Page 1


A 3% ma inus Baltima a ailma p arima ü de ülikool likooli seas (THE

TARTU ÜLIKOOL

Rankin g

2011)

• Pakub võimalust valida üle 70 erineva õppekava bakalaureuseastmes • Kuulub maailma 1% tsiteerituimate ülikoolide ja teadusasutuste hulka (ESI ranking) • Annab hariduse, tänu millele on lõpetajad tööturul nõutud ja edukad • Korraldab üliõpilasvahetust üle kogu maailma TEADUSKONNAD Usuteaduskond Õigusteaduskond Arstiteaduskond Filosoofiateaduskond Kehakultuuriteaduskond Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Majandusteaduskond Matemaatika- informaatikateaduskond Sotsiaal- ja haridusteaduskond

www.youtube.com/tartuylikool 2

www.facebook.ee/tuleulikooli

Teeviit 24. november 2011

KOLLEDŽID Euroopa kolledž Narva kolledž Pärnu kolledž Viljandi kultuuriakadeemia

www.ut.ee/tudengivari sisseastumine@ut.ee

www.ut.ee

tel. 737 6391


Teadlikult ülikooli

Kui kavatsed astuda kõrgkooli, kasuta ära kõik võimalused, mida koolid pakuvad, et saada oma tuleviku kohta selgust ning teha võimalikult kindel erialavalik. Maili Vilson

T

artu ülikooli ja seal õppi­ misega tutvumiseks pa­ kub ülikool mitmeid või­ malusi. Peale selle, et Tartu ülikooli esindajaid saab kutsuda kodukooli külla või kohata neid haridusmessi­ del, võid ka ise ülikooli kohale tulla. Lahtiste uste päevad toimuvad kaks korda aastas (koolivaheajal sü­ gisel ja kevadel), neid külastades saad tutvuda nii Tartu ülikoolis õpe­ tatavate erialade kui ka õppehoo­ netega, kuulata loenguid, osaleda infotundides ning küsida nõu üli­ õpilastelt ja õppejõududelt. Hakka tudengivarjuks või uudista ise Tudengivari on Eesti kõrgkoolide seas ainulaadne ettevõtmine, mille raames pakub Tartu ülikool võima­ lust tutvuda sind huvitava õppeka­ vaga just sulle sobival ajal. Tudengivarjuna saad osaleda koos samal erialal õppiva üliõpila­ sega tema loengutes, näha, mida

ning kuidas õpitakse, tutvuda õp­ pejõududega ning loomulikult kü­ sida kohe kõike, mida tahad selle eriala kohta teada. Tudengivarjuks saab tulla igaüks ning piisab ainult registreerumisest ning valdkonna valimisest aadressil www.ut.ee/tu­ dengivari. Kõigi huvilistega võetak­ se ühendust ja leitakse sobiv aeg. Kui lahtiste uste päev on veel kaugel ning sa ei soovi või ei saa mingil põhjusel tudengivarjuks tul­ la, võid ka iseseisvalt erialadega tut­ vuda. Kindlasti vaata üle õppekava – see on dokument, mis näitab ära, millised on õppimise ajal konkreet­ sed ained ning millised on lõpeta­ mise tingimused. Tartu ülikooli sisseastumisvee­ bist leiad iga eriala kohta lühikese sisukirjelduse koos vastuvõtutin­ gimustega ning viitega õppekava infole ülikooli õppeinfosüsteemis. Õppeinfosüsteemist näed lisaks ainete loetelule seda, millised neist on kohustuslikud ning millised va­ likained, kes on õppejõud, kas on võimalik valida kõrvaleriala, milli­

sed on sinu teadmised ja oskused pärast iga aine ning kogu õppeka­ va läbimist. Näiteks saab arstiteadu­ se õppekavast teada, et arstiõpe on integreeritud õpe, mis kestab kuus aastat, kusjuures peaaegu kõik ai­ ned on kohustuslikud. Enamik õppekavasid Tartu üli­ koolis on kolmeaastase õppeajaga ja võimaldavad paindlikumat lä­ henemist. Kõrvalerialad lisavad võimalusi Oma õpinguid on paljudel õppeka­ vadel võimalik kujundada kõrval­ eriala valimise kaudu. Kõrvaleri­ alaks saab teatud mahus võtta ai­ net peaaegu igast valdkonnast, mida ülikoolis õpetatakse. Näiteks võid õppida korraga saksa keelt ja füüsikat või ajakirjandust ja majan­ dusteadust. Valides omale kõrval­ eriala, saad omandada laiapõhjali­ sema hariduse, mis avab sulle oma tuleviku kujundamisel rohkem või­ malusi, näiteks võid töötada nii aja­ kirjandus- kui ka majandussfääris.

viited Kasulikud

e isseastumin ww.ut.ee/s w : b d e e v is e m akopp kava Sisseastu www.ut.ee/b : u l e t e de lo ari Õppekava ee/tudengiv ri: www.ut. a iv g n ulikooli e le d u Tu ok.com/t o b e ac .f w : ww Facebook

Kõrvaleriala valimata jätmine aga ei pane sind kehvemasse olukor­ da, sest sellisel juhul süvened ük­ sikasjalikumalt sellesse õppekavas­ se, kuhu oled sisse astunud, saades põhjalikumad eriteadmised. Kõrvaleriala valimisele tasub mõelda aga siis, kui sooviksid edasi õppida ning magistrikraadi oman­ dada mõnel teisel erialal kui sinu põhieriala bakalaureuseõppes. Ena­ mikul magistriõppekavadel on sis­ seastumiseks esitatud nõuded aine­ te kohta, mis peavad olema varem läbitud, vastasel juhul ei ole võima­ lik sellele õppekavale kandideerida. Seega, kui juba oled mõelnud kandi­ deerida konkreetsele magistriõppe­ kavale, tasub varakult uurida, mil­ lised ained tuleb bakalaureuseõp­ pes kindlasti läbida. Raja taha õppima Lisaks eelkirjeldatule võid oma üli­ kooliaega täiendada välismaal õppi­ mise kogemusega. Tartu ülikoolist võõrsile minnes saad valida sada­ de kõrgkoolide seast üle maailma

ning kasutada mitmesuguseid sti­ pendiume. Välismaal läbitud õppeaineid saab kasutada õppekava täitmisel Tartu ülikoolis. Välisriiki minekut tuleb aga hoolikalt ette planeerida – näiteks Euroopa Liidu väga po­ pulaarse vahetusprogrammi Eras­ mus kaudu saab väliskõrgkooli kan­ dideerida vaid kord aastas järgmi­ seks õppeaastaks. Gümnaasiumi lõpetamise järel kõrgkooli minek on tähtis samm sinu elus, kuna toob endaga kaa­ sa väga palju muudatusi. Näiteks tähendab see majanduslikku ja emotsionaalset iseseisvumist va­ nematest ning samal ajal kohane­ mist kõrgkoolimaailmas, mis on täis oma reegleid ning arusaama­ tuid mõisteid. Küsi nõu oma koolikaaslastelt või sõpradelt, kellel on ülikoolikoge­ mus, loe lisa internetist. Mida roh­ kem enne sisseastumist oma võima­ lusi ja vajadusi kaalud ning ennast asjadega kurssi viid, seda paremini ülikooliõpingud sujuvad.

Avast� �nd� ja�k� S�ks�ma�! Sul on peagi gümnaasiumi lõputunnistus taskus? Siis on paari kuu pärast kogu maailm su ees valla! Sulle avanevad arvutud võimalused ning ainus raskus seisneb selles, et enda jaoks see õige elutee valida. Sinu ees seisvate tähtsate otsuste juures soovime sulle natuke abiks olla. Kas sa õppisid koolis saksa keelt ja sooviksid nüüd oma keeleoskusi parandada, Saksamaal töötada, väljaõpet omandada või ülikooli minna? Kui jah, siis tule ja külasta meid messil Teeviit!

Lisateave:

Õppimine ja stipendiumid

Messil ootab sind Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus (DAAD) ja annab nõu Saksa ülikoolide kohta, sest ühtekokku on Saksamaal pea 400 kõrgkooli. Peale ülikoolide, tehnikaülikoolide, pedagoogiliste kõrgkoolide, muusika-, kunsti- ja filmikõrgkoolide on olemas ka võrdväärsed rakenduskõrgkoolid (lüh. FH), mis väärtustavad praktilist suunda. Üle 15 000 õppekava võimaldavad sul peaaegu iga võimalikku spetsialiseerumist. Alustades õpinguid, on saad sa valida

Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse Infokeskus Eestis, Lätis ja Leedus www.daad.lv

Saksa saatkond Tallinnas www.tallinn.diplo.de

rohkem kui 6000 bakalaureuseõppekava vahel. Magistriõpe pakub samuti umbes 6000 võimalust (saksakeelne lisainfo: www. hochschulkompass.de). Samas on õppimine Saksamaal üsna soodne. Enamik Saksa kõrgkoole on riiklikud ja õppimiskulud on üsna madalad (vastavalt asukohale 200–500 eurot semestris). Kellele aga see liiga kulukas on, saab DAADilt infot arvukate stipendiumiprogrammide kohta – Saksamaa meelitab ka nendega! Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa kõrgkoolide büroo selgitab Teeviida messil, milliseid võimalusi pakub Saksamaa Läänemere piirkond hariduse omandamiseks Rostocki, Greifswaldi, Stralsundi, Wismari ja Neubrandenburgi ülikoolis. MecklenburgVorpommerni kõrgkoolid on tuntud ja armastatud just oma silmapaistvate tingimuste poolest, pakkudes tasemel mentorlust ja väga moodsat infrastruktuuri. Lisaks on Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal traditsiooniliselt välja kujunenud tihedad sidemed Eestiga: Mecklenburg-Vorpommerni pealinn Schwerin on Tallinna sõpruslinn, Greifswaldi ülikoolil on partnerlusleping Tartu ülikooliga ja Rostock on veel tänagi Hansalinn! Seega saad seal õpingute ajal lihtsalt hoida ka kontakti Eestiga.

Goethe-Instituut / Saksa Kultuuriinstituut Tallinnas www.goethe.org/tallinn

Väljaõpe ja töötamine

Teeviidal leiad infot väljaõppe ja elukutsevaliku kohta Saksamaal. Kes kohe ülikooli ei soovi astuda, saab Erfurti töövahenduskeskuselt teada, kuidas Saksamaal töö- või väljaõppekohta leida. Mitmeid ameteid, näiteks koka, mehaaniku või pangatöötaja oma, saab Saksamaal õppida nn duaalses süsteemis. See tähendab, et osa ajast õpitakse kutsekoolis. Samal ajal töötatakse mõnes ettevõttes ja nii omandatakse kutseõppe praktilisi aspekte. See võimaldab omavahel hästi ühendada nii teooria kui ka praktilise väljaõppe. Hea on selle juures veel see, et väljaõpitav teenib endale oma raha ja teda kaasatakse firma meeskonda.

Ära tunne hirmu saksa keele ees!

Kui sul tekkis huvi, aga kardad, et su saksa keele oskused pole piisavalt head, astu ikkagi läbi. Messil on sulle abiks Goethe Instituudi esindajad, kes seletavad, kus saksa keelt õppida saab, et end Saksamaa haridus- ja tööturule sisenemiseks ette valmistada! Tule meie Saksa messiboksi Teeviidal ja avasta enda jaoks Saksamaa!

Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa kõrgkoolide büroo Teeviit 24. november 2011 3 www.hochschulen-mv.lv


41 Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool Puuvilla 19, 10314 Tallinn Tel: +3726688707 www.ehte.ee ; ehte@ehte.ee Kutse- ja rakenduskõrgharidus toitlustuse, majutuse ja turismi alal; täiskasvanute koolitus, catering

61 University of Essex Wivenoe Park, Colchester, Essex, CO4 35 Q, UK Tel: +441206873673 www.essex.ac.uk ; cdolmor@essex.ac.uk Faculty of humanities and comparative studies; faculty of law & management; faculty of science & engineering; faculty of social sciences

45 Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 1, 51014 Tartu Tel: +3727313001 www.emu.ee ; info@emu.ee Põllumajandus-, metsandus-, veterinaaria, keskkonnakaitse- ja majandusalase kõrghariduse omandamine

64 Tallinna Ülikool Narva mnt 25, Tallinn 10120 Tel: +3726409135 www.tlu.ee/vastuvott ; vastuvott@tlu.ee Haridus-, humanitaar-, sotsiaal-, loodusja täppisteadused, tervis, kunstid ja õigusteadus

52 Euroakadeemia Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn Tel: +3726115801 www.euroakadeemia.ee ; info@euroakadeemia.ee Bakalaureuse-ja magistriõpe: rahvusvahelised suhted, ärijuhtimine, tõlkimine, keskkonnakaitse, sisearhitektuur, moekunst Doktoriõpe: keskkonnakaitse

72 Tartu Ülikool Ülikooli 18, Tartu 50090 Tel: +3727375100 www.ut.ee ; info@ut.ee Rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ja doktori- ja täiendusõpe, teadustöö

ÜLIKOOLID:

