Page 1

MAART 2014

magazine

Mycorrhiza

Aanlegtechniek

Landbouwtractoren

WORD

LID!

GROENGROEIEN

2


Als een ware sneltrein... Dat is hoe GROEN GROEIEN de voorbije 3 jaar door de tuinaanlegsector snelde. Wat begon als een Noord-West-Vlaams verhaal is vandaag een performante Vlaamse tuinaannemersvereniging. In de schoot van het AVBS ontstond in West-Vlaanderen een nieuwe tuinaanlegkring. Al snel vond toenmalig voorzitter Robert Brouckaert de juiste mensen aan tafel om een jonge dynamische ploeg samen te brengen. Met de naam GROEN GROEIEN werd het duidelijk dat deze groep jonge tuinaannemers heel wat in hun mars hadden. De website, het logo, de communicatie, toevallig of niet maar het werd opgepikt. Drie jaar later schrijf ik de column van ons eerste GROEN GROEIEN magazine. De trein rolt het eerste station binnen. Wat drijft ons ? De onduidelijkheid van de vele grijze zones in de wetgeving, de toenemende regelgeving van de overheid, het onevenwicht tussen de reguliere arbeid en de gesubsidieerde arbeid, arbeidsduurproblematiek... Kortom, er is werk aan de winkel. Met een duidelijke aanpak en visie de thema’s aanpakken en oplossen. Niet alles gaat van een leien dakje, maar wie focust bereikt z’n doel. Samen met onze tuinaanlegconsulent, Jan Vancayzeele, organiseren we over heel Vlaanderen opleidingen,

infovergaderingen, bedrijfsbezoeken, enz. om de tuinaannemers een meerwaarde te bieden. Aan de hand van onze website www.groengroeien. be kunnen onze leden een schat aan informatie vinden. Dit magazine wordt dan ook een gedeeltelijke weerspiegeling van onze werking. Verslagen over evenementen en vergaderingen, vakinformatie, “tips & trics” en een agenda. Met dit alles willen we onze leden informeren en ondersteunen. Deze editie gaat over heel Vlaanderen, de volgende is enkel voor onze leden. Wil je dit magazine verder ontvangen, neem dan vlug een kijkje op de website en word lid. De komende jaren staat er nog veel op het programma, maar wat de volgende halte is zullen we in komende nummers wel duidelijk maken. Hopelijk kunnen we u overtuigen lid te worden. Wij kijken er vast naar uit nieuwe leden te mogen ontmoeten op evenementen of via de site ! Veel leesplezier.

Marc Galle Tuinaannemer Voorzitter GROEN GROEIEN marc.galle@groengroeien.be

www.groengroeien.be

Verantwoordelijke uitgever Elma Mutlimedia Concept en realistatie Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1 2800 Mechelen T: 015 55 88 88 www.elma.be info@elma.be Samenstelling Marc Galle Jan Vancayzeele Peter Lauwers Medewerkers Thomas Bilaey Stijn Lagrou Dirk Ingelaere Peter Lauwers Ben Ruymen Jan Vancayzeele Marc Galle Advertenties Steven Hellemans Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1 2800 Mechelen T: 015 55 88 88 www.elma.be info@elma.be Fotografie Jan Vancayzeele AVBS Marc Galle Peter Lauwers groengroeien magazine is een publicatie van GROEN GROEIEN - AVBS

GROENGROEIEN

1


21 I 22 I 23 september 2014 Flanders Expo Gent

• 250 exposanten • 11000 professionele bezoekers • kwalitatieve seminaries • innovaties en demonstraties • The Retail Experience

www.green-expo.be Green-Expo

@GreenExpo2014

wedstrijd voor bestratings- of verhardingsprojecten


Inhoud 8 6

Mycorrhiza

Vernieuwde overzichtsposter

12

GROEN SPOT

Aanlegtechnieken

Volg GROEN GROEIEN via facebook en blijf op de hoogte van alle mededelingen, nieuwtjes of activiteiten.

173

FACEBOOK VOLGERS

36

35

TIPS & TRICKS17 SOCIALE ECONOMIE

27

NIEUWJAARSRECEPTIE

42

Activiteiten in 2014 op p.37

GROENGROEIEN

3


EEN NIEUW GAZON VOOR VLAANDEREN

PUBLIREPORTAGE

Traditiegetrouw worden aan het begin

enkel een kwestie van maanden voor

lectie en veredeling van Engels Raai-

van nieuw jaar goede voornemens ge-

het gazon weer vervuild geraakt.

gras in combinatie met Roodzwenk-

maakt.

Eind 2013 sloegen Advanta en

varianten werd een zaadmengsel

ELIET de handen in elkaar voor een be-

Om dit proces een halt toe te roepen

samengesteld voor extra groeikracht

langrijke missie : “Het particuliere gazon

en het gazon grondig te renoveren is er

in het gazon. Het zaad werd spe-

in Vlaanderen vernieuwen”. Elk vanuit

slechts één remedie : doorzaaien!

ciaal met een Headstart coating

hun vakgebied, Advanta als veredelaar

doorzaaien wordt nieuw graszaad in de

belegd.

van hoogwaardige graszaden en ELIET

bestaande grasmat gezaaid. Hierdoor

bevat groeiversnellers en extra voe-

als fabrikant van gazonverzorgingsma-

zal het ontkiemende zaad in de open

dingssupplementen om het zaad in

chines, leeft een bezorgdheid en frustra-

ruimte tussen de oude grasstruikjes uit-

recordtijd te laten ontkiemen tot een

tie over slechte kwaliteit van het gemid-

groeien tot jonge vitale grasplantjes. Dit

levensvatbaar grasplantje. Het risico

delde particuliere gazon.

groeikrachtige gras zal niet alleen de di-

op uitval van graszaad wordt zo tot

versiteit aan grasvariëteiten weer op peil

een minimum herleidt.

Bij

Deze innovatieve coating

Het onderhoud van het gemiddelde ga-

brengen maar tegelijk de plantdichtheid

zon beperkt zich al te vaak tot maaien.

verhogen en de gemiddelde leeftijd van

Voor het gemak van de tuinaanne-

Echter dit is ruim ontoereikend : een ga-

het gazon naar beneden terug brengen.

mer wordt de Eliet doorzaaimachine

zon is echter een verzameling van gras-

Het gazon ziet er twee weken na de be-

DZC 600 in de fabriek reeds afgesteld

plantjes die extra verzorging vragen. Het

handeling weer als herboren uit; veel

voor het Advanta Renova zaad. Een

resultaat van eenzijdig onderhoud is dat

voller en groener. De resistentie van uw

aantal

de grasmat veroudert, verschraalt en zijn

gazon zal veel hoger zijn en onkruid en

maken het eenvoudig om het ge-

diversiteit verliest. Veel grasplantjes ster-

mossen krijgen geen kans meer.

wenste debiet te kiezen en de inten-

ven af en de densiteit van de vegetatie

standaard

voor-instellingen

siteit van de doorzaaibehandeling

neemt stelselmatig af. Allerhande orga-

Advanta en Eliet doen een oproep aan

te bepalen.

nisch afval (bladeren, grassnippers,…)

alle Vlaamse tuinaannemers om deel te

vereenvoudigen zal bij aankoop van

bouwt zich op als een viltlaag op de

nemen aan deze missie. Als professional

de DZC 600 meteen 10 kg Advanta

grasbodem.

Onkruidzaden ontkiemen

zijn de Vlaamse tuinaannemers het best

Renova graszaad meegeleverd wor-

en krijgen vrij spel om zich snel te ontwik-

geplaatst om particulieren advies te ver-

den. De ELIET DZC 600 is exclusief ver-

kelen.

Ook ontstaat hierbij een ideale

Om de opstart nog te

strekken om hun gazon weer gezond te

krijgbaar bij de ELIET Gazon ExpertsTM

Na ver-

maken. Een doorzaaibehandeling is de

(vindt ze op www.eliet.eu) Een team

loop van tijd komt het gras in de verdruk-

snelste en goedkoopste manier om je

van Advanta grasspecialisten staan

king en de aftakeling van het gazon zet

gras een “total make-over” te bezorgen.

ook steeds ter beschikking om al uw

zich versneld en genadeloos door.

Dit

Hoe kan je aan de slag ? Eliet en Advan-

vragen te beantwoorden of alle gras-

proces zet zich meestal binnen de 2 à 3

ta bundelden hun expertise op dit vlak

problemen op te lossen (Advanta

jaar na de aanleg door. Men kan met vrij

en ontwikkelden een totaal concept die

Service hotline tel: 0496 59 80 89). Op

grote zekerheid stellen dat meer dan 70%

toelaat om als tuinaannemer heel snel

deze manier is het succes van uw

van het particuliere gazon zich in een kri-

en efficiënt met doorzaaien van start te

doorzaaibehandeling gegarandeerd

tische toestand bevind.

gaan. Vorig jaar ontwierp ELIET de com-

door Eliet en Advanta. Laat dus als

pleet nieuwe doorzaaimachine DZC600.

Vlaamse tuinaannemer deze kans

Om dit aftakelproces enigszins af te

De machine werd recent op Agribex met

niet voorbij gaan om ook uw graan-

remmen, gaan particulieren massaal

een gouden innovatie-award bekroond

tje mee te pikken van de mogelijkhe-

verticuteren.

Op zich moeten we dit

omdat ze tegelijk het doorzaaiproces

den die doorzaaien biedt, en help zo

aanmoedigen want hiermee wordt op

perfectioneert, het gebruik kinderlijk ver-

mee de missie “een nieuw gazon voor

mechanische wijze een vrij groot deel

eenvoudigt en tegelijk de prijs van door-

Vlaanderen” te realiseren.

van de parasieten en belagers uit het

zaaien democratiseert. De nieuwe, re-

gras verwijderd. Hierdoor wordt de klok

volutionaire en gepatenteerde techniek

van het aftakelproces even terugge-

van zaadverdeling bij deze DZC 600 zorgt

draaid, maar jammer genoeg niet ge-

er voor dat het zaad optimaal in het ga-

stopt. Het verschraalde gazon zal zich na

zon wordt ingebracht om de groeikansen

deze behandeling wel enigszins herstel-

te maximaliseren. Advanta ontwikkelde

len, maar het gras blijkt vaak niet in staat

in de afgelopen jaren het zaadmengsel

om de open ruimte tussen de plantjes in

Renova dat speciaal werd verfijnd voor

weer te dichten. Op dat moment is het

de toepassing bij doorzaaien. Door se-

voedingsbodem voor mossen.

Eliet Europe 056 77 70 88 info@eliet.eu www.eliet.eu Limagrain Advanta 055/39 02 21 info@limagrain.be www.limagrain.be


Mycorrhiza broodnod

6

GROENGROEIEN


dig voor alle planten Bron: Kelly Cuypers - Ecostyle Een bijzondere groep schimmels in de bodem zijn mycorrhizae. Zij vormen al miljoenen jaren als het ware een link tussen bodem en plant. Mycorrhizae groeien in en rondom de wortel van de plant zodat voedingsstoffen uitgewisseld kunnen worden. De voordelen van mycorrhizae: meer wortels, bloemen en vruchten en een betere droogtebestendigheid en weerstand tegen ziektes. Mycorrhiza betekent letterlijk schimmelwortel – mykós is Grieks voor schimmel en riza is Grieks voor wortel. Naar schatting leeft zelfs tachtig procent van de planten op aarde samen met mycorrhiza wat wel aangeeft dat deze interactie voor beide partners erg belangrijk is. De schimmels vormen een soort natuurlijke verlenging van het wortelstelsel waardoor planten de grond efficiënter kunnen koloniseren en zowel voedingsstoffen als water beter op kunnen nemen. Vergroting wortelstelsel Het functioneren van de plantenwortel en daarmee de plant als geheel, wordt beïnvloed door de directe omgeving rond de wortel, de zogenaamde rhizosfeer. In de rhizosfeer worden voedingsstoffen en vocht uitgewisseld tussen de grond en de wortel. De plant lekt suikers via de wortels naar de rhizosfeer om nuttige micro-organismen, zoals de mycorrhizaschimmel aan te trekken en te voeden. De mycorrhiza levert in ruil

voor de suikers vocht en voedingsstoffen - met name fosfaat en kalium en andere macro-elementen, uit de bodem aan de plant. Deze samenwerking kan zorgen voor een oppervlaktevergroting van het wortelstelsel tot wel negen keer, met een betere voeding, vochtopname en verhoogde plantweerstand als gevolg. Diepgroene aanplant Een samenwerking met mycorrhiza biedt voor de meeste planten vele positieve effecten. Bij hagen zorgen mycorrhiza bijvoorbeeld voor een betere opname van voedingsstoffen en water waardoor de haag mooi groen kleurt en minder gevoelig is voor droogte en ziektes. Daarnaast hebben de mycorrhiza een positief effect op de groei van hagen. Ook voor de siertuin hebben de mycorrhiza door de verhoogde opname van fosfaat veel voordeel. Fosfaat is immers belangrijk voor het ontwikkelen van het wortelstelsel en voor het stimuleren van zaadvorming en bloei. Onderzoek op gras heeft aangetoond dat een gazon met mycorrhiza sneller dichtgroeit dan een gazon zonder mycorrhiza. Daarnaast zorgt de verbeterde voedingstoestand van het gras voor een mooi groen gazon. Ook sedumdaken varen wel bij het toevoegen van mycorrhiza. Sedum voor daktuinen wordt bij de teler afgestoken waardoor er een beperkt wortelstelsel overblijft en de plant dus moeite heeft met het opnemen van bijvoorbeeld

fosfaat. De mycorrhiza stimuleert de ontwikkeling van het wortelstelsel waardoor het sedumdak beter groen blijft. Gebruik van organische meststoffen Menselijke behandelingen zoals diep omploegen, teveel bemesting, sterilisatie van de grond, het gebruik van sommige fungiciden, onbeteelde grond en vele andere factoren kunnen mycorrhiza verstoren of laten verdwijnen. Ook natuurlijke verschijnselen verstoren mycorrhiza. Grote hoeveelheden fosfaat remmen bijvoorbeeld de uitstoot van signaalstoffen door de plant die bedoeld zijn om de mycorrhiza aantrekken. Zonder deze stoffen kan de mycorrhiza de plant dus niet vinden waardoor de mycorrhiza de wortel niet koloniseert. Aangezien de mycorrhiza niet lang kan overleven zonder de plant sterft de mycorrhiza. Daarom is het ook verstandig om mycorrhiza te gebruiken in combinatie met organische meststoffen. Aangezien het fosfaat hierin langzaam vrijkomt in de bodem wordt de uitstoot van signaalstoffen door de plant niet geremd. Organische meststoffen maken de bodem niet zout, iets waar schimmels slecht tegen kunnen. Organische meststoffen zijn goed voor zowel de ontwikkeling van het bodemleven en de planten, en daarmee ook voor de mycorrhiza. Een gezonde bodem betekent nu eenmaal een gezonde plant.

