde informatieverplichtingen oplegt aan de formuleontwikkelaar of franchisegever ten aanzien van de kandidaat aangeslotene. De wet voorziet bovendien dat de kandidaat aangeslotene minstens één maand de tijd heeft om, na ontvangst van het ontwerpcontract en het bijhorend verplichte informatiedocument, na te denken en aan deskundigen advies te vragen over eventuele toetreding en dus contractondertekening. Zo kan men

UNIZO gids Franchising en Commerciële Samenwerking 2010

terecht bij de gespecialiseerde dienst van UNIZO die aan de hand van haar ‘Quick Scan Franchising & Commerciële Samenwerking’ de voorgelegde ontwerp contracten grondig kan evalueren. UNIZO kent haar ‘UNIZO Keurmerk Commerciële Samenwerking & Franchise’ toe aan franchisegevers of andere formuleontwikkelaars die bereidt zijn om in de onderhandeling met UNIZO het contract aan te passen in het belang van de aangeslotenen. Voor kandidaat toetreders geeft dit een minimum aantal garanties.

Luc Ardies, Directeur UNIZO Franchise & Commerciële Samenwerking

3


2010 DE BEURS VAN FRANCHISING EN COMMERCIテ記E NETWERKEN

WOENSDAG 31 MAART & DONDERDAG 1 APRIL 2010 TOUR&TAXIS, BRUSSEL

START UW EIGEN ZAAK!

ONTMOET MEER DAN 65 FORMULES DIE ZELFSTANDIGE PARTNERS ZOEKEN! SCHRIJF U IN OM EEN GRATIS TOEGANGSBADGE TE BEKOMEN OP:

WWW.FRANCHISE.BE DE 1STE BEURS VAN FRANCHISING IN DE BENELUX 65 EXPOSANTEN 窶「 10.000 KWALITATIEVE BEZOEKERS 窶「 MEER DAN 120 CONFERENTIES 窶「 EEN FRANS PAVILJOEN Met de steun van

In samenwerking met


wettelijke regeling voor Commerciële samenwerking & franchising De Meest gestelde vragen SITUERING

Commerciële samenwerking biedt voordelen aan beide partijen: - de franchisegever of formuleontwikkelaar kan een project uitbouwen met een beperkte investering en de vakkennis van een zelfstandig ondernemer - de franchisenemer of commerciële partner krijgt de knowhow, de ondersteuning en een merknaam ter beschikking om zijn zaak te exploiteren en geniet van de schaalvoordelen van de groep

PROBLEEM

De formules van franchising en commerciële samenwerking worden volledig bepaald door het contract. Wat in het contract opgenomen is en ondertekend is door de franchisenemer heeft een dwingend karakter. In de praktijk blijkt evenwel dat er vaak een onevenwichtige relatie is tussen franchisegevers en franchisenemers. Dat drukt zich uit in diverse problemen: ➜ Economisch sterkere franchisegevers of formuleontwikkelaars verzilveren hun sterkere positie dikwijls in een juridisch onevenwichtige relatie in hun voordeel. ➜ Franchisingcontracten of samenwerkingsovereenkomsten zijn daardoor al te vaak onbillijk opgesteld en bevatten vaak eenzijdige verplichtingen in hoofde van de zelfstandige franchisenemer of commerciële partner. ➜ De essentie van het bestaande verbintenissenrecht, namelijk de informatieplicht en de contractsvrijheid bij het afsluiten van het franchisingcontract of samenwerkingsovereenkomst dringt onvoldoende door.

WETTELIJK KADER

Wat is de doelstelling van de wet? Vandaar dat de noodzaak van een wettelijk kader erkend werd, waarbij uitgegaan wordt van de volgende doelstellingen: ➜ De nodige informatie garanderen aan de kandidaat-franchisenemer of rechtsverkrijger van een commerciële formule zodat - hij met kennis van zaken aan commerciële samenwerking kan doen - hij de nodige negotiatieruimte krijgt om over het contract te onderhandelen ➜ Het zelfstandig karakter van de franchisenemer of commerciële partner waarborgen. ➜ Misbruiken ten nadele van de franchisenemer of commerciële partner vermijden en betere bescherming bieden. ➜ Extra stimulans betekenen voor startende zelfstandige ondernemers die nu nog al te zeer afgeschrikt worden door de onevenwichtige en onzekere relatie die franchising al te vaak is. De nieuwe regelgeving kreeg haar beslag in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, hierna de Wet Commerciële samenwerking genoemd. De wet is van toepassing op alle contracten van Franchising en commerciële samenwerking die afgesloten werden sinds 1 februari 2006. Wat is het toepassingsgebied van de wet? De Wet Commerciële samenwerking voorziet een ruim toepassingsgebied: niet enkel franchisingcontracten, maar alle commerciële samenwerkingsovereenkomsten vallen onder de regelgeving. Om te weten of