53 Estonian Business School Lauteri 3, Tallinn 10114 Tel: +3726651325 www.ebs.ee ; ebsinfo@ebs.ee EBS on rahvusvaheliselt tuntud äriülikool, mis pakub kvaliteetset ja praktilist majandusharidust ettevõtlikele noortele 58 Eesti Kunstiakadeemia Estonia pst 7/Teatri väljak 1, Tallinn 10143 Tel: +3726267301 www.artun.ee ; artun@artun.ee Arhitektuur, disain, kunst, kunstiteadus, fotograafia, stenograafia, muinsuskaitse, restaureerimine, tekstiilidisain, moedisain, keraamika, klaasikunst, nahakunst, ehte- ja sepakunst, maal, joonistamine, skulptuur, graafiline disain, uusmeedia, tootedisain, sisearhitektuur ja mööblidisain, urbanistika 61 AIU London 110 Marylebone High Street, WIU 4RY, London, UK Tel: +442074675800 www.aiulondon.ac.uk ; admissions@ aiulondon.ac.uk Fashion Design, Fashion Marketing, Interior Design, Visual Communication, International Business 61 Lillebaelt Academy of Professional Higher Education Munke Mose Alle 9, DK-5000 Odense C, Denmark Tel: +4570105800 www.eal.dk ; eal@eal.dk 2 year AP educations in technology and business. 1,5 year Bachelor Top Up educations in technology and business. Key areas: IT, electronics, business, logistics, mechanics, building. 61 Business Academy Aarhus Sonderhoj 30, DK-8260 Viby J, Denmark Tel: +4572286000 www.baaa.dk ; info@baaa.dk Biotechnology, building technology, business and finance, environment, IT and technology

78 Tallinna Tehnikaülikool Ehitajate tee 5, Tallinn 19086 Tel: +3726203594 www.ttu.ee ; ttu@ttu.ee Kõrgharidus põhi-, magistri- ja doktoriõppe tasemel tehnika-, loodus-, täppis- ja sotsiaalteaduste vallas 200 Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias (SSE RIIA) Strélnieku iela 4a, Riga, Latvia LV 1010 Tel: +3725233235 www.sseriga.edu.lv; kjostov@sseriga.edu.lv Inglisekeelse rahvusvaheliselt akrediteeritud bakalaureuseõppe pakkumine majanduses ja ärijuhtimises 204 JAMK University of Applied Sciences Rajakatu 35, Jyväskylä 40250 Finland Tel: + 358207438100 www.jamk.fi ; ilona.rand@jamk.fi 207 Dania Danish Academy of Business and Technology Minervavej 63, Randers SO 8960, Denmark Tel: +4587114400 www.dbam.dk ; infodea@tradium.dk BA International Hospitality Management; AP degree in Hospitality and Tourism Management; AP degree in Marketing Management 208 HAMK University of Applied Sciences PL230, 13100 Hämeenlinna, Finland Tel: + 358405206925 www.hamk.fi ; maria.makinen@hamk.fi Higher education, Bachelor and Master Degree’s in Business and Engineering, International Degree Programmes in English 210 Kymenlaakso University of Applied Sciences Pääskysentie 1, P.O.Box 9, 48401 Kotka Finland Tel: + 358447028888 www.kyamk.fi ; henrik.luikko@kyamk.fi Tuition-free higher education in Finnish and English in the areas of Business, Design, Media, Technology, Maritime, Health and Social Care

RAKENDUSLIKUD KÕRGKOOLID: 55 Õpi õpetajaks! Õpetajakoolitust pakkuvad Eesti kõrgkoolid Koidula 13a, Tallinn 10125 Tel: +3725278037 http://eduko.archimedes.ee/teeviit-2011 ; monika.maamagi@archimedes.ee Õpetajaks õppimisest erinevatelt Eesti kõrgkoolidelt, teada saab, kuidas on võimalik õppida muusikaõpetajaks või omandada keemiaõpetaja kutse. 79 Eesti-Ameerika Äriakadeemia Punane 29A, 13611 Tallinn Tel: +3726054100 www.eaba.ee ; info@eaba.ee 81 Tallinna Tehnikakõrgkool Pärnu mnt 62, Tallinn 10135 Tel: +3726664569 www.tktk.ee ; vastuvott@tktk.ee Rakendusarhitektuur, tehnoökoloogia, hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia, masinaehitus, tehnomaterjalid ja turundus, rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus, autotehnika, transport ja logistika, raudteetehnika 85 Mainori Kõrgkool (AS Erahariduskeskus) Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn 11415 Tel: +3726101900 www.mk.ee ; mk@mk.ee Rakenduskõrghariduse tasemel on võimalik õppida neljal peaerialal – ettevõtlus, juhtimine, infotehnoloogia ja disain loovettevõtluses, 16 kõrvalerialal. Magistriõppes kolmel õppekaval ettevõtte finantsjuhtimine, infotehnoloogia juhtimine, turismiettevõtlus ja teeninduse juhtimine. 95 TTÜ Tallinna Kolledž Tõnismägi 14, Tallinn 10119 Tel: +3726272686 www.ttu.ee/tallinna-kolledz ; tk@ttu.ee Eestikeelne õpe: maastikuarhitektuur, kinnisvara haldamine, majandusarvestus, rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus spetsialiseerumisega äriõigusele või rahvusvahelisele äritegevusele Venekeelne õpe: rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus, majandusarvestus 97 Eesti Lennuakadeemia Lennu 40, Reola küla, Ülenurme vald 61707, Tartumaa Tel: +3727448100 www.eava.ee ; eava@eava.ee Lennundus 98 Sisekaitseakadeemia Kase 61, 12012 Tallinn Tel: +3726965644 www.sisekaitse.ee ; info@sisekaitse.ee Sisekaitseakadeemia koolitab kutse-, kõrgharidus- ja magistriõppe tasemel välja spetsialiste politseile, piirivalvele, päästealale, maksu- ja tolliametile, vanglasüsteemile jne.

99 Eesti Infotehnoloogia Kolledž Raja 4C, Tallinn 12616 Tel: +3726285800 www.itcollege.ee ; info@itcollege.ee IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, infosüsteemide analüüs, tehnosuhtlus, IT-alane täiendkoolitus

103 Eesti Mereakadeemia Kopli 101, Tallinn 11712 Tel: +3726135500 www.emara.ee ; eesti.mereakadeemia@ emara.ee Merendusalane kõrgharidus Merendusalane kutseõpe Rakendusuuringud ja arendustegevus merenduse valdkonnas Merendusalane täiendus- ja ümberõpe 105 University College Birmingham Summer Row, B3 1JB, Birmingham, UK Tel: +441212324300 www.ucb.ac.uk ; e.pryer@ucb.ac.uk Hospitality, Tourism, Events and Entertainment Management, Culinary Arts, Sport and Business and Marketing 109 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool Riia 12, Tartu 51013 Tel: +3727176197 www.sojakool.ee ; sisseastuja@ksk.edu.ee Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ja Kaitseliidule 110 Tartu Tervishoiu Kõrgkool Nooruse 5, Tartu 50411 Tel: +3727381642 www.nooruse.ee ; nooruse@nooruse.ee Rakenduskõrgharidus: õde, ämmaemand, füsioterapeut, radioloogiatehnik, tervisekaitse spetsialist, bioanalüütik Kutseharidus: hooldustöötaja, lapsehoidja, erakorralise meditsiini tehnik 112 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Kännu 67, Tallinn 13418 Tel: +3726711701 www.ttk.ee ; info@ttk.ee Tervishoiualane rakenduskõrgharidus ja kutseharidus 114 Tallinna Pedagoogiline Seminar Räägu 49, Tallinn 11311 Tel: +3726391741 www.tps.edu.ee ; tps@tps.edu.ee Koolieelse lasteasutuse õpetaja, noorsootöö, sotsiaaltöö, hooldustöötaja, lapsehoidja 116 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Tiigivahe tee 2, Mõdriku 46609, Lääne-Virumaa Tel: +3723295950 www.lvrkk.ee ; info@modriku.edu.ee 118 Tartu Kõrgem Kunstikool Tähe 38b, Tartu 50103 Tel: +3727309822 www.artcol.ee ; artcol@artcol.ee Osakonnad: fotograafia, maalingud, meedia- ja reklaamikunst, mööbel, nahadisain, skulptuur, tekstiil : 17 Eesti Iluteeninduse Erakool Tartu mnt 63, Tallinn 10115, Tel: +372 6412214 www.eurohair.eu; Teeninduserialade kutse- ja täiendõpe. Huvialaringid: kunsti ja tantsu valdkonnas (klassikaline, modern, hip-hop, peotants jm).

37 Tallinna Teeninduskool Majaka 2, Tallinn 11412 Tel: +3726053102 www.teeninduskool.ee ; info@teeninduskool.ee Majutus-toitlustus, hulgi- ja jaekaubandus, toiduainete töötlemine, koduteenindus 54 Tallinna Majanduskool Tammsaare tee 147, Tallinn 12915 Tel: +3726507850 www.tmk.edu.ee ; info@tmk.edu.ee Rakenduskõrgharidus ja kutseõpe keskhariduse baasil järgmistel erialadel: raamatupidamine, pangandus, maksundus, turundus, õigusteenistus, personalitöö, juhiabi, sekretäritöö, ärikorraldus, väikeettevõtlus, kvaliteedi- ja keskkonnahaldus, tarkvara arendus, majandusarvestus 56 Võrumaa Kutsehariduskeskus Väimela, Võru vald, Võrumaa 65566 Tel: +3727850800 www.vkhk.ee ; vkhk@vkhk.ee Turismi- ja toitlustuskorraldus, ärijuhtimine, IT-süsteemid, puidutöötlemise tehnoloogia, metallide töötlemine, mehhatroonika. Koostöö ettevõtjatega, rakendusuuringute läbiviimine, rahvusvaheline koostöö 124 Tartu Kutsehariduskeskus Kopli 1, Tartu 50115 Tel: +3727361866 www.khk.ee ; info@khk.tartu.ee Kutsekeskharidusõpe, kutseõpe põhi- ja keskhariduse baasil, kutseõpe koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele, täiskasvanute tööalane koolitus, kutsealane eelkoolitus ja karjäärinõustamine 128 Tallinna Tööstushariduskeskus Sõpruse pst 182/184, Tallinn 13424 Tel: +3726542833 www.tthk.ee ; info@tthk.ee Tallinna Tööstushariduskeskus on üks suuremaid rõiva-, kaubandus-, teenindus- ja mehaanika erialasid õpetavaid kutsehariduskoole Eesti Vabariigis, kus saab õppida nii eesti kui vene keeles. 130 Tallinna Ehituskool Pärnu mnt 162, 11317 Tallinn Tel: +3726519040 www.ehituskool.ee; ehituskool@ehituskool. ee Ehitus- ja tsiviilrajatised, elektrotehnika ja elektroonika, materjalitöötlus, täiskasvanute koolitus 131 Väike-Maarja Õppekeskus Pikk 1a, Väike-Maarja 46202, LääneVirumaa Tel: +3723261892 www.v-maarja.ee/vmok ; vmok@v-maarja.ee Autotehnik, müüja, kokk, arvutid ja arvutivõrgud, puhastusteenindus 132 Rakvere Ametikool Piiri 8, 44316 Rakvere, Lääne-Virumaa Tel: +3723295030 webmaster@rvss.ee ; info@rvss.ee Õpetame ehitust, puidu ja metallide töötlemist, arvuti-, maaturismi-ja toitlustusteenindust, autoremonditöid ja diagnostikat

133 Haapsalu Kutsehariduskeskus Ehitajate tee 3, 90401 Uuemõisa,Läänemaa Tel: +3726661740 www.hkhk.edu.ee ; kool@hkhk.edu.ee Kutseõppe korraldamine 8 valdkonnas – majutamine ja toitlustamine, ehitus, tekstiili- ja puidutöö, arvutid, turismikorraldus, koduteenindus. Erivajadustega õpilaste kutseõpe. Täiskasvanute täiendkoolituskursused. Majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenused. 134 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidu pargi 8/12, Pärnu 80047 Tel: +3724427888 www.hariduskeskus.ee ; parnumaa@ hariduskeskus.ee 26 erinevat eriala nii põhikooli kui gümnaasiumijärgselt, lisaks täiskasvanukoolitus. 135 Kuressaare Ametikool Kohtu 22, Kuressaare, Saare maakond 93812 Tel: +3724524600 www.ametikool.ee ; info@ametikool.ee Kaasaegsete õppetöökodade ja õpilaskodudega kool, mis on aastaid olnud popp ka noorte hulgas väljastpoolt Saaremaad 136 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Uuslinna 10, Tallinn 11415 Tel: +3726215572 www.tlmk.ee ; kool@tlmk.ee Kutseõpe, täiskasvanute täienduskoolitus, kutseeksamite korraldamine, autoteenindus, metallitöö, automaatika, kinnisvarahooldus 137 Tallinna Polütehnikum Pärnu mnt 57, Tallinn 10135 Tel: +3726103601 www.tpt.edu.ee ; info@tptlive.ee Trükitehnoloogia, elektroonika ja automaatika, IT ja telekommunikatsioon 138 Järvamaa Kutsehariduskeskus Tallinna 46, Paide 72720 Tel: +37253425637 www.jkhk.ee ; kool@jkhk.ee Kutsealane koolitus nii noortele kui täiskasvanutele ehituse, teedeehituse, logistika, autotehnika, kodumajanduse, teeninduse, põllu- ja hobumajanduse valdkonnas; tulevikuerialad on seotud taastuvenergia, kalanduse ning veterinaariaga 140 Eesti Kosmeetikute ja Juuksurite Erakool Diariss Mustamäe tee 6b, Tallinn 10621 Tel: +372 655 6185 www.ekjek.ee ; info@ekjek.ee Kosmeetik, juuksur, maniküür/pediküür, küünetehnik, jumestaja 141 Narva Kutseõppekeskus Kreenholmi 45, Narva 20104 Tel: +3723569341 www.nvtc.ee ; nvtc@nvtc.ee Põhi- ja keskkoolijärgse kutsekeskhariduse võimaldamine; gümnaasiumi õpilaste eelkutsealane koolitus; tehnilise kutsekõrghariduse omandamise ettevalmistamine ja käivitamine; ettevõtjate koolitus; täiskasvanute täiendkoolituse ja (töötute) ümberõppe läbiviimine; ettevõtjate info- ja konsultatsiooniteenus; erivajadustega inimeste koolitamine


142 M.I. Massaažikool Mustamäe tee 59, Tallinn 10621 Tel: +3726646190 www.massaaz.ee ; info@massaaz.ee Massööriõpe, spetsialiseerumine, massaažikoolitus

162 MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Veski 4, 48106 Põltsamaa Tel: +3725236504 www.ank.ee ; ank@ank.ee Ühingu eesmärgiks on toetada ja arendada ANK-de tegevust Eestis.

