Jo Puc

Page 1

JO PUC · SUSAN WINTER · EDICIONES EKARÉLa meva germana vol fer sempre tot el que jo faig.


Jo puc vestir-me sol.


Ella no pot.


Jo puc menjar sol.


Ella no pot.


Jo puc dibuixar moltes coses.


Ella no pot.


Jo puc nadar sense braçals.


Ella no pot.


«La meva germana vol fer sempre tot el que jo faig». Ell sap fer moltes coses sense cap ajuda: vestir-se, dibuixar, nedar i anar a dormir tot sol. La germana petita l’admira i vol fer les mateixes coses, i a vegades no és tan senzill.

ekaré EDICIONES

Traducció: Clara Jubete Primera edició, setembre 2021 ©1993 Susan Winter ©2021 Ediciones Ekaré Tots els drets reservats C/ Sant Agustí, 6, baixos. 08012 Barcelona www.ekare.es Publicat originàriament en anglès per Dorling Kindersley Limited, London Títol original: I Can ISBN 978-84-123728-5-4 · Dipòsit legal B.12520.2021 Imprès a Polònia per Printing House Grafkarton Aquest producte està fet de materials reciclats i d’altres fonts controlades

For the curious


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.