UNIZO gids Franchising en Commerciële Samenwerking 2010

uw contract ook onder de toepassing valt van de nieuwe wet moet nagegaan worden of elk van de volgende voorwaarden voldaan is: CHECK-SCHEMA: Is de ‘Wet Commerciële Samenwerking’ van toepassing? Wanneer moet de informatie verkregen worden? De wet regelt enkel de zogenaamde precontractuele fase, dit wil zeggen de fase die voorafgaat aan het sluiten van de overeenkomst. De wet voorziet een formele informatieplicht waardoor een verplichte wachttermijn wordt ingevoerd tussen het informeren van de kandidaatrechtsverkrijger en het ondertekenen van het samenwerkingscontract. Formele informatieplicht: 1 maand wachttermijn - De wet verplicht de franchisegever en elke rechtsverlener van een formule van commerciële samenwerking om vooraf de kandidaat-rechtsverkrijger te informeren. De kandidaat-rechtsverkrijger moet steeds minstens 1 maand de tijd krijgen om de voorgestelde formule en de informatie hierover te onderzoeken alvorens het contract al of niet te ondertekenen. - In die periode van 1 maand mag de kandidaat-rehctsverkrijger op geen enkele wijze verplicht worden om een verbintenis aan te gaan. De enige uitzondering hierop is de verbintenis om vertrouwelijk om te springen met de verstrekte informatie. Er mag evenmin een vergoeding, een bedrag of een waarborg worden gevraagd of betaald gedurende die periode. - Indien de franchisegever die verplichting niet nakomt, heeft de franchisenemer of commerciële partner steeds het recht om de nietigheid te vragen van het contract 5


UNIZO QUICK SCAN FRANCHISING & COMMERCIËLE SAMENWERKING WAAR MOET IK ALS (KANDIDAAT-)FRANCHISENEMER OP LETTEN? De specifieke wettelijke regeling die voorzien wordt voor franchising en commerciële samenwerking heeft betrekking op de informatieplicht en de verplichte wachttermijn vooraleer het contract mag ondertekend worden. Deze wettelijke verplichtingen moeten toelaten dat de kandidaat-franchisenemer zich eerst grondig kan informeren en laten adviseren over de samenwerkingsformule waar hij wenst in te stappen. Enkel op die manier kan hij met kennis van zaken van start gaan. Wat het contract en de uitvoering zelf betreft, is het algemene contractenrecht van toepassing. Met andere woorden, wat u ondertekent in het franchisingcontract daar bent u als franchisenemer onvoorwaardelijk door gebonden. Het is daarom van essentieel belang het contract grondig te lezen en te analyseren vooraleer het te ondertekenen! UNIZO startte daarom een aantal jaar geleden zelf met de ‘UNIZO Quick Scan Franchising & Commerciële Samenwerking’. Kandidaat franchisenemers of zelfstandige ondernemers die in één of andere vorm van commerciële samenwerking wensen te stappen, kunnen van UNIZO de zogenaamde ‘Quick Scan’ bekomen die op een beknopte maar duidelijke wijze een juridische analyse van het ontwerpcontract maakt. Een onmisbaar document voor elke kandidaat franchising. Welke vragen moet ik mij als kandidaatfranchisenemer stellen om een evenwichtige commerciële samenwerking met de franchisegever te kunnen aangaan? De ‘Quick Scan’ is als het ware een maatadvies op basis van het ontwerp contract dat u heeft ontvangen van een specifieke formule. Maar naar analogie van onze ‘Quick Scan’ geven wij u hierbij een meer algemeen overzicht van de belangrijkste clausules die u doorgaans terugvindt in ontwerp contracten 8

rond franchising en andere vormen van commerciële samenwerking. EEN CHECK-LIST VOOR UW CONTRACT IN 10 STAPPEN:

➜ CHECK N° 1: Voldoende informatie? ➜ CHECK N° 2: Voor hoe lang en welke opzeg? ➜ CHECK N° 3: Is het contract overdraagbaar? ➜ CHECK N° 4: Welke exclusiviteit? ➜ CHECK N° 5: Hoeveel zelfstandigheid nog? ➜ CHECK N° 6: Hoeveel kost het contract? ➜ CHECK N° 7: Welke omzet- of afnameverplichting? ➜ CHECK N° 8: Voorkooprecht, aankoopoptie en waardebepaling Handelsfonds? ➜ CHECK N° 9: Is er een niet-concurrentiebeding? ➜ CHECK N° 10: Eenzijdige ontbinding van het contract?