De voordelen van mycorrhiza

Mycorrhiza vergroten het opnamegebied van de wortels waardoor de plant dus veel meer voedingsstoffen uit de bodem kan halen. Uiteraard heeft de schimmelwortel nog meerdere voordelen. Mycorrhizae: • verhogen de tolerantie van planten tegen droogte • verbeteren de bodemstructuur • bieden een plant hogere weerstand tegen ziektes • koloniseren de wortels waardoor er fysiek minder ruimte is voor bijvoorbeeld schadelijke bacteriën en schimmels

GROENGROEIEN

7


Vernieuwde overzichtsposter ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht 2014’ ook voor groenvoorzieners! In het kader van de nieuwe wetgeving rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) werd de overzichtsposter ‘Erkende middelen in sierteelt open lucht’ (fig. 1) opgesteld. De poster werd samengesteld door het PCS, in samenwerking met de sierteeltcoördinator IPM, ir. Frans Goossens (ADLO). Leden van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem hebben de poster per post ontvangen bij de hernieuwing van hun lidmaatschap. Op de poster worden erkende middelen (insecticiden, acariciden en fungiciden) per ziekte en plaag opgesomd voor sierteelt in open lucht. Deze lijst kan dus gebruikt worden door boom- en sierplantentelers en ook groenvoorzieners kunnen er nuttige informatie uit halen. De opbouw van de poster laat toe om snel de beste gewasbeschermingsmiddelen te kiezen, rekening houdend met

8

GROENGROEIEN

de verschillende aspecten van IPM en wettelijke verplichtingen. Een onmisbaar instrument bij de zoektocht naar het meest geschikte middel! Hoe kies je het meest geschikte gewasbeschermingsmiddel? De keuze van het meest geschikte gewasbeschermingsmiddel is een complexe materie en hangt van vele criteria af. In de poster kan je volgende informatie terugvinden: • De belangrijkste gewasbeschermingsmiddelen, alfabetisch gerangschikt volgens hun werkzame stof. Het meest gekende handelsproduct wordt vermeld. Meer handelsproducten zijn terug te vinden op www. fytoweb.be of voor leden W&W op de Waarschuwingsberichten. Opgebruiktermijnen van middelen worden

eveneens meegegeven via de Waarschuwings- en Actua-berichten. • De werkzame stof(fen) met daarbij de resistentiecode: deze is belangrijk bij herhaalde bespuitingen om resistentie te voorkomen (afwisseling van middelen met verschillende codes). • De neveneffecten die verwacht worden op 4 spontaan voorkomende natuurlijke vijanden: de roofmijt Typhlodromus, de roofwants Anthocoris, het lieveheerbeestje Coccinella en de sluipwesp Aphidius (fig. 2). • De verschillende ziekten of plagen die kunnen voorkomen. Is een middel erkend tegen een bepaalde plaag, dan staat de erkende spuitdosis (productdosering/100 l water) onder de betreffende insect-, mijtof ziektenaam aangegeven. Heeft


men meerdere plagen/ziekten, dan kan men vlot zien of er middelen zijn die ze allen tegelijk aanpakken (i.p.v. meerdere bespuitingen te moeten uitvoeren). • De driftreducerende maatregelen die in acht genomen dienen te worden ter bescherming van het oppervlaktewater, weergegeven in bufferzone en driftreductie. • De VMS-Mind-score: deze geeft een idee van de impact van het middel op het milieu. W&W-leden kunnen een uitgebreide handleiding van de poster nalezen in Actua 4 van 19 april 2013. Dit Actua-bericht is terug te vinden op het ledengedeelte van de PCS-website (www.pcsierteelt. be) onder Waarschuwingen > Actuaberichten.

Heeft u de poster nog niet ontvangen? W&W-leden hebben de poster per post ontvangen bij de hernieuwing van hun lidmaatschap. Eveneens kunnen zij de digitale versie downloaden op www.pcsierteelt.be.

Niet-leden kunnen een gedrukt exemplaar bekomen op één van de activiteiten van het PCS of kunnen een gedrukt exemplaar afhalen op het secretariaat, dit zolang de voorraad strekt. Interesse in de poster ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming 2014’? Er is ook een poster ‘Erkende middelen in sierteelt onder bescherming’. Ook deze poster kan door leden gedownload worden op www.pcsierteelt.be en is beschikbaar op het PCS. bron: “Proefcentrum voor de Sierteelt Destelbergen Code

Kleur

Afdoding

4

rood

>75%

3

oranje

50-75%

2

geel

25-50%

1

groen

<25%

Al lid van het Waarschuwingssysteem? Wil u meer achtergrond bij de overzichtsposter en de middelen? Wil u up to date blijven over erkenningen in sierteelt en groenvoorziening? Wil u weten welke parasieten wanneer en met welke middelen bestreden dienen te worden? Dit kan via het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor Boomkwekerij, Tuinaanleg en Openbaar Groen! Nog geen lid? Sluit dan nu aan en maak gebruik van de vele voordelen van het systeem. Neem contact op met de Waarschuwingsdienst of schrijf in via www.pcsierteelt.be. Het lidmaatschap van het Waarnemingsen Waarschuwingssysteem bedraagt €120 per jaar (exclusief BTW, inclusief lidmaatschap PCS).

GROENGROEIEN

9


NIEUW

Ecologisch Stabiele

Algenvrije (zwem)vijver Werking Aqualog De Xylit bruinkoolvezel zorgt voor: • Optische verbetering van de waterkwaliteit. • Positieve ontwikkeling van de chemisch/fysische parameters van het water. Wordt helder – tot vijverbodem. • Stabilisatie van de pH. • Verhoging van de 02 concentratie. • Verhoogde biologische activiteit. • Verhoging van de zelfreinigende functie van het vijverwater. • Reductie van onaangename geuren.

Na 30 dagen

De natuurlijke oplossing voor algenbestrijding

budgetvriendelijk door

60 %

minder materiaal dan alternatieven

door werking

Xylit

• Drager voor micro-organismen • Goede basis om planten te zetten • Absorbeert nutriënten (fosfaat & stikstof) • 100% composteerbaar & herbruikbaar

Beschikbaar in: Rollen:

Bulk:

Matten:

> 1 m lengte standaard > andere lengtes op aanvraag > diameter 200 mm > 1 m3 Xylit = 32 rollen > big bag van 1 m3 > totaalgewicht circa 500 kg > op palet (op aanvraag)

Eenvoudige plaatsing Rollen

in de circulatiezone van het water (zonder omwoelen te plaatsen) zinken nà 24u naar de bodem

Bulk

in een apart compartiment in de vijver

BVBA Tarcon I Monikkenwerve 81 I B-8000 Brugge I www.aqualog.be I info@aqualog.be T 0499 76 60 36

www.artemise.be

Algen verdwijnen


PUBLIREPORTAGE

AQUAlog® Bruinkoolvezel of Xylit is het basisbestand-

over een droog filterbed verspreid, sijpelt

deel van de Aqualog® producten.

langzaam door de dichte laag vezels tot de uitgang.

Bruinkool is één van de stadia in de transformatie van plantenresten, en heeft een

De vezels kunnen ook ondergedompeld

geschatte ouderdom van meer dan 10

worden in water, zoals de Aqualog® ol,

miljoen jaar. De bruinkoollagen hebben

en als drager dienst voor de micro-or-

zich gevormd door het afsmelten van de

ganismen. Door zijn inwendige structuur

grote noordpoolgletsjer. De verschuiving

is de vezel ideaal geschikt om nutriën-

van die gletsjer heeft over enkele hon-

ten (stikstof en fosfaat) op te nemen, en

derden kilometers allerlei vegetatie mee-

vast te houden. Deze nutriënten zijn de

gesleurd, die tot stilstand gekomen is, in

voedingsbron van algen, en bij gebrek

onze contreien, ter hoogte van Keulen.

aan die voeding zullen algen niet meer aangroeien, en in de meeste gevallen

De bruinkoollagen worden op geringe

bijna

geheel

afsterven.

Aangepaste

diepte ontgonnen (circa 100 meter) in

waterplanten kunnen eenvoudig op de

open mijnbouw. Het gros van de bruin-

fijne korrelige structuur van de Aqualog®

kool wordt als brandstof aangewend

rollen of bulk geplant worden, waar de

om elektriciteit op te wekken. Tussen de

geabsorbeerde nutriënten als voeding

compacte massa zitten niet gefossili-

kunnen worden aangewend.

seerde houtvezels, met geringe energetische waarde, die gescheiden worden

Onderzoek op lange termijn heeft aan-

in grote zeefinstallaties. Na vermaling en

getoond dat het gebruik van de Aqua-

sortering op kaliber en lengte kunnen de

log® rol of bulk voor een gevoelige ver-

vezels of xylit aangewend worden als

betering van de waterkwaliteit van de

dragermateriaal voor micro-organismen

vijver of zwemvijver zorgt, dat het bio-

in zowel droge als natte toestand.

logisch evenwicht redelijk stabiel wordt gehouden, de meeste algen verdwijnen,

Toepassing:

en er absoluut geen gevaar is voor het waterleven in de vijver.

Door zijn structuur is de xylit vezel een ideale drager en voedingsbodem voor

Het gebruik van de xylit vezel is een na-

micro-organismen, die kunnen gedijen

tuurlijk proces, zonder toevoeging van

in een natte of droge omgeving. Zo

chemicaliën, en vraagt daardoor wat

wordt de xylit vezel aangewend als dra-

geduld van de gebruiker. Algen verdwij-

ger voor bacteriën die huishoudelijke

nen niet zomaar, er is wat tijd nodig. Ide-

afvalwaters tot meer dan 98% zuiveren

aliter worden de rollen, of de bulk, in het

(systeem X-perco van Eloy Water). Het

voorjaar geplaatst wanneer de water-

huishoudelijke afvalwater wordt via een

temperatuur 10 à 12°C bedraagt.

eenvoudig distributiesysteem gelijkmatig

BVBA Tarcon Monikkenwerve 81 B-8000 Brugge www.aqualog.be info@aqualog.be T 0499 76 60 36


Scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen Scheurvorming in keramische of natuurstenen buitenbetegelingen is een veel voorkomend fenomeen. Ongeacht de bouwwijze en ondanks het naleven van alle gebruiksvoorschriften blijven microscheurtjes in keramische en natuurstenen betegelingen inherent aan dit vloerbedekkingstype. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat buitenbetegelingen blootstaan aan een uitzonderlijk hoge blootstellingsgraad. We overlopen in dit artikel de belangrijkste oorzaken van dit fenomeen. Het WTCB stelt momenteel een Technische Voorlichting op over buitenterrassen op volle grond. Hierin zullen aanbevelingen gegeven worden om het risico op scheurvorming te beperken. De temperatuur van een buitenbetegeling die blootstaat aan bezonning kan variëren van -10 à -15 °C in de winter tot 50 à 60 °C in de zomer, afhankelijk van de kleur van de betegeling (licht of donker). De dimensionale vervormingen die met deze temperatuurschommelingen gepaard gaan, kunnen enkele millimeters groot zijn en belangrijke spanningen teweegbrengen in de vloerbedekking. Bij een gelijmde plaatsing op een verharde dekvloer veroorzaken deze thermische bewegingen afwisselende druk- en trekspanningen in het geheel dekvloer/ betegeling wanneer de temperatuur respectievelijk stijgt of daalt. Indien de vloerbedekking aan de dekvloer hecht en deze op zijn beurt aan de ondergrond hecht, blijft het risico op scheurvorming relatief beperkt (voor zover de ondergrond stabiel is en geen scheurtjes vertoont). Men voorziet buitenterrassen echter vaak van een draineringslaag (bv. uit on-

12

GROENGROEIEN GROENGROEIE

geweven synthetisch textiel) die aangebracht wordt tussen de ondergrond en de deklaag en die deze laatste vrij laat bewegen. Microscheurtjes ter hoogte van de voegen van een natuurstenen betegeling De voornoemde spanningen zullen bij deze plaatsingsmethode niet groot genoeg zijn om meldenswaardige scheuren te veroorzaken in de betegeling op voorwaarde dat de vloerbedekking en de dekvloer voorzien zijn van uitzettingsvoegen die de terrasvloer in kleine vloervelden opdelen (doorgaans 15 tot 16 m²), de dekvloer voldoende gewapend is en zonder al te veel wrijving kan bewegen over de ondergrond. In het andere geval (te groot oppervlak, onvoldoende gewapende dekvloer, ondergrond met een variabele dikte die het bewegen van de dekvloer belemmert) kunnen de trekspanningen die gepaard gaan met de afkoeling van de dekvloer en de betegeling, scheuren veroorzaken. Deze kunnen zowel optreden ter hoogte van de voegen als in de tegels zelf, naargelang van de trekweerstand van het materiaal (zie afbeelding 1). Bij een plaatsing met mortel in een gestabiliseerd zandbed kan de zwakke trekweerstand van de verschillende lagen tijdens afkoelingsperiodes scheurtjes veroorzaken in de voegen (die doorgaans zachter zijn dan de tegels). Bij een plaatsing met kruisende voegen merken we vaak scheuren op die beginnen in een voeg en doorlopen in de betegeling. Omwille van deze scheurgevoeligheid wordt een plaatsing met mortel op een gestabiliseerd zandbed doorgaans afgeraden voor buitentoepassingen en zou deze enkel weerhouden mogen wor-

den voor de plaatsing van dikke tegels (vanaf 2 cm dikte) en/of tegels met een sterk variërende dikte. Indien de betegeling ingesloten is aan de omtrek (met onvoldoende uitzettingsruimte), kunnen de met de temperatuurstijgingen gepaard gaande drukspanningen afschilferingen veroorzaken in de betegeling. Dit is vooral het geval wanneer de voegmortel zeer hard is en de voegen onvolledig opgevuld kunnen worden. Afzonderlingslagen Men kan op de markt ook afzonderlingslagen terugvinden die in hechting aangebracht worden op de ondergrond en waarop vervolgens de tegels verlijmd worden. Deze lagen laten een beperkte beweging van de tegels toe en verminderen op die manier de spanningen die veroorzaakt worden door de relatieve vervormingen tussen de vloerbedekking en haar ondergrond.