146 Eesti Esimene Erakosmeetikakool Pärnu mnt.130, Tallinn 11317 Tel: +3725019827 www.kosmeetikakool.ee ; info@kosmeetikakool.ee Kutseõpe: kosmeetik, juuksur, küünetehnik

164 Eesti Reformierakonna Noortekogu Tõnismägi 9, Tallinn 10119 Tel: +37256152508 www.reforminoored.ee ; joonas@reform.ee Noortekogu liikmeid seob aktiivne ellusuhtumine, liberaalne maailmavaade ja tahtmine oma mõtted teoks teha. Tegeleme antud maailmavaatega inimeste liitmisega üheks organisatsiooniks.

148 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Kooli 1, Kehtna 79001 Tel: +3724875246 www.kehtna.edu.ee ; kehtnamtk@kehtna. edu.ee Arvutid ja arvutivõrgud, autod ja tehnika (bussid, liikurmasinad, veoautod), maaparandus, vesiehitus ja maamõõt, majutus ja toitlustusteenindus, kivi- ja betoonkonstruktsioonid, üldehitus 150 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Müüri 4, Olustvere, Suure-Jaani vald, Viljandimaa 70401 Tel: +3724374290 www.olustvere.edu.ee ; kool@olustvere. edu.ee Võimalik õppida: põllumajandus, kokk, maaturismi teenindus, toiduainete töötlemine, pagar-kondiiter, sekretäritöö, turismikorraldus 152 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Vana-Vigala, Vigala vald, Raplamaa 78003 Tel: +3724824545 www.vigalattk.ee ; kool@vigalattk.ee Koolitus: autodiagnostik, automaaler, sepatöö, kivitöö, metalli sepistöötlemine, kokk, autotehnik, tisler, autoplekksepp, ehitusviimistlus, kodumajandus 158 Räpina Aianduskool Pargi 32, 64505 Räpina, Põlvamaa Tel: +3727961397 www.ak.rapina.ee ; kool@ak.rapina.ee Aiandus, maastikuehitus, keskkonnakaitse, floristika, tekstiilitöö 160 Tartu Kunstikool Tähe 38b, 50103 Tartu Tel: +3727330570 www.art.tartu.ee ; kunstikool@art.tartu.ee Kunstialase kutseõppe koolituskeskus, kus pakutakse õpet nii põhi- ja keskkooli lõpetajatele kui ka täiskasvanutele 182 Luua Metsanduskool Luua, Palamuse vald, Jõgeva maakond 49203 Tel: +3727762111 www.luua.edu.ee ; info@luua.edu.ee Metsandus, aiandus, loodusturismi korraldus ÕPPEKESKUSED: 13 Gustav Adolfi Koolituskeskus Suur-Kloostri 16, Tallinn 10133 Tel: +3726274065 www.gakk.ee ; info@gakk.ee Eksamite ettevalmistuskursused ning täiendõpe põhikoolile ja gümnaasiumile. Keeleõpe eri vanuseastmetele ja tasemetele. Huvitegevus. NOORTEÜHINGUD JA -ORGANISATSIOONID/ HUVIKESKUSED: fuajee Tre.ee/ Tre Noorteklubi Asula 4c, Tallinn 11312 Tel: +37256236022 www.tre.ee ; info@tre.ee Ürituste ja sündmuste korraldamine, raadio, dj, heli- ja valgustehnika 5 Rajaleidja Karjäärikohvik www.rajaleidja.ee ; rajaleidja@innove.ee Infot ja nõu oma karjääriplaneerimisel saada Rajaleidja portaalist ja Rajaleidja keskustest üle Eesti! 26b MTÜ Together Estonia Pärnu mnt 123a-21, 11313 Tallinn Tel: +37255927213 www.network-together.eu ; anna.roganova@network-together.eu Rahvusvahelised hariduslikud projektid 156 MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis Tõnismägi 3, Tallinn 10119 Tel: +3726816269 www.tore.ee ; tore@tore.ee MTÜ TORE ja tugiõpilassüsteemi tutvustamine Eesti avalikkusele. Et meil oleks Eestis TORE noor, TORE kool, TORE ühiskond!

166 SA Noorte- ja Spordiklubi Keelutsoon Sargvere küla, Paide vald Tel: +37255638800 www.keelutsoon.ee ; keelutsoon@keelutsoon.ee Lennusport: paraplaanid, langevarjundus ja kuumaõhupallid; köie- ja ronimistreeningud; matkabaas ja koolituskeskus 165 MTÜ Urban Style/JJ-Street Company Pärnu mnt 10,Tallinn 10116 Tel: +37256649578 www.jjstreet.ee joel@ijstreet.ee Noorsootöö, tantsuõpe, ürituste ja esinemiste korraldamine. 167 IRL Noored Wismari 11,Tallinn 10136 Tel: +37253491053 www.noored.irl.ee sirle.rosenfeldt@irl.ee IRL Noorte organisatsioon koondab inimesi, kes huvituvad poliitikast ning on ettevõtlikud ja aktiivsed 168 MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid Ahtri 10 a, Tallinn 10151 Tel: +3726116040 www.noorsots.ee ; noorsots@noorsots.ee MTÜ Noored Sotsiaaldemokraadid on Eesti vanim poliitiline noorteorganisatsioon, millel on kaks peamist eesmärki: sotsiaaldemokraatliku maailmavaate levitamine ning täisväärtuslike aktiivsete kodanike kasvatamine 169 Eesti Keskerakonna Noortekogu Toom-Rüütli 3/5, Tallinn 10130 Tel: +37255919816 www.kesknoored.ee laine.maaris@gmail. com Poliitika, noortetöö 175 Eesti Õpilasmalevad Eesti Noorsootöö Keskus Uuslinna 10, Tallinn 11415 Tel: +3727350399 www.entk.ee ; entk@entk.ee 176 Eesti Üliõpilaskondade Liit F. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120 Tel: +3726400423 www.eyl.ee ; www.isic.ee; eyl@eyl.ee; isic@ isic.ee Eesti Üliõpilaskondade Liit on üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab tudengite hariduslikke, kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitseb nende õigusi. 176 Eesti Õpilasesinduste Liit F. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120 Tel: +37258188651 www.opilasliit.ee ; opilasliit@opilasliit.ee Eesti Õpilasesinduste Liit on Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi ühendav mittetulundusühing 178 Eesti Noorteühenduste Liit Estonia pst 5a, 10143 Tallinn Tel: +3726616487 www.enl.ee ; enl@enl.ee Noorteühenduste nõustamine ja esindamine 183 Eesti Kirikute Noortenõukogu Tehnika 115, Tallinn 11312 Tel: +3725189908 www.eknn.ee ; eknn@eknn.ee EKNN tegeleb noortelaagrite, palverännakute, seminaride, festivalide jm noortele suunatud ürituste korraldamisega. Tegeleb Eestis tegutsevate kristlike noorteorganisatsioonide info vahetamise ja jagamisega RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID: 1 Dream Foundation – välismaale ülikooli! Vana-Lõuna 39-81, Tallinn 10134 Tel: +3726879954 www.dreamfoundation.eu ; info@dreamfoundation.eu Dream Foundationi eesmärgiks on tutvustada õppimisvõimalusi välismaa kõrgkoolides ning muuta kandideerimisprotsessi lihtsaks ja mugavaks. Oleme ka Cambridge ESOL ametlik eksamikeskus Eestis!

2 MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a, Tallinn 10143 Tel: +3726419678 www.euroopaliikumine.ee , info@euroopaliikumine.ee Euroopa Noortekaart on kuni 30 aastastele mõeldus sooduskaart Euroopas. Kaart on esindatud lisaks Eestile 38 riigis, mis annab üle 80 000 soodustust üle Euroopa. 2a Au Pair in America Tel: +3725294997 www.aupairamerica.co.uk , www.aupairinamerica.pri.ee ketlyn@hotmail.com Au Pair in America on juhtiv lapsehoidmisprogramm, mille raames saavad noored vanuses 18-26 töötada Ameerikas ning samaaegselt käia õhtuõppe formaadiga akrediteeritud koolides. 61 International Language and Education Centre Evenor F. R. Kreutzwaldi 24, Tallinn 10147 Tel: +3726485441 www.evenor.ee ; mail@evenor.ee Tasuta kõrgharidus Taanis, Rootsis, kõrgharidus Suurbritannias, Hollandis, Saksamaal, USAs jm. A-level ja IB keelelaagrid ja keelekursused välismaal. 77 Baltic Council for International Education Narva mnt 7, 10117 Tallinn, Estonia Gertrudes street 33/35, Riga, LV 1011 Tel: +37163607869 www.balticcouncil.org ; info@balticcouncil. org Education abroad in Europe, America, Australia, New Zealan; Organization of Educational fairs Academic education and summer programmes abroad Professional education 163 YFU Eesti MTÜ Kevade 4a-1, Tallinn 10137 Tel: +3726286161 www.yfu.ee ; yfu@yfu.ee YFU on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis pakub haridusliku eesmärgiga kultuurivahetusprogramme enam kui 60 riigis. Eestist on käinud välismaal pea 1000 keskkooliõpilast ning Eestis pea 200 välisõpilast. 201 Euroopa Komisjoni Esindus Eestis Rävala 4, 10143 Tallinn Tel: +3726264400 www.euroopaliit.ee ; info@euroopaliit.ee Euroopa Liidu teemalise informatsiooni jagamine 203 Cultural Care Au Pair Kalevankatu 44, Helsinki 00180 Tel: +3726432364 culturalcare.com ; parnu@rep.culturalcare. com Au Pair’iks Ameerikasse, keelereisid ja keelekursused välismaal 203 EF Education Oy Kalevankatu 44, Helsinki 00180 Tel: +3726432364 www.ef.com ; eesti@ef.com Keelereisid, keelekursused välismaal, õppeaasta välismaal 205 Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus Tallinna Tehnikaülikool Ehitajate tee 5, kab III-208, 19086 Tallinn Tel: +3726203543 www.eac.ttu.ee ; educationUSA@ttu.ee Õppimis- ja stipendiumivõimalused USA’s jm välismaal; TOEFL, TOEIC, SAT, ACT, GRE, LSAT, CISA jt testide läbiviimine; TOEFL jt testide kursused, on-line õppematerjalide ja õpikute müük; konsultatsioonid, loengud koolides jpm huvitavat RIIGIASUTUSED: 3 Maksu-ja Tolliamet Narva mnt 9j, 15176 Tallinn Tel: +37253443572 http://www.emta.ee ; katrina.tuulik@ emta.ee Maksu- ja Tolliameti seadusjärgne roll ühiskonnas on tõhus ja täpne maksude haldamine, ettevõtluse hõlbustamine ning ühiskonna ja majanduse kaitsmine. 11 Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Tel: +3726275300 www.tallinn.diplo.de info@tallinn.diplo.de 11 DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst Tel: +37167228800 www.daad.ee ; heiko.marten@tlu.ee Saksa kõrgharidussüsteem, stipendiumid, teadlaste vahetus

11 ZAV – Auslandsvermittlung Tel. +493613021515 www.ba-auslandsvermittlung.de ; zav-erfurt-auslandsvermittlung@arbeilsagentur. de Information on studying in Germany

ETTEVÕTTED:

15 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus Lõõtsa 4, 11415 Tallinn Tel: +3727350500 www.ekk.edu.ee ; info@ekk.edu.ee Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite, tasemetööde korraldamine.