CHECK N° 1: VOLDOENDE INFORMATIE? ➜ Is de informatie volledig? Wordt alle informatie verschaft die de wet van 19 december 2005 op de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten voorziet? Wordt de wettelijke bedenktermijn van 1 maand gerespecteerd tussen het verkrijgen van de informatie en het ondertekenen van het contract? Vraag het nodige advies van deskundigen. ➜ Is er een handleiding of soortelijke gids? Een systeem dat immers algemeen bekend is en door iedereen kan toegepast worden lijkt ook weinig originaliteit en toegevoegde waarde te kunnen garanderen.

➜ Is het systeem inderdaad origineel en heeft het al zijn degelijkheid uitvoerig bewezen? M.a.w. biedt het een toegevoegde waarde voor de kandidaat-franchisenemer bij het exploiteren van zijn onderneming? ➜ Controleer ook voor alle zekerheid dat de uitoefening van het systeem op de door u uitgekozen plaats wettelijk geen problemen kan stellen (vb. bouw- en milieuvergunning, socio-economische machtiging in geval van distributie, ...) en dat desgevallend uw huurovereenkomst de activiteit voorzien in het systeem toelaat. CHECK N° 2: VOOR HOE LANG EN WELKE OPZEG? ➜ Loopt het contract lang genoeg om alle investeringen af te schrijven? ➜ Bekijk kritisch de duur de samenwerkingsovereenkomst en de opzeggingstermijn. ➜ Loopt het contract automatisch door bij niet-opzegging, of moet voor de verlenging van het contract telkens uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd aan de franchisegever? ➜ Laten de opzeggingsprocedure en -termijn mij toe om, wanneer u niet tevreden bent over de behaalde resultaten, het contract onder aanvaardbare voorwaarden te verbreken? CHECK N° 3: IS HET CONTRACT OVERDRAAGBAAR? ➜ Mag de formule mee met de zaak worden doorverkocht? ➜ Als zelfstandig ondernemer kan u op gelijk welk ogenblik uw zaak overdragen. Maar hoe zit dat met de overdraagbaarheid van de samenwerkingsformule waarin u eventueel stapt?

UNIZO gids Franchising en Commerciële Samenwerking 2010


of aanvraag tot gerechtelijk akkoord zijn duidelijke en evidente gronden waarop de franchisegever zich kan beroepen; andere meer omslachtige bedingen die in het verlengde liggen van deze begrippen worden liefst geweerd of minstens de bedoeling ervan duidelijker omschreven. De kandidaatfranchisenemer dient alleszins de betekenis ervan vooreerst voor te leggen aan externe deskundigen. ➜ Daar waar franchisegevers zich het recht voorbehouden schadevergoedingen te eisen tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst, dient tevens te worden bepaald dat ingeval van contractuele wanprestatie in hoofde van de franchisegever, de franchisenemer zich tevens het recht voorbehoudt schadevergoeding te eisen van de door hem geleden schade.

Info franchising quick scan: Voor een meer specifiek advies op maat betreffende het ontwerpcontract franchising of commerciële samenwerking dat u heeft ontvangen: Unizo quick scan franchising & commerciële samenwerking Tweekerkenstraat 29 / 5, 1000 Brussel T: 02/238 06 22 - f: 02/230 09 15 isolde.delanghe@unizo.be www.unizo.be/franchising

10

BELANGRIJK UNIZO ADVIES FRANCHISE EN COMMERCIELE SAMENWERKING: UNIZO QUICK SCAN VOOR FRANCHISENEMERS Als kandidaat franchisenemer heeft U het recht om na de overhandiging van het ontwerp contract gedurende één maand voor de ondertekening juridisch advies in te winnen (cfr. Wet van 19.12.2005).

Vraag de UNIZO Quick Scan (juridisch advies i.s.m. gespecialiseerd advocatenkantoor op maat van uw ontwerp contract. UNIZO leden betalen €65, niet leden €245

UNIZO KEURMERK VOOR FRANCHISEGEVERS Bekom het UNIZO Keurmerk Commerciële Samenwerking indien uw contract evenwichtig is met respect voor de rechten van uw toekomstige franchisenemers.

UNIZO Franchising & Commerciële Samenwerking: T: 02/238.06.22 - isolde.delanghe@unizo.be - www.unizo.be/franchising

UNIZO gids Franchising en Commerciële Samenwerking 2010


UNIZO KEURMERK COMMERCIËLE SAMENWERKING WAAROM EEN KEURMERK?