Deze lagen worden afzonderingslagen of -membranen genoemd en hebben een dikte van 1,5 tot 3,5 mm. Indien deze lagen ook een draineringsfunctie moeten vervullen (bv. in buitenvloeren), worden ze 6 tot 8 mm dikker. Ze zijn doorgaans opgebouwd uit ongeweven vilt, eventueel in combinatie met een generfd membraan (bv. uit polyethyleen) of, indien deze laag ook een draineringsfunctie vervult, een dikkere vloermat uit bijvoorbeeld polyethyleen. Terwijl er voor dichtingsproducten meerdere normen bestaan, bestaat er voor deze afzonderingslagen nog geen enkele norm die de eigenschappen en verwachte prestaties van dit producttype vastlegt of proefmethodes opgeeft voor de evaluatie ervan. De gebruiker kan dus enkel steunen op de aanwijzingen van de fabrikant. We willen erop wijzen dat enkele producten wel beschikken over een goedkeuring uit andere landen zoals Frankrijk of Duitsland, maar niet uit BelgiĂŤ. Het WTCB start binnenkort een onderzoek onder leiding van het TC Harde muur- en vloerbekledingen naar de prestaties van deze afzonderingsmatten of -membranen. Krimp van de dekvloer Wanneer de tegels in een verse dekvloer geklopt worden of verlijmd worden op een relatief jonge verharde dekvloer, kan de restkrimp van de dekvloer spanningen veroorzaken in de betegeling. Wanneer de dekvloer aangebracht werd op een drainerende onder- en/of scheidingslaag die kan vervormen bij belasting (bv. een dikke drainerende mat), kunnen deze spanningen opwelvingen en scheuren met een onregelmatig verloop veroorzaken in het geheel dekvloer/betegeling.

Bewegingen van de ondergrond In tegenstelling tot gebouw- of wegfunderingen mag de onderzijde van de onderfundering van terrassen hoger liggen dan de vorstgrens (doorgaans vastgelegd op 80 cm) en mag ze ook in zones liggen met een variabel grondwatergehalte (hoger dan 1,5 m of meer bij zeer plastische vloeren). Bij extreme weersomstandigheden kan de grond onder de onderfundering van het terras dus zwellen of krimpen en kunnen er scheurtjes optreden in het geheel dekvloer/betegeling. Indien de grond bestaat uit een recent gerealiseerde ophoging die niet correct verdicht werd (de lagen mogen 20 tot 30 cm dik zijn en dienen zorgvuldig aangestampt te worden), kan een resterende compactering van de grond na de uitvoering van het terras aanleiding geven tot de vervorming ervan met scheurvorming tot gevolg. Indien men industriĂŤle reststoffen gebruikt voor de ophopingswerken, moet men zich ervan vergewissen dat het om inerte materialen gaat. Deze scheuren zijn doorgaans relatief omvangrijk en de oorzaak ervan kan meestal achterhaald worden door middel van een sondering. Mechanische belastingen Betegelingen op buitenterrassen hebben doorgaans een geringe dikte (10 tot 20 mm voor keramische tegels en meestal 15 tot 40 mm voor natuursteentegels). Deze diktes volstaan meestal indien de betegeling enkel belast wordt door voetgangersverkeer. Voor garage-ingangen zal het voertuigenverkeer een veel hogere belasting vormen en zal men dus dikkere tegels moeten aanwenden. Daarnaast zal men ook een aangepaste stelmethode en aanzienlijk dikkere onderlagen moeten hanteren. De plaatsing van een dunne

betegeling met mortel op een gestabiliseerd zandbed zal in dit geval een groot risico op scheurvorming inhouden omwille van de vervorming van het zandbed onder invloed van de berijding. Bij een plaatsing met mortellijm op een gewapende dekvloer moet men erop toezien dat het volledige oppervlak van elke tegel goed ondersteund wordt (dit verhoogt hun buig- en schokweerstand). Dit kan enkel verwezenlijkt worden met een verzorgde plaatsing door middel van een dubbele verlijming. Vorstweerstand Om weerstand te kunnen bieden tegen de verschillende belastingen die in dit artikel aangehaald werden, dienen de gebruikte vloerbetegelingsmaterialen hoge mechanische eigenschappen te vertonen. Dit is doorgaans het geval voor keramische tegels van het type fijn verglaasd keraamgres en voor natuursteentegels uit graniet of basalt. Bepaalde keramische tegels of zachtere natuursteentegels vertonen reeds van bij hun plaatsing zwakkere mechanische eigenschappen en zullen bijgevolg gevoeliger zijn voor scheurvorming. Men moet er rekening mee houden dat de initiĂŤle mechanische eigenschappen van de tegels soms geleidelijk aan kunnen verzwakken onder invloed van de ondergane vorst-dooicycli. De treksterkte van het materiaal kan soms zodanig verzwakken dat bepaalde, initieel onschadelijke spanningen, toch scheurvorming veroorzaken in de betegeling. Bron: Firket, arch., adjunct-afdelingshoofd, afdeling Technisch advies, WTCB F. de Barquin, ir., departementshoofd, departement Materialen, technologie en omhulsel, WTCB

GROENGROEIEN

13


4x r e t e b

• • • •

Betere kieming bij lage temperatuur Beter stresstolerant Beter droogteresistent Betere beworteling

g lossin De oper een veld n e wannr snel groe! e n j e i w nt te z die

H. van Veldekesingel 150 - bus 30 • 3500 Hasselt • Tel. +32 (0)11/32.13.65 • Fax +32 (0)11/33.12.14 • www.innoseeds.be • info@innoseeds.be


PUBLIREPORTAGE

EXTRAMASTER GEEFT EXTRA MOGELIJKHEDEN OP SPORTVELDEN. Betere droogteresistentie

Waarom 4turf?

hoog in het vaandel. De afgelopen jaren

Door de betere beworteling onder 4turf

- Betere ziektetolerantie geeft betere

zijn met succes diverse innovaties op de

gras is de mat veel beter bestand tegen

markt gebracht. iSeed is hier een voor-

droogte, immers het gras kan langer pro-

beeld van. Maar ook Microclover, een

fiteren van het bodemvocht.

Vernieuwing van grasmengsels en haar toepassingen, dat staat bij Innoseeds

minuscuul klavertje welke in grasvelden wonderen verricht. Innovatie is een con-

winterkleur grasmat - Betere droogtetolerantie geeft betere zomerkleur grasmat - Betere kieming en start onder lagere

Betere ziekteresistentie

tinu proces, de allernieuwste: 4turf in EX-

temperaturen geeft sneller een gesloten grasmat

TRAMASTER.

Onder stresssituaties doen tetraploïde

- Betere doorgroei in het najaar als de

De nieuwste ontwikkelingen worden na-

grassen het beter dan diploïde. Proeven

temperatuur lager wordt geeft ook

tuurlijk gecombineerd met de allerbeste

uitgevoerd in ons land en de ons omlig-

later in het seizoen een mooiere

rassen uit de GrasGids, het medium op

gende landen hebben dat de laatste

basis waarvan de sportveldbeheerder

jaren overduidelijk aangetoond.

zijn mengsels kiest. De gebruikte rassen in ExtraMaster staan weer hoog op de

grasmat - Betere hergroei na schade in de winter geeft weer snel in het voorjaar

Beter resultaat bij doorzaaien

een mooie grasmat

ranglijst van de diverse Rassenlijsten. Een extra garantie voor u dat het allerbeste

4turf graszaad kiemt onder minder gun-

genetisch materiaal wordt gebruikt.

stige kiemomstandigheden veel beter.

Doorzaaien onder moeilijke omstandig-

Proeven van DLF hebben aangetoond

heden loont nu

dat de soort bij lagere temperaturen

4turf is een nieuwe innovatieve grassoort,

veel sneller opkomt. Daarnaast heeft

ontwikkelt door de kwekers van DLF-Trifo-

4turf een prima betredingstolerantie. Dit

lium/Innoseeds. De soort engels raaigras

wordt door meerdere officiële beproe-

tetraploïd is nu geschikt gemaakt voor

vingen bevestigd.

gebruik op sport- en recreatieterreinen. Hiermee heeft de praktijk de beschikking

Beter voor het milieu

over een grassoort met een zeer snelle vestiging, speciaal ook bij lagere tem-

4turf bevat een forser wortelstelsel waar-

peraturen, en een soort welke beter be-

door het beter de aanwezige mineralen

stand is tegen stresssituaties. Doorzaaien

in de grond opneemt. Ook worden de

wordt al snel en vroeg in het voorjaar

mineralen uit de diepere bodemlagen

aantrekkelijk, daar de grasgroei eerder

gehaald. De uitspoeling onder het veld

op gang komt.

zal daardoor lager zijn en de sportveld-

De voordelen van 4turf zijn reeds door

beheerder gaat efficiënter om met de

H. van Veldekesingel 150 - bus 30

meerdere sportveldbeheerders ontdekt:

elementen stikstof, fosfaat en kali.

3500 Hasselt

-

Betere droogteresistentie

Tel. +32 (0)11/32.13.65

-

Betere ziekteresistentie

Fax +32 (0)11/33.12.14

-

Beter resultaat bij doorzaaien

www.innoseeds.be

-

Beter voor het milieu

info@innoseeds.be


bvba bvba bvba

Stone Stone life Stone life life

Steennet Steennet

Deze Deze ondergaat permanente Dezeondergaat ondergaatpermanente permanente kwaliteitscontrole kwaliteitscontrole bij de kwaliteitscontrolebij bijde de productie. productie. productie.

Gravel-block Gravel-block 速 Gravel-block 速

Tegels, boordstenen, boordstenen, palissades palissades Hardsteen blauw, blauw, graniet, zandsteen,basalt graniet, zandsteen,basalt zandsteen,basalt

Verkrijgbaarin in Verkrijgbaar in Verkrijgbaar zwarten enbeige. beige. zwart en beige. zwart

Molsebaan36 36 --- 2450 2450 Meerhout Meerhout --- Tel: Tel: 014 014 30 Molsebaan 36 2450 Meerhout Tel: 014 30 30 82 82 01 01 --- Fax: Fax: 014 30 34 97 Molsebaan 82 01 Fax: 014 014 30 30 34 34 97 97 www.tuinmaterialenbvba.be info@tuinmaterialenbvba.be www.tuinmaterialenbvba.be info@tuinmaterialenbvba.be www.tuinmaterialenbvba.be - info@tuinmaterialenbvba.be


Tips & Tricks Bron: Peter Lauwers - GROEN GROEIEN

1 Niet meer dan 3000€ cash

Vanaf 1 januari 2014 mag u niet meer dan 3000 cash ontvangen. De regels zijn ontstaan in het kader van de strijd tegen witwaspraktijken. Sinds 1993 zijn cashbetalingen strikt gereglementeerd. Vanaf 1 januari is de grens verlaagd van 5000€ naar 3000€. Belangrijk te weten is dat cashbetalingen tussen particulieren wel toegelaten blijven ; je kan jouw dochter met Nieuwjaar heus een extraatje geven. Het geldt dus enkel voor beroepsactiviteiten. Bij de levering van producten of diensten is er wel een verbod om meer dan 3000€ cash te ontvangen en mag je je klanten geen grote bedragen cash laten betalen. Je gaat met jouw factuur van 3500 naar jouw klant, hij wil cash betalen, echter mag je maximum 10% van het totaalbedrag ontvangen zijnde maximum 350€ . Op een totaalbedrag van 30000€ kan je maximum 10 % voorschot cash ontvangen zijnde 3000€ , echter als het totaalbedrag 10000€ bedraagt dan kan je als voorschot maximum 1000€ cash ontvangen. U ontvangt toch meer cash, dan kan je een fikse boete ontvangen. De inspectie kan jouw facturen komen nakijken en vaststellen dat één van jouw klanten teveel aan cash heeft betaald. Dan riskeer je een boete tussen €250 en €225.000. De boete mag echter niet méér bedragen dan 10% van het te veel in cash betaalde bedrag. Liet je jouw klant dus bv. 10.000€ cash betalen als voorschot op een levering ter waarde van €50.000, dan is dat ( 10.000 - (10% x 50.000) =) €5.000 te veel en riskeer je m.a.w. een boete van €500.

Als we spreken over tuinaanleg dan is er steeds het 21 % BTWtarief te gebruiken. Hier draait het natuurlijk om. Maar wat als het om daktuinen gaat? Toch een ander geval ! Vooreerst is het van belang te weten of het om een woning van 5 jaar of ouder gaat. Hiervoor is voor alle bouwwerken een verlaagd BTW-tarief van 6 % geldig. Dan dienen we ons af te vragen of een dakterras onder tuinwerkzaamheden 21% BTW-tarief) of om dak werkzaamheden (BTW 6%) gaat. Een moeilijke kwestie!