19 Tartu Näitused AS Fr.R. Kreutzwaldi 60, 51014 Tartu Tel: +3727421662 www.tartunaitused.ee ; info@tartunaitused.ee Messide korraldamine, inventari rentimine, messibokside ehitamine ja kujundamine, konverentside korraldamine

18 Prantsuse Instituut Eestis Kuninga 4, 10146 Tallinn Tel: +3726271191 www.ife.ee ; remi@ife.ee Õpingud Prantsusmaal. Prantsuse keele kursused, kultuuriüritused, kutsealane ettevalmistus ning noortevahetused ja stipendiumid. 26 Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismägi 2, 15192 Tallinn Tel: +3726307611 www.nlib.ee ; nlib@nlib.ee Raamatukogu, e-raamatukogu, Euroopa Liidu info, kasutajakoolitused, näitused 28 Maanteeamet Põhja regioon Mäepealse 19, 12618 Tallinn Tel: +3726304800 www.mnt.ee ; info.pohja@mnt.ee Liilusohutussõnumi edastamine ja liiklusalane nõustamine 109 Kaitseressursside Amet Maneeži 3, 10117 Tallinn Tel: +3727170700 www.kra.ee ; krainfo@kra.ee Kutsealuste arvelevõtmine, tervisekontrolli läbiviimine ja kutsesobivuse hindamine, ajateenistusse ja asendusteenistusse kutsumine ning tegevteenistusse värbamine. Täpsem info www.kra.ee ja vk.kra.ee 115 Eesti Kaitsevägi Juhkentali 58, 15007 Tallinn Tel: +3727171190 www.mil.ee ; mil@mil.ee Riigikaitse 173 Eesti Noorsootöö Keskus Uuslinna 10, Tallinn 11415 Tel: +3727350399 www.entk.ee ; entk@entk.ee 177 Tööinspektsioon Gonsiori 29, Tallinn 10147 Tel: +3726269400 www.ti.ee ; ti@ti.ee Töökeskkonna riiklik järelevalve 179 Eesti Töötukassa Lasnamäe 2, 11412 Tallinn Tel: +3726679700 www.tootukassa.ee ; info@tootukassa.ee aitab leida sobiva töökoha/töötaja; toetab tööotsijate töölesaamist tööpraktika, palgatoetusega, koolitusega; karjääriinfotoad, informatsioon välismaal töötamisest; kindlustab tööotsingute ajaks ning koondamise ja maksejõuetuse juhtumite korral 186/191 Tervise Arengu Instituut Hiiu 42, Tallinn 11619 Tel: +3726593900 www.tai.ee ; tai@tai.ee Tervise Arengu Instituut on sotsiaalministeeriumi hallatav riigi- ja teadusasutus, mille põhitegevus on tervise- ja sotsiaalvaldkonna teadus-, arendus- ja rakendustegevus. Põhieesmärk on Eesti rahvastiku tervise järjepidev areng ning elukvaliteedi pidev tõus. 187 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Narva mnt 11d, 10151 Tallinn Tel: +3726457440 www.tallinn.ee/est/sotsiaaltervishoiuamet ; sotsiaal@tallinn.ee Säilitada ja parandada Tallinna elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet. Aitab koordineerida ja korraldada Tallinna elanikele tervishoiuteenuseid, riigi tervisekaitse, tervise edendamise. 206 Kanada Suursaatkonna esindus Eestis Toom-Kooli 13, Tallinn 15186 Tel: +3726273314 www.estonia.gc.ca ; tallinn@canada.ee Kanada – Sinu Tuleviku Võti! Tutvustame erinevaid õppimis- ja töövõimalusi Kanadas, sealhulgas ka uut noortevahetusprogrammi International Experience Canada

9 AS Eesti Ajalehed Narva mnt 11e, 10151 Tallinn Tel: +3726698247 www.ekspress.ee ; kerli.kiidma@lehed.ee

22 CV Keskus Sõpruse pst 151, 13417 Tallinn Tel: +3726997610 www.cvkeskus.ee ; info@cvkeskus.ee Ainsana Eestis on CV Keskuses võimalus luua kuni 5 erinevat CV-d ja kaaskirja, k.a. inglise, soome ja vene keeles. Lisaks leidub meie tööportaalis suur hulk karjäärialaseid juriidilisi nõuandeid ning palju muid võimalusi tööelu edukaks planeerimiseks. 26a Koolitused.ee Masina 22, 10144 Tallinn Tel: +37256460814 www.koolitused.ee ; info@koolitused.ee Eesti suurim koolituste andmebaas 28 Autosõit OÜ Tel: +3726488080 ; +3727456040 www.autosoit.ee ; info@autosoit.ee Vaba aja üritused aastaringsetel libedasõiduradadel, liikluskasvatus 28 Swedbank AS Liivalaia 8, 15040 Tallinn Tel: +3726310310 www.swedbank.ee ; info@swedbank.ee Liiklusohutuse ja turvavöö kandmise propageerimine 29 SEB Pank Tornimäe 2, 15010 Tallinn www.seb.ee Pangandus 60 AS LHV Varahaldus Tartu mnt 2, Tallinn Tel: +3726800400 www.lhv.ee ; info@lhv.ee Pangateenused, pensionifondide valitsemine 154 GoAdventure Narva mnt 7, 10117 Tallinn Tel: +3726108000 www.goadventure.ee ; info@goadventure.ee Keelereisid välismaal, Working Holiday programm, AuPair programm 157 CV-Online Estonia OÜ Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn Tel: +3725255009 www.cv.ee ; heikko@cv.ee Tööpakkumiste vahendamine, värbamisteenused, koolitused 170 Arena3 OÜ Viru 24, 10140 Tallinn Tel: +3725219036 www.clubvision.ee ; clubvision.ee@hotmail. com Meelelahutus

189 Kool24 Mere pst 8, Tallinn 10111 Tel: +3725236666 www.kool24.ee ; info@kool24.ee Haridus- ja kooliportaal. 211 Dream Capital OÜ Tallinna mnt 43-17, Rapla 79512 Tel: +37256237681 www.dreamcapital.ee ; kontakt@dreamcapital.ee Kindlustusalased konsultatsioonid, investeerimisalane nõustamine KIRJASTUSED: 6 AS TEA Kirjastus Liivalaia 28, Tallinn 10118 Tel: +3726161003 www.tea.ee ; kaido.katalsepp@tea.eu Raamatute kirjastamine 7 Kirjastus Raudwara Tartu mnt 13, 10145 Tallinn, Harjumaa Tel: +3726825627 www.raudwara.ee ; info@raudwara.ee Õppematerjalide kirjastamine ERIALALIIDUD: 3 Tallinna Ettevõtlusamet Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199 Tel: +3726404218 http://ettevotja.tallinn.ee ; ettevotlus@ tallinn.ee Ettevõtliku elustiili propageerimine noorte seas ja erinevate erialade tutvustamine 3 MTÜ Eesti Peakokkade Ühendus Kiriku 6, 10130 Tallinn Tel: +3725078775 http://www.chef.ee ; info@chef.ee Koka elukutse propageerimine noorte seas 3 Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit Lõõtsa 6, 11415 Tallinn Tel: +3726177145 www.startit.ee; startit@startit.ee IKT erialade populariseerimine ja noorte teadlikkuse tõstmine IT võimalustest läbi www.startit.ee keskkonna 3 Eesti Kaupmeeste Liit Kiriku 6, 10130 Tallinn Tel: +3726201914 www.kaupmeesteliit.ee; info@kaupmeesteliit.ee Kaubanduse valdkonna ettevõtlusorganisatsioon 10 Talendid koju! Toom-Kooli 17, Tallinn 10130 Tel: +3726040083 www.talendidkoju.ee ; info@talendidkoju. eu Talendid Koju viib kokku andekad välismaakogemusega eestlased ja Eesti tööandjad. Liitu ja avasta põnevaid võimalusi kodumaal! 31 Eesti Hotellide ja Restoranide Liit Kiriku 6, 10130 Tallinn Tel: +3726411428 www.ehrl.ee ; info@ehrl.ee Hotelle ja restorane esindav organisatsioon MUU:

171 My Trade Consulting OÜ Ahtri 6a, 10151 Tallinn Tel: +3725219036 www.mytrademarkets.com ; info@mytrade. ee Investeerimisteemalised seminarid ja koolitused. Võimalus kaubelda rahvusvahelisel valuutaturul forex.

4 Tallinna Tehnikakõrgkooli projekt Tehnocum Pärnu mnt 62, Tallinn 10135 Tel: +3726664569 tiiu@tktk.ee Tehnoloogia erialade tutvustamine ja populariseerimine. 1. Ja 2. 12 kell 12, 14 ja 16 erinevad õpitoad. Kestvus 90 minutit. Toetab Euroopa Sotsiaalfond.

174 Megamahlad OÜ Mere pst 8A-25, Tallinn 10111 Tel: + 37251924049 www.boostjuicebars.ee mari.kohv@boostjuicebars.ee Pakume värskeid ning väherasvaseid smuutisi. Hea, tervislik vahepala!

209 MTÜ Naerata Ometi Vindi 18a-57, Tallinn 11315 Tel: +37256293933 www.naerataometi.ee ; jaanika@naerataometi.ee Puuetega laste ja materiaalses raskuses olevate perede abistamine.

184 SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond Puusepa 1A, 50406 Tartu Tel: +3725246580 http://www.lastefond.ee ; kyllike@ lastefond.ee SA TÜK Lastefond on üks suurimatest ja vanimatest lastehaiglate juures tegutsevates heategevusfondidest Eestis.

173 MTÜ Eesti Noorsootöötajate Ühendus Tallinna mnt 14, 79513 Rapla Tel: +3725655791 www.eny.org.ee peetertaim@hot.ee Eesti noorsootöötajate ühendamine


Lisainfo: euroopa.noored.ee/maailmvalla Youth on the Move: ec.euroopa.ee/youthonthemove Sihtasutus Archimedes: archimedes.ee

on Sihtasutuse Archimedes ja Euroopa Komisjoni korraldatud sündmus, kus tutvustatakse kõikidele huvilistele võimalusi õpingute, töötamise, vabatahtlikuna tegutsemise ja rahvusvahelise koostöö vallas eelkõige Euroopas, kuid ka mujal maailmas. Kolme päeva jooksul tutvustame noorte õpirändega seotud teemasid, näitame filme ja jagame rahvusvahelise koostöö kogemusi. Saalis on 6 teemaala, kus erinevad projektid Eestist, Lätist ja Leedust tutvustavad oma projektide tulemusi ning kutsuvad külastajaid tasuta töötubadesse (mängud,

Neljapäeval, 1. detsembril kell 12.00 toimub sündmuse pidulik avamine, kus autasustame Koostöö kuldõunaga haridusasutusi, kes on Euroopa haridusprogrammide kaudu andnud kaaluka panuse Eesti hariduse arendamisse kas läbi õpirände või koostöö välismaiste koolidega.

EL

võ rg u

sti k

s tu s su ede a ht m Si chi Ar

ud

Youth on the Move on Euroopa Liidu algatus, mis toetab noori nende pürgimustes saada hea haridus, laiendada oma silmaringi ja olla tööturul konkurentsivõimeline.

KEEL JA KULTUUR

meisterdamine, lõbusad ülesanded jms). Lisaks sellele on kaks infoala, kus Sihtasutus Archimedes ja erinevate võrgustike esindajad tutvustavad haridusprogrammide ja EL võimalusi eelkõige noortele.

PÕHILAVA

õPIME HUVITAVALT

MAAILM VALLA – MoVE IN EURoPE

HEA KoDANIK

ETTEVõTLIKKUS

UUED oSKUSED

SääSTEV ELUVIIS

SISSEPääS D HALLI MESSIALA PLAAN

Projektialas osalevaid projekte on rahastanud Euroopa Liidu programmid Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig ja Euroopa Noored või Põhja- ja Baltimaade haridusprogramm Nordplus.

PROGRAMM AEG

PÕHILAVA

NELJAPÄEV, 1. DETSEMBER

1.-3. detsember, Eesti Näituste messikeskus TÖÖTOAD PROJEKTIALADES SääSTEV ELUVIIS

HEA KoDANIK

10.30

Erasmuse lühifilmid.

11.30 12.00

12.30 13.00 13.30

Sündmuse avamine ja Koostöö kuldõuna auhindade üleandmine Avasõnad: Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm . Mida on andnud Euroopa projektides osalemine teie asutusele/ koolile? Ümarlaud Koostöö kuldõuna saanud asutuste esindajatega.

Teadusteatri etendus “Avasta loodusnähtused!”. Projekti toetas Nordplus programm.

15.00

“Naturaalsete krohvide töötuba” Proovi kätt näidisseina krohvimisel Siksali Arendusselts

Mis kasu on õpilasel, kui tema õpetaja käib välismaal koolitusel? “Games on conservation Kogemusi jagavad Andres Idla Huvikeskusest Kullo ja Lauri and ecology” Vilibert Tallinna Kristiine Gümnaasiumist”. Võta osa ja võida auhindu Millised on Erasmuse programmi toel Eestis õppivate Tšehhi, Türgi, Leedu ja Prantsuse välistudengite muljed ja elamused vestlusring.

15.30

Leonardo da Vinci kajastustekonkursi ja Erasmuse esseekonkursi auhinnatseremoonia. Auhinnad annab üle Youth on the Move Eesti saadik Rasmus Kaljujärv.

16.00

Vestlusring esseekonkursi võitnud Erasmuse tudengite ja Leonardo da Vinci kajastustekonkursi võitjatega - kogemused õpingutest ja praktikast välismaal.

16.30

Intervjuu Youth on the Move Eesti saadiku Rasmus Kaljujärvega.

17.00

Kuressaare Ametikooli animatöörieriala õpilaste tantsuetendus.

6

“Keep Fit and Active – Be Healthy and Happy!” Lauamäng tervislike eluviiside kohta

Dokumentaalfilm „Imre“ jutustab loo programmi Euroopa Noored toel Hispaanias vabatahtlikuks käinud Imrest. Filmile järgneb arutelu vabatahtlikkuse teemal, mida juhib Eesti Rujena Secondary School Erinoorsootöö Ühing nooR. Tule kuulama Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste muljeid oma vahetusajast Taanis - Comeniuse programmi kogemus.

Teeviit 24. november 2011

Mäng ja viktoriin

Noortekeskus Vihasoo

Mäng Kuressaare Ametikooli animatöörieriala õpilastelt. Kuressaare Ametikoolis õpetatakse animatööre Leonardo da Vinci projekti raames loodud uue õppekava järgi.