Omwille van het feit dat de nieuwe ‘Wet Commerciële Samenwerking’ enkel de precontractuele fase regelt, heeft UNIZO een ‘Keurmerk Commerciële Samenwerking’ geïntroduceerd. Het label wordt door UNIZO enkel toegekend aan evenwichtig bevonden contracten voor commerciële samenwerking waaronder franchising. Het UNIZO-keurmerk geeft weliswaar geen waterdichte garanties tot een succesvolle samenwerking en doet geen uitspraak over de economische haalbaarheid van de formule. Het keurmerk geeft wel de garantie van een onafhankelijke juridische analyse van de contracten door UNIZO.

WELKE WERKWIJZE OM EEN KEURMERK TE BEKOMEN?

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moeten de contracten uiteraard voldoen aan een aantal voorwaarden. Franchisegevers en andere formuleontwikkelaars worden daarbij gevraagd hun ontwerp contract toe te zenden aan UNIZO voor een eerste analyse. Indien het contract niet voldoet aan een aantal basiscriteria, dan start UNIZO een onderhandelingsfase. Daarbij wordt in alle discretie met de betrokken franchisegever of formuleontwikkelaar onderhandeld, rekening houdend met de specificiteit van de sector en de aard van de ondernemingen. Bedoeling is overeenstemming te bekomen omtrent een aantal basisclausules in het contract. Leiden de onderhandelingen tot een gunstig resultaat dan kent UNIZO het ‘UNIZO Keurmerk Commerciële Samenwerking’ toe.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR HET BEKOMEN VAN HET KEURMERK?

In een eerste fase wordt het franchisingcontract of het contract van commerciële samenwerking getoetst op een aantal essentiële aspecten en clausules: 1. Informatie Er wordt vooreerst nagegaan of de formuleontwikkelaar de nodige informatie geeft aan de kandidaat commerciële partner. Het gaat om informatie zowel voor als tijdens de duur van de samenwerking. Als maatstaf worden de criteria gehanteerd die nu ook opgenomen zijn in de ‘Wet Commerciële Samenwerking’: - het ontwerpcontract - een afzonderlijk informatiedocument - een bedenktermijn van minstens 1 maand vóór de ondertekening van het contract In zoverre deze informatieverstrekking zou ontbreken wordt het keurmerk geenszins verstrekt. 2. Resultaatsverbintenissen Qua principe is UNIZO van oordeel dat resultaatverplichtingen waaraan een ontbinding van het contract gekoppeld is, achterwege gelaten dienen te worden. Het resultaat kan immers ook in sterke mate beïnvloed worden door externe factoren buiten de wil van de franchisenemer (én franchisegever), bvb de komst van concurrenten, langdurige openbare werken, economische negatieve conjunctuur. De opname van specifiek bepaalde omzetverplichting die zonder uitzondering de onmiddellijke ontbinding van de samenwerking betekent, wordt daardoor negatief beoordeeld door UNIZO.

UNIZO gids Franchising en Commerciële Samenwerking 2010

Samenwerkingsovereenkomsten die voorzien in een wederzijdse middelenverbintenis inzake het behalen van resultaten of die expliciet de nodige uitzonderingen voorzien op de resultaatsverbintenis in het contract, kunnen positief beoordeeld worden. 3. Niet-concurrentiebeding Qua principe is UNIZO niet tegen concurrentiebedingen die van kracht zijn tijdens de duur van de samenwerking. UNIZO is wel tegen de opname van ongelimiteerde niet-concurrentieclausules die uitwerking blijven hebben na de beëindiging van de samenwerking. Dergelijke clausules verhinderen dat de zelfstandige winkelier nog langer zijn activiteiten kan uitoefenen en belemmeren de ondernemersvrijheid. De afwezigheid van soortgelijke clausule wordt dan ook door UNIZO positief beoordeeld gelet op het feit dat de zelfstandige winkelier hierdoor na de beëindiging de volle vrijheid kan herwinnen. Een geheimhoudingsplicht ná de samenwerking kan wel aanvaard worden. 4. Aankoopopties met waardebepaling Heel wat contracten voorzien clausules die bepalen dat bij het beëindigen van de samenwerking de franchisegever een voorkeurrecht krijgt op de verkoop van het handelsfonds én dit tegen een vooraf bepaalde prijs die bij de aanvang van de samenwerking reeds is vastgelegd. Qua principe is UNIZO van oordeel dat clausules met voorkeurrechten t.a.v. de franchisegever aanvaardbaar zijn voor zover de handelszaak overgenomen wordt tegen de voorwaarden en de prijs die een derde kandidaat-overnemer hiervoor wil geven. Hierdoor kan het principe van de vrije markt ten volle spelen in het voordeel van de zelfstandige winkelier in kwestie. De 11