2

Echter navraag leert ons dat plaatsing van een groendak volledig onder dakbedekking wordt gecategoriseerd, dus als alle voorwaarden vervult zijn, geldt hier dan de 6% BTW-regel. Echter plantbakken plaatsen is geen volledige dakbedekking en hiervoor dient men steeds 21% BTW te voorzien. Samengevat: Leg je een groendak of een zgn. daktuin aan op een privéwoning van minstens vijf jaar oud, dan kan je jouw klant laten genieten van het 6%-BTW-tarief, in het bijzonder als het gaat om een volledige dakbedekking. Ook de plantjes die u daarvoor nodig heeft, kun je uiteraard tegen 6% BTW factureren.

3 Facturatie van planten

Is het aanleggen van een groendak tuinaanleg?

Bestelt een klant bij jou planten, dan mag je in principe de levering daarvan factureren tegen 6% BTW. Alleen de werkuren aan 21% BTW? Meermaals krijgen we de vraag van collega tuinaannemers of de factuur dan niet opgesplitst kan worden als één factuur met levering planten en één factuur uitvoering van werken (het bewerken van de grond en het aanplanten). Echter dit kan spijtig genoeg NIET. Als de totaliteit van de werken zowel de levering van planten en het aanplanten betreft, dus gepresteerde arbeid dan moet je dit als één geheel factureren, helaas tegen het 21%-BTW-tarief. Mocht je de facturen toch hebben opgesplitst, dan riskeer je bij controle de achterstallige BTW met de nodige boetes en interesten terug te betalen.

GROENGROEIEN

17


COMPO EXPERT

Karisol速 en Agrosil速 LR, enkel unieke producten geven unieke resultaten EXPERTS

FOR GROWTH

COMPO BENELUX nv Filliersdreef 14 9800 Deinze Tel: 0032 (0)9.381.83.83 Fax: 0032 (0)9.386.77.13 expert@compo.be

WWW.COMPO-EXPERT.BE


PUBLIREPORTAGE

KARISOL® EN AGROSIL® LR, ENKEL UNIEKE PRODUCTEN GEVEN UNIEKE RESULTATEN Karisol®, de unieke, hoogwaardige bodemverbeteraar van COMPO Benelux nv.

raden dosis varieert, afhankelijk van de toepassing en het humusgehalte van de bodem. Een toediening van Karisol® aan een bodem versterkt in aanzienlijke

COMPO Benelux nv lanceerde vorig

mate de biologische activiteit, leidt tot

jaar haar nieuwste telg: Karisol ®, een

een duidelijk verbeterde kluitvorming en

bodemverbeteraar met een bijzonder

verhoogt de uitwisselingscapaciteit van

hoog droge stofgetal (> 90 %) én orga-

voedingsstoffen.

nische stofgetal (> 73 %). Omdat het product uitsluitend is samengesteld uit plantaardig materiaal, wordt de toegepaste Karisol ® in hoge mate omgezet in

Agrosil® LR, fosfaatmeststof met silicium, dé unieke fysische bodemverbeteraar

stabiele humus. Karisol ® bestaat voor het grootste gedeelte uit de vermalen

Agrosil ® LR is een fosfaat- (20 % fosfaten)

oliekoeken van de boternoot. Boternoot

en siliciumrijke (36 % kiezelzuur) bodem-

wordt in het Sahelgebied geteeld voor

verbeteraar. Tijdens de geleidelijke op-

de vetrijke noten. De uitgeperste boter

lossing van Agrosil ® LR na de toepassing

vindt zijn toepassing vooral in wellness

zullen silicaatsoldeeltjes worden vrijge-

en cosmetica, de gemalen resten zijn ui-

steld die gemakkelijk door het bodem-

termate geschikt als organische bodem-

vocht bewegen en diep in de bodem

verbeteraar. Verder zit in Karisol ® nog

trekken. Deze deeltjes nemen gemakke-

een gedeelte cacaodoppen verwerkt

lijk de in het product aanwezige fosfaten

en een bepaald percentage (VLACO-

mee. Dit geeft als gevolg dat fosfaten

gecontroleerde) groencompost. Opval-

uitzonderlijk diep (tot zelfs 25 cm!) in de

lend aan het product is verder ook dat

bodem worden getrokken. Fosfaten heb-

een storende geur – eigen aan derge-

ben een grote invloed op de wortelvor-

lijke types van producten – vrijwel vol-

ming en op de diepte van het wortelsys-

ledig afwezig is. Met de introductie van

teem in een bodem.

Karisol ® wil COMPO Benelux nv met dit product op één domein uitmuntend zijn:

Uiteraard

zijn

de humusaanrijking. De vrijstelling van

Karisol

perfect

®

voedingselementen uit de Karisol is dan

mengbaar

ook bijkomstig en erg beperkt (NPK =

beide

3-1-2). Karisol ® leent zich uitstekend voor

wonderwel aan!

®

de aanleg van gazons of voor de aanplant van bomen en struiken. De aange-

zowel

met

Agrosil ®

LR

integreerbaar elkaar.

producten

Meer

vullen

als en nog:

elkaar

Wenst u bijkomende inlichtingen of een passend advies, contacteer dan de heer Jo Verschueren, jo.verschueren@compo.be, 0497/58 89 31. Wil u alles nog eens rustig nalezen, kijk dan ook eens op onze website: www.compo-expert.be.


Veilig werken met ee de juiste persoonlijke Iedere tuinaannemer koopt bij de eerste aankoop een tophandel. Deze lichte kettingzaag heeft een hoog vermogen, is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een groot comfort. Een tophandel is gemaakt voor de boomverzorging en niet voor een tuinaannemer. Het toestel is licht om in de boom te kruipen, maar het gevaar schuilt achter de hoek: dit type kettingzaag kan je met één hand bedienen. Een boomverzorger die gediplomeerd is, weet dat je zelfs met een tophandel in een boom met twee handen zaagt. Snijwonden door met een tophandel ondoordacht te zagen Een opgeleide boomverzorger gaat zich met zijn twee leeflijnen verankeren om stabiel te staan zodat hij met twee handen kan zagen. Een tophandel kan je gerust met één hand bedienen, maar een kickback kan je niet met één hand tegenhouden. Wanneer creëer je een kickback? Als je met de bovenkant van je top zaagt, krijg je een terugslag. Als je met twee handen zaagt, kan je de kettingrem activeren. Beste tuinaannemer, koop een kettingzaag waarmee je met twee handen zaagt, zoals een Stihl® MS 261 of Husqvarna 550XP®. De Husqvarna 550XP® heeft een buitengewoon reactievermogen in omstandigheden met snelle bewegingen waar het zwaartepunt een grote rol speelt. Evenwicht beïnvloedt echter niet enkel het werkresultaat. Het heeft ook

20

GROENGROEIEN

een aanzienlijk positief ergonomisch effect. Dit resulteert in betere werkprestaties en minder vermoeidheid. Een ongeluk met de kettingzaag kan resulteren in ernstige en vuile wonden. Naast de medische kosten zijn er ook een hoop verborgen kosten die niet gedekt worden. Basisuitrusting om veilig met een kettingzaag te werken Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn geen overbodige luxe om met een kettingzaag te werken. Een tuinaannemer heeft meestal een broertje dood aan beschermingsmiddelen. De Belgische welzijnswetgeving verplicht de werkgever de nodige PBM’s ter beschikking te stellen waarbij hij preventief rekening moet houden met alle mogelijke risico’s waarmee men tijdens het werk geconfronteerd kan worden. Snijwonden door een kettingzaag Wat gebruiken? Een zaagbroek. Daarin bestaan er verschillende klassen: klasse 1 heeft een remvermogen van 20m/s, klasse 2 een remvermogen van 26m/s en klasse 3 een remvermogen van 28m/s. Hoe zwaarder je kettingzaag in vermogen, hoe hoger je klasse moet zijn. De goedkoopste zaagbroek klasse 1 kost ongeveer 85 euro. Een complete bosbouwhelm (helm, gezichtsvizier en gehoorbescherming). Hou rekening met de levensduur van de PBM’s. Veiligheidshelmen worden bij-


en tophandel kettingzaag en ke beschermingsmiddelen! voorbeeld op termijn broos door blootstelling aan UV-licht. Op bepaalde helmen is er een UV-indicator voorzien die aangeeft wanneer de gebruiker de helm moet vervangen. Zo vervangt u de bosbouwhelm niet te snel en bent u er ook zeker van dat hij voldoende bescherming biedt tegen vallend hout of andere objecten. De juiste gehoorbescherming. Het lawaai van een kettingzaag is op termijn zeer schadelijk voor ons gehoor. Daarom is het van essentieel belang om de juiste gehoorbescherming te kiezen. U opteert best voor een gehoorbescherming die een dempingswaarde biedt van minimum 30 dB. Daarnaast zijn communicatie en het kunnen waarnemen van omgevingsgeluiden van kapitaal belang voor een veilig en vlot verloop van de werkzaamheden. Handschoenen om het witte vingersyndroom te verhelpen. Als u een ruime tijd zaagt, bestaat de mogelijkheid dat u trillende en witte vingers krijgt. Dit komt door de trillingen van de kettingzaag. De fabrikanten van kwaliteitsmerken zorgen er al voor dat het motorblok zit opgevangen door veren om de trillingen maximaal op te vangen. Door handschoenen te dragen vangt u de resttrilling op. Een PBM moet in eerste instantie veilig zijn. Een PBM biedt voldoende bescherming tegen potentiële gevaren als u een CE-markering en de EN-norm terugvindt op de uitrusting die van toepassing is.

De Europese norm omschrijft onder meer testen met betrekking tot het gewenste beschermingsniveau van het persoonlijk beschermingsmiddel. Hieronder vindt u de Europese normen van de verschillende PBM’s voor kettingzaagwerkzaamheden: • Bosbouwhelm: EN397 • Veiligheidsvizier: EN1731 • Gehoorbescherming: EN352 • Zaagbroek: EN381-5 • Zaagvest: EN381-11, bescherming van bovenarmen, schouders en buik is noodzakelijk. • Zaagschoenen: ISO 20345, ISO17249 • Zaaghandschoenen: EN381-7 Als de werkgever in samenspraak met de werknemers de PBM’s aanschaft, dan is de werknemer meer gemotiveerd om de uitrusting effectief te dragen. De verzekering bij gebruik van een kettingzaag Bij het gebruik van de kettingzaag kan er gevolgschade optreden. Dit kan resulteren in lichamelijke schade bij de gebruiker van de kettingzaag of lichamelijke en stoffelijke schade bij derden. Indien de gebruiker gewond raakt bij het gebruik ervan, is dit gedekt door de verplichte arbeidsongevallenverzekering ( indien het slachtoffer een werknemer is ) of door de polis gewaarborgd inkomen of ongevallenverzekering ( dit voor werkgever/zelfstandige ). De gebruiker van de kettingzaag moet de voorschriften, de veiligheidsregels toepassen. Hij moet vooraf de handleiding doorgenomen hebben, het toestel moet CE gekeurd zijn, hij moet weten hoe het correct en veilig te gebruiken. De werkgever moet de werknemer hierover inlichten, hem opleiding hieromtrent geven en ook controle hierop uitoefenen. Het gebruik van aangepaste kledij, gehoor- en gelaatsbescherming en een helm zijn vanzelfsprekend, ook bij warme temperaturen in de zomer of moeilijke omstandigheden verplicht. Mocht u als werkgever zien dat dit niet altijd in de praktijk wordt toegepast, maak uw werknemer er zeker attent op.

Foto: AVBS

val voordoen en de werknemer (= slachtoffer) had de veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd (bv. geen helm of handschoenen aan gehad), dan zal de verzekeringsmaatschappij wel degelijk het slachtoffer vergoeden. Daartoe zijn ze verplicht. Wel is het zo dat de premievoet herzien kan worden indien dit herhaaldelijk gebeurt. De kostprijs van de verzekering zal dus duurder worden voor de werkgever. Bij een zwaar arbeidsongeval is de verzekeringsmaatschappij verplicht de arbeidsinspectie in te lichten. Deze verwittigt de externe dienst voor preventie (bv. IDEWE, PROVIKMO …). Dit kan voor de werkgever bijkomende kosten en boetes teweegbrengen. De dienst voor preventie zal dan op uw bedrijf nagaan of de gebruikte machine voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften, nagaan of alle persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig en beschikbaar zijn voor uw werknemers. Wat schade aan derden betreft, is de gevolgschade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering (bedrijfspolis). De verzekeraar echter gaat ervan uit dat de tuinier zijn job kent, dat hij een goede inschatting kan doen van de risicovolle werk, dat hij berekende risico’s neemt (als goede huisvader), maar dat hij ook nieuwe risico’s moet herbekijken. Improvisatie kan slecht aflopen (bv. klant belt u om een boom te snoeien. Ter plaatse stelt u vast dat u eigenlijk de boom niet echt veilig kan snoeien of omleggen zonder schade aan te richten. Soms is er een meerkost of zeg tegen uw klant dat hij een beroep moet doen op iemand die erin gespecialiseerd is). “Voorkomen is beter dan genezen!” Spreek dus zeker uw verzekeringsagent erover aan of uw bedrijf in orde is en beschikt over de juiste verzekeringen. Het is en het blijft een delicaat onderwerp. Toch hebben wij geprobeerd om u de juiste informatie mee te geven. Naast het dragen van de PBM’s is een gedegen praktijkopleiding onontbeerlijk. Op deze manier leert men de risico’s op een realistische manier inschatten. Auteur: Thomas Bilaey, Stijn Lagrou GROEN GROEIEN in samenwerking met Condor Safety.