14.00

14.30

”Knowing the contemporary music world”

“Käitume keskkonnasõbralikult” Prügisorteerimise mäng

11.00

Vilnius Zirmunai gymnasium

KULTUUR JA KEELED

Lithuanian Music and Theatre Academy

“Open craft” workshop Valmista endale käepael

“Interactive and energizer games”

International Labour Contact Net

Vidzeme University of Applied Sciences

“Interactive and energizer games”

“Latvian National Chrismas Decorations” Töötuba

Vidzeme University of Applied Sciences

”Special Needs MONOPOLY” Interaktiivne mäng

”Imanta”

õPIME HUVITAVALT

“Alternative tourism offers” Vaata ja õpi mustkunsti

Õpistiilide tuvastamise testid

“Cietoksna kopiena”

“Õppiv organisatsioon” Millisena kujutad õppivat organisatsiooni? Mudeli ehitamine KG Sihtasutuse struktuuriüksus, KG Koolituskeskus Osilia “Noorte Ideekohvik” Vahvlite ja ehete valmistamine Noorsooühing Rõuge Noorteklubi

“See and learn” “Anyone can draw” Interaktiivsed mängud ja Katseta oma maalimisoskust viipekeele õppimine

Youth Day Care Centre

Trakai Vokes community cultural center

Tarbeesemete dekoreerimine ja ehted Töötuba

“Professional language skills - successful career” Interaktiivne keeleõpe

Sclerosis Multiplex Ühing

Soros International House

“Saaremaa turismimagnet” Graffiti töötuba Looduslikust materjalist külmkapimagneti maalimine Vilnius Vytautas Magnum Gimnasium TTÜ Kuressaare Kolledž

ETTEVõTLIKKUS

Educational Center for Deaf and Hard of Hearing of Lithuania

Rõõmud ja mured noorte projektitöös Vestlusring MTÜ JustMind

“Teaching in the Digital Age: take your first step” online keeleõppe vahendid

“Fantaasia maailm” Noortevahetuse simulatsioonid läbi mängu

Vilnius Business College

MTÜ EstYes

UUED oSKUSED

Viimsi Keskkool

“Nii lihtsalt see toimib!” Arvjuhtimisega seadmete kasutamine

“Animatöörid - melu läbi elu” Näomaalingud

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kuressaare Ametikool

Pulmatupsude valmistamine Töötuba

Fotoanimatsiooni valmistamine

Kärdla Ühisgümnaasium “Make movies using ICT” and “Baltic States in crosswords” Filmide valmistamine ja ristsõnade lahendamine County Education Board, Dobele

Smiltene Gymnasium

“Run-up to Christmas” Jõuludeks lilleseade valmistamine Vilnius Vocational Training Centre for Service Business Specialists

“Experience abroad – “Lisaained toidus” learn and you!” Lõnga värvimine sünteetiliste Toiduvalmistamine toiduvärvidega Public Institution Raseiniai Väätsa Põhikool Vocational School of Technology and Business Füüsikaalased esitlused ja katsed Agenskalns State Gymnasium

Filmitöötuba MTÜ Kinobuss


SÜNDMUSE PEAESINEJA ANSAMBEL ZETOD REEDEL, 2. DETSEMBRIL KELL 16.30!

AEG

PÕHILAVA

REEDE, 2. DETSEMBER

Tule osale Archimedese infoalas toimuvas mängus või testi oma teadmisi Euroopateemalistes arvutimängudes! Palju lahedaid auhindu!

TÖÖTOAD PROJEKTIALADES SääSTEV ELUVIIS

HEA KoDANIK

10.30 11.00

11.30

Võta osa Karksi-Nuia trummitoast! Noored näitavad ja õpetavad programmi Euroopa Noored noortevahetuste käigus omandatud trummimänguoskusi. Portugalis, Islandil, Rootsis, Soomes, Tšehhis ja Lätis õppinud Erasmuse tudengid jagavad oma kogemusi.

12.00 Eestis noorsootöökeskuses praktikal viibivad Saksa noored räägivad, mida tähendab töötada välismaal. Leonardo proogrammi kogemus.

12.30

Varstu Noorteklubi Kõgõkogo noored näitavad noortealgatuse „Vabajooks“ käigus ehitatud soap-box´i, mis liigub gravitatsioonijõul. Algatust toetas programm Euroopa Noored.

13.00 õpilasleiutajate konkursi auhinnatseremoonia.

13.30

“Kas tunned mahetooteid ja nende märgistusi?” Pakendite sorteerimine ja ökotoodete märkide äratundmine Tartu Kivilinna Gümnaasium “Keep Fit and Active – Be Healthy and Happy!” Lauamäng tervislike eluviiside kohta Rujena Secondary School

Viljandi Maagümnaasiumi õpilased jutustavad kuidas õpitakse Itaalia koolis. Comeniuse õpilasvahetuse kogemus.

Euroopast Eesti koolidesse tulnud. Comeniuse õpetajapraktikandid jagavad oma muljeid ja elamusi.

"Projekt ""Talendid koju"" pakub välismaakogemusega noortele töövõimalusi Eesti ettevõtetes - vestlusring".

15.00 Mida annab välismaine koolitus noorele täiskasvanule? Grundtvigi programmi kogemust vahendab Uve Poom Sihtasutusest Unitas.

15.30 16.00

16.30

AEG

Mäng Kuressaare Ametikooli animatöörieriala õpilastelt.

PÕHILAVA

10.30

“Born to be tolerant” Käejäljenditest maali valmistamine Keeni Põhikool

Vidzeme University of Applied Sciences

ETTEVõTLIKKUS

Vilnius Business College

Põltsamaa Vallavalitsus

“Kui loov sa oled?” Löö kaasa koostöös sündiva teose loomisel

“Alternative tourism offers” Vaata ja õpi mustkunsti

Sally Stuudio

“Cietoksna kopiena”

“Anyone can draw” Katseta oma maalimisoskust

”Noorte Ideekohvik” Vahvlite ja ehete valmistamine

Trakai Vokes community cultural center

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi

Füüsikaalased esitlused ja katsed Agenskalns State Gymnasium

“Lisaained toidus” Lõnga värvimine sünteetiliste toiduvärvidega

“See and learn” “Nii lihtsalt see Interaktiivsed mängud ja toimib!” viipekeele õppimine Arvjuhtimisega Rinnamärgi kujundamine seadmete kasutamine ja valmistamine Educational Center for Deaf and Hard of Tallinna Lihula Muusika- ja Hearing of Lithuania, Tehnikakõrgkool Kunstikool

”Imanta”

“Professional language skills successful career” Interaktiivne keeleõpe Soros International House

10.30-11.30 Infotund Erasmuse programmi võimaluste kohta

Filmitöötuba MTÜ Kinobuss

”Experience abroad – learn and you!” Toiduvalmistamine Public Institution Raseiniai Vocational School of Technology and Business

11.45-13.15 Comeniuse infotund vene õppekeelega koolidele

”Animatöörid - melu läbi elu” Näomaalingud Kuressaare Ametikool

Väätsa Põhikool

”Märk saagu märgiline”

Noortekeskus Vihasoo

“Games on conservation and Graffiti töötuba ecology” Võta osa ja võida auhindu Vilnius Vytautas Magnum Gimnasium Vilnius Zirmunai gymnasium

UUED oSKUSED

Taaskasutatava materjali töötuba Jõulukaartide, nööbiehete ja tekstiillillede valmistamine

“Latvian National Rõõmud ja mured Chrismas Decorations” noorte projektitöös Töötuba Vestlusring

Youth Day Care Centre

õPIME HUVITAVALT

“Teaching in the Digital Age: take your first step” online keeleõppe vahendid

“Käitume “Special Needs keskkonnasõbralikult” MONOPOLY” Prügisorteerimise mäng Interaktiivne mäng

“Make movies using ICT” and “Baltic States in crosswords” Filmide valmistamine ja ristsõnade lahendamine

MTÜ JustMind

County Education Board, Dobele

“Fantaasia maailm” Noortevahetuse simulatsioonid läbi mängu

“Avastades UNESCO kultuuripärandit Euroopas” Lauamängud

MTÜ EstYes

Pae Gümnaasium

Fotoanimatsiooni valmistamine Smiltene Gymnasium

”Run-up to Christmas” Jõuludeks lilleseadme valmistamine Vilnius Vocational Training Centre for Service Business Specialists

13.30-14.15 Haridusjuhtide õppelähetuste infotund

14.30-15.30 Põhjamaade programmide infotund

15.45-16.30 Grundtvigi programmi infotund

TÖÖTOAD PROJEKTIALADES SääSTEV ELUVIIS “Kas tunned mahetooteid ja nende märgistusi?” Pakendite sorteerimine ja ökotoodete märkide äratundmine

11.00

Viljandi Maagümnaasiumi õpilased jutustavad kuidas õpitakse Itaalia koolis.

11.30

Gunnar Vaht Eesti ENIC/NARIC keskusest räägib diplomite hindamisest ja sellest, mida silmas pidada, kui valite edasiõppimiseks kõrgkooli.

12.00

MTÜ Öökull noored, kes käisid programmi Euroopa Noored toel vabatahtlikuks. Soomes, näitavad, kuidas mediteerida tantsides.

12.30

Programmi Euroopa Noored toel Argentinas vabatahtlikku tööd teinud ajakirjanik Liis. Kängsepp jagab oma kogemusi.

13.00

“Käitume Kuressaare Ametikooli õpilane Riil Kerro viibis praktikal Soomes keskkonnasõbralikult” Perho restoranikoolis - Leonardo da Vinci programmi kogemus. Prügisorteerimise mäng

13.30

Sihtasutuse Unitas noored tutvustavad rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd väideldes teemal "Diktaatoritele tuleks tagasiastumise tingimusel pakkuda õiguslikku puutumatust". Programm Euroopa Noored.

14.00

Imre Malva räägib Euroopa Vabatahtliku Teenistuse raames viidetud ajast Makedoonias ja näitab multifilmi, mille ta seal valmistas.

15.00

International Labour Contact Net

SEMINARIRUUM KULTUUR JA KEELED

Päeva peaesineja - ZEToD.

LAUPÄEV, 3. DETSEMBER

14.30

“Open craft” workshop Valmista endale käepael

“Interactive and energizer games”

14.00

14.30

Neljapäeval, 1. detsembril kell 15.30 annab algatuse Youth on the Move saadik Eestis Rasmus Kaljujärv üle auhinnad Leonardo da Vinci praktikalugude ja fotokonkursi ning Erasmuse essee- ja fotokonkursi parimatele.

Tartu Kivilinna Gümnaasium

Noortekeskus Vihasoo

“Sõnasta oma huvi või vajadus” Sedelimäng Eesti Noorte Looduskaitse Ühing

HEA KoDANIK

”Challenge Your Senses” Testi oma meeli aktiivses töötoas Noortegrupp SVAIANAN

KULTUUR JA KEELED “Märk saagu märgiline” Rinnamärgi kujundamine ja valmistamine Lihula Muusika- ja Kunstikool

Vilnius Vytautas Magnum Gimnasium

Mitteformaalne noortegrupp ”Fotosilm”

õPIME HUVITAVALT

UUED oSKUSED

“Fantaasia maailm” Noortevahetuse simulatsioonid läbi mängu

”Prügikorvist” Mida saab meisterdada äravisatud asjadest?

Mikrokontrolleri programmeerimine ja roboti juhtimine

MTÜ EstYes

Habaja Lasteaed

Tallinna Tehnikaülikool

Filmituba

Mikrokontrolleri programmeerimine ja roboti juhtimine

“Õigesti vormistatud CV annab eelise” õpi kuidas korrektselt CVd vormistada

Graffiti töötuba

”Minu teod internetis” Millised ohud varitsevad sind internetis ja kuidas sa end suhtlusportaalides “reklaamid”?!

ETTEVõTLIKKUS

Lähte Ühisgümnaasium

“IMPROVOICING” Võta osa hääleimprovisatsioonist Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Tule vaata õpitegevuse mitmekesistamisega seotud filme ja videoid

Tallinna Tehnikaülikool

“Haara võimalusest!” Lõbus küsimustik vabatahtliku töö ning noortevahetusega seoses. Seiklejate Vennaskond

Teeviit 24. november 2011

7


TULE VAATA OMA SILMAGA, KUIDAS SÜNNIVAD MEISTRID! B HALL I korrus

MEHHATROONIKA

LAVA

MAASTIKUEHITUS

JUUKSUR

FLORIST

INFO

TREPP II

PUHASTUSTEENINDUS

RIIETEHOID

KORRUSELE

RÄTSEP

A HALL II korrus

ELEKTRIKUD

EHITUSVIIMISTLEJAD

B HALL II korrus

EHITUSVIIMISTLEJAD

PLAATIJAD

EHITUSVIIMISTLEJAD

PLAATIJAD

Noor Meister 2011 A ja B hallides 1.-2. detsembril

GRAAFILINE DISAIN

ELEKTROONIKA

INFOTEHNOLOOGIA

Suursponsorid: Koostööpartnerid: Sponsorid:

8

Teeviit 24. november 2011


Kas varasemate töökogemusteta saab tööle? Jaanika Palm Eesti Noorsootöö Keskus

Marge Roosi, Swedbank AS, värbamisspetsialist

N

Kui palju arvestate noorte töölevõtmisel nende varasemaid väljaspool kooli omandatud kogemusi (osalemine huviringis, õpilasmalevas, vabatahtlik töö jms)?

oorte tööpuudus on hirmuäratavalt suur ning põhjuseid selleks on palju, kuid tööandjate silmis on üks suuri­ maid miinuseid noorte tööle palkamisel va­ rasemate töökogemuste puudumine. Eesti Noorsootöö Keskuse loodud noorteportaal Stardiplats (www.stardiplats.ee) võimaldab noortel oma varasemad õpi- ja töökogemu­ sed kokku koguda, neid analüüsida ning töö­ andjale meelepäraselt CVs kirjeldada. Millega rikastada oma CVd 23aastane Britt Zimmermann hindab töö­ andjate nõudmisi üldiselt põhjendatuks, kuid varasema töökogemuse nõue teeb ka temale muret. “Üldiselt on töökuulutused tegelikult head, alati leiab midagi, kui tahta. Ainult ta­ valiselt kaheaastase töökogemuse nõue on üle pingutatud, sest noortele peaks ka või­ maluse andma, üldjuhul noortel pole kahe­ aastast töökogemust. Aga ülejäänud nõuded on enamasti põhjendatud, näiteks kõrghari­ duse omamine ja sotsiaalsete oskuste nõu­ ded (meeskonnatöö-, esinemis- ja suhtlemis­ oskus),” sõnab ta. Noortele on tööturule sisenemine raske ka seetõttu, et oma varasemaid kogemusi ei osata piisaval määral rõhutada või hinnata. On loomulik, et kooli lõpetanud noo­ rel puudub töökogemus, kuid võib-olla on

Swedbanki tööle kandideerivate noorte pu­ hul arvestame otsese töökogemuse puu­ dumisel ka muid kogemusi. Organisatsioo­ nide ja huviringide töös osalemine annab infot noore vastutusvõime, organiseerimis­ oskuse, huvipakkuvate valdkondade, ana­ lüüsivõime, suhtlemisoskuse, ajaplanee­ rimisoskuse ja muu sellise kohta. Soovi­ tan sellest kõigest ka tööandjale rääkida. Noortel on tegelikult väga palju võima­ lusi, mis annavad kogemusi, asendavad ta puutunud kokku projektide juhtimisega noortekeskuses, tal on vabatahtliku töö ko­ gemus noorteühingust või rohkelt esinemis­ vilumust näiteringist, mis kõik on kirjelda­ tavad kasuliku kogemusena. Samuti ei pea noored tihti oluliseks presenteerida tuleva­ sele tööandjale oma kooliaja töökogemusi, näiteks õpilasmalevas töötamist. Selliste kogemuste saamiseks on loodud soodne pinnas noorsootöö kaudu, mis või­ maldab noortel koolivälisel ajal harrastada meelepäraseid tegevusi ning saada väärtus­ likke oskusi, mis võivad osutuda oluliseks ka

otsest töökogemust ja aitavad end ette valmistada tulevasteks tööotsinguteks. Kas noored oskavad CVs mitmesuguste kooliväliste tegevuste kasulikkust tööandjale esitleda?