EURO KITCHEN

Kiezen voor Euro Kitchen is kiezen voor een solide partner in volle groei. Het is een zekere weg naar succes. ACTIVITEIT Keukenretailer: verkoop, levering en plaatsing van ingerichte keukens (meubelen en apparatuur). OMSCHRIJVING Al van bij de lancering in 1995 sloeg het concept van Euro Kitchen aan: onze ruime en verzorgde showrooms met aangepaste decoratie en een zeer uitgebreid gamma zijn onweerstaanbaar voor elke keukenliefhebber uit het ruime middengamma. Een vrij directe verkoop, gecombineerd met een doorgedreven opvolging van elk dossier, moeten dus kunnen resulteren in mooie omzetten. De zeer gedegen organisatie en aanpak van de centrale in het Brusselse vormen de fundamenten van onze franchiseketen. Met 6 vestigingen groeide Euro Kitchen inmiddels uit tot een toonaangevende speler op de keukenmarkt. Dankzij een duidelijke visie en onze niet aflatende inzet konden wij elk jaar met groei afsluiten. Deze groei trachten wij de komende jaren te bestendigen door de opening van nieuwe vestigingen.

AANTAL VESTIGINGEN: 6 4 in Vlaanderen en 2 in het Brusselse, waarvan 5 franchise en 1 eigen winkel. WIJ BIEDEN Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over een grondige kennis van de keukenmarkt. Die kennis willen we delen met onze filiaalhouders. Maar er is meer. De ondersteuning vanuit Euro Kitchen NV begint al met de selectie van de ideale ligging, cruciaal voor commercieel succes. Dan volgen weloverwogen keuzes inzake leveranciers (electro, meubelen, transport, publiciteit). Daarin streven wij naar een combinatie van uiterst interessante aankoopprijzen en correcte, gezonde relaties. Ook zorgen wij voor de opleiding van filiaalhouder, verkopers en administratieve kracht. WIJ ZOEKEN Wij zijn op zoek naar mensen met ondernemingszin, bewezen commerciële ervaring en leiderscapaciteiten. Kennis van de keukenmarkt lijkt ons aanbevolen, maar is niet absoluut noodzakelijk. De minimumbezetting voor een winkel bestaat uit 3 verkopers, 1 administratieve kracht voor de orderopvolging en de planningen (montage en transport) en een verantwoordelijke (filiaalhouder). Gezien het type verkoop wordt best uitgekeken naar

verkopers met uitgesproken commerciële talenten. Ervaring in de keukensector of een vorming in de binnenhuisarchitectuur is dan uiteraard mooi meegenomen. INTERESSE? Hou rekening met volgende zaken: franchise sinds: 1995 franchisefee: 3 % op de omzet entreegeld : € 15.000 investering: showroom (± € 250.000) verzorgingsgebied: ± 300.000 inwoners

Euro Kitchen NV dhr Koen Ceusters Vijverstraat 19/2 1853 Strombeek-Bever T: 02/263.04.20 F: 02/263.04.29 koen.ceusters@eurokitchen.be www.eurokitchen.be


the foodmaker

The Foodmaker is een snel groeiend concept in de ‘fast casual’, de snelst groeiende niche in de restauratie sector. WIE ZIJN WE? Fast casual wordt gedreven door een maatschappelijke evolutie, namelijk steeds meer buitenhuis en snel eten, maar tegelijk met een zeer sterk bewustzijn voor de gezondheid. Hierbij worden de sterke punten van klassieke fastfood (snelheid, uniformiteit & constante kwaliteit) verenigd met deze van de klassieke restauratie (atmosfeer, vriendelijke service & variërend assortiment) in één sterk concept. wat drijft ons? ‘We zijn altijd geobsedeerd geweest door ‘levenskwaliteit’ in al zijn vormen. Voor ons betekent dit: genieten van al hetgeen je doet en al hetgeen te doen waarvan je geniet. In het streven naar dit ideaal, hebben we, over de jaren, verschillende beperkingen ervaren, van dewelke ‘tekort aan tijd’ altijd het meest aanwezig was. Tijd om een werk goed te doen, tijd om te rusten, tijd om een goed boek te lezen, tijd om te sporten, tijd om van een goede maaltijd te genieten of van een formidabele kop koffie…. Daarom hebben we onze shops zo ontworpen dat je, terwijl je jezelf snel bedient, weg van de dagdagelijkse rush, een goed moment hebt om te genieten van verse producten van pure kwaliteit. Producten die wij met veel zorg gekozen en bereid hebben om voor U die ervaring van ‘levenskwaliteit’ te realiseren…’

