La sorpresa de la Nandi (cartro)

Page 1


La Nandi va posar set peces de fruita deliciosa en un cistell per a la seva amiga Tindi.«S’endurà una sorpresa», va pensar la Nandi quan va començar a caminar cap al poblat de la Tindi.


«Quina serà la seva fruita preferida?»


«Li agradarà la banana suau i groga...o la guaiaba que fa tan bona olor?»«Li agradarà la taronja rodona i sucosa...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.