On noori, kes oskavad oma kogemusi väga hästi välja tuua, aga on ka neid, kes ei tea, et tööandja hindab ka koolivälist tegevust. Soovitan töökogemuse puudu­ misel noortel veelgi enam selliseid asju kirja panna. Lisaks soovitan ära märkida osalemise olümpiaadidel ja kooli projekti­ des, head õpingutulemused , kooliüritus­ te korraldamise ja ka näiteks silmapaist­ vad saavutused spordis. tulevase tööandja silmis. Osalemine noor­ sootöös annab noortele näiteks hea suhtle­ misoskuse, meeskonnatöö kogemuse; ene­ sekehtestamise, probleemide lahendamise, protsesside ja inimeste juhtimise kogemuse. Stardiplats aitab Haridus- ja teadusministeeriumi algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel ellu­ viidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames valminud noortepor­ taal Stardiplats on unikaalne tugi noorele tööotsijale. Portaalis on võimalik kokku ko­

guda kõikvõimalikud õpi- ja töökogemused, analüüsida oma õpitulemusi ja lisada juur­ de tunnistused, sertifikaadid, diplomid vms tõendamaks õpitut. Enam kui 2700 noort on avanud konto Stardiplatsis ning alustanud oma väärtusli­ ke kogemuste analüüsimist ja talletamist. Kuigi Stardiplats on loodud eelkõige noor­ te vajadusi silmas pidades, sobib portaal ka­ sutamiseks ka juba vanemas eas inimestele. “Hetkel on Stardiplatsi otsesteks kasu­ tajateks peamiselt noored, kes on omanda­ mas haridust ja alles sisenemas tööturule. Kuid meil on väga hea meel, et ka vanemad inimesed on portaali vastu huvi tundnud ja leidnud selle enda jaoks kasutatava olevat, kuigi peamise kasutajagrupina oleme silmas pidanud noori,” selgitas portaali arendami­ sega tegelev Liis Kuusk. Kogemusi tuleb väärtustada Stardiplats aitab juhtida noorte eneste, aga ka haridustöötajate ja tööandjate tähelepa­ nu väga arvestatavatele kogemustele, mis on omandatud mitteformaalse õppimise teel for­ maalse hariduse või töökogemuse kõrval või ka asemel, ning õpetab noori oma väärtuslik­ ke kogemusi hindama ja esitlema. Et tööandjad oleks teadlikud noorte va­ rasematest kogemustest, peavad eelkõige noored ise oma kogemusi väärtustama ning need väärtuslikud kogemused tööturul maks­ ma panema.

Teeviit 24. november 2011

9


Ülikoolide rahvusvahelistumine on loomulik protsess Kui kõrgharidusmaastikul on rahvusvahelistumine hetkel trenditeema, siis võib öelda, et Estonian ­Business School käib hoogsalt trendiga kaasas. Kerstin Sonts

J

uba üle kahekümne aasta on EBS ingliskeelset ärihari­ dust pakkunud. Tänavu sü­ gisel avas EBS oma filiaali Helsingis. Järgmisest õppeaastast on EBSi bakalaureuseõppe rahvusvaheli­ se ärijuhtimise eriala päevaõppes täies mahus ingliskeelne. Kuidas on EBSi rahvusvaheline keskkond tudengitele kasuks tul­ nud, räägivad tudeng Marin Leht­ mets ja turunduse õppetooli juha­ taja professor Katri Kerem. “Väljaspool riiki on Eesti kõrg­ koolidel rahvusvahelistumise prot­ sessis osalemise kogemus pikem – tehtud on teaduskoostööd, õppe­ jõud käivad konverentsidel ja part­

Marin Lehtmets (keskel) on veendunud, et inglise keeles õppimine annab rahvusvahelisel tööturul eelise.

nerülikoolides, tudengid veedavad semestri või kaks partnerülikoo­ lides, turundusjuhid käivad välis­ messidel jne. Justkui kultuuridevaheliste erinevuste loeng Marin Lehtmets, kes on EBSi rah­ vusvahelise ärijuhtimise ingliskeel­ se eriala 3. kursuse tudeng, leiab, et inglise keeles õppimine annab tal­ le rahvusvahelisel tööturul olulise eelise. “Inglise keeles õppima asu­ mine oli minu jaoks rahvusvaheli­

se ärijuhtimise eriala puhul loogi­ line valik. Määravaks teguriks ot­ suse langetamisel sai see, et loen­ guid annavad mitmed välisõppe­ jõud ning rahvusvahelises selts­ konnas õppides on võimalik juba ülikooliajal luua tulevikuks kasu­ likke kontakte. Tänu ingliskeelsele õppele on mul tulevikus kindlasti kergem asuda välisriikides tööle.” Pigem ongi rahvusvahelise seltskonna ja tunnetuse tekkimi­ ne ülikoolis kasulik just kohalikele tudengitele, kelle silmaring avar­

dub eri kultuuridest pärit kaastu­ dengite ja õppejõududega koos töötamisest. “Tudengile tähendab rahvusvahelistumine otsest koge­ must teiste riikide inimeste, majan­ duse ja kultuuriga. Ehk kõik see, mida vanasti õpetati kultuurideva­ heliste erinevuste loengus teoree­ tilisena, tuleb kätte ilma nina õpi­ kus istumata,” arvab EBSi turun­ duse õppetooli juhataja professor Katri Kerem. Marini kursusekaaslaste seas on palju soomlasi ja hiinlasi, sa­ muti vahetustudengeid Prantsus­ maalt, Itaaliast, Ungarist, Saksa­ maalt, Hispaaniast, Poolast, In­ diast, Austraaliast ja teistest riiki­ dest. Tema sõnul annab koostöö eri tausta ja rahvusega tudengi­ tega hea võimaluse suhtlusosku­ se arendamiseks. “Kahtlemata te­ kib rahvusvahelises seltskonnas töötades asjadest tihtipeale erine­ vaid arusaamu, kuid enamasti need vaid rikastavad tööprotsessi ning viivad kokkuvõttes ka parema tu­ lemuseni. Välis- ja külalisõppejõu­ dude tase on kõrge ning loengud igati nauditavad. Nende kaasami­ ne muudab õppeprotsessi dünaa­ milisemaks ning annab tudengite­ le võimaluse vahetuks kontaktiks oma ala tegijatega,” arvab Marin.

Ingliskeelne õpe on praktiline vajadus Katri Keremi arvates on mõne eri­ ala õpetamine inglise keeles vaja­ lik ja kohati ka loogilisem. “Eesti väiksusest tulenevalt ei ole meil omakeelsena olemas kõi­ ki õppematerjale ja paljude ainete, ka turunduse õpetamine käib sega­ keeles – materjalid on inglise kee­ les ja nendest räägitakse eesti kee­ les. Võõrkeeles õppimine on hea viis oma keeleoskust arendada.” Marini sõnul harjus ta inglise keeles õppimisega kiiresti ning see pole talle õpingute vältel problee­ me tekitanud. Rahvusvaheline koduülikool ei asenda siiski välisriigis elamise ja õppimise kogemust, küll aga õpe­ tab globaalselt mõtlema ning annab hea tausta välisülikooliks. EBSi bakalaureuseõppe rahvus­ vahelise ärijuhtimise päevaõppe eriala tudengitel on lisaks vahetus­ programmidele võimalus omandada topeltdiplom Lancaster University Management Schoolis Inglismaal. Topeltdiplomile pürgivad tuden­ gid õpivad esmalt kaks aastat Ees­ tis EBSis ning seejärel kaks aastat Inglismaal, kaitstes seal ka oma lõ­ putöö ning saades mõlema ülikoo­ li diplomi.

„EBS ja ettevõtluse õppekava pakuvad üliõpilasele lugematul arvul võimalusi eneseteostamiseks – päris enda ettevõtte loomine, praktika sooritamine Eesti mainekamates suurettevõtetes, nõuanded oma ala professionaalidelt, vahetusaasta maailma suurlinnades – või toetavad mõnda muud Sinu hulljulget ideesähvatust.“ Silja, Ettevõtluse ja ärijuhtimise tudeng

Juht või juhitav?

Bakalaureuseõpe

Magistriõpe

Rahvusvaheline ärijuhtimine

Rahvusvaheline ärijuhtimine MA

Turundus ja suhtekorraldus Investeeringute juhtimine (koostöös LHV Pangaga)

(Vajalik eelnev majandusharidus)

Võõrkeeled ja ärikorraldus

Rahvusvaheline ärijuhtimine MBA

Hotellindus ja konverentsikorraldus (koostöös Tallink Hotels’iga) Müügijuhtimine

Ettevõtlus ja ärijuhtimine

Juhi oma edu ise! Tule EBSi! www.ebs.ee

10

Teeviit 24. november 2011

Müügijuhtimine UUS! Ettevõtlus loomemajanduses (koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Turunduse juhtimine Finantsjuhtimine

Kaugõppes spetsialiseerumine Ettevõtlus

UUS! Ametialane kommunikatsioon MA Õppekava on suunatud neile, kes soovivad arendada professionaalset ärialast võõrkeelt ja ametialast suhtlust nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Magistriõppe valikmoodulid Kaasaegne turundus Strateegiline finantsjuhtimine Ärijuhtimisõigus (koostöös advokaadibürooga Sorainen)


Tehnocum kutsub tehnikavaldkonna töötubadesse

USUS EST MAGISTER OPTIMUS – Praktika on parim õpetaja!

Kas oled juba teinud valiku, mida pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima minna? Oled mõelnud, milliseid võimalusi pakub rakenduskõrgharidus tehnikavaldkonnas?

D

etsembri alguses viivad kõik teed gümnaasiumiõpilase Teeviidale, et oma küsimustele vastuseid leida. Tallinna Tehnikakõrgkooli projekt Teh­ nocum avab Teeviida ajal oma boksi, kus leiavad aset eri tehnikavaldkondade õpi­ kojad ja saab infot insenerihariduse koh­ ta. Oodatud on kõik huvilised, kes näevad oma tulevikku inseneriametis või ei ole va­ likut veel teinud. Eesti Näituste boksis number 4 toimu­ vad kahel päeval, neljapäeval ja reedel kell 12, 14 ja 16 loengud ja õpikojad. Mõlemal päeval kell 12 on kõne all tootearendus ja see, kuidas jõuda ideest teostuseni. Et asi selgem oleks, on kohale toodud ka üks põ­ nev jõumasin. Töötoas võid ka ise käe kül­ ge panna mehaanikas kasutatavatele mõõ­ te- ja tööriistadele.

Mõlemal päeval kell 14 saab kuulda loen­ gut moetrendidest (väga vajalik neidudele) ning pärast seda disainida ja meisterdada juba puust nukule moeka rõiva teemal “Kul­ tuuripealinn Tallinn 2011”. Parimatele on au­ hinnad, kõik materjalid on õpikojas olemas. Kahel päeval kell 16 on kõneks ehitus­ valdkond, on võimalik tutvuda ühe põne­ va kaameraga, mille tööpõhimõtted ja ees­ märk selguvad juba praktilise töötoa jooksul. Täpsemat infot töötubade kohta leiab Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtu kodule­ helt ja messil. Registreerida saab töötubades­ se meiliaadressil info@tktk.ee või kohapeal. Projekti Tehnocum eesmärk on tehno­ loogiaerialade tutvustamine ja populari­ seerimine üldhariduskoolide ning kutse­ õppeasutuste õpilaste seas üle Eesti. Seda nii ehituse ja mehaanika valdkonna huvi­

Tule, õpi inseneriks ja arenda Eestit! • riiklik kõrgkool • rakenduskõrgharidus

Lahtiste uste päev 20. märtsil 2012 kell 13. Tule ja küsi!

ringide kui ka regionaalsete tehnoloogia­ päevade sarja kaudu. Projekt aitab äratada noorte seas sügavamat huvi inseneri elu­ kutse vastu. Elukutse, mille esindaja on ot­ seselt seotud Eesti majanduse arendamise­ ga. Tehnocumi toetab Euroopa Sotsiaalfond. Tehnocumi huviringid juba tegutsevad täie hooga, mehaanika huviringi tegevuseks on vana külgkorviga mootorratta restaureeri­ mine koos loengutega kõigest, mida on vaja teada, et asi teoks saaks. Ehituse huviringi eesmärk on anda õpilastele aimu insenee­ riast, mis see on ja mis võimalused on töö­ jõuturul. Nii Tallinnas kui Viljandis õpitak­ se Revit programmi (3D-mudelid) ühe liht­ sa väikehoone näitel. Tehnoloogiapäevade õpikojad on sel aastal juba toimunud Toilas ja Kuressaares. Malle Jürves

NB! Teeviidal külasta ka Tallinna Tehnikakõrgkooli Tehnocumi boksi number 4. Saad osaleda tehnikavaldkonna õpitubades! Õpitoad algavad kell 12, 14 ja 16.