Mocht er zich evenwel een arbeidsonge-

GROENGROEIEN

21


NatuGro • verhoogt vitaliteit en weerbaarheid van het gewas • verbetert de groeikracht • stimuleert nuttige micro-organismen rond de wortels • vermindert de afhankelijkheid van chemische middelen • draagt bij aan een duurzame teelt Natuurlijk verder met Koppert. www.koppert.nl/weerbaar-telen

Timo Spruijt Koppert Consultant

Een gezond gewas? Begin bij de bodem

WWW.KOPPERT.BE | info@koppert.be

NatuGro


NATUURLIJK PRODUCT VOOR EEN GROENE GRASMAT

PUBLIREPORTAGE

Volgens een Europese richtlijn moet het

Dit gaat voor een deel gepaard met een

gevoelig voor ziekten als pythium,

gebruik van chemische middelen vanaf

goede

fusarium,

2014 drastisch dalen. Vanaf dit jaar zal

je kan het bodemleven ook verbeteren

Verschillende omstandigheden

er ook in het openbaar groen volgens de

door extra organismen toe te dienen.

echter zelden optimaal; schadelijke

methoden van de geïntegreerde bestrij-

Een van deze organismen is Trichoderma

schimmels, virussen en bacteriën kun-

ding gewerkt moeten worden.

harzianum T22 (Trianum). Daarnaast zijn

nen onverwacht toeslaan. Zonder dat

Op voorstel van Vlaams minister van

er ook producten die de plant versterken

u het ziet, proberen pathogene orga-

Leefmilieu,

en het bodemleven stimuleren.

nismen de wortels van de grasmat

Schauvliege, keurde de Vlaamse Rege-

Dat doen we met NatuGro, een systeem

aan te tasten. Trianum beschermt de

ring het ontwerp van decreet voor het

dat begint bij de bodem

wortel hiertegen.

Weerbaar telen met het NatuGro-systeem

Het werkzame bestanddeel van Tria-

Natuur

en

Cultuur

Joke

lucht-waterhuishouding.

Maar

meeldauw

en

botrytis. zijn

Duurzaam gebruik van pesticiden goed. Het gaat om de omzetting van een Europese Richtlijn uit 2009. Duurzaam gebruik van pesticiden moet mens & milieu

num is de antagonistische schimmel Trichoderma harzianum stam T-22.

beschermen tegen eventuele risico’s die

Eigenlijk is dit gebruik maken van de

Doordat de schimmel niet in, maar op

samengaan met het gebruik van pes-

kracht van de natuur. Het belang van

het plantenweefsel groeit, verhoogt de

ticiden. De Europese Pesticidenrichtlijn

een gezonde bodem is hier van belang

weerstand tegen pythium, fusarium en

(RL 2009/128/EG) vertoont een grote ver-

en helpen het bodemleven te stimuleren

rhizoctonia op 100% natuurlijke wijze.

wantschap met het bestaande Vlaamse

en in evenwicht brengen. Dat doen we

Pesticidenreductiedecreet

en

met NatuGro, een nieuw systeem dat

Trianum is een schimmel (Trichoder-

(2001)

Die

begint bij de bodem. Hoewel we inmid-

ma harzianum T22) die rond de wortel

huidige regelgeving in Vlaanderen is

dels ontzettend veel weten van de ma-

groeit. Om te groeien gebruikt deze

beperkt tot terreinen die door de open-

nier waarop planten groeien, bloeien en

schimmel de wortelexudaten (dit zijn

bare diensten worden onderhouden (bv.

vrucht dragen, blijven problemen door

stoffen afgescheiden door de wortel).

parken, tuinen, plantsoenen en begraaf-

plagen en ziekten een bedreiging vor-

Trianum gaat concurreren met scha-

plaatse). Vanaf 1 januari 2015 mogen

men voor de teelt.

delijke schimmels die ook deze worte-

de gemeenten geen chemische bestrij-

Voortdurend onderzoek brengt nieuwe

lexudaten gebruiken. Door preventief

dingsmethodes meer gebruiken.

inzichten. Zo zijn we er bij Koppert van

Trianum toe te passen, is het mogelijk

overtuigd dat bodemweerbaarheid de

de wortel te beschermen.

In de vruchtgroententeelt is het gebruik

sleutel is tot een gezonde en vitale plant.

induceert Trianum meer haarwortel-

van natuurlijke producten reeds langer

En dat we die ook kunnen beïnvloeden

tjes, waardoor de voedingsopname

ingeburgerd. De chemische middelen

met de juiste producten. Door nuttige

wordt verbeterd.

blijven hier zo lang mogelijk in de kast.

bacteriën en schimmels in bodem of

Vanaf dit jaar zal er ook in het openbaar

substraat te stimuleren en in evenwicht te

groen volgens de methoden van de ge-

brengen, komen ziektewerende stoffen

integreerde bestrijding gewerkt moeten

ter beschikking voor de plant en worden

In 2012 en 2013 hebben we door mid-

worden.

voedingsstoffen beter opneembaar.

del van het toepassen van NatuGro

Het bodemleven op zijn beurt gaat

ervoor kunnen zorgen dat Fusarium

stoffen(voedingstoffen), produceren die

niet langer een probleem was in het

ten goede van de plant komen en de

Bernabéu stadion. Paul Burgess (die

Engerlingen en emelten zijn biologisch te

weerbaarheid van de plant tegen ziek-

5 x “Best Greenkeeper of the year”

bestrijden met insectenparasitaire aal-

ten verhoogd. Dat heeft een positieve

won) de hoofd terreinverzorger werd

tjes. Daarnaast heeft een grasveld nogal

invloed op de vitaliteit en weerbaarheid

in 2009 reeds weggehaald bij Arsenal

eens af te rekenen met schimmelziektes.

van de plant.

door Real Madrid. Hij heeft samen

Pesticidenreductiebesluit

(2008).

Grasvelden

Hierbij denken we vooral aan fusarium en rhizoctonia. Om deze ziektes af te

Geloof het of niet

met Koppert Spanje voor een perfect

Trianum

remmen is het belangrijk een goed biologisch evenwicht te hebben in de bodem.

Verder

Een gezonde, weerbare plant is minder

gezonde grasmat kunnen zorgen.


Gebruik van tractoren door tuinaannemers We krijgen heel wat vragen binnen van ledentuinaannemers die tractoren inzetten voor zowel tuin- of parkwerkzaamheden als voor transportdoeleinden. We brengen een stand van zaken maar het regelgevend werk is immers nog niet op alle vlakken afgerond. G-landbouwkentekenplaat voor land-, tuin- of bosbouwgebruik Met de invoering van de G-kentekenplaat of landbouwkentekenplaat wil de overheid de tractoren die mogen rijden met rode diesel (vrijgesteld van accijnzen) onderscheiden van de anderen. Op termijn kan het zijn dat bepaalde voordelen voorbehouden worden voor tractoren die beschikken over een rode Gkentekenplaat én ingezet worden voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouwactiviteiten. Met dergelijke tractoren kunnen echter ook niet-land- of tuinbouwactiviteiten worden verricht (het zgn. gemengd gebruik). Dan zal, in de toekomst, bijvoorbeeld accijns moeten worden bijbetaald. Hoe dit alles praktisch geregeld zal worden, is nog niet bekend.

24

derworpen is aan een periodieke keuring mag er geen rode diesel aan het tarief voor industriële en commerciële doeleinden (22,68 euro/1000 l) gebruikt worden. Als deze landbouwtrekkers niet toebehoren aan een persoon of vennootschap die van de landbouwvrijstelling inzake accijnzen geniet (vergunning), zullen ze vanaf hun onderwerping aan de periodieke keuring met witte diesel moeten rijden. Op dat moment is er voor de administratie ‘Douane en Accijnzen’ immers geen enkele reden meer die de aanwezigheid van rode diesel in de brandstoftank rechtvaardigt.

Voor welke tractoren wordt een periodieke technische keuring ingevoerd? Het is momenteel nog niet duidelijk welke tractoren onderworpen zullen worden aan de periodieke technische keuring. Tractoren die uitsluitend voor land- en tuinbouwactiviteiten gebruikt worden zullen ook in de toekomst vrijgesteld worden van de periodieke technische keuring. Landbouwtrekkers ingezet voor gemengd gebruik zullen wellicht onderworpen worden aan een periodieke technische keuring. Het is afwachten wat de overheid zal beslissen.

verkeersbelasting voor landbouwtrekker en eurovignet voor transportactiviteiten? Naar aanleiding van de invoering van de landbouwkentekenplaat heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist voortaan de bestaande wetgeving met betrekking tot de vrijstelling van de verkeersbelasting en het eurovignet strikter toe te passen. Tot nu toe ging de Vlaamse Belastingdienst ervan uit dat landbouwtrekkers onvoorwaardelijk vrijgesteld waren van de wegverkeersbelasting en het eurovignet. Vanaf nu zullen enkel nog landbouwvoertuigen die uitsluitend gebruikt worden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten, in aanmerking komen voor een vrijstelling van de verkeersbelasting en/of het eurovignet.

Vanaf wanneer is het gebruik van witte diesel verplicht? Vanaf het moment dat een tractor on-

Overheid past accijnsregelgeving strikter toe Enkel voertuigen aangewend

GROENGROEIEN

voor

landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visteeltactiviteiten in de zin van de accijnsreglementering, komen in aanmerking voor een G-kentekenplaat. In dat geval dient de eigenaar/gebruiker van het landbouwvoertuig, als eindgebruiker, te beschikken over een vergunning ‘Energieproducten en elektriciteit’ die hem toelaat, voor deze activiteiten, rode


diesel, vrijgesteld van accijnzen, te gebruiken. Aan de accijnsregelgeving op zich is niets gewijzigd, alleen wenst de overheid het toepassingsgebied van de vrijstelling te beperken tot de in de wetgeving bedoelde activiteiten. Toegepast op de situatie van de tuinaanlegsector betekent dit: - Kweken van bomen en sierplanten. Het professioneel kweken van bomen en sierplanten wordt beschouwd als een tuinbouwactiviteit. Het gebruik van landbouwtrekkers in het kader van deze professionele activiteiten valt onder de landbouwvrijstelling.

-

Vellen van bomen, onderhoud van tuinen, parken, golf- en sportterreinen. Tuinonderhoud omvat activiteiten zoals het vellen van bomen, snoeien van plantsoenen en onderhouden van grasperken. ‘Douane en Accijnzen’ beschouwt activiteiten die verband houden met tuinonderhoud en tuinaanleg niet als tuinbouwwerkzaamheden. Landbouwtrekkers die ingezet worden voor tuinonderhoud- en tuinaanlegactiviteiten vallen dus niet onder de landbouwvrijstelling. Het vellen van bomen kan slechts genieten van de vrijstelling van accijnzen indien

deze activiteit plaatsvindt in een bos, want activiteiten die beschouwd worden als bosbeheer vallen onder de vrijstelling voor de bosbouw. Auteur: Jan Vancayzeele - AVBS

www.groengroeien.be

Stand van zaken:

Brandstof Tot op heden mag elke landbouwtractor met rode diesel rijden. Tractoren ingezet voor andere dan land-, tuin- of bosbouwactiviteiten rijden voorlopig nog met diesel voor commerciële en industriële doeleinden (accijnstarief van 22,68 euro/1000 liter). Wegverkeersbelasting en eurovignet verplicht Al in de zomer van 2013 besliste de Vlaamse belastingsdienst dat transport met tractoren die niet ingezet worden voor land-, tuin- en bosbouwactiviteiten te onderwerpen aan de verkeersbelasting en eurovignet. Invoering van een toekomstige periodieke keuring De toekomstige invoering van een periodieke keuring heeft belangrijke gevolgen voor het brandstofgebruik. Het is namelijk de bedoeling dat de volgende algemene regel geldt: ‘Tractoren die in de toekomst naar de periodieke keuring moeten gaan, zullen met witte diesel moeten rijden.’ Het zou dan vooral gaan om tractoren die niet ingezet worden voor particuliere en professionele land-, tuin- en bosbouwactiviteiten. Mogelijke regeling gemengd gebruik De administratie probeert momenteel een regeling uit te werken voor tractoren die zowel ingezet worden voor land-, tuin- en bosbouwactiviteiten als voor andere activiteiten (gemengd gebruik). Zodra deze tractoren gebruikt worden voor andere activiteiten dan bijvoorbeeld land- of tuinbouwactiviteiten, moeten er accijnzen bijbetaald worden tot op het niveau van de witte diesel. De administratie van Douane en Accijnzen zoekt momenteel naar manieren om dit systeem sluitend en handhaafbaar te maken, om te komen tot een concrete en duurzame regeling voor het gemengd gebruik.

Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele (jan.vancayzeel@avbs.be of 0476/91.01.36).

Foto: AVBS

GROENGROEIEN

25


Toro Turfmaster - 76 cm maaibreedte - Verhoogde productiviteit - Robuuste uitvoering

W U IE 4

N 201 IN

Machines door professionals voor professionals. Ontdek het volledige gamma op www.toro.be! Toro Europe NV Nijverheidsstraat 5 B-2260 Oevel (Westerlo) 26 GROENGROEIEN

Tel. +32 (0) 14 56 29 60 Fax +32 (0) 14 58 19 11 info@toro.be


Sociale economie VRIEND of VIJAND? Wie? Een Sociale Werkplaats stelt mensen te werk die gedurende lange tijd geen job vinden in een regulier bedrijf, of door een beperking buiten de reguliere arbeidsmarkt vallen. Dankzij de subsidieregelingen op loon en omkadering, kunnen ze hun rendementsverlies compenseren, nieuwe transportmiddelen en machines kopen, enz. De Sociale Werkplaatsen ontvangen voor hun werking 25 tot 50% overheidsmiddelen en halen de rest van de middelen uit hun eigen economische activiteit. Heel wat werkplaatsen hebben zelfs meerdere vestigingen. Ook worden sommige aanbestedingen exclusief voor deze sector voorbehouden. De doelstelling van deze bedrijven was om deze mensen tijdelijk in te schakelen en ze dan te laten doorstromen naar de reguliere arbeid. Jammer genoeg gebeurt dit te weinig. Het mist in dit opzicht z’n doel.