In ons netwerk van momenteel 18 vestigingen worden uitsluitend dagverse, voorverpakte producten aangeboden op basis van natuurlijke ingrediënten en met een grote variatie in een ruim assortiment, waarbij het verschil wordt gemaakt door : 1) échte kwaliteit, geen ‘waargenomen’ kwaliteit, met gebruik van alleen de beste ingrediënten, respect van de strikte HACCP normen en een volledige traceerbaarheid 2) seizoensgebonden variatie, middels de uitnodiging, elk seizoen, van jonge, creatieve chefs, om speciale bereidingen te maken met typische seizoenproducten. 3) Europese ingrediënten en bereidingen, zonder teveel franjes : ‘keep it simple and good’ 4) Sfeer, door een interieur te creëren waar eenieder zich comfortabel kan voelen… WAT ZIJN Onze troeven? - Rendabiliteit met snel terugverdien effect - Vlot draaiende productie- en logistieke back-up - Rijke ervaring en knowhow vanuit bestaande vestigingen - Ad hoc rapportering vanuit een performant informatica systeem - Omkadering en ondersteuning door gedreven vakmensen

WIE ZOEKEN WE? - Assertieve en spontane persoonlijkheid die een ploeg van minstens 3 mensen kan leiden - Een probleem oplosser - Een vriendelijk verkoper met een zekere dynamiek - Polyvalent, bereid en bekwaam om alle taken in de vestiging uit te voeren - Zeer veeleisend op vlak van hygiëne, service en kwaliteit - Zelfstandig én tegelijk flexibel om zich te integreren in een keten. Voor meer informatie betreffende een samenwerking of franchising :

Foodmakers NV Grey= C15M10Y10K70 Blarenberglaan 6 2800 Mechelen T : 015 28 22 28 F : 015 28 22 29 E: info@thefoodmaker.com www.thefoodmaker.com


GODIVA CHOCOLATIER

proef onze legendarische passie voor chocolade GESCHIEDENIS, FEITEN EN CIJFERS De geschiedenis van chocolademaker Godiva Dit is het authentieke verhaal van een ambachtelijke chocolademaker en een legendarisch merk, dat in heel de wereld een symbool is geworden van luxe en prestige. Alles begint in de jaren ‘20, in Brussel, waar de familie Draps een atelier voor chocolade en snoep opent. Haar “pralines”, typisch Belgische gevulde chocoladebonbons, worden gemaakt voor de grote warenhuizen, de modetempels van die tijd. Op zijn veertiende begint Joseph Draps voor het familiebedrijf te werken. Hij ontwikkelt er zowel zijn vakmanschap, zijn creatief talent als meester-chocolademaker en zijn gevoel voor zaken. Uiteindelijk besluit hij een gamma van prestigebonbons te scheppen en het een naam te geven die aanspreekt. Hij kiest de naam Godiva, die een internationale klank heeft en verwijst naar de legende van Lady Godiva - een verhaal dat tot de verbeelding spreekt en het mogelijk maakt het aantrekkelijke beeld van de lady op het paard te ontwikkelen.

Kent u de legende nog? In het jaar 1040 - het kan ook 1057 geweest zijn - ging de bevolking van Coventry gebukt onder de zware belastingen die haar heer, Leofric de Deen, graaf van Chester, oplegde om zijn oorlogen te financieren. Zijn jonge echtgenote, aangegrepen door de armoede van het volk, smeekte hem om de last te verlichten. Omdat hij wist dat ze erg preuts was, stelde hij een uitdaging voor die ze vast en zeker zou weigeren: ze moest te paard door de stad rijden, slechts gekleed in haar lange haar. Lady Godiva stemde erin toe, op voorwaarde dat haar echtgenoot geen belastingen meer zou innen en dat de mensen binnen zouden blijven, met hun luiken en deuren dicht. Dit legendarische verhaal is talloze keren geïllustreerd in de schilderkunst, de tapijtkunst, in beeldhouwwerken en in de literatuur. Het wapenschild van Lady Godiva krijgt als vanzelfsprekend een plaats tussen het goud en de pracht van de Brusselse Grote Markt, het grote theater waar chocolademaker Godiva één van zijn meest prestigieuze winkels opent. Cyclische thema’s, feesten, de seizoenen en allerlei sporten brengen de vitrines tot leven en inspireren de collecties met originele presentaties. Dankzij Godiva worden chocolaatjes en pralines unieke geschenken.