4 aastat

240 Euroopa ainepunkti

• autotehnika* • hoonete ehitus* • masinaehitus* • rakendusarhitektuur • rakendusgeodeesia • raudteetehnika* • rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia • rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus* • teedeehitus* • tehnomaterjalid ja turundus* • tehnoökoloogia • transport ja logistika* *saab õppida kaugõppes

Pärnu mnt 62, Tallinn • tel 666 4569 vastuvott@tktk.ee • vastuvott.tktk.ee www.tktk.ee

Teeviit 24. november 2011

11


Loodussäästlik mõtteviis ja haridus Eesti Maaülikoolist!

Linna- ja tööstusmaastike korraldus Põllumajandussaaduste Rakendushüdrobioloogia tootmine ja turustmine

Ergonoomika

Toiduainete tehnoloogia

Metsamajandus Ökonoomika ja ettevõtlus

Loomakasvatus Kalakasvatus

Tootmistehnika

Veterinaarmeditsiin Geodeesia

Veemajandus

Maaehitus

Tehnotroonika

Loodusturism

Aiandus

Kinnisvara planeerimine

Loodusvarade kasutamine ja kaitse Maastikukaitse ja -hooldus

Maastikuarhitektuur Taastuvenergia ressursid Taimesaaduste tehnoloogiad Metsatööstus

Maakorraldus

Põllumajandusettevõtete majandamine

3D maastikuteater

ja tootearendus

Energiakasutus Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

160-kraadisel panoraamekraanil maaülikooli boksis Teeviidal

12

Teeviit 24. november 2011


Maastikuteater viib jalutama ja lendama Eesti Maaülikool tuleb Teeviida messil välja ainulaadse leiutisega, milleks on maastikuteater. Põnevat süsteemi saab kasutada nii õppetöös, teaduses kui ka ettevõtluses.

S

üsteem võimaldab visuali­ seerida maastikku reaalajas 160kraadisel panoraamek­ raanil. Spetsiaalse tarkvara abil saab modelleerida ning kuvada reaalajas täpseid, loomutruusid maastikke nii linnadest, põllumajanduspiir­ kondadest kui looduslikest aladest. Algandmestik võib olla eri GISja CAD-allikatest ning kätkeb endas tüüpiliselt kõrgusmudelit, ortofoto­ sid, maakasutuse ja biotoobikaar­ te, erisuguste joon- ja pindobjekti­ de kujufaile ning täpseid 3D-mude­ leid tekstuuridega. Maastikuteater mahutab korra­ ga kuni 15 inimest, kes saavad ope­

raatorit juhendades arvutis gene­ reeritud maastikus vabalt ringi lii­ kuda, lennata kilomeetrite kõrgu­ sel või kõndida maapinna lähedal puude vahel. Vaatamise kogemu­ se muudab eriliseks immersioon – maastikku kõikjal enda ümber nä­ hes tekib paljudel inimestel tun­ ne, et nad viibivadki reaalselt sel­ les maastikus. See lubab imiteeri­ da keskkonda loomutruumalt kui 3D-pildid või videod lamedal arvu­ tiekraanil ning inimesed suudavad anda tunduvalt adekvaatsemaid ar­ vamusi kavandatud maastikumuu­ datuste kohta. Süsteem on kasutatav visuaal­

se ja maastikumõju hindamisel ning keskkonnatajualastes uurin­ gutes. Sellest võib olla palju abi re­ gionaal- ja maastikuplaneerimisel, üld- ja detailplaneeringute ning ük­ sikute silmapaistvate objektide ka­ vandamisel. Süsteemi saab kasuta­ da ka hariduslikel eesmärkidel, kui on vaja anda ülevaade olemasole­ vast olukorrast või maastikus toi­ muvast laiaulatuslikust protsessist. Maastikuteatri saab üles seada soovitud kohas ühe päeva jooksul. Seda saab kasutada planeerimisja mõjude hindamise protsessides korraldatavatel avalikel väljapane­ kutel ja avalikel aruteludel, samu­

ti ametkondlikel projektikoosoleku­ tel. Maastikus reaalselt kohal viibi­ mise efekt aitab suurendada ava­ likkuse huvi ruumilises planeeri­ mises osalemise vastu, mis oma­ korda tõotab demokraatlikumaid otsuseid maastiku kui avaliku res­ sursi kujundamises. Maastikuteatrit on kasutatud õppevahendina visuaalse mõju hin­ damise kursustel, kus tegeldakse suure visuaalse mõjuga objektide (tuulepargid) keskkonnamõjuga. Samuti keskkonnatajualastes tea­ dusuuringutes. Praegu kasutatakse seda aktiiv­ selt ka turismipiirkondade maastike

Rajaleidja karjäärikohvik aitab Teeviidale mineku läbi mõelda!

K

as sa oled mõelnud, et Teeviidale mi­ nek on tegelikult sinu koostöö seal­ sete eksponentidega? Nad on iga­ ti valmis vajalikku infot andma, kuid samas peavad teadma, mida soovid. Selleks on mes­ sile minek vaja läbi mõelda.

Kuidas Teeviidaks valmistuda? Soovitame eelnevalt uurida, millised asutu­ sed end messil tutvustavad ning millega nad tegelevad. Kasulik on koostada nimekiri hu­ vipakkuvatest eksponentidest ning kirjuta­ da üles konkreetsed küsimused. Kindlasti tasub enne Teeviita külastada karjääriplaneerimist toetavat portaali Rajaleidja ning ära täita online-tööleht Messikülastaja meelespea (www.rajaleidja.ee/mess), mis aitab messile minekut läbi kaaluda. Mida teha Teeviida ajal? Külasta esmalt kodus välja valitud eksponen­ te, kuna värskena suudad paremini süvene­ da. Kõige olulisem messil on julgus küsida – ei ole olemas rumalaid küsimusi, eksponen­ did räägivad hea meelega just sulle huvipak­ kuvatel teemadel. Kindlasti kohtad ka ekspo­ nente, kes suhteliselt pealetükkivalt materja­ le jagavad – soovitame esmalt uurida, mille­ ga on tegu, ning kui teema huvi ei paku, siis julgesti ei öelda. Paljud eksponendid pakuvad ka mitmesu­

Kati Raudsaar, SA Innove, Rajaleidja koordinaator

Peeter Vassiljev

Eesti Iluteeninduse Erakool

Organisation Mondiale Coiffure School Soodsaim võimalus õppida alljärgnevaid erialasid alates detsembrist: • • • • • • • • • • •

gust meelelahutust, näiteks võistlused, õnne­ loosid jms. Innustame neist julgesti osa võt­ ma, kuid siiski tasub enne mõelda, kas see tegevus võib kuidagi ka karjääriotsuste te­ gemisel abiks olla. Selleks, et messil õige suund leida, on Teeviidal avatud Rajaleidja karjäärikohvik, kust soovitame enne messimöllu sisenemist uuri­da, millistel erialadel on mõttekas õppi­ da, millised erialad sobivad su isikuomadus­ tega või milline kool pakub just sind huvita­ vat eriala. Võimalus on täita ka spetsiaalselt messi tarbeks koostatud testi. Mida teha pärast Teeviita? Messilkäik ei lõppe messihallist väljumisega. Soovitame kaasavõetud materjalidest välja sorteerida need, millega kavatsed edasi min­ na, ning vajadusel ka infot juurde otsida. Ta­ sub pidada meeles, et kui Teeviidal jäi miski segaseks või hoopis soovid sealt saadud mõt­ teid kellegagi arutada, siis igas maakonnas on olemas Rajaleidja keskused (www.raja­ leidja.ee/karjaariabi), kust on võimalus saa­ da oma tulevikuvalikute tegemiseks perso­ naalset nõu. Mõtestatud messil käimine aitab kindlas­ ti langetada läbimõeldud karjääriotsuseid. Alusta ettevalmistusega juba täna!

visualiseerimisel ning puhkemajan­ duslike kavade välja arendamisel. Maaülikooli maastikuteater on soetatud keskkonnainvesteeringute keskuse ja ülikooli vahenditega. Pea­ mine eesmärk on avalikkuse kaasa­ mise edendamine, seepärast on vi­ sualiseerimisteenus sarnaselt jaos­ varaga peaaegu tasuta. Tellija peab korvama vaid visualiseeringu tege­ miseks ning teatri transportimiseks kulunud tööaja ja otsesed kulutu­ sed. Maastikuteatrit haldavad ühi­ selt keskkonnakaitse; maastikuar­ hitektuuri ning maastikukorraldu­ se ja loodushoiu osakond.

maniküürija-küünetehnik küünetehnik maniküürija pediküürija maniküürija-pediküürija jumestaja kosmeetik juuksur küünetehniku tasemeõpe massöör depileerija

soodushind 572 € soodushind 320 € soodushind 255 € soodushind 255 € soodushind 447 € soodushind 264 € soodushind 150 € kuu soodushind 150 € kuu soodushind 150 € kuu soodushind 505 € soodushind 96 €

OMC Organisation Mondiale Coiffure’i rahvusvaheline eksam juuksuritele, jumestajatele ja küünetehnikutele 100 €. OMC Organiation Mondiale Coiffure’i rahvusvahelise kohtuniku eksam juuksuritele, jumestajatele ja küünetehnikutele 350 €. NB! Eesti Iluteeninduse Erakool – Organisation Mondiale Coiffure School on Eesti Töötukassa kinnitatud koolitus kaardi partner ja OMC Organisation Mondiale Coiffure rahvus vaheline eksami keskus. Kõikidelt kursustelt võimalik taotleda tulumaksutagastust. Riikliku õppekava alusel õppijad saavad taotleda riiklikku õppelaenu ja muid õpilastele ettenähtud soodustusi. Kursustele registreerimine tööpäeviti kell 9–17. Tartu mnt 63, II korrus (Valge Maja) tel 641 2214, 506 6520, www.eurohair.eu

Alates novembrist 2011 on avatud soodsate hindadega uus juuksurite õppesalong Õismäe tee 24. Tel 680 1665 või 552 5338.

Eesti Töötukassa kinnitatud koolituskaardi partner.

INTERNATIONAL SCHOOL

Teeviit 24. november 2011

13


foto vallo kruuser

Kristjan Prii: natuke egoist peab ka olema Uhhuduurlane Kristjan Prii (39) loobus automüüja tööst, hakkas pidama Muhu saarel kalakohvikut ja läks õppima arhitektuuri. Heidit Kaio

K

ohtumisele tõtates on Krist­ janil näpu vahel valge pa­ berirull koolitööga – juur­ deehitis tüüpprojekti järgi ehitatud majale. Tema projekteeris auto ka­ tusealusest toa. Kristjan on torssis, sest juhendaja oli teinud iroonilisi märkusi. “Ma hakkasin kahtlema, kas ma ikka olen valinud õige eri­ ala,” on Kristjan pahur. Ta on kolm aastat õppinud Tal­ linna Tehnikakõrgkoolis arhitek­ tuuri. Mitu aastat pingi nühkimist ­ootab veel ees. Kristjani valitud eri­ alast pikaajalisemad on ainult ars­ ti õpingud, mis võtavad kuus aas­ tat. Arhitekt, nagu ka hambaarst, peab kutsetunnistuse saamiseks õppima viis aastat. Nagu täiskas­ vanud inimesel ikka on Kristjanil muidki kohustusi peale õppimise. Ta ei saa arvestada, et jõuab diplo­ mini sama kiiresti kui just gümnaa­ siumi lõpetanud noor, kellele va­

nemad võimaldavad õpiajaks prii ülalpidamise. Nagu mõni mees otsib hoolega aastaid ainuõiget tulevast naist, nii on Kristjan otsinud õiget ametit. Seame end vestluseks sisse Kad­ rioru piiril idamaises restoranis Riis, sest Kristjani Uhhuduuri kaaslane Wend ehk Priit Kuusk salvestab seal sel päeval Eesti Televisioonis jooks­ va saate “Köögikodanikud” järje­ kordset episoodi. Wend helistas, et “päevasupp on imeline”. Kristjan ütleb algatuseks: “Olen jõudnud arusaamisele, et selleks, et endaga leppida, pean suutma end inimesena defineerida ühe ­sõnaga. Olen rääkinud seda ka oma tütrele,” seletab Kristjan. “Ma olen arhitekt.” Suurema osa oma töisest elust on Kristjan olnud autosalongis müü­ gimees. Ta on loobunud sellest tööst kolm korda ja kaks korda tagasi läi­ nud. “Ma olen teinud palju otsuseid sellepärast, et hetkel on olnud nii kasulikum.”