De oplossing? De oplossing is niet éénvoudig. Trekken we te hard van leer krijgen we het verwijt van niet sociaal te zijn. Niets is minder waar. Een inkrimping van het aantal sociale werkplaatsen is een oplossing. Hun werkingsgebied beperken ook. Maar wie gaat dat beslissen?? Bij wie vinden we daar een draagvlak voor? Maar wat ook een mogelijkheid is, iets dat op korte termijn mogelijk gemaakt kan worden, is de samenwerking van sociale werkplaatsen met een regulier bedrijf. De tijd is rijp om de handen in elkaar te slaan. De tuinaannemers kunnen optreden als hoofdaannemer en deels hun werk uitbesteden aan de sociale werkplaatsen. Mits goede overeenkomsten kunnen openbare en onderhandse opdrachten genieten van de meerwaarde. Deze samenwerking garandeert de expertise van een tuinaannemer en de “veel handen” van de werkplaatsen.

Gevolgen Op zich is dit heel mooi werk. De mensen weer zin en gevoel voor eigenwaarde geven. Maar vele tuinaannemers ervaren dit anders. Werken die men al jaren doet en door de ervaring al heel goed kent worden soms onbegrijpelijk toegewezen aan de sociale economie. Steeds meer openbare besturen kiezen, soms noodgedwongen, voor samenwerking met dergelijke bedrijven in plaats van met de lokale tuinaannemers. Daar sta je dan als kleine werkgever. Een meerjarig contract voor 1 à 2 man kwijt bij de lokale overheid. En hier en daar nog een onderhoudscontract van een bedrijf ook. Vertel uw personeelslid maar dat je geen werk meer voor hem hebt, met nog een flinke ontslagvergoeding er bovenop. Pijnlijke situaties voor zowel werkgever als werknemer. Reguliere jobs, weggesneden door gesubsidieerde arbeid. Deloyale concurrentie heet dat.

Concreet! GROEN GROEIEN gaat op zoek naar dossiers, uitslagen van onderhandelingen en aanbestedingen om aan te tonen dat het wel degelijk menens is. Dat de aanbestedingswoede van de sociale en beschutte werkplaatsen onze tuinaannemer heel wat problemen bezorgt en dat dit niet meer door de beugel kan. Daarom verzoek ik jullie, tuinaannemers die dergelijke dossiers meemaken, de documentatie door te sturen naar groengroeien@gmail.com. Zodat wij een omvangrijk dossier kunnen samenstellen en aantonen aan de overheid en sociale partners hoe het gesteld is. Intussen starten wij onderhandelingen op met alle betrokken partijen.

Sommige tuinaannemers hebben zelf 1 à 2 mensen met een beperking in dienst, dus zijn heel sociaal. Maar deze tuinaannemers komen nergens in aanmerking. Vergeet ook niet dat samen met de tuinaannemers en hun opgeleid personeel veel vakkennis en know-how verdwijnt uit de sector van het groenonderhoud.

Wordt vervolgd... Auteur: Marc Galle - Groen Groeien

GROENGROEIEN

27


Actie BELSEED gazonzaden Per aankoop van 50 kg BELSEED gazonzaden maak je kans op een

culinaire verwennerij voor 2 personen WIN

hoofdprijs WIN

Culinaire verwennerij voor 2 personen in het DRIE STERREN restaurant de Karmeliet te Brugge twv 2 x 200 euro

keuzemenu voor 2 personen in de Refter twv 2 x 50 euro

Langestraat 19 - 8000 Brugge

Molenmeers 2 - 8000 Brugge

5x

Deelnemen kan tot 15 september 2014 - Trekking in oktober - Actie onder voorwaarden - Neem contact met ons voor uw dichtstbijzijnde dealer.

BSC • Karrewegstraat 138 • 9800 Deinze • Tel. 09 385 58 61 • Fax 09 385 71 29 • bsc@belseed.be • www.belseed.be


GRANIET . BASALT . LEISTEEN . PLATINES WATERLINE

meer dan 150.000 ㎡ op voorraad ! T 0476 21 11 77

blauwsteen@mac.com www.blauwsteentegels.be

IZ Plassendale 3 Kuipweg 6 8400 Oostende

Life on Roofs

Life on Roofs Toitures vertes, terrasses végétalisées ou multifonctionnelles. Influencez le paysage urbain et apportez de la vie sur le toit avec ZinCo. Les systèmes de solutions hautement qualifiés de ZinCo vous offrent la sécurité que vous recherchez en tant que développeur de projet, architecte, couvreur ou horticulteur de toit. ZinCo Benelux b.v. - Code postal 9092, NL - 1006 AB Amsterdam - Tel. +32 473 575 324 - Fax +32 56 323 625 - info@zinco.be - www.zinco.be


Nieuwe CAO inzake arbeidsduur voor de tuinaanlegsector

Tijdens de vergadering van het Paritair Comité van 9 januari 2014 werd voorzien in een verruiming inzake arbeidsduur voor de werkgevers die als hoofdactiviteit de aanleg of het onderhoud van parken en tuinen hebben.

Referteperiode arbeidsduur zelf bepalen in arbeidsreglement In de tuinaanlegsector is de 38-urenweek van toepassing. Deze arbeidsduur kan als een gemiddelde op jaarbasis worden bereikt. In de nieuwe cao is voorzien dat er op ondernemingsvlak de referteperiode gedurende dewelke de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur zal worden bereikt, kan bepaald en vastgelegd worden. Met ingang van 1 januari 2014 kan dus elke werkgever uit de tuinaanlegsector voortaan zelf de referteperiode bepalen in zijn arbeidsreglement. Is er op het vlak van de individuele onderneming niets afgesproken, dan geldt als referteperiode het tijdvak dat start op 1 april en loopt tot en met 31 maart van het jaar nadien.

Flexibele arbeidsduurregeling opnemen in het arbeidsreglement In de tuinaanlegsector kan men de flexibele arbeidsduurregeling toepassen. Gedurende het jaar (de referteperiode) kan men inzake de werkplanning gaan tot 11 uur/dag en tot 50 uur/week. Maar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur/week moet terug bereikt op het einde van de referteperiode door het geven van betaalde inhaalrust. Wanneer men gebruik maakt van uurroosters die kunnen gaan tot 11 uur/dag of tot 50 uur/week, moet er geen overurentoeslag betaald worden. De mogelijkheden op het vlak van flexibiliteit (principe met inbegrip van de geldende uurroosters) moeten wel worden opgenomen in het arbeidsreglement van de onderneming. Zoals wij al eerder gemeld hebben, is er een interne grens voor wat het aantal op te stapelen meeruren betreft van 91 uren. Wanneer men deze grens zou overschrijden, dient er eerst inhaalrust te worden gegeven vooraleer er opnieuw bijkomende uren kunnen gepresteerd worden. Deze meerurengrens is dus geen maximaal aantal uren maar een intern plafond dat niet doorbroken mag worden.

Voorbeeld Wanneer een werknemer bijvoorbeeld gedurende 7 weken 50 uur per week zou werken, komt hij aan 7 x 12 (50-38 = 12 ) = 84 meeruren. Tijdens de achtste week zijn er maximaal 7 meeruren toegelaten want men bereikt het plafond van 91 meeruren! Wanneer de werknemer in de achtste week bijvoorbeeld 30 uur zou recupereren door het toekennen van betaalde inhaalrust, dan kan hij/zij terug opbouwen tot het plafond van 91 meeruren.

Vier mogelijkheden op vlak van arbeidsduur Daarnaast worden er sinds 1 januari 2014 aan de werkgevers in de tuinaanlegsector vier mogelijkheden aangeboden voor wat de organisatie van het werk betreft: • Een effectieve gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur/week, zonder compensatiedagen. In dit geval wordt het uurloon uitgedrukt in het stelsel van de 38-urenweek. • Een effectieve gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 40 uur/week, met de toekenning van 12 onbetaalde compensatiedagen. In dit geval wordt het uurloon ook uitgedrukt in het stelsel van de 38-urenwerkweek. • Een effectieve gemiddelde wekelijke arbeidsduur van 39 uur/week, met de toekenning van 6 onbetaalde compensatiedagen. In dit geval wordt het uurloon ook uitgedrukt in het stelsel van de 38-urenwerkweek. • Een effectieve gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 39 uur/week, met de toekenning van 6 betaalde compensatiedagen. In dit geval wordt het uurloon dat uitbetaald wordt voor de gepresteerde uren uitgedrukt in het stelsel van de 39-urenwerkweek.

30

GROENGROEIEN


Twee loonbarema’s Er worden voor de werkgevers die ressorteren onder het toepassingsgebied van de aanleg en onderhoud van parken en tuinen dan ook twee loonbarema’s gepubliceerd: een barema van de 38-urenweek en een barema van 39-urenweek. Het verschil tussen deze twee barema’s is 2,56%. Dit compenseert het hanteren van betaalde dan wel onbetaalde compensatiedagen. Op ondernemingsvlak moet er een keuze worden gemaakt welk systeem het bedrijf zal toepassen. Dit moet vermeld worden in het arbeidsreglement en ook in de individuele arbeidsovereenkomst voor elke werknemer. Is er niets aangeduid, of is er geen keuze gemaakt, dan gaat men ervan uit dat de werknemers tewerkgesteld en betaald worden in het stelsel van de 38-urenwerkweek.

Bron: Chris Botterman, hoofd Sociale zaken Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent Jan Vancayzeele

www.groengroeien.be

Protocolakkoord 2013-2014 Specifiek voor de tuinaanlegsector

Op vraag van de beroepsorganisaties van de tuinaanlegsector hebben de sociale partners van het paritair comité tuinbouw afgesproken om een aantal specifieke vragen vanuit de tuinaanlegsector verder uit te werken in de komende maanden.

Inzake de vraag om op bepaalde locaties (collectieve parkings, bedrijvenzones, …) waar gans de week voertuigen geparkeerd staan, toch het onderhoudswerk op zaterdag te kunnen uitvoeren, zal een procedure worden uitgewerkt die voorziet in een akkoord op ondernemingsvlak en een validatie door het Paritair Comité . Hierbij moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden voorzien in het reglementair kader. De vraag om de regeling in verband met de mobiliteitsvergoeding te verfijnen, wordt besproken in een werkgroep aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. De cao inzake de functieclassificatie wordt aangepast in die zin dat een aantal jaren anciënniteit niet automatisch resulteert in een aanpassing van de functiebenaming. Het loon wordt wel aangepast overeenkomstig de huidige bepalingen van de cao.

GROENPLAATS GRASZODENKWEKERIJ

HEIDEHOEVE

www.heidehoeve.com

Vervul 1a - 4891 SW Rijsbergen - Tel.: +31 (0)76 - 5962736 GROENGROEIEN

31


Hardhouthandel Hardhouthandel voor voor tuintuingrondgrond- en en waterbouwwerken. waterbouwwerken. Houtsoorten: azobé; padouk; afromosia; massaranduba; ipé; okan; eik; …. . Verkoop: terrasplanken; gevelbekleding; biels; parket; beslag; strips; damwand; schuttingen; enz.…. . Fabrikant van: vlechtmatten; schotten; poorten: padouk en afromosia (geen plaatsing); maatwerk; …. . Loonwerk: eigen herzagerij en schaverij.

Myco-Gazon 100% organische meststof met Mycorrhizae

Paulussen bvba

• Onderhoudsbemesting voor voorjaar en zomer • Samenstelling NPK 10-3-6 • Indirecte werking tegen mosvorming • Verdringt onkruid

Kijk voor het complete gamma Myco-meststoffen op www.ecostyle.be/tuinaanleg

www.ecostyle.be

Turnhoutseweg 116 B 2381 Weelde T: 00 32 (0)14-65 75 22 F: 00 32 (0)14-65 17 02 mob.: 00 32 (0)478-65 91 22 info@paulussen.be

www.paulussen.be


DE MEEST VEELZIJDIGE SLAKKENKORREL DERREX (9904P/B) BEVAT 3% IJZERFOSFAAT. GEBRUIK GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN VEILIG. LEES VOOR GEBRUIK EERST HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.

1_2 lig A4-21-3000-2300.indd 1

31/01/14 09:14

% 10 0 d! aten l r o rdo wate

voor de aanleg van stabiele, duurzame en waterdoorlatende wegverhardingen in grind

nidagravel速, uw vaste partner in grindstabilisatie los grind

met nidagravel速

ideaal voor oprit, tuin, terras wortelwerend geotextiel belastbaar tot 400 ton/m族 ook mogelijk op hellingen eenvoudige plaatsing weinig onderhoud

Dankzij nidagravel速 grindstabilisatie is grind gemakkelijk begaanbaar, in tegenstelling tot los grind. Wandelen, fietsen, rijden met de rolstoel of met de kinderwagen op grind is geen probleem meer. Het grind wordt vastgelegd in honingraten waardoor het niet meer weg kan lopen.

www.nidagravel.eu groengroeien-2014.indd 1

13/02/2014 20:25:32


Hét assortiment op maat voor de aanleg van al uw groen ruimtes!

✔ Substraten voor bebloeming ✔ Bodembedekkers ✔ Bodemverbeteraars ✔ Bomenzand en –granulaat ✔ Daktuinsubstraten www.peltracom.be – info@peltracom.be

adv_GroenGroeien FEB


GROEN SPOT

4turf graszaad van Innoseeds gekozen voor gebruik in topvoetbalstadions Nationale Grasdag

Hebt u iets te melden? Een nieuwigheidje? Of eerder een wederkerend event? Wilt u uw bedrijf in de “spot”-light plaatsen? Wenst u uw kennis te delen met andere professionals? Hoe dan ook, we bieden het u allemaal in onze rubriek “Groen Spot” vanaf maart te volgen in het gloednieuw magazine “GROEN GROEIEN”

19 juni 2014 in Hove (Kontich)

Elma Multimedia Bedrijvenlaan 1 2800 Mechelen 015 55 88 88 www.elma.be - info@elma.be

Daarnaast worden ook heel wat constructeurs uitgenodigd die zorgen voor de nodige machinedemonstraties. Om het bezoek aan de grasdag zo interessant mogelijk te maken, worden op verschillende tijdstippen ook rondleidingen voorzien. Voor alle verdere praktische informatie, verwijzen wij graag naar de website www.nationalegrasdag.be

Limagrain introduceert

2 nieuwe produkten

Bermen 250 is een extensief beheersmengsel. Een goede keuze voorde inzaai in bermen, geluidswallen en andere oppervlakten die groen moeten zijn en minimaal onderhoud vereisen. Bermen 250 voldoet aan de eisen zoals beschreven in het standaard bestek 250 voor wegenbouw. Tetrasport is een speciale selectie van winterharde en snel ontwikkelende grassoorten voor in- en doorzaai. Geeft snel een donkergroene grasmat. Door gebruik te maken van zowel diploïd als tetraploïd Engels raaigras verkrijgt men een snelle vestiging en sterkere jeugdgroei. Goede onderdrukking van Poa annua en onkruiden. Bovendien houdt de groei langer aan in koudere periodes waardoor het ook geschikt is voor inzet bij lagere bodemtemperaturen.