Het succes laat niet op zich wachten. Weldra kennen de winkels van Godiva een sterke bloei in België. En lang duurt het niet voor de eerste winkels in het buitenland opengaan, in de rue Saint-Honoré in Parijs (1958) en op Fifth Avenue in New York (1966). HOE WORDEN DE PRALINES VAN GODIVA GEMAAKT? Hoe ontstaan de zachte en tegelijk krokante pralines en chocolaatjes die onder hun chocolade zoveel lekkere verrassingen verbergen? Ze worden gemaakt van verse en natuurlijke ingrediënten... en met het grootste respect voor de traditie van Godiva. De ingrediënten van Godiva De dekchocolade, puur, met melk of wit, wordt speciaal voor Godiva gemaakt, volgens een eigen recept. De keuze van de cacaobonen, de intensiteit van het branden, de fijnheid van het malen, de zuiverheid, de homogeniteit van de chocolademassa die door het concheren verfijnd is... alles wordt nauwkeurig door Godiva voorgeschreven. Bovendien verwerpt Godiva de soepelheid van de nieuwe Europese richtlijn en gebruikt het uitsluitend chocolade van 100% cacaoboter. Zonder plantaardige vetstoffen. Echte chocolade!


De vulling – fijne crèmes, delicate marsepein, vruchten en noten - wordt gemaakt in de mixers van de keuken van Godiva. In dit atelier, het echte hart van de kwaliteit van Godiva, komen alleen verse en authentieke producten binnen. Verscheidene keren per week worden verse boter en echte melkroom geleverd. En het vleugje alcohol dat onder meer de pralines met verse room parfumeert, is afkomstig van de grootste merklikeuren en van 3-sterrencognac. De praliné wordt altijd in huis gemaakt. Hij is één van de sterke punten van Godiva. Hazelnoten uit Turkije, geselecteerd en gesorteerd, om er zeker van te zijn dat ze gelijkmatig worden gebrand, worden verhit, om hun aroma te ontwikkelen, en gepeld om alle bitterheid te voorkomen. Na het afkoelen mengt men ze met een gelijke hoeveelheid suiker. Daarna worden ze opnieuw verhit en gekarameliseerd. Nadat ze door twee enorme molenstenen van graniet gemalen zijn, gaan ze tussen cilinders die ze steeds fijner malen, tot een grootte van 20 micron. Dit poeder, gemengd

tot stand te brengen. Het zijn het malen, de extrusie, de bedekking met de hand of onder een gordijn van vloeibare chocolade, het pocheren en de manuele versiering met de spuitzak. De gevormde pralines worden gemaakt na het “temperen” van de chocolade - het mengen op de temperatuur die hem zijn meest stabiele kristalvorm geeft, een mooie glans en een grote knapperigheid. De vloeibare chocolade wordt in vormen gegoten, met de vorm van de pralines in omgekeerd reliëf. Op triltafels worden de luchtbelletjes naar de oppervlakte gebracht, om de chocolade mooi homogeen te maken. Daarna worden de vormen omgekeerd en loopt het teveel aan chocolade weg. Alleen een holle schaal blijft over, die men dan vult met crème of een andere vulling. Na het afkoelen wordt bij wijze van bodem een laagje chocolade aangebracht. Godiva maakt echter niet alleen pralines met vlakke bodem. Dankzij symmetrische vormen, die afzonderlijk worden gevuld en achteraf samengevoegd, kan men

versheid te bewaren. Beklede chocolaatjes worden gemaakt door een vooraf gestanste, afgekoelde vulling onder een gordijn van vloeibare chocolade en daarna door een koeltunnel te laten passeren. De versiering gebeurt door middel van een fijn straaltje chocolade, het bestrooien met de hand, het aanbrengen van een nootje, of het bedrukken met een motief van cacaoboter en kleurstoffen voor voedingsmiddelen. Met de hand gemaakte of versierde pralines zijn een ander kenmerk van Godiva. Men kan slechts bewondering opbrengen voor de behendigheid van de arbeidster (of kunstenares) die met een vorkje met twee tanden 60 kilo Manons per dag maakt. Ze doopt een kegeltje van verse room, versierd met een walnoot uit Grenoble, in een op 60° verwarmd bad van fondantsuiker. Met een eenvoudige polsbeweging maakt ze de typische plooitjes. De fijne kalligrafie van chocolade die andere specialiteiten versiert, wordt aangebracht met papiere spuitzakjes. Dat is onder meer het geval met het blaadje dat de Signature-praline verfraait. Een anekdote: het blad zou eigenlijk een stilering zijn van de veer die Scarlett O’Hara in haar hoed droeg. De Signature heette oorspronkelijk “Autant”, met referentie naar de fim “Autant en emporte le vent” (de Franse titel van “Gone with the wind”) en werd gecreëerd ter gelegenheid van de lancering van de film in Brussel, in 1949. De oorspronkelijke recepten van de stichter en de versheid van de volledig natuurlijke ingrediënten zijn nog steeds het geheim van de kwaliteit van Godiva - een kwaliteit die het merk de erkenning als Gebrevetteerd Leverancier van het Belgische Hof heeft opgeleverd.