Igal aastal õpib USA ülikoolides sadu eestlasi – ka Sina võid olla üks neist! KONSULTATSIOONE JA TEAVET JAGAVAD: Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus Tallinna Tehnikaülikoolis www.eac.ttu.ee FB: Education USA Tallinn Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus Tartu Ülikooli Raamatukogus www.ut.ee/ameerika FB: EducationUSA Tartu Twitter: EducatUSATartu USA Saatkond Fulbrighti haridusprogrammid http://estonia.usembassy.gov/ educational_exchange.html FB: estonia.usembassy Twitter: USEmb Tallinn YouTube: USEmbassy Tallinn

Üle 4000 ülikooli ja kolledži Suur akadeemiline vabadus Rohkelt stipendiume välistudengitele

14

Teeviit 24. november 2011

Autode müümine tuli Kristjanil hästi välja. Ta räägib, kuidas tekkis oskus kliente tajuda. Inimene tuleb salongi, Kristjan läheneb talle ning viie kuni kümne meetri pärast te­ kib arusaamine, kas öelda “sina” või “teie”. “Või ei ütle mitte mida­ gi ja teen auto ukse lahti.” Automüüja on edukas, kui te­ gutseb sel alal aastaid ja tekivad püsikliendid – inimesed, kes tule­

vad ikka ja jälle tagasi. Kristjanil on jäänud alles lugupidamine en­ dise töö vastu. “Sel tööl olid omad positiivsed küljed, aga selles äris ma kõrgemale ei küüni.” Kristjan arvab, et on 40. eluaasta künnisel tundnud ära enda elu lae ja seinad. Kristjan tahab olla ise otsustaja. “Ma olen pigem väikese kalatraaleri kapten kui suurel laeval neljas tüü­ rimees,” ütleb ta.

Tagantjärele arvab Kristjan, et on kaotanud väärtuslikku aega. Ta läks kohe pärast keskkooli õppima arhitektuuri Tallinna Tehnikaülikoo­ li ja jõudis seal isegi käia poolteist aastat, “kui elu tuli mürinal peale”. Õppimine jäi pooleli. Ta tahaks ta­ gasi nendesse aastatesse, kui õpin­ guid alustas. Kristjan arutleb, et arhitekti kut­ sest on võimalik oma elu telg ku­ jundada. Seda tööd saab teha jär­ jest paremini, on ruumi areneda. See on amet, kus vanus ja kogemu­ sed annavad väärtust ainult juurde. “Kui on tunne, et mingi asi on pooleli ja hingel, siis on aeg see teoks teha,” ütleb Kristjan. Ta tun­ nistab, et eelmise eluga siduvate juhtmete läbi lõikamine lööb suu­ re mõra stabiilsusesse. Eriti neile, kel on väikesed lapsed. Lihtsam on neil, kelle suured lapsed hakkavad juba kodust välja kolima. Ta räägib, et mõistusel ei tohi lasta olukorda kaaperdada. Mõistu­ sega peab tegema eeltöö, aga sise­ tunnet peab usaldama. Ikka ilmub välja ka neid, kes üritavad elumuu­ tust takistada. “Natuke egoist peab ka olema. Kelle elu sa ikka elad,” üt­ leb Kristjan lõpetuseks, kui lauda is­ tuvad nii Wend kui Liivo, sest tele­ võtetes on pisuke paus.

Noorte ametiõppijate proovikivi 1.-2. detsembril toimub Eesti Näituste Messikeskuses kolmandat aastat järjest üleriigiline kutsemeistrivõistlus Noor Meister 2011.

Eestis korraldatavad võistlused leiavad aset igal aastal noorte infomessi Teeviit raames. Sel aastal on messihallis mõõtu võtmas üle 100 võistleja 12 alal. Noor Meister 2011 võistlustel astuvad võist­ lustulle järgmiste ametite esindajad: rät­ sep, viimistleja, IT-tehnoloog, juuksur, maastikuehitaja, mehhatroonik, plaati­ ja, puhastusteenindaja, elektrik, elekt­ roonik, florist, graafiline disainer. Noor

Meister 2011 võistlusele on oodatud nii noored, kes tahavad teada eri kutseala­ de kohta, kui ka ettevõtjad ja muud hu­ vilised. Võistlejate juures bokside kõr­ val on koolide esindajad, kes jagavad lahkelt infot oma eriala kohta. Eesti riigi rikkus on väga heade os­ kuste ja teadmistega inimesed. Iga ini­ mene peaks õppima, praktiseerima ja nii kujunema meistriks oma valitud alal. Maailmatasemel on sellised võist­ lused kasvanud tänaseks väga suureks. Tänavu oktoobris toimusid Londonis 41. korda maailma kutsemeistrivõistlused WorldSkills. Võistlema oli tulnud ligi tu­ hat noort peaaegu viiekümnest riigist.

TALLINNA POLÜTEHNIKUM tehnikaharidus nii põhikooli kui ka keskkooli baasil

Elektrik Automaatik Telekommunikatsiooniseadmete spetsialist Arvutid ja arvutivõrgud Trükitehnoloogia Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja Fotograafia NB! Uued erialad! Multimeedium Elektroonikaseadmete koostaja

Eesti osales kolmandat korda, olles esin­ datud kümne võistlejaga kaheksal alal. Eesti tiim on rahvusvahelistel võistlustel hästi esinenud. Londonis saavutasid parimad tulemused eest­ lastest kokk Krestina Õun, kes sai 516 punktiga 12. koha, ja mööblitisler Sil­ ver Kämärä, kes pälvis 504 punktiga 11. koha. Mõlemale anti meisterlikku­ se medal. Möödunud aastal läks eest­ lastel üleeuroopalisel võistlusel veelgi paremini. Koju toodi kolm kulda, üks hõbe ja kolm pronksi. Kodumaised kutsemeistrivõistlused on noortele hüppelaud rahvusvahelis­ tele võistlustele pääsemiseks.

Infomessil „Teeviit“ astu kindlasti läbi Tallinna Polütehnikumi boksist Vaata lisainfot meie kodulehelt: www.tptlive.ee Pärnu mnt. 57, Tallinn tel. 610 3601 info@tptlive.ee Keskkooli baasil uutele erialadele vastuvõtt juba detsembrist, õppetöö algab veebruaris 2012!

Väljaandja AS Eesti Ajalehed Toimetaja Anne-Mari Alver Keeletoimetaja Katrin Hallas Projektijuht Kerli Kiidma kerli.kiidma@lehed.ee, tel 669 8247


Koolimissid kauniks! Eesti Iluteeninduse Erakool pakub võimaluse õppida selgeks huvitav ja tulus amet. Tutvustab kooli direktor Aimar Karu.

E

esti Iluteeninduse Erakool saab nii õpilasi kui ka õppesalongi kliente rõõmustada senisest märksa ava­ ramate ruumidega. Tänu sellele, et kool te­ gutseb nüüd kahes eraldi majas – lisaks se­ nistele Tartu maanteel asuvatele ruumidele ka Õismäel –, on kahe teooriaklassi asemel kasutusel viis, lisaks veel suur saal juuksu­ rite õppeklassina. Iluteenindust saab õppida nii tasemeõp­ pes kui ka mitmesugustel lühematel kooli­ tustel. Iluteeninduse Erakool annab võima­ luse õppida väga erineva eelneva haridusta­ semega inimestele. Kooli võib tulla nii kõrg­ hariduse baasil uut eriala omandama, kesk­ haridusele lisaks ametioskusi õppima kui ka põhihariduse baasil. Tasemeõpet ja kvalifikatsioonikursusi pakutakse praegu kolmel erialal – juuksu­ rid, kosmeetikud ja küünetehnikud. Lisaks sellele on võimalik õppida lühematel koo­ litustel massaaži, jumestamist, maniküü­ ri ja pediküüri. Rahvusvahelised ja riiklikud õppekavad Eesti Iluteeninduse Erakooli üks tugevaid külgi on õppekavad. Kool on International Cosmetology Schooli ja Organisation Mon­ diale Coiffure Schooli liige. Rahvusvaheli­ ne diplom annab soovijaile võimaluse töö­ tada kõigis Euroopa riikides. Rahvusvahe­ line tuntus ja tunnustus on ka paljudel ilu­ teeninduse erakooli õpetajatel. Lisaks rahvusvahelisele õppekavale saab Eesti Iluteeninduse Erakoolis õppida ka riik­ liku õppekava alusel. See annab õppijaile võimaluse õppelaenu võtta – nii on märksa kergem maksta õp­ pemaksu või nii kaua, kuni uued osku­ sed hakkavad sisse tooma, ära elada. Põhimõtteliselt on tublil õpila­ sel võimalik kool lõpetada erine­ vate tunnistustega, millest iga­ üks annab töökoha leidmisel või eraettevõtjana turu val­ lutamisel eeliseid. Loomu­ likult ei taga ükski tunnis­ tus kindlat hakkama saa­ mist: edu saavutamiseks on vaja tööd ja pidevat ene­ setäiendamist. Kool saab selleks anda vaid maksi­ maalselt tugeva baasi ning head ametioskused. Eesti Iluteeninduse Era­ kool on Töötukas­ sa ametlikult kinnitatud koostöö­ partner. See tä­ hendab,

Võistlustöö ilumessilt Nevskije Berega.

et selles koolis saab õppida ka koolitus­ kaardi alusel. Suurejoonelised praktikavõimalused Iluteeninduse Erakooli õpilastel on väga head võimalused õpitu praktikas kinnista­ miseks. Iluvaldkonnas on käelised oskused ja kogemused äärmiselt olulised ning teo­ reetilistest teadmistest ilma eduka prakti­ kata on vähe kasu. Eesti Iluteeninduse Erakool on langeta­ nud otsuse kvaliteetsete töömaterjalide ka­ suks, peamiselt on juuksehooldustooted pä­ rit L’Oréalilt. Head töövahendid tagavad pa­ remad tulemused ja klientide rahulolu, see­ pärast peab kool investeeringut töövahen­ ditesse hädavajalikuks. Kooli lõpetanud on leidnud tööd hinna­ tud salongides nii Eestis kui ka väljaspool, ent enne lõpetamist on nad teenindanud kliente kooli õppesalongis. Õppesalongis on kvaliteetsetel iluteenustel tippsalongidega võrreldes märksa madalamad hinnad, seega on see teadliku tarbija jaoks väga hea valik. Noorte juuksurite ja jumestajate suure­ pärast väljaõpet näitavad nende teod ja saa­ vutused. Kaasa on löödud mitmes telepro­ jektis ja osaletud ilumessidel. Kiitust vääri­ vad nii õpilased kui ka nende õpetajad, sest lisaks imekaunitele tulemustele eeldab sel­ listes mahukates projektides osalemine ka kiiret tegutsemist ja reageerimist. Algaval Teeviida messil paneb Eesti Ilu­ teeninduse Erakool õla alla koolidevaheli­ sele iludusvõistlusele Koolimiss. Eesti Iluteeninduse Erakooli õpilased ja vilistlased on korduvalt väga edukalt esinenud Sankt-Pe­ terburgis peetaval rah­ vusvahelisel ilumes­ sil Nevskije Berega ning toonud sealt hul­ ga eri alade karikaid.

TERE-TERE, VANA KERE! Vaibapoe ukse juures seisev araablane püüab kliente oma poodi saada. Taibates, et oleme Eestist, tervitab meid rõõmsalt ehtsas eesti keeles: „Tere-tere, vana kere!” Tuli välja, et üks eestlasest naljahammas oli talle „eriti viisakat” eestikeelset tervitust õpetanud. Korralik võõrkeeleoskus on viimastel aastatel omandanud väga tähtsa koha nii töö- kui ka eraelus. Pole sugugi teisejärguline seegi, mis tasemel on keele ja kultuuri õpetamine, milliste kogemustega ja kui professionaalne on koolitaja. Selleks, et me ei satuks ise mõne võõrkeelega vaese araablase rolli, on mõistlik õppida usaldusväärses keeltekoolis. Kasulik on enne kursusi selgeks teha, kas keeltekoolist ka tunnistuse saab ning kas see teiste silmis midagi maksab. Tänapäeval on pädeva võõrkeeleoskuse olemasFoto: Janek Saareoja olu sageli peamine eeldus, et üldse tööd saada – eriti välismaal – või oma karjääri edendada. Nii õpitakse peale traditsiooniliste keelte, nagu inglise, vene, soome, hispaania, ka paljusid selliseid võõrkeeli (nt kreeka, araabia, hiina keel), mille õppijaid hiljuti TEA Keeltekool – professionaalsed õpetajad, edukad keeleõppijad. ühe käe näppudel üles lugeda võis. TEA Keeltekoolis õpivad eestlased 20 võõrkeelt. Samal ajal on siin kogu aeg kümnetest rahvustest ja lausa eri maailmajagudest keeleõppijaid, kes eesti või vene keelt omandavad. TEA Keeltekooli ligi veerandsaja-aastane kogemus annab keeleõppijale kindlustunde.

Tere tulemast! Saame tuttavaks!

Silva Tomingas, TEA Keeltekooli juhatuse esimees

Kaunite Kunstide Kool Eesti Iluteeninduse Erakooli tiiva all tegutseb ka Tallinna Kaunite Kunstide Kool, mis nüüd samu­ ti Õismäele uutesse ruumidesse kolis. Tantsuhuvilisi ootab pee­ gelseintega avar tantsusaal, kus toimuvad pidevad tree­ ningud hiphopist klassika­ liste tantsustiilideni. Tantsule orienteeritud treeninguvõimalusi on Mus­ tamäe ja Haabersti piirkon­ nas seni olnud üsna vähe, seda teretulnum on Kaunite Kunstide Kooli sinnakolimi­ ne. Tõsi, tantsida saab ka spordi­ klubide treenin­ gutel, need aga on teise suunit­ lusega. Teeviit 24. november 2011

15


Õppe- ja teadustöö toimub seitsmes valdkonnas:

Tule, uuri Teeviidalt, millistele erialadele Tallinna Ülikoolis õppima asuda saab!

tlu.ee/vastuvott

Teeviit (november 2011)  

Eesti Ekspressi Teeviida messi lisa (24.11.2011)

Teeviit (november 2011)  

Eesti Ekspressi Teeviida messi lisa (24.11.2011)

Advertisement