Erik Truyers – 0496/59.80.89 erik.truyers@limagrain.be www.advantaseeds.be

De grasdag is aan zijn 8ste editie toe en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip en een must voor vaklui die met groenvoorziening bezig zijn. Elk jaar staat de grasdag in het teken van een thema en dit jaar staat “Beregening & Drainage” centraal. Wij verwelkomen jaarlijks een 300 à 400 professionals die op een terrein van 8.000m2 alle informatie en kennis kunnen opdoen over grassen en gazons, gras- en bemestingsproeven, nauwverwante aspecten, bloemenweiden, etc.

4turf de nieuwe grassoort van Innoseeds is een doorbraak in grastechnologie. De grassoort 4turf is speciaal ontwikkeld voor gebruik onder extreme omstandigheden. De soort kiemt al bij lagere temperaturen, zorgt snel voor een mooie dichte zode en is extra stressbestendig. Tot voor kort waren alle rassen engels raaigras in de recreatie- en sportveldmengsels diploïd. Met de komst van 4turf is er nu het eerste tetraploïde engels raaigras op de markt welke geschikt is gemaakt voor gebruik op sportvelden en in plantsoenen. Het doel is bereikt, een grassoort welke groeit onder lagere temperaturen, zich sneller vestigt en extra stressbestendig is. De eerste rassen 4turf zijn al een groot succes. Meerdere prominente voetbalstadions zijn reeds ingezaaid met dit innovatieve graszaad.

100% organische meststoffen Een goede voedingstoestand van de bodem is een garantie voor een goede voedingstoestand van de plant. ECOstyle werkt enkel en alleen met 100% organische meststoffen verrijkt met specifieke micro-organismen. Het voordeel van organische meststoffen is dat ze langdurig werken en niet uitspoelen. Daarnaast is schade door verbranding niet mogelijk. De toegevoegde micro-organismen verbeteren de bodemstructuur, verhogen de weerstand en verbeteren de voeding en wateropname. Met de toevoeging van MycorrhizaECOstyle schimmels, composteringsbacteriën een bijzonder familiebedrijf met een heeft missie en fosfaatvrijmakende bacteriën ECOstyle een assortiment een unieke, innovatieve en uiterst effectieve lijn van Myco-meststoffen: voor aanleg en onderhoud van gazons, siertuinen, hagen, rodendendrons en daktuinen. www.ecostyle.be/tuinaanleg

GROENGROEIEN

35


Het gamma

Groenonderhoud,

professioneel gereedschap. Licht, krachtig, rendabel en milieuvriendelijk. AR

HEGGENSCHA

HELION

are messen 5 verwisselb Ultralicht tgassen Zonder uitlaa

AL ONS GEREEDSCHAP

WERKT OP EEN MULTIFUNCTIONELE BATTERIJ.

DECIBEL D’OR

DECIBEL D’OR

Contacteer: Graham, invoerder Belux - 02/367.16.11 - www.pellenc.be De energie van de vooruitgang


GROEN AGENDA Juridische tips bij problemen met klanten en leveranciers: Martens D.R., advocaat Schijnzelfstandigheid en hoofdelijke aansprakelijkheid: Chris Botterman, hoofd sociale zaken

28

Juridische tips, schijnzelfstandigheid en hoofdelijke aansprakelijkheid’ De 3Ri4en Vissersstraat 91 Rumst

Vormingsavond

‘Omgaan met medewerkers: hoe aanwerven, motiveren en verloop beperken’ De Sutter Naturally Vekestraat 48 1910 Kampenhout

maart

13

Vormings avond

maart Naar aanleiding van de OPEN “POORT” DAGEN bij De Sutter Naturally nodigt GROEN GROEIEN haar leden uit voor een dag speciaal gericht naar de professionelen uit de sector.

19

Nationale Grasdag Hove (Kontich) www.nationalegrasdag.be

21 23 t/m

september

greenexpo 2014

juni

GROEN GROEIEN is weer van de partij op Green Expo, kom zeker een kijkje nemen op onze stand en geniet van een glaasje en een babbel.

Flanders Expo Gent

Kijk op www.groengroeien.be naar de activiteitenkalender en blijf zo op de hoogte van het reilen en zeilen van de sector.

GROENGROEIEN

37


Startavond Groen Groeien een succes! Op donderdag 12 december 2013 gaf het bestuur van tuinaanlegkring GROEN GROEIEN Brabant-Limburg de aftrap van het werkjaar 2013-2014. GROEN GROEIEN was te gast op het bedrijf Ebema te Zutendaal. Een inleidende toespraak, een bedrijfsbezoek, een studiegedeelte over tewerkstelling en netwerking stonden op het programma. Lokale werking GROEN GROEIEN Voorzitter Peter Lauwers gaf de aftrap van een nieuw concept specifiek voor tuinaannemers in de regio. De tuinaanlegwerking van AVBS verloopt vanaf dit werkjaar via twee lokale tuinaanlegkringen ‘GROEN GROEIEN’ die een volwaardige regionale werking aanbieden. ‘GROEN GROEIEN’ wil lokaal een duidelijke meerwaarde zijn voor haar ledenprofessionele tuinaannemers. Er wordt gewerkt rond zeven thema’s: advies, begeleiding, opleiding, informatie, netwerking, kortingen en belangenverdediging. Het sectorspecifiek aanbod van studieavonden en -uitstappen en cursussen vormt uiteraard de basis van de werking.

Foto: AVBS

38

GROENGROEIEN

Colorlab De deelnemers kregen een rondleiding bij Ebema dat een producent is van hoogwaardige bestratingsmaterialen in beton. Recent investeerde Ebema in een nieuwe fabriek op de site in Zutendaal. Deze investering zorgt voor extra productiecapaciteit, een ‘Colorlab’ en een kantorencomplex. Het ‘Colorlab’ is een inspiratieruimte om nieuwe producten te ontwikkelen in samenwerking met architecten, designers en ontwerpers. Alle grondstoffen, meer dan 200 verschillende soorten, het

volledige kleurengamma en de verschillende beschikbare oppervlakteafwerkingen werden op een originele manier gepresenteerd aan de deelnemers. Verder is het een platform om nieuwe producten en toepassingen te bedenken. Binnen een traditionele sector zoals de betonindustrie is dit concept revolutionair. Flexibele arbeidsduurregeling in de tuinaanlegsector Chris Botterman, hoofd sociale zaken bij Boerenbond gaf een uiteenzetting over de flexibele arbeidsduurregeling die kan toegepast worden bij werkgevers uit de tuinaanlegsector. In de tuinaanlegsector is de 38-urenweek van toepassing. Gedurende het jaar (de referteperiode) kan men i.f.v. het werkaanbod inzake de werkplanning gaan tot 11 uur/dag en tot 50 uur/week met een plafond van maximaal 91 meeruren. Op het einde van de referteperiode dient een gemiddelde van 38-uren/week gepresteerd. Wanneer men gebruik maakt van deze uurroosters moet er geen overurentoeslag betaald worden. Het principe met inbegrip van de geldende uurroosters moet wel worden opgenomen in het arbeidsreglement van de onderneming. Netwerking De startvergadering was een succes en kon rekenen op zo’n zeventigtal deelnemers. Hiermee is de start gegeven van een nieuwe dynamiek voor een regionale werking specifiek voor tuinaannemers. Het kersverse bestuur kreeg hiermee wind in de zeilen. Auteur: Jan Vancayzeele

Foto: AVBS


Nieuwjaarsreceptie aan vierde editie toe. De beste wensen overbrengen voor het nieuwe jaar. Hoe? Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van GROEN GROEIEN natuurlijk! Deze keer was er geen vrieskou of sneeuw te bespeuren. Opnieuw zakten 140 sectorgenoten af naar Pittem. Door het succes van de vorige edities werd weinig gesleuteld aan de formule. Of toch, het podium verhuisde naar boven zodat iedereen rustig kon luisteren naar de speech van voorzitter Marc Galle. Bob Madou, de communicatiemanager van de Belgische voetbalbond stelde de campagne ‘Duivelse uitdagingen’ voor. Het werd gesmaakt door alle aanwezigen. En last but not least, de lekkere hapjes en buffet vergezeld van een streekbier of een glaasje wijn gingen vlot naar binnen. Woord van de voorzitter Voorzitter Marc Galle verwelkomde alle aanwezigen op de vierde nieuwjaarsreceptie van GROEN GROEIEN. Dit betekent dat de volgende nieuwjaarsreceptie een jubileumeditie zal worden. Op avonden als deze maakt men de balans op van vorig jaar en wordt er vooruitgeblikt op 2014. 2013 was een bewogen jaar met veel dynamiek. Een werking over heel Vlaanderen, voor en door tuinaannemers is ondertussen springlevend geworden. Een werking met een visie en een missie. Aan de hand van een marketingplan met zeven werkthema’s probeert GROEN GROEIEN een goede return te geven aan haar leden met een schat aan informatie en een performante service. Daarbij dankte Marc in het bijzonder ook de collega-bestuurders uit de andere provincies die dank zij een goede samenwerking dit allemaal mogelijk gemaakt hebben. Trendrapport GROEN GROEIEN ‘Color Your Vision 2014’ en ‘GROEN GROEIEN Magazine’ Marc stelde in primeur het tweede trendrapport ‘Color Your Vision 2014’ voor. Dit trendrapport werd opnieuw een inspirerende verzameling van visies en trends in de sector. Het trendrapport zit ook in een nieuw jasje, het oogt vernieuwend en straalt uit waarvoor GROEN GROEIEN voor staat: professionaliteit en dynamiek. Marc kondigde ook aan dat GROEN GROEIEN als trendsetter een eigen magazine lanceert, namelijk het ‘GROEN GROEIEN Magazine’. Met een viertal edi-

ties per jaar wil GROEN GROEIEN alle leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen in de tuinaanlegsector: innovaties, resultaten van onderhandelingen, casestudies, getuigenissen, kortom geen roman maar doelgerichte vakinformatie voor tuinaannemers. GROEN GROEIEN biedt meerwaarde Heel wat dossiers dienden in 2013 te worden opgevolgd zoals het gebruik van landbouwtractoren, tewerkstellingsdossiers en het gebruik van fytomiddelen in de tuinaanlegsector. De belangen verdedigen en de juiste informatie verstrekken hierover naar onze leden toe is een must, zegt Marc. Het gebruik van landbouwtractoren voor transport brengt sinds kort voor een aantal tuinaanlegbedrijven meerkosten met zich mee. De invoering van de fytolicentie valt mee maar men mag niet vergeten om het verbruik van de fytoproducten te registreren. De berichten over de toenemende concurrentie van de sociale economie baart de tuinaanlegsector meer en meer zorgen. Niet alleen in het onderhoud van openbare domeinen en bedrijven maar ook in de aanleg van nieuwe projecten worden deze bedrijven meer en meer actief. De sociale economie heeft haar plaats in de sector, maar er zijn grenzen. Tuinaannemers die geconfronteerd worden met oneerlijke concurrentie roepen we op om concrete dossiers te bezorgen zodat we dit via een globaal dossier kunnen overleggen met overheden en koepelorganisaties.

Duivelse uitdagingen Bob Madou van de Belgische voetbalbond stelde de campagne “Duivelse uitdagingen” voor. Sinds 2012 begeleidt Bob als communicatiedirecteur de imago-verandering van het Belgische Voetbal. De kwalificatie voor het WK in Brazilië is ondertussen binnen en alle ‘Duiveluitdagingen’ werden succesvol afgerond. Hoe ze het hebben aangepakt en hoe alles wordt klaargestoomd voor de kroon op het werk in Brazilië, dat deed Bob Madou uit de doeken. Sinds januari 2013 is Bob Business Director en coördineert hij de KBVB meer dan ooit als een moderne, service-georiënteerde, waarde gedreven en duurzame organisatie. Dit zijn de waarden waar GROEN GROEIEN, dé vereniging voor Vlaamse tuinaannemers voor wil staan. Auteur: Jan Vancayzeele

Foto: AVBS

Foto: AVBS

GROENGROEIEN

39


Werktuigendagen Sint-Truiden komen er weer aan! Op 24 en 25 mei 2014 zijn de 3-jaarlijkse Werktuigendagen Sint-Truiden op de terreinen van de SOLV Tuinbouwschool aan hun 9de editie toe. Onder het thema: ‘Innoveren is ook Informatiseren’ worden technische, ecologische, economische en sociale belangen voor de teelt van tuinbouwproducten bij elkaar gebracht. De Werktuigendagen Sint-Truiden zijn de ideale ontmoetingsplaats van fruit-, groenten- en siertelers met de constructeurs en de handelaars van allerlei toebehoren. Voor ieders gading is er wel een deelnemer die met zijn aanbod de bezoekers kan bekoren. Voor de telers is deze demonstratiebeurs een kennismaking met de nieuwste technieken en producten die in de praktijk kunnen ingezet worden. Prijs maken, onderhandelen, verkopen,…maar ook de contacten onderhouden met de klanten en nieuwe potentiële klanten benaderen, maakt deel uit van een geslaagde deelname aan de Werktuigendagen Sint-Truiden. Innoveren = Informatiseren Als thema voor de WTD 2014 staat vooral de informatica en automatisering onder het thema: ‘Innoveren = Informatiseren’ in de aandacht. “Informatiseren” is een onmisbaar element geworden van elke bedrijfsstrategie in alle segmenten van de economie. “Informatiseren” is een samentrekking van informatievoorziening en automatisering. Hierbij worden middelen uit de informatie- en communicatietechniek (ICT) ingezet in de land- en tuinbouw voor de uitvoering van processen zoals de boekhouding, personeelsbeleid,… Daarnaast staat informatiseren ook voor automatiseren. Steeds meer worden machines aangestuurd door processoren waarbij zoveel mogelijk de arbeidsomstandigheden worden verlicht en/of gereduceerd. GROEN GROEIEN op de WTD Met de medewerking van de lokale kring Vlaams-Brabant – Limburg van GROEN GROEIEN zal ook de sierteeltsector met de vele tuinaannemers aanwezig zijn op deze demonstratieve vakbeurs. Tijdens de vorige editie brachten de