met de vetstof die uit het malen voortkomt, vormt de smeuïge, geurige pralinémassa.

chocolaatjes met een dubbel reliëf en met verschillende smaken vervaardigen.

De nougatine wordt eveneens op de traditionele manier bij Godiva zelf gemaakt. Men mengt karamelsuiker (zonder water) met gebrande en geplette hazelnootjes. Deze bereiding wordt op een marmeren tafel uitgerold. Na het afkoelen breekt men de nougatine met een karamelroller in vierkante stukjes, die in bepaalde vullingen voor een heerlijk contrast zorgen tussen knapperig en zacht.

Extrusie bestaat erin dat men de chocolademassa door een plaat met een opening perst (een trekplaat), om een lint van chocolade te verkrijgen. Na de afkoeling snijdt men het in stukken, die met chocolade worden bedekt om het hart van de praline te vormen.

De bereiding van pralines en chocolaatjes Vijf fabricagetechnieken worden gebruikt om alle verschillende vormen en subtiele smaakcombinaties van de pralines van Godiva

Gianduja wordt op dezelfde manier gemaakt, maar niet met chocolade bedekt. Hij bevat een hoog gehalte praliné (hazelnoot en gekarameliseerde suiker), aangevuld met chocolade en met cacaoboter, voor de typische vastheid en smeuïgheid. De massa wordt gehomogeniseerd, geëxtrudeerd, afgekoeld, gesneden en in aluminiumpapier verpakt om de

Wapenstilstandstraat 5 B-1081 Brussel – België T: + 32 2/422.17.11 F: + 32 2/422.18.62 www.godiva.be


ENSEMBLE PLUS DE 120 MAGASINS EN BELGIQUE, CHERCHE DES PARTENAIRES FRANCHISÉS Vous avez le sens commercial et êtes dynamique. Vous voulez développer votre propre affaire avec le soutien d’un partenaire expérimenté. Vous disposez d’un capital personnel de min. € 125.000. Nous avons des opportunités. Alors, afin d’examiner ensemble les possibilités de collaboration, prenez contact avec : Service Expansion, Chaussée de Zellik, 65, 1082 Berchem-Ste-Agathe T: 02/333.36.04 - F: 02/333.39.04 www.brico.be - hubert.ruys@brico.be

SAMEN MEER DAN 120 WINKELS IN BELGIË, ZOEKT FRANCHISENEMERS. U hebt zakelijk inzicht. U bent dynamisch. U wilt uw eigen zaak beheren met de steun van een ervaren partner. U beschikt over een persoonlijk kapitaal van min. € 125.000. We hebben de mogelijkheden. Indien u meer informatie wenst over onze franchiseformule, neem dan contact op met : Dienst Expansie, Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem T: 02/333.36.05 - F: 02/333.39.05 www.brico.be - philippe.vanderelstraeten@brico.be

UN PEU DE NOUS, BEAUCOUP DE VOUS EEN BEETJE VAN ONS, ZOVEEL VAN JEZELF


V.u. : Carrefour Belgium, 20 Olympiadenlaan 1140 Evere.

Word franchisenemer bij Carrefour Belgium. Je wordt geen handelaar zonder een stevige dosis passie. En die heb jij op overschot? Perfect! Vandaag biedt Carrefour Belgium je de kans jouw droom voor 100 % waar te maken door franchisenemer te worden van een Express of Market.

Succesvol ondernemen. Door voor ons te kiezen investeer je in een bloeiende zaak die je dankzij je ervaring en gevoel voor zaken ontwikkelt. Van onze kant bieden wij onze naambekendheid, opleidingen en de kracht van een uitgebreid distributienetwerk. Want ons objectief is hetzelfde als dat van jou : jouw klanten tevreden stellen en succesvol ondernemen.

Kijk vooruit, bezoek www.carrefour.eu/franchise of contacteer ons op het nummer 02/729.23.01 of 02/729.19.77

UNIZO Franchising  

Jaarboek over franchising en commerciële samenwerking

UNIZO Franchising  

Jaarboek over franchising en commerciële samenwerking