40

GROENGROEIEN

boomverzorgers een demonstratie boomverzorging die Minister-president Kris Peeters kon bekoren. Daarnaast bieden de terreinen en het ultra-moderne serrecomplex van se SOLV Tuinbouwschool de mogelijkheden om een breed gamma aan standhouders te huisvesten. Demonstraties Werktuigendagen zijn er vooral voor de demonstraties van hulpmiddelen in de fruitteelt. Niet alleen de nieuwigheden maar ook de modernisering van het bestaande alaam staan steeds in het teken van innoveren en informatiseren. Naast de fruitteelt is ook de sierteeltsector aanwezig. Met ‘GROEN GROEIEN’, de vereniging voor tuinaannemers, is de brede sector rond de sierteelt aanwezig. Voor de toeleveringsbedrijven voor de Vlaamse tuinder uit de groentesector is deze beurs een uitgelezen kans om het contact met bestaande klanten te onderhouden en het klantenbestand uit te breiden. Voor de tuinders is het een unieke gelegenheid om voeling te houden met wat de markt hem te bieden heeft, om op de hoogte te blijven van de innovaties in de sector, om met de leveranciers afspraken te maken voor het nieuwe seizoen en om potentiële leveranciers te ontmoeten. Naast de vrije demonstraties zullen er op zaterdag onder deskundige leiding ook geleide demonstraties georganiseerd worden. Inschrijven De standhouders van de vorige edities alsook de firma’s die hun interesse hebben aangegeven worden eind februari aangeschreven met informatie over de terreinen en het inschrijvingsformulier. Nieuwe bedrijven kunnen hun interesse steeds doorgeven op info@stugu.be en krijgen zo snel mogelijk de info toegestuurd.

ste die destijds overschakelde naar laagstamfruitteelt. Deze 65- jarige aanplanting is aan vervanging toe. De perelaars zijn een gegeerd product bij de tuinondernemers. De SOLV Tuinbouwschool wil deze volgend jaar aanbieden. Interesse? info@stugu.be

Perelaars te koop De SOLV Tuinbouwschool was bij de eer-

Auteur: Eddy Leclere - Studiekring Guvelingen


NPK 8-4-20 + 3 MgO – MINIGRAN® TECHNOLOGY

lange en uniforme werking voor een mooi, diepgroen gazon, zonder extra maaibeurten met indirecte werking tegen mos: het mos wordt geel, sterft af en kan eenvoudig verwijderd worden door uitkammen of verticuteren bevat geen ijzersulfaat; maakt geen vlekken op tegels of kleding met kalium (20 % K2O) voor een betere weerstand van het gras tegen droogte, vorst en betreding in MINIGRAN®, een homogeen samengesteld mini-korreltje dat diep in het gazon valt voor een optimale werking GUA

RA

N

T

E ED

• GUARAN TE

E

GU

ARANTE

ED

Samengestelde organische meststof NPK (Mg) 8-4-20 (3)

D

www.dcm-info.com

DCM GAZON PUR®

Werking DCM Gazon Pur®:

indirecte mos indirectewerking werking tegen tegen mos

kalium voor een betere weerstand

De Ceuster Meststoffen • Bannerlaan 79 • 2280 Grobbendonk • tel: +32 (0) 14 861 661 • dcm@dcm-info.com • www.dcm-info.be


Word nu lid van

GROEN GROEIEN! Geachte tuinaannemer,

‘GROEN GROEIEN’ blijft groeien. De vriendenkring van tuinaannemers is immers aan het uitgroeien tot een volwaardige vakvereniging voor de professionele tuinaannemer. Binnen de sierteelt- en groenfederatie AVBS biedt ‘GROEN GROEIEN’ met drie kringen een volwaardige regionale werking aan.

Dit werkjaar zetten we een grote stap voorwaarts. ‘GROEN GROEIEN’ wil een duidelijke meerwaarde zijn voor haar leden-professionele tuinaannemers. We bouwen onze werking verder uit in Vlaanderen en werken rond zeven thema’s: advies, begeleiding, opleiding, informatie, netwerking, kortingen en belangenverdediging. Het sectorspecifieke aanbod van studieavonden en -uitstappen en cursussen blijft uiteraard de basis van onze werking. Neem een kijkje op onze website www.groengroeien.be, ontdek de voordelen van het lidmaatschap en blijf hiermee perfect op de hoogte van de actualiteiten in de tuinaanlegsector.

Wat verwezenlijkt GROEN GROEIEN voor haar leden in 2014:

De leden kunnen de meerwaarde van onze expertise ervaren

bij

informatievragen

over

tewerkstelling,

verkeer, rijbewijzen, fytolicentie en nog heel wat andere dossiers.

De leden worden persoonlijk begeleid in hun dossier over o.a. de vestiging van hun tuinaanlegbedrijf, tewerkstelling en milieudossiers.

Op de vormingsavonden leveren we heel wat gratis informatie aan met als hoogtepunten tewerkstelling, fytolicentie, juridische tips tegen slechte betalers, inbraakpreventie, …

Een

nieuwjaarsreceptie,

studieuitstappen

en

praktijkopleidingen zijn studie-netwerkmomenten bij uitstek.

Via de website www.groengroeien.be, www.groengroeien.be het ‘GROEN Magazine’ en het vakblad ‘Sierteelt & GROEIEN Magazine Groenvoorziening’ blijf je op de hoogte van het reilen Groenvoorziening en zeilen van de tuinaanlegsector.

42

GROENGROEIEN


Nieuwe leden* kunnen genieten van het promotielidmaatschap:

Voor slechts

€179,00 ben je lid tot eind 2014.

Dit kan via overschrijving op rekening BE11 7380 3134 3348 met vermelding ‘lidmaatschap 2014’. PS: het GROEN GROEIEN-lidgeld is volledig fi scaal aftrekbaar. * of meer dan 5 jaar geen lid.

ZEVEN LEDENVOORDELEN VAN GROEN GROEIEN ADVIES: Degelijke advisering over nieuwe wetgevingen en reglementeringen zoals tewerkstelling, verkeer, fytolicentie, milieu en ruimtelijke ordening, …

BEGELEIDING: Persoonlijke begeleiding gaande van problemen met de vestiging van jouw bedrijf of tewerkstelling personeel tot juridische problemen met klanten en leveranciers.

OPLEIDING: Specifieke vakopleidingen over o.a. vakbekwaamheid rijbewijs C en fytolicentie. Studiebezoeken en workshops over praktijkgerichte onderwerpen tillen jouw bedrijf op een hoger niveau.

INFORMATIE: Je blijft up-to-date via de website, de e-nieuwsbrieven en de Facebook-pagina. Het vakblad ‘Sierteelt & Groenvoorziening’ en het ‘GROEN GROEIEN Magazine’ waarborgen kennis verrijkende vaklitteratuur

NETWERKING: De nieuwjaarsreceptie, de familiedag, diverse bedrijfsbezoeken en studieavonden zorgen voor fijne professionele contacten met collega’s en toeleveranciers.

KORTINGEN: Ledenvoordelen en kortingen voor nieuwe leden en dienstverlening bij diverse leveranciers BELANGENVERDEDIGING: Vertegenwoordigd in heel wat organisaties waakt GROEN GROEIEN bij overheden en organisaties over de belangen van de tuinaanlegsector.

Trendrapport GROEN GROEIEN 2014 De tweede editie van het ‘Trendrapport GROEN GROEIEN’ werd voorgesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 februari 2014. Na een geslaagde vorige editie heeft GROEN GROEIEN dit jaar opnieuw diverse bedrijven, architecten en beleidsmensen aangeschreven om hun “nek eens uit te steken “ m.a.w. om hun visie neer te schrijven. Hoe zien zij de nieuwe trends of de nieuwe uitdagingen voor 2014? Je kan dit trendrapport lezen en/of downloaden via onze website www.groengroeien.be.

GROENGROEIEN

43


Activiteiten in de kijker AVBS-tuinaanleg in gesprek met Kris Peeters, Joke Schauvliege en Pieter De Crem Een ruime delegatie van AVBS werd op 10 februari 2014 in Gent te woord gestaan door Kris Peeters, Joke Schauvliege en Pieter De Crem. In het korte tijdsbestek dat voorzien was, werd van gedachten gewisseld over een aantal dossiers die een belangrijke impact hebben op de sierteelt- en groensector. Marc Galle (Groen Groeien), Frank Vandeplancke, Peter Lauwers (Groen Groeien) en Chris Van Damme (Groen Groeien) waren aanwezig als tuinaanlegvertegenwoordigers van AVBS. Joke Schauvliege benadrukte dat zij met de publicatie van het boek “Investeer in groen, winst verzekerd’ het nut en belang van groen in onze samenleving onderstreept. Dat is goed nieuws, maar toch

voelt de tuinaanlegsector druk vanwege de sociale economie bij openbare aanbestedingen. Elke vorm van tewerkstelling moet zijn kans krijgen, maar reguliere arbeid mag niet beconcurreerd worden door sociale arbeid. De tuinaanlegsector pleit hier voor samenwerking in de plaats van concurrentie. Deze stelling werd ook beaamd door Kris Peeters. Verder werd opnieuw de vraag gesteld voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% als de tuinaannemer planten levert die hij zelf aanplant. Pieter De Crem liet weten dat de vraag werd ingeleid bij de minister van Financiën. De vraag zit mee in de hele discussie rond financiering en BTW in de arbeidsintensieve sectoren. Auteur: Willy De Geest

Foto: AVBS

Groen Groeien voerde promotie voor de tuinaanlegsector op ‘Wonen 2014’ te Mechelen Van 25 januari tot en met 2 februari vond de 31e editie van de ‘Wonen 2014’ plaats in de Nekkerhal te Mechelen. Dit was de ideale plek voor de consument om inspiratie op te doen voor zijn bouwprojecten, interieur en tuin. Er werd door AVBSGroen Groeien met steun van VLAM aan deze beurs deelgenomen. ‘Een tuin is keihard genieten’ De VLAM-campagne ‘Een tuin is keihard genieten’ was de ruggengraat van deze actie. De beursdeelname voorzag in een attractieve stand waarin de diensten van de groenvoorziener in de kijker werden gezet. Er werd bij de inrichting en uitwerking van de stand steeds uitgegaan van de visie van ‘meerwaarde van groen’ gekoppeld aan de ‘toegevoegde waar-

de’ van de vakbekwame tuinaannemer binnen een duurzame groenrealisatie. Meerwaarde voor tuinaannemers De consument werd bereikt d.m.v. alle mogelijke promotiematerialen (folders, documentatie, informatiebrochures, ...) die door de VLAM ter beschikking gesteld worden in te zetten en ter verdelen. Bekendheid opbouwen van de campagne ‘Een tuin is keihard genieten’ bij de consument was dus essentieel. Traffic naar de VLAM-website www.tuinaannemer.be genereren waarbij een professionele tuinaannemer in de buurt kan opgezocht worden, gaf een onmiddellijke toegevoegde waarde voor de tuinaanlegsector. auteur: Jan Vancayzeele

Foto: AVBS

44

GROENGROEIEN


Schone zuigers en uitlaatpoorten Extreem hoge temperatuur bescherming In 2,5 jaar 350.000 liter getest in 5.300 machines

Met Aspen kan ik blind vertrouwen op mijn machine Aspen 2 Full Range Technology is een unieke brandstof voor tweetaktmotoren. Het biedt een extreem hoge temperatuur bescherming gecombineerd met een compleet asvrije smeertechniek in één product. ‘Met mijn kettingzaag werk ik vaak op maximaal vermogen bij ruim 13.000 toeren per minuut. Aspen 2 Full Range Technology zorgt ervoor dat de motor onder deze hoge belasting en hoge temperaturen maximaal presteert en goed beschermd blijft. Zelfs na jarenlang intensief zagen zijn slechts weinig gebruikssporen op zuiger en cilinder zichtbaar! Diep in het bos wil je doorwerken en niet voor verassingen komen te staan. Daarom vertrouw ik al jarenlang elke dag op de kwaliteit van Aspen.’

Aspen 2 Full Range Technology: • extreem schone zuigers en uitlaatpoorten • minder inwendige wrijving • snellere motorreactie • soepelere start • extreem hoge temperatuur bescherming • ontwikkeld voor álle motoren • ontwikkeld voor álle merken De Full Range Technology olie is op basis van herwinbare grondstoffen Enige benzine zonder het symbool ‘milieugevaarlijk’ en dus vriendelijker voor het milieu

www.aspen-benelux.nl

Aspen 2 Full Range Technology

Verminderde slijtage, optimale smering


16.00u Welkom 17.00u Presentatie De Sutter Naturally, Distrifence 18.00u Gastspreker ism Groen Groeien “Personeelsaanwerving in de sector” 18.30u Rondleiding + info • Aansluitend een hapje en een drankje :

“Your partner in Gates & Fencing”

GROENGROEIEN Vekestraat 48 - B-1910 Kampenhout - Tel.+32(0)16 72 12 00 - info@distrifence.com - www.distrifence.com

2

GROENGROEIEN maart 2014  

GROENGROEIEN maart 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you